Finansal Hizmetler Grubu Faaliyet Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu"

Transkript

1 Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu

2 çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk nda 5 Dönem çinde Yap lan Ana Sözleflme De ifliklikleri 5 Ortakl k Yap s, Sermaye ve De ifliklikler 5 Yöneticilerin Sahip Olduklar Paylar 6 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 8 Genel Müdür ün Mesaj 12 DenizBank n Sektördeki Konumu 13 Araflt rma Gelifltirme Çal flmalar 14 DenizBank Finansal Hizmetler Grubu 14 Bankac l k Hizmetleri 28 Yat r m Bankac l ve Arac l k Hizmetleri 32 Finansal Kiralama ve Faktoring Hizmetleri 34 Sigortac l k Hizmetleri 35 Bilgi Teknolojisi Hizmetleri 36 Kültür Hizmetleri Bölüm II Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamalar 38 Yönetim Kurulu 42 Üst Yönetim 47 Denetçiler 47 Komiteler 48 Genel Kurula Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu 49 nsan Kaynaklar 50 E itim 50 Banka n n Dahil Oldu u Risk Grubu ile Yapt fllemler 51 Al nan Destek Hizmetleri 52 DenizBank Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 66 Yat r mc liflkileri ve Finansal letiflim Bölüm III Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi 68 Denetim Komitesi nin De erlendirmeleri 69 Risk Yönetimi Politikalar 71 Mali Durum De erlendirmesi 71 Uluslararas Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdikleri Notlar 71 Befl Y ll k Özet Finansal Bilgiler Bölüm IV Denetim Raporlar, Finansal Tablolar ve Dipnotlar Aral k 2007 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Mali Tablolar ve Denetim Raporu Aral k 2007 Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Denetim Raporu 228 Adres Bilgileri

3 DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Toplumun tüm kesimlerine ulaflan bir hizmet a > DenizBank Finansal Hizmetler Grubu nda DenizBank n yan s ra sekiz yerli ve iki uluslararas finansal ifltirak, Bahreyn de bir flube ve Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti nde EuroDeniz Off-Shore Bank Ltd. ad alt nda faaliyet gösteren bir k y bankac l ifltiraki bulunmaktad r. DenizYat r m, EkspresYat r m, DenizYat r m Ortakl, DenizPortföy Yönetimi, DenizTürev, DenizLeasing, DenizFaktoring, DenizHayat Sigorta, Intertech ve DenizKültür Grubun yerli kurumlar, DenizBank AG ve DenizBank Moscow uluslararas kurumlar d r. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu, Türkiye de toplumun tüm kesimlerine ulaflan bir hizmet a na sahiptir. Ayr ca, gerek perakende gerekse kurumsal müflterilerine dünyan n her köflesinden internet ortam nda finansal ifllemler yapma olana sa lamaktad r. BANKACILIK H ZMETLER DEN ZBANK DEN ZBANK AG (V YANA) DEN ZBANK MOSCOW (MOSKOVA) EURODEN Z OFF-SHORE BANK (LEFKOfiA) YATIRIM BANKACILI I VE ARACILIK H ZMETLER DEN ZYATIRIM EKSPRESYATIRIM DEN ZTÜREV DEN ZYATIRIM ORTAKLI I DEN ZPORTFÖY YÖNET M F NANSAL K RALAMA VE FAKTOR NG H ZMETLER DEN ZLEAS NG DEN ZFAKTOR NG S GORTACILIK H ZMETLER DEN ZHAYAT S GORTA B LG TEKNOLOJ S H ZMETLER INTERTECH KÜLTÜR H ZMETLER DEN ZKÜLTÜR 1

4 Bölüm 1 Sunufl Konsolide Finansal Göstergeler Toplam Aktifler (milyon YTL) Özsermaye (milyon YTL) Net Kâr (milyon YTL) Özet Finansal Göstergeler (milyon YTL) * 2005* 2004** 2003** Devlet Tahvilleri*** Krediler, net**** fltirakler Sabit Varl klar, net Toplam Aktifler Mevduat Vadeli Vadesiz Borçlanma Özsermaye Ödenmifl Sermaye Gayrinakdi Krediler Faiz Gelirleri Faiz Giderleri (1.144) (795) (501) (458) (513) Karfl l klar Sonras Net Faiz Geliri Faiz D fl Gelirler Faiz D fl Giderler (827) (652) (561) (469) (340) Net Kâr Sermaye Yeterlilik Oran %13 %14 %15 %18 %18 Özkaynak Kârl l %23 %28 %23 %19 %22 DenizBank fiube Say s Personel Say s ATM Say s POS Say s Kredi Kart Say s * Bu faaliyet raporunun ön k s mlar nda kullan lan tüm finansal rakamlar, TMS ve TFRS'ye uygun olarak haz rlanm fl ve denetlenmifl konsolide finansal tablolardan al nm fllard r (bkz. Ba ms z Denetim Raporu -Üçüncü Bölüm - Muhasebe Politikalar ). ** Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yay mlam fl oldu u 15 ve 17 no'lu Muhasebe Uygulama Yönetmelikleri'ne göre oluflturulmufl ve denetlenmifl konsolide finansal rakamlard r. *** Menkul k ymetler portföyü toplam, cari fiyatlar üzerinden de erlendirilmifltir. **** Faktoring ve Kiralama fllemleri Alacaklar dahil edilmifltir. 2 DenizBank Finansal Hizmetler Grubu 2007 y l faaliyet raporu

5 DenizBank n... Misyonu Sektördeki konumu, imaj ve kurumsal nitelikleri ile çal flan n n, müflterisinin ve hissedar n n memnuniyetini maksimize eden bir banka olmak. Vizyonu Sürdürülebilir ve kârl büyümeyi sa layarak Türkiye'deki ilk befl banka aras nda yer almak ve uluslararas finansal ortam n bölgemizdeki en güçlü orta olmakt r. Söz konusu bölge, Ortado u, Kafkaslar, Balkanlar ve CIS ülkeleridir. Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar Moody's Investors Service Uzun Vadeli Yabanc Para Mevduat B1 Görünüm Dura an Uzun Vadeli Yerel Para Mevduat A3 K sa Vadeli Yerel Para Mevduat Prime-2 Görünüm Dura an Finansal Dayan kl l k C- Görünüm Dura an Fitch Ratings Uzun Vadeli Yabanc Para IDR* BB K sa Vadeli Yabanc Para B Görünüm Dura an Uzun Vadeli Yerel Para BBB- K sa Vadeli Yerel Para F3 Görünüm Dura an Bireysel C Destek 3 Ulusal AAA (tur) Görünüm Dura an * IDR: Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi 3

6 Bölüm 1 Sunufl K saca Dexia Hakk nda Evrensel bankac l k > Dexia bir Avrupa bankas ve kamu finansman alan nda dünya lideridir. 31 Aral k 2007 itibariyle Dexia, 20,3 milyar avro piyasa de eri ve 37 ülkedeki çal flan yla Avro Bölgesi'nin en büyük 15 bankac l k grubu aras ndad r. Grup Profili Dexia bir Avrupa bankas ve kamu finansman alan nda dünya lideridir. 31 Aral k 2007 itibariyle Dexia, 20,3 milyar avro piyasa de eri ve 37 ülkedeki çal flan yla Avro Bölgesi'nin en büyük 15 bankac l k grubu aras ndad r. Bankac l k Sektöründe Benzersiz Bir Model ki Temel Dexia gelece ini iki temel üzerinde infla etmifltir: Avrupa'da evrensel bankac l k ve kamu/proje finansman alanlar nda küresel liderlik. Dexia bir yandan evrensel bankac l k faaliyetlerini geleneksel pazarlar olan Belçika, Lüksemburg, Slovakya ve Türkiye d fl na da yayarak Avrupa çap nda üst düzey bir oyuncu olmay, di er yandan da co rafi geniflleme yoluyla kamu/proje finansman alanlar ndaki küresel liderli ini perçinlemeyi planlamaktad r. Dexia'n n, Grubun Eylül 2006'da aç klad hedeflerinden biri olan, her sene hisse bafl na en az %10 temettü art fl da dahil olmak üzere, ola anüstü operasyonel ve mali sonuçlar elde edece ine olan güveni tamd r. Mali stikrar Dexia'n n büyüme planlar hem dinamik ve tedbirli, hem de Grubun temel de erlerinden olan risk yönetimi ve mali istikrar ile uyumludur. Grup sat fl garantisi, risk yönetimi, operasyonel disiplin ve ürün performans konular nda son derece yüksek standartlara sahiptir. Dexia, bankac l k sektöründe en yüksek kredi notuna sahip bankalardan biridir. Grubun üç ana bankac l k kurumu olan Dexia Crédit Local, Dexia Bank ve Dexia BIL'in kredi notlar s ras yla AA, Aa1 ve AA+ düzeyindedir. Avrupa'da bulunan Dexia'ya ait yan kurulufllardan üçü, AAA notuna sahip tahvil ihraç etmektedirler ve dünyan n en büyük tahvil sigortalayan üç kuruluflundan biri olan FSA'n n kredi notu ise k sa bir süre önce AAA olarak teyit edilmifltir. Grup De erlerine Uzun Vadeli Ba l l k Dexia'n n müflterilerinin ihtiyaçlar ve refah, ahenkli toplumsal kalk nma, çevrenin korunmas ve sürdürülebilir büyüme konular nda uzun vadeli taahhütleri vard r. Dexia özgün kurum kültürünü, iflkollar n n kurulufl ve yönetimine olan yaklafl m n da özetleyen k sa vadenin gelece i yoktur parolas yla ifade eder. Dexia'n n eylem ve hedeflerinin arkas ndaki itici güçler flunlard r: Sosyal ve çevresel de erlere ba l kalarak operasyonel ve mali performans m z sürekli art rma azmi. Müflterilere, hissedarlara, çal flanlara, tedarikçilere ve iflletmelerinin di er menfaat sahipleri de dahil olmak üzere herkese sayg. Bir yandan topluma katk da bulunurken di er yandan hedeflere ulaflmay sa layan yenilik tutkusu. Dexia'n n flkollar Kamu/Proje Finansman ve Kredi Sigortalama Dexia geçti imiz on y lda kamu/proje finansman alan nda dünya çap nda lider konuma gelmifltir. Dexia toplam 30 dan fazla ülkede faaliyet göstermektedir. Bunlar n bafl nda Fransa, Belçika, talya, Kuzey Amerika, Meksika, Almanya, spanya, ngiltere, skandinavya, sviçre, Avusturya, Slovakya, Polonya, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Avustralya, srail, Bulgaristan, Macaristan ve Japonya gelmektedir. Dexia do rudan krediler, imzal taahhütler, likidite garantileri ve menkul k ymetlerinin sat n al nmas vas talar yla yerel kamu yönetimlerinin ve di er kamu hizmetlerinin finansman ihtiyaçlar n karfl lamaktad r. Dexia müflterilerine yap land r lm fl krediler ve borç yönetimi de dahil olmak üzere eksiksiz bir ürün yelpazesi sunmaktad r. Dexia bilgi ve uzmanl n proje finansman alan nda tüm dünyada kullanmakta ve bunu yaparken de son derece seçici ilkelerle Grubun risk yonetimi stardartlar na ba l kalmaktad r. Dexia ulafl m, çevre ve di er hayati altyap projeleriyle birlikte yenilenebilir enerji sektörüne odaklanmaktad r. Grup Belçika, Lüksemburg, Türkiye ve Slovakya gibi evrensel bankac l k alan nda faaliyet gösterdi i ülkelerdeki kurumsal müflterileri finanse etmektedir. Dexia Amerika Birleflik Devletleri'ndeki ifltiraki Financial Security Assurance (FSA) arac l yla yerel yönetimler taraf ndan ihraç edilen tahviller, altyap projeleri ve varl a dayal menkul k ymetler için kredi sigortalama hizmetleri sunmaktad r. FSA bugün Amerika Birleflik Devletleri'ndeki yerel yönetimler taraf ndan ihraç edilen tahvilleri sigortalama piyasas nda hâkim bir konuma sahiptir. Perakende Finansal Hizmetler Dexia Belçika, Slovakya ve Türkiye'de flah slardan, küçük ve orta boy iflletmelere kadar alt milyondan fazla müflteriye genifl bir ürün yelpazesiyle bankac l k ve sigorta hizmetleri sunan öncü bir perakende Avrupa bankas d r. Belçika ve Lüksemburg'da bireysel bankac l k alan nda bu ülkelerin en iyi bankalar ndan olan Dexia'n n Slovakya'da da yerel bir bireysel hizmet bankas mevcuttur. Dexia ifltiraklerinden DenizBank Türkiye'deki alt nc büyük özel banka konumundad r. Dexia Insurance Services ise Grubun Belçika, Lüksemburg ve Fransa'daki perakende a lar nda sat lan tüm hayat ve hayat d fl sigorta ürünlerini sa lamaktad r. 4 DenizBank Finansal Hizmetler Grubu 2007 y l faaliyet raporu

7 Özellikle Belçika, Lüksemburg, spanya, sviçre ve Danimarka'da kurmufl oldu u birimler ve ortak giriflimler vas tas yla Dexia ayn zamanda önemli bir özel bankac l k hizmetleri merkezidir. Hazine ve Finans Piyasalar Dexia'n n temel faaliyetleri, Grubun sermaye piyasalar nda önemli bir rol oynamas n desteklemektedir. Bu sayede Grup bilançosunu fonlay p yönetebilmekte ve farkl iflkollar ndaki müflterileri için geliflmifl ürün ve çözümler sunmaktad r. Hazine ve finans piyasalar iflkolu hem Gruba önemli ölçüde gelir getirmekte hem de bu alandaki faaliyetleri ile tüm Gruba destek sa lamaktad r. Varl k Yönetimi Dexia Asset Management geleneksel ve alternatif yat r m araçlar ndan, Dexia'n n Bat Avrupa'da lider konumda bulundu u toplumsal de erlere duyarl yat r mlara kadar eksiksiz bir ürün portföyüyle Avrupa'daki üst düzey varl k yöneticisi kurumlar ndan biridir. Dexia yat r m fonlar n n, kurumsal ve özel vekaletli hesaplar n yönetiminde uzmanlaflm flt r. Dexia Asset Management Brüksel, Lüksemburg, Paris ve Sidney'deki ofisleri ve yerel bazda oluflturdu u müflteri iliflkileri ekipleriyle Avrupa, Ortado u ve Avustralya'da hizmet vermektedir. Yat r mc Hizmetleri 2006 y l nda Royal Bank of Canada ile bir ortak giriflim olarak ve tüm dünyada kurumlara küresel saklama, yat r m ve emeklilik fonu yönetimi ve yat r mc hizmetleri alanlar ndaki uzmanl n sunmak üzere kurulan RBC Dexia Investor Services, bugün dünyan n en büyük on saklama bankas ndan biridir ve dört k tada 15 ülkede faaliyet göstermektedir. 31 Aral k 2007 tibariyle Dexia'n n Bafll ca Finansal Göstergeleri Bilanço Toplam 604,6 milyar avro Net Kâr-Grup Pay milyon avro Hisse Bafl na Kâr 2,18 avro Tier 1 Sermaye Oran %9,1 Özsermaye Kârl l %17,8 Maliyet-Gelir Oran %55,6 Dönem çinde Yap lan Ana Sözleflme De ifliklikleri Ortakl k Yap s, Sermaye ve De ifliklikler Yöneticilerin Sahip Olduklar Paylar 23 Mart 2007 tarihli Ola an Genel Kurul'da onaylanmak suretiyle Ana Sözleflme'nin 17., 20., 22., 25. ve 28. maddelerinde de ifliklik yap lm flt r. DenizBank ortakl k yap s ile gerçek kifli nihai hâkim pay sahibi/sahiplerinin ortakl k yap s afla daki tabloda gösterilmektedir. DenizBank' n ortakl k yap s nda karfl l kl ifltirak iliflkisi bulunmamaktad r y l nda DenizBank' n ödenmifl sermayesinde herhangi bir de ifliklik gerçekleflmemifltir. DenizBank Genel Müdürü Hakan Atefl ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Cem Bodur, Ayfer Y lmaz ve Mustafa T nas Titiz, her biri adet hisse ile %0, paya sahiptirler. DenizBank Ortakl k Yap s * Pay Pay Toplam Nominal Pay Oran Sahipleri Adedi De er (YTL) (%) Dexia Participation Belgique SA ,81 M. Cem Bodur ,00 Hakan Atefl ,00 Ayfer Y lmaz ,00 Mustafa T nas Titiz ,00 Halka Aç k K s m ,19 Toplam ,00 * 31 Aral k 2007 tarihi itibariyle 5

8 Bölüm 1 Sunufl Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj DenizBank' n Dexia ortakl nda tamamlad bu ilk y l n sonunda baflar l sonuçlar elde etmifl olmaktan dolay çok mutluyum. Bankam z kuruluflundan bugüne h zl ve sa l kl büyümesini bu y l da sürdürmüfltür. Birçok yeni ürünün yan s ra Dexia'n n dünyada öncülü ünü yapt kamu finansman n da faaliyet konular na ekleyerek hitap etti i müflteri segmentlerini çeflitlendirmifl ve daha önce oldu u gibi bu y l da baflar l finansal performans na devam etmifltir y l, dünya ekonomik tarihinde, ABD dolar n n rekor oranda de er kaybetmesi, petrol ve di er önemli hammadde fiyatlar n n artmas ama belki de en önemlisi ABD merkezli yaflanan ipotek kredi krizi ve bunun küresel bankac l k sistemlerinde yaratt güven kayb ve likidite s k fl kl ile hat rlanacakt r. Türkiye, do ru makroekonomik politikalar na devam ediyor olmas sayesinde, küresel piyasalar derinden sarsan bu krizden fazlaca etkilenmemifltir. Bunda, flüphesiz ki türev ürünlerin ve ipotek kredilerinin Türkiye'de çok yayg n olmamas n n da etkisi bulunmaktad r. Türk bankac l k sistemi 2007 y l nda istikrarl geliflimini sürdürmüfl, hatta önde gelen baz Türk bankalar ipotek krizinin afl lmas nda geliflmifl ülkelerin bankalar na likidite deste i bile sa lam flt r. Bankac l k sistemine yabanc sermaye ak fl devam etmifl ve toplam bankac l k aktiflerindeki yabanc pay %14'e yükselmifltir. Sisteme yabanc bankalar n kayda de er bir payla girmesi sonucu, bankalar mali yap lar n daha da 6 DenizBank Finansal Hizmetler Grubu 2007 y l faaliyet raporu

9 Hedef 2009 > 2009 y l nda DenizBank' n Dexia Grubu'na net gelir katk s n n, kamu ve proje finansman alanlar nda %5'in üstünde, bireysel perakende hizmetlerde %20 dolay nda ve toplam net kârda %10 dolay nda olmas hedeflenmektedir. güçlendirmifller, baflar l risk yönetimleri ve sa lam sermaye yap lar yla ekonominin krize karfl dayan kl l n art rm fllard r. Türkiye son y llarda küresel olarak yaflanan ekonomik büyümeden ve likidite fazlas ndan yararlanmay bilmifl, sürdürdü ü iyilefltirme önlemleri ve yüksek büyüme h z ile dünyan n 17. büyük ekonomisi ve 16. en fazla do rudan yabanc sermaye çeken ülkesi haline gelmifltir. fiimdi Türkiye'nin önündeki hedef, bu olumlu geliflmelerin sürdürülebilir olmas n sa lamakt r ve sonras nda küresel ekonominin yavafllayacak olmas, Türkiye'nin aflmas gereken bir zorluk olacakt r. Önümüzdeki dönemlerde büyüme h z düflebilecek, iflsizlik oran artabilecek, do rudan yabanc sermaye girifli yavafllayabilecek ve ihracat art fl ivmesini yitirebilecektir. Türkiye'nin büyüme h z n korumas için s k makroekonomik politikalar izlemesi, sosyal sigorta sistemi, hukuk, vergi ve iflgücü reformlar n gerçeklefltirerek yakalad yap sal iyilefltirme dinami ini sürdürmesi, özellefltirmeye devam ederek uzun vadeli yabanc sermaye giriflini desteklemesi ve finansal piyasalar n liberalizasyonu yönünde önlemler almas gereklidir. Türkiye ekonomisinin ileride önüne ç kabilecek engelleri aflmas bu koflullar n gerçekleflmesine ba l görünmektedir. Güçlü bankac l k sistemi, lokomotif üretim ve hizmet sektörlerindeki küresel rekabet gücü, genç, dinamik ve giriflimci ruha sahip iyi yetiflmifl insan kaynaklar Türkiye'nin olas ekonomik güçlüklere karfl supaplar d r. Ana orta m z Dexia'n n bulundu u ülkelerdeki temel felsefesi stratejik de er yaratmakt r. Bu de eri ekonomik paydafllar m za aktar rken, kamu ve proje finansman nda daha fazla büyümeyi ve küresel liderli i hedefliyoruz. Kamu sektörünün tüm gereksinimleri için baflvurulacak adres olma özelli ini tafl yan Dexia, DenizBank arac l yla, Türkiye'de de yerel kamu sektörüne, borç yönetimi, proje finansman, sigorta, varl k yönetimi, ödeme, kredi gelifltirme, uzun ve k sa vadeli kredi ve yap land r lm fl kredi hizmetleri ile sermaye piyasas çözümleri sunmaya bafllam flt r. Evrensel bankac l k franchise a n n geniflletilmesi de gelece e yönelik planlar m z aras ndad r. Bu amaçla, Dexia'n n evrensel bankac l k ile kamu ve proje finansman ndaki küresel uzmanl n Türkiye'ye getiriyoruz. Bu alanlarda Türkiye'de ve bölgede hizmet verecek lider bir finansal grup oluflturuyoruz y l nda DenizBank' n Dexia Grubu'na net gelir katk s n n, kamu ve proje finansman alanlar nda %5'in üstünde, bireysel perakende hizmetlerde %20 dolay nda ve toplam net kârda %10 dolay nda olmas hedeflenmektedir. Perakende ve iflletme bankac l alanlar nda gelecek üç y l içinde 200 e yak n yeni flube aç lmas ve yaklafl k yeni personel al nmas öngörülmektedir. Dexia, ipotek kredisi, sigorta, varl k yönetimi ve özel bankac l k alanlar nda gelirleri art rmak ve ürün yelpazesini geniflletmek için DenizBank'a önemli bir destek sa layacakt r. Dexia Grubu'nun bir üyesi olmak DenizBank' n kurumsal ve ticari bankac l k alanlar ndaki rekabet gücünü art rm fl, daha yüksek hacimli ve daha ucuz fonlama olanaklar kazand rm fl ve finansal gücünü kontrol alt na alarak büyümesi için gereksindi i sermayeyi sa lam flt r. Bu sayede uluslararas muhabir banka a daha etkin kullan lacakt r. Dexia'n n müflteri a na eriflim sayesinde yeni ifl f rsatlar yaratma kapasitesi her geçen gün artmakta ve müflterilere daha genifl bir ürün yelpazesi sunulabilmektedir. Bir bankan n en önemli sermayesi sahip oldu u insan kayna d r. Baflar lar m z, çal flanlar m z n profesyonel yetkinliklerinin, üstün niteliklerinin, Bankam za ba l l klar n n ve yüksek motivasyonunun bir göstergesidir. DenizBank' n kurumsal de erlerinin, en önemlilerinden olan tak m ruhu, baflar lar m zdaki en büyük etken olmufltur. Bu vesile ile tüm çal flma arkadafllar ma en içten duygular mla tek tek teflekkür ederim. Bugüne dek oldu u gibi bundan sonraki geliflimlerinde de her zaman yan nda olmak istedi imiz de erli müflterilerimize ve ifl ortaklar m za da güvenleri için teflekkür ederim. Dirk Bruneel Yönetim Kurulu Baflkan 7

10 Bölüm 1 Sunufl Genel Müdür ün Mesaj Küresel oyuncu olan bir grubun çat s alt nda, DenizBank' ülkemizin önde gelen bankalar aras nda üst s ralarda görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bundan sonra Bankam z n önündeki hedef, yerel boyutlar n ötesine geçerek baz faaliyet alanlar nda bölgesel oyuncu olmakt r. Dexia'n n sa lad ivme ile gelecekte çok daha büyük baflar lara tan k olaca m zdan eminim. DenizBank, 2007 y l nda da aktif ve özkaynak büyümesini sa l kl bir flekilde sürdürmüfltür. Y lsonu konsolide finansal tablolar m za göre toplam aktiflerimiz bir önceki y la göre %27 oran nda büyüyerek, milyon YTL'ye ( milyon avro), özkaynaklar m z ise %24 oran nda büyüyerek,1.678 milyon YTL'ye (984 milyon avro) yükselmifltir. Devam eden sa l kl büyümenin bir baflka göstergesi olarak, net kâr m z da, 341 milyon YTL'ye (200 milyon avro) ulaflm flt r. Sundu umuz hizmet ve ürünler itibariyle 2007 y l ndaki baflar l çal flmalar m z flu flekilde özetlemek istiyorum: Krediler Geçen bir y l içinde toplam kredilerimiz, %51 oran nda art fl göstermifltir. A rl k verdi imiz büyüme alanlar m zdan biri olan KOB 'lere yönelik kredilerdeki art fl oran m z ise %69 olarak gerçekleflmifltir. Bireysel 8 DenizBank Finansal Hizmetler Grubu 2007 y l faaliyet raporu

11 Büyümeye devam > Y lsonu konsolide finansal tablolar m za göre toplam aktiflerimiz bir önceki y la göre %27 oran nda büyüyerek, milyon YTL'ye ( milyon avro), özkaynaklar m z ise %24 oran nda büyüyerek, milyon YTL'ye (984 milyon avro) yükselmifltir. müflterilere hizmet veren perakende bankac l k alan ndaki büyüme devam etmifl ve kredi kartlar hariç tüketici kredilerindeki art fl %52 olmufltur. htiyaca özel olarak tasarlanan, belirli kurumlar ve meslek gruplar na hitap eden ve vade yap s kifliye özel olarak gelifltirilen çeflitleri krediler için kampanyalar düzenlenerek ihtiyaç kredilerinde 2007 y l nda %51'lik bir art fl yaflanm flt r. Yeni aç lan ticari merkezlerimiz ile ticari segment kredileri %64 oran nda büyürken, kurumsal kredilerdeki art fl %33 olmufltur. Yenilikçi ve yarat c ürünlerle kazand m z büyüme ivmesini, kredi kartlar nda ve di er perakende bankac l k ürün ve hizmetlerinde sürdürece iz. Perakende ve küçük iflletme segmentlerine tahsis etti imiz kredi hacmimizin toplam krediler içindeki pay n önümüzdeki y llarda yükseltmeye devam edece iz sonunda milyon YTL'ye yükselen bu segmentlerdeki kredi hacmimiz ile bu hedefi gerçeklefltirme yolunda önemli bir mesafe kat etmifl bulunuyoruz. Bu y lsonunda perakende bankac l k, iflletme bankac l ve kredi kartlar ndan elde etti imiz gelir, toplam gelirlerimizin %51'ini oluflturmaktad r. Bankam z, tüm iflkollar ndaki müflterilerimizin finansman ihtiyaçlar na cevap vermek için her türlü kayna n kullanarak hizmet sa lamaya çal flmaktad r y l Temmuz ay nda EIB (European Invetsment Bank) ile imzalanan çerçeve sözleflmesi kapsam nda 150 milyon avrosu küçük ve orta boy iflletmelerin, 100 milyon avrosu ticari ve kurumsal firmalar n finansman ihtiyaçlar n karfl lamak amac yla toplam 250 milyon avroluk kredi temin edilmifltir y l nda ticari ve kurumsal bankac l k alan nda nifl pazarlar olarak gördü ümüz sektörlere odaklanma sürdürülerek, müflteri say s ndaki art fl devam ettirilmifltir. Kuruldu u tarihten bu yana denizcilik sektörüne büyük önem veren DenizBank, dünyan n denizcilik sektöründeki en prestijli kurumlar ndan Lloyd's of London ve kurumun yay n organ Lloyd's List'in bu y l Türkiye'de ilk kez düzenledi i Lloyd's List Denizcilik Ödülleri nde Y l n Denizcilik Finansörü kategorisinde ödüle lay k görülmüfltür. Proje Finansman 2007 y l proje finansman aç s ndan baflar l geçmifl, Dexia ile iflbirli inin ilk y l olmas na ra men, yarat lan güçlü sinerjinin meyveleri al nmaya bafllanm flt r. Hedef sektörlere ek olarak süt hayvanc l, döküm ve çimento gibi birçok yeni sektöre de girilmifl, kredi hacmi 760 milyon ABD dolar na yükselmifltir. Kamu Finansman Dexia'n n ana iflkolu olan kamu finansman, bankam zdaki yap lanmas n 2007 y l n n üçüncü çeyre i içinde tamamlam flt r y lsonu itibariyle bu alanda tahsis edilen nakdi ve gayrinakdi kredi toplam 374 milyon YTL'ye ulaflm flt r. D fl Ticaret Finansman D fl ticaretin finansman, Bankam z n uluslararas bankac l k çevrelerinde her geçen gün artan itibar sayesinde 2007 y l nda yükselen bir faaliyet konusu olmufltur. Muhabir banka say s 2007'de 1.100'ün üzerine ç km fl ve akreditif hacmi bir önceki y la oranla %35'lik bir art fl ile 2,4 milyar ABD dolar na yükselmifltir. Tar m Kredileri DenizBank tar m sektörüne yönelik özel bir ekip ve flube a oluflturan tek özel sektör bankas olmufltur y l nda 120'ye ulaflan tar m bankac l flubeleri arac l ile tar m kredilerinin co rafi alan ve kapsam geniflletilmifl ve 'in üzerinde üreticiye ulafl larak toplam 565 milyon YTL kredi kulland r lm flt r. Tar m bankac l hizmetlerimiz kapsam nda, dünyada ve Türkiye'de bir ilk olarak üreticilerin hizmetine sunulan Üretici Kart üzerinden k sa vadeli tar m kredileri kulland r lm flt r. Orta ve uzun vadede ise traktör ve ekipman kredileri, faaliyet alanlar na özgü krediler ve özel projeli yat r m kredileri, çiftçilerin üretim ritmine ve nakit ak fl na uygun olarak eflit taksitli veya esnek ödemeli planlar sunulmufltur. Mevduat 2007 y l içinde DenizBank' n müflteri mevduat, geniflleyen flube a ve büyüyen müflteri taban na paralel olarak %21 artm fl ve milyon YTL'ye yükselmifltir. 9

12 Bölüm 1 Sunufl Genel Müdür ün Mesaj Bölgesel oyuncu > DenizBank, küresel bir oyuncu olan ana hissedar Dexia'n n deste i ve deneyimli kaptanlar n n yönetiminde pupa yelken yeni ufuklara do ru güvenle yol almaktad r. Perakende Bankac l k 2007 y l nda tüketici kredilerinin hacmi, k sa sürede zahmetsiz ve formalitesiz bir flekilde kulland r lan, en uygun ödeme plan n belirleme olana tan yan ve vadeleri öteleme f rsat sunan çeflitli kifliye özel ihtiyaç kredisi kampanyalar ile önemli art fl göstermifltir. Tüketici kredileri, 2007 y l nda milyon YTL'ye ulaflarak, DenizBank' n pazar pay n n %4'e yükselmesini sa lam flt r. Say s iki milyonu aflan bireysel bankac l k müflterilerine 2007 y l içinde kulland r lan kredilerin toplam krediler içindeki pay %19 olmufltur. Bireysel bankac l k müflterilerinin yaratt toplam mevduat hacmi ise milyon YTL'ye ulaflarak, toplam mevduat hacmimizin %45'ini oluflturmufltur. Bunun yan s ra küresel krize ra men konut kredilerinde de büyüme yaflanm flt r. Tüketicilere tahsis edilen münferit konut kredilerinin d fl nda, müteahhit firmalarla yap lan proje bazl ortak çal flmalara devam edilmifltir y l içinde imzalanan 66 yeni protokol ile DenizBank' n anlaflmal oldu u konut projesi say s 110'a yükseltilmifltir. DenizBank, 2007 y l nda yaklafl k %90 l k bir art flla konut kredilerini en çok art ran özel banka olmufl ve pazar pay n %3,2 ye yükseltmifltir y l içinde segmente özgü kampanyalar ile kartlar n aktif kullan m teflvik edilmifltir. Miles&More ve Bonus kredi kartlar için ciro ve adet art r c kampanyalarla maliyet düflürücü kampanyalar düzenlenmifltir. Kurumsal ve Ticari Bankac l k Kurumsal ve ticari segmentte nifl pazarlar olarak gördü ümüz, enerji, inflaat, altyap, denizcilik, e itim ve sa l k, lojistik, tar m ve demir çelik sektörlerine odaklanarak, müflteri say m z n art r lmas na devam edilmifltir. Kurumsal bankac l k faaliyetlerinin toplam mevduat ve krediler içindeki pay, s ras yla, %17 ve %27 olmufltur. Nifl sektörlerde nakit ak fl yönetimi ürünleri ile derinleflerek çapraz sat fl oran n yükseltmeyi hedefliyoruz. Kurumsal ve ticari segmentlerde yüksek kalitede bankac l k ürün ve hizmetleri sunarak müflteri ba l l n n art r lmas n ve DenizBank' n kurumsal ve ticari segment pazar pay n n yükseltilmesini hedefliyoruz. Ticari Bankac l k Grubu, 2007 y l nda 10 yeni ticari merkez açarak toplam ticari merkez say s n 14'e ç karm flt r. flletme Bankac l Küçük iflletmeler için kitlesel pazarlama olana veren ürün standardizasyonuna giderek, özellikle bu segmentin gereksinimlerine uygun nakit yönetimi araçlar gelifltirmifl bulunuyoruz. Etkin pazarlama kampanyalar ile küçük iflletme segmentinde henüz keflfedilmemifl yeni ve kârl alanlara girerek ve bu alanda alternatif da t m kanallar n da kullanarak Bankam z n kârl l art r lm flt r y lsonu itibariyle hizmet verilen müflteri adedi 'e, tahsis edilen kredi limiti 3,2 milyar YTL'ye ve kredi riski ise 2,0 milyar YTL'ye ulaflm flt r. flletme bankac l müflterilerinin yönetilen mevduat ve yat r m hesaplar n n büyüklü ü ise 1,7 milyar YTL'dir. 10 DenizBank Finansal Hizmetler Grubu 2007 y l faaliyet raporu

13 Banka Sigortac l Stratejik ilgi alanlar m zdan biri de banka sigortac l d r. DenizBank flubelerinde iflyeri sigortalar ndan tar m sigortalar na, kazadan yang n sigortalar na, konut sigortalar ndan hayat sigortalar na kadar farkl branfllarda sigorta hizmetleri sunulmaktad r sonunda %99,6's sat n al nan Global Hayat Sigorta A.fi., Mart ay nda DenizBank Finansal Hizmetler Grubu'na entegre edilmifl ve DenizHayat markas ile sigorta hizmeti verilmeye bafllanm flt r y l içinde 53,8 milyon YTL prim üretimi gerçeklefltirilmifl ve 10,7 milyon YTL komisyon geliri elde edilmifltir. K saca özetlemeye çal flt m 2007 y l faaliyetlerimizin sonucunda baflar l bir finansal performans sergilenmifltir. Bu sonuçlar bizleri ayn kararl l k ve azimle büyüme stratejimizi sürdürmemiz yönünde teflvik etmektedir. Tedbirli kredilendirme ilkelerimize ba l kalmaya devam edece iz ve etkin risk yönetim uygulamalar na her zaman oldu u gibi öncelik verece iz. Maliyetlerimizi etkin sistemlerle kontrol etmeye devam ederek verimlili imizi art raca z. Nifl sektörler üzerinde odaklanarak ticari ve kurumsal bankac l k kârl l m z yükseltece iz. DenizBank, küresel bir oyuncu olan ana hissedar Dexia'n n deste i ve deneyimli kaptanlar n n yönetiminde pupa yelken yeni ufuklara do ru güvenle yol almaktad r. Bu yolculuk s ras nda tüm DenizBank Finansal Hizmetler Grubu yöneticileri ve çal flanlar n n her zamanki azim, kararl l k ve özverileri ile bizlerin yan nda yer alaca na ve daha büyük baflar lar bizlerle paylaflacaklar na olan inanc m sonsuzdur. Bu vesile ile kendilerine teflekkürü bir borç bilirim. Bizlere kazand rd klar yeni vizyon için de erli ortaklar m za, destekleri için tüm sosyal ve ekonomik paydafllar m za ve güvenleri için tüm müflterilerimize de teflekkür ederim. Hakan Atefl Genel Müdür 11

14 Bölüm 1 Sunufl DenizBank n Sektördeki Konumu Odaklanmak > DenizBank Finansal Hizmetler Grubu'nun odakland bafll ca segmentler perakende müflteriler, küçük ve orta ölçekli iflletmeler, ihracatç lar, kamu ve proje finansman ve kurumsal müflterilerdir. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu'nda DenizBank' n yan s ra sekiz yerli ve iki uluslararas finansal ifltirak, Bahreyn'de bir flube ve Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti'nde EuroDeniz Off-Shore Bank Ltd. ad alt nda faaliyet gösteren bir k y bankac l ifltiraki bulunmaktad r. DenizYat r m, EkspresYat r m, DenizYat r m Ortakl, DenizPortföy Yönetimi, DenizTürev, DenizLeasing, DenizFaktoring, DenizHayat Sigorta, Intertech ve DenizKültür Grubun yerli kurumlar, DenizBank AG ve DenizBank Moscow uluslararas kurumlar d r. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu'nun odakland bafll ca segmentler perakende müflteriler, küçük ve orta ölçekli iflletmeler, ihracatç lar, kamu ve proje finansman ve kurumsal müflterilerdir. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu ayn zamanda gemi inflaat finansman, turizm, tar m kredileri, yurtd fl inflaat projeleri, sa l k hizmetleri ve e itim gibi nifl pazarlarda da faaliyet göstermektedir. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu, Viyana'da bulunan ifltiraki DenizBank AG arac l ile AB ülkelerinde faaliyet göstermektedir. DenizBank Moscow, Rusya ile ticaret yapan mevcut müflterilere yurtd fl nda hizmet vermekte ve çeflitli finansal gereksinimleri karfl lamaktad r. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu, Türkiye'de toplumun tüm kesimlerine ulaflan bir hizmet a na sahiptir. DenizBank, alternatif da t m kanallar sayesinde, gerek perakende gerekse kurumsal müflterilerine dünyan n her köflesinden internet ortam nda finansal ifllemler yapma olana sa lamaktad r. Her geçen gün bu hizmetlere bir yenisi eklenmektedir: DenizBank 2007 y l nda müflterilerine sektörde bir ilki gerçeklefltirerek, Kartla Girifl hizmetini sunmaya bafllam flt r. Kartla Girifl, herhangi bir DenizBank kart olan müflteriye an nda internet bankac l n kullanabilme olana n vermektedir. 12 DenizBank Finansal Hizmetler Grubu 2007 y l faaliyet raporu

15 Araflt rma Gelifltirme Çal flmalar Müflteri merkezli Ar-Ge > DenizBank, a rl kl olarak toplam müflterileri içinde ço unlu u oluflturan ve say s iki milyonu aflan perakende bankac l k müflterilerine verdi i hizmeti daha üst seviyelere ç karabilmek amac yla araflt rma ve gelifltirme faaliyetlerini sürdürmektedir. DenizBank, a rl kl olarak toplam müflterileri içinde ço unlu u oluflturan ve say s iki milyonu aflan perakende bankac l k müflterilerine verdi i hizmeti daha üst seviyelere ç karabilmek amac yla araflt rma ve gelifltirme faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu faaliyetler fl nda, kredi kart kullan m nda mevcut ürün yelpazesinin geniflletilmesini amaçlayan ve daha genifl bir müflteri grubunu hedefleyen bir bankac l k ürünü gelifltirilmifltir. Türkiye'nin en h zl kredi kart, temass z Sea&Miles kredi kart n n lansman Haziran 2007'de yap lm flt r. Ulafl m sektöründe kredi kart n n temass z ifllem özelli inin kullan m konusunda DenizBank Türkiye'de bir ilke imza atm flt r. Temass z Sea&Miles kredi kartlar ile 35 YTL nin alt ndaki ifllemler yar m saniyenin alt nda tamamlanmaktad r. DO Kad köy ve Bak rköy deniz otobüsü iskelelerinde yer alan turnikeler sayesinde kredi kart sahipleri, temass z kredi kartlar ile hem h zl hem de daha ucuz geçifl olana na sahip olmufllard r. Intertech müflterilerine verdi i hizmet seviyesini en yukar da tutma hedefine ba l olarak bünyesinde yürüttü ü Ar-Ge çal flmalar ile güvenlik, yeni teknolojilerin kullan m ve yayg nlaflt r lmas na yönelik pek çok baflar l çal flmaya imza atmaktad r y l içinde hayata geçirilen yeni telefon santralinin altyap s sayesinde tarifeler, fiyatland rma, arama maliyetleri ile ilgili bilgiler do rultusunda ve verimlili i en üst düzeye ç kartmak ve maliyetleri en aza indirebilmek için tüm aramalar otomatik olarak do ru operatöre yönlendirilmektedir. inter-next Bankac l k platformu ile entegre edilebilen ak ll sistem arac l ile bankac l k ekranlar ndan ç kmadan müflteriyle outbound telefon görüflmeleri yapmak, sonuçlar n sisteme kaydetmek mümkün hale gelecektir. Yeni devreye al nan mobil imza sistemi ile internet kullan c lar n n dijital imza kontrolü ile ifllemlerini güvenli bir flekilde gerçeklefltirebilmeleri sa lanm flt r. Intertech, etkin CRM (müflteri yönetimi) için 17 y l aflan bilgi birikimi, deneyimi ve uzman kadrolar ile DenizBank'a veri madencili i dan flmanl k hizmeti vermektedir. Veri ambar içerisindeki operasyonel sistem verileri bilgiye dönüfltürülerek veri madencili i istatistiki yöntemleri ile analiz edilmekte ve DenizBank müflterilerinin kuruma ba l l, kullanmakta olduklar ürünler, ürün sat n alma e ilimleri gibi pek çok analiz pazarlama birimlerine sunulmaktad r. Veri madencili i çal flma sonuçlar ile etkin kampanya yönetimi yap labilmesi, do ru müflteriye do ru kanaldan eriflilerek, sat fl hedeflerine minimum maliyetle ulafl lmas, müflteri beklentilerinin maksimum düzeyde karfl lanarak müflteri ba l l n n art r lmas çal flman n ana hedeflerinden baz lar d r. 13

16 Bölüm 1 Sunufl Bankac l k Hizmetleri DenizBank DenizBank AG (Viyana) DenizBank Moscow (Moskova) EuroDeniz Off-Shore Bank (Lefkofla) DenizBank, büyük ço unlu u bireysel kesimden oluflan müflteri taban na en iyi flekilde hizmet verebilmek amac yla haz rlad genifl perakende ürün yelpazesini etkin olarak sunmaktad r. Olumlu sonuçlar al nan 2007 y l nda DenizBank' n toplam aktifleri %27 artarak milyon avroya ulaflm flt r. Banka'n n özvarl %24 art fl ile 984 milyon avroya yükselmifltir sonu itibariyle DenizBank' n yurtiçinde 320 flubesi ve bir iletiflim merkezi bulunmaktad r. Segmentlere Göre Kredi Tahsisleri (%) Kurumsal Krediler 26,8 30,3 Ticari Krediler 31,3 28,8 Perakende Krediler 19,3 19,1 flletme Bankac l Kredileri 19,2 17,1 Kredi Kart Kredileri 3,4 4,7 Toplam Krediler (milyon avro) DenizBank Finansal Hizmetler Grubu 2007 y l faaliyet raporu

17 Müflteri Segmentasyonu DenizBank, perakende ve iflletme bankac l müflterilerinin yan s ra ticari ve kurumsal bankac l k müflterilerine de hizmet vermektedir. DenizBank bu alandaki faaliyetlerini, Ticari Bankac l k Grubu, Kamu Proje Finansman Grubu ve Kurumsal Bankac l k Grubu olarak üç ayr segmentte yürütmektedir. Kamu Proje Finansman Grubu da ayr ca, D fl Ticaret, Proje ve Kamu Finansman olarak üç ayr bölüm olarak hizmet vermektedir. Bu segmentler, y ll k cirosu 25 milyon ABD dolar n aflan flirketlere hizmet veren Kurumsal Bankac l k segmenti, y ll k cirosu 5 milyon ABD dolar ile 25 milyon ABD dolar aras nda bulunan flirketlere hizmet veren Ticari Bankac l k segmenti ve y ll k cirosu 5 milyon ABD dolar ndan az flirketlere hizmet veren Küçük flletme Bankac l segmentidir. Perakende Bankac l k Grubu Perakende ve iflletme bankac l alanlar nda gelecek üç y l içinde 200 e yak n yeni flube aç lmas ve yaklafl k yeni personel al nmas öngörülmektedir. Dexia, ipotek kredisi, sigorta, varl k yönetimi ve özel bankac l k alanlar nda gelirleri art rmak ve ürün yelpazesini geniflletmek için DenizBank'a önemli bir destek sa layacakt r. Bireysel Bankac l k Bölümü, DenizBank Finansal Hizmetler Grubu'nun tüm ürün ve hizmetlerini müflterilerine, kalite anlay fl ndan ödün vermeden sunmaktad r. Say s iki milyonu aflan bireysel bankac l k müflterilerine 2007 y l sonunda sunulan Türk liras kredi tutar milyon YTL ve bu kredilerin toplam Türk liras krediler içindeki pay %19,3 olmufltur. Bireysel bankac l k müflterilerinin yaratt toplam mevduat hacmi ise %17 büyüyerek milyon YTL'ye ulaflm flt r ve Banka'n n toplam mevduat hacminin %45'ini oluflturmaktad r. 2007, DenizBank' n bireysel bankac l k alan nda önemli de iflimleri uygulamaya ald bir y l olmufltur. Y l n bafllar nda müflterilere gereksinimlerine uygun ürün ve hizmetleri do ru kanallardan, do ru maliyet ile ulaflt rabilmek için hayata geçirilen segmentasyon çal flmalar tamamlanm flt r. Bu yeni segmentasyon yap s DenizBank' n bireysel bankac l k yaklafl m n n temeline yerlefltirilmifltir y l içinde segmentasyon çal flmas n n olumlu sonuçlar, mevduat ve kredi rakamlar na yans m flt r. fiubelerde görev yapan 242 bireysel dan flman ve 343 sat fl yöneticisi daha müflteri odakl ve daha proaktif bir anlay fl ile hizmet sunmaktad r. fiubelerin d fl nda, 433 ATM/Kiosk, iletiflim merkezi ve internet bankac l kanallar ile müflterilerinin finansal gereksinimlerini de karfl lamaktad r. Bireysel Bankac l k Ürünleri ve Performanslar Kredi Kartlar DenizBank kredi kartlar ürün yelpazesi farkl segmentlere hitap eden, birbirinden ayr flan özelliklere sahip kredi kartlar ndan oluflmaktad r. Banka'n n hedefi, farkl yaflam ve al flverifl al flkanl klar olan kart kullan c lar na özel ürün ve hizmetlerle ulaflmak için önemli iflbirlikleri yaparak pazardaki yerini sa lamlaflt rmakt r. DenizBank kredi kartlar ürün gam nda; Bonus Program Ortakl çerçevesinde 2002 y l ndan itibaren, taksitli al flverifl yapmay seven, bedava al flverifl fikrine ve kampanyalara duyarl tüm segmentlerdeki müflteriler için DenizBank Bonus Card, Lufthansa iflbirli i ile 2005 y l ndan itibaren, yurtd fl na s k seyahat eden, e lence, restoran, konaklama ve seyahat harcamalar yüksek müflteriler için Miles&More kredi kart, stanbul Deniz Otobüsleri flletmesi ( DO) iflbirli i ile 2006 y l ndan itibaren, DO ile s k seyahat eden ve deniz ulafl m n hayat n n bir parças haline getiren Marmara bölgesinde yaflayan müflteriler için temass z Sea&Miles kredi kart, Ayr ca taksit yapma özelli ine duyarl olmayan, al flverifller karfl l nda puan biriktirerek hediye katalo undan ödül seçme al flkanl n sürdüren müflteriler için DenizBank kredi kartlar bulunmaktad r. 15

18 Bölüm 1 Sunufl DenizBank DenizBank Kredi Kartlar n n Say sal Geliflimi Kart Müflteri Harcama Adedi Adedi Hacmi (YTL) ,9 milyon ,5 milyon Müflteri adedi artmaya devam ederken, 36 ay n üzerinde hareketsiz olan kredi kartlar iptal edilerek maliyet ve risk yönetiminde etkinlik ve verimlilik sa lanm flt r. Düzenli olarak segmente özgü kampanyalar düzenlenerek DenizBank kredi kartlar n n aktif kullan m ve ciro art fl teflvik edilmifltir y l nda DenizBank kredi kartlar nda afla daki çal flmalar tamamlam flt r: Türkiye'nin en h zl kredi kart, temass z Sea&Miles kredi kart n n lansman Haziran 2007'de yap lm flt r. Ulafl m sektöründe kredi kart n n temass z ifllem özelli inin kullan m konusunda DenizBank Türkiye'de bir ilke imza atm flt r. Temass z Sea&Miles kredi kartlar ile 35 YTL nin alt ndaki ifllemler yar m saniyenin alt nda tamamlanmaktad r. DO Kad köy ve Bak rköy deniz otobüsü iskelelerinde yer alan turnikeler sayesinde kredi kart sahipleri temass z kredi kartlar ile hem h zl hem de daha ucuz geçifl olana na sahip olmufllard r. DenizBank Bonus Card sahipleri Bonus sadakat program çerçevesinde Bonus Plus ve Bonus Premium ürünleri ile tan flarak daha fazla Bonus kazanmaya bafllam fllard r Aral k ay nda Büyük Kulüp üyelerine yönelik Red Royal VIP Selection Platinum kredi kart ürünü DenizBank kredi kartlar aras ndaki yerini alm flt r. Direkt Sat fl Ekibi arac l ile 2007 y l nda, yeni müflterilere bireysel kredi kart, üretici ve nakit kart sat fl gerçeklefltirilmifltir Aral k ay sonunda adet olan DenizBank POS'lar Aral k 2007 sonu itibariyle 'e ulaflm flt r. Kart sahiplerinin hayatlar n kolaylaflt rmaya yönelik hizmetler sunulmaya bafllanm flt r. Bu kapsamda, Platinum kart sahiplerine Assistline ile t bbi yard m ve bilgi hizmetleri, Sea&Miles kredi kart sahiplerine PROMED Sa l k Hizmetleri, DenizBank Gezi Hatt hizmeti ile de tüm kart sahiplerine tek bir telefonla taksitle uçak bileti alma f rsat sunulmufltur. Tüketici Kredileri DenizBank Bireysel Bankac l k Bölümü, 2007 y l nda piyasaya sürdü ü yarat c ve yenilikçi ürünler ile sektöre dinamizm kazand rm flt r. Buna ba l olarak, DenizBank' n tüketici kredileri 2007'de milyon YTL'ye ulaflm fl ve Banka'n n pazar pay %4'e yükselmifltir. DenizBank Tüketici Kredileri (milyon YTL) Kredi Tutar Pazar Pay (%) , ,7 Genel htiyaç Kredileri Kredi 6-6 ürünü, müflterilere 66 ay vade ve 6 ay öteleme f rsat n sunan ilk banka olma unvan n DenizBank'a kazand rm flt r. Transfer Kredi ürünü ile di er bankalardaki kredi borçlar n DenizBank'a transfer ederek konsolide eden müflterilerin vadelerinin iki kat na ç kar lmas, sektörde yine bir ilk olmufltur. CebimdeKredi uygulamas ile befl dakikada kredi onay verilmifltir. Onaylanan krediler ise, müflterileri herhangi bir formaliteyle u raflt rmadan, evraks z ve masrafs z olarak kulland r lm flt r y l nda en son lansman yap lan ürün, FitKredi dir. FitKredi, müflterilere ödeme plan n kendi gelirlerine ve hayat tarzlar na göre düzenleme f rsat vermektedir. Bu kampanyalarla kifliye, toplam 722,8 milyon YTL kredi kulland r lm flt r. Konut Kredileri DenizBank, 2007 y l nda yaklafl k %90 l k bir art flla konut kredilerini en çok art ran özel banka olmufl ve pazar pay n %3,2 ye yükseltmifltir. DenizBank Konut Kredilerinin Geliflimi (milyon YTL) Adet Hacim Pazar Pay (%) , , y l içinde imzalanan 66 yeni protokol ile DenizBank' n anlaflmal oldu u konut projesi say s 110'a yükseltilmifltir. Türkiye'nin her yerinden en seçkin ve önemli projelerde DenizBank kalitesi ile konut kredisi sunulmaktad r. Maafl Ödeme Hizmeti 2006 sonunda çal flana maafl ödeme hizmeti veren DenizBank, 2007 sonu itibariyle bu hizmeti verdi i çal flan say s n 'e ç karm flt r. Maafl ödeme hizmetlerinin toplam tutar bir önceki y l 115 milyon YTL iken, 2007'de 143 milyon YTL'ye ç km flt r. DenizBank 2007 y l nda, toplam 559 özel ve 935 kamu firmas n n maafl ödemesini yapm flt r. 16 DenizBank Finansal Hizmetler Grubu 2007 y l faaliyet raporu

19 DenizBank Mevduat Bileflimi DenizBank Mevduat Bileflimi 2007 (%) 2006 (%) Vadeli TL Vadesiz TL Toplam TL milyon avro milyon avro Vadeli Döviz Vadesiz Döviz Toplam YP Mevduat milyon avro milyon avro Alternatif Da t m Kanallar Bölümü DenizBank müflterileri, alternatif da t m kanallar sayesinde birçok bankac l k ifllemini flubeye gelmeden kolayl kla yapabilmektedirler. Hesap yönetimi, para transferi, kredi kart, yat r m, döviz ve hisse senedi ifllemleri, fatura ödemeleri ve otomatik ödemeler nternet Bankac l, letiflim Merkezi, ATM'ler, Kiosklar ve MobilDeniz arac l ile yap labilen bafll ca ifllemlerdir. Ayr ca 2008 y l bafl nda Ekspres Gifle olarak adland r lan üniteler arac l ile para yat rma, para çekme ve para üstü verme gibi nakit ifllemleri, fatura ödemeleri ve kart ifllemleri de yap lmaya bafllanacakt r. Alternatif Da t m Kanallar, gerek bilgi al flverifli, gerekse birebir pazarlama konusunda verdi i destekler ile CRM uygulamalar n ve çapraz sat fl faaliyetlerini de kolaylaflt rmaktad r y l nda krediler ve kredi kartlar baflta olmak üzere müflterilerin ürün ve hizmet kullan m ve al flkanl klar na göre saptanan ve müflteriye özel çeflitli ürün tekliflerinin sunulmas ve bunlar destekleyici süreçlere önem verilmifltir. Bu kapsamda Deniz'den F rsatlar olarak adland r lan, CRM müflteri analizleri ile uyumlu, ürün kullan m al flkanl klar na ve davran fllar na uygun olarak nternet, letiflim Merkezi ve Kiosklar üzerinden müflterilere ürün teklifleri götürülmeye bafllanm flt r. Alternatif Da t m Kanallar 'n n müflteri sadakati ve süreklili ini sa layan programlar üzerine yo unlafl larak 2008 y l içinde yeni projeler tasarlanm flt r. nternet Bankac l 1999 y l ndan bu yana faaliyette olan DenizBank nternet Bankac l, modüler ifllem ve bilgi tarama olanaklar sunmaktad r. Banka n n müflterileri, tüm bankac l k ve yat r m ifllemlerini online yapabilmektedirler. Kartla Girifl - Kullan c Dostu yaklafl m n n bir ürünü DenizBank 2007 y l nda müflterilerine, Kartla Girifl hizmetini sunmaya bafllam flt r. Kartla Girifl, herhangi bir DenizBank kart olan müflteriye an nda internet bankac l n kullanabilme olana n vermektedir. Bu uygulama, müflteriyi tüm formalitelerden ve bekleme süresinden uzaklaflt rarak ona gerçek bir art de er sa lamakta, Banka ile olumlu bir deneyim yaflatmakta ve Banka'n n operasyonel süreçlerinin verimlili ini art rmaktad r. Güvenlik Önlemleri - Aç k Deniz'de güvenle yol al n ki faktörlü do rulama sa layan SMS Do rulama ve fiifretek'in yan s ra 2007 y l nda uygulamas na geçilen mobil imza ile internet bankac l müflterilerine ek güvenlik sa lanmaktad r. Mobil imza, müflterilerin daha güvenli ifllem yapabilmeleri amac yla, elektronik ortamlarda kullanabilecekleri kimlik kart n (nitelikli elektronik sertifika) rahatça almalar n ve kullanmalar n sa layan bir hizmettir. Bir baflka ifade ile mobil imza, 5070 say l Elektronik mza Kanunu'nda tarif edilen ve slak imza ile eflde er elektronik imzan n GSM SIM kartlar kullan larak at lmas n sa layan bir uygulamad r. MobilDeniz - Siz nerede olmak isterseniz, biz oraday z DenizBank taraf ndan Türkiye'de ilk kez iki y l önce bafllat lan bir uygulama ile GPRS altyap s kullan larak müflterilere cep telefonlar /cep bilgisayarlar ile diledikleri her yerden DenizBank nternet Bankac l platformuna ulaflmalar ve hesaplar n izleme, para transferi yapma, döviz ve fon al p satma, kredi kart borç bilgisi alma ve ödeme yapma ve hisse senedi portföy bilgisi izleme olana sa lanmaktad r. DenizBank müflterileri, alternatif da t m kanallar sayesinde birçok bankac l k ifllemini flubeye gelmeden kolayl kla yapabilmektedirler. Hesap yönetimi, para transferi, kredi kart, yat r m, döviz ve hisse senedi ifllemleri, fatura ödemeleri ve otomatik ödemeler nternet Bankac l, letiflim Merkezi, ATM'ler, Kiosklar ve MobilDeniz arac l ile yap labilen bafll ca ifllemlerdir. 17

20 Bölüm 1 Sunufl DenizBank SMS Bankac l DenizBank, uzaktan bankac l k ifllemlerinin daha eriflilebilir olmas n sa lamak ve bu ifllemlere duyulan güveni art rmak amac yla SMS bankac l n bafllatm flt r. SMS bankac l hizmeti ile müflteriler özel bilgilere (hesap bakiyesi, fon, repo, hisse senedi portföy bilgileri v.b.) ve genel bilgilere (fon, repo oranlar, döviz kurlar, kredi oranlar v.b.) k sa mesaj servisi arac l ile ulaflabilmektedirler. Türkiye deki tüm operatörler için k sa mesaj servis numaras 3280 dir. letiflim Merkezi Belirli bir müflteri grubuna merkezi sat fl kanal olarak, etkin d fl kaynak kullan m yla beraber telemarketing faaliyetiyle kredi kart, KMH, otomatik ödeme, sigorta ve benzeri ürün ve hizmetlerden oluflan yaklafl k ürün sat fl gerçeklefltirilmifltir. Bu düflük maliyetli, h zl ve etkin sat fl kanal ndan önümüzdeki dönem de artarak yararlan lacakt r. Sektördeki mevcut uygulamalardan farkl olarak, sahip oldu u yüksek teknoloji altyap s yla letiflim Merkezi, üst s n f segmentini oluflturan müflterilerine sundu u hizmetini gelifltirmifltir. Bu do rultuda, A/A+ segment müflterilerine telefonda beklemeden çok k sa sürede hizmet verilmeye bafllanm flt r. Bununla birlikte di er segment müflterileri için de benzer uygulamalar devreye al narak gelen ça r lar, birer sat fl ve ürün/hizmet bilgilendirme f rsat na dönüfltürülmüfltür. ATM'ler ve Kiosklar ATM DenizBank ATM'lerinden 7 gün/24 saat ifllem yap labilmekte ve müflterilerin belirli bir tutara kadar nakit gereksinimlerinin karfl lanmas na yard mc olunmaktad r. DenizBank ATM say s 433 olmakla birlikte, Ortak Nokta ve anlaflmal bankalarla bu say 6.800'ün üzerine ç kmaktad r. Bunun d fl nda ATM'ler arac l ile para transferleri, yat r m ifllemleri, kredi kart ifllemleri, fatura ödemeleri gibi temel bankac l k ifllemleri de yap labilmektedir y l içinde müflterilerin daha kolay ve h zl kullanaca yeni önyüzleri ATM'lere yüklenmifltir. Kiosk Bankac l Estetik ve ergonomik olarak dizayn edilmifl olan kabinlerin içine yerlefltirilmifl bir bilgisayar arac l ile reklam, tan t m veya bilgilendirme amac yla kullan lan Kiosk'lar, müflterilerin DenizBank nternet Bankac l 'na eriflerek güvenli bir flekilde bankac l k ifllemleri yapmalar n da sa lamaktad r. nternet bankac l kullan c s olmayan ancak DenizBank ATM kart ya da kredi kart na sahip müflteriler ise Kiosk üzerinde bulunan kart okuyucuda kartlar n okuttuktan sonra klavye arac l ile kart flifrelerini girmeleri halinde Aç kdeniz nternet fiubesi'ne eriflebilmekte, böylece görüntüleme yapabilmekte ya da s n rl yetkilerle ifllemlerini gerçeklefltirebilmektedirler. Ayr ca sadece kredi kart n kart okuyucudan geçirerek kart ile ilgili limit, hesap kesim tarihi, son ödeme tarihi, borç, asgari ödeme ve kullan labilir Bonus/DenizY ld z bilgilerine de eriflebilmektedirler. DenizBank, müflterilerinin hayatlar n n bir parças olarak, var olmas n istedikleri her an ve her yerde bankac l k ifllemlerini h zl, kolay ve güvenle gerçeklefltirebilecekleri platformlar kendilerine sunmay hedefleyen bütünleflik projeleri gelifltirmeye devam etmektedir. Sigorta Ürünleri Bölümü Sektör ve müflteri gereksinimleri göz önünde bulundurularak gelifltirilmifl zengin ürün gam ile finansal market anlay fl içinde sigortac l k hizmeti veren DenizBank, pazarlama ve sat fl odakl politikalar n n etkin kullan m n n bir sonucu olarak 2007 y l nda banka sigortac l n n baflar l uygulay c lar ndan biri olmufltur. Axa Oyak Sigorta ve DenizHayat Sigorta ile gerçeklefltirilen iflbirlikleriyle; sigorta IT altyap s n n güçlendirilmesi, bankac l k ürünleri ile sigortac l k ürünlerinin birlikte sunulmas, müflterilerin gereksinimleri do rultusunda yeni ürünlerin gelifltirilmesi, sigorta konusunda e itimli flube çal flanlar arac l yla sigorta sat fllar na odaklan lmas, letiflim Merkezi arac l yla müflterilere sigorta ürünlerinin sunulmas, 2007 y l nda DenizBank' n banka sigortac l nda yaflad geliflmenin dinamiklerini oluflturmufltur. DenizBank'ta iflyerinden tar ma, kazadan yang na, konuttan hayata kadar farkl branfllarda sigorta hizmetleri sunulmaktad r. Müflterilerin geçmifl y llarda yapt rm fl olduklar poliçeler, DenizBank letiflim Merkezi arac l yla takip edilerek poliçelerin yenilemeleri yap lmaktad r y l nda Garanti Emeklilik ile gerçeklefltirilen iflbirli i kapsam nda DenizBank flubelerinde toplam adet BES plan sat lm flt r. Bireysel emeklilik kapsam nda sunulan Emeklilik Planlar içinde yer alan Kamu Borçlanma Araçlar Emeklilik Yat r m Fonu nun yönetimi, DenizPortföy Yönetimi taraf ndan yap lmaktad r. Bu fonun büyüklü ü 2007 y l n n sonunda 10,5 milyon YTL'ye ulaflm flt r. DenizBank Alternatif Da t m Kanallar Performans Art fl (%) nternet fiubesi Müflteri Say s Toplam fllem Say s letiflim Merkezi Toplam Ça r Say s Kiosk Say s ATM Say s ADK fllem Say s / Toplam fllem Say s %34 %31 10 DenizBank Banka Sigortac l Performans (milyon YTL) Prim Üretimi 53,8 51,4 Komisyon Geliri 10,7 9,4 18 DenizBank Finansal Hizmetler Grubu 2007 y l faaliyet raporu

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2007 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2007 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli bankas olmas n n yan s ra en kârl bankac l k operasyonlar na sahip özel sektör bankas

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

FAAL YET RAPORU 2006. Finansal Hizmetler Grubu

FAAL YET RAPORU 2006. Finansal Hizmetler Grubu FAAL YET RAPORU 2006 Finansal Hizmetler Grubu Ç NDEK LER BÖLÜM I - SUNUfi 02 Bafll ca Konsolide Finansal Göstergeler 02 Uluslararas Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 03 K saca Dexia

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2005 faaliyet raporu 36 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2005 sonu itibariyle Türkiye nin en kârl özel sektör bankas olmas n n yan s ra, toplam kredilerde Türkiye nin en büyük bankas d

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler Akbank, 2004 y l sonu itibariyle kârl l k ve piyasa de eri aç s ndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankas d r. Güçlü sermayesi, istikrarl mevduat

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

2 05 DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Faaliyet Raporu >>

2 05 DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Faaliyet Raporu >> 2 05 DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Faaliyet Raporu >> İçindekiler 02 BÖLÜM I. Sunuş 02 Konsolide Özet Finansal Göstergeler 04 K saca DenizBank Finansal Hizmetler Grubu 06 Zorlu Holding 08 BÖLÜM II.

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r.

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. imiz MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. 1998 y l çal flmalar Kurumsal Finansman Ülkemizin önde gelen

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program 10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program Gö ün Yar s Kad nlar nd r Çin Atasözü Kad nlara giriflimcilik e itimi verilmesi kifli bafl na düflen geliri 2020 y l na kadar tahminlerimizin %14 üzerinde, 2030

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU FİNANS Koç-Amerikan Bank ile 1980 li yıllarda büyümeye başladığımız bankacılık sektöründe ülkemiz ekonomisi ve sektördeki değişimleri doğru okuduk ve 2005 yılında Yapı Kredi Bankası nı bünyemize katarak

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz.

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz. bankacılık ve sigortacılık Müşteri odaklı yaklaşımlarımız, güçlü finansal yapımız, milyonlarca aktif müşteri sayımızla Türkiye nin lider bankacılık ve sigortacılık grubu olarak anahtar biziz! Yapı Kredi

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak CEYLAN Intercontinental ISTANBUL 15 Aral k 2011 Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar (GYO), konut ve ifl/al flverifl merkezleri gibi büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

De erli Müflterimiz, Banka ifllemleriniz s ras nda bu doküman yan n zda bulundurman z sizlere kolayl k sa layacakt r.

De erli Müflterimiz, Banka ifllemleriniz s ras nda bu doküman yan n zda bulundurman z sizlere kolayl k sa layacakt r. De erli Müflterimiz, Merkez Bankas 'n n Uluslararas Banka Hesap Numaras Hakk nda Tebli i çerçevesinde, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren, tüm banka müflterilerinin bankalar arac l yla yurt içi ve yurt d

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

FİNANS 2013 yılında bankacılık sektörü Koç Topluluğu Finans Grubu 2013

FİNANS 2013 yılında bankacılık sektörü Koç Topluluğu Finans Grubu 2013 FİNANS KOÇ-AMERIKAN BANK ILE 1980 LI YILLARDA BÜYÜMEYE BAŞLADIĞIMIZ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÜLKEMIZ EKONOMISI VE SEKTÖRDEKI DEĞIŞIMLERI DOĞRU OKUDUK VE 2005 YILINDA YAPI KREDI BANKASI NI BÜNYEMIZE KATARAK

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA Enerjisa Enerji Üretim A.fi., Nisan 1996 da müflterilerinin elektrik enerjisi gereksinimlerini sürekli, güvenilir ve kaliteli olarak

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI Krizi Yönetmede Merkez Bankas n n Rolü ve Etkinli i Erdem Ba ç Ba kan Yard mc s stanbul Üniversitesi 22 May s 2009 1 Sunum Plan I. Fiyat stikrar ve Finansal stikrar II.

Detaylı

FAAL YET RAPORU. Üreten Türkiye nin Bankas

FAAL YET RAPORU. Üreten Türkiye nin Bankas 2007 FAAL YET RAPORU Üreten Türkiye nin Bankas çindekiler Sunufl Kurumsal Profil 1 Rakamlarla Halkbank 2 Vizyonumuz, Misyonumuz, Hedeflerimiz 4 Stratejilerimiz, Kurumsal De erlerimiz 5 Halkbank n Tarihsel

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Eylül 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Eylül 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Eylül 2007 sonuçlar Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye nin lider KOB bankas > Toplam aktiflerde %7.2 pazar pay (a)

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 1 Ocak 31 Aralık 2008 dönemine ait ekteki

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23.12.2015 TARİH

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak Sektöründe fark yaratmak isteyen kuruluşlar ancak doğru çözüm ortaklarıyla hareket ederek başarıya ulaşabilirler. Yatırımlarınıza kılavuzluk edilmesi, varlıklarınızın profesyonel bir anlayışla değerlendirilmesi

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi: arastirma@burganyatirim.com.tr +90 212 317 27 27 3 Kasım 2014 Fiyat Tespit Raporu Görüşü Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, A.Ş. için hazırlanmış olup 31 Ekim 2014

Detaylı

Groupama Emeklilik Fonları

Groupama Emeklilik Fonları Groupama Emeklilik Fonları BKB - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Aralık ayında global piyasalara, Amerika da Mali uçurum tartışmaları

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI H.Ö. Sabanc Holding A.fi. (Bundan böyle fiirket diye an lacakt r) 1 Ocak -31 Aral k döneminde Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) taraf ndan yay nlanan ne uymaktad r

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER Bu dokümanda emeklilik yat r m fonlar m z hakk nda k sa bilgiler ve risk düzeylerini bulabilirsiniz. Türk Liras Cinsinden Menkul

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı