Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif."

Transkript

1

2

3

4 16 Standart Pompa Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik Pnömatik Sektör Notu 56

5

6 Seher Merhaba sevgili okurlarýmýz, Pompa Vana ve Sistemleri dergimizin Temmuz sayýsýyla tekrar sizlerin karþýsýnda olmanýn heyecanýný yaþýyoruz. Dergimizin bu sayýsýnda kapak konusu olarak ülkemizin en önemli sektörlerinden biri olan inþaat sektörünü ele aldýk. Türk ekonomisinin can damarlarýndan biri olan inþaat sektörü yarattýðý katma deðer ve istihdam olanaklarýyla Türkiye de ayrý bir öneme sahip. Türkiye Ýnþaat Sektörü, yüzlerce meslek dalýný ilgilendirmesi nedeniyle istihdam ve üretim sürecini önemli ölçüde etkilemektedir. Türkiye nin lokomotif sektörü olan inþaat sektörü kendine baðlý 200 den fazla alt sektörü harekete geçirmektedir. Dünyanýn dev inþaat þirketleri arasýnda ikinci sýrada yer alan Türk inþaat sektörü, ulusal ve uluslararasý alanlarda büyük bir deneyime ve potansiyele sahip. Türkiye nin en dinamik sektörlerinden biri olan inþaatta, 2012 yýlýnda yüzde 0.6, 2013 yýlýnda ise yüzde 7.1 büyüme gerçekleþti yýlýnda 1 milyon konut satýlýrken, yabancýlara 3 milyar dolarlýk satýþ yapýldý yýlýnýn ilk aylarýnda ise alt sektörlerde hýzlý üretim artýþlarý görüldü. Ocak ve Þubat aylarýnda üretim artýþýnýn hýzlý gerçekleþtiði gözlendi. Aðýr sanayi, üretim araçlarý yapan sanayidir. Literatürde hammadde ve kýsmen iþlenmiþ mallarý daha yoðun miktarda kullanarak birim aðýrlýðýna göre daha düþük deðerdeki mallarý üreten imalât sanayi olarak geçer. Aslýnda kýsaca aðýr sanayi diðer sanayileri kuran sanayidir. Bu sebeple ancak büyük ve lider ülkeler bu sanayi kurup iþletebilir ve geliþtirebilir. Türkiye Cumhuriyetin ilanýndan sonra kendi aðýr sanayisini kurmak için büyük hamleler yapmýþtýr ancak baþarýya ulaþamamýþtýr. Eðer baþarýya ulaþýlsaydý, sanayi devriminde büyük adýmlar atýlmýþ olacaktý ve sanayisi güçlü ülkeler arasýnda yerimizi alacaktýk. Aðýr sanayi alanýnda atýlan her adým Türkiye nin kalkýnmasýna ön ayak olacak, ülkemizi geliþmekte olan ülkeler arasýndan çýkarýp, geliþmiþ ülkeler seviyesine taþýyacaktýr. Finans Yayýncýlýk ailesi olarak dergimizin bu sayýsýnda gerek reklam, gerekse yayýn içeriði açýsýndan dergimize desteklerini esirgemeyen tüm firmalarýmýza teþekkürü bir borç biliriz. Yeni sayýlarda ve yazýlarda buluþmak dileðiyle PV08 / 2014 / pompa-vana.com

7

8

9 Haber 1970 yýlýnda sektöre Denet Cývata ile giriþ yapan kuruculardan Hasan ÞEMSÝ, 1982 yýlýnda Adana daki STFA Cývata dan emekli olduktan sonra Berdan Cývata yý büyütme çalýþmalarýna baþlamýþtýr. Mersin Tarsus Organize Sanayi bölgesinde m2 alan üzerinde kurulu 9000 m2 kapalý tesislerde 18 i mühendis 210 a yakýn çalýþanýyla her sektöre kaliteli cývata somun saplama ve benzeri baðlantý elemanlarý üreten Berdan Cývata, ülkenin büyük projelerinde yer almaya devam ediyor. Türkiye de baðlantý elemanlarý sektörünün cývata ve somunlar için ilk CE ve ilk TUCSAmark Belgelerini alan Berdan Cývata bu konuda çeyrek asýrdýr kaliteli baðlantý elemanlarý ile kendisine hizmet verdiði ÇÝM- TAÞ ý örnek almýþtýr. Basýnçlý kaplar konusunda Türkiye de en büyük üretici olan ÇÝMTAÞ a basýnca ve sýcaða dayanýklý flanþ saplamalarý ile hizmet veren Berdan Cývata, ÇÝMTAÞ tarafýndan talep edilmediði halde CE gibi TUCSAmark ve AD 2000 W belgeleri gibi baðlantý elemanlarý için hayati öneme haiz kalite belgelerini almýþ bulunmaktadýr. Pompa vana, flanþ dýþýnda basýnçlý kap kazan üreticilerine, rafinerilere, petrokimya tesislerine, borulama sistemlerine, demir-çelik sektörüne, raylý sistemlere, havaalaný inþaatlarýna, otoyollara, asma köprülere ve onlarýn güçlendirme projelerine EN ISO HR / EN ISO HV ve EN ISO HRC cývatalar, somunlar ve týrtýl uçlu tork kontrollü (TCB) cývata üretimleri yapmaktadýr. Türkiye de baðlantý elemanlarý sektöründe CE, TUC- SAmark ve AD 2000 W belgelerine sahip olan ilk firma Berdan Cývata olurken, Türkiye de sektörün en zengin test laboratuvarýnýn da sahibi olan Berdan Cývatadýr. Bu laboratuvarý 1,5 yýllýk zorlu bir çalýþma sonrasý TÜR- KAK tan Akredite ettirerek, böylece ISO e göre uluslararasý geçerliliðe sahip test raporu düzenlemeye yetkili Akredite bir laboratuvara da sahip olmuþtur. Zengin test laboratuvarýnda klasik test cihazlarý dýþýnda 100 mm çapa kadar cývata ve somunlara akma testi veya diþ sýyýrma testi, -150 C ye kadar çok düþük sýcaklýklarda Çentik Darbe testi uygulanmaktadýr. Berdan Cývata en son olarak da cývatalarý doðru sýkmak adýna Euro deðerinde pahalý bir Sürtünme Katsayýsý Tesbit Cihazýný da alarak laboratuvarýný daha da zenginleþtirmiþ bulunmaktadýr. Türkiye de ayný çatý altýnda elektro galvaniz ve sýcak daldýrma galvaniz yanýnda Çinko Lamelli Kaplama tesisi sahibi de olan Berdan Cývata, çelik yapý üreticilerinin korkulu rüyasý olan daldýrma galvanizli cývatalarda Hidrojen Kýrýlganlýðý Riskini de bertaraf etmiþtir. Çevre Dostu Daldýrma Galvaniz Tesisinde cývata ve somunlarýn ön temizleme iþleminde asit gibi çevreye ve çalýþanlara zarar veren, cývatalarda da kýrýlganlýk riski yaratan zararlý kimyasallar kullanmayarak bu tehlikeyi önlemiþ ve bunun patentini de TPE den almýþ bulunmaktadýr. Berdan Cývata nýn aldýðý bu patent, Akredite Laboratuvar Belgesi ve diðer kalite belgeleri yanýnda zengin laboratuvarý, yetiþkin eleman kadrosu ve cývata somun üretiminden ýsýl iþlemlerine, onlarýn çeþitli yüzey kaplamalarýna varýncaya kadar bütün prosesleri ayný çatý altýnda yapabilen ve çok deðiþik projelere uyum gösterebilen üretim tezgâhlarý ile Türkiye nin çýlgýn projelerinde de yer almaya baþlamýþtýr. Bunlardan birisi asrýn projesi olarak adlandýrýlan deni berdancivata.com PV08 Temmuz - Aðustos pompa-vana.com 08

10 Haber zin altýnda, 250 m. derinlikte 1,6 m. çaplý plastik borularla Anamur dan 80 km öteye Kýbrýs a içme suyu taþýma projesinin baðlantý elemanlarýnýn üretimidir. Bir diðeri ise Avrupa nýn en uzun ikinci köprüsü olan Ýzmit Körfez Geçiþ Köprüsü nün 10,1 m. boyda, M110 çapta, her biri 780 kg aðýrlýktaki yüksek mukavemetli, dünyada üç firmanýn yeterlilik belgesi alabildiði köprü ayaklarýný taþýyacak Ankeraj Saplamalarýnýn üretimidir. Ürünlerinin yarýdan fazlasýný Avrupa nýn sanayide ilerlemiþ ülkelerine gönderen Berdan Cývata en önemli müþterilerinden Nordex, Alstom, Reiher gibi büyük firmalarýn Rüzgâr Enerji Santralleri ile ilgili Kule Baðlantý Cývatalarýný, Kule Ankaraj Kafeslerini ve benzeri RES baðlantý elemanlarýný üretmekte ve onlarý Çin den Brezilya ya kadar bu firmalarýn þantiyelerine göndermektedir. bir bedel ödeyerek fark eden büyük tüketicilerin yerli mala karþý olan güvenleri sarsýlmakta bu durum ise ithalat imkânlarý olan tüketicilerimizin yurtdýþýna yönelmelerine ve ülkemizin Döviz kaybýna neden olmaktadýr. Bunlar telafisi mümkün olan zararlardýr. Fakat bu sorun bir depremde telafisi mümkün olmayan can ve mal kayýplarýna sebebiyet verebilecek kadar önemlidir. Çoðunluðu Avrupa da olmak üzere 10 ülkede markasýný tescil ettiren Berdan Cývata üretim ve kalite çýtasýný yükseltmek üzere durmaksýzýn kendini geliþtirmeye devam etmektedir. Sektörün sorunlarýnýn en büyüðü, Uzak Doðu dan kalitesiz cývata, somun vb. baðlantý elemanlarý hatta en basit pullarýn bile hala ithal ediliyor olmasýdýr. Ayrýca ülkemizde Uzak Doðu firmalarýna enerji santralleri ve büyük endüstriyel tesisler anahtar teslimi kurdurulurken 380 milyon dolarlýk Ankara Metrosunda olduðu gibi %50 sinin (veya daha az bir kýsmýnýn) Türkiye den alýnacaktýr þartýnýn konulmayarak en basit bir çivinin bile ülkelerinden getirilmesine izin verilmesidir. Önemli bir diðer sorun ise cývata, somun ve benzeri baðlantý elemanlarýnýn kalite çeþitliliði ve karýþýklýlýðý nedeniyle tüketicilerin bu konuda bilinçli olmamasýdýr. Kötü niyetli satýcýlar da bu bilinçsizliði istismar etmektedirler. 40kg/mm2 mukavemetli somunlar 80 kg/mm2 mukavemete sahipmiþ gibi 4 yerine 8 kalite damgasý vurularak tüketiciler yanýltýlmaktadýr. Bu tür mukavemeti % 50 kadar düþük ama kaliteli üretim yapanlara göre fiyatý sadece %10-15 kadar düþük olan somunlarla özellikle düþük fiyatlara odaklanan tüketicilere zarar verilirken KDV yönünden de devlete zarar verilmektedir. Ayrýca kaliteli üretim yapanlara da haksýz rekabet ederek onlarýn da iþ kaybýna sebebiyet verilmektedir. Montaj sýrasýndaki bu kalitesizliði aðýr 08 PV08 Temmuz - Aðustos pompa-vana.com berdancivata.com

11

12 Ürün Haber - 40 yýlý aþkýn süredir inþaat sektörünün birçok alaný için üretim çalýþmalarý gerçekleþtiren Pi Makina, beton pompasý alanýnda da imalat çalýþmalarýný sürdürüyor. Firma, özellikle 37 metre eriþim mesafesine sahip olan mobil beton pompasýný ön plana çýkartýyor. Son olarak Kayseri de faaliyetlerini sürdüren Bayer Beton firmasýnýn da kullanmaya baþladýðý, 6x4 kamyona monte edilebilen ve saatte 140m3 beton basma kapasitesine sahip olan pompa, kaynaklý imalat aþamasýnda yüksek dayanýmlý ince taneli yapý çelikleri özel elektrodlar kullanýlarak alanýnda uzman sertifikalý kaynakçýlar ve kaynak robotlarý ile birleþtiriliyor. Kaynaklý birleþtirme sonrasý kaynak muayeneleri ve kontrolleri yapýlarak ürünün kalitesi deðerlendiriliyor. Ýmalatýn bir sonraki aþamasýnda, 5 eksenli CNC tezgâhlarýnda hassas talaþlý imalat iþlemleri ile istenilen yüzey kaliteleri elde edildikten sonra beton pompasýný oluþturan ana parçalarý birbirine baðlayan baðlantý elemanlarý, özel fýrýnlarda ýsýl iþlem uygulamalarýna tabi tutuluyor. Hidrolik silindirlerin imalat ve montaj iþlemleri benzer titizlikle gerçekleþtirildikten sonra da basýnç ve sýzdýrmazlýk testleri uygulanýyor. Mobil beton pompasýnýn kullanýmýnda birçok unsura dikkat etmek gerekiyor. Pi Makina yetkilileri, beton pompasý kullanýmýnda dikkat edilmesi gerekenleri þu þekilde özetliyor: Her þeyden önce kullaným ve bakým talimatlarýnýn uygulanmasý gerekiyor. Kullanýcý bu talimatlara ne derece baðlý kalýrsa, o seviyede pompanýn ömrünü uzatmýþ olur ve pompadan alabileceði maksimum verimi alýr. Beton pompalarýnýn kullaným ve bakým talimatlarý birbirlerine benzerlik göstermekle birlikte, üreticinin tecrübe ve bilgi birikimine dayanarak ürün kataloðunda spesifik bilgiler verdiði unutulmamalý. Kullanýlan pompanýn üreticisi tarafýndan saðlanan kullaným ve bakým talimatlarý baz alýnmalý. Beton pompasýnýn çalýþtýrýlmasý ve bakýmý sadece bu iþleri yapabilecek vasýflara sahip kiþiler tarafýndan yapýlmalý. Riskli alanlarda kurulum Mobil beton pompalarýnýn kurulum aþamasý, çalýþma sahasýna göre farklýlýk gösterse de oldukça önemli bir yer teþkil ediyor. Beton pompasý kurulumunda sabitleme ayaklarýndan zemine aktarýlacak olan yükler göz önünde bulundurularak uygun zemin yapýsý saðlanmasý gerektiðini belirten Pi Makine yetkilileri, þu konulara dikkat çekiyor: Yumuþak zeminlerde ayaklarýn altý takozlarla desteklenmeli, mümkün mertebe eðimli yüzeylere kurulum yapmaktan kaçýnýlmalýdýr. Dar alanda kurulum yapma durumu söz konusu ise, bomlarýn çalýþma alanýna göre sabitleme ayaklarýnýn açýlýmlarý dikkatli bir þekilde yapýlmalýdýr. Beton pompasýnýn izin verilen maksimum çalýþma açýsý aþýlmamalýdýr. Pompanýn çalýþma alaný içerisinde havai elektrik hatlarýnýn olmasý riskli bir durumdur. Operatörün böyle bir durumda çok daha dikkatli olmasý gerekir. Bunlarýn haricinde pompanýn çalýþmasý sýrasýnda herhangi bir problemle karþýlaþmamak için; pompayý çalýþtýrmadan önce aracýn yürüyen aksamlarýný, elektrik ve elektronik aksamlarýný, pompanýn hidrolik ve mekanik sistemini ve emniyet sistemlerini de kontrol etmelidir. 10 PV08 Temmuz - Aðustos pompa-vana.com pimakina.com.tr

13

14 Haber NFPA 20 standartlarýna uygun olarak elektrik ve dizel tahrikli seçilen yangýn pompalarý yatay ayrýlabilir gövdelidir. Pompa mili AISI 316 paslanmaz çelik malzemeden, gövdeler GG 25 döküm malzemeden, çarklarý ise bronz malzemeden üretilmiþtir. Her pompa için ayaklý tip, sesli-ýþýklý uyarý sistemi ve test sistemine sahip pano bulunmaktadýr. Pompalarýn giriþ ve çýkýþ hattýnda yükselen milli vana vardýr. Sýzdýrmazlýk yumuþak salmastra ile saðlanýyor. Jokey pompa komple paslanmaz çeliktir. Emme ve basma hattýnda kelebek vana ve çekvalf bulunmaktadýr. Kapalý genleþme tanký ve büzüþme tanký deðiþtirilebilir hijyenik EPDM membranlý, elektrostatik toz boyalýdýr. Farklý kapasitelerde seçilen 17 adet INM Serisi gövde ve çarký GG 25, mili AISI 420 paslanmaz, mekanik salmastralý pompa seçilmiþtir. Chiller pompasý olarak mekanik salmastralý, gövde ve çarký GG 25, mili AISI 420 paslanmaz NM serisi pompa tercih edilmiþtir. Dik milli pompalý olarak seçilen kullanma suyu hidroforu GG 25 gövdeli, norly çarklý, AISI 420 milli ve mekanik salmastralýdýr. Frekans kontrol panosu basýnç transmitterli seçilmiþtir. Bahçe sulama hidroforu da DB serisinden seçilmiþ olup yine basýnç transmitteri dâhil olarak sisteme alýnmýþtýr. 12 PV08 Temmuz - Aðustos pompa-vana.com masgrup.com

15

16 Haber Yýllýk ton üretim kapasitesi ile faaliyet gösterdiði alanda Avrupa nýn en büyükleri arasýnda yer alan Modern Karton, 2015 yýlý içinde 280 Milyon Euro yatýrým bedeli ile devreye alýnmasý planlanan ilave ton yýllýk kapasiteli tesisi için Mas Pompa ürünlerini tercih etti. Projede gövde malzemesi GGG 40, çarký GG 25, mili AISI 316, mekanik salmastralý 120 sýcaklýk için yatay norm santrifuj tip sirkülasyon pompalarý ve gövde GG 25, çarký GG 25, mil AISI 420, mekanik salmastralý 60 sýcaklýk için yatay norm santrifuj pompalar ve 120 sýcaklýk için komple paslanmaz iki pompalý kollektörlü tip santrifuj pompalar kullanýlmaktadýr. Ayrýca gövde malzemesi GGG 40, çarký ve mili AISI 316 ve mekanik salmastralý yatay salyangoz tip santrifuj pompalarýn ve volumetrik digital dozaj pompalarý ile çark ve mili AISI 304, sýzdýrmazlýðý mekanik salmastrayla saðlanan dik milli komple paslanmaz hidroforlar, deðiþtirilebilir hijyenik EPDM membranlý kapalý genleþme tanklarýda projede kullanýlmýþtýr. üretim teknolojisi ve otomasyon sistemiyle kaðýt sektöründe dünyanýn en geliþmiþ teknolojisine sahip firmalarýndan biridir. Türkiye de sektörün lideri konumundaki Modern Karton ülkemiz oluklu mukavva kaðýt ihracatýnýn neredeyse tamamýný tek baþýna gerçekleþtirmektedir. Üretiminde % 100 atýk kaðýt kullanan tesis yýlda 5 milyon yetiþkin aðacýn kesilmesini önlemektedir. Kuruluþ bu özelliði ve 15 Milyon $ deðerindeki arýtma sistemiyle tam bir çevre dostudur. Modern Karton Sanayi ve Tic. A.Þ m² açýk m² kapalý alan üzerine kurulu tesisindeki 14 PV08 Temmuz - Aðustos pompa-vana.com masgrup.com

17

18 Makale - Kontrol yöntemleri; - Sabit basýnç kontrolü - Oransal basýnç kontrolü - Sýcaklýða baðlý kontrol - Manuel (Elle) kontrol vb. Frekans konvertörünün kontrol ünitesi içerisine yazýlabilen farklý kontrol algoritmalarý ile sitemlere göre en verimli kontrolü seçmek artýk çok kolay. Klasik kontrol yöntemlerine göre, pompalar ile %60 a varan enerji tasarrufuna ulaþmak mümkündür. Günümüzde kontrol sitemlerinin hidrolik alanýndaki etkisi ve faydasý çok büyük. Akýllý pompalar olarak bilinen bu sistemler kullanýcýlar ve prosesler için hem uygulama kolaylýðý saðlýyor, hem de ciddi tasarruf oranlarý elde etmemize olanak saðlýyor. Sektörel olarak bakýldýðýnda, özellikle bina sistemlerinde kullanýlan sirkülasyon pompalarýnda deðiþken devir uygulamasýnýn diðer sistemlere göre daha belirgin olduðu görülmektedir. Demir-çelik, Petro-kimya, Gýda, Kaðýt hamuru vb. gibi sektörlerde de deðiþken devir uygulamalarý, özellikle deðiþken debi ve basýnç ihtiyaçlarýnda ciddi oranlarda tasarruf saðlamaktadýr. Deðiþken devir uygulamalarýnýn etkin bir þekilde kullanýlabilmesi için sistem karakteristiði iyi belirlenmeli ve irdelenmelidir. Sistem karakteristiði saðlýklý bir þekilde irdelenmemiþ proseslerde deðiþken devir uygulamasý ile istenen ve beklenen tasarruf oranlarý elde edilemeyebilir. Deðiþken devir avantajýnýn yaný sýra kullanýlan kontrol algoritmasý da büyük önem arz etmektedir. Oransal kontrol algoritmasý ile sabit basýnç kontrolü algoritmasýna göre daha fazla enerji tasarrufu yapmak 16 PV08 Temmuz - Aðustos pompa-vana.com standartpompa.com

19 Makale enerji tasarrufu yapýlacaðý literatürde yapýlan araþtýrmalar ve yayýnlar ile belirtilmiþtir. Bu yüzden her pompanýn ayrý olarak deðiþken devirli kontrolü ilk yatýrým maliyeti açýsýndan uygun görünmese de, ömür boyu maliyet göz önüne alýndýðýnda tercih edilmesi gereken durum olduðu anlaþýlacaktýr. Genel bir deðerlendirme yapacak olursak, Kyoto Protokolü çerçevesinde 2020 de öngörülen sera gazý emisyon oranlarýna ve enerji tasarrufuna ulaþmak ve daha yaþanabilir bir dünya için, sistem karakteristiði doðru bir þekilde belirlenerek, pompalarda enerji tasarrufu saðlayan kontrol yöntemlerini ve ekipmanlarýný tercih etmemiz gerekmektedir. Hamdi Nadir Tural Standart Pompa mümkündür. Özellikle bina sistemlerinde kullanýlan sirkülasyon pompalarýnda oransal basýnç kontrolü kullanýlmaktadýr. 2009/125/EC eko tasarým direktifi kapsamýnda ve 2012/622/EC regülasyonu ile belirlenen sirkülasyon pompalarýnýn EEI (Energy Efficiency Index) deðerleri oransal basýnç kontrolü ile hesap yapýlarak bulunmaktadýr. Ayrýca deðiþken devirli pompalarýn paralel çalýþma durumlarý da ayrý olarak deðerlendirilmesi ve üzerinde durulmasý gereken bir konudur. Genellikle paralel çalýþan pompa gruplarýnda tek pompa frekans kontrolü ile kontrol edilmektedir. Ancak paralel çalýþan sistemlerde eþit frekansta çalýþan pompalar ile daha fazla standartpompa.com PV08 Temmuz - Aðustos pompa-vana.com 17

20 Haber - - Watson -Marlow BREDEL firmasýnýn Uluslararasý Eðitim ve Uygulama Müdürü Edo van der MEULEN, seminere ana konuþmacý olarak katýldý. Kocaeli ve Trakya bölgesindeki kimya, boya ve beton sektörlerinin önde gelen firmalarýnýn katýlým saðladýðý seminere, firmalarýn teknik ve bakým ekipleri konuk oldu. atýk bertaraf, baský ve paketleme, bira, üretimi, boya ve pigmentler, cam, çimento, elektro kaplama, elektro kaplama, gemi, gýda, gýda makinalarý imalatý, güç santralleri, hijyenik kâðýt, içecek, ilaç, inþaat, kâðýt hamuru ve kâðýt, kimya, madencilik, makina imalatý, petrokimya, rafineri, seramik, su ve çevre, tekstil, yangýn söndürme ve daha bir çok sektörde kullanýlmaktadýr. Yarým gün süren seminer üç bölümden oluþtu. Ýlk bölümde BREDEL hortum pompalarýyla ilgili teknik bilgi verildi, bakým ve iþletimiyle ilgili incelikler anlatýldý. Ýkinci bölümde ise hortumun yapýsý, nasýl hasar göreceði ve hortum ömrünü etkileyen faktörler ele alýndý. Üçüncü bölümde de BREDEL hortum pompalarýyla birlikte kullanýlabilecek aksesuarlarla ilgili bilgi verildi. Ayrýca katýlýmcýlara METRANS Servis-Bakým Merkezi nde uygulama örnekleri gösterilerek pompalarla önemli yedek parçalarý yakýndan görme ve inceleme fýrsatý tanýndý. Seminerlerle ilgili olarak METRANS Genel Müdürü Vedat KÝRÝÞÇÝ, Bu semineri bugün burada yapabiliyor olmamýz, yeni binamýzýn saðladýðý avantaj ve yeniliklerin müþterilerimize yansýmasýdýr. Hem müþterilerimize lojistik açýdan daha yakýnýz, hem de geliþen Servis-Bakým hizmetlerimiz için daha büyük alan ve teknik olanaða sahibiz. Satýþ sonrasý hizmetler kapsamýnda merkezde bakým, yerinde bakým, kestirimci bakým, lazerli ileri teknoloji cihazlarla kaplin ayarý, vibrasyon kontrolü, devreye alma, kullaným ve bakým eðitimi gibi hizmetleri sunabiliyoruz dedi. Kolay, düþük maliyetli ve kýsa süren bakýmýyla ön plana çýkan BREDEL marka hortum (peristaltik) pompalar 18 PV08 Temmuz - Aðustos pompa-vana.com metrans.com.tr

21 Haber ödülü - - Hava tahrikli çift diyaframlý pompa teknolojisini icat eden ve 59 yýldýr bu alanda dünya lideri olan WILDEN PUMP ABD, günümüzde Pump Solutions Group (PSG) bünyesinde faaliyetlerine devam ediyor. Ödüllü WILDEN Pro-Flo SHIFT model pompa, sýnýfýndaki pompalarýn enerji tasarrufu ve performansý alanýnda büyük bir sýçrama olarak kaydediliyor. Bunu saðlayan da yeni geliþtirilen Hava Daðýtým Sistemi. Pro-Flo SHIFT ismi verilen bu sistem sayesinde hava tahrikli çift diyaframlý pompalar, %60 oranýna kadar enerji tasarrufu yapýlabiliyorlar. Ayrýca, hava daðýtýmýný daha optimal hale getirmek için özel tasarlanmýþ hava daðýtým sistemi rakiplerinin aksine hiçbir elektronik parça içermiyor. WILDEN Pro-Flo SHIFT pompalara, Türkiye de sadece METRANS kanalýyla sahip olabilirsiniz. METRANS, ayrýca pompa seçimi konusunda mühendislik hizmeti, satýþ sonrasý servis ve bakýmlarýn yerine getirilmesi, yedek parça temini gibi hizmetlerle ürünlerini desteklemektedir. - daha az enerji harcamasý ve karþýlaþtýrýlan rakip ürün, transfer edilen sývý ve kullaným sürelerine baðlý olarak yýlda pompa baþýna 4.800USD a varan tasarruf saðlayabilmesi, çalýþmaya uygun olmasý, Gerektiðinde ATEX özelliðini rahatlýkla saðlayabilmesi, metrans.com.tr PV08 Temmuz - Aðustos pompa-vana.com 19

22 Ürün Haber Pistonlu Pompa - Kurulduðu 1991 yýlýndan beri kendi alanlarýnda dünya sýralamasýnýn ilk basamaklarýnda yer alan üreticilerle çalýþan METRANS ýn faaliyetleri, uygun ekipmaný belirlemek için mühendislik hizmetleri, pompa ve yedek parçalarýn yurtdýþýndan temini, ihtiyaca göre montajý, iþletmeye alýnmasý, standart ürünler ve yedek parçalarýn stoðunun tutulmasý ile satýþ sonrasý servis ve bakýmlarýn yerine getirilmesinden oluþmaktadýr. Daha detaylý bilgiye web sitesinden ulaþýlabilir. gers) düþük yedek parça stok maliyeti malarý için özel modeller dellerde) o-ring ve çift o-ring þaft sýzdýrmazlýk seçenekleri kapaðý, 316L pompa gövdesi ve kapaðý, elektro cila Waukesha Alloy 88 rotor malzemesi geniþ viskozite aralýðýndaki sývýlarý transfer edebilme yapýlabilir. Santrifüj pompa 86 bar Lob pompa 34,5 bar Ürünlerin kullanýldýðý endüstriyel kollardan bazýlarý Alkollü/alkolsüz içecek, biyoteknoloji, genel endüstri, gýda, ilaç, kiþisel bakým. Ürünlerin kullanýldýðý uygulamalardan bazýlarý Alkol, aroma, bebek mamasý, çikolata, et emülsiyonlarý, krem ve losyon, maya, meyve suyu ve püresi, salça, süt ve süt kremasý, þurup, yað, yoðurt transferi. 20 PV08 Temmuz - Aðustos pompa-vana.com metrans.com.tr

23

24 Haber - Yurt içi ve yurt dýþýndaki büyük projelere imza atan uzmanlar, gezinin ilk gününde þehri panoramik olarak görme ve Atina denince ilk akla gelen, UNESCO Dünya Kültür Mirasý Listesi nde yer alan Akropol e uðrama fýrsatý buldular. Programýn ikinci gününde kahvaltý sonrasýnda bir araya gelen katýlýmcýlara Ayvaz Ýç Satýþ Müdürü Süleyman Alço, þirketle ilgili son geliþmeleri ve yenilikleri anlatan genel bir sunum yaptý. Ayvaz markasýnýn 1948 den bugünlere uzanan tarihini, sektördeki ilk lerini ve vizyonunu dinleyicilerle paylaþan Alço, þirketin üretim ve satýþ organizasyonu hakkýnda detaylý bilgi verdi. Ayvaz ýn sadece merkez fabrikasýnda 580 kiþiye istihdam yarattýðýný söyleyen Ýç Satýþ Müdürü Yurt içinde 8 bölge müdürlüðü ve 72 bayi ile hizmet veriyoruz. Yurt dýþýnda ise Rusya, Ukrayna, Ýtalya, Almanya, Suudi Arabistan, Irak ve Brezilya da üretim merkezlerimiz veya bölge müdürlüklerimiz var. Dünyanýn dört bir yanýndaki 252 distribütörümüzle satýþ organizasyonumuzu tamamlýyoruz dedi. Ýç Satýþ Müdüründen sonra kürsüyü alan Ayvaz Yalýtým Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Tavukçuoðlu, 22 PV08 Temmuz - Aðustos pompa-vana.com

25 Haber endüstriyel koþullar için özel olarak geliþtirilen Aspen Aerogels yalýtým çözümlerini ve Ayvaz Vana Ceketlerini de içeren bir sunum yaptý. Dünyanýn en iyi yalýtým malzemelerinden olan aerojeli, endüstriyel uygulamalarda kullanýma uygun hale getiren Aspen Aerogels firmasýnýn Türkiye distribütörüyüz. Bu firmanýn 650 C den 270 C sýcaklýða kadar kullanýlabilen çeþitli ýsý yalýtým ürünleri var. Ürünlerimizin en önemli özellikleri yüksek performanslý, esnek ve açýk gözenekli olmalarýdýr. Ayrýca bu yalýtým ürünleri, suyu geçirmeyen fakat nefes alan hidrofobik özelliðe sahip. A sýnýfý yanmaz ve alevden etkilenmeyen ürünlerdir. Uzun ömürlü olmalarýnýn yaný sýra ýsý iletim katsayý deðerleri son derece düþük seviyelerdedir diyerek ürünlerin avantajlarýný vurguladý. Tavukçuoðlu ayrýca þirketin üstün özellikli ürünlerinin kýsa sürede Petkim, Tüpraþ, Erdemir, Hugo Boss gibi büyük þirketler tarafýndan tercih edilmeye baþlandýðý bilgisini de verdi. Kahve molasýnýn ardýndan sözü alan Ari Armaturen Ürün Müdürü Ersun Gürkan, Ayvaz ve Ari Armaturen arasýnda uzun yýllara dayanan bir iþ birliðinin yaþandýðýný ve son üç yýldýr þirketin tüm ürünlerinin Türkiye deki tek yetkili distribütörünün Ayvaz olduðunu söyleyerek sunumuna baþladý. Alman vana üreticisinin kalite ve teknik alt yapý bakýmýndan adeta standart belirleyici olduðunu söyleyen Gürkan, þirketin vana ve kondenstop ürünlerini projecilere anlatma fýrsatýný buldu. Bu sunumun sonrasýnda kürsüyü alan Ayvaz Yangýn Ürünleri Sorumlusu Ahmet Kahraman ise þirketin öne çýkan yangýn grubu ürünlerini katýlýmcýlarla paylaþtý. Viking, Fivalco, Nibco, Vision, Cla-val ve Weflo gibi dev markalarýn temsilciliðini yürüttüklerini belirten Kahraman, Ayvaz ýn yangýn konusunda artýk eksiksiz bir ürün gamýna sahip olduðunu dile getirdi. Seyahatin geri kalanýnda Korint Kanalý, Mora yarýmadasý, Miken, Agamenon Sarayý ve Epidauros gibi tarihi ve kültürel açýdan deðerli yerleri ziyaret eden katýlýmcýlar, organizasyona tam not verdi. PV08 Temmuz - Aðustos pompa-vana.com 23

26 Haber - Sektörde adýný her zaman ilklerle duyuran ve baþarýlý ihracat çalýþmalarýna imza atan Ayvaz, Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi (TÝM) tarafýndan açýklanan Türkiye nin En Büyük Ýlk 1000 Ýhracatçý Firmasý raporuna göre Türkiye nin 649. ihracatçý firmasý oldu yýlýnda tam 92 ülkeye ihracat yapan þirket, geçtiðimiz yýl açýklanan rapora göre listedeki yerini 8 sýra birden yükseltmeyi baþardý. Ayvaz ýn yalnýz sektöründe deðil Türkiye genelinde baþarýlar kaydettiðini söyleyen Ayvaz A.Þ. Ýcra Kurulu Baþkaný Serhan Alpagut; dünya çapýndaki atýlýmlarý sayesinde küresel bir oyuncu olmaya baþladýklarýný belirtti. Bundan 66 yýl önce çok küçük bir ekiple musluk üretimi yapmaya baþlayan Ayvaz ýn bugün sadece merkez fabrikasýnda 580 kiþiye istihdam saðladýðýný dile getiren Alpagut, Ayvaz tam bir baþarý hikayesi yazýyor. Küçük bir imalathaneden dünya çapýnda rekabet eden dev bir þirkete giden yolda çok çalýþtýk ve kendimizi sürekli geliþtirdik. Bugün yurt içinde 8 bölge müdürlüðü ve 72 bayi ile hizmet veriyoruz. Merkez fabrikamýzýn yaný sýra Rusya ve Bulgaristan da da paslanmaz çelik hortum üretiyoruz. Ukrayna, Ýtalya, Almanya, Suudi Arabistan, Irak ve Brezilya daki bölge ofislerimiz sayesinde müþterilerimize daha yakýn oluyoruz diyerek þirketin satýþ organizasyoný hakkýnda bilgi verdi. Ýhracat yapan bir firma olarak, müþterilerimize dünya standartlarýnda ürün ve hizmet sunabilmek çok önemli. Teknolojiyi ve yenilikleri üretime daha yoðun bir þekilde yansýtabilmek adýna bünyemizde geniþ bir AR-GE ekibi faaliyet gösteriyor diyen Serhan Alpagut, 2005 yýlýndan bu yana yoðun þekilde AR-GE çalýþmalarý sürdürdüklerinin altýný çizdi. Kurulu Baþkaný, Sektörü iyi tanýyan herkes Ayvaz ýn yüksek kalitesini ve tecrübesini bilir. Biz Türkiye nin ilk kompansatör ve esnek metal hortum üreticisiyiz. Üretici olarak muazzam bir deneyim ve know-how birikimimiz var. Avrupa Kompansatör ve Esnek Metal Hortum Üreticileri Birliði ne üye olan tek Türk þirketiyiz. Sadece doðal gaz baðlantý hortumlarýmýzla Avrupa da 20 milyon hanede yer alýyoruz. Ürünlerimizi üstün bir teknoloji ile üretiyor, kendi laboratuvarlarýmýzda test ediyoruz. Ürün kalitemizi daha da yukarý taþýmak için gece gündüz çalýþan bir Kalite Güvence departmanýmýz var diyerek þirket hakkýnda bilgi verdi. Amacýmýz ülkemize dünyanýn en iyi mekanik tesisat ürünlerini sunmak; dünyada ise ülkemizin adýný kalite ile özdeþ kýlmak diyen Alpagut, uluslararasý arenada öncü rol oynayabilmek için ürün gamlarýný her yýl daha da zenginleþtirdiklerini sözlerine ekledi. Ayvaz ýn Almanya dan Vietnam a kadar pek çok ülkeye ihracat yaptýðýný ve son iki yýldýr ise Afrika pazarýnda baþarýlar elde ettiðini söyleyen Alpagut, ürünlerinin %65 ini ihraç ettikleri bilgisini verdi. Þirket olarak verimlilik, kalite ve teslim tarihi konularýna hayati önem gösterdiklerini vurgulayan Ýcra 24 PV08 Temmuz - Aðustos pompa-vana.com

27 Ürün Haber - törüdür. PREMIO-Plus akýllý doðrusal elektrik aktüatörü, kN itme gücüne sahip yelpazesi ile isteðe göre 230V 50/60Hz - 115V 50/60Hz olarak ayarlanabilir. 24V 50/60Hz gerilim deðeri, IP-65 koruma sýnýfýna sahiptir. Mekanik strok göstergesi 80 mm ye kadar ayarlanabilir. 3-nokta 12 den 250VAC/ DC ye kadar, 0-10V, 4-20Ma opsiyonel giriþ sinyali, kendini otomatik olarak baþlatabilen otomatik vana strok adaptasyonu, doðrusal, eþit yüzdeli ve ters eþit yüzdeli akýþ karakteristiði serbesttir. Uzatýlmýþ hizmet ömrü için ekonomi fonksiyonu, kontaksýz konum belirleme, PC veya herhangi bir araç olmadan switch lerle ayar yapýlabilen direkt operatör paneli, Namur 107 e göre hata sinyalleri, yerel çalýþma, deðiþtirilebilir 3 aktüatör karakteristiði, anti-blokaj fonksiyonu ve kontrol sinyali bulunmaktadýr. Entegre sýcaklýk kontrolörü dtron, ek limit switchler, röle kartý (2 ara konum bilgisi, 1 hata sinyali, 1 uyarý sinyali), analog çýkýþ kartý, ýsýtma rezistörü, sýcaklýk kontrolörü dtron ve potansiyometre baðlý olarak eklenebilecek aksesuarlardýr. Direkt operatör panelinin ek özellikleri: Donma korumasý fonksiyonu, 3-nokta kontrol sinyali için öncelik kontrolü ve ekonomik tasarruf saðlar. Vananýn döngülerini önleyerek aþýnmayý azaltýr, 3-nokta çalýþma için kontrol optimizasyonu, herhangi bir güç kesintisinden sonra güç geri geldiðinde istenilen konuma gelene kadar tekrar çalýþma imkâný saðlar. Sýký kapama fonksiyonu, sinyal hattý üzerinde parazitin algýlanmasý ve bastýrýlmasýný kontrol altýna alýr. Sýcaklýk görev döngüsü yönetimi ve performans ayarý isteðe göre belirlenebilir. Isýtma elemanlý nem sensörü ile yoðunlaþma önlenebilir ve otomatik hata algýlanabilir. Röle kartý, butonlar aracýlýðýyla isteðe göre ayarlanabilir. Analog çýkýþ kartý ise konum bilgisi verir. Potansiyometre, MP21 (Standart) 500 ohm/1000 ohm/2000 ohm, iletken plastik, direnç töleransý % ±15, baðýmsýz doðrusallýk töleransý % ±1, kapasitans 1 Watt (40 C) RP ohm/200 ohm, kablo, direnç töleransý % ±3, baðýmsýz doðrusallýk töleransý % ±0.5, kapasitans 0.5 Watt (40 C). Entegre sýcaklýk kontrolörü dtron; programlanabilir analog giriþ, 2 otomatik-ayar metodu, 8 program bölümlü veya eðim fonksiyonlu program fonksiyonu, 2 zamanlayýcý fonksiyon, 4 sýnýr-karþýlaþtýrýcý, klavye ve seviye için interlok, 4 programlanabilir set noktasý, iki parametre seti, 4 haneli çözünürlük (maks. 2 ondalýk yer), kontrolör karakteristiði P-PD-PI-PID, genel sýcaklýk sensörleri ile gerçek deðer giriþi, 2 röle çýkýþý, aktüatör motoru için 1 üç-adým çýkýþ (solid state röle 4A ile), 2 kombine ikili giriþ / ikili çýkýþ özelliklerine sahiptir. PV08 Temmuz - Aðustos pompa-vana.com 25

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

V101 (Wafer) / V102 (Lug) Proval Kelebek Vanalar

V101 (Wafer) / V102 (Lug) Proval Kelebek Vanalar V0 (Wafer) / V0 (Lug) Proval Kelebek Vanalar Kelebek vanalar, mükemmel sýzdýrmazlýk özelliði, boru hattýnda az yer kaplamasý, kolay ve ekonomik otomasyona uyarlanabilmeleri, düþük basýnç kayýplarý ve her

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

TS EN ISO SCP. Kimyasal Proses Pompalarý TS EN 22858 / ISO 2858 ATEX SCP 01 02-11

TS EN ISO SCP. Kimyasal Proses Pompalarý TS EN 22858 / ISO 2858 ATEX SCP 01 02-11 TS EN ISO 9905 Kimyasal Proses Pompalarý TS EN 225 / ISO 25 ATEX 01 02-11 Genel Bilgiler Basýlabilen Sývýlar Ýçinde katý parçacýklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya az kirli, düþük viskoziteli sývýlarý

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

TS EN ISO SNT. Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX SNT 01 04-10

TS EN ISO SNT. Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX SNT 01 04-10 TS EN ISO 995 Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX 1-1 Genel Bilgiler Basýlabilen Sývýlar pompalar aþýndýrýcý olmayan, içinde katý parçacýklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya çok hafif kirli,

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA 302 2 MA 303 3 MA 404 4 MA 465 5 Blok Diyagramlar 6 Örnek Uygulamalar 7 MA 302 2 Giriþli 2 Tanýtým MA302 Serisi Ortak Anten

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý,

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý, ARTIPOL Genel Tanitim 1995 yýlýndan itibaren, poliüretan elastomer malzemesi konusunda hizmet veren Artýpol Poliüretan & Kauçuk Ýmalat Ýthalat Ýhracat Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi, 2001 yýlýndan itibaren

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF-

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF- Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý 38 38 MA 302 40 MA 303 41 MA 404 42 MA 465 43 MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Vortex Metre Ýçindekiler Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3 Ölçüm tekniði Sayfa 3 Uygulamalar Sayfa 4 Tasarým Sayfa 5 Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Teknik özellikler Sayfa 6 Vortex metre profili Sayfa

Detaylı

Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar. EA Serisi

Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar. EA Serisi Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar EA Serisi ETNA Norm Pompalar Tecrübe Çevre Dostu Mühendislik ETNA Norm Pompalar (DIN EN 733) İhtiyacınızın Tam Karşılığı Pompa teknolojileri alanındaki 35 yılı

Detaylı

Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar. EA Serisi

Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar. EA Serisi Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar EA Serisi Tecrübe Pompa teknolojileri alanındaki 35 yılı aşkın ARGE, üretim ve uygulama deneyimi, uzman satış ve satış sonrası hizmetlerimiz ile kaliteden ödün

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VICOTEC450 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VICOTEC450 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

verter Suya güç veren biziz.. A member of the Uygulama Alanlarý: (l/s) Q 100 Sarfiyat Tekstil Fabrikalarý Hotel, Ýþ Merkezi, Site, Tatil Köyleri v.b. 80 60 Çalýþma Aralýklarý Gýda ve Ambalaj Tesisleri

Detaylı

Online teknik sayfa MCS300P HW PROSES ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa MCS300P HW PROSES ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa MCS300P HW A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip MCS300P HW Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VISIC50SF A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VISIC50SF Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

DÜNYANIN GELECEÐÝ ÝÇÝN ÇEVREYE VE ÇOCUKLARA SAHÝP ÇIKALIM ÇEVRE TEÞVÝK ÖDÜLÜ 2007 Hakkýmýzda Þafak Makina Yedek Parça San. & Tic. A.Þ. 1955 yýlýnda Sayýn Fethi ÇATALAY tarafýndan Ýstanbul da kurulmuþtur.

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

EPDM Membrane www.lineflex.com ÝÇERÝK Sayfa Hakkýmýzda 02 Üstün Teknik Özellikler 03 EPDM ve Butil Bantlar 04 Yapýþtýrýcý ve Mastik, Baðlantý ve Yardýmcý Elemanlar 05 Kullaným Alanlarý Çatýlar 06 Yeþil

Detaylı

Online teknik sayfa MCS100E CD SEOS ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa MCS100E CD SEOS ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa MCS100E CD A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip MCS100E CD Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr... www.epsa.com.tr AMBALAJ VE DÝÐER SEKTÖRLERDE KULLANIMI Dayanýklý Tüketim Mallarý Deniz Ürünleri Et Ürünleri Meyve-Sebze Kasalarý Çiçekcilik Seracýlýk AMBALAJ VE DÝÐER

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod.

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod. 2 tekerlekli arabalý bidonlar 80 120 140 580 620 730 655 865 570 525 995 1070 1005 1110 240 200 360 200 farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller kullaným süresi geçmiþ ilaçlar standart renkler

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

HPB Hepa Filtre Kutusu

HPB Hepa Filtre Kutusu HPB Hepa iltre Kutusu H P B ltre Kut u Hepa i us Taným HPB filtre kutularý hijyenik ortamlarda kullanýlmak üzere tavan uygulamalarý için dezenfeksiyon kolaylýðý saðlayacak biçimde tasarlanmýþtýr. Standart

Detaylı

CTA Silindirik Difüzör

CTA Silindirik Difüzör TA TA Taným TA tipi nozullar duvar, tavan uygulamalarý için tasarlanmýþ olan silindirik tipte nozullardýr. Daðýtýcý sistemlerde kullanýlýrlar. Görüntü bütünlüðü açýsýndan toplayýcý olarak da kullanýlabilirler.

Detaylı

KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR

KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR KOMPARATÖRLER HAKKINDA Komparatör saatleri parçalarýn yükseklik ve derinlik ölçümlerinde, komparatör takýmlarý ile iç çap ölçümlerinde,

Detaylı

Teknik Özellikleri : MODEL

Teknik Özellikleri : MODEL EB seviye þalterleri tank seviye ölçüm ve kontrolü için kullanýlýr. üksek sýcaklýða ayaným, er yöne çalýþabilen uzun ömürlü kontak yapýsý, ýslak kýsýmlarýnýn paslanmaz çelik olmasý, ikey veya yatay baðlantý

Detaylı

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri.

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri. KUMPASLAR KUMPAS HAKKINDA Kumpaslar parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Ýç Ölçüm Çeneleri Tespit Vidasý Verniyer Skalasý (Ýnç) Ana Skala (Ýnç) KUMPAS ÇEÞÝTLERÝ

Detaylı

OTOMASYONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

OTOMASYONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ OTOMASYONDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ NGT ENDÜSTRİYEL OTOMASYON PROJE VE TAAHHÜT NGT mühendislik olarak uzun yıllar otomasyon sektörüne hizmet eden deneyimli ve uzman kadromuzla, sahip olduğumuz bilgi birikim, uzmanlık

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

Online teknik sayfa MCS100E HW SEOS ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa MCS100E HW SEOS ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa MCS100E HW A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T 15267 14181 certified certified Sipariş bilgileri Tip MCS100E HW Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON. www.ezgielektronik.com

EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON. www.ezgielektronik.com EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU www.ezgielektronik.com EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON Firmamýz 2003 yýlýnda Ýstanbul'da kurulmuþtur. Sektörde,

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Online teknik sayfa. C45E-0403AG220 C4000 Micro IP69K Gövde tasarımı GÜVENLI IŞIK BARIYERLERI

Online teknik sayfa. C45E-0403AG220 C4000 Micro IP69K Gövde tasarımı GÜVENLI IŞIK BARIYERLERI Online teknik sayfa C45E-0403AG220 C4000 Micro IP69K Gövde tasarımı A B C D E F Sipariş bilgileri Tip Stok no. C45E-0403AG220 1025730 Diğer cihaz modelleri ve aksesuar www.sick.com/c4000_micro_ip69k_gövde_tasarımı

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi ECAPm seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi GENEL ÖZELLÝKLER HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Filtreler Plastik Filtreler Çeþitli filtre tipleri. Çok çeþitli filtrasyon dereceleri (mesh). Aþýnmaya karþý dayanýklýlýk Kolay bakým : filtre

Detaylı

BETONSA GÜVENCESÝYLE KENDÝLÝÐÝNDEN YERLEÞEN HAZIR BETON! VÝSKOBETON VÝSKOTEMEL VÝSKOKAT VÝSKOPERDE VÝSKOBETON Viskobeton, BETONSA nýn geleneksel betona göre birçok üstünlüðe sahip olan kendiliðinden yerleþen

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

pumpverter Multipump çalýþma modlarý Redundant iþletme Yeni eþit yaþlandýrma tekniði DTC ile hassas debi kontrolü Optimum sistem verimliliði Yeni seviye kontrol tekniði Dahili debimetre Anti-jam özelliði

Detaylı

www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým 2010

www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým 2010 www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým BÜYÜK ANADOLU SANAYÝ ÝNÞ. TÝC. LTD. BÜYÜK ANADOLU SANAYÝ ÝNÞ. TÝC. LTD. ÞTÝ. ÞTÝ. 19 yýlýndan günümüze kadar kauçuk ve plastik

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı