* International Burch University, Doktora Örencisi,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "* International Burch University, Doktora Örencisi, samira_osmanbegovic@yahoo.com"

Transkript

1 BOSNA HERSEK TE TÜRKÇE ÖRETM VE ÖRENCLER AÇISINDAN PROBLEMLER TURKISH TEACHING AND PROBLEMS OF TURKISH TEACHING IN BOSNIA-HERZEGOVINA BY STUDENTS Samira OSMANBEGOVÇ-BAKÇ * Mustafa ARSLAN ** Öz Bu çalımanın amacı, Bosna Hersek te Türkçe öretimi ve problemlerini bir yöntem kapsamında incelemektir. Aratırmanın evrenini Saraybosna, Zenica, Tuzla Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nde okuyan örenciler oluturmaktadır. Aratırmada kullanılan örneklem ise 3 ve. sınıf örencileridir. Aratırmanın verileri 23 açık uçlu görüme sorusu oluturularak görüme yöntemi ile toplanmıtır. Görüme ölçei oluturulurken öncelikle ilgili kaynaklar taranmı, uzman görüü alınmı ve ön bir uygulama çalıması yürütülmütür. Verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz ve içerik analizi yapılmıtır. Aratırmanın güvenirlilii için verilerin analizinden elde edilen sonuç 2,0 olarak saptanmı ve güvenirlilik teyit edilmitir. Ana dilde eitim verilmesi, Türkçe ve Bonakçanın cümle yapılarının farklı olması, pratik yapma imkânının olmaması, eitim müfredatının yetersiz ve alan uzmanı öretim görevlisinin eksiklii olduu gibi temel sorunlar tespit edilmitir. Anahtar Kelimeler: Bosna-Hersek, Türkçe Öretimi Problemleri. Abstract The aim of this study is to methodologically analyze problems in the teaching of the Turkish language in Bosnia and Herzegovina. The research work is composed of the third and fourth year students studying in the departments of Turkish Language and Literature at the Universities of Sarajevo, Zenica and Tuzla. Research data were collected by interview method consisting of 23 questions. For setting the parameters for the interview, the first thing done was the review of the literature, then professional opinions were taken into account and a test interview was done. Descriptive method and content analysis were used in the data analysis. Results on the reliability of data show 2%, by which the validity of research is secured. The main identified problems were: using mother tongue in teaching, * International Burch University, Doktora Örencisi, ** Doç.Dr. International Burch University, Türk Dili ve Edebiyatı Öretmenlii Bölümü,

2 different sentence structures of compared languages, the lack of possibilities for using the foreign language in practice, deficiencies in the curriculum, and the lack of higher educated teachers. Keywords: Bosnia and Herzegovina, Turkish Teaching, the Problems of Teaching of the Turkish Language. Giri Yabancı dil öretimi, eitimin önemli bir alanıdır. Bireylerin bir yabancı dil örenmesi onların hayattaki baarılarına etki eder. Bireylere farklı kültürleri örenme fırsatı sunar. Bu balamda tarihi süreçte Bosna Hersek halkı Osmanlı vasıtasıyla Türkçe örenmi ve Türk kültüründen etkilenmitir. Bu etkileimin bir sonucu olarak bugün Bosna Hersek üniversitelerinde Türkçe yabancı dil olarak okutulmaktadır. Bosna Hersek'in 13 yılında Osmanlı idaresine girmesiyle yerli halk Türk dili, edebiyatı ve kültürüyle tanımı ve Balkan Slav dillerine (Bonakça-Sırpça-Hırvatça) Türkçeden sayısız ödünçlemeler yapılmıtır. Edebiyat, bilim, siyaset, idare, sanat, kültür ve askeri olmak üzere birçok alanda Osmanlı Türkçesinden sözcükler Balkan Slav dillerine geçmitir (Filan, 2001: ). Türkçe kelimeler, deyimler, kalıplamı sözler Bonakça- Sırpça ve Hırvatçanın ses, yapı ve cümlelerine güçlü bir ekilde yerlemi ve öyle ki zamanla edebî metinlerde de kullanılır hale gelmitir. Bonakların, Osmanlı ile birlikte slamiyet i kabul etmeleri onların sosyokültürel yaamlarında büyük deiiklikler oluturmutur (Nurki, 2007: 3-). Balkan Slav dillerine Osmanlı Türkçesinden geçen kelimeler üzerine çeitli çalımalar yapılmıtır. Škalji, (1) Balkan Slav dillerinde.72 adet Türkçe kelimeyi tespit etmi ve Turcizmu u Sırpskohrvatskom jeziku adlı eserinde bu kelimeleri göstermitir. Bonakça-Hırvatça-Sırpçaya yapılan Türkçe ödünçlemelere Balkan Slav dillerinde Turcizam (Turkizm) adı verilmitir. Škalji, eserinin giri bölümünde Hırvat-Sırp ve Bonakların Osmanlı ile ilk temasına deinmi, Bonakların Müslüman olmasıyla askeriyeden yönetime, dinden edebiyata, yemek adlarından mahalle-yer isimlerine, lakaplara kadar hayatın her alanına nüfuz etmi bu Türkçe unsurları gruplandırmı, yapıtının sonuna da bir sözlük eklemitir. Özellikle Bonak halk edebiyatı bata olmak üzere Türkçe kelimeler, Bonak edebiyatının ayrılmaz bir unsuru haline gelmitir. Bonak anonim halk edebiyatının önemli bir türü olan Sevdalinkalarda bu durum açıkça görülmektedir. Türk halk türkülerine benzeyen sevda konuları ilenen

3 Sevdalinkalarda kullanılan Türkçe motifler (kelimeler) bu edebi ürünlerin ayrılmaz birer parçasıdır (Popri i Vrani, 2005:102). Avusturya-Macaristan mparatorluu tarafından Bosna Hersek in igal edilmesiyle Bonaklar yeni bir siyasal, ekonomik ve kültürsel deiimle karılamılardır. Avusturya-Macaristan mparatorluu nun Bosna ya gelmesi, Bonaklar için bir medeniyetin sonu ve baka bir medeniyetin balangıcıdır. Bonaklar farklı bir kültür ve hayat biçimiyle tanımılardır. Bundan dolayı bu süreç Bonaklar için zor ve aır olmutur (mamoviç, 1: 31). Osmanlı kültürünün yerini Avusturya- Macaristan kültürü almaya balamıtır. Bu duruma paralel olarak Osmanlı kültürüne ait tüm izlerle birlikte Türkçe kelimeler de Bonakçadaki eski önemini yitirmitir. 150 yılında Saraybosna Üniversitesi Felsefe Fakültesi nin kurulmasıyla birlikte Dou Dilleri Filoloji Ana Bilimi Dalı kurulmu ve Arapça, Farsça ve Türkçe öretilmitir. Bu bölümün asıl amacı Bosna nın tarihi ve kültürel mirasını aratırmaktır. 150 yılında aynı amaca hizmet etmek üzere açılan Saraybosna arkiyat Enstitüsü nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümü açılmıtır. Enstitüde Türk dili, tarihi, kültürü, sanatı gibi alanlarda bilimsel ve akademik düzeyde faaliyetler yürütülmektedir. Bosna da 2005 akademik yılında Zenica ve Tuzla Üniversitelerinde Eitim Fakültesi bünyesinde Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri eitime balamıtır. Tuzla ve Zenicadaki bölümler TKA ve Yunus Emre Kültür Merkezi tarafından desteklenmektedir. 200/200 akademik yılında Saraybosna da International Burch University ile birlikte Türk Dili ve Edebiyatı Öretmenlii bölümü açılmıtır. Bölümün ders müfredatı, Türkiye deki Türk Dili ve Edebiyatı Öretmenlii bölüm programına göre düzenlenmitir (Solak, 2011:17-1). Bonakça ve Türkçe köken (mene) olarak farkı dil aile grubuna aittirler. Bonakça, Hint Avrupa dil ailesinin Slav koluna girmektedir. Dünyada en yaygın olan bu dil ailesi, Türkçenin girdii Ural Altay dil ailesinden mene ve yapı bakımından farklıdır. Hint Avrupa dilleri çekimli, Ural-Altay dilleri sondan eklemeli dilerlerdir. Çekimli dillerde kelime yaparken ve çekim sırasında çok defa köklerde bir deime olmaktadır. Bazen az sayıda ekler kullanılmakla beraber, umumiyetle gramer ifadeleri kökün bir içten kırılma ila aldıı deiik ekillerle karılanmaktadır. Bazı dillerde bu deiiklik çok defa kökü tanınmaz bir hale getirir (Ergin, 13: ). Bosna da Türkçe öretiminin ve öreniminin bugünkü gelmi olduu durumu anlamak ve çözüm önerileri sunmak üzere yapılmı olan bu aratırmada Türkçe ve Bonakçanın yapısal özelliklerinden kaynaklanan zorluklar da saptanmaya çalıılmıtır.

4 Yöntem Bu aratırmanın amacı, Bosna Hersek örnei üzerinden Türkçenin yabancı dil olarak öretiminde ve öreniminde karılaılan sorunları nitel aratırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmı anket modeliyle belirlemektir. Bu balamda üniversite 3. ve. sınıf örencilerinin görülerine bavurulmu, elde edilen veriler analiz edildikten sonra yorumlanmı ve sorunların giderilmesine yönelik önerilerde bulunulmutur. Evren ve Örneklem Aratırma, Sarayevo Üniversitesi Felsefe Fakültesi arkiyat Bölümü, Tuzla Üniversitesi Felsefe Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Zenica Üniversitesi Eitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde okuyan 3. ve. sınıf örencileriyle yürütülmütür. Bu aratırma kapsamında, söz konusu bölümlerde okuyan 7 örenciyle açık görüme yapılmıtır. Aratırma evreni olarak 3. ve. sınıf örencilerinin seçilmesinin nedeni, Bosna-Hersek'te yüksek eitimde Türkçenin yabancı dil olarak örenilme zorluklarını daha iyi bir ekilde anlayabileceklerinin ve algılayabileceklerinin düünülmesidir. Verilerin Toplanması ve Analizi Verilerin toplanması, yarı yapılandırılmı sorulardan oluan açık görüme formu kullanılarak adaylarla yüz yüze görüerek gerçekletirilmitir. Yarı yapılandırılmı görümede, katılımcıya önceden belirlenmi sorular yöneltilmitir. Bunun yanı sıra gerekli görülen yerlerde yeni sorular sorulmu veya bazı soruların sorulmasından vazgeçilmitir. Bulgu ve Yorumlar Açık görümeye, gönüllü olarak Bosna Hersek te Sarayevo, Tuzla, Zenica Üniversitelerinin Türkoloji bölümlerinin 3. ve. sınıflarına devam eden örenciler katılmıtır. Sarayevo Üniversitesi nden 12, Zenica Üniversitesi nden ve Tuzla Üniversitesi nden 2 olmak üzere toplam 7 örenci aratırmaya katılmıtır. Onların Bosna Hersek teki Türkçe öretimi ve örenimi ile ilgili görüleri alınarak mevcut olan problemler saptanmaya çalıılmıtır. Tablo 1: Bosna Hersekte Türkçe öretimi ve sorunları kapsamında adaylara yöneltilen sorular ve yanıtları Açık görümede Bosna Hersek te Türkçe Adayların görüleri f % öretimi üzerine adaylara yöneltilen sorular. Cinsiyet Erkek 1.

5 Uyruk Merak Türkçe örenmenizde Türkiye ile Bosna kültürel baları etkili mi? Üniversiten önce Türkçeye olan ilginiz. Üniversiteden önce Türkçe örendiniz mi? stediim bölüme giremediim için Türkçe bölümüne girmek zorunda kaldım Türkçe örenirken karılatıınız sorunları nelerdir? Türkçe cümle yapısını örenmek size zor geliyor mu? Türkçe derslerinde hangi dil daha çok kullanılır Türkçe öretiminde hangi beceriniz daha çok geliti. 1 Bayan Bonak 37 7, 7 Dier Evet. Hayır 3. Evet Hayır 1. 1 Evet 25 53, 2 Hayır 22, Evet Hayır Evet 1 2. Hayır Öretim görevlisinin 12. yetersizlii Dil yapısının farklı olması 2 Sık pratik yapma fırsatının olmaması Evet Hayır Anadili 2 5. Türkçe 1 0. Dilbiligisi-Çeviri Yöntemi 7 Dinleme-Anlama 3.

6 Haftada kaç saat Türkçe dersi var? Örencilerin okudukları kitap sayısı Örencilerin Türkçe seviyesi Örencilerin Türkçe ile ifade edemedikleri durumlarda ngilizceyi kullanmaları Hangi amaçla Türkçe örenmek istiyorsunuz. Okuma-Anlama.5 Konuma Bütün Yöntemler 22. saat 7 1. saat 12. saat saat saatten fazla arası kitap arası kitap arası kitap arası kitap yukarısı kitap Temel Orta leri 7 1. Evet Hayır 23. Ekonomik gerekçeler 7 1. Kültürel deerler Akademik çalımalar Sempati Amacım yok 3. Örencilerinin çalımak istedikleri alanlar Bilim ve eitim 1 0.

7 Türkçe örenenler için hazırlanmı Türkçe Bonakça-Bonakça Türkçe sözlükler var mı? Türkçe örenirken en çok yararlandıınız sözlük Öretim üyeleri ile ortak projeler yapıyor musunuz? Öretim üyeleri ile yaptıınız ortak çalımalar Türkçe pratik yapma programlarına katıldınız mı? Türkçe örenirken en çok size kim yardımcı oldu? Tercümanlık Ticaret Turizm 1. 1 Evet Hayır 3 7. TDK Türkçe Sözlük 1. 1 Büyük Türkçe Sözlük 2.3 Türkçe-Sırpça Sözlük Cep Sözlüü 3. Bonakça-Türkçe Sözlük 2.3 Evet Hayır Kitap tercümesi Tercüme hikâye kitabı Dil dergisi 3. Sözlü tercüme 2.3 Dierleri 12. Evet Hayır Öretim Üyeleri TKA 2.3 Yunus Emre Dil Merkezi Çevre 7 1. Hiç kimse 12.

8 Görümeye katılan örencilerden Türk dili ve edebiyatı bölümlerini tercih edenlerin çounluunu bayanların oluturduu gözlemlenmi ve bu oran %7,5 bayan örenci olarak tespit edilmitir. Bu durum Bosna Hersek te eitim-öretim iiyle ve öretmenlik mesleinde daha çok bayanların çalımasıyla açıklanabilir. Bosna Hersek te çok farklı özel ve devlet kurumları tarafından Türkçe öretilmekte ve tevik edilmektedir. Bosna Hersek teki Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde büyük oranda Bonak örenciler eitim almaktadır. Bosna da yaayan Hırvat ve Sırp uyruklu örencilerin aratırma sonucuna göre bu bölümü tercih etmedikleri anlaılmaktadır. Daha çok Bonak örencilerin bu bölümü tercih etmi olmaları tarihi kültürel ilikilere balanabilir. Yabancı dile merakınız var mı? eklindeki soruya, açık görümeye katılan üniversite örencilerinin % 3, sı evet yanıtı vermitir. Bu sonuca göre örencilerin yabancı dillere genel olarak meraklı oldukları ve bu balamda Türkçe örenmeye karı da olumsuz bir tutumlarının olmadıı eklinde yorumlanabilir. Deneklere yöneltilen Türkçe örenmenizde Türkiye ile Bosna arasındaki tarihi-kültürel balar etkili oldu mu? sorusuna %7,7 si evet, %1,1 i hayır demitir. Ayrıca ortak kültürün etkisine paralel olarak üniversiteden önce Türkçe örenmeye ilgi duyanların oranı %53,2 olarak belirlenmitir. Tarihsel balar ve dier faktörlerle birlikte Bosnalıların çounluu Türkçe örenmek istemektedirler. Katılımcıların %7,5 inin üniversiteden önce hiç Türkçe eitimi almadıı ancak %23, ünün üniversiteye balamadan önce deiik vesilelerle Türkçe örendikleri bulgulardan anlaılmaktadır. Örencilerin %23, ünün üniversiteden önce Türkçe örenmi olmasına ramen tüm örenciler Bosna Hersek üniversitelerinde Türkçe örenmeye temel seviyeden balamılardır. Halbuki yabancı dil öretimine balayan örencilere seviye tespit sınavı yapılmalı, dil düzeyleri belirlenmeli ve gruplara ayrılmalıdır. stediim bölüme giremediim için Türkçe bölümüne girmek zorunda kaldım sorusuna deneklerin 2, i evet, %70,2 si hayır yanıtını vermitir. Bu sonuç örencilerin Türkçe bölümünü bilinçli olarak tercih etmi olmalarının bir göstergesidir. Buaratırmanın temelini oluturan Türkçe öretiminde karılaılan sorunlar olarak %12, uzman öretim görevlisi eksiklii, %3,2 Türkçe dil yapısının Bonakçadan farklı olması ve %2, oranında ise sık pratik yapma fırsatının salanmaması olarak belirlenmitir. Bu bulgulara göre Türkçe

9 öretiminde temel zorluklar olarak dil yapısının ana dilden farklı olması ve örencilerin sık pratik yapamamaları görüü öne çıkmıtır. Dil yapısının farklı olmasına balı olarak örencilere sorulan Türkçe cümle yapısını örenmek size zor geliyor mu? kavramına verilen %3, evet cevabı da dillerin yapısal özelliklerinin farklı olmasından kaynaklanan bir örenme zorluu eklinde anlaılmalıdır. Deneklerin verdii yanıtlara göre en dikkat çekici sorun olarak %5, oranında öretim üyelerinin ders anlatırken Türkçe (hedef dilde) konumamalarıdır. Yabancı dil öretiminde amaca ulamak için hedef dilin kullanılması çok önemlidir. Bu durum ayrıca yabancı dil öretim yöntemlerinden anadili gerekli durumlarda kullanma ilkesi ile çelimektedir. Dil yapısının farklılıı, pratik yapma fırsatının sınırlı olmaması ve derslerin anadilde anlatılması, örencilerin bulundukları ortamın normal bir sonucu olarak algılanabilir ama bu hiçbir zaman bu problemlerin çözümü olmadıı veya çözüm bulmanın gerekli olmadıı anlamına gelmemelidir. Yabancı dil öretiminde dinleme-anlama, konuma, okuma ve yazmadan oluan dört temel beceri paralel olarak gelitirilmelidir. Bu kapsamda Türkçe öretiminde hangi beceriniz daha çok geliti? sorusuna görümeye katılanların %27,7 si dört temel beceriden daha çok dilbilgisi öretildiini belirtmilerdir. Temel seviye yabancı dil öretiminde dilbilgisi kurallarının öretilmesi, örencileri isteklendirme açısından olumsuz etkilemektedir. Hedef dilin yapısının öretildii bu yöntemde temel seviye örencileri dili kullanamazlar ve bu durum onlarda dile karı bir ilgisizlik oluturabilir. Deneklerin %, ü dinleme-anlama, %10, sı konuma ve %,5 i okuma becerilerinin geliimine yönelik yöntemler kullanılmaktadır, yanıtını vermilerdir. Bu sonuçlar hedef dilin kendisi deil kurallarının öretildii görüünü pekitirmektedir. Görümeye katılan örenciler haftalık Türkçe ders saatinin %, i 10 saatten fazla, %2, sı ise ile saat arasında deitiini belirtmilerdir. Bu iki rakam arasındaki uzaklık dikkate alındıında ortalama bir ders saatinden söz etmek mümkün deildir ve bu durumu haftada yeterli sayıda Türkçe dersi verilmemekte eklinde yorumlamak mümkündür. Örencilerin Türkçe okuma becerilerini anlamak için amaç dilde okudukları kitap sayısında ilginç neticelere ulaılmıtır. Bu veriler deerlendirilirken örencilerin 5 veya 7 dönem Türkçe eitimi aldıkları dikkate alınmalıdır. Bulgulara göre örencilerin %55,3 ü sadece 0 ile 5 arası Türkçe kitap okumulardır. Bu durum örencilerin hem okuma

10 alıkanlıklarının çok düük hem de örendikleri dil seviyesinin yeterli olmadıını açık bir ekilde göstermektedir. Ortaya çıkan sonuçlara göre örencilerin %3,3 ü temel, %31, u orta, %27,7 i ileri seviyede Türkçe bilmektedirler. Aratırmanın 3 ve. sınıflar üzerinde yapıldıı dikkate alınırsa temel seviyede bulunan örenci oranı çok iyi yorumlanmalıdır. Bu balamda %3,3 oranında örencinin temel seviyede Türkçe bilmelerine balı olarak kendilerini Türkçe ifade edemedikleri durumlarda özellikle Türkiye den gelen öretim üyeleri ile ngilizce anlamaya çalıanların %51,1 lik oranı arasında bir paralellik görülmektedir. Bireylerin bir yabancı dili örenme gerekçeleri genellikle bir ihtiyaçtan kaynaklanmaktır. Bu dorultuda açık görümede adaylara hangi amaçla Türkçe örendikleri sorulmu ve %3.3 ü akademik çalıma yapmak, %23. ü ortak kültürel deerler, %1. u ekonomik gerekçelerle Türkçe örenmek istediklerini beyan etmilerdir. Üniversitelerin akademik kurumlar olması ve örencilerin üniversitede Türkçe bölümünü seçmi olmaları onların yüksek oranda akademik çalıma yapmak isteme düüncelerini onaylamaktadır. Tarihsel ve kültürel balardan dolayı Türkçe örenmek isteyenlerin yüksek olması da bu balamda anlaılabilmektedir. Türkçe örendikten sonra deneklerin, %0, ü bilim ve eitim, %3,3 ü tercümanlık, %1,1 i turizm ve %2,1 i ticaret alanlarında çalımak istediklerini belirtmilerdir. Akademik çalıma yapmak isteyenlerle bilim ve eitim alanında çalımak isteyenler ve kültürel balar ve ekonomik gerekçeler ile turizm ve tercümanlık alanında çalımak isteyenler arasında yakın bir iliki görülmektedir. Turizm ve tercümanlık için tercüme becerilerini gelitirmi olmaları gereklilii dikkate alınırsa bu iki grubun ekonomik sebeplerle çalımak isteyenler grubunda sınıflandırılması mümkündür. Buradan anlaılmaktadır ki Bosna Hersek Türkçe bölümlerinde eitim gören örenciler bilimsel çalıma yapmak, kültürel baları güçlendirmek ve ekonomik nedenlerle Türkçe örenmek istemektedirler. Örencilerin amaçlarına ulaabilmeleri onların iyi bir Türkçe eitimi almalarına balıdır. Bunun için iyi hazırlanmı yardımcı ders araçlarına ve kaynaklarına ihtiyaç vardır. Yabancı bir dil örenirken örencilerin en temel yardımcı kaynaklarından biri sözlüktür. Ulaılan bulgulara göre örencilerin %7, sı yabancılar için iyi hazırlanmı Türkçe sözlüün olmadıını ve bu sebeple Türkçe örenirken zorlandıklarını belirtmilerdir. Bu balamda yabancılara Türkçe öretiminde seviye ve ihtiyaçlar dikkate alınarak sözlükler hazırlanmalıdır.

11 Görümeye katılan bireylerin %73, ü öretim üyeleriyle ortak projeler yapmadıklarını ifade etmilerdir. Deneklerin bir bölümünün bilimsel çalımalar kapsamında Türkçe örenmek istedikleri dikkate alındıında bu yaklaım doru deildir. Öretim üyeleriyle yapılan ortak çalımalar balamında ise %3, oranında örencilerin hiçbir çalımaya katılmadıı saptanmıtır. Bu çalımalar içerisinde en yüksek olanı %10, ile hikâye tercümesidir. Örencilerin ilgi ve ihtiyaçları dikkate alınarak onların geliimine yardımcı olacak projelere, aktivitelere yer verilmelidir. Yabancı dil öretiminde önemli yöntemlerden biri de örenilen dilin doal ortamda yaanması ve örenilenlerin pratie aktarılmasıdır. Bu sebeple yurt dıında (Türkiye de) ve yurt içinde (Bosna Hersek te) herhangi bir Türkçe dil kursuna adayların katılıp katılmadıı sorulmu ve %55,3 ü hayır, %2, sı evet eklinde yanıtlamılardır. Denekler, Türkçe örenirken kendilerine birinci derecede yardımcı olan kii veya kurumlara ise %5,7 öretim üyeleri, %,3 ile TKA, %10, ile Yunus Emre Kültür Merkezi, %1, ile çevre ve arkadalarının yardımcı olduunu belirtmilerdir. Bu durumda Bosna Hersek ile olan Tarihi ve kültürel balar dikkate alınarak devlet ve sivil toplum kuruluları seviyesinde Bosna Hersek teki Türkçe öretiminin gelitirilmesinde gerekli olanaklar salanmalıdır. Sonuç ve Öneriler Yapılan aratırmada; sık pratik yapma imkânının olmaması, hedef dildeki dil ve cümle yapısının ana dilden farklılıkları, uzman öretim üyelerinin eksiklii, uygulanan yöntem, haftalık Türkçe ders saatinin azlıı, ana dilde eitim, okuma alıkanlıının ve hedef dilin örenilme seviyesinin düüklüü, kaliteli Bonakça- Türkçe, Türkçe-Bonakça sözlüklerin olmaması, öretim üyeleri ile birlikte ortak projelerin yürütülmemesi, Türkçe eitimi verilen bölümlerde örenilenlerin doal ortamlarda, Türkçe dil merkezlerinde pratie dönütürülememesi ve motivasyon eksiklii gibi temel sorunlar saptanmıtır. Söz konusu problemleri çıkı kaynaına göre, uygulanan ders müfredatı ile öretim yöntemleri ve motivasyon olarak iki ana balıkta toplamak mümkündür: Ders Müfredatı ve Öretim Yöntemlerinden Kaynaklanan Sorunlar Hedef dil ile ana dil arasındaki dil ve cümle yapısının farklı olması ve mezun olmak üzere olan örencilerin hedef dili düük seviyede konuuyor olmaları temel sorunlar olarak tespit edilmitir. Bu sorunların ana kaynaı, uzman öretim üyelerinin yetersizlii, uygulanan yöntem, haftalık Türkçe ders saatinin azlıı, ana dilde eitim, örencilerin okuma

12 alıkanlıının yetersizlii ve Türkçe-Bonakça sözlüklerin yeterli olmaması eklinde özetlenebilir. Motivasyondan Kaynaklanan Sorunlar Bu sorunların balıcaları sık pratik yapma fırsatının olmaması, doal ortamda hedef dilin duyulamaması ve hissedilememesi sayılabilir. Ayrıca öretim görevlileri ile ortak projelerin yapılmaması da direk olarak motivasyonla ilgilidir. Bu sorunlar büyük oranda doal ortamlarda dili kullanamama, dil becerilerini gelitirecek aktivitelere katılmak için maddi destek salayabilecek kurumların ve örencilerle ortak projeler yürütmeyen öretim kadrosunun ilgisizliinden kaynaklanmaktadır. Öneriler Ders müfredatı ve öretim yöntemlerinden kaynaklanan sorunların çözümlenmesi için öneriler: 1. Hedef dilde (Türkçe) eitime aırlık verilmesi. Özellikle temel seviyede öretim üyeleri Türkçe konumalıdırlar. 2. kinci sınıftan sonra örencilerin tercihleri dikkate alınarak bilimsel çalımalar ile eitime yönelik bir ana dal ve tercüme ilerine yönelik baka bir ana dalın oluturulması faydalı olacaktır. 3. Bilim ve eitim ana dalına yabancılar için Türkçe eitimi dersi eklenmelidir.. Haftalık Türkçe ders saatleri çoaltılmalıdır. 5. Belli bir seviyede Türkçe eitimle üniversiteye balamı örencilere becerilerini gelitirecek ek görevler verilmelidir.. Uzman kadronun istihdam edilmesine özen gösterilmelidir. 7. Orta ve ileri seviyede örenciler, Türkçe kitap okumaya ve Türkçe- Türkçe sözlükleri kullanmaya tevik edilmelidir.. Çada öretim yöntemleri, modern toplumun ihtiyaçları ve örencilerin istekleri göz önünde bulundurularak ders müfredatının yenilenmesi gerekmektedir. Motivasyondan kaynaklanan sorunların giderilmesi için öneriler:

13 Bosna Hersek te faaliyet gösteren TKA, Yunus Emre gibi kurumlar, örencilere burs salamalı ve doal ortamda adaylara dil örenme fırsatı sunmalıdırlar. 2. Öretim görevlileri; kitap veya hikâye tercümesi, ortak kültür mirası aratırmaları, dil ve edebiyat dergileri, tercüme ileri gibi projeler hazırlayıp örencilerle birlikte yürütmelidirler. Bu tür uygulamalar hem dilin gelitirilmesi ve motivasyonun salanmasında hem de örencilerin meslekî hayata hazırlanmalarında yardımcı olacaktır. TKA ve Yunus Emre gibi kurumlar bu konuda kendilerine düen sorumluluu üstelenebilir ve onların destekleri ile projeler yürütülebilir. KAYNAKÇA ERGN, Muharrem (13). Türk Dil Bilgisi, stanbul: Boaziçi Yayınları. FLAN, Kerima (2001). Dil ve Kültür likisi: Bosna da Türk Dili Öretimindeki Yeri, Avrupa da Yabancı Dil Olarak Türkçe Öretimi Sempozyumu, 25-2 Ekim, Ankara. MAMOVÇ, Mustafa (1). Historija Bošnjaka, Bkz., Preporod., Saraybosna NURKÇ, Kemal (2007). Bosna-Hersek'te slamlama Süreci. Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. POPR, Omer ve VRAN., Semir (2005). Sevdah i Sevdalinka (Institut Sevdaha Fondacija Omer Poprica), Sarajevo:Bemust. SOLAK, Edina (2011). Bosna- Hersek te Türkçe ve Türk Dili Eitimi ile lgili Çalımalar, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(2): ŠKALJ, Abdulah (1). Turcizmu u Sırpskohrvatskom jeziku. Sarajevo: Svjetlost Izdavako Preduzee.

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER Cansevil TEB * ÖZET Günümüzde daha popüler bir yer edinen müzik öretmenlii giderek bireylerin kendilerini daha iyi ifade edebildikleri bir alan olmaktadır. Müzik

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1 Elementary Education Online, 7(1), 41-52, 2008. lköretim Online, 7(1), 41-52, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER Yüksel DEDE * ÖZET Öretmenler, öretim sürecinin en önemli unsurlarıdır. Bu nedenle, matematik öretmenlerinin kendilerini sürekli yenileme peinde olmaları gerekmektedir.

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates *

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Elementary Education Online, 5(1), 1-6, 2006. lköretim Online, 5(1), 1-6, 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Zeynep Aydin Yilmaz

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri

Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri Y. Doç. Dr. Ahmet. Özdemir M.Ü. A.E.F. lköretim Bölümü Matematik Eitimi

Detaylı

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING Derya YAYLI 1 Sevil HASIRCI 2 Özet Öretmenler hizmet öncesi dönemden balayarak öretmeye yönelik

Detaylı

Development of Historical Time Concept in Elementary School s Students

Development of Historical Time Concept in Elementary School s Students Elementary Education Online, 5(2), 87-109, 2006. lköretim Online, 5(2), 87-109, 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Development of Historical Time Concept in Elementary School s Students Mustafa

Detaylı

TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE)

TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) LEARNING STYLES OF THE TURKISH TEACHING STUDENTS (The Case of Gazi University) Tazegül DEMR Özet Bu çalımada,

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

SOSYAL BLGLER ÖRETMENLERNN PROJE ÇALIMALARIYLA LGL GÖRÜLER SOCIAL STUDIES TEACHERS OPINIONS REGARDING PROJECT WORKS

SOSYAL BLGLER ÖRETMENLERNN PROJE ÇALIMALARIYLA LGL GÖRÜLER SOCIAL STUDIES TEACHERS OPINIONS REGARDING PROJECT WORKS ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 3 Haziran 2011 SOSYAL BLGLER ÖRETMENLERNN PROJE ÇALIMALARIYLA LGL GÖRÜLER SOCIAL

Detaylı

NAAT PROGRAMI VE NAAT MÜHENDSL BÖLÜMÜ ÖRETM ELEMANLARININ BLM DL OLARAK TÜRKÇEY KULLANMA YAKLAIM VE DUYARLILIKLARI (ONDOKUZ MAYIS ÜNVERSTES ÖRNE)

NAAT PROGRAMI VE NAAT MÜHENDSL BÖLÜMÜ ÖRETM ELEMANLARININ BLM DL OLARAK TÜRKÇEY KULLANMA YAKLAIM VE DUYARLILIKLARI (ONDOKUZ MAYIS ÜNVERSTES ÖRNE) NAAT PROGRAMI VE NAAT MÜHENDSL BÖLÜMÜ ÖRETM ELEMANLARININ BLM DL OLARAK TÜRKÇEY KULLANMA YAKLAIM VE DUYARLILIKLARI (ONDOKUZ MAYIS ÜNVERSTES ÖRNE) LANGUAGE APPROACH AND TURKISH AWARENESS OF THE ACADEMIC

Detaylı

düüncelerle sıklıkla fen örenme ortamlarına gelen örencilerin, kavramsal deiim süreci yoluyla söz konusu düüncelerini deitirmelerinde öretmenler de

düüncelerle sıklıkla fen örenme ortamlarına gelen örencilerin, kavramsal deiim süreci yoluyla söz konusu düüncelerini deitirmelerinde öretmenler de Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi TheJournal of International SocialResearch Cilt: 8 Sayı: 39 Volume: 8 Issue: 39 Austos 2015 August 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 SINIF ÖRETMEN ADAYLARIYLA

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA *

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * Dr. Belir Tecimer Kasap GR *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER Serkan ENDA * emseddin GÜNDÜZ **. ÖZET Bu çalımada öretmen adaylarının sınıf içi örenmelerini desteklemek ve pekitirmek

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 AKTF ÖRENME TEKNKLERNN DNLEME BECERS ÜZERNDEK ETKLER* THE EFFECTS

Detaylı

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s.

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. Bahadır GÜNE * Aynı kökten geldii üst sistem durumundaki bir standart

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

$- &$ $&" &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($!

$- &$ $& &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($! Elementary Education Online, 7(3), 785-799, 2008. lköretim Online, 7(3), 785-799, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr!" # $!% &#' $!($ )*! &$!( &# )$+,*!$" && '"!!%*$!-. #' *$& '&/!&!&/012$!&#!3

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Download von www.bteu.de / Avrupali Türk Isadamlari Birligi Hannover / TAM Vakfi Yayinlari!" #"# Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Bu

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara,

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com 7. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRENC ÇALIMA

Detaylı

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Okul öncesi eitim kurumlarından yüksek

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

Intel Ö!renci Programı

Intel Ö!renci Programı Intel Ö!renci Programı De!erlendirme Raporu Eylül 2009 - A!ustos 2010 Cengiz Hakan AYDIN Hasan ÇALI"KAN Murat ATA#Z# Giri! Intel Ö!renci Programı, özellikle teknolojiye eri$imin sınırlı oldu!u bölgelerdeki

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNVERSTES BURS VE KISM ZAMANLI ÇALIMA BAVURU FORMU

T.C. ANKARA ÜNVERSTES BURS VE KISM ZAMANLI ÇALIMA BAVURU FORMU KMLK BLGLER T.C. Kimlik No : Adı Soyadı : Baba Adı : Ana Adı : Doum Yeri : Doum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) : Medeni Hali : li: lçesi: Mah/Köy : Cinsiyet : Cilt No : Aile Sıra No : Sıra No : ÖRENM BLGLER Ortaöretim

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

edilmesi öngörülmütür. Bu çerçevede kariyer basamaklarında yükselmesi öngörülen öretmen sayısı uzman öretmenlik için 124 bin, baöretmenlik için de 62

edilmesi öngörülmütür. Bu çerçevede kariyer basamaklarında yükselmesi öngörülen öretmen sayısı uzman öretmenlik için 124 bin, baöretmenlik için de 62 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK KARYER

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

TÜRK DL VE EDEBYATI ÖRETMENLERNN ETMDE AKILLI TAHTA VE TABLET BLGSAYAR KULLANIMINA LKN GÖRÜLER (RZE L ÖRNE

TÜRK DL VE EDEBYATI ÖRETMENLERNN ETMDE AKILLI TAHTA VE TABLET BLGSAYAR KULLANIMINA LKN GÖRÜLER (RZE L ÖRNE Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK DL VE EDEBYATI

Detaylı

CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT

CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT Mustafa AHN Özet Bu çalımada cumhuriyet dönemi boyunca

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Ör.Gör.Dr. Hatice Ekinci GR Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin Gelitirilme Sürecinde Alıtırmaların Önemi *1924-2004

Detaylı

( $!)'&! * $&( $( %& ( '+ #$( $ ' #$%$&' '$- # $$ " $&( $( % & ( '+#$''' $"! $$#

( $!)'&! * $&( $( %& ( '+ #$( $ ' #$%$&' '$- # $$  $&( $( % & ( '+#$''' $! $$# Elementary Education Online, 7(3), 769-784, 2008. lköretim Online, 7(3), 769-784, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr! " # #$%$&''$'$"' ( $!)'&! * $&( $( %& ( '+ '!##'$ (#$!(' $#$ ', #$( $

Detaylı

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve I. BÖLÜM GR Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim dallarına kayıt yaptıran birinci sınıf lisans örencileri, orta öretim kurumlarının, aırlıklı olarak

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI ***

BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI *** BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI *** Yrd. Doç. Dr. Nilgün SAZAK* Yrd. Doç. Dr. A. Serkan ECE** ***1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching lesson and opinions about science

Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching lesson and opinions about science Elementary Education Online, 7(2), 456-467, 2008. lköretim Online, 7(2), 456-467, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching

Detaylı

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 Performans Denetimi Raporu: stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor Raporu, Sayıtay Bakanlıınca 6.5.2002 tarihinde TBMM Bakanlıına gönderilmitir.

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies *

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies * Elementary Education Online, 7(2), 401-420, 2008. lköretim Online, 7(2), 401-420, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory

Detaylı

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler,

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler, İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi Sevgili Öğrenciler, Bu anket MLARG: risk grubundaki gençler için cep telefonu üzerinden İngilizce öğrenme (Proje Numarası: 2009-TR1-LEO05-08674) adında bir Avrupa Birliği

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES *

LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES * LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES * DEVELOPMENT OF A MUSICAL AUDITION TEST TOWARD ELEMENTARY STUDENTS Dr. Elif TEKN GÜRGEN** Özet Bu aratırmanın amacı ilköretim 3. ve 4. sınıf örencilerinin

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kı 2011 Winter 2011

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kı 2011 Winter 2011 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kı 2011 Winter 2011 YEREL TARH UYGULAMALARININ BAARIYA VE ÖRENC ÜRÜNLERNE ETKS

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım.

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BLGSAYAR DESTEKL

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ÜNIVERSITE ÖRENCILERININ ÖRENME STILLERININ BELIRLENMESI (GAZI ÜNIVERSITESI

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES A STUDY ON THE DIFFICULTIES FACED BY PRESCHOOL TEACHERS IN THE PLANNING AND IMPLEMENTATION Doç. Dr.

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

Orman Endüstri Mühendislii Bölümü Örencilerinin Aldıkları Eitim ve Mesleki Gelecekleri Hakkındaki Düünceleri (Düzce Üniversitesi Örnei)

Orman Endüstri Mühendislii Bölümü Örencilerinin Aldıkları Eitim ve Mesleki Gelecekleri Hakkındaki Düünceleri (Düzce Üniversitesi Örnei) Orman Endüstri Mühendislii Bölümü Örencilerinin Aldıkları Eitim ve Mesleki Gelecekleri Hakkındaki Düünceleri (Düzce Üniversitesi Örnei) Derya SEVM KORKUT 1, Tarık GEDK 1, Ouzhan UZUN 2 Özet Orman Endüstri

Detaylı

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır:

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: Return to Study A Guide to VCE and VCAL / Turkish OKULA GER_ DÖNÜ_ VCE ve VCAL REHBER_ Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: 18 ya_ından büyükler ve Orta dereceli okulların

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

Fatih Emiral. Deloitte

Fatih Emiral. Deloitte Bilgi güvenlii bilincinin genele yayılması Fatih Emiral Deloitte nsan faktörü bilgi güvenlii programlarındaki en zayıf halka olarak nitelendirilmektedir. Kullanıcılar kasıtlı veya kasıtsız olarak, bilgi

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

1. Giri - 625 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33

1. Giri - 625 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ARNAVUTLUK TA TÜRKÇE ÖRETM VE ARNAVUTLARIN

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET lköretim Sınıf Ve Matematik Öretmenlerinin Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER Kürat YENLMEZ * Özge KARAKU ** ÖZET Bu aratırmanın

Detaylı

Elementary Education Online, 7(1), 53-70, lköretim Online, 7(1), 53-70, [Online]:

Elementary Education Online, 7(1), 53-70, lköretim Online, 7(1), 53-70, [Online]: Elementary Education Online, 7(1), 53-7, 28. lköretim Online, 7(1), 53-7, 28. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Relationship between Teacher Candidates Learning Styles and Critical Thinking

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No 1 / 145 TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Müfetti Fiili Görev Unvanı Müfetti stihdam Türü (Statü) Memur Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti...belediyesi; faaliyet ve ilemlerinde

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı MLL ETM BAKANLII MÜFETTLERNN OKUL REHBERLK HZMETLER VE DENETMYLE LGL GÖRÜLER THE OPINIONS OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION INSPECTORS ABOUT SCHOOL GUIDANCE SERVICES AND SUPERVISION OF THESE SERVICES

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY ! "#$#%$#%&$#' #$$ LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY Yrd. Doç. Dr. Erten GÖKÇE Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri

Detaylı

LKÖRETMDE TARH KONULARININ YEREL TARH LE LKLENDRLMESNN ÖRENC BAARISINA ETKS

LKÖRETMDE TARH KONULARININ YEREL TARH LE LKLENDRLMESNN ÖRENC BAARISINA ETKS LKÖRETMDE TARH KONULARININ YEREL TARH LE LKLENDRLMESNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECTS OF COMBINATIN THE HISTORY SUBJECTS WITH LOCAL HISTORY ON THE SUCCES OF STUDENTS IN PRIMARY SCHOOL Hasan IIK Özet

Detaylı

FZK ÖRETM UYGULAMALARINDA KARILAILAN GÜÇLÜKLER

FZK ÖRETM UYGULAMALARINDA KARILAILAN GÜÇLÜKLER FZK ÖRETM UYGULAMALARINDA KARILAILAN GÜÇLÜKLER Ali Rıza AKDENZ Orhan KARAMUSTAFAOLU ** Özet Fizik derslerindeki laboratuvar uygulamaları etkin, anlamlı ve kalıcı bir örenme ortamı oluturduu için fen bilimlerinin

Detaylı