TOBB ÜYELER HABERLER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOBB ÜYELER HABERLER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER"

Transkript

1 TOBB ÜYELER HABERLER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER Hannover Fuar nda Gebze Ticaret Odas na büyük ilgi Gebze Ticaret Odas 'n n stand Hannover Sanayi Fuar 'nda büyük ilgi gördü. Fuar n aç l fl n 16 nisanda Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ve Almanya Baflbakan Angela Merkel yapt. Türkiye Hannover Sanayi Fuar 'na 22 y l sonra ikinci kez partner ülke s fat yla kat ld. Hannover Sanayi Fuar 'nda Gebze Ticaret Odas stand n aç l fla kat lan Sanayi ve Ticaret Bakan Ali Coflkun, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Baflkan M. Rifat Hisarc kl o lu, stanbul Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan C.Tan l Küçük, stanbul Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Murat Yalç ntafl ve Konya Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Hüseyin Üzülmez ziyaret etti. Sanayi ve Ticaret Bakan Ali Coflkun Türkiye'nin Hannover Sanayi Fuar 'nda konuk ülke olmas n n önemini belirterek, Türk ekonomisi, önemli geliflme sa lad ve fuarda gücünü sergilemeyi baflard. Türk paras güçlendi ve ekonomimiz istikrara kavufltu. Devletin döviz kurlar na kar flmamas da bunda önemli rol oynad diye konufltu. Türkiye stand n çok be endi ini ifade eden Coflkun, Türk endüstrisi rekabete haz r oldu unu göstermifltir dedi. Gebze Ticaret Odas stand nda ziyaretçilerle yak ndan ilgilenen Gebze Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan brahim Baflaran, ziyaretçilere Gebze Ticaret Odas taraf ndan haz rlat lan Rakamlarla Gebze kitaplar n, oda tan t m DVD'lerini ve broflürlerini, Türk Bayra rozetlerini hediye etti. Bu fuar sayesinde hem Türkiye'nin hem de Gebze'nin tan t m na büyük katk lar sa land n ifade eden brahim Baflaran, Türk sanayisinde kaydedilen geliflmelerin de hangi düzeyde oldu unu göstermesi aç s ndan da Hannover Sanayi Fuar 'n n önemli bir yere sahip oldu unu söyledi. Dünya genelinde dokuz bin 700 sanayi firmas n n kat ld fuarda Türkiye'den 276 firma yer ald. Fuara Gebze Ticaret Odas 'ndan Yönetim Kurulu Baflkan brahim Baflaran, Meclis Baflkan Yard mc s H.Umran Nargül, Yönetim Kurulu Üyeleri Vural Acartekin, Özcan Dal ve Murat Adar kat ld. Adana ya Teknoloji Yenileme Teflvi i istemi Adana Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan fiaban Bafl; Türkiye Büyük Millet Meclisi Sa l k, Aile, Çal flma ve Sosyal fller Komisyonu Baflkan Trabzon Milletvekili Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Sanayi, Ticaret, Enerji Komisyonu Baflkan Kütahya Milletvekili Dr. Soner Aksoy ve Sakarya Milletvekili Hasan Ali Çelik ile Tar m, Orman ve Köyiflleri Komisyonu Baflkan Adana Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kiriflçi'den oluflan heyetin, Adana Ticaret Odas 'n ziyaretlerinde, kentin en önemli sorununun teflvik uygulamas ve buna ba l olarak geliflen istihdam oldu unu söyledi. Adana'n n komflular olan Osmaniye ve Kahramanmarafl'a uygulanan teflvi in, kentteki yat r mlar n olumsuz etkilenmesine ve farkl bölgelere kaymas na neden oldu unu belirten fiaban Bafl, Bu konuda haz rlad m z raporlar baflbakanl k dahil ilgili tüm birimlere ulaflt rd k. Ancak tüm çabalar m za karfl n herhangi bir geliflme kaydedilemedi. fiu anda 49 ilde çeflitli flekilde teflvik uygulamas var. Dolay s yla teflvikten yararlanmak isteyen yat r mc, Adana yerine hemen 90 kilometre uzakl ktaki Osmaniye'yi tercih ediyor. Teflvik uygulamas n n en büyük etkisi Adana Hac Sabanc Organize Sanayi Bölgesi'nde hissediliyor. Odam z n aç lankapanan iflyerleri verilerine göre, geçti imiz dönemlerde aç lan iflyeri say s, kapananlara oranla sürekli yükselme gösteriyordu. Ancak özellikle son zamanlarda rakamlar tersine dönmeye, kapanan iflyeri say s artmaya bafllad dedi. Ayakta durmaya çal flan iflyerlerinin de birkaç aya kadar bitme noktas na gelebilece ini vurgulayan Bafl, sözlerini flöyle sürdürdü: Teflvik sistemi, adaletli bir flekilde bütün Türkiye'de uygulanabilecek bir yap ya dönüfltürülmelidir. Bunun ad sektörel olur, bölgesel olur. Ne olursa olsun bir an önce günümüz koflullar na uygun hale getirilmeli. 90 EKONOM K FORUM k May s 2007

2 HABER Denizli SO Baflkan Müjdat Keçeci ye Y l n flletmecisi ödülü stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi ile Dünya Gazetesi'nin ortaklafla düzenledi i 2006 Y l n n flletmecileri ödülleri sahiplerini buldu. Dört dalda sekiz kifliye y l n iflletmecisi ödülü verildi. Y l n iflletmecisi 2006 dal nda Denizli Sanayi Odas Baflkan ve Erbak r Elektrolitik Bak r Mamülleri Afi Genel Müdürü Müjdat Keçeci ödülünü stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Dekan Prof. Dr. fiükrü Tekinbafl' n elinden ald. Ödül alan di er iflletmeciler; Ac badem Sa l k Grubu Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Ali Ayd nlar, Coca Cola Company cra Kurulu Baflkan Muhtar Kent oldu. flletme Fakültesi Mezunu Y l n flletmecisi 2006 dal nda ise Google Do u Avrupa, Ortado u ve Afrika Bölgesi Pazarlama Direktörü Yonca Derviflo lu Brunini ve Johnson Diversey Do u Avrupa, Afrika, Türkiye ve Ortado u Baflkan Ya mur Sa nak ödüle lay k görüldü. flletme ktisad Enstitüsü Mezunu Y l n flletmecisi 2006 kategorisinde ise Orcan Afi Genel Müdürü Cem Cansever ve Kurto lu Plastik Genel Müdürü Bahri Kurto lu ödül ald lar. Yabanc firmalarda y l n iflletmecisi kategorisinde ise ödüle BSH Ev Aletleri cra Kurulu Baflkan Norbert Klein lay k görüldü. Rus Miletvekilleri, ATSO Baflkan Özgen i ziyaret etti Rusya Federasyonu Krasnodar Bölgesi Yasama Meclisi Milletvekilerinden oluflan befl kiflilik heyet, Türkiye'nin tar m alan ndaki tecrübesini yerinde incelemek ve görüflmelerde bulunmak amac yla Antalya'ya geldi. van Petrenko baflkanl ndaki heyet, Türk-Rus fl Konseyi Baflkan Turgut Gür ve Rusya Federasyonu Antalya Baflkonsolosu Mirjalol Husanov ile birlikte Antalya Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Kemal Özgen'i ziyaret etti. ki ülke aras nda ekonomik ve sosyal ba lar n her geçen gün güçlendi ini belirten Özgen, Son y llarda bu iliflkiler ivme kazanm flt r. Ticaret hacmimiz yirmi milyar dolara do ru gitmektedir. Türkiye'nin Rusya Federasyonundaki müteahhitlik firmalar n n üstlendikleri projelerin tutar da on befl milyar dolara ulaflmaktad r. Rusya'dan ifl adamlar n n ülkemizdeki yat r mlar da yar m milyar dolard r. Bunun giderek artaca n umuyoruz dedi. Ticari iliflkilerde, vize ifllemleri, gümrük bürokrasisi, yüksek gümrük vergisi oranlar, Türk araçlar na uygulanan geçifl belgesi s n rlar ve referans fiyat uygulamas gibi sorunlar bulundu unu belirten Özgen, bu sorunlar n k sa sürede çözülmesini istedi. Rusya Federasyonu'nun Antalya için özel bir öneme sahip oldu unu da belirten Özgen, Antalya'ya turist olarak gelen yaklafl k alt milyon yabanc konu un yüzde 21'i Rusya Federasyonu'ndan gelmektedir. Turizm Antalya ve Rusya aras nda sa lam bir dostluk ba kurmufltur. Rusya ile kültürel iliflkilerimiz de giderek artmaktad r. Antalyal ifladamlar Rusya'ya aç lm fllar, Rusya'da yat r m yapmaya bafllam fllard r. Rusya'ya meyve ve sebze ihracat m z da bizim için önemlidir diye konufltu. van Petrenko yapt konuflmada Rusya'da Antalya denince tatil ve günefl akla geliyor. Ama biz tar m sektörünün de çok geliflmifl oldu unu biliyoruz. Rusya'da ekonomik ve sosyal flartlar de iflti i için tar m alanlar n n ve küçük çiftliklerin say s her geçen gün h zla art yor. Özelikle yafl sebze ve meyve konusunda Antalya'n n tecrübelerinde yararlanmak istiyoruz dedi. ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali R za Ak nc da, Rus heyete Antalya'da tar m sektörüne yönelik çal flmalar hakk nda bilgi verdi. May s 2007 l EKONOM K FORUM 91

3 HABER Mu la da odalar toplant s yap ld Milas Ticaret Odas 'n n evsahipli inde gerçekleflen Mu la Ticaret Odalar ve Borsa VII. Ortak toplant s nda Kültür Bal kç l ve Turizm enine boyuna tart fl l rken, sektörün 22 y ll k serüveni masaya yat r ld. Aç l fl konuflmas n, Milas Ticaret Odas Baflkan Nazmi Do ru'nun yapt toplant ya kat lan tüm konuflmac lar, mevcut bal k çiftliklerinin yay mlanan tebli ile bir anda yok olup gidece ine dikkat çekerek, talya, spanya, Yunanistan ve daha birçok ülkede kültür bal kç l yla turizmin birlikte yürütüldü ünü belge ve görüntülerle gözler önüne serdiler. Do ru, kültür bal kç l n n bölgemiz ve ülke ekonomisi için vazgeçilmez bir sektör oldu unu; sektörün sorunlar n n çözüm noktas nda çiftliklerin kapat lma karar n n yanl fl bir karar oldu una dikkat çekerek; Dünyan n her yerinde turizm ve kültür bal kç l ortaklafla yürütülerek ülke ekonomilerine milyonlarca dolar kazand r rken, bizim ülkemizde neden iki sektör birbirinden ayr lmaya çal fl l yor. Sektörün sorunlar vard r, bunu inkâr etmek mümkün de il; ancak sorunlar çözme noktas nda tüm taraflar n görüflleri al nmal, ortak çözüm üretilmelidir. Turizm ve kültür bal kç l sektörlerini birbirine düflürmenin, düflman etmenin ülkeye hiçbir faydas dokunmaz. Ticaret odas olarak açm fl oldu umuz davada; tafl nmak için uygun sürenin verilmesini, tafl nma giderlerine destek olunmas n talep ettik. Yanl fltan dönülmez gibi bir mant kabul edemeyiz. Ortada bir yanl fl n oldu u tart fl lmaz dedi. Bodrum Ticaret Odas Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Deda ise, kültür bal kç l nda Avrupa ile rekabet edebilecek güçlü bir sektör haline gelindi ini ifade etti. Deda, Sadece ilimiz s n rlar içerisindeki üretimin ruhsat kapasitesi 50 bin tona ulaflm flt r. Bunun rakamla ifadesi 200 milyon Amerikan dolar d r diyerek, sektörün bir kalemde yok edilmeye çal fl ld n söyledi. D fl Ticaret Müsteflarl hracat Genel Müdürü Ali Bo a ise, ülkemizin son y larda ihracatta rekor denecek ölçülerde rakamlara ulaflt n, ihracat kalemleri aras nda bal k sektörünün ilk s ralarda oldu unu belirtti. Di er oda baflkanlar da turizm ve bal kç l birbirinden koparman n mümkün olmad n ortak çözüm için Ankara'n n acele etmesi gerekti ini vurgulad klar toplant sonunda ortak bir sonuç bildirgesi aç kland. Sonuç bildirgesinde; Turizm ve kültür bal kç l sektörlerinin bir araya gelip uzlaflarak iki sektöre birlikte ivme kazand r lmas gereklili i belirtildi. Kültür bal kç l n n bölgede en büyük ihracat kalemini oluflturmakta oldu u vurgulanan sonuç bildirgesinde, Çevre ve Orman Bakanl 'n n ç karm fl oldu u tarihli tebli ile bal k çiftliklerinin büyük ço unlu unun ortadan kalkmas n n söz konusu oldu u belirtildi. Bu tebli in özel sektör, üniversiteler ve yetkili tüm bakanl klar n görüflü al narak tekrar gözden geçirilmesi istenen sonuç bildirgesinde ayr ca do ay kirleten tüm sektörlerin disipline edilerek gerekli önlemlerin al nmas istendi. Bildirgede flu görüfllere yer verildi: Türkiye ihracat rakamlar incelendi inde bölgenin Türkiye ihracat rakamlar na oranla daha çok artarak ço ald ve kültür bal kç l n n ihracat n n yüzde elli paya sahip oldu u gerçektir. Kültür bal kç l n n ihtiyaçlar n n belirlenerek uygun potansiyel alanlar n oluflturularak flu andaki ikilemin bir an önce düzeltilmesi gerekmektedir. Tafl nmas gereken bal k çiftliklerine gerekli zaman verilerek, tafl nma için gerekli olan maddi deste in sa lanmas gerekmektedir. Tafl nacak iflletmeler için yap lacak kira sözleflmelerinin en az on befl y l süreyle yeniden yap lmas gereklidir. Çiftliklerin lojistik ihtiyaçlar n n karfl lanmas için iskele ve karasal lojistik alanlar n n yap lmas gerekmektedir. Aternatif turizm için yap lan projelerin ço alt lmas, yap lan projelere maddi ve manevi destekler verilmesi gerekir. 92 EKONOM K FORUM k May s 2007

4 HABER Salihli nin 2012 projeksiyonu ETSO Edirne Ticaret ve Sanayi Odas Edirne Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Ümit M hlayanlar' Rotary Kulübü'nün 2007 Y l Grup Çal flmas De iflim Program çerçevesinde Türkiye'ye gelen dört kiflilik talyan heyeti ziyaret etti. Edirne Rotary Kulübü Dönem Baflkan smet Aç kgöz ile birlikte ETSO Yönetim Kurulu Baflkan Ümit M hlayanlar' ziyaret eden heyet üyeleri, Türkiye'de bulunduklar otuz günlük süre içerisinde Edirne, Çorlu, stanbul, Yalova, Kütahya, Antalya flehirlerini ziyaret edeceklerini belirtti. Tak m lideri Parma Üniversitesi Dil Bilimi Bölümü'nden Prof.Dr.Davide Astori baflkanl nda talya'n n Milano flehrinden Türkiye'ye gelen üç uzman, ziyaretlerinin ilk dura olan Edirne'de kalacaklar üç günlük süreyi en iyi flekilde de erlendireceklerini, Trakya Üniversitesi Rektörlü ü, Trakya Üniversitesi Uzaktan E itim Merkezi, Edirne Ticaret Borsas ve Edirne'nin tarihi ve turistik de erlerine yönelik gerçeklefltirdikleri ziyaretlerin kendileri için çok yararl oldu unu söyledi. Uluslararas Rotary'nin dünya bar fl ve anlay fl na hizmet eden de iflimi program kapsam nda Türkiye'de bulunmaktan memnuniyetlerini dile getiren heyet üyeleri, de iflim program n n ülkelerin yak nlaflmas, ön yarg lar n k r lmas, gelenek göreneklerin yerinde görülmesi amac n tafl d n belirterek, Türk insan n n misafirperverli inden çok etkilendiklerini ifade etti. Ümit M hlayanlar talyan heyeti ETSO'da a rlamaktan dolay memnuniyetini dile getirerek, uluslararas anlay fl karfl l kl kültür de iflimi program ile sa lamay amaçlayan bu çal flmada heyet üyelerinin her birinin birer iyi niyet elçisi olarak görev yapaca na inand n söyledi. Salihli Ticaret ve Sanayi Odas, Kurflunlu'nun Termal Turizm Merkezi olarak ilan edilmesi konusunda yo un temaslar n n ve çabas n n sonuçlar n almaya bafllad. Salihli Ticaret ve Sanayi Odas, özlemlerinin gerçekleflmesi halinde meydana gelebilecek geliflmeyi gözler önüne sermek için befl y l sonras na bir projeksiyon yapt. Oda'n n üç ayda bir yay mlanan dergisi Salihli Vizyon'un kapa nda usta karikatürist Mustafa Kuzu'nun çizgileriyle yans t lan öngörüye göre, 2012 y l nda bu bölgede onu aflk n otelin faaliyete geçmesi bekleniyor. Salihli Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Talat Zurnac, 2012'nin Salihlisi için Neden olmas n sorusuyla yola ç karak bir taslak haz rlamaya çal flt klar n ifade etti. Zurnac, flunlar söyledi: Yap tlar gerçekleflmeden önce hep bir proje ile bafllar. Salihli'de henüz daha Termal Turizm Merkezi ilan edilmeden, kentimizde tamamlanmak üzere olan projeler var. Salihli'de toplam 48 bin dekar alan Kültür ve Turizm Bakanl nca Termal Turizm Merkezi ilan edilmek üzere öneriliyor. Bölgemizde gereksinim duydu umuz istihdam n çeflitlendirilmesi için hizmet sektörünü, turizm sektörünü önemsiyor olmam z, projeler üretiyor olmam z gerekiyor. Mevcut projeleri befl y ll k bir projeksiyonda olabilir bulduklar, tüm olas yat r mc lar yönlendirebilecekleri bir dizi sa l k ve turizm projesini simgesel olarak isimlendirdiklerini, bunlar hayata geçirebilecek potansiyel yat r mc lar n Salihli'de mevcut oldu unu vurgulayan Zurnac, Ülkemizde ve dünyam zda termal turizm yükselen de er olmuflken, bizler de bu de er ile yükselmeliyiz dedi. Kültür ve Turizm Bakanl 'n n geçti imiz aylarda Termal Turizm Merkezi olarak ilan etti i yerler aras nda Salihli'ye yer vermemesi üzerine, srarl bir takip bafllatan Salihli Ticaret ve Sanayi Odas, sesini yetkililere duyurmay baflard. Kültür ve Turizm Bakanl 'ndan gelen, Kurflunlu ve Sart Kapl calar 'nda etüd yap laca yönündeki yaz n n son derece önemli oldu unu belirten Zurnac, yaz n n ekinde yer alan Termal Turizm Merkezi alan n n, tahminlerinin üzerinde oldu una dikkat çekerek, flu bilgileri verdi: Kurflunlu Vadisi ile ilgili geliflmeler bizleri son derece heyecanland rd. Bakanl n gönderdi i haritadaki iflaretli yeri gördü ümüzde sevincimiz katland. Biz Kurflunlu'nun Termal Turizm Merkezi kapsam na al nmas n isterken 20 bin dekarl k bir alan ancak hayal edebiliyorduk. Oysa ekte gönderilen haritada 48 bin dekarl k iflaretli bir alan mevcut. Salihli'yi seven, Salihli için bir fleyler yapmaya çal flan biz ifladamlar olarak, bakanl n en k sa sürede Kurflunlu'yu hak etti i yere koyaca n umut ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanl 'n n Termal Turizm Merkezi öneri s n r dahilinde Kurflunlu Kapl calar ve Sart Çamur Banyolar 'n n yan s ra Sart Antik Kenti de yer al yor. May s 2007 l EKONOM K FORUM 93

5 HABER Bilecik TSO üyelerine düflük faizli kredi Bilecik Ticaret ve Sanayi Odas ile Halkbank aras nda Bilecik TSO üyelerine özel, düflük faizli kredi protokolü imzaland. Bilecik Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Ahmet Özünlü, Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Orhan Ergül, Halkbank Bilecik fiube Müdürü Hasan Y ld z ve Halkbank Bilecik fiube Yönetmeni Mehmet Alp taraf ndan imzalanan kredi protokolüne göre, Bilecik TSO üyelerine nakit/gayri nakit kredi limiti azami 250 bin YTL'dir. Finansal Destek Kredisi (FDK) ise özel sektörde KOB tan m nda yer alan; sanayi, tar ma dayal sanayi iflletmeleri ile, KOB tan m d fl ndaki sanayi, tar ma dayal sanayi, turizm, e itim, sa l k ve bu sektörlerle ilgili hizmet sektöründe faaliyet gösteren, firmalara YTL veya USD cinsinden nakit kredi kulland r lacakt r. Kredinin alt limiti tüm firmalar için 100 bin YTL veya karfl l EURO/USD; üst limiti KOB tan m na giren firmalar için bir milyar 500 bin YTL veya karfl l EURO/USD; KOBI tan m d fl ndaki firmalar için ise üç milyar YTL veya karfl l EURO/USD'dir. Nakit kredi vade ve faiz oran ; oda taraf ndan bankaya yönlendirilen ve banka taraf ndan kredi talebi kabul edilen üyeler lehine tesis edilecek krediler; oda üyelerine kulland r lacak nakit kredi azami 36 aya kadar ayl k eflit taksit (AET) ödemeli nakit kredi olarak kulland r lacakt r. Krediye uygulanacak faiz oran Halkbank' n söz konusu vadelerde kulland r lan kredilerin faiz oran ndan yüzde 0,2 (Binde iki) eksik olarak uygulanacakt r. Protokol tarihi itibariyle AET oda kredilerine uygulanacak faiz oran ayl k yüzde 1,85'dir. Kredi limitleri, vadeleri, faiz oranlar, teminat ve ödeme flekilleri ile ilgili ayr nt l bilgi Bilecik Halkbank fiubesi'nden temin edilebilir. Yap Kredi Bankas Bal kesir Ticaret Odas ile kredi anlaflmas yapt Bal kesir Ticaret Odas Yap Kredi Bankas ile kredi anlaflmas yapt. Odalar n üyelerine kredi deste i sa layan anlaflmayla ilgili Ticaret Odas 'nda düzenlenen tören ile protokol imzaland. mza törenine Yap Kredi Perakende Bankac l k Sat fl Yönetimi Genel Müdür Yard mc s Muzaffer Öztürk ile bankan n Bursa bölge müdürü ve Bal kesir flube müdürleri ile Bal kesir Ticaret Odas Baflkan Yard mc s Recai Gürcan ve Bal kesir Eczac lar Odas Baflkan Adil Boz kat ld. Karfl l kl protokol ile söz konusu odalar n üyelerinin, iflletme finansman gereksinimlerini Yap Kredi'deki özel kredi olanaklar ndan uygun flartlarda ödeme kolayl n n sa lanmas suretiyle yararlanabilecekleri belirtildi. Yap Kredi Perakende Bankac l k Sat fl Yönetimi Genel Müdür Yard mc s Muzaffer Öztürk, Türkiye'deki iflletmelerin yüzde 99'unu oluflturan KOB 'lerin ülke ekonomisinin bel kemi i oldu unu ve ülke ekonomisi ve sosyal geliflim aç s ndan KOB katk s n n büyük önem arz etti ini söyledi. Yap Kredi yetkilisi Muzaffer Öztürk, BTO baflkan yard mc s Recai Gürcan'a bir flilt vererek, protokolün hay rl olmas n dilediler. En Güzel Cevizli Tatl Yar flmas yap ld Çorlu Ticaret ve Sanayi Odas 'n n (Çorlu TSO) Çorlu'nun Ceviz ile Özdefllefltirilmesi Projesi kapsam nda düzenledi i En Güzel Cevizli Tatl Yar flmas 19 Nisan 2007 Perflembe günü Çorlu TSO Mensuplar Evinde gerçeklefltirildi. Çorlu Halk ndan büyük ilgi gören yar flmaya, stanbul'dan da yar flmac lar kat ld. On dokuz yar flmac n n 28 tatl ile kat ld organizasyonda; kat l mc lar n yapt klar birbirinden farkl ve güzel cevizli tatl lar Çorlu TSO Yönetim Kurulu Baflkan Tarkan Ersin, Meclis Baflkan Metin Akgün, Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Timur Gaygusuzo lu, Yönetim Kurulu üyeleri, M. Atilla Do an, Hasan Ali K sac k, Genel Sekreter Esra Bulut ve Genel Sekreter Yard mc s Özcan Kazar'dan oluflan Çorlu TSO Jürisi de erlendirerek; ilk befle giren yar flmac lar belirledi. Birinci fiahin Atefl, ikinci Havva Topuz, üçüncü Hüsniye Hatipo lu'nun ödül kazand yar flmada, Gülay K l çbüyük dördüncü ve Emine Atefl beflinci olarak seçildiler. Yar flmac lara ödül olarak; birinciye 1,500 YTL, ikinciye 750 YTL, üçüncüye 250 YTL, ödül verildi. Çorlu TSO En Güzel Cevizli Tatl Yar flmas Papatya Siemens Marketleri destek vererek; yar flmada dördüncü olarak seçilen yar flmac ya mini f r n, beflinci seçilen yar flmac ya mikser arma an etti. Ayr ca tüm kat l mc lara üçer kilo ceviz ikram edildi. Yar flmaya kat lan tüm yar flmac lar Çorlu TSO'nun organizasyonu için Çorlu TSO Yönetim Kurulu Baflkan Tarkan Ersin ve yöneticilere teflekkür etti. 94 EKONOM K FORUM k May s 2007

6 HABER Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odas lçe Emniyet Müdürlü ü ne iki araç hibe etti Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odas, lçe Emniyet Müdürlü ü'nün devriye görevlerinde araç ihtiyac na yönelik bir kampanya bafllatarak, üyelerinin katk lar yla iki adet hizmet arac alarak lçe Emniyet Müdürlü ü'ne bu araçlar hibe etti. 2 may sta yap lan devir teslim törenine, Zonguldak Valisi Yavuz Erkmen, l Emniyet Müdürü Atilla Ç nar, Çaycuma Kaymakam smail Kayg s z, çok say da bürokrat ve oda üyeleri kat ld. Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan R fat Sars k, lçemizde ve bölgemizde var olan ihtiyaçlar n giderilmesinde sosyal sorumluluk ilkesi ile hareket etti imiz için kendimizi görevli say yor ve bu konuda çal flmalar m z sürdürüyoruz. Oda olarak baz okullar m z n e itimdeki ihtiyaçlar n karfl lad k. Yine üyelerimizin Ankara, stanbul ve Antalya'daki fuarlara kat lmalar konusunda destekler verdik. Zaman zaman düzenledi imiz seminer gibi etkinliklerimizle birçok konuda e itim çal flmalar m z da sürdürmekteyiz. Yapt m z bu çal flma da; lçe Emniyet Müdürlü ümüzde görev yapan güvenlik mensubu arkadafllar m z n 24 saat bizlerin güvenli i için yapt klar görevlerini daha iyi gerçeklefltirmelerini sa layacak olan araçlar n, üyelerimizin yapt ba fllarla sat n ald k ve onlar ad na emniyet müdürlü ümüze hibe ettik. Oda olarak ilçemizdeki ihtiyaçlar n giderilmesi konusundaki çal flmalar m z devam edecektir dedi. Törende konuflma yapan Zonguldak Valisi Yavuz Erkmen de yap lan bu katk dan dolay Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan R fat Sars k nezdinde tüm üyelere teflekkür ederek bir plaket sundu. Bodrum ve Samos iliflkilerinde somut ilk ad mlar at ld Bodrum Ticaret Odas 'n n daveti üzerine Bodrum'a gelen Samos Vali Yard mc s Stylianos Thanos, Samos Ticaret Odas Baflkan Themistoklis Papatheofanous, Samos Kültür ve Turizm Müdürü Maria Vergi, Samos Ticaret Odas personeli ve beraberlerindeki ifl adam heyeti ile 28 nisanda L'ambiance Hotel'de Bodrumlu ifl adamlar n n da kat l m yla bir toplant gerçeklefltirildi. Bodrum ve Samos Ekonomik ve Kültürel flbirli i konulu toplant da Bodrum Ticaret Odas Baflkan Mahmut S. Kocadon, Samos Ticaret Odas Baflkan Papatheofanous, Samos Vali Yard mc s Thanos ve Bodrum Kaymakam Abdullah Kalkan birer konuflma yapt. Konuflmalar n sonras nda Bodrum Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Adem Güner iki ülke aras ndaki ilifliklerin güçlendirilmesi için yap lmas gerekenlerle ilgili bir sunum yapt. De iflik sektörlerden ifladamlar n n bir araya geldi i ve ikili görüflmelerin yap ld toplant n n yan s ra Bodrum Ticaret Odas 'nda kapal bir toplant gerçeklefltirildi. Toplant da al nan kararlara göre; Bodrum ve Samos Ticaret, Turizm ve Kültür heyeti kuruldu. Dörder kifliden oluflan bu heyet ilk toplant s n 7 temmuzda Bodrum'da yapacak. 45 günlük peryiodlarla toplanacak olan heyet, karfl l kl ifl potansiyellerini, hukuki mevzuattaki güçlükleri, ortak turizm paketleri ve ortak kültür etkinlikleri konusunda çal flmalar yapacak. Bor Ticaret ve Sanayi odas k rk nc y l n kutlad Bor Ticaret ve Sanayi Odas 1967'den bugüne kadar kesintisiz sürdürdü ü çal flmalar nda k rk nc y l n doldurdu. K rk nc y l kutlamalar nda yapt konuflmas nda Bor Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Ramazan ri, Bor sanayisinde en az iki yüz y ll k geçmifli olan dericilik sektörünün son teknolojileri kullanarak dünya ile rekabet edebilecek hale getirilmesi gerekti ini belirterek, Organize Sanayi Bölgemizde 5350 Say l Teflvik Yasas ndan önce aç lm fl olan bir tane iflyeri varken flimdi çal flan iflyerleri say s her gün artmakta. Yeni projelerle yeni fabrikalar n Bor'un gelecekte tar mdan sanayi flehrine dönüflümünün müjdesini vermektedir. Bu konuda biz oda olarak üzerimize düflen görevi daha iyi yapabilmek için yönetiminde görev almaya ve çal flmaya talibiz dedi. May s 2007 l EKONOM K FORUM 95

7 HABER Tacikistan heyeti ALOSB yi ziyaret etti Alia a Ticaret Odas Türkiye- Tacikistan aras ndaki ticaretin gelifltirilmesi ve yeni yat r m imkanlar n n araflt r lmas amac yla Türkiye'ye gelen Tacikistan Ekonomi ve Ticaret Bakan Gulamcan Baboev, Yat r mlardan Sorumlu Komite Baflkan ve Devlet Bakan Rahimov fiarifcan Mahsumovich ile Tacikistan Ankara büyükelçisi fiuhrat Muzaffaroviç Sultamov'u a rlad. Tacikistan heyetine ALOSB 'nin tüm yat r m olanaklar ve bölgesel avantajlar hakk nda bilgiler veren Alia a Ticaret Odas Baflkan ve ALOSB Baflkan vekili Adnan Saka, ALOSB, Türkiye'nin bölgesinde stratejik önemini artt racak önemli bir yat r m bölgesidir. Altyap s son teknoloji ile yap land r lan bölgemiz, Avrupa Birli i standartlar nda, global dünyaya tam entegre olmufl gerçek bir yat r m cennetidir. ALOSB 'ye sadece yerli de il, yabanc yat r mc lar da büyük ilgi gösteriyor. Burada Tacikistan Kayseri Ticaret Odas n n (KTO) haz rlad, AB taraf ndan da desteklenen halk elektrikte tasarrufa yöneltmeyi amaçlayan Edison Bilseydi! adl projenin tan t m yap ld. Kayseri Ticaret Odas Baflkan Hasan Ali Kilci, projenin tan t m nda yapt konuflmada, Kayseri ve Civar Elektrik T. A. fi. ve Tüketiciyi Koruma ve Dayan flma Birli i Derne i (TÜKOB R) Kayseri fiubesi'nin de katk sa lad projeyle halkta tasarruflu elektrik kullanma bilinci uyand r lmas n n amaçland n belirtildi. Kilci, projenin 55 bin 854 Avro bedelli oldu unu, bu rakam n yüzde onunun KTO'dan, yüzde 90' n n da AB fonlar ndan sa land belirtti. Projeyle, sanayide ve konutlarda elektri in tasarruflu kullan m için bilinç oluflturulmas n n hedeflendi ini ifade eden Kilci, bu sayede firma ve aile bütçesine katk da bulunulaca n söyledi. Türkiye'de 2005 y l nda tüketilen enerjinin, 91,6 milyon ton eflde er petrol oldu unu, buna karfl l k üretilen enerjinin ise 25,2 milyon ton eflde er petrolde kald n belirten Kilci, flu bilgileri verdi: yat r mc lar n da görmekten mutluluk duyar z dedi. ALOSB 'de kurulacak 400 sanayi tesisinde en az 60 bin kiflinin istihdam edilece ini ifade eden Saka, böylesine büyük bir iflgücünün yak n gelecekte ortaya ç kacak bar nma, ulafl m, e itim, sa l k, sosyal yaflam alanlar gibi çeflitli sosyal-yaflamsal ihtiyaçlar karfl lamak amac yla ALOSB yönetimi olarak yo un çal flma yürütüldü ünü ifade etti. ALOSB 'de devam eden yat r mlar n sektörel da l mlar yla ilgili bilgiler de alan Tacikistan Ekonomi ve Ticaret Bakan Baboev, ALOSB 'yi gelece in planl kentleflmesi ve organize-entegre sanayileflmesi ad na mükemmel bir örnek olarak gördü ünü dile getirerek, Tacikistan d fl nda yat r m yapmak isteyen sanayicilerimize Türkiye'yi ve ALOSB 'yi önerece im dedi. Gulamcan Baboev; Burada çok büyük bir ticaret-sanayi yat r m yap ld n görüyorum. ALOSB gibi modern yat r mlar, Türkiye'nin geliflmiflli ini gösteriyor dedi. Tacikistan'da da büyük bir ekonomik at l m ve büyüme yafland na dikkat çekti. KTO dan ev ve iflyerlerinde elektrik tasarrufu projesi: Edison Bilseydi! 2005 y l nda kulland m z enerjinin yüzde 73'ünü ithal etmifliz. Gayri Safi Milli Has la bafl na düflen enerji miktar, enerji yo unlu u olarak tan mlan r. Enerjinin verimli kullan m nda en temel gösterge, enerji yo unlu unun düflürülmesidir. Uluslararas Enerji Ajans 'na göre geliflmifl ülkelerde enerji yo unlu u 0,09-0,19 aras ndayken, ülkemizde bu oran 0,38, Japonya'da 0,09, ABD'de 0,25, AB ortalamas nda 0,19, dünya ortalamas nda da 0,29'dur. " Günümüzde elektriksiz bir yaflam n düflünülemeyece ine iflaret eden Kilci, Dünyam z geceleri de ayd nlatmak isteyen Edison, elektri i etkin ve verimli kullanmayaca m z bilseydi, bugün kulland m z ve hayat m z n bir parças olan cihazlar icat eder miydi dedi. Kilci, proje kapsam nda ilk etapta KTO üyesi 500 iflletmeciye ve bunlar n efllerine e itim verilece ini belirtti. Hedef grubun aktivitelere dahil olmas yla nihai yararlan c say s n n iki bine ulaflaca n vurgulayan Kilci, iyi bir reklam yöntemi ile on befl bin kifliye ulafl labilinece inin tahmin edildi ini söyledi. 96 EKONOM K FORUM k May s 2007

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı.

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı. 2013 YILINDA BASINDA ÇIKAN HABERLERİMİZ 04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel 05.01.2013 tarihinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 3. Kez Başlıyor adlı haber 2 adet

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 MART AYI / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI

NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI Y. Mimar Dekoratör Fikret Tekiner in özgün tasarımlarının teşhir edildiği ve satışa sunulduğu New Antik Sanat Galerisi Meral Beylem yönetiminde Bodrumda açıldı. Galeride

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

KREDİ KAYNAKLARI. 1. DIŞ KREDİLER İKB AYB Dünya Bankası Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi AYB Enerji ve Çevre II Kredisi

KREDİ KAYNAKLARI. 1. DIŞ KREDİLER İKB AYB Dünya Bankası Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi AYB Enerji ve Çevre II Kredisi KREDİ KAYNAKLARI Bankamızca herhangi bir yatırım projesine ilişkin kredi talebinin incelenebilmesi için Öncelikle; Yatırımcının Anonim Şirket statüsünde olması, Yatırımlar için Hazine Müsteşarlığı ndan

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

HER ZAMAN YANINDAYIZ

HER ZAMAN YANINDAYIZ HER ZAMAN YANINDAYIZ Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur, Üyelerimizin isteklerini dikkate alıp, sanayi ve ekonomik alanda Balıkesir in sürekli gelişimini sağlayacağız dedi Balıkesir Sanayi Odası

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

ÇYDD 23 NİSAN MESAJI: 23 NİSAN KUTLU OLSUN

ÇYDD 23 NİSAN MESAJI: 23 NİSAN KUTLU OLSUN ÇYDD 23 NİSAN MESAJI: 23 NİSAN KUTLU OLSUN Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bodrum Şubesi 23 Nisan mesajı ile Genel Merkez ve Tüm Şubeler adına yapılan basın açıklaması ekte bilgi ve değerlendirmenize

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı