T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/09 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 59 SAYI: 2010/09 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) / , 7407 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : YTL. : 5.00 YTL. VOLUME: 59 NUMBER: 2010/09 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0 312) /7269, 7405,7407 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan iii

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library iv

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. v

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. vi

7 000 GENEL KONULAR GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M HIR ST YAN D NB L M HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L NG L ZCE VE ESK NG L ZCE CERMEN D LLER ALMANCA D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...76 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI...137

8 650 YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi...166

9 000 (5) 000 GENEL KONULAR Topdemir, Hüseyin Gazi. Galileo ve Modern Bilim. Bilim ve Teknik 43(514) , ss. 000 (1) Co rafi Bilgi Sistemleri Nas l Çal fl r? 1968 SA 27 Bilim ve Teknik 43(514) , 000, 500, ss SA , (2) Demir, Emre. Kim Kurtulmak ster ki Kitaplardan? [Umberto Eco ve J. C. Carriere'nin "Kitaplardan Kurtulabilece inizi Sanmay n" Adl Eseri Üzerine] Ayraç (11) , ss SB (3) Eflki, Hülya. Yeni Bir Etiketleme ya da Daha Fazlas : Dijital Bölünme ve Dijital Bölünmeye Çözüm Önerileri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 11(1-2) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet. Yomral o lu, Tahsin. Co rafi Bilgi Teknolojileri. Bilim ve Teknik 43(514) , ss SA , SB SA , , GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER 050 (1) Akyol, Sina. Dergiler... Dergiler..."Toz ve Töz Yuvalar " Varl k 77(1231) , ss SB Ayd n, Emel. Yeni Türk Edebiyat Araflt rmalar Dergisi. Türk Dili 99(705) , ss. Günsel, Ayfle - Ali E. Akgün - Halit Keskin. Duygusal Zeka Tak m Ö renmesi liflkisi: Yaz l m Gelifltirme Tak mlar Üzerinde Bir Uygulama. Atatürk Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Dergisi 24(3) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA 9 150, 000, (2) Onaran, Mustafa fierif. Bir Halkevi Dergisi "Fikirler" Varl k 77(1231) , 4-6. ss SB GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K 000 (4) Köksal, Ayfle H. MAXXI Bir Güncel Özkan, Yelda. Çocuk ve nternet Sanat Müzesinin Vaatleri. rh+art Kullan m. Standard 49(580) magazine (73) , ss , ss SB SB ,

10 070 HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K 070 (1) Kas m, Metin. Bas nda Haberin Anlat m nda Foto raf n Rolü. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 11(1-2) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 300 Timur, Taner Avrupa Devrimi Marx, Engels ve Devrimci Gazetecilik. Evrensel Kültür (225) , ss SA SB , FELSEFE VE PS KOLOJ 110 METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) Tart flmalar: Elefltirel Bir Tahlil. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 51(1) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB (2) Ev, Hacer Âfl k. bn Haldun ile John Locke'un Epistemoloji ile lgili Baz Görüfllerinin Karfl laflt r lmas. Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi 43(2) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet. 120 (3) Güler, lhami. Zaman Yan lg s ve nsan Ruhunun Daimi Özlemi. Muhafazakâr Düflünce 7(25-26) , ss SA , (4) 110 (1) Kafkasyal, Muhammet Savafl. Demoly, François. Martin Ayd nlanma, Nostalji ve Adem-i Heidegger'e Göre Temel Varl kbilim. Nostalji. Muhafazakâr Düflünce Çeviren: Ramazan Ad belli, 7(25-26) , ss. Bilimname (14) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK Civaner, Murat. Bilimsel Bilgi Üretiminin Belirleyenleri ve Sorun Alanlar. Toplum ve Hekim 25(5) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) Düzgün, fiaban Ali. Modern Bat Düflüncesinde Ölüm Sonras na liflkin 120 (5) Sönmez, Bülent. nanç ve Do ma. Sosyal Bilimler Araflt rma Dergisi 8(16) , ss. Türkçe ve ng. özet SA NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR Akbafl, Muhsin. Human Nature and Life Death in Thomas Aquinas. Ankara Üniversitesi lahiyat 2

11 Fakültesi Dergisi 51(1) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet SB SA , , 410 Enstitüsü Dergisi 14(2) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet. 140 BEL RL FELSEF OKULLAR Çevik, Abdülkadir. Terör, Terörizm Psikolojisi ve 12 Eylül Askerî Darbesi. Türk Yurdu 30(277) , ss. 140 (1) 1960 SB 27 Dereko, Ayhan. Hegel ve Merleau- 300, 320, 150 Ponty'de Duyarl k ve Alg. Sosyal Bilimler Araflt rma Dergisi 8(16) , ss. Türkçe ve ng. Eyüpo lu, Osman - Erkan Perflembe. özet SA Güler, lhami. Zaman Yan lg s ve nsan Ruhunun Daimi Özlemi. Muhafazakâr Düflünce 7(25-26) , ss SA , PS KOLOJ Akgün, Ege - Binnur Yeflilyaprak. Anne Çocuk liflkisini Oyunla Gelifltirme E itim Program n n Etkilili i. Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi 43(2) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet. Toplumsal De iflim Patolojisi ve Temel De iflim Güdüsü. Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (28) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet. s 1991 SA , (2) Günsel, Ayfle - Ali E. Akgün - Halit Keskin. Duygusal Zeka Tak m Ö renmesi liflkisi: Yaz l m Gelifltirme Tak mlar Üzerinde Bir Uygulama. Atatürk Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Dergisi 24(3) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA 9 150, 000, SA 32 ntihar Öngörebilecek Bir Araç: 370, 150 Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçe i. Düflünen Adam 23(3) Ayd n, Ali R za. Tanr Alg s na , ss. Türkçe ve ng. Jungçu Bir Bak fl. Ondokuz May s özet. Üniversitesi lahiyat Fakültesi 1988 SA 27 Dergisi (28) 2010, ss. ng. ve, 150 Türkçe özet. s 1991 SA 67 Kara, Derya. Üniversite 200, 150 Ö rencilerinin Stresle Bafla Ç kma Tutumlar n n Farkl De iflkenler 150 (1) Aç s ndan ncelenmesi. Verimlilik Ayd n, Gülnur. Zihin Haritalama Dergisi (3) 2010, ss. Tekni inin Dinleneni Anlamaya ve Türkçe ve ng. özet. Kal c l a Etkisi. Atatürk 1967 SB 319 Üniversitesi Sosyal Bilimler 370, 150 3

12 150 (3) Karc o lu, Fatih - Sevil Akbafl. flyerinde Psikolojik fiiddet ve fl Tatmini liflkisi. Atatürk Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Dergisi 24(3) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA 9 370, , 650 Kavas, Gökhan - Nazan Kavas. Beslenme ve Stres. Dünya G da 15(9) , ss SB 392, 150 Köylü, Mustafa. Ruh ve Beden Sa l ile Din liflkisi Üzerine Yap lan Araflt rmalar n Bir De erlendirmesi. Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (28) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet. s 1991 SA , 150, (4) Mitrani, T. Asl Akdafl. stanbul'da Yaflayan Vatandafllar Aras nda Suç Ma duru Olmaktan Duyulan Korku ve Güvenlik Alg s ile Kent Planlamas Aras ndaki liflkiler: Yerel Yönetimlerin Alabilecekleri Önlemler Üzerine Bir Pilot Çal flma. Adli Bilimler Dergisi 9(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , 360 Sayl, Halil - Fatih Taflp nar. Neden ve Sonuçlar Aç s ndan Y ld rma "Mobbing" ve Ma durluk Sendromu. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 11(1-2) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 150 Tokinan, Banu Özevin - Sermin Bilen. Beden Dili ve Dansa liflkin Özyeterlik De erlendirme Formu Gelifltirme Çal flmas. Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi 43(2) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet. Turunç, Ömer - Mazlum Çelik. Örgütsel Özdeflleflme ve Kontrol Alg lar n n Çal flanlar n flten Ayr lma Niyeti ve fl Performans na Ektileri. Atatürk Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Dergisi 24(3) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA 9 650, (5) Türk, Zehra - Nurcan Süklüm. Örgütsel Stres Yönetimi. Standard 49(580) , ss SB , ET K (AHLAK FELSEFES ) 170 (1) Akbafl, Muhsin. Human Nature and Life Death in Thomas Aquinas. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 51(1) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet SB , (2) Civaner, Murat. Bilimsel Bilgi Üretiminin Belirleyenleri ve Sorun Alanlar. Toplum ve Hekim 25(5) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 120 4

13 Erdo mufl, Begüm. Restorasyonda Etik. Standard 49(580) , ss SB , 170 dare Dergisi 82(468) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (3) Mahmuto lu, Abdulkadir. Türkiye'de K rsal Çevre Eti i Konusunda Mülkî dare Âmirlerinin Görüflleri. Türk dare Dergisi 82(468) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (4) Obstetrik ve Jinekolojide Etik Konular. Kad n Do um Dergisi 9(1) , ss SB Serim, Nilgün - Nazmi Y. Ya ano lu. Ekonomik Yaklafl m ve Cayd r c De iflkenler ile Ahlaki Duygu ve Tutumlar fiekillendiren çsel Faktörlerin Kiflilerin Vergi Ahlak n Etkilemede Rolü. Vergi Sorunlar Dergisi 33(264) , ss SA , (5) 1970 SB 582 Tekin, Mustafa. Edep; nsanl k 180 Formu. Diyanet (237) , 4-7. ss SC Ulmann, David Morin. Marxisme Moral et Science-Fiction, A Propos de la Matrice. Lapsus (4) 2010, ss. Türkçe, Fr. ve ng. özet SA , (6) Usta, Ayd n. Kamu Görevlisinin Etik Amaç ve Ahlaki Yükümlülü üne Yönelik Bir De erlendirme. Türk (7) Vatandafl, Celalettin. Edep ve Hayat. Diyanet (237) , ss SC ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 180 (1) Bayo lu, Filiz. Maclntyre' n Klasik Aristotelisci Erdem Gelene ine liflkin Yorumu. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14(2) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA (2) Reçber, Mehmet Sait. Plotinus: Tanr 'n n Birli i ve Basitli i Üzerine. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 51(1) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet. 180 (3) fiahin, Eyüp. Platon ve Fârâbî'de Aristokrasi. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 51(1) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (4) Yaman, Hikmet. Miflkât- Nübüvvetten Hikmetin Befl Sütununa: slam Felsefe Tarihinin Mâhiyeti ve Dinî Muhtevas Üzerine. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi

14 Dergisi 51(1) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 190, (5) Yasa, Metin. Eflatuncu Ma ara Alegorisini Yeniden Yorumlama Gereksinimi: Dinsel Bilgiyi Anlama ve Gelifltirmeye Yönelik Felsefi Bir Karfl laflt rma. Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (28) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet. s 1991 SA , MODERN BATI FELSEFES 190 (1) Nalbanto lu, Hasan Ünal - Bar fl Mücen. György Lukacs' n Ontolojik Aray fl. Toplum ve Bilim (119) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA Yaman, Hikmet. Miflkât- Nübüvvetten Hikmetin Befl Sütununa: slam Felsefe Tarihinin Mâhiyeti ve Dinî Muhtevas Üzerine. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 51(1) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 190, (2) Batuk, Cengiz. Georges Dumezil ve Türk Dinler Tarihindeki Yeri. Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (28) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet. s 1991 SA (3) Evans, C. Stephen. Din Dili Problemi. Çeviren: Ferhat Akdemir, Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (28) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet. s 1991 SA (4) Köylü, Mustafa. Ruh ve Beden Sa l ile Din liflkisi Üzerine Yap lan Araflt rmalar n Bir De erlendirmesi. Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (28) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet. s 1991 SA , 150, (5) Turan, Nurullah. Türkiye'de Otantik Felsefenin mkân [Recep Alpya 'n n Ayn Adl Eseri Üzerine] Ayraç (11) , 28. s SB D N 200 (1) Ayd n, Ali R za. Tanr Alg s na Jungçu Bir Bak fl. Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (28) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet. s 1991 SA SA , , 150 Yasa, Metin. Eflatuncu Ma ara Alegorisini Yeniden Yorumlama Gereksinimi: Dinsel Bilgiyi Anlama ve Gelifltirmeye Yönelik Felsefi Bir Karfl laflt rma. Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (28) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet. s 6

15 210 DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M 210 (1) Yalman, Nur. slam'daki Sekülerizm Üzerine Baz Gözlemler: Türkiye'deki Kültürel Devrim. Muhafazakâr Düflünce 7(25-26) , ss SA , 297, 300 Dergisi (34) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA Gencer, Bedri. Ondokuzuncu As rda "Yararc slam" Anlay fl n n Do uflu. Bilimname (15) 2008, ss SA , 290 lhan, Sinan. spanya'da Yahudi Varl n n Menflei. STEM 8(15) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet. 230 HIR ST YAN D NB L M 2004 SA 8 940, (1) Georgi, Dieter. lk Dönem sa'ya nanalar Toplulu u: Yahudi ç Göçünden mi baretti Yoksa Bir Dini mi Temsil Ediyordu? Çeviren: Ramazan Ad belli, Bilimname (15) 2008, ss. 290 (2) Kangal, Kaan. Anaerkiden Ataerkiye Mitoloji. Evrensel Kültür (225) , ss SB SA , 300 K l ç, Recep. Bat Düflüncesindeki Modern Tart flmalar n Ifl nda slam Vahyi. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 51(1) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet. 260 HIR ST YAN SOSYAL D NB L M 1970 SB , (1) Alan, Gülbadi. The Activities of the American Board Mission in and Around Trabzon and Their Studies in the Field of Education. Bilimname (15) 2008, ss. Türkçe özet SA , SA , (3) Kuflçu, Emir. W. Cantwell Smith'in Din Fenomenolojisinde Oryantalizmi Aflma Sorunu. Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (28) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet. s 290 HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 290 (1) Atmaca, Veli. Eski Medeniyetlerde Günah-Hastal k liflkisi veya Tanr n n Gazab Meselesi. Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 297 (1) Abrahamov, Binyamin. slâm Kelâm nda Zorunlu Bilgi. Çeviren: Fethi Kerim Kazanç, Ondokuz May s 7

16 Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (28) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet. s 1991 SA (7) Aslan, brahim. Mütezile Kelâm nda Düflünce (Nazar)-Bilgi liflkisi-kad Abdülcebbar Örne i- Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 51(1) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB (2) Akbafl, Mehmet. Muhâcirûn-Ensâr Kardeflli inin Serüveni. STEM 8(15) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (8) Benli, Abdullah. Kur'ân 2004 SA 8 Tasavvurlar. Bilimname (15) 2008, ss SA (3) 297 Alt ntafl, Halil. Emanet Bilinci. Diyanet (237) , ss. 297 (9) 1969 SC 6 Canl, Mustafa. Hz. Peygamber 297 Örnekli inde Sözlü ve Sözsüz letiflim. Bilimname (15) 2008, ss. 297 (4) Apak, Adem. Hz. Peygamber 2004 SA 19 (s.a.s.)'in Efli Hz. Sevde (r.anha) 297, 300 Diyanet (237) , ss SC (10) 297, 920 Ça l, Necdet. Beddua Olgusu Ba lam nda Enbiyâ 112'nin Arslan, G yasettin. Kuran- Kerim'de Ça r flt rd klar Üzerine. Atatürk Eyyu Edat ve Tercümesi Problemi. Üniversitesi lahiyat Fakültesi Bilimname (15) 2008, ss. Dergisi (34) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA (5) Arslan, Hüseyin. Medreseler Üniversiteler ya da E itim ve Ö retim Serüvenimiz. Mimar ve Mühendis (56) , ss SB , (6) Aslan, brahim. Kelâmullah Tart flmalar n n Dilbilimsel çeri i. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 51(1) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB (11) Çevik, Mustafa. Rumi's Tolerance Between Pluralism and Exclusivism. Sosyal Bilimler Araflt rma Dergisi 8(16) , ss. ng. ve Türkçe özet SA (12) Ç nar, Fatih. Son Dönem Mutasavvuflar ndan Mustafa Takî (Ö. 1925) Efendi ve F khî Yönü. Bilimname (15) 2008, ss SA , 920 8

17 297 (13) 297 (19) Demirci, Senai. Yeme çme Adab. Diyanet (237) , ss SC Görmez, Hatice Kübra. lahî Vahyin nfla Etti i Hayatlar: Örnek Han m fiahsiyetler. Diyanet (237) , ss SC (14) Duman, Ali. zmirli brahim Hakk : 297 (20) Hayat, Eserleri ve F k h. Bilimname Gözeler, Esra. Kur'an Âyetlerinin (14) 2008, ss. Tarihlendirilmesine Bat l 2004 SA 19 Yaklafl mlar. Ankara Üniversitesi 297, 920 lahiyat Fakültesi Dergisi 51(1) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB (15) 297 Esen, Muammer. Kur'an' n Ehl-i Kitaba Bak fl. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 51(1) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB (16) 2004 SA 8 Fierro, Maribel. Endülüs'te 297, 320, 920 Tasavvufa Muhâlefet. Çeviren: Semih Ceyhan, Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 18(2) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA (17) Gencer, Bedri. Ondokuzuncu As rda "Yararc slam" Anlay fl n n Do uflu. Bilimname (15) 2008, ss SA , (21) Hagen, Gottfried. "Kumandan" Olarak Peygamber [Hz.] Muhammed: Birinci Dünya Savafl Öncesinde Osmanl lar'da Siyer Yaz c l. Çeviren: Gülgün Uyar, STEM 8(15) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (22) Hatipo lu, Emrah. XVIII. As rda Bestelenmifl Üç Hicâz Mevlevî Âyîninde Hicâz Makam Anlay fl. STEM 8(15) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA 8 297, (23) Hibibov, Aslan. lk Dönem fiiî Tefsirinin Kaynaklar. Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (28) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet. s 297 (18) 1991 SA 67 Gökalp, Ziya. F k h ve ctimâiyât. 297 Muhafazakâr Düflünce 7(25-26) , ss. 297 (24) 2005 SA 35 Holbrook, Victoria 297, Rowe. Sûretler Kalesi: Mevlânâ ve Gâlib. Çeviren: Murat Ak, STEM 8(15) 2010,

18 ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (29) 2004 SA 8 Karsl, brahim Hilmi. Müslüman 297, 920 Kimli imizin Fark na Varmak. Diyanet (237) , ss SC (25) 297 Kahraman, Hüseyin. F khî 297 (30) Hadislerin Delil De eri Ba lam nda "Ruâf Hadisi"nin Tahric ve Tenkidi. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 18(2) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA SB , 290 K l ç, Recep. Bat Düflüncesindeki Modern Tart flmalar n Ifl nda slam Vahyi. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 51(1) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (26) K nar, Kadir. Kufe Nahiv Ekolünün Kurucusu El-Kisâî ve Nahivle lgili Görüflleri. Bilimname (14) 2008, ss. Kahraman, Hüseyin. Hadislere Göre Kusman n Abdeste Etkisi. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 18(2) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA (27) Karadafl, Ca fer. nsana Tan nan Üç lâhi mkan: F trat- flaret-hidayet. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 18(2) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA Karagöz, Mustafa. Vücûh ve Nezâirin Terimleflme Süreci-'Nezâir'in 'Efl Anlaml l k' Olarak Tan mlanmas Sorunu- Bilimname (14) 2008, ss SA , 297, (31) Koç, Mehmet Akif. Taberi Tefsir'ini Anlamak Üzerine. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 51(1) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB (32) Kolo lu, Orhan fi. Behflemiyye- hflîdiyye Çekiflmesi: K sa Bir Tarihsel nceleme. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 18(2) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA 19 Köse, Murtaza. Sosyal Siyaset 490, 297 Kavram ve Ömer B. Abdülaziz'in Sosyal Siyaseti. Atatürk 297 (28) Üniversitesi lahiyat Fakültesi Karaman, Fikret. Tevazu ve Dergisi (34) 2010, ss. Samimiyet. Diyanet (237) , Türkçe ve ng. özet ss SA , SC

19 297 (33) Kula, Tahsin. slam Düflüncesinde Özden, H. Ömer. Ramazan Kitaplar. Nefis ve Ruh Kavramlar Üzerine Baz Ayraç (11) , ss. De erlendirmeler. Sosyal Bilimler Araflt rma Dergisi 8(16) , 2009 SB ss. Türkçe ve ng. özet. 390, SA (37) Özel, Mustafa. Molla Sa'dî Çelebi Kurt, Abdurrahman. Demogrfik Dâru'l-Kurrâs Vakfiyesi. STEM De iflkenler Aç s ndan lk 8(15) 2010, ss. Türkçe ve Müslümanlar. Uluda Üniversitesi ng. özet. lahiyat Fakültesi Dergisi 18(2) 2004 SA , ss. Türkçe ve ng. özet SA (38) 300, 297 Özer, Salim. Günahlar n Aff nda ve 297 (34) Maflal, Mehmet Emin. bn Teymiyye'ye Göre Hatal Tefsir Kuramlar. Bilimname (15) 2008, ss. Cezalar n Düflmesinde Tövbenin Etkisi. Bilimname (14) 2008, ss SA SA (39) 297 Özkan, Mustafa. Hudeybiye Antlaflmas Özelinde Hz. Ömer'in 297 (35) Overbye, Dennis. slâm, Bilimindeki Öncülü ünü Nas l Kazand ve Nas l Kaybetti? Bilim ve Ütopya 16(195) , ss SC , (40) Öcalan, Hasan Basri. Seyyid Usûl Dergâh ve Meflây ha Ait Mezar Tafllar. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 18(2) 2009, ss. Türkçe ve ng. Kiflilik Tahlili Denemesi. STEM 8(15) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA Öztürk, Mustafa. Müteflabih Kavram Ba lam nda "Tefsir Usûlü"nün (Ulûmü'l-Kur'an) Mahiyeti ve Pratik De eri Üzerine Bir nceleme. Bilimname (15) 2008, ss. özet SA SA , (41) 297 (36) Radtke, Bernd. Neo-Sufizm Özçelik, Harun. Hadislere Göre Günahlar n Ba fllanma Yollar. Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (34) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA Elefltirisi. Çeviren: Yusuf Öztel, Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 18(2) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet.

20 297 (42) Sinano lu, Abdülhamit. Kelam Tarihinde Tanr Tasavvurlar [Kitap Tan tma] Tan tan: A. Vehbi Ecer, Bilimname (15) 2008, ss SA SA (43) 297 Sipon, Saporo - Roslizawaty Ramly Marina - Munire Abdul Mutalib. Uyuflturucu Kullan m n n Önlenmesinde mam Gazali Taraf ndan leri Sürülen De iflime Do ru Alt Ad m. Çeviren: Ali R za Ayd n, Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (28) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet. s 1991 SA (44) Tekinefl, Ayhan. Modern Dönem Hadis Yorumculu unda "Ben Merkezli" Yorum. Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (34) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (48) Waardenburg, Jacques. Islam et Occident Face a Face. Regards de l'histoire des Religions [Kitap Tan tma] Tan tan: Ramazan Ad belli, Bilimname (14) 2008, ss. Yalman, Nur. slam'daki Sekülerizm Üzerine Baz Gözlemler: Türkiye'deki Kültürel Devrim. Muhafazakâr Düflünce 7(25-26) , ss SA , 297, 300 Yaman, Hikmet. Miflkât- Nübüvvetten Hikmetin Befl Sütununa: slam Felsefe Tarihinin Mâhiyeti ve Dinî Muhtevas Üzerine. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 51(1) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 190, (49) 1983 SA 18 Yaman, Hikmet. Small Theological 297 Differences, Profound Philosophical Implications: Notes on some of the Chief Differences Between the 297 (45) Turgay, Nurettin. Sahabenin Tefsir lmindeki Yeri. Bilimname (14) 2008, ss SA Ash'aris and Mâturîdis. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 51(1) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet SB (46) Uygun, M. Nuri. Kütahya 297 (50) Mevlevîhânesi'nin Mûsikî Tarihimize Y lmaz, H. Kâmil. Edep ya hu. Etkileri. STEM 8(15) 2010, Diyanet (237) , ss ss. Türkçe ve ng. özet SC SA 8 297, (47) 297 (51) Zengin, Halise Kader. Almanya'da slam Din Ö retimi Vas tas yla Ünal,. Hakk. Öfkeyle Kalkan. Diyanet (237) , ss SC Oluflturulmak stenen/oluflturulan Müslüman Kimli i Üzerine. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi

21 Dergisi 51(1) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB , SA (52) 300 Zengin, Halise Kader. Almanya'daki Müslüman Çocuklarda Allah Kavram n n Geliflimi: Âdem ve Havva K ssas -Yarat l fl, Cennetten Ç kar l fllar -Ba lam nda 1-4., 6. S n f Çocuklar Üzerine Bir Araflt rma. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 51(1) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (3) Bafler, Vehbi. Nostalji-Sonras Bir Dünyada Nostaljiden Söz Açmak. Muhafazakâr Düflünce 7(25-26) , ss. 300 (4) Baflo lu, Okflan. skeletlerde Kimliklendirme: IASOS Bizans skeletleri Üzerinde Paleodemografik Bir Araflt rma. Adli Bilimler Dergisi 9(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SB SB , (5) Berifl, Hamit Emrah. Nostalji, Muhafazakârl k ve Türkiye. 300 TOPLUM B L MLER 2005 SA (1) 300, 320 Abdullatif, yd Fethi. Osmanl Döneminde M s r'da Kültürel Yaflam. Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (34) 2010, ss. Arapça, Türkçe ve ng. özet.. Metin Arapçad r 1983 SA , (2) Alper, Emin. Reconsidering Social Movements in Turkey: The Case of the Protest Cycle. New Perspectives on Turkey (43) 2010, ss. ng. özet SA Muhafazakâr Düflünce 7(25-26) , ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (6) Bora, Aksu - Tan l Bora. Kurtlar Vadisi ve Erkeklik Krizi "Neden skender'i Öldürmüyoruz Usta" Birikim ( ) , ss SB , (7) Borat, O uz. "Sosyal Bilimlere Gereken De eri Vermeliyiz" [Söylefli] Söylefli: Emre Yelden, Mimar ve Mühendis (56) , ss SB , 370 Atasoy, Fahri. 12 Eylül'e Giden Sosyal Süreç Üzerine Bir Deneme. Türk Yurdu 30(277) , ss SB , 300, (8) Bülbül, Cemil. Amurru Göçleri ve Amurrular n Eski Önasya Tarihindeki Rolleri. Tarih Araflt rmalar Dergisi 29(48) , ss. Türkçe ve ng. özet SA ,

22 Canl, Mustafa. Hz. Peygamber Örnekli inde Sözlü ve Sözsüz letiflim. Bilimname (15) 2008, ss SA , (9) Cantek, Levent. "Yalanc Dünyan n Yalanc Hikâyeleri" Gündelik Hayat, TV Dizileri ve Popüler Kültür. Birikim ( ) , ss SB (14) Ç nar, Aliye. Türkiye Modernleflmesine rtica ve Nostalji Aç s ndan Bak fl. Muhafazakâr Düflünce 7(25-26) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (15) Çiçeko lu, Feride. Aile için mi, Aileye Ra men mi? Televizyon Dizilerinde Kad n n Var Olma Mücadelesi. Birikim ( ) , ss. 300 (10) 1975 SB 50 Cizre, Ümit. "Ordu Bütünüyle 300, 790 Toplumdur" Önermesinin Düflündürdükleri. Toplum ve Bilim (119) 2010, ss SA , (11) Çe in, Güney. Michael Mann' n ktidar Teorisinin Gözünden Türk Devletine Bakmak [Tim Jacoby "Social Power and The Turkish State" Adl Eseri Üzerine] Toplum ve Bilim 300 (16) Çöllü, E. Faz l. Kamuoyu Araflt rmalar nda Güvenilirlik ve Geçerlilik. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 11(1-2) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SB (119) 2010, ss SA (17) 300 Demir, lkay - Yasemin Derelio lu. Gençlerde Otoriteryenizmin 300 (12) Çelenk, Sevilay. Aflk- Memnu'dan Aflk Memnu'ya Yerli Dizi Serüvenimiz. Birikim ( ) , ss SB , (13) Çevik, Abdülkadir. Terör, Terörizm Psikolojisi ve 12 Eylül Askerî Darbesi. Türk Yurdu 30(277) , ss SB , 320, 150 Yorday c lar Olarak Kimlik Statüleri ve Kimlik Stillerinin ncelenmesi. Uluda Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi 23(1) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA Dicle, Esra. Cumhuriyet Kad n Sahnede: Halkevleri Tiyatro Oyunlar nda Kad n n "Rolü" Varl k 77(1231) , ss SB ,

23 300 (18) Dergisi 23(1) 2010, ss. Erdo an, Fahrettin Engin. Türkçe ve ng. özet. Dayat lm fl Kimlikler çinden 'Seçme 1987 SA 9 Özgürlü ü' Evrensel Kültür (225) 370, , ss SB , (19) Eyüpo lu, Osman - Erkan Perflembe. Toplumsal De iflim Patolojisi ve Temel De iflim Güdüsü. Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (28) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet. s Güner, Agâh Oktay. MHP ddianamesi Hukuk Rezaletider Ama stihbarat fiaheseridir? [Söylefli] Söylefli: Mustafa As m Mutlu, Türk Yurdu 30(277) , ss SB , SA (22) 300, 150 Güney, Emrullah. Pülümür Yaylalar nda fiavak Aflireti. Standard 300 (20) Fidano lu, Esra. Baflkas n n Evi: Mekan Röntgenlemek. Arredamento Mimarl k (238) , ss SB Georgi, Dieter. lk Dönem sa'ya nanalar Toplulu u: Yahudi ç Göçünden mi baretti Yoksa Bir Dini mi Temsil Ediyordu? Çeviren: Ramazan Ad belli, Bilimname (15) 2008, ss SA , (21) Göka, Erol. Yeni Dünyada Çocuklu un Hâlleri. Diyanet (237) , ss SC (580) , ss SB , (23) lhan, Levent. Hareketsiz Yaflamlar Kültürü ve Beraberinde Getirdikleri. Verimlilik Dergisi (3) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (24) zmir, Mutluhan. Gerçek ve Gerçeklik, Seçmen Asl nda Neyi Nas l Alg l yor? Bilim ve Ütopya 16(195) , ss SC , 320 Gökalp, Ziya. F k h ve ctimâiyât. Muhafazakâr Düflünce 7(25-26) , ss SA , 300 Gökçe, Feyyat - P nar Ba çeli Kahraman. Etkili Okulun Bileflenleri: Bursa li Örne i. Uluda Üniversitesi E itim Fakültesi 300 (25) Johnson, Paul. Modernitenin Haylaz Çocuklar : Entelektüeller [Kitap nceleme] nceleyen: Mehmet E. fiimflek, Ayraç (11) , ss SB

24 Kafkasyal, Muhammet Savafl. Ayd nlanma, Nostalji ve Adem-i Nostalji. Muhafazakâr Düflünce 7(25-26) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA (26) 300 Kandiyoti, Deniz. Gender and Women's Studies in Turkey: A Moment for Reflection? New Perspectives on Turkey (43) 2010, ss SA (27) 2003 SA 62 Kara, Onur. Duygular Sosyolojisi ya , 300 da Duygu ile Düflüncenin Evlili i [Kanaatlerden majlara: Ulus Baker'in "Duygular Sosyolojisine Do ru" Adl Köylü, Doktor Tezi Üzerine] Toplum ve Bilim (119) 2010, ss SA (29) Koday, Saliha - Kübra Erhan. Çoruh Vadisinde Nüfusun Da l fl. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14(2) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet. Koday, Zeki - Kübra Erhan. Yusufeli lçesinin dari Co rafya Analizi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14(2) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet. Mustafa. Ruh ve Beden Sa l ile Din liflkisi Üzerine Yap lan Araflt rmalar n Bir De erlendirmesi. Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (28) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet. s 300 (28) Kara, Zülküf. Bedenin Sosyolojik 1991 SA 67 Tarihi. Sosyal Bilimler Araflt rma 200, 150, 300 Dergisi 8(16) , ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (30) 2003 SA 51 Kurt, Abdurrahman. Demografik 300 De iflkenler Aç s ndan lk Müslümanlar. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 18(2) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. Kas m, Metin. Bas nda Haberin Anlat m nda Foto raf n Rolü. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 11(1-2) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB (31) 070, 300 Kurt, Abdurrahman. Dindarl Etkileyen Faktörler. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 18(2) 2009, ss. Türkçe ve ng. özet. Kay flç, Burcu. Where is Home? Where are Roots? The Politics of Multiculturalism in Anita and Me and White Teeth. Interactions 19(1-2) 1988 SA , ss. ng. ve Türkçe özet SA 31 Kuflçu, Emir. W. Cantwell Smith'in 820, 300 Din Fenomenolojisinde Oryantalizmi Aflma Sorunu. Ondokuz May s 16

25 Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 18(2) 2009, ss. Dergisi (28) 2010, ss. ng. Türkçe ve ng. özet. ve Türkçe özet. s 1988 SA SA , 300 Küreselleflen Dünyada Akademisyen Olmak. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10(3) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (32) Lemarie, O. nsan n Temel Ödevlerine Toplu bir Bak fl. Tercüme: Murtaza Korlaelçi, Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 51(1) 2010, ss SB Lütfü, Yusuf Samim. Baflka Bir Dünya Mümkündür! Bilim ve Ütopya 16(195) , 5-8. ss SA SC , , (35) Öter, Rabia. Pygmalion: Shaw Sosyalizmi Üzerinden Kad na Yeni Bir Kimlik Kazand rmak. Ayraç (11) , ss SB , 820, (36) Özbek, Mehmet Ferhat. Yatay ve Dikey Bireycilik & Kolektivizm ile Para Eti i liflkisi: Türk ve K rg z Üniversite Ö rencileri Üzerinde Karfl laflt rmal Bir Araflt rma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10(3) , ss. Türkçe ve ng. özet. Makaro lu, Bahtiyar. flaret Dilinin 300 (37) Beyinde Konumlan fl. Dil Dergisi Özben, Mevlüt. Risk Toplumunda (146) , ss. Türkçe Nostaljinin Kaç n lmazl : Güvenli Bir ve ng. özet SA 88 Yaflam Aray fl ve Nostalji. 400, 300 Muhafazakâr Düflünce 7(25-26) , ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (33) 2005 SA 35 Meder, Mehmet - Güney Çe in. 300 Yitirilmifl Nesnenin ade-i tibar için 'Yeniden Marx' Toplum mgeleminin 300 (38) Elefltirel Bir Savunusu. Lapsus (4) Öztan, Ece. Göçmen Kad nlar ve 2010, ss. Türkçe, Fr. ve ng. özet SA , (34) 1977 SA 42 Oruç, Esma Simav - Abdurrahman 300 Kurt. Erzurum ve Bursa Müftülüklerine Y llar nda Gelen Sorular Ifl nda Kad nlar n Boflanma Talebinin Nedenleri. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi 17 Anneli in Düzenlenmesi: Amsterdaml Türkiye Kökenli Kad nlar n Annelik Deneyimleri. Toplum ve Bilim (119) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet. Öztürk, Melda Yaman. Gender Aspect of Survival Strategies: Burdens that Financial Crises Create in Women's Life in the Developing

26 Countries. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10(3) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , SA , 800 Sarg n, Güven Arif. Bir Siyasi Ayg t: Röntgen/Bir Siyasi Özne: Röntgenci. Arredamento Mimarl k (238) , ss SB SB , (39) Sunat, Halûk. "Psikanalitik Duyarl kl Bak fl"la Göç ve Kendilik. Birikim ( ) , ss. 300 (40) Toplu, fiebnem. The Trajectory of the Hybrid Self. Interactions 19(1-2) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet. 300 (41) Tunç, Ayfer. Her Türkün Kulland Tek Yerli Mal : Diziler. Birikim ( ) , ss. Tunç, Mustafa fiekip. Liberallik ve fiuurlu Muhafazakârl k. Muhafazakâr Düflünce 7(25-26) , ss SA , SB Yalman, Nur. slam'daki Sekülerizm Üzerine Baz Gözlemler: Türkiye'deki Kültürel Devrim. Muhafazakâr Düflünce 7(25-26) , ss. fiahin, Eyüp. Platon ve Fârâbî'de Aristokrasi. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 51(1) 2005 SA , ss. Türkçe ve ng. 210, 297, 300 özet SB (42) 180, 300 Yenilmez, Füsun - Burhanettin Ifl kl. The Comparison of Labor Force fienel, Alaeddin. T pta ve Tüpte Afsun mu, lim mi, Bilim mi? Tarih Boyunca Bilgi Üretme Biçimleri. Toplum ve Hekim 25(5) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , , (43) fiiflman, Bekir. Nasreddin Hoca F kralar ndaki fiah slar n Sosyal Statülerine Göre S n fland r lmas ve De erlendirilmesi. Ondokuz May s Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (28) 2010, ss. ng. ve Türkçe özet. s 1991 SA , Participation Rate of Women in Turkey with the World Country Groups. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10(3) , ss. ng. ve Türkçe özet. Y lmaz, Fadime. Mahrem De il Mahrumun Mekan : Han mlar Lokali. Arredamento Mimarl k (238) , ss SB Zengin, Halise Kader. Almanya'da slam Din Ö retimi Vas tas yla Oluflturulmak stenen/oluflturulan

27 Müslüman Kimli i Üzerine. Ankara 320 (5) Üniversitesi lahiyat Fakültesi Atasoy, Fahri. 12 Eylül'e Giden Dergisi 51(1) 2010, ss. Sosyal Süreç Üzerine Bir Deneme. Türkçe ve ng. özet. Türk Yurdu 30(277) , 1970 SB ss. 297, SB , 300, S YASAL B L MLER 320 (6) 320 (1) Aç kgöz, Nâm k. Hem Nal na Hem M h na 12 Eylül Darbesi. Türk Yurdu 30(277) , ss SB SB Bafler, Veli Hikmet. 12 Eylül 1980'e Gelirken Parlemento D fl Solun Vaziyeki. Türk Yurdu 30(277) , ss (2) Akgönenç, Oya. Irak'ta Yeni Paradigmalar ve Dengeler. Jeopolitik 9(76) , ss SB (3) Akkoç, Dervifl Ayd n. Marksizme slam'dan Bakmak: mkanlar ya da mkans zl klara Dair. Birikim ( ) , ss SB (4) Ar nç, Kenan. Siyasî ve Tarihî Co rafya Perspektifiyle: Türkiye'nin Terör Sorununun Analizi ve Jeopolitik-Jeostratejik Aç dan De erlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14(2) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 355 Berifl, Hamit Emrah. Nostalji, Muhafazakârl k ve Türkiye. Muhafazakâr Düflünce 7(25-26) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 320 Beflkaya, Ahmet - Ömer Manan. Demokrasi ile Ekonomik Büyüme- Kalk nma Aras ndaki liflki ve Türkiye Üzerine Bir De erlendirme. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 11(1-2) 2008, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (7) Bolay, S. Hayri. 12 Mart'tan 12 Eylül'e. Türk Yurdu 30(277) , ss SB (8) Bora, Tan l. Federasyonu Düflünmek. Birikim ( ) , ss SB

28 320 (9) ss. Türkçe ve ng. özet. Caniklio lu, Meltem. Anayasa De iflikli ine Neden Hay r Demeliyiz? 2005 SA 35 Bilim ve Ütopya 16(195) , 300, ss SC (10) Çak r, Osman. 12 Eylül 1980: Devletin Kurucu Düflüncesinin Yarg land Dönem. Türk Yurdu 30(277) , ss SB (11) Çakmak, Haydar. 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi ve D fl Politikas. Türk Yurdu 30(277) , 320 (14) Çubukçu, Mete. Mavi Marmara Bask n : Sorunlar Yeni Bafll yor. Birikim ( ) , ss SB ss SB SB (12) Çaralan, hsan. Bir de Darbecilik Mesle i mi Var? Evrensel Kültür (225) , ss SB (15) Damatlar, Mahir. fiimdi Bir Yerlerde Olay Oldu u Zaman, nsanlar Yat flt rmaya, Camiam z Teskine Çal fl yoruz [Söylefli] Konuflan: Mehmet Macit, Türk Yurdu 30(277) , ss. 320 (16) Demir, Hilmi. 12 Eylül Askeri Darbesi: Homo Cemaaticus'un Milad. Türk Yurdu 30(277) , ss SB (13) Çelik, Aziz Anayasa De iflikliklerinin Sendikal Haklar Aç s ndan Bir De erlendirmesi "Muhafazakar Demokrasi"nin S n rlar. Birikim ( ) , ss SB Çevik, Abdülkadir. Terör, Terörizm Psikolojisi ve 12 Eylül Askerî Darbesi. Türk Yurdu 30(277) , ss SB , 320, 150 Ç nar, Aliye. Türkiye Modernleflmesine rtica ve Nostalji Aç s ndan Bak fl. Muhafazakâr Düflünce 7(25-26) , 320 (17) Devrin Baz MHP'li Ülkücülerinin An lar nda 12 Eylül Öncesi ve Sonras. Türk Yurdu 30(277) , ss SB Dirlik, Arif. Yeniden Post-Sosyalizm: "Çinli Karakterli Sosyalizm", Geçmifli ve Gelece i Üzerine Düflünceler. Çeviren: Sami O uz, Toplum ve Bilim (119) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 320 Erdem, Gazi. lan ndan Yüz Elli Y l Sonra Avrupa Birli i Müzakereleri Ba lam nda Islahât Fermân 'na Yeniden Bir Bak fl. Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi 20

29 Dergisi 51(1) 2010, ss. Türk Yurdu 30(277) , Türkçe ve ng. özet ss SB SB , Erdo an, Fahrettin Engin. Dayat lm fl Kimlikler çinden 'Seçme Özgürlü ü' Evrensel Kültür (225) , ss SB , (18) Ero lu, Feyzullah. 12 Eylül Dönemecinde Türk Mülkiyet liflkilerinde Eksen Kaymas. Türk Yurdu 30(277) , ss SB , (19) Establet, Roger. On n'est Jamais Sorti de la Caverne [Söylefli] Konuflan: Nazl Ökten Gülsoy, Lapsus (4) 2010, ss SA (22) Hac yev, Hano lan. Bir Emevî Vâlisi ve Komutan : Mesleme B. Abdülmelik B. Mervân. STEM 8(15) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA 8 320, 355, 920 Hagen, Gottfried. "Kumandan" Olarak Peygamber [Hz.] Muhammed: Birinci Dünya Savafl Öncesinde Osmanl lar'da Siyer Yaz c l. Çeviren: Gülgün Uyar, STEM 8(15) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA 8 297, 320, (23) bnü'l-mukaffa, Abdullah. Devlet Baflkan yla lgili Hususlar. Çeviren: Necdet Ünal, Atatürk Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (34) 2010, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 920 Gökalp, Emre. Pride and Anger: Orhan Pamuk's Nobel Prize and Discourses of Nationalism. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10(3) , ss. ng. ve Türkçe özet SA (24) 810, 320 nanç, Remzi Y l ndaki Ermeni Tehciri Soyk r m m yd? Varl k 320 (20) Güner, Agâh Oktay. MHP ddianamesi Hukuk Rezaletider Ama stihbarat fiaheseridir? [Söylefli] Söylefli: Mustafa As m Mutlu, Türk Yurdu 30(277) , ss SB , (21) 1975 SB 50 Gürgür, Nuri. Öncesi, Sonras ve 320 Etkileriyle Otuzuncu Y l nda 12 Eylül (1231) , ss SB (25) nsel, Ahmet. Demokrasinin Ola anlaflmas nda Yeni Bir Eflik. Birikim ( ) , ss.

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/11 Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/1 Türkiye

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/12 Türkiye

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/10 Türkiye

Detaylı

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV)

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) 1 KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ A- ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kadir Demirci Doğum Tarihi: 1968 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/12 Türkiye

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/6 Türkiye

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/8 Türkiye

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/3 Türkiye

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI İŞYERİNE SÖZLÜ SINAV / MÜLAKAT İÇİN GÖNDERİLENLERİN LİSTESİ Talebi Alan Ünite Adı : ELBİSTAN HİZMET MERKEZİ Talebi Veren Kurum Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) - KAHRAMANMARAŞ Talebin Statüsü (Normal,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/9 Türkiye

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/8 Türkiye

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/09 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/09 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/5 Türkiye

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7 V Ç NDEK LER BÖLÜM I TEMEL LET fi M B LG LER 1. LET fi M N KAVRAMSAL ÇERÇEVES, AMAÇ, TÜR VE ÖZELL KLER...2 1.1. letiflim Kavram...2 1.2. letiflimde Amaç...6 1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3.

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/8 Türkiye

Detaylı

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan M. Esad Coflan ...M. ESAD COfiAN çindekiler K saltmalar... 9 Sunufl... 11 Elyazmas Kitaplar 1... 13 Elyazmas Nedir?... 13 Türkiye deki Yazmalar... 14 Elyazmas Kitaplar 2... 17 Elyazmas Kitap Nedir?...

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/10 Türkiye

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/10 Türkiye

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/8 Türkiye

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/9 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/07 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/07 Türkiye

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI

İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI SINAV YERİ : ARAPÇA DİL MERKEZİ HAZIRLIK 1 HAZIRLIK 2 HAZIRLIK 3 HAZIRLIK 4 HAZIRLIK 5 HAZIRLIK 6 HAZIRLIK 7 HAZIRLIK 8 HAZIRLIK ARAPÇA YAZILI ANLATIM ARAPÇA BİLGİSİ (SARF-NAHİV) ARAPÇA SÖZLÜ ANLATIN ARAPÇA

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI Z/S K/ Z/S K/ EK-1 T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI Hazırlık 1. Yarıyıl İİH001 Arapça Dilbilgisi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/08 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/08 Türkiye

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 2, 2013/2

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 2, 2013/2 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 2, 2013/2 ULUSAL HAKEMLİ DERGİ CİLT: XV, SAYI: 2 2013/2 DİYARBAKIR / 2013 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ D Ü İ F D ISSN: 1303-5231

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/1 Türkiye

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994

Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1994 ÖZGEÇM VE ESERLER L STES ÖZGEÇM Ad Soyad : Reha YILMAZ Do um Tarihi: 03 Kas m 1969 Adres: smail Hakk Karaday Cd.No: 10 P.K. 18100 ÇANKIRI Tlf: +90(539 )8323049(Mobil) +90(376) 0(376) 2132626 / 2423 dal.

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/11 Türkiye

Detaylı

YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ

YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ KÜLTÜREL MERKEZLER YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ Kültür ve slâmî rflad Bakanl Kültürel fller Yard mc l na ba l bir kurum olarak faaliyet gösteren Yaz l Mîras Yay n Merkezi, 1994 y l nda kuruldu. ran- slâm

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 1.1. İlk Çağ da Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.1. İlk Uygarlıklarda Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.2. Antik Yunan da Bilgi ve Bilimin Gelişimi...

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/6 Türkiye

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU (BÜTÜNLEME) SINAV PROGRAMI SINAV YERİ :

İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU (BÜTÜNLEME) SINAV PROGRAMI SINAV YERİ : İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU (BÜTÜNLEME) SINAV PROGRAMI SINAV YERİ : ARAPÇA DİL MERKEZİ HAZIRLIK 1 HAZIRLIK 2 HAZIRLIK 3 HAZIRLIK 4 HAZIRLIK 5 HAZIRLIK 6 HAZIRLIK 7 HAZIRLIK

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/12 Türkiye

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 21/01/2014 TOPLANTI SAYISI : 2014/02 Enstitü Yönetim Kurulu 21/01/2014 Salı günü Enstitü Müdürü Doç.Dr. Mehmet

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/1 Türkiye

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Cilt: 2 Sayı: 1 Yıl: 2015 ISSN: 2148-3264

Cilt: 2 Sayı: 1 Yıl: 2015 ISSN: 2148-3264 Cilt: 2 Sayı: 1 Yıl: 2015 ISSN: 2148-3264 Artuklu İlahiyat Bilimleri Dergisi Journal of Artuklu Academia Cilt: 2 Sayı: 1 Yıl: 2015 ISSN: 2148-3264 Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Bilimleri Fakültesi

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/04 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/04 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/11 Türkiye

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı

2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ (CV) ANAHATTI 1. Kişisel Bilgiler Buğra YILDIRIM 02.01.1986 Erzurum bugrayildirim58@gmail.com 2. Eğitim Özgeçmişi 2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/3 Türkiye

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/1 Türkiye

Detaylı