GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz ATO Yönetimi, CHP aday n a rlad Mansur Yavafl: Taklit projelerle marka olunmaz HABER 17 DE 12 MART 2014 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Marka flehir olmak için Ankara n n kendi yerel de erlerinin ön plana ç kmas gerekti ini belirten CHP Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Mansur Yavafl, taklit projelerle marka olunamayaca na, Ankapark n turist gelecek diye yap lmas n do ru bulmad - na ve Ankara ya turistin Ankara n n kültürünü görmek için gelece ine iflaret etti. HABER 18 DE HABER 18 DE Tiryaki: Hiçbir baflar tesadüf de ildir fientepe ye Sa l k oca ve YEN MEK Mamak a 3 dev TES S DAHA Mamak Belediyesi taraf ndan yap m gerçeklefltirilen 3 dev spor tesis vatandafl n hizmetine sunuluyor. Cuma günü flölen havas nda yap - lacak spor tesislerinin aç l fl nda ünlü halk müzi i sanatç s smail Altunsaray Mamakl lara unutulmaz bir gün yaflatacak. HABER 17 DE BAfiKAN GÖKÇEK KEÇ ÖRENL GENÇLERLE BULUfiTU Haberi 16 da PALANDÖKEN: ESNAF ODALARI S YASETTEN UZAK DURMALI Haberi 20 de BAfiKAN TUNA SANAY C LERLE B RARAYA GED Haberi 15 de

2 "The Water Diviner" filminin çekimleri, Kayaköy'de bafllad MU LA - Avustralyal aktör Russell Crowe'un yönetmenli ini ve baflrolünü üstlendi i, Y lmaz Erdo an ve Cem Y lmaz' n da rol ald filmin Kayaköy Ören Yeri'ndeki çekimleri baflland. Y lmaz Erdo an ve Cem Y lmaz' n da rol ald filmin stanbul'da Sultanahmet, Çemberlitafl, Balat ve Topkap Saray gibi bölgelerde çekimlerini tamamlayan film ekibi, Kayaköy Ören Yeri'ne gelerek film platosu kurdu. Yo un güvenlik önleminin al nd Kayaköy Ören Yeri girifline, çekimler nedeniyle izin verilmiyor. Filmin yönetmenli ini üstlenen Russell Crowe ile Y lmaz Erdo an, Kayaköy'e gelerek çekimlere kat ld. Crowe, Kayaköy'e giderken araç içerisinden gazetecilere el sallad. Ören yeri giriflinde arac n n önünü kesen bir engelli vatandafl n srar üzerine araçtan inen Crowe, bu kifliyle bir süre sohbet ederek elini tuttu. Kayaköy'deki tarihi kilise çevresinde çekimlere sinema rehberi 2 YARIN SineMagazin Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Silsile, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Bizum Hoca, Kufllar fiehrinde Macera, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Kufllar fiehrinde Macera, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Bizum Hoca, Silsile, K fl Masal, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Eyvah Eyvah 3 Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) : Bir mparatorlu un Yükselifli, Silsile, Gulyabani, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Eyvah Eyvah 3 Ankara Büyülü Fener (K z lay) (312) bafllayan film ekibinin, çevredeki baz duvar ve telefon direklerini yapay bitkilerle dekore ettikleri gözlendi. Çanakkale Savafl 'nda çocuklar n kaybeden ve onlar n ard ndan Türkiye'ye gelen bir baban n hikayesini anlatan film çekimleri için Kayaköy'den figüran olarak kat lan vatandafllar, döneme uygun k yafetler giyerek çekimlerin yap ld alana al nd. Çekimler için bölgeden bulunan at ve at arabalar da filmde rol alan yabanc oyuncular taraf ndan kullan ld. - "The Water Diviner" filmi Film, Çanakkale Savafl 'nda çocuklar n kaybeden ve onlar n ard ndan Türkiye'ye gelen bir baban n hikayesini anlat yor. Çanakkale Savafl 'nda kaybettikleri çocuklar n n cenazesini ülkesine götürmek için kar s na söz verip, cenazeleri almak üzere stanbul'a gelen baban n yolunun Binbafl Cemal ile kesiflmesiyle bafllayan hikaye, y llar nda geçiyor. (AA) Ömer, Mavi Dalga, Silsile, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Bizum Hoca, Gulyabani, Meydan, Aile S rlar, Sürgün nek, K fl Masal, Kapital, Yasak Aflk, fiark Söyleyen Kad nlar, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Eyvah Eyvah 3 Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) : Bir mparatorlu un Yükselifli, Silsile, Gulyabani, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Eyvah Eyvah 3 Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Silsile, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Bizum Hoca, Kufllar fiehrinde Macera, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) S n rs zlar Kulübü, Silsile, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, K fl Masal, Gulyabani, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Eyvah Eyvah 3 Ankara Moviecity (Keçiören) (312) : Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek. Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Kufllar fiehrinde Macera, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3 Ankara Cinemaximum (Armada) 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Kufllar fiehrinde Macera, Silsile, S n rs zlar Kulübü, Sürgün nek, K fl Masal, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Eyvah Eyvah 3, 12 Y ll k Esaret, Mavi Yasemin. 12 Mart 2014 Sanatç Kamuran Akkor: Darülaceze de konser vermek hayalimdi STANBUL - Dünya Kad nlar Günü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl Darülaceze Baflkanl nda ses sanatç s Kamuran Akkor un da sahne ald bir etkinlikle kutland. Okmeydan nda bulunan Darülaceze'nin kad n sakinleri; Mayadroom ve Castroom Ajanslar 'n n ana sponsorlu unda Film-San Vakf, Aznavur Sanat Neslihan Yaz c lar n deste iyle bir araya geldi. Darülaceze Baflkanl Sanat Merkezi nde düzenlenen programa, Darülaceze Baflkan Nevzat Bayhan n yan s ra, Darülaceze dare Meclisi üyeleri Hamza Cebeci, Zehra Sevingen Sa r, Darülaceze sakinleri ile birlikte birçok ünlü isim kat ld. Darülaceze Baflkan Nevzat Bayhan, programa ifltirak edenlere teflekkür etti. Dünya Kad nlar Günü nün Abdülhamid Han n banîsi oldu u bu eflsiz kurumda gerçeklefltiriliyor olmas n n, bu güne daha da büyük anlamlar kazand rd n söyledi. nsanl n en az yar s n temsil eden han mefendilerin sadece bir günde an l yor olmas n n yeterli olmad na dikkat çeken Bayhan, Gönül denince, sevgi denince, flefkat denince akla ilk gelen kifli annemizdir. Onlar n her gün an lmas, her gün bafl tac edilmesi gerekir. (CHA)

3 SAMSUN - Alo G da 174 hatt na gelen bir ihbar de erlendiren lkad m G da Tar m Ve Hayvanc l k lçe Müdürlü ü ekipleri, 5 bin 320 kilogram bozulmufl ürüne el koydu. lçe G da Tar m ve Hayvanc l k lçe Müdürlü üne Alo G da 174 flikayet hatt na gelen bir ihbar üzerine, l ve ilçe G da Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü ü g da denetçileri, söz konusu g da deposuna operasyon düzenledi. Depoda son kullanma tarihi geçmifl, kokuflmufl, küflenmifl ve üretim izni olmayan 2 bin 250 kilogram tulum peyniri, bin 572 kilogram tereya, bin 044,5 kilogram kaflar peyniri, 272 kilogram çökelek, 132 kilogram beyaz peynir, 20 kilogram koyun peyniri, 10 kilogram sucuk ve 9.5 kilogram dil peyniri olmak üzere toplamda 5 bin 320 kilogram bozuk ürün ele geçirildi. Bozuk ürünler imha edildi, ayr ca iflletme sahibine 5996 say l Veteriner Hizmetleri, Bitki Sa l, G da Ve Yem Kanunu kapsam nda idari para cezas uyguland. Konu hakk nda aç klama yapan lkad m lçe G da Tar m ve Hayvanc l k Müdürü Ali Gözügül, Yaflam H CR 12 Cemaziye l Evvel 1435 RUM 28 fiubat 1429 lçemizde halk m z n sa l kl g da tüketimine yönelik rutin denetimlerimizin yan nda özellikle Bakanl m z Alo G da 174 flikayet hatt na gelen ihbarlar an nda de erlendirerek, vatandafllar m z n sa l ile oynayan flah s veya iflletmelere gerekli yasal yapt r mlar uygulanmaktad r. Tüketicilerimizden bizim msak : Günefl : Ö le : kindi : Akflam : Yats : Alo G da 174 hatt bozuk ürün satanlar affetmiyor iste imiz g da konusunda herhangi bir olumsuzluk gördüklerinde mutlaka ücretsiz olan Alo G da 174 fiikayet hatt m z arayarak ihbarda bulunmalar d r. Bu ihbarlarda flikayet eden kiflinin ismi sakl tutulmakta birlikte, bizlerin daha etkin kontrol ve denetim yapmam z sa lanmaktad r. dedi. (CHA) YARIN Ar c ve göçerler, enerji sistemi ile karanl ktan kurtulacak ADANA - Adana da ar c ve göçerlere l Özel daresi nin deste iyle solar enerji sistemi da t ld. Adana G da Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü ü, gezgin ar c lar ve göçer küçükbafl hayvanc l k yaparak geçimlerini sa layan göçer ailelerin yaklafl k 5-6 ay süren zorlu yaflam flartlar n iyilefltirmek için kollar s vad. Bu kapsamda l Özel daresi nin sa lad destekle Ar c lar ve Göçerleri Ayd nlatma Projesi bafllat ld. Proje kapsam nda bugün kura ile tespit edilen 72 üreticiye, güneflten elektrik enerjisi üreten ve depolayarak geceleri de hizmet veren cihazlar teslim edildi. Törende konuflan G da Tar m ve Hayvanc l k l Müdürü Hamit Aygül, projeye il genelinde 615 i ar c ve 318 i göçer olmak üzere 933 çiftçinin müracaat etti ini söyledi. Bu çiftçiler aras nda yap lan kurada 14 ilçede 48 i ar c 24 ü göçer olmak üzere toplam 72 üreticinin solar enerji sistemi almaya hak kazand n n alt n çizen Aygül, Her bir solar enerji sistemi 970 TL olup, birinci etap projenin maliyeti 69 bin 840 TL dir. Bu sistemler için her çiftçiden 75 TL katk al nmakta. kinci etap kapsam nda ise 206 adet solar enerji sistemi önümüzdeki günlerde ar c lara da t lacak. kinci etab n toplam maliyeti 199 bin 820 TL dir. ki etab n toplam maliyeti 269 bin 660 TL dir. Proje sonucu 278 çiftçi ayd nl a kavuflmufl olacak. diye konufltu. (CHA) Evlerini la m suyu basan mahalle sakinleri isyan etti MERS N - Mersin'de ya mur sonras kanalizasyonun t kanmas sonucu evlerine la m suyu ile dolan vatandafllar isyan etti. Duruma tepki gösteren vatandafllar yolu trafi e kapatt. Merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesinde ya mur sonras kanalizasyon t kan nca bir sokak la m suyunun alt nda kald. La m suyu baz evlerin bodrum kat na girdi. Evleri su alt nda kalan kad nlar duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine vatandafllar çöp konteyn r ve tafllarla Bekirde Yolu'nu trafi e kapatt. Yaflananlar n duyulmas üzerine AK Parti Akdeniz Belediye baflkan aday Mehmet Sinan, olay yerine geldi. Burada BDP'li gurup ile Cebe aras nda sözlü tart flma yafland. Olaylar n daha da büyümemesi için Cebe bölgeden ayr ld. Polislerin araya girmesi ve sorunun çözülece inin söylenmesi üzerine vatandafllar yolu trafi e açt. (CHA)

4 4 YARIN Çocuklar hikaye kahramanlar yla buluflturacak "Masal fiatosu" aç ld ESK fieh R - Eskiflehir'de, Türkiye'nin çeflitli bölgelerindeki 26 kule ve minareden esinlenerek infla edilen, her yafltan çocu u hikayelerdeki masal kahramanlar yla buluflturacak "Masal fiatosu''nun aç l fl gerçeklefltirildi. Eskiflehir Büyükflehir Belediye Baflkan Y lmaz Büyükerflen, Sazova Bilim, Sanat ve Kültür Park 'nda "Masal fiatosu"nun aç l fl nda yapt konuflmada, Atatürk'ün Türkiye'nin gelece ini çocuklara emanet etti ini belirterek, çocuklardan Türkiye'nin gelece i için büyük beklentilerinin oldu unu kaydetti. Bugüne kadar genç nesiller için çal flt klar n ifade eden Büyükerflen, flöyle konufltu: "Cumhuriyetin kuruldu u günden bugüne kadar çok seneler geçti. O günün çocuklar büyüdüler, anneleriniz ve babalar n z oldular. Cumhuriyet çok de erli bir ülkümüz bizim. Size hediye etti imiz bu güzel vatan için sizden çok büyük beklentimiz var. Mustafa Kemal Atatürk sizlere cumhuriyeti teslim ederken, sizlerin büyük insanlar olman z, bilime önem veren insanlar olman z istiyor ve düflünüyordu. Çocuklar, gelecekte yepyeni bir dünyaya sahip olacak. Bilime, sanata, kültüre çok önem vereceksiniz. Hayal etmeyi ö reneceksiniz. Masal fiatosu, çocuklara hayal etmeyi, hayallerinizi gerçeklefltirmeyi ö retmek için kuruldu." Aç l fl n ard ndan masal ve çizgi film karakterlerinden oluflan maskotlar, çocuklarla dans etti. Türkiye'deki 26 kule ve minareden esinlenerek infla edilen Masal fiatosu'nda Dede Korkut hikayelerinin, Kral Midas' n canland r ld masal odalar, Nasreddin Hoca'n n f kralar n n anlat ld, aralar nda Kelo lan ve Tepe Göz'ün bulundu u masal kahramanlar yla buluflturan bölümler yer al yor. (AA) ADANA - VOLKAN KAfi K - Huzurevi Yafll Bak m ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan, yafllar 70'in üzerinde 14 kiflinin oluflturdu u tiyatro grubu, stanbul ve Mardin'i kapsayan turneye ç kacak. "fialvar Davas ", "Selvi Boylum Al Yazmal m", "Hababam S n f ", "Dü ün ya da Davul", "Romeo ve Juliet", "Dinlenmek steme", "Dayak steme", "Bir Türk Filmi" ve "Kibar Feyzo" adl oyunlar sahneleyen grup, senaryosunu Y lmaz Erdo an' n yazd "Otogargara" oyununu da tiyatroseverlerle buluflturmaya haz rlan yor. Çeflitli nedenle huzurevinde yaflam n sürdürmek zorunda kalan yafll lar, tiyatro sayesinde sosyal faaliyette bulunman n mutlulu unu yafl yor. Haftan n her günü prova yapan ve çal flmalar n titizlikle sürdüren grubun üyeleri, sahnede en iyi performans sergilemek için çaba gösteriyor. Çukurova Halk E itim Merkezi'nde görevli ö retmen Aysel Candan yönetiminde e itim alan grup, yeni oyuna haz rlan yor. Aysel Candan, AA muhabirine yapt aç klamada, senaryosunu Y lmaz Erdo an' n yazd "Otogargara" oyununu sahneleyeceklerini belirterek, yaklafl k 3 ayd r günde 3 saat çal flt klar n söyledi. Çal flmalar n zevkli ve e lenceli geçti ini anlatan Candan, "Çal flmalar m z gayet güzel gidiyor. Yafll lar m z da bu durumdan çok memnun. Performanslar ise çok iyi. Hatta sanatç lara tafl ç karak düzeyde olan yafll lar m z var" dedi. Kültür Sanat - Turneye ç kacaklar Adana Huzurevi Yafll Bak m ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Nurdan Avc ise huzurevi sakinlerinin baflta Yafll lar Haftas olmak üzere birçok kez tiyatro oyunu sahneledi ini hat rlatarak, vatandafllar n, gruptan farkl oyun bekledi ini ifade etti. Huzurevi sakinlerinin, "Otogargara" adl oyunu sahnelemek için yo un çal flma içerisinde oldu unu anlatan Avc, "Yafll lar m z, çok keyif ve nefleyle oyuna haz rlan yor. Daha Adana'da oynamadan stanbul'da özel bir üniversiteden teklif geldi. Orada bir sempozyuma davetliyiz. Huzurevi sakinlerimiz de orada bu oyunu sahneleyecek. Nisan'da Adana'da sahne alacaklar, ilerleyen günlerde de Mardin'e davetliyiz" diye konufltu. Avc, yafllar 70 ile 80 aras nda de iflen grubun "muhteflem" performans sergiledi ini belirterek, flunlar kaydetti: "Huzurevi sakinlerimiz, özel hayatlar n prova saatlerine göre ayarl yor. Çok ciddi çal flma içerisindeler. Çal flmalar çok keyifli ve nefleli geçiyor. Onlar n neflesi ve keyfi, bizleri de mutlu ediyor. Bu tür etkinliklerde bulunan huzurevi sakinleri, kendilerini çok mutlu hissediyor. Çünkü bir fleyler üretmenin, ortaya ç karman n sevincini ve mutlulu unu yafl yorlar. Yafll lar, huzurevine geldiklerinde hayattan bir flekilde kopmufl oluyor. Bir fleyler üretmek ve katk da bulunmak istiyorlar. flte bu tür etkinliklerle yafll lar m z topluma, 'biz de bir fleyler üretiyoruz, ortaya ç kar yoruz' 12 Mart 2014 En "huzurlu" tiyatro grubu mesaj veriyor. Onlar n sahnedeki performans ndan çok bu yafltan sonra sahnede bu cesareti gösterip, bir oyun sergilemeleri takdir edilecek bir durum." - "Bu yaflta bir kenara çekilip, ölümü bekleyen insanlar gibi olmak istemiyoruz" Grup üyelerinden Mustafa Kaya (70) ise 5 y ld r huzurevinde yaflad n anlatarak, oyun için aral ks z çal flt klar n ifade etti. Profesyonel oyuncu olmad klar n belirten Kaya, "Biz, bu yaflta bir kenara çekilip ölümü bekleyen insanlar gibi olmak istemiyoruz. Bu yafllarda da bir fleylerin yap labilece ini, bu yafl n da güzel bir yafl oldu unu ispatlamak istiyoruz ve oyunlar m zda kendimizi buluyoruz" diye konufltu. Gülseren Samsunlu (70) da huzurevinde çeflitli sosyal etkinliklere kat ld klar n anlatarak, "Bu yafltan sonra bir kenara çekilip, düflünmek yerine bu tür etkinlikler bize çok güzel terapi oluyor. nsanl m z, yaflad m z, var oldu umuzu 70 yafl ndan sonra anl yoruz" dedi. Lütfiye Görgün (73) ise yafl nedeniyle tiyatro oyununda zorlanaca n düflündü ünü anlatarak, "Yaflland m, kafam çal flmaz zannediyordum ama replikleri ezberlemek bana çocuk oyunca gibi geldi. Bu arada kendimi keflfetme imkan da buldum" diye konufltu. Görgün, huzurevine sahipsiz, at lm fl insanlar n gelmedi ini, insanlar n huzurevine dinlenmek ve huzur bulmak için geldi ini, bunu oyunlarla anlatmaya çal flt klar n da sözlerine ekledi. (AA)

5 MU LA - Uluslararas Marmaris Tiyatro Festivali bafllad. Marmaris Belediyesi taraf ndan bu y l ikincisi düzenlenen festivalde aç l fl yürüyüflü gerçeklefltirildi. Yat Liman 'ndaki Liman Baflkanl n n önünden bafllayan yürüyüfle Kültür ve Sanat Evi bünyesinde faaliyet gösteren Müjdat Gezen Sanat Merkezi ö rencileri ile festivalin ilk gününde sahne alan Ankara Ekin Tiyatrosu oyuncular kat ld. Atatürk Meydan 'nda sona eren yürüyüflün ard ndan merkezde e itim gören ö renciler gösteri yapt. Minik balerinlerin dans, kat l mc lardan alk fl ald. Kültür Sanat Uluslararas Marmaris Tiyatro Festivali bafllad Festivalin ilk oyunu ise Marmaris Belediyesi Çok Amaçl Salonu'nda, Ankara Ekin Tiyatrosu oyuncular taraf ndan sahnelendi. Gazeteci yazar U ur Mumcu'nun köfle yaz lar ndan yola ç k larak haz rlanan "Söz Meclisten çeri" oyununa tiyatroseverler yo un ilgi gösterdi. Yönetmenli ini Murat Atak' n yapt oyunda, Atak' n yan s ra Koray Ergun, Tuncer Y c, Bilal Gürdere, hsan Ustao lu, Hamit Demir, Adnan Çelik, Selim Kal ç, Elif Canpolat, Kamil Ersergin ve Sinan Akdo an sahne ald. Komik sahnelerin de yer ald oyun, sanatseverlerin be enisi kazand. Tiyatro oyuncular na çiçek ve teflekkür plaketi veren Marmaris Belediye Baflkan Ali Acar, ilçeye bir konservatuvar açmay planlad klar n söyledi. Festival kapsam nda talyan Kukla Tiyatrosu'nun "Dört Ayakl Sanat", Sadri Al fl k Tiyatrosu'nun "Yatak Odas Diyaloglar ", Garaj 1112 Tiyatrosu'nun "III. Reich Korku ve Sefalet" ile Mu la S tk Koçman Müzikal Toplulu u'nun "Gizli Oturum, Ç k fl Yok" isimli oyunlar sahnelenecek. Festival, yar n kapan fl töreniyle sona erecek. (AA) Sanayi kenti Kocaeli'nin tarihi kitaplaflt r lacak KOCAEL - Uluslararas Gazi Koca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu'yla kentin tarihi hakk nda kal c bir eser ortaya ç kar lmas hedefleniyor. Kocaeli Büyükflehir Belediyesinden yap lan yaz l aç klamada, kente ad n veren Akça Koca'y gençlerin tan mas ve gelecek nesillere aktar lmas için haz rlanan "Yeni Nesiller Geçmifliyle Tan fl yor" projesinin ilk aya n n uluslararas sempozyum olaca kaydedildi. Sempozyumun 2-4 May s'ta yap laca belirtilen aç klamada, Kocaeli ve çevresi hakk ndaki çal flmalar n bildiri halinde sunulaca vurguland. Sempozyumun ikinci konusunun kente ad n veren ve bölgenin "fatihi" olarak an lan Gazi Akça Koca'n n olaca ifade edilerek, etkinliklerle kentin daha iyi tan t lmas n n sa lanaca aktar ld. Binin üzerinde akademisyene ulafl ld na iflaret edilen aç klamada flunlara yer verildi: "Sempozyumda gerek akademik gerekse uzmanl k olarak Türkiye'nin en iyi 100'ü aflk n ismi tebli sunacak. Sempozyum sonucunda ortaya ç kacak tebli lerden 'Akça Koca ve Koca li' ad yla kentle ilgili kal c eser yay mlanacak. (AA) YARIN 33. stanbul Film Festivali nin program aç kland STANBUL - stanbul Kültür Sanat Vakf ( KSV) taraf ndan, 5-20 Nisan tarihleri aras nda gerçeklefltirilecek olan 33. stanbul Film Festivali nin program, Mart stanbul Hotel de yap lan toplant yla aç kland. Toplant da aç l fl konuflmas n yapan KSV Genel Müdürü Görgün Taner, festivale destek veren, stanbul Büyükflehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanl ile tüm kurum ve kurulufllara teflekkür etti. Festivalde bu y l yaklafl k 200 filmin yer ald n aktaran Görgün, 2014 senesi, stanbul Film Festivali için oldu u kadar, Türk sinemas aç s ndan da çok özel bir sene. Türk sinemas n n 100. y l. stanbul Film Festivali de Türk sinemas n n 100. y l nda, bu konuyu iflledi fleklinde görüfllerini dile getirdi. Görgün ün ard ndan konuflan Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaflgil ise, Bu y l Türk sinemas n n yüzüncü y l olmas, bu seneki festivali biraz daha farkl k l yor. Türk sinemas na bakt n z zaman, özellikle son y llarda bir geliflme söz konusu. Nitelikli yap mlar ve al nan uluslararas ödüller söz konusu. Seyirci de art yor. Bunlar bana göre önemli bir geliflmeler diye konufltu. Daha sonra söz alan stanbul Film Festivali Direktörü Azize Tan da, festival program nda yer alan filmler ve etkinlikler ile, festivale kat lacak konuklara iliflkin bilgi verdi. Akbank n deste i ile gerçeklefltirilen ve her y l yaklafl k 150 bin izleyiciye ulaflan festivalde, iki yüz kadar film gösteriminin yan s ra, usta sinemac lar n kat laca söylefliler, atölye çal flmalar ve sinema dersleri de yap lacak. Philomena ile aç l fl yap lacak olan festivalde, Chinese Puzzle, Kitap H rs z, Venus in Fur, D fliflleri, Tutsak, The Invisible Woman ve Wes Anderson n Berlin Film Festivali nin aç l fl n yapan ve Jüri Büyük Ödülü nü kazanan son filmi Büyük Budapeflte Oteli gibi filmler dikkat çekiyor. Festival program na iliflkin detayl bilgiye internet adresinden ulafl labilir. (AA)

6 6 YARIN Kültür Sanat TÜRK DÜNYASI edebiyatla yak nlaflacak B fikek - Türk Dünyas Yazarlar Birli i Baflkan Anar R zayev, Türk dünyas halklar n n birbirlerine edebiyat köprüleri ile yak nlaflaca n söyledi. Ayn zamanda Azerbaycan Yazarlar Birli i Baflkan olan R zayev, Azerbaycan n Biflkek Büyükelçili i nin daveti üzerine, K rg zistan n baflkenti Biflkek te temaslarda bulundu. Türk Dünyas Yazarlar Birli i Baflkan R zayev, AA muhabirine yapt aç klamada, Türk dili konuflan halklar n birbirini tan mas için en k sa yolun edebiyat oldu unu ifade etti. Eskiflehir de geçen ay Türk Dili Konuflan Ülkeler Yazarlar Birli i nin kuruldu unu hat rlatan R zayev, Türk dilini konuflan ülke yazarlar n n, Türk dünyas nda yaflayan halklar n birbirini daha iyi tan mas için edebiyat kitaplar n tercüme ederek okuma ve anlama f rsat n sa layacaklar n, böylelikle halklar aras nda edebiyat köprüsü kurulmufl olaca n söyledi. K rg z Devlet Bale ve Tiyatrosu nda da Azerbaycan n halk yazar Anar R zayev ile AMASYA - FAT H MEHMET KÜRKÇÜ - Amasya Üniversitesi E itim Fakültesi Psikolojik Dan flmanl k ve Rehberlik (PDR) Bölümü ö rencileri, yol verme, hesap ödeme, insanlar sevindirme, buluntu eflyalar n sahibine teslimi, toplu tafl ma araçlar nda büyüklere yer verilmesi, ihtiyac olanlara yard m etme, komflu haklar, hasta ziyaretleri gibi konular içeren k sa film çekti. Toplumsal de erlerin zay flamamas ve gelecek kuflaklara aktar lmas için dersleri kapsam nda senaryo haz rlayan üniversite ö rencileri, insani de erlere dikkati çekmek ve insanlar daha duyarl olmaya davet etmek için 4 dakikal k k sa film haz rlad. Oyunculu unu ö rencilerin yapt, cep telefonu kameras yard m yla iki günde tamamlanan k sa filmde yol tan flma gecesi düzenlendi. R zayev e efllik eden Azerbaycan n ünlü halk sanatç s Melekhan m Eyyubova da gecede hayranlar yla bulufltu. R zayev, ünlü K rg z Yazar Cengiz Aytmatov un mezar n da ziyaret ederek çiçek b rakt. (AA) Ö renciler insani de erler unutulmas n diye k sa film çekti verme, hesap ödeme, insanlar sevindirme, buluntu eflyalar n sahibine teslimi, toplu tafl ma araçlar nda büyüklere yer verilmesi, ihtiyac olanlara yard m etmek, komflu haklar, hasta ziyaretleri ile engelli ve yafll lara yard m etmek gibi konular iflleniyor. PDR Bölümü Ö retim Üyesi Doç. Dr. Ercümend Ersanl, AA muhabirine yapt aç klamada, filmin topluma mesaj verdi ini düflündü ünü belirtti. Üniversite ö rencileri taraf ndan çekimleri tamamlanan ve toplumsal de erlerin yaflat ld k sa filmin gençler taraf ndan oluflturulmas n n önemli oldu unu vurgulayan Ersanl, Arkadafllar m z, topluma hizmet uygulamalar dersi kapsam nda kaybolmaya yüz tutmufl de erlerimizi tekrar gün yüzüne ç karmak ve bunlarla ilgili bilinç uyand rmak, bir fark ndal k kazand rmak amac yla böyle bir çal flma ortaya koydu dedi. PDR Bölümü 4. s n f ö rencisi, senarist, yönetmen ve oyuncu Bu ra Ka an Özzorlu ise haz rlad klar k sa film ile toplumsal de erleri yeniden hat rlatmak istediklerini dile getirdi. - Filmimizde kaybolmak üzere olan birçok konuya yer verdik Filmin senaryosunu yaklafl k 20 günde haz rlad n anlatan Özzorlu, Filmimizde bizi biz yapan de erlerimizi yans tmak ve bu konuda bir fark ndal k uyand rmak istedik. Toplumumuzda birtak m de erin azald n fark ederek bu yönde yaklafl k 4 dakikal k k sa bir film yaparak sesimizi duyurmay amaçlad k diye konufltu. (AA) 12 Mart 2014 ASÜ'de Arkeoloji Bölümü aç lacak AKSARAY - Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Acar, Arkeoloji Bölümü nün çok yak n bir zamanda aktif hale gelece ini, ö renci almak için gerekli olan flartlar fazlas yla yerine getirdiklerini ifade etti. Sabire Yaz c Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Osman Do anay, Zengibar Kalesi Arkeolojik Yüzey Araflt rmalar ve Kaz Projesi konulu çal flmas n n detaylar n anlatt bir konferans verdi. Konferansa kat lan ve aç l fl konuflmas n yapan ASÜ Rektörü Acar, Aksaray için son derece büyük önem arz eden Arkeoloji Bölümü ne dair yaflanan son geliflmelerden bahsetti. Arkeoloji Bölümü nün yak nda aktif hale gelece ini kaydeden Rektör Acar, Ö retim Eleman eksi imizi tamamlad k. Art k YÖK ten, Arkeoloji Bölümümüze ö renci alma talebinde bulunmak için gerekli olan flartlar fazlas yla sa lam fl durumday z dedi. Arkeoloji Bölümü nün Aksaray Üniversitesi için son derece önemli oldu una vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Mustafa Acar flöyle konufltu: Aksaray, Türkiye deki en önemli üç kaz merkezinin hemen yan bafl nda bulunuyor. Türkiye de birçok kaz merkezi var ama bunlar içerisinden baz lar -özellikle rastlanan bulgular n uzand tarih aç s ndan- çok önemli ve öne ç kan merkezler. Bunlardan Güvercinkayas, Afl kl höyük ve Acemhöyük ad verilen üç önemli kaz merkezi, hemen yan bafl m zda. Bu merkezlerdeki arkeolojik kaz larda, M.Ö 7-8 bin y l na kadar giden eserler, bulgular ortaya ç kt. Aksaray Müzesi nde sergilenen baz eserler, Türkiye deki kaz larda bulunan en eski eserler aras nda yer al yor. (CHA)

7 YARIN 7 BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU Soldan sa a: 1. Yumurta ile yap lan bir tür yemek, omlet. Hayat arkadafl. 2. Telli bal kç l. Aç k, ortada. 3. Afrika da bir baflkent. 4. Uyan k, gözü aç k. Keman veya kemençe yay. 5. Süt ve yo urt çalkalamaya yarayan küçük yay k. Bir nota. 6. Olumsuzluk anlatan önek. S v ölçü birimi. 7. Engel, uymazl k. Lokmanruhu. 8. Saka hastal na tutulmufl at. Eski M s r da bir tanr. 9. Ödünç al nan ya da verilen fley. Yarafl r, uygun. 10. Evli olmayan kimse. 11. Boru sesi. Ceylan. 12. Japon lirik dram. Bal yumurtas ile yap lan bir tür meze. 13. ri taneli bezelye. Kanun. 14. Afrika da bir baflkent. Jimnastik ayakkab s. 15. Bir anda oluveren, apans z. Büyük erkek kardefl, a abey. Kiloamperin simgesi. 16. Güney Afrika n n plaka iflareti. Bir tür domino oyunu. 17. flçi, emekçi. Tanr Enki ye verilen di er bir ad. 18. Parazit, tufeyli. 19. Sadist. Kad nlar n omuzlar n örtmek için kulland klar genifl atk. 20. Cemaati bayram ya da Cuma namaz na ça rmak ya da baz yerlerde de cenaze için k l nacak namaz haber vermek için minarelerde okunan salât. Bir uzunluk ölçüsünün k saltmas. lgi eki. Yukar dan afla ya: 1.Deniz haydudu. Arapçada su. K ta. Notada durak iflareti. 2. Bir renk. Artvin yöresinde oynana bir halk oyunu. Nispet. Yorgunlu u gidermek için duraklama. 3. Eko, akis. Arapçada birinci tekil flah s, ben. Almaç. Bir organ m z. 4. Bir renk. Hizip. Nebat. Dökülen tohumlarla ertesi y l kendili inden ç kan tah l. 5. Yumurtan n bir bölümü. Ak tma. sviçre de bir akarsu. F r nlar temizlemekte kullan lan ucu bezli sopa. 6. Mert olmayan, alçak. Yoksul. Tav r, davran fl. Suyolu, kanal. 7. Bayrak. Bir hükümdar n yönetimindeki halk. Tembel hayvan. Bafllang c belli olmayan zaman, öncesizlik. 8. Yönetim bak m ndan bir tür ba ms zl olan büyük il. Uzaklaflmak. Ceset. 9. Hayvanlara vurulan damga. Sodyumun simgesi. Kudret, güç. Osmanl devletinde bir görevde eskimifl olanlara verilen unvan. Elma, armut gibi meyvelerin kurutulmuflu. 10. Dan fl kl dövüfl. Mesafe. Bafll ca içece imiz. Türk müzi inde az kullan lm fl bir tür zurna. Lityumun simgesi. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

8 8 YARIN K r m referandum için gerçek gözlemci bekliyor MOSKOVA - K r m Özerk Cumhuriyeti Baflbakan Yard mc - s Rustem Temirgaliyev, 16 Mart ta yap lacak referandum için uluslar aras gözlemci kabul edeceklerini, ancak bunlar n gerçek gözlemci olmas gerekti ini, bölgede k flk rt c insanlar istemediklerini söyledi. Interfax a aç klamada bulunan Temirgaliyev, Biz uluslar aras gözlemcilere aç z, ancak bunlar gerçek gözlemci olmal. Provokasyon için de il, referandumun güvenirlili ini gözlemlemek için gelmeliler E er gerçek gözlem için olacaksa Avrupa Güvenlik ve flbirli i Teflkilat (AG T) üyelerini de bekliyoruz. dedi. AG T bünyesinde bölgeye gelmek isteyenlerin NATO ülkelerinin askeri dan flmanlar oldu u iddias nda bulunan K r ml yetkili, Bizim askeri dan flmanlara ihtiyac m z yok. fllerini do ru bir flekilde yapacak gözlemcileri bekliyoruz. de erlendirmesinde bulundu. Temirgaliyev e göre farkl amaçlar olan insanlar uluslar aras kurulufllar n ismi alt nda bölgeye gelmek istiyor. AG T ten önceki gün yap lan aç klamada gözlemci gruba izin verilmedi i belirtilmiflti. AG T üyesi 21 ülkeden 40 kadar gözlemci 5-20 Mart tarihleri aras nda Ukrayna da incelemelerde bulunuyor. K r m Özerk Cumhuriyeti ne girifllerine izin verilmeyen gözlemci grup Herson a dönmek zorunda kalm flt. AG T aç klamas nda Rusya yanl s silahl gruplar n gözlemcileri engelledi ini ifade etmiflti. (CHA) D fl Haberler MOSKOVA - K r m Özerk Cumhuriyeti parlamento baflkan Vladimir Konstantinov, 16 Mart ta yap lacak referandumda Rusya ile birleflme karar na yüzde 80 civar nda destek ç kmas n beklediklerini söyledi. Interfax n haberine göre bas na de erlendirmede bulunan Konstantinov, K - r m halk n n yüzde 80 i Rusya n n bir parças olmak istiyor. Bu dün yap lan bir çal flman n sonuçlar. Referanduma kat l m ise çok yüksek oranda bekleniyor. dedi. K r m yönetiminin referandum günü tüm kontrolü elinde bulunduraca n ve herhangi bir provokasyona izin vermeyece ini kaydeden Konstantinov, Provokasyon olmayacak. Bunu planlayanlar için ümit yok. elefltirisi getirdi. K r m yönetimi 2 milyon dolar bulmas beklenen referandum harcamalar n yerel bütçeden karfl layacak. Bölgede yaflayan halklar n tüm haklar na sayg l bir yönetim olacaklar n savunan K r ml yetkili, Rusça, Ukraynaca ve Tatarcan n geliflimi için çal flacaklar n kaydetti. Kiev yönetiminin 12 Mart 2014 Çin, savunma bütçesini "savunuyor" Çin'in dün savunma bütçesini aç klamas n n ard ndan yabanc bas nda yay mlanan "Çin'in askeri tehdit olaca - na" dair haberlerin ard ndan Çin resmi bas n, bunlar n retorikten öteye geçmedi ini ve yersiz oldu unu savundu. PEK N - Çin resmi ajans fiinhua baflta olmak üzere birçok resmi yay n organ, Çin'in askeri harcamalar n n "makul" oldu unu yazd. 12. Ulusal Halk Meclisi toplant lar na sunulan bütçe tasla raporuna göre, Pekin yönetimi 2014'te savunma bütçesini yüzde 12,2 art rarak 808,2 milyar yüene (yaklafl k 132 milyar ABD dolar ) ç karmay planl - yor. Çin'in askeri harcamalar n n ülkenin ekonomik ve güvenlik koflullar na uygun oldu u belirtilirken, bu harcamalar n bölgesel ve küresel güçlerle k yasland nda oldukça düflük kald savunuluyor. Çin'in "bar flç l kalk nma ile bölgesel ve küresel bar fla katk s n n sürece ine" vurgu yap l rken, ülkenin milli savunma politikas nda de ifliklik olmad ifade ediliyor. Çin Silah Kontrol ve Silahs zlanma Derne i dan flmanlar ndan fiü Guangyü, China Daily gazetesine yazd makalede, Bat medyas n n Çin'in artan askeri harcamalar - n n bir tehdit oldu unu iddia etti ini ancak hiçbir zaman asker bafl na düflen harcamalardan bahsetmedi ini kaydediyor. Ülkedeki uzmanlar bunun (askeri personel bafl na düflen harcama) bir ülkenin savunma bütçesinin de erlendirilmesinde en önemli endeks oldu unu savunuyor. Çin'in 2,3 milyon askeri personeli bulundu u ve hükümetin y ll k kifli bafl - na 57 bin ABD dolar civar nda harcama yapt ifade edilirken, bu rakam n ABD ile k yasland - nda çok düflük bir rakam oldu u kaydediliyor. ABD'nin ise 14,4 milyon askeri personeli bulundu u, her personel için 365 bin ABD dolar harcand ve bu rakam n Çin'in neredeyse alt kat oldu u öne sürülüyor. Japonya'n n 2014 mali y l nda öz savunma kuvvetlerinin askeri harcamalar na 4,78 trilyon Japon yeni (yaklafl k 46,8 milyar ABD dolar ) tahsis etti i hat rlat l rken, Japonya'n n 240 bin öz savunma kuvvetine ba l personeli oldu u ve kifli bafl na asker harcamas - n n 195 bin 800 ABD dolar seviyelerinde oldu- u savunuluyor. Çin bas n ayr ca konuyla ilgili, Pekin yönetiminin ekonomik kalk nma odakl hareket ederek, savunma harcamalar n kasten düflük tuttu unu öne sürüyor. Çin'in askeri personelinin yaflam standartlar n yükseltmek ve e itimini gelifltirmek için suçlanmas - n n gereksiz oldu u da kaydediliyor. Savunma bütçesinin yüzde 12,2 art fl n n oldukça büyük göründü ü ancak Çin'in hala geliflmifl ülkelerin çok gerisinde kald iddia edilirken, Çin'in bölgesindeki mevcut güçlerle göreceli bir denge izledi i ve kimseye tehdit teflkil etmedi i kaydediliyor. Çin özellikle geçen y ldan bu yana Japonya baflta olmak üzere Güney Kore, Filipinler, Vietnam gibi bölge ülkeleriyle k ta sahanl ve s n r anlaflmazl hususlar nda sorunlar yafl yor. Pekin yönetiminin özellikle geçen kas mda Do u Çin Denizi'nde hava savunma ve tan mlama sahas kurmas bölgede gerilime sebep olmufl, bölge ülkeleri konuyla ilgili endifleli olduklar n aç klam flt.(a.a) K r m n Rusya ile birleflme karar na yüzde 80 destek bekleniyor referandum sonuçlar n tan - mamas ile ilgili soruya cevap veren Konstantinov, Biz buna sayg duyuyoruz. Çünkü biz de onlar tan m - yoruz. Hiç kimse bu Kiev yönetimi alt nda yaflamak istemiyor. elefltirisi getirdi. (CHA)

9 D fl Haberler YARIN 9 Kaddafi'nin o lu Libya'yada hapse kondu TRABLUS - Libya'da devrik lider Muammer Kaddafi'nin o lu Saadi'nin Nijer'den teslim al nd ktan sonra cezaevine nakledildi i bildirildi. AA muhabirinin edindi i bilgiye göre, Saadi Kaddafi, Nijer'den teslim al nd ktan sonra sa l k kontrolünden geçirildi ve baflkent Trablus'taki Selahaddin Cezaevi'ne nakledildi. Aç klamada, Saadi'ye "mahkumlara iliflkin uluslararas adalet normlar na göre muamelede bulunulaca " ifade edilmifl, Nijer hükümetine de teflekkür edilmiflti. Devrik lider Muammer Kaddafi'nin 40 yafl ndaki o lu Saadi Kaddafi, Eylül 2011'de Libya'n n güney bat komflusu Nijer'e kaçm flt. O ul Kaddafi'nin Libya'daki istikrars zl artt ran fliddet eylemlerini azmettirdi i iddia ediliyordu. Libya bas n nda ç kan yorumlarda Kaddafi'nin yakalanmas n n ard ndan eski rejim yanl lar n n cesaretlerinin k - r laca, finans kaynaklar n n azalaca de erlendirmeleri yap l yor. Yorumlarda, Saadi Kaddafi'nin yarg önüne ç kart lacak olmas, yeni yönetimin önemli baflar s olarak nitelendiriliyor. Bir televizyon kanal na 2012 fiubat' nda telefonla ba lanan Saadi Kaddafi, flunlar söylemiflti:" syan Libya'n n tüm bölgelerini kapsayacak. Bu isyan yaflan yor ve ben her gün daha da büyüdü üne tan k oluyorum. Libya'n n güneyi, do usu, merkezi ve bat s nda büyük ayaklanmalar yaflanacak. Libya'n n tüm bölgeleri bu ayaklanmaya tan k olacak." Kaddafi yanl lar, 28 Ocak'ta Temenhened Hava Üssü'nün kontrolünü ele geçirmiflti. Saadi, Eylül 2011'de, babas Kaddafi devrilmeden k sa bir süre önce Nijer'e s nm flt. Nijer hükümeti, devrimden sonra kurulan Libya yönetiminin ça r lar na ra men "insani sebeplerden" ötürü Saadi'ye iltica hakk tan d n ve onu ülkesine teslim etmeyece ini bildirmiflti. Uluslararas Polis Teflkilat ( nterpol) de Libya'n n talebi üzerine, Saadi hakk nda tutuklama karar ç karm flt. (A.A) Tunus'taki yeni anayasa, slam ve demokrasinin birlikteli ini oluflturuyor Tunus Nahda Hareketi lideri Raflid el-gannufli, Tunus'ta kabul edilen yeni anayasan n, slam ile demokrasi, slam ile insan haklar ve slam ile evrensel de erler aras nda birlikteli i yans tt n ancak Tunus'un halen güvenlik ve ekonomik gibi iki büyük zorlukla karfl karfl ya bulundu unu söyledi. TUNUS - Kamuoyunda ''Arap Bahar '' olarak bilinen halk gösterilerinin Ortado u'da fitilinin atefllendi i ülke olan Tunus, siyasi krize, iki suikast, ekonomik s k nt lar, terörist sald r lara ra men, 29 Ocak'ta anayasay kabul ederek yeni bir sürece girdi. Ülkenin önemli siyasi kifliliklerinde biri olan Gannufli, AA muhabirine, yeni anayasa, M - s r'daki siyasi kriz ve Türkiye hakk nda aç klamalarda bulundu. Tunus'un, istikrar n tehdit eden silah kaçakç l ve fliddete karfl mücadele etmesi gerekti ini belirten Gannufli, ekonominin yüzde 3,5'e yükselen bir büyüme sa lad n, buna ra men gerçek bir sosyal ve ekonomik de iflimin olmad n kaydetti. Gannufli, halk gösterilerinin patlak verdi i bölgelere yeterli önemin verilmemesi nedeniyle halen önemli geliflmelerin olmad n belirtti. Kuzey Afrika ülkesi olan Tunus'ta yüzde 19'dan yüzde 15.6'ya düflen iflsizlik rakamlar halen yüksel oranlarda bulunuyor. Tunus'ta kabul edilen yeni anayasa hakk nda ise Gannufli, ''Yeni anayasa, slam ile demokrasi, slam ile insan haklar ve slam ile evrensel de erler aras nda birlikteli i yans t yor. Ancak Tunus, halen güvenlik ve ekonomik gibi iki büyük zorlukla karfl karfl - ya'' diye konufltu. Terörizm konusuna de inen Gannufli, iflsizlik oranlar n n yüksek oldu u fakir bölgelerde gençlerin büyük ço unlu unun terörist faaliyetlere kat ld n ifade etti. Kar fl k bir yap s olan terörizmin kompleks bir çözüm gerektirdi ine dikkati çeken Gannufli, ''Bu çözümlerden en önemlisi hukukun üstünlü ü ve güvenli i desteklemek, di eri ise ekonomik ve sosyal konular. Üçüncü çözüm ise slam' n yeniden yorumlanmas n içeren kültürel konular. Terörizme karfl ulusal bir cephenin kurulmas na ihtiyac m z var'' dedi. Tunus Devlet Baflkan Munsif el-marzuki, 2013'ün Tunus'un modern tarihinin en tehlikeli y llar ndan biri oldu- unu söylemiflti. Tunus'ta geçen y l meydana gelen çok say da terörist sald r da hem ordu hem de polis güçlerinden yaklafl k 30 kifli hayat n kaybetmiflti. Demokrasi ve dini yaflam n birlikteli ine yönelik Türkiye'de son y llarda yaflanan sürecin, Tunus'ta da benimsenebilece i yönündeki yorumlar hakk nda ise Gannufli, Türkiye'deki sistemin toptan bir flekilde kopya edilmesine inanmad n kaydetti. Gannufli, ''Türkiye modeli, demokrasi aç - s ndan çok köklü. Yeni demokrasiler için ö renilmesi gereken bir model. Tunus modelinin, farkl kültür, sosyal ve siyasi durumlar ile çeflitli faktörler aç s ndan kendine has özellikleri var. Tunus, Türkiye'nin siyasi ve özellikle ekonomik baflar deneyimlerini örnek almal '' diye konufltu. M s r'daki siyasi duruma da de inen Gannufli, siyasi önderli in belirlenmesi için askeri darbenin do ru bir yol olmad n ifade etti. M s r'daki muhalefetin, Müslüman Kardefller'in toplumda büyük bir grup oldu unu anlamas gerekti ini vurgulayan Gannufli, ''Onlar, ülkede gerçek demokrasiyi baflarmak istiyorlarsa, baflkalar n d fllayamaz veya görmezden gelemez. M s r'daki siyasi kriz, fikir birli i ve uzlafl yla son bulabilir'' dedi. Ulusal diyalogun tüm siyasi taraflarla yap lmas gerekti ine dikkati çeken Gannufli, uluslararas toplumun despotlar n de il, halklar n yan nda durmas gerekti ini belirtti.(a.a)

10 10 YARIN Ekonomi TZOB:F nd kla ilgili yalan yanl fl aç klamalar piyasaya darbe vuruyor Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi, Karadeniz Bölge Temsilcisi ve Arsin Ziraat Odas Baflkan Hasan Kozo lu, "2013 y l f nd k rekolte tahmini ile borsalarda tescili yap lan f nd k miktar n n ne anlama geldi ini bilmeyenler yalan yanl fl aç klamalarla piyasaya darbe vurdu." dedi. ANKARA - Kozo lu, ayr ca TZOB'un 484 bin 268 tonluk f nd k rekolte tahmininin, borsalarda tescili yap lan f nd de il, 2013 y l nda üretilecek f nd k miktar n ifade etti ini bildirerek, Ticaret borsalar nda tescili yap - lan f nd k miktar n n fazla olmas, depolanma imkan ve bir sezon sonra borsada tescilinden kaynaklan yor. dedi. Hasan Kozo lu, yapt aç klamada 2013 F nd k Rekoltesi Tahmini'nin tarafs z bir kurum olan, Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Prof. Dr. Turhan Karadeniz koordinatörlü ünde oluflturulan akademik komisyon taraf ndan tespit edildi- ini belirtti. Komisyonun, Türkiye f nd k üretiminin yüzde 99,2 sini gerçeklefltiren 14 ilde, Ordu, Giresun, Samsun, Sakarya, Trabzon, Düzce, Zonguldak, Artvin, Kocaeli, Kastamonu, Rize, Bart n, Sinop ve Gümüflhane de, örneklem metoduyla tespit edilen çotanak say mlar n n bilimsel olarak de- erlendirilmesiyle rekolte tahmini yapt n vurgulayan Kozo lu, flunlar kaydetti: F nd k sezonu bafl nda ülke genelindeki f nd k stoklar n n bilinememesi f nd k arz konusunda baz tart flmalara yol açmaktad r. Borsalarda sezonuna ait tescili yap lan yaklafl k 520 bin ton f nd n, Ocak ay sonunda pazara inmesinden yola ç karak, Birli imiz taraf ndan aç klanan f nd k rekolte tahminin gerçekleri yans tmad iddia edilmektedir. Ticaret borsalar nda tescilli yap lan f nd k miktar ile sezon içinde üretilecek ürüne ait rekolte tahmini birbirinden farkl kavramlar olup, birbirleriyle k - yaslayarak aç klama yapmak do ru de ildir. Birli imiz taraf ndan aç klanan f nd k rekolte tahmini, borsalarda tescili yap lan f nd de il, 2013 y l nda üretilecek f nd k miktar n ifade ediyor. Ticaret borsalar nda tescili yap lan f nd k miktar n n farkl olmas, sert kabuklu meyvelerin uygun flartlarda depolanma imkân ve bir sezon sonra borsada tescilinden kaynaklan yor y l f nd k rekolte tahmini ile borsalarda tescili yap lan f nd k miktar n n ne anlama geldi ini bilmeyenler, yalan yanl fl aç klamalarla piyasaya darbe vuruyorlar sezonunda ortalama serbest piyasa f nd k fiyat n n 4 lira 73 kurufl olarak gerçekleflti ini aktaran Kozo lu, flöyle devam etti: Ancak üreticilerin ürünü en fazla pazara indirdi i sezonunun Eylül-Aral k dönemindeki f nd k fiyat ise 4 lira 43 kurufltur sezonunun Eylül-Aral k dönemindeki serbest piyasa f nd k fiyat 6 lira 44 kurufl olarak gerçekleflmifltir. Ürününü geçti imiz sezon elinde tutacak kadar gücü olan gerek üretici, gerekse tüccar n f nd k fiyat n n yükseldi i bu aylarda piyasada de erlendirmesi do al karfl lanmal d r. Ayr ca flu anda üreticinin elinde ne kadar ürün var, tüccar deposunda ne kadar ürün bekletiyor gibi sorulara cevap vermek çok zordur. F nd k fiyatlar n n yükselmesi gereken bu zamanlarda, bilimsel olarak yap lm fl rekolte tahminlerini ve pazara inen f nd k miktar n karfl laflt rarak, yani elma ile armudu toplayarak çeflitli aç klamalarla piyasada endifle uyand rmak nahofl bir davran flt r. Ayr - ca aç klamalar nda kaynak gösterdikleri borsada tescillenen f nd k miktarlar n n borsalara göre 516 bin ton ile 530 bin ton aras nda de iflmesine de anlam veremiyoruz. Bu aç klamalar n zamanlamas n n da dikkat çekici oldu unu belirten Kozo lu, Özellikle hava flartlar - n n mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonucu, gerçekleflebilecek ilkbahar donlar n n 2014 ürünü f nd a verebilece i zarar göz önünde tutularak, fiyatlar n daha da artmamas için yap lm fl gibi bir izlenim al yorum. Fiyatlar düflürmeye çal fl yorlar. dedi. Kozo lu, Yönetim Kurulu ndaki 9 üyeden 7 si tüccardan oluflan Ulusal F nd k Konseyi nin (UFK) tüccar temsil etti ini söylemenin yanl fl olmayaca n, üretici daha tarlada çal flmaya bafllamadan alivre yöntemiyle f nd k satanlar n ekme ine ya süren bu tür aç klama yapmalar - n da manidar bulduklar n bildirdi. Üreticide önemsiz bir miktarda f nd k kald na, f nd art k tüccar n piyasaya sürdü üne de iflaret eden Kozo lu, UFK Yönetim Kurulu Baflkan Sebahattin Arslantürk ün bu aç klamalar, üreticiden çok tüccara zarar vermektedir. dedi.(cha) fikur'dan engellilere hibe müjdesi ANKARA - Türkiye fl Kurumu ( fikur) Genel Müdürü Nusret Yaz c, kendi iflini kurmak isteyen engellilere 26 bin TL hibe deste i yap laca n n müjdesini verdi. Konuyla ilgili yaz l aç klama yapan fikur Genel Müdürü Yaz c, engelli vatandafllar için uygulanacak destekten bahsetti. Engelli çal flt rmayan iflverenlerden tahsil edilen idari para cezalar fonundan bugüne kadar yaklafl k 120 milyon lira kaynak tahsis edildi ini belirten Yaz c, "Bu kapsamda fonun yönetiminden sorumlu olan komisyona sunulacak projeler ile giriflimcilik e itimi alan veya kuraca meslekte e itim alm fl engellilerden kendi iflini kurmak isteyenlere kurulufl ifllemleri giderleri, iflletme giderleri ve makine-teçhizat deste i olarak toplamda 26 bin TL ye kadar hibe deste i verilebilecek." diye konufltu. Ayr ca engellinin bir iflyerinde ifl bulmas n, ifle uyumunu, etkin ve güvenli bir flekilde çal flmas n sa layacak destek teknolojileri ile ilgili projelere de finansal destek sunulaca n kaydeden Yaz c, yine engelli bireylerin ifle kabulü için haz rlanmas n, ifle yerleflmesini, ifle ve iflyerine uyumunun sa lanmas n temin edecek projelere, engellilerin toplumsal entegrasyonuna ve rehabilitasyonuna hizmet eden, istihdam edilebilirliklerini art rmay amaçlayan mesleki e itim ve rehabilitasyon amaçl projelere de destek sunulaca n bildirdi. adresinde bulunan Baflvuru Rehberi nde belirtilen kurallara uygun olarak haz rlanacak projelerin 31 Mart 2014 tarihi akflam na kadar bütün illerde bulunan Çal flma ve fl Kurumu l Müdürlükleri'ne elden veya posta ile teslim edilmesi gerekti ini kaydetti.(cha)

11 ÇORUM - Ziyarette, ülkenin içerisinde bulundu u mevcut durum istiflare edildi. H T TS AD Yönetim Kurulu Baflkan Ahmet Benli, iktidar yla, muhalefetiyle, ifl dünyas yla, çal - flan yla herkesin ayn gemide oldu unu belirterek, ifl dünyas n n temsilcileri olarak mevcut durumdan rahats z olduklar n söyledi. Mevcut çekiflmelerden belli bir taraf n kazanmad n ya da yaln zca belli bir taraf n kaybetmedi ini, topyekun bütün ülkenin kaybetmekte oldu unu ifade eden Ahmet Benli, ''Bizler, ticaret yap yoruz. Ekonomi fl dünyas ülkede yaflanan gerilimden rahats z Çorum Hitit Sanayici ve fl Adamlar Derne i (H T TS AD) Yönetim Kurulu üyeleri, Ticaret ve Sanayi Odas 'n ziyaret etti. Ekonomik gidiflattan olumlu ya da olumsuz anlamda do rudan etkilenen kesim olarak ülkenin içinde bulundu u durumdan rahats zl m z ifade etmek isterim.'' dedi. Dershanelerin kapat lmas karar n da de erlendiren Benli, ''Dershaneleri yasaklama ile kapatmak yerine, özel okullar teflvik ederek, yat r m cazip hale getirilerek kapat lmal - d r. Özel okullar bu flekilde teflvik edilirse, dershaneye talep zaten düfler ve kendili inden kapan r.'' diye konufltu. Ziyaretten duydu u memnuniyeti ifade eden TSO Yönetim Kurulu Baflkan Çetin Baflaranh ncal da ifl dünyas n n önünü görmek istedi ini, yat r mlar n buna göre flekillendirildi ini kaydetti. Dershanelerin kapat lmas konusunda yasaklamak yerine teflvik etmek fikrinin mant kl oldu unu aktaran Baflaranh ncal, ''Bir sektörü yasa ile kapatmak, birçok ma duriyetlere neden olacakt r. Ancak bunun yerine, dershaneler yerine düflünülen özel okullar n kurulumlar n n teflvik edilmesi, bu yönde bir arz-talep dengesi kurulmas do ru bir yöntem olacakt r.'' ifadelerini kulland. (CHA) KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ K A Y G A N A E 2 O K A R A L E N 3 R N A M E Y K 4 S A K K E M A N E 5 A T I K R L A 6 N A L T R E A 7 B E S E T E R 8 M A N K A F A R A 9 A R E L A Y I K 10 I B E K A R S 11 A T A H U 12 N O T A R A M A 13 A R A K A Y A S A 14 K A H R E K E S 15 A N E D E K A 16 R Z A A Z N F 17 A M E L E E A 18 O A S A L A K 19 E L E Z E R A L 20 S A L A K M K

12 12 YARIN Ekonomi Matl : Bursa otomotiv, tekstil ve g da sektörünün lokomotifi Bursa Ticaret Borsas (BTB), 22 ülkeden, 42 temsilcinin oluflturdu u, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) heyetini a rlad. BURSA - BTB hizmet binas nda gerçeklefltirilen ziyarette konuflan BTB Yönetim Kurulu Baflkan Özer Matl, "Bursa, otomotiv ve tekstilin yan s ra, g da sektöründe de lokomotif bir flehirdir." dedi. Baflta Almanya, Afganistan, Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti, K rg zistan, Gürcistan, Azerbaycan, Tacikistan, Karada, Romanya, Irak, Yunanistan, Özbekistan, Makedonya olmak üzere toplam 22 ülkeden 42 temsilcinin oluflturdu u TOBB Heyetinin gerçeklefltirdi i ziyarette, Bursa Ticaret Borsas Yönetim Kurulu Baflkan Özer Matl beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri haz r bulundu. TOBB Heyetinin ziyaretinden duydu u memnuniyeti dile getiren BTB Yönetim Kurulu Baflkan Özer Matl, Bursa Ticaret Borsas n n yedi tane ifltigal grubu, oldu unu ifade ederken, "Bursa Ticaret Borsas `n n bu gruplar n, alt tanesini g da sektörü, bir tanesini de tekstil sektörü oluflturmaktad r. ANKARA - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Fikri Ifl k, aç klanan sanayi üretim verilerinin ülke sanayisinin h z kesmeden yoluna devam etti ini söyledi. Ifl k, "Sanayi üretim endeksi beklentileri de aflarak güçlü bir art fl sergilemifltir." dedi. Konuyla ilgili yaz l aç klama yapan Fikri Ifl k, sanayi üretim endeksinin beklentileri de aflarak güçlü bir art fl sergiledi ini kaydetti. Ifl k, "Geçen y l n sonlar ndan itibaren yüksek bir büyüme sergileyen sanayimiz üretim art fl n devam ettirmektedir. Daha önceki aç klamalar m zda ülkenin 2014 y l nda da büyüyece ini fakat büyümenin kompozisyonunda de ifliklik olaca n, d fl talebin büyümeye 2013 y l na nazaran daha fazla katk verece ini öngörmüfltük Ocak ay verileri ana sanayi gruplar na bak larak incelendi inde en yüksek art fl n ara mallar üretiminde oldu u görülmektedir. Ayr ca Ocak ay ihracat verileri de dikkate al nd nda ekonominin öngörülerimiz do rultusunda büyüdü ü anlafl lmaktad r." de erlendirmesini yapt. Özellikle imalat sanayindeki art fl n di er sektörlerin de canlanmas na yol açaca n kaydeden Ifl k, "2014 y l nda da ülkemizin büyümesinde baflat rol oynayacakt r. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta da hem yurt içinde hem de yurt d - fl nda yaflanan geliflmelere ra men sanayicimizin gelece- e güvenle bak yor olmas ve yat r mlar n devam ettirmesidir. Bir baflka deyiflle sanayicimiz ülkede istikrar n devaml olaca na inanmakta böylelikle üretimlerini ve üretim kapasitelerini art rmaktad rlar." ifadelerini kulland. (CHA) 12 Mart 2014 Borsam z, günlük 200 adet küçükbafl ve 500 adet büyükbafl hayvan kesim kapasitesine sahip olan bir yap y da bünyesinde bar nd rmaktad r." fleklinde konufltu. Yeni dönemde Bursa Büyükflehir Belediyesi ile yap lacak iflbirli i sayesinde, Bursa ve tüm ilçelerine yetecek kapasitede canl hayvan pazaryeri, kesimhane ve karkas et borsas kurmay hedeflediklerini de dile getiren Matl, et borsas projesini yerel yönetim mant yla, merkezden idare etmeyi amaçlad klar n da sözlerine ekledi. Bursa n n otomotiv ve tekstil sektörlerindeki baflar lar n n yan nda, tar m sektörünün de kalbi konumunda oldu unu belirten Matl, "Bursa, Türkiye nin en önemli sanayi flehirlerinin bafl nda yer al yor. Ayr ca çok önemli bir tarih ve turizm flehri olan kentimiz, tar m sektörünün de vazgeçilmez bir lokomotifidir. fiehrimiz bu baflar s n Türkiye nin en büyük g da markalar n ortaya ç kartarak ispat etmifltir." dedi. Bakan Fikri Ifl k: Sanayi üretim endeksi beklentileri aflt

13 BAKÜ - Sahip oldu u zengin petrol ve do algaz rezervleri nedeniyle büyük ekonomik hamleler gerçeklefltiren Azerbaycan, bulundu u stratejik konum ve uygulanan enerji politikalar nedeniyle iflbirli i içerisinde oldu u ülkelere ekonomik ve siyasi kazan mlar sa l yor. Yaklafl k 75 petrol üreticisi ülke aras nda üretim miktar na göre 25 inci, do algaz üretimine göre ise 35. s rada bulunan Azerbaycan, dünya petrolünün yüzde 1 inden biraz fazlas n üretmesine ra men, gerçeklefltirdi i enerji projeleriyle bölgede güçlü bir konum edinirken, Avrupa ülkeleri aç s ndan da önemli bir ülkeye dönüflüyor. Uzmanlar, geçti imiz y l aral k ay nda nihai yat r m karar imzalanan ve fiahdeniz-2 yata ndan ç kar lacak do algaz n iflletilmesi, TA- NAP ve TAP ile Avrupa ya iletilmesini kapsayan projenin hayata geçti- i takdirde birçok Avrupa ülkesinin Rusya ya enerji ba ml l n azaltaca n savunuyor. Azerbaycan Diplomatik Akademisi Üniversitesi Enerji Araflt rmalar Merkezi Baflkan Dr. Elnur Soltanov, petrol ve do algaz yataklar n n büyüklü ü bak m ndan global bir aktör olmayan Azerbaycan n, küçük enerji rezervlerinin bölgesel jeopolitik etkenle birlefltirilerek kullan ld - nda son derece önemli bir ülkeye dönüflece ini belirtti. Azerbaycan n jeokültürel ve jeopolitik konumunu çok iyi kullanarak büyük projelere imza att n ve önem kazand n vurgulayan Soltanov, komflu ülke Gürcistan n ekonomisini de Azerbaycans z düflünülemeyece ini kaydetti. Gürcistan n 2008 y l nda Rusya yla yaflad sorunlar nedeniyle ekonomik krize girdi ini hat rlatan Soltanov, Rusya çevresindeki ülkeleri, Ukrayna örne inde oldu u gibi, Ekonomi enerji kart yla tehdit ediyor y l ndan itibaren Gürcistan bu tehditlerden kurtuldu çünkü Azerbaycan Gürcistan a do algaz temin etmeye bafllad dedi. YARIN Azerbaycan gaz, Avrupa n n Rusya ya ba ml l n azaltacak Ruslan Rehimov - Azerbaycan ve Türkiye üzerinden Avrupa ya uzanacak enerji boru hatlar n n, Bat l ülkelerin, Rusya ya olan ba ml l n azaltaca belirtiliyor. Azerbaycan n satt do algaz Avrupa daki al c - lar n kaderini de ifltirecek fiahdeniz-2 Projesi nin gerçekleflmesiyle 2019 y l ndan itibaren Yunanistan, Bulgaristan, talya ve Arnavutluk gibi ülkelere do algaz sat laca n hat rlatan Soltanov, Azerbaycan do algaz n n bu ülkelere sa layaca kazan mlar flöyle aç klad : Avrupa Birli inin y ll k do algaz ihtiyac 0,5 trilyon metreküptür. Biz ise baz ülkelere 10 milyar metreküp do algaz sataca z. Bu asl nda Avrupa n n y ll k tüketimi karfl s nda küçük rakamd r. Azerbaycan n satt do algaz, Avrupada ki al c ülkelerin kaderini de ifltirecek. Azerbaycan do algaz, Avrupa ülkelerin, Rusya ya ba ml l n ciddi flekilde azaltacak. Küçük enerji rezervlerimiz, bölgesel jeopolitik etkenle birleflti- inde Azerbaycan hayat bölgeye dönüfltürecek. Azerbaycan n risk alarak Rusya d fl nda bir güzergah tercih etti ine dikkati çeken Soltanov, bu nedenle Karaba n kaybedildi ini ileri sürdü. Azerbaycan n enerji konusunda Avrupa yla iflbirli ini tercih etmesinin Karaba n kaybedilme nedenlerinden biri oldu unu savunan Soltanov, Avrupa ya yapt m z iyilik karfl s nda Rusya taraf ndan cezaland r ld k. Bu yüzden Avrupa ülkeleri Karaba konusunda Azerbaycan a destek olmakta borçludur de erlendirmesinde bulundu. Azerbaycan küçük, fakat sedas çok yere yay l yor Caspian Barrel Petrol Araflt rmalar Merkezi Baflkan lham fiaban ise Azerbaycan n petrolden elde etti i gelirlerin bir k sm n bu alandaki altyap çal flmalar na yat rarak, dünya pazar ndaki iliflkilerini güçlendirdi ini söyledi. Hazar havzas n n kapal bir havza oldu una dikkat çeken fiaban, bu bölgeden ç kar lan petrol ve do algaz n pazarlanmas n n zor oldu unu anlatt. Kazakistan ve Türkmenistan daki rezervlerin Azerbaycan dan defalarca fazla oldu unu aktaran fiaban, Onlar bu kaynaklardan Azerbaycan gibi yararlanamad. Ufak bir ülke olan Azerbaycan, sahip oldu u altyap nedeniyle hem kendi enerji güvenli ini temin ediyor hem de Bat ülkelerine petrol ve do algaz sat - yor. Azerbaycan küçük, fakat sedas çok yere yay l yor diye konufltu. Türkiye, Azerbaycan n Avrupa ya aç lan kap s Azerbaycan petrol ve do algaz - n n Avrupa ya pazarlanmas nda Türkiye nin büyük katk lar n n oldu- unu ve birçok projenin Türkiye ile gerçeklefltirildi ini an msatan fiaban, flunlar kaydetti: fiahdeniz-2 Pojesi nin en önemli ayaklar ndan biri de TA- NAP d r. Azerbaycan ve Türkiye nin ortaklafla gerçeklefltirdi i bu boru hatt n n 2018 de faaliyete geçmesi planlan yor bafllar nda su ile test yap lacak in son çeyre inde Azerbaycan do algaz Türkiye ye gönderilecek. Avrupa ya ise 2019 dan itibaren do algaz gönderilmeye bafllan lacak. Türkiye, Azerbaycan için Avrupa ya aç lan kap rolü oynuyor. (AA) 13 Türkiye de 40 bin aile geçimini ar c l ktan sa l yor BURSA - Türkiye de yaklafl k 40 bin aile geçimini ar c l ktan sa l yor. Bursa l G da Tar m ve Hayvanc l k Müdürü Ömer Çelik, bal ar s yetifltiricili inin her geçen gün önem kazand n belirtirken, köylerden kentlere göçü önlemede ar c l n alternatif üretim sektörü oldu unu söyledi. Bursa l G da Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü- ü taraf ndan 2014 y l içinde yap lmas planlanan ve toplamda 700 kursiyere ulaflmay hedefleyen 15 ar yetifltiricili i kursunun 4 üncüsü tamamland. l Müdürlü ü toplant salonunda gerçekleflen sertifika da t m töreninde kursa kat lan 82 kursiyer sertifikalar n ald. Törende konuflan l G da Tar m ve Hayvanc l k Müdürü Ömer Çelik, bal ar lar n n insan sa l na sundu u bal n propolis, polen, ar sütü gibi çok de erli ürünleri üretirken, dünyada baflka bir canl n n ihtiyac olan herhangi bir kayna tüketmedi ini söyledi. Ar lar n bal yaparken do- ada heder olup giden kaynaklar üretime kazand rd n belirten Çelik, bitkilerden ürün elde etmenin temel unsurlar ndan birinin de çiçeklerdeki tozlaflma (dölleme) oldu unu kaydetti. Ömer Çelik, polinasyon denen tozlaflman n en önemli kayna n n bal ar lar oldu unu söyledi. Türkiye de yaklafl k 40 bin ailenin ar c l kla geçimini sa lad na dikkat çeken l Müdürü Ömer Çelik, flunlar söyledi: Bal ar s yetifltiricili- i her geçen gün daha da önem kazan yor. Köylerden kentlere do ru geçim s k nt s dolay s ile yaflanan göçün önlenmesinde alternatif üretim sektörü olarak sosyal bir görev üstleniyor. Milli ekonomimize de gerek ürünleri ile gerekse de polinasyon dolay s ile önemli derecede katk sa l yor. Her üretim sektöründe oldu u gibi ar - c l kta da bilgi ve tecrübe olmas gereken ön flartt r. Bursa n n ar lar n yararlanarak ürüne dönüfltürebilecekleri çok zengin bir bitki örtüsüne sahip oldu unu belirten Çelik, Bursa floras n n iyi bir yerlefltirme plan uyguland nda 150 bin ar l kovana bakabilecek kapasiteye sahip oldu unu söyledi. Her y l il merkezi ve ilçelerde düzenlenen ar yetifltiricili i kurslar ile Bursa ya yeni ar - c lar kazand rman n amaçland n ifade eden Ömer Çelik, ar c l k tecrübesi olan yetifltiriciler için de daha ileri seviyeli ve uygulama a rl kl kurslar açarak daha bol ve kaliteli ürünler alabilmelerini sa lamaya çal flt klar n ifade etti.(cha)

14 14 YARIN Ekonomi 12 Mart 2014 Sanayi üretimi %7,3 artt Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) Ocak ay Sanayi Üretim Endeksi verilerini yay mlad. ANKARA - Buna göre takvim etkisinden ar nd r lm fl sanayi üretimi bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 7,3 artt. Sanayinin alt sektörleri incelendi- inde; 2014 y l Ocak ay nda bir önceki y l n ayn ay na göre madencilik ve tafl ocakç l sektörü endeksi yüzde 9,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve da t m sektörü endeksi de yüzde 3,5 artt. Mevsim ve takvim etkisinden ar nd - r lm fl sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,1 artt. Sanayinin alt sektörleri incelendi inde; 2014 y l Ocak ay nda bir önceki aya göre madencilik ve tafl ocakç l sektörü endeksi yüzde 3,9 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 artarken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve da t m sektörü endeksi yüzde 1,9 azald. Mevsim ve takvim etkisinden ar nd r lm fl ana sanayi gruplar nda en yüksek art fl ara mal imalat nda gerçekleflti. Ana Sanayi Gruplar s n flamas na göre, 2014 y l Ocak ay nda bir önceki aya göre en yüksek art fl yüzde 3,4 ile ara mal imalat nda gerçekleflti. Mevsim ve takvim etkisinden ar nd - r lm fl imalat sanayiinde en yüksek art fl temel eczac l k ürünlerinin ve eczac l a iliflkin malzemelerin imalat nda gerçekleflti. malat sanayi alt sektörleri incelendi inde, 2014 y l Ocak ay nda bir önceki aya göre en yüksek art fl yüzde 11,6 ile temel eczac l k ürünlerinin ve eczac l a iliflkin malzemelerin imalat nda gerçekleflti. Bu art fl, yüzde 7,8 ile bilgisayarlar n, elektronik ve optik ürünlerin imalat, yüzde 7,1 ile di er metalik olmayan mineral ürünlerin imalat takip etti. Mevsim ve takvim etkisinden ar nd r lm fl imalat sanayiinde en yüksek düflüfl tütün ürünleri imalat nda gerçekleflti. malat sanayi alt sektörleri incelendi- inde, 2014 y l Ocak ay nda bir önceki aya göre en yüksek düflüfl yüzde 26,5 ile tütün ürünleri imalat nda gerçekleflti. Bu azal fl, yüzde 8 ile di er imalatlar, yüzde 7,7 ile kok kömürü ve rafine edilmifl petrol ürünleri imalat takip etti.(cha) Almanya, Tacikistan ile enerjide iflbirli i istiyor Kaplan: Hal da ihracat ve üretim gibi e itim de asli görevimiz AfiKABAT - Almanya Enerji Ajans (DENA) Yönetim Kurulu Baflkan Stephan Kohler ve Siemens flirketi Yönetim Kurulu üyesi Michael Suess, Tacikistan' n baflkenti Duflanbe'de temaslarda bulundu. Tacik Devlet Baflkanl bas n merkezinden yap lan aç klamaya göre, Devlet Baflkan mamali Rahman, Almanyal konuklar n kabul etti. Görüflmede, enerji alan ndaki iflbirli i ve yeni teknolojilerin ülkeye getirilmesi konular de erlendirildi. Ayr ca, Almanya'n n önde gelen flirketlerinin Tacikistan'daki enerji projelerinde yer almalar na iliflkin konuda görüfl al flveriflinde bulunuldu. Enerji iflbirli inde hidroelektrik santrallerin yap m ve onar m, alternatif enerji kaynaklar ndan istifade etmenin yollar gündeme geldi. Devlet Baflkan Rahman, Almanya'y güvenilir ortak olarak gördüklerini kaydederek, özellikle enerji alan ndaki iflbirli inin geliflece ine inand n kaydetti. Michael Suess, Tacikistan' n enerji sistemi ve hidroelektirk santrallerinin teknolojik yönden gelifltirilmesi konusunda yard m etmeye haz r olduklar n kaydetti. Alman ifladam, Tacikistan'da irtibat ofisi açacaklar n ifade etti. Alman Enerji Ajans Baflkan Kohler ise konuflmas nda, Tacikistan'daki enerji kaynaklar n n verimli kullan lmas için yat r ma haz r olduklar n belirtti.(cha) GAZ ANTEP - Güneydo u Anadolu Hal hracatç lar Birli i (GAH B) taraf ndan sektöre yeni ve nitelikli iflgücünün kazand r lmas n sa lamak amac yla Bilgisayar Destekli Hal Desinatörlü ü E itimi devam ediyor. hracat kadar e itimin de asli görevleri aras nda oldu unu belirten GAH B Baflkan Selahattin Kaplan dünyada ve Türkiye de söz sahibi olan Gaziantep hal sektörüne yeni yetenekleri kazand rmaya devam ettiklerini söyledi. Kaplan, "Gaziantepli hal üreticisi sektörün bel kemi i durumundad r. Bizler yapt m z baflar l ihracatlar n yan s ra yakalad m z bu baflar lar nas l daim k labilece imizi de planlamal y z. Sadece üretim ve ihracat odakl de il temelde bizlere katk s olan elemanlar m z n da vas fl ve hayal gücü genifl, trendleri takip eden eleman olmalar n sa lamal y z. flte bu yüzden Güneydo u Anadolu hracatç Birlikleri (GA B) hizmet binas nda belirli aral klarla sektörümüzü yak ndan ilgilendiren kurslar açmaktay z. Bu kurslar neticesinde Gaziantep in hal sektörü için alan nda yetiflen vizyon sahibi baflar l tasar mc lar yetiflmifl oluyor. Bu da sektörel istihdama ve hal tasar mlar na yeni soluk kazand rmak anlam na geliyor." dedi.(cha)

15 Ankara YARIN Baflkan Mustafa Tuna sanayicilerle el ele Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, Sincan Etimesgut Sanayici ve fladamlar Derne i (S S AD) ni ziyaret etti. S S AD Baflkan Hasan Toprak ve ifl adamlar yla bir araya gelen Baflkan Tuna, büyük ilgi ile karfl - land. Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, Sincan Etimegut Sanayici ve fladamlar Derne i (S S AD) Baflkan Hasan Toprak ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. S S AD nin bölge için çok önemli sosyo-kültürel projelere imza att n belirten Baflkan Tuna, okuma salonlar içinde teflekkür etti. Büyük bir ilgi ile karfl lanan Tuna, Sincan el ele yönettiklerinin alt n çizdi. Ülke ekonomisine katk sa lamak amac yla 1992 y l ndan bu yana faaliyet gösteren S S AD, de- iflik sektördeki üyeleriyle de ekonominin nabz n tutan bir kurulufl haline geldi. Ülke ekonomisine ve kalk nmas na destek olmak için çal flan S S AD Baflkan Hasan Toprak ve yönetim kurulu üyeleri Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna ile birlikte çal flmaktan duydu u memnuniyeti dile getirdi. Ortak ak l ve iflbirli i ile Sincan n Baflkentin parlayan y ld z haline geldi ini belirten S S AD Baflkan Hasan Toprak, Baflkan Gazi Üniversitesi, Gazeteci-Yazar Sad k Yals zuçanlar a rlad Kampüs konferans salonunda gerçeklefltirilen söylefliye, Polatl Belediye Baflkan Yakup Çelik, Gazi Üniversitesi Polatl Fen Edebiyat Fakültesi Bölüm Baflkan Ydr.Doç.Dr. Ömer Bayram, Fakülte Sekreteri Yusuf Sa lam, Polatl Belediye Kültür ve Sosyal fller Müdürü Ömer Bardakç, ö retim görevlileri ve ö renciler kat ld. Anadolu nun Hac Bektafli Veli, Hac Bayram Veli, Mevlana Celalettin-i Rumi gibi bilgeler taraf ndan Anadolu nun mayaland n anlatan Sad k Yals zuçanlar, nsan, insan mayalar. Sözle ve gözle, kalemle ve nazarla olur. dedi. Bir insan n yetiflmesi ile bir binan n yap m özdefltir diyen Yals zuçanlar, Anadolu, güneflin do du u yer demektir. Dar bir co rafya ile s n rlamadan kavranacak anlam yla Anadolu, Müslüman-Türk ad m att, topra n sürüp bu day ekti i, önce çad r n sonra flehrini kurdu u her kar fl topra n ad d r. diye konufltu. Fakülte Genel Sekreteri Yusuf Sa lam ise, kültürümüze ve de erlerimize gerekti i kadar sahip ç k lmad n, bat n n bizim kültürümüzü ve de erlerimizi kopyalad n ifade etti. Konuflmalar n ard ndan ö rencilere, Belediye Kültür Yay nlar ndan ç kan kitaplar da t ld. Yazar Sad k Yals zuçanlar, söylefli sonras okurlar n n kitaplar n imzalad. (CHA) 15 Tuna ya teflekkür etti. Oldukça hofl bir sohbet havas nda geçen ziyarette birlik ve beraberlik mesaj verildi. S S AD nin sosyo-kültürel alandaki çal flmalar n n her sivil toplum kurulufluna örnek olmas gerekti ini belirten Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, S S - AD nin sosyal sorumluluk projelerine verdi i önemi hepimiz biliyoruz. Sincan Belediyesi ve S S AD iflbirli i ile maddi durumu yetersiz olan ö rencilerimize okuma salonlar nda dershane hizmeti vererek e itimlerine katk sa l yoruz. S S - AD ne bu örnek çal flmalar için çok teflekkür ediyor ve tüm kurulufllara örnek olmas n temenni ediyorum. nflallah bu birlik ve beraberlik içinde çok hizmetlere ad mlar ataca z. dedi. Gazeteci-Yazar Sad k Yals zuçanlar, Polatl Belediyesi Kültür ve Sosyal fller Müdürlü ü ile Gazi Üniversitesi Polatl Fen Edebiyat Fakültesi Ö renci Temsilcili inin davetlisi olarak üniversite ö rencileri ile söylefliyi yapt.

16 16 YARIN Ankara HABER MERKEZ - Alan dolduran binlerce gence seslenen Gökçek, "Sevgili gençler, size bir görev veriyorum. Seçim sand klar - na sahip ç k n" dedi. Keçiören'de Ak Parti Gençlik Kollar Seçim Koordinasyon Merkezi'nin aç l fl na kat lan Gökçek, gençlerin 'Do du un yere hofl geldin', ' lk göz a r n Keçiören'e hofl geldin' pankartlar n görünce "Sa- olun varolun, beni çok mutlu ettiniz" diyerek tezahüratlar aras nda gençlere seslendi. Baflkan Gökçek, "Biz AK gençlere güveniyoruz. Allah sizden raz olsun" dedi. Geçmifl dönemlerde sand klarda oynanan oyunlar yüzünden seçimlerin tehlikeye girdi ini söyleyen Gökçek, "Burada 2 binin üzerinde genç var. Ben buradaki tüm gençlerimizden bana bir söz vermesini istiyorum. Oyunu kulland ktan sonra gelip gençlik kollar na sand klarda müflahit olmak istiyorum diyeceksiniz. Neye dikkat edeceksiniz? Sand klarda bir okuyan bir de yazan vard r. Siz de neyi okuyup neyi yazd klar n takip edeceksiniz. Biri okuyana, biri yazana bakacak. Ben size görev veriyorum. Müflahit kart n z al p bu görevinizi yapacaks n z" diye konufltu. Gökçek, Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak' n Keçiören eski Belediye Baflkan Turgut Alt - nok döneminden 150 trilyon lira borç devrald n belirterek flunlar söyledi: "Bunlar n hepsini kendisine tek tek sordum. 150 trilyon diye bir borç olmad n söyledi. Hemen 12 Mart 2014 Baflkan Gökçek Keçiörenli gençlerle bulufltu Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Keçiören Ak Parti Gençlik Kollar Seçim Koordinasyon Merkezi'nin aç l fl n gerçeklefltirdi. Mamak Belediyesi Meclisi 30 Mart 2014 yerel seçimler öncesi son toplant s n gerçeklefltirdi. Toplant da konuflan Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, meclis üyelerine teflekkür etti. Akgül; Mamak ta 5 y l içerisinde çok güzel yat r mlara imza att k ve bu baflar hepimize ait. 5 y l içerisinde güzel gönül dostluklar kurduk. Görevler gelip geçicidir ama dostluklar ve arkadafll klar kal c d r dedi. Benzer meclislerde yaflanan s k nt lar n ve kavgalar n Mamak Belediyesi Meclisi nde hiç yaflanmad n dile getiren Akgül; Meclisimizde 5 y l boyunca kavga gürültü yaflanmad. Bunun için hepinize ayr ayr teflekkür ediyorum dedi. Akgül konuflmas n n ard ndan meclis üyelerine baflar l çal flmalar ndan dolay plaket verdi y l aras nda yapm fl oldu u hizmetlerden dolay meclis üyeleri ad na AK Parti Grup Baflkan Vekili Faruk Gültekin de Akgül e plaket takdim etti. (CHA) Twitter arac l yla cevap verdim. Mustafa Ak kardeflim kibarl ndan bu borçtan söz etmiyor. Turgut Alt nok belediye baflkanl ndan gitmeden bir ay önce buradaki kule için mahkeme y k m karar verdi. lk defas nda 3.5 trilyona ihale etmiflti. kincisinde de 27 buçuk trilyona ihale etti. Bunlar kendisine sordum. Ayr ca flu anda mahkeme taraf ndan 3 y l 7 gün mahkum oldu. Yarg tay taraf ndan onand nda belediye baflkan olsa bile baflkanl düflecek dedim. Buna kendisi cevap verdi. Savc l ktan temiz ka d ald m dedi. Ama henüz Yarg tay onamad. Onad anda belediye baflkanl bitmifl olacak. Bundan dolay oyunuzu bofla atmay n. Yoksa oyunuz bofla gider." Havai fiflek gösterileri aras nda konuflmas na devam eden Baflkan Gökçek, daha sonra Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak ile birlikte aç l flta bulunan gençler ve vatandafllar için foto raf imzalayarak karanfil da tt. Mamak Belediye Meclisi son kez topland

17 Ankara YARIN 17 Ayd n TAfi ATO Baflkan Salih Bezci ve ATO Yönetim Kurulu nun davetiyle ATO yönetim kurulu üyelerinin yo un kat l - m yla gerçekleflen toplant ya CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün ve CHP Çankaya Belediye Baflkan Aday Alper Tafldelen de kat ld. ATO ad na toplant n n aç l fl konuflmas n yapan ATO Baflkan Salih Bezci, ATO nun yap s ve projeleri hakk nda bilgi verdi. CHP Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Mansur Yavafl,kabulde yapt konuflmada Ticaret odas üyelerimizin iflleri ne kadar düzgün olur ne kadar çok istihdam sa larlarsa, belediyenin de o kadar az yard m yapmas anlam n tafl maktad r. Ankara ne kadar zenginleflirse belediyenin yükü de o kadar hafifleyecektir. Bizim ticari anlay fla bak fl m z budur dedi. ATO Yönetimi, CHP aday n a rlad... Mansur Yavafl: Taklit projelerle marka olunamaz CHP Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Mansur Yavafl, Ankara Ticaret Odas n ziyaret etti. Derya Filiz SA LAM Mamak Belediyesi taraf ndan yap - m gerçeklefltirilen 3 dev spor tesis vatandafl n hizmetine sunuluyor. Cuma günü flölen havas nda yap lacak spor tesislerinin aç l fl nda ünlü halk müzi i sanatç s smail Altunsaray Mamakl lara unutulmaz bir gün yaflatacak. Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, Dönüflüm tek tarafl olmaz. Bir yandan çok büyük kentsel dönüflüm projeleri uyguluyoruz, di er yandan da sportif ve kültürel dönüflüme yön veriyoruz dedi. 3 dev spor yat r m daha Mamakl lar n hizmetine sunacaklar n belirten Akgül, Mamak sporun Baflkenti oluyor dedi. Akgül, Dünyada bütün devletler hem sa l kl nesiller yetifltirmek için hem de uluslararas yar flmalarda kendi isimlerini tarihe yazd rmak için spora ve sporcuya büyük yat r mlar yap yor. Belediye olarak bizde yapt m z spor Ankara n n savunma sanayi d fl nda baz konularda da ön plana ç kmas gerekti ine, bunun da biliflim vadisi gibi projelerle olabilece ine vurgu yapan Mansur Yavafl, belediye baflkan n n Ankara n n içinin boflalt lmas na da seyirci kalmamas gerekti ini ifade etti. yat r mlar yla bölgesel, ulusal ve uluslar aras büyük baflar lar elde edecek Mamakl sporcular yetifltirmeyi hedefliyoruz dedi. Spor salonu Durali Al ç Mahallesi'nde yap m tamamlanan Mamak Belediyesi Spor Salonu, 16 bin metrekarelik alanda kifli kapasiteyle infla edildi. Spor Salonu içerisinde fitness salonlar, kafeteryalar, saunalar, localar, s nak, sporcu ve hakem odalar ve sa l k odalar bulunuyor. Spor salonu, konser, miting, STK faaliyetleri ve her türlü kültürel sanatsal etkinli in de Mamak'ta yap lmas n sa layacak. Mamak Belediyesi Spor Salonu kapasitesi ve sahip oldu u teknik donat yla Baflkentin en büyük ve gözde spor salonlar ndan birisi. Mamak fiehir Stad Türközü Mahallesi'nde yap m tamamlanan 29 bin 600 metrekarelik ve 3 bin kiflilik kapal oturma alan na sahip, standart ölçülerde yap lan Mamak fiehir Stad, Mamak n ilkleri aras nda yer al yor. Statta 650 metre koflu yolu, tribünler içinde toplant odalar, idari ofisler, sa l k odas, bay bayan hakem odalar, bay bayan soyunma odalar, VIP salonu, seyirci fuayesi, fitness alan, çocuk oyun alan, koflu yolu ve otopark mevcut. fiehir Stad ayn zamanda F FA Ankara da 11 organize sanayi bölgesi oldu unu fakat birço unun hala sorunlar n n çözülmedi ine dikkat çeken Mansur Yavafl, Büyükflehir belediyesi y llarca OST M e hiçbir fley yapmad, yetkim yok diye fakat birden bire yetkisi gelmifl, geçti imiz y l baz yollar yapt. Fakat Anadolu Organize Sanayi, Baflkent Organize Sanayi bölgelerinde hala hiçbir fley yap lmad n görüyoruz. Bu yollar n bir an önce yap l p istihdama katk sa lamas gerekiyor dedi. Marka flehir olmak için Ankara n n kendi yerel de erlerinin ön plana ç kmas gerekti ini belirten CHP Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Mansur Yavafl, taklit projelerle marka olunamayaca na, Ankapark n turist gelecek diye yap lmas n do ru bulmad n ve Ankara ya turistin Ankara n n kültürünü görmek için gelece ine diflaret etti. Mansur Yavafl, Shopping Fest e de karfl olmad n sadece sponsorlu bile olsa fazla harcamalara karfl oldu unu belirterek Önemli olan ticaret odas yla birlikte Ankara da istihdam artt rmak belediyenin öncelikli görevlerindendir. fleklinde konufltu. Mamak a 3 dev tesis daha taraf ndan verilen Star 2 belgesini Baflkent te alan ilk stat. Mamak'ta bulunan bütün amatör spor kulüpleri antrenmanlar n ve maçlar n burada oynuyor. Ayr ca Mamak ta bulunan bütün amatör spor kulüplerine oda tahsis edilerek malzeme yard m nda bulunuldu. Baflak spor merkezi Baflak Mahallesi nde yap m tamamlanan Baflak Spor Merkezi 6 bin metrekarelik proje alan na sahip. 500 kiflilik kapal spor salonunda, basketbol, voleybol sahalar, koflu yolu, fitness alan ve çocuk oyun alan bulunuyor.

18 18 YARIN Ankara fientepe ye sa l k oca ve YEN MEK fientepelilerin yo un ilgi gösterdi i aç l fla, CHP Yenimahalle lçe Baflkan Ali Buçan, Yenimahalle Belediye Baflkan Vekili Müslüm Ertekin, Baflkan Yard mc lar Erhan Aras, Baflar Bal, meclis üyeleri, birim müdürleri ve Avc lar Mahallesi Muhtar Ahmet Y lmaz kat ld. Yenimahalle TUB L Halk Danslar Toplulu u nun gösterisinin ard ndan konuflmas na bafllayan Yaflar, Avc lar Sa l k Oca ve YEN MEK kursunun aç l fl nda fientepelilerle bir arada olmaktan gurur duydu unu belirtti. Yaflar, Daha güzel bir fientepe kurmak için çal flmalara devam ediyorum. Herkese eflit hizmet etmek boynumuzun borcudur. Bugüne dek kimseyi ötekilefltirmedim. dedi. Vicdan n za sesleniyorum ifadelerini kullanan Yaflar, konuflmas n flöyle sürdürdü: 5 sene içerisinde yap lanlar ölçüp tart n ve ona göre baflkan n z seçin. Bu ülkenin kaynaklar n do ru dürüst kullanacak insanlara ihtiyaç var. Vatandafl m n vergileri öderken nas l s k nt çekti ini çok iyi biliyorum. Ben çocuklar n daha güzel bir Yenimahalle de yaflamas için hizmet ediyorum. Herkesin abisiyim, olmaya da devam edece- im. Baflkan Yaflar a hizmetlerinden ötürü teflekkür eden Muhtar Y lmaz, Avc lar Mahallesi ne modern sa l k oca ve YEN MEK kursu kazand ran Say n Yaflar a sonsuz sayg lar m sunuyorum. Göreve geldi i günden beri her konuda bizlere yard mc olan Say n Yaflar a seçimlerde baflar lar diliyorum. dedi. Konuflmalar n ard ndan Baflkan Yaflar, sa l k oca aç l fl n sorumlu hekim Dr. Erkal Yaz c o lu ile birlikte gerçeklefltirdi. Daha sonra YEN MEK kurs merkezinin aç l fl yap ld. (CHA) Veysel Tiryaki: Hiçbir baflar tesadüf de ildir. HABER MERKEZ - Alt nda l gençler için 16 farkl mahallede Gençlik Merkezleri açan Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, gençleri hiç yaln z b rakm yor. Ayd nl kevler Mahallesi nde bulunan Abdurrahim Karakoç Gençlik Merkezi ni ziyaret eden Baflkan Tiryaki, çocuklarla sohbet etti. Baflkan Tiryaki den gençlere ö ütler Gençlerin büyük ilgisi ve sevgisiyle karfl lanan Baflkan Tiryaki, ö rencilerin haz rlad klar hediyelerle de duygu dolu anlar yaflad. Gençlere, kitap okuyup okumad klar n soran Baflkan Tiryaki, okuyoruz yan t al nca memnuniyetini dile getirdi. Hiçbir baflar tesadüf de ildir. Hepiniz, bu vatana hay rl evlatlar olacaks n z. Bunun için de çok okuman z, çok çal flman z laz m diyen Baflkan Tiryaki, çocuklara erken yat p erken kalkmalar tavsiyesinde de bulundu. Abdurrahim Karakoç Gençlik Merkezi nde aç lan bilim s n flar n da gezen Baflkan Tiryaki, çocuklar n gerçeklefltirdi i çal flmalar hakk nda bilgi ald. Çocuklar n geliflimi için onlara her konuda destek olacaklar na söz veren Veysel Tiryaki, çocuklara kitap hediye etti.

19 Ankara YARIN Türkiye nin en büyük cemevi Çankaya da aç ld Çankaya Belediyesi taraf ndan yaptr lan Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi törenle hizmete aç ld. Tülay KOCAO LU Oran flehrinde 4 bin 800 m2 kullan m alan na sahip Çankaya Belediyesi Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi, Alevi-Bektafli felsefesine göre özel olarak tasarlanarak infla edildi. Cemevi nin aç l fl n, CHP Milletvekilleri Malik Ejder Özdemir, lhan Cihaner, Levent Gök, PM Üyesi Seyhan Erdo du, CHp Çankaya lçe Baflkan Mehmet Perçin, Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, Alevi-Bektafli örgütleri temsilcileri ve CHP Çankaya Belediye Baflkan Aday Alper Tafldelen birlikte gerçeklefltirdiler. Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, Cemevi çal flmalar n h zla bitme noktas na getiren emekçi dostlar na tek tek teflekkür etti i konuflmas nda Tümüyle Alevi-Bektafli felsefesine göre özel olarak infla edilen bu merkez, bir arada yaflama kültürünün önemli sembollerinden biri olacak dedi. Tan k konuflmas nda flunlar kaydetti: Sevgili Canlar Çankaya Belediyesi nin emekçilerinin çok yo un çal flmalar, özenli, içten ve sahiplenerek yapm fl olduklar çal flmalar sonucu Alevi kültürüne uyan bir yap yapma gayreti içerisinde tasarlanm fl olan yap y ayn güzellikle infla etme baflar s n gerçeklefltirdik. Çal flma dönemimin sonuna do ru böylesine özel ve güzel bir yap y sizlere arma an ediyor olmaktan dolay büyük bir mutluluk, k vanç ve gurur duydu umu sizlerle paylaflmak isterim. Çal flma arkadafllar m her tafl na özen gösterdiler. Bugün içini ve etraf n gördü ünüz bu yap y umut ediyorum ki, önümüzdeki y llarda hak etti i biçimde kaliteli biçimde de erlendirme flans m z olacak. Çankayal n n ve sizlerin buna en lay k topluluk oldu unuzdan kimsenin kuflkusu olmad ve olmayacak. Sevgili canlar, bu yap Anadolu nun bar flç kültürünün ve insandan yana, onurdan yana, evrene sahip ç kan, hayata sahip ç kan kültürün, Pir Sultan Abdal n ad yla yaflayacak. Pir Sultan Abdal n felsefesiyle birlikte Alevi-Bektafli inanc mensuplar n n her türlü gereksinimlerinin karfl lanmas na hizmet edecek mütevazi yap olaca n biliyorum. Ben bu yap n n ülkemizin birli i, dirli i, demokrasi mücadelesi ve onurlu yaflam için göstermifl oldu u anlay fl ifade etme aç s ndan önemli buluyorum. Bar fl kültürünün Türkiye co rafyas nda yaflayan halklar n en temel ihtiyaçlar ndan birisi oldu unu biliyorum. Alevi-Bektafli inanc n n bu kültürel yap lanma için çok özel, çok önemli ve çok de erli temelleri oldu unu da tan yan ve gören birisi olarak ülkemizin gelece indeki bar fl n teminat olma gayreti içerisinde sizlerin 19 herkesten daha fazla çaba sarf edece ine yürekten inan yorum. Bunun için Cem olman n, bir olman n, birlik olman n, dirli in yolu oldu unu bildi inizden eminim. Sizleri bu inanc n zdan ötürü bir kez daha sevgi ve sayg yla selaml - yorum. Baflkan Tan k n kürsüye davet etti i CHP Çankaya Belediye Baflkan Aday Alper Tafldelen ise, Belediyeyi Bülent Tan k gibi halkç, onurlu, baflar l bir baflkandan almaktan her zaman toplumun yan nda olan bir büyü ümden alacak olmaktan çok büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. Bülent Tan k ismi Toplumcu Belediyecili in, halkç belediyenin, eflit hizmetin ad d r ve belediyecilikle sosyal belediyecilikte her zaman örnek alaca m z, bize k lavuzluk edecek birisidir. Kendisine huzurunuzda tekrar teflekkür ediyorum. Bizler sosyal demokrat olarak yüre i solda atanlar olarak Bülent Baflkan mla birlikte burada olmas gereken yoldafll k hukukuyla bir a abey-kardefllik hukukuyla bu güzel töreni icra ediyoruz. Ben kendisine tekrar teflekkür ediyorum. Biliyorum ki, bafl m z s k flt nda, ihtiyac m z oldu- unda Bülent Abimiz hep bizimle olacak. Pir Sultan Abdal diyor ki, kilik perdesi yoktur gözümde, birliktir özümde, gönlümde bunu yüzy llar öncesinden söylemifl. Ama bizler bugün yüzy llar sonra bu birli i, dirli i bugün burada yafl yoruz. Bizler incinsen de incitme diyen Hac Bektafl n yolundan giden bu insanlar ac y bal eylediler ama hiçbir zaman incitmediler fleklinde konufltu. CHP Milletvekilleri lhan Cihaner, Levent Gök ve Malik Ejder Özdemir de Bülent Tan k'a hizmetlerinden ve duruflundan dolay özel takdirlerini ileterek, Baflkan ve Çankaya Belediyesi çal flanlar na teflekkür ettiler. Milletvekilleri ülkenin geçti i ola anüstü sürece de inip ötekilefltirmeye karfl gerçeklefltirilen hoflgörünün simgesi olarak kabul edilen Cemevi nin hay rl olmas n dilediler. Aç l fl törenin ard ndan K rklar Meclisi nde yap lan dua ile Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi hay rlanarak, ziyaretçilere aç ld. Turan Günefl Bulvar ile Ürdün Caddesi aras nda bulunan merkez, üç kattan olufluyor. Girifl katta, cenaze, kurban kesim, taziye ve toplant için alanlar n yan s ra otopark, kazan dairesi, s nak, çok amaçl toplant salonu, yemekhane, yönetim ve depolama alanlar, mutfaklar, gasilhane-morg, soyunma odalar, sergi ve konferans salonu bölümleri de yer al yor. Birinci katta k rklar meydan, fuaye alan, atölyeler, bebek bak m odas, dede odas, sistem odas ve yine soyunma odalar yer al - yor. Gelece in türkücüleri Keçiören de yar flt Yar m Elma KEDEM Türk Halk Müzi i Seslendirme Yar flmas na kat lan Keçiörenli çocuklar, baflar yla seslendirdikleri türkülerle dinleyenleri kendilerine hayran b rakt lar. Vatandafllar n büyük ilgi gösterdi i yar flmay Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak da izleyerek yar flmac lara moral deste i verdi. Neflet Ertafl Sanat ve Gösteri Merkezi nde düzenlenen yar flmada 10 KEDEM(Keçiören Belediyesi E itime Destek Merkezi) flubesinden 14 çocuk yar flt. Yar flmaya kat lan bütün çocuklar n gönüllerin birincisi oldu unu söyleyen Baflkan Mustafa Ak, jürinin dereceye girenleri belirlemekte zorlanaca n dile getirdi.

20 20 YARIN Ankara Palandöken, 40 y ll k oda baflkanl döneminde hiç siyasete bulaflmad n siyasiler de esnaflar n s k nt s oldu unda görüfltü ünü ifade etti. Palandöken, Ankara n n Polatl ilçesinde bulunan odalar ziyaret etti. Bu makamlar çok önemli buraya siyaseti bulaflt rmamak gerekir diyen Bedevi Palandöken, Esnaf sanatkar n en önemli meselesi gelen müflteri hangi siyasi partinin mensubuysa, hangi milletin insan ysa bizim için önemlidir. Bu ifli siyasetle özlefltirirsek flahsi düflüncelerimi bir baflkas - n n düflünceleriyle özlefltirirsek hiçbir ifli halledemeyiz. Bu koltuklar siyaset üstü kalmal. Ben zaten 40 y ll k baflkanl m dönemimde siyasilerle hep mesafem oldu. Siyasilerle mesleki sorunlarla ilgili görüfltüm. Siyasetin hiçbir yerine de bulaflmad m. Dolay s yla taleplerim esnaf m n hakk d r. fiuan yerel seçim zaman, dolay s yla belediye baflkan adaylar çok dikkat etmeli. AVM, market açt raca m demeleri çok önemli. dedi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Baflkan Bendevi Palandöken, Polatl n n Polatl olabilmesi için burada ki esnaf iktisat kurulufllar yla ilgilenmeli. Yerel yönetimler esnaf sanatkarlar odas yla önemli bir flekilde ortak akl kullanmalar laz m. dare böyle sa lan r. Düflünün, bir binan n alt nda ifl yeri yoksa o soka n de eri yoktur. Demek ki çarfl lar n pazarlar n kurulabilmesi için esnaf laz m. Var olan esnaf n yok olmas na neden olan fleylerin ortadan kald r lmas laz m. diye konufltu.(cha) 12 Mart 2014 Tiyatrocular, a aç katliam na karfl süresiz nöbet tutuyor Devlet Tiyatrolar Genel Müdürlü ü rfan fiahinbafl Atölye Sahnesi nin bulundu u Macunköy tesislerinde Cumartesi gece geç saatlerde a açlar n kesilmesine tiyatro oyuncular sert tepki gösterdi. Söz konusu arsayla ilgili mahkeme süreci devam ederken a açlar n gece bask n yla kesildi ini belirten oyuncular, çad r kurarak süresiz nöbet karar adl. Aralar nda kavak, çam, dut, kay s a açlar ve çal türlerinin de bulundu u 400 civar nda a ac n kesildi i belirtiliyor. Devlet Tiyatrolar Genel Müdürlü ü rfan fiahinbafl Atölye Sahnesi nin dinlenme alan ndaki kameriye ve a açlar, ayn arsan n devam na ifl merkezi infla eden firma yetkilileri taraf ndan sökülmüfltü. Y k m ekipleri taraf ndan kesilen a aç say s n n küçük çal larla birlikte 400 civar nda oldu u iddia edildi. A açlar n kesilmesine karfl tiyatro oyuncular ve konservatuvar ö rencileri çad r kurup nöbet tutmaya bafllad. Tiyatro sanatç lar yapt klar aç klamada, Kültür ve Turizm Bakanl ve Milli Emlak yetkililerine, devreye girerek sorunu çözme ça r s yapt. ddiaya göre, bir inflaat firmas Milli Emlak tan Macunköy deki atölye tesislerindeki a açl k bölgeyi de kapsayan araziyi sat n ald. Aç lan dava sonucunda firman n yapaca inflaatla ilgili yürütmeyi durdurma karar al nd. Firman n, yürütmeyi durdurma karar na ra men, tesislerde kimsenin bulunmad cumartesi akflam saatlerinde a açlar kestirdi i iddia edildi. A açlar n kesildi ini duyan tesis çal flanlar ve oyuncular tesislere gelerek duruma tepki gösterdi. Kültür, Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikas Genel Baflkan Yavuz Demirkaya, söz konusu alan n 60 y ld r Devlet Tiyatrolar Genel Müdürlü ü taraf ndan kullan ld n söyledi. Çad r kurarak nöbet tutmaya bafllad klar n belirten Demirkaya, Tek bir a ac n daha kesilmesine, k r lmas na izin vermeyece iz. Gece gündüz burada nöbet tutaca z ta ki Kültür Bakanl ve Milli Emlak devletin arazisine ve tiyatronun kalbine sahip ç kana kadar. ifadelerini kulland. Demirkaya, 2005 y l nda arazinin 4 bin 250 metrekarelik k sm - n n Milli Emlak taraf ndan bir firmaya sat ld n, aç lan davaya ra men inflaata baflland n ve a açlar n kesildi ini belirtti. Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetim Kurulu Sanatç Temsilcisi fiahin Ergüney, Etraf tamamen iflyerleri, betonlarla kapl bir yerde Devlet Tiyatrolar n n yeflil alan, vaha, sanat ortam yaratt yerde gece dozerlerle girip bu ortam periflan hale getirdiler. dedi. Tiyatro alan na girilerek küçük fidelerin dahi yerinden söküldü ünü ifade eden Ergüney, baz yerlerde tiyatronun alan na girildi ini, dekorlar n, kamelyalar n bulundu u yerlerin kepçelerle parçaland - n söyledi. (CHA) Palandöken: Esnaf odalar siyasetten uzak durmal Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Baflkan Bendevi Palandöken, esnaf odalar n n siyasetten uzak durmas gerekti ini söyledi.

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği,

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği, KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU Bu sayıda: Yıldızlara İlk Işık Genç Profesyoneller den 2 DEİK eğitimine katıldık 2 KTSO ile TSE arasında Hizmet Protokolü imzalandı 3 Odamızın Yerli Malı Haftası

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU A. ŞEHİR TİYATROLARI ve SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA GENEL BİLGİ Bağlı Olduğu

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

"Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r"

Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r BD ARALIK 2014 Türkiye nin En Büyük Üniversite Kütüphanesi Baflkent Üniversitesi nde Aç ld "Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r" XXX Köylülerin, tezek kuruttuklar, avc lar n keklik avlad klar,

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı.

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı. 2013 YILINDA BASINDA ÇIKAN HABERLERİMİZ 04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel 05.01.2013 tarihinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 3. Kez Başlıyor adlı haber 2 adet

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun ev sahipliğinde,

Detaylı

ÖĞRENCİLER DAMLA PROJESİ İLE MANİSA DA GÖNÜL BAĞI KURDU

ÖĞRENCİLER DAMLA PROJESİ İLE MANİSA DA GÖNÜL BAĞI KURDU ÖĞRENCİLER DAMLA PROJESİ İLE MANİSA DA GÖNÜL BAĞI KURDU Gençlik ve spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Damla Projesi kapsamında 15 i Türk 25 i yabancı olmak üzere 40 öğrenci, Manisa da çeşitli ziyaretlerde

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

Konteynerler yenileniyor

Konteynerler yenileniyor Konteynerler yenileniyor Bodrum Belediyesi ekipleri, yaz sezonu öncesi Bodrum yarımadası genelindeki eskiyen çöp konteynerlerini yenileri ile değiştirmek için çalışmaları başlattı. Bodrum Belediyesi Temizlik

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı