CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ Bir taraftan 1365 SOK. NO:7/B Büyükçamlıbel İş Merkezi Çankaya/İZMİR adresinde iş gören TEOREM Bilgisayar Ticaret Limited Şirketi (kısaca TEOREM diye anılacaktır) ile diğer taraftan adresinde işgören (kısaca BAYİ diye anılacaktır) arasında aşağıdaki konularda mutabakata varılmıştır. 1. Taraflar aralarında para, mal, hizmet ve diğer hususlardan dolayı birbirlerindeki alacakları hakkında aşağıda yazılı hükümler dairesinde bir cari hesap sözleşmesi akdetmişlerdir. 2. TEOREM, BAYİ ye sattığı mallardan, gördüğü hizmetlerden, ödediği paralardan ve diğer hususlardan ötürü bir cari hesap tutacak ve tuttuğu bu cari hesaba muamelenin niteliği itibari ile matlup veya zimmet kaydedecektir. TEOREM in cari hesaba zimmet veya matlup olarak kaydettiği kalemler kesin olup bu kalemler üzerinde BAYİ nin mukavele veya muameleye müteallik dava ve müdafaa hakkı yoktur. 3. TEOREM in bu cari hesap sözleşmesinin akdinden önce BAYİ ile yaptığı her türlü hukuki muamele, fiil ve işlerden dolayı kendi ticari defter kayıtlarına göre BAYİ nin borçlu veya alacaklı bulunduğu meblağı aynen cari hesaba matlup veya zimmet kaydetmek hakkına haizdir. 4. BAYİ tarafından TEOREM e ciro, tevdi veya teslim edilen bilcümle kambiyo senetlerinin cari hesaba kaydı, bilcümle kambiyo senet bedellerinin tahsil edilmesi halinde muteber almak şartıyla vuku bulmuş sayılır. 5. TEOREM, BAYİ nin ödemelerini öngörülen tarihte yapamaması halinde aylık %3 (üç) oranında faizi hesaba intikal ettirmek hakkına sahiptir. 6. TEOREM, tüm cari bakiyelerini USD (Amerikan Doları) üzerinden takip etmekte olup taraflar arasındaki hesap uyuşmazlıklarında TEOREM in ticari defterleri ve kayıtları esas alınacaktır. 7. TEOREM, bu sözleşmenin herhangi bir döneminde sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh ederek BAYİ den cari hesap bakiyesinin (7) yedi gün içinde ödenmesini, talep etmek hakkına haizdir. BAYİ haklı bir neden olmadıkça bu sözleşmeyi fesh edemez. 8. Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanacaktır. 9. İhtilafların hal mercii İzmir Mahkemeleri ve icra Müdürlükleridir. 10. Bu sözleşme / / tarihinde taraflarca kabul, imza ve teadi edilmiştir. Kaşe - İmza 1

2 MADDE 1- SÖZLEŞMENİN KONUSU BAYİLİK SÖZLEŞMESİ İş bu sözleşme TEOREM in internet üzerinden bayilerine çevrimiçi olarak ürün satışı yaptığı adresine, üyelik sistemi ve bu üyelik sisteminin sağladığı elektronik ortamda alış-veriş, ürün fiyatlarıyla ilgili bilgiler, elektronik posta, elektronik ortamda finansal işlemler için ödeme araçları ve ilgili ödeme koşulları ile gizlilik, çalışma yöntemi, mücbir sebepler, sözleşmenin devri, feshi ve uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili kurallar ve TEOREM ile BAYİ nin karşılıklı yükümlülüklerini belirler. MADDE 2- ÜYELİK a) Bayi Kodu: Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle TEOREM tarafından belirlenecektir. Aynı bayi kodu iki farklı bayiye verilemeyeceği gibi aynı şekilde bir bayiye de birden fazla kod verilemez. b) Şifre: İlk kullanımda geçici şifre TEOREM tarafından belirlenir. BAYİ bu şifreyi daha sonra değiştirebilir. Güvenlik nedeniyle şifre hatırlatması yapılmamaktadır. Bu işlem BAYİ nin kendi kaşe ve yönetici imzasını içeren dilekçe ile başvurusu üzerine olur. Yeni şifre BAYİ ye başvuru yaparken kullandığı e-posta ile bildirilir. c) Kullanım: BAYİ nin, üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için bayi kodu ve şifresini girmesi gerekmektedir. TEOREM kendi takdirine bağlı olarak önceden bildirmeksizin BAYİ ye bu hizmeti vermekten sakınabilir. MADDE 4- TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ A-TEOREM İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. TEOREM, nin sürekli ve güvenli çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli olan teknik altyapıyı kurarak çalışmasını sağlar. 2. TEOREM, den verilen siparişlerin mevcut stok ve lojistik imkanlarına göre hızlı bir şekilde BAYİ ye teslimini gerçekleştirmekle yükümlüdür. 3. TEOREM, siparişlerin teslimi konusunda sipariş tarihini göz önüne alarak BAYİ lere teslimi gerçekleştirecektir. Ürün teslimleri ile ilgili olarak TEOREM in bilgisi dahilinde olsun ya da olmasın oluşabilecek değişikliklerden doğacak aksamalardan TEOREM sorumlu tutulamaz. 4. Bu sözleşme dahilinde kullanılacak kredi kartları ile ilgili her türlü bilgi TEOREM in güvenliğinde olup, TEOREM bu bilgileri her ne maksatla olursa olsun üçüncü kişilerle paylaşamaz. B-BAYİ NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. BAYİ kendisi tarafından doldurulacak kayıt formunun ve vereceği her türlü bilginin doğru olduğunu, bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından dolayı doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan dolayı sorumlu olacağını ve söz konusu durumlarda bayilik üyeliğinin TEOREM tarafından tek taraflı olarak derhal sona erdirileceğini, 2. Kendisine verilen bayi kodu ve şifrenin güvenliğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu, bu şifre ve kodlar kullanılarak yapılacak bütün işlemlerin BAYİ tarafından yapılmış sayılacağını, bu kod ve şifreyi kullanacak kişilerin BAYİ tarafından yetkilendirilmiş sayılacağını, 3. Verilen siparişlerde TEOREM in belirleyeceği kredi limitleri dâhilinde ve satış şartlarına uygun olarak işlem yapabileceğini, kredi limiti yetersiz veya hiç yok ise ödemeyi kredi kartı ile ya da mal tesliminde nakit olarak yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadan sipariş giremeyeceğini, bu işlemlerden dolayı TEOREM in doğabilecek bütün zararlarını tazmin edeceğini, Kaşe - İmza 2

3 4. BAYİ nin üyelik bilgilerinin yetkisiz kişilerce öğrenilmesinden dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı TEOREM in sorumlu olmayacağını, 5. Servis kullanımı esnasında BAYİ den kaynaklanan bir sebeple kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek mesaj ve bilgilerden TEOREM in sorumlu olmayacağını, 6. de sunulan hizmetlere TEOREM tarafından belirlenen şartlar dışında yetkisiz bir şekilde girmemeyi ve yazılımı hiçbir surette değiştirmemeyi, bu kurallara uyulmaması halinde, TEOREM in uğrayabileceği her türlü zararı tazmin etmeyi, 7. Diğer kullanıcıları rahatsız ve tehdit etmemeyi, ahlaka aykırı, kanun dışı, kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici nitelikte materyal ve bilgiler ile başkalarına ait bilgileri kayıt etmemeyi, yayımlamamayı, dağıtmamayı, 8. TEOREM in izni olmadan bu servislerde doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir surette reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı, bu amaca yönelik tekliflerde bulunmamayı, 9. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, uluslararası anlaşmalar ve kanunlara göre suç teşkil edecek mesaj ve dosyalar göndermeyeceğini, 8, 9 ve 10. maddelerin ihlali halinde sözleşmenin derhal ve tek taraflı olarak TEOREM tarafından feshedileceğini ve üyeliğinin iptal edileceğini Kabul ve Taahhüt eder. MADDE 5- YETKİLER Bu sözleşme kapsamında TEOREM aşağıdaki yetkilere kayıtsız ve şartsız sahiptir. a) TEOREM, sitesinin çalışmasını önceden haber verme yükümlülüğü olmaksızın geçici bir süreyle sınırlı olarak veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre için veya tamamen durmasından dolayı BAYİ üyelerinin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan TEOREM hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. b) üzerinden satışa sunulan ürünlerin fiyatlarını, ürün özelliklerini, teslim şeklini ve teslim şartını belirlemeye ve değiştirmeye TEOREM yetkilidir. TEOREM yukarıda belirtilen değişiklikleri sipariş girildikten sonra da yapabilir, bu durumda TEOREM sipariş iptali seçeneğini kullanacaktır. Sistem üzerinden yapılacak satışların tamamı TEOREM in stok yapısı ile sınırlıdır. TEOREM siparişi aldıktan sonra bu siparişin iptal edilmesi halinde BAYİ nin ödemiş olduğu tutarı cari hesabına iade eder. c) Bu sözleşme ve bu sözleşmeye ek sözleşmeler ile belirlenen kredi kartı kullanımı ile ilgili TEOREM tek taraflı olarak herhangi bir kredi kartı kullanımını iptal etme hakkına sahiptir. d) TEOREM, sistem üzerinden almış olduğu siparişleri kendi belirleyeceği kargo veya diğer taşıma araçları ile BAYİ ye ulaştırabilir. e) TEOREM, mevcut kredi limitleri yeterli olduğu halde ve kredi kartı limiti onaylanmasına rağmen istediği takdirde sebep göstermeksizin BAYİ nin alış-veriş yapma hakkını kaldırma yetkisine sahiptir. f) TEOREM, BAYİ nin den başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu durumda geçiş yapılan web sitesinin içeriğinden ve güvenliğinden TEOREM sorumlu olmayacaktır. g) İş bu sözleşme BAYİ tarafından, geçerli imza sirkülerinde yetkili bulunan kişilerce onaylanıp TEOREM ye gönderildikten sonra giriş bilgileri BAYİ ye gönderilecektir. TEOREM bu sözleşmeyi henüz imzalamış veya daha önceden imzalamış olup şifreyi kullanmaya başlamış olan BAYİlerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı ve sürekli olarak engelleyebilir. Kaşe - İmza 3

4 h) TEOREM, BAYİ lerin sisteme girmiş olduğu kişisel bilgilerinin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir. i) TEOREM, servislerinin güvenli, hatasız, zamanında kullanımı, servis kalitesi, doğru ve güvenilir sonuçlar hususlarında doğabilecek aksaklıklardan sorumlu değildir bu konulardaki beklentileri taahhüt etmez j) TEOREM, bayilerinin dosyalarının saklanması için kendisinin uygun göreceği kota tahsisi yapabilir. Mevcut ihtiyaçlara göre bu kotaları artırma veya eksiltme hakkına sahiptir. Ortamda bulunacak dosyaların saklanması, silinmesi, yedeklenmesi işleminden dolayı TEOREM sorumlu değildir. k) TEOREM, gerekli gördüğü takdirde üyelik gerektirmeyen servisleri, üyelik gerektiren servisler haline dönüştürebileceği gibi üyelik gerektiren servisleri de üyelik gerektirmeyen servisler haline dönüştürme hakkına sahiptir. İlave yeni servisler açabileceği gibi, mevcut servisleri ücretli hale getirebilir veya tamamen kullanımdan kaldırabilir. TEOREM bu konularda yapılacak değişiklikleri adresinde duyuracaktır. MADDE 6- KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ İş bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda her iki tarafın defter kayıtları ile mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtilen kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulmadığı hususunda yemin teklif etme hakkından peşinen feragat ettiklerini taraflar beyan ve taahhüt eder. MADDE 7- GİZLİLİK BAYİ sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesinden iki yıllık süre içerisinde sistemi ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını üçüncü kişi ve kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt eder. TEOREM in, BAYİ nin bu bilgileri üçüncü kişilere veya kuruluşlara verildiğini tespit etmesi halinde, üyelik sözleşmesinin derhal iptal edileceği ve bu durumda BAYİ nin TEOREM in uğrayabileceği her türlü zararı tazmin edeceği hususlarında taraflar mutabıktır. MADDE 8- ÜRÜN TESLİMATI TEOREM sistem üzerinden almış olduğu siparişleri, giriş sıralamasına uyarak, mevcut stok yapısına göre kendi belirleyeceği dağıtım yöntemini kullanarak BAYİ ye teslim eder. TEOREM teslimatı kendi araçları ile yapabileceği gibi, belirleyeceği bir kargo şirketi ile veya taşeron bir nakliyeci firma ile yapma hakkına sahiptir. Ürün teslimatı BAYİ nin seçeneğine göre başka bir kargo şirketi veya TEOREM in anlaşmalı olmadığı bir kargo şirketi ile yapıldığı takdirde taşıma koşulları TEOREM tarafından belirlenmediği için bu teslimatlarla ilgili doğabilecek zararlardan TEOREM sorumlu olmayacaktır. Taşıma ücretlerinin TEOREM ya da BAYİ tarafından ödenmesi konusunda TEOREM tek taraflı olarak istediği zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. Taşıma ücretinin TEOREM tarafından ödenmesi halinde, birinci defada BAYİ yerinde bulunamayıp teslim gerçekleşmez ise bu siparişle ilgili olarak bu aşamadan sonraki taşıma ücretlerinin tamamı BAYİ tarafından ödenir. BAYİ nin malı teslim almak istememesi veya yerinde bulunamaması halinde taşıma ücreti BAYİ nin cari hesabına borç kayıt edilecek, siparişin kredi kartı ile yapılması halinde, bu tutar kredi kartından tahsil edilecektir. Bu durumlarda sipariş iptal edilmiş sayılacak ve TEOREM in bu siparişten dolayı uğramış olduğu zararlar BAYİ tarafından tazmin edilecektir. MADDE 9- VERGİLENDİRME TEOREM in, üzerinden yapmış olduğu tüm işlemler Türkiye de mevcut vergi kanunlarına göre vergilendirilir. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ve ihracata dayalı satışlar bu Kaşe - İmza 4

5 sistem üzerinden yapılmayacaktır. Vergi kanunlarında ileride yapılabilecek tüm değişiklikler kendiliğinden bu sözleşme kapsamında hüküm ifade edecektir. Vergi Kanunları uyarınca BAYİ nin kayıt düzeni ile ilgili tüm sorumlulukları kendilerine ait olacaktır. MADDE 10- UYGULANACAK HÜKÜMLER Bu sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün ihtilaflarda öncelikle bu sözleşme hükümleri, bu sözleşmede hüküm bulunmadığı takdirde ise Türk Kanunları (Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve sair kanunlar) uygulanacaktır. MADDE 11- YETKİ İş bu sözleşmeden doğacak bütün ihtilaflarda İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. MADDE 12- YÜRÜRLÜK BAYİ üyelik sözleşmesi, Ek-1 de bulunan Kredi Kartı ile ödeme formu BAYİ tarafından eksiksiz doldurulup, sözleşme karşılıklı imzalandıktan sonra taraflar arasında sürekli olarak yürürlüğe girer. MADDE 13- SÖZLEŞMENİN FESHİ İş bu sözleşme TEOREM veya BAYİ nin dilediği zamanda karşı tarafa yazılı bildirimi ile sona erdirilebilir. GEÇİCİ MADDE 1- KREDİ KARTI KULLANIMI BAYİ nin siparişini kredi kartı kullanarak vermesi durumunda, BAYİ öncelikle şirkete ait kredi kartı kullanabilecektir. Şirkete ait bir kredi kartının mevcut olmaması durumunda şirketi temsil ve imza yetkili olan kimselerden birinin şahsi kredi kartı da kullanılabilecektir. Ancak bu son durumda TEOREM ürün teslimini bu sözleşmede imzası bulunan BAYİ ye yapacak, bu işlemlerden dolayı çıkabilecek bütün sorunlardan dolayı BAYİ sorumlu olacak ve TEOREM in hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Bu sözleşmenin 1 no lu eki olan kredi kartı ile ödeme formu, kart hamilleri ve BAYİ tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve imza edilecektir. Kredi Kart hamillerinin değişmesi veya ilavesi halinde bu durum Ek-1 Kredi Kartı ile Ödeme Formu TEOREM e ulaştığı tarihten itibaren işlem yapılabilecektir. İş bu sözleşme 13 (on üç) ve 1 (bir) geçici maddeden ibaret olup, iki nüsha olarak tanzim edilmiş, aşağıda yazılı ekleri ile birlikte taraflarca okunarak / / Tarihinde karşılıklı imza altına alınmıştır. ŞİRKET ÜNVANI Yetkili Adı ve Soyadı Kaşe - İmza 5

6 EK-1 TEOREM KREDİ KARTI İLE ÖDEME FORMU BAYİ Firma İsmi Kredi Kartı Sahibinin Adı Soyadı Baba Adı Ev Telefonu Ev Adresi Cep Telefonu İş Telefonu İş Adresi Kredi Kart Numarası Hangi Bankanın Kredi Kartı Kredi Kartı Son Kullanma Tarihi Kredi Kartı Tipi :.. :.. /.. : Visa / Mastercard TEOREM, internet satış sitesi kanalıyla satışa sunulan ürünleri almak için kredi kartı ödemesi yapmak istediğim takdirde, almak istediğim ürünlerin tutarını o gün 'de duyurulan Kredi Kartı için belirlenen kur üzerinden hesaplanarak TL karşılığının kredi kartı hesabıma borç kaydedilmesini ve ayrıca internet üzerinden yapmak istediğim satın almalarda belirtilen kredi kartımın bankaca belirtilmiş olan sanal kredi kartı limitimin yeterli olmadığı durumlarda belirtilen kredi kartından göndereceğim faks talimatına istinaden mail order yolu ile de kredi kartı tahsilatının yapılarak hesabıma borç kaydedilmesini, bu tutarın TEOREM in ilgili hesaplarına yine TEOREM tarafından belirlenecek banka kanalıyla alacak kaydedilmesini kabul ediyorum. Tarih :./.../... Not: Kredi kartı formunu dolduracak şahıslar şirket sahibi, ortağı olmalıdır. TEOREM BAYİ üyelik sözleşmesi ekidir. Kaşe - İmza 6

7 EK 2 BAYİ Başvuru Formu Firma Bilgileri Ticari Unvan Telefon Alan Kodu (......) Telefon :.. Fax :... Cep Telefonu :.. Fatura Adresi :.. Şehir :.. Semt :. Posta Kodu : Vergi Dairesi Vergi No:. Başvuru Yapan Yetkili Kişi Bilgileri Adı Soyadı :.... Unvanı : Cep Telefonu :... Tarih :./.../... Not: Şirketinizle TEOREM arasındaki haberleşmenin, kampanyalar, haberler ve diğer bilgilerin şirketinizde ulaşmasını istediğiniz kişilerin mail adreslerini aşağıya TEOREM BAYİ üyelik sözleşmesi ekidir. Kaşe - İmza 7

8 KREDİ KARTI SÖZLEŞMESİ TEOREM ile BAYİ arasında Kredi Kartı ile yapılacak tahsilatlara ilişkin, tarafların uyması gereken kurallar aşağıda belirtilmiştir. SÖZLEŞMENİN KONUSU TEOREM in, Bankalar ile yaptığı sözleşmeler uyarınca BAYİ nin TEOREM adına kullandığı POS makinelerini ve Sanal POS unu aşağıdaki şartlarda, hukuka, kanunlara, ticari örf ve adetlere uygun olarak kullanması ve doğacak komisyon tutarlarının BAYİ tarafından ödenmesidir. ŞARTLAR 1. Fiziki POS veya Sanal POS dan yapılan kredi kartı işlemlerinde brüt tutar de yayınlanan POS kurundan USD ye çevrilerek işlem gününde BAYİ nin cari hesabına işlenecektir. İade işlemlerinde iade tarihinin POS kuru esas alınacaktır. 2. TEOREM, kredi kartı komisyon oranlarını web sitesinde yayınlayacaktır ve değişiklikler en az bir gün öncesinden ilgili ekranda duyurulacaktır. 3. İşlemlerden oluşan komisyon faturaları haftalık olarak aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. Faturalar her haftanın Pazartesi gününden takip eden Pazar gününe kadarki işlemleri içerecektir ve bir sonraki hafta Salı günü fatura kesim gününün TCMB USD alış kurundan kesilecektir. İade işlemlerinde BAYİ iade ettiği tutar için kendisine kesilen tutarı TEOREM e iade faturası kesecektir. Haftalık iade toplamının komisyonu tek bir fatura olarak BAYİ tarafından düzenlenecektir. BAYİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ BAYİ, müşteriye satışları yaptıktan sonra, kart üzerinden tahsilatı yapmadan önce aşağıdaki hususların uygunluğunu ve doğruluğunu kontrol etmekle yükümlüdür. 1. Kartın geçerlilik süresinin dolup dolmadığını, 2. Satış Belgesi üzerine, Üye nin imzasını almakla ve bu imzanın kart üzerindeki imza ile aynı olup olmadığını, 3. Yurtdışında çıkarılmış kart ise, tüm dünyada (Internatıonal) geçerli olup olmadığını, 4. Kart kullanan kişinin gerçek kart hamili olup olmadığını ve Kart sahibinin kimlik ve imza kontrolünü, 5. Şüpheli bir durum halinde bağlı bulunduğu Banka nın Provizyon Merkezi ile görüşülerek işlemin uygunluğunu, kontrol etmekle yükümlüdür. 6. Satış Belgesinde; BAYİ nin ticari unvanının, işyeri numarasının, satılan mal veya hizmet bedelinin kart numarasının geçerlilik tarihinin, alınmış ise Provizyon onay kodunun ve Üyenin imzasının bulunup bulunmadığının kontrolü ile yükümlüdür. 7. Sanal POS dan yapılan işlemlerde BAYİ Mail Order Form unu muhafaza etmekle mükelleftir. 8. BAYİ, kredi kartı ve POS makinesinin kullanımından doğan her türlü usulsüz işlemlerinden, sahte veya çalıntı kartlardan ve benzeri doğacak ihtilaflarda, TEOREM in Banka ile yaptığı sözleşme mucibince, Banka ya olan sorumluluğundan dolayı TEOREM ile birlikte müteselsilen sorumludur. Meydana gelebilecek zarar ve ziyanın tamamını BAYİ ödeyecektir. BAYİ nin yapmış olduğu usulsüz işlemler sebebiyle TEOREM, Banka ya ödeme yapmak zorunda kaldığı takdirde, BAYİ, 24 Kaşe - İmza 8

9 saat içerisinde iş bu ödemeyi TEOREM e iade edecektir. TEOREM in rucu ve diğer kanunlardan doğan hakları mahfuzdur. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ İşbu sözleşme, tanzim ve imza tarihinden itibaren üç yıl süre ile geçerlidir. Sürenin sonunda sözleşme feshedilmediği takdirde, aynı şartlarda bir yıl süreyle uzatılmış kabul edilir. Sözleşmenin feshi halinde TEOREM tarafından direkt veya banka yoluyla verilmiş olan POS makinesi vs. her türlü materyal TEOREM e veya TEOREM in göstereceği banka veya firmalara teslim edilmesini, BAYİ kabul ve taahhüt eder. Sözleşmenin sona ermesinden veya feshinden sonra, sözleşme süresi içerisinde yapılmış olan işlemlerle ilgili olarak her hangi bir ihtilafın zuhuru halinde, işbu sözleşme hükümleri, ihtilafa konu hallerde aynen cari olacaktır. DELİL VE YETKİ SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilafların çözümünde İzmir Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. BAYİ ile TEOREM arasında işbu sözleşmeden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıklarda TEOREM in kayıt ve belgeleri ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Maddesi uyarınca münhasır delil olacağını, BAYİ tarafından başkaca delil ikame edilmeyeceğini, bunlara karşı her türlü itiraz ve def i haklarından peşinen feragat ettiğini BAYİ kabul ve beyan eder. İşbu sözleşme taraflarca okunup karşılıklı imza altına alınmıştır. İşbu sözleşme.../... / tarihinde yürürlüğe girecektir. Kaşe - İmza 9

10 Bu belge ile beraber istenilen belgeler: 1- BAYİ imza sirküleri 2- Vergi Levhası fotokopisi 3- Firma sahibi hüviyet fotokopisi (önlü-arkalı) Önemli: Tüm sayfalar ve formlar imza sirküleri olan yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanmalıdır, aksi takdirde sözleşme işleme konulmayacaktır. Kaşe - İmza 10

SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR İstenilen Belgeler Şirketler için;

SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR İstenilen Belgeler Şirketler için; SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR İstenilen Belgeler Şirketler için; 1. İmza sirkülerinin fotokopisi. (Firma sahibinin imzası ve sirkülerdeki imza ile sözleşmedeki imza birebir olmalıdır.

Detaylı

E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi

E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi 1) SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; 4C Tüketim Mlz. İhr.İth. Ltd. Şti. (Bundan böyle kısaca '4C' olarak anılacaktır.) ve Yetkili satıcı (Bundan böyle kısaca 'E-

Detaylı

MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan

MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan Adresinde mukim (Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır.)

Detaylı

B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ

B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ 1 B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme bir tarafta, Kavacık mah. Çavuşbaşı cd. Yayabeyi sok. no:8 Beykoz/İstanbul adresinde mukim ÖNCÜ GÜVENLİK SİSTEMLERİ ve diğer tarafta adresinde mukim arasında kararlaştırılmış,

Detaylı

ALANTRON BAYİNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ALANTRON BAYİNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ ALANTRON BAYİNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme internet üzerinde bayilik başvurusu yapan bütün Alantron Bilişim LTD. bayileri ile Alantron Bilişim LTD. (Alantron) arasındadır. İş

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ(2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Sisteme üye olacakların, sözleşme metninin tüm sayfalarını imzalamaları, kendileri hakkında gerekli dosyanın oluşturulabilmesi ve bilgilerinin

Detaylı

BAREMNET e TİCARET BAYİLİK SÖZLEŞMESİ BAYİ İLK BAŞVURUSU VE EVRAKLARI

BAREMNET e TİCARET BAYİLİK SÖZLEŞMESİ BAYİ İLK BAŞVURUSU VE EVRAKLARI BAREM BİLGİSAYAR HİZMETLERİ TİC LTD ŞTİ Gülbahar Mah Gülbağ Cad No:12/F Meriç Apt. Asma Kat. 34394 Mecidiyeköy - İstanbul Vergi Dairesi / No : Zincirlikuyu / 1420017930 İstanbul Tic Sic Müd.No: 291098

Detaylı

CARĠ HESAP ve MÜġTEREK- MÜTESELSĠL KEFALET SÖZLEġMESĠ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : : BİR ELEKTRONİK PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET Tolga Cörüt

CARĠ HESAP ve MÜġTEREK- MÜTESELSĠL KEFALET SÖZLEġMESĠ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : : BİR ELEKTRONİK PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET Tolga Cörüt CARĠ HESAP ve MÜġTEREK- MÜTESELSĠL KEFALET SÖZLEġMESĠ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Satıcı : BİR ELEKTRONİK PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET Tolga Cörüt (Bundan böyle kısaca Bir Elektronik diye adlandırılacaktır.)

Detaylı

BAYİ BAŞVURU FORMU DİĞERÜRÜNTEDARİKÇİLERİNİZ: FİRMAADI SATINALMA %

BAYİ BAŞVURU FORMU DİĞERÜRÜNTEDARİKÇİLERİNİZ: FİRMAADI SATINALMA % VER. 2.2 TARİH:../ /20. BAYİ BAŞVURU FORMU FİRMA AÇIK ÜNVANI ORTAKLARIN İSMİ KURULUŞ TARİHİ AÇIK ADRES İŞ TELEFONU FAX E-MAİL WEB ADRESİ VERGİ DAİRESİ VERGİ NO/TCNO TAHMİNİ AYLIK ŞİRKET CİROSU SİPARİŞVERMEYEYETKİLİKİŞİLER

Detaylı

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta adresi Çiftlik Mh. Lise Cd. Yıldız Sk. No:6 İlkadım /SAMSUN olan ve ünvanı TECHNOVATAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ.(Bundan sonra TECHNOVATAN olarak anılacaktır) Diğer

Detaylı

Bayikawai Ödeme Sistemi Kullanım Sözleşmesi

Bayikawai Ödeme Sistemi Kullanım Sözleşmesi Bayikawai Ödeme Sistemi Kullanım Sözleşmesi 1. TARAFLAR : a. Zirve elektronik İth. İhr. Ali ihsan Seçer Adres : Perpa ticaret merkezi a/blok kat:2 no:0031 Şişli / İstanbul (Kısaca BAYİKAWAİ olarak anılacaktır.)

Detaylı

KUY. DIŞ. TİACARET A.Ş. ÖRNEK POS SÖZLEŞMESİ

KUY. DIŞ. TİACARET A.Ş. ÖRNEK POS SÖZLEŞMESİ KUY. DIŞ. TİACARET A.Ş. POS SÖZLEŞMESİ METRO ELEKTRONİK KUY. DIŞ. TİC A. Ş. İle BAYİİ/Üye işyeri.. arasındaki KARTLI ÖDEMELER İÇİN İŞLEMLERİN MÜNHASIRAN Secure CODE ve/veya Chip&Pin sistemiyle (güvenli

Detaylı

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan Adnan Kahveci Cad. No:139 Yakacık-Kartal / İSTANBUL adresinde mukim TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. ile diğer taraftan...adresinde mukim... belirtilen hususlarda

Detaylı

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. YURTİÇİ SATIŞ GENEL ŞARTLARI

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. YURTİÇİ SATIŞ GENEL ŞARTLARI EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. YURTİÇİ SATIŞ GENEL ŞARTLARI 1.TANIMLAR ERDEMİR İSDEMİR MÜŞTERİ ERDEMİRONLINE SİSTEM MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ MAL BÜLTEN DBS KMH KDTS HT-1K HTT TS US : Ereğli Demir ve

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Madde 1: Amaç ve Kapsam Bu sözleşme, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından çıkarılan kredi kartlarının Üye ve/veya Ek Kart Hamili/ hamillerine

Detaylı

Bir taraftan: Mahmut mah. İstoç 14. ada no:18/20 adresinde mukim tori bilgisayar Telekom elektronik elek. Malz. Tic. Ltd. şti.

Bir taraftan: Mahmut mah. İstoç 14. ada no:18/20 adresinde mukim tori bilgisayar Telekom elektronik elek. Malz. Tic. Ltd. şti. TORİ BİLGİSAYAR TELEKOM. ELEKTRONİK ELK. MALZ. TİC. LTD. ŞTİ. Bir taraftan: Mahmut mah. İstoç 14. ada no:18/20 adresinde mukim tori bilgisayar Telekom elektronik elek. Malz. Tic. Ltd. şti. Diğer taraftan:

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Madde1: Amaç ve Kapsam Bu sözleşme, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından çıkarılan kredi kartlarının Üye ve/veya Ek Kart Hamili/ Hamillerine

Detaylı

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile... Arasındaki../. 2015 Tarihli TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Temsilcilik Sözleşmesi( Sözleşme ) /./2015 tarihinde; 1.1 Türk hukukuna uygun olarak

Detaylı

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Üye İşyeri Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta DENİZBANK A.Ş. (bundan böyle Banka olarak anılacaktır) ile diğer tarafta işbu Sözleşme nin sonunda

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

KREDİ KARTI SİSTEMİ : MASTERCARD INTERNATIONAL, VISA INTERNATIONAL gibi uluslararası Kredi Kartı sistemleridir.

KREDİ KARTI SİSTEMİ : MASTERCARD INTERNATIONAL, VISA INTERNATIONAL gibi uluslararası Kredi Kartı sistemleridir. TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bir tarafta TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. ile diğer tarafta, KART HAMİLİ/EK KART HAMİLİ arasında, aşağıdaki şartlarla işbu Kredi

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

5. Kart Hamili: Sözleşme nin XII. bölümünde bahse konu olan kartlardan en az birine sahip gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

5. Kart Hamili: Sözleşme nin XII. bölümünde bahse konu olan kartlardan en az birine sahip gerçek ve tüzel kişileri ifade eder. I. KONU: İşbu Sözleşme, AKBANK T.A.Ş. (bundan böyle BANKA olarak anılacaktır) ile... (bundan böyle FİRMA olarak anılacaktır) arasında, FİRMA nın Sözleşme nin XI. bölümünde belirtilen iş yerlerinde Sözleşme

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :...

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :... BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Soyadı, Adı/Unvanı :..... TCKN/VKN :... Amaç ve Kapsam: Müşterinin, Türkiye İş Bankası A.Ş. nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesaplarının kullanılmasında;

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN

Detaylı

FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ fibabanka.com.tr 444 88 88 Fibabanka A.Ş. Emirhan Caddesi Barbaros Plaza İş Merkezi No. 113 Dikilitaş Beşiktaş 34349 İstanbul, Türkiye T. Sicil No: 272902

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı