İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ"

Transkript

1 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu prosedürün amacı, İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezleri ve Halk Sağlığı Laboratuvarı nda iş sağlığı ve güvenliği yönünden tehlikeleri belirlemek ve yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam Madde 2 Bu prosedür, 20/6/2012 tarih ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezleri ve Halk Sağlığı Laboratuvarı nda çalışan tüm personel (taşeronlar dahil), bina ve eklentileri, ekipman ile ulaşım araç ve gereçlerini kapsar. Dayanak Madde 3 Bu prosedür, 20/6/2012 tarih ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine ve tarih ve sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği ne dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 Bu prosedürde geçen; a) Alt İşveren: İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğünün hizmet satın aldığı gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları, b) DKS: Döküman kontrol sorumlusunu, c) DÖF: Düzeltici önleyici faaliyetleri, d) İHSL: İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarını, e) İHSM: İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğünü, f) İşveren: İzmir Halk Sağlığı Müdürünü, g) İşveren Vekili: Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı, TSM Sorumlu Hekimleri ve İHSL Sorumlusunu, h) İGU: İş Güvenliği Uzmanını, ı) İYH: İşyeri Hekimini, j) İSG-KATİP: İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programını, k) KOORDİNATÖR: Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürünü l) TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini, m)risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme olasılığını, n) RAD (Risk Analiz Değerlendirmesi): İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları, o)tsm: Toplum Sağlığı Merkezini, ifade eder. 2

3 İKİNCİ BÖLÜM İşverenin Yükümlülükleri Risk Analizi Değerlendirme Yürütme Kurulu (RADYK) ve Risk Analiz Değerlendirme Ekibi (RAD ekibi) Madde 5 1) İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. 2) Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması; işverenin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 3) İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilere risk değerlendirmesi ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü araç, gereç, zaman, bilgi ve belgeyi temin eder. 4) İşveren veya işveren vekili, yapılacak RAD çalışmaları için, İş Güvenliği uzmanını ve İşyeri hekimini İSG-KATİP üzerinden görevlendirir. 5) İşveren veya işveren vekili yapılacak RAD çalışmaları için karar verir ve onaylar. 6) Karar tüm işyeri çalışanları ve diğer alt işverenlere, ortak kullanılan alanlar için İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne yazılı olarak duyurulur. 7) Karar, tüm çalışanlar tarafından okunur ve imzalanır. Bunun sonucunda çalışanlar, yapılacak RAD çalışmalarına katılmayı taahhüt etmiş sayılırlar. Risk Analizi Değerlendirme Yürütme Kurulu (RADYK) Madde 6 1) İşveren, Risk Analiz Değerlendirme Yürütme Kurulu oluşturur. Bu kurul aşağıdaki kişilerden oluşur: a) İşveren veya Vekili, b) Koordinatör, c) İHSM Müdür Yardımcıları, d) Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimleri, e) Halk Sağlığı Laboratuvar Sorumlusu, f)ihsm Şube Müdürleri, g) İş Güvenliği Uzmanları, h) İş Yeri Hekimleri, ı) Döküman Kontrol Sorumlusu (Destek Elemanı, her birim için ayrı olacak şekilde) 2) İHSM Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan RAD Prosedürünün, ilgili birimlerde eksiksiz uygulanması, RADYK üyelerince sağlanır. RAD Prosedürü tüm çalışanlara imza karşılığı duyurulur.yapılacak RAD çalışmalarında izlenecek idari, teknik ve mali tüm kural, kriter ve kabuller bu prosedürde yer alır. 3) İşveren, RADYK nun çalışmaları esnasında, gerektiğinde işin yürütümünde bilgi sahibi yöneticiler de dahil tüm personelden destek alabilir. RADYK, saha uygulamaları, DÖF sapmaları, İSG kurulunda değerlendirilip çözümlenmemiş konuların değerlendirilmesi gibi tüm iyileştirme faaliyetlerini görüşmek ve çözüm üretmek üzere 6 ayda bir toplanır. 4) Risk analizi değerlendirme işlemlerine esas olacak, işyerine ait personel, ekipman vb. tüm bilgilerin toplanması ve eksiksiz tamamlanmasından RADYK üyeleri sorumludur. 5) RADYK üyelerinin sorumluluğunda bulunan birimlerde yapılacak RAD çalışmaları sırasında RAD ekibine her türlü desteğin verilmesinden RADYK üyeleri sorumludur. 6) RAD çalışmaları sırasında; dökümantasyon işlemlerinin yapılması için iş durumuna göre yeterli sayıda DKS, o birimin RADYK üyesi tarafından belirlenir. 7) İşyeri bilgilerinin kayıtlara geçmesi işlerini DKS yapar. 3

4 8) İşyerlerinden gelen bilgiler doğrultusunda, İşyeri Makro Ön Risk Haritası nın ana hatları İGU tarafından belirlenir. Bilgiler koordinatör tarafından kontrol edilir.bu harita ön risk haritasıdır. 9) Mevcut durum, risk seviyelerini gösterir. 10) RAD raporlarının kontrol ve takibi raporda yer alan sorumlu kişilerce yapılır. 11) RAD rapor kayıtlarının kontrolü koordinatör tarafından yapılır. 12) Herhangi bir birimde yapılan RAD çalışma raporu, onay için koodinatöre sunulur ve imzalanır. İmzalanan RAD raporu, asıl işverence incelenir, onaylanır ve imzalanır. RAD raporunun onaylanması sonucunda termin tarihi başlamış sayılır. 13) RADYK üyeleri kendi birimlerinin RAD raporlarının takip, kontrol ve güncellemesinden İG uzmanı ile birlikte sorumludur. Risk Analizi Değerlendirme Ekibi (RAD) Madde 7 1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi en az aşağıdakilerden oluşur: a) İşveren veya işveren vekili, b) İş güvenliği uzmanları (İGU) ile işyeri hekimleri (İYH), c) Çalışan temsilcileri, ç) İşyerindeki destek elemanları (DKS), d) İşyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar. 2) İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir. 3) Risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu, işveren/ işveren vekili tarafından veya ekip içinden görevlendirilen bir kişi tarafından da sağlanabilir. 4)İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamaz. 5) Risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişiler işveren tarafından sağlanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar. Madde 8 1) Makro Risk Haritası bazında, RAD uygulama planı oluşturulur: a)tehlikeleri Hesaplama Kataloğu ( listesi ) çıkarılır, b)tehlikelerin tanımlanması için soru listeleri oluşturulur, c) RAD Ekipleri ve görev alanları belirlenir. 2) Ekip üyeleri seçilirken kurumun işleyişine hakim (Ekipman kullanıcısı, proses sahibi, işyerinin faaliyet aşamalarına hakim personeller, satın alma birim sorumlusu, kimyasal veya biyolojik materyal depo sorumluları, elektrik ve su sistemleri bakım sorumlusu, temizlik personeli, tasarımcı, montajcı, taşıma araç kullanıcıları vb.) çalışanlardan olmasına özen gösterilir. a) İdeal ekip en az 1 lider ve 3 üyeden oluşur, b) RAD ekipleri uygulama termin tarihlerini belirler, c) Sapmalar ve güncellemeler bu plana işlenir. Madde 9 1) Rad Ekiplerinin Eğitimi; a) RAD ekipleri İş Güvenliği Uzmanı tarafından eğitime alınır ve RAD uygulaması öğretilir, b) Eğitimler; 4 saati teorik ve 4 saati de pratik (saha uygulaması) olmak üzere en az 8 saat şeklinde planlanır. Pratik eğitim süresi ihtiyaca göre artırılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Risk Analizi Değerlendirme Uygulaması Risk Kontrol Adımları Madde 10 Risklerin kontrolünde şu adımlar uygulanır. a) Planlama: Tespit edilen tehlikelerin riskleri analiz edilir. Riskler etkilerinin büyüklüğüne ve önemine göre sıralı hale getirilip kontrol amacıyla bir planlama yapılır. 4

5 b) Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması: Riskin tamamen ortadan kaldırılması, bu mümkün değil ise riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için belirlenen tehlikeler aşağıdaki risk kontrol adımları dikkate alınarak uygulanır: 1) Tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması. (Eliminasyon) 2) Tehlikelinin, tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi. (İkame) 3) Riskler ile kaynağında mücadele edilmesi. (Mühendislik ve Yapısal Değişiklik) a) Metot: 5x5 L MATRİX Metodu Uygulanır, b) Risk Skoru = Olasılık x Şiddet, 4) Risk kontrol adımları uygulanırken toplu korunma önlemleri tercih edilir. Uygulanacak önlemlerin yeni risklere neden olmaması sağlanır. (İdari Kontrol, Toplu Korunma Yöntemleri Örneğin; Sinyalizasyon, ikaz, uyarı levhaları vb. ) 5) Kişisel korunma önlemleri. (KKD) c) Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması: Riskin ortadan kaldırılmasına yönelik kararlaştırılan tedbirin iş ve işlem basamakları, işlemi veya takibini yürütecek bölüm, işlemin başlama ve bitiş tarihi vb. bilgileri içeren planlar hazırlanır. Bu planlar RADYK üyesi ve işverence uygulamaya konulur. d) Uygulamaların izlenmesi: Hazırlanan planların uygulama adımları düzenli olarak izlenir, denetlenir ve aksayan yönler tespit edilerek gerekli düzeltici ve önleyici işlemler tamamlanır. e) Yeniden değerlendirme: Belirlenen risk için kontrol tedbirlerinin tamamlanması ve uygulanmaya başlanmasından sonra yeniden risk seviyesi tespiti yapılır. Yeni seviye, kabul edilebilir risk seviyesinin üzerinde ise bu maddedeki adımlar tekrarlanır. Risk Değerlendirmesi Madde 11 1) Risk değerlendirmesi; İHSM, İHSL ve TSM ler için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir. 2) RAD ekiplerince ilgili birimler, eklentiler ve tüm bölümlerde tehlikeler belirlenir. Belirlenen tehlikeler Madde 12 belirtilen metot uygulanarak hesaplamaları yapılır. 3) RAD Ekiplerince kendilerine verilmiş olan RAD uygulama planı kapsamında, belirlenmiş ve belirlenecek olan tehlikeler, RAD formlarına işlenir ve imzalanır. 4) Tamamlanmış RAD formları, Döküman Kontrol Sorumlusuna (DKS) teslim edilir.. 5) Döküman Kontrol Sorumluları (DKS) topladıkları, RAD formlarını kontrol edilmek üzere kendi birimlerinden sorumlu Iş Güvenliği uzmanına iletirler. 6) İGU; uygunsuz, hatalı veya eksiklik saptanan formları düzeltilmek üzere RAD ekibine iade eder. Düzeltilmiş RAD formları DKS tarafından İG uzmanına gönderir. 7) İGU sahadan gelen RAD formlarını kontrol eder, onaylar. 8) Onaylanmış RAD formları Döküman Kontrol Sorumlusu (DKS) ve İG Uzmanı tarafından, RAD master listesi veya ana kayıt kütüğüne (Tehlike Kataloğu na) işlenir. 9) İHSM, TSM, İHSL ait tüm RAD uygulamaları ve takipleri tehlike kataloğu üzerinden yapılır. Yürütülen işlemler ONAYLANDI, TAMAMLANDI, SÜRÜYOR, BEKLİYOR,KISMİ TAMAMLANDI ibareleri ile kayıt altında tutulur. Madde 12-1) Risk değerlendirmesinde; a) Analiz: Ön Tehlike Analizi, b) Tehlikelerin risk skoru hesaplanırken olasılık şartları belirlenir. Olasılık şartı hesaplanırken, üç şartın ortalaması alınır ve çıkan sayının tamsayı çıkmaması durumunda büyük sayıya yuvarlanır. Her bir tehlike için hesaplanan risk skoru, mevcut risk durum seviyesini belirler. c) Mevcut risk seviyesine göre Düzeltici Önleyici Faaliyetler (DÖF) belirlenir. d) RAD formlarında veya RAD Tehlikeleri Hesaplama Kataloğuna alınan DÖF lerde; 1.Sorumlu kişi 2.Termin tarihi 3.Alan/bölüm/ekipman 4.Kalan risk skoru 5

6 5.Öncelik puanları dikkate alınarak uygulama İş İkmal Planına dönüştürülür. Olasılık şart ve risk skor hesaplamaları aşağıda verilen Risk Matris Klavuzu kullanılarak yapılır. DÖF İkmal Planı Madde 13-1) DÖF iş ikmal planı RADYK daki ilgili sorumlu ve ilgili birimin DKS tarafından takip edilir. 2) DÖF in uygulanmasında belirlenen termin süresinde tamamlanamayan sapmalarla ilgili sapma süresi ve gerekçelerini belirten rapor, ilgili birimin RADYK da bulunan sorumlusu ve DKS tarafından tutulur. 3) DÖF ikmal planlarındaki sapmaların gerekçesi gerçeği yansıtmalıdır. 4) Tutulan rapor İSGK ve aynı zamanda RADYK da tekrar değerlendirmek üzere asıl evraklarla birlikte gönderilir. 5) Gerekçe RADYK da değerlendirilir ve alınan karar sorumlu kişiye bildirilir. 6) DÖF ikmal planlarındaki sapmalar, olağanüstü gelişen tüm gelişmeler ve İSG kurulunda çözümlenememiş tüm sorunlar RADYK değerlendirme toplantısında tekrar görüşülür. Madde 14 1) Takip ve kontrol; a) DÖF İkmal Planı, b) Kalan risk gözden geçirme süreleri, c) Eliminasyona uğramış RAD ların pasifleştirilmesi, d) Tehlikeleri Hesaplama Kataloğu güncellenmesi, yeni kaynak ve tehlikelerin ilave edilmesi, RAD uygulama planı güncellenmesi ve RAD ekiplerine dağıtılması, İlgili birimin Döküman Kontrol Sorumlusu (DKS), RADYK sorumlusu, IGU ve RADYK Koordinatörü tarafından yapılır. 6

7 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Dokümantasyon RAD Raporları Madde 15 1) Risk Analizi Değerlendirme Raporu asgarî aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde dokümante edilir. a) İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı, b) Gerçekleştiren kişilerin isim ve unvanları ile bunlardan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi olanların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilmiş belgeleri, c) Gerçekleştirildiği tarih ve geçerlilik tarihi, ç) Risk değerlendirmesi işyerindeki farklı bölümler için ayrı ayrı yapılmışsa her birinin adı, d) Belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeler, e) Tespit edilen riskler, f) Risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler, g) Tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasını da içeren analiz sonuçları, ğ) Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında tespit edilen risk seviyesi. 2) Risk değerlendirmesi yapılan formlara 1 den (örnek R1=Risk bir) başlayarak sıra numarası verilir. Her bir risk sırasıyla Tehlikeleri Değerlendirme kataloğunda aynı sıra numarası ile kayıt altına alınır. 3) Tehlikeleri Değerlendirme kataloğuna işlenen tüm risklerin DÖF uygulamaları ve aksiyon planlarının durumunu içeren özet RAD raporu hazırlanır. Bu rapor RAD formları ve tehlike kataloğundaki tüm bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder. Hazırlanan RAD raporunun her sayfası gerçekleştiren tüm kişilerce imzalanır. 4) Risk değerlendirmesi dokümanı elektronik ve benzeri ortamlarda hazırlanıp arşivlenebilir. 7

8 RAD İlerleme Raporları Madde 16 1) RAD İlerleme raporları ön bilgi mahiyetinde olmalı, uzun olmamalı, tercihen 3 sayfayı geçmemelidir. 2) İHSM şubeleri, TSM ler ve İHSL na ait tamamlanan, sapan veya aksayan DÖF in durumunu bildiren RAD İlerleme Raporu her ayın sonunda, bağlı oldukları IG uzmanına yazılı halde gönderilir. 3) İGU sahadan gelen ilerleme raporları doğrultusunda RAD durumunu içeren Makro RAD İlerleme Raporu hazırlar. 4) Makro RAD İlerleme Raporları her 6 ayda bir hazırlanır, 5) RADYK nun 6 ayda bir yaptığı değerlendirme toplantısında görüşülmek üzere, koordinatöre gönderilir. RAD Yenileme Kriterleri Madde 17-1) Yapılmış olan risk değerlendirmesi; rutinde 4 yılda bir yenilenir. 2) Aşağıda belirtilen durumlarda risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir; a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması, b) Yeni makine, ekipman alınması durumunda, c) Teknoloji veya mevzuatta işleyişe yönelik köklü değişik olduğunda, d) Verilen hizmet tarzı veya şekli değiştiğinde, e) Personel yapısında ciddi anlamda değişiklik olduğunda, f) İş kazası veya meslek hastalıkları tespit edildiğinde, g) İSGK veya iş güvenliği uzmanının gerek görmesi durumunda, belirlenen alanlarda risk analiz ve değerlendirme çalışmaları yapılır. Bilgilendirme Madde 18-1) RADYK üyeleri kendi birimleri ile ilgili RAD raporları hakkında çalışanlarını bilgilendirir. 2) İşveren işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri ile düzeltici ve önleyici tedbirler hakkında koordinatör tarafından bilgilendirilir. BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Madde 19 1) Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda, yürütülen işler için diğer işverenlerin yürüttüğü işler de göz önünde bulundurularak ayrı ayrı risk değerlendirmesi gerçekleştirilir. İşverenler, risk değerlendirmesi çalışmalarını, koordinasyon içinde yürütür, birbirlerini ve çalışan temsilcilerini tespit edilen riskler konusunda bilgilendirir. 2) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, işyerlerinde ayrı ayrı gerçekleştirilen risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu yönetim tarafından yürütülür. Yönetim; bu koordinasyonun yürütümünde, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için ilgili işverenleri uyarır. Bu uyarılara uymayan işverenleri ilgili Bakanlığa bildirir. Madde 20 1) Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde; a) Her alt işveren yürüttükleri işlerle ilgili olarak, bu prosedür hükümleri uyarınca gerekli risk değerlendirmesi çalışmalarını yapar veya yaptırır. b) Alt işverenlerin risk değerlendirmesi çalışmaları konusunda asıl işverenin sorumluluk alanları ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeler asıl işverence sağlanır. c) Asıl işveren, alt işverenlerce yürütülen risk değerlendirmesi çalışmalarını denetler ve bu konudaki çalışmaları koordine eder. 2) Alt işverenler hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl işverene verir. Asıl işveren; bu risk değerlendirmesi çalışmalarını kendi çalışmasıyla bütünleştirerek, risk kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. 8

9 Yürürlük Madde 21 1) Bu prosedür./../2013 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 22 1) Bu prosedür hükümlerini İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü yürütür Referanslar: 1) Tarih ve Sayılı 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2) Tarih ve Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 3) T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve T.C.Sağlık Bakanlığı nın diğer tüm yasal mevzuatlarından faydalanılmıştır. EKLERİ: 1-RİSK ANALİZ DEĞERLENDİRME SONUÇ RAPORU 2-TEHLİKELERİ DEĞERLENDİRME KATALOĞU 3-İŞYERİ VE İŞLETME VERİ TABANI 9

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesinin

Detaylı

Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT

Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT 6331 sk NUN ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ, ACİL DURUM, RİSK DEĞERLENDİRMESİ, TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA MESLEKİ EĞİTİME İLİŞKİN HÜKÜMLERİ VE BU HÜKÜMLERE YÖNELİK YAYIMLANAN İKİNCİL MEVZUAT HÜKÜMLERİ Prof.

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28681 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? NEDEN İHTİYAÇ VARDIR? 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? İş Sağlığı ve Güvenliği; bir işyerinde çalışanların normal sağlıklı hallerini sürdürmeleri

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Koç Üniversitesi nde İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarının sağlanması amacıyla uyulması

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER FİHRİST 1) 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 2) 6331 SAYILI KANUNA TABİ OLMAYAN İSTİSNALAR 3) KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER 4) İŞVERENİN KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

20 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği

20 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği 20 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği 1. Kimler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındadır? Kamu ve özel sektöre ait bütün işleri ve işyerlerini, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerini,

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI 4 1 a Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRME BÜLTENİ

RİSK DEĞERLENDİRME BÜLTENİ 2015 RİSK DEĞERLENDİRME BÜLTENİ Hasar servisi ve underwriterlar için risk ve hasar değerlendirmeleri Sayı: 2015/5 Ekol Sigorta Ekspertiz Hizmetleri Limited Şirketi Haziran 2015 Bülteni İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ

Detaylı

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete

09 Aralık 2003 Tarihli Resmi Gazete Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi' ne ait işyerlerinde

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi NACİ ATASEVEN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI www.antalyaisguvenligi.com 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA YÜRÜLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 2 nci

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ. İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ. İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir. 1 1 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir. Çalışanlarımızı İş Güvenliği ve Sağlığı konularında duyarlı hale getirmek Kurumsal sorumluluğumuzdur. Tüm sistem

Detaylı

Sayı : 2013/189 2 Tarih : 27.02.2013 Ö Z E L B Ü L T E N. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA YENĠ DÜZENLEMELER

Sayı : 2013/189 2 Tarih : 27.02.2013 Ö Z E L B Ü L T E N. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA YENĠ DÜZENLEMELER Sayı : 2013/189 2 Tarih : 27.02.2013 Ö Z E L B Ü L T E N Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA YENĠ DÜZENLEMELER 1 Yasal düzenlemeler İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili olarak aşağıdaki kanun, yönetmelik ve

Detaylı

BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 15.06.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28678 BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İşyeri Hekimlerinin Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı