İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME RAPORU"

Transkript

1 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME RAPORU Belediye : Muratpaşa Belediyesi Mahalle : Sinan Pafta : 19K-19L Ada/ P arsel: 872 ada 34 parsel Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 19K-19L nolu imar paftalarında yer alan Sinan Mahallesi 872 ada 34 parselin Konut Alanından Turizm Tesis Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun tarihinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin uygun olduğuna dair raporu bulunmaktadır. Konu Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin günlü toplantısında görüşülmüş, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına havale edilmiştir. Söz konusu 872 ada 34 parsel, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Merkez Potansiyel Gelişme ve Dönüşüm Alanları olarak planlı olup plan notlarında; Sınırları Planda Gösterilen Bölgeler, Antalya Merkezi İş Alanlarının Çevresinde Konut Yerleşme Alanlarını Kapsamaktadır. Uygulama İmar Planlarında Genelde Konut Yerleşme Alanı Olarak Planlı Bu Bölgelerde, Merkezi İş Alanlarının Yayılma, Gelişme Ve Merkez Fonksiyonlarına Dönüşüm Potansiyeli Bulunmaktadır. Bölge Ya Da Belirlenecek Alt Bölgeler Düzeyinde, Mevcut Mülkiyet Ve Kentsel Doku, Yapılaşma Ve Kullanım Durumu, Merkezi Kullanımların Gelişme Eğilimi, Plan Ve Uygulama Durumu Ve Benzerine İlişkin Sorun Ve Potansiyeller İle Kentsel Mekâna Müdahale Olanakları Araştırılmak, Bir Kentsel Tasarım Projesine Dayanmak Koşulu İle Potansiyeli Yüksek Alanlarda Mekâna Müdahale, Olanakları Olan Ve Dönüşüme Uygun Bölgeler, 1/5000 Ölçekli Nazım Ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarında Revizyon Yapılarak Merkezi İş Alanı Olarak Planlanabilir." Bu Durumda Maddede Düzenlenen Merkezi İş Alaniarı na İlişkin Kullanım Ve Yapılanma Koşulları Esas Alınacaktır. denilmektedir. Merkezi İş Alanları plan notlarında da Bu Bölgede, Büro, İşhanı, Gazino, Lokanta, Çarşı, Çok Katlı Mağaza, Banka, Otel, Vb. Konaklama Tesisleri, Eğlence Tesisleri, Sinema, Tiyatro Gibi Sosyal Kültürel Tesisleri, Yönetim Tesisleri, Özel Eğitim, Özel Üniversite, Özel Sağlık Tesisleri Ve Benzeri Kullanımlar Yer Alabilir Ve Bu Fonksiyonlara Yönelik Yapılar Yapılabilir. denilmektedir. Bununla birlikte söz konusu parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında belirlenen Merkezi İş Alanı (MİA) sınırları içerisinde kalmaktadır. Söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi daha önce Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarihli toplantısında görüşülmüş, 605 sayılı meclis kararı ile Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı nın tarih ve 3329 sayılı yazısı doğrultusunda reddedilmiştir. Plan değişikliğine ilişkin Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı nın tarihli sayılı görüş yazısı da bulunmakta olup yazı ile İmarplanı tadilatları konusunda birimimiz yalnızca ilgili parsellerin mevcut ve gelecek ulaşım durumuna ilişkin görüşleri belirtilmektedir. Söz konusu parselin, hâlihazırdaki fonksiyonu, kullanımı ve kapasitesinin değişmemesi durumunda, ulaşım açısından da mevcut duruma kıyasla herhangi bir farklılık oluşmayacaktır. görüşü bildirilmiştir. Açıklamalar doğrultusunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülerek karara bağlanması hususunu; Bilgilerinize arz ederim

2 Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih: BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ ÖZEL ŞAHIS MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU KOMİSYON RAPORU: Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli toplantısında gündemin 80. maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 19K,L nolu imar paftasında yer alan 872 ada 34 parselin konut alanından turizm tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği. Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 19K,L nolu imar paftasında yer alan 872 ada 34 parselin konut alanından turizm tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yol geçiş izninin alınması kaydıyla 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinde fonksiyon değişikliğinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır. Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur. T j/ffly GENÇ İmar/Kom. Başkanı DeVjJiz FİLÎ mar Kom. yesı RMEN om. Üyesi Zeki ÇİVİK İmar Kom. Üyesi 'aşar TABUR f'mar Kom. Üyesi Murtaza TAMYÜREK İmar Kom. Üyesi

3 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (MURATPAŞA BELEDİYESİ) PAFTA NO :19K - 19 L PARSEL NO : 34 ADA NO : 872 ALANI : 1200 m2 MEVCUT PLAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN NOTU / AÇIKLAMASI 1200 m2 büyüklüğündeki parselin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında "Turistik Tesis Alanı" olarak belirlenmesi amaçlanmaktadır. ÖNERİ PLAN PLANSIZ ALAN PLANSIZ AL AN liiej ii m w * 4 I i i t n T ı k İ İu l l l & P e * * 1/5000 i \ i- i \}3C 4 «s j H e i ftlv ae#f«o : Î S; AJN Ö -İ İtil n v \«e «* «^ Nrv\ > 3 n i ^ v ^ ı i m m t î İ i I si \#Y/* # S iigjsrl # «s $ «&» # * $ «İV \$ e * ^ * ^nvk k3^(ol80)l GÖSTERİM DOC ONAMA SINIRI TURİZM TESİSİ ALANI

4 -Pimed PIANIGMA İNŞAAT M DİKIU LTD. ŞTİ. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (MURATPAŞA BELEDİYESİ) 872 ADA 34 NOLU PARSELDE HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Plan değişikliğine konu alan Tevfik Işık Caddesine cepheli konum da ye r alm aktadır. Söz konusu parsel 19K ve 19L nolu 1/5000 ölçekli Nazım im a r planı paftalarına rastlam aktadır. Hava Fotoğrafı Halihazır ve Kadastral Durum PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 872 ada 34 parsel m evcut ve yü rü rlü kte ki üst ölçekli plan kararlarına göre (1/5000 ve 1/25000) MİA (M erkezi İş Alanları) tanım lı bölgede kalm aktadır m 2 büyüklüğündeki parselin 1/5000 Ölçekli Nazım İm ar Planında "T uristik Tesis Alanı" olarak belirlenm esi am açlanm aktadır. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM M evcut kullanım da 872 ada ve çevresinin ağırlıklı olarak yapılaşmasını tam am ladığı görülm ektedir. Plan değişikliğine konu 34 nolu parsel üzerinde ruhsatlı pansiyo n/konut inşaatı devam etm ektedir. PLANLAMA KARARLARI 1/5000 Ölçekli Nazım İm ar Planına tanım lanan M İA (M erkezi İş Alanları) sınırı 872 nolu adayı kapsayacak ve söz konusu adanın doğusundan geçecek şekilde tanım lanm ıştır. Buna göre; göre 872 ada 34 nolu parsel m evcut ve yü rü rlü kte bulunan 1/5000 Ölçekli Nazım İm ar Planına göre aşağıdaki şekilde tanım lanm ıştır. Altınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:23/ Konyaaltı/ANTALYA Tel: (242)

5 -İfimed PlANinMA İNŞAAT MCDİK Al LTD. ŞTİ. 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI NOTLARI Merkezi İş Alanları (MİA) Plan Notu 24- Ticaret + Konut İşlevli İm ar Uygulaması Tam am lanm ış M İA Amaçlı Dönüşüm Alanları Bu alanlar, Ticaret ve konut işlevli olup, onaylı plana göre yapılanm ıştır. Bu alanlarda Ticaret, Büro Hizm etleri ve Konut Alanları b irlikte yer alabilir. Kentsel Tasarım, Peyzaj ve açık alan düzenlem eleri, p ro jelendirm eleri yapılarak yaya ağırlıklı çözüm ler g e tirile b ilir. Bu alanlardaki yapı yoğunluğu yü rü rlü kte bulunan Uygulama im a r Planlarındaki gibidir. Diğer ta ra fta n 1/25000 Ölçekli Nazım İm ar Planı hüküm leri ne göre alan şu şekilde tanım lanm aktadır 1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI NOTLARI Merkezi İş Alanları (MİA) - Planda yö ne tim, sosyo-kültürel ve ticari amaçlı kullanışlar ve yapılar için ayrılm ış bölgedir. Bu bölgede büro, işhanı, gazino, lokanta, çarşı, çok katlı mağaza, banka, otel, sinem a, tiy a tro gibi sosyal kültürel tesisler, yö n e tim tesisleri, özel e ğitim ve özel sağlık tesisleri ve benzeri yapılar yapılabilir. - MİA alanlarında, yü rü rlü kte ki im a r planındaki yapı yoğunlukları ve im ar hakları artırılm am ak, sınırları nazım im ar planında g öste rilm ek kaydı ile Büyükşehir Belediyesince belirlenecek program a göre, korum a, işlevlendirm e, sağlıklaştırm a ve yenilem e yolu ile, M İA'da kalan konut alanları, küçük sanayi siteleri ile M İA dışına taşınan idari, eğitim, sağlık vb. kamu kuruluşlarının m erkezi iş alanına dönüşüm ü amaçlı ve kentsel tasarım projesine dayalı olarak im ar planlarında revizyon yapılabilir. M e vcu t 1/25000 Nazım İm ar Planı (Ölçeksız) Yukarıda verilen üst n ite likli 1/25000 ölçekli plan notları ve 1/5000 Ölçekli Nazım İm ar Planı Notlarına göre söz konusu alanda Ticari işlevlerin yer alabileceği b e lirtilm e kte d ir. 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı notlarına göre tanım lanan tic a ri işlevlerden alanda "OTEL" yapılabileceği detayı da m evcu ttu r. Bu kapsamda; gerek üst ölçekli Plan kararları ve gerekse de parselin bulunduğu konum da b ir "Turizm Tesisi Alanı"nın hayata geçirilm esinin kent ölçeğinde yaratacağı girdi ve faydalar açıktır. 1/5000 Ölçekli Nazım İm ar Planı notları ile alanda Konut ve Ticari işlevlerin b ir arada yer alabileceği belirtildiğinde rı, alanın 1/5000 Ölçekli Nazım İm ar Planında "Turizm Tesis Alanı" olarak te k lif edilm esi bölge ierîrö^a örüle n planlam a stra te jile ri yönünden uyum ludur. Altınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:28/ Konyaaltı/ANTALYA Tel: (242)

6 spimed PinNlflMfl İNŞAAT M DİKRL LTD. ŞTİ. Diğer ta ra fta n; Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı UKOME Şube M üd ü rlü ğ ü 'n ü n ta rih li yazısı ile; plan değişikliğine konu 872 ada 34 nolu parselin halihazırdaki fonksiyonu, kullanım ı ve kapasitesinin değişm em esi durum unda, ulaşım açısından m evcut durum a kıyasla bir farklılık oluşmayacağı b e lirtilm e k te d ir. Yukarıda yapılan açıklam alar çerçevesinde; 872 ada 34 parsel özelinde yapılm ak istenilen 1/5000 Ölçekli Nazım İm ar Planı değişikliğinin üst ölçekli Nazım İm ar Planı kararlarında yer alan fonksiyonlar çerçevesinde önerildiği ve plan değişikliğinin m evcut tesisin tu rizm belgesi alabilm esi amacında yönelik olduğu ayrıca, m evcut ve fiili kullanım ın dışında p a n siyo n/konut kullanım ına nazaran servis giriş ve çıkışlarının artm adığı dikkate alınarak değerlendirilm esi gerektiği anlaşılm aktadır. 872 ada 34 nolu parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İm ar Planında ko nut alanında kaldığından, ilgili im ar yönetm eliği h üküm lerinin im kan verm esi sebebi ile p a n siyo n/konut şeklinde ruhsatlandırılm ıştır. Belirtilen sebeple parsel dahilinde m evcut kullanım amacı p a n siyo n/konut kapsamında tu ris tik tesise yö neliktir. 1/5000 Ölçekli Nazım İm ar Planı değişikliği te klifin in amacı ise, zaten fiili olarak turizm e yönelik olarak kullanılan tesisin, belgeli bir tu rizm tesisi haline g e tirilm e si amacını taşım aktadır. M evcu t ve Onerı 1/5000 Nazım İm ar Planı (Olçeksız) gerekçelerle oluşturulan 1/5000 Ö lçekli Nazım İm ar Planı İm ar Planı Yet.S.No:0027 D.No:1535 Attınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:28/ Konyaaltı/ANTALYA Tel: (242)

7 T.C ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğü Sayı : (802) 2 \Ü % / /3/05/2013 Konu : 872 ada 34 parsel İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA İlgi: a tarih ve 1772 sayılı yazınız. b. Raylı Sitemler Şube Müdürlüğünün tarih ve 146 sayılı yazısı. İlgi (a) yazıda; Muratpaşa Belediyesi sınırları içinde yer alan 872 ada 34 parselin konut alanından turistik tesis alanına dönüştürülmesine İlişkin Nazım İmar Planı değişikliği önerisinin incelenerek, konu hakkındaki görüşümüzün tarafınıza iletilmesi istenmektedir. İlgi (b) yazıda; Raylı Sistemler Şube Müdürlüğünce yapılan incelemede, söz konusu parselin nostaljik tramvay hattına paralel olduğu ve parsel ile tramvay hattı arasında servis ihtiyacım karşılayabilecek bir sokak bulunmadığı belirtilmektedir. Günün her saat diliminde yoğun servis ihtiyacı olan turistik tesis işlevinin söz konusu parsele yüklenebilmesi için, öncelikle parselin servis ihtiyacım karşılayacak yolların belirlenmesi gerekmektedir. 34 parselin tek cephesinin tramvay hattına bakan yol olması nedeniyle, tüm otopark ihtiyacının parselin içinde çözülebilmesi kabulüne rağmen, bölgede, konut kullanımına nazaran artacak olan servis giriş-çıkışlarmı saylayabilecek bir yol bulunmamaktadır. Bilgilerinize arz ederim.. EKİ: İlgi yazı örnekleri Adres: Kızıltoprak Mah. Termosos Bul. No:3 ANTALYA Telefon: (0 242) Faks: (0 242) Elektronik Ağ: e-posta: İrtibat:S.ATALAY (Şehir Plancısı)

8 <;u/ix/ij u : uj HP LASERJET FAX s. 01 T.C ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDÎYESt Ulaşım Planlam a ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı UKOM E Şube Müdürlüğü Sayı : (802)-k1» >5' - J? b ^ V Konu : 872 ada 34 parsel %Ç /10/2013 Sn; Cem BOSTANOĞLU Altmkum Mh. GMK Bulvarı Demirel Apt. No:28/4 Konyaallı/ANTAL Y A İlgi: a. İmar ve Şehircilik Dairesi B aşkanlığının tarih ve 1772 sayılı yazısı. b tarih ve 3329 sayılı yazımız. c tarihli dilekçeniz İlgi (a) yazıda; M uratpaşa Belediyesi stnırları içinde yer alan 872 ada 34 parselin konut alanından turistik tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin Nazım İmar Planı değişikliği Önerisinin incelenerek, konu hakkındaki görüşümüzün iletilmesi, istenmiştir. ilgi (b) yazımızda; söz konusu parselin nostaljik tramvay hattına paralel olduğu ve parsel ile tramvay hattı arasında servis ihtiyacını karşılayabilecek bir sokak bulunmadığı, 34 parselin tek cephesinin tramvay hattına bakan yol olması nedeniyle, tüm otopark ihtiyacının parselin içinde çözülebilmesi kabulüne rağmen, bölgede, konut kullanımına nazaran artacak olan servis giriş-çıkışjanm sağlayabilecek bir yol bulunmadığı belirtilmiştir. İlgi (c) dilekçenizde ise söz konusu parselin pansiyon/konut olarak ruhsatlandırılmış olması nedeniyle parselin fiili olarak turizm fonksiyonunda kullanıldığı ve görüşün bu çerçevede yeniden değerlendirilm esi istenmektedir. İmar planı tadilatları konusunda, birimimiz yalnızca ilgili parsellerin mevcut ve gelecek ulaşım durumuna ilişkin görüşlerini belirtmektedir. Söz konusu parselin; halihazırdaki fonksiyonu, kullanımı ve kapasitesinin değişmemesi durumunda, ulaşım açısından da mevcut duruma kıyasla herhangi bir farklılık oluşmayacaktır. Bilgilerinize rica ederim. U I Telefon: (0 242) F aks:(0 242) Pilokcronik Ağ: w w w.a q m lv H.b o l.t r c-posta: ukom gniail.com lrtibat:s.a T A L A Y (Şehir Plancısı)

9 BU PLANIN ONAYINDAN ÖNCE İM AR PLANI ONAYLANMIŞ OLAN KIRSAL NİTELİKLİ YERLEŞME ALANLARINDA YÜRÜRLÜKTE OLAN 1 / ÖLÇEKLİ İMAR PLANININ YOĞUNLUK VE YAPILAŞMA KARARLARI GEÇERLİDİR (YYA) YAYLA NİTELİKLİ YERLEŞM E ALANLARI KENDİNE ÖZGÜ DOĞAL VE KÜLTÜREL DEĞERLERİ OLAN YAYLALARIN VE YAYLA YAŞAM ININ, KORUMA VE KULLANMA DENGESİ DİKKATE ALINARAK ALTERNATİF TURİZM FAALİYETLERİ İÇİNDE DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YAPILACAĞI ALANLARDIR. YAYLA NİTELİKLİ YERLEŞMELERİN PLANLANMASINDA SİVİL M İM A R İ DOKUNUN KORUNMASI, DİĞER TURİZM ÇEŞİTLERİYLE BÜTÜNLEŞMENİN SAĞLANABİLMESİ KIRSAL TURİZM İN VE YAYLA TU RİZM İN İN GELİŞTİRİLMESİ VE ÖZENDİRİLMESİ SAĞLANACAKTIR. YAYLA NİTELİKLİ YERLEŞME ALANLARINDA, "KIRSAL NİTELİKLİ YERLEŞİM ALANLARI"NIN YAPILAŞMA KOŞULLARI GEÇERLİDİR TİCARET VE YÖNETİM MERKEZLERİ (MİA) MERKEZNS ALANLAR^ MERKEZİ İŞ ALANLARI, ANTALYA KENTİNİN MERKEZ FONKSİYONLARINI BARINDIRAN PLANDA, YÖNETİM, SOSYO-KÜLTÜREL VE TİCARİ AMAÇLI KULLANIŞLAR VE YAPILAR İÇİN AYRILMIŞ BÖLGEDİR. BU BÖLGEDE, BÜRO, İŞHANI, GAZİNO, LOKANTA, ÇARŞI, ÇOK KATLI M AĞAZA, BANKA, OTEL, VB. KONAKLAMA TESİSLERİ, EĞLENCE TESİSLERİ, SİNEMA, TİYATRO GİBİ SOSYAL KÜLTÜREL TESİSLERİ, YÖNETİM TESİSLERİ, ÖZEL EĞİTİM, ÖZEL ÜNİVERSİTE, ÖZEL SAĞLIK TESİSLERİ VE BENZERİ KULLANIMLAR YER ALABİLİR VE BU FONKSİYONLARA YÖNELİK YAPILAR YAPILABİLİR. MERKEZİ İŞ ALANLARINDA, YAPI YOĞUNLUKLARI, BU PLAN HÜKÜMLERİNİN (3.2) MADDESİNDE BELİRTİLEN ESASLARA GÖRE ALT ÖLÇEKLİ PLANLARDA DÜZENLENECEKTİR. MERKEZİ İŞ ALANLARINDA, ÖNGÖRÜLEN YOĞUNLUKLAR VE KAZANILMIŞ İMAR HAKLARI AŞILM AM AK KAYDI İLE, MERKEZİN GELİŞİMİ, MERKEZE DÖNÜŞÜM ÜNÜN SAĞLANMASI, MERKEZ FONKSİYONLARINA HİZMET VEREN MEYDAN, AÇIK ALAN, PARK VB. DONATILARIN ARTIRILMASI, AFET RİSKLERİNİN AZALTILMASI, MERKEZDEKİ YAPI STOĞUNUN VE KENTSEL DOKUNUN İYİLEŞTİRİLMESİ, ANTALYA ULAŞIM ANA PLANININ HEDEF, KARAR VE STRATEJİLERİNE UYGUN OLARAK, YOL AĞININ İYİLEŞTİRİLMESİ, TOPLU TAŞIM GÜZERGAHLARININ DÜZENLENMESİ, YAYA BÖLGELERİ OLUŞTURULMASI, KATLI VE AÇIK OTOPARKLARIN YAPILMASI VB. AMAÇLARLA, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE BELİRLENECEK PROGRAMA GÖRE, BÖLGE VEYA ALT BÖLGELER DÜZEYİNDE, BÜTÜNSEL BİR YAKLAŞIMLA YAPILACAK KENTSEL TASARIM PROJELERİNE DAYALI OLARAK İMAR PLANI REVİZYONU YAPILABİLİR. 16 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN TARİH VE 496 SAYILI KARAR! İLE ONAYLANMIŞ, TARİH VE 35 SAYILI KARARI İLE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

10 MERKEZ KORUMA VE CANLANDIRMA ALANLARI MERKEZ KORUMA VE CANLANDIRMA ALANLARI, KALEİÇİ, KALEKAPISI, HAŞİM İŞCAN, BALBEY, KENTSEL SİT ALANLARINDAN OLUŞAN GELENEKSEL MERKEZ BÖLGELERİNİ KAPSAMAKTADIR. MERKEZ KORUMA VE CANLANDIRMA ALANLARINDA, BÖLGENİN SİT STATÜSÜ VE KENT KİMLİĞİ İLE UYUMLU TİCARET, KONUT, KONAKLAMA, TURİZME YÖNELİK TİCARET VE EĞLENCE, İDARİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİSLER VB. KULLANIMLAR YER ALABİLİR. BÖLGEDE KORUM A YENİLEME, İŞLEVLENDİRME VE CANLANDIRM A AMAÇLI OLARAK, KORUM A AMAÇLI İMAR PLANI, KENTSEL TASARIM RESTORASYON, RESTİTÜSYON PROJELERİ VE YÖNETİM PLANLARI YAPILABİLİR., REVİZE EDİLEBİLİR. UYGULAM A KULLANIM VE YAPILAŞMA, YÜRÜRLÜKTE OLAN KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARINA GÖRE SÜRDÜRÜLECEKTİR. BU ALANLARDA, YAPI YOĞUNLUĞU YÜRÜRLÜKTE OLAN 1 / ÖLÇEKLİ İMAR PLANINDAKİ YOĞUNLUĞU AŞAM AZ. B^ ŞjM ^ id jm ERKE^O T^N SİYEl^ G ELİŞM E^ H D Ö N Ü ŞÜ ^ ^ ^ N ^ RI SINIRLARI PLANDA GÖSTERİLEN BÖLGELER, ANTALYA MERKEZİ İŞ ALANLARININ ÇEVRESİNDE KONUT YERLEŞME ALANLARINI KAPSAMAKTADIR. UYGULAMA İMAR PLANLARINDA GENELDE KONUT YERLEŞME ALANI OLARAK PLANLI BU BÖLGELERDE, MERKEZİ İŞ ALANLARININ YAYILMA, GELİŞME VE MERKEZ FONKSİYONLARINA DÖNÜŞÜM POTANSİYELİ BULUNM AKTADIR. BÖLGE YA DA BELİRLENECEK ALT BÖLGELER DÜZEYİNDE, MEVCUT MÜLKİYET VE KENTSEL DOKU, YAPILAŞMA VE KULLANIM DURUM U, MERKEZİ KULLANIMLARIN GELİŞME EĞİLİMİ, PLAN VE UYGULAM A DURUMU VE BENZERİNE İLİŞKİN SORUN VE POTANSİYELLER İLE KENTSEL M EKÂNA M ÜDAHALE OLANAKLARI ARAŞTIRILMAK, BİR KENTSEL TASARIM PROJESİNE DAYANMAK KOŞULU İLE POTANSİYELİ YÜKSEK ALANLARDA M EKÂNA MÜDAHALE, OLANAKLARI OLAN VE DÖNÜŞÜME UYGUN BÖLGELER, 1 / ÖLÇEKLİ NAZIM VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAM A İM AR PLANLARINDA REVİZYON YAPILARAK "MERKEZİ İŞ ALANI" OLARAK PLANLANABİLİR. BU D URUM DA MADDEDE DÜZENLENEN "MERKEZİ İŞ ALANLART'NA İLİŞKİN KULLANIM VE YAPILANM A KOŞULLARI ESAS ALINACAKTIR (MGK) MERKEZ GELİŞME KORİDORLARI MERKEZ GELİŞME KORİDORLARI, TİCARET, TAN ITIM, SERGİLEME VB. FONKSİYONLARIN BİRLİKTE YER ALDIĞI BÜYÜK ALAN KULLANIMI GEREKTİREN UZMANLAŞMIŞ İŞ MERKEZLERİ VE TİCARET ALANLARINI KAPSAMAKTADIR. BU BÖLGELERDE BÜRO, İŞ HANI, TİCARET, SERGİLEME, ÖZEL SAĞLIK, ÖZEL EĞİTİM TESİSLERİ, BANKA, ÇOK KATLI MAĞAZA, ALIŞVERİŞ MERKEZİ, HİPERMARKET, İDARİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİSLER YAPILABİLİR. YAPI YOĞUNLUĞU, NAZIM VE UYGULAMA İM AR PLANLARINDAKİ YAPILAŞMA KOŞULLARI GÖZ ÖNÜNE ALINARAK E= 0.80'İ AŞMAYACAK BİÇİMDE BELİRLENECEKTİR. 1 / ÖLÇEKLİ NAZIM VE 1 / ÖLÇEKLİ UYGULAM A İMAR PLANLARINDA YAPILACAK REVİZYONLAR, KORİDOR PLANLAMASI ANLAYIŞI İLE ELE ALINACAK, YOL AĞINI 17 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN TARİH VE 496 SAYILI KARARI İLE ONAYLANMIŞ, TARİH VE 35 SAYILI KARARI İLE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

Danıştay Başkanlığı na. İletilmek Üzere Ankara ( ). İdari Mahkemesi Başkanlığı na;

Danıştay Başkanlığı na. İletilmek Üzere Ankara ( ). İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere Ankara ( ). İdari Mahkemesi Başkanlığı na; DAVACI : TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI Darphane Emirhan Cad. Bayındır Sok. Uygar Ap.

Detaylı

BURSA 2020 YILI 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN KARARLARI VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ

BURSA 2020 YILI 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN KARARLARI VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ BURSA 2020 YILI 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN KARARLARI VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ I. AMAÇ Bursa 2020 Yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 2020 yılını hedef alarak, Bursa İl inde sürdürülebilir,

Detaylı

ŞİŞLİ MERKEZ VE ÇEVRESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI

ŞİŞLİ MERKEZ VE ÇEVRESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI ŞİŞLİ MERKEZ VE ÇEVRESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI GENEL HÜKÜMLER: 1- DONATI ALANLARI KAMUNUN ELİNE GEÇMEDEN UYGULAMA YAPILAMAZ. 2- EĞİTİM, SAĞLIK, KÜLTÜR, DİNİ TESİS, RESMİ TESİS (EMNİYET,

Detaylı

A NTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü

A NTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü T.C. A NTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü V * W Exp$ Sayı : 90852262-301.03- /07/2015 Konu: M anavgat 1526 ada 14,15,19,20 parseller

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç 14 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29030 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM...1 BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç ve Kapsam:...1 MADDE 1...1 Dayanak:...1 MADDE 2...1 Tanımlar:...1 MADDE 3...1 İKİNCİ BÖLÜM...2 Otoparka İlişkin Genel Esaslar:...2

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5.000 ölçekli Cendere Vadisi Nazım İmar Planı

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ r L O o.''' 08.0.205 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EXP0206 AN TALYA 08-0-205 0:30 ' Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.0.205 tarihli Meclis Gündemi birimlerden gelen teklifler ve önergelerle birlikte

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 UYGULAMA HÜKÜMLERİ

1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 1. AMAÇ UYGULAMA HÜKÜMLERİ 2020 Yılını hedefleyen 1/ 25 000 ölçekli Düzce Merkez İlçesi ve Yakın Çevresi Çevre Düzeni

Detaylı

8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED)

8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED) 8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED) Her türlü ölçekte imar planı ve değişikliklerinin toplum ve çevre yararı ile genel şehircilik ilkeleri ve hukuka uygun gerçekleşmemesi

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam: MADDE 1: Bu Yönetmeliğin amacı; yerleşme

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ Meclis Kararı Tarihi ve Sayısı : 15.06.2007-1512 Yürürlük Tarihi : 23.06.2007 (Değişik: 14.10.2011-2354 sayılı Meclis Kararı ile) (Değişik:

Detaylı

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3.

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI Yasal Dayanak Madde 1: (Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08/04/2013 tarih ve 05/570 sayılı kararı ile yeniden düzenlenmiştir.) 1 Temmuz

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İmar ve Şehircilik

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK 23 Mart 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28242 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA 2008 BİRİNCİ BÖLÜM Genel hükümler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Konya Büyükşehir Belediyesi, belediye ve mücavir

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarih:22.04.2015 İTİRAZ SAHİBİ ÖZEL ŞAHISLAR MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ

Detaylı

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ ii iii 1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ PLANLAMA YAKLAŞIMI Bu Plan, 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı doğrultusunda İl bütününde

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ'NDE YER ALAN 6 ADET PARSEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 EML-1310017 KAYABAŞI 6 PARSEL RAPOR BİLGİLERİ TALEP TARİHİ - NO 01.02.2013

Detaylı

Kadastro Adası; kadastro yapıldığı zaman var olan adadır.

Kadastro Adası; kadastro yapıldığı zaman var olan adadır. 3194 Sayılı İmar Kanunu 3194 Sayılı İmar Kanunu Değişiklik İşlenmiş Hali Değerlendirme Tanımlar: Madde 5 Bu Kanunda geçen terimlerden bazıları aşağıda tanımlanmıştır. Nazım İmar Planı; varsa bölge veya

Detaylı

KONYAALTI KENTSEL ALANINDA BİR YEŞİL ALAN SİSTEM ÖNERİSİ GELİŞTİRİLMESİ *

KONYAALTI KENTSEL ALANINDA BİR YEŞİL ALAN SİSTEM ÖNERİSİ GELİŞTİRİLMESİ * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, 20(2),261-271 KONYAALTI KENTSEL ALANINDA BİR YEŞİL ALAN SİSTEM ÖNERİSİ GELİŞTİRİLMESİ * Ebru MANAVOĞLU Veli ORTAÇEŞME a Akdeniz Üniversitesi Ziraat

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır.

Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır. PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/11/1985 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 18916 (Mükerrer) Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine

Detaylı

İmar Mevzuatımızda Planlama Kademeleri ve Üst Ölçek Planlama Sorunu 1

İmar Mevzuatımızda Planlama Kademeleri ve Üst Ölçek Planlama Sorunu 1 İmar Mevzuatımızda Planlama Kademeleri ve Üst Ölçek Planlama Sorunu 1 Melih Ersoy Bu bildiride, son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerin yol açtığı, üst ölçek planların tanımları, kapsam ve içerikleri

Detaylı

Cumhuriyet Caddesi, Sipahi Apartmanı, No: 187/6 ELMADAĞ İSTANBUL Tel: +90 212 296 40 33(pbx) Fax: +90 212 296 06 58 web: www.tkd.com.

Cumhuriyet Caddesi, Sipahi Apartmanı, No: 187/6 ELMADAĞ İSTANBUL Tel: +90 212 296 40 33(pbx) Fax: +90 212 296 06 58 web: www.tkd.com. YÖNETİCİ ÖZETİ RAPOR BİLGİLERİ Değerlemeyi Talep Eden Kurum/Kişi Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi Tarihi 28.10.2011 Ekspertiz Tarihi 31.10.2011 Rapor Tarihi 16.11.2011 Değerlenen

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1. TANIMLAR 1.1. Büyükşehir Belediyesi: Konya Büyükşehir Belediyesi dir. 1.2. İlçe Belediyesi: Konya Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

İMAR UYGULAMALARINDA AYNI YERDEN PARSEL VERİLMESİ SORUNU Cafer ERGEN

İMAR UYGULAMALARINDA AYNI YERDEN PARSEL VERİLMESİ SORUNU Cafer ERGEN Giriş 3194 sayılı İmar Kanunu nun Arazi ve Arsa Düzenlemesi başlığını taşıyan 18. maddesinin 1. fıkrasında, belediye ve mücavir alanın imar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri

Detaylı

22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR. : Konya Büyükşehir Belediyesini,

22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR. : Konya Büyükşehir Belediyesini, 22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR Konya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal

Detaylı