Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 C H R Y S L E R S E B R I N G S E D A N K U L L A N I M K I L A V U Z U

2 ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ ÖN PANEL ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE KULLANILMASI ACÝL DURUMLAR ARACINIZIN BAKIMI BAKIM PROGRAMLARI DÝZÝN

3 2

4 GÝRÝÞ 1 l SAYIN MÜÞTERÝMÝZ... 4 l ÖNEMLÝ NOT... 4 l KILAVUZUN KULLANIMI... 5 l UYARI VE DÝKKAT ÝBARELERÝ... 7 l ARAÇ ÞASÝ NUMARASI... 7 l ARAÇ ÜZERÝNDE YAPILACAK MODÝFÝKASYONLAR

5 SAYIN MÜÞTERÝMÝZ, Chrysler modellerinden birini tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Satýn aldýðýnýz otomobil Chrysler markasýnýn geleneksel üstün iþçiliðine, zarif ve özgün tasarýmýna ve yüksek kalitesine sahiptir. Aracýnýzý kullanmaya baþlamadan önce bu Kullaným Kýlavuzu nu ve Eklerini okumanýzý öneririz. Aracýnýzýn tüm kumanda birimleri, özellikle fren, direksiyon ve þanzýman hakkýnda bilgi edininiz. Aracýnýzýn farklý yol koþullarýnda ne þekilde tepki verdiðini öðreniniz. Sürüþ becerileriniz tecrübe ile geliþecektir. Fakat diðer araçlarda olduðu gibi, aracýnýza alýþmak için kendinize süre tanýyýnýz. Trafik kurallarýna daima uyunuz. Kullaným kýlavuzunu okuduktan sonra aracýnýzýn torpido gözünde saklayýnýz ve araç satýldýðý takdirde tüm emniyet uyarýlarý hakkýnda bilgi sahibi olmasý için lütfen aracýn yeni sahibine veriniz. Aracýnýzýn doðru bir þekilde kullanýlmamasý kontrolü kaybederek kaza yapmanýza neden olabilir. Aracýnýzýn aþýrý hýzlarda ya da alkollü olarak kullanýlmasý aracýn kontrolünü kaybetmenize, diðer araçlarla ya da cisimlerle çarpýþmanýza, yoldan çýkmanýza ya da devrilmenize neden 4 olabilir. Tüm bu durumlar ciddi yaralanmalarla veya ölümle sonuçlanabilmektedir. Sürücü ile yolcularýn emniyet kemerlerini kullanmamalarý da kaza anýnda yaralanma ya da ölüm riskinin artmasýna neden olmaktadýr. Aracýnýzdan en iyi verimi alabilmek için aracýnýzýn bakýmlarýný uygun aralýklarla ve önerilen zamanlarda, kalifiye elemanlara ve gerekli özel takýmlara ve donanýma sahip olan Yetkili Chrysler Servislerinde yaptýrýnýz. Chrysler ve distribütörleri aracýnýzdan memnun kalmanýz için ellerinden geleni yapacaklardýr. Eðer memnun kalmadýðýnýz bir servis ya da garanti iþlemi ile karþýlaþýrsanýz servis müdürlüðü ile temasa geçebilirsiniz. Yetkili Chrysler Servisi aracýnýzla ilgili her konuda size yardýmcý olmaktan memnuniyet duyacaktýr. ÖNEMLÝ NOT BU KÝTAPÇIK BASKIYA GÝRDÝÐÝ TARÝH ÝTÝBARÝYLE MEVCUT EN SON BÝLGÝLERÝ ÝÇERMEKTEDÝR. CHRYSLER BU BÝLGÝLERÝ GÜNCELLEME HAKKINI SAKLI TUTMAKTADIR. Bu kullaným kýlavuzu yeni aracýnýzýn bakýmý ve kullanýmý konusunda her türlü bilgiye sahip olmanýzý saðlamak amacý ile uzman mühendis ve servis teknisyenleri tarafýndan hazýrlanmýþtýr. Bu kýlavuzun ekinde Garanti Belgesi ve sizi aracýnýz hakkýnda bilgilendirmeyi amaçlayan bir takým belgeler sunulmaktadýr. Bu kitapçýklarý dikkatle okuyunuz. Bu kýlavuzda bulunan bilgiler ve öneriler aracýnýzý emniyetli ve keyifli bir þekilde kullanmanýza yardýmcý olacaktýr. Kullaným kýlavuzunu okuduktan sonra aracýnýzýn torpido gözünde saklayýnýz ve araç satýldýðý takdirde lütfen aracýn yeni sahibine veriniz. Chrysler aracýn tasarýmýnda ve teknik özelliklerinde, daha önce üretilmiþ araçlara uygulama yükümlülüðü bulunmadan, her türlü deðiþiklik, ekleme ve iyileþtirme yapma hakkýný saklý tutar. Kullaným kýlavuzunda aracýn standart ve ekstra bedel karþýlýðý sunulan isteðe baðlý donanýmýna ait resim ve açýklamalar yer almaktadýr. Bu nedenle kýlavuzda yer alan bazý donaným ve aksesuarlarýn aracýnýzda bulunmamasý mümkündür. Kullaným Kýlavuzunu okumadan aracýnýzý kullanmayýnýz, yeni parça/aksesuar takmayýnýz ve hiçbir modifikasyon iþlemi yapmayýnýz.

6 Piyasada çeþitli üreticiler tarafýndan sunulan birçok yedek parça bulunmaktadýr. Chrysler doðal olarak bu parçalarýn emniyetiniz açýsýndan aracýnýza uygun olup olmadýðýný bilememektedir. Resmi olarak onaylanmýþ (genel kullaným iznine ya da resmi tasarým onayýna sahip araçlar) olsalar ya da bu tür parçalar takýldýktan sonra araca trafiðe çýkma izni verilmiþ olsa dahi bu durum aracýnýzýn sürüþ güvenliðinin etkilenmediði anlamýna gelmemektedir. Bu durumda ne uzmanlarýn ne de resmi dairelerin sorumlu tutulmasý mümkün deðildir. Dolayýsýyla Chrysler sadece Chrysler Yetkili Servislerinde ve bayilerinde takýlan orijinal Chrysler yedek parçalarýnýn sorumluluðunu üstlenmektedir. Ayný durum aracýnýzýn orijinal haline yapýlan modifikasyonlar için de geçerlidir. Orijinal Chrysler Yedek Parçalarý dýþýndaki parçalar garanti kapsamýnda deðildir. Orijinal Chrysler yedek parçalarý dýþýndaki parçalarýn, donanýmýn, malzemelerin ve katký maddelerinin kullanýlmasýndan kaynaklanan onarým ve ayar iþlemleri de garanti kapsamýnda iþlem görmeyecektir. Aracýnýzýn garantisi, aracýnýzda Chrysler in teknik verileri dýþýnda yapýlacak deðiþikliklerden kaynaklanan onarým iþlemlerini karþýlamayacaktýr. Orijinal Mopar yedek parçalarý ve aksesuarlarý ile Chrysler tarafýndan önerilen diðer ürünler, uzmanlarýn tavsiyeleriyle birlikte yetkili servislerde sunulmaktadýr. Servis konusunda aracýnýzý en iyi tanýyan, fabrika eðitimli teknisyenlere sahip olan, orijinal Mopar parçalarý sunan ve memnuniyetinizi isteyen tek kuruluþun Chrysler Yetkili Servisi olduðunu unutmayýnýz. Copyright Chrysler KILAVUZUN KULLANIMI Ýhtiyaç duyduðunuz bilgileri içeren bölümü bulabilmek için Ýçindekiler kýsmýna baþvurunuz. Kullaným kýlavuzunun sonunda yer alan ayrýntýlý dizinde kýlavuzda yer alan tüm konular sýralanmaktadýr. Aracýnýzda ve kullaným kýlavuzunda kullanýlan simgeler bir sonraki sayfada yer alan tabloda açýklanmaktadýr. 5

7 DÖNÜÞ SÝNYALLERÝ ARKA CAM SÝLECEÐÝ FASILALI ÖN CAM SÝLECEÐÝ FREN SÝSTEMÝ UYARI LAMBASI EL FRENÝ UZUN HUZME KORNA ÜST HAVA ÇIKIÞI ISITMALI KOLTUK DÜÞÜK KADEME KAPI KÝLÝDÝ ELEKTRONÝK GAZ KELEBEÐÝ KUMANDASI (ETC) YAKIT GÖSTERGESÝ FASILALI ARKA CAM SÝLECEÐÝ ÖN CAM YIKAMA SUYU ABS ARIZASI KISA HUZME ANAHTAR ETKÝN ÜST VE ALT DURUMDA HAVA ÇIKIÞI (ELEKTRÝK SOKETÝ) ISITMALI KOLTUK YÜKSEK KADEME CAM KALDIRMA ÇOCUK KOLTUÐU ALT BAÐLANTI KANCALARI VE KAYIÞI (LATCH) YAKIT DEPOSU KAPAÐI ARKA CAM YIKAMA SUYU ÖN CAM YIKAMA SUYU SEVÝYESÝ EMNÝYET KEMERÝ ÖN SÝS LAMBASI KAPUT AÇMA ALT HAVA ÇIKIÞI SÝRKÜLASYON ÜSTÜ AÇIK MODEL 4 CAM ÝNDÝRME MOTOR YAÐ BASINCI UYARI LAMBASI ARKA CAM BUÐU ÇÖZÜCÜ ELEKTRÝK ISITMALI ÖN CAM HAVA YASTIÐI ARKA SÝS LAMBASI BAGAJ KAPAÐI AÇMA BUÐU ÇÖZME VE ALT HAVA ÇIKIÞI HAVALANDIRMA FANI DÝREKSÝYON HÝDROLÝÐÝ AKÜ ÞARJ LAMBASI ISITMALI AYNA ÖN CAM BUÐU ÇÖZÜCÜ YAN HAVA YASTIÐI DIÞ AMPUL ARIZASI SÜRGÜLÜ KAPI BAGAJ KAPAÐI AÇMA KLÝMA KULLANIM KILAVUZU NA BAÞVURUNUZ ÇOCUK KOLTUÐU MOTOR TESPÝT KANCASI ÖN CAM SÝLECEÐÝ HARARET VE YIKAMA SUYU GÖSTERGESÝ DÖRTLÜ FLAÞÖR TAVAN LAMBASI SÜRGÜLÜ KAPI TENTE KAPALI ACÝL DURUMLARDA KOLU ÇEKÝNÝZ GÖSTERGE PANELÝ AYDINLATMASI ARIZA ÝKAZ LAMBASI YAKITTA SU VAR ÝLAVE KORUMA SÝSTEMÝ KIZDIRMA BUJÝSÝ PARK LAMBALARI KAPI AÇIK TENTE AÇIK ÇAKMAK ANA FAR DÜÐMESÝ 6

8 UYARI VE DÝKKAT ÝBARELERÝ Bu kýlavuzda yaralanmaya ya da kazaya neden olabilecek kullaným iþlemleri ile ilgili UYARI bölümleri bulunmaktadýr. Ayný zamanda aracýnýza zarar verebilecek kullaným iþlemleri ile ilgili DÝKKAT bölümleri de bulunmaktadýr. Bu kýlavuzun tamamýný okumadýðýnýz takdirde önemli bilgilerden yoksun kalabilirsiniz. Tüm Uyarý ve Dikkat bölümlerindeki açýklamalara lütfen uyunuz. ARAÇ ÞASÝ NUMARASI Araç þasi numarasý (VIN) sað ön amortisör kulesinin üzerinde bulunan bir etikette veya ayrýca ön panelin sol üst köþesinde ön camdan görülebilen bir plakada yer almaktadýr. ARAÇ ÜZERÝNDE YAPILACAK MODÝFÝKASYONLAR UYARI! Bu araca yapýlacak her türlü modifikasyon yola elveriþliliði ve sürüþ emniyetini ciddi bir þekilde etkileyebilir, yaralanma ya da ölümle sonuçlanan kazalara neden olabilir. 7

9 8

10 2 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR l ANAHTARLARINIZ HAKKINDA l Kontak Anahtarýnýn Yuvadan Çýkartýlmasý l Yuvada Unutulan Kontak Anahtarý Hatýrlatma Sistemi 11 l SENTRY KEY IMMOBILIZER SÝSTEMÝ l Genel Bilgiler l GÝRÝÞ AYDINLATMA SÝSTEMÝ l KAPI KÝLÝTLERÝ l Elektrik Kumandalý Kapý Kilitleri l Merkezi Kilit Sistemi/Kilit Açma Sistemi l Kapý Açýk Uyarý l Çocuk Koruma Kapý Kilidi Sistemi (Arka Kapýlar)...14 l UZAKTAN KUMANDA - VARSA l Kapý Kilitlerini açmak için l Kapýlarý kilitlemek için l Bagaj Kapaðýný açmak için l Ek Uzaktan Kumanda Cihazlarýnýn Programlanmasý.. 15 l Genel Bilgiler l Uzaktan Kumanda Cihazýnýn Pillerinin Deðiþtirilmesi 16 9

11 10 l BAGAJ KAPAÐININ KÝLÝTLENMESÝ VE AÇILMASI l BAGAJ EMNÝYET UYARISI l Acil Durumlarda Bagaj Kapaðý Ýçeriden Açma Kolu l CAMLAR l Elektrik Kumandalý Camlar l YOLCU KORUMA SÝSTEMLERÝ l Bel/Omuz Emniyet Kemerleri l Emniyet Kemeri Gergileri l Emniyet Kemerleri ve Hamile Kadýnlar l Sürücü ve Ön Yolcu Ýlave Koruma Sistemleri (SRS) - Hava Yastýðý l MOTOR ALIÞTIRMA (RODAJ) TAVSÝYELERÝ l GÜVENLÝK NOTLARI l Egzoz Gazý l Aracýn Ýçinde Yapmanýz Gereken Güvenlik Kontrolleri l Aracýn Dýþýnda Yapmanýz Gereken Düzenli Güvenlik Kontrolleri... 30

12 ANAHTARLARINIZ HAKKINDA Çift taraflý anahtarý her iki tarafýndan da kullanabilirsiniz. Aracýnýzýn kilitleri ile ilgili anahtar kod numaralarý aracýnýzý satýn aldýðýnýz bayide mevcuttur. Bu kod numaralarý yardýmýyla yetkili bayilerden yedek anahtar talebinde bulunabilirsiniz. Bu numaralarý bayinizden isteyiniz ve güvenli bir yerde muhafaza ediniz. DÝKKAT! Kilitlenmemiþ bir araç hýrsýzlara çýkartýlmýþ bir davetiyedir. Araçtan ayrýlýrken kontak anahtarýný her zaman yanýnýza alýnýz ve kapýlarý kilitleyiniz, camlarý ve tenteyi kapatýnýz. Kontak Anahtarýnýn Yuvadan Çýkartýlmasý Düz (Manuel) Þanzýmanlý Araçlarda Otomatik þanzýman vites kolunu PARK konumuna getirip, vites kolunun üzerinde bulunan vites kolu emniyet düðmesinin tekrar dýþarý çýktýðýndan emin olunuz. Kontak anahtarýný önce OFF (KAPALI) konumuna getiriniz, sonra LOCK (KÝLÝTLÝ) konumuna getirip çýkartýnýz. LOCK (Kilitli) ACC (Aksesuar) LOCK (Kilitli) OFF (Kapalý) RUN (Çalýþýr) START (Çalýþtýrma) Eðer vites kolunu PARK konumuna getirmeden anahtarý çýkartmaya çalýþýrsanýz, anahtar geçici olarak bir süre kontak yuvasýnda kilitli kalabilecektir. Bu durumla karþýlaþtýðýnýz taktirde, anahtarý hafifçe saða doðru çevirip yukarýda açýklanan þekilde çýkartýnýz. Bir arýza oluþtuðu taktirde sistem, bu güvenlik fonksiyonunun çalýþmadýðý konusunda sizi uyarmak amacý ile anahtarý kontak yuvasýnda tutacaktýr. Bu durumda motoru çalýþtýrmanýz ve stop etmeniz mümkün olacak ancak anahtarýn kontak yuvasýndan çýkartýlabilmesi için servis çaðýrmanýz gerekecektir. Otomatik Þanzýman Kontak Kilidi Bu sistem vites kolu PARK konumuna getirilmeden kontak anahtarýnýn çýkartýlmasýný önlemektedir. Ayrýca kontak anahtarý OFF (KAPALI) ya da RUN (ÇALIÞIR) konumuna getirilmeden vites kolunun PARK konumundan çýkartýlmasýný da önlemektedir. Düz Manuel Þanzýmanlý Araçlarda Kontak anahtarý ile gösterge panelinin arasýnda bulunan anahtar serbest býrakma düðmesine basýp basýlý durumda tutunuz. Kontak anahtarýný LOCK (KÝLÝTLÝ) konumuna getirip çýkartýnýz. LOCK (Kilitli) ACC (Aksesuar) OFF (Kapalý) RUN (Çalýþýr) KEY RELEASE BUTTON (Anahtar Serbest Býrakma Düðmesi) START (Çalýþtýrma) Yuvada Unutulan Kontak Anahtarý Hatýrlatma Sistemi Kontak anahtarý yuvasýnda takýlý durumda ve OFF ( KAPALI), LOCK (KÝLÝTLÝ) veya ACC (AKSESUAR) konumlarýndan birinde iken sürücü kapýsýný açarsanýz, bir sinyal sesi ile size anahtarý çýkartmanýz gerektiði hatýrlatýlacaktýr. 11

13 SENTRY KEY ÝMMOBÝLÝZER SÝSTEMÝ Sentry Key Immobilizer Sistemi, motoru devre dýþý býrakarak aracýn yabancý kiþiler tarafýndan çalýþtýrýlmasýný önlemektedir. Sistem araç elektronik sistemine kontak anahtarýndan sinyal gelmedikçe motorun çalýþtýrýlmasýna izin vermemektedir. Sistem kontak anahtarý tarafýndan gönderilen sinyali tanýmazsa motor sadece 2 saniye için çalýþýp sonra duracaktýr. Altý baþarýsýz denemeden sonra Sentry Key Ýmmobilizer sistemi marþ motorunu devre dýþý býrakacaktýr. Araç sadece kendisi için özel olarak programlanmýþ anahtarlarla çalýþtýrýlabilecek ve kapýlarý da yine özel olarak kendisi için üretilmiþ anahtarlarla açýlabilecektir. Kontak anahtarý OFF (KAPALI) konumuna getirildiðinde, aracýn kilitlenmiþ olup olmadýðýna bakýlmaksýzýn immobilizer sistemi otomatik olarak devreye girecektir. Normal çalýþma esnasýnda kontak anahtarý ON (AÇIK) konumuna getirildiðinde gösterge panelindeki Ýmmobilizer LED lambasý üç (3) saniye süreyle yanacaktýr. Araç kontak anahtarý tarafýndan gönderilen sinyali tanýmazsa Ýmmobilizer Uyarý lambasý sürekli olarak yanýp 12 sönerek aracýn çalýþtýrýlmasýna izin verilmediðini belirtecektir. Araç normal durumda çalýþýrken Ýmmobilizer LED lambasý yanarsa sistemde bir arýza var demektir ve kontak kapatýldýktan sonra yeniden açýldýðýnda motorun çalýþmamasý söz konusu olabilecektir. Bayiden yedek anahtar talebinde bulunulurken dört haneli PIN kodunun belirtilmesi gerekmektedir. Bu numarayý öðrenmek için aracý satýn aldýðýnýz bayiye baþvurunuz. Anahtarlarýn çoðaltýlmasý iþlemi sadece yetkili bayi tarafýndan yapýlmalýdýr. Bu prosedür boþ bir anahtarýn araç elektroniðine programlanmasý iþlemini içermektedir. Araca en fazla sekiz adet anahtar programlanabilmektedir. Yetkili servis araç immobilizer sistemi arýzalarýný gerektiði þekilde onarabilmek için aracýnýza programlanmýþ tüm anahtarlara gereksinim duyacaktýr. Genel Bilgiler Siemens AG, Otomotiv Sistemleri Grubu, Giriþ Kontrol ve Güvenlik Sistemleri birimi, Sentry Key Immobilizer Sisteminin 1999/5/EC sayýlý Avrupa Topluluðu Yönergesinin temel koþullarýna ve ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Sentry Key Immobilizer Sistemi 134 khz taþýyýcý frekansýnda çalýþmaktadýr. Bu sistem 1999/5/EC sayýlý Yönergeyi uygulayan aþaðýdaki ülkelerde kullanýlacaktýr: Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, Ýrlanda, Ýtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, Slovenya, Ýspanya, Ýsveç, Ýsviçre, Yugoslavya ve Birleþik Krallýk. Uygunluk Beyanýnýn aslýný Internette kim_ec.html adresinde bulabilirsiniz. Bu sistemin çalýþmasý þu iki koþula baðlýdýr: 1. Bu cihaz zararlý parazitlere neden olmamalýdýr. 2. Bu cihaz istenmeden çalýþmalara neden olacak parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti yakalamalýdýr. GÝRÝÞ AYDINLATMA SÝSTEMÝ Herhangi bir kapýyý açtýðýnýzda ya da kapý kilitlerini uzaktan kumanda cihazý ile açtýðýnýzda araç içi aydýnlatma lambalarý yanacaktýr. Ýç aydýnlatma lambalarý tüm kapýlar kapandýktan sonra 30 saniye süreyle yanýk kalacak ve sonra zayýflayarak sönecektir. Tüm kapýlarý kapatýp kontaðý açtýðýnýzda da iç aydýnlatma lambalarý sönecektir.

14 KAPI KÝLÝTLERÝ UYARI! Olasý bir kaza durumunda kiþisel güvenliðinizi ve emniyetinizi saðlamak için seyir sýrasýnda, park esnasýnda ve araçtan ayrýlýrken aracýn tüm kapýlarýný kilitleyiniz. UYARI! Araçtan ayrýlýrken daima kontak anahtarýný çýkartýp aracý kilitleyiniz. Çocuklarý araç içinde yalnýz baþýna ya da kilitlenmemiþ bir aracýn yanýnda býrakmayýnýz. Araç donanýmýnýn gözetiminiz dýþýnda kullanýlmasý yaralanma ve ölüme neden olabilir. Elektrik Kumandalý Kapý Kilitleri Ön kapýlarýn kaplama panelinde, kapý kolunun sað kýsmýnda elektrik kumandalý kapý kilidi düðmeleri bulunmaktadýr. Dört kapýyý da kilitlemek ve kilitlerini açmak için bu düðmeye basýnýz. Kapýyý kapattýðýnýzda kapý kilit düðmesi basýlý durumda ise kapý kilitlenecektir. Bu nedenle, kapýyý kapatmadan önce anahtarlarýnýzý aracýn içinde býrakmadýðýnýzdan emin olunuz. Kapý kilit düðmelerini yukarý kaldýrmadýðýnýz sürece arka kapýlarýn, aracýn içinden açýlmasý mümkün deðildir. Merkezi Kilitleme/Kilit Açma Sistemi Yolcu kapýsýnýn anahtarla açýlmasý ya da sürücü kapý kilidinin beþ saniye içinde iki kez açýk konumuna getirilebilmesi ile birlikte tüm kapýlarýn kilidi açýlacaktýr. Anahtar sürücü kapýsýndaki kilit yuvasýnda bir kez açýk konumuna getirildiðinde sadece sürücü kapýsý açýlacaktýr. Her iki ön kapýnýn anahtarla kilitlenmesi tüm kapýlarýn kilitlenmesini saðlayacaktýr. Kapý Açýk Uyarýsý Aracý hareket ettirdiðinizde herhangi bir kapý tam olarak kapanmamýþsa kilometre sayacý ekranýnda DOOR (KAPI) yazýsý belirecek ve bir kez sesli uyarý verilecektir. Kapý kapatýldýðýnda ekranda yeniden kilometre sayacý görüntülenecektir. Elektrikli kapý kilit düðmesine kontak anahtarý yuvasýnda ve sürücü kapýsý açýk iken bastýðýnýzda kapýlar kilitlenmeyecektir. 13

15 Çocuk Emniyet Kilidi (Arka Kapýlarda) Arka koltukta oturan çocuklara güvenli bir ortam saðlanmasý amacýyla aracýnýzýn arka kapýlarý çocuk korumalý kapý kilit sistemi ile donatýlmýþtýr. Sistemi etkinleþtirmek için ilgili arka kapýyý açýnýz ve anahtar yardýmýyla kapý mandalýnýn yanýndaki kumanda kolunu, kapý etiketinin üzerinde gösterildiði gibi yukarý kaldýrýn. Arka kapýlardan birinin çocuk kilidi etkinleþtirildiðinde, kapý sadece dýþarýdan açýlabilecektir. Bu durum, kapý iç kilit düðmesi açýk konumdayken de geçerli olacaktýr. UYARI! Bir kaza sonrasýnda yolcularýn araçta mahsur kalmamasý gerekir. Çocuk emniyet kilitleri etkinleþtirildiðinde arka kapýlarýn yalnýzca dýþarýdan açýlabileceðini aklýnýzdan çýkarmayýnýz. 14 Sistem etkinleþtirilmiþ durumdayken acil durumlarda dýþarý çýkabilmek için, kapý iç kilit düðmesini yukarýya kaldýrýp (açýk duruma getirip) camý indirdikten sonra kapýyý dýþ kapý kolu yardýmýyla açýnýz. UZAKTAN KUMANDA - VARSA Bu sistem, bir verici yardýmýyla, azami 7 metre mesafeden aracýnýzýn kapý kilitlerini açýp kapatmanýzý saðlar. Sistemi etkinleþtirmek için vericiyi araca doðrultmanýza gerek yoktur. Kapý kilitlerini açmak için: Sürücü kapýsýnýn kilidini açmak için UNLOCK (Kilit açma) düðmesine bir kez basýp býrakýnýz. Tüm kapýlarýn kilitlerini açmak için de düðmeye beþ saniye içinde iki kez basýp býrakýnýz. Aracýnýz giriþ aydýnlatma sistemi ile donatýlmýþsa, kapý kilitleri açýldýktan sonra iç aydýnlatma lambalarý yanacak ve yaklaþýk 30 saniye süreyle yanmaya devam edecektir. Bu sistem Unlock (Kilit açma) düðmesine ilk basýþta tüm kapý kilitlerinin açýlmasýný saðlayacak þekilde programlanabilmektedir. Ýlk basýþta sadece sürücü kapýsýnýn açýlmasý ile tüm kapýlarýn açýlmasý arasýndaki tercih aþaðýda açýklanan prosedür yardýmýyla deðiþtirilebilmektedir: 1. Uzaktan kumanda cihazýnýn Unlock (Kilit açma) düðmesine basýnýz ve basýlý tutunuz.

16 2. Unlock (Kilit Açma) düðmesine basmaya devam ederken en az 4 en fazla 10 saniye sonra ayný zamanda LOCK (Kilitleme) düðmesine de basýnýz. 3. Her iki düðmeyi de býrakýnýz. Kilit açma sinyalinin alýndýðýný belirtmek üzere ön farlar iki kez yanýp sönecektir. Lamba yanýp sönme (flaþ yapma) özelliði aþaðýda açýklanan prosedür yardýmýyla etkinleþtirilip devreden çýkartýlabilmektedir: 1. Uzaktan kumanda cihazýnýn Lock (Kilitleme) düðmesine basýnýz ve basýlý tutunuz. 2. Lock (kilitleme) düðmesine basmaya devam ederken en az 4 en fazla 10 saniye sonra ayný zamanda Trunk (bagaj kapaðý) düðmesine de basýnýz. 3. Her iki düðmeyi de býrakýnýz. Kapýlarý kilitlemek için: Kilitleme sinyalinin alýndýðýný belirtmek üzere korna çalacak ve ön farlar bir kez yanýp sönecektir. Lamba yanýp sönme (flaþ yapma) özelliðini etkinleþtirmek ya da devreden çýkartmak için Kapýlarý kilitlemek için paragrafýndan önceki Nota baþvurunuz. Korna yardýmýyla sesli uyarý veren sistem aþaðýda açýklanan prosedür yardýmýyla etkinleþtirilip devreden çýkartýlabilmektedir: 1. Uzaktan kumanda cihazýnýn Lock (Kilitleme) düðmesine basýnýz ve basýlý tutunuz. 2. Lock (kilitleme) düðmesine basmaya devam ederken en az 4 en fazla 10 saniye sonra ayný zamanda Unlock (Kilit açma) düðmesine de basýnýz. 3. Her iki düðmeyi de býrakýnýz. Bagaj kapaðýný açmak için: Bagaj kapaðýný açmak için uzaktan kumanda cihazýnýn Trunk (bagaj kapaðý) düðmesine basýnýz ve basýlý tutunuz. Uzaktan kumanda cihazý aþaðýda açýklanan prosedür yardýmýyla bagaj kapaðýnýn Trunk (bagaj kapaðý) düðmesine basýlýr basýlmaz (basýlý tutmaya gerek kalmadan) açýlmasýný saðlayacak þekilde programlanabilmektedir: 1. Uzaktan kumanda cihazýnýn Unlock (Kilit açma) düðmesine basýnýz ve basýlý tutunuz. 2. Unlock (kilit açma) düðmesine basmaya devam ederken en az 4 en fazla 10 saniye sonra ayný zamanda Trunk (bagaj kapaðý) düðmesine de basýnýz. 3. Her iki düðmeyi de býrakýnýz. Ek Uzaktan Kumanda Cihazlarýnýn Programlanmasý Aracýnýza en fazla 4 adet uzaktan kumanda cihazý programlanabilir. Uzaktan kumanda cihazý programlamak için aþaðýdaki prosedürleri uygulayýnýz: 1. Aracýnýz Park konumundayken kontak anahtarýný ON/RUN (AÇIK/ÇALIÞIR) konuma getiriniz. 2. Programlanmýþ bir uzaktan kumanda cihazýnýn yardýmýyla, programlamak istediðiniz cihazýn Unlock (Kilit açma) düðmesine basýnýz ve 4-10 saniye süreyle basýlý tutunuz, ardýndan Panic (Panik) düðmesine basarak en az bir saniye süre ile basýlý tutunuz. Her iki düðmeyi de ayný anda býrakýnýz. Yeni uzaktan kumanda cihazýný programlamaya devam edebileceðinizi belirten sesli bir uyarý duyacaksýnýz. 3. Lock (Kilitleme) ve Unlock (Kilit açma) düðmelerine ayný anda basýp býrakýnýz, ardýndan orijinal uzaktan kumanda cihazý ile programlanacak cihazlardaki HERHANGÝ bir düðmeye basýp býrakýnýz. Uzaktan kumanda cihazý baþarýlý bir þekilde programlandýðýnda sesli bir uyarý duyacaksýnýz. Tüm yeni uzaktan kumanda cihazlarýnýn programlanmasý tamamlamak için 30 saniyelik bir süreniz olacaktýr. 30 saniye sona erdiðinde sesli bir uyarý duyulacak ve kontak anahtarý LOCK (KÝLÝTLÝ) konuma geçecektir. Genel Bilgiler EEC yönetmelikleri uyarýnca verici ve alýcýlarýn MHz taþýyýcý frekansýnda çalýþmalarý gerekmektedir. Bu cihazlar kullanýldýklarý ülkelerde yürürlükteki yönetmeliklere uygun olduklarýný belgeleyen sertifikalara sahip olmalýdýr. Ýki farklý yönetmelik söz konusudur: Birçok ülke tarafýndan kullanýlan ETS (Avrupa Telekomünikasyon Standartlarý) ve ETC bazýnda hazýrlanan ancak ilave bazý koþullara sahip olan 225Z125 Alman BZT federal yönetmeliði. Bu cihazlarýn çalýþmasý aþaðýda belirtilen iki koþula baðlýdýr: 1 Bu cihazlar zararlý parazitlere neden olmamalýdýr. 15

17 2. Bu cihazlar istenmeden çalýþmalarýna neden olacak parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti yakalamalýdýr. Uzaktan Kumandanýz normal mesafeden çalýþmazsa aþaðýdaki iki durumu kontrol edin: 1. Vericinin pilleri zayýflamýþ olabilir. Pillerin tahmini hizmet ömrü bir ila iki yýl arasýndadýr. 2. Bir radyo istasyonu kulesi, havaalaný vericisi ya da seyyar veya CB telsiz vericilerine yakýn bir konumda bulunuyor olabilirsiniz. Uzaktan Kumanda Cihazýnýn Pillerinin Deðiþtirilmesi CR2016 veya eþdeðeri pillerin kullanýlmasý önerilmektedir. 1. Uzaktan kumanda cihazýný madeni bir para ile ek yerinden ikiye ayýrýnýz. Bu sýrada kauçuk contaya zarar vermemeye özen gösteriniz Uzaktan kumanda cihazýný madeni bir para ile ek yerinden ikiye ayýrdýktan sonra açýnýz. 3. Eski pili çýkarýp yenisini takýnýz. Yeni pile parmaklarýnýzla temas etmeyiniz. Cildinizde bulunan yað pilin bozulmasýna yol açabilir. Pile dokunmanýz halinde alkolle ovarak temizleyiniz. 4. Uzaktan kumanda cihazýnýn iki parçasýný bastýrarak kapatýnýz. Uzaktan kumanda cihazýnýn düzgün çalýþýp çalýþmadýðýný kontrol ediniz. BAGAJ KAPAÐININ KÝLÝTLENMESÝ VE AÇILMASI Bagaj kapaðýný aracýn dýþýndan açmak için anahtardan veya uzaktan kumanda cihazýndan faydalanabilirsiniz. Bagaj kapaðýný aracýn içinden açmak için ön panelde direksiyon simidinin sol tarafýnda bulunan Bagaj Açma Düðmesine basmanýz gerekmektedir. Bu düðmenin çalýþmasý için þanzýmanýn Park konumunda olmasý gerekmektedir. Kontak anahtarý ON (AÇIK) konumunda iken bagaj kapaðýnýn açýk olduðunu belirtmek amacý ile kilometre sayacý ekranýnda deck (bagaj kapaðý) yazýsý görüntülenecektir. Bagaj kapaðý kapatýldýðýnda veya kilometre sayacý sýfýrlama düðmesine basýldýðýnda ekranda yeniden kilometre sayacý görüntülenecektir. Anahtar LOCK (Kilitli) konumundayken ya da kontaktan çýkartýldýðýnda deck (bagaj kapaðý) yazýsý, bagaj kapaðý kapatýlana kadar ya da zamanlayýcý sonlanana kadar görüntülenecektir. BAGAJ EMNÝYET UYARISI UYARI! Çocuklarýn aracýn içinden ya da dýþýndan bagaja girmelerine izin vermeyiniz. Araçtan içinde kimse yokken ayrýlacaksanýz bagaj kapaðýný mutlaka kapatýnýz. Çocuklar bagaja arka koltuktan geçerek girmiþ olsalar dahi bagajdan çýkamayabilirler. Bagajda mahsur kalan çocuklar güneþ çarpmasý ya da nefessiz kalma nedeniyle hayatlarýný kaybedebilirler.

18 Acil Durumlarda Bagaj Kapaðý Ýçeriden Açma Kolu Bir güvenlik önlemi olarak, bagaj kapaðý kilit mekanizmasýnda, acil durumlarda bagajý kapaðýnýn içeriden açýlmasýný saðlayan bir kol bulunmaktadýr. Bagajda herhangi bir kiþinin mahsur kalmasý durumunda, bagaj kapaðý kilit mekanizmasýna baðlý olan fosforlu kolu çekerek kolayca bagaj kapaðýný açmasý mümkün olacaktýr. Resme bakýnýz. CAMLAR Elektrik Kumandalý Camlar Elektrik Kumandalý Cam Düðmeleri UYARI! Kontak anahtarý yuvasýndayken çocuklarý araçta yalnýz baþýna býrakmayýnýz. Yolcular, özellikle de çocuklar, elektrik kumandalý cam düðmelerini kullanýrken cama sýkýþabilirler. Bu gibi durumlar ciddi yaralanmalar ve ölümle sonuçlanabilir. Sürücü kapýsý üzerinde bulunan cam kumanda düðmeleri tüm camlara kumanda etmektedir. Sürücü kapýsý otomatik cam düðmesinde otomatik açýlma özelliði bulunmaktadýr. Cam düðmesine direnç noktasýný geçecek þekilde basýp býraktýðýnýzda cam otomatik olarak açýlacaktýr. Camý yarým açmak için cam düðmesine basýnýz ve camý durdurmak istediðiniz an býrakýnýz. Rüzgar Türbülansý Rüzgar türbülansý kulaklarýnýzda basýnç oluþmasýna ya da helikopter sesine benzer bir ses duymanýza neden olacaktýr. Camlar açýk ya da yarý açýk konumda iken rüzgar türbülansý oluþabilmektedir. Bu normal bir durumdur ve etkisinin azaltýlmasý mümkündür. Rüzgar türbülansý arka camlar açýk durumda iken oluþuyorsa, ön ve arka camlarýn birlikte açýlmasý türbülans etkisini azaltacaktýr. YOLCU KORUMA SÝSTEMLERÝ Aracýnýzýn en önemli güvenlik sistemlerinden biri de yolcu koruma sistemleridir. Bu sistemler sürücü ve tüm yolcular için ön ve arka emniyet kemerlerini, hem sürücü hem de ön yolcu için ön hava yastýklarýný ve eðer varsa, sürücü ve cam kenarýnda oturan yolcular için sol ve sað cam yastýklarýný içermektedir. Yetiþkin boy kemerlere göre küçük kalan çocuklarýn araçta yolculuk etmeleri durumunda yolcu koltuðundaki emniyet kemerini bebek ve çocuk koltuklarýný tespit etmek amacý ile kullanabilirsiniz. Lütfen bu bölümde yer alan bilgileri dikkatle okuyunuz. Bu bölümde sizin ve yolcularýnýzýn mümkün olduðu kadar güvenli bir þekilde seyahat edebilmeniz için yolcu güvenlik sistemlerinin ne þekilde kullanýlmasý gerektiði açýklanmaktadýr. 17

19 UYARI! Sizin ve yolcularýnýzýn emniyet kemerleri doðru bir þekilde takýlmamýþ ise olasý bir kaza anýnda çok daha ciddi yaralanma riskine maruz kalabilirsiniz. Aracýnýzýn iç aksamýna ya da diðer yolculara çarpabilir veya aracýn dýþýna fýrlayabilirsiniz. Daima kendinizin ve aracýn içinde bulunan diðer kiþilerin emniyet kemerlerini doðru bir þekilde taktýklarýndan emin olunuz. Mükemmel bir sürücü olsanýz dahi kýsa yolculuklarda bile emniyet kemerini takmalýsýnýz. Trafikte seyir halinde olan acemi bir sürücü sizin de karýþacaðýnýz bir kazaya neden olabilir. Bu durum evinizden çok uzaklarda meydana gelebileceði gibi oturduðunuz sokakta da baþýnýza gelebilir. Araþtýrmalar emniyet kemerlerinin hayat kurtardýðýný ve çarpýþma sýrasýnda ciddi yaralanma riskini azalttýðýný göstermektedir. En kötü yaralanmalar kazazedelerin araçtan dýþarýya fýrladýklarý kazalarda meydana gelmektedir. Emniyet kemerleri sürücü ve yolcularýn araçtan dýþarýya fýrlamalarýný önlemekte ve aracýn iç aksamýna çarpma nedeniyle oluþabilecek yaralanma riskini azaltmaktadýr. Motorlu taþýtlarda yolculuk yapan herkes daima emniyet kemerini takmalýdýr. 18 Bel/Omuz Emniyet Kemerleri Aracýnýzdaki tüm koltuklarda bel/omuz emniyet kemeri sistemi bulunmaktadýr. Emniyet kemeri toplayýcýsý çok ani duruþlarda veya bir çarpýþma anýnda kilitlenmektedir. Bu özellik normal koþullarda kemerin omuz kýsmýnýn sizinle birlikte rahatça hareket etmesini saðlamaktadýr. Ancak, bir kaza sýrasýnda emniyet kemeri kilitlenerek sizin aracýn iç aksamýna çarpma ve araçtan dýþarýya fýrlama riskinizi azaltýr. UYARI! l Emniyet kemerini hatalý bir þekilde takmak tehlikelidir. Emniyet kemerleri vücudunuzdaki geniþ ve büyük kemiklerin etrafýný saracak bir tasarýma sahiptir. Bu kemikler vücudunuzun en güçlü bölümleridir ve bir çarpýþma anýnda bütün aðýrlýðý en iyi þekilde onlar taþýyabilir. Emniyet kemerinin yanlýþ yere takýlmasý herhangi bir çarpýþma anýnda daha ciddi yaralanmalara yol açabilir. Ýç organlar zarar görebilir ve hatta kemerin kenarýndan kayýp dýþarý fýrlayabilirsiniz. Emniyet kemerinizi güvenli bir þekilde takmak ve ayný zamanda yolcularýnýzýn da güvenliðini saðlamak için bu talimatlara uyunuz. l Ýki kiþi asla tek emniyet kemeri ile baðlanmamalýdýr. Tek emniyet kemeri ile baðlanmýþ kiþiler olasý bir kaza anýnda çarpýþarak birbirlerini ciddi bir þekilde yarayabilirler. Ölçüleri ne olursa olsun bel/omuz emniyet kemerleri ve bel emniyet kemerleri asla bir kiþiden fazlasý için kullanýlmamalýdýr. Bel/Omuz Emniyet Kemeri Kullanma Talimatlarý 1. Araca binerek kapýyý kapatýnýz. Geriye yaslanýp ön koltuðu ayarlayýnýz. 2. Emniyet kemeri kilitleme dili koltuk arkalýðýnda bulunmaktadýr. Emniyet kemeri kilitleme dilini tutarak kemeri çekiniz. Emniyet kemeri kilitleme dilini kemer üzerinde kaydýrarak belinizi saracak þekilde ayarlayýnýz. 3. Emniyet kemeri size uygun uzunluða geldiði zaman kilitleme dilini tokaya takýnýz. Dilin yuvasýna oturduðunu duyacaðýnýz klik sesi ile anlayabilirsiniz.

20 UYARI! l Yanlýþ bir tokaya takýlan emniyet kemeri sizi tam olarak korumayacaktýr. Bel kýsmý vücudunuzda daha yüksek bir yere oturacaðýndan sýkýþtýrarak iç organlarýnýzýn zarar görmesine neden olabilir. Emniyet kemerinin dilini daima size en yakýn tokaya takýnýz. l Çok gevþek bir kemer de sizi tam olarak korumayacaktýr. Araç aniden durduðunda öne doðru daha fazla hareket etmenize neden olarak yaralanma riskini artýracaktýr. Emniyet kemerinizi üzerinize tam oturacak þekilde takmalýsýnýz. l Emniyet kemerini kolunuzun altýndan takmak son derece tehlikelidir. Vücudunuz bir çarpýþma anýnda aracýn iç aksamýna çarpacak, baþ ve boyun bölgelerinde yaralanma riski artacaktýr. Kolunuzun altýnda takýlmýþ bir emniyet kemeri iç yaralanmalara da neden olabilir. Göðüs kafesi kemikleri omuz kemikleri kadar güçlü deðildir. Kemeri daima omuzlarýnýzýn üzerinden takarak çarpýþma anýnda aðýrlýðýn güçlü kemiklerinize verilmesini saðlayýnýz. l Arkada býrakýlmýþ bir omuz kemeri kaza anýnda sizi yaralanmalara karþý koruyamayacaktýr. Omuz emniyet kemerini takmadýðýnýz takdirde kaza anýnda kafanýzý çarpma riski çok yüksektir. Bel ve omuz emniyet kemerleri daima birlikte kullanýlmalýdýr. 4. Bel kemerini karýn bölgesinin altýna uyluk kemiklerinizin etrafýna yerleþtiriniz. Bel bölgesindeki boþluðu almak için þekilde gösterildiði gibi omuz tarafýndan biraz çekiniz. Bel kemeri çok sýký ise, gevþetmek için kemer dilini geriye doðru kaydýrarak bel kemerini çekiniz. Üzerinize tam oturan bir emniyet kemerinin çarpýþma anýnda kemerin altýndan kayarak fýrlamanýzý önleyeceðini hatýrdan çýkartmayýnýz. UYARI! l Bel emniyet kemerinin bel hizasýndan daha yukarýya takýlmasý bir çarpýþma anýnda iç yaralanma riskini artýracaktýr. Kemer, güçlü olan leðen ve kalça kemiklerinize deðil, karnýnýza baský yapacaktýr. Bel emniyet kemerini mümkün olduðunca bel hizasýna yakýn takýnýz ve üzerinize tam oturmasýna özen gösteriniz. l Bükülmüþ bir kemer de görevini tam olarak yapamayacaktýr. Böyle bir kemer olasý bir kaza anýnda vücudunuzu kesebilir. Emniyet kemerinin düz olduðundan emin olunuz. Kemeri düzeltemediðiniz takdirde yetkili servise götürüp tamir ettiriniz. 5. Emniyet kemerinin omuz kýsmýný, boynunuza baský yapmayacak ve rahat olmanýzý saðlayacak bir þekilde göðüs kafesinizin üzerine yerleþtiriniz. Kemer toplayýcýsý kemerin gevþekliðini alacaktýr. 6.Emniyet kemerini çýkartmak için tokanýn üzerindeki kýrmýzý düðmeye basýnýz. Emniyet kemeri otomatik olarak yuvasýna sarýlacaktýr. Kemerin tamamen sarýlmasý için gerektiði takdirde kemer dilini kemer üzerinde kaydýrýnýz. UYARI! Yýrtýlmýþ veya yýpranmýþ bir emniyet kemeri çarpýþma esnasýnda koparak sizi korumasýz býrakabilir. Emniyet kemeri sisteminde yýrtýlma, yýpranma ve gevþeme olup olmadýðýný düzenli olarak kontrol ediniz. Hasarlý kýsýmlarý zaman kaybetmeden yenileyiniz. Emniyet kemeri sistemini sökmeyiniz ve üzerinde deðiþiklik yapmayýnýz. Kaza sýrasýnda hasar gören emniyet kemerleri (toplayýcýnýn eðilmesi, kemerin yýrtýlmasý vb.) mutlaka deðiþtirilmelidir. 19

K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 37 ÖN PANEL... 63 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 135 A BF 150 A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...15 Bakým...75 Depolama...102 Arýza Bulma...105

Detaylı

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good Türkçe 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.karcher.com

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Teknik veriler KOC numarasý 18127 Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Akým Minimum kablo kesýti 1,5 mm 2 beslemesi iki kablolu kutupsuz düsük (zayif) voltaj baðlantýsý ile UBA-4000 Oda kumandasý

Detaylı

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B. R410A Split Series

MODELS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B. R410A Split Series English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Deutsch Installation manual Installationsanleitung Manuel d installation Montagehandleiding Manual de instalación Manuale d installazione

Detaylı

Kullaným. ThermoLazer Yol Kaplama Ýþaretleme S553istemi 3A0048C TUR

Kullaným. ThermoLazer Yol Kaplama Ýþaretleme S553istemi 3A0048C TUR Kullaným ThermoLazer Yol Kaplama Ýþaretleme S553istemi US Patent No. D619,625 S 3A0048C TUR - Termoplastik trafik iþaretleme bileþen malzemelerinin profesyonel uygulamasý için (þaplamayla ayný anda uygulanan

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL...

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL... TÜRKÇE ÝÇÝNDEKÝLER. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI....... KABLONUN BAÐLANMASI... 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 3-. Parçalarýn isimleri ve iþlevleri... 3 3-. Kumanda paneli ekran kontrastýnýn ayarlanmasý...

Detaylı

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu 9355973 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CK-1W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu, ALLFETT Mekanik

Detaylı

MODEL : LD-5000 İMALATÇI FİRMA : TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ:

MODEL : LD-5000 İMALATÇI FİRMA : TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ: MODEL : LD-5000 İMALATÇI FİRMA : JB INDUSTRIES PO Box 1180 Aurora, IL 60507-1180, USA TEL. +1-630-851-9444 FAKS. +1-630-851-9448 TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ: SİBA ISITMA KLİMA LTD. ŞTİ. Kavacık Mh. Şarklı Sk.

Detaylı