Ç NDEK LER. ÇEVRE UYARISI Çevre uyar s...2. GÜVENL K ÖNLEMLER Uyar...3 Dikkat...4 Klimay çal flt rmadan önce...5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç NDEK LER. ÇEVRE UYARISI Çevre uyar s...2. GÜVENL K ÖNLEMLER Uyar...3 Dikkat...4 Klimay çal flt rmadan önce...5"

Transkript

1

2

3 Ç NDEK LER ÇEVRE UYARISI Çevre uyar s...2 GÜVENL K ÖNLEMLER Uyar...3 Dikkat...4 Klimay çal flt rmadan önce...5 KULLANIM TAL MATLARI Ürüne genel bak fl...6 Cihaz n kontrol paneli...7 Hava üfleme yönü kontrolü...10 Kullan m ipuçlar...11 TEM ZL K VE BAKIM ç ünitenin temizlenmesi...12 Hava ç k fl n n temizlenmesi...12 Alt ön panelin ve hava filtresinin temizlenmesi...13 ARIZA G DERME P UÇLARI Ar za giderme ipuçlar...14 D KKAT Æ Bu cihaz n tamiri veya bak m için yetkili bir servis teknisyenini ça r n. Æ Cihaz n montaj için montaj teknisyenine baflvurun. Æ Klima denetimsiz olarak küçük çocuklar veya hastalar taraf ndan kullan m için amaçlanmam flt r. Æ Küçük çocuklar n klimayla oynamalar na izin verilmemelidir. Æ Elektrik kablosu sadece yetkili bir kifli taraf ndan de ifltirilmelidir. Æ Montaj ifllemi, sadece yetkili bir teknisyen taraf ndan ulusal kablo ba lant standartlar na göre yap lmal d r.!

4 ÇEVRE UYARISI Bu cihaz Avrupa ülkelerinde kullan rken, afla daki talimatlara uyulmal d r: ELDEN ÇIKARMA: Bu cihaz normal çöplü e atmay n. Bu tip cihazlar n, özel ifllem gerektiren bir toplama merkezine götürülmesi gerekir. Bu cihaz evsel at k çöplü üne at lmas yasakt r. Elden ç karma için birkaç seçenek vard r: A) Belediyeler, kullan c lar n ücretsiz olarak elektronik at klar n atabilece i toplama merkezleri oluflturmufltur. B) Yeni bir ürün sat n ald n zda sat c, eski ürününüzü ücretsiz olarak alacakt r. C) Üretici ücretsiz olarak eski cihaz n z imha etmek üzere alacakt r. D) Eski ürünler de erli malzemeler içerdi inden, hurdac lara sat labilir. At n ormana ve araziye gelifligüzel at lmas, tehlikeli maddelerin suya veya yiyecek zincirine kar flmas sonucu sa l n z tehlikeye

5 GÜVENL K ÖNLEMLER Kullan c n n veya di er insanlar n yaralanmas n ve maddi hasar n meydana gelmesini önlemek için, afla daki talimatlara uyulmal d r. Talimatlara uyulmamas sonucu klimay yanl fl kullanma, tehlikelere veya hasara neden olabilir. Tehlikelerin ciddiyeti afla daki simgelerle s n fland r lm flt r. UYARI D KKAT Bu simge, ölüm veya ciddi yaralanma olas l n belirtir. Bu simge, yaralanma veya maddi hasar olas l n belirtir. Ë Bu kullanma k lavuzunda kullan lan simgelerin anlamlar afla da gösterilmifltir. Asla yapmay n. Her zaman yap n. UYARI 3Fifli prize düzgün tak n. ÆAksi taktirde, afl r s birikimi sonucu elektrik çarpmas ve yang n meydana gelebilir. 3Elektrik kablosunun uzunlu- unu de ifltirmeyin veya prizi di er cihazlarla paylaflmay n. ÆBu, s birikimi sonucu elektrik çarpmas na ve yang na sebep olabilir. 3Daima etkili topraklama sa lay n. ÆTopraklaman n yap lmamas elektrik çarpmas na neden olabilir. 3Cihazdan tuhaf bir ses, koku gelirse veya duman ç karsa, fifli prizden çekin. ÆBu, yang na ve elektrik çarpmas na neden olabilir. 3Uygun kapasiteli bir devre kesici veya sigorta kullan n. ÆYang n veya elektrik çarpmas riski vard r. øelektri i aç p kapatarak klimay çal flt r p durdurmay n. ÆBu, s birikimi sonucu elektrik çarpmas na ve yang na sebep olabilir. øklimay slak elle veya nemli bir ortamda kullanmay n. ÆBu, elektrik çarpmas na neden olabilir. øelektrikli parçalara su girmesine izin vermeyin. ÆBu, cihaz ar zas na veya elektrik çarpmas na neden olabilir. øklimadan tahliye edilen suyu içmeyin. ÆBu su pistir ve hastalanman za neden olabilir. ø Elektrik kablosunu s tma cihazlar n n yak n nda kullanmay n. ÆBu, yang na ve elektrik çarpmas na neden olabilir. økabloya zarar vermeyin veya belirtilmeyen bir elektrik kablosunu kullanmay n. ÆBu, elektrik çarpmas na veya yang na neden olabilir. økliman n üfledi i havaya do rudan maruz kalmay n. ÆBu, sa l n z n bozulmas na sebep olabilir. 3Daima bir devre kesici ve uyumlu bir güç devresi tak n. ÆAksi takdirde, yang n ve elektrik çarpmas meydana gelebilir. øçal flma s ras nda kliman n içini açmay n. ÆBu, elektrik çarpmas na neden olabilir. ø Elektrik kablosunu yan c gaz veya mazot, benzin, tiner vs. gibi yan c maddelerin yak n nda kullanmay n. ÆBu, patlamaya veya yang na neden olabilir. 3Baflka bir cihazdan gaz s z yorsa, klimay çal flt rmadan önce oday havaland r n. øklimay sökmeyin veya de ifltirmeyin. ÆBu, patlamaya, yang na ve yanmalara neden olabilir. ÆBu, ar zaya ve elektrik çarpmas na neden olabilir. #

6 GÜVENL K ÖNLEMLER D KKAT øhava filtresinin ç kart lmas s ras nda, kliman n metal parçalar na dokunmay n. ÆBu, yaralanmaya neden olabilir. øklimay su ile temizlemeyin. ÆSu kliman n içine girerek yal t m n bozulmas na neden olabilir. Bu, elektrik çarpmas na neden olabilir. 3Ocak vs. ile birlikte kullan ld nda oday iyice havaland r n. ÆOksijen azalabilir. 3Klimay temizleyece iniz zaman fiflini çekin ve devre kesicisini kapat n. ÆYang n veya elektrik çarpmas meydana gelece inden ve yaralanmaya sebep olaca ndan, klimay çal fl rken temizlemeyin. 3F rt na veya kas rga durumunda klimay durdurun ve pencereyi kapat n. ÆCamlar aç k olarak klimay çal flt rma, iç ünitenin ve mobilyalar n slanmas na neden olabilir. ø Bitkilerin veya evcil hayvanlar n kliman n do rudan üfledi i havaya maruz kalmas na izin vermeyin. ÆBu, hastalanmalar na sebep olabilir. 3Hava girifllerinin çevresine veya hava ç k fl n n içine herhangi bir cisim yerlefltirmeyin. ÆBu, cihaz n hasar görmesine veya kazalara neden olabilir. øklimay özel amaçlar için kullanmay n. ÆKlimay hassas cihazlar, yiyecekleri, evcil hayvanlar, bitkileri ve sanat eserlerini korumak/saklamak için kullanmay n. Kalitelerinin vs. bozulmas na neden olabilir. 3Klimay uzun süre kullanmayaca n z durumlarda fifli prizden çekin. ÆAksi takdirde, klima hasar görebilir veya yang n meydana gelebilir. ø Vernik veya tiner gibi güçlü maddeleri kullanmay n. Klimay temizlemek için yumuflak bir bez kullan n. ÆRenginin de iflmesi veya yüzeyinin çizilmesi sonucu kliman n görüntüsü bozulabilir. 3D fl ünite montaj braketinin hasar görmedi inden emin olun. ÆBraket hasar görürse, d fl ünite düflebilir. 3Daima filtreleri düzgün tak n. Filtreyi iki haftada bir temizleyin. ÆKlimay, filtresiz çal flt rma ar zaya neden olabilir. ø Elektrik kablosunun üstüne a r cisimler koymay n ve kablonun s k flmamas na dikkat edin. ÆBu, yang na veya elektrik çarpmas na neden olabilir. 3Ambalaj açarken ve klimay monte ederken dikkatli olun. Keskin kenarlar yaralanmalara neden olabilir. 3Klimaya su girerse, kapat n, fiflini prizden çekin ve yetkili servis teknisyenine baflvurun. $

7 GÜVENL K ÖNLEMLER Çal flt rmadan Önce 1. Montaj için yetkili bir kifliye baflvurun. 2. Cihaz n düzgün bir flekilde toprakland ndan emin olun. 3. Hasarl veya standart olmayan bir elektrik kablosu kullanmay n. 4. Ayn prizi di er cihazlarla paylaflmay n. 5. Uzatma kablosu kullanmay n. 6. Fifli prizden çekerek çal flmay durdurup bafllatmay n. Kullan m 1. Uzun süre kliman n üfledi i havaya maruz kalma sa l n z için tehlikeli olabilir. nsanlar n, hayvanlar n veya bitkilerin uzun süre kliman n üfledi i havaya maruz kalmas na izin vermeyin. 2. Oksijen azalmas olas l ndan dolay klima, soba veya di er s tma cihazlar yla birlikte kullan ld nda oday havaland r n. 3. Klimay belirtilmeyen özel amaçlar için kullanmay n (örn; hassas cihazlar, yiyecekleri, evcil hayvanlar, bitkileri ve sanat eserlerini korumak/saklamak için). Aksi takdirde, ilgili madde zarar görebilir. Temizlik ve bak m 1. Filtreyi ç kar rken, metal parçalara dokunmay n. Keskin kenarlar yaralanmalara sebep olabilir. 2. Kliman n içini temizlemek için su kullanmay n. Suyun kullan lmas yal t m n hasar görmesine ve elektrik çarpmalar na sebep olabilir. 3. Klimay temizlemeden önce fiflin çekildi inden ve sigortan n kapat ld ndan emin olun. Servis Tamir ve bak m için, yetkili servise baflvurun. Çal flma s cakl S cakl k Oda s cakl Konum So utma ifllemi Is tma ifllemi Nem alma ifllemi D fl ortam s cakl ( -15C ~ 43 C: Düflük s l so- utma sistemli modeller için) D KKAT: 1. Klima yukar daki koflullar n d fl nda kullan l rsa, baz koruyucu özellikler aktif hale gelebilir ve cihaz n düzgün çal flmas n engelleyebilir. 2. Odadaki nem oran %80 nin alt nda. Klima bu de erin üstündeki bir ortamda çal flt r l rsa, kliman n yüzeyinde bu ulanma meydana gelebilir. Dikey hava üfleme kanad n maksimum aç ya (yere dik) al n ve YÜKSEK fan konumunu ayarlay n. 3. Maksimum performans, bu çal flma s cakl klar nda elde edilecektir. %

8 KULLANIM TAL MATLARI Ürüne Genel Bak fl ç ünite 1 Hava ç k fl 2 Çal flma paneli 3 Yatay hava ak fl kontrol kanad 4 Dikey hava üfleme kontrol kanad 5 Ön panel (üst ve alt) 6 Hava girifli 7 Drenaj borusu D fl ünite 8 Ba lant kablosu 9 Ba lant borusu 0 Kesme valfi q Fan zgaras NOT Bu kullan m k lavuzundaki bütün flekiller sadece aç klama amaçl d r. fiekiller, sat n ald n z klimadan biraz farkl olabilir (modele ba l ). Gerçek flekil geçerli olmal d r. NOT: Bu k lavuz Uzaktan Kumandan n Kullan m ile ilgili bilgiler içermez; detaylar için cihazla birlikte verilen Uzaktan Kumanda K lavuzuna bak n. ^

9 KULLANIM TAL MATLARI Cihaz n Kontrol Paneli Oda S cakl / Ayarl S cakl k/ Ayarl Zamanlay c göstergesi Göstergeler Otomatik çal flma göstergesi So utma ifllemi göstergesi Nem alma ifllemi göstergesi Is tma ifllemi göstergesi Fan çal flma göstergesi Sal n m ifllemi göstergesi Uyku göstergesi Turbo çal flma göstergesi Açma zamanlay c s göstergesi Kapanma zamanlay c s göstergesi Kilit göstergesi Fan h z göstergesi Çal flt rma tufllar! AÇMA/KAPATMA tuflu : Klimay çal flt r r ve KONUM tuflu: Uygun çal flma konumunu seçmek için bu tufla bas n. Tufla her bas ld nda çal flma konumu ok yönünde de iflir: OTOMAT K SO UTMA NEM ALMA ISITMA (sadece so utma & s tma modelleri için). SADECE FAN Konum göstergeleri, farkl konum ayarlar nda yanar. Otomatik: Gerçek oda s cakl ile uzaktan kumandada ayarl s cakl k aras ndaki fark alg layarak çal flma modunu otomatik olarak seçer. Fan h z otomatik olarak kontrol edilir. So utma: Tercih etti iniz ayarl s cakl kta so utma elde etmenizi sa lar. (S cakl k aral : 17 C -30 C). Nem alma: Düflük fan h z nda istedi iniz s cakl ayarlaman z sa layarak ortamdaki nemin al nmas na olanak tan r (S cakl k aral : 17 C~30 C). Nem alma konumunda, fan h z n ayarlayamazs n z. Is tma : Is tma ifllemine olanak sa lar (Sadece so utma & s tma modelleri için) (S cakl k ayarlama aral : 17 C~30 C). Sadece fan: Is tma veya so utma yapmadan fan n çal flmas n sa lar. Ancak bu durumda, ayarl s cakl k görünmez ve ayarl s cakl de ifltiremezsiniz. &

10 KULLANIM TAL MATLARI # FAN HIZI tuflu: Bu tufl istenilen fan h z n seçmek için kullan l r. Tufla her bas ld nda fan h z ok yönünde de iflir: DÜfiÜK YÜKSEK OTOMAT K NOT: AUTO (Otomatik) ve DRY (Nem alma) konumunda fan h z n seçemezsiniz. Fan motoru AUTO (Otomatik) konumunda ön ayarl OTOMAT K h zda ve DRY (Nem alma) konumunda ise DÜfiÜK h zda çal fl r. Fan h z n n gösterilmesi: Gösterge 3 bölgeye ayr lm flt r. H z ayarlarken, ilgili bölge yanacakt r. LOW (Düflük) fan h z seçildi inde ilk bölge yanacakt r; AUTO (Otomatik) fan h z seçildi inde 1~2. bölge yanacakt r; HIGH (Yüksek) fan h z seçildi inde 1~3. bölge yanacakt r; Seçim yap ld ktan 2 saniye sonra, seçilen h za ba l olarak bölgeler kademeli olarak yanacakt r. Örne in, HIGH (Yüksek) fan h z, gösterge bölgeler aras nda h zla yanarak belirtilecektir. Not: ç ünite fan durdu unda göstergede herhangi bir fley görünmeyecektir. $ AYARLAMA tuflu: 1. S cakl k ayarlama: S cakl 17 C~30 C aras nda ayarlamak için ve tufluna bas n. 2. Zamanlay c ayarlama: Zamanlay c ayar modunda zamanlay c açma/kapanma saatini ayarlay n (0-24 saat). 3. Yard mc fonksiyon seçimi: ve tufluna basarak istedi iniz yard mc fonksiyonu seçin. 4. Test Çal flma modunda, T1, T2, T3, P4, P5, P9 hakk nda bilgilere göz atmak için ve tufluna bas n (Sadece So utma & Is tma modelleri için). Herhangi bir koruma ifllevi çal flmazsa kod de iflir. 5. Ar za durumunda: E1, E2, E3, E6 ve E8 ar za koduna göz atmak için ve tufluna bas n (detaylar için, sayfa 14 teki ARIZA G DERME PUÇLARI k sm na bak n). 6. Yukar daki koflullar n herhangi birisinde, ve tuflunu b rakmadan bas l tutarsan z ayarlama, saniyede 4 kez de iflir. % YARDIMCI FONKS YON tuflu: Yard mc fonksiyonu seçmek veya iptal etmek için bu tuflu kullan n. stenilen özelli i seçmek için bu tufla, daha sonra ADJUST ve tufluna bas n. Tufla her bas ld nda çal flma konumu ok yönünde de iflir: tufluna bas ld nda: tufluna bas ld nda: *

11 KULLANIM TAL MATLARI stenilen özellik seçildikten sonra, kaydetmek için AUXILIARY FUNCTION tufluna tekrar bas n. NOT: Önceki sayfadaki flekil sadece aç klama amaçl d r. Özellikler modele göre de ifliklik gösterir. Farkl konum ayarlar nda ilgili gösterge lambalar yanar: Sol/Sa hava üfleme: stenilen yatay hava üfleme yönünü ayarlaman z sa lar. Uyku ifllemi: Enerji tasarruflu çal flma moduna girmek için bu özelli i seçin. Sadece So utma, Is tma ve Otomatik konumunda bulunur. Uyku modunda, klima saatte bir s - cakl 1 C art r r (so utma) veya düflürür ( s tma). Ayarl s cakl k 2 saat sonra sabitlenecektir. Fan h z zorunlu OTOMAT K konumda olacakt r. Turbo çal flma: Is tma modunda bu fonksiyonu seçti inizde, yard mc elektrikli s t c (PTC) aktif hale gelerek daha h zl ve daha güçlü s tma yapar. NOT: Bu fonksiyon sadece PTC li cihazlarda bulunur. AÇMA ZAMANLAYICISI ifllemi: Klimay istenilen zamanda çal flt rmak için AÇMA zamanlay c s n kullan n (0-24 saat aras nda). AÇMA zamanlay c s özelli ini seçtikten sonra, istedi iniz zaman seçmek için ve tufluna bas n. Tufla her bas ld nda Otomatik zamanlay c ayarlamas 30 dakikal k art fllarla de iflecektir. stenilen zaman seçildikten sonra, Otomatik AÇILMA zamanlay c s n kaydetmek için AUXILIARY FUNCTION tufluna bas n. KAPANMA ZAMANLAYICISI ifllemi: Klimay istenilen zamanda kapatmak için KA- PANMA zamanlay c s n kullan n (0-24 saat aras nda). KAPANMA zamanlay c s özelli- ini seçtikten sonra, istedi iniz zaman seçmek için ve tufluna bas n. Tufla her bas ld nda Otomatik zamanlay c ayarlamas 30 dakikal k art fllarla de iflecektir. stenilen zaman seçildikten sonra, Otomatik KAPANMA zamanlay c s n kaydetmek için AUXILIARY FUNCTION tufluna bas n. NOT: Zamanlay c ayarlar n iptal etmek için AUXILIARY FUNCTION tufluna bas n, ard ndan AÇMA/KAPANMA zamanlay c s n seçmek için ve tufllar n kullan n ve iptal etmek için AUXILIARY FUNCTION tufluna tekrar bas n. ^ TEST ÇALIfiMASI tuflu: Bu tufl, özellikle bak m teknisyenleri için tasarlanm flt r. Test çal flmas n bafllatmak ve durdurmak için bu tufla bas n. Test çal flmas, ayarl s cakl k dikkate al nmaks z n 30 dakika sürecektir. P4, P5, P9 koruma koduna ve T1, T2 ile T3 bilgilerine öz atmak için ADJUST tufluna bas n. & K L TLEME tuflu: LOCK tufluna ilk kez bast n zda, tüm mevcut ayarlamalar kilitlenir ancak, uzaktan kumanda çal flt r labilir. K L T göstergesi (Ÿ) yanar. K L TLEME modunu iptal etmek için bir daha bas n. (

12 KULLANIM TAL MATLARI Hava Üfleme Yönü Kontrolü Yatay Hava Üfleme Yönü (OTOMAT K) Sol/Sa (Yatay) Hava Üfleme Yönü, uzaktan kumanda veya kliman n kontrol paneli kullan larak ayarlanabilir. Kliman n kontrol panelindeki "AUXILIARY FUNCTION" tufluna bas n, daha sonra " " özelli ini seçmek için ADJUST ve tufluna bas n; kanatlar sa a ve sola do ru sal nacakt r. Sal n m ifllemini durdurmak için yukar daki ifllemleri tekrarlay n. Asla dikey kanatlara elle dokunmay n. Kapsam Dikey Hava Üfleme Kanad (MANUEL) Yukar /Afla (Dikey) Hava Üfleme Yönü, yatay kanatlarla ayarlanabilir. stedi iniz hava üfleme yönünü ayarlamak için yatay kanad n ucundan tutup yukar ve afla hareket ettirin. Not: Æ Yatay kanad n bafllama aç s düflük olmal d r, aksi takdirde dar hava ç k fl so utma veya s tma performans n etkileyecektir. Æ So utma veya s tma ifllemi s ras nda kanatlar n bafllama aç s n çok düflü e ayarlamay n. Aksi takdirde, yatay hava üfleme kanad üzerinde bu ulanma meydana gelerek damlamalara neden olabilir. Æ Çal flma s ras nda kanatlar normal flekilde hareket etmezse, klimay kapat n, fifli prizden çekin ve birkaç dakika bekledikten sonra fifli yeniden tak n ve klimay yeniden bafllat n. Æ Çal flma s ras nda yatay kanat hafif titreyebilir. Bu normaldir. )

13 KULLANIM TAL MATLARI Kullan m puçlar Normal çal flma s ras nda afla daki durumlarla karfl lafl labilir. 1. Kliman n korunmas Kompresör korunumu Æ Kompresör, durdurulduktan sonra 3 dakika kadar yeniden çal flt r lamaz. So uk havay önleme (Sadece s tma ve so utma modelleri) Æ Klima, ISITMA konumunda iken, iç ünite s de ifltiricisi afla daki üç durumdan birisinde iken ve ayarl s cakl a ulafl lmadan so uk hava üflemeyecek flekilde tasarlanm flt r. A) Is tma henüz bafllad nda. B) Defrost ifllemi s ras nda. C) Düflük seviyeli s tma s ras nda. Æ Defrost ifllemi s ras nda, iç veya d fl ünite fan çal flmay durdurur (Sadece so utma ve s tma modelleri). Defrost (Sadece so utma ve s tma modelleri) Æ D fl ortam s cakl düflük ve nem oran yüksek iken s tma ifllemi yap ld nda, d fl ünitede buzlanma meydana gelerek s tma performans n düflmesine neden olabilir. Æ Bu durumda, klima s tma ifllemini durduracak ve otomatik olarak defrost ifllemini bafllatacakt r. Æ D fl ortam s cakl na ve d fl ünitede biriken buz miktar na ba l olarak, defrost süresi 4 ile 10 dakika aras nda de iflebilir. 2. ç üniteden beyaz buhar ç k yor Æ Yüksek nemli bir iç mekanda, SO UTMA konumunda hava girifli ile hava ç k fl aras ndaki yüksek s cakl k fark ndan dolay beyaz bir buhar ç kabilir. Æ Klima defrost iflleminden sonra tekrar ISITMA ifllemini bafllatt nda, defrost ifllemi sonucu oluflan nemden dolay beyaz bir buhar ç kabilir. 3. Klimadan düflük seviyeli ses geliyor Æ Kompresör çal fl rken veya çal flmay durdurduktan hemen sonra düflük seviyeli bir ses duyabilirsiniz. Bu, kliman n içindeki so utkan n ak fl sesidir. Æ Kompresör çal fl rken veya çal flmay durdurduktan hemen sonra düflük seviyeli bir tak rt sesi de duyabilirsiniz. Bu, s cakl k de iflimlerinden dolay cihaz n içindeki plastik parçalar n genleflmesinden ve büzülmesinden kaynaklan r. Æ Klima ilk aç ld nda, kanad n eski yerine dönmesinden dolay bir ses duyulabilir. 4. ç üniteden toz üfleniyor. Klima uzun süre çal flt r ld nda veya ilk kez kullan ld nda bu durumunun meydana gelmesi normaldir. 5. ç üniteden tuhaf bir koku geliyor. Bu, iç ünitenin bina malzemesi, sigara veya mobilya kokusunu emerek d flar vermesinden kaynaklanmaktad r. 6. Klima SO UTMA veya ISITMA konumundan Fan Konumuna geçiyor (Sadece so utma ve s tma modelleri için). ç ortam s cakl klimada ayarlanan s cakl a ulaflt nda, kompresör otomatik olarak durur ve klima Sa l k konumuna geçer. ç ortam s cakl SO UTMA konumunda ayarlanan noktaya artt nda veya ISITMA konumunda (sadece so utma ve s tma modelleri için) ayarl noktaya düfltü ünde kompresör yeniden bafllayacakt r. 7. Yüksek nemli bir ortamda (ba l nem %80 den yüksek) so utma yap ld nda iç ünitenin yüzeyinde su damlalar oluflabilir. Yatay kanad maksimum hava ç k fl konumuna ayarlay n ve YÜKSEK fan h z n seçin. Q

14 TEM ZL K VE BAKIM 8. Is tma konumu (Sadece s tma ve so utma modelleri için) Klima, d fl ünitedeki s y çeker ve s tma ifllemi s ras nda iç ünite arac l yla bu s y içeri verir. D fl ortam s cakl düfltü ünde, klima taraf ndan çekilen s da ayn flekilde azal r. Ayn zamanda, iç ve d fl ortam s cakl klar aras ndaki büyük farktan dolay kliman n s yükü de artar. Klima ile istenilen bir s cakl k elde edilemezse, ilave bir s tma cihaz kullanman z tavsiye ederiz. 9. Otomatik yeniden bafllama ifllevi Çal flma s ras nda elektrik kesilmesi, klimay tamamen kapatacakt r. Otomatik yeniden bafllama özelli i olmayan klimalarda, elektrik tekrar geldi inde iç ünitedeki ÇALIfiMA lambas yan p sönmeye bafllar. fllemi yeniden bafllatmak için, uzaktan kumandadaki ON/OFF tufluna bas n. Otomatik yeniden bafllama özelli i olan klimalarda elektrik geldi inde, klima haf zaya al nan önceki ayarlamalarla otomatik olarak bafllayacakt r. 10. Y ld r m veya yak ndaki bir arac n kablosuz telefonunun çal flmas klimada sorunlara neden olabilir. Kliman n fiflini prizden çekip yeniden tak n. fllemi yeniden bafllatmak için, uzaktan kumandadaki ON/OFF tufluna bas n. Temizlik ve Bak m D KKAT: Bak m ifllemini yapmadan önce kliman n fiflini prizden çekin. ç ünitenin temizlenmesi: Not: Temizlemeden önce klimay kapat n. ç ünite temizlenmeden önce fifl prizden çekilmelidir. 1. ç üniteyi ve uzaktan kumanday temizlemek için kuru bir bez kullan n. 2. ç ünite çok kirli ise, so uk suyla slat lm fl bir bez kullan labilir. 3. Kliman n üzerine su s çratmay n. Bu, iç parçalar n hasar görmesine veya elektrik çarpmas na yol açabilir. D KKAT: 1. Temizlik için kimyasal özellikli toz bezi kullanmay n veya bu tip malzemeleri uzun süre cihaz n üzerinde b rakmay n. 2. Temizlik için benzin, tiner, parlatma tozu veya benzeri solventler kullanmay n. Bunlar plastik yüzeylerin çatlamas na veya deforme olmas na neden olabilir. Hava ç k fl n n temizlenmesi: Uzun süreli kullan mdan sonra hava ç k fl ve kanatlar kirlenir. Yumuflak bir bezi s cak suyla veya yumuflak mutfak temizlik ürünüyle slatarak iyice s kt ktan sonra cihazdaki kirleri temizlemenizi öneririz. Ard ndan, kuru bir bezle silin. W

15 TEM ZL K VE BAKIM Alt ön panelin ve hava filtresinin temizlenmesi: Hava filtresi t kan rsa, performans düflecek ve fazla elektrik tüketilecektir. Kliman n optimum performans n muhafaza etmek için hava filtresi her 2 haftada bir kontrol edilmeli ve temizlenmelidir. Hava filtresi 1. Hava filtresi alt ön panelin alt ndad r (yukar daki flekle bak n). 2. lk önce panelin her iki taraf ndaki vidal kapa aç n, daha sonra tornavida kullanarak vidalar sökün. 3. Panelin her iki yan ndan tutup afla do ru çekerek ç kart n. 4. Hava filtresi tutucusundan tutup yukar do ru çekerek ç kart n. 3. Alt ön panel suyla veya suyla slat lm fl bezle temizlenebilir. Suyla y kay n ve serin bir yerde kurumaya b rak n. 4. Bir elektrikli süpürgeyle hava filtresinin tozunu al n veya suyla y kay p gölgede kurumaya b rak n. 5. Hava filtresinin ve alt ön panelin takma ifllemi, sökme iflleminin tersidir. D KKAT: Alt ön paneli takmadan önce herhangi bir parçan n unutulmad ndan veya fan n içine düflmedi inden emin olun. Ön panel ve hava filtresi düzgün tak ld ktan sonra klimay yeniden bafllat n. Uzun süreli muhafazadan önce 1. ç üniteyi ve hava filtresini temizleyin. 2. Fan yar m gün çal fl r durumda tutarak iç parçalar kurutun. 3. Klimay ve açma/kapatma dü mesini kapat n ve pilleri uzaktan kumandadan ç kar n. 4. D fl ünitenin iç parçalar n düzenli olarak kontrol edin ve temizleyin. Bizimle irtibata geçerseniz yerel bayimiz bu konuda size yard mc olacakt r. Uzun süreli muhafazadan sonra Klimay yeniden bafllatmadan önce iç ve d fl ünitelerin hava girifl ve ç k fllar n n t kan p t - kanmad n kontrol edin. T kanm flsa, temizleyin. Sat fl Sonras Servis Klima düzgün çal flmazsa, kapat p fiflini prizden çekin ve yerel bayinize veya servis merkezine baflvurun. E

16 Bu cihazın çevreye uygun bir şekilde atılması Ürünün üzerinde veya bilgi etiketinde yer alan bu işaret, bu cihazın kullanım ömrünün sonunda diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. Kontrol edilmeyen atık imhasının çevreye veya insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, lütfen bu cihazı diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir tekrar kullanımını desteklemek için sorumlu bir şekilde yeniden dönüşüme kazandırılmasını sağlayın. Bu cihazın çevresel olarak güvenli geri dönüştürme için nereye ve nasıl götüreceğiniz konusunda bilgi almak üzere, ürünü satın aldığınız bayi veya yerel kuruluşlarla iletişim kurun. Bu ürün, geri dönüşüm için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır. Teknik Özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir. EEE Yönetmeliği'ne Uygundur. ÜRETİCİ FİRMA Midea Air-Conditioning and Refrigeration Sector TID MARS, Midea Headquarter Building No.6 Midea Avenue, Foshan, P.R/China Tel : Fax : Cihazınızın Sanayi Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.

17

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

TAL MATLAR SALON T P SPL T KL MA. Afla daki hususlara dikkat edin: h Montaj ifllemi Vestel Yetkili Servisi taraf ndan yap lmal d r.

TAL MATLAR SALON T P SPL T KL MA. Afla daki hususlara dikkat edin: h Montaj ifllemi Vestel Yetkili Servisi taraf ndan yap lmal d r. GARANT 2 YIL SALON T P SPL T KL MA TAL MATLAR Afla daki hususlara dikkat edin: h Montaj ifllemi Vestel Yetkili Servisi taraf ndan yap lmal d r. h Kliman n güvenli, düzgün ve etkili kullan lmas için, bu

Detaylı

Split Klima. Kullan m K lavuzu. Modeller: » GXS09HT2WI» GXS12HT2WI» GXS18HT2WI» GXS24HT2WI

Split Klima. Kullan m K lavuzu. Modeller: » GXS09HT2WI» GXS12HT2WI» GXS18HT2WI» GXS24HT2WI Split Klima Kullan m K lavuzu Modeller:» GXS09HT2WI» GXS12HT2WI» GXS18HT2WI» GXS24HT2WI AEG-Electrolux içindekiler çindekiler 1. Güvenlik Önlemleri...2 2. Uzaktan kumandan n kullan m...5 3. Parçalar n

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

Servis ve Montaj K lavuzu

Servis ve Montaj K lavuzu Servis ve Montaj K lavuzu Split Klima Model numaralar : GE AIR 116 GE AIR 121 Sistem fiemas So utma & s tma sisteminin devre flemas Evaporatör Çapraz ak fll fan Çek valf Ana k lcal boru Filtre Eksenel

Detaylı

VESTEL YER VANTiLATÖRÜ

VESTEL YER VANTiLATÖRÜ VESTEL YER VANTiLATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU AIRMASTER 16 GARANTİ 2 YIL UYARI: Yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanma risklerini azaltmak için: a) Bu vantilatörü herhangi bir hız kontrol cihazı ile

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

NEM ALMA C HAZI. Kullan m K lavuzu

NEM ALMA C HAZI. Kullan m K lavuzu NEM ALMA C HAZI Kullan m K lavuzu Afla daki durumlarda nem alma cihaz nda her hangi bir sorun yoktur Ç NDEK LER Durum Nedeni Çal flma arada bir duruyor Cihaz defrost ifllemi yapmaktad r (bkz. sayfa 5).

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER Dikkat Cihazınızın yanlış kullanımı nedeniyle herhangi bir zarar gelmemesi için, cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu talimatları dikkatlice okuyun. Özellikle cihazınızla ilgili güvenlik talimatlarını

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG ARNU48GTMC2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6.

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6. Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu BKS 2520 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

VESTEL VANTİLATÖR KULLANIM KILAVUZU GA RA NT İ 2 YIL

VESTEL VANTİLATÖR KULLANIM KILAVUZU GA RA NT İ 2 YIL VESTEL VANTİLATÖR KULLANIM KILAVUZU Vestel Cool Fan MV GA RA NT İ 2 YIL DĠKKAT Cihazınızı güvenli bir Ģekilde kullanmak için lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere

Detaylı

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3001/0604 çindekiler

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 16 X 136 X 137 X CAM SERAM K ANKASTRE OCAK (PR 58 B-16 X Ç N )! KURULUM Tüm kurulum ifllemleri (elektrik ba lant lar ) yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

V-Brunc serisi.pdf :03 VESTEL V-BRUNCH SERİSİ 1000 M BEYAZ NARENCİYE SIKACAĞI KULLANIM KILAVUZU CMY GARANTİ 2 YIL

V-Brunc serisi.pdf :03 VESTEL V-BRUNCH SERİSİ 1000 M BEYAZ NARENCİYE SIKACAĞI KULLANIM KILAVUZU CMY GARANTİ 2 YIL V-Brunc serisi.pdf 2 15.02.2011 10:03 VESTEL C V-BRUNCH SERİSİ 1000 M Y CM MY BEYAZ NARENCİYE SIKACAĞI CY CMY K KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Cihazınızın elektrik bağlantısını

Detaylı

Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNEMLER. Tu-1 TEHL KE! D KKAT!

Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNEMLER. Tu-1 TEHL KE! D KKAT! Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNEMLER...Tu- ÖZELL KLER VE filevler...tu-2 PARÇA ADLARI...Tu-3 HAZIRLIK...Tu-4 ÇALIfiTIRMA...Tu-5 ZAMANLAYICI filem...tu-7 UYKU ZAMANLAYICISI filem...tu-8 HAVA DOLAfiIMI YÖNÜNÜN AYARLANMASI...

Detaylı

VESTEL NST-48 SALON TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU 2 YIL

VESTEL NST-48 SALON TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU 2 YIL VESTEL NST-48 SALON TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU 2 YIL Ç NDEK LER çindekiler...1 Klimalar n özellikleri...2 Güvenlik Önlemleri...3 Parçalar n adlar...5 Kliman n çal flmas...8 Uygun kullan m rehberi...13

Detaylı

VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 INOX EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ

VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 INOX EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 INOX EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu kullanım talimatlarının tamamını dikkatlice okuyun.

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce, cihazın kurulumu, kullanımı ve bakımı sırasındaki açıklamaları ve güvenliğiniz ile ilgili bilgileri içeren bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Bu kılavuzu ileride yararlanmak

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU SES AYAR TUfiU ARAMA TUfiU MP3 YUVASI ODAK DÜ MES PROJEKTÖR Ön taraf Sa taraf AYARLAMA TUfiU FREKANS AYAR TUfiU

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU K 9190

KULLANMA KILAVUZU K 9190 KULLANMA KILAVUZU K 9190 M sekil 1 20 B A 235 A sekil 2 sekil 3 C G B C D E A A B sekil 4 sekil 5 TW314-3 - sekil 6 sekil 7-4 - TW314 GENEL Kurulum güvenli i ve bak m ile ilgili afla daki önemli bilgileri

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 1. Hazne kapağı 2. Hazne 3. Üst kapak 4. Filtre 5. Cam sürahi Bu kahve makinesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 24 CHF BAYMAK - 41 CHF DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için teflekkür ederiz. Cihaz n z n uzun y llar verimli çal flmas

Detaylı

Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER. Tu-1 TEHL KE! D KKAT!

Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER. Tu-1 TEHL KE! D KKAT! Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER... ÖZELL KLER VE filevler... PARÇA S MLER... 3 HAZIRLIK... 5 ÇALIfiTIRMA... 6 ZAMANLAYICININ KULLANILMASI... 8 UYKU ZAMANLAYICISININ KULLANILMASI... 9 HAVA AKIfi YÖNÜNÜN AYARLANMASI...

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

VESTEL VANTİLATÖR KULLANIM KILAVUZU GA RA NT İ 2 YIL

VESTEL VANTİLATÖR KULLANIM KILAVUZU GA RA NT İ 2 YIL VESTEL VANTİLATÖR KULLANIM KILAVUZU Vestel Cool Fan AV GA RA NT İ 2 YIL DĠKKAT Cihazınızı güvenli bir Ģekilde kullanmak için lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. UYARILAR 1. Vantilatörü çalışır

Detaylı

DUVAR TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU. Üretici, ürünün herhangi bir teknik özelliğini önceden bildirim yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.

DUVAR TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU. Üretici, ürünün herhangi bir teknik özelliğini önceden bildirim yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. DUVAR TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU Üretici, ürünün herhangi bir teknik özelliğini önceden bildirim yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE OKUYUN İÇİNDEKİLER Bu klimayı Avrupa ülkelerinde

Detaylı

SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 24 FS BAYMAK - 48 FS DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için teflekkür ederiz. Cihaz n z n uzun y llar verimli çal flmas

Detaylı

SİSTEM İnverter Klimalar

SİSTEM İnverter Klimalar KULLANIM KILAVUZU SİSTEM İnverter Klimalar MODELLER Tavana monteli Kanal tipi FXM40LVE FXMQ40MVE FXMQ40MAVE FXMQ200MAV7 FXM50LVE FXMQ50MVE FXMQ50MAVE FXMQ250MAV7 FXM63LVE FXMQ63MVE FXMQ63MAVE FXM80LVE

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO LG-BKE 5600 D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO LG-BKE 5600 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 BEYAZ TÜRK KAHVESi MAKiNESi

VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 BEYAZ TÜRK KAHVESi MAKiNESi VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 BEYAZ TÜRK KAHVESi MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL Bu cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Cihazınızdan en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, cihazınızı kullanmaya

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı çalıştırmadan önce tüm talimatları okuyun. Bu talimatları ileride yararlanmak

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

Cihaz n z n parçalar. Bu talimatlarda kullan lan semboller

Cihaz n z n parçalar. Bu talimatlarda kullan lan semboller 2 Cihaz n z n parçalar a. Konsentratör b. Mavi gösterge ledi (SOĞUK ÜFLEME) c. Yeşil gösterge ledi (İYON FONKSİYONU) d. Çıkarılabilir Hava Giriş Izgarası e. Çıkartma düğmesi f. Kilit fonksiyonlu Soğuk

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! VarioTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 çindekiler

Detaylı

Talimatlar. Cihazınızın Güvenliği. Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen

Talimatlar. Cihazınızın Güvenliği. Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen GARANTİ 2 YIL Talimatlar Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatları tamamen ve dikkatlice okuyun. Bu kılavuz cihazınızın bir parçasıdır. Bu

Detaylı

Güvenliğiniz İçin. Dikkat:

Güvenliğiniz İçin. Dikkat: Dikkat: Güvenliğiniz için, lütfen bu cihazı kullanmadan önce aşağıda açıklanan kullanım talimatlarının tümünü okuyun. Bu kullanım kılavuzu cihazınızın bir parçasıdır. Bu kullanım kılavuzunu gelecekte başvurmak

Detaylı

Yer-Tavan Tipi Split Klima

Yer-Tavan Tipi Split Klima Yer-Tavan Tipi Split Klima YER - TAVAN TiPi SPLiT KLiMALAR fi k görünümleri ile her ortama uyum sa layabilen Flair yer-tavan tipi klimalar, montaj alan n n yetersiz oldu u mekanlarda ek bir aparata ihtiyaç

Detaylı

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce Bu cihaz, ev tipi kullanım içindir, ticari kullanım için uygun değildir. Kullanma kılavuzunu itinalı bir şekilde okuyunuz ve ileride lazım olma ihtimaline karşı saklayınız! Güvenlik Bilgileri Uyarılar

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 8. Güvenlik Uyar lar. Dikkat!

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 8. Güvenlik Uyar lar. Dikkat! Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

OWNER S MANUAL KULLANIM KILAVUZU. Genel kullan m içindir TÜRKÇE

OWNER S MANUAL KULLANIM KILAVUZU. Genel kullan m içindir TÜRKÇE OWNER S MANUAL KULLANIM KILAVUZU KL MA (SPL T T P) Genel kullan m içindir ç ünite RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. duvar tipi mono split klima kullanma kýlavuzu 70004 90004 12004 18014 24014 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır.

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır. Önemli Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Su ısıtıcısını elektriğe bağlamadan önce tanıtım levhasında belirtilen voltajın, elektrik şebekenizin voltajıyla uyduğundan

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU SALON TİPİ KLİMA. Klimanızı kullanmaya başlamadan önce, lütfen bu kılavuzu dikkatle okuyun ve daha sonra başvurmak üzere saklayın.

KULLANIM KILAVUZU SALON TİPİ KLİMA. Klimanızı kullanmaya başlamadan önce, lütfen bu kılavuzu dikkatle okuyun ve daha sonra başvurmak üzere saklayın. Klimanızı kullanmaya başlamadan önce, lütfen bu kılavuzu dikkatle okuyun ve daha sonra başvurmak üzere saklayın. SALON TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU Bu Kılavuzu Okuyun İçinde klimanızın düzgün biçimde montajı

Detaylı

Cihazınızın Tanıtılması

Cihazınızın Tanıtılması GARANT 2 YIL Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. Cihazınızın Tanıtılması 1. Tutamak 2. Ön Kapak 3. Açma/Kapama Düğmesi 4. Devir Ayar Düğmesi

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX EKMEK KIZARTMA MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX EKMEK KIZARTMA MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX EKMEK KIZARTMA MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 1. Kendinden Ayarlı Ekmek Kılavuzu 5. Isıtma Düğmesi 2. Geniş Yuvalar 6. Defrost Düğmesi 3. Kontrol Kolu 7. İptal

Detaylı

AIR CONDITIONER FLOOR CONSOLE/ UNDER CEILING DUAL TYPE

AIR CONDITIONER FLOOR CONSOLE/ UNDER CEILING DUAL TYPE AIR CONDITIONER FLOOR CONSOLE/ UNDER CEILING DUAL TYPE OPERATING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MANUALE DI ISTRUZIONI ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES РУКОВОДСТВО

Detaylı

VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 INOX ÇAY MAKiNESi

VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 INOX ÇAY MAKiNESi VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 INOX ÇAY MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL Talimatlar Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatları tamamen

Detaylı

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec-868 elero elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! 309063 Nr. 18 100.4401/0604 çindekiler

Detaylı

AAC Design 11000 A - PTC

AAC Design 11000 A - PTC AAC Design 11000 A - PTC > u 1 : = ISUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING KULLANIM KILAVUZU 2 22 42 62 82 102 Ç NDEK LER A. GÜVENL K TAL MATLARI B. PARÇA TAN MLAR

Detaylı

Uyarı Su ısıtıcısını sadece su ısıtmak için kullanın.

Uyarı Su ısıtıcısını sadece su ısıtmak için kullanın. GARANTİ 2 YIL Önemli Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Su ısıtıcısını elektriğe bağlamadan önce tanıtım levhasında belirtilen voltajın, elektrik şebekenizin voltajıyla

Detaylı

VESTEL SPLIT KLİMA KULLANIM KILAVUZU

VESTEL SPLIT KLİMA KULLANIM KILAVUZU VESTEL SPLIT KLİMA KULLANIM KILAVUZU SUPER INVERTER 9 A ENERJİ SPLIT KLİMA (R410A) SUPER INVERTER 12 A ENERJİ SPLIT KLİMA (R410A) SUPER INVERTER 18 A ENERJİ SPLIT KLİMA (R410A) GARANTİ 2 YIL çindekiler

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Cihazınızı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. BU CİHAZ SADECE EV TİPİ KULLANIMLAR İÇİNDİR. ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYARILARIN AÇIKLANMASI

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

Üretici A.Ş. 177. Sok. No: 2

Üretici A.Ş. 177. Sok. No: 2 Üretici GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd. Midea Industrial City, Beijiao, 528311 Shunde, Foshan, Guangdong, P.R.C 177. Sok. No: 2 A.Ş PARÇALARIN TANIMLANMASI Güvenliğiniz için UYARI Bu cihazın

Detaylı

VESTEL V-COOK SERİSİ 2000 BEYAZ MİKSER KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ

VESTEL V-COOK SERİSİ 2000 BEYAZ MİKSER KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ VESTEL V-COOK SERİSİ 2000 BEYAZ MİKSER KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 3 4 5 0 1 2 3 4 5 Turbo 1 2 6 2 Cihazınızın Açıklanması 1. Ana Gövde 6. Kaydırmaz taban 2. Tutma Sapı 7. Hamur karıştırıcı (büyük

Detaylı

VESTEL V-BRUNCH SERİSİ 1000 BEYAZ SEMAVER

VESTEL V-BRUNCH SERİSİ 1000 BEYAZ SEMAVER VESTEL V-BRUNCH SERİSİ 1000 BEYAZ SEMAVER KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL Cihazınızın Tanıtımı A Seramik Kapak G Musluk B Filtre H Gösterge C Seramik Çaydanlık I Taban Kapağı D Çaydanlık Muhafazası J Taban

Detaylı

KullanımKılavuzu. Salon Tipi Split Klima FSH 28 QV-M / FUH 28 QV-M

KullanımKılavuzu. Salon Tipi Split Klima FSH 28 QV-M / FUH 28 QV-M KullanımKılavuzu Salon Tipi Split Klima FSH 28 QV-M / FUH 28 QV-M DİKKAT Bu ünitenin onarım veya bakımı için yetkili bir servis teknisyeni ile irtibata geçin. Ünitenin kurulumu için yetkili servis montaj

Detaylı

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE for Turkey KULLANIM KILAVUZU KÜÇÜKLER BÜYÜK filer BAfiARIR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

Üretici A.Ş. 177. Sok. No: 2

Üretici A.Ş. 177. Sok. No: 2 Üretici GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd. Midea Industrial City, Beijiao, 528311 Shunde, Foshan, Guangdong, P.R.C 177. Sok. No: 2 A.Ş EMNİYET ÖNLEMLERİ Kullanıcı ya da diğer kişilerin yaralanmasını

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001 TR Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001 Cihaz n alt k sm Karanl k potansiyometresi Ifl k potansiyometresi Ya mur potansiyometresi Genel 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 Rüzgar

Detaylı

Talimatlar. Cihazınızın Güvenliği. Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen

Talimatlar. Cihazınızın Güvenliği. Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen Talimatlar Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatları tamamen ve dikkatlice okuyun. Bu kılavuz cihazınızın bir parçasıdır. Bu kılavuzu ileride

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Güvenlik uyar lar Güvenlik uyar lar Kullanma k lavuzunda verilen bilgilerin dikkate al nmamas halinde, üretici firman n sorumluluk kabul etmeyece ini unutmay n. En son ürün gam içerisinde yer alan bu ürün

Detaylı

AYKUT. UZAKTAN KUMANDALI SO UTUCU/ISITICI/NEM ALMA C HAZI/ YONLAfiTIRICI. Kullan m K lavuzu. Aykut D fl Tic. Ltd. fiti.

AYKUT. UZAKTAN KUMANDALI SO UTUCU/ISITICI/NEM ALMA C HAZI/ YONLAfiTIRICI. Kullan m K lavuzu. Aykut D fl Tic. Ltd. fiti. UZAKTAN KUMANDALI SO UTUCU/ISITICI/NEM ALMA C HAZI/ YONLAfiTIRICI Kullan m K lavuzu thalatç Firma Aykut D fl Tic. Ltd. fiti. Adres: Levent Cad. No:46/2 1.Levent/istanbul Tel: (+90212) 324 05 55 Fax: (+90212)

Detaylı

DC Inverter Salon Tipi Klima OLE-24FSDCM KULLANMA KILAVUZU

DC Inverter Salon Tipi Klima OLE-24FSDCM KULLANMA KILAVUZU DC Inverter Salon Tipi Klima OLE-24FSDCM KULLANMA KILAVUZU . Kliman z kullanmaya ba lamadan önce bu k lavuzu dikkatlice okuman z ve ileride kullanmak üzere ba vuru kayna olarak saklaman z yarar n za olacakt

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri 8 > Güvenlik Uyar lar >4-6

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri 8 > Güvenlik Uyar lar >4-6 Ekova Filtration Su Filtrasyonlu Süpürge Kullanma K lavuzu BKS 9218 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün

Detaylı

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU SF 6718 18 VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UK HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

EVOTRON EVOTRON D EVOTRON SOL EVOTRON SAN

EVOTRON EVOTRON D EVOTRON SOL EVOTRON SAN EVOTRON 40-60 - 80 EVOTRON D 60-80 EVOTRON SOL 40-60 - 80 EVOTRON SAN 40-60 - 80 EVOTRON SER S POMPALAR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr UYARI! Lütfen cihazınızı kullanmaya bafllamadan önce

Detaylı

Mitsubishi Klima Özellikleri

Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi klimalar, havayı doğal de kötü enzim kirli Doğal kokulardan bakteriler havayı filtresiyle bir ortadan mekanizma emerek arındıran, kaldırılır, bakterileri sterilize

Detaylı

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu 6 720 868 66 (2016/11) TR Klimamızı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Klimanızı kullanmadan önce lütfen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun. Kablolu Kumandanın

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

Bu cihazı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için, lütfen kullanım kılavuzundaki talimatlara uyduğunuzdan emin olun.

Bu cihazı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için, lütfen kullanım kılavuzundaki talimatlara uyduğunuzdan emin olun. GARANTİ 2 YIL Bu cihazı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için, lütfen kullanım kılavuzundaki talimatlara uyduğunuzdan emin olun. Bu ürünün kullanımı süresince bu açıklamalara dikkat edin. Bu açıklamalar,

Detaylı

Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER. Tu-1 TEHL KE! UYARI! D KKAT! TEHL KE! D KKAT!

Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER. Tu-1 TEHL KE! UYARI! D KKAT! TEHL KE! D KKAT! Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER... ÖZELL KLER VE filevler... PARÇA S MLER... HAZIRLIK... 4 ÇALIfiTIRMA... 5 ZAMANLAYICININ KULLANILMASI... 7 UYKU ZAMANLAYICISININ KULLANILMASI... 8 F LTRE LAMBASI SIFIRLAMA...

Detaylı

SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAC - 48 FS DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için teflekkür ederiz. Cihaz n z n uzun y llar verimli çal flmas için cihaz n z

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 14.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği El Aletleri KAYNAKÇA El Aletleri İle Çalışmada İş Sağlığı

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı