SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarında yürütülecek eğitim-öğretimin amaçları, uygulanması, sınavları ile ortak zorunlu yabancı dil derslerinin eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarında yürütülecek eğitim-öğretimin amaçlarına, uygulanmasına, sınavlarına, ortak zorunlu yabancı dil derslerinin eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 Bu Yönetmelikte geçen; a) Üniversite: Selçuk Üniversitesini, b) Senato: Selçuk Üniversitesi Senatosunu, c) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü, ç)yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO): Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek-okulunu, d) Müdür: Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürünü, e) Müdürlük: Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünü, f) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile Müdürün göstereceği altı aday arasından Yüksekokul Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim elemanından oluşan Kurulu, g) Yüksekokul Kurulu: Müdür, müdür yardımcıları ve eğitim birim sorumlularından oluşan Kurulu,

2 ğ) Yüksekokul Akademik Genel Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulunda fiilen eğitimöğretim yapmakta olan kadrolu tüm öğretim elemanlarından oluşan ve başkanlığını Müdürün yaptığı Kurulu, h) Eğitim birimi: İngilizce, Almanca ve Fransızca dilinden her birinde eğitim verilen birimi, ı) Hazırlık Sınıfı: Yabancı Dil Hazırlık Sınıfını, i) Program ve Materyal Geliştirme Grubu: İngilizce, Almanca ve Fransızca eğitim-öğretim program ve materyalinin belirlenmesini, geliştirilmesini, bu gelişimin sürekliliğinin sağlanmasını ve materyal arşivi oluşturulmasını, kullanılması gereken ek materyalin ve proje konularının belirlenmesini ve duyurulmasını sağlamak amacıyla; Yüksekokul Akademik Genel Kurulu tarafından Yabancı Diller Yüksekokulunda görev yapan öğretim elemanları arasından üç yıl için seçilen ve Müdür tarafından altısı İngilizce, ikisi Almanca ve ikisi Fransızca eğitim biriminden olmak üzere görevlendirilen toplam on kişiden oluşturulan Grubu, j) Sınav ve Değerlendirme Komisyonu: Program ve Materyal Geliştirme Grubu ile işbirliği içerisinde yoklama, ara sınav, yeterlik, muafiyet ve genel sınavların içeriğinin ve uygulanma yönteminin belirlenmesini ve sınav sonuçlarının değerlendirilip, programı destekleyen verilerin toplanabilmesi için gerekli karar ve tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla; Yüksekokul Akademik Genel Kurulu tarafından Yabancı Diller Yüksekokulunda görev yapan öğretim elemanları arasından üç yıl için seçilen ve Müdür tarafından altısı İngilizce, ikisi Almanca ve ikisi Fransızca eğitim biriminden olmak üzere görevlendirilen toplam on kişiden oluşturulan Komisyonu, k) Hizmet İçi Eğitim Grubu: Öğretim elemanlarının dil öğretimi alanındaki en son yöntemler hakkında bilgilendirilmelerini ve mesleki açıdan gelişmelerine yönelik hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesini sağlamak amacıyla; Yüksekokul Akademik Genel Kurulu tarafından Yabancı Diller Yüksekokulunda görev yapan öğretim elemanları arasından üç yıl için seçilen ve Müdür tarafından ikisi İngilizce, biri Almanca ve biri Fransızca eğitim biriminden olmak üzere görevlendirilen toplam dört kişiden oluşturulan Grubu, l) TÖMER: Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezini ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Yürütülecek Yabancı Dil Eğitimi Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin amacı MADDE 5 (1) Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin amacı; öğrencilere kayıt oldukları eğitimöğretim programlarının öngördüğü yabancı dilin okuma, anlama, yazma, konuşma gibi temel kurallarını öğretmek, çeşitli alanlardaki yayınları izleyebilme becerisini edindirmek ve sosyal hayatta gereken dil iletişimini sağlama yeterliğini kazandırmaktır. Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminin yürütülmesi MADDE 6 (1) Üniversitede hazırlık sınıflarında eğitim-öğretim; Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülür. Hazırlık sınıfı eğitim-öğretimi ile ilgili konular; Program ve Materyal Geliştirme Grubu, Sınav ve Değerlendirme Komisyonu ve Hizmet İçi Eğitim Grubu

3 tarafından hazırlanır ve Müdür tarafından onaylanır. Bu üç grup çalışmalarını, birbirleriyle koordinasyon ve işbirliği içerisinde yürütür. Hazırlık sınıfında eğitim-öğretimin kapsamı MADDE 7 (1) Hazırlık sınıfında eğitim-öğretim; zorunlu ve isteğe bağlı olarak, bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde yürütülür. Zorunlu hazırlık sınıfı MADDE 8 (1) Öğrencilerin zorunlu hazırlık sınıfına kayıt işlemleri, Üniversiteye ilk kayıt sırasında kendi fakültesi/yüksekokulu tarafından yapılır. Ancak, YDYO tarafından yapılan yeterlik sınavında veya bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen merkezi veya uluslararası sınavlardan birinde başarılı olan öğrenciler, doğrudan kendi bölümlerine/programlarına kayıt olur. (2) Zorunlu hazırlık sınıfı öğrencileri, hazırlık sınıfına bir yıl devam edip başarısız oldukları takdirde güz dönemi yeterlik sınavına girerler. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler, kendi bölümlerine/programlarına gönderilir. Bu sınavda başarılı olamamış öğrenciler ise, bir defaya mahsus olmak üzere güz döneminde açılacak bir yarıyıl süreli destek sınıfına alınır. (3) Destek sınıfına devam zorunludur. Destek sınıfına devam koşulunu yerine getiren öğrenciler bahar dönemi yeterlik sınavına alınır. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler kendi bölümlerine/programlarına gönderilir. Bu sınavda başarılı olamazlarsa güz dönemi yeterlik sınavına girerler. Destek sınıfına devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciler ise, sadece güz dönemi yeterlik sınavına girebilir. Güz dönemi yeterlik sınavında başarı koşulu aranmaksızın destek sınıfı öğrencileri kendi bölümlerine/programlarına gönderilir. Destek sınıfı sonucunda başarılı olamadan kendi bölümlerine/programlarına gönderilen öğrenciler, mezun olabilmek için eğitim-öğretim süresinin sonuna kadar YDYO tarafından yapılan yeterlik sınavlarının birinde başarılı olmak zorundadır. (4) Hazırlık sınıfında devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciler hazırlık sınıfını bir kez tekrar eder. Bu öğrenciler destek sınıfına kaydedilmez. Tekrar yılı sonunda devam koşulunu sağlamış, ancak başarılı olamamış öğrenciler, güz dönemi yeterlik sınavına girerler. Güz dönemi yeterlik sınavında başarı koşulu aranmadan öğrenciler kendi bölümlerine/programlarına gönderilir. Hazırlık sınıfının tekrarı sonucunda başarılı olamadan kendi bölümlerine/programlarına gönderilen öğrenciler, mezun olabilmek için eğitim-öğretim süresinin sonuna kadar YDYO tarafından yapılan yeterlik sınavlarının birinde başarılı olmak zorundadır. (5) Hazırlık sınıfının ilk yılında devam etmeyen, tekrar yılında da devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler güz dönemi yeterlik sınavında da başarılı olamazlarsa Üniversite ile ilişikleri kesilir. Zorunlu hazırlık sınıfından muafiyet MADDE 9 (1) Aşağıdaki öğrenciler zorunlu hazırlık sınıfından muaf sayılırlar: a) Yeterlik sınavında başarılı olanlar, b) Yurt dışında veya yurt içinde yabancı dil hazırlık sınıfı olan başka bir yükseköğretim kurumundan Üniversitenin yabancı dil hazırlık sınıfı olan bölüm/programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler,

4 c) Senatoca eşdeğerliliği kabul edilen merkezi ve uluslararası sınavlardan son iki yıl içerisinde yine Senatoca belirlenen puanı alanlar, (2) Yukarıda belirtilen öğrenciler; akademik takvimde, güz ve bahar yarıyıllarında mazeretli kayıtlar için öngörülen süre içinde, başarı belgelerini getirdikleri takdirde kazandıkları bölüme/programa kayıt yaptırabilir. Öngörülen süreyi geçirdikleri takdirde bir sonraki dönemi beklerler. İsteğe bağlı hazırlık sınıfı MADDE 10 (1) Hazırlık eğitiminin isteğe bağlı olduğu bölümlerin öğrencileri, isterlerse hazırlık programına devam edebilir. (2) Zorunlu hazırlık sınıfı bulunmayan bölüm/program öğrencileri, Üniversiteye kayıt yaptırırken yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmek istediklerini bildirir ve İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birini seçerler. (3) İsteğe bağlı hazırlık için başvuran öğrencilerin sayısının YDYO tarafından o yıl için belirlenen kontenjanı aşması halinde istekliler, ÖSYM puan sıralaması esas alınarak kontenjan sınırları içinde hazırlık sınıfına kaydedilir. (4) İsteğe bağlı hazırlık sınıfına kayıt olan öğrencilerin eğitim süresi azami eğitim-öğretim süresine eklenir. (5) İsteğe bağlı hazırlık sınıfı öğrencileri, hazırlık eğitiminden vazgeçebilirler. Bu öğrenciler; hazırlık sınıfının güz ve bahar yarıyıllarında,akademik takvimde öngörülen ders ekleme ve çıkarma süresinin sonuna kadar hazırlık eğitiminden vazgeçtikleri takdirde, bölümlerinde ders kaydı yaptırabilir. Öngörülen süreyi geçirdikleri takdirde bir sonraki dönemi beklerler. (6) İsteğe bağlı hazırlık sınıfında yürütülecek eğitim programı ve sınavlar hakkında, zorunlu hazırlık sınıfına ilişkin hükümler uygulanır. (7) İsteğe bağlı hazırlık sınıfına bir yıl devam edip başarılı ya da başarısız olan veya devam zorunluluğunu yerine getirmemiş olan öğrenciler, kazandıkları bölüme/programa devam eder. İsteğe bağlı hazırlık sınıfına devam koşulunu yerine getirmiş, ancak başarılı olamamış öğrencilere, eğitimöğretim süresince yapılacak yeterlik sınavlarına katılma hakkı tanınır. Bu öğrenciler; isteğe bağlı hazırlık öğreniminden, mezuniyetlerine kadar istedikleri zaman vazgeçebilir. İsteğe bağlı hazırlık sınıfına devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciler, yeterlik sınavlarına alınmaz ve hazırlık eğitiminden vazgeçmiş sayılır. Sınavlar MADDE 11 (1) Yabancı dil hazırlık eğitimi ile ilgili sınavlar şunlardır: a) Yabancı dil yeterlik sınavı; güz ve bahar yarıyılları başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Yeterlik sınavında başarı notu yüz üzerinden en az 60 tır. Bunlardan; 1) Güz yarıyılı başında yapılacak olan yeterlik sınavına; Üniversitenin zorunlu hazırlık sınıfı bulunan bölümlerine/programlarına yeni kayıt yaptıran, zorunlu hazırlık sınıfının ilk yılı veya tekrar yılı ya da destek sınıfı sonunda başarısız ya da devamsız olan, isteğe bağlı hazırlık sınıfına devam eden ve başarısız olan, hazırlık sınıfı süresi içerisinde kayıt donduran, zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık sınıfında devam şartını sağlamış, ancak başarılı olamadan kendi bölümüne/programına devam eden, yurt dışında veya yurt içinde yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan başka bir yükseköğretim

5 kurumundan Üniversitenin zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan bölüm/programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler girebilir. 2) Bahar yarıyılı başında yapılacak olan yeterlik sınavına; destek sınıfında devam koşulunu sağlamış olan, zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık sınıfında devam şartını sağlamış, ancak başarılı olamadan kendi bölümüne/programına devam eden, yurt dışında veya yurt içinde yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan başka bir yükseköğretim kurumundan Üniversitenin zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan bölüm/programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler girebilirler. b) Düzey belirleme sınavı: Hazırlık sınıfında öğrencilerin hangi kurda eğitim-öğretim görecekleri düzey belirleme sınavı sonuçlarına göre tespit edilir. Düzey belirleme sınavı, yeterlik sınavıyla birlikte veya ayrıca yapılabilir. Hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrenciler, bu sınava katılmak zorundadır. c) Yoklama sınavları: Süresi bir ders saatini geçmeyen ve ders saati içinde yapılan sınavlardır. Bir yılda kaç tane yoklama sınavı yapılacağı ve sınavın esasları, her eğitim-öğretim yılı başında Sınav ve Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenir ve öğretim elemanları vasıtası ile öğrencilere duyurulur. ç) Ara sınavlar: Hazırlık eğitimi süresince her yarıyıl içinde iki ara sınav yapılır. d) Genel sınav: Akademik takvimde öngörülen tarihler içerisinde yapılır. Bu sınava, devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler girebilir. e) Mazeret sınavı: Haklı ve geçerli nedenlerle herhangi bir ara sınava katılamayan ve mazeretleri Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı yapılır. (2) Yoklama sınavları, genel sınav ve yeterlik sınavları için mazeret sınavı açılmaz. Eğitim süresi MADDE 12 (1) Zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarında öğretim süresi bir yıldır. Öğrenciler, kurlarına göre haftada en az 20, en fazla 30 saat öğrenim görürler. Kurların haftalık ders saatleri ve kur değiştirme kuralları, her ders yılı başında, Program ve Materyal Geliştirme Grubu ile Sınav ve Değerlendirme Komisyonunun önerileri dikkate alınarak Yüksekokul Kurulu tarafından kararlaştırılır. (2) Destek sınıfı sonrasında bahar dönemi yeterlik sınavında başarılı olan veya bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen merkezi veya uluslar arası sınavlardan birinde başarı sağlayan ya da isteğe bağlı hazırlık eğitiminden vazgeçerek bahar döneminde kendi bölüm/programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin azami eğitim-öğretim süresi bir sonraki güz yarıyılında başlar. Devam durumu MADDE 13 (1) Yabancı dil hazırlık ve destek sınıfında derslere devam zorunludur. Öğrenciler, bulundukları sınıfın derslerinin %80 ine devam etmekle yükümlüdür. Devam koşulunu yerine getirmeyen hazırlık sınıfı öğrencileri, yıl sonunda yapılacak genel sınava giremez. Destek sınıfına devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciler bahar dönemi yeterlik sınavına giremez. (2) Hazırlık sınıfının ilk yılında devamsızlık yaparak hazırlık sınıfını tekrar okumak durumunda olan öğrenciler, tekrar yılında da derslere devam etmek zorundadır. Bu öğrenciler, tekrar yılında da devam koşulunu yerine getirmedikleri takdirde Üniversite ile ilişikleri kesilir.

6 Başarı ve değerlendirme MADDE 14 (1) Hazırlık sınıfında öğrenci başarısı; genel sınav ve yıl içinde yapılan ara sınavlar, yoklama sınavları ve öğrencinin derse devamı, katılımı, ödev ve proje hazırlamadaki gayreti ve başarı düzeyi gibi sınıf içi değerlendirme notlarına göre belirlenir. Yıl içinde yapılan sınavların ağırlıkları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir: Ara sınavlar % 70 Yoklama sınavları % 15 Sınıf içi değerlendirme % 15 (2) Bu sınav ve değerlendirmeler sonucu; aldığı not toplamının % 60 ı ile genel sınav sonucu aldığı notun % 40 ının toplamı 60 olan öğrenciler başarılı kabul edilir. (3) YDYO tarafından; hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayanlara hazırlık sınıfı başarı belgesi, Üniversitece eşdeğerliği kabul edilen merkezi ve uluslararası sınavlardan yeterli puanı alanlara, puanlarını belgeledikleri takdirde muafiyet belgesi verilir. Yabancı uyruklu öğrencilerin hazırlık sınıfına devamı MADDE 15 (1) Üniversiteye girişte yabancı dil yeterlik belgesi alamayan yabancı uyruklu öğrenci adaylarının, zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık sınıfına başvurabilmeleri için TÖMER veya Üniversitenin Türk Dili Koordinatörlüğünden Türkçe yeterlik belgesi almaları ön şarttır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ortak Zorunlu Yabancı Dil Derslerine İlişkin Esaslar Ortak zorunlu yabancı dil dersleri MADDE 16 (1) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri; Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince, birinci ve ikinci yarıyılda almak zorunda oldukları yabancı dil I ve II dersleridir. Bu dersler haftada en az iki saat olmak üzere her yarıyılda en az otuz saattir. (2) Zorunlu hazırlık sınıfı olan bölümlerin öğrencileri, hazırlık sonrasında kayıtlı oldukları bölüm ya da programların birinci sınıflarında ortak zorunlu yabancı dil derslerini, birinci yarıyılda ileri yabancı dil I ve ikinci yarıyılda ileri yabancı dil II olarak alırlar. Ortak zorunlu yabancı dil dersinden muafiyet MADDE 17 (1) Her yıl güz yarıyılı başında, akademik takvimde belirlenen tarihte YDYO tarafından ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavdan 60 ve üstü not alan öğrenciler, ortak zorunlu yabancı dil I ve II derslerinden muaf olur. (2) Zorunlu hazırlık sınıfı olan bölümlerin öğrencilerinin almaları gereken ileri yabancı dil I ve II dersleri için, her güz yarıyılı başında YDYO tarafından ayrı bir muafiyet sınavı yapılır.

7 (3) Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavından 60 ve üstü not alan öğrencilerin notu; Selçuk Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü maddesine göre harf notuna çevrilir ve bu not her iki ders için aynı harf notu olarak öğrenci kütüğüne işlenir. (4) Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavlarına hazırlık sınıfı veya destek sınıfı öğrencileri de girebilir. (5) Daha önce bir başka yükseköğretim kurumunda bu dersleri almış ve başarılı olmuş öğrenciler de ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf sayılır. (6) Öğrencinin, ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muafiyetine ilişkin kararlar, kendi fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından verilir. Ortak zorunlu yabancı dil derslerinin verilmesi MADDE 18 (1) Ortak zorunlu yabancı dil derslerini verecek öğretim elemanları Müdürlükçe görevlendirilir. (2) Ortak zorunlu yabancı dil derslerini verecek öğretim elemanlarında aranacak nitelikler, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Senato tarafından belirlenir. (3) Derslerin yürütülmesinden, fakülte dekanlıkları/yüksekokul müdürlükleri sorumludur. Ortak zorunlu yabancı dil derslerinin müfredatı MADDE 19 (1) Ortak zorunlu yabancı dil I ve II derslerinin müfredatı, Program ve Materyal Geliştirme Grubu tarafından belirlenir ve fakülte/yüksekokullara bildirilir. Fakülte/yüksekokullar, bu müfredatı öğrencilerin görebilecekleri şekilde ilan eder ve ilgili öğretim elemanlarına bildirir. Ortak zorunlu yabancı dil derslerinin sınavları MADDE 20 (1) Ara ve genel sınavlar, ilgili öğretim elemanı tarafından müfredata uygun olarak, akademik takvimde öngörülen tarihlerde yapılır. Başarı durumu MADDE 21 (1) Başarı durumu, Selçuk Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki esaslara göre belirlenir. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri koordinatörü MADDE 22 (1) YDYO müdür yardımcılarından birisi, ortak zorunlu yabancı dil dersleri koordinatörü olarak Müdür tarafından görevlendirilir.

8 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller MADDE 23 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 1/4/1996 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ile Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile 12/8/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. İntibak GEÇİCİ MADDE 1 (1) Üniversiteye eğitim-öğretim yılı ve daha önceki yıllarda kayıt olan öğrencilere, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde öngörülen ilişik kesmeye ilişkin hüküm uygulanmaz. Yürürlük MADDE 24 (1) Bu Yönetmelik, eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 25 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı;

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK Uludağ Üniversitesinden: ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 05.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27367 UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesinde

Detaylı

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASI ORTAK LİSANS PROGRAMLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASI ORTAK LİSANS PROGRAMLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASI ORTAK LİSANS PROGRAMLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Ege Üniversitesinden: YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesine bağlı fakülteler,

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesinin

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü - 8 Ekim 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27370, Değiştirilmiş

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Bu Yönetmelik, 28.09.2012 tarih ve 28425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖN

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28772

Resmî Gazete Sayı : 28772 21 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28772 YÖNETMELİK Abant İzzet Baysal Üniversitesinden: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ Amaç ve Kapsam BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde önlisans

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam **** MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (20.06.2012 gün ve 28329 sayılı resmi gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Yönetmelik. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği

Yönetmelik. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği Yönetmelik Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 13.05.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27227 BİRİNCİ

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE (24.07.2014 tarih ve S-2014-14/4 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 22 Ağustos 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28389 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 19.04.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28623 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönergenin amacı, Aksaray

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlı

Detaylı

İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi fakülte,

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine

Detaylı

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 YÖNETMELİK Amaç İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 9 Mart 2015; Resmi Gazete Sayısı: 29290) Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı