Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif."

Transkript

1

2

3

4 16 Standart Pompa Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik Pnömatik Sektör Notu 56

5

6 Seher Merhaba sevgili okurlarýmýz, Pompa Vana ve Sistemleri dergimizin Temmuz sayýsýyla tekrar sizlerin karþýsýnda olmanýn heyecanýný yaþýyoruz. Dergimizin bu sayýsýnda kapak konusu olarak ülkemizin en önemli sektörlerinden biri olan inþaat sektörünü ele aldýk. Türk ekonomisinin can damarlarýndan biri olan inþaat sektörü yarattýðý katma deðer ve istihdam olanaklarýyla Türkiye de ayrý bir öneme sahip. Türkiye Ýnþaat Sektörü, yüzlerce meslek dalýný ilgilendirmesi nedeniyle istihdam ve üretim sürecini önemli ölçüde etkilemektedir. Türkiye nin lokomotif sektörü olan inþaat sektörü kendine baðlý 200 den fazla alt sektörü harekete geçirmektedir. Dünyanýn dev inþaat þirketleri arasýnda ikinci sýrada yer alan Türk inþaat sektörü, ulusal ve uluslararasý alanlarda büyük bir deneyime ve potansiyele sahip. Türkiye nin en dinamik sektörlerinden biri olan inþaatta, 2012 yýlýnda yüzde 0.6, 2013 yýlýnda ise yüzde 7.1 büyüme gerçekleþti yýlýnda 1 milyon konut satýlýrken, yabancýlara 3 milyar dolarlýk satýþ yapýldý yýlýnýn ilk aylarýnda ise alt sektörlerde hýzlý üretim artýþlarý görüldü. Ocak ve Þubat aylarýnda üretim artýþýnýn hýzlý gerçekleþtiði gözlendi. Aðýr sanayi, üretim araçlarý yapan sanayidir. Literatürde hammadde ve kýsmen iþlenmiþ mallarý daha yoðun miktarda kullanarak birim aðýrlýðýna göre daha düþük deðerdeki mallarý üreten imalât sanayi olarak geçer. Aslýnda kýsaca aðýr sanayi diðer sanayileri kuran sanayidir. Bu sebeple ancak büyük ve lider ülkeler bu sanayi kurup iþletebilir ve geliþtirebilir. Türkiye Cumhuriyetin ilanýndan sonra kendi aðýr sanayisini kurmak için büyük hamleler yapmýþtýr ancak baþarýya ulaþamamýþtýr. Eðer baþarýya ulaþýlsaydý, sanayi devriminde büyük adýmlar atýlmýþ olacaktý ve sanayisi güçlü ülkeler arasýnda yerimizi alacaktýk. Aðýr sanayi alanýnda atýlan her adým Türkiye nin kalkýnmasýna ön ayak olacak, ülkemizi geliþmekte olan ülkeler arasýndan çýkarýp, geliþmiþ ülkeler seviyesine taþýyacaktýr. Finans Yayýncýlýk ailesi olarak dergimizin bu sayýsýnda gerek reklam, gerekse yayýn içeriði açýsýndan dergimize desteklerini esirgemeyen tüm firmalarýmýza teþekkürü bir borç biliriz. Yeni sayýlarda ve yazýlarda buluþmak dileðiyle PV08 / 2014 / pompa-vana.com

7

8

9 Haber 1970 yýlýnda sektöre Denet Cývata ile giriþ yapan kuruculardan Hasan ÞEMSÝ, 1982 yýlýnda Adana daki STFA Cývata dan emekli olduktan sonra Berdan Cývata yý büyütme çalýþmalarýna baþlamýþtýr. Mersin Tarsus Organize Sanayi bölgesinde m2 alan üzerinde kurulu 9000 m2 kapalý tesislerde 18 i mühendis 210 a yakýn çalýþanýyla her sektöre kaliteli cývata somun saplama ve benzeri baðlantý elemanlarý üreten Berdan Cývata, ülkenin büyük projelerinde yer almaya devam ediyor. Türkiye de baðlantý elemanlarý sektörünün cývata ve somunlar için ilk CE ve ilk TUCSAmark Belgelerini alan Berdan Cývata bu konuda çeyrek asýrdýr kaliteli baðlantý elemanlarý ile kendisine hizmet verdiði ÇÝM- TAÞ ý örnek almýþtýr. Basýnçlý kaplar konusunda Türkiye de en büyük üretici olan ÇÝMTAÞ a basýnca ve sýcaða dayanýklý flanþ saplamalarý ile hizmet veren Berdan Cývata, ÇÝMTAÞ tarafýndan talep edilmediði halde CE gibi TUCSAmark ve AD 2000 W belgeleri gibi baðlantý elemanlarý için hayati öneme haiz kalite belgelerini almýþ bulunmaktadýr. Pompa vana, flanþ dýþýnda basýnçlý kap kazan üreticilerine, rafinerilere, petrokimya tesislerine, borulama sistemlerine, demir-çelik sektörüne, raylý sistemlere, havaalaný inþaatlarýna, otoyollara, asma köprülere ve onlarýn güçlendirme projelerine EN ISO HR / EN ISO HV ve EN ISO HRC cývatalar, somunlar ve týrtýl uçlu tork kontrollü (TCB) cývata üretimleri yapmaktadýr. Türkiye de baðlantý elemanlarý sektöründe CE, TUC- SAmark ve AD 2000 W belgelerine sahip olan ilk firma Berdan Cývata olurken, Türkiye de sektörün en zengin test laboratuvarýnýn da sahibi olan Berdan Cývatadýr. Bu laboratuvarý 1,5 yýllýk zorlu bir çalýþma sonrasý TÜR- KAK tan Akredite ettirerek, böylece ISO e göre uluslararasý geçerliliðe sahip test raporu düzenlemeye yetkili Akredite bir laboratuvara da sahip olmuþtur. Zengin test laboratuvarýnda klasik test cihazlarý dýþýnda 100 mm çapa kadar cývata ve somunlara akma testi veya diþ sýyýrma testi, -150 C ye kadar çok düþük sýcaklýklarda Çentik Darbe testi uygulanmaktadýr. Berdan Cývata en son olarak da cývatalarý doðru sýkmak adýna Euro deðerinde pahalý bir Sürtünme Katsayýsý Tesbit Cihazýný da alarak laboratuvarýný daha da zenginleþtirmiþ bulunmaktadýr. Türkiye de ayný çatý altýnda elektro galvaniz ve sýcak daldýrma galvaniz yanýnda Çinko Lamelli Kaplama tesisi sahibi de olan Berdan Cývata, çelik yapý üreticilerinin korkulu rüyasý olan daldýrma galvanizli cývatalarda Hidrojen Kýrýlganlýðý Riskini de bertaraf etmiþtir. Çevre Dostu Daldýrma Galvaniz Tesisinde cývata ve somunlarýn ön temizleme iþleminde asit gibi çevreye ve çalýþanlara zarar veren, cývatalarda da kýrýlganlýk riski yaratan zararlý kimyasallar kullanmayarak bu tehlikeyi önlemiþ ve bunun patentini de TPE den almýþ bulunmaktadýr. Berdan Cývata nýn aldýðý bu patent, Akredite Laboratuvar Belgesi ve diðer kalite belgeleri yanýnda zengin laboratuvarý, yetiþkin eleman kadrosu ve cývata somun üretiminden ýsýl iþlemlerine, onlarýn çeþitli yüzey kaplamalarýna varýncaya kadar bütün prosesleri ayný çatý altýnda yapabilen ve çok deðiþik projelere uyum gösterebilen üretim tezgâhlarý ile Türkiye nin çýlgýn projelerinde de yer almaya baþlamýþtýr. Bunlardan birisi asrýn projesi olarak adlandýrýlan deni berdancivata.com PV08 Temmuz - Aðustos pompa-vana.com 08

10 Haber zin altýnda, 250 m. derinlikte 1,6 m. çaplý plastik borularla Anamur dan 80 km öteye Kýbrýs a içme suyu taþýma projesinin baðlantý elemanlarýnýn üretimidir. Bir diðeri ise Avrupa nýn en uzun ikinci köprüsü olan Ýzmit Körfez Geçiþ Köprüsü nün 10,1 m. boyda, M110 çapta, her biri 780 kg aðýrlýktaki yüksek mukavemetli, dünyada üç firmanýn yeterlilik belgesi alabildiði köprü ayaklarýný taþýyacak Ankeraj Saplamalarýnýn üretimidir. Ürünlerinin yarýdan fazlasýný Avrupa nýn sanayide ilerlemiþ ülkelerine gönderen Berdan Cývata en önemli müþterilerinden Nordex, Alstom, Reiher gibi büyük firmalarýn Rüzgâr Enerji Santralleri ile ilgili Kule Baðlantý Cývatalarýný, Kule Ankaraj Kafeslerini ve benzeri RES baðlantý elemanlarýný üretmekte ve onlarý Çin den Brezilya ya kadar bu firmalarýn þantiyelerine göndermektedir. bir bedel ödeyerek fark eden büyük tüketicilerin yerli mala karþý olan güvenleri sarsýlmakta bu durum ise ithalat imkânlarý olan tüketicilerimizin yurtdýþýna yönelmelerine ve ülkemizin Döviz kaybýna neden olmaktadýr. Bunlar telafisi mümkün olan zararlardýr. Fakat bu sorun bir depremde telafisi mümkün olmayan can ve mal kayýplarýna sebebiyet verebilecek kadar önemlidir. Çoðunluðu Avrupa da olmak üzere 10 ülkede markasýný tescil ettiren Berdan Cývata üretim ve kalite çýtasýný yükseltmek üzere durmaksýzýn kendini geliþtirmeye devam etmektedir. Sektörün sorunlarýnýn en büyüðü, Uzak Doðu dan kalitesiz cývata, somun vb. baðlantý elemanlarý hatta en basit pullarýn bile hala ithal ediliyor olmasýdýr. Ayrýca ülkemizde Uzak Doðu firmalarýna enerji santralleri ve büyük endüstriyel tesisler anahtar teslimi kurdurulurken 380 milyon dolarlýk Ankara Metrosunda olduðu gibi %50 sinin (veya daha az bir kýsmýnýn) Türkiye den alýnacaktýr þartýnýn konulmayarak en basit bir çivinin bile ülkelerinden getirilmesine izin verilmesidir. Önemli bir diðer sorun ise cývata, somun ve benzeri baðlantý elemanlarýnýn kalite çeþitliliði ve karýþýklýlýðý nedeniyle tüketicilerin bu konuda bilinçli olmamasýdýr. Kötü niyetli satýcýlar da bu bilinçsizliði istismar etmektedirler. 40kg/mm2 mukavemetli somunlar 80 kg/mm2 mukavemete sahipmiþ gibi 4 yerine 8 kalite damgasý vurularak tüketiciler yanýltýlmaktadýr. Bu tür mukavemeti % 50 kadar düþük ama kaliteli üretim yapanlara göre fiyatý sadece %10-15 kadar düþük olan somunlarla özellikle düþük fiyatlara odaklanan tüketicilere zarar verilirken KDV yönünden de devlete zarar verilmektedir. Ayrýca kaliteli üretim yapanlara da haksýz rekabet ederek onlarýn da iþ kaybýna sebebiyet verilmektedir. Montaj sýrasýndaki bu kalitesizliði aðýr 08 PV08 Temmuz - Aðustos pompa-vana.com berdancivata.com

11

12 Ürün Haber - 40 yýlý aþkýn süredir inþaat sektörünün birçok alaný için üretim çalýþmalarý gerçekleþtiren Pi Makina, beton pompasý alanýnda da imalat çalýþmalarýný sürdürüyor. Firma, özellikle 37 metre eriþim mesafesine sahip olan mobil beton pompasýný ön plana çýkartýyor. Son olarak Kayseri de faaliyetlerini sürdüren Bayer Beton firmasýnýn da kullanmaya baþladýðý, 6x4 kamyona monte edilebilen ve saatte 140m3 beton basma kapasitesine sahip olan pompa, kaynaklý imalat aþamasýnda yüksek dayanýmlý ince taneli yapý çelikleri özel elektrodlar kullanýlarak alanýnda uzman sertifikalý kaynakçýlar ve kaynak robotlarý ile birleþtiriliyor. Kaynaklý birleþtirme sonrasý kaynak muayeneleri ve kontrolleri yapýlarak ürünün kalitesi deðerlendiriliyor. Ýmalatýn bir sonraki aþamasýnda, 5 eksenli CNC tezgâhlarýnda hassas talaþlý imalat iþlemleri ile istenilen yüzey kaliteleri elde edildikten sonra beton pompasýný oluþturan ana parçalarý birbirine baðlayan baðlantý elemanlarý, özel fýrýnlarda ýsýl iþlem uygulamalarýna tabi tutuluyor. Hidrolik silindirlerin imalat ve montaj iþlemleri benzer titizlikle gerçekleþtirildikten sonra da basýnç ve sýzdýrmazlýk testleri uygulanýyor. Mobil beton pompasýnýn kullanýmýnda birçok unsura dikkat etmek gerekiyor. Pi Makina yetkilileri, beton pompasý kullanýmýnda dikkat edilmesi gerekenleri þu þekilde özetliyor: Her þeyden önce kullaným ve bakým talimatlarýnýn uygulanmasý gerekiyor. Kullanýcý bu talimatlara ne derece baðlý kalýrsa, o seviyede pompanýn ömrünü uzatmýþ olur ve pompadan alabileceði maksimum verimi alýr. Beton pompalarýnýn kullaným ve bakým talimatlarý birbirlerine benzerlik göstermekle birlikte, üreticinin tecrübe ve bilgi birikimine dayanarak ürün kataloðunda spesifik bilgiler verdiði unutulmamalý. Kullanýlan pompanýn üreticisi tarafýndan saðlanan kullaným ve bakým talimatlarý baz alýnmalý. Beton pompasýnýn çalýþtýrýlmasý ve bakýmý sadece bu iþleri yapabilecek vasýflara sahip kiþiler tarafýndan yapýlmalý. Riskli alanlarda kurulum Mobil beton pompalarýnýn kurulum aþamasý, çalýþma sahasýna göre farklýlýk gösterse de oldukça önemli bir yer teþkil ediyor. Beton pompasý kurulumunda sabitleme ayaklarýndan zemine aktarýlacak olan yükler göz önünde bulundurularak uygun zemin yapýsý saðlanmasý gerektiðini belirten Pi Makine yetkilileri, þu konulara dikkat çekiyor: Yumuþak zeminlerde ayaklarýn altý takozlarla desteklenmeli, mümkün mertebe eðimli yüzeylere kurulum yapmaktan kaçýnýlmalýdýr. Dar alanda kurulum yapma durumu söz konusu ise, bomlarýn çalýþma alanýna göre sabitleme ayaklarýnýn açýlýmlarý dikkatli bir þekilde yapýlmalýdýr. Beton pompasýnýn izin verilen maksimum çalýþma açýsý aþýlmamalýdýr. Pompanýn çalýþma alaný içerisinde havai elektrik hatlarýnýn olmasý riskli bir durumdur. Operatörün böyle bir durumda çok daha dikkatli olmasý gerekir. Bunlarýn haricinde pompanýn çalýþmasý sýrasýnda herhangi bir problemle karþýlaþmamak için; pompayý çalýþtýrmadan önce aracýn yürüyen aksamlarýný, elektrik ve elektronik aksamlarýný, pompanýn hidrolik ve mekanik sistemini ve emniyet sistemlerini de kontrol etmelidir. 10 PV08 Temmuz - Aðustos pompa-vana.com pimakina.com.tr

13

14 Haber NFPA 20 standartlarýna uygun olarak elektrik ve dizel tahrikli seçilen yangýn pompalarý yatay ayrýlabilir gövdelidir. Pompa mili AISI 316 paslanmaz çelik malzemeden, gövdeler GG 25 döküm malzemeden, çarklarý ise bronz malzemeden üretilmiþtir. Her pompa için ayaklý tip, sesli-ýþýklý uyarý sistemi ve test sistemine sahip pano bulunmaktadýr. Pompalarýn giriþ ve çýkýþ hattýnda yükselen milli vana vardýr. Sýzdýrmazlýk yumuþak salmastra ile saðlanýyor. Jokey pompa komple paslanmaz çeliktir. Emme ve basma hattýnda kelebek vana ve çekvalf bulunmaktadýr. Kapalý genleþme tanký ve büzüþme tanký deðiþtirilebilir hijyenik EPDM membranlý, elektrostatik toz boyalýdýr. Farklý kapasitelerde seçilen 17 adet INM Serisi gövde ve çarký GG 25, mili AISI 420 paslanmaz, mekanik salmastralý pompa seçilmiþtir. Chiller pompasý olarak mekanik salmastralý, gövde ve çarký GG 25, mili AISI 420 paslanmaz NM serisi pompa tercih edilmiþtir. Dik milli pompalý olarak seçilen kullanma suyu hidroforu GG 25 gövdeli, norly çarklý, AISI 420 milli ve mekanik salmastralýdýr. Frekans kontrol panosu basýnç transmitterli seçilmiþtir. Bahçe sulama hidroforu da DB serisinden seçilmiþ olup yine basýnç transmitteri dâhil olarak sisteme alýnmýþtýr. 12 PV08 Temmuz - Aðustos pompa-vana.com masgrup.com

15

16 Haber Yýllýk ton üretim kapasitesi ile faaliyet gösterdiði alanda Avrupa nýn en büyükleri arasýnda yer alan Modern Karton, 2015 yýlý içinde 280 Milyon Euro yatýrým bedeli ile devreye alýnmasý planlanan ilave ton yýllýk kapasiteli tesisi için Mas Pompa ürünlerini tercih etti. Projede gövde malzemesi GGG 40, çarký GG 25, mili AISI 316, mekanik salmastralý 120 sýcaklýk için yatay norm santrifuj tip sirkülasyon pompalarý ve gövde GG 25, çarký GG 25, mil AISI 420, mekanik salmastralý 60 sýcaklýk için yatay norm santrifuj pompalar ve 120 sýcaklýk için komple paslanmaz iki pompalý kollektörlü tip santrifuj pompalar kullanýlmaktadýr. Ayrýca gövde malzemesi GGG 40, çarký ve mili AISI 316 ve mekanik salmastralý yatay salyangoz tip santrifuj pompalarýn ve volumetrik digital dozaj pompalarý ile çark ve mili AISI 304, sýzdýrmazlýðý mekanik salmastrayla saðlanan dik milli komple paslanmaz hidroforlar, deðiþtirilebilir hijyenik EPDM membranlý kapalý genleþme tanklarýda projede kullanýlmýþtýr. üretim teknolojisi ve otomasyon sistemiyle kaðýt sektöründe dünyanýn en geliþmiþ teknolojisine sahip firmalarýndan biridir. Türkiye de sektörün lideri konumundaki Modern Karton ülkemiz oluklu mukavva kaðýt ihracatýnýn neredeyse tamamýný tek baþýna gerçekleþtirmektedir. Üretiminde % 100 atýk kaðýt kullanan tesis yýlda 5 milyon yetiþkin aðacýn kesilmesini önlemektedir. Kuruluþ bu özelliði ve 15 Milyon $ deðerindeki arýtma sistemiyle tam bir çevre dostudur. Modern Karton Sanayi ve Tic. A.Þ m² açýk m² kapalý alan üzerine kurulu tesisindeki 14 PV08 Temmuz - Aðustos pompa-vana.com masgrup.com

17

18 Makale - Kontrol yöntemleri; - Sabit basýnç kontrolü - Oransal basýnç kontrolü - Sýcaklýða baðlý kontrol - Manuel (Elle) kontrol vb. Frekans konvertörünün kontrol ünitesi içerisine yazýlabilen farklý kontrol algoritmalarý ile sitemlere göre en verimli kontrolü seçmek artýk çok kolay. Klasik kontrol yöntemlerine göre, pompalar ile %60 a varan enerji tasarrufuna ulaþmak mümkündür. Günümüzde kontrol sitemlerinin hidrolik alanýndaki etkisi ve faydasý çok büyük. Akýllý pompalar olarak bilinen bu sistemler kullanýcýlar ve prosesler için hem uygulama kolaylýðý saðlýyor, hem de ciddi tasarruf oranlarý elde etmemize olanak saðlýyor. Sektörel olarak bakýldýðýnda, özellikle bina sistemlerinde kullanýlan sirkülasyon pompalarýnda deðiþken devir uygulamasýnýn diðer sistemlere göre daha belirgin olduðu görülmektedir. Demir-çelik, Petro-kimya, Gýda, Kaðýt hamuru vb. gibi sektörlerde de deðiþken devir uygulamalarý, özellikle deðiþken debi ve basýnç ihtiyaçlarýnda ciddi oranlarda tasarruf saðlamaktadýr. Deðiþken devir uygulamalarýnýn etkin bir þekilde kullanýlabilmesi için sistem karakteristiði iyi belirlenmeli ve irdelenmelidir. Sistem karakteristiði saðlýklý bir þekilde irdelenmemiþ proseslerde deðiþken devir uygulamasý ile istenen ve beklenen tasarruf oranlarý elde edilemeyebilir. Deðiþken devir avantajýnýn yaný sýra kullanýlan kontrol algoritmasý da büyük önem arz etmektedir. Oransal kontrol algoritmasý ile sabit basýnç kontrolü algoritmasýna göre daha fazla enerji tasarrufu yapmak 16 PV08 Temmuz - Aðustos pompa-vana.com standartpompa.com

19 Makale enerji tasarrufu yapýlacaðý literatürde yapýlan araþtýrmalar ve yayýnlar ile belirtilmiþtir. Bu yüzden her pompanýn ayrý olarak deðiþken devirli kontrolü ilk yatýrým maliyeti açýsýndan uygun görünmese de, ömür boyu maliyet göz önüne alýndýðýnda tercih edilmesi gereken durum olduðu anlaþýlacaktýr. Genel bir deðerlendirme yapacak olursak, Kyoto Protokolü çerçevesinde 2020 de öngörülen sera gazý emisyon oranlarýna ve enerji tasarrufuna ulaþmak ve daha yaþanabilir bir dünya için, sistem karakteristiði doðru bir þekilde belirlenerek, pompalarda enerji tasarrufu saðlayan kontrol yöntemlerini ve ekipmanlarýný tercih etmemiz gerekmektedir. Hamdi Nadir Tural Standart Pompa mümkündür. Özellikle bina sistemlerinde kullanýlan sirkülasyon pompalarýnda oransal basýnç kontrolü kullanýlmaktadýr. 2009/125/EC eko tasarým direktifi kapsamýnda ve 2012/622/EC regülasyonu ile belirlenen sirkülasyon pompalarýnýn EEI (Energy Efficiency Index) deðerleri oransal basýnç kontrolü ile hesap yapýlarak bulunmaktadýr. Ayrýca deðiþken devirli pompalarýn paralel çalýþma durumlarý da ayrý olarak deðerlendirilmesi ve üzerinde durulmasý gereken bir konudur. Genellikle paralel çalýþan pompa gruplarýnda tek pompa frekans kontrolü ile kontrol edilmektedir. Ancak paralel çalýþan sistemlerde eþit frekansta çalýþan pompalar ile daha fazla standartpompa.com PV08 Temmuz - Aðustos pompa-vana.com 17

20 Haber - - Watson -Marlow BREDEL firmasýnýn Uluslararasý Eðitim ve Uygulama Müdürü Edo van der MEULEN, seminere ana konuþmacý olarak katýldý. Kocaeli ve Trakya bölgesindeki kimya, boya ve beton sektörlerinin önde gelen firmalarýnýn katýlým saðladýðý seminere, firmalarýn teknik ve bakým ekipleri konuk oldu. atýk bertaraf, baský ve paketleme, bira, üretimi, boya ve pigmentler, cam, çimento, elektro kaplama, elektro kaplama, gemi, gýda, gýda makinalarý imalatý, güç santralleri, hijyenik kâðýt, içecek, ilaç, inþaat, kâðýt hamuru ve kâðýt, kimya, madencilik, makina imalatý, petrokimya, rafineri, seramik, su ve çevre, tekstil, yangýn söndürme ve daha bir çok sektörde kullanýlmaktadýr. Yarým gün süren seminer üç bölümden oluþtu. Ýlk bölümde BREDEL hortum pompalarýyla ilgili teknik bilgi verildi, bakým ve iþletimiyle ilgili incelikler anlatýldý. Ýkinci bölümde ise hortumun yapýsý, nasýl hasar göreceði ve hortum ömrünü etkileyen faktörler ele alýndý. Üçüncü bölümde de BREDEL hortum pompalarýyla birlikte kullanýlabilecek aksesuarlarla ilgili bilgi verildi. Ayrýca katýlýmcýlara METRANS Servis-Bakým Merkezi nde uygulama örnekleri gösterilerek pompalarla önemli yedek parçalarý yakýndan görme ve inceleme fýrsatý tanýndý. Seminerlerle ilgili olarak METRANS Genel Müdürü Vedat KÝRÝÞÇÝ, Bu semineri bugün burada yapabiliyor olmamýz, yeni binamýzýn saðladýðý avantaj ve yeniliklerin müþterilerimize yansýmasýdýr. Hem müþterilerimize lojistik açýdan daha yakýnýz, hem de geliþen Servis-Bakým hizmetlerimiz için daha büyük alan ve teknik olanaða sahibiz. Satýþ sonrasý hizmetler kapsamýnda merkezde bakým, yerinde bakým, kestirimci bakým, lazerli ileri teknoloji cihazlarla kaplin ayarý, vibrasyon kontrolü, devreye alma, kullaným ve bakým eðitimi gibi hizmetleri sunabiliyoruz dedi. Kolay, düþük maliyetli ve kýsa süren bakýmýyla ön plana çýkan BREDEL marka hortum (peristaltik) pompalar 18 PV08 Temmuz - Aðustos pompa-vana.com metrans.com.tr

21 Haber ödülü - - Hava tahrikli çift diyaframlý pompa teknolojisini icat eden ve 59 yýldýr bu alanda dünya lideri olan WILDEN PUMP ABD, günümüzde Pump Solutions Group (PSG) bünyesinde faaliyetlerine devam ediyor. Ödüllü WILDEN Pro-Flo SHIFT model pompa, sýnýfýndaki pompalarýn enerji tasarrufu ve performansý alanýnda büyük bir sýçrama olarak kaydediliyor. Bunu saðlayan da yeni geliþtirilen Hava Daðýtým Sistemi. Pro-Flo SHIFT ismi verilen bu sistem sayesinde hava tahrikli çift diyaframlý pompalar, %60 oranýna kadar enerji tasarrufu yapýlabiliyorlar. Ayrýca, hava daðýtýmýný daha optimal hale getirmek için özel tasarlanmýþ hava daðýtým sistemi rakiplerinin aksine hiçbir elektronik parça içermiyor. WILDEN Pro-Flo SHIFT pompalara, Türkiye de sadece METRANS kanalýyla sahip olabilirsiniz. METRANS, ayrýca pompa seçimi konusunda mühendislik hizmeti, satýþ sonrasý servis ve bakýmlarýn yerine getirilmesi, yedek parça temini gibi hizmetlerle ürünlerini desteklemektedir. - daha az enerji harcamasý ve karþýlaþtýrýlan rakip ürün, transfer edilen sývý ve kullaným sürelerine baðlý olarak yýlda pompa baþýna 4.800USD a varan tasarruf saðlayabilmesi, çalýþmaya uygun olmasý, Gerektiðinde ATEX özelliðini rahatlýkla saðlayabilmesi, metrans.com.tr PV08 Temmuz - Aðustos pompa-vana.com 19

22 Ürün Haber Pistonlu Pompa - Kurulduðu 1991 yýlýndan beri kendi alanlarýnda dünya sýralamasýnýn ilk basamaklarýnda yer alan üreticilerle çalýþan METRANS ýn faaliyetleri, uygun ekipmaný belirlemek için mühendislik hizmetleri, pompa ve yedek parçalarýn yurtdýþýndan temini, ihtiyaca göre montajý, iþletmeye alýnmasý, standart ürünler ve yedek parçalarýn stoðunun tutulmasý ile satýþ sonrasý servis ve bakýmlarýn yerine getirilmesinden oluþmaktadýr. Daha detaylý bilgiye web sitesinden ulaþýlabilir. gers) düþük yedek parça stok maliyeti malarý için özel modeller dellerde) o-ring ve çift o-ring þaft sýzdýrmazlýk seçenekleri kapaðý, 316L pompa gövdesi ve kapaðý, elektro cila Waukesha Alloy 88 rotor malzemesi geniþ viskozite aralýðýndaki sývýlarý transfer edebilme yapýlabilir. Santrifüj pompa 86 bar Lob pompa 34,5 bar Ürünlerin kullanýldýðý endüstriyel kollardan bazýlarý Alkollü/alkolsüz içecek, biyoteknoloji, genel endüstri, gýda, ilaç, kiþisel bakým. Ürünlerin kullanýldýðý uygulamalardan bazýlarý Alkol, aroma, bebek mamasý, çikolata, et emülsiyonlarý, krem ve losyon, maya, meyve suyu ve püresi, salça, süt ve süt kremasý, þurup, yað, yoðurt transferi. 20 PV08 Temmuz - Aðustos pompa-vana.com metrans.com.tr

23

24 Haber - Yurt içi ve yurt dýþýndaki büyük projelere imza atan uzmanlar, gezinin ilk gününde þehri panoramik olarak görme ve Atina denince ilk akla gelen, UNESCO Dünya Kültür Mirasý Listesi nde yer alan Akropol e uðrama fýrsatý buldular. Programýn ikinci gününde kahvaltý sonrasýnda bir araya gelen katýlýmcýlara Ayvaz Ýç Satýþ Müdürü Süleyman Alço, þirketle ilgili son geliþmeleri ve yenilikleri anlatan genel bir sunum yaptý. Ayvaz markasýnýn 1948 den bugünlere uzanan tarihini, sektördeki ilk lerini ve vizyonunu dinleyicilerle paylaþan Alço, þirketin üretim ve satýþ organizasyonu hakkýnda detaylý bilgi verdi. Ayvaz ýn sadece merkez fabrikasýnda 580 kiþiye istihdam yarattýðýný söyleyen Ýç Satýþ Müdürü Yurt içinde 8 bölge müdürlüðü ve 72 bayi ile hizmet veriyoruz. Yurt dýþýnda ise Rusya, Ukrayna, Ýtalya, Almanya, Suudi Arabistan, Irak ve Brezilya da üretim merkezlerimiz veya bölge müdürlüklerimiz var. Dünyanýn dört bir yanýndaki 252 distribütörümüzle satýþ organizasyonumuzu tamamlýyoruz dedi. Ýç Satýþ Müdüründen sonra kürsüyü alan Ayvaz Yalýtým Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Tavukçuoðlu, 22 PV08 Temmuz - Aðustos pompa-vana.com

25 Haber endüstriyel koþullar için özel olarak geliþtirilen Aspen Aerogels yalýtým çözümlerini ve Ayvaz Vana Ceketlerini de içeren bir sunum yaptý. Dünyanýn en iyi yalýtým malzemelerinden olan aerojeli, endüstriyel uygulamalarda kullanýma uygun hale getiren Aspen Aerogels firmasýnýn Türkiye distribütörüyüz. Bu firmanýn 650 C den 270 C sýcaklýða kadar kullanýlabilen çeþitli ýsý yalýtým ürünleri var. Ürünlerimizin en önemli özellikleri yüksek performanslý, esnek ve açýk gözenekli olmalarýdýr. Ayrýca bu yalýtým ürünleri, suyu geçirmeyen fakat nefes alan hidrofobik özelliðe sahip. A sýnýfý yanmaz ve alevden etkilenmeyen ürünlerdir. Uzun ömürlü olmalarýnýn yaný sýra ýsý iletim katsayý deðerleri son derece düþük seviyelerdedir diyerek ürünlerin avantajlarýný vurguladý. Tavukçuoðlu ayrýca þirketin üstün özellikli ürünlerinin kýsa sürede Petkim, Tüpraþ, Erdemir, Hugo Boss gibi büyük þirketler tarafýndan tercih edilmeye baþlandýðý bilgisini de verdi. Kahve molasýnýn ardýndan sözü alan Ari Armaturen Ürün Müdürü Ersun Gürkan, Ayvaz ve Ari Armaturen arasýnda uzun yýllara dayanan bir iþ birliðinin yaþandýðýný ve son üç yýldýr þirketin tüm ürünlerinin Türkiye deki tek yetkili distribütörünün Ayvaz olduðunu söyleyerek sunumuna baþladý. Alman vana üreticisinin kalite ve teknik alt yapý bakýmýndan adeta standart belirleyici olduðunu söyleyen Gürkan, þirketin vana ve kondenstop ürünlerini projecilere anlatma fýrsatýný buldu. Bu sunumun sonrasýnda kürsüyü alan Ayvaz Yangýn Ürünleri Sorumlusu Ahmet Kahraman ise þirketin öne çýkan yangýn grubu ürünlerini katýlýmcýlarla paylaþtý. Viking, Fivalco, Nibco, Vision, Cla-val ve Weflo gibi dev markalarýn temsilciliðini yürüttüklerini belirten Kahraman, Ayvaz ýn yangýn konusunda artýk eksiksiz bir ürün gamýna sahip olduðunu dile getirdi. Seyahatin geri kalanýnda Korint Kanalý, Mora yarýmadasý, Miken, Agamenon Sarayý ve Epidauros gibi tarihi ve kültürel açýdan deðerli yerleri ziyaret eden katýlýmcýlar, organizasyona tam not verdi. PV08 Temmuz - Aðustos pompa-vana.com 23

26 Haber - Sektörde adýný her zaman ilklerle duyuran ve baþarýlý ihracat çalýþmalarýna imza atan Ayvaz, Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi (TÝM) tarafýndan açýklanan Türkiye nin En Büyük Ýlk 1000 Ýhracatçý Firmasý raporuna göre Türkiye nin 649. ihracatçý firmasý oldu yýlýnda tam 92 ülkeye ihracat yapan þirket, geçtiðimiz yýl açýklanan rapora göre listedeki yerini 8 sýra birden yükseltmeyi baþardý. Ayvaz ýn yalnýz sektöründe deðil Türkiye genelinde baþarýlar kaydettiðini söyleyen Ayvaz A.Þ. Ýcra Kurulu Baþkaný Serhan Alpagut; dünya çapýndaki atýlýmlarý sayesinde küresel bir oyuncu olmaya baþladýklarýný belirtti. Bundan 66 yýl önce çok küçük bir ekiple musluk üretimi yapmaya baþlayan Ayvaz ýn bugün sadece merkez fabrikasýnda 580 kiþiye istihdam saðladýðýný dile getiren Alpagut, Ayvaz tam bir baþarý hikayesi yazýyor. Küçük bir imalathaneden dünya çapýnda rekabet eden dev bir þirkete giden yolda çok çalýþtýk ve kendimizi sürekli geliþtirdik. Bugün yurt içinde 8 bölge müdürlüðü ve 72 bayi ile hizmet veriyoruz. Merkez fabrikamýzýn yaný sýra Rusya ve Bulgaristan da da paslanmaz çelik hortum üretiyoruz. Ukrayna, Ýtalya, Almanya, Suudi Arabistan, Irak ve Brezilya daki bölge ofislerimiz sayesinde müþterilerimize daha yakýn oluyoruz diyerek þirketin satýþ organizasyoný hakkýnda bilgi verdi. Ýhracat yapan bir firma olarak, müþterilerimize dünya standartlarýnda ürün ve hizmet sunabilmek çok önemli. Teknolojiyi ve yenilikleri üretime daha yoðun bir þekilde yansýtabilmek adýna bünyemizde geniþ bir AR-GE ekibi faaliyet gösteriyor diyen Serhan Alpagut, 2005 yýlýndan bu yana yoðun þekilde AR-GE çalýþmalarý sürdürdüklerinin altýný çizdi. Kurulu Baþkaný, Sektörü iyi tanýyan herkes Ayvaz ýn yüksek kalitesini ve tecrübesini bilir. Biz Türkiye nin ilk kompansatör ve esnek metal hortum üreticisiyiz. Üretici olarak muazzam bir deneyim ve know-how birikimimiz var. Avrupa Kompansatör ve Esnek Metal Hortum Üreticileri Birliði ne üye olan tek Türk þirketiyiz. Sadece doðal gaz baðlantý hortumlarýmýzla Avrupa da 20 milyon hanede yer alýyoruz. Ürünlerimizi üstün bir teknoloji ile üretiyor, kendi laboratuvarlarýmýzda test ediyoruz. Ürün kalitemizi daha da yukarý taþýmak için gece gündüz çalýþan bir Kalite Güvence departmanýmýz var diyerek þirket hakkýnda bilgi verdi. Amacýmýz ülkemize dünyanýn en iyi mekanik tesisat ürünlerini sunmak; dünyada ise ülkemizin adýný kalite ile özdeþ kýlmak diyen Alpagut, uluslararasý arenada öncü rol oynayabilmek için ürün gamlarýný her yýl daha da zenginleþtirdiklerini sözlerine ekledi. Ayvaz ýn Almanya dan Vietnam a kadar pek çok ülkeye ihracat yaptýðýný ve son iki yýldýr ise Afrika pazarýnda baþarýlar elde ettiðini söyleyen Alpagut, ürünlerinin %65 ini ihraç ettikleri bilgisini verdi. Þirket olarak verimlilik, kalite ve teslim tarihi konularýna hayati önem gösterdiklerini vurgulayan Ýcra 24 PV08 Temmuz - Aðustos pompa-vana.com

27 Ürün Haber - törüdür. PREMIO-Plus akýllý doðrusal elektrik aktüatörü, kN itme gücüne sahip yelpazesi ile isteðe göre 230V 50/60Hz - 115V 50/60Hz olarak ayarlanabilir. 24V 50/60Hz gerilim deðeri, IP-65 koruma sýnýfýna sahiptir. Mekanik strok göstergesi 80 mm ye kadar ayarlanabilir. 3-nokta 12 den 250VAC/ DC ye kadar, 0-10V, 4-20Ma opsiyonel giriþ sinyali, kendini otomatik olarak baþlatabilen otomatik vana strok adaptasyonu, doðrusal, eþit yüzdeli ve ters eþit yüzdeli akýþ karakteristiði serbesttir. Uzatýlmýþ hizmet ömrü için ekonomi fonksiyonu, kontaksýz konum belirleme, PC veya herhangi bir araç olmadan switch lerle ayar yapýlabilen direkt operatör paneli, Namur 107 e göre hata sinyalleri, yerel çalýþma, deðiþtirilebilir 3 aktüatör karakteristiði, anti-blokaj fonksiyonu ve kontrol sinyali bulunmaktadýr. Entegre sýcaklýk kontrolörü dtron, ek limit switchler, röle kartý (2 ara konum bilgisi, 1 hata sinyali, 1 uyarý sinyali), analog çýkýþ kartý, ýsýtma rezistörü, sýcaklýk kontrolörü dtron ve potansiyometre baðlý olarak eklenebilecek aksesuarlardýr. Direkt operatör panelinin ek özellikleri: Donma korumasý fonksiyonu, 3-nokta kontrol sinyali için öncelik kontrolü ve ekonomik tasarruf saðlar. Vananýn döngülerini önleyerek aþýnmayý azaltýr, 3-nokta çalýþma için kontrol optimizasyonu, herhangi bir güç kesintisinden sonra güç geri geldiðinde istenilen konuma gelene kadar tekrar çalýþma imkâný saðlar. Sýký kapama fonksiyonu, sinyal hattý üzerinde parazitin algýlanmasý ve bastýrýlmasýný kontrol altýna alýr. Sýcaklýk görev döngüsü yönetimi ve performans ayarý isteðe göre belirlenebilir. Isýtma elemanlý nem sensörü ile yoðunlaþma önlenebilir ve otomatik hata algýlanabilir. Röle kartý, butonlar aracýlýðýyla isteðe göre ayarlanabilir. Analog çýkýþ kartý ise konum bilgisi verir. Potansiyometre, MP21 (Standart) 500 ohm/1000 ohm/2000 ohm, iletken plastik, direnç töleransý % ±15, baðýmsýz doðrusallýk töleransý % ±1, kapasitans 1 Watt (40 C) RP ohm/200 ohm, kablo, direnç töleransý % ±3, baðýmsýz doðrusallýk töleransý % ±0.5, kapasitans 0.5 Watt (40 C). Entegre sýcaklýk kontrolörü dtron; programlanabilir analog giriþ, 2 otomatik-ayar metodu, 8 program bölümlü veya eðim fonksiyonlu program fonksiyonu, 2 zamanlayýcý fonksiyon, 4 sýnýr-karþýlaþtýrýcý, klavye ve seviye için interlok, 4 programlanabilir set noktasý, iki parametre seti, 4 haneli çözünürlük (maks. 2 ondalýk yer), kontrolör karakteristiði P-PD-PI-PID, genel sýcaklýk sensörleri ile gerçek deðer giriþi, 2 röle çýkýþý, aktüatör motoru için 1 üç-adým çýkýþ (solid state röle 4A ile), 2 kombine ikili giriþ / ikili çýkýþ özelliklerine sahiptir. PV08 Temmuz - Aðustos pompa-vana.com 25

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 3 // Ekim 2008 Yenilikçi Servislerle Artan Karlýlýk SFS, 17. yýl kutlamalarýnda karlýlýðý arttýran yenilikler SFS 4 Kasým 2008 de Ceylan Intercontinental Otel de Sigorta

Detaylı

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Dünya Saðlýk Örgütü uzmanlarý günlük enerji ihtiyacýnýn þekerden karþýlanma oranýnýn yüzde 10 dan yüzde 5'e düþürülmesini önermiþti. Saðlýk makaleleri

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

ERDAL ELBAY: Çaðýn yükselen kâr ivmesi; Ýnnovasyon HYUNDAI ASSAN: Türk otomotiv yan sanayileri Avrupa ve Uzakdoðu kalitesini yakaladý MAYSAN MANDO 31 inci Yeþil Bursa Rallisi nde MAYSAN MANDO BÜLTENÝ 2007

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

Araþtýrma Kaynak: Trends in Plastics, 5/2007 Alman Plastik Endüstrisi 2006 yýlýnda Alman plastik endüstrisinin, üretimde ve satýþta net artýþlar saðlayarak önceki yýllardaki geliþmesine devam ettiði bildiriliyor.

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

SÜTAÞ Aksaray Entegre Tesisleri Yatýrýmýnýn Ekonomik Etki Analizi Mehmet Emin ÖZSAN Kamil TAÞCI Prof. Dr. Erinç YELDAN Haziran 2012 SÜTAÞ Bilimsel Araþtýrmalar Yayýn Dizisi 2012/06/001 2012, SÜTAÞ Tüm

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Sayýn Yöneticiler Deðerli Meslektaþlarýmýz; TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi üretimin eðitimden geçtiði inancý ile 2014 yýlý teknik hizmetler ve eðitim programlarýný hazýrlamýþtýr. TMMOB

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN ARALIK 2003 SAYI: 1 TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TARAFINDAN 3 AYDA BÝR YAYINLANIR

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý6 Eylül 2005 VOB ilk altý ayýný baþarýyla tamamladý! Döviz mi? DöVÝS mi? Aracý kurum gözüyle VOB VOB Takas Merkezi: TAKASBANK Türev ürünler ve

Detaylı

D ü n y a v e T ü r k i y e S ü t E n d ü s t r i s i R a p o r u Dünya ve Türkiye Süt Endüstrisi Raporu T e þ e k k ü r l e r Prof. Dr. Adem Þahin TOBB ETÜ ÝÝBF Prof. Dr. Atilla Yetiþemiyen Ankara Üniversitesi

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

PRODUCTIVITY BUSINESS INTELLIGENCE Life is PERFORMANCE SRMERP INVENTORY MANUFACTURING BUSINESS INTELLIGENCE PROJECT OLAP SRM PERFORMANCE BUSINESS INTELLIGENCE OLAP MANUFACTURINGPRODUCTIVITY MOLE PERFORMANCE

Detaylı

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ Sektör lideri... BAYKON; sahip olduðu tartým sektörü ile ilgili uluslararasý sertifikasyonlarý, konusunda eðitimli personeli ve geniþ ürün portföyünün desteklediði

Detaylı

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011 Stratejik Plan ...harp sanayii tesisatýmýzý, daha ziyade inkiþaf ve tevsi için alýnan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileþme mesaimizde de ordu ihtiyacý ayrýca

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

WORLD ENERGY OUTLOOK 2 0 1 3 ULUSLARARASI ENERJÝ AJANSI Uluslararasý Enerji Ajansý (UEA) özerk bir kurum olarak 1974 yýlýnda kurulmuþtur. UEA'nýn iki temel görevi vardýr. Bunlar, petrol arzýndaki fiziki

Detaylı

TÜRK SAVUNMA SANAYII ÜRÜNLERI

TÜRK SAVUNMA SANAYII ÜRÜNLERI 2016 SAVUNMA SANAYÝÝ MÜSTEÞARLIÐI 2015 5 SAVUNMA SANAYÝÝ MÜSTEÞARLIÐI TÜRKÝYE TÜRK SAVUNMA SANAYII ÜRÜNLERI www.ssm.gov.tr TÜRK SAVUNMA SANAYII ÜRÜNLERI 2015 2016 SAVUNMA SANAYÝÝ MÜSTEÞARLIÐI TÜRKÝYE MSB

Detaylı

FÝKRÝ MÜLKÝYET HAKLARININ TÝCARÝLEÞTÝRÝLMESÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut N. Özdemir Ekim 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-10/558 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax:

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý DELTA KOBÝ ler Ýçin Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi editörler SBA Sustainable Business Associates TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý gtz Kýlavuzu Life Katkýlarýyla delta.p65 1

Detaylı

TÜRKÇE WORLD ENERGY OUTLOOK

TÜRKÇE WORLD ENERGY OUTLOOK TÜRKÇE 2 0 1 3 ULUSLARARASI ENERJÝ AJANSI Uluslararasý Enerji Ajansý (UEA) özerk bir kurum olarak 1974 yýlýnda kurulmuþtur. UEA'nýn iki temel görevi vardýr. Bunlar, petrol arzýndaki fiziki aksamalara karþý

Detaylı

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý Yýlda 1.5 Hitit Gýda, Velipaþa milyon ton su tasarrufu Haný na veda ediyor Zelveci: 5 yeni þube açýyoruz Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu þebekesinde oluþan kaçaklara aman vermiyor.

Detaylı