TOBB ÜYELER HABERLER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOBB ÜYELER HABERLER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER"

Transkript

1 TOBB ÜYELER HABERLER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER Hannover Fuar nda Gebze Ticaret Odas na büyük ilgi Gebze Ticaret Odas 'n n stand Hannover Sanayi Fuar 'nda büyük ilgi gördü. Fuar n aç l fl n 16 nisanda Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ve Almanya Baflbakan Angela Merkel yapt. Türkiye Hannover Sanayi Fuar 'na 22 y l sonra ikinci kez partner ülke s fat yla kat ld. Hannover Sanayi Fuar 'nda Gebze Ticaret Odas stand n aç l fla kat lan Sanayi ve Ticaret Bakan Ali Coflkun, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Baflkan M. Rifat Hisarc kl o lu, stanbul Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan C.Tan l Küçük, stanbul Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Murat Yalç ntafl ve Konya Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Hüseyin Üzülmez ziyaret etti. Sanayi ve Ticaret Bakan Ali Coflkun Türkiye'nin Hannover Sanayi Fuar 'nda konuk ülke olmas n n önemini belirterek, Türk ekonomisi, önemli geliflme sa lad ve fuarda gücünü sergilemeyi baflard. Türk paras güçlendi ve ekonomimiz istikrara kavufltu. Devletin döviz kurlar na kar flmamas da bunda önemli rol oynad diye konufltu. Türkiye stand n çok be endi ini ifade eden Coflkun, Türk endüstrisi rekabete haz r oldu unu göstermifltir dedi. Gebze Ticaret Odas stand nda ziyaretçilerle yak ndan ilgilenen Gebze Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan brahim Baflaran, ziyaretçilere Gebze Ticaret Odas taraf ndan haz rlat lan Rakamlarla Gebze kitaplar n, oda tan t m DVD'lerini ve broflürlerini, Türk Bayra rozetlerini hediye etti. Bu fuar sayesinde hem Türkiye'nin hem de Gebze'nin tan t m na büyük katk lar sa land n ifade eden brahim Baflaran, Türk sanayisinde kaydedilen geliflmelerin de hangi düzeyde oldu unu göstermesi aç s ndan da Hannover Sanayi Fuar 'n n önemli bir yere sahip oldu unu söyledi. Dünya genelinde dokuz bin 700 sanayi firmas n n kat ld fuarda Türkiye'den 276 firma yer ald. Fuara Gebze Ticaret Odas 'ndan Yönetim Kurulu Baflkan brahim Baflaran, Meclis Baflkan Yard mc s H.Umran Nargül, Yönetim Kurulu Üyeleri Vural Acartekin, Özcan Dal ve Murat Adar kat ld. Adana ya Teknoloji Yenileme Teflvi i istemi Adana Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan fiaban Bafl; Türkiye Büyük Millet Meclisi Sa l k, Aile, Çal flma ve Sosyal fller Komisyonu Baflkan Trabzon Milletvekili Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Sanayi, Ticaret, Enerji Komisyonu Baflkan Kütahya Milletvekili Dr. Soner Aksoy ve Sakarya Milletvekili Hasan Ali Çelik ile Tar m, Orman ve Köyiflleri Komisyonu Baflkan Adana Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kiriflçi'den oluflan heyetin, Adana Ticaret Odas 'n ziyaretlerinde, kentin en önemli sorununun teflvik uygulamas ve buna ba l olarak geliflen istihdam oldu unu söyledi. Adana'n n komflular olan Osmaniye ve Kahramanmarafl'a uygulanan teflvi in, kentteki yat r mlar n olumsuz etkilenmesine ve farkl bölgelere kaymas na neden oldu unu belirten fiaban Bafl, Bu konuda haz rlad m z raporlar baflbakanl k dahil ilgili tüm birimlere ulaflt rd k. Ancak tüm çabalar m za karfl n herhangi bir geliflme kaydedilemedi. fiu anda 49 ilde çeflitli flekilde teflvik uygulamas var. Dolay s yla teflvikten yararlanmak isteyen yat r mc, Adana yerine hemen 90 kilometre uzakl ktaki Osmaniye'yi tercih ediyor. Teflvik uygulamas n n en büyük etkisi Adana Hac Sabanc Organize Sanayi Bölgesi'nde hissediliyor. Odam z n aç lankapanan iflyerleri verilerine göre, geçti imiz dönemlerde aç lan iflyeri say s, kapananlara oranla sürekli yükselme gösteriyordu. Ancak özellikle son zamanlarda rakamlar tersine dönmeye, kapanan iflyeri say s artmaya bafllad dedi. Ayakta durmaya çal flan iflyerlerinin de birkaç aya kadar bitme noktas na gelebilece ini vurgulayan Bafl, sözlerini flöyle sürdürdü: Teflvik sistemi, adaletli bir flekilde bütün Türkiye'de uygulanabilecek bir yap ya dönüfltürülmelidir. Bunun ad sektörel olur, bölgesel olur. Ne olursa olsun bir an önce günümüz koflullar na uygun hale getirilmeli. 90 EKONOM K FORUM k May s 2007

2 HABER Denizli SO Baflkan Müjdat Keçeci ye Y l n flletmecisi ödülü stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi ile Dünya Gazetesi'nin ortaklafla düzenledi i 2006 Y l n n flletmecileri ödülleri sahiplerini buldu. Dört dalda sekiz kifliye y l n iflletmecisi ödülü verildi. Y l n iflletmecisi 2006 dal nda Denizli Sanayi Odas Baflkan ve Erbak r Elektrolitik Bak r Mamülleri Afi Genel Müdürü Müjdat Keçeci ödülünü stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Dekan Prof. Dr. fiükrü Tekinbafl' n elinden ald. Ödül alan di er iflletmeciler; Ac badem Sa l k Grubu Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Ali Ayd nlar, Coca Cola Company cra Kurulu Baflkan Muhtar Kent oldu. flletme Fakültesi Mezunu Y l n flletmecisi 2006 dal nda ise Google Do u Avrupa, Ortado u ve Afrika Bölgesi Pazarlama Direktörü Yonca Derviflo lu Brunini ve Johnson Diversey Do u Avrupa, Afrika, Türkiye ve Ortado u Baflkan Ya mur Sa nak ödüle lay k görüldü. flletme ktisad Enstitüsü Mezunu Y l n flletmecisi 2006 kategorisinde ise Orcan Afi Genel Müdürü Cem Cansever ve Kurto lu Plastik Genel Müdürü Bahri Kurto lu ödül ald lar. Yabanc firmalarda y l n iflletmecisi kategorisinde ise ödüle BSH Ev Aletleri cra Kurulu Baflkan Norbert Klein lay k görüldü. Rus Miletvekilleri, ATSO Baflkan Özgen i ziyaret etti Rusya Federasyonu Krasnodar Bölgesi Yasama Meclisi Milletvekilerinden oluflan befl kiflilik heyet, Türkiye'nin tar m alan ndaki tecrübesini yerinde incelemek ve görüflmelerde bulunmak amac yla Antalya'ya geldi. van Petrenko baflkanl ndaki heyet, Türk-Rus fl Konseyi Baflkan Turgut Gür ve Rusya Federasyonu Antalya Baflkonsolosu Mirjalol Husanov ile birlikte Antalya Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Kemal Özgen'i ziyaret etti. ki ülke aras nda ekonomik ve sosyal ba lar n her geçen gün güçlendi ini belirten Özgen, Son y llarda bu iliflkiler ivme kazanm flt r. Ticaret hacmimiz yirmi milyar dolara do ru gitmektedir. Türkiye'nin Rusya Federasyonundaki müteahhitlik firmalar n n üstlendikleri projelerin tutar da on befl milyar dolara ulaflmaktad r. Rusya'dan ifl adamlar n n ülkemizdeki yat r mlar da yar m milyar dolard r. Bunun giderek artaca n umuyoruz dedi. Ticari iliflkilerde, vize ifllemleri, gümrük bürokrasisi, yüksek gümrük vergisi oranlar, Türk araçlar na uygulanan geçifl belgesi s n rlar ve referans fiyat uygulamas gibi sorunlar bulundu unu belirten Özgen, bu sorunlar n k sa sürede çözülmesini istedi. Rusya Federasyonu'nun Antalya için özel bir öneme sahip oldu unu da belirten Özgen, Antalya'ya turist olarak gelen yaklafl k alt milyon yabanc konu un yüzde 21'i Rusya Federasyonu'ndan gelmektedir. Turizm Antalya ve Rusya aras nda sa lam bir dostluk ba kurmufltur. Rusya ile kültürel iliflkilerimiz de giderek artmaktad r. Antalyal ifladamlar Rusya'ya aç lm fllar, Rusya'da yat r m yapmaya bafllam fllard r. Rusya'ya meyve ve sebze ihracat m z da bizim için önemlidir diye konufltu. van Petrenko yapt konuflmada Rusya'da Antalya denince tatil ve günefl akla geliyor. Ama biz tar m sektörünün de çok geliflmifl oldu unu biliyoruz. Rusya'da ekonomik ve sosyal flartlar de iflti i için tar m alanlar n n ve küçük çiftliklerin say s her geçen gün h zla art yor. Özelikle yafl sebze ve meyve konusunda Antalya'n n tecrübelerinde yararlanmak istiyoruz dedi. ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali R za Ak nc da, Rus heyete Antalya'da tar m sektörüne yönelik çal flmalar hakk nda bilgi verdi. May s 2007 l EKONOM K FORUM 91

3 HABER Mu la da odalar toplant s yap ld Milas Ticaret Odas 'n n evsahipli inde gerçekleflen Mu la Ticaret Odalar ve Borsa VII. Ortak toplant s nda Kültür Bal kç l ve Turizm enine boyuna tart fl l rken, sektörün 22 y ll k serüveni masaya yat r ld. Aç l fl konuflmas n, Milas Ticaret Odas Baflkan Nazmi Do ru'nun yapt toplant ya kat lan tüm konuflmac lar, mevcut bal k çiftliklerinin yay mlanan tebli ile bir anda yok olup gidece ine dikkat çekerek, talya, spanya, Yunanistan ve daha birçok ülkede kültür bal kç l yla turizmin birlikte yürütüldü ünü belge ve görüntülerle gözler önüne serdiler. Do ru, kültür bal kç l n n bölgemiz ve ülke ekonomisi için vazgeçilmez bir sektör oldu unu; sektörün sorunlar n n çözüm noktas nda çiftliklerin kapat lma karar n n yanl fl bir karar oldu una dikkat çekerek; Dünyan n her yerinde turizm ve kültür bal kç l ortaklafla yürütülerek ülke ekonomilerine milyonlarca dolar kazand r rken, bizim ülkemizde neden iki sektör birbirinden ayr lmaya çal fl l yor. Sektörün sorunlar vard r, bunu inkâr etmek mümkün de il; ancak sorunlar çözme noktas nda tüm taraflar n görüflleri al nmal, ortak çözüm üretilmelidir. Turizm ve kültür bal kç l sektörlerini birbirine düflürmenin, düflman etmenin ülkeye hiçbir faydas dokunmaz. Ticaret odas olarak açm fl oldu umuz davada; tafl nmak için uygun sürenin verilmesini, tafl nma giderlerine destek olunmas n talep ettik. Yanl fltan dönülmez gibi bir mant kabul edemeyiz. Ortada bir yanl fl n oldu u tart fl lmaz dedi. Bodrum Ticaret Odas Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Deda ise, kültür bal kç l nda Avrupa ile rekabet edebilecek güçlü bir sektör haline gelindi ini ifade etti. Deda, Sadece ilimiz s n rlar içerisindeki üretimin ruhsat kapasitesi 50 bin tona ulaflm flt r. Bunun rakamla ifadesi 200 milyon Amerikan dolar d r diyerek, sektörün bir kalemde yok edilmeye çal fl ld n söyledi. D fl Ticaret Müsteflarl hracat Genel Müdürü Ali Bo a ise, ülkemizin son y larda ihracatta rekor denecek ölçülerde rakamlara ulaflt n, ihracat kalemleri aras nda bal k sektörünün ilk s ralarda oldu unu belirtti. Di er oda baflkanlar da turizm ve bal kç l birbirinden koparman n mümkün olmad n ortak çözüm için Ankara'n n acele etmesi gerekti ini vurgulad klar toplant sonunda ortak bir sonuç bildirgesi aç kland. Sonuç bildirgesinde; Turizm ve kültür bal kç l sektörlerinin bir araya gelip uzlaflarak iki sektöre birlikte ivme kazand r lmas gereklili i belirtildi. Kültür bal kç l n n bölgede en büyük ihracat kalemini oluflturmakta oldu u vurgulanan sonuç bildirgesinde, Çevre ve Orman Bakanl 'n n ç karm fl oldu u tarihli tebli ile bal k çiftliklerinin büyük ço unlu unun ortadan kalkmas n n söz konusu oldu u belirtildi. Bu tebli in özel sektör, üniversiteler ve yetkili tüm bakanl klar n görüflü al narak tekrar gözden geçirilmesi istenen sonuç bildirgesinde ayr ca do ay kirleten tüm sektörlerin disipline edilerek gerekli önlemlerin al nmas istendi. Bildirgede flu görüfllere yer verildi: Türkiye ihracat rakamlar incelendi inde bölgenin Türkiye ihracat rakamlar na oranla daha çok artarak ço ald ve kültür bal kç l n n ihracat n n yüzde elli paya sahip oldu u gerçektir. Kültür bal kç l n n ihtiyaçlar n n belirlenerek uygun potansiyel alanlar n oluflturularak flu andaki ikilemin bir an önce düzeltilmesi gerekmektedir. Tafl nmas gereken bal k çiftliklerine gerekli zaman verilerek, tafl nma için gerekli olan maddi deste in sa lanmas gerekmektedir. Tafl nacak iflletmeler için yap lacak kira sözleflmelerinin en az on befl y l süreyle yeniden yap lmas gereklidir. Çiftliklerin lojistik ihtiyaçlar n n karfl lanmas için iskele ve karasal lojistik alanlar n n yap lmas gerekmektedir. Aternatif turizm için yap lan projelerin ço alt lmas, yap lan projelere maddi ve manevi destekler verilmesi gerekir. 92 EKONOM K FORUM k May s 2007

4 HABER Salihli nin 2012 projeksiyonu ETSO Edirne Ticaret ve Sanayi Odas Edirne Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Ümit M hlayanlar' Rotary Kulübü'nün 2007 Y l Grup Çal flmas De iflim Program çerçevesinde Türkiye'ye gelen dört kiflilik talyan heyeti ziyaret etti. Edirne Rotary Kulübü Dönem Baflkan smet Aç kgöz ile birlikte ETSO Yönetim Kurulu Baflkan Ümit M hlayanlar' ziyaret eden heyet üyeleri, Türkiye'de bulunduklar otuz günlük süre içerisinde Edirne, Çorlu, stanbul, Yalova, Kütahya, Antalya flehirlerini ziyaret edeceklerini belirtti. Tak m lideri Parma Üniversitesi Dil Bilimi Bölümü'nden Prof.Dr.Davide Astori baflkanl nda talya'n n Milano flehrinden Türkiye'ye gelen üç uzman, ziyaretlerinin ilk dura olan Edirne'de kalacaklar üç günlük süreyi en iyi flekilde de erlendireceklerini, Trakya Üniversitesi Rektörlü ü, Trakya Üniversitesi Uzaktan E itim Merkezi, Edirne Ticaret Borsas ve Edirne'nin tarihi ve turistik de erlerine yönelik gerçeklefltirdikleri ziyaretlerin kendileri için çok yararl oldu unu söyledi. Uluslararas Rotary'nin dünya bar fl ve anlay fl na hizmet eden de iflimi program kapsam nda Türkiye'de bulunmaktan memnuniyetlerini dile getiren heyet üyeleri, de iflim program n n ülkelerin yak nlaflmas, ön yarg lar n k r lmas, gelenek göreneklerin yerinde görülmesi amac n tafl d n belirterek, Türk insan n n misafirperverli inden çok etkilendiklerini ifade etti. Ümit M hlayanlar talyan heyeti ETSO'da a rlamaktan dolay memnuniyetini dile getirerek, uluslararas anlay fl karfl l kl kültür de iflimi program ile sa lamay amaçlayan bu çal flmada heyet üyelerinin her birinin birer iyi niyet elçisi olarak görev yapaca na inand n söyledi. Salihli Ticaret ve Sanayi Odas, Kurflunlu'nun Termal Turizm Merkezi olarak ilan edilmesi konusunda yo un temaslar n n ve çabas n n sonuçlar n almaya bafllad. Salihli Ticaret ve Sanayi Odas, özlemlerinin gerçekleflmesi halinde meydana gelebilecek geliflmeyi gözler önüne sermek için befl y l sonras na bir projeksiyon yapt. Oda'n n üç ayda bir yay mlanan dergisi Salihli Vizyon'un kapa nda usta karikatürist Mustafa Kuzu'nun çizgileriyle yans t lan öngörüye göre, 2012 y l nda bu bölgede onu aflk n otelin faaliyete geçmesi bekleniyor. Salihli Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Talat Zurnac, 2012'nin Salihlisi için Neden olmas n sorusuyla yola ç karak bir taslak haz rlamaya çal flt klar n ifade etti. Zurnac, flunlar söyledi: Yap tlar gerçekleflmeden önce hep bir proje ile bafllar. Salihli'de henüz daha Termal Turizm Merkezi ilan edilmeden, kentimizde tamamlanmak üzere olan projeler var. Salihli'de toplam 48 bin dekar alan Kültür ve Turizm Bakanl nca Termal Turizm Merkezi ilan edilmek üzere öneriliyor. Bölgemizde gereksinim duydu umuz istihdam n çeflitlendirilmesi için hizmet sektörünü, turizm sektörünü önemsiyor olmam z, projeler üretiyor olmam z gerekiyor. Mevcut projeleri befl y ll k bir projeksiyonda olabilir bulduklar, tüm olas yat r mc lar yönlendirebilecekleri bir dizi sa l k ve turizm projesini simgesel olarak isimlendirdiklerini, bunlar hayata geçirebilecek potansiyel yat r mc lar n Salihli'de mevcut oldu unu vurgulayan Zurnac, Ülkemizde ve dünyam zda termal turizm yükselen de er olmuflken, bizler de bu de er ile yükselmeliyiz dedi. Kültür ve Turizm Bakanl 'n n geçti imiz aylarda Termal Turizm Merkezi olarak ilan etti i yerler aras nda Salihli'ye yer vermemesi üzerine, srarl bir takip bafllatan Salihli Ticaret ve Sanayi Odas, sesini yetkililere duyurmay baflard. Kültür ve Turizm Bakanl 'ndan gelen, Kurflunlu ve Sart Kapl calar 'nda etüd yap laca yönündeki yaz n n son derece önemli oldu unu belirten Zurnac, yaz n n ekinde yer alan Termal Turizm Merkezi alan n n, tahminlerinin üzerinde oldu una dikkat çekerek, flu bilgileri verdi: Kurflunlu Vadisi ile ilgili geliflmeler bizleri son derece heyecanland rd. Bakanl n gönderdi i haritadaki iflaretli yeri gördü ümüzde sevincimiz katland. Biz Kurflunlu'nun Termal Turizm Merkezi kapsam na al nmas n isterken 20 bin dekarl k bir alan ancak hayal edebiliyorduk. Oysa ekte gönderilen haritada 48 bin dekarl k iflaretli bir alan mevcut. Salihli'yi seven, Salihli için bir fleyler yapmaya çal flan biz ifladamlar olarak, bakanl n en k sa sürede Kurflunlu'yu hak etti i yere koyaca n umut ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanl 'n n Termal Turizm Merkezi öneri s n r dahilinde Kurflunlu Kapl calar ve Sart Çamur Banyolar 'n n yan s ra Sart Antik Kenti de yer al yor. May s 2007 l EKONOM K FORUM 93

5 HABER Bilecik TSO üyelerine düflük faizli kredi Bilecik Ticaret ve Sanayi Odas ile Halkbank aras nda Bilecik TSO üyelerine özel, düflük faizli kredi protokolü imzaland. Bilecik Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Ahmet Özünlü, Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Orhan Ergül, Halkbank Bilecik fiube Müdürü Hasan Y ld z ve Halkbank Bilecik fiube Yönetmeni Mehmet Alp taraf ndan imzalanan kredi protokolüne göre, Bilecik TSO üyelerine nakit/gayri nakit kredi limiti azami 250 bin YTL'dir. Finansal Destek Kredisi (FDK) ise özel sektörde KOB tan m nda yer alan; sanayi, tar ma dayal sanayi iflletmeleri ile, KOB tan m d fl ndaki sanayi, tar ma dayal sanayi, turizm, e itim, sa l k ve bu sektörlerle ilgili hizmet sektöründe faaliyet gösteren, firmalara YTL veya USD cinsinden nakit kredi kulland r lacakt r. Kredinin alt limiti tüm firmalar için 100 bin YTL veya karfl l EURO/USD; üst limiti KOB tan m na giren firmalar için bir milyar 500 bin YTL veya karfl l EURO/USD; KOBI tan m d fl ndaki firmalar için ise üç milyar YTL veya karfl l EURO/USD'dir. Nakit kredi vade ve faiz oran ; oda taraf ndan bankaya yönlendirilen ve banka taraf ndan kredi talebi kabul edilen üyeler lehine tesis edilecek krediler; oda üyelerine kulland r lacak nakit kredi azami 36 aya kadar ayl k eflit taksit (AET) ödemeli nakit kredi olarak kulland r lacakt r. Krediye uygulanacak faiz oran Halkbank' n söz konusu vadelerde kulland r lan kredilerin faiz oran ndan yüzde 0,2 (Binde iki) eksik olarak uygulanacakt r. Protokol tarihi itibariyle AET oda kredilerine uygulanacak faiz oran ayl k yüzde 1,85'dir. Kredi limitleri, vadeleri, faiz oranlar, teminat ve ödeme flekilleri ile ilgili ayr nt l bilgi Bilecik Halkbank fiubesi'nden temin edilebilir. Yap Kredi Bankas Bal kesir Ticaret Odas ile kredi anlaflmas yapt Bal kesir Ticaret Odas Yap Kredi Bankas ile kredi anlaflmas yapt. Odalar n üyelerine kredi deste i sa layan anlaflmayla ilgili Ticaret Odas 'nda düzenlenen tören ile protokol imzaland. mza törenine Yap Kredi Perakende Bankac l k Sat fl Yönetimi Genel Müdür Yard mc s Muzaffer Öztürk ile bankan n Bursa bölge müdürü ve Bal kesir flube müdürleri ile Bal kesir Ticaret Odas Baflkan Yard mc s Recai Gürcan ve Bal kesir Eczac lar Odas Baflkan Adil Boz kat ld. Karfl l kl protokol ile söz konusu odalar n üyelerinin, iflletme finansman gereksinimlerini Yap Kredi'deki özel kredi olanaklar ndan uygun flartlarda ödeme kolayl n n sa lanmas suretiyle yararlanabilecekleri belirtildi. Yap Kredi Perakende Bankac l k Sat fl Yönetimi Genel Müdür Yard mc s Muzaffer Öztürk, Türkiye'deki iflletmelerin yüzde 99'unu oluflturan KOB 'lerin ülke ekonomisinin bel kemi i oldu unu ve ülke ekonomisi ve sosyal geliflim aç s ndan KOB katk s n n büyük önem arz etti ini söyledi. Yap Kredi yetkilisi Muzaffer Öztürk, BTO baflkan yard mc s Recai Gürcan'a bir flilt vererek, protokolün hay rl olmas n dilediler. En Güzel Cevizli Tatl Yar flmas yap ld Çorlu Ticaret ve Sanayi Odas 'n n (Çorlu TSO) Çorlu'nun Ceviz ile Özdefllefltirilmesi Projesi kapsam nda düzenledi i En Güzel Cevizli Tatl Yar flmas 19 Nisan 2007 Perflembe günü Çorlu TSO Mensuplar Evinde gerçeklefltirildi. Çorlu Halk ndan büyük ilgi gören yar flmaya, stanbul'dan da yar flmac lar kat ld. On dokuz yar flmac n n 28 tatl ile kat ld organizasyonda; kat l mc lar n yapt klar birbirinden farkl ve güzel cevizli tatl lar Çorlu TSO Yönetim Kurulu Baflkan Tarkan Ersin, Meclis Baflkan Metin Akgün, Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Timur Gaygusuzo lu, Yönetim Kurulu üyeleri, M. Atilla Do an, Hasan Ali K sac k, Genel Sekreter Esra Bulut ve Genel Sekreter Yard mc s Özcan Kazar'dan oluflan Çorlu TSO Jürisi de erlendirerek; ilk befle giren yar flmac lar belirledi. Birinci fiahin Atefl, ikinci Havva Topuz, üçüncü Hüsniye Hatipo lu'nun ödül kazand yar flmada, Gülay K l çbüyük dördüncü ve Emine Atefl beflinci olarak seçildiler. Yar flmac lara ödül olarak; birinciye 1,500 YTL, ikinciye 750 YTL, üçüncüye 250 YTL, ödül verildi. Çorlu TSO En Güzel Cevizli Tatl Yar flmas Papatya Siemens Marketleri destek vererek; yar flmada dördüncü olarak seçilen yar flmac ya mini f r n, beflinci seçilen yar flmac ya mikser arma an etti. Ayr ca tüm kat l mc lara üçer kilo ceviz ikram edildi. Yar flmaya kat lan tüm yar flmac lar Çorlu TSO'nun organizasyonu için Çorlu TSO Yönetim Kurulu Baflkan Tarkan Ersin ve yöneticilere teflekkür etti. 94 EKONOM K FORUM k May s 2007

6 HABER Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odas lçe Emniyet Müdürlü ü ne iki araç hibe etti Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odas, lçe Emniyet Müdürlü ü'nün devriye görevlerinde araç ihtiyac na yönelik bir kampanya bafllatarak, üyelerinin katk lar yla iki adet hizmet arac alarak lçe Emniyet Müdürlü ü'ne bu araçlar hibe etti. 2 may sta yap lan devir teslim törenine, Zonguldak Valisi Yavuz Erkmen, l Emniyet Müdürü Atilla Ç nar, Çaycuma Kaymakam smail Kayg s z, çok say da bürokrat ve oda üyeleri kat ld. Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan R fat Sars k, lçemizde ve bölgemizde var olan ihtiyaçlar n giderilmesinde sosyal sorumluluk ilkesi ile hareket etti imiz için kendimizi görevli say yor ve bu konuda çal flmalar m z sürdürüyoruz. Oda olarak baz okullar m z n e itimdeki ihtiyaçlar n karfl lad k. Yine üyelerimizin Ankara, stanbul ve Antalya'daki fuarlara kat lmalar konusunda destekler verdik. Zaman zaman düzenledi imiz seminer gibi etkinliklerimizle birçok konuda e itim çal flmalar m z da sürdürmekteyiz. Yapt m z bu çal flma da; lçe Emniyet Müdürlü ümüzde görev yapan güvenlik mensubu arkadafllar m z n 24 saat bizlerin güvenli i için yapt klar görevlerini daha iyi gerçeklefltirmelerini sa layacak olan araçlar n, üyelerimizin yapt ba fllarla sat n ald k ve onlar ad na emniyet müdürlü ümüze hibe ettik. Oda olarak ilçemizdeki ihtiyaçlar n giderilmesi konusundaki çal flmalar m z devam edecektir dedi. Törende konuflma yapan Zonguldak Valisi Yavuz Erkmen de yap lan bu katk dan dolay Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan R fat Sars k nezdinde tüm üyelere teflekkür ederek bir plaket sundu. Bodrum ve Samos iliflkilerinde somut ilk ad mlar at ld Bodrum Ticaret Odas 'n n daveti üzerine Bodrum'a gelen Samos Vali Yard mc s Stylianos Thanos, Samos Ticaret Odas Baflkan Themistoklis Papatheofanous, Samos Kültür ve Turizm Müdürü Maria Vergi, Samos Ticaret Odas personeli ve beraberlerindeki ifl adam heyeti ile 28 nisanda L'ambiance Hotel'de Bodrumlu ifl adamlar n n da kat l m yla bir toplant gerçeklefltirildi. Bodrum ve Samos Ekonomik ve Kültürel flbirli i konulu toplant da Bodrum Ticaret Odas Baflkan Mahmut S. Kocadon, Samos Ticaret Odas Baflkan Papatheofanous, Samos Vali Yard mc s Thanos ve Bodrum Kaymakam Abdullah Kalkan birer konuflma yapt. Konuflmalar n sonras nda Bodrum Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Adem Güner iki ülke aras ndaki ilifliklerin güçlendirilmesi için yap lmas gerekenlerle ilgili bir sunum yapt. De iflik sektörlerden ifladamlar n n bir araya geldi i ve ikili görüflmelerin yap ld toplant n n yan s ra Bodrum Ticaret Odas 'nda kapal bir toplant gerçeklefltirildi. Toplant da al nan kararlara göre; Bodrum ve Samos Ticaret, Turizm ve Kültür heyeti kuruldu. Dörder kifliden oluflan bu heyet ilk toplant s n 7 temmuzda Bodrum'da yapacak. 45 günlük peryiodlarla toplanacak olan heyet, karfl l kl ifl potansiyellerini, hukuki mevzuattaki güçlükleri, ortak turizm paketleri ve ortak kültür etkinlikleri konusunda çal flmalar yapacak. Bor Ticaret ve Sanayi odas k rk nc y l n kutlad Bor Ticaret ve Sanayi Odas 1967'den bugüne kadar kesintisiz sürdürdü ü çal flmalar nda k rk nc y l n doldurdu. K rk nc y l kutlamalar nda yapt konuflmas nda Bor Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Ramazan ri, Bor sanayisinde en az iki yüz y ll k geçmifli olan dericilik sektörünün son teknolojileri kullanarak dünya ile rekabet edebilecek hale getirilmesi gerekti ini belirterek, Organize Sanayi Bölgemizde 5350 Say l Teflvik Yasas ndan önce aç lm fl olan bir tane iflyeri varken flimdi çal flan iflyerleri say s her gün artmakta. Yeni projelerle yeni fabrikalar n Bor'un gelecekte tar mdan sanayi flehrine dönüflümünün müjdesini vermektedir. Bu konuda biz oda olarak üzerimize düflen görevi daha iyi yapabilmek için yönetiminde görev almaya ve çal flmaya talibiz dedi. May s 2007 l EKONOM K FORUM 95

7 HABER Tacikistan heyeti ALOSB yi ziyaret etti Alia a Ticaret Odas Türkiye- Tacikistan aras ndaki ticaretin gelifltirilmesi ve yeni yat r m imkanlar n n araflt r lmas amac yla Türkiye'ye gelen Tacikistan Ekonomi ve Ticaret Bakan Gulamcan Baboev, Yat r mlardan Sorumlu Komite Baflkan ve Devlet Bakan Rahimov fiarifcan Mahsumovich ile Tacikistan Ankara büyükelçisi fiuhrat Muzaffaroviç Sultamov'u a rlad. Tacikistan heyetine ALOSB 'nin tüm yat r m olanaklar ve bölgesel avantajlar hakk nda bilgiler veren Alia a Ticaret Odas Baflkan ve ALOSB Baflkan vekili Adnan Saka, ALOSB, Türkiye'nin bölgesinde stratejik önemini artt racak önemli bir yat r m bölgesidir. Altyap s son teknoloji ile yap land r lan bölgemiz, Avrupa Birli i standartlar nda, global dünyaya tam entegre olmufl gerçek bir yat r m cennetidir. ALOSB 'ye sadece yerli de il, yabanc yat r mc lar da büyük ilgi gösteriyor. Burada Tacikistan Kayseri Ticaret Odas n n (KTO) haz rlad, AB taraf ndan da desteklenen halk elektrikte tasarrufa yöneltmeyi amaçlayan Edison Bilseydi! adl projenin tan t m yap ld. Kayseri Ticaret Odas Baflkan Hasan Ali Kilci, projenin tan t m nda yapt konuflmada, Kayseri ve Civar Elektrik T. A. fi. ve Tüketiciyi Koruma ve Dayan flma Birli i Derne i (TÜKOB R) Kayseri fiubesi'nin de katk sa lad projeyle halkta tasarruflu elektrik kullanma bilinci uyand r lmas n n amaçland n belirtildi. Kilci, projenin 55 bin 854 Avro bedelli oldu unu, bu rakam n yüzde onunun KTO'dan, yüzde 90' n n da AB fonlar ndan sa land belirtti. Projeyle, sanayide ve konutlarda elektri in tasarruflu kullan m için bilinç oluflturulmas n n hedeflendi ini ifade eden Kilci, bu sayede firma ve aile bütçesine katk da bulunulaca n söyledi. Türkiye'de 2005 y l nda tüketilen enerjinin, 91,6 milyon ton eflde er petrol oldu unu, buna karfl l k üretilen enerjinin ise 25,2 milyon ton eflde er petrolde kald n belirten Kilci, flu bilgileri verdi: yat r mc lar n da görmekten mutluluk duyar z dedi. ALOSB 'de kurulacak 400 sanayi tesisinde en az 60 bin kiflinin istihdam edilece ini ifade eden Saka, böylesine büyük bir iflgücünün yak n gelecekte ortaya ç kacak bar nma, ulafl m, e itim, sa l k, sosyal yaflam alanlar gibi çeflitli sosyal-yaflamsal ihtiyaçlar karfl lamak amac yla ALOSB yönetimi olarak yo un çal flma yürütüldü ünü ifade etti. ALOSB 'de devam eden yat r mlar n sektörel da l mlar yla ilgili bilgiler de alan Tacikistan Ekonomi ve Ticaret Bakan Baboev, ALOSB 'yi gelece in planl kentleflmesi ve organize-entegre sanayileflmesi ad na mükemmel bir örnek olarak gördü ünü dile getirerek, Tacikistan d fl nda yat r m yapmak isteyen sanayicilerimize Türkiye'yi ve ALOSB 'yi önerece im dedi. Gulamcan Baboev; Burada çok büyük bir ticaret-sanayi yat r m yap ld n görüyorum. ALOSB gibi modern yat r mlar, Türkiye'nin geliflmiflli ini gösteriyor dedi. Tacikistan'da da büyük bir ekonomik at l m ve büyüme yafland na dikkat çekti. KTO dan ev ve iflyerlerinde elektrik tasarrufu projesi: Edison Bilseydi! 2005 y l nda kulland m z enerjinin yüzde 73'ünü ithal etmifliz. Gayri Safi Milli Has la bafl na düflen enerji miktar, enerji yo unlu u olarak tan mlan r. Enerjinin verimli kullan m nda en temel gösterge, enerji yo unlu unun düflürülmesidir. Uluslararas Enerji Ajans 'na göre geliflmifl ülkelerde enerji yo unlu u 0,09-0,19 aras ndayken, ülkemizde bu oran 0,38, Japonya'da 0,09, ABD'de 0,25, AB ortalamas nda 0,19, dünya ortalamas nda da 0,29'dur. " Günümüzde elektriksiz bir yaflam n düflünülemeyece ine iflaret eden Kilci, Dünyam z geceleri de ayd nlatmak isteyen Edison, elektri i etkin ve verimli kullanmayaca m z bilseydi, bugün kulland m z ve hayat m z n bir parças olan cihazlar icat eder miydi dedi. Kilci, proje kapsam nda ilk etapta KTO üyesi 500 iflletmeciye ve bunlar n efllerine e itim verilece ini belirtti. Hedef grubun aktivitelere dahil olmas yla nihai yararlan c say s n n iki bine ulaflaca n vurgulayan Kilci, iyi bir reklam yöntemi ile on befl bin kifliye ulafl labilinece inin tahmin edildi ini söyledi. 96 EKONOM K FORUM k May s 2007

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za

Detaylı

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20 Sahibi Müstakil Sanayici ve fladamlar Derne i (MÜS AD) Ad na Dr. Ömer BOLAT Genel Yay n Yönetmeni Hayati BAYRAK Yay n Yönetmeni fiükrullah DOLU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Hüseyin KAHRAMAN Haber Merkezi

Detaylı

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor HABER 18 DE 26 HAZ RAN 2013 ÇARfiAMBA F YATI:

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Dakikada 2 konut sat ld

Dakikada 2 konut sat ld GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dakikada 2 konut sat ld Türkiye'de geçen y l, günde yaklafl k 3 bin 170, saatte 132 konut

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ Havalar nas l olacak? 7 de fiefik ÇALIfiKAN Kabine de iflikli i ve ekonomide stil 5 te Arzu AKAY Hannover Fuar nda Ostim ismi 12 de Atila ÇINAR KOB ler

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

ED TÖRDEN 5 BAfiLARKEN olarak yeniden karfl n zday z. Son dönemde dünya ekonomisinde bafllayan olumsuzluklar dalga dalga yay larak ülkemize do ru geliyor. Bir STK olarak üzerine düfleni yapmaya çal fl

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

SEY R DEFTER KAPAK KONUSU

SEY R DEFTER KAPAK KONUSU KAPAK KONUSU BAfiKANIN SEY R DEFTER Türkiye ekonomisi, özel sektöre dayal olarak üst üste üç y ld r büyüyor. Ülkemizin küresel bir oyuncu olmas arzusuyla çal flmalar n gece gündüz sürdüren TOBB un, önem

Detaylı

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 46 MART 2007 6 14 16 24 36 Do ru istikametteyiz AK PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan

Detaylı

Baflkan dan. Ekonomist: Baflkent OSB yat r ma en uygun yer

Baflkan dan. Ekonomist: Baflkent OSB yat r ma en uygun yer EK M-KASIM 2008 TSKGV ve ASELSAN a Brifing Baflkent OSB yönetimi, ASELSAN ve ASELSAN' n ba l oldu u Türk Silahl Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf (TSKGV) yetkililerine Baflkent OSB'yi anlatt. Baflkent OSB

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER.

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Havada alkol denetimi bafll yor 8 fiubat 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr L DERLER Sivil Havac

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

YÜZEN DOZER engel tan m yor

YÜZEN DOZER engel tan m yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l,

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor Kent Esteti i Dairesi ni son teknoloji temizlik

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz E itimli polis köpekleri yetenekleriyle hayran b rak yor Polis teflkilat n n terör ve suç

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı