Mine Yaman Aydin Girgin 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mine Yaman Aydin Girgin 1"

Transkript

1 Vl't. UiI. Ocr&:. (ZOOI). 17. " : PRENATAL VE POSTNATAL OONEMOE TAV~AN MioE FUNOUSU OZERiNOE I~IK MiKROSKOBiK incelemeler' Mine Yaman Aydin Girgin 1 Light Microscopic lnvestigations on the Fundic MUCOS'l of Rabbit Stomach at Prenatal and Postnatal Periods Ozel: Bu ~I~da 20 adel d~ ve 4 adet er1<.ek Yelli Zellanda Albino cinsi yel~kin ta~nlar ile bunlann 9iftle~ tirilm esi so nucu eide edilerl felosleri ve yavrulan kullanlldl. Ta~lann mide funduslanndan allnan doku omekleri, l!ilk mikroskobik in' celemeler I9In uygun hlsloiojik yontemlerie tespitleri va takipleri yapllarak parafinde blokjandllar. Gebeligin 19. gononde lu men. sln.rtayan mukoza epite~ c;ok kathydl va mukozada yer yer invaginasyonlar bulunmaktaydl. Gebeligin 21. gunonde de mukoza yozeyi dozeosiz seyretmekleydi ve epitel katmam 2-3 hocre sirasmdan oiu*""aktaydl. Fetal donemln 23. gononde ~ katll eprtelin yer yer tek kalll Ozellik kazandlqi va ftxldus bezlerinin ~k laslaklarmm!i8killendigi goroioo. Fetal donemln 27. gununde epltel lamamen tek kahi prizmallk yapldaydl. Gebeligin 29. gonoooe mukoza yozeylmn aleian blue (AB) lie kuvvetilce boyandlgl gozlendi. Postnatal donemin 1. gononclen itibaren fundus mukozaslndaki geb T'8nln devam ederek postnatal donemln 20. gononde hemen hemen ergin hayvanlardaki yaplyl kazandlgl goroldo Anahtar Kelimeler: Miele lundusu, ta~n midesi, histolojik gel~m Summary: In this study. 20 female and 4 male New Zealand Abino rabbits, their fetuses and newborns were used. The rabbits were sacrificied and the tissue sall1>les were taken from fundus of stomach and processed for light microscopic in vestlgatlons. At the 19 th day of prenatal period ml'cosal epithelial layer surrounding the central lumen displayed stratified structure and surface of mucosa itself displayed a rough course. Also, althe 21st day of prenalal period, mucosal surface was irregular and the epithelium consisted of 2 3 cell layers. AI the 23 rd day of fetal period the mucosal epithelium was stratified and developing primary glands were first observed al this period. AI lhe 27 th day of the letal penod, epithelium had simple columnar structure. At the 29 th day of fetal period, the mucosal surface was covered with a thin mucus layer which was strongly posilive for ak:ian blue. On the 1 st day of postnatal period, fundic mucosa conlinued its development and by the 20 day It has gained its mature structure. Key Words: FundIC region. rabbit stomach, histologic developmenl Giri~ Midenin embriyonal ve postnatal donemdeki ge Ii~iml, slcan ve fare olmak uzere pek yok hayvan ile insanlarda calt$t lml~ttr (Alan,1989; A~r ve ark.,1994: Deren, 1971: Furihata ve ark., 1973: Kataoka ve ark., 1990: Menard ve Arsenault, 1990). Ancak tav~n mlde fundusunun geli$imi uzerinde yapllml$ olan az saylda call$maya rastlanml$lir (Bemadac ve ark. 1991: Hay.vard, 1967). Insanda embriyonal d6nemin 4. haftastnda 6n baglrsagtn, septum transversum duzeyinde kraniale dognj mekik biyiminde geni$lemesi ile mide taslagt of~ur (Kayah ve ark., 1992: Noden ve Lahunta, 1985; Ozer ve ark.,1996; Petorak, 1986; Sadler, 1993). Bu mkle laslagl yok kallt yada yalanct yok kalll epltel ile kaplanlf (De Lemos, 1977; Petorak, 1986). Ferbhzasyondan 6-9 hafta sonra mide yukur1uklan (foveola gastrikalar) ~killenmeye ba$lar ve haltalardan.llbaren de yozey epiteli lek kallt prizmatik bir yapl gosterir. Bu evrede yozey epltel hocreleri ya- ti$kinlerin yuzey hocrelenne benzer ve PAS pozltl! reaksiyon veren notr glikozaminoglikanlan iyerirler (Deren. 1971). Dert ayltk fetoste rrude bezlen ktsa govdeli, 5-6. aylarda ise dallanmt$ oiarak g6zlenir (De Lemos, 1977). DoQumu takiben midenin lundus bez Jerinin pariyetal, mokoz boyun ve yozey muk6z hlicreleri ile az saytdaki prensipal hocreleri, eri$klnlerdekine benzer bir yap. sergiler (Deren, 1971). Slyaniar uzerinde yaptlan ara$tlrrnalarda (A~r ve ark., 1995: Yeomans ve Trier, 1976), fundus mukozastntn fetal donemin 14. gonunden IliOOren lark IIla~maya OO$tayarak yok kath bir epitel. blaslemik doku ve tunika seroza katmantannl itrerdigi bildirilml$tlf. Gebeligin ilk olarak 16. gunonde primitif foveola gastrikalar g6zlenir (A~rve ark. 1995). BaZI ara$tlfmalarda (A~r ve ark., 1994; A~r ve ark ) ise stcanlarda fetal d6nemin 17. gononde epitel laookastntn yok katll 01- dugu kaydedilmi~tir. Tav~nlarda gebeligin l 8. gununde gastrik epitel yer yer yok kalil, ball bolomlerde (se ya lanet yok kaut bir yaptdadlr (Hayward, 1967). Bazt ara ~- GcJl~ I.lnhl Bu \'ah'$ma dol.l.om ICllllln blr boh..mui olup Fl mt Uni\ersncsl Ara~tlnnu Fonu (FUNAr ) tllr:ll11100n Ol 'Ic:l.l<.'nllll~!lr I r- l Vl.'lcnncr l al.ulll.'m HlsloloJI.EmbnyoloJI Anubllim DUh. ELAZIG

2 Y \MA ". GIRGIN IlrlCllar (Helander.1969a; 1969b; Johnson, 1985) s, yanlarda gebeliq.n 19. gunonde epllelin tek kalll yaplya don~tuguno, loveola gastrika ve bezlerin gozienmeye ba~dlgml, blr kls,m a~tlnc'lar (~r ve ark.., 1994; Veomans va Tner, 1976) ISe epitalin aym ~ildikleri gebehqln 20. gununde goslerdiqlni bildirilm~tir, Kim a~tmnalarda (~va al1<., 1994: A r ve al1<., 1995). s~nlarda panyetal hucrelerin gebeligin 20. gununde ortaya ~Iktlklan bellrtilirken; bir ~ka ara~ltrmada (Penn'la, 1970) ise bu hocrelerin ve bez- 18m ~k dela gebeligll gunlennde ortaya ylktlklan Ifade edllmektedlr. Ta~nlarda gebeligin 21. gononde pnmllr! foveola gastnkalara, gebeligin 23. gononde lse geh~mt~ foveola gastrikalar ve yuzey epitelinde IfOk sa Ylda PAS pozltlflik gosteren hocrelere rastlanlr (Hayward, 1967: Menzies, 1964). Panyetal hijcreler, tav ~nlarda gebelioln 23. gononden soma iyice belirglnle~ir. Gebeli{lin 27. gononde ise pariyetal hocre dl~mdaki. yozey eplteh ve loveola gastnkalarm yogu hucrelen PAS ile pozitlf reaksiyon venner (Hayward, 1967). Slyaniarda dooumdan sonraki 1. gonde fundus mukozasrnm, tek kaltl epitele sahip Oldu{lu: bi~ adet basil lubuler bez ile foveola gastrikalann ortaya C,ktlgl ve postnatal donemin 10-2O.gunloo araslnda, bezlenn oigun formuna ula~tlgl blldlnhr (Funhata ve ark.., 1973). Bu ara~lirma ta~nlarda fundus mukozasl ve foveola gastnkalann prenatal ve postnatal donemierdeki ge~lmlennln 1~lk rrukroskobik seviyede beir1ervnesi 8m3ClyIa yapllml~llr Materyal ve Metot 8u cafl~mada. 20 adal d~ ve 4 adet el1<ek Veni Zellanda Albino cmsi ergln ta~nlar lie bunlann cjft ~tlolmesl sonucu elde edilen fetusleri ve yavrulan (24 aoot fetus ve 24 adet yavru) kullanlldl. Prenatal d6- oemlo ,25,27 ve 29. gonleri ile postnatal donemln 1. 5,10,15,20,30. gonleri ve ergin d6nem oimak uzere toplam 13 grup olu~turuldu. Alinan doku 6mekleri. 1~lk mikroskobik incelemeler lcin % 10'luk lormol solosyonunda tespit edlldl ve rutin hislolojik i~lemlerden gecirildikten sonra hazlrlanan parahn bloklardan 5 7 mikrometre ij,im) kahnhglflda kesitler allndl. Kesitler Hematoksilen-eozin, PAS+ alcian blue (Luna, 1968) ve 01';10 boyama (Crossmon. 1937) ile boyandl. Blr kjslm dokular da o'o2.5 lik glutaraldehid ve %2'ltk ozmiyum tetroksme tes Pit edlhp TEM leknigl ~lemlennden gecirilerek Epon bloklar hazlnandl Ahnan van ince kesitler toluidine blue lie boyandl (Hayat.1989). FotOOrallar Nikon marks ara~tlrma mikroskobuyla cekildl. Bulgular Gebeligln 19. gununde fundus lumenlni slfllnayan eprtelln yok kalll blr yaplda oldugu ve mukoza yuzeylnln dozensiz seyrettiqi dikkati cektj. Tunlka muskulansln r<;: sirkoler tabakasi dozenll ve enlne seyreden duz kas kalmamndan oiu~maktaydl. Tunika seroza ise en dl~1.a lnee bir tabaka halinde gozlendi ($ekd 1). Gebellgln 21. gununde aprlel labakaslnlfl 2 3 hucre katmanlndan OIU!itugu va foveda gastri<alan ~ kirendirecek oian lovagmasyonlann oiu~ya ~Iadlgl dikl<.ati cekti ($ekil 2). GebeliQln 23. gununde COk katlj epttel tabakaslmn yer yer lek katll prizmallk yaptya dbnu~tli{lu gozlendl Foveola gastrikalan oi~turan epltel invaglnasyonlannln daha da derinle~tioi ve ~ekillenmeye ~layan bez taslaklannln lamina propriya r<;:ertslne ~ru uzamaya ba~ ladlklan dikl<.atl cektl. Su donemcle lunlka muskulans katmanmm K( Slrkuler ve dl~ longitudinal katmanlan ~. killenml!j durumdaydl ($8k11 3). GebeliQin 25. gunonde lundus bezlennln oidu~ belirginle~tigi va lamina propnyayl doldurmaya ~ladlgl gozlendi. Tunika mukoza va tunrka muskulans katmanlan oiduk(:a betirgindi ve dl~ klsmlnda lnee blr seroza kalmanl yer almaktaydl GebeliQin 27. gonunde lumenl slnlrtayan eprtelta bakaslnm tamamen tek kalll yaplya dono~logu va bu ht1crelenn apikal SIIopIazmalannda salgl granollenoin vartlgl dikkali cekti. Fundus bezlennln lamna propnya ICOOSlnde dallanarak yayglola~hgl belir1endi ($ekii4)_ GebeliQLI1 29. gununde blr 60cekl donemdeki glbi yuzey eprteh tamamen tek katll prizmatlk yap Ida Jdl. Mu koza yuzey' lse AS lie kwvetll pozml reakslyon veren bir film tabakasll1e kapli durumclaydl ($ekli5). DoQumu takiban mkle fundusu duvan erglndekjne olduk(:a benzer blr mikroskoblk yaplya sahlptl. POStnatal oonemin 5. gununde mide fundus mukozaslf"lda foveola gaslrikalann dip klslmlannda az saylda, merkezj yerle~imli iri nokleuslan ve sitoplazmalanndaki salgl gra nolieriyle dikkati ceken panyetal hocreler gazlandi ($ekil 6). Postnatal oonemln 1 O. gununde mlde fundusunun yozey epiteli ve bez epltal hocrelen geli~melennl hemen hemen tamamlaml~ durumdaydl. Van lnee kesrtlerde, loveolalann dip klslmlannda ve genelllkle bczlcm boyun klslmlanndakj hijcrelenn ~unun 51' loplazmalannda koyu boyanan kocok sajg, granollen 01 duk(:a bellrgjndl. YOzey eprtel hocrelerirlln aptkaj bo Jumlennde zayl' PAS pozrtrfllk gozlendl. Postnatal d6nemln 15. gununde. fundus mukozasl Oncekl d6nemdekl yaplya buyuk bir benzerlik gos termekteydl Onceki donemde gozlenen salgl gra nullennde ise bellrglo blr azalma dlkkatl cekti. Postnatal donemin 20. gununde. lumenl db~n yuzey mukoz hucrelenn 6zelhkle aptkal slloplazmatan ve foveolalann dip klslmlan ile bezlenn boyun klslmlan 82

3 PrelldaJ "\' PO)IIUIIIIJ dhnemde 1:II\ ~a ll midi' fundusu u"lerinde... $ekj 1. GebeIigIn 19. gurulde mide IUIlIiJsI.n.xlI~k mikroskobik g6rf.n1inu. a) Lamina epiteliyalis b) ~doku c) tt.nika muskuiaris. PAS + Aban BkJe, CX'ijna1 ~ x 200. $ekii2. GebeI9n 21 goncrlde mide fl.rdjsum., 1~lk mikroskobik g6njn0rnu. a) Lamma epiteliyaks b) lamina propnya c) tunika muskulans d) tunika seroza. U;Iu boyama. OfijnaJ buyultme x

4 YAMAN. GIRGIN ~ 3. Gebeligin 23. gongnde rtiide fundusunun yafl ince kesitl. a) lamina propnya b) submukoza c) tunika muskulans. lik ~ki[lenen bez yap,lali (ok). To/uidin Blue, orijinal boy(ittme x 100., i I.'. $ekil 4. Gebeligin 27. ggngnde mide lundusunun yafllnce kesiti. a) lek kath prizmatik epilel kalmanl b) bez laslagl. To/uidin Blue, orijinal boyuttme x

5 l' rl'li\!lal H' PIISllIUlal donl'mtle la" ~ UII mide rundusu ozerinde.. ~I 5. GebeI9n 29. gononde rncie tundusunun ~k mikroskobik g6rurunq. YOzey epilel h ic.. relerini1 apikal yudenni Orten AB- poziif film (ok). PAS + AIc:ian Blue, orijinal buyuitme x 100. $ekii 6. Poslnalal d6nemn 5. gonundeki bir hayvarun rrude furrljsunun yan I"ICe keslfl. Panyetal hocre (ok). TOOdn Blue, 0flI0aI boyultme x

6 YAMAN. GIRGiN $ekil 7. Postnatal donemin 20. gunundeki mide fundusunun 1~lk mikroskobik g6runumli. a) AS pozrtrl yozey film katmam b) PAS pozitil hlicre 9~n. PAS -+ AB, orijinaj buyultme x SO. $el<il 8. Postnatal d6nemin 30. gtinondeki mide fundusunun yan inee kesill a) lamina propriya b) lamina muskularis c) submukoza d) tunika muskularis. Pariyetal hlicre (Iek ok), prensipaj hucre (t;:ih ok). Toluidin Slue. orijinaj biiyolime x

7 Pren... al \'c Ilostnalal doncmde I n\~an rnide (undusu uu'rinde... 9U9lu PAS pozltif idi. Mukoza yozeyi AB ile oldukya behrgln btytrnde boyancil. Fundus mukozaslndaki bezlenn lumenlen oldul<ya genl$lelfll$ olup; baml b6- lumlennde, yok saytda prensipal hocrelere rastlandl. Panyelal hocreler ise bezlerin boyun ve bazal kl ' slmlannda belirgin olarak izlendi (~kil 7). Poslnatal donemin 30. gononde tav~n mide fundusu tamamen ergindeki hislolojik yaplya benzer dunj~ydl. Bezler uzun, dahl tubuler yaplda olup; bezlen oiu$turan fandl hocre tipleri ayu1 edilebiliyordu (~ekii81 Ergln mide fundusunda bezlerin uzun, basil ya da dallanml$ tubuler yaplda olduklan ve lumenlerinin oldukca geni$ oldu{ju dikkali ~ekti. Foveolalann dip klsimian ile bezlerin boyun oolgelerinde kuweui PAS pozrtiflik g6zlendi. Sezlerde lumeni d~eyen mok6z boyun. pariyetal ve prenslpal hoereler behrgin oiarak ayln edllebllmekteydi. Tartl$ma ve Sonulj: SI~nlar uzennde yapllan ball ~lt$malarda (~r ve ark ; Yeomans ve Ttier, 1976) fundusun duvar yaplslnln fetal donemtn 14. gononden itibaren larkllla~maya ba$ladlgl ve epltelin, bu donemde de yak kallt oldugu hildirilmi$lir. Bu duvar yaplsl, slcanlar ijzennde yapllan diger blr (fall~mada (Alan, 1989) gebehglnln gonlerinde gozlenml$tir. Kimi ara$ IIrmalarda (A~r ve ark : A~r va ark., 1995) slcan mide lundusunda. gebeligin 17. gonunde epitel tabakasrnrn 5-6 hocre katmanlndan Olu$lugu ve mukoza yuzeyinin dctzensiz seyrenigi bildirilmi$tir. Tav $<lnlar Ctzennde yapllan bir calt$mada (Hayward, 1967). yukanda acrklanan rnukoza yaplslnrn gebeligin 18. gununde, Insanlarda (De Lemos, 1977;Petorak, 1986) ise fertilizasyonun 4. haftaslnda kalanlidlgl ifade ediimi$tir. Bu call$mada. tav~nlarda gebehqin 19. gononde fundus epitelinln ~k kalll oldugu ve epitel yozeylnin duzensiz seyrenigi; epitelin altlnda IS8 bag doku alanlannln varhgl tespit edilrni$llr. Tav~nlar uzennde yapllan blr call$mada (Hayward, 1967), Incelemeye gebeliqin 18. gununclen ttibaren ba$lanml$ltr. Bu ~1I$mada ise degerlendinneler gebeligin 19. gonunclen rtibaren yapllml$llr. Aynca yalt~mada sunulan bulgulann, slcan (Alan, 1989; A$Cir ve ar1<., 1994; A$ar ve ark., 1995; Yeomans ve Trier, 1976) ve insan (De Lemos. 1977; Petorak, 1986) embriyosu uzennde yapllan yall$ma sonlj9lanyla tam bir uyum saglamaml$ olmasl, kullanllan materyahn ve dolaylslyia embriyonal geli$lm surelerinin farkltltgma baqlanabilir. Bununla birhkte bu d6nemde ilk $ekillenen epitel labakasmm COk kath Olu$u ve ilk once tunika muskularisin ic sir1<oler kalmanl ile ince bir seroza katmanlnln belirginle$mesi tav$an (Hayward, 1967) ve slyanlar (Alan, 1989; A$Cir ve ark., 1994: A$8r va ark., 1995; Yeomans ve Trier. 1976) Ozerinde yapllan yalt$ma sonljclartyia benzerlik gostermektedir. Slyanlarda foveola gastnkalan olu~luracak oian epnel invaginasyonlannln: A$8r ve ar1<. (1995) ilk olarak gebeliq;n 16. gononde. Alan (1989) gebeligin 18. gunonda, bazl ara$tlncllar (Helander, 1969a; 1969b; Johnson, 1985) gebeligin 19. gununde, kimi ara$tlncllar da (A$8r ve ark., 1994; Yeomans ve Trier, 1976) gebehgln 20. gononde gozlendiqini bildirmi$lerdir. Tav$8nlar Ozerinde yapllan hir ya l l~mada (Menzies, 1964) ise foveola gastrikalara ilk olarak gebeligin 21. gononde rastjanchgl a~lklanml~ttr. Bu a~tlrmada, foveola gaslrikalan olu~turacak olan epitel invaginasyonlan ilk olarak gebeliqln 21. gonunde g6rolmo~tur. Bu ara$llrmada elde edilen bulgular Menzies (1964)'ln bildinmlen ile uyumludur. Tav$8nlar Ozerinde yapllan btr yalt$mada (Hayward. 1967) fundus bezlerinin geli$lminin gebeliqin 24. gonunde ba$ladlgl saplanml$ltr. Slyaniarda ise bez ge Ii$iminin, bazl yall$ffi8larda (Heland8f'. 1969a; 1969b; Johnson, 1985) gebeli{lin 19. gonunde. bir ba~ka ca It~rnada (~r ve ark., 1995) gebeligin 20. gononde. digsr bir klslrn yalt$malarda (Alan, 1989; Pennila, 1970) ise gebeligin gonlerinde ba$ladlgl gozlenmi$ttr. Kammaraad (1942) ise bunlann aksme, rnlde bezlennln ilk olarak ck:>qumclan sonra ortaya C1ktlgml bildirml~tlr. Bu calt$mada, gebeligin 23. gonunde bezlerin ~ekillenmeye bailadlklan tespit edilmiitir. Bez geli~iminin ba$lama d6neminin diger cah$malardakilerden farklt 01- masl, caltillan torlerin gebelik surelerinin farkh 01- maslndan kaynaklanabilir. Bununia birlikte bu ara~tlrmada bez geli$iminin, foveola gastrikalann ~killenmesjnden soma ba$lamasl; gerek tav$8n ve ge. rekse slyanlar Ozerinde yapllan yah$ma sonur;:lanyla uyumludur. Aynca tav$8nlarda (Menzies. 1964) gebeligin 21. gononde belirlenen yijzey epl1el huerelerindeki PAS pozitivitesi. bu ara~tlrmada da gebellgln 25. gonunde, bezjerin boyun klslmlannda gozlenml$llr. St«an (Alan. 1989; A~r ve ark., 1994; Helander. 1969a; 1969b: Johnson, 1985; Penttila, 1970: Ye omans ve Trier, 1976). insan (Menard ve Arsenault. 1990; Nomura. 1966) ve tav$anlar (Hayward, 1967) Ozerinde yapllan call$malarda gebeligin ilerlemesi ile birlikle COk kaui fundus epitelinln de yer yer tek katll prizmatik yaplya d6no$iogo bildirilmi$tir. Sl~anlarda ise fundus epitelindeki bu yapl deqi$ikliqini bir ara$ltr1ci (Pentlila, 1970) gebsliqin 15. gononde, bir klsml (Helander, 1969a; 1969b; Johnson. 1985) gebeligin 19. gononde. diger bir klsml (Alan, 1989; A$8r ve ark., 1994; Yeomans ve Trier, 1976) ise gebeligln gonlennde kaydelmi~lerdir. Tav~anlarda yapllan bir calt$mada (Hayward, 1967) ise, gebshgin 24. gononde epitelin kls, men lek kallt epitele d6nij~meye ba$ladlqi bildirilmi$tlr. Bu calt$mada ise gabsligln 23. gununde, epltalln belli 87

8 \ A\1AI\. GIRGIN bolgelenoin yer yer lek kalll prizmalik yaplya donujlugu ve gebeliqin 27. gononde de lamamen lek kalli prizmatjk 6zelhk kazandlqi g6rulmo~ IOr. Arajlmna sonuc;lan Ha~ard (1967),m bulgutanyla uyum k;:ensuldedir. Aynca epitel hocrelerinin apikajinde salgl granullerinin belir1enmesi insanlarda yapllan yah~ma sonulflanyla (Menard ve Arsenault, 1990: Nomura, 1966) uyumludur. Sicaniarda pariyatal hocrelerin ilk oiarak ortaya ylkllklan d6nem konusunda deg~ik 9OrOjler ireri sorulmuj ( Ajar va al1<., 1994; Ajar ve ark., 1995; Helander,I969a; Penttlla. 1970) olup; bu hijcrelerin gebeligln , 21. gonlerinde ortaya ylktrklan blldlnlmlj,lir. Su;:anlar Ozenne yapllan bir yahjmada (Alan, 1989) ise bu hocrelere postnatal d6nemin 1. gonunde rastlanlk::llqi alfrklamlmlj,tlr. Bu yafljmada panyetal hocreler la~nlar Ozerinde yapllan (Hayward, 1967) ara~tlrma sonu9lanndan fark!1 olarak gebeliqin 25. gununde g6zlenmij,tir. Helander (1969b), slyanlar Ozerine yaphqi bir ya IIjmada prensipal hocrelere gebeligin 20. gonunde rasttamljtlr. Bu c;:ah~mada ise prenalal oonemde prenslpal hoereler g6zlenmedi. Bu hocrelere postnatal donemin 10. gonunde az saylda rastlanmlj ve postnatal oonemin 20. gononde ise bezlerin salglsal bolumlennin as11 hocreleri oluj,turduklan lespit edilmij,tir. Fareler Ozerinde yapllan bir callj,mada (Kataoka ve ark, 1990) ise. prenatal d6nemin 16. gono ile postnatal donemrn 14. gunleri araslnda prensipal hocrelere rasllanmadlqi blldlrilrtllj,tir. Bu arajtlrmada da soz konusu hocrelerin daha yok postnatal d6nemde gbrdlmoj oimasl bahsedilen yajljma Ue uyum halindedir. Slyaniarda yap11an bir yahj,mada (Waner ve Geuze, 1977) yuzey mokoz hijcrelerinin salgl granullennin AB He parlak maviye boyandlqi bik::lirilmij,tir. MOk6z boyun hocrelerinin PAS ile kuweui poziti! reo aksiyon verdlkleri: yozey mok6z hocrelerinin ise sa dace apikal sitopiazmalannrn PAS pozitivitesl 9Osterdigi Ilade edjlmi~tir (Dellman ve Brown, 1981 ). Bu arajllrmada gebeligin 29. gononde mukoza yozeyinin AS ile kuwetli pozltmte verdigi tespit edilm~lir. Bu da soz konusu donemde mukoza yuzeyinin si yalomusmler ve asidik sqtfatjl glikozaminoglikanlardan zengln blr film kalmanl ile oldugunu doqrularnaktadlr. Bu yahj,ma sonuylan postnatal donemde yuzey muk6z hocrelerinin apikal sitoplazma bolomleri tie bezlenn boyun klslmlannrn goylo PAS pozitif reo aksryon gosterdiqlni bildiren a~tlnna sonlj9lanyla (Dellman ve Brown. 1981; Wattel ve Geuze, 1977) uyumludur. insan ve slyanlarda doqumdan sonra bez epite! hoerelennln aylrt edilebildikleri ve bl.mlann sayllannda, 6zellikle de prensipaj hocrelenn sayllannda daha son raki d6nemlerde 6nemb artlj,lann meydana geldigl ve moo duvannrn gittikye kabntajllgl bilditimlen (Deren. 1971: Furihala ve al1<., 1973) lie bu araj,tlnna da elde edden bulgular paralellik goslennektedlr. SonU9 oiarak lav~n mide fundusunun mukoza epiteli prenatal d6nemin 19. gonunde COk katll. 21. guo nonda 2-3 hocre kallnhqlnda, 23. gunonde yer yer lek kalil, 27. gononde ise tamarnen tek kalll prizmallk epltelden oi~maktadlr. Prenalal donemln 21. gununde foveola gaslrikalar ve 23. gununde de fundus bezlerinin laslaklan $Bkillenmeye ba~lamaktadlr. Postnatal oonemin 1. gunonden ltibaren bez epltel hi.jcrelen ve mide fundus duvannl oiuj,turan kalmanlar be Jirginlejmekte va postnatal donemm 20. gununden sonra ise fundus duvan hemen hemen erglndekl yaplyl kazanmakladlf. Kaynaklar Alan, G. (1989). Fotal, SCI!. Emme ve Ergen~k D6- nemlerindeki S~larda Miele Mukozaslnm drto va Bez Epr Iellerinin 'ilk Mikroskop DOzeyinde ~ith HtSlokimyasal Yootemlerle Ka~~mnah Olarak IncelenmeSl. GaZI U!lIversitesi Sagllk Bilimleri EnstrtUsO. Ankara. ~r, M. Kocamaz. E., Demir. N.. OstOnel.1. (1994). Embriyona.I Skfiln Midesi Fundusunda YClzey Eprteli va MOkOz Bo\t'ln HUcrelemin Ultrastnjkture! YapIS!. SBAD. 5 (t2) Afar. M" Kocamaz. E.. Demr, N., Ustunel. I.. Demir. A (1995). A HistologM::al and Morphometncal Study on the Changes 01 the FlX1dic Wall 01 Aat Stomach tn Prenatal Period. T r. J. of Zoology., 19, Bemadac, A., Moreau, H., Verger. R. (1991). GastrJc Lipase and Pepsi10gen during the OntogeneSIS 01 Rabbrl Gastnc Glands. European J. 01 Gel BIolOgy., Crossmon, G. ( 1937 ). Modification 01 Mallory's Connectrve TISSue Stain with a Discussion 01 Pnfq)les Involved. Anat. Rae., 69, De lemos, C.( 19n). The Ultrastructure of Endocnne CeMs in the Corpus of the Stomach 01 Human Fetuses. J. Anal Dellmann, D. H., Brown, M. E. (1981). Stomach Textbook 01 Veterinary Histology. Second Edition. Lea and Febiger. USA. Deret), J.S. (1971). Development 01 Structure and FunctlOfl in the Fetal and Newborn Stomach. The Amencan Joumal 01 Clinical Nutrition. 24, Furihata, C.. Iwasaki, Y., Sugrmura. T., Tatematsu. M.. Takahashi, M. (1973). Dliferentabon of Pepsinogen- ProdUCing Cells In the FIXldic and Pyloric Mucosa of DeveJoptng Rats. Cell Differentiation Hayat, MA (1989). Pnnclples and Techniques of Electron MICroscopy. The Macmilan Press LTD. Third Edition. Hong Kong. Hayward. A.F. (1967). The Ultrastructure of Developing Gastric Parietal Cells in the Fetal Rabbit. J. Anal (1). 88

9 I'rellt'tal \t' I W)~t llatal diillemde 11I\'~ lin mirte fundusu iizl'rindl' HeLander, H. F. (19698). Ultrastructure and Function of Gaslnc PanetaJ Cells., the Rat Dumg Development Gastroenterology.. 56, Helander, HF.. M.D. (1969b). Ultrastructure and Function of Gastnc MUCOId and Zymogen Cels In the Rat Dunng De 'I84opment Gastroentero6ogy., JOhnson. R. L. (1985). FunctIOnaJ Development of the Stomach. Ann. Rev. PhysIOI., 47, Kammaraad, A. (1942). The Deveklpmenl of the Gastr'OIf)testmatTrac1 of the Rat. I. HIStogenesIS 01 the E~ of the Stomach, SmalllnlestJne and Pancreas. J. Morphol., Kaiaoka, K" Takeoka. Y., Furit\ata, C. (1990). Immunocylochemcal Study 01 Pepsnogen I.Producing Cells In the FundIC Mueo&a of the Stomach In Developing MICe. Cell TISSue Res., 261, Kayall. H" $atl~ U, G.. Tawurekll, M. (1992). Sioorim ve SoIunum SlStemtnln G~mi Insan EmbriyOlojlSi. Alfa aaslm Yaylm Da~ltlm, Istanbul Luna. GL, (1968). Manual of Histologic Staining Methods 01 the Armed Forces Institute of Pathology Me Graw- HiI Book Company, New YorK. Menard. D.. AlsenaLit, P (1990). Ceil ProlrleralJOn., DeveIopng Human Stomach. Anal. Ernt:wyol" 182, Menzies. G (1964).ObselVatlOf'l on the Development of Gertam Cell Types In the FLndic ReglOf'l oilhe Rabbit's Stomach a.l. Moose. SCI., los Noden, D.M.. Lahunta. A. (1985). DlgCStrve System The ErrbryoIogy 01 DomestIC AnmalS By Wiliams and Wilklngs. Ballmore. USA. Non'ua. Y. (1966). On the SubmlCr05Cq)lC Morphogenesis of Paneial eel., the Gastnc Gland 01 the Human Fetus. lei! TClr Anal. Und EntwlCl<JungsgesclCte Ozer, A, Yakl~lr. M. Ozfiiz. N. (1996). Sindi.-.n Sisterrunlf! 0I~mu Veter1ner EmbnyoklfI, Bursa Penttlla, A. (1970). The FIf"Ie Structure and Dtly droxyphertylafanne Upulke of the 0eveI0pcng PanetaJ CelIS 01 the Rat Stomach. Z. Anat Entwickl., 132, Pelomk.i. (1986). Soorim Organlan Medikal Emb riyolojl. Beta aaslm YaYlm Dagtl!m A. $.. Istanbul. Sadler, T.w., (1993). Slndmm &Slem Langman'ln MecikaJ EIT'IbriyoIopSI, Ed. ~'klar. C" Paime YaYlflcllIk., Ankara. Wane!. W., Gauze. J.J. (19n). Ultrastructural and Gar bonhydrate HIStochemical Stu<ies on lhe OIfferenllalJOn and Renewal 01 Mucous Cells If! the Rat Gastnc Fundus Gel TISS Res" 176, Yeomans, N D. Tner, J. S. (1976). EpthelIaI Cel ProliferalJOn and M.gr8l101'1 n the Developing Rat Gastnc Mucosa. Dev BtoI.,

PRENATAL VE POSTNATAL DÖNEMDE TAVŞAN MİDE FUNDUS UNUN ELEKTRON MİKROSKOBİK OLARAK İNCELENMESİ

PRENATAL VE POSTNATAL DÖNEMDE TAVŞAN MİDE FUNDUS UNUN ELEKTRON MİKROSKOBİK OLARAK İNCELENMESİ F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi 2005, 19(1), 37-42 PRENATAL VE POSTNATAL DÖNEMDE TAVŞAN MİDE FUNDUS UNUN ELEKTRON MİKROSKOBİK OLARAK İNCELENMESİ Mine YAMAN Aydın GİRGİN Fırat Üniversitesi,Veteriner Fakültesi,

Detaylı

ABSTRACT ANAHTAR SÖZCÜKLER / KEY WORDS

ABSTRACT ANAHTAR SÖZCÜKLER / KEY WORDS I ÖZ Bu çalışmada Kepez/AYDIN dan Haziran 2005 tarihinde toplanan 10 yetişkin L. stellio nun (5, 5 ) sindirim kanalının bir bölümünü oluşturan ince barsak ve kalın barsağının genel histolojik yapısı ortaya

Detaylı

Sıçanlarda Özefagus ve Midede Yaşa Bağlı Değişimlerin Histomorfolojik Açıdan İncelenmesi

Sıçanlarda Özefagus ve Midede Yaşa Bağlı Değişimlerin Histomorfolojik Açıdan İncelenmesi Deneysel Araştırma www.firattipdergisi.com Sıçanlarda Özefagus ve Midede Yaşa Bağlı Değişimlerin Histomorfolojik Açıdan İncelenmesi Elif TAŞLIDERE a, Meltem KURUŞ, Alper KAZANCI, Ali OTLU İnönü Üniversitesi

Detaylı

Özofagus Mide Histolojisi

Özofagus Mide Histolojisi Özofagus Mide Histolojisi Sindirim kanalını oluşturan yapılar Gastroıntestınal kanal özafagustan başlayıp anüse değin devam eden değişik çaptaki bir borudur.. Ağız, Farinks (yutak), özafagus(yemek borusu),

Detaylı

MİDE (Gaster-Ventrikulus )

MİDE (Gaster-Ventrikulus ) MİDE (Gaster-Ventrikulus ) Besin maddelerinin toplandığı geniş boşluklu bir organdır. Organ duvarının lumene bakan bölümü (tunika mukoza), evcil hayvanlarda farklı yapısal özellikler gösterir. Buna göre

Detaylı

Kınalı Keklik (Alectoris chukar) Lens inin Işık Mikroskopik Düzeyde Araştırılması

Kınalı Keklik (Alectoris chukar) Lens inin Işık Mikroskopik Düzeyde Araştırılması Kınalı Keklik (Alectoris chukar) Lens inin Işık Mikroskopik Düzeyde Araştırılması Hatice Yaren KULOĞLU Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Konya haticeyyaren@gmail.com ÖZET Bu çalışmada kınalı keklik

Detaylı

Premllal Development of Kidneys in Rabbits

Premllal Development of Kidneys in Rabbits Vet. ljil. Ot>rl. (2001 ). 17. 2 : KS 90 TAV~ANLARDA SOSREKLERiN PRENATAL GELi~iMi Aydin Girgin 10 Beron Gencer TarakCl 1 Premllal Development of Kidneys in Rabbits Summary: The aim ollhis study was to

Detaylı

Helix lucorum un Tükrük Bezinin Histokimyasal Yapısı

Helix lucorum un Tükrük Bezinin Histokimyasal Yapısı Helix lucorum un Tükrük Bezinin Histokimyasal Yapısı Seçil ZORLU 1*, Kenan ÇINAR 1, M. Zeki YILDIRIM 2 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Isparta, TÜRKĐYE. ( * Sorumlu

Detaylı

KULUÇKA SONRASI DÖNEMDE TAVUK (GALLUS GALLUS DOMESTICA) DUODENUM GOBLET HÜCRELERİNİN HİSTOKİMYASAL YAPISI. Dilek DİLER*, Seval KELEK, Kenan ÇINAR

KULUÇKA SONRASI DÖNEMDE TAVUK (GALLUS GALLUS DOMESTICA) DUODENUM GOBLET HÜCRELERİNİN HİSTOKİMYASAL YAPISI. Dilek DİLER*, Seval KELEK, Kenan ÇINAR SDÜ FEN DERGİSİ (E-DERGİ). 2009, 4 (1) 40-53 KULUÇKA SONRASI DÖNEMDE TAVUK (GALLUS GALLUS DOMESTICA) DUODENUM GOBLET HÜCRELERİNİN HİSTOKİMYASAL YAPISI Dilek DİLER*, Seval KELEK, Kenan ÇINAR Süleyman Demirel

Detaylı

Kör Fare (Spalaxehrenbergi, Nehring, 1898) Kolonunun Histolojik ve Histometrik İncelenmesi

Kör Fare (Spalaxehrenbergi, Nehring, 1898) Kolonunun Histolojik ve Histometrik İncelenmesi ARAŞTIRMA Elektronik:ISSN: 1308-0679 http://www.dicle.edu.tr/veteriner-fakultesi-dergisi Kör Fare (Spalaxehrenbergi, Nehring, 1898) Kolonunun Histolojik ve Histometrik İncelenmesi Uğur TOPALOĞLU 1, Muzaffer

Detaylı

DOKULAR. A-Hücreler B-Hücrelerarası madde (intersellüler substans) veya -Temel madde (Fundamental substans)

DOKULAR. A-Hücreler B-Hücrelerarası madde (intersellüler substans) veya -Temel madde (Fundamental substans) DOKULAR A-Hücreler B-Hücrelerarası madde (intersellüler substans) veya -Temel madde (Fundamental substans) Hücre farklılaşması sonucu 4 temel doku: 1.EPİTEL 2. DESTEK 3. KAS 4. SİNİR DOKU Destek dokular:

Detaylı

Histoloji ve Embriyolojiye Giriş. Histolojiye Giriş

Histoloji ve Embriyolojiye Giriş. Histolojiye Giriş Histoloji ve Embriyolojiye Giriş Prof.Dr.Yusuf NERGİZ Histolojiye Giriş Sunum Planı Histolojinin Tanımı,Amacı Histolojinin Tıptaki Önemi,Diğer Bilim Dallarıyla ilişkisi İnsan Vücudunun Organizasyonu Hücreler

Detaylı

Kınalı keklikte palpebral konjunktivanın histokimyasal yapısı

Kınalı keklikte palpebral konjunktivanın histokimyasal yapısı 262 Kınalı keklikte palpebral konjunktivanın histokimyasal yapısı Funda PEKMEZCİ, Kenan ÇINAR* Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 32260 Isparta Anahtar Kelimeler: Konjunktiva,

Detaylı

II.Hayvansal Dokular. b.bez Epiteli 1.Tek hücreli bez- Goblet hücresi 2.Çok hücreli kanallı bez 3.Çok hücreli kanalsız bez

II.Hayvansal Dokular. b.bez Epiteli 1.Tek hücreli bez- Goblet hücresi 2.Çok hücreli kanallı bez 3.Çok hücreli kanalsız bez II.Hayvansal Dokular Hayvanların embriyonik gelişimi sırasında Ektoderm, Mezoderm ve Endoderm denilen 3 farklı gelişme tabakası (=germ tabakası) bulunur. Bütün hayvansal dokular bu yapılardan ve bu yapıların

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

KRONİK NİTRİK OKSİT SENTAZ İNHİBİSYONUNUN SIÇAN MİDESİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ HİSTOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER

KRONİK NİTRİK OKSİT SENTAZ İNHİBİSYONUNUN SIÇAN MİDESİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ HİSTOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER Ege Tıp Dergisi 40 (3): 145-149, 2001 KRONİK NİTRİK OKSİT SENTAZ İNHİBİSYONUNUN SIÇAN MİDESİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ HİSTOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER HISTOLOGICAL CHANGES IN THE RAT STOMACH AFTER CHRONIC NITRIC OXIDE

Detaylı

Kalın Barsak Mukoza. Villi yoktur Kıvrımlar yoktur. Distal bölümde (Rectal) vardır DR. OKTAY ARDA

Kalın Barsak Mukoza. Villi yoktur Kıvrımlar yoktur. Distal bölümde (Rectal) vardır DR. OKTAY ARDA Dr. Oktay Arda 2 Kalın Barsak Mukoza Villi yoktur Kıvrımlar yoktur Distal bölümde (Rectal) vardır 3 Kalın BarsakGuddelri Uzundur Çok sayıda: Goblet Hücresi Absorbsiyon Hücresi Silindirik Kısa, düzensiz

Detaylı

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Histoloji Anabilim Dalı Hk.Genel Bilgi-1 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Fakültemizin kuruluş çalışmaları aşamasında 1969

Detaylı

Dokular Dokuların sınıflandırılması ncelenecek preparatların hazırlanma basamakları ncelenecek preparatlar Yanak epitelinden preparat hazırlama 7

Dokular Dokuların sınıflandırılması ncelenecek preparatların hazırlanma basamakları ncelenecek preparatlar Yanak epitelinden preparat hazırlama 7 GENEL B YOLOJ LABORATUVARI 3. Laboratuvar: DOKULAR Dokular Dokuların sınıflandırılması ncelenecek preparatların hazırlanma basamakları ncelenecek preparatlar Yanak epitelinden preparat hazırlama 7 Tek

Detaylı

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Alectoris chukar, Harder bezi, histokimya, mukosubstans.

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Alectoris chukar, Harder bezi, histokimya, mukosubstans. ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2013; 27 (1): 13-17 http://www.fusabil.org Öznur ÖNAL Kenan ÇINAR Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Isparta, TÜRKİYE Keklik (Alectoris

Detaylı

Farklı Gelişim Dönemlerinde Kınalı Keklik (Alectoris chukar) Dil Bezlerinin Histolojik Gelişimi ve Histokimyasal Yapısı

Farklı Gelişim Dönemlerinde Kınalı Keklik (Alectoris chukar) Dil Bezlerinin Histolojik Gelişimi ve Histokimyasal Yapısı Farklı Gelişim Dönemlerinde Kınalı Keklik (Alectoris chukar) Dil Bezlerinin Histolojik Gelişimi ve Histokimyasal Yapısı Hatice Yaren KULOĞLU Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Konya haticeyyaren@gmail.com

Detaylı

Deri, vücudun sa lam ve koruyucu dı örtüsüdür. Salgı bezleri, tırnaklar,tüyler ile deri bir organ ve sistemdir. En geni organdır (Yakla ık 1.

Deri, vücudun sa lam ve koruyucu dı örtüsüdür. Salgı bezleri, tırnaklar,tüyler ile deri bir organ ve sistemdir. En geni organdır (Yakla ık 1. Deri, vücudun sa lam ve koruyucu dı örtüsüdür. Salgı bezleri, tırnaklar,tüyler ile deri bir organ ve sistemdir. En geni organdır (Yakla ık 1.5-2 m 2 ) Deri esas olarak iki tabakadan olu ur Üst deri (Epidermis)

Detaylı

Açlık ve Açlık Sonrası Doyurulmanın Sıçan Mide Dokusu Üzerine Etkileri: Işık Mikroskobik Çalışma

Açlık ve Açlık Sonrası Doyurulmanın Sıçan Mide Dokusu Üzerine Etkileri: Işık Mikroskobik Çalışma Fırat Tıp Dergisi 2005;10(3): 96-102 Deneysel Araştırma www.firattipdergisi.com Açlık ve Açlık Sonrası Doyurulmanın Sıçan Mide Dokusu Üzerine Etkileri: Işık Mikroskobik Çalışma Mehmet Fatih SÖNMEZ a, Enver

Detaylı

EPİTEL DOKUSU 1-örtü Epiteli 2-salgı Epiteli- Bez Epiteli 3- Myoepithel= Kassel Epitel 4-Duyu Epiteli=nöroepitel. Doç.Dr.

EPİTEL DOKUSU 1-örtü Epiteli 2-salgı Epiteli- Bez Epiteli 3- Myoepithel= Kassel Epitel 4-Duyu Epiteli=nöroepitel. Doç.Dr. Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı EPİTEL DOKUSU 1-örtü Epiteli 2-salgı Epiteli- Bez Epiteli 3- Myoepithel= Kassel Epitel 4-Duyu Epiteli=nöroepitel Doç.Dr. Nejdet

Detaylı

EPİTEL DOKUSU. Prof. Dr. Levent ERGÜN

EPİTEL DOKUSU. Prof. Dr. Levent ERGÜN EPİTEL DOKUSU Prof. Dr. Levent ERGÜN SALGI EPİTELİ Salgı hücreleri organizmanın bütününü ilgilendiren olaylarda kullanılmak amacıyla madde sentezler ve bunu dışarı verirler. Sekresyon sadece salgı epiteline

Detaylı

1.3. Kas-iskelet sistemi gelişimini açıklar.

1.3. Kas-iskelet sistemi gelişimini açıklar. DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Kodu ve Adı Bölüm / Program Dersin Dili Dersin Türü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersle İlgili Görüşme Saatleri TF20503 - Histoloji ve Embriyoloji Tıp Fakültesi Türkçe

Detaylı

Ratlarda Prenatal, Postnatal ve Erişkin Dönemlerde Glandula Submandibularis in Gelişimi Üzerinde Işık Mikroskobik Çalışmalar

Ratlarda Prenatal, Postnatal ve Erişkin Dönemlerde Glandula Submandibularis in Gelişimi Üzerinde Işık Mikroskobik Çalışmalar Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg.5 (2): 55 64, 2010. Araştırma Makalesi Ratlarda Prenatal, Postnatal ve Erişkin Dönemlerde Glandula Submandibularis in Gelişimi Üzerinde Işık Mikroskobik Çalışmalar Hülya

Detaylı

İNSAN TUBA UTERİNA AMPULLA VE FİMBRİYA BÖLGELERİ MUKOZA EPİTELİNDE MENSTRÜEL SİKLUS SÜRESİNCE MEYDANA GELEN ULTRASTRÜKTÜREL DEĞİŞİKLİKLER*

İNSAN TUBA UTERİNA AMPULLA VE FİMBRİYA BÖLGELERİ MUKOZA EPİTELİNDE MENSTRÜEL SİKLUS SÜRESİNCE MEYDANA GELEN ULTRASTRÜKTÜREL DEĞİŞİKLİKLER* ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 50, Sayı 4, 1997 181-185 İNSAN TUBA UTERİNA AMPULLA VE FİMBRİYA BÖLGELERİ MUKOZA EPİTELİNDE MENSTRÜEL SİKLUS SÜRESİNCE MEYDANA GELEN ULTRASTRÜKTÜREL DEĞİŞİKLİKLER*

Detaylı

OMÜ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM I HAYATIN TEMELİ I HİSTOLOJİ UYGULAMA REHBERİ

OMÜ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM I HAYATIN TEMELİ I HİSTOLOJİ UYGULAMA REHBERİ UYGULAMANIN ADI: Hücreyi tanıma OMÜ TIP FAKÜLTESİ 2016 2017 DERS YILI DÖNEM I HAYATIN TEMELİ I HİSTOLOJİ UYGULAMA REHBERİ I. AMAÇ: Farklı büyüklük ve şekildeki hücre ve çekirdek tiplerinin ve genel özelliklerinin

Detaylı

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 2-1 Yıl: 2009

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 2-1 Yıl: 2009 51 KANGAL BALIKLARININ (GARRA RUFA) SOLUNGAÇLARINDAKİ MUKUS HÜCRELERİNİN HİSTOKİMYASI ÜZERİNE ÇALIŞMA STUDY ON THE HISTOCHEMISTRY OF MUCOUS CELLS IN THE GILLS OF KANGAL FISH (GARRA RUFA) Dilek DİLER 1*

Detaylı

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI. Doç. Dr. Meltem KURUŞ Yrd.Doç. Dr. Aslı ÇETİN

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI. Doç. Dr. Meltem KURUŞ Yrd.Doç. Dr. Aslı ÇETİN HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI Program Yürütücüsü Programın Kadrolu Öğretim Üyeleri : Prof. Dr. Nigar VARDI : Doç. Dr. Mehmet GÜL Doç. Dr. Meltem KURUŞ Yrd.Doç. Dr. Aslı ÇETİN Programa Kabul İçin

Detaylı

Ankara tavşanı ince bağırsağında Paneth hücrelerinin morfolojisi, histokimyası ve ince yapısı üzerinde çalışmalar *

Ankara tavşanı ince bağırsağında Paneth hücrelerinin morfolojisi, histokimyası ve ince yapısı üzerinde çalışmalar * Ankara Üniv Vet Fak Derg, 56, 25-30, 2009 Ankara tavşanı ince bağırsağında Paneth hücrelerinin morfolojisi, histokimyası ve ince yapısı üzerinde çalışmalar * Emel ERGÜN 1, Levent ERGÜN 2, Asuman ÖZEN 2,

Detaylı

SAFRA KANAL SİSTEMİ VE SAFRA KESESİ. Yrd.Doç.Dr.Sevda Söker

SAFRA KANAL SİSTEMİ VE SAFRA KESESİ. Yrd.Doç.Dr.Sevda Söker SAFRA KANAL SİSTEMİ VE SAFRA KESESİ Yrd.Doç.Dr.Sevda Söker Safra Kanal Sistemi; Safranın hepatositten safra kesesine Safra kesesinden bağırsağa aktığı Çapı giderek artan kanallar sistemi En küçük dalı,

Detaylı

KALP KASI Kalpte ve kalpten çıkan büyük damarlarda bulunur. Miyofilamanların organizasyonu iskelet kasındakilerle aynıdır; histolojik kesitlerde

KALP KASI Kalpte ve kalpten çıkan büyük damarlarda bulunur. Miyofilamanların organizasyonu iskelet kasındakilerle aynıdır; histolojik kesitlerde KALP KASI Kalpte ve kalpten çıkan büyük damarlarda bulunur. Miyofilamanların organizasyonu iskelet kasındakilerle aynıdır; histolojik kesitlerde enine çizgilenme gösterirler. Kalp kası hücreleri interkalar

Detaylı

Ratlarda Overektomi Sonrasında Uygulanan Östrojenin Submandibular Tükürük Bezi Üzerine Olan Etkisi

Ratlarda Overektomi Sonrasında Uygulanan Östrojenin Submandibular Tükürük Bezi Üzerine Olan Etkisi Dicle Tıp Dergisi 2004 Cilt:31, Sayı:4, (5-9) Ratlarda Overektomi Sonrasında Uygulanan Östrojenin Submandibular Tükürük Bezi Üzerine Olan Etkisi Berna Güney Saruhan*, M. Aydın Ketani* ÖZET Ekzojen ve endojen

Detaylı

Mide nin Gelişiminin 17 ile 32 Haftalar Arasındaki İnsan Fetuslerinde Histolojik Olarak Değerlendirilmesi

Mide nin Gelişiminin 17 ile 32 Haftalar Arasındaki İnsan Fetuslerinde Histolojik Olarak Değerlendirilmesi Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 5: 33-38 Eylül 2004 Afyon Kocatepe Üniversitesi Mide nin Gelişiminin 17 ile 32 Haftalar Arasındaki İnsan Fetuslerinde Histolojik Olarak Değerlendirilmesi Histologic

Detaylı

MEMELİ VE KANATLI HAYVANLARDA ÖZOFAGUSUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ Structural Properties of Oesophagus in the Mammalian and Avian Species.

MEMELİ VE KANATLI HAYVANLARDA ÖZOFAGUSUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ Structural Properties of Oesophagus in the Mammalian and Avian Species. DERLEME (Review Article) Sağsöz H MEMELİ VE KANATLI HAYVANLARDA ÖZOFAGUSUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ Structural Properties of Oesophagus in the Mammalian and Avian Species Hakan SAĞSÖZ 1 Özet: Memeli ve kanatlı

Detaylı

Protective Mechanisms in Digestive Tract

Protective Mechanisms in Digestive Tract Van Vet J, 2015, 26 (1) 49-53 Van Veterinary Journal http://vfdergi.yyu.edu.tr ISSN: 2149-3359 Review Protective Mechanisms in Digestive Tract Sema USLU Mecit YORUK Yuzuncu Yil University, Faculty of Veterinary

Detaylı

RİBOZOM YAPI, FONKSİYON BİYOSENTEZİ

RİBOZOM YAPI, FONKSİYON BİYOSENTEZİ RİBOZOM YAPI, FONKSİYON VE BİYOSENTEZİ Ribozom Palade adlı araştırıcı tarafından elektron mikroskop ile tanımlanmıştır. Viruslar hariç tüm canlılarda bulunan bir membranla çevrili olmayan organellerdir.

Detaylı

MEME HAMA}lTOMU ÖZET SUMMARY. histopathologicala features of this lesion are evaluated and compared with the literature.

MEME HAMA}lTOMU ÖZET SUMMARY. histopathologicala features of this lesion are evaluated and compared with the literature. MEME HAMA}lTOMU (LENFANGİOMİYOM) R., İlhan('"), F., Kabukçuoğlu (*), A. İplikçi("'), O., İplikçi(") ÖZET 984-988 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Datı biyopsi materyeli içerisinde

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

ARAŞTIRMA - RESEARCH ARTICLE. Gazi Tıp Dergisi / Gazi Medical Journal 2009: Cilt 20: Sayı 3: 117-123

ARAŞTIRMA - RESEARCH ARTICLE. Gazi Tıp Dergisi / Gazi Medical Journal 2009: Cilt 20: Sayı 3: 117-123 Gazi Tıp Dergisi / Gazi Medical Journal 2009: Cilt 20: Sayı 3: 117-123 ARAŞTIRMA - RESEARCH ARTICLE LAKTASYON DÖNEMİNDEKİ SIÇANLARDA DENEYSEL İNCE BAĞIRSAK OBSTRÜKSİYONU SONRASINDA MİDEDE MEYDANA GELEN

Detaylı

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Histolojik yapı, keklik, mukosubstans, üropigial bez.

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Histolojik yapı, keklik, mukosubstans, üropigial bez. ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2013; 27 (1): 7-12 http://www.fusabil.org Öznur ÖNAL Seval TÜRK Kenan ÇINAR Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Isparta, TÜRKİYE Dişi

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

A)22 B)24 C)zo D)za E)so

A)22 B)24 C)zo D)za E)so üçrırın çıorty 1 1. bir üçgen _...-\ _,.-..\ m() : m() Io1 = 2.. Ia1 = 4.. I + ; = 9.1n 4. 6 üçgeninde [] dı açıortay n1 = 4., IR1 = 6.. l = 12 m 2 x Yukarıdakiverilere göre, = x kaç m dir? )ı )4 )5 )6

Detaylı

ER Golgi Lizozom Yönünde Vezikül Trafiği

ER Golgi Lizozom Yönünde Vezikül Trafiği ER Golgi Lizozom Yönünde Vezikül Trafiği Salgılama (Sekresyon) Hücrenin üretip dışarı vermek üzere organize olduğu işlemlerin tümü. Protein, lipid, KH ve bileşik moleküller salgılanır. Aktif bir işlem

Detaylı

Düz Kas. Nerede???? İçi boş organların duvarı, Kan damarlarının duvarı, Göz, Kıl follikülleri. Mesane. Uterus. İnce bağırsak

Düz Kas. Nerede???? İçi boş organların duvarı, Kan damarlarının duvarı, Göz, Kıl follikülleri. Mesane. Uterus. İnce bağırsak Nerede???? İçi boş organların duvarı, Kan damarlarının duvarı, Göz, Kıl follikülleri. Düz Kas Mesane Uterus İnce bağırsak Düz Kas İşlevleri İstemsiz kasılma Bazı düz kas hücreleri kollajen, elastin, glikozaminoglikan,

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Prenatal devre insan ve memeli hayvanlarda uterus içerisinde geçer. Kanatlı hayvanlarda ise yumurta içinde kuluçkada geçen devredir.

Prenatal devre insan ve memeli hayvanlarda uterus içerisinde geçer. Kanatlı hayvanlarda ise yumurta içinde kuluçkada geçen devredir. Embriyoloji, genel anlamıyla canlıların oluşmasını ve gelişmesini inceleyen bir bilim dalıdır. İnsan ve memeli hayvanların doğumdan önceki, kanatlı hayvanların ise kuluçka dönemindeki hayatını inceler.

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ARAÞTIRMALAR (Research Reports) ÖZOFAGUS UN GELÝÞÝMÝNÝN 17 ÝLE 32 HAFTALAR ARASINDAKÝ FETUSLERDE HÝSTOMORFOLOJÝK OLARAK DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Histomorphologic Evaluation of The Development of The Esophagus

Detaylı

Adenovirüs serotip 5 ve adenovirüs serotip 36 nın Colo-320 hücre hattında adipojenik etkilerinin gösterilmesi

Adenovirüs serotip 5 ve adenovirüs serotip 36 nın Colo-320 hücre hattında adipojenik etkilerinin gösterilmesi Adenovirüs serotip 5 ve adenovirüs serotip 36 nın Colo-320 hücre hattında adipojenik etkilerinin gösterilmesi Tamer Şanlıdağ 1, Sinem Akçalı 1, Seda Vatansever 2, Candan Çiçek 3, Murat Sayan 4, Elçin Kal

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Masson Trikrom Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5022-100 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Bağ ve destek dokularının boyanarak ışık mikroskobisi

Detaylı

Prenatal ve Postnatal Dönemlerde Gallus gallus domestica nın Bezsel Midesinde Mast Hücrelerinin Ontogenisi, Dağılımı ve Histokimyasal Karakterleri

Prenatal ve Postnatal Dönemlerde Gallus gallus domestica nın Bezsel Midesinde Mast Hücrelerinin Ontogenisi, Dağılımı ve Histokimyasal Karakterleri Y.Y.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, 2008 (2) 25-29 ISSN 1017-8422; e-issn: 1308-3651 ORİJİNAL MAKALE Prenatal ve Postnatal Dönemlerde Gallus gallus domestica nın Bezsel Midesinde Mast Hücrelerinin Ontogenisi,

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.81 1.563-934/ 08/02/2016 K onu : T eklife D avet K urum um uzun ihtiyacı olan (2) kalem A L Ç IPA N V E PV C İLE B Ö L M E, K A PI Y A PIL M A S I

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : MGG Quick Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5024-100, 5024-500T, 5024-1000, 5024-2000T 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Vücut sıvılarındaki hücrelerin

Detaylı

İ ğ Ü İ İ İ İ İ İ İ İğİ ö ö Ş İ Ş İ İ İ İ İ ÖÜ Ü ö Ü ğ ğ ö Ü ğ ğ ğ

İ ğ Ü İ İ İ İ İ İ İ İğİ ö ö Ş İ Ş İ İ İ İ İ ÖÜ Ü ö Ü ğ ğ ö Ü ğ ğ ğ İ İ İ İ İ ö Ç Ç İ ğ Ü İ İ İ İ İ İ İ İğİ ö ö Ş İ Ş İ İ İ İ İ ÖÜ Ü ö Ü ğ ğ ö Ü ğ ğ ğ ğ Ü İ İ İ İ İ İ İ ğ İ ö İ ö Ş ö ğ ö Ş İ Ş Ç ö Ç ö Ç ğ ö ğ ö ö ğ ö ğ ö ö ğ ö ö ö ğ ğ ö ğ ğ ğ İ İİ İ İ İ İ İ İİ İğ İ öi

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU I-GİRİŞ Grup şirketleri arasında gerçekleşen fiyatlandırma sistemi ekonominin kuralları doğrultusunda gerçekleşmektedir. Özellikle gelişmekte

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ LVS22 IV 2 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Ön Lisans Seçmeli

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

Sıçanlarda Prenatal, Postnatal ve Erişkin Dönemlerde Glandula Parotis in Gelişimi Üzerinde Histokimyasal ve Işık Mikroskobik Çalışmalar*

Sıçanlarda Prenatal, Postnatal ve Erişkin Dönemlerde Glandula Parotis in Gelişimi Üzerinde Histokimyasal ve Işık Mikroskobik Çalışmalar* Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. 2010; 5 (3): 129 139 Araştırma Makalesi Sıçanlarda Prenatal, Postnatal ve Erişkin Dönemlerde Glandula Parotis in Gelişimi Üzerinde Histokimyasal ve Işık Mikroskobik

Detaylı

T.C DicLE "ONiVERSiTESi REKTORLUdu Genel Sekreterlik. DiYARBAKIR valilidine (11 Milli Egitim Mtidtirltigti)

T.C DicLE ONiVERSiTESi REKTORLUdu Genel Sekreterlik. DiYARBAKIR valilidine (11 Milli Egitim Mtidtirltigti) T.C DicLE "ONiVERSiTESi REKTORLUdu Genel Sekreterlik EFQM. Committed to excellence SaYl : 83873436-6\ ~~VfJ1-)l, I /2013 Konu : Genc;:lere Yonelik Psikolojik Destek Hattmm K urulmasl DiYARBAKIR valilidine

Detaylı

Tavşan Trakea ve Akciğerlerindeki Nöroendokrin Hücreler

Tavşan Trakea ve Akciğerlerindeki Nöroendokrin Hücreler Tavşan Trakea ve Akciğerlerindeki Nöroendokrin Hücreler Dr. Feral Öztürk 1, Dr. Ali Otlu 1 Bu araştırmada tavşan trakea ve akciğerlerindeki nöroendokrin hücreler ışık mikroskopik seviyede incelendi. Çalışmada

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 2 KOMİTESİ. Histolojide kullanılan Yöntemler ve Temel Prensipler. Doç.Dr.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 2 KOMİTESİ. Histolojide kullanılan Yöntemler ve Temel Prensipler. Doç.Dr. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I HÜCRE BİLİMLERİ 2 KOMİTESİ Histolojide kullanılan Yöntemler ve Temel Prensipler Doç.Dr. Engin DEVECİ IŞIK MİKROSKOPİDE KULLANILAN HİSTOLOJİ TEKNİĞİ Bu tekniğin

Detaylı

Aralıklarla Beta HCH ölçümü ne için yapılır?

Aralıklarla Beta HCH ölçümü ne için yapılır? BETA HCG Kanda Gebelik Testi; HCG blood test quantitative; Serial beta HCG; Repeat quantitative beta HCG; Human chorionic gonadotrophin blood test quantitative; Beta-HCG blood test quantitative; Pregnancy

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU AHMET GÜNGÖR MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ ANA BĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MERSĠN TEMMUZ 2015 NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

Detaylı

Nejdet ŞİMŞEK * Emel ERGÜN ** Levent ERGÜN ***

Nejdet ŞİMŞEK * Emel ERGÜN ** Levent ERGÜN *** Kafkas Univ Vet Fak Derg 15 (2): 173-180, 2009 DOI:10.9775/kvfd.2008.80-A RESEARCH ARTICLE * ** *** Ankara Tavşanlarında Ekzokrin Pankreasın Histolojik Yapısı Nejdet ŞİMŞEK * Emel ERGÜN ** Levent ERGÜN

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004, 15 (4), 207-218 BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Şeref ÇiÇEK, Levent M.

Detaylı

Hindilerde Sindirim Sisteminde Mast Hücrelerinin Dağılımı ve Heterojenitesi Üzerine Morfolojik ve Histometrik Araştırmalar*

Hindilerde Sindirim Sisteminde Mast Hücrelerinin Dağılımı ve Heterojenitesi Üzerine Morfolojik ve Histometrik Araştırmalar* Y.Y.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, 2008 (2) 47-51 ISSN 1017-8422; e-issn: 1308-3651 ORİJİNAL MAKALE Hindilerde Sindirim Sisteminde Mast Hücrelerinin Dağılımı ve Heterojenitesi Üzerine Morfolojik ve Histometrik

Detaylı

Bu konuda cevap verilecek sorular?

Bu konuda cevap verilecek sorular? MANYETİK ALAN Bu konuda cevap verilecek sorular? 1. Manyetik alan nedir? 2. Maddeler manyetik özelliklerine göre nasıl sınıflandırılır? 3. Manyetik alanın varlığı nasıl anlaşılır? 4. Mıknatısın manyetik

Detaylı

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Adı Soyadı: Dila ŞENER 2. Doğum Tarihi: 01/10/1986 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora sonrası ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Hacettepe Fen 2004, ANKARA Y. Lisans

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Patoloji laboratuarında incelenen materyaller

Patoloji laboratuarında incelenen materyaller yasemin sezgin Patoloji laboratuarında incelenen materyaller Tanısal amaçla gönderilen biyopsiler Operasyon materyalleri Otopsilerden elde edilen organ ve dokular Araştırma materyalleri Biyopsi, lezyon

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ BİR DİL PROGRAMI -Türkçe Konuşma - Tanıma Sistemi-

BİLGİSAYAR DESTEKLİ BİR DİL PROGRAMI -Türkçe Konuşma - Tanıma Sistemi- BİLGİSAYAR DESTEKLİ BİR DİL PROGRAMI -Türkçe Konuşma - Tanıma Sistemi- Prof. Dr. Fatih KİRİŞÇİOĞLU Bilgisayarlı Dil Uzmanı Erkan KARABACAK Proje Sorumlusu Çetin ÇETİNTÜRK Tanımlar : Konuşma Tanıma : Dil

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 634-639 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Fotovoltaik Paneller İçin Güneş Takip Edebilen Basit Ve Ekonomik Bir Sistem

Detaylı

Sazan Balığı (Cyprinus carpio) Yüzgeçlerindeki Bazı Hücrelerin Glikokonjugat İçerikleri

Sazan Balığı (Cyprinus carpio) Yüzgeçlerindeki Bazı Hücrelerin Glikokonjugat İçerikleri 1 Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med. 32 (2013), 1: 1-5 Sazan Balığı (Cyprinus carpio) Yüzgeçlerindeki Bazı Hücrelerin Glikokonjugat İçerikleri Kenan ÇINAR 1 Seval TÜRK 1 Öznur ÖNAL 1 Geliş Tarihi: 22.05.2013

Detaylı

The Determination of the Suitability of Different Fixatives for Some Tissues

The Determination of the Suitability of Different Fixatives for Some Tissues Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 15-2( 2011),75-79 Farklı Fiksatiflerin Bazı Dokular İçin Uygunluğunun Belirlenmesi Hatice GÜN *, Emel DEMĠRBAĞ, Kenan ÇINAR Süleyman Demirel

Detaylı

Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD.

Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN DURUMU Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. DSÖ Küresel Tüberküloz Kontrolü 2010 Raporu Dünya için 3 büyük tehlikeden

Detaylı

Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi www.totmdergisi.org

Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi www.totmdergisi.org Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi www.totmdergisi.org Sıçan İleumunda Meydana Gelen Yaşa Bağlı Değişimlerin Mikroskopik Olarak İncelenmesi Hülya Elbe,, Meltem Kuruş, Alper Kazancı,, Ali Otlu İnönü Üniversitesi

Detaylı

HİSTOLOJİ ATLASI UYGULAMA KILAVUZU

HİSTOLOJİ ATLASI UYGULAMA KILAVUZU HİSTOLOJİ ATLASI UYGULAMA KILAVUZU Dağıtım ve Pazarlama Adresleri http://www.fenomenyayincilik.com/ http://www.akcag.com.tr/ http://www.tumkitaplar.com/kitap/index.pl?yayinevi=153 http://www.idefix.com/kitap

Detaylı

YAŞLANAN OLFAKTOR MUKOZADAKİ DEĞİŞİMLERİN İNCE YAPI DÜZEYİNDE ARAŞTIRILMASI

YAŞLANAN OLFAKTOR MUKOZADAKİ DEĞİŞİMLERİN İNCE YAPI DÜZEYİNDE ARAŞTIRILMASI Gazi Tıp Dergisi / Gazi Medical Journal 2008: Cilt 19: Sayı 1: 19-25 ARAŞTIRMA - RESEARCH ARTICLE YAŞLANAN OLFAKTOR MUKOZADAKİ DEĞİŞİMLERİN İNCE YAPI DÜZEYİNDE ARAŞTIRILMASI Müge YILMAZ, Celal ILGAZ, Deniz

Detaylı

AURAM NE RHODAM NE FLORESAN BOYAMA

AURAM NE RHODAM NE FLORESAN BOYAMA AURAM NE RHODAM NE FLORESAN BOYAMA Dr. Vildan AVKAN O UZ DEÜ T p Fakültesi nfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Direkt mikroskopi teknikleri konusunun giriflinde verilen genel bilgiler ve

Detaylı

2013-2014 Dönemi Erasmus Hareketlilik Faaliyeti Hibe Dağıtım Yöntemi

2013-2014 Dönemi Erasmus Hareketlilik Faaliyeti Hibe Dağıtım Yöntemi T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 2013-2014 Dönemi Erasmus Hareketlilik Faaliyeti Hibe Dağıtım Yöntemi 1. Performans Hesaplamaları: 2013-2014

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 43 SİNDİRİM SİSTEMİ 2 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI

11. SINIF KONU ANLATIMI 43 SİNDİRİM SİSTEMİ 2 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI 11. SINIF KONU ANLATIMI 43 SİNDİRİM SİSTEMİ 2 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI 4) Mide Tek gözlü torba şeklinde olan, kaburgaların ve diyaframın altında karın boşluğunun sol üst bölgesinde, yemek borusu ve ince

Detaylı

MEMBRAN FARKLILAŞMALARI I-SERBEST YÜZEY FARKLILAŞMALARI

MEMBRAN FARKLILAŞMALARI I-SERBEST YÜZEY FARKLILAŞMALARI MEMBRAN FARKLILAŞMALARI I-SERBEST YÜZEY FARKLILAŞMALARI HÜCRE YÜZEY FARKLILAŞMALARI I-SERBEST (=APİKAL, LUMİNAL) YÜZEY FARKLILAŞMALARI II-YAN(=LATERAL) YÜZEY FARKLILAŞMALARI III-BAZAL YÜZEY FARKLILAŞMALARI

Detaylı

Kas Dokusunun Gelişimi. Doç.Dr. E.Elif Güzel

Kas Dokusunun Gelişimi. Doç.Dr. E.Elif Güzel Kas Dokusunun Gelişimi Doç.Dr. E.Elif Güzel Kasların çoğunluğu mezodermden gelişir paraksiyal mezoderm lateral mezodermin somatik ve splanknik tabakaları neural krest hücreleri Paraksiyal mezoderm İskelet

Detaylı

TUĞLA VE KİREMİT RAPORU

TUĞLA VE KİREMİT RAPORU TUĞLA VE KİREMİT RAPORU Her türlü iklim koşuluna dayanıklı olan tuğla-kiremit, yaklaşık 6000 yıllık geçmişi ile kendini kanıtlamış, tamamen doğal ve sağlıklı yapı malzemeleridir. Topraktan (kilden) üretilmeleri

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8 İŞ, GÜÇ, EERJİ BÖÜ 8 ODE SORU DE SORUARI ÇÖZÜER 5 Cise eti eden sür- tüne uvveti, IFI0 ür F α F T W (F ür ) (Fcosα (g Fsinα)) düzle Ya pı lan net iş de ğe ri α, ve ütleye bağ lı dır G düzle 00,5 G0 0 I

Detaylı