Finansal Hizmetler Grubu Faaliyet Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu"

Transkript

1 Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu

2 çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk nda 5 Dönem çinde Yap lan Ana Sözleflme De ifliklikleri 5 Ortakl k Yap s, Sermaye ve De ifliklikler 5 Yöneticilerin Sahip Olduklar Paylar 6 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 8 Genel Müdür ün Mesaj 12 DenizBank n Sektördeki Konumu 13 Araflt rma Gelifltirme Çal flmalar 14 DenizBank Finansal Hizmetler Grubu 14 Bankac l k Hizmetleri 28 Yat r m Bankac l ve Arac l k Hizmetleri 32 Finansal Kiralama ve Faktoring Hizmetleri 34 Sigortac l k Hizmetleri 35 Bilgi Teknolojisi Hizmetleri 36 Kültür Hizmetleri Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalar 38 Yönetim Kurulu 42 Üst Yönetim 47 Denetçiler 47 Komiteler 48 Genel Kurula Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu 49 nsan Kaynaklar 50 E itim 50 Banka n n Dahil Oldu u Risk Grubu ile Yapt fllemler 51 Al nan Destek Hizmetleri 52 DenizBank Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 66 Yat r mc liflkileri ve Finansal letiflim Bölüm III Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi 68 Denetim Komitesi nin De erlendirmeleri 69 Risk Yönetimi Politikalar 71 Mali Durum De erlendirmesi 71 Uluslararas Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdikleri Notlar 71 Befl Y ll k Özet Finansal Bilgiler Bölüm IV Denetim Raporlar, Finansal Tablolar ve Dipnotlar Aral k 2007 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Denetim Raporu Aral k 2007 Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Denetim Raporu 228 Adres Bilgileri

3 DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Toplumun tüm kesimlerine ulaflan bir hizmet a > DenizBank Finansal Hizmetler Grubu nda DenizBank n yan s ra sekiz yerli ve iki uluslararas finansal ifltirak, Bahreyn de bir flube ve Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti nde EuroDeniz Off-Shore Bank Ltd. ad alt nda faaliyet gösteren bir k y bankac l ifltiraki bulunmaktad r. DenizYat r m, EkspresYat r m, DenizYat r m Ortakl, DenizPortföy Yönetimi, DenizTürev, DenizLeasing, DenizFaktoring, DenizHayat Sigorta, Intertech ve DenizKültür Grubun yerli kurumlar, DenizBank AG ve DenizBank Moscow uluslararas kurumlar d r. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu, Türkiye de toplumun tüm kesimlerine ulaflan bir hizmet a na sahiptir. Ayr ca, gerek perakende gerekse kurumsal müflterilerine dünyan n her köflesinden internet ortam nda finansal ifllemler yapma olana sa lamaktad r. BANKACILIK H ZMETLER DEN ZBANK DEN ZBANK AG (V YANA) DEN ZBANK MOSCOW (MOSKOVA) EURODEN Z OFF-SHORE BANK (LEFKOfiA) YATIRIM BANKACILI I VE ARACILIK H ZMETLER DEN ZYATIRIM EKSPRESYATIRIM DEN ZTÜREV DEN ZYATIRIM ORTAKLI I DEN ZPORTFÖY YÖNET M F NANSAL K RALAMA VE FAKTOR NG H ZMETLER DEN ZLEAS NG DEN ZFAKTOR NG S GORTACILIK H ZMETLER DEN ZHAYAT S GORTA B LG TEKNOLOJ S H ZMETLER INTERTECH KÜLTÜR H ZMETLER DEN ZKÜLTÜR 1

4 Bölüm 1 Sunufl Konsolide Finansal Göstergeler Toplam Aktifler (milyon YTL) Özsermaye (milyon YTL) Net Kâr (milyon YTL) Özet Finansal Göstergeler (milyon YTL) * 2005* 2004** 2003** Devlet Tahvilleri*** Krediler, net**** fltirakler Sabit Varl klar, net Toplam Aktifler Mevduat Vadeli Vadesiz Borçlanma Özsermaye Ödenmifl Sermaye Gayrinakdi Krediler Faiz Gelirleri Faiz Giderleri (1.144) (795) (501) (458) (513) Karfl l klar Sonras Net Faiz Geliri Faiz D fl Gelirler Faiz D fl Giderler (827) (652) (561) (469) (340) Net Kâr Sermaye Yeterlilik Oran %13 %14 %15 %18 %18 Özkaynak Kârl l %23 %28 %23 %19 %22 DenizBank fiube Say s Personel Say s ATM Say s POS Say s Kredi Kart Say s * Bu faaliyet raporunun ön k s mlar nda kullan lan tüm finansal rakamlar, TMS ve TFRS'ye uygun olarak haz rlanm fl ve denetlenmifl konsolide finansal tablolardan al nm fllard r (bkz. Ba ms z Denetim Raporu -Üçüncü Bölüm - Muhasebe Politikalar ). ** Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yay mlam fl oldu u 15 ve 17 no'lu Muhasebe Uygulama Yönetmelikleri'ne göre oluflturulmufl ve denetlenmifl konsolide finansal rakamlard r. *** Menkul k ymetler portföyü toplam, cari fiyatlar üzerinden de erlendirilmifltir. **** Faktoring ve Kiralama fllemleri Alacaklar dahil edilmifltir. 2 DenizBank Finansal Hizmetler Grubu 2007 y l faaliyet raporu

5 DenizBank n... Misyonu Sektördeki konumu, imaj ve kurumsal nitelikleri ile çal flan n n, müflterisinin ve hissedar n n memnuniyetini maksimize eden bir banka olmak. Vizyonu Sürdürülebilir ve kârl büyümeyi sa layarak Türkiye'deki ilk befl banka aras nda yer almak ve uluslararas finansal ortam n bölgemizdeki en güçlü orta olmakt r. Söz konusu bölge, Ortado u, Kafkaslar, Balkanlar ve CIS ülkeleridir. Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar Moody's Investors Service Uzun Vadeli Yabanc Para Mevduat B1 Görünüm Dura an Uzun Vadeli Yerel Para Mevduat A3 K sa Vadeli Yerel Para Mevduat Prime-2 Görünüm Dura an Finansal Dayan kl l k C- Görünüm Dura an Fitch Ratings Uzun Vadeli Yabanc Para IDR* BB K sa Vadeli Yabanc Para B Görünüm Dura an Uzun Vadeli Yerel Para BBB- K sa Vadeli Yerel Para F3 Görünüm Dura an Bireysel C Destek 3 Ulusal AAA (tur) Görünüm Dura an * IDR: Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi 3

6 Bölüm 1 Sunufl K saca Dexia Hakk nda Evrensel bankac l k > Dexia bir Avrupa bankas ve kamu finansman alan nda dünya lideridir. 31 Aral k 2007 itibariyle Dexia, 20,3 milyar avro piyasa de eri ve 37 ülkedeki çal flan yla Avro Bölgesi'nin en büyük 15 bankac l k grubu aras ndad r. Grup Profili Dexia bir Avrupa bankas ve kamu finansman alan nda dünya lideridir. 31 Aral k 2007 itibariyle Dexia, 20,3 milyar avro piyasa de eri ve 37 ülkedeki çal flan yla Avro Bölgesi'nin en büyük 15 bankac l k grubu aras ndad r. Bankac l k Sektöründe Benzersiz Bir Model ki Temel Dexia gelece ini iki temel üzerinde infla etmifltir: Avrupa'da evrensel bankac l k ve kamu/proje finansman alanlar nda küresel liderlik. Dexia bir yandan evrensel bankac l k faaliyetlerini geleneksel pazarlar olan Belçika, Lüksemburg, Slovakya ve Türkiye d fl na da yayarak Avrupa çap nda üst düzey bir oyuncu olmay, di er yandan da co rafi geniflleme yoluyla kamu/proje finansman alanlar ndaki küresel liderli ini perçinlemeyi planlamaktad r. Dexia'n n, Grubun Eylül 2006'da aç klad hedeflerinden biri olan, her sene hisse bafl na en az %10 temettü art fl da dahil olmak üzere, ola anüstü operasyonel ve mali sonuçlar elde edece ine olan güveni tamd r. Mali stikrar Dexia'n n büyüme planlar hem dinamik ve tedbirli, hem de Grubun temel de erlerinden olan risk yönetimi ve mali istikrar ile uyumludur. Grup sat fl garantisi, risk yönetimi, operasyonel disiplin ve ürün performans konular nda son derece yüksek standartlara sahiptir. Dexia, bankac l k sektöründe en yüksek kredi notuna sahip bankalardan biridir. Grubun üç ana bankac l k kurumu olan Dexia Crédit Local, Dexia Bank ve Dexia BIL'in kredi notlar s ras yla AA, Aa1 ve AA+ düzeyindedir. Avrupa'da bulunan Dexia'ya ait yan kurulufllardan üçü, AAA notuna sahip tahvil ihraç etmektedirler ve dünyan n en büyük tahvil sigortalayan üç kuruluflundan biri olan FSA'n n kredi notu ise k sa bir süre önce AAA olarak teyit edilmifltir. Grup De erlerine Uzun Vadeli Ba l l k Dexia'n n müflterilerinin ihtiyaçlar ve refah, ahenkli toplumsal kalk nma, çevrenin korunmas ve sürdürülebilir büyüme konular nda uzun vadeli taahhütleri vard r. Dexia özgün kurum kültürünü, iflkollar n n kurulufl ve yönetimine olan yaklafl m n da özetleyen k sa vadenin gelece i yoktur parolas yla ifade eder. Dexia'n n eylem ve hedeflerinin arkas ndaki itici güçler flunlard r: Sosyal ve çevresel de erlere ba l kalarak operasyonel ve mali performans m z sürekli art rma azmi. Müflterilere, hissedarlara, çal flanlara, tedarikçilere ve iflletmelerinin di er menfaat sahipleri de dahil olmak üzere herkese sayg. Bir yandan topluma katk da bulunurken di er yandan hedeflere ulaflmay sa layan yenilik tutkusu. Dexia'n n flkollar Kamu/Proje Finansman ve Kredi Sigortalama Dexia geçti imiz on y lda kamu/proje finansman alan nda dünya çap nda lider konuma gelmifltir. Dexia toplam 30 dan fazla ülkede faaliyet göstermektedir. Bunlar n bafl nda Fransa, Belçika, talya, Kuzey Amerika, Meksika, Almanya, spanya, ngiltere, skandinavya, sviçre, Avusturya, Slovakya, Polonya, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Avustralya, srail, Bulgaristan, Macaristan ve Japonya gelmektedir. Dexia do rudan krediler, imzal taahhütler, likidite garantileri ve menkul k ymetlerinin sat n al nmas vas talar yla yerel kamu yönetimlerinin ve di er kamu hizmetlerinin finansman ihtiyaçlar n karfl lamaktad r. Dexia müflterilerine yap land r lm fl krediler ve borç yönetimi de dahil olmak üzere eksiksiz bir ürün yelpazesi sunmaktad r. Dexia bilgi ve uzmanl n proje finansman alan nda tüm dünyada kullanmakta ve bunu yaparken de son derece seçici ilkelerle Grubun risk yonetimi stardartlar na ba l kalmaktad r. Dexia ulafl m, çevre ve di er hayati altyap projeleriyle birlikte yenilenebilir enerji sektörüne odaklanmaktad r. Grup Belçika, Lüksemburg, Türkiye ve Slovakya gibi evrensel bankac l k alan nda faaliyet gösterdi i ülkelerdeki kurumsal müflterileri finanse etmektedir. Dexia Amerika Birleflik Devletleri'ndeki ifltiraki Financial Security Assurance (FSA) arac l yla yerel yönetimler taraf ndan ihraç edilen tahviller, altyap projeleri ve varl a dayal menkul k ymetler için kredi sigortalama hizmetleri sunmaktad r. FSA bugün Amerika Birleflik Devletleri'ndeki yerel yönetimler taraf ndan ihraç edilen tahvilleri sigortalama piyasas nda hâkim bir konuma sahiptir. Perakende Finansal Hizmetler Dexia Belçika, Slovakya ve Türkiye'de flah slardan, küçük ve orta boy iflletmelere kadar alt milyondan fazla müflteriye genifl bir ürün yelpazesiyle bankac l k ve sigorta hizmetleri sunan öncü bir perakende Avrupa bankas d r. Belçika ve Lüksemburg'da bireysel bankac l k alan nda bu ülkelerin en iyi bankalar ndan olan Dexia'n n Slovakya'da da yerel bir bireysel hizmet bankas mevcuttur. Dexia ifltiraklerinden DenizBank Türkiye'deki alt nc büyük özel banka konumundad r. Dexia Insurance Services ise Grubun Belçika, Lüksemburg ve Fransa'daki perakende a lar nda sat lan tüm hayat ve hayat d fl sigorta ürünlerini sa lamaktad r. 4 DenizBank Finansal Hizmetler Grubu 2007 y l faaliyet raporu

7 Özellikle Belçika, Lüksemburg, spanya, sviçre ve Danimarka'da kurmufl oldu u birimler ve ortak giriflimler vas tas yla Dexia ayn zamanda önemli bir özel bankac l k hizmetleri merkezidir. Hazine ve Finans Piyasalar Dexia'n n temel faaliyetleri, Grubun sermaye piyasalar nda önemli bir rol oynamas n desteklemektedir. Bu sayede Grup bilançosunu fonlay p yönetebilmekte ve farkl iflkollar ndaki müflterileri için geliflmifl ürün ve çözümler sunmaktad r. Hazine ve finans piyasalar iflkolu hem Gruba önemli ölçüde gelir getirmekte hem de bu alandaki faaliyetleri ile tüm Gruba destek sa lamaktad r. Varl k Yönetimi Dexia Asset Management geleneksel ve alternatif yat r m araçlar ndan, Dexia'n n Bat Avrupa'da lider konumda bulundu u toplumsal de erlere duyarl yat r mlara kadar eksiksiz bir ürün portföyüyle Avrupa'daki üst düzey varl k yöneticisi kurumlar ndan biridir. Dexia yat r m fonlar n n, kurumsal ve özel vekaletli hesaplar n yönetiminde uzmanlaflm flt r. Dexia Asset Management Brüksel, Lüksemburg, Paris ve Sidney'deki ofisleri ve yerel bazda oluflturdu u müflteri iliflkileri ekipleriyle Avrupa, Ortado u ve Avustralya'da hizmet vermektedir. Yat r mc Hizmetleri 2006 y l nda Royal Bank of Canada ile bir ortak giriflim olarak ve tüm dünyada kurumlara küresel saklama, yat r m ve emeklilik fonu yönetimi ve yat r mc hizmetleri alanlar ndaki uzmanl n sunmak üzere kurulan RBC Dexia Investor Services, bugün dünyan n en büyük on saklama bankas ndan biridir ve dört k tada 15 ülkede faaliyet göstermektedir. 31 Aral k 2007 tibariyle Dexia'n n Bafll ca Finansal Göstergeleri Bilanço Toplam 604,6 milyar avro Net Kâr-Grup Pay milyon avro Hisse Bafl na Kâr 2,18 avro Tier 1 Sermaye Oran %9,1 Özsermaye Kârl l %17,8 Maliyet-Gelir Oran %55,6 Dönem çinde Yap lan Ana Sözleflme De ifliklikleri Ortakl k Yap s, Sermaye ve De ifliklikler Yöneticilerin Sahip Olduklar Paylar 23 Mart 2007 tarihli Ola an Genel Kurul'da onaylanmak suretiyle Ana Sözleflme'nin 17., 20., 22., 25. ve 28. maddelerinde de ifliklik yap lm flt r. DenizBank ortakl k yap s ile gerçek kifli nihai hâkim pay sahibi/sahiplerinin ortakl k yap s afla daki tabloda gösterilmektedir. DenizBank' n ortakl k yap s nda karfl l kl ifltirak iliflkisi bulunmamaktad r y l nda DenizBank' n ödenmifl sermayesinde herhangi bir de ifliklik gerçekleflmemifltir. DenizBank Genel Müdürü Hakan Atefl ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Cem Bodur, Ayfer Y lmaz ve Mustafa T nas Titiz, her biri adet hisse ile %0, paya sahiptirler. DenizBank Ortakl k Yap s * Pay Pay Toplam Nominal Pay Oran Sahipleri Adedi De er (YTL) (%) Dexia Participation Belgique SA ,81 M. Cem Bodur ,00 Hakan Atefl ,00 Ayfer Y lmaz ,00 Mustafa T nas Titiz ,00 Halka Aç k K s m ,19 Toplam ,00 * 31 Aral k 2007 tarihi itibariyle 5

8 Bölüm 1 Sunufl Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj DenizBank' n Dexia ortakl nda tamamlad bu ilk y l n sonunda baflar l sonuçlar elde etmifl olmaktan dolay çok mutluyum. Bankam z kuruluflundan bugüne h zl ve sa l kl büyümesini bu y l da sürdürmüfltür. Birçok yeni ürünün yan s ra Dexia'n n dünyada öncülü ünü yapt kamu finansman n da faaliyet konular na ekleyerek hitap etti i müflteri segmentlerini çeflitlendirmifl ve daha önce oldu u gibi bu y l da baflar l finansal performans na devam etmifltir y l, dünya ekonomik tarihinde, ABD dolar n n rekor oranda de er kaybetmesi, petrol ve di er önemli hammadde fiyatlar n n artmas ama belki de en önemlisi ABD merkezli yaflanan ipotek kredi krizi ve bunun küresel bankac l k sistemlerinde yaratt güven kayb ve likidite s k fl kl ile hat rlanacakt r. Türkiye, do ru makroekonomik politikalar na devam ediyor olmas sayesinde, küresel piyasalar derinden sarsan bu krizden fazlaca etkilenmemifltir. Bunda, flüphesiz ki türev ürünlerin ve ipotek kredilerinin Türkiye'de çok yayg n olmamas n n da etkisi bulunmaktad r. Türk bankac l k sistemi 2007 y l nda istikrarl geliflimini sürdürmüfl, hatta önde gelen baz Türk bankalar ipotek krizinin afl lmas nda geliflmifl ülkelerin bankalar na likidite deste i bile sa lam flt r. Bankac l k sistemine yabanc sermaye ak fl devam etmifl ve toplam bankac l k aktiflerindeki yabanc pay %14'e yükselmifltir. Sisteme yabanc bankalar n kayda de er bir payla girmesi sonucu, bankalar mali yap lar n daha da 6 DenizBank Finansal Hizmetler Grubu 2007 y l faaliyet raporu

9 Hedef 2009 > 2009 y l nda DenizBank' n Dexia Grubu'na net gelir katk s n n, kamu ve proje finansman alanlar nda %5'in üstünde, bireysel perakende hizmetlerde %20 dolay nda ve toplam net kârda %10 dolay nda olmas hedeflenmektedir. güçlendirmifller, baflar l risk yönetimleri ve sa lam sermaye yap lar yla ekonominin krize karfl dayan kl l n art rm fllard r. Türkiye son y llarda küresel olarak yaflanan ekonomik büyümeden ve likidite fazlas ndan yararlanmay bilmifl, sürdürdü ü iyilefltirme önlemleri ve yüksek büyüme h z ile dünyan n 17. büyük ekonomisi ve 16. en fazla do rudan yabanc sermaye çeken ülkesi haline gelmifltir. fiimdi Türkiye'nin önündeki hedef, bu olumlu geliflmelerin sürdürülebilir olmas n sa lamakt r ve sonras nda küresel ekonominin yavafllayacak olmas, Türkiye'nin aflmas gereken bir zorluk olacakt r. Önümüzdeki dönemlerde büyüme h z düflebilecek, iflsizlik oran artabilecek, do rudan yabanc sermaye girifli yavafllayabilecek ve ihracat art fl ivmesini yitirebilecektir. Türkiye'nin büyüme h z n korumas için s k makroekonomik politikalar izlemesi, sosyal sigorta sistemi, hukuk, vergi ve iflgücü reformlar n gerçeklefltirerek yakalad yap sal iyilefltirme dinami ini sürdürmesi, özellefltirmeye devam ederek uzun vadeli yabanc sermaye giriflini desteklemesi ve finansal piyasalar n liberalizasyonu yönünde önlemler almas gereklidir. Türkiye ekonomisinin ileride önüne ç kabilecek engelleri aflmas bu koflullar n gerçekleflmesine ba l görünmektedir. Güçlü bankac l k sistemi, lokomotif üretim ve hizmet sektörlerindeki küresel rekabet gücü, genç, dinamik ve giriflimci ruha sahip iyi yetiflmifl insan kaynaklar Türkiye'nin olas ekonomik güçlüklere karfl supaplar d r. Ana orta m z Dexia'n n bulundu u ülkelerdeki temel felsefesi stratejik de er yaratmakt r. Bu de eri ekonomik paydafllar m za aktar rken, kamu ve proje finansman nda daha fazla büyümeyi ve küresel liderli i hedefliyoruz. Kamu sektörünün tüm gereksinimleri için baflvurulacak adres olma özelli ini tafl yan Dexia, DenizBank arac l yla, Türkiye'de de yerel kamu sektörüne, borç yönetimi, proje finansman, sigorta, varl k yönetimi, ödeme, kredi gelifltirme, uzun ve k sa vadeli kredi ve yap land r lm fl kredi hizmetleri ile sermaye piyasas çözümleri sunmaya bafllam flt r. Evrensel bankac l k franchise a n n geniflletilmesi de gelece e yönelik planlar m z aras ndad r. Bu amaçla, Dexia'n n evrensel bankac l k ile kamu ve proje finansman ndaki küresel uzmanl n Türkiye'ye getiriyoruz. Bu alanlarda Türkiye'de ve bölgede hizmet verecek lider bir finansal grup oluflturuyoruz y l nda DenizBank' n Dexia Grubu'na net gelir katk s n n, kamu ve proje finansman alanlar nda %5'in üstünde, bireysel perakende hizmetlerde %20 dolay nda ve toplam net kârda %10 dolay nda olmas hedeflenmektedir. Perakende ve iflletme bankac l alanlar nda gelecek üç y l içinde 200 e yak n yeni flube aç lmas ve yaklafl k yeni personel al nmas öngörülmektedir. Dexia, ipotek kredisi, sigorta, varl k yönetimi ve özel bankac l k alanlar nda gelirleri art rmak ve ürün yelpazesini geniflletmek için DenizBank'a önemli bir destek sa layacakt r. Dexia Grubu'nun bir üyesi olmak DenizBank' n kurumsal ve ticari bankac l k alanlar ndaki rekabet gücünü art rm fl, daha yüksek hacimli ve daha ucuz fonlama olanaklar kazand rm fl ve finansal gücünü kontrol alt na alarak büyümesi için gereksindi i sermayeyi sa lam flt r. Bu sayede uluslararas muhabir banka a daha etkin kullan lacakt r. Dexia'n n müflteri a na eriflim sayesinde yeni ifl f rsatlar yaratma kapasitesi her geçen gün artmakta ve müflterilere daha genifl bir ürün yelpazesi sunulabilmektedir. Bir bankan n en önemli sermayesi sahip oldu u insan kayna d r. Baflar lar m z, çal flanlar m z n profesyonel yetkinliklerinin, üstün niteliklerinin, Bankam za ba l l klar n n ve yüksek motivasyonunun bir göstergesidir. DenizBank' n kurumsal de erlerinin, en önemlilerinden olan tak m ruhu, baflar lar m zdaki en büyük etken olmufltur. Bu vesile ile tüm çal flma arkadafllar ma en içten duygular mla tek tek teflekkür ederim. Bugüne dek oldu u gibi bundan sonraki geliflimlerinde de her zaman yan nda olmak istedi imiz de erli müflterilerimize ve ifl ortaklar m za da güvenleri için teflekkür ederim. Dirk Bruneel Yönetim Kurulu Baflkan 7

10 Bölüm 1 Sunufl Genel Müdür ün Mesaj Küresel oyuncu olan bir grubun çat s alt nda, DenizBank' ülkemizin önde gelen bankalar aras nda üst s ralarda görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bundan sonra Bankam z n önündeki hedef, yerel boyutlar n ötesine geçerek baz faaliyet alanlar nda bölgesel oyuncu olmakt r. Dexia'n n sa lad ivme ile gelecekte çok daha büyük baflar lara tan k olaca m zdan eminim. DenizBank, 2007 y l nda da aktif ve özkaynak büyümesini sa l kl bir flekilde sürdürmüfltür. Y lsonu konsolide finansal tablolar m za göre toplam aktiflerimiz bir önceki y la göre %27 oran nda büyüyerek, milyon YTL'ye ( milyon avro), özkaynaklar m z ise %24 oran nda büyüyerek,1.678 milyon YTL'ye (984 milyon avro) yükselmifltir. Devam eden sa l kl büyümenin bir baflka göstergesi olarak, net kâr m z da, 341 milyon YTL'ye (200 milyon avro) ulaflm flt r. Sundu umuz hizmet ve ürünler itibariyle 2007 y l ndaki baflar l çal flmalar m z flu flekilde özetlemek istiyorum: Krediler Geçen bir y l içinde toplam kredilerimiz, %51 oran nda art fl göstermifltir. A rl k verdi imiz büyüme alanlar m zdan biri olan KOB 'lere yönelik kredilerdeki art fl oran m z ise %69 olarak gerçekleflmifltir. Bireysel 8 DenizBank Finansal Hizmetler Grubu 2007 y l faaliyet raporu

11 Büyümeye devam > Y lsonu konsolide finansal tablolar m za göre toplam aktiflerimiz bir önceki y la göre %27 oran nda büyüyerek, milyon YTL'ye ( milyon avro), özkaynaklar m z ise %24 oran nda büyüyerek, milyon YTL'ye (984 milyon avro) yükselmifltir. müflterilere hizmet veren perakende bankac l k alan ndaki büyüme devam etmifl ve kredi kartlar hariç tüketici kredilerindeki art fl %52 olmufltur. htiyaca özel olarak tasarlanan, belirli kurumlar ve meslek gruplar na hitap eden ve vade yap s kifliye özel olarak gelifltirilen çeflitleri krediler için kampanyalar düzenlenerek ihtiyaç kredilerinde 2007 y l nda %51'lik bir art fl yaflanm flt r. Yeni aç lan ticari merkezlerimiz ile ticari segment kredileri %64 oran nda büyürken, kurumsal kredilerdeki art fl %33 olmufltur. Yenilikçi ve yarat c ürünlerle kazand m z büyüme ivmesini, kredi kartlar nda ve di er perakende bankac l k ürün ve hizmetlerinde sürdürece iz. Perakende ve küçük iflletme segmentlerine tahsis etti imiz kredi hacmimizin toplam krediler içindeki pay n önümüzdeki y llarda yükseltmeye devam edece iz sonunda milyon YTL'ye yükselen bu segmentlerdeki kredi hacmimiz ile bu hedefi gerçeklefltirme yolunda önemli bir mesafe kat etmifl bulunuyoruz. Bu y lsonunda perakende bankac l k, iflletme bankac l ve kredi kartlar ndan elde etti imiz gelir, toplam gelirlerimizin %51'ini oluflturmaktad r. Bankam z, tüm iflkollar ndaki müflterilerimizin finansman ihtiyaçlar na cevap vermek için her türlü kayna n kullanarak hizmet sa lamaya çal flmaktad r y l Temmuz ay nda EIB (European Invetsment Bank) ile imzalanan çerçeve sözleflmesi kapsam nda 150 milyon avrosu küçük ve orta boy iflletmelerin, 100 milyon avrosu ticari ve kurumsal firmalar n finansman ihtiyaçlar n karfl lamak amac yla toplam 250 milyon avroluk kredi temin edilmifltir y l nda ticari ve kurumsal bankac l k alan nda nifl pazarlar olarak gördü ümüz sektörlere odaklanma sürdürülerek, müflteri say s ndaki art fl devam ettirilmifltir. Kuruldu u tarihten bu yana denizcilik sektörüne büyük önem veren DenizBank, dünyan n denizcilik sektöründeki en prestijli kurumlar ndan Lloyd's of London ve kurumun yay n organ Lloyd's List'in bu y l Türkiye'de ilk kez düzenledi i Lloyd's List Denizcilik Ödülleri nde Y l n Denizcilik Finansörü kategorisinde ödüle lay k görülmüfltür. Proje Finansman 2007 y l proje finansman aç s ndan baflar l geçmifl, Dexia ile iflbirli inin ilk y l olmas na ra men, yarat lan güçlü sinerjinin meyveleri al nmaya bafllanm flt r. Hedef sektörlere ek olarak süt hayvanc l, döküm ve çimento gibi birçok yeni sektöre de girilmifl, kredi hacmi 760 milyon ABD dolar na yükselmifltir. Kamu Finansman Dexia'n n ana iflkolu olan kamu finansman, bankam zdaki yap lanmas n 2007 y l n n üçüncü çeyre i içinde tamamlam flt r y lsonu itibariyle bu alanda tahsis edilen nakdi ve gayrinakdi kredi toplam 374 milyon YTL'ye ulaflm flt r. D fl Ticaret Finansman D fl ticaretin finansman, Bankam z n uluslararas bankac l k çevrelerinde her geçen gün artan itibar sayesinde 2007 y l nda yükselen bir faaliyet konusu olmufltur. Muhabir banka say s 2007'de 1.100'ün üzerine ç km fl ve akreditif hacmi bir önceki y la oranla %35'lik bir art fl ile 2,4 milyar ABD dolar na yükselmifltir. Tar m Kredileri DenizBank tar m sektörüne yönelik özel bir ekip ve flube a oluflturan tek özel sektör bankas olmufltur y l nda 120'ye ulaflan tar m bankac l flubeleri arac l ile tar m kredilerinin co rafi alan ve kapsam geniflletilmifl ve 'in üzerinde üreticiye ulafl larak toplam 565 milyon YTL kredi kulland r lm flt r. Tar m bankac l hizmetlerimiz kapsam nda, dünyada ve Türkiye'de bir ilk olarak üreticilerin hizmetine sunulan Üretici Kart üzerinden k sa vadeli tar m kredileri kulland r lm flt r. Orta ve uzun vadede ise traktör ve ekipman kredileri, faaliyet alanlar na özgü krediler ve özel projeli yat r m kredileri, çiftçilerin üretim ritmine ve nakit ak fl na uygun olarak eflit taksitli veya esnek ödemeli planlar sunulmufltur. Mevduat 2007 y l içinde DenizBank' n müflteri mevduat, geniflleyen flube a ve büyüyen müflteri taban na paralel olarak %21 artm fl ve milyon YTL'ye yükselmifltir. 9

12 Bölüm 1 Sunufl Genel Müdür ün Mesaj Bölgesel oyuncu > DenizBank, küresel bir oyuncu olan ana hissedar Dexia'n n deste i ve deneyimli kaptanlar n n yönetiminde pupa yelken yeni ufuklara do ru güvenle yol almaktad r. Perakende Bankac l k 2007 y l nda tüketici kredilerinin hacmi, k sa sürede zahmetsiz ve formalitesiz bir flekilde kulland r lan, en uygun ödeme plan n belirleme olana tan yan ve vadeleri öteleme f rsat sunan çeflitli kifliye özel ihtiyaç kredisi kampanyalar ile önemli art fl göstermifltir. Tüketici kredileri, 2007 y l nda milyon YTL'ye ulaflarak, DenizBank' n pazar pay n n %4'e yükselmesini sa lam flt r. Say s iki milyonu aflan bireysel bankac l k müflterilerine 2007 y l içinde kulland r lan kredilerin toplam krediler içindeki pay %19 olmufltur. Bireysel bankac l k müflterilerinin yaratt toplam mevduat hacmi ise milyon YTL'ye ulaflarak, toplam mevduat hacmimizin %45'ini oluflturmufltur. Bunun yan s ra küresel krize ra men konut kredilerinde de büyüme yaflanm flt r. Tüketicilere tahsis edilen münferit konut kredilerinin d fl nda, müteahhit firmalarla yap lan proje bazl ortak çal flmalara devam edilmifltir y l içinde imzalanan 66 yeni protokol ile DenizBank' n anlaflmal oldu u konut projesi say s 110'a yükseltilmifltir. DenizBank, 2007 y l nda yaklafl k %90 l k bir art flla konut kredilerini en çok art ran özel banka olmufl ve pazar pay n %3,2 ye yükseltmifltir y l içinde segmente özgü kampanyalar ile kartlar n aktif kullan m teflvik edilmifltir. Miles&More ve Bonus kredi kartlar için ciro ve adet art r c kampanyalarla maliyet düflürücü kampanyalar düzenlenmifltir. Kurumsal ve Ticari Bankac l k Kurumsal ve ticari segmentte nifl pazarlar olarak gördü ümüz, enerji, inflaat, altyap, denizcilik, e itim ve sa l k, lojistik, tar m ve demir çelik sektörlerine odaklanarak, müflteri say m z n art r lmas na devam edilmifltir. Kurumsal bankac l k faaliyetlerinin toplam mevduat ve krediler içindeki pay, s ras yla, %17 ve %27 olmufltur. Nifl sektörlerde nakit ak fl yönetimi ürünleri ile derinleflerek çapraz sat fl oran n yükseltmeyi hedefliyoruz. Kurumsal ve ticari segmentlerde yüksek kalitede bankac l k ürün ve hizmetleri sunarak müflteri ba l l n n art r lmas n ve DenizBank' n kurumsal ve ticari segment pazar pay n n yükseltilmesini hedefliyoruz. Ticari Bankac l k Grubu, 2007 y l nda 10 yeni ticari merkez açarak toplam ticari merkez say s n 14'e ç karm flt r. flletme Bankac l Küçük iflletmeler için kitlesel pazarlama olana veren ürün standardizasyonuna giderek, özellikle bu segmentin gereksinimlerine uygun nakit yönetimi araçlar gelifltirmifl bulunuyoruz. Etkin pazarlama kampanyalar ile küçük iflletme segmentinde henüz keflfedilmemifl yeni ve kârl alanlara girerek ve bu alanda alternatif da t m kanallar n da kullanarak Bankam z n kârl l art r lm flt r y lsonu itibariyle hizmet verilen müflteri adedi 'e, tahsis edilen kredi limiti 3,2 milyar YTL'ye ve kredi riski ise 2,0 milyar YTL'ye ulaflm flt r. flletme bankac l müflterilerinin yönetilen mevduat ve yat r m hesaplar n n büyüklü ü ise 1,7 milyar YTL'dir. 10 DenizBank Finansal Hizmetler Grubu 2007 y l faaliyet raporu

13 Banka Sigortac l Stratejik ilgi alanlar m zdan biri de banka sigortac l d r. DenizBank flubelerinde iflyeri sigortalar ndan tar m sigortalar na, kazadan yang n sigortalar na, konut sigortalar ndan hayat sigortalar na kadar farkl branfllarda sigorta hizmetleri sunulmaktad r sonunda %99,6's sat n al nan Global Hayat Sigorta A.fi., Mart ay nda DenizBank Finansal Hizmetler Grubu'na entegre edilmifl ve DenizHayat markas ile sigorta hizmeti verilmeye bafllanm flt r y l içinde 53,8 milyon YTL prim üretimi gerçeklefltirilmifl ve 10,7 milyon YTL komisyon geliri elde edilmifltir. K saca özetlemeye çal flt m 2007 y l faaliyetlerimizin sonucunda baflar l bir finansal performans sergilenmifltir. Bu sonuçlar bizleri ayn kararl l k ve azimle büyüme stratejimizi sürdürmemiz yönünde teflvik etmektedir. Tedbirli kredilendirme ilkelerimize ba l kalmaya devam edece iz ve etkin risk yönetim uygulamalar na her zaman oldu u gibi öncelik verece iz. Maliyetlerimizi etkin sistemlerle kontrol etmeye devam ederek verimlili imizi art raca z. Nifl sektörler üzerinde odaklanarak ticari ve kurumsal bankac l k kârl l m z yükseltece iz. DenizBank, küresel bir oyuncu olan ana hissedar Dexia'n n deste i ve deneyimli kaptanlar n n yönetiminde pupa yelken yeni ufuklara do ru güvenle yol almaktad r. Bu yolculuk s ras nda tüm DenizBank Finansal Hizmetler Grubu yöneticileri ve çal flanlar n n her zamanki azim, kararl l k ve özverileri ile bizlerin yan nda yer alaca na ve daha büyük baflar lar bizlerle paylaflacaklar na olan inanc m sonsuzdur. Bu vesile ile kendilerine teflekkürü bir borç bilirim. Bizlere kazand rd klar yeni vizyon için de erli ortaklar m za, destekleri için tüm sosyal ve ekonomik paydafllar m za ve güvenleri için tüm müflterilerimize de teflekkür ederim. Hakan Atefl Genel Müdür 11

14 Bölüm 1 Sunufl DenizBank n Sektördeki Konumu Odaklanmak > DenizBank Finansal Hizmetler Grubu'nun odakland bafll ca segmentler perakende müflteriler, küçük ve orta ölçekli iflletmeler, ihracatç lar, kamu ve proje finansman ve kurumsal müflterilerdir. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu'nda DenizBank' n yan s ra sekiz yerli ve iki uluslararas finansal ifltirak, Bahreyn'de bir flube ve Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti'nde EuroDeniz Off-Shore Bank Ltd. ad alt nda faaliyet gösteren bir k y bankac l ifltiraki bulunmaktad r. DenizYat r m, EkspresYat r m, DenizYat r m Ortakl, DenizPortföy Yönetimi, DenizTürev, DenizLeasing, DenizFaktoring, DenizHayat Sigorta, Intertech ve DenizKültür Grubun yerli kurumlar, DenizBank AG ve DenizBank Moscow uluslararas kurumlar d r. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu'nun odakland bafll ca segmentler perakende müflteriler, küçük ve orta ölçekli iflletmeler, ihracatç lar, kamu ve proje finansman ve kurumsal müflterilerdir. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu ayn zamanda gemi inflaat finansman, turizm, tar m kredileri, yurtd fl inflaat projeleri, sa l k hizmetleri ve e itim gibi nifl pazarlarda da faaliyet göstermektedir. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu, Viyana'da bulunan ifltiraki DenizBank AG arac l ile AB ülkelerinde faaliyet göstermektedir. DenizBank Moscow, Rusya ile ticaret yapan mevcut müflterilere yurtd fl nda hizmet vermekte ve çeflitli finansal gereksinimleri karfl lamaktad r. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu, Türkiye'de toplumun tüm kesimlerine ulaflan bir hizmet a na sahiptir. DenizBank, alternatif da t m kanallar sayesinde, gerek perakende gerekse kurumsal müflterilerine dünyan n her köflesinden internet ortam nda finansal ifllemler yapma olana sa lamaktad r. Her geçen gün bu hizmetlere bir yenisi eklenmektedir: DenizBank 2007 y l nda müflterilerine sektörde bir ilki gerçeklefltirerek, Kartla Girifl hizmetini sunmaya bafllam flt r. Kartla Girifl, herhangi bir DenizBank kart olan müflteriye an nda internet bankac l n kullanabilme olana n vermektedir. 12 DenizBank Finansal Hizmetler Grubu 2007 y l faaliyet raporu

15 Araflt rma Gelifltirme Çal flmalar Müflteri merkezli Ar-Ge > DenizBank, a rl kl olarak toplam müflterileri içinde ço unlu u oluflturan ve say s iki milyonu aflan perakende bankac l k müflterilerine verdi i hizmeti daha üst seviyelere ç karabilmek amac yla araflt rma ve gelifltirme faaliyetlerini sürdürmektedir. DenizBank, a rl kl olarak toplam müflterileri içinde ço unlu u oluflturan ve say s iki milyonu aflan perakende bankac l k müflterilerine verdi i hizmeti daha üst seviyelere ç karabilmek amac yla araflt rma ve gelifltirme faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu faaliyetler fl nda, kredi kart kullan m nda mevcut ürün yelpazesinin geniflletilmesini amaçlayan ve daha genifl bir müflteri grubunu hedefleyen bir bankac l k ürünü gelifltirilmifltir. Türkiye'nin en h zl kredi kart, temass z Sea&Miles kredi kart n n lansman Haziran 2007'de yap lm flt r. Ulafl m sektöründe kredi kart n n temass z ifllem özelli inin kullan m konusunda DenizBank Türkiye'de bir ilke imza atm flt r. Temass z Sea&Miles kredi kartlar ile 35 YTL nin alt ndaki ifllemler yar m saniyenin alt nda tamamlanmaktad r. DO Kad köy ve Bak rköy deniz otobüsü iskelelerinde yer alan turnikeler sayesinde kredi kart sahipleri, temass z kredi kartlar ile hem h zl hem de daha ucuz geçifl olana na sahip olmufllard r. Intertech müflterilerine verdi i hizmet seviyesini en yukar da tutma hedefine ba l olarak bünyesinde yürüttü ü Ar-Ge çal flmalar ile güvenlik, yeni teknolojilerin kullan m ve yayg nlaflt r lmas na yönelik pek çok baflar l çal flmaya imza atmaktad r y l içinde hayata geçirilen yeni telefon santralinin altyap s sayesinde tarifeler, fiyatland rma, arama maliyetleri ile ilgili bilgiler do rultusunda ve verimlili i en üst düzeye ç kartmak ve maliyetleri en aza indirebilmek için tüm aramalar otomatik olarak do ru operatöre yönlendirilmektedir. inter-next Bankac l k platformu ile entegre edilebilen ak ll sistem arac l ile bankac l k ekranlar ndan ç kmadan müflteriyle outbound telefon görüflmeleri yapmak, sonuçlar n sisteme kaydetmek mümkün hale gelecektir. Yeni devreye al nan mobil imza sistemi ile internet kullan c lar n n dijital imza kontrolü ile ifllemlerini güvenli bir flekilde gerçeklefltirebilmeleri sa lanm flt r. Intertech, etkin CRM (müflteri yönetimi) için 17 y l aflan bilgi birikimi, deneyimi ve uzman kadrolar ile DenizBank'a veri madencili i dan flmanl k hizmeti vermektedir. Veri ambar içerisindeki operasyonel sistem verileri bilgiye dönüfltürülerek veri madencili i istatistiki yöntemleri ile analiz edilmekte ve DenizBank müflterilerinin kuruma ba l l, kullanmakta olduklar ürünler, ürün sat n alma e ilimleri gibi pek çok analiz pazarlama birimlerine sunulmaktad r. Veri madencili i çal flma sonuçlar ile etkin kampanya yönetimi yap labilmesi, do ru müflteriye do ru kanaldan eriflilerek, sat fl hedeflerine minimum maliyetle ulafl lmas, müflteri beklentilerinin maksimum düzeyde karfl lanarak müflteri ba l l n n art r lmas çal flman n ana hedeflerinden baz lar d r. 13

16 Bölüm 1 Sunufl Bankac l k Hizmetleri DenizBank DenizBank AG (Viyana) DenizBank Moscow (Moskova) EuroDeniz Off-Shore Bank (Lefkofla) DenizBank, büyük ço unlu u bireysel kesimden oluflan müflteri taban na en iyi flekilde hizmet verebilmek amac yla haz rlad genifl perakende ürün yelpazesini etkin olarak sunmaktad r. Olumlu sonuçlar al nan 2007 y l nda DenizBank' n toplam aktifleri %27 artarak milyon avroya ulaflm flt r. Banka'n n özvarl %24 art fl ile 984 milyon avroya yükselmifltir sonu itibariyle DenizBank' n yurtiçinde 320 flubesi ve bir iletiflim merkezi bulunmaktad r. Segmentlere Göre Kredi Tahsisleri (%) Kurumsal Krediler 26,8 30,3 Ticari Krediler 31,3 28,8 Perakende Krediler 19,3 19,1 flletme Bankac l Kredileri 19,2 17,1 Kredi Kart Kredileri 3,4 4,7 Toplam Krediler (milyon avro) DenizBank Finansal Hizmetler Grubu 2007 y l faaliyet raporu

17 Müflteri Segmentasyonu DenizBank, perakende ve iflletme bankac l müflterilerinin yan s ra ticari ve kurumsal bankac l k müflterilerine de hizmet vermektedir. DenizBank bu alandaki faaliyetlerini, Ticari Bankac l k Grubu, Kamu Proje Finansman Grubu ve Kurumsal Bankac l k Grubu olarak üç ayr segmentte yürütmektedir. Kamu Proje Finansman Grubu da ayr ca, D fl Ticaret, Proje ve Kamu Finansman olarak üç ayr bölüm olarak hizmet vermektedir. Bu segmentler, y ll k cirosu 25 milyon ABD dolar n aflan flirketlere hizmet veren Kurumsal Bankac l k segmenti, y ll k cirosu 5 milyon ABD dolar ile 25 milyon ABD dolar aras nda bulunan flirketlere hizmet veren Ticari Bankac l k segmenti ve y ll k cirosu 5 milyon ABD dolar ndan az flirketlere hizmet veren Küçük flletme Bankac l segmentidir. Perakende Bankac l k Grubu Perakende ve iflletme bankac l alanlar nda gelecek üç y l içinde 200 e yak n yeni flube aç lmas ve yaklafl k yeni personel al nmas öngörülmektedir. Dexia, ipotek kredisi, sigorta, varl k yönetimi ve özel bankac l k alanlar nda gelirleri art rmak ve ürün yelpazesini geniflletmek için DenizBank'a önemli bir destek sa layacakt r. Bireysel Bankac l k Bölümü, DenizBank Finansal Hizmetler Grubu'nun tüm ürün ve hizmetlerini müflterilerine, kalite anlay fl ndan ödün vermeden sunmaktad r. Say s iki milyonu aflan bireysel bankac l k müflterilerine 2007 y l sonunda sunulan Türk liras kredi tutar milyon YTL ve bu kredilerin toplam Türk liras krediler içindeki pay %19,3 olmufltur. Bireysel bankac l k müflterilerinin yaratt toplam mevduat hacmi ise %17 büyüyerek milyon YTL'ye ulaflm flt r ve Banka'n n toplam mevduat hacminin %45'ini oluflturmaktad r. 2007, DenizBank' n bireysel bankac l k alan nda önemli de iflimleri uygulamaya ald bir y l olmufltur. Y l n bafllar nda müflterilere gereksinimlerine uygun ürün ve hizmetleri do ru kanallardan, do ru maliyet ile ulaflt rabilmek için hayata geçirilen segmentasyon çal flmalar tamamlanm flt r. Bu yeni segmentasyon yap s DenizBank' n bireysel bankac l k yaklafl m n n temeline yerlefltirilmifltir y l içinde segmentasyon çal flmas n n olumlu sonuçlar, mevduat ve kredi rakamlar na yans m flt r. fiubelerde görev yapan 242 bireysel dan flman ve 343 sat fl yöneticisi daha müflteri odakl ve daha proaktif bir anlay fl ile hizmet sunmaktad r. fiubelerin d fl nda, 433 ATM/Kiosk, iletiflim merkezi ve internet bankac l kanallar ile müflterilerinin finansal gereksinimlerini de karfl lamaktad r. Bireysel Bankac l k Ürünleri ve Performanslar Kredi Kartlar DenizBank kredi kartlar ürün yelpazesi farkl segmentlere hitap eden, birbirinden ayr flan özelliklere sahip kredi kartlar ndan oluflmaktad r. Banka'n n hedefi, farkl yaflam ve al flverifl al flkanl klar olan kart kullan c lar na özel ürün ve hizmetlerle ulaflmak için önemli iflbirlikleri yaparak pazardaki yerini sa lamlaflt rmakt r. DenizBank kredi kartlar ürün gam nda; Bonus Program Ortakl çerçevesinde 2002 y l ndan itibaren, taksitli al flverifl yapmay seven, bedava al flverifl fikrine ve kampanyalara duyarl tüm segmentlerdeki müflteriler için DenizBank Bonus Card, Lufthansa iflbirli i ile 2005 y l ndan itibaren, yurtd fl na s k seyahat eden, e lence, restoran, konaklama ve seyahat harcamalar yüksek müflteriler için Miles&More kredi kart, stanbul Deniz Otobüsleri flletmesi ( DO) iflbirli i ile 2006 y l ndan itibaren, DO ile s k seyahat eden ve deniz ulafl m n hayat n n bir parças haline getiren Marmara bölgesinde yaflayan müflteriler için temass z Sea&Miles kredi kart, Ayr ca taksit yapma özelli ine duyarl olmayan, al flverifller karfl l nda puan biriktirerek hediye katalo undan ödül seçme al flkanl n sürdüren müflteriler için DenizBank kredi kartlar bulunmaktad r. 15

18 Bölüm 1 Sunufl DenizBank DenizBank Kredi Kartlar n n Say sal Geliflimi Kart Müflteri Harcama Adedi Adedi Hacmi (YTL) ,9 milyon ,5 milyon Müflteri adedi artmaya devam ederken, 36 ay n üzerinde hareketsiz olan kredi kartlar iptal edilerek maliyet ve risk yönetiminde etkinlik ve verimlilik sa lanm flt r. Düzenli olarak segmente özgü kampanyalar düzenlenerek DenizBank kredi kartlar n n aktif kullan m ve ciro art fl teflvik edilmifltir y l nda DenizBank kredi kartlar nda afla daki çal flmalar tamamlam flt r: Türkiye'nin en h zl kredi kart, temass z Sea&Miles kredi kart n n lansman Haziran 2007'de yap lm flt r. Ulafl m sektöründe kredi kart n n temass z ifllem özelli inin kullan m konusunda DenizBank Türkiye'de bir ilke imza atm flt r. Temass z Sea&Miles kredi kartlar ile 35 YTL nin alt ndaki ifllemler yar m saniyenin alt nda tamamlanmaktad r. DO Kad köy ve Bak rköy deniz otobüsü iskelelerinde yer alan turnikeler sayesinde kredi kart sahipleri temass z kredi kartlar ile hem h zl hem de daha ucuz geçifl olana na sahip olmufllard r. DenizBank Bonus Card sahipleri Bonus sadakat program çerçevesinde Bonus Plus ve Bonus Premium ürünleri ile tan flarak daha fazla Bonus kazanmaya bafllam fllard r Aral k ay nda Büyük Kulüp üyelerine yönelik Red Royal VIP Selection Platinum kredi kart ürünü DenizBank kredi kartlar aras ndaki yerini alm flt r. Direkt Sat fl Ekibi arac l ile 2007 y l nda, yeni müflterilere bireysel kredi kart, üretici ve nakit kart sat fl gerçeklefltirilmifltir Aral k ay sonunda adet olan DenizBank POS'lar Aral k 2007 sonu itibariyle 'e ulaflm flt r. Kart sahiplerinin hayatlar n kolaylaflt rmaya yönelik hizmetler sunulmaya bafllanm flt r. Bu kapsamda, Platinum kart sahiplerine Assistline ile t bbi yard m ve bilgi hizmetleri, Sea&Miles kredi kart sahiplerine PROMED Sa l k Hizmetleri, DenizBank Gezi Hatt hizmeti ile de tüm kart sahiplerine tek bir telefonla taksitle uçak bileti alma f rsat sunulmufltur. Tüketici Kredileri DenizBank Bireysel Bankac l k Bölümü, 2007 y l nda piyasaya sürdü ü yarat c ve yenilikçi ürünler ile sektöre dinamizm kazand rm flt r. Buna ba l olarak, DenizBank' n tüketici kredileri 2007'de milyon YTL'ye ulaflm fl ve Banka'n n pazar pay %4'e yükselmifltir. DenizBank Tüketici Kredileri (milyon YTL) Kredi Tutar Pazar Pay (%) , ,7 Genel htiyaç Kredileri Kredi 6-6 ürünü, müflterilere 66 ay vade ve 6 ay öteleme f rsat n sunan ilk banka olma unvan n DenizBank'a kazand rm flt r. Transfer Kredi ürünü ile di er bankalardaki kredi borçlar n DenizBank'a transfer ederek konsolide eden müflterilerin vadelerinin iki kat na ç kar lmas, sektörde yine bir ilk olmufltur. CebimdeKredi uygulamas ile befl dakikada kredi onay verilmifltir. Onaylanan krediler ise, müflterileri herhangi bir formaliteyle u raflt rmadan, evraks z ve masrafs z olarak kulland r lm flt r y l nda en son lansman yap lan ürün, FitKredi dir. FitKredi, müflterilere ödeme plan n kendi gelirlerine ve hayat tarzlar na göre düzenleme f rsat vermektedir. Bu kampanyalarla kifliye, toplam 722,8 milyon YTL kredi kulland r lm flt r. Konut Kredileri DenizBank, 2007 y l nda yaklafl k %90 l k bir art flla konut kredilerini en çok art ran özel banka olmufl ve pazar pay n %3,2 ye yükseltmifltir. DenizBank Konut Kredilerinin Geliflimi (milyon YTL) Adet Hacim Pazar Pay (%) , , y l içinde imzalanan 66 yeni protokol ile DenizBank' n anlaflmal oldu u konut projesi say s 110'a yükseltilmifltir. Türkiye'nin her yerinden en seçkin ve önemli projelerde DenizBank kalitesi ile konut kredisi sunulmaktad r. Maafl Ödeme Hizmeti 2006 sonunda çal flana maafl ödeme hizmeti veren DenizBank, 2007 sonu itibariyle bu hizmeti verdi i çal flan say s n 'e ç karm flt r. Maafl ödeme hizmetlerinin toplam tutar bir önceki y l 115 milyon YTL iken, 2007'de 143 milyon YTL'ye ç km flt r. DenizBank 2007 y l nda, toplam 559 özel ve 935 kamu firmas n n maafl ödemesini yapm flt r. 16 DenizBank Finansal Hizmetler Grubu 2007 y l faaliyet raporu

19 DenizBank Mevduat Bileflimi DenizBank Mevduat Bileflimi 2007 (%) 2006 (%) Vadeli TL Vadesiz TL Toplam TL milyon avro milyon avro Vadeli Döviz Vadesiz Döviz Toplam YP Mevduat milyon avro milyon avro Alternatif Da t m Kanallar Bölümü DenizBank müflterileri, alternatif da t m kanallar sayesinde birçok bankac l k ifllemini flubeye gelmeden kolayl kla yapabilmektedirler. Hesap yönetimi, para transferi, kredi kart, yat r m, döviz ve hisse senedi ifllemleri, fatura ödemeleri ve otomatik ödemeler nternet Bankac l, letiflim Merkezi, ATM'ler, Kiosklar ve MobilDeniz arac l ile yap labilen bafll ca ifllemlerdir. Ayr ca 2008 y l bafl nda Ekspres Gifle olarak adland r lan üniteler arac l ile para yat rma, para çekme ve para üstü verme gibi nakit ifllemleri, fatura ödemeleri ve kart ifllemleri de yap lmaya bafllanacakt r. Alternatif Da t m Kanallar, gerek bilgi al flverifli, gerekse birebir pazarlama konusunda verdi i destekler ile CRM uygulamalar n ve çapraz sat fl faaliyetlerini de kolaylaflt rmaktad r y l nda krediler ve kredi kartlar baflta olmak üzere müflterilerin ürün ve hizmet kullan m ve al flkanl klar na göre saptanan ve müflteriye özel çeflitli ürün tekliflerinin sunulmas ve bunlar destekleyici süreçlere önem verilmifltir. Bu kapsamda Deniz'den F rsatlar olarak adland r lan, CRM müflteri analizleri ile uyumlu, ürün kullan m al flkanl klar na ve davran fllar na uygun olarak nternet, letiflim Merkezi ve Kiosklar üzerinden müflterilere ürün teklifleri götürülmeye bafllanm flt r. Alternatif Da t m Kanallar 'n n müflteri sadakati ve süreklili ini sa layan programlar üzerine yo unlafl larak 2008 y l içinde yeni projeler tasarlanm flt r. nternet Bankac l 1999 y l ndan bu yana faaliyette olan DenizBank nternet Bankac l, modüler ifllem ve bilgi tarama olanaklar sunmaktad r. Banka n n müflterileri, tüm bankac l k ve yat r m ifllemlerini online yapabilmektedirler. Kartla Girifl - Kullan c Dostu yaklafl m n n bir ürünü DenizBank 2007 y l nda müflterilerine, Kartla Girifl hizmetini sunmaya bafllam flt r. Kartla Girifl, herhangi bir DenizBank kart olan müflteriye an nda internet bankac l n kullanabilme olana n vermektedir. Bu uygulama, müflteriyi tüm formalitelerden ve bekleme süresinden uzaklaflt rarak ona gerçek bir art de er sa lamakta, Banka ile olumlu bir deneyim yaflatmakta ve Banka'n n operasyonel süreçlerinin verimlili ini art rmaktad r. Güvenlik Önlemleri - Aç k Deniz'de güvenle yol al n ki faktörlü do rulama sa layan SMS Do rulama ve fiifretek'in yan s ra 2007 y l nda uygulamas na geçilen mobil imza ile internet bankac l müflterilerine ek güvenlik sa lanmaktad r. Mobil imza, müflterilerin daha güvenli ifllem yapabilmeleri amac yla, elektronik ortamlarda kullanabilecekleri kimlik kart n (nitelikli elektronik sertifika) rahatça almalar n ve kullanmalar n sa layan bir hizmettir. Bir baflka ifade ile mobil imza, 5070 say l Elektronik mza Kanunu'nda tarif edilen ve slak imza ile eflde er elektronik imzan n GSM SIM kartlar kullan larak at lmas n sa layan bir uygulamad r. MobilDeniz - Siz nerede olmak isterseniz, biz oraday z DenizBank taraf ndan Türkiye'de ilk kez iki y l önce bafllat lan bir uygulama ile GPRS altyap s kullan larak müflterilere cep telefonlar /cep bilgisayarlar ile diledikleri her yerden DenizBank nternet Bankac l platformuna ulaflmalar ve hesaplar n izleme, para transferi yapma, döviz ve fon al p satma, kredi kart borç bilgisi alma ve ödeme yapma ve hisse senedi portföy bilgisi izleme olana sa lanmaktad r. DenizBank müflterileri, alternatif da t m kanallar sayesinde birçok bankac l k ifllemini flubeye gelmeden kolayl kla yapabilmektedirler. Hesap yönetimi, para transferi, kredi kart, yat r m, döviz ve hisse senedi ifllemleri, fatura ödemeleri ve otomatik ödemeler nternet Bankac l, letiflim Merkezi, ATM'ler, Kiosklar ve MobilDeniz arac l ile yap labilen bafll ca ifllemlerdir. 17

20 Bölüm 1 Sunufl DenizBank SMS Bankac l DenizBank, uzaktan bankac l k ifllemlerinin daha eriflilebilir olmas n sa lamak ve bu ifllemlere duyulan güveni art rmak amac yla SMS bankac l n bafllatm flt r. SMS bankac l hizmeti ile müflteriler özel bilgilere (hesap bakiyesi, fon, repo, hisse senedi portföy bilgileri v.b.) ve genel bilgilere (fon, repo oranlar, döviz kurlar, kredi oranlar v.b.) k sa mesaj servisi arac l ile ulaflabilmektedirler. Türkiye deki tüm operatörler için k sa mesaj servis numaras 3280 dir. letiflim Merkezi Belirli bir müflteri grubuna merkezi sat fl kanal olarak, etkin d fl kaynak kullan m yla beraber telemarketing faaliyetiyle kredi kart, KMH, otomatik ödeme, sigorta ve benzeri ürün ve hizmetlerden oluflan yaklafl k ürün sat fl gerçeklefltirilmifltir. Bu düflük maliyetli, h zl ve etkin sat fl kanal ndan önümüzdeki dönem de artarak yararlan lacakt r. Sektördeki mevcut uygulamalardan farkl olarak, sahip oldu u yüksek teknoloji altyap s yla letiflim Merkezi, üst s n f segmentini oluflturan müflterilerine sundu u hizmetini gelifltirmifltir. Bu do rultuda, A/A+ segment müflterilerine telefonda beklemeden çok k sa sürede hizmet verilmeye bafllanm flt r. Bununla birlikte di er segment müflterileri için de benzer uygulamalar devreye al narak gelen ça r lar, birer sat fl ve ürün/hizmet bilgilendirme f rsat na dönüfltürülmüfltür. ATM'ler ve Kiosklar ATM DenizBank ATM'lerinden 7 gün/24 saat ifllem yap labilmekte ve müflterilerin belirli bir tutara kadar nakit gereksinimlerinin karfl lanmas na yard mc olunmaktad r. DenizBank ATM say s 433 olmakla birlikte, Ortak Nokta ve anlaflmal bankalarla bu say 6.800'ün üzerine ç kmaktad r. Bunun d fl nda ATM'ler arac l ile para transferleri, yat r m ifllemleri, kredi kart ifllemleri, fatura ödemeleri gibi temel bankac l k ifllemleri de yap labilmektedir y l içinde müflterilerin daha kolay ve h zl kullanaca yeni önyüzleri ATM'lere yüklenmifltir. Kiosk Bankac l Estetik ve ergonomik olarak dizayn edilmifl olan kabinlerin içine yerlefltirilmifl bir bilgisayar arac l ile reklam, tan t m veya bilgilendirme amac yla kullan lan Kiosk'lar, müflterilerin DenizBank nternet Bankac l 'na eriflerek güvenli bir flekilde bankac l k ifllemleri yapmalar n da sa lamaktad r. nternet bankac l kullan c s olmayan ancak DenizBank ATM kart ya da kredi kart na sahip müflteriler ise Kiosk üzerinde bulunan kart okuyucuda kartlar n okuttuktan sonra klavye arac l ile kart flifrelerini girmeleri halinde Aç kdeniz nternet fiubesi'ne eriflebilmekte, böylece görüntüleme yapabilmekte ya da s n rl yetkilerle ifllemlerini gerçeklefltirebilmektedirler. Ayr ca sadece kredi kart n kart okuyucudan geçirerek kart ile ilgili limit, hesap kesim tarihi, son ödeme tarihi, borç, asgari ödeme ve kullan labilir Bonus/DenizY ld z bilgilerine de eriflebilmektedirler. DenizBank, müflterilerinin hayatlar n n bir parças olarak, var olmas n istedikleri her an ve her yerde bankac l k ifllemlerini h zl, kolay ve güvenle gerçeklefltirebilecekleri platformlar kendilerine sunmay hedefleyen bütünleflik projeleri gelifltirmeye devam etmektedir. Sigorta Ürünleri Bölümü Sektör ve müflteri gereksinimleri göz önünde bulundurularak gelifltirilmifl zengin ürün gam ile finansal market anlay fl içinde sigortac l k hizmeti veren DenizBank, pazarlama ve sat fl odakl politikalar n n etkin kullan m n n bir sonucu olarak 2007 y l nda banka sigortac l n n baflar l uygulay c lar ndan biri olmufltur. Axa Oyak Sigorta ve DenizHayat Sigorta ile gerçeklefltirilen iflbirlikleriyle; sigorta IT altyap s n n güçlendirilmesi, bankac l k ürünleri ile sigortac l k ürünlerinin birlikte sunulmas, müflterilerin gereksinimleri do rultusunda yeni ürünlerin gelifltirilmesi, sigorta konusunda e itimli flube çal flanlar arac l yla sigorta sat fllar na odaklan lmas, letiflim Merkezi arac l yla müflterilere sigorta ürünlerinin sunulmas, 2007 y l nda DenizBank' n banka sigortac l nda yaflad geliflmenin dinamiklerini oluflturmufltur. DenizBank'ta iflyerinden tar ma, kazadan yang na, konuttan hayata kadar farkl branfllarda sigorta hizmetleri sunulmaktad r. Müflterilerin geçmifl y llarda yapt rm fl olduklar poliçeler, DenizBank letiflim Merkezi arac l yla takip edilerek poliçelerin yenilemeleri yap lmaktad r y l nda Garanti Emeklilik ile gerçeklefltirilen iflbirli i kapsam nda DenizBank flubelerinde toplam adet BES plan sat lm flt r. Bireysel emeklilik kapsam nda sunulan Emeklilik Planlar içinde yer alan Kamu Borçlanma Araçlar Emeklilik Yat r m Fonu nun yönetimi, DenizPortföy Yönetimi taraf ndan yap lmaktad r. Bu fonun büyüklü ü 2007 y l n n sonunda 10,5 milyon YTL'ye ulaflm flt r. DenizBank Alternatif Da t m Kanallar Performans Art fl (%) nternet fiubesi Müflteri Say s Toplam fllem Say s letiflim Merkezi Toplam Ça r Say s Kiosk Say s ATM Say s ADK fllem Say s / Toplam fllem Say s %34 %31 10 DenizBank Banka Sigortac l Performans (milyon YTL) Prim Üretimi 53,8 51,4 Komisyon Geliri 10,7 9,4 18 DenizBank Finansal Hizmetler Grubu 2007 y l faaliyet raporu

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2007 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2007 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli bankas olmas n n yan s ra en kârl bankac l k operasyonlar na sahip özel sektör bankas

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER Ç NDEK LER 001 Kurumsal Profil 002 Sunufl 004 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 006 Misyon, Vizyon, Stratejik Hedefler 008 K saca Çelebi Holding A.fi.

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri

48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri ç i n d e k i l e r 1 2007 Faaliyet Raporu 65 127 147 179 48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri Üye Hizmetleri Faaliyetleri ve Genel Bilgiler S kça Sorulan Sorular Vak f Duyurular SAH

Detaylı

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI çindekiler I. SUNUfi ÖZET F NANSAL B LG LER KISACA BANK ASYA TAR HÇE ANA SÖZLEfiMEDE DÖNEM Ç NDE YAPILAN DE fi KL KLER SERMAYE, ORTAKLIK YAPISI VE DÖNEM Ç NDE MEYDANA GELEN DE fi KL KLER YÖNET M KURULU

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler Akbank, 2004 y l sonu itibariyle kârl l k ve piyasa de eri aç s ndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankas d r. Güçlü sermayesi, istikrarl mevduat

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 135 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu 136 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Do ufl Otomotiv

Detaylı

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES NOVASYON YÖNET M 16 NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi. Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44 www.cagrimerkezleridernegi.org çindekiler 04 2011 e Genel Bakıfl 14 Komisyonlar m z 06 Önsöz 16

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Bankam z Yönetim Kurulu nun 29.07.2004 tarih, 61/32 No. lu toplant s nda; iki yönetim kurulu üyesi

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

BAfiKAN dan. Sevgili Meslektafllar m,

BAfiKAN dan. Sevgili Meslektafllar m, BAfiKAN dan Sevgili Meslektafllar m, Sigortac l k Kanunu ad ile haz rlanan Kanun tasar s n n Baflbakanl a sevk edilmifl oldu unu memnuniyetle ö renmifl bulunuyoruz. Y llard r kanuni dayanaktan yoksun olan

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Mehmet Baba KARAN (Ünite 1, 4, 7) Prof.Dr. Hatice DO UKANLI (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Güler

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı