Ifølge VA s vedtægter kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Dørene åbnes kl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ifølge VA s vedtægter kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Dørene åbnes kl. 18.30."

Transkript

1 VA s bestyrelse 28. april 2010 På beboermødet den 19. april 2010, gik Afdelingsbestyrelsen af, da beboermødet ikke godkendte deres beretning. Derfor indkalder VA s bestyrelse til ekstraordinært beboermøde onsdag den 12. maj 2010 kl , som tidligere varslet, på Hundigeskolen, gymnastiksalen, indgang ved Klyngen, med valg af ny afdelingsbestyrelse og behandling af dele af den resterende dagsorden. Forud for dette møde, mandag den 10.maj 2010 kl , vil der blive afholdt et informationsmøde vedrørende dagsordenen til det ekstraordinære beboermøde, i Pavillionen overfor Stamhuset. Der vil blive tolket på tyrkisk og arabisk. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af den udsendte dagsorden 3. Valg af 2 referenter (beslutningsreferat og fyldestgørende referat) 4. Valg af stemmeudvalg 5. Valg til afdelingsbestyrelse, formand og medlemmer og suppleanter 6. Gennemgang og godkendelse af regnskab Orientering fra driften: A. Køkkenudskiftningen redegørelse og pris B. Paraboler nedtagning i forbindelse med facade renovering og kommende afklaring af ny løsning C. Retningslinier for lån af PC ere 8. Indkomne forslag: A. Principbeslutning om, at der udarbejdes et forslag vedr. nedlæggelse af 45 boliger C. Køb af kopimaskine kr ,- tages fra kto. 116 D. Knirkene gulve på 3. sale E. Medbestemmelse til de nye badeværelser F. Anlægning af parkeringspladser G. Beboerhøring om de kommende metal-altaner med halvtag H. Sekretariatsaftale med Lejernes Landsorganisation J. Beslutning om opsætning af halvtag i stueplan 9. Valg til Aktivbestyrelsen: - Valg af formand (Per Rosendahl ønsker genvalg) - 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (Charlotte Tew ønsker genvalg og Yrsa Söth Jaeger er på valg) - 2 suppleanter 10. Valg til Miljø udvalg 11. Valg til AT s redaktion 12. VA s generalforsamling 13. Beslutningsreferat til godkendelse Hvem kan deltage i beboermødet? Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har afdelingens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse. Vi er derfor forpligtet til at afkrydse beboerlisten ved udlevering af stemmesedler. Vi gør opmærksom på, at alle, for at få adgang til beboermødet, skal fremvise legitimation i form af huslejekontrakt eller sygesikringsbevis. Ifølge VA s vedtægter kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Dørene åbnes kl Vi vil forsøge at få oversat så mange indlæg som muligt. Disse vil blive omdelt når vi modtager dem. Med venlig hilsen Formand for bestyrelsen i VA Der vil være børnepasning under mødet. Der serveres kildevand på mødet.

2 VA nın Yönetim Kurulu 28 Nisan Nisan 2010 tarihinde yapılan sakinler toplantısında, Şube Yönetim Kurulu sundukları rapor onaylamadığından dolayı görevinden çekildi. Bu nedenle VA nın yönetim kurulu daha önce de bildirdiği gibi, yeni bir Şube Yönetim Kurulu seçmek ve son toplantıdan geri kalan gündem maddelerini ele almak için bütün sakinleri olağanüstü bir sakinler toplantısına çağırır. Toplantı 12 Mayıs 2010 tarihinde Çarşamba günü saat da Hundigeskolen, Klyngen in girişindeki jimnastik solununda yapılacaktır. Bu toplantıdan önce, 10 Mayıs 2010 Pazartesi günü saat19.00 da Stamhuset karşısındaki Pavillionen da olağanüstü sakinler toplantısının gündem maddeleri hakkında bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Bilgilendirme toplantısında Türkçe ve Arapça tercüman da bulunacaktır. Gündem: 1. Toplantı başkanı seçimi 2. Yayınlanan gündemin onaylanması 3. İki tutanakçının seçimi ( karar tutanağı ve gereki tutanak yazılımı) 4. Seçim kurulu seçimi 5. Şube Yönetim Kurulu, başkan, kurul üyeleri ve yedek üyelerin seçimi muhasebesinin gözden geçirilmesi ve onaylanması 7. Konut işletmesinin bilgilendirmesi: A. Mutfak yenilenmesi açıklama ve fiyatlar B. Paraboller dış cephe onarımından dolayı parabollerin indirimi ve ilerde yeni bir çözüme açıklık getirilmesi C. Bilgisayar ödünç alma ile ilgili kurallar 8. Gelen öneriler: A. 45 konutun yıkımı ile ilgili bir önerinin hazırlanması hakkındaki prencip kararı C krona bir kopya makinesinin satın alımı tutarı kto. 16 hesabınden çekilecek D. 3. katta gıcırdayan zeminler E. Yeni yapılacak banyolar konusunda sakinlerın söz sahibi olabilmeleri F. Araba park yerlerini yapımı G. Yapılacak olan metal balkonlarla iligili sakinler için açık oturum H. Danimarka Kiracılar Örgütü (Lejernes Landsorganisatıon) ile sekreterlik anlaşması J. Zemin katta yarı çatı yapımı hakkında karar 9. Aktivbestyrelsen (Aktiv yönetim kurulu) seçimi - Başkanın seçimi (Per Rosendahl yeniden seçilmek için aday) - 2 yönetim kurulunun seçimi (Charlotte Tew yeniden seçilmek için aday, Yrsa Söth Jaeger seçime aday) - 2 yedek üyenin seçimi 10. Çevre Kuruluna (Miljø Udvalg) seçim 11. AT redaksiyonuna seçim 12. VA genel kurul toplantısı 13. Karar tutanağının onaya sunulması Mahalle sakinleri toplantısına kimler katılabilir? Şubenin kiracıları ve konutta yaşayan erişkin/yetişkinler sakinler toplantısına katılabilir ve toplantıda oy haklarını kullanabilirler. Büyüklüğü ne olursa olsun her konutun 2 oy kullanma hakkı bulunur. Bu sebeple oy pusulasını alırken, mahalle sakinleri listesine işaretlemekle yükümlüyüz. VA nın tüzüğu gereğince vekaletname verilerek oy kullanılamaz. Kapılar saat da açılacaktır. Elimizden geldiği kadar toplantıda yapılacak bütün konuşmalerı ve sunuşları tercüme etmeye çalışacağız. Bunlar elimize geçer geçmez salondaki sakinlere dağıtacağız. Saygılarımızla VA Yönetim Kurulu Başkanı Toplantı esnasında çocuklara bakılır. Toplantıda kaynak suyu ikram edilecektir.

3 VA s board of directors April 28 th 2010 At the residents meeting on april 19 th 2010, the local board resigned when the assembly would not approve threir annual report. As previously notified, VA s board of directors therefore hereby summons to an extraordinary residents meeting on Wednesday, May 12 th 2010 at 7pm, at Hundigeskolen gym, entrance at Klyngby, for election of a new local board and consideration of parts of the remaining agenda. Prior to this meeting, on Monday, May 10 th at 7pm, an information meeting will be held in the Pavilion across from Stamhsuet concerning the agenda for the extraordinary residents meeting. Arabic and Turkish interpreters will be present. Agenda: 1. Election of chairperson 2. Approval of the previously sent agenda 3. Election of 2 minute takers (for a record of decisions as well as of the entire proceedings) 4. Election of the voting committee 5. Election of the local board, chairperson and members and alternates 6. Review and approval of the financial statements for Briefing from operations: A. Renovation of kitchens statement and price B. Parabolic antennas - removal in connection with renovation of the façade and impending clarification of a new solution. C. Guidlines for leasing of PCs 8. Submitted suggestions: A. A principle decision to produce a proposal for dismantling 45 residences C. Purchase of a copying machine kr ,- to be taken from account nr. 116 D. Creaking floors on the 3 rd stories. E. Co-determination regarding the new bathrooms F. Layout of the new parking areas. G. Residents hearing concerning the forthcoming roofed over metal-balconies H. The secretariat s agreement with Lejernes Landsorganisation (The National Union of Tenants) J. Decision about construction of a pent roof on the ground floor 9. Election to the active board: - election of chairman (Per Rosendahl wishes to be re-elected) - 2 board members for 2 years (Charlotte Tew wishes to be re-elected and Yrsa Söth Jaeger has been nominated) - 2 alternates 10. Election to the environment committee 11. Election to AT s editorial staff 12. VA s annual meeting 13. Approval of the record of decisions Who is elgible to participate in the meeting? The unit s homeowners and legally competent members of their households are elgible to participate and vote at this meeting. Each household has 2 votes regardless of the size of the household. We are therefore required to register the residents when handing out ballots. Please note that everyone must present identification in the form of the rental agreement or the National Health Service medical card in order to be admitted to the residents meeting. Voting by proxy is not permitted according to VA s rules and regulations. The doors open at 6:30pm. We will attempt to translate as many of the contributions as possible. These will be distributed when we receive them. With kind regards Chairperson for the VA board Child-minding will be provided during the meeting. Water will be served during the meeting.

4 UPRAVNI ODBOR VA 28. april 2010 Na skupu stanara 19-og aprila 2010 Upravni odbor je podneo ostavku jer skup stanara nije prihvatio podneti izvještaj. Zbog toga Upravni odbor saziva vanredni skup stanara u srijedu 12.maja 2010 u 19 sati. Kao što je ranije več najavljeno u školi Hundigeskole, gimnastička sala, ulaz kod Klyngen sa dnevnim redom: izbor novog Upravnog odbora i rasprava dijelova preostalog dnevnog reda. Prije ovog sastanka će 10. maja 2010 biti održan jedan informativni sastanak o dnevnom redu vanrednog skupa stanara u Paviljonu preko puta Stamhuset. Na sastanku će biti prevođeno na turski i arapski. Dnevni red: 1. Izbor dirigenta 2. Usvajanje dostavljenog dnevnog reda 3. Izbor dva referenta (zapisnik sa zaključcima i kompletan zapisnik) 4. Izbor komisije za prebrojavanje glasova. 5. Izbor Upravnog odbora, predsjednika, članova odbora i njihovih zamjenika. 6. Pregled i usvajanje obračuna za 2009 godinu 7. Izvještaj o radu: A. Zamjena kuhinja informacija i cijena B.Satelitska antena ukllanjanje antena u vezi sa renoviranjem fasade i informacija o budućem rješenju. C. Pravila za iznajmljivanje kompjutera 8. Pristigli prijedlozi: A.Principijelni zaključci o izradi prijedloga za rušenje 45 stanova C.Kupovina uređaja za kopiranje kruna iz kto. 116 D. Podovi koji škripe na 3. spratu E. Suodlučivanje oko novih kupatila F. Izrada parkirališta G. Mišljenje stanara o novim polupokrivenim terasama H. Dogovor o opsluživanju stanarske organizacije Lejernes Landsorganisation J. Odluka o postavljanju polukrova u prizemlju 9. Izbor Upravnog odbora aktiva: - Izbor predsjednika (kandidat Per Rosendahl) - Izbor 2 člana Upravnog odbora na 2 godine ( Charlotte Tew je ponovo kandidat a Yrsa Soth Jaeger je kandidat) - 2 zamenika 10. Izbor Vijeća za životnu sredinu 11. Izbor za redakciju AT-a 12. Generalna skupština VA 13. Prihvatanje referata sa zaključcima Ko može da prisustvuje skupu stanara? Učešće na skupu stanara imaju nosioci stanarskog prava na stanove u ovom odjeljenju i njihovi punoljetni stanari. Svako domaćinstvo ima 2 glasa bez obzira na veličinu domaćinstva. Zbog toga smo obavezni da upisujemo stanare prilikom dodjele glasačkih listića. Skrećemo pažnju da svi koji žele da prisustvuju sastanku treba da pokažu legitimaciju u vidu ugovora o stanu ili zdravstvenu knjižicu. Prema pravilniku VA ne može se glasati putem punomoćja. Vrata se otvaraju u Mi ćemo nastojati da prevedemo što je više moguće materijala za ovaj skup a podjela će biti izvršena čim primimo materijal. Prijateljski pozdrav Vinni Hansen Predsjednik Upravnog odbora VA Tokom trajanja skupa biće organizovano čuvanje djece. Na skupu se služi mineralna voda.

5 28 ا بريل/نيسان 2010 مجلس إدارة القسم السكني في (ASKERØD) في الاجتماع السكاني الذي انعقد في 19 ا بريل/نيسان 2010 استقال أعضاء مجلس الا دارة على خلفية عدم المصادقة على التقرير الذي قدموه. لذلك يوج ه مجلس الا دارة الا ن الدعوة لحضور اجتماع سكاني استثناي ي في يوم الا ربعاء الموافق 12 مايو/أيار 2010 الساعة السابعة مساء (19:00) آما أ عل ن في وقت سابق وسينعقد الاجتماع في الصالة الرياضية في مدرسة (Hundigeskolen) البوابة الواقعة قرب (Klyngen) وسيتضمن الاجتماع انتخاب مجلس إدارة جديد ودراسة للبنود المتبقية من جدول الا عمال. وقبل هذا الاجتماع وفي يوم الاثنين الموافق 10 مايو/أيار 2010 سوف يكون هناك اجتماع إعلامي الساعة السابعة مساء (19:00) بشا ن جدول أعمال الاجتماع الاستثناي ي للسكان في (Pavillionen) الواقع مقابل.(Stamhuset) وسوف تكون هناك ترجمة للغتي ن الترآية والعربية. جدول الا عمال: اختيار ري يس للجلسة. 1. المصادقة على جدول أعمال الاجتماع الذي تم إرساله مسبقا 2. اختيار شخصين لكتابة الخلاصة (القرارات المتخذة بالا ضافة إلى خلاصة وافية دقيقة) 3. اختيار لجنة التصويت 4. انتخابات لمجلس الا دارة أي لري يس المجلس والا عضاء الا ساسيين والاحتياطيين 5. استعراض لحسابات العام 2009 والمصادقة عليها 6. معلومات يقدمها الجهاز الا داري والتي تتعلق بما يلي: 7. استبدال المطابخ الشرح والا سعار أ. أطباق الاستقبال الفضاي ي إنزال هذه الا طباق بمناسبة تجديد الواجهة وما سيتضح مستقبلا بالنسبة لحلول جديدة أخرى ب. المبادئ التوجيهية لاستعارة أجهزة الكمبيوتر ت. المقترحات الواردة 8. قرار مبدي ي لوضع اقتراح بخصوص إزالة 45 مسكنا أ. شراء ا لة نسخ بقيمة آرونة دنمرآية ستو خذ من الحساب 116 (الصيانة المخطط لها) ب. الا رضية التي ت حد ث صريرا في الطابق الثالث ت. المشارآة في اتخاذ القرار بشا ن الحمامات الجديدة ث. إنشاء مواقف للسيارات ج. مشاورة السكان بشا ن الشرفات المعدنية المستقبلية التي سيكون لها سقف يصل إلى النصف ح. اتفاق السكرتاريا مع الاتحاد الوطني للمستا جرين خ. اختيار أعضاء الا دارة النشطة (Aktivbestyrelsen) 9. انتخاب ري يس لمجلس الا دارة Rosendal) Per يرغب في إعادة انتخابه) - انتخاب عضوين لمجلس الا دارة لمدة عامين Tew) Charlotte ترغب في أن ي عاد انتخابها وJaeger Yrsa Söth هي - مرشحة) انتخاب عضوين احتياطيين انتخابات اللجنة البيي ية 11. انتخابات لهيي ة تحرير الصحيفة (AT) 12. الاجتماع العمومي للجمعية السكنية التعاونية (VA) 13. ملخص القرارات للمصادقة عليه من يمكنه المشارآة في الاجتماع السكاني حق الدخول إلى الاجتماع السكاني والتصويت فيه يقتصر على المستا جرين المقيمين في القسم السكني بالا ضافة إلى أفراد العاي لة الراشدين. لكال عاي لة صوتان بصرف النظر عن حجمها. وبالتالي نحن ملزمون بوضع علامة على آل اسم في قاي مة السكان عند تسليم أوراق الاقتراع. وننب ه إلى ضرورة أن يبرز آل شخص هويته مثلا عقد الايجار أو بطاقة التا مين الصحي للسماح له بالدخول إلى الاجتماع السكاني. وتبعا للنظام الداخلي المعمول به في الجمعية السكنية التعاونية (VA) لا يمكن التصويت بالوآالة. ست فت ح الا بواب الساعة السادسة والنصف مساء (18:30). سنحاول ترجمة أآبر عدد ممكن من الرساي ل وسنوزعها حال استلامنا لها. أطيب التحيات ري يس مجلس إدارة القسم السكني سيكون بالا مكان رعاية الا طفال أثناء الاجتماع. آما سنقدم المياه الطبيعية للحضور.

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Türkçe-Danca

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Türkçe-Danca Dilekler : Evlilik Tebrikler. Dünyadaki tüm mutluluklar üzerinizde olsun. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Yeni evli bir çifti Tebrikler. Size düğün gününüzde en iyi dileklerimi

Detaylı

Device Tracker X2 su dedektörü

Device Tracker X2 su dedektörü Device Tracker X2 su dedektörü Türk kraliyet dedektörleri Şirket uzaktan algılama sistemi cihazı Cihaz Tracker X2 su dedektör modern teknoloji toprak altında 90 metre derinliğe kadar su tespit etmek için

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Draft CMB Legislation Takeover Directive. Taslak SPK Mevzuatı Çağrı Yoluyla Hisse Senedi Toplanması Direktifi. Yusuf Z.

Draft CMB Legislation Takeover Directive. Taslak SPK Mevzuatı Çağrı Yoluyla Hisse Senedi Toplanması Direktifi. Yusuf Z. Pay Alım Teklifi Direktifi Taslak SPK Mevzuatı Draft CMB Legislation Takeover Directive Taslak SPK Mevzuatı Çağrı Yoluyla Hisse Senedi Toplanması Direktifi Yusuf Z. SÖNMEZ, SPK/CMB 1 Pay Alım Teklifi Direktifi

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

Reklam fiyat çizelgesi 2016

Reklam fiyat çizelgesi 2016 Din portal til det tyrkiske samfund i Danmark www.haber.dk Reklam fiyat çizelgesi 2016 PRISLISTE 2016 CK MEDIA & EAK-DESIGN Genel Bilgiler Yayınlayan/Udgives af CK MEDIA & EAK-DESIGN Banka Bilgileri Bank

Detaylı

MONTAJ KILAVUZU UPUTE ZA UGRADNJU

MONTAJ KILAVUZU UPUTE ZA UGRADNJU MONTAJ KILAVUZU UPUTE ZA UGRADNJU GENEL HELLIKLER Urunun dogru kullanilabilmesi ye uzun Muth. ] olmasi icin apgidaki kullanim Ozelliklerine uyulmasi taysiye edilir. OPĆE INFORMACIJE Preporučljivo je pridržavati

Detaylı

Kommunikasjonsperm. Overvåking og undersøkelser side 1. Smerter side 2. Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3. Sengeleie og stell side 4

Kommunikasjonsperm. Overvåking og undersøkelser side 1. Smerter side 2. Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3. Sengeleie og stell side 4 Kommunikasjonsperm Tyrkisk Overvåking og undersøkelser side 1 Smerter side 2 Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3 Sengeleie og stell side 4 Mat, drikke kvalme side 5 Bevegelse, syn, temperatur side

Detaylı

Da verdens land ble enige om å gjøre noe med miljøet. Jordas naturgrunnlag tåler ikke at hele verden har et forbruk som den vestlige verden.

Da verdens land ble enige om å gjøre noe med miljøet. Jordas naturgrunnlag tåler ikke at hele verden har et forbruk som den vestlige verden. Da verdens land ble enige om å gjøre noe med miljøet Jordas naturgrunnlag tåler ikke at hele verden har et forbruk som den vestlige verden. Du har sikkert hørt ordene bærekraftig utvikling. Dette er arbeidet

Detaylı

: yatirimci.iliskileri@s1.petkim.com.tr. : Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Hk.

: yatirimci.iliskileri@s1.petkim.com.tr. : Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Hk. 2015 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI Ö.D.A. NO6 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM [] 27.01.2015 165326 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi Telefon ve Faks Ortaklığın Biriminin Telefon

Detaylı

Hasta Hizmetleri Rehberi

Hasta Hizmetleri Rehberi Hasta Hizmetleri Rehberi TSE-ISO-EN 9001 TSE ISG-OHSAS TS 18001 Ç - E TSE-ISO-EN 14000 M - C TSE - ISO 10002 Fatih Üniversitesi Sema Hastanesi ne hoflgeldiniz. Hasta Hizmetleri Rehberi sizlere kolayl k

Detaylı

Vurgulanan Katılımcı Yöntemler Kaynakta, Macaristan da sivil toplum örgütlerinin yasama sürecine hangi yöntemlerle katıldıkları aktarılmamıştır.

Vurgulanan Katılımcı Yöntemler Kaynakta, Macaristan da sivil toplum örgütlerinin yasama sürecine hangi yöntemlerle katıldıkları aktarılmamıştır. YASADER NDI Türkiye The Civil Office of the Hungarian Parliament Macaristan Parlamentosu Sivil Toplum Ofisi Dokümanın Temel Konusu Macaristan Parlamentosu internet sitesinde yayınlanmakta olan bu kaynakta,

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

NEAR EAST UNIVERSITY

NEAR EAST UNIVERSITY NEAR EAST UNIVERSITY FOOD ENGINEERING DEPARTMENT STAJ PROGRAM DEFTERİ THE SUMMER PRACTICE DIARY ÖĞRENCİNİN STUDENT S SOYADI, ADI :... SURNAME, NAME ÖĞRENİM YILI :... TRAINING YEAR Haftalık Staj Programı

Detaylı

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TURKISH WRESTLING FEDERATION INVITATION TO

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TURKISH WRESTLING FEDERATION INVITATION TO INVITATION TO 1 st BALKAN CHAMPIONSHIPS FOR CADETS IN FREE STYLE, GRECO-ROMAN AND FEMALE WRESTLING OCTOBER 23 25, 2015 BURSA / TURKIYE Dear President, The 1 st Balkan Championships for Cadet in Free Style,

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı

Test STD diagnosis, men: urine collection. Tahlil STD tanısı, erkekler: idrar alma فحص تجميع البول لتشخيص األمراض المنقولة

Test STD diagnosis, men: urine collection. Tahlil STD tanısı, erkekler: idrar alma فحص تجميع البول لتشخيص األمراض المنقولة Centre for medical diagnostics Website: www.sho.nl Look at the website for details about our locations and opening hours. Telephone number: 088-9997777 Versie april 2015 Test STD diagnosis, men: urine

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.DİG.0.17.03.06.821.04 /3825 05/05/2010 Konu : Tokyo Dünya Çocuk Resimleri Yarışması..VALİLİĞİNE (İl Milî Eğitim Müdürlüğü) Dışişleri

Detaylı

CNC MACH breakout board user manual V8 type

CNC MACH breakout board user manual V8 type CNC MACH breakout board user manual V8 type 1 Catalogue CNC Router breakout board V8 type user manual... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 1) Brief introduction:...3 2) Breakout board drawing:...4 3) Wiring:...5

Detaylı

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.03.2015 tarihli toplantısında kabul edilen;

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI: ULUSLARARASI METROPOLIS KONGRESİ 2017'DE BİNİ AŞKIN UZMANLA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE YAPILACAK Göç ve

Detaylı

FORSKJELLIGE TYPER SKOG:

FORSKJELLIGE TYPER SKOG: FORSKJELLIGE TYPER SKOG: Selv om de ser ganske like ut, er det mange forskjellige typer skog. Klimaet og jordsmonnet på stedet bestemmer hva slags trær og planter som vokser i skogen. Skogen kan deles

Detaylı

VAKFIMIZIN KURULUŞ SÜRECİ TAMAMLANDI...

VAKFIMIZIN KURULUŞ SÜRECİ TAMAMLANDI... TARİH / DATUM : 05.06.2015 SAYI / BROJ :5 VAKFIMIZDAN... Bülten imizin beşinci sayısı ile sizlere yeniden seslenmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Daha önceki sayımızda içeriği ağırlıklı olarak, BZK Preporod

Detaylı

electoral registration form inside seçim kay t formu (electoral registration form) içeride oy vermek için kaydolun register to vote

electoral registration form inside seçim kay t formu (electoral registration form) içeride oy vermek için kaydolun register to vote electoral registration form inside seçim kay t formu (electoral registration form) içeride oy vermek için kaydolun register to vote Seçmen kütü ü (electoral register) nedir? Seçmen kütü ü, oy vermek için

Detaylı

: yatirimci.iliskileri@s1.petkim.com.tr. : Bağımsız denetim firması seçimi hk.

: yatirimci.iliskileri@s1.petkim.com.tr. : Bağımsız denetim firması seçimi hk. 2015 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI/ PUBLIC DISCLOSURES Ö.D.A. NO:7 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM [] 04.02.2015 08:36:34 Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks : Bağımsız denetim firması seçimi

Detaylı

TURKISH RADIO AND TELEVISION CORPORATION Training Department

TURKISH RADIO AND TELEVISION CORPORATION Training Department TRT 50th Anniversary Events Theme Public Service Broadcasting in The Digital Era: Future, Challenges, Different Public Service Broadcasting Practices in The World 02 June 2014, Adnan Oztrak Conference

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

STAJ RAPORU INTERNSHIP REPORT

STAJ RAPORU INTERNSHIP REPORT STAJ RAPORU INTERNSHIP REPORT ÖĞRENCİ BİLGİSİ STUDENT INFORMATION ADI VE SOYADI NAME AND LASTNAME ÖĞRENCİ NO STUDENT ID PROGRAM / SINIFI PROGRAM / CLASS ÖĞRENİM YILI ACADEMIC YEAR Staj Bilgileri Internship

Detaylı

UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ

UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ Elif KURTCU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

I. PURPOSE II. BASIS

I. PURPOSE II. BASIS Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanve TicAŞ http://wwwplastikkartcomtr PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SAN VE TİC AŞ DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI PLASTİKKART

Detaylı

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA Uluslararası İÇ HASTALIKLARI EĞİTİM TOPLANTILARI-2 MAKEDONYA 06-08 Aralık 2013 Üsküp/Makedonya December 06-08, 2013 Skopje/Macedonia International

Detaylı

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU)

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) Account: Müşteri: Date: Tarih: MATERIAL TRANSPORTED TAŞINAN MADDELER Amount per Year Yıllık Miktar Trips per Year Yıllık Sefer Sayısı Distance

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

İSTANBUL UN EN BÜYÜK SAHİL KASABASI DOĞUYOR... MERCAN KONAKLARI. Kat Planları / Floor Plans

İSTANBUL UN EN BÜYÜK SAHİL KASABASI DOĞUYOR... MERCAN KONAKLARI. Kat Planları / Floor Plans İSTANBUL UN EN BÜYÜK SAHİL KASABASI DOĞUYOR... MERCAN KONAKLARI Kat Planları / Floor Plans Kalyon Evleri Mall School Beach Cafes and Restaurants Gym Hospital MERCAN KONAKLARI A Blok / A Building... ve.

Detaylı

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress 16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress İstanbul Expo Center İstanbul / TURKEY Sponsorluk, hedef kitlenizin

Detaylı

THE ENGLISH SCHOOL OF KYRENIA an exceptional school

THE ENGLISH SCHOOL OF KYRENIA an exceptional school EQUIPMENT LIST 2010-2011 This is a list of items that your child needs to bring with them on the first day of school except where specified that the item does not need to be purchased until advised by

Detaylı

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS Cilt C Part C Kısım 20 - Kablo Döşeme Gemileri Chapter 20 - Cable Laying Vessels EKİM 2001 November 2001 KABLO DÖŞEME GEMİLERİ İÇİNDEKİLER Sayfa A - Genel...

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Relation with ECYAP Investment 213,000,000 84,208,200.92 TL 74.63 Shareholder. Shareholding in ECYAP

Relation with ECYAP Investment 213,000,000 84,208,200.92 TL 74.63 Shareholder. Shareholding in ECYAP 15.04.2011 08:46:01 Statement on special cases Telephone and fax numbers: Tel. 0212-350 80 00 Fax 0212-350 85 58 Brief explanation: Appointment of an independent auditor. Statement on special cases met

Detaylı

18:00-18:50 19:00-19:50 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II. Okt. Ali Osman GÜNDÜZ NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-II NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-II AYAN

18:00-18:50 19:00-19:50 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II. Okt. Ali Osman GÜNDÜZ NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-II NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-II AYAN Pazartesi 1:00-1:50 1:55-20:45 BİLGİSAYAR DONANIMI BİLGİSAYAR DONANIMI I I I I BİLGİ 1 - İ.Ö. BİLGİ 2 - İ.Ö. Program Tarihi 17.02.20 Toplu Çarşaf Liste : Sınıflar Salı 1:00-1:50 1:55-20:45 BİLGİ 1 - İ.Ö.

Detaylı

STAJ RAPORU TRAINING REPORT

STAJ RAPORU TRAINING REPORT STAJ RAPORU TRAINING REPORT ÖĞRENCİ BİLGİSİ STUDENT INFORMATION ADI VE SOYADI :... NAME AND LASTNAME BÖLÜMÜ :... DEPARTMENT ÖĞRENİM YILI :... TRAINING YEAR Adres/Address: T.C.OKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 30 Mart 2015

Detaylı

Seker hastaligi ile nasil iyi yasanabilir? Seker hastaligi nasil önlenebilir?

Seker hastaligi ile nasil iyi yasanabilir? Seker hastaligi nasil önlenebilir? Tyrkisk Seker hastaligi ile nasil iyi yasanabilir? Seker hastaligi nasil önlenebilir? http://www.joeberkphotography.com/turkish_people.htm Hvordan leve godt med diabetes? Hvordan unngå å få diabetes? Seker

Detaylı

Basel Sermaye ve Risk Düzenlemelerinde Son Gelişmeler

Basel Sermaye ve Risk Düzenlemelerinde Son Gelişmeler Basel Sermaye ve Risk Düzenlemelerinde Son Gelişmeler C. Coşkun Küçüközmen 3 ARALIK 2013 1 İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci (İSEDES) nedir? Basel II Sermaye Uzlaşısı 2. Yapısal Blok kapsamında

Detaylı

Nepal Depremi Operasyon Raporu Nepal Earthquake Operation Report 25 Nisan-3 Mayıs 2015 /25 April-3 May 2015

Nepal Depremi Operasyon Raporu Nepal Earthquake Operation Report 25 Nisan-3 Mayıs 2015 /25 April-3 May 2015 Nepal Depremi Operasyon Raporu Nepal Earthquake Operation Report 25 Nisan-3 Mayıs 2015 /25 April-3 May 2015 25 Nisan Cumartesi, GEA ekibi tarafından, yerel saate göre 11.55 de Nepal de 7.9 şiddetinde deprem

Detaylı

Organizasyon Şeması / Organizational Chart Yönetim Kurulu / Board of Directors Genel Koordinatör / General Coordinator Teknik Danışmanlar Technical Consultants Genel Müdür General Manager Finansal Hukuki

Detaylı

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Ortak Arama YöntemleriY TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi İçerik Katılım Kuralları Ortak Arama Yöntemleri Ağlar CORDIS UİN Ağları 7.ÇP Web sayfası- Profil Araştırmacı Kataloğu Diğer

Detaylı

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET . 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2014 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Haziran 2015 Çarşamba günü saat 14.00 de, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve

Detaylı

HERKES İÇİN HUZUREVİ. Peder Lykke Merkezi - çokkültürlü bir huzurevi. Velkommen. Dobrodošli. Welcome. Soo dhawaw. Hoşgeldiniz

HERKES İÇİN HUZUREVİ. Peder Lykke Merkezi - çokkültürlü bir huzurevi. Velkommen. Dobrodošli. Welcome. Soo dhawaw. Hoşgeldiniz HERKES İÇİN HUZUREVİ Peder Lykke Merkezi - çokkültürlü bir huzurevi Dobrodošli Velkommen Welcome Hoşgeldiniz Soo dhawaw 2 Velkommen DANİMARKA DA BİR HUZUREVİNDE KENDİNİZİ EVİ- NİZDE HİSSEDE- BİLİR MİSİNİZ?

Detaylı

-NEW OFFICE PROJECT AT ETİLER- OFFICES FOR LEASE

-NEW OFFICE PROJECT AT ETİLER- OFFICES FOR LEASE PROJECT FEATURES On 650 sqm of land 2.800 sqm usable area (8 storey) 200 sqm of terrace area 3.000 sqm of leasable area 27 cars capacity of indoor garage, 5 cars capacity of outdoor garage, total parking

Detaylı

www.arkadyatrabzon.com

www.arkadyatrabzon.com www.arkadyatrabzon.com BURALARIN HAVASI SİZE HUZUR VERECEK... Zengin bir tarihi geçmişi modern bir hayatla harmanlayan Trabzon, sıcacık şehir kültürüyle sizi kucaklıyor. Burada; nefis Karadeniz yemekleriyle

Detaylı

[ 9 [ [ M M M * M * APC. 67

[ 9 [ [ M M M * M * APC. 67 APC. 67 ZORLU CENTER - PSM-AVM-REZ DANS-OF S-OTEL STANBUL ZORLU CENTER - PSM-SHOOPING MALL - RESIDENCE -OFFICE-HOTEL- STANBUL APC 68 Kolon ayna yüzey paslanmaz sac kaplama. Mirror covered stainless steel

Detaylı

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz.

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. 03 MEMBRAN KAPI MK - 220 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 We have been producing

Detaylı

İSTEK ÖZEL SEMİHA ŞAKİR KAMPUSÜ HAFTALIK ÇALIŞMA BÜLTENİ-WEEKLY BULLETIN

İSTEK ÖZEL SEMİHA ŞAKİR KAMPUSÜ HAFTALIK ÇALIŞMA BÜLTENİ-WEEKLY BULLETIN İSTEK ÖZEL SEMİHA ŞAKİR KAMPUSÜ HAFTALIK ÇALIŞMA BÜLTENİ-WEEKLY BULLETIN 23.11.2009 GÖREVLİ PERSONEL- STAFF ON DUTY 8.30-20.00 ROBERT KOLEJ AVRUPA GENÇLİK PARLEMENTOSU ULUSAL SEÇİM KONFERANSI EUROPEAN

Detaylı

2015/2016 ERASMUS+ APPLICATION RESULTS 2015/2016 ERASMUS+ BAŞVURU SONUÇLARI

2015/2016 ERASMUS+ APPLICATION RESULTS 2015/2016 ERASMUS+ BAŞVURU SONUÇLARI 2015/2016 ERASMUS+ BAŞVURU SONUÇLARI Bu başvuruların değerlendirilmesi ve nihai kararı aşamasında, değerlendirmeyi yapan personel ile başvuru sahipleri arasında değerlendirmeyi yapan personelin tarafsızlığını

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi 4

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi 4 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET TÜRKIYE Beşiktaş Belediyesi Kadıköy Belediyesi INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi

Detaylı

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2014 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 14 Mayıs 2015 Perşembe

Detaylı

To Whom It May Concern: WAREHOUSE SALE

To Whom It May Concern: WAREHOUSE SALE To Whom It May Concern: WAREHOUSE SALE The U.S. Consulate General Istanbul will conduct a silent auction of U.S. Government property on Friday, November 6 and Saturday, November 7, 2009 from 9:00am until

Detaylı

Katılımcı Kılavuzu. Exhibitor Manual. Antalya Cıty Expo 6. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı

Katılımcı Kılavuzu. Exhibitor Manual. Antalya Cıty Expo 6. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı Antalya Cıty Expo 6. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı Antalya Cıty Expo 6th Antalya City Planning and Technologies Fair 16-18 Mart 2016 16-18 March 2016 Katılımcı Kılavuzu 2016 Exhibitor Manual

Detaylı

Today...Bugün..Today..Bugün..Today..Bugün..Today..Bugün..Today...

Today...Bugün..Today..Bugün..Today..Bugün..Today..Bugün..Today... Haftanın Koçluk Sorusu: Hayatında tamamen mutlu ve özel bir anı düşün. Ne oluyordu? Bu anı özel yapan neydi? Coaching Question of the week: Think about a very happy and special moment of yours. Can you

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 23/06/2014 Sayı: 2014/22 Ref: 6/22. Konu: İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN 2014/8 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 23/06/2014 Sayı: 2014/22 Ref: 6/22. Konu: İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN 2014/8 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 23/06/2014 Sayı: 2014/22 Ref: 6/22 Konu: İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN 2014/8 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 21/06/2014 tarihli ve 29037 sayılı Resmi Gazete de İthalatta Korunma

Detaylı

Yabancı Sermayeli Şirketler için Yabancı Sermaye Yatırım Danışmanlığı ve Mali Müşavirlik Hizmetleri

Yabancı Sermayeli Şirketler için Yabancı Sermaye Yatırım Danışmanlığı ve Mali Müşavirlik Hizmetleri Yabancı Sermayeli Şirketler için Yabancı Sermaye Yatırım Danışmanlığı ve Mali Müşavirlik Hizmetleri Sayfa 1 Türkiye de Faaliyet Gösteren Yabancı Sermayeli Şirketler İçin Vermekte Olduğumuz Müşavirlik Hizmetleri

Detaylı

Your HTC Media Link User guide

Your HTC Media Link User guide Your HTC Media Link User guide HTC Media Link This user guide will help you get started with your HTC Media Link. In this guide, we use the following symbols to indicate important or useful information:

Detaylı

1.SINAVLAR SINIF DÜZEYİ DERS ADI TARİH 2.SINAVLAR 3.SINAVLAR

1.SINAVLAR SINIF DÜZEYİ DERS ADI TARİH 2.SINAVLAR 3.SINAVLAR SINIF DÜZEYİ DERS ADI TARİH 4.Sınıf 4.GENEL DEĞERLENDİRME 5 Mart Perşembe 4.Sınıf İNGİLİZCE 6 Mart Cuma 4.Sınıf SOSYAL BİLGİLER 9 Mart Pazartesi 4.Sınıf TÜRKÇE 11 Mart Çarşamba 4.Sınıf MATEMATİK 13 Mart

Detaylı

MEKANÝK AKSAM OTOMATÝK YAÐLAMA Yüksek hassasiyetli vidalý miller, lineer yataklar, sertleþtirilmiþ ve taþlanmýþ kramayer diþlilerde kalitesi dünyaca tanýnmýþ markalar seçilmiþtir. We use high-performance

Detaylı

CMPE Program Educational Objectives Employer Survey English Turkish - 2014

CMPE Program Educational Objectives Employer Survey English Turkish - 2014 #1 CMPE Program Educational Objectives Employer Survey English Turkish - 2014 COM PLETE Collector: New Email Invitation (Email) Started: Thursday, April 10, 2014 1:20:02 AM Last Modified: Thursday, April

Detaylı

Duvar Geçit zolatörleri

Duvar Geçit zolatörleri Duvar Geçit zolatörleri Orta gerilimde hariçten - dahile veya dahilden - dahile duvar geçit izolatörleri bir iletkenin bina içine giriflinde kullan lan ve iletkeni duvara karfl izole eden bir izolatördür.

Detaylı

3. Yücel DEMİR - AFIAP, FSK - Ankara

3. Yücel DEMİR - AFIAP, FSK - Ankara 2015/059-2015/404 Nevşehir Belediyesi 6. Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışması / 2015/059-2015/404 Municipality of Nevşehir 6th International Cappadocia Photography Contest Sonuç Bildirgesi / Report

Detaylı

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ Şirketimizin 2014 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

device Top Detector Cable finder Dünyada güçlü inşaat ve iş makineleri Dedektör su boruları ve elektrik kabloları

device Top Detector Cable finder Dünyada güçlü inşaat ve iş makineleri Dedektör su boruları ve elektrik kabloları device Top Detector Cable finder Dünyada güçlü inşaat ve iş makineleri Dedektör su boruları ve elektrik kabloları Topdetector Boru Bulucu cihazı bir diğer organlarda tüm kusurları ve sorunları önlemek

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

ATAA'dan Michigan Eyalet Üniversitesi'nde Öğrenci Yönlendirme Programı

ATAA'dan Michigan Eyalet Üniversitesi'nde Öğrenci Yönlendirme Programı Page 1 of 8 Thursday, Apr 08th Last update: 07:12:13 PM GMT Headlines: Sözde Ermeni Soykırımına Hayır HOME HEADLINE LOCAL NEWS HOT NEWS OTHER NEWS ENGLISH NEWS ECONOMY WEATHER FORECAST HOROSCOPE FORUM

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

Arapça 4 konu 4. Mukarebe, reca ve şuru fiilleri

Arapça 4 konu 4. Mukarebe, reca ve şuru fiilleri Arapça 4 konu 4 Mukarebe, reca ve şuru fiilleri Öyle demeyelim de başka fiile muhtaç fiiller diyelim isterseniz. Bunlar Türkçede anlam karşılığı olan fakat yapısal karşılığı olmayan fiiller. Bu fiiller

Detaylı

Bu sayfa şu linkten yazdırılmıştır: [http://www.risaleonline.com/soru-cevap/sosyal-paylasimsite-arkadasligi]

Bu sayfa şu linkten yazdırılmıştır: [http://www.risaleonline.com/soru-cevap/sosyal-paylasimsite-arkadasligi] Risale Online Bu sayfa şu linkten yazdırılmıştır: [http://www.risaleonline.com/soru-cevap/sosyal-paylasimsite-arkadasligi] Fıkıh Soru Sosyal Paylaşım Site Arkadaşlığı Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinde

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS YILI AKADEMİK TAKVİMİ. 27 Temmuz 2014 (Pazar, Arife, ½ gün) 28-30 Temmuz 2014 (Pazartesi- Çarşamba)

TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS YILI AKADEMİK TAKVİMİ. 27 Temmuz 2014 (Pazar, Arife, ½ gün) 28-30 Temmuz 2014 (Pazartesi- Çarşamba) TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS YILI AKADEMİK TAKVİMİ 2015-2016 2014-2015 1 Temmuz 2015 (Çarşamba) 1 Temmuz 2014 (Salı) VI. Sınıf Eğitiminin Başlaması 16 Temmuz 2015 (Perşembe, Arife, ½ gün) 17-19 Temmuz

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır.

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. ÖNSÖZ INTRODUCTION Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. Büroseren Mobilyanın eğitim sektöründe temel ilgi

Detaylı

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına 34467 Emirgan / İSTANBUL

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına 34467 Emirgan / İSTANBUL 98/238 İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı Adresi : T.GARANTİ BANKASI A.Ş. : Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Fax

Detaylı

BESA İnşaat ve Metal San. Tic. Ltd. Şti.

BESA İnşaat ve Metal San. Tic. Ltd. Şti. BESA İnşaat ve Metal San. Tic. Ltd. Şti. Bahçelievler Basın Sitesi İSTANBUL - 27.10.2013 Sunum Mühendis / Yüklenici İş Güvenliği Uzmanı Şirket Tanıtımı Kuruluş Kurucumuz 1972 Besim SADIKER Çevre ve Şehircilik

Detaylı

*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.

*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below. 2015 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI/ PUBLIC DISCLOSURES Ö.D.A. NO:8 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM, 2015 [] 09.02.2015 17:55:14 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Adres Telefon 232-6161240 Faks

Detaylı

31.ÂYE ÂYET KUR AN DAN OKUNAN BÖLÜM: TEFSĐRDEN OKUNAN BÖLÜM:

31.ÂYE ÂYET KUR AN DAN OKUNAN BÖLÜM: TEFSĐRDEN OKUNAN BÖLÜM: MÜDDESSĐR SÛRESĐ 31.ÂYE ÂYET أ ع وذ ب االله م ن ال شي ط ان ال رج يم بسم االله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين و ال صلا ة و ال سلا م ع ل ى ر س ول نا م ح مد و ع ل ي ا ل ه و ص ح ب ه أ ج مع ين ر ب اش

Detaylı

Fuar Adı / Exhibition Name: Fuar Tarihi / Exhibition Date: Katılımcı Adı / Company Name: Salon-Stand No / Hall-Booth No: KİRALIK MALZEME FİYAT LİSTESİ / PRICE LIST FOR RENTAL EQUIPMENT FİYATLAR EURO'DUR

Detaylı

W(S&I) 1 ICB önce - prior Ekim/October 2010 Haziran/June 2011 Ekim / October 2011 Mart /March 2013*

W(S&I) 1 ICB önce - prior Ekim/October 2010 Haziran/June 2011 Ekim / October 2011 Mart /March 2013* Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized MUNICIPAL SERVICES PROJECT-MESKI PROCUREMENT PLAN (th Revision, September, 0) / BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ MESKI SATINALMA PLANI (. Revizyon -

Detaylı

Türkiye Hazır Beton Birliği 5. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Hazır Beton Birliği 5. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri sahiplerini buldu Türkiye Hazır Beton Birliği 5. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri sahiplerini buldu Turkish Ready Mixed Concrete Association s 5th Green Point Environment Awards announced Turkish Ready Mixed Concrete Association

Detaylı

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar feke cd. zübeyde hanm cd turgut özal bul. bosna sk. K A L İ T E L İ B İ R Y A Ş A M otogar Q U A L I T Y O F L I F E adana Tufanpaşa Mah. Şıhefendi bulvarı Halimhoca Apt. No:5/(kozan lisesi karsısı) 0355

Detaylı

BAŞLARKEN Kur ani Hayat Kur an da ulema

BAŞLARKEN Kur ani Hayat Kur an da ulema BAŞLARKEN Hamdolsun, varlığı anlamlı yaratan ve zîşuur kullarını anlama nimetiyle donatan Allah a, Salevât olsun, vahyi hakkıyla anlayıp en güzel örnekleriyle insanlığa anlatan Efendimiz e, Selam olsun,

Detaylı

PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti. between

PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti. between YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti ye INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NÖPEMBER Surabaya, Republic of Indonesia PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION between YILDIZ TECHNICAL

Detaylı

Gelir Yönetimi. Gönüllü

Gelir Yönetimi. Gönüllü Gelir Yönetimi Gönüllü Gelir Yönetimi (Income Management) nedir? Gelir Yönetimi (Income Management), önemli ev ihtiyaçlarını ve harcamalarını karşılamak üzere paranızı yönetmenize yardımcı olmak için bir

Detaylı