Ifølge VA s vedtægter kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Dørene åbnes kl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ifølge VA s vedtægter kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Dørene åbnes kl. 18.30."

Transkript

1 VA s bestyrelse 28. april 2010 På beboermødet den 19. april 2010, gik Afdelingsbestyrelsen af, da beboermødet ikke godkendte deres beretning. Derfor indkalder VA s bestyrelse til ekstraordinært beboermøde onsdag den 12. maj 2010 kl , som tidligere varslet, på Hundigeskolen, gymnastiksalen, indgang ved Klyngen, med valg af ny afdelingsbestyrelse og behandling af dele af den resterende dagsorden. Forud for dette møde, mandag den 10.maj 2010 kl , vil der blive afholdt et informationsmøde vedrørende dagsordenen til det ekstraordinære beboermøde, i Pavillionen overfor Stamhuset. Der vil blive tolket på tyrkisk og arabisk. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af den udsendte dagsorden 3. Valg af 2 referenter (beslutningsreferat og fyldestgørende referat) 4. Valg af stemmeudvalg 5. Valg til afdelingsbestyrelse, formand og medlemmer og suppleanter 6. Gennemgang og godkendelse af regnskab Orientering fra driften: A. Køkkenudskiftningen redegørelse og pris B. Paraboler nedtagning i forbindelse med facade renovering og kommende afklaring af ny løsning C. Retningslinier for lån af PC ere 8. Indkomne forslag: A. Principbeslutning om, at der udarbejdes et forslag vedr. nedlæggelse af 45 boliger C. Køb af kopimaskine kr ,- tages fra kto. 116 D. Knirkene gulve på 3. sale E. Medbestemmelse til de nye badeværelser F. Anlægning af parkeringspladser G. Beboerhøring om de kommende metal-altaner med halvtag H. Sekretariatsaftale med Lejernes Landsorganisation J. Beslutning om opsætning af halvtag i stueplan 9. Valg til Aktivbestyrelsen: - Valg af formand (Per Rosendahl ønsker genvalg) - 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (Charlotte Tew ønsker genvalg og Yrsa Söth Jaeger er på valg) - 2 suppleanter 10. Valg til Miljø udvalg 11. Valg til AT s redaktion 12. VA s generalforsamling 13. Beslutningsreferat til godkendelse Hvem kan deltage i beboermødet? Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har afdelingens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse. Vi er derfor forpligtet til at afkrydse beboerlisten ved udlevering af stemmesedler. Vi gør opmærksom på, at alle, for at få adgang til beboermødet, skal fremvise legitimation i form af huslejekontrakt eller sygesikringsbevis. Ifølge VA s vedtægter kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Dørene åbnes kl Vi vil forsøge at få oversat så mange indlæg som muligt. Disse vil blive omdelt når vi modtager dem. Med venlig hilsen Formand for bestyrelsen i VA Der vil være børnepasning under mødet. Der serveres kildevand på mødet.

2 VA nın Yönetim Kurulu 28 Nisan Nisan 2010 tarihinde yapılan sakinler toplantısında, Şube Yönetim Kurulu sundukları rapor onaylamadığından dolayı görevinden çekildi. Bu nedenle VA nın yönetim kurulu daha önce de bildirdiği gibi, yeni bir Şube Yönetim Kurulu seçmek ve son toplantıdan geri kalan gündem maddelerini ele almak için bütün sakinleri olağanüstü bir sakinler toplantısına çağırır. Toplantı 12 Mayıs 2010 tarihinde Çarşamba günü saat da Hundigeskolen, Klyngen in girişindeki jimnastik solununda yapılacaktır. Bu toplantıdan önce, 10 Mayıs 2010 Pazartesi günü saat19.00 da Stamhuset karşısındaki Pavillionen da olağanüstü sakinler toplantısının gündem maddeleri hakkında bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Bilgilendirme toplantısında Türkçe ve Arapça tercüman da bulunacaktır. Gündem: 1. Toplantı başkanı seçimi 2. Yayınlanan gündemin onaylanması 3. İki tutanakçının seçimi ( karar tutanağı ve gereki tutanak yazılımı) 4. Seçim kurulu seçimi 5. Şube Yönetim Kurulu, başkan, kurul üyeleri ve yedek üyelerin seçimi muhasebesinin gözden geçirilmesi ve onaylanması 7. Konut işletmesinin bilgilendirmesi: A. Mutfak yenilenmesi açıklama ve fiyatlar B. Paraboller dış cephe onarımından dolayı parabollerin indirimi ve ilerde yeni bir çözüme açıklık getirilmesi C. Bilgisayar ödünç alma ile ilgili kurallar 8. Gelen öneriler: A. 45 konutun yıkımı ile ilgili bir önerinin hazırlanması hakkındaki prencip kararı C krona bir kopya makinesinin satın alımı tutarı kto. 16 hesabınden çekilecek D. 3. katta gıcırdayan zeminler E. Yeni yapılacak banyolar konusunda sakinlerın söz sahibi olabilmeleri F. Araba park yerlerini yapımı G. Yapılacak olan metal balkonlarla iligili sakinler için açık oturum H. Danimarka Kiracılar Örgütü (Lejernes Landsorganisatıon) ile sekreterlik anlaşması J. Zemin katta yarı çatı yapımı hakkında karar 9. Aktivbestyrelsen (Aktiv yönetim kurulu) seçimi - Başkanın seçimi (Per Rosendahl yeniden seçilmek için aday) - 2 yönetim kurulunun seçimi (Charlotte Tew yeniden seçilmek için aday, Yrsa Söth Jaeger seçime aday) - 2 yedek üyenin seçimi 10. Çevre Kuruluna (Miljø Udvalg) seçim 11. AT redaksiyonuna seçim 12. VA genel kurul toplantısı 13. Karar tutanağının onaya sunulması Mahalle sakinleri toplantısına kimler katılabilir? Şubenin kiracıları ve konutta yaşayan erişkin/yetişkinler sakinler toplantısına katılabilir ve toplantıda oy haklarını kullanabilirler. Büyüklüğü ne olursa olsun her konutun 2 oy kullanma hakkı bulunur. Bu sebeple oy pusulasını alırken, mahalle sakinleri listesine işaretlemekle yükümlüyüz. VA nın tüzüğu gereğince vekaletname verilerek oy kullanılamaz. Kapılar saat da açılacaktır. Elimizden geldiği kadar toplantıda yapılacak bütün konuşmalerı ve sunuşları tercüme etmeye çalışacağız. Bunlar elimize geçer geçmez salondaki sakinlere dağıtacağız. Saygılarımızla VA Yönetim Kurulu Başkanı Toplantı esnasında çocuklara bakılır. Toplantıda kaynak suyu ikram edilecektir.

3 VA s board of directors April 28 th 2010 At the residents meeting on april 19 th 2010, the local board resigned when the assembly would not approve threir annual report. As previously notified, VA s board of directors therefore hereby summons to an extraordinary residents meeting on Wednesday, May 12 th 2010 at 7pm, at Hundigeskolen gym, entrance at Klyngby, for election of a new local board and consideration of parts of the remaining agenda. Prior to this meeting, on Monday, May 10 th at 7pm, an information meeting will be held in the Pavilion across from Stamhsuet concerning the agenda for the extraordinary residents meeting. Arabic and Turkish interpreters will be present. Agenda: 1. Election of chairperson 2. Approval of the previously sent agenda 3. Election of 2 minute takers (for a record of decisions as well as of the entire proceedings) 4. Election of the voting committee 5. Election of the local board, chairperson and members and alternates 6. Review and approval of the financial statements for Briefing from operations: A. Renovation of kitchens statement and price B. Parabolic antennas - removal in connection with renovation of the façade and impending clarification of a new solution. C. Guidlines for leasing of PCs 8. Submitted suggestions: A. A principle decision to produce a proposal for dismantling 45 residences C. Purchase of a copying machine kr ,- to be taken from account nr. 116 D. Creaking floors on the 3 rd stories. E. Co-determination regarding the new bathrooms F. Layout of the new parking areas. G. Residents hearing concerning the forthcoming roofed over metal-balconies H. The secretariat s agreement with Lejernes Landsorganisation (The National Union of Tenants) J. Decision about construction of a pent roof on the ground floor 9. Election to the active board: - election of chairman (Per Rosendahl wishes to be re-elected) - 2 board members for 2 years (Charlotte Tew wishes to be re-elected and Yrsa Söth Jaeger has been nominated) - 2 alternates 10. Election to the environment committee 11. Election to AT s editorial staff 12. VA s annual meeting 13. Approval of the record of decisions Who is elgible to participate in the meeting? The unit s homeowners and legally competent members of their households are elgible to participate and vote at this meeting. Each household has 2 votes regardless of the size of the household. We are therefore required to register the residents when handing out ballots. Please note that everyone must present identification in the form of the rental agreement or the National Health Service medical card in order to be admitted to the residents meeting. Voting by proxy is not permitted according to VA s rules and regulations. The doors open at 6:30pm. We will attempt to translate as many of the contributions as possible. These will be distributed when we receive them. With kind regards Chairperson for the VA board Child-minding will be provided during the meeting. Water will be served during the meeting.

4 UPRAVNI ODBOR VA 28. april 2010 Na skupu stanara 19-og aprila 2010 Upravni odbor je podneo ostavku jer skup stanara nije prihvatio podneti izvještaj. Zbog toga Upravni odbor saziva vanredni skup stanara u srijedu 12.maja 2010 u 19 sati. Kao što je ranije več najavljeno u školi Hundigeskole, gimnastička sala, ulaz kod Klyngen sa dnevnim redom: izbor novog Upravnog odbora i rasprava dijelova preostalog dnevnog reda. Prije ovog sastanka će 10. maja 2010 biti održan jedan informativni sastanak o dnevnom redu vanrednog skupa stanara u Paviljonu preko puta Stamhuset. Na sastanku će biti prevođeno na turski i arapski. Dnevni red: 1. Izbor dirigenta 2. Usvajanje dostavljenog dnevnog reda 3. Izbor dva referenta (zapisnik sa zaključcima i kompletan zapisnik) 4. Izbor komisije za prebrojavanje glasova. 5. Izbor Upravnog odbora, predsjednika, članova odbora i njihovih zamjenika. 6. Pregled i usvajanje obračuna za 2009 godinu 7. Izvještaj o radu: A. Zamjena kuhinja informacija i cijena B.Satelitska antena ukllanjanje antena u vezi sa renoviranjem fasade i informacija o budućem rješenju. C. Pravila za iznajmljivanje kompjutera 8. Pristigli prijedlozi: A.Principijelni zaključci o izradi prijedloga za rušenje 45 stanova C.Kupovina uređaja za kopiranje kruna iz kto. 116 D. Podovi koji škripe na 3. spratu E. Suodlučivanje oko novih kupatila F. Izrada parkirališta G. Mišljenje stanara o novim polupokrivenim terasama H. Dogovor o opsluživanju stanarske organizacije Lejernes Landsorganisation J. Odluka o postavljanju polukrova u prizemlju 9. Izbor Upravnog odbora aktiva: - Izbor predsjednika (kandidat Per Rosendahl) - Izbor 2 člana Upravnog odbora na 2 godine ( Charlotte Tew je ponovo kandidat a Yrsa Soth Jaeger je kandidat) - 2 zamenika 10. Izbor Vijeća za životnu sredinu 11. Izbor za redakciju AT-a 12. Generalna skupština VA 13. Prihvatanje referata sa zaključcima Ko može da prisustvuje skupu stanara? Učešće na skupu stanara imaju nosioci stanarskog prava na stanove u ovom odjeljenju i njihovi punoljetni stanari. Svako domaćinstvo ima 2 glasa bez obzira na veličinu domaćinstva. Zbog toga smo obavezni da upisujemo stanare prilikom dodjele glasačkih listića. Skrećemo pažnju da svi koji žele da prisustvuju sastanku treba da pokažu legitimaciju u vidu ugovora o stanu ili zdravstvenu knjižicu. Prema pravilniku VA ne može se glasati putem punomoćja. Vrata se otvaraju u Mi ćemo nastojati da prevedemo što je više moguće materijala za ovaj skup a podjela će biti izvršena čim primimo materijal. Prijateljski pozdrav Vinni Hansen Predsjednik Upravnog odbora VA Tokom trajanja skupa biće organizovano čuvanje djece. Na skupu se služi mineralna voda.

5 28 ا بريل/نيسان 2010 مجلس إدارة القسم السكني في (ASKERØD) في الاجتماع السكاني الذي انعقد في 19 ا بريل/نيسان 2010 استقال أعضاء مجلس الا دارة على خلفية عدم المصادقة على التقرير الذي قدموه. لذلك يوج ه مجلس الا دارة الا ن الدعوة لحضور اجتماع سكاني استثناي ي في يوم الا ربعاء الموافق 12 مايو/أيار 2010 الساعة السابعة مساء (19:00) آما أ عل ن في وقت سابق وسينعقد الاجتماع في الصالة الرياضية في مدرسة (Hundigeskolen) البوابة الواقعة قرب (Klyngen) وسيتضمن الاجتماع انتخاب مجلس إدارة جديد ودراسة للبنود المتبقية من جدول الا عمال. وقبل هذا الاجتماع وفي يوم الاثنين الموافق 10 مايو/أيار 2010 سوف يكون هناك اجتماع إعلامي الساعة السابعة مساء (19:00) بشا ن جدول أعمال الاجتماع الاستثناي ي للسكان في (Pavillionen) الواقع مقابل.(Stamhuset) وسوف تكون هناك ترجمة للغتي ن الترآية والعربية. جدول الا عمال: اختيار ري يس للجلسة. 1. المصادقة على جدول أعمال الاجتماع الذي تم إرساله مسبقا 2. اختيار شخصين لكتابة الخلاصة (القرارات المتخذة بالا ضافة إلى خلاصة وافية دقيقة) 3. اختيار لجنة التصويت 4. انتخابات لمجلس الا دارة أي لري يس المجلس والا عضاء الا ساسيين والاحتياطيين 5. استعراض لحسابات العام 2009 والمصادقة عليها 6. معلومات يقدمها الجهاز الا داري والتي تتعلق بما يلي: 7. استبدال المطابخ الشرح والا سعار أ. أطباق الاستقبال الفضاي ي إنزال هذه الا طباق بمناسبة تجديد الواجهة وما سيتضح مستقبلا بالنسبة لحلول جديدة أخرى ب. المبادئ التوجيهية لاستعارة أجهزة الكمبيوتر ت. المقترحات الواردة 8. قرار مبدي ي لوضع اقتراح بخصوص إزالة 45 مسكنا أ. شراء ا لة نسخ بقيمة آرونة دنمرآية ستو خذ من الحساب 116 (الصيانة المخطط لها) ب. الا رضية التي ت حد ث صريرا في الطابق الثالث ت. المشارآة في اتخاذ القرار بشا ن الحمامات الجديدة ث. إنشاء مواقف للسيارات ج. مشاورة السكان بشا ن الشرفات المعدنية المستقبلية التي سيكون لها سقف يصل إلى النصف ح. اتفاق السكرتاريا مع الاتحاد الوطني للمستا جرين خ. اختيار أعضاء الا دارة النشطة (Aktivbestyrelsen) 9. انتخاب ري يس لمجلس الا دارة Rosendal) Per يرغب في إعادة انتخابه) - انتخاب عضوين لمجلس الا دارة لمدة عامين Tew) Charlotte ترغب في أن ي عاد انتخابها وJaeger Yrsa Söth هي - مرشحة) انتخاب عضوين احتياطيين انتخابات اللجنة البيي ية 11. انتخابات لهيي ة تحرير الصحيفة (AT) 12. الاجتماع العمومي للجمعية السكنية التعاونية (VA) 13. ملخص القرارات للمصادقة عليه من يمكنه المشارآة في الاجتماع السكاني حق الدخول إلى الاجتماع السكاني والتصويت فيه يقتصر على المستا جرين المقيمين في القسم السكني بالا ضافة إلى أفراد العاي لة الراشدين. لكال عاي لة صوتان بصرف النظر عن حجمها. وبالتالي نحن ملزمون بوضع علامة على آل اسم في قاي مة السكان عند تسليم أوراق الاقتراع. وننب ه إلى ضرورة أن يبرز آل شخص هويته مثلا عقد الايجار أو بطاقة التا مين الصحي للسماح له بالدخول إلى الاجتماع السكاني. وتبعا للنظام الداخلي المعمول به في الجمعية السكنية التعاونية (VA) لا يمكن التصويت بالوآالة. ست فت ح الا بواب الساعة السادسة والنصف مساء (18:30). سنحاول ترجمة أآبر عدد ممكن من الرساي ل وسنوزعها حال استلامنا لها. أطيب التحيات ري يس مجلس إدارة القسم السكني سيكون بالا مكان رعاية الا طفال أثناء الاجتماع. آما سنقدم المياه الطبيعية للحضور.

TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI KARAR SAYISI: 2009 / 17 KARAR TARİHİ: 15 Haziran 2009 KONU: Genel Kurul Toplantısı Yapılan toplantı sonucunda: 1.

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Türkçe-Danca

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Türkçe-Danca Dilekler : Evlilik Tebrikler. Dünyadaki tüm mutluluklar üzerinizde olsun. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Yeni evli bir çifti Tebrikler. Size düğün gününüzde en iyi dileklerimi

Detaylı

İş Mektup. Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926

İş Mektup. Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 - Adres Türkçe Bay J. Rhodes Rhodes & Rhodes A.Ş. 212 Silverback Drive Kaliforniya Springs CA 92926 Amerikan adres formatı: sokak numarası+sokak ismi ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu Sayın Adam Smith

Detaylı

Device Tracker X2 su dedektörü

Device Tracker X2 su dedektörü Device Tracker X2 su dedektörü Türk kraliyet dedektörleri Şirket uzaktan algılama sistemi cihazı Cihaz Tracker X2 su dedektör modern teknoloji toprak altında 90 metre derinliğe kadar su tespit etmek için

Detaylı

DURAN-DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN-DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH:16/02/2015 Konu: Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Mali Tablonun Hesap Dönemi : 01.01.2014-31.12.2014 Mali Tablonun Verildiği Otorite : Büyük

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

Draft CMB Legislation Takeover Directive. Taslak SPK Mevzuatı Çağrı Yoluyla Hisse Senedi Toplanması Direktifi. Yusuf Z.

Draft CMB Legislation Takeover Directive. Taslak SPK Mevzuatı Çağrı Yoluyla Hisse Senedi Toplanması Direktifi. Yusuf Z. Pay Alım Teklifi Direktifi Taslak SPK Mevzuatı Draft CMB Legislation Takeover Directive Taslak SPK Mevzuatı Çağrı Yoluyla Hisse Senedi Toplanması Direktifi Yusuf Z. SÖNMEZ, SPK/CMB 1 Pay Alım Teklifi Direktifi

Detaylı

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TURKISH WRESTLING FEDERATION INVITATION TO

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TURKISH WRESTLING FEDERATION INVITATION TO INVITATION TO 2 nd BALKAN CHAMPIONSHIPS FOR SCHOOLBOYS, SCHOOLGIRLS IN FREE STYLE, GRECO-ROMAN AND FEMALE WRESTLING OCTOBER 14 16, 2016 BURSA / TURKIYE Dear President, The 2 nd Balkan Championships for

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

Reklam fiyat çizelgesi 2016

Reklam fiyat çizelgesi 2016 Din portal til det tyrkiske samfund i Danmark www.haber.dk Reklam fiyat çizelgesi 2016 PRISLISTE 2016 CK MEDIA & EAK-DESIGN Genel Bilgiler Yayınlayan/Udgives af CK MEDIA & EAK-DESIGN Banka Bilgileri Bank

Detaylı

Da verdens land ble enige om å gjøre noe med miljøet. Jordas naturgrunnlag tåler ikke at hele verden har et forbruk som den vestlige verden.

Da verdens land ble enige om å gjøre noe med miljøet. Jordas naturgrunnlag tåler ikke at hele verden har et forbruk som den vestlige verden. Da verdens land ble enige om å gjøre noe med miljøet Jordas naturgrunnlag tåler ikke at hele verden har et forbruk som den vestlige verden. Du har sikkert hørt ordene bærekraftig utvikling. Dette er arbeidet

Detaylı

Kommunikasjonsperm. Overvåking og undersøkelser side 1. Smerter side 2. Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3. Sengeleie og stell side 4

Kommunikasjonsperm. Overvåking og undersøkelser side 1. Smerter side 2. Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3. Sengeleie og stell side 4 Kommunikasjonsperm Tyrkisk Overvåking og undersøkelser side 1 Smerter side 2 Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3 Sengeleie og stell side 4 Mat, drikke kvalme side 5 Bevegelse, syn, temperatur side

Detaylı

Seyahat Genel. Genel - Olmazsa olmazlar. Genel - Muhabbet. Yardım isteme. Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak

Seyahat Genel. Genel - Olmazsa olmazlar. Genel - Muhabbet. Yardım isteme. Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak - Olmazsa olmazlar Bana yardımcı olurmusunuz, lütfen? Yardım isteme İngilizce konuşuyor musunuz? Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak _[dil]_ konuşuyor musunuz? Birinin belli bir dili konuşup

Detaylı

Hasta Hizmetleri Rehberi

Hasta Hizmetleri Rehberi Hasta Hizmetleri Rehberi TSE-ISO-EN 9001 TSE ISG-OHSAS TS 18001 Ç - E TSE-ISO-EN 14000 M - C TSE - ISO 10002 Fatih Üniversitesi Sema Hastanesi ne hoflgeldiniz. Hasta Hizmetleri Rehberi sizlere kolayl k

Detaylı

Vurgulanan Katılımcı Yöntemler Kaynakta, Macaristan da sivil toplum örgütlerinin yasama sürecine hangi yöntemlerle katıldıkları aktarılmamıştır.

Vurgulanan Katılımcı Yöntemler Kaynakta, Macaristan da sivil toplum örgütlerinin yasama sürecine hangi yöntemlerle katıldıkları aktarılmamıştır. YASADER NDI Türkiye The Civil Office of the Hungarian Parliament Macaristan Parlamentosu Sivil Toplum Ofisi Dokümanın Temel Konusu Macaristan Parlamentosu internet sitesinde yayınlanmakta olan bu kaynakta,

Detaylı

ARAPÇA ÖĞRENİMİNE YÖNELİK ANDROİD PROGRAMLAR. 1. Arapçada Sık Kullanılan Harf-i Cerli Fiiller

ARAPÇA ÖĞRENİMİNE YÖNELİK ANDROİD PROGRAMLAR. 1. Arapçada Sık Kullanılan Harf-i Cerli Fiiller ARAPÇA ÖĞRENİMİNE YÖNELİK ANDROİD PROGRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Osman DÜZGÜN E-posta: duzgunosman@gmail.com 1. Arapçada Sık Kullanılan Harf-i Cerli Fiiller Son yıllarda Ortadoğu da yaşanan olaylar ve gelişmeler,

Detaylı

NEAR EAST UNIVERSITY

NEAR EAST UNIVERSITY NEAR EAST UNIVERSITY FOOD ENGINEERING DEPARTMENT STAJ PROGRAM DEFTERİ THE SUMMER PRACTICE DIARY ÖĞRENCİNİN STUDENT S SOYADI, ADI :... SURNAME, NAME ÖĞRENİM YILI :... TRAINING YEAR Haftalık Staj Programı

Detaylı

MONTAJ KILAVUZU UPUTE ZA UGRADNJU

MONTAJ KILAVUZU UPUTE ZA UGRADNJU MONTAJ KILAVUZU UPUTE ZA UGRADNJU GENEL HELLIKLER Urunun dogru kullanilabilmesi ye uzun Muth. ] olmasi icin apgidaki kullanim Ozelliklerine uyulmasi taysiye edilir. OPĆE INFORMACIJE Preporučljivo je pridržavati

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TURKISH WRESTLING FEDERATION INVITATION TO

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TURKISH WRESTLING FEDERATION INVITATION TO INVITATION TO 1 st BALKAN CHAMPIONSHIPS FOR CADETS IN FREE STYLE, GRECO-ROMAN AND FEMALE WRESTLING OCTOBER 23 25, 2015 BURSA / TURKIYE Dear President, The 1 st Balkan Championships for Cadet in Free Style,

Detaylı

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.03.2015 tarihli toplantısında kabul edilen;

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı

: yatirimci.iliskileri@s1.petkim.com.tr. : Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Hk.

: yatirimci.iliskileri@s1.petkim.com.tr. : Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Hk. 2015 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI Ö.D.A. NO6 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM [] 27.01.2015 165326 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi Telefon ve Faks Ortaklığın Biriminin Telefon

Detaylı

رابطة األكاديميين العرب يف تركيا

رابطة األكاديميين العرب يف تركيا رابطة األكاديميين العرب يف تركيا التعريف بالرابطة رابطة األكاديميين العرب في تركيا مؤسسة مستقلة أسسها نخبة من األكاديميين العرب في مدينة اسطنبول بجمهورية تركيا عام 2015 م مرخصة من الدولة التركية برقم 0720476563

Detaylı

: yatirimci.iliskileri@s1.petkim.com.tr. : Bağımsız denetim firması seçimi hk.

: yatirimci.iliskileri@s1.petkim.com.tr. : Bağımsız denetim firması seçimi hk. 2015 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI/ PUBLIC DISCLOSURES Ö.D.A. NO:7 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM [] 04.02.2015 08:36:34 Ortaklığın Biriminin Telefon ve Faks : Bağımsız denetim firması seçimi

Detaylı

24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ : : İnternet. internet :... İNTERNET HİZMET NO :... İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL. NO :...

24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ : : İnternet. internet :... İNTERNET HİZMET NO :... İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL. NO :... > من ترك تيليكوم لألفراد شهر HOŞ لمدة GELDİNİZ بإشتراك جديد تعهد TÜRK TELEKOM KAMPANYASI TÜRK TELEKOM HOŞABONELİK GELDİNİZ KAMPANYASI 12 BİREYSEL YENİ TAAHHÜTNAMESİ BİREYSEL YENİ ABONELİK

Detaylı

CNC MACH breakout board user manual V8 type

CNC MACH breakout board user manual V8 type CNC MACH breakout board user manual V8 type 1 Catalogue CNC Router breakout board V8 type user manual... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 1) Brief introduction:...3 2) Breakout board drawing:...4 3) Wiring:...5

Detaylı

INFORMATION DOCUMENT FOR THE ORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING TO BE HELD ON APRIL 03, 2014

INFORMATION DOCUMENT FOR THE ORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING TO BE HELD ON APRIL 03, 2014 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. INFORMATION DOCUMENT FOR THE ORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING TO BE HELD ON APRIL 03, 2014 The Ordinary General Shareholders Meeting of the Bank for 2013 accounting period

Detaylı

Test 24-hour urine collection. Tahlil 24 saatlik idrar alma فحص

Test 24-hour urine collection. Tahlil 24 saatlik idrar alma فحص Centre for medical diagnostics Website: www.sho.nl Look at the website for details about our locations and opening hours. Telephone number: 088-9997777 Versie april 2015 Test 24-hour urine collection Tahlil

Detaylı

HEIGHTS DAİRE PLANLARI UNIT PLANS İSTANBUL

HEIGHTS DAİRE PLANLARI UNIT PLANS İSTANBUL HEIGHTS DAİRE PLANLARI UNIT PLANS İSTANBUL HEIGHTS TİP 1 / TYPE 1 1. Giriş holü / Entry: A: 5.30 m² 2. Salon / Living room: A: 10.92 m² 3. Mutfak / Kitchen: A: 9.88 m² 4. Banyo / Bathroom: A: 4.71m² 5.

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI: ULUSLARARASI METROPOLIS KONGRESİ 2017'DE BİNİ AŞKIN UZMANLA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE YAPILACAK Göç ve

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.DİG.0.17.03.06.821.04 /3825 05/05/2010 Konu : Tokyo Dünya Çocuk Resimleri Yarışması..VALİLİĞİNE (İl Milî Eğitim Müdürlüğü) Dışişleri

Detaylı

FORSKJELLIGE TYPER SKOG:

FORSKJELLIGE TYPER SKOG: FORSKJELLIGE TYPER SKOG: Selv om de ser ganske like ut, er det mange forskjellige typer skog. Klimaet og jordsmonnet på stedet bestemmer hva slags trær og planter som vokser i skogen. Skogen kan deles

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ 1. Staj yapmak istenilen tarihten en az üç ay önce bölümlerin onayladığı alanlarda uygun bir işletmeye / kuruluşa başvurulur.

Detaylı

GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YETİŞTİRME KURSU İNGİLİZCE DERSİ 6. SINIF KURSU YILLIK PLANI

GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YETİŞTİRME KURSU İNGİLİZCE DERSİ 6. SINIF KURSU YILLIK PLANI GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YETİŞTİRME KURSU İNGİLİZCE İ 6. SINIF KURSU YILLIK PLANI HAFTA KONU KAZANIMLAR ARAÇ 1. HAFTA 14-19 KASIM 2011 Subject Pronouns, Familiy members, Am,

Detaylı

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Nisan 2011 Çarşamba günü Saat: 10.30 da Conrad Oteli Beşiktaş-İstanbul

Detaylı

electoral registration form inside seçim kay t formu (electoral registration form) içeride oy vermek için kaydolun register to vote

electoral registration form inside seçim kay t formu (electoral registration form) içeride oy vermek için kaydolun register to vote electoral registration form inside seçim kay t formu (electoral registration form) içeride oy vermek için kaydolun register to vote Seçmen kütü ü (electoral register) nedir? Seçmen kütü ü, oy vermek için

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

TURKISH RADIO AND TELEVISION CORPORATION Training Department

TURKISH RADIO AND TELEVISION CORPORATION Training Department TRT 50th Anniversary Events Theme Public Service Broadcasting in The Digital Era: Future, Challenges, Different Public Service Broadcasting Practices in The World 02 June 2014, Adnan Oztrak Conference

Detaylı

STAJ RAPORU INTERNSHIP REPORT

STAJ RAPORU INTERNSHIP REPORT STAJ RAPORU INTERNSHIP REPORT ÖĞRENCİ BİLGİSİ STUDENT INFORMATION ADI VE SOYADI NAME AND LASTNAME ÖĞRENCİ NO STUDENT ID PROGRAM / SINIFI PROGRAM / CLASS ÖĞRENİM YILI ACADEMIC YEAR Staj Bilgileri Internship

Detaylı

UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ

UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ Elif KURTCU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Ders Verme ve Eğitim Alma Faaliyeti Teaching and Training Mobility Yıldız Technical University European Union Office 1 İkili anlaşma

Detaylı

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU)

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) Account: Müşteri: Date: Tarih: MATERIAL TRANSPORTED TAŞINAN MADDELER Amount per Year Yıllık Miktar Trips per Year Yıllık Sefer Sayısı Distance

Detaylı

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA Uluslararası İÇ HASTALIKLARI EĞİTİM TOPLANTILARI-2 MAKEDONYA 06-08 Aralık 2013 Üsküp/Makedonya December 06-08, 2013 Skopje/Macedonia International

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

I. PURPOSE II. BASIS

I. PURPOSE II. BASIS Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanve TicAŞ http://wwwplastikkartcomtr PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SAN VE TİC AŞ DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI PLASTİKKART

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

VAKFIMIZIN KURULUŞ SÜRECİ TAMAMLANDI...

VAKFIMIZIN KURULUŞ SÜRECİ TAMAMLANDI... TARİH / DATUM : 05.06.2015 SAYI / BROJ :5 VAKFIMIZDAN... Bülten imizin beşinci sayısı ile sizlere yeniden seslenmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Daha önceki sayımızda içeriği ağırlıklı olarak, BZK Preporod

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

Test STD diagnosis, men: urine collection. Tahlil STD tanısı, erkekler: idrar alma فحص تجميع البول لتشخيص األمراض المنقولة

Test STD diagnosis, men: urine collection. Tahlil STD tanısı, erkekler: idrar alma فحص تجميع البول لتشخيص األمراض المنقولة Centre for medical diagnostics Website: www.sho.nl Look at the website for details about our locations and opening hours. Telephone number: 088-9997777 Versie april 2015 Test STD diagnosis, men: urine

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Nepal Depremi Operasyon Raporu Nepal Earthquake Operation Report 25 Nisan-3 Mayıs 2015 /25 April-3 May 2015

Nepal Depremi Operasyon Raporu Nepal Earthquake Operation Report 25 Nisan-3 Mayıs 2015 /25 April-3 May 2015 Nepal Depremi Operasyon Raporu Nepal Earthquake Operation Report 25 Nisan-3 Mayıs 2015 /25 April-3 May 2015 25 Nisan Cumartesi, GEA ekibi tarafından, yerel saate göre 11.55 de Nepal de 7.9 şiddetinde deprem

Detaylı

BURSA. EskimeyenGüzellik Contemporary beauty

BURSA. EskimeyenGüzellik Contemporary beauty BURSA EskimeyenGüzellik Contemporary beauty BURSA Yemek Takımı Dinner Set Laviva Yemek Takımı 1 Dinner Set Masa Örtüsü / Tablecloth: 160x220cm Runner: 43x160cm Peçete / Napkin: 40x40cm - 8 ad./pie Yüzük

Detaylı

İSTANBUL UN EN BÜYÜK SAHİL KASABASI DOĞUYOR... MERCAN KONAKLARI. Kat Planları / Floor Plans

İSTANBUL UN EN BÜYÜK SAHİL KASABASI DOĞUYOR... MERCAN KONAKLARI. Kat Planları / Floor Plans İSTANBUL UN EN BÜYÜK SAHİL KASABASI DOĞUYOR... MERCAN KONAKLARI Kat Planları / Floor Plans Kalyon Evleri Mall School Beach Cafes and Restaurants Gym Hospital MERCAN KONAKLARI A Blok / A Building... ve.

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

TÜRK TELEKOM HOŞ GELDİNİZ KAMPANYASI 12 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ : : internet :... :... İNTERNET HİZMET NO :...

TÜRK TELEKOM HOŞ GELDİNİZ KAMPANYASI 12 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ : : internet :... :... İNTERNET HİZMET NO :... TÜRK TELEKOM HOŞ GELDİNİZ KAMPANYASI TÜRK TELEKOM HOŞABONELİK GELDİNİZ KAMPANYASI BİREYSEL YENİ TAAHHÜTNAMESİ BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ Yalın BAĞLANTI TÜRÜ İNTERNET HİZMET NO İNTERNET BAĞLANTISI

Detaylı

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress 16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress İstanbul Expo Center İstanbul / TURKEY Sponsorluk, hedef kitlenizin

Detaylı

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak Lesson 24: Prepositions of Time (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları Zaman Edatlarını Kullanmak Reading (Okuma) I was born in 2000. ( 2000 de doğdum) We work in the garden in

Detaylı

THE ENGLISH SCHOOL OF KYRENIA an exceptional school

THE ENGLISH SCHOOL OF KYRENIA an exceptional school EQUIPMENT LIST 2010-2011 This is a list of items that your child needs to bring with them on the first day of school except where specified that the item does not need to be purchased until advised by

Detaylı

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS Cilt C Part C Kısım 20 - Kablo Döşeme Gemileri Chapter 20 - Cable Laying Vessels EKİM 2001 November 2001 KABLO DÖŞEME GEMİLERİ İÇİNDEKİLER Sayfa A - Genel...

Detaylı

Relation with ECYAP Investment 213,000,000 84,208,200.92 TL 74.63 Shareholder. Shareholding in ECYAP

Relation with ECYAP Investment 213,000,000 84,208,200.92 TL 74.63 Shareholder. Shareholding in ECYAP 15.04.2011 08:46:01 Statement on special cases Telephone and fax numbers: Tel. 0212-350 80 00 Fax 0212-350 85 58 Brief explanation: Appointment of an independent auditor. Statement on special cases met

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

1.SINAVLAR SINIF DÜZEYİ DERS ADI TARİH 2.SINAVLAR 3.SINAVLAR

1.SINAVLAR SINIF DÜZEYİ DERS ADI TARİH 2.SINAVLAR 3.SINAVLAR SINIF DÜZEYİ DERS ADI TARİH 4.Sınıf 4.GENEL DEĞERLENDİRME 5 Mart Perşembe 4.Sınıf İNGİLİZCE 6 Mart Cuma 4.Sınıf SOSYAL BİLGİLER 9 Mart Pazartesi 4.Sınıf TÜRKÇE 11 Mart Çarşamba 4.Sınıf MATEMATİK 13 Mart

Detaylı

Lokasyon - Location. Bağdat Caddesi / Street 4 km. Boğaziçi Köprüsü / Bridge 7 km

Lokasyon - Location. Bağdat Caddesi / Street 4 km. Boğaziçi Köprüsü / Bridge 7 km Lokasyon - Location Harita - Map Ulaşım - Transportation Yerleşim Planı Lay Out Bağdat Caddesi 4 km Kadıköy 5,5 km Boğaziçi Köprüsü 7 km Beşiktaş 10 km Taksim 11 km Üsküdar 11,5 km Fatih Sultan Mehmet

Detaylı

STAJ RAPORU TRAINING REPORT

STAJ RAPORU TRAINING REPORT STAJ RAPORU TRAINING REPORT ÖĞRENCİ BİLGİSİ STUDENT INFORMATION ADI VE SOYADI :... NAME AND LASTNAME BÖLÜMÜ :... DEPARTMENT ÖĞRENİM YILI :... TRAINING YEAR Adres/Address: T.C.OKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK

Detaylı

18:00-18:50 19:00-19:50 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II. Okt. Ali Osman GÜNDÜZ NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-II NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-II AYAN

18:00-18:50 19:00-19:50 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II. Okt. Ali Osman GÜNDÜZ NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-II NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-II AYAN Pazartesi 1:00-1:50 1:55-20:45 BİLGİSAYAR DONANIMI BİLGİSAYAR DONANIMI I I I I BİLGİ 1 - İ.Ö. BİLGİ 2 - İ.Ö. Program Tarihi 17.02.20 Toplu Çarşaf Liste : Sınıflar Salı 1:00-1:50 1:55-20:45 BİLGİ 1 - İ.Ö.

Detaylı

Herceg Novi Belediyesi Donja Arza lokasyonunda bulunmakta olan arsa ve deniz bölgesinin uzun vadeli olarak (en az 31 yıl, en fazla 90 yıl) kiralanması

Herceg Novi Belediyesi Donja Arza lokasyonunda bulunmakta olan arsa ve deniz bölgesinin uzun vadeli olarak (en az 31 yıl, en fazla 90 yıl) kiralanması EK-1: İHALE KÜNYELERİ Herceg Novi Belediyesi Donja Arza lokasyonunda bulunmakta olan arsa ve deniz bölgesinin uzun vadeli olarak (en az 31 yıl, en fazla 90 yıl) kiralanması ile ilgili İhale Duyurusu İhale

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 30 Mart 2015

Detaylı

Seker hastaligi ile nasil iyi yasanabilir? Seker hastaligi nasil önlenebilir?

Seker hastaligi ile nasil iyi yasanabilir? Seker hastaligi nasil önlenebilir? Tyrkisk Seker hastaligi ile nasil iyi yasanabilir? Seker hastaligi nasil önlenebilir? http://www.joeberkphotography.com/turkish_people.htm Hvordan leve godt med diabetes? Hvordan unngå å få diabetes? Seker

Detaylı

Organizasyon Şeması / Organizational Chart Yönetim Kurulu / Board of Directors Genel Koordinatör / General Coordinator Teknik Danışmanlar Technical Consultants Genel Müdür General Manager Finansal Hukuki

Detaylı

Basel Sermaye ve Risk Düzenlemelerinde Son Gelişmeler

Basel Sermaye ve Risk Düzenlemelerinde Son Gelişmeler Basel Sermaye ve Risk Düzenlemelerinde Son Gelişmeler C. Coşkun Küçüközmen 3 ARALIK 2013 1 İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci (İSEDES) nedir? Basel II Sermaye Uzlaşısı 2. Yapısal Blok kapsamında

Detaylı

-NEW OFFICE PROJECT AT ETİLER- OFFICES FOR LEASE

-NEW OFFICE PROJECT AT ETİLER- OFFICES FOR LEASE PROJECT FEATURES On 650 sqm of land 2.800 sqm usable area (8 storey) 200 sqm of terrace area 3.000 sqm of leasable area 27 cars capacity of indoor garage, 5 cars capacity of outdoor garage, total parking

Detaylı

[ 9 [ [ M M M * M * APC. 67

[ 9 [ [ M M M * M * APC. 67 APC. 67 ZORLU CENTER - PSM-AVM-REZ DANS-OF S-OTEL STANBUL ZORLU CENTER - PSM-SHOOPING MALL - RESIDENCE -OFFICE-HOTEL- STANBUL APC 68 Kolon ayna yüzey paslanmaz sac kaplama. Mirror covered stainless steel

Detaylı

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Ortak Arama YöntemleriY TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi İçerik Katılım Kuralları Ortak Arama Yöntemleri Ağlar CORDIS UİN Ağları 7.ÇP Web sayfası- Profil Araştırmacı Kataloğu Diğer

Detaylı

ÖZET 208 NUMARALI URFA ŞER İYYE SİCİLİ NİN TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRMESİ (H.1296-1299/M.1879-1882)

ÖZET 208 NUMARALI URFA ŞER İYYE SİCİLİ NİN TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRMESİ (H.1296-1299/M.1879-1882) TÜRKÇE ÖRNEK-1 ÖZET 208 NUMARALI URFA ŞER İYYE SİCİLİ NİN TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRMESİ (H.1296-1299/M.1879-1882) Bu çalışma ile 208 Numaralı Urfa Şer iyye Sicili nin (1879-1882) transkripsiyonu ve

Detaylı

2015/2016 ERASMUS+ APPLICATION RESULTS 2015/2016 ERASMUS+ BAŞVURU SONUÇLARI

2015/2016 ERASMUS+ APPLICATION RESULTS 2015/2016 ERASMUS+ BAŞVURU SONUÇLARI 2015/2016 ERASMUS+ BAŞVURU SONUÇLARI Bu başvuruların değerlendirilmesi ve nihai kararı aşamasında, değerlendirmeyi yapan personel ile başvuru sahipleri arasında değerlendirmeyi yapan personelin tarafsızlığını

Detaylı

İSTEK ÖZEL SEMİHA ŞAKİR KAMPUSÜ HAFTALIK ÇALIŞMA BÜLTENİ-WEEKLY BULLETIN

İSTEK ÖZEL SEMİHA ŞAKİR KAMPUSÜ HAFTALIK ÇALIŞMA BÜLTENİ-WEEKLY BULLETIN İSTEK ÖZEL SEMİHA ŞAKİR KAMPUSÜ HAFTALIK ÇALIŞMA BÜLTENİ-WEEKLY BULLETIN 23.11.2009 GÖREVLİ PERSONEL- STAFF ON DUTY 8.30-20.00 ROBERT KOLEJ AVRUPA GENÇLİK PARLEMENTOSU ULUSAL SEÇİM KONFERANSI EUROPEAN

Detaylı

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE ALÜMİNYUM Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE Hakkımızda / About us Reel Alüminyum 2001 yılında Gebze de üretime başlamıştır. Şirketimiz, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren müşterilerinin

Detaylı

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz.

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. 03 MEMBRAN KAPI MK - 220 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 We have been producing

Detaylı

Today...Bugün..Today..Bugün..Today..Bugün..Today..Bugün..Today...

Today...Bugün..Today..Bugün..Today..Bugün..Today..Bugün..Today... Haftanın Koçluk Sorusu: Hayatında tamamen mutlu ve özel bir anı düşün. Ne oluyordu? Bu anı özel yapan neydi? Coaching Question of the week: Think about a very happy and special moment of yours. Can you

Detaylı

To Whom It May Concern: WAREHOUSE SALE

To Whom It May Concern: WAREHOUSE SALE To Whom It May Concern: WAREHOUSE SALE The U.S. Consulate General Istanbul will conduct a silent auction of U.S. Government property on Friday, November 6 and Saturday, November 7, 2009 from 9:00am until

Detaylı

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi 4

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi 4 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET TÜRKIYE Beşiktaş Belediyesi Kadıköy Belediyesi INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi

Detaylı

Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 11. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır :

Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 11. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır : Değerli Öğretmen arkadaşlarım, Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır : Yeni müfredata göre üniteler ; Şartları, Vücudumuz, Kur an-ı Kerim,

Detaylı

MEKANÝK AKSAM OTOMATÝK YAÐLAMA Yüksek hassasiyetli vidalý miller, lineer yataklar, sertleþtirilmiþ ve taþlanmýþ kramayer diþlilerde kalitesi dünyaca tanýnmýþ markalar seçilmiþtir. We use high-performance

Detaylı

Duvar Geçit zolatörleri

Duvar Geçit zolatörleri Duvar Geçit zolatörleri Orta gerilimde hariçten - dahile veya dahilden - dahile duvar geçit izolatörleri bir iletkenin bina içine giriflinde kullan lan ve iletkeni duvara karfl izole eden bir izolatördür.

Detaylı

Katılımcı Kılavuzu. Exhibitor Manual. Antalya Cıty Expo 6. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı

Katılımcı Kılavuzu. Exhibitor Manual. Antalya Cıty Expo 6. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı Antalya Cıty Expo 6. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı Antalya Cıty Expo 6th Antalya City Planning and Technologies Fair 16-18 Mart 2016 16-18 March 2016 Katılımcı Kılavuzu 2016 Exhibitor Manual

Detaylı

3. Yücel DEMİR - AFIAP, FSK - Ankara

3. Yücel DEMİR - AFIAP, FSK - Ankara 2015/059-2015/404 Nevşehir Belediyesi 6. Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışması / 2015/059-2015/404 Municipality of Nevşehir 6th International Cappadocia Photography Contest Sonuç Bildirgesi / Report

Detaylı

CMPE Program Educational Objectives Employer Survey English Turkish - 2014

CMPE Program Educational Objectives Employer Survey English Turkish - 2014 #1 CMPE Program Educational Objectives Employer Survey English Turkish - 2014 COM PLETE Collector: New Email Invitation (Email) Started: Thursday, April 10, 2014 1:20:02 AM Last Modified: Thursday, April

Detaylı

Çocuk bakımı için yardım

Çocuk bakımı için yardım TURKISH Çocuk bakımı için yardım Avustralya Hükümeti, ailelere çocuk bakımı giderlerinde yardımcı olmak için, şunlar dahil bir dizi hizmet ve yardım sunmaktadır: Onaylı ve ruhsatlı çocuk bakımı için Child

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS YILI AKADEMİK TAKVİMİ. 27 Temmuz 2014 (Pazar, Arife, ½ gün) 28-30 Temmuz 2014 (Pazartesi- Çarşamba)

TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS YILI AKADEMİK TAKVİMİ. 27 Temmuz 2014 (Pazar, Arife, ½ gün) 28-30 Temmuz 2014 (Pazartesi- Çarşamba) TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS YILI AKADEMİK TAKVİMİ 2015-2016 2014-2015 1 Temmuz 2015 (Çarşamba) 1 Temmuz 2014 (Salı) VI. Sınıf Eğitiminin Başlaması 16 Temmuz 2015 (Perşembe, Arife, ½ gün) 17-19 Temmuz

Detaylı