T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 52 SAYI: 2003/4 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /256, 307, 308 Fax : (0312) E-Posta : VOLUME: 52 NUMBER: 2003/4 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National 256, 307, 308 Fax : (90) (312) M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 ÖNSÖZ Millî Kütüphane, Kuruluflu ile ilgili 5632 Say l Kanundaki amaçlar n gerçeklefltirmek üzere belirtilen görevleri aras nda yer alan millî bibliyografyalar haz rlama kapsam nda 1952 y l ndan beri Kütüphanemize gönderilen bilimsel ve kültürel a rl kl dergilerde yer alan makalelerin künyelerini kapsayan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s 'n yay nlamaktad r. da taranan yay nlar nitelik aç s ndan ; bilimsel ve kültürel de er tafl yan kurumsal yay nlar, üniversite yay nlar, hakemli yay nlar ve bir k sm da dan flma kurullar olan süreli yay nlard r. Kütüphanemizde haz rlan p yay nlanmakta olan TMB, günümüze kadar sadece bas l ortamda sunulmakta, ayr ca 1995 y l na ait say lardan itibaren de künyeler internet ortam nda yer almaktad r. Ancak ça m zda bibliyografyalar art k bas l ortamda de il, dünyadaki geliflmelere paralel olarak CD ortam nda haz rlan p ço alt larak yararlanmaya sunulmaktad r. Böylece araflt rmac lar, çeflitli nedenlerle geç ulaflt klar bibliyografyalara hem k sa sürede ulaflabilmekte, hem de bas l bibliyografya format yla beraber çeflitli eriflim uçlar ile kendi konular nda bibliyografik tarama yapabilmektedirler. Bu düflünceyle TMB, 2003 y l na ait say lar ndan itibaren ayl k olarak CD ortam nda Türkçe ve ngilizce haz rlat lan bir arama-tarama program yla yay nlanmaya bafllam flt r. Bu say lar ayn zamanda PDF format nda görülebilecektir. Gerçekleflmesini çok arzu etti imiz, ancak di er çal flmalar m z nedeniyle günümüze kadar gerçeklefltiremedi imiz bu projemizi geç de olsa gerçeklefltirerek de erli bilim adam ve araflt rmac lar m z n yarar na sunman n mutlulu u içindeyiz. Elefltiri ve önerileriniz çal flmam za fl k tutacakt r. III Celâl TOK Millî Kütüphane Baflkan V.

4 INTRODUCTION The Turkish National Library has several cultural and educational responsibilities given by the Law of Among them is the publication of national bibliographies. One of the two major bibliographies put out by the National Library is titled as "Türkiye Makaleler s " The Bibliography of Articles in Turkish Periodicals which has been published since This bibliography includes the records of articles in scientific, cultural, educational periodicals, published by universities, institutions, and other esteemed organizations, received by the National Library in accordance with the Legal Deposit Law. Until today, the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals was published in printed format. Since 1995 the bibliography has been in the service of researchers through INTERNET. With the developments in the field of information technology CD version of the bibliography has been produced and put into the service of researchers. With this new service quick and effective search facility with various access points is provided. The new service was initiated with the 2003 issues of the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals in CD format published monthly and in Turkish and English with a browse and search program. These issues will also be available in PDF format. We are very pleased that this new project has been implemented to provide better and effective service to research circle. It is our hope that it will meet the needs of other people as well. We are trying to do our best to improve our services. We are looking forward to receing your criticisms and recommendations for upgrading this new national service. Celâl TOK Director, Turkish National Library IV

5 SUNUfi TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 I N T RO D U C T I O N BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ MANTIK ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M KUTSAL K TAP HIR ST YAN D NB L M HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER PALEONTOLOJ PALEOZOOLOJ YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...75 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT VII

8 680 BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI TALYANCA, RUMENCE EDEB YAT SPANYOL VE PORTEK Z D LLER EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi VIII

9 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N Ankara Ankara 1968 SA SB 121 Bilim ve Ütopya stanbul A 1995 SC 203 Acta Orthopaedica et Traumatologica Birikim Turcica stanbul stanbul 1975 SB SA 41 Adalya C stanbul Cogito SB 324 stanbul Adam Sanat SA 12 stanbul Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat 1985 SA 36 Akademik Araflt rmalar Dergisi stanbul Sivas 1999 SA SA 15 Akademik Gastroenteroloji Dergisi Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Ankara Ç 2002 SB 394 Ça dafl Cerrahi Dergisi Ankara Avrupa Çal flmalar Dergisi stanbul SB 19 Ankara Ça dafl E itim SA 8 Ankara Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 1976 SA 19 Dergisi Ça dafl Türk Dili Ankara Ankara 1961 SA SA 67 Argos Gemicileri Çocuk Sa l ve Hastal klar Dergisi Ankara SB 12 Ankara Arredamento Mimarl k SA 63 stanbul 1989 SB 5 Artroplasti Artroskopik Cerrahi Dergisi D D fl Ticaret Dergisi Ankara Ankara 1989 SA SA 15 Atatürk Üniversitesi Difl Hekimli i Dirim Fakültesi Dergisi stanbul Erzurum 1956 SA SB 194 Diyanet , Atlas Ankara stanbul 1969 SC SB 328 Do u Bat Avrasya Dosyas Ankara Ankara 1999 SB SA 27 Dokuz Eylül Üniversitesi T p Dergisi zmir B 1984 SA 207 Balkan Physics Letters stanbul Fakültesi 1996 SA 9 E Banka-Mali ve Ekonomik Yorumlar E stanbul stanbul 1999 SB SA 5 Ege E itim Dergisi Beklenen Mahalli dareler Dergisi zmir SB 376 Ankara Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 1991 SB Bilig zmir Ankara 1965 SA SB 43 E itim ve Bilim Bilim ve Teknik Ankara IX

10 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N 1976 SA 56 Ankara Ekonomik Forum SB 122 Ankara ktisat Dergisi SB 206 stanbul Enerji Dünyas SA 47 Ankara nfeksiyon Dergisi SB 347 zmir Evrensel Kültür SA 42 stanbul nsizyon SB 96 Ankara 1998 SB 280 F stanbul Finans Dünyas stanbul stanbul 2000 SB SB 473 TÜ Dergisi/d: Mühendislik Fizyoterapi Rehabilitasyon stanbul Ankara 2002 SA SA 76 J G Jeofizik Bülteni Gazi Beden E itimi ve Spor Bilimleri Ankara Dergisi SB 269 Ankara 1996 SA 7 K Gazi Üniversitesi Diflhekimli i Fakültesi Dergisi Kara Harp Okulu Bilim Dergisi stanbul Ankara 1992 SA SA 155 Kar nca Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Dergisi Ankara 1963 SB 50 Ankara Kayg 2/Özel Say : nsan Haklar SA 20 Bursa Gazi Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler 2001 SA 30 Fakültesi Dergisi Kulak Burun Bo az htisas Dergisi Ankara stanbul 1985 SA SB 132 G da Kulak Burun Bo az Klinikleri Ankara stanbul 1976 SB SB 312 G da stanbul M 1995 SB 392 Made in Turkey G da Teknolojisi Ankara stanbul 2002 SB SB 38 Mali Çözüm Gümrük Dünyas stanbul Ankara 1991 SA SB 87 Mali Hukuk Ankar H 1986 SA 7 Hacettepe Diflhekimli i Fakültesi Dergisi Maliye Dergisi Ankara Ankara 1961 SB SA 42 Medical Network Klinik Bilimler & Doktor Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Ankara fianl urfa 1995 SB SA 57 Medikal Network Kardiyoloji Hürriyet Gösteri Ankara stanbul 1995 SB SB 57 Mesleki E itim Dergisi Ankara 2000 SA 34 GEME'den Bak fl 23/Özel Say : MetalMakina Sanayi.2003 stanbul 1990 SB 70 X

11 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N Mimarl k stanbul T 1963 SB 71 Tabula Rasa Mimarl k Dekorasyon Isparta Ankara 2002 SA SB 296 Tarih ve Toplum stanbul 1984 SB 53 N Toplum ve Bilim National Geographic Türkiye Ankara stanbul 1977 SA SB 195 Toplum ve Hekim stanbul 1978 SA 41 O Turkish Journal of Chemistry Ondokuz May s Üniversitesi Ziraat Ankara Fakültesi Dergisi SA 23 Samsun Turkish Journal of Agriculture and 1987 SA 5 Forestry Orman ve Av Ankara Ankara 1980 SA SB 245 Turkish Journal of Botany Ankara P 1985 SB 237 Pazarlama Dünyas Turkish Journal of Earth Sciences stanbul Ankara 1987 SB SB 281 Pediatrik Cerrahi Dergisi stanbul 1987 SB 14 Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences Ankara Popüler Tarih SB 385 stanbul Turkish Journal of Engineering & 2002 SB 298 PTT Hastanesi T p Dergisi Environmental Sciences Ankara stanbul 1986 SB SA 51 Turkish Journal of Physics Ankara Q 1994 SA 48 Quintessence Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon stanbul Derne i Dergisi SB 267 stanbul 1972 SA 78 Türk Dili 609/Özel Say : Dil Bayram n n R 70. Y l.2002, Reasürör Ankara stanbul 1963 SA SB 378 Türk Dili Dergisi Ankara 1989 SA 20 Türk Dünyas Araflt rmalar S stanbul Sa l k E itimi SA 26 Ankara Türk Kardiyoloji Derne i Arflivi SB 139 stanbul Sanat ve Hayat SA 47 stanbul Türk Kardiyoloji Seminerleri SB 377 Ankara Sigorta Dünyas , SB 198 stanbul Türk Nöroflirürji Dergisi SB 15 Ankara Solunum SB 139 Ankara Türk Oftalmoloji Gazetesi , SB 296 stanbul Sosyal Güvenlik Dünyas Dergisi SA 110 Ankara Türk Ortodonti Dergisi SA 18 Ankara XI

12 T A R A N A N Y A Y I N L A R D Z N 1988 SB 161 X Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik XXI Cerrahi Dergisi Ankara Ankara 2000 SB SB 117 Türk Psikiyatri Dergisi Y Ankara Yang n ve Güvenlik SB 293 stanbul Türk Veterinerlik ve Hayvanc l k Dergisi 1995 SB 219 (Turkish Journal of Veterinary & Yap Animal Sciences) stanbul Ankara 1973 SA SA 85 Yap Dünyas Türk Yurdu Ankara Ankara 1996 SB SB 27 Yerel Yönetim ve Denetim Türkbilig Ankara Ankara 1996 SB SA 32 Yüzey fllemler Türkiye Klinikleri Hematoloji stanbul Ankara 1998 SB SB 293 Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Ankara 1991 SB 279 Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Ankara 1988 SB 289 Türkiye Klinikleri T p Bilimleri Dergisi Ankara 1982 SB 47 Türkiye Parazitoloji Dergisi zmir 1991 SA 23 Türkiye'de Sanat 58/Özel Say.2003 stanbul 1992 SB 6 Türktar m Ankara 1986 SB 74 U Us Düflün ve Ötesi stanbul 1999 SA 35 V Van T p Dergisi Van 1995 SB 267 Varl k , 1147/Kitap Eki stanbul 1964 SB 152 Vergi Dünyas stanbul 1982 SA 23 Vergi Sorunlar Dergisi Ankara 1978 SA 44 Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog stanbul 1985 SA 5 XII

13 000 (5) 000 GENEL KONULAR fiu Garip Kuantum: Kuantum Bilgisayar. Bilim ve Teknik 36(425) Akal n, fiükrü Halûk. Biliflim Türkçesi. Türk Dili (609/Özel Say : Dil Bayram n n 70. Y l ) , ss SA , (1) Akal n, fiükrü Halûk. Q Klâvye Sorunu ve Bilgisayarlarda Türkçe Karakterler. Türk Dili (616) , ss SA , (2) Bulufl, Mustafa. Rasyonel-Yaflant sal Düflünme Stilleri Ölçe i'nin Güvenirlik ve Geçerli i. Ege E itim Dergisi (3) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SB (3) Cemgil, Cem. nternet Kafeler: Oyun ve Cemaat. Cogito (35) 2003, ss SA Erol, smail. Order Fulfillment: The Hidden Key To E-Commerce Success. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi 13(1) 2003, ss. ng. ve Türkçe özet SA , (4) Göl, Berke. stanbul'da Yeni Kitapç l k Üzerine Notlar. Cogito (35) 2003, ss SA , ss SA , (6) Topçu, Selim. Windows XP Professional Kurtarma Konsolu. Gümrük Dünyas (37) , ss SB Ulutafl, Ebru. E-Devlet Elektronik Devlet ve Uygulamalar. Gümrük Dünyas (37) , ss SB , KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME 020 (1) Adatepe, Sabine. Mucizeler Beklemek Yerine Nisan Dünya Kitap Günü Çevresinde Almanya'da Okumay Özendirme Etkinlikleri. Adam Sanat (207) , ss SA (2) Tosuno lu, Mesiha. Türkçe Ö retiminde Okuma Al flkanl ve Çocuklar n Okuma E ilimleri. Türk Dili (609/Özel Say : Dil Bayram n n 70. Y l ) , ss SA , 410 1

14 050 GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER Gündüzalp, Kemal. Çat flmas z Bir Yaz n Ortam. Sanat ve Hayat (5) , ss SB , 050 Ulus, Bülent. Tîroj'dan Merhaba [Söylefli] Konuflan: Ayflenur Atefl, Evrensel Kültür (136) , ss SB SB , , 070 Sanat Yazarlar [Özel Galeriler Üzerine] Türkiye'de Sanat 2(58/Özel Say ) , ss SB 6 700, HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K Erçel, Gazi. Medyan n Ekonomik Kalk nmaya Katk s. Finans Dünyas (160) , 6-7. ss. 060 GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K Erbay, Fethiye. Sanat Galerilerinin De iflen Boyutu. Türkiye'de Sanat 2(58/Özel Say ) , ss SB 6 700, 060 Ersöz, Erhan. Sanat Galericili i Nereye Gidiyor? Türkiye'de Sanat 2(58/Özel Say ) , ss SB 6 700, 060 Giray, K ymet. Türkiye'de Özel Sanat Galerilerinin Sorunlar. Türkiye'de Sanat 2(58/Özel Say ) , ss SB 6 700, 060 Sanat Galericileri. Türkiye'de Sanat 2(58/Özel Say ) , ss SB 6 700, (1) Gümüfl, Semih. Yan lg ve Yan ltma [Yay nevleri Üzerine] Adam Sanat (207) , ss SA (2) May, Hasan. Yay nc n n Süreli Yay na Katk s. Kulak Burun Bo az Klinikleri 5(1) , ss SB (3) Metin, Ali. Haber Alma Hakk ve Medya Düzeni. Diyanet (148) , ss SC Onat, Altan. Türk Kardiyolojisi Bilimsel Yay nlarda 2002 Y l n Durgunlukla Kapad. Türk Kardiyoloji Derne i Arflivi 31(4) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 47, 070 2

15 070 (4) Günay, Mustafa. Tarih ve Tarih Özkaya, Bedriye Ifl k. Habercilikte Bilinci Üzerine Pasajlar. Us Düflün Gazeteci Sorumlulu u ve Etik. ve Ötesi (8) 2003, ss. Diyanet (148) , ss SA , SC 6 070, (5) Talu, Umur. Baz lar Her Daim "Embedded'd r! ktisat Dergisi (436) , ss SA SA , nam, Ahmet. Cumhuriyet Döneminde Türkiye'deki Felsefenin Serüveni. Us Düflün ve Ötesi (8) 2003, ss. 100 (6) 100 FELSEFE VE nam, Ahmet. Türkiye'de Felsefeyi PS KOLOJ De erlendirmek. Sanat ve Hayat (5) , ss SB (1) 100 Alagöz, Mustafa. Atatürk ve Hegel ki Akl n Buluflma Noktalar. Us Düflün ve Ötesi (8) 2003, ss. 100 (7) 1999 SA 35 Mercaner, Emel. Liseler çin Felsefe 100, Kitab Elefltirisi. Kayg (2/Özel Say : nsan Haklar ) 2003, ss SA (2) 100, 370 Bobaro lu, Metin. Yöntemli Sorgulama Sanat Felsefe. Sanat ve 100 (8) Hayat (5) , ss. Özdemir, Deniz. Liseler çin Felsefe 2002 SB 377 Kitab Üzerine Bir nceleme. Kayg 100 (2/Özel Say : nsan Haklar ) 2003, ss SA (3) 100, 370 Çark, Ramazan. Lise Felsefe Ders Kitab ve Ö retimi Üstüne Bir 100 (9) nceleme. Kayg (2/Özel Say : Ya c, Nabi. Gelece i An msamak. nsan Haklar ) 2003, ss SA , (4) Çotuksöken, Betül. Felsefe Kavramlar n Hesab n Vermektir. Sanat ve Hayat (5) , ss. Us Düflün ve Ötesi (8) 2003, ss SA , METAF Z K (SPEKÜLAT F FELSEFE) 2002 SB (1) 100 Demirtafl, P nar. Heidegger ve Varl k Yorumu. Kayg (2/Özel Say : nsan 3

16 Haklar ) 2003, ss SA SA (2) Ermifl, Bu lem. Heidegger'in Varl k Tarihiyle Hesaplaflmas. Kayg (2/Özel Say : nsan Haklar ) 2003, ss SA SA , (3) 120 (3) Mohaghegh, Mehdi. Ebû Bekir er-râzî'nin "Kitabu'l- lmi'l- lâhî" Adl Eseri ve Befl Ezelî lke Anlay fl. Çeviren: Hüseyin Karaman, Tabula Rasa 3(7) , ss SA (4) Özkan, Senail. Nietzsche ve Nihilizm. E 4(49) , ss SB , (5) Turan, Ertu rul R. Kolektif fiizofreni: Zaman n ki Yüzü. Do u Bat 6(22) , ss SB Diyalogunda Temellendirifli. Kayg (2/Özel Say : nsan Haklar ) 2003, ss. 120 (2) Bobaro lu, Metin. Tarih Bilinci ve Kimlik Sorunu. Us Düflün ve Ötesi (8) 2003, ss. Çüçen, A. Kadir. nsan Haklar Düflüncesinin Geliflimi. Kayg (2/Özel Say : nsan Haklar ) 2003, ss SA , (4) Elman, Güvenç. Buzlu Camlar Cenneti. Us Düflün ve Ötesi (8) 2003, ss SA , 300 Erdem, H. Haluk. Karl Jaspers'in Felsefesinde letiflim Üzerine Bir Araflt rma. Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Dergisi 23(1) 2003, ss. Türkçe, Alm. ve ng. özet SA , EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK Etöz, Zeliha - Onur Hamzao lu - Feride Saçakl o lu. Halk Sa l nda Yöntem [Panel] Toplum ve Hekim 18(2) , ss. Apel, Karl-Otto. Bugün Evrensel Bir Eti e Gereksinim Duyuyor muyuz? Çeviren: Taflk ner Ketenci, Kayg 1978 SA 41 (2/Özel Say : nsan Haklar ) 2003,, ss SA (5) 170, 120 Günay, Mustafa. Ak l, Ayd nlanma ve Tarihsellik. Us Düflün ve Ötesi (8) 120 (1) 2003, ss. Becermen, Metin. Platon'un Ruhun 1999 SA 35 Ölümsüzlü ü Düflüncesini Phaidon 120 4

17 120 (6) 120 (11) Günay, Mustafa. Türkiye'de Say n, Zeynep. Fragmanlar. Do u Hermeneutik (Yorumbilgisi) Kayg Bat 6(22) , ss. (2/Özel Say : nsan Haklar ) 2003, ss SA SB (7) yi, Sevgi. nsan Olma Bilinci Kifli Olma Sorumlulu u. Kayg (2/Özel Say : nsan Haklar ) 2003, ss SA , SA Schwab, Peter - Adamantia Pollis. Küreselleflmenin nsan Haklar Üzerine Etkisi. Çeviren: Ayfle Yavuz, Kayg (2/Özel Say : nsan Haklar ) 2003, ss. Kazanç, Fethi Kerim. Mu'tezilî Düflünce Sisteminde Ahlâkî Ak lc l k. Tabula Rasa 3(7) , ss. ng. özet SA , (8) Kimlik Olgusunun ' nsan' Oluflumuna Kat l m n n Tarihsel Süreci. Haz rlayan ve derleyen: Hulusi Akkanat, Us Düflün ve Ötesi (8) 2003, ss SA (12) Türky lmaz, Çetin. Kant'ta ve Schopenhauer'de Kendinde fiey (Ding an Sich) Kavram. Kayg (2/Özel Say : nsan Haklar ) 2003, ss SA Ya c, Nabi. Gelece i An msamak. Us Düflün ve Ötesi (8) 2003, ss SA , (9) 120 (13) Yavlal-Gedik, Nermin.. Leibniz, Gottfried Wilhelm. Akl n Kuçuradi'nin nsan Haklar Görüflü. Matemati i. Çeviren: Kutsi Kahveci, Kayg (2/Özel Say : nsan Haklar ) Kayg (2/Özel Say : nsan Haklar ) 2003, ss. 2003, ss SA SA , 300, , (10) Riceour, Paul. Edebî Elefltiri ve Felsefî Hermeneuti in Bir Problemi Olarak 'Yazmak' Do u Bat 6(22) , ss SB , (14) Y ld z, Mesut. Devlet ve Hukuk Ba lam nda Hobbes, Rousseau ve Kant'ta Özgürlük Sorunu. Kayg (2/Özel Say : nsan Haklar ) 2003, ss SA

18 140 BEL RL FELSEF OKULLAR 140 (1) Ergül, Öykü H. Heidegger'in Varoluflçu Ontolojisi. Kayg (2/Özel Say : nsan Haklar ) 2003, ss SA Ermifl, Bu lem. Heidegger'in Varl k Tarihiyle Hesaplaflmas. Kayg (2/Özel Say : nsan Haklar ) 2003, ss. 150 (2) 2001 SA , (2) Soysal, Ahmet. Birlikte ve Baflka. Us Düflün ve Ötesi (8) 2003, ss SA fienel, Alâeddin. Evrim Gerçe i Karfl s nda Yarat l fl Mitosunun fllevi. Bilim ve Ütopya (106) , ss. 150 PS KOLOJ 150 (1) Alisinano lu, Fatma - lkay Ulutafl. Çocuklar n Kayg Düzeyleri ile Annelerinin Kayg Düzeyleri Aras ndaki liflkinin ncelenmesi. E itim ve Bilim 28(128) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 370 Aral, Neriman - Aysel Köksal-Akyol - Neriman Ifl k. Anne ve Babalar n Cinsel E itim Konusunda Düflüncelerinin ncelenmesi. Mesleki E itim Dergisi 4(7) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SC SB , (3) Aysan, Ferda. Baflaç kma Stratejisi Ölçe inin Türkçe Formunun Oluflturulmas. Ege E itim Dergisi (3) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet. 140 (3) Curtis, Gregory A. Tinsel Yaflam ve Y ld r m, Tamer. Varoluflsal man. Bat Psikolojisi. Çeviren: Cengiz Tabula Rasa 3(7) , Erengil, Us Düflün ve Ötesi (8) ss SA , ss SA , (4) 150 (4) Zimmerman, Michael. Teknolojik Kültür ve Felsefenin Sonu. Çeviren: Neziha Dalg ç, Kayg (2/Özel Say : nsan Haklar ) 2003, ss SA Demiriz, Serap - lkay Ulutafl Yafl Çocuklar n n Kayg Düzeylerinin Baz De iflkenlere Göre ncelenmesi. Ege E itim Dergisi (3) 2003, 1-7. ss. Türkçe ve ng. özet SB

19 150 (5) Çeviren: Taflk ner Ketenci, Kayg Kuru, Emin. Farkl Statüdeki Beden E itimi Bölümü Ö rencilerinin Kiflilik (2/Özel Say : nsan Haklar ) 2003, ss. Özellikleri. Gazi Üniversitesi Gazi 2001 SA 30 E itim Fakültesi Dergisi 23(1) 170, , ss. Türkçe ve ng. özet. 170 (2) 1985 SA 20 Civaner, Murat. Önemli Bir Etik 150 Sorun Alan Olarak Yaflam n Son Dönemi. Toplum ve Hekim 18(2) Özben, fiüheda - Yasemin Argun , ss. lkö retim Ö retmenlerinin 1978 SA 41 Umutsuzluk ve Tükenmifllik Düzeyleri 170 Üzerine Bir Araflt rma. Ege E itim Dergisi (3) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SB 376 Hülür, Himmet. Bilimsel-Akademik 370, 150 Yaz nda Çal nt n n Sonuçlar ve Yank lar : "Söz" ve Gürültü. Tabula 150 (6) Rasa 3(7) , ss. Soyer, Makbule. Çocukta Güven Duygusu, Benlik Sayg s, Sorumluluk Duygusu Geliflimi ve Ana-Baba E itimi. Sa l k E itimi 4(5-6) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (7) Soyer, Makbule. Çoklu Zeka Kuram ve Ö renme. Sa l k E itimi 4(5-6) , ss. Türkçe ve ng. özet SB MANTIK Leibniz, Gottfried Wilhelm. Akl n Matemati i. Çeviren: Kutsi Kahveci, Kayg (2/Özel Say : nsan Haklar ) 2003, ss SA , ET K (AHLAK FELSEFES ) 170 (1) Apel, Karl-Otto. Bugün Evrensel Bir Eti e Gereksinim Duyuyor muyuz? 7 Türkçe ve ng. özet SA , 170 K lavuz, Raci. Yönetsel Etik ve Halk n Yönetsel Etik Oluflumuna Etkileri. Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 26(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 170 Özkaya, Bedriye Ifl k. Habercilikte Gazeteci Sorumlulu u ve Etik. Diyanet (148) , ss SC 6 070, ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES Çüçen, A. Kadir. nsan Haklar Düflüncesinin Geliflimi. Kayg (2/Özel Say : nsan Haklar ) 2003, ss SA , 180

20 190 MODERN BATI FELSEFES 260 HIR ST YAN SOSYAL D NB L M 190 (1) 260 (1) Gürkan, Bülent. sa ve H ristiyan Cin, Turgay. Yunan Ortodoks Felsefesinde Tümeller Sorunu. Us Kilisesi'nin Mal Varl ve Bu Mal Düflün ve Ötesi (8) 2003, Varl n n Yönetimi. Avrasya ss. Dosyas 9(1) 2003, ss SA SA Özkan, Senail. Nietzsche ve Nihilizm. E 4(49) , ss SB , HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 290 (1) 200 D N Albayrak, Mevlüt. Dini Ço ulculuk 210 DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M 2002 SA (1) 290 fienel, Alâeddin. Evrim Gerçe i Karfl s nda Yarat l fl Mitosunun fllevi. Bilim ve Ütopya (106) , ss SC , KUTSAL K TAP Hipotezi Kendinden Gerçeklik ve Alg lanan Tanr. Tabula Rasa 3(7) , ss. ng. özet. 290 (2) Curtis, Gregory A. Tinsel Yaflam ve Bat Psikolojisi. Çeviren: Cengiz Erengil, Us Düflün ve Ötesi (8) 2003, ss SA , (1) nam, Ahmet. nsanl k Hâlâ Nefs-i Görener, brahim. Was Jesus a Emmâre Basama nda [Söylefli] 2023 Prophet According to Matthew? 2(24) , ss. Reflections of a Muslim Reader SB 121 Akademik Araflt rmalar Dergisi 300, 290, 230 4(16) , ss. ng. özet SA slâm ve slâm'dan 220 kaynaklanan dinler 297 (1) 230 HIR ST YAN D NB L M Albayrak, Mevlüt. Ben ve "Tezekkür" nam, Ahmet. nsanl k Hâlâ Nefs-i Emmâre Basama nda [Söylefli] (24) , ss SB , 290, Süreci. Tabula Rasa 3(7) , ss SA

21 297 (2) 297 (8) Ayd n, Hasan. Hz. Muhammed Karagöz, Örnekli inde Tanr -Eksenli Kültürlerde Toplumsal Önderlik ve Mucize. Bilim ve Ütopya (106) , ss. smail. Savafl m? Bar fl m? Diyanet (148) , 4-5. ss SC SC (9) 297 Kasapo lu, Abdurrahman. 297 (3) Ayd n, Hayati. Kur'ân'da Anlam Güçlü K lan Üç Unsur: Teflhis- ntak, Ses-Anlam Uyumu stiâre. Akademik Araflt rmalar Dergisi 4(16) , ss. ng. özet SA Kur'an'da htiyarl k Ça n n De erlendirilifli. Tabula Rasa 3(7) , ss SA (4) 2002 SA 52 Bakar, Osman. Bilimsel ve Kutsal 297, 120 Bilginin Birli i: slami Tecrübe. Çeviren: Ali Akdo an, Tabula Rasa 297 (11) 3(7) , ss. Onay, 2002 SA (5) Durmufl, Zülfikar. Hâris El-Muhasibî ve Fehmü'l-Kur'ân'. Akademik Araflt rmalar Dergisi 4(16) , ss. ng. özet SA (6) Durmufl, Zülfikar. Kur'an- Kerim'de Sosyal Gruplar. Tabula Rasa 3(7) , ss SC SA Özdemir, 297 (7) Görgün, Tahsin. Bilgi Kayna Olarak Sad k Haber. Diyanet (148) , 6-9. ss SC SA , (10) Kazanç, Fethi Kerim. Mu'tezilî Düflünce Sisteminde Ahlâkî Ak lc l k. Tabula Rasa 3(7) , ss. ng. özet. Ahmet. Cami Eksenli Din Hizmetleri. Diyanet (148) , ss SC (12) Özafflar, Mehmet Emin. slâm lim Gelene inde "Haber" Mefhumu. Diyanet (148) , ss SC (13) Özbu day, fiükrü. Hacc n Hikmet ve Faydalar. Diyanet (146) , 5-8. ss. R fat. Çeflitli Kültürlerde Zaman Ölçme Faaliyetleri ve Bu Konuda Osmanl Mahkemelerinin Uygulamalar. Türk Dünyas Araflt rmalar (143) , ss. Türkçe ve ng. özet. 9

22 297 (14) fiener, Cemal. Aleviler'in Etnik Öztürk, Mustafa. "Uzeyr Allah' n Kimli i Aleviler Kürt mü, Türk mü? Us Düflün ve Ötesi (8) 2003, ss. O ludur" ddias na Dair Bir nceleme. Akademik Araflt rmalar Dergisi 4(16) , ss. ng. özet SA , SA Tafltan, Abdulvahap. Azerbaycan'da 297 (15) Pazarbafl, Erdo an. Kur'an' n Azerbaycan'da Yayg n Tefsir ve Tercümeleri. Bilig (25) 2003, ss. Türkçe, ng. ve Rusça özet. Sosyo-Kültürel De iflme, Din ve Dinsel Canlanma. Bilig (25) 2003, ss. Türkçe, ng. ve Rusça özet SB , 297, SB (21) 297 Tosun, Cemal. Yetiflkin Din E itiminin Önemli Merkezi Cami. 297 (16) Polatlar, M. Kaan. Tasavvuf Felsefesi ve Psikoloji. Bilim ve Ütopya (106) 1995 SC , ss. 297 (17) Soyyer, A. Y lmaz. ki Bektafli Ayin-i Cemi. Tabula Rasa 3(7) , ss. Diyanet (148) , ss SC (22) Unat, Yavuz. Ortaça slam Dünyas 'nda Astronomi Çal flmalar ve Bat 'ya Etkileri. Bilim ve Ütopya (106) , ss SC , SA (23) 297 Waardenburg, J. D. Jacques. 297 (18) Söylemez, M. Mahfuz. Hazret-i Hüseyin (r.a) Diyanet (148) , ss SC SA , slami Çal flmalarda Bir Problem Olarak Resmi ve Popüler slam. Çeviren: Mustafa Arslan, Tabula Rasa 3(7) , ss. 297 (19) 300 TOPLUM B L MLER Subafl, Necdet. Peygamberlerin Vârisleri Olarak Ulema. Diyanet (148) , ss SC (20) Süvari, Ceyhan. Yezidiler. Evrensel Kültür (136) , ss SA SB (1) Abay, Ali R za. Kültür Sosyolojisi Aç s ndan Türkiye'de K z Kaç rma Usulü ile Evlenmenin Sosyo-Kültürel Sebepleri ve Sonuçlar. Türk Dünyas Araflt rmalar (143) , ss. Türkçe ve ng. özet.

23 300 (2) Toplum ve Bilim (96) 2003, Akay, Ali. stanbul: Bir E lence ss. ng. özet. Megalopolü. Cogito (35) 2003, ss SA SA , , (3) Aktafl, Ümit. Aflk, ktidar ve flgâl. Birikim (168) , ss SB (4) Aktafl, Ümit. Aflk, ktidar ve flgâl. Birikim (168) , ss SB (5) Ali, M. M. - I. H. Shah. Irak'ta Ambargo ve Çocuk Ölümleri. Toplum ve Hekim 18(2) , ss. 300 (8) Ayd n, Suavi. 30'lar n Tezlerine Geri Dönüfl: Anadolu'nda "Proto-Türkler"in Yeniden Keflfi. Toplum ve Bilim (96) 2003, ss. ng. özet SA , (9) Bildik, Tezan. Çal flan Ergenlerin Sosyodemografik ve Çal flma Koflullar na liflkin Özellikleri. Ege E itim Dergisi (3) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SB , (10) 1978 SA 41 Bilgin, Vejdi. Yabanc laflma 300, 340 Problemi Karfl s nda Fert ve Toplum. Diyanet (148) , ss. 300 (6) Arda, It r. stanbul Metrosu. Cogito 1969 SC 6 (35) 2003, ss SA , (11) Calasso, Arma an, Mustafa. Yamal Çeliflkiler Semti: Saraybosna'dan Yenibosna'ya. Cogito (35) 2003, ss SA SA , , 390 Roberto. Yaz n' n Tanr lar ["La Latteratura e Gli Déi" Adl Eserin Tan t m ] Tan tan: Bülent O. Do an, Cogito (35) 2003, ss. 300 (7) C b ro lu, Y ld z. Dil ile 'Din-Kültür' Aflk n, Engin. Amerika'n n Öteki liflkisi. Us Düflün ve Ötesi (8) Yüzü: Paran n Sat n Alabilece i En yi 2003, ss. Gazeteciler. Varl k 70(1147) 1999 SA , ss. 410, SB , (12) Atay, Tayfun. Genesis'ten Geneti e Gidifller ve Gelifller: Evrimcilik- Yarat l flç l k Kutuplaflmas na "Kültürel" Bir Müdahale Denemesi. 11 Coflkun, Meltem Yenal. Televizyon Ba ml l. Bilim ve Teknik 36(425) , ss SA

24 300 (13) Elman, Güvenç. Buzlu Camlar Çakmak, E. Efe. fiiddeti Anlamak... Cogito (35) 2003, ss SA 12 Cenneti. Us Düflün ve Ötesi (8) 2003, ss SA , (14) Çelik, Ejder. Modernizmin Ulusal Dil Bilinci Üzerine Etkisi. Türk Dili (609/Özel Say : Dil Bayram n n 70. Y l ) , ss SA (15) Çetin, Turhan. Do al Ortam- Ekonomik Faaliyet liflkisine Bir Örnek: Kozak Yöresi (Bergama) Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Dergisi 23(1) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 330 Demirkent, Ifl n. Yak ndo u'nun Avrupa'ya Ö rettikleri. Popüler Tarih 3(32) , ss. 300 (17) Erdem, H. Haluk. Karl Jaspers'in Felsefesinde letiflim Üzerine Bir Araflt rma. Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Dergisi 23(1) 2003, ss. Türkçe, Alm. ve ng. özet SA , (18) Erhan, Ça r. Asian Dimension of Turkey's Character: An Obstacle or a Catalyst For European Union Membership. Ankara Avrupa Çal flmalar Dergisi 2(4) 2003, ss. Türkçe özet SA 8 300, (19) 2002 SB 298 Ersoy, Erhan Gürsel. "Herkesin 940, 300 Türklü ü"ne Dair Yerel Yans malara Örnekler: Lazlar ve Hemflinliler. Toplum ve Bilim (96) 2003, ss. ng. özet. 300 (16) Demirpolat, Anzavur. Ulema, Intellectual and the Modernization of Muslim Societies. Tabula Rasa 3(7) , ss. ng. ve Türkçe özet SA SA (20) Dilmener, Naim. E len Güzelim Gününü Gün Et. stanbul (45) , ss SB , 300 Dinçer, Mehmet. E itimin Toplumsal De iflme Sürecindeki Gücü. Ege E itim Dergisi (3) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SB , Ertürk, Onur. Kültür Miras ; Önemi, Korunmas ve Geçmiflte ve Günümüzde Toplumlar n Kültür Miras na Yaklafl m. Argos Gemicileri (10) , ss SB (21) Gökçe, Osman - Serkan Durmaz - Özgür Karakufl. Ege Bölgesi'nde Köy Ö retmeni-tar m liflkileri Üzerine Bir

25 Araflt rma. Ege E itim Dergisi (3) 2003, ss SB (22) Helvac o lu, Ender. Amerika Dünyan n Hâkimi Olabilir mi? Bilim ve Ütopya (106) , ss SC , (23) Humm, Maggie. Feminist Edebiyat Elefltirisi [Adl Eserinin Tan t m ] Tan tan: Gönül Bakay, Varl k 70(1147/Kitap Eki-131) , ss SB (24) nam, Ahmet. nsanl k Hâlâ Nefs-i Emmâre Basama nda [Söylefli] (24) , ss SB , 290, (25) Karak flla, Yavuz Selim. Osmanl Han mlar ve Kad n Terziler ( ) Tarih ve Toplum 39(232) , ss SB , 680 Kayhan, Asl. Bu Barlarda Ne Söyleniyor? Türkülerin Yeni Mekân : Türkü Bar. stanbul (45) , ss SB , (26) Kaynar, Reflat. Atatürk'ün Kültür ve E itim Anlay fl. Türk Dili (616) , ss SA , K lc gil, Ertan - Muhiddin Partal. Süper Ligde Oynayan Bir Futbol Tak m Taraftarlar n n fiiddete Neden Olan Tahrik Olma Unsurlar Üzerine Bir Araflt rma. Gazi Beden E itimi ve Spor Bilimleri Dergisi 8(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 7 790, (27) Kozal, fiükran. Preventif/Integratif Modernizm. Varl k 70(1147) , ss SB (28) Köstepen, Enis. Doktor Bey, Birahanemiz yileflecek mi? Cogito (35) 2003, ss SA (29) Kuban, Do an. Halkla Birlikte Bir Ça dafl Kent Söylemi Üzerine. Cogito (35) 2003, ss SA (30) Maktav, Hilmi. Melodram Kad nlar. Toplum ve Bilim (96) 2003, ss. ng. özet SA , (31) Morin, Edgar. Gidiflat Uçuruma Do ru mu? (24) , ss SB , (32) Morin, Edgar. Pasifizmin Ötesinde. Çeviren: Metin Sarfati, ktisat Dergisi (436) , ss SA

26 300 (33) 300 (39) Nutku, Ulu. nsan n Kültür Varl. Cumhuriyet Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Öztimur, Nefle. Hannah Arendt ve Kad nl k Durumu. Birikim (168) , ss SB Dergisi 26(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA (40) Polat, Tayfun. Adidas, Puma ve Club Kültürü. stanbul (45) , 300 (34) ss. Oskay, Ünsal. Bir Cumartesi Günü 2000 SB 330 Haramidere Carrefour'da. Cogito 300 (35) 2003, ss SA (41) 300 Sa lam, Nuri. Tüketimcili in Manifestosu [Norbert Bolz'un "Das 300 (35) Osman Hakan A. Pinokyo'nun Cappuccino Tutkusu. Varl k 70(1147) , ss. Konsumistische Manifest" Adl Eseri Üzerine] Cogito (35) 2003, ss SA SB (42) fiener, Cemal. Aleviler'in Etnik 300 (36) Özdemir, Selda Tan. Gelecek Bir Katliam ["Kara Filmler" Adl Eser Üzerine Söylefli"] Konuflan: Selen Ak ner, Cogito (35) 2003, ss. Kimli i Aleviler Kürt mü, Türk mü? Us Düflün ve Ötesi (8) 2003, ss SA , (43) 1996 SA 12 fienocak, Hakan. Da Lazlar. 300 Foto raflar: Cüneyt O uztüzün, Atlas (121) , ss SB (37) Özman, Aylin - Ayça Bulut. Sabiha (Zekeriya) Sertel: Kemalizm, Marksizm ve Kad n Meselesi. Toplum ve Bilim (96) 2003, ss. ng. özet SA , SB (38) Öztimur, Nefle. Hannah Arendt ve Kad nl k Durumu. Birikim (168) , ss SB (44) Tabak, Ruhi Selçuk. letiflim ve fiiddet. Sa l k E itimi 4(5-6) , ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (45) Tabak, Ruhi Selçuk. Sa l k Kültürü ve Gençlik. Sa l k E itimi 4(5-6) , ss. Türkçe ve ng. özet SB

27 300 (46) Talu, Umur. Baz lar Her Daim "Embedded'd r! ktisat Dergisi (436) , ss SA , 070 Tanyol, Cahit. Hayata, Edebiyata, Düflünceye Dair [Söylefli] Konuflan: Tu rul Tanyol, Cogito (35) 2003, ss SA , (51) Türkdo an, Orhan. Safevi fiias ndan Ali fiias na m? Türk Dünyas Araflt rmalar (143) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Uluç, Güliz - Bedriye Ifl k Özkaya. Rusya: Sovyet Sonras Medya Gerçe i. Akademik Araflt rmalar Dergisi 4(16) , ss. ng. özet SA , (47) Tafltan, Abdulvahap. Azerbaycan'da Sosyo-Kültürel De iflme, Din ve Dinsel Canlanma. Bilig (25) 2003, ss. Türkçe, ng. ve Rusça özet. 300 (52) Ulus, Bülent. Tîroj'dan Merhaba 1996 SB 43 [Söylefli] Konuflan: Ayflenur Atefl, 300, 297, 940 Evrensel Kültür (136) , ss SB (48) 300, 050 Tatar, Burhanettin. Yabanc laflma Sorununun K sa Bir Öyküsü. Diyanet (148) , ss. Üstünda, Nazan. Ehlilefltirilmifl 1969 SC 6 Yoksullu umuz, Millilefltirilmifl 300 Yolsuzlu umuz: Bir Esenyurt Hikayesi. Cogito (35) 2003, ss. Tok, Gökhan. Kefliflerin Öteki Yüzü: Keflfedilenler. Bilim ve Teknik 36(425) , ss SA , SA (53) 910, 300 Yalç n, Cemal. Explaining Ethnicity. Cumhuriyet Üniversitesi Fen- 300 (49) Tura, Saffet Murat. Savafl ve Afl r Gerçekçilik. ktisat Dergisi (436) , ss SA SA Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 26(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (50) Tusavul, Emine. Resimli Alt Yaz l stanbul. Cogito (35) 2003, ss SA Yalç n, Perihan. Jean-Louis Mattei'den Örneklerle Çeviride Kültürel Unsurlar Sorunu. Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Dergisi 23(1) 2003, ss. Türkçe ve ng. özet SA ,

28 Yavlal-Gedik, Nermin.. Kuçuradi'nin nsan Haklar Görüflü. Kayg (2/Özel Say : nsan Haklar ) 2003, ss SA , 300, 340 4(16) , ss. ng. özet SA (3) Aç kmefle, Sinem Akgül. Avrupa Ye eno lu, Metin - Simten Coflar. Birli i'nde Demokratik Meflruiyet Gerçek-Tahayyül Siyaset-Edebiyat: Sorunu. Ankara Avrupa Tuhaf Olmayan kilinin Yaz nsal Çal flmalar Dergisi 2(4) 2003, Örnekleri. Do u Bat 6(22) ss. ng. özet , ss SA SB , 300 Y lmaz, Elif. Neden Bu Kadar Farkl y z? Bilim ve Teknik 36(425) , ss SA , (54) Yüksek, Özcan. Nahualar Cuetzalan. Foto raflar: Sinan Anadol, Atlas (121) , ss SB Yükseker, Deniz. stanbul'un Kay td fl Ekonomisi. Cogito (35) 2003, ss SA (4) Akkaya, Yüksel. S n f n Bulamayan Sol ve Afl lamayan Krizi. Birikim (168) , ss SB (5) Aktükün, lker. Irak' n flgali: "So uk Savafl"tan Hegemonya Bunal m na. ktisat Dergisi (436) , ss SA (6) 330, 300 Anagnostopoulou, Sia. K br s: Yunanl l k ve Türklükten Ortak K br sl l a. Çeviren: Foti Benlisoy, Birikim (168) , ss. 320 S YASAL B L MLER 1975 SB (1) "AB Bölünmüfl Bir K br s' Hukuka ve Uluslararas Antlaflmalara Ayk r Olarak çine Almak stiyor" Türk Yurdu 23(188) , ss SB Aflk n, Engin. Amerika'n n Öteki Yüzü: Paran n Sat n Alabilece i En yi Gazeteciler. Varl k 70(1147) , ss SB , (2) 320 (7) Acar, H. brahim. Hürriyet ve Eflitlik Atacan, Fulya. Irak flgali ve Kavramlar ve Otoriter Rejimler Ortado u'daki slami Hareketler Konusunda Baz De erlendirmeler. Üzerine Notlar. ktisat Dergisi Akademik Araflt rmalar Dergisi 16

29 (436) , ss. Toplum ve Bilim (96) 2003, ss SA SA Avrupal K br s. Cogito (35) 2003, ss. 320 (14) 1996 SA , (8) Aymaz, Göksel. Do ru lgi, Gerçek Kanaat. Evrensel Kültür (136) , ss SB Bulut, Faik. ABD'nin Stratejik Hedefi: Avrasya [Söylefli] Konuflan: Emine Tahsin, ktisat Dergisi (436) , ss SA (9) Bafler, Veli Hikmet. Kendi Silâh ile Vurulmak. Türk Yurdu 23(188) , ss SA SB Burget, Faz l A. Hayalden Gerçe e Trans-Afgan Boru Hatt Projesi: Boru Hatt Gölgesinde Devam Eden Bir Savafl n Anatomisi. Avrasya Dosyas 9(1) 2003, ss. ng. özet. 380, (15) 320 (10) Canefe, Nergis. K br s Türk Bayramo lu, Mustafa. Yalan n Toplumunda Tarihsel Aidiyet ve Bekas Olur mu? Türk Ocaklar, Ziya Vatandafll k Akti Aras ndaki Gökalp ve Gerçekler. Türk Yurdu Geçifllilik. Toplum ve Bilim (96) 23(188) , ss. 2003, ss. ng. özet SB SA , (11) Benlisoy, Foti - Saffet Ar. Solun Muhtaç Oldu u Kudret... Birikim (168) , ss SB (16) Corrie, Rachel. Soyk r ma Karfl Bir Hayat. Derleyen ve Çeviren: Sevda Çetinkaya, Evrensel Kültür (136) , ss SB (12) Berifl, Yakup. Irak'ta Nereye Do ru? Made in Turkey 2(8) , ss. 320 (17) 2002 SB 10 Dedeo lu, Beril. Yeniden Yap lanan 320 Dünya: Sistem Çeliflkileri, Çeliflkiler Sistemi (24) , 320 (13) Bora, Tan l. Irak Krizi ve Türkiye'de ss SB 121 Sosyal Bilimler Üzerine ki Not

30 320 (18) Çal flmalar Dergisi 2(4) 2003, Demir, Bekir. Dünya Federalizm ss. Türkçe özet. Tecrübesi ve Sovyet Federalizmi SA 8 Bilig (25) 2003, ss. Türkçe, 300, 320 ng. ve Rusça özet SB (24) 320, 940 Ersanl, Büflra - Ayfle Erzan - Oya Baydar. Irak Savafl ve Sivil Etkinlikler. Cogito (35) 2003, 320 (19) Didion, Joan. Sabit Fikirler ya da Tarihin Dönüm Noktas. Türkçesi: Osman Deniztekin, Varl k 70(1147) , ss SB (20) Do an, Orçun. Borç Almaya Al flanlar Buyruk Almaya da Al fl rlar. Made in Turkey 2(8) , ss SB (21) Doksat, Mehmet Kerem. Dünyan n ve nsanl n Hâl-i Pür Melâli (24) , ss SB (22) Eco, Umberto. Hoflgörüsüzlü ün Tan mlar. Türkçesi: Filiz Nay r Deniztekin, Varl k 70(1147) , ss SB (23) Ekfli, Rasim. Birleflmifl Milletler'in "Enosis Plân " Türk Yurdu 23(188) , ss SB Erhan, Ça r. Asian Dimension of Turkey's Character: An Obstacle or a Catalyst For European Union Membership. Ankara Avrupa ss SA Gazel, F rat. Mavi Ak m: Genetik fiifresi Çözüldü. Avrasya Dosyas 9(1) 2003, ss. ng. özet SA , (25) Gök, Nilüfer - Gilles Kepel. [ slamc l k Üzerine Söylefli] Çeviren: Adem Efe, Tabula Rasa 3(7) , ss SA (26) Göka, Erol - F. Sevinç Göral - Çetin Güney. Bir Hayat nsan Olarak Türk Muhafazakâr ve Kaygan Siyasal Tercihi. Avrasya Dosyas 9(1) 2003, ss. ng. özet SA (27) Göktürk, Eren Deniztol. Irak Savafl ve Uluslararas " stikrara" Etkisi. ktisat Dergisi (436) , ss SA (28) Guevara, Che. Motosiklet Günlü ü [Adl Eseri Üzerine] Tan tan: Senem Onan, Varl k 70(1147/Kitap Eki - 131) , 12. s SB

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/7 Türkiye

Detaylı

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl

Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl PROF.DR. ERTAN EĞRİBEL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ertan Eğribel 2. Unvanı: Profesör 3. İletişim: ertanegribel@yahoo.com.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Tez Başlığı Yıl Y. Lisans İstanbul Üniversitesi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/6 Türkiye

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/4 Türkiye

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/12 Türkiye

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/9 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2003/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/11 Türkiye

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/6 Türkiye

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selim Hilmi ÖZKAN 2. Doğum Tarihi / Yeri : 1974 / Gündoğmuş-ANTALYA 3. Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Süleyman Demirel

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/5 Türkiye

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/3 Türkiye

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Ç NDEK LER BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Bellek ve Ö renme... 2 Davran n Yap Ta lar : Nöronlar... 3 Nöronlar n Bütünle tirme Fonksiyonu... 7 Ö renme ve Bellek... 12 Ö renme

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/11 Türkiye

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/04 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/04 Türkiye

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ARTVİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Projeler ve Komisyonlar İçin Gönüllü Personel Müracaat ve Bilgi Formu

ARTVİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Projeler ve Komisyonlar İçin Gönüllü Personel Müracaat ve Bilgi Formu Formun doldurulmasına yönelik açıklama: Ayrılan alana yazı karakterini değiştirmeden istediğiniz kadar yazabilirsiniz. Tablolarda satır yeterli değilse satır ekleyebilirsiniz. 3-Forma son 2 yıl içinde

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/10 Türkiye

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar A dan Z ye SA LIK HUKUKU Sempozyum Notlar STANBUL BAROSU YAYINLARI stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd n Sokak, Baro Han Beyo lu- st Tel: (0212) 251 63 25 Faks: (0212)293 89 60 e-mail: info@istanbulbarosu.org.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Bölüm 1: BİLİM TARİHİ... 1 Giriş... 1 1.1. İlk Çağ da Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.1. İlk Uygarlıklarda Bilgi ve Bilimin Gelişimi... 2 1.1.2. Antik Yunan da Bilgi ve Bilimin Gelişimi...

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/8 Türkiye

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/1 Türkiye

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/1 Türkiye

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/11 Türkiye

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR

H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP. Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR H F S A HUKUK FELSEFES VE SOSYOLOJ S ARK V 21. K TAP Haz rlayanlar Hayrettin ÖKÇES Z / Gülriz UYGUR Yard mc lar Saim ÜYE / Eylem ÜM T / Zeynep spir TOPRAK Emine rem AKI STANBUL BAROSU YAYINLARI stanbul

Detaylı

2- Bilim ve Danışma Kurulu Onayına Sunulacak Eserlere Đlişkin Yayın

2- Bilim ve Danışma Kurulu Onayına Sunulacak Eserlere Đlişkin Yayın SĐGORTA ARAŞTIRMALARI DERGĐSĐ GENEL YAYIN ĐLKELERĐ VE YAZIM KURALLARI Sigorta Araştırmaları Dergisi ne çalışma göndermek için gerekli kriterler şunlardır: 1- Çalışmanın Genel Yayın Đlkeleri ne uygun olması,

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/2 Türkiye

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/5 Türkiye

Detaylı

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN

... LKÖ RET M OKULU 2010-2011 E T M Ö RET M YILI. 2. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN ... LKÖ RET M OKULU 00-0 E T M Ö RET M YILI. SINIF TÜRKÇE DERS TEMALANDIRILMIfi YILLIK PLAN GÖRSEL AY HAFTA SAAT TEMA MET N ADI D NLEME OKUMA KONUfiMA YAZMA OKUMA GÖRSEL SUNU EYLÜL Trafik Ifl klar.5,.7,.7,..6.0,.,.,.7,0,.,.,.5,.0.,.5,.,.,.5

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997.

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997. ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Aydın Ankay 2. Doğum Tarihi: 06.12.1941 3. Unvanı: Prof.Dr.Aydın Ankay 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Felsefe (Psikoloji) Ankara Üniversitesi 1965 Lisans

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/3 Türkiye

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

4 10/03/2010 2010/1 30. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. İlyas Dökmetaş Başkanlığında toplandı.

4 10/03/2010 2010/1 30. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. İlyas Dökmetaş Başkanlığında toplandı. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. İlyas Dökmetaş Başkanlığında toplandı. Karar No 1- Kangal Belediye Başkanlığının 21.10.2010 tarihli yazılarında; Mülkiyeti Cumhuriyet Üniversitesi ne ait olan Sivas

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/9 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/3 Türkiye

Detaylı

DİPNOTLAR. [1] "İlmi Heyet", Hakimiyeti Milliye, 25.04.1924.

DİPNOTLAR. [1] İlmi Heyet, Hakimiyeti Milliye, 25.04.1924. DİPNOTLAR [1] "İlmi Heyet", Hakimiyeti Milliye, 25.04.1924. [2] Rapor hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: John Dewey, Türkiye Maarifi Hakkında Rapor, Maarif Vekaleti Yayını, İstanbul, 1939. [3] Şükrü Saraçoğlu,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 OCAK EK-2 2014 SAYI: 2676 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/09 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/09 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/05 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/05 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/6 Türkiye

Detaylı

Cilt: 2 Sayı: 1 Yıl: 2015 ISSN: 2148-3264

Cilt: 2 Sayı: 1 Yıl: 2015 ISSN: 2148-3264 Cilt: 2 Sayı: 1 Yıl: 2015 ISSN: 2148-3264 Artuklu İlahiyat Bilimleri Dergisi Journal of Artuklu Academia Cilt: 2 Sayı: 1 Yıl: 2015 ISSN: 2148-3264 Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Bilimleri Fakültesi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/09 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/09 Türkiye

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ :18/02/2015 TOPLANTI SAYISI : 2015/04 Enstitü Yönetim Kurulu 18/02/2015 ÇarĢamba günü Enstitü Müdürü Doç.Dr. Mehmet

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/08 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/08 Türkiye

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/10 Türkiye

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEFSİR OKUMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA, 2015 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI Yazı Karakteri Tezde 12 punto Times New Roman yazı biçimi kullanılır. Tezde kullanılan yazı karakteri

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/9 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/9 Türkiye

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/6 Türkiye

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN SORUMLU KOORDİNATÖRLER BİRİM FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YO/M.YO KOORDİNATÖRLER TEL. e-posta FARABİ KURUM KOORDİNATÖRÜ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN SORUMLU KOORDİNATÖRLER BİRİM FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YO/M.YO KOORDİNATÖRLER TEL. e-posta FARABİ KURUM KOORDİNATÖRÜ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN SORUMLU KOORDİNATÖRLER BİRİM FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YO/M.YO KOORDİNATÖRLER TEL. e-posta MEHMET AKİF ERSOY FARABİ KURUM ÜNİVERSİTESİ KOORDİNATÖRÜ Yrd.

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV)

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) 1 KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ A- ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kadir Demirci Doğum Tarihi: 1968 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim

Detaylı