InLine IPS. InLine. One. PoM. InLine. InLine. Navodila za uporabo IPS IPS IPS. Keramika za pre anje na kovinsko osnovo. Enoslojna kovinska keramika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "InLine IPS. InLine. One. PoM. InLine. InLine. Navodila za uporabo IPS IPS IPS. Keramika za pre anje na kovinsko osnovo. Enoslojna kovinska keramika"

Transkript

1 IPS InLine Enoslojna kovinska keramika One IPS InLine Konvencionalna kovinska keramika IPS InLine PoM Keramika za pre anje na kovinsko osnovo IPS InLine Navodila za uporabo

2 IPS InLine Enoslojna kovinska keramika One IPS InLine Konvencionalna kovinska keramika IPS InLine PoM Keramika za pre anje na kovinsko osnovo Izbolj ajte procese proizvodnje in istoãasno poveãajte produktivnost in ekonomiãnost va ega laboratorija. IPS InLine kovinsko keramiãni sistem vam daje potrebno fleksibilnost pri vsakodnevnem delu od enostavnega nana anja v plasteh, do visoko estetskih lusk. IPS InLine kovinsko keramiãni sistem omogoãa izdelavo nadomestkov po barvnem kljuãu A D, Chromascop in Bleach. Po nanosu opakra lahko izberete proizvod in ustrezen postopek izdelave glede na va e preference in kliniãno stanje: IPS InLine One: Enojslojna keramika za hitro in uãinkovito nana anje plasti IPS InLine: Konvencionalna kovinska keramika za tradicionalno, individualizirano nana anje v plasteh IPS InLine PoM: Keramika za natanãno prileganje na kovinsko konstrukcijo IPS InLine sistem vam daje moïnost izbire brez poveãanja tevila komponent. PridruÏite se novemu naãinu izdelave kovinsko keramiãnih nadomestkov. IPS InLine IPS InLine One One = One-Layer IPS InLine IPS InLine PoM PoM = Press-on-Metal enoslojna kovinska keramika konvencionalna kovinska keramika keramika za pre anje na kovinsko osnovo IVOCLAR VIVADENT ZLITINE IPS InLine System Opaquer 7 One Dentcisala Dentin Incisal Margin Deep Dentin IPS InLine Impulse IPS InLine Gingiva 7 PoM ingota 7 PoM Touch-Upa IPS InLine System Shade / Stains / Glaze IPS InLine System Add-On (690/1274 F) 2

3 Vsebina informacije o proizvodu 5 Informacije o proizvodu IPS InLine sistem Kovinsko keramiãni sistem IPS InLine One Enoslojna kovinska keramika IPS InLine Konvencionalna kovinska keramika IPS InLine PoM Keramika za pre anje na kovino Sistem Usklajene Ivoclar Vivadent zlitine Navodila za bru enje in imalne debeline plasti uporaba kovinsko keramiãnih nadomestkov 11 IPS InLine One Navodila za oblikovanje kovinske konstrukcije IPS InLine One korak za korakom Oblikovanje kovinske konstrukcije Obdelava zlitine/oksidacija IPS InLine One diagram nana anja v plasteh Peka prve Opaquer plasti Peka druge Opaquer plasti Peka prve Dentcisal plasti Peka druge Dentcisal plasti Individualna obdelava Karakterizacijska peka Usklajevanje barv z IPS InLine Shade in Stains materialov Peka glazure Add-On po peki glazure 25 IPS InLine Navodila za oblikovanje kovinske konstrukcije IPS InLine korak za korakom Oblikovanje kovinske konstrukcije Obdelava zlitine/oksidacija IPS InLine diagram nana anja v plasteh Peka prve Opaquer plasti Peka druge Opaquer plasti IPS InLine Opaquer F (neobvezno) Prva in druga peka Margin materiala (neobvezno) Prva peka Dentin in Incisal plasti 2 nd Dentin and Incisal firing Peka Margin Add-On materiala Peka Add-On materiala Individualna obdelava Karakterizacijska peka Usklajevanje barv z IPS InLine Shade in Stains materiali Peka glazure Add-On po peki glazure 3

4 42 IPS InLine PoM Navodila za oblikovanje kovinske konstrukcije IPS InLine PoM korak za korakom Oblikovanje kovinske konstrukcije Obdelava zlitine/oksidacija IPS InLine PoM diagram nana anja v plasteh Peka prve Opaquer plasti Peka druge Opaquer plasti IPS InLine Opaquer F (neobvezno) Nana anje voska Izdelava odlivnih kanalov Vlaganje Predhodno gretje Izbira keramiãnega valja Pre anje v 100, 200 ali 300 gramski kiveti Odpiranje kivete Rezanje odlivnih kanalov/finiranje Prilagoditve z IPS InLine PoM Touch-Up materiali Individualna obdelava Karakterizacijska peka Usklajevanje barv z IPS InLine Shade in Stains materiali Peka glazure Add-On po peki glazure praktiãni postopek za brezkovinske restavracije 64 IPS InLine luskice Izdelava modela (z ognjevarnimi nosilci) Wash peka Peka cervikalne plasti Peka Dentin/Impulse plasti Peka Incisal plasti Peka glazure âi ãenje luskic Priprava luskic za adhezivno cementiranje informacije 66 Splo ne informacije Cementiranje IPS InLine One parametri peke IPS InLine parametri peke IPS InLine PoM razmerje me anja vloïnega materiala/parametri pre anja/parametri peke IPS InLine luskice parametri peke Kombinacijske tabele 4

5 Informacije o proizvodu IPS IPS InLine One enoslojna kovinska keramika InLine konvencionalna kovinska keramika Material IPS InLine in IPS InLine One je z leuciti oãvr ãena keramika za nana anje v plasteh. Namenjena je za izdelavo kovinsko keramiãnih nadomestkov na temperaturi, ki je vi ja od 900. Oba proizvoda se lahko uporabljata na zlitinah s termiãnim koeficientom irjenja med 13,8 in 15 x 10-6 /K ( ), neodvisno od sestave. Tej keramiki je osnova leucitno steklo, katerega je osnova surova kamena ruda in je zaradi tega kemijsko zelo odporna. Pri ustrezni me anici sestavin na doloãeni temperaturi, se v stekleni matrici spro ãajo kristali leucita. Pri tem nastaja homogeni material za nana anje v plasteh, ki je posebno neïen do antagonistov, ima visoko ãvrstost ter odliãne optiãne znaãilnosti. Indikacije Keramika za nana anje v eni plasti na najpogosteje uporabljene dentalne zlitine TK 13,8 15,0 x 10-6 /K ( ) (IPS InLine One) Konvencionalna keramika za standardno nana anje na najpogosteje uporabljene dentalne zlitine TK 13,8 15,0 x 10-6 /K ( ) (IPS InLine) Luskice na ognjevarnih nosilcih (samo IPS InLine) 5 µm TK ( ) [10-6 /K] 2 ciklusa peke 12.6 TK ( ) [10-6 /K] 4 ciklusa peke 13.2 Upogibna trdnost (biaksialna) [MPa]* 80 Kemijska odpornost [µg/cm 2 ]* < 100 Temperatura peke [/ F] / *po ISO 9693 Kontraindikacije âe je pacient alergiãen na eno od sestavin, materiala ne smete uporabiti. Bruksizem Nana anje plasti na titan in cirkonij-oksidne osnovne konstrukcije Kakr na koli druga uporaba, ki ni navedena v indikacijah. Pomembne prepovedi pri delu ne sme se uporabljati v debelej i ali tanj i plasti od priporoãene upo tevati je potrebno razmerje debeline konstrukcijskega materiala in keramike za nana anje v plasteh Me anje in obdelava z drugimi vrstami keramike Uporaba dentalnih zlitin, ki se nahajajo znotraj palete priporoãenih TK potrebno je upo tevati imalne povr ine preseka spojnega mesta in debelino stene osnovne konstrukcije. Stranski uãinki âe je znano, da je pacient alergiãen na sestavine materiala, IPS InLine One ali IPS InLine nadomestkov ne smete uporabiti. 5

6 IPS InLine PoM Keramika za pre anje na kovinsko osnovo Material IPS InLine PoM keramiãni valji so iz steklo keramike, oãvr ãene z leucitom in temeljijo na sintetiãni stekleni matrici, ki vsebuje manj e koliãine opalescentne steklo keramike in translucentne komponente. To omogoãa pre anje valjev v anatomsko obliko zoba za zelo estetski videz. Keramiãni valji so obarvani s pigmenti, ki so odporni na visoke temperature, s ãemer je omogoãena usklajenost barve gotovim nadomestkom. Surovi in pre ani valji imajo izotropno strukturo, ki je odgovorna za homogeno razporeditev leucitov in visoko ãvrstost. e ena pomembna znaãilnost IPS InLine PoM je velika stabilnost pri peki, kar omogoãa nanos Touch-Up materiala, Shade, Stains in Glaze, brez ogroïanja natanãnosti prileganja restavracije. Touch-Up material je leucitna steklo keramika, obarvana glede na koncept odtenka valja. Njihov TK in temperatura peke so prilagojeni za nanos v cervikalni del po pre anju in pred karakterizaicijo. Indikacije Pre anje morfolo kih znaãilnosti zob na kovinske osnove kronic ali mostov prevleãenih z opakrom. Pre anje na dentalne zlitine s TK med 13,8 in 14,5 x 10-6 /K (25 500) z vsebnostjo srebra <10 %. Kontraindikacije Pre anje na dentalne zlitine s TK?izven doloãenega obmoãja. Zlitine z vsebnostjo srebra (Ag) vi jo od 10 %. âe je pacient alergiãen na eno od sestavin, materiala ne smete uporabiti. Nana anje v plasteh na titan in cirkonij-oksidne osnovne konstrukcije Zelo globoka subgingivna preparacija Bruksizem Uporaba izven okvira popisa indikacij 10 µm TK ( ) [10-6 /K] 13.4 Upogibna trdnost (biaksialna) [MPa]* 130 Kemijska odpornost [µg/cm 2 ]* <100 Temperatura pre anja [/ F] / *po ISO 6872 Pomembna opozorila pri delu ne nanesti v debelej i ali tanj i plasti od priporoãene za pre ano keramiko. upo tevati je potrebno razmerje debeline konstrukcijskega materiala in keramike za nana anje v plasteh. potrebno je upo tevati imalno povr ino preseka kontaktnega dela in debelino stene osnovne konstrukcije nana anje v plasteh z IPS InLine One/IPS InLine materialom (npr. Dentcisal, Dentin, Incisal, Deep Dentin, Margin, Impuls in Gingiva) Me anje in obdelava z drugimi vrstami keramike ni priporoãena Odsvetujemo uporabo dentalnih zlitin, ki niso znotraj obmoãja priporoãenih TK Stranski uãinki âe je znano, da je pacient alergiãen na sestavine materiala, ne smete uporabiti IPS InLine PoM nadomestke. 6

7 Sestava IPS InLine One IPS InLine IPS InLine PoM IPS InLine One keramiãni materiali Leucitna keramika temeljena na aluijsilikatnih steklih in kameni rudi IPS InLine keramiãni materiali Leucitna keramika temeljena na aluijsilikatnih steklih in kameni rudi IPS InLine Margin Build-Up Liquid Derivat vode in celuloze IPS InLine PoM ingoti Leucitna keramika temeljena na aluijsilikatnih steklih in kameni rudi IPS InLine PoM Touch-Up materiali Leucitna keramika temeljena na aluijsilikatnih steklih in kameni rudi IPS e.max AlOx potisni bat Al 2 O 3 IPS e.max AlOx Plunger Separator Borov nitrid IPS PressVEST prah SiO 2, MgO in NH 4 H 2 PO 4 IPS PressVEST tekoãina Koloidna silicijeva kislina v vodi IPS PressVEST Speed prah SiO 2, MgO in NH 4 H 2 PO 4 IPS PressVEST Speed tekoãina Koloidna silicijeva kislina v vodi IPS InLine System Shade / Stains / Glaze Keramiãni materiali in glikoli IPS InLine System Build-Up Liquids L in P Voda, glikoli in aditivi IPS InLine System Glaze and Stains Liquid Butandiol IPS Model Sealer Etil-acetat, nitro-celuloza, mehãalec IPS Ceramic Separating Liquid Parafinsko olje IPS Margin Sealer Vosek raztopljen v heksanu Opozorilo Heksan je visoko vnetljiv in kodljiv zdravju. Prepreãite stik materiala s koïo in z oãmi. Ne vdihujte. DrÏati stran od izvora ognja. Prepreãiti vdihavanje prahu med obdelavo keramike. Uporabljajte ventilacijo in za ãitno masko. 7

8 Usklajene Ivoclar Vivadent zlitine IPS InLine One, IPS InLine... So primerni za zlitine s TK med 13,8 in 15,0 x 10-6 /K ( ). âe se upo teva dizajn kovinske konstrukcije (glej str. 25) in debelina keramiãne plasti, ki je lahko maks. 1,5 mm, se lahko te zlitine v Programat peãi hladijo po standardnem postopku. IPS InLine PoM... So primerni za zlitine s TK med 13,8 in 14,5 x 10-6 /K ( ) pri maksimalni vsebnosti srebra 10%. Zlitina * hlajenje na 800 ** hlajenje na 700 IPS InLine One IPS InLine 1) prevleke 2) glej pod Pomembno na naslednji strani 8 IPS InLine PoM IPS kiveta za vlaganje 100/200 g IPS InLine PoM IPS kiveta za vlaganje 300 g Barva TK Visoka vsebnost zlata Brite Gold * bogata rumena 14.8 Brite Gold XH * bogata rumena 14.4 Golden Ceramic * bogata rumena 14.6 Callisto 86 bogata rumena 14.4 Aquarius Hard * 2) 2) bogata rumena 14.5 Aquarius * bogata rumena 14.6 d.sign 98 * 1) bogata rumena 14.3 Callisto 84 bogata rumena 14.3 Y rumena 14.6 Aquarius XH rumena 14.1 Y-2 * rumena 15.0 Y-Lite rumena 13.9 Sagittarius bela 14.0 Y-1 * rumena 14.8 d.sign 96 rumena 14.3 Zmanj ana vrednost zlata d.sign 91 bela 14.2 W bela 14.2 W-5 bela 14.0 Lodestar bela 14.1 W-3 bela 13.9 Leo bela 13.9 W-2 bela 14.2 Evolution Lite bela 14.2 Vsebnost paladija Spartan Plus bela 14.3 Spartan bela 14.2 Capricorn bela 14.1 d.sign 84 2) 2) bela 13.8 Protocol 2) 2) bela 13.8 Callisto 75 Pd bela 13.9 Aries bela 14.7 d.sign 67 bela 13.9 d.sign 59 * bela 14.5 d.sign 53 ** bela 14.8 W-1 * bela 14.8 Capricorn 15 bela 14.3 Callisto CP + bela 14.4 Implantatne zlitine Callisto Implant 78 bela 13.9 Callisto Implant 33 bela 14.0 IS-64 ** bela 14.8 Callisto Implant 60 ** bela 14.5 Neplemenite kovine Colado NC bela all 2) 2) bela 13.8 d.sign 30 ** 2) 2) bela 14.5 Colado CC ** 2 2) bela 14.2 Dostopnost zlitin je od drïave do drïave razliãna.

9 Pomembno IPS InLine One, IPS InLine âe se imalne zahteve ne morejo izpolniti, je potrebno hlajenje do *800 ali **700 (odvisno od vrste zlitine), pri vseh glavnih in glazurnih pekah. Pri debelinah keramiãnih plasti nad 1,5 mm do maksimalno 2,5 mm, kot tudi pri voluoznih nadomestkih (npr. nadomestki podprti z implantati) skupaj z zlitinami z visokim deleïem zlata in osnovnim zlitinami, je potrebno hlajenje do *800 ali **700. To velja za spajkane konstrukcije. Pomembno IPS InLine PoM Zlitine, ki imajo spodnjo mejo TK?od 13,8 x 10-6/K na in zgornjo od 14,5 x 10-6 /K na , ni priporoãena izdelava keramiãnega roba. Pri tak nih oblikah konstrukcije in delih brez kovinske podpore prihaja med hlajenjem do kritiãnih pritiskov. Pri delu s Cervikalno keramiko, je priporoãena uporaba zlitin razpona TK 14,0 do 14,3 x 10-6 /K na Za posamezne prevleke, zlasti s keramiãnim robom, je potrebno uporabiti izkljuãno 200 ali 300-gramske kivete, ker sta v tem primeru ekspanzija in pritisk med hlajenjem optimalna usklajena. 9

10 Navodila za bru enje in imalne debeline plasti Z bru enjem se mora zagotoviti dovolj prostora za dolgoroãno stabilne in estetske kovinsko keramiãne nadomestke. Pri IPS InLine sistemu veljajo obiãajne smernice za bru enje kovinsko keramiãnih nadomestkov. Kot pri kovinski keramiki, se lahko uporabi tudi konvencionalno cementiranje. Priporoãa se bru enje z zaobljeno stopnico. Pri inlaju s kovinsko osnovo parcialnih kronic in inlaj mostovih, ki se cementirajo konvencionalno, je indicirana zaobljena stopnica, da je razpoka cementa imalna. Rob se izdela v kovini. Za estetsko zadovoljujoãe prevleke in nosilce mostov se mora izdelati keramiãni rob. V ta namen je potrebno brusiti na pravokotno stopnico. Pri adhezivnem cementiranju je lahko rob keramiãni, a se ne sme zaokroïiti, ker lahko tanki deli, ki niso podprti s kovino, razpokajo. IPS InLine One Enoslojna kovinska keramika Minimalne dimenzije kovinske osnove prevleke. 0,3 mm nosilec mostu. 0,5 mm IPS InLine Konvencionalna kovinska keramika Minimalne dimenzije kovinske osnove prevleke. 0,3 mm nosilec mostu. 0,5 mm IPS InLine PoM Keramika za pre anje na kovino Minimalne dimenzije kovinske osnove prevleke. 0,3 mm nosilec mostu. 0,5 mm Minimalna debelina keramiãne plasti IPS InLine One. 0,8 mm Minimalna debelina keramiãne plasti IPS InLine. 0,8 mm Minimalna debelina keramiãne plasti IPS InLine PoM. 0,8 mm >1, > >1.2 > Pri konvencionalni tehniki cementiranja je pomembno, da je vi ina nosilca vsaj 3 mm in kot konvergencije pribliïno 6. Potrebno je upo tevati naslednje imalne povr ine presekov kontaktnih mest pri mostovih: Povr ina preseka je odvisna od izbrane zlitine in irine medãlena (glej Navodila za oblikovanje konstrukcije mostov, str. 9). Luskice na ognjevarnih nosilcih Dimenzije v mm 10

11 IPS InLine One enoslojna kovinska keramika Navodila za oblikovanje kovinske konstrukcije Oblikovanje kovinske konstrukcije je kljuãnega pomena za kovinsko keramiãne nadomestke. Veãja kot je previdnost pri oblikovanju osnovne konstrukcije, bolj i bosta konãni rezultat in kliniãni uspeh. 1. Funkcijska podpora keramike za nana anje v plasteh Kovinska osnova odraïa obliko zoba v reducirani obliki. Zato jo je potrebno oblikovati tako, da podpre vr ke in incizalne mostove in da je plast keramike v delu vr kov in fisur enake debeline. Na ta naãin sile, ki nastanejo pri Ïveãenju ne delujejo na konstrukcijo, temveã na keramiãni material. Zaradi tega kovinska osnova ne sme imeti ostrih prehodov (glej diagram), da sile Ïveãenja ne vplivajo na napetost vr kov, kar lahko privede do delaacije ali razpok. Vse ostre kote in robove je potrebno odstraniti v fazi voskanja in ne kasneje z bru enjem kovine. Debelina stene kovine za posamezne prevleke ne sme biti manj a od 0,3 mm, in za nosilec mostu 0,5 mm (glej diagram). Za dodatne informacije glejte navodila za uporabo ustrezne zlitine. IPS InLine One enoslojna kovinska keramika Prednje prevleke Pravilno Napaãno Premolarne prevleke Pravilno Napaãno Molarne prevleke Pravilno Napaãno 11

12 2. Kovinska osnova pri izdelavi roba nadomestka v keramiki Pri cervikalni keramiki je pomembno, da je konstrukcijski material (in ne keramika), podprt z bru enim zobom. Zaradi tega se kovina reducira natanãno do notranjega roba zaobljene ali pravokotne stopnice, da bi dosegli funkcijsko podporo. Z natanãnim prileganjem na stopnico se zagotovi, da cervikalna keramika med nanosom ne pride v notranji del prevleke. Pravilno Napaãno 3. Stabilnost kovinske osnove Dimenzije in oblika interdentalnih stiãi ãnih mest moãno vplivajo na stabilnost nadomestka med izdelavo, kot tudi na dolgoroãni kliniãni uspeh po umestitvi v usta. Zaradi tega se morajo dimenzije prilagoditi zlitini, ki jo uporabljamo (potrebno je upo tevati mejo razteza 0,2 %)! Pri oblikovanju kovinske osnove se mora med obdelavo upo tevati termiãno obna anje izbrane zlitine. Enojna irina stiãi ãnega mesta = enojna stabilnost Dvojna irina stiãi ãnega mesta = dvojna stabilnost Dvojna vi ina stiãi ãnega mesta z enojno irino = osemkratna stabilnost 12

13 4. Oblikovanje konstrukcije mostu Toplotno raztezanje med peko in sile Ïveãenja po cementiranju vplivajo na konstrukcijo mostu. Bolje je, da se sile prenesejo na osnovno konstrukcijo in ne na keramiko. Zagotovite stabilnost z obliko osnovne konstrukcije in z ustrezno debelino materiala, e posebej v delu stiãi ãnih mest, med nosilci in medãlenih mostu. Zaradi tega morata oblika in debelina osnovne konstrukcije vsebovati vse optiãne in funkcijske zahteve, kot tudi omogoãiti ustrezno vzdrïevanje higiene. Nanos voska na celoten nadomestek in ustrezna redukcija keramike zagotavljajo impresivne rezultate. Med nanosom keramike je konstrukcija mostu veãkrat izpostavljena visokim temperaturam. Z neprimerno oblikovano konstrukcijo ali pretanko konstrukcijo, lahko visoke temperature med peko privedejo do distorzije in do nepravilne umestitve konstrukcije. Girlandformno oblikovanje z interproksimalno oãvrstitvijo je v nasprotju s tem razvojem. Tak no oblikovanje konstrukcije zagotavlja enakomerno hlajenje restavracije po peki. To je posebej pomembno za zlitine z visoko vsebnostjo zlata. IPS InLine One enoslojna kovinska keramika Da bi zagotovili optimalno ustno higieno mostu, je potrebna posebna pozornost pri izdelavi interdentalnih prostorov. Interdentalni deli, brez ustvarjanja ãrnih trikotnikov, morajo biti odprti zaradi ustrezne higiene in da se omogoãi dostop interdentalnih krtaãk in zobne nitke. Pravilno Nepravilno Pravilno 13

14 5. Oblikovanje medãlenov Pri oblikovanju medãlenov je potrebno upo tevati estetski in funkcionalni, kot tudi higienski vidik. Del medãlenov, ki se dotika alveolarnega grebena, mora biti keramiãni. Da bi dosegli ustrezno stabilnost med medãlenom in abutmentom mostu, je priporoãeno palatinalna in/ali lingvalna oãvrstitev. Zaradi zagotovitve enakomernega hlajenja medãlenov, ki absorbirajo veãino toplote, je priporoãeno dodatno hlajenje. Oblika medãlena ovalni medãlen Oblika medãlena sedlasti medãlen 6. Stiãi ãe med kovino in keramiko Stiãi ãe med kovino in keramiko mora biti definirano. âe je mogoãe, zakljuãite pod pravim kotom. Stiãi ãa med kovinskim ogrodjem in keramiko ne smejo biti v kontaktnem delu, niti na povr ini, ki sodeluje s funkcijo Ïveãenja. Stiãi ãe mora biti tam, kjer je ãi ãenje lahko izvedljivo. Pravilno Pravilno Napaãno Napaãno 14

15 f o r m e t a l - c e r a m i c r e s t o r a t i o n s Manual Zatiãki za podporo Da se pri obdelavi ne bi po kodovala stena prevleke, se na osnovne konstrukcije postavijo zatiãki za podporo, ki se pritrdijo z voskom. Uporabne so dimenzije Ø 0,5 1,0 mm in sluïijo kot za ãita konstrukciji ter so v pomoã pri hlajenju med litjem in peko. IPS InLine One enoslojna kovinska keramika Pomembno Zatiãki za podporo se morajo postaviti tako, da ne motijo preizkusa v ustih ali vgraditve v artikulator. Po koncu izdelave se morajo odstraniti brez pregrevanja. Za dodatne informacije glejte v Framework design Guidelines for Metal-Ceramic Restorations. Dostopna so v Ivoclar Vivadent-u. FRAMEWORK DESIGN 15

16 Korak za korakom Zaãetno stanje Zgornji in spodnji model v artikulatorju Stratos 200 Zaãetno stanje za s kovino podprte IPS InLine restavracije. Oblikovanje kovinske konstrukcije Konstrukcija se oblikuje z reducirano anatomsko obliko, ob upo tevanju naãrtovanega nana anja materiala. Debelina stene posamezne prevleke mora biti najmanj 0,3 mm, in 0,5 mm za prevleke abutmentov. Potrebno je zagotoviti ustrezno stabilnost oblike konstrukcije. Izogibajte se ostrim prehodom in robovom. Sti iãna mesta med posameznimi enotami izdelajte glede na znaãilnosti izbrane zlitine in moïnosti ohranjanja higiene. Oblika mostu v reducirani, podprti obliki. 16

17 Obdelava zlitine/oksidacija Izlita kovinska konstrukcija se obdela s karbidnimi ali keramiãnimi rotacijskimi instrumenti. IPS InLine One enoslojna kovinska keramika Povr inska obdelava pred peskanjem Previdno peskanje z aluij oksidom Al 2 O µm (upo tevajte priporoãila proizvajalca) Po peskanju oãistite kovinsko konstrukcijo s paro in potem pustite, da se posu i. Izvedite oksidacijo po navodilih proizvajalca. Po oksidaciji je povr ina enakomerno obloïena z oksidi. 17

18 Dieter Grübel IPS InLine One diagram nana anja plasti Opaquer Dentcisal Kovinska osnova Opaquer Idealna debelina plasti mm 0.1 mm Najmanj a debelina plasti mm 0.1 mm Dentcisal cervikalno incizalno 0.8 mm 1.5 mm 0.5 mm 0.8 mm Te tevilke so pridobljene na podlagi izku enj in se lahko v posameznem primeru razlikujejo. Deblina kovinske osnove: prevleke. 0,3 mm abutment mostu. 0,5 mm Opomba: Da bi se poveãala intenzivnost barve (kroma) in opaker pri tankih plasteh, se lahko na tanko nanese IPS InLine Deep Dentin ustrezne barve. Opalescentni uãinek Shade Incisal 1 Halo uãinek Stains vanilla Mameloni Stains vanilla, Shade Incisal 1 Svetlost Stains white Za dosego naravnega uãinka se lahko uporabijo materiali Shade/ Stains materiali, odvisno od Ïelene karakterizacije. Barva=osnovna barva A1 itd. Shade 1 Intenzivnost Stains red Intenzivnost Stains orange Shade Stains IPS InLine PoM Press-on-Metal-Keramik Dodatne informacije o estetski karakterizaciji v Love for detail Dr.Grübel, so dostopne preko Ivoclar Vivadent-a. Edition LIEBE ZUM DETAIL ÄSTHETIK UND MORPHOLOGIE 18

19 Prva peka Opaquer plasti ( wash brand ) Izberite ustrezno barvo opakra iz sistema IPS InLine. Na podlago za me anje iztisnite Ïeleno koliãino paste in dobro preme ajte. Po po trebi lahko razredãite. Nanesite prvo tanko plast opakra in ga vrtite po povr ini kovine. IPS InLine One enoslojna kovinska keramika Nasvet: Gostota se lahko prilagodi s tekoãino Opaquer Liquid, iz IPS InLine sistema. Druga peka Opaquer plasti ( opaquer brand ) Nanesite drugo plast opakra tako, da je kovinska konstrukcija enakomerno prekrita z materialom. Po peki mora imeti svilen -mat sijaj. Po peki opakra, mora biti konstrukcija popolnoma prekrita z opakrom. Parametri peke Opaquer plasti IPS InLine sistema (prva in druga plast) T B S t / H V 1 V

20 Prva peka Dentcisal plasti Pred nanosom Dentcisal materiala je model potrebno izolirati. Na ta naãin se prepreãi izsu evanje keramike ali njeno lepljenje na model. Za izolacijo se uporablja IPS Model Sealer. Dodatno se dele medãlenov separira s tekoãino IPS Ceramic Separating Liquid. Nasvet: Da bi se ustvarila optimalna vezava med keramiko in opakrom, je potrebno na cervikalni in interdentalni del (za mostove) nanesti majhno koliãino IPS InLine One Denticisal materiala in ju napraviti rahlo hrapave. Nadomestek se mora rahlo preoblikovati, da se po peki doseïe dejanska oblika zoba. Ko vzamete most z modela, na kontaktne toãke dodajte Dentcisal material. Po peki separirajte celoten interdentalni del, do opakra. Nasvet: Po oblikovanju in pred peko, kondenzirajte keramiko s suho ãetko, proti cervikalnemu robu. Keramika se nanese v skladu s posameznim primerom. Za optimalen rezultat je potrebno interdentalne dele separirati do opakra. Nadomestek po peki prve plasti Dentcisal materiala. Pomembno Za rehidracijo ali izravnavanje Ïe nane enega materiala, uporabite destilirano vodo. Nadomestek postavite v peã ele, ko se pokrov popolnoma dvigne in po zvoãnem signalu. Parametri peke prve plasti Dentcisal materiala T B S t / H V 1 V

21 Druga peka Dentcisal plasti Restavracijo obdelajte in oãistite pod curkom vode ali pare. Peskanje z Al 2 O 3 (tip 50) pri tlaku 1 bara je potrebno samo, ãe pri ãi ãenju pride do kontaacije povr ine. Sledi temeljito su enje in izpopolnjevanje v delih, kjer primanjkuje materiala. Posebno pozornost je potrebno nameniti interdentalnim delom in kontaktnim toãkam. Restavracija se postavi na podlogo za peko in naj ima dovolj podpore ter jo postavite v peãe ele, ko je poklopec popolnoma dvignjen in po zvoãnem signalu. Za peko upo tevajte spodaj navedene parametre. IPS InLine One enoslojna kovinska keramika Dodajanje Dentcisal materiala. Konãna oblika okluzivne povr ine. Pomembno Za navlaïitev zmesi ali izravnavanje Ïe nanesenega materiala, uporabite destilirano vodo. Nadomestek postavite v peãe ele, ko je poklopec popolnoma dvignjen in po zvoãnem signalu. Parametri peke druge plasti Dentcisal materiala T B S t / H V 1 V

22 Individualna obdelava Konãna obdelava in priprava za karakterizacijo barv in glaziranje Pred karakterizacijo barv in glaziranjem, se mora nadomestek pripraviti na naslednji naãin: Obdelajte nadomestek z brusilniki in mu dodajte naravno obliko in povr insko strukturo, kot je linija rasti ter vdolbine in izbokline. Deli, ki bi morali po glaziranju imeti sijaj, se lahko polirajo s silikonskimi diski. âe je za vizualizacijo povr inske teksture uporabljen zlati ali srebrni prah, je potrebno s paro nadomestek dobro oãistiti. Pomembno je, da je ves prah odstranjen, da bi prepreãili neïeleno obarvanje po peki. Naravna oblika in povr inska struktura. Karakterizacijska peka Pred nanosom pigmenta in peke, nadomestek dobro oãistite. Po ãi ãenju je potrebno prepreãiti kontaacijo. Potrebno je upo tevati naslednje: Za bolj e vlaïenje lahko po povr ini vtrete tekoãine IPS InLine/IPS InLine PoM Glaze in Stains Liquid. âe Ïelite doseãi intenzivnej o barvo, je potrebno ponoviti nanos pigmenta s peko. âe nanesete preveã pigmenta, je rezultat nenaraven. Z barvanjem se lahko karakterizirajo vr ki in fisure. Osnovna kroma barva se doseïeta z materialom v ustrezni barvi (glej tabelo). Kombinacijska tabela barv za IPS InLine One / IPS InLine / IPS InLine PoM Shade A-D 1 A1, B1, B2 2 A2, A3, A3.5 3 B3, B4, D4 4 A4 5 C1, D2, D3 6 C2, C3, C4 7 SI1 A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4 SI2 A3.5, A4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 Chromascop 110, 120, 130 BL1, BL2, BL3, BL4 140, 210, 220, 230, , 320, , , 420, 430, 440, , , 210, 220, 310, 320, BL1 BL4 230, 240, 330, 340, , Parametri peke IPS InLine System Shade/Stains materiala T B S t / H V 1 V

23 Prilagoditev barve z IPS InLine Shade/Stains Ti pigmenti se lahko peãejo loãeno. Manj e prilagoditve barv in karakterizacije se lahko izvedejo skupaj s peko glazure. Îeleno koliãino IPS InLine Shade razdelite in pome ajte s tekoãino IPS InLine Glaze in Stains Liquid, dokler ne dobite Ïelene gostote zmesi. Materiala ne nanesite v predebeli plasti. âe Ïelite doseãi intenzivnej o barvo, ponovno pecite. âe je pigmenta preveã, je rezultat nenaraven. Parametri peke IPS InLine System Shade/Stains (Stains in karakterizacijska peka) IPS InLine One enoslojna kovinska keramika T B S t / H V 1 V Dodatni nanosi in peka se lahko izvedeta po istih parametrih. Peka glazure Po peki pigmenta se nanese glazura. âe je potrebna IPS InLine Glaze pasta, jo pred uporabo na podstavku preme ajte. Gostota se lahko prilagodi z dodajanjem tekoãine IPS InLine Glaze in Stains Liquid. Glazura se nanese s krtaãko. Plast ne sme biti ne pretanka, niti predebela. Manj e prilagoditve odtenka se lahko izvedejo skupaj s peko glazure. Parametri peke glazure T B S t / H V 1 V âe uporabljate peãi drugega proizvajalca, morate parametre peke prilagoditi. Na koncu preverite barvo gotovega nadomestka. âe po prvi peki glazure ni dovolj sijaja, se lahko postopek po istih parametrih ponovi. Add-On korektura po glaziranju Zme ajte IPS InLine Add-On material 690 z Build-Up tekoãino, nanesite na Ïelene dele in pecite. Parametri peke Add-On materiala 690 /1274 F po peki glazure T B S t / H V 1 V

24 Individualno oblikovan in karakteriziran most IPS InLine One 24

25 IPS InLine za obiãajen nanos plasti Navodila za oblikovanje kovinske konstrukcije Oblikovanje kovinske konstrukcije je kljuãni uspeh kovinsko keramiãnih nadomestkov. Veã pozornosti kot je posveãeno oblikovanju osnovne konstrukcije, bolj a bosta konãni rezultat in kliniãni uspeh. IPS InLine za obiãajen nanos plasti 1. Funkcijska podpora keramike za nanos plasti Kovinska osnova izraïa obliko zoba v zmanj ani obliki. Potrebno jo je oblikovati na naãin, da podpre vr ke in incizalne mostove tako, da je plast keramike v delu vr kov in fisur enake debeline. Na ta naãin sile Ïveãenja delujejo bolj na konstrukcijo, kot na keramiko. Zaradi tega kovinska osnova ne sme imeti ostrih prehodov (glej diagram), ker lahko sile Ïveãenja povzroãijo napetost vr kov, kar lahko privede do razpok ali razpada plasti. Vse ostre kote in robove je priporoãena odstraniti v fazi voskanja, kot potem z bru enjem kovine. Debelina stene kovine za enojne krone ne sme biti manj a od 0,3 mm in za nosilec mostu 0,5 mm (glej diagram). Za dodatne informacije glejte navodila za uporabo izbrane zlitine. Prednje prevleke pravilno napaãno Premolarne prevleke pravilno napaãno Molarne prevleke pravilno napaãno 25

26 2. Oblikovanje kovinske osnove pri peãenem robu keramiãnega nadomestka Pri delu s cervikalno keramiko je pomembno, da je konstrukcija (ne prevleka), podprta s prepariranim zobom. Zaradi tega se material zmanj a do notranjega roba zaobljene ali pravokotne stopnice, da se doseïe funkcijska podpora. Z natanãnim prileganjem na stopnico se zagotovi, da cervikalna keramika med nanosom ne pride v notranjost konstrukcije. Pravilno Napaãno 3. Stabilnost kovinske osnove Dimenzije in oblika interdentalnih stiãi nih mest odloãilno vplivajo na stabilnost nadomestka med obdelavo, kot tudi na dolgoroãni kliniãni uspeh po umestitvi v usta. Zaradi tega je potrebno dimenzije prilagoditi zlitini, ki se uporablja (upo tevati mejo razteznosti 0,2%). Pri oblikovanju kovinske osnove je potrebno upo tevati toplotno obna anje izbrane zlitine med obdelavo. Enojna irina stiãi ãnega mesta = enojna stabilnost Dvojna irina stiãi ãnega mesta = dvojna stabilnost Dvojna vi ina stiãi ãnega mesta z enojno irino = osemkratna stabilnost 26

27 4. Oblikovanje konstrukcije mostu Toplotna napetost med peko in sile Ïveãenja po cementiranju vplivajo na konstrukcijo mostu. Bolje je, da se ta napetost prenese na konstrukcijo kot na keramiko. Posebno v delu stiãi ãnih mest med nosilcem in medãlenom mostu, se mora stabilnost zagotoviti z oblikovanjem osnovne konstrukcije in z ustrezno debelino materiala. Zaradi tega morata oblika in debelina osnovne konstrukcije zdruïiti vse optiãne in funkcionalne zahteve in omogoãiti nadaljnje vzdrïevanje higiene. Z voskanjem celotnega nadomestka in z naknadnim reduciranjem debeline keramike, se doseïejo predvidljivi rezultati. IPS InLine za obiãajen nanos plasti Med nanosom plasti keramike je konstrukcija mostu veãkrat izpostavljena visokim temperaturam. V primeru neprimerne oblike ali pretanke plasti lahko visoke temperature med peko privedejo do razpada plasti ali do nenatanãnega prileganja. Girlandiformna oblika z interaproksimalnimi oãvrstitvami pa ta pojav prepreãuje in zagotavlja enakomerno hlajenje nadomestka po peki. To je predvsem pomembno pri zlitinah z visokim deleïem zlata. Potrebna je posebna pozornost pri oblikovanju interdentalnih prostorov, ki morajo biti odprti in brez ustvarjanja ãrnih trikotnikov, za zagotovitev ustrezne ustne higiene z interdentalnimi ãetkami in zobno nitko. pravilno napaãno pravilno 27

28 5. Oblikovanje medãlenov Medãleni se oblikujejo z upo tevanjem estetskega in funkcijskega vidika ter moïnosti vzdrïevanja ustne higiene. Del medãlena, ki se dotika alveolarnega grebena bi moral biti keramiãen. Da bi se zagotovila ustrezna stabilnost med nosilcem in medãlenom, se priporoãa palatinalna in/ali lingvalna oãvrstitev. Poleg tega je zaradi zagotavljanja enakomernega hlajenja medãlena, ki absorbira najveã toplote, priporoãljivo postaviti dodatne hladilne opore. Oblika medãlena ovalni medãlen Oblika medãlena baza v obliki sedala 6. Spoj med kovino in keramiko Spoj med kovino in keramiko mora biti jasno definiran. âe je mogoãe, napravite zakljuãek pod pravim kotom. Spoj ali ploskve, ki sodelujejo med Ïveãenjem ne smejo biti v delu stiãi ãa. V interdentalnih delih ga je potrebno oblikovati na naãin, da je omogãeno ãi ãenje teïje dostopnih delov. Pravilno Pravilno Napaãno Napaãno 28

29 f o r m e t a l - c e r a m i c r e s t o r a t i o n s Manual Zatiãki za podporo Da med obdelavo ne bi pri lo do po kodbe stene prevleke, se na osnovne konstrukcije postavijo zatiãki za podporo, ki se z voskom direktno priãvrstijo na osnovo. Uporabite dimenzije Ø 0,5 1,0 mm. SluÏijo tudi kot hladilni sistem med litjem in peko. IPS InLine za obiãajen nanos plasti Pomembno Zatiãki za podporo se morajo postaviti tako, da med preizkusom v ustih oz. pri vstavitvi v artikulator niso v napoto. Po obdelavi nadomestka se morajo odstraniti brez pregrevanja. Za dodatne informacije glejte Framework design Guidelines for Metal-Ceramic Restorations. Dostopne so v Ivoclar Vivadentu. FRAMEWORK DESIGN 29

30 Korak za korakom Zaãetno stanje Zgornji in spodnji model v artikulatorju Stratos 200. Zaãtno stanje za IPS InLine kovinsko keramiãni nadomestek. Oblikovanje kovinske konstrukcije Oblikujte kovinsko konstrukcijo z zmanj ano anatomsko obliko, z upo tevanjem naãrtovanega nana anja plasti. Debelina stene enojne prevleke mora biti najmanj 0,3 mm in 0,5 za nosilce prevlek. Potrebno je zagotoviti dovolj stabilnosti za obliko konstrukcije ter se izogniti ostrim prehodom in robovom. Spojna mesta med posameznimi enotami se oblikujejo glede na znaãilnosti uporabljene zlitine in na moïnost vzdrïevanja higiene. Oblika konstrukcije mostu v zmanj ani obliki 30

31 Obdelava zlitine/oksidacija Izlita kovinska konstrukcija se obdela s karbidnimi ali keramiãnimi brusilniki. Da bi ustvarili prostor za cervikalno stopnico (labialno ali cirkularno), zmanj ajte robne dele kovinske konstrukcije do notranjega roba stopnice. IPS InLine za obiãajen nanos plasti Povr inska obdelava pred peskanjem. Peskanje osnove z aluijevim oksidom Al 2 O µm (upo tevanje priporoãil proizvajalca). Po peskanju oãistite kovinsko konstrukcijo s paro in pustite, da se posu i. Izvedite oksidacijo po navodilih proizvajalca. Po oksidaciji je povr ina enakomerno obloïena z oksidi. 31

32 IPS InLine diagram nana anja plasti Incisal Opaquer Idealna debelina plasti Najmanj a debelina plasti Kovinska osnova mm mm Dentin Opaquer 0.1 mm 0.1 mm Deep Dentin Deep Dentin cervikalno incizalno Dentin cervikalno incizalno 1 mm 0.7 mm 0.3 mm 0.1 mm 0.5 mm 0.3 mm Incisal cervikalno incizalno 0.2 mm 0.5 mm 0.1 mm 0.4 mm Deblina kovinske osnove: prevleke. 0,3 mm nosilec mostu. 0,5 mm Slike temeljijo na preteklih izku njah in so lahko v doloãenih primerih drugaãne. Za dosego Ïelenih uãinkov, se lahko uporabijo razliãne komponente, kar je odvisno od kliniãne situacije ali izbranega sistema (Chromascop, A D in Bleach). Incisal materiali v barvah A-D se nanesejo do sredine cervikalne tretjine. Pri Chromascop barvah se Incisal materiali nanesejo samo do zaãetka cervikalne tretjine. A D barve Chromascop barve 32

33 Peka prve Opaquer plasti ( wash brand ) Izberite primerno barvo opakra iz IPS InLine sistema. Na podlogo za me anje iztisnite Ïeleno koliãino paste in dobro zme ajte. Po potrebi lahko razredãite. Nanesite prvi tanek sloj opakra in ga vrtite po povr ini materiala. IPS InLine za obiãajen nanos plasti Nasvet: Zmes lahko individualno prilagodite s tekoãino Opaquer Liquid iz IPS InLine sistema. Peka druge plasti Opaquer ( opaquer brand ) Nanesite drugo plast opakra tako, da je celotna kovinska konstrukcija enakomerna prekrita z materialom. Po peki mora imeti povr ina svilen- mat sijaj. Po opaker peki mora biti celotno ogrodje zlitine prekrito z opakrom. Parametri Opaquer peke z IPS InLine sistemom (prva in druga plast) T B S t / H V 1 V IPS InLine System Opaquer F Opaquer F se uporablja za poveãanje globine fluorescentnosti. Ali: Nanesite Opaquer F kot tanko, tretjo plast opakra in pecite na 930. Ali: Obiãajnemu opaker materialu iz IPS InLine sistema dodajte do 20 % Opaquer F in nanesite kot drugo plast in pecite na

34 Prva in druga peka Margin Keramiãni cervikalni zakljuãek se lahko izdela po peki opakra, ãe smo zanj pustili dovolj prostora. Pred nanosom cervikalne keramike se nosilec izolira s premazom IPS Margin Sealer in ko je suh, s tekoãino IPS Ceramic Separating Liquid. Pravilno Napaãno IPS Margin keramika izbrane barve se obilno nanese v za to pripravljene cervikalne dele in pustite, da se su i. Nato se konstrukcija z osu eno cervikalno keramiko previdno odstrani z nosilca. Nasvet: Cervikalno keramiko (posebno pri mostovih) lahko v aproksimalnih delih nanesete malo veã, da je interdentalno krãenje med peko dentinskegain incizalnega materiala manj e. 34

35 IPS InLine za obiãajen nanos plasti Po peki je potrebno cervikalno keramiko obiãajno prilagoditi z bru enjem, da se odstranijo vsi moteãi deli. Natanãnost prileganja se zagotovi z drugo peko Margin, z uporabo istih materialov, kot pri prvi peki. S tekoãino IPS Ceramic Separating Liqiud je potrebno izolirati nosilec. Potem na dele, kjer po prvi peki manjka keramika nanesite Margin material, da se doseïe natanãno prileganje. Ko je konstrukcija suha, se previdno odstrani iz modela in postavi na podstavek za peko. Parametri za peko cervikalne keramike IPS InLine Margin (prva in druga peka) T B S t / H V 1 V

36 Prva peka Dentin in Incisal plasti Pred nanosom Dentin in Incisal materiala se mora model izolirati z IPS Model Sealer-jem. S tem se prepreãi su enje keramike ali njeno lepljenje na nosilec. Medãleni se separirajo s tekoãino IPS Ceramic Liquid. Nasvet: Da bi dosegli optimalno vezavo med keramiko in opakrom, nanesite manj o koliãino IPS InLine Deep Dentin ali Dentin na cervikalne in interdentalne dele (za mostove) in napravite rahlo hrapavo povr ino. S tem se izbolj a vezava med keramiko in plastjo opakra. Nadomestek mora biti malce veãji, da bi po peki in poslediãnem krãenju dobili dejansko velikost. Most se odstrani iz modela, da se na kontaktne dele doda Dentin in Incisal material. Pred peko se vsi interdentalni deli separirajo do opakra. Nasvet: Po oblikovanju kondenzirajte keramiãno povr ino proti cervikalnemu robu, z veliko suho krtaãko. Keramika se nanese po diagramu nana anja plasti. Za optimalen rezultat je potrebno po peki interdentalne dele separirati do opakra. Nadomestek po prvi peki Dentin/Incisal plasti Parametri za peko prve plasti Dentin/Incisal T B S t / H V 1 V Pomembno Za navlaïenje zme anega ali Ïe nane enega materiala, uporabite destilirano vodo. Nadomestek postavite v peã ele po zvoãnem signali in ko je pokrov popolnoma dvignjen. 36

37 Druga peka Dentin in Incisal plasti Nadomestek se obdela in temeljito oãisti pod curkom vode ali s paro. Peskanje z delci Al 2 O 3 (tip 50) pri 1 baru je potrebno samo, ãe pride po ãi ãenju do kontaacije povr ine. Sledi temeljito ãi ãenje in dodelava delov, kjer manjka material. Paziti je potrebno na interdentalne dele in na kontaktne toãke. Ko konãate z nana anjem plasti, nadomestek postavite na podlogo za peko in zagotovite dovolj podpore. Nadomestek postavite v peã ele, ko je pokrov dvignjen in po zvoãnem signalu. Za peko upo tevajte spodaj navedene parametre. IPS InLine za obiãajen nanos plasti Dodajanje Dentin in Incisal keramike Konãna oblika okluzivne povr ine Parametri peke druge plasti Dentin/Incisal materiala T B S t / H V 1 V Pomembno Za navlaïitev zmesi ali izravnavanje Ïe nanesenega materiala, uporabite destilirano vodo. Nadomestek postavite v peã ele, ko je poklopec dvignjen in po zvoãnem signalu. 37

38 Peka Margin Add-On korekturnega materiala Margin Add-On je keramika za cervikalni del, ki se dodaja po glavni peki ali pri dodajanju Dentin in Incisal materiala. Z njim je mogoãe prilagoditi natanãnost prileganja cervikalnega roba. Nadomestek se dodela s Shade/Stains materilalom in z glazuro. Parametri peke Margin Add-On materiala T B S t / H V 1 V Peka Add-On korekturnega materiala Pred dokonãanjem nadomestka so lahko potrebne manj e prilagoditve pri kontaktnih, bazalnih delih, medãlenih ali pri natanãnosti prileganja. Da bi izkoristili niïjo temperaturo peke, se lahko IPS InLine Dentin/Incisal keramika me a z IPS InLine Add-On, v razmerju 1:1, nato se nanese. Parametri peke Margin Add-On materiala T B S t / H V 1 V

39 Individualna obdelava Konãna obdelava in priprava za Stains in Glaze peko Pred karakterizacijo barv in glaziranjem se mora nadomestek pripraviti na naslednji naãin: Nadomestek obdelajte z diamantnimi brusilniki in zagotovite naravno obliko in povr insko strukturo, kot so linije rasti, vdolbine in izbokline. Deli, ki bi morali imeti po glaziranju sijaj, se lahko polirajo s silikonskimi diski. âe ste za vizualizacijo teksture povr ine uporabili zlati in/ali srebrni prah, je potrebno nadomestek temeljito oãistiti s paro. Pomembno je, da odstranite ves prah, da se prepreãi neïeleno obarvanje po peki. IPS InLine za obiãajen nanos plasti DoseÏena naravna oblika in tekstura povr ine. Karakterizacijska peka Nadomestek je potrebno oãistiti pred nanosom pigmenata in prepreãiti kontaacijo po ãi ãenju. Upo tevajte naslednja navodila: Za bolj e vlaïenje se lahko po povr ini nanese tekoãina IPS InLine/IPS InLine PoM Glaze in Stains Liquid âe Ïelite doseãi intenzivnej o barvo, je potrebno ponoviti nanos pigmenata s peko. âe se nanese preveã pigmenta je rezultat nenaraven. Vr ki in fisure se lahko karakterizirajo z barvanjem. Osnovni kromatski barvi sledi material v izbrani barvi (glej tabelo). Tabela kombinacij barv za IPS InLine One / IPS InLine / IPS InLine PoM Shade A-D 1 A1, B1, B2 2 A2, A3, A3.5 3 B3, B4, D4 4 A4 5 C1, D2, D3 6 C2, C3, C4 7 SI1 A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4 SI2 A3.5, A4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 Chromascop 110, 120, 130 BL1, BL2, BL3, BL4 140, 210, 220, 230, , 320, , , 420, 430, 440, , , 210, 220, 310, 320, BL1 BL4 230, 240, 330, 340, , Parametri peke IPS InLine Shade/Stains materiala T B S t / H V 1 V

40 Prilagoditev odtenka z IPS InLine Shade/Stains Ti pigmenti se lahko peãejo v zasebnom ciklusu. Manj e prilagoditve barve in karakterizacije se lahko izvedejo tudi med glaziranjem. Îeleno koliãino IPS InLine Shade materiala razredãite in zme ajte s tekoãino IPS InLine Glaze in Stains Liquid, dokler ne dobite Ïelene gostote. Material se ne sme nanesti v predebeli plasti. âe Ïelite doseãi intenzivnej o barvo, postopek s peko ponovite. Preveã pigmenta lahko vpliva na nenaraven rezultat. Parametri peke IPS InLine Shade/Stains materiala (Stains and Characterization firing) T B S t / H V 1 V Za dodatne nanose in peke veljajo enaki parametri. Peka glazure Po peki pigmenta se nanese glazura. Po potrebi IPS InLine Glaze pasto pred uporabo preme ajte. Îeleno koliãino zme ajte na podlogi za me anje. Gostota se lahko prilagodi z dodajanjem tekoãine IPS InLine Glaze in Stains Liquid. Glazuro nanesite na obiãajen naãin. Plast ne sme biti pretanka, niti predebela. Pri peki glazure se lahko izvedejo manj i popravki barve. Parametri peke glazure T B S t / H V 1 V Pri peãeh drugih proizvajalcev se morajo parametri peke prilagoditi! Na koncu preverite barvo konãanega nadomestka. âe Ïelite po prvi peki veã sijaja, postopek ponovite pri istih parametrih. 40

41 Add-On korektura po glaziranju Zme ajte IPS InLine Add-On material 690 /1274 F s tekoãino Build-Up, nanesite na Ïelene dele in pecite. Parametri peke Add-On materiala 690 /1274 F po peki glazure IPS InLine za obiãajen nanos plasti T B S t / H V 1 V Individualno oblikovan in karakteriziran most iz IPS InLine materiala 41

42 InLine PoM natanãna tehnika pre anja keramike na kovinsko osnovo IPS Navodila za oblikovanje kovinske konstrukcije Oblikovanje kovinske konstrukcije je kljuã do uspeha kovinsko keramiãnih nadomestkov. Veã ãasa kot je posveãeno oblikovanju osnovne konstrukcije, bolj i bo konãni kliniãni uspeh. 1. Funkcijska podpora venirne keramike Kovinska osnova odraïa obliko zoba v zmanj ani obliki. Potrebno jo je oblikovati na naãin, da podpre vr ke in incizalne mostove tako, da je plast keramike v delu vr kov in fisur enake debeline. Pri tem sile Ïveãenja delujejo na konstrukcijo in ne na keramiko. Kovinska osnova ne sme imeti ostrih prehodov (glej diagram), ker lahko sile Ïveãenja povzroãijo pritisk in poslediãno pride do razpada plasti in razpok. Vse ostre kote in robove je bolje odstraniti v fazi voskanja, kot kasneje z bru enjem kovine. Debelina stene kovine za enojne prevleke ne sme biti manj a od 0,3 mm in za nosilec 0,5 mm (glej diagram). Za dodatne informacije glejte navodila za uporabo izbrane zlitine. Prednje prevleke Pravilno Napaãno Premolarne prevleke Pravilno Napaãno Molarne prevleke Pravilno Napaãno 42

43 2. Oblikovanje kovinske osnove pri izdelavi keramiãnega roba nadomestka Pri delu s cervikalno keramiko je pomembno, da je konstrukcijski material (in ne prevleka), podprt z bru enim zobom. Zaradi tega se material reducira do notranjega roba zaobljene ali pravokotne stopnice, da se doseïe funkcijska podpora. Z natanãnim prileganjem na stopnico se zagotovi, da cervikalna keramika med nanosom ne pride v notranjost. IPS InLine PoM natanãna tehnika pre anja keramike na kovinsko osnovo Pravilno Napaãno 3. Stabilnost kovinske osnove Dimenzije in oblika interdentalnih stiãi ãnih mest zelo vplivajo na stabilnost nadomestka med obdelavo in na dolgoroãni kliniãni uspeh po integraciji v usta. Zaradi tega se morajo dimenzije uporabljene zlitine, prilagoditi (upo tevati je potrebno mejo raztezanja 0,2 %)! Pri oblikovanju kovinske osnove je med obdelavo potrebno upo tevati toplotno obna anje izbrane zlitine. Enojna irina stiãi ãnega = enojna stabilnost Dvojna irina stiãi ãnega mesta = dvojna stabilnost Dvojna vi ina stiãi ãnega mesta z enojno irino = osemkratna stabilnost 43

44 4. Oblikovanje konstrukcije mostu Toplotna napetost med peko in sile Ïveãenja po cementiranju, vplivajo na konstrukcijo mostu. Bolje je, da se sile, ki nastanejo prenesejo na konstrukcijo in ne na keramiko. Stabilnost se mora zagotoviti na stiãi ãnih mestih med nosilcem in medãleni, z oblikovanjem osnovne konstrukcije in s primerno debelino materiala. Oblika in debelina osnovne konstrukcije mora zdruïiti vse optiãne in funkcijske zahteve ter omogoãiti nadaljnje vzdrïevanje higiene. Premaz celotnega nadomestka z voskom in zmanj anje debeline keramike, zagotavljata predvidljive rezultate. Med nanosom plasti keramike je konstrukcija mostu veãkrat izpostavljena visokim temperaturam. âe je oblika neprimerna ali so plasti predebele, lahko pri peki pride do izkrivljenja in poslediãno do nenatanãnega prileganja nadomestka. Girlandiformna oblika z interproksimalno oãvr ãenostjo prepreãuje pojav izkrivljenja in zagotavlja enakomerno hlajenje nadomestka po peki. To je posebej pomembno za zlitine z visokim deleïem zlata. Za optimalno ustno higieno mostov, je potrebno veliko pozornosti pri oblikovanju interdentalnih prostorov. Prostori morajo biti odprti, brez ustvarjanja ãrnih trikotnikov in da je mogoãen dostop interdentalnih ãetk in zobne nitke. Pravilno Napaãno Pravilno 44

45 5. Oblikovanje medãlenov Medãleni se oblikujejo glede na estetske in funkcijske aspekte in glede na moïnost vzdrïevanja ustne higiene. Del medãlenov, ki se dotika alveolarnega grebena, je potrebno prevleãi s keramiko. Da bi zagotovili ustrezno stabilnost med nosilcem in medãlenom, se priporoãa palatinalna in/ali lingualna oãvrstitev. Poleg tega je zaradi zagotavljanja enakomernega hlajenja medãlenov, ki absorbirajo najveã toplote, priporoãljivo dodatno hlajenje. Oblika medãlenov ovalni medãlen Oblika medãlenov sedlasti medãlen IPS InLine PoM natanãna tehnika pre anja keramike na kovinsko osnovo 6. Stiãi ãe med kovino in keramiko Stiãi ãe med kovino in keramiko mora biti jasno definiran. âe je mogoãe, zakljuãite pod pravim kotom. Stiãi ãe ne sme biti v delu kontaktnih toãk ali ploskev, ki sodelujejo pri Ïveãenju. V interdentalnih delih pa mora biti oblikovan tako, da je omogoãeno ãi ãenje teïko dostopnih prostorov. Pravilno Pravilno Napaãno Napaãno 45

46 Manual Retencijski zatiãki Pri pre anju na kovino je pomembno, da so retencijski zatiãki na osnovni konstrukciji. Z voskom jih priãvrstite na osnovo v podroãje medãlenov. Priporoãene so dimenzije? 0,5-1,0 mm. Prednosti izlivnih retencijskih zatiãkov: 1. SluÏijo kot hladilni sistem med litjem in peko. 2. Retencija za bolj e fiksiranje v vloïnem materialu med pre anjem 3. Olaj ujejo delo med obdelavo. Retencijski zatiãki se morajo oblikovati tako, da ne more priti do izkrivljenja in/ali premika konstrukcije mostu v vloïni material. Najmanj dva zatiãka (razliãna), morata biti na konstrukciji mostu, od katerih mora biti eden v delu medãlenov. âe uporabljate ravne, voskane zatiãke, se za mostove uporabita 2 kosa razliãnih zatiãkov. Eden se vstavi na podroãje medãlenov. Medãleni so lahko votli (npr. Inzoma) za izbolj ano distribucijo toplote in/ali hlajenje. Pomemno Retencijske zatiãke je potrebno namestiti tako, da ne motijo med preizkusom v ustih ali pri vstavitvi v artikulator. Po dodelavi nadomestka je potrebno zatiãke odstranitit brez pregrevanja. Za dodatne informacije poglejte v Framework design Guidelines for Metal-Ceramic Restorations. Dostopne so v Ivoclar Vivadentu. FRAMEWORK DESIGN f o r m e t a l - c e r a m i c r e s t o r a t i o n s 46

47 Korak za korakom Zaãetno stanje Zgornji in spodnji model v artikulatorju Stratos 200. Zaãetno stanje IPS InLine kovinskokeramiãnega nadomestka. IPS InLine PoM natanãna tehnika pre anja keramike na kovinsko osnovo Oblikovanje kovinske konstrukcije Oblikujte kovinsko osnovo z zmanj ano anatomsko obliko in upo tevajte kasnej e pre anje keramike. Debelina stene za enojne prevleke mora biti najmanj 0,3 mm in za nosilec mostu 0,5 mm. Potrebno je zagotoviti stabilnost oblike konstrukcije. Prepreãiti je potrebno ostre prehode in robove. Stiãi ãna mesta med posameznimi enotami oblikujte tako, da upo tevate znaãilnosti uporabljene zlitine in glede na moïnost vzdrïevanja higiene. Oblikovanje konstrukcije v reducirano obliko Zaradi optiãnih znaãilnosti pri tehniki pre anja keramike na kovinsko osnovo, mora biti debelina keramike najmanj 0,8 mm. âe boste kovinske kontrukcije pre ali, je priporoãeno izdelati retencijske Ïlebove na palatinalnih/lingualnih ploskvah. 47

48 Obdelava zlitine/oksidacija Izlita kovinska konstrukcija se obdela s karbidnimi ali keramiãnimi brusnimi telesi. Da bi zagotovili prostor za cervikalni zakljuãek v keramiki, se robni del kovinske konstrukcije zmanj a do notranjega roba stopnice. Povr inska obdelava pred peskanjem. Previdno peskanje osnove z aluijevim oksidom Al 2 O µm (pri upo tevanju navodil proizvajalca) Po peskanju se kovinska konstrukcija oãisti s paro. Izvedite oksidacijo po navodilih proizvajalca. Po oksidaciji je povr ina enakomerno prevleãena z oksidi. 48

49 Dieter Grübel IPS InLine PoM diagram nana anja plasti Opaquer Konstrukcija Idealna debelina plasti mm Najmanj a debelina plasti mm IPS InLine PoM natanãna tehnika pre anja keramike na kovinsko osnovo PoM Opaquer 0.1 mm 0.1 mm PoM mm 0.8 Te tevilke so pridobljene na podlagi preteklih izku enj in se lahko v posameznem primeru razlikujejo. Deblina konstrukcije: prevleka. 0,3 mm nosilec mostu. 0,5 mm Opalescentni uãinek Shade Incisal 1 Halo uãinek Stains vanilla Mameloni Stains vanilla, Shade Incisal 1 Svetlost Stains white Za naraven uãinek lahko uporabite Shade/Stains material, sistema IPS InLine, odvisno od Ïelene karakterizacije. Barva=osnovna barva A1 itd. Shade 1 Intenzivnost Stains red Intenzivnost Stains orange Shade Stains IPS InLine PoM Press-on-Metal-Keramik Dodatne informacije o estetski karakterizaciji u Love for detail D.Grübela. Dostopno preko Ivoclar Vivadent-a. Edition LIEBE ZUM DETAIL ÄSTHETIK UND MORPHOLOGIE 49

50 Peka Opaquer materiala Prva peka Opaquer plasti ( wash brand ) Izberite barvo opakra iz IPS InLine sistema. Na podlogo za me anje iztisnite Ïeleno koliãino paste in dobro preme ajte. Po potrebi lahko razredãite. Nanesite prvo tanko plast opakra in ga vrtite po povr ini kovine. Nasvet: Gostoto lahko prilagodite s tekoãino Opaquer Liquid iz IPS InLine sistema. Druga peka Opaquer plasti ( opaquer brand ) Nanesite drugo plast opakra tako, da je celotna kovinska konstrukcija enakomerno prekrita. Po peki mora imeti povr ina svilen mat sijaj. Po peki konstrukcijo premaïite z opakrom. Parametri peke opakra iz IPS InLine sistema (prva in druga plast) T B S t / H V 1 V IPS InLine System Opaquer F Opaquer F se uporablja za poveãanje globinske fluorescentnosti. Ali: Nanesite Opaquer F kot tanko, tretjo plast opakra in pecite na 930. Ali: Opaker materialu iz IPS InLine sistema, dodajte do 20 % Opaquer F in nanesite kot drugo plast in pecite na

51 Voskanje Po izlitju modela s premiãnimi nosilci modelirajte nadomestek. Uporabljajte izkljuãno organske voske, ker zgorijo brez ostankov. Kovinsko konstrukcijo, prekrito z opakrom je potrebno stehtati in zabeleïiti maso. Ta koliãina je v pomoã pri doloãanju mase voska po voskanju. Konstrukcijo postavite na model v pravilni poloïaj in najprej voskajte robove. Izdelajte voskani model polne oblike. Potrebno je upo tevati imalno debelino plasti 0,8 mm. Ne smete prekoraãiti debeline 1,5 mm, da bi se ohranila optimalna reprodukcija barve. Potrebno je upo tevati debelino voska, imalno 0,8 mm, da bi prepreãili nepopolno pre anje. IPS InLine PoM natanãna tehnika pre anja keramike na kovinsko osnovo Popolno oblikovani voskani model na kovinski konstrukciji. Vedno je potrebno upo tevati imalne debeline plasti. 51

52 Postavitev odlivnih kanalov Premer odlivnih kanalov je 3 mm. Pri veã delnih mostovih, mora imeti vsaka enota odlivni kanal. Kanal se mora vedno namestiti v smeri toka keramike in na najdebelej em delu, da se lahko omogoãi nemoten tok viskozne keramike med peko. Izberite kiveto sistema IPS, 100, 200 ali 300 g, odvisno od tevila predmetov, ki se vloïijo: Prevleke, mostovi Kiveta 100 g, 200 g, 300 g Vo ãeni kanal Ø 3 mm DolÏina kanala. 3 mm, max. 10 mm DolÏina kanala vkljuãno z navo ãenim predmetom Mesto postavitve odlivnega kanala na navo ãenem predmetu Kot postavitve odlivnega kanala proti navo ãenem predmetu Kot postavitve odlivnega kanala proti konusu max mm Najdebelej i del predmeta; vsaka enota mostu V smeri toka keramike; upo tevati nagib vr kov Oblika stiãi ãnih mest Zaobljen, brez kotov in ostrih prehodov Oddaljenost med premeti. 3 mm Oddaljenost silikonskega obroãa Prevleke. 10 mm; mostovi 58 mm Pomembno Veãji mostovi se lahko postavijo tudi v sredino kivete Odlivni kanali se morajo vedno postaviti v smeri toka keramike na najdebelej em delu nadomestka. 52

53 Pravilna postavitev odlivnih kanalov max mm Odlivne kanale je potrebno enako usmeriti. 3 max. 8 mm max mm 3 max. 8 mm max mm 3 max. 8 mm 3 max. 10 mm IPS InLine PoM natanãna tehnika pre anja keramike na kovinsko osnovo max mm max. 6-8 mm max mm <6 mm max mm 6 mm Odlivni kanal skupaj s predmetom ne sme biti dalj i od 15 do 16 mm. Upo tevati kot postavitve, od 45 do 60. Odlivni kanal mora biti usmerjen v smeri toka keramike Stiãi ãna mesta odlivnih kanalov morajo biti zaobljena. Upo tevati kot postavitve 45 do

54 âe se prevleka gleda z aproksimalne strani, dalj e strani predmeta (obiãajno bukalna ploskev), je usmerjena navzven Stiãi ãna mesta odlivnih kanalov morajo biti zaobljena. Upo tevati kot postavitve 45 do 60. Pokrov. 10 mm max mm 3 max. 8 mm. 10 mm 54

55 Vlaganje Za vlaganje se uporablja vloïni materiali IPS PressVEST ali IPS PressVest Speed. V ta namen se uporabi IPS silikonska kiveta z ustreznim pokrovom. Potrebno je doloãiti natanãno maso voska: Stehtati konus (odprtino prekriti z voskom). Predmet, ki se pre a v keramiki, se z voskom priãvrsti na konus. Ponovno stehtajte. Masa voska se raãuna z odvzemom mase kiveti in mase kovinske konstrukcije (z opakrom) od skupne mase. 100 g 200 g 300 g tevilo ingotov 1 x S + 1 x S + 3 x XS + 1 x XS 1 x S 2 x XS 3 x XS 3 x S 6 x XS 1 x XS 1 x S 3 x S 6 x S Posamezni predmeti Medãleni IPS InLine PoM natanãna tehnika pre anja keramike na kovinsko osnovo Masa voska 0.4 g 0.6 g 1.0 g 1.5 g 2.0 g 1.4 g 2.1 g 3.0 g 4.1 g 5.1 g Potrebno je upo tevati navodila za uporabo ustreznega vloïnega materiala. Priporoãa se naslednji postopek: Na vo ãenih predmetih ne uporabljajte sredstev za zmanj anje povr inske napetosti. Tekoãina za separiranje se mora temeljito odstraniti s komprimiranim zrakom. Zme ajte vloïni material,ki vsebuje kremenãev prah. Prepreãiti vdihovanje prahu. Uporabite primeren instrument za fino vlaganje. Pazite, da se obãutljivi deli voska ne po kodujejo. Previdno postavite silikonski obroã okrog konusa in pazite, da ne po kodujete vo ãene predmete. Previdno napolnite kiveto z vloïnim materialom, do oznake in vstavite pokrov. Pustite da se strdi. IPS PressVest ne smete pustiti stati (npr. ãez vikend), da ne pride do kristalizacije. Razmerje me anja vloïnega materiala 100 g vloïna kiveta 200 g vloïna kiveta 300 g vloïna kiveta IPS PressVEST 13 ml tekoãine 9 ml dest. vode 26 ml tekoãine 18 ml dest. vode 39 ml tekoãine 27 ml dest. vode IPS PressVEST Speed 16 ml tekoãine 11 ml dest. vode 32 ml tekoãine 22 ml dest. vode 48 ml tekoãine 33 ml dest. vode 55

56 Predgretje Nakon predviãenog vremena vezanja odgovarajuçeg uloïnog materijala (IPS PressVEST ili IPS PressVEST Speed), kiveta se priprema za predgrijavanje na sljedeçi naãin: Odstranite pokrov in nosilec kivete z rotirajoão kretnjo. Previdno iztisnite vloïni valj iz silikonskega obroãa. Z noïem odstranite hrapave dele na spodnji ploskvi. Preverite kot 90. Vi ek vloïnega materiala ne priti v odlivne kanale. âe je v peãi istoãasno veã vloïnih valjev, jih je potrebno oznaãiti. âe je v peãi veã vloïnih valjev in uporabljate speed metodo, je potrebno paziti, da se temperatura preveã ne zmanj a. IPS PressVEST IPS PressVEST Speed âas stvrjevanja , max. 45. predgretju PoloÏaj vloïnega valja v peãi Zaãeti na sobni temperaturi in predgreti do 850/5 Proti zadnjem zidu, nagnjena z odprtino navzdol Takoj 850 Proti zadnjem zidu, nagnjena z odprtino navzdol IPS InLine PoM keramiãni valji Brez predgretja IPS Alox Plunger/IPS One-Way Plunger 300 g Brez predgretja ZadrÏevanje na konãni temperaturi 850 Pomembno Najmanj 90 Najmanj 90 âe se izvede veã hitrih vlaganj, jih je potrebno izvesti posamiãno in posamezno vstaviti vloïne valje v peã za predgretje, v intervalih okrog 20. Ko se valji vstavljajo, temperatura peãi ne sme preveã pasti. Privzet ãas zadrïevanja v peãi se zaãne, ko je doseïena priporoãena temperatura. VloÏni valj poloïite proti zadnjemu zidu peãi, nagnjenega z odprtino navzdol. IPS InLine PoM keramiãni valj in IPS One-Way klip ne pregrevati. Da bi zagotovili nemoteno vsakodnevno laboratorijsko delo, je bistvenega pomena brezhibna infrastruktura, zlasti delo pregrevalne peãi. To vkljuãuje njihovo vzdrïevanje, ãi ãenje v ohlajenem stanju in redni pregledi temperature in grelcev. 56

57 Izbira keramiãnega valja Potrebno je izbrati keramiãni valj. Sedem barv je dovolj za reprodukcijo Chromascop, A-D in Bleach barv. Zaradi tega je mogoãe dobiti monolitni nadomestek za razliãne kliniãne primere v samo enem ciklusu peke. Konãna barva zoba se doseïe z individualno karakterizacijo, z IPS InLine Shade/Stains materiali in glazuro. Glede na to, da obstajajo dve velikosti keramiãnih valjev, se vsak predmet izdela z ustreznim tevilom, odvisno od mase voska. BL S ingots XS S & ingots XS Rohlinge Ingots Rohling & & A1, B1 A2, B2, C1, D2 A3, A3.5 B3,B4 C2,D3,D4 A4,C3,C4 Touch BL1,BL2,BL3,BL4 Up Up 110,120,130, ,220,230, ,320,330, ,420,430, ,520,530,540 IPS InLine PoM natanãna tehnika pre anja keramike na kovinsko osnovo Pre anje v kivetah 100, 200 in 300 gramov IPS Alox klip za kivete 200 in 300 gramov Pripavite hladen IPS Alox klip in hladen IPS InLine PoM keramiãni valj Ïelene barve. Hladen IPS InLine PoM keramãni valj z napisom navzgor vstavite v vroãi vloïni valj. IPS Alox klip prevleãen s pudrom vstavite v vroãi vloïni valj. Vroã vloïni valj vstavite na sredino vroãe peãi za pre anje, uporabite kle ãe. Pritisnite START za zaãetek. Na koncu vroãi vloïni valj s kle ãami postavite na mreïo za hlajenje in pustite, da se ohladi. Parametri peke IPS InLine PoM keramiãnih valjev v kivetah 100 in 200 g B t T H V 1 V 2 N / E / F / F/ / F 100 g 200 g / F / F EP 500 / V / / / / / Program EP 600 / EP 600 Combi 700/ / / / /1724 Programat EP / / / / /1724 Programat EP / / / / / µm/ * 250 µm/ * 250 µm/ * *Pomembno: ãe program nastavite roãno, pazite na prekinitve 57

58 IPS One-Way potisni bat za enkratno uporabo za 300 g kiveto Pripravite hladen IPS One-Way potisni bat in hladen IPS InLine PoM keramiãni valj Ïelene barve. Hladni IPS InLine PoM keramiãni valj z napisom, obrnjen navzgor vstavljen v vroãi vloïni valj. IPS potisni bat za enkratno uporabo prevlecite s pudrom in vstavite v vroã vloïni valj. Vroã vloïni valj postavite na sredino vroãe peãi za pre anje, uporabite kle ãe. Pritisnite START za zaãetek. Na koncu vroãi vloïni valj s kle ãami postavite na mreïo za hlajenje in pustite, da se ohladi. Parametri peke IPS InLine PoM keramiãnih valjev v kiveti 300 g B t T H V 1 V 2 N / E / F / F/ / F / F / F EP 500 / V / / / / /1760 Program EP 600 / EP 600 Combi 700/ / / / / µm/ * Programat EP / / / / / µm/ * Programat EP / / / / / µm/ * *Pomembno: ãe program nastavite roãno, pazite na prekinitve 58

59 Odpiranje kivete Ko se valj ohladi (okrog 60.), predmet odstranite na naslednji naãin: Oznaãite dolïino potisnega bata na ohlajenem vloïnem valju. RazreÏite vloïni valj. Oznaãena toãka reza zagotavlja zanesljivo loãitev vloïnega materiala in keramike. Za ãi ãenje vedno uporabite steklene perlice (grobo in fino ãi ãenje vloïnega materiala). Ne uporabite Al 2 O 3. Grobo ãistite s steklenimi perlicami pod tlakom 4 bare. Fino ãi ãenje izvedite s steklenimi perlicami pod tlakom 1 do 1,5 barov. Upo tevajte smer in oddaljenost peskanja, da prepreãite po kodbe robov. Robove za ãitite. IPS InLine PoM natanãna tehnika pre anja keramike na kovinsko osnovo Oznaãite dolïino potisnega bata. RazreÏite vloïni valj s separirko. S kle ãami izvlecite Alox klip. Preverite ãistoão in peskajte po potrebi. Peskanje predmeta. 59

60 Rezanje odlivnih kanalov/konãna obdelava Po rezanju odlivnih kanalov in glajenju stiãi ãnih mest, predmet pritrdite na model. Uporabite obiãajne rotacijske instrumente (npr. za obdelavo IPS Empress) brez pritiska in pregrevanja. Potem nadomestek previdno peskajte. Na koncu oãistite pod curkom vode ali pare in osu ite. Most z odlivnimi kanali Potrebno je posvetiti posebno pozornost rezanju palatinalno podloïenega retencijskega zatiãka. ReÏite in polirajte previdno, po glaziranju, brez preveã proizvedene toplote. Prilagoditve z IPS InLine PoM Touch-Up materialom Za manj e prilagoditve oblik, kot so nepopolno opredeljeni robovi ali okluzijska povr ine, je na voljo 7 Touch-Up materialov, usklajenih z barvo keramiãnega valja. Touch-Up materiali se uporabljajo samo za IPS InLine PoM nadomestke s kovinsko konstrukcijo. Postopek Nadomestek se mora pred prilagoditvijo oãistiti s paro. IPS InLine PoM Touch-Up material se me a z Build-Up tekoãino in se na Ïelene dele nanese s krtaãko, vi ek tekoãine pa se vpije s tkanino. Nadomestek postavite na nosilec za peko in pecite. Na koncu nadomestek finirajte ali dodajte drugo plast Touch-Up materiala in pecite pri istih parametrih. Parametri peke IPS InLine PoM Touch-Up materiala Prilagoditev z IPS InLine PoM Touch Up T B S t / H V 1 V

61 Individualna obdelava Konãna obdelava in priprava za karakterizacijo z barvami in glaziranje Pred karakterizacijo z barvami in glaziranjem, se mora nadomestek pripraviti na naslednji naãin: nadomestek obdelajte z diamantnimi brusilnimi, dokler ne dobite naravne oblike in povr inske teksture, kot je linija rasti ter vdolbine in izbokline. dele, ki bi morali imeti po glaziranju sijaj, lahko zgladite in polirate s silikonskimi diski. ãe za vizualizacijo povr inske teksture uporabite zlati in/ali srebrni prah, je potrebno nadomestek dobro oãistiti s curkom pare. Pomembno je odstraniti ves prah, da bi prepreãili neïeleno obarvanje po peki. DoseÏeni sta naravna oblika in povr inska tekstura. IPS InLine PoM natanãna tehnika pre anja keramike na kovinsko osnovo Karakterizacijska peka Pred nanosom pigmenta in peko, nadomestek oãistite ter po ãi ãenju prepreãite kontaacijo. Upo tevajte naslednje: Za bolj e vlaïenje pigmentov, lahko premaïete s tekoãino IPS InLine/IPS InLine PoM. âe Ïelite intenzivnej o barvo, je potrebno ponoviti nanos pigmentov in ponovno peãi. âe nanesete preveã pigmenta, je rezultat nenaraven. S pigmenti lahko karakterizrate vr ke in fisure. Osnovna krom barva ima material v ustrezni barvi (glej tabelo). Kombinacijska tabela barv za IPS InLine One / IPS InLine / IPS InLine PoM Shade A-D 1 A1, B1, B2 2 A2, A3, A3.5 3 B3, B4, D4 4 A4 5 C1, D2, D3 6 C2, C3, C4 7 SI1 A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4 SI2 A3.5, A4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 Chromascop 110, 120, 130 BL1, BL2, BL3, BL4 140, 210, 220, 230, , 320, , , 420, 430, 440, , , 210, 220, 310, 320, BL1 BL4 230, 240, 330, 340, , Parametri peke IPS InLine Shade/Stains materiala T B S t / H V 1 V Opomba: Vsi ciklusi karakterizacijske peke in peke glazure na IPS InLine PoM nadomestkih, se izvedejo na

62 Prilagoditev barve z IPS InLine Shade/Stains materiali Pigmenti se lahko peãejo v zasebnem ciklusu. Manj e prilagoditve barve in karakterizacije se lahko izvedejo med peko glazure. Vzemite Ïeleno koliãino IPS InLine Shade materiala, razredãite in pome ajte s tekoãino IPS InLine Glaze in Stains Liquid, dokler ne dobite ustrezne zmesi. Materiala ne nanesite v predebeli plasti. âe Ïelite doseãi intenzivnej o barvo, postopek ponovite s peko. âe dodate preveã pigmenta, je lahko rezultat nenaraven. Parametri peke IPS InLine Shade/Stains materiala T B S t / H V 1 V Dodatni nanosi in peke se izvedejo pod istimi parametri. Peka glazure Po peki pigmenata, glazirajte. âe je potrebno, pasto IPS InLine Glaze pred uporabo preme ajte na za to predvideni podlagi. Zmes lahko prilagodite z dodajanjem tekoãine IPS InLine Glaze in Stains Liquid. S ãetko nanesite glazuro. Plast naj ne bo ne pretanka, ne predebela. Manj e korekcije barve se lahko izvedejo med peko glazure. Parametri peke glazure T B S t / H V 1 V âe uporabljate peãi drugih proizvajalcev, morate parametre peke prilagoditi. Na koncu preverite barvo gotovega nadomestka. âe po prvi peki glazure ni dovolj sijaja, postopek ponovite pri istih parametrih. 62

63 Add-On korektura po glaziranju preme ajte IPS InLine Add-On material 690 /1274 F z Build-Up tekoãino, nanesite na Ïelene dele in pecite. Parametri peke Add-On materiala 690 /1274 F po glaziranju T B S t / Pomembno Po glaziranju bodite pozorni pri rezanju in poliranju retencijskih zatiãkov ter ne pregrevajte. H V 1 V 2 IPS InLine PoM natanãna tehnika pre anja keramike na kovinsko osnovo Individualno oblikovan in karakteriziran most, IPS InLine One materiala 63

64 IPS InLine luske V naslednjem poglavju bomo korak za korakom prikazali nanos plasti lusk na ognjevarnem nosilcu. Pomembno: Po vsakem delovnem koraku, se mora delovni model potopiti v vodo za 5-10 ut, odvisno od velikosti. Nasvet: Za izdelavo lusk se priporoãajo manj i delovni koraki in nekaj vmesnih pek. Izdelava modela Izdelajte model s komercialno dostopnimi ognjevarnimi materiali, npr. BegoForm podjetja Bego, Cosmotec VEST sli G-CERA VEST, podjetja GC (upo tevajte navodila proizvajalca). Pomembno: Pravilna obdelava in nosilci brez mehurãkov so pomembni predpogoj za natanãno prilegajoãe luskice. Wash peka Nanesite tanko plast IPS InLine Add-On materiala pome anega s tekoãino IPS InLine System Glaze in Stains Liquid ter pecite. Parametri peke Add-On materiala/glazure T B S t / H V 1 V Peka cervikalnega dela Izdelajte robne dele z me anico IPS InLine Dentin in npr. Occlusal Dentin rjave barve. Parametri peke cervikalnega dela T B S t / H V 1 V Peka Dentin/Impulse plasti Notranje nana anje plasti se izvede v skladu z naravnimi znaãilnostmi in je sestavljeno iz Izdelave dentina in vna anja razliãnih posebnih uãinkov. Posamiãno nana anje plasti z Impulse materialom omogoãa, da dobimo uãinek mamelona, opalescentnosti in translucenstnosti. Parametri peke Dentin/Impulse materialov T B S t / H V 1 V

65 IPS InLine luske Peka Incisal plasti Po konãani notranji, nadaljujte z izdelavo zunanje, skleninske plasti in pecite. Parametri peke Incisal materiala T B S t / H V 1 V Peka glazure Nanesite IPS InLine glazuro na povr ino in pecite. Parametri peke glazure T B S t / H V 1 V âi ãenje lusk Z diskom odstranite vi ek materiala z luskice in fino peskajte. Priprava luske za adhezivno cementiranje Notranjo povr ino luske jedkajte 120 sekund z IPS Ceramic Etching Gel, fluorovodikovo kislino, v namen priprave za adhezivni cementiranje. Potem predmet dobro izperite pod curkom vode in osu ite. Pomembno: IPS InLine se morajo cementirati adhezivno. 65

66 IPS InLine One / InLine IPS Splo ne informacije / InLine PoM IPS Cementiranje Kot obiãajno, se lahko IPS InLine nadomestki s kovinsko osnovo cementirajo konvencionalno. Pri nadomestkih s cervikalno keramiko ali IPS InLine luskice, cementirajte adhezivno. Pri steklenoionomernih cementih, kot je Vivaglass CEM ali samojedkajoãi kompozitni cementi, lahko uporabljate konvencionalno tehniko. Pri adhezivnem cementiranju priporoãamo uporabo univerzalnega cementa, Multilink Automix. Estetski kompozitni cementi Univerzalni kompozitni cementi Samojetkajuçi kompozitni cementi Material Variolink Veneer Variolink II Multilink Automix SpeedCEM Polimerizacija Svetlobno polimerizirajoãi Svetlobno/dualno polimerizirajoãi Dualno polimerizirajoãi Kemijsko polimerizirajoãi Metoda Adhezivno: Adhezivno: Adhezivno: Samojedkajoãe Syntac ali ExciTE Syntac ali ExciTE DSC Multilink Primer A/B Total-etch Total-etch Samojedkajoãe IPS InLine One enoslojna kovinska keramika IPS InLine konvencionalna kovinska keramika IPS InLine PoM Keramika za pre anje na kovinsko osnovo IPS InLine Veneers Upo tevajte navodila za uporabo Priporoãena kombinacija proizvodov Ni priporoãeno Priprava nadomestka Kovinsko keramiãni nadomestki Peskajte notranjo povr ino prevleke (parametri v skladu s priporoãili proizvajalca materiala), dokler se ne doseïe enakomerna mat povr ina. Po potrebi nadomestek oãistite v ultrazvoãni kopeli, 1 uto. Temeljito izperite z vodnim sprejem in osu ite. Pomembno: Za dosego moãne vezave, kovinske povr ine ne smete ãistiti z ortofosforno kislino. Nanesite Monobond Plus na pripravljeno povr ino, z Microbrush krtaãko in pustite delovati 60 sekund. Nato izpihajte z zrakom. IPS InLine Veneers Notranjo povr ino luskice jedkajte s kislino IPS Ceramic Etching Gel, 120 sekund. Temeljito izperite z vodnim curkom in osu ite. Nanesite Monobond Plus na pripravljeno povr ino z Microbrush krtaãko in pustite delovati 60 sekund. Nato izpihajte z moãnim curkom zraka. 66

67 IPS InLine One enoslojna kovinska keramika Parametri peke IPS InLine One ednoslojna kovinska keramika T B S t / H V 1 V Opaquer sloj Dentcisal sloj Dentcisal sloj Shade/Stains Glazura Add-On po glazuri (690/1274 F) T = temperatura peke B = stand-by temperatura S = ãas zapiranja v utah t = stopnja gretja / H = ãas drïanja V 1 = temperatura z vakuumom V 2 = temperatura brez vakuuma Navedeni parametri predstavljaju smernice. Veljajo za Programat peãi podjetja Ivoclar Vivadent. MoÏna odstopanja (pribliïno +/ 10 : Odvisno od generacije peãi. âe uporabljate peã drugega proizvajalca. V primeru krajevne razlike v oskrbi z elektriãno energijo ali ãe veã elektriãnih naprav deluje na istem omreïju. 67

68 IPS InLine konvencionalna kovinska keramika Parametri peke IPS InLine konvencionalna kovinska keramika T B S t / H V 1 V Opaquer/Gingiva sloj Margin sloj Dentin in Incisal/Gingiva sloj Dentin in Incisal/Gingiva sloj Margin Add-On Korekturni Dentin/Incisal sloj Shade/Stains Glazura Add-On po glazuri (690/1274 F) T = temperatura peke B = stand-by temperatura S = ãas zapiranja v utah t = stopnja gretja / H = ãas drïanja V 1 = temperatura z vakuumom V 2 = temperatura brez vakuuma Navedeni parametri predstavljaju smernice. Veljajo za Programat peãi podjetja Ivoclar Vivadent. MoÏna odstopanja (pribliïno +/ 10 : Odvisno od generacije peãi. âe uporabljate peã drugega proizvajalca. V primeru krajevne razlike v oskrbi z elektriãno energijo ali ãe veã elektriãnih naprav deluje na istem omreïju. 68

69 IPS InLine PoM Keramika za pre anje na kovinsko osnovo Razmerje me anja vloïnega materiala 100 g vloïna kiveta 200 g vloïna kiveta 300 g vloïna kiveta IPS PressVEST 13 ml tekoãine 9 ml dest. vode 26 ml tekoãine 18 ml dest. vode 39 ml tekoãine 27 ml dest. vode IPS PressVEST Speed 16 ml tekoãine 11 ml dest. vode 32 ml tekoãine 22 ml dest. vode 48 ml tekoãine 33 ml dest. vode Parametri pre anja Parametri pre anja IPS inline PoM keramiãnih valjev v kiveti 100 ali 200 g B t T H V 1 V 2 N / E / F / F/ / F 100 g 200 g / F / F EP 500 / V / / / / / Program EP 600 / EP 600 Combi 700/ / / / /1724 Programat EP / / / / /1724 Programat EP / / / / / µm/ * 250 µm/ * 250 µm/ * *Pomembno: ãe program nastavite roãno, pazite na prekinitve Parametri pre anja IPS inline PoM keramiãnih valjev v kiveti 300 g B t T H V 1 V 2 N / E / F / F/ / F / F / F EP 500 / V / / / / /1760 Program EP 600 / EP 600 Combi 700/ / / / / µm/ * Programat EP / / / / / µm/ * Programat EP / / / / / µm/ * *Pomembno: ãe program nastavite roãno, pazite na prekinitve 69

70 Parametri peke IPS InLine PoM keramika za pre anje na kovinsko osnovo T B S t / H V 1 V Opaquer/Gingiva sloj Touch Up Shade/Stains Glazura Add-On po glazuri (690/1274 F) T = temperatura peke B = stand-by temperatura S = ãas zapiranja v utah t = stopnja gretja / H = ãas drïanja V 1 = temperatura z vakuumom V 2 = temperatura brez vakuuma Navedeni parametri predstavljaju smernice. Veljajo za Programat peãi podjetja Ivoclar Vivadent. MoÏna odstopanja (pribliïno +/ 10 : Odvisno od generacije peãi. âe uporabljate peã drugega proizvajalca. V primeru krajevne razlike v oskrbi z elektriãno energijo ali ãe veã elektriãnih naprav deluje na istem omreïju. 70

71 IPS InLine luske Parametri peke IPS InLine luske T B S t / H V 1 V 2 Wash sloj Cervical sloj Dentin/Impulse sloj Incisal sloj Glazura T = temperatura peke B = stand-by temperatura S = ãas zapiranja v utah t = stopnja gretja / H = ãas drïanja V 1 = temperatura z vakuumom V 2 = temperatura brez vakuuma Navedeni parametri predstavljaju smernice. Veljajo za Programat peãi podjetja Ivoclar Vivadent. MoÏna odstopanja (pribliïno +/ 10 : Odvisno od generacije peãi. âe uporabljate peã drugega proizvajalca. V primeru krajevne razlike v oskrbi z elektriãno energijo ali ãe veã elektriãnih naprav deluje na istem omreïju. 71

72 IPS InLine Kombinacijske tabele A D barve Rdeãkasto-rjave Rdeãkasto rumene Opaquer A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 Intensive Opaquer white violet Margin A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 Intensive Margin yellow Cervical Dentin Deep Dentin A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 Dentin A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 Transpa Incisal TI1 TI1 TI2 TI2 TI3 TI1 TI1 TI1 TI2 Transparent clear clear 72

73 Sivkaste Rdeãkasto sive C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4 brown incisal C1 C2 C3 C4 D2/D3 D4 add-on opaque orange D2/D3 D2/D3 C1 C2 C3 C4 D2/D3 D4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4 TI1 TI3 TI3 TI3 TI3 TI3 TI3 clear clear 73

74 IPS InLine Chromascop barve Bele Rumene Opaquer Intensive Opaquer white violet Margin Intensive Margin yellow orange-pink Deep Dentin Dentin Incisal I1 I1 I1 I2 I2 I2 I3 I3 I3 Transparent clear clear 74

75 Svetlo-rjave sive temno-rjave brown incisal add-on opaque orange I3 I3 I3 I3 I3 I3 I3 I3 I3 I3 I3 clear clear clear 75

76 Barve, neodvisne od barvnega kljuãa Impulse Kit Occlusal Dentin orange brown Mamelon light salmon yellow-orange Opal Effect OE 1 OE 2 OE 3 OE 4 OE 5 OE violet Transparent neutral blue brown-grey Cervical Incisal orange yellow Gingiva Kit Gingiva Opaquer Gingiva pink G1 G2 G3 G4 G5 Intensive Gingiva IG1 IG2 IG3 IG4 Shade / Stains Kit Shade AD shades Chromascop A1, B1, B2 A2, A3, A3.5 B3, B4, D4 A4 C1, D2, D3 C2,C3,C4 110, 120, , 210, 310, 320, , , 420, 520, 530 BL1, BL2, 220, 230, , 440, 510 BL3, BL4 Shade Incisal SI1 SI2 Stains basic blue basic red basic yellow black crackliner grey khaki mahogany maroon olive orange vanilla white yellow 76

77 Bleach Kit BL Opaquer BL1/BL2 BL3/BL4 Margin The Margin materials are only available in shades BL1 and BL4. The shades BL2 and BL3 are achieved with the following mixing ratios: Deep Dentin BL1 BL1 BL4 BL4 BL2 = 2/3 BL1 : 1/3 BL4 BL3 = 1/3 BL1 : 2/3 BL4 The Deep Dentin materials are only available in shades BL1 and BL4. The shades BL2 and BL3 are achieved with the following mixing ratios: BL2 = 2/3 BL1 : 1/3 BL4 BL3 = 1/3 BL1 : 2/3 BL4 Dentin BL1 BL2 BL3 BL4 Incisal BL Add-On BL 77

78 IPS InLine PoM Opaquer AD BL1, BL2, BL3, A1, B1 A2, B2, C1, D2 A3, A3.5 B3, B4 C2, D3, D4 A4, C3, C4 Opaquer Chromascop Ingots BL4 110, 120, 130, , 220, 230, , 320, 330, , 420, 430, , 520, 530, 540 Touch-Up BL IPS InLine One Opaquer AD BL1, BL2, BL3, A1, B1 A2, B2, C1, D2 A3, A3.5 B3, B4 C2, D3, D4 A4, C3, C4 BL4 Opaquer Chromascop Dentcisal 110, 120, 130, , 220, 230, , 320, 330, , 420, 430, , 520, 530, 540 BL

79 IPS InLine Enoslojna kovinska keramika One IPS InLine Konvencionalna kovinska keramika IPS InLine PoM Keramika za pre anje na kovinsko osnovo Obdelan metal, oblika in barve Laboratorijsko delo: Dieter Grübel, ICDE/Schaan. 79

Uporabniški priročnik Priruènik Operatör Kýlavuzu

Uporabniški priročnik Priruènik Operatör Kýlavuzu Uporabniški priročnik Priruènik Operatör Kýlavuzu Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC R Models: 00318F, 00319F, 00343F, 00344F U.S. Patent, št. 6.105.192; št.

Detaylı

IPS InLine kuron. Labial seramik basamaklı bir. preparasyonu. Kuronun Monobond Plus ile ön tedavisi ve kurulanması. Kuronun Multilink ile doldurulması

IPS InLine kuron. Labial seramik basamaklı bir. preparasyonu. Kuronun Monobond Plus ile ön tedavisi ve kurulanması. Kuronun Multilink ile doldurulması kuron Multilink Automix / Monobond Plus ile adeziv simantasyon Dr Dr Andreas Rathke / Harald Kerschbaumer (Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein) Eski bir kompozit venerli metal kurona sahip 21 nolu diş Labial

Detaylı

Vsebina. Slovenščina - 1 -

Vsebina. Slovenščina - 1 - Vsebina Značilnosti... 4 Spoštovani kupec izdelka SHARP... 4 Uvod... 4 Priprave... 4 Pomembna varnostna opozorila... 5 Varnostni ukrepi... 6 Vir električne energije... 6 Električni kabel... 6 Vlaga in

Detaylı

KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU

KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU R KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU ČISTILNIK ZRAKA s funkcijo vlaženja NAVODILA ZA UPORABO PROČISTAČ ZRAKA s funkcijom ovlaživanja PRIRUČNIK ZA UPORABU SLOVENŠČINA HRVATSKI Naprava tega tipa je blagovna znamka

Detaylı

LaboratUVAR. Güven. Dayanıklılık. Estetik. Empress IPS. Mükemmel estetik restoratif sistem

LaboratUVAR. Güven. Dayanıklılık. Estetik. Empress IPS. Mükemmel estetik restoratif sistem IPS Empress Sistem I LaboratUVAR Güven Dayanıklılık Estetik IPS Empress Mükemmel estetik restoratif sistem SiStem ZAMAN İÇİNDE KENDİNİ KANITLAMIŞ BİR SİSTEM YENİ OLANAKLAR SUNAR Yaklaşık 20 yıldır Empress

Detaylı

Vivaglass cem Yüksek translüsensi özellikte, kimyasal sertleşen cam iyonomer siman

Vivaglass cem Yüksek translüsensi özellikte, kimyasal sertleşen cam iyonomer siman Vivaglass cem Yüksek translüsensi özellikte, kimyasal sertleşen cam iyonomer siman Son derece estetik İnanılmaz kolay Estetik sonuçlar Kendinden sertleşen cam iyonomer siman Vivaglass CEM, verimlilik,

Detaylı

Rešitve 3. in 4. letnik (DRŽAVNO)

Rešitve 3. in 4. letnik (DRŽAVNO) O O O O O O Rešitve 3. in 4. letnik (DRŽAVNO) 1. naloga Koliko je možnih razporeditev? 2 Hera Hefajst Pozejdon Zeus O O Afrodita Ares O O Apolon ALI Atena Hermes Apolon ALI Atena Artemida Razlaga: Sedeže

Detaylı

320 t/s kapasiteli Asfalt Plenti- Karıştırma Tartı bölümü panelle kaplanmış. Hazır Mamul Silosu-Silo kapasitesi 5 kompartmanda 340 ton.

320 t/s kapasiteli Asfalt Plenti- Karıştırma Tartı bölümü panelle kaplanmış. Hazır Mamul Silosu-Silo kapasitesi 5 kompartmanda 340 ton. 320 t/s kapasiteli Asfalt Plenti- Karıştırma Tartı bölümü panelle kaplanmış. Hazır Mamul Silosu-Silo kapasitesi 5 kompartmanda 340 ton. Postrojenje za miješanje, kapaciteta 320 t/h sa zatvorenom sekcijom

Detaylı

DE Benutzerinformation 2 Kühl - Gefrierschrank SL Navodila za uporabo 21 Hladilnik z zamrzovalnikom TR Kullanma Kılavuzu 38 Buzdolabı S53620CSX2

DE Benutzerinformation 2 Kühl - Gefrierschrank SL Navodila za uporabo 21 Hladilnik z zamrzovalnikom TR Kullanma Kılavuzu 38 Buzdolabı S53620CSX2 DE Benutzerinformation 2 Kühl - Gefrierschrank SL Navodila za uporabo 21 Hladilnik z zamrzovalnikom TR Kullanma Kılavuzu 38 Buzdolabı S53620CSX2 2 INHALTSVERZEICHNIS 1. SICHERHEITSINFORMATIONEN... 3 2.

Detaylı

Programat CS2. Çabucak ve kolayca mükemmel. IPS e.max CAD-Restorasyonlar. Glazür ve kristalizasyon fırını

Programat CS2. Çabucak ve kolayca mükemmel. IPS e.max CAD-Restorasyonlar. Glazür ve kristalizasyon fırını Programat CS2 Glazür ve kristalizasyon fırını Çabucak ve kolayca mükemmel IPS e.max CAD-Restorasyonlar Klinikte yeni dünyalar açar. Yenilikçi yeni Programat CS2 özellikle IPS e.max CAD ürününün işlenmesi

Detaylı

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installation and User Guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installation and User Guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSBLE Danfoss Heating Solutions Installation and User Guide 2 Thank you for buying a Danfoss product Bir Danfoss ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz Zahvaljujemo se vam za

Detaylı

BÜTÜN CAD/CAM İHTİYAÇLARINIZ İÇİN

BÜTÜN CAD/CAM İHTİYAÇLARINIZ İÇİN BÜTÜN CAD/CAM İHTİYAÇLARINIZ İÇİN KLİNİK OLARAK KANITLANMIŞ ÇÖZÜMLER IPS e.max CAD THE LEADING CAD/CAM LITHIUM DISILICATE CERAMIC all ceramic all you need IPS e.max CAD Bütün CAD/CAM ihtiyaçları için IPS

Detaylı

SLO Kazalo Pregled...4 Vsebina kompleta/deli naprave...6 O teh navodilih za uporabo...9 Varnostna obvestila...11 Pregled naprave...

SLO Kazalo Pregled...4 Vsebina kompleta/deli naprave...6 O teh navodilih za uporabo...9 Varnostna obvestila...11 Pregled naprave... Kazalo Kazalo Pregled...4 Vsebina kompleta/deli naprave...6 O teh navodilih za uporabo...9 Opozorilni simboli in opozorilne besede, uporabljene v navodilih za uporabo...9 Pravilna uporaba...9 Polna visoka

Detaylı

BENNINGHOVEN ın yüksek kalite standardı, ürün yelpazemizdeki tüm komponentlerde sağlanmıştır. ECO plent tasarımı nakliye kolaylığı sağlamaktadır.

BENNINGHOVEN ın yüksek kalite standardı, ürün yelpazemizdeki tüm komponentlerde sağlanmıştır. ECO plent tasarımı nakliye kolaylığı sağlamaktadır. BENNINGHOVEN ın yüksek kalite standardı, ürün yelpazemizdeki tüm komponentlerde sağlanmıştır. ECO plent tasarımı nakliye kolaylığı sağlamaktadır. U tvrtki BENNINGHOVEN se visok standard proizvodnje ogleda

Detaylı

Daha güzel bir gülümseme mi istiyorsunuz?

Daha güzel bir gülümseme mi istiyorsunuz? Hasta Bilgilendirme Bize danışın! Uygulama ekibiniz size yardımcı olmaktan memnun olacaktır. Daha güzel bir gülümseme mi istiyorsunuz? Klinik kaşesi IPSe.max all ceramic all you need 640689/0612/e www.ivoclarvivadent.com

Detaylı

N-Cement Collection. Ivoclar Vivadent - Yapıştırıcı maddeler. Güçlü bir bağlantı desteği sağlar ve güveni artırır

N-Cement Collection. Ivoclar Vivadent - Yapıştırıcı maddeler. Güçlü bir bağlantı desteği sağlar ve güveni artırır N-Cement Collection Ivoclar Vivadent - Yapıştırıcı maddeler Güçlü bir bağlantı desteği sağlar ve güveni artırır Variolink N GERÇEK ESTETİK Varlionk N, lityum disilikat, cam seramik ve kompozit rezin restorasyonları

Detaylı

Navodila za uporabo MEDION LIFE X18015 PAMETNI TELEVIZIJSKI SPREJEMNIK Z ZASLONOM VELIKOSTI 163,8 CM (65 ) IN TEHNOLOGIJO OSVETLITVE LED

Navodila za uporabo MEDION LIFE X18015 PAMETNI TELEVIZIJSKI SPREJEMNIK Z ZASLONOM VELIKOSTI 163,8 CM (65 ) IN TEHNOLOGIJO OSVETLITVE LED Navodila za uporabo PAMETNI TELEVIZIJSKI SPREJEMNIK Z ZANOM VELIKOSTI 163,8 CM (65 ) IN TEHNOLOGIJO OSVETLITVE LED MEDION LIFE X18015 IZDELANO V NEMČIJI QR myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku

Detaylı

Programat P310. Ekonomik pişirme performansı. Çok kaliteli sonuçlar. Kullanıcı dostu fırın

Programat P310. Ekonomik pişirme performansı. Çok kaliteli sonuçlar. Kullanıcı dostu fırın Programat P310 Kullanıcı dostu fırın Ekonomik pişirme performansı. Çok kaliteli sonuçlar. Şimdiye kadar üretilen en ekonomik Programat Kanıtlanmış Ivoclar Vivadent in pişirme ve pres fırınlarının temeli

Detaylı

IPS Ivocolor. Boya ve Glazür Materyalleri. Kullanma Kılavuzu

IPS Ivocolor. Boya ve Glazür Materyalleri. Kullanma Kılavuzu IPS Ivocolor Boya ve Glazür Materyalleri Kullanma Kılavuzu 1 İçindekiler 3 5 8 27 3 ÜRÜN Ürün tanımı Endikasyonlar Kontraendikasyonlar Kullanım Kullanım sınırlamaları Uyarılar Materyal özellikleri İçerik

Detaylı

Proizvaja toplotno in električno energijo: Vitotwin 300-W.

Proizvaja toplotno in električno energijo: Vitotwin 300-W. Marec 2013 Poštnina plačana pri pošti 2102 Maribor ŠTEVILKA 97 Leto XX www.revija-energetik.si Proizvaja toplotno in električno energijo: Vitotwin 300-W. Električna in toplotna energija za stanovanjsko

Detaylı

Z ALTA skladi, ker želim več! S pravim naložbenim načrtom do vašega cilja.

Z ALTA skladi, ker želim več! S pravim naložbenim načrtom do vašega cilja. Z ALTA skladi, ker želim več! S pravim naložbenim načrtom do vašega cilja. MESEČNO POROČILO DRUŽBE ALTA SKLADI - SEPTEMBER 0 Bojazen pred tradicionalno slabim mesecem za delniške trge se je tokrat izkazala

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

NOTICE_HBB_(SANS)-NC _Mise en page 1 21/11/ :49 PageA. home bread baguette

NOTICE_HBB_(SANS)-NC _Mise en page 1 21/11/ :49 PageA. home bread baguette NOTICE_HBB_(SANS)-NC00126320_Mise en page 1 21/11/2014 10:49 PageA home bread baguette Bulgarian 1-25 Česky 26-49 Magyar 50-73 Polski 74-98 Română 99-122 Slovensky 123-146 English 147-170 Español 171-195

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

İdeal Ortaklar. SpeedCEM Multilink Automix Variolink II Variolink Veneer. IPS e.max IPS Empress IPS InLine / IPS InLine PoM.

İdeal Ortaklar. SpeedCEM Multilink Automix Variolink II Variolink Veneer. IPS e.max IPS Empress IPS InLine / IPS InLine PoM. İdeal Ortaklar Modern simantasyon materyalleri SpeedCEM Multilink Automix Variolink II Variolink Veneer Tam seramikler, metal-seramikler ve kaplama kompozitleri için: IPS e.max IPS Empress IPS InLine /

Detaylı

Multilink Automix Adeziv simantasyon sistemi

Multilink Automix Adeziv simantasyon sistemi Multilink Automix Adeziv simantasyon sistemi Güçlü Bağlantı, klinik kullanımı onaylanmış klinik onaylı Multilink Aut güçlü BAĞLANTI Farklı özellikleri ile birlikte günümüzde kullanılan çeşitli restorasyon

Detaylı

F GB D E I P NL S DK N FIN GR HU CZ RU RO PL SLO HR TR EST LT LV SK BG. Polski ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW. Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie

F GB D E I P NL S DK N FIN GR HU CZ RU RO PL SLO HR TR EST LT LV SK BG. Polski ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW. Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie Polski ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie Uchwyt nie znajduje się w prawidłowym położeniu. Niewłaściwie ustawiony uchwyt. Pokrętła uchwytu nie są dokręcone. Upewnić się, że dolna

Detaylı

Business. Türk pazarında iş fırsatları! Poslovne priložnosti na turškem trgu! TÜRKİYE İLE İŞ NASIL YAPILIR - KAKO POSLOVATI S TURČIJO -

Business. Türk pazarında iş fırsatları! Poslovne priložnosti na turškem trgu! TÜRKİYE İLE İŞ NASIL YAPILIR - KAKO POSLOVATI S TURČIJO - PRILOGA - SLOVENIJA NA SONČNI STRANI ALP! Slovenia Business MAGAZINE KAKO POSLOVATI S TURČIJO - Poslovne priložnosti na turškem trgu! EK - ALPLERİN GÜNEŞLİ TARAFINDA SLOVENYA! TÜRKİYE İLE İŞ NASIL YAPILIR

Detaylı

Phonares II Dışavurumcu estetik protez dişler

Phonares II Dışavurumcu estetik protez dişler SR Dışavurumcu estetik protez dişler Sofistike gereksinimler için doğal görünümlü diş formları DOĞAL - GERÇEK GİBİ SR Dışavurumcu estetik En yüksek beklentiler Günümüzde protez kullanıcıları farklı şekilde

Detaylı

MONTAJ KILAVUZU UPUTE ZA UGRADNJU

MONTAJ KILAVUZU UPUTE ZA UGRADNJU MONTAJ KILAVUZU UPUTE ZA UGRADNJU GENEL HELLIKLER Urunun dogru kullanilabilmesi ye uzun Muth. ] olmasi icin apgidaki kullanim Ozelliklerine uyulmasi taysiye edilir. OPĆE INFORMACIJE Preporučljivo je pridržavati

Detaylı

Ime Name Adı. Naslov Address Adres. Tel. številka Tel.No Telefon-Nummer I.6. Država izvora / Country of origin/ Orijin Ülke

Ime Name Adı. Naslov Address Adres. Tel. številka Tel.No Telefon-Nummer I.6. Država izvora / Country of origin/ Orijin Ülke REPUBLIKA SLOVENIJA / REPUBLIC OF SLOVENIA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO / MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND FOOD Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo

Detaylı

Hazır Mamul Silo Sistemi.-3 kompartımanlı, 200 ton kapasiteli ve 5 ton direkt yükleme kapasiteli,

Hazır Mamul Silo Sistemi.-3 kompartımanlı, 200 ton kapasiteli ve 5 ton direkt yükleme kapasiteli, Hazır Mamul Siloları fotoğrafları - Silolar 2 kompartımanlı, 150 t kapasitelidir ve ek olarak 5 ton kapasiteli direkt yükleme silosu mevcuttur. Isı kaybını ve transferini minimuma indirmek için silolarda

Detaylı

Pet PLUS Booster kompresorji HP

Pet PLUS Booster kompresorji HP Pet PLUS Booster kompresorji 25-60 HP 1 Zakaj potrebujemo booster kompresorje? Booster visokotlačni batni kompresorji se uporabljajo za povečevanje standardnega delovnega tlaka (7-12 bar) na tlake (35-40bar).

Detaylı

kanitlanmiş CAD/CAM-ÇÖZÜMÜ

kanitlanmiş CAD/CAM-ÇÖZÜMÜ klinik OLARAK kanitlanmiş CAD/CAM-ÇÖZÜMÜ TüM TALePLerİ KARŞILAR IPS e.max CAD öncü LİTYUM-DİSİLİkAT- CAD/CAM-SerAMİk all ceramic all you need IPS e.max CAD Tüm CAD/CAM-taleplerini karşılar IPS e.max CAD,

Detaylı

POWER RUN 14.9 EN SL SV FI HR SR BS TR

POWER RUN 14.9 EN SL SV FI HR SR BS TR POWER RUN 14.9 EN SL SV FI HR SR BS TR Table of contents - Kazalo vsebine - Innehållsförteckning - Sisältö Sadržaj - Sadržaj Sadržal - Đçindekiler 1. English P. 3 2. Slovensko P. 12 3. Svenska P. 21 4.

Detaylı

ÖZET all ceramic all you need

ÖZET all ceramic all you need ÖZET BİLİMSEL RAPOR Vol. 01 / 2001 2011 amic all cer need u all yo IPS e.max BİLİMSEL RAPOR Vol. 01 / 2001 2011 Özet IPS e.max sistemi, pres ve CAD/CAM teknolojileri için lityum disilikat (LS2) cam seramik

Detaylı

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = 0.100 mm T = 70 C l d. olduğu biliniyor. Buradan

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = 0.100 mm T = 70 C l d. olduğu biliniyor. Buradan ÖRNEK 00 mm çapında, 00 mm uzunluğundaki bi kaymalı yatakta, muylu 900 d/dk hızla dönmekte kn bi adyal yükle zolanmaktadı. Radyal boşluğu 0.00 mm alaak AE 0, 0, 0 40 yağlaı güç kayıplaını hesaplayınız.

Detaylı

Praktični deo ispita KURS NM2345 *

Praktični deo ispita KURS NM2345 * EKONOMSKI FAKULTET U NIŠU KATEDRA ZA RAČUNOVODSTVO, MATEMATIKU I INFORMATIKU PREDMET: ELEKTRONSKO POSLOVANJE 122010-01. ZADATAK 1. MS POWERPOINT Praktični deo ispita 1) Formirati stablo foldera prikazano

Detaylı

Ü ş ş ö ş ş ş ş ş ö ş ö ö ş ş ö ş ö ö ö ö ş ö ş ş ö ş ş ş ö ş ş ş ş Ç ş Ç ş ş Ö ö ö ş ş ş ö ş ş ö ö ö ö ö ş ö ş ş ş ş ş ş ş ş ş ö ş

Ü ş ş ö ş ş ş ş ş ö ş ö ö ş ş ö ş ö ö ö ö ş ö ş ş ö ş ş ş ö ş ş ş ş Ç ş Ç ş ş Ö ö ö ş ş ş ö ş ş ö ö ö ö ö ş ö ş ş ş ş ş ş ş ş ş ö ş ş ö ö ö ö ş ş ş Ü ş ş ş Ü ş ş ö ş ş ş ş ş ö ş ö ö ş ş ö ş ö ö ö ö ş ö ş ş ö ş ş ş ö ş ş ş ş Ç ş Ç ş ş Ö ö ö ş ş ş ö ş ş ö ö ö ö ö ş ö ş ş ş ş ş ş ş ş ş ö ş Ç ş Ö ö ş ş ş ş ş ö Ç Ç ş ö ş ö ö ö ö ö ö ş ş

Detaylı

ç ç ç ğ ğ ğ ğ ç ç ğ ğ ç ğ ğ ğ ğ ğ ç ğ ç ç ç ğ ç ğ Ğ ç ğ ç ç Ğ Ğ ğ ğ ğ Ç Ü Ü ç Ç Ü Ğ Ü ğ ğ ç Ç ğ ç ğ ğ ç ç ç ç ğ ğ ç ç ğ ç ç ç ğ ğ ç ç ğ ç ğ ç Ö ç ğ ğ ğ ç ç Ö ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ç ğ ç ç ç ç ğ ç ğ Ğ çç ç

Detaylı

ş ş ğ ş ş ğ ğ ğ ş çç ş ç ğ ğ ş ş ğ ğ ş ç Ü ğ ğ ç ğ ş ç ğ ş ş ş ğ ğ ç ğ ç ş ç ş ğ ğ ş ç ç ç ç ç ğ ğ ş Ö ğ ğ ç ğ ğ ş ş ş ğ ç ş ğ ş ş ğ Ğ Ö ğ ç Ç ç Ö ğ Ş ş ğ Ğ Ç Ç Ş Ş Ğ Ü ğ Ş Ç ç ç ç ğ ğ ç Ğ ğ ç ğ ş ğ Ö

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

1 Mayıs 2012'den itibaren geçerli olan 3M ESPE Fiyat Listesi

1 Mayıs 2012'den itibaren geçerli olan 3M ESPE Fiyat Listesi 1 Mayıs 2012'den itibaren geçerli olan 3M ESPE Fiyat Listesi Ürün Kodu Ürün Adı 2012 Fiyatları KORUYUCU DİŞ HEKİMLİĞİ ÜRÜNLERİ 47056 Clinpro Cario L-POP 40'lı Paket 315 67001 Clinpro Prophy Powder (4 x

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

FAVORIT 55022WO FAVORIT 55022MO

FAVORIT 55022WO FAVORIT 55022MO SL Navodila za uporabo 2 Pomivalni stroj ES Manual de instrucciones 18 Lavavajillas TR Kullanma Kılavuzu 35 Bulaşık Makinesi FAVORIT 55022WO FAVORIT 55022MO 2 KAZALO 1. NAVODILA ZA VARNO UPORABO... 3 2.

Detaylı

240 ton/saat kapasiteli montajı tamamlanmış Asfalt Plentinin havadan görünüşü. Fotografija iz zraka novog postrojenja kapaciteta 240 t/h.

240 ton/saat kapasiteli montajı tamamlanmış Asfalt Plentinin havadan görünüşü. Fotografija iz zraka novog postrojenja kapaciteta 240 t/h. Elek ünitesi yerine, değiştirme klepe sistemli 240 ton/saat kapasiteli Asfalt Plenti. Bu sistem, sıcak agreganın herhangi bir sıcak siloya (3 silodan birine) yönlendirilmesi imkanını verir. Postrojenje

Detaylı

Volon. Marka: B131. Model. Yükselen Milli Sürgülü Vana, Model F907, 17.2Bar(250psi) 10" 12" 14" 16" Volon 135Q. Marka: Model:

Volon. Marka: B131. Model. Yükselen Milli Sürgülü Vana, Model F907, 17.2Bar(250psi) 10 12 14 16 Volon 135Q. Marka: Model: AT LT L No: AAAT T h : P No: m T: ÇB BP) O G A Ö V od B 3 odu Gö d B 3PN U PD Kpm Km p b o u ou u mb Cmx m d) AwwwC d d u u d AwwC u m o p m po p p öh b m ö d m d m dd p ö ½"4" d ½" "8" d ¾" "" d " CTUWWRA

Detaylı

2016 COLLECTION FURNITURE

2016 COLLECTION FURNITURE FURNITURE 2016 COLLECTION ÖZEN METAL SAN. ve TİC. LTD. ȘTİ. Yenidoğan Mah. Edebali Cad. No: 25 Sancaktepe / İstanbul Tel: +90 216 430 86 30 +90 216 430 86 35 E-Mail: info@ozenhandles.com www.ozenhandles.com

Detaylı

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş.

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş. Soğuk şek lleneb l r yüksek mukavemetl özel yapısal çel k kullanımı sonucu S355'le mukayese ed ld ğ nde elde ed len kalınlık azalması Kamyon üret m, gros yükü azaltarak daha fazla yük taşınmasını sağlayacak

Detaylı

Empress Direct System

Empress Direct System özel etkiler yaratır Flow Color IPS Empress Direct System , direkt estetik restoratif uygulamalar için üniversal nano hibrid dolgu maddesidir. 32 renkte ve 5 seviyede translüsens özellik mevcuttur., olağanüstü

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Ø 30 cm. Ø 20 cm. Ø 30 cm. Ø 20 cm. Gümüş Tabaklı Plaketler 2-3. Genel Plaketler Kristal Plaketler Genel Kupalar 36-77

Ø 30 cm. Ø 20 cm. Ø 30 cm. Ø 20 cm. Gümüş Tabaklı Plaketler 2-3. Genel Plaketler Kristal Plaketler Genel Kupalar 36-77 2-3 4-27 28-34 Index 36-77 78-106 107-126 M1 Ø 30 cm M2 Ø 20 cm M3 Ø 30 cm M4 Ø 20 cm 2 M5 Ø 25 cm M6 Ø 20 cm M7 Ø 15 cm M8 23x30 cm M9 23x30 cm 3 M10 30x14 cm M12 30x14 cm M11 30x14 cm M13 30x14 cm M14

Detaylı

Programat P510. Etkili pişirme performansı. Mükemmel sonuçlar. Kızılötesi kamera ile.. Akıllı fırın

Programat P510. Etkili pişirme performansı. Mükemmel sonuçlar. Kızılötesi kamera ile.. Akıllı fırın Programat P510 Akıllı fırın Etkili pişirme performansı. Mükemmel sonuçlar. Kızılötesi kamera ile.. Heyecan verici bir gelişme. Kanıtlanmış Ivoclar Vivadent in pişirme ve pres fırınlarının temeli uzun süreli

Detaylı

Ercan Kahya. Hidrolik. B.M. Sümer, İ.Ünsal, M. Bayazıt, Birsen Yayınevi, 2007, İstanbul

Ercan Kahya. Hidrolik. B.M. Sümer, İ.Ünsal, M. Bayazıt, Birsen Yayınevi, 2007, İstanbul Ercan Kahya 1 Hidrolik. B.M. Sümer, İ.Ünsal, M. Bayazıt, Birsen Yayınevi, 2007, İstanbul BÖLÜM 10 BORULAR İÇERİSİNDE AKIM 10.5. u; Bir önceki bölümde (10.3 'to / p ile 2 f V ENERJI KAYBI 10.5. HIDROLIK

Detaylı

Programat S1. ZrO 2 restorasyonlarını sinterlemek daha hızlı hale geldi YENİ. Sıradışı sinterleme fırını. Tüm süreç 75 d akika

Programat S1. ZrO 2 restorasyonlarını sinterlemek daha hızlı hale geldi YENİ. Sıradışı sinterleme fırını. Tüm süreç 75 d akika Sıradışı sinterleme fırını YENİ Tüm süreç 75 d akika ZrO 2 restorasyonlarını sinterlemek daha hızlı hale geldi Daha hızlı ve verimli IPS e.max ZirCAD kuron kopingleri sadece 75 dakikada sinterlenir C Minimum

Detaylı

MAĞDUR BİLİMİ DERSTEN SEMİNER KONULARI

MAĞDUR BİLİMİ DERSTEN SEMİNER KONULARI Travnik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ders adı: Mağdur Bilimi Profesörün adı: Prof. dr. Hana Korać MAĞDUR BİLİMİ DERSTEN SEMİNER KONULARI Seminer konuları aynı anda ders konulardır. Verdiğimiz konulardan

Detaylı

Empress Esthetic. Special Edition IPS. Jürgen Seger

Empress Esthetic. Special Edition IPS. Jürgen Seger IPS Empress Esthetic Special Edition Jürgen Seger [ Dental teknoloji benim için hem bir iş hem de bir hobidir. Sanatsal bir dokunuş gerektirdiği için restoratif çalışmayı çok seviyorum. Her birey için

Detaylı

IvoBase. Injector. Kompakt, buharsız. Ful anatomik enjeksiyon cihazı

IvoBase. Injector. Kompakt, buharsız. Ful anatomik enjeksiyon cihazı IvoBase Injector Ful anatomik enjeksiyon cihazı Kompakt, buharsız Bir tuşla protez üretimi Ful otomatik ve buharsız IvoBase Injector IvoBase Injector ile sistemle uyumlu, özel PMMA rezin materyalleri için

Detaylı

Hasta bilgilendirme broşürü. Tam-seramik. ile mükemmel dişler

Hasta bilgilendirme broşürü. Tam-seramik. ile mükemmel dişler Hasta bilgilendirme broşürü Tam-seramik ile mükemmel dişler Güzel dişler için doğal bir istek Güzel dişlerin arzu edilmesi çok doğaldır, bu da restorasyonun kalitesine ve seçimine dikkat etmek için iyi

Detaylı

Turčija - pridih Orienta BOLGARIJA. Istanbul. Marmarsko morje. Bursa ANKARA. Kayseri. Izmir Pamukkale. Cappadocia. Konya. Antalya.

Turčija - pridih Orienta BOLGARIJA. Istanbul. Marmarsko morje. Bursa ANKARA. Kayseri. Izmir Pamukkale. Cappadocia. Konya. Antalya. BOLGARIJA Istanbul Marmarsko morje Bursa ANKARA Kayseri Izmir Pamukkale Cappadocia Konya Antalya Kemer Belek Lara Side Alanya Adana Sredozemsko morje Turčija - pridih Orienta Turčija, mogočna dežela, katere

Detaylı

IPS Style Kullanma Kılavuzu. Temmuz 2015

IPS Style Kullanma Kılavuzu. Temmuz 2015 IPS Style Kullanma Kılavuzu Temmuz 2015 IPS Style Patentli Oxyapatit içeren ilk Metal Seramik Günlük laboratuar çalışmalarında yüksek verimlilik için, kolay kullanım ve doğal estetik WAK aralığında erimesi

Detaylı

LÜKS K , , , , F 32, K 32, S 32, T 32, , ,50

LÜKS K , , , , F 32, K 32, S 32, T 32, , ,50 FİYAT LİSTESİ LÜKS K Ürün K od Baskısız Fi yat A çıklama K oli A dedi 2 1483 52,50. 2 1481 52,50. 3 1410 50,00. 3 14 38,50. 4 1480F 32,50 Kutulu. 4 1480K 32,50 Kutulu. 5 1480S 32,50 Kutulu. 5 1480T 32,50

Detaylı

Business. TÜRKİYE İLE İŞ nasıl yapılır Kako poslovati s Turčijo EK - ALPLERİN GÜNEŞLİ TARAFINDA SLOVENYA! PRILOGA - SLOVENIJA NA SONČNI STRANI ALP!

Business. TÜRKİYE İLE İŞ nasıl yapılır Kako poslovati s Turčijo EK - ALPLERİN GÜNEŞLİ TARAFINDA SLOVENYA! PRILOGA - SLOVENIJA NA SONČNI STRANI ALP! Slovenia Business MAGAZINE TÜRKİYE İLE İŞ nasıl yapılır Kako poslovati s Turčijo EK - ALPLERİN GÜNEŞLİ TARAFINDA SLOVENYA! PRILOGA - SLOVENIJA NA SONČNI STRANI ALP! www.slovenia.info başyazı uvodnik Slovenya

Detaylı

... RO MAŞINĂ DE SPĂLAT RUFE MANUAL DE UTILIZARE 2 SL PRALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 22 TR ÇAMAŞIR MAKİNESİ KULLANMA KILAVUZU 41

... RO MAŞINĂ DE SPĂLAT RUFE MANUAL DE UTILIZARE 2 SL PRALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 22 TR ÇAMAŞIR MAKİNESİ KULLANMA KILAVUZU 41 EWP1062TDW EWP1262TDW EWP1462TDW...... RO MAŞINĂ DE SPĂLAT RUFE MANUAL DE UTILIZARE 2 SL PRALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 22 TR ÇAMAŞIR MAKİNESİ KULLANMA KILAVUZU 41 2 www.electrolux.com CUPRINS 1. INFORMAŢII

Detaylı

DRC = x denirse. 7. Üç basamaklı doğal sayı abc olsun. Deneme - 5 / Mat a 9b = 6a + 6b = 4ab. = x+ x + 1. Cevap B.

DRC = x denirse. 7. Üç basamaklı doğal sayı abc olsun. Deneme - 5 / Mat a 9b = 6a + 6b = 4ab. = x+ x + 1. Cevap B. Deneme - / Mat MTEMTİK DENEMESİ. 988 denirse... + + + 0, - 00, - 0, - 00, ( 00) 0 - - 0 - - 8 - bulunur. + + + + +. + ^ + h + + 989 olur. + +. ^+ + h - - - + + -. ^+ + h + bulunur. + h! - nn.! 0 - h! +

Detaylı

2012 FİYAT LİSTESİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİDİR DM DECOLİNE ( DEKORATİF ÜRÜNLER ) 1

2012 FİYAT LİSTESİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİDİR DM DECOLİNE ( DEKORATİF ÜRÜNLER ) 1 2012 FİYAT LİSTESİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİDİR DM DECOLİNE ( DEKORATİF ÜRÜNLER ) 1 ÜRÜN KODU FİYATI 1 DM SILVER /WHITE ( AYNA ) 2000x1000x1 2,00 10381 65,96 131,93 2000x1000x2 2,00

Detaylı

BASIC SET BASIC PLUS SET ADVANCED SET IN VIVO / INSITU SET. Tekni k Rehber GC Initial MC

BASIC SET BASIC PLUS SET ADVANCED SET IN VIVO / INSITU SET. Tekni k Rehber GC Initial MC MC BASIC SET BASIC PLUS SET ADVANCED SET IN VIVO / INSITU SET Tekni k Rehber GC Initial MC İçindekiler Sayfa Renk tablosu 3 Standart yığım prosedürü Anterior dişler 4-8 Molar dişler 10-14 Pişirme bilgileri

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

ENN2800BOW... RO FRIGIDER CU CONGELATOR MANUAL DE UTILIZARE 2 SL HLADILNIK Z NAVODILA ZA UPORABO 20 ZAMRZOVALNIKOM TR BUZDOLABI KULLANMA KILAVUZU 37

ENN2800BOW... RO FRIGIDER CU CONGELATOR MANUAL DE UTILIZARE 2 SL HLADILNIK Z NAVODILA ZA UPORABO 20 ZAMRZOVALNIKOM TR BUZDOLABI KULLANMA KILAVUZU 37 ENN2800BOW...... RO FRIGIDER CU CONGELATOR MANUAL DE UTILIZARE 2 SL HLADILNIK Z NAVODILA ZA UPORABO 20 ZAMRZOVALNIKOM TR BUZDOLABI KULLANMA KILAVUZU 37 2 www.electrolux.com CUPRINS 1. INSTRUCŢIUNI PRIVIND

Detaylı

KODNO ADI CİNSİ rezerveler M2 KARO HALI GRUBU

KODNO ADI CİNSİ rezerveler M2 KARO HALI GRUBU ATASOY ZEMİN KAPLAMALARI LTD.ŞTİ. TEL: 0212-514 12 28+29+30 FAX: 0212-514 12 31 ÜRÜN LİSTESİ ( 20/03/2014 ) REZERVLERİMİZ 5 GÜN SÜRE İLE GEÇERLİDİR. 5 GÜN SONUNDA OTOMATİK OLARAK SİLİNECEKTİR. LİSTEMİZDEKİ

Detaylı

KODNO ADI CİNSİ rezerveler M2 KARO HALI GRUBU

KODNO ADI CİNSİ rezerveler M2 KARO HALI GRUBU ATASOY ZEMİN KAPLAMALARI LTD.ŞTİ. TEL: 0212-514 12 28+29+30 FAX: 0212-514 12 31 ÜRÜN LİSTESİ ( 18/04/2014 ) REZERVLERİMİZ 5 GÜN SÜRE İLE GEÇERLİDİR. 5 GÜN SONUNDA OTOMATİK OLARAK SİLİNECEKTİR. LİSTEMİZDEKİ

Detaylı

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30 JUMO GmbH & Co. KG JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Adres: Yenişehir Mah. Ataşehir TEM Yanyol, JUMO GmbH & Co. KG JUMO Instrument Co. Ltd. JUMO

Detaylı

GİRNE ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANITIM KATALOĞU. DersinDili: Türkçe

GİRNE ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANITIM KATALOĞU. DersinDili: Türkçe GİRNE ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANITIM KATALOĞU DersinAdı : Dizel Motorlar I DersinKodu Yıl Dönem Kredi AKTSKredisi DersinUygula ası(saat/hafta)

Detaylı

Kat Arabaları Montaj Kılavuzu Housekeeping Trolleys Assembly Manual

Kat Arabaları Montaj Kılavuzu Housekeeping Trolleys Assembly Manual at Arabaları Montaj ılavuzu Housekeeping Trolleys Assembly Manual MOR / MOS : PROCART 400 / PROCART 401 www.fanset.com PROCART 400 at Arabası / Housekeeping Trolley PROCART 400 A PROCART TP 515T X 2 set

Detaylı

VSEBINA I. URADNE OBJAVE... 3

VSEBINA I. URADNE OBJAVE... 3 ISSN 1318-2315 VSEBINA BILTEN ZA INDUSTRIJSKO LASTNINO 2013/12 31. december 2013 I. URADNE OBJAVE.............................. 3 PATENTI.................................... 3 Patenti (A).................................

Detaylı

Metal Yerine Geçen Termoplastikler ile Akılcı Çözümler

Metal Yerine Geçen Termoplastikler ile Akılcı Çözümler Metal Yerine Geçen Termoplastikler ile Akılcı Çözümler ÖZELL İK (D.A.M) TEST ŞARTLARI BİRİM STANDAR T Yapısal NB60 CR10 B K 111 IL PA6, 10% karbon elyaf darbe dayanımlı, siyah, ekstrüzyona uygun NB40 CR15

Detaylı

EUN2244AOW... RO CONGELATOR MANUAL DE UTILIZARE 2 SL ZAMRZOVALNIK NAVODILA ZA UPORABO 19 TR DONDURUCU KULLANMA KILAVUZU 36

EUN2244AOW... RO CONGELATOR MANUAL DE UTILIZARE 2 SL ZAMRZOVALNIK NAVODILA ZA UPORABO 19 TR DONDURUCU KULLANMA KILAVUZU 36 EUN2244AOW...... RO CONGELATOR MANUAL DE UTILIZARE 2 SL ZAMRZOVALNIK NAVODILA ZA UPORABO 19 TR DONDURUCU KULLANMA KILAVUZU 36 2 www.electrolux.com CUPRINS 1. INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA.....................................................

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

- 10. (r) HARFİ ÇALIŞMA SAYFALARI HAZIRLAYAN: ABDULLAH BÜYÜKYILDIZ 1

- 10. (r) HARFİ ÇALIŞMA SAYFALARI HAZIRLAYAN: ABDULLAH BÜYÜKYILDIZ 1 - 10 () HAFİ ÇALIŞMA SAYFALAI HAZILAYAN: ABDULLAH BÜYÜKYILDIZ 1 () HAFİ ÇALIŞMA SAYFALAI HAZILAYAN: ABDULLAH BÜYÜKYILDIZ 2 () HAFİ ÇALIŞMA SAYFALAI HAZILAYAN: ABDULLAH BÜYÜKYILDIZ 3 () HAFİ ÇALIŞMA SAYFALAI

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

ARS SERİSİ POMPALAR (ARS SERIES PUMP) General Information. Genel Bilgiler. Applications. Kullanım Yerleri

ARS SERİSİ POMPALAR (ARS SERIES PUMP) General Information. Genel Bilgiler. Applications. Kullanım Yerleri ARS SERİSİ POMPALAR (ARS SERIES PUMP) Basma Flanşı Genel Bilgiler : DN32...DN 200 mm General Information Discharge Flange : DN32... DN 200 mm Debi : 700 m³/h Capacity : 700 m³/h Basma Yüksekliği : 550

Detaylı

Lüks Kulplar 3-26. Alüminyum ve Çelik Lüks Boy Kulplar 29-48. Bordürlü ve Folyolu Lüks Renkli Kulplar 51-57 61-70. Ekonomik Antik Kulp ve 73-74

Lüks Kulplar 3-26. Alüminyum ve Çelik Lüks Boy Kulplar 29-48. Bordürlü ve Folyolu Lüks Renkli Kulplar 51-57 61-70. Ekonomik Antik Kulp ve 73-74 Lüks Kulplar 3-26 Alüminyum ve Çelik Lüks Boy Kulplar Bordürlü ve Folyolu Lüks Renkli Kulplar 29-48 51-57 Furniture Accessoriess Ekonomik Kulplar ve ü meler Ekonomik Antik Kulp ve ü meler Kristal a l Kulp

Detaylı

*SARI İLE İŞARETLİ OLAN ÜRÜNLERİMİZ İNDİRİMDEDİR.

*SARI İLE İŞARETLİ OLAN ÜRÜNLERİMİZ İNDİRİMDEDİR. ATASOY ZEMİN KAPLAMALARI LTD.ŞTİ. TEL: 0212-514 12 28+29+30 FAX: 0212-514 12 31 ÜRÜN LİSTESİ ( 10/06/2014 ) *REZERVLERİMİZ 5 GÜN SÜRE İLE GEÇERLİDİR. 5 GÜN SONUNDA OTOMATİK OLARAK SİLİNECEKTİR. LİSTEMİZDEKİ

Detaylı

YATAY MİLLİ ÇİFT EMİŞLİ POMPALAR DOUBLE SUCTION SPLIT CASE PUMPS

YATAY MİLLİ ÇİFT EMİŞLİ POMPALAR DOUBLE SUCTION SPLIT CASE PUMPS YATAY Mİİ ÇİT MİŞİ OMAAR DOU SUTION SIT AS UMS www.vansan.com.tr İÇİNDKİR / ontents Genel ilgi General Information Sayfa Ürün Kodu Sistemi roduct ode System Sayfa 45 erformans ilgileri erformance Data

Detaylı

e er i iktar ile ortaya ç kar Kala e er i s ya d üştürülür eri lilikte çal şa bir üç kay ağ ele ald ğ da bir bil isayara

e er i iktar ile ortaya ç kar Kala e er i s ya d üştürülür eri lilikte çal şa bir üç kay ağ ele ald ğ da bir bil isayara İÇİNDEKİLER 1 x OCZ ZX Series Power Supply 1 x AC Güç Kablosu 1 x Modüler Kablo Paketi 1 x Vida Paketi 1 x Kulla K la u u Serti ika 80 PLUS SERTİFİKASI P S asaüstü bil isayarlarda e ser erlarda da a a

Detaylı

GHH...CA GHW...CC ERN...C YENİ YENİ. MİNYATÜR ARABA ve RAY. GHH 15 CA GHH 20 CA GHH 25 CA GHH 30 CA GHH 35 CA GHH 45 CA

GHH...CA GHW...CC ERN...C YENİ YENİ. MİNYATÜR ARABA ve RAY.  GHH 15 CA GHH 20 CA GHH 25 CA GHH 30 CA GHH 35 CA GHH 45 CA YNİ...C 1 C C C C C C 4 2 1.4 3.4.. 2.4 1.4 0.4 C P STTİ YÜ İNMİ YÜ 0 0 23 2 1. 2 3 00 000 0 0 00 00 /. Y / MT,00 $,00 $,00 $ 4,00 $ 4,00 $,00 $,00 $ 0,00 $,00 $ 1,00 $ YNİ...CC CC CC CC CC CC CC 4 3 0

Detaylı

MIMI -Flapless-Uygulaması 1 Numara Kolay, Mükemmel & Eşsizdir. High-Quality Made in Germany. Fiyat Listesi 2/2015

MIMI -Flapless-Uygulaması 1 Numara Kolay, Mükemmel & Eşsizdir. High-Quality Made in Germany. Fiyat Listesi 2/2015 MIMI -Flapless-Uygulaması 1 Numara Kolay, Mükemmel & Eşsizdir High-Quality Made in Germany Fiyat Listesi 2/2015 Geçerli Tarih: 01.04.2015 Özel teklifimiz Net Sayısı 100 implant iki parçalı (R)Evolution

Detaylı

144 IR led 140 Mt gece görüş mesafesi. 2,8-12 mm Varifokal Lens Smart Led teknolojisi & 3 Kademeli WDR OSD Menü & 3D DNR Beyaz Dengesi

144 IR led 140 Mt gece görüş mesafesi. 2,8-12 mm Varifokal Lens Smart Led teknolojisi & 3 Kademeli WDR OSD Menü & 3D DNR Beyaz Dengesi 0850 840 2 553 2015/1 TOPTAN RESİM MODEL GOLD SERİ KAMERALAR SON KULLANICI GOLD-1278 V GOLD-1242 V GOLD-0742-V GOLD-7166-V 78 IR led 75 Mt gece görüş mesafesi 42 IR led 45 Mt gece görüş mesafesi 42 IR

Detaylı

# $ , 1 ) 8 &+ 4 0,& 7 1 4&), 148 "A M %)7 $,&))&)) )1) + ) 1) 8 &, )))&)) 7 7 % 1 1+ "A M %&'()( ), "A, L1 84&.&))&) &

# $ , 1 ) 8 &+ 4 0,& 7 1 4&), 148 A M %)7 $,&))&)) )1) + ) 1) 8 &, )))&)) 7 7 % 1 1+ A M %&'()( ), A, L1 84&.&))&) & , 1 ) 8 &+ 4 0,& 7 1 4&), 148 "A M %)7 $,&))&)) )1) + ) 1) 8 &, )))&)) 7 7 % 1 1+ "A M " # $ %&'()( ', +38$ L!&,7#71O+++ #+ ), 8 81. "A, L1 84&.&))&) & "A0 O0,&1)$POO+"1MO 08 8 O7#1,&7+7#&1 71 )1) "A+#

Detaylı

Aspen New. 1

Aspen New.  1 Aspen New www.sevel.com.tr 1 Türkiye de 67 yıl önce ürettiği ilk dondurma makinasından bu yana teknoloji ve inovasyonla kendini sürekli yenileyen Sevel, bugün 70 den fazla ülkeye dondurma ve pasta vitrinleri

Detaylı

EL ELE -HAND IN HAND e.v.

EL ELE -HAND IN HAND e.v. B 01/2007 o: Sğğ Doğ Eğ Öğ oğ EL ELE -HAND IN HAND V : B / Koo EL ELE ß HAND IN HAND I M 2005 w M - V EL ELE - HAND IN HAND Ioo B Gp F B E Hp So o Z Goo Aä M K U B o G M LOS-Po (Lo Kp F So Zw) o Z Z w

Detaylı

FİYAT LİSTESİ. 27 Şubat 2012 RADYAL BİNEK LASTİKLERİ

FİYAT LİSTESİ. 27 Şubat 2012 RADYAL BİNEK LASTİKLERİ 80 SERİ 13 Y13003 155/80 R 13 79T TL S760 105.00 123.90 YENİ Y13039 155/80 R 13 79T TL AE01 106.00 125.08 Y13004 165/80 R 13 83T TL S760 118.00 139.24 70 SERİ 13 Y13029 155/70 R 13 75T TL AA01 104.00 122.72

Detaylı

İçindekiler. Masa Setleri 03-09. Plastik Kalemler 10-33. Metal Kalemler 34-48 49-63. Ajanda ve Organizer 64-69. Defter ve Sekreterlik 70-73

İçindekiler. Masa Setleri 03-09. Plastik Kalemler 10-33. Metal Kalemler 34-48 49-63. Ajanda ve Organizer 64-69. Defter ve Sekreterlik 70-73 İçindekiler Masa Setleri 03-09 Plastik Kalemler 10-33 Metal Kalemler 34-48 Ajanda ve Organizer 49-63 Defter ve Sekreterlik 64-69 Duvar Saatleri 70-73 Yapışkanlı Notluklar 74 Takvimler 75-78 Yedek Bataryalar

Detaylı

alvitr FİYAT KATALOĞU

alvitr FİYAT KATALOĞU alvitr 2016 FİYAT KATALOĞU İçindekiler Seramik Sağlık Gereçleri Genova Gideros Efes Safran İnkum Efekta Dekorlu Engelli Ürünleri Çocuk Ürünleri Tasarım Lavabolar Dolap Uyumlu Lavabolar Proje Lavabolar

Detaylı

Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu

Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu Faaliyet Konularımız Isı Transfer Bölümü Plakalı Isı Eşanjörleri Lehimli Isı Eşanjörleri Daire Giriş İstasyonları Borulu ve Tübüler Eşanjörler Basınçlı Kaplar

Detaylı

Multi - Unit. Hollanda Teknolojisi. 1 günde yüklenebilme imkanı. 4 ya da 6 implant için tam ark opsiyonu. İyileşmeyi destekleyen esneklik.

Multi - Unit. Hollanda Teknolojisi. 1 günde yüklenebilme imkanı. 4 ya da 6 implant için tam ark opsiyonu. İyileşmeyi destekleyen esneklik. Multi - Unit Çok üniteli, vidalı iyileştirme başlığı özelliklerine sahip özel bir ürün. 1 günde yüklenebilme imkanı. 4 ya da 6 implant için tam ark opsiyonu. İyileşmeyi destekleyen esneklik. İdeal estetik.

Detaylı

Mobile Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Batman

Mobile Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Batman Sorumlu Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Mahmut AYDIN İletişim:aydinm135@gmail.com, Mobile.05357236743 Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Batman Taşınabilir Enerji

Detaylı