Ifølge VA s vedtægter kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Dørene åbnes kl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ifølge VA s vedtægter kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Dørene åbnes kl. 18.30."

Transkript

1 VA s bestyrelse 28. april 2010 På beboermødet den 19. april 2010, gik Afdelingsbestyrelsen af, da beboermødet ikke godkendte deres beretning. Derfor indkalder VA s bestyrelse til ekstraordinært beboermøde onsdag den 12. maj 2010 kl , som tidligere varslet, på Hundigeskolen, gymnastiksalen, indgang ved Klyngen, med valg af ny afdelingsbestyrelse og behandling af dele af den resterende dagsorden. Forud for dette møde, mandag den 10.maj 2010 kl , vil der blive afholdt et informationsmøde vedrørende dagsordenen til det ekstraordinære beboermøde, i Pavillionen overfor Stamhuset. Der vil blive tolket på tyrkisk og arabisk. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af den udsendte dagsorden 3. Valg af 2 referenter (beslutningsreferat og fyldestgørende referat) 4. Valg af stemmeudvalg 5. Valg til afdelingsbestyrelse, formand og medlemmer og suppleanter 6. Gennemgang og godkendelse af regnskab Orientering fra driften: A. Køkkenudskiftningen redegørelse og pris B. Paraboler nedtagning i forbindelse med facade renovering og kommende afklaring af ny løsning C. Retningslinier for lån af PC ere 8. Indkomne forslag: A. Principbeslutning om, at der udarbejdes et forslag vedr. nedlæggelse af 45 boliger C. Køb af kopimaskine kr ,- tages fra kto. 116 D. Knirkene gulve på 3. sale E. Medbestemmelse til de nye badeværelser F. Anlægning af parkeringspladser G. Beboerhøring om de kommende metal-altaner med halvtag H. Sekretariatsaftale med Lejernes Landsorganisation J. Beslutning om opsætning af halvtag i stueplan 9. Valg til Aktivbestyrelsen: - Valg af formand (Per Rosendahl ønsker genvalg) - 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (Charlotte Tew ønsker genvalg og Yrsa Söth Jaeger er på valg) - 2 suppleanter 10. Valg til Miljø udvalg 11. Valg til AT s redaktion 12. VA s generalforsamling 13. Beslutningsreferat til godkendelse Hvem kan deltage i beboermødet? Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har afdelingens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse. Vi er derfor forpligtet til at afkrydse beboerlisten ved udlevering af stemmesedler. Vi gør opmærksom på, at alle, for at få adgang til beboermødet, skal fremvise legitimation i form af huslejekontrakt eller sygesikringsbevis. Ifølge VA s vedtægter kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Dørene åbnes kl Vi vil forsøge at få oversat så mange indlæg som muligt. Disse vil blive omdelt når vi modtager dem. Med venlig hilsen Formand for bestyrelsen i VA Der vil være børnepasning under mødet. Der serveres kildevand på mødet.

2 VA nın Yönetim Kurulu 28 Nisan Nisan 2010 tarihinde yapılan sakinler toplantısında, Şube Yönetim Kurulu sundukları rapor onaylamadığından dolayı görevinden çekildi. Bu nedenle VA nın yönetim kurulu daha önce de bildirdiği gibi, yeni bir Şube Yönetim Kurulu seçmek ve son toplantıdan geri kalan gündem maddelerini ele almak için bütün sakinleri olağanüstü bir sakinler toplantısına çağırır. Toplantı 12 Mayıs 2010 tarihinde Çarşamba günü saat da Hundigeskolen, Klyngen in girişindeki jimnastik solununda yapılacaktır. Bu toplantıdan önce, 10 Mayıs 2010 Pazartesi günü saat19.00 da Stamhuset karşısındaki Pavillionen da olağanüstü sakinler toplantısının gündem maddeleri hakkında bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Bilgilendirme toplantısında Türkçe ve Arapça tercüman da bulunacaktır. Gündem: 1. Toplantı başkanı seçimi 2. Yayınlanan gündemin onaylanması 3. İki tutanakçının seçimi ( karar tutanağı ve gereki tutanak yazılımı) 4. Seçim kurulu seçimi 5. Şube Yönetim Kurulu, başkan, kurul üyeleri ve yedek üyelerin seçimi muhasebesinin gözden geçirilmesi ve onaylanması 7. Konut işletmesinin bilgilendirmesi: A. Mutfak yenilenmesi açıklama ve fiyatlar B. Paraboller dış cephe onarımından dolayı parabollerin indirimi ve ilerde yeni bir çözüme açıklık getirilmesi C. Bilgisayar ödünç alma ile ilgili kurallar 8. Gelen öneriler: A. 45 konutun yıkımı ile ilgili bir önerinin hazırlanması hakkındaki prencip kararı C krona bir kopya makinesinin satın alımı tutarı kto. 16 hesabınden çekilecek D. 3. katta gıcırdayan zeminler E. Yeni yapılacak banyolar konusunda sakinlerın söz sahibi olabilmeleri F. Araba park yerlerini yapımı G. Yapılacak olan metal balkonlarla iligili sakinler için açık oturum H. Danimarka Kiracılar Örgütü (Lejernes Landsorganisatıon) ile sekreterlik anlaşması J. Zemin katta yarı çatı yapımı hakkında karar 9. Aktivbestyrelsen (Aktiv yönetim kurulu) seçimi - Başkanın seçimi (Per Rosendahl yeniden seçilmek için aday) - 2 yönetim kurulunun seçimi (Charlotte Tew yeniden seçilmek için aday, Yrsa Söth Jaeger seçime aday) - 2 yedek üyenin seçimi 10. Çevre Kuruluna (Miljø Udvalg) seçim 11. AT redaksiyonuna seçim 12. VA genel kurul toplantısı 13. Karar tutanağının onaya sunulması Mahalle sakinleri toplantısına kimler katılabilir? Şubenin kiracıları ve konutta yaşayan erişkin/yetişkinler sakinler toplantısına katılabilir ve toplantıda oy haklarını kullanabilirler. Büyüklüğü ne olursa olsun her konutun 2 oy kullanma hakkı bulunur. Bu sebeple oy pusulasını alırken, mahalle sakinleri listesine işaretlemekle yükümlüyüz. VA nın tüzüğu gereğince vekaletname verilerek oy kullanılamaz. Kapılar saat da açılacaktır. Elimizden geldiği kadar toplantıda yapılacak bütün konuşmalerı ve sunuşları tercüme etmeye çalışacağız. Bunlar elimize geçer geçmez salondaki sakinlere dağıtacağız. Saygılarımızla VA Yönetim Kurulu Başkanı Toplantı esnasında çocuklara bakılır. Toplantıda kaynak suyu ikram edilecektir.

3 VA s board of directors April 28 th 2010 At the residents meeting on april 19 th 2010, the local board resigned when the assembly would not approve threir annual report. As previously notified, VA s board of directors therefore hereby summons to an extraordinary residents meeting on Wednesday, May 12 th 2010 at 7pm, at Hundigeskolen gym, entrance at Klyngby, for election of a new local board and consideration of parts of the remaining agenda. Prior to this meeting, on Monday, May 10 th at 7pm, an information meeting will be held in the Pavilion across from Stamhsuet concerning the agenda for the extraordinary residents meeting. Arabic and Turkish interpreters will be present. Agenda: 1. Election of chairperson 2. Approval of the previously sent agenda 3. Election of 2 minute takers (for a record of decisions as well as of the entire proceedings) 4. Election of the voting committee 5. Election of the local board, chairperson and members and alternates 6. Review and approval of the financial statements for Briefing from operations: A. Renovation of kitchens statement and price B. Parabolic antennas - removal in connection with renovation of the façade and impending clarification of a new solution. C. Guidlines for leasing of PCs 8. Submitted suggestions: A. A principle decision to produce a proposal for dismantling 45 residences C. Purchase of a copying machine kr ,- to be taken from account nr. 116 D. Creaking floors on the 3 rd stories. E. Co-determination regarding the new bathrooms F. Layout of the new parking areas. G. Residents hearing concerning the forthcoming roofed over metal-balconies H. The secretariat s agreement with Lejernes Landsorganisation (The National Union of Tenants) J. Decision about construction of a pent roof on the ground floor 9. Election to the active board: - election of chairman (Per Rosendahl wishes to be re-elected) - 2 board members for 2 years (Charlotte Tew wishes to be re-elected and Yrsa Söth Jaeger has been nominated) - 2 alternates 10. Election to the environment committee 11. Election to AT s editorial staff 12. VA s annual meeting 13. Approval of the record of decisions Who is elgible to participate in the meeting? The unit s homeowners and legally competent members of their households are elgible to participate and vote at this meeting. Each household has 2 votes regardless of the size of the household. We are therefore required to register the residents when handing out ballots. Please note that everyone must present identification in the form of the rental agreement or the National Health Service medical card in order to be admitted to the residents meeting. Voting by proxy is not permitted according to VA s rules and regulations. The doors open at 6:30pm. We will attempt to translate as many of the contributions as possible. These will be distributed when we receive them. With kind regards Chairperson for the VA board Child-minding will be provided during the meeting. Water will be served during the meeting.

4 UPRAVNI ODBOR VA 28. april 2010 Na skupu stanara 19-og aprila 2010 Upravni odbor je podneo ostavku jer skup stanara nije prihvatio podneti izvještaj. Zbog toga Upravni odbor saziva vanredni skup stanara u srijedu 12.maja 2010 u 19 sati. Kao što je ranije več najavljeno u školi Hundigeskole, gimnastička sala, ulaz kod Klyngen sa dnevnim redom: izbor novog Upravnog odbora i rasprava dijelova preostalog dnevnog reda. Prije ovog sastanka će 10. maja 2010 biti održan jedan informativni sastanak o dnevnom redu vanrednog skupa stanara u Paviljonu preko puta Stamhuset. Na sastanku će biti prevođeno na turski i arapski. Dnevni red: 1. Izbor dirigenta 2. Usvajanje dostavljenog dnevnog reda 3. Izbor dva referenta (zapisnik sa zaključcima i kompletan zapisnik) 4. Izbor komisije za prebrojavanje glasova. 5. Izbor Upravnog odbora, predsjednika, članova odbora i njihovih zamjenika. 6. Pregled i usvajanje obračuna za 2009 godinu 7. Izvještaj o radu: A. Zamjena kuhinja informacija i cijena B.Satelitska antena ukllanjanje antena u vezi sa renoviranjem fasade i informacija o budućem rješenju. C. Pravila za iznajmljivanje kompjutera 8. Pristigli prijedlozi: A.Principijelni zaključci o izradi prijedloga za rušenje 45 stanova C.Kupovina uređaja za kopiranje kruna iz kto. 116 D. Podovi koji škripe na 3. spratu E. Suodlučivanje oko novih kupatila F. Izrada parkirališta G. Mišljenje stanara o novim polupokrivenim terasama H. Dogovor o opsluživanju stanarske organizacije Lejernes Landsorganisation J. Odluka o postavljanju polukrova u prizemlju 9. Izbor Upravnog odbora aktiva: - Izbor predsjednika (kandidat Per Rosendahl) - Izbor 2 člana Upravnog odbora na 2 godine ( Charlotte Tew je ponovo kandidat a Yrsa Soth Jaeger je kandidat) - 2 zamenika 10. Izbor Vijeća za životnu sredinu 11. Izbor za redakciju AT-a 12. Generalna skupština VA 13. Prihvatanje referata sa zaključcima Ko može da prisustvuje skupu stanara? Učešće na skupu stanara imaju nosioci stanarskog prava na stanove u ovom odjeljenju i njihovi punoljetni stanari. Svako domaćinstvo ima 2 glasa bez obzira na veličinu domaćinstva. Zbog toga smo obavezni da upisujemo stanare prilikom dodjele glasačkih listića. Skrećemo pažnju da svi koji žele da prisustvuju sastanku treba da pokažu legitimaciju u vidu ugovora o stanu ili zdravstvenu knjižicu. Prema pravilniku VA ne može se glasati putem punomoćja. Vrata se otvaraju u Mi ćemo nastojati da prevedemo što je više moguće materijala za ovaj skup a podjela će biti izvršena čim primimo materijal. Prijateljski pozdrav Vinni Hansen Predsjednik Upravnog odbora VA Tokom trajanja skupa biće organizovano čuvanje djece. Na skupu se služi mineralna voda.

5 28 ا بريل/نيسان 2010 مجلس إدارة القسم السكني في (ASKERØD) في الاجتماع السكاني الذي انعقد في 19 ا بريل/نيسان 2010 استقال أعضاء مجلس الا دارة على خلفية عدم المصادقة على التقرير الذي قدموه. لذلك يوج ه مجلس الا دارة الا ن الدعوة لحضور اجتماع سكاني استثناي ي في يوم الا ربعاء الموافق 12 مايو/أيار 2010 الساعة السابعة مساء (19:00) آما أ عل ن في وقت سابق وسينعقد الاجتماع في الصالة الرياضية في مدرسة (Hundigeskolen) البوابة الواقعة قرب (Klyngen) وسيتضمن الاجتماع انتخاب مجلس إدارة جديد ودراسة للبنود المتبقية من جدول الا عمال. وقبل هذا الاجتماع وفي يوم الاثنين الموافق 10 مايو/أيار 2010 سوف يكون هناك اجتماع إعلامي الساعة السابعة مساء (19:00) بشا ن جدول أعمال الاجتماع الاستثناي ي للسكان في (Pavillionen) الواقع مقابل.(Stamhuset) وسوف تكون هناك ترجمة للغتي ن الترآية والعربية. جدول الا عمال: اختيار ري يس للجلسة. 1. المصادقة على جدول أعمال الاجتماع الذي تم إرساله مسبقا 2. اختيار شخصين لكتابة الخلاصة (القرارات المتخذة بالا ضافة إلى خلاصة وافية دقيقة) 3. اختيار لجنة التصويت 4. انتخابات لمجلس الا دارة أي لري يس المجلس والا عضاء الا ساسيين والاحتياطيين 5. استعراض لحسابات العام 2009 والمصادقة عليها 6. معلومات يقدمها الجهاز الا داري والتي تتعلق بما يلي: 7. استبدال المطابخ الشرح والا سعار أ. أطباق الاستقبال الفضاي ي إنزال هذه الا طباق بمناسبة تجديد الواجهة وما سيتضح مستقبلا بالنسبة لحلول جديدة أخرى ب. المبادئ التوجيهية لاستعارة أجهزة الكمبيوتر ت. المقترحات الواردة 8. قرار مبدي ي لوضع اقتراح بخصوص إزالة 45 مسكنا أ. شراء ا لة نسخ بقيمة آرونة دنمرآية ستو خذ من الحساب 116 (الصيانة المخطط لها) ب. الا رضية التي ت حد ث صريرا في الطابق الثالث ت. المشارآة في اتخاذ القرار بشا ن الحمامات الجديدة ث. إنشاء مواقف للسيارات ج. مشاورة السكان بشا ن الشرفات المعدنية المستقبلية التي سيكون لها سقف يصل إلى النصف ح. اتفاق السكرتاريا مع الاتحاد الوطني للمستا جرين خ. اختيار أعضاء الا دارة النشطة (Aktivbestyrelsen) 9. انتخاب ري يس لمجلس الا دارة Rosendal) Per يرغب في إعادة انتخابه) - انتخاب عضوين لمجلس الا دارة لمدة عامين Tew) Charlotte ترغب في أن ي عاد انتخابها وJaeger Yrsa Söth هي - مرشحة) انتخاب عضوين احتياطيين انتخابات اللجنة البيي ية 11. انتخابات لهيي ة تحرير الصحيفة (AT) 12. الاجتماع العمومي للجمعية السكنية التعاونية (VA) 13. ملخص القرارات للمصادقة عليه من يمكنه المشارآة في الاجتماع السكاني حق الدخول إلى الاجتماع السكاني والتصويت فيه يقتصر على المستا جرين المقيمين في القسم السكني بالا ضافة إلى أفراد العاي لة الراشدين. لكال عاي لة صوتان بصرف النظر عن حجمها. وبالتالي نحن ملزمون بوضع علامة على آل اسم في قاي مة السكان عند تسليم أوراق الاقتراع. وننب ه إلى ضرورة أن يبرز آل شخص هويته مثلا عقد الايجار أو بطاقة التا مين الصحي للسماح له بالدخول إلى الاجتماع السكاني. وتبعا للنظام الداخلي المعمول به في الجمعية السكنية التعاونية (VA) لا يمكن التصويت بالوآالة. ست فت ح الا بواب الساعة السادسة والنصف مساء (18:30). سنحاول ترجمة أآبر عدد ممكن من الرساي ل وسنوزعها حال استلامنا لها. أطيب التحيات ري يس مجلس إدارة القسم السكني سيكون بالا مكان رعاية الا طفال أثناء الاجتماع. آما سنقدم المياه الطبيعية للحضور.

Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi

Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi 2015 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI/ PUBLIC DISCLOSURES Ö.D.A. NO:21 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM [] 13.03.2015 17:47:06 Esas Sözleşme Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji Madde

Detaylı

Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL

Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL ARÇELİK A.Ş. / ARCLK, 2015 [] 02.04.2015 11:18:55 Genel Kurul Kararları Tescili 1 FAİK BÜLENT ALAGÖZ SERMAYE PİYASASI MEVZUATI UYUM YÖNETİCİSİ ARÇELİK A.Ş. 02.04.2015 11:14:08 2 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ

Detaylı

Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63. : yatirimciiliskileri@arcelik.

Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63. : yatirimciiliskileri@arcelik. ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 04.05.2015 17:24:42 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) 1 DOĞAN KORKMAZ FİNANSMAN DİREKTÖRÜ ARÇELİK A.Ş. 04.05.2015 17:21:21 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ

Detaylı

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir.

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türk Tuborg tarafından da benimsenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin aşağıda belirtilenler

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Şubat 1983 PAZARTESİ. Milletlerarası Sözleşme

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Şubat 1983 PAZARTESİ. Milletlerarası Sözleşme T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 14 Şubat 1983 PAZARTESİ Sayı: 17959 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

~A.RTICLES OF Associifr~ii,v:M~~in1tt' c.. \. -o. '~~9 e-mail: llt1hi!knik{i!i.!r."":.(!'

~A.RTICLES OF Associifr~ii,v:M~~in1tt' c.. \. -o. '~~9 e-mail: llt1hi!knik{i!i.!r.:.(!' ./ J i,.r,.. i. cm Te~cümeBürosu / Transla~ "li:i~n:;r::;~;fromturk'tercümj= rtere'j'1.anslator:ugur NgO3 YILMAZ) 2 2 O "- çiragan Cad. No:5/4-80690 Besiktas / ISTANBUL - TR Phone: (212) 2591275-227 55

Detaylı

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations Teknik Hizmetler & Kurallar Technical Services & Regulations Yıl Year 2013 Hoşgeldiniz! Teknik Hizmetler ve Kurallar Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenmiştir. Teknik Hizmetler ve

Detaylı

DÜNYASI VANCOUVER BÜYÜLEDİ OLİMPİYAT DÜNYASINDA YAS HAZİRAN / JUNE 2010 SAYI:42 2010 FIBA DÜNYA ŞAMPİYONASI TÜRKİYE

DÜNYASI VANCOUVER BÜYÜLEDİ OLİMPİYAT DÜNYASINDA YAS HAZİRAN / JUNE 2010 SAYI:42 2010 FIBA DÜNYA ŞAMPİYONASI TÜRKİYE OLYMPIC WORLD HAZİRAN / JUNE 2010 SAYI:42 OLİMPİYAT DÜNYASI 2010 FIFA DÜNYA KUPASI GÜNEY AFRİKA 2010 FIFA WORLD CUP SOUTH AFRICA 2010 FIBA DÜNYA ŞAMPİYONASI TÜRKİYE 2010 FIBA WORLD CHAMPIONSHIP TURKEY

Detaylı

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations

Teknik Hizmetler & Kurallar. Technical Services & Regulations Teknik Hizmetler & Kurallar Technical Services & Regulations Yıl Year 2013 Hoşgeldiniz Teknik Hizmetler ve Kurallar Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenmiştir. Teknik Hizmetler ve Kurallar

Detaylı

DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE OYUNLARI PARİS TEN İKİ MADALYA NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44

DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE OYUNLARI PARİS TEN İKİ MADALYA NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44 OLYMPIC WORLD NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44 OLİMPİYAT DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE 2013 MEDITERRANEAN GAMES IN MERSİN ANADOLU NUN ZİRVESİNDE ÜNİVERSİTE OYUNLARI UNIVERSITY GAMES AT THE SUMMIT OF

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (YÖS) TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ (TÖBT)

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (YÖS) TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ (TÖBT) ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (YÖS) TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ (TÖBT) THE ENTRANCE EXAMINATION FOR FOREIGN STUDENTS THE BASIC

Detaylı

REMATRA KATILIM SÖZLEŞMESİ. Katılımcı Exhibitor. Yer/Tarih. Kaşe/Yetkili imza. Şirketin ticari ünvanı. Şirketin Fuar Duyurularında Kullanılacak İsmi

REMATRA KATILIM SÖZLEŞMESİ. Katılımcı Exhibitor. Yer/Tarih. Kaşe/Yetkili imza. Şirketin ticari ünvanı. Şirketin Fuar Duyurularında Kullanılacak İsmi Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Registration and Acceptance of the Conditions for Participation Fuar veya Ofis alanı için başvurduğumuzu bildiririz. Ekte bulunan, Rematra Center/Tirana da başlıyacak olan EURBALKAN

Detaylı

Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties

Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties About the law Law 67/2005 Consolidated in Turkish Law 67/2005 Main in English About the law This is a consolidating law incorporating

Detaylı

Belli Oldu PACKAGING WORLD. Ambalaj sektörü. ASD Genel Kurulu İftarda Buluştu STAND NO: 715B. www.ambalaj.org.tr FİYATI: 25TL

Belli Oldu PACKAGING WORLD. Ambalaj sektörü. ASD Genel Kurulu İftarda Buluştu STAND NO: 715B. www.ambalaj.org.tr FİYATI: 25TL ASD Genel Kurulu Gerçekleştirildi Ambalaj Sektörü İftarda Buluştu Ambalaj sektörü CARİ AÇIĞA İLAÇ OLDU www.ambalaj.org.tr YIL:28 SAYI:156 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2014 Year:28 Issue:156 FİYATI: 25TL Ambalajın

Detaylı

Deniz Kuvvetleri Komutan

Deniz Kuvvetleri Komutan Donanma tersanelerine aç k davet Open invitation to Navy Shipyards Erdemir den Yar mca ya lojistik merkez Erdemir establishes logistics center in Yar mca ürkiye nin demir-çelik de- Erdemir A.fi., Yar m-

Detaylı

sponsorluk dosyası INTERNATIONALENERGYCONGRESS 2013 sponsorship package 24-25 EKİM 2013, 24-25 OCTOBER 2013

sponsorluk dosyası INTERNATIONALENERGYCONGRESS 2013 sponsorship package 24-25 EKİM 2013, 24-25 OCTOBER 2013 ULUSLARARASIENERJİKONGRESİ INTERNATIONALENERGYCONGRESS 24-25 EKİM, 24-25 OCTOBER ATO ULUSLARARASI KONGRE SARAYI - ATO CONGRESIUM INTERNATIONAL CONVENTION & EXHIBITION CENTRE sponsorluk dosyası sponsorship

Detaylı

Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi,

Detaylı

ISPS Code. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu. ve SOLAS Değişiklikleri. Kaptan Kader TERZİ. (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir)

ISPS Code. Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu. ve SOLAS Değişiklikleri. Kaptan Kader TERZİ. (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir) ISPS Code Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu ve SOLAS Değişiklikleri (12 Aralık 2002 tarihinde kabul edilmiştir) Kaptan Kader TERZİ Önsöz Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS

Detaylı

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS)

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi. Consumer Banking Services Agreement

Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi. Consumer Banking Services Agreement Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Consumer Banking Services Agreement Müşteri Adı Soyadı: Client s First & Last Name: Müşteri No: Client s Number: Müşterek Hesap mı? Is it joint account? Evet /

Detaylı

SAYI 4/2012 www.havakargoturkiye.com

SAYI 4/2012 www.havakargoturkiye.com SAYI 4/2012 KÜNYE TÜRKİYE IDENTITY DISC İLK ULUSAL ETKİNLİĞİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK H ava Kargo Türkiye ailesi olarak; ilk ulusal etkinliğimizi 4 Mayıs 2012 tarihinde Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık

Detaylı

1 2 3 4 5 6 7 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! We need but one thing, to work hard! 8 9 Lütfi ELVAN Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Minister of

Detaylı

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN)

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TULOMSAS STANDARD AGREEMENT FOR GOODS PROCUREMENTS (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) SÖZLEŞME TARİHİ: CONTRACT DATE:

Detaylı

AMAÇ ve KAPSAM PURPOSE AND SCOPE. TANIM, KONU ve SÜRE DEFINITIONS, ISSUES and DURATION

AMAÇ ve KAPSAM PURPOSE AND SCOPE. TANIM, KONU ve SÜRE DEFINITIONS, ISSUES and DURATION 1 2.1 2.2 2.3 2.4 AMAÇ ve KAPSAM PURPOSE AND SCOPE Bu staj ilkeleri, Üniversite Önlisans ve This document defines the principles for Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve summer practice courses considering

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA 10/13 NUMARALI İHALE DOSYASI KAPSAMINDA YAPILACAK 343 KALEM GEMİ YEDEK MALZEMESİ TEDARİKİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS

Detaylı

DOĞAL GAZ TEMİZ BİR GELECEĞİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR. Natural Gas World. Aksaray Çanakkale Diyarbakır İstanbul Kapadokya Tokat-Amasya

DOĞAL GAZ TEMİZ BİR GELECEĞİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR. Natural Gas World. Aksaray Çanakkale Diyarbakır İstanbul Kapadokya Tokat-Amasya Haziran / June 2012 Sayı / Issue 12 Doğal Gaz Dünyası Natural Gas World GAS MAKES A CLEAN FUTURE REAL DOĞAL GAZ TEMİZ BİR GELECEĞİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR SÖYLEŞİ / INTERVIEW Abdullah Tancan EPDK Sibel Çetinkaya

Detaylı

INTERPACK 2014 AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ FUARINA DAMGASI

INTERPACK 2014 AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ FUARINA DAMGASI AMBALAJIN OSCARLARI SAHPLERN BULDU TÜRK ÖĞRENCLERN BAŞARISI DEVAM EDYOR DEPOZTOLU OLMAK YA DA OLMAMAK www.ambalaj.org.tr YIL:28 SAYI:155 NSAN-MAYIS-HAZRAN 2014 Year:28 Issue:155 FİYATI: 25TL INTERPACK

Detaylı

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Employee Handbook and Rules of Business Ethics Şubat 2012 Rev: 01 İçindekiler 1 Kurumsal Değerlerimiz 5 Kurumsal Misyonumuz Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 7 Performans

Detaylı

TURKISH CRIMINAL PROCEDURE CODE C E Z A M U H A K E M E S İ K A N U N U

TURKISH CRIMINAL PROCEDURE CODE C E Z A M U H A K E M E S İ K A N U N U ii iii TURKISH CRIMINAL PROCEDURE CODE C E Z A M U H A K E M E S İ K A N U N U İstanbul, 2009 iv v Yay n No : 2081 Hukuk Dizisi : 975 1. Bask Ocak 2009 STANBUL ISBN 978-975 -295-979 - 8 C o p y r i g h

Detaylı