Dönü üm sürecinin tarihi kent merkezleri üzerine etkileri: Isparta örne inde bir inceleme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dönü üm sürecinin tarihi kent merkezleri üzerine etkileri: Isparta örne inde bir inceleme"

Transkript

1 185 Dönü üm sürecinin tarihi kent merkezleri üzerine etkileri: Isparta örne inde bir inceleme ka ÇET N Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümü Bina Bilgisi A.B.D. Anahtar Kelimeler Isparta, tarihi ticari kent merkezi, fiziksel ve yap sal dönü üm, de im. ÖZET Kentsel yap daki fiziksel de im ve bunun ehir biçimleni ine yans mas çok geni zaman dilimlerinde gerçekle mektedir. Kentin mekansal ve i levsel yap de imine ili kin çal malar aç ndan tarihi kent merkezleri, siz veriler içerir. Bu alanlar, yüzy llara dayanan deneyimlerin bir sonucu olarak ortaya ç kt klar için, kentin birikim düzeyi en fazla olan kesimleridir. Bu ara rma iki soruya cevap aramaktad r: (1) Isparta da ya anan dönü üm süreci gerçekten de ülkenin geneli ile uyumlu bir çizgide mi devam etmi tir? Ve (2) Isparta ölçe inde bir kentin tarihi ticaret merkezinden elde edilen bilgiler, bir veri taban olu turmaya elveri li midir? Ara rma Isparta üzerine yaz lm tarihi kaynaklara, gözlemlere ve bir ölçüde varsay msal saptamalara dayand lmaktad r. 17. yüzy ldan günümüze uzanan geni zaman diliminde gerçekle en fiziksel yap daki de me süreci; ekonomik, sosyal ve idari sistemdeki dönü ümlere ba olarak, üç ayr dönem halinde incelenmektedir. Her dönem alan s rlar n tespiti için, alan n ana bile enleri olan binalar n konumlar, i levleri, birbirleri ve yak n çevreyle olan ili kilerinin analiz edilmesi gerekmi tir. Bunlar, alan içinde var olan akslarda hangi tür yap ve i levlerin yo unla anlamaya dönük de erlendirmeler aç ndan önemlidir. Ancak burada bahsi geçen binalar n yap ld klar döneme ili kin mimari ifade tercihleri incelenmemi tir. Bu ara rma ile Isparta tarihi kent merkezinde, belirlenen tarihsel süreçte, ortaya ç kan mekansal dönü ümler ve bunlar n kent biçimleni ine yans mas anla labilecektir. Bu sayede çal man n bir sonraki amas olu turacak olan ve kentin co rafi alan tan mlayan di er ehirler üzerine yap lacak benzer ara rmalar aras nda kar la rmal çözümlemeler yapma olana sa layacak veriler elde edilebilecektir. The effects of transformat on on h stor cal urban centers:an analysis of the Isparta case Keywords Isparta, historical commercial urban center, physical and structural transformati on, change ABSTRACT The physical transformations in the urban structure and its subsequent reflections on the configuration of the city are processes that take place across a considerable amount of time period. The historical urban centers provide invaluable data for studies regarding the spatial and functional structure changes in the city. Since these spaces have been constituted by centuries of experience, they are the parts of the city where urban accumulation is the greatest. This research seeks to answer two questions: (1) Has the process of transformation in Isparta carried on in tandem with the rest of the country? And (2) Are the data attained from a city s historical commerce center, one that is on the scale of Isparta, productive to set up a dataset? The research is predicated on historical sources on Isparta, observations, and putative findings. The physical transformation period that takes place in a lengthy time period dating back to the 17 th century is analyzed in three distinct phases, related to the transformations of economic, social and administrative systems. In order to determine the contours of each field, the analysis of buildings as the main constitutive element of the fields was necessary, which involved the analysis of their location, the interaction among such buildings as well as their close neighborhood. The latter are significant in assessments that try to capture the types of structures and functions which have become concentrated within the axes of the fields. Nevertheless, the preferences of architectural expression pertaining to the time period have not been investigated. With this study, the spatial transformations and their reflections on the urban configuration in the historical urban center of Isparta, within the specified historical period, will be comprehended. Consequently, data that will enable a comparative analysis among similar studies on other cities that are fundamental in defining the geographical terrain of Isparta will be attained, which is considered as the next step for this research. * Sorumlu yazar (Corresponding author) e-posta:

2 1. Giri Günümüzde ya anan fiziksel, ekonomik, çevresel ve fonksiyonel bozulmalar nedeniyle kentsel deformasyona u ram alanlar nda, imar planlar yla geli tirilen alanlarda da y p yeniden yapma yöntemiyle de imi öngören bir süreç ya anmaktad r. Kentlerdeki tarihi dokunun yo un oldu u çevrelerin korunmas na yönelik gerçekle tirilen kentsel dönü üm ya da yenile tirme uygulamalar ile önceki yüzy llarda olu turulmu kentsel dokular üzerinde, yeni toplumsal ve mekansal ili kiler in a edilmek istenmektedir. Ancak elde edilen sonuçlar ço u kez kentlerin tarihsel, kültürel ve do al alanlar n özgünlüklerinin yok olmas na neden olmaktad r. Kentlerin tarihsel geli im süreçleri içinde ticari, kültürel, e itsel ve mesleki örgütlenme biçimlerindeki de im, fonksiyonel bir dönü ümü gerekli k lmaktad r. leti im teknolojileri, turizm ve ticaret sektörlerindeki yeni ili kiler mevcut fiziksel yap n elverdi i olanaklar yetersiz bularak yeni yap sal de imlerin ya anmas na ivme kazand rmaktad r. Yeni i levlere elveri li alanlar üretme yolundaki aray lar ise, kent merkezlerindeki mekansal dönü ümün as l nedenini olu turmaktad r. Gereksinim duyulan yeni mekansal taleplere uygun ortam n temini yönündeki beklentiler, eski üretim ili kilerine göre örgütlenen kent merkezlerini dönü türmekte ve bu yolla özgünlü ünü kaybetmektedir. Tarihi kentlerin ulusal ve uluslar aras düzlemde as l kimlik de erini olu turan yerel unsurlar sürdürülebilir bir gelecek aç ndan önem ta maktad r. Çünkü bu alanlar kentlerin geçmi leri ile gelecekleri aras ndaki ba temsil etmektedir. H zl de im sürecini en etkin ya ayan alanlardan olan tarihi kent merkezlerinin varl sürdürülebilir k lmak, toplumsal süreklilik aç ndan da önem ta maktad r. Bu gerçekten hareketle, içinde kendine has tarihi ve kültürel miras unsurlar bar nd ran Isparta iline ait tarihi kent merkezi bu ara rman n konusu olarak belirlenmi tir. 2. Amaç ve kapsam 186 llarda s kl kla rastlanabilmektedir 3. Fakat Isparta gibi küçük Anadolu ehirleri için bu türden çal malar oldukça s rl düzeydedir. 17. yüzy ldan itibaren giderek artan ticari hareketlilik sonucu 19. yüzy lda bölgesel ölçekte bir ticaret ehrine dönü en Isparta, 1950 lere kadar mevcut fiziksel yap büyük ölçüde koruyan bir kent olarak geli mi tir lerden sonraki süreçte ise kendisine yeni geli me alanlar seçmeden, eski geleneksel doku üzerinde büyüme çabas ve srar nedeniyle tarihi dokusunda önemli kay plar ya am r. Köklü bir tarihsel geçmi i olan kentin ya ad de im süreçlerini ortaya koymak, kentin süreklili i ba lam nda önem ta maktad r. Bu ara rma ile amaçlanan da Osmanl Döneminde yönetimsel dizilimde Konya vilayetine ba Hamit Sanca n n merkezi, Cumhuriyet döneminde ise küçük ölçekte bir kent olarak geli en Isparta n n tarihi kent merkezindeki fiziksel ve yap sal geli me süreçlerinin, 17. yüzy l ba lar ndan günümüze, sosyo-ekonomik yap ya ba olarak incelenmesi ve süreç içinde gözlemlenen mekansal yap de imlerinin ortaya ç kar labilmesidir. Burada as l odaklan lan yer kentin tümü de il, merkez fonksiyonlar içinde bar nd ran tarihi ticari aland r. Alana özel bilgilerin bir k sm n arazi çal malar sonucunda elde edilmi, di er bir bölümü de ar iv ve literatür ara rmalar yla derlenen tarihi harita ve foto raf gibi kaynaklardan temin edilmi tir. Ayr ca daha önceki ara rmac lar n çal malar na dayanarak, kent tarihine ili kin ortaya konmu olan bulgular nda çal ma aç ndan önemi büyük olmu tur. Çal man n zamansal aç dan ba lang, Osmanl Anadolu kentinin karakterinin oturdu u dönem olan 17. yüzy l 4 kabul edilmi tir. Tahrir defterleri, nüfus say mlar, salnameler (y ll klar), kent tarihine ili kin kaynaklar ve haritalardan yararlan larak tarihi kent merkezin yüzy llar ile 19. yüzy ldaki durumunu gösteren haritalar çizilmi tir. Tarihsel ve mekansal analiz yöntemleriyle süreç üç ana ba a ayr lm ve elde edilen veriler yard yla tarihi ticari merkezdeki mekansal de imler ortaya konmu tur. Bulgular tablolara aktar lm ve dönemler itibar yla bulgular ba alt nda tart lm r. Osmanl Dönemine ili kin ülkesel merkez niteli indeki am, Halep, Ba dat 1 gibi Ortado u ehirleri veya Selanik, zmir, stanbul 2 gibi liman ehirleriyle ilgili geni zaman boyutundaki dönü ümleri inceleyen çok miktarda ara rmaya rastlamak mümkündür. Ayn ekilde Cumhuriyet dönemine ait ba ta Ankara olmak üzere belli birtak m çal malara özellikle son 1 F. Fries, Tanzimat Dönemi Yönetmeliklerinin Bir Ta ra Kentinin mar ve Yenilenmesi Üzerine Etkileri: Osmanl mparatorlu u Sonunda am, Osmanl Mimarl n 7 Yüzy Uluslarüstü Bir Miras, YEM Yay nlar, 1999, Dumond P., F. Georgeon (ed.), Les villes ottomanes a la fin de l Empire, L Harmattan, Paris, Çelik Z., 19. Yüzy lda Osmanl Ba kenti-de en stanbul, Tarih Vakf Yurt Yay nlar, stanbul, 1996; Kasaba R., Do u Akdeniz de Liman Kentleri ( ) n. Ç. Keyder, E.E. Özveren and D. Quartier (Eds.), zmir, Tarih Vakf Yurt Yay nlar, stanbul, 1994; Eldem E., Gofman D. And Masters B., Do u le Bat Aras nda Osmanl Kenti (Halep, zmir ve stanbul), Tarih Vakf Yurt Yay nlar 136, (Çev.:S. Yalç n), stanbul, Aslano lu, Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarl , ODTÜ Mim. Fak. Yay nlar, 2001, Ankara; Ba kent Üzerine Mekan Politik Tezler, Ankara n n Kamusal Yüzleri, G.A.Sarg n (der.), leti im Yay nlar, stanbul; S. Bozdo an, Modernizm ve Ulusun as :Erken Cumhuriyet Türkiye sinde Mimari Kültür, Çev:Birkan T., Metis Yay nlar, stanbul, 2002;.Tekeli, Modernite A rken Kent Planlamas, mge Kitabevi, Ankara,, 1998;G. Tankut, Bir Ba kentin mar Ankara: ( ), Anahtar Kitaplar Yay nevi, stanbul, Halep, zmir ve stanbul un incelendi i çal mada 15. ve 16. yüzy llar olu um dönemi, 17. ve 18. yüzy llar olgun bir denge dönemi, 19. yüzy l ise bir çökü dönemi olarak vurgulanm r. (Eldem E. vd. s.17).

3 Tarihi kent merkezlerinin de imi Kentsel yap n dönü ümünü inceleyen çal malarda 5 mekansal yap kentsel mekan, ba eylemler, bu eylemler aras ndaki ili kiler ve bunlar n ehir mekan ndaki göreli da mlar na dayan larak incelenmektedir. Yap sal dönü üm sürecinde zaman kesiti önemlidir. Sosyo-ekonomik yap, mekansal yap, fiziksel yap ili kileri Osmanl Anadolu kentlerinde h zl bir de im süreci göstermemi tir. 17. yüzy ldan itibaren ba layan Anadolu-Osmanl kentinde mekansal yap n ve buna ba olarak geli en fiziksel yap n de imi bir bak ma bölgesel ölçekteki sosyoekonomik yap ve örgütlenme ili kilerinin bir göstergesi olarak ele al nabilir. 17.yüzy l, Anadolu da kentsel örgütlenme aç ndan bir dönüm noktas olu turur. Yüzy l ba lar nda devam eden Celali ayaklanmalar, talan, ya ma olaylar ve k rsal kesimden kente göç gibi d bask lara kar Anadolu kenti, kendi bütünlü ünü korumak amac yla h zl bir örgütlenme sürecine girmi tir (Aktüre, 1978, 43). Ayn dönemde loncalara ba zanaat üretiminin örgütlenme yap nda ortaya ç kan de iklikler de, kentsel olu umu etkilemi tir. Kentle me h n henüz yava oldu u bu süreçte kent merkezleri, geleneksel i lerin yer ald zanaat türü küçük üretimin ve ticaretin yo unla merkezi konumda pazar ve al veri alanlar r. Konut ve i yerleri farkl la mad için kentin merkezi durumundaki i yerleri, ayn zamanda yönetim, denetim ve ticaretle u ra an kesimin konut alan r (Osmay, 1998, 139). Henüz daha sanayi toplumuna geçilmedi i için kent merkezleri kentin sadece karar verme ve denetleme i levlerinin gerçekle tirildi i alanlar olman n çok ötesindedir. 19. yüzy n ikinci yar nda merkeze ba devlet yönetiminin d etmenlerle de im süreci içinde, merkeze ba yerel yönetim örgütlerinde nicelik ve nitelik aç ndan de iklikler getiren 1870 tarihli Vilayetler Kanunu kar lm t r. Bu karar vilayet merkezine stanbul dan atanan devlet memurlar n yerle tirilmesi sorununu gündeme getirmi ve yeni tan mlanan yönetim i levlerini bar nd rmas için yeni bir merkez in a edilmi tir (Aktüre, 1978). Ayr ca 19. yüzy l ortas ndan itibaren Anadolu kenti, d etmenlerin etkisiyle de bir de im sürecine geçirmi tir. Kentlerdeki üretimin hammaddesi olan ürünlerin iç pazarlar yerine, d pazarlara yönlenmesi sonucu bölgeler aras ticarette önemli bir de im ya anm, tar msal ürünler Avrupa da h zla geli en talebi kar lamak üzere d pazara kaym, bu da mal ak m ili kilerinde ve yönünde önemli bir de ime neden 5 Aktüre, belli bir zaman kesitinde bir ehrin fiziksel yap n eylemlerin mekandaki yer seçiminden ortaya ç kt sav yla Anadolu-Osmanl kentlerindeki ehirsel yap n de me sürecini gösteren bir model olu turmu tur. bkz. Aktüre S. 17. Yüzy l Ba ndan 19 Yüzy l Ortas na Kadarki Dönemde Anadolu Osmanl ehrinde ehirsel Yap n De me Süreci, ODTÜ Mimarl k Fakültesi Dergisi, Cilt:1, Say :1, 1975, s.106, Ayr ca bkz.:adel, A.., deology and Physical Patterns of Arabic Urbanization, Ekistics, c.33, n.195, 1972, , P.P non, Anadolu ve Balkanlardaki Osmanl Kentlerinde Kentsel Dokular Tipolojisi Üzerine Bir Deneme, Osmanl Mimarl n 7 Yüzy Uluslarüstü Bir Miras, YEM Yay nlar, 1999, s ). olmu tur. Tar m ürünleri lehine geli en bu dönü üm, 19. yüzy ldaki yerle im sistemini de dönü türmü tür. Kamusal rl kl yeni yönetim merkezi, büyük çapl yang nlar önlemek amac yla gerçekle tirilen yeni kentsel reformlar sonucunda ortaya ç kan geometrik biçimli yeni alan düzenlemeleri ve genellikle d ticaretle ilgilenen Avrupal tüccarlar ve onlar n yerel arac lar n sahibi oldu u üst gelir seviyesine hizmet eden ma azalar, Anadolu kentinde bu dönemde ortaya ç kan mekansal yap de iminin bir sonucudur (Aktüre, 1978, 5) Cumhuriyet Dönemine gelindi inde ise kentle menin ve nüfus art h n yava oldu unu ve kent merkezlerinin tar msal ve s rl ölçüde tar m d üretim hizmeti sunan mekanlar oldu unu görmekteyiz. Bu süreçte tar ma dayal küçük üretim çal malar, geleneksel merkezin en önemli faaliyet alanlar olu turmaktad r. Pek çok kentte bu dönemde ikili bir merkez görülür: Yeni geli en yönetim levleri ve bunlara yönelik hizmetlerin sunuldu u eski kent dokusuyla bütünle en geleneksel merkez. Gerek i levsel bütünlük, gerekse ula m ve ileti im alt yap n k tl bu iki merkezin ço u kez birbirine çok yak n, hatta iç içe mekanlar olarak seçilmesine neden olmu tur. Geleneksel kent merkezleri hanlar ve çar lar bölgesinde yerle mi, zanaat türü üretim ili kilerinin, perakende ve toptan ticaretin yer ald alanlard r. Kentin tarihi dokusu içinde konut alanlar ndan farkl la, fakat organik ba sürdürmektedir (Osmay, 1998, 141). Cumhuriyet döneminin çok önem verilen konular ndan birini olu turan demiryolu ve istasyon yap lar bir bak ma Erken Cumhuriyet Dönemi ile özde le mi bir kamu giri imidir. stasyonlar n yap ld kent alanlar yeni geli me sahalar olarak belirlenir, kent merkezi demiryolu a lar na do ru kayd r. Yine bu süreçte Ankara modeline uygun olarak belirlenen geli me aks, yeni kamusal mekanlarla donat r. Dönem boyunca kentlerin planlar bir ekilde büyümelerine önem verilir, hemen her Anadolu kentinin- hatta baz kasabalar n- ça da ideallere uygun yeni kent planlar, önemli bir k sm yabanc olan planc larca çizilir. Bu dönemde ço unlu u olu turan köylü kesiminin yan s ra say ca artan çi s ve orta s f, ana toplumsal kademeleri olu turmaktad r de nüfus 15 milyon civar nda iken, bunun yakla k 12 milyonu k rsal kesimde ya amaktad r larda nüfus 17 milyon civar ndad r ve ulusal gelir içinde % 48 lik payla tar m sektörü yine en ön planda gelmektedir (Köksal& lkin, 1973, 16) lerde kentlerde özel sektörün a rl k kazanmas ile sanayile me h artm, köyden kente göç olgusu ile kent nüfuslar beklenmedik düzeye yükselmi ve büyüklükleri belediye s rlar n d na ta r. Gecekondu olgusunu da beraberinde getiren bu süreçte tüm kentsel altyap sistemi yeniden biçimlendirilmek zorunda kalm r. Kentsel nüfus aras nda toplam ülke nüfusuna oranla %80 e varan bir art göstermi, en yüksek de erine de aras nda ula r (D E, 1995, 44). Özellikle büyük kentler döneminde do al nüfus art n üç kat oranda göç alarak büyümü lerdir.

4 188 Büyük kentlerin nüfusunun yakla k %30 u gecekonduda ya amaya ba lam r tan sonraki Be Y ll k Kalk nma Plan döneminde küçük üretim faaliyetleri kentlerin geleneksel merkezi i alanlar ve yak n çevresinde geli mi tir. Metropoliten kentlerde tarihi kent merkezlerinde yo unla an küçük üretim faaliyetleri, çevrelerini tahrip ederek geli mi tir lerde merkezi i alanlar nda ya anan de imlerin ba calar hizmet ve ticaret sektörlerinde ya anan dönü ümler olu turmu tur. Bu sektörler, kentlerin yeni merkezlerine do ru kaym r. Kent merkezlerinde ise, yükselen rantlar kar layabilmek amac yla bireysel dükkanlardan, çok say da dükkan n yer ald pasajlara geçilmi tir. Bu süreçte kent merkezlerinde, ana caddelerde dönü üm geçiren ve y p yeniden yap lan binalar perakende ticaretin yo unla pasajlar haline getirilmi tir (Osmay, 1998, ). Ayr ca metropollerden küçük ehirlere kadar hemen her kente yay lan küçük sanayi siteleri, bu döneme özgü kamusal alanlard r lere do ru gelindi inde konut yap nda da önceki dönemlere oranla büyük bir art ya and görülmektedir. Kat mülkiyetine olanak tan yan yasa ile birlikte bireysel mülkiyete ait az katl binalar y larak yerlerine çok katl apartmanlar yap lm r. Dönemin konut pazar nda en fazla paya sahip kesimini yapsatç olarak tan mlanan küçük sermaye sahibi müteahhitler olu turur. Bunlar arac yla merkezden çepere do ru etki alan geni leyen, kat mülkiyetine geçmek suretiyle lev de tiren ve yükselen bir kentsel geli me dönemi ya anm r lerden sonra büyük sermaye gruplar n gayrimenkule sistematik olarak yat m yapmaya ba lad klar görülür. Önemli yap sal dönü ümleri beraberinde getiren bu süreçte, devletin konut sektörü içinde oynad rol ciddi bir ekilde de im geçirmi tir. Piyasada rol alacak aktörlerin yeni biçimlere ve ölçülere al mas desteklemek amac yla Toplu Konut Yasas ç kar lm r. Toplu Konut daresi 1990 lar n ilk yar nda alternatif bir piyasan n önünü açmak için kayda de er bir üretim yapm r. Ayr ca çok yayg n olmasa da bu dönemde büyük ölçekli sermaye toplu konut alanlar na yat m yapmaya ba lam r. Bu geli melerle birlikte 1990 lar boyunca konut çevrelerinin çehreleri de mi ve kentlerin çeperleri gruplar halinde üretilen kümelerden olu an yerle melere dönü mü tür (Bilgin, 1998, 267). Bu yeni alanlar kent merkezlerinde yo unla an faaliyetlerin ana ula m akslar izleyerek yeni alt merkezlere do ru kaymas na neden olmu tur. Bunlar içinde geni kitleler için bir çekim merkezi olan al veri merkezleri, yeni tüketim biçimlerini yönlendiren sosyalle me araçlar olarak dikkat çekmektedir. 4. Isparta tarihi kent merkezinin de imi Yukarda belirtilen genel çerçeveden de anla ld gibi, tarihi kent merkezleri zaman içinde bir fonksiyon de imine ram r. Alt yap ve alansal büyüklük aç ndan olanak sunmayan tarihi kent merkezleri ya köhnele tikleri için terk edilmi yada y p yeniden yap lma biçiminde sistematik bir de ime zorlanm r. Bu genel çerçeveye ba olarak, Isparta tarihi kent merkezi özelinde ortaya ç kan de im ve dönü ümler, bu bölümde incelenmektedir: ve 19. Yüzy l Ortas Tarihsel süreçte Psidya bölgesinin önemli yerle im merkezlerinden biri olan Isparta, Lidyal lar döneminde kurulmu tur. Ancak kentin as l geli im süreci Roma döneminde kaydedilir. Bu dönemde Isparta n n önemli bir piskoposluk ve ticaret merkezi oldu u, tuz ve arap ihraç edildi i bilinmektedir. 15.yüzy n ortalar nda Osmanl egemenli ine giren kent, 16. yüzy lda güneybat Anadolu daki önemli pazarlardan biri haline gelmi tir. Kentin ticaretinde dokumac k ve yak n çevresindeki ormanlardan elde edilen adragan zamk önemli bir yer tutmaktad r. XV. Yüzy la do ru ise hal k d piyasalarda önem kazanmaya ba lam r (Isparta l Y ll, 2003, 65). Isparta n n Paleolitik ça lardan beri bir yerle im yeri olmas nda uygun iklim ko ullar, verimli topraklar ve suya sahip olmas n önemli bir pay bulunmaktad r. Kaynaklarda kentin ilk yerle im yeri, ayn zamanda bir su kenar olan Belönü Çay civar ndaki Sülübey Mahallesi oldu u belirtilir. Kutlubey, tepelerin eteklerinde kurulan ehrin o y llarda ba, bahçe olarak kullan lan, imdiki Kutlubey Camii nin bulundu u alana do ru geli ece ini hesaplam ve 1417 nda buraya bir cami yapt rm r ( ekil-1) (Böcüzade, 1983, 73). Bu tarihten itibaren kentin merkez bölgesi Kutlubey Mahallesi olarak an lan alan olmu tur. Camiler, hamamlar, bedesten ile kentsel i levlerin örgütlendi i bir merkez olarak geli en Kutlubey ve Çelebiler Mahalleleri, 16. yüzy ldan itibaren artan ticari hareketlilikle birlikte, kentin merkez bölgesi konumuna yükselmi tir. Firdevs Bey zaman nda yap lan 1561 tarihli Mimar Sinan Camii ve onun vakfiyesi Bedesten, 1549 tarihli Bey Hamam ve Dalboyuno lu Hamam, 1590 tarihli Hac Abdi ( plikçi) Camii bu dönemde gerçekle tirilen imar faaliyetleridir (Böcüzade, 1983, 111) ekil-1). Ayn süreçte kentin yerle im sahas Belönü Çay ve Karaa aç Mahallesi aras nda bir geli me gösterir (Kayal, 2005, 10). 18. yüzy la kadar Isparta, Göller yöresinin önemli bir ticaret merkezi olmaya devam etmi, dokuma ürünleri ve gülcülük en kayda de er ticaret nesneleri konumuna yükselmi tir. Etnik aç dan da çe itlilik gösteren kentte 1872 y nda yap lan say mda 5 Rum, 1 Ermeni ve 22 Türk olmak üzere toplam 28 mahalle tespit edilmi tir. Bunlardan Çavu, Temel, Kemer Mahallelerinde H ristiyanlar n ya ad, Emre Mahallesinde ise, Rum ve Müslümanlar n birlikte ya ad belirtilmektedir (Akdemir, 2008, 109) say na göre Isparta n n nüfusu 9196 olarak belirtilmi tir (Çad rc, 1991, 49) (1330) tarihli Konya Vilayet Salnamesinde (1883, 220) de 6237 Müslüman, 2807 Rum, 235 Ermeni erkek nüfus ve 3220 hanenin oldu u kaydedilmi tir. emsettin Sami, Kamusu l A lam da (1996, ) Isparta n n nüfusunu ki i olarak belirtmi ve bunun 4500 nün gayri Müslim oldu unu aç klam r. Kentte Rum ve Ermenilerin ticaretle, Türklerin gülcülük, tabakç k, tekzipçilik, hal k ve bak rc k gibi say 32 yi bulan zanaat koluyla u ra klar bilinmektedir (Demirgil, 2007, 14-16).

5 yüzy la kadar olan dönemde bölgesel merkez Konya ya ba bir sancak olan Isparta, tipik bir geleneksel Türk kenti görünümündedir. Bu dönemde kentin merkez bölgesini ekil- 2 de görüldü ü gibi Kutlubey (Ulu) Cami, Mimar Sinan (Firdevs Bey) Camii ve plikçi (Hac Abdi) Camii taraf ndan belirlenen üçgen alan olu turmaktad r de Kavakl Camii nin in as ile merkez güney bat yönüne do ru bir miktar ilerleme gösterse de as l geli me Mimar Sinan ve plikçi Camii aras ndaki aks üzerinde ya an r. Bu aksta in a edilen Büyük Bedesten ve Üzüm Çar, Dalboyuno lu Hamam, Halil Hamit Pa a kitapl, muvakkithane, ç rak okulu ve yüz kadar dükkan (Böcüzade, 1983, 77) bölgeye canl k katan yap lar olmu tur. Bu aç dan Isparta n n bedestenler çevresinde geli en kent morfolojisine uygun bir yap da geli ti i söylenebilir. Kent merkezinde bak rc, semerci, nalbant, dokumac, iplikçi gibi birbirinden farkl fonksiyonlara sahip i kollar kendi içlerinde, arasta ad verilen çar larda kümelenmi lerdir. Manifaturac ve tuhafiyecilerin bulundu u Kasavet Çar, kebapç, helvac, lokantac ve f nc lar n bulundu u Helvac ve Kebapç Çar, semerci ve bak rc lar n bulundu u Tuz Pazar, üç soka a ayr lm manifatura ma azalar n bulundu u Üzüm Pazar, bak rc lar, kalayc lar, yorganc lar ve terzilerin bulundu u Bak rc lar arastas bunlara örnek gösterilebilir (Kat rc lu, 1958, 87). Konutlar ise, bu ticari merkezin d nda Belönü Çay n kuzey kesimini olu turan ve Aksu Caddesi, Belönü Çay, Fabrika Caddesi, Kaymakkap Meydan ile s rlanan e imli arazide yer almaktad r. Plans z geli en sanayi öncesi tüm ehirlerde oldu u gibi bu dönemde Isparta da, sokaklar organik dokuya sahip, merkez bölgesi levsel da ma ba karma k bir yerle im yap özelli i ta yan bir kent görünümündedir Yüzy l Osmanl geleneksel yap 19. Yüzy lda imparatorlu un kendi içinde geçirdi i siyasi örgütlenmeler ve sosyo-ekonomik yap daki de imler nedeniyle önemli bir dönü üm sürecine girmi tir. Tanzimat tan önce Osmanl devlet yönetimi adliye ekil-1: Eski bir gravürde Isparta (Kaynak: Lazeraydis, ) ve ordu olmak üzere iki ana kuruma dayanmakta iken, Tanzimat ile birlikte mülki yönetim olarak adland lan üçüncü bir kurum olu turulmu tur. Mülki yönetimde çal an memurlarda önemli bir art n meydana gelmesiyle devlet yönetiminde sivil bürokrasi büyük a rl k kazanm r (Karal, 1962, ). Devlet yönetimindeki bu yenilik 19. Yüzy l Osmanl kentlerinin yönetimini de tirmi tir. Kent yönetiminin ve kurumsal yap n de im süreci 19. Yüzy l sonlar na do ru Anadolu kentlerinin arazi kullan mlar na, yönetici merkezin nüvesi olan Hükümet Kona, Belediye Binas, Hastane, Okul, Mahkeme Binas, Karakol gibi kamusal yap lar ile K la gibi yeni i levleri sokmu tur. Böylece kentsel mekanda yeni çekim noktalar ortaya km r (Dosto lu& Oral, 1999, 222). Kamusal yap daki bu de imlerin Isparta kentinin mekansal normlar nda da de imi zorunlu hale getirmi tir. Tanzimat la ba layan yenile me hareketlerine paralel olarak kentin ticaret ve konut bölgelerinin birle iminde Kaymakkap Meydan n n do u yönünde yeni bir kamusal merkez ortaya ç km r. Bu geli me ile birlikte 1876 y nda Mutasarr f Hasan Tahsin Pa a zaman nda yeni Hükümet Kona yap lm ( ekil-3) yap tarihinde yenilenmi tir da kona n güney yönünde Belediye Binas ile 1898 de bat yönünde Talimhane Meydan aç lm r. Meydan n do u yönüne ise 1904 y nda Askerlik Dairesi in a edilmi tir. ekil-4 ten de izlenebildi i gibi bu sürecin ard ndan kent merkezi, devlet bürokrasisinin konumland yönetsel merkez yönünde kayma göstermi tir. 19. yüzy l ticaret hayat n getirdi i ve teknolojinin sundu u olanaklar ve haberle me kanallar ndaki de im, Osmanl kentlerinin bölge ve dünya ile ili kilerini buharl gemiler ve demiryollar ile kurulmas sa lam r. Ula m sisteminin kentlere girmesi mallar n naklinde antrepolar n kurulmas beraberinde getirmi, otel ve istasyon yap lar 16. yüzy l kervansaraylar n yerini alm r. Ayr ca d ticaretin artmas postane yap lar ve bankac k kurumlar n olu turulmas zorunlu hale getirmi tir. Yeni ekonomik ili kiler içinde, Bat kültürüne yönelme liman kentleri ba ta olmak üzere lüks tüketim ma azalar, tiyatrolar, e lence yerleri gibi ya am biçimini etkileyen bina tiplerini beraberinde getirmi tir (Tekeli, 1987, 881).

6 190 ekil-2: 17. ve 18. Yüzy llarda Isparta tarihi kent merkezi (Kaynak: Oelsner Plan ndan yararlan larak çizilmi tir) ekil-3: Tören Caddesine yönlenen eski Hükümet Kona (Kaynak: Isparta , 2001)

7 191 ekil-4: 19. Yüzy lda Isparta tarihi kent merkezi (Kaynak: Oelsner Plan ndan yararlan larak çizilmi tir) Yeni kamusal yap lar nedeniyle Isparta tarihi kent merkezi, bu süreçte önemli bir de im geçirmi tir. Önceki yüzy llarda Kaymakkap Meydan n merkez alan s rlar içinde bir mekansal da m söz konusuyken, 19.yüzy ldan itibaren kent merkezi Hükümet Binas ve çevresi olmu, en önemli yol aks da Tören Caddesi haline gelmi tir ( ekil-5). Ulu Cami, Hükümet Binas ve Belediye Binas n tan mlad bu yol Osmanl modernle me hareketinin Isparta daki en önemli yans mas olarak geli mi ve Tanzimat Dönemi nde olu an ekil-5: Tören Caddesi (Kaynak: Isparta , 2001) zmir-ayd n Demiryolu nun 1909 da E irdir e kadar uzat lmas, Isparta da ticaretinin yönünün, Antalya dan zmir liman na do ru kaymas na neden olmu tur. Demiryolu ba lant Isparta esnaf n kulland ürünlerin Ayd n ve ak ba lant gelmesini, ham deri kavaf mallar, afyon, kök boya, bal mumu ve zamk gibi ürünlerin de Ayd n yoluyla kamusal oda, eski kent merkezine ba lam r. Tören Caddesi üzerinde 1898 de Mutasarr f Hüsnü Bey zaman nda Kad nlar Cezaevi ve Bankas binalar yap lm, daha sonra özel idare binas, belediye eczanesi ve reji dairesi gibi di er kamusal yap lar ilave edilmi tir. Aç lan bir ba ka önemli yol aks ise, üzerinde dadi Mektebi, Tümen Karargah ve mahvelinin yer ald Pavyonlar Caddesi (26 Mart Caddesi) olmu tur. zmir Liman na ula lmas sa lam r. Girdi i bu yeni pazara h zla uyum gösteren kentte, özellikle hal k h zla geli mi ve kent Bat Anadolu hal k merkezleri aras nda önemli bir yer edinmi tir (Küçükerman, 1990). zmir merkezli ark Hal Kumpanyas n n kentte bir ube açmas yla hal k çok daha düzenli bir ticarete dönü mü tür 6. Ayr ca 19. yüzy ldaki sosyo-ekonomik yap n de imine paralel olarak, Isparta merkezindeki geleneksel esnaf çar lar n olu turdu u alanlar n yan s ra, Gökçay Deresi civar nda ve Debba hane Mahallesi nde deri i leme tesisleri kurulmu tur. Tablo-1 de görüldü ü gibi Tanzimat la birlikte valiliklere ba özel tatarlar n kald lmas sonucu Isparta merkezinde zmir Müdürlü üne ba bir genel Posta daresi olu turulmu ve Kerimpa a Han nda bir postane aç lm r. Ayr ca Ak ehir merkezli telgraf hatt Isparta ya kadar uzat lm, eski Harem Dairesinin yerinde bir telgrafhane ile Osmanl Bankas ubesi hizmete girmi tir. Bu dönemde kentin alt yap hizmetlerine de rl k verilmi tir. Sidre Tepesi nden gelen sel sular engellemek üzere bir kanal yapt lm, H ristiyan de zmir de kurulan The Oriental Carpet Manifactures Limited adl irket hal üretiminde U aktan sonra en büyük a rl Isparta ya vermi, burada 2160 tezgahl k bir imalathane kurmu tur (Isparta l Y ll, 2003, s., 66).

8 192 mahallelerinde ç kan yang nda yanan yüz kadar evin yerine yenileri yapt lm r (Böcüzade, 1983). Yeni düzenleme organik dokuda geli mi geleneksel konut alanlar ndan farkl, geometrik dokulu bir sistemle olu turulmu tur. Modernle me sürecinde yürütülen çal malara paralel olarak itim faaliyetlerine giderek daha fazla önem verilmi ve okul yap m çal malar h z kazanm r. Belirtilen süreçte Maarif Nezareti illerde, sancaklarda, ilçelerde iptidaiye, rü tiye ve idadiye mektepleri açmaya ba lam r (Kat rc lu, 1958, 95). Isparta da da 1861 y nda Rü tiye Mektebi in a edilmi, plikçi Caminin vakfiyesi üzerinde 1875 te nas Rü tiyesi (K z Orta Okulu), y llar nda dadi Mektebi ( imdiki Milli E itim Müdürlü ü Binas ), 1904 y nda Mimar Sinan Camii yan nda Dar ül Muallim-i ptidaiye Okulunun (Ö retmen Okulu) in as gerçekle tirilmi tir. Ayr ca 1902 nda 4 ilkokul yap e itime aç lm r Cumhuriyet dönemi Isparta n n ilk plan y llar aras nda Alman ehirci Prof. Oelsner dan manl nda, Kemal Ahmet Aru taraf ndan yap lm r ( ekil-6). Oelsner, raporunda geleneksel dokuya sahip tarihi kent merkezinin korunmas ve yeni geli me aks n Hükümet Binas ndan stasyona giden cadde yönünde olmas gerekti ini belirtmi tir. Raporda ayr ca kent merkezine yönelik Belediye Park n yan nda yer alan Hapishanenin kald larak yerine ehir oteli yap lmas, yeni aç lacak caddenin meydanla birle en k sm n arkadla kapat lmas, merkezde yer alan yol geni liklerinin 20 metrenin alt na dü memesi gibi tavsiyeler bulunmaktad r (Oelsner Raporu, 1942, 1780). ekil-6: Cumhuriyet Döneminin ilk plan : Oelsner ve Kemal Ahmet Aru Plan (Kaynak: Isparta Valili i, 2001) Oelsner in önerileri do rultusunda Cumhuriyet rejimin ilkelerine göre içeri i belirlenen ve yeni düzenin kendi mekansal pratiklerini ortaya koyacak, eskisinden farkl bir mekansal düzenlemeye ihtiyaç duyulmu ve bu amaçla dönemin simgesel bir yap olan stasyon Binas n kent merkezine ba layacak olan caddenin aç yap lm r. stasyon Caddesi olarak adland lan bu cadde, Erken Cumhuriyet Dönemi boyunca ulus-devletin örgütlendi i ve kendi mekansal üretimlerini gerçekle tirdi i bir faaliyet alan olarak geli mi tir ( ekil-7). ekil-7: Cumhuriyet Döneminin en prestijli caddesi: stasyon Caddesi (Kaynak: Isparta , 2001)

9 193 Eksen boyunca in a edilen K z Enstitüsü, Ülkü lkokulu, Vali Kona ile modern konut yap lar, tarihi kent merkezinden ve geleneksel dokudan uzak, Cumhuriyetin idealleri do rultusunda bir geli me çizgisi gösterir. Aks n devam nda çok önemli bir temsili biçim olarak tasarlanan Büyük Isparta Park ise Cumhuriyetin Isparta daki en önemli sosyal dönü üm projesini olu turmaktad r (Çetin&Ha temo lu, 2007, 63) y nda park n hemen kar nda ve eski kona n yerinde yeni bir Hükümet Kona in a edilmi tir. Fakat yeni kona n yönü ne tarihi merkeze, ne de eskisi gibi Tören Caddesine döndürülmü tür. stasyon Caddesi nin tarihi kent merkezine ba land noktada konumlanan bu çok önemli kamu yap, yeni geli me aks na do ru yönlendirilmi tir ( ekil-8). Kentin süreklili i ba lam nda önemli bir k lmaya neden olacak bu düzenlemenin ard ndan, tarihi kent merkezinin geçmi ten beri süregelen mekansal niteli inde ciddi bir de im ya anm r. Bu süreçle birlikte Kaymak Kap Meydan da eski önemini büyük ölçüde kaybetmi tir. Ancak ya anan de imlere ra men tarihi ticari kent merkezi, 1950 li y llara kadar var olan mekansal yap büyük ölçüde korumu tur. O y llarda çekilen baz resimlerde ( ekil-9), 19. yüzy ldaki ehirsel dokunun varl hala korudu u aç kça görülmektedir. ekil-8: Tarihi Kent Merkezinin yeni Hükümet Kona ile ili kisi (Kaynak: Isparta , 2001) ekil-9: 1950 lerde çekilen bu resim kentin eski mekansal özelliklerini (Yeni Hükümet Binas d nda) Cumhuriyet Döneminde de korudu unun bir göstergesidir (Kaynak: Isparta , 2001)

10 y nda Isparta tarihi kent merkezinde yakla k 400 hektarl k bir alan Gayrimenkul Eski Eserler An tlar Yüksek Kurulu karar ile 1. ve 2. derece sit alan olarak ilan edilmi tir. Alan, geleneksel konut bölgesi, Üzüm Pazar n bulundu u yap adalar n tamam, Mimar Sinan Camii, Bedesten Çar ve Hükümet Kona n bulundu u k mlardan olu maktad r. Ancak 1984 y nda Kültür ve Turizm Bakanl Ta nmaz Kültür Varl klar Yüksek Kurulu ba ka bir kararla sit alan rlar kald rm r (Türk, 1995, 54). Tarihi kent merkezindeki fiziki ve mekansal bozulmada bu karar n önemli etkileri olmu tur. lk olarak Üzüm Pazar, Bedesten ve plikçi Camiini ba layan do rusal aks trafik ak ile iki yönde kesintiye u rat lm r. Hükümet Park önünden geçirilen 20 metrelik Aksu Caddesi ile Pa a Hamam n önünden geçen 20 metrelik yollar da tarihi dokunun parçalanmas na neden olan di er önemli trafik akslar olu turmu tur. Tarihi kent merkezi Isparta kent bütünü içinde merkez fonksiyonlar n zorland bir alan niteli indedir. Mevcut ticari merkeze yak nl, alan hem ticaret hem de konut bölgesi olarak çekici lmaktad r (Türk, 1995). Ancak çok katl ticaret yap lar ve apartmanlar tarihi ticari merkez üzerinde büyük bir tehdit unsuru olu turmaktad r l y llarda in a edilen iki çok katl ticaret yap, alan n geleneksel dokusunun bozulmas na neden olan uygulamalar olarak göze çarpar. Bunlardan birincisi geleneksel konut alanlar tarihi ticari merkeze ba layan ve kundurac k mesle ini icra eden esnaf n yer ald alan üzerine in a edilen Manifaturac lar Çar r. Di eri ise, plikçi Camii hizas nda alana geleneksel çar özeli ini veren s ra dükkanlar n y lmas sonucu in a edilen Isparta Otelidir. Her iki yap geleneksel konut alanlar ile tarihi ticari merkez aras nda var olan ak kan geçi i engellermi ve on kat yüksekli indeki gabarileri ile tarihi ticari merkezin karakterinin bozulmas na neden olmu tur ekil-10). ekil-10: Geleneksel Doku çinde Isparta Oteli ve Manifaturac lar Çar (Kaynak: Isparta , 2001) 1970 lerden itibaren h z kazanan apartmanla ma süreci, geleneksel doku üzerinde y bir etki yaratm r lerin sonlar ndan itibaren yap yo un olarak gerçekle tirilen çok katl apartmanlar, tarihi kent merkezi ile geleneksel konut alanlar aras ndaki ili kiyi önemli ölçüde zedelemi tir ( ekil- 11) l y llarda gerçekle tirilen çevre düzenleme çal malar sonucu, Kebapç lar Arastas, Bedesten ve Hükümet Kona n s rland rd alan tümüyle bo alt larak tan ms z hale getirilmi tir. Bo lu un alt otopark ve al veri merkezi olarak düzenlenmi, güney ve bat yönünden otopark giri ve ç lar verilmi tir. Üzüm Çar n n bulundu u mda da nitelik kayb na neden olan kat ilaveleri ve geni saçak uygulamalar yap lm, ancak sonraki y llarda bunlar n bir bölümü y kt lm r ( ekil-12) l y llarda, Kaymakkap Meydan n n bat yönünde bulunan dü ük gabarili dükkan ve hanlar n bulundu u alanda yap lan yeni düzenlemeler sonucu bütün bu yap lar y lm yerine çok katl Belediye Han in a edilmi tir. Bu yap da t pk di er yüksek yap lar gibi geleneksel özelli ini koruyan Bak rc lar Arastas ve manifatura dükkanlar n yer ald çar n meydanla olan ba koparm r. Ulu cami ve çevresinde yürütülen çevre düzenleme çal malar sonucunda ad rvan yerinden al nm ve Ulu Cami avlusuna ta nm r. Ard ndan varl 1970 lere kadar devam ettiren eski Belediye Binas, Bankas, Kad nlar Cezaevi ve ehir Oteli gibi Tören Caddesine karakteristik özelli ini veren yap lar, y lmak suretiyle ortadan kald lm ve Tören Caddesi yol olma niteli ini büyük ölçüde kaybetmi tir. Daha sonraki y llarda cadde, dönemin yerel yöneticilerince rekreatif amaçl kullan ma aç lm, fakat gerçekle tirilen tüm bu çal malar, alana eski niteli ini kazand rmaya yetmemi tir.

11 195 ekil-11: Tarihi kent merkezi ile geleneksel konut alanlar ay ran çok katl yap lar (Kaynak: K rz lu, 2006) ekil-12: Geni saçak uygulamalar ve kat ilavesinden sonra Üzüm Çar n Durumu (Kartpostal),

12 5. Bulgular 196 Bu bölümde Isparta tarihi kent merkezinin geli imi, üç ayr tarihsel süreçte, i levsel analiz yöntemiyle kar la lm r: Konut alanlar, 17 ve 18. yüzy llarda Kutlubey Mahallesini tan mlayan bir alanla s rl yken, 19. yüzy lda bu alan n rlar Sermet, skender ve Turan mahalleleri do rultusunda geni lemi, Cumhuriyet döneminde ise stasyon Caddesi yönünde kayma göstermi tir (Tablo-1). Ticaret yap lar ilk dönemde Kaymakkap Meydan n çevreleyen ve Bedestenden plikçi ve Kutlubey Cami akslar nda geli ti i, ikinci dönemde Bu day Pazar, Pavyonlar Caddesine ba lanan yeni cadde ve eski Halk Pazar yönünde geli ti i, Cumhuriyet döneminde ise Cumhuriyet, Mimar Sinan ve kent garaj yla sonlanan Bu day Caddesi boyunca yo un olarak geli ti i görülmü tür (Tablo- 1). Kentin, 16. ve 17. yüzy llarda nispeten dura an bir özellik gösterdi i, 18. yüzy lda ise in a edilen bedesten ve çevresinde yer alan çar lar nedeniyle önemi giderek artan bir ticaret kentine dönü tü ü görülmü tür. Bu dönemde iplik ve dokuman n kent ticaretinde önem kazanmas, hal k, gülcülük, tabakl k ve ayakkab k gibi farkl i kollar n yayg n uygulama olana bulmas, kentin 19. yüzy l ortalar nda sa layaca ticari ilerlemeye zemin haz rlam r. Özellikle tabakl k ve kundurac k sanat öylesine ilerlemi tir ki, stanbul da esnaf, ayan, eyhülislam dairesi, saray erkân ve sultanlar Isparta sar, Isparta k rm denilen sahtiyanlardan yap lan mest ve pabuçlar giymi lerdir (Güllü, 1937) lerde dört yüzden fazla tezgah ve k rk üç tabak leme tesisinde üretilen ürünler ülke s rlar n d na kadar ula an geni bir ihraç kapasitesine ula r (Süldür, 1951, 49). Yine 19. yüzy lda Rum tüccarlar n giri imi ile ark Hal Kumpanyas n n Isparta da bir ube açmas, Isparta hal lar n zmir uluslar aras pazar na aç lmas na olanak sa lam r. Ünü dünyaca tan nan Isparta hal, kent ekonomisine önemli bir sermaye ve i hacmi yaratm r. 19. yüzy lda Tanzimat Reformlar n n getirdi i de im hareketi ve dünya ticaretinin biçim de ikli i devletin sosyo-ekonomik ve siyasi yap n önemli ölçüde de mesine neden olmu, bu süreçle birlikte geleneksel kent morfolojisi de de im sürecine girmi tir. Bu yüzy lda Isparta n n ortaya koydu u en önemli de im, di er bütün Osmanl kentlerinde oldu u gibi valilik, belediye, askerlik dairesi, okul gibi kamu binalar n yan nda banka ubesi, reji dairesi, otel gibi daha önce rastlanmayan yap tiplerinin, ortaya ç kan kamusal odak çevresinde kümelenmesi olarak gözlenmi tir. Ayr ca 1914 y nda ya anan büyük deprem felaketi ve Bedesten den plikçi Camii avlusuna kadar olan alanda ve H ristiyan mahallelerinde ç kan yang nlarda büyük miktarlarda binan n yok olmas sonucu ortaya ç kan alanlar n reformlar çerçevesinde düzenlenmesi de kent merkezindeki de ime ivme kazand rm r (Tablo-1). Bunun sonucu olarak önceki yüzy llarda kentin ticaret ve konut olarak tespit edilen i levsel bölünmesine, 19. yüzy lda yönetsel bir merkez ilave edilmi tir. Bu dönemde bölgesel ölçekte bir ticaret merkezi konumuna yükselen Isparta, bu özelli ini 1980 li y llara kadar sürdürebilmi tir. Bu y llarda uzun bir süre varl devam ettiren geleneksel çar lar, Belediye, Hükümet Kona, Bankas, ehir Lokali gibi yap lar, kentsel yenileme çal malar çerçevesinde kaybetmi tir. Y lan tarihi çar lar n ve hanlar n yerinde çok katl i merkezleri ve otel in a edilmi tir (Tablo-1). Bir tarihi kentsel alan n karakteri, tekil bina karakterleri ile bunlar n çevresinde bulunan mekanlar n karakterlerinin bile kesinden olu tu u söylenebilir. 17. ve 18. yüzy llarda Isparta tarihi kent merkezinin karakterini olu turan yap lar ticaret, e itim ve dini nitelikli yap lar ile çe me ve hamam benzeri di er yap lardan meydana geldi i anla lmaktad r (Tablo-2). 19. yüzy lda ise, var olan ticaret yap lar n çe itlilik ba lam nda art gösterdi i ve daha bütünle ik arasta benzeri çar larda topland, bunlar n da ayn sokak/sokaklarda kümelenerek gruplar olu turdu u belirlenmi tir. Bu Dönemde ayr ca tarihi ticaret merkezindeki kentsel alanlar n bünyesine idari yap lar ad verilen bir yeni yap grubunun ilave edildi i görülür (Tablo- 2). Cumhuriyet Dönemine gelindi inde ise, ta t yollar nedeniyle alan n süreklili i büyük ölçüde zedelendi i için, organik sokak dokusunda deformasyonlar meydana gelmi tir. Bunun sonucunda arastalar eski i levlerini yitirmi, teknolojik geli melerin de etkisiyle yeni i levler yüklenmi lerdir. Devam eden süreçte arastalar olu turan dükkanlar n da ço u y lm, yerlerinde çok katl yap lar in a edilmi tir. Ancak bu dönemin ba lar nda mekansal bütünü olu turan binalar büyük ölçüde varl klar korumu, bunlara yeni rejimin öngörüleri çerçevesinde halkevi, sinema, kent park gibi yenileri eklenmi tir (Tablo-2). Okul binalar yine ayn i levle kullan lm, fakat yeni e itim sistemine uygun hale getirilmi lerdir. Ayr ca Oelsner Plan yla belirlenen de imler çerçevesinde Pazar yerleri ve mezarl klar tarihi kent merkezinden daha uzak bir alana ta nm lard r. 6. Sonuç Bu ara rma Isparta n n tarihsel süreçte iki önemli mekansal de im ya ad göstermektedir: Birincisi, 19. yüzy n ikinci yar nda di er pek çok Anadolu kentinde oldu u gibi üretimin hammaddesi olan ürünlerini iç pazar yerine d pazarlara yönlendirmesi nedeniyle, ürün ak n yönünde ve ili kilerde bir de im ya anm, bu da kendi ticari ko ullar n gerektirdi i mekansal de imleri beraberinde getirmi tir. Ayn dönemde yönetimsel yap da gerçekle tirilen reformlar nedeniyle kente gelen asker ve sivil bürokratlar n da, kentin sosyal yap n de imine önemli etkileri olmu tur. kinci önemli de im süreci ise, ülkemizde ya anan geli melere paralel olarak 20 yüzy n son çeyre inde y p yeniden yapma sürecinin yo un olarak ya and dönemdir. Bu döneme kadar Isparta h zl bir kentle me süreci ya amam, tipik bir Anadolu kenti olma özelli ini korumu tur. Tarihi ticaret merkezindeki mekansal ili kilerin yeniden yorumland 1980 lerden itibaren ise, kentsel mekanda var olan mevcut geleneksel yap n büyük ölçüde de ime u rad anla lmaktad r. Çal madan elde edilen sonuçlar, Isparta da ya anan dönü üm sürecinin, ülke geneli ile uyumlu bir çizgide devam etti ini göstermesi bak ndan önem ta maktad r. Ayr ca buradan elde edilen bulgular ba ta belirtilen daha genelle mi bilgiler içeren veri taban n olu turulmas nda, önemli bir bilgi girdisi sa layabilmi tir. Ancak bu çal ma sadece bir kentin yap sal ve i levsel dönü ümlerini incelemektedir. Bu sonuçlar benzer demografik özellikte, tarihsel süreci günümüze kadar devam ettiren ve belirlenen co rafi alan n tan mland di er yak n kentler (Afyon, Denizli, Burdur, Antalya, Konya vb.) üzerinde yap lacak ba ka çal malarla desteklenirse, kar la rmal çözümlemeler yapacak nispette bir bilgi birikimi sa lanabilir. Böylece daha sa kl bir mekansal çözümleme modeli elde edilebilir. Bu nedenle daha geni co rafi alan tan mlayan bir genelleme yapabilmek için, daha fazla say da kent üzerinde, benzer sorgulamalar yapan ba ka ara rmalara ihtiyaç bulunmaktad r.

13 197 Tablo-1: ncelenen Dönemlerde Tarihi Ticari Bölgenin levsel Analizi levsel Alanlar Yüzy l Ba 19. Yüzy l Cumhuriyet Dönemi Konut Alanlar Mimar Sinan, plikçi ve Kutlubey Camilerinin belirledi i ticari bölgeyi çevreleyen alanlar Yar çap Kaymakkap Meydan n ndan Kavakl Cami ne kadar olan dairesel alan ile yönetsel merkezi çevreleyen alanlar Önceki döneme ilave olarak stasyon Caddesi ve buna aç lan yollar n belirledi i bölge Ticaret (dükkan, han, depo, pazaryeri) Kaymakkap Meydan ve çevresi (Bedestenden plikçi Camine kadar olan aks) Kutlubey Camiinden Bu day Pazar ve Halk pazar na kadar olan alanda 12 han, 3 Pazar yeri, 300 civar nda dükkan bulunmaktayd stasyon Caddesi, Yeni Karakol Binas, Halk Pazar, ve Garipler Mezarl na imdiki Belediye ve Hal Saray ) kadar olan alan Yönetsel Merkez Yok Tören Caddesi ve çevresi Hükümet Kona ndan stasyon Caddesi ne do ru geli en aks Kamu Yap lar (Okul, cami vb.) Kutlubey, Mimar Sinan, plikçi ve Kavakl Camii, Bedesten, çe meler, muvakkithane Hükümet Kona, Belediye, Rü tiye, dadi ve 4 S byan Mektebi, Postane, la, Ceza Evi Yeni Hükümet Kona, Üç ilkokul, z Meslek Lisesi, Tekel Binas, Jandarma, Bankas, Halkevi Binas Küçük Sanatlar Eski Bu day Pazar (mutaflar, yorganc lar), Eski Üzüm Pazar (yemeniciler, dokuma i leri),tuz Pazar (semerciler, helvac lar) Bak rc lar Arastas (bak rc lar, kalayc lar, terziler), plikçi Camii Avlusu (Kasaplar, yemi çiler) Bayram Çar (tuhafiye, sarraf, camc, bakkallar), helvac lar, kebapç lar, mumcular, saraçlar, ya lar, balc lar arastas Gazhane (demirciler, kaynakç lar, tamirhane). dikiciler, pabuççular, çizmeciler, çar kç lar n bulundu u 42 ayakkab imalathanesi. Daha önceki dönemlerde ortaya kan küçük sanatlar, varl klar 1950 li llara kadar koruyabilmi tir. Bu gün sadece Üzüm Pazar ve Matbaalar Caddesi nde az say da küçük sanatlarla u ra an i yeri vard r. stasyon ve Demiryolu Tesisleri Yok 1909 y nda zmir-ayd n demiryolu E irdir e kadar uzat lm r 1936 y nda Bozanönü-Isparta ba lant kurulmu tur Önemli Yol Akslar Mimar Sinan ve plikçi Camii ile Bedesten Kavakl Camii aras ndaki yol akslar Tören Caddesi, Pavyonlar Caddesi, Mimar Sinan Caddesi stasyon Caddesi ve bunu dik kesen yollar, Cumhuriyet Caddesi, Hastane Caddesi

14 198 Tablo-2: Isparta Tarihi Kent Merkezinde Kullan mlar na Göre Yap Türleri Ticari Yap lar itim Yap lar dari Yap lar Di er Kamusal Yap lar Dini Yap lar -bedesten -medrese -yok -çe me -cami -ma aza -idadi -hamam -mescit Yüzy l -han -rü tiye -mezarl k -tekke -f n -s byan mektebi -pazar yeri -türbe -az nl k mektebi -kilise 19.yüzy l -dükkan -ma aza -han -f n -deri ve ayakkab imalathanesi -depo -medrese -idadi -meslek okulu -rü tiye -ilkokul -s byan mektebi -az nl k mektebi -hükümet kona -belediye -telgrafhane -postane -k la -cezaevi -çe me -hamam -mezarl k pazar yeri -kütüphane -otel -banka -cami -mescit -tekke -türbe -kilise -reji dairesi Cumhuriyet Dönemi -dükkan -ma aza -han -f n -deri ve ayakkab imalathanesi -eczane -çok katl i han -ilkokul -orta okul -meslek okullar -hükümet kona -belediye -telgrafhane -postane -k la -cezaevi -karakol -tekel binas -çe me -hamam -kütüphane -otel -banka -halkevi -sinema -kent park -cami -mescit -türbe -kilise 7. Kaynaklar 1. Akdemir, S., XVIII. Yüzy n lk Yar nda Isparta, Isparta Valili i l Kültür ve Turizm Müdürlü ü Yay nlar :2, Isparta, 2008, s Aktüre S., 19.Yüzy l Sonunda Anadolu Kenti Mekansal Yap Çözümlemesi, O.D.T.Ü. Mimarl k Fakültesi Bask Atölyesi, Ankara, Bilgin,., Modernle menin Ve toplumsal Hareketlili in Yörüngesinde Cumhuriyet in mar, 75 Y lda De en Kent ve Mimarl k, Tarih Vakf Bilanço 98 Dizisi, Tarih Vakf Yay nlar, stanbul, 1998, ss Böcüzade,.S., Kurulu undan Bu Güne Kadar Isparta Tarihi, Cilt:1-2, Çev.: S. Seren, Serenler Yay nlar, stanbul, Çad rc, M., Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yap lar, Ankara, 1991.

15 Çetin, S.& Ha temo lu, H.., Cumhuriyetin Isparta daki Simgesi: stasyon Caddesi, Mimarl k Dergisi, No.338, s.60-65, Türkiye Cumhuriyeti, D..E. 1995, s Demirgil, S., Mazideki Isparta-1, Isparta Belediyesi Kültür Yay nlar, Isparta, Dosto lu, N.T.& Oral, E.Ö.Bir Osmanl Ba kenti Olarak Bursa n n Tanzimat tan Cumhuriyete Fiziksel De im Süreci, Osmanl Mimarl n 7 Yüzy Uluslarüstü Bir Miras, YEM Yay nlar, s , Güllü, Ö., Isparta ktisadiyat n Tarihsel Durumuna Bir Bak : II / Dikicili in, Kundurac n ve Kavafl n Bir As rl k Tarihçesi, Ün Dergisi, Cilt:3, Say :36, ubat- Mart Isparta l Y ll, Isparta Valili i, Isparta, Isparta , Isparta Valili i, Isparta, Kayal, B., Isparta Kent Merkezinde Bulunan Sivil Mimarl k Örneklerinin Günümüzdeki Durumlar, Koruma Sorunlar ve De erlendirme Önerileri, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Karal, E.Z.,Osmanl Tarihi, Ankara, T.T.K. Yay nlar, 13. Seri, Cilt:8, No:16, Kat rc lu, N., Bütün Isparta, Bereket Matbaas, Ankara, rz lu, I., Isparta Kenti mar Planlama Çal malar nda Sorun Olu turabilecek Konular n Ara lmas, SDÜBAP, Proje No:769, Konya Vilayet Salnamesi, 1883 senesi, s Köksal B.A.& lkin A.R. Türkiye de ktisadi Politikan n Geli imi , Yap ve Kredi Bankas A.., Binbirdirek Matbaac k Bas mevi, 1973, s Küçükerman Ö., Bat Anadolu daki Türk Hal k Gelene i çinde zmir Liman Ve Isparta Hal Fabrikas, Sümerbank/Sümerhal, stanbul, Osmay S., 1923 ten Bu Güne Kent Merkezlerinin Dönü ümü, 75 Y lda De en Kent ve Mimarl k, Tarih Vakf Bilanço 98 Dizisi, Tarih Vakf Yay nlar, stanbul, 1998, ss Sami,., Kamusu l a lam, T pk Bas m, Cilt.II, Ankara, 1996, s Süldür, E. Isparta Tarihi, Cilt: I, Üstün Sanat Matbaas, zmir, Prof. Oelsner, Isparta ya 1942 A ustosundaki Seyahatin Raporu, Ün Dergisi, Cilt: 11, Say : , Tekeli., Tanzimat tan Cumhuriyete Kentsel Dönü üm, Tanzimat tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, 4. Cilt, leti im Yay nlar, stanbul, Türk, A., Kentsel Koruma Yakla mlar nda Kentsel Kimli in Korunmas : Isparta Örne i, Yüksek Lisans Tezi, stanbul Teknik Üniversitesi, Ocak 1995.

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 472 - Conservation Studio dersi kapsamında Düzce'nin Konuralp Belediyesi'ne, Bolu'nun

Detaylı

KONUTTA YENİ FİKİRLER

KONUTTA YENİ FİKİRLER KONUTTA YENİ FİKİRLER İSTANBUL TUZLA DA KONUT YERLEŞİMİ TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JÜRİ DEĞERLENDİRME TUTANAĞI KONUTTA YENİ FİKİRLER: EMİNEVİM İstanbul, Tuzla da Konut Yerleşimi

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir.

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 30.12.2014

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 BURSA Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 Bursa; Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi İçindekiler Giriş 3 Stratejik Ortaklar 4 Bursa 5 Sorunlar 6 Fırsatlar 7 Genel Yaklaşım 8 1.Bölüm:Bursa Stratejik

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ LÜLEBURGAZ YILDIZLARI YÜZME AKADEMİSİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI 1.AŞAMA SORULARI VE CEVAPLARI

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ LÜLEBURGAZ YILDIZLARI YÜZME AKADEMİSİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI 1.AŞAMA SORULARI VE CEVAPLARI LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ LÜLEBURGAZ YILDIZLARI YÜZME AKADEMİSİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI 1.AŞAMA SORULARI VE CEVAPLARI Yarışmacılar, sorularını 9 ŞUBAT 2016 saat 17.00 ye kadar Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Türk Mühendis Mimar TMMOB. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi

Türk Mühendis Mimar TMMOB. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Türk Mühendis Mimar odalar Birli i TMMOB 18. Mühendislik Dekanlar Konseyi 22-24 May s 2009 Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi O uz Gündo du TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi TMMOB T Ü RK M Ü HEND S M MAR ODALARI

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü İskân Dairesi Başkanlığı Www.iskan.gov.tr Baskı Yılı: 2014 Sunuş Son yıllarda ülke ekonomisi için önemi büyük baraj, havaalanı, termik santrali, karayolu, demiryolu gibi projeler

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu 14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu Kamu ve özel sektörde çalışan mimarların mesleki alanda gereksinimlerini karşılamak, mesleki uğraşlarını kolaylaştırmak, mesleki hizmetinin güvencelerini sağlamak

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim Ayı Tüketici Fiyat Endeksi ne (TÜFE) ilişkin veriler İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık yayımlanan

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Genişletilmiş Üçüncü Basım Mart 2010 Yayın No : MMO

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

RÖLÖVE RAPORU I. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

RÖLÖVE RAPORU I. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ RÖLÖVE RAPORU I. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ Adı : Süleymaniye de konut yapısı İl : İstanbul İlçe : Eminönü Mahalle : Yavuz Sinan Mahallesi Pafta : 107 Ada : 562 Parsel : 17 Dönemi : 19. yy Yapım Sistemi : Yığma

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

Konut Sektörü Değerlendirme Sunumu Nisan 2012

Konut Sektörü Değerlendirme Sunumu Nisan 2012 Konut Sektörü Değerlendirme Sunumu Nisan 2012 Konut Stoku Yeniden İnşa Edilmesi Gereken, Basit 1,507,009, Tadilata 8% İhtiyaç Duyan, 4,370,327, 23% Tadilata İhtiyacı Olmayan, 12,849,236, 69% 2000 yılında

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 25. Dönem Çalışma Programı nda, Odamız merkez ve şubelerin büro işleyişinde etkinliğini arttırıcı teknik alt yapının güçlendirilerek oda çalışma hedeflerine ulaşılmasına hizmet

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Entelektüel sermaye; Organizasyonun. faaliyetini sürdürebilmesini sağlayan maddi olmayan varlıkların tümüdür. (Brooking, 1996). ( Edvinsson, 1996).

Entelektüel sermaye; Organizasyonun. faaliyetini sürdürebilmesini sağlayan maddi olmayan varlıkların tümüdür. (Brooking, 1996). ( Edvinsson, 1996). Prof. Dr. Gökhan ÖZER Azmi TUNÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Tarafından 5-7 Mayıs 2011'de İzmir'de düzenlenen 10. Ulusal İşletmecilik Kongresinde Sunulmuştur. Entelektüel sermaye; zenginlik yaratmak üzere

Detaylı

YERLEŞİM ALANLARINDAKİ BİTKİLERİN İŞLEVLERİNİN İZMİR KENTİ GERÇEĞİNDE İRDELENMESİ. Prof. Dr. İlçin ASLANBOĞA

YERLEŞİM ALANLARINDAKİ BİTKİLERİN İŞLEVLERİNİN İZMİR KENTİ GERÇEĞİNDE İRDELENMESİ. Prof. Dr. İlçin ASLANBOĞA 487 YERLEŞİM ALANLARINDAKİ BİTKİLERİN İŞLEVLERİNİN İZMİR KENTİ GERÇEĞİNDE İRDELENMESİ Prof. Dr. İlçin ASLANBOĞA Kentsel mekanlarda yaşayan toplumlar yitirdikleri doğal çevrelerin özlemini çevrelerindeki

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ KARESİ İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 6278 ADA, 1 PARSELE AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ Plan Açıklama

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 İÇİNDEKİLER 1. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.3.1. ÖRNEK OLAY (DURUM ÇALIŞMASI) YÖNTEMİ...

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 06.06.2016 KARAR NO: 104 Belediyemiz 2015 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

alanda yaşam kalitesi yüksek bir dünya kenti yapmaktır.

alanda yaşam kalitesi yüksek bir dünya kenti yapmaktır. İzmir Valisi Mustafa TOPRAK Amacımız; İzmir i her alanda yaşam kalitesi yüksek bir dünya kenti yapmaktır. Röportaj: İdarecinin Sesi İDARECİNİN SESİ: Sayın Valim, yaklaşık iki yıldır İzmir de görev yapıyorsunuz.

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal K TAP TANITIMI Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal Doç. Dr. Süleyman Akyürek, lkö retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö retmen Adaylar n n Yeterlikleri

Detaylı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sayın Başkanlar, Sayın KĐK üyeleri, Sayın Katılımcılar, Sayın Basın Mensupları, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Detaylı

UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR

UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR Sosyal Güvenlik Nedir? Sosyal güvenlik, bireylerin ve ailelerin ekonomik ve sosyal risklerle karşılaşmaları

Detaylı

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ LE LMES PROJES (Bu proje, T.C. Sa k Bakanl Türkiye Üreme Sa Program kapsam nda Avrupa Birli i taraf ndan finanse edilmi tir. Bu yay n içeri

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin; Öğretmenlik mesleği ile tanışmalarını, Öğretmenliğin özellikleri

Detaylı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı

Politika Notu. Yönetişim Etütleri Programı. Ekim 2005. Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı e c o n o m i c p o l i c y r e s e a r c h i n s t i t u t e ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü Politika Notu Ekim 2005 Özelleştirme Gelirlerinin Kullanımı Yönetişim Etütleri Programı uğur mumcu caddesi

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

SA LIK SORUNLARI ve BARINMA KO ULLARI

SA LIK SORUNLARI ve BARINMA KO ULLARI MEVS ML K TARIM LER N SA LIK SORUNLARI ve BARINMA KO ULLARI YEN EH R/ÇARDAK ÖRNE BURSA TAB P ODASI USTOS 2010 BURSA TAB P ODASI 2 GÖZLEMLER: Bar ve Demokrasi Partisi l Ba kanl n ba vurusu üzerine, geçici

Detaylı

Temiz Enerji Kaynaklar Uygulamalar. Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi Örne i

Temiz Enerji Kaynaklar Uygulamalar. Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi Örne i Temiz Enerji Kaynaklar Uygulamalar Ege Bölgesi Enerji Forumu Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi Örne i Eylem YILMAZ ULU, Harun Kemal Öztürk, Ahmet Y lanc, Engin Çetin, Mahmut Hekim, Görkem anl, Sinan

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Ege Bölgesi nin ikinci büyük şehri olan Manisa İli 13.810

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU PAYDAŞLARIMIZ KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU Stratejik Amaç 1: Kurumsal Tanınırlığı Artırmak Hedef 1: 2014 yılı sonuna kadar

Detaylı

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA. : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi)

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA. : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi) YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİDİR. İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALI : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi) :

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 16/07/2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Karar

Detaylı

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır.

Analiz aşaması sıralayıcı olurusa proje yapımında daha kolay ilerlemek mümkün olacaktır. Analiz Raporu Kısa Özet Her geçen gün eczanecilik sektörü kendi içerisinde daha da yarışır hale geliyor. Teknolojinin getirdiği kolaylık ile eczane otomasyonu artık elinizin altında. Çoğu eczacılar hastalarına

Detaylı

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 UBAT 2009 DÖNEM 2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 LYON TL OLARAK GERÇEKLE R. 2009 YILI UBAT AYINDA 9 M LYAR

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RODİ ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Kuruluş

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RODİ ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Kuruluş T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RODİ ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Kuruluş Amaç MADDE 1-Bu Yönetmeliğin amacı, Diyarbakır Büyükşehir

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 17.02/501 Toplantı Tarihi ve No :28/09/2015-128 Karar Tarihi

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 17.02/501 Toplantı Tarihi ve No :28/09/2015-128 Karar Tarihi Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 17.02/501 Toplantı Tarihi ve No :28/09/2015-128 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No :28/09/2015-2591 ÇANAKKALE 8927/1-1

Detaylı