TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI?"

Transkript

1 TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2004/7 hp://www.ek.org.r TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI? Orhan Karaca Nisan, 2004

2 TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI? Orhan KARACA Ekonomis Dergis Araşırma Bölümü Hürriye Medya Towers, 34212, Güneşl İsanbul Tel: , Faks: NİSAN 2004 ÖZET Türkiye nin doğu ve baı bölgeleri arasında kişi başına gelir düzeyi açısından doğu aleyhine önemli bir farklılık vardır. Bu durum doğudan baıya doğru göçe yol açmaka ve gelişmiş yörelerde başa çarpık kenleşme ve asayiş olmak üzere önemli sorunlara neden olmakadır. Bu sorunların önüne geçmek için 1960 lı yılların sonundan bu yana bölgeler arası gelir farklılıklarını azalma amacını güden poliikalar uygulanmakadır. Bu çalışmada bu poliikaların gelir farklılıklarını azalma yönünde eki göserip gösermediğ il bazında dönemi verileriyle incelenmişir. Yakınsama hipoezinden ve bu hipoezin es edilmesi için gelişirilen β-yakınsama ve σ-yakınsama ölçülerinden yararlanılarak yapılan araşırmanın sonucunda, ele alınan dönemde iller arasındaki gelir farklılıklarında azalma değil arış olduğu bulgusuna ulaşılmışır. Bu sonuç bölgeler arasındaki gelir farklılıklarını azalmak amacıyla uygulanan poliikaların sorgulanması gerekiğini gösermekedir. JEL sınıflandırması: O18, R11, R58 Anahar kelimeler: Yakınsama, ekonomik büyüme, bölgesel poliikalar. I. GİRİŞ Türkiye nin doğu ve baı bölgeleri arasında gelir düzeyleri açısından büyük farklılıklar bulunmakadır. Kişi başına GSYİH (Gayri Safi Yuriçi Hasıla) düzeyi baı bölgelerinde Türkiye oralamasının epey üzerine çıkarken, doğu bölgelerinde Türkiye oralamasının alında kalmakadır (Şekil 1). Bölgeler arasındaki bu gelir farklılıkları olumsuz sonuçlar doğurmakadır. Geri kalmış bölgelerden gelişmiş yörelere doğru yoğun bir göç yaşanmaka ve bu durum büyük şehirlerde çarpık kenleşmenin yanı sıra asayiş sorunlarına da yol açmakadır 1. Ayrıca bölgeler arası gelir farklılıklarının üm dünyada ayrılıkçı harekelere zemin hazırladığı da bilinen bir gerçekir 2. Türkiye nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde 1980 li ve 1990 lı yıllarda yaşanan erör olaylarında, bu bölgede gelir düzeyinin Türkiye oralamasının alında kalmasının da rol oynadığı yaygın bir görüşür. 1 Bölgesel gelir farklılıklarının iç göç üzerindeki ekisi için Yamak ve Yamak (1999) a bakılabilir. 2 Örnek olarak Meksika daki Zapaisa isyanı ve İalya daki Kuzey Ligi harekei verilebilir. Bu iki olaydaki şu fark da gözden kaçırılmamalıdır. İlkinde merkezi hükümeen umudunu kesen yoksul bölge halklarının kendi başlarının çaresine bakmak isemeler ikincisinde ise zengin bölge haklarının kendilerinden alınan vergilerle yoksul bölgelere kaynak akarılmasına karşı çıkmaları söz konusudur. Bu iki örnek bölgeler arası gelir farklılıklarının, hem zengin hem de fakir bölgelerde ayrılıkçı harekelere yol açabileceğini gösermekedir

3 Esasında bölgeler arasındaki gelir farklılıklarının olumsuz sonuçları hükümeler arafından çok önceden fark edilmiş ve bu konuda önlem alma gereği hissedilmişir. Bölgeler arasındaki gelir farklılıklarını gidermek için 1960 lı yılların sonundan bu yana Kalkınmada Öncelikli Yöreler (KÖY) poliikası uygulanmakadır yılında 22 il ile başlaılan ve bugün 50 ili kapsayan bu poliikada, KÖY kapsamında yer alan illerde yapılacak yaırımlar için çeşili eşvikler uygulanmakadır. Ayrıca son yıllarda KÖY poliikası dışında bazı illerde yaırımı eşvik emek için ek edbirler alındığı da görülmekedir. Hükümein Ocak 2004 e 36 ilde yaırımı eşvik emek için çıkardığı yasa bunun son örneğidir. Bu çalışmanın amacı uzun bir geçmişi olan bu poliikaların bölgeler arasındaki gelir farklılıklarını azalma yönünde bir ekisinin olup olmadığını araşırmakır. Bu amaçla neoklasik büyüme modelinin bir önermesi olan yakınsama (convergence) hipoezinden ve bu hipoezi es emek için gelişirilen araçlardan yararlanılmışır. Çalışma dör bölümden oluşmakadır. Giriş bölümünü akip eden ikinci bölümde yakınsama hipoezi konusundaki lieraür hakkında bilgi verilmişir. Üçüncü bölümde çalışmada kullanılan veri sei ve model anıılmışır. Dördüncü bölümde analiz sonuçlarına yer verilmişir. Beşinci bölümde ise çalışmanın sonuçları özelenmiş ve değerlendirmeler yapılmışır Isanbul Bai Marmara Ege Dogu Marmara Bai Anadolu Akdeniz Ora Anadolu Bai Karadeniz Dogu Karadeniz Kuzeydogu Anadolu Oradogu Anadolu Güneydogu Anadolu Şekil 1. Reel kişi başına GSYİH'nin Türkiye oralamasına oranı (2000, %) II. LİTERATÜR ÖZETİ Neoklasik büyüme model göreli yoksul ülke ya da bölgelerin zengin ülke ya da bölgelerden daha hızlı büyüyeceklerini ve zamanla bu iki grubun kişi başına gelir düzeylerinin birbirine yakınlaşacağını öngörmekedir. Lieraürde yakınsama (convergence) hipoezi olarak bilinen bu hipoezin es edilmesi için gelişirilmiş iki emel ölçü bulunmakadır. Bunlardan birincisi β-yakınsama, ikincisi ise σ-yakınsamadır. β-yakınsama, ekonomilerin kişi başına gelirlerinin büyüme oranları ile başlangıç yılına ai kişi başına gelir düzeyleri arasındaki ilişkinin araşırılmasına dayanmakadır. Bu ilişki negaif işaree sahipse yakınsama, aksi durumda uzaklaşma (divergence) söz konusudur. β- yakınsama, mulak yakınsama (absolue convergence) ya da koşulsuz yakınsama - 2 -

4 (uncondiional convergence) ve koşullu yakınsama (condiional convergence) olarak ikiye ayrılmakadır. Mulak yakınsamada, ekonomilerin eknoloj kurumsal yapı, asarruf oranı gibi fakörler açısından aynı durumda olduğu varsayılmakadır. Koşullu yakınsamada ise ekonomiler arasındaki bu ür farklılıkları yansıacak değişkenler modele eklenmekedir. σ-yakınsama, ekonomilerin kişi başına gelirlerinin yayılımının incelenmesine dayanmakadır. Yayılım ölçüsü olarak sandar sapma kullanılmakadır. Sandar sapmanın zamana bağlı olarak azalması yakınsamanın varlığını, aksi durum ise uzaklaşmanın söz konusu olduğunu gösermekedir. σ-yakınsamaya alernaif olarak sandar sapmanın oralamaya bölünmesiyle hesaplanan varyasyon kasayısı da (coefficien of variaion) kullanılabilmekedir. Varyasyon kasayısında da zaman içindeki azalma yakınsamanın varlığına, aksi durum uzaklaşmaya işare emekedir. Lieraürde yakınsama hipoezini ülkeler ve bölgeler bazında es eden çok sayıda ampirik çalışma bulunmakadır. Bu çalışmaların bir kısmı yakınsama hipoezini desekleyen sonuçlar verirken, bir kısmında ise yakınsamanın mevcu olmadığı sonucuna varılmışır. Örneğin Barro ve Sala-i-Marin (1992), ABD eyaleleri arasında yakınsamanın mevcu olduğu bulgusuna ulaşmışır. Bergsröm (1998), İsveç in bölgeleri arasında yakınsama espi emişir. Kangasharju (1998), Finlandiya da bölgeler arasında yakınsamanın olduğunu bulmuşur. Buna karşılık Siriopoulos ve Aseriou (1998), Yunanisan da bölgeler arasında yakınsamanın olmadığı sonucuna varmışır. Sachs, Bajpai ve Ramiah (2002), Hindisan da eyaleler arasında yakınsama bulamamışır. Dobson ve Ramlogan (2002), Güney Amerika ülkeleri arasında yakınsama olmadığı bulgusunu elde emişir 3. Yakınsama hipoezini Türkiye de iller ve bölgeler için araşıran çalışmalar da bulunmakadır. Bu çalışmaların çoğu Türkiye de yakınsamanın mevcu olmadığı sonucuna ulaşmışır. Filizekin (1998), iller bazında dönemi için yapığı araşırmada sadece koşullu β-yakınsama bulgusuna ulaşabilmiş, mulak β-yakınsamanın olmadığı sonucuna varmışır. Berber, Yamak ve Aran (2000), yakınsama hipoezini 7 coğrafi bölge bazında dönemi verileriyle es emiş ve yakınsamanın olmadığı haa uzaklaşmanın söz konusu olduğu sonucuna ulaşmışır. Erk, Aeş ve Direkçi (2000), iller ve 7 coğrafi bölge bazında dönemi için yapıkları araşırmada yakınsama bulgusuna ulaşamamışır. Gezici ve Hewings (2001), illere ve 16 fonksiyonel bölgeye ai dönemi verilerini kullanmış ve yakınsamanın olmadığını espi emişir. Alınbaş, Doğruel ve Güneş (2002), döneminde iller arasında bir yakınsama olmadığını, ersine gelir farklılıklarının arığını bulmuşur. Doğruel ve Doğruel (2003), döneminde iller arasında yakınsama olmadığı sonucuna varmışır. III. VERİ VE METODOLOJİ Bu çalışmada bölgeler arasındaki gelir farklılıklarının azalıp azalmadığı, 67 il bazında ve Türkiye için yapılmış önceki çalışmalara göre daha uzun bir dönem için araşırılmışır. Çalışmada dönemine ai kişi başına GSYİH (Gayri Safi Yuriçi Hasıla) verileri kullanılmışır. Veriler üç ayrı kaynakan elde edilmişir dönemine ai veriler, Devle İsaisik Ensiüsü nün (DİE) verileridir dönemine ai veriler Özöün (1988), dönemine ai veriler ise Özöün (1980) çalışmalarından alınmışır 4. 3 Yakınsama hipoezi konusundaki lieraür için de la Fuene (2002) ye bakılabilir. Türkçe bir kaynak da Aeş (1996) dır. 4 Üç veri sei arasında farklılıklar olduğundan öncelikle uyumlu hale geirilmeleri gerekmişir. Bunun için yapılan işlemler Ek 1 de anlaılmakadır

5 Araşırmada oraya çıkan bir sorun, 1990 sonrasında yeni illerin oraya çıkması olmuşur. Bu sorun önceki çalışmaların çoğunda yapıldığı gib yeni illerin verilerinin ayrıldıkları illerin verilerine dahil edilmesiyle aşılmışır 5. Böylece şu anda Türkiye de 81 il mevcu olduğu halde araşırma 67 il bazında gerçekleşirilmişir. β-yakınsama, Barro ve Sala-i-Marin in (1992) izinden gidilerek aşağıdaki regresyon denklemi kullanılarak hesaplanmışır. 1 y log T y T 1 e = a T βt log( y T ) + u (1) Burada T zaman aralığını, başlangıç yılındaki kişi başına reel gelir yi, T y yılındaki kişi başına reel geliri gösermekedir. β ise yakınsama hızını göseren kasayıdır. Bu kasayının poziif işareli olması yakınsamayı, negaif işareli olması ise uzaklaşmayı göserir. Tabii her iki durumda da kasayının isaisiksel olarak anlamlı olması şarır. Yukarıdaki denklemde β kasayısı iki şekilde elde edilebilir. Birincisi denklemin βt 1 e doğrusal en küçük kareler yönemiyle çözülmesi ve β kasayısının b = T formülünden yararlanılarak hesaplanmasıdır. İkinci yönem ise denklemin doğrusal olmayan en küçük kareler yönemiyle çözülmesi ve β kasayısının direk olarak elde edilmesidir. Bu çalışmada lieraürdeki genel uygulama akip edilerek ikinci yönem kullanılmışır. Tablo 1 de b nin değil β nın ahminleri ve değerleri verilmişir. (1) numaralı denklem ile elde edilen β kasayısı mulak yakınsamayı gösermekedir. Yukarıda da değinildiği gib mulak yakınsama bölgeler arasındaki yapısal farklılıkları dikkae almamakadır. Bu yapısal farklılıkların da dikkae alındığı yakınsama ölçüsü koşullu yakınsamadır. Koşullu yakınsamanın ölçülmesinde bölgesel kukla değişkenler veya büyümeyi ekileyebilecek değişkenler modele eklenmekedir. Bu çalışmada koşullu yakınsama iki şekilde de ölçülmüşür. Bu amaçla aşağıdaki denklemler kullanılmışır. 1 y log T y T 1 e = a T βt log( y T ) + cd + u (2) 1 y log T y T 1 e = a T βt log( y T ) + cd + dr + u (3) Yukarıdaki denklemlerde yer alan D i, iller arasındaki yapısal farklılıkları konrol emek için oluşurulmuş bölgesel kukla değişkendir. Bu değişken illerin doğu ve baı olmak üzere iki gruba ayrılması ve baı grubunda yer alanlara 1, diğerlerine 0 değerinin verilmesiyle oluşurulmuşur. İllerin iki gruba ayrılmasında isaisiki bölge birimleri düzey 1 5 Bu çerçevede 1990 yılında il olan Aksaray ın bu yıldan sonraki verileri Niğde, Baybur un Gümüşhane, Karaman ın Konya, Kırıkkale nin Ankara ile; 1991 yılında il olan Baman ve Şırnak ın verileri Siir ile; 1992 yılında il olan Barın ın verileri Zonguldak ile; 1993 yılında il olan Ardahan ve Iğdır ın verileri Kars ile; 1996 yılında il olan Yalova nın verileri İsanbul, Karabük ün verileri Zonguldak, Kilis in verileri Gazianep ile; 1997 yılında il olan Osmaniye nin verileri Adana ile; 2000 yılında il olan Düzce nin verileri Bolu ile birleşirilmişir

6 sınıflandırmasından yararlanılmışır. Bu sınıflandırmada İsanbul, Baı Marmara, Ege, Doğu Marmara, Baı Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde yer alan iller baı grubuna alınmışır. Ora Anadolu, Baı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Kuzeydoğu Anadolu, Oradoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan iller ise doğu grubuna dahil edilmişir 6. Koşullu yakınsama ölçümünde bölgelerin yapısal özelliklerini yansımak üzere en çok kullanılan değişken arım sekörü kama değerinin oplam gelir içindeki payıdır. Bu çalışmada da iller arasındaki yapısal farklılıkları konrol emek için aynı değişken kullanılmışır. (3) numaralı denklemde yer alan R i, arım sekörü kama değerinin illerin GSYİH düzeyleri içindeki payını gösermekedir. Tarım sekörü kama değerinin payı dönemi için Özöün (1980), dönemi için Özöün (1988) çalışmalarından alınmışır dönemi verileri ise DİE ye aiir. β-yakınsamanın ardından σ-yakınsamanın ölçümüne geçilmişir. Bu amaçla her yıl için illerin kişi başına gelirlerinin sandar sapması hesaplanmış ve zaman içindeki değişimi incelenmişir. Ek olarak iller arasında yakınsama olup olmadığının ölçümünde varyasyon kasayısı da kullanılmışır. Varyasyon kasayısı, her yıl için illerin kişi başına gelirlerinin sandar sapmasının oralamaya bölünmesiyle hesaplanmışır. IV. ANALİZ SONUÇLARI A) β-yakınsama β-yakınsamanın ölçümü için doğrusal olmayan en küçük kareler yönemiyle yapılan regresyon analizinin sonuçları Tablo 1 de verilmekedir. Tablo 1 in ikinci ve üçüncü süunları, (1) numaralı denklem kullanılarak hesaplanan mulak yakınsamayı gösermekedir. İkinci süunda yer alan β kasayıları, Türkiye de iller arasında yakınsamanın değil uzaklaşmanın söz konusu olduğuna işare emekedir dönemi için hesaplanan β kasayısı negaif işarelidir ve yüzde 5 düzeyinde isaisiksel anlamlılığa sahipir. Bu kasayının göserdiğine göre döneminde illerin kişi başına gelirleri arasında yılda yüzde 0.7 oranında uzaklaşma olmuşur. Al dönemler için yapılan hesaplar, bu sonucun oluşmasında döneminde yaşanan gelişmelerin ekili olduğunu gösermekedir. Söz konusu 10 yıllık dönemde yılda yüzde 1 oranında uzaklaşma yaşanmışır dönemine ai β kasayısı da negaif işareli olmakla birlike isaisiksel olarak anlamlılığa sahip değildir dönemine ai β kasayısının işarei ise poziifir ama o da isaisiksel olarak anlamlı değildir. Bu durum son 10 yıllık dönemde iller arasındaki uzaklaşmanın durduğunu ama yakınsamanın da söz konusu olmadığını gösermekedir. Mulak yakınsama ile ilgili bu sonuçları Şekil 2 de yer alan ve illerin kişi başına gelirlerinin büyüme oranları ile başlangıç yılı kişi başına gelirleri arasındaki ilişkiyi göseren grafiklerde de görmek mümkündür. Şekil 2 nin (a) paneli döneminde başlangıç dönemi kişi başına gelir düzeyi düşük olan illerin büyüme oranlarının da düşük kaldığını gösermekedir. (b) ve (c) panellerine göre, ve al dönemlerinde de aynı durum geçerlidir. (d) paneli ise döneminde başlangıç dönemi kişi başına gelir düzeyi düşük olan iller ile yüksek olan illerin büyüme oranları arasında fark olmadığını gösermekedir. 6 Bölgelerin coğrafi konumları ve kapsadıkları iller için Ek 2 ye bakınız

7 Tablo 1. β-yakınsama için doğrusal olmayan regresyon analizi sonuçları Dönem Basi denklem Doğu/baı kukla değişkenini içeren denklem Doğu/baı kukla değişkeni ve arımın payını içeren denklem β R² Β R² β R² ,0070 (-2,526)** ,0067 (-0,758) ,0105 (-2,082)** ,0001 (0,032) 0,076 0,0006 (0,132) 0,008 0,0208 (1,677) 0,057-0,0072 (-0,949) 0,000 0,0053 (1,118) 0,190-0,0036 (-0,645) 0,176 0,0198 (1,068) 0,062-0,0027 (-0,266) 0,040 0,0034 (0,663) 0,202 0,176 0,071 0,051 No: Paranez içindeki sayılar değerleridir. ** işarei %5 düzeyinde anlamlılığı ifade emekedir Yillik oralama büyüme orani ( ) Yillik oralama büyüme orani ( ) yili logarimik reel kisi basina GSYIH düzeyi (a) 1975 yili logarimik reel kisi basina GSYIH düzeyi (b) Yillik oralama büyüme orani ( ) Yillik oralama büyüme orani ( ) yili logarimik reel kisi basina GSYIH düzeyi (c) 1990 yili logarimik reel kisi basina GSYIH düzeyi (d) Şekil 2. Büyüme oranları ve başlangıç yılı logarimik reel kişi başına GSYİH düzeyleri - 6 -

8 Tablo 1 in dördüncü ve beşinci süunları, (2) numaralı denklem kullanılarak hesaplanan koşullu yakınsama sonuçlarını vermekedir. Doğu/baı kukla değişkeninin eklenmesinin modelin açıklayıcılık gücünü arırdığı görülmekedir. Bu modelde dönemi için hesaplanan β kasayısının işarei yakınsama hipoezine uygun olarak poziif çıkmışır. Ancak bu kasayı isaisiksel olarak anlamlığa sahip değildir. Bu sonuç doğu ile baı bölgeleri arasındaki yapısal farklılıklar konrol edildiğinde, döneminde iller arasında yakınsamanın veya uzaklaşmanın olmadığı anlamına gelmekedir. Hesaplanan β kasayıları isaisiksel olarak anlamlı olmadığı için, aynı yorum al dönemler için de geçerlidir. Tablo 1 in alıncı ve yedinci süunları, (3) numaralı denklem kullanılarak hesaplanan koşullu yakınsama sonuçlarını gösermekedir. Doğu/baı kukla değişkenine ek olarak arım sekörünün payının da dahil edilmesiyle modelin açıklayıcılık gücü biraz daha armışır. Ancak burada da isaisiksel olarak anlamlı β kasayıları elde edilememişir. Bu da iller arasında yakınsama veya uzaklaşma olmadığına işare emekedir. Yapılan regresyon analizlerinin sonuçları bir arada değerlendirildiğinde, döneminde illerin kişi başına gelir düzeyleri arasında mulak anlamda bir uzaklaşmanın söz konusu olduğu, bunun da ağırlıklı olarak 1980 li yıllarda yaşanan gelişmelerden kaynaklandığı söylenebilir. İllerin yapısal özelliklerinin dikkae alınması halinde ise uzaklaşma oradan kalkmaka ama yakınsama bulgusuna da ulaşılamamakadır. B) σ-yakınsama β-yakınsamanın varlığı σ-yakınsama için yeerli olmasa da gerekli bir koşuldur (Salai-Marin, 1996). Önceki bölümde yapılan regresyon analizleri sonucunda β-yakınsamanın varlığının espi edilememes Türkiye de iller arasında σ-yakınsamanın da bulunmadığı sinyalini vermekedir. Niekim σ-yakınsamanın ölçümü için illerin yıllık kişi başına gelir düzeylerinin sandar sapması hesaplandığında bu sonuca ulaşılmışır. Tablo 2. Logarimik reel kişi başına GSYİH nin oralaması, sandar sapması ve varyasyon kasayısı Yıllar Oralama Sandar sapma Varyasyon kasayısı Yıllar Oralama Sandar sapma Varyasyon kasayısı ,6030 0,4243 0, ,8057 0,5423 0, ,6888 0,4185 0, ,7856 0,5592 0, ,6988 0,4173 0, ,8468 0,5588 0, ,6946 0,4154 0, ,8546 0,5456 0, ,6730 0,4419 0, ,8896 0,5415 0, ,6317 0,4658 0, ,9237 0,5552 0, ,6557 0,4643 0, ,8846 0,5496 0, ,6466 0,4668 0, ,9153 0,5752 0, ,6679 0,4748 0, ,9639 0,5793 0, ,6843 0,5244 0, ,0316 0,5725 0, ,7093 0,5136 0, ,0616 0,5657 0, ,7474 0,5203 0, ,0166 0,5422 0, ,7970 0,5487 0, ,0100 0,5778 0,

9 Tablo 2 de yer alan veriler illerin kişi başına gelirlerinin sandar sapmasının 1975 yılında 0,4243 olduğunu gösermekedir yılı için ise sandar sapma 0,5778 olarak hesaplanmışır. Buna göre aradan geçen 25 yılda illerin kişi başına gelir düzeylerinin yayılımı armış yani uzaklaşma yaşanmışır. Tablo 2 deki veriler Şekil 3 ile birlike değerlendirildiğinde, iller arasındaki uzaklaşmanın özellikle döneminde gerçekleşiği anlaşılmakadır yılında 0,4658 olan sandar sapma değer 1990 yılında 0,5588 i bulmuşur döneminde ise çok az bir uzaklaşmanın yaşandığı görülmekedir. Bu bulgular mulak β-yakınsamanın ölçümü sonucunda elde edilen bulgularla uyuşmakadır Şekil 3. Sandar sapma Şekil 4. Varyasyon kasayısı - 8 -

10 Hesaplanan varyasyon kasayıları da sandar sapma ile aynı sonucu vermekedir. Tablo 2 deki verilere göre, 1975 yılında 0,0312 olan varyasyon kasayısı 2000 yılında 0,0412 ye çıkmışır. Bu, uzaklaşmanın gösergesidir. Tablo 2 deki varyasyon kasayısı verileri ile Şekil 4 ün beraber incelenmes uzaklaşmanın daha çok döneminin ürünü olduğunu gösermekedir yılında 0,0342 olan varyasyon kasayısı, 1990 yılında 0,0404 ü bulmuşur döneminde ise varyasyon kasayısında çok az arış yaşanmışır. V. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Türkiye nin doğu ve baı bölgeleri arasında gelir düzeyi açısından doğu aleyhine önemli bir farklılık söz konusudur. Bu durum doğudan baıya doğru göçe yol açmaka ve gelişmiş yörelerde çarpık kenleşme ve asayiş sorunlarına neden olmakadır. Bu sorunların önüne geçmek için 1960 lı yılların sonundan bu yana bölgeler arası gelir farklılıklarını azalma amacını güden poliikalar uygulanmakadır. Bu çalışmada bu poliikaların gelir farklılıklarını azalma yönünde bir eki göserip gösermediğ il bazında ve dönemi verileri ele alınarak incelenmişir. Yakınsama hipoezinden ve bu hipoezin es edilmesi için gelişirilen β-yakınsama ve σ-yakınsama ölçülerinden yararlanılarak yapılan araşırmanın sonucunda, ele alınan dönemde iller arasındaki gelir farklılıklarında azalma değil arış olduğu bulgusuna ulaşılmışır. Bu sonuç bölgeler arasındaki gelir farklılıklarını azalmak amacıyla 36 yıldır uygulanmaka olan poliikaların sorgulanması gerekiğini gösermekedir. Uygulamada en büyük sorun kalkınma yolunda deseklenmesine çalışılan il sayısının fazlalılığı gibi görünmekedir. Başlangıça düşük uulan il sayısı zaman içinde siyasi kaygılarla arırılmışır yılında 22 il ile başlayan KÖY poliikasında bugün kapsam alındaki il sayısı 50 dir. KÖY poliikasının ekisizliğinin görülmesi üzerine başlaılan ek uygulamalarda da aynı yanlış yapılmışır de Olağanüsü Hal Bölgesi dahilinde ve çevresinde bulunan 11 ilde yaırımları eşvik emek için çıkarılan yasanın kapsamına kısa sürede 11 il daha ilave edilmişir. Bu yasanın süresinin dolması üzerine Ocak 2004 e çıkarılan yeni eşvik yasasında ise il sayısı 36 ya çıkarılmışır. İl sayısının arırılması eşvik edbirlerinin ekinliğini oradan kaldırmakadır. İl sayısı fazla olduğunda yaırımlar durumu nispeen iyi olan illere yönelmeke ve en az gelişmiş iller fiilen deseklenmemiş olmakadır. İl sayısının fazla olması, desek için ayrılan kaynakların da yeersiz kalmasına yol açmakadır

11 KAYNAKLAR Alınbaş, S., Doğruel, F. ve Güneş, M. (2002) Türkiye de bölgesel yakınsama: kalkınmada öncelikli iller poliikası başarılı mı? VI. ODTÜ Uluslararası Ekonomi Kongres Eylül, Ankara. Aeş, S. (1996) Ekonomik büyümeye yaklaşımlar ve yakınsama sorunu. Çukurova Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergis 6(1), Barro, R. ve Sala-i-Marin, X. (1992) Convergence. Journal of Poliical Economy, 100(2) April, Berber, M. Yamak, R. ve Aran, S. (2000) Türkiye de yakınlaşma hipoezinin bölgeler bazında geçerliliği üzerine ampirik bir çalışma: Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi Bildiriler Kiabı, Bergsröm, F. (1998) Regional policy and convergence of real per capia income among Swedish counies. SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance, No: 284. de la Fuene, A. (2002) Convergence across counries and regions: heory and empirics. UFAE and IAE Working Papers, No: Dobson, S. ve Ramlogan, C. (2002) Convergence and divergence in Lain America, Applied Economics, 34(4), Doğruel, F. ve Doğruel, A.S. (2003) Türkiye de bölgesel gelir farklılıkları ve büyüme. Köse, A.H., Şenses, F. ve Yeldan, E. (der.), İkisa Üzerine Yazılar I: Küresel Düzen, Birikim, Devle ve Sınıflar-Korku Boraav a Armağan içinde, İsanbul, İleişim Yayınları, Erk, N., Aeş, S. ve Direkç T. (2000) Convergence and growh wihin GAP region (Souh Easern Anaolia Projec) and overall Turkey s regions. IV. ODTÜ Uluslararası Ekonomi Kongres Eylül, Ankara. Filizekin, A. (1998) Convergence across indusries and provinces in Turkey. Koç Universiy Working Paper, No: 1998/08. Gezic F. ve Hewings, G.J.D. (2001) Regional convergence and he economic performance of peripheral areas in Turkey. REAL Discussion Papers, No: 01-T-13. Kangasharju, A. (1998) β convergence in Finland: regional differences in speed of convergence. Applied Economics, 30(5) May, Özöün, E. (1980) İller iibariyle Türkiye gayri safi yuriçi hasılası-kaynak ve yönemler, Yayın no: 907, Ankara, Devle İsaisik Ensiüsü. Özöün, E. (1988) Türkiye gayri safi yuriçi hasılasının iller iibariyle dağılımı, Yayın no: 1988/8, İsanbul, İsanbul Ticare Odası Araşırma Bölümü. Sachs, J. D., Bajpa N. ve Ramiah, A. (2002) Undersanding regional economic growh in India. Harvard CID Working Paper, No: 88. Sala-i-Marin, X. (1996) The classical approach o convergence analysis. The Economic Journal, 106(437) July, Siriopoulos, C. ve Aseriou, D. (1998) Tesing for convergence across he Greek regions. Regional Sudies, 32(6) Augus, Yamak, R. ve Yamak, N. (1999) Türkiye de gelir dağılımı ve iç göç. D.E.Ü. Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergis 1(1), hp://www.sbe.deu.edu.r/yayinlar/dergi/dergi01/yamak.hm

12 EK 1. VERİ SETİNDEKİ FARKLILIKLARIN ORTADAN KALDIRILMASI Devle İsaisik Ensiüsü (DİE) arafından yayınlanan iller iibariyle GSYİH veriler 1987 yılı ve sonrası için mevcuur öncesi için ise Erdoğan Özöün arafından yapılan çalışmalar sonucunda üreilen veriler bulunmakadır. Özöün (1980) çalışmasında, dönemine ai iller iibariyle GSYİH verileri yer almakadır. Özöün (1988) çalışmasında ise dönemi için hesaplanan iller iibariyle GSYİH verileri bulunmakadır. Ancak bu üç veri sei arasında birakım farklılıklar vardır. Özöün (1980) çalışmasında iller iibariyle GSYİH verileri sadece cari fiyalar ile hesaplanmışır. Özöün (1988) çalışmasında 1979 sabi fiyalarıyla hesaplanan veriler bulunmakadır. DİE nin iller iibariyle GSYİH verileri ise 1987 yılı sabi fiyalarıyladır. Bir başka farklılık DİE nin verilerinin 1987 sonrasında hesaplanmaya başlayan yeni milli gelir serisine, Özöün ün verilerinin ise eski milli gelir serisine dayanmasıdır. Yeni seri milli geliri eskisine göre yaklaşık yüzde 30 oranında daha yüksek hesaplamakadır. Bu nedenle Özöün ün verileri DİE nin verilerine göre düşük kalmakadır. Veri seindeki bu farklılıkların oradan kaldırılması için şu işlemler yapılmışır: i) İlk aşamada Özöün (1980) den alınan dönemi iller iibariyle oplam GSYİH veriler 1979 yılı sabi fiyalarına çevrilmişir. Bunun için Özöün (1988) de kullanılan yönem izlenmişir. Bu yönem illerin cari fiyalarla sekörel kama değerlerinin, Türkiye nin 1979=100 bazlı hale geirilmiş sekörel deflaörleriyle deflae edilmesine dayanmakadır. Bu hesap için gerekli eski milli gelir serisine ai sekörel deflaörler, DİE, İsaisik Gösergeler, yayınından alınmışır. ii) İlk aşama sonucunda Özöün ün iki çalışmasındaki veriler arasındaki farklılık oradan kaldırılmış ve dönemine ai 1979 yılı sabi fiyalarıyla iller iibariyle oplam GSYİH verileri elde edilmişir. Ancak bu veriler baz yılı farklılığı yanında hesaplanmasında kullanılan milli gelir serisi açısından da hala DİE nin verilerinden farklıdır. İkinci aşamada hem baz yılı hem de milli gelir serisi farklılığını oradan kaldıracak bir işlem yapılmışır. Bunun için önce illerin dönemi GSYİH değerleri Türkiye oplamına bölünmüş ve illerin payları hesaplanmışır. Daha sonra bu paylar, DİE nin söz konusu yıllar için yeni milli gelir serisini kullanarak hesapladığı Türkiye geneline ai 1987 yılı sabi fiyalarıyla GSYİH değerleriyle çarpılmışır. Böylece Özöün ün verileri hem yeni milli gelir serisine uyarlanmış hem de 1987 sabi fiyalı hale geirilmişir. Bu hesapa kullanılan dönemine ai 1987 sabi fiyalarıyla Türkiye nin GSYİH değerler DİE, İsaisik Gösergeler, yayınından alınmışır. iii) İkinci aşama sonucunda elde edilen veriler illerin oplam GSYİH verileridir. Bu verilerden kişi başına GSYİH verilerinin elde edilebilmesi için il nüfuslarına ihiyaç bulunmakadır. Bu nüfus veriler Özöün (1980) ve Özöün (1988) çalışmalarındaki oplam GSYİH verileri kişi başına GSYİH verilerine bölünmek sureiyle elde edilmişir. Daha sonra ikinci aşama sonucunda elde edilen oplam GSYİH verileri bu nüfus verilerine bölünmüşür. Böylece dönemi için 1987 fiyalarıyla iller iibariyle kişi başına GSYİH verileri elde edilmişir. Bu hesapların sonucunda elde edilen veri sei Ek Tablo 1 de verilmişir

13 Çalışmada kullanılan dönemine ai veriler ise Devle Planlama Teşkilaı nın (DPT) inerne siesinden, hp://ekuup.dp.gov.r/bolgesel/goserge/1999/09.xls ve hp://ekuup.dp.gov.r/bolgesel/goserge/2002/08.xls adreslerinden alınmışır

14 Ek Tablo sabi fiyalarıyla iller iibariyle kişi başına GSYİH ( , TL) İller Adana Adıyaman Afyon Ağrı Amasya Ankara Analya Arvin Aydın Balıkesir Bilecik Bingöl Bilis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ

15 Ek Tablo sabi fiyalarıyla iller iibariyle kişi başına GSYİH ( , TL) (Devamı) İller Erzincan Erzurum Eskişehir Gazianep Giresun Gümüşhane Hakkari Haay Ispara İçel İsanbul İzmir Kars Kasamonu Kayseri Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Küahya Malaya Manisa

16 Ek Tablo sabi fiyalarıyla iller iibariyle kişi başına GSYİH ( , TL) (Devamı) İller Kahramanmaraş Mardin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Rize Sakarya Samsun Siir Sinop Sivas Tekirdağ Toka Trabzon Tunceli Şanlıurfa Uşak Van Yozga Zonguldak

17 EK 2. İSTATİSTİKİ BÖLGE BİRİMLERİ DÜZEY 1 SINIFLANDIRMASI Ek Tablo 2. Bölgeler ve kapsadıkları iller İsanbul Baı Marmara Ege Doğu Marmara Baı Anadolu Akdeniz İsanbul Tekirdağ İzmir Bursa Ankara Analya Edirne Aydın Eskişehir Konya Ispara Kırklareli Denizli Bilecik Karaman Burdur Balıkesir Muğla Kocaeli Adana Çanakkale Manisa Sakarya Mersin Afyon Düzce Haay Küahya Bolu K.Maraş Uşak Yalova Osmaniye Ek Tablo 2. Bölgeler ve kapsadıkları iller (Devamı) Ora Anadolu Baı Karadeniz Doğu Karadeniz Kuzeydoğu Anadolu Oradoğu Anadolu Güneydoğu Anadolu Kırıkkale Zonguldak Trabzon Erzurum Malaya Gazianep Aksaray Karabük Ordu Erzincan Elazığ Adıyaman Niğde Barın Giresun Baybur Bingöl Kilis Nevşehir Kasamonu Rize Ağrı Tunceli Şanlıurfa Kırşehir Çankırı Arvin Kars Van Diyarbakır Kayseri Sinop Gümüşhane Iğdır Muş Mardin Sivas Samsun Ardahan Bilis Baman Yozga Toka Hakkari Şırnak Çorum Siir Amasya 16

econstor Make Your Publications Visible.

econstor Make Your Publications Visible. econsor Make Your Publicaions Visible. A Service of Wirschaf Cenre zbwleibniz-informaionszenrum Economics Karaca, Orhan Working Paper Türkiyede Bölgelerarası Gelir Farklılıkları: Yakınsama Var mı? Discussion

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 yılında 726 firma ile 777 milyon dolar ihracat, 44 firma ile 344 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 121 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2016 yılı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması TÜRKİYE DE YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREMSEL RİSK HARİTASI ELDE EDİLMESİ Yard. Doç. Dr. Ahmet TÜRER & Abdullah DİLSİZ (M.S.) 17.02.2005 AMAÇ & KAPSAM Bu çalışmada,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14.12.2016 Karar No : 2016/DK-YED/486 Gündem Konusu : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri KARAR ekleri incelenmiştir. : Yetkilendirme Dairesi

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-3: Toplumsal Olay Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Tablo Listesi...

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI EBE

BÖLGE GRUP SIRALAMASI EBE EBE ADANA İZMİR ANKARA MERSİN KOCAELİ DENİZLİ ESKİŞEHİR KAYSERİ EDİRNE AYDIN ZONGULDAK BALIKESİR TEKİRDAĞ SAKARYA MUĞLA KONYA ANTALYA YALOVA ÇANAKKALE UŞAK KIRKLARELİ AFYONKARAHİSAR BOLU OSMANİYE GİRESUN

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34>

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34> 3.2.2. ECZANELER Osmanlı İmparatorluğu döneminde en eski eczane 1757 yılında Bahçekapı semtinde açılmış olan İki Kapılı Eczahane'dir. İstanbul'da sahibi Türk olan ilk eczahane ise "Eczahane-i Hamdi" adıyla

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016 ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI 2017 TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI İcadiye Mahallesi Çifte Çınar Sokak No 26 Kuzguncuk Üsküdar İstanbul Tel : +90 (216) 383 2200 info@turoyd.org TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD)

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Göç İstatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNK) sonuçları veri tabanı ve 2000 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre,

Detaylı

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 136 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 2007 yılı içinde uygulanacak olan

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ Federal Kampana Torna Makinası Firması; 1999 Yılında kurulmuştur. Federal Otomotiv Ltd. Şti. Otomotiv Servis Ekipmanları sektöründe hizmet vermektedir. Kurulduğundan bu gün müessesemiz, müşterileri ve

Detaylı

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. Uygulamaları TABLO-: BRANŞLARA GÖRE ECZACI DAĞILIMI (008) BRANŞLAR ECZACI SAYISI Bakanlık ve SGK'da Çalışan Eczacılar (Kamu Eczacısı) İlaç Sektöründe

Detaylı

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi On5yirmi5.com Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi Hangi şehrin yaşam standartları daha yüksek, hangi şehirde yaşam daha kolay? Yayın Tarihi : 11 Kasım 2012 Pazar (oluşturma : 2/6/2016) Aylık iş ve

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖDÜL SÜRECİ. Rapor Yazım Esasları

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖDÜL SÜRECİ. Rapor Yazım Esasları Ek-1 EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖDÜL SÜRECİ Raporun Biçimsel Düzeni Rapor Yazım Esasları Times New Roman, 11 punto, 1,15 satır aralığı kullanılacaktır. Paragraf

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut Satış

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/03/2016

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/03/2016 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/03/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma Yaşam Endeksi İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sunumun İçeriği Atık Yönetimi Amaç ve Kapsam Sınıflandırma ve Kriterler Döngüsel Ekonomi Sıfır Atık Atık Yönetimi *Evsel,

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2017

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2017 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2017 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI Umut Oran Basın Açıklaması 27.5.2013 -TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI -SON ÜÇ YILDA KİŞİBAŞINA DÜŞEN TÜKETİCİ BORCU YÜZDE 90 ORANINDA ARTARKEN, AYNI DÖNEMDE TASARRUF NDAKİ ARTIŞ

Detaylı

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma 2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 17-18-19

Detaylı