Dermatolojik Belirtilerden Sistemik Hastal klara Var fl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dermatolojik Belirtilerden Sistemik Hastal klara Var fl"

Transkript

1 Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Cilt Hastal klar ve Yara Bak m Sempozyumu Ekim 2001, stanbul, s Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu Dermatolojik Belirtilerden Sistemik Hastal klara Var fl Prof. Dr. M. Cem Mat Romatolojik hastal klar n ço unda deri belirtisi görülür ve bu belirtilerin bir k sm tan sal önem tafl rken bir k sm ise romatizmal hastal klar n d fl nda da ortaya ç kar. Birçok hastada deri belirtileri hastal k tan s nda oldukça yararl d r. Deri belirtilerinin çok çeflitli olmas ve farkl hastal klarda benzer görünümlerde deri lezyonlar n n ortaya ç kmas bazan tan sal güçlüklere neden olabilmektedir. VASKÜLER LEZYONLAR Birçok deri belirtisi vasküler orijinlidir. Bu belirtiler inflamatuar de ifliklik olmaks z n vasküler permeabilite art fl ve vazodilatasyon veya nekrotizan inflamatuar de ifliklikler sonucu ortaya ç kar. Ürtiker Ürtiker belirtileri damar permeabilitesindeki art fl sonucu ortaya ç kar. Deri belirtileri, ödemli, soluk pembe renkli eritematöz, de iflik büyüklükte papül ve plaklard r. Lezyonlar birbirleriyle birleflebilir, polisiklik lezyonlar oluflturur. Kafl nt bafll ca bulgudur. Tek bir belirti genellikle 24 saatten k sa sürede kaybolur. Ürtikerli vaskülit klinik olarak ürtikere benzeyen belirtiler gösterir, ancak ürtikerden ay rt ettiren önemli bulgular lezyonlar n 24 saatten uzun sürmesi, iyileflen lezyonlar n yerlerinde pigmentasyon veya purpura gibi ikincil de iflikliklerin bulunmas d r. Lezyonlar kafl nt s zd r, buna karfl n yanma ve a r yak nmas vard r. Eritema multiforme benzeri hedef fleklinde lezyonlar, artralji, artrit, genel halsizlik bulunabilir. Ürtikerli vaskülit, hepatitis B, hipokomplementemik vaskülit, Sjögren sendromu, SLE, infeksiyöz mononükleoz, romatizmal atefl, Still hastal, eriflkin senopozitif artritler say labilir. 9

2 Cem Mat Eritem Eritemler de iflik derecelerde inflamasyona ba l geliflen akut veya subakut vasküler reaksiyonlard r ve baz lar romatizmal hastal klar için özgündür. Eritema Marginatum Akut romatizmal ateflli hastalar n %10 unda ortaya ç kan bir belirti olup, h zla çevreye do ru geniflleyen halka fleklinde lezyonlar ile karakterizedir. Bu belirtiler maküler tarzda olabilecekleri gibi deriden kabar k da olabilir. Eritema marginatum romatizmal ateflte karditle yak n iliflkilidir veya hastal n inaktif dönemlerinde de ortaya ç kabilir. Lezyonlar genellikle eritematöz makül fleklinde bafllar, daha sonra çevreye do ru geniflleyerek tam veya yar m halka fleklinde belirtiler ortaya ç kar. Belirtiler genellikle gövde ve ekstremitelerde lokalizedir ve yüze ekstremitelerin proksimalinde nadiren görülür. Lezyonlar 2 saat ya da günler içinde çevreye do ru genifller. Juvenil Romatoid Artrit Eritemleri Juvenil romatoid artrit (JRA) eritemleri genellikle poliartritli hastalarda görülür, oligoartritli hastalarda daha nadir olarak gözlenir. Bu belirtiler, genellikle ö leden sonra veya akflam üzeri ateflle birlikte ortaya ç kar. Rash tek tek morbiliform gezici nitelikte maküllerdir. Maküller 2-5 mm çap nda, genellikle ekstremitelerin proksimal k s mlar nda daha yo un olarak ortaya ç kar. Her bir makül soluk bir halo ile çevrilidir. Kafl ma veya ovalama ile yeni lezyonlar ortaya ç karabilir. Eritem Polimorf Romatolojik hastal klarda nisbeten daha nadir görülen, ço u zaman ilaçlara ba l geliflen, kendi kendini s n rlayan deri ve müköz membranlar n akut inflamatuar hastal d r. Eritem polimorf da genel olarak prodrom belirtiler vard r, bunlar bafla r s, halsizlik, bo az a r s ve öksürüktür. Eritem polimorfun minör flekillerinde lezyonlar koyu k rm z makül fleklinde bafllar, 24 saatte çap 2 mm ye ulafl r. Deriden hafif kabar k olan lezyonun çevresi eritemli kal rken ortas aç l r veya zamanla siyanotik veya purpurik olarak hedefe benzer görünüm al r. Ard arda ç karak yerlerinde hiperpigmentasyon b rakarak 1-2 haftada iyileflir. Eritem polimorfun majör formunda ise birdenbire de iflik oranlarda viseral tutulum gözlenebilir. Atefl, öksürük, bo az a r s, kusma, diyare, miyalji, artralji fleklindedir. Lezyon merkezlerinde bül mevcuttur. Eritem polimorf Akut romatizmal atefl SLE Dermatomiyozit 10

3 Dermatolojik Belirtilerden Sistemik Hastal klara Var fl Henoch-Schönlein purpuras laçlar - Sulfometoksazol - Fenilbutazon - Alt n tuzlar Bunlar n d fl nda herpes simpleks, derin mikozlar, kronik bakteriyel infeksiyonlarda da ortaya ç kabilir. NODÜLER LEZYONLAR Romatoid Nodüller Romatoid nodüller nekrobiyoz ve fibrin odaklar etraf nda palisad yapan granulomlard r ve immun kompleks oluflumunu gösteren kronik küçük damar vasküliti sonucu geliflir. Bu belirtiler daha çok travmaya maruz kalan, dirsek, metakarpofalangeal eklem ve interfalangeal eklemler gibi kemik ç k nt lar üzerinde yer al r. Romatoid nodüller kat, a r s z, subkütan dokuda simetrik kitleler yapan nodüllerdir. Bu nodüller periosta veya tendonlara yap fl r, bazan ülsere olabilir. Romatoid artrit eriflkin popülasyonunu %1-3 ünü oluflturur. Bunlar n %20 sinde romatoid nodüller vard r. Bu hastalarda eroziv eklem hastal, romatoid faktörde yükselme, romatoid vaskülit ve Sweet sendromu, eritema elevatum diutinum, pyoderma gangrenozum gibi di er ekstraartiküler komplikasyonlar ortaya ç kar. JRA l hastalar n %5-10 unda romatoid nodüller bulunur. Bu çocuklarda maküloürtikaryal rash ve sistemik belirtiler bulunur. Romatoid nodüller, romatizmal ateflte de ortaya ç kabilir. Bunlar pankardit, poliartrit, Sydenham korea, eritema marginum, poststreptokoksik glomerülonefrittir. Ay r c tan da tofüsler, nodüler amiloidoz, nodüler ksantom, epidermal kis, tümoral kalsinozis ve granüloma anülaredir. Kalsinozis Kutis Deri kalsifikasyonu iki formda ortaya ç kar: 1. Metastatik: Kalsiyum veya fosfat iyonlar n n anormal yükselmesi, 2. Distrofik: Ba dokusu anomalisi sonucu ortaya ç kabilir. Temel olarak 4 grup predispozan faktör vard r. Bunlar travma, dejeneratif, ba dokusu hastal klar ve neoplazmlard r. Skarlarda da mikroskopik olarak kalsifikasyon odaklar bulunur. 11

4 Cem Mat Kütanöz kalsifikasyon ba dokusu hastal klar nda da ortaya ç kabilir. Dermatomiyozit ve polimiyozitli hastalar n %20 sinde, çocuklar n %75 inde yaflam n ilk 3 y l nda ortaya ç kar. Kas üzerine uyan deri bölgelerinde özellikle omuz ve kalçada ortaya ç kar. Çocuklarda ekstremitelerde de gözlenir. Sklerodermada ise hastal k bafllad ktan 10 y l sonra genellikle ekstremitelerin distalinde gözlenir. CREST sendromunda kalsifikasyon hafif miktarlarda olsa dahi ortaya ç - kar ve nodüller ülserleflme e ilimi gösterir ve genellikle tebeflir tarz materyal ortaya ç kar. Eritema Nodozum Eritema nodozum ba dokusu hastal klar nda seyrek görülen bir belirtidir. Daha çok genç ve orta yafll kad nlarda ortaya ç kar. Daha çok genç ve orta yafll kad nlarda ortaya ç kar. A r l olan eritemli nodüller genellikle bacaklar n ön yüzünde yerleflir. Çaplar birkaç santimetre çap ndad r ve yavafl yavafl çevreye yay l r. Uyluk, kalça ve üst ekstremite tutulumu olabilir. Eritema nodozum streptokoksik infeksiyonlar, sarkoidoz, tüberküloz, Behçet sendromu, derin mikoz, regional enterit, ülseratif kolitte ortaya ç kar. Eritema nodozum romatizmal ateflte karditle negatif iliflkilidir. Fasial Eritemler Yüzde oluflan eritem sistemik lupus ertematozusun en önemli belirtisidir. SLE li hastalar n %75-80 inde bulunur. Bu eritem genellikle yüzde burun üzerinde ve yanaklarda parlak k rm z renkte ortaya ç kar. Bafllang çta belirtiler bas nçla solar, zamanla bunlar n üzerinde hafif skuam ve ince telenjiektaziler geliflir. Benzer tip klinik görünüm eripizel, rozase, seboreik dermatitte de ortaya ç kabilir. Eripizelde s cak eritematöz alan streptokok infeksiyonlar na ba l olarak da geliflebilir. Rozasede ise papüler inflamatuar komponent hakimdir. Seboreik dermatitte ise kuru ya l skuamlar, sar mtrak k rm z lezyonlar, glabella ve nazolabial sulkusta gözlenir. Dermatomiyozitli hastalarda eriflkinlerde %70 oran nda, çocuklarda ise daha yüksek oranlarda ortaya ç kar. Göz kapaklar çevresinde morumtrak k rm z eritem, yanaklar, al n ve temporal bölgede gözlenir. Eritem ile birlikte de- iflik oranda telenjiektaziler olaya eklenir. SLE de yayg n makülopapüler erüpsiyon geliflebilir. Bu belirtiler avuç içleri, parmaklar ve parmaklar n dorsal k s mlar nda ortaya ç kar. yileflen lezyonlar n yerlerinde yüzeyel atrofi ortaya ç kar. 12

5 Dermatolojik Belirtilerden Sistemik Hastal klara Var fl Kronik Kutanöz Lupus Eritematozus Deri belirtisi tek eritematöz plak, foliküllerde belirginleflme ve follikül içine do ru uzanan skuamlar ile karakterizedir. Bu lezyonlar atrofi, skatris, telenjiektazi ve merkezi depigmentasyon ile iyileflir. Yanaklar al n, burun ve kulaklar en çok yerleflti i bölgelerdir. Skuamlar foliküllerde bulunur. Daha sonra da skatrisyel alopesiye neden olur. Lezyonlar perifere do ru genifller ve merkezde atrofi ve telenjiektazi vard r. Tan histolojik olarak teyid edilmelidir. Sistemik lupus eritematozusta DLE lezyonlar n n bulunmas hastal n prognozunu iyilefltirir ve survi uzar. Subakut Kütanöz Lupus Eritematozus Subakut kütanöz lupus eritematozusun DLE den fark skar b rakmayan, daha çok omuzlar, gö üs, s rt ve boyun, ekstremitelerin ekstansor yüzlerine yerleflen küçük eritematöz hafif skuaml plaklar ile karakterizedir. Dermatomiyozit Dermatomiyozitin tan koydurucu belirtileri periungual eritem, Gottron papülleri ve Gottron belirtisidir. Gottron papülleri interfalangeal eklem s rtlar na yerleflen papüllerdir, zamanla bu papüller atrofiye u rar, üzerinde telenjiektazi ve hipopigmentasyon geliflir. Yine dorsal interfalangeal eklemlerin üzerinde diz, dirsek ve medial malleollar n üzerinde violase eritem ve ödem bulunur. VASKÜL TLER Derinin kan damarlar nda ortaya ç kan inflamasyon sonucu vasküler yap - da y k m ve buna ba l olarak çok çeflitli vaskülit sendromlar nda ortaya ç kar. Deride renk de iflikli i, ödem, purpura, ekimoz, eritematoz makül, papül, nodül, ürtiker, livedo retikülaris, nekroz, ülserasyon, vezikül ve püstüller, bül, pyoderma gangrenozum benzeri ülserler, eritema nodozum benzeri belirtiler kütanoz vaskülitlerin bafll ca bulgular d r. Kütanöz vaskülit ile baflvuran bir hastada sistemik belirtiler aranmal d r. Sendromlar n dinamik yap s ndan ve iliflkili bulundu u hastal a ba l olarak sistemik belirtilerin daha sonra da geliflebilece i göz önünde bulundurulmal d r. Deride ortaya ç kan klinik ve histolojik belirtiler vaskülit sendromlar n n tan s için spesifik de ildir. Örne in dermal lökositoklastik anjeit sonucu ortaya ç kan purpura infeksiyöz vaskülitlerde (Neisseria meningitidis), immun komplekslere ba l (serum hastal, kryoglobulinemik vaskülit ve Henoch Schönlein purpuras ), ANCA pozitifli inin gözlendi i vaskülitlerde (mikroskopik PAN, Wegener granülomatozu, Churg-Strauss sendromu), allerjik vaskülit (ilaçlara ba l ), romatolojik hastal klarda ortaya ç kan vaskülitler (lupus 13

6 Cem Mat eritematozus, romatoid artrit, Sjögren sendromu) ve paraneoplastik vaskülit (neoplazmalar veya karsinomlar) ortaya ç kar. nflamatuar kütanöz ve subkütanöz nodüller poliarteritis nodoza, mikroskopik polianjeitis, Wegener gnarülomatozu, Churg-Strauss sendromu, Takayasu arteriti, dev hücreli (temporal) arteritte gözlenir. Bu bulgular tek bafl na görülebilece i gibi, ço u zaman tutulan damar çap na göre de iflik deri belirtileri bir arada görülebilir. Deriyi tutan vaskülitlerde do ru tan ya ulaflabilmek için, klinik ve histolojik özellikleri birlikte de erlendirmek gerekir. Burada ilk yap lmas gereken vaskülitin infeksiyona ba l olup olmad n n belirlenmesidir. Bundan sonra, alerjik tipte vaskülite neden olan ilaçlar araflt r lmal d r. Daha sonraki aflama ise vaskülitin deriye s n rl m yoksa sistemik bir vaskülit belirtisi mi oldu u sorusuna cevap aramakt r. Deriyi küçük damar vaskülitleri postkapiller venülleri, kapillerleri, arteriolleri ve küçük çapl arterleri tutar. Bu vaskülitlerin en s k gözlenen belirtisi purpurad r. Purpuralar ço u zaman palpasyonla ele gelir ve hemen daima alt ekstremiteleri tutar. Purpuralar birbirlerini izleyen erüpsiyonlar halinde bafllar. Bu belirtiler bafllang çta küçük k rm z maküller fleklindedir. Papül ve plaklar birkaç milimetreden birkaç santimetreye kadar de iflen büyüklüktedirler. Büyük lezyonlar daha ziyade ekimotiktir. Renk k rm z dan mor renge kadar de iflir. Bu belirtilerin eritrosit ekstravazyonu sonras nda geliflmesinden dolay iyileflen lezyonlar n yerlerinde eritrosit y k m ürünlerine ba l olarak geliflen sar kahverengi renk de iflikli i gözlenir. Histolojik olarak bu en s k gözlenen belirti nötrofilik lökositoklastik anjeittir, bu hücre infiltrasyonu 48 saat içinde yerini mononükleer hücrelere b rak r. Nötrofilik infiltrasyon yo un oldu unda likefaksiyon nekrozu vezikül, püstül, bül geliflir. Daha nadir olarak da dermal lökositoklastik anjeit daha sonra yo unlafl r ve Sweet sendromunda görülen belirtilere benzer. NODÜLLÜ VASKÜL TLER Vaskülit sendromlar nda gözlenen deri lezyonlar ndan biri de nodüllerdir. Nodüler belirtiler direkt vasküler inflamasyon veya ekstravasküler kütanöz veya subkütanöz inflamasyon sonucu ortaya ç kar. Klinik olarak a r l lokal hararet gösteren belirtilerdir. Bu nodüllerin çevresinde livedo retikülaris bulunur. Wegener granülomatozu ve Churg-Strauss sendromunda ortaya ç kan inflamatuar nodüllerde vasküler tutulum her zaman gözlenmez. Nodüler lezyonlar, orta çapl ve küçük arterlerin tutulumu ile ortaya ç kar. Di er bir deyiflle sadece arterleri tutan vaskülitler nodüler lezyonlara neden olur. 14

7 Dermatolojik Belirtilerden Sistemik Hastal klara Var fl Mikroskopik polianjeitis, Wegener granülomatozu ve Churg-Strauss sendromunda arterler, arterioller, postkapiller venüller ve kapiller tutulum gözlenir. Bu vaskülitlerde nodüllerin yan s ra di er belirtiler de ortaya ç kar. Livedo Retikülaris Livedo retikülaris deride k rm z veya livid renkte bal k a fleklinde görünümü ifade eder. Livedo retikülaris staz göstergesidir ve arteriol sonras ndaki staz gösterir. Livedo retikülaris damar duvar n tutan hastal klar n ve intravasküler hadiselerin göstergesidir. Esansiyel trombositopeni gibi myeloproliferatif hastal klar, disproteinemi, kryoglobulinemi ve so uk aglutinin hastal nda, lokalize ve sistemik PAN, SLE, damar lümenin t kanmas ile ortaya ç kan ateroembolik hastal klarda, antikardiolipin sendromu, endarteritis obliteransta livedo retikülaris görülür. Endarteritis obliterans n nadir formlar ndan birisi de, a aç köklerine benzeyen livedo retikülaris ve serebrovasküler hecmeler ile seyreder. Derinin dermal arterlerinde endarteritis obliterans gözlenir. Serebral arteriyografide orta çap damarlarda oklüzyon gözlenir. Bu hastalarda antikardiolipin antikorlar bulunur. Livedo retikülaris ile birlikte ülserasyon veya livedo vaskülit bafll ca ayak bileklerinde a r l, yavafl iyileflen, irregüler ülserlere neden olur. Ülserler genellikle atrofi blanche benzeyen satrislerle iyileflir. Deri biyopsisinde bir veya birkaç damar n eosinofilik fibrinoid materyal ile t kand gözlenir. Livedo retikülaris nedenleri aras nda kolesterol embolileri de yer al r. Bu hastal k 50 yafl n üzerindeki hastalarda görülür. Gençlerde tan mlanmam flt r. Yüksek atefl, myalji, yüksek sedimantasyon h z, hipertansiyon, eosinofili ve rash bafll ca bulgular n oluflturur. Biyopsilerin histolojik incelemesinde damar lümeninde kolesterol kristallerinden oluflan infiltrasyon bulunur. Eski lezyonlarda ise intimada fibröz ve fibrinöz tromboz gözlenir. Bu emboliler spontan olarak ortaya ç kabilir. Raynaud Fenomeni Raynaud fenomeni küçük digital arterlerin intermittan spazm d r. Bu olay genellikle so uk etkisi ile ortaya ç kar. Bafllang çta vazokonstriksiyon ile parmaklar solar ve a r ve paresteziye yol açar. Parmaklar so uktur, bunu takiben vazospazm n aç lmas ile siyanoz ve reaktif hiperemi geliflir. Tekrarlayan ataklar ile parmak pulpas nda atrofi ve ülserasyonlar ortaya ç kar. Raynaud fenomeni en çok sistemik sklerozda ve nadir olarak da SLE görülebilir. SLE Raynaud fenomeni bulunmas spesifik bir bulgu de ildir, bu nedenle ARA kriterlerinden ç kar lm flt r. Raynaud hastal ; so uk veya emosyonel olarak bafllamas, belirtilerin iki tarafl olmas, iskeminin yüzeyel deri gangrenleri ile s n rl kalmas, bilinen ne- 15

8 Cem Mat denlerin bulunmamas ve semptomlar n en az iki y l devam etmesi durumunda Raynaud hastal düflünülür. BA DOKUSUNU LG LEND REN DE fi KL KLER Skleroz Skleroderminin en belirgin belirtisidir. Sistemik skleroderma belirtileri ödematöz, indüratif ve atrofik olmak üzere 3 aflama gösterir. lk belirtiler yüzde ellerde gode b rakmayan ödemdir. Bu faz haftalarca veya aylarca sürebilir. nduratif hafhada deri sertleflir ve alttaki fasiaya yap fl r. Bu özellikle parmak s rt nda, el s rtlar nda ve önkolda lokalizedir. Deri parlak görünümdedir ve sert k vaml d r. Atrofik fazda ise parmak uçlar küçülür ve parlak deri ile uzan r. Parmaklar bükülür ve pençe eli deformitesi ortaya ç kar. Parmak uçlar nda, dirsek ve el s rtlar nda kemik ç k nt lar üzerinde ülserasyonlar geliflir. Yüz derisinin gerilmesi ile normal k r fl kl klar kaybolur ve tipik maske yüzü ortaya ç kar. Dudaklar incelir, a z aç kl nda daralma mevcuttur. Parmaklarda t rnak k vr m, avuç içi, dudaklar, yüz dil, müköz membranlarda telenjiektaziler gözlenir. ntrakütan kalsinozis kutis, parmak uçlar ve parmak eklemleri çevresinde bulunur. Morfea Deri, derialt dokusu, kemik, kas dokusunu tutabilen lokalize sklerodermad r. Herhangi bir yaflta ortaya ç kabilir. Bafllang çta eritematöz violase renk de iflikli i fleklinde bafllar. Bu belirtiler plak tarz nda veya daha küçük guttat diye tan mlad m z biçimde ortaya ç kar. Plaklar n çevresinde leylak rengi halka vard r, merkezleri ise beyazd r ve fildifli rengindedir. Lezyonlar eskidikçe depigmentasyon, merkezde atrofi, periferik hiperpigmentasyon ortaya ç - kar. Behçet Sendromu Etiyolojisi bilinmeyen mükokütanöz bir sendromdur. A zda aftlar genital ülser, oküler belirtiler ve papülopüstüler belirtiler ve eritema nodozum benzeri belirtiler ile karakterizedir. Hastal n bafllang c nda oral aftlar ortaya ç kar. Aftlar y lda 3 kezden fazla tekrarlayan ve reküran aftöz stomatitte oldu u gibi minör, majör veya herpetiform tipte geliflir. Genital ülserler a zdakilere benzed, labia vulva, vagina ve penise skrotuma yerleflir. Deri lezyonlar %80 olguda folliküler ve nonfolliküler papül ve püstüller ile karakterizedir ve akneiform belirtilerden ay r edilemez. Eritema nodozum di er belirtilerdendir. Paterji fenomeni pozitiftir. 16

9 Dermatolojik Belirtilerden Sistemik Hastal klara Var fl SPOND LARTROPAT LER N KL N K BEL RT LER Psoriasis Psoriasis s k görülen inflamatuar deri hastal d r. Psoriasis 2 gruba ayr lmaktad r. Tip I psoriasiste (erken bafllang ç gösteren flekli) alie öyküsü ve HLA-Cw6, B57, B13 ve DR-7 iliflkisi bulunur. Tip 2 psoriasiste ise geç bafllang ç vard r ve bu tip asosiasyon yoktur. Hastal n temel özelli i inflamasyon ve epidermal hiperproliferasyondur. Dermiste lenfosit infiltrasyonu, epidermiste ise nötrofil kümelenmesinin neden oldu u mikroabse oluflumu vard r. Psoriasis vulgarisin plak tipi en s k gözlenen formudur. Lezyonlar yayg nd r ve tipik olarak saçl deri, diz ve dirsekler tutulur, daha nadir olarak da intertrijinöz bölge avuç içi ve ayak tabanlar nda belirtiler ortaya ç kar. Eritrodermi püstüler psoriasis ve artrit en s k gözlenen di er belirtilerdendir. Psoriasis t rnaklar tutabilir, onikodistrofi, onikolizis psoriatik artritle iliflkilidir. Psoriasisli hastalar n %7 sinde artrit gözlenir. Bu hastalar n %75 inde önce deri lezyonu ç kar bunu eklem tutulumu izler. %15 olguda önce artrit oluflur bunu deri lezyonu izler. %10 hastada ise her ikisi birlikte bafllar. Psoriasis Palmoplantaris (PPP) Akropüstüler psoriasis klinik olarak ayr formdur. Sigara içme uyar c faktör olarak rol oynar. Klinik olarak özellikle ayak taban ve avuç içlerinde sar renkli püstül, yeryer kurumufl püstül yerlerinde kahverengi renk de iflikli- i skuam ve eritem ortaya ç kar. Benzer belirtiler SAPHO sendromu ile iliflkili olabilir. Reiter Hastal Reiter hastal, psoriasis benzeri kütanöz deri lezyonlar, balanit, konjunktivit, üretrit ve artrit ile seyreden bir hastal kt r. Hastal n etiyolojisi bilinmemektedir. Reiter sendromununda ortaya ç kan eritemli skuaml belirtilerin psoriasisten en önemli fark oksidatif görünüm göstermelidir. Kurut oluflumu ve püstül oluflumu gözlenebilir. Belirtilerin yerleflimi psoriasis vulgarise benzerlik gösterir. Fakat ençok genitokrural bölge ve sakroiliak alanda ortaya ç kar. Avuç içi ve ayak tabanlar nda palmoplantar püstüler psoriasisteki gibi püstüler lezyonlar bulunur. Bunlar birleflir ve keratodirma blenorajika ad verilen belirtilerin oluflmas na yol açar. Sirsine balanit Reiter sendromunda en s k gözlenen belirtidir. A z içinde ülsere eritematöz lezyonlar bulunur. Ülser de iflik büyüklüktedir ve aftöz lezyonlar a r s zd r. 17

10 Cem Mat SAPHO Osteoartiküler bulgular ile PPP veya akne (akne konglabata, akne fulminans) Sapho sendromu olarak isimlendirilir. Bir seride %58 PPP, %16 akne, %16 psoriasis ile birlikte akropüstüler lezyonlar ve %10 unda nonpüstüler psoriasistir. Sapho sendromunda akne fliddetli formdad r ve bu belirtiler akne konglobata ve akne fulminans ad n al r. Akne fulminans aknenin en fliddetli formudur, hastalar n ütümünde komedon, püstül, papüller hemorajik kurutlar bulunur. Büklüm yerlerinde hidrozadenitis süpürativa bulunur. Gram negatif bakterilerin bulaflmas hastal kötülefltirir. 18

İnterstisyel hastalıklar. klarında klinik değerlendirme. erlendirme

İnterstisyel hastalıklar. klarında klinik değerlendirme. erlendirme İnterstisyel akciğer hastalıklar klarında klinik değerlendirme erlendirme Doç.Dr.Dr.Benan.Benan MüsellimM Solunumsal semptomlar Dispne Öksürük Balgam Göğüs s ağrısıa Hemoptizi Alveoler hemoraji sendromları

Detaylı

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3 24 P. I. AĞRAS ve Ark. GİRİŞ Ürtikeryal vaskülit histolojik olarak vaskülit bulgularını gösteren, klinikte persistan ürtikeryal döküntülerle karakterize olan bir klinikopatolojik durumdur (1). Klinikte

Detaylı

ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR

ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR ÇOCUKLARDA HAREKET SİSTEMİ MUAYENESİ (ROMATOLOJİK MUAYENE) Özgür KASAPÇOPUR HAREKET SİSTEMİ Üç ana yapı taşı Kemikler Kaslar Eklemler Oynamaz eklemler (Kafa tası) Yarı oynar eklemler (Omurga) Oynar eklemler

Detaylı

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu antalya EAH Çalışmaya Katılan

Detaylı

Romatizma BR.HLİ.066

Romatizma BR.HLİ.066 Nedir? başta eklemler olmak üzere, birçok organ ve dokunun doğrudan ya da dolaylı olarak zarar görmesine yol açabilen hastalıklar grubudur. Kanda iltihap düzeyinde yükselmeye neden olup olmamasına göre

Detaylı

5 Pratik Dermatoloji Notları

5 Pratik Dermatoloji Notları AİLE HEKİMLERİ İÇİN 5 Pratik Dermatoloji Notları En Sık Görülen Dermatolojik Hastalıklar İçindekiler Vitiligo Eritema Multiforme Ürtiker Uyuz Tahta Kurusu / Pire Isırığı Kaposi Sarkomu 2 Vitiligo 3 Vitiligo

Detaylı

İçindekiler I.KISIM Genel Bilgiler İlaç Erüpsiyonları ile İlgili Genel Bilgiler

İçindekiler I.KISIM Genel Bilgiler İlaç Erüpsiyonları ile İlgili Genel Bilgiler İçindekiler I.KISIM Genel Bilgiler 1. İlaç Erüpsiyonları ile İlgili Genel Bilgiler 3 İlaç Erüpsiyonlarının Karakteristik Özellikleri 4 Makülopapüler İlaç Erüpsiyonu 4 İlaca Bağlı Anjioödem/Ürtiker 7 Ekzematöz

Detaylı

Vaskülopatik Doku Reaksiyonu

Vaskülopatik Doku Reaksiyonu Vaskülopatik Doku Reaksiyonu Prof Dr. Emel Dikicioğlu Çetin Dermatopatoloji Kursu: İnflamatuar Dermatitler, 2 Kasım 26. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, 2-6 Kasım 2016 Sunu Akışı Normal deride damarsal

Detaylı

Vaskülit nedir? Dr Figen Yargucu Zihni Ege Üniversitesi İç Hastalıkları-Romatoloji 07.03.2015

Vaskülit nedir? Dr Figen Yargucu Zihni Ege Üniversitesi İç Hastalıkları-Romatoloji 07.03.2015 Vaskülit nedir? Dr Figen Yargucu Zihni Ege Üniversitesi İç Hastalıkları-Romatoloji 07.03.2015 Sunum akışı Tanım Sınıflama Klinik bulgular Tedavi Vaskülit Kan damarlarının nekroz ve inflamasyonu ile seyreden

Detaylı

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011 Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri Sena Aydın 0341110011 PATOFİZYOLOJİ Fizyoloji, hücre ve organların normal işleyişini incelerken patoloji ise bunların normalden sapmasını

Detaylı

RAYNAUD HASTALIĞI. Yrd.Doç. Dr. Celal YAVUZ

RAYNAUD HASTALIĞI. Yrd.Doç. Dr. Celal YAVUZ RAYNAUD HASTALIĞI Yrd.Doç. Dr. Celal YAVUZ RAYNAUD HASTALIĞI Ekstremite arterinin lümeninde tıkanma yapmadan, değişik etkenlerin başlattığı fonksiyonel tipte fasılalı ve simetrik olarak parmaklarda görülen

Detaylı

VULVADA SIK GÖRÜLEN İNFLAMATUAR LEZYONLARIN AYIRICI TANI ÖZELLİKLERİ 21.ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ İZMİR

VULVADA SIK GÖRÜLEN İNFLAMATUAR LEZYONLARIN AYIRICI TANI ÖZELLİKLERİ 21.ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ İZMİR VULVADA SIK GÖRÜLEN İNFLAMATUAR LEZYONLARIN AYIRICI TANI ÖZELLİKLERİ 21.ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ İZMİR Dr. Özlem Erdem Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD VULVAR İNFLAMATUAR DERMATOZLAR Terminoloji

Detaylı

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit 2016 un türevi 1. ROMATİZMAL ATEŞ NEDİR? 1.1 Nedir? Romatizmal ateş, streptokok adı

Detaylı

Artropatiler (M00-M25) Esas olarak periferik (ekstremiteler) eklemleri tutan bozukluklar

Artropatiler (M00-M25) Esas olarak periferik (ekstremiteler) eklemleri tutan bozukluklar Artropatiler (M00-M25) Esas olarak periferik (ekstremiteler) eklemleri tutan bozukluklar Enfeksiyöz artropatiler (M00-M03) Not: Bu bölüm mikrobiyolojik ajanlara bağlı artropatileri kapsar. Ayırım etiyolojide

Detaylı

Eklemde ağrı, şişlik, hassasiyet, ısı artışı, bazen kızarıklık ve eklem hareketlerinde kısıtlılık

Eklemde ağrı, şişlik, hassasiyet, ısı artışı, bazen kızarıklık ve eklem hareketlerinde kısıtlılık Artritli hastaya yaklaşım Yrd.Doç.Dr. Levent Yazmalar Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilimdalı ARTRİT? Eklemde ağrı, şişlik, hassasiyet, ısı artışı, bazen kızarıklık ve eklem hareketlerinde kısıtlılık

Detaylı

.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri. Sempozyum Dizisi No: 56 Nisan 2007; s. 115-119. Prof. Dr.

.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri. Sempozyum Dizisi No: 56 Nisan 2007; s. 115-119. Prof. Dr. .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri KRON K VENÖZ YETERS ZL K Sempozyum Dizisi No: 56 Nisan 2007; s. 115-119 Telenjiektazi ve Retiküler Ven Tedavisi; Skleroterapi, Transkutan

Detaylı

Romatolojik Aciller. Sistemik Lupus Eritemtozus. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Dr. M. Murat Özgenç

Romatolojik Aciller. Sistemik Lupus Eritemtozus. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Dr. M. Murat Özgenç Romatolojik Aciller Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Dr. M. Murat Özgenç Sistemik lupus eritematozus (SLE) vücut boşluklarında poliserozite yol açan deri, renal, hematolojik, nörolojik bulgularla

Detaylı

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ Prof.Dr.Ayşe Kılıç draysekilic@gmeil.com AMAÇ Lokomotor sistemin temel yapılarını ve çocuklarda görülen yakınmalarını, öykü, fizik muayene ve basit tanı yöntemlerini öğrenmek

Detaylı

Epidermal bazal hücrelerden veya kıl folikülünün dış kök kılıfından köken alan malin deri tm

Epidermal bazal hücrelerden veya kıl folikülünün dış kök kılıfından köken alan malin deri tm BAZAL HÜCRELİ KARSİNOM Epidermal bazal hücrelerden veya kıl folikülünün dış kök kılıfından köken alan malin deri tm Nadiren met. yapar fakat tedavisiz bırakıldığında invazif davranış göstermesi,lokal invazyon,

Detaylı

3 Pratik Dermatoloji Notları

3 Pratik Dermatoloji Notları AİLE HEKİMLERİ İÇİN 3 Pratik Dermatoloji Notları Tablolarla Cilt Lezyonlarının Tanımlamaları İçindekiler Tanımlayıcı Dermotolojik Testler Lezyon Dizilişini Tanımlayan Terimler Sık Görülen 6 Cilt Hastalığında

Detaylı

Dr. Özlem Erdem Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD 22. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ

Dr. Özlem Erdem Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD 22. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ Dr. Özlem Erdem Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD 22. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ OLGU 45 yaşında erkek hasta Yaklaşık 1,5 yıldan beri devam eden alt ekstremite ve gövde alt kısımlarında daha

Detaylı

Gülhane Askeri T p Akademisi ve Askeri T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Romatoloji Bilim Dal, Ankara

Gülhane Askeri T p Akademisi ve Askeri T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Romatoloji Bilim Dal, Ankara RAED DERG S (2009/1; 24-31) KUTANÖZ VASKÜL TLER CUTANEOUS VASCULITIDES Prof. Dr. Salih PAY Gülhane Askeri T p Akademisi ve Askeri T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Romatoloji Bilim Dal, Ankara

Detaylı

VASKÜLİTLER. Özgür KASAPÇOPUR

VASKÜLİTLER. Özgür KASAPÇOPUR VASKÜLİTLER Özgür KASAPÇOPUR VASKÜLİTLER Tanım: Kan damarı duvarında oluşan yangısal değişimlerin tümü Periarterit: Yalnızca kan damarlarının en dış tabakasında oluşan yangısal değişiklikler Tanımlama

Detaylı

ARTRİT Akut Romatizmal Ateş. Dr. Gülendam Koçak Maltepe Üniversitesi

ARTRİT Akut Romatizmal Ateş. Dr. Gülendam Koçak Maltepe Üniversitesi ARTRİT Akut Romatizmal Ateş Dr. Gülendam Koçak Maltepe Üniversitesi Sunum Planı Akut Romatizmal Ateş Romatizmal Poliartrit Olgu sunumları ile ayırıcı tanı ARA ARA-Yaş ARA GAS Tonsillofarenjiti Yetersiz

Detaylı

.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri. Sempozyum Dizisi No: 53 Kas m 2006; s Prof. Dr.

.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri. Sempozyum Dizisi No: 53 Kas m 2006; s Prof. Dr. .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Ateflli Hastaya Yaklafl m Sempozyum Dizisi No: 53 Kas m 2006; s. 67-73 Atefl ve Döküntülü Hastal klar Prof. Dr. Fehmi Tabak Deri bizlere birçok

Detaylı

Spondiloartropatiler. Uzm. Fzt. Kağan Yücel - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv.

Spondiloartropatiler. Uzm. Fzt. Kağan Yücel - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv. Spondiloartropatiler Uzm. Fzt. Kağan Yücel - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv. Spondiloartropatiler Ankilozan Spondilit Reaktif Artrit (Reiter sendromu) Psoriatik Artrit Enteropatik Artrit Juvenil SpA Belirlenemeyen

Detaylı

Ödem, hiperemi, konjesyon. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Ödem, hiperemi, konjesyon. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Ödem, hiperemi, konjesyon Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 1 Hemodinamik bozukluklar Ödem Hiperemi / konjesyon Kanama (hemoraji) Trombüs / emboli İnfarktüs Şok 2 Hemodinamik bozukluklar Ödem 3 Ödem Tanım: İnterstisyel

Detaylı

Behçet Hastalığı. Neden benim çocuğumda bu rahatsızlık var? Olması engellenebilir miydir? Hastalığın nedeni belli değildir. BH önlenemez.

Behçet Hastalığı. Neden benim çocuğumda bu rahatsızlık var? Olması engellenebilir miydir? Hastalığın nedeni belli değildir. BH önlenemez. Pædiatric Rheumatology InterNational Trials Organisation Behçet Hastalığı Behçet hastalığı nedir? Behçet sendromu veya Behçet hastalığı(bh), nedeni bilinmeyen sistemik bir vaskülittir (yani kan damarlarının

Detaylı

ATEŞ VE DÖKÜNTÜLÜ HASTAYA YAKLAŞIM

ATEŞ VE DÖKÜNTÜLÜ HASTAYA YAKLAŞIM İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 25 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s. 25-30 ATEŞ VE DÖKÜNTÜLÜ HASTAYA YAKLAŞIM Doç.

Detaylı

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin;

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; KRİYOGLOBÜLİN Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; Kriyoglobülin kanda bulunan anormal proteinlerdir ve 37 derecede kristalleşirler. Birçok hastalık sırasında ortaya çıkabilirler ancak vakaların %90ı Hepatit

Detaylı

Kütanöz Vaskülitler. Cutaneous Vasculitis. Nilsel lter, Esra Ad flen Gazi Üniversitesi T p Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dal, Ankara, Türkiye

Kütanöz Vaskülitler. Cutaneous Vasculitis. Nilsel lter, Esra Ad flen Gazi Üniversitesi T p Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dal, Ankara, Türkiye 50 Derleme Review DOI: 10.4274/turkderm.44.50 Cutaneous Vasculitis Nilsel lter, Esra Ad flen Gazi Üniversitesi T p Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dal, Ankara, Türkiye Özet Vaskülit kan damar duvar nda

Detaylı

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROMLAR Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROM NEDİR? Akut böbrek yetmezliği bulguları ile gelen bir hastada gross hematüri, varsa tanı nefritik sendromdur. Proteinürü

Detaylı

V-6 Külotlu Varis Çorab

V-6 Külotlu Varis Çorab V-6 Külotlu Varis Çorab çorapta %77 polyamid %23 Elastan bulunmakta ve 140 den 18-22 mm Hg bas nç Ten rengidir. Külotlu, çoraplar dünya standartlar na göre 5 boy olarak üretilmektedir. V-7 Dizüstü Varis

Detaylı

ANTİNÜKLEER ANTİKOR. ANA Paterni İlişkili Antijen Bulunduğu Hastalık. Klinik Laboratuvar Testleri

ANTİNÜKLEER ANTİKOR. ANA Paterni İlişkili Antijen Bulunduğu Hastalık. Klinik Laboratuvar Testleri ANTİNÜKLEER ANTİKOR Kısaltmalar: ANA, FANA. Kullanım amacı: Sistemik romatizmal hastalık yani otoimmun kollajen doku hastalığı olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılan bir tarama testidir. Genel

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI ARTRİTLERİ. Özgür KASAPÇOPUR

ÇOCUKLUK ÇAĞI ARTRİTLERİ. Özgür KASAPÇOPUR ÇOCUKLUK ÇAĞI ARTRİTLERİ Özgür KASAPÇOPUR ARTRİT ARTRİT Tanım Herhangi bir eklemde şişlik, kızarıklık, ısı artışı ya da fonksiyon kaybından herhangi birisinin görüldüğü yangısal durum Artralji ise salt

Detaylı

Ateş ve Artritli Hastaya Yaklaşım. Dr.Serdar Özer

Ateş ve Artritli Hastaya Yaklaşım. Dr.Serdar Özer Ateş ve Artritli Hastaya Yaklaşım Dr.Serdar Özer Bir veya birden çok eklemde ağrı, şişme, kızarıklık, hareket kısıtlılığı gibi bulgu ve belirtilerin bir veya birkaçının bir arada olması artriti düşündürür.

Detaylı

Boyun Ağrılarında Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi

Boyun Ağrılarında Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Boyun Ağrılarında Tanı ve Tedavi Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Boyun Anatomisi Boyun Anatomisi Omurganın en hareketli parçasıdır. Karotis, vertebral arter, omurilik ve spinal sinirleri

Detaylı

KOLLAJEN DOKU HASTALIKLARI

KOLLAJEN DOKU HASTALIKLARI KOLLAJEN DOKU HASTALIKLARI Yrd. Doç. Dr. Z. Meltem AKKURT Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji ABD Konnektif doku hastalıkları; Klinik spektrumu oldukça geniş, Etyolojisi bilinmeyen, Çeşitli organ

Detaylı

Sistemik Hastalıklar ve Göz

Sistemik Hastalıklar ve Göz Sistemik Hastalıklar ve Göz Göz Tutulumunun Olduğu Sistemik Hastalıklar Endokrin ve metabolik hastalıklar Kalp-Damar hastalıkları Kan hastalıkları Solunum sistemi hastalıkları Sindirim sistemi hastalıkları

Detaylı

Girifl. 1- Enfeksiyon iliflkili artritler. DOI: 10.4274/tpa.46.50

Girifl. 1- Enfeksiyon iliflkili artritler. DOI: 10.4274/tpa.46.50 118 Derleme Review DOI: 10.4274/tpa.46.50 Ergenlik ça nda ba dokusu hastal klar Connective tissue diseases in adolescence, Nil Ar soy stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, Çocuk Sa l ve Hastal

Detaylı

KAWASAKİ HASTALIĞI. Özgür KASAPÇOPUR Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı

KAWASAKİ HASTALIĞI. Özgür KASAPÇOPUR Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı KAWASAKİ HASTALIĞI Özgür KASAPÇOPUR Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Kadir, 18 aylık erkek çocuğu Hastaneye başvurusunun dört gün öncesine

Detaylı

PULMONER VASKÜLİTLER. Dr. Füsun TOPÇU Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.B.D.

PULMONER VASKÜLİTLER. Dr. Füsun TOPÇU Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.B.D. PULMONER VASKÜLİTLER Dr. Füsun TOPÇU Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.B.D. 1 2012 Chapel Hill Konsensus Konferans Vaskülit Nomenklatürü BÜYÜK DAMAR VASKÜLİTLERİ Takayasu arteriti (TAK)

Detaylı

KARIN AĞRISINA YAKLAŞIM ROMATOLOG GÖZÜ İLE

KARIN AĞRISINA YAKLAŞIM ROMATOLOG GÖZÜ İLE KARIN AĞRISINA YAKLAŞIM ROMATOLOG GÖZÜ İLE Özgür Kasapçopur Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Batuhan 10 yaşında erkek çocuğu Yaklaşık bir

Detaylı

A) Plazma hücrelerinin infiltrasyonu. B) Multinükleer histiyositik dev hücreleri. C) Lenfositlerden zengin inflamasyon. D) Fibrozis.

A) Plazma hücrelerinin infiltrasyonu. B) Multinükleer histiyositik dev hücreleri. C) Lenfositlerden zengin inflamasyon. D) Fibrozis. Genel olarak bakıldığında soru dağılımı beklenen dışında değildi. Her sınavda sorulan bazı başlıkların sorulmaması dahi olasılık dahilindeydi. Zorluk yönünden geçen sınavlardan pek farklı değildi. Yine

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal S-1 Silikon Tabanl k 3/4 Yüksek kaliteli silikondan üretilen 3/4 tabanl k ark takviyesi destekli olup fazla ayakta kalan kifliler ve a r l ayaklar için ayakkab içine kolayl kla tak lmas için yar m tabanl

Detaylı

AKUT EKLEM ROMATİZMASI TANISINDA YENİLENMİŞ JONES KRİTERLERİ

AKUT EKLEM ROMATİZMASI TANISINDA YENİLENMİŞ JONES KRİTERLERİ AKUT EKLEM ROMATİZMASI TANISINDA YENİLENMİŞ JONES KRİTERLERİ Dr. N. Oğuz Akut eklem romatizması (AER) tanısı esas olarak klinik bulgularla konur. Fakat laboratua bulguları ilede desteklenmesi gerekir.

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

www.turkailehekderg.org Eklem a r s ile baflvuran çocukta ay r c tan Summary

www.turkailehekderg.org Eklem a r s ile baflvuran çocukta ay r c tan Summary Türk Aile Hek Derg 2010; 14(3): 109-114 www.turkailehekderg.org STE CME doi:10.2399/tahd.10.109 Eklem a r s ile baflvuran çocukta ay r c tan Differential diagnosis in children with joint pain Özgür Kasapçopur

Detaylı

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353 23. Aşağıdakilerden hangisi akne patogenezinde rol oynayan faktörlerden biri değildir? A) İnflamasyon B) Foliküler hiperproliferasyon C) Bakteriyal proliferasyon D) Aşırı sebum üretimi E) Retinoik asit

Detaylı

BEHÇET HASTALIĞINDA KLİNİK VE DEMOGRAFİK BULGULAR

BEHÇET HASTALIĞINDA KLİNİK VE DEMOGRAFİK BULGULAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI KLİNİĞİ BEHÇET HASTALIĞINDA KLİNİK VE DEMOGRAFİK BULGULAR Dr. Yalçın BAŞ UZMANLIK TEZİ Tez Danışmanı Doç. Dr. Emine

Detaylı

Romatizmal Hastalıklar. Uzm. Fzt. Kağan Yücel - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv.

Romatizmal Hastalıklar. Uzm. Fzt. Kağan Yücel - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv. Romatizmal Hastalıklar Uzm. Fzt. Kağan Yücel - Ufuk Üni. SHMYO Öğrt. Grv. ROMATOİD ARTRİT RA Otoimmün hastalıklar grubunda ele alınan çevresel, kalıtsal ve hormonal faktörlerin etkileşimi ile geliştiği

Detaylı

Deri, vücudun sa lam ve koruyucu dı örtüsüdür. Salgı bezleri, tırnaklar,tüyler ile deri bir organ ve sistemdir. En geni organdır (Yakla ık 1.

Deri, vücudun sa lam ve koruyucu dı örtüsüdür. Salgı bezleri, tırnaklar,tüyler ile deri bir organ ve sistemdir. En geni organdır (Yakla ık 1. Deri, vücudun sa lam ve koruyucu dı örtüsüdür. Salgı bezleri, tırnaklar,tüyler ile deri bir organ ve sistemdir. En geni organdır (Yakla ık 1.5-2 m 2 ) Deri esas olarak iki tabakadan olu ur Üst deri (Epidermis)

Detaylı

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Orta kolayl kta okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

Artritli Hastalara Yaklaşım

Artritli Hastalara Yaklaşım Artritli Hastalara Yaklaşım Murat TURGAY 53 Kas iskelet sistemi yakınmaları ile gelen bir hastada, anemnez ve fizik muayene bulguları tanıya yaklaşımda en önemli yapı taşlarını oluşturur. Bazen laboratuvar

Detaylı

DEKUB TUS ÜLSERLER. Doç. Dr. Oya O uz

DEKUB TUS ÜLSERLER. Doç. Dr. Oya O uz Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Geriatrik Hasta ve Sorunlar Sempozyumu 12-13 Kas m 1998, stanbul, s. 147-151 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR. Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli

PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR. Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli PERİFERİK ARTER HASTALARINA YAKLAŞIM NASIL OLMALIDIR? A) ANAMNEZ (ÖYKÜ,

Detaylı

Eklem ağrısı ile başvuran çocuğa tanılandırıcı yaklaşım. Özgür KASAPÇOPUR. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Eklem ağrısı ile başvuran çocuğa tanılandırıcı yaklaşım. Özgür KASAPÇOPUR. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Eklem ağrısı ile başvuran çocuğa tanılandırıcı yaklaşım Özgür KASAPÇOPUR Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Eklem ağrısı olan çocuğa tanılandırıcı yaklaşım Genel pediatri

Detaylı

www.romatoloji.org www.facebook.com/turkiyeromatolojidernegi içindekiler Behçet Hastal Nedir? 2 Behçet Hastal Kimlerde Görülür? 2 Behçet Hastal Ne Tür Yak nmalara Yol Açar? 2 Behçet Hastal n n Tan s Nas

Detaylı

FULYA DÖKMECİ. Ankara Üniversitesi Tıp Faültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A. D.

FULYA DÖKMECİ. Ankara Üniversitesi Tıp Faültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A. D. FULYA DÖKMECİ Ankara Üniversitesi Tıp Faültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A. D. AÜTF BEHÇET GÜNLERİ Hasan Ali Yücel Konferans Salonu 19.03.2013 Türk dermatolog Hulusi Behçet Tanımı* AĞIZDA ÜLSERLER GENİTAL

Detaylı

UZM. DR. FATMA BEGÜM EROL TIBBİ EKOLOJİ VE HİDROKLİMATOLOJİ UZMANI İSTANBUL FİZİK TEDAVİ REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

UZM. DR. FATMA BEGÜM EROL TIBBİ EKOLOJİ VE HİDROKLİMATOLOJİ UZMANI İSTANBUL FİZİK TEDAVİ REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ UZM. DR. FATMA BEGÜM EROL TIBBİ EKOLOJİ VE HİDROKLİMATOLOJİ UZMANI İSTANBUL FİZİK TEDAVİ REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Kaplıca Tedavisi Endikasyonları Kaplıca kürü ve kaplıcalara özgü balneoklimaterapi

Detaylı

SUTURASYON UMKE.

SUTURASYON UMKE. SUTURASYON UMKE Katlarına uygun olarak kapatılmalı. * Acil serviste kapatılan yaralarda genellikle 3 tabaka vardır. Fasia, ciltaltı doku ve cilt. * Kat kat kapatma: Scalp, parmak, el,ayak, tırnak, burun

Detaylı

AORTA ve VASKÜLİTLER. Dr. Tuncay Hazırolan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji A.D.

AORTA ve VASKÜLİTLER. Dr. Tuncay Hazırolan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji A.D. AORTA ve VASKÜLİTLER Dr. Tuncay Hazırolan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji A.D. VASKÜLİT Etiyolojiden bağımsız olarak damar duvarında inflamasyon olması Tuttukları damar boyutuna göre sınıflandırılırlar

Detaylı

08:30-09:20 Pratik: Genel ve dermatolojik öykü alabilme Prof. Dr. Şemsettin Karaca

08:30-09:20 Pratik: Genel ve dermatolojik öykü alabilme Prof. Dr. Şemsettin Karaca İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DERMATOLOJİ STAJI GRUP 1 TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI 31.08.2015-20.09.2015 31 AĞUSTOS PAZARTESİ 08:30-09:20 Pratik: Genel

Detaylı

HĐPERPĐGMENTASYONLA SEYREDEN HASTALIKLAR

HĐPERPĐGMENTASYONLA SEYREDEN HASTALIKLAR HĐPERPĐGMENTASYONLA SEYREDEN HASTALIKLAR Prof. Dr. Seher Bostancı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Hiperpigmentasyon; güneş ışığına maruziyet, çeşitli ilaç veya kimyasal maddelerle

Detaylı

BEN BU CİLT BULGUSUNU TANIMIYORUM!!! Dr. Özlem BİLİR Rize Üniversitesi Acil Tıp A.D. ERİTEMA MULTİFORME

BEN BU CİLT BULGUSUNU TANIMIYORUM!!! Dr. Özlem BİLİR Rize Üniversitesi Acil Tıp A.D. ERİTEMA MULTİFORME BEN BU CİLT BULGUSUNU TANIMIYORUM!!! Dr. Özlem BİLİR Rize Üniversitesi Acil Tıp A.D. I)- İlaç ve İnfeksiyon gibi çeşitli ajanlara karşı gelişen hipersensitivite reaksiyonları, II)- Bakteriyel Acil Dermatozlar,

Detaylı

Ağızda bulgu veren enfeksiyon hastalıkları. Dr. Hayati Demiraslan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Ağızda bulgu veren enfeksiyon hastalıkları. Dr. Hayati Demiraslan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ağızda bulgu veren enfeksiyon hastalıkları Dr. Hayati Demiraslan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Sunum planı Mantarlar Orofaringeal kandidiyazis Virüsler El-ayak-ağız hastalığı Herpes simpleks

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA

Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA 49 yaşında, erkek hasta Sol ayakta şişlik, kızarıklık Sol ayak altında siyah renkte yara

Detaylı

Juvenil SPondiloArtrit/Entezit İle İlişkili Artrit (SPA-EİA)

Juvenil SPondiloArtrit/Entezit İle İlişkili Artrit (SPA-EİA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Juvenil SPondiloArtrit/Entezit İle İlişkili Artrit (SPA-EİA) 2016 un türevi 1. JUVENİL SPONDİLOARTRİT/ ENTEZİT İLE İLİŞKİLİ ARTRİT (SPA- EİA) NEDİR? 1.1 Nedir?

Detaylı

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr.

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr. 4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR,, GRUP 1 Stajyer Öğrenciler için Haftalık Çalışma Programı* 1. Hafta (16-20 Ekim 2017) Saat 16 Ekim 2017 Pazartesi 17 Ekim

Detaylı

%20 En sık neden cilt kuruluğu Gebeliğe özgü cilt hastalıkları İntrahepatik kolestaz İlaç ve diğer allerjik reaksiyonlar Sistemik hastalıklara bağlı

%20 En sık neden cilt kuruluğu Gebeliğe özgü cilt hastalıkları İntrahepatik kolestaz İlaç ve diğer allerjik reaksiyonlar Sistemik hastalıklara bağlı %20 En sık neden cilt kuruluğu Gebeliğe özgü cilt hastalıkları İntrahepatik kolestaz İlaç ve diğer allerjik reaksiyonlar Sistemik hastalıklara bağlı kaşıntılar (kc, bb, troid) Pemfigoid gestasyones Gebeliğin

Detaylı

KALÇA VE ALT EKSTREMİTE KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARI Hazırlayan NESLİHAN GÖÇMEN

KALÇA VE ALT EKSTREMİTE KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARI Hazırlayan NESLİHAN GÖÇMEN KALÇA VE ALT EKSTREMİTE KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARI Hazırlayan NESLİHAN GÖÇMEN Kalça ve alt taraf kemiklerinin kırık, çıkık ve burkulmaları, üst taraf kemiklerinde olduğu gibi düşme, çarpma ya da trafik

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1 BOfiALTIM S STEM Besinlerin hücrelerimizde kullan lmas sonucu karbondioksit, amonyak, üre, ürik asit, madensel tuz gibi vücut için zararl maddeler oluflur. Bu zararl maddelerin vücuttan uzaklaflt r lmas

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu. 24 Mayıs 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu. 24 Mayıs 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 24 Mayıs 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Dr. Merih Tepeoğlu Başkent Üniversitesi Patoloji A.B.D

Dr. Merih Tepeoğlu Başkent Üniversitesi Patoloji A.B.D Dr. Merih Tepeoğlu Başkent Üniversitesi Patoloji A.B.D 03.11.2016 Olgu 22 yaşında, kadın hasta Bacakta nodüler lezyon Son 1 yıl içinde farkediyor. Özgeçmiş: Özellik yok. Klinik ön tanı: Yumuşak doku sarkomu?

Detaylı

6 Mart 1993 tarihinde, ani başlayan akut deri. Bu yakınması bir hafta önce sol kolun üst tarafında. Lezyon, kısa süre içinde büyümüş, kontakt dermatit

6 Mart 1993 tarihinde, ani başlayan akut deri. Bu yakınması bir hafta önce sol kolun üst tarafında. Lezyon, kısa süre içinde büyümüş, kontakt dermatit Lyme Olguları 1. Olgu 30 yaşında erkek hasta Buharla dezenfeksiyon yapan bir firmada işçi 6 Mart 1993 tarihinde, ani başlayan akut deri rahatsızlığı Bu yakınması bir hafta önce sol kolun üst tarafında

Detaylı

KÜTANÖZ LÖKOSİTOKLASTİK VASKÜLİTLİ HASTALARDA HİPERKOAGÜLASYON FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KÜTANÖZ LÖKOSİTOKLASTİK VASKÜLİTLİ HASTALARDA HİPERKOAGÜLASYON FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. S.B İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Doç. Dr. Mehmet S. GÜREL KÜTANÖZ LÖKOSİTOKLASTİK VASKÜLİTLİ HASTALARDA HİPERKOAGÜLASYON FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet Diyabet te Sağlık Önerileri Diyabet BR.HLİ.041 Diyabette Sağlık Önerileri Her sağlıklı birey gibi diyabetli birey de bireysel bakımını sağlamalı; diyabete bağlı gelişen özellikli durumlarda gereken uygulamaları

Detaylı

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon Granülom / Granülomatoz reaksiyon Non-enfektif granülomatozlar: Sinir sistemi tutulumu ve görüntüleme Küçük nodül Bağışıklık sisteminin, elimine edemediği yabancı patojenlere karşı geliştirdiği ve izole

Detaylı

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ En

Detaylı

LENFOSİTİK VASKÜLİT PATERNİ LUPUS ERİTEMATOSUS İÇİN UYARICI MI?

LENFOSİTİK VASKÜLİT PATERNİ LUPUS ERİTEMATOSUS İÇİN UYARICI MI? LENFOSİTİK VASKÜLİT PATERNİ LUPUS ERİTEMATOSUS İÇİN UYARICI MI? Sümeyye Ekmekci, Özge Çokbankir, Banu Lebe Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 1 GİRİŞ 1 Lupus eritematosus etyolojisi

Detaylı

ÇOCUKLUKTA ve ERGENL KTE KEM K SA LI I

ÇOCUKLUKTA ve ERGENL KTE KEM K SA LI I ÇOCUKLUKTA ve ERGENL KTE KEM K SA LI I Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE

Detaylı

SİNOVİTLER. Dr. Güldal Esendağlı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD 16 Ekim 2015

SİNOVİTLER. Dr. Güldal Esendağlı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD 16 Ekim 2015 SİNOVİTLER Dr. Güldal Esendağlı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD 16 Ekim 2015 Sinovyal Dokunun Non-tümöral ve Tümör-benzeri Lezyonları Non-tümöral Lezyonlar Reaktif Tümör-benzeri Lezyonlar

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇA I ROMAT ZMAL HASTALIKLARI

ÇOCUKLUK ÇA I ROMAT ZMAL HASTALIKLARI Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Romatizmal Hastal klar Sempozyumu 25 May s 1999, stanbul, s. 25-37 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp

Detaylı

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği Dr. A. Nimet Karadayı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği MEME TÜMÖRLERİNDE PATOLOJİ RAPORLARINDA STANDARDİZASYON Amaç, hasta

Detaylı

Meme Radyoterapisi sonrası komplikasyonlar. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Meme Radyoterapisi sonrası komplikasyonlar. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Meme Radyoterapisi sonrası komplikasyonlar Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD RT nin amacı: - Mikroskopik rezidüel hastalığı önlemek - Multisentrik hastalık gelişimini önlemek

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

ORAL ÜLSERLER Oral ülser nedenleri;

ORAL ÜLSERLER Oral ülser nedenleri; ORAL ÜLSERLER En sık ağız mukozasının herhangi bir yerinde lokalize, GİS ve ürogenital bölgede de görülebilen, değişik çap ve görünümde olabilen mukoza epitelinin bazen alt dokulara uzanan kaybı ile karakterize

Detaylı

Sedef BEZMİÂLEM. Hastal VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Deri ve Zührevi Hastalıklar AnaBilim Dalı. rtibat : 0212 453 17 00

Sedef BEZMİÂLEM. Hastal VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Deri ve Zührevi Hastalıklar AnaBilim Dalı. rtibat : 0212 453 17 00 Sedef Hastal BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Deri ve Zührevi Hastalıklar AnaBilim Dalı rtibat : 0212 453 17 00 Önsöz Girifl Sedef hastal bafll ca belirtilerini deride gösteren bir

Detaylı

VASKÜLİTLER. Dr. Nurcan Cengiz

VASKÜLİTLER. Dr. Nurcan Cengiz VASKÜLİTLER Dr. Nurcan Cengiz Vaskülit terimi damar duvarlarında inflamasyonun varlığını ifade eder. İnflamatuar infiltrasyon nötrofil, eozinofil ya da mononükleer hücrelerden oluşabilir. Pediatrik romatolog,

Detaylı

FİZYOTERAPİDE KLİNİK KAVRAMLAR. Uzm. Fzt. Nazmi ŞEKERCİ

FİZYOTERAPİDE KLİNİK KAVRAMLAR. Uzm. Fzt. Nazmi ŞEKERCİ FİZYOTERAPİDE KLİNİK KAVRAMLAR Uzm. Fzt. Nazmi ŞEKERCİ İNFLAMASYON VE ONARIM İNFLAMASYON Yaralanmaya karşı dokunun vaskülarizasyonu yolu ile oluşturulan bir seri reaksiyondur. İltihabi reaksiyon.? İnflamatuar

Detaylı

ÇOCUKLARDA BEHÇET HASTALIĞI. Özgür KASAPÇOPUR Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Romatoloji Bilim Dalı

ÇOCUKLARDA BEHÇET HASTALIĞI. Özgür KASAPÇOPUR Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Romatoloji Bilim Dalı ÇOCUKLARDA BEHÇET HASTALIĞI Özgür KASAPÇOPUR Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Özcan, 12 yaşında erkek çocuğu Başvuru yakınması : Baş Ağrısı

Detaylı

Romatizma ve Tedavisi Hakkında Yanlışlar ve Doğrular

Romatizma ve Tedavisi Hakkında Yanlışlar ve Doğrular Romatizma ve Tedavisi Hakkında Yanlışlar ve Doğrular BR.HLİ.067 Romatizma hastalıkları toplumda oldukça sık görülen hastalıklardır. Bunların sıklıkla günlük yaşamı etkilemesi, kişinin yaşam kalitesini

Detaylı

KOLON VE İNCE BAĞIRSAĞIN NONTÜMÖRAL REZEKSİYON MATERYALLERİNDE TANIYA YAKLAŞIM. Dr. Armağan GÜNAL GATA Tıbbi Patoloji AD - Ankara

KOLON VE İNCE BAĞIRSAĞIN NONTÜMÖRAL REZEKSİYON MATERYALLERİNDE TANIYA YAKLAŞIM. Dr. Armağan GÜNAL GATA Tıbbi Patoloji AD - Ankara KOLON VE İNCE BAĞIRSAĞIN NONTÜMÖRAL REZEKSİYON MATERYALLERİNDE TANIYA YAKLAŞIM Dr. Armağan GÜNAL GATA Tıbbi Patoloji AD - Ankara Konuşmanın başlığı üzerine GİS patolojisinde Kolon ve ince bağırsağın Nontümöral

Detaylı

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. Horlama ve Uyku Apne Sendromu BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Polikliniği rtibat : 0212 453 17 00 GH-02 V;01/2010 Horlama ve Uyku Apne Sendromu

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 7 Kasım 0 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı