MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA"

Transkript

1 Kâbe nin inþasý belgesel oluyor 16 MUKADDES YOLCULUK BAÞLADI Ýlk hacý kafilesi dün Esenboða dan yola çýktý. 90 bin hacý adayýnýn kutsal topraklara giriþleri 31 Ekim e kadar sürecek. Dönüþler 11 Kasým da baþlayacak. Haberi sayfa 3 te GERÇEKTEN HABER VERiR Y YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 30 EYLÜL 2011 CUMA / 75 Kr MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA PARTÝLER MECLÝSÝN ÝLK GÜNDEMÝNÝN YENÝ ANAYASA OLMASI KONUSUN- DA ANLAÞTI. ERDOÐAN 2012 NÝN ÝLK YARISINDA BU ÝÞÝ BÝTÝRELÝM DEDÝ. PKK lý lar Al man ya da TV bas tý Te rör ör gü tü yan daþ - la rý Al man ö zel te le viz - yon ka na lý RTL nin Köln de ki bi na sý ný bir sü re iþ gal et ti. Al man po li si, ey le mi ya pan 30 ka dar ki þi nin, o to bü se bin di ri le rek em ni ye te gö tü rül dü ðü nü a çýk la - dý. Ha be ri sayfa 4 te Yaralý polis de kurtarýlamadý Bat man da te rö rist le - rin sal dý rý sýn da ya ra la - nan ve be yin ö lü mü ger çek le þen ko mi ser yar dým cý sý A dem Ýlk ký - lýnç, ya pý lan mü da ha le - ye rað men kur ta rý la ma - dý. Ha be ri sayfa 4 te ISSN STK LARDAN TERÖR OLAYLARINA ORTAK KINAMA Türkçe Bu bir cin net Bin göl de fa a li yet gös te ren Si vil Top lum Ku ru luþ la rý or tak bir a çýk la ma ya pa rak te - rö rü lânetlediler. A çýk la ma da, Bu o lay lar, Kürt hal ký i çin hak a ra ma ya yö ne lik de ðil - dir. Ma sum in san la rý kat le de rek kin ve düþ man lýk to hu mu ek me ye yö ne lik tir. Kürt hal ký, kin ve düþ man lý ðý ya yan bu te rö rü red de der. Bu te rör o lay la rý bil has sa Kürt le ri mað dur ve maz lum e den bir cin net ha li nin i fa de si dir de nil di. Er zu rum da ki si vil top - lum ör güt le ri de or tak ba sýn top lan tý sýy la te rör saldýrý la rý ný ký na dý lar. Ha be ri 6 da Ya zý cý oð lu ka za sýn da þok id di a lar AKP HEYETÝ BDP YÝ DE ZÝYARET EDECEK MHP'den son ra CHP'yi de zi ya ret e den AKP he ye ti, Uz laþ ma Ko mis yo nu nun bir an ön ce ku rul ma sý ve ye - ni a na ya sa nýn Mec li sin ilk ve en ö nem li gün dem mad de si ol ma sý i çin mu ta ba ka ta var dýk la rý ný a çýk la dý. Baþ ba kan Er do ðan BDP i çin Ü çün cü bir grup par la - men to da o lu þur sa he ye ti miz on la ra da mek tup ya zar, ran de vu ve ri lir se on la rý da zi ya ret e der di ye ko nuþ tu. GÖRÜÞLER ORTAK HAVUZDA BÝRLEÞSÝN Er do ðan, A ka de mis yen ler den med ya ya, si vil top - lum ör güt le ri ne, va tan daþ la rý mý za ve par la men to dý þý si ya sî par ti le re ka dar her ke sin dü þün ce leri or tak ha - vuz da bir le þir se o ra da ar týk as ga rî müþ te rek le ri de ðil, â za mî müþ te rek le ri a ra ma lý ve o nun la da i de al bir a - na ya sa yý in þa al lah çý kar ma lý yýz. Temennî ediyorum ki 2012'nin ilk yarýsý içinde bu iþi bitirelim dedi. 4 te dünyada beþinci sýrada Ha be ri sayfa 3 te Ýþ dünyasý: Komþularýmýzý küstürmeyelim Ha be ri sayfa 11 de ABD yönetimi, Ýsrail lobisinin ablukasýnda Ha be ri sayfa 7 de BBP es ki Ge nel Baþ ka - ný Muh sin Ya zý cý oð lu ve 5 ki þi nin vefat et ti ði he li - kop ter ka za sý na i liþ kin ge çen dö nem ku ru lan TBMM A raþ týr ma Ko - mis yo nunun Baþ ka ný Vey si Kay nak, En ka zýn ye ri nin yak la þýk o la rak be lir len di ði ha ri ta hiçbir þe kil de va li ye ve a ra ma kur tar ma ma sa sý na u - laþ tý rýl ma dý de di. 4 te FO TOÐ RAF: CÝ HAN jan dar ma üst ça vuþ o la rak gö rev ya par ken or du dan a tý lan Ab dul lah Kap lan, e þi i çin ta lep et ti ði kar týn ve ril me si i çin, ba þý a çýk ya da ba þör tü sü alt tan bað lan mýþ o la rak çe ki len fo toð raf is ten di ði ni söy le di. Sözlü olarak verilen bu cevabýn yazýlý þekilde verilmesini isteyen Kaplan, sonuç alamadý. BAÞÖRTÜLÜ EÞ VE KIZLARA KART VERÝLMEDÝ YAÞ ze de e þi ne ba þör tü sü en ge li 1999'da YAÞ ka ra rýy la or du dan a tý lýp 12 yýl son ra a na ya sa da ya pý lan de ði þik lik le hak la rý i a de e di len Ab dul lah Kap lan, ken - di si ve a i le fert le ri i çin as ke rî te sis ler den fay da lan mak a ma cýy - la kart baþ vu ru sun da bu lun du. Kay se ri Ko ca si nan As ker lik Þu - be si ne yap tý ðý baþ vu ru da ken di si ne kart ve ri lir ken e þi ne ve ril - me di. Se bep o la rak e þi nin ba þör tü sü gös te ril di. Ha be ri 4 te VÝZELER 1980 DARBESÝNÝ TAKÝBEN KONULDU Vize iþkencesinden 12 Eylülcüler sorumlu E ko no mist Sü ley man Ya þar, yurt dý þý na çý kýþ ta ki vi ze le rin 1980 dar be sin den son ra ko nul du ðu nu söy le ye rek, Dar be ci ler ses çý - kar ma dý, iþ le ri ne gel di i fa de si ni kul lan dý. Vi ze le re iþa dam la rý ör - güt le ri nin de ses çý karma dý ðý ný ha týr la tan Ya þar, Bi rin ci sý ra da dar be ci le rin bun dan yar gý lan ma sý ge re ki yor. Ba ký yor su nuz, TÜ SÝ - AD ü ye le ri zen gin iþa dam la rý. On lar za ten VIP vi ze le ri al mýþ lar, ra hat ge lip ge çi yor lar þek lin de ko nuþ tu. Ha be ri sayfa 5 te Ders kitaplarýndaki hatalarý düzeltelim 10

2 2 30 EYLÜL 2011 CUMA Y LÂHÝKA Ýslâmiyet baþka dinlere kýyas edilmez Baþka vicdanî dinlere kýyasen, þeriatý siyasetten tecritle o zann-ý batýlý tasdik etmeyiniz. Zira, dinimiz nasýl ki manevî ve vicdanî ve uhrevî ve naklîdir; maddî ve siyasî ve aklî ve meaþý tanzim ve temin ediyor. Ey Mebusan-ý Ahali! ukukullah tabir olunan menafi-i umu- bostan-ý medeniyette Mebus-i Hmiyeyi Ýlâhînin aynülhayat þeriatýyla iska ediniz; tâ ki medeniyetimiz bu hayat ile gençliðini ebedîleþtirsin ve adalet-i Ý- lâhiye de hakkýyla tezahür etsin. Zira, adalet-i Ýlâhiye arþ-ý þeriatta tecelli ediyor. Oradan nazil olan ahkâmý düsturu l-amel yapýnýz; tâ ki hukukullahta izinsiz tasarruf lâzým gelmesin. Sahib-i hakkýn izni olmasa tasarruf caiz olmaz. Ýnsanlar hür oldular, lâkin yine ibadullahtýrlar. Ýstibdat denilen dev-i derendenin pençe-i gaddarýnda haným-ý hatime-i edyan sükût ile ibka edilmiþti. Þimdi elbette, taht-ý medeniyette oturan ve efkâr-ý umumî denilen Süleyman-ý meþrûtiyetin engüþt-i mübareðine, her hasiyet-i teshire malik nigîn-i Þeriat-ý Garra lâyýk görülecek. Evet bunu lâyýk görünüz, fiilen de tebrik ve inkýyat ediniz. Býrakmayýnýz, meþrûtiyetin yed-i âdilânesine yakýþan o seyfullah-ý beyzaya istibdadýn pis pençesi iliþsin ve aðrazýna vesile ederek o mübareði lekedar etmesin. Milyonlarca dâhîlerin nusus-i kàtýadan istihracýyla Þecere-i Tuba gibi teþaub etmiþ ve siyaseten ve maslahaten hangisinin hangi meselesine temessük caiz bulunmuþ Yaþ ve kuru ne varsa apaçýk bir kitapta yazýlmýþtýr (En am Sûresi: 59) sýrrýný tefsir eylemiþ olan mezahib-i erbaadan o define-i bîpayan ve bîintiha, o cevahirle memlûdur ya, o Þeriat-ý Garradan ahkâm-ý âdile ve hakaik-ý ulviyeyi düstur olmak üzere tanzim için hamele-i þeriatýn efkâr-ý umumiyesine müracaat ediniz; tâ ki, meþrûtiyetteki hakaiký ve Kanun-i Esasî deki ahkâmý, daha mükemmel daha vazýh, Þeriat-ý Garra dan istihraç ve tanzim etsinler; nasýl ki az himmetle Mecelle-i Ahkâmý tanzim ettiler. Zira hablülmetîn-i hayatýmýz olan ittihad-ý umumî bununla tahakkuk edecek ve kuvvet bulacaktýr. Þimdiye kadar þems-i Ýslâmiyet sehab-ý muzlim-i istibdat ile ve onun neticesi olan sû-i ahlâk ve zaaf-ý diyanetle mestur-i münkesif ve ma kes olan kamer-i medeniyet, haylûlet-i cehalet ve vahþet ile münhasýf olduðundan, hâþâ, din-i Ýslâm müsaid-i istibdat ve atalet olduðuna dair bazýlarý için bir zann-ý batýl hâsýl olmuþtur. Hikmet mü minin yitik malýdýr; nerede bulsa alýr (Tirmizî, Kitabü l-ýlim: 19) bir þeriatta esas olsa, acaba ne senetle, ne suretle mâni-i terakki o- lur. Siz de meþrûtiyeti meþrûiyet ünvaný ile tavsif ve telâkki ve telkin ediniz; tâ ki o batýlý tekzip edesiniz. Yoksa, baþka vicdanî dinlere kýyasen, þeriatý siyasetten tecritle o zann-ý batýlý tasdik etmeyiniz. Zira, dinimiz nasýl ki manevî ve vicdanî ve uhrevî ve naklîdir; maddî ve siyasî ve aklî ve meaþý tanzim ve temin ediyor. Bazý Avrupa muhakkikleri demiþlerdir ki: Bazý aktârdaki insanlarýn daire-i medeniyete duhullerine vasýta-i yegâne Ýslâmiyettir. Müslümanlarýn lâhm u demlerine karýþmýþ olan din-i Ýslâm, onlarýn hissiyat ve efkârýnda müessir ve vicdanlarýnda sultan-ý mutâ olduðundan þimdi esas-ý terakkiyi metin bir esasa istinat ettirmek için efkâr ve ezhan meyanýnda seyyale-i elektrikiye gibi cereyan eden mesail-i diniye ile vicdanlarýyla muhabere ve neþredilsin. Eski Said Dönemi Eserleri, Makalât, s. 29 LÛGATÇE: abdullah: Allah ýn kulu. ibadullah: Allah ýn kullarý. dev-i derende: Yýrtýcý dev. haným-ý hatime-i edyan: Son din hanýmý. engüþt-i mübarek: Mübarek parmak. nigîn-i Þeriat-ý Garra: Parlak þeriat yüzüðü. nusus-i kàtýa: Keskin naslar. teþaub: Þubelenme, dal budak peyda etme. memlû: Dolu. Mecelle-i Ahkâm: Ýslâm hukukunun muamelât kýsmýnýn bir araya getirilmesi ve bunlarýn zamanýn þartlarýna göre düzenlenmesiyle meydana gelen kanun kitabý. sehab-ý muzlim-i istibdat: Ýstibdadýn, baskýnýn karanlýk bulutu. mestur-i münkesif: Tamamenörtülmüþ, kapanmýþ. haylûlet-i cehalet ve vahþet: Cehalet ve vahþetin araya girmesi. münhasýf: Sönük, gölgelenmiþ. meaþ: Hayat, geçim. lâhm u dem: Et ve kan. sultan-ý mutâ: Kendisine boyun eðilen güç. ÞÝÝRLERLE ESMÂ-Ý HÜSNÂ ÞERHÝ Her þeyimle var eden Rabb þükrederim ben Sana Mü minim korksam bile i lâ edersin katýna Rabbimiz þükredenin ihsânýný bolca eder Yaptýðý her bir sevaba fazlasýyla lütfeder Nimetinin sofrasýný tutar açýk Zül-Cemâl Kim ki isrâf eylemez onu da etmez ihmâl Hayr ü hasenâtýný az olsa da görmez küçük Niyetin hâlis ola azýn dahi olur büyük Eþ-Þekûr Hâlis amel az da olsa çok sevap veren Þekür Lütfeder bol rahmetini kim ederse bol þükür Güçlü güçsüz hepsine taksim eder verir rýzýk En iyi âcizi besler eder ihsân bol azýk Kulu için çokca müþfik hem dahi ehl-i sehâ Ýyi kötü yardým eyle sen de ol ehl-i rehâ Ýnanýp þükredene ikrâm eder etmez azap O, yolunda gidene bol lütfeder yapmaz gazap HASAN ÞEN (Sabahî - Trabzon) Kim güzel iþler yapar güzelliðini arttýrýr Hem güzel ödünç verene rahmetini tattýrýr Bir çiçeði isteyen ister koca bahârý O nu bulan zâhidîn, n itsin dikenli hârý O nu kaybeden kiþi hangi defineyi bulur Kim peþinde koþa dünya, eli boþ hem yorulur Baþka illerdeki ahbâbýna müþtâk olanýn Ýþtiyâký görmeden diner mi, aþký bulanýn... Kýyamet gününde her ümmetten peygamberleri o ümmet üzerine bir þâhit ve seni de bunlar ve bütün insanlar üzerine bir þâhit olarak getirdiðimiz zaman onlarýn hali nasýl olacak? Nisâ Sûresi: 41 / Âyet-i Kerime Meâli Amerika'da geliþen Risale-i Nur hizmetlerinden haberler D MILWAUKEE, WISCONSIN / USA Þükürler olsun ki, ilk çýkýþ tarihinden 37 sene sonra, Eylül 2011 tarihi itibariyle Nur / The Light dergisi, YARPCA adýna yeniden yayýn hayatýna baþladý. eðerli gönül dostlarým, aziz dâvâ arkadaþlarým, muhabbet kahramaný muhterem, güzel insanlar! Okyanus ötesinden Amerika nýn Wisconsin e- yaletinin Milwaukee þehrindeki Medrese-i Nuriye den en kalbî selâm, muhabbet, saygý ve hürmetlerimi sunuyorum. Bu diyarda da sizlere duâ etmeye devam ediyor, sizlerden de duâlarýnýzý bekliyorum. Geliþ sebebimiz: Samimî ve çelik gibi bir duruþ. Fedakârane bir çalýþma. Saðlam bir aile yapýsý ve sarsýlmayan bir irade. Meþveretin hakkýna tam riâyet eden bir kararlýlýk ve beyan. Üstün bir gayret. Olaðanüstü bir dikkat. Hasbî bir dâvete icabet etmek. Bu dâveti yapan da buradaki vakfýmýz YARP- CA nýn kurucu Genel Baþkaný Prof. Dr. Süleyman Kurter Aðabeyimizdir. Biz de bu dâvete icabet e- derek tekrar, okyanus ötesinde, Amerika Birleþik Devletleri ndeyiz. Geçen sene ilk giriþte tedirginliðimiz vardý. Çünkü Amerikan yetkilileri Müslüman ülkelerden ilk olarak giriþ yapanlarý epey sorguluyorlar. Fakat bir defa giriþ yapýnca sonraki giriþlerde sorular daha kolay ve formalite icabý oluyor. Valizlerimi alýp Chicago havaalanýndan çýkýnca, telefon konuþmamýzda ayaðýndan çok rahatsýz olduðunu bildiren Süleyman Kurter Aðabeyi karþýmda görünce onu özlediðimi hissettim. Ciddî rahatsýzlýðýndan dolayý beni karþýlamaya gelmeyeceðini düþündüðümden bu fedakâr davranýþý karþýsýnda çok etkilendim. Bu vefakâr hareket bana a- deta ikinci vatanýma gelmiþ gibi bir rahatlýk ve huzur verdi. Ýradem dýþýnda aniden geliþen bu olayý; bu kudsî hizmetin bir kerâmeti ve ikramý kabul e- derek Cenâb-ý Hakk a sonsuz þükrettim. Bu seneki geliþim güzel bir tevafukla baþladý: Ö- mür sermayesinin 62. yaþýna Amerika da Bismillah dedik. En nurlu yaþ olan Hz. Peygamber in (asm) mübarek ömrüne, yani 63 yaþýna bir sene kaldý. Ya nasip! Çoðunuzun bildiði gibi, Amerika Birleþik Devletlerinin Wisconsin eyaletinin Milwaukee þehrinde geçen yýlýn Haziran ayýnda; Yeni Asya Research Publication Center of America (YARPCA) adýnda bir vakýf kurduk. Ýki ay önce Federal Devlet ten de oluru alýnan bu vakfýmýz kýsa zamanda oldukça deðerli hizmetlere imza attý. Bundan sonra da; sizlerin duâ, teþvik, katký ve katýlýmlarýyla çok daha aþk ve þevk verici hizmetlere vesile olacaktýr inþaallah. Kurucu yönetim kurulu üyesi olduðum bu vakfýmýzýn olaðan Mütevelli Heyeti toplantýsýna katýlmak üzere üç haftalýðýna buralardayým. Ýnþâallah bu süre içerisinde YARPCA nýn Nur Dâvâsý uðruna yaptýðý manevî hizmet ve faaliyetleri sizlerle paylaþmaya çalýþacaðým. Ayný zamanda Amerika daki diðer Ýslâmî faaliyetlerden güzel geliþmeleri de sizlerle paylaþmak niyetindeyim. Þahs-ý manevî adýna üstlenilen bir sorumluluðun gereði, omuzumuza ihsan-ý Ýlâhî tarafýndan konulmuþ olan mukaddes bir dâvâ ve hizmet namýna Cenâb-ý Hakk ýn irade ve müsaadesiyle yeniden yolumuzun düþtüðü bu çok farklý ve önemli ülkede, Ýslâmiyet ve insanlýk adýna güzel hizmetlere vesile ve vasýta olma gayretlerimiz boþa gitmez ve rahmete inkýlâp eder inþâallah. Buradaki heyetimizin ve vakýf elemanlarýmýzýn çalýþma ve gayretleriyle hizmetlerimiz son bir yýl i- çinde azýmsanmayacak merhaleler kat etti elhamdülillâh. Bunlarýn en canlý örneði ve son meyvesi i- se, Nur / The Light dergisinin yeniden yayýn hayatýna baþlamasýdýr. Ýlk çýkýþ tarihinden 37 sene sonra; bu defa YARPCA adýna yayýn hayatýna baþlayan Nur / The Light dergimiz, Cenâb-ý Hakk a binler þükürler olsun ki Eylül 2011 tarihi itibariyle yeniden bizlerle buluþtu. Bundan sonra hizmet merkez ve mekânlarýmýzý þenlendirecek inþaallah. Ýnternet yoluyla dünyanýn her yanýndaki dostlarýmýza bu güzel örneði göndermeye devam ediyoruz. Ýki gündür buradayým. Buradaki matbaamýzdan da devamlý bir þekilde þimdilik ilk nüshasý bedava olarak yakýn çevreye ve Amerika içerisinde eyalet ve þehirlere daðýtýlmaya devam ediliyor. Ýsteklere cevap verilmeye çalýþýlýyor. Þimdilik Ýngilizce ve Türkçe olarak çýkan bu dergimizi ilerleyen zaman içerisinde hep birlikte inþâallah Arapça, Almanca, Rusça ve Ýspanyolca yla, gerektiði zaman da diðer önemli ve yaygýn dillerle takviye edip dünyadaki milyonlara ve milyarlara ulaþtýrma heyecaný ve gayreti içindeyiz. Bu konuda hepimize büyük sorumluluklar düþüyor. Aylýk olarak çýkacak dergimizi her geçen gün zenginleþtirmek istiyoruz. Tabiî ki baþta Yeni Asya O- kuyucularý ve camiasý olmak üzere, bütün dostlarýmýzýn sahiplenmesini, tanýtým ve abone bulmasý için gayretlerini bekliyoruz. Her konuda olduðu gibi bu konuda da ortak akla, meþverete, tenkit, tavsiye, paylaþým ve katýlýma büyük önem vereceðiz inþaallah. Son birkaç günden beri internet ortamýnda örnek olarak derginin pdf formatýný gönderdiðimiz dostlarýmýzdan büyük ölçüde takdirin yanýnda az da olsa tavsiye ve tenkitler de aldýk. Ýnþaallah hepsi Yazý Kurullarýmýz tarafýndan deðerlendirmeye alýnacaktýr. Örnek olmasý bakýmýndan bu konuda gelen mesajlardan bir kaç örnek verelim: Þevkle koþturduðunuz nurânî hizmetlerinizde Cenâb-ý Allah muvaffakiyetler ihsan eylesin. Nur-The Light mecmuasýnýn tekrar hayatiyet bulmasý hususundaki gayret ve fedakârlýklarýnýzdan ötürü sizi, muhterem S. Kurter Aðabeyi ve emek sarf eden bütün ekibi hassaten tebriklerle alkýþlýyorum. (B. Afþin) Allah razý olsun, selâmlar, hizmetlerin devamý gelir inþaallah. Ýlk Nur sayýsý gerçekten Üstadýmla birlikte duygulandýrdý. (S. Z. Þen) Dergi güzel bir tasarýmla hazýrlanmýþ. Bir dahaki sayýsýna Batý ve Avrupa ile ilgili risâlelerden makale/pasajlar Türkçe ve Ýngilizce konulabilir. Meselâ Avrupa ikidir, müsbet ve menfi dediðimiz. Yine dinsizlik cereyanýna karþý Hýristiyanlýðýn tasaffî ederek Ýslâmiyet in yanýnda yer alacaðý gibi konular da olabilir diye düþünüyorum. (C. Söðüt) Ben de Nur - The Light ý hatýrlýyorum, o zaman küçük çocuktum. Bunun yeniden baþlamasý bir fütuhatýn habercisi olur inþâallah. (H. Altay) Bu müjdeli haberi memnuniyet ve heyecanla karþýladýk. Burada neþredilmesini biz de ümit ediyoruz. Bir sayfa bile olsa, baþka diyarlardaki haberlerin mecmua olarak neþredilmesi hepimiz için mühim ve þevk verici oluyor. (H. Ýþcan ve ailesi) Hayýrlý, uðurlu ve bol hizmetlere medar olmasý duâ ve dileklerimle... Yalnýz dergimizin tasarýmýnda biraz sýkýntý var gibi, daha profesyonelce-göze hitap edecek foto ve yazý fontlarý seçilerek daha da cazip ve güzelce dizayn edilmiþ bir dergi haline getirilebilir inþâallah... (Ö. Nizam) Gayretlerinizi her zaman takdir ettiðim gibi hizmete yönelik geliþme ve çalýþmalarý da zamanýnda bizlere ulaþtýrdýðýnýz için size ayrýca teþekkür etmek isterim. Allah gayretlerinizi ve hizmetimizin birini bin yapsýn inþâallah ve insanlýðýn hizmetine en iyi ve güzel bir þekilde sunabilmeyi nasip etsin. Cenâb-ý Hak duâ ve ibadetlerimizi kabul eylesin. (Y. Taþ) Derginin yayýnlanmasýndan büyük mutluluk duydum. Allah razý olsun. Ancak dergide günlük siyasî yazýlarýn olmamasýný temenni ederim. (A. Yargýcý) Geçen yýl býraktýðýmýz küçük medresemizin geniþleyen mekânýnda þimdi Süleyman Kurter Aðabey, vakýf kardeþimiz Yusuf Çayabatmaz, Süleyman Aðabeyin çocuklarý Dr. Selâhaddin, Hasan ve avukat adayý Ýmran kardeþlerimiz, Vakýf baþkan yardýmcýmýz Nafi Beyin yanýnda, Türkiye den geçici süre için gelen genç ve dinamik Nedim kardeþimiz, dâvâyý yeni tanýyan ve heyecanla sarýlan burada ikamet eden Kâmil kardeþlerimizle her namazdan sonra ve her fýrsatta ders, sohbet, müzakere ve dost ziyaretlerimiz aralýksýz devam ediyor elhamdülillah. Perþembe günü Türkçe Risâle dersine, Cumartesi günü de yerli Müslümanlarýn çoðunlukta olduðu Ýngilizce Risâle-i Nur dersine katýlmayý dört gözle bekliyoruz inþaallah. Bu arada Amerika daki krizden dolayý çok büyük düþüþ gösteren arsa ve ev fiyatlarýný da yakýndan takip ediyoruz. Ýhtiyacýmýzý karþýlayacak esaslý bir külliye yeri bulma gayretlerimiz devam ediyor. Ayrýca kýsa dönemde çözüm yolu olarak; Türkiye den ve baþka memleketlerden gelecek erkek ve kýz talebeler için dershane kiralama ve yapma plan ve projeleri de yakýndan takip edilip, deðerlendirmeler yapýlýyor. Gelecek hafta daha geniþ hizmet haberlerinde buluþmak dilek ve temennisiyle derginin e-posta adresini ve ulaþabileceðiniz web sitesini de veriyorum. Ýnþâallah buralara fikir, görüþ, katký, tavsiye ve tenkitlerinizi bekliyoruz. Allah a emanet olunuz, duâyla kalýnýz. The Light / Nur dergisi ve YARPCA irtibat için: web:

3 Y HABER 30 EYLÜL 2011 CUMA 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 3 Zilkade 1432 Rumî: 17 Eylül 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Mukaddes yolculuk baþladý ÝLK HAC KAFÝLESÝ DÜN YOLA ÇIKTI. 90 BÝN HACI ADAYININ MUKADDES TOPRAKLARA GÝDÝÞLERÝ, 31 E- KÝM E KADAR SÜRECEK. DÖNÜÞLER ÝSE 11 KASIM DA BAÞLAYACAK VE 11 ARALIK A KADAR SÜRECEK. Ýlk hac kafilesi Esenboða Havalimaný ndan uðurlandý. 700 hacý adayý için uðurlama töreni düzenlenirken duygulu anlar yaþandý. FOTOÐRAF: AA DÝYANET Ýþleri Baþkanlýðýnýn organizasyonuyla Suudi Arabistan a giden ilk hac kafilesi Esenboða Havalimaný ndan u- ðurlandý. Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek hacý a- daylarý, sabahýn erken saatlerinden itibaren Esenboða Havalimaný na gelmeye baþladý. Havalimanýnda toplanan, Ankara dan gidecek 700 hacý a- dayýný uðurlamak için daha sonra tören düzenlendi. Diyanet Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Ekrem Keleþ, Kur ân-ý Kerim okunmasýyla baþlayan törende yaptýðý konuþmada, bu yolculuðun sýradan olmadýðýný belirterek, insanlarýn annesinden doðduðu günkü gibi günahsýz hale getiren, kâinatýn merkezine yapýlan bir yolculuk olduðunu kaydetti. Hacý adaylarýný Medine ye vardýklarý zaman Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý görevlilerinin karþýlayacaðýný anlatan Keleþ, hacý adaylarýndan oraya vardýklarýnda Resulullahýn (asm) huzuruna büyük bir e- deple yaklaþmalarýný istedi. Keleþ, hacý adaylarýnýn mü'minlerin temsilcileri olduðunu belirterek, insanlýk için de duâ etmek gibi bir vazifeleri olduðunu bildirdi. Mescid-i Nebevi de, Mescid-i Haram da telefonla konuþulduðunu duyduklarýný ve bunun doðru bir davranýþ olmadýðýný anlatan Keleþ, hacý adaylarýndan vazifelerini yerine getirirken buraya uygun hareket etmelerini istedi. Törene katýlan Suudi Arabistan ýn Ankara Büyükelçisi Muhammed Berri de konuþmasýnda hacý adaylarýna en eski ev Kâbe ye yolculuklarýnýn hayýrlar getirmesini diledi. Berri, hacý adaylarýndan kendi selâmlarýný da götürmelerini istedi. 90 BÝN HACI ADAYI KUTSAL TOPRAKLARA GÝDECEK Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdür Vekili Ergun Yücel ise 2011 hac sezonunun baþladýðýný vurgulayarak, 29 Eylül 2011 tarihinde baþlayan bu senenin hac sezonu, buradan iki uçaðýmýz, Ýstanbul A- tatürk Havalimaný ndan, Sabiha Gökçen den, Adana dan, Diyarbakýr, Menderes ve Ýzmir havaalanlarýndan 15 kafile ile 3 bin kiþilik bir hacý adayýmýz Medine-i Münevvere ye hareket etmiþ olacaktýr dedi. Hac için gidiþlerin 31 Ekim e kadar süreceðini anlatan Yücel, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn organizasyonuyla 286, seyahat acenteleri vasýtasýyla da 145 kafileden oluþan 90 bin hacý adayýnýn kutsal topraklara gideceðini kaydetti. Yücel, dönüþlerin 11 Kasým da baþlayacaðýný ve 11 Aralýk a kadar süreceðini vurguladý. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý olarak yapýlabilecek her türlü çalýþmayý yaptýklarýný ifade eden Yücel, günler öncesinden baþkanlýðýn ekiplerinin bölgeye gönderildiðini anlattý. Tören, konuþmalarýn Ardýndan Ankara Müftüsü Mustafa Hakký Özer in duâ okumasýnýn ardýndan sona erdi. Daha sonra, Suudi Arabistan Büyükelçisi Berri, Diyanet Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Keleþ, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdür Vekili Yücel, hacý adaylarýyla fotoðraf çektirdi. 5 YEDEK KUPON 2 HACI ADAYLARI MUTLU VE HEYECANLI HACI adaylarýndan Mustafa Bektemur, kutsal topraklara ayak basacaklarýný düþündükçe çok büyük bir heyecan yaþadýklarýný anlattý. Kur'aya 5 yýldýr katýldýklarýný anlatan Mustafa Bektemur, sabýrlý bir bekleyiþin ardýndan eþi Þaniye Bektemur ile hacca gitmenin nasip olduðunu söyledi. Komþusu Cihat Tatar da, Hazreti Muhammed in (asm) yaþadýðý yerleri ziyaret edecek olmalarýnýn mutluluk ve heyecan verdiðini söyledi. Tatar, eþi ve kýz kardeþi ile birlikte görevlerini yerine getireceklerini bildirdi. Hacý adaylarýndan Recep Kütahya da bütün Müslümanlara haccýn nasip olmasýný dileyerek, mutlu olduklarýný belirtti. Kendisine hac çýkmasýný 5 senedir beklediðini anlatan Ayþe Erdinç de merak, heyecan ve mutluluðu birlikte yaþadýklarýný söyledi. Hacý adaylarý daha sonra yakýnlarýyla vedalaþarak kutsal topraklara gidecekleri uçaklara bindi. Ankara / aa Türkçe dünyada beþinci sýrada 10. Ýzmir Türkçe Günleri nde, Türkçe nin dünyanýn en zengin dilleri arasýnda beþinci sýrada yer aldýðý belirtildi. Türkçe yi doðru konuþarak topluma örnek olmasý gereken haber spikerlerinin yabancý kelimeleri sýk tercih etmesi ise eleþtirildi. Karabaðlar Belediyesi nin Dil Derneði Ýzmir Þubesi iþbirliðiyle düzenlediði 10. Ýzmir Türkçe Günleri 79. Dil Bayramý sona erdi. Son gün Çalýkuþu Kongre Salonu nda düzenlenen foruma yazar Mevlüt Kaplan, Ýzmir Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Atilla Sertel, Ceyhan Demir, yazar Muzaffer Ýzgü, yazar Hidayet Karakuþ ve sunucu Rüþtü Erata katýldý. Türkçe nin zenginliðine ve çok geniþ bir coðrafyada konuþuluyor olmasýna dikkat çeken Kaplan, Dil, bir ulusun varlýðý demektir. Eðer bir dil yok olursa o ulus da yok olur. Dünyadaki 7 milyar insandan 400 milyona yakýný Türkçe konuþuyor, yaklaþýk 500 bin kiþi de öðreniyor. dedi. Ýzgü de anadilin doðru öðrenilmesi, kullanýlmasý ve gelecek nesillere doðru aktarýlmasýna dikkat çekti. Sertel ise gençlerin, özellikle televizyon ve radyolardaki sunucu ve haber spikerlerinin yabancý sözcükleri sýkça kullanmasýný eleþtirdi. Sertel, Hepimiz televizyon izlerken kullanýlan yabancý ve yanlýþ kelimelerden etkileniyoruz. Gençlerimizse daha çok etkileniyor, bu o- lumsuz konuþmalar onlarýn diline yerleþiyor. þeklinde konuþtu. Karabaðlar Belediye Baþkaný Sýtký Kürüm de Türkçe nin doðru kullanýlmasýna ve gelecek nesillere doðru aktarýlmasýna katkýda bulunmaktan mutluluk duyduklarýný söyledi. Ýzmir / cihan Ýsrail e haddini bildirelim derken... Baþbakan Yardýmcýsý ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arýnç, Savaþ gemilerimizi savaþmak için göndermiyoruz. Hiç kimseyle savaþ yapmaya, kavga etmeye ihtiyacýmýz da yok, niyetimiz de dedikten sonra ekliyor: Umarým, güç kullanmak zorunda kalmayýz. Hükümetin kimseyle savaþa niyeti yok, ama göndereceði savaþ gemileri veya onlara eþlik edecek F-16 lardan kazara ve yanlýþlýkla da olsa a- çýlacak bir ateþ acaba ne gibi sonuçlar getirir? Hele olayýn birinci derecedeki muhatabýnýn Ýsrail gibi çýlgýn bir devlet olduðu nazara alýnýrsa... (Hatýrlanacaðý gibi, 1992 de Ege deki NATO tatbikatý sýrasýnda bir Amerikan uçak gemisi, bizim Muavenet muhribimizi roketle vurup batýrmýþ, 5 denizcimizi þehit etmiþ ve sonra Yanlýþlýkla oldu, özür dileriz deyip iþi geçiþtirmiþti...) Son geliþmeler üzerine ABD nin, AB nin, NA- TO nun ve hattâ Atina nýn peþ peþe yaptýðý itidal çaðrýlarý, ortaya çýkan tedirginliðin iþaretleri. Son derece hassas alanlarda riskli bir oyun oynanýyor. Ýnþaallah korkulanlar baþýmýza gelmez. Faraza, bir çatýþma durumu ortaya çýkmasý halinde, epeycesinin onarým, donaným ve yazýlýmlarý Ýsrail e yaptýrýlan gemi ve uçaklarýn, Ýsrail ordusundaki karþýtlarýný düþman olarak tanýmayacak þekilde programlandýðý yönündeki iddialar da iþin baþka bir boyutunu teþkil ediyor. Bunlar doðru mu? Ve doðruysa ne olacak? Ýsrail e haddini bildirmek üzerinden sert söylemlerle týrmandýrýlan kontrollü gerilim siyaseti nin, amacý Ýsrail i korumak olan füze radarýna kucak açma kararýyla çeliþmesi de ayrý bir bahis. Bir baþka nokta: BM nin Mavi Marmara raporu sonrasýnda Türkiye nin Ýsrail e karþý açýkladýðý beþ yaptýrým kararýndan biri olan Türk gemilerinin seyrüsefer güvenliði maddesini, bizim hükümetin Akdeniz Ýsrail gölü deðildir mesajlarý paralelinde yürürlüðe koyma süreci yaþanýyordu ki, Rumlarla sondaj krizi patlak verdi. Adeta Hadi buyurun, neyiniz varsa gönderin diyen son derece provokatif bir geliþmeydi bu. Olay, Rumlarla, Kýbrýs sorunu yüzünden yaþanan ve AB ile iliþkilerimizi de sýkýntýya sokan, hattâ gelecek yýl Rum kesiminin dönem baþkaný olmasý durumunda üyelik sürecimizin dondurulacaðý yönünde Ankara çýkýþlý açýklamalara konu olan gerilimi daha da týrmandýrma fýrsatý oldu. Ama bilâhare ortaya çýkan bilgiler, tam da bu zamanda böyle bir krize yol açan asýl faktörün, sondaj çalýþmalarýný yapacak olan Ýsrail baðlantýlý Amerikan þirketi Noble olduðunu gösterdi. Hattâ bazý haberlere göre Rum yönetimi gerilimi büyütmeme kaygýsýyla sondaj çalýþmalarýný erteletmek istemiþ, ama Noble kabul etmemiþ. Ardýndan, Amerika daki Yahudi lobisinin, Noble ye saldýrý ABD ye yapýlmýþ sayýlýr þeklindeki açýklamasý da kompozisyonu tamamlýyor. Böylece Türkiye Ýsrail le mücadele ediyorum derken, silsile halinde Rumlarý, Yunanistan ý, AB yi, ABD yi ve garip bir paradoksla füze kalkanýyla da Ýran ý karþýsýna almýþ olmuyor mu? Eþzamanlý olarak, Suriye yönetimiyle köprülerin tamamen atýlmasý da ilginç. Bir taraftan New York ta Obama yla yaptýðý görüþme çýkýþýnda Ýç savaþ olmasýn gerekçesiyle bu ülkeye silâh ambargosu uygulanmaya baþlandýðýný açýklayan Erdoðan, diðer taraftan Suriye halký Esad ý indirecek derken, acaba ne yapmak istiyor? Hükümetin elinde, bu ülkedeki iktidar deðiþimini kansýz þekilde gerçekleþtirecek sihirli bir formül mü var? Peki, Suriye yi karýþtýrýp bu hale getiren perde gerisi aktörlerin Ýsrail le ve ABD deki baðlantýlý adreslerle irtibatlarýna dair iþaretlere ne demeli? Ve terördeki týrmanýþ... Önce ABD yi, sonra AB yi ciddî þekilde zorlayan ekonomik krizin giderek daha da derinleþmesi ve bu durumun bizdeki muhtemel olumsuz yansýmalarý nin bu açýdan da çok zor geçeceðine dair beyanlar... Her taþýn altýnda Ýsrail i ve Yahudi lobisini arayan komplo teorilerine itibar etmek elbette yanlýþ. Ancak Ýsrail le mücadelenin hiç kolay olmadýðý ve âzamî teyakkuz gerektirdiði de bir vâkýa.

4 4 Y HABER 30 EYLÜL 2011 CUMA ca ni as ya.com.tr Milletin sahipleneceði bir anayasa þart Ya pý lan a çýk la ma la ra gö re, Tür ki ye Bü yük Mil - let Mec li si ye ni ça lýþ ma dö ne min de ilk iþ o la rak ye ni bir a na ya sa yap ma yý gün de mi ne a la cak. Ye - ni bir a na ya sa ha zýr lan ma sý, a ma bu nun ger çek - ten ye ni ve tam an la mýy la si vil ol ma sý, mil le tin iç ten ge len bir ta le bi dir. Çün kü mil le te so rul du - ðu her im kân ve fýr sat ta bu ta lep di le ge ti ril miþ ve or ta ya ko nul muþ tur. Av ru pa Bir li ði ü ye li ði yo lun da i ler le yen ve bu ko nu da gö rüþ me ler ya pan Tür ki ye nin hâ lâ 1980 dar be si son ra sýn da ha zýr lan mýþ ve zor la mil le te tas dik et ti ril miþ bir dar be a na ya sa sý i le yö ne ti li - yor ol ma sý ka bul e di le bi lir bir du rum de ðil dir. Her ne ka dar 1982 dar be a na ya sa sý nýn on lar ca mad de si de ðiþ ti ril miþ ve kýs men si vil hâ le ge ti - ril miþ se de te mel an la yý þý ve ya pý sý de ðiþ me miþ - tir. Do la yý sý i le kök ten ve ta ma men de ðiþ ti ril me - dik ten son ra mev cut a na ya sa nýn si vil ha le gel me - si müm kün de ðil. Ý yi de ha zýr lan ma sý ka rar laþ tý rý lan ye ni ve si vil a na ya sa na sýl o la cak? Her ne ka dar TBMM de tem sil e di len par ti ler Ye ni dö nem de ilk gün dem mad de si a na ya sa ol sun de miþ ol sa da, ha zýr la na - cak o lan a na ya sa nýn muh te va sý en a zýn dan þim - di lik ko nu þul ma mýþ týr. Her fýr sat ta i fa de et me ye ça lý þý yo ruz, yi ne tek rar la ya lým: Ye ni a na ya sa, 1982 a na ya sa sý ný a rat ma ma lý. Böy le bir teh li ke var mý? so ru su ak la ge le bi lir. Gü nü müz þart la - rýn da böy le bir teh li ke yok gi bi gö rün se de, ted - bir li ve ih ti yat lý ol mak ta fay da var. Mut lak su ret - te, es ki yi a rat ma ya cak, ger çek ten si vil ve mil le tin sa hip le ne ce ði bir a na ya sa ya pýl ma lý dýr. Her ko nu da ol du ðu gi bi bu nok ta da da geç miþ tec rü be ler den is ti fa de et mek lâ zým. Geç miþ yýl lar - da çok da ha gü zel a na ya sa lar yap mýþ ve uy gu la mýþ bir mil le tiz. Ý þin eh li o lan uz man lar, me se lâ 1921 A na ya sa sý ný [Teþ ki lât-ý E sa sî ye Ka nu nu] ha zýr la ný - þý ve ka bul ö zel lik le ri ba ký mýn dan Os man lý-türk a - na ya sa cý lý ðý nýn en de mok ra tik, bel ki de tek de mok - ra tik ör ne ði say mýþ lar dýr. (Ba ký nýz: - na ya sa.gen.tr/1921ay.htm) O hal de 2011 yý lýn da çok da ha i yi si ni ya pa bi li riz ve yap ma lý yýz. Geç miþ yýl lar da ki tec rü be ler den is ti fa de et me - miz ge rek ti ði ni ha týr la tan uz man lar dan bi ri de geç ti ði miz gün ler de Ýs lâm ve Os man lý Hu kû ku Kül li yâ tý nýn ilk cil di ni ya yýn la yan Prof. Dr. Ah - met Ak gün düz ol du. Os man lý A raþ týr ma la rý Vak fý mer ke zin de dü zen le nen ta ný tým top lan tý - sý nda ko nu þan Prof. Ak gün düz, Te men ni e di - yo ruz ki ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rý ný ya pa cak o lan - lar, Os man lý da uy gu la nan sis te mi an la mak i çin bu e se re de bak sýn lar. Bü tün dün ya Os man lý sis - te mi ni in ce le di ði ne gö re, ye ni a na ya sa ya pa cak o - lan la rýn bu e se re bak ma sýn da bir za rar yok, ak si - ne is ti fa de e der ler de di. Ger çek ten de Os man lý ta ri hi bi zim i çin ders a lý - na cak ör nek ler le do lu de ðil mi? Os man lý nýn yet - miþ i ki bu çuk mil let i na sýl o lup da 600 yýl bir lik ve be ra ber lik i çin de tu ta bil di ði in ce len me ye, a raþ tý rýl - ma ya ve ders a lýn ma ya lâ yýk de ðil mi? A na ya sa hu kuk çu la rý bil se de bil me se de, Os man lý ve Ýs - lâm ta ri hin de uy gu lan mýþ ve bu gün de bü yük öl - çü de uy gu la na bi lir ka nun lar var dýr. Ne ya zýk ki bu ko nu lar ye te rin ce bi lin mi yor. Ni te kim Hol lan da Ýs lâm Ü ni ver si te si Rek tö rü Prof. Dr. Ak gün düz, ba zý a na ya sa hu kuk çu la rý nýn bu nok ta da ca hil ol duk la rý na þa hit ol du ðu nu ha týr lat tý. Te men ni miz, mil le tin de ðer le riy le ça týþ ma yan, mil le tin gö nül den ve sa mi mi o la rak sa hip le ne ce - ði bir a na ya sa ha zýr lan ma sý... Si vil ve de mok rat bir a na ya sa nok ta sýn da çok geç ka lýn dý, da ha faz - la geç kal ma ya Tür ki ye nin ta ham mü lü kal ma dý... TAZÝYE Deðerli kardeþimiz Mehmet Salman'ýn annesi Azize Salman ve Zülfü Özkartal'ýn annesi Güllü Özkartal'ýn vefatlarýný teessürle öðrendik. Merhumelere Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Elazýð Yeni Asya Okuyucularý AKP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Ö mer Çe lik, ye ni a na - ya sa ça lýþ ma sý hak kýn da Bi zim te mel has sa si ye ti miz þu dur, Mec lis a çýl dý ðý an dan i ti ba ren Mec lis in ilk gün de mi ve Mec lis a çýl dýk tan son ra da te mel gün de - mi ye ni a na ya sa ya pýl ma sý ol ma lý dýr de di. Çe lik, AKP ve CHP he yet le ri a ra sýn da CHP Ge nel Mer ke zi nde ger çek le þen gö rüþ me son ra sýn da ga ze te - ci le re a çýk la ma lar da bu lun du. CHP ye ye ni a na ya sa ya pýl ma sý gün de miy le il gi li o la rak bir zi ya ret ger çek - leþ tir dik le ri ni i fa de e den Çe lik, Ön ce lik le CHP he ye - ti ne, Sa yýn Ge nel Baþ ka na, Sa yýn Ge nel Baþ kan a dý na bi zi ka bul e den he ye te bu kýy met li ev sa hip li ði i çin te - þek kür le ri mi zi su nu yo ruz. Cid den çok sý cak ve bü yük bir ne za ket le bi zi a ðýr la dý lar de di. Ye ni a na ya sa sü re ci ni ko nuþ tuk la rý ný ve AKP o la - rak bu gün dem le il gi li te mel has sa si yet le ri ni CHP he - ye tiy le pay laþ týk la rý ný an la tan Çe lik, þun la rý kay det ti: Bi zim te mel has sa si ye ti miz þu dur, Mec lis a çýl dý - ðý an dan i ti ba ren Mec lis in ilk gün de mi ve Mec lis a çýl dýk tan son ra da te mel gün de mi ye ni a na ya sa ya pýl ma sý ol ma lý dýr. Uz laþ ma Ko mis yo nu bir an ev - vel ku rul ma lý dýr. Kuþ ku suz sü re cin i ni si ya ti fi Mec - lis Baþ ka ný nda dýr. Si ya si par ti ler Mec lis Baþ ka - ný nýn yü rü te ce ði bu sü re ce kat ký ver me li dir ler. Uz - laþ ma Ko mis yo nu ön þart sýz o la rak top lan ma lý dýr. Ön þart sýz o la rak top la nan Uz laþ ma Ko mis yo nu ken di par ti le ri nin gö rüþ le ri ni o ra da ki tem sil ci le ri va sý ta sýy la di le ge tir di ði bir ze min o la cak. CHP i le Mec lis in a çýl dý ðý an dan i ti ba ren ilk ve te mel gün - de mi nin ye ni a na ya sa ol ma sý ge rek ti ði ko nu sun da, Uz laþ ma Ko mis yo nu nun ön þart sýz top lan ma sý ge - rek ti ði ko nu sun da tam mu ta ba ka ta var dýk. HAM ZA ÇE BÝ: HER HAN GÝ BÝR GÖ RÜÞ FARK LI LI ÐI MIZ YOK CHP Grup Baþ kan ve ki li A kif Ham za çe bi i se bir so ru ü ze ri ne AKP he ye tin den bir yýl da ta mam lan ma yý ön gö ren i fa de ler var ol du ðu nu be lir te rek, Ta bii ki bu na Uz laþ ma ko mis yo nu ka rar ve re cek tir. Uz laþ ma Ko mis yo nu nu þim di den bað la yan, o nu sü rey - le ký sýt la yan bir a çýk la ma çok doð ru de ðil dir. Bu bir gö rüþ tür. A da let ve Kal ka ný ma Par ti si bu ko nu da bir gö rüþ i fa de et ti. El bet te bir þe ye baþ lý yor sa nýz, baþ la ya cak sa - nýz bu nun bir ni hai ta ri hi nin ol ma sý ge re kir. Bu ni hai ta ri hi ko mis yon ken di ça lýþ ma - la rýn da top lum sal bek len ti le re uy gun o la rak de ðer len di re cek, ka rar laþ tý ra cak týr. So - nuç ta Uz laþ ma Ko mis yo nu nun ku rul ma sý ko nu sun da AKP i le her han gi bir gö rüþ fark lý lý ðý mýz yok. Bu gün ü ze rin de uz laþ tý ðý mýz ko nu bu dur. Uz laþ ma Ko mis yo nu ken di ça lýþ ma pren sip le ri ni, yön tem le ri ni ken di si be lir le ye cek tir de di. Ham za çe bi, CHP nin kýr mý zý çiz gi le ri nin o lup ol ma dý ðý yö nün de ki so ru ü ze ri ne de i ki si ya si par ti nin yap mýþ ol du ðu bu gö rüþ me de a na ya sa yý þöy le ya pa lým, böy le ya pa lým þek lin de bir çer çe ve çi zil me si nin doð ru ol ma dý ðý ný i fa de et ti. Bu ko nu nun Uz laþ ma Ko mis yo nu ta ra fýn dan de ðer len di ri le ce ði ni vur gu la yan Ham za çe bi, ça lýþ ma nýn bü - tün top lu mun gö rüþ le ri ni yan sýt ma sý nýn ö nem li ol du ðu na dik ka ti çek ti. An ka ra / a a BAÞBAKAN Re cep Tay yip Er do ðan, ye ni A - na ya sa ça lýþ ma la rý nýn, ge le cek yý lýn ilk ya rý sý i çin de ta mam lan ma sý ný is te dik le ri ni söy le di. Er do ðan, Ma ke don ya ya ha re ke tin den ön ce E sen bo ða Ha va li ma ný nda dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, ge zi ye i liþ kin a çýk la ma lar da bu lun du, ba sýn men sup la rý nýn so ru la rý ný ce - vap la dý. Baþ ba kan Er do ðan, BDP nin TBMM ça lýþ ma la rý na ka týl ma ka ra rýy la il gi li so ru ya, Siz be ni ya kýn dan as lýn da iz li yor su - nuz. Ben bu ko nu da bi li yor su nuz da ha ön ce BDP nin de Mec lis e ge le ce ði ni söy le miþ tim. Ay ný sý ný CHP i çin de söy le miþ tim. CHP gel - di. BDP nin de ge le ce ði nok ta sýn da ki dü þün - ce le ri mi i fa de et miþ tim ve dün (ön ce ki gün) de bu bek len ti miz yap týk la rý a çýk la may la ger - çek leþ ti ce va bý ný ver di. Er do ðan, bu ge liþ - me den son ra, ye ni A na ya sa ça lýþ ma la rýn da BDP nin de yer a lýp al ma ya ca ðý na i liþ kin bir so ru ü ze ri ne þun la rý söy le di: Bu ko nuy la il - gi li ta bii biz ilk e tap ta Mec lis te gru bu o lan - lar la a dý mý at týk. Fa kat ABD se ya ha ti dö nü - þün de de bir þe yi söy le dik. Te rör le mü ca de - le, si ya si ku rum lar la da mü za ke re de dim. Çün kü ne yin o la ca ðý ný za ten biz bi li yo ruz, kes ti ri yo ruz. Ni te kim þu an da böy le bir du - rum ol du. Ye min et tik ten son ra grup la rý ný o luþ tur ma la rý ha lin de, çün kü bi zim bu ra da il ke le ri miz var. Biz ku rum ve ya ku ru luþ lar a - ra sýn da ki i liþ ki le ri il ke le re da ya lý o la rak yü rü - tü rüz. Ki þi ler a ra sýn da ki i liþ ki le ri de il ke le re da ya lý o la rak yü rü tü rüz. Bu bir il ke ka ra rý dýr. Bu il ke ka ra rý mýz la da e ðer ü çün cü bir grup Par la men to da o lu þur sa beþ li he ye ti miz, ay ný þe kil de on la ra da ran de vu mek tu bu nu ya zar. Ran de vu ver me le ri ha lin de de he ye ti miz on - la rý da zi ya ret e der. Za ten bi raz son ra ma - lum CHP yi ar ka daþ la rý mýz zi ya ret e de cek - ler. Dün kü gö rüþ me ga yet o lum lu bir þe kil de geç ti. Te men ni e de rim ki bu gün kü (dünkü) gö rüþ me de o lum lu bir þe kil de ge çer. Mec - lis in a çýl ma sýy la bir lik te de yo ðun bir þe kil de bu na o dak la na ca ðýz. Sü rat le de yi ne te men ni e di yo rum ki 2012 nin ilk ya rý sý i çe ri sin de biz bu i þi bi ti re lim is ti yo ruz. An ka ra / a a Ya ra lý ko mi ser þe hit ol du n BATMAN'DA te rö rist le rin sal dý rý sýn da ya ra la - nan ve be yin ö lü mü ger çek le þen ko mi ser yar - dým cý sý A dem Ýlk ký lýnç, am bu lans he li kop ter le ge ti ril di ði mem le ke ti Kay se ri de þe hit ol du. Ön - ce ki ge ce PKK lý te rö rist le rin sal dý rý sý so nu cu a - ðýr ya ra la nan ve kal dý rýl dý ðý ö zel has ta ne de be yin ö lü mü ger çek le þen ko mi ser yar dým cý sý A dem Ýlk ký lýnç, am bu lans he li kop ter le sevk e dil di ði Er - ci yes Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si Gev her Ne si be Has ta ne sin de te da vi al tý na a lýn mýþ tý. Ýlk ký lýç, has ta ne de ya pý lan mü da ha le ye rað men kur ta rý - la ma ya rak þe hit ol du. Has ta ne Baþ he ki mi Prof. Dr. Kud ret Doð ru, A A mu ha bi ri ne yap tý ðý a çýk - la ma da, A dem Ýlk ký lýç ýn kal bi nin, has ta ne le ri ne gel dik ten yak la þýk 50 da ki ka son ra dur du ðu nu ve tüm mü da ha le le re rað men tek rar ça lýþ tý rý la - ma dý ðý ný be lir te rek, Gel di ðin de be yin ö lü mü ger cek leþ miþ ti. Kal bi de du run ca ge ri dön dü re - me dik. Ma a le sef ko mi ser yar dým cý mýz þe hit ol - du. A i le si nin ve Türk mil le ti nin ba þý sa ðol sun. Al lah rah met ey le sin de di. Ya vuz Se lim Ma hal - le si Ay dýn ko nak Kav þa ðý nda te rö rist ler ce dü - zen le nen si lah lý sal dý rý da, 3 po lis ya ra lan mýþ, 8 ay lýk ha mi le bir ka dýn i le 4 ya þýn da ki ký zý öl müþ, e þi ve di ðer ký zý ya ra lan mýþ tý. Ha mi le ka dý nýn kar nýn dan se zar yen le a lý nan be bek de tüm ça ba - la ra rað men ve fat et miþ ti. Kay se ri / a a PKK lý lar TV bas tý n TERÖR ör gü tü yan daþ la rý nýn Al man ö zel te le - viz yon ka na lý RTL nin Köln de ki bi na sý ný iþ gal et ti ði bil di ril di. Al man po li si, 30 ka dar PKK yan - da þý nýn ön ce ki gün TSÝ sý ra la rýn da TV bi - na sý ný ba sa rak Ab dul lah Ö ca lan ýn sa lý ve ril me si - ni is te dik le ri ni ve bu nu ya yý na çý ka rak a çýk la mak is te dik le ri ni be lirt ti. O lay ye ri ne çok sa yý da gü - ven lik gö rev li si sevk e di lir ken, TV bi na sý ný iþ gal e den PKK yan daþ la rýy la po li sin pa zar lýk yap tý ðý bil di ril di. Ýþ ga li nin so na er di ril me si nin ar dýn dan Al man po li si, 30 ka dar PKK yan da þý nýn, o to bü se bin di ri le rek em ni ye te gö tü rül dük le ri ni a çýk la dý. Te rör ör gü tü yan daþ la rý nýn RTL bi na sýn da o tu - ra rak þar ký söy le dik le ri ve dört say fa lýk si ya si ta - lep le ri nin ol du ðu di lek çe yi ka nal yö ne ti mi ne sun duk la rý be lir til di. RTL ça lý þan la rý nýn bas kýn se be biy le kor ku ya þa dýk la rý ve ba zý la rý nýn bi na yý ter ke ti ik le ri öð re nil di. Al man ya Dý þiþ le ri Ba ka ný Gu i do Wes ter wel le, te rör ör gü tü PKK yan daþ la - rý nýn Al man ö zel te le viz yon ka na lý RTL nin Köln de ki bi na sý ný iþ gal et me si ni sert bir þe kil de ký na dý. Wes ter wel le, yap tý ðý a çýk la ma da, Dü - þün ce öz gür lü ðü ne ya pý lan bu sal dý rý ka bul e di - le mez de di. Gu i do Wes ter wel le ay rý ca, AB ve Al man ya nýn PKK yý te rör ör gü tü o la rak ni te len - dir di ði ni ve bu nu Tür ki ye ye de a çýk bir þe kil de bil dir dik le ri ni i fa de et ti. Köln / a a CHP li baþ kan gö zal týn da n ÝSTANBUL Em ni yet Mü dür lü ðü Ma li Suç lar la Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü e kip le ri, Mal te pe Be le di ye Baþ ka ný Mus ta fa Zen gin in de a ra la rýn - da bu lun du ðu 10 ki þi yi gö zal tý na al dý. Ma li Suç - lar la Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü e kip le ri, be le di - ye ye yö ne lik mü fet tiþ le rin yap tý ðý in ce le me kap - sa mýn da, Be le di ye Baþ ka ný Zen gin i le be le di ye baþ kan yar dým cý la rý nýn da a ra la rýn da bu lun du ðu 10 ki þi yi gö zal tý na al dý. Zen gin, em ni yet te ki iþ - lem le ri nin ar dýn dan Kar tal Ad li ye si ne si vil po lis e kip le rin ce ge ti ri li þi sý ra sýn da, bir ga ze te ci nin Ni çin bu ra da sý nýz? so ru su na Zen gin, Hiç sen - fo ni or kes tra sý din le di niz mi? Din le mez se niz an - la ya maz sý nýz, çað daþ lý ðý bi le mez si niz. Çað daþ lý - ðýn düþ man la rý ný da bi le mez si niz þek lin de ce - vap ver di. Bir ga ze te ci nin, gö zal tý na mý a lýn dý - nýz? þek lin de ki so ru su nu da Zen gin, Ha yýr, bil - gi mi ze baþ vu ra cak lar de di.bu a ra da, Mal te pe Be le di ye si ne yö ne lik o pe ras yo nun, be le di ye ye sen fo ni or kes tra sý hiz met a lý mý i ha le si i le di ðer ba zý iþ lem le re i liþ kin yü rü tü len mü fet tiþ in ce le - me si nin ar dýn dan ger çek leþ ti ril di ði öð re nil di. Ö - te yan dan Þan lý ur fa Em ni yet Mü dür lü ðü Ka çak - çý lýk ve Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le (KOM) Þu - be si e kip le ri, Ka mu i ha le le rin de yol suz luk id di - a sýy la yü rü tü len bir so ruþ tur ma kap sa mýn da, sa - bah sa at le rin de gel dik le ri Su ruç Be le di ye sin de a - ra ma yap tý. Çe vik kuv vet e kip le ri nin de çev re de yo ðun gü ven lik ön le mi al dý ðý Be le di ye de yak la - þýk 4 sa at sü ren a ra ma nýn ar dýn dan e kip ler, be le - di ye yet ki li le ri nin bu lun du ðu ba zý ki þi le ri gö zal - tý na al dý. Ýs tan bul-þan lý ur fa / a a YÜKSEK As ke ri Þu ra (YAÞ) ka ra rýy la Türk Si - lah lý Kuv vet le ri nden (TSK) a tý lan as ke ri per - so nel A na ya sa da ya pý lan de ði þik li ðin ar dýn - dan hak la rý na ka vuþ ma ya baþ la dý. An cak YAÞ mað dur la rý bu se fer de as ke ri te sis ler den fay - da la nýl ma sý i çin ve ri len kart en ge li i le kar þý laþ - tý. As ker lik Þu be si ne a i le ce baþ vu ra rak ta nýt - ma kar tý al mak is te yen as ke ri per so ne lin eþ le - ri ne ve kýz ço cuk la rý na ba þör tü lü ol duk la rý ge - rek çe siy le kart ve ril me di. TSK da Jan dar ma Üst ça vuþ o la rak gö rev ya pan Ab dul lah Kap - lan, 1999 yý lýn da YAÞ ka ra rýy la or du dan a týl dý. 12 yýl son ra a na ya sa da ya pý lan de ði þik lik le hak la rý ge ri i a de e di len Kap lan, ken di si ve a i le fert le ri i çin as ke ri te sis ler den fay da lan mak a - ma cýy la kart baþ vu ru sun da bu lun du. Kay se ri Ko ca si nan As ker lik Þu be si ne yap tý ðý baþ vu ru - da, ken di si ne kart ve ri lir ken e þi ne ve ril me di. Kap lan, se be bi ni öð ren mek i çin söz lü o la rak þu be ye baþ vu ru da bu lun du. Þu be de ki so rum - lu ki þi ler, e þi nin ba þör tü lü ol ma sý ge rek çe siy le kar týn ve ril me di ði ni, ba þý a çýk ya da ba þör tü sü - nün alt tan bað lan mýþ o la rak çe ki len fo toð raf ol ma sý du ru mun da kar tý nýn ve ri le ce ði ni söy - le di. Bu i fa de le ri ya zý lý is te yen Kap lan, bir so - nuç a la ma dý. Kart al mak tan vaz ge çen Kap lan, e þi nin ba þör tü lü ol ma sýn dan do la yý or du dan a týl dý ðý ný be lir te rek, kar tý i çin de e þi nin ba þör - tü sü nü aç ma ya ca ðý ný söy le di. Ab dul lah Kap - lan, bu hak la rý nýn gasp e dil me me si ni is te di. ABDULLAH Kap lan ýn ya þa dý ðý bu so run dan son da Ah met Bal cý da ta ný tým kar tý i le il gi li ta lep le ri ni ya zý lý ve pos ta yo luy la yap tý. Ah - met Bal cý, Ha va Mu ha be re Ký dem li Üst ça - vuþ rüt be sin dey ken 2000 yý lýn da e þi nin ba - þör tü lü ol ma sý se be biy le or du dan a týl mýþ. Ah met Bal cý, hak la rýn i a de si çer çe ve sin de kart la rý nýn ve ril me si ni is te di. An cak ba þör tü - lü o lan e þi ve ký zý nýn kart la rý, A kýl lý Kart Be - yan na me si Dol dur ma Ký la vu zu nda be lir ti len þart la rýn ye ri ne ge ti ril me me si ge rek çe gös - te ri le rek ve ril me di. Bal cý nýn, As ker lik Þu be si Baþ ka ný Per so nel Al bay Sel man Ak dað dan im za lý al dý ðý ya zý da, dol dur duk la rý baþ vu ru for mun da ki mad de le rin ge rek çe gös te ril di - ði ne dik kat çek ti. Bal cý, for mun ar ka sýn da ki mad de ler a ra sýn da, ve ri le cek o lan fo toð raf - ta baþ ký sým da þap ka, kep ve ben ze ri ak se - su ar la rýn ol ma ya ca ðý i fa de si nin yer al dý ðý ný be lirt ti. Bu kart la rýn ken di le ri ne bir kat ký sý ol - ma ya ca ðý ný an la tan Bal cý, an cak hak la rýn i a - de si nok ta sýn da el le rin den a lý nan bu kart la - rýn ye ni den ve ril me si i çin gi ri þim le ri ol du ðu - nu i fa de et ti. Bal cý, ha len ya sak la rýn de vam et ti ði ni ve bu ya sak la rýn or ta dan kalk ma sý ný is te dik le ri ni an lat tý. Kay se ri / ci han YAÞ ze de e þi ne ba þör tü sü en ge li YA SAK LAR HÂ LÂ DE VAM E DÝ YOR HABERLER Ýlk gün dem a na ya sa ol ma lý AKP ÝLE CHP HEYETLERÝNÝN GÖRÜÞMESÝNDE MEC LÝS ÝN ÝLK GÜN DE MÝ VE MEC LÝS A ÇIL DIK TAN SON - RA DA TE MEL GÜN DE MÝN YE NÝ A NA YA SA YA PIL MA SI OL MA SI KONUSUNDA MUTABAKATA VARDI nin ilk ya rý sýn da bu i þi bi ti re lim Baþbakan Erdoðan, Meclis'in açýlmasýyla yoðun þekilde anayasa çalýþmalarýna odaklanýlacaðýný söyledi FO TOÐ RAF: A A AKP Genel Baþkan Yardýmcýsý Çelik, (ortada) AKP ve CHP heyetleri arasýnda CHP Genel Merkezi'nde gerçekleþen görüþme sonrasýnda gazetecilere açýklamalarda bulundu. FO TOÐ RAF: Mec lis kü tüp ha ne si kat ký ve re cek MECLÝS Kü tüp ha ne si, ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rý na ki tap, bil gi, bel ge ve tu ta nak la kat ký sað la ya cak. E di ni len bil gi - ye gö re, TBMM Kü tüp ha ne si, gün dem de ki ö nem li ko - nu la ra yö ne lik kat ký sý ný ye ni ya sa ma yý lýn da da sür dü re - cek. Kü tüp ha ne, 1 E kim de baþ la ya cak ye ni ya sa ma yý lýn - da ku rul ma sý bek le nen Uz laþ ma Ko mis yo nu, son ra sýn da A na ya sa Ko mis yo nu nun da ça lý þa ca ðý ný gö zö nün de bu - lun du ra rak, A na ya sa ko nu sun da ki her tür lü so ru ya ce - vap ve re cek do kü man la rý der le di. An ka ra / a a

5 5 Y HA BER 30 EYLÜL 2011 CUMA Sö zün bit ti ði yer de nil me me li Mec lis ya rýn a çý lý yor. Te rör sal dý rý la rý - nýn sýk laþ tý ðý ge rek çe siy le, her se ne ge le nek sel o la rak Me lis a çý lý þýn da ve ri len re sep si yon bu se ne ya pýl ma ya cak. Mec lis in a çý lý þý na gün ler ka la ye ni a na ya sa i çin par ti ler a ra sý gö rüþ me ler de baþ la dý. Mil let ve kil le ri he nüz ye min et me yen BDP i - se bu gö rüþ me ler ya pý lýr ken saf dý þý kal mýþ tý. 1 E kim de ye min et me ka ra rý a la rak i sa bet li bir ka rar ver miþ ol du lar. Çün kü, a na ya sa ya - pý lýr ken ne ka dar çok ki þi nin gö rü þü a lý nýr ve ta lep ler ye ri ne ge ti ri lir se, öm rü u zun o lur ve in san la rý mut lu e der. Ül ke nin çö züm bek le yen yý ðýn lar ca so ru - nu var ken te rör, gün de min bi rin ci mad de si - ne o tur du. As ke rî u çak lar Ku zey I rak ta dað la rý bom - ba lar ken, An ka ra da, Si irt te, Bat man da, Hak kâ ri de Van da te rör ey lem le ri si vil le re yö nel miþ du rum da. Te rö rist ler ka dýn, ço - cuk, yaþ lý de me den kat le di yor lar. Hat ta doð - ma mýþ ço cu ða kur þun sý ký yor lar. Ca ni ler, ha mi le ka dý na, ya nýn da ki ço cu ðu na 200 mer mi sý kar ken, bir ta raf tan da dört genç ký zý kat let mek ten ka çýn mý yor lar. Al tý ka dý - nýn bu lun du ðu bir o to mo bi le yüz ler ce kur - þun yað dý rýp dör dü nü öl dü rü yor, di ðer le ri ni sa kat bý ra ký yor lar. Öð ret me ne vi ni ve dü - ðün le ri ba sa rak as ke re, po li se kur þun sý ký - yor, ka ra kol la ra sal dý rý yor. Bü yük ca ni lik ser gi le ye rek, per va sýz ca Siz sý nýr ö te si ha re - kât yap sa nýz da biz i çe ri de yiz, kal bi niz den si zi vu ru yo ruz me sa jý ný ve ri yor. Öð ret men ler, ko ru cu lar, dev let me mur la - rý ev le rin den a lý na rak ka çý rý lý yor. Ya ni, te rö rist te rö rist li ði ni ya pý yor. Bu nu ya - par ken öz gür lük, de mok ra si, hak ve hür ri yet ler a dý na yap tý ðý ný söy lü yor! Hal bu ki si lâh la öz gür - lük gel me ye ce ði ni, hak la rýn el de e di le me ye ce ði - ni dün ya â lem bi li yor. Bir de a çýk la ma ya pýp Ey lem le ri miz sü re cek di ye mey dan o ku yor ten be ri za man za man bit me nok ta - sý na ge len son ra sýn da yi ne az gýn la þan te rör ey lem le ri son gün ler de tek rar can lar yak ma - ya baþ la dý. Ýn san bu ha ber le ri o ku yun ca i çi da ra lý yor. Ye ter ar týk di ye ba ðý ra sý ge li yor. Çö zün ar - týk bu so ru nu di ye ses le ri yük se li yor. Bu a - kan kan ar týk dur ma lý de ni yor. «««Bü tün bu o lay la rý gör dük çe sö zün bit ti ði yer de yiz de nil se de söz as la bit me me li. Te - rör ko nu þa rak tar tý þa rak bi ti ril me li. Ki min e lin den ne ge li yor sa bu ka nýn dur ma sý, te rö - rün bit me si i çin her ke sin ça lýþ ma sý ye tim ler ök süz ler i çin bir borç tur. Kim se dýþ lan ma - dan, ö te len me den, sus tu rul ma dan gö rü þü a - lýn ma lý. Mec lis a çý lýr ken bu so ru nun çö zü - mü i çin di ya log lar ge liþ ti ril me li dir. El bet te te rör ey lem le ri si vil le ri, as ker le ri, po lis le ri vu rur ken, bun la rýn söy len me si yan - lýþ ge le bi lir. Te rö rün he de fi or ta lý ðý ka rýþ týr - mak, çö züm le ri tý ka mak sa, bu nun kar þý lý - ðýn da sa de ce si lâh la de ðil söz le de mü ca - de le e dil me li dir. Bu an lam da son gün ler de ka dýn la rýn ve ço cuk la rýn öl dü rül me sin den son ra böl ge de - ki si vil top lum ku ru luþ la rý nýn, ay dýn la rýn a - çýk la ma la rý da bu nun ya pýl ma sý nýn ne ka dar ö nem li ol du ðu nu gös te ri yor. O ra da ya þa yan Kürt, Türk, A rap va tan daþ lar hep bir a ðýz - dan hay ký rý yor lar: Yü re ði miz ya ný yor. Ye ter ar týk kan dö kül - me sin. Ça re bu lun. Ce na ze le rin kim se ye fay - da sý ol maz. Bu ge mi de he pi miz va rýz ve her - kes za rar gö rür. Ar týk in san lý ðý mýz dan u ta ný - yo ruz. Bun lar in san lý ðýn yüz ka ra sý ey lem ler «««Bu yüz den hal kýn ka za nýl ma sý i çin hal kýn ta lep le ri kar þý lan ma lý, bu ses le rin ço ðal ma sý sað lan ma lý. E ðer bu ya pý la maz sa þim di çý kan ses ler yi ne te rör ör gü tün ce bir þe kil de sus - tu ru lur, da ha ön ce ol du ðu gi bi. Ya ni bu so ru nu dü þü nür ken, te rör, te rö - rist i le böl ge hal ký nýn ay rý tu tul ma sý ge re ki - yor. Kürt so ru nu nun çö zü mü nün yol la rý a - ra sýn da te rör ey lem le ri yer al mý yor. Te rö rü en gel le me nin yol la rý a ra sýn da te rör ör gü tü - nün e lin de ki koz la rýn al ma sý ge re ki yor. Bu nun i çin de te rö rü do ðu ran se bep le rin or - ta dan kal dý rýl ma sý ve sos yal, e ko no mik ya tý - rým lar dan e ði ti me, re form la ra ka dar bir çok yö - nün bir lik te e le a lýn ma sý ge re ki yor. Dý þa rý da te - rö re des tek ve ren ül ke le re bas ký ya pýl ma lý. En ö nem li si de böl ge de kar deþ li ði te sis e de cek a dým lar, te rör or ta mý ný or ta dan kal - dý ra cak ger çek mâ nâ da de mok ra tik a çý lým - lar ya pýl ma lý dýr. Ye ni ya sa ma yý lý nýn gün de mi ye ni a na ya - sa o la rak lan se e dil se de, Tür ki ye nin baþ gün de mi, son dem de si vil le ri a çýk ça he def a la rak ad res so rup her gün can a lan te rör Hü kû me tin sý nýr ö te si as ke rî ha re kât iz ni ni bir yýl da ha u zat mak a ma cýy la Mec lis e sun du - ðu tez ke re de ar tan te rö rist sal dý rý lar ve a çýk teh di di na za ra ver me si, bu nun ik ra rý. Tez ke re de be lir til di ði ü ze re, Ku zey I - rak tan ül ke mi ze yö ne lik te rör ve teh di di in ber ta raf e dil me si i çin, en ev vel böl ge yi kon trol e den ABD nin söz ko nu su böl ge de ki te rö rist kamp la rýn tas fi ye si nin sað lan ma sý ge rek mek te. Baþ ba kan, baþ ta te rör le mü ca de le ol mak ü ze re, mo del or tak O ba ma dan bir di zi ta - lep te bu lun muþ: * Ön ce lik le ABD nin te rör ör gü tü PKK nýn iþ ga li ve kon tro lün de ki Ku zey I rak tan tas fi ye - si ne tam ve et ki li des tek ver me si, or tak is tih - ba rat pay la þý mý nýn ge niþ le til me si. * Ma vi Mar ma ra ge mi si ne sal dý rýp do kuz va tan da þý mý zý kat le den Ýs ra il in ö zür di le yip taz mi nat ö de me si, Gaz ze ye ab lu ka nýn kal - dý rýl ma sý. * Kýb rýs Rum Ke si mi nin Do ðu Ak de niz de do ðal gaz ve pet rol a ra ma la rý nýn dur du rul ma sý, son da jý ya pan A me ri kan þir ke ti nin çe kil me si ve Fü ze Kal ka ný ra da rý nýn el de et ti ði bil gi le rin Ýs - ra il e ve ril me me si. * Fi lis tin in BM ye dev let ol ma baþ vu ru su nun ve to e dil me me si BEK LEN TÝ LER E TAV SÝ YE LER Yer li ve ya ban cý med ya da, Er do ðan ýn gö - rüþ me de e li ni O ba ma nýn be li ne at tý ðý fo toð - raf, i ni si ya ti fi e lin de tut tu ðu þek lin de yo rum - lan sa da, ger çek te Tür ki ye nin sýr tý nýn sý vaz - lan dý ðý ve baþ ta te rör le mü ca de le de des tek ol mak ü ze re, Tür ki ye nin bek len ti le ri nin hiç - bi ri nin kar þý lan ma dý ðý a çý ða çýk mak ta Ve Baþ ba ka nýn kri tik gö rüþ me de stra te jik or tak tan te rör le mü ca de le de yi ne ye ter li des te - ði a la ma ma sý, An ka ra-was hing ton hat týn da sü re cin en ký rýl gan hal ka sý ný o luþ tur mak ta Ev ve la Be yaz Sa ray söz cü le ri, hiç bir gü cün ABD yi Ýs ra il i sa vun mak tan vaz ge çir me ye ce ði - ni i lân et ti ler. Ar dýn dan O ba ma nýn Er do ðan a a çýk ça, ABD i le Ýs ra il a ra sýn da sar sýl maz bað lar var dýr de yip An ka ra nýn Tel A viv le an laþ ma - sý, sert us lû bu nu yu mu þa týp ka pý yý ka pat ma - ma sý tav si ye sin de bu lun du. Ay ný tav si ye, Ýs ra il le uz laþ ma ve yýl lar dýr sü rün ce me de ka lan ve o ya la ma dan i bâ ret ka lan mü zâ ke re le rin baþ la týl ma sý a dý na, BM de 193 ül ke den 120 den faz la sý nýn ka bul e de ce ði ni dek lâ re et ti ði Fi lis tin in ta nýn ma sý ta le bin den vaz geç me si ne da ir ya pýl dý. Res men Fi lis tin in Ýs ra il e i ta a ti is ten di. Bu na bað lý o la rak Er do ðan her ne ka dar Bi zi an la yýþ la kar þý la dý de se de, A me ri kan yö ne ti mi Rum la rýn tek ta raf lý o la rak A me ri kan þir ke tiy le do ðal gaz-pet rol son daj la rý nýn Kýb rýs gö rüþ me - le ri ni en gel le di ði i ti ra zý ný ge çiþ tir di. Ma vi Mar ma ra ya sal dý rý yý â de ta bir sa - vun ma hak ký gö rüp Tür ki ye yi suç la yan ve Gaz ze am bar go su nun ge re ði ni sa vu nan BM ra po ru nun ar ka sýn da du ran Was - hing ton, An ka ra ya Ýs ra il le i liþ ki le ri ni da ha da i ler let me yi sa lýk ver di. Ke za Er do ðan ýn, da ha ön ce ABD den sa - týn a lý nan F-16 sa vaþ u çak la rý gi bi ya zý lým ve prog ram la ma sý Pen ta gon ta ra fýn dan yük le nen, dost-düþ man ta ný mý nýn bu na gö re ya pýl dý ðý Fü ze Kal ka ný bil gi le ri nin Ýs - ra il e ve ril me me si þart lý ta le bi nin de pek iþ - le me ye ce ði an la þýl mak ta HE RON YE RÝ NE PRE DA TOR Bu na mu ka bil Tür ki ye, A me ri kan yö ne ti mi - nin bü tün ta lep le ri ni ye ri ne ge tir miþ Tür ki ye nin Lib ya ya as ke rî mü da ha le ve Su ri ye ye yap tý rým la ra ka týl ma sý; Mý sýr, Tu - nus, Bah reyn ör ne ðin de ol du ðu gi bi A rap ba ha rý nda ABD Ba tý lý iþ bir lik çi le ri nin kü re - sel he ge mon ya ve çý kar la rý he sa bý na ha re ket et me si nin, O ba ma yý faz la sýy la mem nun et - ti ði gö rül mek te. Er do ðan a ve hü kû me ti ne öv gü le ri bu nun i çin An cak bu nun da te mel de te rör ör gü tü nü de - ðil, týp ký Fü ze Kal ka ný gi bi Ý ran ve Su ri ye yi he def al dý ðý, uz man lar ca i fâ de e dil mek te. Ne ti ce de, AKP ik ti da rýn da An ka ra, ABD ye her tür lü des te ði ver mek te. On lar - ca ha va a la ný ný ve li ma ný, Müs lü man kom - þu I rak ý iþ gal e dip i ki mil yon si vi li kat le den ABD nin mü him mat ve sa vaþ mal ze me si - nin na kil ve da ðý tý mý na aç mýþ. Ýn cir lik Üs - sün den ha va la nan A me ri kan sa vaþ u çak la - rý, I rak ü ze ri ne bin le re sor ti ya pýp kent ve köy le ri bom ba la mak ta. Yi ne ABD nin Af ga nis tan iþ ga li ne ve sa - va þý na des tek mak sa dýy la Tür ki ye bu ül ke de mu ha rip as ke rî bir lik bu lun dur mak ta. Bir bu çuk sa at lik kri tik gö rüþ me de kar - þý la nan tek ta lep, Ýs ra il in in san sýz ca sus u - çak la rý He ron la rýn ye ri ne A me ri kan Pre da - tor u çak la rý nýn Ýn cir lik e ko nuþ lan dý rýl ma sý. Pe ki, te rör ör gü tü nün kay na ðý ku ru tul ma - dan, te rö rist kamp la rý kal dý rýl ma dan te rör na sýl tas fi ye e di le cek? Ha va ve ka ra o pe ras - yon la rý nýn ne ya ra rý o la cak? Son ra top lu te rö rist sýz ma la rý na ve sal dý - rý la rý na kar þý Ýs ra il in hâ ri ka He ron la rý ne ne ti ce ver di ki ABD üst sý nýf tek no lo ji ü - rü nü Pre da tor la rý ne ti ce ve re cek? Mavi Marmara ya saldýrýyý âdeta bir savunma hakký görüp Türkiye yi suçlayan ve Gazze ambargosunun gereði ni savunan BM raporu nun arkasýnda duran Washington, Ankara ya Ýsrail le iliþkilerini daha da ilerletme yi salýk verdi. cev ni as ya.com.tr Türkiye nin talepleri karþýlandý mý? Ya zý cý oð lu ka za sýn da suç id di a sý nbbp es ki Ge nel Baþ ka ný Muh sin Ya - zý cý oð lu ve 5 ki þi nin vefat et ti ði he li - kop ter ka za sý na i liþ kin her ge çen gün ye ni bil gi ler or ta ya çý ký yor. Ya zý cý oð lu ve 5 ki þi nin vefat et ti ði he li kop ter ka - za sý ve kur tar ma ça lýþ ma la rý nýn tüm yön le riy le a raþ tý rý la rak ben zer du rum - la rýn ya þan ma ma sý i çin a lýn ma sý ge re - ken tedbir le rin be lir len me si a ma cýy la ge çen dö nem ku ru lan Mec lis A raþ týr - ma Ko mis yo nu Baþ ka ný, es ki AKP Kah ra man ma raþ Mil let ve ki li Vey si Kay nak, en ka zýn ye ri nin yak la þýk o la - rak be lir len di ði bi rin ci ve i kin ci ha ri ta - nýn hiç bir þe kil de va li ye ve a ra ma kur - tar ma ma sa sý na u laþ tý rýl ma dý ðý ný, hat - ta Kah ra man ma raþ Em ni ye ti nin bu ha ri ta yý u zun sü re in kâr et ti ði ni id di a et ti. Kay nak, Si vil ha va cý lýk, en kaz ye - ri ne ilk git ti ðin de ELT ci ha zý nýn ye rin - de ol du ðu nu, i kin ci gi diþ te i se ye rin de ol ma dý ðý ný gö rü yor. An cak ra po run da ci ha zýn ye rin de ol ma dý ðý ný hiç vur gu - la mý yor de di. An ka ra / a a CHP, kal ka n söz leþ me si ör ne ði ni is te di nchp Ýs tan bul Mil let ve ki li Mah mut Ta - nal, bil gi e din me hak ký çer çe ve sin de Dý - þiþ le ri Ba kan lý ðý na baþ vu ra rak, fü ze kal - ka ný söz leþ me si nin bir ör ne ði ni is te di. Ta nal, baþ vu ru sun da Ma lat ya Kü re cik te ku rul ma sý plan la nan fü ze kal ka ný na i liþ - kin söz leþ me nin, Dý þiþ le ri Ba kan lý ðýn ca pa raf e dil di ði ni ba sýn dan öð ren di ði ni be - lirt ti. CHP li Ta nal baþ vu ru sun da, Ben, TBMM nin hal kýn oy la rýy la se çil miþ bir par la men ter o la rak, sö zü e di len bel ge nin i çe ri ðiy le il gi li, se çil miþ bir par la men ter hu kuk çu o la rak ül ke miz i çin o lum lu ve o lum suz yön le ri ü ze rin de ça lý þa rak, bil gi - yi ve gö rüþ le ri mi ba kan lýk i le pay laþ mak, kat ký sun mak i çin pa raf e di len bel ge nin bir fo to ko pi si ni ta ra fý ma ve ril me si ni ta lep e de rim i fa de si ni kul lan dý. An ka ra / a a A rýnç a pro tes to nu LU DAÐ Ü ni ver si te si nin (U Ü) a ka de mik yý lý a çý lýþ tö re nin de Baþ - ba kan Yar dým cý sý Bü lent A rýnç ý pro - tes to et mek is te yen 16 öð ren ci gö zal tý - na a lýn dý. Tö re ne ka týl mak ü ze re Gö - rük le Yer leþ ke si nde ki Prof. Dr. Me te Cen giz Kül tür Mer ke zi ne ge len A rýnç, prog ra mýn ya pý la ca ðý sa lo na gir di. Rek - tör Prof. Dr. Ka mil Di lek in ko nuþ ma sý sý ra sýn da, dý þa rý da bir grup öð ren ci ey - lem yap tý. A rýnç ýn a çý lý þa ka týl ma sý ný slo gan lar la pro tes to e den 16 öð ren ci gö zal tý na a lýn dý. Gö zal tý iþ le mi sý ra sýn da ö zel gü ven lik gö rev li le ri ve po lis ler le öð ren ci ler a ra sýn da kü çük çap lý ar be de ya þan dý. Ar dýn dan, A rýnç, kür sü ye çý ktý. A rýnç, ba zý öð ren ci le rin ken di si ni pro - tes to et me siy le il gi li o la rak, Fi i li bir mü da ha le ol ma dýk ça, top lan tý nýn ya pýl - ma sý ný en gel le me dik çe, bir sal dý rý ya dö - nüþ me dik çe, bu gös te ri le ri de mok ra tik bu lu yo rum. Bun lar dan ü zül mü yo rum ve sý kýl mý yo rum de di. Bursa / a a AV RU PA Bir li ði nin Güm rük Bir li ði ne ka bul et - ti ði Tür ki ye ye vi ze uy gu la ma sý na tep ki ler de - vam e di li yor. Türk i þa dam la rý nýn bi rey sel aç týk - la rý da va lar da hak lý bu lun ma sý na rað men iþ - dün ya sý nýn ça tý ku ru luþ la rý nýn bu ko nu da pa sif kal ma sý e leþ ti ri li yor. Ne TÜ SÝ AD ne TOBB ne þu ne bu, ne de ti ca ret o da la rý hiç bi ri bu iþ le uð - raþ mý yor di yen E ko no mist Sü ley man Ya þar, söz ko nu su vi ze nin 1980 dar be sin den son ra ko - nul du ðu nu söy le di. Ya þar, Dar be ci ler ses çý kar - ma dý iþ le ri ne gel di i fa de si ni kul lan dý. E ko no mist Sü ley man Ya þar, A ha ber de Schen gen Vi ze si hak kýn da il ginç de ðer len dir - me ler de bu lun du. Tür ki ye nin bu ko nu da hak lý ol du ðu nu be lir ten Ya þar, AB i le ya pý lan an laþ - ma lar ve pro to kol le re gö re a ðýr laþ tý rý cý hü - küm ge ti ril me me si ge rek ti ði ni vur gu - la dý. Bu nun la bir lik te Tür ki ye de bu na iþ a dam la rý ör güt le ri nin ses çý kart ma - dý ðý ný i le ri sü ren Ya þar, Dar be hü kü - me ti de bu nu des tek le di. Ba kýn Tür - ki ye ye te le fon e di yor lar, si ze vi ze ko - ya ca ðýz di yor lar bu ra da ki dar be hü kü me ti, ko yun di yor þek lin de ko nuþ tu. Güm rük Bir li ði i - çe ri sin de ser ma ye - nin do la þý mý nýn ser - best ol du ðu nu an - cak in san la rýn do la - þý mý nýn ký sýt lan dý - ðý ný be lir ten Ya - þar, Bu ra da, in - san lar dan kas tý - mýz iþ a dam la rý. Ya ni e me ðin ser best do la þý mý ný de ðil. Biz zat gi - ri þim ci nin ser best do laþ ma sý ge re ki yor. Ne den? Çün kü ü re tim fak tör le ri o la rak bak tý ðý nýz da, iþ - te e mek var de ðil mi? Ser ma ye var, iþ a da mý var ve bü tün bun lar þim di en ö nem li un su ru, siz bir yer de dev re dý þý bý ra ký yor su nuz bir ta raf tan yok sun ký lý yor su nuz. Fak tör ler den en ö nem li si, ü re tim fak tör le ri ni bir a ra ya ge ti ren iþ a da mý ný ký sýt lý yor su nuz o ra ya git me si ni. Bu do la yý sýy la hak ça bir du rum de ðil di ye ko nuþ tu. NE TÜ SÝ AD NE TOBB NE DE TÝ CA RET O DA LA RI, HÝÇ BÝ RÝ BU ÝÞ LE UÐ RAÞ MI YOR Sü ley man Ya þar, bu hak sýz uy - gu la ma dan Av ru pa dan zi ya - de Tür ki ye nin so rum lu ol - du ðu nu i le ri sü re rek, Þim di ba kýn 2050 nin he - sa bý ný ya pa ca ðý na (TÜ SÝ - AD) ön ce si vil bir top lum ku ru luþ la rý o la rak iþ a dam - la rý nýn, (ma dem siz STK sý nýz) þu vi ze so ru - nu nu çö - zün iþ a - dam la - rý nýn. Ne TÜ SÝ AD ne TOBB ne þu ne bu, ne de ti ca ret o da la rý hiç bi ri bu iþ le uð raþ mý yor id di a sýn da bu lun du. Ya þar, ko nuþ ma sý ný þöy le sür dür dü: Ne za man kon du bu vi ze ler! 80 dar be sin den son ra kon du. Dar be ci ler ses çý - kar ma dý iþ le ri ne gel di. Ýn san lar yurt dý þý na kaç ma sýn di ye.. Ya ka la ya cak a sa cak lar dý. O - nun i çin ses çý kar ma dý lar. Hiç i ti raz et me di ler za ten. Bi rin ci sý ra da dar be ci le rin bun dan yar - gý lan ma sý ge re ki yor. Ba ký yor su nuz TÜ SÝ AD ü ye le ri zen gin iþ a dam la rý. On lar za ten VIP vi ze le ri al mýþ lar, ra hat ge lip ge çi yor lar. A na - do lu ser ma ye si çý ka mý yor. Bü tün prob lem bu. On lar çýk ma sýn lar di ye bun lar el le rin den ge le ni ya pý yor lar. Bu ka rar la rýn or ta sýn da Tür ki ye de ki sta tü ko cu iþ a dam la rý var. Pa sif kal mak la bir lik te ka sýt da var. A na do lu ser - ma ye si nin git me si ni is te mi yor lar. Çün kü o - ra A na do lu ser ma ye si nin mal sat ma sý ný is - te mi yor a dam lar. Ben gi de yim di yor. A na - do lu ser ma ye si be nim ü ze rim den mal sat sýn be nim kar pa yým ol sun di yor. O be nim ba - yi im ol sun o ü ret me sin di yor. Ben ne der - sem o nu yap sýn ü ret ti ði ni ba na ver sin ben sa ta yým di yor. O nun i çin bu nun çýk ma sý ný en gel li yor. Söz de a çýk la ma lar biz mü ra ca at et tik de Ne za man mü ra ca at et tin kar de - þim! Da va at çý nýz mý siz. Av ru pa da da va aç tý - nýz mý? Hiç bi ri doð ru düz gün da va aç - ma mýþ. Hiç bir ta ne si. Bir kaç ta ne iþ a - da mý aç tý lar on lar da TOBB a rað men aç tý lar. TÜ SÝ AD a rað men aç tý lar. Hal - bu ki 81 o da, sa na yi o da sý, ti ca ret o da sý - nýn aç ma sý la zým. A çýn ba ka lým 81 ta ne da va ne o lu yor. Ýs tan bul / ci han Vize iþkencesinden 12 Eylülcüler sorumlu E KO NO MÝST SÜ LEY MAN YA ÞAR, AB NÝN TÜR KÝ YE YE VÝ ZE UY GU LA MA SI NIN SO - RUM LU LA RI NIN DAR BE CÝ LER VE STA TÜ KO CU Ý Þ A DAM LA RI OL DU ÐU NU SÖY LE DÝ. mka ni as ya.com.tr Ba ðýþ: Tü ne lin u cu gö rün dü AB Ba ka ný ve Baþ mü za ke re ci E ge men Ba ðýþ, Tür ki ye ye AB ü ye si ül ke le rin vi ze uy gu la ma la rý nýn ko lay laþ tý rýl ma sý i çin Stras bo urg da ki Av ru pa Par la men to su nda te mas lar - da bu lun du. AB-Tür ki ye Kar ma Par la men to Ko mis yo - nu nun dü zen le di ði top lan tý da vi ze ko nu su ma sa ya ya tý rýl - dý. Ba ðýþ, Son 3 yýl da ilk kez vi ze nin ko lay laþ tý rýl ma sý ko - nu sun da tü ne lin u cun da ki ý þý ðý gö rü yo rum. Ger çek ten ö - nem li ge liþ me ler kay det tik. Vi ze ko nu sun da so mut a dým - lar a tý la cak di ye ko nuþ tu. Ko mis yon ü ye le ri nin yo ðun ka - tý lý mýy la ger çek le þen top lan tý da ü ye le rin so ru la rý ný da ce - vap la yan Ba ðýþ, Tür ki ye nin bu lun du ðu böl ge nin zor luk - la rý ný an la týp vi ze le rin kal dý rýl ma sý teh li ke li o lur di yen ka - tý lým cý ya, Biz her ke si ko þul suz a lýn de mi yo ruz ge çer li Türk pa sa por tu o lan va tan daþ lar dan bah se di yo ruz. Bu da Türk va tan da þýy la her han gi baþ ka mil let ten o lan va tan da þý a yýr ma ya ye ter de di. Strasbourg / cihan Bozkurt: Sýra vize müzakerelerinde AVRUPA Parlamento Üyesi Türk asýllý Hollanda Milletvekili Emine Bozkurt da Türkler için AB ülkelerine vize kolaylýðýný öngören çalýþmalarý çok olumlu olarak deðerlendirdi. Türkiye'ye AB üyesi ülkelerin vize uygulamalarýnýn kolaylaþtýrýlmasý için Strasbourg'daki toplantýda söz alan Bozkurt, sýranýn Türkler için somut vize müzakerelerinde olduðu deðerlendirmesini yaptý. Yýllardýr gümrük birliðine dayalý olarak Türk mallarýnýn serbestçe AB ye giriþ yaptýðýný ama bu mallarýn sahiplerinin bu imkana sahip olmadýðýný ve bundan kaynaklanan sorunlarý dile getiren Bozkurt, Ortaklýk Anlaþmasý hakkýndaki tartýþmalarýn þu ana dek Türk vatandaþlarýnýn haklarýndan çok Türkiye'nin yükümlülüklerine yoðunlaþtýðýna dikkat çekti. Bozkurt, vize kolaylýðý anlaþmasýnýn artýk Türk vatandaþlarýnýn Ortaklýk Anlaþmasý'ndan doðan haklarýný da gündeme taþýyacaðýný söyledi. Avrupa ile Türkiye arasýnda günümüzde yaþanmakta olan sorunlarýn AB vatandaþlarý ile Türklerin birbirini yeterince tanýmamasýndan kaynaklandýðýný de ifade eden Bozkurt, vize kolaylýðýnýn dolaylý olarak Türkiye-AB iliþkilerine de olumlu katký yapacaðýna inandýðýný dile getirdi. Strasbourg / cihan E ko no mist Sü ley man Ya þar

6 YURT HABER Y 6 30 EYLÜL 2011 CUMA BÝNGÖL DE faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluþlarý (STK) ortak bir açýklama yaparak terörü kýnadý. Büyük Bingöl Oteli nde düzenlenen toplantýda 19 STK nýn temsilcisi bir a- raya gelerek, hazýrladýklarý metni kamuoyuna duyurdu. Bingöl Serbest Muhasebeci Malî Müþavirler Temsilcisi Ali Burakgazi, STK lar adýna hazýrlanan metni okuyarak, son günlerde artan terör olaylarý ile özellikle Bingöl giriþinde güvenlik güçleri tarafýndan yüksek miktardaki patlayýcýnýn bulunmasýyla önlenen saldýrý giriþimini STK lar ve Bingöl halký olarak kýnadýklarýný bildirdi. Burakgazi, Bu ülkede yaþayan Türk, Arap, Çerkez, Laz ve Kürt vatandaþlar olarak son günlerde artan terör olaylarýna karþý tavýr koymak için bir aradayýz. Türk, Kürt, Zaza, Çerkez, Laz... Yani bu ülkenin farklý etnik kökenlere sahip insanlarý... Etnik kimliklerimiz ayrý olsa da ayný inancýn ve medeniyetin insanlarý olarak ayný ortak deðerlere sahibiz dedi. Yaþanan terör olaylarýnýn Kürt halký için hak arama deðil, kin ve düþmanlýk tohumu ekmeye yönelik olduðunu belirten Burakgazi, þunlarý kaydetti: Bu olaylar, Kürt halký için hak aramaya yönelik deðildir. Masum insanlarý katlederek, kin ve düþmanlýk tohumu ekmeye yöneliktir. Kin ve düþmanlýðý sürdürmek ve nifaký yaymak Kürtlerin inancýnda yoktur. Kürt halký, kin ve düþmanlýðý yayan bu terörü reddeder. Yýllardýr binlerce insanýmýzýn hayatýna mal o- lan bu terör olaylarýnýn artýk tamamen durup, yaralarýn sarýlmasý beklenirken, milletin iradesinin yansýtýldýðý seçimlerden sonra TBMM açýlýrken, sorunlarýn çözülmesinin meþrû zeminde imkaný varken, yeni sivil anayasa yapýmý gündemdeyken yapýlan bu olaylar çözüme yönelik deðil, Türkiye nin normalleþmesini sabote etmeye yönelik eylemlerdir. Yaþanan son terör olaylarýný cinnet hali olarak deðerlendiren Burakgazi, Bu terör olaylarý bilhassa Kürtleri maðdur ve mazlûm eden bir cinnet halinin ifadesidir. Terör kimden gelirse gelsin ve kime yönelirse yönelsin kýnýyoruz ve akan kanlarýn bir an önce son bulmasýný istiyoruz diye konuþtu. Bingöl / aa Bingöl'deki TSK'larýn hazýrladýðý bildiriyi, Bingöl Serbest Muhasebeci Malî Müþavirler Temsilcisi Ali Burakgazi okudu. PENDÝK Belediyesi ve Kastamonu Valiliði nin ortaklaþa düzenlediði Yediveren Kültür Kardeþliði Kastamonu Günleri, Mehmet Âkif Ersoy Sanat Merkezi önünde gerçekleþtirilen görkemli törenle açýldý. Törende, Cide Sarý Yazma Halk Oyunlarý Ekibi yöresel oyunlarýný sergilerken, þehrin yöresel mutfaðýndan çekme helva, etli ekmek gibi þehre özel tatlar katýlýmcýlara sunuldu. Kültür Merkezi nde düzenlenen resim sergisinin yanýnda, taþ baský dokumalar, yöresel sarý yazma, ahþap sultan kayýklarý, ahþap oymacýlýðý, el sanatý delici aletler ve týðsýz el baðlama standlarý da yer aldý. Özellikle Kastamonu nun tersanelerinde üretilen, þuan Haliç te ve Ýstanbul Boðazý ndaki deniz turlarýnda kullanýlan sultan kayýklarýnýn minik maketleri katýlýmcýlardan yoðun ilgi gördü. "KÜLTÜREL MÝRAS YÝTÝRÝLMESÝN DÝYE ÇABA HARCIYORUZ" Programda açýlýþ konuþmasýný gerçekleþtiren Belediye Baþkaný Kenan Þahin, Pendik Belediyesi olarak Yediveren Kültür Kardeþliði projesini hayata geçirmekle, farklý kültürel miraslarýn yitirilmemesi için çaba harcadýklarýný belirtti. Kastamonu þehrinin tarihteki yerine dikkat çeken Þahin, þehrin baþta yöresel mutfaðý olmak üzere zengin kültürüne hayran olduðunu kaydederek, Kastamonu ya yolu düþmeyen, fakat bu büyük þehrin kültürüyle tanýþmak isteyenlerin yolu mutlaka M. Âkif Ersoy Sanat Merkezi nden geçmeli dedi. "PROJEDE 3. ÞEHRÝN KASTAMONU OLMASI, BÝZLERÝSEVÝNDÝRDÝ" Kastamonu Valisi Bektaþ ise, Yediveren Kültür Kardeþliði projesine dikkat çekerek, Pendik Belediyesinin Türkiye deki yedi bölgenin kültürel mirasýyla ilgili bu çalýþmasýný çok önemsiyorum. Projede Kütahya ve Gaziantep ten sonra 3. þehrin Kastamonu olmasý, bizleri sevindirdi dedi. Yeni Asya / Ýstanbul Pendik te Kastamonu rüzgârýesti Kastamonu Günleri, Mehmet Âkif Ersoy Sanat Merkezi önünde gerçekleþtirilen görkemli törenle açýldý. VAN IN Erciþ ilçesinde kaymakamlýk tarafýndan yaptýrýlan oyun parklarýndan ü- çü, kimliði henüz belirlenemeyen kiþi ya da kiþilerce tahrip edildi. SODES kapsamýnda Kaymakamlýk tarafýndan 20 köye yaptýrýlan çocuk o- yun parklarýndan ilçenin Salihiye Mahallesi ile Bayramlý ve Uncular Köylerindeki ilköðretim okullarýnýn bahçesine kurulan oyun parklarý, kimliði henüz belirlenemeyen kiþi ve kiþilerce yapýlan saldýrý sonucu kullanýlamaz hale geldi. Malzemelerin taþ ve sert cisimlerle kýrýldýðýný belirleyen güvenlik güçleri, olayla ilgili inceleme baþlattý. Van / aa Oyun parklarý tahrip edildi YAÞANAN TERÖR OLAYLARININ KÜRT HALKI ÝÇÝN HAK ARAMA DEÐÝL, KÝN VE DÜÞMANLIK TOHUMU EKMEYE YÖNELÝK OLDUÐU BELÝRTÝLDÝ. STK LARDANTERÖRE ORTAKKINAMA DOSYA NO: 2011/70 TALÝMAT. Bir borçtan dolayý ipotekli olup satýlmasýna karar verilen aþaðýda tapu kaydý, imar durumu, hali hazýr durumu ve evsafý ile kýymeti belirtilen taþýnmaz olup, aþaðýdaki koþullarla ve açýk artýrma suretiyle satýlacaktýr. TAPU KAYDI: Ýs tan bul i li, E yüp Ýl çe si, A li bey köy Ma hal le si, 494 a da, 5 par sel de ka in 446,97 m 2 mik tar lý ar sa nýn, 92/1419 ar sa pay lý 3. Kat (19) ba ðým sýz bö lüm no lu, ça tý a ra sý pi yes li da i re. ÝMAR DURUMU: E yüp Be le di ye Baþ kan lý ðý, A li bey köy Ma hal le si, A da (494), par sel (5) nu ma ra lý ta þýn maz i le a la ka lý, ta rih 2011/5102/s-2573 sa yý lý i mar du rum bil gi le ri ne gö re; tas dik ta rih li 1/1000 öl çek li A li bey köy Uy gu la ma lý i mar pla - nýn da, bir kýs mý H= 12.50,TAKS(Ta ban A la ný Kat sa yý sý): 0,66, ya pý lan ma lý ko nut a la - nýn da bir kýs mý da yol da kal dý ðý be lir til mek te dir. HALÝHAZIR DURUMU VE NÝTELÝÐÝ: Sa tý þa ko nu ta þýn maz E yüp Ýl çe si, A li bey köy Ma - hal le si, A da(494), Par sel (5) de ki, ma hal len Ye þil pý nar Ma hal le si, Gir ne Cad de si, Yýl dýz te pe So kak, nu ma ra (10) da ki bi na nýn 3. kat (19) no lu ba ðým sýz bö lü mü dür. Par sel ü ze rin de bi ti - þik ni zam lý 2 bod rum kat+ze min kat+4 nor mal kat tan o lu þan be to nar me kar kas tarz da in - þa e dil miþ bi na bu lun mak ta dýr. Ya pý nýn dýþ cep he du var la rý sý va lý ve bo ya lý o turt ma ça tý lý o - lup bi na ya E ser so kak ü ze rin den ve ay rý ca Yýl dýz te pe so kak ü ze rin den gi riþ te bi na nýn kat la - rýn da i ki þer a det da i re si yer al mýþ týr. Bi na da kat lar a ra sý u la þým mer mer ba sa mak lý mer di - ven le sað lan mak ta dýr. A san sör ko va sý teþ kil e dil miþ i se de gay ri fa al ol du ðu an la þýl mýþ týr. 19 no lu da i re mer di ven çý kýþ ýna gö re sol ta raf ta, a san sör ko va sý nýn ya nýn da ko num lan mýþ - týr. Bah se ko nu; 3.kat ta 92/1419 ar sa pay lý 19 ba ðým sýz bö lüm no lu ça tý a ra sý pi yes li da i re - de, ko ri dor ü ze rin de sa lon-2 o da- i çe ri a lýn mýþ bal kon lu mut fak- ban yo-wc pi yes le rin den o - luþ mak ta dýr. Yak la þýk brüt 90 m 2 a lan lý kat ta iç cep he du var la rý sý va lý ve ba da na lý, kar ton - pi yer le ri, sa lon ve o da ze min le ri la mi nat, ser vis a lan la rý i le ýs lak ha cim ler de se ra mik kap la - ma lý, cüm le ka pý sý çe lik, iç ka pý la rý ah þap, pen ce re le ri ý sý cam lý pvc doð ra ma lý, cüm le ka pý sý çe lik, pi yes ler de A me ri kan pa nel ka pý la rý mev cut tur. Ban yo WC ka pý la rý i se pvc doð ra ma lý - dýr. Ban yo da klo zet ta ký mý ve la va bo su mev cut, mut fak ta tez gâh al tý ve üs tü do lap la rý yer al mýþ týr. Mut fak tan ah þap mer di ven le ça tý a ra sý na u la þýl mak ta dýr. Ta þýn ma zýn dos ya sýn da o nay lý pro je si ol ma dý ðýn dan in ce le me ler fi i li du ru ma gö re ger çek leþ ti ril miþ tir. Ça tý arasýnda salon - 1 oda - WC pi yes ler yer a lýr ken ay rý ca ö nün de te ras bal ko nu mev cut tur. Ka pa lý bö - lüm yak la þýk 35 m 2 a lan lý o lur ken ta van la rý ci la lý ah þap lam bri kap la ma lý o lup di ðer in ce in - þa at iþ le ri alt kat ta a çýk lan dý ðý ü ze re dir. Üç yýl ön ce in þa e dil di ði öð re ni len ta þýn maz da do - ðal gaz, kat ka lo ri fe ri, e lek trik ve su te si sa tý mev cut tur. MUHAMMEN DEÐERÝ: Gay ri men ku lün bu lun du ðu mev ki i, a la ný, kul la ným im kân la rý, i mar du ru mu, u la þým im kân la rý i le yö re de o luþ muþ ser best pi ya sa ar sa a lým sa tým de ðer le ri i le par - sel ü ze rin de ki bi na nýn a la ný, mi ma ri si, kul la ným im kâ ný, bi na da kul la ný lan mal ze me ka li te si ve iþ çi li ði i le ya pý nýn ya þý i ti ba riy le yýp ran ma sý, da i re nin ka tý, a la ný, ko nu mu ve de ðe ri ne et ken va - sýf ve un sur la rý tek tek in ce len miþ ve ya pý lan in ce le me ve a raþ týr ma ne ti ce sin de tak dir e di len MUHAMMEN DEÐER ,00.-TL.'dir. SATIÞ ÞARTLARI: 1- Yukarýda açýk tapu kaydý, imar durumu, halihazýr durumu, niteliði ve kýymeti belirtilen taþýnmazýn; Bi rin ci Sa tý þý; gü nü Sa at: i le a ra sýn da Ýs tan bul 10. Ýc ra Mü dür - lü ðü'nde a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da ta þýn maz lar tah min e di len kýy me ti nin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf - la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta - ah hü dü ba ki kal mak þar týy la; Ý kin ci Sa tý þý: gü nü ay ný yer ve sa at ler de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma - da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re, ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki; ar týr - ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ - týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn 'þart sýz, ke sin ve sü re siz' te mi nat mek tu - bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü - ze re me hil ve ri le bi lir. Mev zu a týn be lir le di ði o ran da KDV, i ha le dam ga pu lu, a lý cý a dý na ta hak kuk e de cek ta pu har cý sa týn a la na a it o la cak týr. Tel la li ye res mi ve bi rik miþ em lak ver gi bor cu i le sa tý cý a dý na ta hak kuk e de cek ta pu harç la rý sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha sonra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ve ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah - sil o lu na cak bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup teb - li gat pul mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/70 TA LÝ MAT dos ya nu ma ra sý i le Mü dür - lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Sa týþ i la ný il gi li le rin ad res le ri ne teb li ðe gön de ril miþ o lup, ad res te teb li gat ya pý la ma ma sý ve ya ad res le ri bi lin me yen ler i çin de iþ bu sa týþ i la - ný nýn i la nen teb li gat ye ri ne ka im o la ca ðý i lan o lu nur *(Ýc.Ýf.K.126) *(*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. *Yönetmelik Örnek No: 27 B: T. C. ÝSTANBUL 10. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN (GAYRÝMENKUL SATIÞ ÝLANI) Dosya No: 2011/2187 TAL. Satýlmasýna Karar verilen Taþýnmazýn Cinsi ve özellikleri D1 TAPU KAY: 1- Ýs tan bul i li, Sul tan ga zi il çe si, 50 yýl mah. 6/14 paf ta, 2451 a da, 14 par sel, 3 kat 4 no lu 4/24 ar sa pay lý ba ðým sýz bö lüm iþ ye ri ni te li ðin de ki ta þýn maz 2- Ýs tan bul i li, Sul tan ga zi il çe si, 50 yýl mah. 6/14 paf ta, 2451 a da, 14 par sel, 4 kat 5 no lu 4/24 ar sa pay lý ba ðým sýz bö lüm iþ ye ri ni te li ðin de ki ta þýn maz Ýs tan 3- Ýs tan bul i li, Sul tan ga zi il çe si, 50 yýl mah. 6/14 paf ta, 2451 a da, 14 par sel, 5 kat 6 no lu 4/24 ar sa pay lý ba ðým sýz bö lüm iþ ye ri ni te li ðin de ki ta þýn maz NÝTELÝKLERÝ : Söz ko nu su Sul tan ga zi Ýl çe si, 50. Yýl Ma hal le si, 2451 A da, 14 Par sel N cad de si no: 71 ka pý sa yý lý yer o lup par se lin ü ze rin de bod rum ze min ve beþ nor mal kat lý B.A.K sis tem le in þa e dil - miþ bi na ol du ðu an la þýl mýþ týr. Par se lin ta ma mý nýn top lam 462 m 2 ol du ðu, cep he si BTB cam mo za ik kap la ma lý ol du ðu, yük a san sö rü, e lek trik ve su te si sa tý nýn bu lun du ðu an la þýl mýþ týr. 1- Borç lu a dý na ka yýt lý 3. Kat 4 no lu ba ðým sýz bö lüm iþ ye ri nin Se çim bü ro su o la rak kul la nýl dý ðý, gi riþ ka pý sý çe lik ka pý, pen ce re le ri pvc doð ra ma lý, dö þe me le ri kap la ma lý, sý - va lý ba da na lý, kli ma i le ý sý tý lýp so ðu tu lan bir bö lüm ol du ðu an la þýl mýþ týr. 2- Borç lu a dý na ka yýt lý 4. Kat 5 no lu ba ðým sýz bö lüm iþ ye ri nin, gi riþ ka pý sý çe lik ka pý, pen ce re le ri pvc doð ra ma lý, dö þe me le ri kap la ma lý, sý va lý ba da na lý, kli ma i le ý sý tý lýp so ðu - tu lan bir bö lüm ol du ðu an la þýl mýþ týr. 3- Borç lu a dý na ka yýt lý 5. Kat 6 no lu ba ðým sýz bö lüm iþ ye ri nin, gi riþ ka pý sý çe lik ka pý, pen ce re le ri pvc doð ra ma lý, dö þe me le ri kap la ma lý, sý va lý ba da na lý, kli ma i le ý sý tý lýp so ðu - tu lan bir bö lüm ol du ðu an la þýl mýþ týr. ÝMAR DURUMU : Sul tan ga zi Be le di ye Baþ kan lý ðý Ý mar ve Þe hir ci lik Mü dür lü ðü nün ta rih ve sa yý lý ya zý la rý na gö re; Sul tan ga zi il çe si, 50.Yýl Ma hal le si, 2451 A da, 14 par sel tas dik ta rih li, 1/1000 öl çek li Ce be ci Ý mar Pla nýn da Bi ti þik ni zam 6 kat lý (H: 18,50 m) Ti ca ret+ko nut a la nýn da kal mak ta ol du ðu be lir til miþ tir. KIYMETÝ : 1- Ýstanbul ili, Sultangazi ilçesi, 50 yýl mah. 6/14 pafta, 2451 ada, 14 parsel, 3 kat 4 no lu 4/24 arsa paylý baðýmsýz bölüm iþyeri niteliðindeki taþýnmaz: ,00 TL 2- Ýstanbul ili, Sultangazi ilçesi, 50 yýl mah. 6/14 pafta, 2451 ada, 14 parsel, 4 kat 5 no lu 4/24 arsa paylý baðýmsýz bölüm iþyeri niteliðindeki taþýnmaz: ,00 TL 3- Ýstanbul ili, Sultangazi ilçesi, 50 yýl mah. 6/14 pafta, 2451 ada, 14 parsel, 5 kat 6 no lu 4/24 arsa paylý baðýmsýz bölüm iþyeri niteliðindeki taþýnmaz: ,00 TL Birinci satýþ günü 3 kat 4 no lu taþýnmaz : Saatleri arasýnda 4 kat 5 no lu taþýnmaz : Saatleri arasýnda 5 kat 6 no lu taþýnmaz : Saatleri arasýnda Ýkinci satýþ günü 3 kat 4 no lu taþýnmaz : Saatleri arasýnda 4 kat 5 no lu taþýnmaz : Saatleri arasýnda 5 kat 6 no lu taþýnmaz : Saatleri arasýnda 1- A çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu art týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç - han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del i le a lý cý çýk maz sa en çok art tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tý i le ay ný ta þýn - maz lar Yu ka rý da ki ya zý lý yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci art týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu art týr ma da da bu mik tar el de e dil me miþ se gay ri men kul ler en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re art týr ma i lan da gös te ri len müd det so nun da en çok art tý ra na i ha le di le cek tir. Þu ka dar ki art týr - ma be de li nin ma lýn tah min e di len % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o la n a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me pay laþ týr ma mas raf la - rý n geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Art týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de na kit pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar Mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu ver me le ri la zým - dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve re bi lir. % 18 Kat ma De ðer Ver gi si, 1/2 Ta pu a lým har cý ve mas raf la rý ve tah li ye tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler, sa týþ tan Mü te vel lit Bin de 4,95 i ha le dam ga res mi, 100,00 TL i çin Yüz de 0,02 a þan kýs mý i çin Yüz de 0,01 Tel la li ye res mi sa tý cý (borç lu ya) a it o la cak týr.bi rik miþ ver gi ler, 1/2 ta pu sa tým har cý sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý nýn hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý nýn da ya na ðý bel ge ler i le 15 gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni yatýr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt Fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup, mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le ri þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa ya cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Sa týþ i la ný il gi li le rin ad res le ri ne teb lið gön de ril miþ o lup, ad res te teb li gat ya pý la ma ma sý ve ya ad res le ri bi lin me yen le rin de teb lið ye ri ne ka in ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. 26/09/2011 B: T. C. GAZÝOSMANPAÞA 4. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (GAYRÝMENKUL SATIÞ ÝLANI) Dosya No: 2011/178 TAL. Örnek No: 27 Bir borçtan dolayý satýlmasýna karar verilen TAPU KAYDI: Yalova ili, Çýnarcýk ilçesi Paskaldere mevkii 5145 parsel sayýlý m 2 miktarlý kargir 3 adet apartman ve arsasý vasýflý ana gayrimenkulün kat mülkiyetli 25/1589 arsa paylý B Blok 1. bodrum kat 5 nolu mesken (Ek 5 nolu kömürlük) ÝMAR DURUMU: Çýnarcýk Belediye Baþkanlýðý, tarihli yazýsý ve eki imar durum örneðinde taþýnmaz üzerinde 2 bodrum kat - zemin kat -4 normal katlý 1993 tarihli ruhsatlý bina bulunduðunu taþýnmazýn Ayrýk nizam 4 kat imar durumlu olduðu bildirilmiþtir TAÞINMAZIN HALÝ HAZIR DURUMU : Yalova ili, Çýnarcýk ilçesi Poyraz caddesi Kýsmet sokak Yeþil vadi sitesi no: 11 adresindeki B Blok 1. bodrum kat 5 nolu daire salon/açýk -mutfak- antre/koridor -2 oda banyo/wc-wc-balkondan (salon/mutfak balkonlu) ibaret net m 2 brüt m 2 alanlý olduðu, yapý kullanma izninin 2002 yýlý olduðu gö rül müþ tür. Ku zey/ba tý ta raf ön/yan bah çe cep he li ol du ðu gi riþ ka pý sý nýn ah þap ka pý pen ce re doð ra ma la rý nýn ah þap doð ra ma de mir kor ku luk lu ol du ðu, bi na da a - san sör bu lun du ðu ve bi na ya do ðal gaz bað lan dý ðý bi na a ra la rýn dan de niz gö rür ol du ðu, bod rum kat ol ma sý na rað men a ra zi e ði mi ne de niy le ze min se vi ye si ü ze rin de ol du ðu gö rül müþ tür. Ta þýn maz il çe mer ke zi ne çok ya kýn alt ya pý sý mev cut a na yo la ve de ni ze ya kýn be le di ye hiz met le rin den fay da la nýr du rum da u la þý mý ko lay bir mev ki i de o lup ü ze - rin de ki bi na 7 kat lý es ki dep rem yö net me li ði ne gö re ya pýl mýþ güç len dir me /o na rým gör - müþ be to nar me kar kas ya pý tarz lý 16 yýl lýk týr. Muammen Deðeri : ,00 TL Satýþ Þartlarý: 1- Sa týþ Pa zar te si gü nü 15:10-15:20 sa at le ri a ra sýn da Ya lo va 1. ic ra Mü dür - lü ðü'nde a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la Per þem be ay ný sa a tte ve ay ný yer de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la - cak týr. Bu ar týr ma da da ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve rüç han lý a - la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. 2- Art týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si o ra nýn da pey ak çe - si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri lâ zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i - le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Dam ga ver gi si, % KDV ve ta pu a lým sa tým harç ve gi der le ri a lý cý ya a it tir. Tel la li ye res mi ve Ay nýn dan do ðan bi - rik miþ ver gi borç la rý nýn ol ma sý ha lin de sa týþ be de lin den ö de nir. Tah li ye ve tes lim gi der - le ri i ha le a lý cý sý na a it tir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný ö - zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le 15 gün i çin de da i re mi - ze bil dir me le ri ge re kir; ak si tak tir de hak la rý ný ta pu si cili i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma - dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra ve Ýf las Ka nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz - den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i rede a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu kar ýda ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i le sa týþ i la nýnýn teb lið e di le me yen a la ka dar la ra Ý ÝK Md. gö re teb lið ye ri ne kâ im o la ca ðý i lan o lu nur. 20/09/2011 (ÝÝK m. 126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. B: YALOVA 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZIN SATIÞ ÝLANI)

7 DÜNYA ABD, Ýsrail lobisi ablukasýnda ÝSRAÝL ÝN DÜNYAYA MEYDAN OKUYAN TAVIRLARINA KARÞI ABD NÝN SES- SÝZ KALIP, DESTEÐÝNÝ SÜRDÜRMESÝNÝN SEBEBÝ OLARAK ÜLKEDE OLDUK- ÇA GÜÇLÜ BÝR KONUMDA BULUNAN ÝSRAÝL LOBÝSÝ OLDUÐU BELÝRTÝLÝYOR. 7 Y 30 EYLÜL 2011 CUMA Savaþ çýðýrtkanlarý Savaþmak Söylenildiði kadar kolay deðildir. Ölüm, yýkým, yok oluþ, kan, gözyaþý ve bitmez tükenmez acý demektir savaþ. Bunun acýsýný bu milletin ecdadý çok iyi bilir Bütün milletlerin ecdadý bu acýlarý en þedit haliyle yaþamýþtýr. Türkiye Cumhuriyeti kuruldu kurulalý ciddî bir savaþ yaþamamýþtýr. Ciddî savaþ derken cephe savaþýndan bahsediyoruz Kýbrýs Çýkartmasýný bir yana koyacak olursak ve 35 yýldýr terörle verilen mücadeleyi de ayrý tutarsak, topraklarýmýzda gerçek mânâda bir savaþ yaþanmamýþtýr. Teröre ve sair yavaþlatýcý etkilere raðmen büyük bir savaþ yaþamamýþ olmamýz, sözgelimi Ýkinci Dünya Savaþýna katýlmamýþ olmamýz bizim için büyük bir talih olmuþtur. Bu sebeptendir ki, geliþebilmiþ, büyüyebilmiþ ve yaný baþýmýzdaki Orta Doðu ya nispeten huzur ve güven içinde yaþayabiliyoruz. Bunun nasýl bir nimet olduðunu ve ne anlama geldiðini gidip Filistinlilere, Bosnalýlara, Çeçenlere, Iraklýlara, Afganistanlýlara ve sair Orta Doðu ve Balkanlardaki talihsiz milletlere sorunuz. O acýlarý bir nebze kalbinde hissedebilenler savaþ çýðýrtkanlýðý yaptýklarý her dakika için nedamet duyacaklardýr. Bu topraklarda büyük çapta bir savaþ yaþanmamasý þüphesiz yapýlan iman ve Kur ân hizmetlerinin hürmetine ve asrýn müceddidi ve müfessirinin bu topraklardan zuhurunun hürmetine bahþedilmiþ bir nimettir. Þimdi bazý küresel güçler bazý piyonlarýný âlet ederek ve adeta gaza getirerek Türkiye yi de cadý kazanýnýn içine sokmaya ve Orta Doðu daki kaosa ve a- narþiye ortak etmeye çalýþýyorlar. Evet, bunu a- çýk ve net bir þekilde görüyor ve söylüyoruz ki, Türkiye ciddî bir savaþ ve kaosun içine hýzla sürüklenmeye çalýþýlýyor. Türkiye yi kýþkýrtmak ve savaþmaya yanaþtýrmak için bütün tezgâhlar kurulmuþ ve ciddî bir þekilde iþletiliyor. Zaten müteharrik-i bilvasýta olan hükümet de bu deðirmene su taþýmakla meþguldür. Komþularla sýfýr sorun gibi iddialý bir politika ile yola çýkanlar, þuna buna savaþ tehdidinde bulunacak ve adeta bütün komþu ve komþu olmayan güçlerle sorun yaþayacak duruma nasýl gelmiþtir? Böylesi bir iradesizlik ve dengesizlik ancak sekir hali ile yorumlanabilir. Peki, itidal ve istikrar söylemleri nerededir? Rafa mý kaldýrýlmýþtýr? Türkiye nin en son yapacaðý þey, Orta Doðu daki denklemin içine dâhil olmaktýr. Orta Doðu daki denklemin içine giren, Siyonist-Emperyalist güç birliðinin tuzaðýna düþmüþ ve onun hesabýna katýlmak üzere bölünüp, eksilip neticesinde yok olmaya yüz tutmuþ demektir. Bu denklem büyük güçlerin küçük güçlerle oynadýðý, onlarý bölüp-parçalayýp-yuttuðu þeytanî bir denklemdir. Bu denklemi kuranlar, Orta Doðu da bölgesel bir savaþ olmadan kirli emellerine ulaþamayacaklardýr. Dominonun son taþý Türkiye dir. Onu da devirmeden rahat durmayacaklardýr. Ýþte yaþadýðýmýz günlerde domino etkisinin kara sýnýrlarýmýza kadar yaklaþtýðýný hissediyoruz. Suriye-Ýran-Türkiye düzleminde bir yandan içimizi, bir yandan doðumuzu, bir yandan güneyimizi, bir yandan da Akdeniz i ýsýtarak Türkiye yi kaynama sýcaklýðýna getirmek peþindeler. Bir kere Türkiye kaynadý mý da artýk geri dönüþü olmayan bir yola girilmiþ ve cadý kazanýna dâhil olunmuþ demektir. Ýdareciler kendilerine dünya siyasetinde biçilen þaþaalý rollere aldanýp, verilen söz ve gazlarýn etki alanýnda kalmaya devam ettikçe, Türkiye bu saydýðýmýz riskli yarýnlara doðru sürüklenecektir. Akýl tutulmasý yaþanacak zaman deðildir bu. Bu millete savaþýn dehþetli yüzünü gösterecek hatalara prim verilmesi mümkün olmamalý. Savaþtan kaçmak büyük bir günahtýr doðru. A- ma vatanýný ve milletini olmadýk bir savaþa sürüklemek de daha dehþetli ve büyük bir günah olacaktýr. Zaten savaþ tercih edilesi deðildir dinimizce de Ancak zorunda kalýndýðýnda, savunma mânâsýnda ve ilay-ý kelimetullah niyetiyle savaþlara dahil olunur. Aksi halde sulh ve barýþ daima müreccahtýr, tercih edilesidir. Allah bu milleti ve sair milletleri savaþ acýsýndan muhafaza buyursun. Suriye de operasyonlar ve ölümler sürüyor SU RÝ YE DE yö ne ti me kar þý pro tes to la rý kan - lý bir þe kil de bas týr ma ya ça lý þan gü ven lik güç le - ri nin bir çok þe hir de ger çek leþ tir dik le ri o pe ras - yon lar da ül ke ge ne lin de 17 ki þi nin öl dü ðü be lir - til di. Su ri ye li ak ti vist ler, ül ke nin bir çok þeh rin - de yö ne tim kar þý tý pro tes to la rý bas týr mak a ma - cýy la gü ven lik güç le ri nin ger çek leþ tir dik le ri o pe - ras yon lar da 17 ki þi nin vefat etti ði ni ak tar dý. Gü - ven lik güç le ri nin a teþ a ça rak mü da ha le et ti - ði pro tes to lar da Hu mus ta 14, De ra da 2 ve Ban - yas ta 1 ki þi ol mak ü ze re 17 ki þi nin öl dü ðü - nü du yur du. Ö te yan dan Su ri ye or du su - nun, Hu mus un Ras tan þeh ri baþ ta ol mak ü ze - re ki mi þe hir ler de or du dan ay rý lan as ker le re yö - ne lik ge niþ çap lý o pe ras yon lar yap tý ðý da id di a e - dil di. Amman / cihan s.bu id nur si.de Da vu toð lu ne yap ma lý? Ba rýþ Za fer Ýz zet li dýþ po li ti ka lar Te - mel hak ve hür ri yet ler Dün ya ha ri ta sýn da yer a - lan bir çok hal kýn ve dev le tin en bü yük ar zu la rý - dýr yu kar da say dýk la rý mýz Zi ra dün ya bü yük bir buh - ran ge çi ri yor. Glo bal ce re yan lar a lev a lev tu tuþ tu ru - yor dört bir ya ný ný Ön ce mah rum e di lip son ra ü mit - len di ri len in san la rý ye ni den bir in ki sar-ý ha yâ le uð rat - ma yý bi li yor mu su nuz? Ay rý ca, maz lum ve mað dur halk - la rýn ha ki kî kur tu luþ i çin har ca dýk la rý o muh te þem e - ner ji yi kern di men fa at le ri i çin kul la na rak, o bî ça re mil le - ti ye ni den yol or ta sýn da terk e den le ri a zý cýk dü þün se - niz, mut la ka çý ka rýr sý nýz. Tür ki ye kom þu lar la sý fýr so run i le stra te jik de rin - lik ta bir le ri ni Dý þiþ le ri Ba ka ný mýz Ah met Da vu toð lu i - le be nim se di Hoþ ke li me ler di. Mil le tin bir as rý aþ kýn - dýr has ret kal dý ðý mâ nâ lar dý Da vu toð lu nun il mî ma - ka le le ri ni zevk le o kur dum. Bü yük hüsn-ü zan ný mýz var - dý Yi ne var Fa kat gö nül, o nu yi ne i lim a da mý o la - rak ü ni ver si te kür sü sün de gör mek is ti yor. Týp ký mer - hum Fu ad Köp rü lü Ho ca gi bi De mok rat lar bü yük ü - mit ler le Ho ca yý ha ri ci ye ye ge tir miþ ler di. Te o ri de ki ba þa - rý sý ný pra ti ðe dö ke me di ðin den Ho ca nýn si ya sî ka ri ye - ri hüs ran la bit miþ ti. Te o ri nin yan lýþ pra ti ze e dil me si, bek - len ti le ri bo þa çý ka rý yor muþ. Zi ra ka fa mýz da ki na za ri ya - tý tat bi ke koy ma dan ön ce gü nü mü zün mü te has sýs la rýy - la pay laþ mak da doð ru ne ti ce i çin ö nem liy miþ. Da vu toð - lu na bu im kân ve ril me di Fýr sat ta nýn ma dý. Ü ni ver si - te kür sü sün den pra ti ðin mer ke zi ne ge ti ril di. Ve ken di si - ni ne o li be ral le rin tre nin de bul du Da vu toð lu YAN LIÞ LIK NE RE DEY DÝ? Yan lýþ lýk ne re dey di? Sa id Nur sî yi de rin le me si ne o ku - say dý, sev gi li Ba ka ný mýz çok da ha fark lý bir nok ta ya o lur - du. A ma AKP tre ni nin o to ma tik pi lo taj la bel li ray lar - da glo bal ce re yan la rýn yö ne ti min de ol du ðu nu ga li ba an - la ya ma dý. Es ki ar ka daþ la rý na hüsn-ü zan la bak - tý Ýlk gün le rin de ken di si ne mak sat lý bir rüþ vet o la - rak ve ri len ba ha rýn na sýl da ký þa dön dü ðü nü gör dük - çe, mut la ka kah ro lu yor dur. Cum hur baþ ka ný, Al man ya ya gi der ken týp ký Ýs met Pa - þa gi bi ko nu þu yor ve Tür ki ye nin tek ba þý na bir AB ol - du ðu nu söy lü yor. AB li dip lo mat lar þaþ kýn Ve AB yar - dým e li ni E ri van a u za tý yor, Tür ki ye i se bak mak la ye ti ni - yor Can A zer bay can çok tan Ýs ra il i Tür ki ye ye ter - cih et miþ. A li yev, a ða be ye vi ze uy gu lu yor A zý cýk gü ne - ye i ne lim is ter se niz. Ne o con Ras mus sen i NA TO ya ka - bul e den AKP, he men ce cik kar þý lý ðý ný gör dü. Ma lat - ya / Kü re cik e Ýs ra il in ko run ma sý i çin yer leþ ti ri len ra dar - dan do la yý Ý ran, es ki dost la rý na a teþ püs kü rü yor. Ne o li be ral le rin en ö nem li ö zel lik le ri fý rýl dak lýk la rý - dýr. Ge çen se ne Su ri ye i le can ci ðer o lan Tür ki ye nin se - kiz ay zar fýn da düþ man ke sil me si ne Be þar da þaþ kýn. Re - form lar da ken di sin den yar dým sö zü al dýk la rý Er do - ðan ý ne e con ve ne o li be ral ça dý rýn da ken di si ni teh dit e - der gö rün ce, þaþ kýn lý ðý hâ lâ de vam e di yor E sad ýn. Da vu - toð lu, Su ri ye nin da ðýl ma sý ha lin de gü ne yi mi ze kon du - ru la cak i kin ci bir Er bil in han gi mâ nâ ya gel di ði ni biz - den mut la ka i yi bi li yor dur. Ýs ra il i se þir re ti ni i yi ce art tý ra - rak su la rý mýz da pet rol a ra yan Rum la ra do nan ma yar dý - mý gön de ri yor. Baþ ba ka ný mýz Yu na nis tan la a lay et miþ ti. Bat mýþ bit - miþ bir Yu na nis tan ýn kar þý mýz da han gi mâ nâ ya ge le bi le - ce ði ni son o lay lar gös ter mi yor mu? Bu a ra da her gün bir - kaç ha ne mi ze dü þen te rör yan gý nýn dan hiç bah set me ye - ce ðiz. Si ze, na za rî o la rak ül ke mi zin gün de mi ne ge - len kom þu lar la sý fýr so run po li ti ka sý nýn tat bi kat ta ne ka - dar yan lýþ git ti ði ni arz e der ken, na zar la rý mý zý Be di üz za - man a çe vi ri yo ruz. DOÐ RU SU NE Ý DÝ? Kom þu la rý mýz la ni za sýz ve sulh i çin de na sýl ya þa na ca - ðý ný, Be di üz za man Haz ret le ri 1955 te Cum hur baþ ka - ný Ce lal Ba yar i le Baþ ba kan Ad nan Men de res e yaz dý - ðý u zun mek tu bun da çer çe ve li yor. Hem it ti had-ý Ýs - lâm me se le si, hem Av ru pa-tür ki ye i liþ ki le ri i le Er me - ni me se le si nin çö züm þe kil le ri ge niþ bir þe kil de. Ri sa - le-i Nur da i zah e dil miþ tir. He nüz ken di de mok ra tik ya pý sý ný ku ra ma - yan ve ýrk çý lýk be lâ sýy la bü tün lü ðü fev ka lâ de teh li ke - ye gir miþ bir Tür ki ye nin böl ge de ör nek ol ma - sý müm kün de ðil dir. Ka na a ti miz ce Da vu toð lu, þim di lik Dý þiþ le ri Ba kan lý - ðý ye ri ne AB den So rum lu Ba kan lý ða geç me li. Ev ve - lâ AB ye gi re bil me miz i çin ge re ken re form la rý ya - pýp, mil le tin de mok ra si prob le mi ni çöz dük ten son - ra di ðer Ýs lâm ül ke le riy le AB a ra sýn da cid dî ve sa mi - mî bir köp rü ku ru la bi lir. De vâ sâ e ko no mi le re, sað lam de - mok ra tik sis tem le re ve yüz yýl la ra da ya nan alt ya pý la ra sa - hip Av ru pa yý sar san þu kü re sel din siz lik ce re yan la rý kar - þý sýn da Tür ki ye nin tek ba þý na dur ma sý müm kün de ðil - dir. Hem AB nin ve hem de Tür ki ye nin bu prob lem ler - den çý ký þý ný sað la ya cak bir ça lýþ ma ve du ru þu i lim a da - mý Da vu toð lu ndan her kes bek li yor. Da vu toð lu stra te jik de rin lik le re da ya nan an la yý þýy - la Tür ki ye yi, A me ri ka da ve Av ru pa da ard ar da mað lû - bi yet ler ya þa e yan ne o li be ral ve ne o con ek sen ler den kur - tar ma ça lýþ ma la rý na çok ö nem li kat ký lar ve re bi lir. Bu - nun i çin il mî ve si ya sî çev re ler den ge re ken des te ði bu la - ca ðý na i na ný yo ruz. Her þey den ön ce AB i çin de ki Bi rin - ci Av ru pa lý lar, sa mi mî ve re el po li ti ka lar la yö nü - nü AB ye çe vir miþ bir Da vu toð lu na dört el le sa rý lýr - lar. Ýs lâm â le miy le it ti fa kýn on lar i çin de bir kur tu luþ ol - du ðu nu ar týk her kes bi li yor Ýþ te o za man A rap dün ya sýn da ha ki kî de mok ra si ler ni - hal le þir. Tür ki ye ken di ba ha rý ný ya þa ma dýk ça, böl ge ye ör - nek o la maz. A rap la rýn Tür ki ye den baþ ka ör nek le ri ol - ma dý ðý na gö re ÝS RA ÝL yö ne ti mi, iþ gal et ti ði top - rak lar da bin 100 ye ni ko nut in - þa sý ný ka bul e de rek dün ya - ya bir kez da ha mey dan o ku - du. Ba rýþ gö rüþ me le ri ne bü - yük dar be vu ran bu ha re ke - te ABD de tep ki gös ter di a - ma bu tep ki her za man ki gi - bi çok cý lýz kal dý. Pe ki ABD, Ýs ra - il kar þý sýn da ne den bu ka dar a - ciz ka lý yor? Va tan ga ze te sin de yer a - lan ya zý sýn da U ður Koç baþ, ABD nin Ýs ra il e ver di - ði bu des te ðin se be bi nin Ýs ra il lo - bi si ol du ðu nu kay de di yor. Koç - baþ þu i fa de le re yer ver di; Ne tan - ya hu nun Do ðu Ku - düs te bin 100 ye ni ko nut in þa a - sý ka ra rý, Fi lis tin li ler in mü za ke re - ler sý ra sýn da iþ gal top rak la rýn - da in þa at lar dur sun þar tý na kar - þý tam bir göv de gös te ri si ni te li ðin - de. Çün kü Do ðu Ku düs, ge le cek - te ki Fi lis tin dev le ti nin baþ ken ti o - la rak ka bul e di li yor ve bu ko nut la - rýn ya pý la ca ðý böl ge nin i ki dev let - li çö züm ger çek ol du ðun da Fi lis - tin yö ne ti mi ne bý ra kýl ma sý plan - la ný yor. Hal böy ley ken Ýs ra - il in böy le bir ka rar al ma sý na ABD nin sert bir tep ki gös ter - me si bek le nir di. Ta bi A me ri - kan se çim le ri ne 13 ay kal ma - mýþ ol say dý... O ba ma ye ni den se - çi le bil mek i çin Ya hu di lo bi si - ne muh taç ve e li ko lu bað lý. Ko - nut in þa a sý i çin Dý þiþ le ri Ba ka - ný Hil lary Clin ton, Fay da - dan çok za rar ge ti re cek bir a - dým i fa de si ni kul la nýr - ken ABD nin a sýl po zis yo nu i - se, Fi lis tin li ler mü za ke re le re baþ - la mak i çin ko nut in þa a sý nýn dur - du rul ma sý þar týn dan vaz geç - sin þek lin de ol du. Böy le ce Ýs ra - il in ge le cek te ki Fi lis tin dev le tin - den top rak çal ma ya de va mý i - çin de ye þil ý þýk ya kýl dý. Pe - ki ABD nin Ýs ra il e bu ko þul - suz des te ði nin se be bi ne? Ce va - bý ba sit: Ýs ra il lo bi si... ABD de Ya hu di ler nü fu - sun sa de ce yüz de 2 si ni o luþ tur - ma sý na rað men do lar mil yar der - le ri nin yüz de 50 si Ya hu di. Mu se vi le rin yüz de 94 ü se - çim ler i çin kri tik ö ne me sa hip e - ya let ler de ya þý yor dan be ri Ya hu di lo bi - si nin se çim ba ðý þý mik ta - rý 56.8 mil yon do lar. A rap lo bi - si nin ba ðý þý i se sa de - ce 800 bin do lar. MEN DÝL ÖR NE ÐÝ! O ba ma nýn par ti si De mok rat - lar ýn kam pan ya ge lir le ri nin yüz - de 60 ý, Cum hu ri yet çi ler i çin yüz de 35 i Ya - hu di lo bi si a ra cý lý ðýy la el de e di li yor. ABD de i ri li u fak lý 51 Ýs ra il des tek çi si lo - bi teþ ki la tý var. A me ri ka nýn en güç lü 3 lo bi - sin den bi ri Ýs ra il in çý ka rý i çin en bü yük fa a li - ye ti yü rü ten A I PAC. Bu nun ya ný sý - ra ADL, A me ri can Je wish Con gress, Is ra - el Po licy Fo rum, A me ri can Je wish Com mit - te e gi bi et kin lo bi ör güt le ri de mil let ve ki - li ve se na tör le ri 365 gün mar kaj da tu tu yor. A I PAC o ka dar güç lü ki es ki di rek tö - rü Ste ve Ro sen, Se çil mek is te - yen bir ABD li si ya set çi nin Ýs ra il kar þý tý söy - lem ler de bu lun ma sý si ya si in ti har o - lur. Þu e lim de ki boþ men di le ba kýn. 24 sa - at i çin de si ze bu men di li ü ze rin - de 70 ABD li ve ki lin im za sýy la ge ri ge ti ri - rim di ye bi li yor. A me ri kan baþ kan la rý i çin se çi me gir - me den ön ce en ö nem li þart Ýs ra il e gi de - rek Að la ma Du va rý na el ko yup ba sý - na poz ver mek. Ge or ge W. Bush he - nüz Tek sas Va li si yken a day lý ðý ný a çýk la ma - dan ön ce Ýs ra il e gi de rek poz ver miþ - ti. Þu an ki baþ kan Ba rack O ba ma da De - mok rat Par ti de ki a day lýk ya rý þý sý ra sýn da Ýs - ra il e gi de rek ba þýn da ki pa i le Að la ma Du va - rý ný zi ya ret e dip dün ya ba sý ný na poz ver di. DÜN YA NIN en ö nem li ü ni ver si te le rin den Har vard Ken - nedy Scho ol of Go vern ment ýn de ka ný Step hen Walt ve Chi - ca go Ü ni ver si te si nden John Me ars he i mer, 2006 yý lýn da ya - yýn la dýk la rý 83 say fa lýk ra por i le ABD de ki Ýs ra il lo bi si - nin gü cü nü or ta ya koy muþ lar ve o kul la rýn da ki gö rev le rin - den ol ma teh li ke si i le kar þý kar þý ya kal mýþ lar dý. Ý ki li ra por - da Ýs ra il in A me ri ka yý her a lan da ab lu ka ya al dý ðý ný ve A - me ri kan yö ne tim le ri nin Ýs ra il in çý ka rý na ol ma ya cak hiç - bir ey le me im za a ta ma dýk la rý ný kay det ti. Ve ký ya met kop - tu... Har vard tep ki le re da ya na ma dý ve lo go su nu ra por - dan çý kar dý. Walt ý gö rev den al dý lar. O lay Kon gre ye ta þýn - dý. A me ri ka lý Se na tör ler, ma ka le yi sert bir dil le e leþ tir - di. Ýþ te ABD de bü yük tar týþ ma la ra se bep o lan ra po run so - nuç la rý: 1973 A rap-ýs ra il Sa va þý nýn ar dýn dan ABD, Ýs ra il e hiç - bir ül ke ye yap ma dý ðý ka dar yar dým yap tý. Her yýl Ýs ra il e 3 mil - yar do lar yar dý mý sür dü rü yor. Ya ni her Ýs ra il li nin ce bi ne yýl - da 500 do lar ko yu yor. ABD nin en güç lü i kin ci lo bi gru bu A I PAC bir de-fac to Ýs - ra il ca su su o la rak fa a li yet gös te ri yor. Ö nem li ba sýn or gan la rýn da 61 Ýs ra il yan lý sý ya zar var - ken, Ýs ra il kar þýt la rý nýn sa yý sý 5 te ka lý yor. CNN de Ýs ra il i e leþ ti - ren ha ber çýk tý ðýn da 6 bin pro tes to ma i li ya ðý yor. 3 bü yük TV ka na lý nýn CE O su Ya hu di. 4 bü yük film þir ke - ti Ya hu di ser ma ye si nin e lin de. New York Ti mes baþ ta ol - mak ü ze re ül ke nin en bü yük ya yýn gru bu yi ne Ya hu di ler e a it. ABD de ki ön de ge len ü ni ver si te ler de pro fe sör le rin yüz - de 20 si, bü yük hu kuk fir ma la rýn da ça lý þan la rýn yüz - de 40 ý, ya zar ve yö net men le rin yüz de 59 u, ABD nin en ö - nem li 200 en te lek tü e lin den yüz de 50 si Ya hu di. ABD hal ký nýn yüz de 73 ü ta raf sýz lýk is te se de yö ne tim - ler Ýs ra il in gü dü mün de ha re ket e di yor. HER ÝS RA ÝL LÝ NÝN CE BÝ NE YIL DA 500 DO LAR PA RA KO YU YOR LAR Ýsrail'in iþgal ettiði Doðu Kudüs topraklarýnda yeni konutlar inþa etme kararý, dünyaya meydan okuma olarak yorumlanýyor. Obama da Aðlama Duvarý'na gitmiþti. Çin den Ýs ra il e Ku düs tep ki si ÇÝN, Ýs ra il in Do ðu Ku düs te ye ni yer - le þim mer ke zi in þa et me pla ný ný o - nay la ma sý na tep ki gös ter di. Çin Dý - þiþ le ri söz cü le rin den Hong Le i, Ýs ra - il in söz ko nu su pla ný o nay la ma sý - na kar þý ol duk la rý ný ak tar dý. Fi lis - tin i le Ýs ra il a ra sýn da ki ba rýþ gö rüþ - me le ri nin çýk ma za gir di ði ni ha týr - la tan söz cü, u lus lar a ra sý top lu - mun ba rýþ gö rüþ me le ri ni en ký - sa za man da baþ la týp so ru nun si ya - si yol dan çö zü mü i çin ça ba gös ter - me si ne i þa ret et ti. Pekin / cihan Fi listin in baþ vu ru su ko mi te de BM Gü ven lik Kon se yi, Fi lis - tin in BM ye tam ü ye lik baþ vu ru su - nu de ðer len dir me ko mi te si ne gön - der di. Lüb nan ýn BM Da i mi Tem sil - ci si Bü yü kel çi Ne vaf Se lam, Kon - sey in oy bir li ðiy le Fi lis tin in baþ vu ru - su nu de ðer len di re cek ko mi te - ye gön der me ka ra rý al dýk la rý ný bil - dir di. 15 BM Gü ven lik Kon se yi ü ye - le rin den o lu þan ko mi te nin bu - gün top la nýp Fi lis tin in baþ vu ru su - nu göz den ge çi rip de ðer len dir me - si bek le ni yor. BM / a a Fu ku þi ma da yi ne dep rem ol du JA PON YA DA 11 Mart ta ki dep - rem ve tsu na mi fe lâ ket le ri nin vur du - ðu Fu ku þi ma þehrinde 5,6 bü yük lü - ðün de dep rem oldu. Ja pon Me te o ro - lo ji Ku ru mu, dep re min mer kez üs sü - nün ül ke nin ku zey do ðu sun da ki Fu ku - þi ma ký yý sý nýn a çýk la rý ol du ðu nu bil dir - di. Fu ku þi ma Da i çi nük le er san tra lin - de her han gi bir a nor mal du rum tes - pit e dil me di ði kay de dil di. 11 Mart ta - ki fe lâ ket le rin vur du ðu san tral de ö - nem li mik tar da rad yo ak tif mad de sý - zýn tý sý ol muþ tu. Tokyo / aa

8 8 30 MEDYA POLÝTÝK EYLÜL 2011 CUMA Y Zorunlu askerlik zorunlu mu? AVRUPA Konseyi Bakanlar Komitesi yle ilgili olarak önceki gün medyaya yansýyan açýklamalara bakýlýrsa, Türkiye yi insan haklarý konusunda esaslý bir problemin beklediði anlaþýlýyor. Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi nin vicdani Retçi Osman Murat Ülke ile ilgili verdiði karar gereði ihlali sona erdirecek yasal düzenleme yapýlmasý i- çin Türkiye ye aralýk ayýna kadar süre tanýnmýþ durumda. Karar 2006 yýlýnda verildiðine göre, bu konudaki ayak sürümenin 5 yýlý geride býraktýðý anlaþýlýyor. Hatýrlanýrsa vicdani kanaati gereði askerlik yapmak istemeyen Osman Murat Ülke, zorla askerliðe alýnýp, gereðini de yerine getirmediði için her defasýnda emre itaatsizlik nedeniyle ceza almakta, diðer yandan vicdaný ret kararýný açýkladýðýndan dolayý da halký askerlikten soðutma suçu iþlediði gerekçesiyle yargýlanmaktaydý. Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi ne baþvuran Ülke haklý bulunmuþ, Türkiye bir yandan tazminat ödemeye mahkûm olurken, diðer yandan vicdani retçilerin karþýlaþtýðý sorunlar nedeniyle Türkiye den yasal düzenleme yapýlmasý talep edilmiþti. Kaçýnýlmaz olan hangisi? AÝHM in gerekçesine bakýldýðýnda þu hususlar göze çarpmaktadýr: Ülke askerlik hizmetini vicdani kanaatleri nedeniyle reddetmesinin ardýndan uzun süreli kovuþturmalara ve mahkûmiyetlere raðmen, askerlik hizmetinden muaf tutulmamaktadýr; Türk hukuk mevzuatýnda reddedenler bakýmýndan özel bir hüküm bulunmamasý nedeniyle vicdani retçiler sonu kesilmeyecek kovuþturma ve mahkûmiyetlerle yaþamlarý kararabilmekte, yalnýzca askerlik yapmamalarý nedeniyle yaþamlarýnýn sonuna kadar bu tehdit altýnda yaþamak zorunda kalmaktadýr. Bu sonuç güdülen amaçla orantýlý deðildir. Mahkeme, uygulanan yaptýrým sisteminin vicdani retçilerin entelektüel kiþiliðini ezdiði, baþvurucuyu aþaðýlayan ve onu alçaltan korku ve tedirginlik hislerinin doðmasýna neden olduðu; vicdani direncini ve kararlýlýðýný kýrmayý amaçlayarak, onu neredeyse sivil ölüm e zorladýðý gerçeðinden hareketle, yaptýrýmýn demokratik bir toplumdaki cezalandýrma rejimine aykýrý düþtüðü sonucuna ulaþmaktadýr. Türkiye AÝHM in bundan beþ yýl önce verdiði kararda belirttiði sonuçlarý halen ortadan kaldýrabilmiþ deðil. Tutumlarý nedeniyle yargýlanan, ceza alan, soruþturma ve kovuþturma tehdidi altýnda bulunan birçok vicdani retçi bulunduðu gibi, bunlarýn hakkýný savunduðundan dolayý halký askerlikten soðutma suçu iþlediði gerekçesiyle yargýlanan birçok yazar ve entelektüel de bulunmakta. Tüm bunlarýn Türkiye nin mahkûmiyetine neden olmasý ise kesin gibi. Peki bundan kaçýnmak imkansýz mý? Hâlihazýrda kurtulmaya çalýþtýðýmýz darbe Anayasasý profesyonel askerliðe veya vicdani ret hakkýnýn tanýnmasýna Darbe anayasasý bile askerliði deðil, yalnýzca vatan hizmetini zorunlu kýlýyorken Askerlik Kanunundaki Her erkek askerlik yapmaya mecburdur ibaresi ne yaman çeliþki dir. engel deðil. Aksine bunu önemli ölçüde talep de ediyor. Zira Anayasanýn 24. Maddesi vicdan özgürlüðünü yasayla sýnýrlanmasý mümkün olmayan bir hak olarak tanýmlarken, 72. Maddesi askerliði deðil, yalnýzca vatan hizmetini zorunlu kýlýyor. Üstelik bu hizmetin illaki silah altýnda yerine getirilmesini þart koþmuyor. Madde vatan hizmetinin silahlý kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne þekilde yerine getirileceði veya getirilmiþ sayýlacaðý kanunla düzenleneceðini öngörüyor. Yani bir yandan dokunulamaz olarak görülen bir vicdani kanaat özgürlüðü, diðer yandan alternatifli olarak yerine getirilebilecek bir vatan hizmeti, üstelik bu vatan hizmetinin kimi zaman yalnýzca yerine getirilmiþ sayýlabileceði de kabul ediliyor. Hal böyle ise vicdani kanaati ezip geçen bir zorunlu askerliðin Anayasal bir zorunluluk olduðu iddiasý geçersizleþiyor. Alternatifli vatan hizmetinin kabul gerekçesi bu sonucu destekliyor: 1961 Anayasasýnýn ayný içerikli maddesinin gerekçesinde Nüfusun hýzlý artýþý sonucu olarak askerlik yükümü altýndaki vatandaþlarýn muvazzaflýk devresinde bulunanlarýnýn sayýsý da büyük bir artma göstermekte ve sayýlarý ihtiyacýn üstünde olan bu kimselerin hepsinin muvazzaf olarak görevlendirilmesi Devlet için büyük mali külfetlere mal olmaktadýr. Hâlbuki hýzlý bir kalkýnma ihtiyaç ve çabasý içinde bulunan memleketimizde askerlik çaðýndaki genç vatandaþlarýn enerjisinden faydalanýlmasý da zorunludur. Devlet, böylece mevcut insan gücünden en verimli bir þekilde faydalanmýþ olacaktýr. ifadeleri yer alýrken, yani darbe a- nayasalarý dahi zorunlu askerliði dayatmazken, tarih ve 1111 sayýlý Askerlik Kanununda öngörülen Türkiye Cumhuriyeti tebaasý olan her erkek, iþbu kanun mucibince askerlik yapmaða mecburdur ibaresinin günümüze kadar adeta tanrýsal bir buyruk gibi taþýnmýþ olmasýný ve bunun için AÝHM de ve uluslararasý toplumda kýnanmayý göze almanýn açýklamasý ne olabilir? Düne kadar buna militarist yapýnýn toplumun tüm erkeklerini ideolojik ve psikolojik bir tornadan geçirme sevdasýyla açýklayabilirdik. Peki, bugünden sonra sivil ve demokratik temsilcilerin ayný tutumu devam ettirmelerinin haklý bir nedeni olabilir mi? Tabii ki hayýr. Osman Can / Star, Silâh alýmlarýnda neler dönüyor? KARAÞÝ, malum, Pakistan ýn güneyinde, deniz kenarýnda bir þehir; bugünlerde Fransa da en çok konuþulan konulardan biri, belki de birincisi, Karaþi meselesi. Türkiye de, Kürt sorunu, Ýsrail meselesi, Kýbrýs meselesi, anayasa meselesi gibi çok sýcak konular varken bu konuyu bugün neden iþlemeye çalýþacaðýmý okur sorgulayabilir ama yazýmýn baþlýðýnda da belirttiðim gibi, Fransa nýn Karaþi meselesini her duyduðumda, aklýma Türkiye ve Türkiye de hiç ama hiç konuþmadýðýmýz ama çok önemli olduðunu düþündüðüm bir konu takýlýyor; yazýmýn sonlarýna doðru bu konuyu da açmaya çalýþacaðým.12 Mayýs 2002 günü Karaþi de bir tersanede büyük bir patlama oluyor, 14 kiþi ölüyor; ölenlerden 11 i söz konusu tersanede çalýþan Fransýzlar, hepsi de mühendis. Bu patlamayý sahiplenen bir terör örgütü olmuyor ama Fransýz basýný bu patlama ile El Kaide arasýnda iliþki kuruyor, olayýn bir Ýslamî terör olduðu kanýsý Fransýz kamuoyunda yerleþiyor ve konu bir anlamda kapanmaya yüz tutuyor. Ancak, patlamada hayatlarýný kaybeden Fransýz mühendislerin aileleri ve özellikle iki mühendisin kýzlarý olayýn üzerine daha derinlemesine de gitmek istiyorlar, meselenin bir El Kaide meselesi olduðu konusunda kuþkuya kapýlýyorlar, bazý gazetecilerin yardýmlarýyla da, babalarýnýn ölümleri konusunda ilginç sonuçlara ulaþýyorlar. Ulaþtýklarý sonucu özetlemeye, gündeme gelen retro-komisyon (geri iþleyen komisyon) meselesini de, açtýklarý davayý da açýklamaya çalýþacaðým. Yukarýda belirttiðim gibi Karaþi deki, 11 i Fransýz mühendis, 14 kiþinin ölümüyle sonuçlanan patlamadan, yani 8 Mayýs 2002 den yaklaþýk sekiz sene önce, 1994 te, Fransa, Pakistan deniz kuvvetlerine 3 adet yüksek teknoloji içeren denizaltý satýyor; malum, bu piyasalar çok rekabetçi, özellikle Almanya bu satýþta Fransa ile rekabet ediyor, Fransa bu üç denizaltýyý Pakistan a satabilmek için devreye Sofma isimli, silah ihracatýnda ve bu satýþlarýn gerçekleþmesi için yerel otoritelere komisyon (rüþvet?) vermede uzman bir Fransýz þirketini sokuyor ve nihayetinde Fransa bu üç denizaltýyý 5,41 milyar Fransýz Frangý na Pakistan a satýyor. Sofma isimli aracý Fransýz þirketi de satýþtan yüzde beþ gibi bir komisyon alýyor. Unutmayalým, bu satýþýn gerçekleþtiði dönemde, 1994, henüz Euro tedavülde deðil, satýþlar Fransýz Frangý üzerinden oluyor ve satýþ meblaðý olan 5,41 milyar Fransýz Frangý nýn bugünkü Euro deðeri bir milyar Euro nun biraz altýnda, yani çok büyük bir para. Normal koþullarda komisyoncu þirket Sofma, aldýðý yüzde beþten yerel (Pakistan) yetkililere, karar vericilere komisyon (rüþvet?) daðýtýyor, satýþýn Fransa lehine olmasýný saðlýyor, kalan para da þirketin kârý oluyor; alan razý, satan razý bir durum gibi bakabilirsiniz ama muhtemelen Fransa satýþ fiyatýnýn üzerine bu rüþvetleri, Sofma nýn payýný da koyuyor ve olan Pakistan bütçesine, en nihai analizde de Pakistan Doðamadan ölenler BU hafta Türkiye nin ruh halini özetleyen bir fotoðraf seçin ve o kareyi bir an için dondurup büyütün deseler, hangi resme odaklanýrdýnýz? Uluslararasý arenadaki geliþmelere mi? Türkiye nin Ortadoðu daki giriþimlerine mi? Siyasetteki çalkantýlara mý? Ekonomik sahadaki baþarýlara ve yeni yatýrýmlara mý? Ýstanbul un daima büyüyen, güzelleþen çehresine mi? Masamýn üzerinde bir fotoðraf duruyor. Öksüz bir bebek ufacýk bir battaniyeye sarýlmýþ, sessizce topraða veriliyor. Annesinin ve kýz kardeþinin yanýna gömülüyor. Arkada duran köylülerden birine dikkat ediyorum; yüzünü eðmiþ, usulca. Söyleyecek söz bulamamanýn a- ðýrlýðý, umutsuzluðun eþiðinde ha düþtü ha düþecek durmanýn elemi, tedirginliði yüzünden okunuyor. Bu fotoðraf bu kadar çabuk unutulmamalý. Siyasetçilerin, bürokratlarýn, öðrencilerin, iþ dünyasýnýn, gazetecilerin, yazarlarýn... Hepimizin önünde durmalý hiç olmazsa bir müddet. Bu hikâye silinmemeli hafýzalardan. Bugün okuyup yarýn unutuverdiðimiz bir habere dönüþmemeli. Unutmayalým ki nasýl bir girdaba doðru vergi mükelleflerine oluyor. Ancak, bu arada baþka bir olay daha devreye giriyor; o dönemin Ýzmir doðumlu Fransa Baþbakaný Edouard Balladur, 1995 cumhurbaþkanlýðý seçimlerine aday oluyor ve bu seçimlerde Fransýz saðýnýn baþka bir adayý Jacques Chirac ile yarýþýyor. Yine malum, seçim kampanyasý denen þey çok pahalý bir þey, hele kazanmak için çok istekli iseniz, sað cenahta rakibiniz de Chirac gibi güçlü bir aday ise, çok paraya, yasal yollardan kullanabileceðiniz paradan daha fazlasýna ihtiyacýnýz oluyor. Bu süreçte de cumhurbaþkaný adayý Baþbakan Balladur ün aklýna bu Sofma þirketi ve üç denizaltýnýn satýþýndan elde ettiði komisyon geliyor; parayý seçim kampanyasýnda kullanmak için Etkili ve yetkili kimi komisyoncularýn, MSB deki iliþkilerini de kullanarak, TSK ya yanlýþ ama pahalý silâhlar aldýrdýklarý gibi bir acý gerçek de var mý? isteyen kiþi Baþbakan Balladur ise, Sofma þirketinin de yapacaðý bir þey pek kalmýyor ve Pakistanlý yetkililere vermesi gereken paralarýn önemli bir bölümünü Balladur e geri kaydýrýyor, en azýndan bugünkü iddia böyle. Retro komisyon denen þey de biraz böyle iþliyor, yani Pakistan yetkililerine ödenmesi gereken paranýn bir bölümü tekrar Fransa ya döndürülüyor ve kiþisel ya da siyasî, kullanýlýyor. Bu durum Fransýz siyasî elitleri arasýnda da duyuluyor, devlet meselesi olarak algýlanýyor, üzerine pek gidilmiyor ama 1995 te cumhurbaþkanlýðý seçimlerini kazanan Chirac, biraz da rakibi Balladur meselesini iyi bildiðinden, Fransýz silah sanayiinin ihracatý için kullanýlan komisyonlarý disiplin altýna alýyor ama bu arada olan, üç denizaltýnýn Pakistan a satýþýndan almalarý gereken komisyonlarý (rüþvetleri?) alamayan, ya da çok azýný alabilen Pakistanlý yetkililere oluyor ve Fransa ya çok kýzýyorlar. Anlaþýlan bu komisyonlarý (rüþvetleri?) alamayan Pakistan yetkilileri önemli ve etkili kiþiler, Fransa yý çok sýkýþtýrýyorlar ama sonuç alamadýklarý zaman da devreye bazý Pakistan gizli servis çalýþanlarýný sokuyorlar ve 8 Mayýs 2002 deki bombalama olayýnýn gerçekleþmesini saðlýyorlar, denizaltýlarý Pakistanlýlara öðretmek için orada olan 11 Fransýz mühendis ve baþka üç kiþi hayatlarýný bu olayda kaybediyorlar, bir anlamda Fransa dan intikam alýyorlar. Deðindiðim gibi, Fransa olayý El Kaide nin üzerine yýkmak istiyor ama sürüklendiðimizi anlayabilelim. Unutmayalým ki barýþa ne kadar aç, barýþa nasýl hasret olduðumuzu artýk kabullenelim. Bu memleket, Kürt olsun Türk olsun, Sünni olsun, Alevi olsun, gerginlikten, kaostan, kavgadan ve kutuplaþmadan bunaldý, yoruldu. Ýnsanlar yorgun düþer depresyona girer de toplumlar yorgun düþmez mi, depresyona girmez mi? Sekiz aylýk hamileydi Mizgin Doru. Gün sayýyordu doðumuna. Bu seferki bebek farklýydý ya, içten içe ayrý bir gurur ve sevinç taþýyordu belki de. Nihayet erkek, bunca kýzdan sonra. Dördü de birbirinden güzeldi kýzlarýnýn. Ýsimleri de kendileri gibiydi, hayat dolu, pýrýl pýrýl. Þeyma, Sultan, Nida ve Hivda. Oðluna kim bilir ne isim vermek istiyordu, ne geçiyordu gönlünden. Bebeðini göremeden vefat etti. En küçük kýzý Sultan kucaðýndaydý. O da annesiyle beraber can verdi. Yaylým ateþte, bir yangýn yerinde, sýðýnacak kimsesi olmayan bir aile, sönen bir ocak. Zor günler yaþýyoruz, zor ve aðýr. Bir cendereden geçiyoruz, önümüzü tam olarak göremeden. Böyle baba acýsý ile davranan kýzlar olayý Fransa adaletine taþýyorlar. Satýþlarýn yapýldýðý, komisyonlarýn ödendiði dönemin Maliye Bakaný da, bugünün Cumhurbaþkaný Nicolas Sarkozy; olayda aktif rol alan iki isim, Nicolas Bazire ve Thierry Gaubert, Sarkozy nin çok yakýnlarý. Bir de iþin içinde bir Lübnanlý komisyoncu-iþadamý Ziad Takieddine var. Sarkozy nin çok yakýný olan Thierry Gaubert, o dönemde bir Yugoslav kadýnla evli, kadýn eve bavul bavul paralarýn girdiðini görmüþ ama daha sonra çapkýnlýk yapan Gaubert, Yugoslav eþini býrakýyor; dereyi geçerken at, rüþvet yerken kadýn deðiþtirmeyeceksin diye bir söz bizde ÝSKÝ meselesi döneminde meþhur olmuþtu, Fransa da da aldatýlan Yugoslav kadýn, bugün polise her þeyi tek tek anlatýyor. Ölen mühendislerin aileleri de, komisyonlarýn Pakistan a ödenmesine engel olan Chirac a, mühendislerin ölümüne neden olduðu için dava açýyorlar, bu da meselenin baþka ilginç bir yaný. Peki, bu iþin Türkiye yi ilgilendiren yaný nedir? Ýlk bakýþta bizi doðrudan ya da dolaylý ilgilendiren bir yaný pek yok doðrusu ama Fransa nýn Karaþi meselesini izlerken aklýma ister istemez Türkiye nin senelerdir ABD den, Fransa dan vs. aldýðý silahlarýn finansman ve satýn alma koþullarý geliyor. Türkiye de silah alýrken, ki önemli miktarlarda savaþ uçaðý, helikopter, savaþ gemisi, tank gibi çok ama çok pahalý þeyler satýn aldýk, bu satýþ ve satýn alma iþlemleri nasýl gerçekleþiyor, bizim aldýðýmýz silahlarda kimler komisyoncu oldular, kimler komisyon (rüþvet?) aldýlar? Geçtiðimiz dönemde bütün dünyada ayyuka çýkan Lockheed meselesinde, þirket yetkililerinin Türkiye de çok yüksek rütbeli askerlere rüþvet verdik demelerine raðmen, kimsenin mahkumiyet almamasý nasýl bir þey idi? Kimdir bu komisyoncular? Komisyon oranlarý ne kadardýr? Bu komisyonlarýn da fiyatlara eklenerek Türkiye ye vergi mükellefine yük olarak geri döndüðünün bilincinde miyiz? Belki de daha da önemlisi, etkili ve yetkili kimi komisyoncularýn, MSB deki iliþkilerini de kullanarak, TSK ya yanlýþ ama pahalý silahlar aldýrdýklarý gibi bir acý gerçek var mýdýr? Depolarda çürüdüðü iddia edilen kimi araçlarýn alýmýnda bu konunun bir etkisi var mýdýr? Bu komisyonculara mesela son otuz senede kaç para ödenmiþtir? Bu komisyoncularýn siyasilerle iliþkileri nelerdir? Savunma Sanayii Müsteþarlýðý nýn bu konudaki rolü nedir? Sayýþtay denetçileri komisyonlar nedeniyle artan fiyatlar yani maliyetler konusunda ne düþünüyorlar? Ýþin belki de en önemli yaný da bu konularýn bizde hiç konuþulmuyor olmalarýdýr. Bu konularýn, silah komisyoncularýnýn rollerinin, kazançlarýnýn basýnda tartýþýldýðýný hiç duydunuz mu? Eser Karakaþ / Zaman, zamanlarda en kolayý lanet okumak, beddualar yaðdýrmak, genellemeler yapmak, ötekileþtirmek, ötelemek, kýzmak köpürmek. Diyaloðun kurulamadýðý yerde evvela saðýr bir sessizlik kaplar her yaný. Türkülerin, hikâyelerin, masum sivillerin, çocuklarýn, bebeklerin, annelerin, anneannelerin sustuðu noktada sadece silahlar konuþur. Kurþunlar, mayýnlar, bombalar sussun artýk. Türkiye bu fotoðrafý unutmamalý, bu acýyý, bu yasý. Sezaryenle doðan, ölü annesinin karnýndan son bir u- mutla çekip çýkarýlan, sadece bir gün yaþayýp henüz adý konulamadan topraða verilen masum bir oðlan çocuðuna borcumuzdur barýþ. Ya hep beraber, olgunlukla, sükûnetle, el ve vicdan birliðiyle saðlarýz toplumsal huzuru, ahengi ve daha zengin, daha saðlam bir demokrasi oluruz tüm bir Ýslam dünyasýnda parmakla gösterilen ya da hep beraber tükeneceðiz a- dým adým, þiddetten veya üzüntüden. Elif Þafak / Habertürk, BÜRO ve GAZETE TEMSÝLCÝLERÝ TOPLANTISINA DÂVET Gündem : Önümüzdeki çalýþma dönemi ile ilgili görüþ ve düþüncelerin alýnmasý Yer : Emet Termal Resort Otel / Emet - KÜTAHYA Tarih : 1 Ekim Cumartesi 2011 Otele Giriþ : 1 Ekim Cumartesi Neþriyat Topl. : Toplantý Saati : Otelden Çýkýþ : 2 Ekim Pazar ULAÞIM Kütahya otogarýndan - Emet Otogarýna araç hareket saatleri Not : Emet Otogarý Otel arasý 5 Dk. yürüme mesafesindedir. Ýrtibat Telefon : (0532) (Adem AZAT) (0507) (Yavuz CEYLAN) Y ORTA ANADOLU BÖLGE TOPLANTISINA DÂVET Orta Anadolu Bölge Toplantýsý aþaðýda belirtilen Yer ve Adreste yapýlacaktýr. Tarih: 02/10/2011 Pazar Saat: 10:00 Yer: Akýncýlar sokak no:21 Maltepe/Ankara Ýrtibat: (0506) KONFERANSA DÂVET KONU : Kürt Realitesinin Çözümünde Bediüzzaman'dan Reçeteler Konuþmacý : M.Latif Salihoðlu Tarih : 02/10/ 2011 Pazar Saat : 20:00 Organizasyon : Asyanur Kültür Merkezi Yer : Yunus Emre Cad.Kanarya Sokak Giriþi Lale Sok.No:8/1 Pursaklar /Ankara SATILIK OTO Hastalýk nedeniyle 1989 Model satýlýk Doðan. LGP li (ruhsata iþli) 4 lastik sýfýr, çelik jant, deri döþeme, alarm, füme rengi. Otomatik araç ile takas olur. Tel: 0 (536) TOP LAN TI YA DÂ VET Yeni Asya Medya Grup Siyasî Komisyonu Toplantýsý aþaðýda belirtilen yer ve zamanda yapýlacaktýr. Tüm üyelerimizin katýlýmýný önemle istirham ederiz. Tarih : 8 Ekim 2011 Cumartesi Saat : 11:00 Yer : A kýn cý lar so kak no: 21 Mal te pe /An ka ra TÜRKÝYE NEÞRÝYAT KOMÝSYON TOPLANTISINA DÂVET Türkiye Neþriyat Komisyon Toplantýsý aþaðýda belirtilen Yer ve Adreste yapýlacaktýr. Tarih : 01/10/2011 Cumartesi Saat : 16:00-18:00 Yer : Emet Termal Resort Otel / Emet - KÜTAHYA Ýrtibat : (0532) ZAYÝ Ank. Ünv. Hukuk Fakültesine ait Öðrenci Kimlik Kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Mehmet Dönmez Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Teyar Balçuk Ý.Ü. Ýlâhiyat Fakültesinden almýþ olduðum öðrenci kimlik kartýný kaybettim. Hükümsüzdür. Zülfiye Altun

9 Y 30 EYLÜL 2011 CUMA MAKALE 9 fer sa dog ni as ya.com.tr Ta rih M Pey gam be ri miz (asm), Gas san E mi ri Þu rah bil i Ýs lâ ma dâ vet mek tu bu nu Hz. Ha ris bin U meyr (ra) i le gön der miþ ti. Hun har ca þe hid e dil di. Hal bu ki, düþ man ül ke ler bi le, bir bir le ri nin el çi le ri ne do kun maz lar dý. Ýs lâ mý ve Müs lü man la rý or ta dan kal dýr mak i çin Bi zans des te ðiy le 100 bin ki þi lik bir or du teþ kil et ti ler. Ha be ri a lan Pey gam be ri miz (asm) 3 bin ki þi lik bir or du ha zýr la dý. A zat lý kö le Zeyd bin Hâ ri se yi (ra) ku man dan ta yin e de rek þöy le bu yur du: Þa yet Zeyd bin Hâ ri se þe hid o lur sa ye ri ne, Ca fer b. E bî Ta lib (am ca sý nýn oð lu); o da þe hid dü þer se Ab dul lah b. Mûte Savaþý nýn verdiði dersler Re vâ ha geç sin. O da þe hid o lur sa, a ra nýz da bi ri si ni se çer si niz. 1 Düþ man ön ce Ýs lâm a dâ vet e di le cek ti, ka bul et mez ve ciz ye ye de ra zý ol maz sa Ýs lâm el çi si ni öl dü ren bu câ ni ler le sa va þýl ma lýy dý. Bu sa vaþ tan a lý na cak çok ders ler, ib ret ler var dýr. Ba zý la rý ný sý ra la ya lým: * Pey gam be ri miz (asm) Ha lid b. Ve lid (ra) gi bi yük sek as ke rî bir de ha ve üs tün stra te ji bil gi si ne sa hip bir kim se var ken, a zat lý kö le o lan Zeyd bin Ha ri se yi (ra) ko mu tan o la rak seç ti. * Ta yin et ti ði üç ko mu ta nýn þe hid o la ca ðý ný bi le bi le on la rý gön der mez lik et me miþ ti. On lar da, ge ri ye dön me ye cek le ri ni, þe hid o la cak la rý ný ad la rý gi bi bil dik le ri hal de gi ti ler. * Or du ku man da ný o la rak ta yin e di len Ab dul lah bin Re va ha (ra) þe hid o la ca ðý ný an la mýþ tý. Gö nül le rin sul ta ný Pey gam ber E fen di mi zin (asm) ar ka sýn da bir Cu ma na ma zý kýl ma yý dü þün dü. Or du ha re ket e der ken, on la ra ye ti þi rim di ye rek kal mýþ tý. Re sû lul lah (asm) o nu gör müþ, ni çin ar ka daþ la rýn dan ge ri kal dý ðý ný sor muþ tu. Se be bi ni an la týn ca ra zý ol ma dý ve o na þöy le buy ru du: Yer yü zü do lu sun ca sa da ka da ðýt san, on la rýn bir sa bah yol cu lu ðun da el de et tik le ri e cir ve mü kâ fa tý el de e de mez sin. 2 * Re sû lul lah (asm), sa vaþ saf ha la rý ný Me di ne de ol du ðu gi bi gör müþ ve her saf ha sý ný min ber den an lat mýþ tý. Sý ra i le ku man dan la rýn þe ha de ti ni an lat týk tan son ra sý ra Hâ lid e ge lin ce En so nun da san ca ðý Al lah ýn ký lýç la rýn dan bir ký lýç al dý bu yur muþtu. Ha lid bin Ve lid (ra), ge liþ tir di ði tak tik ler le Ýs lâm or du su nu ke sin he zi me te uð ra mak tan ve bü tü nüy le ký lýç tan ge çi ril mek ten ko ru mak i çin ya vaþ ya vaþ ge ri ye çe ki li yor du. Son bir hü cu mun da, düþ ma na bir hay li ka yýp ver dir miþ ve bol ga ni met de el de et miþ ti. Ýþ te bu þe kil de Ýs lâm or du su nu Me di ne ye sað-sa lim ge ri gö tür müþ tü. Ha lid bin Ve lid, dö nüþ em ri ni ve rip Me di ne ye gir dik le rin de ba zý la rý, Ka çak lar! di ye ba ðý rýr. Pey gam be ri - miz (asm) on la rý, On lar ka çak de ðil dir, tek rar ci had i çin ge ri ge len ler dir! di ye rek on la rý i kaz e der. * Ýþ te 100 sa va þa gi rip, hep si ni de ka za nan Ha lid bin Ve lid i (ra), Ha li fe Hz. Ö mer (ra), or du ko mu tan lý ðýn dan al dý. Se bep, ba þa rý sýz lýk de ðil, ba þa rý sý i di. Çün kü, her kes, Ha lid, Ha lid de me ye, Ha lid ol maz sa bu sa vaþ lar ka za nýl maz! de yip o nu a de ta put laþ týr ma ya yel ten miþ ti. Hal bu ki, bü tün bu iþ ler bir lik te yü rü tü lü yor du. En kü çük ne fe rin bi le pa yý var dý. Hz. Ha lid (ra), or du ya ve da ko nuþ ma sýnda Ha li fe miz Hz. Ö mer (ra) hak lý dýr ve hak ký dýr. Siz hiz met le ri ni ze de vam e din! me â lin de çok ö vü cü, aþ ve þevk ve ri ci bir ko nuþ ma yap mýþ tý. * Mu te den a la ca ðý mýz en ö nem li me saj lar dan bi ri si de þu â ye tin me a lin de: Mu hak kak ki, Al lah, si ze e mâ net le ri eh li ne ver me ni zi ve in san lar a ra sýn da hük met ti ði niz za man a da let le hük met me ni zi em re der. 3 Bu na gö re, i þi, hiz me ti eh li ne, ya ni bi le ne, uz ma ný na, us ta sý na ver mek farz dýr. Dip not: 1- Ýbn-i Sa d, Ta ba kat, 2: 128; Ýbn-i Ke sir, Si re, 3: Tir mi zi, Sa lat, 380, c. 2/ Kur ân, Ni sâ Sû re si, 58. (0 505) Fa kir li ði ö vünç kay na ðý ký lan a mel ler Ýz mir den Ö mer Ö ca lan: Es ki â lim ler El fak ru fah rî de miþ ler ve fa kir li ði ö vünç kay na ðý say mýþ lar. Fa kir lik na sýl, ne za man ve ki me kar þý ö vünç kay na ðý dýr? Hâl bu ki ba zen is yan et ti ri yor. Mos ko va da ha fýz lar ve Tür ki ye Ýs lâm ýn nu ru nun, Kur ân ýn nu ru nun, E fen di miz Hz. Mu ham med in (asm) nu ru nun, Ri sâ le-i Nur un nu ru nun, tar tý þýl maz ve en gel ta ný maz bir þe kil ve muh te va da bü yük dün ya a i le sin de fü tu ha tý ný, gö nül ler ü ze rin de ki te cel li si ni, muh te þem bir te ma þa ha lin de sey ret mek te yiz. Kim der di bun lar gö rü le cek? Kur ân da ki müj de le rin ve E fen di mi zin (asm) ça ðý mý za ve ký ya me te ka dar sü re cek o lan müj de le ri nin, â lem çar þý sý na tak dim et mek te bi le güç lük çe kil di ði, du dak la rýn bü kül dü ðü bir dün ya dan, bu gün 2011 i ti ba rýy la bam baþ ka bir dün ya ya gel dik. Ya ni ne re den ne re ye gel dik? Bun la rýn te fek kü rü, ký yas la rý bi le, hüþ yar kalp ve ruh lar da cen net â sâ ba ha rý te nef füs et me ye ye tip art mak ta dýr. Her yer de sor dum, yaz dým, ko nuþ tum ve de dim ki: Kim der di ko ca Sov yet ler Bir li ði nden, ya ni Rus ya dan Ýs lâm se si nin çý ka ca ðý ný? Bir zat çý kýp, Rus ya nýn ka ran lýk gir dap la rýn dan, kor kunç iþ ken ce li men fez le rin den Kur ân nu ru nun çý ka ca ðý ný söy lü yor du, hem de Tür ki ye nin de ka ran lýk za man la rýn da söy lü yor du. Bu zat Hz. Be di üz za man ve ne di yor du? Ý ki deh þet li harb-i u mu mi ne ti ce sin de, be þer de hâ sýl o lan bir in ti bah-ý ka vî ve be þe rin tam u yan ma sý ci he tiy le, ka ti yen din siz bir mil let ya þa maz. Rus da din siz ka la maz. Ge ri dö nüp Hý ris ti yan da o la maz. Ol sa ol sa küfr-ü mut la ký ký ran ve hak ve ha ki ka ta da ya nan ve hüc cet ve de li le is ti nad e den ve ak lý ve kal bi ik na e den Kur ân i le mu sa la ha ve ya tâ bi o la bi lir. O va kit dört yüz mil yon ehl-i Kur ân a ký lýnç çe ke mez. 1 Bun la rýn göl ge sin de sa yý sýz ma ka le ler ve ki tap lar yaz dým. Þim di 2011 Ey lül ü nün son haf ta sýn da sað ba sýn da ye ni ve mez kûr tes bit le ri te yid e den bir ha ber baþ lý ðý. 35 ül ke den Mos ko va da ha fýz lar ya rýþ tý. Or ga ni ze si ni ya pan Kos tur ma es ki müf tü sü ve hâ len Rus ya Fe de ras yo nu Müf tü ler Kon se yi Baþ ka ný muh te rem Ra vil Gay nud din Ho ca nýn baþ kan lý ðýn da tak ri ben 35 Ýs lâm ül ke sin den ha fýz lar çað rý la rak Mos ko va nýn meþ hur Kos mos O te li nde ti lâ vet-i Kur ân, ya ni Kur ân o ku ma ya rýþ ma sý ter tip le di ler. Bi rin ci li ði jü ri nin ka ra rý i le Fi lis tin li Sa id Da vud al dý. Dik kat, Tür ki ye nin Ýs tan bul u, Kon ya sý, Er zu rum u de ðil, 70 yýl yap ma dý ðý zu lüm kal ma yan Rus ya nýn baþ þeh ri Mos ko va da o lu yor bu. Mos ko va nýn gök kub be sin de tek bir ve se vinç göz yaþ la rý var. Ha ni bun lar ha yal di? 1977 Tür ki ye sin den bir müj de ve re rek ha fýz la rýn sa da la rý na iþ ti rak et miþ o la lým. O dö nem de S. De mi rel baþ ba kan ve a ða be yi miz Fey zi Ha lý cý Kon ya AP se na tö rü ve Kon ya Kül tür ve Tu rizm Der ne ði ge nel baþ ka ný. Bu der nek di ðer der nek ler den çok fark lý i di. Biz de u zun yýl lar ge nel sek re ter li ði ni ve yö ne ti ci li ði ni yap týk. Fey zi Be yin gay ret le ri ve De mi rel in de him met le riy le biz le rin de or ga ni ze sin de bu lun du ðu muz ve Tür ki ye de ilk de fa ter tip e di len Ti lâ vet-i Kur ân ya rýþ ma sý dü zen le dik ve 15 Ýs lâm ül ke sin den meþ hur ha fýz la rý ça ðýr dýk. 3 ha fýz ho ca mýz da Tür ki ye den iþ ti rak et ti. Bun la rýn bi ri si mer hum ha fýz Ka ni Ka ra ca i di. Kon ya ba þý çek ti, ar dýn dan Er zu rum ve Ýs tan bul da da ya pýl dý. De tay la rý ki tap la rý a lýr. Bir müj de i le nok ta la yým: O ta rih te, Hz. Be di üz za man ýn ýs rar la ve a zim le üs tün de dur du ðu Te va fuk lu Kur ân-ý Ke rim Tür ki ye de ba sýl dý, fa kat ma a le sef Tür ki ye Di ya net Ýþ le ri Mus haf lar Baþ kan lý ðý nýn iz ni ol ma dý ðýn dan yurt dý þý na çý ka rý la mý yor du. Biz ler bu ha fýz lar ka na lý i le Ýs lâm ül ke le ri ne gön der mek is te dik. O ta rih ler de mer hum Ta hi ri Mut lu A ða be yi miz ve hâ len a ra mýz da o lan muh te rem Ab dul lah Ye ðin A ða bey ka na lý i le 30 a det te va fuk lu ve hat tat Ha mid Ay taç ka le min den ya zý lý Kur ân-ý Ke rim he di ye e dil mek ve da ðý týl mak ü ze re al dýk ve bu ha fýz lar ka na lý i le Ýs lâm dün ya sý na gön der dik. Bu meþ hur ha fýz lar bu te va fuk lu Kur ân ý gö rün ce að la ma ya baþ la dý lar. Bu hiz met ler ve ha di se ler ay nen o ta rih te gö rü þü len TBMM Di ya net büt çe sin de se na tör Fey zi Ha lý cý ta ra fýn dan di le ge ti ril di. Ü mi dim o ki, Mos ko va da da muh te rem Ra vil Gay nud din bu Kur ân la rý ge len ha fýz la ra ver miþ tir. Bun lar da ay rý bi rer za fer ve fü tu hat týr. Dip not: 1- B.S.Nur sî, E mir dað Lâ hi ka sý, s. 311, Ye ni As ya Neþ. Baba ile oðul ayný gün tahta geçti Ta ri hin en der gö rü len te vâ fuk la rýn dan bi ri, Kà nu nî Sul tan Sü ley man i le oð lu Sul tan I I. Se lim'in tah ta çý kýþ (cü lûs) ha di se le rin de kar þý mý za çý ký yor. Bi ri Sü ley ma ni ye Ca mii ve kül li ye si ni, di ðe ri i se Se li mi ye Ca mii ve kül li ye si ni in þa et ti ren ba ba ve o ðul, tam 46 yýl fâ sý la i le ay ný gün, ya ni 30 Ey lül gü nü Os man lý tah tý na cü lûs ey le di ler. Ba ba sul tan 1520 yý lý, o ðul sul tan i se 1566 yý lý nýn 30 Ey lü lün de, ya pý lan res mî tö ren le Os man lý Dev le ti nin ba þý na geç ti. Hür rem Sul tan Bu a ra da, Ha se ki Hür rem Sul ta nýn, Sul tan Sü ley man'ýn ha ný mý ve Sul tan (Sa rý) Se lim'in de an ne si ol du ðu nu ha týr la ta lým. (Ha se ki: Þeh zâ de an ne si ký dem li ha tun.) Uk ray na, ya da Po lon ya a sýl lý o lan Hür rem Sul tan, he nüz 20 ya þýn da bir genç kýz i ken, Ta tar a kýn cý la rý ta ra fýn dan ya ka la nýp Ký rým Han lý ðý na tes lim e dil di. O ra dan da Os man lý Sa ra yý na gön de ril di. Kà nu nî'nin Hür rem Ha tun dan bi ri kýz beþ ço cu ðu ol du. An cak, Sa rý Se lim ha riç, hep si de er ken yaþ ta ve fat et ti. Ken di sin den son ra ha yat ta ka lan tek oð lu Þeh zâ de Se lim'di. Ha liy le, ye ri ne de o geç ti. Ko ca sýn dan se kiz se ne ön ce ve fat e den Hür rem Sul tan, çok ih ti ras lý ve ay ký rý bir ta kým duy gu la ra sa hip ol mak la be ra ber, ba zý film ler de ve ya mo dern tab lo lar da a bar tý la rak tas vir e dil di ði gi bi, ya ka sý bað rý a çýk tah rik kâr bir ka dýn de ðil dir. O nu ve Sa ray'ýn di ðer ka dýn la rý ný her ke sin ya nýn da a çýk sa çýk ge zi nen, trans pa ran ký ya fet ler i çin de or ta lýk ta do la þan fet tan tip ler þek lin de gös ter mek, hem on la ra þe ni' bir if ti ra, hem Os man lý Ha rem'i ne, hat ta Ýs lâm Ha li fe si Pa di þa ha çok a ðýr bir ha ka ret tir. Ke za, ne re dey se bü tün öm rü dev let hiz me tin de, çe tin ve u zak se fer ler de, at sýr týn da, harp mey dan la rýn da geç miþ o lan Sul tan Sü ley man'ý tu tup a de ta Ha rem'den çýk ma yan ve öm rü nü ka dýn lar la zevk û sa fâ i çin de ge çi ren bir þah si yet o la rak na za ra ver mek, ha ka re tin de da nis ka sý dýr. Her ne i se... * * * Sa yý sýz ha yýr e se riy le Os man lý ül ke si - ni mâ mur e den Sul tan Sü ley man gi bi, göz de ha ný mý Hür rem Sul tan da ay ný mak sat la bü yük gay ret gös ter miþ tir. Mi mar Si nan'a in þa et ti ri len Ha se kî Kül li ye si ( ), Ha se kî Hür rem Sul tan'ýn hay ra tý dýr. Kül li ye nin i çin de, bu gün de hiz met ve ren bir ha mam i le çok ü ni te li Ha se kî E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si yer al mak ta dýr. 30 Ey lül te vâ fuk la rý Bir re ko ra im za a ta rak, ke sin ti siz 46 yýl müd det le sal ta nat sü ren Kà nu nî Sul tan Sü ley man i le oð lu Sul tan I I. Se lim'in res mî me ra sim le tah ta çý kýþ la rý, ne ga rip tir ki 30 Ey lül gün le ri ne te vâ fuk ey le di. Bi ri, 1520 yý lý Ey lü lün son gü nün de... Di ðe ri i se, 1546 yý lý Ey lü lün de... Nor mal de, cü lûs gün le ri fark lý ol ma lýy dý. Ne var ki, a nor mal du rum lar ya þan dý. Bir kar ga þa ya mey dan ver me mek i çin, i ki ci han gir pa di þa hýn ö lüm va ký a sý, he - Genç Kanunî ile Hürrem Sultan ýn tasvirleri men her kes ten giz li tu tul ma ya ça lý þýl dý. Bu giz li lik, ve fat e de nin ye ri ne ge çe cek o lan þeh zâ de nin be lir len me si ve du ru mu nun ga ran ti al tý na a lýn ma sý gü nü ne ka dar de vam et ti. Þöy le ki: Bü yük fe tih le re im za a tan genç pa di þah Ya vuz Sul tan Se lim, Þir pen çe de ni len bir has ta lýk tan muz ta rib i di. Ö lü mü hiç bek len mi yor du. An cak, sýr týn da ki çý ba ný sýk týr ma sýy la vü cu du na mik ro bun ya yýl ma sý so nu cu, 21/22 Ey lül ge ce si â ni den ve fat et ti. O nun ye ri ne ge çe cek ha yat ta ki tek oð lu Þeh zâ de Sü ley man i se, o es na da va li o la rak Ma ni sa'da bu lu nu yor du. Tam bir giz li lik i çin de ba ba sý nýn ve fat ha be ri ni al ma sý ve o ra dan Ýs tan bul'a vâ sýl o lup cü lûs me ra si mi ne ha zýr va zi ye te gel me si, bir haf ta lýk sü re yi aþ mýþ bu lun du. Bu se bep le, Þeh zâ de Sü ley man'ýn tam ta mý na 46 yýl sü re cek o lan dev let baþ kan lý ðý gö re vi ne baþ la ma sý, an cak 30 Ey lül gü nü (1520) na sip ol du.. * * * 1566 se ne si nin 6/7 Ey lül ge ce si, Zi - get var'da top ses le ri a ra sýn da ha ya ta göz le ri ni yu man Sul tan Sü ley man'ýn ve fat ha be ri de týp ký ba ba sý nýn du ru mun da ol du ðu gi bi giz li tu tul muþ tur. Zi ra, Vi ya na yo lu ü ze rin de ki Zi get var Ka le si, Pa di þa hýn ko mu ta sýn da ki Os man lý kuv vet le ri ta ra fýn dan ku þa týl mýþ o lup, ni haî fe tih an me se le siy di. Ni te kim, Sul tan Sü ley man, tam da o es na da, ya ni Zi get var'ýn fet hin den bir gün ön ce, has ta ya ta ðýn da ve fat et ti. Ve fat ha di se si, ha liy le þev ki ký rýl ma sýn di ye hem or du dan, hem de halk tan giz len di. Hem Zi get var'dan yo la çý ka rý lan ce na ze, hem de o es na da Af yon Kü tah ya ta raf la rýn da (Sin can lý Sah râ sý) bu lu nan Þe hzâ de Se lim Ýs tan bul'a vâ sýl o la na ka dar, bu giz li lik ha li bü yük öl çü de de vam et ti. Ha liy le, bu da haf ta lar sür dü. Hür rem Sul ta nýn oð lu Þe hzâ de Se lim'in cü lû su, ni ha yet 30 Ey lül gü nü (1566) an cak müm kün o la bil di. Sa rý Se lim, Kà nu nî'nin ha yat ta ki tek oð luy du. Di ðer le ri, er ken yaþ ta ve fat et miþ ler di. * * * Sul tan I I. Se lim dev re si, sa vaþ lar ve bil has sa fe tih ler i ti ba riy le Os man lý ta ri hi nin dö nüm nok ta sý ol du. Her ne ka dar Kýb rýs a da sý nýn fet hi bu dö nem de ger çek leþ miþ i se de, Sa rý Se lim, or du nun ba þýn da o la rak hiç bir se fe re ka týl mýþ de ðil. Üs te lik, Os man lý ta ri hin de bir ilk o lan bu "bil fi il se fe re ka týl ma ma" tu tu mu, a de ta bir a det, bir a lýþ kan lýk ha li ne dö nü þü yor. Sul tan IV. Mu rad ( ) i le Sul tan I I I. Mus ta fa'yý ( ) is tis na tu tar sak, di ðer le ri nin ne re dey se bü tün ha ya tý sal ta nat mer ke zin de, hat ta ka fes ar ka sýn da ge çi yor. Bu a ra da, se fe re ka týl ma mak la bir lik te, Ýs tan bul dý þý na çý kan, Ka hi re'ye gi den ve ba zý Av ru pa ül ke le rin de se ya hat ta bu lu nan Sul tan Ab dü la ziz'in ö zel du ru mu nu da ha týr la mak ta fay da var. Ya zý mý zý, Kà nu nî Sul tan Sü ley man'ýn "Mu hib bî" mah lâ sýy la ka le me al dý ðý ve ba zý be yit le ri ta ri he ge çe rek dil le re des tan o lan bir þi i riy le nok ta la ya lým. Halk i çin de mû te ber bir nes ne yok dev let gi bi, Ol ma ya dev let ci han da bir ne fes sýh hat gi bi. Sal ta nat de dik le ri an cak ci han kav ga sý dýr, Ol ma ya baht û sa a det dün ya da vah det gi bi. Ko bu îþ û iþ re ti, çün kim fe nâ dur â ký bet, Yâr ý bâ kî is ter i sen, ol ma ya tâ at gi bi. Ol sa kum lar sa yý sýn ca öm rü ne hadd û a ded, Gel me ye bu þî þe i çarh iç re bir sa at gi bi. Ger hu zur it mek di ler sen, ey Mu hib bî fâ rið ol! Ol ma ya vah det ci han da kû þe i uz let gi bi. GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan Ýn san Al lah a kar þý hep fa kir dir. Fa kir li ði ni yal nýz Al lah a kar þý bi len in san, bu nu i ba det di li ne çe vi rir. Kur ân, Al lah zen gin dir; siz fa kir si niz. 1 bu yu ru yor. Al lah ýn tak dir bu yur du ðu ve gü zel gör dü ðü bir sý fat bi zim i çin lü tuf tur; fahr ve ký vanç kay na ðý dýr. Fa kat in san, in san la ra ve mah lû ka ta kar þý fa kir li ði ni gös te re mez. Ýn sa nýn Al lah a kar þý fa kir ol du ðu nu bil me si fa zi let; in san la ra ve mah lû ka ta kar þý i se müs tað nî (fa kir li ði ni his set tir me yen, zen gin du ruþ lu) ve tok gö nül lü ol ma sý fa zi let tir. A ciz lik de fa kir lik gi bi dir. Ýn san Al lah ýn ö nün de a ciz du rum da bu lu nur sa fa zi let; kul la rýn ö nün de a ciz du ru ma dü þer se re zi let tir (kö tü huy dur). Be di üz za man a gö re, Al lah a kar þý bi li nen a ciz lik ve fa kir lik, Al lah ýn ik ra mý nýn ve ih sa ný nýn bi ze u laþ ma sý i çin bir þe fa at çi hük mün de o lur. 2 Ke za Be di üz za man a gö re, Al lah a kar þý bi li nen a ciz lik, za a fi yet ve fa kir lik Al lah ýn kud re ti ne, kuv ve ti ne, zen gin li ði ne ve rah me ti ne tam bir a yi ne dar lýk týr. Ge ce nin zi fi ri ka ran lý ðý na sýl en kü çük bir ký výl cý mý da hi gös te ri yor sa, in san Al lah a kar þý ken di ni ne den li fa kir bi lir se o den li Al lah ýn rah me ti ne, kud re ti ne, kuv ve ti ne, þef ka ti ne, gý na sý na ve zen gin li ði ne maz har o lur. Sa id Nur sî Haz ret le ri ne gö re, in san, ni ha yet siz fak rýn da, ni ha yet siz hâ câ tý i çin de, ni ha yet siz mak sat la ra kar þý bir nok ta-i is tim dat a ra ma ya mec bur ol du ðun dan; vic dan, da i ma o nok ta dan bir Ga nî-i Ra hî min der gâ hý na da ya nýr, du â i le el a çar. 3 Fa kir li ði ö vünç kay na ðý ký lan di ðer se bep ler de, is yan ol ma mak þar týy la fa kir li ðin ik ti sa da, þük ret me ye, ka na at et me ye, he lâl öl çü ler de ya þa ma ya da ha el ve riþ li bir te cel lî ol ma sý dýr. Fa kir tu tum lu dur. Sa çýp sa vur maz. Ýs raf tan, sa vur gan lýk tan, lüks ten, deb de be den, hýrs tan, kul hak kýn dan u zak ya þar. Al lah ýn ni met le ri ne kar þý hür met li dir. Al lah ýn ver di ði ne ka na at kâr dýr. Sa de ce Al lah a min net tar dýr. Al lah ýn rý zýk la rý ný ih san-ý þa ha ne bi lir ve Al lah a þük re der. Yal nýz ca he lâ le ta lip tir. Ha ram dan ka çar. Ça lýþ kan dýr. Al lah ýn Rab li ði ne ra zý dýr. Bun lar, fa kir li ði ö vünç kay na ðý ký lan sa lih a mel ler dir. Kur ân ýn i fa de siy le ba ký yat-ý sa li hat týr. 4 Fa kir lik, ba ký yat-ý sa li hat i le ö vünç kay na ðý ha li ne ge lir. Böy le fa kir lik Re sû lul lah E fen di mi zin (asm) þu müj de si ne u laþ tý rýr: Ben, cen ne tin ka pý sýn da dur dum. Gör düm ki, o ra ya gi ren le rin ço ðun lu ðu fa kir ler di. Zen gin ler i se (he sap la rý nýn gö rül me si i çin) cen ne te gir mek ten bir müd det a lý ko nul muþ lar dý. 5 Ke za Pey gam ber E fen di miz (asm) bir baþ ka ha dis le rin de þöy le bu yur muþ lar dýr: Fa kir ler cen ne te zen gin ler den beþ yüz se ne ev vel gi rer ler. 6 Pey gam ber E fen di miz (asm) dün ya da fa kir gi bi ya þa mýþ, dün ya ma lý na te vec cüh gös ter me miþ tir. Ab dul lah bin Mes ûd (ra) an la tý yor: Re sû lul lah E fen di miz (asm) bir ha sýr ü ze rin de u yu muþ tu. Mü ba rek yan ta ra fý ha sýr i zi ol du ðu hal de u yan dý. Biz: Ya Re sû lal lah, si zin i çin bir dö þek e din sey dik! de dik. Re sul-i Kib ri ya E fen di miz (asm): Dün ya i le be nim i þim yok tur! Ben dün ya da an cak bir a ðaç al týn da göl ge le nen, son ra ay rý lýp gi den bir bi nek li yol cu gi bi yim bu yur du. 7 DU Â Ey Veh hab-ý Fey yaz! Bi zi Ken din le zen gin kýl! Bi zi rah me tin den fa kir kýl ma! Bi zi dün ya da rah me ti ne ban dýr dý ðýn gi bi, a hi ret te de rah me ti ne dal dýr! Bi zi ga zap e de ce ðin a mel den u zak tut! Â min! Dip not lar: 1- Mu ham med Sû re si, â yet: Söz ler, s Söz ler, s Mer yem Sû re si: 76; Kehf Sû re si: Ri yâ zü s-sâ li hîn, A.g.e., A.g.e., 484.

10 10 30 EYLÜL 2011 CUMA Y KÜLTÜR SANAT Tarafgirlik ve inadýn gözü kördür Allah ýn razý olduðu, peygamberin yaptýðý bütün ümmetin yerine getirdiði her türlü hal ve hareket meþrû hal ve hareketleri oluþturur. Meþrû her türlü fiilimiz, halimiz meþrû alýþkanlýklarýn edinilmesiyle ortaya çýkar. Daha yeni doðmuþ çocuðuna anasýndan, babasýndan, kendisinden evvel Allah, Allah dedirtmeye çalýþan bahtiyar anne bunun birinci basamaklarýndan birisini yaparken; ölüm döþeðinde Lâilaheillallah zikr-i ilâhisini tekrarlayan, söyleyen veya söylettirilen mü minlerde son haklardan birinde yer alýrlar Ýç içe girmiþ daireler gibi müsbet, iyi, faydalý, güzel, zararsýz her türlü dünya fiilleri, hareketleri mü minin meþrû hareketleridir. Mü min için en faydalý ve geçerli meþrû hareket kýstasý, ölçüsü kendileri için ahirette saadet ve lezzetleri netice veren meþrû fiil ve hareketleri olmalýdýr. Gücünü Allah ýn (cc) kuvvet, kudret ve iradesinden alan ve O na baðlayan her Müslüman meþrû hareketleriyle hem dünyada, hem de ahirette abid bir kul olarak abideleþir Pespaye alýþkanlýklarýn, basit ve rezil dünya fiillerinin bu meþrû dünya yaþayýþý literatüründe yeri yoktur Herkes þunu çok iyi bilir ki zahmetsiz rahmet olmaz. Enerji sarf edilmeyen hiçbir yerde ve zamanda hiçbir fiil ve hareket ortaya çýkmaz. Evvel emirde ise bizim mü min ve müvahhid olarak kendimizi donatmamýz þarttýr Hayatta muvaffakiyetlere atýlmýþ, eserlerin ortaya konmasýnda imzalanmýþ her gayret ve himmetin kendine göre muhakkak bir meþrûiyeti vardýr. Halis ubudiyet ve amel-i Salihlerle süslenmiþ fiiller, haller, hareketler elbette ki mü'min için meþrû zeminde yapýlacak iþlerin temelini, aslýný, esasýný teþkil eder Rýza-i Ýlâhî gözetilmeden, sýrf dünya menfaatleri, mevkii ve makamlarý içinde darbelenmiþ, zedelenmiþ, eksik ve noksan edilmiþ her meþrû hareket tesirini ve âhirete ait neticelerini kaybetmiþ demektir. Önemli olan herkesin memnuniyeti olsun, ama benimki en önde olsun deðildir. Bizim memnuniyetimiz olsun, ama herkesten sonra olsun; doðru, iyi, faydalý ve müsbet olsundur. Dünyanýn ömrünü, insanlýðýn ömrünü kendi hayatý ve ömrüyle kýyaslayan kötülükten ve gayrý meþrû fiillerden kendini azade edebilir. Yedi milyar yýl önceki dünya bu dünya olmadýðý gibi, en u- zun yaþayan insan da ortada gözükmemektedir Ömür kýsa, faideli ve müsbet olarak yapýlacak hizmetler, iþler çok Bunun dýþýnda her faaliyet bizi menfiliðe, gayrý meþrû zeminlerdeki iþlere sürükler Ýman, Kur ân, Risâle-i Nur hizmeti tarafgirliði, tefrikayý, inadý ve gayr meþrû zeminlerdeki her türlü fikri reddeder. Bize düþen ihlâsla kendi imanýmýzýn kurtulmasýna çalýþmak, baþkalarýnýn imanýnýn kurtulmasýna vesile olacak meþrû fiilleri yapmak, yerine getirmektir. U- nutmayalým ki menfilik, tarafgirlik ve inatla hiçbir müsbet fiil elde edilemez. Koca Sinan adlý oyun yarýn sahnede HAKAN Altýner in yazdýðý Koca Sinan adlý tiyatro o- yunu, yarýn akþam seyirciyle buluþacak. Oyun yazarý Fazýl Hayati Çorbacýoðlu nun Koca Sinan isimli eserinden Hakan Altýner in yazdýðý ve sahneye koyduðu oyunda, Burak Sergen, Tarýk Papuççuoðlu, Dilek Türker, Ayberk Attila, Atilla Pekdemir, Elif Çakman oynuyor. Hilmi Özçelik, Fahri Öztezcan, Bertan Dirikolu ve Diler Öztürk ün diðer rolleri paylaþtýðý oyunun, dekor ve kostüm tasarýmýný Türkan Kafadar yaptý. Dünyaya hükmeden bir padiþah olan Kanunî Sultan Süleyman ýn, Mimar Sinan dan, yüzyýllar boyunca onun adýný ölümsüzleþtirecek bir cami isteði vardý. Mimar Sinan ýn ise bütün hayatýný adadýðý tek düþü, eteklerinde doðduðu Erciyes Daðý gibi, ilâhî güzelliðin dalga dalga göklere yükseliþini gösteren bir mabet yapmaktý. Oyun, bu büyük mabedin, Süleymaniye nin, doðuþ öyküsü ekseninde, san'at ile iktidarýn yüzyýllar boyu tartýþýlan ve tartýþýlacak olan sancýlý iliþkisini de tiyatronun büyülü merceðinden anlatýyor. Oyun, yarýn saat de Tim Maslak Show Center da sahnelenecek. Ýstanbul / aa Yazý ve editörlük kursu baþlýyor ÝSTANBUL Tophane de Yazý ve Editörlük kursu açýlýyor. Gazeteci yazar ve edebiyat araþtýrmacýsý Mehmet Nuri Yardým ýn eðitmenliðini yapacaðý atölye çalýþmasýnda Röportaj, Haber, Makale, Hikâye, Deneme, Roman, Araþtýrma, Ýnceleme, Þiir ve Hâtýra türleri hakkýnda bilgi verilirken, edebî metinler tahlil edilecek. Yazýnýn yanýnda Kitap Editörlüðü konusu da geniþ biçimde iþlenecek. Öðrencilerin yazý çalýþmalarý derste deðerlendirilirken baþarýlý bulunanlar dergi ve sitelerde yayýmlanacak. Üç ay sürecek olan kurs sonunda katýlýmcýlara belge verilecek. Tophane de 2 Ekim Pazar günü baþlayacak kurs, 31 Aralýk 2011 tarihine kadar devam edecek. Ayrýntýlý bilgi için: 0 (212) Kübra Nur Duran / Ýstanbul BULMACA Ýslâm ülkeri arasýnda mutabakat yapýldý Ders kitaplarýna dostluk ayarý ÝSLÂM ÜLKELERÝ ARASINDA VARILAN BÝR ANLAÞMAYLA, ÜLKELERÝN DERS KÝTAPLARINDA YER ALAN DOSTLUÐU ZEDELEYÝCÝ UNSURLAR TEMÝZLENECEK. ÝSLÂM Tarih, Sanat ve Kültür Araþtýrma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Dr. Halit Eren ve Arap Birliði ne baðlý Arap Eðitim, Kültür ve Bilim Teþkilâtý (A- LECSO) Genel Müdürü Ahmed Ben Ashour un inisiyatifiyle IRCICA ve A- LECSO üyesi devletlerin tarih kitaplarýnda geçen, birbirlerinin tarihi ve kültürü hakkýndaki anlatýmlarýnýn gözden geçirilmesi ile ilgili ortak bir çalýþma baþlatýldý. Projenin Nisan 2011 tarihinde Ýstanbul da gerçekleþtirilen ilk toplantýsýnda öncelikle Türkiye deki ve Arap ülkelerindeki ders kitaplarýnýn karþýlýklý olarak incelenmesine karar verildi. Alýnan karar gereðince bu kitaplarda yer alan Türkler ve Araplar ile ilgili ifade, yaklaþým ve algýlarýn tesbit edilmesi ve gerçeði yansýtmayan ifadelerin çýkarýlmasý kapsamýnda gerçekleþtirilen Ýkinci Uzmanlar Toplantýsý Eylül 2011 tarihlerinde IRCICA da Lübnan, Tunus, Türkiye, Ürdün ve Yemenli uzman tarihçilerin katýlýmýyla yapýldý. Toplantýya 1 IRCICA Genel Direktörü Dr. Halit Eren IRCICA Genel Direktörü Dr. Halit Eren, ALECSO Genel Müdür Yardýmcýsý Dr. Abdul Bari el-kudsi, ALECSO Yabancý Ýliþkiler Direktörü Duha Buhris ile Türk ve Arap tarihçileri Dr. Beþir el-yezidi, Dr. Ahmed Ceddi, Prof. Dr. Vecih Kevserani, Bilecik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Azmi Özcan, Prof. Dr. Zekeriya Kurþun, Prof. Dr. Mehmet Ýpþirli, Muhammed Hazýrlayan: Erdal Odabaþ Temimi, Dr. Nezih Maruf ve Doç. Dr. Cengiz Tomar iþtirak etti. Toplantýda özellikle Arap ülkelerinde okutulan ders kitaplarýnýn uzmanlar tarafýndan incelenerek Osmanlý Tarihi ve Türk-Arap iliþkileri ile alâkalý hatalý ve önyargýlý bilgi ve yorumlarýn tesbit edilmesi, IRCICA nýn son yýllarda farklý A- rap ülkelerinde düzenlediði Osmanlý Dönemini konu alan uluslar arasý kongreler ve bu sahada yaptýðý yayýnlarýn da olumlu etkisiyle Arap ülkelerinde a- kademik araþtýrmalarda görülen Osmanlý Tarihi ve Türkler hakkýndaki objektif tesbit ve deðerlendirmelerin tarih ders kitaplarýna da yansýtýlmasý, Arap ülkelerinden ve Türkiye den uzmanlarýn katýldýðý atölye çalýþmalarýnýn yapýlarak bu toplantýlarda elde edilecek neticelerin düzenlenecek kapsamlý bir sempozyumla kamuoyuna duyurulmasýna ve alýnacak kararlarýn üye ülkelerin yetkili mercilerine bildirilmesine karar verildi. Kültür-Sanat Servisi ÝslâmveOsmanlýHukûkuKülliyâtý yayýnlandý Prof.Dr.AhmedAkgündüz, Yenianayasaçalýþmalarýný yapacakolanlar,osmanlý da uygulanansistemianlamak içinbueseredebaksýnlar dedi. ÝSLÂM ve Osmanlý Hukûku Külliyâtý adlý eser, Osmanlý Araþtýrmalarý Vakfý tarafýndan yayýnlandý. 3 cilt olacak eserin yayýnlanan ilk cildinin tanýtým toplantýsý, Osmanlý Araþtýrmalarý Vakfý nýn Gülhane deki merkezinde yapýldý. Kamu Hukuku adýyla 1147 sayfa olarak yayýnlanan ilk cildte 6 kitap yer alýyor. Kitabýn tanýtým toplantýsýnda konuþan Prof. Dr. Ahmed Akgündüz, 3 cilde tamamlanacak olan bu eserin çok önemli bir çalýþma sonucu ortaya çýktýðýný ifade ederek, Temenni ediyoruz ki yeni anayasa çalýþmalarýný yapacak olanlar, Osmanlý da uygulanan sistemi anlamak için bu esere de baksýnlar. Bütün dünya Osmanlý sistemini incelediðine göre, yeni anayasa yapacak o- lanlarýn bu esere bakmasýnda bir zarar yok, aksine istifade ederler dedi. Akgündüz, eserde Osmanlý da uygulanan çok sayýda kanuna yer verildiðini de belirterek, Arap baharý yaþayan ülkelerde de yeni kanun ve anayasalar yapýlmaya çalýþýlýyor. Bu eser onlarýn da dikkatini çekti. Hatta, bu eserin Arapçaya çevrilmesini de istediler. Belki ileride bu da mümkün olacak þeklinde konuþtu. Kamu Hukuku adýyla 1147 sayfa olarak yayýnlanan ilk ciltte 6 kitap yer alýyor. Kitabýn tanýtým toplantýsýnda konuþan Prof. Dr. Ahmed Akgündüz, 3 cildin tamamlanacak olan bu eserin çok ö- nemli bir çalýþma sonucu ortaya çýktýðýný söyledi. Eser 65 TL den satýþa sunuldu. Böyle bir esere ihtiyaç var mý? sorusunu da cevaplandýran Prof. Dr. Akgündüz þöyle dedi: Þu anda dünya dediðimiz bu büyük köyde 1,5 milyardan fazla Müslüman yaþamaktadýr. Bunlarýn bir kýsmý dindar Müslümanlardýr; ellerinden geldiðince Ýslâmî hükümlere göre yaþamaya çalýþmaktadýr. Bu arada diðer bir kýsým ise, dindar bir hayat yaþamamakla birlikte, bu kurallarýn Allah dan (Kur ân), O nun Peygamber inin yorumlarýndan (Sünnet), yahut Müslüman hukukçularýn icmâ ýndan ve nihayet kýyas yoluyla Ýslâmýn temel kaynaklarýndan çýkarýlan hükümler olduðuna inanmaktadýrlar. Müslümanlar özel hayatlarýnda Ýslâmî hükümlere göre yaþamalýdýrlar; ama hiçbir Müslüman fert, kamu alanýnda Ýslâm Hukukunun uygulamasýndan sorumlu deðildir. Ýslâm ve Osmanlý hukûkuna ait böyle bir mevzûat derlemesi henüz Türkiye de yapýlmýþ deðildir. Bu eserle Ýslâm ve Osmanlý hukuku ile alâkalý yüzde 90 larý bulan oranda bütün hukukî mevzuatý bir araya getiren tam bir kaynak ortaya çýkmýþ oldu. 65 TL ye satýlan eserle ilgili olarak adresinden bilgi alýnabileceði de ifade edildi. [Tel: 0(212) , SOLDAN SAÐA 1. Ýl, ilçe, kasaba, belde vb. yerleþim merkezlerinde temizlik, aydýnlatma, su, toplu taþýma ve esnafýn denetimi gibi kamu hizmetlerine bakan, baþkaný ve üyeleri halk tarafýndan seçilen, tüzel kiþiliði olan örgüt. - Kýyâmette, Allah'ýn emri ile Hz. Ýsrafil'in üfleyeceði ve üflemesiyle birlikte kýyametin kopup bütün canlýlarýn öleceði; ikinci üfleyiþle bütün canlýlarýn tekrar dirileceði mahiyeti bizce bilinmeyen boru. 2. Ýþe yaramaz durumda olan asker. 3. Bir sýnýrdan geçebilmek için verilen yazýlý izin. - Konya'da bir barajýmýz. 4. Türkü, þarký. - Kullandýðýmýz alfabede onbeþinci harfin okunuþu. - Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak. 5. Kiraya vermek. - Yýldýz sporcu. 6. Þimdi, þu an. - Ruh, can. - Baþ çoban. 7. Kanaat etmiþ olan. - Sýð sularda aðýr yükleri taþýmak için kullanýlan, altý düz bir çeþit tekne. 8. Ýlân yoluyla yapýlan duyuru. - Rütbesiz asker. 9. Yapraklarý salata gibi yenen, cm yüksekliðinde, sebze olarak bahçelerde yetiþtirilen, kokulu, bir iki yýllýk bir bitki. - Hüzün verici tarzda olan, dramatik. 10. Hoþnutluk, memnuniyet. - Ermiþler, bilgililer. YUKARIDAN AÞAÐIYA 1. Marmara bölgesinde bir ilimiz. 2. Mermerde sert ve damarlý kýsým. - Bir tür taze, yumuþak ve tuzsuz beyaz peynir. 3. Lisans üstü eðitim sýnavý ifadesinin kýsasý. - Kabuðu kalýn bir üzüm türü. 4. Kümeye ait varlýklardan her biri. - Kendini beðendirmek amacýyla yapýlan davranýþ, cilve, e- da. 5. Oyuk veya çukur bir þeyin en alt bölümü. - (Tersi) Yama, ilâve. 6. Seri üretim yapýlan yerlere verilen isim. 7. Zeytingillerden, beyaz, kýrmýzý veya sarý renkli güzel kokulu çiçekleri olan, 1-2 m boyunda, süs bitkisi olarak yetiþtirilen týrmanýcý bir aðaççýk. - Gam dizisinde sol ile si arasýndaki ses. 8. Ego, benlik. - Apansýz, birdenbire. - Ýrityumu simgeleyen harfler. 9. Kuvvet Komutanlýðýnýn kýsasý. - Bir tembih sözü. 10. Gökyüzü, asuman. - Bir yerin zenginleri, sözü geçenler, ileri gelenler. 11. Ýri taneli bezelye. - Kelimeye olumsuz mânâ katan bir ön ek. 12. Baþkanlýk, reislik. - Aðaçlarýn tomurcuk yeri. ÝNSANI VE KÂÝNATI OKUMAK ÝÇÝN Bediüzzaman Beþlemesi kampanyasý Geçen hafta gazetemiz ve eklerinde yayýnlanan, yayýnevimize ait bir ilân büyük ihtimalle sizin de dikkatinizi çekmiþtir. Yeni Asya Neþriyat tan büyük kampanya baþlýklý ilânda, meþhur Bediüzzaman Beþlemesi nde büyük indirime gidildiði duyuruluyordu. Evet, ilândaki detaylara girecek olursak, Bediüzzaman Said Nursî nin hayatýný konu alan muhteþem roman serisi, 65 TL lik üzeri fiyatýnda yapýlan yüzde 40 lýk gerçekten süper bir indirimle 39 TL den satýþa arz edilmiþ bulunuyor! Beþ kitaptan meydana gelen, 13,5 x 21,5 cm ebatlý ve toplam 2 bin 338 sayfalýk seri, özel kutusunda yeni okuyucularýyla buluþmayý bekliyor. Bediüzzaman Beþlemesi ni isterseniz internet kanalýyla (yeniasyakitap.com), isterseniz telefon ( ) veya faksla ( ) merkezimize sipariþ vererek; keza il ve ilçelerdeki bürolarýmýzdan da temin edebilirsiniz. Gelelim Bediüzzaman Beþlemesi nin önemine Önce onun, yani Bediüzzaman ýn yaþadýðý çaða öncesiyle birlikte þöyle bir göz gezdirelim: Ýslâm literatürünün en önemli kavramlarýndan birisi de ahir zaman olsa gerek. Dünyanýn, dolayýsýyla kâinatýn son zamanlarý anlamýnda olan bu kavramýn tekabül ettiði zamanlar ise, Âlemlerin Rabbi Allah ýn (cc) kulu ve elçisi Hz. Muhammed in (asm) doðumuyla baþlayan ve kýyametle sonlanacaðý bilinen zaman dilimidir. Bilirsiniz ki, Peygamberimizin (asm) yaþadýðý devir Asr-ý Saadet olarak adlandýrýlýr. Efendimizden (asm) sonraki devirse, yine onun (asm) ifadesiyle, kendisinden sonraki her asýrda geleceði bildirilen mücedditler çaðý dýr. Bediüzzaman Said Nursî de, bu uzun zaman diliminin son demlerinde, Hicrî 13 üncü (Milâdî 19 uncu) asrýn sonlarýnda, 1878 de Bitlis te dünyaya gelen bir müceddittir. Ahir zaman ve Bediüzzaman arasýndaki iliþkiyi a- çýklayacak olursak, her hâlde þunlar söylenebilir: Ahir zamanýn en bariz özelliklerinden birisi de, 19 uncu yüzyýlda Hýristiyan Batýda ortaya çýkan ve ahireti dýþlayan dünyevîleþme, giderek tanrýtanýmazlýðý esas alan dinsizlik (ateizm) eðilimlerinin, aralarýnda Ýslâm âleminin de bulunduðu medeniyetleri, dolayýsýyla bütün dünyayý etkisi altýna almasý, tabir caizse yangýn yerine çevirmesidir. Derdin dermanýný da yaratan Allah, bu maddî ve manevî ahir zaman felâket ve hastalýk larýna karþýlýk sadra þifa olacak sebepleri de icat etmiþtir, ediyor ve edecektir de... O sebeplerden birisi de, þüphesiz Bediüzzaman ve þaheseri Risâle-i Nur Külliyatý dýr! Özetlersek, Bediüzzaman ýn, orijinal ve modern Kur ân tefsirinde bu zamana özgü hastalýk lara karþý sýraladýðý çareler, kökten çözüm içeren cinstendir. O, ahir zaman Peygamberinin (asm) vârisi ve mürþididir. Onun müessisi olduðu, adýna çeþitli çevrelerce Risâle-i Nur hareketi ya da kýsaca Nurculuk denen ekolün misyon ve hedefi de ilâ-yý kelimetullah, gayesi ise rýza-yý Ýlâhî dir. Mutlâkýyet, meþrûtiyet ve cumhuriyet dönemlerinde yaþayan Bediüzzaman Hazretleri nin hayatý baþlý baþýna ibretlerle doludur. Bir gün olsun rahat yüzü görmemiþ o- lan bu dâvâ adamýnýn hayatýna dair çok çeþitli biyografiler kaleme alýndý. En baþta sözünü ettiðimiz Bediüzzaman Beþlemesi de, onun destansý hayatýný roman türünde yansýtan, deðerli yazar Ýslâm Yaþar ýn kaleminden çýkma eþsiz bir eserler topluluðu. Seride sýrasýyla Zamanýn Sesi, Bediüzzaman, Said Nursî, Nurcular ve Muhabbet Fedaileri baþlýklý beþ kitap bulunuyor. Ýlk dört kitapta onun hayatý, son kitapta ise vefatýndan sonraki 10 yýllýk dönem konu alýnmýþ. Edebiyatçý yazarýmýz, Üstad Bediüzzaman Said Nursî nin hayatýný yazmak için onun yaþadýðý yerleri adým a- dým dolaþmýþ, yüzlerce þahitle görüþmüþ. Onun hayatýný ve dâvâsýný en iyi þekilde yansýtmaya çalýþmýþ ve ortaya bu belgesel nitelikli roman serisi çýkmýþ. Þaheser olmayý çoktan hak etmiþ olan serimiz ve yazarýmýzla iftihar ediyoruz. Bu konuda ne kadar haklý olduðumuzu ise, okuduðunuzda sizler de takdir edeceksiniz. Bundan eminiz BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI Z Ü L E N S N L S C E R E M E F N F Ý L A L A K E T A K A T C E N A H E Y N T A N R Ý A H K A A L R R A Ý R N N A L M E R Ý Ç Ý E R N B B A L Ý M Ý A Ý N A L Ý S T M E H E T Ý Y E L Ý K A P D M E A N P O L A K A N A Y E T E L Ý T Ý K O K A

11 Y 30 EYLÜL 2011 CUMA EKONOMÝ 11 HABERLER Seralar güneþ enerjisiyle soðutulacak AN TAL YA Tek no ken ti nde ki bir fir ma ta ra fýn dan ge liþ ti ri len sis tem i le se ra la rýn da o tel ler gi bi gü neþ e ner ji siy le so ðu tu la ca ðý ve bu sa ye de ö lü o la rak ta bir e di len 4 ay lýk yaz se zo nun da di kim ya pý la bi le - ce ði bil di ril di. Ak de niz Ü ni ver si te si An tal ya Tek - no ken ti Mü dü rü Yrd. Doç. Dr. Mus ta fa Hel va cý yap tý ðý a çýk la ma da, tek no kent bün ye sin de ki bir fir - ma ta ra fýn dan, yaz dö ne min de 300 ve bin met re - ka re lik i ki se ra da gü neþ e ner ji si kul la ný la rak so ðut - ma iþ le mi ger çek leþ ti ril di ði ni kay det ti. Sis te min da - ha ön ce ba zý o tel ler de kul la nýl dý ðý na dik ka ti çe ken Hel va cý, se ra lar da kul la ný lan so ðut ma iþ le min den ba þa rý el de e dil di ði ni söy le di. Sis te min þim di da ha ge niþ a lan lar da uy gu lan ma sý i çin ça lýþ ma la ra baþ la - dýk la rý ný be lir ten Hel va cý, se ra lar da gü neþ e ner ji li so ðut ma pro je si nin TÜ BÝ TAK ta ra fýn dan da des - tek len di ði ne dik ka ti çek ti. Hel va cý, pro je sa ye sin de An tal ya lý çift çi ler ta ra fýn dan Ö lü ya da Ka yýp o - la rak ta bir e di len 4 ay lýk yaz dö ne mi nin or ta dan kal ka ca ðý ný be lir te rek, þöy le ko nuþ tu: Ör tü al tý ta - rým da ki en bü yük so run lar ý sýt ma ve so ðut ma dýr. Ak de niz Böl ge si, seb ze ve mey ve de po su ni te li ði ta þý yor, ör tü al tý ta rý mýy la Tür ki ye, Rus ya, Or ta do - ðu ve Av ru pa yý bes li yor. Fa kat yaz sý cak la rý ne de - niy le 4 ay lýk bir ka yýp dö nem ya þa ný yor. Da ha ön ce gü neþ e ner ji siy le ý sýt ma ya pý la bi li yor du, bun dan son ra so ðut ma da ya pý la cak. Böy le ce yaz ay la rýn da da se ra lar da ü re tim ya pý la bi le cek. Antalya / aa Logo yazýlým, Coratech i satýn alacak Lo go Ya zý lým Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ, Co re tech Bil gi Tek no lo ji si Hiz met le ri A.Þ his se le ri nin sa týn a lýn ma sý ko nu sun da ni yet an laþ ma sý im za la dý. Lo - go Ya zý lým ýn Ka mu yu Ay dýn lat ma Plat for mu nda (KAP) ya yým la nan ö zel du rum a çýk la ma sýn da, þir - ke tin, iþ yö ne tim sis te mi, sa týþ/da ðý tým/lo jis tik sis - tem le ri, ka rar des tek sis tem le ri, CRM, e-ti ca ret, iþ ze ka sý, mo bil uy gu la ma lar ve ku rum sal por tal ler ko nu sun da fa a li yet te bu lu nan Co re tech Bil gi Tek - no lo ji si Hiz met le ri his se dar la rý a ra sýn da, Co re tech his se le ri nin ta ma mý nýn sa týn a lýn ma sý ko nu sun da hu ku ken bað la yý cý ol ma yan bir ni yet an laþ ma sý im - za la dý ðý kay de dil di. Ýstanbul / aa Serbest bölgelerde ticaret artýyor SER BEST böl ge ler de ti ca ret ar tar ken, 7 ay da yüz - de 22,6 ar týþ la 12,4 mil yar do la ra u laþ tý. En faz la ti - ca ret 2,4 mil yar do lar la E ge Ser best Böl ge si nde ger çek leþ ti. Mar din, Ko ca e li, Ýs tan bul A ta türk Ha - va li ma ný, An tal ya ve Ga zi an tep ser best böl ge le rin - de i se ti ca ret ge ri le di. E ko no mi Ba kan lý ðý nýn ve ri - le rin den ya pý lan he sap la ma la ra gö re, O cak-tem - muz dö ne min de en faz la ti ca re tin ger çek leþ ti ril di ði böl ge E ge Ser best Böl ge si o lur ken, söz ko nu su böl - ge de ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 85,3 ar týþ la 2,4 mil yar do lar ti ca ret ya pýl dý. Ýs tan bul En - düs tri ve Ti ca ret Böl ge sin de yüz de 2,1 ar týþ la 2,4 mil yar do lar lýk, Mer sin Ser best Böl ge sin de yüz de 19,7 ar týþ la 1,5 mil yar do lar lýk ti ca ret ya pýl dý. Ýs tan - bul A ta türk Ha va li ma nýn da (Ýs tan bul-ahl) ya pý - lan ti ca ret, ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 9,6 ge ri le me si ne rað men, böl ge 1,3 mil yar do lar la en faz la ti ca re tin ger çek leþ ti ril di ði böl ge ler a ra sýn da yer al dý. Av ru pa Ser best Böl ge sin de i se 1,2 mil yar do lar lýk ti ca ret ya pýl dý. E ge Ser best Böl ge sin de ge - çen yýl ay ný dö nem de 1,3 mil yar do lar lýk, Ýs tan bul En düs tri ve Ti ca ret Ser best Böl ge sin de 2,3 mil yar do lar lýk, Mer sin Ser best Böl ge sin de 1,2 mil yar do - lar lýk, Ýs tan bul A ta türk Ha va li ma nýn da 1,5 mil yar do lar lýk, Av ru pa Ser best Böl ge sin de 671,3 mil yon do lar lýk ti ca ret ger çek leþ ti ril miþ ti. Ankara / aa TAZÝYE Muhterem aðabeyimiz Ahmet Bayram'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Dr. Mahmut Katý ve Eþi TAZÝYE Muhterem aðabeyimiz Mehmet Hanifi Kaya'nýn eþi ve muhterem kardeþlerimiz, Elimdar ve Gürbüz Kaya'nýn annesi Libas Kaya'nýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Kýrþehir Yeni Asya Okuyucularý DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI 2011 Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF 28 EYLÜL A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ TÜR KÝ YE SOS YAL KO MÝS YON TOP LAN TI SI NA DÂ VET Tür ki ye Sos yal Ko mis yon Top lan tý sý a þa ðý da be lir ti len Yer ve Ad res te ya pý la cak týr. Ta rih: 01/10/2011 Cu mar te si Sa at: 12:00 Yer: A kýn cý lar so kak no: 21 Mal te pe /An ka ra A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,8540 ÖN CE KÝ GÜN 1,8430 S E R B E S T P Ý Y A S A EURO ALTIN C. ALTINI DÜN 2,5260 ÖN CE KÝ GÜN 2, DÜN 96,80 ÖN CE KÝ GÜN 98,50 DÜN 657,85 ÖN CE KÝ GÜN 669,09 Kom þu la rý mý zý küstürmeyelim GTO YÖ NE TÝM KU RU LU BAÞ KA NI MEH MET AS LAN: ''BÖL GE MÝZ DE ÖY LE O LA ÐA NÜS TÜ GE LÝÞ ME - LER O LU YOR KÝ, TÜR KÝ YE BU PO LÝ TÝ KA YI GÖ TÜ RÜR KEN SÖY LEM LE RÝ NE DÝK KAT ET ME LÝ.'' GA ZÝ AN TEP Ti ca ret O da sý (GTO) Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Meh met As lan, Tür ki ye nin kom þu ül ke ler po li ti ka la rý ný ge liþ tir me si nin ö - ne mi ni vur gu la ya rak, Böl ge miz de öy le o la ða - nüs tü ge liþ me ler o lu yor ki, Tür ki ye bu po li ti - ka yý gö tü rür ken at tý ðý a dým la ra dik kat et me li, hat ta söy lem le ri ne dik kat et me li, hat ta çe kil - mek is te nen tu zak la ra dik kat et me li de di. As lan, GTO mec lis top lan tý sýn da yap tý ðý ko - nuþ ma da, e ko no mi ye i liþ kin de ðer len dir me - ler de bu lun du. Ca rî a çýk ko nu su nu 8 ay dýr cid - di þe kil de gün dem de tu tan ku rum ol duk la rý ný be lir ten As lan, Ca rî a çý ðýn ö zel lik le mil lî ha sý - la ya gö re o ra nýn da ki ra kam 4 ü geç ti ði za man cid dî teh li ke ol du ðu nu, bu ko nu da ö nem li ve sü r'at le ted bir ler a lýn ma sý ge rek ti ði te zi ni sa - vun duk la rý ný, bu nun la il gi li çö züm le ri de sun - duk la rý ný be lirt ti. Ca rî a çý ðýn te mel ne de ni nin dýþ ti ca ret a çý ðý ol du ðu nu vur gu la dýk la rý ný ha týr la tan As lan, þun la rý söy le di: Bu ö ne ri le ri miz çok cid dî þe kil de baþ ta Sa - Rusya ya kriz uyarýsý RUS YA Baþ ba ka ný Vla di mir Pu - tin in, Dev let baþ - ka ný Di mit riy Med ve dev i le an laþ maz lý ða dü þen Ma li ye Ba ka ný ve Baþ - ba kan Yar dým cý sý A lek siy Maliye Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Aleksiy Kudrin Kud rin i gö rev den a la rak ül ke e - ko no mi si ni ris ke et ti ði i le ri sü rül - dü. Rus ya da 1990 lý yýl lar da ki li - be ral re form la rýn mi ma rý ve Bo ris Yelt sin dö ne min de Krem lin Ý da re A mi ri o lan A na to liy Çu bays, Pu - tin in Kud rin i gö rev den al ma sýy la ö zel lik le böy le si ne risk li bir dö nem de ül ke e ko - no mi si nin ba þýn da üst dü zey pro fes yo - nel le rin ar týk kal ma - dý ðý ný söy le di. Kud rin in Ma li ye Ba kan lý ðý ndan a lýn - ma sý ko nu sun da Çu bays ýn ya ný sý ra çok sa yý da e ko no - GTO Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Meh met As lan Bazý iþsizler, iþ beðenmiyor TÜR KÝ YE Ýþ Ku ru mu (ÝÞ KUR) Ya lo va Ýl Mü dü rü Ah met Ca ný - mo va, 200 do la yýn da e le man i la - ný ya yým la ma la rý na kar þýn ba zý iþ siz le rin iþ be ðen me di ði ni söy - le di. Ca ný mo va, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, Ya lo va nýn 2010 ve ri le ri ne gö re Tür ki ye de iþ siz lik sý ra la ma sýn da 7 nci ol du - ðu nu ha týr lat tý. Ýl Mü dür lü ðü - nün in ter net si te sin de 200 e ya - kýn iþ i la ný bu lun du ðu nu be lir ten Ca ný mo va, Ba zý iþ siz ler iþ be - ðen mi yor. Ger çek ten iþ a ra yan, bu nun ta kip çi si o lan va tan daþ la - rý mýz var an cak ba zý iþ siz le ri miz çok se çi ci dav ra ný yor. Va tan daþ - la rý mýz bu ra ya gel dik le rin de ken di le ri ni þart lan dýr mýþ o la rak ge li yor. Bu ka dar üc re ti ol sun, þu þöy le ol sun, bu böy le ol sun di yor lar. Hiç ça lýþ ma dan en üst mev ki ler de yer al mak is ti yor lar. Ýlk ön ce ka rýn la rý ný do yu ra cak i - þe yer leþ sin ler da ha son ra za ten da ha i yi si ni bu la cak lar dýr. Ku - rum o la rak biz de ger çek ten iþ ta kip çi si o lan be den iþ çi le ri nin sý ra la ma sý ný yap týk. On la rý iþ a ra - yan ku rum lar la bir a ra ya ge ti re - ce ðiz de di. Ya lo va / a a mist de en di þe le ri ni di le ge tir di. Rus ya da ki yük sek tek no lo ji gru bu Rus na no þir ke ti nin baþ kan lý ðý ný da yü rü ten Çu bays blo ðun da yap - tý ðý a çýk la ma da, Kud rin in gö rev - den a lýn ma sý nýn dra ma tik so nuç - la ra yol a ça bi le ce ði ni be lir te rek, Bu o lay ne de ni ne o lur sa ol sun, ül ke i çin bü yük risk ler doð ru yor. Mev cut si ya sî kon fi gü ras yon da ar týk bu tip pro fes yo nel ler üst dü - zey gö rev ler de yok. Bu ö zel lik le kü re sel e ko no mik kri zin i kin ci dal ga sý nýn bek len di ði bir dö nem - de son de re ce teh li ke li. Böy le si ne de za van taj lý þart lar da bu is ti fa nýn so nuç la rý dra ma tik o la bi lir de di. Moskova / aa yýn Baþ ba kan ta ra fýn dan e le a lýn dý. Baþ ba kan Yar dým cý sý A li Ba ba can baþ kan lý ðýn da bir he yet þu an da ça lý þý yor, tek tek sek tör ler tes pit e di li - yor ve han gi sek tör de it ha lat i ka me si ni a zalt ma doð rul tu sun da han gi teþ vik le rin ve ri le ce ði ne i - liþ kin cid di ça lýþ ma var. He def yýl ba þý na ka dar bi tir mek. U ma rým böy le bir po li ti ka or ta ya ko - nur sa hem Tür ki ye nin ca rî a çý ðý a za lýr hem yep ye ni is tih dam sa ha la rý a çý lýr hem de Tür ki - ye nin e ko no mik bü yü me ve böl ge ye mo del ol - ma doð rul tu sun da çok bü yük ka za ným o lur. As lan, söz le ri ni þöy le sür dür dü: A ma böl - ge miz de öy le o la ða nüs tü ge liþ me ler o lu yor ki, Tür ki ye bu po li ti ka yý gö tü rür ken at tý ðý a - dým la ra dik kat et me li, hat ta söy lem le ri ne dik kat et me li, hat ta çe kil mek is te nen tu zak - la ra dik kat et me li. Bi zim söy le mi miz da i ma ba rýþ çý o la cak. Bi zim söy le me miz da i ma halk la rýn ge li þi miy le il gi li, böl ge nin de mok ra - tik ge li þi miy le o la cak. Biz, kom þu ül ke ler le i - liþ ki le ri mi zi ge liþ tir mek le il gi li hiç ta viz ver - me ye ce ðiz. A ma, bu söy lem za man za man PAMUK hasadýnýn baþladýðý Söke Ovasý nda dekar baþýna verimin 400 kilonun üzerinde olacaðýnýn beklendiði bildirildi. Söke Ziraat Odasý Baþkaný Kemal Kocabaþ, ilçede ilk olarak pamuk hasadýna baþlayan Söke Ziraat Odasý Meclis Baþkaný Kemal Göven in tarlasýna giderek çalýþmalarý yerinde inceledi. Kocabaþ, gazetecilere yaptýðý açýklamada, pamuk hasadýnýn baþladýðýný yaptýklarý tarla ziyaretleriyle tescillediklerini belirterek, pamuk ekim sezonunda bir takým sýkýntýlar yaþadýklarýný, BÖLGE TOPLANTISINA DÂ VET Yeni Asya Gazetesi GAP Ýlleri (Adýyaman, Elazýð, Gaizantep, Malatya, Kilis, Þanlýurfa) Bölge Toplantýsý 2 Ekim Pazar günü saat 10.00'da Þanlýurfa Kýzýlay iþhaný kat: 2 adresinde yapýlacaktýr. Temsilcilerimizin toplantýya iþtirak etmesini bekliyoruz. Ýrtibat : (0 542) (0 505) bir ta kým tah rik le re ka pý la rak sa va þý çað rýþ tý - ran ve ya üs lup an la mýn da çok ür kü tü cü ol - ma ma lý. Bu nun bi ze çok fay da sý yok. E ÐÝ TÝM Ý ÇÝN ÝM KÂN LA RI SE FER BER E DE CE ÐÝZ Ga zi an tep Va li si Er dal A ta da gö re ve baþ la - dý ðýn da böl ge sin de sa na yi, ti ca ret ve di ðer a - lan lar da mar ka ol muþ bir il le kar þý laþ tý ðý na de - ði ne rek, an cak þehirde e ði tim le il gi li çi zi len tab lo nun iç a çý cý ol ma dý ðý ný söy le di. A ta, þe hir de 450 bin ci va rýn da o kul ön ce si, il köð re tim ve or ta öð re tim öð ren ci si bu lun du - ðu nu, ders lik ba þý na dü þen öð ren ci sa yý sý nýn 60 a u laþ tý ðý ný di le ge ti re rek, Ga zi an tep in ü ni - ver si te sý nav la rýn da ba þa rý da 80. sý ra da yer al - dý ðý ný vur gu la dý. Va li A ta, Bu tab lo biz le ri ür küt tü. O kul ya - pý mýn da ar sa ko nu sun da cid dî sý kýn tý lar var. Bu nun i çin tüm i lin im kân la rý ný se fer ber e de - ce ðiz. Çok ký sa sü re de so nuç a la ca ðý mýz ka na - a tin de yim de di. Gaziantep / aa Pamuk hasadý baþladý Ucuz kýyafet tercihi kaliteyi düþürüyor A LIM gü cü dü þen in san la rýn, fi yat la rý - nýn dü þük ol ma sý ve su nu lan se çe - nek le rin faz la ol ma sý dolayýsýyla u cuz ü re ti len ký ya fet le re yö nel me le ri, teks - til ü re ti ci le ri ni o lum suz et ki ler ken, ka li te nin de düþ me si ne sebep o lu yor. An ka ra Gi yim Sa na yi ci le ri Der ne - ði (AGSD) Ge nel Sek re te ri Ful den Gü ney, yap tý ðý a çýk la ma da, ka dýn gi - yim de Tür ki ye de ön cü o lan An ka ra teks ti li ni can lan dýr mak a ma cýy la der nek o la rak çe þit li ka rar lar al dýk la - rý ný be lir te rek, An cak, a lým gü cü dü þen in san lar, u cuz ü re ti len ký ya fet - le rin çe þit li ol ma sý ne de niy le mar ka - laþ mýþ fir ma la rýn ü rün le ri ni al mý yor - lar. Bu da fir ma la rýn za rar et me si ne ne den o lu yor di ye ko nuþ tu. Teks til sek tö rü nün u cuz ký ya fet ü - re ti mi dolayýsýyla zor bir sü reç ten daha sonra zararlýlarla yoðun bir zirai mücadele yaptýklarýný, 1 kilo kütlü pamuðu üretmek için 2 lira harcadýklarýný söyledi. Özellikle Tariþ in pamuk alým kampanyasýný baþlatmamasý nedeniyle pamuk fiyatlarýnýn daha da düþeceði endiþesini yaþadýklarýna deðinen Göven, Tariþ, bir an önce piyasada ben de varým demelidir. Tariþ in piyasaya girmesi üretici için bir güvendir. Hasat baþladý ve ekim ayýnýn ilk haftasýnda hasat büyük bir yoðunluk kazanacak. Pamuk üreticisi fiyat tedirginliði yaþýyor dedi. Aydýn / aa geç ti ði ne dik ka ti çe ken Gü ney, Yak - la þýk 300 ki þi ça lýþ tý ran mar ka laþ mýþ bir gi yim fir ma sý, a lým gü cü dü þen in san la rýn u cuz ü re ti len ký ya fet le ri ter cih et me si ne de niy le kü çül me ye gi di yor. U cuz ký ya fet ü re ten teks til fir ma sý da bün ye sin de en faz la 5 ki þi ça lýþ tý rý yor de di. Gü ney, Tür ki ye de en faz la is tih - da mýn sað lan dý ðý teks til sek tö rün de, sa týþ la rý ný art týr mak is te yen fir ma la - rýn u cuz ký ya fet ü re ti mi ni ter cih et - me si nin teks til de ka li te yi dü þü rür - ken, is tih dam imkân la rý ný da a zalt tý - ðý ný söy le di. Uz man la rýn, ka li te si dü þen ku - maþ la rýn bir çok has ta lý ða sebep ol - du ðu u ya rý la rý ný hatýrlatan Gü ney, tü ke ti ci le rin bu ko nu da da ha du yar lý ol ma la rý ný is te di. Ankara / aa

12 30 EYLÜL 2011 CUMA 12 ÝLAN Y Dosya No: 2011/1845 Talimat. Örnek No: 27 Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: I- Satýlacak Taþýnmazýn Tapu Kaydý: Ýstanbul Ýli Zeytinburnu Ýlçesi, Çýrpýcý Mahallesi Mev ki i 386/3 Paf ta 2700 A da, 51 Par sel Sa yý lý, 361,52 M 2 Yü zöl çüm lü Ta þýn maz da Te sis E dil miþ Kat Ýr ti - fa ký na Gö re, Ze min Kat, 1 No lu De po lu As ma Kat lý Dük kâ nýn 80/400 Ar sa Pa yý nýn Ta ma mý II- Satýlacak Taþýnmazýn Ýmar Durumu: Zey tin bur nu Be le di ye Baþ kan lý ðý nýn ta rih, 2728 sa yý lý ya zý sý na gö re, sa tý þa ko - nu ta þýn ma zýn tas dik ta rih li 1/1000 öl çek li, i mar uy gu la ma pla nýn da "KO NUT" a - la nýn da kal mak ta ol du ðu, in þa at ni za mý Bi ti þik Ni zam, H: met re ol du ðu be lir til miþ tir. III- Taþýnmazýn Hali Hazýr Durumu ve Evsafý: Sa tý þa ko nu ta þýn maz, Ýs tan bul, Zey tin - bur nu il çe si, Çýr pý cý ma hal le si, Prof. Dr. Tu ran Gü neþ Cad de sin de, ta pu nun 386/3 paf ta, 2700 a da, 51 par sel nu ma ra sýn da ka yýt lý ve Prof. Dr. Tu ran Gü neþ Cad de sin den 268 dýþ ka pý nu ma ra sý a lan 361,52 m 2 mik tar lý ar sa da hi lin de ki kat ir ti fa ký te sis li kar gir a part - man da, 80/400 ar sa pay lý ze min kat (1) ba ðým sýz bö lüm no lu as ma kat lý de po lu dük kâ - nýn ta ma mý ni te li ðin de dir. Bod rum kat+ze min kat+as ma kat+ 4 nor mal kat tan mü te - þek kil B.A.K tarz da, bi ti þik ni zam da, 2. Sý nýf mal ze me ve iþ çi lik ka li te si i le in þa e dil miþ o lan, e lek trik, sýh hi te si sat, do ðal gaz te si sat la rý mev cut, ze min ka týn da i ki a det de po lu as ma kat lý dük kân, nor mal kat la rýn da mes kun hal de ü çer da i re o lan a na bi na nýn ze min ka týn da yer a lan 1 no lu dük kân tas dik li mi ma ri pro je si ü ze rin den a lý nan iç öl çü le ri i ti ba - riy le ze min de 138,30 m 2 a la na sa hip, ze min kat tan da hi li mer di ven i le i ni len bod rum kat ta ki de po a la ný 65,30 m 2 ze min kat tan da hi li mer di ven i le çý ký lan as ma kat a la ný 85,68 m 2 ol mak ü ze re de po ve as ma kat da hil top lam a la ný 289,28 m 2 dir. Ta þýn ma zýn ma hal lin de ya pý lan öl çüm de i se; as ma ka týn pro je si ne ay ký rý o la rak tam kat þek lin de ve ze min kat i le ay ný öl çü ler de ol du ðu, bod rum kat ta yer a lan de po bö lü mü nün i se 85 m 2 a la na sa hip ol du ðu tes pit e dil miþ tir. Dük kân da ze min kap la ma sý yol cep he si se ra mik ar - ka kýs mý pa led yen du var la rý sý va lý ve bo ya lý, as ma ta van lý yol cep he si a lü min yum doð ra - ma ca me kân lý o lup, ta þýn maz da hi lin de e lek trik, sýh hi te si sat lar mev cut tur. Sa tý þa ko nu ta þýn maz, bu lun du ðu ko num i ti ba ri i le alt ve üst ya pý sý ta mam lan mýþ, be le di ye ve sos yal im kân lar dan is ti fa de e de cek ko num da, a na ar te re ya kýn me sa fe de ci va rýn ta lep gö ren ti ca ret a la nýn da yer al mak ta dýr. IV- Muhammen Kýymeti: Gay ri men ku lün bu lun du ðu semt ve mev ki i, i mar du ru mu yü zöl çü mü, a na ar te re o lan me sa fe si, in þa a týn da kul la ný lan mal ze me ve iþ çi lik ka li te si, yýp ran ma pay la rý be le di ye ve alt ya pý hiz met le rin den ya rar lan ma du ru mu, in þa at ma li yet le ri, ge ti re bi le ce ði ki ra ge li ri, dep rem son ra sý em lak a lým ve sa tým ko þul la rý, ma hal lin ra yi ci, de ðe ri ne te sir e de cek o - lum lu ve o lum suz tüm et ken ler i le gü nün ik ti sa di ko þul larý da göz ö nü ne a lý na rak, ta þýn - ma zýn ta ma mý nýn mu ham men be de li, ,00 TL (al tý yüz bin Türk li ra sý dýr.) V- ÝÝK.127. Md. Göre Satýþ Ýlanýnýn Tebliði; Ad res le ri ta pu da ka yýt lý ol ma yan (Müb - rez ta pu kay dýn da be lir ti len) a la ka dar la ra, gön de ri len teb li gat la rýn teb lið im kân sýz lý ðý ha lin de iþ bu sa týþ i la ný teb lið ye ri ne ka im ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. VI- Satýþ Þartlarý : 1- Yukarda açýk tapu kaydý, imar ve hâlihazýr durumu ile kýymeti belirtilen taþýnmazýn satýþý; 22/11/2011 Salý günü saat a ra sýn da Ba kýr köy 8. Ýc ra Mü dür lü ðü'nde a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la, 02/12/2011 Cuma günü saat a ra sýn da Ba kýr köy 8. Ýc ra Mü dür lü ðü'nde i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der - le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a - la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le - dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Tel la li ye res mi, dam ga ver gi si, ta pu harç ve mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö zel lik le fa - iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la - zým dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra ve Ýf las Ka nu nun 133'ün - cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz den a lý cý ve ke - fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren, her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen alýcýya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is yen le rin 2011/1845 Ta li mat sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü - dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ý ÝK m. 126) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: T. C. BAKIRKÖY 8. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DOSYA NO: 2010/9 Tal. Bir borçtan dolayý satýlmasýna karar verilen gayrimenkulun cinsi, kýymeti, adedi, vasfý. 1- GAYRÝMENKULÜN TAPU KAYDI: Muð la, Bod rum, Ge riþ Kö yü, Er de mil mev ki in de ka in, 2 paf ta, 968 par sel de ka yýt lý, ,37 m 2 mik tar lý, 51 a det ta mam on beþ a det na ta mam dub leks mes ken ler va sýf lý ta þýn maz da, 1/66 ar sa pay lý, 12 no.lu dub leks mes ken. 2- GAYRÝMENKULÜN ÝMAR DURUMU: Ta þýn maz Ya lý ka vak Be le di ye si mü ca vir sa ha sý i çe ri sin de yer al mak ta dýr. Ta þýn ma zýn bu - lun du ðu böl ge Muð la Ý da re Mah ke me si nin 2006/1464 E. ve 2007/1305 sa yý lý ka ra rý i le ip tal e di len a lan da kal mak ta dýr. Es ki plan hü küm le ri ne gö re Tu rizm+i I. ko nut a la nýn da kal mak - ta i ken plan la rýn ip tal e dil me si so nu cu ta þýn maz plan sýz a lan da kal mak ta dýr. 3- GAYRÝMENKULÜN HALÝHAZIR DURUMU: Sa tý þa çý ka rý lan ta þýn maz Ge riþ Kö yü nün Er de mil mev ki in de yer al mak ta dýr. Man dal ya Ev le ri Si te si'nde yer al mak ta dýr. Par sel de kat ir ti fa kýn dan son ra kýs mi kat mül ki ye ti ne ge - çil miþ tir. Ýþ bu ba ðým sýz bö lü me i sa bet e den ar sa pa yý ,37/66x1=215,98 m 2 dir. Ze - min de bi ti þik (11 no.lu dub leks mes ken le) ni zam o la rak in þa e dil miþ, bal kon lar da hil 75 m 2 dir. Bi na ol duk ça ba kým lý ve is ka na ha zýr ko num da dýr. Kýy met tak di ri ya pý lan ta rih te bi na ka pa lý ol du ðun dan iç me kân lar hak kýn da de tay lý bil gi e di ni le me miþ tir. Par sel ge ne lin de ki ev le rin ta mamý bi ti ril miþ ve is kan e dil mek te dir. Si te nin yüz me ha vu zu bu lun mak ta dýr. Ci - var par sel le rin de ya pý laþ ma mev cut o lup, ye ni in þa ha lin de yaz lýk ko nut a maç lý o la rak kul - la ný lan bi na lar bu lun mak ta dýr. Par sel i mar uy gu la ma sý so nu cu o luþ muþ net i mar par se li - dir. De niz man za ra sý bu lun mak ta dýr. De niz kuþ u çu þu tak ri bi 175 met re me sa fe de dir. 4- GAYRÝMENKULÜN KIYMETÝ: Dos ya mýz dan yap tý rý lan ve i ti raz e dil me ye rek ke sin le þen ta rih li kýy met tak dir ra po ru i le; sa tý þa ko nu e di len ta þýn ma za ke þif ta ri hi i ti ba riy le gü nü müz ser best pi ya sa ko þul la rý, çev re ya pý laþ ma þart la rý nýn ko nu mu, kul la ným a ma cý, ya pý tar zý, ya pý sý ný fý, u la þý mý, Be le di ye hiz met le rin den fay da lan ma sý gi bi tüm de ðer ar tý rý cý un sur lar da dik ka te a lýn dý ðýn da sa tý þa ko nu mes ke ne ve bu na ay rý lan ar sa pa yý na top lam TL (Yüz kýrk bin Türk Li ra sý) kýy met tak dir e dil miþ tir. 5- SATIÞ ÞARTLARI: 1- Sa týþ 14/11/2011 gü nü, sa at 10:40 dan 10:45'e ka dar BOD RUM 2. ÝC RA MÜ DÜR LÜ - ÐÜ'nde a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i - ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le 24/11/2011 gü nü, sa at 10:40'dan 10:45'e ka dar i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu art týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok art tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti - nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la - zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le - dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Tel la li ye res mi, dam ga ver gi si, ta pu harç ve mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicili ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra ve Ýf las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2010/9 Tal. sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la mü dür lü - ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Ýþ bu satýþ ilaný tapu kaydýnda ad ve adresleri geçip de teblið edilemeyen ilgililere teblið yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 21/09/2011 (*) ilgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. * Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir. B: BODRUM 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN (GAYRÝMENKUL AÇIK ARTTIRMA ÝLANI) DOSYA NO: 2010/16699 ESAS. Satýlmasýna Karar verilen Taþýnmazýn Cinsi ve özellikleri TAPU KAYDI : Ümraniye ilçesi Aþaðý Dudullu mahallesi, 9 Parsel 6575 Parsel sayýlý 4.621,86 m 2 miktarlý kat ittifaklý arsada C-Blok 5.katta halen 6. Katta 420/67140 arsa paylý (28) no'lu dairenin 37/84 hissesi. NÝTELÝKLERÝ : Üm ra ni ye il çe si A þa ðý Du dul lu Mah. A lem dað Cad de si, Se ba hat tin So ka ðý ü ze rin de ka in 9 paf ta, 6575 par sel sa yý lý 4.621,86 m 2, mik tar lý ar sa ü ze rin de in þa e dil miþ o lan, IH LA MUR EV LE RÝ SÝ TESÝ-1 i sim li kat ir ti fak lý bah çe li be to nar me kar kas blok a part man la rýn dan 6 ka pý no'lu C-Blok ÞA FAK A part ma ný 6. kat ta 420/67140 ar sa pay lý (28) no'lu da i re nin 37/84 his se si nin ta ma mý dýr. A na bi na Bod rum +Ze min+9 Nor mal kat tan i ba ret 11 kat lý, bah çe li be to nar me kar kas blok a part man o lup dýþ cep he si ý sý i sa hi bi S.S. A ka be Do ðuþ Ko nut Ya pý Ko o pe ra ti fi nin bir bor cun dan do la yý ve ha ciz ne de niy le mez kur mal o lup, dýþ cep he si sý va lý bo ya lý, ü ze ri ça tý PVC kap lý dýr. Bi na ya bah çe i çin den i ki ba sa mak çý ka rý la rak ze min kat tan de mir doð ra- ma lý ca me kân lý ka pý dan gi ril mek te o lup kat lar a ra sý mer mer ba sa mak lý ve de mir kor ku luk lu i ki ay rý mer di ven var dýr. Bi na nýn bod rum ka týn da sý ðý nak, ze min ve nor mal kat la rýn da mes ken o la rak kul la ný lan dör der da i re var dýr. Bi na da e lek trik, su, do ðal gaz gi ri þi ve çift a - san sör lü teþ ki la tý mev cut tur. Par sel et ra fý du var ü ze ri tel çýt i le mu ha fa za lý dýr. Da i re nin gi riþ ho lü, ko ri dor, mut fak, ban yo WC, sa lon ve bi ri ban yo lu üç o da mev cut o lup 110 m 2 mik tar lý dýr. Gi riþ ho lü, ko ri dor ve mut fak ze min le ri se ra mik, du var la rý bo ya lý, ta van la rý kar ton pi yer o lup ü ze ri gra nit kap lý mut fak tez gâ hý ve do lap la rý var dýr. Ban yo lar i le WC'de a la tur ka tu va let ta þý ve la va bo var dýr. Sa lon ve o da la rýn ze min le ri ah þap par ke, du var la rý bo ya lý, ta van la rý kar ton pi yer li dir. Da i re nin ka pý ve pen ce re le ri ü ze ri bo ya lý ah þap doð ra ma lý o lup cüm le gi riþ ka pý sý çe lik ka pý dýr. Sa lon ve mut fak ö nün de ze min le ri se ra mik kap lý, et ra fý du var kor ku luk lu bal kon la rý o lup mut fak bal ko nu et ra fý PVC doð ra ma lý ca me kân dýr. Da i re de e lek trik, su ve do ðal gaz kat ka lo ri fe ri te si sa tý mev cut o lup fa al dir. ÝMAR DURUMU : Üm ra ni ye il çe si A þa ðý Du dul lu Mah. 9 paf ta, 6575 par sel sa yý lý T.T.'li Üm ra ni ye; Ih la mur ku yu, A þa ðý Du dul lu, Yu ka rý Du dul lu ve E sen þe hir Ma hal le le ri Hav za i çin de ka lan kýs mý na a it 1/1000 öl çek li Uy gu la ma Ý mar pla ný na gö re; H: A van Pro je, Net Em sal De ðe ri: 1.40, ön bah çe: 5.00 m, ar ka ve yan bah çe 3.00 m. ya pý lan ma da Ay rýk Ni zam Ko nut A la nýn da kal mak ta dýr. KIYMETÝ : BORÇ LU S.S.A KA BE DO ÐUÞ KO NUT YA PI KO O PE RA TÝ FÝ NÝN 37/84 HÝS SE SÝ NE ,00 TL KIY MET TAK DÝR E DÝL MÝÞ TÝR. Birinci Satýþ günü : 14/11/2011 Saat: 14:10 Ýkinci Satýþ günü : 24/11/2011 Saat: 14:00 Ümraniye 2.Ýcra Müdürlüðünde. A çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç - han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu - nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la Yu ka rý da ya zý lý yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e - di le me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös - te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la - rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2)- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de na kit ve ya bu mik tar ka dar bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Sa týþ tan Mü te - vel lit Bin de 4,5 i ha le dam ga res mi, KDV i le 1/2 ta pu harç ve mas raf la rý A lý cý ya, 100,00 YTL i çin Yüz de 0,02 a þan ký sým i çin Yüz de 0,01 Tel la li ye res mi sa tý cý (borç lu ya) a it o la - cak týr. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3)- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak tir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4)- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5)- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak tir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6)- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin Þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý - la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ýc. Ýfl. K. 126) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. Yö net me lik Ör nek No: 27 Ad la rý na teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re ga ze te i la ný teb li gat ve ri ne ge çer li dir. B: ÜMRANÝYE 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZ MAL AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DOSYA NO: 2011/1006TAL. Satýlmasýna Karar verilen Taþýnmazýn Cinsi ve özellikleri: TAPU KAYDI : Ýs tan bul i li, E sen yurt il çe si, E sen yurt kö yü 12 par sel m 2 yü zöl - çüm lü Tar la va sýf lý ta þýn maz da 8/2040 ar sa pay lý B2 blok 12. kat 51 no lu Ba ðým sýz Bö lüm NÝTELÝKLERÝ : Sa tý þa ko nu ta þýn maz; ta pu nun E sen yurt 12 par sel nu ma ra sýn da ka yýt lý a na ta þýn ma zý ü ze rin de ku ru lu "Cem taþ Ev le ri" ad lý si te de, B2 blok ta, 12.kat ta yer al mak ta dýr. Ba ðým sýz Bö lüm nu ma ra sý 51'dir. Si te ad res o la rak Bey lik dü zü i le E sen - yurt il çe le ri ni bir bi ri ne bað la yan Na zým Hik met Bul va rý Ü ze rin de yer al mak ta dýr. Ya kýn kom þu su Ýs tan bul Ev le ri ad lý pro je dir. Ye rin de ya pý lan in ce le me de, si te nin gi riþ ve çý kýþ - la rý nýn gü ven lik kon trol lü ol du ðu, bah çe dü zen le me si nin ya pýl mýþ ol du ðu, bah çe dý þýn - da ki ký sým la rýn par ke taþ i le kap lý ol du ðu, si te nin a çýk o to park im kâ ný nýn ol du ðu, si te de ço cuk par ký i le ka mel ya nýn bu lun du ðu be lir len miþ tir. Si te u la þý mý ko lay bir böl ge de yer al mak ta dýr. E5 ka ra yo lu na ya kýn ko num da, yü rü me me sa fe sin de dir. Çar þý, pa za ra, a lýþ - ve riþ yer le ri ne ya kýn o lan si te nin çok ya ný nýn da semt pa za rý ku rul mak ta dýr. Si te alt ya pý i ma lat la rý ný bü yük o ran da ta mam lan dý ðý, be le di ye hiz me ti nin ve ril di ði bir böl ge de yer al mak ta dýr. Ge li þen böl ge de yer al mak ta dýr. Ya ký nýn da ta mam lan mýþ is kan e di lir du - rum da ya pý lar ol du ðu gi bi ha zýr ya pý mý de vam e den ya pý lar da bu lun mak ta dýr. Ta þýn - ma zýn yer al dý ðý B2 blok çift a san sör lü Or tak a lan la rýn da ki i ma lat la rýn ka li te mal ze me ve iþ çi lik sar fýy la ger çek leþ ti ril di ði be lir len miþ Ke þif gü nü ka pý ka pa lý ol du ðun dan ö zel - lik le ri çev re den so rul mak su re tiy le öð re nil miþ tir. Bu na gö re, ko nut; gi riþ ho lü, sa lon, mut fak, 3 a det o da, ko ri dor, ban yo, wc ve 2 a det bal kon bö lüm le rin den o luþ mak ta dýr. Brüt m 2 'dir. Sa lon ve o da ze min le ri la mi nant par ke, ze min le ri se ra mik/fa yans dö þe li dir. Gi riþ ka pý sý çe lik o lan ko nut ta do ðal gaz bu lun mak ta dýr. I sýn ma sis te mi bu na uy gun kom bi sis te mi dir. ÝMAR DURUMU : Esenyurt Belediye Baþkanlýðý'nýn tarihli yazýsýnda; 2144 ada 12 nolu parselin ona Esenyurt 3. Etap Uygulama Ýmar Planýnda ticaret + konut alanýnda kaldýðý belirtilmektedir. KIYMETÝ : ,00 TL Birinci Satýþ günü: 15/11/ :30-09:40 Saatleri arasýnda Ýkinci Satýþ günü : 25/11/ :30-09:40 Saatleri arasýnda Büyükçekmece 3. Ýcra Müdürlüðü Adresinde 1)- A çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak lý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i - ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü baki kal mak þar - týy la Yu ka rý da ya zý lý yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Ý kin ci sa týþ gü nü nün res mi ta ti le rast la ma sý ha lin de i kin ci sa tý þýn ta ti li iz le yen ilk iþ gü nü ay ný yer ve sa at te ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na Ý ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy - me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç han lý o lan a la cak la rýn top la - mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le ce faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2)- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si o ra nýn da na kit ve ya bu mik tar ka dar bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i - le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Sa týþ tan do ðan Yüz de 1 KDV i le 1/2 ta pu harç ve mas raf la rý A lý cý ya, 100,00 TL i çin Yüz de 2 a þan ký sým i çin Yüz de 1 Tel la li ye res mi borç luya a it o la cak týr. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3)- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak tir de hak la rý ta pu si ci li i le sak lý ol ma dýk ça pay - laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4)- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce likle te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5)- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak tir de is te yen a lý cý ya bir ör neði gön de ri le bi lir. 6)-Sa tý þa iþ ti rak e den le rin Þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ýc.Ýfl.K. 126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: Adlarýna tebligat yapýlamayan ilgililere gazete ilaný tebligat yerine geçerlidir. B: BÜYÜKÇEKMECE 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZ MAL AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DOSYA NO: 2011/55 TAL. Bir borçtan dolayý ipotekli bulunan Ýstanbul ili, Esenler ilçesi, Atýþalaný mahallesi, 798 Ada, 17 parselde kayýtlý 165,00 m 2 miktarlý arsa ve üzerindeki yapý ile birlikte toplam TL Muhammen bedelle ve açýk artýrma suretiyle satýþa çýkartýlmýþtýr. ÝMAR DURUMU : E sen ler Be le di ye Baþ kan lý ðý Ý mar ve Þe hir ci lik Mü dür lü ðü nün bi la ta rih sa yý lý i mar du ru mu Bel ge si ne gö re Ýs tan bul i li, E sen ler il çe si, Tur gut Re is Ma hal le si 246DT3A paf ta, 798 a da, 17 par sel sa yý lý yer 25/01/1999 tas dik 1/1000 öl çek li O ruç- Tur gut re is I I I. E tap E sen ler Re viz yon Ý mar Pla nýn da ko nut a la nýn da kal mak ta o - lup bi ti þik ni zam 4 kat ya pý laþ ma þart la rý na ha iz dir. HALÝ HAZIR DURUMU : Sa tý þa ko nu ta þýn maz; Ýs tan bu I i li, E sen ler il çe si, Tur gut re is Ma hal le si Ka ra os ma noð lu Cad de sin den gi ri len 526. so kak ta ka in 246DT3A paf ta, 798 a da, 17 par sel sa yý lý 165,00 m 2 mik tar lý (11) ka pý nu ma ra lý kar gir a part man da ki (Ar sa+bi - na nýn) ta ma mý dýr. Par sel ü ze rin de; Bod rum+ze min+2 nor mal kat lý be to nar me kar kas bir bi na bu lun mak ta dýr. BODRUM KATI: Bod rum ka tý na ze min kat ta ki ko ri dor bi ti min de ki De mir doð ra ma ka pý dan gi ril mek te; bu bö lü mün de po o la rak kul la nýl mak ta o lup ze mi ni þap be ton du - var la rý sý va lý E lek trik te si sa tý mev cut na ta mam bir va zi yet te bu lun mak ta dýr. Bod rum ka týn tak ri bi brüt kul la ným a la ný: 145,00 m 2 dir. ZEMÝN KATI: Bi na nýn ze min ka týn da bir dük kân bu lun mak ta ze mi ni se ra mik le kaplýdýr. Du var la rý i se sý va lý bo ya lý, cep he si a lü min yum ca me kân lý stor ke penk li dir. E - lek trik ve su do ðal gaz te si sa tý mev cut o lan ze min kat ta ki dük kâ nýn kul la ným a la ný tak - ri bi: 8,7 mt.x 7 mt. =60,90 m 2 'dir. NORMAL KATLARI: Bi na nýn nor mal kat la rýn da i ki þer da i re si bu lun mak ta dýr. Da i re le rin mi ma ri fonk si yon la rý gi riþ An tre, Hol, Bal ko nu ka pa týl mýþ sa lo nu mut fak ko ri dor ü ze rin de 2 ya tak o da sý+ban yo+wc pi yes le rin den i ba ret tir. Bir ký sým da i re ler de o da la rýn ze mi ni mar ley kap lý du var la rý i se plas tik ba da na lý dýr. Mut fak, ban yo lar da, ko ri dor da ze mi ni se ra mik le kap lý, mut fak ve ban yo lar da i se du var la rý fa yans la kap lý dýr. Mut fak lar da tez gâ hý ev ye si ah þap do - lap la rý bu lu nan da i re le rin bir kýs mýn da komp le ban yo ta ký mý mev cut o lup, pen ce re doð ra ma - la rý i se p.v.c ý sý cam lý dýr. E lek trik ve su te si sa tý bu lu nan da i re ler de do ðal gaz kom bi teþ ki la tý bu lun mak ta dýr. Da i re le rin gi riþ ka pý la rý i se ah þap çe lik ka pý dýr. Da i re le rin kul la ným a lan la rý brüt: 77,50 m 2 dir.top lam in þa at a la ný i se tak ri bi brüt : 600,00 m 2 dir. TEBLÝÐ: Ýþ bu ilan tapu kaydýnda gözüken ilgililere tebliðe gönderilmiþ olup teblið imkânsýzlýðý halinde ilanen teblið yerine kaim olunur. SATIÞ ÞARTLARI : 1-) Birinci açýk artýrma 14/11/2011 gün saatleri arasýnda BAKIRKÖY 10. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDE ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len mu - ham men be de lin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý mec mu u nu i le sa týþ ve pay - laþ týr ma mas raf la rý ný geç mek kay dý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz i se, en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak kay dýy la gay ri men kul 24/11/2011 gün sa at le ri a ra sýn da Ba kýr köy 10. Ýc ra Mü dür lü ðün de i kin ci ar týr ma ya çý kar tý la cak týr. Bu ar - týr ma da tak dir e di len kýy me tin % 40'ý ný geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. 2-) Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len mu ham men be de li nin % 20'si nis be - tin de pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn "...þart sýz, ke sin ve sü re siz..." te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr Sa yý lý Ka nu nun 1. mad de si ge re ðin ce "...dö viz..." te mi nat o la rak ka bul e dil mez. Sa týþ pe þin pa ray la dýr, a lý cý ya 10. gü nü geç - me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir, Mev zu at ta uy gu la nan o ran da Kdv'si, dam ga res mi, ta pu a lým har cý nýn 1/2'si, tah li ye ve tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it o lup bi rik miþ ver gi ler i ha le be de lin den ö de nir. Tel la li ye üc re ti ma lý sa tý la na a it ol du ðun dan i ha le be de lin den sa yýl - mak ü ze re ya sal sü re si i çe ri sin de i ha le a lý cý sý ta ra fýn dan ö de ne cek tir. 3-) Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (il gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný fa iz ve mas raf la ra da ir o lan id di a la rý ný da - ya na ðý bel ge ler le bir lik te 15. gün i çe ri sin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir - de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr ma dan ha riç tu tu la cak týr. 4-) Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çe ri sin de ö den mez i se, Ý ÝK. nun 133. mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul dür ler. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük - me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o lu nur. 5-) Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re miz de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen ta lip li ye bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6-) Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/55 Tal. sa yý lý dosya numarasý ile Bakýrköy 10. Ýcra Müdürlüðüne baþvurmalarý ilan olunur. 21/09/2011 B: BAKIRKÖY 10. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (GAYRÝMENKUL AÇIK ARTIRMA ÝLANI) SAYI: 2011/291 TLM. Satýlmasýna Karar Verilen Gayrimenkulün cinsi, kýymeti, adedi, evsafý TAÞINMAZ- Zonguldak ili Kdz. Ereðli ilçesi Müftü mahallesi Devrek Yol Ayrýmý Mevkisinde tapunun pafta: F26b.24c.1b, a da: 405, par sel: 973'de ka yýt lý ta þýn maz ü ze - rin de 3BK+ZK+6NK tan o lu þan 10 kat lý be to nar me a part man bu lun makta dýr. 3. ve 2. bod rum kat ta o to park ve müþ te mi lat, ze min ve nor mal kat larý dük kân ve bü ro o la rak plan lan mýþ týr. Bi na dýþ tan bit miþ, ça tý þý ör tül müþ ve dýþ cep he si a lü mi na ko balt cam kap lan mýþ hal de dir. Ta þýn maz Þeh rin i da ri ve ti ca ri mer ke zi ne yak la þýk 1.500,00 m.me - sa fe de dir. Çev re sin de ö zel ko nut lar, a lýþ ve riþ mer kez le ri, Bað lýk ka ra ko lu, ban ka lar ve A - na do lu li se si i le TED li se si bu lun mak ta dýr. Be le di ye hiz met le rin den ya rar lan mak ta dýr. Ta þýn maz 5.274,72 m 2 a la na sa hip ve ta pu ka yýt la rý na gö re cin si Ar sa o la rak gö zük mek - te ve ü ze rin de kat ir ti fa ký te sis e dil miþ tir. Ba ðým sýz bö lü mün cin si Bü ro o la rak be lir til - miþ tir. Ta þýn maz Ti ca ri Böl ge de Blok ni zam 7 kat (BL-7),kul la ným a lan lý dýr. Ta þýn maz ü - ze rin de ki bi na nýn 3.ka týn da ve sa tý þý ya pý la cak o lan (89) no lu ba ðým sýz bö lüm; Bü ro o la - rak in þa e dil miþ o lup ü ze rin de 150/24000 ar sa pa yý i le kat ir ti fa ký te sis e dil miþ tir. Bü ro - nun gi riþ ka pý sý çe lik, iç ka pý lar A me ri kan pa nel ka pý, yer dö þe me le ri 60x60 e badýn da se - ra mik ten, du var la rý sa ten al çý -sa ten bo ya bu nun dý þýn da yer den ta va na ka dar mo bil ya lý do lap o la rak ya pýl mýþ týr. Bü ro iç ten bö lü ne rek üç göz lü ha le ge ti ril miþ, bir WC, mut fak ve mes cit sis tem li o lup kul la ným a la ný 175,00 m 2.dir. De ðe ri ,00 TL.dir. Taþýnmazýn satýþý ,00 TL. üzerinden saat Ýle Arasý yapýlacaktýr. Satýþ Þartlarý: 1- Bi rin ci sa týþ ta ri hin de yu ka rý da ya zý lý sa at ler de Kdz. E reð li 2. Ýc ra Mü dür - lü ðü ö nü- Ko ri dor-kdz. E reð li ad re sin de a çýk ar týr ma su re ti i le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma - da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý i le ya pý lan sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir a lý cý çýk maz i se en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la gü nü ay ný yer ve sa at te ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se ta þýn maz lar en çok ar tý ra nýn Ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re art týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun - dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ be de li dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e den le rin tah min e di len kýy me tin % 20 nis pe tin de pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i - le ya pý la cak o lup a lý cý ta lep e der se ken di si ne 10 gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. KDV, i ha le dam ga res mi, ta þýn ma zýn tah li ye mas raf la rý, 1/2 ta pu harç la rý a lý cý ya a it tir. Tel - la li ye üc re ti ve ta þýn ma zýn ay nýn dan do ðan ver gi borç larý i ha le be de lin den ö de ne cek tir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar i le di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz lar ü ze rin de ki hak la rý nýn hu su siy le fa iz ve mas raf la ra da ir id di a la rý ný da ya na ðý bel ge le riy le 15 gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri ge rek li dir. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha so nra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif e ttik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ayrý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Ta þýn maz la rý sa týn a lan lar, i ha le ye a la ca ðý na mah su ben iþ ti rak et me miþ ol mak kay dý i le i ha le nin fes hi ta lep e dil miþ ol sa bi le sa týþ be de li ni der hal ve ya Ý ÝK 130. Mad de - ye gö re ve ri len sü re i çin de nak den ö de mek zo run da dýr lar. 7- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, de tay lý bil gi al mak is te yen le rin 2011/291 TLM. Sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le mü ra - ca at e de bi le cek le ri i lan o lu nur (Ý ÝK. Nun 126) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: T. C. KDZ. EREÐLÝ 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (GAYRÝMENKULLERÝN AÇIK ARTIRMA ÝLANI)

13 RÖPORTAJ 30 EYLÜL 2011 CUMA 13 Halen emekli olduðumu söylemek isterim. Sigortada vs. çalýþýp hizmetlerimi birleþtirerek emekli oldum. Þu an emekli maaþý alýyorum. Ama yeniden memuriyete dönmek istedim, atama istedim, isteseydim emekliliðe yeni þartlarla devam edebilirdim. Fakat bir çok arkadaþým gibi atama istedim. Bu arada büyük bir sýkýntý var, onu da dile getireyim. Þimdi 2003 de Askerî Þûrâdan ayrýlan bir yüzbaþý emekli sandýðýndan 26 bin lira parasýný çekmiþ. Bu nedir biliyor musunuz? Devlet þöyle bir hak tanýyor üyelerine. Emekli Sandýðý primlerini isterseniz alabiliyorsunuz. O zaman bir yasa çýkarýlarak çok aðýr bir faiz oraný uygulandý. Meselâ 26 bin lira kendi hesabýndan çeken birisi bunu ihya etmek istediði zaman 71 bin lira ödemesi isteniyor bugün. Bu yasada diyor ki; ihya edenler çekilmiþ paralarý 48 taksitle ödeyebilir. Ama 48 ay bile çok zor lira gibi her ay ödemesi gerekiyor. Zaten ayakta kalmaya çalýþan bir insan, bu parayý nerden bulup buluþturacak. Tamam küçük bir parayý çekmiþ o zaman çünkü ordudan ayrýlmýþsýnýz iþsizsiniz, çoluðunuz çocuðunuz var, iþ kurmanýz lâzým belki saðlýk sorunlarýnýz var. Nitekim o para bizim için ilâç gibiydi. Çekmek zorundaydýk. Emekli Sandýðýnda ki aldýðýmýz kendi rezerv paramýz 1600 liraydý. 4-5 bin lira ödeyerek iade ettim. Faizin faizini aldý devlet. Yasalar geriye dönük olarak kiþinin aleyhine çevrilmemelidir, ama bizde geriye doðru çevrildi maalesef. Emekli olmak isteyenlerin o aradaki parayý ödemesi gerekti. Ýþte o çektiðimiz rezerv parayý meselâ 26 bin lira çekmiþ bir yüzbaþý 71 bin lira ödemesi lâzým. Aksi takdirde emekli olamaz. Ýhya etmek zorunda. Bir memur haksýz yere açýða alýnmýþsa memuriyetine son verilmiþse kazanýp geri döndüðünde haklarý iade edilir. Bu durum uygulamada sýk sýk karþýmýza çýkýyor. Bu konuda bir boþluk var. Hükümetten beklentimiz biriken maaþlarýmýzýn verilmesidir. O takdirde zaten sorun olmaz. Birde OYAK sorunu var. Geçenlerde basýnda çýkan bir habere göre devlet emekli olan bir memuruna 50 bin lira veriyor, emekli ikramiyesi olarak. Fakat OYAK tan emekli olan bir general 600 bin lira alýyor. Bu çok büyük bir fark. Ben OYAK emeklisiyim ayný zamanda. 10 yýlý a- þan süre ile çalýþanlar ordudan ayrýlsa dahi emekli olabiliyor OYAK tan. Bana 3 ayda 38 lira veriyorlar, bu çok komik bir rakam. Fakat bir general icabýnda bu parayý çekmese ve maaþ olarak istiyorum dese 4 bin 500 lira ya yakýn maaþ alýyor. Yani çekerse de 600 bin lira alýyorlar. Devlet bizleri OYAK ile karþý karþýya býraktý, diyor ki; güncel tutarlar üzerinden OYAK a paraný ö- de ve emekli ol. Þimdi OYAK bizden 100 bin lira istese bu parayý nereden bulup ödeyeceðiz. Yani böyle bir madde mi var? Ayný madde var. OYAK diyor ki; bu kiþiler yani baþvurusu kabul edilenler emsallerinin ödemiþ olduðu aidat ve kâr paylarýný güncel tutarlar üzerinden ödemek þartýyla OYAK üyeliðinden doðan haklardan intibaklarýnýn yapýldýðý rütbe ve kýdem ü- zerinden ayný þartlar altýndan yararlanýr. Yani güncel tutarlarý ödememiz gerekiyor. Peki siz re sen emekli edildiðiniz için mi 38 lira alýyorsunuz? OYAK Kanunu'nda þu var 10 yýl üye olup da ayrýlanlara kâr payý daðýtýlýyor. Fakat çok düþük bir rakam. Düþünebiliyor musunuz 10 yýl OYAK a prim ödemiþsiniz sizi emekli etmiþ, tabi yüzbaþý rütbesindeyim o zaman bana 3 ayda 38 lira veriyor. Yani çok az bir þey. Horasanlý'nýn ordudan atýlmadan önce bir nöbet esnasýnda askerlerle beraber çekilen hatýra fotoðrafý (saðdaki resimde ayaktakilerden ortada). EÞÝ BAÞÖRTÜLÜ OLDUÐU ÝÇÝN ORDUDAN ATILAN YAZARIMIZ HORASANLI: Sivil görev aldýk, ama maðduriyetimiz tam olarak giderilemedi EÞÝ BAÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREKÇESÝYLE 28 ÞUBAT DÖNEMÝNDEN 2-3 AY ÖNCE YÜZLERCE KÝÞÝYLE BÝRLÝKTE ORDUDAN ATILAN VEHBÝ HORASANLI'YA, SON YAPILAN DÜZENLEMEYLE HAKLARI KISMEN ÝADE EDÝLMÝÞ. Yüksek Askerî Þûrâ kararýyla ordudan ayrýlan askerleri, devlet tekrardan memuriyet görevi vererek geri alýyor. Bu nasýl olacak? Evet, böyle bir kanun çýktý. Resmî Gazete de yayýnlandý. Yasaya göre 6191 sayýlý sözleþmeli erbaþ ve er kanunu ile birlikte çýkan, deðiþtirilen hükümler baþlýðý altýnda 926. sayýlý kanuna geçici 32. madde ekleniyor. Yani böyle bir kanun maddesi ilâve edilen bir madde. Siz ne zaman ordudan ayrýldýnýz ve neden ayrýldýnýz? 1996 Aralýk ayýnda 28 Þubat tan birkaç ay önceki son Askerî Þûrâ kararý ile ordudan ayrýldým. Ordudan re sen emekli edildim. Bazý arkadaþlarým ordudan atýldý denilmesine kýzýyorlar, bizi re sen emekli ettiler diyorlar. Ben de onlarý kýzdýrmayayým. O zaman Necmettin Erbakan Baþbakandý, tabiî büyük bir infial oldu. Ýlginç olmasý hasebiyle onlarý da söyleyeyim isterseniz. Erbakan henüz Baþbakan olmuþtu ve özellikle orduda dindar kýyýmý büyük ölçüde artmýþtý. Bunun sebebi ise Erbakan ýn seçim propagandasýndaki Ordudan atýlanlarýn haklarýný alacaðýz diye söylemiþ olmasýdýr diye düþünüyorum. Ýktidara gelir gelmez eskiden kiþi atýlýrken Erbakan la birlikte kiþi atýlmaya baþladý. Hatta normalde Aðustos ve Aralýk þûrâlarý olurken 1997 yýlýnda fazladan iki þûrâ daha yaptýlar. Mayýs ayýnda þûrâ yaptýlar atýlanlarýn sayýsý rekor sayýlara ulaþtý. Bir yýlýn içinde 1000 e yakýn subay ordudan atýldý, yani bir nevi gözdaðý verildi. Sen iktidar oldun, ama her þey bizde bitiyor diye. Tabiî böyle bir durum halkta infiale yol açtý. Erbakan da baskýlarý hafifletmek için ordudan çýkarýlanlarý da yerel yönetimlerdeki iþyerlerine aldý. En uygun olan yerel yönetim ise Ýstanbul Büyük Þehir Belediyesiydi. O tarihte bana da teklif yapýldý ve ben de Ýstanbul Büyük Þehir Belediyesine girmeyi kabul ettim. O dönemde Büyükþehir Belediye Baþkaný Recep Tayip Erdoðan dý. Ordudan atýlýrken sizin bir savunmanýz a- lýndý mý? Yok tamamen gýyabýmda yapýlan iþlemler. Yargýya kapalý, sadece gazeteden öðrendik ordudan atýldýðýmýzý. Sizin rütbeniz neydi? Yüzbaþý rütbesindeyken ordudan ayrýldým. 15 yýl içerisinde hayatýnýzý iyice sivilleþtirdiniz mi, yoksa hep böyle bir askere dönme beklentisi vs. var mýydý? Bunu etrafýnýzdaki arkadaþlarýnýza bakarak da deðerlendirir misiniz? Bende askeriyeye geri döneceðim beklentisi hiç olmadý. Fakat bazý arkadaþlarýmda ciddî mânâda Bize haklarýmýz geri verilecek, orduya geri döneceðiz beklentisi vardý. Maalesef son çýkan yasada da askeriyeye geri dönemiyoruz. Millî Savunma Bakanlýðýnýn haricindeki kamu kadrolarýna atanmamýz yapýlacak. Nitekim üniversitelerden birine, a- raþtýrma görevlisi kadrosuna atamam yapýldý. Yeni çýkan geçici yasanýn 32. maddesinde diyor ki; emekliliði gelenler istiyorsa emekli olabilir, isteyenler ise araþtýrma görevlisi kadrosuna atanmasý yapýlacak. Bir çizelge var 90. Çizelge diye, orada belirtilmiþ bu. Millî Savunma Bakanlýðý hariç kamunun herhangi bir yerine atamamýz yapýlabiliyor. Çok ilginçtir askerî kimlik kartý aldýk, yani bir þekilde iade-yi itibarýmýz saðlandý. Bakýn bu kanun maddesinde diyor ki; maddede baþvurunun kabulü halinde bu kiþilerin iliþkilerinin kesildiði tarihten itibaren bu maddenin yürürlüðe girdiði tarihe kadar geçen sürede Türk Silâhlý Kuvvetleri nde geçmiþ kabul edilir. Millî Savunma Bakanlýðýna müracaat ettik, yasadan yararlanmak istiyoruz diye birçok arkadaþým gibi benimki de kabul edildi. % 90 ýnýn kabul edildiðini öðrendik. Fakat kabul edilmeyen bazý arkadaþlarýmýz da var. Yüksek Askerî Þûrâ kararý ile sadece dindarlar atýlmadý, bazý dindar olmayan kiþiler de vardý. Çeþitli suç niteliði taþýyan iþlere karýþtýlar diye. Biz dernek olarak da þahsým itibariyle de Askerî Þûrâ kararýyla yargý denetimine tâbi olmadan ordudan askerlerin atýlmasýna karþýyýz. Yargýlama yapýlsýn, eðer suçlu ise zaten ordudan tard edebiliyorsun. Yargýdan kaçýrmaya ne gerek var? Dünyanýn hiçbir yerinde idarenin yargý denetimi dýþýnda kaldýðý bir ülke yok. Hatta 1400 yýl öncesinde bile Halife olan Hz. Ali (ra) bir Yahudi ile mahkeme edilmiþtir. Yine, Fatih Sultan Mehmed, Rum bir mimar ile mahkeme edilmiþ ve hüküm giymiþtir. Yani hâlâ bu asýrda yargýsýz infaz olmamalýdýr. Aradan geçen zaman dolayýsýyla askere geri dönemediniz. Sivil bakýþ açýsýyla olaylarý nasýl deðerlendiriyorsunuz? Askerdeki reflekslerimizi biraz kaybettik. Genç yaþta ayrýlan arkadaþlarýmýz bu iþi yapabilir. Aradan 15 yýl geçmiþ þimdi ben tekrardan bu iþi lâyýk-ý veçhile yapamam, yapsam da istenen mânâ da verimli olamam. Fakat genç arkadaþlarýmýzýn askeriyeye dönmesi gerekir. Bundan 2-3 yýl önce re sen emekli edilmiþ biri neden dönmesin? Elinden haklarý alýnmýþ, geri verilmesi gerekir, en a- zýndan tercih þansý verilmesi gerekir, çünkü bize ve milletimize büyük bir haksýzlýk yapýldý. Bu yasa, beklentileri karþýlýyor mu? Yeterince saðlamýyor. Lâkin bugüne kadar yapýlmamýþ büyük bir adýmdýr. Bu yasanýn çýkmasý için büyük bir emek verildi. A- nayasa referandumundan sonra bazý dilekçeler yazdýk haksýzlýða uðradýðýmýza dair Cumhurbaþkanlýðýna, Baþbakanlýða ve Millî Savunma Bakanlýðý na. Cevaben dediler ki: Sizler hakkýnda bir yasa hazýrlanýyor, ama orduya dönemeyeceksiniz. Yani devlet memuru olacaksýnýz. Elbette bu durum çok iyi bir þey. Emsâllerimize uygun bir maaþla memur olacaðýz. Benim sýnýf arkadaþlarým kýdemli albay rütbesinde hatta bizim sýnýftan birkaç kiþi amiral de oldu. Emsalimiz olan sýnýf arkadaþlarýmýza uygun þartlar verilecek. Fakat uygulamada neler olacak, nasýl karþýlanacaðýz þu an için birer meçhul. Neler olacaðýný zamanla göreceðiz. Bir departmanda çalýþtýðýnýz bir devlet memuru belli bir maaþ alýyorsa ve siz de albay arkadaþýnýzýn aldýðý maaþý alacaksýnýz, o zaman bir anormallik olacak mý? Haklýsýnýz lâkin bugüne kadar yapýlan her þey normal deðil ki. Eþi baþörtülü diye binlerce insan ordudan ayrýlmak zorunda býrakýlýyor. Bu haksýzlýðýn giderilmesi bir anda olmaz ki. Zaman içerisinde iyileþtirmeler olacaktýr. Maðduriyetlerin giderilmesi açýsýndan önemli bir aþamayý yaþýyoruz. Büyük bir haksýzlýðýn giderilmesine baþlandý. Neden böyle bir þey oldu diye soracak olursanýz cevabýný vermek güç deðildir. Düz mantýkla düþünen her insan þu gerçeði kolayca fark edebilir. Evet, biz atýlmalýydýk çünkü darbe planlarý yapýlýyordu. Bizlerin orduda bulunmasý darbenin gerçekleþmesi açýsýndan sakýnca doðurabilirdi. Bizleri ordudan a- tarak darbe oluþumuna zemin hazýrladýlar. Bugün darbe ile ilgili yargýlamalar devam ediyor, Her þey bir bir ortaya çýkýyor. Ýnternetten her þeyi okumanýz mümkün. Yani bizim atýlmamýzýn gerçek nedeni darbecilerin iþlerini kolayca yapabilmesine zemin hazýrlamak. Bahane olarak ta eþlerimizin baþörtüsünü öne sürdüler. Ýlginç bir þey daha söyleyeyim yeri gelmiþken. Ben askerî okuldan sonra Teðmen olduðum ilk sene Nurculuktan sorgulandým. Her þeyi açýk a- çýk ifade ettim. Said Nursî nin kitaplarýný okuduðum ve tavsiye ettiðim açýk bir þekilde yazýldý. A- radan 11 yýl geçtiði halde Nurcu falan diye ordudan atmadýlar beni. Zaten ortada suç olacak bir þey yoktu ki. Fakat eþim baþörtülü diye 28 Þubat döneminden 2-3 ay önce o yüzlerce kiþiyle birlikte ben de atýldým. Yani baþörtüsü bizim suçumuz affedilmez bir hata Peki emekli olmak isteyen nasýl emekli olacak? O nasýl bir sistem? Bu kurulan sistem tamamen üst düzey rütbelilere tanzim edilmiþ bir kâr payý daðýtým esasý var. Bu neye göre hesaplanýyor? Bu kâr paylarý emekli maaþlarý neye göre veriliyor, bilemiyorum. Görebildiðim odur ki, kesinlikle adaletsiz bir sistem ve açýkça görünüyor. Kaç kiþi var yaklaþýk bu duruma maruz kalan? Bir gazete haberine göre 2 bin 119 baþvuru varmýþ 543 kiþi kabul edildi deniyor, bunlar benim basýndan takip ettiðim sayýlar. Resmî rakam ne kadar onu bilmiyorum. Atamalarýnýz ne zaman yapýldý? Devamlý soruluyor Devlet Personel Baþkanlýðýna Millî Savunma Bakanlýðýna önümüzdeki hafta ayýn 15'inden itibaren atamalarýmýzýn yapýlacaðý söylendi ve bayramdan 3 gün önce atamalar yapýldý. Peki meslek seçimi nasýl olacak? Hiç belli deðil göreceðiz ne olacak. Þöyle söyleyeyim beklentim yýllarca askerlik yapmýþým ve bir birikimim var. Bizlerin birikimleri doðrultusunda istihdam etmek devletin yararýnadýr. Sivilleþmeye doðru büyük adýmlar atýyoruz öyle deðil mi? Bizlerden çok istifade edilebilir. Hem askerliði hem sivil hayatý yaþamýþ insanlar çok iyi analiz edilmeli. Dolayýsýyla devlet bizleri özellikle sivil asker i- liþkilerinin yoðun olduðu birlikte olduðu yerlere a- tayabilir. Bundan devletimiz istifade edebilir. Meselâ arkadaþlarým var adam komando, PKK ya karþý yýllarca görev yapmýþ. Devletimiz alsýn istifade etsin. Çok baþarýlý arkadaþlarýmýz var madalya kazanmýþ arkadaþlarýmýz bulunuyor. Ben denizciyim meselâ, kendimden örnek vereyim. Yýllarca savaþ gemilerinde görev yaptým, sonra gittim ticaret gemilerinde görev yaptým. Dünya bahriyesi, kaptanlýk, denizcilik üzerine tecrübelerim var. Hatta kitap yazdým Altý ayda altý kýt'a isimli denizcilik ile ilgili. Dolayýsýyla denizcilik konusunda devletimiz bizlerden istifade edebilir. Eklemek istediðiniz bir þey var mý? Þunu söylemek isterim; beklentilerimiz var özellikle arkadaþlarýmýn haklý talepleri bulunuyor. Emekli Sandýðýný ihya etmek için çok sýkýntýlar var. Ýkinci olarak devlet o zaman mecburî hizmetini bitirmedim diye eðitim masrafýný bizden aldý. Niye sen mecburî hizmetini tamamlamadýn diye, öðrenim gideri adý altýnda bu haksýz iþlem yapýldý. Nasýlsa senet imzalýyoruz askerî okula giderken. Benim parayý nedense benden istemedi devlet. Bana kefil olan bir komþum vardý. Esnaf, ondan istedi. Komþum, bana söyledi ve senin için para ödedim dedi. Niye ödedin deyince ben vergi mükellefiyim baþýmýz belâya girmesin diye ödedim dedi. Ben de gittim ona verdiði parayý ödedim. Bu durum üzücü bir olaydýr. Haksýz yere atýlýyorum ordudan karþýlýðýnda devlet öðrenim gideri diye benden para istiyor. Çok büyük bir haksýzlýk bu. Þimdi o paralarý ö- deyen arkadaþlarýmýza hiçbir iade yok. Hükümetimizden bu haksýzlýðý gidermesini bekliyoruz. Asýl önemli olan iade-i itibardý. Biz bunun için mücadele ettik. Ýade-i itibarýmýzý aldýk. Annelerimiz babalarýmýz bize niye ordudan atýldýn diye hesap soruyorlardý. Bak anne, baba iþte bize haksýzlýk yaptýðýný devlet kabul etti. Müracaatlarýmýz kabul edildi. Bu bizim için paradan daha önemliydi. Bu konuda devlete minnettarýz. CHP milletvekilleri de yardýmcý oldu. Elbette bu güzel geliþmelerde Hükümetin büyük bir rolü var. Beklentilerimiz konusunda olumlu bir adým da atýlýrsa bu insanlarý çok mutlu edecek. Yok kendi halinize bakýn denilirse mahkemelerle uðraþacaðýz. Mahkemeler kolay deðildir. Zira para ve masraf demektir. Zaten insanlar ailesini geçindirme telâþýnda yani ekonomik sýkýntýlarý bulunuyor. Sonuç olarak büyük bir yara kapanmaya baþlamýþtýr. Emeði geçen herkese teþekkürü bir borç biliyorum. Eksikliklerin olmasý kaçýnýlmazdýr lâkin daha iþin baþýndayýz. Zaman içinde bir çok sýkýntýnýn giderileceðine inanýyorum.

14 14 30 EYLÜL 2011 CUMA SPOR Y Filede millî sevinç TÜRKÝYE Voleybol Federasyonu (TVF) Baþkaný Erol Ünal Karabýyýk, (A) Millî Takým ýn Avrupa Bayanlar Voleybol Þampiyonasý çeyrek finalinde Rusya karþýsýnda aldýðý 3-0 lýk galibiyetin çok önemli olduðunu söyledi. Federasyon baþkaný Karabýyýk, Rusya yý 3-0 lýk net bir skorla geçtiklerini belirterek, Çok önemli bir galibiyet dedi. Son iki Avrupa þampiyonu Ýtalya yý, ardýndan 2010 Kasým ayýnda son dünya þampiyonluðunu kazanan Rusya yý geçtiklerini dile getiren Karabýyýk, Çok fazla sevinip kutlayarak bir þeyleri burada býrakamayýz. Buraya 4. olmak için gelmedik. Buraya kadar gelmiþken, süratle önümüzdeki maçlara odaklanmamýz lâzým diye konuþtu. Kafkas ýn yerine Abdullah Ercan GAZÝANTEPSPOR DA görevini býrakan teknik direktör Tolunay Kafkas ýn yerine Abdullah Ercan getirildi. Tolunay Kafkas ýn sözleþmesini feshetmesinin ardýndan teknik direktör arayýþlarýna giren Gaziantespor yönetimi, U17 ve U19 yaþaltý millî takýmlarýndan sorumlu o- lan Abdullah Ercan ile anlaþtý. Kýrmýzý-siyahlý kulüpten yapýlan açýklamada, Abdullah Ercan a hoþgeldin diyor, yeni görevinde baþarý diliyoruz denildi. Beþiktaþ ta son kombine fýrsatý BEÞÝKTAÞ'TA yeni sezon kombine kart satýþlarý bugün sona erecek. Kulüpten yapýlan açýklamada, taraftarlarýn kartlarýný a kadar Fiyapý Ýnönü Stadý nda kapalý tribün altýnda bulunan Kartal Yuvasý 2 numaralý maðazadan temin edebileceði kaydedildi. Beþiktaþ ta kombine kart fiyatlarý 700 ile 8 bin 250 lira arasýnda deðiþiyor. Galatasaray PAOK önünde THY Avrupa Ligi ne katýlabilmek amacýyla ön e- lemedeki 3 rakibini geçmek için mücadele edecek Galatasaray Erkek Basketbol Takýmý, ilk maçýnda Yunanistan un POAK takýmýyla karþýlaþýyor. Litvanya nýn baþþehri Vilnius taki Siemens Arena da gerçekleþtirilecek organizasyonda sarýkýrmýzýlý takým, PAOK ile TSÝ de karþý karþýya gelecek. Avrasya için toplantý bugün 33. Kýtalararasý Avrasya Maratonu nun basýn toplantýsý bugün yapýlacak. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi nin (ÝBB) organizasyonunda 16 Ekim Pazar günü gerçekleþtirilecek maratonla ilgili bilgilerin verileceði toplantý Miniatürk te düzenlenecek. Toplantýda, maratonda yapýlan deðiþiklikler anlatýlacak. Messi, yýllarý arasýnda 235 gol atan Ýspanyol futbolcu Rodriguez'den sonra 194 golle Barcelona tarihinin en çok gol atan ikinci oyuncusu oldu. Bursaspor moral arýyor Spor Toto Süper Ligde 5. haftanýn açýlýþ maçýnda Bursaspor sahasýnda Gençlerbirliði ni konuk e- diyor. Son iki hafta Beþiktaþ ve Sivasspor a kaybeden Ertuðrul Saðlam ýn talebeleri seyircisi önünde 3 puana uzanarak kötü gidiþe son vermeyi amaçlýyor. Saat 20:00 de baþlayacak ve Lig TV den naklen yayýnlanacak 90 dakikayý hakem Mustafa Kamil A- bitoðlu yönetecek. Genç yaþta tarih yazdý TURKCELL SÜPER LÝGÝ 5. HAFTANIN HAKEMLERÝ: 1 Ekim Cumartesi: Kardemir Karabükspor-Orduspor: Süleyman Abay Fenerbahçe-Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor: Cüneyt Çakýr Medical Park Antalyaspor-Sivasspor: Özgür Yankaya 2 Ekim Pazar: Eskiþehirspor-Trabzonspor: Yunus Yýldýrým Samsun-Manisa: Abdullah Yýlmaz A.Gücü-Galatasaray: Fýrat Aydýnus Kayseri-M. Ý. Yurdu: Tolga Özkalfa 3 Ekim Pazartesi: Gaziantep-Beþiktaþ: Halis Özkahya ÞAMPÝYONLAR LÝGÝNDE BATE BORÝSOV A DA 2 GOL ATAN BARCELONA NIN ARJANTÝNLÝ YILDIZI LÝONEL MESSÝ, KULÜP TARÝHÝNÝN EN ÇOK GOL ATAN ÝKÝNCÝ FUTBOLCUSU UNVANINI MACAR LADÝSLAV KUBALA ÝLE PAYLAÞIYOR. BARCELONA'NIN Arjantinli golcüsü Lionel Messi, önceki gün takýmýnýn Þampiyonlar Ligi nde deplasmanda Bate Borisov u 5-0 yendiði maçta 2 gol atarak, Macar Ladislau Kubala ile birlikte Barcelona tarihinin en çok gol atan ikinci futbolcusu oldu. Barcelona nýn ligde hafta sonunda Atletico Madrid i 5-0 yendiði maçta 3 gole imza atarak, lig ve kupa maçlarýnda attýðý gol sayýsýný 192 ye çýkaran Messi, önceki gece attýðý 2 golle kulüpteki toplam gol sayýsýný 194 e çýkardý ve Kubala yý yakaladý. Kubala, Barcelona da yýllarýnda forma giymiþti. BU SEZON 1. SIRAYA YÜKSELEBÝLÝR LÝGDE 5 maçta 8, Þampiyonlar Ligi nde 2 maçta 2 golü bulunan Messi, bu performansýný sürdürmesi halinde sezon sonunda Barcelona tarihinin en golcü futbolcusu Ýspanyol Cesar Rodriguez i de geçebilir. 194 gollü Messi nin yýllarýnda 235 gol atan Rodriguez i geçmesi i- çin 42 gole ihtiyacý var. Lionel Messi, geçen sezon lig ve kupalarda 55 maçta 53 gol atmýþtý. Nuri: Real de ihtiyaç duyulan biri olacaðým REAL Madrid e gelir gelmez arka arkaya sakatlýklar yaþayan ve henüz hiçbir maçta oynayamayan milli futbolcu Nuri Þahin, Herþeye raðmen çok iyi hislerim var. Doðru yerde olduðuma inanýyorum ve Real Madrid de ihtiyaç duyulan biri o- lacaðým dedi. Nuri, Almanya nýn Sky televizyonuna verdiði demeçte, sahalara ne zaman döneceði hakkýnda tarih vermese de tedavisinin beklenenden iyi gittiðini, programýn 1 hafta önünde olduðunu söyledi. Önemli olan güçlü ve iyi olmam, ne zaman döneceðimi söyleyemem diyen Nuri, Çevremdeki insanlar, takým arkadaþlarým bana çok sahip çýktý. Gerek ben gerekse Hamit olsun her ikimizi de iyi kucakladýlar. Yapabilecekleri kadar bize yardým ediyorlar ve biz de elimizden geldiðince uyum saðlamaya çalýþýyoruz. Bu konuda hiçbir sorun yaþamadým, tam tersine olaðanüstü iyi gidiyor açýklamasýnda bulundu. Nuri ayrýca, teknik direktör Jose Mourinho ya övgüler yaðdýrarak, Takým nasýl yönetilir gördüm. Benim için çok basit bir þekilde dünyanýn en iyisi ifadelerini kullandý. Trabzonspor, deplasmandaki Ýnter galibiyetinden sonra Lille ile sahasýnda berabere kalarak puanýný 4'e çýkarmýþtý. 8-9 puan yeter TRABZONSPOR'DA GENEL SEKRETER HASAN YENER: 4 PUAN DAHA ALIRSAK GRUPLARDAN ÇIKABÝLÝRÝZ. UEFA Avrupa Þampiyonlar Ligi (B) Grubu nda ilk 2 haftayý Ýnter galibiyeti ve Lille beraberliði ile 4 puanla lider kapatan Trabzonspor da, kulüp genel sekreteri Hasan Yener, artýk þampiyonlar ligindeki rakiplerinin kendilerini hafife alamayacaðýný ve daha dikkatli olacaklarýný söyledi. Yener, Avrupa Þampiyonlar Ligi nde çok güçlü takýmlarýn olduðu bir grupta mücadele ettiklerini belirterek, Bütün takýmlarýn gücü birbirine yakýn. Onun için bu grupta her türlü sonuç beklenebilir ama bizim amacýmýz da önceden belirtmiþtim Avrupa da devam etmek dedi. Grupta ilk iki haftayý lider kapatmalarýnýn gerek moral açýsýndan gerek gruptan çýkma açýsýndan çok güzel bir duygu olduðunu söyleyen Yener, 8-9 puanýn þampiyonlar liginde kendilerini bir üst tura çýkaracaðýný düþündüðünü kaydederek, Ýlk iki sýrada yer alarak bir üst tura çýkmak istiyoruz. CSKA Moskova ile art arda yapacaðýmýz maçlardan 4 puan alýrsak 8 puan bize þampiyonlar liginde ikinci tur için yetebilir ama diðer maçlarda da alacaðýmýz sonuçlar da önemli dedi. Avrupa Þampiyonlar Ligi nde ilk kez gruplarda mücadele ettiklerini dile getiren Yener, Bundan dolayý rakip takýmlar maçlar öncesi bizi hafife almýþ olabilirler. Artýk bizi hafife alamayacaklar, daha dikkatli olacaklardýr. Lider bir takýma karþý oynamak onlar için artý motivasyondur. Bizi de daha zorlu mücadeleler bekliyor diye konuþtu. ZEMÝN DEÐÝÞECEK YENER, Hüseyin Avni Aker Stadý saha zemininin deðiþeceðini belirterek, þunlarý söyledi: Hollanda dan TIR larla çimler gelecek. Hemen çalýþmalar baþlayacak. Anlaþtýðýmýz firma uluslar arasý bir firma. Ajax ve Real Madrid in saha çimlerini de yaptý. Kýsa sürede Ankaragücü maçýna kadar sahayý hazýr hale getirmek istiyoruz. Þampiyonlar Liginde oynadýðýmýz maçlarda UEFA temsilcileri tam not verdiler. Ýlk defa katýlan bir takým i- çin mükemmel organizsyon dediler. Eksiðimiz zemin. Umuyorum CSKA Moskova maçýný mükemmel bir zeminde oynarýz.

15 Y AÝLE - SAÐLIK 30 EYLÜL 2011 CUMA 15 Baba olmak kalbe iyi geliyor BAÞBAKANLIK Aile ve Sosyal Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü nce düzenlenen Aile Eðitim Programýnýn Tanýtýlmasý ve Eðiticilerin Eðitimi Semineri, Doðu Anadolu Bölgesi nden 16 il temsilcisinin katýlýmýyla Erzurum da baþladý. Aile E- ðitim Programý (AEP) kapsamýnda 2011 yýlý içerisinde yapýlmasý planlanan eðitim seminerleri sürüyor. Baþbakanlýk Aile ve Sosyal Araþtýrmalar Genel Müdürlüðünün yürüttüðü programýn ülke genelinde etkili ve verimli bir þekilde yürütülmesi için bu alanda hizmet verecek eðitimcilerin sürece hazýrlanmasýný hedefleyen seminerlerin dördüncüsüne Erzurum ev sahipliði yaptý. Millî Eðitim Müdürlüðü Hizmetiçi Eðitim Enstitüsü Konferans Salonu nda düzenlenen eðitime Doðu Anadolu Bölgesi ndeki 16 ilden uzman eðitici a- dayý katýldý. Bölge illerinden 150 ye yakýn uzman eðitici adayýnýn katýldýðý seminer 2 gün sürecek. ABD DE yapýlan bir araþtýrma, baba olan erkeklerin, kalp rahatsýzlýklarýndan ölme ihtimalinin daha az olduðunu ortaya koydu. Hükümet ve üniversitelerin yaklaþýk 138 bin erkeðin üreme ve ölüm oranlarý üzerinde yaptýðý, þimdiye kadarki en geniþ kapsamlý a- raþtýrmada, babalarýn, kalp rahatsýzlýklarýndan ölme ihtimallerinin baba olmayan erkeklere oranla daha düþük olduðunu gösterdi. Bunun sebebinin, çocuklarýn, babalarýn kendilerine daha iyi bakmalarýný saðlamalarý, ayný zamanda baba olanlarda daha iyi genlerin bulunmasýnýn olabileceði ifade e- dilirken, araþtýrma ekibinin lideri, Stanford Üniversitesi üroloji ve doðum uzmaný doktor Michael Eisenberg, erkeðin üremesinin, hayatýnýn ilerleyen safhalarýnda saðlýk durumuna açýlan pencere olduðu yönündeki delillerin arttýðýný söyledi. Sonuçlarý Human Reproduction dergisinde yayýmlanan araþtýrmaya, 1990 lý yýllarda Ulusal Kanser Enstitüsü nün sponsorluðuyla 50 yaþ üzerinde 500 bin erkeðin katýlýmýyla baþlandýðý, daha sonra hiç evlenmeyen, kanser veya kalp hastasý olan erkeklerin araþtýrma dýþý býrakýldýðý belirtildi. Kalan 137 bin 903 erkeðin yüzde 92 sinin baba olduðu, bunlarýn yarýsýnýn 3 ya da daha fazla çocuðunun bulunduðu kaydedilen araþtýrmada, ortalama 10 yýllýk takip sürecinde yaklaþýk yüzde 10 unun öldüðü bildirildi. Araþtýrmacýlar, babalarla çocuksuz erkeklerin ölüm oraný a- rasýnda fark gözlemezken, babalarýn kardiyovasküler sebeplerden ölme ihtimalinin çocuksuz erkeklerle kýyaslandýðýndan yüzde 17 daha az olduðu görüldü. Daha önce yapýlan araþtýrmalar, evlilik ve çok sayýda arkadaþ sahibi olmanýn, kalp rahatsýzlýklarý ve bu rahatsýzlýklardan ölme ihtimalini azalttýðýný ortaya koymuþtu. Ankara / aa Aile eðitmenleri Erzurum da eðitildi Gece bacaðýnýz rahatsýz oluyorsa doktora gidin DENÝZLÝ Devlet Hastanesi Nöroloji Uzmaný Dr. Mustafa Çam, özellikle geceleri kol ve bacaklarda görülen, tarif edilmesi zor nahoþ hislerin uyku düzenini bozduðunu, bu tür rahatsýzlýðý olanlarýn en yakýn saðlýk kuruluþuna baþvurmasý gerektiðini söyledi. Huzursuz bacak sendromunu, bacaklarda derinden gelen, tanýmlanmasý güç ve rahatsýz edici hisler, hareket ettirme isteði ve hareketle rahatlama olarak tanýmlayan Dr. Çam, daha çok geceleri ortaya çýktýðýný ifade etti. Tedavi baþarýlý olmasýna raðmen çoðu hastanýn doktora gitmediðini belirterek, Sigara içenler, kadýnlar ve yüksek râkýmlý bölgelerde yaþayanlarda daha çok görülmektedir. Her yaþta baþlayabilir, çoðu hastada yaþla birlikte hastalýk da aðýrlaþýr. Anemi, demir eksikliði, böbrek yetmezliði, gebelik, dikkat eksikliði, hiperaktivite, sigara ve parkinson hastalýðý olanlarda huzursuz bacak sendromu daha çok görülür. dedi. Denizli / cihan Kýzýlay kampanyasýna gençler yoðun ilgi gösterdi. FOTO: CÝHAN Gençler, kan vermek için yarýþtý TÜRK Kýzýlayý Erzurum Þubesi, Kanýnýzda Hayat Var sloganýyla baþlattýðý kampanya çerçevesinde Havuzbaþý nda stant açtý. Gençlerin yoðun ilgi gösterdiði kampanyaya kan baðýþýnda bulunan vatandaþlara Erzurum fotoðraflarýnýn bulunduðu tablolar hediye edildi. Stant görevlileri en çok ilgiyi gençlerden gördüklerini belirtirken, ilgiden hayli memnun olduklarýný ifade etti. Kampanya kapsamýnda Vali Yardýmcýsý Alper Tanrýsever, Büyükþehir Belediye Baþkan Vekili Eyüp Tavlaþoðlu ve Atatürk Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Sebahattin Tüzemen de kan baðýþýnda bulundu. Stant, bugün de kan baðýþýnda bulunmak isteyen vatandaþlara hizmet verecek. Erzurum / cihan Yüksek tansiyon kansere yakalanma riskini arttýrýyor AVRUPA'DAKÝ 3 ülkede 600 bine yakýn kiþi üzerinde yapýlan bir araþtýrma, yüksek tansiyonlularýn kansere yakalanma ihtimalinin, erkeklerde daha yüksek olmak üzere ortalama yüzde 10 ile 20 oranýnda daha fazla olduðunu ortaya çýkardý. Belçikalý araþtýrmacý Mieke Van Hemelrijck önderliðinde bir ekip tarafýndan Norveç, Ýsveç ve Avusturya da ortalama yaþlarý 44 olan 289 bin 454 erkek ve 288 bin 345 kadýnýn dahil edildiði araþtýrmada, 12 yýl boyunca takip edilen deneklerden 22 bin 184 erkek ve 14 bin 744 kadýn kansere yakalanýrken, erkeklerden 8 bin 724 ü ve kadýnlarýn 4 bin 525 i hayatýný kaybetti. Stockholm de düzenlenen Avrupa çok disiplinli kanser kongresine sunulan araþtýrmaya göre, yüksek tansiyonlu erkeklerin düþük tansiyonlu hemcinslerine göre kansere yakalanma riski yüzde 29 daha fazla. Kadýnlarda ise tansiyon ve bütün kanser türleri arasýnda doðrudan bir iliþki kurulamazken, yüksek tansiyonlularda özellikle karaciðer, pankreas ve deri kanserinde artýþ gözlemlendi. Brüksel / aa Programa 16 ilden uzmanlar katýldý. FOTOÐRAF: CÝHAN AÝLENÝN EÐÝTÝME ÝHTÝYACI VAR AÝLE ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüðü Eðitim Daire Baþkaný Rahime Beþer Þen, seminerde yaptýðý konuþmada, geliþen sanayileþme ve þehirleþmeyle geleneksel aile yapýsýnýn bozulmaya yüz tuttuðunu söyledi. Þen, günümüzde yaþanan sosyal deðiþimlerin kiþiler arasý iletiþim ve aile birlikteliðini parçalamaya baþladýðýný dile getirdi. Güçlü toplum için aile yapýsýnýn da eðitimli olmasý gerektiðine deðinen Þen, Geçmiþte aileler gereken desteði geleneksel olarak geniþ aile yapýsýnda büyükleri, akraba çevresi komþular ve toplum liderleri aracýlýðýyla edinmekte iken, sanayileþme ve þehirleþme ile birlikte yaþanan sosyal deðiþim kiþiler arasý iletiþim, evlilik, ebeveynlik ve çocuk bakýmý ile eðitimi konusunda bilinçlenme ve bilgilenmeyi zorunlu hale getirmiþtir. Artýk günümüzde güçlü aile eðitimli aile demek. dedi. Erzurum Ýl Sosyal Hizmetler Müdürü Sultan Murat Aydýn ise toplumun en küçük temel taþýný oluþturan aile birlikteliðinin çaðdaþ toplumun getirdiði sorunlar ile sarsýntý geçirdiðini ileri sürdü. Aydýn, toplumda yaþanan iç göçler ve þehirleþmenin geniþ ailenin daðýlmasýna sebep olduðunu ve bunun da ailenin eðitici okul olma özelliðini kaybetmesine sebep olduðunu anlattý. Aydýn, çaðdaþ toplumun getirdiði sorunlar, aile yapýsýndaki deðiþimler ve ailenin okul niteliðini kaybetmesinin, aile hayatýnda gerilimlere ve olumsuzluklara yol açtýðýna iþaret ederek, Güçlü bir aile yapýsý için aile eðitim programlarý profesyonelce hazýrlanmalý. Bu alandaki eðiticiler iyi seçilmeli diye konuþtu. Erzurum / cihan Babalarýn, küçük çocuklarýyla birlikte týraþ olmalarý tavsiye ediliyor. FOTOÐRAF:CÝHAN Berber korkusu nasýl yenilir? ÇOCUKLARDA berbere gitme korkusunun saç kesme aletlerinin görüntüsünden ve acýdan kaynaklandýðý i- fade edildi. Uzmanlar, berber korkusunu yenmenin yolunun babalarýn oðlu ile yan yana oturarak birlikte týraþ olmasý olduðunu söylüyor. Sempati Psikolojik Danýþmanlýk ve Hipnoterapi Merkezi Doktoru Ramazan Özarslan, çocuklardaki diþçi ve berber korkusunun genelde acýya yönelik olduðunu söyledi. Çocuklarda genelde berbere gitme korkusunun saç kesme aletlerinin görüntüsünden kaynaklandýðýný belirten Ramazan Özarslan, eskiden saç kesme makinelerinin saç keserken saçta çekme meydana getirdiðinden çocuklarda berbere gitme korkusunu oluþturduðunu kaydetti. Saç çekmeye baðlý acý sebebiyle çocuklarýn berbere gitmeye yanaþmadýðýný belirten Özarslan, berber korkusunu yenmenin yolunun babalarýn oðlu ile yan yana oturarak birlikte traþ olmasý olduðunu kaydetti. Özarslan, Çocuklarda genelde berber korkusu vardýr. Çocuk saçýnýn kesilmesinde saç kesme makinesinin kafasýna acý vereceðini düþünür. Babalar, çocuklarýna týraþ olurken 'bizim zamanýmýzda saç kesme makineleri saçýmýzý yola yola týraþ e- derdi' diye çocuklarýnýn yanýnda atlatmasýn. Bu, çocukta korku oluþturur. Babalar, bunun yerine günümüzdeki saç kesme makinelerinin saç çekme yapmadýðýný anlatmalý. Baba ile birlikte týraþ olan çocuklarýn berber korkusunu yenmesi daha kolay oluyor diye konuþtu. Manavgat ta Ýmran Kuaför Sahibi Ýmran Uysal, babalarý ile týraþ olmaya gelen çocuklarda týraþ olma korkusunun daha az olduðunu söyledi. Çocuðun, babasý týraþ olurken kendisini güven içinde hissettiðini belirten Uysal, saç kesme makinelerinin her geçen gün yenilendiði için çocuklarýn saç týraþý olmasýnda acý verecek ve korku o- luþturacak bir unsurun olmadýðýný kaydetti. Antalya / cihan

16 Ýz mir de Kur ân zi ya fe ti ÝZ MÝR ÝN Ga zi e mir Ýl çe Müf tü sü Mus ta fa Te mel Ca mi - ler Haf ta sý nda Ga zi e mir de dün ya ca ün lü ha fýz lar dan Kur ân zi ya fe ti var de di. Te mel 2 E kim Pa zar gü nü öð - le na ma zýn dan son ra Mer kez Ca mi i nde ün lü ha fýz la rýn ka tý lý mýy la bir prog ram ter tip e dil di. Prog ra ma Ab dur - rah man Sa di en, Ýs ma il Co þar, A dem Ke ma ne ci, Bün ya - min Top cu oð lu, Hü sa met tin Ka ra daþ, Ab dul lah Türk ve Sel man O ku muþ ka tý la cak de di. Ýzmir / cihan ÜMÝTVÂR OLUNUZ: ÞU ÝSTÝKBAL ÝNKILÂBI ÝÇÝNDE EN YÜKSEK GÜR SADÂ ÝSLÂMIN SADÂSI OLACAKTIR Y30 EYLÜL 2011 CUMA HABERLER FOTOÐRAF: AA Güney Kutbu seyahatini 108 saatte tamamladýlar. Ka zak lar dan ku tup ta re kor KA ZAK ma ce ra pe rest ler, Gü ney Kut bu se ya - ha ti ni 108 sa at te ta mam la ya rak Gu in nes Re kor - lar Ki ta bý na gir di. Ka za kis tan Coð raf ya Der ne ði Baþ ka ný Nur lan Ab du ov ve i ki ar ka da þý, Gü ney Kut bu na yap týk la rý se ya ha ti 108 sa at te bi ti re rek, Gu in nes Re kor lar Ki ta bý na gir me ye hak ka zan - dý. Re kor lar ki ta bý nýn ha ke mi Jack Brock - band dan ser ti fi ka sý ný a lan Ab du ov, se ya hat le re de vam sö zü ver di. Nur lan Ab du ov, Ka za kis - tan ýn ba ðým sýz lý ðý ný ka zan ma sý nýn 20 nci yý lý kap sa mýn da Ka za kis tan Coð raf ya Der ne ði nin or ga ni zas yo nu i le Gü ney Kut bu na bir o to mo bil se fe ri dü zen le ye cek le ri ni söy le di. Astana / aa 20 DEN FAZ LA ÜL KE DE ÇE KÝM DE MÝR, çe kim ler de 25 ki þi lik bir e ki bin ça lýþ tý ðý ný vur gu la dý. Bel ge se lin 60 da ki ka lýk bir film o la ca ðý ný di le ge ti ren De mir, Çok ö zel tek no - lo ji ler kul la na rak çe kim le re de vam e di yo ruz di ye ko nuþ tu. Bel ge se lin Su u di A ra bis tan, Mý sýr, Ý tal ya, Yu na nis tan, Bre zil ya, Hin dis tan, Ýn gil te re, Al man ya, Fin lan di ya ve A me ri ka baþ ta ol mak ü ze re 20 den faz la ül ke - de çe kim ler ya pý la rak ger çek leþ ti ri le ce ði ni ak ta ran De mir, Dün ya nýn en bü yük ma be di, en ge liþ miþ tek no lo jiy le ya pýl dý ðý i çin, ya pý mý sý ra sýn da yurt dý þýn dan ge len mal ze me ler le il gi li de çe kim ler ya pý yo ruz. Ör ne ðin pro je de çok ö zel mer mer ler kul la ný lý yor. Bun lar Ý tal ya dan ge tir ti li yor de di. De mir, fil min ve I MAX ver si yo nu nun gös te ri mi i çin ö zel bir si ne ma sa lo nu in þa e dil me ye baþ lan dý ðý ný be lirt ti. Kâbe nin inþasý belgesel oluyor KÂBE DE 1 MÝLYON KÝÞÝNÝN AYNI ANDA ÝBADET ETMESÝNÝ SAÐLAYACAK TAVAF ALANININ GENÝÞLETÝLMESÝNÝ ÝÇEREN PROJENÝN BELGESEL FÝLMÝNÝ BÝR KORAY DEMÝR ÇEKÝYOR. KÂ BE DE 1 mil yon ki þi nin ay ný an da i ba - det et me si ni sað la ya cak ta vaf a la ný nýn ge niþ le til me si ni i çe ren pro je nin bel ge sel fil mi ya pý lý yor. Müs lü man la rýn hac i ba - de ti ni ye ri ne ge tir dik le ri Mek ke de ki dev pro je nin bel ge se li ni i se bir Türk çe ki yor. Yö net men Ko ray De mir, bel ge se lin a dý - nýn Kut sal Mes cid in Ýn þa sý ol du ðu nu kay det ti. Kâ be nin bü tün Müs lü man la rýn yö nel di ði bir mer kez, kut sal bir me kân ve dün ya da ki en es ki ev ol du ðu nu be lir - ten De mir, Da ha gü ven li ve ko lay u la - þým im kân la rý o luþ tuk tan son ra Kâ be ye ge len in san sa yý sý da ay ný o ran da art tý. Zi ya ret çi sa yý sý nýn geç miþ te hiç ol ma dý ðý ka dar art ma sý ne de niy le Mes ci di Ha - ram da ge niþ le me ih ti ya cý his se dil di de - di. Mes ci di Ha ram ýn da ha ön ce 2 kez ge niþ le til di ði ni i fa de e den De mir, þöy le ko nuþ tu: Ýlk ra di kal ge niþ le til me ça lýþ - ma sý 1950 ler de ya pýl mýþ. Þu an da ya pý - lan 3. ge niþ let me ça lýþ ma sý dýr. Kral Ab - dul lah bin Ab dü la ziz ta ra fýn dan ya pý lý - yor. Bu pro je de, di ðer le rin den çok da ha fark lý o la rak, sa de ce bir ge niþ le me den de ðil, ne sil ler ö te si ne gi de cek bir ya pý lan - ma dan bah se di yo ruz. Sa de ce bir ca mi - den de ðil, a kýl lý bir bi na dan bah se di yo - ruz. Bu ge niþ le me, var o lan 600 bin ki þi - lik mes ci de, yak la þýk 1 mil yon ki þi lik bir ek an la mý na ge li yor. Bu 10 fut bol stad yu - mun dan da ha bü yük bir ge niþ le me de - mek tir. Þu an ki ca mi 600 bin ka pa si te ye sa hip. Yi ne de dün ya nýn en bü yük ma be - di, a ma bu ge niþ le mey le bir lik te ne re dey - se 2 mil yon in sa nýn bir lik te sað lýk lý ve ra - hat bir þe kil de i ba det e de bi le cek le ri bir a - lan ha li ne ge li yor. Ýstanbul / aa Aþk-ý Nebi san at olunca TÜRK sa n'a týn dan klâ sik ve çað daþ hil ye-i þe - rif ve tes bih ör nek le ri ni bir a ra ya ge ti ren Aþk-ý Ne bi Sa n'at O lun ca ad lý ser gi, 1 E - kim de Va ti kan da a çý la cak. U lus la ra ra sý Kül - tür Sa nat Der ne ði den (UKSD) ya pý lan a çýk - la ma da, der ne ðin, Tür ki ye nin Va ti kan Bü yü - kel çi li ði i le dü zen le di ði Aþk-ý Ne bi Sa - n'at O lun ca ad lý ser gi nin Ro - ma da Rö ne sans tar zýn da ya pý - lan ilk sa ray o la rak bi li nen Can cel le ri a Sa ra yý nda 19 E kim e ka dar a çýk ka la ca ðý bil di ril di. Klâ sik e ser ler le be ra ber çað daþ hat sa n'a tý - nýn öz gün ör nek le ri nin de yer al dý ðý ser gi kap sa - mýn da, 5 i Os man lý dö - ne mi ne a it ol mak ü ze re ba zý la rý bü yük bo yut lar - da 30 hil ye i le ba zý la rý Os man lý dö ne min den kal - ma 100 e ya kýn tes bi hin ser - gi le ne ce ði be lir ti len a çýk la ma da, ser gi nin, Tür ki ye dý þýn da ger çek le þen ilk hil - ye ser gi si ol ma ö zel li ði ni ta þý dý ðý vur gu lan dý. Ser gi de, hat tat ka zas ker Mus ta fa Ýz zet E fen - di den 2 hil ye-i þe rif ilk kez se yir ci kar þý sý na çý kar ken, Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si Kü - tüp ha ne ler ve Mü ze ler Mü dür lü ðü nden klâ - sik hil ye ler i le Meh met Çe bi ko lek si yo nun - dan çað daþ hil ye le rin yer a la ca ðý be lir ti len a - çýk la ma da, Ser gi de, hil ye-i þe rif ta sa rým la rý - nýn bü yük ço ðun lu ðu kom po - zis yon ba ký mýn dan klâ sik çiz - gi den fark lý, çað daþ yo rum - lar ol du ðu i çin Sa ban cý hat ko lek si yo nu ser gi sin den son ra ilk kez çað daþ Türk hat sa n'a tý nýn öz gün ör - nek le ri Av ru pa lý iz le yi ci - ler le bu lu þa cak de nil di. Klâ sik Os man lý tes bih ör - nek le ri nin ya ný sý ra ta sa rým ve mal ze me ba ký mýn dan kla - sik çiz gi den fark lý mo dern tes pih yo rum la rý nýn da ser gi nin ö nem li bir baþ ka ö zel li ði ol du ðu be lir ti len a çýk - la ma da, Ýs lâm Pey gam be ri nin fi zik sel ö zel lik le ri ni an la tan hat ör nek le ri o lan hil ye le rin Hý ris ti yan i ko na sa n'a tý nýn mer ke - zin de ser gi le ne ce ði, Ýs lâm da i ba det a ra cý o la - rak do ðup, ta rih i çin de bir sa nat da lý o la rak ge li þen tes bih le rin de Ka to lik tes pih le ri nin kar þý sýn da yer a la ca ðý kay de dil di. Ýstanbul / aa 4-5 YI LA YA YI LAN BÝR PRO JE BU ça lýþ ma nýn bü tün Müs lü man lar a çý sýn dan çok ö nem li ol du ðu nu vur gu la yan De mir, Bu ma - be din ya pým hi kâ ye si ni bir bel ge sel film ya pý yo ruz. Ta ma men si ne ma tek no lo ji siy le ger çek leþ - ti ri len bir bel ge sel. Bu bi na nýn ya pý mý na baþ lan ma sýy la bir lik te biz de çe kim le re baþ la dýk. Ya pý - nýn he men bi ti min den son ra ta mam la na cak o lan bir bel ge sel pro je si. U zun so luk lu bir iþ ve 4-5 yý la ya yý lan bir pro je. So nuç o la rak çok bü yük bir in san e me ði, gü cü var. Cid dî bir e me ðin, ak lýn, tek no lo ji nin ve fi nans gü cü nün ü rü nü o lan bir bi na o la cak. Biz de bun la rý en gü zel þe kil de an lat - ma ya ça lý þý yo ruz. Bu ra da ki mü hen dis lik, bu ra da ki mi ma rî, bu ra da ki e me ði, viz yo nu, ya pýl ma ni - yet le ri ni en gü zel þe kil de an lat ma ya ça lý þý yo ruz di ye ko nuþ tu. Ya pý nýn her þey den ön ce a çýk ha va da 1,5 mil yon in sa na te miz ha va sað la ya bi le cek dün ya nýn en bü yük kli ma sis te mi ne sa hip ol du ðu nu ak ta ran De mir, Ay rý ca a kýl lý ka týk a týk yö ne ti mi sa ye sin de sü tun la rýn al tý na bu lu nan va kum lu çöp sis tem le ri i le hýz lý bir þe kil de te miz lik im kâ ný su nu yor. Yi ne bu nun gi bi hem yað - mur, hem de gü neþ ten ko run ma sað la ya cak o lan dün ya nýn en bü yük þem si ye le ri (ça pý 50 met - re nin ü ze rin de) yað mur su la rý ný a na sis te me gön de re rek su ta sar ru fu nun ya nýn da e ner ji ta sar - ru fu da sað la ya rak kar bon ga zý sa lý ný mý ný mi ni mum se vi ye ye in di ri yor. Da ha ön ce bu lun ma yan bir ö zel lik o la rak, 400 er met re ka re lik na maz o da la rý bu lu na cak. Bu nun la ses siz bir or tam da du â ve i ba de ti ni ger çek leþ tir mek is te yen in san la rýn da is tek le ri göz ö nü ne a lý ný yor de di. Tsu na mi kur ban la rý i çin ba ðýþ bý rakýldý JA PON YA DA, be le di ye bi na sý nýn tu va le tin de tsu na mi kur ban la rý na har can mak ü ze re bý ra kýl - mýþ yak la þýk 100 bin av ro luk ba ðýþ bu lun du. Kyo do a jan sý nýn ha be ri ne gö re, Tok yo nun kom þu þeh ri Sa i ta ma nýn Sa ka do be le di ye si nin bi na sýn da ki tu va let te, bir çan ta nýn i çin de na kit pa ra bu lun du. Çan ta ya i liþ ti ril miþ not ta, ba ðý þýn, To ho ku böl ge sin de ki tsu na mi kur ban la rý na har - can mak ü ze re bý ra kýl dý ðý ya zý yor du. Ba ðý þý ki - min yap tý ðý bi lin mi yor. Be le di ye den ya pý lan a - çýk la ma da, üç ay i çe ri sin de pa ray la il gi li ka yýp baþ vu ru su ol ma ma sý ha lin de ba ðý þýn Ký zýl haç a ve ri le ce ði bil di ril di. Tokyo / aa Ev de ki kap la na el ko nul du MISIR po li si, baþ þe hir Ka hi re nin El Ri hab böl ge sin de, Su u di A ra bis tan va tan da þý bir ki þi - nin e vin de bes le di ði kap la ný hay va nat bah çe si ne gön der di. Mý sýr da ya yým la nan El Mas ri El Yovm Ga ze te si nin ha be ri ne gö re, bir po lis yet - ki li si, ev de bes le nen ve bah çe de ra hat ça do laþ - ma sý na i zin ve ri len kap la nýn, çev re sa kin le rin de kor ku ve en di þe ye se bep ol du ðu nu be lirt ti. Yet - ki li, çev re sa kin le rin den çok sa yý da þi kâ yet a lýn - ma sý ü ze ri ne po li sin, vah þi kap la ný u yuþ tu ra rak hay va nat bah çe si ne nak let ti ði ni, o lay la il gi li de so ruþ tur ma a çýl dý ðý ný bil dir di. Kahire / aa Uzay istasyonu için laboratuvar fýrlatýlacak. Çin u za ya ta þý ný yor ÇÝN, tam do na ným lý bir u zay is tas yo nu in þa et mek a ma cýy la yü rüt tü ðü u zay prog ra mý çer - çe ve sin de ilk u zay la bo ra tu va rý ný fýr lat ma ya ha - zýr la ný yor. Ýn san sýz o la rak fýr la tý la cak mo dül, yer yü zün den ki lo met re u zak lýk ta bir yö rün ge ye o tur tu la cak. Çin in u zay is tas yo nu he de fi ne i liþ kin kri tik tek no lo ji le ri nin bir gös - ter ge si o lan mo dül, bir kaç haf ta son ra u za ya gön de ri le cek bir baþ ka in san sýz u zay a ra cý i le bir le þe cek. Ý ki a ra cýn bir leþ me si ba þa rý lý o lur sa, ge le cek yýl Çin li as tro not la rý ta þý ya cak ye ni bir kap sül la bo ra tu va ra gön de ri le cek. As tro not lar bu ra da yak la þýk i ki haf ta bo yun ca ya þa ya cak. Çin in he de fi, 2020 yý lý na ka dar u zay da 60 ton - luk bir is tas yon kur mak. Ankara / aa Kü ba da artýk o to mo bil alýnýp satýlabilecek KÜ BA DA sý ra dan va tan daþ la rýn o to mo bil al - ma sý ve sat ma sý ya sal ha le ge ti ril di. Ha va na hü kü me ti nin, Ni san a yýn da i lan et ti ði o to mo - bil a lým ve sa tý mý nýn ya sal ha le ge ti ril me si de - ði þik li ði, ça lýþ ma la rýn bi ti ril me si nin ar dýn dan res mî ga ze te de ya yým la na rak yü rür lü ðe gir di. Kü ba da o to mo bil a lan lar yüz de 4 ver gi ö de ye - cek, ay rý ca a ra cý sa týn al dýk la rý pa ra yý ya sal o la - rak ka zan dýk la rý ko nu sun da ye min e de cek. Ka - rar la, a da yý terk e den Kü ba lý lar o to mo bil le ri - nin mül ki ye ti ni ül ke sin de ki ya kýn la rý na dev re - de bi le cek ya da pe þin fi yat la sa ta bi le cek. Kü - ba da es ki den dev let yurt dý þýn dan ge ti ri len a - raç la ra el ko yu yor du. Havana / aa

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Ergenekon da bir dalga daha

Ergenekon da bir dalga daha SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI?

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI? SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝZMÝRLÝNÝN BEDÝÜZZAMAN HASRETÝ SONA ERDÝ Ha be ri say fa 13 ve 15 te www. be di üz za man hiz met tir.org ÖDEMÝÞ ÝN KALBÝ FETHEDÝLDÝ YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.593

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

HABERÝ SAYFA 13 TE. 20 MAYIS 2011 CUMA/ 75 Kr. BEDÝÜZZAMAN METODU u YARP CA (Ye ni As ya A raþ týr ma ve. ki Ýs lâ mî u ya nýþ ta, Be di üz za man'ýn

HABERÝ SAYFA 13 TE. 20 MAYIS 2011 CUMA/ 75 Kr. BEDÝÜZZAMAN METODU u YARP CA (Ye ni As ya A raþ týr ma ve. ki Ýs lâ mî u ya nýþ ta, Be di üz za man'ýn SiyahMaviKýrmýzýSarý DEPREMZEDE ANNE KIZDAN VEFA ÖRNEÐÝ HABERÝ SAYFA 16 DA ÇOCUKLAR KÜLTÜR OBEZÝTESÝNE MAHKÛM EDÝLÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.811 AS YA NIN BAH

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

Afrika ya yardým vakti

Afrika ya yardým vakti Saðlýklý bir Ramazan için 10 tavsiye Ramazan'ý saðlýklý geçirmek için mutlaka sahura kalkmak gerektiðini belirten uzmanlar, yeterli ve dengeli bir sahur ile gün boyu enerjik ve tok hissedilebileceðine

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 01:01.qxd 3/11/2011 4:53 PM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý I T R A M 23 z i n i y e l k be Cumhuriyete bir de Bediüzzaman ýn penceresinden bakmanýn zamaný þimdi Teodora Doni / eni Þafak yazarý GERÇEKTEN HABER

Detaylı

Ergenekon da medya dalgasý

Ergenekon da medya dalgasý SiyahMaviKýrmýzýSarý Ýmam hatiplere ayrýmcýlýk bitsin Ayasofya yý açacaðýz udemokrat Eðitimciler Sendikasý Genel Baþkaný Gürkan Avcý, askerî okullar ve polis okullarýnýn imam hatip lisesi mezunlarýna dönük

Detaylı

FÝLÝSTÝN DE BÜYÜK COÞKU

FÝLÝSTÝN DE BÜYÜK COÞKU GER ÇEK TEN H BER VE RiR KÂZIM GÜLEÇYÜZ YZDI BUGÜN BÞLDIK Y YIL: 42 S YI: 14.963 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 19 EKÝM 2011 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ýsrailli askere karþýlýk

Detaylı