ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU"

Transkript

1

2 ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU

3

4 Ç NDEK LER 03 TAR HSEL GEL fi M 05 ORTAKLIK YAPISI VE 2009 YILI DE fi KL KLER 06 ANA SÖZLEfiME DE fi KL 08 F NANSAL GÖSTERGELER 10 YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI 12 GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI YILINA L fik N DE ERLEND RMELER 38 YÖNET M KURULU 39 YÖNET M KURULU ÜYELER 40 DENETÇ LER 41 ÜST YÖNET M 44 Ç DENET M S STEMLER KAPSAMINDAK B R MLER N YÖNET C LER 45 YÖNET M KURULU ÜYELER N N 2009 YILINDA YAPILAN TOPLANTILARA KATILIMI HAKKINDA B LG 46 ORGAN ZASYON fiemasi 50 NSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI 53 fi RKET N DAH L OLDU U R SK GRUBU LE YAPILAN filemlere L fik N B LG LER MART 2010 TAR HL OLA AN GENEL KURUL GÜNDEM 56 ÖZET YÖNET M KURULU RAPORU 58 KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI 59 DENETÇ RAPORU 61 Ç DENET M FAAL YETLER 62 MAL DURUM, KARLILIK VE TAZM NAT ÖDEME GÜCÜNE L fik N DE ERLEND RME 64 MAL BÜNYEYE L fik N B LG LER 65 RAPOR DÖNEM DAH L 5 YILLIK DÖNEME L fik N ÖZET F NANSAL B LG LER 69 R SK TÜRLER T BAR YLE UYGULANAN R SK YÖNET M POL T KALARINA L fik N B LG LER 72 YILLIK FAAL YET RAPORU UYGUNLUK GÖRÜfiÜ 72 YILLIK FAAL YET RAPORU UYGUNLUK BEYANI 77 ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi. BA IMSIZ DENET M RAPORU 79 ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi. N N 31 ARALIK 2009 TAR H T BARIYLA HAZIRLANAN YIL SONU KONSOL DE OLMAYAN F NANSAL RAPORU 155 ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi. BA IMSIZ DENET M RAPORU 157 ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi. N N 31 ARALIK 2009 TAR H T BARIYLA HAZIRLANAN YIL SONU KONSOL DE OLMAYAN F NANSAL RAPORU

5

6 TAR HSEL GEL fi M y l ndan itibaren Türkiye'de faaliyet gösteren ve bir Swiss Re ifltiraki olan La Suisse Umum Sigorta A.fi.'nin Türkiye temsilcili inin al nmas ile Avrupa Sigorta Arac l A.fi. olarak faaliyet gösterilmeye bafllan r fiirket, sigortac l k faaliyetlerini düzenleyen yasan n de iflmesi sonucunda Avrupa Holding ve Swiss Re taraf ndan sviçre Sigorta A.fi. olarak yeniden kurulur ve La Suisse Umum Sigorta A.fi. portföyü sviçre Sigorta'ya devredilir Yine sigortac l k mevzuat ndaki geliflmelere paralel olarak sviçre Hayat Sigorta A.fi. kurulur ve sa l k ve hayat portföyü bu grup flirketine devredilir Dünyan n en büyük reasürans flirketi olan Münich Re'nin ço unluk hissesine sahip oldu u ERGO International AG, Avrupa Holding ile ortakl k anlaflmas imzalar. Bu anlaflma ile; Avrupa Holding'in sviçre Sigorta A.fi. flirketindeki hisselerinin %75'i ERGO International AG'ye devredilir ve yeni oluflum ERGO SV ÇRE Sigorta A.fi. ad n al r. 03 ERGO SV ÇRE Sigorta A.fi.'nin %99,99 hissesine sahip oldu u sviçre Hayat Sigorta A.fi.'nin ünvan da bu paralelde ERGO SV ÇRE Hayat Sigorta A.fi. olarak de ifltirilir Mart ay nda ço unluk hissesi ERGO International AG'ye ait olmak üzere ERGO Grubu Holding A.fi. kurulur. Nisan ay nda, ERGO SV ÇRE Sigorta A.fi.'nin ERGO SV ÇRE Hayat Sigorta A.fi.'de sahip oldu u hisselerinin tamam ERGO Grubu Holding A.fi. taraf ndan devral n r. Ocak ay nda bafllayan emeklilik flirketine dönüflüm çal flmalar 16 May s 2008 tarihinde emeklilik flirketi kurulufl izninin al nmas ile h z kazan r. Kurulufl iznini müteakip ERGO SV ÇRE Hayat Sigorta A.fi. ünvan ERGO SV ÇRE Emeklilik ve Hayat A.fi. olarak de ifltirilir. Emeklilik dönüflümü ile birlikte sa l k portföyü ERGO SV ÇRE Sigorta A.fi.'ye devredilir. A ustos 2008 tarihinde ise ruhsat ifllemleri tamamlanarak Kas m 2008 itibariyle emeklilik ürünleri sat fl na bafllan r. Avrupa Holding Kas m ay nda ERGO SV ÇRE Sigorta A.fi.'de kalan %25'lik hissesini de devreder. Böylece ERGO SV ÇRE Sigorta A.fi. ve ERGO SV ÇRE Emeklilik ve Hayat A.fi. sermayesinde do rudan veya dolayl hakim ERGO International AG olur ERGO Insurance Group'un uluslararas alandaki ilk 3 flirketinden biri olarak konumland r lan ERGO Türkiye tüm ülkeler aras nda ERGO Insurance Group'un gelecek y llardaki büyümesine en büyük katk y yapmas beklenen ülke olarak öne ç kmaktad r.

7 ERGO SV ÇRE Sigorta A.fi sonu itibariyle 110,4 milyon TL sermayesi, 675 milyon TL'ye ulaflan prim üretimi, 500 tam zamanl çal flan, tüm Türkiye'ye yay lm fl 12 bölge müdürlü ü, 1500'ün üzerinde acentesi ve yayg n anlaflmal kurumlar a ile ERGO SV ÇRE Sigorta, sektördeki lider sigorta flirketlerinden biri haline gelmifltir. ERGO SV ÇRE Sigorta, sorumlulu u ve yetkinli i ile, her türlü koflulda müflterilerinin yan nda bulunarak onlar n tüm sigorta ihtiyaçlar na çözüm üretmekte ve hayat boyu iflbirli ini garanti etmektedir. ERGO SV ÇRE Sigorta'n n hedefi müflteri memnuniyetini ön planda tutarak büyümek, her zaman müflterilerinin yan nda oldu unu hissettirerek Türkiye'nin en büyük sigorta flirketleri aras nda yer almaya devam etmektir. ERGO SV ÇRE Emeklilik ve Hayat A.fi. ERGO SV ÇRE Emeklilik ve Hayat, ERGO Grubu'nun uluslararas uzmanl, güvenilirli i ve büyüklü üyle Türkiye'de güçlü ve güvenilir bir marka haline gelerek, lider emeklilik flirketlerinden biri olmay hedeflemektedir. 04 ERGO SV ÇRE Emeklilik ve Hayat' n en temel stratejisi; müflteri ihtiyaçlar n n detayl analizine dayanan, müflteri beklentilerini tam karfl layan ve müflteri odakl çözümler sunmakt r. ERGO SV ÇRE Emeklilik ve Hayat; fleffafl k, güven ve tak m çal flmas prensipleri ile bireysel ve kurumsal müflterilerine sürekli de er yaratmak üzere uzun süreli iliflkiler kurmay, onlar n emeklilik ve risk ihtiyaçlar n tam olarak karfl lamay amaç edinmifltir. ERGO SV ÇRE Emeklilik ve Hayat, finansal planlama uzmanl ve ömür boyu koruma felsefesi çerçevesinde müflterilerinin yaflamlar boyunca geleceklerine "de er" katmay önemsemektedir. ERGO SV ÇRE Emeklilik ve Hayat' n temel hedefi, müflterileri ile sadece emeklilik öncesinde de il, emeklilik hayat boyunca da birlikte olaca yak n bir iliflkiyi tesis etmek ve sürdürmektir.

8 ORTAKLIK YAPISI VE 2009 YILI DE fi KL KLER ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi. fiirket'in gerçek kifli nitelikli pay sahibi bulunmamaktad r. tarihi itibariyle ortakl k yap s afla da sunulmufltur. ERGO Grubu Holding Afi Di er Toplam Pay Tutar (TL) Pay Oran (%) 99, , ,00000 fiirket'in Genel Müdürü Dr. Thomas Ralf Baron TL ödenmifl sermayenin 1 TL'sine sahiptir. fiirket'in TL olan ödenmifl sermayesi 28 Aral k 2009 tarihinde yap lan Ola anüstü Genel Kurul Toplant s 'nda al nan kararla TL nakit olarak art r larak TL'ye ç kar lm flt r. Artt r lan TL, ERGO SV ÇRE Grubu Holding A.fi. taraf ndan günü nakden ödenmifl, artt r lan tutar n tescil ifllemleri tarihinde tamamlanm flt r. 05 ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi. fiirket'in gerçek kifli nitelikli pay sahibi bulunmamaktad r. tarihi itibariyle ortakl k yap s afla da sunulmufltur. ERGO Grubu Holding Afi Di er Toplam Pay Tutar (TL) Pay Oran (%) 99, , , Eylül 2009 tarihli Ola anüstü Genel Kurul Toplant s 'nda TL olan fiirket'in ödenmifl sermayesinin TL'ye ç kart lmas kararlaflt r lm flt r. Artt r lan TL, ERGO Grubu Holding A.fi. taraf ndan günü nakden ödenmifl, artt r lan tutar n tescil ifllemleri 18 Eylül 2009 tarihinde tamamlanm flt r.

9 ANA SÖZLEfiME DE fi KL 06 ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi. fiirket hesap dönemi içerisinde, günü yap lan Ola anüstü Genel Kurul'da al nan karar do rultusunda, fiirket Ana Sözleflmesi'nde yap lan de ifliklikler afla da belirtilmifltir. Eski Metin Yeni Metin Madde 6 fiirketin Sermayesi fiirketin sermayesi TL (yüz bir milyon dokuzyüz bin Türk Liras )'dir. Bu sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Liras ) itibar de erinde adet nama yaz l hisseye ayr lm flt r. Önceki sermayeyi teflkil eden TL (altm flbefl milyon Türk Liras )'nin tamam fiirket ortaklar taraf ndan tamamen ve nakden ödenmifltir. Di er hissedarlar n sermaye artt r m na iliflkin rüçhan haklar ndan feragat etmeleri suretiyle, bu defa artt r lan TL (otuz alt milyon dokuz yüz bin Türk Liras ) fiirket'in hissedarlar Ergo Grubu Holding A.fi. taraf ndan her türlü muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilip, ödenmifltir. fiirket ortakl k yap s afla daki gibidir: Hissedar : Ergo Grubu Holding A.fi. Hisse Adedi : Toplam tibari De er : Hissedar : Dr. Jochen Karl Friedrich Messemer Hisse Adedi : 1 Toplam tibari De er : 1 Hissedar : Andreas Matthias Kleiner Hisse Adedi : 1 Toplam tibari De er : 1 Hissedar : Thomas Herberst Schollkopf Hisse Adedi : 1 Toplam tibari De er : 1 Hissedar : Thomas Ralf Baron Hisse Adedi : 1 Toplam tibari De er : 1 Toplam Hisse Adedi : Toplam tibari De er : Tüm hisseler nama yaz l olacakt r. Yönetim Kurulu hisse senetlerini birden fazla hisseyi içerecek flekilde bast rabilir. Madde 6 fiirketin Sermayesi fiirketin sermayesi TL (yüz on milyon dörtyüz bin Türk Liras )'dir. Bu sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Liras ) itibar de erinde adet nama yaz l hisseye ayr lm flt r. Önceki sermayeyi teflkil eden TL (yüz bir milyon dokuzyüz bin Türk Liras )'nin tamam fiirket ortaklar taraf ndan tamamen ve nakden ödenmifltir. Di er hissedarlar n sermaye artt r m na iliflkin rüçhan haklar ndan feragat etmeleri suretiyle, bu defa artt r lan TL (sekiz milyon befl yüz bin Türk Liras ) fiirket'in hissedarlar Ergo Grubu Holding A.fi. taraf ndan her türlü muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilip, ödenmifltir. Artt r lan mebla n tamam, tarihinde ödenecektir. fiirket ortakl k yap s afla daki gibidir: Hissedar : Ergo Grubu Holding A.fi. Hisse Adedi : Toplam tibari De er : Hissedar : Dr. Jochen Karl Friedrich Messemer Hisse Adedi : 1 Toplam tibari De er : 1 Hissedar : Andreas Matthias Kleiner Hisse Adedi : 1 Toplam tibari De er : 1 Hissedar : Thomas Herberst Schollkopf Hisse Adedi : 1 Toplam tibari De er : 1 Hissedar : Thomas Ralf Baron Hisse Adedi : 1 Toplam tibari De er : 1 Toplam Hisse Adedi : Toplam tibari De er : Tüm hisseler nama yaz l olacakt r. Yönetim Kurulu hisse senetlerini birden fazla hisseyi içerecek flekilde bast rabilir.

10 ANA SÖZLEfiME DE fi KL ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi. fiirket hesap dönemi içerisinde, günü yap lan Ola anüstü Genel Kurul'da al nan karar do rultusunda, fiirket Ana Sözleflmesi'nde yap lan de ifliklikler afla da belirtilmifltir. Eski Metin Yeni Metin Madde 6 fiirketin Sermayesi fiirketin sermayesi TL (elli befl milyon Türk Liras )'dir. Bu sermayenin tamam nama yaz l olup, beheri 1 TL (bir Türk Liras ) itibari de erde adet hisseye bölünmüfltür. fiirket'in TL (elli befl milyon Türk Liras ) de erindeki sermayesinin tamam fiirket hissedarlar nca nakden ödenmifltir. fiirketin sermaye yap s afla daki gibidir: Pay Sahibi : Ergo Grubu Holding A.fi. Miktar (TL) : Adet : Pay Sahibi : Otto Klaus Flemming Miktar (TL) : 1 Adet : 1 Pay Sahibi : Jochen Karl Friedrich Miktar (TL) : 1 Adet : 1 Pay Sahibi : Andreas Matthias Kleiner Miktar (TL) : 1 Adet : 1 Pay Sahibi : Thomas Herbert Schöllkopf Miktar (TL) : 1 Adet : 1 Hissedarlar m zdan rüçhan hakk n kullanmak istemeyen gerçek ve tüzel kifliler olmas halinde, bu hususun, iflbu Ana Sözleflme'nin rüçhan haklar na iliflkin Madde 9 ve Türk Ticaret Kanunu esaslar na göre ne flekilde halledilece i Genel Kurul taraf ndan kararlaflt r lacakt r. fiirket hisse senetlerinin tamam nama yaz l d r. Hisse senetlerinin kar pay kuponlar hamiline yaz l d r ve kar paylar, kuponu ibraz edene ödenir. Hisse senetleri ç kar lmadan ortaklara verilen nama yaz l hisse ilmühaberi sahiplerinin kar paylar, makbuz karfl l nda ve ilmühaberlere de yaz lmak suretiyle ödenir. Madde 6 fiirketin Sermayesi fiirketin sermayesi TL (altm fl milyon Türk Liras )'dir. Bu sermayenin tamam nama yaz l olup, beheri 1 TL (bir Türk Liras ) itibari de erde (altm fl milyon) adet hisseye bölünmüfltür. Önceki sermayeyi teflkil eden TL (elli befl milyon Türk Liras )'nin tamam fiirket ortaklar taraf ndan tamamen ve nakden ödenmifltir. Di er hissedarlar n sermaye artt r m na iliflkin rüçhan haklar ndan feragat etmeleri suretiyle, bu defa artt r lan TL (befl milyon Türk Liras ) fiirket'in hissedar Ergo Grubu Holding taraf ndan her türlü muhafazadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmifl olup, sermaye artt r m n n tescilini takiben 3 (üç) ay içerisinde ödenecektir. fiirketin sermaye yap s afla daki gibidir: Pay Sahibi: Ergo Grubu Holding A.fi. Miktar (TL): Adet: Pay Sahibi: Otto Klaus Flemming Miktar (TL): 1 Adet: 1 Pay Sahibi: Jochen Karl Friedrich Miktar (TL): 1 Adet: 1 Pay Sahibi: Andreas Matthias Kleiner Miktar (TL): 1 Adet: 1 Pay Sahibi: Thomas Herbert Schöllkopf Miktar (TL): 1 Adet: 1 Hissedarlar m zdan rüçhan hakk n kullanmak istemeyen gerçek ve tüzel kifliler olmas halinde, bu hususun, iflbu Ana Sözleflme'nin rüçhan haklar na iliflkin Madde 9 ve Türk Ticaret Kanunu esaslar na göre ne flekilde halledilece i Genel Kurul taraf ndan kararlaflt r lacakt r. fiirket hisse senetlerinin tamam nama yaz l d r. Hisse senetlerinin kar pay kuponlar hamiline yaz l d r ve kar paylar, kuponu ibraz edene ödenir. Hisse senetleri ç kar lmadan ortaklara verilen nama yaz l hisse ilmühaberi sahiplerinin kar paylar, makbuz karfl l nda ve ilmühaberlere de yaz lmak suretiyle ödenir. 07

11 F NANSAL GÖSTERGELER ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi. (B N TL) DE fi M (%) Toplam Prim Üretimi Toplam Teknik Kar Toplam Aktifler Ödenmifl Sermaye Özkaynak Vergi Öncesi Kar Net Kar Toplam Aktifler (B N TL) Özkaynaklar (B N TL) Toplam Prim Üretimi (B N TL) Net Kar (B N TL)

12 F NANSAL GÖSTERGELER ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi. (B N TL) DE fi M (%) Toplam Prim Üretimi Toplam Teknik Kar Toplam Aktifler Ödenmifl Sermaye Özkaynak Net Kar Toplam Aktifler (B N TL) Özkaynaklar (B N TL) Toplam Prim Üretimi (B N TL) Net Kar (B N TL)

13 10 Mehmet Ak n KOZANO LU YÖNET M KURULU BAfiKANI YÖNET M KURULU BAfiKANI'NIN MESAJI De erli Paydafllar, 2009, yaflanan s k nt lardan al nan dersler ile gelece in daha iyi kurgulanabilmesi için f rsat olarak de erlendirilebilecek çok önemli bir y l olmufltur. Hem paydafllar m z n, hem flirketimizin ve hem de sigortac l k sektörü özelinde Türkiye ekonomisinin daha sa lam zeminde, sürdürülebilir büyümeyi yakalayabilmesi için, birincil olarak zay f noktalar m z n fark na var p, iyilefltirme yönünde aksiyon planlar n n oluflturulmas ve bu planlar n titizlikle uygulanmas daha da önem kazanm flt r. Bu ba lamda 2009, hem flirketimiz özelinde, hem de sigorta sektörü genelinde güçlü olmad m z noktalar m z n tek tek ortaya ç kt çok müstesna bir y l olarak karfl m zda durmaktad r y l nda ortaya ç kan global finansal krizin, 2008'in son çeyre inden itibaren ve özellikle 2009 y l nda reel ekonomiye etkisi tüm makro ekonomik göstergelere yans m flt r. fiirket iflaslar n n normal karfl land, Avrupa ülkelerinin iflaslar n n konuflulur ve hatta beklenir oldu u bir y l geride b rak lm flt r y l n n sonlar na yaklafl ld zaman ise normalleflme sinyalleri görünmeye bafllanm fl, dünya ekonomisi kendine duydu u güveni tazelemeye ve yaralar n bir daha aç lmayacak flekilde sarmaya bafllam flt r. Ekonomilerde dünyan n eski düzeninin farkl laflaca ve eksen de ifltirece i konuflulmaya, tart fl lmaya bafllanm flt r. Türev ekonomisine verilen önem, yönünü reel ekonomiye çevirmektedir; bu, Türkiye'nin de içinde bulundu u geliflmekte olan piyasalar ve bulundu umuz co rafyay çok yak ndan ilgilendirmektedir. Tüm bu bileflenlerin iyi anlafl lmas, akabinde gelece in resminin iyi okunmas ve ekonominin yönünün iyi tahlil edilmesi, sürdürülebilir büyümenin en önemli ikincil bilefleni olarak karfl m zda durmaktad r.

14 2009, sigortac l k sektörünün geçmifl y llarda gösterdi i performans tekrar edemedi i, üretim büyüklü ü aç s ndan parlak olmayan ve maalesef hasar oranlar n n da yükseldi i bir dönem olmufltur. Bunun sonucunda sigorta sektörü ve özelinde flirketlerimizin finansal neticeleri zarar ile sonuçlanm flt r. Sigortac l k sektörünün fiyat odakl rekabet anlay fl ise flirketlerin kan kayb n h zland rm flt r. Sektörün daha disiplinli ve gerçekçi fiyat yaklafl m içine girmesi sermaye gereksiniminin disipline edilebilmesi için kaç n lmaz görünmektedir. ERGO flirketler grubu, gelece in güçlü, kurumsal, arac lar ile kazan kazan a dayanan yüksek iflbirli ini hedeflemifl, çal flanlar n n ve genelinde tüm paydafllar n n mutlu oldu u bir grup yaratabilmek için yukar daki gerçekleri dikkate alarak dönüflüm projelerini 2009 y l n n sonlar nda bafllatm flt r. Bilgi teknolojilerinden, üretim, hasar süreçlerine kadar birçok alanda iyilefltirme, gelifltirme çal flmalar bu kapsamda ele al nmaya bafllanm flt r. fiirketlerimizin ve paydafllar m z n sürdürülebilir büyümesini destekleyecek bu tür projeleri yenilerinin takip edece i de muhakkakt r. 11 Dünya ve Türkiye ekonomisinin zorluklar ile bo ufltu u, sigortac l k sektörünün ac mas z fiyat rekabeti ile bu zorlu u pekifltirdi i 2009 y l nda, yo un ve özverili çal flma temposu ile katk sa layan tüm acentelerimize ve çal flanlar m za teflekkür ediyor, sayg lar m sunuyorum. Mehmet Ak n KOZANO LU

15 12 GENEL MÜDÜR'ÜN MESAJI ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi. Global krizin etkisinde geçen 2009 y l, her sektör için oldu u gibi sigorta sektörü için de zor bir y l oldu y l sonu itibari ile sektör 12,4 milyar TL prim üretimiyle bir önceki y la göre % 5,57 büyüme kaydetmesine ra men y ll k enflasyon ile mukayese edildi inde % 0,96 küçüldü ü görüldü. Tüm sektörlerde yaflanan talep daralmas ve dolayl olarak sertleflen fiyat rekabeti, sigorta poliçelerine de yans d ve karl l k rakamlar n etkiledi. Sektörün toplam teknik kar 2009 y l nda 2008 y l na göre yaklafl k % 46 oran nda azald. Elementer branflta bu oran % 70'e yükseldi ve 2008 y l nda 596 milyon TL kar eden hayat d fl branfl n 2009'daki kar 182 milyon TL'ye geriledi. ERGO Türkiye'yi segment baz nda de erlendirdi imizde öncelikli branfllar m zdan biri olan sa l k branfl n n krize ra men 2009 y l n büyüyerek bitirdi ini görüyoruz. Öte yandan sa l kta daha önceki dönemler gibi zararlar da kaydedildi. Grup ifllerindeki fiyat rekabeti, bu k r lganl a zemin haz rlarken, y l n son Dr. Thomas BARON GENEL MÜDÜR çeyre inde yaflanan domuz gribi salg n ile hasar tüm sa l k poliçelerine s çrad. Fakat bu salg n ayn zamanda sa l k sigortas konusunda ihtiyac n ortaya konmas ve bilinç yarat lmas konusunda önemli bir rol oynam fl oldu. Yenilenen stratejiyle birlikte canlanan portföy yap s karl l a olumlu bir etki göstermeye bafllad. Sosyal Güvelik Kurumu ve Genel Sa l k Sigortas 'ndaki de ifliklik ve düzenlemeler önceki dönemlere göre h z n kaybederken, özel sigortalar n sisteme deste ini ve gere ini ön plana ç karacak kritik aksiyonlar bu y l da hayata geçirilemedi. Tam Gün Yasas ve Aile Hekimli i Sistemi'ne geçifl süreçleri 2010 y l nda kat edilecek önemli kilometre tafllar olacakt r. Bu geliflmelerle, genel sa l k sisteminin yap lanma süreci büyük ölçüde tamamlanarak özel sa l k sigortac l n n yeni formu ortaya ç kmaya bafllayacakt r. Ekonomik krizden en fazla etkilenen sektörlerin bafl nda gelen nakliyat sektörü 2009 y l nda da olumsuz olarak

16 etkilenmeye devam etti. thalat ihracat rakamlar n n düflmesi, tafl mac l k sektöründeki gerileme emtea prim üretiminin düflmesine neden oldu. nflaat sektöründe yat r mlar n azalmas yla tekne prim üretiminde yeterli art fl sa lanamad. ERGO Türkiye olarak nakliyat emtea branfl nda Bin TL, tekne branfl nda Bin TL prim üretimleriyle toplam prim üretimi aç s ndan sektörün 4. büyük flirketi olduk. Nakliyat emtea prim üretiminde pazar pay m z % 10,2, tekne prim üretiminde ise % 1,6 olarak gerçekleflti. Emtea üretiminde hasar prim oran % 40,4, teknede % 35,6 olarak gerçekleflti. Emtea sigortalar nda bin TL, tekne sigortalar nda 899 bin TL teknik kar elde edildi y l yang n sigortalar aç s ndan hem yo un fiyat rekabeti nedeniyle hem de yaflanan ciddi boyutlardaki sel hasarlar nedeniyle zor bir y l oldu. ERGO Türkiye olarak yaflanan bu hasarlara ve prim üretimindeki kayba ra men güçlü reasürans yap s ve risk yönetimi stratejileri sayesinde yang n branfl nda teknik kar korumay baflard k y l nda Bin TL olarak gerçekleflen yang n branfl teknik kar 2009 y l nda Bin TL olarak sonuçland y l n yang n sigortalar nda % 5,1, zorunlu deprem sigortalar nda ise % 5,2 pazar pay ile tamamlad k y l ekonomik krizin etkileri mühendislik sigortalar nda da hissedildi. Yeni yat r mlar n azalmas ve devam etmekte olan yat r mlar n durma aflamas na gelmesiyle, ayr ca artan rekabetin de etkileriyle özellikle inflaat sigortalar alan nda istenen ölçüde bir büyüme sa lanamad. Bu branflta katastrofik olarak nitelendirilebilecek bir hasar meydana gelmemekle beraber, özellikle makine k r lmas ve elektronik cihaz branfllar nda ülkemize yeni makine ve cihaz giriflinin azalmas na ba l olarak yafllanan makine ve cihazlarda hasar frekanslar nda art fllar gözlendi. Bunun neticesinde teknik kar bir önceki y la göre azalma gösterdi. Alt branfllar baz nda inceledi inde karl l k daha ziyade inflaat ve montaj sigortalar ndan sa land. fiirketimizin, mühendislik sigortalar nda 2009 y l nda pazar pay % 3,1 olarak gerçekleflti y l n n ilk yar s nda devreye giren maddi hasarl kazalardaki zab t uygulamas ve bunun hasar s kl n artt r c ve hasar ödemelerini h zland r c etkisi 2009 y l nda da devam etti. Bununla birlikte bedeni ve/veya daval k hasarlar n giderek artan s kl ve ortalama maliyet büyüklü ü, bu branflta gelece e dönük hasar rezerv ihtiyac n sürekli art rmaktad r. Hasar maliyet ortam ndaki art fl devam ederken pazardaki 2008 y l A ustos ay nda fiyat tarifesinin serbest b rak lmas yla düflen fiyat seviyelerinin halen bu maliyet art fl n karfl layacak seviyelere gelmiyor olmas ve devam eden rekabet, bu branfltaki karl l k sorununu gündemde tutmaktad r. ç piyasa araç talebinde 2008 y l nda bafllayan düflüfl 2009 y l nda da devam etti. Piyasaya yeni araç giriflinde 2008 y l nda bafllayan sorun her markada devam etti. Y l n ikinci çeyre inde tüketimi canland rmak amac yla devreye sokulan araç ÖTV indirimlerinin etkisinin üçüncü çeyrekte azald n gözlemledik. Bununla birlikte tüketici faizlerindeki düflme e ilimi ve piyasalara giren yeni yat r mc lar n getirdi i yeni sermaye etkisi özellikle ticari araç sat fllar n 2010 y l na girerken pozitif etkiledi. Bu trendin 2010 y l nda bu flekilde devam edece ini düflünüyoruz y l nda yap lan teflviklere ra men beklendi i gibi artmayan hacim, rekabeti körükledi ve kasko fiyatlar ndaki belirgin düflüfl devam etti. Piyasan n genel durumu ve araç sigortalar ndaki trendler hasar prim oran nda art fla neden olurken, Marmara bölgesinde y l n ikinci yar s nda yaflanan sel felaketi de negatif etki yapt. Di er oto branfl alt nda de erlendirilen koltuk, ferdi koltuk ve ferdi kaza branfllar itibariyle bak ld nda bu branfllar n hasar prim oranlar n negatif yönde etkileyecek büyük hasarlar n oluflmamas ve flirketimizin bu branfl oluflturan ürünlerin sat ld araç gruplar ndaki pazar penetrasyonu sonuçlara olumlu 13

17 14 yans m flt r. Trafik sigortalar için önemli derecede IBNR rezerv art fllar sa lad k ve bu flekilde flirkete ilave yat r m yaparak bünyesini güçlendirdik. Operasyonel verimlili i art rmak, hasar maliyetlerini minimize etmek, hasar dosyalar n n h zl ve do ru bir flekilde sonuçlanmas n sa lamak amac yla oluflturdu umuz Hasar 2010 Projesi'nin ad mlar n 2009 y l nda att k. Mevcut hasar organizasyonumuzu ve teknolojik altyap m z yeniledik. Bu proje kapsam nda anlaflmal servis a m z gelifltirildi ve sisteme tan t ld. Yedek parça tedarikçileri ile anlaflmalar yap larak sisteme tan t ld, Büyük hasar/a r hasarl araç yönetiminin merkezden yönetilmesi süreci tamamland. Mini onar m hasar yönetimi uygulamas bafllat ld. fiaibeli hasar yönetimi oluflturuldu. Eksper norm kadro çal flmas tamamlanarak daha etkili ve çabuk hasar tesbiti çal flmalar sa land. Bu projeyle müflteri memnuniyetini daha da art raca m za inan yorum y l stratejimiz do rultusunda güçlü bir aktüerya departman kurulmas gereklili ine karar verilmiflti. Aktüeryal hesaplamalar ile yap lan fiyatland rmalar sonucunda portföyümüzü daha karl büyür hale getirmek ve teknik karfl l k hesaplar n daha etkin bir flekilde yaparak flirketin mali yap s n güçlü tutmak amac yla güçlü bir aktüerya departman kurduk. y llar n en büyük e itim kampanyalar ndan birine imza at ld. E itimler elearning sistemi ile desteklendi. ERGO Insurance Group'un uluslararas marka stratejisi do rultusunda 2010 y l ndan itibaren Türkiye'deki faaliyetlerimize ERGO markas ile devam edece iz. smimiz bundan böyle ERGO Sigorta olacak. Önümüzdeki dönemde sa l k, konut, kurumsal ve endüstriyel branfllarda ortalamadan h zl büyüme hedefimiz var. Her zaman oldu u gibi müflteri ve acente memnuniyetine önem vermeye ve flirketin finansal gücüne yat r m yapmaya devam edece iz. Sayg lar mla, Dr. Thomas Baron Genel Müdür fiirketin alt yap s n daha güçlü hale getirmek için 2009'da yo un çal flmalar bafllatt k. Departmanlar n ifl ak fl nda, bilgi ifllem altyap s nda ve organizasyon flemas nda rekabet gücünü art r c önemli ad mlar at ld. Bunlar n baz lar 2010 y l nda da devam ediyor y l insan kaynaklar ve e itim aç s ndan da verimli bir y l oldu. fiirketin insan kaynaklar ve e itim departman yeniden yap land r ld. Merkezilefltirilen ve kadrosu geniflleyen insan kaynaklar ve e itim departman nda tüm süreçler gözden geçirildi ve daha etkin bir insan kaynaklar yönetimi benimsendi. Personel ve acente e itimlerine öncelik verildi ve son

18 GENEL MÜDÜR'ÜN MESAJI ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi. De erli Müflterilerimiz, Çal flanlar m z ve Ortaklar m z, Recep AKKAYA GENEL MÜDÜR y l nda etkisini art ran ve tüm dünyay etkileyen global ekonomik kriz, 2009 y l nda da etkilerini hissettirmeye devam etti. Ülkemizde de etkisini gösteren bu ekonomik dalgalanma sonucu Devlet Planlama Teflkilat verilerine gore 2009 y l sonu itibariyle ekonomide % 4,5 civar küçülme yafland. Ekonomide yaflanan bu durum sosyal güvenlik sistemindeki dengeleri de olumsuz etkiledi. Aktif sigortal say s (prim ödeyen) azal rken, pasif sigortal say s (maafl alan) artt y l nda 1,90 olan aktif/pasif oran 2009 da 1,78'e geriledi. Bu oran yükselmedi i sürece bireyler kiflisel gelecek güvence planlar na ihtiyaç duyacak, sosyal güvenlik sistemindeki beklentilerini bireysel emeklilik planlar ile tamamlama gayreti içinde olacakt r. Finans piyasalar ndaki dalgalanman n içinde olan sektörümüz 2009 y l nda; hayat branfl nda 1,8 milyar TL prim üretimi gerçeklefltirerek bir önceki y la gore % 16 büyüme, bireysel emeklilik branfl nda 9,1 milyar TL fon büyüklü üne ulaflarak bir önceki y la gore % 43 büyüme sa lad. Ülkemizde gönüllülük esas na dayal olarak 2003 y l n n son çeyre inde ilk üretimine bafllayan bireysel emeklilik sisteminde 2009 y l sonu itibariyle kat l mc say s n n 2 milyon kifliye ulaflmas, ekonomik krizden en az etkilenmesi sistemin sa l kl büyüdü ünü göstermektedir. Ancak bireysel emeklilik fonlar toplam n n GSYIH içindeki pay henüz % 1 civar ndad r. Bu oran ngiltere'de % 80; Almanya'da % 5; Polonya'da % 11; k sacas OECD ülkelerinde ortalama % 63 civar ndad r. Gelecek ilk 10 y lda ülkemizde de bu oran n % 10 civar nda olaca, yani bireysel emeklilik sisteminin h zla büyüyece i tahmin edilmektedir.

19 16 ERGO SV ÇRE Emeklilik ve Hayat, 2008 y l son çeyre inde bireysel emeklilik planlar n piyasaya sunmufltur. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu gere ince sa l k branfl faaliyetini 1 Temmuz 2008 itibari ile ERGO SV ÇRE Sigorta'ya devretmifltir y l nda mevcut planlar m za ilave olarak iki adet bireysel emeklilik ve 20 adet grup emeklilik plan m z onaylanm fl ve sat fllar na bafllanm flt r. Grup emeklilik planlar m z n onaylanmas ve sat fla bafllanmas ile emeklilik yat r m fonlar m z içerisine gruplara yönelik esnek emeklilik yat r m fonu da eklenmifl ve toplam emeklilik yat r m fonu say m z yedi olmufltur y l nda bir taraftan bireysel emeklilik plan çeflitleri art r l rken di er taraftan organizasyon yap s ve da t m kanal yap s hayat, ferdi kaza ve bireysel emeklilik ürünlerini satar, hizmet verir hale getirilmifltir. Organizasyon yap s n n müflteri odakl ve hizmet kalitesinde art fl sa layacak flekilde reorganizasyonu sürecinde ERGO SV ÇRE Pazarlama ve acentelerimizin odak noktada oldu u yeni bir sat fl organizasyonu sürecine girilmifltir. Bölge müdürlükleri hinterland uygulamas na geçilerek sat fl odakl hale getirilmifl, acentelerimize daha yak n olmalar sa lanm flt r. Ayr ca kurumsal da t m kanal m z güçlendirilmifl ve yeni da t m kanallar araflt r lmaya bafllanm flt r. Acentelik sözleflmesi imzalamak için sigorta flirketi olmayan bankalarla görüflmeler bafllat lm fl, PTT Bank ve Tekstilbank ile acentelik sözleflmeleri imzalanm flt r. Bu organizasyon de iflikli inin pozitif etkileri 2010 y l nda daha net bir biçimde hissedilecektir. Müflterilerin ihtiyac olan en iyi ürün, en iyi hizmet, en aktif, deneyimli da t m kanal yap s bileflenleri sonucunda flirketimiz 2009 y l nda 23,2 milyon TL hayat prim üretimi gerçeklefltirerek bir önceki y la göre % 7 büyüme sa lam flt r. Bireysel emeklilik branfl nda ise ilk faaliyet y l olmas na ra men 2009 y l sonu itibariyle kat l mc say s na ve 14 milyon TL fon büyüklü üne ulaflarak, aylar itibari ile sektörde en h zl büyüyen flirketlerden biri olmufltur. Türkiye'nin demografik yap s na, sosyal güvenlik sistemine, 2010 y l ekonomide % 4 civar büyüme hedefine bak ld nda bireysel emeklilik sektörünün 2010 y l ve sonras nda da büyümeye devam edece i, 2010 y l nda yeni kat l mc n n sisteme girece i, y l sonunda toplam kat l mc say s n n 2,3 milyon kifliye, fon büyüklü ünün ise 12 milyar TL'ye ulaflaca, gelecek 10 y l sonunda fon büyüklü ünün GSYIH içinde % 10 gibi pay oluflturaca tahmin edilmektedir. Bireysel emeklilik sektöründe kat l mc lar n vergi teflvi ini kullanma e iliminin düflük olmas sebebiyle, bu e ilimi art racak yeni düzenlemeler araflt r lmaya bafllanm flt r. Ayr ca sektöre yeni kat l mc lar n giriflini h zland racak gelire endeksli senetlerden oluflan emeklilik yat r m fonlar kurulmas na iliflkin düzenlemelerin yap lmas da gündemdedir. Bu de ifliklikler ile birlikte, bireysel emeklilik sektöründeki düflük penetrasyon ve yüksek büyüme potansiyeli, ülkenin genç ve üretken nüfusu, artan tasarruf e ilimi dikkate al nd nda sektörün önümüzdeki y llarda büyüme h z n n yüksek olaca söylenebilir. Risk teminatlar na dayal hayat ve ferdi kaza sigortalar nda fayda hissedildikçe geliflmenin artaca inanc nday z y l nda bu ihtiyaçlar karfl lamaya yönelik destek sigortas,azalan teminatl risk hayat sigortas ve ferdi kaza sigortas ürünlerimiz gelifltirilmifl ve sat fl na bafllanm flt r y l nda organizasyon, da t m kanal yap lar n reorganize eden, pazar dinamiklerini dikkate alarak müflterilerin ihtiyaçlar do rultusunda ürünleri gelifltiren flirketimiz, 2010 y l nda bir ekip ruhu ile müflteri ve da t m kanallar na daha yak n olarak flirketacentemüflteri menfaat dengesini koruyarak piyasan n en bilinen ve güvenilen flirketi olma yönünde h zl ad mlarla ilerleyip büyüyen pazardan maksimum pay alacakt r. Profesyonel ekip gücümüz, yayg n da t m kanal

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI çindekiler I. SUNUfi ÖZET F NANSAL B LG LER KISACA BANK ASYA TAR HÇE ANA SÖZLEfiMEDE DÖNEM Ç NDE YAPILAN DE fi KL KLER SERMAYE, ORTAKLIK YAPISI VE DÖNEM Ç NDE MEYDANA GELEN DE fi KL KLER YÖNET M KURULU

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER Ç NDEK LER 001 Kurumsal Profil 002 Sunufl 004 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 006 Misyon, Vizyon, Stratejik Hedefler 008 K saca Çelebi Holding A.fi.

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 2010 Faaliyet Raporu

ERGO SİGORTA A.Ş. ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 2010 Faaliyet Raporu ERGO SİGORTA A.Ş. ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 2010 Faaliyet Raporu ERGO SİGORTA A.Ş. ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 2010 FAALİYET RAPORU İçindekiler 1. BÖLÜM 1.1. Tarihsel Gelişim 1.1.1. 19812010 Yılları

Detaylı

48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri

48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri ç i n d e k i l e r 1 2007 Faaliyet Raporu 65 127 147 179 48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri Üye Hizmetleri Faaliyetleri ve Genel Bilgiler S kça Sorulan Sorular Vak f Duyurular SAH

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2007 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2007 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli bankas olmas n n yan s ra en kârl bankac l k operasyonlar na sahip özel sektör bankas

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

Ç NDEK LER İÇİNDEKİLER

Ç NDEK LER İÇİNDEKİLER Ç NDEK LER İÇİNDEKİLER Ray n Dünü Bugünü Ray Sigorta Yönetim Kurulu Baflkan Yaz s Ray Sigorta Genel Müdürü Yaz s Teknik Sonuçlar En Son Geliflmeler Hasar Bölümünde Geliflmeler Sektörde Ray Sigorta Ortaklar

Detaylı

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler Akbank, 2004 y l sonu itibariyle kârl l k ve piyasa de eri aç s ndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankas d r. Güçlü sermayesi, istikrarl mevduat

Detaylı

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382)

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2004, TÜS AD Tüm

Detaylı

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l C HAN BEKTAfi I Vefat n n 2. Y l nda Sayg yla And k (15.03.1928-18.09.2002) SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY ve T CARET A.fi. N N 33. Ola an

Detaylı

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm Baflkan dan Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm DR. Ömer BOLAT MÜS AD Genel Baflkan Dünyam z n her alanda yaflad de iflim insanlar n hayatlar n, yaflama biçimlerini ve hayata bak fl aç - lar n etkilemektedir.

Detaylı

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik Aral k 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/381) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

ED TÖRDEN 5 BAfiLARKEN olarak yeniden karfl n zday z. Son dönemde dünya ekonomisinde bafllayan olumsuzluklar dalga dalga yay larak ülkemize do ru geliyor. Bir STK olarak üzerine düfleni yapmaya çal fl

Detaylı

Sa l k hizmetlerinde 1980 den bu yana gerçeklefltirilen

Sa l k hizmetlerinde 1980 den bu yana gerçeklefltirilen Praksis 9 Sayfa: 301-319 1980 den Günümüze Sa l k Politikalar Ata Soyer Sa l k hizmetlerinde 1980 den bu yana gerçeklefltirilen de ifliklikler, dönem boyunca yürürlükte olan neoliberal politikalar n önemli

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 135 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu 136 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Do ufl Otomotiv

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

BAfiKAN dan. Sevgili Meslektafllar m,

BAfiKAN dan. Sevgili Meslektafllar m, BAfiKAN dan Sevgili Meslektafllar m, Sigortac l k Kanunu ad ile haz rlanan Kanun tasar s n n Baflbakanl a sevk edilmifl oldu unu memnuniyetle ö renmifl bulunuyoruz. Y llard r kanuni dayanaktan yoksun olan

Detaylı

TÜRK YE MAL YE SEMPOZYUMU

TÜRK YE MAL YE SEMPOZYUMU TÜRK YE MAL YE SEMPOZYUMU 20-24 Mayıs 2012 Antalya, Beldibi - Rixos Sungate Vergi Sistemlerinin Yeniden Yap land r lmas Gere i ve Alternatif Finansman Aray fllar 1. OTURUM YOKSULLUK VE ST HDAMA YÖNEL K

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı