T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ DEFTERDARLIK GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ DEFTERDARLIK GELİR MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 Sayfa1 T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ DEFTERDARLIK GELİR MÜDÜRLÜĞÜ MALMÜDÜRLÜKLERİ BÜNYESİNDE BULUNAN MÜKELLEFLERİN, KAYITLARININ NAKİL HALİNDE İL MERKEZİNDEKİ VERGİ DAİRELERİNE ALINMASI İLE MÜKELLEF ODAKLI HİZMET ANLAYIŞI KAPSAMINDA VERGİMATİK PROJESİ SUNUMU HAZIRLAYAN: Güngör DÖNMEZ VERGİ DAİRESİ MÜDÜR YARDIMCISI PROJE DANIŞMANI : Erdoğan YILDIRANER ELAZIĞ DEFTERDARI MAYIS-2013-ELAZIĞ

2 Sayfa2 MALMÜDÜRLÜKLERİ BÜNYESİNDE İŞ MERKEZİ VE İKAMET ESASINA GÖRE MÜKELLEFİYET TESİSİ YAPILMIŞ OLAN MÜKELLEFLERİN, VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE HİZMET BEKLENTİLERİNİN İL MERKEZİNDEKİ VERGİ DAİRELERİNCE YAPILMASI VE AYRICA MÜKELLEF ODAKLI HİZMET ANLAYIŞI KAPSAMINDA VERGİMATİK PROJESİNİN SUNUMU ÜZERİNE BİR ÖNERİ SEPETİ: ÖNERİNİN KONUSU : Malmüdürlüklerinde yürütülmekte olan sürekli yükümlülükler vergi mükelleflerine ilişkin tarh, tebliğ, tahakkuk, tahsilat, tecil, terkin, mahsup ve iade gibi işlemlerin Defterdarlık ve/veya Vergi Dairesi Başkanlığı kanalıyla il merkezinde bulunan vergi dairelerinde yürütülmesi önerilmektedir. Bu kapsamda; gelir vergisi (basit usul dahil), kurumlar vergisi mükelleflerinin yanı sıra GMSİ, MSİ yönünden de kaydı olan mükelleflerin vergisel iş ve işlemlerinin vergi daireleri tarafından takip edilmesi önerilmektedir. Malmüdürlüklerinde sadece Sicil Yoklama birimi kalması önerilmektedir.zira bu servis mükellefiyete ilişkin olarak işe başlama, işi bırakma, yoklama ve tebliğ işlemlerini yürütmesi noktasında sınırlı bir kapsamda ancak vergi mükellefiyetinin tabana yayılmasını sağlayacak tarzda hizmet vermesi tasarlanmaktadır. ÖNERİNİN ORTAYA ÇIKMASINA SEBEP OLAN UNSURLAR NELERDİR Türkiye ölçeğinde 81 il ve 957 ilçe merkezinde muhtelif vergi daireleri bulunmaktadır. İş hacmi ve ekonomik gereklerin sonucu olarak bazı ilçe merkezlerinde de vergi daireleri yer almaktadır. İlçe

3 Sayfa3 merkezlerinde yer alan vergi dairelerinde yapılmakta olan iş ve işlemler müstesna olmak üzere bu proje malmüdürlüğü bünyesinde yer alan vergi mükellefleri için düşünülmektedir. Bilindiği üzere; 16 Mayıs 2005 tarih ve 5345 sayılı yasa ile Gelirler Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı Ana Hizmet biriminden kaldırılmış yerine, gelir politikasını adalet ve tarafsızlık içinde uygulamak; vergi ve diğer gelirleri en az maliyetle toplamak; mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak; mükellef haklarını gözeterek yüksek kalitede hizmet sunmak suretiyle yükümlülüklerini kolayca yerine getirmeleri için gerekli tedbirleri almak; saydamlık, hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik, etkililik ve mükellef odaklılık temel ilkelerine göre görev yapmak üzere Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Gelir İdaresi Başkanlığının taşra örgütlenmesi dualist (ikici) bir yapıyı iller bazında oluşturduğu gibi aynı ilde Vergi Dairesi Başkanlığı ve Defterdarlık Örgütlenmesi yanında ilçe düzeyinde örgütlenmiş olan Malmüdürlüklerindeki bağlı vergi birimler ile de bu kargaşayı hat safhaya çıkarmıştır. Defterdarlık ve/veya Vergi Dairesi Başkanlıklarının Malmüdürlüğü uhdesinde bulunan gelir birimlerinin, İl merkezli Vergi Dairelerine aktarılması ile karışık ve verimsiz olan idari yapıda etkili ve verimli bir konsept oluşturulacaktır. Diğer taraftan, vergisel hizmetlerin yerine getirilmesi için çok sayıda kamu hizmet binasının bulunması etkili ve verimli bir kamu hizmeti verileceği sonucunu doğurmayacaktır. Bu durum, farklı mekan maliyetleri ve personel rejiminin dengesiz dağılımına sebep olmuştur. İl bazında düşünecek olursak personel dağılımı dengeli bir şekilde yapılmamıştır.

4 Sayfa4 Malmüdürlüklerinin, gelir birimlerinde (tahakkuk ve tahsilat servisleri) nitelik ve nicelik bakımından verimli kamu hizmeti üretecek personel sıkıntısı çekilmektedir. ÖNERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN MEVZUATTA YERALAN YETKİ KULLANIMI Bilindiği gibi, mükelleflerin, vergi uygulaması bakımından hangi vergi dairesine bağlı oldukları vergi kanunları ile belirlenir.tarha yetkili vergi dairesi, vergi kanunlarında belirtilen yer vergi dairesidir. Tarha yetkili vergi dairesi, kurumlar vergisinde tam mükellefiyette, kurumun kanuni veya iş merkezinin, gelir vergisinde, mükellefin kanuni ikametgahının bulunduğu yer vergi dairesidir. Ancak, Maliye Bakanlığı, gerekli gördüğü hallerde, mükelleflerin işyeri ve ikametgâh adresleri ile il ve ilçelerin idarî sınırlarına bağlı kalmaksızın vergi daireleri ve bölge bilgi işlem merkezleri kurmaya, vergi dairelerine bağlı şubeler açmaya ve vergi dairelerinin yetki alanı ile vergi türleri, meslek ve iş grupları itibariyle mükelleflerin bağlı olacakları vergi dairesini belirlemeye yetkilidir.(213 Sayılı VUK un 4.Md.) Maliye Bakanlığı, bu yetkiye dayanarak malmüdürlüğü bünyesinde bulunan gelir vergisi (basit usul dahil), kurumlar vergisi, GMSİ, MSİ, MTV mükelleflerinin bağlı olacağı tarha yetkili vergi dairelerini il merkezinde tayin edebilir. EK-1 de Malmüdürlükleri bünyesinde yapılmakta olan vergisel hizmetlerin İl merkezli vergi dairesine aktarılması şematize olarak gösterilmiştir.

5 Sayfa5 PROJENİN UYGULANMASI SONUCU BEKLENEN FAYDA Malmüdürlüklerindeki memur sıkıntısı ilden görevlendirilen personel ile giderilmeye çalışılmaktadır. Malmüdürlüklerinin gelir birimlerine görevlendirilen her bir personele aylık TL civarında geçic görev yolluğu verilmektedir. Ülkemizde 81 il 957 ilçe vardır. Bu öneri uygulanırsa bahse konu giderler sıfırlanacaktır. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı, uygulamasına benzer şekilde ilçe düzeyinde beklenen standartlarda kamu hizmeti almayan mükellefler il merkezlerinde mevcut yapısıyla oturmuş olan Vergi Dairelerinden daha kaliteli hizmet almalarının önü açılacaktır. Kurum çalışanlarının ilçede görev yapması kalkınmışlık seviyeleri farklı olan il ve ilçe merkezlerinde farklı eğitim ve sağlık hizmetlerinin alınmasının yanısıra aileleriyle birlikte yaşamdaki diğer sosyal aktivitelerin birlikte değerlendirilmesi sonucu; ilgili personellerin iş motivasyonları çok daha yüksek seviyede gerçekleşeceği tabidir. Böylelikle çalışanlara yüklenmiş olan görünmez sosyal maliyet olgusu da alt seviyelere inecektir. Diğer taraftan vergi uygulamaları daha doğru tatbik edilmesi sonucu hem mükellef menmuniyeti sağlanacak hem de vergi yükümlülüğüne ilişkin gönüllü uyumun artması sonucu, vergi hasılat artışıyla hazine yararı da gerçekleşmiş olacaktır. ÖRGÜTLENME VE HİZMET ÜRETMEDE OLUŞABİLECEK EKSİKLİKLERİ KARŞILAYACAK YENİ BİR KAMU HİZMET ARACI VERGİMATİK

6 Sayfa6 VERGİMATİK: mükellefin vergi dairesinde almakta olduğu hizmetlerin önemli bir kısmını vergi dairesine gitmeksizin vergi personeline ihtiyaç duymadan karşılanmasını sağlayacak bir projedir. VERGİMATİK UYGULAMASININ GETİRECEĞİ FAYDALAR Vergi hizmeti üretirken daha az bir mekâna ihtiyaç duyulması sonucu kira bedeli, temizlik malzemesi, elektrik giderleri, ısınma giderleri, klima giderleri gibi birçok faktörde tasarruf sağlanacaktır. Vergimatik, kullanımı kolay, konforlu ve geliştirilmiş güvenlik önlemleriyle önemli bir vergi hizmet aracı olacaktır. Mükellefin vergi borcunu öğrenip ödeyebileceği, vb. vergisel işlemlerini yapabileceği adeta küçük bir vergi dairesidir. Vergimatiklerin bir diğer avantajı ise vezne görevi yapmasıdır. Vezne uygulaması veznedarın sahte para almasının önüne geçmesi, eksik para vermesi yada alması gibi kişisel sorumluluğunda sıfıra inmesini sağlayacaktır. Veznedeki çalışan memurların para ile teması ise oldukça fazladır. Paranın araştırmalara göre Tifo, Hepatit A, Dizanteri, İshal, Grip, Parazitsel hastalıklar metal ve kâğıt paradan kaynaklanmaktadır. Bunun önüne geçmek için bu sistemin bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir.

7 Sayfa7 ÖNERİNİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ Mükellefler, yetkili makamca adına tanzim edilmiş olan vergi kimlik kartını, T.C. kimlik numarası ve/veya vergi kimlik numarasını-şifresini yazıp, vergimatik sistemine girişi yapabilecektir. Sistemde mükellef hesap kartı menusünü kullanarak mükellefiyetine ilişkin, bağlı olduğu vergi dairesince hakkında gerçekleştirilmiş olan, tarh, tebliğ, tahakkuk, tahsilat, tecil, terkin, mahsup,iade ve düzeltmenin yanısıra taleplerinin takibi için evrak kayıt işlemlerinin sorgulanması gibi mükellefiyeti ile alakalı olan pek çok işlemleri bu menüyü kullanarak gerçekleştirebilecektir. Mükellefler, Banka hesaplarında vadeli/vadesiz hesapları kullanarak veznede halledeceği her türlü ödemeyi VERGİMATİK i kullanarak yapılabilecektir. Banka hesabı olmayan mükellefler alt kısımda haznedeki yere gerekli para miktarını yerleştirdikten sonra sistem paraları analiz edip sahte para varsa uyararak ödemeyi kolaylıkla yapabilecektir. İşlem sonunda makbuzu alarak mükellefin işlemi sonlandırılacaktır. Basit Usul ve GMSİ beyannameleri bu sistemi kullanarak kolaylıkla tahakkuk ettirilebilecektir. SONUÇ Malmüdürlüklerinde yer alan sürekli yükümlülükler vergi mükelleflerinin kayıtlarının nakil halinde il merkezindeki vergi dairelerine aktarılması sonucu; tarh, tebliğ, tahakkuk, tahsilat, tecil,

8 Sayfa8 terkin, mahsup ve iade gibi işlemlerin Defterdarlık ve/veya Vergi Dairesi Başkanlığı kanalıyla il merkezinde bulunan vergi dairelerinde yürütülmesi önerilmektedir. Bu sistemde Malmüdürlüklerinde sadece Sicil Yoklama birimi kalması önerilmektedir. Zira bu servis mükellefiyete ilişkin işe başlama, işi bırakma, yoklama ve tebliğ işlemlerini yürütmesi noktasında sınırlı bir kapsamda ancak vergi mükellefiyetinin tabana yayılmasını sağlayacak tarzda hizmet etmesi tasarlanmaktadır. Bu uygulamanın hayata geçmesi, vergi ve diğer gelirleri en az maliyetle toplamak; mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak; mükellef haklarını gözeterek yüksek kalitede hizmet sunmak suretiyle yükümlülüklerini kolayca yerine getirmelerine imkan tanımış olacaktır. Ayrıca vergimatik uygulanması sonucu, mükellef odaklı bir hizmet anlayışı etkili bir şekilde uygulanmış olacaktır. Vergimatik vergi dairesinde yapılabilecek işlemlerin önemli bir kısmını mükellefi vergi dairesine götürmeden yapılmasına imkân verecektir. Bu proje ile ihtiyaç olan yerlerde şube bankacılığı ağının küçük bir uygulaması gibi vergisel hizmetlerin mükellef odaklılık ve yerel yerindelik kapsamında etkin bir uygulama örneği olarak karşımıza çıkacaktır. Bu kapsamda, mükelleflerin vergisel yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde önemli ölçüde kolaylık sağlanmış olacaktır. Güngör DÖNMEZ Vergi Dairesi Müdür Yrd.

9 Sayfa9 KAYNAKÇA: SAYILI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNU SAYILI VERGİ USUL KANUNU SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SAYILI AMME ALACAKLARI TAHSİLİ USULU HAKKINDA KANUN 7-WWW.GİB.GOV.TR

Vergi Kayıp Ve Kaçağının İhbarı

Vergi Kayıp Ve Kaçağının İhbarı Vergi Kayıp Ve Kaçağının İhbarı İmdat TÜRKAY (Gelir İdaresi Müdürü) 1. Giriş Avrupa Birliğine üyelik sürecinde müzakerelerin başlamasıyla birlikte Türkiye'de Devletin yeniden yapılanması, kamu hizmetlerinin

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 85 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA YURT DIŞI VARLIK BARIŞI UYGULAMASI

GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 85 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA YURT DIŞI VARLIK BARIŞI UYGULAMASI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 85 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA YURT DIŞI VARLIK BARIŞI UYGULAMASI 2013 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER)

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ DEFTERDARLIK GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ DEFTERDARLIK GELİR MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ DEFTERDARLIK GELİR MÜDÜRLÜĞÜ 5018 SAYILI KAMU MALİ KONTROL YASASINA DÂHİL HARCAMA BİRİMLERİNİN, 4734 SAYILI KAMU İHALE YASASI KAPSAMINDA BULUNAN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE YAPILACAK

Detaylı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı Bir başvuru kitabı olarak hazırlanmış Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi ni hazırlayan değerli üstadımız eski Baş Hesap Uzmanı Sayın Mehmet ALTINDAĞ a, kitabın basımında hiçbir desteği bizlerden

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi, kullanılması ve

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ - HİZMETE ÖZEL - İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN

Detaylı

MAHALLİ İDARELERİN GELİR VE GİDERLERİNİN YAPISAL DURUMU VE BUNLARIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

MAHALLİ İDARELERİN GELİR VE GİDERLERİNİN YAPISAL DURUMU VE BUNLARIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ MAHALLİ İDARELERİN GELİR VE GİDERLERİNİN YAPISAL DURUMU VE BUNLARIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Erdoğan Öner * Kâmil Mutluer ** GİRİŞ: Devletlerin yapılandırılmaları içinde mahalli idarelerin önemi oldukça uzun bir

Detaylı

KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN REHBERİ ÜCRETSİZDİR

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN REHBERİ ÜCRETSİZDİR BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim

Detaylı

VERGİ KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELEDE ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ TEDBİRLER

VERGİ KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELEDE ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ TEDBİRLER 1 VERGİ KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELEDE ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ TEDBİRLER CELAL ÇELİK Eski Baş Hesap Uzmanı (Vergi Dünyası - Nisan 2005 (Sayı : 284)). GİRİŞ Vergi, devletin ortaklaşa kamu hizmetlerinin giderlerini

Detaylı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU GELİRLERİNİN KALİTESİNİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Maliye Bakanlığı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU GELİRLERİNİN KALİTESİNİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Maliye Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU GELİRLERİNİN KALİTESİNİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü ARALIK 2014 KAMU GELİRLERİNİN KALİTESİNİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Türkiye de Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler Alanındaki Yasal ve Kurumsal Yapının İncelenmesi, Aile, Çocuk,

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ @ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz www.gib.gov.tr

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2014 ÜCRETSİZDİR Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2011 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2012 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2015 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ AVUKAT DOKTOR MÜHENDİS MİMAR REHBER SANATÇI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR 1 SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2011 ÜCRETSİZDİR

Detaylı

TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ

TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

2007 YILI FAALİYET RAPORU

2007 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2007 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 24 Mayıs 2008 1 Yosun Ofset Ltd. Şti. 0.312. 342 11 94 2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 9 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU İHALE KURUMU 1.1. KURUM HAKKINDA

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Niğde SGK İl Müdürlüğü 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Niğde SGK İl Müdürlüğü 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Niğde SGK İl Müdürlüğü 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İTİYAT HALİNE GETİREN MİLLETLER, ÖNCE HAYSİYETLERİNİ,

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2012 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. 1 Ayrıntılı

Detaylı

VERGİLEMEDE ADRESİN ÖNEMİ

VERGİLEMEDE ADRESİN ÖNEMİ ÖN KAPAK VERGİLEMEDE ADRESİN ÖNEMİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No:

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

DAR MÜKELLEFLER İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2014

DAR MÜKELLEFLER İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2014 DAR MÜKELLEFLER İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2014 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR DAR MÜKELLEFLER (TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYAN YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARI İLE YURTDIŞINDA YERLEŞİK TÜRK VATANDAŞLARI) İÇİN KİRA GELİRİ

Detaylı

VERGİ HUKUKUNDA YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI UYGULAMASI. 1. Vergi Borcu Nedeniyle Yurt Dışı Çıkış Yasağı Uygulamasında Kavram ve Hukuki Koşullar

VERGİ HUKUKUNDA YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI UYGULAMASI. 1. Vergi Borcu Nedeniyle Yurt Dışı Çıkış Yasağı Uygulamasında Kavram ve Hukuki Koşullar VERGİ HUKUKUNDA YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI UYGULAMASI 1. Vergi Borcu Nedeniyle Yurt Dışı Çıkış Yasağı Uygulamasında Kavram ve Hukuki Koşullar 1.1. Kavram ve Genel Bilgi 1.1.1 Kavram Vergi borcu nedeniyle yurt

Detaylı

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI Ömer GEZER * Bilgehan ÇİÇEK ** A. GİRİŞ: İşletmeler binek otomobil ihtiyaçlarını satın alma ya da kiralama yoluyla karşılayabilmektedirler. Şirkete alınıp,

Detaylı