Vergi Denetiminde Yeniden Yapılanmaya Şimdi Daha Fazla İhtiyaç Var

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vergi Denetiminde Yeniden Yapılanmaya Şimdi Daha Fazla İhtiyaç Var"

Transkript

1 Vergi Denetiminde Yeniden Yapılanmaya Şimdi Daha Fazla İhtiyaç Var NECDET GÖKMEN Maliye Hesap Uzmanları Derneği Başkanı Özet 646 sayılı KHK, eğitimi, bilgi birikimini ve deneyimi göz ardı etmiş, merkez ve taşra arasında yetki kademelendirmesine gidilmemiş, bir kısım vergi inceleme elemanları ödüllendirilirken en fazla ödüle layık olanlar küstürülmüş, vergi denetiminin sorunlarını çözmemiş, bilakis mevcut sorunlara yenilerinin eklenmesine neden olmuştur. Bu durum, vergi denetiminin yeniden yapılanma ihtiyacının tamamlanmadığını, bilakis şimdi yeniden yapılanmaya eskisinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymaktadır. Yeniden yapılanmaya gidilirken konunun, gelişmiş ülke uygulamaları ışığında farklı bir yaklaşımla ele alınması gerekmektedir. Aksi takdirde yeniden yapılanmanın başarılı olma şansı kalmayacağı gibi Vergi Denetim Birimi, bir daha yerine kolay kolay yenisini koyamayacağı elindeki yetişmiş insan gücünün tamamını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Konuya iyi niyetle yaklaşılıp sorunların ivedilikle çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Eğer gerçekten etkin ve başarılı bir vergi denetimi isteniyorsa; merkez teşkilatının yanı sıra geniş bir taşra teşkilatına da sahip olan asgari iki kademeli bir yapı oluşturulmalı, bu yapının merkez teşkilatında görevli inceleme elemanları vergi incelemesi dışında özel bazı yetkilerle de donatılmalı, her kademedeki inceleme elemanlarının sorumlu olacakları mükellef grupları ve coğrafi yetki alanları bakımından farklılaştırmaya gidilmeli, dolaysıyla her iki kademedeki inceleme elemanlarının unvanlarında da farklılık yaratılmalı, her bir kademe için ihtiyaç duyulan ve aranan niteliklere uygun inceleme elemanları ayrı giriş sınavlarıyla mesleğe alınmalı ve her bir kademedeki inceleme elemanları mesleğe alındıkları tarihten itibaren görev ve sorumluluk alanlarının gerekleri doğrultusunda eğitime tabi tutulmalı, teorik ve uygulamalı özel bir hazırlık eğitim programına tabi tutulup sonunda yapılacak yükselme sınavında başarılı olan taşrada görevli vergi inceleme elemanlarına merkez inceleme elemanı olma olanağı tanınmalı, vergi inceleme elemanlığı kariyer arayışına giren başarılı üniversite mezunları için ilgi odağı haline getirilmeli, etik değerlerin yerleşmesi ve iyi işleyen bir otokontrol mekanizmasının kurulması, kurum kültürünün oluşması ve genç kuşaklara aktarılması, yeni katılanların en iyi şekilde yetiştirilebilmesi için yetişmiş inceleme elemanlarının hizmetlerinden Kurul bünyesinde daha uzun süre yararlanılmalı, bütün bunlar için de özlük hakları hakim ve savcıların özlük hakları ile paralel hale getirilmelidir. Anahtar Kelimeler: Vergi denetimi, vergi inceleme elemanı, yeniden yapılanma, maliye denetçisi, vergi denetçisi, merkez teşkilatı, taşra teşkilatı, giriş sınavı, maliye denetçiliğine hazırlık eğitimi, refakat, yeterlik sınavı, yükselme sınavı, hukuk devleti, hukuk güvenliği, kurum kültürü, etik değerler, otokontrol, özlük hakları. 1. Giriş Bilindiği üzere, tarihli Resmi Gazete de yayımlanan tarihli ve 646 sayılı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının Kurulması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile doğrudan Maliye Bakanına bağlı Maliye Müfettişleri ve Hesap Uzmanları ile Gelir İdaresi Başkanlığı 6 VERGİ DÜNYASI, SAYI 370, HAZİRAN 2012

2 merkez teşkilatında görev yapan Gelirler Kontrolörleri ile taşra teşkilatında görevli Vergi Denetmenleri Vergi Müfettişi unvanı altında birleştirilmiştir. Aynı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile vergi inceleme elemanlarının dört grup halinde çalışmaları öngörülmüştür. Bu gruplar şunlardır: a) Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grubu, b) Büyük Ölçekli Mükellefler Grubu, c) Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grubu, ç) Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grubu. 646 sayılı KHK de, bundan böyle vergi inceleme elemanlarının tamamının, tek bir özel yarışma sınavı ile mesleğe alınacağı ve sınavda başarılı olanların Bakan Onayı ile Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak atanacağı, giriş sınavında en başarılı %20 nin üç aylık ayrı bir eğitime tabi tutulacağı, bu eğitimin sonunda yapılacak yazılı ve sözlü sınavda en başarılı %25 in yukarıda belirtilen (b), (c) ve (ç) grup başkanlıklarında görevlendirileceği belirtilmiş, (b), (c) ve (ç) grup başkanlıklarında görevlendirilmek üzere ayrı bir giriş sınavı ile vergi müfettiş yardımcısı alınacağına dair herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Yapılan giriş sınavında en başarılı %20 ye giremeyenler ile üç aylık eğitim sonucunda yapılan yazılı ve sözlü sınavda en başarılı %25 e giremeyenlerin (a) grup başkanlıklarında görevlendirileceği hüküm altına alınmıştır. Ancak, bu şekilde (a) grup başkanlıklarında görevlendirilen vergi müfettişlerine de iki yolla (b), (c) ve (ç) grup başkanlıklarında görevlendirilme olanağı tanınmıştır. Nitekim, (a) grubunda görevlendirilen Müfettiş Yardımcılarından giriş ve yeterlik sınavları notlarının değerlendirmesi sonucunda en başarılı %5 e girenler ile (a) grubunda Yardımcılık dönemi dahil en az on yıl Vergi Müfettişi olarak çalışanlardan her takvim yılı itibarıyla Vergi Başmüfettişliğine atananlar arasından, giriş sınavı, yeterlik sınavı ve en az üç yıllık performans değerlemesi bakımından en başarılı %5 e girenler de (b), (c) ve (ç) grup başkanlıklarında görevlendirilebileceklerdir. Her iki halde de, bu kişilerde, (b), (c) ve (ç) grup başkanlıklarında görevlendirilmeleri ve bu grupların sorumlu olduğu mükellefleri inceleyebilmeleri için gerekli ilave eğitimi alma ve anılan grupların yeterlik sınavlarında başarılı olma koşulu aranmamıştır. Vergi denetiminin etkinliği açısından bu şekildeki yapılanmanın isabetli olduğunu söylemek ne yazık ki mümkün değildir. Hiç kuşku yok ki, bunun birçok nedeni vardır. Bunun başlıcalarını şöyle sıralamak mümkündür: Yapılanmaya gidilirken, mevcut yapının iyi yönleri göz ardı edilmiş, eğitime ve bilgi birikimine, yetişmiş insan gücüne gereken önem atfedilmemiş, deneyimlerden yararlanılmamış, vergi denetiminde merkez ile taşra arasında yetki kademelendirmesi yapılmamış, bir kısım vergi inceleme elemanları beklentilerinin üzerinde ödüllendirilirken, asıl ödüllendirilmesi gerekenlere hak ettikleri verilmemiş, böylece sistemin sürükleyicisi olması gerekenlerin moral motivasyonları sıfırlanmış, dört bin beş yüzü aşkın merkez personelinden oluşan, aynı statüye sahip, yönetilmesi son derece zor bir Kurul oluşturulmuştur. Türkiye nin yakın geçmişinde, kamu harcamalarının borçlanma ile finanse edildiği dönemlerin acı tecrübesinin izleri insanların hafızasında hale tazeliğini korumaktadır. Eski acı tecrübeleri tekrar yaşamamak için kamu harcamalarının sağlıklı gelir kaynağı olan vergilerle finanse edilmesi gerektiği kuşkusuzdur. Türkiye gibi beyan esasına dayalı vergi sistemine sahip ülkelerde ise vergi gelirlerinin artmasında vergi denetiminin etkinliği daha da önem kazanmaktadır. İşte bu noktada, vergi denetiminin en sağlıklı şekilde kurulmasında sorumluluk ve yetki sahibi herkese önemli görevler düşmektedir. 2. Metodoloji ve Model Önerisi Aşağıda, vergi denetimi, vergi sistemi içinde konumlandırıldıktan sonra, etkinliğinin artırılması için nasıl yapılandırılması gerektiğine ilişkin metot ve model önerilerine yer verilmiştir Etkin ve İyi İşleyen Bir Vergi Sisteminin Temel Unsurları Şunlardır: Basit, açık, genel, adil, sık sık değişmeyen ve öngörülebilir düzenlemeler içeren bir vergi mevzuatı, Mükellefleri uymaları gereken vergi mevzuatı hakkında yeterince bilgilendiren, onların vergi mükellefiyetlerini zamanında ve gereği gibi yerine getirmeleri için her türlü hizmeti sunan bir vergi idaresi, Mükelleflerin yürürlükteki vergi mevzuatına uyup uymadıklarını, sahip olduğu kaliteli vergi inceleme elemanlarıyla dış etkilerden uzak, tarafsız, objektif ve etkin bir şekilde denetleyen, onların vergi mevzuatına gönüllü uyumunu artıran, eğitici ve caydırıcı güçlü bir vergi denetim birimi, VERGİ DÜNYASI, SAYI 370, HAZİRAN

3 Kendisine intikal eden vergi ihtilaflarını en kısa sürede sonuçlandıran, adil bir vergi yargısı, etkin ve iyi işleyen bir vergi sisteminin sahip olması gereken temel unsurlardır. Bu unsurlar bir makinenin birbirine bağlı ve birbirini tamamlayan dişlileri gibidir. Bunlardan birisinin dahi aksaması sistemin bütününün imajını olumsuz yönde etkiler Vergi Denetiminin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Modelin Hazırlanmasında Hangi Temel Felsefe Hakim Olmalıdır? Öncelikle, kamu harcamaları, sağlıklı, düzenli ve sürekli kamu geliri olan vergi ile finanse edilmeli; bu amaçla, beyana dayanan vergi sistemine sahip ülkemizde vergi denetimine en az harcama denetimi kadar önem verilmelidir. Ne yazık ki, bugüne kadarki uygulamalar çerçevesinde, yetkilerde böyle bir anlayışın bulunduğunu söylemek mümkün değildir Öngörülen vergi denetim modeli, gelişmiş ülkelerdeki örneklerine uygun olarak; incelenecek mükelleflerin objektif ölçütlere göre belirlenmesini, başlanan incelemelerin tarafsız olarak yürütülüp sonuçlandırılmasını, incelemeler sırasında mükellef haklarının da göz önünde bulundurulmasını güvence altına almalıdır Model, sermayenin, işgücünün ve malların uluslararası hareketinin önündeki engellerin kalktığı, teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği globalleşen bir dünyada, Büyük Türkiye hedefinin gerçek ihtiyacına göre dizayn edilmelidir Yapılanma, mevcut inceleme elemanlarının özelliklerine göre değil, denetlenecek mükellef kitlesinin özelliklerini göz önünde bulundurarak, onların denetim gereklerine göre dizayn edilmelidir. Mevcut vergi inceleme elemanları, konumları ve aldıkları eğitim düzeyleri dikkate alınarak yeni yapının en uygun yerlerinde istihdam edilmelidir Tüm vergi inceleme elemanlarının yaptığı işin aynı olduğu yanılgısına düşülmemelidir. Elbette yapılan iş genel anlamıyla vergi incelemesidir. Ancak, vergi incelemesinin kendi içinde çok değişik boyutları olduğu gözden ırak tutulmamalıdır. Vergi inceleme elemanlarının sorumluluk alanlarına göre yapacakları işin boyut ve kapsamında farklılıklar olması vergi incelemesi işinin doğası gereğidir. Nitekim küçük bir mahalle marketini inceleme görevi verilecek kişinin yapacağı iş ve bu iş için duyacağı eğitim ihtiyacı ile çok uluslu bir şirketi inceleme görevi verilecek bir vergi inceleme elemanının yapacağı iş ve eğitim ihtiyacı birbirinden çok büyük farklılıklar göstermektedir. Kaldı ki, çok uluslu şirket nezdinde vergi incelemesi yapmak üzere eğitilmiş bir vergi inceleme elemanına mahalle marketini inceleme görevi vermek ne kadar irrasyonel bir davranışsa, küçük bir mahalle marketini incelemek üzere mesleğe alınmış bir vergi inceleme elemanına çok uluslu bir şirketi inceleme için gerekli olan eğitim programına tabi tutmak da o derece irrasyonel bir davranış olacaktır. Kısaca belirtmek gerekirse, bir vergi inceleme elemanı ne amaçla işe alınmışsa, işe alındığı tarihten itibaren o işin gerektirdiği eğitime tabi tutulmalıdır. Aksi takdirde, milyonlarca küçük ve orta ölçekli mükellefi inceleyecek inceleme elemanı bulmakta güçlük çekileceği aşikardır Yapılanma sırasında, mevcut vergi inceleme elemanlarından bir kısmını memnun edeyim derken, diğerleri küstürülmemelidir. Hesap Uzmanlığı ile Maliye Müfettişliği, başarılı üniversite mezunlarının meslek tercihi bakımından her zaman ilk sıralarda yer verdikleri meslekler olmuştur. Hesap Uzmanlığı ve Maliye Müfettişliği giriş sınavlarına, KPSS de 80 üzeri puan alanlardan, en az 5-6 aylık özel hazırlanma sürecinden sonra sadece kendini sınava girmek için hazır hissedenler başvurmuş; iki günde toplam dört ayrı oturumda klasik usulde yapılan çok zorlu yazılı ve her aday için yaklaşık bir saat süren sözlü giriş sınavlarında başarılı olanlar mesleğe alınmış; mesleğe alınanlar, mesleğin gerekleri doğrultusunda 3 yıllık yoğun ve zorlu bir yetiştirme sürecine tabi tutulmuşlardır. Bu sürecin sonunda yapılan, telafisi olmayan ve 5 gün süren yeterlik yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olanlar Hesap Uzmanlığına veya Maliye Müfettişliğine atanma hakkını elde etmişlerdir. Bu sisteme göre Hesap Uzmanı veya Maliye Müfettişi unvanını elde etmiş olanların, hukuk devletinde, günün birinde yapılan düzenlemeyle, tek oturumlu ve en fazla 3 saat süren yaklaşık soruluk test usulü sınavdaki başarı kriteri ve birkaç dakikalık mülakat esas alınarak tek seferde yüzlerce kişinin alındığı bir başka grup vergi inceleme elemanları ile birlikte Vergi Müfettişliği kadro görev unvanlarına atanmaları Anayasanın hukuk devleti ve hukuk güvenliği ilkelerine aykırıdır. Hukuk güvenliği ilkesi, kurallarda belirlilik ve öngörülebilirlik gerektirir. Hukuk güvenliği, herkesin bağlı olacağı hukuk kurallarını önceden bilmesini, tutum ve davranışlarını buna 8 VERGİ DÜNYASI, SAYI 370, HAZİRAN 2012

4 göre düzene sokabilmesini zorunlu kılar. Hukuk devletinde, hukuk normları öngörülebilir olmalı, bireyler tüm eylem ve işlemlerinde devlete güven duyabilmeli, devlet de yasal düzenlemelerinde bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmalıdır. Hukuki istikrar bunu gerektirir Anayasasında hukuk devleti ilkesine yer vermiş ve buna değiştirilemezlik atfetmiş bir ülkede, meslek seçiminde bulunacak üniversite mezunlarının, kamuda kuralları önceden belirlenmiş zorlu sınav ve yetiştirme süreçlerinden başarı ile geçtikten sonra, bu süreçlerden geçmeyenlerden farklı unvan ve özlük haklarına sahip olabilmeleri de yasalarla korunması gerekir. Aksi halde, hak etmeyenlere de aynı unvan ve özlük haklarının verildiği bir sistemde özverili çalışmanın ve başarının ödüllendirildiği iddialarının inandırıcılığı kalmaz Öngörülen model, bir yandan vergi denetiminde etkinlik ve verimliliği sağlamayı hedeflerken, üst düzey eğitim ve uygulama deneyimleriyle Türk vergi ve mali sistemi ile ekonomisine yararlı olacak kalifiye elemanlar da yetiştirebilmelidir Yeni sistemde, vergi incelemesi gibi hassas bir alanda çok önemli yeri olan ve uzun yılların birikimi ile oluşan kurumsal kültür ve etik değerlerin güçlenmesine ve yaşatılmasına özen gösterilmelidir Mükelleflerin yapı ve büyüklüklerinin, uğraşı konuları ile etki alanlarının (yerel, bölgesel, ulusal ya da uluslar arası boyutta olması gibi) farklılık göstermesinin, farklı yöntem ve yollarla vergi kayıp ve kaçağına neden olmalarının, farklı muhasebe sistemlerini kullanmalarının, her bir mükellef grubunu inceleyecek vergi inceleme elemanlarının da farklı özelliklere sahip olmalarını gerektirdiği unutulmamalıdır İnceleme elemanlarında farklı özellikler aranması mesleğe alındıkları andan itibaren farklı düzeyde eğitimlere tabi tutulma ihtiyacını doğurduğu, bu durumun da onların, aranan niteliklere uygun olarak farklı giriş sınavları ile mesleğe alınmaları gerektirdiği göz önünde bulundurulmalıdır Alt kademeden üst kademeye yükselmelerde, alt kademede gösterilen üstün başarı yeterli görülmemeli, yükselme üst kademeye hazırlık mahiyetinde belirli bir eğitim programı sonrası yapılacak yükselme sınavında başarılı olma koşuluna bağlanmalıdır Etkin ve Kaliteli Bir Vergi Denetimi Şu Temel İlke ve Özelliklere Sahip Olmalıdır: Vergi mevzuatı, vergi inceleme elemanlarınca tarafsız, objektif ve dış etkilerden uzak bir şekilde uygulanmalıdır Hazinenin çıkarları savunulurken, mükellef hukuku gözetilmeli; kısaca vergi inceleme elemanları mali savcı gibi hareket etmelidirler Vergi Denetimi, yeni teknolojik olanaklardan da yararlanarak planlı, hızlı ve verimli çalışmalıdır Vergi inceleme elemanları, etik değerlere bağlı ve iyi bir kurum kültürüne sahip olmalı ve aralarında iyi işleyen bir otokontrol mekanizması kurulmalıdır Vergi Denetimi, yasaların elverdiği ölçüde saydam olmalı ve hesap verebilmelidir Kalifiye vergi inceleme elemanı istihdam edilmelidir. Bunun için vergi denetim elemanlığı, önde gelen üniversitelerin en iyi mezunlarının işe girmek için ilgi odağı haline getirilmeli; işe alınanlar mesleğin ve sorumlu oldukları mükellef grubunun gerekleri doğrultusunda en iyi şekilde eğitilip yetiştirilmeli; yetişmiş kıdemli vergi inceleme elemanlarının kurumda kalmaları sağlanarak hizmetlerinden mümkün olduğunca uzun süre yararlanılmalı; ayrıca, uzun yılların birikimi ile oluşan kurum kültürü kıdemlilerce genç kuşaklara aktarılabilmelidir Uzmanlaşmaya önem verilmeli; her bir mükellef grubunun farklı inceleme elemanları tarafından incelenmesini sağlayacak şekilde iç yapılanmaya gidilmeli; ancak, uzmanlaşma uğruna incelemelerin bütünlüğünün bozulmamasına özen gösterilmelidir Vergi denetiminin ülke genelinde tek elden planlanması, yönetilmesi, denetimde koordinasyon ve etkinliğin sağlanması, insan gücünün etkin ve verimli kullanılması, vergi inceleme elemanları arasında uygulama birliğinin temin edilmesi bakımından, tüm vergi inceleme elemanları Bakana bağlı Maliye Denetleme Kurulu çatısı altında, merkez ve taşra olmak üzere iki kademeli olarak örgütlenmelidir. Sistemin bütünlüğünün bozulmaması, yetki kargaşası ve kaos yaşanmaması bakımından, bu birim dışında hiçbir kişi ya da kurum vergi inceleme yetkisi kullanmamalıdır. Gerek Türkiye nin coğrafi büyüklüğü, gerekse mükelleflerin yapı ve büyüklükleri ile faaliyet alanlarının VERGİ DÜNYASI, SAYI 370, HAZİRAN

5 farklılığı, yaklaşık 650 bin kurumlar vergisi mükellefinden çeşitli kriterlere göre en büyük 5 bin adedinin %70 ten fazlasının İstanbul, Ankara ve İzmir de yoğunlaştığı, diğerlerinin ise ülke geneline dağıldığı göz önünde bulundurulduğunda, kurulacak vergi denetim birimi, merkez teşkilatının yanında yaygın bir taşra teşkilatına sahip olmalıdır. Merkez vergi inceleme elemanlarının devamlı çalışma yerleri üç büyük şehirde oluşturulacak Grup Başkanlıkları, taşra vergi inceleme elemanlarının devamlı çalışma yerleri ise büyükşehir statüsü bulunan il merkezlerinde oluşturulacak Vergi Denetim Bölge Başkanlıkları olmalıdır. Söz konusu her bir mükellef grubu, faaliyetinin etkilerinin ya da sahipliğinin yerel, bölgesel, ulusal ya da uluslar arası olup olmadığı veya faaliyet konuları dikkate alınarak kendi içinde alt gruplara ayrılmalıdır. Denetim mekanizmasının muhatap olduğu mükellef kitlesi homojen bir yapıda değildir. Bu nedenle etkin bir vergi denetim sisteminin kurulabilmesi için mükelleflerin özellikleri dikkate alınmalıdır. Türkiye deki mükellef yapısı analiz edildiğinde, tüm gelişmiş ülkelere paralel bir şekilde temel olarak en az iki farklı mükellef grubunun bulunduğu görülmektedir. Birinci grupta büyük ölçekli işletmeler ile çok uluslu şirketler, ikinci grupta küçük ve orta ölçekli işletmeler ile gerçek kişiler yer almaktadır. Bu grupların organizasyon yapıları, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslar arası boyutta ekonomi üzerindeki etki ve yansımaları, taşıdıkları vergisel riskler, muhasebe sistemleri birbirlerinden oldukça farklılık arz etmektedir. Büyük ölçekli işletmeler, yaratılan katma değer, istihdam ve sağladıkları vergi hasılatı yönünden ekonomide çok büyük yer teşkil etmektedir. Ekonominin büyük kısmını oluşturan bu mükellefler nezdinde yapılacak vergi denetimi, ekonomik etkileri bakımından da çok önemli olmaktadır. Örneğin Türkiye de, yaklaşık 650 bin kurumlar vergisi mükellefi bulunmasına rağmen en büyük 5 bin kurumlar vergisi mükellefinin ödediği kurumlar vergisi, toplam kurumlar vergisi hasılatının yaklaşık % 99 unu oluşturmaktadır. Ödedikleri vergilerin yüksek meblağlarda olması nedeniyle, bu mükellefler tarafından yapılan vergi planlamaları ve vergi kanunlarına aykırı işlemler, sonuçları itibariyle çok ağır vergi kayıplarına yol açabilmektedir. Bu mükellefler kurumsallaşmış yapılar olup, diğerlerine nispeten daha fazla kayıt altında çalışmalarına rağmen, çok daha karmaşık ve farklı metotlarla büyük tutarlarda vergi kaybına sebebiyet verebilmektedir. Dolayısıyla, söz konusu mükelleflerin bu özelliklerinin denetimin yeniden yapılandırılması çalışmaları sırasında dikkate alınması gerekmektedir. Çok uluslu şirketler de büyük ölçekli işletmelerle aynı grupta yer almaktadır. Türkiye ekonomisinin dünyaya entegre olması neticesinde son zamanlarda ülkemize yapılan doğrudan yabancı yatırımlardaki artışa paralel olarak çok uluslu şirketler de ülkemizdeki faaliyetlerini arttırmışlardır. Cari açığın azaltılması ve büyümenin istikrarlı ve uzun süre devam edebilmesi açısından uzun vadeli yatırımların ülkemize çekilmesi önemlidir. Doğrudan yabancı yatırımlar yeni teknoloji ve bilgi birikimin ülkeye girmesi ve istihdam açısından da önemli etkilere sahiptir. Öngörülebilir bir vergi sistemi ve objektif ölçülere dayalı etkin bir vergi denetim yapısının kurulması uzun vadeli yabancı yatırımların çekilebilmesi açısından önem arz etmektedir. Ancak uluslararası karmaşık işlemlerde bulunan bu firmaların bir kısmı Türkiye de oluşan kazançlarını çeşitli yöntemler kullanarak yurtdışındaki merkezlerine aktarmak suretiyle Türkiye de büyük tutarlarda vergi kaybına neden olmakta, yerli işletmelere karşı haksız rekabet gücü elde edebilmektedir. Bu nedenle, genelde vergi sistemi, özelde vergi denetimi yeniden yapılandırılırken anılan şirketlerin bu özellikleri göz önünde bulundurularak etkin bir denetim mekanizmasının kurulması gerekmektedir. İkinci grup mükellefler ise orta ve küçük ölçekli işletmeler ile gerçek kişilerden oluşmaktadır. Bu işletmeler emek yoğun çalıştığından istihdama çok önemli katkıda bulunmaktadır. Bu işletmelerdeki en büyük sorun, kurumsallaşmalarını tamamlayamamış olmaları, uzman yönetici kadrosuna sahip olmamaları ve düzgün bir muhasebe sistemi kuramamış olmalarıdır. Bu nedenlerle kayıt dışılık daha çok, orta ve küçük ölçekli işletmelerde görülmektedir. Sayı itibariyle çok fazla olan bu işletmeler Türkiye nin geneline yayılmış bulunmaktadır. Kayıt dışı ekonominin varlığı, vergi yükünün adaletsiz bir şekilde dağılmasına neden olmakta, firmaların kurumsallaşarak büyümesini engellemekte, kayıtlı çalışan firmalara karşı haksız rekabet gücü sağlamakta, kayıt dışı istihdam yaratarak sosyal güvenlik sisteminin yükünü ağır- 10 VERGİ DÜNYASI, SAYI 370, HAZİRAN 2012

6 laştırmaktadır. Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede kullanılacak en etkin yöntemlerden biri vergi denetimidir. Dolayısıyla, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede, vergi denetiminin yeniden yapılandırılması da temel unsurlardan biri olmalıdır Yukarıda sözü edilen her bir mükellef grubu için denetimin planlanması, organizasyonu, denetim elemanlarının eğitimi gibi konuların denetimden beklenen faydaların sağlanmasını temin edecek şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Bu belirleme yapılırken ülkenin kalkınma politikalarına uygun, adaletli bir yaklaşım sergilenmelidir. Bu çerçevede, büyük ölçekli işletmeler ve çok uluslu şirketlerin nispeten az sayıda olmalarına rağmen ekonomik olarak etkilerinin ve ölçeklerinin çok büyük olması, yaptıkları işlemlerin genel olarak karmaşık bir yapı sergilemesi, uluslararası işlemlerin yoğun olması gibi unsurlar dikkate alındığında, bu işletmeler nezdinde yapılacak vergi denetiminin özel ve uzun bir eğitimden geçirilmiş, belirli nitelikleri haiz denetim elemanları tarafından yapılması gerekmektedir. Buna mukabil, kayıt dışı ekonomi ile mücadele noktasında üzerinde hassasiyetle durulması gereken mükellef kitlesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerdir. Bu mükellef kitlesi, sayı itibariyle fazla ve Türkiye nin dört bir tarafına dağılmış vaziyette bulunan işletmelerden oluşmaktadır. Bu nedenle, anılan mükelleflerin denetlenmelerine ayrıca önem verilmesi, denetim planlarının ve stratejilerinin bunların özellikleri dikkate alınarak belirlenmesi gerekmektedir. Bu grupta yer alan mükelleflerin incelenmesinde çeşitli kaynaklardan elde edilen verilerin iyi analiz edilerek yaygın denetimlerde kullanılması kayıt dışı ekonomi ile mücadele açısından faydalı olacaktır. Ancak, kayıt dışı ekonomi ile mücadelenin, istihdamı olumsuz etkilemeyecek şekilde hassas yürütülmesine özen gösterilmelidir. Bu nedenle kayıt dışı ekonomi tedrici olarak kayıt altına alınmalıdır. Bu mükellef grubunun denetiminde görev alacak personelin ülkenin dört bir yanında görev yapabilecek, mükellef kitlesinin özellikleri doğrultusunda yeterli düzeyde eğitimden geçirilmiş kişiler olması gerekmektedir. Dolayısıyla, bu vergi inceleme elemanlarının mesleğe alımlarının ve eğitimlerinin birinci gruba dahil vergi inceleme elemanlarından ayrı değerlendirilmesi gerekir. Özetle, vergi denetim sistemi, hedef mükellef yapısına uygun bir şekilde kurgulanmalıdır. Bu çerçevede vergi denetim sistemi iki önemli ayak üzerine oturmalıdır. Bunlardan birincisi ekonomi ve vergi gelirleri içerisinde önemli payı olan, çok uluslu şirketlerin de dahil olduğu büyük ölçekli işletmelerin denetimi, ikincisi ise kayıt dışı ekonominin önlenmesi ve verginin tabana yayılması açısından son derece önemli olan küçük ve orta ölçekli işletmeler ile gerçek kişilerin denetimidir Merkez ve yerel vergi inceleme birimlerine ne kadar vergi inceleme elemanı alınacağı her birimin sorumluluk alanına giren mükellef gruplarındaki mükellef sayılarına ve eğitim olanaklarına göre belirlenmelidir Merkez vergi inceleme elemanları, mesleğe özel yarışma sınavı ile Maliye Denetçi Yardımcısı olarak alınmalı, 2 yıllık teorik ve uygulamalı mesleki eğitimin sonunda yetki sınavı yapılmalı; 4. yılın sonunda yapılacak yeterlik sınavında başarılı olanlar müşterek kararname ile Maliye Denetçisi olarak atanmalı; meslekte 12 yıl hizmeti bulunanlar Maliye Baş Denetçiliğine, 20 yıl hizmeti bulunanlar ise Uzman Maliye Denetçiliğine müşterek kararname ile atanmalıdır Yerel vergi inceleme elemanları, gerçek kişiler ile küçük ve orta ölçekli işletmeler nezdinde vergi incelemelerini yapmak üzere mesleğe Stajyer Vergi Denetçisi olarak alınmalı ve anılan mükellef grubunun niteliklerine göre 3-4 aylık mesleki eğitime tabi tutulmalı; bu eğitim sürecinin sonunda kıdemli bir Vergi Denetçisinin yanında 8-9 aylık refakat çalışması yapmalı; kurs ve refakat çalışmalarını başarı ile tamamlayanlara iki yıl süreyle gerçek kişiler ile küçük ve orta ortaklı işletmeler nezdinde tek başına vergi incelemesi yapma yetkisi verilmelidir. Stajyer Vergi Denetçileri, üç yıllık yardımcılık süresinin sonunda yeterlik sınavına tabi tutulmalı ve bu sınavda başarılı olanlar Kurul Başkanı onayı ile Vergi Denetçiliğine atanmalıdır Giriş ve yeterlik sınavlarında üstün başarı gösteren Vergi Denetçileri altı aylık teorik Maliye Denetçiliğine Hazırlık Eğitimi ne ve ardından kıdemli bir Maliye Denetçisinin refakatinde bir yıllık uygulamalı eğitime tabi tutulmalı; eğitim döneminin sonunda yapılacak Maliye Denetçiliğine yükselme yazılı ve sözlü (yeterlik) sınavında başarılı olanlar VERGİ DÜNYASI, SAYI 370, HAZİRAN

7 müşterek kararname ile Maliye Denetçiliğine atanabilmeli; bunun dışında Vergi Denetçiliğinden Maliye Denetçiliğine yükselme olmamalıdır. Bir vergi inceleme elemanına, 646 sayılı KHK nın öngördüğü gibi, görevlendirileceği üst birimin yeterlik sınavında başarılı olmadan hiçbir şekilde bu birimin yetkileri kullandırılmamalıdır Vergi Denetçileri, mahallin özellikleri de dikkate alınarak, Muhtasar Beyanname, Serbest Meslek Kazançları, Zirai Kazançlar, Menkul Sermaye İratları, Ticari Kazançlar, KDV, Diğer Vergiler itibarıyla oluşturulacak Vergi Denetim Büro Müdürlükleri bünyesinde çalışabilmelidir Vergi Denetçilerine, sadece görev ve yetki bölgesindeki vergi incelemelerini yapma yetkileri verilmiş olmasına rağmen; Maliye Denetçileri, aldıkları eğitim ve edindikleri bilgi birikimleri ile vergi incelemesi dışında birçok ilave görev ve fonksiyonları üsleneceklerinden, her bir gruba dahil inceleme elemanları kendi işlerinde uzmanlaşmalı, yükselmeleri de kendi içinde olmalıdır Mesleğinde başarılı olan kıdemli Vergi Denetçileri Vergi Denetim Büro Müdürlükleri ile Vergi Denetim Bölge Başkanlıklarına atanabilmelidir Vergi inceleme elemanlarının performansları, belirlenecek objektif performans ölçüm kriterlerine göre değerlendirilmeli; ödüllendirme ve yaptırım bu değerlendirme sonuçlarına göre yapılmalıdır. 646 sayılı KHK ye dayanılarak çıkarılmış olan Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliğinde belirtildiği gibi, değerlendirmeyi yapan kişilerin, yapılan işin ve incelenen mükelleflerin tutum ve davranışları ile çalışma koşullarının farklılığı, fiili çalışma sonuçlarının rapora aynen yansımaması gibi birçok subjektif unsur içeren rapor sayısı, rapor değerlendirme notu, grup başkanı değerlendirmesi, v.b. hususların yerine belirli periyotlarla mesleki geliştirme kursları düzenlenmeli ve her kursun sonunda yapılacak sınavda elde edilen başarı puanı performans değerlemesine esas alınmalıdır Vergi denetiminde etkinliğin sağlanması bakımından sağlıklı verilerin toplanması son derece önemlidir. Bu nedenle, Vergi Usul Kanununda belirtilen yoklama fonksiyonu gözden geçirilmeli; özellikle yeni işe başlayan mükellefler yoklama elemanları vasıtasıyla ilk 6 ay ila bir yıl süreyle yakından ve sürekli takip edilmeli; takip sonuçları vergi incelemelerinde kolayca değerlendirilebilecek şekilde yeniden dizayn edilmiş tutanaklara, tutanaklardaki bilgiler de elektronik ortama aktarılmalıdır Özlük Hakları: Özelde vergi denetiminin genelde mali denetimin güçlendirilmesi için, Kurul da; 5-20 yıllık kıdeme sahip eğitici kuşağın temsilcileri ile yılların bilgi birikimi ve deneyimleriyle oluşmuş kurumsal kültürün ve etik değerlerin genç kuşaklara aktarılmasında önemli rol üstlenecek 20 yılın üzerinde kıdeme sahip kültür aktarıcı kuşağın temsilcilerinden mümkün olduğu kadar fazla sayıda istihdam edilmeli, yetişmiş eğitimli ve kıdemli vergi inceleme elemanlarının hizmetinden daha uzun süre yararlanılmalıdır. Bu amaçla, söz konusu eğitici ve kültür aktarıcı kuşaklar maddi ve manevi açıdan teşvik edilmelidir. Kurul da emekliliğe kadar hizmet verme cezalandırıcı mahiyet taşımamalıdır Ayrıca, kamu açısından, vergi denetiminin en az harcama denetimi kadar önemli bir fonksiyon olduğu benimsenmelidir Bu nedenlerle, bu makalede sözü edilen ve kamu adına üst düzey bağımsız vergi denetim görevini üstlenmesi öngörülen Maliye Denetçilerine, kamu harcamalarının üst düzet bağımsız denetimini yapan emsali Sayıştay Denetçilerinin özlük hakları verilmelidir. Vergi Denetçilerinin özlük hakları da konumlarına paralel olarak iyileştirilmelidir Bu arada, Eşit İşe Eşit Ücret düzenlemeleri sırasında ihmal edilen vergi dairesi müdür ve müdür yardımcıları ile Gelir Uzmanlarının ücretlerinde de konumlarına ve önemlerine uygun iyileştirmeler yapılmalıdır. 3. Sonuç Sahip olduğu etik ve kurumsal değerleri, kamu ve özel kesim çıkarları arasında sergilediği objektif tutumu, 66 yıllık bilgi birikimi ve deneyimi ile kamuoyunun haklı takdirini kazanarak alanında en yetkin kurum ve marka haline gelmiş olan, 646 sayılı KHK ile mülga Hesap Uzmanları Kurulunun eski mensupları olarak bizler, vergi denetiminde yeniden yapılanmaya bugün dünden daha fazla ihtiyaç duyulduğuna inanıyor, bu konudaki çalışmaların yakın bir gelecekte hayata geçirilmesi umudunu taşıyoruz. 12 VERGİ DÜNYASI, SAYI 370, HAZİRAN 2012

8 Yapılacak yeni düzenlemelerle bozulan morallerin bir an önce düzeltilmesi, alınacak tedbirlerle yetişmiş insan gücü kaybının önüne geçilmesi gerekmektedir. Çünkü, geçen on aylık süre zarfında, geçmiş yıllarla kıyaslanmayacak boyutta Hesap Uzmanı orijinli vergi inceleme elamanı Vergi Denetim Kurulu ndan ayrılmış, bir çok Hesap Uzmanı orijinli vergi inceleme elemanı da istifa dilekçesi vermiştir. Meslekten ayrılmaların vergi incelemelerini ve mesleğe yeni alınacak vergi inceleme elemanlarının eğitimini ciddi şekilde olumsuz etkileyeceği kuşkusuzdur. Bu durum, Vergi Denetim Kurulunun geleceği açısından ciddi endişelerin habercisi olarak değerlendirilmelidir. Ama henüz iş işten geçmiş, her şey bitmiş değildir. Vergi denetiminin önemi bu kadar açıkken hala telafi edilebilecek, düzeltilebilecek birçok husus vardır. Ancak, yeniden inşa etmenin yıkmak kadar kolay olmayacağı unutulmamalıdır! VERGİ DÜNYASI, SAYI 370, HAZİRAN

VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 3-1 VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : 31/ 12/ 2010 tarihli

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI NASIL VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCISI OLUNUR?

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI NASIL VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCISI OLUNUR? VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI NASIL VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCISI OLUNUR? GENEL ŞARTLAR 657 sayılı DMK nın 48. maddesindeki nitelikleri haiz olmak Sınavın yapıldığı yılın başında 35 yaşını doldurmamış olmak

Detaylı

Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA

Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA Türk kamu yönetiminde son dönemde yaygınlaşarak artan uzmanlaşmaya dayalı personel yaklaşımının, Bakanlık düzeyindeki ilk

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KONTROL ORTAMI (Uygulamalar) Süleyman MANTAR ESOGÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanı 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI (Kontrol ortamı, iç kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil

Detaylı

PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ

PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ «Hiçbir müşteri ürünü satın almaz, ürünün kendisi için yapabileceklerini satın alır.» P.F. Drucker 2 Hayat adeta bir ölçüm ve değerleme sürecidir. Performans Değerleme;

Detaylı

Vergi İncelemesinde Rapor Değerlendirme Komisyonları

Vergi İncelemesinde Rapor Değerlendirme Komisyonları Vergi İncelemesinde Rapor Değerlendirme Komisyonları Dr. Fazıl AYDIN Gelirler Başkontrolörü I. Giriş 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

ORGANİZASYON YAPISI, GÖREV VE SORUMLULUKLARINDA ANAN SORUNLAR VE

ORGANİZASYON YAPISI, GÖREV VE SORUMLULUKLARINDA ANAN SORUNLAR VE STRATEJİ GELİŞ İŞTİRME BİRİMLERİNİN ORGANİZASYON YAPISI, GÖREV VE SORUMLULUKLARINDA YAŞANAN ANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Sunum Planı 1. Strateji Geliştirme Daire Başkanl kanlıklarının Çalışma Usul

Detaylı

KAMU SEKTÖRÜNDE İNSAN KAYNAKLARININ YÖNETİMİ

KAMU SEKTÖRÜNDE İNSAN KAYNAKLARININ YÖNETİMİ KAMU SEKTÖRÜNDE İNSAN KAYNAKLARININ YÖNETİMİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan İnsan en önemli kaynaktır sloganı uzun yıllardır yönetimde kullanılıyor. Ancak çok az sayıda yönetici bu kaynağa gerçekten önem vermiştir.

Detaylı

Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer'e de ulaştırdığımız Tem-Der'in hazırladığı

Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer'e de ulaştırdığımız Tem-Der'in hazırladığı rapor Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer'e de ulaştırdığımız Tem-Der'in hazırladığı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmüne Kararname 14.09.2011 Tarihli Resmi Gazetede

Detaylı

Maliye Bakanlığı nda Kariyer Meslekler ve Gelir İdaresi Bașkanlığı'nın Tanıtımı

Maliye Bakanlığı nda Kariyer Meslekler ve Gelir İdaresi Bașkanlığı'nın Tanıtımı Maliye Bakanlığı nda Kariyer Meslekler ve Gelir İdaresi Bașkanlığı'nın Tanıtımı 1- Maliye politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak, maliye politikasını uygulamak, 2- Harcama politikalarının geliştirilmesi

Detaylı

KAMU İÇ DENETİMİ STRATEJİ BELGESİ (2011-2013)

KAMU İÇ DENETİMİ STRATEJİ BELGESİ (2011-2013) KAMU İÇ DENETİMİ STRATEJİ BELGESİ (2011-2013) I. GİRİŞ Globalleşen dünyada yaşanan ve olumsuz sonuçlarının genelde ilgili ülkenin veya bu ülkenin üyesi olduğu ülkeler topluluğunun kamu kaynağı kullanımıyla

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞLİĞİ MESLEĞİ VE GİRİŞ SINAVI Tanıtım Broşürü Nisan 2013 www.vdk.gov.tr ÜCRETSİZDİR VERGİ MÜFETTİŞLİĞİ MESLEĞİ VE GİRİŞ SINAVI ÜCRETSİZDİR.

Detaylı

POLİTİKADA LİYAKAT VE MERİTOKRASİ 1

POLİTİKADA LİYAKAT VE MERİTOKRASİ 1 POLİTİKADA LİYAKAT VE MERİTOKRASİ 1 Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Bizi eylemlerimiz ve davranışlarımızla ölçecek olsalar bilgisizler arasında bilgililerden daha çok sayıda insan çıkar. Michel de Montaigne (1533-1592)

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE KARİYER İMKANI Vergi Denetim Kurulu, mensuplarına kariyer imkanı sunan bir okuldur. Vergi Müfettişleri aldıkları eğitim ve edindikleri meslek ahlakı

Detaylı

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN İÇ DENETİMLİ İLGİLİ MADDELERİ/HÜKÜMLERİ

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN İÇ DENETİMLİ İLGİLİ MADDELERİ/HÜKÜMLERİ KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN İÇ DENETİMLİ İLGİLİ MADDELERİ/HÜKÜMLERİ Kanun Numarası : 5018 Kabul Tarihi : 10.12.2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :24.12.2003 Sayı :25326 Üst yöneticiler Madde

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Fotonik

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU VERGİ MÜFETTİŞLİĞİ MESLEĞİ VE GİRİŞ SINAVI Tanıtım Broşürü Kasım 2014 www.vdk.gov.tr ÜCRETSİZDİR VERGİ MÜFETTİŞLİĞİ MESLEĞİ VE GİRİŞ SINAVI ÜCRETSİZDİR. Bu broşüre

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Öngörülen veya ler veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

(8) Dolayısıyla, iç denetçi atamaları yapılabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler (mahalli idareler hariç) tamamlanmıştır.

(8) Dolayısıyla, iç denetçi atamaları yapılabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler (mahalli idareler hariç) tamamlanmıştır. İÇ DENETÇİ ATAMALARINDA UYULACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA TEBLİĞ 1. Giriş (1) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği olarak kamu idareleri bünyesinde

Detaylı

Kurumlar, Kurullar. Haldun DARICI *

Kurumlar, Kurullar. Haldun DARICI * Kurumlar, Kurullar Haldun DARICI * Geçtiğimiz yılı önemli bir ekonomik kriz içerisinde geçiren ülkemizde, kriz ortamından çıkmak amacıyla çeşitli yapısal tedbirler alınmış, bu çerçevede çıkarılan kanunlarla

Detaylı

Sirküler Rapor 16.10.2014/198-1 VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 16.10.2014/198-1 VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 16.10.2014/198-1 VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının çalışma usul ve esaslarına ilişkin Yönetmelikte değişiklik

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

Sirküler Rapor /208-1 SÜRE UZATIMINA İLİŞKİN KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU KARARI YAYIMLANDI

Sirküler Rapor /208-1 SÜRE UZATIMINA İLİŞKİN KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 01.12.2014/208-1 SÜRE UZATIMINA İLİŞKİN KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Geçiş dönemi hükümlerine tabi meslek mensuplarının kamu yararını ilgilendiren

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU VERGİ MÜFETTİŞLİĞİ MESLEĞİ VE GİRİŞ SINAVI Tanıtım Broşürü Kasım 2015 www.vdk.gov.tr ÜCRETSİZDİR VERGİ MÜFETTİŞLİĞİ MESLEĞİ VE GİRİŞ SINAVI ÜCRETSİZDİR. Bu broşüre

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15013 Karar No. 2013/4250 Tarihi: 01.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN- LARIN KIDEM İHBAR TAZMİNATI HAKLARININ İDARİ

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31.03.2010 gün 27538 Sayılı Resmi Gazete Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 03.10.2013/179-1 VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Denetim Kurulu Başkanlığının çalışma usul ve esaslarına ilişkin Yönetmelikte değişiklik

Detaylı

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden, HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Bağımsız Denetim Raporunun Düzenlenmesi. YMM Mihdiye Taşçı

Bağımsız Denetim Raporunun Düzenlenmesi. YMM Mihdiye Taşçı Bağımsız Denetim Raporunun Düzenlenmesi YMM Mihdiye Taşçı Türk Ticaret Kanununda Denetim Konusunda Yapılan Düzenlemeler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda hakim olan anlayış, kurumsal yönetim ilkelerini

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (27.12.2009 gün ve 27445 Sayılı Resmi Gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK? BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK? BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK? BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME GİRİŞ Ayşenur ALTINAY 1 Bir ülkenin gelişmesi ve büyümesi, o ülkede yaşayanların oluşturduğu örgütlerin başarısına bağlıdır. Örgütlerin

Detaylı

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

01.01.2000-31.12.2000 tarihleri arasında Denetim Elemanları tarafından yapılan vergi incelemeleri sonucunda;

01.01.2000-31.12.2000 tarihleri arasında Denetim Elemanları tarafından yapılan vergi incelemeleri sonucunda; DENETİM 7. Denetim. Bakanlığımız Maliye Müfettişleri ve Hesap Uzmanları ile Genel Müdürlüğümüz Gelirler Kontrolörleri ve Vergi Denetmenlerince yapılan vergi incelemeleriyle diğer denetimlere ilişkin sonuçlar

Detaylı

T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU. kgk.gov.tr

T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU. kgk.gov.tr T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU kgk.gov.tr Kamu Gözetimi Nedir? Kamu gözetimi, genel olarak bağımsız denetim faaliyetlerinin mevcut yasal düzenlemelere uygunluğunun ve bu faaliyetlerin

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

TÜRKİYE İstanbul Valiliği İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İstanbul Deprem Riskini Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi

TÜRKİYE İstanbul Valiliği İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İstanbul Deprem Riskini Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi TÜRKİYE İstanbul Valiliği İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği İstanbul Deprem Riskini Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi İstanbul Proje Koordinasyon Bürosunda (İPKB) Çalıştırılmak Üzere ELEMAN

Detaylı

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: 2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİNİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KARAR 2014-2016 Dönemi Kamu İç Denetim Strateji Belgesi, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HIZMETIÇI EĞİTİM FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER*

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HIZMETIÇI EĞİTİM FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER* K U RAM VE U Y G U L A M A D A E Ğ İ T İ M Y Ö N E T İ M İ fahur 1999 sayı: 18 ss.221-227 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HIZMETIÇI EĞİTİM FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER* Mehmet ŞAHİN Milli Eğitim

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/30 Ref: 4/30

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/30 Ref: 4/30 SĐRKÜLER Đstanbul, 12.01.2011 Sayı: 2011/30 Ref: 4/30 Konu: VERGĐ ĐNCELEME VE DENETĐM KOORDĐNASYON KURULU VE YILLIK VERGĐ ĐNCELEME PLANLARI, UYGULANMASI VE SONUÇLARIN ĐZLENMESĐ HAKKINDA YÖNETMELĐKLER YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel. Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer

Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel. Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer Temsilcileri, Hepinizi saygıyla selamlıyorum, Başbakanlık Sosyal

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KONYA OVASII PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks:

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

İÇ DENETÇİ ADAYLARININ BELİRLENMESİNDE UYULACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 3)

İÇ DENETÇİ ADAYLARININ BELİRLENMESİNDE UYULACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 3) 5 Nisan 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27191 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: İÇ DENETÇİ ADAYLARININ BELİRLENMESİNDE UYULACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA TEBLİĞ 1. Giriş (SIRA NO: 3) (1) 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

T.C. ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ STANDART 3 : PERSONELİN YETERLİLİĞİ VE PEFORMANSI Fakültemizde çalışan personel, 2547 sayılı yüksek öğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmektedir. Araştırma Görevlisi

Detaylı

KAYIT DIŞI İLE MÜCADELEDE SAHTE BELGE DÜZENLEME FİİLİNİN ÖNEMİ

KAYIT DIŞI İLE MÜCADELEDE SAHTE BELGE DÜZENLEME FİİLİNİN ÖNEMİ KAYIT DIŞI İLE MÜCADELEDE SAHTE BELGE DÜZENLEME FİİLİNİN ÖNEMİ Fatih GÜNDÜZ * I-GİRİŞ Sahte belge düzenleme fiili Vergi kanunlarında en ağır yaptırım öngörülen bir suçtur. Yine sahte belge kullanımı da

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Kod No 1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Şartı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Durum Sorumlu Birim Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Mayıs 2011 gün ve 27948 Sayılı Resmi Gazete ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE Amaç ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı

T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı E-DENETİM Fatih ADANUR Ankara, 25.03.2016 1 Gündem 1. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Görevleri ve Yapısı 2. Elektronik Denetim Şubesi 3. Elektronik

Detaylı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası YENİ TEŞVİK MEVZUATI DESTEKLERİ İÇİN NİHAİ ÖNERİLERİMİZ RAPORU 2012

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası YENİ TEŞVİK MEVZUATI DESTEKLERİ İÇİN NİHAİ ÖNERİLERİMİZ RAPORU 2012 Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası YENİ TEŞVİK MEVZUATI DESTEKLERİ İÇİN NİHAİ ÖNERİLERİMİZ RAPORU 2012 1 1- TEŞVİK MEVZUATININ DÜZENLENMESİNDEK TEMEL DEVLET POLİTİKALARINA UYGULAMALARINA YÖNELİK ÖNERİLERİMİZ.

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU RİSK ANALİZ MODELİ. Mehmet Akif GÜLDALI Vergi Müfettişi-VDK Risk Analiz Koordinatörü akif.guldali@vdk.gov.tr

VERGİ DENETİM KURULU RİSK ANALİZ MODELİ. Mehmet Akif GÜLDALI Vergi Müfettişi-VDK Risk Analiz Koordinatörü akif.guldali@vdk.gov.tr VERGİ DENETİM KURULU RİSK ANALİZ MODELİ Mehmet Akif GÜLDALI Vergi Müfettişi-VDK Risk Analiz Koordinatörü akif.guldali@vdk.gov.tr RİSK NEDİR? Zarara uğrama tehlikesi (Tdk) Olumsuz bir şeyin olma olasılığı

Detaylı

VERGİ İNCELEME VE DENETİM KOORDİNASYON KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

VERGİ İNCELEME VE DENETİM KOORDİNASYON KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 2-1 VERGİ İNCELEME VE DENETİM KOORDİNASYON KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : 31/ 12/ 2010 tarihli ve 27802 sayılı Resmi Gazetede, vergi

Detaylı

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçi adaylarının belirlenmesini,

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KOCAELİ 30.06.2010 RAPORU II. KOÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

Detaylı

PERSONEL-İNSAN KAYNAKLARI

PERSONEL-İNSAN KAYNAKLARI PERSONEL-İNSAN KAYNAKLARI Güssün GÜNEŞ Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı 09-10 Haziran 2014, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, BİLKENT - ANKARA 19.6.2014 SUNUM PLANI ÜNİVERSİTE

Detaylı

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27676 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MAAŞ HESABI. HAZIRLAYAN Emel POSTACI Mali Hizmetler Uzmanı 2017

AKADEMİK PERSONEL MAAŞ HESABI. HAZIRLAYAN Emel POSTACI Mali Hizmetler Uzmanı 2017 AKADEMİK PERSONEL MAAŞ HESABI HAZIRLAYAN Emel POSTACI Mali Hizmetler Uzmanı 2017 GÖSTERGE AYLIĞI 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36, 43/a, 149, 150, 154, ve 155.nci maddeleri ile 2914 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU BAŞKANLIĞINA

KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU BAŞKANLIĞINA KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU BAŞKANLIĞINA Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağının Genel Gerekçesi İncelendiğinde Bağımsız Denetim Faaliyetinde

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK)

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon İstikrarlı bir ekonomi için gelir ve harcama politikalarının hazırlanması, uygulanması,

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI

Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ)

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ) İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ) TANIM İşletmede çalışacak insan kaynağının sayısını ve niteliğini belirleyerek, insan kaynağının başarısını, moralini, motivasyonunu ve uyum düzeyini artırıcı çalışmaları

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik

Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 19.04.1983 Resmi Gazete Sayısı: 18023 BİRİNCİ BÖLÜM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ Amaç: Madde 1 (Değişik: 29/9/2006-2006/11076

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU

ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU 5929 ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 2876 Kabul Tarihi : 11/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/8/1983 Sayı : 18138 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa

Detaylı

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 21 Ağustos 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27679 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ Amaç ve kapsam BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANS UZMANI

ULUSLARARASI FİNANS UZMANI TANIM Bankalar ve diğer mali kuruluşlar ile işletmelerin uluslar arası finansal hareketlerini planlama, uygulama ve kontrol işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir. A-GÖREVLER Uluslararası

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda;

Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda; Tarih: 07.12.2012 Sayı : 2012/24 Konu: Tutulması ve Tasdik Ettirilmesi Gereken Defterler Hk. 01.07.2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu tacirin tasdik ettirmesi

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 691 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 19/6/1994, No : 540 Yetki Kanununun Tarihi : 16/6/1994, No : 4004 Yayımlandığı R.G.Tarihi

Detaylı

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

MÜFETTİŞ A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN ANKARA A 1.1 2014/I

MÜFETTİŞ A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN ANKARA A 1.1 2014/I TANIM Bağlı olduğu kurumun yürütmekte olduğu hizmetlere ilişkin iş ve işlemleri inceleyen ve denetleyen, gerektiğinde ilgililer hakkında soruşturma yapan ve ulaştığı sonuçları rapora dönüştürerek kurumun

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI. İLGİ: 07.07.2005 günlü, A.01.0.GNS.0.10.00.02-10376/31448 sayılı yazınız.

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI. İLGİ: 07.07.2005 günlü, A.01.0.GNS.0.10.00.02-10376/31448 sayılı yazınız. T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI SAYI : B.01.0.KKB.01-18/A-14-2005-611 22 / 07 / 2005 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İLGİ: 07.07.2005 günlü, A.01.0.GNS.0.10.00.02-10376/31448 sayılı yazınız. Türkiye Büyük

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011)

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) Standart Kod No KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS

Detaylı

ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 4. OTURUM RAPORU

ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 4. OTURUM RAPORU ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA DOKTORA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI 4. OTURUM RAPORU Çerçeve Yönetmeliği Kapsamında Türkiye de Doktora Çalışmalarının Kurumsal Yapısı, İşleyişi ve Öneriler Üniversiteler arasında

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLAMA VAKTİ GELDİ:

TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLAMA VAKTİ GELDİ: Erdoğan Karahan Yeminli Mali Müşavir İstanbul Denetim ve YMM AŞ. Genel Müdürü erdogankarahan@istanbulymm.com TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLAMA VAKTİ GELDİ: Bilindiği üzere 5422

Detaylı

YETERLİĞE TABİ GELİR UZMANLARI DERNEĞİ

YETERLİĞE TABİ GELİR UZMANLARI DERNEĞİ YETERLİĞE TABİ GELİR UZMANLARI DERNEĞİ Yeterliğe Tabi Gelir Uzman ve Yardımcıları Derneğinin amacı; üyelerimiz arasındaki birlik ve beraberliği, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak ve geliştirmek;

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN MAHKEME KARARIYLA KAZANDIKLARI TAZMİNATLARIN VERGİLENDİRİLMESİ

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN MAHKEME KARARIYLA KAZANDIKLARI TAZMİNATLARIN VERGİLENDİRİLMESİ KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN MAHKEME KARARIYLA KAZANDIKLARI TAZMİNATLARIN VERGİLENDİRİLMESİ Eyyup İNCE 28 ÖZ Kurumlar vergisi mükelleflerinin mahkeme kararlarıyla kazandıkları tazminatlar kurumlar

Detaylı

KURUMSAL. İlkelerine dayanmaktadır.

KURUMSAL. İlkelerine dayanmaktadır. KURUMSAL ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti., on altı yılı aşkın bir süredir Hesap Uzmanlığı ve Baş Hesap Uzmanlığı görevlerinin yanı sıra Maliye Bakanlığında Daire Başkanlığı görevlerinde

Detaylı

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.11.2012/195-1 MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Kamu Gözetimi Muhasebe

Detaylı

Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları. Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması

Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları. Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması Araştırmanın Künyesi Kullanılan yöntem(ler) Kalitatif Kantitatif Diğer (açıklayınız)

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM:Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

BİRİNCİ BÖLÜM:Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Sağlık Bakanlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanelerinde Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı Ve Başasistan Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Sağlık

Detaylı

BİLGİ NOTU. : Anayasa Mahkemesi nin 663 sayılı KHK İle İlgili İptal Kararı.

BİLGİ NOTU. : Anayasa Mahkemesi nin 663 sayılı KHK İle İlgili İptal Kararı. BİLGİ NOTU KONU : Anayasa Mahkemesi nin 663 sayılı KHK İle İlgili İptal Kararı. Ana muhalefet partisi 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı