FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238"

Transkript

1 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE)

2 DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz. Bu kýlavuz ürününüzün güvenli kurulumu, kullanýmý ve bakýmý hakkýnda önemli bilgiler ve cihazýnýzdan en yararlý biçimde faydalanmanýz için gerekli uyarýlar içermektedir. Bu kýlavuzu ilerde gerekli olduðunda kullanmak üzere güvenli ve kolay ulaþýlabilir bir yerde saklayýnýz. Üretici, bu kitapçýðýn çeviri ya da basýmýndan kaynaklanan, cihazýn hatalý kullanýmýndan doðacak, insana, çevresine veya diðer malzemelere gelecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

3 ÝÇÝNDEKÝLER Güvenlik ile Ýlgili Önemli Bilgiler...1 Fýrýn Teknik Özellikleri...2 Cihazýn Kurulumu...3 Fýrýnýn Enerji Verimliliði...7 Fýrýnýn Tanýmlanmasý...7 Ürün Özellikleri...8 Piþirme Talimatlarý...10 Cihazýn Temizlik ve Bakýmý...21 Nakliye Ýle Ýlgili Bilgiler...23 Yetkili Servisi Çaðýrmadan Önce Yapýlmasý Gereken Ýþlemler...23 Müþteri Servis ve Garanti...24 Silverline Yetkili Servisleri...25

4 GÜVENLÝK ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ BÝLGÝLER ÇOCUK GÜVENLÝÐÝ *Küçük çocuklarýn fýrýnla, kontrol düðmeleriyle veya fýrýnýn yakýnýnda oynamasýna KESÝNLÝKLE izin vermeyin. *Fýrýn, çalýþtýðý esnada özellikle tutulabilen parçalarý ve ön taraftaki cam paneli ýsýnan bir üründür. Bu nedenle çocuklarýn fýrýnýn çalýþtýðý ortamlarda KESÝNLÝKLE uzak tutulmasý gereklidir. *Naylon ve strafor gibi ambalaj malzemelerini güvenlik nedeniyle çoçuklarýn ulaþabilecekleri yerlerden uzak tutun,aksi halde tehlikeli olabilir. KURULUM ÖNCESÝ VE KURULUM UYARILARI *Ürününüzü kullanmadan önce ambalaj malzemelerinin tümünü çýkardýðýnýzdan emin olunuz. *Bu ürün yemek piþirmek dýþýnda baþka bir amaçla kullanýlmamalýdýr. Baþka her hangi bir maksatla kullanýmý (Örnek; Bulunduðu odayý ýsýtmak) tehlikeli ve uygunsuzdur. Fýrýnýn uygunsuz, yanlýþ veya elveriþsiz kullanýmý sonucu insanlara, hayvanlara veya eþyalara gelebilecek zararlardan firmamýz sorumlu tutulamaz. *Fýrýný ilk çalýþtýrdýðýnýzda fýrýnýnýzda yalýtým malzemeleri ve ýsýtýcý elemanlarýndan kaynaklanan bir defaya mahsus koku ortaya çýkabilir. Eðer böyle bir durum meydana gelirse, fýrýna yemek koymadan önce fýrýný çalýþtýrýp kokunun yok olmasýný bekleyiniz. Fýrýn içini nemli bir bezle temizleyiniz. *Kullaným sýrasýnda fýrýn aþýrý ýsýnacaðýndan, fýrýn içindeki ýsýtma elemanlarýna temas etmekten kaçýnýnýz. Fýrýn yüzeyi ýzgara fonksiyonu esnasýnda çok ýsýnabilir dikkatli olunuz. *Kesinlikle fýrýnýn tabanýnda piþirme veya kýzartma yapmayýnýz. *Fýrýnýn alt kýsmýný alüminyum folyo ile örtmeyiniz. *Firmamýz, fýrýnýn tehlikeli ve uygunsuz kullanýmýndan kaynaklanabilecek hasarlardan kesinlikle sorumlu tutulamaz. *Her elektrikli donanýmý kullanýrken uyulmasý gereken bazý kurallar vardýr. *Ürünü taþýrken, temizlerken veya fýrýna bakým yaparken fiþini elektrik prizinden çýkarýnýz. *Hiçbir zaman fiþi prizden kablosunu çekerek çýkarmaya çalýþmayýnýz. *Elleriniz veya ayaklarýnýz ýslak veya nemli ise kesinlikle ürüne dokunmayýnýz. *Ürünü yalýnayak olarak kullanmayýnýz. *Çocuklarýn veya eriþken olmayanlarýn yanlarýnda bir gözetici olmadan ürünü kullanmasýna izin vermeyiniz. *Ýhmal durumunda menteþesinden çýkmýþ olursa fýrýnýn kapaðý ellerinize zarar verebilir. *Fýrýn bozulur veya düzgün çalýþmazsa, kapatýp fiþten çýkarýnýz ve kurcalamayýnýz. *Bütün bakým ve onarýmlar sadece yetkili servis tarafýndan yapýlmalý ve sadece orjinal yedek parça kullanýlmalýdýr. Yukarýdaki herhangi bir uyarý dikkate alýnmadýðýnda fýrýnýnýzda hasar meydana gelebilir. *Fýrýný kullanmadýðýnýz durumlarda, bütün fonksiyonlarýn KAPALI konumda olduðundan emin olunuz. *Fýrýnýn içerisinden tepsiyi çýkarýrken daima fýrýn eldiveni kullanýnýz. *Fýrýn temizliði ve güvenliðiniz için daima fýrýný temiz tutunuz. Fýrýn içinde kullaným sonrasý kalan yaðlar zamanla fýrýnýn yüzeyine zarar verebilir. *Firmamýz, bu uyarýlara uyulmamasýndan dolayý insanlara, hayvanlara veya eþyalara gelebilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. 1

5 ÖNEMLÝ: Ön kapaktaki fýrýn tutamaðýný fýrýný taþýmak veya ambalajýndan çýkartmak için kullanmayýnýz. ÇEVRESEL UYARI: Cihazýn kurulumdan sonra ambalaj malzemelerini lütfen güvenlik ve çevre koþullarýna gereken önemi göstererek çöpe atýnýz. Atýk ambalajlarýn yeniden kullanýmý için özelliklerine göre (folyo, karton, strafor) ilgili geri dönüþüm kutularýna atýnýz. Herhangi bir elektrikli donanýmý çöpe atarken kablosunu keserek kullanýlmaz hale getiriniz. FIRININ TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ Fýrýn, monofaze V ~ 50Hz elektrikle çalýþmak üzere tasarlanmýþtýr. Kurulumdan önce lütfen fýrýnýn ön alt tarafýna yerleþtirilmiþ olan sicil etiketini dikkatlice okuyunuz. Silverline Model Adý SLV 238 Üst Isýtýcý Alt Isýtýcý Izgara Isýtýcý Turbo Isýtýcý Turbo Motor Soðutma Faný Fýrýn Lambasý Alt Isýtýcý+Lamba Alt ýsýtýcý+üst Izgara+Lamba Turbo Fan+Lamba Turbo Fan+Alt ýsýtýcý+lamba Alt Isýtýcý+Üst Isýtýcý+Turbo Fan+Lamba Fýrýn Dýþ Ölçüleri (GxDxY) Montaj Kabin Ölçüleri (GxDxY) Fýrýn Ýç Hacmi Net Aðýrlýk (Kg) 1000 W 1100 W 2200 W 2300 W 30 W 10 W 25 W 1125 W 2125 W 2325 W 3425 W 4425 W 594x556x594 mm 560x560x595 mm 58 Lt 32 Brüt Aðýrlýk (Kg) 35 Voltaj V ~ 50Hz Azami Güç 3,5 kw 2

6 CÝHAZIN KURULUMU Kurulum, talimatlara göre yetkili bir teknisyen tarafýndan yapýlmalýdýr. Firmamýz, yanlýþ kurulumdan dolayý insanlara, hayvanlara veya eþyalara gelebilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. MONTAJ UYARILARI *Ankastre fýrýnýn düzgün çalýþabilmesi için montajýnýn yapýlacaðý kabin veya dolabýn ölçüleri, malzemesinin doðru olmasý ve sýcaklýk artýþýna dayanýklý olmasý gerekmektedir. Lütfen Þekil1 de gösterilen ölçülere göre montaj yapýnýz. *Fýrýnýn monte edildiði mobilya duvarlarý ýsýya dayanýklý olmalýdýr. Özellikle yan duvarlar kaplamalý suntadan yapýldýysa, kaplamanýn 120 C ye dayanýklý olmasý gerekmektedir. Bu ýsýya dayanýklý olmayan plastik veya yapýþkan kaplama deforme olup hasar görebilir. *Güvenlik açýsýndan, montaj tamamlandýktan sonra fýrýnýn elektrik parçalarý ile direk temasýnýn önlenmesi gerekmektedir. *Ýzolasyon ve koruma saðlayan parçalarýn, herhangi bir alet kullanýlarak çýkarýlmayacak þekilde takýlmasý gerekmektedir. *Daha etkili bir hava dolaþýmý saðlamak için fýrýn, Þekil.1 deki gibi monte edilmelidir. *Fýrýnýn monte edildiði mutfak ünitesinde arkadan en az 70mm bir boþluk býrakýlmasý tavsiye edilmektedir. *Fýrýn yerleþtirilirken fýrýn altýna aðýrlýðýný taþýyacak düzeyde bir destek konmalýdýr. *Daha etkili bir hava dolaþýmý saðlamak için mutfak ünitesindeki kabinin arka bölmesi çýkarýlmalýdýr. *Fýrýnýnýzý hazýr hale getirebilmeniz için önce kurulacaðý yeri ve elektrik tesisatýný yaptýrýnýz. Daha sonra en yakýn Silverline Yetkili Servisi ni çaðýrýnýz. *Cihazý, buzdolabý veya derin dondurucu yakýnýna kurmanýz tavsiye edilmez, aksi halde yayýlan ýsý nedeniyle adý geçen cihazlarýn performansý olumsuz yönde etkilenecektir. Þekil 1:Fýrýn ve Montaj Kabin Ölçüleri 3

7 FIRININ KABÝNE MONTAJI *Cihazý, gömme kabinine merkezleyerek yerleþtiriniz. *Fýrýn kapaðýný açýn ve fýrýný, gövdesinin yanlarýnda bulunan deliklere hizalayarak mutfak tezgahýna dört aðaç vidasýyla monte ediniz. *Fýrýn, tercihe göre yüksekte bir dolap içerisine veya tezgah altýna monte adilebilir. *Fýrýnýn üzerindeki tezgaha elektrikli ankastre bir ocak monte edildiðinde, güvenlik ve ihtiyaç olduðunda fýrýnýn bu ocaktan sökülebilmesini kolaylaþtýrmak için ocakla fýrýn elektrik kablolarýnýn birbirinden ayrý olmasý gerekmektedir. ELEKTRÝK BAÐLANTISI *Cihaz yürürlükte olan yasalara ve kurallara uygun olarak ve sadece yetkili elektrik teknisyeni tarafýndan ana elektrik þebekesine baðlanmalýdýr. *Ana þebekeden gelen gücün cihazýn ön alt tarafýna yerleþtirilmiþ olan anma etiketinde belirtilen gücü karþýlayacaðýndan emin olunuz. *Evinizdeki sigortanýn akým deðeri 16 amperden az ise ehliyetli bir elektrikçiye 16 amperlik bir sigorta baðlayýnýz. UYARI:Cihazýn mutlaka topraklanmasý gerekmektedir. *Fýrýnýnýzýn þebeke kordonuna topraklý fiþ monte edilmiþtir. Bu fiþin mutlaka topraklý bir hat ile kullanýlmasý gerekmektedir. Topraklama tesisatýný ehliyetli bir elektrikçiye yaptýrýnýz. Cihazýn elektriðe baðlanmasýndan önce: 1)Fýrýný elektrik baðlantýsý için kullanýlan prize veya çift kutuplu anahtara kolay eriþebilmeyi saðlayacak þekilde konumlandýrýnýz. 2)Elektrik kablosunu sýcak yüzeylere deðecek þekilde yerleþtirmeyiniz ve fýrýn kapaðýna sýkýþtýrmayýnýz. 3)Elektrik kablosu hasar gördüðünde, bulunduðunuz yerdeki en yakýn yetkili servise baþvurunuz. Yetkili servisin ayný ebatta plastik yalýtýmlý ve ocaðýn ihtiyaç duyduðu elektrik akýmýna dayanabilecek yeni kabloyla deðiþimi yapmasýný saðlayýnýz. *Cihaz elektrik tesisatýna doðrudan baðlanacaksa, cihazla elektrik tesisatý arasýna temas noktalarý arasýndaki mesafe en az 3mm olan ve geçerli olan yasalara uygun olarak istenen yükü taþýmaya uygun tipte çift kutuplu bir þalter monte edilmelidir. Topraklama teli çift kutuplu þalter tarafýndan kesilmemelidir. *Adaptörlerin, çoklu prizlerin veya uzatma kablolarýnýn kullanýlmasý tavsiye edilmemektedir. Mutlaka kullanýlmasý gerekiyorsa geçerli olan emniyet yasalarýna uygun olarak adaptör veya uzatma kablosu kullanýlabilir. Ancak, kesinlikle adaptör için belirtilen maksimum akým kapasitesini ve maksimum gücü aþmayýnýz. *Baðlantý iþlemi bittikten sonra ýsýtma elemanlarýný 3 dakika kadar test ediniz. *Cihazýn elektrik güvenliði sadece elveriþli kaynaða, kurallara göre topraklanarak doðru þekilde baðlandýðýnda garantilidir. Firmamýz, cihazýn doðru þekilde topraklanmamasýndan kaynaklý insanlara, hayvanlara veya eþyalara gelebilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. L N Þekil 2:Fýrýn Elektrik Fiþ Baðlantýsý 4

8 CÝHAZ ÝLK KURULDUÐUNDA: 1. Sýcaklýk Ayarý ný maksimum seviyeye ayarlayýnýz.(250 C MAX) 2.Fonksiyon düðmesini Alt ve Üst Izgara (ve varsa + Fan konumuna getiriniz.) 3.Fýrýný bu þekilde boþ olarak 30 dakika çalýþtýrýnýz. 4.Hava dolaþýmý için cam açýnýz. *Bu süre içerisinde, fýrýnýnýzda yalýtým malzemeleri ve ýsýtýcý elemanlarýndan kaynaklanan bir defaya mahsus bir koku ve duman ortaya çýkabilir. Eðer böyle bir durum meydana gelirse,fýrýna yemek koymadan önce sadece kokunun ve dumanýn yok olmasýný bekleyiniz. *Bu iþlemler bittiðinde fýrýnýn içerisini, hafif ýslak sabunlu yumuþak bir bezle temizleyiniz. ÞEKÝL 3 ÖNEMLÝ:Fýrýn kapaðýný açmak için, daima tutacaðý orta kýsmýndan kavrayýnýz(þekil 3). UYARI: Fýrýnýn ilk kullanýmýndan önce tepsi, ýzgara gibi parçalarýný dikkatlice yýkayýnýz. 5

9 SÜRGÜLÜ RAFLARIN KURULUMU 6

10 FIRININ ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ -Elektrik enerjisi kullanýmýnda verimliliði yüksek ve ýsý yalýtýmý olan fýrýnlar tercih edilmelidir. -Yiyecekler piþerken fýrýn kapaðýný sýk sýk açmak her seferinde soðuk havanýn fýrýn içerisine girmesine, dolayýsýyla da enerji kaybýna neden olmaktadýr. Bu nedenle fýrýn kapaðý gereðinden fazla açýlmamalýdýr. -Fýrýnda, bir yerine birden fazla yemek piþirilmeye çalýþýlmalýdýr. Düþük sýcaklýkta piþeni deðerlerinden önce çýkarýp, fýrýnýn sýcaklýðýný deðiþtirmeden daha az enerji harcanmalýdýr. -Fýrýnda yapýlan yemek sonrasýnda kalan artýk ýsý bir sonraki yiyecek için de kullanýlmalýdýr. Bu þekilde enerji tasarrufu yapýlmýþ olunur. -Fýrýnda ön ýsýtma kýsa süre için (en fazla 10 dakika) yapýlmalýdýr. -Donmuþ bir yiyeceðin fýrýnda piþirmeden önce çözülmesi saðlanmalýdýr. -Fýrýnlarýn çevresinde kolayca tutuþabilen yanýcý, parlayýcý maddeler bulundurulmamalýdýr. -Fýrýnlar yanýcý ortamlardan uzak yerlere monte edilmelidir. -Fýrýnlar, kapaklarý piþirme süresinden birkaç dakika önce kapatýlmasý durumunda mevcut sýcaklýkta daha az enerji harcayarak piþirme devam eder. FIRININ TANIMLANMASI 1)Kontrol Paneli 2)Fýrýn üst rezistans 3)Lamba 4)Turbo Fan 5)Tel Izgara 6)Tepsi 7)Fýrýn alt rezistans (Sac arkasýnda) 8)Ürün Anma Etiketi 9)Fýrýn Camý 10)Ön Kapak 11)Tutamak 7

11 ÜRÜN ÖZELLÝKLERÝ FIRIN GENEL ÖZELLÝKLERÝ SLV 238 model fýrýnýn tüm fonksiyonlarý sürekli sýcaklýk kontrolü de yapan elektronik devre kartý aracýlýðýyla kontrol edilmektedir. Kontrol paneli dokunmatik özelliðe sahiptir. Fýrýný çalýþtýrmak istediðiniz komutlarý, dokunmatik ekran özelliði sayesinde ekrana hafifçe dokunarak verebilirsiniz. Fýrýn Kontrol Paneli Genel Görünüþü: 8

12 Gösterge (Demo) Modu: Fýrýn elektriðe ilk baðlandýðýnda ve daha sonrasýnda fiþi çekip taktýðýnýzda veya herhangi bir elektrik kesintisi sonrasýnda, fýrýn gösterge modunda çalýþmaya baþlayacaktýr. Bu modun amacý fýrýnýn son çalýþtýrýlmasý esnasýnda kaydedilmiþ olan komutlarýn kaybolmamasý ve kullanýcý için kolaylýk yaratýlmasýdýr. Fýrýn bu modayken, fýrýnýn ýsýtýcý elemanlarý çalýþmadýðýndan, fýrýn aslýnda AKTÝF DEÐÝLDÝR. Kontrol paneli de ayný þekilde aktif olmadýðýndan verilen hiçbir komutu yerine getirmeyecektir. Gösterge Modunu sona erdirmek için fýrýn kontrol panelindeki Lamba fonksiyonu tuþuna 5 saniye boyunca basýnýz. Kontrol paneli standart iþlem moduna geçecek ve fýrýn çalýþmaya hazýr hale gelecektir. Saatin Ayarlanmasý: Günün saat ayarý fýrýn kapalý iken yapýlýr, fýrýn çalýþýr durumdayken yapýlmaz.fýrýnýn elektrik baðlantýsý saðlandýðýnda, iki uzun sinyal sesi duyulur. Fýrýn zaman ayarýný yapmak için kontrol paneli üzerinde bulunan Saat fonksiyonu tuþuna 5 saniye buyunca basýnýz. Aktive edilen her komut sonrasýnda bir sinyal sesi duyulur. Fýrýnýn saat ayarýnýn yapýlabilmesi için kontrol paneli üzerinde bulunan + ve - sembolleri kullanýlýr. Saat ayarý yapýlýrken saat ve dakikayý ayýran bölme iþareti sembolü (:) yanýp söner. Saat ayarý yapýldýktan sonra ise bu bölme iþareti sabitlenir. 9

13 Fýrýnýn Çalýþtýrýlmasý: Fýrýn, kontrol paneli üzerinde yer alan AÇMA/KAPAMA (On/Off) sembolüne basýlarak çalýþtýrýlýr. Fýrýn açýldýðýnda kontrol paneli aktif hale gelir ve arka planda yer alan tüm sembol göstergeleri belirgin hale gelir. Fýrýn çalýþtýrýldýktan sonra 8 saniye boyunca herhangi bir piþirme fonksiyonun seçilmesi için bekler. 8 saniye sonrasýnda herhangi bir piþirme fonksiyonu seçilmemiþse, fýrýn kendini kazara çalýþtýrýlmýþ olarak algýlar ve güvenlik amacýyla kendi kendini otomatik olarak kapatýr. Piþirme Fonksiyonlarý Kontrol panelinde toplamda 11 adet piþirme fonksiyonu mevcuttur. Her bir piþirme fonksiyonu için kullanýlabilecek belli sýcaklýk aralýklarý bulunmaktadýr. Bu sýcaklýk aralýklarý yapýlan testler ve geleneksel piþirme alýþkanlýklarý dikkate alýnarak oluþturulmuþ olup kiþisel tercihlere göre deðiþtirilebilirler. 11 adet piþirme programý dýþýnda 1 adet Lamba fonksiyonu ve 2 adet de özel fonksiyon bulunmaktadýr. Fýrýn Lambasý: Fýrýn içi aydýnlatma saðlayan lambadýr. Fýrýn Lamba tuþuna basýlýp lamba yakýldýðýnda ýsýtýcý ve turbo fan çalýþmaz. Fýrýn çalýþmaya baþladýktan bir süre sonra fýrýn lambasý söner. Klasik Piþirme: Klasik piþirmede alt ve üst ýsýtýcý birlikte devreye girer. Isý hem üstten hem de alttan gelecektir. Hemen her türlü yemeði piþirmeye uygundur C arasýnda piþirilecek her türlü sebze ve et yemekleri, kýzartmalar ve hamur iþleri için kullanýlabilir. Üst Piþirme: Sadece üst ýsýtýcý devreye girer. Yemeklerin üst kýsýmlarýný piþirmek veya kýzartmak için kullanýlabilir. Isý sadece üst kýsýmdan geldiðinden özellikle sebze yemekleri ve lazanya benzeri yemekler için tavsiye edilebilir. Alt Piþirme: Sadece alt ýsýtýcý devreye girer ve ýsý sadece alttan yayýlýr. Daha önce yapýlmýþ yemekleri ýsýtmak, düþük ýsýlarda yemek piþirmek, hamur kabartmak, yemeði bir süre sýcak tutmak ve kavanozlarý sterilize etmek için kullanýlabilir. 10

14 Orta Izgara: Küçük porsiyon yiyecekleri ýzgara yapmak ve kýzartmak için kullanýlýr. Sosis ve pirzola gibi az-orta kalýnlýktaki etlerin piþirilmesi için uygundur. Etleri direk tel ýzgara üzerine koyup altýna yað tepsisini yerleþtirerek ýzgara yapýnýz. Tam Izgara: Çift üst ýsýtma elemaný devreye girer. Özellikle büyük et porsiyonlarýnýn ýzgarasýnda kullanýlýr. Etin direk ýzgara teli üzerine alta da yað tepsisinin konmasý tavsiye edilir. Fan Destekli Izgara: Çift üst ýsýtma elamaný ve fan ayný anda devreye girer. Büyük porsiyonlardaki kalýn et parçalarýnýn daha hýzlý ýzgara yapýlmasýnda kullanýlýr. Fanlý Alt ve Üst Isýtma: Alt ýsýtýcý, üst ýsýtýcý ve fan bir arada devreye girer. Bu program geleneksel piþirmeye kýyasla zaman kazandýrýr ve yiyeceðin alt ve üstün eþit oranda piþmesini ve kýzarmasýný saðlar. Ýçi yumuþak dýþý kýzarmýþ ve kýtýr olmasý gereken yiyecekler için kullanýlýr. Turbo Isýtýcý: Fan ve çevresindeki ýsýtýcý devreye girer. Bu program ayný zamanda birden fazla yiyeceðin koku ve lezzetlerini birbirine karýþtýrmadan piþirilmesini saðlar. Alt Isýtýcý + Turbo Isýtýcý: Alt ve turbo ýsýtýcýlar ayný anda devreye girer. Buz Çözme: Herhangi bir ýsýtýcý çalýþmadan sadece fan devreye girer. Bu fan donmuþ gýdanýn buzlarýný birkaç dakikada yiyeceðin besin deðerini deðiþtirmeden eritir. Tam Izgara + Alt Isýtýcý: Bu fonksiyon daha hýzlý ve daha fazla yüzeyde ýzgara yapmak için kullanýlýr. Izgara yapmak için yiyecekleri ýzgaraya, ýzgarayý da en alt seviyedeki rafa yerleþtirin Boost : Fýrýn içi sýcaklýðý istenen düzeye hýzlý bir biçimde getirmeye yarayan fonksiyondur. CLEAN (Kendi Kendini Temizleme): Ýç haznede katalitik paneller sayesinde piþirimden sonra yüksek sýcaklýkta yaðlarý kurutarak iç hazneyi temizlemeye yarar. 11

15 Aþaðýdaki tabloda belirli yiyecek gruplarý için örnek piþirme süreleri ve kullanýlmasý önerilen sýcaklýk deðerleri yer almaktadýr. Piþirmeye Baþlamadan Önce Son Birkaç Adým Kontrol sisteminin kolaylýðý ve daha önceden ayarlý olan sýcaklýk dereceleri sayesinde fýrýnýnýzýn kullanýmý oldukça kolaydýr. Piþirmeye baþlamadan önce yapýlmasý gereken sadece iki adým bulunmaktadýr: Fýrýnýn açýlmasý (açma/kapama düðmesi ile) ve hazýrlayacaðýnýz yemeðe uygun olan piþirme fonksiyonunun seçilmesi (istenilen fonksiyon tuþuna dokunarak). UYARI: Eðer fýrýn çalýþtýrýldýktan sonra 8 saniye için bir piþirme programý seçilmezse fýrýn otomatik olarak kendi kendini kapatacaktýr. Fýrýn çalýþtýrýlýp piþirme fonksiyonu seçildiðinde fýrýn otomatik olarak tanýmlanmýþ olan sýcaklýk deðerinde çalýþacaktýr. Önceden tanýmlanmýþ olan bu sýcaklýk deðerini isteðiniz doðrultusunda deðiþtirmek mümkündür (+ ve tuþlarý ile). Eðer önceden tanýmlanmýþ olan sýcaklýk deðeri sizin için uygunsa ve deðiþiklik yapmazsanýz fýrýn 1-2 saniye içinde kendiliðinden çalýþmaya baþlayacaktýr. 12

16 Sýcaklýk Derecesi Ayarlama: Sýcaklýk derecesini deðiþtirmek için Sýcaklýk derecesi göstergesi yanýnda yer alan + ve tuþlarý kullanýlýr. Fýrýnda yer alan sýcaklýk derecesi aralýðý C'dir. Fýrýn istenilen sýcaklýða ulaþmak için ýsýnýrken Santigrat derece sembolü ( C) yanýp söner. Ýstenilen sýcaklýða ulaþýldýðýnda Santigrat derece sembolü ( C) sabitlenir ve istenilen sýcaklýða ulaþýldýðýna dair bir sinyal sesi duyulur. Artýk Isý: Fýrýn çalýþýrken yapýsý gereði ýsýyý içinde depolar. Fýrýnýn izolasyon sistemi sonucunda bu ýsý mutfaða daðýlmadan fýrýnýn içinde tutulur. Artýk ýsý terimi fýrýn çalýþýrken içinde toplanan ýsýyý ifade eder. Piþirme iþlemi bitip fýrýn kapatýldýktan sonra gösterge, içerideki artýk ýsýdan oluþan sýcaklýk 50 C'ye ininceye kadar çalýþýr ve içerideki sýcaklýðý gösterir. Fýrýndaki artýk ýsý, yemekleri yeniden ýsýtmak veya piþirilmesi tamamlanan yemeðin sýcak tutulmasý için kullanýlabilir. 13

17 Özel Fonksiyonlar Hýzlý Isýtma (BOOST) Fonksiyonu: Bu fonksiyon, bir piþirme fonksiyonu seçilip baþlatýldýktan sonra fýrýnýn istenilen sýcaklýða hýzlý bir þekilde ulaþmasýný saðlar. Bu fonksiyonu aktive etmek için öncelikle bir piþirme fonksiyonu seçiniz ve ardýndan BOOST tuþuna basýnýz. Ýstenildiði zaman Hýzlý Isýtma (Boost) Fonksiyonunu durdurmak veya piþirme fonksiyonunu deðiþtirmek mümkündür. Kolay Temizleme (CLEAN) Fonksiyonu: Bu fonksiyon fýrýnýn diðer fonksiyonlarý çalýþmýyorken çalýþtýrýlabilir. Kolay temizleme fonksiyonu çalýþýrken,(clean) tuþu kýrmýzý renkte yanýp söner.bu fonksiyonun çalýþmasý bitene kadar fýrýn durdurulmamalýdýr. Kolay Temizleme (Clean) fonksiyonun doðru bir þekilde kullanýmý kendi kendini temizleyebilen yan panellerin kullanýmýna baðlýdýr. Fýrýnýn katalitik yan panelleri çok küçük gözeneklere sahip özel bir emaye ile kaplýdýr. Bu fonksiyon çalýþtýrýldýðýnda katalitik oksitlenme prosesi çalýþtýrýlýr ve böylece fýrýn duvarlarýnda birikmiþ olan yað ve kirler kurutulup temizlenmektedir. Bu fonksiyonu çalýþtýrmadan önce herhangi bir piþirme fonksiyonunun seçilmediðine emin olunuz. Fonksiyonu çalýþtýrmak için öncelikle fýrýnýný çalýþtýrýnýz (AÇMA/KAPAMA tuþu ile) ve CLEAN fonksiyon tuþuna 5 saniye boyunca basýnýz. Kolay temizlime fonksiyonu çalýþtýrýldýðýnda fýrýn 250 C'e ulaþacak ve 1 saat boyunca bu sýcaklýkta kalacaktýr. UYARI: Bu fonksiyonun amacý yüksek sýcaklýkta yan panellerde biriken yað ve kiri kurutup temizlemektir. Bu nedenle bu fonksiyonu yemek piþirmek için kullanmayýnýz ve bu fonksiyon seçildiðinde fýrýna yemek koymayýnýz. Bu fonksiyon çalýþýyorken fýrýn lambasý kullanýlabilir. Ýstenilen herhangi bir zamanda fýrýn lambasý açýlýp kapatýlabilir. Kolay temizleme fonksiyonunu 30 kez kullandýktan sonra, fýrýn katalitik yan panellerinin deðiþtirilmesi tavsiye edilmektedir. Katalitik yan paneller belirli bir sýklýkta nemli bir bezle silinmelidir. Fýrýnýnýz için yeni katalitik yan panelleri sadece yetkili servislerden temin ediniz. 14

18 Fýrýn Lambasý Kontrolü: Fýrýn lambasý tüm piþirme fonksiyonlarý seçiliyken kullanýlabilir. Fýrýn lambasý kontrolü diðer fonksiyonlardan ayrýdýr ve istenildiði zaman fýrýn lambasý açýlýp kapatýlabilir. Herhangi bir piþirme fonksiyonu seçildiðinde fýrýn, gerekli sýcaklýk derecesine ulaþana kadar yanar. Fýrýn istenilen sýcaklýða eriþtiðinde fýrýn lambasý 3 dakika daha yanmaya devam eder. 3 dakika sonunda enerji tasarrufu saðlamak amacýyla fýrýn lambasý söner. Piþmekte olan yemeði kontrol etmek amacýyla fýrýn lambasýný açmak için kontrol panelinde yer alan Lamba fonksiyon tuþuna basarak fýrýn lambasý açýlabilir. Fonksiyon tuþuna bastýktan sonra fýrýn lambasý 3 dakika boyunca yanmaya devam edecektir. 3 dakika sonrasýnda fýrýn lambasý otomatik olarak sönecektir. Ýstenildiði taktirde Lamba fonksiyon tuþuna tekrar basýlarak fýrýn lambasý söndürülebilir. FIRININ PÝÞÝRME TALÝMATLARI Fýrýn kontrol paneli üzerinde yer alan Saat sembolü tuþuna basýlarak bir fýrýn piþirme fonksiyonu seçilebilir. Saat tuþuna her basýldýðýnda soldan saða doðru bir sýralama içerisinde her bir saat sembolü yanar Ýleri bir zamanda yapabileceðiniz piþirme için ayarlayabileceðiniz çeþitli programlar fýrýnýnýzda mevcuttur. Ayarlama yapabileceðiniz programlar þunlardýr: * Piþirme zamaný. * Piþirme bitiþ zamaný. * Piþirme baþlangýç ve bitiþ saati. * Dakika sayýcý. Uyarý: Tüm piþirme programlarý saat doðru olarak kurulduktan sonra yapýlmalýdýr. Piþirme Süresini Ayarlama: Piþirme zamanýný ayarlamak için kontrol paneli üzerinde bulunana Saat sembolüne bir kez basýnýz. Saat sembolünün ýþýk þiddeti artar ve piþirme zamaný sembolü de birlikte yanar. Bu esnada günlük saati gösteren dijital gösterge sýfýrlanacaktýr. Kontrol paneli üzerinde yer alan ve saat ve dakikayý ayýran bölme iþareti sembolü (:) yanýp sönmeye baþlar. 15

19 Bu esnada piþirme zamaný uzunluðu saat ve dakika olarak girilerek piþirme zamaný ayarlanýr. Saat ayarý yapýldýktan sonra bölme iþareti sabitlenir. Piþirme zamaný ayarlandýktan sonra dijital göstergede tekrar günlük saat gösterilecektir. Gösterilen bu zamanýn piþirme zamaný uzunluðuyla ilgisi yoktur. Bu örnekte; piþirme zamaný 45 dakikaya ayarlanmýþtýr ve piþirme zamaný girildikten sonra saat göstergesinde þimdiki zaman olarak gösterilmiþtir. Piþirme süresi ayarlandýktan sonra dakika sayacý iþlemeye baþlar. Süre dolduðunda fýrýndan alarm sesi duyulur ve piþirme süresinin bittiðini belirtir. Sýcaklýk/fonksiyon bölmesindeki gösterge söner, fýrýn ýsýtýcý elemanlarý kapanýr ve piþirme sonlandýrýlýr. Alarmý durdurmak için herhangi bir tuþa basýnýz. 8 saniye içerisinde yeni piþirme fonksiyonlarý girilmediði takdirde fýrýn otomatik olarak kapanacaktýr. Piþirme Bitiþ Saatini Ayarlama: Piþirme bitiþ saati ayarlanarak piþirime hemen baþlanabilir ve saat kaçta biteceðine dair ayarlama da yapýlabilir. Piþirme bitiþ saati her an, hatta fýrýn herhangi bir piþirme fonksiyonunda baþlatýldýktan sonra bile kullanýlabilir. Piþirme bitiþ saatini ayarlamak için Saat sembolüne iki kez basýnýz. Kontrol panelinde yer alan saat ve dakikayý ayýran bölme iþareti sembolü (:) yanýp sönecektir. Piþirme bitiþ saati bölme iþareti (:) yanýnda yer alan + ve tuþlarý kullanýlarak piþirme bitiþ saati programlanýr ve sistem seçilen bitirme saatini hafýzaya alýr. 16

20 Piþirme bitiþ süresi girildikten sonra bu bölme iþareti sabitlenir. Piþirme bitiþ saati girildikten sonra gösterge günlük saati göstermeye devam edecektir. Örnek olarak þimdiki zaman saat göstergesinde olarak verilmiþtir. Sonrasýnda piþirme bitiþ saati olarak da girilmiþtir. Piþirme bitiþ zamaný ayarlandýktan sonra dakika sayacý iþlemeye baþlar. Piþirme bitiþ saatine gelindiðinde fýrýn alarmý çalar ve yemeðin piþtiði uyarýsý verilir. Fýrýn ýsýtýcý elemanlarý kapanýr ve piþirme sonlanýr. Alarmý durdurmak için herhangi bir tuþa basýlabilir. Yeni piþirme fonksiyonlarý girilmediði durumda fýrýn kendini otomatik olarak kapanacaktýr. Piþirmeyi Ýleri Bir Zamanda Baþlatma ve Durdurma (Piþirmeyi Erteleme): Bu fonksiyon fýrýnýn piþirme iþlemini daha sonra belirlenen bir zamanda baþlatmak için kullanýlýr. Piþirme süresi verilerek ya da bitiþ saatini belirleyerek piþirmeyi ertelemek mümkündür. Bu özelliði kullanmak için piþirme süresi ve piþirme bitiþ saati fonksiyonlarýnýn bir kombinasyonu yapýlýr. Örneðin saat sabah 8:30 dýþarý çýkýp saat 13:00'de eve geleceðinizi ve eve geldiðinizde fýrýna koyduðunuz rostonun piþmiþ olmasýný isteyeceðiniz bir durumda yapýlmasý gerekenler þöyledir: Rostonuzu piþirmek için hazýrlayýn ve fýrýna yerleþtirin. Fýrýný çalýþtýrýn ve uygun piþirme fonksiyonunu seçin ve sýcaklýðý ayarlayýn. Kontrol panelinde yer alan - ve + tuþlarýný kullanarak piþirme zamanýný girin. Örneðimizde piþirme zamaný 2 saat seçilmiþtir. 17

21 Daha sonra Piþirme bitiþ saatini giriniz. Bu durumda fýrýn piþirme süresi dijital göstergede görülen o anki günlük saate eklenerek piþirme bitiþ zamaný belirlenir. Örneðimizde piþirme bitiþ saati fýrýn tarafýndan 10: 30 (8: saat) olarak belirlenecektir. Ancak istenen yemeðin daha sonra piþmesi olduðu için burada Piþirme bitiþ zamaný girilmelidir. Örneðimizde yemeðin saat 13: 00'de hazýr olmasý istendiði için piþirme bitiþ zamaný olarak 13:00 girilmiþtir. Fýrýn bu þekilde ayarlandýktan sonra bekleme (satnd-by) moduna girecek ve fýrýn lambasý sönecektir. Ayarlanan piþirme zamaný baþladýðýnda da fýrýn lambasý otomatik olarak yanmayacaktýr. Buradaki mantýk kullanýcýnýn o an orada bulunmamasý ve bu nedenle fýrýn lambasýnýn yanarak enerji sarfiyatý yapmamasýdýr Ayarlandýðý gibi fýrýn saat 11:00'de piþirmeyi rostoyu piþirmeye baþlayacaktýr (13:00 2 saat ). Saat 13:00'de ise fýrýn kendini otomatik olarak kapatacaktýr. Rosto eve ulaþýldýðýnda piþmiþ olacaktýr. Dakika Sayacýný Ayarlama Dakika sayýcý özelliði, sadece alarm olarak kullanýlabilir. Dakika sayýcý kullanýlmasý fýrýndaki yemeðin piþirilmesi engellenmez veya fýrýn kapatýlmaz. Bu özellik ocak ya da fýrýndaki yemeðinizi kontrol etmenizi hatýrlamanýza yardýmcý olacaktýr. Fýrýn kapalýyken de kullanýlabilir. Fýrýn kapalýyken bu fonksiyonu kullanmak için fýrýn kontrol panelinde bulunan Saat tuþuna basýnýz. Fýrýn çalýþýr durumdayken ise bu fonksiyonu kullanmak için Saat tuþuna arka arkaya 3 kez basýnýz. 18

22 Saat tuþuna bastýktan Dijital saat göstergesinde bulunan bölme sembolü (:) yanýp sönmeye baþlayacaktýr. Sonrasýnda kontrol paneli üzerinde bulunan - ve + tuþlarýna basarak istenilen süre ayarlanabilir. Geri sayým sayacý çalýþmaya baþlar. Fýrýnda piþirilen yemeði hatýrlatmak için ayarlanan süre tamamlandýðýnda alarm çalar ve kontrol panelinde bulunan alarm sembolü yanýp sönmeye baþlar. Alarmý kapatmak için herhangi bir tuþa basýlmasý yeterlidir. Piþirme Zamanýný Ýptal Etme: Ayarlanan piþirme zamanýný iptal etmek için girilen deðer ilk olarak sýfýra getirilmelidir ya da fýrýn kapatýlmalýdýr. GÜVENLÝK (TUÞ KÝLÝDÝ): Fýrýnýn yanlýþlýkla tuþlara dokunularak çalýþtýrýlmasý ya da çalýþan programýn durdurulmasý gibi durumlarý önlemek için tuþ kilidi özelliði kullanýlabilir. Arz edilen herhangi bir zamanda tuþ kilidini aktif hale getirmek ya da kaldýrmak için kontrol paneli üzerinde bulunan AÇMA/KAPAMA tuþuna basýlýr. Tuþ kilidini aktif hale getirmek ya da kaldýrmak için fýrýn çalýþýyorken AÇMA/KAPAMA tuþlarýna 3 saniye boyunca basýnýz. 19

23 Tuþ Kilidi Aktifleþtirme: Tuþ kilidi aktif olduðu durumda kontrol panelinde kapalý kýrmýzý kilit sembolü yanmaya baþlar. Tuþ kilidi aktif haldeyken fýrýnýn tuþlarýna dokunulmasý durumunda fýrýn ayarlarýnda her hangi bir deðiþiklik olmaz ve fýrýn ayarlanan eski programda çalýþmaya devam eder. Tuþ Kilidini Kaldýrma: Tuþ kilidi kaldýrýldýðý durumda kontrol panelinde açýk beyaz kilit sembolü yanmaya baþlar. 20

24 CÝHAZIN TEMÝZLÝK VE BAKIMI GENEL TEMÝZLÝK *Herhangi bir temizlik iþleminden önce cihazýn fiþini prizden çekin ya da cihaz üzerindeki açma kapama düðmesini kapalý duruma getirerek fýrýnýn elektrik temasýný kesiniz. *Temizlemeye baþlamadan önce cihazýn soðumasýný bekleyiniz. *Paslanmaz çelik yüzeyleri, piyasadan temin edebileceðiniz özel paslanmaz çelik temizleyici sprey veya sývýlarý kullanarak temizleyiniz. *Ürününüzü temizlerken kullanacaðýnýz temizlik malzemelerinin emaye veya boyalý yüzeyleri çizebilecek tanecikler içermemesine dikkat ediniz. *Kontrol paneli ve düðmeleri temizlerken iþaretlerin silinmemesi için aþýndýrýcý tanecikler içeren sývý temizleyicileri ve telli bulaþýk süngeri kullanmayýnýz. *Fýrýný çamaþýr suyu, kezzap gibi maddelerle temizlemeyiniz. *Bazý modellerde düðmeler çýkmaz tip olduðu için, kontrol panosundan çýkarmaya çalýþmayýnýz. *Fýrýn temizliðinde asla aþýndýrýcý (ovma teli, temizlik tozu, fýrýn spreyi, aþýndýrýcý sert sünger),asit (çamaþýr suyu) veya klor içeren temizleme malzemeleri kullanmayýnýz. *Emaye,boyalý ve paslanmaz çelik yüzeylerde aþýndýrýcý ve asitli lekeler (limon suyu,sirke vb.) Býrakmayýnýz. FIRININ ÝÇ KISMI *Fýrýnýnýzý her kullanýmdan sonra temizlemeye özen gösteriniz. *Fýrýnýn içindeki emaye yüzeyin temizlenmesi için en uygun zaman fýrýn ýlýk olduðu zamandýr. *Tepsileri ve ýzgarayý çýkarýnýz.ýç Kýsmýný sabunlu ýlýk suyla ýslatýlmýþ bir bezle silerek temizleyiniz. Daha sonra ýslak bir bezle ile bir kez daha silip,kurulayýnýz. *Zýmpara, çelik yünü veya çamaþýr suyu gibi yýpratýcý maddeleri kullanmayýnýz. Aksi halde fýrýnýn emaye kýsmý zarar görebilir. *Fýrýnýn belli aralýklarla uygun bir fýrýn temizlik maddesiyle tam anlamýyla temizleyiniz. *Ýnatçý lekeler olmasý halinde paslanmaz çelik için kullanýlan temizlik maddeleri veya bir miktar sirke kullanabilirsiniz. *Bu tür sývýlarýn býraktýðý lekeler, fýrýnýn parlaklýðýna zarar verir ancak hiç bir þekilde performansýný etkilemez. FIRIN YAN TEL RAFLARIN ÇIKARILMASI Tepsinin ve tel ýzgaranýn yerleþtirildiði yan tel raflarý kolayca çýkarýp temizlemek mümkün.bu tel raflarý fýrýn içi yan duvarlardan çýkarmak için aþaðýdaki resimde gösterildiði gibi iþlem yapýnýz. Þekil 4:Tel Raflarýn Çýkarýlmasý 21

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 37 ÖN PANEL... 63 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Teknik veriler KOC numarasý 18127 Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Akým Minimum kablo kesýti 1,5 mm 2 beslemesi iki kablolu kutupsuz düsük (zayif) voltaj baðlantýsý ile UBA-4000 Oda kumandasý

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good Türkçe 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.karcher.com

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu

Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu 17011 WWL LPG / NG 4 Gözü Gazlı (Lüx) Setüstü Ocak - Emaye - FFD 17021 WWL LPG / NG 3 Gözü Gazlı 1 Gözü Elektrikli (Lüx) Setüstü Ocak - Emaye - FFD 17031 XXL LPG / NG 4 Gözü

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 135 A BF 150 A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...15 Bakým...75 Depolama...102 Arýza Bulma...105

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL...

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL... TÜRKÇE ÝÇÝNDEKÝLER. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI....... KABLONUN BAÐLANMASI... 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 3-. Parçalarýn isimleri ve iþlevleri... 3 3-. Kumanda paneli ekran kontrastýnýn ayarlanmasý...

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B. R410A Split Series

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B. R410A Split Series English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Deutsch Installation manual Installationsanleitung Manuel d installation Montagehandleiding Manual de instalación Manuale d installazione

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

Camlı Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu

Camlı Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu Camlı Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu 17062 LPG 4 Gözü Gazlı Camlı Setüstü Ocak - FFD - LPG 17062 L LPG 4 Gözü Gazlı Camlı (Lüx) Setüstü Ocak - FFD - LPG 17062 NG 4 Gözü Gazlı Camlı Setüstü Ocak - FFD -

Detaylı

STAR 2. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

STAR 2. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 2 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR2 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 2 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu, STAR2

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

Kullaným. ThermoLazer Yol Kaplama Ýþaretleme S553istemi 3A0048C TUR

Kullaným. ThermoLazer Yol Kaplama Ýþaretleme S553istemi 3A0048C TUR Kullaným ThermoLazer Yol Kaplama Ýþaretleme S553istemi US Patent No. D619,625 S 3A0048C TUR - Termoplastik trafik iþaretleme bileþen malzemelerinin profesyonel uygulamasý için (þaplamayla ayný anda uygulanan

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu, ALLFETT Mekanik

Detaylı