Hedefimiz global arena!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hedefimiz global arena!"

Transkript

1 Mart 2005 Say 324

2 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap ld Tofafl tan talya ya mühendis transferi Ay n Gündemi 14 fiirzat Subafl : Arstil ve Difüzyon ürünlerine büyük ilgi var. Otokar Abu Dabi de gücünü gösterdi Migros CRM Amerika da ilk üçe girdi Sosyal Sorumluluk 30 Koç Üniversitesi ö rencileri Sar yerli çocuklar e itiyor Aygaz n Dikkatli çocuk kampanyas tüm h z yla sürüyor Hayata Dair 26 VKV Amerikan Hastanesi Uyku Bozukluklar Klini i fiefi Dr. Sabri Derman, aflk n fizyolojisini çözdü Divan Sohbetleri 38 Fiat-Abarth Motorsport pilotu Volkan Ifl k a göre, otomobil sporlar yaflam olumlu yönde etkiliyor Hedefimiz global arena! 9 y l önce 25 fiubat ta, Toplulu umuzun temelini atan Vehbi Koç u ebediyete u urlam flt k. Bugün Koç Toplulu u nun temelini oluflturan kültür ve de- erlerde Vehbi Koç un büyük emekleri var. 25 fiubat 2005 te de onu yine sevgi ve sayg yla and k. Bu kez Bursa dayd k... Geleneksel hale getirdi imiz Anadolu Buluflmalar n n alt nc s nda, 15 fiubat ta bayilerimizle Bursa da bir araya geldik. Toplant ya Bursal bayilerin yan s ra Sakarya, Kütahya, Bal kesir, Bilecik ve Yalova dan gelen yaklafl k 600 bayi kat ld. Tofafl Fabrikas nda gerçeklefltirdi imiz bu anlaml toplant da konuk konuflmac olarak Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakan Ali Babacan bulundu. Gerek Mustafa V. Koç, gerekse de Bülend Özayd nl n n konuflmalar nda srarla alt n çizdikleri Koç Toplulu u nun global arenadaki önemli oyunculardan biri olma yönündeki srar bayilerimizin de dikkatinden kaçmam flt r. Arçelik ve Beko dan yenilikler Arçelik ve Beko, müflterilerinin karfl s na yeniliklerle ç kt. Arçelik, uzun zamandan bu yana gündeminde olan ve Arstil ad n verdi- i mobilya ma azalar n açarken; Beko, yepyeni bir tasar m anlay fl yla yaratt beyaz eflya serisi Difüzyon u 1 fiubat 2005 te Türkiye ile ayn anda tüm dünyaya sundu. Difüzyon serisi, Türkiye nin yan s ra yüzün üzerindeki ülkede de ayn anda tüketicilerin be enisine sunuluyor. Bu ürünlerle ilgili olarak Arçelik Pazarlama Sat fl Grup Direktörü fiirzat Subafl ile görüfltük. B ZDEN HABERLER KOÇ HOLD NG A.fi. AYLIK YAYIN ORGANI Yönetim Yeri: Bizden Haberler Nakkafltepe, Azizbey Sok. No: Kuzguncuk- stanbul Tel: (0 216) Faks: (0 216) Internet: Yay n Türü: Yerel Süreli Mart 2005 Say : 324 Avrupa ya mühendis transfer ediyoruz fiubat ay nda dikkati çeken bir di er baflar da Tofafl tan geldi. Tofafl ta çal flan iki baflar - l mühendisimizi Fiat n talya daki merkezine u urlad k. Ahmet N. Altekin ve Kamil Baflaran kariyerlerine bundan sonra Fiat n Torino daki fabrikas nda devam edecekler. Bizi gururland ran baflka bir haber de Koç Üniversitesi nden geldi. Koç Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. Halil Mete Soner, uluslararas bilim ligi olarak kabul edilen Yüksek At f Listesi ne seçilen ilk Türk bilim adam oldu. Sosyal sorumluluklar m z hiç bitmesin Topluluk flirketlerimizin her birinde toplumsal ve sosyal sorumluluk bilincinin çok geliflmifl oldu unu rahatl kla söyleyebiliriz. Arçelik in sponsorlu undaki E itimde Gönül Birli i projesini, Birmot tun 180 bin çocu a trafik e itimi vermeyi amaçlayan kampanyas n önceki say lar m zda sizlere duyurmufltuk. Bu say m zda da Aygaz n yürüttü ü Aygaz, Dikkatli Çocuk - Kazalara Karfl Bilinçlendirme Kampanyas na yer verdik. Hedefte yeni iller, yeni çocuklar var. Koç Üniversitesi ö rencilerinin Sar yerli çocuklar e itmek amac yla bafllatt klar Düflünebilen Çocuklar projesi de hem baflar l, hem de ilginç bir çal flma. Bu bilinç, Toplulu umuz un çevre ve e itim konusundaki duyarl l ndan kaynaklan yor. Hasan Bengü Koç Holding Kurumsal letiflim ve D fl liflkiler Baflkan Sahibi: Koç Holding A.fi. ad na F. Bülend Özayd nl Genel Yay n Yönetmeni: Hasan Bengü Sorumlu Yönetmen: Fatma Nur Halil Editör: Feride Cem Sanat Yönetmeni: Nilay Ç nar Yay n Kurulu: fieref O uz, Ali Boratav, fieniz Akan, Ülkü S. Osmano lu, Ar n Dörtok Yap mc : Kesiflim Yay nc l k ve letiflim Hizmetleri Ltd. fiti. Tel: (0 212) Renk Ayr m ve Bask : Çali Grafik Matbaac l k A.fi. Dereboyu Cad. Özgür Sok. Çali Binas Halkal - stanbul Tel: (0 212) (pbx) Bu dergideki yaz ve resimler kaynak belirtilmek suretiyle kullan labilir. bizden 3

3 Vehbi Koç 2005 Sevgiyle and k Hayat n, ülkenin gelece ine ve kalk nmas na adam fl, liderlik vizyonu ile pek çok ilke imza atm fl bir Türkiye sevdal s... Neredeyse Cumhuriyet ile yafl t olan Koç Toplulu u nun kurucusu Vehbi Koç, ölümünün dokuzuncu y l nda, sayg yla ve özlemle an ld Yaklafl k bir asra s an, baflar larla dolu geçen yaflam n ard ndan 25 fiubat 1996 da ebediyete intikal eden Koç Toplulu u nun kurucusu Vehbi Koç, Koç Ailesi fertleri, Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa V. Koç, çal flma arkadafllar ve dostlar n n kat ld bir törenle Zincirlikuyu Mezarl - ndaki kabri bafl nda an ld. Törende bir konuflma yapan Koç Holding CEO su Bülend Özayd nl, Her y l oldu u gibi bugün yine fleklen sizinle birlikte olmak üzere buraday z. fieklen diyorum çünkü siz her zaman, her yerde eserleriniz ile görüflleriniz ile ilkeleriniz ile bizimle birliktesiniz. Bize yaflam n zda oldu u gibi yol gösteriyor, teflvik ediyor, moral veriyorsunuz. Geçti imiz y l Türkiyemiz için iyi bir y ld. Ekonomik göstergelerin hemen hepsinde olumlu geliflmelere flahit olduk. Koç Toplulu u flirketleri de bu ortamda al fl lm fl n da üzerinde olumlu sonuçlar ald lar ve saptad m z hedefleri aflt lar. Ald m z sonuçlar sadece Türkiye s - n rlar ile k s tl kalmad, flirketlerimiz uluslararas pazarlarda da umut verici sonuçlar ald lar. Stratejik plan m zda yedi y lda gerçeklefltirmeyi düflündü- ümüz iddial hedefleri, iki y ll k dönemde gerçeklefltirdik. Bize güçlü, geliflmeye aç k, Türkiye pazar nda ço u lider olan flirketler teslim ettiniz; biz de miras n za lay k olmak için, flirketlerimizi Avrupa ölçe ine tafl - mak için çaba içerisine girdik. Biliyoruz ki sizi mutlu edecek, sizi huzurlu k lacak unsurlar n bafl nda Türkiye ile birlikte Koç Toplulu u flirketlerinin olumlu sonuçlar almas gelmektedir. Bu yönde çaba gösteriyor, size lay k olmaya çal fl yoruz. Sizi her ald m z solukta rahmet, sevgi, sayg ve özlemle an yoruz. Huzur içinde yat n z. Vehbi Koç için ayr ca ayn gün ö leden sonra Koç Holding in Nakkafltepe deki merkezinde, Koç Ailesi, dostlar ve çal flma arkadafllar n n kat ld bir dua töreni de yap ld. Vehbi Koç un Zincirlikuyu daki kabri bafl nda yap lan anma törenine Mustafa V. Koç, Caroline Koç, Semahat Arsel, Dr. Nüsret Arsel, nan K raç, Ömer M. Koç, Bülend Özayd nl, çal flma arkadafllar ve yak n dostlar kat ld. Semahat Arsel: Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Merhum Vehbi Koç un k z Onu, yaln z 25 fiubat ta de il, her gün an yor ve ar yoruz Vehbi Koç u sözle de il, bizlere ö retti i de erlerle yaflatmaya devam edece iz. Vehbi Koç un bize b rakt en flerefli miras Koç ismidir. Koç ismi Koç Ailesi ni çoktan aflt. Bugün Koç demek, Koç Ailesi nden baflka Koç Grubu, Koç Yöneticileri, Koç çal flanlar hatta Koç bayiilerini de kapsayan Türkiye ile özdeflleflmifl, Türk halk n n yaflam kalitesini yükseltmeye özenen, Türk giriflimcili ini ülkemiz d fl nda temsil etmeye u raflan, grup demek dan bu yana, Vehbi Koç un benimsedi i Koç kimli ini, Koç profilini, Koç kriterlerini, Koç de erlerini, Koç felsefesini elden ele tafl yarak, bugün ifl bafl ndaki genç nesle teslim eden, geçmifl yöneticilerimizi ve çal flanlar m z sayg yla an yor, bugün ifl bafl ndaki yöneticilerimiz ve çal flanlar m z n da ayn de er ölçüleriyle Koç bayra n kendinden sonrakilere devredeceklerine inan yorum. Dolay s yla, Vehbi Koç un ruhu flad oluyordur. Her ne kadar bizleri seyredip, Yahu bu kadar masraf olur mu, gözünüzün önüne bak n, Türkiye nin bu kadar fazla tatil yapacak lüksü var m? dese de ruhu flad oluyordur. Onu, yaln z ölüm tarihi 25 fiubat ta de il, her gün sevgiyle ve sayg yla an yor ve ar yoruz. Vehbi Koç

4 Vehbi Koç u an yoruz! Vehbi Koç 2005 Tarih 25 fiubat 2005! Vehbi Koç un dünyam za veda etti i günden bu yana, tam dokuz y l geride kald! Kimine göre uzun bir süre, kimine göre daha dün gibi! Ben Vehbi Bey i daha dün gibi ananlardan m. Bu yüzden, yaflad m z baz olaylarla karfl karfl ya kal nca Vehbi Koç u hat rlamadan edemiyorum. Son günlerde, devlet büyüklerine verilen arma anlar n hazine envanterine al nmas tart flmaya aç ld. Kimi yazarlar, bu konunun bir kurala ba lanmas - n istidiler. Baz yazarlar da, devlet büyüklerine verilen arma anlar n, Atatürk ve nönü dönemlerinden bu yana, vermemifl olanlar unutarak, hazinede kayda al nd n aç klad lar. Bu konular tart fl l rken, patronum Vehbi Koç un, kendisine verilen arma anlar n Koç Holding de kayda geçirilmesi karar n an msad m. Bunu kan tlamak için, 1987 y l nda yay mlanan, Vehbi Bey in Hat ralar m, Görüfllerim, Ö ütlerim adl kitab na yöneldim. Söz konusu kitab n 202 den 221 inci sayfas - na kadar, Vehbi Koç a yabanc firma ve ifladamlar taraf ndan verilen hediyelerin, niflanlar n, yapt ba fllar sebebiyle verilen plaketlerin, madalya ve takdirnamelerin listeleri, hediye veren flah slar n Bayi gözüyle Vehbi Koç isimleri, verilifl sebebi ve verildi i tarihler bulunuyor. Listelere geçmifl olan baz ilginç isimleri, Vehbi Koç un dokuzuncu ölüm y ldönümünde sizinle paylafl yorum: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaflkanl, TBMM Baflkanl, Federal Almanya Cumhurbaflkan, talya Cumhurbaflkan, Türk Donanma Vakf, Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf, Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf, K z lay, Anadolu Üniversitesi, Galatasaray E itim Vakf, Marmara Üniversitesi, Milletleraras Ticaret Odas (ICC), Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i, TÜS AD, TRT, Henry Ford II, Giovanni Agnelli, Peter Von Siemens, Kerim A a Han, fieyh Surour Bin Muhammed, Nejat Eczac bafl, fiahap Kocatopçu, Üzeyir Garih, shak Alaton, Ayd n Boysan, Bernar Nahum ve daha onlarca kurum, dernek, flirket ve flah slar... Bir özel sektör patronunun, günümüzden 45 y l önce bafllatmay gerekli gördü ü bu anlaml davran fl n, bugünün politikac lar, bürokratlar ve genç kuflaklar nca anlafl lmas n, alg - lanmas n diliyorum. Vehbi Koç umuzu sayg yla an yor ve bu durumu sizinle paylaflman n mutlulu unu yafl yorum. Can K raç 25 fiubat 2005, Küçük Çaml ca Ahmet Yalç n Erden (Bursa Oltafl Bayii) Koç terbiyesiyle büyüdük Koç Toplulu u ile birlikteli imiz 1965 y l nda rahmetli babamla bafllad. nflallah çocuklar m ve torunlar m bu birlikteli i devam ettirir. Vehbi Koç ile 1995 te Bernar Nahum Ödülü nü kazand m zaman tan flma f rsat buldum. Çok de erli bir insand. Babam hayatta iken bizi ziyarete gelirdi. Babam Koç terbiyesi ile yetiflti ve ayn terbiyeyi bize verdi. Ben de çocuklar m ayn terbiye ile büyüttüm. Ali Abrafl (Bursa Arçelik Bayii) Tavsiyesini hiç unutmad m Rahmetli Vehbi Bey ile bir toplant da bir araya gelmifltik. Kendisine Vehbi Amca ben bir iflletmeyi zor yönetiyorum. Sizin benim gibi yüzlerce iflletmeniz var, bu iflletmeleri yönetmeyi nas l baflar yorsunuz diye sordum. Bana flöyle cevap verdi: Bütün iflletmelerin yönetimini profesyonellere verdim. Y l sonunda sadece bilançoya bakar m. E er kâr varsa yürütürüz. Yoksa düflünürüz. Nedim Selçuk (Band rma ve Erdek Arçelik Bayii) Çocukken ondan etkilendim 32 y ld r Arçelik bayisiyim. Vehbi Koç, her yaz Erdek e gelirdi. Vehbi Bey in efli rahmetli Sadberk Han m da bizim evimize pek çok kez gelmifltir. Bu toplant lar n birkaç tanesinde Vehbi Koç ile yap lan sohbetlere tan k oldum. Çok net hat rlayam yorum, babam ya da amcam Vehbi Bey e Ticaret yapmasayd n z hangi iflle u rafl rd n z? diye sordu. Vehbi Bey bu soruyu, Sadece para kazanmak isteseydim emlakç l k yapard m. Ama benim sevdal s oldu um bir fley var. O da, Türkiye. Çok kifliye ekmek yedirebilmek için ticareti seçtim diye yan tlad. Bu cevaptan çok etkilendim. Ali Pamukçu (Bilecik Arçelik Bayii) Farkl fleyler düflünürdü 30 y ld r Arçelik bayisiyim. Vehbi Bey çok büyük bir müteflebbisti. Beni ziyaret etti inde herkese yapt gibi bana da çeflitli sorular sorard. Sorular n seçerken akl ndan çok daha baflka fleyler geçti ini, baflka düflünceler içinde oldu unu gözlerinde görmüfltüm. Ayn anda farkl fley düflünebiliyordu. 6

5 Devlet Bakanı Ali Babacan: Bu buluflma gerçekçi bir Türkiye foto raf çekmek için eflsiz bir f rsat oldu Bursa da yap lan Anadolu Buluflmalar n n alt nc s na Bursa ve çevre illerden gelen yaklafl k 600 bayi kat ld. küresel vizyon Anadolu nun nabz bu kez Bursa da att Koç Toplulu u nun geleneksel hale getirdi i Anadolu Buluflmalar n n alt nc s, Bursa da yap ld. Koç Toplulu u üst yönetiminin bayilerle bulufltu u bu büyük toplant ya Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakan Ali Babacan da kat ld Mustafa V. Koç ve beraberindeki heyet, Bursa daki Trakmak bayiini ziyaret etti. Konya, Gaziantep, Denizli, Erzurum ve Samsun un ard ndan Anadolu Buluflmalar n n bu defaki adresi Yeflil Bursa yd. 15 fiubat ta yap lan toplant ya Bursal bayilerin yan s ra Sakarya, Kütahya, Bal kesir, Bilecik ve Yalova dan gelen yaklafl k 600 bayi kat ld. Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa V. Koç, Koç Holding CEO su Bülend Özayd nl, Kurumsal letiflim ve D fl liflkiler Baflkan Hasan Bengü, Finansman Grubu Baflkan Dr. Rüfldü Saraço lu nun Bursa daki Tofafl Fabrikas na gelmeleriyle bafllayan program, bayi ziyaretleri ile devam etti ve yine Tofafl Fabrikas nda düzenlenen, mevcut durumun ve gelece in de erlendirildi i, hedeflerin, stratejilerin konufluldu u toplant yla son buldu. Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakan Ali Babacan n dedi i gibi, Bu buluflma gerçekçi bir Türkiye foto raf çekmek için eflsiz bir f rsat oldu. Mustafa V. Koç ve beraberindeki heyet, Tofafl n katk lar yla Bursa ya kazand r lan Anadolu Arabalar Müzesi ni büyük bir be eniyle gezerek eserler hakk nda bilgi ald lar. pek Yolu ndan günümüze Türkiye nin en önemli k fl sporlar merkezi olan Bursa; Uluda, ipekböcekçili- i, fleftalisi, iskender kebab, kestane flekeri, kapl ca ve hamamlar ile ünlü bir flehrimiz. Osmanl Devleti nin ilk baflkenti olmas ise flehri tan mlayan en önemli özellikler aras nda. pek Yolu üzerinde olmas nedeniyle de Bursa her zaman ticaretle özdeflleflen bir kimlik ile ç k yor karfl m za. Bunun yan s ra tar m da flehrin ekonomisinde önemli bir yere sahip. K sacas Bursa, ülke ekonomisine katt de erlerle de hakl bir gurur tafl yor. Geçmiflte ipek ve havlu dokumac l ile bafllayan serüven, bugün Bursa da tekstille devam ediyor. Bu alanda faaliyet gösteren yaklafl k 8 bin irili ufakl iflletmede halen 60 bin kifli istihdam ediliyor. Bursa da tekstil kadar öneme sahip hatta kent ekonomisinin can damar olan bir baflka sanayi dal daha var: ekonominin vazgeçilmezlerinden otomotiv. Kent merkezinde yer alan iki otomotiv devi Tofafl-Fiat ve Oyak Renault çok say da Bursal ya istihdam sa l yor. Otomotiv yan sanayiinin de geliflmesini tetikleyen bu kurulufllar, Bursa ya yap lan göçlerin de kayna say l yor. Dokumac l n yan s ra tar m n da önemli bir ekonomik de er oldu u Bursa da yetifltirilen zeytin, fleftali ve kestane, tüm Türkiye nin hatta dünyan n tan - nan lezzetleri aras nda yer al yor. Tofafl Fabrikas ndan bayi ziyaretleri ile baflland 15 fiubat sabah saat 9.30 da Mustafa V. Koç, Bülend Özayd nl, Hasan Bengü ve Dr. Rüfldü Saraço lu nu Bursa ya getiren helikopter, kentin giriflinde bulunan Tofafl Fabrikas n n pistine indi. Burada Tofafl CEO su Diego Avesani, Tofafl D fl liflkiler Grup Direktörü Nezih Olcay, Tofafl Endüstriyel Grup Direktörü Giorgia Margiaria ve di er yetkililer taraf ndan karfl lanan heyetin ilk dura, 35 bin 84 metrekare aç k alan üzerine kurulu, 9 bin 350 metrekare kapal alana sahip olan Birmot Bursa Temsilcili i oldu. fiube Müdürü Volkan fienüren den Bursa daki Birmot ve faaliyetleri hakk nda bilgi alan heyet, s ras ile Fiat-Alfa Romeo showroomu nu, Fiat otomobil ve hafif ticari araç için mekanik ve kaporta boya atölyesini, Birmot otomobil koruma sistemleri bölümünü, Otoyol-Iveco mekanik atölyesini ve sat lan tüm markalara hizmet veren yedek parça deposunu gezdi. New Holland Trakmak dan Bursa Gaz a... Birmot un ard ndan New Holland Trakmak Bursa Bayisi ni ziyaret eden heyete küresel vizyon 8 9

6 Mustafa V. Koç: Baflar m zda bayilerimizin katk lar çok Birmot Bursa Temsilcili i fiube Müdürü Volkan fienüren, Mustafa V. Koç ve beraberindeki heyete Birmot Showroom unu gezdirerek çal flmalar hakk nda bilgi verdi. büyük küresel vizyon Toplant n n aç l fl konuflmas n Kurumsal letiflim ve D fl liflkiler Baflkan Hasan Bengü yapt. Bengü nün ard ndan kürsüye gelen Mustafa V. Koç un bayilere ilk mesaj, flu oldu: Hem Türkiye hem de Topluluk olarak 2005 e olumlu haberler ve yeni umutlarla girdik. 17 Aral k AB Zirvesi de Türkiye için de bir dönüm noktas yd y l n n Haziran ay ndan bu yana yap lan Anadolu Buluflmalar yla Türkiye nin neredeyse tüm illerinden gelen bayilerle karfl l kl görüfl al flveriflinde bulunuldu unu belirten Mustafa V. Koç, flbirli imizi güçlendirmek için en iyi ortam n Anadolu Buluflmalar ve bayi toplant lar ndaki yüzyüze görüflmelerimiz oldu una inan yorum. Bu toplant larda hem Koç Holding olarak görüfllerimizi, hedeflerimizi aktarma f rsat n buluyoruz, hem de bayilerimizin beklentilerini ö reniyor, Anadolu nun nabz n hissediyoruz. Bu nedenle flahsen büyük bir faydas n gördü üm Anadolu Buluflmalar n önümüzdeki y llarda da sürdürmek istiyorum diyerek toplant n n önemine dikkat çekti. Mustafa V. Koç, ülkedeki geliflmelere iliflkin düflüncelerini de flu flekilde özetledi: Bugün Türkiye nin karfl karfl ya oldu u zorluklar, flimdiye kadar aflt m z engellerin tümünden daha zorlu gözükmektedir. fiafl rmamal y z, bu do ald r. Baflar piramidinde üst katlara ç kt kça basamaklar n aras aç - l r. Bir sonraki ad m atmak güçleflir. Zaten bu nedenle de zirveye pek az insan ve toplum ulaflabilir. Türkiye geçti- imiz y llarda kendi zirvesini tan mlad. Hedeflerimiz her vatandafl m za modern ve eflit e itim, sa l k hizmetleri, ulafl m koflullar sa layabilmektir. Ekonomimizi geliflmifl ülkeler seviyesine ç karmakt r. Türkiye nin Avrupa Birli- i ne tam üyeli idir. Vatandafllar m z n kendi kültürel özelliklerini de kaybetmeden tüm dünyada bir Avrupal olarak kabul edilmeleridir. Bu zirve yolunda bugüne kadar pek çok fley yapt k. Bugün ifl dünyas da dahil olmak üzere toplumumuzun her kesiminde 3 Ekim 2005 tarihinde bafllamas beklenen tam üyelik müzakerelerine iliflkin büyük bir beklenti olufltu. fiimdi toplum olarak tüm art lar ve eksileri ile önümüzdeki seçenekleri tartma ve serinkanl bir de erlendirme yapmam z gereken bir döneme girdik. Koç Toplulu u olarak 2002 y l ndan bu yana oldukça baflar l bir dönem geçirdiklerini anlatan Mustafa V. Koç, bu performansta bayilerin çok büyük katk s oldu unu belirtti. ki y l önce uygulamaya koyduklar stratejik plan n Avrupa n n en büyük flirketleri içinde yer almak oldu unu da ifade eden Koç, bu do rultuda önemli ad mlar at ld n vurgulayarak: Türkiye ekonomisi iki y l içinde yüzde 8, Koç Toplulu u nun ise dolar baz nda 2003 te yüzde 72, 2004 te yüzde 54 lük büyüme gerçeklefltirdi. Sizden bekledi- im görev Toplulu un artan temposuna ayn heyecan ve canlanma ile kat lman zd r diyerek konuflmas n tamamlad. bayi Ali Kaymak efllik etti. Sat fllar ve yeni modeller hakk nda bilgi veren Ali Kaymak, Bursal çiftçilerin mavi renkli yeni traktörlere yo un ilgi gösterdi ini anlatt. Heyetin üçüncü dura en büyük Arçelik bayii, Bursa Gaz oldu. Bursa Gaz n y ll k 30 bin adet ürün sat fl ve ayl k 1 milyon YTL (1 trilyon TL) cirosu ile Bursa n n kalesi oldu unu belirten Bursa Gaz Genel Müdürü M. Tufan Mut, geçen y l n ocak ay na oranla yüzde 30 büyüme gösterdiklerini belirtti. Her Avrupal n n evinde bir Koç ürünü olmas na kendilerinin de büyük katk lar oldu unu ve olaca n anlatan Mut, katk lar n flöyle aç klad : Güneydeki otellere, özellikle Antalya daki otellere klima ve buzdolab gibi Koç ürünleri sat yoruz. Bu ürünleri kullananlar da turistler. Avrupal lar, ürünlerimizi buralarda tan yorlar ve kullan yorlar. Anadolu Arabalar Müzesi, konuklar n a rlad Bu ziyaretin ard ndan Tofafl n gelecek ne- Mustafa V. Koç, Bülend Özayd nl ve beraberindeki heyet, Tofafl Fabrikas nda üretim çal flmalar hakk nda verilen bilgileri ilgiyle dinlediler. Ali Babacan: Siyasetten önce ben de bayiydim sillere miras b rakt, Türkiye de bir ilk olan Anadolu Arabalar Müzesi ni ziyaret eden heyet, müzenin kurulufl çal flmalar hakk nda Müze Müdürü Zeynep Döndüren den bilgi ald y l nda aç l fl yap lan Anadolu Arabalar Müzesi y lda yaklafl k 30 bin ziyaretçi ile Bursa da en çok ziyaret edilen müze olma özelli ine sahip y l önce yap lm fl olan ilk tekerlekli arac n yan s ra Tofafl n son gözdeleri Fiat Doblò, Fiat Sporting ve Fiat Albea n n da sergilendi i müzenin an defterini imzalayan Mustafa V. Koç, deftere, Böyle bir eseri Bursa ya kazand ran Tofafl Ailesi ne teflekkür ediyorum notunu düfltü. Tofafl Fabrikas nda yap lacak olan büyük bayii buluflmas n n öncesinde heyetin son dura, bir buçuk y ll k bir geçmifle sahip olan OPET Bayii Bravo oldu. Daha önce baflka bir flirketin bayisi olan Abdülkadir Bravo, OPET e geçtikten sonra sat fllar n n yüzde 100 artt n söyledi. Mustafa V. Koç un ard ndan kürsüye gelen Devlet Bakan Ali Babacan, sözlerine bu toplant ya kat lmaktan dolay büyük bir mutluluk ve heyecan duydu unu söyleyerek bafllad. Toplant n n Anadolu nun nabz n tutan ve gerçekçi bir Türkiye foto raf çekmek için eflsiz bir f rsat yaratt n söyleyen Babacan, Bayiler hem üretim, hem de müflteri taraf n iyi bildikleri için gözlem ve tecrübeleri çok önemlidir. Bu gözlem ve tecrübeler kalitenin ve karl l n artmas nda da büyük de er kazand r r. Siyaset öncesi ifl hayat mda hem bayilik yapm fl, hem de farkl ürünlerin bayisi olmufl birisi olarak bu toplant n n benim için de özel bir anlam oldu unu da vurgulamak istiyorum dedi. Yak n zamana kadar Türkiye ekonomisinin büyük s k nt dan geçti ini hat rlatan Babacan, yapt klar çal flmalarla Türkiye nin özledi i güven ve istikrar ortam na nihayet kavufltu una dikkat çekti: fiunu gönül rahatl yla söyleyebilirim ki art k Türkiye çok farkl bir ortama girdi. çine girmifl oldu umuz dönem, bundan önceki ve sonraki hiçbir dönemle mukayese edilemeyecek bir dönem olacak. Neden derseniz; öncelikle siyasi istikrar konusunda belki son y ld r görmedi imiz, yaflamad m z bir istikrar tablosu var ve her fley buradan bafll yor art k. Yönetime, iktidara güven olmay nca siyasi istikrar sa lam olmay nca, ne ekonomik dengeleri tutturmak mümkün ne de gelecekle ilgili halk m z n beklentilerini, umutlar - n belli bir noktaya getirmek mümkün. Bir yandan makro dengelerini normallefltirmeye iyilefltirmeye çaba sarf ederken efl zamanl olarak da bu iyileflmeyi kal c hale getirmek için çal flt k. Babacan konuflmas nda bankac l k sektöründeki düzelmeye de dikkat çekti. Ve sektörün önemli ölçüde temizlendi ini ve sermaye yap lar n n güçlendi ini söyledi. Kamu bankalar n n ise eskiden görev zarar içinde yüzerken bugün rekor karlar aç klad klar n hat rlatt. küresel vizyon 10 11

7 Söz bayilerde... küresel vizyon Mustafa Koç ve beraberindeki heyet, Türkiye nin en büyük Arçelik Bayii Bursa Gaz ziyaret etti. Mustafa V. Koç, Abdülkadir Bravo ya neden OPET i tercih ettiklerini sordu. Bravo bu soruyu; Toplulu un kuvvetli bayi teflkilat OPET i tercih etmemizdeki en önemli unsur oldu. Herkes bize g pta ile bak yor diyerek yan tlad Tofafl Fabrikas turu Bayi ziyaretlerinin ard ndan Tofafl a geri dönen heyet, Tofafl CEO su Diego Avesani nin odas nda bir süre sohbet etti. Mustafa V. Koç ve beraberindeki heyet, Tofafl Fabrikas turuna geçmeden önce personel yemekhanesinde çal flanlarla birlikte ö le yeme i yedi. Yemekhanede Mustafa V. Koç u gören çal flanlardan büyük bir alk fl tufan koptu. Bursa n n meflhur iskender kebab n n yendi i yeme in ard ndan fabrika turu için özel olarak haz rlanm fl bir araca binen heyet, bir otomobilin oluflum evrelerini bir kez daha izledi. Fabrika turuna Kal p ve Pres Atölyesi ile baflland. Gövde Üretim Bölümü nde, dört ana model olan Doblò, Albea, Palio ve Marea n n üretimine iliflkin bilgi al nd ktan sonra Boya Üretim Birimi ne geçildi. Montaj Atölyesi nde, Doblò band n gezen heyet, çal flanlar ve kapasite ile ilgili olarak Atölye Müdürü Ömer Y ld r m dan bilgi ald. Ar-Ge Bölümü nde Akreditasyon Kurumu taraf ndan akredite edilen ve yurtd - fl ndan ithal edilen araçlar n da testlerinin yap ld laboratuvar gezen heyete, Ar-Ge Direktörü Orhan Behiç Alankufl taraf ndan çal flmalar hakk nda bilgi verildi. Heyet son olarak Ar-Ge Prototip Bölümü nde incelemelerde bulundu. Üretim Teknoloji Müdürü Aykut Bilbay dan yeni gelifltirilen prototipler hakk nda bilgi alan heyet, yo un ve yorucu geçen fabrika turunun ard ndan bayii toplant s na geçti. Bülend Özayd nl : Global ve iç pazarlarda gücümüzü artt raca z şacağız. Koç Holding CEO su Bülend Özayd nl konuflmas - na Türk otomotiv sanayiinin befli i olan Bursa da ve Tofafl tesislerinde toplant yapmaktan mutlu olduklar n söyleyerek bafllad. Özayd nl, konuflmas nda a rl kl olarak Toplulu un hedefleri üzerinde durarak flunlar söyledi: Sizlere yeni hedefimizi bir kez daha hat rlatmak istiyorum. Art k her Avrupal n n evinde bir Koç ürünü bulunacak. Peki bu hedefimiz art k daha çok d fl pazarlarla ilgilenece iz; iç pazarda temsilcimiz olan siz de erli bayilerimizin Toplulu umuzun önceli i olmaktan ç kt anlam na m geliyor? Hay r.. Global pazarlarda gücümüzü art rmam z asl nda iç pazarlarda da tüm ürün ve hizmetlerimiz aç s ndan rekabet gücümüzü art rmak anlam na geliyor. Yurtd fl sat fllar m z art rmam z ekonomik krizlere karfl Toplulu umuzu daha dayan kl hale getirecek. Koç Toplulu u nun yurtd fl pazarlarda etkinli i artt kça, yurtiçi pazarlara daha rekabetçi koflullarda ürün ve hizmetlerimizi sunabilece iz. Böylelikle, siz de erli bayilerimize de daha olumlu bir gelece in kap lar n aralayabilece imize inan yoruz. fiunu hiç unutmayaca z: Toplulu umuzu bugünkü noktaya getiren Türk toplumunun güven ve be enisidir. Bu güvene lay k olmak, ürün ve hizmetlerimize gösterilen begeniyi art rmak, bundan sonra da bir numaral önceli imiz olacakt r. Toplulu un ay rt edici özelli inin, say - lar 12 bini aflan bayilerle kurulmufl olan güçlü iliflkiler a oldu unu belirten Özayd nl, Elde etti imiz sonuçlarda katk n z büyüktür. Bayi Memnuniyeti Anketlerimize; iletiflimimizi daha da güçlendirmek için kurdu umuz WEB Sitesi ne özel bir önem veriyoruz. Bunun yan s ra siz de erli bayilerimize özel bir kampanya bafllatma karar ald k. Yak nda detaylar n aç klayaca m z bu kampanya ile Arçelik arac - l yla, makul koflullarda tüm bayilerimize sahip olduklar bilgisayarlar de- ifltirme olana yaratmay hedefliyoruz diye konufltu. Özayd nl, telekomda, otomotivde ve perakendecilikte çok h zl sonuç al nabilecek ve Toplulu u bugün bulundu- u basamaktan birkaç basamak ileriye s çratabilecek projeler bulundu unun da alt n çizdi. Çetin Sever Bandırma OPET Bayii Koç Toplulu u ile yeni tan flt m. Asl nda Türkiye deki ilk otomobil bayilerinden biriyim. Bana duayen derler. Halen iflimi çok severek yap yorum. lk defa böyle bir bayi toplant s na kat ld m. Ama insanlar yak ndan tan man n camiaya büyük faydalar olaca n düflünüyorum. Zaten Koç Ailesi nin ayr bir yap s, ayr bir terbiyesi var. Ayakta kalabilmek için yar fl n sonunu getirmek gerekiyor. Rahmetli Vehbi Koç, benim idolümdür. Koç yöneticileri de bizim için çok önemli. Buluflmalar n devam n diliyorum. Rahmi İltekin Bursa OPET-Aygaz Bayii Koç bayilerinin birbiriyle yak nlaflmas ve kaynaflmas anlam nda çok iyi ve faydal bir toplant oldu. Mustafa Koç ile yak n diyalog kurabilmemiz de çok memnuniyet verici. Sat fllar m z çok iyi. Koç Toplulu u ile çal flmaktan mutluluk duyuyorum. Ali Pamukçu Bilecik Arçelik Bayii Anadolu Buluflmalar, bayileri biraraya getiren önemli bir toplant. Gelecekle ilgili önemli bilgiler elde ediyoruz. Bakan n da kat lmas toplant ya ayr bir renk katt. Herkes bu toplant dan gelecekle ilgili bir fl k alacakt r. Şahap Göker Adapazarı Ford Bayii Tofafl Fabrikas gezisine yetiflemedim ama Mustafa Koç ve Ali Babacan n konuflmalar n dinledim i ümitle ve heyecanla geçirece imizi düflünüyorum. 30 y ld r Ford luyum. Anadolu Buluflmalar n n faydal oldu una inan yorum. İsmail Narman Balıkesir-Gönen/ Sarıköy Arçelik Bayii Bu buluşma sayesinde otomotiv devlerinden Tofaş Fabrikası nı gezme fırsatı bulduk. Burada çok önemli bilgiler edindik. İki dakikada bir araba yapıldığını gördük ve hayran kaldık. Keşke Türkiye mizde böyle çalışmalar hep yapılsa. Bilal Çetin Sakarya Arçelik Bayii Toplantıda ekonomi ve Topluluk adına anlatılanlar bizim için çok önemli. Alacağımız kararlarda bu bilgileri kullanacağız. 28 yıldır Arçelik bayisiyim. Türkiye için çok önemli olan Koç Topluluğu nun üyesi olduğumuz için de şanslıyız. Osman Oğuz Kütahya Demirdöküm Bayii Piyasa ve ekonomi hakk nda faydal bilgiler ald - m z önemli bir buluflma oldu. Böyle toplant lar n yap lmas çok hofl. Ben 25 y ld r Demirdöküm bayisiyim. Bundan önce de Antalya Talya Otel de bir toplant ya kat lm flt m. Mustafa Koç o toplant ya da kat lm flt. Devam etmesini dilerim. Ömer Erhan Özaydın Edremit Oltaş Bayii Bu toplant sayesinde bayiler olarak hem flirketin genel politikas, hem de kendi aram zdaki meseleleri dile getirmek imkân bulduk. Bu nedenle toplant y çok faydal buluyorum. fiirket toplant lar - na da devaml kat larak geliflmeleri takip ediyorum. Ali Çınal Erdek OPET-Otogaz Bayii Toplantı iyi geçti. Ekonomi ve Yapı Kredi ile ilgili Koç Topluluğu ndaki yenilikleri öğrendik. Bunlar da bizi Koç Ailesi nin bir üyesi olarak mutlu etti. Kendi hedeflerimize ve Koç Topluluğu nun hedeflerine ulaşmak için çalı- Muharrem İnanlar Bandırma Aygaz Bayii Say n Mustafa Koç ve Devlet Bakan m z Ali Babacan n aç klamalar ndan çok fazla bilgi edindik. Önümüzdeki befl y ll k sürece daha rahat bak yoruz. 40 y ll k Aygaz bayisiyim. Koç Toplulu u nda bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Leyla Kökden Edremit Lipet Bayii Sektörümüz hakkında yeni gelişmeleri öğrendik. Bu buluşmaların çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Ben aynı zamanda Edremit Ticaret Odası Başkanıyım. Bundan da gurur duyuyorum. Aramızda daha fazla bayan görmek istiyorum. Celal Sayın Orhangazi Beko Bayii Bu buluflmalar n bizler için çok yararl oldu unu düflünüyorum. Çünkü sektörümüzle ilgili yeni geliflmeleri ö renme imkân buluyoruz. Bu nedenle devam etmesini diliyorum. Selahattin Saral Kestel Arçelik Bayii Her fleyden önce ekonomiye ve Türkiye nin gidiflat na iliflkin bilgileri Ali Babacan dan dinlemek çok faydal oldu. 10 y ll k Arçelik Bayisi yim. Bayii toplant lar na da sürekli kat l yorum. Faydal oldu una inan yorum. Ziyaettin Tan Balıkesir Opet ve Aygaz Bayii nsanlar burada birbirini görme, tan ma flans na sahip oldu. Karfl l kl fikir al flveriflleri yap ld. Buradan kazançl olarak ayr ld m z düflünüyorum. Muhsin Eryılmaz Yalova Aygaz Bayii Toplant sayesinde hem eski bayilerle bulufltuk, hem de yeni arkadafllar tan d k. Ben bayi toplant lar na da devaml kat l r m. Benim babam da Aygaz bayisiydi. Koç Toplulu u bünyesinde yer almaktan mutluyuz. Kemal Mut Adapazarı Arçelik Bayii y ld r Koç Toplulu u ile çal fl yorum. Disiplinli bir ticaret yap yoruz. Daha önceki ticari çal flmalar m zda bu kadar disiplin yoktu. Çok h zl bir çal flma tempomuz var. Bu sayede krizlerden ve s k nt dan kurtulaca z. Topluluk ta yer almaktan dolay mutluyum. Selçuk Erkal Bandırma Tofaş Bayii Anadolu Buluflmalar n n çok güzel ve yararl oldu unu düflünüyorum. Çünkü bayilerin birbirleriyle kaynaflmas n sa l yor. Yönetime dertlerimizi iletme f rsat bulduk. Fevkalede bir fley, devam n diliyorum. küresel vizyon 12 13

8 Arstil ve Difüzyon a ilgi büyük Bugün birçok bayi arkadafl m z n iflyerleri mobilya sat fl na uygun. Dolay s yla öncelikli hedefimiz hem bayilerimizin ifl hacimlerini art rmak hem de tüketicilerimizi Arçelik güvencesi ile sat lan kaliteli mobilyalarla buluflturmak. Hedef kitleniz hakk nda bilgi verir misiniz? Ayr ca Arstil kendisine rakip olarak hangi gruptaki firmalar görüyor? Biz bugün Arçelik ve Beko markalar ile yurtiçinde sektörde yüzde 50 nin üzerinde pazar pay na sahibiz. Dolay s ile Arçelik ve Beko müflterileri ile birlikte, mobilya tüketicisi olan tüm tüketici profilleri hedef kitlemiz içindedir. Bizim oluflturdu umuz ürün gam itibar ile, Türkiye deki mobilya sektörünün ç tas n yükseltece imize inan yoruz. Bugünkü al fl lm fl mobilya çizgisinin üzerinde bir çizgi oluflturmaktay z. Mobilya sektöründeki tedarikçileriniz kimler olacak? Ürünlerin yerli ve ithal a rl hakk nda bilgi verir misiniz? fiu anda hem yurtiçinde hem yurtd fl nda ortakl k de il ama ticari iflbirli inde oldu- Arstil ve Difüzyon müflterileriyle bulufltu. fiirzat Subafl, sektöre zaman nda girdiklerini ve çal flmalar na devam ettiklerini söylüyor ay n gündemi Koç Toplulu u Dayan kl Tüketim Grubu flirketi Arçelik A.fi. yeni y la yeni ürünlerle girdi. Arçelik A.fi. uzun zamand r gündeminde olan mobilya sektörüne Arstil markas yla ad m att. Beko ise fiubat ay nda piyasaya sundu u Difüzyon serisiyle dikkatleri üzerine çekti. Biz de Arçelik A.fi. Pazarlama Sat fl Grup Direktörü fiirzat Subafl ya Arstil ve Difüzyon dan beklentilerini sorduk... Arçelik, uzun zamand r gündeminde olan mobilya sektörüne girdi. Arçelik olarak mobilya sektöründen beklentileriniz nelerdir? Ülke genelinde mevcut bayi a m z zaten örnek al nan en güçlü yanlar m zdan biri. Bayilerimizin müflteri portföyü çok genifl. Bugün Türkiye de her hanede birden fazla ürünle yer al yoruz. Tüketici bize güveniyor ve satt m z ürünler d fl nda bir ev için ne ihtiyac varsa, Arçelik taraf ndan kendilerine sunulmas n bekliyor. Biz de flirket olarak, tüketicilerin yaflam için gerekli olan beyaz eflya d fl nda, yaflam n konforlu hale getirecek ev ihtiyaçlar na cevap verebilmek do rultusunda planlar m z yap yoruz. Dolay s ile uzun zamand r gündemimizde olan mobilyan n sat fllar na Arstil markam zla Aral k ay nda bafllad k. Mobilya önemli bir alan, sektörde güçlü ve sürekli olabilmek ad na tüm fizibilite çal flmalar m z tamamlad ktan sonra, pazarda yer alman n do ru olaca - na inand k. fiu anda da sektöre tam zaman nda girdi imize inan yoruz. Arstil ma azalar nas l bir konseptte müflterilerine hizmet verecek. Bu ma azalarda bulunmas n planlad n z ürün çeflitleri hakk nda bilgi verir misiniz? Tüm gelir grubuna hitap eden genifl ürün gam na sahibiz. Arstil ma azas na gelen bir tüketici, yaflam biçimine uygun bir mobilyay mutlaka bulabilecek. sterse modeller aras nda kombinasyon da yapabilecek. Çoklu stil uygulamam zdan rahatl kla yararlanabilecek. Yani tüketicisi isterse, sadece masa alabilecek. Tek li olarak 700 civar nda ürün çeflidimiz var. Ana hedefimiz, tüketicinin konforuna yönelik kaliteli, hijyenik ve Avrupa standartlar nda, ayn zamanda tasar m aç s ndan tüketicinin zevkine hitap edebilecek ürünler sunmak. Y llarca tüketicinin güvenini kazanm fl Arçelik flirketinin hiçbir üründe hata yapma lüksü yoktur. Bu bak mdan son derece titiz incelemeler ve müflteri araflt rmalar ndan sonra ürün gam m z oluflturduk. Elbette bunlarla birlikte tüketicinin kolayl kla ulaflabilece i noktalarda var olmak için çal flmalar m z büyük bir h zla devam ettiriyoruz. Ma azalaflma konusundaki hedefleriniz neler? Halen kaç ilde, kaç ma aza ile vars n z? 2005 y l için planlad n z ma aza say s kaç? fiu anda Türkiye çap nda pilot uygulama için seçilmifl 20 ilde 30'un üzerinde bayi ile mobilya sat fl na bafllad k te Türkiye çap nda en az 100 civar nda bayiye ulaflmak hedefindeyiz. Arstil ma azalar na gelen müflterilerin tepkilerini bizimle paylaflabilir misiniz? Y llarca dayan kl tüketim sektöründe görmeye al flt klar Arçelik in mobilyac kimli ine gelen tepkiler nas l? Zaten mobilya sektörüne girme karar m z müflteri beklentilerini ölçerek ve planlayarak ald k. Bugün Türkiye genelinde birçok bayimiz de mobilya ticareti, mobilya ifli ile tan flm fl durumda. Bizim amac m z beyaz eflyada yaratt m z potansiyeli mobilya ifli ile pekifltirmek, sinerji yaratmak ve tüketicilerin bu sektörden beklentilerini aflarak karfl lamak. Müflterilerimizden gelen tepkiler çok olumlu, kendilerinden ald m z geri bildirimler ile ürün çeflitlerimizi geniflletme çal flmalar m z devam ediyor. Franchising almak isteyen yat r mc lardan Arstil ma azas açmak konusunda nas l talepler al yorsunuz? Amac m z mevcut Arçelik ve Beko bayilerini Arstil mobilya sat fl ile buluflturmak. Arçelik Arstil ma azalar nda, müflterilerine koltuk tak m ndan yemek odas tak m na, yatak odas tak m ndan çocuk odas tak m na kadar genifl bir yelpazede ürün sunuyor. mobilya sek umuz firmalar var. Ürünleri kendilerinden temin ediyor, Arçelik garantisi, güvencesi, ve profesyonelli i alt nda sat yoruz. Panel mobilya olarak adland r lan yatak, genç, bebe ve yemek odalar için Avrupal büyük üreticilerle iflbirli i yap yoruz. Oturma gruplar, yatak ve bazalar için ise bizim standartlar m za uyan yerli üreticilere üretim yapt r yoruz. Çal flt m z firmalar n ürün kalitesi, üretim ve çal flma flartlar, standartlar m z n temel belirleyici kurallar.. Panel mobilyalar yurtd fl ndan, oturma gruplar, nevresim, yatak, gibi ürünleri yurtiçindeki firmalardan olmak üzere hem yurtiçi hem yurtd fl ndan ürün tedarik ediyoruz. Planlar n z aras nda mobilya sektöründe üretici olarak bulunmak da var m? Bugün için üretim plan m z yok. flbirli i içinde bulundu umuz tedarikçilerimizden ürün al p sat yoruz. Mobilyada büyümenizi Türkiye ile mi s n rl m tutacaks n z; gündeminizde yurtd fl na aç lmak da var m? Arçelik zaten Türkiye s n rlar n n ötesinde düflünen bir firma. Çal flmalar m z, yat - r mlar m z hep bu anlay fl üzerine kur- ay n gündemi 14 15

9 ay n gündemi maktay z. Fakat, mobilya sat fl için flu anda sadece Türkiye pazar hedeflenmifltir. Gelelim Beko ya; Beko, beyaz eflyada Difüzyon serisi ile yurtiçi ve yurtd fl ndaki müflterilerinin karfl s na ayn anda ç kt. Bunun özel bir anlam var m? 1990 l y llar n bafl nda Beko markas yeniden konumland r l rken, Bir taraf m zda Mardin, di er taraf m zda Madrid bayisi olacak diye bir hedefimiz vard. Ve bu hayalimizi gerçeklefltirmenin mutlulu unu yafl yoruz. Kas m ay nda ilk kez yurtiçi ve yurtd fl ndaki bayilerimizle birlikte yetkili sat c lar toplant s gerçeklefltirdik. Bu sonuçlar flirketimiz ve ülkemiz ad na gurur vericidir. Hedeflerimizden yola ç karak, ürünlerimizin de ister Mardin ister Madrid de kullan ls n, ayn yüzle dünyada var olmas n istedik. Bir süredir üzerinde çal flt m z projemiz sonunda fiubat ay bafl itibariyle hayata geçti. Y llar önce Türk tüketicisinin tercihi a rl kl olarak ithal ürünlerden yanayd. Bugün bir Türk tüketicisi ile bir ngiliz, Alman ya da Rus veya Irak l olsun 100 ün üzerindeki ülkedeki tüketiciler ayn Beko ürünlerini kullan yor. Ve yine y llar önce söyledi imiz Bir dünya markas slogan - n gerçeklefltirmemizin birçok sektöre ilham verdi ini görüyoruz, bunun da hakl gururunu tafl maktay z. fiirzat Subafl, Difüzyon serisinde bir taraf m zda Madrid, bir taraf m zda Mardin bayimiz var. Bu bizim için çok önemli diyor. Özellikle tasar m konusunda iddial oldu u bilinen bu serinin ürünlerinize kazand rd kimlik hakk nda bilgi verir misiniz? Difüzyon serisi ile Beko, standart tasar m anlay fl ndan uzaklaflarak farkl bir aile kimli i getiriyor. Ürünlerde belirgin hatlar çizen yüzeyler, sert ve yumuflak hatlar n sentezi olan kiflilikli, karakteristik ve ak c çizgilerle birleflerek, yepyeni bir tasar m anlay fl n n ürünlerini ortaya koyuyor. Bu çizgiler beyaz eflya tasar m nda yepyeni bir dönemin bafllang c n haber veriyor. Difüzyon müflterilerden nas l bir ilgi gördü. Piyasaya ç kt günden bu yana planlad - n z sat fl adetlerine ulaflabildiniz mi? Tüketicinin ilgisi beklentilerimizin üzerinde. Bununla birlikte sevindirici olan tamamen bizim mühendislerimizin eme i ile üretilen bu serinin, dünyan n her yerinde kabul görmesi ve Türk ürününün söylemini güçlendirmesidir. Bu seri içinde müflterilerden en fazla ilgi gören ürün hangisi oldu? Difüzyon serisi ürünler buzdolab, f r n, çamafl r ve bulafl k makinesinden olufluyor. Ürünler, pazar n durumuna göre farkl seviyelerde talep görüyor. Genel durum ise, Difüzyon serimizin beklentilerimizin üzerinde be eni ile karfl lanm fl olmas d r. Bu serinin sat fl n art rmak için özel bir kampanya planl yor musunuz? Bu serimizi tan tmak için ciddi bir reklam lansman yap yoruz. Buna ba l olarak da sat fllar m z olumlu etkileniyor. Difüzyon serisinin reklam n n da izleyenlerin be enisini kazand n biliyoruz. Hayat n içindeki bütün beyazlar n eriyerek, Difüzyon da birleflmesinin anlam n bizimle paylaflabilir misiniz? Vermek istedi iniz ana mesaj nedir? Tümüyle Türkiye'de yürütülen araflt rmagelifltirme sürecinin sonunda üretilen Difüzyon serisi estetik görünümünün yan s - ra üstün teknik özellikleriyle de kendi s n - f ndaki rakiplerinden ayr l yor. Gerçeklefltirilen tüketici araflt rmalar Difüzyon un teknolojisi, kalitesi ve kolay kullan m ile dünya tüketicilerinin ihtiyaçlar na cevap veren bir seri oldu unu ortaya koyuyor. Özellikle Beko markas n tan tt m z potansiyel pazarlarda, bir markan n rekabetin önüne geçerek, eski beyaz eflya görüfllerini unutturacak, yepyeni, dinamik, genç bir marka olarak alg lanmas n hedefliyoruz. Bu serinin yurtd fl ndaki sat fllar hakk nda bilgi verebilir misiniz? En fazla ilgi gördü ünüz ülke hangisi oldu? Arçelik A.fi. nin 2004 y l nda gerçeklefltirdi i sat fllar n n yaklafl k yüzde 50 si, yurtd fl sat fllardan olufluyor. A rl kl olarak Avrupa Birli i ülkelerine gerçeklefltirilen yurtd fl sat fllar m z n yüzde 80 i, Beko markam zla yap l yor. Bugün özellikle geliflmifl Avrupa ülkelerinde önemli pazar paylar elde ettik. Örne- in, Beko markal ürünlerimiz, Belçika da solo ürünlerde yüzde 14, f - r nda yüzde 43, ngiltere de so utucularda yüzde 14, y kay c larda yüzde 7 pazar pay na sahiptir. fiu anda 100 ün üzerinde ülkede her iki saniyede bir Beko ürünü sat l yor olmas n n gururunu tafl yoruz. Otokar I DEX 2005 fuar, fiubat tarihleri aras nda Birleflik Arap Emirlikleri nin baflkenti Abu Dabi deki Uluslararas Fuar Merkezi nde gerçeklefltirildi. Fuara savunma sanayi alan nda dünyan n önde gelen 45 ülkesinden 285 firma kat ld. Otokar, IDEX 2005 te dünya çap nda tan nan taktik tekerlekli z rhl arac Cobra n n iki modelini sergiledi. Otokar n, Ortado u savunma sanayiinde önde gelen bir firma oldu unu ifade eden Genel Müdür Kudret Önen, Savunma sanayiine yönelik üretime bafllad m z 1987 y l ndan beri, gerek Türkiye nin, gerekse de Türkiye nin içinde bulundu u bölgenin ihtiyaçlar n çok iyi analiz ettik. Bu sayade kendi tasar mlar m zla üretimimizi gerçeklefltiriyoruz. Bugün Otokar n Ortado u bölgesinin lider savunma sanayii üreticilerinden biri olmas, müflterilerinin ihtiyaçlar na yönelik teknolojiler gelifltirebilme yetene inin bir sonucudur. Tasar m ve üretimi tamamen Otokar a ait olan araçlar m z n uluslararas piyasalarda gösterdi i baflar, ülkemizin dizayn ve üretim gücünü tüm dünyaya kan tlamas aç s ndan bize gurur veriyor dedi. Abu Dabi de gücünü gösterdi Türk savunma sanayinin öncüsü Otokar, Orta Do u nun en büyük savunma sanayi fuar IDEX 2005 e kat ld. Fuarda sergilenen ve dünya çap nda tan nan taktik tekerlekli z rhl araç Cobra modelleri kat l mc lardan büyük ilgi gördü Otokar stand nda Savunma Bakan m z Vecdi Gönül ile Birleflik Arap Emirlikleri çiflleri Bakan fieyh Saif bin Zayed Al Nahyan bir araya geldiler. Otokar, 2005 te savunma sanayiinde büyüyecek Kudret Önen, Otokar n 2004 y l n n son çeyre inde savunma sanayii alan nda büyük bir atak yapt n ifade etti. Bu dönemde Otokar n de iflik tipte savunma sanayii araçlar sipariflleri 526 adedi buldu. Bu araçlar n ve yedek parçalar n n toplam de eri ise 43.3 milyon dolar oldu. Otokar n savunma sanayii alan ndaki ç - k fl n n 2005 y l nda da devam etti ini hat rlatan Önen, sözlerine flöyle devam etti: Ocak ay nda 21.4 milyon dolar tutar nda 396 adet taktik araç için bir ihracat anlaflmas imzalad k. Bu çerçevede, 2004 sonu ve 2005 bafl nda son dönemde gerçeklefltirdi imiz savunma sanayii siparifl tutar 64.7 milyon dolar buldu. Bütün bu araçlar bu y l sonuna kadar teslim etmifl olaca z. Teslimatlar n zaman nda yap labilmesi için Otokar üretim hatt iki vardiya çal fl yor. Bu y l ticari araçlar m z n yan s - ra, savunma sanayiindeki baflar - lar m z ile ses getirece iz. Sadece iç pazarda de il, yurtd fl nda da savunma sanayii ürünlerimizin baflar l olmas ve tercih edilmesi Türkiye nin tasar m gücünü kan tlamas aç s ndan bizlere gurur veriyor. Otokar stand nda iki bakan bulufltu IDEX 2005 e Savunma Bakan Vecdi Gönül de kat ld. Gönül, fuarda Otokar stand n ziyaret ederek Cobra z rhl araçlar hakk nda bilgi ald. Ayn standda Gönül, Birleflik Arap Emirlikleri çiflleri Bakan fieyh Saif bin Zayed Al Nahyan ile biraraya geldi. ki bakan n birbirlerine iyi niyetlerini sunduklar toplant da Otokar, ziyaretlerinin an s na Savunma Bakan Vecdi Gönül ve Birleflik Arap Emirlikleri çiflleri Bakan na birer plaket takdim etti. küresel vizyon 16 17

10 AHMET N. ALTEK N K MD R? içimizden biri Tofafl uzun y llard r bünyesinde çal flan iki baflar l mühendisini orta Fiat n talya daki merkezine u urlaman n gururunu yafl yor. Ahmet N. Altekin ve Kamil Baflaran kariyerlerine Fiat n Torino daki ana fabrikas nda devam edecekler Ahmet N. Altekin ve Kamil Baflaran ifl hayatlar n n tamam n Tofafl Fabrikas n n çeflitli bölümlerinde çal flarak geçirdiler. TOFAfi tan talya ya mühendis transferi Haf zalar m z biraz zorlayacak olursak, baz fabrikalar n Japonya dan ya da Avrupa dan getirdikleri mühendislerle övündüklerini hepimiz hat rlayaca z. Ama son y llarda Türkiye de birçok fley gibi bu durum da de iflti. Ve art k biz yurtd fl na bilgi transfer eden bir millet olduk. Her alanda birçok bilim adam m z gelen teklifler nedeniyle kariyerlerini yurtd fl nda sürdürüyorlar. Son olarak gö sümüzü kabartan bir transfer haberi de Tofafl tan geldi. 22 y ld r Tofafl ta önemli katk larda bulunan Kalite Direktörü Ahmet N. Altekin ve Sat nalma Direktörü Kamil Baflaran, Fiat n talya daki merkezine transfer oldular. talya daki görevlerine bafllayan Altekin ve Baflaran özellikle Tofafl n yurtd fl na ihraç etti i otomobillerin üretiminde oynad klar rol ile Fiat n üst düzey yöneticilerinin dikkatini çektiler. Yaklafl k üç ay süren mülakatlar n tümünden tam not alma baflar s gösteren iki mühendisin uluslararas çal flma kültürüne karfl gösterdikleri adaptasyon esnekli i de bu seçimde önemli rol oynad. Bu geliflmenin üzerine Ahmet N. Altekin ve Kamil Baflaran a duygular n ve gelece e dair planlar n sorduk. Kap lar ard na kadar aç ld Her iki mühendise de bu göreve transfer olmalar ile ilgili düflüncelerini soruyoruz. lk sözü Ahmet Altekin al yor: Tofafl ta gerek ürün kalitesi, gerekse toplam kalite konusunda uzunca bir süredir baflar l çal flmalar yürütülüyor. Birçok zorlu a karfl n, Tofafl n sa lad baflar lar, u 1954 y l nda Ankara da do du. lk ve orta ö renimini zmir Maarif Koleji nde tamamlad. u Bir süre eczac l k fakültesinde okudu. Daha sonra burslu olarak ngiltere de metalurji e itimi ald. K sa süreler Etibank ve TUSAfi ta çal flt ktan sonra, 1982 y l nda Tofafl ta ifle bafllad. Tofafl ta çal fl rken Pisa Üniversitesi nde kalite yönetimi alan nda master yapt. u Tofafl taki ilk görev yeri Malzeme Girifl Kontrol de Metal Laboratuvar yd. Daha sonra hepsi ilk kez kurulan, kalite mühendisli i, süreç iyilefltirme proje sorumlulu u maliyet mühendisli i yöneticiliklerinde bulundu. u Albea modelinin devreye al nmas nda proje sorumlulu u yapt ktan sonra, kalite yöneticili i görevine getirildi. u Evli olan Altekin in 10 yafl nda bir k z var. u Bofl vaktinin olmad n söyleyen Altekin, ifl d fl ndaki vaktinin önemli bir k sm n Kal-Der ile ilgili çal flmalara ay rm fl. u yi bir kitap okuyucusu olan Altekin, resim yapmaktan, yürümekten, farkl kökenli müzikler dinlemekten hofllan yor. Ailesiyle ve yak n dostlar yla birlikte olmay en gözde faaliyeti olarak görüyor. çal flanlar m z n ortaya koydu u yaklafl m ve fedâkarl k sonucu elde edildi. Bu durum, gerek bu çal flmalar n verdi i olgunluk derecesinin, gerek bu ortamda sa lanan kiflisel geliflmifllik düzeyinin kabul görmesi aç s ndan tatmin edici bir duygu. Do al olarak, farkl bir çal flma ortam nda bildiklerimi uygulamak benim için heyecan verici bir deneyim olacak. Kamil Baflaran ise bu soruyu biraz geçmifle dönerek yan tl yor: Mesle in ilk y llar nda benim Fiat ile projeler baz nda iliflkilerim bafllam flt. Y llar itibar yla gerek süreçler, gerek çal flmalar baz nda iliflkilerim geliflti. lk y llarda çok zorlanarak ald m z izinlerle girebildi imiz kap lar n ard nda bizzat sorumlu olarak çal flabilmek tabii ki kiflisel ve mesleki tatmin olarak keyif verici; ancak beni daha fazla motive eden konu, uluslararas bir ortamda dünya çap nda süreçleri yönetebilecek olmamd r. 20 y ll k Tofafll lar Ahmet Altekin ve Kamil Baflaran n ifl hayatlar nda Tofafl n önemi büyük. Çünkü ikisi de 20 y la aflk n süredir Tofafl ta çal fl yorlar. Ahmet Altekin 1982 y l nda Tofafl ta ifle bafllam fl. Çal fl rken Pisa Üniversitesi nde kalite yönetimi master yapm fl. Tofafl ta ilk görev yeri Kalite Girifl Kontrol de Metal Laboratuvar olmufl. Daha sonra hepsi ilk kez kurulan, kalite mühendisli i, süreç iyilefltirme proje sorumlulu u maliyet mühendisli i yöneticiliklerinde bulunmufl. Altekin, 2003 y l n n bafl ndan bu yana ise Tofafl ta Kalite Direktörlü ü görevini yürütüyordu. Altekin bu görevinide bir yandan üretim girdileri ve üretim süreçlerinin, di er yandan üretilen otomobillerin ve Fiat n baflka üretim merkezlerine ihraç edilen parçalar n istenilen nitelikte olmas n sa lamak için çaba gösteriyormufl. Altekin bir yandan ürünlerin ilgili pazarlardaki be eni düzeyini izlerken görev tan m gere i Doblò nun Avrupa pazarlar ndaki iyilefltirme sürecinde de sorumluluk sahibiymifl. Çal flmaya ilk olarak Tofafl ta bafllayan Kamil Baflaran ise tam 20 y ll k bir Tofafll. Tofafl taki çal flma hayat na proje mühendisi olarak bafllayan Baflaran, y llar itibar yla teknik bölümlerde yat r mlarla ilgili k s m fleflikleri, servis fleflikleri görevlerinde bulunmufl. Karoseri teknik servisler müdür muavinli i, yal n üretim koordinatörü sorumluluklar n üstlenmifl. KAM L BAfiARAN K MD R? u 1956 y l nda Ankara da do du. Orta ö renimini TED Ankara Koleji nde tamamlad. u 1980 y l nda Ankara Devlet Mimarl k ve Mühendislik Akademisi Makina bölümü mezun olduktan sonra 1983 te Almanya da Köln Fachhochschule Makina Konstrüksiyonu e itimini tamamlayarak Türkiye ye döndü. u 1984 y l nda Tofafl ta proje mühendisi olarak çal flma hayat na bafllad. u proje mühendisi, makina konstruksiyon k s m flefi, kal p atölyesi yat r m k s m flefi, tesis ve makina servis flefi, teknik servisler müdür muavini, tesisler müdürü ve yal n üretim araçlar sorumlulu u, Doblò proje sorumlulu u ve y llar aras nda ise sat nalma direktörlü ü görevinde bulundu. u Evli ve iki çocuk sahibiyim olan Baflaran n 16 yafl nda bir k z, 7 yafl nda bir o lu var. u Bofl vakitlerinde ailesiyle beraber olmaya ve onlara kaliteli zaman ay rmaya özen gösteriyor. Bahçe ile u raflmak ve seyahat etmek Baflaran dinlendiren di er faaliyetler. içimizden biri 18 19

11 koçcrm Koç müflterisine ad m ad m Koç Toplulu u, Tüketiciye En Yak n Topluluk olma stratejisinden hareketle, müflterilerini tan yabilmek ve beklentilerine karfl l k vermek, özetle müflterilerini tüm faaliyetlerinin oda na yerlefltirebilmek için CRM e büyük önem veriyor hayata dair 1999 y l nda ise Doblò proje sorumlusu olarak atanm fl ve Fiat Auto Ürün Platformu na kat larak Tofafl ad na projeyi koordine etmifl. Baflaran, 2002 senesinde sat nalma direktörü olmufl ve 2004 y l sonuna kadar bu görevi sürdürmüfl. Altekin ve Baflaran, flimdi görevlerini Fiat n talya daki üretim tesislerinde sürdürüyorlar. Her ikisinin de plan, görev sürelerini doldurduktan sonra Türkiye ye geri dönmek ve kariyerlerini kendi ülkelerinde devam ettirmek... Baflar lar onlar talya ya tafl d Onlar baflar ya tafl yan nedenleri birlikte de erlendirelim. Altekin, Tofafl n kalite iyilefltirmeye metodik yaklafl m ortaya koymas ve bunu genifl kat - l mla sa lamas aç s ndan önemli bir deneyim kazand n hat rlatarak, Böyle bir üstlenmede mesleki deneyimimin yan s ra, Tofafl taki toplam kalite yönetimi alan ndaki baz giriflimleri bafllatm fl olmam n ve uygulamas na kat larak geliflmesine yapabildi im katk lar n etkili oldu unu düflünüyorum diyor. Kamil Baflaran ise yapt çal flmalar flöyle özetliyor: Sat nalma sorumlulu- um öncesinde sürekli olarak teknik konularla çal flm fl ve ilgili teknik bölümleri ve Doblò projesi gibi projeleri koordine etmifltim. Bu tecrübelerle sat nalma sürecine girmek bana önemli avantajlar kazand rarak sat nalma süreçlerinin daha teknik detaylarda proje baz nda çal fl lmas n sa lad m. Teknik ve ticari konular n sinerjisini ortaya ç kararak gerçekten çok tecrübeli bir ekibi daha rekabetçi olmaya zorlad m. Uluslararas projeler ve süreçler ancak uluslararas yaklafl mlar ve becerilerle daha verimli yönetilebilirler. Özellikle sat nalma kararlar n n analitik verilerle verilmesinin kararlar n do rulu- una etkisi çok fazlad r. Ben bu konuda çok önemli katk larda bulundu uma inan yorum. Bu özelliklerin beni Fiat a tafl - d na inan yorum. Planlar geri dönmek fiu anda her iki mühendisimiz de talya daki görevlerinin bafl ndalar. Kamil Baflaran, 3-4 ay süren geliflmeler sonunda GM-FIAT WWP de Güney Amerika ve Avrupa da bulunan GM VE FIAT Auto Otomobil Fabrikalar n n buy parçalar n n (yan sanayii kaynakl parçalar) maliyet indirimi ve rekabet sorumlusu olarak ifle bafllad. Görev kapsam içinde Global Tedarik sorumlulu u da bulunuyor. Bu görev kapsam nda daha rekabetçi firmalar bulmak, gelifltirmek ve düflük maliyetli ülkelerden birincil ve ikincil firmalar n bulunmas ve tedarik yap lmas yer al yor. Bu görevle ilgili olarak yaklafl k iki y ll k bir kontrat imzalayan Baflaran: Vizyonumdaki hedeflerimi gerçeklefltirdi im ve beni mesle imde sürekli ileri tafl d süre zarf nca uluslararas platformda kalmak istiyorum; çünkü bu süreç Türkiye de ileriki y llarda tecrübelerimi ve kazan mlar m paylaflma imkân yaratacakt r. Mesleki olarak kazan mlar m ve tecrübelerimi paylaflma k r l m ve ortam olufltu unda, yeniden Türkiye ye dönmeyi planlamaktay m diyor. Ahmet Altekin ise halen Stilo modelinin üretildi i ve yeni Croma modelinin üretimine geçilmekte olan Cassino iflletmesinin Kalite Sorumlusu olarak görev yap yor. Altekin in de görev süresi iki y l olacak. Halen talya da görevinin bafl nda olan Altekin ise fiu anki plan m iki y ll k görev süresi sonunda geri dönmek diyor. Tüketiciye En Yak n Topluluk olma stratejisinden hareketle Koç Toplulu u, Temmuz 2003 te KoçCRM projesine ad m att. Hedef, müflterinin Koç Toplulu u flirketleri ile temaslar nda yeni bir müflteri olarak de erlendirilmesi yerine, her temas nda müflteriden yeni bir fleylerin ö renildi i, bu sayede müflterilerin ba l l n n art r ld ve Koç Toplulu u flirketleri için müflterinin sundu u tüm potansiyelin hayata geçirildi i Koç Müflterisi noktas na ulaflabilmek. Amaçlanan; Koç Toplulu u nun en de erli ve yüksek potansiyelli müflterilerini belirlemek, ihtiyaç ve davran fllar n anlayarak yeni ifl f rsatlar yaratmak, ihtiyaçlar n giderilmesi için topluluk flirketlerinin sinerji yaratmas, müflterileri rekabete karfl korumak, de erlerini art rmak ve böylece Koç Toplulu u na uzun dönemli ve kopya edilmesi güç bir stratejik avantaj kazand rmak. KoçCRM projesini koordine eden Tan ; Koç flirketlerinin CRM ihtiyaçlar n daha iyi anlama, projelerin hayata geçirilmesinde etkin rol alma; Koç Toplulu u içinde CRM uygulamalar n n geliflmesinde öncü olma, teknoloji, müflteri bilgileri baz nda Koç müflterisi yönetim yap s n oluflturma ve ortak kampanyalar, pazarlama programlar gerçeklefltirme rolünü üstlendi. KoçCRM Projesi üç ana fazda ilerliyor: lk aflamada, flirket baz nda müflteri veri stratejileri belirlenerek, ortak müflteri veritaban n n oluflturulmas, müflterilerin ihtiyaçlar n n ve bu ihtiyaçlardaki farkl l klar n anlafl lmas, h zl kazan m uygulamalar na yo unlafl lmas amaçlan yor. kinci aflama ise Koç Kalesi ile ortak müflteri kazanma ve elde tutma programlar n n düzenlenmesi ve Koç müflterilerinin tüm kat l mc flirketlerde ve her temas noktas nda tan nmas ve bu müflterilerin ortak çal flmalarla gelifltirilmesi sa lan yor. Son aflamada ise Koç ba l l n n sa lanmas amac yla Koç ba l l program n n hayata geçirilmesi hedefleniyor. Her üç aflama, zaman içerisinde yeni firmalar sürece kat ld kça paralel olarak yürüyecek. Temmuz-Aral k 2003 döneminde, kat l mc flirketler tek tek incelenip analitik ve operasyonel müflteri iliflkileri yönetimi aç s ndan mevcut durumlar tespit edildi, yol haritalar oluflturuldu. Hem flirket baz nda hem de merkezi olarak yürütülecek iflleri kapsayan bu haritalar n uygulamas na Ocak 2004 ten itibaren geçildi te KoçCRM e dahil olan Arçelik, Aygaz, Ford, Migros, Opet, Tofafl ile müflteri verilerinin entegrasyonu, müflteri bilgilerinin zenginlefltirilmesi, mevcut müflterilerin segmentasyonu, müflteri temas noktalar n n iyilefltirilmesi, müflteri ile izinli iletiflim prensiplerinin belirlenmesi, kampanyalar yolu ile k sa dönemde kazan mlar n sa lanmas ve flirketlerin CRM kazan m hedeflerinin belirlenmesi konular nda çal flmalar gerçeklefltirildi içinde Tan, Peppers and Rogers Group ve ilgili flirketten kat l mc lardan oluflan proje ekipleri ile yürütülen çal flmalar, konular n öncelik ve uygulama kapsamlar n n geniflli ine ba l olarak tamamland veya devam ediyor A ustos ay ndan itibaren KoçCRM projesinin kapsam Koç Müflterisine temas eden Avis, Birmot, Setur, Divan, Koçtafl, zocam, Tat, Koçbank, Koç Allianz, Demirdöküm ün kat l m ile geniflletildi. Bu flirketler için de, ilk alt flirket için gerçeklefltirilen benzer çal flmalara baflland. Tan taraf ndan, bu 16 flirketin yan s ra yine Koç Müflterisi ne temaslar nda önemli rol oynayan di er flirketlerimizin de projeye dahil edilmesi için çal flmalar yürütülüyor. KoçCRM projesiyle, flirketlerin müflterilerinin bilgileri bütünleflik bir bak fl aç s yla Tek Müflteri çat s alt nda Merkezi KoçCRM Veri Ambar nda bir araya getirilerek, müflterilerin yaflam evre ve tarzlar n, farkl birçok sektördeki ihtiyaçlar n ve al flverifl davran fllar n belirlemek; müflterilerin bir Koç Toplulu u flirketi ile temas n di er flirketler için de f rsata dönüfltürerek Holding sinerjisi oluflturmak üzere önemli ad mlar at ld. Projeye dahil flirketlerin score kartlar na CRM ile ilgili maddelerin de eklenmesi ile hedeflenen noktaya ulafl lmas için at lmas gereken ad mlar ve bu konudaki çal flmalar pekifltirildi. KoçCRM projesinde yap lan ve bu y l yap lacak çal flmalar ile projeye kat l mc flirketler aras nda bir Koç Kalesi yarat lmaya bafllanm flt r. Yap lan çal flmalar n derinli i artt kça Koç Kalesi daha da sa lamlaflacakt r. Toplulu umuzun 80. y l olan 2006 dan itibaren de Koç Müflterisi nin Koç Kalesi nde memnuniyetini daha da art rmak için altyap çal flmalar ve örnek uygulamalar gerçeklefltirilen Koç Ba l l programlar hayata geçirilmeye bafllanacakt r. Derleyen: Neslihan Aksu iletiflim 20 Önerileriniz için: Neslihan Aksu 21

12 insan kaynaklar nsan Kaynaklar Entegre Performans Yönetimi ve Geliflim Planlama Sistemi: Hedef 14 Koç Holding nsan Kaynaklar Bölümü, nsan Kaynaklar Entegre Performans Yönetimi ve Geliflim Planlama Sistemi / Hedef 14 ad n verdi i çal flmas n tamamlad. Bu metodla çal flan ve kurum aç s ndan amac belirlenen K sistemi, uygulamaya konuldu. Koç Holding nsan Kaynaklar Direktörü Neslihan Tözge, Kas m 2004 tarihinde tamamlanan projeye Hedef 14 ad n n verilmesinin Koç Toplulu u nun yüzde 14 lük büyüme hedefiyle ilgili oldu unu söyledi K Projesi oç Toplulu u nsan Kaynaklar Bölümü, 2002 y l nda bafllatt i- san kaynaklar sistemlerinin uygulamas nda ortaya ç kan sorunlar n giderilmesi, basitlefltirilmesi ve sistemlerin entegre edilmesi amac yla Haziran 2004 tarihinde bafllad çal flmay tamamlad. Koç Holding nsan Kaynaklar Direktörü Neslihan Tözge, projeyle ilgili olarak flu bilgileri verdi: Koç Toplulu u nda 2002 y - l nda uygulamaya koydu umuz insan kaynaklar sistemlerimizin uygulamada karfl m - za ç kan sorunlar n n giderilmesi, basitlefltirilmesi ve sistemlerin entegre edilmesi maksatl proje çal flmalar na Haziran 2004 tarihinde baflland. Proje organizasyonu; proje yönetim komitesi, ana proje ekibi ve alt proje gruplar ndan olufltu. Bu projeye, Toplulu umuzun yüzde 14 büyüme hedefine insan kayna m z ile odaklanmam z ön plana almas amac ile Hedef 14 ad verildi ve proje ekibi çal flmalar n Kas m 2004 tarihinde tamamlad ve 1 Ocak 2005 tarihi itibari ile uygulamaya geçildi. Neslihan Tözge, Hedef 14 projesiyle Koç Toplulu u nun K politikalar nda 2005 y l nda ne gibi de ifliklikler olacak? yolundaki sorumuza flu karfl l verdi: Bu sistemi devreye al rken amac kurum ve çal flan aç s ndan ayr ayr de erlendirdik ve K sistemini bu amaca yönelik olarak revize ettik. Öncelikle sistemin kurum aç s ndan amac n madde madde flöyle s ralamak isterim: u Kurum hedefinin kifli baz nda yayg nlaflt - r lmas n temin ederek, kiflisel hedeflerin kurum hedefleriyle ba lant s n n sa lanmas, u Kurum hedeflerinin gerçekleflmesi için gerekli yetkinlik ve becerilerin tespit edilip bunlar n gelifltirilmesi, u Ortak de er ve davran fllar n daha ileriye götürülmesi, u Ödüllendirmenin daha uygun ve adil da t m, u Gelece in liderlerini belirleyebilme, u leriye dönük insan kayna ihtiyac n tespit edip buna göre yedekleme planlamas n n yap lmas n, sa lamak. Sistemin çal flan aç s ndan amac Tözge, Hedef 14 adl sistemin çal flan aç - s ndan amac n da flöyle s ralad : u Çal flan n performans ile ilgili do ru geribildirim alabilmesini ve böylece yapt katk n n takdir edilmesini, u Yetki ve sorumluluklar n n aç kl a kavuflturularak motivasyonunun yükseltilmesini, u Kariyer ile ilgili arzular n belirtebilmesini, u Profesyonelli ini ve yetkinliklerini ald e itimlerle gelifltirme imkân sa layacak ortam n haz rlanmas n ve u Kendi kariyer yolunu etkileyebilme f rsat yakalamas n sa layacak ortam yaratmak. Proje ekibi, Neslihan Tözge nin s ralad bu amaçlar dikkate alarak Performans De erlendirme, Potansiyel Tespit ve Geliflim Planlama süreçlerini kapsayacak flekilde, mevcut nsan Kaynaklar sistemlerini gelifltirerek entegre hale getirdi. Tözge, Toplulu un e itim ve geliflim ihtiyaçlar na hizmet etmek amac yla halen üzerinde çal fl lmakta olan KoçAkademi portal n n devreye girmesi ile tam entegrasyonu sa lamay hedeflediklerini söyledi. Sistemin tan t m n kimler yapacak? Neslihan Tözge den ald m z bilgilere göre, iyilefltirilen bu sistemler öncelikli olarak flirket üst yönetimlerine tan t ld. fiirketlerde revize edilmifl sistemin tan t lmas için toplam 125 kifli, ayr ca hedef yay l m n n daha etkin yap labilmesini temin için 261 kifliye e itim verildi. Söz konusu kifliler, flirketlerinde Hedef Yayg nlaflt rma e itimini verebilecek ve gerekti inde flirket içi dan flmanl k yapabilecekler. Bundan sonraki ad m n iyilefltirilen sistemlerin flirketlerde yay l m n ve kullan lmas - n sa lamak oldu unu söyleyen Tözge; Revize edilmifl sistemin gerek kifliler gerekse Toplulu umuz için hay rl olmas n diler, projede çal flan arkadafllar ma bir kez daha teflekkür ederim dedi. Koç Holding nsan Kaynaklar Bölümü nün Ocak ay nda uygulamaya ald Hedef 14 ; amac, kurum ve çal flan aç s ndan de erlendirdi ve K sistemini bu amaca yönelik revize etti Hedef 14 Projesi Ekibi Atilla LBAfi Cüneyt A CA Demir AYTAÇ Ender ALKAYA Eflber ÇEK Ç Hakan ONEL Neslihan TÖZGE Sait TOSYALI fierife Füsun ÖMÜR Ufuk GÜÇLÜ ODYD ve Potansiyel De erlendirme Sistemlerinin yilefltirilmesi Projesi Bülent DÖLEK Ela KULUNYAR Eflber ÇEK Ç Mahide DÜZOVA SOND KME Nezih AKÇINAR Özlem ÖZBATIR Proje Yönetim Komitesi Hedef 14 Projesi KT Performans Yönetimi Sistemlerinin yilefltirilmesi Projesi Aydan ÇALBAfi Ayla ALTINKURT Burcu YEfi LTAN Defne KAHRAMANKAPTAN Erhan SESS ZO LU Eylem ARSAL Gülcan TAfiDELEN Hayriye E. VURAL Olcay YILMAZ Sait ATINÇ Sedat ORBAY fierife Füsun ÖMÜR Vedat KORKMAZ Koç Holding nsan Kaynaklar Direktörü Neslihan Tözge, Toplulu un e itim ve geliflim ihtiyaçlar na hizmet etmek için Koç Akademi program n devreye alacaklar n söylüyor. Ali Y. KOÇ Dr. Bülent BULGURLU Erol MEM O LU Hasan YILMAZ Neslihan TÖZGE Dr. Rüfldü SARAÇO LU Selçuk GEZDUR Tamer HAfi MO LU KT K Sistemlerinin yilefltirilmesi Altyap ve letiflim Projesi Alphan K MYONOK Bülent DÖLEK Eylem ARSAL Hakan ONEL Kerem FIRAT Ömer GÜN Seran YÜZBAfiIO LU Ulafl TÜTÜNCÜ insan kaynaklar 22 23

13 SEKTÖREL V ZYON MART 2005 SAYI 324 Otoyol hedeflerini bayileriyle paylaflt Otoyol un ifl birli inden güç birli ine mesaj verdi i bayi toplant s nda 2005 y l hedefleri paylafl ld. Toplant ya Koç Holding Di er Otomotiv fiirketleri Grubu Baflkan Selçuk Gezdur, Otoyol Genel Müdürü Murat Selek, veco S.p.A hracat Direktörü Mauro Veglia ve di er üst düzey yöneticiler kat ld Otoyol Pazarlama, 5-7 fiubat 2005 tarihlerinde Antalya Talya Otel de bayi toplant s düzenledi. Toplant - da, 2004 y l n n bir de erlendirmesi yap l rken, 2005 y l nda uygulanmas planlanan stratejiler ve yeni bayilik sistemine iliflkin detaylarpaylafl ld. Toplant ya, Di er Otomotiv fiirketleri Grubu Baflkan Selçuk Gezdur, Otoyol Genel Müdürü Murat Selek, Iveco S.p.A hracat Direktörü Mauro Veglia ve flirketlerin di er di er üst düzey yöneticileri kat ld y l nda sürprizlere imza atacak olan Otoyol un fl birli inden Güç birli ine mesaj verdi i toplant da, 2004 y l nda en iyi performans gösteren bayiler de ödüllendirildi. Yeni sat fl ve pazarlama ekibi ile birlikte 2005 y l hedeflerini bayilere uygulamal çal flmalar eflli inde aktar ld. Otoyol bayileri gala yeme inde Deniz Seki ve orkestras ile yorgunluk att. Toplant, Selçuk Gezdur moderatörlü ündeki workshop lar ile son buldu. Otoyol Pazarlama n n Antalya Talya Otel de düzenledi i bayi toplant s na yüksek kat l m vard.

14 OTOMOT V sektörel Türk Traktör 50 yafl nda Mart ay Türk Traktör için özel bir önem tafl yor. Çünkü Türk Traktör tam 50 y l önce, yani 4 Mart 1955 te iflletmeye aç lm flt Fiat Bayii Toplant s nda hedefler aç kland Türkiye nin en eski a r sanayi fabrikalar ndan Türk Traktör Fabrikas n n aç l fl törenine yüksek derecede yetkili ve ilgililer kat lm flt. Dönemin Cumhurbaflkan Celal Bayar, 5 Mart ta Ba dat a yapt ziyaret nedeniyle törene kat lamam flt. Aç l flta; Yönetim Kurulu Baflkan ve Ziraat Bankas Genel Müdürü Mithat Dülge ile flirketin ilk Genel Müdürü Mr. W. F. Foss taraf ndan flirketin kurulmas konusunda yard mlar n esirgemeyen, baflta Baflbakan Adnan Menderes olmak üzere bütün kabine üyelerine teflekkür etti. Türkiye de monte edilen ilk traktör, bir numaral çiftçi ve Baflbakan Adnan Menderes e hediye edildi. Hediye edilen traktörün bedeli, daha sonra baflbakan taraf ndan ödendi. Bu ilk traktör bugün fabrika bahçesinde sergileniyor. Otoyol ifl ortaklar ile bulufltu Otoyol, fl Birli inden Güç Birli ine etkinli inde kendisine ürün ve hizmet sa layan 350 den fazla ifl orta ile 4 fiubat 2005 tarihinde Koç Lisesi nde bir araya geldi. Toplant n n aç l fl nda konuflan Otoyol Yönetim Kurulu Baflkan ve Koç Holding Yan Sanayi ve Di er Otomotiv fiirketleri Grubu Baflkan Selçuk Gezdur, Otoyol un ürün kalitesinde ve üretim sürecinde yan sanayiinin büyük rolü oldu unu belirtti. talyan ortaklar n da kat ld toplant da Otoyol Genel Müdürü Murat Selek, 2004 y l na iliflkin de erlendirmelerinin yan s ra 2005 y l hedeflerini de yan sanayicilerle paylaflt. Toplant da ayr ca, çeflitli kategorilerde baflar l olan yan sanayi üreticilerine ödülleri verildi. Fiat Bayii Toplant s 2005, fiubat tarihleri aras nda Kaya Ramada Otel de yap ld y l de erlendirmesi ve 2005 y l hedeflerinin konufluldu u toplant ya Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa V. Koç da kat ld Toplant da 2004 y l de erlendirilmelerinin yan s ra, 2005 e dair hedefler ve bu hedeflere ulafl lmas nda rol oynayacak stratejiler ortaya konuldu. Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa Koç ve Tofafl CEO su Diego Avesani nin yan s ra Tofafl üst düzey yöneticilerini yapt klar konuflmalarda otomotiv pazar ndaki yo un rekabete dikkat çektiler. Konuflmac lar bu rekabet ortam nda Fiat markas n n imaj n güçlendirerek, pazar pay nda liderli in sa lanmas nda bayi teflkilat na büyük rol düfltü üne iflaret ettiler. Toplant da bir konuflma yapan Mustafa Koç, 34 y ll k birikimi ve yüksek pazar pay ile Fiat-Tofafl flirketinin ve otomotiv sektöründeki di er giriflimlerinin, Koç Toplulu u nun en güçlü faaliyet alanlar ndan biri oldu unu söyledi. Türkiye nin rekorlar k ran toplam ihracat n n yüzde 10 una yaklaflan Koç Toplulu u ihracat nda, otomotiv grubunun önemli katk - lar bulundu unu belirten Koç sözlerini flöyle sürdürdü: Y ll k 20 bin olan araç üretiminden 250 bin araç üretim kapasitesine ulaflan Fiat-Tofafl, Toplulu umuz için bir baflar öyküsüdür. 100 ülkeye ihracat yapan Fiat-Tofafl n, otomotivin global liderleri aras na girmesi en büyük iste imizdir. Bu anlamda önemli ad mlar at lmaktad r. Bir noktay da unutmamak laz m. Tofafl-Fiat n gücü iç pazarda sahip oldu u be eni ve güven duygusudur. Bunu korumadaki en büyük görev siz bayilere düflmektedir. Koç un ard ndan bir konuflma yapan Tofafl CEO su Diego Avesani de önemli yat r mlar n arifesinde olundu unun müjdesini verdi. Bu yat r mlar n sadece ticari anlamda de il, ülkemiz sanayii anlam nda da önem tafl d n belirten Avesani, y l n ilk yar s nda yerli pazar n geliflimi sonucunda olumlu sonuçlar kaydedildi- inin alt n çizdi. Y l n ikinci yar s nda ise hurda yasas n n kald r lmas ve ÖTV art fl ile pazar n darald n anlatan Avesani: Bu noktada hepimizin büyük bir tak m ruhuyla hareket etmesi gerekiyor ve 2006 y llar çok zorlu olacak. Bu rekabette söz sahibi olabilmek ad na bir olup çal flmak gerekiyor diye konufltu. Ekim ay nda, yeni bir arac n Bursa da üretimi için, büyük bir Avrupal üreticiyle bir niyet mektubu imzaland n hat rlatan Avesani, bu projenin sonuçlanma aflamas na ulafl ld - n da belirtti. Toplant n n son gününde bir araya gelen Alfa Romeo bayi sahipleri ve yetkilileri, Alfa Romeo nun 2005 stratejik plan hakk nda görüfl al fl veriflinde bulundular.. Ar-Ge de Tofafl n kalitesi tescillendi Tofafl n emisyon laboratuvar n n kalitesi TÜRKAK taraf ndan tescillendi. Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Tofafl Bursa Fabrikas nda bulunan Ar-Ge Emisyon Laboratuvar n akredite etti. TS EN ISO/17025 e göre yap lan akreditasyon Tofafl n test laboratuvar n n teknik ve kalite aç s ndan yeterlili inin en üst düzeyde oldu unu kan tl yor. TÜRKAK Baflkan Doç. Dr. Yavuz Cabbar baflkanl ndaki uzman ekip taraf ndan yap lan testlere Tofafl n üretti i benzinli ve dizel M1 ve N1 s n f araçlar tabi tutuldu. Uluslararas standartlar baz al narak yap lan komple emisyon testinde tüm araçlar en yüksek notu alma baflar s gösterdi. Toplant da konuflan Cabbar, TÜRKAK tan flu ana kadar 20 kurulufl akreditasyon sertifikas alabildi. Bunlar n büyük k sm - üniversitelere ba l araflt rma merkezleri. Özel sektörün bu testlere daha fazla önem göstermesi gerekiyor. Bu konuda öncülük görevi yapt için Tofafl tebrik ediyorum dedi. YKM de 33 Palio, 33 mutlu son YKM nin Türkiye deki tüm ma azalar n kapsayan 33 günde 33 Palio kampanyas n n anahtar teslim töreni 24 fiubat ta YKM Galleria ma azas nda gerçeklefltirildi. YKM nin B RMOT dan sat n alm fl oldu u Palio lar n teslim törenine YKM yetkilileri, B RMOT yetkilileri ve YKM reklam kampanyas y ld z Cansu Dere kat ld kifli içinden mutlu sona ulaflan 33 talihlinin sevinci görülmeye de erdi. Ayr ca B RMOT, Türkiye nin en eski ve en köklü e itim kurumlar ndan biri olan TED Ankara Koleji ne, 23 fiubat ta 5 adet Iveco 27 ve 12 Eurobas otobüsten oluflan filo sat fl gerçeklefltirdi. Araç sahibi olmak kolaylaflt KoçFinans ve Otokoç aras nda imzalanan y ll k kredi anlaflmas çerçevesinde, Otokoç un tüm temsilciliklerinde müflterilere otomotiv kredisi alma kolayl sa lan yor. Anlaflma ile Otokoç müflterilerinin uygun ödeme koflullar ile araç sahibi olmalar hedefleniyor. Koçfinans Otomotiv Kredisi Sistemi nde, kredi baflvurusu showroomdan ç kmadan yap l yor ve ortalama bir saat içinde cevap al n - yor. Kimlik ve adres belgeleri baflvuru için yeterli bulunurken, araç bedelinin yüzde 70 ine kadar kefil talep edilmiyor. En uygun alternatif ödeme planlar yla Otokoç un müflterilerini araç sahibi yapmay hedefleyen uygulama için, hafta sonlar dahil online kredilendirme sistemi üzerinden kredi baflvurusunda bulunulabiliyor.

15 TÜKET M VE TUR ZM sektörel Sek ten sa l k ve e lence dolu bir lezzet: Migros CRM Amerika da ilk üçe girdi Müflterilerinin sat n alma davran fl ve al flverifl al flkanl klar n inceleyerek, özel avantajlar sunmay, al flverifli daha kârl ve zevkli hale getirmeyi amaçlayan Migros, CRM alan nda Amerika da düzenlenen 1 to 1 Impact Awards yar flmas nda ilk üçe girdi. Migros Club ve CRM (müflteri iliflkileri yönetimi) Departman Müdürü Orçun Onat, Migros un, çal flmalar n sadece Türkiye de de il dünyada da ilgili yerlerle paylaflt n söyleyerek konu hakk nda flu de- erlendirmede bulundu: CRM sayesinde Migros müflterileri için al flverifli daha keyifli ve avantajl hale getirdik. Çal flmalar m z dünyada da öncü niteli i tafl d. Müflteriyi tan mak için at lan her ad m, Migros un kârl l - n art rd. Çal flmalar m z sayesinde 1 to 1 Impact Awards, Migros u leri Düflünceli (Forward Thinker) olarak ödüllendirdi ve yay nlar nda yer verdi. Dört farkl bafll k alt nda yaklafl k 60 firman n aday gösterildi i yar flmada, Migros Türk A.fi. Müflteri Stratejisi ve Teknoloji Optimizasyonu alanlar ndaki baflar l uygulamalar ile finale Sek Meyveli Yo urt Sek Meyveli Yo urt yenilendi: Yüzde 2 lik ya oran yla benzer ürünlerden çok farkl. Sek Meyveli Yo urt, canl, dinamik ve modern yeni ambalaj yla da göz al yor. Sek, üretim yaparken özellikle süt ürünlerinde lezzet ve sa l bir arada sunan ürünleri tercih eden tüketicilerin isteklerini göz önüne al yor. Sek Meyveli Yo urt çeflitleri; kalarak ilk üçte yer ald. Yar flma sonras nda Orçun Onat n Migros un müflteri yaklafl mlar n ve örnek uygulamalar n anlatt röportaj, dünya çap nda da t lan 1 to 1 Magazine in Ocak fiubat 2005 say s nda yay nland. 1 to 1 Magazine, dünyada çilekli, muzlu ve kar fl k meyveli ile farkl damak zevklerine hitap ediyor. Sek Meyveli Yo urt taki benzersiz lezzetin s rr ise sa l kl Sek Yo urt ile meyve parçac klar n n mükemmel uyumu olarak gösteriliyor. Sek Meyveli Yo urt, 150 gr'l k pratik ve renkli ambalaj yla da, tasar mdaki yenilikçi, modern ve dinamik yüzünü yans t yor. müflteri iliflkileri yönetimi konusunda yay nlanan öncü yay nlardan biri. ABD kökenli dergi, y lda sekiz say yay nlan yor ve dünya çap nda CRM alan nda ses getiren yeni geliflmeleri ve baflar l örnek uygulamalar içeriyor. Ketçap ve mayonezde yeni Tat lar Tat Barbekü Ketçap, Tat Hardall Mayonez ve Tat Sar msakl Mayonez piyasaya sürüldü. Herkesin kendi mönüsüne özel bir tat katabilmesi amac yla yarat lan, özel aromal ketçap ve mayonezler özel penguen fleklindeki flifleleriyle dikkat çekti. Türkiye de bir ilk olan aromal tat lar, özellikle çocuklar ve gençlerin gözdesi olan patates k zartmas, makarna, hamburger, sosis, salata ve sandviçlerin hem lezzetini art rma, hem de yiyene kendi damak tad na uygun bir mönü yaratma flans veriyor. SETUR, The Cruise Line markas n n isim hakk n ald SETUR Seyahat Acentas, dünya cruise pazar n n iyi tan d The Cruise Line markas n n isim hakk n Cruise Line Londra ile franchise anlaflmas yaparak ald. Bu anlaflma ile SETUR Seyahat Acentas, gemi seyahatleri ile ilgili pazarlama ve sat fl faaliyetlerine, SETUR-The Cruise Line Türkiye ad alt nda devam edecek y l ndan bu yana Princess Cruises n temsilcisi olan SETUR, bu yeni oluflumla birlikte Princess Cruises n yan s ra, cruise pazar n n önde gelen di er flirketlerinin de temsilcili ini yapacak y l programlar na ve tan t m çal flmalar na devam eden SETUR-The Cruise Line Türkiye, yeni programlar n çok yak nda müflterilerine sunacak. F NANS Koç Allianz dan kapkaç a güvence Gün geçmiyor ki televizyonlarda gazetelerde kapkaç la ilgili bir haber yer almas n. Özellikle büyük flehirler için çok önemli bir sorun haline gelen kapkaç konusunda art k Koç Allianz güvencesi var Koç Allianz, özellikle büyük flehirlerde karfl lafl lma riski yüksek olan kapkaç ve benzeri durumlara karfl bir güvence sunuyor. Ailemin Güvencesi ad verilen bu ürün sayesinde tüm ailenin kapkaç a karfl sigortalanmas sa lan - yor. Ailemin Güvencesi nin primleri ise seçilen teminat plan na göre 30 ile 120 YTL aras nda de ifliyor. Ailemin Güvencesi, kapkaça karfl sigorta teminat sunman n yan s ra dört farkl teminat seçene iyle sigortal lar n ve ailelerinin hizmetinde. Ailemin Güvencesi sigortas ile sigortal lar n ikametgâh d fl nda, kendilerinin ve aile bireylerinin üzerlerinde, yanlar nda bulundurabilecekleri kiflisel eflyalar, gasp, kapkaç veya yankesicilik eylemleri sonucunda meydana gelebilecek zararlara karfl teminat alt na al n yor. Bu tip bir durum sonucunda zayi olacak ehliyet, nüfus cüzdan, pasaport vb. belgelerin yeniden ç kar lma masraflar ile kredi kartlar n n 300 Euro ya kadar olan k sm güvence alt - na al n yor. çsek BüyüSek seferberli i devam ediyor Sek Süt geçen y l bafllatt çsek BüyüSek seferberli ini, bu y l da Osman Erverdi Minikler Basketbol fienli i ne sponsor olarak sürdürüyor. Türkiye çap nda 31 basketbol kulübünden 600 minik basketbolcunun kat ld 12. Osman Erverdi Minikler Basketbol fienli i nde çocuklar, mini All-Star Maç, e lenceli oyunlar ve Sek le e lendi. Sek Marka Müdürü Sibel Sözer, çocuklar n sütü e lenerek içmesini ve sporla iç içe olmalar n hedeflediklerini belirtti. Sek olarak Türkiye de süt tüketiminin yeterli olmad n n alt n çizen Sözer, Yapt m z etkinliklerle, sütün sa l kl büyümeye ve boy uzamas na etkisini vurgulad k dedi. E T M Koç Üniversitesi nde MBA görüflmeleri Koç Üniversitesi flletme Enstitüsü, gelecek akademik y l n yeni ö renci adaylar ile görüflmelere bafllad. Ö rencilerin derslere kat larak bilgilenmeleri öneriliyor. Ayr ca Rumelifeneri Kampüsü nde 16 Nisan 2005, 28 May s 2005 Cumartesi günleri saat da yap lacak tan flma toplant lar na kat larak ayr nt l bilgi edinmek de mümkün. ngilizcesi orta düzeyde olan adaylar n MBA derecesi alabilmeleri için ngilizce haz rl k programlar sunulabiliyor. Haz rl k program için yeterli say da kat l m sa lanmas halinde ö renciler, birinci y l yo un bir ngilizce dil program izledikten sonra baflar l olmalar durumunda, 13 ay süren Executive MBA program na veya iki y ll k tam zamanl MBA program na devam ediyorlar.

16 DAYANIKLI TÜKET M VE NfiAAT Beko Elektronik e BS 7799 Belgesi Beko Elektronik, BS 7799 Standard kapsam nda kurdu u Bilgi Güvenli i Yönetim Sistemini tarafs z bir denetleme ve belgelendirme kuruluflu olan ngiliz SGS Yarsley e denetleterek BS 7799 Bilgi Güvenli i Yönetim Sistem Sertifikas n Türkiye de ilk olarak alan firma oldu. BS 7799, günümüz rekabet ortam nda organizasyonlar için en de erli varl klardan biri olan bilginin gizlilik, do ruluk, bütünlük ve eriflilebilirli ini güvence alt na al yor. Bilgi güvenli ini oluflturma ve uygulamada izlenecek yollar da ortaya koyuyor. Kurulufllarda etkin bir bilgi güvenli i yönetim sisteminin oluflturulmas amac yla ngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI) taraf ndan haz rlanan BS 7799 Bilgi Güvenli i Standard ; güvenlik politikas, örgütsel güvenlik, iletiflim ve iflletim yönetimi, eriflim denetim ile sistem gelifltirilmesi gibi konularda standartlar öngörüyor. Tekirda da iki yeni ma aza DemirDöküm ün yetkili sat c s Erna Mekanik, biri Çorlu, di- eri Çerkezköy olmak üzere Tekirda da iki yeni ma aza açt. DemirDöküm Genel Müdürü B. Lütfü K z ltan, Genel Müdür Yard mc s Can Azergün ve yöneticilerin kat l m yla 12 fiubat 2005 tarihinde gerçekleflen aç l fla, DemirDöküm bölge bayileri, tali bayileri ve Tekirda halk yo un ilgi gösterdi. Çerkezköy Belediye Baflkan n n da kat l m yla gerçekleflen törende, aç l fl kurdelesini B. Lütfü K z ltan, kesti. zocam 40 yafl nda Türkiye de yal t m sektörünün lideri olan zocam Ticaret ve Sanayi 40 nc y l - n bir dizi etkinlikle kutlad. 18 fiubat ta Rahmi M. Koç Müzesi nde düzenlenen bas n toplant s nda, Koç Holding Dayan kl Tüketim ve nflaat Grubu Baflkan ve zocam Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Dr. Bülent Bulgurlu ile zocam Genel Müdürü A. Nuri Bulut, zocam n 40 y ll k serüveni, yat r mlar, bulundu u nokta ve hedefleri ile ilgili bilgi verdi. Ayn gece Rahmi M. Koç Müzesi Balo Salonu nda, zocam n özel müflterileri, geçmifl dönem müdürleri, çal flanlar, yurtiçi ve yurtd fl ndaki temsilci ve bayilerinin de kat ld 450 kiflilik bir resepsiyon gerçeklefltirildi. Dr. Bülent Bulgurlu nun da kat ld gecede zocam Genel Müdürü A. Nuri Bulut, bayilerine, çal flanlar na, çözüm ortaklar na ve Koç Holding yöneticileri ile Koç Ailesi - ne teflekkür etti. zocam n 40 y lda katetti i yolu gösteren filmin ard ndan sahne alan Dr. Ferhat Göçer, davetlilere keyifli bir gece yaflatt. 19 fiubat ta Polat Renaissance Hotel deki bayi toplant s na ise Dr. Bülent Bulgurlu, A. Nuri Bulut ve ekonomist Ege Cansen kat ld. Toplant da, zocam n yurtiçi ve yutd fl ndaki temsilci ve bayileri haz r bulundu. Kutlamalar, Grup Turkuaz, Ata Demirer ve Deniz Seki nin sahne ald gala yeme i ile son buldu. Koçtafl tan mutfak seçenekleri Koçtafl, mutfa n yenilemek isteyenlere farkl model ve renk seçenekleriyle genifl bir ürün yelpazesi sunuyor. stanbul Kartal, zmir Bornova ve Balçova ile Antalya daki Koçtafl ma azalar nda, kendi markas olan Fantasia Mutfak, talyan Spagnol ve Alman Nolte nin en son modelleri bulunuyor. Uygun fiyatlar ve uzun vadeli ödeme seçeneklerinin yan s ra Koçbank Kredi Kart, Bonus Card, Axess ve Maximum kartla Fantasia mutfaklar için peflin fiyat na 12 ay, Beko Mutfak için ise peflin fiyat na 10 ay taksit imkân sunuluyor. ENERJ OPET madeni ya entegre sisteme geçti Entegre sisteme geçen OPET Madeni Ya, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001:1996 Çevre Yönetim Sistemi standartlar n n gereklerini sa layarak BVQI taraf ndan belgelendirildi. OPET Madeni Ya A.fi. Genel Müdürü Murat Seyhan, entegre sistemin kurulmas - n tüm grup flirket yöneticileri, çal flanlar ve tedarikçiler ile birlikte sa lad klar n söyledi. OPET ilk olarak 1998 de ISO 9002:1994 versiyonu ile belgelendirildi. Geçen y l TÜV CERT taraf ndan ISO 9001:2000 belgesi yenilendi. Belgenin günümüz kalite sistemine adapte edilmesi amac yla BVQI taraf ndan OPET yeniden denetlendi. Bu denetleme sonunda ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001:1996 Çevre Yönetim Sistemi sertifikalar n ald. Bunun yan s ra, OPET sektörde bir yenili e daha imza atarak; OPET ten ö rencilere çevreci yar flma OPET, ilkö retim ö rencileri aras nda çevre koruma bilincini art rmak amac yla, do a temal bir yar flma düzenliyor. OPET bu yar flmay, geçti imiz y l bafllatt Yeflil Yol Kampanyas çerçevesinde, Eskiflehir deki ilkö retim okullar aras nda düzenliyor. Yar flma; resim, fliir ve kompozisyon kategorilerinde olmak üzere, do ay koruyun, o da sizi korusun temal olacak. Eskiflehir de 350 ilkö retim okulunda ö renim gören 100 bin civar nda ö renciyi kapsayacak olan ve Eskiflehir l Milli E itim Müdürlü ü taraf ndan 10 fiubat ta duyurusu yap lan yar flman n birincileri, 20 Nisan da düzenlenen bir törenle ödüllerini alacak. Üç kategoride yap lacak olan yar flmada, her kategoride ilk üç olmak üzere dereceye girecek toplam dokuz ö renciye, stanbul gezisi, OPET bursu ve para olmak üzere çeflitli ödüller verilecek. bireysel tüketiciye özel, otomasyon sistemi OTOB L M i hizmete sunuyor. Bu sistem tüketicilere, araçlar ndan inmeden otomatik ödeme ve akaryak t harcamalar n kontrol alt na alma imkan sa l yor. OTOB L M ile tüketiciler, araç anahtarlar na tak lacak özel bir anahtarl k (chip) fl dünyas Türkler Sergisi nde bulufltu sektörel arac l yla yak t alabilecek. Ayn anahtarl k sayesinde, OTO- B L M üyelerinin akaryak t al mlar banka kredi kartlar na borç olarak yaz lacak. Tüm ifllemler elektronik ortamda yap ld için tüketiciler al flverifllerini kendilerine özel bir site üzerinden veya Ça r Merkezi arac l yla takip edebilecek. Aygaz ve OPET; Royal Academy of Arts da sergilenen Türkler: Bin Y l n Yolculu u Sergisi kapsam nda 16 fiubat ta, ifl ve finans çevrelerini buluflturan bir davet düzenledi. Londra'da 91 incisi yap lan IP Week (International Petroleum Week) s ras nda gerçekleflen davete ilgi büyüktü. Geceye Ömer M. Koç, Koç Holding Enerji Grubu Baflkan Erol Memio lu, OPET Yönetim Kurulu Baflkan Fikret Öztürk, Enerji Grubu Koordinatörü Cüneyt A ca, Aygaz Genel Müdürü Mehmet Ali Neyzi, OPET Genel Müdürü Yavuz Erkut un yan s ra, ekonomi ve ifl dünyas ndan 400 ün üzerinde davetli kat ld. AYGAZ güzeli Süheylalar sahiplerine kavufltu Tüketicilere, Süheyla reklamlar ndan tan - d klar Ford Focus u kazanma flans veren Aygaz Tüplügaz Hediye Çekilifli Kampanyas n n talihlileri, ödüllerini ald. Büyük ilgi gören kampanyaya kat lmak için son gün gönderilen 97 bin 947 SMS ile de bir rekor k r ld. Aygaz n tüplügaz kullan c lar na yönelik olarak düzenledi i Tüplügaz Hediye Çekilifli Kampanyas talihlilerine hediyeleri, 11 fiubat 2005 Cuma günü yap lan bir törenle teslim edildi. Tokat tan Mustafa Abay, Adana dan Duygu lter ve Samsun dan Adem Demir, ödüllerini Kuruçeflme Divan da gerçeklefltirilen törende Aygaz Genel Müdürü Mehmet Ali Neyzi den ald.

17 B LG KoçSistem-Soft iflbirli i ile lojistik sektörüne d fl kaynak hizmeti Bilgi teknolojileri sektöründe Türkiye nin yüzde 100 yerli sermayeli lider çözüm entegratörü KoçSistem ile Türkiye de lojistik ve tafl mac l k sektörünün lider çözüm sa lay c s yerli yaz l m flirketi SOFT Bilgi fllem iflbirli i yapt. Bu iflbirli iyle Türkiye de lojistik ve tafl mac l k sektörünün bilgi teknolojileri ihtiyaçlar n n d fl kaynak kullan m yoluyla karfl lanarak, bu sektördeki flirketlerin ana ifllerine odaklanmalar hedefleniyor. flbirli i kapsam nda lojistik sektöründeki firmalara yönelik olarak düzenlenen d fl kaynak hizmetleri konulu etkinlikte, flirketlerin bilgi teknolojilerinde ihtiyaç duyduklar hizmetleri d fl kaynak yoluyla ald klar takdirde sa layacaklar zaman ve maliyet avantajlar anlat ld. Prof. Dr. Asaf Savafl Akat ve Prof. Dr. Deniz Gökçe nin, Türkiye ekonomisi ve gelecek beklentileri ile ilgili konuflmalar ile yer ald klar toplant da, kat l mc - lar n sorular yan tland. Etkinlikte KoçSistem Genel Müdürü Gökhan Akça ve SOFT Genel Müdürü Erdal K l ç da yapt klar konuflmalarla, d fl kaynak hizmetinin tafl mac l k ve lojistik sektörüne yeni bir soluk getirece ini vurgulad lar. Bilkom yüzde 100 büyüme ile rekor k rd ipod un yeni modeli ipod shuffle ve bu y l n en gözde bilgisayar olmaya aday Mac mini yi Türkiye pazar na sunan Bilkom, 2005 i geliflme y l ilan etti. Moda, tasar m ve teknoloji tutkunlar n n vazgeçilmez markas olan Apple n Türkiye deki tek temsilcisi Bilkom, son y llar n en yüksek büyümesini gerçeklefltirdi. Bilkom, dünya teknoloji pazar nda sat fl rekorlar k ran ürünlerinden ald sinerji ile 2004 y l nda yüzde 100 ün üzerinde büyüme gösterdi ve geliri 8.4 milyon dolardan, son 10 y ldaki en büyük cirosu olan 17 milyon dolara yükseldi için öngörülen yüzde 50 büyüme hedefini aflan Bilkom, Türkiye BT pazar n n 4 kat oran nda büyüyerek bir rekora daha imza att. Türkiye, Bilkom un bu büyüme h z yla Apple n CEMEA (Central Europe, Middle East and Africa) bölgesindeki 20 den fazla ülkesi aras ndan s yr larak gelirini en fazla art ran 4 üncü ülke oldu. Gelece in yetenekleri Türkiye Robotik Turnuvas nda yar flacak Çocuklara bilim ve teknolojiyi sevdirmek, yarat c l klar n gelifltirmelerine imkân sa lamak ve tak m çal flmas na yatk nl klar n art rmak amac yla Smartkids taraf ndan Türkiye de ilk kez düzenlenen Türkiye Robotik Turnuvas, 19 Mart 2005 te Rahmi M. Koç Müzesi nde gerçeklefltirilecek. Amerikan FIRST Vakf ve Lego firmas n n 1998 y l nda Amerika da düzenlemeye bafllad, dünya çap nda 14 ülkeye yay lan turnuva, Türkiye de FLL nin temsilcisi Smartkids taraf ndan düzenleniyor yafl aras ndaki genç mucitlerden oluflan tak mlar sekiz hafta içinde Lego Mindstroms setlerini kullanarak yapt klar robotlarla turnuvaya kat lacaklar. Yaflayan müze felsefesini kültür, sanat ve e itim ad na gerçeklefltirdi i çal flmalarla kan tlayan Rahmi M. Koç Müzesi ise çocuklar n yarat c l klar n gelifltirmek ad - na Türkiye de ilk kez gerçeklefltirilecek olan Türkiye Robotik Turnuvas na ev sahipli i yapacak.

18 hayata dair Prof. Dr. Halil Mete Soner, yüksek oranda at fta bulunulan 300 matematikçiden biri oldu. Bilim ligi nde bir Koçlu var Koç Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Doktor Halil Mete Soner, Uluslararas Bilim Ligi nin Yüksek At f Listesi ne seçilen ilk Türk bilim adam olarak gö sümüzü kabartt Halil Mete Soner, uluslararas dergilerde yay nlanan makaleleri ve buna at fta bulunma kriterine göre yüksek at f listesine girdi. Ve böylece dünyada en çok at fta bulunulan yaklafl k 300 matematikçiden biri oldu. Bu baflar n n öyküsünü konuflmak için çald k Soner in kap s n. Karfl m zda baflar lara al fl k, kendinden emin, son derece mütevaz ve tek ideali baflar l ö renciler yetifltirmek olan bir bilim adam bulduk. Birçok insan en ufak baflar s n bile saatlerce konuflmak ister. Ancak Halil Mete Soner, sözü hep e itime getirmek isteyen bilim adamlar ndan. Ama yine de biz kendisinden uluslararas bilim ligi olarak tan mlanan Yüksek At f Listesi ne girifl öyküsünü dinlemeyi baflard k: nternet ortam nda Web of Science adl, bütün uluslararas dergilerde yay nlanan bilgileri toplayan ve bunlara yap lan at flar belirleyen bir veritaban var. Buras bütün dünyaca kullan lan tek ve en önemli veri taban olarak bilinir. Çünkü bütün dallar kapsayan bir taban vard r. Belli bir ücret karfl l nda buraya üye olunabiliyor. Bizde de bu veritaban YÖK taraf ndan kullan l r. Türkiye deki bütün üniversiteler de YÖK üzerinden oraya abonedir. Buras 21 bilim dal nda Kimlere daha çok at f yap l yor diye bir çal flma bafllatm fl. Bu flekilde de en çok at f yap lan yaklafl k 300 matematikçi oldu unu belirlemifller. Ve bu listeyi Çok yüksek oranda at f yap lan araflt rmac lar diye aç klad lar. Bu listede benim de ismim var. Bizim bilgimiz d fl nda yap lan bir çal flma. Bu çal flmada 20 y ll k bir dönem ele al nm fl. Benim 60 makaleme, yaklafl k 1500 at f yap ld tespit edilmifl. Kendi yerimi biliyorum fiüphesiz, y llarca baflar l çal flmalara imza atm fl bir bilim adam n n böylesi bir de erlendirme karfl s nda heyecanlanmas n beklersiniz. Ama yan - l yorsunuz; çünkü Soner, bunun do al bir sonuç oldu unu düflünüyor. (Çok fazla mütevaz. Üniversiteden en yüksek not ortalamas yla mezun oldu unu bile söylemedi. Göz ucuyla bakt m z diplomas ndan görüp sorduk.) Ama yine de Soner e bu sonucun kendisini heyecanland r p heyecanland rmad n sorduk. Yan t yine son derece mütevaz yd : Baflar bir tek at fla ölçülmez, çünkü insan n yapt çal flman n yeri bellidir. Yine de orada olmak iyi bir fley. Çünkü orada olmazsan z da niye yoksunuz deniyor. Ama yak n çevrem daha çok sevindi. Burada zaten çok ciddi bilimsel çal flmalar var. Bu nedenle Koç Üniversitesi için belli bir prestij sa lamay umuyorum. O lu için döndü Halil Mete Soner den hayat hikayesini dinledi imiz zaman bu baflar s n n tesadüf olmad n görüyoruz. Çünkü Soner in e itim geçmiflinde Ankara Fen Lisesi, Ortado u Teknik ve Bo aziçi Üniversitesi gibi köklü e itim kurumlar var. Ve ard ndan Amerika da 20 y l sürdürdü ü akademik çal flmalar. Soner, Amerika da edindi i kariyere ra men 2000 y l nda o lu Mehmet Ali yi Türkiye de büyütmek için yurda dönmüfl. Ve döner dönmez de Amerika dayken de ba lar n koparmad hocas ve flimdiki Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Attila Aflkar aram fl. Askar n üniversitesinde ifl teklifi üzerine Koç Üniversitesi nde matematik hocal yapmaya bafllam fl. Soner, son üç y ld r da ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dekanl yap yor. Halil Mete Soner kimdir? u 1958 y l nda Ankara da do du. u Orta ö renimini Eskiflehir de tamamlad ; liseyi ise Ankara Fen Lisesi nde okudu. u Üniversite s nav nda ODTÜ Elektrik Mühendisli i bölümünü kazand. Ancak, siyasi çalkant lar nedeniyle, bir y l sonra tekrar s nava girerek Bo aziçi Üniversitesi nin ayn bölümüne girdi. u 1981 y l nda üniversiteden 3.88 lik not ortalamas ile birinci olarak mezun oldu. u Üniversite rektörü Prof. Dr. Attila Aflkar n (fiimdiki Koç Üniversitesi Rektörü) Koç Üniversitesi nde çok iyi bir ö retim kadromuz var; ço u yurtd fl nda doktora yaparak geliyor. Türkiye de ifl ak fl farkl Elbette, 20 y l yurtd fl nda yaflam fl biri olarak Soner de Türkiye ye geldi inde birtak m zorluklar yaflam fl. En çok da Türkiye deki ifl ak fl konusunda zorlanm fl: Türkiye deki ifl ak fl Amerika dan çok daha fakl. Ona al flmam çok uzun sürdü. Amerika da bir buçuk y l önce bir bilimsel toplant y haz rlar z ve o belirledi imiz gün olur. Burada ise daha de iflik çal fl l yor. Ama en zor ifllerin devletle olan ifller oldu unu söyleyebilirim. Örne in vergi ödeme konusu çok zor. Amerika da bir mektup geliyor ve verginizi ödeyin diyorlar. Bir çek yaz p postayla verginizi ödüyorsunuz. Ama burada öyle bir fley olmad için ben bir y l arabam n vergilerini ödememiflim. Bunlar ondan bundan duyarak ö rendim. Burslular n öncelikli tercihiyiz Halil Mete Soner in dekanl n yapt ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi; iktisat, iflletme ve uluslararas iliflkiler olmak üzere üç referans yla Amerika daki Braun Üniversitesi nde uygulamal matematik doktoras yapt ; 1985 y l nda mezun oldu. u Üç y l baflka bir okulda çal flt ktan sonra de Princeton Üniversitesi ne geçti. Burada uygulamal matematik ve finans mühendisli i bölümlerinde çal flt. u 2000 y l nda Türkiye ye dönerek Koç Üniversitesi nde çal flmaya bafllad. u S k bir Eskiflehirspor taraftar oldu u için üç büyükler olarak bildi imiz stanbul tak mlar n tutmuyor. bölümden olufluyor. Buras üniversitenin en fazla ö renci alan fakültesi olarak da öne ç k - yor. Soner, fakültelerine çok büyük bir ilgi oldu- unu ve baflar l ö renciler taraf ndan tercih edildi ini söylüyor. Halen fakültedeki ö rencilerin yüzde 15 i burslu okuyor. Soner e baflar l ö renciler taraf ndan fakültelerinin tercih edilme oran n soruyoruz: Burslu ö rencilerin de öncelikli tercihleri aras nday z. Baz üniversiteler yüksek puanl ö rencilere laptop, burs ve özel yurt odas gibi çok fazla haklar veriyorlar. Bence ö rencilere s - navda çok baflar l oldu diye özel bir statü vermek yanl fl. Çünkü kendilerini özel hissedip di er ö rencilerden farkl davran - yorlar. Biz ise onlara iyi bir e itim veriyoruz. Akademisyen olmak isteyen burslu ö rencileri yurtd fl nda çok çok iyi üniversitelere gönderiyoruz. Ö retim üyeleri titizlikle seçiliyor Halil Mete Soner, fakültelerinin çok iyi bir ö retim kadrosuna sahip oldu unun alt n çiziyor: Çok iyi bir ö retim kadromuz var; bunu inanarak söylüyorum. Ço u yurtd fl nda doktora yaparak geliyor. ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, ihtiyac olan ö retim üyeleri için bir y l öncesinden ilan veriyor. Müracaat edenler ise çok ciddi bir mülakat ve takip sürecinden geçiriliyor y l nda bu bölüme yaklafl k 70 baflvuru gelmifl. Kendisi de baflar l bir ö rencilik hayat yaflam fl olan Soner e ö rencilere tavsiyelerini soruyoruz. Soner gülerek, Herkes akademisyen olmas n diyor ve ekliyor: 10 y l içinde çok güzel bir üniversite yaratt k. Türkiye deki üniversitelerle Amerika dakiler aras ndaki en büyük fark, ö rencinin üniversiteye karfl olan tutumunda ortaya ç k yor. Bunu de ifltirmek için ciddi çal flmalar yap yoruz. Ö renciler sevdikleri dersleri al p, onu ciddiye als nlar. Bu onlar baflar ya götürecektir. n Feride Cem hayata dair 24 25

19 MR çektirerek sevginizi kan tlaman z mümkün olur mu? Benim yaklafl m m aflk n bir kökeni ve bunun bir süreç oldu unu, gelip geçti ini anlatmak. Bir insan senelerce bir kifliyi düflünüp, rüyalar nda onu göremez; bunu anlatmak istiyorum. ti ini anlatmak. Bir insan senelerce bir kifliyi düflünüp, rüyalar nda onu göremez; bunu anlatmak istiyorum. hayata dair Vehbi Koç Vakf Amerikan Hastanesi nde 15 fiubat ta Sevgililer Günü ne özel bir bas n toplant - s düzenlendi. Toplant n n konuflmac s ise hastanenin Uyku Bozukluklar Klini i fiefi Dr. Sabri Derman d. Derman, toplant da aflka dair yapt ilginç aç klamalarla bir anda kamuoyunun gündemine oturdu. Evet biliyoruz, gazeteler ve dergiler her 14 fiubat Sevgililer Günü nde aflkla ilgili s cak ve soft haberler yaparlar. Ama bu haberler genellikle göz ucuyla bak lan ve fazla üzerinde durulmayan e lenceli haber denilen türdendir. Bu defa durum çok farkl yd çünkü gazeteler habere Aflk n formülü çözüldü bafll yla genifl bir yer verdiler. Konunun bu kadar ilgi görmesinin nedeni önemliydi. Çünkü Derman aflk n kayna n, ad n duyunca ciddileflti imiz beyin olarak gösteriyordu. Hal böyle olunca da gazeteler bu konuya detayl yer verdiler. Dr. Sabri Derman Amerikan Hastanesi nde ziyaret ederek aflka dair bilimsel bir röportaj yapt k. Kamuoyu sizi aflk n sihrini çözen doktor olarak tan d. Bir bilim adam olarak bunu nas l de erlendiriyorsunuz? Ne kadar enteresan. Ben 33 y ll k hekimim. Bu sürede insan fizyolojisi hakk nda ihtisas yapt m, çeflitli bilimsel yaz lar yazd m, kimsenin umrunda de ildi. Ama aflk meflk deyince müthifl popüler oldum. Bundan sonra k smetim aç lacak herhalde. Asl nda bu durumdan ne rahats z, ne de mutluyum. Dr. Sabri Derman, bir toplant da, Aflk n organ beyindir deyince kumuoyunun gündemine oturdu. Romantik aflk n fizyolojisi konusunda meslektafllar na da seminer veren Dr. Derman la aflka dair bilimsel bir röportaj yapt k Peki aflk konusu ile yak nl n z nereden kaynaklan yor? Bu iflin bilimsel boyutunu incelemeye nas l karar verdiniz? Bizim Amerikan Hastanesi doktorlar n n haftada birkaç defa yapt klar bilimsel toplant lar olur. Her toplant da farkl bir konu anlat l r. Ben de 14 fiubat Sevgililer Günü yaklafl nca, meslektafllar ma yönelik Romantik Aflk n Fizyolojisi diye bir seminer verdim. Bu hastanemizin doktorlar na, hemflirelerine ve d flar dan gelen misafir hekimlere yönelik bir toplant yd. Hastane çal flanlar ve bas n bu konuflmaya ilgi gösterince bu bir bas n bülteni oldu. Ben ifli böyle hesaplamam flt m. Yani bilimsel bir toplant da bir hoflluk olmas için bu konuyu seçtim. flin bilimsel boyutuna gelince, ben aflka, flairler yazarlar gibi romantik aç dan bakmam, beynin çal flma mekanizmalar aç s ndan bakar m. Yani uzmanl k alan n za girdi i için bu konuya temas ettiniz? Evet, ben bir nörofizyolo um, 30 küsur senedir bu ifli yap yorum. Uyku bozukluklar, cinsel fonksiyon bozukluklar ve insan davran fl yla ilgilendim. Zaten ilgi ve bilgi alan m bu. Özellikle bu insanlar n aflk, ba lanma, sevme, tutulma gibi iliflkilerinde son y llarda ciddi bilimsel geliflmeler oldu. MR (Magnetik Rezonans) görüntüleme sistemleri teknolojisi çok ilerledi. MR n yeni versiyonlar art k beynin hangi bölgesinin, hangi durumlarda etkinleflti ini çok büyük bir hassasiyetle gösteriyor. Bu sayede farkl duygusal durumlarda beynin farkl bölgelerinin etkinleflti ini ö renebiliyoruz. Bu teknoloji FMRI (Fonksiyonel magnetik rezonans tomografisi ile görüntüleme teknolojileri) ile çok ciddi bir boyut kazand. Bu teknoloji ile davran fllar m z n da neredeyse foto raflar n n çekildi ini görüyoruz. Bu aletle beyne bakt m z zaman farkl durumlarda farkl kimyasallar n etkinleflti ini görmek mümkün. Sinirler aras etkileflimi sa layan kimyasallar vard r. Bu maddeler de iflik beyin bölgelerinde, de iflik duygu durumlar nda farkl düzeyde salg lan rlar. Yani farkl durumlara farkl bölgelerden tepki geliyor öyle mi? Örne in yeni do urmufl bir annenin FMRI n çekti inizi düflünün. Bu kad na bebe inin resmini gösterdi inizde beynin farkl bölgeleri etkinleflir, eflinin resimlerini gösterdi inizde farkl bölgesi etkinleflir. Yani romantik sevgide insan n beyni farkl tepkiler gösteriyor. Dr. Sabri Derman, insanlar n yo un olarak yaflad klar aflk duygusunu hastal k gibi göstermelerinin yanl fl oldu unu söylüyor ve ekliyor: Bu duygunun tad n ç kar n. Daha da enteresan olan ise ilk âfl k oldu umuzda etkinleflen bölge ile, o aflk iliflkiye dönüp oturduktan sonra etkinleflen bölge farkl oluyor. Yani art k insanlar birbirlerine sevgisini ispatlamak için MR çektirip sevgililerine gösterebilecekler mi? Belki günün birinde olacak. Bu duygular n güzelli i ve hofllu u benim söylediklerimle elbette inkâr edilmiyor. Ben iflin mekanizmas n anlamaya çal fl yorum. Peki sizin bu çal flmalar n z sadece tespit olarak m kalacak? Yoksa tadavi amaçl kullanmak mümkün olacak m? Benim yapt m ifl bir tespit olarak kalacak. Ben bu çal flmada insanlar n fark ndal n art rmak istedim. Bize tarihte Hamurabi Kanunlar, Pasarofça, Karlofça antlaflmalar n madde madde ezberleteceklerine davran fl, fark ndal k ve iletiflim ö retseler daha faydal olacakt. Böyle durumlarda insanlar; Sevdim abi ne yapay m? diyorlar. Benim yaklafl m - m bunlar n bir nedeni, kökeni oldu unu, bunun bir süreç oldu unu ve gelip geç- nsanlara, Âfl k olabilirsiniz, bu da beyinden kaynaklanan normal bir durum mu diyorsunuz? Romantik aflk, belirli bir fonksiyonun sa lanmas için, yani belirli bir efl bulmak ve o eflle birleflmek, yavru yapmak ve o yavrular olgun yafla getirmek bizim yap m z ise genlerimize kaz nm fl bir duygu durumundan söz ediyoruz demektir. Yani buna ola anüstü bir fleymifl gibi bakmak yerine bunun keyfini ç karmal y z. Aflk bir hastal k de ildir, do al hayat n çok gerekli bir parças d r. Romantik aflk n özellikleri nelerdir, bunu nas l anlar z? Romantik aflk n üç unsuru vard r. lki romantik aflk n bir tek objesi olur, ikincisi içinde mutlaka cinsellik vard r, üçüncüsü ise içinde mutlaka ümit vard r. Baz insanlar s k s k sevgili de ifltirip, her defas nda âfl k olduklar n söylüyorlar? Cumartesi âfl k olup, pazar günü aflk bitirenler ve seviyeli iliflkiler yaflayanlarda benim dedi im romantik aflk yoktur. O sevgi olabilir, hofllanma olabilir hatta seks olur ama romantik aflk olmaz. Aflka dair son sözünüz nedir? Aflk konusunda de iflik yorumlar var. Aflkla ilgilenen herkes Mevlana okusun. Çünkü aflk konusunda uhrevi ve dünyevi söylenebilecek her fleyi en güzel söylemifl insanlardan biridir Mevlana. Aflk biraz paraya ve flöhrete benzer. E er bafl n za geldi i zaman siz kiflili i oturmufl bir insansan z aflk sizi ola anüstü yükseklere tafl r. yi özelliklerinizi besler. Ama tam tersiyse ayn flekilde aflk kiflinin içinde bulundu u negatifleri art r r. n Feride Cem hayata dair 26 27

20 sosyal sorumluluk Aygaz ile çocuklar daha Aygaz, 2002 y l n n Nisan ay nda bafllatt sosyal sorumluk projesi kapsam nda yay nlad, Dikkatli Çocuk Kampanyas ile hem e lenelim hem ö renelim adl kitab yla çocuklar bilinçlendirmeye devam ediyor Türkiye nin sorunlar n saymaya bafllad m z zaman, bozuk ekonomi, iflsizlik, e itim, sa l k vs. diye devam ederiz. Ama Türkiye nin en önemli sorunlar ndan birinin trafik oldu unu unuturuz. Ve hep unuttu- umuz için de trafik canavar her y l aram zdan binlerce insan al p götürmeye devam eder... Her kazan n ard ndan ülke olarak bu gidifle dur deme zaman m z n geldi ini ifade ederiz. Ama yine onca sorun aras ndan buna vakit ay rmay unuturuz. Ama o kadar da umutsuz olmayal m. Çünkü bunu unutmayan kurumlar m z var. Bunlardan biri de Aygaz. Ö retmenlerin dikkatli Aygaz 2002 y l n n Nisan ay nda bafllatt Dikkatli Çocuk Kazalara Karfl Bilinçlendirme Kampanyas n sürdürüyor. Bugüne kadar 280 bin ö renciye ulafl lan kampanya ile 2005 in Mart-Haziran aylar nda 67 bin çocu a daha e itim verilmesi hedefleniyor. Aygaz, yaklafl k üç y ld r sürdürdü- ü e itim kampanyas ile Türkiye nin dört bir yan nda ilkyard mdan depreme, ev kazalar ndan trafi- e kadar çocuklar n e itimine katk - da bulunuyor. Uzmanlar, Türkiye de 5-14 yafl aras çocuklar n ölüm nedenleri aras nda ilk s rada yer alan kazalar n ço unun, al nacak tedbir ya da gerekli ilkyard m uygulanmas halinde ön- görüflleri Çocukların büyük çoğunluğu dünyadan habersiz. Aileleri cahil, bir tek öğretmenler hayatlarına ışık tutuyor. Sizin verdiğiniz eğitim çok başarılı. Oyun yoluyla öğrettiğiniz için çocuklar bu bilgileri ömürleri boyunca unutmaz. (İstanbul/Gaziosmanpaşa İsmetpaşa İlköğretim Okulu, öğretmen) Aygaz eğitim sisteminin boşluklarını ve eksiklerini tamamlıyor. Çocukların hafızasına Aygaz adı kazındı. (Bilecik/Merkez Atatürk İlköğretim Okulu, öğretmen) Güleryüz ve sempatiyle çocukların sevgisini kazanmak çok güzel bir duygudur. İşini çok severek yapan bir kişi olarak sizin de benimle aynı duyguları paylaştığınızı gördüğüm için çok mutluyum. (Çankırı/Merkez Güneş İlköğretim Okulu, öğretmen) Aygaz n sevimli karakteri Aycan, çocuklardan büyük ilgi görüyor. Çünkü o çocuklarla e lenceli oyunlar oynuyor ve onlara bu arada önemli trafik bilgileri aktar yor. Bu y l da Aycan n gitmeyi planlad bir çok il var... lenebilece ini söylüyorlar. Bu söylemden yola ç k larak gelifltirilen sosyal sorumluluk projesi, bugüne kadar 60 il, 205 ilçe ve 629 okuldaki yaklafl k 280 bin ö renciye ulaflt. Yaklafl k bir y l süren araflt rma ve haz rl klar sonucunda bafllat lan kampanya, Uluslararas Halkla liflkiler Derne i IP- RA n n her y l düzenledi i Golden World Awards da, 2003 y l nda kurumsal sosyal sorumluluk kategorisinde birincilik ödülüne lay k görüldü te da tüm h z yla devam edecek olan kampanya ile Mart-Haziran aylar aras nda Sivas, Trabzon, Bayburt, Ardahan, Kars, Siirt, fianl - urfa, Yalova, Çanakkale, Isparta, Uflak, Karaman, Ni de, Nevflehir, Aksaray ve stanbul daki 167 okulda yaklafl k 67 bin çocu a e itim verilmesi hedefleniyor. Kampanya nas l yürütülüyor? Kampanyay, konular nda uzman olan kiflilerden oluflturulan bir ekip yürütüyor. Bu ekip, gitti i yerlerdeki okullarda, bilgilendirici standlar haz rl yor, posterler as yor ve kampanya için haz rlanan özel k yafetleri giyerek çocuklarla biraraya geliyor ve e itim bafll yor. Kampanyay e lenceli hale getirmek için yarat lan ve ismi Aygaz ça r flt ran karakter Aycan, oluflturulan interaktif ortamda sahneye ç k yor. Çocuklarla, monopol mant nda haz rlanan e itici oyunu oynuyor. Oyunda, e itimlerde verilen bilgiler pekifltiriliyor. Müzik ve dansla geçen bu bölümün ard ndan e itime kat lan her ö renciye bir Aycan çantas ve Dikkatli Çocuk Sertifikas veriliyor. Çantan n içinde broflür, kalem seti, bere/kaflkol ve e itim konular n -ö rencileri de oyuna katarak-pekifltiren, pedagoglar n deste iyle haz rlanm fl olan Yaflamak Güzel Arkadafl m isimli müzikli çocuk oyununun ücretsiz tiyatro davetiyesini alabilecekleri Aygaz bayiinin adresi bulunuyor. Ayr ca çocuklar, kampanya ile ilgili bilgi edinebilecekleri ve ekiplerin nerede oldu unu ö renebilecekleri web sitesi ile tan flt r l yor. Çocuklardan gelen mektuplar Gene gelin Bu okul çok eğlenceliydi. Çünkü Aycan bizi ziyarete geldi. O çok tatlı, bizimle oyun oynadı. Abiler ve ablalarla birlikte bizi ziyaret etti. Bize çok güzel şeyler öğrettiler. Geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Gene gelin sizi çok seviyorum. Sakın bizi unutmayın. Anıl Şen En büyük Aycan Aygaz, bu y l çeflitli il ve ilçelerdeki 167 okulda yaklafl k 67 bin çocu a e itim vermeyi hedefliyor. Bugün ben burada çok eğlendim. Oyun oynadık, trafik kurallarını öğrendik. Aycan çok tatlı. Bizimle ilgilendiğiniz için çok teşekkürler. Aycan ile çok güzel zaman geçirdik. Aycan a çok çok teşekkür ederim. İlhan Bayraktar sosyal sorumluluk 30 31

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r.

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. ISSN: 1307-4415 S O S Y A L G Ü V E N L K K U R U M U 25 Bin Çal flan m zla Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. içindekiler ISSN: 1307-4415

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin...

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin... ALBARAKA TÜRK / SAYI 21 KIfi 2008 ALBARAKA TÜRK BÜLTEN D R Bankac l kta Yar na Dair BORSA DA ALBARAKA TÜRK BEREKET Albaraka Türk ün halka aç lma hikayesi ÖMÜR SERMAYES N N PLANLANMASI Kiflisel zaman planlamas

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 1 GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 2 GYAD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK GY AD 25'inci Y l Kitab / Çeyrek As rl k Yolculuk GY AD ad na sahibi: P nar Eczac bafl Yay n Kurulu: P nar Eczac bafl, Gülçin

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

Kiremit ve Çat Dünyas

Kiremit ve Çat Dünyas 26 HAZ RAN 2007 SAYI Kiremit ve Çat Dünyas K l ço lu nun ücretsiz yay n d r. K l ço lu her zaman çevreyle dost... Distribütör NURETT N BALCI Haber ERE L DE FEST VALDEY Z Çat Sohbetleri Mimar HAL T HALAÇ

Detaylı

Formula 1 TM rüzgar gibi geçti

Formula 1 TM rüzgar gibi geçti EK M 2007 SAYI: 05 Formula 1 TM rüzgar gibi geçti Bridgestone un tek lastik sa lay c s oldu u Formula 1 TM Dünya fiampiyonas 'nda sezonun 12. yar fl Ferrari pilotu Brezilyal Felipe Massa n n birincili

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor BÜLTEN TÜRK MÜCEVHERC LER B RL N N ÜCRETS Z YAYINIDIR Ocak-fiubat 2010 Say 07 SEKTÖR MENSUPLARI 2010 Ç N UMUTLU Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor DMM B 2009 rekortmenlerini aç klad

Detaylı

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 Baltıkların ncisi Riga Adana Sanayi Odası Baflkanı Ümit Özgümüfl'le Söylefli Rusya nın Horoz u, Horoz Lojistik CIS Yeflil sahalardan

Detaylı

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R Des gn Schneider Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R FARUK MALHAN MZASIYLA NARDAN / ZAHA HADID N NG LTERE ÇIKARTMASI TESADÜFEN TASARIMCI LISA CORTI / GERÇEK B R USTA CENG Z BEKTAfi / MERAKINI MESLE

Detaylı