BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY"

Transkript

1 ISSN T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI

2 CÜLT: 73 SAYI: 2006/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama Þube MŸdŸrlŸÛŸ'nce hazýrlanmaktadýr. DanÝßma, eleßtiri ve šneriler i in haberleßme adresleri: Adres : Mill KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ, Bah elievler/ankara Telefon : (0312) /7256, 7406 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yatýrýlmasý gereken hesap numarasý: KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ Dšner Sermaye Ankara Üßletme MŸdŸrlŸÛŸ Ziraat BankasÝ Mithatpaßa Þubesi Hesap No.: ANKARA/T RKÜYE YÝllÝk abone bedeli: YTL. Tek bir sayýnýn fiatý: 5.00 YTL. VOLUME: 73 NUMBER: 2006/2 Turkish National Bibliography has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bah elievler ANKARA/T RKÜYE Telephone : (90) (312) /7256, 7406 Fax : (90) (312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat BankasÝ Mithatpaßa Þubesi (ANKARA/T RKÜYE) Ministry of Culture and Tourism D SÜM Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD MÜLLë K T PHANE BAÞKANLIÚI ANKARA-2008

3 SUNUŞ Bilimsel ve teknolojik gelişmenin bir sonucu olarak ortaya çõkan bilgi patlamasõ, baş döndürücü bir hõzla insanõ çepeçevre sarmaktadõr. İnsanõn bu bilgi patlamasõndan en iyi ve en verimli bir şekilde faydalanabilmesi; bu bilgiyi denetleyebilmesine, kontrol edebilmesine ve en yüksek düzeyde kullanabilmesine bağlõdõr. Çağõmõzda büyük bir hõzla artan internet kullanõmõ bilgi erişim teknolojisinin hangi düzeye ulaştõğõnõn bir göstergesidir. Gerek elektronik ortamda, gerekse klâsik basõlõ materyaller aracõlõğõ ile bilgiye ulaşmak yaşadõğõmõz çağda bilgi toplumu olmanõn vazgeçilmez unsurlarõndan biridir. Bu nedenle; geriye dönük bilginin denetlenebilmesi ve ileriye yönelik plân ve programõn yapõlabilmesinde bibliyografik çalõşmalarõn önemli bir yeri vardõr. Ulusal bir bibliyografya niteliği taşõyan Türkiye Bibliyografyasõ 1928 yõlõndan beri yayõnlanmakta olup 2527 sayõlõ Basma Yazõ ve Resimleri Derleme Kanunu na göre derlenerek, Milli Kütüphane ye gönderilen yayõnlara ait bibliyografik kayõtlardan oluşur. Türkiye Bibliyografyasõ daha önce basõlõ ortamda hazõrlanmakta iken, gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak 2003 yõlõna ait sayõlardan itibaren CD ortamõna, taşõnarak yayõnlanmaya başlanmõştõr. Arama tarama özelliği ve PDF formatõyla hizmete sunulan bu çalõşmanõn araştõrmacõlara kolaylõklar sağlamasõnõ diliyoruz. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle değerli bilim adamõ ve araştõrmacõlarõmõza daha iyi hizmetler sunmak dileğiyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Başkanõ III

4 P R E S E N T A T I O N The information explosion, which is occured as a result of scientific and technological developments, surrounds the man all around with an amazing speed. Man's making the best and most efficient use of this information explosion depends on his ability to control and manipulate it in the highest level. The Internet utilization, which increases rapidly in our age, is an indicator of the level at which the information technology has reached. Accessing to the information either in electronic environment or through the conventional formats of printed materials is one of the indispensable factors of becoming an information society in the age we live. Consequently, the bibliographic works are very important to be able to control the retrospective information and make a plan for the future. The Turkish National Bibliography, has been publishing since 1928 and is compiled according to the Legal Deposit Act number 2527 and is consisted of bibliographic records sent to the National Library. The Turkish National Bibliograply has formerly been issued in printed form only. But due to the developments in ICT (Information and Communication Technology) starting from 2003 on, it has also been issued in electronic formats. We hope that this work, which is offered to the users with the searchscan feature and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realization of new projects we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI (TB), 1934 tarihli 2527 sayõlõ Basma Yazõ ve Resimleri Derleme Kanunu'na göre derlenerek, Millî Kütüphane'ye gönderilen yayõnlara ait niteleyici kataloglama bilgilerini içeren bibliyografik kayõtlardan oluşur. TB ilkin 1928 yõlõnda, o zamanki Maarif Vekâleti tarafõndan yayõnlanmaya başlamõş, 1935 yõlõnda bibliyografyanõn yayõn sorumluluğunu Derleme Müdürlüğü devralmõş ve 1955 yõlõndan itibaren de Millî Kütüphane tarafõndan hazõrlanmaya başlanmõştõr. Materyaller, AACR (Anglo-American Cataloguing Rules = Anglo-Amerikan Kataloglama Kurallarõ) 2.bs revizyonuna göre kataloglanmakta ve Dewey Onlu Sõnõflama 20. edisyonuna göre sõnõflanmaktadõr. Kataloglama ve Sõnõflama Şube Müdürlüğü, Süreli Yayõnlar Şube Müdürlüğü ile Kitap Dõşõ Materyaller Şube Müdürlüğü'nce hazõrlanan bibliyografik kayõtlar Bibliyografya Hazõrlama Şube Müdürlüğü'ne gönderilir, bibliyografya düzenine uygun hale getirildikten sonra aylõk olarak yayõnlanõr Ocak fasikülünden itibaren bilgisayara dayalõ olarak çõkarõlan TB, 1993 Ocak fasikülünden sonra yeni bir bilgisayar programõ kullanõlarak hazõrlanmaya başlanmõştõr. Yeni bilgisayar programõyla birlikte, bibliyografyada düzen ve içerik açõsõndan bir takõm yenilikler yapõlmõştõr. Bibliyografik kayõtlar, ilgili olduklarõ konular altõnda türlerine göre bölümlenerek listelenmiştir. Bunlar sõrasõyla şöyledir: 1. Kitaplar, 2. Süreli Yayõnlar, 3. Görsel-İşitsel Materyaller. Bibliyografik kayõtlar listelenirken, öncelikle esas alõnan konu numaralarõdõr. Aynõ konu numarasõnda yer alan bibliyografik kayõtlar ise alfabetik olarak listelenmiştir. Konu numaralarõ, her bibliyografik kaydõn sonunda ayrõca belirtilmiştir. İki veya daha fazla konu numarasõna sahip bibliyografik kayõtlar erişilebilirliği kolaylaştõrmak amacõyla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. İlk konu numarasõ bibliyografik kayõtlarõn sol üst köşesinde bulunur ve dizinlerden ulaşõmõ sağlar. Fakat gönderme yapõlan bibliyografik kayõtlarõn başõnda konu numaralarõ yer almaz. Eserin Millî Kütüphane'deki yer numarasõ, bibliyografik kayõtlarõn sağ üst köşesinde verilmektedir. Her fasikülün sonunda yazar adlarõ, eser adlarõ, süreli yayõn adlarõ, görsel işitsel materyal, ISBN ve ISSN olmak üzere altõ ayrõ dizin bulunur. Yõllõk dizinlerde, fasikül numaralarõ Romen rakamlarõyla verilir. Ulusal bibliyografik denetimin tek ve en önemli aracõ olan TB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren, yukarõda açõklanan biçim ve içerikte yayõnlanmaktadõr yõlõna ait fasiküllerden itibaren Türkiye Bibliyografyasõ, CD ortamõnda aylõk olarak üretilmeye başlanmõştõr. Ayrõca yõllõk dizinle birlikte yõllõk olarak da hazõrlanmasõ planlanmaktadõr. V

6 P R E F A C E The Turkish National Bibliography includes indigenous publications with their descriptive cataloging information, received by the National Library according to the Legal Deposit Act dated 1934, numbered The National Bibliography was started by the Ministry of Education in In 1935, the responsibility of publishing the National Bibliography was undertaken by the Directorate of Legal Deposit. Since 1955 it has been published by the National Library. Materials are being catalogued according to the 2 nd edition of 1988 revision of the AACR (Anglo American Cataloguing Rules) and classified according to the 20 th edition of Dewey Decimal Classification System. All the bibliographical records prepared by the Cataloging and Classification Section, the Periodicals Section, and the Audio-Visual Materials Section are forwarded to the Bibliography Preparation Section. After necessary corrections and revisions the bibliography is published monthly. With the introduction of the automated procedures, Turkish National Bibliography's January 1989 issue was published. Since 1993 a new computer program is being utilized for the preparation of the bibliography. The new software has new innovative features in terms of form and content. Bibliographic records are listed according to types of materials under subjects which are shown below: 1. Books 2. Periodicals 3. Audio-Visual Materials During the organization of bibliographic records priority is given to subject numbers. Bibliographic entries which have same subject number are listed alphabetically. Subject numbers are shown at the end of each bibliographic entry. If a bibliographic entry includes two or three subjects numbers, they are also shown in each relevant subject category. The first subject number which appears at the upper left hand corner of the record is also the number which provides access to the bibliographic record through indexes. However, subject numbers are not shown in the referred bibliographic records. A work's stock number at the National Library appears at the upper right hand corner. At the end of each issue, there are six separate indexes which are: authors, corporate bodies, book titles, periodical titles, audio-visual materials, ISBN and ISSN. In the annual indexes issue numbers are given with Roman numerals. It is important to note that the Turkish National Bibliography is the most important and the only publication for the national bibliographic control in the country. This has been achieved with careful preparations and new automated procedures. The Turkish National Bibliography has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. PDF files of bibliographies have been included within the CDs in order to maintain the present system which the researchers familiar with. The whole data VI

7 P R E F A C E of an issue are included in the PDF file which are exactly the same as in printed bibliographies. It has been made easy to have access to bibliographic descriptions in CDs with a browse and search program prepared both in Turkish and English. The program has an indexing mechanism which provides five access points: -Title of the work -Name of the author -Name of the publisher -Series -Subject number. Entries in the index are listed in the alphabetical order and full record can be retrieved. Moreover, there are two different browse and search points: "search record", "search word". Through these points researchers can have quick access to the right record they need. Access to the bibliographic records from the annual author and article title indexes is possible via the fascicle number and the subject order number denoted next to the subject number in parentheses. VII

8 KISALTMALAR ABBREVIATIONS anlatan, -lar anl. arranged arr. arranger arr. Auflage Aufl. augmented augm. ausgabe ausg. ayrõca bakõnõz ayr. bkz. bakõnõz bkz. Band (Almanca) Bd. basõ bs. basõlõş bsl. basõm bs. baskõ bsk. başlangõç bşl. bearbeited bearb. boyut, -u byt. bölüm, -ü blm. bulletin bull. Bülten, -i Bült. century cent. cilt c. Company Co. copyright c Corporation Corp. çõkaran, -lar çõk. çizen, -ler çiz. dergi, -si derg. derleyen, -ler derl. derme-ci derm. dõşkapak d.k. diagram, -s diagr., diagrs. diyagram, -lar diyagr. doğum, -u d. doküman dok. düzenlenmiş dznlm. düzenleyen dznl. edition ed. édition éd. englarged enl. engraved engr. Eser adõ (başka) E.a. (b) Eser adõ (paralel) E.a. (p) Eser adõ E.a. et alii et al. et cetera etc. facsimile, -s facsim.,facsims. faksimile faksim. fascicle fasc. fasikül fsk. folded fold. folio fol. foot, feet ft. fotoğraf fotog. geliştirilmiş genişleten genişletilmiş government gözden geçiren gözden geçirilmiş grafik harita, -lar hazõrlayan, -lar herausgegeben hour, -s Incorporated içkapak id est iğreti ad ilave eden ilave, -ler illustrated illustration, -s imtiyaz sahibi including İntroduction İsadan Önce İsadan Sonra işbirliği eden-ler işleyen, -ler katlanmõş, katlõ kesim kõsaltan kõsaltõlmõş kişisel yayõn levha Limited metni hazõrlayan, -lar milimetre muharrir mukaddeme müdür, -lüğü müessis, -i müstensih mütercim nakleden naşir neşreden neşriyat müdürü new series notlar ekleyen, -ler notlar ilave eden. -ler nouveau, nouvelle number, -s numbered numer numero (Fransõzca) gelişt. gnşl. gnşlm. govt. gözd. geç. gözd. gçrlm. grf. hrt. haz. hrsg. hr. Inc. i.k. i.e. iğr. ad ilv. ed. ilv. illus. illus. imt. sah. incl. İntrod. İ.Ö. İ.S. işb. ed. işl. katl. ksm. ksl. kslm. kiş. yay. lvh. Ltd. met. haz. mm. mhr. mkd. md., mdl. mües. müst. mtrc. nakled. nşr. neşred. neşr. md. new. ser. notl. ekl. not. ilv. ed. nouv. no. numb. nr. no. VIII

9 KISALTMALAR numero (İspanyolca) no. numero (İsveççe) no. numero (İtalyanca) n. nummer nr. ortak yazar ort. yaz. Ortaklõk, -õ Ort. önsöz öns. önsöz yazan, -lar öns. yaz. pafta, -lar pft. part, -s pt., pts. parte pt. parti pt. partie, -s ptie, pties plan pl. planş numarasõ pln. nu. planş pln. portre, -ler prtr. preface pref. preliminary prelim. printing print. privately printed priv. print. pseudonym pseud. publishing pub. rapor rpr. renkli rnk. report rept. resimli res. revised rev. sadeleştirilmiş sadlm. sahip, -bi sah. saniye san. santimetre cm. sayfa, -lar s., ss. second, -s. sec. seçen, -ler seç. seçilmiş seçil. selected sel. selection sel. series ser. sesli sl. ABBREVIATIONS sessiz sz. signature sig. siyah-beyaz s.b. supplement suppl. sütun st. şekil şkl. şerheden şerhed. Şirket, -i Şt., Şti. Şube, -si Şb. tablo tbl. tahminen thm. takõm tk. takma ad t. ad tarih yok t. y. Teil, Theil T., Th. tercüman terc. Territory Ter. tõpkõ basõm tpk. bs. tõpkõ baskõ tpk. bsk. title page t.p. tome t. tomo t. toplayan, -lar topl. translated tr. Türkiye Bibliyografyasõ TB typographical typog. typographie, typographique typ. ulantõ, -lar ul. umgearbeitet umgearb. unaccompained unacc. ve başkalarõ v.b. versus vs. volume, -s v. yaklaşõk yak. yaprak y. yayõn yay. yayõnlayan yayl. yazan, -lar yaz. yer yok Y.y. yüzyõl yy. IX

10 000 GENEL KONULAR Bilgi Veri ißleme Bilgisayar bilimi Bilgisayar programlama, programlar zel bilgisayar yšntemleri BÜBLÜYOGRAFYA Belirli konulardaki eserlerin K T PHANE VE BÜLGÜLENDÜRME KŸtŸphanelerin ißleyißi DiÛer bilgilendirme kaynaklarý GENEL S RELÜ YAYINLAR VE DÜZÜNLERÜ DiÛer dillerde GENEL KURULUÞLAR VE M ZECÜLÜK MŸzecilik (MŸze bilimi) HABER ORTAMLARI, GAZETECÜLÜK DiÛer coûrafi bšlgelerde GENEL KOLEKSÜYONLAR DiÛer dillerde FELSEFE VE PSÜKOLOJÜ Felsefenin eßitli konularý EPÜSTEMOLOJÜ, NEDENSELLÜK, ÜNSANLIK ÜnsanlÝk NORMAL ST (PARANORMAL) OLAYLAR Parapsikoloji ve okkÿltizm (gizcilik) RŸyalar ve esrarlar PSÜKOLOJÜ AlgÝlama, duygular, fizyolojik itkiler Bilin li zihinsel sÿre ler ve zeka Bilin altý ve baßkalaßmýß ruh durumlarý AyrÝmsal ve gelißme psikolojisi UygulamalÝ psikoloji ETÜK (AHLAK FELSEFESÜ) Ekonomik ve meslek etiûi DiÛer ahlaki kurallar ANTÜK, ORTA AÚ, DOÚU FELSEFESÜ DoÛu felsefesi Platoncu felsefe MODERN BATI FELSEFESÜ Almanya ve Avusturya Fransa DiÛer coûrafi bšlgeler DÜN KUTSAL KÜTAP Mektuplar Apocrypha, Pseudopigrapha HIRÜSTÜYAN DÜNBÜLÜMÜ Üsa Mesih ve ailesi HIRÜSTÜYAN SOSYAL DÜNBÜLÜMÜ...15

11 262 Kilise idaresi (Eklesioloji) HIRÜSTÜYAN KÜLÜSESÜ TARÜHÜ Kilise tarihinde mezhepler HIRÜSTÜYANLIK DIÞINDAKÜ DÜNLER KarßÝlaßtÝrmalÝ din Hint kškenli dinler Yahudilik Üslam DiÛer dinler TOPLUM BÜLÜMLERÜ Sosyoloji ve antropoloji Toplumsal etkileßim Toplumsal sÿre ler Toplumsal davranýßý etkileyen etmenler Sosyal gruplar KŸltŸr ve kurumlar Topluluklar GENEL ÜSTATÜSTÜKLER Asya'nÝn SÜYASAL BÜLÜMLER Yšnetim ve devlet sistemleri Devletin šrgÿtlÿ gruplarla ilißkisi YurttaßlÝk haklarý ve siyasal haklar Siyasal sÿre UluslararasÝ gš ve sšmÿrgecilik UluslararasÝ ilißkiler EKONOMÜ Emek ekonomisi Finansman ekonomisi Toprak ekonomisi Sosyalizm ve ilgili sistemler Kamu maliyesi UluslararasÝ ekonomi retim Makroekonomi ve ilgili konular HUKUK UluslararasÝ hukuk (Devletler hukuku) Anayasa ve idare hukuku Askerlik, vergi, ticaret, sanayi hukuku Sosyal, iß, refah hukuku ve ilgili hukuk Ceza hukuku zel hukuk Mahkemeler KAMU Y NETÜMÜ Merkezi idarelerin Yerel yšnetimlerin (Belediyeler) TŸrkiye'de Askerlik bilimi...57

12 359 Deniz kuvvetleri ve savaßý TOPLUMSAL HÜZMETLER VE DERNEKLER Toplumsal refah sorunlarý ve hizmetleri DiÛer toplumsal sorunlar ve hizmetler Kriminoloji Dernekler Sigorta EÚÜTÜM Okul yšnetimi ÜlkšÛretim OrtašÛretim Yetißkin eûitimi YŸksekšÛretim TÜCARET, ÜLETÜÞÜM, TAÞIMACILIK Ü ticaret UluslararasÝ ticaret (DÝß ticaret) Ületißim TelekomŸnikasyon TaßÝmacÝlÝk YŸzey taßýmacýlýûý GELENEKLER, G RG, HALKBÜLÜM Giyim ve kißisel gšrÿnÿm Halkbilim (folklor) DÜL VE DÜLBÜLÜM Standart kullaným T RK DÜLÜ TŸrk e'nin yazý sistemi ve fonolojisi TŸrk e ile ilgili sšzlÿkler TŸrk e'nin yapýsal sistemi (grameri) TŸrk e'nin tarihi, coûrafi gelißimi TŸrk e'nin kullanýmý OsmanlÝca ve diûer TŸrk dilleri ÜNGÜLÜZCE VE ESKÜ ÜNGÜLÜZCE Üngilizce'nin kullanýmý ÜTALYAN, RUMEN, RETO-RUMEN DÜLLERÜ Ütalyanca ile ilgili sšzlÿkler DÜÚER DÜLLER DoÛu Hint-Avrupa ve Kelt dilleri Afro-Asyatik diller Sami dilleri DOÚA BÜLÜMLERÜ VE MATEMATÜK Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß MATEMATÜK Cebir ve sayý kuramý Geometri ASTRONOMÜ VE ÜLGÜLÜ BÜLÜMLER Belirli gšk cisimleri ve olaylarý FÜZÜK KÜMYA VE ÜLGÜLÜ BÜLÜMLER Fiziksel ve kuramsal kimya Organik kimya...141

13 570 YAÞAM BÜLÜMLERÜ Biyoloji BÜTKÜ BÜLÜMLERÜ (BOTANÜK BÜLÜMLER) Bitkibilim ZOOLOJÜ BÜLÜMLERÜ (HAYVANBÜLÜMLERÜ) Zooloji (Hayvanbilim) SoÛukkanlÝ omurgalýlar BalÝklar TEKNOLOJÜ (UYGULAMALI BÜLÜMLER) TIP BÜLÜMLERÜ TIP Ünsan anatomisi Ünsan fizyolojisi SaÛlÝÛÝn gelißtirilmesi Farmakoloji ve tedavi HastalÝklar Cerrahi ve ilgili konular KadÝn hastalýklarý ve doûum M HENDÜSLÜK VE ÜLGÜLÜ ÜÞLER MŸhendisliÛin diûer dallarý TARIM VE ÜLGÜLÜ TEKNOLOJÜLER Teknikler, gere ler, malzemeler Bah e bitkileri (Bah ecilik, hortikÿltÿr) HayvancÝlÝk EV EKONOMÜSÜ VE AÜLE YAÞAMI Yiyecek ve i ecek Yemekler ve yemek servisi Dikiß, giyim, kißisel yaßam Kamuya ait evlerin yšnetimi ocuk yetißtirme ve evde bakým Y NETÜM VE YARDIMCI HÜZMETLER BŸro hizmetleri Muhasebe Genel yšnetim ReklamcÝlÝk ve halkla ilißkiler KÜMYA M HENDÜSLÜÚÜ Temizleme ve ilgili teknolojiler BELÜRLÜ R NLERÜN ÜMALATI Giysi ve aksesuvarlar BÜNALAR SANATLAR G ZEL SANATLAR SšzlŸkler, ansiklopediler Galeriler, mÿzeler, šzel koleksiyonlar Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß MÜMARLIK PLASTÜK SANATLAR HEYKELTRAÞLIK Oyma ve oymacýlýk Seramik sanatlarý Madenden yapýlmýß sanat ŸrŸnleri ÜZGÜ SANATLARI VE DEKORATÜF SANATLAR...172

14 741 izim ve izimler Dekoratif sanatlar Dokuma sanatlarý RESÜM SANATI VE RESÜMLER Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß M ZÜK Genel ilkeler ve mÿzikal bi imler Vokal mÿzik Telli algýlar (Kordofonlar) flemeli algýlar (Nefesliler) DÜNLENCE, EGLENCE VE G STERÜ SANATLARI Topluluk šnÿndeki gšsteriler Salon oyunlarý ve eûlenceleri Salon beceri oyunlarý Atletik ve a Ýkhava sporlarý ve oyunlarý AtlÝ sporlar ve hayvan yarýßmalarý EDEBÜYAT VE RETORÜK Felsefe ve kuram Retorik ve edebi eser koleksiyonlarý Edebi tarih ve eleßtirel deûerlendirme T RK E EDEBÜYAT TŸrk e ßiir TŸrk e tiyatro TŸrk e roman ve hikaye TŸrk e denemeler TŸrk e mektuplar TŸrk e hiciv ve mizah TŸrk e eßitli eserler OsmanlÝca edebiyat ÜNGÜLÜZCE VE ESKÜ ÜNGÜLÜZCE EDEBÜYAT Üngiliz tiyatrosu Üngiliz romaný ve hikayesi Üngiliz edebiyatýnda eßitli eserler CERMEN (TEUTONÜK) DÜLLER EDEBÜYATI Almanca ßiir Almanca roman ve hikaye Almanca eßitli eserler DiÛer Cermen (Teutonik) edebiyatý LATÜN K KENLÜ DÜLLER EDEBÜYATI FransÝzca tiyatro FransÝzca roman ve hikaye FransÝzca denemeler FransÝzca eßitli eserler ÜTALYANCA, RUMENCE EDEBÜYAT Ütalyanca eßitli eserler Rumence ve Reto-Rumen edebiyatý ÜSPANYOL VE PORTEKÜZ DÜLLERÜ EDEBÜYATI Üspanyolca tiyatro...256

15 863 Üspanyolca roman ve hikaye Üspanyolca eßitli eserler Portekizce KLASÜK YUNAN EDEBÜYATI Modern Yunan edebiyatý DÜÚER DÜLLERÜN EDEBÜYATI DoÛu Hint-Avrupa ve Kelt edebiyatý Afro-Asyatik edebiyat Sami edebiyatý DoÛu ve GŸneydoÛu Asya edebiyatý COÚRAFYA VE TARÜH Tarihin felsefe ve kuramý Tarih eûitimi, araßtýrmasý, ilgili konular DŸnya tarihi COÚRAFYA VE SEYAHAT Avrupa'da coûrafya ve seyahat Asya'da coûrafya ve seyahat Afrika'da coûrafya ve seyahat BÜYOGRAFÜ, ÞECERE, NÜÞANLAR (ÜNSÜGNÜA) Þecere, isimler, nißanlar (insignia) 'A KADAR ESKÜ AÚ TARÜHÜ 'ye kadar Mezopotamya ve Üran 'e kadar Yunanistan GENEL AVRUPA TARÜHÜ BATI AVRUPA DoÛu Avrupa Sovyetler BirliÛi GENEL ASYA TARÜHÜ UZAKDOÚU OrtadoÛu (YakÝndoÛu) Orta Asya GENEL AFRÜKA TARÜHÜ MÝsÝr ve Sudan...271

16 000 GENEL KONULAR 001 Bilgi 2006 AD Vatandaß, AydoÛan, Apokalipse : kýyametin gizli tarihi / AydoÛan Vatandaß. Ñ 17. bsk. Ñ Üstanbul : Timaß YayÝnlarÝ, 155 s. : res., ßkl. ; 20 cm. Ñ (Timaß YayÝnlarÝ ; 603. YaßadÝÛÝmÝz dÿnya dizisi ; 13) S.N.: ; D.M ISBN II. Seri Veri ißleme Bilgisayar bilimi 2006 AD Bilgisayar šûreniyorum, Ñ 2. bsk. Ñ Üstanbul : Pusula, vi, 691 s. : ßkl., tbl. ; 20 cm. Ñ (Pusula ; 141) S.N.: ; D.M ISBN I. Seri AD šlkesen, Rifat, Network TCP/IP UNIX : -el kitabý- / Rifat šlkesen. Ñ 4. bs. Ñ Üstanbul : Papatya YayÝncÝlÝk, 260 s. : ßkl., tbl. ; 21 cm. Dizin vardýr. Kaynak a: 253. s. S.N.: ; ISBN , AD YÝldÝrÝmoÛlu, Murat, Her yšnÿyle internetin altyapýsý TCP/IP / Murat YÝldÝrÝmoÛlu. Ñ 9. bsk. Ñ Üstanbul : Pusula YayÝncÝlÝk, 219 s. : ßkl. ; 24 cm. Ñ (Pusula ; 136) Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. S.N.: ; D.M ISBN II. Seri Bilgisayar programlama, programlar 2006 AD Algan, Sefer Her yšnÿyle C# / Sefer Algan. Ñ 4. bsk. Ñ Üstanbul : Pusula, [18], 781 s. : ßkl., tbl. ; 24 cm. Ñ (Pusula ; 99) Kaynak a: 781. s. S.N.: ; D.M ISBN II. Seri zel bilgisayar yšntemleri 2006 BD Usta, Mehtap Bilgisayar grafiûinin šûrenci yaratýcýlýûýna etkilerinin šûretmen ve šûrenci gšrÿßlerine gšre deûerlendirilmesi / Mehtap Usta. Ñ ix, 179, [6] y. : tbl. ; 29 cm. Anket formu i erir. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2006/ , BÜBLÜYOGRAFYA 016 Belirli konulardaki eserlerin 2006 BD 729 SŸmer, Aynur TŸrk Folklor AraßtÝrmalarÝ Dergisi yayýncýlýûýnda Ühsan HÝn er'in yeri / Aynur SŸmer. Ñ , , K T PHANE VE BÜLGÜLENDÜRME 2006 AD Bilar, Ender, KŸtŸphaneciliÛimiz ile 21. yÿzyýla / Ender Bilar. Ñ 1. bs. Ñ Edirne : TŸrk 1

17 KŸtŸphaneciler DerneÛi Edirne Þubesi, 1999 (Üstanbul : Acar MatbaacÝlÝk) 144 s. : fotoû., tbl. ; 20 cm. Ñ (TŸrk KŸtŸphaneciler DerneÛi Edirne Þubesi yayýnlarý ; no: 31) Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. Kaynak a bšlÿm sonlarýndadýr. S.N.: ; D.M ISBN II. Seri KŸtŸphanelerin ißleyißi 2006 BD zcan, Setenay TŸrkiye'de e-devlet alýßmalarý / Setenay zcan. Ñ vi, 174 y. : ßkl., tbl. ; 29 cm. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2006/ , DiÛer bilgilendirme kaynaklarý 2006 BD Keleß, zgÿl ÜlkšÛretim 4. ve 5. sýnýf šûrencilerinde kitap okuma alýßkanlýûýnýn incelenmesi / zgÿl Keleß. Ñ viii, 119 y. : tbl. ; 29 cm. Anket formu i erir. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2006/ , SŸreli YayÝnlar 2006 SB SšÛŸt kitap. Ñ 2. sayý (2004)-. Ñ Ankara : Ali Akbaß, c. : res. ; 28 cm. AylÝk, AylÝk kitap tanýtým dergisi. S.N.: GENEL S RELÜ YAYINLAR VE DÜZÜNLERÜ 059 DiÛer dillerde SŸreli YayÝnlar 2006 SB 32 Gšzlem. Ñ 2. sayý (Haziran 2005)-. Ñ Kocaeli : Candan Tufan, , SB Haber revizyon. Ñ 3. sayý (Mart-Nisan 2005)-. Ñ Üstanbul : Rabia zden Kazan, c. : res. ; 30 cm. 2 aylýk, Mart-Nisan S.N.: SB Simgesel. Ñ 9. sayý (Haziran-Temmuz- AÛustos 2004)-. Ñ Üstanbul : Novamedya, c. : res. ; 27 cm. 3 aylýk, S.N.: ISSN GENEL KURULUÞLAR VE M ZECÜLÜK 069 MŸzecilik (MŸze bilimi) 2006 BD SŸdor, Serdar Anadolu medeniyetleri mÿzesinin interaktif CD yoluyla ilkšûretim altýncý kademe šûrencilerine tanýtýlmasý / Serdar SŸdor. Ñ 127 y. : res., fotoû., hrt., tbl. ; 29 cm. Anket formu i erir. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2006/ ,

18 070 HABER ORTAMLARI, GAZETECÜLÜK 2006 BD Kaliyeva, Gulzada Haber deûeri a ÝsÝndan televizyon haberlerinde magazin unsuru: TŸrk ve Kazak televizyonlarý Ÿzerine bir karßýlaßtýrma / Gulzada Kaliyeva. Ñ xiv, 168 y. : tbl. ; 29 cm. Tez (Master) - Gazi niversitesi. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2006/ , AD BehramoÛlu, Ataol, KimliÛim: insan / Ataol BehramoÛlu. Ñ 2. bsk. Ñ Üstanbul : Cumhuriyet KitaplarÝ, 352 s. ; 20 cm. Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN AD ErdoÛ, Fedai BaßkanlÝktan padißahlýûa / Fedai ErdoÛ. Ñ Üstanbul : Gšlge YayÝncÝlÝk, 157 s. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN , AD Oral, Zeynep Meslek yarasý / Zeynep Oral. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : DoÛan Kitap ÝlÝk, 178 s. ; 23 cm. S.N.: ; D.M ISBN : 10 YTL AD Duru, Abdulkadir, BŸyŸk haným / AbdŸlkadir Duru. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : zden BasÝn YayÝn, 146 s. ; 19 cm. Eser, yazarýn " zden Gazetesi"nde yayýnlanan kšße yazýlarýný i erir. S.N.: ; D.M ISBN AD Bilar, Ender, YazÝlÝ kÿltÿrden dijital kÿltÿre KÝrkpÝnar / Ender Bilar. Ñ 1. bsk. Ñ Edirne : TŸrk KŸtŸphaneciler DerneÛi Edirne Þubesi, 2005 (Üstanbul : Alkan MatbaasÝ) 88 s. : rnk. res. ; 20 cm. Ñ (TŸrk KŸtŸphaneciler DerneÛi Edirne Þubesi yayýnlarý ; no: 40) Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. Kaynak a: 80. s. S.N.: ; D.M ISBN II. Seri DiÛer coûrafi bšlgelerde 2006 AD Lo ke meldavan nuestros padres : BabalarÝmÝzÝn gazetelerinden = From our fathers' newspapers / kompilado por / derl RÝfat Birmizrahi ; compiled by: RÝfat Birmizrahi ; produksyon / tercÿme / translation: Ninet Bivas, Leon Keribar. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Gšzlem Gazetecilik BasÝn ve YayÝn, xiv, 661 s. ; 20 cm. Metin, Ladino dili-tÿrk e-üngilizce paralel. S.N.: ; D.M ISBN I. Birmizrahi, RÝfat. II. Birmizrahi, RÝfat. III. Bivas, Ninet. IV. Keribar, Leon. V. E.a.(b)

19 2006 AD Eryaßar, SŸreyya, UÛur Mumcu/AtatŸrk ŸlŸk / SŸreyya Eryaßar. Ñ 1. bsk. Ñ Edirne : TŸrk KŸtŸphaneciler DerneÛi Edirne Þubesi, 1993 (Ankara : Ertem MatbaasÝ) 47 s. ; 19 cm. Ñ (TŸrk KŸtŸphaneciler DerneÛi Edirne Þubesi yayýnlarý ; no: 11. AraßtÝrma dizisi ; no: 1) Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. Bibliyografik bilgi i erir. S.N.: ; D.M ISBN II. Seri , GENEL KOLEKSÜYONLAR 089 DiÛer dillerde 2006 AD Baykal, Derya, 'Þeker'leme yapmayýn hayatý yakalayýn / Derya Baykal. Ñ 7. bsk. Ñ Üstanbul : Medya+ik YayÝnlarÝ, 110 s. : res. ; 20 cm. Ñ (Medya+ik YayÝnlarÝ ; 2005/02. GŸncel kitaplar ; 01) S.N.: ; D.M ISBN II. Seri AD Baykal, Derya, 'Þeker'leme yapmayýn hayatý yakalayýn / Derya Baykal. Ñ 6. bsk. Ñ Üstanbul : Medya+ik YayÝnlarÝ, 110 s. : res. ; 20 cm. Ñ (Medya+ik YayÝnlarÝ ; 2005/02. GŸncel kitaplar ; 01) S.N.: ; D.M ISBN II. Seri AD Ramazan adýrýnda Ürfan SofrasÝ (9. : 2004 : Üstanbul) Ramazan adýrýnda Ürfan SofrasÝ, 9 / yayýna hazýrlayan: Fatma Coßkun, Bahattin Albayrak. Ñ Üstanbul : BaÛcÝlar Belediyesi, s. : rnk. res. ; 24 cm. Eser, BaÛcÝlar Belediyesi 2004 RamazanÝ kÿltÿrel etkinlikleri kapsamýnda yeralan a Ýkoturum ve konferanslardan olußmaktadýr. S.N.: ; D.M I. Coßkun, Fatma. II. Albayrak, Bahattin. II FELSEFE VE PSÜKOLOJÜ 102 Felsefenin eßitli konularý 2006 AD otuksšken, BetŸl, Radyoda felsefe / BetŸl otuksšken. Ñ Üstanbul : ÜnkÝl p, 195 s. ; 20 cm. Arka kapakta yazarýn resmi ve kýsa biyografisi vardýr. S.N.: ; D.M ISBN AD 2044 Krißnamurti, J. (Jiddu), FarklÝ bir yaßam : Profesšr Allan W Anderson ile sšyleßi / J. Krishnamurti ; eviren: Meltem AndÝrÝ. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Ayna YayÝnevi, 181.4, EPÜSTEMOLOJÜ, NEDENSELLÜK, ÜNSANLIK 128 ÜnsanlÝk 2006 AD Arvas, Seyyid Ahmet, ÜnsanÝn yalnýzlýûý / S. Ahmet Arvasi. Ñ 2. bsk. Ñ Üstanbul : BabÝali KŸltŸr YayÝncÝlÝÛÝ, 4

20 176 s. ; 21 cm. Ñ (BabÝali KŸltŸr YayÝncÝlÝÛÝ ; 22. DŸßŸnce ; 4. S. Ahmet Arv si bÿtÿn eserleri ; 4) Eserde, yazarýn resmi ve kýsa biyografisi vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : 6.50 YTL. II. Seri NORMAL ST (PARANORMAL) OLAYLAR 133 Parapsikoloji ve okkÿltizm (gizcilik) 2006 AD Anadol, Cemal Tarihten gÿnÿmÿze kadar doûu ve batý kÿltÿrlerinde halk inanýßlarý bÿyÿ (sihir-týlsým-cin arpmasý) / Cemal Anadol. Ñ Üstanbul : Bilge KarÝnca, 384 s. ; 20 cm. Ñ (Bilge KarÝnca ; genel yayýn nu: 120) Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN II. Seri AD Astroloji atlasý / editšr: Nil YŸzbaßÝoÛlu. Ñ Üstanbul : Boyut, 143 s. : res., ßkl., tbl. ; 21 cm. S.N.: ; D.M ISBN I. YŸzbaßÝoÛlu, Nil AD Morse, Melvin IßÝÛa bir adým kala : ocuklarda gšrÿlen "šlÿme yakýn deneyim" vakalarý / Melvin Morse, Paul Perry ; eviri: Esen Bahar Aslantepe. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Dharma, 223 s. ; 21 cm. zgÿn eseradý: Closer to the light -learning from the near-death experiences of children. S.N.: ; D.M ISBN : YTL. I. Perry, Paul. II. Aslantepe, Esen Bahar. II RŸyalar ve esrarlar 2006 AD RŸya tabirleri ve bur lar / hazýrlayan: Halit KaraoÛlu Bur lar. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Assos YayÝnlarÝ, s. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN I. KaraoÛlu Bur lar, Halit , PSÜKOLOJÜ 2006 AD Hall, Calvin S. Jung psikolojisinin ana izgileri / Calvin S. Hall, Vernon J. Nordby ; TŸrk esi: Ender GŸrol. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Cem YayÝnevi, 134 s. ; 20 cm. Bibliyografik bilgi i erir. S.N.: ; D.M ISBN I. Nordby, Vernon J. II. GŸrol, Ender. III. E.a AlgÝlama, duygular, fizyolojik itkiler 2006 AD Chapman, Gary Beß sevgi dili / Gary Chapman ; Üngilizce'den eviren: BetŸl elik. Ñ Üstanbul : Sistem YayÝncÝlÝk, 226 s. ; 20 cm. Ñ (Sistem YayÝncÝlÝk ; 88. KadÝn-erkek dizisi) zgÿn eseradý: The five love languages. S.N.: ; D.M ISBN X : 9 YTL. I. elik, BetŸl. I III. Seri ,

21 2006 AD Chapman, Gary ocuklar i in beß sevgi dili / Gary Chapman, Ross Campbell ; Üngilizceden eviren: Pelin Ozaner. Ñ 6. bs. Ñ Üstanbul : Sistem YayÝncÝlÝk, 254 s. ; 20 cm. Ñ (Sistem YayÝncÝlÝk ; 386. Ana-baba- ocuk dizisi) zgÿn eseradý: The Five love languages of children. S.N.: ; D.M ISBN I. Campbell, Ross. II. Ozaner, Pelin. III. E.a. IV. Seri , AD DuralÝ, RŸyhan, Sevgiliye / RŸyhan DuralÝ. Ñ 3. bsk. Ñ Üstanbul : Kar YayÝnlarÝ, 189 s. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN , AD HÝn er, Onur, Cennet imk nsýz aßk mÿmkÿn / Onur HÝn er. Ñ 1. bsm. Ñ Üstanbul : Alfa, vi, 185 s. ; 20 cm. Ñ (Alfa yayýnlarý ; Edebiyat-deneme ; 26) S.N.: ; D.M ISBN II. Seri BD zdemir, Kamuran Romantik ilißkilerde kendini ayarlama: prototip analiz yšntemiyle bir uygulama / Kamuran zdemir. Ñ xiv, 199 y. : tbl. ; 29 cm. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2006/ , BD KaÛan, Sertan eßitli spor dallarýnda yarýßma šncesi ve yarýßma sonrasý kaygýnýn psikolojik ve fizyolojik deûißimlerinin karßýlaßtýrýlmasý / Sertan KaÛan. Ñ xvii, 142 y. : ßkl., tbl. ; 29 cm. Tez (Doktora) - Hacettepe niversitesi. Kaynak a: yy. S.N.: ; D.M , BD YÝlmaz, Vesile ocuk sporcularda durumluk yarýßma kaygýsý bileßenleri ve durumluk kaygýnýn optimal fonksiyon aralýklarý (IZOF) ile karßýlaßtýrýlmasý / Vesile YÝlmaz. Ñ [13], 89 y. : grf., ßkl., tbl. ; 29 cm. Tez (YŸksek lisans) - Hacettepe niversitesi. Kaynak a: yy. S.N.: ; D.M , Bilin li zihinsel sÿre ler ve zeka 2006 AD YÝldÝrÝm, Ramazan, Ûrenmeyi šûrenmek / Ramazan YÝldÝrÝm. Ñ 10. bs. Ñ Üstanbul : Sistem YayÝncÝlÝk, 179 s. : res., ßkl. ; 19 cm. Ñ (Sistem YayÝncÝlÝk ; 147. Kißisel gelißim dizisi) Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN II. Seri AD Sadhu, Mouni Konsantrasyon : adým adým zihinsel ve ruhsal hakimiyet / Mouni Sadhu ; 6

22 eviri: Murat SaÛlam. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Hermes YayÝnlarÝ, 236 s. ; 20 cm. Ñ (Hermes YayÝnlarÝ ; 9) zgÿn eseradý: Concentration. S.N.: ; D.M ISBN : 12 YTL. I. SaÛlam, Murat. I III. Seri AD 1231 Carter, Arnold (Arnold Nick) Etkin iletißim kurun / Arnold "Nick" Carter ; eviren: Zeynep GŸden. Ñ 2. bs. Ñ Üstanbul : Arion YayÝnevi, 808.5, , Bilin altý ve baßkalaßmýß ruh durumlarý 2006 AD Hathaway, Michael R Hipnoz / Michael R. Hathaway ; eviren: mit Þensoy. Ñ Üstanbul : Morpa KŸltŸr YayÝnlarÝ, 343 s. ; 20 cm. zgÿn eseradý: Hypnosis book. S.N.: ; D.M ISBN I. Þensoy, mit. I AD 1256 CŸceloÛlu, DoÛan, 'Keßke'siz bir yaßam i in iletißim / DoÛan CŸceloÛlu. Ñ 24. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, 158.2, BD 738 Þen, Sultan SÝnÝf i i iletißimde beden dili : (Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi šûretmenlerinin beden dilini kullanma dÿzeylerinin belirlenmesine yšnelik bir araßtýrma) / Sultan Þen. Ñ , , AyrÝmsal ve gelißme psikolojisi 2006 AD Littauer, Florance KißiliÛinizi tanýyýn : melankolik, gÿ lÿ klorik, popÿler optimist barýß Ýl soûukkanlý / Florence Littaur ; Üngilizce'den eviren : Demet Dizman. Ñ 14.bs. Ñ Üstanbul : Sistem YayÝncÝlÝk, 224, [4] s. ; 20 cm. Ñ (Sistem YayÝncÝlÝk ; 061. Kißisel gelißim dizisi) zgÿn eseradý : Personality puls. S.N.: ; D.M ISBN I. Dizman, Demet. I III. Seri AD Hogan, Kevin ÜstediÛiniz kißiye 8 dakikada nasýl evet dedirtirsiniz? : [etkileme sanatý] / [Kevin Hogan] ; eviri: Taner Gezer. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Yakamoz YayÝncÝlÝk, 232 s. ; 21 cm. zgÿn eseradý: The science of influence : how to get anyone to say "yes" in 8 minutes or less. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN I. Gezer, Taner. I AD Murat, MŸrŸvvet EFT : duygusal šzgÿrlÿk tekniûi / MŸrŸvvet Murat. Ñ 2. bs. Ñ Üstanbul : Sistem YayÝncÝlÝk, 153 s. : res. ; 20 cm. Ñ (Sistem YayÝncÝlÝk ; 480. SaÛlÝklÝ yaßam dizisi) Kaynak a eserin sonundadýr. S.N.: ; D.M ISBN : 7.50 YTL. II. Seri

23 2006 AD zer, A. Kadir "Ben" deûeri tiryakiliûi : duygusal gerilimle baß edebilme / A. Kadir zer. Ñ 7. bs. Ñ Üstanbul : Sistem YayÝncÝlÝk, 189, [3] s. ; 20 cm. Ñ (Sistem YayÝncÝlÝk ; 238. Kißisel gelißim dizisi/kadir zer kitaplýûý) Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. Kaynak a eserin sonundadýr. S.N.: ; D.M ISBN : 9 YTL. II. Seri AD Sayar, Kemal, Kalbin direnißi / Kemal Sayar. Ñ 2. bsk. Ñ Üstanbul : Karakalem, 180 s. ; 20 cm. Ñ (Karakalem ; 39) Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. S.N.: ; D.M ISBN II. Seri AD Coßkuner, Ayße Üzci, Bu zamanda anne-baba olmak / Ayße Coßkuner Üzci. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Pozitif, 142 s. ; 21 cm. Ñ (Pozitif ; 15. Rehber yazýlarý ; 3) S.N.: ; D.M ISBN II. Seri , AD 1724 Ghazal, Michel Ye yemeûini kes sesini! : ebeveynocuk anlaßmazlýklarýna deûißik bir yaklaßým / Michel Ghazal ; TŸrk esi: Filiz NayÝr Deniztekin ; desenler: Antoine ChŽreau. Ñ 2. bs. Ñ Üstanbul : VarlÝk, , AD Kara, HŸseyin Beni anlayýn : ocuûu tanýmak / HŸseyin Kara. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Yasem YayÝnlarÝ, 246 s. ; 19 cm. Kaynak a: 246. s. S.N.: ; D.M ISBN AD 1940 Navaro, Leyl Ger ekten beni duyuyormusun? / Leyl Navaro. Ñ 13. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, 649.1, AD SaygÝlÝ, Sefa, ocuklarda davranýß bozukluklarý / Sefa SaygÝlÝ. Ñ zel bsk. Ñ Üstanbul : Elit KŸltŸr YayÝnlarÝ, 190 s. : res. ; 21 cm. S.N.: ; D.M ISBN : 2.90 YTL , AD Yavuzer, Halžk, ocuk eûitimi el kitabý / Haluk Yavuzer. Ñ 20. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, 176 s. : res ; 20 cm. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : YTL , BD 489 Duman, GŸlbin aûlar ocuûun zihinsel gelißimi ile sanatsal gelißimi arasýndaki ilgi / GŸlbin aûlar Duman. Ñ , ,

24 2006 AD 1818 Chapman, Gary ocuklar i in beß sevgi dili / Gary Chapman, Ross Campbell ; Üngilizceden eviren: Pelin Ozaner. Ñ 6. bs. Ñ Üstanbul : Sistem YayÝncÝlÝk, , BD 476 Ünan, BirgŸl Ana sýnýfý ocuklarýnýn duygu ve dÿßÿncelerini ifade etmelerinde ocuk resimlerinin šnemi : (6 yaß grubu) / BirgŸl Ünan. Ñ , , BD Seven, Serdal 6 yaß ocuklarýnýn sosyal beceri dÿzeyleri ile baûlanma durumlarý arasýndaki ilißkilerin incelenmesi / Serdal Seven. Ñ viii, 136 y. : tbl. ; 29 cm. Tez (Doktora) - Gazi niversitesi. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2006/ , AD Apuhan, Recep ÞŸkrŸ, Ergenlerle iletißim / Recep ÞŸkrŸ Apuhan. Ñ 2. bsk. Ñ Üstanbul : Timaß YayÝnlarÝ, 253 s. ; 21 cm. Ñ (Timaß YayÝnlarÝ ; Aile kitaplýûý dizisi ; 33) S.N.: ; D.M ISBN II. Seri BD Bozkurt, Yahya yaß grubu tutuklu olan ve olmayan ergenlerin reddetme becerilerinin bazý deûißkenler a ÝsÝndan incelenmesi / Yahya Bozkurt. Ñ vii, 89, [7] y. : tbl. ; 29 cm. Anket formu i erir. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2006/ , BD YÝldÝrÝm, Murat Sosyal beceri eûitiminin lise 2. sýnýf šûrencilerinin utanga lýk dÿzeylerine etkisi / Murat YÝldÝrÝm. Ñ viii, 124 y. : tbl. ; 29 cm. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2006/ , AD 1656 Hirsh, Delphine Aßktan sonra yaßam vardýr : ayrýlýûýn el kitabý / Delphine Hirsh ; TŸrk esi: Okhan GŸndŸz. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Dekolte YayÝncÝlÝk, 306.7, AD z, Ülkim KadÝnlar neden evlenir? / Ülkim z Tan. Ñ 17. bs. Ñ Ankara : z EÛitim DanÝßmanlÝk, [8], 189 s. ; 21 cm. Ñ ( z yayýnlarý kadýn erkek ilißkileri ; 1) S.N.: ; D.M ISBN : 5.90 YTL. II. Seri , AD Tarhan, Nevzat, Evlilik psikolojisi : šncesi ve sonrasýyla evlilik / Nevzat Tarhan. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Timaß YayÝnlarÝ, 160 s. ; 21 cm. Ñ (Timaß YayÝnlarÝ ; Psikoloji dizisi ; 14) Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. Kaynak a eserin sonundadýr. S.N.: ; D.M ISBN II. Seri

25 2006 BD EroÛlu, HŸlya Durumluluk-sŸreklilik kaygý dÿzeyi ile algýlanan stres, kontrol dÿzeyi ve stresle baßa Ýkma stratejileri arasýndaki ilißkinin incelenmesi / HŸlya EroÛlu. Ñ viii, 120 y. : tbl. ; 29 cm. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2006/ , AD Yšndem, Zeynep Deniz Kißilik dinamikleri ve stresle baß etme / Zeynep Deniz Yšndem. Ñ Üstanbul : Morpa KŸltŸr YayÝnlarÝ, 208 s. : res., tbl. ; 20 cm. Ñ (Psikoloji dizisi) Dizin vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN II. Seri UygulamalÝ psikoloji 2006 AD YahyaoÛlu, Recai, YaßanmÝß hikayelerle ruh saûlýûýný koruma yollarý / Recai YahyaoÛlu. Ñ Üstanbul : Nesil YayÝnlarÝ, 174 s. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN AD Alder, Harry NLP : yÿksek performansa ulaßmanýn yeni bilimi ve sanatý / Harry Alder ; Üngilizce'den eviren: Zarife Biliz. Ñ 8. bs. Ñ Üstanbul : Sistem YayÝncÝlÝk, 228, [4] s. ; 20 cm. Ñ (Sistem YayÝncÝlÝk ; 140. NLP dizisi) zgÿn eseradý: NLP : neuro linguistic programming. S.N.: ; D.M ISBN : 11 YTL. I. Biliz, Zarife. I III. Seri AD AvcÝ, Ahmet Okulda, sýnavlarda ve hayata hazýrlanýrken baßarýlý ve mutlu olmaya var mýsýn? / Ahmet AvcÝ. Ñ 2. bsk. Ñ Üstanbul : Pozitif, 252 s. ; 21 cm. Ñ (Pozitif ; 13) Kaynak a eserin sonundadýr. Ü indekiler: Hedef belirlemek - Hedefe kilitlenmek - Verimli ve etkili alýßmak - ZamanÝ verimli kullanmak - KaygÝ ve stresten kurtulmak - neriler. S.N.: ; D.M ISBN II. Seri , AD Covey, Stephen R. Etkili insanlarýn 7 alýßkanlýûý : kißisel deûißim konusunda gÿ lÿ dersler / Stephen R. Covey ; TŸrk esi: Osman Deniztekin, Filiz NayÝr Deniztekin. Ñ 29. bs. Ñ Üstanbul : VarlÝk, 422 s. : ßkl. ; 20 cm. Ñ (VarlÝk yayýnlarý ; sayý: 897) Dizin vardýr. zgÿn eseradý: The 7 habits of highly effective people. S.N.: ; D.M ISBN I. Deniztekin, Osman. II. Deniztekin, Filiz NayÝr. II IV. Seri AD Gendlin, Eugene T. Odaklanma : bedeninizdeki bilgiye doûrudan ulaßma yolu / Eugene T. Gendlin ; Üngilizceden eviren: Nur Banu ÜbaoÛlu. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Sistem YayÝncÝlÝk, s. ; 20 cm. Ñ (Sistem YayÝncÝlÝk ; 504. Kißisel gelißim dizisi) 10

26 zgÿn eseradý: Focusing: how to gain acces to your body's knowledge. S.N.: ; D.M ISBN : YTL. I. ÜbaoÛlu, Nur Banu. I III. Seri AD Jeffers, Susan Korksan da vazge me / Susan Jeffers ; TŸrk esi: AyßegŸl Yel e. Ñ 2. bs. Ñ Üstanbul : VarlÝk, 206 s. : ßkl. ; 20 cm. Ñ (VarlÝk yayýnlarý ; sayý: 895) zgÿn eseradý: Feel the fear and do it anyway. S.N.: ; D.M ISBN I. Yel e, AyßegŸl. I III. Seri AD Knight, Sue Uygulamalarla NLP : ißinizde fark yaratan farklýlýklar / Sue Knight ; Üngilizce'den eviren: Üpek Gšrkey Taffe ; editšr: Turgay Bi er. Ñ 8. bs. Ñ Üstanbul : Sistem YayÝncÝlÝk, xx, 282 s. ; 20 cm. Ñ (Sistem YayÝncÝlÝk ; 199. NLP dizisi) zgÿn eseradý: NLP at work: The difference that makes a difference in business. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN I. Taffe, Üpek Gšrkey. II. Bi er, Turgay. II IV. Seri , AD Thomson, Peter 1 numaralý ilke! / Peter Thomson ; eviren: AyßegŸl Se. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Arion YayÝnevi, 278 s. : ßkl. ; 20 cm. Ñ (Psikoloji dizisi ; 012) zgÿn eseradý: The pinnacle principle. S.N.: ; D.M ISBN I. Se, AyßegŸl. I III. Seri AD CŸceloÛlu, DoÛan, BaßarÝya gštÿren aile / DoÛan CŸceloÛlu. Ñ 2. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, 143 s. ; 20 cm. Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. S.N.: ; D.M ISBN AD CŸceloÛlu, DoÛan, 'Keßke'siz bir yaßam i in iletißim / DoÛan CŸceloÛlu. Ñ 24. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, 200 s. : res. ; 20 cm. Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. Kaynak a: 200. s. S.N.: ; D.M ISBN : 11 YTL , AD Robbins, Anthony Dev adýmlar : kÿ Ÿk deûißiklikler bÿyÿk fark yaratabilir kißisel gelißiminiz i in 365 gÿnlÿk dersler / Anthony Robbins ; TŸrk e'ye eviren: SadÝk UÛurtay. Ñ Üstanbul : ÜnkÝl p, 223 s. ; 20 cm. zgÿn eseradý: Giant steps. S.N.: ; D.M ISBN I. UÛurtay, SadÝk. I AD Dubberley, Emily En iyi arkadaßým olmalýsýn... ŸnkŸ senden nefret ediyorum! : arkadaßlýk ve sÿrdÿrme yollarý / Emily Dubberley ; evirmen: Alper Metin. Ñ Üstanbul : ErKO YayÝncÝlÝk, 207 s. ; 20 cm. Ñ (Kißisel gelißim) S.N.: ; D.M ISBN : 7 YTL. I. Metin, Alper. I III. Seri

27 2006 AD 2299 Lowndes, Leil Ünsan ilißkilerinde baßarýlý olmanýn yollarý : mutlak baßarýnýn 92 sýrrý / Leil Lowndes ; eviri: Tongu ulhašz. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Kuzey YayÝnlarÝ, 302.2, AD 1328 zer, A. Kadir Ületißimsizlik becerisi / A. Kadir zer. Ñ 6. bs. Ñ Üstanbul : Sistem YayÝncÝlÝk, 302.2, AD Carnegie, Dale, Gen kýzlar i in arkadaß kazanmanýn ve insanlarý etkilemenin yollarý / Donna Dale Carnegie ; Üngilizce'den eviren: Selma ÛŸn. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Defne YayÝnevi, 171, [6] s. : res. ; 23 cm. Ñ ( Maymun ; 004. RenkliMaymun ; 002) zgÿn eser adý: How to win friends & influence people for teen girls. S.N.: ; D.M ISBN I. ÛŸn, Selma. I III. Seri BD Kocaekßi, Serdar BaßarÝlÝ ve baßarýsýz hentbol takýmlarýnda grup sargýnlýûý ve etki eden deûißkenler ile baßarý arasýndaki ilißkinin belirlenmesi / Serdar Kocaekßi. Ñ xi, 147 y. : ßkl., tbl. ; 29 cm. Tez (YŸksek lisans) - Hacettepe niversitesi. Kaynak a: yy. S.N.: ; D.M , ETÜK (AHLAK FELSEFESÜ) 2006 AD Erdem, HŸsameddin, Ahl k felsefesi / HŸsameddin Erdem. Ñ 4. bsk. Ñ Konya : HŸ-Er YayÝnlarÝ, s. ; 22 cm. Ñ (HŸ-Er YayÝnlarÝ ; yayýn no: 7) Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M II. Seri BD Eren, Þeniz Platon ve Aristoteles'in etik anlayýßlarýnýn karßýlaßtýrýlmasý / Þeniz Eren. Ñ v, 151 y. ; 29 cm. Tez (Master) - Gazi niversitesi. Kaynak a: yy. S.N.: ; B.N. 2006/ , AD Üsfehan, RÝza Herkes i in gerekli ahl ki kurallar : hayatýn yol ve Ÿslžbu / RÝza Üsfehan ; eviren: Hasan Almaz. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : AÛa YayÝnlarÝ, 271 s. ; 21 cm. Ñ (AÛa YayÝnlarÝ ; 28. Gen ler i in kaynak kitaplar ; 3) S.N.: ; D.M ISBN I. Almaz, Hasan. I III. Seri Ekonomik ve meslek etiûi 2006 AD TÝbbi yayýn hazýrlama kurallarý ve yayýn etiûi / editšrler: Hasan YazÝcÝ - Mustafa Þenocak. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Nobel TÝp Kitabevleri, 12

28 75 s. : grf., tbl. ; 22 cm. Ñ (Ü.. Cerrahpaßa TÝp FakŸltesi sÿrekli týp eûitimi etkinlikleri sempozyum dizisi ; no: 50) Kaynak a bšlÿm sonlarýndadýr. S.N.: ; D.M ISBN I. YazÝcÝ - Mustafa Þenocak, Hasan. II. Seri , DiÛer ahlaki kurallar 2006 AD Schopenhauer, Arthur, Yaßam bilgeliûi Ÿzerine aforizmalar / Arthur Schopenhauer ; Almanca aslýndan eviren: Mustafa TŸzel. Ñ 3. bs. Ñ Üstanbul : TŸrkiye Üß BankasÝ KŸltŸr YayÝnlarÝ, 222 s. ; 20 cm. Ñ (TŸrkiye Üß BankasÝ KŸltŸr YayÝnlarÝ ; genel yayýn: 863. Hasan Ali YŸcel klasikler dizisi ; 22) zgÿn eser adý: Aphorisman zur lebenweisheit. Metin TŸrk e, Almanca'dan eviri. S.N.: ; D.M ISBN : 10 YTL. I. TŸzel, Mustafa. I III. Seri , ANTÜK, ORTA AÚ, DOÚU FELSEFESÜ 181 DoÛu felsefesi 2006 AD El-Gaz l, Ebž H mid Muhammed b. Muhammed, Ümam, Kalplerin keßfi / Ümam Gazali ; tercÿme eden: Ali Kaya. Ñ 5. bsk. Ñ Üstanbul : Semerkand, 767 s. ; 24 cm. Ñ (Semerkand YayÝnlarÝ ; 38. Tasavvuf kitaplýûý ; 7) Dizin vardýr. zgÿn eseradý: MŸk ßefetŸ'l-kulžb. S.N.: ; D.M ISBN X I. Kaya, Ali. I III. Seri AD Üzzetbegovi, Aliya, zgÿrlÿûe ka ÝßÝm : zindandan notlar / Aliya Üzzetbegovi ; tercÿme: Hasan Tuncay BaßoÛlu. Ñ 6. bs. Ñ Üstanbul : Klasik, xvii, 398 s. ; 22 cm. Ñ (Klasik ; 18. kitap. DŸßŸnce aûdaß Üsl m dÿßÿncesi ; 1) Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN I. BaßoÛlu, Hasan Tuncay. I III. Seri AD Üzzetbegovi, Aliya, zgÿrlÿûe ka ÝßÝm : zindandan notlar / Aliya Üzzetbegovi ; tercÿme: Hasan Tuncay BaßoÛlu. Ñ 5. bs. Ñ Üstanbul : Klasik, xvii, 398 s. ; 22 cm. Ñ (Klasik ; 18. kitap. DŸßŸnce aûdaß Üsl m dÿßÿncesi ; 1) Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN I. BaßoÛlu, Hasan Tuncay. I III. Seri AD Üzzetbegovi, Aliya, zgÿrlÿûe ka ÝßÝm : zindandan notlar / Aliya Üzzetbegovi ; tercÿme: Hasan Tuncay BaßoÛlu. Ñ 4. bs. Ñ Üstanbul : Klasik, xvii, 398 s. ; 22 cm. Ñ (Klasik ; 18. kitap. DŸßŸnce aûdaß Üsl m dÿßÿncesi ; 1) Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN I. BaßoÛlu, Hasan Tuncay. I III. Seri AD Üzzetbegovi, Aliya, zgÿrlÿûe ka ÝßÝm : zindandan notlar / Aliya Üzzetbegovi ; tercÿme: Hasan Tuncay BaßoÛlu. Ñ 3. bs. Ñ Üstanbul : Klasik, 13

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/03 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/01 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/6 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/6 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/06 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/08 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/07 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 76 SAYI: 2009/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/09 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/02 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

025 KŸtŸphanelerin ißleyißi...5

025 KŸtŸphanelerin ißleyißi...5 000 GENEL KONULAR...1 001 Bilgi...1 004 Veri ißleme Bilgisayar bilimi...1 005 Bilgisayar programlama, programlar...2 006 zel bilgisayar yšntemleri...4 010 BÜBLÜYOGRAFYA...4 016 Belirli konulardaki eserlerin...4

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/4 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/4 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI C LT: 71 SAYI: 2004/1 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/1 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/11 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/11 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/10 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/10 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/2 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/2 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR (1982-2011) (21 AYRI KAYNAKÇA, 35 CİLT) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 6 Eylül 2012 1982 1 Osmanlı Yıllıkları: Salnameler Ve Nevsaller. Bibliyografya Ve Bazı İstanbul Kütüphanelerine

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/12 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/12 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 63 2008 2008 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZGEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Muammer Mete Taşlıova (Doç. Dr.) Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006 E-posta: (kurum/özel) metetasliova@gmail.com Web sayfası Santral No: 0312-4667533

Detaylı

TELİF HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi Makalenin Başlığı:......... Yazar/Yazarlar ve tam isimleri:............ Yayından sorumlu yazarın adı-soyadı, adresi

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Birim Yazışma Kodları

Birim Yazışma Kodları .: REKTÖRLÜK Birim Yazışma Kodları 10081436 UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 25651002 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 91782296 KURULLAR 57985012 SENATO 89451496 ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU 72881189 ÜNİVERSİTE DİSİPLİN

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 2007 2007 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/7 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/7 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/9 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/9 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) 1 Antalya Saðlýk Yüksekokulu 1041029 Hemþirelik 2, 3, 7 2 1041383 Ýngilizce Öðretmenliði 8 3 1041334 Okul Öncesi Öðretmenliði 1 1041037 Sýnýf Öðretmenliði 2 1041086 Arkeoloji

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/9 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/9 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

Web of Science GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

Web of Science GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ Web of Science 1 WEB OF SCIENCE Institute for Scientific Information (ISI) tarafından üretilen, dünyanın önde gelen fen bilimleri, sosyal bilimler ile sanat ve beşeri bilimler konularındaki süreli yayınlardan

Detaylı

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 41 41 SAY-1 333.062 46.300 344.618 330.896 330.896 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 47 SAY-2 286.976 108.000 318.938

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.DİG.0.17.03.06.821.04 /3825 05/05/2010 Konu : Tokyo Dünya Çocuk Resimleri Yarışması..VALİLİĞİNE (İl Milî Eğitim Müdürlüğü) Dışişleri

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

-1989-1993 Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi Süreli Yayınlar Bölümü Sorumluluğu,

-1989-1993 Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi Süreli Yayınlar Bölümü Sorumluluğu, Adı Soyadı (Unvanı) Mustafa BAYTER (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) mbayter@ybu.edu.tr; mbayter@hotmail.com Web sayfası Santral No: 0312-324

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu ÖSYM 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Kont. Genel Kontenjan Genel Kontenjan En Büyük Puanı En Küçük Puanı ABANT

Detaylı

TUĞRUL ÖZKARACALAR CURRICULUM VITAE

TUĞRUL ÖZKARACALAR CURRICULUM VITAE ÖĞRENİM DURUMU: TUĞRUL ÖZKARACALAR CURRICULUM VITAE Ortaöğrenim = Kadıköy Anadolu Lisesi Yükseköğrenim = 2002 = Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü (LİSANS) 2005 = Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 ÖSYS' DE ÖĞRENCİLERİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINATERCİH ETME DURUMU Program Adı Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Tercih Sayısı Doluluk Durumu Amerikan Kültürü ve

Detaylı

IEEE Online Mühendislikte Günümüz Araştırmacılarının Temel Bilgi Kaynağı. UASL Eğitim Programı. 10 Mayıs, 2006

IEEE Online Mühendislikte Günümüz Araştırmacılarının Temel Bilgi Kaynağı. UASL Eğitim Programı. 10 Mayıs, 2006 IEEE Online Mühendislikte Günümüz Araştırmacılarının Temel Bilgi Kaynağı UASL Eğitim Programı TÜBİTAK-ULAKBİM 10 Mayıs, 2006 2004 MIKRO 1 Institute of Electrical and Electronics Enineers (IEEE) Hakkında

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI TARİH Tarih COĞRAFYA Coğrafya SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 016-017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI Anabilim Dalı Lisansüstü Programın Adı / Dışı Yüksek Lisansa Başvuruda Bulunabilecek Lisans

Detaylı

M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI. Bülent Ağaoğlu

M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI. Bülent Ağaoğlu M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI Bülent Ağaoğlu İstanbul, 06.06.2011 İNCELEMELERİ 1. Bulgaristan'da Türk Gazeteciliği (1865-1985) M. Türker Acaroğlu, Mayıs 1990, VIII+113+f S., Gazeteciler Cemiyeti Yayınları:

Detaylı

TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MARDİN ARTUKLU

TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MARDİN ARTUKLU TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi 994694 REKTÖRLÜĞÜ REKTÖRLÜĞÜ 0 74804604 ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİM KOORDİNATÜRLÜĞÜ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİM KOORDİNATÜRLÜĞÜ 854 604560 084 96547 99866 6806 ANLAŞMAZLIK

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/4 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/4 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/7 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/7 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

140 Y AZARLARA B İLGİ YAZARLARA BİLGİ

140 Y AZARLARA B İLGİ YAZARLARA BİLGİ 140 Y AZARLARA B İLGİ YAZARLARA BİLGİ Nüfusbilim Dergisi nde nüfus ve nüfusla ilgili konularda bilimsel makaleler yayımlanmaktadır. Dergi yılda bir kez Aralık ayında basılmaktadır. Nüfusbilim Dergisi ne

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı ĠLKÖĞRETĠM 4. SINIF DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ DERSĠ ÜNĠTELERĠNĠN AKTĠF ÖĞRENME YÖNTEMLERĠNE GÖRE ĠġLENĠġĠ CoĢkun

Detaylı

ÖRNEKTİR - SAMPLE. RCSummer Ön Kayıt Formu Örneği - Sample Pre-Registration Form

ÖRNEKTİR - SAMPLE. RCSummer Ön Kayıt Formu Örneği - Sample Pre-Registration Form RCSummer 2019 - Ön Kayıt Formu Örneği - Sample Pre-Registration Form BU FORM SADECE ÖN KAYIT FORMUDUR. Ön kaydınızın geçerli olması için formda verilen bilgilerin doğru olması gerekmektedir. Kontenjanımız

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI

YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI Yazıların nitelikleri Cumhuriyet YERBİLİMLERİ Dergisi nde yayınlanması istemiyle gönderilecek yazıların, yerbilimlerinin herhangi bir alanında (jeoloji, maden, jeofizik,

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ (TDED) NİN YAYIN İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ (TDED) NİN YAYIN İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ (TDED) NİN YAYIN İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI A. Yayın İlkeleri 1. TDED, İÜ Rektörlüğü nün ilân ettiği dört yayın döneminin

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: MMM 4039

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: MMM 4039 Offered by: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Course Title: STRUCTURAL CERAMICS Course Org. Title: YAPI SERAMİKLERİ Course Level: Lisans Course Code: MMM 09 Language of Instruction: Türkçe Form Submitting/Renewal

Detaylı

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 5 5 272,75688 279,80985

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/3 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/3 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı