TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU. GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU. GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN"

Transkript

1

2

3 Faaliyet Raporu TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN HAZIRLAYANLAR Nurten ERDEM Mine S. KARAKURT BASKI Genel Sekreterlik Bas n ve Yay n Müdürlü ü Ofset Tesisleri-Haziran 2011 LET fi M TRT Genel Sekreterlik TRT Sitesi A Blok Kat:4 Or- An/ANKARA Tel : ( ) Faks: ( )

4 2010 FAAL YET RAPORU 2010 Faaliyet Raporu

5 ATATÜRK DİYOR Kİ! Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte, hulâsa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir. (1922) Türk basını milletin gerçek sesinin ve isteminin belirdiği Cumhuriyet etrafında çelikten bir kale meydana getirecektir. Bir fikir kalesi, anlayış kalesi. Basından bunu beklemek, Cumhuriyetin hakkıdır. Bugün milletin içtenlikle birleşmiş ve dayanışmış bulunması zorunludur. Kamunun esenliği ve mutluluğu bundadır. Mücadele bitmemiştir. Bu gerçeği milletin kulağına, milletin vicdanına gereği gibi ulaştırmada basının görevi çok ve önemlidir. (1924) Cumhuriyet devrinin kendi zihniyet ve ahlakıyla donanmış basınını yine ancak Cumhuriyetin kendisi yetiştirir. (1925)

6

7

8 TÜRK YE RADYO-TELEV ZYON KURUMU Genel Müdür brahim fiah N Adres Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlü ü TRT Sitesi Or-An Ankara Kurulufl 01 May s 1964 Yasal Statü Kamu Yay n Kuruluflu Yay n Kanallar Karasal-Say sal TV-Radyo, FM & GM Radyo, Internet TV Kapsama Alan Türkiye'nin %99'u Teknik Standartlar Karasal Analog Uydudan Digital-625 sat r HD 1080i 50 Hz 720p 50Hz Mali Kaynaklar Elektrik has lat pay %45, Bandrol gelirleri %24, lan ve reklam gelirleri %3, Di er gelirler %28 Çal flan Say s 7464 Üyesi Oldu u Kurulufllar Avrupa Yay n Birli i (UER/EBU) Asya-Pasifik Yay n Birli i (ABU) ABU K sa Dalga Koordinasyon Grubu (ABU-HFC) Uluslararas Yay nc lar K sa Dalga Koordinasyon Grubu (HFCC/ASBU) Uluslararas letiflim Birli i (ITU) Uluslararas Müzik Konseyi (IMC) Avrupa Medya Enstitüsü (EIM) Avrupa Posta ve Telekomünikasyon dareler Birli i (CEPT) Akdeniz Görsel flitsel letiflim Merkezi (CMCA) Akdeniz Görsel flitsel flleticiler Daimi Konferans (COPEAM) Türkiye Ulusal Bas n Konseyi Televizyon Yay nc lar Derne i Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birli i

9

10 ÖNSÖZ YEN V ZYON LE YEN UFUKLARA AÇILIYORUZ TRT yasas n n ç kmas yla dinamik bir yap ya kavuflan TRT, idari ve teknik düzenlemelerin ard ndan yay nc l k baflar lar yla da kendinden s kça bahsettiren bir kamu kuruluflu oldu. Göreve geldi imiz 23 Kas m 2007 tarihinden itibaren hedefledi imiz birçok çal flma baflar yla hayata geçirildi. Elbette ki, eksikliklerimiz, gerçekleflmeyi bekleyen amaçlar m z var. Ancak ald m z tepkiler, yapt klar m z n do ru oldu unu gösteriyor. TRT'nin idari ve mali yap s nda düzenlemelere gidildi ve iflletme verimimiz artt r ld. Yetki ve sorumluluk dengesi kurulmufl, fayda ve maliyetleri hesaplanabilir, yönetilebilir, dinamik bir teflkilat yap s oluflturuldu. Yay n ve yap mlar ayr larak; yetki ve sorumluluklar belirlenmifl, hesap verebilir idari yap kuruldu. Kanal Koordinatörlükleri, Yap m Koordinatörlü ü, Prodüksiyon Kaynaklar Koordinatörlü ü kurularak, uzmanl k alanlar belirlendi, verimlilik artt r ld. Ça dafl yay nc l a uygun otomasyon sistemleri kuruldu. Ses ve fl k sistemleri, mevcut stüdyolar yenilendi. Gelece in yay nc l k anlay fl n yakalayacak yeni HD stüdyolar kuruldu, 3D yay nlara yol aç ld y l TRT ailesinin büyüyüp geliflti i bir y l oldu. Yenilenen yüzü ve içeri i ile TRT Haber, yeni yay na bafllayan TRT Arapça, TRT HD, TRT Anadolu ile bugün 15 televizyon kanal, 15 radyo kanal ve 3 dergi olan büyük bir medya grubu olduk. Toplum de erlerine sayg l, bireylerin beklentileri karfl layan programlarla bugün TRT televizyonlar nda; Günlük yaklafl k 615 adet; Haftada yaklafl k 4320 adet; Ayda yaklafl k adet farkl program yay nlanmakta. Ülkemizin öncü yay n kuruluflu TRT,art k bölgenin sesi ve uluslararas alanda da söz sahibi bir yay n kuruluflu. Ulaflt m z baflar lar için tüm çal flma arkadafllar m tebrik eder; önümüzdeki dönemlerde daha çok baflar lar elde edece imizi müjdeleyebilirim. brahim fiah N Genel Müdür 1

11 Faaliyet Raporu

12 Ç NDEK LER 12 TÜRK YE RADYO -TELEV ZYON KURUMU YAYINLARIMIZ Televizyon Radyo nternet Bas l Yay nlar Haber Yay nlar Müzik Yay nlar Arfliv Faaliyetleri Reklam Faaliyetleri Yay n Denetleme TRT Müdürlükleri Yurtd fl Temsilcilikler 134 TEKN K FAAL YETLER Stüdyolar - Program letim Sistemleri Araflt rma Gelifltirme Faaliyetleri Bilgi Teknolojileri 146 VER C filetmeler Radyo Verici stasyonlar Televizyon Verici stasyonlar Verici flletmeleri Bölge Verici flletmeleri 170 F NANSAL FAAL YETLER Finansal Durum Yat r mlar Sat n Alma Faaliyetleri 190 DAR FAAL YETLER nsan Kaynaklar E itim Faaliyetleri Matbaa ve Arfliv Hizmetleri Sosyal Hizmetler Denetim Faaliyetleri ve Hukuki Faaliyetler 200 ORTAK ÇALIfiMALAR Uluslararas liflkiler Ulusal ve Uluslararas Kurumsal Faaliyetler 208 HALKLA L fik LER Bas nda TRT SAYILI TÜRK YE RADYO VE TELEV ZYON KANUNU 3

13 Faaliyet Raporu

14

15 TRT TAR HÇES Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), devlet ad na radyo ve televizyon yay nlar n gerçeklefltirmek amac yla, 01 May s 1964'de, özel yasayla özerk tüzel bir kiflili ine sahip olarak kuruldu. 1972'deki anayasa de ifliklikleri ile Kurum tarafs z bir kamu iktisadi kurulufl olarak tan mland Anayasas hükümleri do rultusunda 1984 y l nda Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu yeniden düzenlendi. Uydu yay nlar n n 1986'dan sonra, Türkiye'den de yayg n biçimde izlenmeye bafllanmas ve 1990'lar n bafllar nda uydu arac l yla Türkiye'ye yönelik yay n yapan özel televizyonlar n ortaya ç kmas, TRT'nin 1990 y l na kadar süren televizyon yay nlar üzerindeki tekelini ortadan kald r ld. Anayasa'n n 133. maddesinin 1993'te de ifltirilmesiyle özel radyo ve televizyon yay nlar serbest b rak l rken, TRT'nin özerkli i yeniden tesis edildi. TRT bugün, özerkli i ve tarafs zl Anayasa'da hükme ba lanan, radyo ve televizyon ile tüm medya araçlar ndan yay n yapan kamu hizmeti yay nc s olarak hizmet vermektedir. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun kuruluflundan daha önce, ilk kez Türk Telsiz Telefon A.fi.'ye ba l olarak gerçeklefltirilen radyo yay nlar 1964'de TRT çat s alt nda topland. 06 May s 1927'de yay na bafllayan stanbul Radyosu'nun ard ndan 1928 y l nda Ankara Radyosu ilk yay nlar n yapt. Ankara ve stanbul Radyolar 08 Eylül 1936 tarihinde PTT'ye devredildi. PTT'ye devredildikten sonra vericisi güçlendirilen Ankara Radyosu 28 Ekim 1938'de resmen iflletmeye aç ld. Ekim 1938 yay nlar na ara veren stanbul Radyosu, 19 Kas m 1949'da yay n hayat na geri döndü. II. Dünya Savafl ile birlikte radyolar yeni kurulan Matbuat Umum Müdürlü ü'ne (Bas n Yay n ve Turizm/Enformasyon Genel Müdürlü ü) ba land. 1950'de yay n hayat na zmir Belediyesi'ne ba l olarak bafllayan zmir Radyosu, 1953'ten itibaren Matbuat Umum Müdürlü ü bünyesinde yay nlar n sürdürdü. 1960'dan sonra sekiz ilde l Radyolar kuruldu. Radyo yay nlar n n yönetiminin özerk ve tarafs z bir kamu iktisadi kuruluflu olarak düzenlenmesini öngören 1961 Anayasas uyar nca, 1964 y l nda 359 say l yasayla TRT bünyesinde devam eden radyo yay nlar, vericilerinin güçlendirilmesi ile daha genifl kitlelere ve alana ulaflt y l nda, TRT'nin merkez ve bölge radyolar n n birlefltirilmesiyle TRT 1, TRT 2 ve TRT 3 radyo yay nlar oluflturuldu. Televizyon yay nlar ise, 31 Ocak 1968'de Türkiye'nin ilk deneme televizyon yay n Ankara'da Mithatpafla Stüdyosu'nda Mahmut Tali Öngören'in aç l fl konuflmas yla bafllad. Haftada 3 gün, üçer saat olarak bafllayan deneme yay nlar 1 y l sonra haftada 4 güne ç kt. 1970'de zmir Televizyonu, ard ndan 1971'de stanbul Televizyonu faaliyete geçti. 1969'da astronotlar n Ay'a ayak basmalar ve Zeki Müren'in Ankara'da verdi i konser televizyon ekran ndan yans d. 1973'de ise, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaflkan smet nönü'nün cenaze töreni naklen yay nland. 20 Temmuz 1974'de bafllayan K br s Bar fl Harekât 'ndan tüm Türkiye ve Avrupa, TRT yay nlar yla haberdar oldu. Eurovision fiark ve Beste Yar flmas na Türkiye, ilk kez 1975'de TRT'nin organizasyonuyla girdi. 1978'de ilk kez su alt kameralar kullan larak Derinlerdeki Geçmifl adl belgesel renkli film çekildi y l nda, 5 ülkeden 133 çocuk 31 liderin kat ld ilk TRT Uluslararas 23 Nisan Çocuk fienli i düzenlendi y l nda televizyon yay nlar haftan n her günü gerçeklefltirilirken, yay nlar ülke nüfusunun % 55'i (19 milyon) ve ülke yüzölçümünün % 28'i ( km2) taraf ndan izlenilir oldu. Televizyonunun Türkiye'ye geliflinin 10. y l nda PTT merkezlerine kay tl televizyon al c say s 2 milyon 250 bine ulaflt. Yurtiçinden verilen ve 6

16 yurtd fl nda al nan eflgüdüm, yay n, kay t ve kurgu ifllemlerini yapabilecek kapasitede olan Eurovision ba lant merkezi 1982 y l nda hizmete girdi. Giderek artan yay n saatleri ile birlikte ekran, 31 Aral k 1981 y lbafl gecesinden itibaren renklenmeye bafllad ve 1984 y l nda tamamen renkli yay na geçildi y l nda televizyonun 2. kanal TRT 2 yay n hayat na merhaba dedi. 1987'de ntelsat uydusundan kiralanan bir aktar c dan TRT -1 ve TRT 2 programlar uydu yoluyla bütün Türkiye'ye ulaflt. TRT 3 ve GAP TV, 1989 y l nda hizmete girdi ve TRT'nin kanal say s 4'e ç kt. 1990'da ise e itim a rl kl TRT 4 ile Avrupa yaflayan Türk iflçilerine yönelik TRT INT yay nlar bafllad. 1993'te Kafkasya ve Orta Asya'ya yönelik programlar n yer ald TRT AVRASYA kanal, 1995'te ise TBMM TV yay na girdi y l nda TRT SAYTEK (Say sal Yay n Teknoloji Merkezi) kurularak internet sitesi adresi ile yay na bafllad y l nda ilk yurtd fl temsilcili imiz TRT Almanya - Berlin Temsilcili i aç ld. Bunu s ras yla 1999 y l nda Türkmenistan-Aflkabat Temsilcili i, 2001 y l nda Azerbaycan-Bakü, M s r-kahire ve Belçika-Brüksel takip etti y l na gelindi inde 6'nc yurtd fl bürosu ABD- Washington'da, 2004 y l nda da Özbekistan- Taflkent bürosu aç ld y l hem Kurumumuz hem tüm Türkiye için unutulmaz bir y l oldu. TRT ülkemiz ad na kat ld 48. Eurovision fiark Yar flmas n, Sertab Erener'in yorumlad Every Way That I Can flark s yla kazand. Yurtd fl nda da etkin bir yay nc olan Kurumumuz 2004 y l nda (ABU) Asya-Pasifik Yay n Birli i, Asiavision sözleflmesini imzalad 'de Türkiye'nin ilk ve tek yerli çocuk kanal olma özelli i ile TRT Çocuk yay n hayat na bafllarken, 'da farkl dil ve lehçelerde yay n yapan ilk kanal TRT 6 Kürtçe yay na bafllad. 20 Kas m 2008'de hayata geçirilen 30 dilde haber yay n ile yeni medya hizmet ortam ndaki yay nc lar aras nda dünyada 5. s rada yer ald. Yay n yap lan bölgeyle ve bütün dünyayla ilgili s cak geliflmeler, uzmanlar n görüfllerinin de yer ald kapsaml, tarafs z ve do ru bir içerikle 30 dilde dünya kamuoyuna sunulmaktad r. Balkanlar'dan Orta Asya'ya, Ortado u'dan Kafkaslar'a 27 ülke ve 13 muhtar/özerk cumhuriyette yaklafl k 250 milyon nüfuslu bir co rafyaya hitap eden TRT Avaz, 'da yay n hayat na bafllad. Türkçe, Azerbaycan Türkçesi, Kazakça, K rg zca, Özbekçe, Boflnakça ve Türkmence programlar ile yay n co rafyas ndaki bütün ülkelerin yer alaca ve her ülkeden izleyicinin kendinden bir fleyler bulaca ortak kanal oldu. TRT Türk, tarihinde uluslararas Türkçe haber ve kültür kanal kimli iyle yay nlar na bafllarken, ayn y l test yay nlar na bafllayan TRT -5 ANADOLU ise TRT ile Yerel ve Bölgesel Televizyonlar Birli i'nin ortaklafla yay n yapaca kanal olarak öngörüldü. 16 Kas m 2009'da yay na bafllayan TRT Müzik, Türk Müzi i a rl kl olmakla birlikte geçmiflten günümüze yerli ve yabanc müzik yay nlar yla, Türkiye'nin ve dünyan n müzi ini TRT fark yla ekrana tafl d. Tan k Olmaya Haz r m s n z? slogan yla 17 Ekim 2009'da yay na bafllayan TRT Belgesel Kanal Türkiye'yi; ngilizce, Almanca, Frans zca, Rusça ve Türkçe ile befl farkl dilde dünyaya tan t yor y l nda ayr ca Radyo 6, TRT Na me, TRT Ankara Kent Radyosu, TRT Türkü ile TRT Avrupa FM radyolar yay nlar na bafllad. TRT, Avrupa ve dünyan n önde gelen haber kanallar ndan Euronews ile bir iflbirli ine imza atarak Euronews'in büyük ortaklar aras na girdi ve Euronews haber kanal Ocak 2010'da 9. dil olarak Türkçe yay na bafllad. 18 Mart 2010 tarihinde yenilenen yüzüyle TRT Haber kanal, 4 Nisan 2010 tarihinde 7

17 de Arapça yay n yapan TRT ETTÜRK YYE Kanal yay n hayat na bafllad. Haziran 2010 tarihinde HD yay n yapan TRT HD kanal, a rl kl olarak spor, belgesel ile sinema yay nlar yla TRT ailesinde yerini ald. Ulusal ve uluslararas tüm spor müsabakalar n ve organizasyonlar canl ya da banttan ekranlara tafl may amaçlayan TRT SPOR A ustos 2010 da test yay n na bafllad. 29 Ekim 2010 tarihinde test yay n ndan ulusal yay na geçen TRT ANADOLU, yerel kanallar n gün içinde ortak yay n yapaca kanal oldu. TRT bugün 15 televizyon kanal, 15 radyo kanal, trt.net.tr ve trt.world.com üzerinden 35 dil ve lehçede yay n, teleteks yay n ve "TeleV ZYON", "F 1 Racing" ve "TRT Çocuk" dergileriyle Türkiye'ye ve dünyaya yay n yapmaktad r. 8

18 YAYIN LKELER M Z Anayasan n 133'üncü maddesi ve 2954 say l Türkiye Radyo Televizyon Kanunu uyar nca tarafs z bir kamu tüzel kiflili e sahip Türkiye'nin tek kamu yay n kuruluflu olarak yay nlar m z n tarafs zl esast r. Yay n esaslar m z; a) Anayasan n sözüne ve ruhuna ba l olmak; Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü ünü, milli egemenli i, Cumhuriyeti, kamu düzenini, genel asayifli, kamu yarar n korumak ve kollamak, b) Atatürk ilke ve ink lâplar n köklefltirmek, Türkiye Cumhuriyeti'nin ça dafl uygarl k düzeyinin üstüne ç kmas n öngören milli hedeflere ulaflmay gerçeklefltirmek, c) Devletin milli güvenlik siyasetinin, milli ve ekonomik menfaatlerinin gereklerine uymak, d) Devletin bir kifli veya zümre taraf ndan yönetilmesini veya sosyal bir s n f n di er sosyal s n rlar üzerinde egemenli ini sa lamak yahut Devleti ve Devlet otoritesini ortadan kald rmak veya dil, rk, din ve mezhep ay r m yaratmak yahut sair herhangi bir yoldan bu kavramlara ve görüfllere dayanan bir Devlet düzeni kurmak amac güden rejim ve ideolojilerin propagandas na yer vermemek, e) Genel ahlak n gereklerini, milli gelenekleri ve manevi de erleri gözetmek, fl) Türk milli e itiminin temel görüfl, amaç ve ilkelerine uymak, g) Kolayca anlafl labilir, do ru, temiz ve güzel bir Türkçe kullanmak, h) Toplumun beden ve ruh sa l na zarar verecek hususlara yer vermemek, i) Karamsarl k, umutsuzluk, kargafla, dehflet, sald rganl k gibi olumsuz duygular uyand rmak ve telkin etmek amac na yönelik yay n yapmamak, j) Kiflilerin özel hayatlar na, fleref ve haysiyetlerine sayg l olmak ve dürüstlük anlay fl na ba l kalmak, k) Haberlerin toplanmas, seçilmesi ve yay nlanmas nda tarafs zl k, do ruluk ve çabukluk ilkeleri ile ça dafl habercilik teknik ve metotlar na ba l olmak, l) Haberler ile yorumlar ay rmak ve yorumlar n kaynaklar n aç klamak, m) Kamuoyunun sa l kl ve serbestçe oluflabilmesi için kamuoyunu ilgilendirecek konularda yeterli yay n yapmak; tek yönlü, taraf tutan yay n yapmamak ve bir siyasi partinin, grubun, ç kar çevresinin, inanç veya düflüncenin menfaatlerine alet olmamak. 9

19 Görevlerimiz; a) Radyo ve televizyon yay nlar yapmak ve bu amaçla radyo ve televizyon verici istasyonlar, program iletim sistemleri ve stüdyo tesisleri kurmak, gelifltirmek, radyo ve televizyon yay nlar alan nda ek gelir temin edecek düzenlemeler yapmak ve faaliyette bulunmak, b) Radyo ve televizyon yay nlar için haber toplama ve program yay n ve yap m maksatlar yla gerekli birimleri oluflturmak, c) Bu Kanun çerçevesinde; Türkiye s n rlar içinde yay n yapan yerel, bölgesel, ulusal radyo ve televizyon kurum ve kurulufllar ile sözleflme, anlaflma ve protokoller imza etmek; ayr ca Baflbakanl n onay n alarak gerekti inde uluslararas radyo ve televizyon kurum ve kurulufllar ile anlaflma, sözleflme ve protokoller imza etmek, d)tesislerde kullan lacak alet ve cihazlar ile ilgili araflt rmalar yapmak veya yapt rmak, bunlar n onar m ve bak mlar n yapmak veya yapt rmak ve gerekli hallerde iflletme için zorunlu olan alet ve cihazlar imal etmek veya ettirmek, e) Yurt içine yap lacak; haber, kültür, bilim, sanat, e lence ve benzeri türlerde e itici, ayd nlat c ve e lendirici nitelikte her türlü yay nlarla, 1. Atatürk ilke ve ink lâplar n n kökleflmesine, Türkiye Cumhuriyetinin ça dafl uygarl k düzeyinin üstüne ç kmas n öngören milli hedeflerin gerçekleflmesine, 2. Devletin varl k ve ba ms zl n n, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlü ünün, toplumun huzurunun, milli dayan flma ve adalet anlay fll içinde, insan haklar na sayg l ve Atatürk Milliyetçili ine dayanan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerinin korunmas na ve güçlendirilmesine, 3. Milli e itim ve milli kültürün gelifltirilmesine, 4. Devletin milli güvenlik siyasetinin, milli ve ekonomik menfaatlerinin korunmas na, 5.Kamuoyunun, Anayasa ilkeleri do rultusunda serbestçe ve sa l kl bir flekilde oluflmas na yard mc olmak. Yurtd fl na yap lacak yay nlarla: 1.Devletin her alanda tan t lmas na, 2. Yurtd fl nda bulunan Türk vatandafllar n n Türkiye Cumhuriyeti ile iliflkilerinin sürdürülmesine, yard mc olmak. 10

20 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Turkish Radio-Television Corporation TRT 1 Aile Kanal Family Channel TRT 2 Haber, Bilgi, Kültür ve Sanat Kanal News,Information, Culture and Arts Channel TRT 3 Meclis TV-Spor Parliament TV-Sports TRT GAP Bölgesel Yay n Regional Television Broadcast TRT 4 TRT Okul-TRT Çocuk TRT School-TRT Ch ldren TRT Çocuk/TRT Children Çocuk Child TRT 6 Kürtçe Aile Kanal Family Channel in Kurdish TRT AVAZ Türk Dünyas na Yay n Central Asia and the Caucasus in One Channel TRT TÜRK Haber News in Turkish to The World TRT Belgesel/TRT Documentary Channel Turizm ve Belgesel Tourism and Documentary TRT MÜZ K Müzik Music /TRT MUSIC TRT HD Yüksek Çözünürlüklü Kanal TRT ARAPÇA /TRT ARABIC Arapça Aile Kanal Family Channel in Arabic TRT ANADOLU Anadolu Gelenek-Görenek-Kültür Radyo 1 E itim, Kültür, Haber Kanal Education, Culture and News Channel Radyo 2(TRT FM)/Radio 2 (TRT FM) Popüler Müzik Kanal Popular Music Channel Radyo 3/Radio 3 Klasik Müzik, Caz ve Opera Classical Music, Jazz and Opera Radyo 4/Radio 4 Türk Halk Müzi i ve Türk Sanat Müzi i Turkish Folk Music and Turkish Classical Music Radyo 6/Radio 6 Müzik Kürtçe Kurdish Music Trabzon Radyosu /Trabzon Radio Bölgesel Radyo Regional Radio Erzurum Radyosu/Erzurum Radio Bölgesel Radyo Regional Radio GAP-Diyarbak r Radyosu/Radio GAP Diyarbak r Bölgesel Radyo Regional Radio Çukurova Radyosu/Çukurova Radio Bölgesel Radyo Regional Radio Antalya Radyosu/Antalya Radio Bölgesel Radyo Regional Radio TRT Na me/trt Tune Türk Sanat Müzi i Turkish Classical Music TRT Türkü/TRT Folksong Türk Halk Müzi i Turkish Folk Music TRT Radyo Haber Haber-News Türkiye'nin Sesi Radyosu/Voice of Turkey TRT Avrupa FM/TRT FM Europe nternet Yay nc l Internet Broadcasting TRT Okul E itim-kültür-teknoloji Education-Culture-Technology 32 Dilde nternet Yay nc l Internet Broadcasting in 32 Languages 11

21 TÜRK YE RADYO- TELEV ZYON KURUMU Türkiye'nin kamu hizmeti yay nc l yapmakla görevlendirilen tek yay n kuruluflu TRT, devlet ad na radyo ve televizyon yay nlar n gerçeklefltirmek amac yla, 1 May s 1964'te, özel yasayla özerk bir kamu tüzel kiflili ine sahip olarak kurulmufltur. Halk n geri bildirimine önem veren aç k, dinamik, üretken ve Cumhuriyet ilkelerine ba l, tarafs z yay nc l ilke edinen TRT; 15 televizyon kanal, 14 radyo kanal, trt.net.tr ve trt-world.com üzerinden 34 dil ve lehçede internet yay n, teleteks yay n ve TeleV ZYON, F1 Racing ile TRT Çocuk dergileriyle Türkiye'ye ve dünyaya yay n yapmaktad r. nternet Yay nc l trt.net.tr, güçlü internet a, an nda eriflim, canl radyo ve televizyon yay nlar gibi özellikleri ve Podcast yay nlar, internete özel yap mlar, programlara ve kanallara ait internet sayfalar ile zengin bir içeri e sahiptir. 34 dil ve lehçede internet yay n ile bölge, dünya ve Türkiye gündemini tarafs z ve do ru bir içerikle internet takipçilerine sunmaktad r. Teletekst yay n : Telegün TRT, 3 Aral k 1990 tarihinde bafllayan ve Telegün ad verilen teleteks yay nlar yla izleyicilerine bilgiye an nda ulaflma imkân sa l yor. Yurtiçi ve yurtd fl na yönelik gerçeklefltirilen, Telegün - Teleteks yay nlar haber, hava, yol, spor, televizyon, radyo, kültür sanat, e itim, ekonomi ve turizm-seyahat ana bafll klar alt nda zengin bir içeri e sahip. Bas l Yay nlar TeleV ZYON TRT Ayl k Radyo Televizyon Dergisi TRT televizyon, radyo ve internet yay nlar yan nda bas l yay nlar yla da medya da yer almaktad r. lk kez Kas m 1987'den itibaren yay nlanmaya bafllayan ve 2009 y l nda bayilerde sat fla sunulan TRT'nin ayl k haberaktüalite dergisi TeleV ZYON, gündemin ana bafll klar ndan kültür-sanata, d fl politikadan iletiflim dünyas na, sa l ktan spora, teknolojiden nostaljiye genifl bir yelpazede ayr nt l haber ve yorumlarla okurlar yla buluflmaktad r. Radyovizyon Radyovizyon radyoyu dünyayla, dünyay radyoyla buluflturma misyonuyla Ekim 2010'a kadar yay n hayat na devam etmifltir. F1 Dergisi Türk yar flseverler Türkiye ve dünya Formula gündemini F1 ayr cal yla okuyorlar. F1 Racing, özellikle TRT'nin Formula yay nlar n almas yla özel bir anlam kazand. TRT Çocuk 2010 y l nda yay n hayat na bafllayan, çocuk dergileri aras nda farkl bir çizgiye sahip olan TRT Çocuk birçok kahramanla okurlar n buluflturmaktad r. Arfliv 1927 y l ndan beri süregelen radyoculuk ve 1968 y l ndan bu yana devam etmekte olan televizyonculuk deneyimi kullan c lar n n hizmetine sunulmakta ve teknolojik geliflmelere uygun saklama ve kay t sistemleriyle gelecek kuflaklara aktarabilmesi için çal fl lmaktad r. 12

22 TRT Market TRT Market, TRT Arflivinden oluflturulan DVD, VCD, CD, kaset, video, kitap ve hediyelik ürünleri ile müzikten belgesele, filmlerden dizilere kadar TRT yap mlar n n zengin içeri ine sahip. adresinden ödeme makbuzlar ile siparifl verilebilmektedir. Ulusal ve Uluslararas Üyelikler TRT, uluslararas platformda haber ve program de iflimi, ortak yap m, yay n haklar al m ve yeni teknolojiler alan nda ulusal ve uluslararas pek çok kuruluflla ortak çal flmalarda bulunmaktad r. Uluslararas Yay nc lar K sa Dalga Koordinasyon Grubu (HFCC/ASBU) Uluslararas letiflim Birli i (ITU) Uluslararas Müzik Konseyi (IMC) Avrupa Medya Enstitüsü (EIM) Avrupa Posta ve Telekomünikasyon dareler Birli i (CEPT) Akdeniz Merkezi Audiovisual letiflim (CMCA) Akdeniz Görsel flitsel Daimi Konferans (COPEAM) Ulusal Üyelikler; Türkiye Ulusal Bas n Konseyi Televizyon Yay nc lar Derne i Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birli i Kamu hizmeti yay nc s kimli i ile Avrupa Birli i standartlar nda yay n yapmakta, Eurovision ve Asiavision haber a lar n etkin olarak kullanmaktad r. Avrupa Yay n Birli i EBU'nun kurucu ve aktif üyesi olan TRT, Asya-Pasifik Yay n Birli i ABU'nun da Yönetim Kurulu üyesi ve ASIAVION'un bat daki en son üyesidir. TRT bölgesel yay n birlikleri, uluslararas kurulufllar ile s k iliflkilerini devam ettirirken, baz ülkelerin yeni yap land r lan ya da geliflmekte olan kamu yay nc l na medya deste i programlar nda aktif olarak yer almaktad r. Yap lan anlaflma ve protokollerle dünya genelinde meydana gelen geliflmeler an nda takip edilirken, program de iflimleri, ortak yap mlar, online hak yönetimi gerçeklefltirilmekte, yar flma, festival ve di er kültürel etkinliklere karfl l kl kat l m sa lanmaktad r. Uluslararas Üyelikler; Avrupa Yay n Birli i (UER/EBU) Asya-Pasifik Yay n Birli i (ABU) ABU K sa Dalga Koordinasyon Grubu (ABU-HFC) 13

23 Faaliyet Raporu

24 YAYINLARIMIZ YAYIN ALANLARI Kurumumuz 2010 y l nda 14 televizyon kanal, 15 radyo kanal, trt.net.tr ve trt-world.com üzerinden 34 dil ve lehçede internet yay n, teleteks ve dergi yay nlar ile ulusal ve uluslararas yay n yapm flt r.

25 TELEV ZYON E itim, kültür, belgesel, drama, spor, müzik ve e lence yay nlar yla ülkemizin % 99'una, s n r ötesinde ise; dünyan n birçok bölgesine ulaflarak, her yafl grubundan izleyiciye yönelik yay nlar yla hizmet veren TRT, çok say da ulusal ve bölgesel televizyon kanal n n bulundu u yay n ortam nda nitelikli ve sorumlu yay nc l k anlay fl yla faaliyet göstermektedir. Yay nlarda amaç; çeflitli meslek, yafl, e itim ve kültür seviyesindeki seyirciye do ru, tarafs z, anlafl l r, çabuk haber vermek, e itim ve kültürlerine katk da bulunacak programlar üretmek, e lendirirken e itmek, en yayg n flekliyle milli kültür bütünleflmesine katk da bulunmak ve e itim düzeyinin yükselmesini sa lamakt r y l televizyon yay nc l alan nda Kurumumuzda tam anlam yla at l m y l oldu. Yeni televizyon kanallar yay na bafllad. Bu kapsamda; -TRT 2 yenilenen kimli i ile TRT Haber Kanal olarak fiubat ay nda, -TRT Ettürkiyye, Türkiye ve Arap aleminin ortak dili, ortak ekran, ortak hissiyat olmak amac yla, her yafltan seyirciye hitap ederek, çocuk, gençlik, kad n, sa l k, ekonomi, drama, belgesel, spor, müzik, haber, kültür-sanat, dinahlak ve e lence programlar ndan oluflan zengin bir içerikle Nisan 2010'da, - TRT HD, yay nc l k kalitesinde gelinen en üst nokta olan HD yay n ile a rl kl olarak spor ve belgesel programlar ile sinemaya yer veren yay n ak fl ile Haziran 2010 tarihinde, - "Bir ekran yüz ekran, yüz ekran bir ekran" slogan yla yay n hayat na bafllayan TRT Anadolu arflivdeki yap mlar, di er TRT kanallar ile birlikte yap lan ortak canl yay nlar ve Yerel ve Bölgesel Yay n kurulufllar n n haz rlad bant ve canl programlardan oluflan yay n ak fl ile Ekim 2010'da yay n hayat na bafllam flt r. Ayr ca 2010 Ocak ay nda Avrupa'n n en önemli haber kanallar ndan Euronews, 9 uncu dil olarak Türkçe yay na bafllam flt r. Planlama 2010 y l nda da televizyon program yap m ve yay n na iliflkin hizmetler; yay n ilkeleri do rultusunda, kaliteli, verimli ve düzenli bir flekilde, Ankara, stanbul, zmir Televizyon Müdürlükleri ve TRT Kanal Koordinatörlükleri ile birlikte koordineli olarak gerçeklefltirilmifltir. Program planlamas, hedef kitleye eriflim ve reklam planlamas için gerekli olan televizyon izleme davran fllar n ölçümlemek için çal flmalar bafllat ld. Kimler, kaç kifli, ne izliyor bilgilerine ulaflabilmek için; bilimsel metodlar (Anket Yöntemi, Günlük Yöntemi ve Peoplemeter Yöntemi ya da yeni ismi ile commet yöntemi) kullan larak televizyon izleme ölçümleri yap lmaya bafllanm flt r. Bu sistem ile hem kent, hem de k r nüfusunun televizyon izleme davran fllar ölçüme dahil edilmifltir. Ölçüm metodolojisinin veri taban araflt rmas nda TÜ K'ten sa lanan veriler fl nda, rastgele örneklem yöntemi ve olas l kl yöntem kullan lm flt r. Ölçümleme sisteminin fleffaf ve bilimsel ölçütlere dayal yürütülmesini sa lamak amac yla ilgili kurum ve kurulufllardan bir dan flma kurulu oluflturulmufltur. Ayr ca oluflturulan ba ms z Denetim Ekibi Ölçümleme Sistemini; metodoloji, sistem, anket ve raporlama aç s ndan denetlemektedir. Ayl k raporlar n Dan flma Kurulu ile paylaflmakta ve raporlar Kurumumuza sunmaktad r. Kurum D fl Programlar Yay nlar nda kendi üretimlerine a rl k veren Kurumumuz d fl kaynakl yap mlar seçerken de büyük bir titizlikle hareket etmektedir. Kurum 16

26 d fl yap mlar Televizyon Dairesi Baflkanl 'nca oluflturulan Repertuar Kurulu, Drama Komisyonu ve Drama D fl Program Öneri De erlendirme Kurullar nca de erlendirilip karar verilmektedir. Tan t m Programlar n hedef kitlesine ulaflmas n ve izleyici ile programlar bir araya getirmeyi amaçlayan çal flmalarla yay n içi/d fl ortamlar gibi tan t m uygulamalar kullan larak tan t m faaliyetleri sürdürülmektedir. Yay n çi Çal flmalar Farkl konularda kurumsal tan t m spotu ve kanal tan t mlar için program kuflaklar, bir çok özel program n jeneri i, fragman, isim band, geçifl animasyonlar n n tasar m ve uygulamalar ; Ramazan Bayram, Kurban Bayram, Anneler Günü ve Babalar Günü, 19 May s Gençlik ve Spor Bayram, 30 A ustos Zafer Bayram Kutlamalar, 10 Kas m Atatürk'ü Anma Haftas, 29 Ekim Cumhuriyet Bayram gibi özel günler için spotlar haz rlanm flt r. Bu kapsamda; -Televizyonda yay nlanmak üzere 60 adet tan t m filmi, 9 adet spot ve Kurumsal duyurular ile program jenerikleri, -Kurum içi ve d fl tan t m filmleri haz rlanm flt r. Tan t m filmleri; TRT- 42. Y l, TRT- D fl Yay nlar, TRT- Yaz Ekran tan t m filmleri; Dünya Kupas, Polis Akademisi, Emniyet Genel Müdürlü ü için Yeni Pasaport tan t m ile D fliflleri Bakanl için Birleflmifl Milletler'de gösterilmek üzere haz rlanan animasyon filmi örnek olarak say labilir. Bunlar n yan nda; TRT HD logo tasar m ve logo animasyonu, TRT 3 kanal logosu revizyonu, TRT Spor logo tasar m, TRT Belgesel logo tasar m yap lm fl, Tüm kanallar için yay n referans katalo u ile TRT 3 ve TRT HD için dekor renk paletleri tasar m haz rlanm flt r. Yay n D fl Kurum içi ve d fl nda kullan lacak kitaplar için kapak tasar mlar, davetiye, programlar tan tan katalog, broflür, afifl ve katalog tasar mlar, çeflitli TRT programlar na DVD -VCD kartonet tasar m çal flmalar, afifl tasar mlar yap lm fl, günlük ve özel günler için gazete ilan tasar mlar yap larak, gazetelerde ilanlar n yay nlanmas sa lanm flt r. Ödüller TRT TÜRK'te yay nlanan nsan Haklar n konu alan HLAL program 2010 y l nda Türk Eczac lar Birli i taraf ndan en iyi belgesel program ödülünü alm flt r. TRT-TÜRK Haber Merkezi editörlerinden P nar Odabafl 'n n haz rlad "Anna'y Anmak" adl haber Ça dafl Gazeteciler Derne i'nin 2010 Y l n n Baflar l Gazetecileri Yar flmas 'nda En yi Televizyon Haberi Ödülü ne lay k görülmüfltür. 17

27 Faaliyet Raporu

28 Türkiye'nin ilk televizyon kanal TRT-1, aile kanal format nda; e itimden kültüre, müzikten e lenceye, dramadan yerli ve yabanc filmlere, spordan habere pek çok program n yer ald yay nlar yla ve %99,9 kapsama alan yla tüm Türkiye'ye ve internet üzerinden tüm dünyaya ulaflmaktad r. TRT -1 Aile Kanal YAYIN SAATLER : Tüm gün YAYIN ALANI : Turksat 2A ile Türkiye ve Avrupa'da Eutelsat W3A ile Türkiye ve Avrupa'da Turksat 3A ile Türkiye ve Orta Asya'da Galaxy 19 ile A.B.D. ve Kanada'da Optus D2 ile Avusturalya'da Digiturk 23.kanalda D-Smart 26.kanalda Kablo TV S04. kanalda Teledünya 22.kanalda TRT-1 kanal seviyeli, e lendirici ve bilgilendirici yay nlar yla aile kanal olma misyonunu sürdürmektedir. Yeni yay n döneminde yeni programlarla izleyici kitlesini art rarak toplumun her kesiminden, her yafl grubundan izleyiciye ulaflmay hedeflemektedir. Türkiye'nin ilk televizyon kanal olma özelli i tafl yan TRT-1, komediden, müzik e lenceye, magazin program ndan, haber-tart flma program na kadar her türden program kaliteli ve izlenir bir flekilde tüm Türkiye'ye ve internet üzerinden tüm dünyaya ulaflt rmaktad r. TRT-1 kanal bütün izleyici gruplar n n istekleri do rultusunda ve genifl bir program yelpazesinde en kaliteli, be eni düzeyi en yüksek programlarla seyircisi ile buluflmay amaçlamaktad r. TRT-1 kamu hizmeti yay nc l esaslar n göz önünde bulundurarak genel ahlak gereklerini yerine getiren, milli gelenekleri ve manevi de erleri göz önünde bulundurarak yay n yapmaktad r. TRT-1 kanal nda 2010 y l nda yay nlanan özgün programlar; 19

2013 Faaliyet Raporu 1

2013 Faaliyet Raporu 1 1 TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU 2013 FAALİYET RAPORU GENEL KOORDİNATÖR Nihan ÜNAY Genel Sekreter HAZIRLAYAN Nurten ERDEM Mine Sultan ÜNVER İLETİŞİM TRT Genel Sekreterlik TRT Sitesi A Blok Kat:4 Oran/ANKARA

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

11-12 KASIM TÜ MAÇKA KAMPÜSÜ

11-12 KASIM TÜ MAÇKA KAMPÜSÜ 11-12 KASIM TÜ MAÇKA KAMPÜSÜ www.aileicisiddeteson.com Ç NDEK LER Hep Birlikte, Bir Kez Daha Aile çi fiiddete Son! 1 Konferans Hakk nda Genel Bilgiler 2 Program Ak fl 4 Konuflmac lar ve Sunumlar 12 Atölye

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r.

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. ISSN: 1307-4415 S O S Y A L G Ü V E N L K K U R U M U 25 Bin Çal flan m zla Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. içindekiler ISSN: 1307-4415

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi. Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44 www.cagrimerkezleridernegi.org çindekiler 04 2011 e Genel Bakıfl 14 Komisyonlar m z 06 Önsöz 16

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi.

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi. geride kalan aylar nda ikifler kez flampiyon rtiçi turlar n mücadelesi dikkati çekerken, soflampiyonu olacak ürün belirleyecek. a kuru so an yüzde 55,01 oran ndaki fiyat aryonu olurken, fiubat ta yüzde

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 1 GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 2 GYAD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK GY AD 25'inci Y l Kitab / Çeyrek As rl k Yolculuk GY AD ad na sahibi: P nar Eczac bafl Yay n Kurulu: P nar Eczac bafl, Gülçin

Detaylı

çindekiler ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu Nisan 2008 Eylül 2009 E itim Örgütlenme Do al Çevre Tan t m Kültürel Çevre Etkinlikler

çindekiler ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu Nisan 2008 Eylül 2009 E itim Örgütlenme Do al Çevre Tan t m Kültürel Çevre Etkinlikler çindekiler ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu Nisan 2008 Eylül 2009 02 04 06 08 09 10 Baflkan'dan Genel Sekreter'den ÇEKÜL Vakf Kurucular Kurulu Yönetim Kurulu Do al Çevre 7 A aç Ormanlar 36 39 42 45 E itim Kentler

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı