Yönümüz belli Yaşanabilir bir dünya! Faaliyet Raporu 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yönümüz belli Yaşanabilir bir dünya! Faaliyet Raporu 2012"

Transkript

1 Yönümüz belli Yaşanabilir bir dünya! Faaliyet Raporu 2012

2

3

4 Mayıs 2013 Tarihli Genel Kurul Gündemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Kar Dağıtım Önerisi Esas Sözleşme Değişiklikleri Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Denetçiler Raporu Bağımsız Denetim Raporu Bilanço Gelir Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Nakit Akım Tablosu Mali Tablolara İlişkin Dipnotlar 3

5 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 3. Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2012 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu nun ve Bağımsız Denetim Rapor Özeti nin okunması, yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6. Türk Ticaret Kanunu nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin ve seçimin onaylanması, 7. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2012 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri, 8. Denetçilerin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi, 9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2013 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında Genel Kurul a bilgi sunulması, 10. Yönetim Kurulunun 2012 yılı karı hakkındaki önerisinin karara bağlanması, 11. Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi, 12. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2013 faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Denetimden Sorumlu Komitesi nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, 14. Yönetim Kurulunun, Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren Genel Kurul İç Yönergesi teklifinin onaylanması, 15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2012 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 16. Sermaye Piyasası Kanunu na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Seri: IV, No:41 sayılı Tebliği kapsamındaki işlemler ile ilgili olarak Genel Kurul a bilgi verilmesi, 17. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen Teminat, Rehin ve İpotekler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul un bilgilendirilmesi, Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin; 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. maddelerinin değiştirilmesi ve 27, 28, 29, 30, 31, 32. maddeleri ile Geçici Madde, Geçici Madde 1, Geçici Madde 2, Geçici Madde 3 ün yürürlükten kaldırılmasına ve esas sözleşme metninden çıkarılması konularının görüşülerek onaylanması, 19. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarınına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 20. Dilekler 4

6 Değerli Ortaklarımız, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na tabi olan Şirketimizin, 2012 yılı faaliyet sonuçlarını yansıtan Bilanço ve Gelir Tablosu ile birlikte diğer finansal tablolarını bilginize sunuyoruz. 1 Ocak Aralık 2012 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Winfried Eduard SEITZ Kai Gerhard SCHRICKEL Ali ÇULPAN Hüseyin GELİS Norbert Wilhelm Maximilian KLEIN Markus Christian DR. SLEVOGT Michael TOEDTER Steven YOUNG Yönetim Kurulu Başkanı* Yönetim Kurulu Başkan Vekili** Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi*** Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi*** Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi * tarihinde Johannes NÄRGER in istifası ile Başkan seçilmiştir. ** tarihinde Johannes NÄRGER in yerine seçilmiştir. *** Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleridir. **** tarihinde istifa eden Leon Grünberg in yerine atama yapılmamıştır. Aralık 2012 de kaybettiğimiz mükemmel yönetici güler yüzlü yeri doldurulamaz insan Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Leon Grünberg i sevgi, saygı ve şükranla anıyoruz. Norbert Wilhelm Maximilian Klein Hasan Özcan Aydilek Ronald Grünberg Jörg Dieter Dr. Ulrich İcra Kurulu Başkanı İcra Kurulu Üyesi (Mali) İcra Kurulu Üyesi (Satış) İcra Kurulu Üyesi (Teknik)* *1 Şubat 2013 tarihi itibari ile yerine Juan Ignacio Conrat Niemerg atanmıştır. Fatih Dural Av. Hasan Çağlayan 5

7 Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeler ile Denetçiler Türk Ticaret Kanunu, Ortaklık esas sözleşmesi ve diğer mevzuatın kendilerine tanımış olduğu yetki sınırları içerisinde görevlerini sürdürmektedirler. Denetim Komitesi Üyeleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğlerine uygun olarak görev yapmaktadırlar. Yönetim Kurulu Üyeleri, Esas Sözleşme nin 11. ve 12. maddeleri uyarınca üç yıl süreyle ve üçüncü yıl sonunda yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilmişlerdir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dışındaki Yönetim Kurulu Üyeleri, bu toplantıda Tüzel Kişi Ortak BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH ı temsilen Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş olup, 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun un 25. maddesi uyarınca istifa etmişler ve Leon Grünberg haricinde ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK. nun 363. maddesi uyarınca dışarıdan Yönetim Kurulu Üyesi olarak tekrar atanmışlardır. Denetçiler ise esas sözleşmenin 18. maddesi uyarınca 1 yıl süre ile ve bu sürenin bitiminde yapılacak olağan Genel Kurula kadar görev yapmak üzere tarihli olağan genel kurul toplantısında seçilmiştir. Şirketimiz Kayıtlı Sermaye sistemine tabi olup, Kayıtlı Sermayesi TL, çıkarılmış sermayesi TL dir. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerimizin tamamı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na kote edilmiş olup, Ulusal Pazarda işlem görmektedir. Sermayeyi temsilen ihraç edilen pay senetlerimizin tamamı nama yazılı olup, imtiyazlı pay yoktur ,67 99, ,33 0, ,00 100,00 6

8 2007, 2008, 2009, 2010 ve 2011 yıllarının kazançları üzerinden dağıtılan temettü miktarları ve bunların ilgili olduğu yıllardaki dağıtıma esas olan sermayeye oranları aşağıdadır: , , , faaliyet dönemine ait temettü, hisse senetlerini kaydileştiren ortaklarımıza 31 Mayıs 2010 tarihinden itibaren nakden ödenmiştir ve 2011 yılı kazançları Genel Kurul Kararı ile dağıtılmamıştır hesap döneminde Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Mevzuu ve Maksat" başlıklı 4. maddesi, "Merkez" başlıklı 5. maddesi, "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7. maddesi, "Bakanlık Komiseri Bulundurulması" başlıklı 21. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği hükümlerine uyum amacıyla "Yönetim Kurulu" başlıklı 11. maddesi, "Yönetim Kurulunun Başlıca Vazifeleri" başlıklı 14. maddesi, "Yönetim Kurulu Teşkilatı, Toplantı Düzeni ve Nisaplar" başlıklı 16. maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti" başlıklı 17. maddesi, "Adi ve Olağanüstü Genel Kurullar" başlıklı 20. maddesi, "Bilanço, Kar ve Zarar Hesapları" başlıklı 25. maddesi ve "İlanlar" başlıklı 29. maddesinin değiştirilmesi ve esas sözleşmeye "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 32. maddenin ilave edilmesi hakkında hazırlanan tadil tasarıları 28 Mayıs 2012 tarihinde yapılan olağan Genel Kkurul Toplantısında onaylanmıştır hesap döneminde ihraç edilmiş sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır. Şirketimizin karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. 7

9 İşletmenin finansal kaynakları şirketin özsermayesi, kullandığı krediler ve satıcı kredilerinden oluşmaktadır. Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir. Şirket faaliyetleri nedeniyle piyasa riski, kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Şirket in risk yönetimi programı genel olarak finansal piyasalardaki belirsizliğin, Şirket finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır. Şirket, çeşitli finansal risklerden korunmak amacı ile türev ürünleri kullanmaktadır. Risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar doğrultusunda finansman bölümü tarafından yürütülmektedir. Risk politikalarına ilişkin olarak ise Şirket in finansman bölümü tarafından finansal risk tanımlanır, değerlendirilir ve Şirket in operasyon üniteleri ile birlikte çalışmak suretiyle riskin azaltılmasına yönelik araçlar kullanılır. Şirket in faaliyetleri öncelikle, aşağıda ayrıntılarına yer verildiği üzere, döviz kurundaki ve faiz oranındaki değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır. Döviz kuru ve faiz oranıyla ilişkilendirilen riskleri kontrol altında tutabilmek için Şirket, ürünlerin yurt dışı ülkelerine ihracatından doğan döviz kuru riskinden korunmak için kullanılan vadeli döviz alım/satım sözleşmeleri kullanmaktadır. Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Kur riski, onaylanmış politikalara dayalı olarak yapılan vadeli döviz alım/satım sözleşmeleri ile yönetilmektedir. Şirket, vadeli satışlardan kaynaklanan ticari alacakları ve bankalarda tutulan mevduatları dolayısıyla kredi riskine maruz kalmaktadır. Ticari alacakların önemli bir kısmı ilişkili şirketlerdendir. İlişkili olmayan şirketlerden olan riskin yönetiminde alacakların mümkün olan en yüksek oranda teminat altına alınması prensibi ile hareket edilmektedir. Bu kapsamda kullanılan teminatlar, teminat mektubu, gayrimenkul ipoteği ve çeksenet teminatlarıdır. Teminatlar ile güvence altına alınmayan müşteriler için risk kontrolü müşterinin finansal pozisyonu, geçmiş tecrübeleri ve diğer faktörleri dikkate alarak müşterinin kredi kalitesinin değerlendirilmesi sonucu bireysel limitler belirlenmekte ve söz konusu kredi limitlerinin kullanımı sürekli olarak izlenmektedir. Finansal varlıkların yönetiminde de aynı kredi risk yönetimi prensipleri ile hareket edilmektedir. Yatırımlar likiditesi en yüksek enstrümanlara yapılmakta, işlemin yapıldığı kuruluşun kredi notuna dikkat edilmektedir. Likidite riski yönetimi ile ilgili esas sorumluluk, Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, Şirket yönetiminin kısa, orta ve uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için, uygun bir likidite riski yönetimi oluşturmuştur. Şirket, likidite riskini tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip etmek ve finansal varlık ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlamak suretiyle yönetir. 8

10 Dünya genelinde özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde yavaşlamanın görüldüğü 2012 yılı boyunca küresel piyasalarda hâkim olan kırılganlık, yılın tamamında Türkiye üzerinde etkisini sürdürdü. Bu gelişmeler ışığında, yılın ilk çeyreğinde % 3,3 büyüyen Türkiye ekonomisinin 3. çeyrek sonunda kaydettiği büyüme, beklentilere paralel şekilde % 2,9 olarak gerçekleşti. TÜİK in açıkladığı verilere göre Aralık 2011 de 92,04 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi Aralık 2012 de 3,04 puan azalarak 89,00 puan olarak gerçekleşti. Yine TÜİK'in açıkladığı verilere göre işsizlik oranı 2012 yılında % 9,2 olarak gerçekleşti yılında 2011 e oranla % 8 büyüme kaydeden beyaz eşya sektörünün toplam üretim miktarı olarak gerçekleşti. En yüksek büyüme % 27 ile kurutucu üretiminde, en düşük büyüme ise % 2 lik oranla çamaşır makinesi üretiminde görüldü rakamlarıyla karşılaştırıldığında; buzdolabı üretiminde % 12, derin dondurucu üretiminde % 6, soğutucu üretiminde % 11, çamaşır makinesi üretiminde % 2, bulaşık makinesi üretiminde % 10 ve yıkayıcı üretiminde % 5 lik artış gerçekleşti. Toplam ithalat adetle 2011 yılına göre % 4 lük artış gösterdi yılındaki güçlü büyüme sonrasında iç satışlar bir miktar düşerken, ihracat ise % 13 oranında artış gösterdi. Ürün bazında ihracat rakamlarına bakıldığında ilk sırayı adetle soğutucular alırken; en düşük ihracat adet ürünle kurutucularda gerçekleşti. Buna karşın oransal olarak ihracatta en yüksek payı kurutucu ürünlerinin aldığı dikkat çekti e oranla ihracatta buzdolabı % 16, derin dondurucu %13, soğutucular %16, çamaşır makinesi %6, kurutucular %28, yıkayıcılar %9, bulaşık makinesi %24 ve fırın %6 oranında artış gösterdi. BSH Türkiye, 2012 yılı toplamında adet üretim gerçekleştirerek, 2011 deki adetlik üretimin üzerinde bir performans sergiledi. Satış miktarlarına göz atıldığında; 2011 de olarak gerçekleşen toplam satışların 2012 de adet olarak gerçekleştiği görüldü. Ürün satış oranlarına bakıldığında 2011 yılına oranla çamaşır makinesi satışlarında % 20 düşüş yaşanırken, bulaşık makinesi satışlarında % 9, fırında ise % 5 oranında artış görüldü. Buzdolabı satışlarında ise bir önceki seneye oranla herhangi bir değişim yaşanmadı. Satışlar, ocakta % 9 diğer ısıtıcılarda % 3, klimada % 10, süpürgede % 2 azalırken; TV ürünlerinde % 2, diğer küçük ev aletlerinde ise %39 artış gösterdi. BSH, 2012 yılında bir önceki döneme göre ciroda % 3 artış sağlayarak milyon TL ciro gerçekleştirdi ve 2011 yıllarında yaşanan güçlü büyümeden sonra Türkiye deki beyaz eşya pazarı 2012 yılında düşüş gösterdi. Birçok segmentte yaşanan güçlü fiyat rekabeti dolayısıyla kar marjları tüm yıl boyunca baskı altında kaldı. Bu zorlu ortamda önlemlerimizden biri bayilerin stoklarını yeni piyasa koşullarına uydurmak oldu. Sonuç olarak yurtiçi ciromuz geçen yıla oranla % 5 azalarak milyon TL olarak gerçekleşirken, yurt dışı ciromuz % 14 artışla milyon TL ye ulaşmıştır sonu itibariyle, aktifleştirilmiş yatırım harcaması 223 milyon TL tutarında olmuştur. Ana yatırım alanları; yeni ürün kategorileri, üretim kapasitelerinin artırılması, yeni bir lojistik ve ArGe merkezi, Çerkezköy de yeni idari bina ile satış ve servis ağına yönelik olmuştur. 9

11 BSH, ArGe Merkezi sertifikasını alan ilk firmalardan birisi olup, 5746 sayılı Kanun un Türkiye deki ArGe faaliyetlerini teşvikiyle birlikte, stratejik, bir adım atılmış, Çerkezköy yerleşkesinde gerçekleştirmekte olduğu ArGe faaliyetlerini ve sorumluluklarını daha da arttırma kararı almıştır. BSH Grubu nun yenilikçi ürünleri, başlıcaları Almanya, Çin ve Türkiye de bulunan ArGe merkezleri tarafından geliştirilmektedir. Bu ağın başlıca bileşenlerinden birini oluşturan Çerkezköy deki ArGe Merkezi, BSH Grubu nun dünya çapındaki ArGe faaliyetlerinde yıldan yıla daha fazla önem kazanmaktadır. ArGe sorumluluklarına paralel olarak ArGe çalışan sayısı da artış göstermiştir. İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi çatısı altında, ArGe merkezimizin üniversiteler ile işbirliği çalışmaları başarılı bir şekilde devam etmektedir yılı içerisinde geçen yıla göre %33 artış ile 37 adet farklı içerik ve boyuttaki ArGe projesi üniversiteler ile çalışılmıştır. SPK mevzuatı uyarınca 2012 yılı net dönem kârımız TL ve faaliyet karımız TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde TL net kâr ve TL faaliyet karı elde etmiştik ve 2011 dönemleri karşılaştırmalı temel bazı rasyolar aşağıda yer almaktadır *Hammadde fiyatlarındaki kuvvetli artış ve zayıf Türk Lirası nedeni ile, karlılıktaki büyüme oransal olarak düşmüştür ,22 1,73 0,64 0,39 1,80 1,43 0,98 0,49 Türkiye ekonomisinin 2013 teki büyüme hızının % 4 civarında olacağını düşünüyoruz. Buna paralel olarak Türkiye deki beyaz eşya pazarının da % 4 oranında büyüyeceğini öngörüyoruz. Türkiye de pazardaki kar marjları üzerindeki güçlü baskının devam edeceğini, bu nedenle de ciromuzun da pazardaki büyüme doğrultusunda büyüyeceğini tahmin ediyoruz. 10

12 2012 yılı üretim rakamları 2011 yılı ile mukayeseli olarak aşağıdaki şekildedir Dört ana ürünün toplam üretimi bir önceki döneme göre % 2 oranında küçülmüştür. En büyük küçülme % 20 ile çamaşır makinesinde gerçekleşirken, bulaşık makinesi üretimi ise adetsel olarak % 14 büyümüştür. Tüm ürünlerde ise toplam üretimimiz önceki döneme göre % 8 büyümüştür. Kapasite kullanım oranı soğutucularda % 79, otomatik çamaşır makinelerinde % 73, bulaşık makinelerinde % 97, fırında % 104 ve ocakta % 77 olmuştur yılı satış rakamları 2011 yılı ile mukayeseli olarak aşağıdaki şekildedir Dört ana ürünün toplam satış adetleri önceki döneme göre % 3 küçülerek adet olarak gerçekleşmiştir. Tüm ürünlerde ise toplam satışlarımız önceki döneme göre % 3 büyümüştür. 11

13 dönem sonu itibariyle şirketimiz bünyesinde istihdam edilen toplam personel kişidir. Bunlardan adedi beyaz yaka, adedi ise mavi yakadır. İşyerimizde Türk Metal Sendikası ile üyesi bulunduğumuz MESS arasında 13 Kasım 2010 tarihinde imzalanan ve dönemini kapsayan toplu sözleşme hükümleri uygulanmaktadır dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile TürkMetal Sendikası arasında 9 Ocak 2013 den itibaren başlamış olup, görüşmeler halen devam etmektedir. FriedrichAlexander Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü nden mezun olan Winfried Eduard Seitz, 1979 yılında Robert Bosch GmbH bünyesinde çalışmaya başlamıştır. Seitz, tarihinden bu yana BSH Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. İşletme Yönetimi eğitimi alan Kai Gerhard Schrickel, 1994 yılında BSH çatısı altında çalışmaya başladı. Schrickel, halen BSH Ev Aletleri Yönetim Kurulunda Finanstan, Birleşme ve Satın Almalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak çalışmaya devam etmektedir yılında İstanbul Hukuk Fakültesi nden mezun olan Ali Çulpan, yılları arasında Pekin&Pekin Hukuk Bürosu nda kariyerine başladı. Özellikle Ticaret Hukuku, Kurumsal Yönetim, Yabancı Yatırımlar, Birleşme, Devralma ve Maden Hukuku konularında kurumsal müvekkillere hukuki danışmanlık yapan Çulpan, Ocak 2012 den bu yana 2BC Hukuk Bürosu nun ortakları arasında yer almaktadır. Siemens Türkiye nin CEO luğunu üstlenen Hüseyin Geliş, Türkiye deki Siemens operasyonlarının stratejik yönetiminden ve liderliğinden sorumludur. Siemens Hindistan bünyesinde Yönetici Direktör olarak görev yaptığı sırada firmanın borçlarını sıfırlayarak AAA kredi reytingi almasına öncülük eden Gelis, 2005 yılında Business Today tarafından Hindistan daki Fortune 500 şirketlerinde görev yapan en iyi 10 CFO arasında gösterilmiştir. Gelis, Phoenix Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü mezunudur. Mannheim Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan ve iş yaşamına Robert Bosch GmbH da yönetici olarak başlayan Klein, 2002 den bu yana BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. de İcra Kurulu Başkanı (C.E.O) ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir yılında İngiltere deki Kent Üniversitesi nde Ekonomi Bölümü nü bitiren, 1997 yılında ise Philipps Üniversitesi nin İşletme Yönetimi Bölümü nden mezun olan Dr. Slevogt, 2008 yılında yine Philipps Üniversitesi nde Bankacılık ve Finans alanında yüksek lisansını tamamlamıştır yılları arasında Türkiye de ve yurt dışında birçok bankada çeşitli pozisyonlarda bulunan Dr. Slevogt, 2012 yılından bu yana kurucu ortağı olduğu Slevogt Danışmanlık bünyesinde faaliyet göstermekte; aynı zamanda BSH Ev Aletleri Yönetim Kurulunda Bağımsız Üye olarak görev almaktadır yılında Hamburg Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü nden mezun olan Michael Toedter, 1984 yılında Robert Bosch GmbH bünyesinde pazarlama görevlisi olarak başladığı kariyerine 2006 yılından bu yana BSH nin Münih teki merkezinde Kurumsal Satışlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak devam etmektedir. Avustralya nın Wollongong Üniversitesi nin Mühendislik Fakültesi nden mezun olan Steven Young ın Avustralya Deakin Üniversitesi nden Yönetim alanında lisansüstü derecesi bulunmaktadır. Kariyerine 1988 yılında Avustralya Mannesmann da özel proje mühendisi olarak başlayan Young, 2011 den bu yana Bosch Türkiye Temsilcisi ve Bosch Sanayi ve Tic. AŞ Genel Müdürü olarak görevini sürdürmektedir. 12

14 Mannheim Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan ve iş yaşamına Robert Bosch GmbH da yönetici olarak başlayan Klein, 2002 den bu yana BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. de İcra Kurulu Başkanı (C.E.O) ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan ve iş yaşamına 1978 de Mercedes Benz de Mali İşler Müdürü olarak başlayan Aydilek, 1992 yılından bu yana BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Mali ve İdari İşlerden sorumlu İcra Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir. Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan ve iş yaşamına 1976 yılında Grünberg Ticaret A.Ş. de başlayan ve bu firmada Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevine kadar yükselen Grünberg, 2001 yılından bu yana BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Pazarlama ve Satıştan sorumlu İcra Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir. Münih Teknik Üniversitesi Teknik Fizik Mühendisliği Fakültesini 1993 yılında bitirdikten sonra aynı üniversitede Makine Mühendisliği Doktora tezini tamamlayan ve iş yaşamına 1996 yılında Siemens AG. MünihAlmanya da Geliştirme Mühendisi ve Proje Lideri olarak göreve başlayan ve daha sonra sırasıyla BSH İspanya ve BSH Almanya da çeşitli üst düzey görevlerde bulunan Dr. Ulrich, 2006 yılında BSHTR ye Bulaşık Makinesi Fabrika Direktörü olarak atandı. 1 Mart Şubat 2013 tarihleri arasında BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Teknik İşlerden ve Çerkezköy Fabrika Tesislerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyeliği görevini yürüttü. Münih Teknik Üniversitesi Ekonomi Mühendisliği Fakültesini 1990 yılında bitirdikten sonra aynı üniversitede Yüksek Ekonomi Mühendisliği ve Ekonomi Bilimleri Doktorasını tamamlayan ve iş yaşamına 2001 yılında BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, MünihAlmany da Gazlı Ocak Fabrikası Üretim ve Geliştirme Direktörü olarak göreve başladı ve 2010 yılına kadar çalıştıktan sonra 1 Mayıs 2010 tarihinden itibaren 31 Ocak 2013 tarihine kadar BSH İspanya Electrodomésticos Fabrika Direktörü olarak çalıştı. 1 Şubat 2013 de BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Teknik İşlerden ve Çerkezköy Fabrika Tesislerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyeliği görevine atanmıştır. Şirket ana sözleşmesinin 4/L maddesi uyarınca şirket yönetimi tarafından 2012 yılında çeşitli amaçlarla kurulmuş dernek, vakıf ve kişilere sosyal yardım amacıyla ,88 TL bağış ve yardımda bulunulmuştur faaliyet yılında Şirketimiz hâkim ortağı ve/veya hâkim ortağın bağlı şirketleri ile veya hâkim ortağımızın yönlendirmesiyle, hâkim ortak ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış hukuki bir işlem bulunmamaktadır. Yine, 2012 faaliyet yılında hâkim ortağımız ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem de bulunmamaktadır; bu sebeple denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir husus olmamıştır. Şirket in 2006, 2007 ve 2008 yılları vergi hesaplarının incelenmesi neticesinde hazırlanan vergi inceleme raporlarında, Şirket in yurt dışında mukim grup bünyesinde yer alan bir kredi şirketinden almış olduğu kredilere ilişkin faiz ödemeleri üzerinden %10 oranında tevkifat yapması gerektiği ve katma değer vergisi hesaplayarak sorumlu sıfatıyla beyanda bulunması gerektiği iddia edilmiş olup, Şirket aleyhine 6 milyon TL si indirilebilir nitelikte, faiz ve cezalar dâhil, toplam 30 milyon TL tutarında vergi tarhiyatları yapılmıştır. Şirket tarafından bu tarhiyatların iptallerine yönelik açılan davalar vergi mahkemeleri tarafından reddedilmiştir ancak, Şirket yönetimi ve dosyayı takip eden harici avukatlar, sonraki tarihte yürürlüğe giren yasa ve ilgili mevzuat hükümlerinin geçmişe tatbikinin mümkün olmaması nedeniyle, bu kararın temyiz sürecinde bozulacağını ve davaların Şirket lehine sonuçlanacağını düşünmektedir. Bu nedenle, söz konusu tarhiyatlar için finansal tablolarda herhangi bir karşılık ayrılmamıştır. 13

15

16 Sayın Ortaklarımız, Şirketimiz Mali Tablolarını, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri XI, No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak düzenlemiştir. Yirmi bir gündür tetkikinize hazır tutulan 2012 yılı faaliyet sonuçlarını gösteren Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre hazırlanan bilânço ve gelir tablomuzun incelenmesinden de görüleceği üzere; Şirketimiz 2012 yılını TL net kar ile kapatmış bulunmaktadır. Bu kardan, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Ana Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca; vergiler ve ayrılması gereken yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılmasını önermekteyiz. Sayın Ortaklarımız, Önerimizi oylarınıza sunarken 2013 yılının Ülkemize ve Şirketimize hayırlı olması dileği ile Sayın Genel Kurulunuzu saygı ile selamlarız. Saygılarımızla, Winfried Eduard SEITZ Yönetim Kurulu Başkanı 16

17 MADDE 4 MEVZUU VE MAKSAT: Şirketin konu ve amacı; Elektrikli, elektronik ve mekanik gereçlerin ve bunlarda kullanılan aksamın üretimi sanal ortamda dahil satış ve pazarlanması ithali ve ihracı ile ilgili tüm sanayii ve ticari faaliyetlerde bulunmaktır. MADDE 4 AMAÇ VE KONU: Şirket, kanuni istisnalar hariç olmak kaydıyla, Türk Medeni Kanunu nun 48. maddesi çerçevesinde bütün haklardan yararlanabilir ve borçları üstlenebilir. Şirket, ayrıca ve özel olarak aşağıdaki konu ve amaç çerçevesinde faaliyette bulunacaktır: Elektrikli, elektronik ve mekanik gereçlerin ve bunlarda kullanılan aksamın üretimi, sanal ortam da dâhil satış ve pazarlanması, ithali ve ihracı ile ilgili tüm sınai ve ticari faaliyetlerde bulunmak. Bu amaçla ana faaliyet konuları şöyledir: İştigal mevzuu ile ilgili hammadelerle yarı mamul maddelerin imal, ithal, ihraç ve dahili ticaretini yapmak, İştigal mevzuu ile ilgili makine, yedek parça, malzeme ve kimyevi maddeler, komple tesisler, kimya sanayii müstahzarları, madeni müstahzarlar, plastik elektrik malzemeleri, makine ve cihazları ithal etmek, Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak mümessilik, taahhüt, komisyon, acentelik ve sigortacılığa ilişkin mevzuata aykırı olmamak kaydıyla sigorta acenteliği işlerinde bulunmak, Şirket in mevzuuna giren işlerde ithalat mutemetliği yapmak, Ödünç para verme işleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla şirket işleri için, iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri temin etmek, Gayelerin tahakkuku için her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, Şirket mevzuuna giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili, mevcut ticari işletmelere iştirak ve aracılık faaliyetleri ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla onların hiselerini ve tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini almak ve satmak, devretmek, mübadele etmek, rehin ve teminat olarak göstermek, Şirket gayesine ulaşılabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri almak ve satmak, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, iktisap, devir ve ferağ etmek, fabrika ve idare binaları inşaa etmek, Şirket in borçlarını ve alacaklarını teminen ipotek ve rehin vermek, ipotek ve rehin almak, ipotek ve rehinleri fek ve tadil etmek, Faaliyet konusu ile ilgili hammaddelerle yarı mamul maddelerin imal, ithal, ihraç ve dâhili ticaretini yapmak, Faaliyet konusu ile ilgili makine, yedek parça, malzeme ve kimyevi maddeler, komple tesisler, kimya sanayi müstahzarları, madeni müstahzarlar, plastik elektrik malzemeleri, makine ve cihazları ithal etmek, Amaç ve konu ile ilgili olarak mümessillik, taahhüt, komisyon, acentelik ve sigortacılığa ilişkin mevzuata aykırı olmamak kaydıyla sigorta acenteliği işlerinde bulunmak, Şirket in konusuna giren işlerde ithalat mutemetliği yapmak, Ödünç para verme işleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla şirket işleri için, iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri temin etmek, Amaçların gerçekleşmesi için her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, Şirket konusuna giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili, mevcut ticari işletmelere iştirak ve aracılık faaliyetleri ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla onların hisselerini ve tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini almak ve satmak, devretmek, mübadele etmek, rehin ve teminat olarak göstermek, Şirket amacına ulaşılabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri almak ve satmak, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, iktisap, devir ve ferağ etmek, fabrika ve idare binaları inşa etmek, Şirket in borçlarını ve alacaklarını teminen ipotek ve rehin vermek, ipotek ve rehin almak, ipotek ve rehinleri fek ve tadil etmek, 17

18 Gemiler dahil, şirket işleri için gerekli taşıtları iktisap etmek, devretmek, ve bunlar üzerine ayni ve şahsi tasarruflar yapmak, İştigal mevzuu ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, bilgisayar yazılımları, ustalık (knowhow) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, bunların üzerine lisans anlaşmaları yapmak ve sınai ve fikri mülkiyet hizmetleri vermek, Şirket, TTK. nın 468. maddesi hükümlerine ve Sermaye Piyasası Mevzuatı na uygun olarak, şirket bünyesinde kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde çalışanları için sosyal amaçlı vakıflar meydana getirebilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve net dağıtılabilir kar üzerinde Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak belirlenen birinci temettüye halel gelmeyecek şekilde ancak kanuni yedek akçeler ile birinci temettü ayrıldıktan sonra kalandan olmak kaydıyla bağış yapabilir. Yapılan bağışlar Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulur. Sermaye Piyasası Kurulu nun Teliğleri çerçevesinde özel durum açıklaması yapılır. İştigal mevzuu ile ilgili mamüller için satış sonrası servis (bakım, onarım) hizmetleri vermek. Test ve ölçü aletlerinin her türlü elektriksel ve mekanik kalibrasyonunu yapmak, ölçü ve boyut doğrulama, ayar kontrol ve analizini yapmak. Soğutma ve iklimlendirme konusunda ticaret yapmak, Şirket in konusu ile ilgili depo ve özel antrepolar kurmak ve işletmek, konteynır sahası ve unimog (tren çekicisi) işletmeciliği yapmak. Şirket in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Yukarıda gösterilen muamelelerden başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulunun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ana mukavelenin tadili mahiyetinde olan bu husus için Şirket Sermaye Piyasası Kurulunun ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının önceden tasvip ve muvafakatini alacaktır. Gemiler dâhil, şirket işleri için gerekli taşıtları iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerine aynî ve şahsi tasarruflar yapmak, aaliyet konusu ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, bilgisayar yazılımları, ustalık (knowhow) ve diğer sınaî ve fikri mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, bunların üzerine lisans anlaşmaları yapmak ve sınaî ve fikri mülkiyet hizmetleri vermek, Şirket, TTK. nın 522. maddesi hükümlerine ve Sermaye Piyasası Mevzuatı na uygun olarak, şirket bünyesinde kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde çalışanları için sosyal amaçlı vakıflar meydana getirebilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve net dağıtılabilir kar üzerinde Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak belirlenen birinci temettüye halel gelmeyecek şekilde ancak kanuni yedek akçeler ile birinci temettü ayrıldıktan sonra kalandan olmak kaydıyla bağış yapabilir. Yapılan bağışlar Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulur. Sermaye Piyasası Kurulu nun Tebliğleri çerçevesinde özel durum açıklaması yapılır. Faaliyet konusu ile ilgili mamuller için satış sonrası servis (bakım, onarım) hizmetleri vermek, Test ve ölçü aletlerinin her türlü elektriksel ve mekanik kalibrasyonunu yapmak, ölçü ve boyut doğrulama, ayar kontrol ve analizini yapmak, Soğutma ve iklimlendirme konusunda ticaret yapmak, Şirket in konusu ile ilgili depo ve özel antrepolar kurmak ve işletmek, konteynır sahası ve unimog (tren çekicisi) işletmeciliği yapmak. Şirket in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Şirket AraştırmaGeliştirme (ARGE) faaliyetleri için gerekli olan her türlü laboratuar ve araştırma merkezleri kurabilir ve/veya kurdurabilir. Yukarıda gösterilen işlemlerden başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun kararı ile şirket dilediği işleri yapabilecektir. 18

19 MADDE 7 KAYITLI SERMAYE: Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 531 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. MADDE 7 KAYITLI SERMAYE: Şirket, Mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 531 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi (Yüzyirmimilyon) Türk Lirası olup, her biri 1(bir) Kuruş itibari kıymetli (Onikimilyar) adet paya bölünmüştür. Şirketin kayıtlı sermayesi (Yüzyirmimilyon) Türk Lirası olup, her biri 1(bir) Kuruş itibari kıymetli (Onikimilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, yılları (5 yıl) için geçerlidir yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, yılları (5 yıl) için geçerlidir yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır. Şirket in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş nama yazılı (Kırkikimilyon) Türk Lirası dır. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde toplam adet paydan oluşmaktadır. Şirket in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş nama yazılı (Kırkikimilyon) Türk Lirası dır. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde toplam adet paydan oluşmaktadır. Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir. Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir. Yönetim Kurulu, yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama yazılı paylar ihraç ederek, kayıtlı sermaye miktarına kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Satılan payların bedelleri nakden ve peşinen alınır. Yönetim Kurulu, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama yazılı paylar ihraç ederek, kayıtlı sermaye miktarına kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Satılan payların bedelleri nakden ve peşinen alınır. Yönetim Kurulu, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu tarafından kayıtlı sermaye miktarına kadar yeni pay çıkarılarak sermayenin artırılması halinde, mevcut ortakların yeniden çıkarılacak payları almada rüçhan hakları vardır. Rüçhan haklarının kullanılması ile ilgili olarak T.T.K. Md. 394 uygulanır. Rüçhan hakkının kullanım şekli ve süresi Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak belirlenir. Yönetim Kurulu tarafından kayıtlı sermaye miktarına kadar yeni pay çıkarılarak sermayenin artırılması halinde, mevcut ortakların yeniden çıkarılacak payları almada rüçhan hakları vardır. Rüçhan haklarının kullanılması ile ilgili olarak T.T.K. Md. 461 uygulanır. Rüçhan hakkının kullanım şekli ve süresi Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak belirlenir. 19

20 Yönetim Kurulunca yeni paylar çıkarılarak kayıtlı sermaye miktarına ulaşılması halinde yeni kayıtlı sermaye miktarının tespiti veya kayıtlı sermaye miktarının değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınır ve esas sözleşmenin değiştirilmesi işlemlerine riayet olunur. Yönetim Kurulunca yeni paylar çıkarılarak kayıtlı sermaye miktarına ulaşılması halinde yeni kayıtlı sermaye miktarının tespiti veya kayıtlı sermaye miktarının değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınır ve esas sözleşmenin değiştirilmesi işlemlerine riayet olunur. Sermaye Piyasası Kurulu nun hisse senetlerinin kaydileştirilmesi ve kaydileştirilen menkul kıymetlere ilişkin düzenlemelerine uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu nun pay senetlerinin kaydileştirilmesi ve kaydileştirilen menkul kıymetlere ilişkin düzenlemelerine uyulur. Şirket in sermaye yapısı aşağıda olduğu gibidir. Şirket in sermaye yapısı aşağıda olduğu gibidir ,67 99, ,67 99,284 T.C ,33 0,716 T.C ,33 0, ,00 100, ,00 100,000 MADDE 8 HİSSE VE HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ: Şirket hisseleri hissedarlarca ilgili kanun ve mevzuat çerçevesinde serbestçe devir olunur. Yönetim Kurulu üyelerinin şirkete karşı doğabilecek sorumluluklarına karşı olmak üzere, rehnedilen hisse ve hisse senetleri ibra kararını takip eden üç aylık dava açma süresi geçmedikçe devredilmez. Yönetim Kurulu aleyhine sorumluluk davası açılan hallerde merhun hisse ve hisse senetleri, dava sonuna kadar şirkette kalır ve devredilemez. Bu hisselerin sahiplerine iadesi veya devri sorumluluk davasının kesin olarak reddi şartına bağlıdır. MADDE 8 PAYLARIN DEVRİ, DEVRALINMASI VE PAYLAR ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI TESİSİ: Şirket payları, pay sahipleri tarafından ilgili kanun ve mevzuat çerçevesinde serbestçe devir olunur. Şirket le ilişkilerde sadece pay defterinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan kayıtlar dikkate alınarak kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilirler. Şirket, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak kendi paylarını ivazlı şekilde rehin olarak kabul ve/veya iktisap edebilir. MADDE 9 İNTİFA SENETLERİ: Yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 9 TAHVİL, FİNANSMAN BONOSU, KÂR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ, SERMAYE PİYASASI ARACI NİTELİĞİNDEKİ DİĞER BORÇLANMA SENETLERİNİN ÇIKARILMASI: Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yönetim kurulu kararı ile her çeşit tahvil, finansman bonosu, kâr ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir, ihraç edilecek tahvillerin ve diğer borçlanma senetlerinin limiti ve kayden izlenmesi hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. 20

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçilmesi, 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE TADİL TASARISI MADDE ESKİ METİN YENİ METİN KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ANA MUKAVELESİ KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 212 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve saygı duruşu, 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Sirküler No : 2013-18 Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Tarih: 21032013 Bilindiği üzere sermaye şirketleri yeni TTK kapsamında esas (ana) sözleşmelerini

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 11.30 da Şirket merkezi olan Savur yolu 6.km. MARDİN

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı Adresi : Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. : Turkcell Plaza,Meşrutiyet Cad. No:71, Tepebaşı 34430 İstanbul Telefon ve

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2013 Yılı Çalışmaları

Detaylı

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 28 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 28 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 28 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nun 128825 sicil numarasında

Detaylı

VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş.

VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş. VEKALETNAME MCT DANIŞMANLIK A.Ş. MCT DANIŞMANLIK A.Ş. nin 09.05.2016 günü, saat 14:00 da Yıldız Cad. Sungurlar İş Merkezi No:45-5 Beşiktaş İSTANBUL adresinde yapılacak olağan/olağan üstü genel kurul toplantısında

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2014 Yılı Çalışmaları

Detaylı

Sicil No: Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

Sicil No: Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Sicil No: 14222 Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.06.2012 Cuma günü, saat 14.00

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı 02.06.2016 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Ortaklar

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel)

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) / KARTN [] 31.01.2013 17:22:32 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : PROF. DR. BÜLENT TARCAN CAD. PAK İŞ MERK. NO:5 K:3 GAYRETTEPE/BEŞİKTAŞ/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL:0 212 273 20 00

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 28 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 28 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 28 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nun 128825 sicil numarasında

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Halaskargazi Caddesi Yasan İş Merkezi No:243

Detaylı

ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş Gündem 1-Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi 2-Genel Kurul Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanınca imza edilmesine yetki verilmesi. 3-01.01.2011-31.12.2011

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

25.04.2012 TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

25.04.2012 TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 25.04.2012 TARİHLİ PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ Madde 1 Madde 2 Madde 3 Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 Madde 11 Madde 12 Madde 13 Madde 14 Madde

Detaylı

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi olan Şirketimizin,

Detaylı

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat)

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat) İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı Adresi Telefon No. Faks No. : 0 (212) 641 96 44 Ortaklığın yatırımcı/pay Sahipleri ile ilişkiler biriminin Telefon No. : 0 (216) 586

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ YENİ METİN SERMAYE VE PAYLAR

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ YENİ METİN SERMAYE VE PAYLAR AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ METİN SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8. Şirketin, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye tavanı 480.000.000 TL olup,

Detaylı

ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLAT METNİ

ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLAT METNİ ESKİ MADDE NO VE MADDE BAŞLIĞI ŞİRKETİN UNVANI MADDE 2 AMAÇ VE KONU MADDE 5-23 YENİ MADDE NO VE MADDE BAŞLIĞI ŞİRKETİN UNVANI MADDE 2 AMAÇ VE KONU MADDE 5-23 ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ YAPILAN DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ

Detaylı

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU: Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilecek en az 5 (beş) en çok 11 ( on bir)

Detaylı

a) 20.05.2010 Perşembe günü saat 15.00 de Bayıldım Caddesi No:2 34357 Đstanbul Swissotel The Bosphorus, Đstanbul adresinde yapılmasına,

a) 20.05.2010 Perşembe günü saat 15.00 de Bayıldım Caddesi No:2 34357 Đstanbul Swissotel The Bosphorus, Đstanbul adresinde yapılmasına, Şirketin Olağan Genel Kurul Toplantısının; a) 20.05.2010 Perşembe günü saat 15.00 de Bayıldım Caddesi No:2 34357 Đstanbul Swissotel The Bosphorus, Đstanbul adresinde yapılmasına, b) Toplantı gündeminin

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş GENEL KURUL İLANI

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş GENEL KURUL İLANI ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş GENEL KURUL İLANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs 2013 Çarşamba günü saat 10:00 da Şirket

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 15.05.2013 16:34:49

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 15.05.2013 16:34:49 BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 15.05.2013 16:34:49 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ : 10002 SOKAK NO:45 35620 ÇİĞLİ-İZMİR Telefon ve Faks No.

Detaylı

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU NUN SEÇİMİ Madde 9 Yönetim Kurulu en az 5 en çok 9 Üye den teşekkül eder. Yönetim Kurulu Üyeleri

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür. MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Detaylı

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET 2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2013 günü saat 11:00

Detaylı

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI MADDE 4 - AMAÇ VE KONU MADDE 4 - AMAÇ VE KONU

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI MADDE 4 - AMAÇ VE KONU MADDE 4 - AMAÇ VE KONU AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI Eski Metin MADDE 4 - AMAÇ VE KONU Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2008-31.12.2008 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 25.03.2013 16:08:09 Özel Durum Açıklaması (Genel)

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 25.03.2013 16:08:09 Özel Durum Açıklaması (Genel) BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 25.03.2013 16:08:09 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : 10002 SOKAK NO:45 A.O.S.B. ÇİĞLİ-İZMİR Telefon ve Faks No. : 0232 376 74 50-0232 376

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması, İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE (A) ve (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ VE GEREKÇELERİ

TEKSTİL BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ VE GEREKÇELERİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GEREKÇE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 38 Yönetim Kurulu, Banka işleri gerektirdikçe her zaman toplanır. Ancak, ayda en az bir toplantı yapılması zorunludur. Yönetim Kurulu, Yönetim

Detaylı

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI Gayrimenkullere Tasarruf Madde 5 Şirket maksadını temin için her türlü gayrimenkuller satın almak, inşa etmek, kiralamak ve satmakla yetkilidir.

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİLAT METNİ

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİLAT METNİ Merkez ve Şubeler Madde 3 Şirketin Merkezi İstanbul dur. Adresi; Yenibosna, Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi, Kuyumcukent Sitesi, Bahçelievler, İstanbul dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ METİN SERMAYE MADDE: 5 BANKA, 4456 sayılı Kanun un 6 ncı maddesi uyarınca 4487 ve 3794 sayılı Kanunlarla değişik 2499 Sayılı Kanun Hükümlerine

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI MAKSAT VE MEVZUU Madde 3 : Şirketin maksat ve mevzuu şunlardır. a-) Her çeşit plastik veya esas hammaddesi sentetik olan benzeri

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Vestel Elektronik A.Ş., Ortaklar Genel Kurulu, 2005 yılı çalışmalarını incelemek ve Genel Kurul gündemini görüşüp karara

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı : Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Adresi : Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa Telefon / Faks : (0224) 270 30 00 / (0224)

Detaylı

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 16.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GEREKÇE. Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı No: 11/A

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GEREKÇE. Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı No: 11/A Merkez ve Şubeler: Madde 4: PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GEREKÇE Merkez ve Şubeler: Şirketin merkezi İstanbul dadır. Adresi Aeropark Yenişehir Mahallesi

Detaylı

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Ticaret Sicili No : Gebze/6616 FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 2007

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 07.04.2010 18:05:34 Özel Durum Açıklaması (Genel)

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 07.04.2010 18:05:34 Özel Durum Açıklaması (Genel) VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 07.04.2010 18:05:34 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Halaskargazi cad. No:243 Yasan İş Merkezi Kat:6 Osmanbey ŞİŞLİ İSTANBUL Telefon

Detaylı

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet ÇELEBİ HAVA SERVİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet Şirketimizin 2011 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir.

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. Madde: 17 DENETÇİLER Şirketin denetimi genel kurul tarafından

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL Amaç ve Konu Madde 4 Şirketin amacı ve iştigal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü

Detaylı

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET PETROL OFİSİ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2005 yılı Hesap Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Nisan 2006

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2005-31.12.2005 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri

Detaylı

YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ MADDE 12. Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl için seçilirler. Süresi bit

YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ MADDE 12. Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl için seçilirler. Süresi bit YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU MADDE 11. Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 9 üyeden ibarettir. Yönetim Kurulunun 5 üyesi (A) grubu

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 24.05.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2006 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29 Mart

Detaylı

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GENEL KURUL GENEL KURUL Madde 9. Genel Kurul Olağan ya da Olağanüstü olmak üzere toplanır. Olağan Genel Kurul yılda

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

07/04/2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Ek Bilgi Dokümanı. Oy Kullanma Yöntemi tarihli ortaklık yapısı;

07/04/2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Ek Bilgi Dokümanı. Oy Kullanma Yöntemi tarihli ortaklık yapısı; Oy Kullanma Yöntemi Toplantıya kendisi veya vekilleri vasıtasıyla katılan ortaklar el kaldırmak suretiyle toplantıda oy kullanabileceklerdir. 13.03.2014 tarihli ortaklık yapısı; A grubu imtiyazlı paylara

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR

SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR ESKİ ŞEKİL AMAÇ VE KONUSU : Madde 3 - Şirketin Amaç ve Konusu Şunlardır. a) Soda ve Hafif Soda, Ağır Soda, Sodyum Bikarbonat ve diğer her nev i soda

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 10 MAYIS 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 10 MAYIS 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 10 MAYIS 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi, Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 08.05.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Sermaye

Detaylı

LÜKS KADĐFE TĐCARET VE SANAYĐ A. Ş. NĐN 11 MAYIS 2012 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĐ

LÜKS KADĐFE TĐCARET VE SANAYĐ A. Ş. NĐN 11 MAYIS 2012 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĐ LÜKS KADĐFE TĐCARET VE SANAYĐ A. Ş. NĐN 11 MAYIS 2012 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĐ 1- Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçilmesi; saygı duruşu, 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin Ortaklar Genel Kurulu, 2006 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak

Detaylı

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2009 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp

Detaylı

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2011 yılı faaliyet dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 23 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 23 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 23 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

Sayın Ortağımız, KARAR

Sayın Ortağımız, KARAR Sayın Ortağımız, KARAR Şirket Yönetim Kurulumuz 07/06/2017 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen gündem maddelerini içeren 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30/06/2017 tarihinde

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş. 13.06.2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah.Adnan Kahveci Bulvarı No.5 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon No.

Detaylı

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Sicil No: 349744 İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 21 /04.2015 tarihinde Saat 15:00 da 29

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. 12/05/2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BORSA İSTANBUL A.Ş. 12/05/2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BORSA İSTANBUL A.Ş. 12/05/2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları Şirket sermayesini temsil eden paylar A, B ve C olmak üzere

Detaylı

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi ANONĠM ġġrket ESAS SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Adresi

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle, 31/03/2015 Salı günü saat 15:00 te Büyükdere

Detaylı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Özel Durum Açıklaması Tarih : 08 Nisan 2009 Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 8 Nisan 2009 tarihli toplantısında: 1- Ek-1 de yer alan

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki

Detaylı

İÇ YÖNERGE. Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu İç Görev Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM

İÇ YÖNERGE. Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu İç Görev Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM İÇ YÖNERGE Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu İç Görev Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapasam ve Dayanak Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu İç Yönergenin amacı;

Detaylı

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 12 TEMMUZ 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 12 TEMMUZ 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 12 TEMMUZ 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2015 yılı çalışmalarını incelemek ve 12 Temmuz 2016 Salı günü, saat

Detaylı

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş. 01.04.2013-31.03.2014 DÖNEMİ OLAGAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş. 01.04.2013-31.03.2014 DÖNEMİ OLAGAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş. 01.04.2013-31.03.2014 DÖNEMİ OLAGAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 01.04.2013-30.04.2014 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda

Detaylı

ibraz ederek ve hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

ibraz ederek ve hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler. İLAN BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05 Ağustos 2015 tarihinde saat 10.00 da, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi,

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 18/04/2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 18/04/2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 18/04/2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri

Detaylı

Özel Durum Açıklaması. Konu : Ana Sözleşme Tadili. Tarih : 12 Nisan 2012. İlgi: 05.03.2012 tarihli açıklamamız.

Özel Durum Açıklaması. Konu : Ana Sözleşme Tadili. Tarih : 12 Nisan 2012. İlgi: 05.03.2012 tarihli açıklamamız. Özel Durum Açıklaması Tarih : 12 Nisan 2012 Konu : Ana Sözleşme Tadili İlgi: 05.03.2012 tarihli açıklamamız. İlgi açıklamamızda, Yönetim Kurulumuzun 02.03.2012 tarihli kararı ile, Ana Sözleşmemizin 13,15,17,20

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR;

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; - 28/11/2012 TARİH VE 28491 SAYILI RESMİ GAZETEDE İLAN EDİLEN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET

Detaylı

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. 04.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 yılına ilişkin pay sahipleri olağan genel kurul toplantısı,

Detaylı

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 29 NİSAN 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 29 NİSAN 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 29 NİSAN 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI EKİ 6. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ Sermaye ve Paylar Madde 6- Şirket, 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş

Detaylı