Annelerin Bebek Beslenmesi ve Emzirmeye Ýliþkin Bilgi ve Uygulamalarý The Knowledge and Practices Mothers to Related of Baby Feeding and Breastfeeding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Annelerin Bebek Beslenmesi ve Emzirmeye Ýliþkin Bilgi ve Uygulamalarý The Knowledge and Practices Mothers to Related of Baby Feeding and Breastfeeding"

Transkript

1 Annelerin Bebek Beslenmesi ve Emzirmeye Ýliþkin Bilgi ve Uygulamalarý The Knowledge and Practices Mothers to Related of Baby Feeding and Breastfeeding Aslý Eker*, Mine Yurdakul* Öz Bu çalýþma hastanede doðum yapan annelerin bebek beslenmesi ve emzirmeye iliþkin bilgi ve uygulamalarýný belirlemek amacýyla yapýlmýþtýr. Araþtýrma Mersin Devlet Hastanesi ve Toros Devlet Hastanesi Doðum Servislerinde ve tarihleri arasýnda yapýldý. Araþtýrmanýn örneklemini belirtilen tarihlerde doðum yapan ve araþtýrmaya katýlmayý kabul eden 92 anne oluþturdu.veri toplama aracý olarak anket formu kullanýldý. Veriler kadýnlarla yüz yüze görüþülerek toplandý ve SPSS programýnda yüzdelik ve Ki-kare testi kullanýlarak deðerlendirildi. Annelerin %82.6'sýnýn en az üç gebeliði olduðu, %41.3'ünün son gebeliðinde saðlýk problemi yaþadýðý belirlenmiþtir. Annelerin %95.7'sinin bebeðini emzirdiði ve çoðunluðunun doðru emzirme kurallarýna uyduðu saptanmýþtýr. Doðumdan sonra ilk 1 saat içinde emzirenlerin oraný %69.6'dýr. Geleneksel uygulamalardan en çok emzirmeden önce ve sonra þekerli su verme, emzirdikten sonra su vermenin bilindiði ve uygulandýðý belirlenmiþtir. %68.5'i hastanede bulunduðu süre içerisinde emzirme konusunda bilgi aldýklarýný ifade etmiþlerdir. Annelerin yarýsýndan çoðu geleneksel yöntemler, mama kullanmanýn sakýncalarý ve bebekle tensel temasýn önemi hakkýnda ise hiç bilgi almamýþlardýr. Annelere doðum öncesinde ve postpartum dönemde bebek beslenmesi, anne sütü ve emzirmeye yönelik bilgi verilmeli, geleneksel uygulamalar açýkça belirtilip yanlýþ uygulamalar önlenmelidir. Anahtar sözcükler: Emzirme, anne sütü, bebek beslenmesi, geleneksel uygulamalar. Abstract The aim of this study was to determine the level of knowledge and practicies of mothers related to baby feeding and breastfeeding at postpartum period. The study was performed during February 15- April 15, 2005; the study sample was 92 women who had given birth in Mersin and Toros Govermental Hospitals, and those who accepted to participate in this study. A questionaire was used to collect data. A face to face interview was carried out with mothers and percentage and Chi-square tests of signifiance were used in data analysis. 82.6% of mothers had at least 3 pregnancies, 41.3% had a health problem during their last pregnancy. It has been determined that 95.7% of mothers were breastfeeding and most of them followed correct breastfeeding rules. The rate of mothers breastfeeding within the first hour after delivery is 69.6%. The traditional practices that were applied most were giving sugared water before and after breastfeeding the giving water after breastfeeding. 68.5% of women were informed about breastfeeding after delivery at the hospital. More than half of the mothers had not obtained any information about traditional practices and the risk of baby foods and the importance of touching. Knowledge about baby feeding, breast milk and breastfeeding should be given to mothers during antepartum and postpartum periods; facts about traditional practices should be stated clearly and misapplications shoul be prevented. Key words: Breastfeeding, breast milk, baby feeding, traditional practices. I. Giriþ Yeni doðan bebeðin saðlýklý bir biçimde büyüyüp geliþmesinde baþarýlý beslenmenin payý büyüktür. Dünyanýn birçok ülkesinde bebekler sosyal, ekonomik ve kültürel nedenlerle beslenme yetersizliklerine maruz kalmaktadýr. Yetersiz ve dengesiz beslenme çocuklarda büyüme geliþme gerilikleri ile ölümlere neden olmaktadýr (1). Dünya Saðlýk Örgütü raporlarýna göre, geliþmekte olan ülkelerde bebek ölümlerine neden olan hastalýklarýn baþýnda ishal, pnömoni ve bronþit gibi enfeksiyon hastalýklarýnýn geldiði, bu enfeksiyonlarý önlemenin en kolay yollarýndan birinin anne sütü ile beslenme olduðu belirtilmektedir (2,3). Anne sütü yenidoðanýn geliþimini destekleyecek özelliklere sahiptir ve besin deðeri bakýmýndan tüm yapay besinlerden üstündür. Anne sütü bebekle anne arasýndaki duygusal baðý artýrýr, bebeðin beyin geliþimi için gerekli olan esansiyel yað asitleri ve A vitaminini içerir, bebeðin immün sistemini güçlendirir (4, 5, 6). Ayrýca anne sütünün *Mersin Ü. Saðlýk Yüksekokulu, Mersin 2006 cilt 15 sayý 9 158

2 fizyolojik sarýlýðý daha çabuk iyileþtirdiði ve demir eksikliði anemisini önlediði belirtilmektedir. Erken dönemde emzirmenin yalnýzca bebek saðlýðý deðil anne saðlýðý üzerinde de olumlu etkileri vardýr. Erken dönemde emzirmeye baþlayan annelerde doðum sonu kanama riski azalýr (5,7). Meme kanseri, over kanseri ve idrar yolu enfeksiyonuna yakalanma riskinin daha az olduðu bildirilmektedir (7). Tüm bunlara ek olarak emzirmek oldukça ekonomiktir Türkiye Nufus ve Saðlýk Araþtýrmasý sonuçlarý, çocuklarýn yüzde 97'sinin bir süre emzirildiðini, yüzde 54'ünün doðumdan sonraki ilk bir saat içinde emzirilmeye baþlandýðýný ve yüzde 16'sýnýn doðumdan sonraki ilk 24 saat hiç emzirilmediðini göstermektedir (8). Bu veriler ülkemizde anne sütü ile beslenmenin yaygýn olduðunu, ancak emzirmeye baþlamanýn oldukça geç olduðunu göstermektedir. Emzirmenin düþük oranda olmasýný ve geç emzirmeye baþlamayý, anne sütünün yeterli gelmeyeceði kaygýsý, erken, hazýrlýksýz doðum ve emzirme konusundaki yanlýþ inanç ve uygulamalar etkilemektedir (9). Ülkemizde de annelerin birçoðunun anne sütünün yeterli gelmeyeceðine inanmalarý ya da emzirme ile ilgili uyguladýklarý birçok geleneksel yöntemler nedeniyle bebekler yeterli beslenememekte ve birçok saðlýk sorunu ile karþý karþýya kalmaktadýr (10). Annelerin bebeklerini yeterli ve etkili emzirmesi için anne sütünün önemini kavramanýn yanýnda, etkin emzirmeyi, emzirme tekniklerini, emzirme sýklýðýný, süresini ve emzirme sýrasýný bilmeleri ve erken postpartum dönemde desteklenmeleri önemlidir. Eðitimde önemli fonksiyonu olan ebe / hemþire tarafýndan anneye verilen eðitimin; emzirmenin sürdürülmesinde, meme komplikasyonlarýnýn önlenmesinde, emzirme baþarýsýnda büyük rolü olduðu belirtilmektedir (11). Annenin doðum sonu dönemde düzenli izleminin yapýlmasý, emzirme konusunda verilen eðitimlerin uygulamaya geçip geçmediðinin kontrolü ve annenin sorularýnýn yanýtlanmasý oldukça önemlidir. Bu yaklaþým doðrultusunda çalýþmamýz hastanede doðum yapan annelerin bebek beslenmesi ve emzirmeye iliþkin bilgi ve uygulamalarýný belirlemek amacý ile tanýmlayýcý olarak yapýlmýþtýr. Gereç ve Yöntem Araþtýrma Mersin Devlet Hastanesi (MDH) ve Toros Devlet Hastanesi (TDH) Doðum servislerinde ve tarihleri arasýnda yapýlmýþtýr. MDH doðum servisinde toplam 30 yatak bulunmaktadýr ve 12 ebe görev yapmaktadýr. TDH doðum servisinde toplam 48 yatak bulunmakta ve 10 ebe görev yapmaktadýr. Her iki hastanede gündüz þiftinde bir bebek hemþiresi/ebesi bulunmakta ve postpartum dönemdeki tüm annelere anne sütü ve emzirme hakkýnda eðitim yapmaktadýr. Her iki hastanede de normal vajinal doðum yapan anneler doðumdan 24 saat sonra, sezaryenle doðum yapan anneler ise 48 saat sonra taburcu edilmektedir. Ayný zamanda hastaneler WHO/ UNÝCEF'in emzirmenin özendirilmesi ve desteklenmesinde doðum hizmetlerinin rolüne iliþkin on öneriyi kabul etmiþ Bebek Dostu hastanelerdir. Çalýþma grubumuzu 92 anne oluþturmaktadýr. Bebeði ölen, bebeði ya da kendisi yoðun bakýmda olan anneler araþtýrma kapsamýna alýnmamýþtýr. Veriler araþtýrmacýlar tarafýndan geliþtirilen veri toplama formunun araþtýrmaya katýlmayý kabul eden 92 anneye uygulanmasýyla elde edilmiþtir. Veri toplama formu doðum sonu servislerinde anneler taburcu olmadan önce araþtýrmacýlar tarafýndan yüz yüze görüþülerek doldurulmuþtur. Araþtýrma yapýlan kurumlardan yazýlý izin, araþtýrmaya katýlan annelerden sözlü olarak izin alýnmýþtýr. Çalýþmaya katýlmayý kabul etmeyen anne bulunmamaktadýr. Elde edilen veriler SPSS programýnda yüzdelik ve Ki-kare testi kullanýlarak deðerlendirilmiþtir. Bulgular Araþtýrma kapsamýna alýnan annelerin %39'u yaþ grubunda, %89'u ev hanýmý ve %65.2'si ilköðretim mezunudur. Annelerin çoðunluðunun (%69.6) gelir düzeylerini orta olarak ifade ettikleri, %79.3'nün çekirdek aileye sahip olduðu ve %85.9'unun 3 çocuk sahibi olduklarý belirlenmiþtir. Annelerin son gebeliklere iliþkin özellikleri incelendiðinde, %91.3'ünün gebeliði istediði, tamamýnýn en az bir kez doðum öncesi bakým aldýðý, bu izlemlerde bebek beslenmesi ve emzirme konusunda bilgi alanlarýn oranýnýn %55.4 olduðu, postpartum dönemde emzirme konusunda bilgi alma durumlarýna bakýldýðýnda ise yalnýzca %68.5'inin bilgi aldýðý 2006 cilt 15 sayý 9 159

3 Tablo 1. Annelerin emzirme davranýþlarýna iliþkin bazý verilerin daðýlýmý n % Emzirmeye Ýliþkin veriler Emzirme Durumu Emziriyor Emzirmiyor Ýlk emzirme zamaný Ýlk 1 saat içinde Ýlk gün Ýkinci gün ve daha sonra Emzirme sýklýðý Yarým saatte bir Her saat baþý Aðladýkça saatte bir Emzirme tekniði Bebeðin duruþ pozisyonuna dikkat etme durumu Dikkat eden Dikkat etmeyen En son býraktýðý göðüsten baþlayan ve her iki göðsü emziren Evet Hayýr Emzirmeden önce ve sonra göðüs temizliðine dikkat eden Dikkat eden Dikkat etmeyen Areolanýn tamamýna yakýnýn bebeðin aðzýnýn içine girmesine dikkat eden Dikkat eden Dikkat etmeyen Ne zamana kadar emzirmeyi düþündüðü Emdiði sürece yaþýna kadar yaþýna kadar Süt oldukça Geleneksel uygulama Üç ezan bekleme Bekleyen Beklemeyen Ýlk aðýz sütünü boþaltma Boþaltan Boþaltmayan Emzirmeden önce þekerli su verme Veren Vermeyen Her emzirmeden sonra su verme Veren Vermeyen cilt 15 sayý 9 160

4 Tablo 2. Annelerin öðrenim düzeylerine göre emzirme teknikleri konusunda bilgi alma durumlarýnýn daðýlýmý Emzirme teknikleri konusunda bilgi alma durumu Bilgi aldým Bilgi almadým Toplam n % n % n % Okuma-yazma yok Ýlköðretim Lise Üniversite Toplam Tablo 3. Annelerin doðum biçimleri ve emzirme durumlarý arasýndaki iliþki Emzirme teknikleri konusunda bilgi alma durumu Bilgi aldým Bilgi almadým Toplam n % n % n % Vajinal doðum Sezaryen Toplam ve %41'inin gebeliðinde saðlýk sorunu yaþadýðý, en çok yaþanan saðlýk sorununun enfeksiyon hastalýklarý olduðu belirlenmiþtir. Çalýþma grubumuzdaki annelerin %73.9'u sezaryenle, %26.1'i ise normal doðum yapmýþtýr. Tablo 1'de annelerin %95.7'sinin bebeðini emzirdiði, doðumdan sonra ilk bir saat içinde emzirenlerin oranýn ise %69.9 olduðu, %65.2'sinin aðladýkça emzirdiði ve %52.2'sinin bebek emdiði sürece emzirmeyi düþündüðü görülmektedir. Ayrýca anneler doðru emzirme tekniklerini uygulamalarý yönünden deðerlendirildiðinde, çoðunluðunun uygun emzirme tekniklerini uyguladýðý görülmektedir. Emzirmeye yönelik üç ezan bekleme, þekerli su verme, su verme gibi geleneksel uygulamalarýn tüm anneler tarafýndan bilindiði ve düþük oranda uygulandýðý belirlenmiþtir. Tabloda gösterilmemekle birlikte, annelerin %22.8'i doðum sonu dönemde saðlýk sorunu yaþadýðýný ifade etmiþ, en sýk yaþanan saðlýk sorununun ise epizyo ve insizyon yerinde aðrý olduðu saptanmýþtýr. Araþtýrma kapsamýna alýnan annelerin öðrenim düzeyleri ile emzirme teknikleri konusunda bilgi alma durumlarý arasýnda anlamlý bir iliþki bulunmuþtur ve lise mezunu annelerin %75'i emzirme teknikleri konusunda bilgi almýþtýr. Tabloda vajinal doðum ya da sezaryenle doðum yapmanýn annenin bebeðini emzirmesi üzerinde etkisinin olmadýðý görülmektedir. Tartýþma Anne sütü yenidoðan için en uygun besin maddesidir. WHO ve UNÝCEF bebeklerin ilk altý ay boyunca yalnýzca anne sütü almalarýný yedinci aydan itibaren ek gýdalara baþlanmasýný, ek gýdalarla birlikte emzirmeye iki yaþýna kadar devam edilmesini önermektedir (3,8). Çalýþmamýzda emzirme oraný oldukça yüksek (%95.7) bulunmuþtur. Ancak, ilk bir saat içinde emzirme oraný %69.9, ilk 24 saat içinde emzirme oraný %21.7'dir. Postpartum dönemde bebeðin emme refleksinin uyarýlmasý, laktasyon ve involüsyon sürecinin baþlamasý için bebeðin ilk 30 dakika içinde emzirilmesi gerekmektedir Türkiye Nüfus ve Saðlýk Araþtýrmasýnda Akdeniz Bölgesi için doðumdan sonra ilk bir saat içinde emzirme oraný %50'dir. Çalýþma grubumuzda ilk bir saat içinde emzirme oraný Türkiye ve Akdeniz bölgesindeki ilk bir saat içinde emzirme oranýndan yüksek bulunmuþtur. Bu durumun araþtýrmayý yaptýðýmýz hastanelerin bebek dostu hastane olmasý ve emzirme eðitimini üstlenen ve anneleri emzirmede destekleyen bir ebe/hemþire olmasýndan kaynaklanmýþ olabileceði düþünülmektedir. Doðumdan sonra ilk bir saat içinde emzirme oranýný Özenç (12) %55.4, Taþ (13) %44, Yiðitbaþ ve arkadaþlarý (14) ise %58.9 olarak belirlemiþlerdir. Araþtýrmamýzda annelerin çoðunluðunun emzirme tekniklerini doðru olarak kullandýklarý belirlenmiþtir. Ergin ve arkadaþlarýnýn yaptýðý çalýþmada da annelerin %68'inin emzirme tekniðini uygun kullanmadýðý saptanmýþtýr (15). Bu sonuçlar araþtýrma sonuçlarýmýzla paralellik göstermektedir. Doðum eylemi fizyolojik bir süreçtir, ama anne ve fetusun saðlýðý tehlikeye girdiði durumlarda sezaryen operasyonu tercih edilmektedir. Sezaryen doðumu, maternal ya da fetal riskleri olmayan, tehlikesiz bir operasyon deðildir, ancak son yýllarda sezaryen oranlarýnda belirgin artýþlar olmaktadýr TNSA'sýnda (21), sezaryen operasyonu ile yapýlan doðumlarýn oraný %14 iken, 2003 TNSA'sýnda (8) bu veri %21'e yükselmiþtir. Çalýþmamýzda annelerin sezaryen ile doðum yapma oranýnýn yüksek (%73.9) 2006 cilt 15 sayý 9 161

5 olmasý dikkat çekicidir. Sezaryen olan annelerin %95.6'sý emzirmektedir. Doðum þeklinin emzirme durumlarýný etkilemediði görülmüþtür. Annelerin doðum þekli ile emzirme zamanlarý arasýndaki iliþkiye bakýldýðýnda; normal doðum yapan annelerin %77.3'ü, sezaryenle doðum yapan annelerin ise %67.6'sý ilk 1 saat içinde emzirmiþtir. Erbil ve Oral'ýn (16) çalýþmasýnda ise, normal doðum yapan annelerin %41.1'i 30 dakikadan daha kýsa sürede, sezaryen ile doðum yapan annelerin ise %62.5'u 61 dakika ve üzerinde ilk emzirmeyi yapmýþtýr. Annelerin doðum sayýlarý ile emzirme zamanlarý ve emzirme durumlarý arasýnda anlamlý bir fark bulunamamýþtýr (p>0.05). Saðlýk sorunu yaþayan annelerin emzirme durumlarýna bakýldýðýnda, %95.7'sinin emzirdiði belirlenmiþtir. Bebeklerin %58.7'si erkek, %41.3'ü kýzdýr. Erkeklerin %64.8'i, kýzlarýn ise %76.3'ü ilk 1 saat içinde emzirilmiþlerdir. Bebeklerin cinsiyeti ile emzirilme zamanlarý arasýnda anlamlý bir fark bulunamamýþtýr (p>0.05). Anduse ve arkadaþlarýnýn (17) yaptýðý çalýþmada emzirmeye baþlama zamaný ile bebeklerin cinsiyeti arasýnda anlamlý fark bulunmuþtur (p<0.05). Ebelerden emzirme konusunda eðitim alan annelerin, bebeklerini daha uzun süre yalnýz anne sütü ile besledikleri belirlenmiþtir (18). Araþtýrmaya katýlan annelerin yalnýzca %55.4'ü gebelikleri süresince bebek beslenmesi ve emzirme konusunda bilgi aldýklarýný ve bu bilgiyi %47.8'lik oranla ebe/hemþirelerden aldýklarýný söylemiþlerdir. Annelerin tamamýnýn en az bir kez doðum öncesi bakým aldýðý düþünülürse, bu oranýn oldukça düþük olduðu görülmektedir. Araþtýrma kapsamýna alýnan annelerin %52.2'si bebeði emdiði sürece emzirmeyi düþündüðünü, %17.4'ü ise 6-12 ay emzirmeyi düþündüðünü belirtmiþtir. Son verilere göre Türkiye'de ortanca emzirme süresi 14 ay, Özcebe'nin çalýþmasýnda ortanca emzirme süresi 13.7 ay olarak bulunmuþtur (8,19). Bu bulgular bizim sonuçlarýmýzla uyumludur. Annelerin postpartum dönemde emzirme konusunda bilgi alma durumlarýna bakýldýðýnda, yalnýzca %68.5'inin bilgi aldýðý saptanmýþtýr. Bebek dostu ünvaný almýþ olan hastanelerimizde hizmet alan annelerin emzirme konusunda bilgi alma durumlarýnýn daha yüksek olmasý ve ilk 30 dakika içinde tüm bebeklerin emzirilmiþ olmasý beklenmektedir. Ayrýca annelerin mama ve geleneksel yöntemleri kullanmanýn sakýncalarý ve bebeðin tensel temasýnýn önemi hakkýnda yeterince bilgi almadýklarý anlaþýlmaktadýr. Annelerin tamamýna yakýnýnýn geleneksel uygulamalarý bildiði, ancak bu uygulamalarýn düþük oranda gerçekleþtirildiði belirlenmiþtir. En fazla uygulanan geleneksel uygulama; %9.8 oranla emzirmeden sonra þekerli su ve her emzirmeden sonra su verilmesidir. Þahinöz ve arkadaþlarýnýn yaptýðý çalýþmada 0-59 aylýk çocuklara doðumdan sonra ilk verilen gýda incelendiðinde; %34.7 þekerli su, %9.0 diðer gýdalarýn verildiði görülmektedir (20). Hastanede bulunduðu süre içerisinde okuma yazmasý olmayan annelerin %83.3'ü, üniversite mezunu annelerin ise %33.3'ü emzirme konusunda bilgi almak için istemde bulunmuþtur. Annelerin öðrenim düzeyi ile emzirme teknikleri konusunda bilgi alma durumlarý arasýnda anlamlý bir iliþki bulunmuþtur. Eðitim düzeyi yükseldikçe bilgi alma istemi düzeyi düþmüþ olup, en çok bilgi isteyen grubun %100 oranla okuma yazma bilmeyenler olduðu anlaþýlmýþtýr. Okuma yazma bilmeyen annelerin bilgi almak için kullanacaklarý en önemli bilgi kaynaðý ebe/hemþirelerdir. Ebe/hemþireler annelerin bu bilgi isteðini karþýlayamazlarsa, anneler, eþdost, akrabalar..vb diðer bilgi kaynaklarýný kullanmalarý ve yanlýþ bilgi edinmeleri kaçýnýlmaz olacaktýr. Annelerin hastanede bulunduðu sürenin etkin bir biçimde kullanýlmasý, gereksinim duyduðu eðitimlerin verilmesi ve uygulamada desteklenmesi oldukça önemlidir. Sonuçlar ve Öneriler Bebek dostu olan bu iki hastanede yaptýðýmýz çalýþmada annelerin %95.7'si emzirmektedir. Ancak emzirme zamaný, sýklýðý ve emzirme tekniklerine iliþkin yanlýþ uygulamalarýn olduðu belirlenmiþtir. Ayrýca annelerin bebek beslenmesine yönelik geleneksel uygulamalarýn sakýncalarý ve emzirmenin anne bebek iliþkisini saðlama ve sürdürmedeki önemi, anne saðlýðýna olan etkileri hakkýnda yeterince bilgi almadýklarý, bilgi almak istedikleri anlaþýlmýþtýr. Bu sonuçlar doðrultusunda doðum öncesi dönemden baþlayarak, tüm gebelere eðitim düzeyleri ve bireysel farklýlýklarý gözetilerek anne sütü ve 2006 cilt 15 sayý 9 162

6 bebek beslenmesi konusunda bilgi verilmesi, doðum sonu dönemde bu eðitimlerin yinelenmesi ve erken dönemde emzirmenin desteklenmesi önerilmektedir. Ayrýca eðitimlerin geleneksel uygulamalar ve sakýncalarý, mama kullanýmý ve sakýncalarý vb. konularý da içermesi, anne sütü ve emzirmenin önemine iliþkin hizmet içi eðitimlerin doðum salonunda, doðum sonu servislerde, poliklinikte çalýþan ebe ve hemþirelere verilmesi, benzer çalýþmalarýn evde doðum yapan annelerde de yapýlmasý önerilmektedir. Ýletiþim: Aslý Eker E-posta: Kaynaklar 1- Arlotti J.P, Catrell BH, Curtin JJ et.all. Breast Feeding Among Low-Ýncome Women With And Without Peer Support. Journal Of Community Health Nursing, 1998; 15:3, Metin B, Akýn A, Güngör Ý. Dünya Saðlýk Raporu TC Saðlýk Bakanlýðý Dýþ Ýliþkiler Dairesi Baþkanlýðý,Ankara WHO/UNÝCEF. 2000'li Yýllarda Bebeklerin Anne Sütü ile Beslenmesi. Ankara: UNÝCEF Türkiye Temsilciliði, Beksaç S, Demir N, Koç A ve ark. Emzirme. Obstetrik;Maternal-Fetal Týp Ve Perinatoloji Ders Kitabý. MN Medikal & Nobel s Öztürk H, Demir Ü. Erken Devrede Emzirmenin Anne-Bebek Saðlýðý Açýsýndan Yararlarý.Atatürk Üniversitesi Hemþirelik Yüksekokulu Dergisi :2, Taþkýn L. Anne Sütünün Yararlarý. Doðum Ve Kadýn Saðlýðý Hemþireliði. Ankara: Sistem Ofset s Nathan L, Decherney A. Current Obstetrik & Gynecologýc Diagnosis & Treatment. Ninth Edititon. McGraw-Hill Companies Türkiye Nüfus ve Saðlýk Araþtýrmasý TNSA. Emzirme Ve Ek Gýda.Hacettepe Nüfus Etütleri Enstitüsü. T.C. Saðlýk Bakanlýðý. Ana Çocuk Saðlýðý ve Aile Planlamasý Genel Müdürlüðü Hounsell D, Robinson E, Tai A ve ark. Uptake Of Postnatal Services For Mothers Of Newborn Babies Up To Eight Weeks Of Age. 07, 2005, at www. nlm.nih.gov/ pubmed. 10-Özatay B. Ankara Ýli Aktepe Gecekondu Bölgesinde 1991 Yýlýnda Doðum Yapan Annelerin Anne Sütü Konusunda Bilgi Ve Davranýþlarýnýn Ýncelenmesi. Halk Saðlýðý Bilim Uzmanlýðý Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Enstitüsü Tunçel E, Dündar C, Peþken Y. Ebelerin Anne Sütü Ýle Ýlgili Bilgi Ve Uygulamalarýnýn Deðerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Týp Dergisi. 2005; 6: Özenç Ö. Balýkesir Ýlinde 0-12 Aylýk Çocuðu Olan Annelerin Süt Çocuðu Beslenmesi Ýle Ýlgili Bilgi Ve Davranýþlarýnýn Belirlenmesi. 13.Ulusal Neonatoloji ve Yenidoðan Hemþireliði Kongresi. Kongre Kitabý s/ Taþ F, Erdem H. Konya Merkez 15 Nolu Saðlýk Ocaðý Bölgesindeki Bebeklerin Emzirilme Durumlarý. 13.Ulusal Neonatoloji ve Yenidoðan Hemþireliði Kongresi. Kongre Kitabý s/ Yiðitbaþ Ç, Kahriman Ý, Yeþilçiçek K ve ark. Trabzon Ýl Merkezindeki Hastanelerde Doðum Yapan Annelerin Emzirme Tutumlarýnýn Deðerlendirilmesi. 13.Ulusal Neonatoloji ve Yenidoðan Hemþireliði Kongresi. Kongre Kitabý s/ Ergin M, Yýlmaz T,Gökdemirel S ve ark. Doðum Kliniðinde Emzirme Durumu ve Desteklenmesi. 3.Uluslararasý Üreme Saðlýðý ve Aile Planlamasý Kongresi. Bayt Yayýncýlýk. Anakara s/ Erbil N, Oral D. Doðum Þeklinin Emzirme Tutumu Üzerine Etkisi. IV. Ulusal Hemþirelik Öðrencileri Kongresi 19 Mayýs Üniversitesi Ordu Saðlýk Yüksekokulu. Kök Yayýncýlýk. Ankara s/ Anduse D, Bahçekapýlý H, Keleþ G ve ark. Trabzon Ýl Merkezindeki Annelerin Bebek Beslenmesine Ýliþkin Bilgi,Tutum ve Davranýþlarý. IV. Ulusal Hemþirelik Öðrencileri Kongresi 19 Mayýs Üniversitesi Ordu Saðlýk Yüksekokulu. Kök Yayýncýlýk. Ankara s/ Turan M, Çoþkun A, Gökçay G, Doðum Sonrasý Erken Dönemde, Doðru Teknik Ýle Emzirmenin Tek Baþýna Anne Sütü Ýle Beslenme Süresine Etkisi, Ýst. Týp Fakültesi Mecmuasý. 2000;63:3, 19-Özcebe H. Türkiye'de Çocuk Saðlýðýnýn Durumu. 06, 2005, at hacettepe. edu.tr/ders/tr/d3/7/3091.doc. 20-Þahinöz S, Özçýrpýcý B, Bozkurt A ve ark. Gap Bölgesi'nde Çocuk Beslenmesine Ýliþkin Uygulamalarýn Durumu. 06, 2005, at 21-Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Türkiye Nüfus ve Saðlýk Araþtýrmasý Ankara: cilt 15 sayý 9 163

2006 cilt 15 sayý 10 179

2006 cilt 15 sayý 10 179 Ankara'da Bir Lisenin 9 ve 10. Sýnýf Öðrencilerinin Kiþisel Hijyen Konusunda Davranýþlarýnýn Belirlenmesi Determination of the Behaviours of Ninth and Tenth Grade High School Students About Personal Hygiene

Detaylı

Dr. Emel Ege**, Msc. Sermin Timur***, Msc. Handan Zincir**** yeterince hizmet götürülemeyen kesimdir

Dr. Emel Ege**, Msc. Sermin Timur***, Msc. Handan Zincir**** yeterince hizmet götürülemeyen kesimdir Ebelik Son Sýnýf Öðrencilerinin Aile Planlamasý Eðitimi Etkinliðinin Deðerlendirilmesi* The Evaluation of the Educational Activitres of Pregraduate Midwifery Students on Family Planning Methods Dr. Emel

Detaylı

Ýlköðretim Okulu Kýz Öðrencilerinde Menstrüasyon Dönemi Hijyeni* Menstruation Hygiene in Female Primary School Students

Ýlköðretim Okulu Kýz Öðrencilerinde Menstrüasyon Dönemi Hijyeni* Menstruation Hygiene in Female Primary School Students Ýlköðretim Okulu Kýz Öðrencilerinde Menstrüasyon Dönemi Hijyeni* Menstruation Hygiene in Female Primary School Students Dr. Güngör Güler**, Dr. Mine Bekar**, Dr. Nuran Güler**, Dr. Semra Kocataþ*** Özet

Detaylı

KKMM, maliyetsiz, her zaman uygulanabilen ve kadýnlarýn mahremiyetinin korunduðu, evinde tek baþýna rahatlýkla uygulayabileceði bir muayenedir. Bu ned

KKMM, maliyetsiz, her zaman uygulanabilen ve kadýnlarýn mahremiyetinin korunduðu, evinde tek baþýna rahatlýkla uygulayabileceði bir muayenedir. Bu ned DERLEME Kadýnlarýn Kendi Kendine Meme Muayenesi (KKMM) Ýle Ýlgili Bilgi, Tutum ve Davranýþlarýnýn Belirlenmesi Determination Of Women s Knowledge, Attitude And Behaviours About The Self Examination Of

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Hemþirelerin Genel Ruhsal Durumlarýnýn Ýncelenmesi

Hemþirelerin Genel Ruhsal Durumlarýnýn Ýncelenmesi Hemþirelerin Genel Ruhsal Durumlarýnýn Ýncelenmesi The Analysis of the General Psychological Conditions of Nurses Dr. Serpil Yýlmaz*, Rabia Hacýhasanoðlu**, Zeynep Çiçek** Öz Hemþirelik, insanlarla iliþkiye

Detaylı

Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði

Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði The Evaluation of Satisfaction With Nursing Care; an Example of Gynaecology Service Tuðba

Detaylı

Annelerin Çocukluk Çaðý Aþý Takvimi ve Aþýlama Komplikasyonlarý Ýle Ýlgili Bilgi Durumlarý

Annelerin Çocukluk Çaðý Aþý Takvimi ve Aþýlama Komplikasyonlarý Ýle Ýlgili Bilgi Durumlarý ARAÞTIRMALAR / Researches Annelerin Çocukluk Çaðý Aþý Takvimi ve Aþýlama Komplikasyonlarý Ýle Ýlgili Bilgi Durumlarý Mothers' Information Status about Complications of Immunization and Childhood Vaccine

Detaylı

Dr. Selma Çetinkaya*, Dr. Seher Arslan**, Dr. Naim Nur ***, Dr. Ömer Faruk Demir**, Dr. Levent Özdemir****, Dr. Haldun Sümer*****

Dr. Selma Çetinkaya*, Dr. Seher Arslan**, Dr. Naim Nur ***, Dr. Ömer Faruk Demir**, Dr. Levent Özdemir****, Dr. Haldun Sümer***** Sývas Ýl Merkezi nde Sosyoekonomik Düzeyi Farklý Üç ÝlköðretimOkulu Öðrencilerinde Kiþisel Hijyen Alýþkanlýklarý Personal Hygiene Behaviors of The Students Attending in Primary Schools, in Sývas Dr. Selma

Detaylı

Ankara da Bir Ýlköðretim Okulunda El Yýkama Konusunda Bir Müdahele Çalýþmasý

Ankara da Bir Ýlköðretim Okulunda El Yýkama Konusunda Bir Müdahele Çalýþmasý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Ankara da Bir Ýlköðretim Okulunda El Yýkama Konusunda Bir Müdahele Çalýþmasý An Intervention Study on Handwashing Among Secondary School Students in Ankara Mehmet Kaya M.D.

Detaylı

Konya da gebe kadýnlarýn sigara içme konusundaki tutum ve davranýþlarý

Konya da gebe kadýnlarýn sigara içme konusundaki tutum ve davranýþlarý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Konya da gebe kadýnlarýn sigara içme konusundaki tutum ve davranýþlarý Attitudes and behaviors of pregnant women about smoking in Konya Kamile Marakoðlu, Asst. Prof. Dr.,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BÝR KAMU KURULUÞUNDA ÇALIÞAN KADINLARLA ÇALIÞMAYAN KADINLARIN GEBELÝK SORUNLARI YÖNÜNDEN KARÞILAÞTIRILMASI

BÝR KAMU KURULUÞUNDA ÇALIÞAN KADINLARLA ÇALIÞMAYAN KADINLARIN GEBELÝK SORUNLARI YÖNÜNDEN KARÞILAÞTIRILMASI BÝR KAMU KURULUÞUNDA ÇALIÞAN KADINLARLA ÇALIÞMAYAN KADINLARIN GEBELÝK SORUNLARI YÖNÜNDEN KARÞILAÞTIRILMASI Dr. Çiðdem ÇAÐLAYAN Yrd. Doç. Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý A.D. Özet Bu çalýþmanýn

Detaylı

Edirne Merkezinde 15-49 Yaþ Evli Kadýnlarýn Aile Planlamasý Yöntemleri Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Yöntem Kullaným Oranlarý*

Edirne Merkezinde 15-49 Yaþ Evli Kadýnlarýn Aile Planlamasý Yöntemleri Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Yöntem Kullaným Oranlarý* Edirne Merkezinde 15-49 Yaþ Evli Kadýnlarýn Aile Planlamasý Yöntemleri Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Yöntem Kullaným Oranlarý* Dr. Burcu Tokuç**, Dr. Muzaffer Eskiocak***, Dr. Galip Ekuklu***,Dr. Ahmet

Detaylı

Türkiye'de evli erkeklerin aile planlamasý yöntemlerini kullanmalarýný etkileyen faktörler

Türkiye'de evli erkeklerin aile planlamasý yöntemlerini kullanmalarýný etkileyen faktörler Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: 63-69 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA Türkiye'de evli erkeklerin aile planlamasý yöntemlerini kullanmalarýný etkileyen faktörler Levent Akýn (*), Nilüfer Özaydýn

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Gülten Karadeniz 1, Serdar Tarhan 2, Emre Yanýkkerem 3, Özden Dedeli 3, Erkan Kahraman 4 1 Yrd.Doç.Dr., 3

Detaylı

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 31-35 ARAÞTIRMA Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Uz. Dr. Ayfer Gözü Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri

Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri Assertiveness levels of nurses Birgül Özkan, Msc, Department of Nursing, Kayseri Atatürk Health Vocational School, Erciyes University,

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ZEYNEP KAMÝL TIP BÜLTENÝ CÝLT: 40 YIL : 2009 SAYI: 2 Gebelerin Doðuma Ýliþkin Korkularý ve Etkileyen Faktörler Nevin Þahin 1, Hüsniye Dinç 2, Melike D

ZEYNEP KAMÝL TIP BÜLTENÝ CÝLT: 40 YIL : 2009 SAYI: 2 Gebelerin Doðuma Ýliþkin Korkularý ve Etkileyen Faktörler Nevin Þahin 1, Hüsniye Dinç 2, Melike D Gebelerin Doðuma Ýliþkin Korkularý ve Etkileyen Faktörler Nevin Þahin 1, Hüsniye Dinç 2, Melike Diþsiz 3 1 Ýstanbul Üniversitesi, Florence Nigtingale Hemþirelik Yüksekokulu 2 Ýstanbul Üniversitesi,Bakýrköy

Detaylı

Dr. Sarp Üner*, Dr. Þevkat Bahar Özvarýþ**, Sevgi Turan***, Umut Arýöz***, Dr. Orhan Odabaþý****, Dr. Melih Elçin****, Dr. Ýskender Sayek***** Giriþ

Dr. Sarp Üner*, Dr. Þevkat Bahar Özvarýþ**, Sevgi Turan***, Umut Arýöz***, Dr. Orhan Odabaþý****, Dr. Melih Elçin****, Dr. Ýskender Sayek***** Giriþ Ankara'da Birinci Basamak Saðlýk Kurumlarýnda Çalýþan Hekimlerin Sunulan Hizmetlere Ýliþkin Öz Deðerlendirmeleri The Self -Evaluation of Health Services by Physicians Working in Primary Health Care Units

Detaylı

29 Fizik Tedavi Alan Hastalarýn Yaþam Kalitesinin Deðerlendirilmesi Assessment For Quality Of Life Of Patients Receiving Physical Therapy 1 Yrd.Doç. Dr.Birsen ALTAY 2 Yrd.Doç. Dr. H.Demet GÖNENER 1 Hemþ.

Detaylı

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz****

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz**** Ýstanbul'da Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Kadýnlarýn Genel Saðlýk Anketine Göre Ruhsal Durumlarýnýn Deðerlendirilmesi Assessment of the Psychological Status of Women Who Applied to a Primary Care Unit in

Detaylı

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi Sunuþ Bu kitap Uluslararasý Çalýþma Örgütü nün Barefoot Research adlý yayýnýnýn Türkçe çevirisidir. Çýplak ayak kavramý Türkçe de sýk kullanýlmadýðý için okuyucuya yabancý gelebilir. Çýplak Ayaklý Araþtýrma

Detaylı

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*)

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*) Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 25-31 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Gülhane Askeri Týp Fakültesi Eðitim Hastanesi Yoðun Bakým Ünitelerinde görev yapan hemþirelerin uygulanan hizmet içi eðitim

Detaylı

BÝRÝNCÝ BASAMAK SAÐLIK HÝZMETLERÝ: Sorun mu? Çözüm mü?

BÝRÝNCÝ BASAMAK SAÐLIK HÝZMETLERÝ: Sorun mu? Çözüm mü? BÝRÝNCÝ BASAMAK SAÐLIK HÝZMETLERÝ: Sorun mu? Çözüm mü? Hükümetler birinci basamak saðlýk hizmetleri konusundaki yasalarý açýkça çiðnemektedir. Türkiye saðlýk sisteminde, birinci basamaktaki kurumlar (saðlýk

Detaylı

Türk Tabipleri Birliði Yöneticilerinde Sigara Ýçme Alýþkanlýðý

Türk Tabipleri Birliði Yöneticilerinde Sigara Ýçme Alýþkanlýðý Türk Tabipleri Birliði Yöneticilerinde Sigara Ýçme Alýþkanlýðý Tobacco Smoking Among the Executives of the Turkish Medical Association Dr. Özen Aþut*, Dr. Sibel Kalaça** Özet Sigara içme alýþkanlýðý; yaygýnlýðý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Kadýnlarýn Pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi

Kadýnlarýn Pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: 25-29 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA Kadýnlarýn Pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi Aygül Akyüz (*), Gülten Güvenç (*), Tülay

Detaylı

AYDIN DA ZAMANINDA VE PREMATÜRE DOÐAN BEBEKLERÝN AÐIRLIK, BOY,

AYDIN DA ZAMANINDA VE PREMATÜRE DOÐAN BEBEKLERÝN AÐIRLIK, BOY, ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 2000; 1(2):17-22 Klinik Araþtýrma AYDIN DA ZAMANINDA VE PREMATÜRE DOÐAN BEBEKLERÝN AÐIRLIK, BOY, BAÞ ÇEVRESÝ ÖLÇÜMLERÝ VE PONDERAL ÝNDEKSLERÝ Münevver TÜRKMEN 1, Ferrin AYDOÐAN

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 267-271 Orijinal Makale Yenidoðan sarýlýklarýnda fototerapi sonrasý "Rebound" Hiperbilirübinemi Erdal Taþkýn 1, Mehmet Kýlýç 1, A. Denizmen Aygün 2 Fýrat

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Isparta il merkezinde görevli öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeyleri ve tutumlarý

Isparta il merkezinde görevli öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeyleri ve tutumlarý 123 ARAÞTIRMA Özet Isparta il merkezinde görevli öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeyleri ve tutumlarý Tufan Nayir*, Ersin Uskun**, Hakan Türkoðlu**, Ertan Uzun***, Mustafa Öztürk**, A. Nesimi Kiþioðlu**.

Detaylı

30 Yaþ ve Üzeri Nüfusta Hipertansiyon Prevalansý ve Ýlgili Etmenler

30 Yaþ ve Üzeri Nüfusta Hipertansiyon Prevalansý ve Ýlgili Etmenler Gümüþhane Ýli Torul Merkez Saðlýk Ocaðý Bölgesi 30 Yaþ ve Üzeri Nüfusta Hipertansiyon Prevalansý ve Ýlgili Etmenler THE HYPERTENSION PREVALANCE AND INFLUENCING RISK FACTORS IN 30 YEARS AND OLDER SUBJECTS

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ ARAÞTIRMALAR (Research Reports) TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ The evaluation of hygiene and health attitudes of cleaning workers Elçin Balcý 1,

Detaylı

ÝSTANBUL'DA ÝLKÖÐRETÝM ÇAÐI ÇOCUKLARINDAN ALINAN BÝR KESÝT ÝLE BU YAÞ GRUPLARINDA OBEZÝTEYE ÝLÝÞKÝN DURUM TESPÝTÝ

ÝSTANBUL'DA ÝLKÖÐRETÝM ÇAÐI ÇOCUKLARINDAN ALINAN BÝR KESÝT ÝLE BU YAÞ GRUPLARINDA OBEZÝTEYE ÝLÝÞKÝN DURUM TESPÝTÝ IBB_DERGI_Layout 1 30.11.2011 16:26 Page 181 ÝSTANBUL'DA ÝLKÖÐRETÝM ÇAÐI ÇOCUKLARINDAN ALINAN BÝR KESÝT ÝLE BU YAÞ GRUPLARINDA OBEZÝTEYE ÝLÝÞKÝN DURUM TESPÝTÝ Evren Ebru ALTINCI 1 Ýlker YÜCESÝR 2 1Ýstanbul

Detaylı

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Orhan DOÐAN* ÖZET Bu çalýþmada mezuniyet öncesi ve/veya sonrasý psikiyatri eðitimi ve hizmeti veren

Detaylı

Altý-onbir yaþ grubu çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi

Altý-onbir yaþ grubu çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi Gülhane Týp Dergisi 2005; 47: 114-118 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2005 ARAÞTIRMA Altý-onbir yaþ grubu çocuklarýn aðýz-diþ saðlýðý yönünden deðerlendirilmesi Ceyhan Altun (*), Günseli Güven (*), Feridun

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi hastanesinde yatan hastalarýn bakým veren intörn hemþireler hakkýnda memnuniyetlerinin incelenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi hastanesinde yatan hastalarýn bakým veren intörn hemþireler hakkýnda memnuniyetlerinin incelenmesi ARAÞTIRMA 1 Süleyman Demirel Üniversitesi hastanesinde yatan hastalarýn bakým veren intörn hemþireler hakkýnda memnuniyetlerinin incelenmesi Sýtký Orak*, Hikmet Orhan**, Burcu Özgürce***, Özlem Aðýrman***

Detaylı

Dr. Ünal Ayrancý*, Dr. Nedime Köþgeroðlu**, Dr. Çýnar Yenilmez***, Fatma Aksoy****

Dr. Ünal Ayrancý*, Dr. Nedime Köþgeroðlu**, Dr. Çýnar Yenilmez***, Fatma Aksoy**** Eskiþehir'de Yaþlýlarýn Sosyoekonomik Özellikleri ve Saðlýk Durumlarý Socio-economical Characteristics and Health Status of Elderly People in Eski ehir Dr. Ünal Ayrancý*, Dr. Nedime Köþgeroðlu**, Dr. Çýnar

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

Dr. Meltem Çiçeklioðlu*, Dr. Esin Ceber Ege**, Dr. Meral Türk Soyer*, Hem. Sündüz Çýmat***

Dr. Meltem Çiçeklioðlu*, Dr. Esin Ceber Ege**, Dr. Meral Türk Soyer*, Hem. Sündüz Çýmat*** Birinci Basamaktaki Hemþire/Ebelerin Eðitiminde Akran Eðiticilerin Kullanýlmasý; Meme Kanseri Erken Tanýsý Eðitim Programý Geliþtirme Deneyimi Use of Peer-Educators in the Education of Nurses/Midwifes

Detaylı

ÝÞ GÜVENLÝÐÝ KONUSUNDA BÝLGÝ-TUTUM VE DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ *

ÝÞ GÜVENLÝÐÝ KONUSUNDA BÝLGÝ-TUTUM VE DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ * Dr. Elçin BALCI Uzm., Erciyes Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Ýskender GÜN Yrd. Doç., Erciyes Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Alper KAYA Kayseri H.M. Güldüoðlu Saðlýk Ocaðý Baþ Tbb. KTO-Ýþçi Saðlýðý

Detaylı

Adölesan Çaðý Öðrencilerde Beslenme Alýþkanlýklarýnýn Deðerlendirilmesi Evaluating Dietary Pattern in Adolescence

Adölesan Çaðý Öðrencilerde Beslenme Alýþkanlýklarýnýn Deðerlendirilmesi Evaluating Dietary Pattern in Adolescence Adölesan Çaðý Öðrencilerde Beslenme Alýþkanlýklarýnýn Deðerlendirilmesi Evaluating Dietary Pattern in Adolescence Dr. Esma Demirezen*, Dr. Gülhan Coþansu* Öz Günümüzde gençler biyolojik ve psikososyal

Detaylı

Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi

Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Reports) Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi The Relation Between Anxiety

Detaylı

Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi

Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi ARAÞTIRMA Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi Depression, Death Anxiety and Daily Life Functioning in the Elderly Living in Nursing Home

Detaylı

Giriþ Yaþlanma kaçýnýlmaz sosyal, biyolojik, bir yaþam sürecidir. Altmýþ beþ yaþ üzeri kiþiler geriatrik yaþ grubu olarak tanýmlanmaktadýr

Giriþ Yaþlanma kaçýnýlmaz sosyal, biyolojik, bir yaþam sürecidir. Altmýþ beþ yaþ üzeri kiþiler geriatrik yaþ grubu olarak tanýmlanmaktadýr Karamürsel Ýlçesi nde Yaþayan Yaþlýlarýn Sosyal Yaþama Ýliþkin Özellikleri Characteristics of the Elderly People Residing in Karamursel District, Regarding Social Life Dr. M. Eþber Özkömür*, Dr. Nüket

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi ARAÞTIRMA 1 Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi Fahriye Oflaz, Huriye Varol GATA Hemþirelik Yüksek Okulu 06010 Etlik-Ankara Özet Amaç: Bu çalýþmanýn amacý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Bir Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik Bölümü Öðrencilerinin Merhamet Düzeylerinin Ýncelenmesi

Bir Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik Bölümü Öðrencilerinin Merhamet Düzeylerinin Ýncelenmesi ARAÞTIRMA Bir Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik Bölümü Öðrencilerinin Merhamet Düzeylerinin Ýncelenmesi The investigation of compassion level of nursing students in a health college Nurhan Çingöl 1, Ebru Çelebi

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ARAÞTIRMA 1. Þevkinaz Doðan Konak*, Ayþe Dericioðullarý**, Gürsel Kýlýnç***

ARAÞTIRMA 1. Þevkinaz Doðan Konak*, Ayþe Dericioðullarý**, Gürsel Kýlýnç*** ARAÞTIRMA 1 Burdur Devlet Hastanesi nde çalýþan hemþirelerin, öðrenci hemþirelerinin klinik uygulamalarýna ve öðretim elemanlarýyla iþbirliði yapmaya iliþkin görüþleri Þevkinaz Doðan Konak*, Ayþe Dericioðullarý**,

Detaylı

Dt. Erdal ÖZCAN * Yrd. Doç. Dr. Sinan EVCÝL* Dt.Hacer TURGUT** Doç. Dr. Mehmet YILDIZ **

Dt. Erdal ÖZCAN * Yrd. Doç. Dr. Sinan EVCÝL* Dt.Hacer TURGUT** Doç. Dr. Mehmet YILDIZ ** ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ FAKÜLTESÝNE BAÞVURAN HASTALARDA KLÝNÝÐE BAÞVURMA NEDENÝ ÝLE EÐÝTÝM DURUMU, YERLEÞÝM YERÝ ÝLE DÝÞ FIRÇALAMA ALIÞKANLIÐI ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Dt. Erdal

Detaylı

0 24 Aylık Çocuğu Olan Annelerin Anne Sütü ve Emzirme İle İlgili Bilgi ve Uygulamaları

0 24 Aylık Çocuğu Olan Annelerin Anne Sütü ve Emzirme İle İlgili Bilgi ve Uygulamaları Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(6):479-484 0 24 Aylık Çocuğu Olan Annelerin Anne Sütü ve Emzirme İle İlgili Bilgi ve Uygulamaları [Knowledge and Behaviors about Breast Milk and Breastfeeding

Detaylı

SAMSUN ÇIRAKLIK EÐÝTÝM MERKEZÝ NE DEVAM EDEN ÇIRAKLARIN DURUMLUK-SÜREKLÝ KAYGI DÜZEYLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ*

SAMSUN ÇIRAKLIK EÐÝTÝM MERKEZÝ NE DEVAM EDEN ÇIRAKLARIN DURUMLUK-SÜREKLÝ KAYGI DÜZEYLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ* Dr. Sevgi CANBAZ Yrd. Doç., Ondokuz Mayýs Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Tevfik SÜNTER Yrd. Doç., Ondokuz Mayýs Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Yýldýz PEKÞEN Prof., Ondokuz Mayýs Üniv. Týp Fak.

Detaylı

Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Saðlam Çocuk Ünitesinde Ýzlenen Olgularýn Deðerlendirilmesi

Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Saðlam Çocuk Ünitesinde Ýzlenen Olgularýn Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Reports) Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Saðlam Çocuk Ünitesinde Ýzlenen Olgularýn Deðerlendirilmesi Evaluation of Children Followed-Up at the Well-Child Unit of Ankara

Detaylı

Sýtký Orak*, Hikmet Orhan**, Özlem Aðýrman***, Burcu Özgürce***

Sýtký Orak*, Hikmet Orhan**, Özlem Aðýrman***, Burcu Özgürce*** ARAÞTIRMA 11 Hemþirelik - ebelik eðitiminde Süleyman Demirel Üniversitesi örneði: Isparta Saðlýk Yüksekokulu intörn öðrencilerinin klinik sahada entegre uygulamasý ile ilgili bilgi ve tutumlarý Sýtký Orak*,

Detaylı

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu Opinions of Primary Care Health Workers on Family Medicine

Detaylı

Postpartum dönemde anne ve babaların yenidoğan ARAŞTIRMA bakımına (Research ilişkin gereksinimlerinin Report) belirlenmesi

Postpartum dönemde anne ve babaların yenidoğan ARAŞTIRMA bakımına (Research ilişkin gereksinimlerinin Report) belirlenmesi Postpartum dönemde anne ve babaların yenidoğan ARAŞTIRMA bakımına (Research ilişkin gereksinimlerinin Report) belirlenmesi POSTPARTUM DÖNEMDE ANNE VE BABALARIN YENİDOĞAN BAKIMINA İLİŞKİN GEREKSİNİMLERİNİN

Detaylı

Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi

Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi Meriç ÇOLAK a, Beyza KAYMAKOÐLU a, Korkut ERSOY a a Baþkent Üniversitesi, Ankara An evaluation of Web Sites of Private Hospitals in Turkey

Detaylı

DÝYABETLÝ HASTALARIN ÖZ-BAKIM GÜCÜ VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ. Papatya KARAKURT, Rabia HACIHASANOÐLU AÞILAR, Arzu YILDIRIM

DÝYABETLÝ HASTALARIN ÖZ-BAKIM GÜCÜ VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ. Papatya KARAKURT, Rabia HACIHASANOÐLU AÞILAR, Arzu YILDIRIM ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 2013; 14(1) : 1-9 Araþtýrma DÝYABETLÝ HASTALARIN ÖZ-BAKIM GÜCÜ VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ 1 1 1 Papatya KARAKURT, Rabia HACIHASANOÐLU AÞILAR, Arzu YILDIRIM

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler Metabolic Regulation and Related Factors in Diabetic

Detaylı

BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE 0-11 AYLIK BEBEKLERİ OLAN ANNELERİN EMZİRME DURUMLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE 0-11 AYLIK BEBEKLERİ OLAN ANNELERİN EMZİRME DURUMLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE 0-11 AYLIK BEBEKLERİ OLAN ANNELERİN EMZİRME DURUMLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÖZET A YILDIZ 1, E BARAN 1, R AKDUR 1, E OCAKTAN 1, O KANYILMAZ 1 1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Detaylı

0-3 AY ARASI BEBEK SAHİBİ ANNELERİN ANNE SÜTÜ İLE BESLENME BİLGİ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ *

0-3 AY ARASI BEBEK SAHİBİ ANNELERİN ANNE SÜTÜ İLE BESLENME BİLGİ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ * 0-3 AY ARASI BEBEK SAHİBİ ANNELERİN ANNE SÜTÜ İLE BESLENME BİLGİ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ * Muhammet Mesut Nezir ENGİN 1, Önder KILIÇASLAN 2, Merve ASLANTAŞ 3, Kenan KOCABAY 4 1 Araş.Gör., Düzce Üniversitesi

Detaylı

SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI

SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 2, Yýl: 8, Aralýk 2008 SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI Türkan

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

POSTPARTUM DEPRESYONUN ANNELERÝN BEBEKLERÝNÝ. Hatice BAª DÖNMEZ

POSTPARTUM DEPRESYONUN ANNELERÝN BEBEKLERÝNÝ. Hatice BAª DÖNMEZ AFYONKARAHÝSAR KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ SAÐLIK BÝLÝMLERÝ ENSTÝTÜSÜ POSTPARTUM DEPRESYONUN ANNELERÝN BEBEKLERÝNÝ EMZÝRMELERÝ VE BEBEK BÜYÜMESÝ ÜZERÝNE OLAN ETKÝSÝ Hatice BAª DÖNMEZ ÇOCUK SAÐLIÐI VE HASTALIKLARI

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ

FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ Yrd.Doç.Dr. Gülten KOÇ Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim

Detaylı

TRABZON İL MERKEZİNDEKİ HASTANELERDE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EMZİRME TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TRABZON İL MERKEZİNDEKİ HASTANELERDE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EMZİRME TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TRABZON İL MERKEZİNDEKİ HASTANELERDE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EMZİRME TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Çağla YİĞİTBAŞ 2 İlknur KAHRİMAN 2 Kıymet YEŞİLÇİÇEK ÇALIK 2 Hacer KOBYA BULUT ÖZET Emzirme bebeklerin

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi The level of knowledge of inpatiens at Erciyes University hospital on the patient

Detaylı

ARAÞTIRMA. Ertan Uzun*, Meral Kiþioðlu** *Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý AD, Isparta **Isparta Devlet Hastanesi, Isparta

ARAÞTIRMA. Ertan Uzun*, Meral Kiþioðlu** *Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý AD, Isparta **Isparta Devlet Hastanesi, Isparta ARAÞTIRMA 7 Özet Cinsel yolla bulaþan hastalýklar (CYBH) tüm Dünyada önemli bir halk saðlýðý sorunudur. CYBH ýn görülme sýklýðý özellikle son 15 yýl içerisinde yeniden artmaya baþlamýþtýr ve bu artma ile

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý Prevalence of Obesity Among Teachers Employed Within City Town of Kayseri Provinence Mualla Aykut Professor

Detaylı

41 KLÝNÝK ÇALIÞMA Okul Yaþ Grubu Çocuklarýn Hastane Ve Hastalýðý Ýle Ýlgili Bilgilendirme Durumlarýnýn Endiþe Kaynaklarý Ýle Etkileþimi The Interaction Between The Informing Situation Of The School Age

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

ÖÐRETMENLERÝN YENÝ ÝLKÖÐRETÝM MATEMATÝK PROGRAMINA ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ

ÖÐRETMENLERÝN YENÝ ÝLKÖÐRETÝM MATEMATÝK PROGRAMINA ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 ÖÐRETMENLERÝN YENÝ ÝLKÖÐRETÝM MATEMATÝK PROGRAMINA ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Hasan Hüseyin AKSU * ÖZET Bu araþtýrma,

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu

Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu Burnout Syndrome Among Last Year Medical Students of a Medical Faculty in Ankara Dr. Mehmet Güdük*, Dr. Þerafettin Erol*,

Detaylı

PAZARDA ÇALIÞAN ÇOCUKLARIN ÇALIÞMA KOÞULLARI VE SAÐLIK DURUMLARI *

PAZARDA ÇALIÞAN ÇOCUKLARIN ÇALIÞMA KOÞULLARI VE SAÐLIK DURUMLARI * PAZARDA ÇALIÞAN ÇOCUKLARIN ÇALIÞMA KOÞULLARI VE SAÐLIK DURUMLARI * Nurcan KOLAÇ Öðr. Gör. (Msc), Marmara Üniv. Hemþirelik Y.O. Halk Saðlýðý AD. Ayþe ERGÜN Yrd. Doç., Marmara Üniv. Hemþirelik Y.O. Halk

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Üniversite Öðrencileri Güvenli Cinselliði Nasýl Algýlýyor? How Do The University Students Perceive Safer Sex?

Üniversite Öðrencileri Güvenli Cinselliði Nasýl Algýlýyor? How Do The University Students Perceive Safer Sex? Üniversite Öðrencileri Güvenli Cinselliði Nasýl Algýlýyor? How Do The University Students Perceive Safer Sex? Dr. Didem Ateþ*, Dr. Aktan Karahan**, Dr. Tuðrul Erbaydar*** Özet Bu çalýþma gençlerin güvenli

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

HEMAR-G. Tekrarlayan Ýdrar Yolu Enfeksiyonu Deneyimleyen Çocuklarda Hijyen Uygulamalarý HEMÞÝRELÝKTE ARAÞTIRMA GELÝÞTÝRME DERGÝSÝ.

HEMAR-G. Tekrarlayan Ýdrar Yolu Enfeksiyonu Deneyimleyen Çocuklarda Hijyen Uygulamalarý HEMÞÝRELÝKTE ARAÞTIRMA GELÝÞTÝRME DERGÝSÝ. HEMAR-G HEMÞÝRELÝKTE ARAÞTIRMA GELÝÞTÝRME DERGÝSÝ Tekrarlayan Ýdrar Yolu Enfeksiyonu Deneyimleyen Çocuklarda Hijyen Uygulamalarý Birsel Canan DEMÝRBAÐ* Meltem Kürtüncü TANIR** Sema KUÐUOÐLU*** Özgün Araþtýrma

Detaylı

Dr. Pembe Keskinoðlu**, Dr. Hatice Giray**, Dr. Reci Meseri**, Dr. Yonca Sönmez***, Dr. Nuriye Karakuþ** 2006 cilt 15 sayý 12 207

Dr. Pembe Keskinoðlu**, Dr. Hatice Giray**, Dr. Reci Meseri**, Dr. Yonca Sönmez***, Dr. Nuriye Karakuþ** 2006 cilt 15 sayý 12 207 Ýzmir Ýli Üzerinde Saðlýk Ocaðý Bölgesindeki Gebelerdeki Ýdrar Yolu Enfeksiyonu Sýklýðý ve Taný Yöntemlerinin Ýrdelenmesi* Prevalence of Urinary Tract Infection among Pregnant Women in Uzundere Health

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (6) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ Atilla Senih MAYDA*, Türker ACEHAN**, Suat ALTIN**, Mehmet ARICAN**,

Detaylı

Yaygýn Anksiyete Bozukluðu Tanýlý Bireylere Verilen Psikoeðitimin Tedavideki Etkinliðinin Ýncelenmesi

Yaygýn Anksiyete Bozukluðu Tanýlý Bireylere Verilen Psikoeðitimin Tedavideki Etkinliðinin Ýncelenmesi ARAÞTIRMA Yaygýn Anksiyete Bozukluðu Tanýlý Bireylere Verilen Psikoeðitimin Tedavideki Etkinliðinin Ýncelenmesi The Efficacy of Psychoeducation as an Adjuvant Therapy in Generalized Anxiety Disorder Havva

Detaylı

DÜ ÜK GEL R. Kötü konut ko ulları. Kötü çevre ko ulları Sa lıksız içme suyu Sa lıksız tuvalet Kapalı ortam hava kirlenmesi.

DÜ ÜK GEL R. Kötü konut ko ulları. Kötü çevre ko ulları Sa lıksız içme suyu Sa lıksız tuvalet Kapalı ortam hava kirlenmesi. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 251-260 Yorum Yoksulluk ve çocuklar üzerine etkileri Þükrü Hatun 1, Nilay Etiler 2, Erdem Gönüllü 3 Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi 1 Pediatri Profesörü,

Detaylı

0 KLÝNÝK ARAÞTIRMA Romatolojik Sorunu Olan Hastalarda Yaþam Kalitesi ve Bazý Semptomlarla Ýliþkisi Quality Of Life Patients With Rheumatologic Problems And Its Correlates With Some Symptoms Arþ.Gör. Seda

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Prevalansý ve Buna Etki Eden Bazý Faktörler

Prevalansý ve Buna Etki Eden Bazý Faktörler Ankara Toprak ve Gübre Araþtýrma Enstitüsü Müdürlüðünde Çalýþanlarda Demir Eksikliði Anemi Prevalansý ve Buna Etki Eden Bazý Faktörler THE PREVELANCE OF IRON DEFICIENCY ANEMIA IN THE WORKERS OF ANKARA

Detaylı

Hemodiyaliz Tedavisi Alan Kronik Böbrek Yetmezliði Olgularýnýn Hastalýklarý ve Hemodiyaliz Hakkýndaki Bilgi, Tutum ve Davranýþlarýnýn Ýncelenmesi

Hemodiyaliz Tedavisi Alan Kronik Böbrek Yetmezliði Olgularýnýn Hastalýklarý ve Hemodiyaliz Hakkýndaki Bilgi, Tutum ve Davranýþlarýnýn Ýncelenmesi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Hemodiyaliz Tedavisi Alan Kronik Böbrek Yetmezliði Olgularýnýn Hastalýklarý ve Hemodiyaliz Hakkýndaki Bilgi, Tutum ve Davranýþlarýnýn Ýncelenmesi Investigation of the Knowledge,

Detaylı