KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry"

Transkript

1 KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KARARIN BOZULMASI STEMMZ VARDIR TC Dan)*tay Ba*kanl),)na Sunulmak Üzere stanbul 3. dare Mahkemesi Ba*kanl),)na, STANBUL Esas No : 2000/351 Karar No : 2000/417 DAVACI DAVALI MÜDAHL VEKL : Krsal Çevre ve Ormanclk Sorunlar Aratrma Dernei adna Yönetim Kurulu bakan Doç.Dr.Yücel ÇA(LAR. Bestekar Sokak, No: 24/4, Kavakldere-ANKARA : Orman Bakanl Bakanlklar/ANKARA : Sabanc Üniversitesi Rektörlüü-Tuzla/3STANBUL : Av.Fikret SEZG3N Atatürk Caddesi, Dura Ap. No: 1, ADANA TEBL TARH : 11 Mays 2000 KONU : 3stanbul 3. 3dare Mahkemesi nin de E: 2000/351 ve K: 2000/ 417 sayl kararlarnn bozulmas istemi. DAVANIN ÖZET: 3stanbul 3li, Tuzla 3lçesi, Orhanl Köyü, Bykl Mevkii ndeki 967 dönümlük devlet orman saylan alan Daval Bakanlk tarafndan Hac Ömer Sabanc Vakf tarafndan kurulacak Sabanc Üniversitesi için Milli Eitim Bakanl na izin verilmi; Derneimiz de konuyu basndan örenmesi üzerine, söz konusu kararn iptalini ve yürütmenin durdurulmasn salamak dileiyle dava açmak durumunda kalmtr. (Ek 1) Geçen süre içinde, özetle; 1. Daval Bakanlk Hukuk Müavirlii, tarih ve OB.HM.3D.729/1507 sayl yazlaryla dava dilekçemizde öne sürdüümüz görülere ilikin yantlarn vermitir (Ek 2). 2. TC 3stanbul 3. 3dare Mahkemesi Bakanl tarafndan 1998/429 Esas No lu dosya üzerinde görülen dava sonunda, günü, yürütmeyi durdurma dileimiz yerinde bulunarak, oybirliiyle yürütmenin durdurulmas kararn verilmitir. (Ek 3) 3. Daval Bakanlk, günü bu karara itiraz etmitir.

2 4. TC 3stanbul Bölge 3dare Mahkemesi tarihinde ald kararla; Bir idari ilemin kesin ve yürütülmesi gerekli saylabilmesi, hukuk düzeninde varlk kazanabilmesi için gerekli prosedürün son aamasn geçirmi olmasna; baka bir idari makamn onayna ihtiyaç bulunmakszn mevcut haliyle hukuk düzeninde de- iiklik meydana getirebilmesine baldr" saptamasn yapm; iptali istenen ön izin ileminin verilen süre sonuna kadar varln sürdürmekte ve ilgili hukuku durumlarnda herhangi bir deiiklik meydana getirmemektedir.... görüünü öne sürdükten sonra da öngörülen idari dava açlabilmesinin ön art olan kesin ve yürütülmesi gereken bir ilem olarak kabulü mümkün görülmemektedir. kansna vararak Daval Bakanln itirazn uygun görmü ve yürütmeyi durdurma istemini red etmitir (Ek 4). 5. Sabanc Üniversitesi Rektörlüü nün vekillerinin davaya müdahil olarak katlma istekleri 3stanbul 3. 3dare Mahkemesi tarafndan kabul edilmitir (Ek 5). 6. Derneimiz, Daval Bakanlk ile Müdahil Avukatlarn görülerine ilikin kar görülerini 27 Nisan 1999 günü, 3stanbul 3. 3dare Mahkemesi ne sunmutur (Ek 6). 7. 3stanbul 3. 3dare Mahkemesi, tarihinde ald 1999/542 sayl kararla; dava konusu ilemleri iptal etmitir (Ek 7). 8. Müdahil Avukatlar ve Daval Bakanlk da tarihinde; "stanbul 3. "dare Mahkemesi nin gün ve E.1998/ /542 sayl kararnn bozulmasn ve dava sonuçlanncaya kadar yürütmenin durdurulmas... istemleriyle Dantay Bakanl na bavurmulardr (Ek 8 ve Ek 9). 9. TC Dantay 8. Dairesi, 1992/2477 Esas No lu dosya üzerinde yapt deerlendirme sonunda, tarihinde;... "stanbul 3. "dare Mahkemesi kararnn bozulmasna ve dosyann anlan "dare Mahkemesine gönderilmesine... ilikin 1999/7077 sayl karar almtr (Ek 10) stanbul 3. 3dare Mahkemesi de, bu kez 2000/351 Esas No lu dosya üzerinde yapt deerlendirme sonunda tarihinde ald 2000/417 kararla; sayl Yasann 14/6 ve 15/1-b bendi hükmü uyarnca davann ehliyet yönünden reddine... ilikin 2000/417 sayl karar almtr (Ek 11). 3stanbul 3. 3dare Mahkemesi nin tarihli karar, tarafmza 11 May)s 2000 tarihinde ulatrlmtr. BOZULMA STEMMMZN NEDENLER: TC Dantay 8. Dairesi nin, tarihli dava konusu karar ile 3stanbul 3. 3dare Mahkemesi nin tarihli kararlarnda (Ek 11), ayn ifadelerle; I- <<..."dari dava türlerinden iptal davalarnn tanm ve tanm kapsamndaki subjektif ehliyet koulu konusunda mevzuat boluu var olmakla birlikte; iptal davasnn içtihat ve doktrinde belirlenen hukuki nitelikleri göz önüne alndnda, idare hukuku alannda tek tarafl i- rade açklamasyla kesin ve yürütülmesi zorunlu nitelikte tesis edilen ilemlerin, ancak bu idari ilemle meru, kiisel ve güncel bir menfaat 2

3 ilikisi kurulabilenler tarafndan iptal davasna konu edilebileceinin kabulü zorunludur. Dosyann incelenmesinden, iptali istenen ilemin davac Krsal Çevre ve Ormanclk Sorunlar Aratrma Dernei nin yukarda belirtilen anlamda meru, kiisel ve güncel menfaati etkilemedii anlalmaktadr.>> II- III- <<Davac Dernein amaçlar arasnda ormanlarn yok edilmesinin önlenmesi amacnn bulunmas, davacnn hukuki statüsü karsnda dava açma ehliyeti kazandrmamaktadr.>> <<Kald ki Dernek Tüzüü nün 4. Maddesinde yer alan Dernek çalmalar arasnda Dernein amaçlarnn gerçekletirilebilmesini teminen dava açma yolu da öngörülmemitir.>> görüleri öne sürülerek; Dantay 8. Dairesi; <<...davan)n öncelikle ehliyet yönünden reddi gerekirken, davan)n esas)n) inceleyen dare Mahkemesi karar)nda hukuka ayk)r)l)k bulunmaktad)r.>>; 3stanbul 3. 3dare Mahkemesi ise, tarihinde ald 1999/542 sayl karardan farkl olarak; << say)l) Yasan)n 14/6 ve 15/1-b bendi hükmü gere,ince davan)n ehliyet yönünden reddi...>> kararlarna varmtr. Kararlarn dayandrldklar gerekçeler, hem Derneimiz gibi gönüllü kurulularn dava açma ehliyetleri ve hem de ormanlar gibi çevre deerlerinin gelecei yönünden yaamsal önem tamaktadr: A) Gönüllü Kurulu*lar)n Çevrenin Bozulmas)na Yol Açabilecek Uygulamalar)n Önlenmesine Yönelik *levleri ve Derne,imizin Dava Açma Ehliyeti: Bilindii gibi Anayasamzn 56. Maddesine göre; Herkes, sa,l)kl) ve dengeli bir çevrede ya*ama hakk)na sahiptir. Çevreyi geli*tirmek, çevre sa,l),)n) korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatanda*lar)n ödevidir. Öte yandan, yine Anayasamzn balangç hükümlerinde açklkla belirtildii gibi; Her Türk vatanda*)n)n bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden e*itlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddi ve manevi varl),)n) bu yönde geli*tirme hak ve yetkisine do,u*tan sahip... tir. Açktr ki, vatanda*lar)n bu anayasal haklara ulaabilmesinin; bu anayasal ödevi ve yasal görevi yerine getirebilmesinin önde gelen araçlarndan birisi de yarg yoludur. 3

4 Öte yandan; 1982 ylnda çkarlan 2577 sayl dari Yarg)lama Usulü Kanunu nun, 1994 ylnda çkarlan 4001 sayl yasayla yeniden düzenlenen, ancak, daha sonra idari dava açma hakkn snrlandrd için Anayasa Mahkemesi tarafndan iptal edilen 2/1-a maddesinde iptal davalar) açklanrken;...çevre, tarihi ve kültürel de,erlerin korunmas), imar uygulamalar) gibi kamu yarar)n) yak)ndan ilgilendiren hususlar hariç olmak üzere... kiisel haklar ihlal edilenler tarafndan açlacak davalardan söz edilmiti. Baka bir söyleyile; idari dava açma koulunu kiisel hak ihlali kouluna indirgeyen bir düzenlemede bile çevre, tarihi ve kültürel de,erlerin korunmas), imar uygulamalar) gibi kamu yarar)n) yak)ndan ilgilendiren hususlar... da ki*isel hak ihlali nin aranmamas ilkesine yer verilmiti. Söz konusu düzenleme Anayasa Mahkemesi tarafndan, idari dava açma hakkn snrlad için... iptal edilmiken ve Anayasa Mahkemesi nin iptal kararndan sonra da ortada hiçbir düzenleme yokken, mahkemelerin içtihatla daha geri bir yorum getirme ve dava açma hakkn snrlama yetkisi yoktur. Karar, öncelikle, bu yönden hukuka aykrdr ve bu nedenle de bozulmas gerekmektedir. Ek olarak, 2872 sayl Çevre Kanunu nun "lkeler bal altnda yer verilen 3/a maddesinde; Çevrenin korunmas) ve çevre kirlili,inin önlenmesi gerçek ve tüzel ki*iler ile vatanda*lar)n görevi... saylmtr. Ayrca, Yasann 30. Maddesinde de; Çevreyi kirleten veya bozan bir faaliyetten zarar gören veya haberdar olan gerçek ve tüzel ki*iler, idari makamlara ba*vurarak bu faaliyetin durdurulmas)n)... isteme hakkna yer verilmitir. Görüldüü gibi, gerçek ve tüzel kiilerin çevresel deerlerin korunmasna yönelik gerekli çabalara girmesi, anayasal ve yasal bir hak ve ayn zamanda da yerine getirmekten kaçnamayacaklar bir görevdir. Öte yandan, ülkemizde, hem idare mahkemelerinde, hem de Dantay n çeitli dairelerinde, meslek odalar ve gönüllü kurulular tarafndan açlm benzer içerikte davalar görülmekte ve karara balanmaktadr. Dahas, Dantay Dava Daireleri Genel Kurullarnda bu türden davalar srasnda alnan kararlar deerlendirmeye tutulabilmektedir. Örnein, TMMOB Orman Mühendisleri Odas nn Dantay 6 ve 8. Daireleri Müterek Kurullarnca verilen gün ve E: 1996/5795; K:1997/488 sayl kararlarn temyiz dileini görüebilmi ve günü;...davacnn temyiz isteminin kabul edilmesine;... Dantay 6. ve 8. Daireleri Müterek Kurulunca verilen günlü... kararn temyiz istemine konu olan davann reddine ilikin ksmnn bozulmasna... kararn verebilmitir (Ek 12). Bu örnek olaydaki dava konusu da, Orman Bakanl nn 3stanbul 3li Saryer 3lçesi Rumelifener mevkiindeki Maramoloz Devlet Orman içinde bulunan 1609 hektarlk alann 49 yllna Koç Üniversitesi ne tahsis edilmesine ilikindir ve Dantay 3dari Dava Daireleri Genel Kurulu da, TMMOB Orman Mühendisleri Odas nn dava açma ehliyetine sahip olduu gerçe- inden hareket etmitir. Ayrca, Derneimiz de, ormanlarmza zarar verebilecek baka uygulamalarn durdurulmas ve uygulamaya dayanak olan ilemlerin iptal edilmesi için bir çok kez idari yarg yoluna bavurmu; bu bavurularnn tümünde de dava açma ehliyetinin bulunduu varsaylmtr. Öyle ki, bu davalarmzn bir ksm, tarihli ve 1999/7077 sayl kararnda; 4

5 <<..."dari dava türlerinden iptal davalarnn tanm ve tanm kapsamndaki subjektif ehliyet koulu konusunda mevzuat boluu var olmakla birlikte; iptal davasnn içtihat ve doktrinde belirlenen hukuki nitelikleri göz önüne alndnda, idare hukuku alannda tek tarafl irade açklamasyla kesin ve yürütülmesi zorunlu nitelikte tesis edilen ilemlerin, ancak bu idari ilemle meru, kiisel ve güncel bir menfaat ilikisi kurulabilenler tarafndan iptal davasna konu edilebileceinin kabulü zorunludur. Dosyann incelenmesinden, iptali istenen ilemin davac Krsal Çevre ve Ormanclk Sorunlar Aratrma Dernei nin yukarda belirtilen anlamda meru, kiisel ve güncel menfaati etkilemedii anlalmaktadr.>> tezini öne sürebilen Dantay 8. Dairesi nde görülmütür. Derneimizin dava açma ehliyetinin oldu,u gerçeinden hareketle çeitli idari mahkemeler ve Dantay dairelerinde görülen ve kimileri karara balanan davalarmzn balcalar ise unlardr: TC Dantay 8. Daire : Esas No : 1994/5225 : Karar No : 1996/1281 TC Dantay 8. Daire : Esas No : 1997/5020 : Karar No : 1999/3258 TC Dantay 3dari Dava Daireleri Genel Kurulu: Daval Orman Bakanl nn Dantay 8. Daire nin gün ve E:1997/5020 sayl yürütmeyi durdurma kararna ilikin No: 1998/373 no lu itiraz üzerine oybirliiyle alnan tarihli karar. Aydn 2. 3dare Mahkemesi : Esas No : 1997/1606 : Karar No : 1999/911 Dantay 6. Daire : Esas No : 2000/2181 Siyasal çevreler, idari yarg yerlerinin görev alanlarn snrlandrma dorultusunda youn bir çaba içindeyken, idari dava yerlerinin idarenin eylem ve ilemleri srasnda Anayasamzn 125. Maddesinde yer verilen "darenin her türlü eylem ve ilemlerine kar yarg yolu açktr. hükmünden hareketle hukuksal denetim yapmalarn snrlayan kararlar vermeleri, bir anlamda, kendi varlk nedenlerini kendisinin ortadan kaldrmakla eanlamldr. B) Amaçlar) aras)nda ormanlar)n yok edilmesinin önlenmesi amac)n)n bulunmas), Derne,imize dava ehliyeti kazand)rmaktad)r: Bilindii gibi, ormanlar; i) canllarn salkl yaayabilmeleri yönünden olmazsa olmaz saylan çevresel deerlerdir; ii) çeitli özellikleri nedeniyle de varlnn ve yokluunun salad ve/veya yol açabilecei olanaklar ve/veya sorunlar, kamu yarar)n) do,rudan ilgilendirmektedir. 5

6 Bu, artk, hem uluslararas anlamalarda ve hem de ülkemizde yaygn olarak kabul edilen bir gerçekliktir. Bu nedendir ki, 1992 ylnda Rio da tüm üye ülkelerce kabul edilen 27 maddelik Rio Bildirgesi nde;...tashis ve tazmin talebi de dahil olmak üzere adli ve idari i*lemlere ba*vurma hakk) sa,lanmal)d)r ilkesinin yan sra ormanlar özelinde uluslararas düzeyde geçerli Orman lkeleri ne de yer verilmitir. Bu, son derece olaan karlanmas gereken bir durumdur. Çünkü, ormanlarn, tüm varlklaryla salayabildii her türlü olanak veya yokluklarnn yol açt her türlü sorun, herhangi bir mülkiyet biçimiyle snrlandrlamamaktadr. Bu nedenledir ki ormanlar, tüm canllarn ortak varlklardr ve dolaysyla da yönetilmeleri srasnda kamu yarar)na ayk)r) uygulamalarn kesinlikle yaplmamas gerekmektedir. Öte yandan; Anayasamzn 169. Maddesine göre, Türkiye de, bütün ormanlar)n gözetimi devlete aittir. ve Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyete ve eyleme müsaade edilemez. Öyle ki, Anayasamz, devlet orman saylan alanlarda irtifak hakk tesis edilebilmesi için de kamu yarar) bulunmas koulunu getirmitir. i) Yüzeyinin % 26 sn kaplayan, ancak, yars verimsiz ve yersel dalm da dengesi olan; ii) henüz yarsnn snrlar hukuksal olarak belirlenebilen; iii) içinde ve bitii- inde yaayan on milyon dolaynda yurttalarmzn olumsuz davranlar ve çeitli nedenlerle tekniine uygun olarak yaplamayan ormanclk uygulamalar nedeniyle sürekli olarak zarar görerek nitelii daha da bozulan ve giderek azalan ormanlarmzn yalnzca devlet tarafndan korunamayaca açktr. Bu nedenledir ki, Orman Bakanl-, son yllarda, ormanlarn korunmasna yönelik çalmalara çevredeki köylülerin de katlmasn salamaya yönelik düzenlemeler yapmtr. Bu gerçekler karsnda, yalnzca, Ülkemizin ormanszlamasna, dolaysyla da giderek çöllemesine yol açan nedenlerin ve oluumlarn önüne geçilmesine yönelik... çalmalar yapmak amacyla kurulmu olan Derneimizin deil, herkesin, ormanlara zarar verebilecek tutum ve davranlarn önlenmesine yönelik çabalara girmesi zorunlu olmaktadr. Derneimiz de, dünyadaki binlerce ve ülkemizdeki yüzlerce örnei gibi, bu gerei yerine getirme çabas içindedir. Bu nedenlerle; <<Davac Dernein amaçlar arasnda ormanlarn yok edilmesinin önlenmesi amacnn bulunmas, davacnn hukuki statüsü karsnda dava açma ehliyeti kazandrmamaktadr.>> yaklam, hem doru deildir ve hem de, özellikle yarg düzleminde benimsenmesi durumunda, ülkemizdeki demokratikleme sürecinin kurumsallamasn büyük ölçüde geciktirebilecektir. Kald ki, dava konusu tahsis ilemi, dava açma gerekçemizde açklkla belirtildii gibi kamu yararna uygun deildir; bu nedenle de, bata Anayasamzn 169. Maddesi olmak üzere yürürlükte bulunan uluslararas sözlemelere ve ulusal yasalarmza aykr davranlmtr. Orman Bakan Sayn Prof.Dr.Nami ÇA(AN n Ek 13 de örnei verilen açklamas da bu gerçein kavranm olmasnn bir kant olarak deerlendirilebilir. Öyle ki, bu gerçek, 3stanbul 3. 3dare Mahkemesi nin tarihinde ald 1999/542 sayl kararnda da açklkla ortaya konulmutur (Ek 7). Öte yandan, yine bu gerçek, red kararlarn yalnzca Derneimizin dava açma ehliyetinin olmad tezine indirgeyebilen Dantay 8. Dairesi ile 3stanbul 3. 3dare Mahkemesi nin öne sürdükleri gerekçeler arasnda da üstü örtük olarak kabul edilmektedir. 6

7 C) Derne,imizin Tüzü,ünde, amaçlar) do,rultusunda ba*vurabilece,i yollar aras)nda dava açma yolunun öngörülmemi olmas), dava açma ehliyetinin bulunmad),) anlam)na gelmemektedir. Derneimiz, Tüzüünün 3/c ve 3/d maddelerinde açklkla belirtildii gibi, ormanlarmzn korunmas ve gelitirilmesi kapsamnda; Ülkemizin ormanszlamasna, dolaysyla da giderek çöllemesine yol açan nedenlerin ve oluumlarn önüne geçilmesine ve her türlü bitki ve hayvan türüyle topran korunmasna... yönelik çalmalar yapmak amacyla kurulmutur. Bu çalmalar srasnda bu amaca yönelik olmak üzere, bata aratrma ve eitim olmak üzere çeitli etkinlikleri, tümüyle gönüllü emek katksyla gerçekletirme çabas içindedir. Açktr ki, bu çabalarn nitelii, younluu ve zamanlamas vb özellikleri konusunda, Dernekler Kanunu nun getirdii kstlamalar dnda hiçbir koul bulunmamaktadr: Baka bir söyleyile; Derneimizin amaçlar dorultusunda olmak ve Dernekler Kanunu nun getirdii kurallara ve kstlara aykr dümemek kouluyla, her türlü etkinlii gerçekletirilebilir; bata yarg olmak üzere her türlü araçtan yararlanlabilir. Gerçekletirilebilecek etkinliklerin ve yararlanlabilecek araçlarn tümünün önceden öngörülebilmesi ve bunlara Dernek Tüzüü nde tek tek yer verilebilmesi, kesinlikle olanakszdr ve daha da önemlisi, hukuksal olarak gerekli deildir: Derneimizin kurulu amaçlar dorultusunda gerçekletirilebilecei etkinliklerin ve yararlanlabilecei araçlarn seçiminde ve kullanlmasnda tek üst s)n)r, yukarda saylanlarn dnda üyelerimizin yaratcl, becerisi, özverisi ve donanmdr. Bu, yalnzca gönüllü kurulular için deil, her türlü örgütlülük için geçerli, son derece kolay kavranabilecek bir gerçekliktir. Böyle olmasayd eer, imdilerde, TBMM de ya da TBMM nin yahut da Cumhurbakanl nn desteiyle gerçekletirilen etkinliklerin bile, yalnzca ilgili hukuksal düzenlemelerde öngörülmedii gerekçe gösterilerek yadrganmas ve belki de soruturma konusu yaplmas gerekecekti. Yadrganmadna ve yaplmadna ilikin çok sayda örnein verilebilecei açktr. Her tüzel kii, yasalarn kendisine verdii haklar kullanma yetkisine sahiptir. Bunun, ayrca tüzüünde belirtilmesi gerekmez. Burada mahkemeler tarafndan incelenebilecek tek husus, tüzel kiiliin dava açma ehliyetinin olup olmaddr ki, bu da, tüzel kiiliin kazanlmasyla birlikte balayan bir ehliyettir. SONUÇ ve STEM: Derneimizin, devlet orman saylan ve kesinlikle kamu yarar gözetilerek yönetilmesi, hem ekolojik ve hem de Anayasal bir gereklilik olan ormanlara zarar verebilecek ilemler karsnda dava açma ehliyeti bulunmaktadr. Yukarda ayrntl olarak örneklendii gibi, Derneimizin yan sra çok sayda yurttamzn, gönüllü kuruluun ve meslek odasnn benzer konularda açt davalar, idari yarg düzenimizin ilgi organlarnda görülebilmi; daval kii ve kurulularn dava açmaya ehliyetli olduklar gerçeinden hareketle de karara balamtr. 3stanbul 3. 3dare Mahkemesi nin gün ve 542 sayl kararn bozan TC Dantay 8. Dairesi nin de bu dorultuda kararlar bulunmaktadr. Öte yandan, bilindii gibi, Anayasamzn 10. Maddesine göre; Herkes dil, )rk, renk, cinsiyet, siyasi dü*ünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayr)m gözetilmeksizin kanun önünde e*ittir. Hiçbir ki*iye, aileye, zümreye veya s)n)fa imtiyaz tan)namaz. Devlet organlar) ve idare makamlar) bütün i*lemlerinde kanun önünde e*itlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundad)rlar. 7

8 Bu gerçeklerin altnda; 3stanbul 3. 3dare Mahkemesi nin, 2000/351 Esas No lu dosya üzerinde yapt deerlendirme sonunda tarihinde ald sayl Yasann 14/6 ve 15/1-b bendi hükmü uyarnca davann ehliyet yönünden reddine... ilikin 2000/417 sayl kararnn bozulmasn dileriz. Sayglarmzla. Krsal Çevre ve Ormanclk Sorunlar Aratrma Dernei adna Yönetim Kurulu Bakan Doç.Dr.Yücel ÇALAR Bakan EKLER: 1) Orman Bakanl nn 3stanbul ili Tuzla 3lçesi Orhanl Köyü, Bykl mevkiindeki 967 dönümlük orman arazisinin Sabanc Üniversitesi ne tahsis ileminin iptali ve yürütmenin durdurulmas istemli dava dilekçemiz. 2) Daval Orman Bakanl nn tarihli savunmas. 3) TC 3stanbul 3. 3dare Mahkemesi nin tarih ve E:1998/429 sayl yürütmeyi durdurma karar. 4) TC 3stanbul Bölge 3dare Mahkemesi nin tarihli karar. 5) Müdahil Sabanc Üniversitesi vekillerinin savunmas. 6) Derneimizin 27 Nisan 1999 tarihli açklamas. 7) TC 3stanbul 3. 3dare Mahkemesi nin E:1998/429 ve K:1999/542 sayl karar. 8) Müdahil Sabanc Üniversitesi vekilinin temyiz bavurusu. 9) Daval Orman Bakanl nn temyiz bavurusu. 10) TC Dantay 8. Dairesi nin tarih, E:1999/2477 ve 1999/7077 sayl karar. 11) TC 3stanbul 3. 3dare Mahkemesi nin , E:2000/352 ve K:2000/417 sayl karar. 12) TC Dantay 3dari Dava Daireleri Genel Kurulu nun tarih ve E: 1998/544 sayl karar. 13) Orman Bakan Sayn Prof.Dr.Nami ÇA(AN n açklamas. 8

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry 9 Mart 1998 Say* : F-1998/ Konu : Krsal Kalknmada Ekolojik Boyut Konulu Eitim TKV K*rsal Kalk*nma

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/3745 Karar No : 2014/3772 ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti Özeti :

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Vekili : Av. Cansın Sanğu (Aynı adreste) İstemin

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

İzmir Barosu Kent ve Çevre Davalarının Son Durumunu Gösterir Listedir. Dosya No Dava Konusu Davacı Davalı

İzmir Barosu Kent ve Çevre Davalarının Son Durumunu Gösterir Listedir. Dosya No Dava Konusu Davacı Davalı Mahkeme Adı Dosya No Dava Konusu Davacı Davalı İzmir 2. İdare 2010/1322 12.08.2010 tarihli dava Aliağa İlçesi, Horozgediği Köyü,Hayatlıdere Mevkii yakınlarında İzmir Demirçelik A.Ş. nin mülkiyetinde olan

Detaylı

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280 DAVACI: ULUSAL KANAL İLETİŞİM HİZ. SAN.. VE TİC. A.Ş. VEKİLİ : Av. MEHMET NURİ AYTEKİN, İstiklal Cad. No:73-75 Sekban İş Merk. K:3 D:6 Beyoğlu/İSTANBUL DAVALI: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU- VEKİLİ: Av.

Detaylı

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.12.2011/ 149-1 VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2011

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Fenni Mesulun Dava Açma Ehliyeti, İnşaattaki Denetim Görevinin Engellenmesi, Hemşehri Sıfatı

Anahtar Kelimeler : Fenni Mesulun Dava Açma Ehliyeti, İnşaattaki Denetim Görevinin Engellenmesi, Hemşehri Sıfatı Altıncı Daire Yargılama Usulü Kararları ALTINCI DAİRE USUL KARARLARI T.C. D A N I Ş T A Y Altıncı Daire Esas No : 2010/1235 Karar No : 2014/418 Anahtar Kelimeler : Fenni Mesulun Dava Açma Ehliyeti, İnşaattaki

Detaylı

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi tarafından, 5.5.2004 günlü, 25453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: 28.04.2015 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKLARIN İHLALİ DURUMUNDA ORTAYA ÇIKAN

Detaylı

5. Daire 2012/5124 E., 2014/2469 K. "İçtihat Metni"

5. Daire 2012/5124 E., 2014/2469 K. İçtihat Metni 5. Daire 2012/5124 E., 2014/2469 K. İSTİSNAİ MEMURİYETLER BAKANLIK MÜŞAVİRİ MÜŞTEREK KARARNAME İLE NAKLEN ATAMA "İçtihat Metni" Özeti : Yasa koyucu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 59. maddesi ile

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİNİN AĞIR KUSURU TAZMİNAT--VATANDAŞIN DEVLETE KARŞI SORUMLULARDAN RÜCU İSTEMİ HAKKI

KAMU GÖREVLİLERİNİN AĞIR KUSURU TAZMİNAT--VATANDAŞIN DEVLETE KARŞI SORUMLULARDAN RÜCU İSTEMİ HAKKI T.C DANIŞTAY 5.DAİRESİ ESAS NO:2007/7369 KARAR NO:2008/3234 KARAR TARİHİ:3.6.2008 KAMU GÖREVLİLERİNİN AĞIR KUSURU TAZMİNAT--VATANDAŞIN DEVLETE KARŞI SORUMLULARDAN RÜCU İSTEMİ HAKKI Özet RÜCU MEKANİZMASININ

Detaylı

Karar NO: KARAR-

Karar NO: KARAR- ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar NO: 2952 27.11.2007 KARAR- Çankaya Çetin Emeç Bulvarı-Öveçler 4. Cadde kavşağı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin onayına ilişkin İmar ve

Detaylı

SAVUNMANIN ÖZETİ : Tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur. T.C. ANKARA 7. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2007/1198 KARAR NO : 2008/419 DAVACI :... VEKİLİ : Av. Zafer DİNÇ Mithatpaşa Cad. 34 F No:29 Kızılay -ANKARA DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI - ANKARA

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Özet : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi tarafından yapılan bireysel başvuru sonucunda Anayasa Mahkemesince

Detaylı

İTİRAZIN KONUSU: günlü, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu nun;

İTİRAZIN KONUSU: günlü, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu nun; ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Resmi Gazete tarih/sayı: 11.08.2004/25550 Esas Sayısı : 2004/26 Karar Sayısı : 2004/51 Karar Günü : 15.4.2004 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara 5. İdare Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU:

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR-

Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR- T.C. ANKARA BÛYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR- Eskişehir Yolu Kentsel Dönüşüm Proje ve Gelişim alanında 1/5000 ölçekli sınır teklifinin onayına ilişkin İmar ve Bayındırlık

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI): YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):. ADINA BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI VEKİLİ: AV. BASRİ VURAL Esentepe Mah. Emekli Subay Evleri Cemil Cahit Toydemir Sk. 53.

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

: Lafarge Beton A.Ş. : Av. Gamze Çiğdemtekin Piyade Sokak Portakalçiçeği Apt. C Blok No:18 K:3 -Çankaya/ANKARA Karşı Taraf (Davalı)

: Lafarge Beton A.Ş. : Av. Gamze Çiğdemtekin Piyade Sokak Portakalçiçeği Apt. C Blok No:18 K:3 -Çankaya/ANKARA Karşı Taraf (Davalı) Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) Vekili : Lafarge Beton A.Ş. : Av. Gamze Çiğdemtekin Piyade Sokak Portakalçiçeği Apt. C Blok No:18 K:3 -Çankaya/ANKARA Karşı Taraf (Davalı) : Rekabet Kurumu Bilkent Plaza

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Karar N0: KARAR-

Karar N0: KARAR- ANKARA BUYUKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:1188 14.05.2007 KARAR- Yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıklara ilişkin Üye Ayhan YILMAZ ve arkadaşlarının birlikte verdikleri önerge Büyükşehir

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Resmi Gazete Tarih ve Says: 07.09.2001-24516 BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA Esas No : 1995/1983 Karar No: 1997/519 Temyiz İsteminde Bulunan :. : Türk Dişhekimleri Birliği : Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA İstemin Özeti : Dişhekimi olan davacıya, Türk Dişhekimleri

Detaylı

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU USUL KARARLARI

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU USUL KARARLARI Yargılama Usulü Kararları İdari Dava Daireleri Kurulu T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2011/943 Karar No : 2013/4759 İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler

Detaylı

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 26.07.2012/139-1 DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/6979 K: 2012/667 sayılı Kanun Yararına Bozma

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

SEKİZİNCİ DAİRE KARARLARI. Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı

SEKİZİNCİ DAİRE KARARLARI. Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İdari Dava Daireleri Kararları T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/6630 Karar No : 2014/8309 SEKİZİNCİ DAİRE KARARLARI Anahtar Kelimeler : Orman, Hazine Özeti : İlgilileri adına kayıtlı iken, orman olduğu

Detaylı

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar N0:292 12.02.2007 KARAR

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar N0:292 12.02.2007 KARAR ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:292 12.02.2007 KARAR 30000 metre kareyi geçen yeşil alanların rekreasyon alanlarının, kapalı ve açık spor alanlarının, oyun alanlarının, kooperatifler

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Sekizinci Daire Esas No : 1992/2271 Karar No : 1993/1754

T.C. DANIŞTAY Sekizinci Daire Esas No : 1992/2271 Karar No : 1993/1754 Esas No : 1992/2271 Karar No : 1993/1754 Temyiz İsteminde Bulunan : Nejat Öz :Av. N.Nilgün Öz 2.Noter yanı ALANYA Karşı Taraf : Türk Dişhekimleri Birliği : Av. Tezcan Çakır Meşrutiyet Cad. 3-15 ANKARA

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

12.1 ODA TARAFINDAN AÇILAN DAVALAR VE SONUÇLARI

12.1 ODA TARAFINDAN AÇILAN DAVALAR VE SONUÇLARI 8-29.05.2013 tarih ve 28661 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Maden Kanunu I(A) Grubu Madenleri İle İlgili Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Davası 9-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Merciine Tevdi Kararı, Süre Aşımı Dava Açma Süresi

Anahtar Kelimeler : Merciine Tevdi Kararı, Süre Aşımı Dava Açma Süresi Onbeşinci Daire Yargılama Usulü Kararları İdare Mahkemesi'nce verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile

Detaylı

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.02.2013/50-1 Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2012

Detaylı

DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri ESAS: 2014/304 KARAR: 2014/563

DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri ESAS: 2014/304 KARAR: 2014/563 DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri ESAS: 2014/304 KARAR: 2014/563 İstemin Özeti : Davacı şirketin bir kısım hasılatını kayıt ve beyan dışı bıraktığı ve sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlemek

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI i ii 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI İÇİNDEKİLER SAYFA I. 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN

Detaylı

Ö Ö Ö Ö 16 Eyll 2015 Resmi ÇARAMBA Gazete Say 29477 " -N,Itlli Eiti. Brl*"l Hayat Boyu Örenme Genel Mdrlnden Toplant Ve Tarih Saat No Trkiye Mesleki Eitim Kurulu 27. Toplants Kararlar : 27 : 14.00-17.00

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

Hürriyet Mah.Hürriyet Cad.No:26/2 Dai.3 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL

Hürriyet Mah.Hürriyet Cad.No:26/2 Dai.3 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL T.C. DAVACI: NAZİF TOPALOĞLU VEKİLLERİ: AV. MEHMET ÖZER UĞURLU Hürriyet Mah.Hürriyet Cad.No:26/2 Dai.3 Yenibosna Bahçelievler/ DAVALI: VALİLİĞİ - DAVANIN ÖZETİ: İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Seyitnizam

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

ESAS NO : 2010/1629 KARAR NO : 2011/1726

ESAS NO : 2010/1629 KARAR NO : 2011/1726 ESAS NO : 2010/1629 KARAR NO : 2011/1726 DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / VEKİLİ : DAVANIN ÖZETİ : Davacının Emekli Sandığına tabi geçen hizmetlerine karşılık emekli ikramiyesi ödenmesi talebinin

Detaylı

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR GENEL SALIK SGORTASI UYGULAMASINA LKN SORU VE CEVAPLAR 1-1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel salk sigortas uygulamasndaki deiiklikler nelerdir? Genel salk sigortasndan yararlanlmasnda temel artlardan

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI NA,

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI NA, İDARİ YARGILAMA HUKUKU DERSİ FİNAL SINAVI CEVAP ANAHTARI (TEK NUMARALI ÖĞRENCİLER İÇİN) I. DİLEKÇE YAZIMI SORUSU (40 Puan) Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI NA, (Sosyal Sigortalar

Detaylı

ĐDARĐ YARGI FĐNAL SINAVI

ĐDARĐ YARGI FĐNAL SINAVI ĐDARĐ YARGI FĐNAL SINAVI 1. Aşağıdakilerden hangisi bir iptal davasında iptal nedeni değildir? a) Đdari işlemin yetkisiz bir makam tarafından yapılması b) Đdari işlemin dayandığı sebebin hukuka aykırı

Detaylı

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ DAVA DOSYALARI DURUM RAPORU Rapor Tarihi: 11.01.2014 : DANIŞTAY 5. DAİRESİ : 2010/4744 Esas : 25.05.2010 tarih, 27591 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği

Detaylı

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği 2- Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 3- Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 4- İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 5-

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

ÖNSÖZ Anayasa Uzlaúma Komisyonu

ÖNSÖZ Anayasa Uzlaúma Komisyonu ÖNSÖZ Ülkemizde yeni anayasa konusunda uzun yllardr süren tartmalar, TBMM de anayasa yapm sürecini yönetmek ve anayasa taslak metnini hazrlamak için oluturulan Anayasa Uzlama Komisyonu ile yeni bir aamaya

Detaylı

İtiraz Eden (Davacı) : TMMOB Çevre Mühendisleri Odası : Av. Emre Baturay Altınok Üsküp Cad. (Çevre Sk.) No:22/7, Çankaya/Ankara

İtiraz Eden (Davacı) : TMMOB Çevre Mühendisleri Odası : Av. Emre Baturay Altınok Üsküp Cad. (Çevre Sk.) No:22/7, Çankaya/Ankara T.C. D A N I Ş T A Y İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU YD İtiraz No: 2010/868 İtiraz Eden (Davacı) : TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Vekili : Av. Emre Baturay Altınok Üsküp Cad. (Çevre Sk.) No:22/7, Çankaya/Ankara

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y ONBEŞİNCİ DAİRE

T.C. D A N I Ş T A Y ONBEŞİNCİ DAİRE Anahtar Sözcükler: Manevi zarar, manevi tazminat, tedavi, hizmet kusuru, hizmetin geç işletilmesi Özeti: Davacının trafik kazasında yaralanan yakınına uygulanan tedavide gecikme olduğu, gerektiği halde

Detaylı

İdari Dava İşlemleri Süreci

İdari Dava İşlemleri Süreci Edirne Defterdarlığı Personel Müdürlüğü İdari Dava İşlemleri Süreci Muhakemat Müdürlüğünden İdari Dava nin Genel Evrak Süreci İdari Dava ve Ekleri Dava ve Eklerinin EBY S Savunma Taslağının EBY S Savunma

Detaylı

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ŞANLIURFA 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/874 KARAR NO : 2016/201 ----------- DAVACI : HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A DAVALI : ŞA LIURFA VALİLİLİGİ _V_E_KI.-L -:-.,.. İ ------:

Detaylı

8. Daire 2010/7065 E., 2013/1488 K. "İçtihat Metni"

8. Daire 2010/7065 E., 2013/1488 K. İçtihat Metni 8. Daire 2010/7065 E., 2013/1488 K. MADEN MADEN İŞLETME RUHSATI VE İZNİ MADEN KANUNU 24. MADDESİ "İçtihat Metni" Özeti : Maden Kanunu nun 24 üncü maddesi uyarınca, işletme projesindeki teknik eksikliklerin

Detaylı

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ Özeti : Mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra

Detaylı

27. dönem çalışma raporu Hukuksal Çalışmalar

27. dönem çalışma raporu Hukuksal Çalışmalar Hukuksal Çalışmalar EMO İzmir Şubesi 209 1. BAZ İstasyonu Davası Karşıyaka 2. Sulh Hukuk Mahkemesi 2008/11 E sayılı dosya; bilirkişiler tarafından rapor verilmiş olup dosya mahkemece incelemeye alınmıştır.

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2012/3492 Karar No : 2013/5107 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 Özeti : Kentsel dönüşüm ve

Detaylı

2004 Çevresel Durum Değerlendirme Raporu Davası;

2004 Çevresel Durum Değerlendirme Raporu Davası; 2004 Çevresel Durum Değerlendirme Raporu Davası; Çevre ve Orman Bakanlığı nın Newmont-Normandy Madencilik A.Ş.nin faaliyetine izin veren; 27.08.2004 tarih ve 6524-46062 sayılı, Nihai Çevresel Durum Değerlendirme

Detaylı

: Kazan Malmüdürlüğü - Kazan/ANKARA

: Kazan Malmüdürlüğü - Kazan/ANKARA Anahtar Kelimeler : Vergi inceleme raporu, vergi tekniği raporu, tebliğ, vergi mahremiyeti, savunma hakkı Özet: Vergi ve ceza ihbarnamesi ile vergi inceleme raporu tebliğ edildiği halde, işlemlerin dayanağı

Detaylı

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r.

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r. GENELDURUM Suriye de yaanan iç karklk neticesinde, 29 Nisan 2011 tarihinden itibaren, Hatay dan snr geçerek ülkemize giri yapan Suriye vatandalarnn acil ihtiyaçlarnn karlanmas amacyla Türk Kzlay tarafndan

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

ANKARA. günlü, E:2012/440, K:2013/412 sayılı kararının; usul ve yasaya uygun olmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

ANKARA. günlü, E:2012/440, K:2013/412 sayılı kararının; usul ve yasaya uygun olmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir. Temyiz İsteminde Bulunan (Davacılar):... Vekili : Av.... Karşı Taraf (Davalı) : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - ANKARA Vekili Davalı Yanında Müdahil : Dr..., 1. Hukuk Müşaviri - Aynı Yerde :... Elektrik

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. "İçtihat Metni"

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İçtihat Metni 14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İMAR PARA CEZASI 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 3194 SAYILI İMAR KANUNU "İçtihat Metni" Özeti : 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

: Karabük Valiliği İl Defterdarlığı - KARABÜK

: Karabük Valiliği İl Defterdarlığı - KARABÜK Anahtar Kelimeler : Sakatlık indirimi, özür oranı, çalışma gücü kaybı, hastane Özet: Sakatlık indiriminden yararlanabilmek için özür oranının değil çalışma gücü kayıp oranının tespit edilmesi gerektiği

Detaylı

TÜRKYE KALTE DERNE TÜZÜÜ

TÜRKYE KALTE DERNE TÜZÜÜ TÜRKYE KALTE DERNE TÜZÜÜ MADDE 1 - Yasalar ile bu Ana Tüzük hükümleri uyarnca yönetilmek ve amaç ile çalma konular dorultusunda çalmalar yapmak üzere 12 Kasm 1990 tarihinde "TÜRKYE KALTE DERNE" kurulmutur.

Detaylı

I. Aşağıdaki Anayasa ve yasa Maddelerini okuyun.

I. Aşağıdaki Anayasa ve yasa Maddelerini okuyun. I. Aşağıdaki Anayasa ve yasa Maddelerini okuyun. Anayasa madde 40 Çevrenin Korunması (1 )Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. (2) Gerçek veya tüzel kişiler, hiçbir amaçla, insan

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 12 Aralık 2011 Nr. Ref.: RK169/11 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava No: KI 17/11 Başvurucular Shefkat Perdibuka ve Suhejla Morina Kosova Yüksek Mahkemesinin Rev. nr. 228/2007 sayı ve 13 Mayıs 2010

Detaylı

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Milli Eğitim Bakanlığı - ANKARA Vekili :

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Milli Eğitim Bakanlığı - ANKARA Vekili : Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Milli Eğitim Bakanlığı - ANKARA Vekili : Karşı Taraf : İsteğin Özeti :Elazığ 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 13.10.2014 günlü, E:2014/863, K:2014/1174 sayılı kararın,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/28964 Karar No. 2015/29704 Tarihi: 02.11.2015 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE SAHİP OLUP OLMADIĞINI SENDİKA GENEL KURULLARININ

Detaylı

T.C. ANKARA 17. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/963 KARAR NO : 2011/1582

T.C. ANKARA 17. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/963 KARAR NO : 2011/1582 DAVACI: IŞIL TELEVİZYON YAYINCILIK AŞ VEKİLİ: AV. HANDAN COŞGUN, 4 Cad. 694 Sok. No. 3 Kat 3 Yıldız-Çankaya/ DAVALI : RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU/ VEKİLİ : AV. SİBEL SÖYLER (aynı adreste) DAVANIN ÖZETİ:

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE. Esas No : 2009/13770

T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE. Esas No : 2009/13770 İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖN T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2009/13770 1-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, iş güvenliği uzmanlarını

Detaylı

- KARAR- -Yapı yaklaşma mesafelerinin doğu, batı, kuzey ve güney cephelerinden 5'er m. bırakılmış,

- KARAR- -Yapı yaklaşma mesafelerinin doğu, batı, kuzey ve güney cephelerinden 5'er m. bırakılmış, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar NO: 508 16.02.2007 - KARAR- Yenimahalle İlçesi 13654 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin tadilen onayına ilişkin İmar ve Bayındırlık

Detaylı

I. ULUSAL KENT ORMANCILII

I. ULUSAL KENT ORMANCILII I. ULUSAL KENT ORMANCILII KONGRES 9-10-11 Nisan 2004 Ankara DÜZENLEYENLER Krsal Çevre ve Ormanclk Sorunlar Aratrma Dernei TMMOB Çevre Mühendisleri Odas TMMOB Peyzaj Mimarlar Odas Türkiye Ormanclar Dernei

Detaylı

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik/m.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik/m. T.C. DANIŞTAY 16. DAİRE E. 2015/12772 K. 2015/786 T. 18.3.2015 BAŞKOMİSERLİK RÜTBESİNE TERFİ EDEMEYECEĞİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacıya Göre "Daha Çok Sayıda" ve/veya "Daha Ağır" Disiplin Cezası Aldığı

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 10.19.1. Ek: Dava Dilekçesi İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi Sayın Başkanlığına 24.10.2008 Yürütmenin durdurulması istemlidir. İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Detaylı

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü YazleriveKararlarDairesiBakanl YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZILERUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Valilik yazmalarn hazrlamak, onay, teslim ilemlerini gerçekletirmek. çileribakanlgenelveözelteftiraporlarnteslimalmak,

Detaylı

TEK HEKİMİN SÜREKLİ İCAP NÖBETÇİSİ OLAMAYACAĞINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI Cuma, 12 Ağustos :53 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Ocak :01

TEK HEKİMİN SÜREKLİ İCAP NÖBETÇİSİ OLAMAYACAĞINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI Cuma, 12 Ağustos :53 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Ocak :01 T.C. DANIŞTAY ONİKİNCİ DAİRE Esas No : 2011/311 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını isteyen:... Vekili :Av. Semih Önem Karşı Taraf :1) Sağlık Bakanlığı, ANKARA 2) -ANTALYA İsteğin Özeti : Dava, radyoloji

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ I İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ ve SINIRLANDIRILMASI...1 I- Konunun Takdimi ve Önemi...1 Konunun Sınırlandırılması...2.2) ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASININ

Detaylı

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT)

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlndan: Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tan+mlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; radyokomünikasyon ile telekomünikasyon ve elektrikli

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

SEKİZİNCİ DAİRE KARARLARI. Anahtar Kelimeler : İl Genel Meclisi, İl Encümeni Kararı, Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık

SEKİZİNCİ DAİRE KARARLARI. Anahtar Kelimeler : İl Genel Meclisi, İl Encümeni Kararı, Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık SEKİZİNCİ DAİRE KARARLARI T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2009/4035 Karar No : 2012/11178 Anahtar Kelimeler : İl Genel Meclisi, İl Encümeni Kararı, Yetki Yönünden Hukuka Uyarlık Özeti: Hopur 1, Hopur 2,

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor Mevzuat 16.08.2016/100-1 MESLEK MENSUPLARININ HİZMET SÖZLEŞMELERİNİ KENDİLİĞİNDEN UZATAN İFADE NEDENİYLE TARH EDİLEN DAMGA VERGİSİ VE KESİLEN CEZAYA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı