ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU"

Transkript

1

2 ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU

3

4 Ç NDEK LER 03 TAR HSEL GEL fi M 05 ORTAKLIK YAPISI VE 2009 YILI DE fi KL KLER 06 ANA SÖZLEfiME DE fi KL 08 F NANSAL GÖSTERGELER 10 YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI 12 GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI YILINA L fik N DE ERLEND RMELER 38 YÖNET M KURULU 39 YÖNET M KURULU ÜYELER 40 DENETÇ LER 41 ÜST YÖNET M 44 Ç DENET M S STEMLER KAPSAMINDAK B R MLER N YÖNET C LER 45 YÖNET M KURULU ÜYELER N N 2009 YILINDA YAPILAN TOPLANTILARA KATILIMI HAKKINDA B LG 46 ORGAN ZASYON fiemasi 50 NSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI 53 fi RKET N DAH L OLDU U R SK GRUBU LE YAPILAN filemlere L fik N B LG LER MART 2010 TAR HL OLA AN GENEL KURUL GÜNDEM 56 ÖZET YÖNET M KURULU RAPORU 58 KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI 59 DENETÇ RAPORU 61 Ç DENET M FAAL YETLER 62 MAL DURUM, KARLILIK VE TAZM NAT ÖDEME GÜCÜNE L fik N DE ERLEND RME 64 MAL BÜNYEYE L fik N B LG LER 65 RAPOR DÖNEM DAH L 5 YILLIK DÖNEME L fik N ÖZET F NANSAL B LG LER 69 R SK TÜRLER T BAR YLE UYGULANAN R SK YÖNET M POL T KALARINA L fik N B LG LER 72 YILLIK FAAL YET RAPORU UYGUNLUK GÖRÜfiÜ 72 YILLIK FAAL YET RAPORU UYGUNLUK BEYANI 77 ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi. BA IMSIZ DENET M RAPORU 79 ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi. N N 31 ARALIK 2009 TAR H T BARIYLA HAZIRLANAN YIL SONU KONSOL DE OLMAYAN F NANSAL RAPORU 155 ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi. BA IMSIZ DENET M RAPORU 157 ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi. N N 31 ARALIK 2009 TAR H T BARIYLA HAZIRLANAN YIL SONU KONSOL DE OLMAYAN F NANSAL RAPORU

5

6 TAR HSEL GEL fi M y l ndan itibaren Türkiye'de faaliyet gösteren ve bir Swiss Re ifltiraki olan La Suisse Umum Sigorta A.fi.'nin Türkiye temsilcili inin al nmas ile Avrupa Sigorta Arac l A.fi. olarak faaliyet gösterilmeye bafllan r fiirket, sigortac l k faaliyetlerini düzenleyen yasan n de iflmesi sonucunda Avrupa Holding ve Swiss Re taraf ndan sviçre Sigorta A.fi. olarak yeniden kurulur ve La Suisse Umum Sigorta A.fi. portföyü sviçre Sigorta'ya devredilir Yine sigortac l k mevzuat ndaki geliflmelere paralel olarak sviçre Hayat Sigorta A.fi. kurulur ve sa l k ve hayat portföyü bu grup flirketine devredilir Dünyan n en büyük reasürans flirketi olan Münich Re'nin ço unluk hissesine sahip oldu u ERGO International AG, Avrupa Holding ile ortakl k anlaflmas imzalar. Bu anlaflma ile; Avrupa Holding'in sviçre Sigorta A.fi. flirketindeki hisselerinin %75'i ERGO International AG'ye devredilir ve yeni oluflum ERGO SV ÇRE Sigorta A.fi. ad n al r. 03 ERGO SV ÇRE Sigorta A.fi.'nin %99,99 hissesine sahip oldu u sviçre Hayat Sigorta A.fi.'nin ünvan da bu paralelde ERGO SV ÇRE Hayat Sigorta A.fi. olarak de ifltirilir Mart ay nda ço unluk hissesi ERGO International AG'ye ait olmak üzere ERGO Grubu Holding A.fi. kurulur. Nisan ay nda, ERGO SV ÇRE Sigorta A.fi.'nin ERGO SV ÇRE Hayat Sigorta A.fi.'de sahip oldu u hisselerinin tamam ERGO Grubu Holding A.fi. taraf ndan devral n r. Ocak ay nda bafllayan emeklilik flirketine dönüflüm çal flmalar 16 May s 2008 tarihinde emeklilik flirketi kurulufl izninin al nmas ile h z kazan r. Kurulufl iznini müteakip ERGO SV ÇRE Hayat Sigorta A.fi. ünvan ERGO SV ÇRE Emeklilik ve Hayat A.fi. olarak de ifltirilir. Emeklilik dönüflümü ile birlikte sa l k portföyü ERGO SV ÇRE Sigorta A.fi.'ye devredilir. A ustos 2008 tarihinde ise ruhsat ifllemleri tamamlanarak Kas m 2008 itibariyle emeklilik ürünleri sat fl na bafllan r. Avrupa Holding Kas m ay nda ERGO SV ÇRE Sigorta A.fi.'de kalan %25'lik hissesini de devreder. Böylece ERGO SV ÇRE Sigorta A.fi. ve ERGO SV ÇRE Emeklilik ve Hayat A.fi. sermayesinde do rudan veya dolayl hakim ERGO International AG olur ERGO Insurance Group'un uluslararas alandaki ilk 3 flirketinden biri olarak konumland r lan ERGO Türkiye tüm ülkeler aras nda ERGO Insurance Group'un gelecek y llardaki büyümesine en büyük katk y yapmas beklenen ülke olarak öne ç kmaktad r.

7 ERGO SV ÇRE Sigorta A.fi sonu itibariyle 110,4 milyon TL sermayesi, 675 milyon TL'ye ulaflan prim üretimi, 500 tam zamanl çal flan, tüm Türkiye'ye yay lm fl 12 bölge müdürlü ü, 1500'ün üzerinde acentesi ve yayg n anlaflmal kurumlar a ile ERGO SV ÇRE Sigorta, sektördeki lider sigorta flirketlerinden biri haline gelmifltir. ERGO SV ÇRE Sigorta, sorumlulu u ve yetkinli i ile, her türlü koflulda müflterilerinin yan nda bulunarak onlar n tüm sigorta ihtiyaçlar na çözüm üretmekte ve hayat boyu iflbirli ini garanti etmektedir. ERGO SV ÇRE Sigorta'n n hedefi müflteri memnuniyetini ön planda tutarak büyümek, her zaman müflterilerinin yan nda oldu unu hissettirerek Türkiye'nin en büyük sigorta flirketleri aras nda yer almaya devam etmektir. ERGO SV ÇRE Emeklilik ve Hayat A.fi. ERGO SV ÇRE Emeklilik ve Hayat, ERGO Grubu'nun uluslararas uzmanl, güvenilirli i ve büyüklü üyle Türkiye'de güçlü ve güvenilir bir marka haline gelerek, lider emeklilik flirketlerinden biri olmay hedeflemektedir. 04 ERGO SV ÇRE Emeklilik ve Hayat' n en temel stratejisi; müflteri ihtiyaçlar n n detayl analizine dayanan, müflteri beklentilerini tam karfl layan ve müflteri odakl çözümler sunmakt r. ERGO SV ÇRE Emeklilik ve Hayat; fleffafl k, güven ve tak m çal flmas prensipleri ile bireysel ve kurumsal müflterilerine sürekli de er yaratmak üzere uzun süreli iliflkiler kurmay, onlar n emeklilik ve risk ihtiyaçlar n tam olarak karfl lamay amaç edinmifltir. ERGO SV ÇRE Emeklilik ve Hayat, finansal planlama uzmanl ve ömür boyu koruma felsefesi çerçevesinde müflterilerinin yaflamlar boyunca geleceklerine "de er" katmay önemsemektedir. ERGO SV ÇRE Emeklilik ve Hayat' n temel hedefi, müflterileri ile sadece emeklilik öncesinde de il, emeklilik hayat boyunca da birlikte olaca yak n bir iliflkiyi tesis etmek ve sürdürmektir.

8 ORTAKLIK YAPISI VE 2009 YILI DE fi KL KLER ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi. fiirket'in gerçek kifli nitelikli pay sahibi bulunmamaktad r. tarihi itibariyle ortakl k yap s afla da sunulmufltur. ERGO Grubu Holding Afi Di er Toplam Pay Tutar (TL) Pay Oran (%) 99, , ,00000 fiirket'in Genel Müdürü Dr. Thomas Ralf Baron TL ödenmifl sermayenin 1 TL'sine sahiptir. fiirket'in TL olan ödenmifl sermayesi 28 Aral k 2009 tarihinde yap lan Ola anüstü Genel Kurul Toplant s 'nda al nan kararla TL nakit olarak art r larak TL'ye ç kar lm flt r. Artt r lan TL, ERGO SV ÇRE Grubu Holding A.fi. taraf ndan günü nakden ödenmifl, artt r lan tutar n tescil ifllemleri tarihinde tamamlanm flt r. 05 ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi. fiirket'in gerçek kifli nitelikli pay sahibi bulunmamaktad r. tarihi itibariyle ortakl k yap s afla da sunulmufltur. ERGO Grubu Holding Afi Di er Toplam Pay Tutar (TL) Pay Oran (%) 99, , , Eylül 2009 tarihli Ola anüstü Genel Kurul Toplant s 'nda TL olan fiirket'in ödenmifl sermayesinin TL'ye ç kart lmas kararlaflt r lm flt r. Artt r lan TL, ERGO Grubu Holding A.fi. taraf ndan günü nakden ödenmifl, artt r lan tutar n tescil ifllemleri 18 Eylül 2009 tarihinde tamamlanm flt r.

9 ANA SÖZLEfiME DE fi KL 06 ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi. fiirket hesap dönemi içerisinde, günü yap lan Ola anüstü Genel Kurul'da al nan karar do rultusunda, fiirket Ana Sözleflmesi'nde yap lan de ifliklikler afla da belirtilmifltir. Eski Metin Yeni Metin Madde 6 fiirketin Sermayesi fiirketin sermayesi TL (yüz bir milyon dokuzyüz bin Türk Liras )'dir. Bu sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Liras ) itibar de erinde adet nama yaz l hisseye ayr lm flt r. Önceki sermayeyi teflkil eden TL (altm flbefl milyon Türk Liras )'nin tamam fiirket ortaklar taraf ndan tamamen ve nakden ödenmifltir. Di er hissedarlar n sermaye artt r m na iliflkin rüçhan haklar ndan feragat etmeleri suretiyle, bu defa artt r lan TL (otuz alt milyon dokuz yüz bin Türk Liras ) fiirket'in hissedarlar Ergo Grubu Holding A.fi. taraf ndan her türlü muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilip, ödenmifltir. fiirket ortakl k yap s afla daki gibidir: Hissedar : Ergo Grubu Holding A.fi. Hisse Adedi : Toplam tibari De er : Hissedar : Dr. Jochen Karl Friedrich Messemer Hisse Adedi : 1 Toplam tibari De er : 1 Hissedar : Andreas Matthias Kleiner Hisse Adedi : 1 Toplam tibari De er : 1 Hissedar : Thomas Herberst Schollkopf Hisse Adedi : 1 Toplam tibari De er : 1 Hissedar : Thomas Ralf Baron Hisse Adedi : 1 Toplam tibari De er : 1 Toplam Hisse Adedi : Toplam tibari De er : Tüm hisseler nama yaz l olacakt r. Yönetim Kurulu hisse senetlerini birden fazla hisseyi içerecek flekilde bast rabilir. Madde 6 fiirketin Sermayesi fiirketin sermayesi TL (yüz on milyon dörtyüz bin Türk Liras )'dir. Bu sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Liras ) itibar de erinde adet nama yaz l hisseye ayr lm flt r. Önceki sermayeyi teflkil eden TL (yüz bir milyon dokuzyüz bin Türk Liras )'nin tamam fiirket ortaklar taraf ndan tamamen ve nakden ödenmifltir. Di er hissedarlar n sermaye artt r m na iliflkin rüçhan haklar ndan feragat etmeleri suretiyle, bu defa artt r lan TL (sekiz milyon befl yüz bin Türk Liras ) fiirket'in hissedarlar Ergo Grubu Holding A.fi. taraf ndan her türlü muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilip, ödenmifltir. Artt r lan mebla n tamam, tarihinde ödenecektir. fiirket ortakl k yap s afla daki gibidir: Hissedar : Ergo Grubu Holding A.fi. Hisse Adedi : Toplam tibari De er : Hissedar : Dr. Jochen Karl Friedrich Messemer Hisse Adedi : 1 Toplam tibari De er : 1 Hissedar : Andreas Matthias Kleiner Hisse Adedi : 1 Toplam tibari De er : 1 Hissedar : Thomas Herberst Schollkopf Hisse Adedi : 1 Toplam tibari De er : 1 Hissedar : Thomas Ralf Baron Hisse Adedi : 1 Toplam tibari De er : 1 Toplam Hisse Adedi : Toplam tibari De er : Tüm hisseler nama yaz l olacakt r. Yönetim Kurulu hisse senetlerini birden fazla hisseyi içerecek flekilde bast rabilir.

10 ANA SÖZLEfiME DE fi KL ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi. fiirket hesap dönemi içerisinde, günü yap lan Ola anüstü Genel Kurul'da al nan karar do rultusunda, fiirket Ana Sözleflmesi'nde yap lan de ifliklikler afla da belirtilmifltir. Eski Metin Yeni Metin Madde 6 fiirketin Sermayesi fiirketin sermayesi TL (elli befl milyon Türk Liras )'dir. Bu sermayenin tamam nama yaz l olup, beheri 1 TL (bir Türk Liras ) itibari de erde adet hisseye bölünmüfltür. fiirket'in TL (elli befl milyon Türk Liras ) de erindeki sermayesinin tamam fiirket hissedarlar nca nakden ödenmifltir. fiirketin sermaye yap s afla daki gibidir: Pay Sahibi : Ergo Grubu Holding A.fi. Miktar (TL) : Adet : Pay Sahibi : Otto Klaus Flemming Miktar (TL) : 1 Adet : 1 Pay Sahibi : Jochen Karl Friedrich Miktar (TL) : 1 Adet : 1 Pay Sahibi : Andreas Matthias Kleiner Miktar (TL) : 1 Adet : 1 Pay Sahibi : Thomas Herbert Schöllkopf Miktar (TL) : 1 Adet : 1 Hissedarlar m zdan rüçhan hakk n kullanmak istemeyen gerçek ve tüzel kifliler olmas halinde, bu hususun, iflbu Ana Sözleflme'nin rüçhan haklar na iliflkin Madde 9 ve Türk Ticaret Kanunu esaslar na göre ne flekilde halledilece i Genel Kurul taraf ndan kararlaflt r lacakt r. fiirket hisse senetlerinin tamam nama yaz l d r. Hisse senetlerinin kar pay kuponlar hamiline yaz l d r ve kar paylar, kuponu ibraz edene ödenir. Hisse senetleri ç kar lmadan ortaklara verilen nama yaz l hisse ilmühaberi sahiplerinin kar paylar, makbuz karfl l nda ve ilmühaberlere de yaz lmak suretiyle ödenir. Madde 6 fiirketin Sermayesi fiirketin sermayesi TL (altm fl milyon Türk Liras )'dir. Bu sermayenin tamam nama yaz l olup, beheri 1 TL (bir Türk Liras ) itibari de erde (altm fl milyon) adet hisseye bölünmüfltür. Önceki sermayeyi teflkil eden TL (elli befl milyon Türk Liras )'nin tamam fiirket ortaklar taraf ndan tamamen ve nakden ödenmifltir. Di er hissedarlar n sermaye artt r m na iliflkin rüçhan haklar ndan feragat etmeleri suretiyle, bu defa artt r lan TL (befl milyon Türk Liras ) fiirket'in hissedar Ergo Grubu Holding taraf ndan her türlü muhafazadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmifl olup, sermaye artt r m n n tescilini takiben 3 (üç) ay içerisinde ödenecektir. fiirketin sermaye yap s afla daki gibidir: Pay Sahibi: Ergo Grubu Holding A.fi. Miktar (TL): Adet: Pay Sahibi: Otto Klaus Flemming Miktar (TL): 1 Adet: 1 Pay Sahibi: Jochen Karl Friedrich Miktar (TL): 1 Adet: 1 Pay Sahibi: Andreas Matthias Kleiner Miktar (TL): 1 Adet: 1 Pay Sahibi: Thomas Herbert Schöllkopf Miktar (TL): 1 Adet: 1 Hissedarlar m zdan rüçhan hakk n kullanmak istemeyen gerçek ve tüzel kifliler olmas halinde, bu hususun, iflbu Ana Sözleflme'nin rüçhan haklar na iliflkin Madde 9 ve Türk Ticaret Kanunu esaslar na göre ne flekilde halledilece i Genel Kurul taraf ndan kararlaflt r lacakt r. fiirket hisse senetlerinin tamam nama yaz l d r. Hisse senetlerinin kar pay kuponlar hamiline yaz l d r ve kar paylar, kuponu ibraz edene ödenir. Hisse senetleri ç kar lmadan ortaklara verilen nama yaz l hisse ilmühaberi sahiplerinin kar paylar, makbuz karfl l nda ve ilmühaberlere de yaz lmak suretiyle ödenir. 07

11 F NANSAL GÖSTERGELER ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi. (B N TL) DE fi M (%) Toplam Prim Üretimi Toplam Teknik Kar Toplam Aktifler Ödenmifl Sermaye Özkaynak Vergi Öncesi Kar Net Kar Toplam Aktifler (B N TL) Özkaynaklar (B N TL) Toplam Prim Üretimi (B N TL) Net Kar (B N TL)

12 F NANSAL GÖSTERGELER ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi. (B N TL) DE fi M (%) Toplam Prim Üretimi Toplam Teknik Kar Toplam Aktifler Ödenmifl Sermaye Özkaynak Net Kar Toplam Aktifler (B N TL) Özkaynaklar (B N TL) Toplam Prim Üretimi (B N TL) Net Kar (B N TL)

13 10 Mehmet Ak n KOZANO LU YÖNET M KURULU BAfiKANI YÖNET M KURULU BAfiKANI'NIN MESAJI De erli Paydafllar, 2009, yaflanan s k nt lardan al nan dersler ile gelece in daha iyi kurgulanabilmesi için f rsat olarak de erlendirilebilecek çok önemli bir y l olmufltur. Hem paydafllar m z n, hem flirketimizin ve hem de sigortac l k sektörü özelinde Türkiye ekonomisinin daha sa lam zeminde, sürdürülebilir büyümeyi yakalayabilmesi için, birincil olarak zay f noktalar m z n fark na var p, iyilefltirme yönünde aksiyon planlar n n oluflturulmas ve bu planlar n titizlikle uygulanmas daha da önem kazanm flt r. Bu ba lamda 2009, hem flirketimiz özelinde, hem de sigorta sektörü genelinde güçlü olmad m z noktalar m z n tek tek ortaya ç kt çok müstesna bir y l olarak karfl m zda durmaktad r y l nda ortaya ç kan global finansal krizin, 2008'in son çeyre inden itibaren ve özellikle 2009 y l nda reel ekonomiye etkisi tüm makro ekonomik göstergelere yans m flt r. fiirket iflaslar n n normal karfl land, Avrupa ülkelerinin iflaslar n n konuflulur ve hatta beklenir oldu u bir y l geride b rak lm flt r y l n n sonlar na yaklafl ld zaman ise normalleflme sinyalleri görünmeye bafllanm fl, dünya ekonomisi kendine duydu u güveni tazelemeye ve yaralar n bir daha aç lmayacak flekilde sarmaya bafllam flt r. Ekonomilerde dünyan n eski düzeninin farkl laflaca ve eksen de ifltirece i konuflulmaya, tart fl lmaya bafllanm flt r. Türev ekonomisine verilen önem, yönünü reel ekonomiye çevirmektedir; bu, Türkiye'nin de içinde bulundu u geliflmekte olan piyasalar ve bulundu umuz co rafyay çok yak ndan ilgilendirmektedir. Tüm bu bileflenlerin iyi anlafl lmas, akabinde gelece in resminin iyi okunmas ve ekonominin yönünün iyi tahlil edilmesi, sürdürülebilir büyümenin en önemli ikincil bilefleni olarak karfl m zda durmaktad r.

14 2009, sigortac l k sektörünün geçmifl y llarda gösterdi i performans tekrar edemedi i, üretim büyüklü ü aç s ndan parlak olmayan ve maalesef hasar oranlar n n da yükseldi i bir dönem olmufltur. Bunun sonucunda sigorta sektörü ve özelinde flirketlerimizin finansal neticeleri zarar ile sonuçlanm flt r. Sigortac l k sektörünün fiyat odakl rekabet anlay fl ise flirketlerin kan kayb n h zland rm flt r. Sektörün daha disiplinli ve gerçekçi fiyat yaklafl m içine girmesi sermaye gereksiniminin disipline edilebilmesi için kaç n lmaz görünmektedir. ERGO flirketler grubu, gelece in güçlü, kurumsal, arac lar ile kazan kazan a dayanan yüksek iflbirli ini hedeflemifl, çal flanlar n n ve genelinde tüm paydafllar n n mutlu oldu u bir grup yaratabilmek için yukar daki gerçekleri dikkate alarak dönüflüm projelerini 2009 y l n n sonlar nda bafllatm flt r. Bilgi teknolojilerinden, üretim, hasar süreçlerine kadar birçok alanda iyilefltirme, gelifltirme çal flmalar bu kapsamda ele al nmaya bafllanm flt r. fiirketlerimizin ve paydafllar m z n sürdürülebilir büyümesini destekleyecek bu tür projeleri yenilerinin takip edece i de muhakkakt r. 11 Dünya ve Türkiye ekonomisinin zorluklar ile bo ufltu u, sigortac l k sektörünün ac mas z fiyat rekabeti ile bu zorlu u pekifltirdi i 2009 y l nda, yo un ve özverili çal flma temposu ile katk sa layan tüm acentelerimize ve çal flanlar m za teflekkür ediyor, sayg lar m sunuyorum. Mehmet Ak n KOZANO LU

15 12 GENEL MÜDÜR'ÜN MESAJI ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi. Global krizin etkisinde geçen 2009 y l, her sektör için oldu u gibi sigorta sektörü için de zor bir y l oldu y l sonu itibari ile sektör 12,4 milyar TL prim üretimiyle bir önceki y la göre % 5,57 büyüme kaydetmesine ra men y ll k enflasyon ile mukayese edildi inde % 0,96 küçüldü ü görüldü. Tüm sektörlerde yaflanan talep daralmas ve dolayl olarak sertleflen fiyat rekabeti, sigorta poliçelerine de yans d ve karl l k rakamlar n etkiledi. Sektörün toplam teknik kar 2009 y l nda 2008 y l na göre yaklafl k % 46 oran nda azald. Elementer branflta bu oran % 70'e yükseldi ve 2008 y l nda 596 milyon TL kar eden hayat d fl branfl n 2009'daki kar 182 milyon TL'ye geriledi. ERGO Türkiye'yi segment baz nda de erlendirdi imizde öncelikli branfllar m zdan biri olan sa l k branfl n n krize ra men 2009 y l n büyüyerek bitirdi ini görüyoruz. Öte yandan sa l kta daha önceki dönemler gibi zararlar da kaydedildi. Grup ifllerindeki fiyat rekabeti, bu k r lganl a zemin haz rlarken, y l n son Dr. Thomas BARON GENEL MÜDÜR çeyre inde yaflanan domuz gribi salg n ile hasar tüm sa l k poliçelerine s çrad. Fakat bu salg n ayn zamanda sa l k sigortas konusunda ihtiyac n ortaya konmas ve bilinç yarat lmas konusunda önemli bir rol oynam fl oldu. Yenilenen stratejiyle birlikte canlanan portföy yap s karl l a olumlu bir etki göstermeye bafllad. Sosyal Güvelik Kurumu ve Genel Sa l k Sigortas 'ndaki de ifliklik ve düzenlemeler önceki dönemlere göre h z n kaybederken, özel sigortalar n sisteme deste ini ve gere ini ön plana ç karacak kritik aksiyonlar bu y l da hayata geçirilemedi. Tam Gün Yasas ve Aile Hekimli i Sistemi'ne geçifl süreçleri 2010 y l nda kat edilecek önemli kilometre tafllar olacakt r. Bu geliflmelerle, genel sa l k sisteminin yap lanma süreci büyük ölçüde tamamlanarak özel sa l k sigortac l n n yeni formu ortaya ç kmaya bafllayacakt r. Ekonomik krizden en fazla etkilenen sektörlerin bafl nda gelen nakliyat sektörü 2009 y l nda da olumsuz olarak

16 etkilenmeye devam etti. thalat ihracat rakamlar n n düflmesi, tafl mac l k sektöründeki gerileme emtea prim üretiminin düflmesine neden oldu. nflaat sektöründe yat r mlar n azalmas yla tekne prim üretiminde yeterli art fl sa lanamad. ERGO Türkiye olarak nakliyat emtea branfl nda Bin TL, tekne branfl nda Bin TL prim üretimleriyle toplam prim üretimi aç s ndan sektörün 4. büyük flirketi olduk. Nakliyat emtea prim üretiminde pazar pay m z % 10,2, tekne prim üretiminde ise % 1,6 olarak gerçekleflti. Emtea üretiminde hasar prim oran % 40,4, teknede % 35,6 olarak gerçekleflti. Emtea sigortalar nda bin TL, tekne sigortalar nda 899 bin TL teknik kar elde edildi y l yang n sigortalar aç s ndan hem yo un fiyat rekabeti nedeniyle hem de yaflanan ciddi boyutlardaki sel hasarlar nedeniyle zor bir y l oldu. ERGO Türkiye olarak yaflanan bu hasarlara ve prim üretimindeki kayba ra men güçlü reasürans yap s ve risk yönetimi stratejileri sayesinde yang n branfl nda teknik kar korumay baflard k y l nda Bin TL olarak gerçekleflen yang n branfl teknik kar 2009 y l nda Bin TL olarak sonuçland y l n yang n sigortalar nda % 5,1, zorunlu deprem sigortalar nda ise % 5,2 pazar pay ile tamamlad k y l ekonomik krizin etkileri mühendislik sigortalar nda da hissedildi. Yeni yat r mlar n azalmas ve devam etmekte olan yat r mlar n durma aflamas na gelmesiyle, ayr ca artan rekabetin de etkileriyle özellikle inflaat sigortalar alan nda istenen ölçüde bir büyüme sa lanamad. Bu branflta katastrofik olarak nitelendirilebilecek bir hasar meydana gelmemekle beraber, özellikle makine k r lmas ve elektronik cihaz branfllar nda ülkemize yeni makine ve cihaz giriflinin azalmas na ba l olarak yafllanan makine ve cihazlarda hasar frekanslar nda art fllar gözlendi. Bunun neticesinde teknik kar bir önceki y la göre azalma gösterdi. Alt branfllar baz nda inceledi inde karl l k daha ziyade inflaat ve montaj sigortalar ndan sa land. fiirketimizin, mühendislik sigortalar nda 2009 y l nda pazar pay % 3,1 olarak gerçekleflti y l n n ilk yar s nda devreye giren maddi hasarl kazalardaki zab t uygulamas ve bunun hasar s kl n artt r c ve hasar ödemelerini h zland r c etkisi 2009 y l nda da devam etti. Bununla birlikte bedeni ve/veya daval k hasarlar n giderek artan s kl ve ortalama maliyet büyüklü ü, bu branflta gelece e dönük hasar rezerv ihtiyac n sürekli art rmaktad r. Hasar maliyet ortam ndaki art fl devam ederken pazardaki 2008 y l A ustos ay nda fiyat tarifesinin serbest b rak lmas yla düflen fiyat seviyelerinin halen bu maliyet art fl n karfl layacak seviyelere gelmiyor olmas ve devam eden rekabet, bu branfltaki karl l k sorununu gündemde tutmaktad r. ç piyasa araç talebinde 2008 y l nda bafllayan düflüfl 2009 y l nda da devam etti. Piyasaya yeni araç giriflinde 2008 y l nda bafllayan sorun her markada devam etti. Y l n ikinci çeyre inde tüketimi canland rmak amac yla devreye sokulan araç ÖTV indirimlerinin etkisinin üçüncü çeyrekte azald n gözlemledik. Bununla birlikte tüketici faizlerindeki düflme e ilimi ve piyasalara giren yeni yat r mc lar n getirdi i yeni sermaye etkisi özellikle ticari araç sat fllar n 2010 y l na girerken pozitif etkiledi. Bu trendin 2010 y l nda bu flekilde devam edece ini düflünüyoruz y l nda yap lan teflviklere ra men beklendi i gibi artmayan hacim, rekabeti körükledi ve kasko fiyatlar ndaki belirgin düflüfl devam etti. Piyasan n genel durumu ve araç sigortalar ndaki trendler hasar prim oran nda art fla neden olurken, Marmara bölgesinde y l n ikinci yar s nda yaflanan sel felaketi de negatif etki yapt. Di er oto branfl alt nda de erlendirilen koltuk, ferdi koltuk ve ferdi kaza branfllar itibariyle bak ld nda bu branfllar n hasar prim oranlar n negatif yönde etkileyecek büyük hasarlar n oluflmamas ve flirketimizin bu branfl oluflturan ürünlerin sat ld araç gruplar ndaki pazar penetrasyonu sonuçlara olumlu 13

17 14 yans m flt r. Trafik sigortalar için önemli derecede IBNR rezerv art fllar sa lad k ve bu flekilde flirkete ilave yat r m yaparak bünyesini güçlendirdik. Operasyonel verimlili i art rmak, hasar maliyetlerini minimize etmek, hasar dosyalar n n h zl ve do ru bir flekilde sonuçlanmas n sa lamak amac yla oluflturdu umuz Hasar 2010 Projesi'nin ad mlar n 2009 y l nda att k. Mevcut hasar organizasyonumuzu ve teknolojik altyap m z yeniledik. Bu proje kapsam nda anlaflmal servis a m z gelifltirildi ve sisteme tan t ld. Yedek parça tedarikçileri ile anlaflmalar yap larak sisteme tan t ld, Büyük hasar/a r hasarl araç yönetiminin merkezden yönetilmesi süreci tamamland. Mini onar m hasar yönetimi uygulamas bafllat ld. fiaibeli hasar yönetimi oluflturuldu. Eksper norm kadro çal flmas tamamlanarak daha etkili ve çabuk hasar tesbiti çal flmalar sa land. Bu projeyle müflteri memnuniyetini daha da art raca m za inan yorum y l stratejimiz do rultusunda güçlü bir aktüerya departman kurulmas gereklili ine karar verilmiflti. Aktüeryal hesaplamalar ile yap lan fiyatland rmalar sonucunda portföyümüzü daha karl büyür hale getirmek ve teknik karfl l k hesaplar n daha etkin bir flekilde yaparak flirketin mali yap s n güçlü tutmak amac yla güçlü bir aktüerya departman kurduk. y llar n en büyük e itim kampanyalar ndan birine imza at ld. E itimler elearning sistemi ile desteklendi. ERGO Insurance Group'un uluslararas marka stratejisi do rultusunda 2010 y l ndan itibaren Türkiye'deki faaliyetlerimize ERGO markas ile devam edece iz. smimiz bundan böyle ERGO Sigorta olacak. Önümüzdeki dönemde sa l k, konut, kurumsal ve endüstriyel branfllarda ortalamadan h zl büyüme hedefimiz var. Her zaman oldu u gibi müflteri ve acente memnuniyetine önem vermeye ve flirketin finansal gücüne yat r m yapmaya devam edece iz. Sayg lar mla, Dr. Thomas Baron Genel Müdür fiirketin alt yap s n daha güçlü hale getirmek için 2009'da yo un çal flmalar bafllatt k. Departmanlar n ifl ak fl nda, bilgi ifllem altyap s nda ve organizasyon flemas nda rekabet gücünü art r c önemli ad mlar at ld. Bunlar n baz lar 2010 y l nda da devam ediyor y l insan kaynaklar ve e itim aç s ndan da verimli bir y l oldu. fiirketin insan kaynaklar ve e itim departman yeniden yap land r ld. Merkezilefltirilen ve kadrosu geniflleyen insan kaynaklar ve e itim departman nda tüm süreçler gözden geçirildi ve daha etkin bir insan kaynaklar yönetimi benimsendi. Personel ve acente e itimlerine öncelik verildi ve son

18 GENEL MÜDÜR'ÜN MESAJI ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi. De erli Müflterilerimiz, Çal flanlar m z ve Ortaklar m z, Recep AKKAYA GENEL MÜDÜR y l nda etkisini art ran ve tüm dünyay etkileyen global ekonomik kriz, 2009 y l nda da etkilerini hissettirmeye devam etti. Ülkemizde de etkisini gösteren bu ekonomik dalgalanma sonucu Devlet Planlama Teflkilat verilerine gore 2009 y l sonu itibariyle ekonomide % 4,5 civar küçülme yafland. Ekonomide yaflanan bu durum sosyal güvenlik sistemindeki dengeleri de olumsuz etkiledi. Aktif sigortal say s (prim ödeyen) azal rken, pasif sigortal say s (maafl alan) artt y l nda 1,90 olan aktif/pasif oran 2009 da 1,78'e geriledi. Bu oran yükselmedi i sürece bireyler kiflisel gelecek güvence planlar na ihtiyaç duyacak, sosyal güvenlik sistemindeki beklentilerini bireysel emeklilik planlar ile tamamlama gayreti içinde olacakt r. Finans piyasalar ndaki dalgalanman n içinde olan sektörümüz 2009 y l nda; hayat branfl nda 1,8 milyar TL prim üretimi gerçeklefltirerek bir önceki y la gore % 16 büyüme, bireysel emeklilik branfl nda 9,1 milyar TL fon büyüklü üne ulaflarak bir önceki y la gore % 43 büyüme sa lad. Ülkemizde gönüllülük esas na dayal olarak 2003 y l n n son çeyre inde ilk üretimine bafllayan bireysel emeklilik sisteminde 2009 y l sonu itibariyle kat l mc say s n n 2 milyon kifliye ulaflmas, ekonomik krizden en az etkilenmesi sistemin sa l kl büyüdü ünü göstermektedir. Ancak bireysel emeklilik fonlar toplam n n GSYIH içindeki pay henüz % 1 civar ndad r. Bu oran ngiltere'de % 80; Almanya'da % 5; Polonya'da % 11; k sacas OECD ülkelerinde ortalama % 63 civar ndad r. Gelecek ilk 10 y lda ülkemizde de bu oran n % 10 civar nda olaca, yani bireysel emeklilik sisteminin h zla büyüyece i tahmin edilmektedir.

19 16 ERGO SV ÇRE Emeklilik ve Hayat, 2008 y l son çeyre inde bireysel emeklilik planlar n piyasaya sunmufltur. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu gere ince sa l k branfl faaliyetini 1 Temmuz 2008 itibari ile ERGO SV ÇRE Sigorta'ya devretmifltir y l nda mevcut planlar m za ilave olarak iki adet bireysel emeklilik ve 20 adet grup emeklilik plan m z onaylanm fl ve sat fllar na bafllanm flt r. Grup emeklilik planlar m z n onaylanmas ve sat fla bafllanmas ile emeklilik yat r m fonlar m z içerisine gruplara yönelik esnek emeklilik yat r m fonu da eklenmifl ve toplam emeklilik yat r m fonu say m z yedi olmufltur y l nda bir taraftan bireysel emeklilik plan çeflitleri art r l rken di er taraftan organizasyon yap s ve da t m kanal yap s hayat, ferdi kaza ve bireysel emeklilik ürünlerini satar, hizmet verir hale getirilmifltir. Organizasyon yap s n n müflteri odakl ve hizmet kalitesinde art fl sa layacak flekilde reorganizasyonu sürecinde ERGO SV ÇRE Pazarlama ve acentelerimizin odak noktada oldu u yeni bir sat fl organizasyonu sürecine girilmifltir. Bölge müdürlükleri hinterland uygulamas na geçilerek sat fl odakl hale getirilmifl, acentelerimize daha yak n olmalar sa lanm flt r. Ayr ca kurumsal da t m kanal m z güçlendirilmifl ve yeni da t m kanallar araflt r lmaya bafllanm flt r. Acentelik sözleflmesi imzalamak için sigorta flirketi olmayan bankalarla görüflmeler bafllat lm fl, PTT Bank ve Tekstilbank ile acentelik sözleflmeleri imzalanm flt r. Bu organizasyon de iflikli inin pozitif etkileri 2010 y l nda daha net bir biçimde hissedilecektir. Müflterilerin ihtiyac olan en iyi ürün, en iyi hizmet, en aktif, deneyimli da t m kanal yap s bileflenleri sonucunda flirketimiz 2009 y l nda 23,2 milyon TL hayat prim üretimi gerçeklefltirerek bir önceki y la göre % 7 büyüme sa lam flt r. Bireysel emeklilik branfl nda ise ilk faaliyet y l olmas na ra men 2009 y l sonu itibariyle kat l mc say s na ve 14 milyon TL fon büyüklü üne ulaflarak, aylar itibari ile sektörde en h zl büyüyen flirketlerden biri olmufltur. Türkiye'nin demografik yap s na, sosyal güvenlik sistemine, 2010 y l ekonomide % 4 civar büyüme hedefine bak ld nda bireysel emeklilik sektörünün 2010 y l ve sonras nda da büyümeye devam edece i, 2010 y l nda yeni kat l mc n n sisteme girece i, y l sonunda toplam kat l mc say s n n 2,3 milyon kifliye, fon büyüklü ünün ise 12 milyar TL'ye ulaflaca, gelecek 10 y l sonunda fon büyüklü ünün GSYIH içinde % 10 gibi pay oluflturaca tahmin edilmektedir. Bireysel emeklilik sektöründe kat l mc lar n vergi teflvi ini kullanma e iliminin düflük olmas sebebiyle, bu e ilimi art racak yeni düzenlemeler araflt r lmaya bafllanm flt r. Ayr ca sektöre yeni kat l mc lar n giriflini h zland racak gelire endeksli senetlerden oluflan emeklilik yat r m fonlar kurulmas na iliflkin düzenlemelerin yap lmas da gündemdedir. Bu de ifliklikler ile birlikte, bireysel emeklilik sektöründeki düflük penetrasyon ve yüksek büyüme potansiyeli, ülkenin genç ve üretken nüfusu, artan tasarruf e ilimi dikkate al nd nda sektörün önümüzdeki y llarda büyüme h z n n yüksek olaca söylenebilir. Risk teminatlar na dayal hayat ve ferdi kaza sigortalar nda fayda hissedildikçe geliflmenin artaca inanc nday z y l nda bu ihtiyaçlar karfl lamaya yönelik destek sigortas,azalan teminatl risk hayat sigortas ve ferdi kaza sigortas ürünlerimiz gelifltirilmifl ve sat fl na bafllanm flt r y l nda organizasyon, da t m kanal yap lar n reorganize eden, pazar dinamiklerini dikkate alarak müflterilerin ihtiyaçlar do rultusunda ürünleri gelifltiren flirketimiz, 2010 y l nda bir ekip ruhu ile müflteri ve da t m kanallar na daha yak n olarak flirketacentemüflteri menfaat dengesini koruyarak piyasan n en bilinen ve güvenilen flirketi olma yönünde h zl ad mlarla ilerleyip büyüyen pazardan maksimum pay alacakt r. Profesyonel ekip gücümüz, yayg n da t m kanal

20 yap m z ile bireysel ve kurumsal müflterilerimize emeklilik dönemleri için bugünden bireysel emeklilik planlar m z ile hizmet vermenin yan nda bu dönem içinde hayat n beklenmedik risklerine karfl koruma ürünlerimiz ile güvence sa layarak, ERGO güvencesi ile yaflam mutlulu unu sa lamaya devam edece iz. Sayg lar mla, Recep Akkaya Genel Müdür 17

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT

FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 08 RAPORU ANNUAL REPORT 08FAAL YET çindekiler Sunufl 03 F NANSAL GÖSTERGELER 04 TAR HSEL GEL fi M 05 ANA SÖZLEfiME DE fi KL 06 fi RKET N ORTAKLIK YAPISI VE ORTAKLAR 07 YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2007 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2007 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli bankas olmas n n yan s ra en kârl bankac l k operasyonlar na sahip özel sektör bankas

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

Bülten tarihi: Haziran 2010 Bülten No: 21

Bülten tarihi: Haziran 2010 Bülten No: 21 SİGORTA BROKERLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ Bülten tarihi: Haziran 2010 Bülten No: 21 Dernek Kuruluş Tarihi: 1992 DERNEK HABERLERİ - Aksigorta A.Ş. Yöneticileri Üyelerimizi bir Koktey ile ağırladı; Aksigorta A.Ş.

Detaylı

2004 Faaliyet Raporu

2004 Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu Yasam Boyu Güvence çindekiler 2004 Y l n n ard ndan 4 Sigorta A.fi. Temel Veriler 5 Faaliyet ve Karl l k Oranlar 5 Hayat Sigorta A.fi. Temel Veriler 5 Faaliyet ve Karl l k Oranlar

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler Akbank, 2004 y l sonu itibariyle kârl l k ve piyasa de eri aç s ndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankas d r. Güçlü sermayesi, istikrarl mevduat

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

B REYSEL EMEKL L K S STEM

B REYSEL EMEKL L K S STEM B REYSEL EMEKL L K S STEM 1 B REYSEL EMEKL L K S STEM NED R? kinci bir emeklilik geliridir, çal rken sahip oldu unuz hayat standatlar n z koruman z, emeklilik döneminde kendi ayaklar n z üzerinde durman

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak Sektöründe fark yaratmak isteyen kuruluşlar ancak doğru çözüm ortaklarıyla hareket ederek başarıya ulaşabilirler. Yatırımlarınıza kılavuzluk edilmesi, varlıklarınızın profesyonel bir anlayışla değerlendirilmesi

Detaylı

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1 irketimizin, 2012 y ilk dokuz ayl k faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlar ortaklar n bilgilerine sunulmaktad r. Dönem içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunda

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ VAKIFBANK Banka Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu Vakıfbank 2009 yılı karını beklentiler dahilinde açıkladı Vakıfbank yılın son çeyreğinde net karını, beklentiler

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

G ü vence Hesab. Uluslararas Motorlu Taş. ş t t Mali Sorumluluk Sigortas. Gökhan KARASU 21.06.2008

G ü vence Hesab. Uluslararas Motorlu Taş. ş t t Mali Sorumluluk Sigortas. Gökhan KARASU 21.06.2008 G ü vence Hesab Uluslararas Motorlu Taş ş t t Mali Sorumluluk Sigortas Gökhan KARASU 21.06.2008 Güvence Hesab Tan m Tarihçe Hesab n n Statüsü ve Yönetimi Y Kapsama Dahil Sigortalar Karş ş lanan Zararlar

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2005 faaliyet raporu 36 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2005 sonu itibariyle Türkiye nin en kârl özel sektör bankas olmas n n yan s ra, toplam kredilerde Türkiye nin en büyük bankas d

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler,

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler, B REYSEL EMEKL L K S STEM LE fiahis S GORTALARINA YAPILAN PR M ÖDEMELER N N GEL R VERG S MATRAHININ TESP T NDE G DER VEYA ND R M OLARAK DE ERLEND R LMES fienol ÇET N Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I-

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

07 7 07 0 FAAL YET RAPORU

07 7 07 0 FAAL YET RAPORU 7 7FAAL YET RAPORU çindekiler Sunufl 3 TAR HSEL GEL fi M 4 F NANSAL GÖSTERGELER 5 fi RKET N ORTAKLIK YAPISI VE ORTAKLAR 6 YÖNET M KURULU BAfiKANI'NIN MESAJI 8 GENEL MÜDÜR'ÜN MESAJI 11 27 FAAL YETLER VE

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi: arastirma@burganyatirim.com.tr +90 212 317 27 27 3 Kasım 2014 Fiyat Tespit Raporu Görüşü Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, A.Ş. için hazırlanmış olup 31 Ekim 2014

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 UBAT 2009 DÖNEM 2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 LYON TL OLARAK GERÇEKLE R. 2009 YILI UBAT AYINDA 9 M LYAR

Detaylı

S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda

S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda mali ÇÖZÜM 189 S GORTA ACENTELER VE KATMA DE ER VERG S KARfiISINDAK DURUMLARI Memifl KÜRK* I-G R fi: S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda Sigorta " Bir akittir

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Toptan eflya fiyatlar endeksi art fl h z bir önceki y la göre 0,1 puanl k düflüflle % 13,8 e gerilemekle birlikte, y lbafl nda öngörülen % 12 lik hedefin 1,8 puan üstünde

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET VARLIKLAR Dip Not 31/12/2006 31/12/2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 366.211.357,10 267.895.204,47 1- Kasa 16.271,94 36.245,45 2- Al nan Çekler 70.002,00 56.455,00 3- Bankalar

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM Ali Kamil UZUN / DRT Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 403 404 1. Salon - Paralel Oturum VII - flletmelerde ç Denetimin Kurulmas, Rolü ve Önemi/Ali Kamil UZUN

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı