The Journal of Academic Social Science Studies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "The Journal of Academic Social Science Studies"

Transkript

1 The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number: Number: 63, p , Winter II 2017 Yayın Süreci / Publication Process Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date - Yayınlanma Tarihi / The Published Date Yayın Değerlendirme: Argunşah, Hülya (2016). Tarih ve Roman, İstanbul: Kesit Yayınları. ISBN: Arş. Gör. Duygu Oylubaş Katfar ORCID ID: Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tarih, millî kimliğin oluşması için bilgi toplayan ve bu bilgileri diğer disiplinlerle karşılaştırarak millî bir hafıza oluşturmaya çalışan bilim dalıdır. Ancak tarihin millî hafıza oluşturma işlevini yürütebilmesi edebiyatla mümkündür. Edebiyatın sanatla kurduğu ilişki, tarihin biriktirdiği bilginin yayılmasını sağlayabilir niteliktedir. Burada edebiyat sanatının esasını oluşturan yeniden inşa nın payı büyüktür. Tarihten edindiği malzemeyi yeniden kuran roman, hem sanata hem de bilgiye yönelik bir hizmeti gerçekleştirmiş olur. Hülya Argunşah, 2017 ye girmek üzereyken yayımlanan Tarih ve Roman başlıklı çalışmasında, konuyla ilgili olarak daha önce yayımlanmış yirmi üç makale ve iki söyleşisi üzerinden tarihle edebiyatın ilişkilerini tartışmakta ve konuyla ilgili dikkatlerini ilgilisine sunmaktadır. Bu kitap, yazarın alana teklifler getirmesi ve edebiyat bilimine katkı sağlaması bakımından önem taşımaktadır yılında tamamladığı Türk Edebiyatında Tarihî Roman başlıklı doktora tezinde tarihî romanla tanışan Hülya Argunşah, sonraki yıllarda da tarih-edebiyat ilişkileri konusunda düşünmeyi sürdürmüştür. Dikkatlerinin tarihî roman üzerinde yoğunlaşması, yazara türün tanımından başlayarak bazı kuramsal eksikliklerin varlığını fark ettirmiştir. Bu sebeple doktora çalışmasında olduğu gibi bu kitapta da öncelik, tarihî romanın tanımlanmasına verilmiştir. Kitapta Tarihî roman da bir romandır. ve Tarih tarihtir, roman da roman< yargıları önemli görünmektedir. Bu yargılar, tarihle romanı birbirinden ayırdığı gibi tarihî romana, roman kuramları açısından bakma ihtiyacını getirmektedir. Ancak bu ihtiyaç, tarihin gerçekliğiyle romanın kurgusallığı açısından yeni açıklamalar ihtiyacını doğurur. Argunşah, tarihî romanı, romanın bir alt türü olarak kabul etmektedir. Ancak, tarihî malzemenin kullanıldığı bütün romanları tarihî roman olarak tanımlamaktan da kaçınmaktadır. Ona göre bir romanın tarihî roman kabul edilebilmesi için yazarın anlattığı zamana tanıklık etmemiş, fakat kurgusunu edindiği tarih bilgisi üzerinden gerçekleştirmiş olması gerekmektedir. Aksi hâlde ne kadar tarihî bilgiye dayanmış olursa olsun bu tür romanlar, tarihî roman değil devir roman ı olarak adlandırılmalıdır.

2 214 Duygu Oylubaş Katfar Tarih ve Roman da tarihî roman terimi yanında eserinde tarihi kullanan yazarlardan Ahmet Mithat Efendi, Namık Kemal, Ömer Seyfettin, Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar, Mustafa Necati Sepetçioğlu ve Sevinç Çokum üzerinde yapılmış çalışmalara da yer verilmiştir. Kuramsal İçeriği Bakımından Tarih ve Roman Kitaptaki ilk makale, Kültür Bakanlığı tarafından 2007 yılında yayımlanmış ve Türk Edebiyatı Tarihi nde yer almış olan Tarihî Roman başlığını taşımaktadır. Bu yazıda, tarihe yönelişin millî devlet anlayışının gelişimindeki yerine değinilmiştir. Tarihî romandan önce destanlar, Dede Korkut Hikâyeleri, cenk hikâyeleri, gazavatnameler, Battalnameler, Saltuknameler gibi tarihî olayları anlatan metinlerle bu işlevin yerine getirildiği üzerinde duran yazar, başta roman olmak üzere tarihle ilgilenen bütün edebî türlerin millî bilincin oluşturulmasına yardımcı olduğunu söyler. Tarihî romanın modern çağın insanının tarihe yönelik ilgisini tatmin etmek üzere ortaya çıktığını düşünen yazar, Mustafa Öztürk e Armağan da yayımlanan Tarihleşen Roman Romanlaşan Tarih başlıklı makalesinde Türk edebiyatında yerli kaynaklara ve tarihe yönelmenin 19. yüzyıl ortalarında, romantizm ve milliyetçilikle beraber olduğu görüşünü paylaşır ve tarihî roman türünün oluşumuna kadar bu türe yönelik ihtiyacın destanlarla giderildiğini belirtir. Ona göre, < tarihî roman, geleneksel anlatıdaki destanın, modern zamanlarda biçim ve içerik değişikliğine uğramış bir devamı gibi kabul görür, yazılır ve okunur (Argunşah, 2016: 82). Argunşah, Kırım da Tarihî Roman Oluşturmanın Millî Varlık Açısından Şartları ve Önemi başlıklı makalesinde, yazarlara

3 Yayın Değerlendirme: Tarih ve Roman Argunşah, Hülya (2016). Tarih ve Roman, İstanbul: Kesit Yayınları 215 sorumluluk yükler ve Kırım Tatarlarının son yüzyılda yaşadıkları olayları romanlaştırmalarını tavsiye eder. Çünkü modern destanı/tarihî romanı olmayan bir millet, giderek tarihine uzaklaşacak ve varlığı tehlikeye girecektir. Cezmi Romanı ve Âdil Sultan Destanı başlıklı makalede ise, bir Kırım Tatar destanı olan Âdil Sultan Destanı ile Namık Kemal in Cezmi romanının karşılaştırması yapılır. Roman ve destan arasındaki yakınlık ve farklılıkları ortaya koyarak başlayan yazıda, destandan tarihî romana geçilir ve tarihî romanın modern çağ insanının destana olan ihtiyacını giderdiği belirtilir. Argunşah, destanlardan gelen benzer bir özellik olarak, tarihin olayların anlatımına dayandığını ve insansız olduğunu, tarihteki bu boşlukların edebiyat sanatı tarafından doldurulabileceğini ifade eder: < Romanın ayrıntı sanatı olması, vakanın yanında başka unsurların da esere yerleşmesine yol açmıştır. Fakat destan, belki de zaman içerisinde uğramış olduğu insan hafızasının azizliğiyle alabildiğine sade ve ayrıntısızdır, sadece vakaya dayalıdır (Argunşah, 2016: 279). Argunşah a göre bu noktada tarihi, insana ve insanla ilgili ayrıntıya açan tarihî romanlara yönelik ihtiyaç ortaya çıkmaktadır. Kitabın ikinci makalesi Hece dergisinin 2002 yılında yayımlanan Türk Romanı Özel Sayısı nda yer alan Tarihi Romanın Yükselişi başlıklı yazıdır. Makalede tarihe ve tarihî romana Alain, Carr, Jenkins, Lukacs, Collingwood, Tural gibi isimlerin konuyla ilgili yaklaşımları değerlendirilerek yönelinmiş; ayrıca tarihî romana duyulan ihtiyaç tartışılmıştır. Veysel Doğar ın Hülya Argunşah ile yaptığı, Esin Sanat dergisinde yayımlanan söyleşi de tarihî roman türüne duyulan ihtiyacın sebeplerini düşündürmesi açısından önemlidir. Argunşah bu söyleşide, Türk edebiyatındaki tarihî romanların daha çok Osmanlı tarihinde odaklandıklarını belirtir. Bu odaklanmayı da Osmanlı nın nispeten yakın bir tarih olması ve okuyucunun muhayyilesini merakta bırakacak pek çok meseleyi içermesiyle açıklar. Argunşah, tarihî roman konusunda Beyhan Kanter le yaptığı söyleşisinde tarihe yönelmenin iki sebebi olduğunu belirtir. Biri parlak zamanlara duyulan özlem, diğeri yaşanmış zamandan ders çıkarma ihtiyacıdır. O, tarihî roman yazarının bu sorumlulukla hareket ettiğini ve etmesi gerektiğini söyler. Kitapta yer alan, Bir Şairin Hikâyeciliği Üzerine: Yahya Kemal başlıklı makalede Yahya Kemal, tarihî hikâyeleri açısından değerlendirilir. Bu makalede < Avrupalıların, Türklerden farklı olarak, bizzat kendilerinin yazdıkları bir tarihlerinin olmasını, doğal olarak da bu tarihe sahip çıkmalarını ve daha erken milletleşmelerini getirmiştir. (<) Türkler (<) Avrupalıların yazdıkları tarih kitaplarından kendilerini tanımak zorunda kalmaları üzerine büyük sorunlarla karşılaşmışlardır. 20. yüzyıl başlarında millî devlete geçiş sürecinde sadece Avrupalıların değil bizzat milletin kafasından kendilerine yönelik barbar yargısını silmek epeyce uzun bir çalışmayı gerektirmiştir. (Argunşah, 2016: ) tespitini yapan Argunşah tarihteki boşlukların, yazarın hayal dünyası aracılığıyla doldurulmasını aynı zamanda bir risk oluşturduğunu ifade eder. Buna göre yazarın düşünce dünyası ve tercihleri, tarihe yöneltilmiş taraflı bir bakışı beraberinde getirebilmektedir. Argunşah Ahmet Mithat Efendi nin Tarihî Romancılığı başlıklı makalesinde < Tanzimat sonrasının ilk yazarlarının tarihten hoşlandıkları, milletçe içinde yaşanılan kötü gidişe karşı tarihe sığındıkları, tarihten örnek devir, olay ve kişileri anlatmak yoluyla toplumda yeniden diriliş ruhu uyandırmak istedikleri ve Batının İslam dünyasına ve Osmanlı ya olumsuz bakışını engellemek, özellikle de cevaplamak arzusuyla tarihe döndükleri bilinen bir gerçektir (Argunşah, 2016: 192) der. Makalede bu endişelerin yazarları tarihle

4 216 Duygu Oylubaş Katfar ilgili ilk romanları yazmaya yönlendirmiş olduğu belirtildikten sonra tarihî romanın ilk örneklerinde daha çok vaka anlatımının esas alındığı, ancak daha sonraki dönemlerde tarihin içindeki insanı anlatan tarihî romana ve hikâyeye geçildiği bilgisi aktarılmaktadır. Ömer Seyfettin in Tarihî Hikâyelerinde Kişileştirme başlıklı makalede ise, Ömer Seyfettin in tarihî hikâyeler yazma sebebinin tarihî bir olayı yeniden canlandırmak olmadığı, onun amacının olayların içindeki insanı anlatmak olduğu açıklanmaktadır. Hülya Argunşah, Tarih ve Roman da yer alan Tarihî Türk Romanında Yesevî Dervişleri başlıklı makalesinde romanlarında, Ahmet Yesevi nin düşüncelerini Anadolu da yayan dervişleri konu edinen Kemal Tahir, Tarık Buğra ve Mustafa Necati Sepetçioğlu hakkında değerlendirmeler yaparken şunları söyler: Kemal Tahir, inandığı Marksist ideolojinin sözcülüğünü yaparken hiçbir müspet değer bırakmak istemez, her şeyi yıkar. Tarık Buğra, muhafazakâr bir yazar olarak insan gerçeğini yakalar ve bu gerçek doğrultusunda devleti sevgiyle bina eder. Sepetçioğlu ise popüler edebiyat sanatçısı olmanın verdiği teşvikle menkıbe, efsane, destan gibi bütün halk kültürü malzemesini kullanır (Argunşah, 2016: 189). Bu makale vesilesiyle, tarihçinin ve tarihî roman yazarının sorumlulukları, bu türe duyulan ihtiyacın değerlendirilmesinde önemli bir ölçü olarak gösterilir. Argunşah a göre tarihî roman, tarihsel gerçekleri anlatma iddiasında değildir. Onun asıl iddiası, tarihin içindeki insanı anlatmaktır. Yazarın asıl sorumluluğu tarihin içindeki insanın gerçeğine yaklaşabilmektir. Milan Kundera ya göre bu sorumluluk, tarihçinin olmuş olaylarla gerçeğin peşine düşmesi, romanın ise gerçeğin değil varoluşun peşinden gitmesindedir. Klasik Tarihî Roman başlıklı makalesinde, Tarihî romanların kolektif şuuraltının inşa yolu olarak görülmeleri ve ideolojik bir derinliğe sahip olmaları, bu tür romanlarda kişilerin inşasını önemli hâle getirir (Argunşah, 2016: 133) görüşü ifade edilerek tarihî romanlardaki kişileştirmeye dikkat çekilir. Argunşah a göre kişilerin inşası konusunda iki mesele söz konusudur. İlki, tarihî kişilerin birer destan kahramanı gibi vazife adamı olarak gösterilmeleridir. Bu kişiler millet oluşturma ve milletin devamlılığını sağlamada tarihî romanın amacına hizmet etmektedirler. İkincisi, gerçek tarihî kişilerin yazarın yaratma özgürlüğünü kısıtlamalarıdır. Bu kısıtlama tarihten gelen kabullerle ve klasik tarihî roman terimiyle açıklanabilmektedir. Tarih ve Roman da Terimler ve Sınıflandırmalar Hülya Argunşah, Tarih ve Roman da tarihle ilgilenen bütün romanların tarihî roman olmadığına dikkat çekmekte ve tarihî romanın tarihle ilgili romanlar gibi daha genel bir başlık altında değerlendirilmesini teklif etmektedir. Yazarın bu konudaki görüşleri şöyledir: Burada yazarın yazdığı tarihe olan uzaklığı/ durumu, tarihî romanın, tarihle ilgilenen romanlar ya da tarih malzemeli romanlar arasında nerede yer alabileceği konusunda önemli bir ölçüdür ve bazı alt başlıkları akla getirmektedir (Argunşah, 2016: 17). Yazarın kastettiği başlıklardan biri devir/çağ romanı dır. O, bu romanları tarihle ilgili ancak tarihî romandan başka bir tür; tarihle ilgili romanların alt başlığı olarak ele almayı doğru bulur. Argunşah a göre tarihî roman yazarı, tamamlanmış bir zaman dilimini, bizzat tanığı olmadığı olayları bilgiden hareketle yeniden kurmaktadır. Devir/çağ romanı yazarı ise tanığı olduğu bir zamanın romanını yazmaktadır. Argunşah, devir romanı terimini Batı daki chronicle dan yola çıkarak teklif ettiğini de belirtmektedir. Ona göre tarihî roman, devir romanının da içinde yer aldığı, tarihle ilgili romanlar başlığı altında genel bir adlandırmanın içindedir. Argunşah, tarihle ilgili romanları şöyle sınıflandırmayı önerir: < tarihi takip/taklit etme ya da tarihin kendisi olma iddiasını taşıyan tarih-roman ; tarihi tartışmasız bir gerçeklik olarak kabul ederek sıkı bir şekilde takip eden ancak didaktik ve eğlendirici olma iddiasını taşıyan popüler

5 Yayın Değerlendirme: Tarih ve Roman Argunşah, Hülya (2016). Tarih ve Roman, İstanbul: Kesit Yayınları 217 tarihî romanlar ile son yılların postmodernist eğilimlerinden etkilenerek yazılmış postmodern tarihî romanlar terimleri kullanılabilir (Argunşah, 2016: 20). Bu teklif ve adlandırmada, romanda tarih bilgisine bakışın ve yer verişin ölçü olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır yılında yayımlanan Tarihî Romanda Postmodern Arayışlar başlıklı yazıda, yorumlanmış tarih kavramına değinilmiştir. Argunşah, tarihe bir yorum olarak yaklaşan anlayıştan hareketle, tarihî romandaki kurguya ikinci kurgulama olarak bakar. Buna göre yazar, tarihin zamanı vücut bulan bütün boyutlarıyla, ruhuyla, şartlarıyla taşıması, yaşatması mümkün olmayan bir disiplin olarak değerlendirmektedir. Tarihe bir ruh katan ve yaşanmışlık değeri veren tarihçidir. Tarihçinin, tarihî belgeyi kendi kabulleri üzerinden yorumlarken aslında ortaya bir kurgu koyduğunu söyleyen Argunşah, tarihin kendisi kurguyken, tarihî romanın ikinci kurgulama olabileceğini belirtir. Tarihle ilgili romanların, bütün diğer romanlar gibi kurguya dayalı olmalarına rağmen bu sınıflamaya dâhil olan klasik tarihî romanların tarihe karşı sorumlu tutulmaları, tarih bilgisi içermeleri, onları öğretici olmaya yönlendirmektedir. Bu sebeple de okuyucu kurgu ve gerçeklik arasında sıkı bir ilişki kurar. Tarihle ilgili romanlardan postmodern tarihî romanda ise, okuyucunun her okumasında yeni bir metin kurgulayabilmesi mümkündür. Bu metinler çoğulcu bakış açısıyla gerçeklik ve kurgu arasında okuyucuda şüphe uyandıracak şekilde kurulmaktadır. Tarihte olaylar sıralanır ve bu olayların etkileyicisi ve etkileneni insandır. İnsanın tarihi seyir içerisindeki tüm sözel veya sözel olmayan davranışlarına ulaşmak mümkün değildir. Bu yüzden tarihte boşluklar vardır. Her boşluk bir yorum gerektirmektedir. Bu gereksinim tarih ve gerçeklik meselesinin tartışılması ve yazarın bu boşlukların yol açtığı yoruma yaklaşımı tarihî romana bakışı da belirlemektedir. Postmodern tarihî romanı klasik tarihî romandan ayıran da budur. Argunşah, tarihle ilgili romanların sınıflandırılması konusu üzerinde düşünmeye diğer yazılarında da devam etmektedir. Son yazılarından biri olan Klasik Tarihî Roman Üzerine başlıklı makalede yeni bir tasnif önerisinde bulunur: < Tarihî olayları konu edinen romanlar; tarihî zamanı farklı ideolojik yaklaşımları anlatmak için malzeme olarak seçen romanlar; tarihî bir olaydan çok tarihî bir kişiyi anlatmak isteyen dolayısıyla aynı zamanda biyografik olan romanlar; herhangi bir tarihî olay ya da kişiyi anlatmak istemediği hâlde macerası için tarihî bir zamanı uygun bulan romanlar; okuyucusunu doğrudan doğruya bilgilendirmeyi hedefleyen ve bu bilgiyi roman dünyasında vermeyi seçen romanlar; tarihsel bir zamanı gerçek belgelere dayandırarak anlatan belgesel romanlar; okuyucu için tarih olmuş fakat yazarının bizzat tanık olduğu bir zamanı anlatan devir romanları; nihayet tarihin de kurgu olduğuna dikkat çeken yeni tarihselci yaklaşımın örneklendiği romanlar< (Argunşah, 2016: ) Argunşah, bu son yazısında da tarihle ilgili romanların, romanın bir alt türü olduğunu belirtmiştir. Yazıda tarihî romanın kendi başına bir tür olması gerektiği konusundaki tekliflere karşı bir görüş ortaya koyar. Tarihle ilgili romanlar konusunda farklı yaklaşımlarla farklı tasnifler öneren Hülya Argunşah, Tarih ve Roman da tarihî romanı tanımlamayı da dener. Tarihî Roman başlıklı yazısındaki tanımlama şöyledir: < Tarihi roman, başlangıç ve sonucu geçmiş zaman içerisinde gerçekleşmiş olan hadiselerin, devirlerin ve bu devirlerde yaşamış olan insanların hikâyelerinin edebi ölçüler içerisinde yeniden inşa edilmesidir (Argunşah, 2016: 22). Bir başka tanım, Klasik Tarihî Roman başlıklı yazıda yapılmaktadır: < Başlangıç ve sonucu geçmiş zaman içerisinde gerçekleşmiş olan, milletin tarihinde yeri olan

6 218 Duygu Oylubaş Katfar hadiselerin, devirlerin ve bu devirlerde yaşamış olan insanların, zaten tarih bilgisi içinde tespit edilmiş olan hikâyelerinin edebiyat sanatı aracılığıyla yeniden inşa edildiği roman türüne tarihî roman denilebilir (Argunşah, 2016: 105). Kronolojik olarak bakıldığında araştırmacının tarihî romanla ilgili olarak yazdığı en son makalesi de budur. Bu makalede tarihî roman, devir romanı ve postmodern tarihî romanlardan ayrılmış ve klasik tarihî roman olarak adlandırılmıştır. Buradan klasik tarihî roman nedir? sorusuna cevap arayan Argunşah, sonuç olarak tarihe belgelerle yaklaşan yazarın, romanın kurgusallığına dayanarak oluşturduğu edebî metinlere klasik tarihî roman denilebileceğini ifade etmektedir. Tarih ve Roman da Tarihî Roman ve Hikâye Yazarları Kitabında Ahmet Mithat Efendi nin tarihle ilgili romanlarını değerlendiren Argunşah; Ahmet Mithat Efendi nin Tarihî Romancılığı başlıklı makalesinde onun amacının tarihi öğretmek olmadığını açıklar. Burada dikkati çeken; Argunşah ın -kendi doktora tezi de dâhil olmak üzere- Mithat Efendi nin tarihî roman olarak değerlendirilen romanlarına tarihî roman tanımıyla yeniden bakması ve bu romanların çoğunun tarihî roman olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı sonucuna varmış olmasıdır. Genel olarak kabulleri sorgulayan yazıları içeren Tarih ve Roman ın en iddialı yazılarından birisi bu makaledir. Ahmet Mithat Efendi nin tarihî roman olarak sayılabilecek eserlerinin ancak Yeniçeriler, Arnavutlar ve Solyotlar ile Süleyman Muslî olduğunun ifade edildiği makalede, Dünyaya İkinci Geliş yahut İstanbul da Neler Oluyor adlı roman ise bu ölçüleri sadece zorlayabilir (Argunşah, 2016: 200) sonucuna varılmaktadır. Yazının büyük bir bölümü ortaya bir uygulama koymak açısından Mithat Efendi nin Ahmet Metin ve Şirzat romanına ayrılmış ve bu romanın bir tarihî roman olmadığı, fakat tarihin peşinde bir roman olduğu anlatılmıştır. Makaleye göre, Mithat Efendi bu eserinde bir tarihî roman yazmayı hedeflememiş, bir tarih kitabı okuyan roman kişisinin, bu kitapta anlatılan mekâna gitmek isteğiyle yaptığı uzun ve maceralı bir yolculuğu anlatmayı istemiştir. Tarih, Tarihle İlgili Roman ve Mithat Efendi başlıklı makalede, Ahmet Mithat Efendi nin tarihî roman sayılan eserlerinin sorgulamasına tekrar dönülür. Argunşah a göre Mithat Efendi nin tarihe yöneliş sebebi anlatacağı macera için uygun zaman bulmaktır. Oysa tarihî roman için, tarihsel bir zamanın seçimi yeterli değildir. Bu sebeple de Hasan Mellah ve Hüseyin Fellah ile Ahmet Metin ve Şirzat ın tarihî roman olmadıkları, sadece tarihî bir zamanda yaşanan macerayı anlatan roman olabilecekleri belirtilmektedir. Argunşah buradan yola çıkarak Ahmet Mithat Efendi yi ilk tarihî roman yazarlarımızdan kabul etmek yerine tarihî romanı hazırlayan öncülerden saymanın daha doğru olacağını belirtmektedir. Namık Kemal de tarihe değer vermesi ve tarihle ilgili çalışmalar yapmasının yanı sıra Cezmi adlı romanıyla, Türk edebiyatında tarihî romanı başlatan öncülerden biridir. Argunşah ın Cezmi Üzerine Bazı Düşünceler başlıklı makalesinde bu romanla ilgili tespitleri de oldukça dikkat çekicidir: Eserini yazarken tarihten bir an bile ayrılmayan, üstelik de dipnotları yoluyla Hammer e, Naima ya başvuran Namık Kemal, realist bir tarihçi tavrını romantizmine ilave eder. Fakat yeniden inşa dediğimiz sanat, zihnîlikle çelişir. < Namık Kemal gibi bir yazarın yarattığı kahramanlarını kendileri olarak özgür yaşamalarına bırakması mümkün değildir (Argunşah, 2016: 243) der. Argunşah a göre Namık Kemal, tarihî romanı tezini vermek için zemin olarak kullanmıştır (Argunşah, 2016: 244). Anlatmak istedikleri sanat iddiasından daha baskın geldiği için de tarihin bıraktığı boşlukları doldurmaktan kaçınmış, tarihi takip etmeyi öncelemiştir. Bu durum eserdeki karakterizasyonun zayıf kalmasına yol açmaktadır. Argunşah, Cezmi Romanı ve Adil Sultan Destanı başlıklı yazısında, Namık Kemal in tiplerini yaratmada başarısız oldu-

7 Yayın Değerlendirme: Tarih ve Roman Argunşah, Hülya (2016). Tarih ve Roman, İstanbul: Kesit Yayınları 219 ğunu ifade etmektedir. Tarihî tipler üzerine düşünmüş biri olan Ömer Seyfettin ise, tarih-edebiyat ilişkilerinde ve tarihî roman geleneği içerisinde türün ihtiyaçlarına ve kuramlaşmasına yönelik hazırlıkları, hikâyeleriyle ortaya koymuş bir isimdir. Argunşah, tarih-hikâye yakınlaşmasının ilk örneklerinin Ömer Seyfettin le gerçekleşmiş olduğu bilinciyle, onu doktora tezine dâhil ettiği gibi Tarih ve Roman kitabında da yer vermiştir. Argunşah, Ömer Seyfettin in 1917 yılında yazdığı 14 hikâyesinin konusunu tarihten aldığını ve bu hikâyelerde özellikle içinden çıkılamaz bir tarihsel dönemin seçildiğini ifade eder. Ancak ona göre Ömer Seyfettin in meselesi; tarihi yeniden kurmak değil, tarihin içindeki insana ulaşmaktır. Çünkü bu insan, tarihsel zamanın içinde kalmıştır ve onu bulunduğu zamandan uyandıracak hikâye yazarına ihtiyaç duymaktadır. Tarihsel zamanı, yaşanmakta olan zamana gerçekçi bir şekilde taşımak ve toplumun muhayyilesine nüfuz etmek anlatı türleriyle mümkündür. Argunşah, Ömer Seyfettin in tarihi yanına alarak hikâyeyi tercih etme sebebini burada bulur. Bir Şairin Hikâyeciliği Üzerine: Yahya Kemal başlıklı makalesinde de Yahya Kemal in Siyasî Hikâyeler adlı kitabındaki hikâyeleri değerlendiren Argunşah, şairin tarihi, hafızalardan kâğıtlara taşıma hassasiyetiyle bu hikâyeleri yazmış olabileceğini söyler. Yazıda, Yahya Kemal e göre tarihi anlatmanın kurgulamaktan daha önemli olduğu açıklanmaktadır. Bu nedenle de Yahya Kemal in hikâyelerindeki yaratmanın, tarihsel bilgilerin yanında zayıf kaldığı ve şiirlerinde mükemmeliyetin peşinde olan yazarın hikâyelerinde hatıralarını anlatan kahramanların gerçekliğine ulaştığı sonucuna varılmaktadır. Argunşah, Tarih ve Roman da Ahmet Hamdi Tanpınar ın Tarihî Romancılığı başlıklı makalesiyle ise, Tanpınar ın aslında tarihî roman yazarı olmadığını, onun zamanın içindeki insanı anlamak ve anlatmak isteğiyle tarihe yaklaştığını; bu yüzden de romanları içerisinde tarihî roman sayılabilecek tek eserin yarım kalmış bir roman olan Mahur Beste olabileceğini iddia etmektedir. Hülya Argunşah bu makalesinde Mahur Beste nin yarım kalmışlığını, Tanpınar ın mükemmeliyetçiliği kadar, tarihî romanın ihtiyaçlarıyla açıklanabileceğini belirtmektedir. Biçim endişesi taşıyan Tanpınar, insana ve tarihe dair ayrıntıları romana yerleştirmekte zorlanmaktadır. Bu yazı, Ahmet Mithat Efendi nin Tarihî Romancılığı, Tarih, Tarihle İlgili Roman ve Mithat Efendi ve Cezmi Üzerine Bazı Düşünceler başlıklı makaleler gibi genel kabulleri sorgulaması bakımından dikkat çekicidir. Kemal Tahir, Tarık Buğra, Mustafa Necati Sepetçioğlu isimleri ise, Tarih ve Roman da bir karşılaştırmanın tarafları olarak yer alırlar. Sebebi, üç yazarın da Osmanlı Devleti nin kuruluşunu anlatan roman yazmış olmalarıdır. Kitapta yer alan Tarihî Türk Romanında Yesevî Dervişleri başlıklı yazı, aynı dönemi ele alan bu yazarların, tarihsel malzemeyi kendi bakış açılarıyla nasıl yorumladıklarını ortaya koyar. Tarih ve Roman çalışmasındaki Mustafa Necati Sepetçioğlu ( ) başlıklı makale; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan ve editörlüğünü Hülya Argunşah ın yaptığı Mustafa Necati Sepetçioğlu kitabı için hazırlanmış bir biyografidir. Bu yazıda yazarın hayatı, yetişmesi ve edebî kimliği değerlendirilmiştir. Türk Edebiyatı nda yayımlanan <Tarih< Roman< Ve Sepetçioğlu< ve Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi nde yayımlanan Mustafa Necati Sepetçioğlu nu Kaybettik başlıklı makaleler ise Sepetçioğlu nun vefatı üzerine yazılmışlardır. Sepetçioğlu na Asrımızın Dede Korkut u unvanını yakıştıran Argunşah, sanatçının roman yazdığının farkında olduğunu, birikimlerini kurgu malze-

8 220 Duygu Oylubaş Katfar mesi olarak kullandığını, bunun için uzun bir araştırma süreci yaşadığını belirtir. Tarih ve Roman kitabında Sepetçioğlu nun roman teorisi ve tarih üzerine düşünceleri dolayısıyla adının tarihî roman türüyle bir arada anıldığına da dikkat çekilir. Son olarak, Tarih ve Roman kitabında Sevinç Çokum un eserleri üzerine değerlendirmeler vardır. Onun çoklu bakış açısıyla ortaya koyduğu yazma uğraşı, Argunşah ın kuramsal makalelerinde üzerine durduğu tarihî roman tanımı uygulamalarında önemli bir malzeme oluşturmuştur. Özellikle Çokum un Bizim Diyar, Hilâl Görününce ve Ağustos Başağı adlı üç romanı, onun tarihle ilgili romanlar başlığı altındaki değerlendirmelerine örnek olabilecek türdendir. Rumeli nin Anası: Gülsüm Ana/ Beylerin Beyi: Ali Bey başlıklı yazıda ele alınan Bizim Diyar, bir aile hikâyesidir. Sevinç Çokum un Kırım Romanı: Hilâl Görününce başlıklı makalede anlatılan Hilâl Görününce, tarihî roman tanımını tam olarak karşılayan bir romandır. Argunşah ın 2016 sonlarında yayımlanan Tarih ve Roman adlı kitabında tarihle roman arasında kurduğu bağ, geleneksel anlatılardan romana doğru yol alırken bütün türleri, tipleri, sınıflandırmaları gerçek dünya ve kurmaca arasında bir eşikte kucaklamaktadır. Yazar bir taraftan bilimsel olarak bu türün açmazlarını ortaya koyarken bir yandan da bir sanat eseri üzerine düşündüğünün ve yazdığının bilincindedir. Doktora tezinden itibaren tarihî romanla ilgilenen Argunşah ın zaman içinde konuyla ilgili olarak yazdığı makale, bildiri ve söyleşilerinden oluşan bu kitap, onun tarihî roman meselesine kuramsal bakışının nasıl olgunlaşarak ilerlediğini de ortaya koymaktadır. Tarih ve roman ilişkilerinde sınıflama, terim ve tanım konusunda teklifler içeren kitap, tarihî roman konusundaki kalıplaşmış bilgileri de tartışmaya açmaktadır. Argunşah ın çalışmalarından oluşan bu kitapla, tarihle ilgili roman etrafında yer alan tartışmalı konular, kullanılan terimlerin bilinçli kullanımı konusunda yol açıcı olacak ve alana önemli katkılar sağlayacaktır. KAYNAKÇA Argunşah, Hülya. (2016). Tarih ve Roman, İstanbul: Kesit Yayınları.

Metin Edebi Metin nedir?

Metin Edebi Metin nedir? Metin Nedir? Metin, belirli bir iletişim bağlamında, bir ya da birden çok kişi tarafından sözlü ya da yazılı olarak üretilen anlamlı bir yapıdır. Metin çok farklı düzeylerde dille iletişimde bulunmak amacıyla

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Erciyes Üniversitesi 1998 Y. Lisans Yeni

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI Kazanımlar Osmanlı

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI Türk ve dünya edebiyatında ortaya konan eserler, amaçları ve içerikleri açısından farklı özellikler taşırlar. Bu eserler genel olarak üç ana başlıkta toplanır. Ancak son dönemde bu sınıflandırmaların sınırları

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1 2

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III Bölüm I Çocuk Edebiyatı ve Gelişimle İlgili Temel Kavramlar 15 Fiziksel (Bedensel)Gelişim 20 İlk Çocukluk Döneminde(2-6)Fiziksel Gelişim 21 6-12 Yaş Arası Fiziksel Gelişim 23 12-18

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 2 EDEBİ BİLGİLER (ŞİİR BİLGİSİ) 1. İncelediği şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti 2. Şiirin yapısını çözümler. 3. Şiirin

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

Yeni Türk Edebiyatında Kadıköy. 1. Adı Soyadı: Haluk ÖNER. 2. Doğum Tarihi: 11.10.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

Yeni Türk Edebiyatında Kadıköy. 1. Adı Soyadı: Haluk ÖNER. 2. Doğum Tarihi: 11.10.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 1. Adı Soyadı: Haluk ÖNER 2. Doğum Tarihi: 11.10.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili Ve Edebiyatı Marmara 2000 Y. Lisans Yeni Türk Edebiyatı Marmara

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 1 2 2 2 3 2 4 2 1 2 2 2 3 2 4 2 KONU ADI KAZANIMLAR 1. İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin işlevini belirler. 2. Dil ve kültür arasındaki ilişkiyi 1.

Detaylı

EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn Sabahattin GÜLTEKİN 1

EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn Sabahattin GÜLTEKİN 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(2): 245-249 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn978-975-267-891-0.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor)

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Secaattin Tural 2. Doğum Tarihi : 15.07.1966 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Kırklareli Üniversitesi Derece Alan Üniversite Lisans Türk Dili

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY EKİM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI EDEBİYATININ OLUŞUMU ÖĞRETİCİ METİNLER 2 KAZANIMLAR 1. Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini belirler.

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ * Koyu renkle yazılmış kazanımlar; ulusal sınavlarda (SBS...gibi) sınav sorusu olarak çıkabilen konulardır; diğer kazanımlarımız temel ana dili becerilerini geliştirmeye

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

Andrew Abbott, Bölüm ve Disiplin: 100. Yılında Şikago Okulu, İstanbul: Küre Yayınları, 2014, 333 Sayfa, ISBN : 9786055383442

Andrew Abbott, Bölüm ve Disiplin: 100. Yılında Şikago Okulu, İstanbul: Küre Yayınları, 2014, 333 Sayfa, ISBN : 9786055383442 Bilge Strateji, Cilt 7, Sayı 13, Güz 2015, ss.163-167 Andrew Abbott, Bölüm ve Disiplin: 100. Yılında Şikago Okulu, İstanbul: Küre Yayınları, 2014, 333 Sayfa, ISBN : 9786055383442 Coşkun GÜLLÜ* Andrew Abbott

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yasemin ERTEK MORKOÇ Unvanı Görev Yeri Daha Önce Bulunduğu Görevler Anabilim Dalı Yabancı Dili Akademik Aşamaları Yrd. Doç. Dr. Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk

Detaylı

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ EYLÜL 1-2 (16-27-EYLÜL 2013) DOĞA VE EVREN İSTİKAL MARŞI-İKİNDİLER Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği İLKÖĞRETİM SI 1. Okuma kurallarını uygulama:1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön KoĢul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

Bilim,Sevgi,Hoşgörü.

Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 27 Aralık 1936 Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı nın yazarıdır. Vatan Şairi olarak anılır. Yahya Kemal Beyatlı

Detaylı

JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI. Hazırlayan: Rabia ARIKAN

JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI. Hazırlayan: Rabia ARIKAN JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI Hazırlayan: Rabia ARIKAN JORGE LUIS BORGES (1899-1986) ARJANTİNLİ ŞAİR, DENEME VE KISA ÖYKÜ YAZARIDIR. 20. YÜZYILIN EN ETKİLİ

Detaylı

Elektrik, Plastik Cerrahi ve Prometheus: İlk BK Romanı Frankenstein 18 Ocak2014. Ütopyadan Distopyaya, Totalitarizm ve Anksiyete 25 Ocak 2014

Elektrik, Plastik Cerrahi ve Prometheus: İlk BK Romanı Frankenstein 18 Ocak2014. Ütopyadan Distopyaya, Totalitarizm ve Anksiyete 25 Ocak 2014 BİLİMKURGU: BAŞKA BİR VAROLUŞ MÜMKÜN Bilimkurgu bir bakışa göre Samosata lı Lukianos tan (M.S. 2. Yüzyıl) bu yana, başka bir bakışa göre ise 1926 yılında yayımcı Hugo Gernsbeack in scientifiction kelimesini

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : MEHMET ERKAN Eğitsel Performans Olay Çevresinde Oluşan

Detaylı

II) Hikâye Dışı düzlemi

II) Hikâye Dışı düzlemi HİKÂYE ETME DÜZLEMLERİ Prof. Dr. Rıza FİLİZOK Günümüz edebiyat araştırmalarında yeni bir bilim anlayışının derin izleri vardır. Özellikle yapısal metin analizinde artık temel kavramlar görecelilik ve fonksiyon

Detaylı

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME DAŞÖZ, T. (2016). Murat Özbay Serisi Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(1), 526-533. MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Tuğçe DAŞÖZ Geliş Tarihi:

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YENİ TÜRK EDEBİYATI II Ders No : 0020110013 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Makale Nedir? Makale Nasıl Yazılır?

Makale Nedir? Makale Nasıl Yazılır? Makale Nedir? Makale Nasıl Yazılır? Makale, belirli bir konuda, bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazı türüne denir. Gazete, dergi ve internette yayınlanır. Ayrıca herhangi

Detaylı

ALTINCI SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİN TÜRLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

ALTINCI SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİN TÜRLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ALTINCI SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ Özet METİN TÜRLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Arş. Gör. Bayram BAŞ * Bu yazıda biri Millî Eğitim Bakanlığı biri de özel bir yayın evince hazırlanmış 6. sınıf türkçe ders

Detaylı

HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 :

HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 : HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 : Temel Bilgiler Hazırlayan : Prof. Dr. Rıza FİLİZOK Bir anlatıyı (récit ), hikâyeyi yazan kişidir. YAZAR = Yazar, yaşayan yahut yaşamış olan gerçek bir şahıstır! Yazarın hitap ettiği

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

D. Kodu Ders Adı Ders Saati Kredi Z/S TDE 501 AğızAraştırmaları 3 3 S TDE 503 Arapça I 3 3 S TDE 505 Âşık Edebiyatı 3 3 S TDE 507

D. Kodu Ders Adı Ders Saati Kredi Z/S TDE 501 AğızAraştırmaları 3 3 S TDE 503 Arapça I 3 3 S TDE 505 Âşık Edebiyatı 3 3 S TDE 507 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ABD LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı Programın öngörülen

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR 1. Edebiyat tarihinin incelediği konuları açıklar. 2. Edebî eserlerin yazıldığı dönemi temsil eden belge olma niteliğini sorgular 3. Uygarlık tarihiyle edebiyat

Detaylı

ORTA DOĞU VE KAFKASYA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ORTA DOĞU VE KAFKASYA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Merkez Müdürünün Mesajı Orta Doğu ve Kafkasya Uygulama ve Araştırma Merkezi bağlı bulunduğu İstanbul Aydın Üniversitesi ve içinde bulunduğu ülke olan Türkiye Cumhuriyeti ile Orta Doğu ve Kafkasya ülkeleri

Detaylı

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya ÖTÜKEN MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya Üniversitesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu. 2008 yılında

Detaylı

Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan

Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan YAYIN KURULU Hazırlayanlar Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı ÖZELLİKLERİ ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul.

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRMESİ Devrim ERTÜRK Araş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. Beden konusu, Klasik

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014)

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 7. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY FİİL FİİL Fiillerin anlam özelliklerini kavrar. Kip ve çekimli fiili kavrar. Bildirme kipleriyle dilek kiplerini ayırt eder. Bildirme kiplerinin kullanım özelliklerini

Detaylı

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir.

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 1. SINIF GÜZ YARII I.YARI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ İKİLİ ÖĞRETİM

Detaylı

Sinirbilimsel Yaklaşımlar

Sinirbilimsel Yaklaşımlar Çağlayan Taybaş c.taybas@gmail.com Gündelik Hayata Sinirbilimsel Yaklaşımlar İçindekiler 1) Romanların Beyin Üzerindeki Etkileri 2) Sağ Beyniniz mi Baskın Sol Beyniniz mi? Cevap: İkisi de Değil 3) Kontrollü

Detaylı

KOLEJ - FEN LİSESİ - ÇAMLICA ORTAOKULU XXVI. EDEBİYAT ve KİTAP GÜNLERİ ETKİNLİK İÇERİĞİ Okuyan insan, yaşayan insan

KOLEJ - FEN LİSESİ - ÇAMLICA ORTAOKULU XXVI. EDEBİYAT ve KİTAP GÜNLERİ ETKİNLİK İÇERİĞİ Okuyan insan, yaşayan insan KOLEJ - FEN LİSESİ - ÇAMLICA ORTAOKULU XXVI. EDEBİYAT ve KİTAP GÜNLERİ ETKİNLİK İÇERİĞİ Okuyan insan, yaşayan insan USTALARA SAYGI-ANMA SOKAK AÇILIŞI F.DOSTOYEVSKİ SÖYLEŞİ / DİNLETİ - İMZA ATAOL BEHRAMOĞLU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Ayvaz MORKOÇ Unvanı Doğum Tarihi ve Yeri Görevi Görev Yeri İdari Görevi Yrd. Doç. Dr. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı FİİLLER (Anlam-Kip-Kişi- Anlam

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü Yirminci asrın ilk yarısının sonlarına doğru Fransa da ortaya çıkan felsefi bir akımdır.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

200 Modern Türklük Araştırmaları Dergisi Cilt 4. Sayı: 2. Haziran 2007

200 Modern Türklük Araştırmaları Dergisi Cilt 4. Sayı: 2. Haziran 2007 Modern Türklük Araştırmaları Dergisi Cilt 4, Sayı 2 (Haziran 2007) Mak. #31, ss. 199-203 Telif Hakkı Ankara Üniversitesi Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Sözlü Kompozisyon Teorisi DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 KONULAR Sözlü Kompozisyon Teorisi Teorinin ortaya çıkışı ve kavramsal yapının oluşumu Milman Parry ve Sözlü Kompozisyon

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖNSÖZ DİL NEDİR? / İsmet EMRE 1.Dil Nedir?... 1 2.Dilin Özellikleri.... 4 3.Günlük Dil ile Edebî Dil Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar... 5 3.1. Benzerlikler... 5 3.2. Farklılıklar...

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ AY HAFTA 016-017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE DERS SAATİ KONU ADI 1 FİİLİMSİLER SÖZCÜKTE ANLAM KAZANIMLAR Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar.

Detaylı

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri İLTB 601 İletişim Çalışmalarında Anahtar Kavramlar Derste iletişim çalışmalarına

Detaylı

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com GÜNLÜK (GÜNCE) 1 GÜNLÜK Öğretmeye bağlı, gerçekçi anlatım türlerinden biri olan günlükler, bir kişinin önemli ve kayda değer bulduğu olayları, gözlem, izlenim duygu düşünce ve hayallerini günü gününe tarih

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı , Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı , Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Ayvaz MORKOÇ Unvanı Doğum Tarihi ve Yeri Görevi Görev Yeri İdari Görevi Yrd. Doç. Dr. 05. 09. 1969, Ardahan Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü

Detaylı

BİYOGRAFİ. Biyografi Nedir?

BİYOGRAFİ. Biyografi Nedir? BİYOGRAFİ Biyografi Nedir? Edebiyat, sanat, siyaset, ticaret vb. alanlarda haklı bir üne kavuşmuş, tanınmış insanların hayatlarını, eserlerini, başarılarını okuyucuya duyurmak amacıyla yalın bir dille,

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1 2 SINIFLANDIRILMASI

Detaylı

YAZI TÜRLERİ ŞENDA SOLMAZ KONUSUNU YAŞAMDAN ALAN YAZI TÜRLERİ OLAY YAZILARI

YAZI TÜRLERİ ŞENDA SOLMAZ KONUSUNU YAŞAMDAN ALAN YAZI TÜRLERİ OLAY YAZILARI YAZI TÜRLERİ ŞENDA SOLMAZ KONUSUNU YAŞAMDAN ALAN YAZI TÜRLERİ OLAY YAZILARI 1- MAKALE Herhangi bir konuda öne sürülen bilgi görüş ve düşünceleri kanıtlamaya yönelik yazı türüdür. Yazan öne sürdüğü görüş

Detaylı

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI ŞEHİR TANITIM YAYINLARI 1 Yayın Adı: Şiir Şehir Urfa Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi Hazırlayan: Mehmet KURTOĞLU Sayfa Sayısı: 160 Toplam Baskı

Detaylı

Ecevit, Yıldız, Türk Romanında Postmodernist Açılımlar, İstanbul 2001, İletişim Yay.

Ecevit, Yıldız, Türk Romanında Postmodernist Açılımlar, İstanbul 2001, İletişim Yay. Ecevit, Yıldız, Türk Romanında Postmodernist Açılımlar, İstanbul 2001, İletişim Yay. Yard. Doç. Dr. S. Dilek YALÇIN-ÇELİK Türk eleştiri tarihinde, çağdaş Türk edebiyatı konusunda yapılmış akademik incelemelerin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DİLİ 2 TKL 202 4 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI

11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI 11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI A. RAPOR: Herhangi bir konuyu, olayı veya incelenmekle görevlendirilen kişi veya kişilerin, yaptıkları araştırmanın sonuçlarını ilgili yere bildirmek üzere yazdıkları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

Öz Geçmiş II. Akademik ve Mesleki Geçmiş. Öğretmen MEB (2001 2002) Arş. Gör. Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (2002-2009)

Öz Geçmiş II. Akademik ve Mesleki Geçmiş. Öğretmen MEB (2001 2002) Arş. Gör. Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (2002-2009) Öz Geçmiş I. Adı Soyadı (Unvanı) Ayşe Demir (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) ademir@ybu.edu.tr; aysedemir37@gmail.com Web sayfası - Santral

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZ GEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sema ÖZHER KOÇ 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Yumurtalık, 15.10.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Türk Dili ve Edebiyatı Fırat Üniversitesi

Detaylı

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa.

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Elveda Rumeli Merhaba Rumeli İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Hamdi Fırat BÜYÜK* Balkan Savaşları nın 100. yılı anısına Kitap Yayınevi tarafından yayınlanan Elveda Rumeli Merhaba

Detaylı

TÜRK DÜNYASI VAKFI. Bana Bir Hikaye yaz projesinin web portalına hoş geldiniz!

TÜRK DÜNYASI VAKFI. Bana Bir Hikaye yaz projesinin web portalına hoş geldiniz! 510 TÜRK DÜNYASI VAKFI HAKKIMIZDA Bana Bir Hikaye yaz projesinin web portalına hoş geldiniz! Bilginin hızla üretildiği ve tüketildiği bir çağda, çocuklarımızın okuma merakının dünya çapında hayli azaldığını

Detaylı

YAZ DEMEDEN ÖNCE. Gülsemin ERGÜN KUCBA Türkçe Öğretmeni. gulseminkucba@terakki.org.tr. Terakki Vakfı Okulları 2. Yazma Becerileri Sempozyumu

YAZ DEMEDEN ÖNCE. Gülsemin ERGÜN KUCBA Türkçe Öğretmeni. gulseminkucba@terakki.org.tr. Terakki Vakfı Okulları 2. Yazma Becerileri Sempozyumu YAZ DEMEDEN ÖNCE Gülsemin ERGÜN KUCBA Türkçe Öğretmeni gulseminkucba@terakki.org.tr AMACIMIZ Okuma ve yazma eylemlerini temellendirmek, Yaratımla ilgili her aşamada yaratıcılığın bireyin gözlem ve birikimlerine

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ŞEHİR VE MEDENİYET Ders No : 0020120012 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993 1. Adı Soyadı: H. İbrahim DELİCE 2. Doğum Tarihi: 01 Nisan 1964 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984 Y. Lisans

Detaylı

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 11 30027 1 / 31 Kelimelerin anlam oluşturmada birbirleriyle ilişkilerini belirler. 2 12 30027 Kelimelerin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Odabaş

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Odabaş Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Odabaş Bütün araştırmalar kendilerinden önce yapılan araştırmalara, bir başka deyişle, var olan bilgi birikimine dayanırlar. Bir araştırmaya başlarken yapılacak ilk iş, daha önce

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 6. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY 1 Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi 4 5 Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Kök ve eki kavrar.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971 Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Prof. Dr. Ensar ASLAN İletişim Bilgileri :Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı Telefon : Mail : 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı

Detaylı

ꞌꞌ Değiştirme(me)li mi?ꞌꞌ Kitap Çalışmasının İçerik Analizi

ꞌꞌ Değiştirme(me)li mi?ꞌꞌ Kitap Çalışmasının İçerik Analizi ꞌꞌ Değiştirme(me)li mi?ꞌꞌ Kitap Çalışmasının İçerik Analizi İhsan YÜCEL / ihsanyucel19@gmail.com Üzerinde yaklaşık 8 seneden beri çalıştığım bu kitap çalışması hakkında biraz daha açıklayıcı bilgiler vermeye

Detaylı

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Yusuf Yeşilkaya www.yusufyesilkaya.com yusufyesilkaya@gmail.com 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul Çemberlitaş ta dünyaya gelen Necip Fazıl, hem kültürlü hem de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Dört-beş yaşında

Detaylı

GARİP AKIMI (I. YENİ)

GARİP AKIMI (I. YENİ) GARİP AKIMI (I. YENİ) Garipçiler: Orhan Veli, Melih Cevdet Anday, Oktay Rifat Horozcu nun oluşturduğu bir topluluktur. 1941 yılında Orhan Veli, Oktay Rıfat, Melih Cevdet Garip adlı ortak bir kitap yayımladılar.

Detaylı

Hülya Argunşah (2011). Bir Cumhuriyet Kadını: Şükûfe Nihal. İstanbul: Timaş Yayınları, 407 s., ISBN: S. Dilek YALÇIN ÇELİK

Hülya Argunşah (2011). Bir Cumhuriyet Kadını: Şükûfe Nihal. İstanbul: Timaş Yayınları, 407 s., ISBN: S. Dilek YALÇIN ÇELİK Hülya Argunşah (2011). Bir Cumhuriyet Kadını: Şükûfe Nihal. İstanbul: Timaş Yayınları, 407 s., ISBN: 978-605-114-687-4. S. Dilek YALÇIN ÇELİK Prof.Dr. Hülya Argunşah ın Bir Cumhuriyet Kadını: Şükûfe Nihal

Detaylı

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ Her yönüyle edip (edebiyatçý) ve öðretmen Ýbrahim Zeki Burdurlu nun ölümsüz bir yapýtý elinizi öpüyor. Burdurlu bu çalýþmasýnda, cennet Anadolu nun deðiþik yörelerinden

Detaylı

Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler

Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler AHMET HAMDİ TANPINAR (1901-1962) Öz-saf şiir akımın en büyük temsilcilerinden olan Tanpınar roman ve hikayelerinde ise daha çok psikolojik çözümlemelere, ruh tahlillerine

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı BİÇİM BİLGİSİ (Kök, Ek ve

Detaylı

EDEBÎ ESERLERDE ZAMAN 1

EDEBÎ ESERLERDE ZAMAN 1 EDEBÎ ESERLERDE ZAMAN 1 Prof. Dr. Rıza FİLİZOK Bir hikâye yahut romanda zamanın incelenmesi, sadece olayın geçtiği tarihin belirlenmesi değildir. Mekân incelemeleri nasıl hikâyede geçen yer adlarının tespitinden

Detaylı

Lisans: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ( )

Lisans: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ( ) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erol GÖKŞEN Doğum Tarihi: 25.02.1985 Unvanı: Okutman EĞİTİM DURUMU Lisans: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (2004-2008) Yüksek Lisans: Eskişehir Osmangazi

Detaylı

Hatıraların Masumiyeti Hatıraların Masumiyeti Hatıraların Masumiyeti

Hatıraların Masumiyeti Hatıraların Masumiyeti Hatıraların Masumiyeti SİNOPSİS Nobel Edebiyat Ödüllü yazar Orhan Pamuk, 2012 de İstanbul da, 2008 yılında yayınladığı Masumiyet Müzesi romanı ile aynı adı taşıyan bir müze açar. Müzenin içindeki eşyalar, romana konu olan ve

Detaylı

2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ

2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ 2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz MEB kazanımlarına

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ...

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm... 7 ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... 8 Türk Dillerinin Sınıflandırılması... 14 Türk Dillerinin Ses Denklikleri Bakımından Sınıflandırılması... 16 Altay Dilleri Teorisini Kabul

Detaylı

TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİ

TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİ TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİ Kaşgar dan Endülüs e TÜRK - İSLAM ŞEHİRLERİ Uluslararası Şiir ve Nesir Yarışması ŞEHİR VE EDEBİYAT ÖDÜLLÜ www.tdmmb.org.tr Kaşgar dan Endülüs e TÜRK - İSLAM

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

2010 / SINIF DENEME SINAVI FORMATI

2010 / SINIF DENEME SINAVI FORMATI 9. SINIF DENEME SINAVI FORMATI Soru dağılımı 1.test Dil ve Anlatım 27 Dil ve Anlatım 15 Kitapcık Sayısı: 2 (A ve B kitapcığı ) Edebiyat 12 Cevap Anahtarı: 2 adet A ve B internetten yayınlanır 2.test Sosyal

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI III BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI III BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI III BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI 1 1. KURUMUN ADI: Özel Çorum Ada Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUN ADRESİ: : Yavruturna

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım...

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...9 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım...38 3 2. BÖLÜM ÖNCÜLER Necip Fazıl Kısakürek ve

Detaylı

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN 1) XI. Yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri, yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplamak, kurallarını ve

Detaylı

TANZİMAT EDEBİYATI ( ) HAZIRLAYAN: Döndü DERELİ D GRUBU-105

TANZİMAT EDEBİYATI ( ) HAZIRLAYAN: Döndü DERELİ D GRUBU-105 TANZİMAT EDEBİYATI (1860 1896) HAZIRLAYAN: Döndü DERELİ D GRUBU-105 TANZİMAT EDEBİYATI 1860'da Tercüman-ı Ahval Gazetesinin çıkmasıyla başlayan, Divan edebiyatı geleneklerini bir yana bırakarak Batı kültürüne

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı