FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238"

Transkript

1 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE)

2 DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz. Bu kýlavuz ürününüzün güvenli kurulumu, kullanýmý ve bakýmý hakkýnda önemli bilgiler ve cihazýnýzdan en yararlý biçimde faydalanmanýz için gerekli uyarýlar içermektedir. Bu kýlavuzu ilerde gerekli olduðunda kullanmak üzere güvenli ve kolay ulaþýlabilir bir yerde saklayýnýz. Üretici, bu kitapçýðýn çeviri ya da basýmýndan kaynaklanan, cihazýn hatalý kullanýmýndan doðacak, insana, çevresine veya diðer malzemelere gelecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

3 ÝÇÝNDEKÝLER Güvenlik ile Ýlgili Önemli Bilgiler...1 Fýrýn Teknik Özellikleri...2 Cihazýn Kurulumu...3 Fýrýnýn Enerji Verimliliði...7 Fýrýnýn Tanýmlanmasý...7 Ürün Özellikleri...8 Piþirme Talimatlarý...10 Cihazýn Temizlik ve Bakýmý...21 Nakliye Ýle Ýlgili Bilgiler...23 Yetkili Servisi Çaðýrmadan Önce Yapýlmasý Gereken Ýþlemler...23 Müþteri Servis ve Garanti...24 Silverline Yetkili Servisleri...25

4 GÜVENLÝK ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ BÝLGÝLER ÇOCUK GÜVENLÝÐÝ *Küçük çocuklarýn fýrýnla, kontrol düðmeleriyle veya fýrýnýn yakýnýnda oynamasýna KESÝNLÝKLE izin vermeyin. *Fýrýn, çalýþtýðý esnada özellikle tutulabilen parçalarý ve ön taraftaki cam paneli ýsýnan bir üründür. Bu nedenle çocuklarýn fýrýnýn çalýþtýðý ortamlarda KESÝNLÝKLE uzak tutulmasý gereklidir. *Naylon ve strafor gibi ambalaj malzemelerini güvenlik nedeniyle çoçuklarýn ulaþabilecekleri yerlerden uzak tutun,aksi halde tehlikeli olabilir. KURULUM ÖNCESÝ VE KURULUM UYARILARI *Ürününüzü kullanmadan önce ambalaj malzemelerinin tümünü çýkardýðýnýzdan emin olunuz. *Bu ürün yemek piþirmek dýþýnda baþka bir amaçla kullanýlmamalýdýr. Baþka her hangi bir maksatla kullanýmý (Örnek; Bulunduðu odayý ýsýtmak) tehlikeli ve uygunsuzdur. Fýrýnýn uygunsuz, yanlýþ veya elveriþsiz kullanýmý sonucu insanlara, hayvanlara veya eþyalara gelebilecek zararlardan firmamýz sorumlu tutulamaz. *Fýrýný ilk çalýþtýrdýðýnýzda fýrýnýnýzda yalýtým malzemeleri ve ýsýtýcý elemanlarýndan kaynaklanan bir defaya mahsus koku ortaya çýkabilir. Eðer böyle bir durum meydana gelirse, fýrýna yemek koymadan önce fýrýný çalýþtýrýp kokunun yok olmasýný bekleyiniz. Fýrýn içini nemli bir bezle temizleyiniz. *Kullaným sýrasýnda fýrýn aþýrý ýsýnacaðýndan, fýrýn içindeki ýsýtma elemanlarýna temas etmekten kaçýnýnýz. Fýrýn yüzeyi ýzgara fonksiyonu esnasýnda çok ýsýnabilir dikkatli olunuz. *Kesinlikle fýrýnýn tabanýnda piþirme veya kýzartma yapmayýnýz. *Fýrýnýn alt kýsmýný alüminyum folyo ile örtmeyiniz. *Firmamýz, fýrýnýn tehlikeli ve uygunsuz kullanýmýndan kaynaklanabilecek hasarlardan kesinlikle sorumlu tutulamaz. *Her elektrikli donanýmý kullanýrken uyulmasý gereken bazý kurallar vardýr. *Ürünü taþýrken, temizlerken veya fýrýna bakým yaparken fiþini elektrik prizinden çýkarýnýz. *Hiçbir zaman fiþi prizden kablosunu çekerek çýkarmaya çalýþmayýnýz. *Elleriniz veya ayaklarýnýz ýslak veya nemli ise kesinlikle ürüne dokunmayýnýz. *Ürünü yalýnayak olarak kullanmayýnýz. *Çocuklarýn veya eriþken olmayanlarýn yanlarýnda bir gözetici olmadan ürünü kullanmasýna izin vermeyiniz. *Ýhmal durumunda menteþesinden çýkmýþ olursa fýrýnýn kapaðý ellerinize zarar verebilir. *Fýrýn bozulur veya düzgün çalýþmazsa, kapatýp fiþten çýkarýnýz ve kurcalamayýnýz. *Bütün bakým ve onarýmlar sadece yetkili servis tarafýndan yapýlmalý ve sadece orjinal yedek parça kullanýlmalýdýr. Yukarýdaki herhangi bir uyarý dikkate alýnmadýðýnda fýrýnýnýzda hasar meydana gelebilir. *Fýrýný kullanmadýðýnýz durumlarda, bütün fonksiyonlarýn KAPALI konumda olduðundan emin olunuz. *Fýrýnýn içerisinden tepsiyi çýkarýrken daima fýrýn eldiveni kullanýnýz. *Fýrýn temizliði ve güvenliðiniz için daima fýrýný temiz tutunuz. Fýrýn içinde kullaným sonrasý kalan yaðlar zamanla fýrýnýn yüzeyine zarar verebilir. *Firmamýz, bu uyarýlara uyulmamasýndan dolayý insanlara, hayvanlara veya eþyalara gelebilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. 1

5 ÖNEMLÝ: Ön kapaktaki fýrýn tutamaðýný fýrýný taþýmak veya ambalajýndan çýkartmak için kullanmayýnýz. ÇEVRESEL UYARI: Cihazýn kurulumdan sonra ambalaj malzemelerini lütfen güvenlik ve çevre koþullarýna gereken önemi göstererek çöpe atýnýz. Atýk ambalajlarýn yeniden kullanýmý için özelliklerine göre (folyo, karton, strafor) ilgili geri dönüþüm kutularýna atýnýz. Herhangi bir elektrikli donanýmý çöpe atarken kablosunu keserek kullanýlmaz hale getiriniz. FIRININ TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ Fýrýn, monofaze V ~ 50Hz elektrikle çalýþmak üzere tasarlanmýþtýr. Kurulumdan önce lütfen fýrýnýn ön alt tarafýna yerleþtirilmiþ olan sicil etiketini dikkatlice okuyunuz. Silverline Model Adý SLV 238 Üst Isýtýcý Alt Isýtýcý Izgara Isýtýcý Turbo Isýtýcý Turbo Motor Soðutma Faný Fýrýn Lambasý Alt Isýtýcý+Lamba Alt ýsýtýcý+üst Izgara+Lamba Turbo Fan+Lamba Turbo Fan+Alt ýsýtýcý+lamba Alt Isýtýcý+Üst Isýtýcý+Turbo Fan+Lamba Fýrýn Dýþ Ölçüleri (GxDxY) Montaj Kabin Ölçüleri (GxDxY) Fýrýn Ýç Hacmi Net Aðýrlýk (Kg) 1000 W 1100 W 2200 W 2300 W 30 W 10 W 25 W 1125 W 2125 W 2325 W 3425 W 4425 W 594x556x594 mm 560x560x595 mm 58 Lt 32 Brüt Aðýrlýk (Kg) 35 Voltaj V ~ 50Hz Azami Güç 3,5 kw 2

6 CÝHAZIN KURULUMU Kurulum, talimatlara göre yetkili bir teknisyen tarafýndan yapýlmalýdýr. Firmamýz, yanlýþ kurulumdan dolayý insanlara, hayvanlara veya eþyalara gelebilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. MONTAJ UYARILARI *Ankastre fýrýnýn düzgün çalýþabilmesi için montajýnýn yapýlacaðý kabin veya dolabýn ölçüleri, malzemesinin doðru olmasý ve sýcaklýk artýþýna dayanýklý olmasý gerekmektedir. Lütfen Þekil1 de gösterilen ölçülere göre montaj yapýnýz. *Fýrýnýn monte edildiði mobilya duvarlarý ýsýya dayanýklý olmalýdýr. Özellikle yan duvarlar kaplamalý suntadan yapýldýysa, kaplamanýn 120 C ye dayanýklý olmasý gerekmektedir. Bu ýsýya dayanýklý olmayan plastik veya yapýþkan kaplama deforme olup hasar görebilir. *Güvenlik açýsýndan, montaj tamamlandýktan sonra fýrýnýn elektrik parçalarý ile direk temasýnýn önlenmesi gerekmektedir. *Ýzolasyon ve koruma saðlayan parçalarýn, herhangi bir alet kullanýlarak çýkarýlmayacak þekilde takýlmasý gerekmektedir. *Daha etkili bir hava dolaþýmý saðlamak için fýrýn, Þekil.1 deki gibi monte edilmelidir. *Fýrýnýn monte edildiði mutfak ünitesinde arkadan en az 70mm bir boþluk býrakýlmasý tavsiye edilmektedir. *Fýrýn yerleþtirilirken fýrýn altýna aðýrlýðýný taþýyacak düzeyde bir destek konmalýdýr. *Daha etkili bir hava dolaþýmý saðlamak için mutfak ünitesindeki kabinin arka bölmesi çýkarýlmalýdýr. *Fýrýnýnýzý hazýr hale getirebilmeniz için önce kurulacaðý yeri ve elektrik tesisatýný yaptýrýnýz. Daha sonra en yakýn Silverline Yetkili Servisi ni çaðýrýnýz. *Cihazý, buzdolabý veya derin dondurucu yakýnýna kurmanýz tavsiye edilmez, aksi halde yayýlan ýsý nedeniyle adý geçen cihazlarýn performansý olumsuz yönde etkilenecektir. Þekil 1:Fýrýn ve Montaj Kabin Ölçüleri 3

7 FIRININ KABÝNE MONTAJI *Cihazý, gömme kabinine merkezleyerek yerleþtiriniz. *Fýrýn kapaðýný açýn ve fýrýný, gövdesinin yanlarýnda bulunan deliklere hizalayarak mutfak tezgahýna dört aðaç vidasýyla monte ediniz. *Fýrýn, tercihe göre yüksekte bir dolap içerisine veya tezgah altýna monte adilebilir. *Fýrýnýn üzerindeki tezgaha elektrikli ankastre bir ocak monte edildiðinde, güvenlik ve ihtiyaç olduðunda fýrýnýn bu ocaktan sökülebilmesini kolaylaþtýrmak için ocakla fýrýn elektrik kablolarýnýn birbirinden ayrý olmasý gerekmektedir. ELEKTRÝK BAÐLANTISI *Cihaz yürürlükte olan yasalara ve kurallara uygun olarak ve sadece yetkili elektrik teknisyeni tarafýndan ana elektrik þebekesine baðlanmalýdýr. *Ana þebekeden gelen gücün cihazýn ön alt tarafýna yerleþtirilmiþ olan anma etiketinde belirtilen gücü karþýlayacaðýndan emin olunuz. *Evinizdeki sigortanýn akým deðeri 16 amperden az ise ehliyetli bir elektrikçiye 16 amperlik bir sigorta baðlayýnýz. UYARI:Cihazýn mutlaka topraklanmasý gerekmektedir. *Fýrýnýnýzýn þebeke kordonuna topraklý fiþ monte edilmiþtir. Bu fiþin mutlaka topraklý bir hat ile kullanýlmasý gerekmektedir. Topraklama tesisatýný ehliyetli bir elektrikçiye yaptýrýnýz. Cihazýn elektriðe baðlanmasýndan önce: 1)Fýrýný elektrik baðlantýsý için kullanýlan prize veya çift kutuplu anahtara kolay eriþebilmeyi saðlayacak þekilde konumlandýrýnýz. 2)Elektrik kablosunu sýcak yüzeylere deðecek þekilde yerleþtirmeyiniz ve fýrýn kapaðýna sýkýþtýrmayýnýz. 3)Elektrik kablosu hasar gördüðünde, bulunduðunuz yerdeki en yakýn yetkili servise baþvurunuz. Yetkili servisin ayný ebatta plastik yalýtýmlý ve ocaðýn ihtiyaç duyduðu elektrik akýmýna dayanabilecek yeni kabloyla deðiþimi yapmasýný saðlayýnýz. *Cihaz elektrik tesisatýna doðrudan baðlanacaksa, cihazla elektrik tesisatý arasýna temas noktalarý arasýndaki mesafe en az 3mm olan ve geçerli olan yasalara uygun olarak istenen yükü taþýmaya uygun tipte çift kutuplu bir þalter monte edilmelidir. Topraklama teli çift kutuplu þalter tarafýndan kesilmemelidir. *Adaptörlerin, çoklu prizlerin veya uzatma kablolarýnýn kullanýlmasý tavsiye edilmemektedir. Mutlaka kullanýlmasý gerekiyorsa geçerli olan emniyet yasalarýna uygun olarak adaptör veya uzatma kablosu kullanýlabilir. Ancak, kesinlikle adaptör için belirtilen maksimum akým kapasitesini ve maksimum gücü aþmayýnýz. *Baðlantý iþlemi bittikten sonra ýsýtma elemanlarýný 3 dakika kadar test ediniz. *Cihazýn elektrik güvenliði sadece elveriþli kaynaða, kurallara göre topraklanarak doðru þekilde baðlandýðýnda garantilidir. Firmamýz, cihazýn doðru þekilde topraklanmamasýndan kaynaklý insanlara, hayvanlara veya eþyalara gelebilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. L N Þekil 2:Fýrýn Elektrik Fiþ Baðlantýsý 4

8 CÝHAZ ÝLK KURULDUÐUNDA: 1. Sýcaklýk Ayarý ný maksimum seviyeye ayarlayýnýz.(250 C MAX) 2.Fonksiyon düðmesini Alt ve Üst Izgara (ve varsa + Fan konumuna getiriniz.) 3.Fýrýný bu þekilde boþ olarak 30 dakika çalýþtýrýnýz. 4.Hava dolaþýmý için cam açýnýz. *Bu süre içerisinde, fýrýnýnýzda yalýtým malzemeleri ve ýsýtýcý elemanlarýndan kaynaklanan bir defaya mahsus bir koku ve duman ortaya çýkabilir. Eðer böyle bir durum meydana gelirse,fýrýna yemek koymadan önce sadece kokunun ve dumanýn yok olmasýný bekleyiniz. *Bu iþlemler bittiðinde fýrýnýn içerisini, hafif ýslak sabunlu yumuþak bir bezle temizleyiniz. ÞEKÝL 3 ÖNEMLÝ:Fýrýn kapaðýný açmak için, daima tutacaðý orta kýsmýndan kavrayýnýz(þekil 3). UYARI: Fýrýnýn ilk kullanýmýndan önce tepsi, ýzgara gibi parçalarýný dikkatlice yýkayýnýz. 5

9 SÜRGÜLÜ RAFLARIN KURULUMU 6

10 FIRININ ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ -Elektrik enerjisi kullanýmýnda verimliliði yüksek ve ýsý yalýtýmý olan fýrýnlar tercih edilmelidir. -Yiyecekler piþerken fýrýn kapaðýný sýk sýk açmak her seferinde soðuk havanýn fýrýn içerisine girmesine, dolayýsýyla da enerji kaybýna neden olmaktadýr. Bu nedenle fýrýn kapaðý gereðinden fazla açýlmamalýdýr. -Fýrýnda, bir yerine birden fazla yemek piþirilmeye çalýþýlmalýdýr. Düþük sýcaklýkta piþeni deðerlerinden önce çýkarýp, fýrýnýn sýcaklýðýný deðiþtirmeden daha az enerji harcanmalýdýr. -Fýrýnda yapýlan yemek sonrasýnda kalan artýk ýsý bir sonraki yiyecek için de kullanýlmalýdýr. Bu þekilde enerji tasarrufu yapýlmýþ olunur. -Fýrýnda ön ýsýtma kýsa süre için (en fazla 10 dakika) yapýlmalýdýr. -Donmuþ bir yiyeceðin fýrýnda piþirmeden önce çözülmesi saðlanmalýdýr. -Fýrýnlarýn çevresinde kolayca tutuþabilen yanýcý, parlayýcý maddeler bulundurulmamalýdýr. -Fýrýnlar yanýcý ortamlardan uzak yerlere monte edilmelidir. -Fýrýnlar, kapaklarý piþirme süresinden birkaç dakika önce kapatýlmasý durumunda mevcut sýcaklýkta daha az enerji harcayarak piþirme devam eder. FIRININ TANIMLANMASI 1)Kontrol Paneli 2)Fýrýn üst rezistans 3)Lamba 4)Turbo Fan 5)Tel Izgara 6)Tepsi 7)Fýrýn alt rezistans (Sac arkasýnda) 8)Ürün Anma Etiketi 9)Fýrýn Camý 10)Ön Kapak 11)Tutamak 7

11 ÜRÜN ÖZELLÝKLERÝ FIRIN GENEL ÖZELLÝKLERÝ SLV 238 model fýrýnýn tüm fonksiyonlarý sürekli sýcaklýk kontrolü de yapan elektronik devre kartý aracýlýðýyla kontrol edilmektedir. Kontrol paneli dokunmatik özelliðe sahiptir. Fýrýný çalýþtýrmak istediðiniz komutlarý, dokunmatik ekran özelliði sayesinde ekrana hafifçe dokunarak verebilirsiniz. Fýrýn Kontrol Paneli Genel Görünüþü: 8

12 Gösterge (Demo) Modu: Fýrýn elektriðe ilk baðlandýðýnda ve daha sonrasýnda fiþi çekip taktýðýnýzda veya herhangi bir elektrik kesintisi sonrasýnda, fýrýn gösterge modunda çalýþmaya baþlayacaktýr. Bu modun amacý fýrýnýn son çalýþtýrýlmasý esnasýnda kaydedilmiþ olan komutlarýn kaybolmamasý ve kullanýcý için kolaylýk yaratýlmasýdýr. Fýrýn bu modayken, fýrýnýn ýsýtýcý elemanlarý çalýþmadýðýndan, fýrýn aslýnda AKTÝF DEÐÝLDÝR. Kontrol paneli de ayný þekilde aktif olmadýðýndan verilen hiçbir komutu yerine getirmeyecektir. Gösterge Modunu sona erdirmek için fýrýn kontrol panelindeki Lamba fonksiyonu tuþuna 5 saniye boyunca basýnýz. Kontrol paneli standart iþlem moduna geçecek ve fýrýn çalýþmaya hazýr hale gelecektir. Saatin Ayarlanmasý: Günün saat ayarý fýrýn kapalý iken yapýlýr, fýrýn çalýþýr durumdayken yapýlmaz.fýrýnýn elektrik baðlantýsý saðlandýðýnda, iki uzun sinyal sesi duyulur. Fýrýn zaman ayarýný yapmak için kontrol paneli üzerinde bulunan Saat fonksiyonu tuþuna 5 saniye buyunca basýnýz. Aktive edilen her komut sonrasýnda bir sinyal sesi duyulur. Fýrýnýn saat ayarýnýn yapýlabilmesi için kontrol paneli üzerinde bulunan + ve - sembolleri kullanýlýr. Saat ayarý yapýlýrken saat ve dakikayý ayýran bölme iþareti sembolü (:) yanýp söner. Saat ayarý yapýldýktan sonra ise bu bölme iþareti sabitlenir. 9

13 Fýrýnýn Çalýþtýrýlmasý: Fýrýn, kontrol paneli üzerinde yer alan AÇMA/KAPAMA (On/Off) sembolüne basýlarak çalýþtýrýlýr. Fýrýn açýldýðýnda kontrol paneli aktif hale gelir ve arka planda yer alan tüm sembol göstergeleri belirgin hale gelir. Fýrýn çalýþtýrýldýktan sonra 8 saniye boyunca herhangi bir piþirme fonksiyonun seçilmesi için bekler. 8 saniye sonrasýnda herhangi bir piþirme fonksiyonu seçilmemiþse, fýrýn kendini kazara çalýþtýrýlmýþ olarak algýlar ve güvenlik amacýyla kendi kendini otomatik olarak kapatýr. Piþirme Fonksiyonlarý Kontrol panelinde toplamda 11 adet piþirme fonksiyonu mevcuttur. Her bir piþirme fonksiyonu için kullanýlabilecek belli sýcaklýk aralýklarý bulunmaktadýr. Bu sýcaklýk aralýklarý yapýlan testler ve geleneksel piþirme alýþkanlýklarý dikkate alýnarak oluþturulmuþ olup kiþisel tercihlere göre deðiþtirilebilirler. 11 adet piþirme programý dýþýnda 1 adet Lamba fonksiyonu ve 2 adet de özel fonksiyon bulunmaktadýr. Fýrýn Lambasý: Fýrýn içi aydýnlatma saðlayan lambadýr. Fýrýn Lamba tuþuna basýlýp lamba yakýldýðýnda ýsýtýcý ve turbo fan çalýþmaz. Fýrýn çalýþmaya baþladýktan bir süre sonra fýrýn lambasý söner. Klasik Piþirme: Klasik piþirmede alt ve üst ýsýtýcý birlikte devreye girer. Isý hem üstten hem de alttan gelecektir. Hemen her türlü yemeði piþirmeye uygundur C arasýnda piþirilecek her türlü sebze ve et yemekleri, kýzartmalar ve hamur iþleri için kullanýlabilir. Üst Piþirme: Sadece üst ýsýtýcý devreye girer. Yemeklerin üst kýsýmlarýný piþirmek veya kýzartmak için kullanýlabilir. Isý sadece üst kýsýmdan geldiðinden özellikle sebze yemekleri ve lazanya benzeri yemekler için tavsiye edilebilir. Alt Piþirme: Sadece alt ýsýtýcý devreye girer ve ýsý sadece alttan yayýlýr. Daha önce yapýlmýþ yemekleri ýsýtmak, düþük ýsýlarda yemek piþirmek, hamur kabartmak, yemeði bir süre sýcak tutmak ve kavanozlarý sterilize etmek için kullanýlabilir. 10

14 Orta Izgara: Küçük porsiyon yiyecekleri ýzgara yapmak ve kýzartmak için kullanýlýr. Sosis ve pirzola gibi az-orta kalýnlýktaki etlerin piþirilmesi için uygundur. Etleri direk tel ýzgara üzerine koyup altýna yað tepsisini yerleþtirerek ýzgara yapýnýz. Tam Izgara: Çift üst ýsýtma elemaný devreye girer. Özellikle büyük et porsiyonlarýnýn ýzgarasýnda kullanýlýr. Etin direk ýzgara teli üzerine alta da yað tepsisinin konmasý tavsiye edilir. Fan Destekli Izgara: Çift üst ýsýtma elamaný ve fan ayný anda devreye girer. Büyük porsiyonlardaki kalýn et parçalarýnýn daha hýzlý ýzgara yapýlmasýnda kullanýlýr. Fanlý Alt ve Üst Isýtma: Alt ýsýtýcý, üst ýsýtýcý ve fan bir arada devreye girer. Bu program geleneksel piþirmeye kýyasla zaman kazandýrýr ve yiyeceðin alt ve üstün eþit oranda piþmesini ve kýzarmasýný saðlar. Ýçi yumuþak dýþý kýzarmýþ ve kýtýr olmasý gereken yiyecekler için kullanýlýr. Turbo Isýtýcý: Fan ve çevresindeki ýsýtýcý devreye girer. Bu program ayný zamanda birden fazla yiyeceðin koku ve lezzetlerini birbirine karýþtýrmadan piþirilmesini saðlar. Alt Isýtýcý + Turbo Isýtýcý: Alt ve turbo ýsýtýcýlar ayný anda devreye girer. Buz Çözme: Herhangi bir ýsýtýcý çalýþmadan sadece fan devreye girer. Bu fan donmuþ gýdanýn buzlarýný birkaç dakikada yiyeceðin besin deðerini deðiþtirmeden eritir. Tam Izgara + Alt Isýtýcý: Bu fonksiyon daha hýzlý ve daha fazla yüzeyde ýzgara yapmak için kullanýlýr. Izgara yapmak için yiyecekleri ýzgaraya, ýzgarayý da en alt seviyedeki rafa yerleþtirin Boost : Fýrýn içi sýcaklýðý istenen düzeye hýzlý bir biçimde getirmeye yarayan fonksiyondur. CLEAN (Kendi Kendini Temizleme): Ýç haznede katalitik paneller sayesinde piþirimden sonra yüksek sýcaklýkta yaðlarý kurutarak iç hazneyi temizlemeye yarar. 11

15 Aþaðýdaki tabloda belirli yiyecek gruplarý için örnek piþirme süreleri ve kullanýlmasý önerilen sýcaklýk deðerleri yer almaktadýr. Piþirmeye Baþlamadan Önce Son Birkaç Adým Kontrol sisteminin kolaylýðý ve daha önceden ayarlý olan sýcaklýk dereceleri sayesinde fýrýnýnýzýn kullanýmý oldukça kolaydýr. Piþirmeye baþlamadan önce yapýlmasý gereken sadece iki adým bulunmaktadýr: Fýrýnýn açýlmasý (açma/kapama düðmesi ile) ve hazýrlayacaðýnýz yemeðe uygun olan piþirme fonksiyonunun seçilmesi (istenilen fonksiyon tuþuna dokunarak). UYARI: Eðer fýrýn çalýþtýrýldýktan sonra 8 saniye için bir piþirme programý seçilmezse fýrýn otomatik olarak kendi kendini kapatacaktýr. Fýrýn çalýþtýrýlýp piþirme fonksiyonu seçildiðinde fýrýn otomatik olarak tanýmlanmýþ olan sýcaklýk deðerinde çalýþacaktýr. Önceden tanýmlanmýþ olan bu sýcaklýk deðerini isteðiniz doðrultusunda deðiþtirmek mümkündür (+ ve tuþlarý ile). Eðer önceden tanýmlanmýþ olan sýcaklýk deðeri sizin için uygunsa ve deðiþiklik yapmazsanýz fýrýn 1-2 saniye içinde kendiliðinden çalýþmaya baþlayacaktýr. 12

16 Sýcaklýk Derecesi Ayarlama: Sýcaklýk derecesini deðiþtirmek için Sýcaklýk derecesi göstergesi yanýnda yer alan + ve tuþlarý kullanýlýr. Fýrýnda yer alan sýcaklýk derecesi aralýðý C'dir. Fýrýn istenilen sýcaklýða ulaþmak için ýsýnýrken Santigrat derece sembolü ( C) yanýp söner. Ýstenilen sýcaklýða ulaþýldýðýnda Santigrat derece sembolü ( C) sabitlenir ve istenilen sýcaklýða ulaþýldýðýna dair bir sinyal sesi duyulur. Artýk Isý: Fýrýn çalýþýrken yapýsý gereði ýsýyý içinde depolar. Fýrýnýn izolasyon sistemi sonucunda bu ýsý mutfaða daðýlmadan fýrýnýn içinde tutulur. Artýk ýsý terimi fýrýn çalýþýrken içinde toplanan ýsýyý ifade eder. Piþirme iþlemi bitip fýrýn kapatýldýktan sonra gösterge, içerideki artýk ýsýdan oluþan sýcaklýk 50 C'ye ininceye kadar çalýþýr ve içerideki sýcaklýðý gösterir. Fýrýndaki artýk ýsý, yemekleri yeniden ýsýtmak veya piþirilmesi tamamlanan yemeðin sýcak tutulmasý için kullanýlabilir. 13

17 Özel Fonksiyonlar Hýzlý Isýtma (BOOST) Fonksiyonu: Bu fonksiyon, bir piþirme fonksiyonu seçilip baþlatýldýktan sonra fýrýnýn istenilen sýcaklýða hýzlý bir þekilde ulaþmasýný saðlar. Bu fonksiyonu aktive etmek için öncelikle bir piþirme fonksiyonu seçiniz ve ardýndan BOOST tuþuna basýnýz. Ýstenildiði zaman Hýzlý Isýtma (Boost) Fonksiyonunu durdurmak veya piþirme fonksiyonunu deðiþtirmek mümkündür. Kolay Temizleme (CLEAN) Fonksiyonu: Bu fonksiyon fýrýnýn diðer fonksiyonlarý çalýþmýyorken çalýþtýrýlabilir. Kolay temizleme fonksiyonu çalýþýrken,(clean) tuþu kýrmýzý renkte yanýp söner.bu fonksiyonun çalýþmasý bitene kadar fýrýn durdurulmamalýdýr. Kolay Temizleme (Clean) fonksiyonun doðru bir þekilde kullanýmý kendi kendini temizleyebilen yan panellerin kullanýmýna baðlýdýr. Fýrýnýn katalitik yan panelleri çok küçük gözeneklere sahip özel bir emaye ile kaplýdýr. Bu fonksiyon çalýþtýrýldýðýnda katalitik oksitlenme prosesi çalýþtýrýlýr ve böylece fýrýn duvarlarýnda birikmiþ olan yað ve kirler kurutulup temizlenmektedir. Bu fonksiyonu çalýþtýrmadan önce herhangi bir piþirme fonksiyonunun seçilmediðine emin olunuz. Fonksiyonu çalýþtýrmak için öncelikle fýrýnýný çalýþtýrýnýz (AÇMA/KAPAMA tuþu ile) ve CLEAN fonksiyon tuþuna 5 saniye boyunca basýnýz. Kolay temizlime fonksiyonu çalýþtýrýldýðýnda fýrýn 250 C'e ulaþacak ve 1 saat boyunca bu sýcaklýkta kalacaktýr. UYARI: Bu fonksiyonun amacý yüksek sýcaklýkta yan panellerde biriken yað ve kiri kurutup temizlemektir. Bu nedenle bu fonksiyonu yemek piþirmek için kullanmayýnýz ve bu fonksiyon seçildiðinde fýrýna yemek koymayýnýz. Bu fonksiyon çalýþýyorken fýrýn lambasý kullanýlabilir. Ýstenilen herhangi bir zamanda fýrýn lambasý açýlýp kapatýlabilir. Kolay temizleme fonksiyonunu 30 kez kullandýktan sonra, fýrýn katalitik yan panellerinin deðiþtirilmesi tavsiye edilmektedir. Katalitik yan paneller belirli bir sýklýkta nemli bir bezle silinmelidir. Fýrýnýnýz için yeni katalitik yan panelleri sadece yetkili servislerden temin ediniz. 14

18 Fýrýn Lambasý Kontrolü: Fýrýn lambasý tüm piþirme fonksiyonlarý seçiliyken kullanýlabilir. Fýrýn lambasý kontrolü diðer fonksiyonlardan ayrýdýr ve istenildiði zaman fýrýn lambasý açýlýp kapatýlabilir. Herhangi bir piþirme fonksiyonu seçildiðinde fýrýn, gerekli sýcaklýk derecesine ulaþana kadar yanar. Fýrýn istenilen sýcaklýða eriþtiðinde fýrýn lambasý 3 dakika daha yanmaya devam eder. 3 dakika sonunda enerji tasarrufu saðlamak amacýyla fýrýn lambasý söner. Piþmekte olan yemeði kontrol etmek amacýyla fýrýn lambasýný açmak için kontrol panelinde yer alan Lamba fonksiyon tuþuna basarak fýrýn lambasý açýlabilir. Fonksiyon tuþuna bastýktan sonra fýrýn lambasý 3 dakika boyunca yanmaya devam edecektir. 3 dakika sonrasýnda fýrýn lambasý otomatik olarak sönecektir. Ýstenildiði taktirde Lamba fonksiyon tuþuna tekrar basýlarak fýrýn lambasý söndürülebilir. FIRININ PÝÞÝRME TALÝMATLARI Fýrýn kontrol paneli üzerinde yer alan Saat sembolü tuþuna basýlarak bir fýrýn piþirme fonksiyonu seçilebilir. Saat tuþuna her basýldýðýnda soldan saða doðru bir sýralama içerisinde her bir saat sembolü yanar Ýleri bir zamanda yapabileceðiniz piþirme için ayarlayabileceðiniz çeþitli programlar fýrýnýnýzda mevcuttur. Ayarlama yapabileceðiniz programlar þunlardýr: * Piþirme zamaný. * Piþirme bitiþ zamaný. * Piþirme baþlangýç ve bitiþ saati. * Dakika sayýcý. Uyarý: Tüm piþirme programlarý saat doðru olarak kurulduktan sonra yapýlmalýdýr. Piþirme Süresini Ayarlama: Piþirme zamanýný ayarlamak için kontrol paneli üzerinde bulunana Saat sembolüne bir kez basýnýz. Saat sembolünün ýþýk þiddeti artar ve piþirme zamaný sembolü de birlikte yanar. Bu esnada günlük saati gösteren dijital gösterge sýfýrlanacaktýr. Kontrol paneli üzerinde yer alan ve saat ve dakikayý ayýran bölme iþareti sembolü (:) yanýp sönmeye baþlar. 15

19 Bu esnada piþirme zamaný uzunluðu saat ve dakika olarak girilerek piþirme zamaný ayarlanýr. Saat ayarý yapýldýktan sonra bölme iþareti sabitlenir. Piþirme zamaný ayarlandýktan sonra dijital göstergede tekrar günlük saat gösterilecektir. Gösterilen bu zamanýn piþirme zamaný uzunluðuyla ilgisi yoktur. Bu örnekte; piþirme zamaný 45 dakikaya ayarlanmýþtýr ve piþirme zamaný girildikten sonra saat göstergesinde þimdiki zaman olarak gösterilmiþtir. Piþirme süresi ayarlandýktan sonra dakika sayacý iþlemeye baþlar. Süre dolduðunda fýrýndan alarm sesi duyulur ve piþirme süresinin bittiðini belirtir. Sýcaklýk/fonksiyon bölmesindeki gösterge söner, fýrýn ýsýtýcý elemanlarý kapanýr ve piþirme sonlandýrýlýr. Alarmý durdurmak için herhangi bir tuþa basýnýz. 8 saniye içerisinde yeni piþirme fonksiyonlarý girilmediði takdirde fýrýn otomatik olarak kapanacaktýr. Piþirme Bitiþ Saatini Ayarlama: Piþirme bitiþ saati ayarlanarak piþirime hemen baþlanabilir ve saat kaçta biteceðine dair ayarlama da yapýlabilir. Piþirme bitiþ saati her an, hatta fýrýn herhangi bir piþirme fonksiyonunda baþlatýldýktan sonra bile kullanýlabilir. Piþirme bitiþ saatini ayarlamak için Saat sembolüne iki kez basýnýz. Kontrol panelinde yer alan saat ve dakikayý ayýran bölme iþareti sembolü (:) yanýp sönecektir. Piþirme bitiþ saati bölme iþareti (:) yanýnda yer alan + ve tuþlarý kullanýlarak piþirme bitiþ saati programlanýr ve sistem seçilen bitirme saatini hafýzaya alýr. 16

20 Piþirme bitiþ süresi girildikten sonra bu bölme iþareti sabitlenir. Piþirme bitiþ saati girildikten sonra gösterge günlük saati göstermeye devam edecektir. Örnek olarak þimdiki zaman saat göstergesinde olarak verilmiþtir. Sonrasýnda piþirme bitiþ saati olarak da girilmiþtir. Piþirme bitiþ zamaný ayarlandýktan sonra dakika sayacý iþlemeye baþlar. Piþirme bitiþ saatine gelindiðinde fýrýn alarmý çalar ve yemeðin piþtiði uyarýsý verilir. Fýrýn ýsýtýcý elemanlarý kapanýr ve piþirme sonlanýr. Alarmý durdurmak için herhangi bir tuþa basýlabilir. Yeni piþirme fonksiyonlarý girilmediði durumda fýrýn kendini otomatik olarak kapanacaktýr. Piþirmeyi Ýleri Bir Zamanda Baþlatma ve Durdurma (Piþirmeyi Erteleme): Bu fonksiyon fýrýnýn piþirme iþlemini daha sonra belirlenen bir zamanda baþlatmak için kullanýlýr. Piþirme süresi verilerek ya da bitiþ saatini belirleyerek piþirmeyi ertelemek mümkündür. Bu özelliði kullanmak için piþirme süresi ve piþirme bitiþ saati fonksiyonlarýnýn bir kombinasyonu yapýlýr. Örneðin saat sabah 8:30 dýþarý çýkýp saat 13:00'de eve geleceðinizi ve eve geldiðinizde fýrýna koyduðunuz rostonun piþmiþ olmasýný isteyeceðiniz bir durumda yapýlmasý gerekenler þöyledir: Rostonuzu piþirmek için hazýrlayýn ve fýrýna yerleþtirin. Fýrýný çalýþtýrýn ve uygun piþirme fonksiyonunu seçin ve sýcaklýðý ayarlayýn. Kontrol panelinde yer alan - ve + tuþlarýný kullanarak piþirme zamanýný girin. Örneðimizde piþirme zamaný 2 saat seçilmiþtir. 17

21 Daha sonra Piþirme bitiþ saatini giriniz. Bu durumda fýrýn piþirme süresi dijital göstergede görülen o anki günlük saate eklenerek piþirme bitiþ zamaný belirlenir. Örneðimizde piþirme bitiþ saati fýrýn tarafýndan 10: 30 (8: saat) olarak belirlenecektir. Ancak istenen yemeðin daha sonra piþmesi olduðu için burada Piþirme bitiþ zamaný girilmelidir. Örneðimizde yemeðin saat 13: 00'de hazýr olmasý istendiði için piþirme bitiþ zamaný olarak 13:00 girilmiþtir. Fýrýn bu þekilde ayarlandýktan sonra bekleme (satnd-by) moduna girecek ve fýrýn lambasý sönecektir. Ayarlanan piþirme zamaný baþladýðýnda da fýrýn lambasý otomatik olarak yanmayacaktýr. Buradaki mantýk kullanýcýnýn o an orada bulunmamasý ve bu nedenle fýrýn lambasýnýn yanarak enerji sarfiyatý yapmamasýdýr Ayarlandýðý gibi fýrýn saat 11:00'de piþirmeyi rostoyu piþirmeye baþlayacaktýr (13:00 2 saat ). Saat 13:00'de ise fýrýn kendini otomatik olarak kapatacaktýr. Rosto eve ulaþýldýðýnda piþmiþ olacaktýr. Dakika Sayacýný Ayarlama Dakika sayýcý özelliði, sadece alarm olarak kullanýlabilir. Dakika sayýcý kullanýlmasý fýrýndaki yemeðin piþirilmesi engellenmez veya fýrýn kapatýlmaz. Bu özellik ocak ya da fýrýndaki yemeðinizi kontrol etmenizi hatýrlamanýza yardýmcý olacaktýr. Fýrýn kapalýyken de kullanýlabilir. Fýrýn kapalýyken bu fonksiyonu kullanmak için fýrýn kontrol panelinde bulunan Saat tuþuna basýnýz. Fýrýn çalýþýr durumdayken ise bu fonksiyonu kullanmak için Saat tuþuna arka arkaya 3 kez basýnýz. 18

22 Saat tuþuna bastýktan Dijital saat göstergesinde bulunan bölme sembolü (:) yanýp sönmeye baþlayacaktýr. Sonrasýnda kontrol paneli üzerinde bulunan - ve + tuþlarýna basarak istenilen süre ayarlanabilir. Geri sayým sayacý çalýþmaya baþlar. Fýrýnda piþirilen yemeði hatýrlatmak için ayarlanan süre tamamlandýðýnda alarm çalar ve kontrol panelinde bulunan alarm sembolü yanýp sönmeye baþlar. Alarmý kapatmak için herhangi bir tuþa basýlmasý yeterlidir. Piþirme Zamanýný Ýptal Etme: Ayarlanan piþirme zamanýný iptal etmek için girilen deðer ilk olarak sýfýra getirilmelidir ya da fýrýn kapatýlmalýdýr. GÜVENLÝK (TUÞ KÝLÝDÝ): Fýrýnýn yanlýþlýkla tuþlara dokunularak çalýþtýrýlmasý ya da çalýþan programýn durdurulmasý gibi durumlarý önlemek için tuþ kilidi özelliði kullanýlabilir. Arz edilen herhangi bir zamanda tuþ kilidini aktif hale getirmek ya da kaldýrmak için kontrol paneli üzerinde bulunan AÇMA/KAPAMA tuþuna basýlýr. Tuþ kilidini aktif hale getirmek ya da kaldýrmak için fýrýn çalýþýyorken AÇMA/KAPAMA tuþlarýna 3 saniye boyunca basýnýz. 19

23 Tuþ Kilidi Aktifleþtirme: Tuþ kilidi aktif olduðu durumda kontrol panelinde kapalý kýrmýzý kilit sembolü yanmaya baþlar. Tuþ kilidi aktif haldeyken fýrýnýn tuþlarýna dokunulmasý durumunda fýrýn ayarlarýnda her hangi bir deðiþiklik olmaz ve fýrýn ayarlanan eski programda çalýþmaya devam eder. Tuþ Kilidini Kaldýrma: Tuþ kilidi kaldýrýldýðý durumda kontrol panelinde açýk beyaz kilit sembolü yanmaya baþlar. 20

24 CÝHAZIN TEMÝZLÝK VE BAKIMI GENEL TEMÝZLÝK *Herhangi bir temizlik iþleminden önce cihazýn fiþini prizden çekin ya da cihaz üzerindeki açma kapama düðmesini kapalý duruma getirerek fýrýnýn elektrik temasýný kesiniz. *Temizlemeye baþlamadan önce cihazýn soðumasýný bekleyiniz. *Paslanmaz çelik yüzeyleri, piyasadan temin edebileceðiniz özel paslanmaz çelik temizleyici sprey veya sývýlarý kullanarak temizleyiniz. *Ürününüzü temizlerken kullanacaðýnýz temizlik malzemelerinin emaye veya boyalý yüzeyleri çizebilecek tanecikler içermemesine dikkat ediniz. *Kontrol paneli ve düðmeleri temizlerken iþaretlerin silinmemesi için aþýndýrýcý tanecikler içeren sývý temizleyicileri ve telli bulaþýk süngeri kullanmayýnýz. *Fýrýný çamaþýr suyu, kezzap gibi maddelerle temizlemeyiniz. *Bazý modellerde düðmeler çýkmaz tip olduðu için, kontrol panosundan çýkarmaya çalýþmayýnýz. *Fýrýn temizliðinde asla aþýndýrýcý (ovma teli, temizlik tozu, fýrýn spreyi, aþýndýrýcý sert sünger),asit (çamaþýr suyu) veya klor içeren temizleme malzemeleri kullanmayýnýz. *Emaye,boyalý ve paslanmaz çelik yüzeylerde aþýndýrýcý ve asitli lekeler (limon suyu,sirke vb.) Býrakmayýnýz. FIRININ ÝÇ KISMI *Fýrýnýnýzý her kullanýmdan sonra temizlemeye özen gösteriniz. *Fýrýnýn içindeki emaye yüzeyin temizlenmesi için en uygun zaman fýrýn ýlýk olduðu zamandýr. *Tepsileri ve ýzgarayý çýkarýnýz.ýç Kýsmýný sabunlu ýlýk suyla ýslatýlmýþ bir bezle silerek temizleyiniz. Daha sonra ýslak bir bezle ile bir kez daha silip,kurulayýnýz. *Zýmpara, çelik yünü veya çamaþýr suyu gibi yýpratýcý maddeleri kullanmayýnýz. Aksi halde fýrýnýn emaye kýsmý zarar görebilir. *Fýrýnýn belli aralýklarla uygun bir fýrýn temizlik maddesiyle tam anlamýyla temizleyiniz. *Ýnatçý lekeler olmasý halinde paslanmaz çelik için kullanýlan temizlik maddeleri veya bir miktar sirke kullanabilirsiniz. *Bu tür sývýlarýn býraktýðý lekeler, fýrýnýn parlaklýðýna zarar verir ancak hiç bir þekilde performansýný etkilemez. FIRIN YAN TEL RAFLARIN ÇIKARILMASI Tepsinin ve tel ýzgaranýn yerleþtirildiði yan tel raflarý kolayca çýkarýp temizlemek mümkün.bu tel raflarý fýrýn içi yan duvarlardan çýkarmak için aþaðýdaki resimde gösterildiði gibi iþlem yapýnýz. Þekil 4:Tel Raflarýn Çýkarýlmasý 21

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 237

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 237 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 237 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

FIRIN FIRIN FIRIN MODEL SLV 239K (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE)

FIRIN FIRIN FIRIN MODEL SLV 239K (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) FIRIN FIRIN FIRIN KULLANMA KULLANMA KILAVUZU KILAVUZU MODEL MODEL MODEL MODEL SLV 239K SLV 239K SLV 239K (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) 1 DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

-1- MUTFAK ASPÝRATÖRÜNÜN TANIMI

-1- MUTFAK ASPÝRATÖRÜNÜN TANIMI MUTFAK ASPÝRATÖRÜNÜN TANIMI Deðerli Müþterimiz Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen firmamýz en son teknolojik yenilikleri içeren ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr. Aspiratörünüzü kullanmadan

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Deðerli Müþterimiz, CE Uygunluk Beyaný;

Deðerli Müþterimiz, CE Uygunluk Beyaný; FIRIN AFX-502D Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

ADX-6010 ADX-9010 ADB-6004 ADX-6005 ADX-6007 ADX-9007 ADW-6007 ADB-6007 ADB-9007

ADX-6010 ADX-9010 ADB-6004 ADX-6005 ADX-6007 ADX-9007 ADW-6007 ADB-6007 ADB-9007 Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6006

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6006 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6006 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalga-Kompakt Fýrýn H 5080 BM, H 5088 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX 37006ML-WN http://tr.yourpdfguides.com/dref/814005

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX 37006ML-WN http://tr.yourpdfguides.com/dref/814005 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

FIRIN AFB-902VT - AFX-902VT AFW-902VT

FIRIN AFB-902VT - AFX-902VT AFW-902VT FIRIN AFB-902VT - AFX-902VT AFW-902VT Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU GARANTÝ BELGESÝ Bu garanti belgesinin kullanýmýna; 4077 sayýlý kanun ile bu kanuna dayanýlarak düzenlenen TRKGM-95/116-117 sayýlý tebliði uyarýnca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Tüketici ve Rekabetin

Detaylı

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

MADE in USA MÝKRODALGA FIRIN MWD 17144 KULLANMA KILAVUZU 05/01

MADE in USA MÝKRODALGA FIRIN MWD 17144 KULLANMA KILAVUZU 05/01 MADE in USA MÝKRODALGA FIRIN MWD 17144 KULLANMA KILAVUZU 05/01 MADE in USA VE MÝKRODALGA 1967 yýlýnda mikrodalga fýrýný icad eden ve ilk üreten firmadýr 1969 yýlýnda ilk ticari mikrodalga fýrýný üreten

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EKK603500X http://tr.yourpdfguides.com/dref/630138

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EKK603500X http://tr.yourpdfguides.com/dref/630138 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7 MİNİ SERİSİ 2001 yılında KIRAN GRUP ismi ile faaliyet göstermeye başlayan firmamız 2003 yılında TERMOAKIM markası ile alternatif ısınma ve sıcak su üretiminde yeni yeni kullanılmaya başlanan elektrikli

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 B, H 5461 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN

WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 237 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE)

FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 237 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 237 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 4302 B, H 4402 B, H 432 B, H 442 B tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT CX640SZ http://tr.yourpdfguides.com/dref/5005971

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT CX640SZ http://tr.yourpdfguides.com/dref/5005971 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

FIRIN AFW-501 AFB-501 AFX-501

FIRIN AFW-501 AFB-501 AFX-501 FIRIN AFW-501 AFB-501 AFX-501 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-3002

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-3002 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-3002 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri

Detaylı

Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kýlavuzu LG-BKE 7635 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Hotpoint Ariston KBM 6004 IX/HA. Set Üstü Ocak. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston KBM 6004 IX/HA. Set Üstü Ocak. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint riston KBM 00 IX/H Set Üstü Ocak Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Tavsiye ve Öneriler Bu cihaz profesyonel olmayan ev kullanýmý için tasarlanmýþtýr. Cihazý kullanmadan önce, güvenli bir montaj,

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CT 201 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CT 201 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ SATICI FÝRMA KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ CT 201 VHF ( Mikrofon Vericisi ) KULLANMA KILAVUZU YETKÝLÝ SERVÝS ORIENT Oriental Elektronik San. ve Tic. Ltd. Þti. Kablosuz Ýletiþim Sistemleri Refik Belendir sokak

Detaylı

ANTEN 7dBi PC, Modem ve Eriþim Noktasý Ýçin ANT-107-OB ANT-107-O KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Masaüstü Standý...2 Duvar Montajý (Mýknatýslý Anten Altlýðý)...3 Vidalar Hakkýnda...6 Duvara

Detaylı

Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu. Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu. Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Ýçindekiler Özel talimatlar 1 Cihazýn tanýtýmý 2 Kullaným bilgileri 3 Soðutucu bölümde yiyeceklerin saklanmasý 5 Bakým 6 Özel talimatlar ve öneriler

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5681 BP, H 5688 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HBM65XTK/HBM95XTK/HVM65XTK HVM95XTK/HVM65BTK/HGM65XTK HGM95XTK/HGM65BTK/HGM95BTK

ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HBM65XTK/HBM95XTK/HVM65XTK HVM95XTK/HVM65BTK/HGM65XTK HGM95XTK/HGM65BTK/HGM95BTK ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HBM65TK/HBM95TK/HVM65TK HVM95TK/HVM65BTK/HGM65TK HGM95TK/HGM65BTK/HGM95BTK 500 1 2 3 4 5 6 400 80 25 20 20 262 250 400 80 20 ÜRÜNÜN TANTIMI Min 635 Max 1015

Detaylı

ALARKO Kanallý Tip Split Klima - SKY. Kullaným Kýlavuzu A.1.5-3 KK 00 06

ALARKO Kanallý Tip Split Klima - SKY. Kullaným Kýlavuzu A.1.5-3 KK 00 06 ALARKO Kanallý Tip Split Klima - SKY Kullaným Kýlavuzu A.1.5-3 KK 00 06 2 ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 03 GARANTÝ ve SERVÝS 04 AÇIKLAMALAR 05 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 09 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 12 PARÇALAR

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. Klima Kullanma kýlavuzu 071410 09141 12141 0 0 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz. Bunun

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 7785 DD

Klima Kullanma Kılavuzu 7785 DD Klima Kullanma Kılavuzu 7785 DD Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz. Bunun için, bu kýlavuzun

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5140 B, H 540 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW 3060-10 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. inverter mono split klima kullanma kýlavuzu 12060 18060 24060 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

SLV 207 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE)

SLV 207 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 207 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz. Bu kýlavuz ürününüzün

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. inverter mono split klima kullanma kýlavuzu 12060 18060 24060 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. Klima Kullanma kýlavuzu 90040 12040 15040 18040 24040 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz.

Detaylı

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu BEKO 107410 BEKO 109410 BEKO 112410

Klima Kullanma Kılavuzu BEKO 107410 BEKO 109410 BEKO 112410 Klima Kullanma Kılavuzu BEKO 107410 BEKO 109410 BEKO 112410 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cam Seramik Ocaklar KM 5670 KM 5672 / KM 5677 KM 5673 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz Böylece kendinizi ve cihazý gelecek

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. duvar tipi mono split klima kullanma kýlavuzu 90114 12114 18114 24114 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

AOB-6005 VÝTROSERAMÝK ANKASTRE OCAK

AOB-6005 VÝTROSERAMÝK ANKASTRE OCAK AOB-6005 VÝTROSERAMÝK ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1097 GRD 1127

Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1097 GRD 1127 Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1097 GRD 1127 Ýçindekiler 1. Klimanýzý kullanmadan önce yapýlmasý gereken iþlemler ve güvenlik uyarýlarý...2 2. Klimanýzýn teknik özellikleri...3 Ýç ünite...4

Detaylı

Ürünün Tanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi. Karbon Filtre Bakýmý. Karbon Filtre Deðiþimi

Ürünün Tanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi. Karbon Filtre Bakýmý. Karbon Filtre Deðiþimi Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

AOB-6006 AOB-6007 VÝTROSERAMÝK ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU

AOB-6006 AOB-6007 VÝTROSERAMÝK ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOB-6006 AOB-6007 VÝTROSERAMÝK ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU 10.09.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312 433 31 33 (PBX) FAKS : 312 434 05 22 E-POSTA :

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı