VAKIF GYO - VAKIF İŞ MERKEZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VAKIF GYO - VAKIF İŞ MERKEZİ"

Transkript

1 ĠÇĠNDEKĠLER 1. RAPOR BĠLGĠLERĠ ġġrketġ VE MÜġTERĠYĠ TANITICI BĠLGĠLER DEĞERLEME KONUSU HAKKINDA BĠLGĠLER GAYRĠMENKULÜN YERĠ, KONUMU, TANIMI VE YASAL DURUM VE KAYITLARINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER GAYRĠMENKULÜN YERĠ VE KONUMU GAYRĠMENKULÜN TANIMI TAPU ĠNCELEMESĠ TAPU KAYITLARI VE TAPU CĠNSĠ TAKYĠDAT BĠLGĠSĠ VE DEVREDĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN KISITLAR SON 3 YILLIK SATIġ HAKKINDA BĠLGĠ VARSA SÖZ KONUSU GAYRĠMENKULÜN GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI PORTFÖYÜNE ALINMASINA SERMAYE PĠYASASI MEVZUATI HÜKÜMLERĠ ÇERÇEVESĠNDE ENGEL TEġKĠL EDĠP ETMEDĠĞĠ HAKKINDAKĠ GÖRÜġ BELEDĠYE ĠNCELEMESĠ ĠMAR DURUMU DOSYA ĠNCELEMESĠ (RUHSAT, YAPI KULLANMA ĠZĠN BELGESĠ, MĠMARĠ PROJE, YAPI DENETĠM FĠRMASI, ENCÜMEN KARARLARI VE DĠĞER HUSUSLAR) BELGELER ENCÜMEN KARARLARI, MAHKEME KARARLARI, PLAN ĠPTALLERĠ V.B. DĠĞER BENZER KONULAR YAPI DENETĠM FĠRMASI YASAL DURUMUNA ĠLĠġKĠN ANALĠZ DEĞERLEMESĠ YAPILAN PROJELERĠN ĠLGĠLĠ MEVZUAT UYARINCA GEREKLĠ TÜM ĠZĠNLERĠNĠN ALINIP ALINMADIĞI, PROJESĠNĠN HAZIR VE ONAYLANMIġ, ĠNġAATA BAġLAMASI ĠÇĠN YASAL GEREKLĠLĠĞĠ OLAN TÜM BELGELERĠNĠN TAM VE DOĞRU OLARAK MEVCUT OLUP OLMADIĞI HAKKINDA BĠLGĠ VE PROJENĠN GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI PORTFÖYÜNE ALINMASINA SERMAYE PĠYASASI MEVZUATI HÜKÜMLERĠ ÇERÇEVESĠNDE BĠR ENGEL OLUP OLMADIĞI HAKKINDA GÖRÜġ TAPU, PLAN, PROJE, RUHSAT, ġema V.B. DÖKÜMANLAR DEĞERLEMESĠ YAPILAN PROJE DEĞERLEMESĠ YAPILAN PROJENĠN YASAL DURUMUNA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ DEĞERLEMESĠ YAPILAN TAġINMAZIN VEYA PROJENĠN GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI PORTFÖYÜNE ALINMASINA SERMAYE PĠYASASI MEVZUATI HÜKÜMLERĠ ÇERÇEVESĠNDE HERHANGĠ BĠR ENGEL OLUP OLMADIĞINA ĠLĠġKĠN GÖRÜġ GAYRĠMENKULÜN BULUNDUĞU BÖLGENĠN ANALĠZĠ VE KULLANILAN VERĠLER Çamlıca ĠSTANBUL 1

2 3.8. MEVCUT EKONOMĠK KOġULLARIN, GAYRĠMENKUL PĠYASASININ ANALĠZĠ, MEVCUT TRENDLER VE DAYANAK VERĠLER DEĞERLEME ĠġLEMĠNĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLER TAġINMAZIN DEĞERĠNĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLER OLUMSUZ YÖNDE ETKĠLEYEN FAKTÖRLER OLUMLU YÖNDE ETKĠLEYEN FAKTÖRLER GAYRĠMENKULÜN YAPISAL ĠNġAAT ÖZELLĠKLERĠ FĠZĠKSEL DEĞERLEMEDE BAZ ALINAN VERĠLER GAYRĠMENKULÜN TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ VE DEĞERLEMEDE BAZ ALINAN VERĠLER DEĞERLEME ĠġLEMĠNDE KULLANILAN VARSAYIMLAR VE BUNLARIN KULLANILMA NEDENLERĠ DEĞERLEME ĠġLEMĠ, YÖNTEM VE BULGULAR MALĠYET YÖNTEMĠ EMSAL KARġILAġTIRMA YÖNTEMĠ GELĠR KAPĠTALĠZASYONU YÖNTEMĠ PROJE GELĠġTĠRME KĠRA DEĞERĠ ANALĠZĠ VE KULLANILAN VERĠLER ÜZERĠNDE PROJE GELĠġTĠRĠLEN ARSALARIN BOġ ARAZĠ VE PROJE DEĞERLERĠ (BOġ ARAZĠ VE GELĠġTĠRĠLMĠġ PROJE DEĞERĠ ANALĠZĠ VE KULLANILAN VERĠ VE VARSAYIMLAR ĠLE ULAġILAN SONUÇLAR) EN YÜKSEK VE EN ĠYĠ KULLANIM ANALĠZĠ MÜġTEREK VEYA BÖLÜNMÜġ KISIMLARIN DEĞERLEME ANALĠZĠ HASILAT PAYLAġIMI VEYA KAT KARġILIĞI YÖNTEMĠ ĠLE YAPILACAK PROJELERDE, EMSAL PAY ORANLARI GAYRĠMENKUL VE BUNA BAĞLI HAKLARIN HUKUKĠ DURUMUNUN ANALĠZĠ ANALĠZ SONUÇLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ FARKLI DEĞERLEME METODLARININ VE ANALĠZĠ SONUÇLARININ UYUMLAġTIRILMASI VE BU AMAÇLA ĠZLENEN YÖNTEMĠN VE NEDENLERĠNĠN AÇIKLAMASI ASGARĠ BĠLGĠLERDEN RAPORDA VERĠLMEYENLERĠN NĠÇĠN YER ALMADIKLARININ GEREKÇELERĠ YASAL GEREKLERĠN YERĠNE GETĠRĠLĠP GETĠRĠLMEDĠĞĠ VE MEVZUAT UYARINCA ALINMASI GEREKEN ĠZĠN VE BELGELERĠN TAM VE EKSĠKSĠZ OLARAK MEVCUT OLUP OLMADIĞI HAKKINDA GÖRÜġ DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN, GAYRĠMENKUL PROJESĠNĠN VEYA GAYRĠMENKULE BAĞLI HAK VE FAYDALARIN, GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI PORTFÖYÜNE ALINMASINDA SERMAYE PĠYASASI MEVZUATI ÇERÇEVESĠNDE, BĠR ENGEL OLUP OLMADIĞI HAKKINDA GÖRÜġ SONUÇ Çamlıca ĠSTANBUL 2

3 5.1. SORUMLU DEĞERLEME UZMANININ SONUÇ CÜMLESĠ NĠHAĠ DEĞER TAKDĠRĠ SATIġ DEĞERĠ TAKDĠRĠ Çamlıca ĠSTANBUL 3

4 1. RAPOR BĠLGĠLERĠ RAPORUN TARĠHĠ : RAPORUN NUMARASI : DEĞERLEME TARĠHĠ : DAYANAK SÖZLEġMENĠN TARĠHĠ : DAYANAK SÖZLEġMENĠN NUMARASI RAPORUN TÜRÜ : 2010_300_03 : Özet rapor formatında hazırlanmıģtır. RAPORUN KULLANIM AMACI ve YERĠ : Rapor, Sermaye Piyasası Kurul Düzenlemeleri kapsamında GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI portföyü için hazırlanmıģtır. Hazırlanan rapor, Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:VIII No:35 Tebliğ inin ekinde belirtilen bilgileri asgari olarak içerecek Ģekilde hazırlanmıģtır. DEĞERLEMENĠN KONUSU ve AMACI : Ankara Ġli, Çankaya Ġlçesi, Çankaya Mahallesi, - pafta, 2814 ada 12 parsel üzerinde kayıtlı olan Betonarme Karkas ĠĢyeri binasının 2. kat 4 no lu, 3. kat 5 no lu ve 4. kat 6 no lu bağımsız bölümlerinin ( Çankaya Mahallesi, Üsküp Caddesi, No: 44 ) güncel piyasa rayiç değerinin tespit edilerek Vakıf GYO A.ġ. hissesine düģen değerin belirlenmesidir. RAPORU HAZIRLAYAN SORUMLU DEĞERLEME UZMANI : Nazen Cansever TÖMEN SPK Lisans No: Değerleme Uzmanı-Yük. Mimar Projeler Müdürü : Özgün BEKAR SPK Lisans No: ġehir Plancısı Genel Müdür DAHA ÖNCE DEĞERLEMESĠNĠN YAPILIP YAPILMADIĞINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ : TaĢınmaz halen Vakıf GYO A.ġ. portföyünde yer almaktadır. Daha önce hazırlanan gayrimenkul değer tespiti raporu tarafımızdan yapılmamıģtır Çamlıca ĠSTANBUL 4

5 2. ġġrketġ VE MÜġTERĠYĠ TANITICI BĠLGĠLER ġġrketġn UNVANI ġġrketġn ADRESĠ MÜġTERĠYĠ TANITICI BĠLGĠLER MÜġTERĠ ADRESĠ MÜġTERĠ TALEBĠNĠN KAPSAMI ve VARSA GETĠRĠLEN SINIRLAMALAR : VEKTÖR GAYRĠMENKUL DEĞERLEME A.ġ. : Masaldan ĠĢ Merkezi A Blok Zemin Kat ÜSKÜDAR / ĠSTANBUL : Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. : Halaskargazi Caddesi, Yasan iģ Merkezi, 6.Kat, No: 243/6 Osmanbey-ġiĢli-ĠSTANBUL : Ankara Ġli, Çankaya Ġlçesi, Çankaya Mahallesi, - pafta, 2814 ada 12 parsel üzerinde kayıtlı olan Betonarme Karkas ĠĢyeri binasının 2. kat 4 no lu, 3. kat 5 no lu ve 4. kat 6 no lu bağımsız bölümlerinin ( Çankaya Mahallesi, Üsküp Caddesi, No: 44 ) güncel piyasa rayiç değerinin tespit edilerek Vakıf GYO A.ġ. hissesine düģen değerin belirlenmesi ve sermaye piyasası mevzuatı gereğince, değerleme raporlarında bulunması gereken asgari hususlar" çerçevesinde değerleme raporunun hazırlanması. MüĢteri tarafından getirilen bir kapsam ve sınırlama bulunmamaktadır Çamlıca ĠSTANBUL 5

6 3. DEĞERLEME KONUSU HAKKINDA BĠLGĠLER 3.1. GAYRĠMENKULÜN YERĠ, KONUMU, TANIMI VE YASAL DURUM VE KAYITLARINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER GAYRĠMENKULÜN YERĠ VE KONUMU Değerlemesi yapılan taģınmaz, Ankara Ġli, Çankaya Ġlçesi, Çankaya Mahallesi nde Üsküp Caddesi (Eski Çevre Sokak) üzerinde, merdivenli bir sokak olan KabataĢ Sokak ile kesiģen köģede yer almaktadır. TaĢınmaz; GaziosmanpaĢa ve Ayrancı semtlerini birbirine bağlayan ve aynı zamanda Ankara nın önemli ulaģım akslarından Atatürk Bulvarı, Cinnah Caddesi ve Güvenlik Caddesi ni kesen, taģıt ve yaya trafiğinin fazla olduğu Farabi Sokak tan sola dönülerek ulaģılan Üsküp Caddesi üzerinde yer almaktadır. TaĢınmaz, Üsküp Caddesi nin sonlarına doğru bu yönde sağda yer almaktadır. Üsküp Caddesi, isim olarak cadde olsa da, halen sokak özelliğini taģıyan tek yönlü bir yol olup, taģıt ve yaya trafiği azdır. TaĢınmazın yer aldığı 2814 ada, Cinnah Caddesi, KabataĢ Sokak, Üsküp Caddesi ve Botanik Parkı nın kesiģiminde yer almakta olup, Botanik Parkı na 3. bina konumundadır. Planlı yapılaģmanın olduğu bölgede resmi-özel kurum ve kuruluģlar (Libya / Ürdün / Cezayir / Ġngiltere / Japonya / Amerika / Yunanistan Büyükelçilikleri, CumhurbaĢkanlığı KöĢkü, DıĢiĢleri Bakanlığı Konutu, parti binası ( Cumhuriyet Halk Partisi ), ĠĢ Merkezleri, oteller, banka binaları ve tıp merkezleri bulunmaktadır. Bölge tercih gören bir iģ ve ticaret bölgesi olup, taģıt ve yaya trafiği yoğun olarak gözlemlenmektedir. TaĢınmazın bulunduğu bölgeye toplu taģım araçlarıyla ulaģım Cinnah Caddesi üzerinden rahatlıkla sağlanmaktadır. TaĢınmazın yakın çevresinde, Atatürk Bulvarı, Cinnah Caddesi, elçilikler, Botanik Parkı, Seğmenler Parkı, CHP binası, Nihat Erim ĠĢ Merkezi, Eka Tıp Merkezi ve Ģirketler yer almaktadır. Karayolu ndan toplu taģıma araçları (Özel ve Halk Otobüsü) ile ulaģım kolaylıkla sağlanmaktadır. Teknik altyapısı tamdır. TAġINMAZIN MERKEZLERE KUġUÇUġU UZAKLIKLARI (KUġ UÇUġU) Kızılay 3 km Çankaya Belediye BaĢkanlığı 3,4 km Metro / Ankaray Durağı 3,3 km T.B.M.M 1,6 km Ulus 5 km Seğmenler Parkı 600 m AġTĠ 4,8 km Güven Hastanesi 1,8 km Çamlıca ĠSTANBUL 6

7 34696 Çamlıca ĠSTANBUL 7

8 GAYRĠMENKULÜN TANIMI Değerlemesi yapılan taģınmaz, Ankara Ġli, Çankaya Ġlçesi, Çankaya Mahallesi, 2814 ada, 12 parselde yer alan Betonarme Karkas ĠĢyeri Binası nın 2. kat 4 no lu, 3. kat 5 no lu ve 4. kat 6 no lu bağımsız bölümleridir. Parsel alanı 551 m², bina oturumu 217 m², bahçe alanı yaklaģık 334 m² dir. Açık Posta adresi: Çankaya Mahallesi, Üsküp Caddesi No:44 Vakıf Binası, Çankaya/ANKARA dır. Parsel ön cephesinde, bahçe ve Üsküp Caddesi, sağ tarafında ise Vakıfbank ATM si ve bina giriģi bulunmaktadır. Peyzajı düzenlenmiģtir. Mevcutta binanın tamamı, T. Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı ile Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı tarafından kullanılmaktadır. Bina, 2 bodrum+zemin+4 normal+çatı katlıdır. Mimari projesine göre 2. bodrum katında; garaj+sığınak, 1. bodrum kat, zemin kat ve 1. normal katlarında, 2.normal katta, 3. Normal, her katta 1 er olmak üzere 3 konut bulunmaktadır. 4.normal katta ise dubleks daire bulunmaktadır. Toplam 6 konut. Mimari projesine göre 2. normal katındaki 4 no lu bağımsız bölümde; hol, salon, 2 oda, mutfak, wc ve duģ hacimleri yer almaktadır. Mahallinde ise; Gayrimenkul ve Muhasebe ĠĢlemleri Servisi olarak kullanılmakta olup, kat holü, bay-bayan wc ler, servis alanı, toplantı odası, sekreterya odası ve baģkan odası mevcuttur. Zemini, PVC esaslı yer döģemesi ile kaplı, duvarları alçı sıva üzeri saten boyalı, tavanı floresant aydınlatma armatürlü alçı asma tavandır. Mimari projesine göre 3. normal katındaki 5 no lu bağımsız bölümde; hol, salon, 2 oda, mutfak, wc ve duģ hacimleri yer almaktadır. Mahallinde ise; Fon ĠĢlemleri ve Hukuk ĠĢlemleri Servisi olarak kullanılmakta olup, kat holü, bay-bayan wc ler, servis alanları ve müdür odası mevcuttur. Zemini, PVC esaslı yer döģemesi ile kaplı, duvarları alçı sıva üzeri saten boyalı, tavanı floresant aydınlatma armatürlü alçı asma tavandır. Mimari projesine göre 4. normal katındaki 6 no lu bağımsız bölümde; hol, salon, 2 oda, mutfak, wc ve duģ hacimleri ile çatı katında 1 oda, wc+duģ, 2 teras hacimleri yer almaktadır. Mahallinde ise; 4. katı Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı olarak kullanılmakta olup, kat holü, bay-bayan wc ler, servis alanı ve Vakıf Müdürü odası mevcuttur. Zemini, PVC esaslı yer döģemesi ile kaplı, duvarları alçı sıva üzeri saten boyalı, tavanı floresant aydınlatma armatürlü alçı asma tavandır. Mahallinde ise; çatı katı yemekhane ve mutfak olarak kullanılmaktadır. Çatı boģluğundan alınan yaklaģık brüt 25 m² alanda mutfak hacmi oluģturulmuģ, diğer çatı boģluğundan alınan yaklaģık brüt 12 m² alan yemekhane alanına dahil edilmiģtir. Zemini, seramik kaplı, duvarları alçı sıva üzeri saten boyalıdır. Terasların zeminleri seramik kaplıdır. Her kattaki bay-bayan wc lerin zeminleri seramik kaplıdır. Mutfak niģlerinin dolapları suntalam kaplamalı ahģap ve mermerit tezgâhlı olup, zemini mermer plak kaplıdır. Binada, katlar arası ulaģımı sağlayan betonarme taģıyıcılı döner formdaki merdivenin basamakları mermer plak kaplı, duvarları boyanabilir duvar kâğıdı ile kaplıdır. Bina, tek asansörlü-kaloriferlidir. Isınma, merkezi sistem doğalgaz ile sağlanmaktadır. Binada, yangın merdiveni ve Mitsubishi klimalar bulunmaktadır. Teknik altyapısı tamdır. Topografyası eğimli olup, jeolojik yapı itibariyle 3. derece deprem bölgesinde kalmaktadır. Parsel kare Ģeklindedir. (Parselin geometrik Ģekli 3.4. baģlığı altında gösterilmiģtir.) Çamlıca ĠSTANBUL 8

9 3.2. TAPU ĠNCELEMESĠ TAPU KAYITLARI VE TAPU CĠNSĠ. ANA GAYRĠMENKUL ĠLĠ : ANKARA ĠLÇESĠ : ÇANKAYA MAHALLESĠ : ÇANKAYA KÖYÜ : --- SOKAĞI : --- MEVKĠĠ : --- SINIRI : PAFTASINDA PAFTA NO : --- ADA NO : 2814 PARSEL NO : 12 YÜZÖLÇÜMÜ : 551,00 m² NĠTELĠĞĠ : BETONARME KARKAS BĠNA BAĞIMSIZ BÖLÜM BĠLGĠLERĠ NĠTELĠĞĠ : KONUT ARSA PAYI : 270/1540 BLOK : --- KAT : 2 BAĞ. BÖL. NO : 4 YEVMĠYE NO : CĠLT NO : 41 SAHĠFE NO : 4008 EDĠNĠM TARĠHĠ : MALĠKLER : T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MEMUR VE HĠZ. EM. VE SAĞ. YAR. SANDIĞI VAKFI ( HĠSSE 1/2 ) VAKIF GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. ( HĠSSE 1/2 ) TAPU CĠNSĠ : KAT MÜLKĠYETĠ BAĞIMSIZ BÖLÜM BĠLGĠLERĠ NĠTELĠĞĠ : KONUT ARSA PAYI : 270/1540 BLOK : --- KAT : 3 BAĞ. BÖL. NO : 5 YEVMĠYE NO : CĠLT NO : 41 SAHĠFE NO : 4009 EDĠNĠM TARĠHĠ : MALĠKLER : VAKIF GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. ( HĠSSE TAM ) TAPU CĠNSĠ : KAT MÜLKĠYETĠ BAĞIMSIZ BÖLÜM BĠLGĠLERĠ Çamlıca ĠSTANBUL 9

10 NĠTELĠĞĠ : ÇATI ARALI KONUT ARSA PAYI : 365/1540 BLOK : --- KAT : 4. NORMAL+ ÇATI BAĞ. BÖL. NO : 6 YEVMĠYE NO : CĠLT NO : 41 SAHĠFE NO : 4010 EDĠNĠM TARĠHĠ : MALĠKLER : VAKIF GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. ( HĠSSE TAM ) TAPU CĠNSĠ : KAT MÜLKĠYETĠ TAKYĠDAT BĠLGĠSĠ VE DEVREDĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN KISITLAR DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULLER İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR TAKYİDAT (DEVREDİLEBİLMESİNE İLİŞKİN SINIRLAMA) OLUP OLMADIĞI HAKKINDA BİLGİ DEVREDİLEMESİNE İLKİŞKİN KISITLAMALAR ADA 12 PARSEL tarihinde Çankaya Tapu Sicil Müdürlüğü nde Takbis sistemi üzerinden alınan yazılı takyidat bilgisine göre ; BAĞ BÖL.NO 4 REHĠN ġerh TaĢınmaz üzerinde herhangi bir rehin kaydı yoktur. TaĢınmaz üzerinde herhangi bir Ģerh kaydı yoktur. BEYAN Yönetim Planı: HAK VE MÜKELLEFĠYETELR TaĢınmaz üzerinde herhangi bir beyan kaydı yoktur. BAĞ BÖL.NO 5 REHĠN ġerh TaĢınmaz üzerinde herhangi bir rehin kaydı yoktur. TaĢınmaz üzerinde herhangi bir Ģerh kaydı yoktur. BEYAN Yönetim Planı: HAK VE MÜKELLEFĠYETELR TaĢınmaz üzerinde herhangi bir beyan kaydı yoktur. BAĞ BÖL.NO 6 REHĠN ġerh TaĢınmaz üzerinde herhangi bir rehin kaydı yoktur. TaĢınmaz üzerinde herhangi bir Ģerh kaydı yoktur. BEYAN Yönetim Planı: HAK VE MÜKELLEFĠYETELR TaĢınmaz üzerinde herhangi bir beyan kaydı yoktur. *Tapu Dairesinde yapılan inceleme sonrasında; taģınmazın devir ve temliki ile ilgili herhangi bir hukuksal sınırlama bulunmamaktadır SON 3 YILLIK SATIġ HAKKINDA BĠLGĠ DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKUL İLE İLGİLİ VARSA SON ÜÇ YILLIK DÖNEMDE GERÇEKLEŞEN ALIM-SATIM İŞLEMLERİNE VE GAYRİMENKULÜN HUKUKİ DURUMUNDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLERE (İMAR PLANINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER, KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ V.B.) İLİŞKİN BİLGİ TaĢınmazlar son üç yıl içinde satıģa konu olmamıģtır Çamlıca ĠSTANBUL 10

11 VARSA SÖZ KONUSU GAYRĠMENKULÜN GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI PORTFÖYÜNE ALINMASINA SERMAYE PĠYASASI MEVZUATI HÜKÜMLERĠ ÇERÇEVESĠNDE ENGEL TEġKĠL EDĠP ETMEDĠĞĠ HAKKINDAKĠ GÖRÜġ Değerlemesi yapılan taģınmazlar halen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı portföyünde yer almakta olup, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde gayrimenkulün yatırım ortaklığı portföyünde bulunmasında herhangi bir engel yoktur BELEDĠYE ĠNCELEMESĠ ĠMAR DURUMU YÜRÜRLÜKTE OLAN İMAR DURUMU VE BUNA GÖRE YAPILABİLECEK FONKSİYON VE YAPILAŞMA BİLGİSİ, PLAN ADI VE ONAY TARİHİ DE VERİLMELİDİR. Ġmar Durumu: Çankaya Belediyesi Ġmar Müdürlüğü Çap ġubesi nden alınan bilgiye göre değerleme konusu parsel; 1/1000 Uygulama Ġmar Planı nda, yoldan 5,00 m, yan ve arka parsellerden en az 3,00 m çekme mesafeleri içerisinde kalan alanda, ayrık nizam, 5 kat, Hmax:15,50 m yapılaģma koģullarında konut alanı nda kalmaktadır. ĠMAR PLANI ADI VE ÖLÇEĞĠ Uygulama Ġmar Planı - Çankaya Belediyesi 1/1000 ölçekli ĠMAR PLANI ONAY TARĠHĠ ( Çap Belgesi ) FONKSĠYON KONUT NĠZAM AYRIK TAKS YÜKSEKLĠK 15,50 m KAKS ÖN CEPHE ÇEKME MESAFESĠ 5,00 m DOSYA ĠNCELEMESĠ (Ruhsat, Yapı Kullanma Ġzin Belgesi, Mimari Proje, Yapı Denetim Firması, Encümen kararları ve diğer hususlar) BELGELER 2814 Ada 12 Parsel ile ilgili;yasal belgeler aģağıdaki gibidir: Mimari Projesi: 298/1710, (tapu arģivinden elde edilmiģtir. Yapı Ruhsatı: /480 sayılı Yapı ruhsatı tadilat: /33 sayılı Yapı Kullanma Ġzin Belgesi: tarih ve 271/2000 sayılı ENCÜMEN KARARLARI, MAHKEME KARARLARI, PLAN ĠPTALLERĠ V.B. DĠĞER BENZER KONULAR ENCÜMEN KARARLARI, MAHKEME KARARLARI, PLAN İPTALLERİ V.B. DİĞER BENZER KONULAR Taşınmaza ait imar dosyası; Belediye arşivi nde bulunamamıştır YAPI DENETĠM FĠRMASI YAPI DENETİM KURULUŞU VE DENETİMLERİ DEĞERLEMESİ YAPILAN PROJELER İLE İLGİLİ OLARAK, 29/6/2001 TARİH VE 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYARINCA DENETİM YAPAN YAPI DENETİM KURULUŞU (TİCARET ÜNVANI, ADRESİ VB.) VE DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKUL İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DENETİMLER HAKKINDA BİLGİ Çamlıca ĠSTANBUL 11

12 Konu taģınmaz 2001 yılı öncesinde inģa edildiği için yapı denetim firması ile ilgili bilgi bulunmamaktadır YASAL DURUMUNA ĠLĠġKĠN ANALĠZ TaĢınmaz kat mülkiyetine geçmiģ yasal sürecini tamamlamıģtır. Evrakları tamdır DEĞERLEMESĠ YAPILAN PROJELERĠN ĠLGĠLĠ MEVZUAT UYARINCA GEREKLĠ TÜM ĠZĠNLERĠNĠN ALINIP ALINMADIĞI, PROJESĠNĠN HAZIR VE ONAYLANMIġ, ĠNġAATA BAġLAMASI ĠÇĠN YASAL GEREKLĠLĠĞĠ OLAN TÜM BELGELERĠNĠN TAM VE DOĞRU OLARAK MEVCUT OLUP OLMADIĞI HAKKINDA BĠLGĠ VE PROJENĠN GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI PORTFÖYÜNE ALINMASINA SERMAYE PĠYASASI MEVZUATI HÜKÜMLERĠ ÇERÇEVESĠNDE BĠR ENGEL OLUP OLMADIĞI HAKKINDA GÖRÜġ Değerlemesi yapılan taģınmazların GYO portföyünde bulunmasında, sermaye piyasası mevzuatı açısından bir engel yoktur Çamlıca ĠSTANBUL 12

13 3.4. TAPU, PLAN, PROJE, RUHSAT, ġema V.B. DÖKÜMANLAR VAKIF GYO - VAKIF İŞ MERKEZİ Çamlıca ĠSTANBUL 13

14 34696 Çamlıca ĠSTANBUL 14

15 34696 Çamlıca ĠSTANBUL 15

16 34696 Çamlıca ĠSTANBUL 16

17 Mimari Proje 2. KAT 3. KAT Çamlıca ĠSTANBUL 17

18 4. KAT ÇATI KAT Çamlıca ĠSTANBUL 18

19 ĠL ANKARA ĠLÇE ÇANKAYA MAHALLE ÇANKAYA PAFTA ADA 2814 PARSEL 12 KULLANIM TÜRÜ KONUT ĠNġAAT NĠZAMI AYRIK TAKS KAKS ÖN BAHÇE 5,00 ARKA BAHÇE EN AZ 3,00 YAN BAHÇE EN AZ 3,00 BĠNA YÜKSEKLĠĞĠ 15,5 BĠNA DERĠNLĠĞĠ KROKĠ BĠNA GENĠġLĠĞĠ KROKĠ PLAN ADI ÇANKAYA BELEDĠYESĠ 1/1000 UYG. ĠMAR PLANI Ġmar Durumu Çamlıca ĠSTANBUL 19

20 Çap Belgesi Çamlıca ĠSTANBUL 20

21 34696 Çamlıca ĠSTANBUL 21

22 34696 Çamlıca ĠSTANBUL 22

23 3.5. DEĞERLEMESĠ YAPILAN PROJE EĞER BELĠRLĠ BĠR PROJEYE ĠSTĠNADEN DEĞERLEME YAPILIYORSA, PROJEYE ĠLĠġKĠN DETAYLI BĠLGĠ VE PLANLARIN VE SÖZ KONUSU DEĞERĠN TAMAMEN MEVCUT PROJEYE ĠLĠġKĠN OLDUĞUNA VE FARKLI BĠR PROJENĠN UYGULANMASI DURUMUNDA BULUNACAK DEĞERĠN FARKLI OLABĠLECEĞĠNE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA Değerleme herhangi bir projeye istinaden yapılmamıģtır DEĞERLEMESĠ YAPILAN PROJENĠN YASAL DURUMUNA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ Değerleme herhangi bir projeye istinaden yapılmamıģtır DEĞERLEMESĠ YAPILAN TAġINMAZIN VEYA PROJENĠN GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI PORTFÖYÜNE ALINMASINA SERMAYE PĠYASASI MEVZUATI HÜKÜMLERĠ ÇERÇEVESĠNDE HERHANGĠ BĠR ENGEL OLUP OLMADIĞINA ĠLĠġKĠN GÖRÜġ GYO portföyünde bulunan taģınmaz, tapu kayıtlarına göre yapı kullanma izin belgesi alınmıģ ve kat mülkiyetine geçmiģtir. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı portföyünde yer almasında herhangi bir engel bulunmamaktadır Çamlıca ĠSTANBUL 23

24 DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULE ĠLĠġKĠN ANALĠZLER 3.7. GAYRĠMENKULÜN BULUNDUĞU BÖLGENĠN ANALĠZĠ VE KULLANILAN VERĠLER ANKARA Ankara Ġli, Türkiye Cumhuriyeti'nin baģkentini barındıran ildir. Ankara Ģehri, Türkiye'nin en kalabalık ikinci, dünyanın ise en kalabalık kırk beģinci kentidir. Topraklarının büyük bölümü Ġç Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Sakarya bölümünde yer alır. Ankara km² yüz ölçümü ile Türkiye'nin en büyük illerindendir. Ġl coğrafi olarak Türkiye'nin merkezine yakın bir konumda bulunmaktadır. Ġçerisinde eski çağlarda kurulan ve bugün de yaģanılan birçok kent barındırmaktadır. Ankara ili, doğuda Kırıkkale, kuzeydoğuda Çankırı, Çankırı ve Bolu, kuzeybatıda Bolu, güneyde Konya, güneydoğuda KırĢehir ve Aksaray, batıda EskiĢehir ile komģudur Ġklim Ġlin güney ve orta bölümlerinde Bozkır Ġklimi, kuzeyinde ise Karadeniz Ġklimi'nin ılıman ve yağıģlı halleri görülebilir. Genel olarak Bozkır Ġkliminin hüküm sürdüğü Ankara il topraklarında, kıģlar soğuk ve kar yağıģlı, yazlar ise sıcak ve kuraktır. Bitki örtüsü Ankara'nın iklim Ģartları ve tomografik yapısı nedeniyle ilde bozkır (step) ve orman bitki örtüleri bulunur. Ekonomi Ankara nüfusunun dörtte üçü hizmet sektöründe çalıģmaktadır ve bu sektör ilin gayrisafi hasılasında en büyük paya sahiptir. Ġl, Türkiye gayrisafi millî hasıla'sının %9'una sahiptir. Ülkenin toplam vergi gelirlerinin %12'si, bütçe gelirlerinin %12.3'ü buradan toplanır; buna karģılık ilin ülke bütçesinden aldığı pay %6.4'tür yılında Ankara'nın bütçe gelirlerine 16,5 milyar TL, bütçe gelirlerine katkısı 21,1 milyar TL olup, bütçeden aldığı pay 11,3 milyar TL'dir. Enerji Nallıhan'da Çayırhan termik santrali linyit (634 MW güçlü), Esenboğa termik santrali ise fuel oil (54 MW) yakararak enerji üretirler. Ayrıca, Sarıyer Barajı (160 MW), Hirfanlı Barajı (128 MW) ve Kesikköprü Barajı (76 MW) hidroelelektrik enerji üretir. Madencilik Ankara, Türkiye'nin madencilik potansiyeli fazla olan illerindendir. Ġlin Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde Türkiye'nin en önemli linyit yataklarından bazıları bulunur Çamlıca ĠSTANBUL 24

25 Turizm Ankara'ya 2001 yılında yaklaģık yabancı giriģ yapmıģtır. Aylara dağıtıldığında en çok turist yaklaģık kiģiyle temmuz ayında, en az turist yaklaģık 9000 kiģiyle kasım ayında gelmiģtir yılında ise sadece Esenboğa Uluslararası Havalimanı'ndan ile yabancı, Türk giriģ, yabancı, Türk çıkıģ yapmıģtır. Aynı Ģekilde 2003 yılında Ankara Turizm DanıĢma Müdürlüğü'ne 4230 yerli, 1902 yabancı toplam 6132 kiģi müracaat etmiģtir. Nüfus Ankara Ġli kent merkezi, baģkent olmadan önce birkaç bin kiģilik bir nüfusa sahipti; ancak baģkent olduktan sonra önce Ġstanbul ve Ġzmir'den sonra en kalabalık üçüncü kent oldu, ardından Ġzmir'i geçerek Ġstanbul'dan sonra Türkiye'nin en kalabalık kenti oldu. Dünyanın en kalabalık 45. kenti olan Ankara kentini barındıran il nüfusu bugün dört milyon civarında olmakla birlikte her geçen gün büyümektedir. Ġl toprakları, özellikle de merkez ilçeler ülkenin en çok göç alan kentlerindendir. Ġl nüfusu 4.548,939 merkez nüfusu kiģidir. Ankara il nüfusu Türkiye geneline göre daha yüksek bir eğitim düzeyine sahiptir verilerine göre, 15 yaģ üstü okuma yazma oranı toplam il nüfusunun %88'ini (erkeklerde %91, kadınlarda %86'sını) oluģturur, bu oran Türkiye için %83'dur. ÇANKAYA ĠLÇESĠ Genel Durum Cumhuriyet öncesi, kale çevresinde oluģmuģ eski kentin güneyinde bağlık bahçelik bir kırsal alan görünümünde olan Çankaya Ankara nın baģkent oluģu ile birlikte 1936 yılında Ankara nın merkez ilçesi duruma gelmiģtir. Çankaya, yerleģim yeri olarak bir parçası olduğu baģkent Ankara nın siyasal, yönetsel, sosyo-ekonomik ve kültürel kuruluģlarının en önemlilerini içinde bulunduran ilçesidir. Ülkenin en önemli yönetsel karar organlarını, çeģitli ülkelerin büyük elçiliklerini, iģ ve ticaret merkezlerini, kültür ve sanat kuruluģları ile üniversitelerini barındıran bir yerleģim alanı olarak yalnızca ilçe sınırlarında yaģayanların değil baģkent Ankara nın, ülkenin hatta yabancı ülke insanlarının değiģik amaçlarla uğradığı bir yerleģim yeridir. Bu anlamda Ulusal ve uluslararası düzeyde öneme sahiptir. Ankara metropolü genelinde orta ve yüksek gelir grupları ile eğitim düzeyi yüksek olanların büyük çoğunluğu Çankaya Ġlçesinde yaģamaktadır. Ayrıca Ankara nın kültürel-sanatsal etkinliklerinin büyük bir bölümü de Çankaya da gerçekleģtirilmektedir. Ġlçenin yüzölçümü 203 km2'dir. Ankara'nın 8 merkez ilçesinden biri olan Çankaya, Ģehir merkezine (Ulus) çok yakın bir arazide kurulmuģtur. Denizden yüksekliği metredir. Sosyal Durum Çamlıca ĠSTANBUL 25

26 Ġlçe son zamanlarda kırsal kesimden göçlerin yoğunlaģması nedeniyle hızlı bir nüfus artıģına neden olmuģ, yapılan imarsız gecekondulaģma neticesi dıģ kesimlerde düzensiz bir yapılaģma meydana gelmiģtir. Ġlçe Belediye sınırları içerisinde kalan yerler imar planına uygun olarak çağdaģ ve modern bir yapıya kavuģturulmuģtur. UlaĢım Çankaya ilçesine bağlı Balgat, Esenboğa Havaalanı na yaklaģık 30 km mesafededir. Ankara Merkezi Kızılaya yaklaģık 4 km. Ulus a 7 km mesafededir. Bölgeye ulaģım karayolu iledir. Nüfus ve Demografik Yapı 2008 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi kesin sonuçlarına göre ise nüfus ' dur. Ekonomik Yapı Ġlçenin Ģehir kesiminde oturanların çoğunluğu memur ve iģçilerdir. Son yıllarda hızlı bir geliģme gösteren ilçenin sınırları içerisinde ticaret ile uğraģanlar çoğalmıģtır. Son yıllarda Ankara Ġli'nin yeni yerleģim alanı olarak ön sıralara geçen ilçenin, banliyö sayılabilecek Ümitköy, Çayyolu, Beysukent, Bilkent, Söğütözü ve Mustafa Kemal Mahalleleri ön plana çıkmıģtır MEVCUT EKONOMĠK KOġULLARIN, GAYRĠMENKUL PĠYASASININ ANALĠZĠ, MEVCUT TRENDLER VE DAYANAK VERĠLER 2009 ve 2010 yılı, ekonomik göstergelerin Ģekillenmesinde uluslararası koģullar önemli belirleyiciler olmuģtur. ABD finans sistemi kaynaklı olarak küresel finansal krizin etkileri devam etmektedir. Uluslararası Yatırımcılar Derneğinin (YASED) değerlendirmesine göre, uluslararası doğrudan yatırımlara (UDY) iliģkin beklentilerde 2010 yılında tam toparlanma beklentisi bulunmazken, kriz öncesi dönemdeki giriģ miktarlarına dönülmesinin ancak 2011 yılında mümkün olabileceği görülüyor. Dünya konjonktürüne bağımlı olarak krizden çıkıģ noktasında, Türkiye nin diğer ülkelerden daha hızlı olacağı beklenmektedir. Ġmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (Yüzde) GYODER in hazırladığı, Türkiye ve Dünya Gayrimenkul Sektör Raporu 2. Çeyrek 2010 da öne çıkan göstergeler: 1. ABD ekonomisi yüzde 3.2 büyürken, Euro Bölgesinde büyüme yüzde 1.7 oldu. 2. BileĢik Öncü Göstergeler ekonomik iyileģmede yavaģlama gösteriyor. 3. ABD ve AB de beklenti ve güven endekslerinde iyileģme yavaģladı. 4. ABD de inģaat harcamaları daraldı. Konut satıģları düģük seviyede. 5. Avrupa Euro bölgesinde inģaat sektörü faaliyetleri 10 çeyrektir daralıyor Çamlıca ĠSTANBUL 26

27 6. ABD de ticari gayrimenkul fiyatları endeksi 111 den 112 ye yükseldi. 7. Türkiye ekonomisi yüzde 10.3 büyüdü. 8. Alınan konut yapı ruhsatları sayısı ile sıçrama gösterdi. 9. Yılın ilk sekiz ayında konut kredileri 8.4 milyar TL arttı. 10. Ġkinci çeyrekte adet yeni konut kredisi kullanıldı. 11. Konut kredisi aylık faiz oranı ortalama yüzde 0.90 a kadar geriledi. 12. Konut satıģları adet ile halen kriz öncesi dönemin gerisinde. 13. Konut fiyatları ve konut kiralarında durağanlık sürüyor. 14. Açılan 7 AVM ile birlikte toplam AVM sayısı 223, toplam kiralanabilir alan büyüklüğü 5.49 milyon m2 ye ulaģtı (ikinci çeyrek sonunda). 15. Hane halkı tüketim harcamaları yüzde 6.2 büyüdü. 16. Ġstanbul ofis piyasasında MĠA bölgesi A ve B tipi ofis boģluk oranlarında sınırlı gerileme sürdü. 17. Ofis, lojistik binası ve AVM kiralarında durağanlık sürüyor. 18. Yabancılara gayrimenkul satıģı 916 milyon dolar oldu. Doğrudan yabancı sermaye yatırımları 31 milyon dolara düģtü. 19. ĠnĢaat sektörü yüzde 21.9 büyüdü. Kamu kesimi inģaat harcamaları kuvvetli arttı. 20. ĠnĢaat ve gayrimenkul sektörlerinin kredi kullanımı geriledi 2001 yılı Ģubat ayındaki kriz döneminde, global likiditenin bolluğu ve tüm dünyadaki olumlu geliģmelerin etkisiyle ülkemiz krizi atlatmıģ ve 2005 yılında genel ekonomik koģullarla paralel olarak konut sektöründe hızlı bir canlanma yaģanmıģtır yılında, Türkiye de ekonomik büyümenin kazandığı ivme ve referandum sonrası beklentilerin iyileģmesi ile birlikte yılın geri kalanında inģaat ve gayrimenkul sektöründe toparlanmanın süreceği düģünülmektedir. Konut sektöründe, yeni konut stokunun azalması ile birlikte yeni konut yatırımları artmıģ, alınan konut yapı ruhsatlarında önemli bir büyüme yaģanmıģtır. Kaynakça-TCMB, TÜĠK, DPT, TÜSĠAD, GYODER. 3.9.DEĞERLEME ĠġLEMĠNĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLER Değerleme iģlemini olumsuz yönde etkileyen herhangi bir faktör bulunmamaktadır TAġINMAZIN DEĞERĠNĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLER OLUMSUZ YÖNDE ETKĠLEYEN FAKTÖRLER TaĢınmazların, daha çok sokak özelliği gösteren ve yaya-taģıt trafiğinin yoğun olmadığı cadde üzerinde konumlu olması OLUMLU YÖNDE ETKĠLEYEN FAKTÖRLER Caddenin tek yönlü olmasından dolayı yaya ve taģıt trafiğinin sıkıģmaması, Bölgedeki ticari potansiyelinin Farabi Sokak ve Cinnah Caddesi üzerinde yoğun olması, UlaĢımının rahat ve alternatifli olması, Kat mülkiyetli ve iskanlı olması, Teknik altyapısının tam olması Çamlıca ĠSTANBUL 27

28 3.11. GAYRĠMENKULÜN YAPISAL ĠNġAAT ÖZELLĠKLERĠ Yapı Tarzı : Betonarme Yapı Sınıfı : 3B Yapının YaĢı : ~ 20 Kat Adedi : 2 Bodrum, Zemin, 4 Normal, Çatı Kat DıĢ Cephe : Cam doğrama + eski mermer plak Kapalı Alan (m²) tamamı 734,00 m² : 4,5 ve 6 nolu bağ.bölümler Güvenlik : Mevcut Sosyal Tesis : Mevcut Değil Doğalgaz : Mevcut Elektrik : Mevcut Su : Mevcut Kanalizasyon : Mevcut Isıtma Sistemi : Merkezi sistem doğalgaz FĠZĠKSEL DEĞERLEMEDE BAZ ALINAN VERĠLER ĠnĢaat Kalitesi : Ġyi Malzeme Kalitesi : Ġyi Fiziksel Eskime : % 10 (tadilat görmüģ) Altyapı : Tam GAYRĠMENKULÜN TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ VE DEĞERLEMEDE BAZ ALINAN VERĠLER Değerlemesi yapılan taģınmazda, elektrik, telefon, internet, su ve kanalizasyon sistemleri bulunmaktadır. Ticari potansiyeli düģük bir cadde üzerinde yer almaktadır DEĞERLEME ĠġLEMĠNDE KULLANILAN VARSAYIMLAR VE BUNLARIN KULLANILMA NEDENLERĠ Değerlemede, emsal karģılaģtırma yöntemi ve gelir kapitalizasyonu yöntemi (direkt kapitalizasyon) kullanılmıģtır. Değerlemede mevcut ekonomik koģulların devam edeceği varsayılmıģtır. Değerleme, gayrimenkulün yasal durumu, yapılanma hakkı, üzerindeki yapının fiziksel durumu ve konumu göz önünde bulundurularak yapılmıģtır DEĞERLEME ĠġLEMĠ, YÖNTEM VE BULGULAR MALĠYET YÖNTEMĠ Bu yöntemde, var olan bir yapının günümüz ekonomik koşulları altında yeniden inşa edilme maliyeti gayrimenkulün değerlemesi için baz kabul edilir. Bu anlamda maliyet yaklaşımının ana ilkesi kullanım değeri ile açıklanabilir. Kullanım değeri ise, "Hiçbir şahıs ona karşı istek duymasa veya onun değerini bilmese bile malın gerçek bir değeri vardır" şeklinde tanımlanmaktadır Çamlıca ĠSTANBUL 28

GAYRĠMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRĠMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRĠMENKUL DEĞERLEME RAPORU SĠNPAġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. MUĞLA/MARMARĠS 1598-1858-1911-1912-1913-1914 NOLU TOPLAM 6 ADET ARSA 29.12.2011 2011/104 GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK A.ġ.

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANKARA İLİ ÇANKAYA İLÇESİ'NDE YER ALAN 5708 ADA 63 PARSEL ÜZERİNDEKİ İŞ KULE BİNASI GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 ISGY-1410001 ANKARA ÇANKAYA İŞ KULE RAPOR BİLGİLERİ

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Rapor Tarihi: 03.02.2014 Değer Tarihi: 31.12.2013 R. No: 2013REVB143 ESKİŞEHİR IBIS OTEL,

Detaylı

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Rapor Tarihi: 03.02.2014 Değer Tarihi: 31.12.2013 R. No: 2013REVF77 IBIS OTEL SEYHAN / ADANA TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından

Detaylı

Cumhuriyet Caddesi, Sipahi Apartmanı, No: 187/6 ELMADAĞ İSTANBUL Tel: +90 212 296 40 33(pbx) Fax: +90 212 296 06 58 web: www.tkd.com.

Cumhuriyet Caddesi, Sipahi Apartmanı, No: 187/6 ELMADAĞ İSTANBUL Tel: +90 212 296 40 33(pbx) Fax: +90 212 296 06 58 web: www.tkd.com. YÖNETİCİ ÖZETİ RAPOR BİLGİLERİ Değerlemeyi Talep Eden Kurum/Kişi Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi Tarihi 28.10.2011 Ekspertiz Tarihi 31.10.2011 Rapor Tarihi 16.11.2011 Değerlenen

Detaylı

EMLAK KONUT HAZIRLANAN KURUM/KİŞİ DIŞINDA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA VERİLEMEZ. LEVENT MAHALLESİ GONCA SOKAK NO:22 EMLAK PASAJI BODRUM KAT NO:6

EMLAK KONUT HAZIRLANAN KURUM/KİŞİ DIŞINDA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA VERİLEMEZ. LEVENT MAHALLESİ GONCA SOKAK NO:22 EMLAK PASAJI BODRUM KAT NO:6 EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ İLÇESİ'NDE 1504 ADA 30 PARSEL (LEVENT ÇARŞI EMLAK PASAJI) BÜNYESİNDEKİ 1 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU HAZIRLAYAN

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ İLÇESİ'NDE 1504 ADA 30 PARSEL (LEVENT ÇARŞI EMLAK PASAJI) BÜNYESİNDEKİ 1 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU HAZIRLAYAN

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANTALYA İLİ SERİK İLÇESİ'NDE YER ALAN 480 PARSEL ÜZERİNDEKİ ELA QUALİTY RESORT HOTEL TESİSİ (Daimi ve müstakil üst hakkı) GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 OZGY-1410005-REV

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ AVCILAR İLÇESİ'NDE YER ALAN MY TOWN ISPARTAKULE BÜNYESİNDEKİ 16 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU HAZIRLAYAN KURUM REEL GAYRİMENKUL

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ'NDE YER ALAN 6 ADET PARSEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 EML-1310017 KAYABAŞI 6 PARSEL RAPOR BİLGİLERİ TALEP TARİHİ - NO 01.02.2013

Detaylı

Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/2 Üsküdar/İSTANBUL Tel: (216) 474 03 44 Fax: (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr www.ygd.com.

Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/2 Üsküdar/İSTANBUL Tel: (216) 474 03 44 Fax: (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr www.ygd.com. Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/2 Üsküdar/İSTANBUL Tel: (216) 474 03 44 Fax: (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr NEVŞEHİR-MERKEZ-YENİ MAHALLESİ 70 ADA 729 NO.LU PARSEL DEĞERLEME RAPORU EMLAK

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KASTAMONU İLİ CİDE İLÇESİ'NDE YER ALAN 2 ADET PARSEL (EMLAK KONUT GYO A.Ş. YE AİT HİSSELER) GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 EML-1310034 CİDE 2 ADET PARSEL

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR İLÇESİ, BULGURLU MAHALLESİ, 73 PAFTA, 1083 ADA, 68 PARSEL AKASYA KENT ETABI Aralık 2014 14_400_125_04 GAYRİMENKUL

Detaylı

AKMERKEZ DEĞERLEME RAPORU

AKMERKEZ DEĞERLEME RAPORU AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKMERKEZ DEĞERLEME RAPORU Rapor No: 2011R168 Rapor Tarihi: 31.12.2011 Raporu Talep Eden: AKMERKEZ GYO A.Ş. NİSPETİYE CD.ULUS E3 BLOK KAT:1 34337 ETİLER / BEŞİKTAŞ

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. D E Ğ E R L E M E R A P O R U

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. D E Ğ E R L E M E R A P O R U İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. D E Ğ E R L E M E R A P O R U İSTANBUL - TUZLA ARSA VE ÜZERİNDE KÂİN PROJESİNDE 7 BLOK, MARKET VE KREŞ YAPI İNŞAATI (20 PAFTA, 1329 PARSEL) Değerlemeyi Talep Eden

Detaylı

Global Yatırım Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları

Global Yatırım Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları Global Yatırım Holding Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklıkları SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU 1 1. Raporun Dönemi 01/01/2012 31/12/2012 2.

Detaylı

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2014-30.09.2014 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2014-30.09.2014 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2014-30.09.2014 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. İÇİNDEKİLER 2 VİZYON, MİSYON... 2 3 RAPORUN DÖNEMİ... 2 4 ORTAKLIĞIN ÜNVANI... 2 5 ŞİRKET PROFİLİ... 2 5.1

Detaylı

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmıģ sermayesinin 176.100.000.-TL den 224.000.000- TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 47.900.000.-TL ve mevcut ortakların

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-30.06.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-30.09.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I- Şirket Profili Şirketin Faaliyet Konusu ve Bilgileri Yönetim Kurulunda Görev Alan

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ( Şirket ), Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 12 Ocak 1996 tarihinde kurulmuştur. Şirket in temel amaç ve

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL RAPORU T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı

Detaylı

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi Yönetim Kurulu na: BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 1. Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi

Detaylı

ZĠRAAT SĠGORTA A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR

ZĠRAAT SĠGORTA A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ZĠRAAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ BAĞIMSIZ SINIRLI DENETĠM RAPORU Giriş 1. Ziraat Sigorta Anonim ġirketi nin ( ġirket ) 2011 tarihi

Detaylı

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HAKKINDA BİLGİLER

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HAKKINDA BİLGİLER NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN SERMAYESİNİN 1.000.000.000.000. TÜRK LİRASINDAN 5.000.000.000.000.- TÜRK LİRASINA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI ARTIRILAN 4.000.000.000.000.- TÜRK LİRALIK

Detaylı

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) BURSA, 2015 NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

Detaylı

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 SERMAYE PĠYASASI KURULU NUN SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġTIR. Sayfa No: 1

Detaylı

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 T.C 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 SunuĢ Beyoğlu, hem Türkiye nin, hem de dünyanın en önemli cazibe merkezlerinden biri. Çok-dinli, çok-dilli, çok-kültürlü, çok-renkli bir

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI. Mülkiye MüfettiĢi. Sayı: 185/57. TEFTĠġ RAPORU YILI: 2012. TEFTĠġ EDEN

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI. Mülkiye MüfettiĢi. Sayı: 185/57. TEFTĠġ RAPORU YILI: 2012. TEFTĠġ EDEN T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mülkiye MüfettiĢliği Sayı: 185/57 TEFTĠġ RAPORU YILI: 2012 TEFTĠġ YERĠ ĠLĠ : KARAMAN ĠLÇESĠ : - TEFTĠġ EDEN Mülkiye MüfettiĢi : Halil BERK TEFTĠġ EDĠLEN Daire : Karaman Belediyesi

Detaylı