TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU. GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU. GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN"

Transkript

1

2

3 Faaliyet Raporu TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN HAZIRLAYANLAR Nurten ERDEM Mine S. KARAKURT BASKI Genel Sekreterlik Bas n ve Yay n Müdürlü ü Ofset Tesisleri-Haziran 2011 LET fi M TRT Genel Sekreterlik TRT Sitesi A Blok Kat:4 Or- An/ANKARA Tel : ( ) Faks: ( )

4 2010 FAAL YET RAPORU 2010 Faaliyet Raporu

5 ATATÜRK DİYOR Kİ! Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte, hulâsa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir. (1922) Türk basını milletin gerçek sesinin ve isteminin belirdiği Cumhuriyet etrafında çelikten bir kale meydana getirecektir. Bir fikir kalesi, anlayış kalesi. Basından bunu beklemek, Cumhuriyetin hakkıdır. Bugün milletin içtenlikle birleşmiş ve dayanışmış bulunması zorunludur. Kamunun esenliği ve mutluluğu bundadır. Mücadele bitmemiştir. Bu gerçeği milletin kulağına, milletin vicdanına gereği gibi ulaştırmada basının görevi çok ve önemlidir. (1924) Cumhuriyet devrinin kendi zihniyet ve ahlakıyla donanmış basınını yine ancak Cumhuriyetin kendisi yetiştirir. (1925)

6

7

8 TÜRK YE RADYO-TELEV ZYON KURUMU Genel Müdür brahim fiah N Adres Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlü ü TRT Sitesi Or-An Ankara Kurulufl 01 May s 1964 Yasal Statü Kamu Yay n Kuruluflu Yay n Kanallar Karasal-Say sal TV-Radyo, FM & GM Radyo, Internet TV Kapsama Alan Türkiye'nin %99'u Teknik Standartlar Karasal Analog Uydudan Digital-625 sat r HD 1080i 50 Hz 720p 50Hz Mali Kaynaklar Elektrik has lat pay %45, Bandrol gelirleri %24, lan ve reklam gelirleri %3, Di er gelirler %28 Çal flan Say s 7464 Üyesi Oldu u Kurulufllar Avrupa Yay n Birli i (UER/EBU) Asya-Pasifik Yay n Birli i (ABU) ABU K sa Dalga Koordinasyon Grubu (ABU-HFC) Uluslararas Yay nc lar K sa Dalga Koordinasyon Grubu (HFCC/ASBU) Uluslararas letiflim Birli i (ITU) Uluslararas Müzik Konseyi (IMC) Avrupa Medya Enstitüsü (EIM) Avrupa Posta ve Telekomünikasyon dareler Birli i (CEPT) Akdeniz Görsel flitsel letiflim Merkezi (CMCA) Akdeniz Görsel flitsel flleticiler Daimi Konferans (COPEAM) Türkiye Ulusal Bas n Konseyi Televizyon Yay nc lar Derne i Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birli i

9

10 ÖNSÖZ YEN V ZYON LE YEN UFUKLARA AÇILIYORUZ TRT yasas n n ç kmas yla dinamik bir yap ya kavuflan TRT, idari ve teknik düzenlemelerin ard ndan yay nc l k baflar lar yla da kendinden s kça bahsettiren bir kamu kuruluflu oldu. Göreve geldi imiz 23 Kas m 2007 tarihinden itibaren hedefledi imiz birçok çal flma baflar yla hayata geçirildi. Elbette ki, eksikliklerimiz, gerçekleflmeyi bekleyen amaçlar m z var. Ancak ald m z tepkiler, yapt klar m z n do ru oldu unu gösteriyor. TRT'nin idari ve mali yap s nda düzenlemelere gidildi ve iflletme verimimiz artt r ld. Yetki ve sorumluluk dengesi kurulmufl, fayda ve maliyetleri hesaplanabilir, yönetilebilir, dinamik bir teflkilat yap s oluflturuldu. Yay n ve yap mlar ayr larak; yetki ve sorumluluklar belirlenmifl, hesap verebilir idari yap kuruldu. Kanal Koordinatörlükleri, Yap m Koordinatörlü ü, Prodüksiyon Kaynaklar Koordinatörlü ü kurularak, uzmanl k alanlar belirlendi, verimlilik artt r ld. Ça dafl yay nc l a uygun otomasyon sistemleri kuruldu. Ses ve fl k sistemleri, mevcut stüdyolar yenilendi. Gelece in yay nc l k anlay fl n yakalayacak yeni HD stüdyolar kuruldu, 3D yay nlara yol aç ld y l TRT ailesinin büyüyüp geliflti i bir y l oldu. Yenilenen yüzü ve içeri i ile TRT Haber, yeni yay na bafllayan TRT Arapça, TRT HD, TRT Anadolu ile bugün 15 televizyon kanal, 15 radyo kanal ve 3 dergi olan büyük bir medya grubu olduk. Toplum de erlerine sayg l, bireylerin beklentileri karfl layan programlarla bugün TRT televizyonlar nda; Günlük yaklafl k 615 adet; Haftada yaklafl k 4320 adet; Ayda yaklafl k adet farkl program yay nlanmakta. Ülkemizin öncü yay n kuruluflu TRT,art k bölgenin sesi ve uluslararas alanda da söz sahibi bir yay n kuruluflu. Ulaflt m z baflar lar için tüm çal flma arkadafllar m tebrik eder; önümüzdeki dönemlerde daha çok baflar lar elde edece imizi müjdeleyebilirim. brahim fiah N Genel Müdür 1

11 Faaliyet Raporu

12 Ç NDEK LER 12 TÜRK YE RADYO -TELEV ZYON KURUMU YAYINLARIMIZ Televizyon Radyo nternet Bas l Yay nlar Haber Yay nlar Müzik Yay nlar Arfliv Faaliyetleri Reklam Faaliyetleri Yay n Denetleme TRT Müdürlükleri Yurtd fl Temsilcilikler 134 TEKN K FAAL YETLER Stüdyolar - Program letim Sistemleri Araflt rma Gelifltirme Faaliyetleri Bilgi Teknolojileri 146 VER C filetmeler Radyo Verici stasyonlar Televizyon Verici stasyonlar Verici flletmeleri Bölge Verici flletmeleri 170 F NANSAL FAAL YETLER Finansal Durum Yat r mlar Sat n Alma Faaliyetleri 190 DAR FAAL YETLER nsan Kaynaklar E itim Faaliyetleri Matbaa ve Arfliv Hizmetleri Sosyal Hizmetler Denetim Faaliyetleri ve Hukuki Faaliyetler 200 ORTAK ÇALIfiMALAR Uluslararas liflkiler Ulusal ve Uluslararas Kurumsal Faaliyetler 208 HALKLA L fik LER Bas nda TRT SAYILI TÜRK YE RADYO VE TELEV ZYON KANUNU 3

13 Faaliyet Raporu

14

15 TRT TAR HÇES Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), devlet ad na radyo ve televizyon yay nlar n gerçeklefltirmek amac yla, 01 May s 1964'de, özel yasayla özerk tüzel bir kiflili ine sahip olarak kuruldu. 1972'deki anayasa de ifliklikleri ile Kurum tarafs z bir kamu iktisadi kurulufl olarak tan mland Anayasas hükümleri do rultusunda 1984 y l nda Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu yeniden düzenlendi. Uydu yay nlar n n 1986'dan sonra, Türkiye'den de yayg n biçimde izlenmeye bafllanmas ve 1990'lar n bafllar nda uydu arac l yla Türkiye'ye yönelik yay n yapan özel televizyonlar n ortaya ç kmas, TRT'nin 1990 y l na kadar süren televizyon yay nlar üzerindeki tekelini ortadan kald r ld. Anayasa'n n 133. maddesinin 1993'te de ifltirilmesiyle özel radyo ve televizyon yay nlar serbest b rak l rken, TRT'nin özerkli i yeniden tesis edildi. TRT bugün, özerkli i ve tarafs zl Anayasa'da hükme ba lanan, radyo ve televizyon ile tüm medya araçlar ndan yay n yapan kamu hizmeti yay nc s olarak hizmet vermektedir. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun kuruluflundan daha önce, ilk kez Türk Telsiz Telefon A.fi.'ye ba l olarak gerçeklefltirilen radyo yay nlar 1964'de TRT çat s alt nda topland. 06 May s 1927'de yay na bafllayan stanbul Radyosu'nun ard ndan 1928 y l nda Ankara Radyosu ilk yay nlar n yapt. Ankara ve stanbul Radyolar 08 Eylül 1936 tarihinde PTT'ye devredildi. PTT'ye devredildikten sonra vericisi güçlendirilen Ankara Radyosu 28 Ekim 1938'de resmen iflletmeye aç ld. Ekim 1938 yay nlar na ara veren stanbul Radyosu, 19 Kas m 1949'da yay n hayat na geri döndü. II. Dünya Savafl ile birlikte radyolar yeni kurulan Matbuat Umum Müdürlü ü'ne (Bas n Yay n ve Turizm/Enformasyon Genel Müdürlü ü) ba land. 1950'de yay n hayat na zmir Belediyesi'ne ba l olarak bafllayan zmir Radyosu, 1953'ten itibaren Matbuat Umum Müdürlü ü bünyesinde yay nlar n sürdürdü. 1960'dan sonra sekiz ilde l Radyolar kuruldu. Radyo yay nlar n n yönetiminin özerk ve tarafs z bir kamu iktisadi kuruluflu olarak düzenlenmesini öngören 1961 Anayasas uyar nca, 1964 y l nda 359 say l yasayla TRT bünyesinde devam eden radyo yay nlar, vericilerinin güçlendirilmesi ile daha genifl kitlelere ve alana ulaflt y l nda, TRT'nin merkez ve bölge radyolar n n birlefltirilmesiyle TRT 1, TRT 2 ve TRT 3 radyo yay nlar oluflturuldu. Televizyon yay nlar ise, 31 Ocak 1968'de Türkiye'nin ilk deneme televizyon yay n Ankara'da Mithatpafla Stüdyosu'nda Mahmut Tali Öngören'in aç l fl konuflmas yla bafllad. Haftada 3 gün, üçer saat olarak bafllayan deneme yay nlar 1 y l sonra haftada 4 güne ç kt. 1970'de zmir Televizyonu, ard ndan 1971'de stanbul Televizyonu faaliyete geçti. 1969'da astronotlar n Ay'a ayak basmalar ve Zeki Müren'in Ankara'da verdi i konser televizyon ekran ndan yans d. 1973'de ise, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaflkan smet nönü'nün cenaze töreni naklen yay nland. 20 Temmuz 1974'de bafllayan K br s Bar fl Harekât 'ndan tüm Türkiye ve Avrupa, TRT yay nlar yla haberdar oldu. Eurovision fiark ve Beste Yar flmas na Türkiye, ilk kez 1975'de TRT'nin organizasyonuyla girdi. 1978'de ilk kez su alt kameralar kullan larak Derinlerdeki Geçmifl adl belgesel renkli film çekildi y l nda, 5 ülkeden 133 çocuk 31 liderin kat ld ilk TRT Uluslararas 23 Nisan Çocuk fienli i düzenlendi y l nda televizyon yay nlar haftan n her günü gerçeklefltirilirken, yay nlar ülke nüfusunun % 55'i (19 milyon) ve ülke yüzölçümünün % 28'i ( km2) taraf ndan izlenilir oldu. Televizyonunun Türkiye'ye geliflinin 10. y l nda PTT merkezlerine kay tl televizyon al c say s 2 milyon 250 bine ulaflt. Yurtiçinden verilen ve 6

16 yurtd fl nda al nan eflgüdüm, yay n, kay t ve kurgu ifllemlerini yapabilecek kapasitede olan Eurovision ba lant merkezi 1982 y l nda hizmete girdi. Giderek artan yay n saatleri ile birlikte ekran, 31 Aral k 1981 y lbafl gecesinden itibaren renklenmeye bafllad ve 1984 y l nda tamamen renkli yay na geçildi y l nda televizyonun 2. kanal TRT 2 yay n hayat na merhaba dedi. 1987'de ntelsat uydusundan kiralanan bir aktar c dan TRT -1 ve TRT 2 programlar uydu yoluyla bütün Türkiye'ye ulaflt. TRT 3 ve GAP TV, 1989 y l nda hizmete girdi ve TRT'nin kanal say s 4'e ç kt. 1990'da ise e itim a rl kl TRT 4 ile Avrupa yaflayan Türk iflçilerine yönelik TRT INT yay nlar bafllad. 1993'te Kafkasya ve Orta Asya'ya yönelik programlar n yer ald TRT AVRASYA kanal, 1995'te ise TBMM TV yay na girdi y l nda TRT SAYTEK (Say sal Yay n Teknoloji Merkezi) kurularak internet sitesi adresi ile yay na bafllad y l nda ilk yurtd fl temsilcili imiz TRT Almanya - Berlin Temsilcili i aç ld. Bunu s ras yla 1999 y l nda Türkmenistan-Aflkabat Temsilcili i, 2001 y l nda Azerbaycan-Bakü, M s r-kahire ve Belçika-Brüksel takip etti y l na gelindi inde 6'nc yurtd fl bürosu ABD- Washington'da, 2004 y l nda da Özbekistan- Taflkent bürosu aç ld y l hem Kurumumuz hem tüm Türkiye için unutulmaz bir y l oldu. TRT ülkemiz ad na kat ld 48. Eurovision fiark Yar flmas n, Sertab Erener'in yorumlad Every Way That I Can flark s yla kazand. Yurtd fl nda da etkin bir yay nc olan Kurumumuz 2004 y l nda (ABU) Asya-Pasifik Yay n Birli i, Asiavision sözleflmesini imzalad 'de Türkiye'nin ilk ve tek yerli çocuk kanal olma özelli i ile TRT Çocuk yay n hayat na bafllarken, 'da farkl dil ve lehçelerde yay n yapan ilk kanal TRT 6 Kürtçe yay na bafllad. 20 Kas m 2008'de hayata geçirilen 30 dilde haber yay n ile yeni medya hizmet ortam ndaki yay nc lar aras nda dünyada 5. s rada yer ald. Yay n yap lan bölgeyle ve bütün dünyayla ilgili s cak geliflmeler, uzmanlar n görüfllerinin de yer ald kapsaml, tarafs z ve do ru bir içerikle 30 dilde dünya kamuoyuna sunulmaktad r. Balkanlar'dan Orta Asya'ya, Ortado u'dan Kafkaslar'a 27 ülke ve 13 muhtar/özerk cumhuriyette yaklafl k 250 milyon nüfuslu bir co rafyaya hitap eden TRT Avaz, 'da yay n hayat na bafllad. Türkçe, Azerbaycan Türkçesi, Kazakça, K rg zca, Özbekçe, Boflnakça ve Türkmence programlar ile yay n co rafyas ndaki bütün ülkelerin yer alaca ve her ülkeden izleyicinin kendinden bir fleyler bulaca ortak kanal oldu. TRT Türk, tarihinde uluslararas Türkçe haber ve kültür kanal kimli iyle yay nlar na bafllarken, ayn y l test yay nlar na bafllayan TRT -5 ANADOLU ise TRT ile Yerel ve Bölgesel Televizyonlar Birli i'nin ortaklafla yay n yapaca kanal olarak öngörüldü. 16 Kas m 2009'da yay na bafllayan TRT Müzik, Türk Müzi i a rl kl olmakla birlikte geçmiflten günümüze yerli ve yabanc müzik yay nlar yla, Türkiye'nin ve dünyan n müzi ini TRT fark yla ekrana tafl d. Tan k Olmaya Haz r m s n z? slogan yla 17 Ekim 2009'da yay na bafllayan TRT Belgesel Kanal Türkiye'yi; ngilizce, Almanca, Frans zca, Rusça ve Türkçe ile befl farkl dilde dünyaya tan t yor y l nda ayr ca Radyo 6, TRT Na me, TRT Ankara Kent Radyosu, TRT Türkü ile TRT Avrupa FM radyolar yay nlar na bafllad. TRT, Avrupa ve dünyan n önde gelen haber kanallar ndan Euronews ile bir iflbirli ine imza atarak Euronews'in büyük ortaklar aras na girdi ve Euronews haber kanal Ocak 2010'da 9. dil olarak Türkçe yay na bafllad. 18 Mart 2010 tarihinde yenilenen yüzüyle TRT Haber kanal, 4 Nisan 2010 tarihinde 7

17 de Arapça yay n yapan TRT ETTÜRK YYE Kanal yay n hayat na bafllad. Haziran 2010 tarihinde HD yay n yapan TRT HD kanal, a rl kl olarak spor, belgesel ile sinema yay nlar yla TRT ailesinde yerini ald. Ulusal ve uluslararas tüm spor müsabakalar n ve organizasyonlar canl ya da banttan ekranlara tafl may amaçlayan TRT SPOR A ustos 2010 da test yay n na bafllad. 29 Ekim 2010 tarihinde test yay n ndan ulusal yay na geçen TRT ANADOLU, yerel kanallar n gün içinde ortak yay n yapaca kanal oldu. TRT bugün 15 televizyon kanal, 15 radyo kanal, trt.net.tr ve trt.world.com üzerinden 35 dil ve lehçede yay n, teleteks yay n ve "TeleV ZYON", "F 1 Racing" ve "TRT Çocuk" dergileriyle Türkiye'ye ve dünyaya yay n yapmaktad r. 8

18 YAYIN LKELER M Z Anayasan n 133'üncü maddesi ve 2954 say l Türkiye Radyo Televizyon Kanunu uyar nca tarafs z bir kamu tüzel kiflili e sahip Türkiye'nin tek kamu yay n kuruluflu olarak yay nlar m z n tarafs zl esast r. Yay n esaslar m z; a) Anayasan n sözüne ve ruhuna ba l olmak; Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü ünü, milli egemenli i, Cumhuriyeti, kamu düzenini, genel asayifli, kamu yarar n korumak ve kollamak, b) Atatürk ilke ve ink lâplar n köklefltirmek, Türkiye Cumhuriyeti'nin ça dafl uygarl k düzeyinin üstüne ç kmas n öngören milli hedeflere ulaflmay gerçeklefltirmek, c) Devletin milli güvenlik siyasetinin, milli ve ekonomik menfaatlerinin gereklerine uymak, d) Devletin bir kifli veya zümre taraf ndan yönetilmesini veya sosyal bir s n f n di er sosyal s n rlar üzerinde egemenli ini sa lamak yahut Devleti ve Devlet otoritesini ortadan kald rmak veya dil, rk, din ve mezhep ay r m yaratmak yahut sair herhangi bir yoldan bu kavramlara ve görüfllere dayanan bir Devlet düzeni kurmak amac güden rejim ve ideolojilerin propagandas na yer vermemek, e) Genel ahlak n gereklerini, milli gelenekleri ve manevi de erleri gözetmek, fl) Türk milli e itiminin temel görüfl, amaç ve ilkelerine uymak, g) Kolayca anlafl labilir, do ru, temiz ve güzel bir Türkçe kullanmak, h) Toplumun beden ve ruh sa l na zarar verecek hususlara yer vermemek, i) Karamsarl k, umutsuzluk, kargafla, dehflet, sald rganl k gibi olumsuz duygular uyand rmak ve telkin etmek amac na yönelik yay n yapmamak, j) Kiflilerin özel hayatlar na, fleref ve haysiyetlerine sayg l olmak ve dürüstlük anlay fl na ba l kalmak, k) Haberlerin toplanmas, seçilmesi ve yay nlanmas nda tarafs zl k, do ruluk ve çabukluk ilkeleri ile ça dafl habercilik teknik ve metotlar na ba l olmak, l) Haberler ile yorumlar ay rmak ve yorumlar n kaynaklar n aç klamak, m) Kamuoyunun sa l kl ve serbestçe oluflabilmesi için kamuoyunu ilgilendirecek konularda yeterli yay n yapmak; tek yönlü, taraf tutan yay n yapmamak ve bir siyasi partinin, grubun, ç kar çevresinin, inanç veya düflüncenin menfaatlerine alet olmamak. 9

19 Görevlerimiz; a) Radyo ve televizyon yay nlar yapmak ve bu amaçla radyo ve televizyon verici istasyonlar, program iletim sistemleri ve stüdyo tesisleri kurmak, gelifltirmek, radyo ve televizyon yay nlar alan nda ek gelir temin edecek düzenlemeler yapmak ve faaliyette bulunmak, b) Radyo ve televizyon yay nlar için haber toplama ve program yay n ve yap m maksatlar yla gerekli birimleri oluflturmak, c) Bu Kanun çerçevesinde; Türkiye s n rlar içinde yay n yapan yerel, bölgesel, ulusal radyo ve televizyon kurum ve kurulufllar ile sözleflme, anlaflma ve protokoller imza etmek; ayr ca Baflbakanl n onay n alarak gerekti inde uluslararas radyo ve televizyon kurum ve kurulufllar ile anlaflma, sözleflme ve protokoller imza etmek, d)tesislerde kullan lacak alet ve cihazlar ile ilgili araflt rmalar yapmak veya yapt rmak, bunlar n onar m ve bak mlar n yapmak veya yapt rmak ve gerekli hallerde iflletme için zorunlu olan alet ve cihazlar imal etmek veya ettirmek, e) Yurt içine yap lacak; haber, kültür, bilim, sanat, e lence ve benzeri türlerde e itici, ayd nlat c ve e lendirici nitelikte her türlü yay nlarla, 1. Atatürk ilke ve ink lâplar n n kökleflmesine, Türkiye Cumhuriyetinin ça dafl uygarl k düzeyinin üstüne ç kmas n öngören milli hedeflerin gerçekleflmesine, 2. Devletin varl k ve ba ms zl n n, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlü ünün, toplumun huzurunun, milli dayan flma ve adalet anlay fll içinde, insan haklar na sayg l ve Atatürk Milliyetçili ine dayanan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerinin korunmas na ve güçlendirilmesine, 3. Milli e itim ve milli kültürün gelifltirilmesine, 4. Devletin milli güvenlik siyasetinin, milli ve ekonomik menfaatlerinin korunmas na, 5.Kamuoyunun, Anayasa ilkeleri do rultusunda serbestçe ve sa l kl bir flekilde oluflmas na yard mc olmak. Yurtd fl na yap lacak yay nlarla: 1.Devletin her alanda tan t lmas na, 2. Yurtd fl nda bulunan Türk vatandafllar n n Türkiye Cumhuriyeti ile iliflkilerinin sürdürülmesine, yard mc olmak. 10

20 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Turkish Radio-Television Corporation TRT 1 Aile Kanal Family Channel TRT 2 Haber, Bilgi, Kültür ve Sanat Kanal News,Information, Culture and Arts Channel TRT 3 Meclis TV-Spor Parliament TV-Sports TRT GAP Bölgesel Yay n Regional Television Broadcast TRT 4 TRT Okul-TRT Çocuk TRT School-TRT Ch ldren TRT Çocuk/TRT Children Çocuk Child TRT 6 Kürtçe Aile Kanal Family Channel in Kurdish TRT AVAZ Türk Dünyas na Yay n Central Asia and the Caucasus in One Channel TRT TÜRK Haber News in Turkish to The World TRT Belgesel/TRT Documentary Channel Turizm ve Belgesel Tourism and Documentary TRT MÜZ K Müzik Music /TRT MUSIC TRT HD Yüksek Çözünürlüklü Kanal TRT ARAPÇA /TRT ARABIC Arapça Aile Kanal Family Channel in Arabic TRT ANADOLU Anadolu Gelenek-Görenek-Kültür Radyo 1 E itim, Kültür, Haber Kanal Education, Culture and News Channel Radyo 2(TRT FM)/Radio 2 (TRT FM) Popüler Müzik Kanal Popular Music Channel Radyo 3/Radio 3 Klasik Müzik, Caz ve Opera Classical Music, Jazz and Opera Radyo 4/Radio 4 Türk Halk Müzi i ve Türk Sanat Müzi i Turkish Folk Music and Turkish Classical Music Radyo 6/Radio 6 Müzik Kürtçe Kurdish Music Trabzon Radyosu /Trabzon Radio Bölgesel Radyo Regional Radio Erzurum Radyosu/Erzurum Radio Bölgesel Radyo Regional Radio GAP-Diyarbak r Radyosu/Radio GAP Diyarbak r Bölgesel Radyo Regional Radio Çukurova Radyosu/Çukurova Radio Bölgesel Radyo Regional Radio Antalya Radyosu/Antalya Radio Bölgesel Radyo Regional Radio TRT Na me/trt Tune Türk Sanat Müzi i Turkish Classical Music TRT Türkü/TRT Folksong Türk Halk Müzi i Turkish Folk Music TRT Radyo Haber Haber-News Türkiye'nin Sesi Radyosu/Voice of Turkey TRT Avrupa FM/TRT FM Europe nternet Yay nc l Internet Broadcasting TRT Okul E itim-kültür-teknoloji Education-Culture-Technology 32 Dilde nternet Yay nc l Internet Broadcasting in 32 Languages 11

21 TÜRK YE RADYO- TELEV ZYON KURUMU Türkiye'nin kamu hizmeti yay nc l yapmakla görevlendirilen tek yay n kuruluflu TRT, devlet ad na radyo ve televizyon yay nlar n gerçeklefltirmek amac yla, 1 May s 1964'te, özel yasayla özerk bir kamu tüzel kiflili ine sahip olarak kurulmufltur. Halk n geri bildirimine önem veren aç k, dinamik, üretken ve Cumhuriyet ilkelerine ba l, tarafs z yay nc l ilke edinen TRT; 15 televizyon kanal, 14 radyo kanal, trt.net.tr ve trt-world.com üzerinden 34 dil ve lehçede internet yay n, teleteks yay n ve TeleV ZYON, F1 Racing ile TRT Çocuk dergileriyle Türkiye'ye ve dünyaya yay n yapmaktad r. nternet Yay nc l trt.net.tr, güçlü internet a, an nda eriflim, canl radyo ve televizyon yay nlar gibi özellikleri ve Podcast yay nlar, internete özel yap mlar, programlara ve kanallara ait internet sayfalar ile zengin bir içeri e sahiptir. 34 dil ve lehçede internet yay n ile bölge, dünya ve Türkiye gündemini tarafs z ve do ru bir içerikle internet takipçilerine sunmaktad r. Teletekst yay n : Telegün TRT, 3 Aral k 1990 tarihinde bafllayan ve Telegün ad verilen teleteks yay nlar yla izleyicilerine bilgiye an nda ulaflma imkân sa l yor. Yurtiçi ve yurtd fl na yönelik gerçeklefltirilen, Telegün - Teleteks yay nlar haber, hava, yol, spor, televizyon, radyo, kültür sanat, e itim, ekonomi ve turizm-seyahat ana bafll klar alt nda zengin bir içeri e sahip. Bas l Yay nlar TeleV ZYON TRT Ayl k Radyo Televizyon Dergisi TRT televizyon, radyo ve internet yay nlar yan nda bas l yay nlar yla da medya da yer almaktad r. lk kez Kas m 1987'den itibaren yay nlanmaya bafllayan ve 2009 y l nda bayilerde sat fla sunulan TRT'nin ayl k haberaktüalite dergisi TeleV ZYON, gündemin ana bafll klar ndan kültür-sanata, d fl politikadan iletiflim dünyas na, sa l ktan spora, teknolojiden nostaljiye genifl bir yelpazede ayr nt l haber ve yorumlarla okurlar yla buluflmaktad r. Radyovizyon Radyovizyon radyoyu dünyayla, dünyay radyoyla buluflturma misyonuyla Ekim 2010'a kadar yay n hayat na devam etmifltir. F1 Dergisi Türk yar flseverler Türkiye ve dünya Formula gündemini F1 ayr cal yla okuyorlar. F1 Racing, özellikle TRT'nin Formula yay nlar n almas yla özel bir anlam kazand. TRT Çocuk 2010 y l nda yay n hayat na bafllayan, çocuk dergileri aras nda farkl bir çizgiye sahip olan TRT Çocuk birçok kahramanla okurlar n buluflturmaktad r. Arfliv 1927 y l ndan beri süregelen radyoculuk ve 1968 y l ndan bu yana devam etmekte olan televizyonculuk deneyimi kullan c lar n n hizmetine sunulmakta ve teknolojik geliflmelere uygun saklama ve kay t sistemleriyle gelecek kuflaklara aktarabilmesi için çal fl lmaktad r. 12

22 TRT Market TRT Market, TRT Arflivinden oluflturulan DVD, VCD, CD, kaset, video, kitap ve hediyelik ürünleri ile müzikten belgesele, filmlerden dizilere kadar TRT yap mlar n n zengin içeri ine sahip. adresinden ödeme makbuzlar ile siparifl verilebilmektedir. Ulusal ve Uluslararas Üyelikler TRT, uluslararas platformda haber ve program de iflimi, ortak yap m, yay n haklar al m ve yeni teknolojiler alan nda ulusal ve uluslararas pek çok kuruluflla ortak çal flmalarda bulunmaktad r. Uluslararas Yay nc lar K sa Dalga Koordinasyon Grubu (HFCC/ASBU) Uluslararas letiflim Birli i (ITU) Uluslararas Müzik Konseyi (IMC) Avrupa Medya Enstitüsü (EIM) Avrupa Posta ve Telekomünikasyon dareler Birli i (CEPT) Akdeniz Merkezi Audiovisual letiflim (CMCA) Akdeniz Görsel flitsel Daimi Konferans (COPEAM) Ulusal Üyelikler; Türkiye Ulusal Bas n Konseyi Televizyon Yay nc lar Derne i Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birli i Kamu hizmeti yay nc s kimli i ile Avrupa Birli i standartlar nda yay n yapmakta, Eurovision ve Asiavision haber a lar n etkin olarak kullanmaktad r. Avrupa Yay n Birli i EBU'nun kurucu ve aktif üyesi olan TRT, Asya-Pasifik Yay n Birli i ABU'nun da Yönetim Kurulu üyesi ve ASIAVION'un bat daki en son üyesidir. TRT bölgesel yay n birlikleri, uluslararas kurulufllar ile s k iliflkilerini devam ettirirken, baz ülkelerin yeni yap land r lan ya da geliflmekte olan kamu yay nc l na medya deste i programlar nda aktif olarak yer almaktad r. Yap lan anlaflma ve protokollerle dünya genelinde meydana gelen geliflmeler an nda takip edilirken, program de iflimleri, ortak yap mlar, online hak yönetimi gerçeklefltirilmekte, yar flma, festival ve di er kültürel etkinliklere karfl l kl kat l m sa lanmaktad r. Uluslararas Üyelikler; Avrupa Yay n Birli i (UER/EBU) Asya-Pasifik Yay n Birli i (ABU) ABU K sa Dalga Koordinasyon Grubu (ABU-HFC) 13

23 Faaliyet Raporu

24 YAYINLARIMIZ YAYIN ALANLARI Kurumumuz 2010 y l nda 14 televizyon kanal, 15 radyo kanal, trt.net.tr ve trt-world.com üzerinden 34 dil ve lehçede internet yay n, teleteks ve dergi yay nlar ile ulusal ve uluslararas yay n yapm flt r.

25 TELEV ZYON E itim, kültür, belgesel, drama, spor, müzik ve e lence yay nlar yla ülkemizin % 99'una, s n r ötesinde ise; dünyan n birçok bölgesine ulaflarak, her yafl grubundan izleyiciye yönelik yay nlar yla hizmet veren TRT, çok say da ulusal ve bölgesel televizyon kanal n n bulundu u yay n ortam nda nitelikli ve sorumlu yay nc l k anlay fl yla faaliyet göstermektedir. Yay nlarda amaç; çeflitli meslek, yafl, e itim ve kültür seviyesindeki seyirciye do ru, tarafs z, anlafl l r, çabuk haber vermek, e itim ve kültürlerine katk da bulunacak programlar üretmek, e lendirirken e itmek, en yayg n flekliyle milli kültür bütünleflmesine katk da bulunmak ve e itim düzeyinin yükselmesini sa lamakt r y l televizyon yay nc l alan nda Kurumumuzda tam anlam yla at l m y l oldu. Yeni televizyon kanallar yay na bafllad. Bu kapsamda; -TRT 2 yenilenen kimli i ile TRT Haber Kanal olarak fiubat ay nda, -TRT Ettürkiyye, Türkiye ve Arap aleminin ortak dili, ortak ekran, ortak hissiyat olmak amac yla, her yafltan seyirciye hitap ederek, çocuk, gençlik, kad n, sa l k, ekonomi, drama, belgesel, spor, müzik, haber, kültür-sanat, dinahlak ve e lence programlar ndan oluflan zengin bir içerikle Nisan 2010'da, - TRT HD, yay nc l k kalitesinde gelinen en üst nokta olan HD yay n ile a rl kl olarak spor ve belgesel programlar ile sinemaya yer veren yay n ak fl ile Haziran 2010 tarihinde, - "Bir ekran yüz ekran, yüz ekran bir ekran" slogan yla yay n hayat na bafllayan TRT Anadolu arflivdeki yap mlar, di er TRT kanallar ile birlikte yap lan ortak canl yay nlar ve Yerel ve Bölgesel Yay n kurulufllar n n haz rlad bant ve canl programlardan oluflan yay n ak fl ile Ekim 2010'da yay n hayat na bafllam flt r. Ayr ca 2010 Ocak ay nda Avrupa'n n en önemli haber kanallar ndan Euronews, 9 uncu dil olarak Türkçe yay na bafllam flt r. Planlama 2010 y l nda da televizyon program yap m ve yay n na iliflkin hizmetler; yay n ilkeleri do rultusunda, kaliteli, verimli ve düzenli bir flekilde, Ankara, stanbul, zmir Televizyon Müdürlükleri ve TRT Kanal Koordinatörlükleri ile birlikte koordineli olarak gerçeklefltirilmifltir. Program planlamas, hedef kitleye eriflim ve reklam planlamas için gerekli olan televizyon izleme davran fllar n ölçümlemek için çal flmalar bafllat ld. Kimler, kaç kifli, ne izliyor bilgilerine ulaflabilmek için; bilimsel metodlar (Anket Yöntemi, Günlük Yöntemi ve Peoplemeter Yöntemi ya da yeni ismi ile commet yöntemi) kullan larak televizyon izleme ölçümleri yap lmaya bafllanm flt r. Bu sistem ile hem kent, hem de k r nüfusunun televizyon izleme davran fllar ölçüme dahil edilmifltir. Ölçüm metodolojisinin veri taban araflt rmas nda TÜ K'ten sa lanan veriler fl nda, rastgele örneklem yöntemi ve olas l kl yöntem kullan lm flt r. Ölçümleme sisteminin fleffaf ve bilimsel ölçütlere dayal yürütülmesini sa lamak amac yla ilgili kurum ve kurulufllardan bir dan flma kurulu oluflturulmufltur. Ayr ca oluflturulan ba ms z Denetim Ekibi Ölçümleme Sistemini; metodoloji, sistem, anket ve raporlama aç s ndan denetlemektedir. Ayl k raporlar n Dan flma Kurulu ile paylaflmakta ve raporlar Kurumumuza sunmaktad r. Kurum D fl Programlar Yay nlar nda kendi üretimlerine a rl k veren Kurumumuz d fl kaynakl yap mlar seçerken de büyük bir titizlikle hareket etmektedir. Kurum 16

26 d fl yap mlar Televizyon Dairesi Baflkanl 'nca oluflturulan Repertuar Kurulu, Drama Komisyonu ve Drama D fl Program Öneri De erlendirme Kurullar nca de erlendirilip karar verilmektedir. Tan t m Programlar n hedef kitlesine ulaflmas n ve izleyici ile programlar bir araya getirmeyi amaçlayan çal flmalarla yay n içi/d fl ortamlar gibi tan t m uygulamalar kullan larak tan t m faaliyetleri sürdürülmektedir. Yay n çi Çal flmalar Farkl konularda kurumsal tan t m spotu ve kanal tan t mlar için program kuflaklar, bir çok özel program n jeneri i, fragman, isim band, geçifl animasyonlar n n tasar m ve uygulamalar ; Ramazan Bayram, Kurban Bayram, Anneler Günü ve Babalar Günü, 19 May s Gençlik ve Spor Bayram, 30 A ustos Zafer Bayram Kutlamalar, 10 Kas m Atatürk'ü Anma Haftas, 29 Ekim Cumhuriyet Bayram gibi özel günler için spotlar haz rlanm flt r. Bu kapsamda; -Televizyonda yay nlanmak üzere 60 adet tan t m filmi, 9 adet spot ve Kurumsal duyurular ile program jenerikleri, -Kurum içi ve d fl tan t m filmleri haz rlanm flt r. Tan t m filmleri; TRT- 42. Y l, TRT- D fl Yay nlar, TRT- Yaz Ekran tan t m filmleri; Dünya Kupas, Polis Akademisi, Emniyet Genel Müdürlü ü için Yeni Pasaport tan t m ile D fliflleri Bakanl için Birleflmifl Milletler'de gösterilmek üzere haz rlanan animasyon filmi örnek olarak say labilir. Bunlar n yan nda; TRT HD logo tasar m ve logo animasyonu, TRT 3 kanal logosu revizyonu, TRT Spor logo tasar m, TRT Belgesel logo tasar m yap lm fl, Tüm kanallar için yay n referans katalo u ile TRT 3 ve TRT HD için dekor renk paletleri tasar m haz rlanm flt r. Yay n D fl Kurum içi ve d fl nda kullan lacak kitaplar için kapak tasar mlar, davetiye, programlar tan tan katalog, broflür, afifl ve katalog tasar mlar, çeflitli TRT programlar na DVD -VCD kartonet tasar m çal flmalar, afifl tasar mlar yap lm fl, günlük ve özel günler için gazete ilan tasar mlar yap larak, gazetelerde ilanlar n yay nlanmas sa lanm flt r. Ödüller TRT TÜRK'te yay nlanan nsan Haklar n konu alan HLAL program 2010 y l nda Türk Eczac lar Birli i taraf ndan en iyi belgesel program ödülünü alm flt r. TRT-TÜRK Haber Merkezi editörlerinden P nar Odabafl 'n n haz rlad "Anna'y Anmak" adl haber Ça dafl Gazeteciler Derne i'nin 2010 Y l n n Baflar l Gazetecileri Yar flmas 'nda En yi Televizyon Haberi Ödülü ne lay k görülmüfltür. 17

27 Faaliyet Raporu

28 Türkiye'nin ilk televizyon kanal TRT-1, aile kanal format nda; e itimden kültüre, müzikten e lenceye, dramadan yerli ve yabanc filmlere, spordan habere pek çok program n yer ald yay nlar yla ve %99,9 kapsama alan yla tüm Türkiye'ye ve internet üzerinden tüm dünyaya ulaflmaktad r. TRT -1 Aile Kanal YAYIN SAATLER : Tüm gün YAYIN ALANI : Turksat 2A ile Türkiye ve Avrupa'da Eutelsat W3A ile Türkiye ve Avrupa'da Turksat 3A ile Türkiye ve Orta Asya'da Galaxy 19 ile A.B.D. ve Kanada'da Optus D2 ile Avusturalya'da Digiturk 23.kanalda D-Smart 26.kanalda Kablo TV S04. kanalda Teledünya 22.kanalda TRT-1 kanal seviyeli, e lendirici ve bilgilendirici yay nlar yla aile kanal olma misyonunu sürdürmektedir. Yeni yay n döneminde yeni programlarla izleyici kitlesini art rarak toplumun her kesiminden, her yafl grubundan izleyiciye ulaflmay hedeflemektedir. Türkiye'nin ilk televizyon kanal olma özelli i tafl yan TRT-1, komediden, müzik e lenceye, magazin program ndan, haber-tart flma program na kadar her türden program kaliteli ve izlenir bir flekilde tüm Türkiye'ye ve internet üzerinden tüm dünyaya ulaflt rmaktad r. TRT-1 kanal bütün izleyici gruplar n n istekleri do rultusunda ve genifl bir program yelpazesinde en kaliteli, be eni düzeyi en yüksek programlarla seyircisi ile buluflmay amaçlamaktad r. TRT-1 kamu hizmeti yay nc l esaslar n göz önünde bulundurarak genel ahlak gereklerini yerine getiren, milli gelenekleri ve manevi de erleri göz önünde bulundurarak yay n yapmaktad r. TRT-1 kanal nda 2010 y l nda yay nlanan özgün programlar; 19

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi

Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi Makale Adı Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi Faruk Baştürk* Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi,

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27/10/2015 günlü, 17399 sayılı yazısında; A HABER logosuyla yayın yapan "TURKUVAZ MEDYA YAYIN HİZMETLERİ A.Ş." adlı kuruluşa

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU PAYDAŞLARIMIZ KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU Stratejik Amaç 1: Kurumsal Tanınırlığı Artırmak Hedef 1: 2014 yılı sonuna kadar

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE-1: Bu yönetmeliğin amacı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu un 48. ve 49. maddesi gereği

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ I Doç. Dr. Yonca Deniz GÜROL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ II YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ Yay n No : 2377 flletme-ekonomi Dizisi : 447 1. Bask Ocak 2011 - STANBUL

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ SOSYAL LER B R MLER BASIN YAYIN HALKLA L K LER MÜDÜRLÜ Ü Yöneten ve yönetilen ay r m n n ortaya ç kt tarihsel süreçten bu yana Halkla li kiler uygulamas n n de i ik görünüm ve biçimlerine rastlanm t r.

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI TAKDİM SPONSORLUK DOSYASI. On üç yıl önce STK tüzel kişiliğinde bir düşünce kuruluşu olarak çalışmalarına başlayan TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi,

Detaylı

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak CEYLAN Intercontinental ISTANBUL 15 Aral k 2011 Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar (GYO), konut ve ifl/al flverifl merkezleri gibi büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin

Detaylı

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı.

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı. 2013 YILINDA BASINDA ÇIKAN HABERLERİMİZ 04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel 05.01.2013 tarihinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 3. Kez Başlıyor adlı haber 2 adet

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program 10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program Gö ün Yar s Kad nlar nd r Çin Atasözü Kad nlara giriflimcilik e itimi verilmesi kifli bafl na düflen geliri 2020 y l na kadar tahminlerimizin %14 üzerinde, 2030

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

T ürkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler

T ürkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler mali ÇÖZÜM 17 TURMOB 19.OLA AN GENEL KURULUNA G DERKEN TÜRK MUHASEBE MESLE N N DÜNYADAK VE ÜLKEM ZDEK YER I. G R fi Yahya ARIKAN* T ürkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ LE LMES PROJES (Bu proje, T.C. Sa k Bakanl Türkiye Üreme Sa Program kapsam nda Avrupa Birli i taraf ndan finanse edilmi tir. Bu yay n içeri

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ

YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ KÜLTÜREL MERKEZLER YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ Kültür ve slâmî rflad Bakanl Kültürel fller Yard mc l na ba l bir kurum olarak faaliyet gösteren Yaz l Mîras Yay n Merkezi, 1994 y l nda kuruldu. ran- slâm

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR

I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR II Yay n No : 1730 letiflim Dizisi : 29 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-624 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Bir Ülke Bir Bayrak Toplum Hayat m z Toplum, bireylerden oluflur. Toplum içinde bireyler sürekli birbirleriyle iletiflim hâlindedirler. liflkileri düzenleyen yaz l ve yaz

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı