ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2977 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1931 ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S Yazarlar Fatih ÖNER (Ünite 1, 2) Serkan ÜREN (Ünite 2-5, 7) Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ziya SÖ ÜT (Ünite 6, 8) Editör Prof.Dr. Tahir Hikmet KARAKOÇ ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2013 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Genel Koordinatör Yard mc s Doç.Dr. Hasan Çal flkan Ö retim Tasar mc lar Yrd.Doç.Dr. Seçil Banar Ö r.gör.dr. Mediha Tezcan Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Grafikerler Ayflegül Dibek Aysun fiavl Hilal Küçükda aflan Gülflah Karabulut Kitap Koordinasyon Birimi Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Is tma Havaland rma ve Klima Sistemlerinde Enerji Ekonomisi ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R, Ocak 2013

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... xi Klima Sistemlerinde Enerji Ekonomisi... 2 G R fi... 3 KL MA S STEM NDE ENERJ EKONOM S LE LG L KAVRAMLAR... 3 Is Yal t m... 4 Pencereler ve Enfiltrasyon... 4 ç Hava Kalitesi... 4 Cihaz Verimleri... 4 Otomatik Kontrol... 5 Optimizasyon... 5 Elektrik Tüketimi... 5 KOMPRESÖRLER VE DÖNÜfiTÜRÜCÜLÜ ( NVERTER) S STEMLER... 6 Kompresörler... 6 nverter Teknolojisi... 6 nverter Sistemler, Enerji Tasarrufu ve Konfor Sa lanmas... 7 Enerji Verimlili i... 7 Hassas Kontrol Sistemi... 8 Güçlü, Sessiz ve Verimli Çal flma... 8 ÜFLEME HAVASI VE ODA Ç HAVA DA ILIMI... 8 Taze Hava Al fl... 9 Klimada Oda S cakl Enerjinin Tafl nmas Enerjinin Hava veya Suyla Tafl nmas Maliyetlerinin Karfl laflt r lmas KAPAS TEN N YÜKSEK SEÇ LMES VE AfiIRI BÜYÜK BOYUTLANDIRMA (OVERSIZING) HAVALANDIRMADAN OLAN ISIL KAZANÇLARI AZALTMA ÖNLEMLER So uk-s cak Bölge fiartlar Havaland rmay Koflullara Göre Ayarlamak Ayd nlatmadan Olan Kazançlar Azaltma Önlemleri Ofis Makinelerinden Olan ç Kazançlar Azaltma Önlemleri So utmada ç S cakl Art rman n Etkisi Di er Öneriler FANLARDA ENERJ TASARRUFU HAVA KANALLARINDA ENERJ TASARRUFU Havaland rma Sistemlerinde lave Enerji Tasarrufu Önlemleri Hava Kanal ve Boru Boyut Optimizasyonu Hava Kanallar ndaki Hava Kaçaklar n n Maliyeti MERKEZ SO UTMA S STEMLER N N S RKÜLASYON BORULARINDA ISI KAZANCI VE POMPALAMA ENERJ S Pompalarda Enerji Tasarrufu VRV S STEMLER Oda S cakl k Kontrolü, Enerji Ekonomisi Enerjinin Paylafl m ÜN TE

4 iv çindekiler B REYSEL SO UTMA S STEM NDE ENERJ TASARRUFU KANALLI SPLIT KL MA VE ÇATI T P KL MADA, KL MA- HAVALANDIRMA OTOMASYONUYLA ENERJ TASARRUFU Ekonomizör Kullan m (Free Cooling mkân ) Zon Kontrolü Split Klima Cihazlar n n Verimli Kullan lmas çin Faydal Bilgiler Hava Perdesi Kullan lmas n n Avantajlar KL MADA ENERJ TASARRUFU Ç N ANA BAfiLIKLAR Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE S hhi Tesisatta Enerji Ekonomisi G R fi SIHHI TES SAT LE LG L TANIM VE KAVRAMLAR Temiz So uk Su Tesisat Cihaz ve Armatürleri Temiz S cak Su Tesisat Cihaz ve Armatürleri Lejyoner Hastal ve Buna Yönelik Olarak Tesisatta Al nabilecek Önlemler Kullanma S cak Suyu Tesisat nda Lejyoner Hastal Lejyonella Bakterisi Kontrol Yöntemleri SIHH TES SATTA ENERJ EKONOM S N N ÖNEM TEM Z SU TES SATINDA SU TÜKET M N AZALTMA YOLLARI Mimari Tasar m Önlemleri Daha Az Su ile Daha yi El Y kama Mekanik Tasar mda Al nabilecek Önlemler Temiz Su Tesisat nda Su Tüketimini Azaltmak Amac yla Uygulamada Yap labilecek Çal flmalar SU DA ITIM VE BASINÇLANDIRMA S STEMLER NDE EKONOM KULLANIM SICAK SUYU TES SATINDA EKONOM Kullanma Suyu S cakl n n Seçimi Boyler Su S cakl Yükseldikçe Artan Enerji Kay plar Mekanik Tasar mda Önlemler Kazan Seçimi Boylerler Da t m ve Sirkülasyon Kullanma S cak Suyu Sirkülasyon Pompalar Kullan m S cak Suyu Tesisat nda Ekonomi Sa lamaya Yönelik Çal flmalar Kullan m S cak Suyunda Günefl Enerjisi Kullan m Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar... 57

5 çindekiler v Is tma Sistemlerinde Enerji Ekonomisi G R fi ISITMA TES SATI ELEMANLARI VE C HAZLARI S cak Su Kazanlar ve Is t c Cihazlar Is t c Elemanlar Boru, Vana, Pompa, Kollektörler ve Brülörler ISITMA S STEMLER, S STEM SEÇ M VE ENERJ EKONOM S Bireysel Is tma Sistemleri Merkezi Is tma Sistemleri (Bina Alt ndan Is tma) Bölgesel Is tma Tek Borulu Da tma Sistemleri Alttan Da tma Alttan Toplama Sistemi Üstten Da tma Üstten Toplam Sistemi Çat Is Merkezleri DÜfiÜK SICAKLIKLI ISITMA S STEMLER Yüzeyden Is tma Sistemleri Yerden Is tma Sisteminin Olumlu Yönleri Yerden Is tma Sisteminin Olumsuz Yönleri Duvardan Is tma (So utma) Sistemleri Duvardan Is tma-so utma Sisteminin Olumlu Yönleri Duvardan Is tma-so utma Sisteminin Olumsuz Yönleri Yo uflmal Sistemler ISITMADA GÜNEfi ENERJ S DESTE KASKAD S STEMLER OTOMAT K KONTROL VE ENERJ EKONOM S Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Yararlan lan nternet Kaynaklar Tesisatta Enerji Ekonomisi G R fi TES SATTA ENERJ EKONOM S N N ÖNEM TES SAT YALITIMINDA KULLANILACAK MALZEMELERDEN BEKLENEN ÖZELL KLER Is letim Katsay s Su Buhar Difüzyon Direnç Katsay s (µ) Çeflitli Kuvvetlere Dayan kl l ve Direnci Hacimce Su Emme ve Gözenek Yap s S cakl a Dayanma ve Yanma S n f Uygulama Kolayl Ekonomiklik TES SAT YALITIMINDA KULLANILAN YALITIM MALZEMELER Is Yal t m Malzemesi Çeflitleri Cam Yünü (Glass Wool) ÜN TE 4. ÜN TE

6 vi çindekiler Tafl Yünü Seramik Yünü Genlefltirilmifl Polistren (Expanded Polystrene-EPS) Ekstrude Polistren (Extruded Polystrene - XPS) Poliüretan Köpük (Polyurethane Foam) Elastomerik Kauçuk Köpü ü Polietlen Köpük PVC Köpük Kalsiyum Silikat TES SATTA ENERJ EKONOM S SA LANAB LECEK YERLER So uk Hatlarda So uk Su Borular n n Yal t m Il k Hatlarda S cak Su ve Kalorifer Borular n n Yal t m S cak Hatlarda Buhar ve K zg n Su Borular n n Yal t m Vana ve Armatürlerde Yal t m Uygulamalar So utulmufl Su Tafl yan Borularda ve So utulmufl Hava Tafl yan Kanallarda Is Yal t m Endüstriyel Ekipmanlarda Yal t m Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE Kazanlarda Enerji Ekonomisi G R fi KAZANLARIN SINIFLANDIRILMASI VE ÖZELL KLER Standart, Düflük S cakl kl ve Yo uflmal Kazanlar KAZAN Ç N ENERJ TAK B, EMN YET VE KONTROL DONANIMLARI. 131 KAZANLARDA SANKEY D YAGRAMI VE ENERJ GER KAZANIMI Kuru Baca Gaz ile Bacadan At lan Enerji Yak ttaki Su ve Yak ttaki Hidrojenle Havadaki Oksijenin Birleflmesi Sonucunda Ortaya Ç kan Suyun Buharlaflmas Yoluyla At lan Enerji Kazan Yüzeyinden Radyasyon ve Konveksiyon Yoluyla At lan Enerji Blöf Nedeniyle At lan Enerji Yanmam fl Yak t Nedeniyle Ortaya Ç kan Enerji Kay plar KAZANLARDA VER M ETK LEYEN FAKTÖRLER ki ve Üç Geçiflli Kazanlar Kazanlarda Türbülatör Kullan m Kazanlarda Verimi Etkileyen Faktörler ÖLÇÜM VE ANAL ZLERLE ENERJ EKONOM S Yak t zleme ve Takibiyle Enerji Ekonomisi Baca Gaz Analizi ve Enerji Ekonomisi Yakma Yönetim ve Brülör Kontrol Sistemleri ile Enerji Ekonomisi Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar

7 çindekiler vii Pompalar G R fi TEMEL KAVRAMLAR Bas nç Debi Hacimsel Debi Kütlesel Debi Süreklilik Manometrik Yükseklik Hidrolik Güç Pompalarda Verim Hacimsel Verim Genel Verim Mekanik Verim Vizkozite Kavitasyon POMPA ÇEfi TLER Pistonlu Pompalar Eksenel Pistonlu Pompalar Radyal Pistonlu Pompalar El ile Çal flan Pistonlu Pompalar Diflli Pompalar D fltan Diflli Pompalar çten Diflli Pompalar Pervaneli ve Türbin Pompalar Düfley Milli Türbin Pompalar Hermetik Kovanl Türbin Pompalar Dalg ç Pompalar Pervaneli Türbin Pompalar Santrifüj Pompalar POMPALARDA ENERJ EKONOM S Pompalarda Debi Kontrolü Kontrol Vanas ile Debi Kontrolü By-Pas Vana Kontrolü Emme ve Basma Yüksekli inin De ifltirilmesi Pompa Çark Kesidinin De ifltirilmesi Pompan n Devir Say s n n De ifltirimesi Pompalar n Paralel ve Seri Ba lanmalar ÖMÜR DEV R MAL YET N N HESAPLANMASI POMPA SEÇ M Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE

8 viii çindekiler 7. ÜN TE Bina Yönetim Sistemleri G R fi B NA YÖNET M S STEM N N YAPISI Çal flma Prensibi Bina Yönetim Sisteminin Avantajlar Sensörler S cakl k Sensörleri Bas nç Sensörleri Nem Sensörleri Hava H z Sensörleri Hava Kalite Sensörleri YANGIN ALGILAMA VE ALARM S STEMLER Yang n Alg lama ve hbar Sistemi Elemanlar Yang n hbar Dedektörlerinin Seçimi, Yerleflimi ve Uygulamas S ras nda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar KARTLI GEÇ fi VE KONTROL S STEMLER AYDINLATMA OTOMASYONU Enerji Tasarrufu Sa layan Baz Kontrol Uygulamalar KAPALI DEVRE TV S STEMLER Kapal Devre TV Sistemlerinin Avantajlar ve Kullan m Alanlar Güvenlik ile lgili Kullan m Alanlar ve Avantajlar fl Güvenli i ile lgili Kullan m Alanlar ve Avantajlar Yönetim Arac Olarak Kullan m Alanlar ve Avantajlar Bilimsel ve T bbi Alanlar ile lgili Kullan m Alanlar ve Avantajlar Sistemlerinde Kullan lan Donan mlar Kameralar ve Lensler Siyah-Beyaz (S/B) ve Renkli Kameralar Tüplü ve CCD Kameralar Sabit ve Hareketli Kameralar Dome Kameralar Lensler Görüntü letim Hatlar Monitör Seçiciler Kay t Cihaz (Recorder) Dörde Bölücü (Quad) Çoklay c (Multiplexer) AKILLI EV S STEMLER B NA OTOMASYONU Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar

9 çindekiler ix So utma Sistemleri G R fi TEMEL KAVRAMLAR Is S cakl k So utma Rejimi So utma Yükü So utma Devresi So utma Ak flkanlarda Faz Dönüflümleri SO UTMA YÖNTEMLER Kimyasal Yöntemler Elektriksel Yöntemler Termoelektrik So utma Paramanyetik So utma Fiziksel Yöntemler Absorbsiyonlu So utma Adsorbsiyonlu So utma Di er So utma Yöntemleri Vorteks Tüpü Sterling Çevrimi Buharl Jet Su So utma Çevrimi Hava So utma Çevrimi BUHAR SIKIfiTIRMALI SO UTMA ÇEVR MLER Ters Carnot Çevrimi deal Buhar S k flt rmal So utma Çevrimi Gerçek Buhar S k flt rmal So utma Çevrimi SO UTMA S STEMLER UYGULAMA ALANLARI VE SO UTUCU AKIfiKANLAR Ev Tipi So utucular Ticari So utucular Araçlarda So utucular Endüstriyel So utucular So utucu Ak flkanlar SO UTMA ÇEVR M ELEMANLARI Kompresörler Aç k Pistonlu Kompresörler Yar Hermetik Tip Kompresörler Hermetik Tip Kompresörler Paletli Dönel Kompresörler Vidal (Diflli) Kompresörler Santrifüj Kompresörler Scroll Tipi Kompresörler Evaporatörler (Buharlaflt r c -So utucu) Hava So utucu Evaporatörler Su So utucu Evaporatörler ÜN TE

10 x çindekiler Kondenserler (Yo uflturucular) Hava So utmal Kondenserler Su So utmal Kondenserler Evaporatif Kondenserler K s lma Vanas Termostat Kurutucular ve Süzgeçler Manometreler Termometreler SO UTMA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar

11 Önsöz xi Önsöz Günümüzde geleneksel enerji kaynaklar n n giderek pahalanmas ve bu kaynaklar n gün geçtikçe azalmas, bu konuda yenilikçi çözümler gelifltirmek zorunda k lm flt r. Buna ba l olarak yenilenebilir enerji kaynaklar n n kullan m ön plana ç - kar lm flt r. Fakat unutulmamal d r ki, enerji kaynaklar n n tükenmesinin de yan nda enerjiye ödenen maliyetler de önemli bir sorundur. Bu anlamda enerji tasarrufu ve enerji ekonomisi uygulamalar günümüzde ihtiyaç olmaktan çok zorunluluk haline gelmifltir. Enerji ekonomisi uygulamalar sayesinde mevcut enerji kaynaklar n n en verimli flekilde de erlendirilme imkan do arken enerji için yap lan harcamalarda da ciddi boyutlarda tasarruf sa lanabilir. Is tma Havaland rma ve Klima Sistemlerinde Enerji Ekonomisi, isimli bu kitab m zda, endüstride ve konutlarda kullan lan s tma, havaland rma ve iklimlendire sistemlerinde enerji ekonomisi sa lamaya yönelik önlemler ve uygulamalara de inilmifltir. Her bir ünitede, konunun detaylar na inilmifl, enerji ekonomisinin önemine vurgu yap lm flt r. Is tma havaland rma ve klima sistemleri, günlük hayat m z n konfor ve sa l k aç s ndan vazgeçilmez bir parças d r. Is l konfor ve insan sa l üzerine yap lm fl olan pek çok bilimsel çal flma ile bu durum ortaya konulmufltur. Yaflam alan m z olan evlerimiz, al flverifl merkezleri, ifl merkezleri, ofisler, hastaneler ve okullar ilk akla gelen kullan m yerleridir. Endüstride, çal flanlar n verimlili inin sa lanmas n n gereklili i de son y llarda önem kazanm flt r. Pek çok sanayi tesisinde art k çal flanlar n daha verimli çal flmas n sa lamak amac yla s tma havaland rma ve klima sistemlerinin kullan m yayg nlaflt r lm flt r. Buradan da anlafl laca üzere, iklimlendirme sistemleri günümüzde her alanda kullan lmaktad r. Bu kadar yo un kullan m söz konusu olan bu sistemlerin, enerji tüketimleri de göz ard edilemeyecek seviyelerdedir. Son dönemlerde yap lan yasal düzenlemeler de bu konunun ne kadar önemli oldu unu anlamam z aç s ndan bir di er unsurdur. Kitab m z n ilgili bölümlerinde, bu sistemlerin verimlili ini art rma ve bu sistemlerde enerji ekonomisi sa lamaya yönelik dikkat edilmesi gerekenler detaylar yla ele al nm flt r. Aç kö retim tekni ine göre haz rlanm fl olan bu kitab m zda, konular bir bütün olarak ele al nm fl olup, okuyucunun konuyu kavrarken yorumlamas n sa lamaya yönelik olarak s ra sizde sorular okuyucuya yöneltilmifltir. Konunun daha iyi anlafl lmas için ayr ca örneklerle ve görsellerle aç klamalara yer verilmifltir. Her ünite sonunda yer alan kendimizi s nayal m bölümünde, konuyu tamamlayan okuyucunun bilgi düzeyi s nanm flt r. Yazar arkadafllar m ile ö renim tasar m, grafik tasar m ve dizgi ekiplerinin kitab n haz rlanmas nda büyük katk lar olmufltur. Kitap haz rlama sürecinde katk - lar ndan dolay çal flma arkadafllar m Arfl.Gör.Dr. Önder ALTUNTAfi a, Mak.Müh. Elif YILDIRIM a, Mak.Müh. Yasin fiöhret e ve Uçak Müh. Seyhun DURMUfi a teflekkür ediyorum. Kitab n, ö rencilerimize ve tüm okuyuculara yararl olmas n diliyorum. Editör Prof.Dr. Tahir Hikmet KARAKOÇ

12 1ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Klima sisteminde enerji ekonomisi ile ilgili temel kavramlar aç klayabilmek, Kompresörler ve dönüfltürücülü (inverter) sistemleri tan mlayabilmek, Fanlarda ve kanallarda enerji tasarrufunu aç klayabilmek, Merkezi so utma sistemlerinin sirkülasyon borular nda s kazanc ve pompalama enerjisini aç klayabilmek, Bireysel so utma sistemlerinde enerji tasarrufunu aç klayabilmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Anahtar Kavramlar Is Yal t m Optimizasyon ç Hava Kalitesi Sistem Verimi Dönüfltürücülü ( nverter) Teknolojisi Merkezi ve Bireysel So utma Sistemleri çindekiler Is tma Havaland rma ve Klima Sistemlerinde Enerji Ekonomisi Klima Sistemlerinde Enerji Ekonomisi G R fi KL MA S STEM NDE ENERJ EKONOM S LE LG L KAVRAMLAR KOMPRESÖRLER VE DÖNÜfiTÜRÜCÜLÜ ( NVERTER) S STEMLER ÜFLEME HAVASI VE ODA Ç HAVA DA ILIMI KAPAS TEN N YÜKSEK SEÇ LMES VE AfiIRI BÜYÜK BOYUTLANDIRMA (OVERSIZING) HAVALANDIRMADAN OLAN ISIL KAZANÇLARI AZALTMA ÖNLEMLER FANLARDA ENERJ TASARRUFU HAVA KANALLARINDA ENERJ TASARRUFU MERKEZ SO UTMA S STEMLER N N S RKÜLASYON BORULARINDA ISI KAZANCI VE POMPALAMA ENERJ S VRV S STEMLER B REYSEL SO UTMA S STEM NDE ENERJ TASARRUFU KANALLI SPLIT KL MA VE ÇATI T P KL MADA, KL MA-HAVALANDIRMA OTOMASYONUYLA ENERJ TASARRUFU KL MADA ENERJ TASARRUFU Ç N ANA BAfiLIKLAR

13 Klima Sistemlerinde Enerji Ekonomisi G R fi Su ak tan muslu u gördü ümüzde, hepimiz kapat r z. Damlatan musluk varsa bunu da kapatmaya çal fl r z. Kapanmazsa tamir ettiririz. Çünkü akan veya damlayan su, ciddi bir maliyettir. Bunu gördü ümüz için yapar z; oysa benzer flekilde binalardan d flar enerji ak yor. Bu enerji israf n göremedi imiz için, afl r enerji tüketimi devam etmektedir. Bu bölümde, klima sistemlerinde enerji ekonomisi ve optimizasyonu ele al narak incelenmeye çal fl lm flt r. Klima sistemlerinde, ülkemizde birim enerji maliyeti (T/kWh) en yüksek olan elektrik enerjisi kullan lmaktad r. Elektrik enerjisinin kullan ld bu sistemlerde konfordan fedakârl k etmeden gerçeklefltirilebilecek tasarruf, iflletme maliyetlerinde önemli karl l klar sa layacakt r. Bu çerçevede al nabilecek pek çok önlem bulunmaktad r. Projede, uygulamada ve iflletmede sistem seçimiyle bafllay p, detaylarda %5, %1, %0,5, %0,01 gibi önemsenmeyen rakamlar n (kay plar n) toplam, çok büyük de erlere ulaflmaktad r. Çok iyi planlanan ve iflletilen bina ile kötü planlanan bina aras nda enerji tüketimlerinde 4-5 misli farklar oluflabilmektedir. HVAC ( s tma (heating), havaland rma (ventilating), iklimlendirme (air conditioning)) tesisat gereksiniminde, s tma ve so utma öne ç kmaktad r. HVAC tesisat, önce s tma ve so utma ihtiyac için gerekli gözükmektedir. Ancak binalar n s tma ihtiyac 5-7 ay; so utma ihtiyac 3-5 ay (bölgelere göre de iflebilir) olmas na ra men, havaland rmaya 12 ay boyunca ihtiyaç vard r. Büyük al flverifl merkezlerinde so utma ve havaland rmaya 12 ay ihtiyaç duyulur. Ancak k fl aylar nda ve ilkbahar - sonbahar n büyük bir bölümünde ve mevsim geçifllerinde (y ll k ortalama 5 ayl k) so utma ihtiyac, havaland rma ile (taze hava oran n n art r lmas ile) karfl lanabilir. Hem free cooling yap l p enerji ekonomisi sa lan r, hem de taze hava yüksek oranda kullan ld için, iç hava kalitesi çok yüksek olur. Free-cooling nedir? Aç klay n z. KL MA S STEM NDE ENERJ EKONOM S LE LG L KAVRAMLAR Tesisatta enerji ekonomisine bakarken; s tma, so utma ve havaland rma konular birlikte incelendi inde, s tmadan sonraki en önemli kriterin havaland rma SORU oldu u görülecektir. D KKAT 1 SORU D KKAT AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ

14 TELEV ZYON TELEV ZYON 4 Is tma Havaland rma ve Klima Sistemlerinde Enerji Ekonomisi SORU D KKAT 2 Is Yal t m Is yal t m, enerji tasarrufu için bir ilk ad m olarak tan mlanabilir. Burada, yap lardaki s kay plar n n azalt lmas na çal fl lm flt r. Bunun en önemli yans mas, bina d fl kabuklar n n s l izolasyonunun art r lmas olmufltur. Çat, döfleme ve d fl duvarlar, yal t m kabiliyeti yüksek malzemelerden oluflturulmaya bafllanm flt r. Zaman içinde izolasyon de erleri art r larak, binalar n d fltan yal t m malzemeleriyle mantolanarak izole edilmesi noktas na gelinmifltir. Mantolama, binan n d fl yüzeyinin yal t m malzemesi ile tamamen kaplanmas d r. Pencereler ve Enfiltrasyon Pencerelerde çift cam kullan m ve pencere alanlar n n azalt lmas, yine enerji tasarrufu kavram içinde uygulanmaya bafllam fl ve ayn zamanda pencereler ve kap lar gibi d fl kabuk aç kl klar, daha s zd rmaz hale getirilmifltir. Böylece hem iletimle olan kay plar, hem de enfiltrasyonla ilgili kay plar azalt lm flt r. Binalarda kullan lan yap elemanlar n n aral klar ndan veya d fla aç lan pencere ve kap lardan giren havaya k saca enfiltrasyon denir. Pencere boyutlar n n küçültülmesi k fl n s kay plar n, yaz n da özellikle güneflten gelen s kazançlar n azaltt için, enerji ekonomisi sa lan r. ç Hava Kalitesi Geliflen teknoloji ile binalar n d fl kabu unun s zd rmazl n n art r lmas, iç hava kalitesi sorunlar n beraberinde getirmifl ve iç hava kalitesi kavram, enerji tasarrufu ile çat flan yeni bir çal flma alan yaratm flt r. Contal pencere do ramalar yla, binaya kontrolsüz hava s z nt s durdurulmufl ve böylece s tma so utma yükleri azalt larak enerji ekonomisi sa lanm flt r. Ancak mekanik havaland rma olmayan binalarda (özellikle konutlarda) hal, dolap, mobilya ve boyalardan yay lan kimyasal gazlar, iç hava kalitesini bozarak alerjik rahats zl klara sebep olmaktad r. Geliflmifl ülkelerde ve Türkiye deki lüks konutlarda yaflayan insanlarda (özellikle çocuklarda) alerjik rahats zl klar ve ast m sorunu yaflayanlar n oran %30 mertebesine ulaflm flt r. Ayr ca grip olan insanlardan (hapfl rma ve nefesleriyle) ortama giren virüs miktar, yüksek konsantrasyona ulaflt için grip vb. rahats zl klar n bulaflma riski de artar. Pencerelerin s zd rmaz oldu u binalarda taze havay filtre ederek ve konfor flartlar na uygun s cakl a kadar k fl n s tarak ve yaz n da mümkünse so utarak verecek mekanik bir sistem (hiç olmazsa filtre edilmifl taze hava) yap lmas gereklidir. ç ortam aç s ndan, iç hava kalitesini belirleyen unsurlar nelerdir? Cihaz Verimleri Yap larda enerji tasarrufu, s yal t m yönetmelikleriyle sa lan rken, enerji ekonomisinin di er önemli bir aya olan cihaz ve sistem verimlerinin art r lmas, baflka bir çal flma alan SORU olmufltur. Sonuçta; kazan, so utma grubu, jeneratörler, pompalar, fanlar gibi ekipmanlar ve borular, hava kanallar gibi s enerjisini tafl yan elemanlar, verimsizlikleri D KKATnedeniyle enerji kayb na neden olmaktad r. Bunlar n daha verimli hale getirilmesi, önemli ölçüde enerjinin tasarrufu anlam na gelmektedir. Avrupa daki son e ilim, cihaz verimlerinin s n rland r lmas yla ilgilidir. HVAC tesisat nda kullan lan çeflitli cihazlar için alt verim s n rlar getirilmekte ve bunun alt nda verim de erine sahip cihazlar n pazara girmesi yasaklanmaktad r. 12 kw AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ K T A P K T A P

15 1. Ünite - Klima Sistemlerinde Enerji Ekonomisi 5 gücün alt ndaki klima cihazlar buna bir örnek olarak gösterilebilir y l nda G s n f (enerji tüketim seviyesi olarak) bütün cihazlar n kullan m na son verilmesine karar verilmifltir. Bir program dâhilinde, 2010 y l na kadar D s n f cihazlar n kullan m na son verilecektir. Bunun anlam, bugün pazardaki cihazlar n %70 inin kald r lmas d r. Enerji tüketen cihazlar, enerji verimliliklerine göre s n fland r l rlar. Verimi en yüksek cihaz A s n f ve en düflük verime sahip cihaz G s n f cihaz olmak üzere bu s n fland rma flu flekilde yap l r: A s n f B s n f C s n f D s n f E s n f F s n f G s n f Evinizde kulland n z enerji tüketen belli bafll cihazlar n (buzdolab, çamafl r makinesi, bulafl k makinesi vb.) enerji verimlili i aç s ndan hangi s n fa dâhil oldu unu nas l anlayabilirsiniz? Otomatik Kontrol Her türlü de iflen iklim koflullar nda, bina koflullar nda ve iflletme SORU koflullar nda konforun sa lanmas, ancak otomatik kontrolle gerçekleflebilir. Uygun sistem seçimi, s SORU geri kazanma cihazlar n n sisteme dahil edilmesi, uygun kontrol ve bina otomasyon D KKAT D KKAT sistemlerinin kullan lmas, enerji ekonomisinin en kuvvetli enstrümanlar d r. Ak ll binalar bu ihtiyaçlar için ortaya ç km flt r. Bu binalarda bütün mekanik tesisat otomasyonla verilen bir program dâhilinde kendi kendine çal flmaktad r. An- cak unutulmamal d r ki; bir bina ak ll bina standard nda yap lmam flsa, yani mimari, mekanik tesisat, elektrik tesisat vb. olarak uygun yap lmam flsa, AMAÇLARIMIZ sadece otomasyonla istenilen verimlilikte çal flt r lamaz. Ak ll bina ve onun mekanik tesisat, her AMAÇLARIMIZ fleyden önce standard na uygun yap lm fl olmal d r. Bütün sistemler optimize edilmifl ve otomasyona uygun biçimde tasarlanm fl olmal d r. K T A P K T A P 3 Optimizasyon Optimizasyon, bir uygulama s ras nda belirli koflullar alt nda TELEV ZYON mümkün olan seçenekler aras ndan en iyisini seçmektir. Bu kavram, enerji tasarrufu fikri yerine, enerji ekonomisi, enerjinin do ru kullan m fikrini getirmektedir. Özellikle ulusal yönetmeliklerin bak fl aç s, enerji tasarrufu de il, enerjinin do ru kullan m n sa lamakt r. Yani ne pahas na olursa olsun enerji tasarrufu yerine, ak lc NTERNET ve enerjinin en ekonomik flekilde kullan m, birinci önceli e sahiptir; çünkü ekonomi ayn zamanda optimizasyonu içermektedir. Bütün kaynaklar n sürdürülebilirli i anlam nda ekonomik çözüm, optimum çözümdür ve bu çözüm dinamiktir. TELEV ZYON NTERNET Elektrik Tüketimi Tek bafl na klimada enerji ekonomisi ele al nd nda, kullan lan enerji, esas olarak elektrik enerjisidir. Dolay s yla klimada en k ymetli enerji kayna kullan lmaktad r. Elektrik fiyatlar n n petrole ba l olarak t rmand n düflündü ümüzde, enerji maliyetlerinin, sistemlerin en önemli özelli i haline geldi ini söylemek mümkündür. Bugün enerji fiyatlar ve ilk yat r m maliyetlerine bak ld nda çarp c bir tab-

16 6 Is tma Havaland rma ve Klima Sistemlerinde Enerji Ekonomisi lo ile karfl lafl lmaktad r. Örne in bir so utma grubunun bir so utma mevsiminde harcad elektrik enerjisi, uygulamaya, büyüklü e ve cinse göre de iflmekle birlikte kendi sat n alma fiyat n n %20 - %40 mertebesindedir. KOMPRESÖRLER VE DÖNÜfiTÜRÜCÜLÜ ( NVERTER) S STEMLER Kompresör, so utucu ak flkan çevriminde so utucu ak flkan dolaflt rmak için bir pompa gibi çal fl r. Düflük s cakl k ve düflük bas nçl so utucu ak flkan, evaporatörde buharlaflt r l r ve so utucu ak flkan buhar, kondenserde kolayca s v faza geçebilece i bas nca kadar s k flt r l r. Kompresörler Kompresörler, s k flt rma flekillerine göre volumetrik (hacimsel) s k flt rma ve santrifüj (merkez kaç etkisini kullanarak bir döner çark ile) s k flt rma olarak s - n fland r l rlar. En çok bilinen ve yayg n olarak kullan lan kompresör tipleri afla- da s ralanm flt r: Pistonlu kompresörler Döner (rotary) kompresörler Spiral (scroll) kompresörler Vidal kompresörler Santrifüj kompresörler Yap lar na göre kompresörler üçe ayr lmaktad rlar: Aç k tip kompresörler Yar hermetik tip kompresörler Hermetik tip kompresörler fiekil 1.1 Oda S cakl n n Zamana Göre De iflimi Ayarlanan s cakl k Oda s cakl Elektrik devir frekans Is tma Devri & Is tmaya Bafllang ç S cakl (Is tma) Bafllang ç derece Zaman Is tma Gücü Otomatik olarak ayarlan r nverter Teknolojisi Do ru ak m (DC), alternatif ak m (AC) biçimine dönüfltürebilen, frekans ve gerilimi birbirinden ba ms z ayarlanabilen cihazlara dönüfltürücülü ( nverter) sistemler ad verilir. Is kazanc hesab ile mahalin pik so utma yükü hesaplan r ve bu hesaba göre kapasite tayin edilir. Ancak, so utma mevsimi boyunca sistem genellikle k smi yükte çal fl r. K smi yükte çal flan dönüfltürücülü ( nverter) kompresörlü sistem, klasik on-off kontrollü sisteme göre daha verimli çal flmaktad r. Klasik kompresörlerde, kompresör rotasyonu sabittir. Kompresör sabit kapasitede çal fl r. fiartland r lan mekânda ayarlanan s cakl a ulafl ld nda kompresör durur. Kompresörün durkalk yapmas, klasik sistemlerin çal flma fleklidir. Kompresörün ayn kapasite ile dur-kalk yaparak iç ortam s cakl n hassas kontrol etmesi mümkün de ildir. Oda s cakl ndaki dalgalanmalar nedeniyle, konfor flartlar ndan sapma meydana gelir ve enerji tüketimi artar.

17 ç ortam s cakl ( C) ç ortam s cakl ( C) Kompresör Frekans (Hz) 1. Ünite - Klima Sistemlerinde Enerji Ekonomisi 7 nverter kompresörler kapasitelerini modüle edebilmektedir. nverter teknolojisi flebekeden gelen sabit frekansl elektri in frekans n de ifltirerek kompresör devrini ayarlar. Dönüfltürücülü ( nverter) kompresörlerde, flartland r lan mahalin s cakl ± 0,5 C hassasiyette fiekil 1.1 deki grafikte gösterildi i gibi sabit tutulabilir. nverter sistemlerde konfor flartlar ndan sapma yoktur. Elektrik harcamas klasik kompresörlü sistemlere göre yaklafl k %30 daha azd r. Bu durum fiekil 1.2 de gösterilmifltir. fiekil 1.2 ON Tam Güç MAKS Düflük Güç nveter Sistemlerde S cakl k Kontrolü OFF Ayarlanan s cakl k 3 C M N. Ayarlanan s cakl k 1 C Rejime girme Zaman Rejime girme Zaman (a) nverter olmayan sistem (b) nverter sistem nverter Sistemler, Enerji Tasarrufu ve Konfor Sa lanmas So utma ve s tma kapasitesi, d fl ortam s cakl, iç ortam s cakl ve ayar s cakl - na ba l olarak de iflir. Oda s cakl belirli bir aral kta sürekli sabit kal r. Sistem, mekan k sa sürede istenen s cakl a ulaflt rabilir. Yüksek verimli ve so utucu ak flkan kontrollü çal flma, enerji tasarrufu ve konfor sa lar. Dönüfltürücülü ( nverter) kompresörlerde, kompresör motorunun devri, frekans kontrollüdür. Bu yüzden kompresörün devrini de ifltirmek genifl bir alanda kompresörün kapasitesini kontrol etmeyi mümkün k lar. Bunlar n yan s ra dönüfltürücülü ( nverter) sistemlerde defrost süresi çok k sad r. Bu sayede, defrost süresince oda s cakl k düflüflü küçüktür. Ayarlanan oda s cakl na ulaflma h z, standart kompresörlü sistemlere göre daha yüksektir. Oda s cakl ndaki de iflkenlik çok küçük oldu undan s cakl k farkl l klar oluflmaz. Mahalin s ihtiyac na göre, kompresör %20 oran nda modüle edildi inde kompresör motoru %80 devirle döner. Motor %80 devirle çal fl rken, tam devirdeki güç harcamas ile k yasland nda enerji harcamas %50 oran na düfler. Enerji Verimlili i Frekans kontrolü ile çoklu kompresörlü cihazlarda, yüke göre %4-100 çal flma kapasitesi aral nda tüketim gücü ayarlanarak kompresörün minimum enerji tüketimi sa lan r. Cihaz sürekli dur-kalk yapmad ndan, kompresörün ilk çal flmas ndaki yüksek enerji tüketimi ortadan kald r lm fl olur.

18 8 Is tma Havaland rma ve Klima Sistemlerinde Enerji Ekonomisi Hassas Kontrol Sistemi Oda s cakl n, ayar s cakl na göre 0,1 C hassasiyetle sabit tutarak rahats z edici s dalgalanmalar n ve nem sorunlar n ortadan kald r r. Yüksek verim ve konfor sa lar. Güçlü, Sessiz ve Verimli Çal flma nverter kompresörler ilk çal flt rma an nda, ayarlanan oda s cakl na daha k sa sürede ulaflmak için kapasitelerini en yüksek seviyeye ç kar rlar. Ayarlanan oda s - cakl na bir kez erifltikten sonra, kapasite azalt l r. Ayarlanan s cakl sabit tutmak için genellikle cihaz düflük kapasitede çal fl r. Cihaz düflük kapasitede çal flt ndan yüksek enerji verimlili ine sahiptir. Kompresörler tamamen izoleli oldu undan çok sessizdir ve enerji kayb na yol açmaz. fiekil 1.3 Statik Is tman n Yap ld Bir Uygulama Örne i ÜFLEME HAVASI VE ODA Ç HAVA DA ILIMI Klima ve havaland rma sistemlerinde flartland r lm fl havan n odaya verilmesi ve oda içinde da l m, çok önemlidir. stenilen miktarda ve istenilen flartlarda hava odaya verilse bile, e er oda içine verilen havan n düzgün da l m sa lanamazsa, beklenilen etki gerçekleflmez ve konfor oluflmaz. Bunun için so utma ve havaland rma için gerekli üfleme havas, Ortama mümkün ise tavandan verilmelidir. Bununla ilgili olarak fiekil 1.3 te örnek verilmifltir. Üfleme havas n n s cakl, oda s cakl ndan daha düflük olmal d r. Is tmada ise, cam önlerinden; radyatör vb. elemanlarla (statik s tma) yap lmal d r. Böylece, Hava, ortama yaz - k fl yüksek olmayan h zlarda üflenir. Ses, gürültü ve insanlar n üzerinde hava ak m oluflmaz. Daha konforlu ortam yarat l r. Taze hava veya kar fl m havas (iç ve d fl hava kar fl m ) tavandan ve oda s - cakl n n alt nda üflendi- i için, egzoz menfezine by-pass riski önlenir; taze hava, ortamdaki havaya çok iyi kar fl r ve daha verimli kullan l r. Statik s tma (cam önlerinde radyatör vb s t c lar) varsa, k fl n da ortama hava, oda s cakl n n biraz alt ndaki s cakl kta üflenmelidir. Böylece tavanda biriken (ayd nlatmadan gelen, insanlardan yükselen) s dan yararlan l r ve enerji tasarrufu sa lan r. Özellikle de iflken hava debili ve hava kanall split klima sistemlerinde %10-20 oran nda al nan taze hava, % oran ndaki iç hava ile kar flt r larak üflendi i için, kar fl m havas n s tmaya ihtiyaç olmaz ( stanbul, zmir, Ankara benzeri iklimlerde).

19 1. Ünite - Klima Sistemlerinde Enerji Ekonomisi 9 Is geri kazan m sa lan rken, ilave bir enerji de gerekmez. Çok iyi bir ekonomizör sistemi gibi çal fl r. Is tma ihtiyac varsa, bunu s cak hava ile karfl lamak yerine, statik s tma yap lmal d r. S cak hava üfleyerek s tma yapmak kötü bir fikirdir. Is tma ihtiyac n statik s tma yapmadan, tavandan havay s cak üfleyerek karfl lamak istenirse; Daha yüksek oda s cakl na ihtiyaç duyulur.(hissedilen ortam s cakl statik s tmaya göre daha düflük olur, hava hareketi de hissedilen s cakl ayr ca düflürür). Bu nedenle daha fazla yak t tüketilir. Oda havas n n nemlendirme ihtiyac artar (Oda s cakl artt kça hava daha fazla kurur). Tavandaki s cak havay afla ya indirmek için, daha yüksek h zla üflemek gerekir. Bu durumda hava sesi oluflabilir. Ortam havas n daha yüksek h zla üflemek, fan bas nc n, dolay s yla elektrik tüketimini (az da olsa) art r r. Havan n egzoz menfezine do ru by-pass riski daha fazla olur. Havadan havaya s geri kazan m cihazlar nda ilave direnci yenmek için, taze hava ve egzoz devrelerinde daha büyük fan motorlar kullan l r. Bu motorlar, yaz k fl sürekli taze hava temini ve egzoz yapmak için çal fl rlar ve sürekli enerji harcarlar. D fl ortamdaki havay (özellikle ara mevsimlerde) binaya oldu u gibi vermek daha uygun olsa bile, hava bu cihazlardan geçmek zorundad r ve enerji tüketilir. Böyle durumlarda mümkün oldu u kadar by-pass damperleri kullan lmal - d r. Havadan havaya s geri kazan m cihazlar, bölgeye ba l olarak, proje baz nda incelenmelidir. sveç ve Kanada da çok yararl oldu u kesin olan havadan havaya s geri kazan m cihazlar n n, stanbul, zmir, Antalya vb. flehirlerde ne kadar yararl veya zararl olduklar da tart fl lmaktad r. Bu konu proje baz nda incelenmelidir. So utma için gerekli üfleme havas ; ortama hangi s cakl kta ve mahalin neresinden verilmelidir? 4 Taze Hava Al fl Taze havay alt kotlardan, yani kuranglez içinden, topra a yak n seviyelerden ald m zda hava ile birlikte klima santrali filtresine do ru, daha fazla SORU toz sürüklenir. SORU Bu nedenle taze havay mümkün oldu u kadar üst kottan almak gereklidir. Baflka k s tlamalar yoksa taze havan n çat dan al nmas idealdir. Bu durumda; D KKAT D KKAT D fl hava üst seviyelerde daha tozsuz ve daha az kirli olacak, Filtreler daha geç t kanacak, Filtre ömrü daha uzun olacak, Enerji tüketimi daha az olacak, ç hava kalitesi ve konfor daha iyi olacakt r. AMAÇLARIMIZ Büyük binalar n girifl kap lar sabah saatlerinde yo un insan girifli nedeniyle AMAÇLARIMIZ sürekli aç k kal r. K fl n so uk hava ve yaz n tozlu hava girifli, iç hava kalitesini bozar. Büyük binalar n giriflinde hava perdeleri kullan lmal d r. K T A P K T A P ç hacimler, d flar dan toz giriflini önlemek üzere bas nçland r lmal ve daima (+) bas nçta tutulmal d r. Bunun için taze hava miktar egzozdan daha fazla olmal d r. TELEV ZYON TELEV ZYON NTERNET NTERNET

20 10 Is tma Havaland rma ve Klima Sistemlerinde Enerji Ekonomisi 5 Havadan havaya s geri kazan m cihazlar kullan lan binalarda (yüksek blok), s geri kazanma hücresinin yaratt direnç nedeniyle hava beslemesi azal nca iç hacimler (-) bas nçta kalabilir. Çünkü WC ve mutfak egzozlar de iflmeden ayn debide çal flmay sürdürmektedirler. Böylece emilen hava de iflmezken beslenen hava azal nca, hacimler negatif bas nca dönmektedir. Bu tür uygulamalarda artan direnci karfl lamak ve besleme havas n art rmak üzere taze hava fan daha büyük olmal d r. HVAC sistemlerinde taze havan n çat kotundan al nmas n n avantajlar nelerdir? Klimada Oda S cakl Sürekli yaflanan hacimlerde (ofis vb.) yaz aylar nda 24 C oda s cakl idealdir. Enerji ekonomisi için 25 C insanlar için ideal kabul edilebilir. Yaflam mahallerinde SORU yaz n sürekli SORU oturulmuyorsa, girip-ç k l yorsa (flantiye ofisleri, hatta bahçeli evlerde bahçeye s k ç k fllar vb) oda s cakl n n d fl hava s cakl n n yaklafl k 6-8 C alt nda olmas ; önce sa l k (nezle olmamak için), sonra da enerji ekonomisi için daha D KKAT D KKAT uygundur. Is tma mevsiminde d fl hava s cakl k fark çok fazla oldu u için, her odan n s - cakl termostatik radyatör vanas veya oda termostat ile ayr ayr kontrol edilmelidir. Termostatik Radyatör Vanas, bir vana ve bu vanan n üzerine ba lanm fl termostattan oluflmaktad r. Oda s cakl termostat üzerindeki skala yard m yla ayarlan r. Termostat, AMAÇLARIMIZ oda s cakl ayarlanan de ere geldi i zaman otomatik olarak vana AMAÇLARIMIZ üzerindeki pimi iterek su ak fl n k sar ve vanay kapatarak radyatörün gereksiz yere s yaymas n K T önler. A P Oda Termostat ise, odan n s cakl n ölçen ve s cakl n n K T A P istenen seviye geldi i anda s tma cihaz n n çal flmas n durduran elemanlar d r. Is tma mevsiminde iç ortam s cakl 20 C ise, k fl n d fl hava iç hava s cakl k TELEV ZYON fark yüksek TELEV ZYON de erlerdedir. stanbul da (d fl hava proje s cakl -3 C) : T = 20-(-3)= 23 C Ankara da (d fl hava proje s cakl -12 C) : T = 20-(-12)= 32 C zmir de (d fl hava proje s cakl 0 C) : T = 20-0= 20 C NTERNET Antalya da NTERNET (d fl hava proje s cakl +3 C) : T = 20-3= 17 C Bu nedenle radyatörlerde, termostatik radyatör vanalar kullan lmal d r. Oysa ayn flehirlerde so utma mevsiminde, iç ortam ile d fl havan n s cakl k farklar, s - cak yaz günlerinde bile 8-12 C gibi düflük de erlerdedir. So utmada ise, iç-d fl ortam s cakl k fark çok daha azd r. Ancak günefl etkisi saatlere ve yönlere göre farkl d r. Yani so utmada, her odan n s cakl k kontrolünü ayr ayr yap lmak yerine otel, hastane ve özel uygulamalar hariç zon kontrolü yap labilir. Ancak günefl, ciddi oranda ortam s cakl n etkiler. Yani so utmada oda s cakl n kontrol etmek için zonlama yap lmas yararl d r. Oda termostatlar n n ayar noktalar ndaki s cakl k farklar n n ± yaklafl k 1 C oldu u ve bu de iflimin hissedilmedi i düflünülürse; ayn zondaki benzer hacimlerin yaz n so utma için bir oda termostat ile kontrol edilmesi pratik olabilir. Enerjinin Tafl nmas Is enerjisinin tafl nmas nda iki önemli konu vard r: Enerjinin tafl nd mesafe, Enerji tafl n m flekli (su veya hava gibi) Bu tafl ma iflleminde, su veya havan n hareketini sa layan pompalar veya fanlar, elektrik ile çal fl r. Tesisattaki direnç artt kça, pompa ve fan motorlar da çok

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2977 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1931 ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S Yazarlar Fatih ÖNER (Ünite 1, 2) Serkan ÜREN (Ünite 2-5, 7) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ

ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ Deneyin Adı:Evaporatif Soğutma Deneyi ÖZEL LABORATUAR DENEY FÖYÜ Deneyin Amacı:Evaporatif Soğutucunun Soğutma Kapasitesinin ve Verimin Hesaplanması 1.Genel Bilgiler Günümüzün iklimlendirme sistemleri soğutma

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP)

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) Çat (Roof - top) tipi klima cihazlar hipermarketler, ifl ve al flverifl merkezleri, sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, sosyal tesisler, e itim kurumlar v.b yerler ile

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

II. BÖLÜM KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S

II. BÖLÜM KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S II. BÖLÜM KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S Klima sistemlerinde, ülkemizde birim enerji maliyeti (kcal/h YTL) en yüksek olan elektrik enerjisi kullan lmaktad r. Elektrik enerjisinin kullan ld bu sistemlerde

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 25 kw'a kadar performans aralığında dış üniteler Sıcak su boyleri ve tesisat ekipmanları

Detaylı

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU Erdinç S AYIN 1968 yılında Đstanbul'da doğdu. 1989 yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

15.1. YÜKSEK YAPILARIN ÖZELL KLER

15.1. YÜKSEK YAPILARIN ÖZELL KLER 15. YÜKSEK BLOK KL MA S STEM UYGULAMALARI Amerikan literatürüne göre, 75 feet (25m) ve üzerindeki yap lar yüksek bina statüsüne girmektedir. 50 metre yüksekli in, yani 15 kat n üzerine ç k ld nda, genel

Detaylı

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MM 410 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ 1. AMAÇ Soğutma kulesi performansının

Detaylı

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI 1 AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI K.Oktay GÜVEN ÖZET Hastanelerde klinik tedavinin yanında hijyenik Ģartların sağlanması da önemlidir. Hastanelerde hijyenik ortamın yaratılabilmesi için hastane

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM

X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM 10.1. AYDINLATMA YÖNET M Yap lan araflt rmalar, bir otomasyon sisteminin tam anlam ile uygulanmas ve teknik elemanlar n programl bak mlarda ald önlemler sonucunda y

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

VII. BÖLÜM SO UTULMUfi SU DEVRELER

VII. BÖLÜM SO UTULMUfi SU DEVRELER VII. BÖLÜM SO UTULMUfi SU DEVRELER 7.1. SO UTULMUfi SU DEVRELER NDE BASINÇ Bir yüksek binan n boru sisteminin tasar mda önemli bir rolü, binan n yüksekli inin yaratt hidrostatik bas nç oynar. Hidrostatik

Detaylı

Soğutma kompresörlerini aşağıdaki şekilde sınıflandırmak mümkündür. 5. Santrifüj (Turbo) Kompresörler( günümüzde pek kullanılmamaktadırlar)

Soğutma kompresörlerini aşağıdaki şekilde sınıflandırmak mümkündür. 5. Santrifüj (Turbo) Kompresörler( günümüzde pek kullanılmamaktadırlar) 4. KOMPRESÖRLER Soğutucu akışkanın çevrim boyunca dolaştırılarak soğuk kaynaktan sıcak kaynağa ısı iletilmesi kompresörler yardımıyla meydana gelir.yani kompresörler, soğutma devrelerinde buharlaştırıcıda

Detaylı

Bölüm 11 Soğutma Çevrimleri. Bölüm 11: Soğutma Çevrimleri

Bölüm 11 Soğutma Çevrimleri. Bölüm 11: Soğutma Çevrimleri Bölüm 11 Soğutma Çevrimleri 1 Amaçlar Soğutma makineleri ve ısı pompaları kavramlarının tanıtılması ile etkinliklerinin ölçülmesi. İdeal buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminin incelenmesi. Gerçek buhar

Detaylı

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ DENEY FÖYÜ

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ DENEY FÖYÜ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ DENEY FÖYÜ AMAÇ: İklimlendirme sistemlerinin ve elemanlarının tanıtılması, havanın ısıtılması, nemlendirilmesi ve soğutulması işlemlerinin gösterilmesi, soğutma kulesinde su soğutma

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON

AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON Dünyamızın son yıllarda karşı karşıya kaldığı enerji krizi, araştırmacıları bir yandan yeni enerji kaynaklarına yöneltirken diğer yandan daha verimli sistemlerin tasarlanması

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOĞUTMA DENEYİ FÖYÜ

T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOĞUTMA DENEYİ FÖYÜ T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOĞUTMA DENEYİ FÖYÜ 2015-2016 Bahar Yarıyılı Prof.Dr. Yusuf Ali KARA Arş.Gör.Semih AKIN Makine

Detaylı

İKLİMLENDİRME NEDİR?

İKLİMLENDİRME NEDİR? İKLİMLENDİRME NEDİR? İnsan, hayvan ve bitkilerin konforu veya endüstriyel bir ürünün üretilmesi için gerekli olan iklim şartlarının (sıcaklık, nem, hava hızı, taze hava miktarı vb) otomatik olarak sağlanması

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

fiekil 11.1. TEK KANALLI S STEM

fiekil 11.1. TEK KANALLI S STEM 11. KL MA S STEMLER 11.1. KL MA S STEMLER N N SINIFLANDIRILMASI Binalar n kullan m amaçlar, bulunduklar bölge ve bölgeye ba l olarak d fl hava flartlar de iflkendir. Yat r mc lar, bina sahipleri veya binay

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 8 - ISITMA TES SATI 8.1. ISITMADA YEN L KLER 8.2. ISITMA S STEMLER 8.3. MERKEZ ISITMA S STEMLER (Bina Alt ndan Is tma) 8.3.1. Yaklafl k Is Hesab 8.3.2. Hava Tahliyesi 8.3.3.

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Ünitelerin fiziksel yerleşimi Arıtma ünitelerinin, Bağlantı kanallarının, Yol ve park alanlarının, Yönetim binasının, Bakım ve onarım kısımları vb dikkatle ele alınmalıdır.

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir.

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. CO RAFYA AKARSULAR ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. K ÖRNEK 2 : Bir nehrin deltas ndan, on y ll k bir biriktirme kesiti al narak incelenmifltir. Bu inceleme sonucunda

Detaylı

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta,

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta, K MYA GAZLAR ÖRNEK 1 : deal davran fltaki X H ve YO gazlar ndan oluflan bir kar fl m, 4,8 mol H ve 1,8 mol O atomu 4 8 içermektedir. Bu kar fl m n, 0 C ve 1 atm deki yo unlu u,0 g/l oldu una göre, kütlesi

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

Inverterli Ticari Klimalar

Inverterli Ticari Klimalar Inverterli Ticari Klimalar Tasarruf Konfor 02 Estetik S Super Digital Inverter En Verimli Enerji Tüketimi flletme maliyetlerinizi minimuma indirir. -20ºC d fl ortam s cakl na kadar yüksek performansl s

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1.YAĞMUR SUYU TESİSATI Yağmur suyu tesisatı, konut çatısı üzerine düşen yağmur sularını çatı olukları vasıtası

Detaylı

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır.

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır. 4. KOLON ŞEMASI VE BORU ÇAPI HESABI Tesisatı oluşturan kazan, kollektörler, borular,,vanalar, ısıtıcılar,genleşme deposu ile diğer donanım ve armatürlerin tümünün düşey görünüşünü iki boyutlu olarak gösteren

Detaylı

Isı Yalıtımı ve Binalarda Enerji Kimlik Belgesi - Bims, Pomza, Bimsblok ve Türevleri Salı, 01 Mayıs 2012 07:44 -

Isı Yalıtımı ve Binalarda Enerji Kimlik Belgesi - Bims, Pomza, Bimsblok ve Türevleri Salı, 01 Mayıs 2012 07:44 - ISI YALITIMI ve BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ Ülkemiz, enerji tüketiminde, birim ürün ve hizmette gelişmiş ülkelere göre (Batı Avrupa ya göre 2 kat, Japonya ya göre 4 kat) fazla enerji tüketmektedir.

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir.

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir. 5. KAZANLAR VE KAZAN DAİRESİ YERLEŞİMİ 5.1 Kazanların Sınıflandırılması Isıtma tesislerinde kullanılan kazanların sınıflandırılması çeşitli kriterlere bağlı olmak üzere aşağıdaki gibi yapılır. 1. Kazan

Detaylı

BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI

BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI BUHAR TESĐSATLARINDA KULLANILAN KONDENSTOPLAR VE ENERJĐ TASARRUFLARI Cafer ÜNLÜ Makina Mühendisi 1952 yılında doğdu. 1975 yılında Makina Mühendisi oldu. 1976-1980 yılları arasında Türkiye Halk Bankası

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri

Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri Apartman ve siteler gibi kentsel dönüşüm projeleri, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, De, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar, Otel, tatil

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi kontrol panosundaki butonlardan birisi değildir? a. Sayıcı reset b. Tabla yukarı c. Maça d. Devir sayısı 2. Aşağıdakilerden hangisi

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

PLATFORM VE KÖPRÜ UGULAMALARINDA KULLANILAN AKIŞ BÖLÜCÜLER

PLATFORM VE KÖPRÜ UGULAMALARINDA KULLANILAN AKIŞ BÖLÜCÜLER 279 PLATFORM VE KÖPRÜ UGULAMALARINDA KULLANILAN AKIŞ BÖLÜCÜLER Ahmet DİNÇER ÖZET Akışı bölmek, hidrolik uygulamalarda karşılaşılan en büyük problemlerden birisidir. Hidrolik enerji en kolay hareket ettirebildiği

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır?

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj temelde Bernoulli'nin bulmuş olduğu akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan istenilen yerden tahliye

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 3.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1.SICAK SU TESİSATI Yapılardaki sıcak su tesisatı, aranılan konfora, mevcut ısıtma kaynaklarına, enerji durumuna,

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

VI. BÖLÜM KL MA TES SATI

VI. BÖLÜM KL MA TES SATI VI. BÖLÜM KL MA TES SATI 6.1. GENEL NOTLAR 6.1.1. M MAR YERLEfi M ÖZELL KLER Farkl klima sistemlerinin yerlefliminde, toplam alan n yüzdesi olarak teknik hacim ihtiyaçlar yaklafl k olarak Tablo 6.1 de

Detaylı

ISI PAYLAfiIM S STEMLER

ISI PAYLAfiIM S STEMLER ISI PAYLAfiIM S STEMLER DOPRIMO3 Payölçer SENSONICII Kalorimetre MEMONIC3 DOMAQUA So uk-s cak Su Sayaçlar Is Payölçer Is Gider Paylafl m Sistemini Kullan m Zorunlulu u Is Payölçer Sistemi 2 May s 2007

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

Enerjinin Verimli Kullan m ve Sistem Optimizasyonu

Enerjinin Verimli Kullan m ve Sistem Optimizasyonu Enerjinin Verimli Kullan m ve Sistem Optimizasyonu Rüknettin Küçükçal ; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Tesisat mühendisinin tasar mda, uygulamada ve iflletmede baflar s optimum sistemi oluflturmas ve süreklili

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Tasarruflu yüzme havuzu tekniği Ospa enerji yaklaşımı, CO2 salınımı ve Đklim değişikliği

Tasarruflu yüzme havuzu tekniği Ospa enerji yaklaşımı, CO2 salınımı ve Đklim değişikliği Tasarruflu yüzme havuzu tekniği Ospa enerji yaklaşımı, CO2 salınımı ve Đklim değişikliği Akıllı Havuz Kontrolü Enerji verimli ekipmanlar Doğaya Zarasız minimum atık Mühendislik ve optimum planlama ile

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Ýnverter Serisi Klimalar R10A MONO ÝNVERTER KLÝMALAR Duvar Tipi RS inverter MODELLER ENERJÝ SINIFI A HiCOP:3.86(W/W) Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h RS inverter MODELLER

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

1.0. OTOMATİK KONTROL VANALARI UYGULAMALARI

1.0. OTOMATİK KONTROL VANALARI UYGULAMALARI 1.0. OTOMATİK KONTROL VANALARI UYGULAMALARI Otomatik kontrol sistemlerinin en önemli elemanları olan motorlu vanaların kendilerinden beklenen görevi tam olarak yerine getirebilmeleri için, hidronik devre

Detaylı

Klima Tesisat nda Genel Prensipler ve Yüksek Yap larda Yeni Yaklafl mlar

Klima Tesisat nda Genel Prensipler ve Yüksek Yap larda Yeni Yaklafl mlar Klima Tesisat nda Genel Prensipler ve Yüksek Yap larda Yeni Yaklafl mlar Rüknettin Küçükçal ; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Klima sistemlerinde, en pahal enerji biçimi olan elektrik enerjisi kullan lmaktad

Detaylı

kofra ve panolar n s yönetimi panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz vantilatör 50/60 Hz

kofra ve panolar n s yönetimi panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz vantilatör 50/60 Hz panolar n s yönetimi doğal havaland rma 50/60 Hz kofra ve panolar n s yönetimi 365 79 348 05 348 17 348 35 348 52 365 74 Teknik özellikler (s. 251) Teknik özellikler (s. 251) Amb. (1) Ref. Doğal havaland

Detaylı

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 H zl Kullan m Rehberi CE1C2348tr 2014-03-31 Bina Teknolojileri 2 Bir bak ta en önemli özellikler Enerji tasarrufu Otomatik mod kullan m. Konfor ayar de eri ayar

Detaylı

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere ACM ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere üretilmiştir. ACM serisi hava soğutma soğuk su üretici gruplar yalnız soğutma

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN!

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN! ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n ayn çat alt nda toplayan bir sektör

Detaylı

Bina simülasyonları kullanılarak enerji etkin bina tasarımı. Dipl.-Ing. Stefan Krämer, Dr. İbrahim Çakmanus. Özet

Bina simülasyonları kullanılarak enerji etkin bina tasarımı. Dipl.-Ing. Stefan Krämer, Dr. İbrahim Çakmanus. Özet Bina simülasyonları kullanılarak enerji etkin bina tasarımı Dipl.-Ing. Stefan Krämer, Dr. İbrahim Çakmanus Özet Yeni bir bina çok dikkatli planlanmış olsa bile, kullanıcıların tüm gereksinmeleri karşılanmamış

Detaylı

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42 F Z BASINÇ ÖRNE : ÇÖZÜ : Özdefl iki tu lan n I, II, III konumlar ndayken yere uygulad klar toplam bas nç kuvvetleri, iki tu lan n a rl klar toplamlar na eflittir. Bu nedenle F = F = F olur. yer I II III

Detaylı

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Mak.Y.Müh. Nuri ERTOKAT Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Çalışmamızın isminden de anlaşılacağı gibi Avrupa

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Mitsubishi Klima Özellikleri

Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi klimalar, havayı doğal de kötü enzim kirli Doğal kokulardan bakteriler havayı filtresiyle bir ortadan mekanizma emerek arındıran, kaldırılır, bakterileri sterilize

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç www.gedikdokum.com API Seri 526 Rafineriler Kimya endüstrisi Petrokimya endüstrisi Petrol ve Gaz 1" 8" ölçü aralı, D T orifis seçenekleri Malzemeler : WCB, CF8M, WC6, LCB, API 526 standardına uygun tasarım

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler i Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler Refrattari Seramik Roller SIC plaka ve Beam ler GÜVEN SA LAMANIN EN Y YOLU B R fi

Detaylı

Reynolds Sayısı ve Akış Rejimleri

Reynolds Sayısı ve Akış Rejimleri 1. Genel Bilgi Bazı akışlar oldukça çalkantılıyken bazıları düzgün ve düzenlidir. Düzgün akım çizgileriyle belirtilen çok düzenli akış hareketine laminer akış denir. Düşük hızlarda yağ gibi yüksek viskoziteli

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm - Kolon ayar vanalar PN 16 "Hydrocontrol G"

Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm - Kolon ayar vanalar PN 16 Hydrocontrol G Oventrop kalite yönetim sistemi DIN-EN-ISO 9001 e göre sertifika edilmifltir. Teknik bilgi 4/2000 Pik döküm - Kolon ayar vanalar PN 16 "Hydrocontrol G" Kullan m alan : Oventrop kolon ayar vanalar, s cak

Detaylı

Power Inverter Mr. Slim

Power Inverter Mr. Slim Power Inverter Mr. Slim KONFOR Ekstra konfor için ideal s cakl k Teknolojinin gücü ile Konfor yeni bir anlam kazan yor Daha fazla konfor için Power Inverter Mr. Slim geliflmifl teknolojisi ile ilk seçenektir.

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları 11/22/2014 İçerik Bağlama Elemanlarının Sınıflandırılması Şekil Bağlı bağlama elemanlarının hesabı Kuvvet

Detaylı

WS1028M0 W1028M0 OSW1028M0 2808 9581 3024 10318 874/837 3,59/3,44 3,21/3,61 500/440/400/360 40/37/35/26

WS1028M0 W1028M0 OSW1028M0 2808 9581 3024 10318 874/837 3,59/3,44 3,21/3,61 500/440/400/360 40/37/35/26 VITOCLIM 0S Duvar Tipi Split Klialar Sabit h zl kopresör, R4 so utucu ak flkan kapasitesi: 2,8 3,5 5,3 ve 7,1 k Çevreyle dost R4 so utucu ak flkanl Vitoclia 0S Duvar tipi split klialar, konforlu iklilendire

Detaylı