Özel Yetenek Sýnavý Sonuçlarýna Göre Öðrenci Alan Yükseköðretim Programlarý (*) (*)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Özel Yetenek Sýnavý Sonuçlarýna Göre Öðrenci Alan Yükseköðretim Programlarý (*) (*)"

Transkript

1 Tablo Tablo 5 (Devam) 5 Özel Yetenek Sýnavý Sonuçlarýna Göre Öðrenci Alan Yükseköðretim Programlarý (*) (*) Adaylara yardýmcý olmak üzere ders yýlýnda Özel Yetenek Sýnavý sonuçlarýna göre öðrenci alýnacak yükseköðretim programlarý aþaðýdaki tabloda gösterilmiþtir. Bu programlarla ilgili olarak uygulanacak iþlemler ve gerekli koþullar ilgili yükseköðretim kurumlarýnca önkayýt sýrasýnda adaylara duyurulacaktýr (Bk. Sayfa 18). Merkezi yerleþtirme sistemiyle herhangi bir yükseköðretim programýna kayýt hakký kazanmýþ olan adaylar da bu tabloda gösterilen programlara baþvurabilirler. Yükseköðretim Programlarý Yükseköðretim Programlarý Yükseköðretim Programlarý Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eðitimi Rekreasyon Spor Yöneticiliði Devlet Konservatuvarý Arp Bale Bale Dansçýlýðý Bando Þefliði Fagot Flüt Folklor ve Etnomüzikoloji Gitar Keman Klarnet Kompozisyon Kompozisyon ve Orkestra Þefliði Kontrabas Korno Koro Türk Müziði Türk Sanat Müziði Türk Sanat Müziði Ses Eðitimi Türk Sanat Müziði Temel Bilimler Viyola Viyolensel Yaylý Çalgýlar Yaylý Çalgýlar Yapýmý Devlet Türk Musikisi Konservatuvarý Çalgý Yapým Ses Eðitimi Temel Bilimler Türk Halk Oyunlarý Dil ve Tarih Coðrafya Fakültesi Edebiyat Fakültesi Taþýnabilir Kültür Varlýklarýný Koruma ve Onarým Eðitim Fakültesi Müzik Öðretmenliði Fotoðraf Fotoðraf ve Grafik Sanatlar Fotoðraf ve Video Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý Geleneksel Türk El Sanatlarý Grafik Grafik Tasarým Grafik Tasarýmý Halý, Kilim ve Eski Kumaþ Desenleri Heykel Ýç Mimari ve Çevre Tasarýmý Ýletiþim ve Tasarým Kompozisyon Moda ve Tekstil Tasarýmý Müzik Müzik Bilimleri Müzik Teorisi Müzikoloji Müzik Teknolojisi Modern Dans Oyunculuk Resim-Ýþ Öðretmenliði Müzikoloji Plastik Sanatlar Engelliler Entegre Yüksekokulu Nefesli Çalgýlar Plastik Sanatlar (Resim, Heykel ve Grafik Sanatlarý (Lisans) Seramik) Nefesli Çalgýlar ve Vurma Çalgýlar Seramik Sanatlarý (Lisans) Resim Obua Fen-Edebiyat Fakültesi Sahne Tasarýmý Opera Sahne ve Gösteri Sanatlarý Yönetimi Oyunculuk Müzik Sanat Tasarýmý Piyano Müzik Öðretmenliði Sanat (Tasarým) Yönetimi Piyano ve Harp Resim Ýþ Öðretmenliði Seramik Ses Eðitimi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Þan Baský Sanatlarý Seramik ve Cam Tasarýmý Þan ve Opera Cam Sinema Temel Bilimler Cilt Tekstil Çizgi Film (Animasyon) Tekstil ve Moda Tasarýmý (Oyunculuk) Dramatik Yazarlýk-Dramaturji Tekstil Tasarýmý Trombon Endüstri Tasarýmý Tezhip Trompet Endüstri Ürünleri Tasarýmý Tezhip (Süsleme) Türk Halk Müziði Eski Çini Onarýmlarý Türk Halk Oyunlarý Eski Yazý (Hat) (Dekor ve Kostüm) Türk Musikisi Temel Bilimler (*) Bu tabloda, KKTC ve diðer ülkelerdeki üniversitelerde bulunan programlar yer almamýþtýr. 48

2 Tablo 5 (Devam) Özel Yetenek Sýnavý Sonuçlarýna Göre Öðrenci Alan Yükseköðretim Programlarý (*) Adaylara yardýmcý olmak üzere ders yýlýnda Özel Yetenek Sýnavý sonuçlarýna göre öðrenci alýnacak yükseköðretim programlarý aþaðýdaki tabloda gösterilmiþtir. Bu programlarla ilgili olarak uygulanacak iþlemler ve gerekli koþullar ilgili yükseköðretim kurumlarýnca önkayýt sýrasýnda adaylara duyurulacaktýr (Bk. Sayfa 18). Merkezi yerleþtirme sistemiyle herhangi bir yükseköðretim programýna kayýt hakký kazanmýþ olan adaylar da bu tabloda gösterilen programlara baþvurabilirler. Yükseköðretim Programlarý Yükseköðretim Programlarý Yükseköðretim Programlarý Güzel Sanatlar, Tas. ve Mimarlýk Fak. Grafik Tasarým Grafik Tasarýmý Heykel Ýletiþim ve Tasarým Kompozisyon ve Müzik Teorisi Opera, Koro ve Popüler Müzik Þarkýcýlýðý Resim Seramik Güzel Sanatlar ve Tasarým Fakültesi Endüstriyel Tasarým Ýletiþim Tasarýmý Moda Tasarýmý Ýletiþim Fakültesi Fotoðraf ve Video Görsel Ýletiþim Tasarýmý Görsel Sanatlar ve Görsel Ýletiþim Tasarýmý Sahne ve Gösteri Sanatlarý Yönetimi Konservatuvar Türk Musikisi Mesleki Eðitim Fakültesi Grafik Öðretmenliði Mesleki Resim Öðretmenliði Seramik Öðretmenliði Mimarlýk Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarýmý Grafik Tasarým Mühendislik Fakültesi Mühendislik ve Tasarým Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarýmý Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi Müzik (Piyano, Yaylý Çalgýlar, Nefesli Çalgýlar ve Vurma Çalgýlar, Þan,Teori- Kompozisyon) Saðlýk Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Sanat ve Tasarým Fakültesi Bileþik Sanatlar Dans Duysal (Ses) Sanatlarý Tasarýmý Endüstri Ürünleri Tasarýmým Fotoðraf ve Video Grafik Görsel Ýletiþim Tasarýmý Ýletiþim Tasarýmý Müzik Topluluklarý Resim Sanat Yönetimi Sivil Havacýlýk Yüksekokulu Hava Trafik Kontrol Pilotaj Spor Bilimleri ve Teknolojisi Y.O. Antrenörlük Eðitimi Rekreasyon Spor Bilimleri Tekstil Teknolojileri ve Tasarým Fak. Moda Tasarýmý Tekstil Geliþtirme ve Pazarlama Türk Musikisi Devlet Konservatuvarý Kompozisyon Müzik Teknolojileri Müzikoloji Ses Eðitimi Temel Bilimler Türk Halk Oyunlarý Batý Avrupa Açýköðretim Prog. Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eðitim)(Önlisans) Dýþ Ticaret (Önlisans) Halkla Ýliþkiler (Önlisans) Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Önlisans) Ýktisat (Lisans) Ýþletme (Lisans) Kamu Yönetimi (Lisans) (*) Bu tabloda, KKTC ve diðer ülkelerdeki üniversitelerde bulunan programlar yer almamýþtýr. 49

3 Tablo Tablo 6 (Devam) 6 Okul Türleri ve Kodlarý Kodu Okul Türü Kodu Okul Türü Liseler Akþam Lisesi Anadolu Lisesi (Y. Dille Öðretim Yapan Resmi Liseler) Askeri Lise Fen Lisesi Lise, Özel Lise (Y. Dil Aðýrlýklý Program Uygulayan Liseler) Lise (Resmi ve Gündüz Öðretimi Yapan Liseler) Özel Akþam Lisesi Özel Fen Lisesi Özel Lise Polis Koleji Sosyal Bilimler Lisesi Spor Lisesi Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise Açýköðretim Lisesi Endüstri Meslek Lisesi Programý Ýmam Hatip Lisesi Programý Kýz Meslek Lisesi Programý Lise Programý Ticaret Meslek Lisesi Programý Çok Programlý Liseler Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Programý Anadolu Meslek Lisesi Programý Anadolu Teknik Lisesi Programý (Erkek Teknik) Endüstri Meslek Lisesi Programý Ýmam Hatip Lisesi Programý Kýz Meslek Lisesi Programý Lise Programý Lise Programý (Yabancý Dil Aðýrlýklý) Saðlýk Meslek Lisesi Programý Teknik Lise Programý (Erkek Teknik) Teknik Lise Programý (Kýz Teknik) Ticaret Meslek Lisesi Programý Güzel Sanatlar Liseleri Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Güzel Sanatlar Lisesi Öðretmen Liseleri Anadolu Öðretmen Lisesi Öðretmen Lisesi Öðretmen Okulu-Köy Enstitüsü Ýmam Hatip Liseleri Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Ýmam Hatip Lisesi Ýmam Hatip Lisesi (Yabancý Dil Aðýrlýklý) Ýmam Hatip Okulu Ticaret Meslek Liseleri Akþam Ticaret Meslek Lisesi Anadolu Dýþ Ticaret Meslek Lisesi Anadolu Ticaret Meslek Lisesi LÝMME Programý Uygulayan Ticaret Meslek Lisesi Özel Ticaret Meslek Lisesi Ticaret Meslek Lisesi Teknik Liseler Anadolu Gazetecilik Lisesi Anadolu Teknik Lisesi (Erkek Teknik) Anadolu Teknik Lisesi (Kýz Teknik) Anadolu Tekstil Teknik Lisesi (Kýz Teknik) Ýnþaat Teknik Lisesi Kimya Teknik Lisesi Meteoroloji Teknik Lisesi Motor Teknik Lisesi Teknik Lise (Erkek Teknik) Teknik Lise (Kýz Teknik) Tekstil Teknik Lisesi (Erkek Teknik) Tekstil Teknik Lisesi (Kýz Teknik) Ziraat Teknik Lisesi Endüstri Meslek Liseleri Aðaç ve Metal Ýþleri Meslek Lisesi Anadolu Gazetecilik Meslek Lisesi Anadolu Meslek Lisesi Anadolu Tekstil Meslek Lisesi Denizcilik Endüstri Meslek Lisesi Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi Endüstri Meslek Lisesi Erkek Sanat Enstitüsü Gemi Yapý Meslek Lisesi Kimya Meslek Lisesi LÝMME Programý Uygulayan Endüstri Meslek Lisesi Matbaa Meslek Lisesi Motor Meslek Lisesi Ortopedik Özürlüler Meslek Lisesi Tekstil Meslek Lisesi Yapý Meslek Lisesi Kýz Meslek Liseleri Anadolu Hazýr Giyim ve Deri Hazýr Giyim M. L Anadolu Meslek Lisesi (Kýz Teknik) Anadolu Moda Tasarýmý Meslek Lisesi Anadolu Seramik Meslek Lisesi Anadolu Süs Bitkileri Meslek Lisesi Anadolu Tekstil Meslek Lisesi Anadolu Terzilik Meslek Lisesi Büro Yönetimi ve Sekreterlik Anadolu M. L. (Kýz Tek.) Geleneksel Türk Sanatlarý Meslek L. (Kýz Teknik) ve Restorasyon Anadolu M. L. (Kýz Tek.) Kýz Enstitüsü Kuaförlük Meslek Lisesi LÝMME Programý Uygulayan Meslek L. (Kýz Tek.) Meslek Lisesi (Kýz Teknik) Özel Meslek Lisesi (Kýz Teknik) Seramik Meslek Lisesi Süs Bitkileri Meslek Lisesi Tekstil Meslek Lisesi Terzilik Meslek Lisesi Turizm Anadolu Meslek Lisesi (Kýz Teknik) Uygulamalý Sanatlar Anadolu Meslek L. (Kýz Teknik) 50

4 Tablo 6 (Devam) Okul Türleri ve Kodlarý Kodu Okul Türü Kodu Okul Türü Saðlýk Meslek Liseleri Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi Çevre Saðlýðý Meslek Lisesi Hayvan Saðlýðý Memurlarý Meslek Lisesi Hemþirelik Meslek Lisesi Laborant Meslek Lisesi Laboratuvar Saðlýk Meslek Lisesi Ortopedik Cihaz ve Protez Teknisyen Okulu Özel Hemþirelik Meslek Lisesi Özel Saðlýk Meslek Lisesi Saðlýk Bilimleri Koleji Saðlýk Meslek Lisesi Veteriner Saðlýk Meslek Lisesi Veteriner Saðlýk Teknisyenleri Meslek Lisesi Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri Anadolu Aþçýlýk Meslek Lisesi Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi LÝMME Programý Uygulayan Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Özel Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Özel Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Sekreterlik Meslek Liseleri Anadolu Sekreterlik Meslek Lisesi Sekreterlik Meslek Lisesi Astsubay Hazýrlama Okullarý Deniz Astsubay Hazýrlama Okulu Elektronik Astsubay Hazýrlama Okulu Jandarma Astsubay Hazýrlama Okulu Kara Astsubay Hazýrlama Okulu Mýzýka Astsubay Hazýrlama Okulu Saðlýk Astsubay Hazýrlama Okulu Teknik Astsubay Hazýrlama Okulu Diðer Meslek Liseleri Adalet Meslek Lisesi Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi Anadolu Ýletiþim Meslek Lisesi Anadolu Mahalli Ýdareler Meslek Lisesi Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi Anadolu Tapu Kadastro Meslek Lisesi Demiryolu Meslek Lisesi Denizcilik Meslek Lisesi Ev Ekonomisi Meslek Lisesi Ýþitme Engelliler Meslek Lisesi Konservatuvar Mahalli Ýdareler Meslek Lisesi Maliye Meslek Lisesi Meteoroloji Meslek Lisesi Spor Meslek Lisesi Tapu Kadastro Meslek Lisesi Tarým (Ziraat) Meslek Lisesi Diðer (Bu kodu iþaretleyenler belli okul türlerine tanýnan ayrýcalýklardan yararlanamazlar.) 51

5 Tablo Tablo 7 (Devam) 7 Ortaöðretim Kurumlarýndaki Alanlar ve Kodlarý Kodu Alan Kodu Alan Kodu Alan 3523 Acil Týp Teknisyenliði 1024 Adalet 1018 A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen) 1039 Aðaç Ýþleri 3544 Aðýrlama ve Gýda Teknolojisi 3681 Ahþap Yat Ýnþaa 1045 Alt Yapý 1045 Alt Yapý(Ýnþaat) 2844 Anadolu Ýmam Hatip Lisesi 1051 Anestezi 1051 Anestezi Teknisyenliði 3942 Animatörlük 1072 Aþçýlýk 3791 Ayakkabý Teknolojisi 1093 Ayakkabýcýlýk 1107 Bankacýlýk 3559 Baský (Ofset Baský-Tipo Baský) 1113 Beden 1128 Besin Endüstrisi 1134 Besin Endüstrisi-Ýþleme 1155 Besin Kontrol ve Analizleri 1149 Besin Teknolojisi 1149 Besin Teknolojisi Gýda Kontrol ve Analizleri 1155 Besin Teknolojisi-Besin Kontrol ve Analizleri 1161 Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi 1176 Besin Teknolojisi-Pastacýlýk 1589 Beslenme ve Ev Yönetimi 1197 Bilgiiþlem 1202 Bilgisayar 3957 Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme 3015 Bilgisayar Donaným 1217 Bilgisayar Ýþletimi 1217 Bilgisayar Ýþletimi Teknisyenliði 3853 Bilgisayar Programcýlýðý 3021 Bilgisayar Yazýlým 3868 Bilgisayarlý Muhasebe 3036 Bilgisayarlý Nümerik Kontrol (CNC) 3318 Borsa Hizmetleri 1223 Boya Apre 3696 Boya Teknolojisi 2892 Boya-Baský-Desen 1238 Büro Hizmetleri 3675 Büro Yönetimi 3229 Büro Yönetimi ve Sekreterlik 2969 Cam Ýþlemeciliði 1244 Cer (Demiryolu) 1903 Cilt Bakýmý ve Güzellik 1903 Cilt Bakýmý ve Kuaförlük 1259 Cilt ve Serigrafi 1259 Ciltleme ve Serigrafi 2948 Çay Teknolojisi 1265 Çevre Saðlýðý 1265 Çevre Saðlýðý Teknisyenliði 1271 Çini Desinatörlüðü 1271 Çini Desinatörlüðü (Süslemecilik) 1286 Çinicilik ve Seramik 1286 Çinicilik ve Seramik (Dekorlama) 1286 Çinicilik ve Seramik (Þekillendirme) 1292 Çocuk Geliþimi 1292 Çocuk Geliþimi ve Bakýmý 1292 Çocuk Geliþimi ve Eðitimi 1306 Deðirmencilik 1547 Dekoratif El Sanatlarý 1327 Dekoratif Resim 3428 Dekoratif Sanatlar 3722 Deniz Astsubay Hazýrlama Okulu 3387 Deniz Turizmi 1381 Deniz ve Liman Ýþletme 1369 Deri Konfeksiyon 3084 Deri Teknolojisi 1369 Deri-Hazýr Giyim 1396 Dýþ Ticaret 1401 Dil ve Edebiyat 1416 Diþ Protez Teknisyenliði 1422 Dizgi 1437 Dokuma 1443 Döküm 1443 Dökümcülük 3434 Döþemecilik 3963 Düz Örgü (Triko) 1464 Ebelik 3606 Ebelik-Hemþirelik 1479 Edebiyat 1485 Eðitim Araçlarý 1547 El Sanatlarý 1547 El Sanatlarý Teknolojisi / El Sanatlarý ve Teknolojisi 1547 El Sanatlarý ve Çiçek 1532 El ve Makine Nakýþlarý 1491 Elektrik 1505 Elektrik-Elektronik 1526 Elektromekanik Taþýyýcýlar 1511 Elektronik 3324 Emlak Komisyonculuðu 1553 Endüstriyel Boya ve Dekorasyon 3104 Endüstriyel Boyacýlýk 1443 Endüstriyel Döküm 1568 Endüstriyel Elektronik 3785 Endüstriyel Mekanik 1568 Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik) 3785 Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Mekanik/Makine) 2618 Erkek Terziliði 1574 Ev Ekonomisi 3847 Ev Ekonomisi (Ev Ekonomisi Meslek Lisesi) 1678 Ev ve Giyim Aksesuarlarý 1589 Ev Yönetimi 1589 Ev Yönetimi ve Beslenme 1595 Fen 1595 Fen Bilimleri 1609 Fotoðraf ve Kliþe 3805 Fotoðrafçýlýk 1615 Gazetecilik 1621 Gemi Elektroniði ve Haberleþme 3449 Gemi Ýnþaa 1636 Gemi Makineleri 1642 Gemi Yapýmý 1657 Genel Hizmetler (Demiryolu) Genel Kültür 2823 Genel Ziraat 1155 Gýda Analizi 1155 Gýda Kontrol ve Analizleri 3455 Gýda Teknolojisi 1663 Giyim 1663 Giyim Teknolojisi 1678 Giyim ve Ev Aksesuarlarý 1684 Grafik 1684 Grafik Sanatlar 3978 Grafik Tasarým 1699 Güverte 1704 Güverte-Avlama 3811 Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 1719 Harita ve Kadastro 1725 Hayvan Saðlýðý 3119 Hazýr Giyim 1746 Hemþirelik 3826 Heykel 3214 Hidrolik ve Pnömatik 3214 Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi 3984 Host ve Hosteslik 1752 Hukuk Sekreterliði 3235 Ýç Mekân Düzenleme 3235 Ýç Mekân Tasarýmý 3497 Ýletiþim 3523 Ýlk Yardým ve Acil Bakým Teknisyenliði 2844 Ýmam Hatip Lisesi 2844 Ýmam Hatip Lisesi (Y.D.A.) 2844 Ýmam Hatip Okulu 1767 Ýnþaat 1773 Ýnþaat-Üst Yapý 1788 Ýplik 1788 Ýplikçilik 1808 Ýþ Makineleri 1808 Ýþ Makineleri Bakým ve Onarým 1808 Ýþ Makineleri Operatörlüðü 1814 Ýþletme 1814 Ýþletmecilik (Demiryolu) 1829 Ýzabe 3737 Jandarma Astsubay Hazýrlama Okulu 2618 Kadýn Terziliði 1835 Kalýp 1835 Kalýpçýlýk 2583 Kalite Kontrol (Tekstil) 2838 Kara Astsubay Hazýrlama Okulu 3339 Kat Hizmetleri 3999 Kesim (Tekstil Konfeksiyon) 1856 Kimya 3057 Klasik Ciltçilik 1862 Klasik Fen 3119 Konfeksiyon 3701 Konfeksiyon Makineleri Bakým ve Onarým 3256 Konservasyon 2906 Kontrol ve Enstrümantasyon Teknolojisi 1883 Kooperatifçilik 1903 Kuaförlük / Kuaförlük-Cilt Bakýmý ve Epilasyon

6 Tablo 7 (Devam) Ortaöðretim Kurumlarýndaki Alanlar ve Kodlarý Kodu Alan Kodu Alan Kodu Alan 1918 Kuaförlük / Kuaförlük-Saç Bakýmý ve Yapýmý 1161 Kurum Beslenmesi 1924 Kuyumculuk 3393 Kuyumculuk Taký Tasarýmý / Kuyumculuk Teknolojisi 4003 Kuyumculuk Teknolojisi 1939 Kütüphanecilik 1945 Laborant 1951 Laboratuvar 1951 Laboratuvar Teknisyenliði 3131 Lastik Teknolojisi 1972 Maden 3345 Mahalli Ýdareler 1987 Makine 3874 Makine - Tarým Teknolojisi 2933 Makine Model 1993 Makine Ressamlýðý 3909 Makine (Tarým Meslek Lisesi) 2006 Maliye 2012 Matbaa 2012 Matbaacýlýk 2033 Matematik 3915 Mekatronik 3173 Mermer Teknolojisi 3173 Mermer Tek. (Süsleme Taþçýlýðý) 2048 Metal Ýþleri 2054 Metalurji 2054 Metalurji (Demir Çelik Metalurjisi) 2069 Meteoroloji 2859 Mýzýka Astsubay Hazýrlama Okulu 2075 Mikroteknik 2081 Mobilya ve Dekorasyon 3241 Moda (Giysi) Tasarým 2096 Moda Resmi 3241 Moda Tasarým 2101 Model 2101 Modelcilik 2122 Monitörlük 2137 Motor 2137 Motor (Benzinli) 2137 Motor (Dizel) 2143 Muhasebe 2158 Mutfak 2164 Müzik 2179 Nakýþ 3036 Nümerik Kontrollü Makineler (CNC) 2185 Ofset Baský 2185 Ofset Baský Serigrafi 2191 Ortopedik Cihaz ve Protez Tekn Otel Ýþletmeciliði 2205 Otelcilik ve Turizm 2211 Otomatik Kumanda 2865 Öðretmen Okulu (Köy Enstitüsü Dahil) 2295 Ön Büro 3571 Örgü Teknolojisi 2598 Örme 3366 Örme Hazýr Giyim 2598 Örme Teknolojisi 1176 Pastacýlýk 2232 Petrokimya 3895 Peyzaj 3476 Plastik Ýþleme 2247 Plastik Sanatlar 3476 Plastik Teknolojisi 3262 Proses 3277 Radyo Televizyon /Radyo-Televizyon 2253 Radyoloji 2253 Radyoloji Teknisyenliði 2268 Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarý 2274 Reprodüksiyon ve Kliþe 2295 Resepsiyon 2295 Resepsiyon (Ön Büro) 2289 Resim 2749 Resim (Anadolu Kýz M. L, Kýz M. L) 2309 Restorasyon 3612 Saðlýk Astsubay Hazýrlama Okulu 2315 Saðlýk Memurluðu 3298 Sanat 3627 Sanat (Müzik) 3633 Sanat (Resim) 3764 Sanat () 2399 Sanayi Boyacýlýðý ve Uyg. Tekniði 4024 Satýþ Yönetimi ve Reklamcýlýk 2321 Sekreterlik 2336 Seramik 2342 Seramik Sanatý 2357 Servis 2357 Servis Hizmetleri 3208 Seyahat Acentacýlýðý 3208 Seyahat Acenteciliði 2378 Sýhhi Tesisat 2384 Sýhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isýtma 2399 Sýnai Boya 2404 Sýnýf Öðretmenliði 3351 Sigortacýlýk 2912 Soðutma ve Ýklimlendirme 2425 Sosyal Bilimler 2431 Sosyal Bilimler ve Edebiyat 2446 Spor 2452 Su Ürünleri 2452 Su Ürünleri-Ýþleme 2452 Su Ürünleri-Üretme 3373 Süs Bitkileri 3648 Süsleme Taþçýlýðý 3063 Þekillendirme ve Desenleme 2494 Tabii Bilimler 2508 Tapu Kadastro 2514 Tarým 3874 Tarým Teknolojisi 3565 Tasarým Teknolojisi 3565 Tasarým ve Teknolojisi 2535 Tekstil 2541 Tekstil Boya-Apre 2892 Tekstil Boya-Baský-Desen 1437 Tekstil Dokuma 1788 Tekstil Ýplik 1788 Tekstil Ýplikçilik 2583 Tekstil Kalite Kontrol 3586 Tekstil (Konfeksiyon) 2598 Tekstil Örme 3146 Tekstil (Örme Teknolojisi) 3188 Tekstil Tasarýmý Telekomünikasyon 2618 Terzilik 2645 Tesis Ýþletmeciliði 3517 Tesisat Teknolojisi 3167 Tesisat Tek.(Isýtma ve Doðalgaz) 3654 Tesisat Teknolojisi (Isýtma ve Sýhhi Tesisat) 3152 Tesisat Tek. (Isýtma ve Tesisat) 3152 Tesisat Teknolojisi (Isýtma- Doðalgaz Ýç Tesisatçýlýðý) 3152 Tesisat Teknolojisi (Isýtma- Doðalgaz Þebeke Tesisatçýlýðý) 3167 Tesisat Teknolojisi (Isýtma- Doðalgaz Yakýcý Cihazlarý Bakým ve Onarýmý) 2651 Tesisler (Demiryolu) 2666 Tesviye 3538 Týbbi Sekreterlik 2672 Týp Elektroniði 2687 Týp Sekreterliði 2693 Ticaret 2871 Ticaret Liselerini Alan Ayrýmý Olmadýðý Dönemde Bitirenler 2707 Tipo Baský 2707 Tipo Baský Serigrafi 4039 Triko Desen 4045 Triko Konfeksiyon 3366 Trikotaj 4051 Tur Operatörlüðü 2713 Turizm 3482 Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri 3303 Türkçe-Matematik 3669 Uçak Bakým Teknisyenliði ve Gövde Motor 3669 Uçak Bakým Teknisyenliði ve Havayolu Tekn. (Gövde Motor) 2927 Uçak Bakýmý Tekn. ve Elektroniði 2927 Uçak Bakýmý ve Elektroniði 2927 Uçak Elektroniði 2728 Uçak Motorlarý 2734 Uçak Motorlarý Bakým ve Onarýmý 2749 Uygulamalý Resim (Anadolu Kýz Meslek L / Kýz Meslek L) 1773 Üst Yapý 1773 Üst Yapý-Ýnþaat 3889 Veteriner - Laboratuvar 1725 Veteriner Saðlýk 2755 Veteriner Saðlýk Teknisyenliði 2761 Yabancý Dil 2776 Yapý 2776 Yapý (Kâgir-Ahþap) 2797 Yapý Ressamlýðý 2776 Yapýcýlýk 3832 Yaþlý Hizmetleri 3779 Yat Kaptanlýðý 2802 Yol (Demiryolu) 2817 Yönetim ve Ticaret Sekreterliði 4066 Yuvarlak Örgü (Penye) 3758 Zabýt Katipliði 2823 Ziraat 9009 Diðer (Belli Alanlara tanýnan ayrýcalýklardan yararlanamazlar.)

Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Önlisans Programlarý

Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Önlisans Programlarý Tablo Tablo 6C 6C Mesleki Mesleki ve Teknik ve Teknik Ortaöðretim Ortaöðretim Kurumu Kurumu Mezunlarýnýn Mezunlarýnýn Sýnavsýz 1018-A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen) 1107-Bankacýlýk 3868-Bilgisayarlý Muhasebe

Detaylı

Mesleki ve ve Teknik Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýnýn Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Meslek Yüksekokulu ve ve Açýköðretim Önlisans Programlarý

Mesleki ve ve Teknik Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýnýn Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Meslek Yüksekokulu ve ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Tablo 3C Tablo 3C Mesleki ve ve Teknik Ortaöðretim Kurumu Mezunlarýnýn Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Meslek Yüksekokulu ve ve Açýköðretim Önlisans Programlarý 1018-A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen) 1107-Bankacýlýk

Detaylı

TABLO-3B MEZUN OLUNAN ORTAÖĞRETİM ALANLARI

TABLO-3B MEZUN OLUNAN ORTAÖĞRETİM ALANLARI 3523 ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ 1024 ADALET 1018 A-GRUBU (TİCARET LİSESİ FEN) 1039 AĞAÇ İŞLERİ 3544 AĞIRLAMA VE GIDA TEKNOLOJİSİ 3681 AHŞAP YAT İNŞA 3681 AHŞAP YAT İNŞAA 1045 ALT YAPI 1045 ALT YAPI (İNŞAAT)

Detaylı

Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Önlisans Programlarý

Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Önlisans Programlarý Tablo Tablo 6C 6C Mesleki Mesleki ve Teknik ve Teknik Ortaöðretim Ortaöðretim Kurumu Kurumu Mezunlarýnýn Mezunlarýnýn Sýnavsýz 1018-A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen) 1107-Bankacýlýk 3868-Bilgisayarlý Muhasebe

Detaylı

Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Meslek Meslek Yüksekokulu ve ve Açýköðretim Önlisans Programlarý

Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Meslek Meslek Yüksekokulu ve ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Tablo 6C Tablo (Devam) 6C Mesleki Mesleki ve Teknik ve Teknik Ortaöðretim Ortaöðretim Kurumu Kurumu Mezunlarýnýn Mezunlarýnýn Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Meslek Meslek Yüksekokulu ve ve Açýköðretim

Detaylı

Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnýn aþaðýda belirtilen (renkli) alanlarýndan mezun olanlar altlarýnda

Detaylı

TABLO-4A. MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ORTAÖĞRETİM ALANLARI

TABLO-4A. MEZUN OLUNAN/OLUNACAK ORTAÖĞRETİM ALANLARI 3523 ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ / İLK YARDIM VE ACİL BAKIM TEKNİSYENLİĞİ 1024 ADALET 1018 A-GRUBU (TİCARET LİSESİ FEN) 1039 AĞAÇ İŞLERİ 3544 AĞIRLAMA VE GIDA TEKNOLOJİSİ 4134 AHŞAP TEKNOLOJİSİ 3681 AHŞAP YAT

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi,

Detaylı

Tablo 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları

Tablo 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları 4951-Acil Sağlık Hizmetleri 3523-Acil Tıp Teknisyenliği 3523-İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Yüksekokul) Sağlık Kurumları

Detaylı

Tablo 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları

Tablo 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları 4951-Acil Sağlık Hizmetleri 3523-Acil Tıp Teknisyenliği 3523-İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği 1589-Beslenme ve Ev Yönetimi 1589-Ev Yönetimi 1589-Ev Yönetimi ve Beslenme Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)

Detaylı

PROGRAMLARIMIZA SINAVSIZ GEÇİŞ İMKANI VEREN LİSE BÖLÜMLERİ PUAN TÜRLERİ PROGRAMLAR MEZUN OLUNAN LİSELER

PROGRAMLARIMIZA SINAVSIZ GEÇİŞ İMKANI VEREN LİSE BÖLÜMLERİ PUAN TÜRLERİ PROGRAMLAR MEZUN OLUNAN LİSELER SIRA NO PROGRAMLARIMIZA SINAVSIZ GEÇİŞ İMKANI VEREN LİSE BÖLÜMLERİ PUAN TÜRLERİ PROGRAMLAR MEZUN OLUNAN LİSELER Bilgi işlem Bilgisayar Bilgisayar Donanım 1 YGS1 Bilgisayar Programcılığı 2 YGS 4 Çocuk Gelişimi

Detaylı

KPSS 2010/1 ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 1/7

KPSS 2010/1 ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 1/7 ÖĞRENİM KOŞULU 2001 Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun Ortaöğretimde Anadolu Teknik Liselerinin, Anadolu Meslek Liselerinin, Teknik Liselerin, Endüstri Meslek Liselerinin, Çok programlı

Detaylı

KPSS 2010/2 ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

KPSS 2010/2 ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER KODU ÖĞRENİM KOŞULU 2001 Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun Ortaöğretimde Anadolu Teknik Liselerinin, Anadolu Meslek Liselerinin, Teknik Liselerin, Endüstri Meslek Liselerinin, Anadolu

Detaylı

ÖSYM OKUL ALANLARI LİSTESİ

ÖSYM OKUL ALANLARI LİSTESİ Kod Alan Adı 4951 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ 3523 ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ / İLK YARDIM VE ACİL BAKIM TEKNİSYENLİĞİ 1024 ADALET 1018 A-GRUBU (TİCARET LİSESİ FEN) 1039 AĞAÇ İŞLERİ 3544 AĞIRLAMA VE GIDA TEKNOLOJİSİ

Detaylı

Tablo 5 Özel Yetenek Sýnavý Sonuçlarýna Göre Öðrenci Alan Yükseköðretim Programlarý

Tablo 5 Özel Yetenek Sýnavý Sonuçlarýna Göre Öðrenci Alan Yükseköðretim Programlarý Adaylara yardýmcý olmak üzere 2011-2012 ders yýlýnda Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) ve/veya Özel Yetenek Sýnavý sonuçlarýna göre öðrenci alýnmasý Konten PROGRAMIN düþünülen yükseköðretim KODU VE ADI

Detaylı

ALAN/DAL DÖNÜŞÜM TABLOSU

ALAN/DAL DÖNÜŞÜM TABLOSU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ / İLK YARDIM VE ACİL BAKIM TEKNİSYENLİĞİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ ADALET ADALET A-GRUBU

Detaylı

KPSS 2009/6 ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

KPSS 2009/6 ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER NİTELİK ÖĞRENİM KOŞULU KODU 2001 Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından Ortaöğretimde Anadolu Teknik Liselerinin, Anadolu Meslek Liselerinin, Teknik Liselerin, Endüstri Meslek Liselerinin, Çok

Detaylı

TABLO-6. TABLO-6 nýn Devamý ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL/BÖLÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI *

TABLO-6. TABLO-6 nýn Devamý ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL/BÖLÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * TABLO-6 TABLO-6 nýn Devamý ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL/BÖLÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * Lise, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Yapan

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 1/12 KPSS 2008/4

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 1/12 KPSS 2008/4 2001 2003 2005 Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun Ortaöğretimde Anadolu Teknik Liselerinin, Anadolu Meslek Liselerinin, Teknik Liselerin, Endüstri Meslek Liselerinin, Çok programlı liselerin,

Detaylı

TABLO-2. ÖNLÝSANS DÝPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI

TABLO-2. ÖNLÝSANS DÝPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI Aþaðýdaki tablo üç sütundan oluþmuþtur. Birinci sütun önlisans mezuniyet alan programýnýn kodu, ikinci sütun bu programýn adýný, üçüncü sütun ise mezuniyet alan kodunu göstermektedir. Bu tablodan mezun

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Adana Saðlýk Hizmetleri 2035442 Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði 36 36 SAY-1 2002,2,D,84 81.625 89.347 2035459 Ambulans ve Acil

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 2001 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun 2003 Ortaöğretim Kurumlarının Adalet Alanı ve Dalları veya Büro Yönetimi Alanı - Hukuk Sekreterliği Dalından mezun 6001 * ADALET ALANI VE DALLARI

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (2015 EKPSS/KURA TERCİH KILAVUZU)

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (2015 EKPSS/KURA TERCİH KILAVUZU) 2003 2003 Ortaöğretim Kurumlarının Adalet Alanı ve Dalları veya Büro Yönetimi Alanı - Hukuk Sekreterliği Dalından mezun Ortaöğretim Kurumlarının Adalet Alanı ve Dalları veya Büro Yönetimi Alanı - Hukuk

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 2001 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun 2003 Ortaöğretim Kurumlarının Adalet Alanı ve Dalları veya Büro Yönetimi Alanı - Hukuk Sekreterliği Dalından 6001 mezun * ADALET ALANI VE DALLARI

Detaylı

TABLO-1, TABLO-2 VE TABLO-3 TE YER ALAN KADRO VE POZÝSYONLAR ÝÇÝN ARANAN NÝTELÝKLER VE BU NÝTELÝKLERÝN KODLARI

TABLO-1, TABLO-2 VE TABLO-3 TE YER ALAN KADRO VE POZÝSYONLAR ÝÇÝN ARANAN NÝTELÝKLER VE BU NÝTELÝKLERÝN KODLARI 1101 Cinsiyeti erkek olmak. 1103 Cinsiyeti kadýn olmak. 1201 Sýnav tarihi itibarýyla ( 25 ) yaþýndan gün almamýþ olmak. 1205 Sýnav tarihi itibarýyla ( 27 ) yaþýndan gün almamýþ olmak. 1209 Sýnav tarihi

Detaylı

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 333.488 1011053 Okul Öncesi Öðretmenliði EA 1011106 Biyoloji (Ýngilizce) SAY 356.354

Detaylı

Turizm Animasyonu ( Yüksekokul)

Turizm Animasyonu ( Yüksekokul) ORTA ÖĞRETİM ALAN ADI Acil Tıp Teknisyenliği Ağırlama ve Gıda Teknolojisi Animatörlük Ayakkabı Teknolojisi Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Ayakkabıcılık Bankacılık Besin Endüstrisi YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS

Detaylı

KADRO VE SÖZLEÞMELÝ POZÝSYONLAR ÝÇÝN ARANAN NÝTELÝKLER VE BU NÝTELÝKLERÝN KODLARI

KADRO VE SÖZLEÞMELÝ POZÝSYONLAR ÝÇÝN ARANAN NÝTELÝKLER VE BU NÝTELÝKLERÝN KODLARI 1101 Cinsiyeti erkek olmak. 1103 Cinsiyeti kadýn olmak. 1211 Sýnav tarihi itibarýyla ( 30 ) yaþýndan gün almamýþ olmak. 1213 Sýnav tarihi itibarýyla ( 31 ) yaþýndan gün almamýþ olmak. 1215 Sýnav tarihi

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

TABLO-1, TABLO-2, TABLO-3A, TABLO-3B, TABLO-6A, TABLO-6B VE TABLO-6C'DE YER ALAN KADROLARIN KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1, TABLO-2, TABLO-3A, TABLO-3B, TABLO-6A, TABLO-6B VE TABLO-6C'DE YER ALAN KADROLARIN KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1, TABLO-2, TABLO-3A, TABLO-3B, TABLO-6A, TABLO-6B VE TABLO-6C'DE YER ALAN KADROLARIN KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Adalet Meslek Lisesi mezunu Bk. 2. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

89,41114 Bilgisayar Yazılım, Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar (Yazılım) Bölümlerinin birinden mezun olmak.

89,41114 Bilgisayar Yazılım, Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar (Yazılım) Bölümlerinin birinden mezun olmak. KODU ÖĞRENİM KOŞULU TABAN PUAN 21 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından 84,58829 Ortaöğretim kurumlarının Adalet Alanı ve Dallarının veya Adalet, Zabıt Katipliği, Hukuk 23 Sekreterliği bölümlerinin

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

Yeteneğiniz Mesleğiniz Olabilir!

Yeteneğiniz Mesleğiniz Olabilir! On5yirmi5.com Yeteneğiniz Mesleğiniz Olabilir! Yetenekleriniz size üniversite kapılarını açabilir. İşte özel yetenek sınavlarıyla girebileceğiniz bölümler... Yayın Tarihi : 23 Eylül 2010 Perşembe (oluşturma

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (KPSS-2014/1)

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (KPSS-2014/1) ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN LER (KPSS-2014/1) Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından 2001 Ortaöğretim kurumlarının Adalet Alanı ve 5403 1024 3758 1752 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Dallarının

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (KPSS-2014/2)

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (KPSS-2014/2) Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Ortaöğretim kurumlarının Adalet Alanı ve Dallarının veya Adalet, Zabıt Katipliği, Hukuk Sekreterliği bölümlerinin

Detaylı

Sınavsız Sınavsız Yerleşebilecekleri Ön Ön Lisans Lisans Programları

Sınavsız Sınavsız Yerleşebilecekleri Ön Ön Lisans Lisans Programları Tablo Tablo 6C 6C Mesleki Mesleki ve Teknik ve Teknik Ortaöğretim Ortaöğretim Kurumu Kurumu Mezunlarının Mezunlarının Sınavsız Sınavsız Yerleşebilecekleri Ön Ön Lisans Lisans Programları 1018-A-Grubu (Ticaret

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

Ameliyathane Hizmetleri 1106 Anestezi Turizm

Ameliyathane Hizmetleri 1106 Anestezi Turizm 1101 8342 9132 3204 8585 3205 4202 1105 9178 4205 Ameliyathane Hizmetleri 1106 Anestezi 9077 3243 8215 9116 3337 3338 6339 Turizm ve Otelcilik 3340 8587 5114 7161 7162 1102 Hukuk 3209 5301 3101 3276 6277

Detaylı

TABLO-3. ÖNLÝSANS MEZUNÝYET ALANLARINA GÖRE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILABÝLECEK LÝSANS PROGRAMLARI

TABLO-3. ÖNLÝSANS MEZUNÝYET ALANLARINA GÖRE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILABÝLECEK LÝSANS PROGRAMLARI 114114 1015 Acil Bakým Teknikerliði Hemþirelik 5795 Acil Yardým Teknikerliði 5904 Adli Týp Teknikerliði 1022 Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði 5198 Ameliyathane Teknikerliði 1068 Anestezi 4972 Anestezi

Detaylı

TABLO-3. ÖNLÝSANS MEZUNÝYET ALANLARINA GÖRE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILABÝLECEK LÝSANS PROGRAMLARI

TABLO-3. ÖNLÝSANS MEZUNÝYET ALANLARINA GÖRE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILABÝLECEK LÝSANS PROGRAMLARI Aþaðýdaki tablo üç sütundan oluþmuþtur. Birinci Tercih sütun Yapýlabilecek önlisans mezuniyet Lisans alan kodlarýný, ikinci sütun önlisans mezuniyet Tercih alanlarýný, Yapýlabilecek üçüncü sütun Lisans

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

Ayakkabý Tasarýmý --------------------------------------------------------------------------------- Ýktisat-Ýþletme Baðcýlýk

Ayakkabý Tasarýmý --------------------------------------------------------------------------------- Ýktisat-Ýþletme Baðcýlýk TABLO-4. MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE HAZIRLIK PROGRAMINA KATILMADAN ÜÇÜNCÜ SINIFA KAYIT YAPTIRABÝLECEKLERÝ AÇIKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI *

Detaylı

Tablo 5 Özel Yetenek Sýnavý Sonuçlarýna Göre Öðrenci Alan Yükseköðretim Programlarý

Tablo 5 Özel Yetenek Sýnavý Sonuçlarýna Göre Öðrenci Alan Yükseköðretim Programlarý Adaylara yardýmcý olmak üzere 2010-2011 ders yýlýnda Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) ve/veya Özel Yetenek Sýnavý sonuçlarýna göre öðrenci alýnmasý Konten PROGRAMIN düþünülen yükseköðretim KODU VE ADI

Detaylı

TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI

TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL /BÖL ÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL /BÖL ÜMLERDEKÝ L ÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI Lise, Yabanc ý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lises i, Yabancý Dille Yapan Özel Lise,

Detaylı

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Bölümlerinden Mezun Olanların Sınavsız Geçişle Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Bölümlerinden Mezun Olanların Sınavsız Geçişle Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Bölümlerinden Mezun ın Sınavsız Geçişle Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları ORTAÖĞRETİM ALANI Yaşlı Hizmetleri Anestezi/Anestezi Teknisyenliği Anestezi ve

Detaylı

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Bölümlerinden Mezun Olanların. Sınavsız Geçişle Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Bölümlerinden Mezun Olanların. Sınavsız Geçişle Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Bölümlerinden Mezun ın Sınavsız Geçişle Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları ORTAÖĞRETİM ALANI Yaşlı Hizmetleri Anestezi/Anestezi Teknisyenliği Anestezi ve

Detaylı

Gıda Teknolojisi 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00. Atçılık ve Antrenörlüğü 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00

Gıda Teknolojisi 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00. Atçılık ve Antrenörlüğü 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ AÇIKLAMALAR Yabancı Uyruklu Öğrenci Türkçe Yeterlilik Sınavı 08 Eylül 2015 Salı Saat 10.00 Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Yeterlilik

Detaylı

KPSS Yerleştirmelerine Esas Ortaöğretim Alanı

KPSS Yerleştirmelerine Esas Ortaöğretim Alanı Kod Alan Adı 5401 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI VE DALLARI 3523 ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ/İLK YARDIM VE ACİL BAKIM TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ 5403 ADALET ALANI VE DALLARI 1024 ADALET BÖLÜMÜ 1018 A-GRUBU (TİCARET

Detaylı

Gıda Teknolojisi 19 Eylül 2016 Pazartesi Saat Atçılık ve Antrenörlüğü 19 Eylül 2016 Pazartesi Saat 14.00

Gıda Teknolojisi 19 Eylül 2016 Pazartesi Saat Atçılık ve Antrenörlüğü 19 Eylül 2016 Pazartesi Saat 14.00 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ AÇIKLAMALAR Yabancı Uyruklu Öğrenci Türkçe Yeterlilik Sınavı 06 Eylül 2016 Salı Saat 10.00 Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Yeterlilik

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI T.C SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : OCAK 0 TOPLANTI SAYISI : 0 KARAR 6: Üniversitemize, 0-06 öğretim yılında, yurtdışından öğrenci kabul edilecek aşağıda belirlenen yükseköğretim programları ve kontenjanların

Detaylı

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Merkezi Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Adý Sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylarýn yerleþtirilmeleri yapýldýktan sonra Tablo-3A'daki boþ kalan kontenjanlara lise

Detaylı

Tablo 6A Ortaöğretimdeki Bazı Alanların Yerleştirmede Ek Puan Alacağı Lisans Programları

Tablo 6A Ortaöğretimdeki Bazı Alanların Yerleştirmede Ek Puan Alacağı Lisans Programları Tablo 6A Ortaöğretimdeki Bazı Alanların Yerleştirmede Ek Alacağı Lisans Programları Anadolu Öğretmen Lisesi ve Öğretmen Lisesi adlı ortaöğretim kurumlarının Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SURİYE VE MISIR ÜLKELERİNDEN ADAYLAR İÇİN YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2012 KON.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SURİYE VE MISIR ÜLKELERİNDEN ADAYLAR İÇİN YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2012 KON. Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahpaşa Tıp 31 29 28 28 28 23 Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) 6 6 5 5 5 5 Diş Hekimliği Fakültesi 17 16 15 15 15 13 Eczacılık Fakültesi 18 18 18

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Tablo 3A Merkezi Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Bu tabloda Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan mezun olanlarýn kendi alanlarýnda sýnavsýz olarak yerleþtirilebilecekleri 2 (iki)

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ Yabancı Uyruklu Öğrenci Türkçe Yeterlilik Sınavı 09 Eylül 2014 Salı Saat 10.00 Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Yeterlilik Sınavı 10 Eylül

Detaylı

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi PUAN KON. PUAN KON. PUAN KON. PUAN KON. PUAN KON. PUAN 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 517,91975

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YAPAN PROGRAMLARIN LİSTESİ

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YAPAN PROGRAMLARIN LİSTESİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YAPAN PROGRAMLARIN LİSTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Üretim ve

Detaylı

Bu tablo adaylara bilgi amaçlı verilmiştir. Adaylar tercihlerini yaparken bu tablo yerine, tercih aşamasında yayımlanan tabloyu kullanmalıdır.

Bu tablo adaylara bilgi amaçlı verilmiştir. Adaylar tercihlerini yaparken bu tablo yerine, tercih aşamasında yayımlanan tabloyu kullanmalıdır. TABLO-4. MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE HAZIRLIK PROGRAMINA KATILMADAN ÜÇÜNCÜ SINIFA KAYIT YAPTIRABÝLECEKLERÝ AÇIKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI *

Detaylı

Tablo 3A Ortaöğretimdeki Bazı Alanların Yerleştirmede Ek Puan Alacağı Lisans Programları

Tablo 3A Ortaöğretimdeki Bazı Alanların Yerleştirmede Ek Puan Alacağı Lisans Programları Tablo 3A Ortaöğretimdeki Bazı Alanların Yerleştirmede Ek Alacağı Lisans Programları Anadolu Öğretmen Lisesi ve Öğretmen Lisesi adlı ortaöğretim kurumlarının Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA UYGULANAN ALAN VE DALLAR

MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA UYGULANAN ALAN VE DALLAR MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA UYGULANAN ALAN VE DALLAR S.N ALAN ADI DALLAR KODU 1 1 Zabit Kâtipliği 380 1 ADALET 2 2 İnfaz ve Koruma 861 3 1 Çevre Hizmetleri 850 4 2 Tüketici Hizmetler 341

Detaylı

KPSS Ortaöğretim Alan/Dal Dönüşüm Tablosu

KPSS Ortaöğretim Alan/Dal Dönüşüm Tablosu 2014-KPSS'YE BAŞVURAN ADAYLARIN ORTAÖĞRETİM EĞİTİM BİLGİLERİ, MEB E-OKULDA MEVCUT ALAN/DALLARLA EŞLEŞTİRİLEREK BU TABLOYA GÖRE GÜNCELLENMİŞTİR. TERCİH EKRANINA GÜNCELLENMİŞ BİLGİ YANSITILACAKTIR. ADAYLAR

Detaylı

Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları

Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları YGS-1 Beton Teknolojisi 45 45 ---- YGS-1 Kaynak Teknolojisi (İÖ) 40 40 ---- YGS-1 Tekstil ve Halı Makineleri 15 15 ----

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ (ADANA) Adana Meslek Yüksekokulu 1135422 Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama 121 121 SAY 2004,2,D,84 90.405 100.000 1135598 Bilgisayar Teknolojisi

Detaylı

20/02/2014 TARİH 9 SAYILI KARARA GÖRE ÖĞRETMENLİĞE KAYNAKLIK EDEN PROGRAM/BÖLÜM/DAL MEZUNLARININ ATANABİLECEĞİ ALANLAR(*)

20/02/2014 TARİH 9 SAYILI KARARA GÖRE ÖĞRETMENLİĞE KAYNAKLIK EDEN PROGRAM/BÖLÜM/DAL MEZUNLARININ ATANABİLECEĞİ ALANLAR(*) 20/02/2014 TARİH ve 9 SAYILI KARARA GÖRE ÖĞRETMENLİĞE KAYNAKLIK EDEN PROGRAM/BÖLÜM/DAL MEZUNLARININ ATANABİLECEĞİ ALANLAR (*) MEZUN OLUNAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/BÖLÜMÜ/DALI ATANABİLECEĞİ ALAN/ALANLAR

Detaylı

- ALANI VE TÜM DALLARI GAZETECİLİK / MASAÜSTÜ YAYINCILIK. Gıda Teknolojisi (YO) 6017 GIDA TEKNOLOJİSİ

- ALANI VE TÜM DALLARI GAZETECİLİK / MASAÜSTÜ YAYINCILIK. Gıda Teknolojisi (YO) 6017 GIDA TEKNOLOJİSİ 6003 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ 101 BESLENME VE EV YÖNETİMİ Beslenme ve Diyetetik 6004 AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ Moda Tasarımı 6005 BAHÇECİLİK Organik Tarım İşletmeciliği Basım Teknolojileri Bilgisayar

Detaylı

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI 6001 ADALET 1 Adalet Özel Güvenlik ve Koruma Sosyal Güvenlik Eser Koruma 6002 Mimari Dekoratif Sanatlar Mimari Restorasyon Mobilya ve Dekorasyon 7 Endüstriyel Tavukçuluk Et ve Ürünleri 6003 Sosyal Hizmetler

Detaylı

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI A Ç I K L A M A Bu tablo, 2003 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini, en küçük puanlarýný

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

2007 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSSP10 PUANI HESAPLANAN ADAYLARIN ALANLARINA GÖRE DAĞILIMI

2007 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSSP10 PUANI HESAPLANAN ADAYLARIN ALANLARINA GÖRE DAĞILIMI KPSSP10 PUANI HESAPLANAN LARIN LARINA GÖRE DAĞILIMI 5101 AİLE BİLİMLERİ VE TÜKETİCİ ÖĞRETMENLİĞİ 38 3102 AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ 693 8120 AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 83 3103

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞINDAN KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ MİKTARLARI 2017 YILI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞINDAN KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ MİKTARLARI 2017 YILI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER ALT ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU BAHÇE TARIMI 600,00 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI 600,00 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ 600,00 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA

Detaylı

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 165.105 10101 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði SAY 183.716 10102 1013043 Fen Bilgisi Öðr.

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU, BEYAZIT YERLEŞKESİ, BEYAZIT,FATİH / İSTANBUL

HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU, BEYAZIT YERLEŞKESİ, BEYAZIT,FATİH / İSTANBUL FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ADRESLERİ Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı ADRESİ Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Meslek Yüksekokulu HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU, BEYAZIT YERLEŞKESİ,

Detaylı

A Ç I K L A M A Bu tablo, 2004 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan lisans ve önlisans yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini,

Detaylı

2013 YGS-LYS larý Üniversite Adý - Bölüm Adý - Türü ABANT ÝZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Diþ Hekimliði Fakültesi (MF-3) 47 448,934 17.600 Bilgisayar ve Öðretim Tek. Öðr. (YGS-1) 52 298,213 248.000 Fen Bilgisi

Detaylı

TABLO-4C. MEZUN OLUNAN/OLUNACAK LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-4C. MEZUN OLUNAN/OLUNACAK LİSANS PROGRAMLARI 8342 ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ 8297 ADALET YÜKSEKOKULU (B) (EKSTERN) 3101 AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ / AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ 8145 AĞAÇ İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 5101 AİLE BİLİMLERİ VE

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN AYRILAN YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN AYRILAN YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI SINIF 2 SINIF 3 SINIF 4 SINIF 5 2014-2015 eğitim öğretim yılı Güz yarıyılında Akdeniz Üniversitesi diploma programlarına yatay geçiş ile uluslararası öğrenci alınacak olup, Yükseköğretim Kurulu tarafından

Detaylı

Besin Teknolojisi-Besin Teknolojisi Gıda Yiyecek-İçecek Kontrol ve Analizleri İşletmeciliği

Besin Teknolojisi-Besin Teknolojisi Gıda Yiyecek-İçecek Kontrol ve Analizleri İşletmeciliği 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Lise Alan Adı Okul puanı

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ (3.Ek Kontenjan Tablosu)

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ (3.Ek Kontenjan Tablosu) YÖP KODU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ (3.Ek Tablosu) TRAKYA ÜNİVERSİTESİ GENEL TOPLAM 484 242 726 LİSANS TOPLAMI 308 111 419 ÖZEL YETENEK TOPLAMI 4 3 7 ÖNLİSANS TOPLAMI

Detaylı

A YÖP Ç I K L A M A Puan Küçük Yerleþtirme Kayýt Bu Kodu tablodaki Program meslek Adý yüksekokullarý ile açýköðretim önlisans Türü programlarýna, Puan Öncelikleri öncelikle Kodu ilgili mesleki ve teknik

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

5.SINIF KONTENJAN 4.SINIF KONTENJAN 3.SINIF EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2.

5.SINIF KONTENJAN 4.SINIF KONTENJAN 3.SINIF EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2. 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2.SINIF KONTENJAN FAKULTE PROGRAM YIL Yurt İçi Yurt Dışı ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PR. 2016_2017 3 ADALET MESLEK

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMLARI ORTAÖĞRETİM ALAN ADI Alt Yapı Alt Yapı (İnşaat) Bilgi İşlem Bilgisayar Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme Bilgisayar Donanım Bilgisayar İşletme Bilgisayar

Detaylı

DEVLET DİĞER 2016 TOP TOP. DEĞİŞİM % x SNV MSG SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG

DEVLET DİĞER 2016 TOP TOP. DEĞİŞİM % x SNV MSG SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG YGS2 Acil Durum ve Afet Yönetimi 122 123 158 166 280 289 143 210 96% 38% YGS Acil Durum ve Afet Yönetimi (AÖ) 750 750 - - 750 750 615 900 22% -17% YGS3 Adalet 1.342 1.343 1.614 1.694 2.956 3.037 2.295

Detaylı

TABLO-3A. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI (Bölüm 2.1'i Mutlaka Okuyunuz.

TABLO-3A. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI (Bölüm 2.1'i Mutlaka Okuyunuz. Bu tabloda Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan mezun olanlarýn kendi Adý alanlarýnda sýnavsýz olarak yerleþtirilebilecekleri 2 (iki) yýllýk yükseköðretim önlisans programlarý Mesleki ve Teknik

Detaylı

YGS PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN 2 YILLIK(ÖNLİSANS) PROGRAMLAR

YGS PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN 2 YILLIK(ÖNLİSANS) PROGRAMLAR YGS PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN 2 YILLIK(ÖNLİSANS) PROGRAMLAR Acil Durum ve Afet Yönetimi (2) YGS-2 Adalet 2 YGS-3 Adalet (Açıköğretim) 2 YGS* Ağırlama Hizmetleri 2 YGS-5 Ağırlama Hizmetleri (Açıköğretim) 2

Detaylı

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Tablo 3A Merkezi Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Bu tabloda Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan mezun olanlarýn kendi alanlarýnda sýnavsýz olarak yerleþtirilebilecekleri 2 (iki)

Detaylı

2015-ÖSYS Önlisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri)

2015-ÖSYS Önlisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri) Acil Durum ve Afet Yönetimi 100,00 Adalet 100,00 Ağız ve Diş Sağlığı 100,00 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 98,43 Ameliyathane Hizmetleri 99,49 Anestezi 99,93 Arıcılık 90,38 Aşçılık 100,00 Atçılık

Detaylı

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI 6001 ADALET 6002 AHŞAP TEKNOLOJİSİ 6003 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ Adalet Özel Güvenlik ve Koruma Sosyal Güvenlik 1 ZABIT KATİPLİĞİ Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Endüstri Ürünleri Tasarımı Eser

Detaylı

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 96-117). 47 2003 2003 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF 5.SINIF

2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF 5.SINIF ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PR. 2 1 ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ PR. 2 1 ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ PR. (İÖ) 2

Detaylı

Lisans Toplam Açıköğretim Önlisans Programları Örgün Öğretim Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam

Lisans Toplam Açıköğretim Önlisans Programları Örgün Öğretim Tablo 3 / A _B Önlisans Toplam ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYM YERLEŞTİRME BİLGİLERİ Program Seviyesi Program Türü Kontenjan Yerleşen Tercih Oranı Açıköğretim 5638 5638 100 Lisans Programları Tablo 4 Örgün Öğretim

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI z 2.SINIF KONTENJAN 3.SINIF KONTENJAN 4.SINIF KONTENJAN 5.SINIF KONTENJAN FAKULTE BOLUM PROGRAM YIL Yurt İçi Yurt Dışı Yurt İçi Yurt

Detaylı

Kont. Kont. Kont. Kont. FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL / MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM / BÖLÜM. 5. Sınıf Kont. 5. Sınıf Yurtdışı

Kont. Kont. Kont. Kont. FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL / MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM / BÖLÜM. 5. Sınıf Kont. 5. Sınıf Yurtdışı 2. Sınıf 3. Sınıf 4.Sınıf 5. Sınıf Altıntaş M.Y.O. GIDA TEKNOLOJİSİ PR. 2 1 Altıntaş M.Y.O. GIDA TEKNOLOJİSİ PR. (İÖ) 2 1 Altıntaş M.Y.O. SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ PR. 2 1 Altıntaş M.Y.O. GIDA KALİTE

Detaylı

TABLO-2 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarını Tercih Edebilecek Lisans Programları

TABLO-2 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarını Tercih Edebilecek Lisans Programları 5001 5002 I Adalet Aile ve Tüketici Hizmetleri 5003 Almanca 1. Hukuk Fakültesi 3209 2. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3314 3. Kamu Yönetimi 3237 1.Ev Ekonomisi Bölümü 3177 2.Ev Ekonomisi Yüksek Okulu

Detaylı