Karotis Endarterektomi Operasyonlarının Retrospektif Değerlendirilmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Karotis Endarterektomi Operasyonlarının Retrospektif Değerlendirilmesi"

Transkript

1 GKDA Derg (3):3-, 6 doi:.5/gkdad.6.3 Kliik Çalışma Karotis Edarterektomi Oerasyolarıı Retrosektif Değerledirilmesi Murat Aksu*, Serka Yazma**, Nagiha Karaha*, Işıl Coşku Musaoğlu*, Murat Çiftçi*, Filiz Özka*, Yasemi Işık*, Nurca Arsla*, Ali Gürbüz** ÖZ Amaç: Karotis edarterektomi (KEA), ciddi karotis arter darlığıı tedaviside uygulaa başlıca revaskülarizasyo yötemidir. Çalışmamızda, kliiğimizde KEA oerasyoua alıa olgular retrosektif olarak icelemiştir. Gereç ve Yötem: - yılları arasıda kliiğimizde oere edile olgular demografik özellikleri, aestezi ve cerrahi yöetim, moitorizasyo yötemi ve komlikasyolar açısıda retrosektif olarak icelemiştir. Bulgular: Tolam olguu i (.) erkek, i (.) kadıdı. Ortalama yaş, 66.66±.6 olarak buludu. E sıkkullaıla cerrahi tekiği hasta (.) ile klasik yötem olduğu görüldü. Yirmi bir (.) olguda geel aestezi uygulaırke, 76 (76.) olguda servikal leksus bloğu uyguladı. İki () olguda ise servikal leksus bloğu sorasıda geel aesteziye geçildi. Dokuz (.) olguda şat kullaıldı. E çok görüle ek hastalıklar sırasıyla SVO (7.7), HT (6.6) ve KAH (5.5) olarak tesit edildi. Oerasyo sırasıda olguda ağrı yakıması olurke, olguda biliç bulaıklığı gelişti. Yetmiş dört hastada (7.7) serebral oksimetrei kullaıldığı görüldü. Postoeratif komlikasyolar açısıda bakıldığıda hastada (.) geçici komlikasyoları geliştiği, e sık gelişe geçici komlikasyoları ise GİA (Geçici iskemik atak) ve sağ hemiarezi olduğu görüldü. Dört hastada (.) kalıcı komlikasyoları geliştiği, buları ise sağ leji+revizyo safe ve iterozisyou, sol alt ve üst extremitede leji ve hematom, sol hemileji, sol kolda leji olduğu görüldü. Kalıcı komlikasyolarda ¾ ü geel aestezi, ¼ i servikal leksus bloğu uygulaa olgulardı. Geel aestezi ala bir olgu ex oldu. Şat kullaıla hastalarda mevcut ola yadaş hastalıklar icelediğide bu hastalıkları e sık SVO (: ), hiertasiyo (: 7), koroer arter hastalığı (: 5), diyabetes mellitus (: ) olduğu görüldü. Şat kullaımıa göre morbit faktörleri dağılımı icelediğide grular arasıda istatistiksel olarak alamlı fark bulumadı. Serebral oksimetrii e sık servikal leksus bloğu uygulaa olgulara kullaıldığı tesit edildi. Yıllara göre aestezi şekilleri açısıda grular arasıda istatistiksel olarak alamlı fark olduğu ve servikal leksus bloğuu giderek daha çok tercih edildiği görüldü. Souç: KEA de uygulaacak aestezi metodu açısıda kesi bir görüş birliği bulumamaktadır. Yıllar içide moitorizasyo yötemlerideki yeiliklerle birlikte rejyoel tekikleri KEA oerasyolarıda öemli bir yer edidiğii görmekteyiz. Aahtar kelimeler: karotis idarterektomi, servikal leksus bloğu, serebral oksimetri Alıdığı tarih: Kabul tarihi:.6 *Kati Çelebi Üiversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastaesi, Aesteziyoloji ve Reaimasyo Aa Bilim Dalı **Kati Çelebi Üiversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastaesi, Kal ve Damar Cerrahisi Aa Bilim Dalı Yazışma adresi: Prof. Dr. Murat Aksu, Kati Çelebi Üiversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastaesi, Aesteziyoloji ve Reaimasyo Aa Bilim Dalı, İzmir ABSTRACT Retrosective Evaluatio of Carotid Edarterectomy Oeratios Objective: Carotid edarterectomy (CEA) is the mai revascularisatio method used to treat severe carotid artery occlusio. I our study, we retrosectively examied atiets who uderwet carotid edarterectomy i our cliic. Material ad Method: Patiets who had bee oerated i our cliic betwee the years - were examied retrosectively i terms of their demograhic features, aesthesia ad surgical maagemet moitorisatio method ad comlicatios. Results: Amog atiets, of them were male ad of them were female. Mea age was 66.66±.6. The mostly used surgical method was classical method i (.) atiets. Twety-oe (.) atiets had geeral aesthesia ad 76 atiet had cervical lexus blockage. I () atiets aesthesia method was chaged to geeral aesthesia after cervical lexus blockage. Shut was used i (.) atiets. The most frequetly see comorbidities were CVA (7.7), HT (6.6) ad CAD (5.5). Durig oeratio oe atiet felt ai ad oe atiet was ucoscious. Cerebral oximetry was used i 7 (7.7) atiets. Temorary comlicatios develoed i (.) atiets. The most frequetly develoed trasiet comlicatios were trasiet ischemic attack (TIA) ad right hemiaresis. Permaet comlicatios zdeveloed i (.) atiets ad these atiets had right legia+revisio saheous vei iterositio, legia ad haematoma i the left lower ad uer extremities, left hemilegia, ad legia i left arm. Permaet comlicatios occurred i three-fourths of the atiets who received geeral aesthesia ad oe-fourth of the atiets who received cervical lexus blockage. A atiet who had geeral aesthesia died. Whe we examied the atiets who had udergoe shut rocedure, we observed that the most commo comorbidities were CVA (: ), HT (: 7), CAD(: 5), ad DM(: ). There was o statistically sigificat differece betwee morbidity factors related to shut use. Serebral oximetry was most commoly used i atiets who had cervical lexus blockage. Whe we ivestigated the aesthesia methods accordig to the years, we observed that there was statistically sigificat differece ad cervical lexus blockage was more frequetly referred method. Coclusio: There is ot a exact cosesus o the aesthetic method to be used for CEA.We ca say that regioal techiques take a imortat lace i CEA surgery i arallel with iovatios i the methods of moitorig i time. Keywords: carotid edarterectomy, cervical lexus blockage, serebral oximetry 3

2 GKDA Derg (3):3-, 6 GİRİŞ Karotis arteri aterosklerozu edeiyle gelişe karotis arter darlıkları, imei başlıca edei olu, yüksek orada morbidite ve mortaliteye ede olur []. Karotis edarterektomi (KEA), ciddi karotis arter darlığıı tedaviside uygulamakta ola başlıca tedavi yötemidir. KEA i, semtomatik ve asemtomatik hastalarda strok ve mortalite sıklığıı azalttığı gösterilmiştir []. KEA içi hagi aestezi yötemii daha iyi olduğu hale tartışmalıdır. Öceleri yalızca geel aestezi altıda oerasyolar yaılmış, daha soraları ise hastalarıı uyaık olduğu rejyoel aestezi yötemleri kullaıma girmiştir. Bu farklı aestezi seçeeklerii ya da serebral moitorizasyo tekiklerii irdeleye çok sayıda çalışma olmasıa rağme, hale hagi aestezi yötemii üstü olduğu kousuda kesi kaıtlar bulumamaktadır [3]. Bu çalışmada, - yılları arasıda kliiğimizde karotis edarterektomi oerasyoua alıa olguları özellikleri, aestezi ve cerrahi yöetim, moitorizasyo yötemi ve komlikasyolar retrosektif olarak icelemiştir. Gereç ve Yötem Bu çalışmada, - yılları arasıda hastaemiz kal ve damar cerrahisi ameliyat odasıda oere edile tolam olguya ait veriler hastaemiz yerel Etik Kurul oayı alıdıkta sora retrosektif olarak değerledirildi. Hastaları yaş, cisiyet, aestezi ve oerasyo tekikleri, ek hastalıkları, şat gereksiimleri, eroeratif ve ostoeratif komlikasyolar, serebral oksimetri kullaımları kayıt altıa alıdı. Kliiğimizde KEA oerasyoları geel veya rejyoal (deri + yüzeyel servikal blok) yötemle gerçekleştirilmektedir. Tüm olgulara elektrokardiyografi, eriferik oksije satürasyou ve radiyel arterde ivaziv arteriyel basıç moitorizasyou uygulamakta, sesör mevcudiyetide ise serebral oksimetri (INVOS 5 Cerebral Oximeter, Somaetics Cororatio) moitorizasyou uygulamaktadır. Geel aestezi uygulaa olgularda idüksiyoda - mg midazolam, 3-5 mg/kg tiyoetal sodyum, - µg/kg fetail verilmekte öromusküler bloker olarak rokuroyum mg/kg dozda verilerek etübasyo gerçekleştirilmektedir. Rejyoal aestezi yötemi ise deri + yüzeyel servikal blok uygulaması ile yaılmaktadır. Deri blokaj içi lik 5 mg lidokai ile C, C3 ve C servikal blokaj, yüzeyel blokaj içi de ifiltrasyo şeklide rilokai ile lokal aestezi uygulaması yaılmaktadır. Verileri istatistiksel aalizi IBM SPSS Statistics Versio aket rogramıda 5 güvele yaıldı. Kategorik verileri grular arasıda karşılaştırılmasıda Pearso Chi-Square, Fisher s Exact test, ki-kare Tred istatistiksel aalizleri kullaıldı. <,5 istatistiksel olarak alamlı kabul edildi. Bulgular Tolam olguu i (.) erkek, i (.) kadıdı. Ortalama yaş, 66.66±.6 olarak buludu. E sık kullaıla cerrahi tekiği hasta (.) ile klasik yötem olduğu, buu 3 hasta (3.) ile eversiyo yötemii izlediği görüldü. Yirmi bir (.) olguda geel aestezi uygulaırke, 76 ( 76.) olguda servikal leksus bloğu uyguladı. İki () olguda ise servikal leksus bloğu sorasıda geel aesteziye geçildi. Dokuz (.) olguda şat kullaılırke (.) olguda şat kullaımı gerçekleşmedi. E çok görüle ek hastalıklar sırasıyla SVO (7.7), HT (6.6) ve KAH (5.5) olarak tesit edildi. Oerasyo sırasıda servikal blokaj uygulaa olguda ağrı yakıması olurke, olguda biliç bulaıklığı gelişti. Bu olguda geel aesteziye geçildi. 7 hastada (7.7) serebral oksimetrei kullaıldığı görüldü (Tablo ). Postoeratif komlikasyolar açısıda bakıldığıda hastada (.) geçici komlikasyoları geliştiği, e sık gelişe geçici komlikasyoları ise GİA (Geçici iskemik atak) ve sağ hemiarezi olduğu görüldü. Dört hastada ostoeratif kalıcı komlikasyo geliştiği, buları ise sağ leji + revizyo safe ve iterozisyou, sol alt ve üst extremitede leji ve hematom, sol hemileji, sol kolda leji olduğu görüldü (Tablo ). Postoeratif komlikasyoları aestezi tiie göre

3 M. Aksu ve ark., Karotis Edarterektomi Oerasyolarıı Retrosektif Değerledirilmesi Tablo. Olguları özellikleri dağılımı. Yaş Ort.±SS 66.66±.3 (3-) Cisiyet Erkek Kadı,, Yaş Ort.±SS 66.66±.6 (3-) 66.66±.6 (3-) Oerasyo tekiği Klasik Eversiyo Klasik+Eversiyo Dacro Patch İterozisyo Sol subklavia ile ICA arası greft Aestezi Şat Kullaılmadı Kullaıldı.. Ek hastalıklar SVO KAH HT DM GİA PAH HLP KOAH LEMFOMA KBY Peroeratif komlikasyo Ağrı yakıması Biliç bulaıklığı 5 5 Serebral oksimetri Kullaılmadı Kullaıldı Yıl ICA: İteralkarotid arter Tablo. Postoeratif komlikasyolar. Geçici komlikasyolar Bir ay sora görme kaybı (sb) gia (sb) Afazi (ga) Ağız hareketleride kısıtlılık (ga) Biliç bulaıklığı (sb) Fasial aralizi (sb) Seko (ga) Görme bozukluğu (ga) Kouşma güçlüğü (sb) Sağ hemiarezi (sb) Kalıcı komlikasyolar Sağ leji+revizyo safe ve iterozisyou (ga) Sol alt ve üst extremite leji, hematom (ga) Sol hemileji (ga) Sol kolda leji (sb) Exitus dağılımı icelediğide, aestezi tiie göre geçici ve kalıcı komlikasyolar arasıda istatistiki olarak alamlı bir fark görülmemiş olmakla birlikte, geçici komlikasyoları daha sık görüldüğü ve bu komlikasyoları daha çok servikal blok uygulaa hastalarda olduğu satamıştır. Kalıcı komlikasyoları ise geel aestezi uygulaa olgularda daha çok olduğu görülmektedir (Tablo 3). Şat kullaıla hastalarda mevcut ola yadaş hastalıklar icelediğide bu hastalıkları e sık SVO (:), hiertasiyo (:7), koroer arter hastalığı (:5), diyabetes mellitus (:) olduğu görüldü. Şat kullaımıa göre morbit faktörleri dağılımı icelediğide grular arasıda istatistiksel olarak alamlı fark bulumadı (>5) (Tablo ). 5

4 GKDA Derg (3):3-, 6 Tablo 3. Postoeratif komlikasyoları aestezi tiie göre dağılımı. Aestezi Tablo 5. Serebraloksimetri kullaımıı yıllara ve aestezi şekillerie göre dağılımı. Serebral Oksimetri Komlikasyo Geçici Kalıcı Fisher s Exact test Tablo. Şat kullaımıa göre yadaş hastalıkları dağılımı. Kullaılmadı Şat Kullaıldı Yıl 3 Aestezi + Kullaılmadı Kullaıldı Pearso Chi-Square, ki-kare tred aalizi SVO KAH HT DM Oerasyoa alıa hastalarda 7 üe serebral oksimetrii kullaıldığı, yıllara göre serebral oksimetri kullaım oraları açısıda grular arasıda istatistiksel olarak alamlı fark bulumadığı satadı (>5). Aestezi şekillerie göre serebral oksimetri kullaım oraları açısıda grular arasıda istatistiksel olarak alamlı fark buluduğu ve e sık servikal leksus bloğu uygulaa olgulara serebral oksimetri kullaıldığı tesit edidi (<5) (Tablo 5). GİA PAH HLP Yıllara göre aestezi şekilleri açısıda grular arasıda istatistiksel olarak alamlı fark olduğu ve yılıda yılıa gelidiğide servikal leksus bloğuu giderek daha çok tercih edildiği, geel aestezi uygulamasıı ise yıllar içide giderek azaldığı görülmektedir (<5) (Tablo 6). KOAH LENFOMA KBY Pearso Chi-Square, Fisher s Exact test SVO: Serebrovasküler olay, KAH: Koroer arter hastalığı, HT: Hiertasiyo, DM: Diyabetes mellitus, GİA: Geçici iskemik atak, PAH: Periferik arter hastalığı, HPL: Hierliidemi, KOAH: Kroik obstrüktif akciğer hastalığı, KBY: Kroik böbrek yetmezliği Tablo 6. Yıllara göre aestezi şekilleri dağılımı. Yıl ki-kare tred aalizi Aestezi

5 M. Aksu ve ark., Karotis Edarterektomi Oerasyolarıı Retrosektif Değerledirilmesi Tartışma Karotis arter darlığı olalarda aestezi ve cerrahi işlemi temel hedefi, iskemik beyi dokusua yeterli oksije suumuu ve serebral erfüzyou sağlaması, ime veya geri döüşümlü iskemik örolojik hasarları sataması ve gerekli ölemi alımasıdır []. Avrua Vasküler Cerrahi Dereği (Euroea Society for Vascular Surgery; ESVS) kılavuzuuda, semtomu ola 7 i üzeride steozu bulua hastalarda kesi olarak, 5 i üzeride darlığı ola hastalarda da çoğulukla KEA öerilmiştir. Ayrıca itraoeratif strok / mortalite oraıı 6 ta düşük olması gerektiği belirtilmiş ve 75 yaşı altıdaki semtomu olmaya hastalarda, 7 i üzerideki darlıklarda, cerrahi risk 3 te küçükse KEA öerilmiştir []. Karotis edarterektomii semtomsuz hastalarda strok gelişimii ölediği çeşitli araştırmalarda ortaya komuştur. Asymtomatic Carotid Artery Surgery Trial (ACST-) çalışmasıda [5], semtomsuz hastalarda KEA i yaklaşık 3 lük bir strok ve mortalite riski olduğu ve beş yıllık sürede strok gelişme riskii, medikal tedavi göre hastalarla kıyasladığıda belirgi azalttığı (sırasıyla ~3. - ~) gösterilmiştir. Asemtomatik hastalarda KEA souçlarıı iceleye çok merkezli Asymtomatic Carotid Arteriosclerosis Study (ACAS) çalışmasıda 3 gülük strok oraı yaklaşık,5 olarak bulumuştur [6]. Karotis edarterektomide uygulaacak aestezi metodu açısıda kesi bir görüş birliği bulumamaktadır [3]. Regioal aestezi hastaı uyaık olması edeiyle örolojik değerledirmei yaılabilmesie olaak verir. Acak özellikle klostrofobisi ola hastalarda işlemi tolere edilmesi zordur [7]. Ayrıca geel aesteziye döüş gerektiğide soluum yoluyla ilgili sıkıtılar yaşaabilir. Geel aestezide ise hastaı uyuması hem hastaı kedisi hem de cerrahı koforu açısıda daha iyiyke, örolojik açıda oerasyo sırasıda hastaı değerledirilememesi, geel aestezii oluşturabileceği hemodiamik sorular dezavataj oluşturmaktadır. Regioal aestezide hastaı yaılacak işlem hakkıda bilgiledirilmesi so derece öemlidir []. Pasi ve ark. [] 3 hastaya regioal, hastaya geel aestezi uyguladıkları çalışmalarıda, 7 hastada regioal aestezide geel aesteziye geçilmek zoruda kalıdığıı, klem koulması sorasıda örolojik bozukluk gelişmesi üzerie.3 oraıda şat kullaıldığıı bildirmişlerdir. İtraoeratif mortalite görülmemişke, hastae mortalitelerii. olduğuu ve souçta regioal aestezii güveilir bir yötem olduğuu vurgulamışlardır. Major strok oraı.3, miör strok oraı.65 ve strok ve ölüm oraı tolamıı.6 olduğuu bildirmişlerdir. Lobo ve ark. [] 75 hastaya ait verileri iceledikleri çalışmalarıda, 3 hastaı regioal aestezide geel aesteziye dödüğüü, kala 737 hastaı 7 üü regioal, 6 sıı geel aestezi altıda oere olduğuu, şat kullaımı geel aestezi grubuda daha çok olduğuu, gru arasıda strok ve mortalite açısıda fark olmadığıı, regioal gruta yoğu bakımda kalış süresii daha kısa olduğuu bildirmişlerdir. Taşar ve ark. [] kombie servikal blok altıda oere edile KEA hastalarıı kardiyovasküler risklerie göre 3 risk grubua ayırmışlar ve hastaları 5.55 ide serebrovasküler olay gelişirke, mortaliteyi.76 olarak bulmuşlardır. Hastaları 3.7 side kaama edeiyle revizyo gelişmiş ve souçta geel ve regioal aesteziyi karşılaştıra çalışmaları yaılması gerektiğii bildirmişlerdir. Kuru ve ark. [] - yılları arasıda geel ve rejyoal aestezi altıda KEA oerasyou uygulaa hastaları retrosektif olarak iceledikleri kliiğimize ait çalışmalarıda, ostoeratif komlikasyo oraıı, yoğu bakımda kalış süresii ve mortalite oraıı daha az olarak bulmuşlardır. E sık görüle yadaş hastalıkları HT, SVO, KAH ve DM olarak bildirmişlerdir. Ayı kliiğe ait - yılı verilerimizde de bezer veriler elde edilmiş, yalızca SVO e sık görüle yadaş hastalık olarak tesit edilmiştir. Geçici komlikasyoları daha çok görüldüğü ve bu komlikasyoları daha çok servikal blok uygulaa hastalarda olduğu satamıştır. Kalıcı komlikasyoları ise geel aestezi uygulaa olgularda daha çok olduğu görülmektedir. Bu durumu servikal blok uygulaa olgularda itraoeratif örolojik durumu daha iyi değerledirilebilmesi ve gerektiğide zama kaybedilmede şat kullaımıı gerçekleştirilmeside kayaklamış olduğuu düşümekteyiz. Yüzde olarak satadığımız mortalite oraımız geel aestezi 7

6 GKDA Derg (3):3-, 6 altıda oere edile bir olguda kayaklamış ve literatürde bildirile oralarda düşük seyretmiştir. Yie kliiğimize ait bir çalışmada, serebral oksimetri moitorizasyouu şat kullaımıı belirlemeside etki bir moitorizasyo yötemi olduğu ve kök basıç ölçümüe gereksiimi ortada kaldırdığı satamıştır [3]. Serebral oksimetri moitorizasyou sırasıda klem koulması sorasıda serebral oksije satürasyouda düşüş görülmesi durumuda cerrahi eki heme uyarılmakta ve şat kullaımı sağlamaktadır. Böylelikle kliiğimizde, bir takım komlikasyoları barıdıra ruti kök basıcı ölçümü terkedilmiştir. Regioal aestezi altıda oere edile olgularda serebral oksimetre moitorizasyou sırasıda ruti olarak maske ile oksije uygulamakta, gerekli olgularda arteriyel basıcı idameside iotro desteği de sağlamaktadır. Mortalite oraımızı düşüklüğüde, KEA oerasyolarıda servikal blokajı daha çok tercih etmemiz, böylelikle hastaları uyaık olması ve örolojik değerledirmei yaılabilmesi, ayrıca serebral oksimetri moitorizasyouu da uygulaması ile ilave bir güvelik sağlamasıda kayaklamış olabilir. Souç KEA oerasyolarıda uygulaacak aestezi metodu açısıda kesi bir görüş birliği bulumamaktadır. Yıllar içide moitorizasyo yötemlerideki yeiliklerle birlikte rejyoel tekikleri KEA oerasyolarıda öemli bir yer edidiğii görmekteyiz. Kayaklar. Liais CD, Bell PR, Mikhailidis D, Siveius J, Nicolaides A, Ferades e Ferades J et al. ESVS guidelies. Ivasive treatmet for carotid steosis: idicatios, techiques. Eur J Vasc Edovasc Surg ;37( Sul):-. htt://dx.doi.org/6/j.ejvs...6. Hıdıroğlu M, Çeti L, Kut A, Karakişi O, Küçüker A, Şeer E. Early results of carotidedarterectomy for carotid artery diseases (Karotis arter hastalıklarıda karotis edarterektomi erke souçları). Turkish J Thorac Cardiovasc Surg ;(3): Watts K, Li PH, Bush RL, Awad S, McCoy SA, Felkai D, et al. The imact of aesthetic modality o the outcome of carotid edarterectomy. Am J Surg ; :7-7. htt://dx.doi.org/6/j.amjsurg... Ladesberg G, Erel J, Aer H, Eidelma LA, Weima E, Luria MH, et al. Perioerative myocardial ischemia i carotid edarterectomy uder cervical lexus blockad rohylactic itroglyceri ifusio. J Cardiothorac ad Vasc Aesth 3;7:5-65. htt://dx.doi.org/6/53-77(3)-3 5. Halliday A, Masfield A, Marro J, Peto C, Peto R, Potter J, et al. MRC Asymtomatic Carotid Surgery Trial (ACST) Collaborative Grou. Prevetio of disablig ad fatal strokes by successful carotid edarterectomy i atiets without recet eurological symtoms: radomised cotrolled trial. Lacet ;363:- 5. htt://dx.doi.org/6/s-6736()66-6. Youg B, Moore WS, Robertso JT, Toole JF, Erst CB, Cohe SN, et al. A aalysis of erioerative surgical mortality ad morbidity i the asymtomatic carotid atherosclerosis study. ACAS Ivestigators. Asymtomatic Carotid Atherosclerosis Study. Stroke 6; 7:6-. htt://dx.doi.org/.6/.str Perille C, Fras S, Heig NB. Local aaesthesia for carotid edarterectomy: Pro: rotect the brai. Euro J Aaesth 6;33:36-7. htt://dx.doi.org/7/eja.37. Licker M. Regioal or geeral aaesthesia for carotid edarterectomy: Does it matter? Euro J Aaesth 6; 33:-3. htt://dx.doi.org/7/eja.376. Pasi L, Nardelli P, Ladoi G, Corero G, Magri S, Tshomba Y, et al. Examiatio of regioal aesthesia for carotid edarterectomy. J Vasc Surg 5;6: 63-. htt://dx.doi.org/6/j.jvs Lobo M, Mourão J, Afoso G. Carotid edarterectomy: review of years of ractice of geeral ad locoregioal aesthesia i a tertiary care hosital i Portugal. Braz J Aesthesiol 5;65:-5. htt://dx.doi.org/6/j.bja.3.. Taşar M, Kaleder M, Karaca OG, Ecevit AN, Salihi S, Adademir T, et al. Regioal cervical lexus blockage for carotid edarterectomy i atiets with cardiovascular risk factors. Heart Surg Forum 5; :E-. htt://dx.doi.org/.53/hsf.35. Kuru V, Aksu M, Karaha N, Girgi S, Şeca A, Gölboyu BE, ve ark. Karotis edarterektomi geçire olgularda geel aestezi ve rejyoal aestezi yötemlerii erioeratif komlikasyolar açısıda karşılaştırılması. GKDA Derg 5;: Aksu M, Girgi S, Kuru V, Şeca A, Yılık L, Ara G et al. Cerebral oximetry moitorig method for the evaluatio of the eed of shut lacemet durig carotid edarterectomy. Turkish Joural of Thoracic ad Cardiovascular Surgery 3;:5-5. htt://dx.doi.org/.566/tgkdc.dergisi.3.3

Bakterilerde Antibiyotiklere Direnç

Bakterilerde Antibiyotiklere Direnç Dicle Tıp Dergisi, 2008 ARAŞTIRMA YAZISI Cilt: 35, Sayı: 4, (234-239) Laboratuarımızda İdrar Kültürleride İzole Edile Gram Negatif Bakterilerde Atibiyotiklere Direç Haka Temiz 1, Hasa Akkoç 2, Kadri Gül

Detaylı

Alt Solunum Yolu İnfeksiyonu Tanısı Alan Çocuklarda RSV Sıklığının ve Klinik Özelliklerinin Araştırılması

Alt Solunum Yolu İnfeksiyonu Tanısı Alan Çocuklarda RSV Sıklığının ve Klinik Özelliklerinin Araştırılması Çocuk Dergisi ():-8, doi:./j.child.. Kliik Araştırma Alt Soluum Yolu İfeksiyou Taısı Ala Çocuklarda RSV Sıklığıı ve Kliik Özelliklerii Araştırılması Yalçı ÇELİK *, Aytuğ ATICI * Serca UYSAL *, Özlem ÖZDEMİR

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Joural of Research i Educatio ad Teachig OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Yard.Doç.Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi

Detaylı

Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisinin Vizyon ve Bilanço Üzerine Etkileri [1]

Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisinin Vizyon ve Bilanço Üzerine Etkileri [1] Kafkas Uiv Vet Fak Derg 6 ():, 00 DOI:0./kvfd.00.6 RESEARCH ARTICLE Veterier İlaçları Satış Yetkisii Veterier Hekimliği Açısıda Değerledirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisii Vizyo ve Bilaço Üzerie Etkileri

Detaylı

İdari Amaçlı Muayeneler: Acil Olmayan Aciller

İdari Amaçlı Muayeneler: Acil Olmayan Aciller Makale Article Sakarya Medical Joural 130 doi: 10.5505/sakaryamj.2011.68077 İdari Amaçlı Muayeeler: Acil Olmaya Aciller Examiatio for Admiistrative Purposes: No-Emerget Emergecies Our Yeşil 1, Tuba Cimilli

Detaylı

Spesifikleşmenin Olmadığı Bir Hastanede Rektum Kanseri Cerrahisi Sonrası Mortalite ve Morbidite

Spesifikleşmenin Olmadığı Bir Hastanede Rektum Kanseri Cerrahisi Sonrası Mortalite ve Morbidite İstabul Tıp Derg - Istabul Med J 2012;13(4):157-165 doi: 10.5505/1304.8503.2012.30085 KLİNİK ÇALIŞMA - ORIGINAL ARTICLE Spesifikleşmei Olmadığı Bir Hastaede Rektum Kaseri Cerrahisi Sorası Mortalite ve

Detaylı

Ortopedi, Kalp ve Genel Cerrahi Ameliyatları Sonrası Dönemde Hastaların İyileşme Durumları ve Bakım Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi

Ortopedi, Kalp ve Genel Cerrahi Ameliyatları Sonrası Dönemde Hastaların İyileşme Durumları ve Bakım Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi Sağlık ve Tolum Yıl:25, Sayı: 3 Eylül-Aralık 2015 ARAŞTIRMA / Research Articles Ortoedi, Kal ve Geel Cerrahi Ameliyatları Sorası Döemde Hastaları İyileşme Durumları ve Bakım Gereksiimlerii Değerledirilmesi

Detaylı

The Determination of Food Preparation and Consumption of the Working and Non-Working Women in Samsun

The Determination of Food Preparation and Consumption of the Working and Non-Working Women in Samsun Research Turkish Joural of Family Medicie & Primary Care www.tjfmpc.com The Determiatio of Food Preparatio ad Cosumptio of the Workig ad No-Workig Wome i Samsu Samsu İlide, ve Kadıları, Evde Besi Hazırlama

Detaylı

Laparoskopik Hiatal Herni Cerrahisinde Epidural ve İntravenöz Analjezinin Stres Yanıta Etkilerinin Karşılaştırılması

Laparoskopik Hiatal Herni Cerrahisinde Epidural ve İntravenöz Analjezinin Stres Yanıta Etkilerinin Karşılaştırılması TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ Türk Aest Rea Der Dergisi 2012; 40(3):144-153 doi:10.5222/jtaics.2012.144 Kliik Araştırma Laaroskoik Hiatal Heri Cerrahiside Eidural ve İtraveöz Aaljezii Stres

Detaylı

Öğrenme Eğrisinin Başında Ultrasonografi Eşliğinde İnfraklavikuler Blok Uygulamalarımız

Öğrenme Eğrisinin Başında Ultrasonografi Eşliğinde İnfraklavikuler Blok Uygulamalarımız İKSST Derg 7(3):2-26, 205 doi:0.5222/iksst.205.2 Araştırma Öğreme Eğrisii Başıda Ultrasoografi Eşliğide İfraklavikuler Blok Uygulamalarımız Our Ultrasoud-Guided Ifraclavicular Block Practice i the Early

Detaylı

BÖBREK TRANSPLANTASYONU OLAN HASTALARDA SERUM ALBÜMIN DÜZEYLERI ILE YAŞAM SÜRESI ARASıNDAKI ILIŞKI

BÖBREK TRANSPLANTASYONU OLAN HASTALARDA SERUM ALBÜMIN DÜZEYLERI ILE YAŞAM SÜRESI ARASıNDAKI ILIŞKI Türk Nefroloji Diyaliz ve Trasplatasyo Dergisi/Office Joural of the Turkish Nephrology, Associatio 99; 3:202 BÖBREK TRANSPLANTASYONU OLAN HASTALARDA SERUM ALBÜMIN DÜZEYLERI ILE YAŞAM SÜRESI ARASıNDAKI

Detaylı

Bir Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi nde Bası Yarası Görülme Sıklığı ve Bası Yarası Gelişimini Etkileyen Risk Faktörlerinin İrdelenmesi

Bir Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi nde Bası Yarası Görülme Sıklığı ve Bası Yarası Gelişimini Etkileyen Risk Faktörlerinin İrdelenmesi JAREN 215;1(1):8-14 Özgü Araştırma / Origial Ivestigatio Bir Cerrahi Yoğu Bakım Üitesi de Bası Yarası Görülme Sıklığı ve Bası Yarası Gelişimii Etkileye Risk Faktörlerii İrdelemesi The Research o the Icidece

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİ 3

OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİ 3 The Joural of Academic Social Sciece OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜİK EĞİTİMİ 3 ÖET Ece KARŞAL 1 Tüli MALKOÇ 2 Bu çalışmada, Okul öcesi döem işitme egelli çocuklara müzik eğitimi verilmiş

Detaylı

PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI

PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Kriz Dergisi 3 (1-2): 133-137 PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Ayça GÜRDAL*, Hasa MIRSAL" GİRİŞ VE AMAÇ Ayakta tedavi sürekliliği, diğer tıp dallarıda

Detaylı

GİRİŞ. Serebral Oksimetre (NIRS) kardiyak cerrahide beyin oksijen sunumunun monitörizasyonunda sıklıkla kullanılmaktadır

GİRİŞ. Serebral Oksimetre (NIRS) kardiyak cerrahide beyin oksijen sunumunun monitörizasyonunda sıklıkla kullanılmaktadır Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Ayşegül Özgök, Ümit Karadeniz, Dilek Öztürk, Dilan Akyurt, Hija Yazıcıoğlu GİRİŞ Serebral Oksimetre (NIRS) kardiyak cerrahide beyin oksijen

Detaylı

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects Uşak Üiversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012) 5/2, 89-101 Yatırım Projeleride Kayak Dağıtımı Aalizi Bahma Alp RENÇBER * Özet Bu çalışmaı amacı, yatırım projeleride kayak dağıtımıı icelemesidir. Yatırım

Detaylı

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ YETENEK SINAVI PUANLARI İLE MEZUNİYET NOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ YETENEK SINAVI PUANLARI İLE MEZUNİYET NOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ YETENEK SINAVI PUANLARI İLE MEZUNİYET NOTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Yrd. Doç. Dr. Özgür Eroğlu Balıkesir Üiversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Saatlar Eğitimi

Detaylı

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession Eczacılık Fakültesi Öğrecilerii Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Studets' Approach to Their Professio Işıl ŞİMŞEK* Yıldır ATAKURT** Bihter YAZICIOĞLU*** ÖZET Bu çalışmada, Eczacılık Fakültesi öğrecilerii

Detaylı

Entübasyon ve ekstübasyon s ras nda görülebilen solunumsal problemler ve preoperatif hava yolu de erlendirmesi ile iliflkileri (*)

Entübasyon ve ekstübasyon s ras nda görülebilen solunumsal problemler ve preoperatif hava yolu de erlendirmesi ile iliflkileri (*) Göztepe T p Dergisi ():985, 00 ISSN 005X KL N K ARAfiTIRMA Aesteziyoloji ve Reaimasyo Etübasyo ve ekstübasyo s ras da görülebile soluumsal ve preoperatif hava yolu de erledirmesi ile iliflkileri (*) A.

Detaylı

Giresun İlindeki Ailelerin Sünnet Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları

Giresun İlindeki Ailelerin Sünnet Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışları Çocuk Dergisi 8(3):166-171, 2008 Giresu İlideki Aileleri Süet Kousudaki Bilgi, Tutum ve Davraışları Fadime ÜSTÜNER TOP *, Yeliz ESÜNTİMUR **, Leyla UYKAN **, Emie AYDIN PEKDEMİR * Giresu İlideki Aileleri

Detaylı

EMZIRME SURESI UZERINE ETKILERI

EMZIRME SURESI UZERINE ETKILERI Cilt VII: 1-4, 1996 595 SOSYOKÜLTÜREL VE EKONOMİK FAKTÖRLERİN......... EMZIRME SURESI UZERINE ETKILERI Necva ŞENSAYı, Gülur TOKUÇ2, Yasemi Akı EKMEKÇiOGLU2, Ahmet ÖZGÜNER3 Sosyokültürel ve ekoomik faktörler

Detaylı

İntrauterin İnseminasyon Sikluslarında, Rekombinant FSH ve Üriner FSH ile Yapılan Ovulasyon İndüksiyonunun Gebelik Sonuçları Üzerine Etkisi

İntrauterin İnseminasyon Sikluslarında, Rekombinant FSH ve Üriner FSH ile Yapılan Ovulasyon İndüksiyonunun Gebelik Sonuçları Üzerine Etkisi JOPP Derg 5(2):62-69, 2013 doi:10.5222/jopp.2013.062 Araştırma İtrauteri İsemiasyo Sikluslarıda, Rekombiat FSH ve Ürier FSH ile Yaıla Ovulasyo İdüksiyouu Gebelik Souçları Üzerie Etkisi The Effects of Ovulatio

Detaylı

Karotis arter hastalıklarında karotis endarterektomi erken sonuçları

Karotis arter hastalıklarında karotis endarterektomi erken sonuçları Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Karotis arter hastalıklarında karotis endarterektomi erken sonuçları Early results of carotid endarterectomy

Detaylı

İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi *

İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi * Web siteleride hemşire iş ilaları ARAŞTIRMA İsa Kayakları Web Siteleride Yer Ala Hemşire İş İlalarıı İcelemesi * A Evaluatio of Job Advertisemets for Nurses o Websites of Huma Resources Feride Eşki Bacaksız1,

Detaylı

TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI

TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI Meryem Saatçı * Özet Amaç: Toplumu erkek hemşirelerle ilgili düşüce ve görüşlerii belirlemesi. Yötem: Kesitsel türde yapıla çalışma 100 kişi üzeride, yüz yüze görüşülerek

Detaylı

İKÇÜSBFD ARAŞTIRMA / RESEARCH. Gülay OYUR ÇELİK, Yrd. Doç. Dr. 1, Hatice ZINGAL, Uzm. Hem. 2. Özet

İKÇÜSBFD ARAŞTIRMA / RESEARCH. Gülay OYUR ÇELİK, Yrd. Doç. Dr. 1, Hatice ZINGAL, Uzm. Hem. 2. Özet Oyur Çelik ve Zıgal, Beyi Cerrahisi Hastalarıı Düşme Riski İzmir Kâtip Çelebi Üiversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2016; 1(1): 7-11 ARAŞTIRMA / RESEARCH Beyi Cerrahisi Kliiğide Yata Hastaları

Detaylı

Dev Nodüler Guatr Nedeni ile Opere Edilen Hastaların İncelenmesi

Dev Nodüler Guatr Nedeni ile Opere Edilen Hastaların İncelenmesi İKSST Derg 6(3):42-46, 204 doi:0.5222/iksst.204.42 Araştırma Dev Nodüler Guatr Nedei ile Opere Edile Hastaları İcelemesi The Aalysis of Patiets Who Were Operated With Giat Goiter Hasa AbuoĞlu*, Mehmet

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Süleyma Demirel Üiversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü Dergisi Joural of Süleyma Demirel Uiversity Istitute of Social Scieces Yıl: 2011/1, Sayı:13 Year: 2011/1, Number:13 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE

Detaylı

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI The Turkish Olie Joural of Educatioal Techology TOJET July 2005 ISSN: 106521 volume Issue Article 16 BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI Yard. Doç. Dr. Bahadti RÜZGAR Marmara

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ Öğreme Etkili Hazırlık ve Taşıma Zamalı Paralel Makieli Çizelgeleme Problemi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2006 CİLT 2 SAYI 4 (67-72) ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL

Detaylı

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ Nagihan KARAHAN*, Murat AKSUN*, Senem GİRGİN*, Tevfik GÜNEŞ**, Levent YILIK**, Ali GÜRBÜZ** * İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Anesteziyoloji

Detaylı

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi Cilt: 8, No: 4, 011 (75-80) Electroic Joural of Machie Techologies Vol: 8, No: 4, 011 (75-80) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Karotis Endarterektomi Geçiren Olgularda Genel Anestezi ve Rejyonal Anestezi Yöntemlerinin Perioperatif Komplikasyonlar Açısından Karşılaştırılması

Karotis Endarterektomi Geçiren Olgularda Genel Anestezi ve Rejyonal Anestezi Yöntemlerinin Perioperatif Komplikasyonlar Açısından Karşılaştırılması GKDA Derg 2(3):34-4, 25 doi:.5222/gkdad.25.34 Klinik Çalışma Karotis Endarterektomi Geçiren Olgularda Genel Anestezi ve Rejyonal Anestezi Yöntemlerinin Perioperatif Komplikasyonlar Açısından Karşılaştırılması

Detaylı

Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsilerinin Histopatolojik Sonuçlarının Retrospektif Olarak Karşılaştırılması ARAŞTIRMA

Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsilerinin Histopatolojik Sonuçlarının Retrospektif Olarak Karşılaştırılması ARAŞTIRMA ARAŞTIRMA Havva Erdem Ümra Yıldırım İsmet Özaydı Sami Doğa Yusuf Aydı 3 Ali Kemal Uzular Hada Akaralı 4 Murat Oktay Üiversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD- Üiversitesi Tıp Fakültesi Geel Cerrahi AD- 3 Üiversitesi

Detaylı

Safra kesesi ameliyatı sonrası cerrahi müdahale gerektiren ciddi komplikasyonlar ve yaklaşımları

Safra kesesi ameliyatı sonrası cerrahi müdahale gerektiren ciddi komplikasyonlar ve yaklaşımları Ulusal Cerrahi Dergisi 2009; 25(2): 62-67 ARAŞTIRMA YAZISI Safra kesesi ameliyatı sorası cerrahi müdahale gerektire ciddi komplikasyolar ve yaklaşımları Surgically repaired severe post-cholecystectomy

Detaylı

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları DOÇ. DR. GÖKÇEN ORHAN Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İSTANBUL Euroscore risk sınflaması STS risk

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makie Mühedisliği Bölümü 1 STAJLAR: Makie Mühedisliği Bölümü öğrecileri, öğreim süreleri boyuca 3 ayrı staj yapmakla yükümlüdürler. Bularda ilki üiversite içide e fazla 10 iş güü süreli

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların ve Ailelerinin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların ve Ailelerinin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Çocuk Dergisi 12(2):66-71, 212 doi:1.22/j.child.212.66 Araştırma Okul Öcesi Eğitim Ala Çocukları ve Ailelerii Bilgisayar Oyuu Oyama Alışkalıklarıı Değerledirilmesi Duygu AKÇAY *, Hilal ÖZCEBE ** Okul Öcesi

Detaylı

Çocukluk Çağı Karın Ağrıları: Prospektif Bir Çalışma

Çocukluk Çağı Karın Ağrıları: Prospektif Bir Çalışma Çocuk Dergisi 12(2):78-82, 212 doi:1.222/j.child.212.78 Araştırma Çocukluk Çağı Karı Ağrıları: Prospektif Bir Çalışma Yasemi ÇAYIR *, Ayli BAYDAR ARTANTAŞ **, Atilla ÇAYIR *** Çocukluk Çağı Karı Ağrıları:

Detaylı

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER***

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji AD*, Biyokimya AD**, Kalp Damar Cerrahi

Detaylı

Yozgat yöresinde atopik semptomlu hastalarda deri prick testi sonuçları

Yozgat yöresinde atopik semptomlu hastalarda deri prick testi sonuçları 64 JCEI / 2014; 5 (1): 64-68 Joural of Cliical ad Experimetal Ivestigatios doi: 10.5799/ahijs.01.2014.01.0361 ÖZGÜN AŞTIRMA /ORIGINAL TICLE Yozgat yöreside atopik semptomlu hastalarda deri prick testi

Detaylı

Yenidoğan döneminde konvülziyon geçiren olguların etiyolojik profili ve nörogelişimsel sonuçları açısından değerlendirilmesi

Yenidoğan döneminde konvülziyon geçiren olguların etiyolojik profili ve nörogelişimsel sonuçları açısından değerlendirilmesi İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi 205; 5():3-7 doi:0.5222/buchd.205.03 Kliik Araştırma Yeidoğa döemide kovülziyo geçire olguları etiyolojik profili ve örogelişimsel souçları açısıda değerledirilmesi

Detaylı

KORONER REVASKÜLARİZASYON GEREKTİREN HASTALARDA EK VASKÜLER CERRAHİ GİRİŞİMLER * Cengiz KÖKSAL, Sabit SARIKAYA, Vural ÖZCAN, Mustafa ZENGİN

KORONER REVASKÜLARİZASYON GEREKTİREN HASTALARDA EK VASKÜLER CERRAHİ GİRİŞİMLER * Cengiz KÖKSAL, Sabit SARIKAYA, Vural ÖZCAN, Mustafa ZENGİN Temmuz-Eylül 2003 KORONER REVASKÜLARİZASYON; KÖKSAL VE ARK. 127 KORONER REVASKÜLARİZASYON GEREKTİREN HASTALARDA EK VASKÜLER CERRAHİ GİRİŞİMLER * Cengiz KÖKSAL, Sabit SARIKAYA, Vural ÖZCAN, Mustafa ZENGİN

Detaylı

ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA ACCP (ANTI-CYCLIC CITRULLINATED PEPTIDE) DÜZEYLERİ

ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA ACCP (ANTI-CYCLIC CITRULLINATED PEPTIDE) DÜZEYLERİ ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA ACCP (ANTICYCLIC CITRULLINATED PEPTIDE) DÜZEYLERİ (ACCP (Ati Cyclic Citrulliated Peptide) Levels i Rheumatoıd Arthritic Patiets) Derya Gülteki *, Hayretti Çürüksulu *, Güveç

Detaylı

Eğitim Hastanesinde Sezaryen Oranları

Eğitim Hastanesinde Sezaryen Oranları JOPP Derg ():-6, 00 Eğitim Hastaeside Sezarye Oraları Ali ismet TEKİRDAĞ *, Rahmi CEBECİ ** ÖZET Sezaryedeki geel artış edei, ultrasoografıi, fetal moitorizasyou, yardımcı üreme tekiklerii yaygı kullaılması

Detaylı

Piyasa Yorumu. Global Piyasalar:

Piyasa Yorumu. Global Piyasalar: 25 Ocak 2013 Cuma Gülük Bülte İMKB verileri İMKB 100 86,437.9 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 341,167.9 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 98,376.5 Gülük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 2,354.65 Yurtdışı piyasalar Borsalar

Detaylı

Nativ Kapak Patolojisinin Aort Kapak Replasmanı Sonrası Erken Dönemde Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

Nativ Kapak Patolojisinin Aort Kapak Replasmanı Sonrası Erken Dönemde Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi ORİJİNAL ARAŞTIRMA ORIGINAL INVESTIGATION Koşuyolu Kal Dergisi 2012;15(3):118-122 Nativ Kaak Patolojisinin Aort Kaak Relasmanı Sonrası Erken Dönemde Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi Effect on Life Quality

Detaylı

Klinik Araştırma. Şenol Emre, Haluk Emir, Sinan Celayir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Klinik Araştırma. Şenol Emre, Haluk Emir, Sinan Celayir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul Çocuk Cerrahisi Dergisi (-):-, 0 doi:0./jtaps.0.0 Kliik Araştırma Tıp fakültesi beşici sııf öğrecilerii çocuk cerrahisi stajı içi düşüceleri: Geribildirim aketlerii ve sıav başarı oralarıı değerledirilmesi

Detaylı

ADANADA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANELERİNİN YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE HASTANE ENFEKSİYONLARI BİLGİ DÜZEYİ. Necdet AYTAÇ, Handan NAHARCI, Gürsel ÖZTUNÇ

ADANADA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANELERİNİN YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE HASTANE ENFEKSİYONLARI BİLGİ DÜZEYİ. Necdet AYTAÇ, Handan NAHARCI, Gürsel ÖZTUNÇ ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 200; 9(3) :9-15 Kliik Araştırma ADANADA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANELERİNİN YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE HASTANE ENFEKSİYONLARI BİLGİ DÜZEYİ 1 2 3 Necdet AYTAÇ, Hada NAHARCI, Gürsel

Detaylı

Amasya sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri

Amasya sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri Göztepe Tıp Dergisi 26(4):152-159, 2011 doi:10.5222/j.goztepetrh.2011.152 KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 1300-526 Hemşirelik Amasya sağlık yüksekokulu öğrecilerii iletişim becerileri Gülay Bİgöl (**), Ayşe Demİr

Detaylı

Bilateral Karotis Lezyonlu Hastanın Koroner Arter Baypas Greft Cerrahisinde Anestezi Yönetimimiz

Bilateral Karotis Lezyonlu Hastanın Koroner Arter Baypas Greft Cerrahisinde Anestezi Yönetimimiz doi:10.5222/gkdad.2014.220 Olgu Sunumu Bilateral Karotis Lezyonlu Hastanın Koroner Arter Baypas Greft Cerrahisinde Anestezi Yönetimimiz Murat Aksun*, Nagihan Karahan*, Kamil Aşar*, Ufuk Yetkin**, Işıl

Detaylı

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ 8. HAFTA ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ PORTFÖY YÖNETİMİ II Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Geleeksel Portföy Yaklaşımı, Bu yaklaşıma göre portföy bir bilim değil,

Detaylı

Yenidoğan servisinde izlenen doğumsal kalp hastalığı olanların retrospektif değerlendirilmesi

Yenidoğan servisinde izlenen doğumsal kalp hastalığı olanların retrospektif değerlendirilmesi İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi 0; ():- doi:0./buchd.0. Kliik Araştırma Yeidoğa serviside izlee doğumsal kalp hastalığı olaları retrospektif değerledirilmesi Retrospective evaluatio of patiets

Detaylı

VİDEO MODEL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN GİTAR PERFORMANSINA ETKİSİ* THE EFFECT OF MODEL AIDED TEACHING ON GUITAR PERFORMANCE

VİDEO MODEL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN GİTAR PERFORMANSINA ETKİSİ* THE EFFECT OF MODEL AIDED TEACHING ON GUITAR PERFORMANCE VİDEO MODEL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN GİTAR PERFORMANSINA ETKİSİ* THE EFFECT OF MODEL AIDED TEACHING ON GUITAR PERFORMANCE Ali ERİM **, Sadık YÖNDEM*** ** Abat İzzet Baysal Üiversitesi, Eğitim Fakültesi Güzel

Detaylı

Üçüncü Trimester Preeklamptik Gebelerde Uterin Arter Doppler Anormalliği ve Gebelik Sonuçları Arasındaki İlişki

Üçüncü Trimester Preeklamptik Gebelerde Uterin Arter Doppler Anormalliği ve Gebelik Sonuçları Arasındaki İlişki ZKTB KLiNiK ARAŞTIRMA CiLT: 4 YIL : 0 SAYI: 3 Üçücü Trimester Preeklamptik Gebelerde Uteri Arter Doppler Aormalliği ve Gebelik Souçları Arasıdaki İlişki Mehmet Reşit ASOĞLU, Murat HAKSEVER, Selçuk SELÇUK,

Detaylı

Hashimoto Tiroiditi Tanısı Alan Vakaların Geriye Dönük Değerlendirilmesi

Hashimoto Tiroiditi Tanısı Alan Vakaların Geriye Dönük Değerlendirilmesi Çocuk Dergisi (2):73-77, 20 doi:0.5222/j.child.20.073 Araştırma Hashimoto Tiroiditi Taısı Ala Vakaları Geriye Döük Değerledirilmesi Emie DİLEK *, Burçi İŞCAN *, Galip EKUKLU **, Filiz TÜTÜNCÜLER * Hashimoto

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TA HUZUREVİ VE ÇOCUK YUVASINDA KALAN BİREYLERDE PNÖMOKOK TAŞIYICILIĞI VE PENİSİLİNE DİRENÇ

KAHRAMANMARAŞ TA HUZUREVİ VE ÇOCUK YUVASINDA KALAN BİREYLERDE PNÖMOKOK TAŞIYICILIĞI VE PENİSİLİNE DİRENÇ ANKEM Derg 2012;26(1):10-15 doi:10.5222/akem.2012.10 Araştırma KAHRAMANMARAŞ TA HUZUREVİ VE ÇOCUK YUVASINDA KALAN BİREYLERDE PNÖMOKOK TAŞIYICILIĞI VE PENİSİLİNE DİRENÇ Zerife ORHAN 1, Mustafa GÜL 2, Murat

Detaylı

İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA THE OPERATING CHARACTERISTIC CURVE AND A CASE STUDY

İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA THE OPERATING CHARACTERISTIC CURVE AND A CASE STUDY Süleyma Demirel Üiversitesi Vizyoer Dergisi Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Visioary İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA ÖZET Yrd. Doç. Dr. Halil ÖZDAMAR 1 İstatistiksel kalite kotrol

Detaylı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı Öğreci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı SORU 1. a) Ekoomii taımıı yapıız, amaçlarıı yazıız. Tam istihdam ile ekoomik büyüme arasıdaki ilişkiyi açıklayıız. b) Arz-talep kauu edir? Arz ve talep asıl artar

Detaylı

Serebrovasküler Hastalıklarda Metabolik Sendrom

Serebrovasküler Hastalıklarda Metabolik Sendrom ,\/u/la BOZJ..l 'NT VI' m h. Sl'hrora.,kii/er llmtalıhlarıli! Metabolik Stuılrom. Serebrovasküler Hastalıklarda Metabolik Sedrom Mulla BOZKURT (1), Aysel TEKEŞiN (2), Orha YAGIZ (3), Himmet DERECİ (2)

Detaylı

TÜRKİYE DE MOBİNGLE MÜCADELE NE DURUMDA?

TÜRKİYE DE MOBİNGLE MÜCADELE NE DURUMDA? TÜRKİYE DE MOBİNGLE MÜCADELE NE DURUMDA? TÜRKİYE DE YÖNETİCİLER VE İNSAN KAYNAKLARI PROFESYONELLERİ ARASINDA YAPILAN ARAŞTIRMA SONUÇLARI 17 KASIM 216 HAZIRLAYANLAR Çağlar ÇABUK - Ceyda AFACAN ARAŞTIRMA

Detaylı

Günlük Bülten. 31 Ocak 2013. Turizm gelirleri 2012 yılında %1.8 arttı. HSBC Takipteki Şirketler 4Ç 2012 Finansal Tahminleri

Günlük Bülten. 31 Ocak 2013. Turizm gelirleri 2012 yılında %1.8 arttı. HSBC Takipteki Şirketler 4Ç 2012 Finansal Tahminleri 31 Ocak 2013 Perşembe Gülük Bülte İMKB verileri İMKB 100 78,982.9 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 315,056.7 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 90,359.1 Gülük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 2,603.21 Turizm gelirleri 2012 yılıda

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com e-issn:134-4141 Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi 28 (3) 41-48 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Düşük Sıcak Kayaklı Isı Pompaları Eerji Maliyet Aalizi Özet Murat KAYA Hitit

Detaylı

P.O. Number Terms Rep Ship Via F.O.B. Project. Quantity Item Code Description Price Each Amount 6. 5. 2011. Total

P.O. Number Terms Rep Ship Via F.O.B. Project. Quantity Item Code Description Price Each Amount 6. 5. 2011. Total P.O. Number Terms Rep Ship Via F.O.B. Project Quatity Item Code Descriptio Price Each Amout Geç Taı Ala Aomalilerde Yaklaşım 6. 5. 2011 Prof. Dr. H. Alper Tarıverdi Ada Mederes Üiversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Altı Sigma Yalı Koferasları (9- Mayıs 8) KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Serka ATAK Evre DİREN Çiğdem CİHANGİR Murat Caer TESTİK ÖZET Ürü ve hizmet kalitesii

Detaylı

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012 ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Joural of Social Scieces, Volume 8, Number 15, 2012 GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Detaylı

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Alpteki SÖKMEN İrfa YAZICIOĞLU ÖZET İşletmeler arası büyük rekabetleri yaşadığı, adeta ekoomik

Detaylı

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK UYGULAMALARDA VE AMBULANS İSTASYONLARINDA KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK UYGULAMALARDA VE AMBULANS İSTASYONLARINDA KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER Sia YENAL ve ark. İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK UYGULAMALARDA VE AMBULANS İSTASYONLARINDA KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER Sia YENAL, Semra ÇELİKLİ Dokuz Eylül Üiversitesi, Sağlık

Detaylı

DİKDÖRTGEN SPİRAL ANTENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME

DİKDÖRTGEN SPİRAL ANTENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME DİKDÖRTGEN SPİRAL ANTENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME Uğur SAYNAK ve Alp KUŞTEPELİ Elektrik-Elektroik Mühedisliği Bölümü İzmir Yüksek Tekoloji Estitüsü, 35430, Urla, İZMİR e-posta: ugursayak@iyte.edu.tr e-posta:

Detaylı

HARMONİK DİSTORSİYONUNUN ÖLÇÜM NOKTASI VE GÜÇ KOMPANZASYONU BAKIMINDAN İNCELENMESİ

HARMONİK DİSTORSİYONUNUN ÖLÇÜM NOKTASI VE GÜÇ KOMPANZASYONU BAKIMINDAN İNCELENMESİ HARMONİK DİSORSİYONUNUN ÖLÇÜM NOKASI VE GÜÇ KOMPANZASYONU BAKIMINDAN İNCELENMESİ Celal KOCAEPE Oktay ARIKAN Ömer Çağlar ONAR Mehmet UZUNOĞLU Yıldız ekik Üiversitesi Elektrik-Elektroik Fakültesi Elektrik

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Göztepe, tmalkoc@marmara.edu.tr Fuda

Detaylı

Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteın Yöntemi

Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteın Yöntemi 3 Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteı Yötemi Bu yötem bir izdüşüm tekiğie dayaır ve yalış pozisyo olarak isimledirile matematiksel tekiğe yakıdır. Buradaki düşüce f() çizgisi üzerideki bilie iki oktada

Detaylı

BÖLÜM. Kronik Komplikasyonlar. Önemli Noktalar. Amaç. Hedefler

BÖLÜM. Kronik Komplikasyonlar. Önemli Noktalar. Amaç. Hedefler BÖLÜM 13 Kroik Komplikasyolar Şeyda ÖZCAN Kroik komplikasyolar diyabeti ilerleye döemleride ortaya çıka ve ciddi problemlere ede olabile ikicil durumlardır. Diyabete bağlı kroik komplikasyolar iyi bir

Detaylı

İnfertil Hastalarda Gonadotropin ile Ovulasyon İndüksiyon Protokolüne, Gonadotropin Realising Hormon Antagonisti İlavesinin Etkileri

İnfertil Hastalarda Gonadotropin ile Ovulasyon İndüksiyon Protokolüne, Gonadotropin Realising Hormon Antagonisti İlavesinin Etkileri JOPP Derg 4():-9, 0 doi:0.5/jopp.0.00 Araştırma İfertil Hastalarda Goadotroi ile Ovulasyo İdüksiyo Protokolüe, Goadotroi Realisig Hormo Atagoisti İlavesii Etkileri İbrahim Polat, Alida Hasbajrami, Goca

Detaylı

2015 yılında Karşıyaka Devlet Hastanesi Adli Tıp Polikliniğince düzenlenen adli raporların incelenmesi

2015 yılında Karşıyaka Devlet Hastanesi Adli Tıp Polikliniğince düzenlenen adli raporların incelenmesi Tepecik Eğit. ve Araşt. Hast. Dergisi 207; 27(2):4-20 doi:0.5222/terh.207.4 Araştırma 205 yılıda Karşıyaka Devlet Hastaesi Adli Tıp Polikliiğice düzelee adli raporları icelemesi Assessig the foresic reports

Detaylı

Hertfordshire Petrol Deposu Yangını, İngiltere

Hertfordshire Petrol Deposu Yangını, İngiltere Hertfordshire Petrol Deposu Yagıı, İgiltere Derleyeler O.Meti İlkışık ve Nilay Özeyralı Ergeç İstabul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordiasyo Merkezi, AKOM 1 Hertfordshire Petrol Deposu Bucefield Kompleksi

Detaylı

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ İkici bölümde verileri frekas tablolarıı hazırlaması ve grafikleri çizilmesideki esas amaç; gözlemleri doğal olarak ait oldukları populasyo dağılışıı belirlemek ve dağılışı geel özelliklerii

Detaylı

SBE 601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ

SBE 601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ SBE 601 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN SAPTANMASI ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ Prof. Dr. Ergu Karaağaoğlu H.Ü. Tıp Fakültesi Biyoistatistik ABD ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN SAPTANMASI

Detaylı

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ Mustafa ÖZDEMİR İ. Cem PARMAKSIZOĞLU ÖZET Düya çapıda rekabeti ö plaa çıktığı bu gükü şartlarda, e gelişmiş ürüü, e kısa sürede, e ucuza üretmek veya ilk yatırım ve işletme

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

Günlük Bülten. 06 Şubat 2013. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Ocak ayında 120.16'ya yükseldi

Günlük Bülten. 06 Şubat 2013. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Ocak ayında 120.16'ya yükseldi 06 Şubat 2013 Çarşamba Gülük Bülte İMKB verileri İMKB 100 80,309.9 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 321,722.1 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 92,241.7 Gülük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,673.26 Yurtdışı piyasalar Borsalar

Detaylı

MERMER BLOK KESİM YÖNTEMLERİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Evaluation of Marble Extraction Methods By Using Fuzzy Topsis Method

MERMER BLOK KESİM YÖNTEMLERİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Evaluation of Marble Extraction Methods By Using Fuzzy Topsis Method Madecilik, Cilt 46, Sayı 3, Sayfa 9-, Eylül 007 Vol.46, No.3, pp 9-, September 007 MERMER BLOK KESİM YÖNTEMLERİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluatio of Marble Extractio Methods By Usig

Detaylı

Koroner Bypass Ameliyatında Mortalite ve Morbiditeye Etki Eden Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

Koroner Bypass Ameliyatında Mortalite ve Morbiditeye Etki Eden Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Koroner Bypass Ameliyatında Mortalite ve Morbiditeye Etki Eden Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi A. HAMULU, M. ÖZBARAN, Y. ATAY, H. POSACIOĞLU, İ. ARAS, Suat BÜKET, Alp ALAYUNT, Ö. BİLKAY,

Detaylı

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Bezetimi e öemli faydalarıda birisi, uygulamaya koymada öce alteratifleri karşılaştırmaı mümkü olmasıdır. Alteratifler; Fabrika yerleşim tasarımları Alteratif üretim

Detaylı

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI µ µ içi Güve Aralığı ALTERNATİF İTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMAI Bezetimi e öemli faydalarıda birisi, uygulamaya koymada öce alteratifleri karşılaştırmaı mümkü olmasıdır. Alteratifler; Fabrika yerleşim tasarımları

Detaylı

MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ MADENCİLİK, Cilt 42, Sayı 3, Sayfa 25-30, Eylül 2003 Vol. 42, No. 3, pp 25-30, September 2003 MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Appraisal of Miig Ivestmet Projects

Detaylı

Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli

Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK Karaciğer Nakli Enstitüsü Problem Karaciğer nakli Kardiyak Problemler Hasta Sayısı Giderek Artıyor KC Problemi KPB New York Eyaletinde 1998

Detaylı

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Dr. Cem Alhan XVI. Ulusal Kongre, 19-22 Mayıs, Eskişehir Changing patterns of initial treatment selection among medical therapy (MED, yellow line), percutaneous

Detaylı

Meme kanseriyle mücadele. Erken ve ileri safhada meme kanserine sahip hastalar için bilgi amaçlı filmle ilgili broşür

Meme kanseriyle mücadele. Erken ve ileri safhada meme kanserine sahip hastalar için bilgi amaçlı filmle ilgili broşür Meme kaseriyle mücadele Erke ve ileri safhada meme kaserie sahip hastalar içi bilgi amaçlı filmle ilgili broşür 1 İçidekiler Memede kalbe gide yol Memede kalbe gide yol Meme kaserii oluşumu Meme kaseri

Detaylı

NİÇİN ÖRNEKLEME YAPILIR?

NİÇİN ÖRNEKLEME YAPILIR? İÇİ ÖREKEME YAPIIR? Zama Kısıdı Maliyeti Azaltma Hata Oraıı Azaltma Souca Ulaşma Hızı Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRİOĞU Araş.Gör. Efe SARIBAY Örekleme Teorisi kousuu içide, Örekleme Tipleri populasyoda örek

Detaylı

KAROTİS ENDARTEREKTOMİDE BÖLGESEL BLOK UYGULAMALARI

KAROTİS ENDARTEREKTOMİDE BÖLGESEL BLOK UYGULAMALARI KAROTİS ENDARTEREKTOMİDE BÖLGESEL BLOK UYGULAMALARI Uzm Dr. ZELİHA ALICIKUŞ TUNCEL Dr. Siyami Ersek GKDC Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği,2010 Karotis arter stenozu İNME

Detaylı

İatrojenik Bilateral İliak Arter Komplikasyonunda Başarılı Hibrit Tedavi

İatrojenik Bilateral İliak Arter Komplikasyonunda Başarılı Hibrit Tedavi İatrojenik Bilateral İliak Arter Komplikasyonunda Başarılı Hibrit Tedavi Successful Hybrid Therapy In Iatrogenic Complication of Bilateral Iliac Artery Özcan Gür1, Havva Nur Alparslan Yümün2, Selami Gürkan1,

Detaylı

Akademisyenlerde İş Doyumunu Etkileyen Faktörler

Akademisyenlerde İş Doyumunu Etkileyen Faktörler Balka Med J DOI: 10.5174/tutfd.2010.04370.1 Trakya Uiversity Faculty of Medicie Origial Article 69 Akademisyelerde İş Doyumuu Etkileye Faktörler Factors Effectig Job Satisfactio Amog Academic Staff Nezih

Detaylı

Solunum Yolu İnfeksiyonu Olan İki Yaş Altı Çocuklarda Respiratuvar Sinsisyal Virüs İnfeksiyonlarının Sıklığı ve Klinik Özellikleri

Solunum Yolu İnfeksiyonu Olan İki Yaş Altı Çocuklarda Respiratuvar Sinsisyal Virüs İnfeksiyonlarının Sıklığı ve Klinik Özellikleri Soluum Yolu İfeksiyou Ola İki Yaş Altı Çocuklarda Resiratuvar Sisisyal Virüs İfeksiyolarıı Sıklığı ve Kliik Özellikleri Ö. Faruk BEŞER *, Gökha DAVUTOĞLU **, Suat BİÇER ***, Göül AYDOĞAN **** ÖZET Amaç:

Detaylı

WEIBULL DAĞILIM PARAMETRELERİNİ BELİRLEME METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

WEIBULL DAĞILIM PARAMETRELERİNİ BELİRLEME METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI VII. Ulusal Temiz Eerji Sempozyumu, UTES 008 7-9 Aralı 008, İstabul WEIBULL DAĞILIM PARAMETRELERİNİ BELİRLEME METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Seyit Ahmet AKDAĞ, Öder GÜLER İstabul Tei Üiversitesi, Eerji

Detaylı

TOPLUM KÖKENLİ DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLARINDA RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ VE TEDAVİDE SIK KULLANILAN ANTİBİYOTİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

TOPLUM KÖKENLİ DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLARINDA RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ VE TEDAVİDE SIK KULLANILAN ANTİBİYOTİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI TOPLUM KÖKENLİ DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLARINDA RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ VE TEDAVİDE SIK KULLANILAN ANTİBİYOTİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Nurcan Arıkan, Ayşe Batırel, Sedef Başgönül, Serdar Özer

Detaylı

Editör Yardımcıları/Assoc. Editors: Yrd. Doç. Dr. Z. Deniz YAKINCI Öğr.Grv. Remziye AYDIN

Editör Yardımcıları/Assoc. Editors: Yrd. Doç. Dr. Z. Deniz YAKINCI Öğr.Grv. Remziye AYDIN Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi İöü Üiversitesi Adıa Sahibi: Ower o behalf of İöü Uiversity: Editör/Editor: Doç.Dr.Emie ŞAMDANCI Editör Yardımcıları/Assoc. Editors: Yrd. Doç. Dr. Z. Deiz YAKINCI

Detaylı

Kastamonu'da Bir İlköğretim Okulunda 6.,7., 8. Sınıf Öğrencilerinin Bazı Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Kastamonu'da Bir İlköğretim Okulunda 6.,7., 8. Sınıf Öğrencilerinin Bazı Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Sağlık ve Toplum Yıl:22, Sayı: 2 Mayıs-Ağustos 2012 ARAŞTIRMALAR / Researches Kastamou'da Bir İlköğretim Okuluda 6.,7., 8. Sııf Öğrecilerii Bazı Besleme Alışkalıklarıı Değerledirilmesi Evaluatio of Some

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com ISSN:34-44 Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi 7 () 35-4 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Polivili Klorür (Pvc) Malzemeleri Sıcaklığa Bağlı Titreşim Özelliklerii Đcelemesi

Detaylı

Dr Talip Asil Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Dr Talip Asil Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Dr Talip Asil Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Karotis Arter Hastalığı İskemik İnmelerin yaklaşık %20-25 inde karotis arter darlığı Populasyonda yaklaşık %2-8 oranında

Detaylı