Bilgi Merkezlerinde Pazarlama ve İletişim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilgi Merkezlerinde Pazarlama ve İletişim"

Transkript

1 Bilgi Merkezlerinde Pazarlama ve İletişim Özet Örgütlerde pazarlama bir yönü ile yönetimin iletişim fonksiyonudur. Pazarlama bir yönetim faaliyetidir ve her insan ilişkisinin zorunlu koşulu olarak ancak iletişimle mümkündür. Gönderici- mesaj-alıcı-geribesleme modeline dayanan egemen iletişim görüşü pazarlamanın dört P si olan yer, mamul, tutundurma ve fiyatla birlikte ele alındığında, karanlıkta kalan bir pazarlama ve yönetim fonksiyonunu aydınlatacaktır. Ancak bilgi gereksinimi duyan kullanıcı yanında, potansiyel müşteri-kullanıcıya da ulaşmanın yolunu arayan kütüphaneler ve bilgi merkezleri hızla değişen dünyada her türlü iletişim aracını kullanarak çağdaş pazarlama yönetimini gerçekleştirmelidir. Summary Organizations of all types are recognizing marketing as a communication function of management. The fundamental marketing concept relies on administrative activities and works with communication of human being. Within the marketing mix,provision for marketing communications including sender-message-receiver-feedback may seem to reside in the fourth of the 4Ps product,price,place and promotion. Today this however is regarded as inadeqate for libraries and information centers trying to reach potential customers as well as existing ones. These organizations must use the latest approaches in marketing management and communication to reach their aims. Giriş Bilgi gereksinimi duyan kullanıcıya çeşitli yollarla bilgi hizmeti sunmayı hedefleyen bilgi merkezleri tüm işletim öğelerini içeren örgütler olarak, pazarlama ve iletişim fonksiyonlarını derinlemesine kullanan kurumlardır.pazarlama ve iletişim birbirinden ayrı disiplinler olarak düşünülmekte ise de, yarım yüzyılı aşkın bir zaman önce ve hatta klasik pazarlama döneminin başlamasıyla, iletişim pazarlama karmasının dört ana unsuru içinde reklam,halkla ilişkiler,kişisel satış,doğrudan pazarlama gibi birden çok teknik ile yer almıştır (The marketing,1981:67).1990 lardan başlayarak ise iletişim pazarlama kararlarının odağını oluşturmuş,müşteri merkezli pazarlama anlayışı önem kazanmıştır. Müşterisi kullanıcılar olan bilgi merkezleri teknoloji çağının rekabetçi ortamında, hem mevcut müşteriyi ellerinde tutmaya çalışmakta, hem de potansiyel müşterilerine ulaşmak için her gün yeni boyutlar kazanan çağdaş yönetim tekniklerine başvurmaktadırlar(yılmaz, 1999: 66). Kütüphanecilik ve bilgi hizmetlerinde tüketicinin ve kullanıcının yararını en üst düzeye çıkarmak için kullanılan pazarlama sistemi, böylesine geniş bir amacı gerçekleştirmek, örgütün başarı çıtasını yükseltmek için en uygun kanallardan, hedef kitlelere doğru mesajlar göndermek ve geribildirim almak durumundadır. Pazarlama yöntemlerinin yöneltildiği kitleler, bilgi merkezinin türüne göre hizmet sunmak istediği kullanıcı profiline uyan akademisyenler, öğrenciler, araştırmacılar, ev hanımları gibi gruplardan oluşurken, iletişim kanalları da tanıtımı, bilgilendirmeyi, istek uyandırmayı gerektiren, doğrudan ya da dolaylı mesajlar içerir. 1

2 Bilgi Merkezleri ve Pazarlama Pazarlama bir yönetim alanı olarak tüm kuruluşun davranış ve yaklaşımına yansıyan yönetim ilkeleri ve örgütsel felsefenin bir parçasıdır. Ticaret, ekonomi ya da eğitimle ilgili olarak, yürütmekte oldukları tüm etkinliklerde başarıyı yakalamak isteyen kuruluşlar için pazarlama temel hedefin belirlenmesi ve şekillendirilmesinde önemli bir araçtır. Gerçekte pazarlama kavramları yöneticinin sağduyusuna ve günlük yaşamdaki işlemlere dayanır. Pazarlama alanının başlangıç noktasında insan istek ve gereksinimleri yatıyorsa, kütüphaneciler ve bilgi profesyonellerinin de insanla uğraşan kişiler olarak, bu noktada işletmeci kimliğine bürünmeleri doğaldır. Ancak bilgi uzmanları pazarlama kavramını dar anlamda alıp,pazarlamayı bilgi merkezindeki hizmet ya da ürünleri tanıtmak veya satmak olarak düşünmek yerine,bilgi merkezi pazarlamasının kütüphane ve bilgi merkezi kullanıcılarını çekmek ve hizmet etmek için toplam bir örgütsel çaba olduğunu görmelidirler.kütüphane bağlamında pazarlama kütüphane ve bilgi hizmeti sağlayıcıları ile,bu hizmetlerin gerçek ve potansiyel kullanıcıları arasında yapıcı ve uyumlu bir değişim yaratma amaçlı bir etkinlik grubu olarak tanımlanır ki,bu etkinlikler ürünle,maliyetle,edinim yöntemleri ve tutundurma ile ilişkilidir (What do librarians,2004:64). Geleneksel pazarlamanın belkemiği olan 4 P (product, price, place, promotion) yi ilk kez kütüphaneciliğe uyarlayan Grenier e göre,ürün kullanıcılara sunulan programlar,kaynaklar ve hizmetlerin, fiyat ürün ya da hizmeti üretmenin maliyeti artı kullanıcıdan alınan diğer ücretlerin,yer ürün ve müşterinin bir araya geldiği nokta ve dağıtım kanallarının,tutundurma,bilgi merkezinin topluma neler sunabileceğinin anlatılmasını içermekte iken (Grenier,1990: 11), örneğin tutundurma başka bir kaynakta bilgi merkezinin müşteri gereksinimlerinin tanımlanması ve bu gereksinimlere nasıl yanıt verileceği yönündeki ayrıntılarla ilgili olarak kurduğu iletişim şeklinde açıklanmaktadır (Strategic,2002,11).İşletme yönetimi alanında tüm çalışanlarla birlikte bilgi uzmanlarına da etkin yönetimde,amaçlara erişimde, gelecek için cesur ve güvenilir planlar hazırlamada stratejiler geliştirmede,dinamik bir yaklaşım içinde olmada yardımcı olan pazarlama sürekli gelişen,yenilenen bir bilim dalıdır.bu yeniliklerin pazarlama yöntem ve tekniklerini uygulayan tüm alanları ilgilendirdiği düşünülürse, konu ile ilgili yeni yaklaşımlara değinmek yerinde olacaktır. İlişki pazarlaması ve stratejik pazarlama Pazarlama, iletişim ve halkla ilişkilerdeki önemli kavramlardan biri de ilişki yönetimidir. İlişki yönetiminde ilişkiler analiz, planlama, uygulama, kontrol, geri besleme ve performans ölçme süreçleriyle, ortak adaptasyon, karşılıklı bağımlılık, ortak değerler, güven ve katılma çerçevesinde yürütülür (Erdoğan, 2006:233). İlişki yönetimi bu olguları yalnızca bir iletişim etkinliği olarak değil, iletişimi stratejik şekilde kullanan bir yönetim fonksiyonu olarak düşünür. İletişim yönetimi ile çoğu kez birlikte kullanılan stratejik ilişki yönetimi ve bunun için stratejik planlama tüm örgütsel amaçların programlanmasını içerir. Stratejik planlamada, belirlenen örgütsel amaçlarla ilişkili öncelikler belirlenir ve bu öncelikleri gerçekleştirecek eylem planları hazırlanır. İlişki pazarlaması ise pazarlamacıların, ilişkiye örgüt çevresindeki güç kavramını katarak, örgütün çevresiyle olan ilişkisinin (örgütlü kurumsal ve yasal yapılar içinde ilişkilerin)örgütün çıkarlarını gerçekleştirme açısından nasıl yapılacağı sorusuna verdikleri cevaplardan biridir (Erdoğan, 2006: 235). İlişki pazarlaması kavramı bilgi uzmanlarının literatüründe henüz yer almasa da, bilgi merkezlerinde bugün stratejik pazarlamanın temel ögeleri olarak bilgi, kaynaklar, planlama gibi unsurlar yer almakta, pazarlama stratejilerinin tüm kuruluşun davranışında benimsenmesi gerektiği yönündeki yaklaşımlar uygulanmaya başlamaktadır. 2

3 Bilgi merkezlerinde çalışan bilgi uzmanları, kütüphaneciler evrensel ve ulusal düzeyde bugüne kadar gelinen noktada değişim ve yeni koşullara uyma kapasitelerinin çok yüksek olduğunu göstermişlerdir. Stratejik pazarlama düşüncesi bu yenileşme sürecine yardımcı olmakta, hedefe ulaşmak isteyen bilgi yöneticilerinin stratejik değişim için yönelecekleri hedefin kullanıcı üzerinde yoğunlaşmak olduğuna işaret etmektedir (Caballero, 2002: 34). Tatmin olmayan müşterinin başka yere gideceğini hesaplayan bilgi belge yöneticileri öncelikler listesinin başına kullanıcı bağlılığını getirmelidir. Stratejik pazarlamada kullanıcı ile çeşitli kanallardan iletişim kurmadan önce kullanıcı kimdir; kullanıcının değerleri nelerdir; kullanıcı daha iyi nasıl bilgilendirilir ve eğitilir gibi sorular insan faktörü ile uğraşan bilgi uzmanının daima gündeminde kalmalıdır. Bir bilgi merkezinde etkin bir stratejinin geliştirilmesinde finansal konular kadar, pazarlama felsefesi çerçevesinde kültürel, politik ve bilinmesi gereken tüm kavramları ve uygulamaları içeren geniş bir yelpaze söz konusudur. Sabun ya da vida üreten bir fabrikadan, bir halk ve çocuk kütüphanesine kadar bir kuruluşun kültürü, bu kuruluşta çalışanların ortak varsayımlarından, inanç ve görüşlerinden oluşur.bu inançlar kişilerin çalıştıkları kuruluşun ne durumda olduğunu anlamalarına yardımcı olur.bir kuruluş örneğin son derece dinamik,lider durumunda ya da değişime direnen,çağdaş gelişmelerin gerisinde kalan olabileceği gibi,çevre bilinci güçlü veya politik sınırlar içinde sıkışmış bir görüntü verebilir. Kuruluşun uyguladığı politikaların anlaşılması ve gücünün bilinmesi, bilgi uzmanının stratejik bir değişim yaratma ve herkes tarafından benimsenebilecek, örgüt çapında bir pazarlama özelliği geliştirme yeteneği kazanmasını sağlar. Diğer örgüt biçimlerinde olduğu gibi bilgi merkezlerinde de pazarlama yöntemleri olan duyuru, reklam, basın yoluyla tanıtım büyük ölçüde medyaya dayalıdır. Bütün bu işlemlerin oluşturduğu tanıtım ve pazarlama, erişilmek istenen kitleye yönelik mesajlar taşır. Bu mesaj kaynakları ve kanallarının tüketicilerin ve kullanıcıların akıllarında yer etmesi ve işlevsellik kazanması pazarlama ve iletişim kavramlarının yan yana gelmesine neden olmuş ve literatürün önemli bir bölümünde de pazarlama iletişimi olarak adlandırılmıştır. Pazarlama iletişimi Bir tanıma göre pazarlama iletişimi yüz yüze gelinmeden yapılan reklam, topluma yayma, doğrudan posta, sergiler ve satış yükseltimi gibi tanıtım faaliyetleridir (Singh, 2004: 94). Son hedef açısından düşünüldüğünde ise pazarlama iletişimi genel olarak herkesi aynı derecede etkileyen potansiyel müşteriyi bilgisizlik durumundan karar ve eylem noktasına getiren iletişim biçimidir. Başka bir deyişle potansiyel müşteri yeni bir ürünü ya da hizmeti benimseme aşamasında çeşitli basamaklardan geçtiğinden pazarlama iletişiminin amacı bu hareketi kolaylaştırmak ve hızlandırmaktır. Benimseme süreci olarak bilinen bu işlem beş aşamada gösterilebilir: 1) Farkında Olma: Birey yenilikten haberdar olmakla birlikte bilgiden yoksundur. 2) İlgi: Birey yenilik hakkında bilgi aramak üzere uyarılmıştır. 3) Değerlendirme: Birey yeniliği denemenin anlamlı olup olmayacağını düşünmektedir. 4) Deneme: Birey ürün ya da hizmetin yararı hakkındaki düşüncesini güçlendirmek için yeniliği bir miktar dener. 5) Benimseme: Birey yenilikten bütünüyle ve düzenli olarak yararlanmaya karar verir. 3

4 Pazarlama iletişimi müşteri konumunda olmayanların müşteriye dönüşmesinde katkıda bulunan her biçimdeki iletişimi içerir. Özgünlük Yetki Etki İnanırlık Farkında olmama Farkında olma Anlama İnanç Eylem veya eylemsizlik Süre durum Antipati Anlayışsızlık Hafıza yanılgısı Rekabet Şekil 1: İletişim Süreci (Hart, 1995: 26) Yukarıdaki şekilde deneme noktasında durulmuştur. Burada yalnızca benimseme sürecinin aşamaları değil, aynı zamanda arzulanan işlemin oranını hızlandıracak ya da yavaşlatacak pozitif ve negatif faktörleri de görmek olanaklıdır. Bilgi merkezlerinde çalışanlar bu pazarlama iletişimi adımlarını kullanarak kullanıcı gereksinimlerini karşılamak üzere düzenledikleri yeni ürün ve hizmetlerini benimseme aşamasına çekmeye çalışırlar. Mesaj Uçları Olarak Pazarlama Karması Pazarlama karmasının dört elemanı olarak bilinen ürün, fiyat, yer ve tutundurma artık yeterli görülmemekte, tutundurmanın kişisel iletişimden, personelin giyimine kadar olan geniş skalasının birlikte değerlendirilmesi ile önemli fırsatların yakalanabileceği görülmektedir. Tutundurma karmasının kuruluşun tüketici ile temel bağlantı kanallarını oluşturduğu bilinmektedir. Ancak böylesi dar bir düşünce biçimi örgütün toplam iletişim çabalarının en üst düzeyde değerlendirilmesine engel olur. Çünkü ayrı olarak düşünüldüğünde tutundurma pazarlama iletişimi karmasındaki diğer ögelerden farklı görülebilir. Tüketicinin şirketin sunduğu tüm ürün veya hizmetler hakkında bir takım iletişim bilgileri alabileceği fiyat, ürün, satış noktaları gibi faktörler yine tutundurma ile bağlantılandırılabilir. Tutundurmanın bir iletişim ögesi olarak rolünü irdelemeden önce pazarlama karmasının diğer ögeleri olan en önemlisi ürün olmak üzere, fiyat ve yer faktörlerinden geçebilecek olan mesaj uçlarına bakmak gerekir. Ürün Temel pazarlama anlayışının baş ögesi olarak ürün söz konusu olduğunda tüketici gerçekte bir ürün değil bir işlevsellik, bir başarı ve hatta bir tatmin satın alır. Tüketici dünyasında müşteri sabun satın almayıp ümit, endüstriyel pazarın müşterisi de matkap değil delik satın alır. Müşteri ayrıca satın alma kararlarını fiziksel ürünün kendisinden çok, ondan sağlayacağını düşündüğü yararlara göre alır. Toplam ürün üreticinin sunduğu değil, müşterinin sunumda gördükleridir. Yukarıda değinildiği gibi kütüphanecilik ve bilgi hizmetleri bağlamında ürün bilgi merkezinin müşterilerine sağladığı program ve hizmetlerdir. Son yıllarda İngiltere de yapılan bir araştırmaya göre hizmetlerini çeşitlendiren, geniş bir yelpazede kullanıcıya erişen bilgi merkezleri pazarlamaya yönelik etkinlikleri, eski yıllara oranla çok daha fazla tercih etmektedirler (Shontz, 2004).Kendi kütüphanesinin çevredeki diğer kütüphanelerden çok daha çeşitli hizmetler verdiğine inanan bilgi merkezi yöneticileri, toplumun bu sunulanlardan haberdar olmasının önemini bilerek, müşterinin gözünde farklılığını göstermeye çalışır. Gerçekte kütüphanecilerin tutum ve ilgileri de çalıştıkları 4

5 çevreden etkilenir. Topluma gönderdiği mesajlara olumlu tepkiler alan bilgi merkezi çalışanları ve yönetim kadrosundaki kütüphaneciler ürün ve hizmetleri geliştirmede, pazarlama programlarını hazırlamada önemli bir sorumluluk üstlenirler. Doğal olarak satın alma kararında özellikle de farklılaştırılmamış mallarda paketleme ve sunum en önemli faktördür. Örneğin sigara, kozmetik, içecekler gibi ürünlerde paketin ürünün önüne çıktığı görülür. Araştırmalar alıcı için ürünün boyutunun, şeklinin, renginin, ağırlığının, genel görünümünün, temasının ve hatta kokusunun değişen oranlarda etkili olduğunu göstermektedir. Başarılı paketin tüketicinin hem bilinçaltına hem de bilinç üstüne hitap etmesi beklenir. Bilinç üstünde zihin yalnızca ürünü algılarken, bilinçaltı paketi algılarken güdülenir. Bütün bu faktörlerin kullanıcılarla iletişimde yeri olduğunu bilen kütüphane yöneticileri rekabetçi enformasyon pazarında ürünü ve hizmeti daha iyiye götürmenin yollarını ararlar. Ürün kavramı çok geniş bir yelpazeyi kapsar, örneğin bir ürünün sunumu yalnızca tüketici alanına yönelik olmayabileceği için, satıcının iletişim ve pazarlama konusunda dikkatli hareket etmesi beklenir. Örgütsel Alıcı Davranışı araştırmaları bir satın alma davranışında yer alabilecek subjektif faktörleri incelemektedir (Hart,1995: 28). Bugün bir avuç dolusu bileşeni bir torbaya doldurup tesadüfen eşleşen özellikler ile performans bekleme devri geçmiştir. Endüstriyel bir ürünün görünümü çeşitli sinyaller gönderir. Tasarım, biçim, renk gibi özelliklerin hepsi dinamik, yenilikçi ilerleyen ya da geleneksel bir şirket bir kuruluş izlenimi yaratabilir. Gerçekte bilinen reklam ve tanıtım araçlarını kullanmanın ne kadar maliyetli olduğu dikkate alınırsa, iyi bir ürün sunumuna katılan bilinçli bir çabanın yararı çok daha fazla olabilir. Ürün sunumu kütüphaneciler ve bilgi hizmetinde çalışanlarının her zaman gündeminde yer almıştır. Kullanıcılara yarar sağlayan, en önemli gereksinimlerini karşılayan ürün ve hizmetler kütüphanecilik ve bilgi hizmetlerinin odak noktasını oluşturur. Bu odak noktası kullanıcının önceliğine göre ticari istihbarat, eğitim, boş zaman, eğlence ya da toplumsal gerekliliklerle ilgili bilgidir. Bilgi ürünlerinin tasarımı, enformasyon alışverişi, paketlenmesi ve dağıtımı önceden yalnızca ticari sektörde çalışanların ilgi alanına girerken, bugün bütün kütüphaneci ve bilgi uzmanlarının gündemindedir. Bir bilgi ürünün tasarımı, bir bilgi işleme sorununa, kullanıcının bilgisine, konu ile ilgili bilgilere ve mesajın nasıl sunulacağına ilişkin kararlara dayanılarak planlı bir çözüm getirilmesi olarak açıklanabilir ki bu da pazarlama için son derece doğru bir yaklaşımdır. Kütüphaneler ve bilgi merkezlerinde ödünç verme hizmetleri, kütüphaneler arası ödünç verme, çevrimiçi tarama hizmetleri, eve bağlı veya kütüphaneye gelemeyen kullanıcılara götürülen hizmetler, ödünç tablo verme hizmetlerinin yanı sıra yayınlar, rozetler, kağıt veya plastik torbalar, takvimler, fotoğraflar, haritalar, kitap işaretleyicileri ve kupalar gibi satış ürünleri de pazarlanır. Bilgi merkezinin içinde bulunan kafeterya ve çay kahve içilen salonların kullanıcı açısından cazip pazarlama ve iletişim ögeleri olduğu da bilinmektedir. Bir kütüphane ya da bilgi merkezinin kendisi de bir varlık olarak pazarlanabilir. Bir ürün marka adı alabildiği gibi, tüketicileri ve kullanıcıları tarafından şu veya bu şekilde anılabilir (Singh, 2004: 96).Bu adlandırma kuruluşun kendi seçtiği bir isim olabileceği gibi bazı olumlu özelliklerin çağrıştırdığı bir imge de olabilir. Ürün iyi bir çağrışım yaptırmakta mıdır ya da böyle bir çağrışıma aday mıdır? Kolayca anımsanabilir mi? İnsanlar rahatlıkla telaffuz edebilir mi? Bu çağrışım ürün ya da hizmetin başarısından kaynaklanan özellikleri desteklemekte midir? Bundan sonra sıra grafik sembolizme ya da pek çok anlamı içeren logoya gelebilir. İyi bir marka güven, emniyet, dayanıklılık, güçlülük, hız, statü ve benzeri duyguları uyandırmalıdır. Kütüphaneler ve bilgi merkezleri bir bütün olarak marka etkisi uyandırabileceği gibi, salonlarına, bölümlerine topluma şükran duygularını yansıtabilmek üzere kişi adları da verebilir. Kişinin statüsü ve toplum tarafından saygı gören, tanınan biri olması yeni bir ad verilen hizmetin değerini arttırır. 5

6 Fiyat Birçok ürünün sinyali fiyat olduğu için satın almadaki etkisi genellikle sıradan ekonomistin talep kuralına uygun gider. Fiyat düştükçe talep artar. Günlük tüketilen ürünlerde fiyat düzeylerinin herkesçe bilindiği durumlarda fiyatla taşınan mesaj paranın iyi ve kötü değerinin göstergesidir. Örneğin; süpermarketlerin başarısında çok tanınan markaların fiyatlarını yerel bakkalların fiyatlarının altında tutmaları ve hatta kendi etiketledikleri ürünlerin fiyatlarını tanınan markalardan düşük belirlemelerinin rolü fazladır. Bazı ürünlerde aşağıdaki şekilde verildiği gibi bilinen kurallar işlemez. Bu durumlarda fiyatın kalite ya da prestije işaret ettiği ve belirli sınırlarda fiyat yükseldikçe hangisinin yükseleceğinin tahmini arzusunu perçinlediği görülür. Düşük fiyatta kalite düşüklüğü özellikle saat, müzik seti ya da kozmetikler gibi müşterinin başka bir karar temeli göremediği durumlarda geçerlidir. Görünüm ve erişilebilirlik gibi diğer faktörlerden de söz edilebilirse de bu tür ürünlerde kalite değerlendirilmesi daha çok fiyata dayanır. Gerçekte fiyat talep ilişkisi alıcının algılayışına dayandığından, satın alma eylemi alcının mesajı nasıl algıladığına bağlı olarak gelişecektir. Fiyat Talep Hizmet sektöründe ise fiyat, talep oluşturmada bir iletişim aracı olarak farklı sonuçlara yol açabilir. Örneğin belirli bir konu alanında hazırlanan seminer programlarına çok sayıda katılımcı çekilmesi amaçlandığında kimsenin rağbet etmemesine karşılık, aynı konuyla ilgili farklı bir program yüksek fiyatla planlanıp duyurulduğunda çok sayıda başvuru olabilir. Burada fiyat indirme durumunda kalarak bir fiyatlama kargaşasına düşmeden de ürün yada hizmetle ilgili son derece olumlu mesajlar verilebileceği vurgulanabilir. Peşin ödeme, kredi olanakları, özel sunumlar bazı hizmetlerin ya da ürünlerin ücretsiz verilmesi gibi özel fiyatlama sistemleri rekabet ortamında çok yüksek fiyatlara gerek kalmadan üstünlük sağlar. Şekil 2: Fiyat kaliteyi ya da prestiji gösterebilir (Hart,1995:29). Bilgi merkezleri ve kütüphaneler hizmetlerini çoğunlukla ücretsiz vermelerine karşın yetişkinlere yönelik açık veya uzaktan eğitim, okuma yazma programları gibi konularda maliyetleri karşılamak için bazı ücret politikaları izleyebilir. Helsinki de halktan her kesimin yararlanması için şehir içi otobüslerde internet kursları düzenleyen halk kütüphaneleri, bunları önce ücretsiz vermiş, ancak daha sonra kullanıcıya belirli bir maliyeti yansıtma kararı almışlardı. Yer Pazar payıyla hizmet noktası sayısı arasında doğal olarak fiziksel anlamda iyi tanımlanmış bir korelasyon bulunmaktadır. Ancak burada psikolojik bir faktörün de bulunduğunu söylemek gerekir. Her satış şubesinin tüketicinin zihninde bir imajı, bir namı, şöhreti vardır ve bu şöhretin olumlu olduğu durumlarda bünyesindeki her ürünün satışları 6

7 üzerinde iyi bir etkiye sahip olur. Ürün ve hizmetler iş merkezinin hale etkisinden yararlanarak adlarını duyurabilir. İş merkezi imajı ya da kişiliği bir grup insandan diğerine değişim gösterir. Pahalı, son moda ürünler satan bir mağaza yüksek gelir grubundaki kişilerde güven, emniyet ve konfor gibi duygular uyandırırken daha düşük gelir gruplarından olan kişilerde israf, taşkınlık, ziyanlık ve züppelik gibi duyguların iletilmesine neden olabilir. İş yerinin açıldığı yer bu konularda başlangıç noktasıdır. Bu işyeri kentin en kalabalık yerinde ya da şehir dışında geniş bir alanda kurulabilir. Binanın dış görünüşü çağdaş ya da tarihi küçük ya da büyük, çekici ya da kasvetli bir mesaj iletebileceği gibi iş yerinin adı ve yüzü de bir etki yaratır. Bilgi uzmanları kütüphanelerinin ve bilgi merkezlerinin fiziksel konumunu dikkat çekebilecek şekilde pazarlayabilirler. Örneğin British Library, Library of Congress gibi büyük merkezler duyurularında, yenilenen binalarını kişilerin içten ve sürekli ilgisini çekmek için bir pazarlama ögesi olarak kullanmaktadırlar. İşyerinin iç görünümü çoğunlukla daha da önemli olabilir, koridorların geçitlerin genişliği veya uzunluğu sergilenen materyaller renk, ses, koku, ısı, dekor ve aydınlatmanın da rolü büyüktür. Kullanıcıya karanlık, uzun ve sıkıcı gelen koridorlardaki tahta kapıları renkli cam kapılarla farklı bir görünüme sokmak veya kapıların tümünü kaldırarak yaratıcı objeler yerleştirmek kütüphanenin veya bilgi merkezinin cazibesini arttırır. Bilgi merkezleri tek olarak bir binayı işgal edebilir veya daha büyük bir kurumun parçası olabilirler. Merkezde kullanıcılara yardımcı olmak üzere gerekli işaretlerin olması, kütüphanenin kurumun tüm coğrafi çizimlerinde ve kataloglarında yer almasının sağlanması, özellikle girişlerin kurumun diğer bölümleri kadar hatta daha da özenli düzenlenmesi üzerinde durulması gereken hususlardır. Bütün bunların yanında işyerinde çalışan personel de yaşlarına cinsiyete konuşma biçimine, ürün bilgisine, gösterdikleri yakınlığa, yardımcı olma çabasına göre karşı tarafa farklı mesajlar vermektedir. Çalışanların seçimi, eğitilmesi ve güdülenmesi yönünde bir zaafa düşüldüğünde, bu durum iş yeri imajının kolaylıkla olumludan olumsuza doğru kaymasına neden olabilir. Pazarlama programları ile ilgili modellerde, pazarlama iletişimi karması da dikkate alındığında yer faktörüyle orantılı fiyatlandırmanın daima öne çıktığını görülmektedir (Kotler, 1995: 507). Tüketici davranışı kişisel ya da örgütsel olsun, iç ve dış faktörlerle yönlendirilir. İç faktörler pazarlamacının denetimi dışında insanın yaradılışından kaynaklananlar yanında davranışlar, inançlar, kültürel ve toplumsal değerler, kişisel zaaflar ve benzerlerinden oluşur. Dış faktörler çok daha fazla güncel ve dinamik etkiler içerir. Bu etkiler kişilerin sürekli gelişimlerine tercihleri, arzulanan eylemleri ve gerçekte kendilerini nasıl algıladıkları, yaşıtları ve akran grupları tarafından nasıl görünmek istedikleri doğrultusunda katkıda bulunur. Böylece satın alma davranışı sırasında kişilere ulaşan mesajlar çok çeşitli kaynaklardan gelir, bir bölümü kabul edilebilir bir bölümü edilemez ise de hepsinin çıkış noktası aynıdır: alıcıların kendileri. İşte bu iki sözcük başarılı bir pazarlama bilgisi formülasyonu için eldeki en önemli anahtardır. Kısaca satın alma sürecinin başlangıç noktası alıcı ve tutundurmanın odağı da alıcının algılanan istekleridir. Tutundurma ve İletişim Araçları Karması Tutundurma kuruluşların pazara sundukları ürün ve hizmetlerle ilgili olarak tüketici ile iletişim kurmalarını sağlayan en önemli pazarlama elemanıdır (Rowley, 1998: 1).Tüketici gereksinimlerinin karşılanması için gerekli bilgilerin toplanması aşamasında planlanan pazarlama araştırması iletişim sürecinin tamamlayıcı ögelerinden biridir. Gerçekte bir pazar pazarlama fırsatlarının ortaya çıkarılmasında son derece önem taşıyan, bölümler adı verilen birçok kısımdan oluşur (Kotler, 1995: 205). Bütün pazarlar bölümlemeye uygundur ve her pazar bölümünde her biri kendine özgü güdülenme yolları olan kişilerin oluşturduğu birbirinden farklı, çok sayıda karar verme birimi bulunmakta, tutundurma araçları bu bölümlere yöneltilmektedir. Tutundurma stratejisi pazar payını geliştirmeyi, marka imajını 7

8 güçlendirmeyi, gelecekteki satışlar için uygun bir ortam yaratmayı, pazarı bilgilendirmeyi, rekabetçi bir üstünlük sağlamayı, tutundurmanın etkinliğini arttırmayı, satışları yükseltmeyi amaçlayabilir. Satış mesajı birinden diğerine fazla değişim göstermese de, bundan daha önemlisi her hedef gruba erişmek için çok çeşitli iletişim araçlarının gerekebileceğidir. Bu nedenle pazarlama amaçlı etkin iletişim için yalnızca bir veya iki araçla sınırlı kalmak yeterli olmayabilir. Alıcıda etki-dikkat-ilgi-inanç-niyet-arzu-satın alma gibi klasik pazarlama iletişimi modeli olarak istenilen davranışı yaratmak için, iletişim araçları kategorisinden yöntemsel analizle en uygun bileşeni oluşturmak gerekir. Bir pazar bölümlemesinde tüm satın alma etkileri ile başından sonuna kadar ve olumlu bir iletişim sağlamanı yolu araçlar karması ndan geçer. Araçların Karşılaştırılması Etkin bir araç karmasının elde edilmesi, karşılaştırmalı kararların alınabileceği verilerin bulunmasını gerektirir. Tüm pazarlama planlamalarında, tüketici pazarlamasında olduğu gibi, her bir olası iletişim aracının değerlendirilip, karşılaştırmalı bir sonuç alınabilmesini kolaylaştıran, mantıklı bir matrisin oluşturulması son derece yararlı olur. Pazarın büyüklüğü Doğal etki Mesaj Kapsam ve etki Olumsuz nitelikler Olumlu nitelikler Maliyet Hız Güçlük ve Uygunluk Geri bildirim Yaratıcı alan Veri erişimi Gazeteler Dergiler Televizyon Radyo Sinema Poster Satın alma noktası Telefon Editörler Sponsorluk Doğrudan posta Rehberler Şekil 3: Tutundurmaya yönelik iletişim araçları matrisi (Hart, 1995: 33) 8

9 Yukarıdaki şekil bu tür matrislere bir örnektir. Bu tanıtım araçları hep aynı sıralamada olmayacağı gibi, uygulamanın yapılacağı kuruluştan kuruluşa da farklılık gösterir. Hedef türüne göre de iletişim araçlarının seçim ölçütleri değişebilir. Aşağıda sayılan 12 faktör ve matrisin kullanımı, pazarlama iletişimcisinin yapacağı planlama için yol gösterici olabilir: 1. Pazarın büyüklüğü: Hedeflenen pazarın toplam büyüklüğü ve içindeki tüm insanlar, iletişim araçlarının seçimini etkiler. 10 birimlik büyüklüğü olan bir pazarda kişisel temas iyi bir iletişim aracı olarak görülürken, bu birim 100 e eriştiğinde durum değişebilir.1000 birimlik bir pazar bölümünde kişisel temas yalnızca seçeneklerden biridir; buna doğrudan posta, basın, tanıtım, yazın, sponsorlukla yapılan filmler ve gör işit materyalleri, yerel gösterimler ya da telefonla satış eklenebilir. Birim sayısı e çıktığında kişisel satış azalır, basın tanıtımları ve halka açık sergiler, yüz yüze temasların da desteği ile sıklıkla kullanılır birimlik bir pazarlama iletişiminde internet, televizyon, radyo, gazeteler, ilanlar ya da benzeri araçlarla kitle iletişimine geçilir. 2. Doğal etki: Tutundurmaya ilişkin bir mesajın nasıl iletildiği, alındığı, depolandığı ve daha sonra doğru bir şekilde nasıl anımsandığı son derece önemlidir. Her iletişim aracının kendine özgü bir etki potansiyeli vardır. İki yönlü iletişime olanak veren iletişim araçları olan kişisel satış, sergiler, gösterimler ve telefonla satış öncelikle gündeme gelir Gerçekte iyi planlandığında doğrudan posta, basın yayın tanıtımı, film ve yazılar gibi yöntemler işletmeyi amaca taşıyan araçlardır. 3. Mesaj: Kullanıcıya erişmesi istenilen mesajın doğasına bakmak gerekir. Bir mesaj basit, kalıcı, karmaşık, teknik ya da yenilikçi olabilir. Bazı koşullarda televizyon, elektronik posta, telekonferans, basın tanıtımı, satın alma noktası, posterler ve radyo önem kazanır (Conroy, 1986: 163 ). Karmaşık bir mesaj için gösterimler, seminerler, özelliklerin anlatıldığı makaleler, edebi yazılar, filmler ve kuruluş elemanlarının çabaları gerekir. 4. Kapsam ve etki: Bir iletişim aracının genişliği ve derinliği amaca giden yolda önemli bir olgudur. Hedef kitlenin(örneğin bir pazar bölümü içindeki insanlar)dağıtılan yazıları okuma ya da mesajları görme şansına sahip olduğu varsayımına göre doğrudan posta ile iletimde bu konuda %100 oranı yakalanabilirse de, ulusal çaptaki bir gazetede çıkan haber ancak %60 a kadar gelebilir. Genellikle %80 lere yakın bir sonuç bekleyen iletişimciler, erişilmek istenen kitlenin sınırlarının çizilemediği durumlar için de daha uzun sürede etkili olabilecek iletişim araçları üzerinde durmaktadırlar. Örneğin büyük bir ticaret fuarının düzenlenmesi veya konusu ile ilgili güncel bilgilerini kaybetmek istemeyen kişiler tarafından okunduğu düşünülen haftalık bir dergi uzun etkili bir iletişim aracıdır. 5. Olumsuz nitelikler: Bazı insanlar reklam ve tanıtımlardan olumsuz etkilendiklerinden, özellikle belirli bir iletişim aracı grubunu seçerken esas amaca ne kadar hizmet edeceğine bakmak gerekir. Her günkü işlerine odaklanmış kişiler telefonla, kapıya gelerek veya cadde köşelerinde tanıtım yapılmasını doğru karşılamazlar. Dağıtılan el ilanları, doğrudan posta ile yapılan iletişim, onlara çok yoğun ya da bıktırıcı gelebileceği gibi, radyo ve televizyon reklamları da zorlayıcı olabilir. Hangi grup iletişim aracının daha etkili olacağı birçok faktöre bağlıdır. 6.Olumlu nitelikler: İletişim aracının değerinin dışında ve üzerinde bulunan artı bir nitelik iletişimin boyutunda farklılık yaratır. Örneğin çok prestijli bir yayının tanıtımında, iyi bir reklam kampanyası artı bir güvenilirlik sağlar. Bir sergi standının yanına yerleştirilen, rahat bir kanepe tanıtım işlemi sırasında ve sonrasında bir vaha duygusu uyandırabilir. Kurum içinde tasarlanan farklı bir sergi veya ilginç bir seminer uzun süredir bir araya gelemeyen, 9

10 ortak ilgi alanları olan kişilere fikirlerini serbestçe tartışabilecekleri, hatta bunun da ötesinde zevk alabilecekleri bir ortam sunar 7. Maliyet: Öncelikle toplam sermaye yatırım maliyeti ile, bunun likit akışı durumuna uygun olup olmadığı yanında, pazarlama ve iletişim etkinliklerindeki belli başlı harcamalar dikkate alınmalıdır. İkinci olarak daha maliyetli olan kişisel satış kadar, kitle iletişim araçlarındaki birim başına düşen tüm maliyetler değerlendirilir. 8. Hız: Internet, televizyon, radyo, gazete, posta gibi iletişim araçları ile büyük kitlelere 24 saatten az bir sürede erişilir. Kişisel satış gücü daha az kişiye daha kısa sürede ulaşır. Yıllar süren etkinlikler arasında büyük fuarlar gibi organizasyonlardan söz edilebilir. Önemli olan müşteri/tüketiciyi harekete geçirmek olduğuna göre, iletişim aracının seçiminde hız önemli bir faktör olarak dikkate alınmalıdır. 9.Güçlük ve Uygunluk: Televizyona verilen reklamlar ya da günlük bir gazeteye yazılan tam sayfa ilan gibi yüksek ücretler ödeyerek planlanan iletişim araçlarının gerektiği durumlarda bütün girdi ve çıktı faktörlerinin incelenmesi gerekir. Bunun dışında çoklu pazarlama, çoklu iletişim yöntemleri, müşterinin ayağına gitme, halkla ilişkiler ilkelerini kullanarak yerel sunumlar yapma, yerel basınla erişim, dergiler, bültenler kullanma, posterlerle desteklenen ödüller hazırlama gibi araçların bir arada ya da ayrı ayrı kullanımında çok ayrıntılı planlama teknikleri uygulanır. Bu araçların seçiminde kullanım kolaylığı, aracılara ödenen komisyonlar gibi dış faktörler de etkili olabilir. İletişim araçları için seçim yaparken gösterilmesi gereken çabanın yoğunluğu ve sonuçta beklenen getirisinin ağırlığı önemli rol oynar. 10. Geribildirim: Tanıtıcı iletişim araçlarının birçoğunda doğrudan geribildirime olanak veren kolayca anlaşılabilir bir yanıtlama yoktur. Özellikle basın ve televizyon yoluyla yapılan tanıtımlar gerçekte tek yönlü iletişim sistemleridir. Bir diyaloğun gerçekleştiği, yüz yüze iletişim araçlarında, doğrudan posta ve gazetelerin başyazıları gibi bir kısım iletişim araçlarında geribildirim oluşur. Zaten satış promosyonu tekniklerinin çoğu müşterinin katılımını içerir. 11.Yaratıcı kapsam: Bir iletişim aracının yaratıcı kapsamı olduğu, yepyeni ve hatta alışılagelmemiş bir yaklaşıma olanak verip vermediğine bakılarak anlaşılır. İletişim aracının seçiminde yaratıcı kapsam genellikle göz önünde bulundurulmasına ve temel bir faktör olarak görülmesine karşın, renk ve hareketin katı sınırları içinde görülür. Basın ilişkilerinde alışılmışın dışında yeniliklerin sınırı yoktur. Doğrudan postada da materyal, hacim, biçim, renk, koku, zamanlama, dinleyici ve sıklık konularında geniş bir özgürlük vardır. Sergilerde de yaratıcı fırsatlar için sonsuz seçenekler sunarlar. Özellikle sıradan bir üründe yaratıcılık için iletişim aracının seçimi görelidir. 12. Veri erişimi: Kuruluşlar tutundurma araçlarına yatırdıkları büyük miktarlardaki bütçenin hedef kitlelere ulaşacağı yönünde plan yaparlar. Bir pazarlama kampanyasında, belirli bir iletişim aracının özellikleri, iletilecek bilgi miktarı hakkında fikir verebilir. Yukarıda değinilen pazarlamanın 4 P sinin, tutundurma, mamul, fiyat, yer bileşenlerinin karşılığında, reklam, kişisel satış, satış teknikleri ve tanıtım elemanları yer alır. Satış promosyonu kapsamında ayrıca kuponlar, prim ya da armağanlar, hisse senedi, pay kuponu, müsabakalar, seyahatler, indirimler, marka sunumları, numuneler, ortak tanıtımlar bulunmaktadır. 10

11 Mesaj Kaynakları Pazarlama iletişiminin planlanmasında yeni yaklaşım gönderilen mesajları alıcının görüş açısından düşünmektir. Hedef müşteri bir ürün ya da bir kuruluş hakkında nasıl bilgi edinir? Müşteriyi öncelikle bir tavır almaya, satın alma kararına ve daha sonra kesin satın alma eylemine götüren mesaj kaynakları, hem birbirinden farklı, hem birbirleri ile ilintilidir. Doğal olarak tutundurma olarak nitelendirilen tüm bu olguların burada önemli bir rolü olduğu gibi, ürün, fiyat ve yer ögelerinden de çok önemli mesaj uçları gelir. Kişisel beğeninin ne zaman oluştuğu, bir çok satın alma davranışında, özellikle ilk kez satın almalarda, ürün ya da kuruma yönelik ilk olumlu davranışta daha da önem kazanır. Gerçekte tüketicilerin algılama sürecinin gelişiminde, ilk başlarda görmezlikten gelinen onlarca, hatta yüzlerce mesaj, bir süre sonra çok önemli katkılarda bulunur (Hart, 1995: 39). Bu mesaj kaynakları dış mesaj kaynakları, insani mesaj kaynakları ve pasif mesaj kaynakları olarak gruplandırılır. Müşterilerden ya da kullanıcılardan gelen mesajların etkinliği genellikle çok etkin olmakla birlikte pazarlama planlamalarında mevcut müşteriler yerine daha çok yeni müşterilerden alınan geribildirimler önem kazanır. İnsani mesaj kaynaklarına kuruluşun göz önündeki çalışanlarının olumlu ve destekleyici tavır ve davranışları ile verdikleri izlenimler örnek gösterilebilir. Bir bilgi merkezinin danışma masasında veya ödünç verme bankosunda hizmet veren personelin iyi ya da kötü davranışları karşı tarafa mesaj olabileceği gibi, kuruluşun tepe yöneticilerinin potansiyel kullanıcılara yeni bir hizmetin tanıtımında nasıl bir rol üstlendikleri de önemli bir göstergedir. Her kuruluşun pazarlama ile doğrudan ilgili olsun ya da olmasın sonuçta toplam pazarlama iletişimine bağlantı sağlayacak bazı objeleri, etkinlikleri, duyuruları pasif mesaj kaynakları arasında sayılır. Örneğin müşterilere yazılan mektuplar, kullanılan logolar, etiketler, hazırlanan raporlar, kuruluşun mobilyalarının düzenlenmesi tanıtıcı bir nitelik taşır. İletişimin pazarlama karması içinde giderek önem kazanması ile işletmeler başarıya ulaşmak, ortak kullanımın sinerjik etkisinden yararlanmak üzere bütünleşik pazarlama iletişiminin yöntemlerini uygulamaya başladılar. Bütünleşik pazarlama iletişimi Hedef kitlelere erişmek isteyen işletmeler yukarıda değinilen kişisel satış, reklam, halkla ilişkiler, satış geliştirme, doğrudan pazarlama yöntemlerini ayrı ayrı kullandıklarında istedikleri davranış ve tepkileri elde edemedikleri için tüm bunları birbiriyle bağlantılı bir biçimde kullanma zorunluluğu duydular. Bütünleşik pazarlama iletişimi çeşitli iletişim disiplinlerinin stratejik rollerini değerlendiren ve bunları açıklık, tutarlılık ve maksimum iletişim etkisi sağlamak üzere bir araya getirip kapsamlı bir planın katma değerini kabul eden bir pazarlama iletişimi planlaması kavramıdır (Yolaç, 2004: 122). Pazarlama anlayışında her zaman müşteri gereksinimlerine odaklanıldığı varsayımı söz konusu iken, bütünleşik pazarlama iletişimi uygulamasında ilk defa müşteri kuruluşun pazarlama faaliyetlerinin odak noktasına oturtulmuştur. Farklı unsurlardan oluşan tutundurma faaliyetlerinin bir bütün haline getirilmesi ile yaratılan sinerji sayesinde en güçlü iletişim etkisi gerçekleştirilebilecektir. Etkileşim süreci müşteri ile başlamakta, ikna edici iletişim programları geliştirilip uygulanmakta ve hedef kitlenin davranışının doğrudan ya da dolaylı bir biçimde etkilenmesi amaçlanmaktadır. Bu yaklaşımda tüketici motive edilerek satın alma yolunda harekete geçirilmektedir. Ayrıca, müşteri sadakati sağlamak üzere, ürün ya da hizmetlerle ilgili alınacak her kararın müşteri odaklı olması ve bunlar hakkında kullanıcılara tüm bilgilerin verilmesi için çalışılmaktadır. Pazarlama programları yapan tüm kuruluşlar gibi kütüphaneler ve bilgi merkezleri de pazarlama iletişimi araçlarının ve faaliyetlerinin bir plan çerçevesinde pazarlama karmasının tüm unsurları ile bütünleşmesini sağlayarak, hedef kitlenin gereksinimlerini saptayabilirler. Yöneticiler bütünleşik pazarlama iletişimi programlarını 11

12 uygulamaya geçmeden önce bilgi merkezi çalışanlarında pazarlamaya karşı olumlu davranışlar geliştirmek, onların pazarlama ve iletişim konusundaki bilgilerini, deneyimlerini arttırma yolunda teşvik etmek için öncelikle herkesin pazarlamanın önemini kavradığı bir ortam yaratmalıdır. Bunun için önce çalışanların eğitilmesi gerekir. Bilgi merkezi pazarlaması konusunda düzenlenen seminerlere, çalışma gruplarına katılan personel pazarlama ve iletişim tekniklerini aktif biçimde uygulayabilir. Diğer örgütlerde olduğu gibi bilgi merkezleri de yeni programların yerleştirilmesinde, özellikle planlama döneminde çalışanların katılımını benimsemeyi arttıran önemli bir faktör olarak görürler. Kanallar ve mesajlar arasındaki tutarlılık ve işbirliğinin yarattığı sinerji ile mesajlar amaca ve arzulanan müşteri/kullanıcıya uygun kanallar ile uygun zamanda iletilmektedir. Pazarlama iletişimi hedefleri diğer kurumsal hedeflerle uyumlu olarak açık seçik tanımlandığında daha iyi sonuç alınır. Veri tabanı oluşturma, kullanıcıya doğrudan ulaşma gibi teknolojinin tüm araçları ile yapılan pazarlama iletişiminde kullanıcının istekleri ve tatmini yönünde ölçümleme yapma olanağı da vardır. Bütünleşik pazarlama iletişiminde interaktif, bir başka deyişle karşılıklı iletişim ve etkileşim içeren bir süreç söz konusudur. Bu süreçte tüketiciler aktif olarak yer alır, karşılıklı ve çift yönlü bir iletişim vardır. Bilgi merkezleri yöneticileri, iyi hizmet verdikleri durumlarda da süreklilik açısından pazarlama programlarını gerekli görürler. Kullanıcı gereksinimlerini karşılamak üzere yeni hizmetler hazırlanması, bu gereksinimlere cevap vermeyen hizmetlere ara verilmesi, kullanıcıların hizmetlere en iyi erişebileceği yolların bulunması, sunulan bu hizmetlerin toplumun bütünüyle haberdar olmasının sağlanması ve bu hizmetlerin tüm topluma ya da birey olarak kullanıcıya olan maliyeti pazarlamanın çıktılarını oluşturur. Sonuç Bilgi merkezleri tüm çok fonksiyonlu örgütler gibi kimliklerini çok değişik biçimlerde oluşturabilen kuruluşlar çizgisine gelmiştir. Kullanıcı gereksinimlerini tanımlayan, kestiren, bunları etkin ve karlı bir biçimde karşılamayı sağlayacak bir yönetim modeli benimseyen bilgi merkezleri bunun yolunun farklı gruplarla sürekli ve sistematik iletişimi gerçekleştirerek, çağdaş pazarlama ilkelerini uygulamaktan geçtiğini görmelidirler. Bir bilgi merkezinde ortak değerler, bilgi akışı, kütüphane ve bilgi hizmeti pazarlarının analizi ve özümsenmesi, kullanıcılarla iletişim kurulduğu, onlara kulak verildiği ve hatta onların söylemediği şeylerin de incelenmesi sonucunda günümüzde gerekli olan rekabetçi anlayışa dönüşür. Kütüphaneler ve bilgi merkezleri geleceğin anahtarları olarak görülen insan, bilgi ve verimlilik kavramlarının odak noktasındadırlar. Bilgi toplumu üzerinde denetleme yetkisine sahip olabilecek durumdaki bilgi uzmanları değişen dünyada ortaya çıkacak farklı ortamlarda, ya da artan boş zamanların değerlendirilmesinde yeni bilgi ve becerilere ihtiyaç duyulacağından, bu yeni taleplerin karşılanmasında sunacakları emek yoğun hizmetle daha büyük güç ve etki kazanacaklardır. Bilgi uzmanları, kütüphaneciler, bilgi yöneticileri bu güç ve etkiyi kullanarak verdikleri hizmetin devamlılığı ve başarısı için de çağdaş pazarlama ve iletişim kavram ve tekniklerini kullanmalıdırlar. Kaynakça Caballero,Cesar.(2002). Strategic planning as a prerequisite to stretegic marketing action in libraries and information agencies. Strategic marketing in library and information services.(2002) içinde: Conroy, Barbara. (1986).Improving communication in the library. Phoenix,Arizona: The Oryx Press. Erdoğan, İrfan.(2006).Teori ve pratikte halkla ilişkiler. Ankara: Erk. 12

13 Grenier, Joy (1990). Professional views: Marketing public library services. Public Libraries 29: Kotler, Philip. (1995).Pazarlama Yönetimi. Ankara: Ayyıldız Matbaası. Organizational communication in an age of globalization. (2004).George Cheney ve diğerleri.illinois: Waveland Press Inc. Owens, Irene. (2002). Marketing in library and information science:a selected review of related literature. Strategic marketing in library and information science 2000 içinde (5-31). NewYork: The Haworth Information Press. Rowley, Jennifer. (1998). Promotion and marketing communications in the information marketplace. Library Review 47(8): Shontz, Marilyn L. (2004). What do librarians think about marketing? A survey of public libraraians attitudes toward thr marketing of library services. Library Quarterly 74 (1): Singh, Rajesh. (2004). Branding in library and information context: the role of marketing culture. Information Services and Use 24: Strategic marketing in library and information science. (2002). Ed: Irene Owens. NewYork: The Haworth Information Press. The marketing of library and information services. (1981). Ed. Blaise Cronin.London: Aslib. Yılmaz, Erol. (1999). Müşterilerinizle İletişiyormusunuz?. Türk Kütüphaneciliği 13 (1): Yolaç, Gökhan, Nevzat Demir. (2004). Bütünleşik pazarlama iletişimi.öneri 6 (21):

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar.

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar. İletişim mesajlarına gösterilen tepkiler açısından; amaçlar değişik modellerle açıklanmaya çalışılmıştır. A.I.D.A modeli olarak da adlandırılan bu model dört aşamalıdır.[8] 1. 2. 3. 4. Dikkat İlgi Arzu

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Pazarlama - Marketing Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerdenoluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemde EN

Detaylı

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya PAZARLAMA YÖNETİMİ İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya konulacağını; pazarlama ise hangi ürünlerin,

Detaylı

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 27 Ekim 2015

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 27 Ekim 2015 Pazarlama Karması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış bir bütünü Pazarlama

Detaylı

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 28 Ekim 2014

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 28 Ekim 2014 Pazarlama Karması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış bir bütünü Pazarlama

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

Pazarlama Karması BBY 401, 1 Kasım Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Pazarlama Karması BBY 401, 1 Kasım Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Pazarlama Karması Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların

Detaylı

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama Tutundurma Karması Reklam Kişisel satış Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama İşletmelere tarihsel olarak, tutundurma metotları içinde önce kişisel satıştan; sonra reklâmlardan; daha sonra,

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

Pazarlama Karması BBY 401, 8 Kasım 2006. Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr

Pazarlama Karması BBY 401, 8 Kasım 2006. Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Karması Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Karması Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış

Detaylı

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel Pazarlama Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha geniş ş olarak toplum için, değeri ğ olan Pazar sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, ulaştırılması ve değişimine yönelik olarak, örgütler ve

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir.

TURİZM PAZARLAMASI. Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. TURİZM PAZARLAMASI Genel Olarak Pazarlama Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir?

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? 1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? Görsel iletişim Yüz yüze iletişim Sözsüz iletişim Sözlü iletişim Araçlı

Detaylı

Pazarlama terimi günümüzde oldukça yaygın, ancak farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bazıları için pazarlama, satış ile eş anlamlı olup, bir ürünü

Pazarlama terimi günümüzde oldukça yaygın, ancak farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bazıları için pazarlama, satış ile eş anlamlı olup, bir ürünü 5.Ders Pazarlama terimi günümüzde oldukça yaygın, ancak farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bazıları için pazarlama, satış ile eş anlamlı olup, bir ürünü överek kapı kapı dolaşarak satış yapanları akla

Detaylı

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu. Pazarlama Taktikleri Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Doğrudan posta Telepazarlama Reklam (Walters 1992) Internet Halkla İlişkiler

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi

Detaylı

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Amaç Kurumsal iletişim bir kuruluşun hedeflediği kitleye

Detaylı

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

1. Kurumsal İletişim ve Kurumsal Marka Yönetimi. 2. Stratejik Yönetim ve Kurumsal İletişim. 3. Kurum Kimliği, Kültürü ve İmajı

1. Kurumsal İletişim ve Kurumsal Marka Yönetimi. 2. Stratejik Yönetim ve Kurumsal İletişim. 3. Kurum Kimliği, Kültürü ve İmajı 1. Kurumsal İletişim ve Kurumsal Marka Yönetimi 2. Stratejik Yönetim ve Kurumsal İletişim 3. Kurum Kimliği, Kültürü ve İmajı 4. Kurumsal Tasarım ve Görsel Kimlik 1 5. Kurumsal İletişimin Fonksiyonları

Detaylı

SPONSORLUK BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 8)

SPONSORLUK BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 8) SPONSORLUK BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI (Bölüm 8) Bu bölümde incelenecek başlıklar; 1. Sponsorluk 2. Sponsorluğun yapısal unsurları 3. Sponsorluğun temel özellikleri 4. Sponsorluğun gelişme

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- Pazarlamanın

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İletişim Kavramı ve Önemli Konular... 1 İletişim Kavramı... 1 İletişim Kavramı İçindeki Unsurlar... 2 İletişim Süreci Modeli... 3 Pazarlama

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Eco new farmers Modül 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Modul 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7 Organik üretimde pazarlama www.econewfarmers.eu Bu bölümde organik ürünlerin kavramları,

Detaylı

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:1 Reklam Nedir? ÜNİTE:2 Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3 Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4 1 Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:5 Reklam ve Tüketiciler ÜNİTE:6 Reklam Planlama

Detaylı

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015 Pazarlamanın Konusu ve Kapsamı Pazarlamanın Gelişimi, Pazarlama Anlayışı ve Toplumsal Pazarlama Anlayışı Pazarlama İle İlgili Son Gelişmeler Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri.

Detaylı

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Pazarlama İlkeleri Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Yazarlar Yrd. Doç Dr. Ali GÜLÇUBUK Yrd.Doç.Dr.Akif ALTINBIÇAK Yrd.Doç.Dr. Berrin YÜKSEL Yrd.Doç.Dr. Emin Akkılıç Yrd Doc. Dr. Gülnur ETİ İÇLİ Yrd.

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA Satış tutundurma, diğer tutundurma etkinliklerini desteklemek üzere veya onların ikamesi olarak kullanılabilen, kısa süreli, hemen sonuç

Detaylı

Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri

Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri Kütüphaneler kullanıcılarının gereksinimlerini anlamak ve bu gereksinimleri karşılamada etkin bir rol üstlenebilmek amacıyla pazarlama stratejilerinden

Detaylı

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli Bölüm 6 Pazarları ve Satın alma Davranışı Bölüm Amaçları davranış modelinin unsurlarını öğrenmek davranışını etkileyen başlıca özellikleri belirtmek Alıcı karar sürecini açıklamak Satın Alma Davranışı

Detaylı

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu bölümde araştırma bulgularının değerlendirilmesine yer verilecektir. Yerleşik yabancılara yönelik demografik verilerin ve ev sahibi ülkeye uyum aşamasında gereksinim

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri. Yerel İşletmeler

Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri. Yerel İşletmeler Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri Yerel İşletmeler Marketing Anadolu Platformu, üretici Anadolu sanayicisine satışı artırıcı bir fonksiyon olarak pazarlama ve bileşenleri konusunda yön göstermek amacıyla

Detaylı

PAZARLAMA. İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir.

PAZARLAMA. İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir. 1 PAZARLAMA İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir. 2 Pazarlama İşlevi Mevcut ve potansiyel alıcılara istek tatmin edici ürün, hizmet ve bilgileri sunmak üzere planlama, fiyatlandırma,

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

Pazarlama Yönetiminin 2 temel fonksiyonu: Talep Yaratma ve Talep Tahminidir. Pazarlama; hangi mamullerin üretileceği ve özellikleri ile hangi

Pazarlama Yönetiminin 2 temel fonksiyonu: Talep Yaratma ve Talep Tahminidir. Pazarlama; hangi mamullerin üretileceği ve özellikleri ile hangi SATIŞ YÖNETİMİ Pazarlama Yönetiminin 2 temel fonksiyonu: Talep Yaratma ve Talep Tahminidir. Pazarlama; hangi mamullerin üretileceği ve özellikleri ile hangi fiyattan ve hangi dağıtım kanalları ile ve nasıl

Detaylı

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Müşteri Değeri: Bir değişim işleminde müşterinin elde ettiği yararların katlandığı veya ödediği bedele oranı Müşteri Tatmini: Mal veya hizmetin, müşteri

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Zorunlu Prof. Dr.

Detaylı

Pazarlama Giriş. Altunışık, Özdemir, Torlak - Modern Pazarlama

Pazarlama Giriş. Altunışık, Özdemir, Torlak - Modern Pazarlama Pazarlama Giriş Tipik sorular Aspirin satabilmek için ne gerekir? Renault Clio mu yoksa Mercedes Benz 200 mü daha kolay satılır? Bir fincan Nescafe yi 12 YTL ye nasıl satarsınız? Bayanlar mı yoksa erkekler

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2 Yüzyüze İlişkiler Yüzyüze ilişkilerde, kararların verilmesinde halktan gelen geri bildirimlerin önemli bir işlevi vardır. Bu tür ilişkilerde

Detaylı

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- PAZARLAMADA SATIŞIN YERİ VE ÖNEMİ.

Detaylı

Marka İletişimi ve Pazarlama

Marka İletişimi ve Pazarlama Marka İletişimi ve Pazarlama F. Meriç Dirik Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş. meric.dirik@mikrobilgi.com.tr Marka: Ürünün ruhu Marka İletişimi: Ürünün hayatı Pazarlama: Ürünün sosyal hayatı Reklam: Ruhunu

Detaylı

I. Dünya Savaşı öncesi dağıtım ve satış yönlü

I. Dünya Savaşı öncesi dağıtım ve satış yönlü I. Dünya Savaşı öncesi dağıtım ve satış yönlü Ürünlerin üreticilerden tüketiciye doğru akışını sağlayan eylemler II. Dünya Savaşından sonra tüketicinin önemi Tüketici tatminin değer kazanması Pazarlama,

Detaylı

Sporda Tesislerin Planlanması ve İşletmeciliği

Sporda Tesislerin Planlanması ve İşletmeciliği Sporda Tesislerin Planlanması ve İşletmeciliği 6.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 Pazarlama terimi günümüzde oldukça yaygın, ancak farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bazıları için pazarlama, satış ile eş

Detaylı

30.12.2010 HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA. SBR 215 Halkla İlişkiler ve İletişim

30.12.2010 HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA. SBR 215 Halkla İlişkiler ve İletişim SBR 215 Halkla İlişkiler ve İletişim HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA Kamu kurumunun halkla ilişkiler uygulamasındaki aşamalar ile özel sektördeki aşamalar farklı ve değişik amaçlıdır. Özel kesimde

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 5)

HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 5) HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI (Bölüm 5) Bu bölümde incelenecek başlıklar; 1. Halkla İlişkiler 2. Halkla ilişkiler faaliyetleri 3. Hedef kitle grupları 4. Halkla İlişkilerde amaçlar ve görevler

Detaylı

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Yönetim Rehberi Notları Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Stratejileri 1) İnovasyonu güçlendirme ve yaygınlaştırma 2) İşbirliğini ve bağlantılı çalışmayı güçlendirme ve yaygınlaştırma 3) Uluslararasılaşmayı

Detaylı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014 DEĞER MÜHENDİSLİĞİ Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi Maltepe Üniversitesi - 2014 GİRİŞ Günümüzün rekabetçi koşullarında varlığını sürdürmek isteyen işletmeler, düşük maliyetli, yüksek kaliteli ve müşteri isteklerine

Detaylı

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ Dağıtım Kanalı: Fikir, ürün ve hizmetler gibi, değeri olan şeylerin üretim noktalarından kullanım noktalarına kadar götürülmesiyle uğraşan, birbiriyle bağımlı bir dizi

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU Tutundurma karmasının tekrar hatırlayacak olursak Satış promosyonu, tutundurma karmasının bir bileşenidir. Tutundurma elemanları: 1. Reklam, 2. Halkla ilişkiler (PR),

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ YÖNETİMİ (Bölüm 12)

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ YÖNETİMİ (Bölüm 12) BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ YÖNETİMİ (Bölüm 12) Bu bölümde incelenecek başlıklar; 1. nin Belirgin Yönleri 2. Planlama Modeli 3. Örneği: Nike 4. Çabalarının Ölçümü ve Değerlendirilmesi BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA

Detaylı

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2012 1/6 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN DÜZEYİ

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

Pazarlama Otomasyonu Kullanırken Unutulmaması Gereken 5 Nokta

Pazarlama Otomasyonu Kullanırken Unutulmaması Gereken 5 Nokta f Pazarlama Otomasyonu Kullanırken Unutulmaması Gereken 5 Nokta Reklamın satmadığı dönemlere çoktan girdik. Markalar satış ve pazarlama stratejilerini bunun üzerine kurduğu, odaklandırdığı devirler de

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 Bölüm 1 PAZARLAMANIN DOĞUŞU...5 1.1 Pazarlamanın Konusu...5 1.2 Pazarlamanın Anlamı ve Gelişimi...5 1.3 Pazarlamanın Temel Kavramları...10 1.3.1 Gereksinim ve İstek...11 1.3.2 Talep...13

Detaylı

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği), Türkiye'de çağdaş insan kaynakları yönetimi anlayışlarının yaygınlaştırılmasına ve gelişimine liderlik eden, bu konuda ülkemizin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz...iii

İÇİNDEKİLER. Önsöz...iii İÇİNDEKİLER Önsöz...iii BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK PAZARLAMA 1.1. Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı... 1 1.2. Pazarlamanın Özellikleri... 3 1.3. Pazarlamanın Temel Kavramları... 3 1.4. Pazarlamanın Diğer

Detaylı

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER KARİYER YÖNETİMİ Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER 7 KARİYER YÖNETİMİ Kariyer, bireyin mesleği ile ilgili pozisyonları, çalışma hayatı boyunca peş peşe kullanması ve organizasyonun üst kademelerine doğru ilerlemesidir.

Detaylı

herkesin bir reklamı olmalı

herkesin bir reklamı olmalı bilgi@herkesinreklami.com www.herkesinreklami.com herkesin bir reklamı olmalı herkesin bir reklamı olmalı Günümüzde reklam ve tanıtım gibi faaliyetlerin öneminin herkes farkında. Ancak çok zaman bu işler

Detaylı

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KISA ÖZET www.kolayaof.com DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 İÇİNDEKİLER Ünite 1: Küresel Pazarlama: Temel Kavramlar

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ETKİLİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ETKİLİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ETKİLİ YÖNETİMİ Timur Akarsu, 24.05.2011 KURULUŞLARIN TEMEL ÖNCELİKLERİ KARLILIK BÜYÜME VARLIĞINI DEVAM ETTİRME KURUMSAL DEĞER ARTIŞI İŞLETMELER BÜYÜMEK VE VARLIKLARINI SÜRDÜREBİLMEK

Detaylı

BAŞARI İÇİN GERÇEKLER

BAŞARI İÇİN GERÇEKLER BAŞARI İÇİN GERÇEKLER Kitlesel medya kampanyaları çok yönlü tütün kontrol programının başlıca bölümlerinden biridir. Sigara bırakma, sigarasız ortamlar için uygulanan yasal düzenleme kampanyalarının reklamını

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ. Yrd.Doç.Dr. Tolga DURSUN

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ. Yrd.Doç.Dr. Tolga DURSUN BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ Yrd.Doç.Dr. Tolga DURSUN Pazarlama İletişimi Yönetimi Yavuz Odabaşı, Mine Oyman MediaCat Kitapları Coca Cola'nın efsanevi pazarlama müdürü Sergio Zyman der ki; "Pazarlamanın

Detaylı

Bölüm 12.Tarımsal Pazarlama Pazar ve Pazarlamanın Tanımı Pazara Arz Edilenler Tarımsal Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı Pazarlama Yaklaşımları

Bölüm 12.Tarımsal Pazarlama Pazar ve Pazarlamanın Tanımı Pazara Arz Edilenler Tarımsal Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı Pazarlama Yaklaşımları Bölüm 12.Tarımsal Pazarlama Pazar ve Pazarlamanın Tanımı Pazara Arz Edilenler Tarımsal Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı Pazarlama Yaklaşımları Pazarlamanın Ana Hizmetleri Pazarlama Karması Pazarlama Kanalları

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

Uyumluluk markalamasından katma değerli kodlamaya kadar

Uyumluluk markalamasından katma değerli kodlamaya kadar Teknik rapor Uyumluluk markalamasından katma değerli kodlamaya kadar Ultra Yüksek Hızlı Sürekli Mürekkep Püskürtme teknolojisi, ambalajlamayı geliştirmek için yeni olanaklar oluşturmaktadır Kodlama ve

Detaylı

Planlama Nedir? Planlama Ne Değildir? Başarılı Bir Plan. www.eminkaya.net 1. Pazarlama Planlaması

Planlama Nedir? Planlama Ne Değildir? Başarılı Bir Plan. www.eminkaya.net 1. Pazarlama Planlaması 2 Pazarlama Planlaması Planlama Nedir? Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Planlama ise, bir yöneticinin ileriye bakmasına ve kendine açık olan seçenekleri bulmasına yardım

Detaylı

4P den 7P ye GEÇİŞ YAKUP BAROUH M.A.

4P den 7P ye GEÇİŞ YAKUP BAROUH M.A. 4P den 7P ye GEÇİŞ 4 P 7P 1. Ürün (Product) 2. Fiyat (Price) 3. Tutundurma (Promotion) 4. Dağıtım (Place) Teknoloji gelişti, alışkanlıklar değişti. Geçmişte bir ürünü üreten 1-2 marka varken şimdi onlarca

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 1. REKLAMIN TANIMI, KAPSAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ... 5 1.1. Reklamın Pazarlamadaki Yeri... 5 1.2. Reklamın Tanımı... 6 1.2.1. Üretici Açısından Reklam... 7 1.2.2. Tüketici Açısından

Detaylı

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) Daha samimi, daha şahsi ve nazik bir hitap şekline sahip ve bireysel ziyaretler kadar etkili olan doğrudan postalama reklam aracı Mektup

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Bölümlendirmesi Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazar Bölümlendirmesi Bir kurumun ürün ve hizmetlerine talep gösteren bireylerin oranı ile kurumun ürün ve hizmetleriyle

Detaylı

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Haşmet GÖKIRMAK Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Bu Bölümde Stratejik Planlamanın Aşamaları Şirket seviyesinde Bölüm, ürün ve pazar seviyesinde Şirket Misyonunun belirlenmesi Şirket amaç ve hedeflerinin belirlenmesi

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl 8. düzenlenen Felis Ödülleri medya planlama stratejilerini ödüllendirmesinin yanı sıra bu yıl genişleyen

Detaylı

TUTUNDURMA STRATEJİLERİ

TUTUNDURMA STRATEJİLERİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ Tüm işletmeler ürün ya da hizmetleri hakkında mevcut ve muhtemel tüketicilerini bilgilendirmek, belirli ürün ya da hizmet markalarını tercih etmeleri için ikna etmek ya da işletmenin

Detaylı

HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ

HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ Farklılaştırılmamış Pazarlama ya da TÜM PAZAR stratejisi ; Yoğunlaştırılmış Pazarlama ya da TEK BÖLÜM stratejisi ; Farklılaştırılmış Pazarlama ya da ÇOK BÖLÜM stratejisi.

Detaylı

Pazarlama iletişimi Bütünleşik pazarlama iletişimi

Pazarlama iletişimi Bütünleşik pazarlama iletişimi Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. Beta Basım:İstanbul. - Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Felis Ödülleri ne başvurular 8 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Başvuruda bulunmak

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi vturker@marmara.edu.tr 10. DERS İKY - Teknik (Fonksiyonel) Kapsamı 6. Fonksiyon: KARİYER YÖNETİMİ (DEVAMI) Kariyer Aşamaları (4 Adet)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm: MODERN PAZARLAMA ANLAYIŞI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm: MODERN PAZARLAMA ANLAYIŞI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm: MODERN PAZARLAMA ANLAYIŞI 1.1. Giriş... 1 1.2. Pazarlamanın Tanımı ve Pazarlama Anlayışında Gelişmeler... 5 1.2.1. Pazarlamanın Tanımı... 5 1.2.2. Pazarlama Anlayışında Gelişmeler...

Detaylı

YENİDEN YAŞAMA KATKI KAMPANYASI PROJE TEKLİFİ

YENİDEN YAŞAMA KATKI KAMPANYASI PROJE TEKLİFİ YENİDEN YAŞAMA KATKI KAMPANYASI PROJE TEKLİFİ İçerik: 1. Amaçları, hedefleri ve hedef grubu 1.1. Hangi değişiklikleri oluşturmaya çalışacak? 1.2. Neden bu proje yürütülecek? 1.3. Beklenen sonuçlar ne?

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST DERS BİLGİLERİ Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST901 3+0 6.0 6.0 Öğrencilerin yönetim ve organizasyon kavramlarını anlamaları, sağlık hizmetleri ve sağlık kurumlarının değerlendirmeleri, sağlık

Detaylı

Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER

Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. A. Naci Karabulut Yrd.Doç.Dr.M. Canan Can Murat Ertilav Nedim Yakut Neslihan İnanöz S. Eyyup Çiçek Senem Altay Sevilay Kılınçarslan

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK Genel anlamda imaj, kişilerin bir başka kişi, obje ve kurumlar hakkında düşünceleridir. Kişi ve kuruluşlar ile ilgili görüşler ve düşüncelerin

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için VIII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın!

Detaylı