GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz ATO Yönetimi, CHP aday n a rlad Mansur Yavafl: Taklit projelerle marka olunmaz HABER 17 DE 12 MART 2014 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Marka flehir olmak için Ankara n n kendi yerel de erlerinin ön plana ç kmas gerekti ini belirten CHP Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Mansur Yavafl, taklit projelerle marka olunamayaca na, Ankapark n turist gelecek diye yap lmas n do ru bulmad - na ve Ankara ya turistin Ankara n n kültürünü görmek için gelece ine iflaret etti. HABER 18 DE HABER 18 DE Tiryaki: Hiçbir baflar tesadüf de ildir fientepe ye Sa l k oca ve YEN MEK Mamak a 3 dev TES S DAHA Mamak Belediyesi taraf ndan yap m gerçeklefltirilen 3 dev spor tesis vatandafl n hizmetine sunuluyor. Cuma günü flölen havas nda yap - lacak spor tesislerinin aç l fl nda ünlü halk müzi i sanatç s smail Altunsaray Mamakl lara unutulmaz bir gün yaflatacak. HABER 17 DE BAfiKAN GÖKÇEK KEÇ ÖRENL GENÇLERLE BULUfiTU Haberi 16 da PALANDÖKEN: ESNAF ODALARI S YASETTEN UZAK DURMALI Haberi 20 de BAfiKAN TUNA SANAY C LERLE B RARAYA GED Haberi 15 de

2 "The Water Diviner" filminin çekimleri, Kayaköy'de bafllad MU LA - Avustralyal aktör Russell Crowe'un yönetmenli ini ve baflrolünü üstlendi i, Y lmaz Erdo an ve Cem Y lmaz' n da rol ald filmin Kayaköy Ören Yeri'ndeki çekimleri baflland. Y lmaz Erdo an ve Cem Y lmaz' n da rol ald filmin stanbul'da Sultanahmet, Çemberlitafl, Balat ve Topkap Saray gibi bölgelerde çekimlerini tamamlayan film ekibi, Kayaköy Ören Yeri'ne gelerek film platosu kurdu. Yo un güvenlik önleminin al nd Kayaköy Ören Yeri girifline, çekimler nedeniyle izin verilmiyor. Filmin yönetmenli ini üstlenen Russell Crowe ile Y lmaz Erdo an, Kayaköy'e gelerek çekimlere kat ld. Crowe, Kayaköy'e giderken araç içerisinden gazetecilere el sallad. Ören yeri giriflinde arac n n önünü kesen bir engelli vatandafl n srar üzerine araçtan inen Crowe, bu kifliyle bir süre sohbet ederek elini tuttu. Kayaköy'deki tarihi kilise çevresinde çekimlere sinema rehberi 2 YARIN SineMagazin Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Silsile, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Bizum Hoca, Kufllar fiehrinde Macera, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Kufllar fiehrinde Macera, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Bizum Hoca, Silsile, K fl Masal, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Eyvah Eyvah 3 Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) : Bir mparatorlu un Yükselifli, Silsile, Gulyabani, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Eyvah Eyvah 3 Ankara Büyülü Fener (K z lay) (312) bafllayan film ekibinin, çevredeki baz duvar ve telefon direklerini yapay bitkilerle dekore ettikleri gözlendi. Çanakkale Savafl 'nda çocuklar n kaybeden ve onlar n ard ndan Türkiye'ye gelen bir baban n hikayesini anlatan film çekimleri için Kayaköy'den figüran olarak kat lan vatandafllar, döneme uygun k yafetler giyerek çekimlerin yap ld alana al nd. Çekimler için bölgeden bulunan at ve at arabalar da filmde rol alan yabanc oyuncular taraf ndan kullan ld. - "The Water Diviner" filmi Film, Çanakkale Savafl 'nda çocuklar n kaybeden ve onlar n ard ndan Türkiye'ye gelen bir baban n hikayesini anlat yor. Çanakkale Savafl 'nda kaybettikleri çocuklar n n cenazesini ülkesine götürmek için kar s na söz verip, cenazeleri almak üzere stanbul'a gelen baban n yolunun Binbafl Cemal ile kesiflmesiyle bafllayan hikaye, y llar nda geçiyor. (AA) Ömer, Mavi Dalga, Silsile, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Bizum Hoca, Gulyabani, Meydan, Aile S rlar, Sürgün nek, K fl Masal, Kapital, Yasak Aflk, fiark Söyleyen Kad nlar, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Eyvah Eyvah 3 Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) : Bir mparatorlu un Yükselifli, Silsile, Gulyabani, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Eyvah Eyvah 3 Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Silsile, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Bizum Hoca, Kufllar fiehrinde Macera, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) S n rs zlar Kulübü, Silsile, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, K fl Masal, Gulyabani, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Eyvah Eyvah 3 Ankara Moviecity (Keçiören) (312) : Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek. Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Kufllar fiehrinde Macera, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3 Ankara Cinemaximum (Armada) 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Kufllar fiehrinde Macera, Silsile, S n rs zlar Kulübü, Sürgün nek, K fl Masal, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Eyvah Eyvah 3, 12 Y ll k Esaret, Mavi Yasemin. 12 Mart 2014 Sanatç Kamuran Akkor: Darülaceze de konser vermek hayalimdi STANBUL - Dünya Kad nlar Günü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl Darülaceze Baflkanl nda ses sanatç s Kamuran Akkor un da sahne ald bir etkinlikle kutland. Okmeydan nda bulunan Darülaceze'nin kad n sakinleri; Mayadroom ve Castroom Ajanslar 'n n ana sponsorlu unda Film-San Vakf, Aznavur Sanat Neslihan Yaz c lar n deste iyle bir araya geldi. Darülaceze Baflkanl Sanat Merkezi nde düzenlenen programa, Darülaceze Baflkan Nevzat Bayhan n yan s ra, Darülaceze dare Meclisi üyeleri Hamza Cebeci, Zehra Sevingen Sa r, Darülaceze sakinleri ile birlikte birçok ünlü isim kat ld. Darülaceze Baflkan Nevzat Bayhan, programa ifltirak edenlere teflekkür etti. Dünya Kad nlar Günü nün Abdülhamid Han n banîsi oldu u bu eflsiz kurumda gerçeklefltiriliyor olmas n n, bu güne daha da büyük anlamlar kazand rd n söyledi. nsanl n en az yar s n temsil eden han mefendilerin sadece bir günde an l yor olmas n n yeterli olmad na dikkat çeken Bayhan, Gönül denince, sevgi denince, flefkat denince akla ilk gelen kifli annemizdir. Onlar n her gün an lmas, her gün bafl tac edilmesi gerekir. (CHA)

3 SAMSUN - Alo G da 174 hatt na gelen bir ihbar de erlendiren lkad m G da Tar m Ve Hayvanc l k lçe Müdürlü ü ekipleri, 5 bin 320 kilogram bozulmufl ürüne el koydu. lçe G da Tar m ve Hayvanc l k lçe Müdürlü üne Alo G da 174 flikayet hatt na gelen bir ihbar üzerine, l ve ilçe G da Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü ü g da denetçileri, söz konusu g da deposuna operasyon düzenledi. Depoda son kullanma tarihi geçmifl, kokuflmufl, küflenmifl ve üretim izni olmayan 2 bin 250 kilogram tulum peyniri, bin 572 kilogram tereya, bin 044,5 kilogram kaflar peyniri, 272 kilogram çökelek, 132 kilogram beyaz peynir, 20 kilogram koyun peyniri, 10 kilogram sucuk ve 9.5 kilogram dil peyniri olmak üzere toplamda 5 bin 320 kilogram bozuk ürün ele geçirildi. Bozuk ürünler imha edildi, ayr ca iflletme sahibine 5996 say l Veteriner Hizmetleri, Bitki Sa l, G da Ve Yem Kanunu kapsam nda idari para cezas uyguland. Konu hakk nda aç klama yapan lkad m lçe G da Tar m ve Hayvanc l k Müdürü Ali Gözügül, Yaflam H CR 12 Cemaziye l Evvel 1435 RUM 28 fiubat 1429 lçemizde halk m z n sa l kl g da tüketimine yönelik rutin denetimlerimizin yan nda özellikle Bakanl m z Alo G da 174 flikayet hatt na gelen ihbarlar an nda de erlendirerek, vatandafllar m z n sa l ile oynayan flah s veya iflletmelere gerekli yasal yapt r mlar uygulanmaktad r. Tüketicilerimizden bizim msak : Günefl : Ö le : kindi : Akflam : Yats : Alo G da 174 hatt bozuk ürün satanlar affetmiyor iste imiz g da konusunda herhangi bir olumsuzluk gördüklerinde mutlaka ücretsiz olan Alo G da 174 fiikayet hatt m z arayarak ihbarda bulunmalar d r. Bu ihbarlarda flikayet eden kiflinin ismi sakl tutulmakta birlikte, bizlerin daha etkin kontrol ve denetim yapmam z sa lanmaktad r. dedi. (CHA) YARIN Ar c ve göçerler, enerji sistemi ile karanl ktan kurtulacak ADANA - Adana da ar c ve göçerlere l Özel daresi nin deste iyle solar enerji sistemi da t ld. Adana G da Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü ü, gezgin ar c lar ve göçer küçükbafl hayvanc l k yaparak geçimlerini sa layan göçer ailelerin yaklafl k 5-6 ay süren zorlu yaflam flartlar n iyilefltirmek için kollar s vad. Bu kapsamda l Özel daresi nin sa lad destekle Ar c lar ve Göçerleri Ayd nlatma Projesi bafllat ld. Proje kapsam nda bugün kura ile tespit edilen 72 üreticiye, güneflten elektrik enerjisi üreten ve depolayarak geceleri de hizmet veren cihazlar teslim edildi. Törende konuflan G da Tar m ve Hayvanc l k l Müdürü Hamit Aygül, projeye il genelinde 615 i ar c ve 318 i göçer olmak üzere 933 çiftçinin müracaat etti ini söyledi. Bu çiftçiler aras nda yap lan kurada 14 ilçede 48 i ar c 24 ü göçer olmak üzere toplam 72 üreticinin solar enerji sistemi almaya hak kazand n n alt n çizen Aygül, Her bir solar enerji sistemi 970 TL olup, birinci etap projenin maliyeti 69 bin 840 TL dir. Bu sistemler için her çiftçiden 75 TL katk al nmakta. kinci etap kapsam nda ise 206 adet solar enerji sistemi önümüzdeki günlerde ar c lara da t lacak. kinci etab n toplam maliyeti 199 bin 820 TL dir. ki etab n toplam maliyeti 269 bin 660 TL dir. Proje sonucu 278 çiftçi ayd nl a kavuflmufl olacak. diye konufltu. (CHA) Evlerini la m suyu basan mahalle sakinleri isyan etti MERS N - Mersin'de ya mur sonras kanalizasyonun t kanmas sonucu evlerine la m suyu ile dolan vatandafllar isyan etti. Duruma tepki gösteren vatandafllar yolu trafi e kapatt. Merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesinde ya mur sonras kanalizasyon t kan nca bir sokak la m suyunun alt nda kald. La m suyu baz evlerin bodrum kat na girdi. Evleri su alt nda kalan kad nlar duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine vatandafllar çöp konteyn r ve tafllarla Bekirde Yolu'nu trafi e kapatt. Yaflananlar n duyulmas üzerine AK Parti Akdeniz Belediye baflkan aday Mehmet Sinan, olay yerine geldi. Burada BDP'li gurup ile Cebe aras nda sözlü tart flma yafland. Olaylar n daha da büyümemesi için Cebe bölgeden ayr ld. Polislerin araya girmesi ve sorunun çözülece inin söylenmesi üzerine vatandafllar yolu trafi e açt. (CHA)

4 4 YARIN Çocuklar hikaye kahramanlar yla buluflturacak "Masal fiatosu" aç ld ESK fieh R - Eskiflehir'de, Türkiye'nin çeflitli bölgelerindeki 26 kule ve minareden esinlenerek infla edilen, her yafltan çocu u hikayelerdeki masal kahramanlar yla buluflturacak "Masal fiatosu''nun aç l fl gerçeklefltirildi. Eskiflehir Büyükflehir Belediye Baflkan Y lmaz Büyükerflen, Sazova Bilim, Sanat ve Kültür Park 'nda "Masal fiatosu"nun aç l fl nda yapt konuflmada, Atatürk'ün Türkiye'nin gelece ini çocuklara emanet etti ini belirterek, çocuklardan Türkiye'nin gelece i için büyük beklentilerinin oldu unu kaydetti. Bugüne kadar genç nesiller için çal flt klar n ifade eden Büyükerflen, flöyle konufltu: "Cumhuriyetin kuruldu u günden bugüne kadar çok seneler geçti. O günün çocuklar büyüdüler, anneleriniz ve babalar n z oldular. Cumhuriyet çok de erli bir ülkümüz bizim. Size hediye etti imiz bu güzel vatan için sizden çok büyük beklentimiz var. Mustafa Kemal Atatürk sizlere cumhuriyeti teslim ederken, sizlerin büyük insanlar olman z, bilime önem veren insanlar olman z istiyor ve düflünüyordu. Çocuklar, gelecekte yepyeni bir dünyaya sahip olacak. Bilime, sanata, kültüre çok önem vereceksiniz. Hayal etmeyi ö reneceksiniz. Masal fiatosu, çocuklara hayal etmeyi, hayallerinizi gerçeklefltirmeyi ö retmek için kuruldu." Aç l fl n ard ndan masal ve çizgi film karakterlerinden oluflan maskotlar, çocuklarla dans etti. Türkiye'deki 26 kule ve minareden esinlenerek infla edilen Masal fiatosu'nda Dede Korkut hikayelerinin, Kral Midas' n canland r ld masal odalar, Nasreddin Hoca'n n f kralar n n anlat ld, aralar nda Kelo lan ve Tepe Göz'ün bulundu u masal kahramanlar yla buluflturan bölümler yer al yor. (AA) ADANA - VOLKAN KAfi K - Huzurevi Yafll Bak m ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan, yafllar 70'in üzerinde 14 kiflinin oluflturdu u tiyatro grubu, stanbul ve Mardin'i kapsayan turneye ç kacak. "fialvar Davas ", "Selvi Boylum Al Yazmal m", "Hababam S n f ", "Dü ün ya da Davul", "Romeo ve Juliet", "Dinlenmek steme", "Dayak steme", "Bir Türk Filmi" ve "Kibar Feyzo" adl oyunlar sahneleyen grup, senaryosunu Y lmaz Erdo an' n yazd "Otogargara" oyununu da tiyatroseverlerle buluflturmaya haz rlan yor. Çeflitli nedenle huzurevinde yaflam n sürdürmek zorunda kalan yafll lar, tiyatro sayesinde sosyal faaliyette bulunman n mutlulu unu yafl yor. Haftan n her günü prova yapan ve çal flmalar n titizlikle sürdüren grubun üyeleri, sahnede en iyi performans sergilemek için çaba gösteriyor. Çukurova Halk E itim Merkezi'nde görevli ö retmen Aysel Candan yönetiminde e itim alan grup, yeni oyuna haz rlan yor. Aysel Candan, AA muhabirine yapt aç klamada, senaryosunu Y lmaz Erdo an' n yazd "Otogargara" oyununu sahneleyeceklerini belirterek, yaklafl k 3 ayd r günde 3 saat çal flt klar n söyledi. Çal flmalar n zevkli ve e lenceli geçti ini anlatan Candan, "Çal flmalar m z gayet güzel gidiyor. Yafll lar m z da bu durumdan çok memnun. Performanslar ise çok iyi. Hatta sanatç lara tafl ç karak düzeyde olan yafll lar m z var" dedi. Kültür Sanat - Turneye ç kacaklar Adana Huzurevi Yafll Bak m ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Nurdan Avc ise huzurevi sakinlerinin baflta Yafll lar Haftas olmak üzere birçok kez tiyatro oyunu sahneledi ini hat rlatarak, vatandafllar n, gruptan farkl oyun bekledi ini ifade etti. Huzurevi sakinlerinin, "Otogargara" adl oyunu sahnelemek için yo un çal flma içerisinde oldu unu anlatan Avc, "Yafll lar m z, çok keyif ve nefleyle oyuna haz rlan yor. Daha Adana'da oynamadan stanbul'da özel bir üniversiteden teklif geldi. Orada bir sempozyuma davetliyiz. Huzurevi sakinlerimiz de orada bu oyunu sahneleyecek. Nisan'da Adana'da sahne alacaklar, ilerleyen günlerde de Mardin'e davetliyiz" diye konufltu. Avc, yafllar 70 ile 80 aras nda de iflen grubun "muhteflem" performans sergiledi ini belirterek, flunlar kaydetti: "Huzurevi sakinlerimiz, özel hayatlar n prova saatlerine göre ayarl yor. Çok ciddi çal flma içerisindeler. Çal flmalar çok keyifli ve nefleli geçiyor. Onlar n neflesi ve keyfi, bizleri de mutlu ediyor. Bu tür etkinliklerde bulunan huzurevi sakinleri, kendilerini çok mutlu hissediyor. Çünkü bir fleyler üretmenin, ortaya ç karman n sevincini ve mutlulu unu yafl yorlar. Yafll lar, huzurevine geldiklerinde hayattan bir flekilde kopmufl oluyor. Bir fleyler üretmek ve katk da bulunmak istiyorlar. flte bu tür etkinliklerle yafll lar m z topluma, 'biz de bir fleyler üretiyoruz, ortaya ç kar yoruz' 12 Mart 2014 En "huzurlu" tiyatro grubu mesaj veriyor. Onlar n sahnedeki performans ndan çok bu yafltan sonra sahnede bu cesareti gösterip, bir oyun sergilemeleri takdir edilecek bir durum." - "Bu yaflta bir kenara çekilip, ölümü bekleyen insanlar gibi olmak istemiyoruz" Grup üyelerinden Mustafa Kaya (70) ise 5 y ld r huzurevinde yaflad n anlatarak, oyun için aral ks z çal flt klar n ifade etti. Profesyonel oyuncu olmad klar n belirten Kaya, "Biz, bu yaflta bir kenara çekilip ölümü bekleyen insanlar gibi olmak istemiyoruz. Bu yafllarda da bir fleylerin yap labilece ini, bu yafl n da güzel bir yafl oldu unu ispatlamak istiyoruz ve oyunlar m zda kendimizi buluyoruz" diye konufltu. Gülseren Samsunlu (70) da huzurevinde çeflitli sosyal etkinliklere kat ld klar n anlatarak, "Bu yafltan sonra bir kenara çekilip, düflünmek yerine bu tür etkinlikler bize çok güzel terapi oluyor. nsanl m z, yaflad m z, var oldu umuzu 70 yafl ndan sonra anl yoruz" dedi. Lütfiye Görgün (73) ise yafl nedeniyle tiyatro oyununda zorlanaca n düflündü ünü anlatarak, "Yaflland m, kafam çal flmaz zannediyordum ama replikleri ezberlemek bana çocuk oyunca gibi geldi. Bu arada kendimi keflfetme imkan da buldum" diye konufltu. Görgün, huzurevine sahipsiz, at lm fl insanlar n gelmedi ini, insanlar n huzurevine dinlenmek ve huzur bulmak için geldi ini, bunu oyunlarla anlatmaya çal flt klar n da sözlerine ekledi. (AA)

5 MU LA - Uluslararas Marmaris Tiyatro Festivali bafllad. Marmaris Belediyesi taraf ndan bu y l ikincisi düzenlenen festivalde aç l fl yürüyüflü gerçeklefltirildi. Yat Liman 'ndaki Liman Baflkanl n n önünden bafllayan yürüyüfle Kültür ve Sanat Evi bünyesinde faaliyet gösteren Müjdat Gezen Sanat Merkezi ö rencileri ile festivalin ilk gününde sahne alan Ankara Ekin Tiyatrosu oyuncular kat ld. Atatürk Meydan 'nda sona eren yürüyüflün ard ndan merkezde e itim gören ö renciler gösteri yapt. Minik balerinlerin dans, kat l mc lardan alk fl ald. Kültür Sanat Uluslararas Marmaris Tiyatro Festivali bafllad Festivalin ilk oyunu ise Marmaris Belediyesi Çok Amaçl Salonu'nda, Ankara Ekin Tiyatrosu oyuncular taraf ndan sahnelendi. Gazeteci yazar U ur Mumcu'nun köfle yaz lar ndan yola ç k larak haz rlanan "Söz Meclisten çeri" oyununa tiyatroseverler yo un ilgi gösterdi. Yönetmenli ini Murat Atak' n yapt oyunda, Atak' n yan s ra Koray Ergun, Tuncer Y c, Bilal Gürdere, hsan Ustao lu, Hamit Demir, Adnan Çelik, Selim Kal ç, Elif Canpolat, Kamil Ersergin ve Sinan Akdo an sahne ald. Komik sahnelerin de yer ald oyun, sanatseverlerin be enisi kazand. Tiyatro oyuncular na çiçek ve teflekkür plaketi veren Marmaris Belediye Baflkan Ali Acar, ilçeye bir konservatuvar açmay planlad klar n söyledi. Festival kapsam nda talyan Kukla Tiyatrosu'nun "Dört Ayakl Sanat", Sadri Al fl k Tiyatrosu'nun "Yatak Odas Diyaloglar ", Garaj 1112 Tiyatrosu'nun "III. Reich Korku ve Sefalet" ile Mu la S tk Koçman Müzikal Toplulu u'nun "Gizli Oturum, Ç k fl Yok" isimli oyunlar sahnelenecek. Festival, yar n kapan fl töreniyle sona erecek. (AA) Sanayi kenti Kocaeli'nin tarihi kitaplaflt r lacak KOCAEL - Uluslararas Gazi Koca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu'yla kentin tarihi hakk nda kal c bir eser ortaya ç kar lmas hedefleniyor. Kocaeli Büyükflehir Belediyesinden yap lan yaz l aç klamada, kente ad n veren Akça Koca'y gençlerin tan mas ve gelecek nesillere aktar lmas için haz rlanan "Yeni Nesiller Geçmifliyle Tan fl yor" projesinin ilk aya n n uluslararas sempozyum olaca kaydedildi. Sempozyumun 2-4 May s'ta yap laca belirtilen aç klamada, Kocaeli ve çevresi hakk ndaki çal flmalar n bildiri halinde sunulaca vurguland. Sempozyumun ikinci konusunun kente ad n veren ve bölgenin "fatihi" olarak an lan Gazi Akça Koca'n n olaca ifade edilerek, etkinliklerle kentin daha iyi tan t lmas n n sa lanaca aktar ld. Binin üzerinde akademisyene ulafl ld na iflaret edilen aç klamada flunlara yer verildi: "Sempozyumda gerek akademik gerekse uzmanl k olarak Türkiye'nin en iyi 100'ü aflk n ismi tebli sunacak. Sempozyum sonucunda ortaya ç kacak tebli lerden 'Akça Koca ve Koca li' ad yla kentle ilgili kal c eser yay mlanacak. (AA) YARIN 33. stanbul Film Festivali nin program aç kland STANBUL - stanbul Kültür Sanat Vakf ( KSV) taraf ndan, 5-20 Nisan tarihleri aras nda gerçeklefltirilecek olan 33. stanbul Film Festivali nin program, Mart stanbul Hotel de yap lan toplant yla aç kland. Toplant da aç l fl konuflmas n yapan KSV Genel Müdürü Görgün Taner, festivale destek veren, stanbul Büyükflehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanl ile tüm kurum ve kurulufllara teflekkür etti. Festivalde bu y l yaklafl k 200 filmin yer ald n aktaran Görgün, 2014 senesi, stanbul Film Festivali için oldu u kadar, Türk sinemas aç s ndan da çok özel bir sene. Türk sinemas n n 100. y l. stanbul Film Festivali de Türk sinemas n n 100. y l nda, bu konuyu iflledi fleklinde görüfllerini dile getirdi. Görgün ün ard ndan konuflan Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaflgil ise, Bu y l Türk sinemas n n yüzüncü y l olmas, bu seneki festivali biraz daha farkl k l yor. Türk sinemas na bakt n z zaman, özellikle son y llarda bir geliflme söz konusu. Nitelikli yap mlar ve al nan uluslararas ödüller söz konusu. Seyirci de art yor. Bunlar bana göre önemli bir geliflmeler diye konufltu. Daha sonra söz alan stanbul Film Festivali Direktörü Azize Tan da, festival program nda yer alan filmler ve etkinlikler ile, festivale kat lacak konuklara iliflkin bilgi verdi. Akbank n deste i ile gerçeklefltirilen ve her y l yaklafl k 150 bin izleyiciye ulaflan festivalde, iki yüz kadar film gösteriminin yan s ra, usta sinemac lar n kat laca söylefliler, atölye çal flmalar ve sinema dersleri de yap lacak. Philomena ile aç l fl yap lacak olan festivalde, Chinese Puzzle, Kitap H rs z, Venus in Fur, D fliflleri, Tutsak, The Invisible Woman ve Wes Anderson n Berlin Film Festivali nin aç l fl n yapan ve Jüri Büyük Ödülü nü kazanan son filmi Büyük Budapeflte Oteli gibi filmler dikkat çekiyor. Festival program na iliflkin detayl bilgiye internet adresinden ulafl labilir. (AA)

6 6 YARIN Kültür Sanat TÜRK DÜNYASI edebiyatla yak nlaflacak B fikek - Türk Dünyas Yazarlar Birli i Baflkan Anar R zayev, Türk dünyas halklar n n birbirlerine edebiyat köprüleri ile yak nlaflaca n söyledi. Ayn zamanda Azerbaycan Yazarlar Birli i Baflkan olan R zayev, Azerbaycan n Biflkek Büyükelçili i nin daveti üzerine, K rg zistan n baflkenti Biflkek te temaslarda bulundu. Türk Dünyas Yazarlar Birli i Baflkan R zayev, AA muhabirine yapt aç klamada, Türk dili konuflan halklar n birbirini tan mas için en k sa yolun edebiyat oldu unu ifade etti. Eskiflehir de geçen ay Türk Dili Konuflan Ülkeler Yazarlar Birli i nin kuruldu unu hat rlatan R zayev, Türk dilini konuflan ülke yazarlar n n, Türk dünyas nda yaflayan halklar n birbirini daha iyi tan mas için edebiyat kitaplar n tercüme ederek okuma ve anlama f rsat n sa layacaklar n, böylelikle halklar aras nda edebiyat köprüsü kurulmufl olaca n söyledi. K rg z Devlet Bale ve Tiyatrosu nda da Azerbaycan n halk yazar Anar R zayev ile AMASYA - FAT H MEHMET KÜRKÇÜ - Amasya Üniversitesi E itim Fakültesi Psikolojik Dan flmanl k ve Rehberlik (PDR) Bölümü ö rencileri, yol verme, hesap ödeme, insanlar sevindirme, buluntu eflyalar n sahibine teslimi, toplu tafl ma araçlar nda büyüklere yer verilmesi, ihtiyac olanlara yard m etme, komflu haklar, hasta ziyaretleri gibi konular içeren k sa film çekti. Toplumsal de erlerin zay flamamas ve gelecek kuflaklara aktar lmas için dersleri kapsam nda senaryo haz rlayan üniversite ö rencileri, insani de erlere dikkati çekmek ve insanlar daha duyarl olmaya davet etmek için 4 dakikal k k sa film haz rlad. Oyunculu unu ö rencilerin yapt, cep telefonu kameras yard m yla iki günde tamamlanan k sa filmde yol tan flma gecesi düzenlendi. R zayev e efllik eden Azerbaycan n ünlü halk sanatç s Melekhan m Eyyubova da gecede hayranlar yla bulufltu. R zayev, ünlü K rg z Yazar Cengiz Aytmatov un mezar n da ziyaret ederek çiçek b rakt. (AA) Ö renciler insani de erler unutulmas n diye k sa film çekti verme, hesap ödeme, insanlar sevindirme, buluntu eflyalar n sahibine teslimi, toplu tafl ma araçlar nda büyüklere yer verilmesi, ihtiyac olanlara yard m etmek, komflu haklar, hasta ziyaretleri ile engelli ve yafll lara yard m etmek gibi konular iflleniyor. PDR Bölümü Ö retim Üyesi Doç. Dr. Ercümend Ersanl, AA muhabirine yapt aç klamada, filmin topluma mesaj verdi ini düflündü ünü belirtti. Üniversite ö rencileri taraf ndan çekimleri tamamlanan ve toplumsal de erlerin yaflat ld k sa filmin gençler taraf ndan oluflturulmas n n önemli oldu unu vurgulayan Ersanl, Arkadafllar m z, topluma hizmet uygulamalar dersi kapsam nda kaybolmaya yüz tutmufl de erlerimizi tekrar gün yüzüne ç karmak ve bunlarla ilgili bilinç uyand rmak, bir fark ndal k kazand rmak amac yla böyle bir çal flma ortaya koydu dedi. PDR Bölümü 4. s n f ö rencisi, senarist, yönetmen ve oyuncu Bu ra Ka an Özzorlu ise haz rlad klar k sa film ile toplumsal de erleri yeniden hat rlatmak istediklerini dile getirdi. - Filmimizde kaybolmak üzere olan birçok konuya yer verdik Filmin senaryosunu yaklafl k 20 günde haz rlad n anlatan Özzorlu, Filmimizde bizi biz yapan de erlerimizi yans tmak ve bu konuda bir fark ndal k uyand rmak istedik. Toplumumuzda birtak m de erin azald n fark ederek bu yönde yaklafl k 4 dakikal k k sa bir film yaparak sesimizi duyurmay amaçlad k diye konufltu. (AA) 12 Mart 2014 ASÜ'de Arkeoloji Bölümü aç lacak AKSARAY - Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Acar, Arkeoloji Bölümü nün çok yak n bir zamanda aktif hale gelece ini, ö renci almak için gerekli olan flartlar fazlas yla yerine getirdiklerini ifade etti. Sabire Yaz c Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Osman Do anay, Zengibar Kalesi Arkeolojik Yüzey Araflt rmalar ve Kaz Projesi konulu çal flmas n n detaylar n anlatt bir konferans verdi. Konferansa kat lan ve aç l fl konuflmas n yapan ASÜ Rektörü Acar, Aksaray için son derece büyük önem arz eden Arkeoloji Bölümü ne dair yaflanan son geliflmelerden bahsetti. Arkeoloji Bölümü nün yak nda aktif hale gelece ini kaydeden Rektör Acar, Ö retim Eleman eksi imizi tamamlad k. Art k YÖK ten, Arkeoloji Bölümümüze ö renci alma talebinde bulunmak için gerekli olan flartlar fazlas yla sa lam fl durumday z dedi. Arkeoloji Bölümü nün Aksaray Üniversitesi için son derece önemli oldu una vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Mustafa Acar flöyle konufltu: Aksaray, Türkiye deki en önemli üç kaz merkezinin hemen yan bafl nda bulunuyor. Türkiye de birçok kaz merkezi var ama bunlar içerisinden baz lar -özellikle rastlanan bulgular n uzand tarih aç s ndan- çok önemli ve öne ç kan merkezler. Bunlardan Güvercinkayas, Afl kl höyük ve Acemhöyük ad verilen üç önemli kaz merkezi, hemen yan bafl m zda. Bu merkezlerdeki arkeolojik kaz larda, M.Ö 7-8 bin y l na kadar giden eserler, bulgular ortaya ç kt. Aksaray Müzesi nde sergilenen baz eserler, Türkiye deki kaz larda bulunan en eski eserler aras nda yer al yor. (CHA)

7 YARIN 7 BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU Soldan sa a: 1. Yumurta ile yap lan bir tür yemek, omlet. Hayat arkadafl. 2. Telli bal kç l. Aç k, ortada. 3. Afrika da bir baflkent. 4. Uyan k, gözü aç k. Keman veya kemençe yay. 5. Süt ve yo urt çalkalamaya yarayan küçük yay k. Bir nota. 6. Olumsuzluk anlatan önek. S v ölçü birimi. 7. Engel, uymazl k. Lokmanruhu. 8. Saka hastal na tutulmufl at. Eski M s r da bir tanr. 9. Ödünç al nan ya da verilen fley. Yarafl r, uygun. 10. Evli olmayan kimse. 11. Boru sesi. Ceylan. 12. Japon lirik dram. Bal yumurtas ile yap lan bir tür meze. 13. ri taneli bezelye. Kanun. 14. Afrika da bir baflkent. Jimnastik ayakkab s. 15. Bir anda oluveren, apans z. Büyük erkek kardefl, a abey. Kiloamperin simgesi. 16. Güney Afrika n n plaka iflareti. Bir tür domino oyunu. 17. flçi, emekçi. Tanr Enki ye verilen di er bir ad. 18. Parazit, tufeyli. 19. Sadist. Kad nlar n omuzlar n örtmek için kulland klar genifl atk. 20. Cemaati bayram ya da Cuma namaz na ça rmak ya da baz yerlerde de cenaze için k l nacak namaz haber vermek için minarelerde okunan salât. Bir uzunluk ölçüsünün k saltmas. lgi eki. Yukar dan afla ya: 1.Deniz haydudu. Arapçada su. K ta. Notada durak iflareti. 2. Bir renk. Artvin yöresinde oynana bir halk oyunu. Nispet. Yorgunlu u gidermek için duraklama. 3. Eko, akis. Arapçada birinci tekil flah s, ben. Almaç. Bir organ m z. 4. Bir renk. Hizip. Nebat. Dökülen tohumlarla ertesi y l kendili inden ç kan tah l. 5. Yumurtan n bir bölümü. Ak tma. sviçre de bir akarsu. F r nlar temizlemekte kullan lan ucu bezli sopa. 6. Mert olmayan, alçak. Yoksul. Tav r, davran fl. Suyolu, kanal. 7. Bayrak. Bir hükümdar n yönetimindeki halk. Tembel hayvan. Bafllang c belli olmayan zaman, öncesizlik. 8. Yönetim bak m ndan bir tür ba ms zl olan büyük il. Uzaklaflmak. Ceset. 9. Hayvanlara vurulan damga. Sodyumun simgesi. Kudret, güç. Osmanl devletinde bir görevde eskimifl olanlara verilen unvan. Elma, armut gibi meyvelerin kurutulmuflu. 10. Dan fl kl dövüfl. Mesafe. Bafll ca içece imiz. Türk müzi inde az kullan lm fl bir tür zurna. Lityumun simgesi. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

8 8 YARIN K r m referandum için gerçek gözlemci bekliyor MOSKOVA - K r m Özerk Cumhuriyeti Baflbakan Yard mc - s Rustem Temirgaliyev, 16 Mart ta yap lacak referandum için uluslar aras gözlemci kabul edeceklerini, ancak bunlar n gerçek gözlemci olmas gerekti ini, bölgede k flk rt c insanlar istemediklerini söyledi. Interfax a aç klamada bulunan Temirgaliyev, Biz uluslar aras gözlemcilere aç z, ancak bunlar gerçek gözlemci olmal. Provokasyon için de il, referandumun güvenirlili ini gözlemlemek için gelmeliler E er gerçek gözlem için olacaksa Avrupa Güvenlik ve flbirli i Teflkilat (AG T) üyelerini de bekliyoruz. dedi. AG T bünyesinde bölgeye gelmek isteyenlerin NATO ülkelerinin askeri dan flmanlar oldu u iddias nda bulunan K r ml yetkili, Bizim askeri dan flmanlara ihtiyac m z yok. fllerini do ru bir flekilde yapacak gözlemcileri bekliyoruz. de erlendirmesinde bulundu. Temirgaliyev e göre farkl amaçlar olan insanlar uluslar aras kurulufllar n ismi alt nda bölgeye gelmek istiyor. AG T ten önceki gün yap lan aç klamada gözlemci gruba izin verilmedi i belirtilmiflti. AG T üyesi 21 ülkeden 40 kadar gözlemci 5-20 Mart tarihleri aras nda Ukrayna da incelemelerde bulunuyor. K r m Özerk Cumhuriyeti ne girifllerine izin verilmeyen gözlemci grup Herson a dönmek zorunda kalm flt. AG T aç klamas nda Rusya yanl s silahl gruplar n gözlemcileri engelledi ini ifade etmiflti. (CHA) D fl Haberler MOSKOVA - K r m Özerk Cumhuriyeti parlamento baflkan Vladimir Konstantinov, 16 Mart ta yap lacak referandumda Rusya ile birleflme karar na yüzde 80 civar nda destek ç kmas n beklediklerini söyledi. Interfax n haberine göre bas na de erlendirmede bulunan Konstantinov, K - r m halk n n yüzde 80 i Rusya n n bir parças olmak istiyor. Bu dün yap lan bir çal flman n sonuçlar. Referanduma kat l m ise çok yüksek oranda bekleniyor. dedi. K r m yönetiminin referandum günü tüm kontrolü elinde bulunduraca n ve herhangi bir provokasyona izin vermeyece ini kaydeden Konstantinov, Provokasyon olmayacak. Bunu planlayanlar için ümit yok. elefltirisi getirdi. K r m yönetimi 2 milyon dolar bulmas beklenen referandum harcamalar n yerel bütçeden karfl layacak. Bölgede yaflayan halklar n tüm haklar na sayg l bir yönetim olacaklar n savunan K r ml yetkili, Rusça, Ukraynaca ve Tatarcan n geliflimi için çal flacaklar n kaydetti. Kiev yönetiminin 12 Mart 2014 Çin, savunma bütçesini "savunuyor" Çin'in dün savunma bütçesini aç klamas n n ard ndan yabanc bas nda yay mlanan "Çin'in askeri tehdit olaca - na" dair haberlerin ard ndan Çin resmi bas n, bunlar n retorikten öteye geçmedi ini ve yersiz oldu unu savundu. PEK N - Çin resmi ajans fiinhua baflta olmak üzere birçok resmi yay n organ, Çin'in askeri harcamalar n n "makul" oldu unu yazd. 12. Ulusal Halk Meclisi toplant lar na sunulan bütçe tasla raporuna göre, Pekin yönetimi 2014'te savunma bütçesini yüzde 12,2 art rarak 808,2 milyar yüene (yaklafl k 132 milyar ABD dolar ) ç karmay planl - yor. Çin'in askeri harcamalar n n ülkenin ekonomik ve güvenlik koflullar na uygun oldu u belirtilirken, bu harcamalar n bölgesel ve küresel güçlerle k yasland nda oldukça düflük kald savunuluyor. Çin'in "bar flç l kalk nma ile bölgesel ve küresel bar fla katk s n n sürece ine" vurgu yap l rken, ülkenin milli savunma politikas nda de ifliklik olmad ifade ediliyor. Çin Silah Kontrol ve Silahs zlanma Derne i dan flmanlar ndan fiü Guangyü, China Daily gazetesine yazd makalede, Bat medyas n n Çin'in artan askeri harcamalar - n n bir tehdit oldu unu iddia etti ini ancak hiçbir zaman asker bafl na düflen harcamalardan bahsetmedi ini kaydediyor. Ülkedeki uzmanlar bunun (askeri personel bafl na düflen harcama) bir ülkenin savunma bütçesinin de erlendirilmesinde en önemli endeks oldu unu savunuyor. Çin'in 2,3 milyon askeri personeli bulundu u ve hükümetin y ll k kifli bafl - na 57 bin ABD dolar civar nda harcama yapt ifade edilirken, bu rakam n ABD ile k yasland - nda çok düflük bir rakam oldu u kaydediliyor. ABD'nin ise 14,4 milyon askeri personeli bulundu u, her personel için 365 bin ABD dolar harcand ve bu rakam n Çin'in neredeyse alt kat oldu u öne sürülüyor. Japonya'n n 2014 mali y l nda öz savunma kuvvetlerinin askeri harcamalar na 4,78 trilyon Japon yeni (yaklafl k 46,8 milyar ABD dolar ) tahsis etti i hat rlat l rken, Japonya'n n 240 bin öz savunma kuvvetine ba l personeli oldu u ve kifli bafl na asker harcamas - n n 195 bin 800 ABD dolar seviyelerinde oldu- u savunuluyor. Çin bas n ayr ca konuyla ilgili, Pekin yönetiminin ekonomik kalk nma odakl hareket ederek, savunma harcamalar n kasten düflük tuttu unu öne sürüyor. Çin'in askeri personelinin yaflam standartlar n yükseltmek ve e itimini gelifltirmek için suçlanmas - n n gereksiz oldu u da kaydediliyor. Savunma bütçesinin yüzde 12,2 art fl n n oldukça büyük göründü ü ancak Çin'in hala geliflmifl ülkelerin çok gerisinde kald iddia edilirken, Çin'in bölgesindeki mevcut güçlerle göreceli bir denge izledi i ve kimseye tehdit teflkil etmedi i kaydediliyor. Çin özellikle geçen y ldan bu yana Japonya baflta olmak üzere Güney Kore, Filipinler, Vietnam gibi bölge ülkeleriyle k ta sahanl ve s n r anlaflmazl hususlar nda sorunlar yafl yor. Pekin yönetiminin özellikle geçen kas mda Do u Çin Denizi'nde hava savunma ve tan mlama sahas kurmas bölgede gerilime sebep olmufl, bölge ülkeleri konuyla ilgili endifleli olduklar n aç klam flt.(a.a) K r m n Rusya ile birleflme karar na yüzde 80 destek bekleniyor referandum sonuçlar n tan - mamas ile ilgili soruya cevap veren Konstantinov, Biz buna sayg duyuyoruz. Çünkü biz de onlar tan m - yoruz. Hiç kimse bu Kiev yönetimi alt nda yaflamak istemiyor. elefltirisi getirdi. (CHA)

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER.

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Havada alkol denetimi bafll yor 8 fiubat 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr L DERLER Sivil Havac

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı

Okullaşma oranı arttı

Okullaşma oranı arttı www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türk savunması TÜBİTAK projeleriyle güçleniyor Tamamen yerli olarak geliştirilen milli seyir füzesi,

Detaylı

Dakikada 2 konut sat ld

Dakikada 2 konut sat ld GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dakikada 2 konut sat ld Türkiye'de geçen y l, günde yaklafl k 3 bin 170, saatte 132 konut

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

Yerli helikopterin tasarımı tamam

Yerli helikopterin tasarımı tamam GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz TOKİ, 30 yılda 665 bin KONUTA İMZA ATTI HABERİ 17 DE 5 NİSAN 2014 CUMARTESİ FİYATI: 25

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

YÜZEN DOZER engel tan m yor

YÜZEN DOZER engel tan m yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l,

Detaylı

dualarla ac ld HOCALI ANITI

dualarla ac ld HOCALI ANITI Kudüs konuflulacak Gazetemizin yazarlar ndan Dr. Mehmet S lay n haz rlay p sundu u Yaflayan Tarih adl programda Kudüs konuflulacak. 7 fiubat günü srail askerlerinin Cuma Namaz Aksa Camisi ne sald r s ve

Detaylı

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor HABER 18 DE 26 HAZ RAN 2013 ÇARfiAMBA F YATI:

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Polis ve Jandarma, seçim güvenli i için alarmda... Yerel seçimlerin güven ve huzur ortam

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz E itimli polis köpekleri yetenekleriyle hayran b rak yor Polis teflkilat n n terör ve suç

Detaylı

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor Kent Esteti i Dairesi ni son teknoloji temizlik

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

Gecekondudan modern konuta

Gecekondudan modern konuta GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Milli keskin niflanc tüfe i JMK Bora-12 ye yo un ilgi HABER 17 DE HABER 18 DE HABER 18

Detaylı

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13955 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti;

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti; 6 gün sizinle BELDE nin ad, 1 Mart itibariyle YediGün olarak de ifliyor Bugüne kadar tüm geliflmifl ülkelerde oldu u gibi pazar günleri d fl nda hergün sizlerle buluflan gazeteniz BELDE, 44 y ll k onurlu

Detaylı