nakil akreditiflere kabili devir ve kabili nakil ibarelerini koyarlar. (Bkz. Kabili Devir Akreditif) C. Ersoy

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "nakil akreditiflere kabili devir ve kabili nakil ibarelerini koyarlar. (Bkz. Kabili Devir Akreditif) C. Ersoy"

Transkript

1 K Kabarit Fark Kâ t paralar n fersudeleflmesi, y pranm fl ve buruflmufl bir hale gelmesi sonucunda meydana gelen eksikliktir. Paralar n etraf ndaki çerçevenin içerisine giren noksanl k, ancak para emisyonuna izinli merkez bankalar nca eksi ine de ifltirilir: Paran n yüzölçümüne göre noksanl k oran saptand ktan sonra -ne miktar de er düflüklü ü varsa o kadar eksi iyle- paran n geri al nmas mümkün olur. Bu eksikli e kabarit fark denilir. S. Kocaimamo lu Kabili Devir (Temlik) Akreditif [Alm. Übertragbare Akkreditiv][Fr. Crédit transférable ] [ ng. Transferable or assignable credit ] Lehdar taraf ndan üçüncü bir flahsa devredilebilen (temlik edilebilen) akreditiftir. Akreditif talimat nda aksine bir flart bulunmad takdirde, akreditif, lehdar taraf ndan üçüncü bir flahsa devredilemez. Ancak ithalatç firma, açt rd akreditifin konusunu teflkil eden mallar n, lehdardan baflka bir firma taraf ndan sevk edilmesine imkân vermek üzere ka - bili devir oldu una dair bir flart koydurursa, akreditifin lehdar taraf ndan baflkas na devredilmesi mümkün hale gelir; bir akreditifin kabili devir olabilmesi için bu flart n aç kça yer almas gerekir. Bu tür akreditifler sadece bir defa devredilebilirler: Böyle bir akreditifi devralan ikinci lehdar, üçüncü bir flah s lehine devir yapamaz. Devir ilk akreditif talimat ndaki esas ve flartlar tafl yacak flekilde yap l r. C. Erson Kabili Nakil Akreditif [Alm. Übertragbare Akkreditiv][Fr. Crédit transmissib - le][ ng. Transmissible credit] Lehdar taraf ndan baflka bir ülkeye transferi mümkün olan akreditiflerdir. Akreditifin lehdar mal n ilk üreticisi olmad durumlarda, karfl l kl akreditif masraf n ortadan kald rmak için kabili nakil akreditif flekli kullan l r. Kabili devir akreditifler, aksine bir aç kl k yoksa ayn zamanda kabili nakil say lmaktad r. Ancak bankalar ço unlukla bir uyuflmazl a neden olmamak için, kabili nakil akreditiflere kabili devir ve kabili nakil ibarelerini koyarlar. (Bkz. Kabili Devir Akreditif) C. Ersoy Kabili Rücu Akreditif [Alm. Widerrufliche Akkreditiv][Fr. Crédit révocable ] [ ng. Revocable credit] fiartlar sonradan de ifltirilebilen, k smen ya da tamamen iptal edilebilen akreditif çeflididir. Bu tür akreditifte amir ya da amir banka taraf ndan, lehdar n bilgisi ya da kabulü olmaks z n akreditif flartlar nda de ifliklik yapmak, k smen ya da tamamen iptal etmek mümkündür. Bu kabili rücu akreditifte iptal edildi i hakk nda bir ihbar al nmadan önce yap lan ödemelerin kabul edilece i fleklinde bir kay t bulunmuyorsa, iptalini ihbar etmeye dahi gerek yoktur. Bankalar böyle bir kayd ihtiva etmeyen kabili rücu akreditiflere dayanarak ödemede bulunmaktan kaç n rlar. Çünkü yap lacak ödemenin amir bankaca kabul edilip edilmeyece ini bilmeleri mümkün de ildir. Böyle bir durumda yap lan ödemenin teminat, vesaik ile keflidecinin imzalar d r. Kabili rücu akreditifte lehdar n, yani sat c n n durumu sa lam de ildir. C. Ersoy Kabili Taksim Akreditif [Alm. Teilbare Akkreditiv][Fr. Crédit divisible][ ng. Di - visible credit] thal edilecek mallar n birkaç firma taraf ndan üretilmesine ve sevk edilmesine imkân veren akreditiflerdir. Al c firma genellikle, kendi ad na al mlarda bulunmak üzere görevlendirdi i temsilcisi lehine kabili devir ve kabili taksim bir akreditif açt r r. Temsilci de, çeflitli kaynaklardan sat n ald mallar n bedellerini akreditifi taksim ederek sat c firmalara devretmek suretiyle, kolayl kla ödetmek imkân n bulur. K smi sevkiyat imkân bulundu u hallerde, kabili devir bir akreditifin ayn zamanda kabili taksim say lmas gerekir. Akreditifin kabili taksim oldu u çok defa, k smi sevkiyata ve k smi tediyeye müsaade edilmifltir fleklinde belirtilir. (Bkz. Kabili Nakil Akreditif, Kabili Devir Akreditif) C. Ersoy Kabul [Alm. Akzept, Annahme][Fr. Acceptation][ ng. Accep - tance] Hukuki terim olarak iki anlam tafl maktad r. Birincisi, bir sözleflmenin kurulabilmesi için bir taraf n yapt teklifin (icab n) uygun bulunarak kabulüdür. kincisi, bir kambiyo senedi olan poliçede, muhatab n, üzerine çekilmifl olan poliçeyi kabul etmesi demektir. Poliçede muhatap, senedin keflidesiyle birlikte kambiyo sorumlulu u alt na girmemektedir. Sorumlulu u, senedin yüzüne kabulü belirten imzas n koymas yla do- ar. Di er bir söyleyiflle, muhatap, poliçede böyle görünmesine ra men, kabul imzas n koyuncaya kadar kambiyo iliflkisinin d fl nda bulunmaktad r. 687

2 Kabul Kredili thalat Kabul sadece poliçede söz konusudur. Emre yaz l senetler ve çeklerde kabule gerek yoktur. Keflidecinin çekti i poliçeyi muhatap kabul zorunda de ildir. Borçlu durumda olmas dahi bu zorunlulu a yol açmaz ve belki kambiyo d fl ndaki iliflkide sorumlulu unu gerektirebilir. Bugünkü hukuk sistemlerinde, kabul ün borcun gerçekten var olup olmad hususuyla bir ilgisi bulunmay p, soyut bir taahhüt oldu u kabul edilmektedir. (TK m. 610/1) Kabul, kabulü belirten bir ifadenin yaz l p imzalanmas yla olur. Senedin yüzüne sadece imza at lmas da kabul anlam na gelir. TK m. 608/1 e göre, kabul flarts z olmal d r. Yaln z k smi kabul flart geçerlidir. Kabul için ibraz, vade gününe kadar olan herhangi bir günde, muhatab n ikametgâh nda yap lmal d r. (TK m. 603) Bu ibraz, kural olarak ihtiyaridir. Fakat, vade gününden önce kabul için ibraz n zorunlu oldu u istisnalar bulundu u gibi, ibraz n yasak oldu u durumlar da mevcuttur. (Bkz. cap) K. çel/a.erhan Kabul Kredisi Kabul Kredili thalat [Alm. Import mit Akzeptkredit][ ng. Import with Accep - tance credit] thalatç n n, ithal etti i mal n bedelini mal n teslim al nmas s ras nda de il, belli bir tarihte ödeyece ini sat c - ya (ihracatç ya) garanti eden ve ihracatç n n düzenleyerek gönderece i vadeli poliçenin kabulü suretiyle gerçeklefltirilen kredili bir ödeme fleklidir. thalatç, sat n ald mallar n bedelini belirli bir süre sonunda ödemek isterse ve ihracatç da mal bedeli üzerinden düzenleyece i poliçelerin bir banka taraf ndan kabulü mümkün oldu u takdirde bu flekilde vadeli sat fl kabul ederse, ithalatç kendi bankas na baflvurarak ihracatç n n düzenleyece i poliçeleri kabul etmesini ister. Bunun üzerine ithalatç n n bankas, gerekli de erlendirmeyi yaparak, yasal koflullar çerçevesinde ithalatç ya kabul kredisi açar. Kredi aç ld ktan sonra, ihracatç, sevkedece i mal n bedeline, piyasada geçerli faizi ekleyerek düzenledi i poliçeleri kendi bankas vas tas yla ithalatç n n bankas na gönderir. thalatç n n bankas da poliçe üzerinde kabul verir ve poliçeyi ihracatç ya teslim edilmek üzere bankas na gönderir. hracatç, bankan n kabul imzas n tafl yan poliçeleri bankas na iskonto ettirerek, mal bedelini hemen tahsil eder. Poliçe bedeli faizi de içerdi inden, iskonto ifllemi dolay s yle ihracatç n n kayb olmaz. thalatç n n bankas, vadesi gelen poliçe bedellerini ithalatç dan transfer an ndaki kurdan tahsil ederek ihracatç n n bankas na transfer etmek veya ettirmek zorundad r. thalatç n n bankas, vadede poliçe bedellerini tahsil edememe tehlikesine karfl l k, kabul kredisini açarken yeterli teminat almak durumundad r. Aksi takdirde poliçeleri kendisi ödeyecek, fakat bedelini tahsil edemedi i için alaca tehlikeye düflecektir. Kabul kredili ithalatta, ithalatç, mal teslim ald halde bedelini poliçe vadesinde ödemek suretiyle finansman olana elde eder. thalatç n n bankas, poliçeyi kabul etmek suretiyle herhangi bir ödeme yapmaks - z n açt kabul kredisi karfl l nda, ithalatç dan komisyon tahsil eder. Bu mekanizma ile ithalatç n n bankas ithalatç ya gayri nakdi, ihracatç n n bankas ihracatç ya nakdi kredi açmaktaysalar da, gerçekte ihracatç n n bankas n n, ithalatç ya açt bir kredi söz konusudur ve bu kredi bir ülkeden di er ülkeye aç lmaktad r. Kabul kredili ithalat Türkiye de 1978 y l ndan sonra uygulama alan bulmufltur. Ödemeler dengesi güçlükleri nedeniyle, bu tarihten itibaren, bir süre, özellikle mal mukabili kabul kredili ithalat n yayg nlaflt görülmüfltür. (Bkz. t - halat, Kabul Kredisi, thalat Transferi ) S. Tafldelen Kabul Kredisi [Alm. Akzeptkredit][Fr. Crédit par acceptation ][ ng. Ac - ceptance credit] D fl ticaret ifllemine konu olan mal bedelinin, ithalatç taraf ndan mal n teslim al nmas ndan belirli bir süre sonra (poliçe vadesinde) ödenece ini sat c ya temin etmek üzere aç lan ve lehdar n ibraz edece i vadeli bir poliçenin banka taraf ndan kabulü suretiyle gerçekleflecek olan bir tür akreditiftir. Sat c sevk edece i mallar n bedeli üzerinden düzenleyece i poliçenin, ancak bir banka taraf ndan kabulü sa land takdirde, vadeli sat fla r za göstererek bu poliçenin banka taraf ndan kabulünü ister. Böyle bir ifllemde banka, kabul kredisi açarak poliçelerin müflterisi üzerine de il, kendi üzerine keflide edilmesini ister. Poliçe do rudan do ruya ithalatç n n bankas (amir banka) taraf ndan kabul edilebilece i gibi, amir banka taraf ndan muhabirine (muhabir banka) verilecek talimata dayan larak sat c n n bulundu u mahaldeki bankaca kabulü de istenebilir. Bir bankan n kabul imzas n tafl yan poliçeler ihracatç taraf ndan kolayl kla iskonto ettirilerek, mal bedelinin derhal tahsili imkân bulunabilir. Taraflar aras ndaki anlaflmaya göre, kredi lehdar ya bir poliçe ile veya kredi limitini aflmamak üzere birden fazla poliçe keflidesi suretiyle krediyi kullanabilir. Banka taraf ndan kabul edilen poliçeler ödendikçe, kredi limitinin serbest kalan k sm kadar yeniden keflide edilecek poliçelerin kabulüne imkân veren rotatif kabul kredileri de aç labilir. Kabul kredisi, muhabir nezdinde derhal kuvertür tesisine gerek göstermemesi nedeniyle, mal bedelini bankaya yat rmas na veya bu miktar karfl lamak üzere lehine bir borçlu cari hesap aç larak faiz ödemesine gerek kalmamas bak m ndan ithalat bedelinin teminine matuf garanti (garanti mektubu) benzemekteyse de, mal bedelinin poliçenin iskontosu suretiyle tahsil edilebilmesi aç s ndan farkl l vard r. Ülkemizde belirli mallar için, kabul kredili ithalat yoluyla yurda girifl imkân sa lanm flt r. Bu mallar, ülke ihtiyaçlar na göre, dar kapsaml olmak üzere Türk Paras K ymetini Koruma Mevzuat dahilinde Maliye ve Gümrük Bakanl taraf ndan belirlenir. (Bkz. Garanti Mektubu, Kabul Kredili thalat) T. Artun 688

3 Kademelendirilmifl Fiyat Kademelendirilmifl Fiyat (Bkz. Fiyat Farkl laflt r lmas ) Kad n flçiler [Alm.Weibliche Arbeitskrafte] [Fr. Main-d oeuvre fémi - nine] [ ng. Female labor, Female workers ] Bedeni veya fikri emeklerini bir hizmet akdine dayanarak ve bir ücret karfl l nda iflverene arz eden kad nlard r. Kad nlar n bir ücret karfl l nda ekonomik faaliyetlere kat lmalar çok eski zamanlara kadar gider. Sanayi devriminden önceki ekonomik düzenler içinde de kad nlar n üretim faaliyetine kat ld klar bilinmektedir. fiu halde kad n iflçi çal flt rma sanayi devrimi ile bafllamam flt r. Ancak, kad n iflçilerin, emeklerini kütle halinde ifl piyasas na arz etmeleri fabrika sanayiinin do uflu ile bafllam flt r. Kad nlar n ücretli iflçi olarak ekonomik faaliyetlere kat lmas n n birinci nedeni ekonomiktir. Ondokuzuncu yüzy lda iflçilere ödenen sefalet ücretleri, aile reisinin gelirinin yetersiz olmas na ve kad nlar n da aile geçimine yard mc olmak üzere çal flma hayat na at lmas na neden olmufltur. flverenler de, birçok ifllerde erkek iflçilerden daha düflük ücretlerle çal flmaya raz olan kad n iflçileri istihdam etmeyi tercih etmifllerdir. Böylece sanayi devrimi ile birlikte kad n iflçiler fabrikalarda ve maden ocaklar nda en a r ve y prat c koflullar içinde çal flmak zorunda kalm fllar ve sanayi devrimi bir kad n iflçi sorunu nun ortaya ç kmas na neden olmufltur. Kad n iflçilerin fabrikalarda çal flmaya bafllamas n n ikinci nedeni ise teknik geliflmeler ve ifl bölümüdür. flyerlerinde kullan lan makineler ve uygulanan iflbölümü üretim tekni ini sadelefltirmifltir. flçilerin ifllerini basitlefltirmifltir. Dolay s yla küçük sanayide oldu u gibi uzun süren ç rakl k ve kalfal k dönemlerini geçirmeden, özel bir e itime tâbi tutulmadan, icab nda belirli makineleri kullanmay iflbafl nda ö renmek suretiyle, niteliksiz kad nlar dahi üretim faaliyetine iflçi olarak kat lm fllard r. O devirde mensucat sanayiinden maden ocaklar - na kadar birçok ifl kolunda kad nlar n çal flt klar n görüyoruz. Özellikle mensucat sanayiinde kad nlar n erkeklerden daha baflar l olmalar kad n iflgücü talebini art rmaktayd. Baz ifller için esasen nitelikli iflgücü aranmad ndan, örne in maden ocaklar n n derin karanl k galerilerinde kömür yüklü vagonlar sürmek için genç yafltaki kad n iflçiler, erkeklerle ayn a r çal flma koflullar alt nda gece ve gündüz vardiyalar nda çal flt r lm fllard r. Böylece kad n iflçiler de çocuk ve yetiflkin iflçilerle birlikte, sanayi devriminin insan eme ini sömürmekte s n r tan mayan bütün sonuçlar na katlanmak zorunda kalm fllard r. Bununla beraber kad n iflçi istihdam uzun süre devletin denetiminden uzak kalamam flt r. Bir taraftan örf ve âdetlerin, dini ve hümanist görüfllerin etkisiyle, öte yandan toplumun çekirde ini oluflturan aile müessesesindeki bozulmalar n olumsuz etkilerinin hissedilmeye bafllamas ve kad n n annelik fonksiyonu nedeniyle toplumun Kad n flçiler gelecek nesilleri üzerinde oynad rolün önemi, devleti kad nlar koruyan baz kanunlar ç karmaya zorlam flt r. Nitekim sanayi devrimini o y llarda yaflayan bütün ülkelerde, çal flma hayat na müdahale eden ilk yasalar kad n ve çocuklarla ilgilidir. ngiltere, sviçre ve Fransa gibi sanayileflmenin erken bafllad ülkelerde, kad nlar özel olarak koruyan yasal düzenlemeler 19. yüzy l n ortalar ndan itibaren bafllam flt r. Birçok hallerde, kad nlar koruyan özel hükümler, çocuklar korumak amac yla ç kar lan yasalar n içinde yer alm flt r. Nitekim ngiltere de 1842 de ç kar lan ve esas itibariyle çocuklar n korunmas n amaçlayan yasa, ayn zamanda hangi yaflta olursa olsun kad nlar n yeralt ifllerinde çal flt r lmalar - n yasaklamaktayd. Yine 1847 y l nda kabul edilen ve ngiltere nin en önemli sosyal politika yasalar ndan biri olan yasa, mensucat sanayiinde günlük çal flma süreleri - ni kad nlar ve 18 yafl ndan küçük çocuklar için 10 saat ile s n rlam flt r tarihli Fabrikalar Yasas ise kad nlar n haftada 48 saatten fazla çal flt r lamayacaklar n, çal flma süresinin ortas nda dinlenmek ve yemek için ara verilmesini, fazla çal flma izni verildi i takdirde kad n - lar n günlük çal flma sürelerinin fazla çal flma ile birlik - te 10 saati geçemeyece ini öngörmekteydi. sviçre de 1877 y l nda kabul edilen Fabrikalarda Çal flmaya iliflkin Federal yasa da kad nlar n gece vardi - yalar nda çal flt r lmas n yasaklam fl ve kad n iflçilerin do umdan sonra 8 haftal k izinden yararlanmas n öngörmüfltür. Fransa da 1874 tarihli yasa kad nlar n yeralt ifllerin - de çal flma s n yasaklam fl, 1892 tarihli yasa kad nlar n günlük çal flma süresini 11 saat ile s n rlam fl, 1909 y - l nda kabul edilen yasa ise do um yapan kad nlar n ifllerini güvence alt na alm flt tarihli yasa ise kad n ifl - çilere do umdan sonraki 4 hafta için çal flmaks z n ücret ödenmesini öngörmekteydi. Kad n iflçileri koruyan benzer hükümleri birçok ülkenin mevzuat nda görmek mümkündür. Ayr ca, sosyal politikan n uluslararas bir nitelik kazanmas n, çal flanlar korumak üzere al nacak önlemlerin yayg nlaflmas n ve birbirine yaklaflmas n amaçlayan Uluslararas Çal flma Teflkilat da kad n iflçileri korumak gayesiyle sözleflme ve tavsiyeler kabul etmifltir. Bunlardan bir k sm 1951 y l nda kabul edilen eflit ifle eflit ücret sözleflmesi gibi kad n-erkek iflçi ay - r m n önleyici hükümler getirmifl, bir k sm da anal n korunmas n öngören, kad nlar n gece saatlerinde, madenlerde, yer ve su alt nda a r ve tehlikeli ifllerde çal flt r lmas n yasaklayan sözleflmelerdir. Ad geçen teflkilat n bugüne kadar kad nlar korumak amac yla kabul etti- i sözleflmelerin say s 7 yi, tavsiyeleri ise 6 y bulmufltur. Ayr ca Birleflmifl Milletler Genel Kurulu nca 1945 y - l nda kabul edilen nsan Haklar Evrensel Bildirisi nde, 1966 y l nda kabul edilen Ekonomik, Toplumsal ve Kültürel Haklar Konusunda Uluslararas Sözleflme adl sözleflmede ve Avrupa Konseyi taraf ndan 18 Ekim 1961 de imzalanan Avrupa Toplumsal Yasas nda, kad n iflçilerin ve anal n korunmas na dair hükümler vard r. Kad nlar n çal flma hayat na kat l p kat lmamalar konusunda rol oynayan faktörler daha çok kültürel, sos- 689

4 Kad n flçi Ücretleri yal, ekonomik ve etnik karakter göstermekte, bunlar kad n çal flmas üzerinde demografik faktörlerden daha etkin bir role sahip bulunmaktad r. Sosyal, kültürel faktörler ve özellikle baz dinsel faktörler, az geliflmifl ülkelerde kad nlar n ücretli iflçi olarak çal flmas n engellemektedir. Buna karfl l k, geliflmifl sanayi ülkelerinde kad n çal flmas n ekonomik faktörler tayin etmektedir. Genellikle kad n iflçilerin ücretliler içindeki oran, ekonominin sanayileflme derecesi ile orant l olarak artmaktad r. H zl sanayileflme bir yandan daha çok say da kad n iflçinin ekonominin çeflitli sektörlerinde çal flmas - na olanak haz rlarken, öte yandan da kad n çal flmas konusundaki sosyal davran fllar olumlu yönde etkileyerek kad n iflçi say s n art rmaktad r. Ayr ca, toplumun refah düzeyindeki de iflmeler de kad n çal flmas n etkilemektedir. Refah n artmas dolay s yla ücretlerin yükselmesi, önce kad n çal flmas n teflvik etmekte, daha yüksek ücretler aile reisinin gelirinin yeterli olmas nedeniyle kad n n eve dönüflüne neden olmakta, çok yüksek ücretler ise çal flan kad n say s n tekrar art rmaktad r. Kad nlar n iflgücüne kat lma oranlar geliflmifl sanayi ülkelerinde % 30 un üzerine ç kt halde, az geliflmifl ülkelerde bu olan % 20 civar nda kalmaktad r. Geliflmifl sanayi ülkelerinde kad nlar n iflgücüne kat lma oranlar n n yüksekli i üzerinde, söz konusu toplumlarda kad na gerek ev kad n, gerek anne olarak sa lanan kolayl klar ve nihayet k smi (part-time) ifl olanaklar n n fazlal da etkili olmaktad r. Bundan baflka ülkede hâkim olan siyasi rejim de kad n çal flmas n etkilemektedir. fl piyasas n n merkezi bir organ taraf ndan düzenlendi i güdümlü ifl piyasalar nda kad nlar n iflgücüne kat lma oranlar yüksek olmaktad r. Eski Do u bloku ülkelerindeki yüksek kat lma oranlar buna örnek olarak gösterilebilir. Günümüzde kad nlar n ço unlukla çal flt klar sektörler bak m ndan, geliflme halindeki ülkeler ve geliflmifl ülkeler aras nda farklar vard r. Az geliflmifl veya geliflme halindeki ülkelerde kad nlar n ço unlu u tar m kesiminde ve küçük ev ve el sanatlar nda çal fl rlar. Buna karfl - l k sanayileflmifl toplumlarda, kad nlar daha çok sanayi ve hizmet kesimlerinde istihdam edilirler. ki tip ülkede üretime kat lan kad nlar n statüleri aras nda da fark vard r. Geliflme halindeki ülkelerde kad nlar tar m sektöründe daha çok yard mc aile efrad statüsünde çal flt klar için, bunlar ücretliler grubuna dahil de ildir. Dolay - s yla kad n iflçiler kavram d fl nda kal rlar. Buna karfl l k geliflmifl sanayi ülkelerinde, ücretliler grubu içinde yer alan kad n iflçiler ço unluktad r. Genellikle kad n iflçilerin en fazla istihdam edildikleri ve ekseriyeti teflkil ettikleri iflkollar na örnek olarak tekstil, büro iflleri, ev ve otel hizmetleri, temizleme, boyama, ütüleme e itim hizmetleri ve g da sanayii gösterilebilir. (Bkz. Kad n flçi Ücretleri) G. Kutal Kad n flçi Ücretleri [Alm. Löhne für Arbeiterinnen][Fr. Gains des salariées ] [ ng. Earnings of female workers] Kad n iflçilere ödenen ücret hadlerini ifade eder. Kad n flçi Ücretleri Kad n iflçi ücretleri, sanayi devriminden sonra kad nlar n kitle halinde çal flma hayat na at lmas ndan, günümüze kadar bir sorun olma niteli ini korumufltur. 19. yüzy lda sanayi devrimi ile birlikte uygulanan liberal ekonomi ilkeleri ve sanayi bölgelerine iflgücü ak m n n fazlal nedeniyle iflçi ücretleri genelde çok düflüktü ve literatürde sefalet ücretleri olarak nitelendirilmekteydi. Aile reisinin aileyi geçindirmekten âciz kalmas nedeniyle kad n ve çocuklar da kitle halinde çal flma hayat na at lmak zorunda kalm fllard r. Bu koflullar alt nda emeklerini arz eden ve genellikle niteliksiz olan kad n iflçilere ödenen ücretler erkek iflçi ücretlerinin alt nda kalm flt r. Kad n ve çocuklar n bir taraftan emek arz n art rmalar, di er taraftan daha düflük ücretlerle çal flmaya raz olmalar, ücretlerin genel düzeyini de olumsuz yönde etkiledi i gibi, kad n iflçi istihdam n iflverenler aç s ndan daha avantajl bir hale sokmufltur. Kad nlar n a r ve tehlikeli ifller de dahil olmak üzere her türlü iflte çal flt r lmalar, hem kad n n annelik fonksiyonu nedeniyle toplum sa l aç s ndan mahzurlu olmufl, hem de kad n iflçi istihdam n n tercih edilmesi sonucunda erkek iflçiler aras nda iflsizlik do urmufltur. Ayr ca kad n n ve hattâ küçük yafltaki çocuklar n bir ölçüde ekonomik ba- ms zl k kazanmas, baba otoritesini sarsm fl, toplumun çekirde ini teflkil eden ailenin al fl lm fl düzenini bozmufltur. Öte yandan kötü beslenme ve bak ms zl k nedeniyle sa l ks z, küçük yaflta çal flma hayat na at ld için e itimden mahrum nesillerin yetiflmesi, toplum sa l ve devlet düzeni aç s ndan tehlikeler do urmaya bafllam flt r. Devletler buna daha fazla seyirci kalamam fllar, bazen ekonomik ve politik nedenlerle, bazen de hümanist, dini, toplumsal görüfllerin, örf ve âdetlerin etkisinde kalarak çal flma hayat na müdahale etmifllerdir. Bu müdahale öncelikle çocuk ve kad n iflçilere, daha sonra yetiflkin iflçilere yönelmifltir. Kad nlar anal k, sa l k ve toplum sa l aç s ndan koruyan özel hükümler yan nda, âdil çal flma koflullar ve gelir güvenli i sa lama aç s ndan da koruyucu hükümlerin kabul edilmesine özen gösterilmifltir. Bunlardan biri de ayn nitelikteki ifllerde eflit verimle çal flan kad n ve erkek iflçilere sadece cinsiyet ayr l sebebiyle farkl ücret ödenemeyece ini âmir bulunan kanunlard r. Bu konudaki çal flmalar sadece ulusal düzeyde kalmam fl, uluslararas alanda da sürd ü r ü l m ü fl t ü r. Nitekim, Uluslararas Çal flma Örg ü t ü (ILO), 1951 y l nda kabul etti i 100 no lu sözleflme ile eflit ifle eflit ücret ilkesini kabul etmifl bulunmaktad r. Ayn flekilde, Birleflmifl Milletler taraf ndan 16 Aral k 1966 y l nda kabul edilen ve yeterli say da üyenin (35 devletin) onaylamas ile 1976 y l nda yürürlü e giren Ekonomik Toplumsal ve Kültürel Haklar Uluslararas Sözleflmesi nin 7. maddesinde, herhangi bir ayr m söz konusu olmaks z n eflit de erdeki ifl için adil bir ücret ve gelir sa lanaca, özellikle, kad nlar n erkeklere uygulanan çal flma koflullar ndan daha düflük düzeyde çal flma koflullar na ba l olmayacaklar ve ayn ücreti alacaklar belirtilmifltir. Avrupa Toplumsal Temel Yasas n n 4. maddesinin 3. paragraf nda da, eflit de erde ifl 690

5 Ka t Alt n için özellikle cinsiyet ayr m yapmaks z n herkese eflit ücret ödenmesi ilkesi kabul edilmifltir. Uluslararas Çal flma Örgütü nün 100 nolu sözleflmesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti taraf ndan 13 Aral k 1966 tarih 810 say l yasa ile onaylanm fl bulunmaktad r. fl Kanunu da bu ilkeyi benimsemifl ve sadece cinsiyet ayr l sebebiyle farkl ücret ödenmesini yasaklam flt r. Nitekim, 1 Temmuz 1969 tarihinden bu yana, yeni esaslara göre saptanan asgari ücretler bak m ndan da kad n iflçilerle erkek iflçiler aras nda herhangi bir fark gözetilmemektedir. Bununla beraber, uygulamada ve özellikle, kanun müdahalesi d fl nda kalan tar m kesiminde kad n iflçilere daha düflük ücretlerin ödendi i bir gerçektir. Hemen belirtmeliyiz ki, yukar da say lan bütün yasal düzenlemelere ra men, tüm dünyada kad n-erkek aras nda ücret eflitli i sa land söylenemez. Kad n eme inin erkek eme ine göre daha düflük bir ücretle de erlendirilmesi, en ileri sanayi ülkelerinde dahi çeflitli yöntemlerle ve birçok hallerde irrasyonel baz faktörlerin etkisiyle sürdürülmektedir. Kad n ücretinin, aile için ek gelir olarak kabul edilmesi yan nda, ayn vas fta ve verimlilikteki kad nlar n sorumlu mevkilere getirilmemesi veya kad nlar n gördükleri iflin hafif oldu u gerekçeleri bunlar aras nda say labilir. Kad n iflçiler, bu çemberi, ancak çok üstün niteliklere sahip olduklar zaman aflabilmektedir. (Bkz. Kad n flçiler) G. Kutal Kâ t Alt n [Alm. Papiergold ][Fr. Papier or ][ ng. Paper gold ] Uluslararas Para Fonu nun 1967 de Rio de Janeiro da yapt Guvernörler toplant s nda, özel çekifl haklar denilen yeni bir milletleraras likidite türü kabul edilmifltir. Özel çekifl haklar, Keynes Plan nda önerilmifl olan Bancor dan esinlenilerek ihdas edilmifl karfl l ks z, fiktif bir sat nalma gücüdür. Bir kaydî ödeme arac d r. On lar Grubu, özel çekifl haklar sistemini uygulamaya 1969 Temmuz unda karar vermiflti. Ayn zamanda Uluslararas Para Fonu nun birimi ve de er ölçüsü olan özel çekifl haklar n n kuru bafllang çta alt n a göre saptanm flt. 1 ounce saf alt n, 35 özel çekifl hakk birimi idi. De eri alt nla ölçüldü ü için, özel çekifl hakk na kâ t alt n da deniliyordu. 1 kâ t alt n birimi, 1971 Aral k ay na de in 1 dolar a eflitti. Ancak Smithsonian Anlaflmas n müteakip dolar devalüe edilince, özel çekifl haklar n n kuru 1,08571 e yükselmifltir. Uluslararas Para Fonu, daha sonra, özel çekifl haklar n n kurunu dolar karfl s nda dalgalanmaya b rakm flt r. Temmuz 1974 ten itibaren, özel çekifl haklar ile alt n aras ndaki de er iliflkisi sona ermifltir. Özel çekifl haklar n n kuru, 16 ülke paras n n tart l ortalamas na ba lanm flt r. Ka t alt n terimi, 35 özel çekifl hakk -1 ounce alt n paritesinin geçerli oldu u Temmuz 1969-Temmuz 1974 dönemi aras nda gayr resmi olarak kullan lm flt r. Ka t alt n yahut özel çekifl haklar, 1970 bafllang - Kâ t Para Sistemi c nda kullan lmaya bafllam flt r te milyon olan özel çekifl haklar dolafl m hacmi her y l giderek artm fl ve 1983 Nisan na kadar milyona yükselmifltir Nisan nda, özel çekifl haklar 1,08163 dolar üzerinden ifllem görmekteydi (Bkz. Özel Çekifl Haklar, Uluslararas Para Fonu, Smithsonian Anlaflmas, Ban - cor, Bretton Woods Anlaflmas ). F. Ergin Kâ t Para [Alm. Papiergeld][Fr. Papier-monnaie ][ ng. Paper mo - ney] Banknot halindeki paralara verilen genel bir add r. Bafllang çta sarraf, banker ve kuyumcular n müflterilerine rehin ya da mevduatlar karfl l verdikleri makbuzlar n -biraz da ayar bozuk sikkelerin verdi i güvensizlik sonucu- alt n ya da gümüfl sikkeler yerine para olarak tedavül etmeleri ile ortaya ç km flt r. Burada önemli olan ve tedavülü sa layan, bu makbuzlar bankerlere geri getirildi inde alt nla de ifltirilmelerinin mümkün olmas idi. Yani tüm bu makbuzlar alt na konvertibl idiler. Ancak alt na olan bu konvertibilite zamanla çeflitli yerlerde ortadan kald r lm flt r. Bugün kâ t para, alt na konvertibilitesi olmayan, cebri tedavüle tâbi banknotlar ifade etmektedir. C. Ersoy Kâ t Para Sistemi [Alm. Papiergeld system] [Fr. Système de monnaie papi - er] [ ng. Paper money system] Geçmifli.Ö y l na kadar uzanan kâ t para, kinci Dünya Savafl na kadar temsili para özelli ini korumufltur. Önceleri alt n veya k ymetli madenlere çevrilebilen bir makbuz niteli indeki bu ödeme arac 17. yüzy ldan itibaren s k s k tedavüle girmifltir. Bu yüzy lda ngiltere de sarraflar, üzerinde kendilerine yat r lan madenlerin de erini belirten, yani ibraz edildi inde karfl l - nda ne kadar ödenece ini taahhüt eden bir makbuz vermifllerdir. Goldsmith s Notes ad verilen ve tedavül edilebilen bu belgeler konvertibl olmas, tafl nabilirli indeki kolayl k ve güvenirlikleri nedeniyle yayg n bir kullan m alan bulmufltur. Piyasadaki banknot dolafl m n n zamanla artmas üzerine bankerler, banka flekline dönüflmüfl ve bir tedavül arac olan banknotu ç karm fllard r. Önceleri tüccar senedi fonksiyonu gören banknotlar zamanla resmi para niteli ini kazanm fl ve kâ t para sistemine geçilmesi ile birlikte temsili para özelli ini kaybetmifltir. K ymetli bir madene ba lanmaks z n kâ t üzerine yaz l de erinden tedavüle sürülen paralar n oluflturdu u sisteme Kâ t Para Sistemi denir. Kâ t para sistemine geçilmesi ile birlikte para arz n n elastikli i artm flt r. Kâ t paran n alt na veya k ymetli bir madene çevrilebilme olana n n olmamas, de erinin oluflturdu u sat n alma gücü taraf ndan belirlenmesi para arz n n genifl elastikli e sahip olmas n n bafll ca nedenlerini oluflturmufltur. Öte yandan, hükümetler piyasada ihtiyac n üstünde kâ t para bulunmas n, dolay s yla paran n de e- 691

6 Kaime rini yitirmesini önlemek amac ile baz önlemler alm fllard r. Çünkü piyasadaki para miktar n n artmas, efektif talebin artmas na ve fiyatlar genel seviyesinin yükselmesine neden olmaktad r. Al nan önlemlerin bafl nda kâ- t para basma yetkisinin Devlet e ve Merkez Bankas na verilmesi gelmifltir. Böylelikle Merkez Bankas bir emisyon müessesesi olman n yan s ra, di er bankalar ve piyasay kontrol eden bir yap ya kavuflturulmufltur. Görüldü ü gibi kâ t para sisteminde para arz para otoritelerinin verece i karara ba l olarak düzenlenmektedir. (Bkz. Goldsmiths Notes) A. lkin Kaime Kaime, Osmanl mparatorlu u nun son y llar nda alt n paraya çevrilebilir kâ t para olarak ortaya ç km flt r. Kaime ad alt nda s ras ile 1256 (1839), 1277 (1861), 1297 (1876) y llar nda tedavüle ç kar lm flt r ve 1861 y llar nda ç kar lanlar 23, 1876 y l nda ç kar lanlar ise 4 sene kadar tedavül etmifltir (1839) tarihinde ç kar lan kaimelere Kaimeyi Mutebereyi Nakdiye ad verilmifl ve her biri 500 kuruflluk olmak üzere liral k ihraç yap lm flt r. Bu kaimeler faizli idi ve y lda % 8 faiz getiriyordu. Asl nda Hazine bonosu say lmas gereken bu kaimeler el yaz s ile yaz larak haz rlanm flt. Tasarruf sahiplerinin bu kaimelere gösterdi i ra bet üzerine liral k ek bir parti piyasaya sürülmüfltü. Yeni kaimeler 250, 100 ve 50 kuruflluk idi ve elle itinal olarak yaz lmad klar için, -bilindi i gibi Osmanl mparatorlu u nda hattatl k, yani yaz c l k önemli bir meslek idi; fakat hükümet pahal hattatlar yerine ucuzlar n kullan nca bunlar n yaz lar n kopya etmek kolay oldu- sahteleri de piyasaya sürülmüfltü. Bunun üzerine yeniden 1 000, 500, 250, 100 ve 50 kuruflluk kaimeler ç kar larak bunlar n her birinin üzerine anapara ve faizlerinin üstüne mühür bas ld (1841) senesinde el yaz lar n n kolayca taklit edilmesi dolay s ile bu defa matbaada bas lm fl kaimeler ç - kar larak el yaz s kaimelerle de ifltirildi. Ancak, bunlar n da sahteleri ortaya ç kt ve özellikle vilayetlerde sahteleri ile as llar aras nda ay r m yapmak zorlaflt için, aradan üç ay geçmeden, sadece stanbul da geçerli olacaklar ilan edildi (1842) y l nda liral k daha ayn kaimelerden piyasaya sürüldü. Gerçekte alt na kabili tahvil olmas gereken kaimeler, ilk piyasaya ç kar l fllar ndan k sa bir müddet sonra, faizli olmalar na ra men alt na oranla %30-40 eksi i ile tedavül etmeye bafllanm flt. Fakat hükümet bu fark önlemek için bunlar gümrüklerde gümrük resmi ödenmesinde ve hazine ödemelerinde üzerlerine yaz l olan de- erden kabul etti i ve faizlerini de y lda iki defa muntazam ödemeye bafllad için, bir ara kaimelerin baflabafl duruma geldi i de görülmüfltür. Bu durumda % 8 faiz yüksek geldi i ve bu sebeple de kaimelerin tedavül yerine iddihar vas tas haline gelmesi üzerine, hükümet tedavülü sa lamak için bir nevi konversiyonla faizleri % 6 indirdi (1843) y l nda yap lan bu operasyonla eski Kaime tahviller yenileri ile böylece de ifltirilmifl oluyordu. Hükümet kaimenin özellikle bozuk para olarak tedavül edebilmesi için, 1267 (1850) y l nda piyasaya bu defa faizsiz 10 ve 20 kuruflluk kaimeler ç karm flt. Bir y l sonra bir parti daha ihraç edilmifl ve bu arada Amerika Birleflik Devletleri nde bas larak stanbul piyasas na sürülen liral k sahte kaimelerin etkisi ile kaimelerin de eri bir anda h zla düflmeye bafllam flt. Piyasadaki pani i önleyebilmek için hükümet bu defa stanbullulardan adam bafl na birbuçuk liral k bir ianeyi umumiyeye baflvurmufl ve bu flekilde toplanan, liral k kaime, 1268 (1851) y l nda iki defada halk n önünde yak lm flt. Toplanan iade 400 liral k oldu undan geri kalan liral k kaimenin yak lmas devlet masraflar - na bu fark n bindirilmesi ile sonuçlanm flt. Bu kaimeleri halk n önünde yakmak usulü daha sonralar da tekrar edilmifltir. Halka güven vermek için genellikle Beyaz t Meydan nda yap lan bu ifllem bir panay r havas n almakta idi. K r m Savafl bafllad anda Osmanl mparatorlu- u nda tedavülde bulunan faizli ve faizsiz kaime liral k idi. Savafl n sebep oldu u gelir ihtiyac karfl - s nda Ordu Kaimesi ad ile 10 ve 20 kuruflluk kaimeler bas larak tedavüle ç kar lm flt r. Fakat bu para ihrac kaime de erlerini % 70 gibi çok yüksek bir düflüfle sürükledi inden, bunu önlemek maksad ile stanbul da altm fl sarraf dükkân aç larak buralarda 100 kuruflluk bir kaime getirene % 10 alt n veya muadili gümüfl para, geri kalan 10 ve 20 kuruflluk kaime ile de ifltirme ifllemine giriflildi. Fakat bu ifllem de pek büyük fayda sa lamad ve savafl n sonunda ordu kaimeleri vergi karfl l kabul edilerek tedavülden kald r ld y l nda faizli kaimeler Esham Cedide ad ile ç kar lan devlet tahvilleri ile de ifltirildi. Faizsiz olan kaimeler ise 1858 y l nda Londra da Palmers Bankas ndan % 76 hesab ile al nan borcun -100 lira borca karfl - l k nakden 76 lira al nmas - ele geçen miktar olan liras, piyasada tedavülde bulunan ayar düflük gümüfl para ve kaimelerin toplatt r lmas na harcand. Bu arada bu borç ile 3,5 milyon liral k kaime toplanarak yak ld. Bundan sonra tedavülde liral k kaime kalm flt. Bunlar da piyasadan kald rmak için yeni bir iane usulüne giriflildi: Mesken sahiplerinden % 5, mesken ve bina geliri sahiplerinden % 10, tüccar ma aza kiralar ndan % 10 olmak üzere toplanan lira para ile kaime toplat l p imha edilmiflti. Geri kalan kaimeler için vilayetlerde ayn usul ianeye gidilmiflse de toplanan para o günlerde ç kan fiam olaylar dolay s ile orduya sarf olunmufltu (1861) y l nda hükümetin içine düfltü ü mali zorluklara çare olarak yine kaime ihrac yoluna gidilmifl ve gümrükler ile Cidde ve Yemen eyaletlerinden gayri yerlerde geçerli olmak üzere 2,5 milyon liral k kaime ihraç olunmufltu. Bu kaimelerin yar m milyon liral bozulan kambiyo dengesini sa lamak için gerekli alt n karfl l ve iki milyon liral da evvelki kaimelerin toplanmas ve dalgal devlet borçlar n n itfas nda kullan lmak 692

Tahakkuk Tahkim Tahakkuk Tahkim

Tahakkuk Tahkim Tahakkuk Tahkim T Taban Fiyat [Alm. Mindestpreis] [Fr. Prix minimum] [ ng. Minimum price] Taban fiyat veya asgari fiyat, üreticiye mal n devletin tespit ve ilan etti i fiyattan, görevli kurulufla satma olanak ve garantisini

Detaylı

Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk

Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk Praksis 9 Sayfa: 321-336 Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk Murat Özveri Girifl Sosyal güvenlik sistemlerinin reform ad alt nda ad m ad m özellefltirilmesi, Türkiye nin gündeminden düflmeyen

Detaylı

Sa l k hizmetlerinde 1980 den bu yana gerçeklefltirilen

Sa l k hizmetlerinde 1980 den bu yana gerçeklefltirilen Praksis 9 Sayfa: 301-319 1980 den Günümüze Sa l k Politikalar Ata Soyer Sa l k hizmetlerinde 1980 den bu yana gerçeklefltirilen de ifliklikler, dönem boyunca yürürlükte olan neoliberal politikalar n önemli

Detaylı

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik Aral k 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/381) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382)

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2004, TÜS AD Tüm

Detaylı

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye Önsöz Toplum halinde yaflaman n ortaya ç kard kollektif ihtiyaçlar, ad na kamu hizmeti dedi imiz, Devlet ve yetkili k ld organlar taraf ndan gerçeklefltirilen ve tüm fertlerin faydalanmas na aç k hizmetlerle

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Asl AFfiAR (Ünite 1, 4-5) Yrd.Doç.Dr. Nuray SLAT NCE (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Bengül GÜLÜMSER

Detaylı

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE?

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? PANEL NOTLARI 25 Mart 2008 Orhan Apayd n Konferans Salonu 2008 stanbul Barosu Yay nlar stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20 Sahibi Müstakil Sanayici ve fladamlar Derne i (MÜS AD) Ad na Dr. Ömer BOLAT Genel Yay n Yönetmeni Hayati BAYRAK Yay n Yönetmeni fiükrullah DOLU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Hüseyin KAHRAMAN Haber Merkezi

Detaylı

SÖYLEfi RAUF DENKTAfi: HALKIN B R KEZ DAHA KANDIRILMASINDAN KORKUYORUM

SÖYLEfi RAUF DENKTAfi: HALKIN B R KEZ DAHA KANDIRILMASINDAN KORKUYORUM 6 KAPAK PROF. DR. EROL MAN SALI: TÜRK YE N N KT SAD SINIRLARI ORTADAN KALDIRILMIfiTIR Y l: 9 Say : 34 Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dergimiz üç ayda bir yay mlanmaktad r Yayg n süreli yay n ULUSAL SANAY C

Detaylı

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm Baflkan dan Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm DR. Ömer BOLAT MÜS AD Genel Baflkan Dünyam z n her alanda yaflad de iflim insanlar n hayatlar n, yaflama biçimlerini ve hayata bak fl aç - lar n etkilemektedir.

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Mehmet Baba KARAN (Ünite 1, 4, 7) Prof.Dr. Hatice DO UKANLI (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Güler

Detaylı

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES Av. Dr. Hac KARA I-) G R fi: Uygulamada soyut ve tek tarafl olarak haz rlanan matbu sözleflmeler Genel fllem Koflullar olarak isimlendirilmektedir.

Detaylı

ÖZEL EMEKL L K TÜRLER VE B REYSEL EMEKL L K

ÖZEL EMEKL L K TÜRLER VE B REYSEL EMEKL L K Makale - 2 ÖZEL EMEKL L K TÜRLER VE B REYSEL EMEKL L K 14 I. Girifl Çeyrek as rdan beri emeklilik sistemlerinde çok ayakl yap lanma yayg nl k kazanmaktad r. Do um art fl h z n n azalmas n n sonucu olarak

Detaylı

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com MAYIS/MAY 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN BÖLÜM 1 23

YEN DÜNYA DÜZEN BÖLÜM 1 23 YEN DÜNYA DÜZEN BÖLÜM 1 23 24 BÖLÜM 1 - Yeni Dünya Düzeni BÖLÜM 1: YEN DÜNYA DÜZEN Bu kitapta 2000 y l ndan bu yana inceleyece imiz Türkiye ekonomisi ve ekonominin gelecekteki potansiyeli, do al olarak,

Detaylı

S C L. Haziran 08 Y l 3 Say 10. Alt flverene liflkin fl Kanunu ndaki Son De ifliklik... 5

S C L. Haziran 08 Y l 3 Say 10. Alt flverene liflkin fl Kanunu ndaki Son De ifliklik... 5 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

ULUSLARARASI KT SAT POL T KASI

ULUSLARARASI KT SAT POL T KASI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2918 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1875 ULUSLARARASI KT SAT POL T KASI Yazarlar Doç.Dr. Elif UÇKAN DA DEM R (Ünite 1, 3) Prof.Dr. S. R dvan KARLUK (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE 15 YEN ÜRÜN F Z B L TES YEN TES SLER VEYA GEN fileme YATIRIMLARI F Z B L TES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni Ürün ve

Detaylı