Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Temmuz / July 2008 Doðal Gaz Dünyasý Natural Gas World GAZBÝR Marcogaz a üye oldu GAZBÝR became a member of Marcogaz Eurogas Genel Kurulu 2009 da Antalya da Eurogas General Assembly in Antalya at 2009 Selahattin Çimen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý Müsteþarý Undersecretary of the Ministry of Energy and Natural Resources Erdinç Özen BOTAÞ Doðal Gaz Ýþletmeleri Bölge Müdür Yardýmcýsý BOTAÞ Natural Gas Operations Region Deputy Manager TÜRKÝYE TURU Ýstanbul - Erzurum - Bandýrma - Bahçeþehir Erzincan - Çatalca - Konya Ereðli

2

3

4 ÜYELER MEMBERS GAZBÝR (DOÐALGAZ DAÐITICILARI BÝRLÝÐÝ) ADINA ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ FOUNDER ON BEHALF O GAZBÝR (UNÝON OF NATURAL GAS DISTRIBUTION COMPANIES) MEHMET KAZANCI YAYIN DANIÞMA KURULU PUBLISHING COMMITTEE Nusret ARGUN (GAZNET, NETGAZ, KENTGAZ) Ýmad ERDOÐAN (ÝZGAZ) Fatih ERDEM (AGDAÞ) Yaþar ARSLAN (ANADOLU DOÐAL GAZ) Recep ARSLANTAY (ÝZMÝRGAZ) Þeref EKÝNCÝ (GAZDAÞ, TRAKYA DOÐAL GAZ) YAYIN DANIÞMANI PUBLISHING CONSULTANT Erdoðan ARKIÞ YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ PUBLISHING DIRECTOR Yaþar ÇIKIÞ YAYIN YÖNETMENÝ CHIEF EDITOR Sibel SAYINER YÖNETÝM MERKEZÝ HEDQUARTERS Bilkent Plaza A-3 Blok Kat-3 No:33 Bilkent- ANKARA (312) REKLAMLAR ÝÇÝN ÝRTÝBAT FOR ADVERTISEMENT Sevda YÜKEL YAYINA HAZIRLAYAN PUBLISHER TEKNÝK YAYINCILIK TANITIM AÞ Tel: (212) Yerel-Süreli Yayýn BASKI PRINTING ÖZGÜN OFSET BASKI TARÝHÝ PRINTING DATE 13 Temmuz 2008 GAZBÝR Dergisi'nde yayýnlanan yazý ve çizimlerin her hakký mahfuzdur. Ýzin alýnmadan, kaynak gösterilerek de olsa iktibas edilemez. Yayýnlanan tüm yazýlarýn sorumluluðu yazarlarýna, ilanlarýn sorumluluðu ilan sahiplerine aittir. AFYONGAZ AGDAÞ AKSAGAZ AKSARAYGAZ ARMADAÞ ARMAGAZ BADAÞ BAHÇEÞEHÝRGAZ BALGAZ BAÞKENTGAZ BEYGAZ BURSAGAZ ÇANAKKALEGAZ ÇÝNÝGAZ ÇORDAÞ ÇORUHGAZ ÇORUMGAZ DERGAZ ELAZIÐGAZ ERZÝNGAZ ESGAZ FINDIKGAZ GAZDAÞ GAZNET GEMDAÞ GÜRGAZ ÝGDAÞ ÝNGAZ ÝZGAZ ÝZMÝRGAZ KAPADOKYA DOÐAL GAZ KARADENÝZGAZ KARAMANGAZ KARGAZ KAYSERÝGAZ KENTGAZ KIRGAZ MALATYAGAZ MANÝSAGAZ NETGAZ OLÝMPOSGAZ OVAGAZ PALEN PALGAZ SAMGAZ SÝDAÞ SÜRMELÝGAZ TAMDAÞ TRAKYA DOÐAL GAZ TRAKYADAÞ UDAÞ VANDAÞ AFYON DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. ADAPAZARI GAZ DAÐITIM A.Þ. AKSA GAZ DAÐITIM A.Þ. AKSARAY DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. ARSAN MARAÞ DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. ARSAN MARMARA DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. BANDIRMA DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. BAHÇEÞEHÝR GAZ DAÐITIM A.Þ. BALIKESÝR DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. BAÞKENT DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. BÝLECÝK-BOLU DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. BURSA ÞEHÝR ÝÇÝ DOÐAL GAZ DAÐITIM TÝC. VE TAAH. A.Þ. ÇANAKKALE DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. ÇÝNÝGAZ DOÐAL GAZ DAÐITIM SAN. VE TÝC. A.Þ. ÇORLU DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. GÜMÜÞHANE-BAYBURT-DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. ÇORUMGAZ DOÐAL GAZ DAÐITIM SAN. VE TÝC. A.Þ. DÜZCE-EREÐLÝ DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. ELAZIÐ DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. ERZÝNCAN DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. ESKÝÞEHÝR ÞEHÝR ÝÇÝ DOÐAL GAZ DAÐITIM TÝC. VE TAAH. A.Þ. ORDU GÝRESUN DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. GAZÝANTEP DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. GAZNET ÞEHÝR DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. GEMLÝK DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. ÞANLIURFA DOÐAL GAZ DAÐITIM VE PAZARLAMA LTD. ÞTÝ. ÝSTANBUL GAZ DAÐITIM SAN. VE TÝC. A.Þ. ÝNEGÖL GAZ DAÐITIM SAN. VE TÝC. A.Þ. ÝZMÝT GAZ DAÐITIM SAN. VE TÝC. A.Þ. ÝZMÝRGAZ ÞEHÝR ÝÇÝ DOÐALGAZ DAÐITIM TÝC. VE TAAH. A.Þ. KAPADOKYA DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. KARADENÝZ DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. KARAMAN DOÐAL GAZ DAÐITIM LÝMÝTED ÞÝRKETÝ KARGAZ DOÐAL GAZ DAÐITIM SAN. VE TÝC. A.Þ. KAYSERÝ DOÐAL GAZ DAÐITIM PAZARLAMA VE TÝC. A.Þ. DENÝZLÝ DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. KIRIKKALE-KIRÞEHÝR DOÐAL GAZ DAÐITIM PAZARLAMA VE TÝC. A.Þ. MALATYA DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. MANÝSA DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. NETGAZ ÞEHÝR DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. OLÝMPOS DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. M.KEMAL PAÞA-SUSURLUK-KARACABEY DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. PALEN ENERJÝ DOÐAL GAZ DAÐITIM ENDÜSTRÝ VE TÝC. A.Þ. PALGAZ DOÐAL GAZ DAÐITIM TÝCARET VE SAN. A.Þ. SAMGAZ DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. SÝVAS DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. SÜRMELÝ DOÐALGAZ DAÐITIM SAN. VE TÝC. A.Þ. TOKAT AMASYA DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. TRAKYA BÖLGESÝ DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. TRAKYA DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ. UÞAK DOÐAL GAZ DAÐITIM SAN. VE TÝC. A.Þ. VAN DOÐAL GAZ DAÐITIM A.Þ.

5 SUNUÞ EDITORIAL Deðerli Okurlar, Ülkemizde 4646 sayýlý Doðal Gaz Piyasasý Kanunu'nun 2001 yýlýnda yürürlüðe girmesini takiben piyasa serbestleþme süreci yaþanmaya ve bu çerçevede düzenlemeye tabi serbest piyasa modeli iþletilmeye baþlanmýþtýr. Bu kapsamda ülke çapýnda ilk doðal gaz daðýtým bölgesi lisans ihalesinin yapýldýðý 2003 yýlýndan bugüne kadar 800 milyon dolarý aþkýn yatýrým gerçekleþtirmiþ yerli yatýrýmcýlarýmýzýn daðýtým sektörünün hýzlý ve etkin geliþiminde oynadýðý rolün önemi açýktýr sayýlý Doðal Gaz Piyasasý Kanunu'nun öncelikli amacý, serbestleþmiþ ve rekabete dayalý bir piyasada doðal gazýn, tüketiciye en uygun þartlarda (kaliteli, emniyetli, sürekli, ucuz) sunulmasýdýr. Bu amaçla kanunda yer alan ve bugüne kadar gerçekleþtirilemeyen en önemli husus "BOTAÞ'ýn, kanunun yürürlüðe girmesinden itibaren her yýl en az ulusal tüketimin yüzde onunun devrini gerçekleþtirmek suretiyle, 2009 yýlý sonunda yýllýk ithalat miktarýný ulusal tüketimin yüzde yirmisine düþürmesi" konusunda olmuþtur. Dolayýsý ile bugün gelinen noktada doðal gaz ithalatýndaki serbestleþme oraný ulusal tüketimin sadece % 10'u mertebesinde kalmýþtýr. Diðer taraftan nihai tüketiciye kamu hizmeti saðlayan daðýtým þirketleri, yatýrýmlarýný çok yakýn gelecekte tamamlayacak noktaya gelmiþ olup, bugün itibarý ile de ülke çapýndaki hizmetleri oldukça ileri bir noktaya taþýmýþ bulunmaktadýrlar. Saðlýklý bir serbest piyasadan söz edilebilmesi için sektöre arz ve talep konularýnda hizmet veren oyuncular için her aþamada eþit koþullar yaratýlmasý ve nihai tüketicilere "kaliteli, sürekli, emniyetli ve ekonomik" þartlarda doðal gaz kullanýmýnýn saðlanmasý gerekli olup, bu ortamýn yaratýlacaðý düzenlemeyi oluþturmak ve bu koþullarý korumak düzenleyici kurumun görevi, bu çerçevede faaliyet göstermek ise tüm sektör katýlýmcýlarýnýn yükümlülüðüdür. Piyasanýn serbestleþmesi konusunda yapýlan çalýþmalar ve sonuçta oluþturulan mevzuata raðmen, ülkemizde doðal gaz piyasasý oyuncularýnýn yaþamakta olduðu sýkýntýlar, piyasada geliþme süreci yaþanýyor ve bu nedenle de faliyetlerin, koþullarý sýkça deðiþebilen bir ortamda yürütülüyor olmasý nedeni ile son derece doðaldýr. Bu baðlamda mevzuatta öngörülen hususlarýn hayata geçirilmesinde de aksamalar ortaya çýkabilmektedir. Benzer sýkýntýlar Avrupa'daki piyasa serbestleþme sürecinde de yaþanmýþ ve halen yaþanmaya devam edilmektedir. Bu noktada yapýlmasý gereken, geliþmeler ýþýðýnda gerekli yeniden düzenlemelerin zamanýnda hayata geçirilebilmesidir. Doðal gaz piyasasýnýn bugün içinde bulunduðu koþullarda, sektör katýlýmcýlarý ve otoritelerin görev ve yetkileri kapsamýnda yaratmak ve sürekliliðini saðlamakla yükümlü olduklarý hususlar birbirini tamamlayýcý nitelikte öngörülmüþ olmakla birlikte, tüm taraflarýn ortak sorumluluðunun her aþamada "adil, þeffaf, eþitlikçi" ve bu baðlamda "rekabetçi" piyasa koþullarýnda, serbest piyasanýn tüm koþullarýnýn yansýtýlacaðý nihai nokta olan konut tüketicilerine "kaliteli, emniyetli, sürekli ve ekonomik" yakýt temini saðlamak olduðu akýlda tutulmalýdýr. Bu baðlamda, mevcut koþullarda doðal gaz piyasasýnýn tüm katýlýmcýlarýnýn menfaatleri korunarak, sistemin daha iyi iþleyebilmesini saðlamak adýna EPDK'ya düþen son derece önemli bir görev; doðal gazýn arz tarafýnda çok aktörlü tam serbestleþmenin saðlanmasý için gerekenlerin acilen yapýlmasýdýr. Saygýlarýmla, Mehmet KAZANCI Dear Readers, Following the enactment of the Natural Gas Market Law No in 2001, market liberalization process has been initiated and a regulated free market model has become operational within this framework. After the first natural gas distribution license tender in 2003, investments in this sector have exceeded 800 million dollars, also highlighting the important role played by domestic investors in the speedy and efficient development of the sector. The major aim of Natural Gas Market Law No is to provide natural gas to the consumers in the best possible way (being of high quality, secure, continuous and economic). Within this framework, the most important issue that has been put forward by the Law but has not yet been realized is that "BOTAÞ should reduce its share in the total annual natural gas imports to 25% by the end of 2009 by transferring at least 10% of national consumption every year following the enactment of this Law." As of today, the liberalization of natural gas imports remains at only 10%. On the other hand, the distribution companies, which are providing a public service to the final consumer, have almost completed their investments and reached an advanced stage in terms of the services provided on a nationwide basis. In order to mention a free market, all the players in the sector should operate under equal conditions and provide "high quality, continuous, secure and economical" natural gas to the final consumers. It is the responsibility of the regulatory authority to establish the right regulatory environment for this purpose and it is the liability of the sector players to operate accordingly. In spite of the efforts to establish a liberal market and the regulatory framework for this purpose, the problems being experienced by the natural gas market players in Turkey can be considered as normal due to the development process of the sector and the continuously changing conditions. In this context, problems are being experienced in the application of the relevant legislation. Similar problems have been and are being experienced during the liberalization process in Europe. It is necessary to make the necessary regulatory adjustments and put them into application in a timely manner. Under the current conditions of the natural gas sector, sector players and authorities have a complimentary role in terms of their respective responsibilities. On the other hand, it should be kept in mind that the joint responsibility of all the parties is to provide "high quality, secure, continuous and economical" supply of gas to the final consumers under "fair, transparent, equal and competitive" market conditions. Within this context, the most important mission of EMRA is to move forward rapidly to establish a completely liberalized market with a variety of players on the supply side with the aim of protecting the interests of all the participants and contributing to the progress of the system. With my best regards, Mehmet KAZANCI

6 ÝÇÝNDEKÝLER CONTENTS Temmuz-July 2008 / Sayý-Issue 4 HABERLER - NEWS 6 SÖYLEÞÝ - INTERVIEW Selahattin Çimen- Enerji ve Tabii Kaynaklar 22 Bakanlýðý Müsteþarý Udersecretary of the Ministry of Energy and Natural Resources Erdinç Özen - Doðal Gaz Ýþletmeleri Bölge 32 Müdür Yardýmcýsý Deputy Area Manager of Botas Natural Gas Operations GÜNCEL - ACTUAL Üçüncü GAZBÝR Stratejik Deðerlendirme 40 Toplantýsý Antalya'da Düzenlendi The third GAZBÝR Strategic Review Meeting held in Antalya GAZBÝR Marcogaz'a üye oldu 46 GAZBÝR became a member of Marcogaz GAZBÝR ve UGETAM iþbirliði protokolü imzalandý 50 GAZBÝR ve UGETAM signed a cooperation protocol Dünyadaki gaz rezervleri pazarýný, pazarlar doðal gazýný arýyor Global natural gas reserves are in search of a market and the markets are in search of natural gas Eurogas Genel Kurulu gerçekleþti 54 Eurogas General Assembly was held TSE EN 1856 Baca Semineri 58 TSE EN 1856 Chimney Seminar TÜRKÝYE TURU - TURKEY TOUR Ýstanbul 64 Erzurum 76 Bandýrma 86 Bahçeþehir 90 Çatalca 94 Erzincan 98 Konya Ereðli ÝGDAÞ, markalaþma yolunda ilerliyor ÝGDAÞ is moving ahead to become a brand 64 KÜLTÜR - CULTURE Pierre Loti'den Altýn Boynuz'a 69 From Pierre Loti to Golden Horn Erzurum'un siyah incisi Oltu Taþý 81 The Black Amber of Erzurum: "Oltu Stone" Doðal gaz tarihi Natural gas history Uygulama Application 110 Sivas'ta bir kýþ deneyimi AVRUPA RAPORU - EUROPEAN REPORT Avrupa'ya enerji saðlamak 118 Energising Europe Kontrat devirleri sonrasýnda rekabet arz güvenliði baðlamýnda oluþacak Competition will be in place within the context of supply security following the contract transfers Yeni Teknolojiler 126 New Technologies REKLAM ÝNDEKSÝ - ADVERTISER'S INDEX 132

7 90 Bahçeþehirgaz, örnek bir hizmet sunuyor Bahçeþehirgaz is providing an outstanding service Erzincan'da, 5 bin konuta ulaþýldý houses have been reached in Erzincan 4 76 Erzurum'da yatýrýmlar bitmek üzere The investments in Erzurum are nearly complete Trakyadaþ, Çatalca'da 40 bin abone hedefliyor Trakyadaþ targets 40 thousand subscribers in Çatalca 86 BADAÞ, 10 bin abone hedefliyor BADAÞ targets 10 thousand subscribers Netgaz 17 bin aboneye ulaþtý 102 Netgaz reached 17 thousand subscribers

8 HABERLER NEWS EPDK, GAZBÝR Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi EPDK, came together with GAZBIR Board Members EPDK, GAZBÝR Yönetim Kurulu Üyeleri ile 11 Þubat tarihinde doðal gaz daðýtým sektörünün gündemdeki konularýn deðerlendirildiði bir toplantý gerçekleþtirdi. GAZBÝR'in kuruluþu, amaç ve hedefleri, piyasadaki rolü, doðal gaz daðýtým þirketlerinin ihaleyi kazanmasýndan sonra yatýrýmlarýn tamamlanmasýna kadar olan süreç, doðal gaz daðýtým sektörünün ülke genelinde bugün geldiði nokta ve yýllarý arasý doðal gaz daðýtým sektörünün ülkemize saðladýðý katkýlar hakkýnda bilgilerin verildiði toplantýda; daðýtým þirketlerinin gündemdeki konularý ana hatlarý ile ele alýnarak, bu çerçevede diðer hususlarýn yaný sýra damga vergisi, denetim hizmetleri, iç tesisatlarýn yaptýrýlmasý, LNG ve CNG iç tesisatlarý konularýnda da deðerlendirmeler yapýldý. Toplantýda uzun süredir GAZBÝR'in ve sektörün önemli gündem maddelerinden biri olan damga vergisi ile ilgili olarak doðal gazýn ülke içindeki alýmý, taþýnmasý, daðýtýmý ve satýþý iþlemlerinde düzenlenen sözleþmelere ve her bir aþamadaki sözleþmenin "nüsha" sayýsýna baðlý olarak damga vergisi ödenmesinin ve bu kapsamda bugün nihai tüketicinin kullanýmýna kadar 3-4 anlaþma yapýlmasýnýn söz konusu olduðuna deðinildi. Doðal gazýn üzerine, nihai tüketiciye ulaþýncaya kadar muhatap olduðu bu sözleþmeler nedeniyle % 6 mertebesine kadar ulaþan damga vergisi yükü geldiði vurgulandý. Doðal gaz daðýtýmýnýn rekabetçi koþullarda yapýlabilmesini teminen GAZBÝR'in bu konuda Maliye Bakanlýðý ve TBMM Enerji Komisyonu nezdinde mevcut "Doðal gazýn Ülke Ýçinde Alýmý, Taþýnmasý, Daðýtýmý ve Satýþý Ýþlemlerinde Düzenlenen Sözleþmelerin Damga Vergisinden Muaf Tutulmasý" giriþimlerine EPDK tarafýndan destek verilmesinin önemli olduðu ifade edildi. Damga Vergisi konusunda ayrýca mal müdürlükleri üzerinden ödeme yapan kamu kuruluþlarýnýn fatura ödemelerinde toplam fatura bedeli üzerinden belge vermeden %0.75 oranýnda Damga Vergisi kesintisi yaptýðý, bu maliyetin daðýtým þirketleri için öngörülemeyen bir husus olduðu ve ilave yük getirdiði, bu bedelin çoðu daðýtým þirketinin birim hizmet amortisman bedelinin üzerinde olmasý nedeniyle, satýlan doðal gaz miktarý arttýkça daðýtým þirketlerinin zararýnýn arttýðýna da deðinildi. Bu çerçevede daðýtým þirketleri tarafýndan ödenen Damga Vergisi'nin perakende satýþ tarifesine yansýtýlmasý için gerekli düzenlemenin yapýlmasý gerektiði vurgulandý. Toplantýda ayrýca; denetim hizmetlerinin daha iyi yürütülebilmesi için denetim mekanizmasýnýn rasyonel ve normatif hale getirilmesine imkan verecek denetim uygulamalarý, doðal gaz kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý ve doðal gaza daha hýzlý geçiþ saðlanmasý için daðýtým þirketlerine iç tesisat yaptýrma yetkisi verilmesi, CNG ve LNG kullanan tesislerin, daha sonra doðal gaza geçtiklerinde sýkýntý yaþanmamasý ve teknik emniyet kurallarýnýn önde tutulmasý için, tesisatlarýnýn yapýmý ve kontrol ve kabulünün nasýl yapýlmasý gerektiði ile ilgili hususlar da görüþüldü. On February 11th, EPDK held a meeting with GAZBIR Board members whereby the current agenda items of the natural gas distribution sector was evaluated. Among the major topics of the meeting were; purpose of foundation of GAZBÝR and its goals, the period after the natural gas distribution companies won the tender until the completion of the investments, the point that the natural gas distribution sector reached in Turkey, and the contributions of the natural gas sector to our country between 2003 and 2008 and the current agenda of the distribution companies were evaluated and other related issues like stamp tasks, inspection services, completion of the internal installations and LNG and CNG internal installation issues were assessed as well. With regard to the stamp task issue which has been among the main agenda items of the sector for long, during the meeting it was noted that the current system whereby stamp tax is paid according to the agreements arranged at the time when natural gas is procured, transported, distributed and sold in the country needs to be changed because 4-5 agreements need to be made until the product reaches the final consumer. It was noted that this brought an additional 6% tax load on the final consumer. It has been mentioned that EPDK should support GAZBÝR's application titled "Tax Exemption for the agreements made at the stage of procurement, transportation, distribution and sale of natural gas in Turkey" to the Ministry of Finance and TBMM Energy Commission. It was also noted that the public institutions that made payments via the State Property Agencies applied a stamp tax of 0.75% over the total invoice amount without giving an invoice and this cost is underestimated by the distribution companies and brought additional burden and that because this amount is above the unit amortization cost of many distribution companies, the higher the amount of natural gas sold, greater the loss of the natural gas companies. It was noted that necessary legal arrangements that would help reflect the stamp tax paid by the distribution companies to the retail sales tariff need to be made. Other issues discussed during the meeting included the following issues; inspection practices that would make the inspection mechanism rational and normative in order to make inspection tasks more effective, giving authorization to the natural gas distribution companies for making internal installations in order to would make natural gas more widespread and provide a faster transition to natural gas and issues related to minimizing the problems faced by the facilities moving from CNG and LNG to natural gas and issues related to give priority to the technical safety issues. 6 GAZBÝR 4 I 2008

9 ÝGDAÞ'ýn Yeni Genel Müdürü Bilal Aslan ÝGDAÞ' new General Manager Bilal Aslan Türkiye'nin en büyük doðal gaz daðýtým þirketlerinden biri olan ÝGDAÞ'ta Genel Müdürlüðü'ne Bilal Aslan atandý. Nisan 2007 tarihinden bu yana Merkez Yayýn Holding (ATV- Sabah) Mali Ýþler Grup Baþkanlýðý görevini sürdüren Aslan, ÝGDAÞ Genel Müdürlüðü'ne atanmasýyla ilgili olarak þunlarý söyledi: "ÝGDAÞ'ta geçtiðimiz yýllarda uzun bir dönem yöneticilik yaptým. Bu yüzden ÝGDAÞ'ý yakýndan tanýyorum. ÝGDAÞ, gerek yatýrým miktarý ve gerekse abone sayýsý açýsýndan büyük mesafeler kat etti. Ýstanbul'un yüzde 95'ine doðal gaz hatlarý ulaþtýrýlmýþ durumda. Altyapý çalýþmalarý neredeyse tamamlanmak üzere. ÝGDAÞ'ý bu noktalara getiren herkesi, baþta çalýþanlarýmýz olmak üzere tüm yönetici arkadaþlarýmý tebrik ediyorum." Genel Müdür Bilal Aslan, yeni dönemdeki hedefleri ile ilgili olarak, "Yatýrým olarak zaten çok iyi bir noktaya gelindi. Bundan sonraki önceliðimiz müþteri memnuniyeti olacaktýr. ÝGDAÞ, bu konuda da zaten üst sýralarda, fakat daha iyi seviyelere çýkarmak için hep beraber çalýþacaðýz. Müþteri memnuniyeti bizim mecburiyetimizdir. Ayrýca önem verdiðimiz diðer bir husus güvenlik. ÝGDAÞ'ýn en güçlü yanlarýndan biri güvenlik. Riski yüksek bir sektörde hizmet veriyoruz. Dolayýsýyla güvenlik de bizim vazgeçilmezlerimiz arasýnda. Güvenlik unsurunu daha iyi noktalara getirmek en önemli hedefimizdir. Üçüncü önceliðimiz ise insan kaynaklarý olacaktýr. ÝGDAÞ bildiðiniz gibi 22 yýllýk bilgi ve birikimiyle sektörde öncü konumunda. Ülkemizde doðal gaz daðýtýmýnýn hýzla yayýlmasýyla birlikte yeni kurulan özel gaz daðýtým þirketleri nitelikli personel ihtiyacýný büyük oranda ÝGDAÞ'tan karþýladý. Birçok arkadaþýmýz halen bu þirketlerde genel müdür, yönetici ve çeþitli teknik konumlarda çalýþýyor. Dolayýsýyla bu alanda kendimizi biraz daha güçlendirmemiz gerekecek. ÝGDAÞ bugüne kadar eðitime zaten öncelik veren bir þirket oldu." dedi Malatya doðumlu olan Bilal Aslan, Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesi Mezunu. ÝGDAÞ'ta yýllarý arasýnda Mali-Ýdari Genel Müdür Yardýmcýlýðý yapan Aslan, yýllarý arasýnda ise özel sektörde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu. Bilal Aslan has been appointed as the General Manager of ÝGDAÞ- which is one of the leading natural gas companies of Turkey. Aslan who has been serving as the Head of the Finance Department of Merkez Yayýn Holding (ATV-Sabah) since April 2007 made the following statement about his appointment as ÝGDAÞ's general manager: "In the past I worked as a manager in ÝGDAÞ for a long time. SoI know the company closely. The company made great progress both in terms of the level of investments and the number of subscribers. 95%of Istanbul is covered by natural gas lines. Infrastructure works are about to be completed. I would like to congratulate all my manager colleagues and all those that brought IGDAS to this level" About their goals in the coming term, General Manager Bilal Aslan said, "We have already reached a very satisfactory level in terms of investments. Our next priority would be customer satisfaction. IGDAÞ already ranks at the top in terms of customer satisfaction but we'll work together to carry it to upper levels. Another issue we place great emphasis is security. One of the strongest aspects of ÝGDAÞ is security. We are serving in a high risk sector. That's why security is one of the indispensable aspects of our business. Our major goal is to take security issue to the best level. Our third priority would be human resources. As you know, with its 22 years of experience ÝGDAÞ is a leader in the sector. The new natural gas distribution companies that proliferated after the natural gas distribution became widespread started supplying their labor need from ÝGDAÞ. Many of our friends still work as managers and in technical positions in these companies. So we need to be stronger in these areas. ÝGDAÞ already places great emphasis on training." Bilal Aslan was born in Malatya in 1964 and is a graduate of Istanbul University's Department of Economics. Aslan, who served as the Assistant General Manager in Ýgdaþ between , also took senior managerial positions in the private sector between GAZBÝR 4 I

10 HABERLER NEWS Baþkentgaz, Global-Energaz ortaklýðýnýn oldu Baþkentgaz purchased by Global-Energaz partnership Baþkent Ankara'nýn 3 milyar 158 milyon metreküp gaz daðýtýmýnýn özelleþtirilmesine iliþkin açýlan ihaleyi; Global-Energaz Ortak giriþimi kazandý. Ankara ANFA Belediye Evi'nde, 14 Mart 2008 tarihinde Baþkent Doðal gaz Daðýtým A.Þ.'nin özelleþtirilmesine iliþkin yapýlan ihalede, Global-Energaz Ortak Giriþim Grubu milyar dolar ile en yüksek teklifi verdi. Global-Energaz ortaklýðý yüzde 18 KDV ile birlikte toplam 1,9 milyar dolar ödeyecek. Ýhalenin ardýndan Global Yatýrým Holding'den yapýlan açýklamada; "Türkiye'de doðal gaz talebi her yýl artýyor, ülkemizdeki enerji sektörüne katkýda bulunmak ve hedeflediðimiz noktaya ulaþabilmek için doðal gaz yatýrýmlarýmýza devam edeceðiz" denildi. Ýhalenin ardýndan, Energaz A.Þ. Genel Müdürü Gültekin Çýnar ise yaptýðý açýklamada, Ankara'nýn yüzde 83 ile doðal gaz kullaným oraný en yüksek þehir olduðunu ifade etti. 1 milyonun üzerinde olan abone sayýsýný 10 yýlda 2 milyona çýkaracaklarýný belirten Çýnar, BOTAÞ müþterileri ile birlikte yýllýk 3 milyar metreküp olan doðal gaz miktarýný da 5 milyar metreküpe çýkarmayý hedeflediklerini dile getirdi. Önümüzdeki yýllarda Ankara'nýn havagazý þebekesinden kalma eski hatlarýn yenileneceðini, mevcut þebekenin koruma ve bakýmý yapýlarak arz güvenliðinin arttýrýlacaðýný, doðal gaz bulunmayan yerlere yeni hatlarýn yapýmýna devam edileceðini belirten Çýnar, doðal gaz tedariki konusunda yabancý ülkelerle görüþtüklerini de vurguladý. Çýnar, devirden sonra önceliklerinin arz güvenliði olacaðýný ve uzun vadeli doðal gaz temini için üreticilerle görüþmeler yaptýklarýný kaydetti. Ýhale sonucu Komisyon tarafýndan görüþülecek, daha sonra Rekabet Kurulu ve EPDK'dan görüþ alýnacak ve Büyükþehir Belediye Baþkaný Melih Gökçek tarafýndan onaylanmasýnýn ardýndan firma sözleþmeyi imzalamak üzere davet edilecek. Ankara Büyükþehir Belediyesi, ihaleden elde edilen gelirin 850 milyon dolarý ile BOTAÞ ve Hazine'ye olan borçlarýný ödeyecek. The tender that was started for the privatization of the 3 billion 158 million cubic meters of natural gas of Ankara has been won by Global-Energaz consortium. As a result of the tender organized at Ankara ANFA Municipality House for the privatization of Baþkent Doðal Gaz Daðýtým A.Þ., Global-Energaz consortium made the highest bid with its bid of billion dollars. Global-Energaz consortium will be paying a total of 1.9 billion dollars including the 18% VAT. After the tender, Global-Energaz consortium made the following statement: "Natural Gas demand has been gradually increasing in Turkey and we will continue to make investments in order to reach our goals." After the tender, Energaz A.Þ. General Manager Gültekin Çýnar made a statement and indicated that with its 83% ratio, Ankara consumers the highest level of natural gas. Çýnar stated that they will be increasing their total number of subscribers which is over 1 million to 2 million within 10 years and that, they are planning to increase the total amount of natural gas which is 3 billion cubic meters to 5 billion cubic meters with BOTAÞ customers. Cýnar indicated that the old gas lines of Ankara will be renovated next year and supply security would be improved after repair and new lines will be placed in locations without gas lines and that they have been negotiating with foreign countries for natural gas procurement. Cýnar said that their priority after the transfer will be energy supply security and that they have been negotiating with suppliers for long terms procurement. The tender results will be evaluated by the Commission and then EPDK's and Competition Board's views will be obtained and after the tender is approved by Ankara's Major Melih Gokcek the company will be invited to sign the agreement. Of the total revenue to be obtained from the tender 850 million dollars will be used by Ankara Metropolitan Municipality to pay its debts to BOTAS and the treasury. 8 GAZBÝR 4 I 2008

11 Otto Energy, Edirne'de doðal gaz buldu Otto Energy found natural gas in Edirne Avustralyalý Otto Energy önderliðindeki bir konsorsiyum tarafýndan geliþtirilen Edirne'deki Kuzey Arpacý-1 kuyusunda "tahmin edilenden iki kat fazla" potansiyele sahip doðal gaz bulundu. Otto Energy'den yapýlan açýklamaya göre, 5 kuyuluk sondaj çalýþmasýndan ikincisi olan Kuzey Arpacý-1'de 297 metre ve 505 metre derinliklerde 40 metreden daha büyük gaz katmanlarýna rastlandý. Rezerve iliþkin bilgi yer almayan açýklamada söz konusu 5 kuyuluk sondajlardan üretimin 2009 ortalarýnda yapýlmasýnýn hedeflendiði belirtildi. Otto Energy direktörü Jaap Poll yaptýðý açýklamada, 'Bu sahadaki tüm kuyularda gaz bulundu. Bu küçük sahalar birbirlerine yakýn olduðu için tek bir üs üzerinden gaz üretilebilecek' diye konuþtu. Edirne gaz projesindeki konsorsiyumda Otto'nun yüzde 35, Incremental Petroleum'un yüzde 55, Türk ortak ile Petraco'nun ise toplam yüzde 10 paylarý bulunuyor. Konsorsiyum bu saha için lisansý 2004 yýlýnda almýþtý. Sahadaki diðer kuyular ise Batý Yaðcý, Ortakçý, Ýkihöyük ve Arpacý 2 olarak biliniyor. From the natural gas well named Kuzey Arpacý-1 located in Edirne, that was developed by the consortium led by Australian based Otto Energy natural gas that is double the amount that was previously estimated has been found. According to the statement made by Otto Energy, natural gas stratas larger than 40 meters at depths of 297 meters and 505 meters have been found at the Kuzey Arpacý-1 well which is the second of the five-well project. The statement that contains no information about the reserve it is indicated that the production from the five wells would start by the middle of In his statement, Japp Poll- director of Otto Energy said, "Natural gas has been found in all wells in this field. Because these small fields are close to each other, it will be possible to produce natural gas through a single plant. In the consortium taking place at the gas project in Edirne, Otto has 35%, Incremental Petroleum has 55% and Turkish partner Petraco has 10% share. The consortium had obtained the license for this field in The other wells in the field are Batý Yaðcý, Ortakçý, Ýkihöyük and Arpacý 2. Doðal gaz Ekim'de Van'da Natural gas to arrive in Van in October Van'da baþlatýlan doðal gaz çalýþmalarý kapsamýnda þimdiye kadar 3 kilometre hat döþendi. Þehirde gerçekleþtirilen çalýþmalar hakkýnda basýn mensuplarýna bilgi veren Belediye Baþkaný Burhan Yenigün, Aksa Enerji Grubu'na baðlý Vangaz Þirketi tarafýndan yürütülen þehir merkezindeki kazý çalýþmalarýna 4 Nisan günü baþlandýðýný ve Ýskele Caddesi Ýpekyolu baðlantýsýndan þehir merkezine doðru büyük bir hýzla devam ettiðini ifade etti. Yüzüncü Yýl Üniversitesi (YYÜ) Zeve Kampüsü'ne ocak ayýnda gaz verilmeye baþladýklarýný da aktaran Baþkan Yenigün, þehir merkezindeki yapýlan çalýþmalar neticesinde yýlsonuna kadar birçok bölgeye gaz verileceðini söyledi. Doðal gazla birlikte Van'ýn çehresinin deðiþeceðini kaydeden Baþkan Yenigün, öncelikle þehrin hava kirliliðinden arýnacaðýný ve vatandaþlarýn daha az bir para ile ýsýnacaðýný söyledi. Vangaz Müdürü Gürkan Belgütay ise kentte doðal gaz çalýþmasýyla birlikte konutlara gaz vermek için en az 70 sertifikalý firmanýn çalýþma baþlatacaðýný söyledi. Belgütay, "Vatandaþlarýmýz doðal gaz konusuna yabancý olduklarý için belirli süreler içerisinde bilgilendirme toplantýlarý yapacaðýz. El ilanlarý ile doðal gazýn kullanýmý konusunda bilgiler vereceðiz" dedi. Belgütay, ekim ayýnda þehir merkezinin bir kýsmýna gaz vereceklerini sözlerine ekledi. A total of 3 kilometers of lines were laid as part of the natural gas works started in Van. Major Burhan Yenigün who provided information about the work undertaken in the city, stated that the excavation works undertaken by Vangaz Company which is an affiliate of Aksa Energy Group were started on April 4th and has been continuing in full throttle towards the city center via the Ýskele street connection. Major Yenigun also stated that they have started supplying gas to Yüzüncü Yýl University Zeve Campus in January and that as a result of the work undertaken at the city center they will be supplying has to many locations in the city. Major Yenigün who stated that, after natural gas, the whole image of Van would change, indicated that first of all the city would be cleaned from air pollution and the citizens would have to pay less for heating. On the other hand, Vangaz General Manager Gürkan Belgütay stated that, with the natural gas work undertaken at the city, at least 70 certified companies will start working. "Because our citizens are not familiar with natural gas we will organize information sessions from time to time." We will deliver leaflets containing information about natural gas usage." He also added that, starting with October, they will be supplying gas to a certain portion of the city center. GAZBÝR 4 I

12 HABERLER NEWS DOSÝDER de yeni görev daðýlýmý New allocation of responsibility at DOSIDER Doðal gaz Cihazlarý Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði (DOSÝDER)'nin Mayýs ayý Yönetim Kurulu Toplantýsý, 28 Mayýs tarihinde gerçekleþtirildi. Toplantýda, Yönetim Kurulu Baþkaný B.Lütfü Kýzýltan'ýn Türk DemirDöküm Fabrikalarý A.Þ.'deki görevinden ve DOSÝDER üyeliðinden ayrýlmasý nedeniyle, yeni Yönetim Kurulu görev daðýlýmý yapýldý. The Board Meeting of Natural Gas Equipment Manufacturers and Businessmen Association (DOSÝDER) for May was held on may 28th. During the meeting, a new allocation of reasonability was made due to resignation of Chairman B.Lütfü Kýzýltan from his position at Türk DemirDöküm Fabrikalarý A.Þ. and from DOSIDER membership. DOSÝDER Yönetim Kurulu Baþkanlýðý'na Viessmann Genel Müdürü Dr. Celalettin Çelik, Yönetim Kurulu Baþkan Vekilliðine de Vaillant Genel Müdürü Levent Taþkýn getirildi. Yönetim Kurulu Toplantýsýnda yapýlan seçimle oluþturulan yeni Yönetim Kurulu ve görev daðýlýmlarý þöyle: Dr. Celalettin Çelik Yönetim Kurulu Baþkaný (Viessmann Genel Müdürü) Levent Taþkýn Yönetim Kurulu Baþkan Vekili (Vaillant Genel Müdürü) Süleyman Bulak Genel Sekreter (Teknik Yayýncýlýk Yön. Kur. Bþk.) Cahit Köse Sayman Üye (ECA-EMAS Genel Müdürü) H. Önder Þahin Üye (Alarko Carrier Genel Müdürü) Ali Eren Üye (Erensan Murahhas Azasý) Duran Önder Üye (Önder Mühendislik Yön. Kur. Bþk.) Önder Kýratlýlar Üye (Baymak Genel Müdürü) Çetin Çakmakçý Üye (Ferroli Genel Müdürü) Viessmann General Manager Dr. Celalettin Çelik has been appointed as DOSÝDER Chairman of the Board and Vaillant General Manager Levent Taþkýn has been appointed as the Vice Chariman of the Board. The new allocation of responsibility in the Board as a result of the elections held at the Board Meeting is as follows: Dr. Celalettin Çelik Levent Taþkýn Süleyman Bulak Cahit Köse Önder Þahin Ali Eren Duran Önder Önder Kýratlýlar Çetin Çakmakçý Chariman of the Board (Viessmann General Manager) Deputy Chairman of the Board (Vaillant General Manager) Secretary General (Teknik Yayýncýlýk Chariman of the Board.) Member-Bookeeper (ECA-EMAS General Manager) Member (Alarko Carrier General Manager) Member (Erensan-Managing Director) Member (Önder Mühendislik Chairman) Member (Baymak General Manager) Member (Ferroli General Manager) Doðal Gaz Piyasasý Lisans Yönetmeliði'nde deðiþiklik An amendment to the Natural Gas Market Licensing Bylaw Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu (EPDK), Doðal Gaz Piyasasý Lisans Yönetmeliði'nde deðiþikliðe gitti. Resmi Gazete'de yayýmlanarak, yürürlüðe giren düzenlemeye göre, üretim þirketleri ürettikleri gazý toptan satýþ lisansý almak kaydýyla; toptan satýþ þirketlerine, ithalat, ihracat ve daðýtým þirketleri ile kuyu baþýndan olmak kaydýyla CNG (sýkýþtýrýlmýþ doðal gaz) satýþ þirketleri, iletim ve daðýtým þirketlerine pazarlayabilecek. Pazarlama iþlemi, serbest tüketicilere de yapýlabilecek. Üretici þirketler, satýþ miktarýnýn kurumca cari yýla iliþkin olarak belirlenecek ulusal tüketim tahmininin yüzde 20'sini geçmemek kaydýyla doðrudan serbest tüketicilere, geri kalan doðal gazý ise ithalat ve daðýtým þirketleri ya da toptan satýþ þirketleri aracýlýðýyla piyasaya sunabilecek. Üretim þirketleri, ihracatçý lisansý almak kaydýyla, ürettikleri gazý ihraç da edebilecek. Bu arada sýkýþtýrýlmýþ haldeki doðal gazýn özel vasýtalarla þehirlerarasýnda taþýnmasý, CNG satýþ istasyonlarýndan temin edilen veya üretim yapan toptan satýþ þirketlerinden kuyu baþýnda satýn alýnarak taþýma vasýtasý üzerindeki sýkýþtýrma ekipmanlarýyla sýkýþtýrýlan ve basýnçlý kaplara doldurulan sýkýþtýrýlmýþ doðal gazýn iletim þebekelerinin ulaþamadýðý yerlerde basýncýnýn düþürülerek satýþý da CNG lisansý sahibi þirketlerin hak ve yükümlülükleri arasýnda sayýldý. Yeni düzenlemede sýkýþtýrýlmýþ doðal gaz satýþý, iletimi ve daðýtýmý ile tedarikçiye de yeni taným getirildi. EPDK (Energy Markets Regulatory Board) made an amendment to the natural Gas Markets Licensing Bylaw. According to the amendment that became effective after being announced in the official newspaper, the production companies will be able to market the gas they produced, to wholesale companies, to export and distribution companies, CNG (compressed natural gas) sale, transmission and distribution companies with the condition that they obtain a wholesale license. They will also be able to market the natural gas to independent consumers as well. Natural gas production companies will be able to market their products to independent consumers with the condition that this level of sales would not exceed 20% of the national consumption estimate. They will be able to market the remaining amount to the import or distribution companies or to the market via wholesale companies. Also, the following issues are included among the rights and responsibilities of the license owner companies; transportation of compressed natural gas between cities via special vehicles, sale of the CNG after decreasing its compression level when CNG is to be sold at points where natural gas transmission lines do not reach. The amendment also changes the definition of the supplier with regard to natural gas sale, transmission and distribution. 10 GAZBÝR 4 I 2008

13

14 HABERLER NEWS UGETAM Genel Müdürlüðü'ne Serkan Keleþer atandý Serkan Keleþer appointed as UGETAM General Manager ÝGDAÞ bünyesinde kurulan Uluslararasý Gaz Eðitim Teknoloji ve Araþtýrma Merkezi (UGETAM) ÝGDAÞ bünyesinden ayrýlarak ayrý bir þirket olarak hizmetlerine devam edecek. UGETAM A.Þ. Genel Müdürlüðüne ÝGDAÞ eski Eðitim Müdürü Makine Yüksek Mühendisi Serkan KELEÞER atandý. UGETAM'ýn kurucularýndan Prof. Ümit Doðay ARINÇ ise Yönetim Kurulu Baþkanlýðý görevini sürdürecek. UGETAM A.Þ. Genel Müdürü Serkan Keleþer, doðal gaz daðýtým sektöründe edindiði bilgi ve kullandýðý teknolojiyi diðer doðal gaz daðýtým þirketleri ile etkin bir þekilde paylaþmak için kurulan UGETAM'ýn enerji ve özellikle doðal gaz sektöründe eðitim, denetim, test ve laboratuar ile kalibrasyon hizmetleri konusunda ülkemiz ve çevre ülkelere hizmet sunduðunu ve hizmetlerinin hýz kesmeden devam edeceðini belirtti. Serkan Keleþer Kimdir? 1972 yýlý Malatya doðumlu olan Serkan Keleþer 1994 yýlýnda Ýstanbul Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Makine Mühendisliðini bitirdi. Ayný üniversiteden 2000 yýlýnda Yüksek Mühendis ünvanýný aldý. Halen Yýldýz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliði Anabilim Dalýnda Doktorasýný yapmaktadýr yýlýnda çalýþma hayatýna ÝGDAÞ' da (Ýstanbul Gaz Daðýtým A.Þ) baþladý. Ayný kurumda Uzman, Eðitim Uzmaný, Þef ve Müdür olarak çalýþtý. UGETAM'ýn ÝGDAÞ bünyesinden ayrýlmasý ile beraber, UGETAM A.Þ. Genel Müdürü olarak atandý. Keleþer'in yanma, yakýcýlar, sanayilerin ve konutlarýn doðal gaza dönüþümleri, doðal gazda kullanýlan yeni teknolojiler, yenilenebilir enerji konularýnda çalýþmalarý bulunmaktadýr. Keleþer ayrýca, yurt içi ve yurt dýþý birçok teknik eðitimler almýþ olup, ulusal ve uluslararasý makaleler yazmýþtýr. UGETAM (International Gas Training Technology and Research Center) established as an affiliate of ÝGDAÞ, got separated from ÝGDAÞ and will continue to serve as a separate company. Serkan KELEÞER the former Training Manager of ÝGDAÞ has been appointed as UGETAM A.Þ.'s new General Manager. Also, Prof Ümit Doðay ARINÇ will continue to serve as the Chairman. UGETAM A.Þ's General Manager Serkan Keleþer stated that, UGETAM, which was formed with the aim of sharing the experience it gained in the natural gas distribution sector with the other companies in the sector, provided services mainly in the energy and natural gas sectors related to the areas of training, inspection, testing and laboratory calibration and that these services will be continuing without interruption. Who is Serkan Keleþer? Serkan Keleþer who was born in Malatya in 1972 graduated from the department of Mechanical Engineering of the School of Mechanics of Istanbul Technical University in He obtained a graduate degree from the same university in He still pursues his PhD degree at School of Mechanics of Yýldýz Technical University. He started his professional career at ÝGDAÞ (Istanbul Gaz Daðýtým A.Þ) in He served as a Specialist, Training Specialist, Chief and Manager at the same institution. He has various studies in the areas of burning, natural gas transformation for residential and industrial buildings, new technologies used for natural gas, and renewable energy types. Keleþer also received various technical trainings in Turkey and abroad and wrote various national and international articles. Eurogas deðiþiklik önerileri Eurogas amendment proposals Eurogas doðal gaz iç piyasasý ile ilgili kurallarý içeren 2003/55/EC sayýlý Direktif revize teklifi ile doðal gaz iletim aðlarýna eriþim ile ilgili 1775/2005 sayýlý revize mevzuata iliþkin bazý deðiþiklik önerileri hazýrladý. Deðiþiklik önerileri, Þubat ayý sonlarýnda Avrupa Parlamentosu raportörleri Romano La Russa ve Atanas Paparizov ile diðer önde gelen parlamento üyelerine gönderildi. Bu deðiþikliklerin amacý þöyle özetlenebilir: - Düzenleyici görevlerin emtia (doðal gaz) üzerinde deðil, düzenlenen altyapý üzerinde odaklanmasý gereðinin açýklýða kavuþturulmasý, - Ulusal düzenleyici yetkili kuruluþlar ile rekabet otoriteleri arasýnda net sýnýrlarýn çizilmesi, - Yeni ana altyapýlar üzerindeki istisnalarýn vaka bazýnda deðerlendirilmesinin saðlanmasý; örneðin, altyapý inþaatý, zamanlama ve operasyonlarýn son düzenleyici karar kapsamýndaki zaman cetvelinde ele alýnmasý gerekir, direktif tarafýndan deðil, - Bölgesel piyasa yapýcý öðelerin güçlendirilmesi, - Sýnýr ötesi yatýrýmlar ve teknik konularda daha güçlü bir karar verme rolü de dahil olmak üzere Enerji Düzenleyicileri Ýþbirliði Ajansýna sýnýr ötesi konulara daha fazla odaklanmýþ bir görev verilmesi, - ENTSOG'un sorumluluk alanýnýn teknik konular ve kurallar ile sýnýrlandýrýlmasý, - Kural koyma sürecinde kullanýcýlara daha etkin bir þekilde danýþýlmasý, - Sýnýr ötesi perakende piyasalara yönelik zamansýz ifadelerin ortadan kaldýrýlmasý. Eurogas prepared amendments to the proposed revised Directive 2003/55/EC on rules for the internal market for natural gas and the revised regulation 1775/2005 on access to natural gas transmission networks. The amendments were sent late February to the European Parliament's rapporteurs Romano La Russa and Atanas Paparizov and to other key MEPs. These amendments have the following objectives: - to clarify that the focus of regulatory duties should be on the regulated infrastructure not on the commodity (natural gas), - to draw clearer lines between the powers of the national regulatory authorities and the competition authorities, - to ensure that exemptions on major new infrastructures are handled on a case by case basis, i.e. infrastructure building, timing and operation should be addressed in a time scale within the final regulatory decision, but not in the directive itself, - to strengthen regional market building elements, - to give the Agency for the Cooperation of Energy Regulators a role more focused on cross-border issues, including cross-border investment and with a stronger decision-making role on technical rules, - to restrict ENTSOG's responsibilities to technical codes and rules, - to ensure stronger user consultation in the rule-making process, - to delete premature references to cross-border retail markets. 12 GAZBÝR 4 I 2008

15 EPDK'dan, BOTAÞ'ýn yatýrým programýna onay Approval from EPDK for BOTAÞ' investment program Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu (EPDK), Boru Hatlarý ile Petrol Taþýma A.Þ.'nin (BOTAÞ) Ulusal Ýletim Þebekesi Yatýrým Programý'ný onayladý. EPDK'nýn aldýðý, BOTAÞ'ýn 2008 yýlý transit doðal gaz iletimi dahil Ulusal Ýletim Þebekesi Yatýrým Programý onay kararý, 24 Nisan 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayýnlanarak yürürlüðe girdi. Buna göre, BOTAÞ 2008 yýlýnda proje bazýnda tahsis edilen yatýrým projeleri tavaný 281,139 milyon YTL'yi geçemeyeceði gibi programda yer almayan herhangi bir proje için de harcama yapamayacak. Doðal gaz þehir içi daðýtým faaliyetine iliþkin yatýrým faaliyetinde bulunamayacaðý da belirtilen BOTAÞ, 2008 yýlý Ulusal Ýletim Þebekesi Yatýrým Programý'nda yapacaðý her türlü deðiþikliði EPDK'nýn onayýna sunacak. Kurul Kararý BOTAÞ'a, yatýrým programý geliþimini 4 dönem halinde, proje bazýnda harcama tutarlarý ve gelecek üç aylýk harcama projeksiyonlarýný da belirterek, dönem sonlarýný takip eden 30 gün içinde EPDK'ya bildirme zorunluluðu da getiriyor. EPDK (Energy Markets Regulatory Board) approved the investment program of Petrol Taþýma A.Þ. (BOTAÞ). EPDK decision for approval as to the National Transmission Network that includes the natural gas transmission for 2008 as well, became effective after being announced in the official newspaper dated April 24th Accordingly, the maximum level of investments to be undertaken by BOTAÞ in 2008 is 281,139 million YTL and no expense will be made for a project that is not included in the program. It is also noted that BOTAÞ can not get involved in investment activities related to intra city natural gas distribution and BOTAÞ will have to submit to EPDK approval any change it will make to the National Transmission Network Investment Program. The Board decision also mandates that BOTAÞ notify EPDK within 30 days after the end of periods, about the progress of the investment project for every four period. This information has to include the amount of money spent for each project as well as quarterly projections. IGU'ya üye olan yeni organizasyonlar New organisations affiliated with the IGU Enerji Delta Enstitüsü (Energy Delta Institute-EDI) ve Uluslararasý Boru Hattý ve Offshore Müteahhitler Birliði (International Pipeline & Offshore Contractors Association -IPLOCA) IGU'ya üye oldu. Merkezleri Groningen, Hollanda'da olan Enerji Delta Enstitüsü (EDI) ile Cenevre, Ýsviçre'de olan IPLOCA IGU ile iþbirliði anlaþmasý imzaladýlar. Enerji Delta Enstitüsü, doðal gaz ile petrol üzerinde odaklanmýþ, enerji konusunda eðitim veren uluslararasý bir iþ idaresi okuludur. EDI'nin ana amacý mevcut ve geleceðin enerji yöneticilerinin yetiþtirilmesidir. Bu amaçla EDI, doðal gaz ile petrol deðer zincirinin tüm ekonomik, yönetsel, yargýsal ve jeopolitik açýlarýný ele alan araþtýrma programlarýný koordine eder ve eðitim programlarý düzenler. Uluslararasý Boru Hattý ve Offshore Müteahhitler Birliði (International Pipeline & Offshore Contractors Association - IPLOCA) IPLOCA'nýn (Uluslararasý Boru Hattý ve Offshore Müteahhitler Birliði- International Pipeline & Offshore Contractors Association) misyonu fikir alýþveriþinde bulunulabilecek bir forum yaratmak, sanayi ve yatýrýmcýlarý bir araya getirmek, iþ fýrsatlarý yaratmak ve boru hattý sanayinde en yüksek standartlara ulaþýlmasýný saðlayarak üyelerine deðer yaratmaktýr. Kýrktan fazla ülkede faaliyet gösteren üyeleri ile IPLOCA dünya çapýnda yurtiçi ve yurtdýþý boru hattý inþaatý sanayinin 250'den fazla önde gelen oyuncusunu temsil etmektedir. Energy Delta Institute (EDI) and the International Pipeline & Offshore Contractors Association (IPLOCA) have both now become affiliated with IGU. Energy Delta Institute (EDI) located in Groningen, Netherlands and IPLOCA, headquartered in Geneva, Switzerland, have now signed cooperation agreements with IGU qualifying them for affiiliation with IGU. Energy Delta Institute is an international business school for energy, with a focus on natural gas and oil. The main objective of EDI is to contribute to educating the current and future energy managers. Therefore, EDI therefore coordinates research programmes and organises training programmes, focused on all economical, managerial, juridical and geopolitical aspects of the gas & oil value chain. The International Pipeline & Offshore Contractors Association: IPLOCA's mission is to provide value for its members through a forum for sharing ideas, engaging the industry and its stakeholders, facilitating business opportunities and promoting the highest standards in the pipeline industry. With members in more than 40 countries, IPLOCA represents some 250 of the key players in the onshore and offshore pipeline construction industry worldwide. GAZBÝR 4 I

16 HABERLER NEWS Alman Ewe, Kayserigaz'a ortak oldu German Ewe, became a partner of Kayserigaz Alman enerji þirketi EWE, Kayserigaz'ýn yüzde 39,9 oranýndaki hisselerini satýn aldý. Kayserigaz ile Alman enerji þirketi EWE arasýnda ön süreçleri tamamlanan anlaþma; 16 Mayýs 2008'de Kayseri Hilton Otel'de yapýlan törenle imzalandý. Düzenlenen imza törenine; Çalýk Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Çalýk, Çalýk Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ertuðrul Gürler, Kayserigaz Genel Müdürü Ahmet Hakan Tola, EWE Grubu'ndan; EWE Yönetim Kurulu Üyesi Heiko Harms, Frank QUANTE ve Arzu Utku katýldý. Ýmza töreninde Kayseri Valisi adýna Vali Yrd. Fahri Oluk, Kayseri AKP Millet Vekili Ahmet Öksüzkaya, Belediye Baþkanlarý, Baþkan Yardýmcýlarý, Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreter Yardýmcýlarý, Kayseri'nin önde gelen simalarý ve basýn mensuplarý da hazýr bulundu. Çalýk Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Çalýk EWE ile yapýlan ortaklýk anlaþmasýna iliþkin olarak, "Enerji ve Telekom sektöründe Almanya ve Avrupa'nýn öncü þirketlerinden biri olan EWE ile Kayserigaz'ýn ortaklýk kurmasýndan dolayý büyük mutluluk duyuyoruz. Bir ortaklýktan öte, stratejik iþbirliði boyutu taþýyan bu anlaþma ile amacýmýz, her iki þirketin enerji ve telekomünikasyon alanlarýnda iþbirliðini geliþtirmek ve birlikte büyümektir. Bu anlaþma ile stratejik ortaðýmýz EWE'nin çok önemli deneyimlerini ülkemize aktarmýþ olacaðýz" dedi. EWE Yönetim Kurulu Üyesi Heiko Harms, Kayserigaz ile imzaladýklarý ortaklýk anlaþmasýnýn stratejik bir önem taþýdýðýný, bu ortaklýkla yeni imkanlar ve fýrsatlar oluþturacaðýna inandýklarýný belirterek þöyle konuþtu: "Bu ülkenin ve pazarlarýnýn dinamikliði her yerde fark edilmektedir. Kayserigaz'ýn profesyonel yönetimi ve iþ yapýþ tarzýndaki heyecaný beni oldukça etkiledi" Kayserigaz Genel Müdürü Ahmet Hakan Tola ise Kayseri doðal gaz daðýtým iþini devir aldýklarý bir yýllýk süreçte abone sayýlarýný %53, gaz kullanýcý sayýlarýný %56 arttýrdýklarýný ifade ederek sözlerine þöyle devam etti: "Çalýk Holding olarak devraldýðýmýz Kayseri Doðal gaz daðýtým iþine baþlarken, Kayserigaz'ý uluslararasý düzeyde bir þirket haline getirmeyi ilke edinmiþtik. EWE ile yapýlan bu anlaþma hedefimize ulaþmýþ olduðumuzu kanýtlýyor. EWE ortaklýðý, bize uluslararasý tecrübeye doðrudan ulaþma imkaný saðlayacak. EWE'nin desteðiyle Kayserigaz'ýn daha da yükseleceðine, hizmet kalitesinde çýtayý daha yükseklere çýkaracaðýna, Türkiye enerji daðýtým piyasasýnda öncü ve örnek alýnan bir firma olma özelliðini pekiþtireceðine inanýyorum." German energy company EWE purchased 39.9% of the shares of Kayserigaz. The preliminary phases of the agreement to be signed between Kayserigaz and German Energy company EWE have been completed and the agreement has been signed during a ceremony held at Kayseri Hilton Hotel on May 16th Among the participants of the ceremony were; Çalýk Holding Chairman of the Board Ahmet Çalýk, Çalýk Holding Board Member Ertuðrul Gürler, Kayserigaz General Manager Ahmet Hakan Tola, and from EWE Group; EWE Board Member Heiko Harms, Frank QUANTE and Arzu Utku. The other participants of the ceremony included Deputy Governor of Kayseri Fahri Oluk, Kayseri AKP Representative Ahmet Öksüzkaya, Majors, Deputy Majors, Deputy Secretary General of the Metropolitan Municipality, leading figures of Kayseri and press members. With regard to the partnership agreement entered into with EWE, Çalýk Holding Chairman of the Board Ahmet Çalýk made the following statement "We are very happy that Kayserigaz has entered into a partnership with EWE which is one of the leading Energy and Telecom companies of Germany and Europe. Sour goal with this agreement, which is more of a strategic partnership, is to take the level of cooperation of the two companies in the areas of energy and telecommunications to a new level and to grow together. Via this agreement, we will be importing the valuable experiences of EWE-our strategic partner to Turkey." EWE Board Member Heike Harms stated that the partnership agreement they have signed with Kayserigaz has a strategic value and this partnership would yield new opportunities and options and continued as follows, "The dynamism of this country and its markets are acknowledged everywhere. Kayserigaz's professional management and its level of excitement with regard to doing business impressed me a lot." Kayserigaz General Manager Ahmet Hakan Tola indicated that during the one year period since they took on the natural gas distribution task, their total number of subscribers increased by 53% and their number of natural gas users increased by 56% and continued as follows "When we started the natural gas distribution task which we took on as Çalýk Holding, our mission was set as turning Kayserigaz into an international company. This agreement we have entered into with EWE proves that we have reached our goal. Partnership with EWE, will give us access to international experience. I believe that with EWE's support, Kayserigaz would rise further more, and would take quality to a whole new level and strengthen its position as a pioneering company in the Turkish energy distribution market." 14 GAZBÝR 4 I 2008

17 Ýzgaz'dan sanayiciye ücretsiz denetim hizmeti Ýzgaz to provide free inspection service for the industrial establishments Kocaeli Büyükþehir Belediyesi bünyesinde yer alan ÝZGAZ Genel Müdürlüðü, Scada adý verilen güvenlik hizmetini web üzerinden sanayiciye ücretsiz olarak verecek. Scadaweb Sistemi'nin sanayicilere tanýtýmý amacýyla ÝZGAZ tarafýndan Seka Park Otel'de düzenlenen toplantýya, Kocaeli Büyükþehir Belediye Baþkan Vekili Ýlyas Þeker, ÝZGAZ Ýdari Ýþler Genel Müdür Yardýmcýsý Muhammed Saraç, ÝZGAZ Ýþletmeden Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý Suat Olðun, Yatýrýmlar Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý Nurettin Erikçi, Scada ve Otomasyon Þefi Mevlüt Gökçe ve bölgede faaliyet gösteren sanayi kuruluþlarýnýn temsilcileri katýldý. ÝZGAZ Ýdari Ýþler Genel Müdür Yardýmcýsý Muhammed Saraç konuyla ilgili yaptýðý konuþmasýnda ÝZGAZ'ýn teknolojik anlamda sürekli olarak kendisini geliþtirmeye odaklandýðýný Scadaweb projesinin de bu anlayýþýn bir yansýmasý olarak ortaya çýktýðýný dile getirdi. Saraç, þunlarý söyledi: "Þu anda burada Scada sistemini ilk kullanan ÝZGAZ'ýn bu sistemi son 1-1,5 yýl içinde yaptýðý iyileþtirmelerle bölgedeki sanayicilerimizin kullanýmýna ücretsiz olarak açtýðýný anlatmak için toplanmýþ bulunmaktayýz. Siz sanayicilerimiz Scada sistemimize sizlere verilecek kullanýcý adý ile web üzerinden girip anlýk, günlük istediðiniz tüketimleri, basýnç, sýcaklýk ve gaz komponentleri gibi bütün deðerleri görebileceksiniz. Biz sanayicilerimizin enerji anlamýnda ne kadar hassas olduklarýný biliyoruz. Günlük tüketimlerini üretimleri ile karþýlaþtýrdýklarýný verimlilik ölçeklerini ve enerji etkinliklerini ölçtüklerini biliyoruz. Biz de ÝZGAZ olarak bölgemizde bulunan sanayi kuruluþlarýmýza ne katkýda bulunabiliriz diye yaptýðýmýz çalýþmalar sonucunda Scada sistemimizin sizlere ücretsiz açýlmasý yoluyla sizlere yardýmcý olabileceðimizi düþündük. Sonuç olarak bütün sistemler kullandýkça geliþtirilir. Bizim yaptýðýmýz çalýþmalarla ortaya çýkmýþ bir temel sistem var. Bundan sonra sizin önereceðiniz deðiþiklikler, istediðiniz parametreler veya grafiklerde sisteme eklenebilir. Dolayýsýyla sistemi hep birlikte geliþtireceðiz ve yararlarýný da hep birlikte göreceðiz." Yatýrýmlardan Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý Nurettin Erikçi de konuþmasýnda, ÝZGAZ'ýn vizyonu ve misyonuna deðindi. Erikçi ayrýca ÝZGAZ'ýn yatýrým, abone, yazýlým altyapýsý, gerçekleþtirdikleri çalýþmalar, Ýzgabis, Scada sistemi, doðal gaz tüketim gruplarý, doðal gaz satýþ fiyatlarý, sanayi þirketlerine verdikleri hizmetler, istasyon ve þebeke güvenliði için yapýlan çalýþmalar, modifikasyon çalýþmalarý, hot-tap ve Dipos hakkýnda katýlýmcýlara bilgiler vererek 2008 yýlýnda belirledikleri yatýrým hedeflerini anlattý. Erikçi'nin ardýndan söz alan Scada ve Otomasyon Þefi Mevlüt Gökçe, katýlýmcýlara merkezi kontrol veri toplama hakkýnda açýklamalarda bulundu. Daha sonra 1996 yýlýndan beri kullandýklarý Scada sisteminin son 1,5 yýldýr yapmýþ olduklarý çalýþmalar neticesinde Scadaweb adýyla sanayicilerin hizmetine ücretsiz sunduklarýný belirterek sistemin nasýl iþlediði hakkýnda katýlýmcýlara de bir sunum yaptý. Ýzgaz General Management which is an affiliate of Kocaeli Metropolitan Municipality, will be providing to the industrial establishments the security service named Scada via the internet. Among the participants of the meeting organized by ÝZGAZ with the aim of introducing the Scadaweb system to the industrialists, were Kocaeli Deputy Major Ýlyas Þeker, ÝZGAZ Deputy General Manager for Administration Muhammed Saraç, ÝZGAZ Deputy General Manager responsible from facility management Sual Olðun, Deputy General Manager responsible from investments Nurettin Erikçi, Scada and Automation Chief Mevlüt Gökçe and the representatives of the industrial establishments operating in the region. In his statement about the issue, ÝZGAZ Deputy General Manager for Administration Muhammed Saraç indicated that ÝZGAZ has focused itself continuously on developing itself technologically and that Scadaweb project is a reflection of this notion. Saraç continued as follows: "We have gathered here to announce that ÝZGAZ has opened this system to the industrial establishments in the region free of charge. You will be able to access the system via username to be given to you and will be able to analyze daily values such as consumption levels, pressure, temperature and gas components. We are aware of the sensitivity of our industrialists about energy issues. We know that they meet their daily consumption through their daily production and that they measure their energy effectiveness. And as a result of the research about how we can improve our service to the industrial establishments we realized that making Scada system available to you free of charge would be quite beneficial. As a result, all systems would develop as they are used. We have a system that emerged from our studies. After this point the changes you recommend, parameters you desire or the graphics might as well be added to the system. So we will be developing the system together and we will see the benefits all together." And in his speech, Deputy General Manager responsible from investments Nurettin Erikçi talked about ÝZGAZ's mission and vision. Erikçi also provided information about ÝZGAZ's investment, subscriber, software infrastructure, projects undertaken, Ýzgabis, Scada system, natural gas consumption groups, natural gas sales prices, services provided to industrial establishments, project for station and network security, modification works, hot-tap and Dipnos projects. He also talked about the investment goals for year Scada and Automation Chief Mevlüt Gökçe who made a speech after Erikçi gave information about central control and data collection. Then, after mentioning that they have been able to offer the Scada system which they have been using since 1996, to the industrial establishments as a result of their work for the last 1,5 years and made a presentation about the system. GAZBÝR 4 I

18 HABERLER NEWS ÝGDAÞ, Dünya Çevre Günü'nü kutladý ÝGDAÞ, celebrated the World Environment Day ÝGDAÞ, çevreci misyonunun gereði olarak 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde bir dizi etkinlik düzenledi. Çalýþanlar, özel olarak hazýrlanan ve üzerinde Dünya Çevre Günü'ne iliþkin mesajlar yer alan özel kýyafetlerle hizmet verdiler. Tüm ÝGDAÞ binalarý, Dünya Çevre Günü ile ilgili afiþlerle donatýldý. Ayrýca 5 Haziran'da abone olmaya gelenlere, iþlemlerinin tamamlanmasýnýn ardýndan, birer fidan hediye edildi. Dünya Çevre Günü'nü deðerlendiren Genel Müdür Bilal Aslan þunlarý söyledi: "Doðal gaz çevre dostu bir yakýt. Doðal gaz kullanýmýnýn yaygýnlaþmasýyla birlikte Ýstanbul'un hava kalitesi hýzla iyileþti ve bugün artýk dünyanýn havasý en temiz metropollerinden biri haline geldi. Biz çevreci bir þirket olarak hava kalitesini arttýrmanýn yaný sýra çevre konusunda elimizden geldiði kadar her türlü faaliyetin yanýnda olmaya çalýþýyoruz. Çevre duyarlýlýðýný insani bir vazife olarak görüyoruz. Bu bizim hem bireysel hem de kurumsal olarak önceliðimizdir. Þirketimizde ISO Çevre Yönetim Sistemi'ni kurduk. Atýk Yönetimi ile kâðýt, plastik ve cam atýklarýmýzý kaynaðýnda ayrý topladýk. Böylece 2007 yýlýnda 54 ton kâðýt atýðýný geri dönüþüme kazandýrarak; 918 aðaç, kwh enerji, 1431 m3 suyun tasarrufunu saðlamýþ olduk. Yine 2007 yýlý içinde 11 ton atýk camý geri dönüþüme kazandýrarak 1100 litre benzin tasarrufu saðlamýþ olduk." Aslan, Dünya Çevre Günü kapsamýnda düzenledikleri etkinliklerle ilgili olarak "Bu yýl çevre konusundaki duyarlýlýðý arttýrmak amacýyla personelimiz ve müþterilerimize yönelik 5 Haziran'da bir dizi etkinlik yaptýk. Öncelikle tüm çalýþanlarýmýz çevre günü ile ilgili mesaj içeren özel kýyafetler giydiler ve müþterilerimiz bu þekilde karþýladýlar. Tüm hizmet birimlerimize Dünya Çevre Günü ile ilgili mesaj içeren afiþler astýk. Dünya Çevre Günü'nde abone olan her abonemize bir fidan hediye ettik. Gerek çalýþanlarýmýz, gerekse müþterilerimiz nezdinde, çevre bilincini güçlendirmeyi amaçlýyoruz. Geçmiþin mirasýný geleceðe en iyi þekilde taþýyabilmek, çocuklarýmýza daha temiz bir dünya býrakmak istiyoruz." dedi. As part of its environmentalist mission, ÝGDAÞ organized a series of activities on World Environment Day. The employees served with special uniforms designed for that day. The uniforms carried special messages on them. All ÝGDAÞ buildings were decorated with posters related to World Environment Day. Also, those customers who came to subscribe on June 5th were given a sapling as a reward. General Manager Bilal Aslan who evaluated the World Environment Day stated as follows "Natural gas is an environmental friendly fuel. As natural gas usage become widespread, air quality in Istanbul improved and turned into one of those world metropols with the cleanest air. As an environmentalist company, we are trying to support all environmentalist initiatives. Environmental sensitivity is a humanitarian obligation for us. This is our priority both as individuals and as companies. We established the ISO Environment Quality System in our company. Via the waste management system, we separated our paper, plastic and glass wastes. We helped recycle 54 tons of paper products in 2007 and saved 918 trees, 221,400 kwh energy and 1431 m3 of water. We also helped recycle 11 tons of glass and saved 1100 liters of benzene in 2007." As to the activities they have organized as part of the World Environment Day, Aslan said, "This year we organized an event on June 5th with the aim of increasing environmental awareness of our employees and customers. Our employees were dressed in uniforms carrying messages about the day and served the customers in this way. We also decorated all service buildings with posters related to the World Environment Day. We gave as present to each customer that subscribed on this day. Our goal is to further increase environmental awareness of both our employees and customers. We want to carry the heritage of the past to the future and leave a cleaner world to our children." 16 GAZBÝR 4 I 2008

19 Deloitte, Türkiye Doðal Gaz Piyasasý Raporu nu yayýmladý Deloitte, published the Turkish Natural Gas Market Report Deloitte tarafýndan hazýrlanan "Türkiye Doðal Gaz Piyasasý" raporu "Geliþmeler 2008" alt baþlýðýyla yayýmlandý. Doçent Dr. Ýzak Atiyas ve Sinan Ülgen tarafýndan kaleme alýnan rapora göre, Türkiye 2001 yýlýndan bu yana enerji sektöründe liberal bir piyasanýn kurulmasý yolunda kayda deðer mesafeler kat etti. Ancak bu sürecin tamamlanmasý ve Türkiye'nin enerjideki uluslararasý konumunu güçlendirebilmesi için, toptan piyasanýn serbest rekabet koþullarýna taþýnmasý önem kazanýyor. Raporda Türkiye'nin doðal gaz kaynaklarýný çeþitlendirebildiði oranda bu alanda ilerleme kaydedeceði, bu baðlamda Türkmenistan ve Ýran ile doðal gaz baðlantýlarýný güçlendirmesi gerektiði kaydediliyor. Rapor, þu ana kadar 53 bölgede doðal gaz daðýtým ihalelerinin baþarýyla gerçekleþtirildiðini ifade ederek, izlenen özelleþtirme modelinin baþarýsýna dikkat çekiyor. Ýhaleleri kazanan özel firmalarýn, ihale þartnamesinde belirlenen yükümlülükler paralelinde daðýtým þebekesi yatýrýmlarýný yaptýðýný ve kullanýcýlarýný bir an önce þebekeye baðlayacak adýmlarý attýklarýný ifade eden çalýþma bunu sektörün saðlýklý geliþiminin bir kanýtý olarak gösteriyor. Öte yandan rapor, toptan satýþ piyasasýnda etkin rekabet koþullarýnýn BOTAÞ'ýn piyasadaki hakim konumu nedeniyle olgunlaþamadýðýný da belirtiyor. Bu durum doðal gaz üreticisi ülkelerle uzun vadeli anlaþmalar yapmakta karþýlaþýlan zorluklar ve BOTAÞ'ýn sözleþme devri programýnda yaþanan gecikmelerden kaynaklanýyor. "Turkish Natural Gas Market" report prepared by Deloitte, has been published under the sub-title of "Developments 2008". According to the report prepared by Dr. Ýzak Atiyas and Sinan Ülgen, Turkey has come along way in terms of establishing a liberal energy market since However, in order to complete this process and in order for Turkey to establish its international position, it is important to bring free market conditions to the wholesale market. The report mentions that Turkey's progress in this are is directly proportional to its ability to diversify its natural gas resources and that Turkey needs to strengthen its natural gas relations with Iran and Turkmenistan. The report indicates that until now, natural gas distribution tenders have been completed successfully in 53 regions and draws attention to the success of the privatization model followed. The report also mentions that the tender winner private companies made distribution network investments in line with the liabilities set forth in the tender specifications and took the steps necessary to connect the users to the network immediately, and indicates that this is a sign of the healthy growth of the sector. On the other hand, the report also indicates that the effective competition conditions in the wholesale market have not yet been formed due to the dominant position of BOTAÞ in the market. This situation arises from the difficulties faced in making longterm agreements with natural gas producer countries and from the delays in the agreement transfer program of BOTAÞ. GAZBÝR 4 I

20 HABERLER NEWS Doðalgaz sektöründeki ÝGDAÞ'lýlar biraraya geldi Previous employees of ÝGDAÞ still working in the natural gas sector came together ÝGDAÞ 4 Temmuz 2008 tarihinde düzenlenen "Sektördeki ÝGDAÞ'lýlar Günü"nde, Türkiye'nin dört bir köþesindeki doðalgaz daðýtým þirketlerinde çalýþan eski ÝGDAÞ'lýlarý bir araya getirdi. Ýstanbul Alibeyköy'deki ÝGDAÞ Sosyal Tesisleri'nde bir araya gelen ÝGDAÞ'lýlar, gerek ÝGDAÞ'ta çalýþýrken yaþadýklarýný, gerekse yeni çalýþtýklarý þirketlerde yaþadýklarý tecrübeleri birbirleriyle paylaþtýlar. Bursa, Çanakkale, Erzincan, Afyon, Çorum, Mersin, Van, Kütahya, Diyarbakýr, Kýrþehir, K.Maraþ, Kayseri, Denizli, Konya, Samsun, Yalova, Ýzmit, Adapazarý ve daha Türkiye'nin birçok il ve ilçesinin yaný sýra Özbekistan'da görev yapan ÝGDAÞ'lýlar, onlar için bir okul olan ÝGDAÞ'ta adeta mezuniyet günü tadýnda bir buluþma gerçekleþtirdiler. Duygusal anlarýn yaþandýðý programda yurdun dört bir köþesinden gelen eski çalýþma arkadaþlarýna "Evinize hoþ geldiniz" diyerek sözlerine baþlayan ÝGDAÞ Genel Müdürü Bilal Aslan, "Doðalgaz sektörüne ÝGDAÞ'lýlarýn yön verdiðini görmek lokomotif þirket olarak bizleri gururlandýrýyor" dedi. ÝGDAÞ brought together the previous employees of the company now working in the natural gas sector all around Turkey on 4 July 2008 on "ÝGDAÞ Staff Day". The previous personnel of ÝGDAÞ came together in the Social Facilities of ÝGDAÞ in Alibeyköy, Istanbul and shared their old memories at ÝGDAÞ and current experiences in their new companies. For the ÝGDAÞ personnel now scattered around Turkey in Bursa, Çanakkale, Erzincan, Afyon, Çorum, Mersin, Van, Kütahya, Diyarbakýr, Kýrþehir, K.Maraþ, Kayseri, Denizli, Konya, Samsun, Yalova, Ýzmit, Adapazarý and many other cities, ÝGDAÞ has been like a school and their get together was like an alumni homecoming. The program was sentimental at times. Welcoming his old colleagues from all around Turkey by saying "Welcome home", ÝGDAÞ General Manager Bilal Aslan said "We, as the locomotive company of the sector, are honored to see that ex-employees of ÝGDAÞ are now directing the natural gas sector in Turkey." GAZBÝR 4 I

DOĞAL GAZ TEMİZ BİR GELECEĞİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR. Natural Gas World. Aksaray Çanakkale Diyarbakır İstanbul Kapadokya Tokat-Amasya

DOĞAL GAZ TEMİZ BİR GELECEĞİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR. Natural Gas World. Aksaray Çanakkale Diyarbakır İstanbul Kapadokya Tokat-Amasya Haziran / June 2012 Sayı / Issue 12 Doğal Gaz Dünyası Natural Gas World GAS MAKES A CLEAN FUTURE REAL DOĞAL GAZ TEMİZ BİR GELECEĞİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR SÖYLEŞİ / INTERVIEW Abdullah Tancan EPDK Sibel Çetinkaya

Detaylı

FAALiYET RAPORU. annual report

FAALiYET RAPORU. annual report FAALiYET RAPORU 2014 annual report İçindekiler Table of Content 12 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Message From The Chairman Of The Board Of Directors 14 Genel Müdür Mesajı Message From The General Manager

Detaylı

Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi,

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS 2 6 8 10 12 17 22 28 30 33 34 36 38 39 39 40 41 42 46 50 Hüseyin Avni Lifij - Biyografi Hüseyin Avni Lifij - Biography Grup Yapısı Group Structure

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

1 2 3 4 5 6 7 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! We need but one thing, to work hard! 8 9 Lütfi ELVAN Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Minister of

Detaylı

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ INTERNATIONAL INVESTORS ASSOCIATION OF TURKEY ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE potansiyeli ARALIK 2013 SAYI: 49 / December 2013 ISSUE: 49 TURKEY s potential ın ınternatıonal

Detaylı

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ BORSA istanbul SPRING / İLKBAHAR 2014 ISSUE / SAYI 02 PUBLICATION OF BORSA İSTANBUL COMPLIMENTARY COPY / BORSA İSTANBUL YAYINIDIR - ÜCRETSİZDİR MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS The agreement

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 214 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Sunuş Tarihçe 6 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 7 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 8 Finansal Gösergeler 1 Yönetim Kurulu

Detaylı

Ar-Ge ile küresele SAN. VE TİC. A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OYAK

Ar-Ge ile küresele SAN. VE TİC. A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OYAK YILYEAR: 14 SAYIISSUE: 63 OCAKJANUARY- ŞUBATFEBRUARY 2012 TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS AKIM METAL SAN. VE TİC. A.Ş. ANADOLU ISUZU OTOMOTİV

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

www.ito.org.tr YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010

www.ito.org.tr YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010 YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE TURİZM SON DAKİKA DA GÜLECEK

Detaylı

NEW POVERTY AND THE CHANGING WELFARE REGIME OF TURKEY YENÝ YOKSULLUK VE TÜRKÝYE'NÝN DEÐÝÞEN REFAH REJÝMÝ

NEW POVERTY AND THE CHANGING WELFARE REGIME OF TURKEY YENÝ YOKSULLUK VE TÜRKÝYE'NÝN DEÐÝÞEN REFAH REJÝMÝ 1 2 NEW POVERTY AND THE CHANGING WELFARE REGIME OF TURKEY REPORT PREPARED FOR THE UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME YENÝ YOKSULLUK VE TÜRKÝYE'NÝN DEÐÝÞEN REFAH REJÝMÝ BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER KALKINMA PROGRAMI

Detaylı

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe SAYI/NUMBER:106 KASIM/NOVEMBER 2011 ISSN1303-8494 Kasım/November 2011 Sayı/Number:106 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

Turizmde Türkiye farkı

Turizmde Türkiye farkı BAŞ Ş KAN DAN-FROM A N THE PRESIDENT Turizmde Türkiye farkı Turkey s Difference in Tourism Dünya turizm liginde ilk beşe girmeye hazırlanan Türkiye, bu yıl 30 milyon turist ve 22,5 milyar dolarlık turizm

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

Belli Oldu PACKAGING WORLD. Ambalaj sektörü. ASD Genel Kurulu İftarda Buluştu STAND NO: 715B. www.ambalaj.org.tr FİYATI: 25TL

Belli Oldu PACKAGING WORLD. Ambalaj sektörü. ASD Genel Kurulu İftarda Buluştu STAND NO: 715B. www.ambalaj.org.tr FİYATI: 25TL ASD Genel Kurulu Gerçekleştirildi Ambalaj Sektörü İftarda Buluştu Ambalaj sektörü CARİ AÇIĞA İLAÇ OLDU www.ambalaj.org.tr YIL:28 SAYI:156 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2014 Year:28 Issue:156 FİYATI: 25TL Ambalajın

Detaylı

SAYI 4/2012 www.havakargoturkiye.com

SAYI 4/2012 www.havakargoturkiye.com SAYI 4/2012 KÜNYE TÜRKİYE IDENTITY DISC İLK ULUSAL ETKİNLİĞİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK H ava Kargo Türkiye ailesi olarak; ilk ulusal etkinliğimizi 4 Mayıs 2012 tarihinde Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık

Detaylı

YENİ PAZARLAR YENİ UFUKLAR. "Satıcılar organize oldu, alıcılar nerede?" "Kazan nerede kaynıyorsa, siz o mutfakta olmak zorundasınız"

YENİ PAZARLAR YENİ UFUKLAR. Satıcılar organize oldu, alıcılar nerede? Kazan nerede kaynıyorsa, siz o mutfakta olmak zorundasınız YILY KJANUARY YILYEAR: 16 SAYIISSUE: 75 OCAKJANUARY- ŞUBATFEBRUARY 2014 TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS "Satıcılar organize oldu, alıcılar

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ WIDEN YOUR WORLD WIDEN YOUR WORLD Üç aylık dergi / Quarterly magazine Aralık 2013 / December 2013 Sayı / Issue 09 TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ THE PIONEERING ROLE OF TURKISH AIRLINES

Detaylı

2023'E NE KADAR YAKINIZ?

2023'E NE KADAR YAKINIZ? YILYEAR: 15 SAYIISSUE: 74 KASIMNOVEMBER- ARALIKDECEMBER 2013 İhracata dayalı büyümeye ağırlık vermemiz gerekiyor We need to focus on growth by exports Mehmet BÜYÜKEKŞİ TİM Yönetim Kurulu Başkanı TIM President

Detaylı

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

1 2 3 4 12 13 14 15 Editör Editor Dünya hububat üretiminde 139 milyon tonluk artış beklentisi Değerli okurlar, Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), son raporunu 26 Eylül de açıkladı. Rapor, 2013/14

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. CORPORATE GOVERNANCE COMPLIANCE REPORT

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. CORPORATE GOVERNANCE COMPLIANCE REPORT SECTION I CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES CONFORMANCE STATEMENT Compliance with the principles stated in Communique on the Determination and Practice of Corporate Governance Principles number II-17.1 of

Detaylı

1 2 12 13 Editör Editor Türkiye yüzünü bakliyat sektörüne mi dönüyor? Hububat ve bakliyat işleme sektörü bazında dünya gündemine baktığımızda, hububat her zaman bakliyattan bir adım önde durmaktadır.

Detaylı

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi.

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002 TURCAS PETROL A.fi. V ZYON Hizmette 60 y l aflk n birikimle, ülkemizin ilk tercih edilen ve en sayg n akaryak t flirketi olaca z. VISION Building on more than 60 years

Detaylı

MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010. MM B Industrial Design Contests 2010

MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010. MM B Industrial Design Contests 2010 MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010 Bünyesinde 26.000 i aflk n ihracatç firmay bar nd ran ve her y l ülke ihracat n n üçte birini gerçeklefltiren stanbul Maden ve Metaller hracatç Birlikleri ( MM

Detaylı

INTERPACK 2014 AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ FUARINA DAMGASI

INTERPACK 2014 AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ FUARINA DAMGASI AMBALAJIN OSCARLARI SAHPLERN BULDU TÜRK ÖĞRENCLERN BAŞARISI DEVAM EDYOR DEPOZTOLU OLMAK YA DA OLMAMAK www.ambalaj.org.tr YIL:28 SAYI:155 NSAN-MAYIS-HAZRAN 2014 Year:28 Issue:155 FİYATI: 25TL INTERPACK

Detaylı