Bilgi Merkezlerinde Pazarlama ve İletişim

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilgi Merkezlerinde Pazarlama ve İletişim"

Transkript

1 Bilgi Merkezlerinde Pazarlama ve İletişim Özet Örgütlerde pazarlama bir yönü ile yönetimin iletişim fonksiyonudur. Pazarlama bir yönetim faaliyetidir ve her insan ilişkisinin zorunlu koşulu olarak ancak iletişimle mümkündür. Gönderici- mesaj-alıcı-geribesleme modeline dayanan egemen iletişim görüşü pazarlamanın dört P si olan yer, mamul, tutundurma ve fiyatla birlikte ele alındığında, karanlıkta kalan bir pazarlama ve yönetim fonksiyonunu aydınlatacaktır. Ancak bilgi gereksinimi duyan kullanıcı yanında, potansiyel müşteri-kullanıcıya da ulaşmanın yolunu arayan kütüphaneler ve bilgi merkezleri hızla değişen dünyada her türlü iletişim aracını kullanarak çağdaş pazarlama yönetimini gerçekleştirmelidir. Summary Organizations of all types are recognizing marketing as a communication function of management. The fundamental marketing concept relies on administrative activities and works with communication of human being. Within the marketing mix,provision for marketing communications including sender-message-receiver-feedback may seem to reside in the fourth of the 4Ps product,price,place and promotion. Today this however is regarded as inadeqate for libraries and information centers trying to reach potential customers as well as existing ones. These organizations must use the latest approaches in marketing management and communication to reach their aims. Giriş Bilgi gereksinimi duyan kullanıcıya çeşitli yollarla bilgi hizmeti sunmayı hedefleyen bilgi merkezleri tüm işletim öğelerini içeren örgütler olarak, pazarlama ve iletişim fonksiyonlarını derinlemesine kullanan kurumlardır.pazarlama ve iletişim birbirinden ayrı disiplinler olarak düşünülmekte ise de, yarım yüzyılı aşkın bir zaman önce ve hatta klasik pazarlama döneminin başlamasıyla, iletişim pazarlama karmasının dört ana unsuru içinde reklam,halkla ilişkiler,kişisel satış,doğrudan pazarlama gibi birden çok teknik ile yer almıştır (The marketing,1981:67).1990 lardan başlayarak ise iletişim pazarlama kararlarının odağını oluşturmuş,müşteri merkezli pazarlama anlayışı önem kazanmıştır. Müşterisi kullanıcılar olan bilgi merkezleri teknoloji çağının rekabetçi ortamında, hem mevcut müşteriyi ellerinde tutmaya çalışmakta, hem de potansiyel müşterilerine ulaşmak için her gün yeni boyutlar kazanan çağdaş yönetim tekniklerine başvurmaktadırlar(yılmaz, 1999: 66). Kütüphanecilik ve bilgi hizmetlerinde tüketicinin ve kullanıcının yararını en üst düzeye çıkarmak için kullanılan pazarlama sistemi, böylesine geniş bir amacı gerçekleştirmek, örgütün başarı çıtasını yükseltmek için en uygun kanallardan, hedef kitlelere doğru mesajlar göndermek ve geribildirim almak durumundadır. Pazarlama yöntemlerinin yöneltildiği kitleler, bilgi merkezinin türüne göre hizmet sunmak istediği kullanıcı profiline uyan akademisyenler, öğrenciler, araştırmacılar, ev hanımları gibi gruplardan oluşurken, iletişim kanalları da tanıtımı, bilgilendirmeyi, istek uyandırmayı gerektiren, doğrudan ya da dolaylı mesajlar içerir. 1

2 Bilgi Merkezleri ve Pazarlama Pazarlama bir yönetim alanı olarak tüm kuruluşun davranış ve yaklaşımına yansıyan yönetim ilkeleri ve örgütsel felsefenin bir parçasıdır. Ticaret, ekonomi ya da eğitimle ilgili olarak, yürütmekte oldukları tüm etkinliklerde başarıyı yakalamak isteyen kuruluşlar için pazarlama temel hedefin belirlenmesi ve şekillendirilmesinde önemli bir araçtır. Gerçekte pazarlama kavramları yöneticinin sağduyusuna ve günlük yaşamdaki işlemlere dayanır. Pazarlama alanının başlangıç noktasında insan istek ve gereksinimleri yatıyorsa, kütüphaneciler ve bilgi profesyonellerinin de insanla uğraşan kişiler olarak, bu noktada işletmeci kimliğine bürünmeleri doğaldır. Ancak bilgi uzmanları pazarlama kavramını dar anlamda alıp,pazarlamayı bilgi merkezindeki hizmet ya da ürünleri tanıtmak veya satmak olarak düşünmek yerine,bilgi merkezi pazarlamasının kütüphane ve bilgi merkezi kullanıcılarını çekmek ve hizmet etmek için toplam bir örgütsel çaba olduğunu görmelidirler.kütüphane bağlamında pazarlama kütüphane ve bilgi hizmeti sağlayıcıları ile,bu hizmetlerin gerçek ve potansiyel kullanıcıları arasında yapıcı ve uyumlu bir değişim yaratma amaçlı bir etkinlik grubu olarak tanımlanır ki,bu etkinlikler ürünle,maliyetle,edinim yöntemleri ve tutundurma ile ilişkilidir (What do librarians,2004:64). Geleneksel pazarlamanın belkemiği olan 4 P (product, price, place, promotion) yi ilk kez kütüphaneciliğe uyarlayan Grenier e göre,ürün kullanıcılara sunulan programlar,kaynaklar ve hizmetlerin, fiyat ürün ya da hizmeti üretmenin maliyeti artı kullanıcıdan alınan diğer ücretlerin,yer ürün ve müşterinin bir araya geldiği nokta ve dağıtım kanallarının,tutundurma,bilgi merkezinin topluma neler sunabileceğinin anlatılmasını içermekte iken (Grenier,1990: 11), örneğin tutundurma başka bir kaynakta bilgi merkezinin müşteri gereksinimlerinin tanımlanması ve bu gereksinimlere nasıl yanıt verileceği yönündeki ayrıntılarla ilgili olarak kurduğu iletişim şeklinde açıklanmaktadır (Strategic,2002,11).İşletme yönetimi alanında tüm çalışanlarla birlikte bilgi uzmanlarına da etkin yönetimde,amaçlara erişimde, gelecek için cesur ve güvenilir planlar hazırlamada stratejiler geliştirmede,dinamik bir yaklaşım içinde olmada yardımcı olan pazarlama sürekli gelişen,yenilenen bir bilim dalıdır.bu yeniliklerin pazarlama yöntem ve tekniklerini uygulayan tüm alanları ilgilendirdiği düşünülürse, konu ile ilgili yeni yaklaşımlara değinmek yerinde olacaktır. İlişki pazarlaması ve stratejik pazarlama Pazarlama, iletişim ve halkla ilişkilerdeki önemli kavramlardan biri de ilişki yönetimidir. İlişki yönetiminde ilişkiler analiz, planlama, uygulama, kontrol, geri besleme ve performans ölçme süreçleriyle, ortak adaptasyon, karşılıklı bağımlılık, ortak değerler, güven ve katılma çerçevesinde yürütülür (Erdoğan, 2006:233). İlişki yönetimi bu olguları yalnızca bir iletişim etkinliği olarak değil, iletişimi stratejik şekilde kullanan bir yönetim fonksiyonu olarak düşünür. İletişim yönetimi ile çoğu kez birlikte kullanılan stratejik ilişki yönetimi ve bunun için stratejik planlama tüm örgütsel amaçların programlanmasını içerir. Stratejik planlamada, belirlenen örgütsel amaçlarla ilişkili öncelikler belirlenir ve bu öncelikleri gerçekleştirecek eylem planları hazırlanır. İlişki pazarlaması ise pazarlamacıların, ilişkiye örgüt çevresindeki güç kavramını katarak, örgütün çevresiyle olan ilişkisinin (örgütlü kurumsal ve yasal yapılar içinde ilişkilerin)örgütün çıkarlarını gerçekleştirme açısından nasıl yapılacağı sorusuna verdikleri cevaplardan biridir (Erdoğan, 2006: 235). İlişki pazarlaması kavramı bilgi uzmanlarının literatüründe henüz yer almasa da, bilgi merkezlerinde bugün stratejik pazarlamanın temel ögeleri olarak bilgi, kaynaklar, planlama gibi unsurlar yer almakta, pazarlama stratejilerinin tüm kuruluşun davranışında benimsenmesi gerektiği yönündeki yaklaşımlar uygulanmaya başlamaktadır. 2

3 Bilgi merkezlerinde çalışan bilgi uzmanları, kütüphaneciler evrensel ve ulusal düzeyde bugüne kadar gelinen noktada değişim ve yeni koşullara uyma kapasitelerinin çok yüksek olduğunu göstermişlerdir. Stratejik pazarlama düşüncesi bu yenileşme sürecine yardımcı olmakta, hedefe ulaşmak isteyen bilgi yöneticilerinin stratejik değişim için yönelecekleri hedefin kullanıcı üzerinde yoğunlaşmak olduğuna işaret etmektedir (Caballero, 2002: 34). Tatmin olmayan müşterinin başka yere gideceğini hesaplayan bilgi belge yöneticileri öncelikler listesinin başına kullanıcı bağlılığını getirmelidir. Stratejik pazarlamada kullanıcı ile çeşitli kanallardan iletişim kurmadan önce kullanıcı kimdir; kullanıcının değerleri nelerdir; kullanıcı daha iyi nasıl bilgilendirilir ve eğitilir gibi sorular insan faktörü ile uğraşan bilgi uzmanının daima gündeminde kalmalıdır. Bir bilgi merkezinde etkin bir stratejinin geliştirilmesinde finansal konular kadar, pazarlama felsefesi çerçevesinde kültürel, politik ve bilinmesi gereken tüm kavramları ve uygulamaları içeren geniş bir yelpaze söz konusudur. Sabun ya da vida üreten bir fabrikadan, bir halk ve çocuk kütüphanesine kadar bir kuruluşun kültürü, bu kuruluşta çalışanların ortak varsayımlarından, inanç ve görüşlerinden oluşur.bu inançlar kişilerin çalıştıkları kuruluşun ne durumda olduğunu anlamalarına yardımcı olur.bir kuruluş örneğin son derece dinamik,lider durumunda ya da değişime direnen,çağdaş gelişmelerin gerisinde kalan olabileceği gibi,çevre bilinci güçlü veya politik sınırlar içinde sıkışmış bir görüntü verebilir. Kuruluşun uyguladığı politikaların anlaşılması ve gücünün bilinmesi, bilgi uzmanının stratejik bir değişim yaratma ve herkes tarafından benimsenebilecek, örgüt çapında bir pazarlama özelliği geliştirme yeteneği kazanmasını sağlar. Diğer örgüt biçimlerinde olduğu gibi bilgi merkezlerinde de pazarlama yöntemleri olan duyuru, reklam, basın yoluyla tanıtım büyük ölçüde medyaya dayalıdır. Bütün bu işlemlerin oluşturduğu tanıtım ve pazarlama, erişilmek istenen kitleye yönelik mesajlar taşır. Bu mesaj kaynakları ve kanallarının tüketicilerin ve kullanıcıların akıllarında yer etmesi ve işlevsellik kazanması pazarlama ve iletişim kavramlarının yan yana gelmesine neden olmuş ve literatürün önemli bir bölümünde de pazarlama iletişimi olarak adlandırılmıştır. Pazarlama iletişimi Bir tanıma göre pazarlama iletişimi yüz yüze gelinmeden yapılan reklam, topluma yayma, doğrudan posta, sergiler ve satış yükseltimi gibi tanıtım faaliyetleridir (Singh, 2004: 94). Son hedef açısından düşünüldüğünde ise pazarlama iletişimi genel olarak herkesi aynı derecede etkileyen potansiyel müşteriyi bilgisizlik durumundan karar ve eylem noktasına getiren iletişim biçimidir. Başka bir deyişle potansiyel müşteri yeni bir ürünü ya da hizmeti benimseme aşamasında çeşitli basamaklardan geçtiğinden pazarlama iletişiminin amacı bu hareketi kolaylaştırmak ve hızlandırmaktır. Benimseme süreci olarak bilinen bu işlem beş aşamada gösterilebilir: 1) Farkında Olma: Birey yenilikten haberdar olmakla birlikte bilgiden yoksundur. 2) İlgi: Birey yenilik hakkında bilgi aramak üzere uyarılmıştır. 3) Değerlendirme: Birey yeniliği denemenin anlamlı olup olmayacağını düşünmektedir. 4) Deneme: Birey ürün ya da hizmetin yararı hakkındaki düşüncesini güçlendirmek için yeniliği bir miktar dener. 5) Benimseme: Birey yenilikten bütünüyle ve düzenli olarak yararlanmaya karar verir. 3

4 Pazarlama iletişimi müşteri konumunda olmayanların müşteriye dönüşmesinde katkıda bulunan her biçimdeki iletişimi içerir. Özgünlük Yetki Etki İnanırlık Farkında olmama Farkında olma Anlama İnanç Eylem veya eylemsizlik Süre durum Antipati Anlayışsızlık Hafıza yanılgısı Rekabet Şekil 1: İletişim Süreci (Hart, 1995: 26) Yukarıdaki şekilde deneme noktasında durulmuştur. Burada yalnızca benimseme sürecinin aşamaları değil, aynı zamanda arzulanan işlemin oranını hızlandıracak ya da yavaşlatacak pozitif ve negatif faktörleri de görmek olanaklıdır. Bilgi merkezlerinde çalışanlar bu pazarlama iletişimi adımlarını kullanarak kullanıcı gereksinimlerini karşılamak üzere düzenledikleri yeni ürün ve hizmetlerini benimseme aşamasına çekmeye çalışırlar. Mesaj Uçları Olarak Pazarlama Karması Pazarlama karmasının dört elemanı olarak bilinen ürün, fiyat, yer ve tutundurma artık yeterli görülmemekte, tutundurmanın kişisel iletişimden, personelin giyimine kadar olan geniş skalasının birlikte değerlendirilmesi ile önemli fırsatların yakalanabileceği görülmektedir. Tutundurma karmasının kuruluşun tüketici ile temel bağlantı kanallarını oluşturduğu bilinmektedir. Ancak böylesi dar bir düşünce biçimi örgütün toplam iletişim çabalarının en üst düzeyde değerlendirilmesine engel olur. Çünkü ayrı olarak düşünüldüğünde tutundurma pazarlama iletişimi karmasındaki diğer ögelerden farklı görülebilir. Tüketicinin şirketin sunduğu tüm ürün veya hizmetler hakkında bir takım iletişim bilgileri alabileceği fiyat, ürün, satış noktaları gibi faktörler yine tutundurma ile bağlantılandırılabilir. Tutundurmanın bir iletişim ögesi olarak rolünü irdelemeden önce pazarlama karmasının diğer ögeleri olan en önemlisi ürün olmak üzere, fiyat ve yer faktörlerinden geçebilecek olan mesaj uçlarına bakmak gerekir. Ürün Temel pazarlama anlayışının baş ögesi olarak ürün söz konusu olduğunda tüketici gerçekte bir ürün değil bir işlevsellik, bir başarı ve hatta bir tatmin satın alır. Tüketici dünyasında müşteri sabun satın almayıp ümit, endüstriyel pazarın müşterisi de matkap değil delik satın alır. Müşteri ayrıca satın alma kararlarını fiziksel ürünün kendisinden çok, ondan sağlayacağını düşündüğü yararlara göre alır. Toplam ürün üreticinin sunduğu değil, müşterinin sunumda gördükleridir. Yukarıda değinildiği gibi kütüphanecilik ve bilgi hizmetleri bağlamında ürün bilgi merkezinin müşterilerine sağladığı program ve hizmetlerdir. Son yıllarda İngiltere de yapılan bir araştırmaya göre hizmetlerini çeşitlendiren, geniş bir yelpazede kullanıcıya erişen bilgi merkezleri pazarlamaya yönelik etkinlikleri, eski yıllara oranla çok daha fazla tercih etmektedirler (Shontz, 2004).Kendi kütüphanesinin çevredeki diğer kütüphanelerden çok daha çeşitli hizmetler verdiğine inanan bilgi merkezi yöneticileri, toplumun bu sunulanlardan haberdar olmasının önemini bilerek, müşterinin gözünde farklılığını göstermeye çalışır. Gerçekte kütüphanecilerin tutum ve ilgileri de çalıştıkları 4

5 çevreden etkilenir. Topluma gönderdiği mesajlara olumlu tepkiler alan bilgi merkezi çalışanları ve yönetim kadrosundaki kütüphaneciler ürün ve hizmetleri geliştirmede, pazarlama programlarını hazırlamada önemli bir sorumluluk üstlenirler. Doğal olarak satın alma kararında özellikle de farklılaştırılmamış mallarda paketleme ve sunum en önemli faktördür. Örneğin sigara, kozmetik, içecekler gibi ürünlerde paketin ürünün önüne çıktığı görülür. Araştırmalar alıcı için ürünün boyutunun, şeklinin, renginin, ağırlığının, genel görünümünün, temasının ve hatta kokusunun değişen oranlarda etkili olduğunu göstermektedir. Başarılı paketin tüketicinin hem bilinçaltına hem de bilinç üstüne hitap etmesi beklenir. Bilinç üstünde zihin yalnızca ürünü algılarken, bilinçaltı paketi algılarken güdülenir. Bütün bu faktörlerin kullanıcılarla iletişimde yeri olduğunu bilen kütüphane yöneticileri rekabetçi enformasyon pazarında ürünü ve hizmeti daha iyiye götürmenin yollarını ararlar. Ürün kavramı çok geniş bir yelpazeyi kapsar, örneğin bir ürünün sunumu yalnızca tüketici alanına yönelik olmayabileceği için, satıcının iletişim ve pazarlama konusunda dikkatli hareket etmesi beklenir. Örgütsel Alıcı Davranışı araştırmaları bir satın alma davranışında yer alabilecek subjektif faktörleri incelemektedir (Hart,1995: 28). Bugün bir avuç dolusu bileşeni bir torbaya doldurup tesadüfen eşleşen özellikler ile performans bekleme devri geçmiştir. Endüstriyel bir ürünün görünümü çeşitli sinyaller gönderir. Tasarım, biçim, renk gibi özelliklerin hepsi dinamik, yenilikçi ilerleyen ya da geleneksel bir şirket bir kuruluş izlenimi yaratabilir. Gerçekte bilinen reklam ve tanıtım araçlarını kullanmanın ne kadar maliyetli olduğu dikkate alınırsa, iyi bir ürün sunumuna katılan bilinçli bir çabanın yararı çok daha fazla olabilir. Ürün sunumu kütüphaneciler ve bilgi hizmetinde çalışanlarının her zaman gündeminde yer almıştır. Kullanıcılara yarar sağlayan, en önemli gereksinimlerini karşılayan ürün ve hizmetler kütüphanecilik ve bilgi hizmetlerinin odak noktasını oluşturur. Bu odak noktası kullanıcının önceliğine göre ticari istihbarat, eğitim, boş zaman, eğlence ya da toplumsal gerekliliklerle ilgili bilgidir. Bilgi ürünlerinin tasarımı, enformasyon alışverişi, paketlenmesi ve dağıtımı önceden yalnızca ticari sektörde çalışanların ilgi alanına girerken, bugün bütün kütüphaneci ve bilgi uzmanlarının gündemindedir. Bir bilgi ürünün tasarımı, bir bilgi işleme sorununa, kullanıcının bilgisine, konu ile ilgili bilgilere ve mesajın nasıl sunulacağına ilişkin kararlara dayanılarak planlı bir çözüm getirilmesi olarak açıklanabilir ki bu da pazarlama için son derece doğru bir yaklaşımdır. Kütüphaneler ve bilgi merkezlerinde ödünç verme hizmetleri, kütüphaneler arası ödünç verme, çevrimiçi tarama hizmetleri, eve bağlı veya kütüphaneye gelemeyen kullanıcılara götürülen hizmetler, ödünç tablo verme hizmetlerinin yanı sıra yayınlar, rozetler, kağıt veya plastik torbalar, takvimler, fotoğraflar, haritalar, kitap işaretleyicileri ve kupalar gibi satış ürünleri de pazarlanır. Bilgi merkezinin içinde bulunan kafeterya ve çay kahve içilen salonların kullanıcı açısından cazip pazarlama ve iletişim ögeleri olduğu da bilinmektedir. Bir kütüphane ya da bilgi merkezinin kendisi de bir varlık olarak pazarlanabilir. Bir ürün marka adı alabildiği gibi, tüketicileri ve kullanıcıları tarafından şu veya bu şekilde anılabilir (Singh, 2004: 96).Bu adlandırma kuruluşun kendi seçtiği bir isim olabileceği gibi bazı olumlu özelliklerin çağrıştırdığı bir imge de olabilir. Ürün iyi bir çağrışım yaptırmakta mıdır ya da böyle bir çağrışıma aday mıdır? Kolayca anımsanabilir mi? İnsanlar rahatlıkla telaffuz edebilir mi? Bu çağrışım ürün ya da hizmetin başarısından kaynaklanan özellikleri desteklemekte midir? Bundan sonra sıra grafik sembolizme ya da pek çok anlamı içeren logoya gelebilir. İyi bir marka güven, emniyet, dayanıklılık, güçlülük, hız, statü ve benzeri duyguları uyandırmalıdır. Kütüphaneler ve bilgi merkezleri bir bütün olarak marka etkisi uyandırabileceği gibi, salonlarına, bölümlerine topluma şükran duygularını yansıtabilmek üzere kişi adları da verebilir. Kişinin statüsü ve toplum tarafından saygı gören, tanınan biri olması yeni bir ad verilen hizmetin değerini arttırır. 5

6 Fiyat Birçok ürünün sinyali fiyat olduğu için satın almadaki etkisi genellikle sıradan ekonomistin talep kuralına uygun gider. Fiyat düştükçe talep artar. Günlük tüketilen ürünlerde fiyat düzeylerinin herkesçe bilindiği durumlarda fiyatla taşınan mesaj paranın iyi ve kötü değerinin göstergesidir. Örneğin; süpermarketlerin başarısında çok tanınan markaların fiyatlarını yerel bakkalların fiyatlarının altında tutmaları ve hatta kendi etiketledikleri ürünlerin fiyatlarını tanınan markalardan düşük belirlemelerinin rolü fazladır. Bazı ürünlerde aşağıdaki şekilde verildiği gibi bilinen kurallar işlemez. Bu durumlarda fiyatın kalite ya da prestije işaret ettiği ve belirli sınırlarda fiyat yükseldikçe hangisinin yükseleceğinin tahmini arzusunu perçinlediği görülür. Düşük fiyatta kalite düşüklüğü özellikle saat, müzik seti ya da kozmetikler gibi müşterinin başka bir karar temeli göremediği durumlarda geçerlidir. Görünüm ve erişilebilirlik gibi diğer faktörlerden de söz edilebilirse de bu tür ürünlerde kalite değerlendirilmesi daha çok fiyata dayanır. Gerçekte fiyat talep ilişkisi alıcının algılayışına dayandığından, satın alma eylemi alcının mesajı nasıl algıladığına bağlı olarak gelişecektir. Fiyat Talep Hizmet sektöründe ise fiyat, talep oluşturmada bir iletişim aracı olarak farklı sonuçlara yol açabilir. Örneğin belirli bir konu alanında hazırlanan seminer programlarına çok sayıda katılımcı çekilmesi amaçlandığında kimsenin rağbet etmemesine karşılık, aynı konuyla ilgili farklı bir program yüksek fiyatla planlanıp duyurulduğunda çok sayıda başvuru olabilir. Burada fiyat indirme durumunda kalarak bir fiyatlama kargaşasına düşmeden de ürün yada hizmetle ilgili son derece olumlu mesajlar verilebileceği vurgulanabilir. Peşin ödeme, kredi olanakları, özel sunumlar bazı hizmetlerin ya da ürünlerin ücretsiz verilmesi gibi özel fiyatlama sistemleri rekabet ortamında çok yüksek fiyatlara gerek kalmadan üstünlük sağlar. Şekil 2: Fiyat kaliteyi ya da prestiji gösterebilir (Hart,1995:29). Bilgi merkezleri ve kütüphaneler hizmetlerini çoğunlukla ücretsiz vermelerine karşın yetişkinlere yönelik açık veya uzaktan eğitim, okuma yazma programları gibi konularda maliyetleri karşılamak için bazı ücret politikaları izleyebilir. Helsinki de halktan her kesimin yararlanması için şehir içi otobüslerde internet kursları düzenleyen halk kütüphaneleri, bunları önce ücretsiz vermiş, ancak daha sonra kullanıcıya belirli bir maliyeti yansıtma kararı almışlardı. Yer Pazar payıyla hizmet noktası sayısı arasında doğal olarak fiziksel anlamda iyi tanımlanmış bir korelasyon bulunmaktadır. Ancak burada psikolojik bir faktörün de bulunduğunu söylemek gerekir. Her satış şubesinin tüketicinin zihninde bir imajı, bir namı, şöhreti vardır ve bu şöhretin olumlu olduğu durumlarda bünyesindeki her ürünün satışları 6

7 üzerinde iyi bir etkiye sahip olur. Ürün ve hizmetler iş merkezinin hale etkisinden yararlanarak adlarını duyurabilir. İş merkezi imajı ya da kişiliği bir grup insandan diğerine değişim gösterir. Pahalı, son moda ürünler satan bir mağaza yüksek gelir grubundaki kişilerde güven, emniyet ve konfor gibi duygular uyandırırken daha düşük gelir gruplarından olan kişilerde israf, taşkınlık, ziyanlık ve züppelik gibi duyguların iletilmesine neden olabilir. İş yerinin açıldığı yer bu konularda başlangıç noktasıdır. Bu işyeri kentin en kalabalık yerinde ya da şehir dışında geniş bir alanda kurulabilir. Binanın dış görünüşü çağdaş ya da tarihi küçük ya da büyük, çekici ya da kasvetli bir mesaj iletebileceği gibi iş yerinin adı ve yüzü de bir etki yaratır. Bilgi uzmanları kütüphanelerinin ve bilgi merkezlerinin fiziksel konumunu dikkat çekebilecek şekilde pazarlayabilirler. Örneğin British Library, Library of Congress gibi büyük merkezler duyurularında, yenilenen binalarını kişilerin içten ve sürekli ilgisini çekmek için bir pazarlama ögesi olarak kullanmaktadırlar. İşyerinin iç görünümü çoğunlukla daha da önemli olabilir, koridorların geçitlerin genişliği veya uzunluğu sergilenen materyaller renk, ses, koku, ısı, dekor ve aydınlatmanın da rolü büyüktür. Kullanıcıya karanlık, uzun ve sıkıcı gelen koridorlardaki tahta kapıları renkli cam kapılarla farklı bir görünüme sokmak veya kapıların tümünü kaldırarak yaratıcı objeler yerleştirmek kütüphanenin veya bilgi merkezinin cazibesini arttırır. Bilgi merkezleri tek olarak bir binayı işgal edebilir veya daha büyük bir kurumun parçası olabilirler. Merkezde kullanıcılara yardımcı olmak üzere gerekli işaretlerin olması, kütüphanenin kurumun tüm coğrafi çizimlerinde ve kataloglarında yer almasının sağlanması, özellikle girişlerin kurumun diğer bölümleri kadar hatta daha da özenli düzenlenmesi üzerinde durulması gereken hususlardır. Bütün bunların yanında işyerinde çalışan personel de yaşlarına cinsiyete konuşma biçimine, ürün bilgisine, gösterdikleri yakınlığa, yardımcı olma çabasına göre karşı tarafa farklı mesajlar vermektedir. Çalışanların seçimi, eğitilmesi ve güdülenmesi yönünde bir zaafa düşüldüğünde, bu durum iş yeri imajının kolaylıkla olumludan olumsuza doğru kaymasına neden olabilir. Pazarlama programları ile ilgili modellerde, pazarlama iletişimi karması da dikkate alındığında yer faktörüyle orantılı fiyatlandırmanın daima öne çıktığını görülmektedir (Kotler, 1995: 507). Tüketici davranışı kişisel ya da örgütsel olsun, iç ve dış faktörlerle yönlendirilir. İç faktörler pazarlamacının denetimi dışında insanın yaradılışından kaynaklananlar yanında davranışlar, inançlar, kültürel ve toplumsal değerler, kişisel zaaflar ve benzerlerinden oluşur. Dış faktörler çok daha fazla güncel ve dinamik etkiler içerir. Bu etkiler kişilerin sürekli gelişimlerine tercihleri, arzulanan eylemleri ve gerçekte kendilerini nasıl algıladıkları, yaşıtları ve akran grupları tarafından nasıl görünmek istedikleri doğrultusunda katkıda bulunur. Böylece satın alma davranışı sırasında kişilere ulaşan mesajlar çok çeşitli kaynaklardan gelir, bir bölümü kabul edilebilir bir bölümü edilemez ise de hepsinin çıkış noktası aynıdır: alıcıların kendileri. İşte bu iki sözcük başarılı bir pazarlama bilgisi formülasyonu için eldeki en önemli anahtardır. Kısaca satın alma sürecinin başlangıç noktası alıcı ve tutundurmanın odağı da alıcının algılanan istekleridir. Tutundurma ve İletişim Araçları Karması Tutundurma kuruluşların pazara sundukları ürün ve hizmetlerle ilgili olarak tüketici ile iletişim kurmalarını sağlayan en önemli pazarlama elemanıdır (Rowley, 1998: 1).Tüketici gereksinimlerinin karşılanması için gerekli bilgilerin toplanması aşamasında planlanan pazarlama araştırması iletişim sürecinin tamamlayıcı ögelerinden biridir. Gerçekte bir pazar pazarlama fırsatlarının ortaya çıkarılmasında son derece önem taşıyan, bölümler adı verilen birçok kısımdan oluşur (Kotler, 1995: 205). Bütün pazarlar bölümlemeye uygundur ve her pazar bölümünde her biri kendine özgü güdülenme yolları olan kişilerin oluşturduğu birbirinden farklı, çok sayıda karar verme birimi bulunmakta, tutundurma araçları bu bölümlere yöneltilmektedir. Tutundurma stratejisi pazar payını geliştirmeyi, marka imajını 7

8 güçlendirmeyi, gelecekteki satışlar için uygun bir ortam yaratmayı, pazarı bilgilendirmeyi, rekabetçi bir üstünlük sağlamayı, tutundurmanın etkinliğini arttırmayı, satışları yükseltmeyi amaçlayabilir. Satış mesajı birinden diğerine fazla değişim göstermese de, bundan daha önemlisi her hedef gruba erişmek için çok çeşitli iletişim araçlarının gerekebileceğidir. Bu nedenle pazarlama amaçlı etkin iletişim için yalnızca bir veya iki araçla sınırlı kalmak yeterli olmayabilir. Alıcıda etki-dikkat-ilgi-inanç-niyet-arzu-satın alma gibi klasik pazarlama iletişimi modeli olarak istenilen davranışı yaratmak için, iletişim araçları kategorisinden yöntemsel analizle en uygun bileşeni oluşturmak gerekir. Bir pazar bölümlemesinde tüm satın alma etkileri ile başından sonuna kadar ve olumlu bir iletişim sağlamanı yolu araçlar karması ndan geçer. Araçların Karşılaştırılması Etkin bir araç karmasının elde edilmesi, karşılaştırmalı kararların alınabileceği verilerin bulunmasını gerektirir. Tüm pazarlama planlamalarında, tüketici pazarlamasında olduğu gibi, her bir olası iletişim aracının değerlendirilip, karşılaştırmalı bir sonuç alınabilmesini kolaylaştıran, mantıklı bir matrisin oluşturulması son derece yararlı olur. Pazarın büyüklüğü Doğal etki Mesaj Kapsam ve etki Olumsuz nitelikler Olumlu nitelikler Maliyet Hız Güçlük ve Uygunluk Geri bildirim Yaratıcı alan Veri erişimi Gazeteler Dergiler Televizyon Radyo Sinema Poster Satın alma noktası Telefon Editörler Sponsorluk Doğrudan posta Rehberler Şekil 3: Tutundurmaya yönelik iletişim araçları matrisi (Hart, 1995: 33) 8

9 Yukarıdaki şekil bu tür matrislere bir örnektir. Bu tanıtım araçları hep aynı sıralamada olmayacağı gibi, uygulamanın yapılacağı kuruluştan kuruluşa da farklılık gösterir. Hedef türüne göre de iletişim araçlarının seçim ölçütleri değişebilir. Aşağıda sayılan 12 faktör ve matrisin kullanımı, pazarlama iletişimcisinin yapacağı planlama için yol gösterici olabilir: 1. Pazarın büyüklüğü: Hedeflenen pazarın toplam büyüklüğü ve içindeki tüm insanlar, iletişim araçlarının seçimini etkiler. 10 birimlik büyüklüğü olan bir pazarda kişisel temas iyi bir iletişim aracı olarak görülürken, bu birim 100 e eriştiğinde durum değişebilir.1000 birimlik bir pazar bölümünde kişisel temas yalnızca seçeneklerden biridir; buna doğrudan posta, basın, tanıtım, yazın, sponsorlukla yapılan filmler ve gör işit materyalleri, yerel gösterimler ya da telefonla satış eklenebilir. Birim sayısı e çıktığında kişisel satış azalır, basın tanıtımları ve halka açık sergiler, yüz yüze temasların da desteği ile sıklıkla kullanılır birimlik bir pazarlama iletişiminde internet, televizyon, radyo, gazeteler, ilanlar ya da benzeri araçlarla kitle iletişimine geçilir. 2. Doğal etki: Tutundurmaya ilişkin bir mesajın nasıl iletildiği, alındığı, depolandığı ve daha sonra doğru bir şekilde nasıl anımsandığı son derece önemlidir. Her iletişim aracının kendine özgü bir etki potansiyeli vardır. İki yönlü iletişime olanak veren iletişim araçları olan kişisel satış, sergiler, gösterimler ve telefonla satış öncelikle gündeme gelir Gerçekte iyi planlandığında doğrudan posta, basın yayın tanıtımı, film ve yazılar gibi yöntemler işletmeyi amaca taşıyan araçlardır. 3. Mesaj: Kullanıcıya erişmesi istenilen mesajın doğasına bakmak gerekir. Bir mesaj basit, kalıcı, karmaşık, teknik ya da yenilikçi olabilir. Bazı koşullarda televizyon, elektronik posta, telekonferans, basın tanıtımı, satın alma noktası, posterler ve radyo önem kazanır (Conroy, 1986: 163 ). Karmaşık bir mesaj için gösterimler, seminerler, özelliklerin anlatıldığı makaleler, edebi yazılar, filmler ve kuruluş elemanlarının çabaları gerekir. 4. Kapsam ve etki: Bir iletişim aracının genişliği ve derinliği amaca giden yolda önemli bir olgudur. Hedef kitlenin(örneğin bir pazar bölümü içindeki insanlar)dağıtılan yazıları okuma ya da mesajları görme şansına sahip olduğu varsayımına göre doğrudan posta ile iletimde bu konuda %100 oranı yakalanabilirse de, ulusal çaptaki bir gazetede çıkan haber ancak %60 a kadar gelebilir. Genellikle %80 lere yakın bir sonuç bekleyen iletişimciler, erişilmek istenen kitlenin sınırlarının çizilemediği durumlar için de daha uzun sürede etkili olabilecek iletişim araçları üzerinde durmaktadırlar. Örneğin büyük bir ticaret fuarının düzenlenmesi veya konusu ile ilgili güncel bilgilerini kaybetmek istemeyen kişiler tarafından okunduğu düşünülen haftalık bir dergi uzun etkili bir iletişim aracıdır. 5. Olumsuz nitelikler: Bazı insanlar reklam ve tanıtımlardan olumsuz etkilendiklerinden, özellikle belirli bir iletişim aracı grubunu seçerken esas amaca ne kadar hizmet edeceğine bakmak gerekir. Her günkü işlerine odaklanmış kişiler telefonla, kapıya gelerek veya cadde köşelerinde tanıtım yapılmasını doğru karşılamazlar. Dağıtılan el ilanları, doğrudan posta ile yapılan iletişim, onlara çok yoğun ya da bıktırıcı gelebileceği gibi, radyo ve televizyon reklamları da zorlayıcı olabilir. Hangi grup iletişim aracının daha etkili olacağı birçok faktöre bağlıdır. 6.Olumlu nitelikler: İletişim aracının değerinin dışında ve üzerinde bulunan artı bir nitelik iletişimin boyutunda farklılık yaratır. Örneğin çok prestijli bir yayının tanıtımında, iyi bir reklam kampanyası artı bir güvenilirlik sağlar. Bir sergi standının yanına yerleştirilen, rahat bir kanepe tanıtım işlemi sırasında ve sonrasında bir vaha duygusu uyandırabilir. Kurum içinde tasarlanan farklı bir sergi veya ilginç bir seminer uzun süredir bir araya gelemeyen, 9

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE MESLEK ETİĞİ Doç. Dr. Hatice Nur ERKIZAN Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Serdar KARAKAYA Muğla Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu Radyo-TV

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ

Detaylı

BANKALARDA PAZARLAMA ANLAYIŞI VE TÜKETİCİ KREDİSİ PAZARLAMASI

BANKALARDA PAZARLAMA ANLAYIŞI VE TÜKETİCİ KREDİSİ PAZARLAMASI 1 T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ BANKALARDA PAZARLAMA ANLAYIŞI VE TÜKETİCİ KREDİSİ PAZARLAMASI SERTAÇ OCAK PROJE DANIŞMANI YRD. DOÇ.

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVETSİTESİ İZMİR MESLEK YÜKSEK OKULU MAKİNE RESİM KONSTRÜKSİYON PROGRAMI REKLAMCILIK

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVETSİTESİ İZMİR MESLEK YÜKSEK OKULU MAKİNE RESİM KONSTRÜKSİYON PROGRAMI REKLAMCILIK GİRİŞ Bir mala veya hizmete ilişkin bir iletiyi (mesajı), sözlü yada görüntülü olarak pazar birimlerine sunmak için yapılan eylemlere reklam yapmak denir. İleti yada mesaj da reklam diye adlandırılır.

Detaylı

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ 1 İçindekiler İçindekiler... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 1. MİSYON VE POLİTİKA... 5 1.1. Misyon... 5 1.2. Politika... 5 1.3. Gözlem ve Değerlendirme... 6 BÖLÜM 2. KAYNAKLAR...

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ Murat BURUCUOĞLU İşletme

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Cemalettin AKTEPE Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Dr. Metehan TOLON

Yrd. Doç. Dr. Cemalettin AKTEPE Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Dr. Metehan TOLON DETAY YAYINLARI : 274 1. Baskı : Ocak 2009 ISBN : 978-9944-223-81-2 Yayıncı Sertifika No : 13188 Yrd. Doç. Dr. Cemalettin ATEPE Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Dr. Metehan TOLON Copyright Detay Anatolia Akademik

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN HER ŞEY DAHİL SİSTEMİNİ TERCİH ETME NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN HER ŞEY DAHİL SİSTEMİNİ TERCİH ETME NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA ve EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN HER ŞEY DAHİL SİSTEMİNİ TERCİH ETME NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA UZMANLIK TEZİ İsa YAYLA EYLÜL 2010 ANKARA

Detaylı

MENKUL KIYMETLERİN PAZARLANMASI VE ARACI KURUMLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA

MENKUL KIYMETLERİN PAZARLANMASI VE ARACI KURUMLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MENKUL KIYMETLERİN PAZARLANMASI VE ARACI KURUMLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Ayça ERTURAN Ankara-2003 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA Hazırlayan: Çiğdem ERK Danışman: Doç. Dr. Ayşe AKYOL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

DAĞITIM KANALLARINDA BAYİLERİ MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: TRAKYA BİRLİK ÖRNEĞİ

DAĞITIM KANALLARINDA BAYİLERİ MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: TRAKYA BİRLİK ÖRNEĞİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ DAĞITIM KANALLARINDA BAYİLERİ MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: TRAKYA BİRLİK ÖRNEĞİ ALİ KAHRAMAN

Detaylı

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması

Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması 1 Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması Metehan TOLON * Giriş Para piyasası kurumu olan bankalar kullandıkları pazarlama stratejileri

Detaylı

PERAKENDECİLİKTE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

PERAKENDECİLİKTE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2623 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1591 PERAKENDECİLİKTE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Yazarlar Doç.Dr. Metin ARGAN (Ünite 1, 3) Doç.Dr. Rasime Ayhan YILMAZ (Ünite

Detaylı

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI PAZARLAMA PLANI EL KİTABI SEDEF ÇETİNEL ANKARA-2005 ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

ÖZET. Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Reklam, Tüketici, Tüketici Hukuku, Reklam Hukuku,

ÖZET. Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Reklam, Tüketici, Tüketici Hukuku, Reklam Hukuku, ÖZET Yoğun rekabet ortamı ve modern hayatın getirilerinde yaşanan hızlı değişim, tüketici davranış ve tutumlarına da yansımaktadır. Firmalar, yaşanan bu yoğun rekabet ortamında hedef kitleleri olan tüketicilere

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. B. Tuğberk TOSUNOĞLU (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. B. Kağan ÖZDEMİR (Ünite 2) Arş.Gör.Dr. Tuğba

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Ediz ENGİN Danışman: Prof. Dr. Yaşar SUCU Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme Anabilim Dalı

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ. Yüksek Lisans Tezi ÖZLEM MİDİLLİ

T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ. Yüksek Lisans Tezi ÖZLEM MİDİLLİ T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ HİZMET SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN PAZARLAMAYA ETKİSİ Yüksek Lisans Tezi ÖZLEM MİDİLLİ İstanbul 2011 T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

SATIN ALMA DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞENCİLERİ ARASINDA MARKA BAĞIMLILIĞININ ÖNEMİ: BATI AKDENİZ ÜNİVERSİTERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

SATIN ALMA DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞENCİLERİ ARASINDA MARKA BAĞIMLILIĞININ ÖNEMİ: BATI AKDENİZ ÜNİVERSİTERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SATIN ALMA DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞENCİLERİ ARASINDA MARKA BAĞIMLILIĞININ ÖNEMİ: BATI AKDENİZ ÜNİVERSİTERİ

Detaylı

KÜTÜPHANE VE BELGE BİLGİ MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

KÜTÜPHANE VE BELGE BİLGİ MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi KÜTÜPHANE VE BELGE BİLGİ MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Ahmet Şenol Armağan 2501030371

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu-BİB Çalışma Grubu KAMU BİLİŞİM PLATFORMU VIII BİLGİ YÖNETİMİ EL KİTABI ÇALIŞMA GRUBU 4 2005 2006 Dönemi Çalışması Hazırlayanlar Dr. Mustafa Kemal AKGÜL Cengiz AYDIN Neziha

Detaylı

Perakendede bütünlüğü yakalamak

Perakendede bütünlüğü yakalamak PwC Küresel Toplam Perakende* Araştırması ve Türkiye sonuçları Perakendede bütünlüğü yakalamak Perakendeciliğin gelecekteki iş modelini tüketiciler şekillendiriyor *Total Retail www.pwc.com.tr/perakende

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI PERAKENDECĐLĐK SEKTÖRÜNDE CRM UYGULAMALARI: SÜPERMARKET MÜŞTERĐLERĐNĐN MAĞAZA KARTI KULLANIMLARIYLA ĐLGĐLĐ TERCĐH NEDENLERĐNĐN

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİ UYGULAMA SÜRECİNDE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİ UYGULAMA SÜRECİNDE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Özet MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİ UYGULAMA SÜRECİNDE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Ercan ÇİÇEK Müşteri ilişkileri yönetimi uygulaması günümüzde pek çok işletme tarafından uygulanmaya başlanmış bir pazarlama

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

İNTERNET PERAKENDECİLİĞİNDE GÜVENİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İNTERNET PERAKENDECİLİĞİNDE GÜVENİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İNTERNET PERAKENDECİLİĞİNDE GÜVENİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yüksek Lisans Tezi İuliia ZHADKO Tez Danışmanı Yrd. Doç.

Detaylı

İş Geliştirme Eğitimleri

İş Geliştirme Eğitimleri Küçük Ölçekli İşletmeler için İş Geliştirme Eğitimleri RESTORAN İŞLETMECİLİĞİ Kadın Girişimciliğini Destekleme Projesi Ankara, 2008 Kadın Girişimciliğini Destekleme Projesi Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı