BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN"

Transkript

1 OUUCUIMIZI GÜNÞ SSMZ V OUZ Gazeemizde bayramlaþma Gazeemiz okuyucularý, her bayramda olduðu gibi bu bayramda da sanbul- Güneþli deki merkez esislerimizde bayram namazýný kýlmak ve bayramlaþmak üzere bir araya gelecek. arýn sabah saa de baþlayacak olan bayram namazýný müeakip isale-i Nur dan kýsa bir bayram dersi dinlenip, ardýndan bayramlaþýlacak. G Ç N H B V i 3 BM NMZI S nkara 06.46, sanbul 07.00, zmir BSNM Uzmanlar uyarýyor: Bayramda aþýrý yemeyin nha be ri say fa 3 e I: 43 S I: S NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â I 18 ÐUSOS 2012 CUMS/ 75 r ni as ya.com.r BM BIÞ V FO OÐ F: MM PMNN 13. IÖNÜMÜ HUZU GSN MÜSÜMNIN BMINI UN MN IÞÞ BNI, ÞN SON Ð, HUU VNN HM OUÐU B ÜN. Gu i do Wes er wel le MISI CUMHUBÞNI MUS Mýsýr ý iman ve demokrasi ile inþa edeceðiz umý sýr Cum hur baþ ka ný Mu ham - med Mur si Mý sýr ý i man la, de - mok ra siy le in þa e de ce ðiz. Mý sýr bir hu kuk dev le i o la cak ýr. a sa ma - nýn e mel kay na ðý i se s lâm hu ku - ku dur de di. nha be ri say fa 7 de MZN NIÞMI u l man ya ý þiþ le ri Ba ka ný Gu i do Wes - er wel le, a ma zan Bay ra mý me sa jýn da "a ma zan, mu ra ka be ye ve ay ný za man - da bir lik e ya þa dý ðý mýz in san lar la o lan i - liþ ki le ri miz hak kýn da dü þün me ye ve di - ðer halk lar ve kül ür ler le de il gi len me ye da ve e di yor" de di. Wes er wel le, çok sa - yý da Müs lü man'ýn si ya sî gü ven siz li ðin ve ha a þid de in göl ge le di ði bir a ma - zan ge çir di ði ne dik ka çek i. Þ HM OSUN u Þid de in so na er me si ni, si ya sî is ik rar ve re fa hýn, hu kuk dev le i nin, da i mî gü - ven li ðin ve i yi kom þu luk i liþ ki le ri nin ha - kim o la ca ðý bir ge le cek di le yen l man ba kan, me sa jý ný: y ný za man da bay - ram ve si le siy le, ba rýþ, kar þý lýk lý say gý ve in san lar a ra sý da ha i yi bir an la yýþ i çin ça ba gös e ren le re de e þek kür le ri mi i fa - de e mek is e rim. Ha yýr lý ve gü zel bir bay ram di le ðiy le... diye biirdi. n9 da Son buruk bayram olsun ür k-þ, bay ram a çýk la ma - sýn da þöy le de di: ür kþ, baþ a e rör ol mak ü ze re ül - ke mi zin ya þa dý ðý üm so - run la rýn ge ri de bý ra kýl ma sý ný is e mek e, bu bay ra mýn þe - hi le ri miz ne de niy le bu ruk ge çir di ði miz son bay ram ol - ma sý ný di le mek e dir. n3 e Suriye den kaçýþ sürüyor Ülkelerindeki olaylardan kaçan aralarýnda bir generalin de bulunduðu bin 908 Suriyeli Haay ýn eyhanlý ve ayladaðý ilçelerinden ürkiye ye giriþ yapý. Öe yandan BM nsan Haklarý Þefi Valerie mos, Suriye de yardýma muhaç insanlarýn sayýsýnýn son 5 ayda 1 milyondan 2,5 milyona yükseldiðini söyledi. n7 ve 9 da FO OÐ F: a lo va da dep re min yýldö nü mü dolayýsýyla va an daþ lar dep rem de yý - ký lan bi na la rýn en ka zý ü ze ri ne ku ru lan ep rem ný ý ný zi ya re e i, ö - len le rin i sim le ri nin ya zý lý ol du ðu be on blok la ra çi çekler býraký. epremde ölenler dualarla haýrlandý u17 ðus os 1999 Mar ma ra ep re - mi nin 13. yýldö nü mü sebebiy le dep re - min mer kez üs sü o lan Göl cük ün a vak lý sa hi li baþ a ol mak ü ze re o ca e li, Sa kar - ya ve a lo va da da an ma prog ra mý dü - zen len di, dualar edildi. nha be ri say fa 6 da BIM V ONIM VC ol çalýþmalarýna bayram molasý uamazan Bayramý sebebiyle mulaka yapýlmasý gereken yapým, bakým ve onarým dýþýnda kalan ihaleli, emane, püremane gibi yol yapým, üs yapý sahî kaplama gibi çalýþmalara 23 ðusos Perþembe gününe kadar ara verildi. slâm dünyasý ayný gün bayram yapacak nha be ri say fa 7 de HÂ GI SFSI M SN FM SISI I Helâl gýdaya raðbe büyük uün ya da ve ür ki ye de he lâl ü rün le re il gi ar ý yor. Bu e ði li mi gö - ren du yar lý mar ka lar, ü rün le ri nin di nen uy gun lu ðu nu bel ge le me yo - lu na gi di yor. Gý da ve gý da dý þý ma mul le rin he lâl o lup ol ma dý ðý ný be - lir le yen ku rum la ra da baþ vu ru lar ka la ný yor. nha be ri say fa 10 da POSN SSNN þgalci ahudi ürünlerine boyko ua na da da ki en bü yük Pro es - an ki li se si a na da Bir le þik i li - se si, s ra il yer le þim le rin de ü re i - len a hu di ü rün le ri ni boy ko e - me ka ra rý al dý. nha be ri say fa 7 de I 27 ÐUSOS SBS yerleþirme sonuçlarý açýklandý u 467 bin 697 kon en jan i çin 777 bin 96 a day baþ vu ru ya par - ken 461 bin 326 a day sis e me da hil or a öð re im ku rum la rý na a - sil ka yý hak ký ka zan dý. n3 e POS NOSIN CZ Þ u09 ISSN BI NIN SÂM HCI V u11

2 2 18 ÐUSOS 2012 CUMS Â H Â Size ne vaad olunmuþsa muhakkak gelecekir; siz onun önüne geçemezsiniz. n âm Sû re si: 134 / Â ye -i e ri me Me â li H S amazan ve urban bayramý gecelerini ibâdele geçiren kimsenin kalbi, kalblerin öldüðü günde ölmez. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 3535 / Ha di s-i Þe rif Me â li isale-i Nur erörün panzehiridir isale-i Nur ve þakirleri, iman-ý ahkikî kuvveiyle bu vaanýn her arafýnda o mühiþ ifsadý durduruyor ve kýrýyor, emniyei ve âsâyiþi emine çalýþýyor. ve, ko mü nis per de si al ýn da a nar þis li ðin em ni ye-i u mu mi ye yi boz ma ya deh þe li ça lýþ ma sý na kar þý, i sa le-i Nur ve þa kir le ri, i man-ý ah ki kî kuv ve iy le bu va a nýn her a ra fýn da o mü hiþ if sa dý dur du ru yor ve ký rý yor, em ni ye i ve â sâ yi þi e mi ne ça lý þý yor ki, pek çok bir kes re e ve mem le ke in her a ra fýn da bu lu nan Nur a le be le rin den, bu yir mi se ne de a lâ ka dar üç dör mah ke me ve on vi lâ ye in za bý a la rý, em ni ye i ih lâ le da ir bir vu ku a la rý ný bul ma mýþ ve kay de me miþ. Ve üç vi lâ ye in in saf lý bir ký sým za bý a la rý de miþ ler: Nur a le be le ri mâ ne vî bir za bý a dýr. Â sâ yi þi mu ha fa za da bi ze yar dým e di yor lar. man-ý ah ki kî i le, Nu ru o ku yan her a da mýn ka fa sýn da bir ya sak çý yý bý ra ký yor lar, em ni ye i e mi ne ça lý þý yor lar. Bu nun bir nu mu ne si e niz li Ha pis ha ne si dir. O ra ya Nur lar ve mah pus lar i çin ya zý lan Mey ve i sa le si gir me siy le, üç dör ay zar fýn da i ki yüz den zi ya de o mah pus lar öy le fev ka lâ de i a a li, din da râ ne bir sa lâh-ý hal al dý lar ki, üç dör a da mý öl dü ren bir a dam, ah a bi le ri ni öl dür mek en çe ki ni yor du. am mer ha me li, za rar sýz, va a na nâ fi bir u zuv ol ma ya baþ la dý. Ha â res mî me mur lar bu ha le hay re le ve ak dir le ba ký yor du lar. Hem da ha hü küm al ma dan bir ký sým genç ler de di ler: Nur cu lar ha pis e kal sa lar, biz ken di mi zi mah kûm e i re ce ðiz ve ce za al ma ya ça lý þa ca ðýz, â on lar dan ders a lýp on lar gi bi o la ca ðýz, on la rýn der siy le ken di mi zi ýs lâh e de ce ðiz. em a lar, ir mi l ýn cý em a, s. 572 Bayram; mânâsýný bilenler için bayramdýr Bay ram, mâ nâ o la rak ih san, ik ram, i yi lik, se vinç de mek ir. Bay ram gün le ri, Ce nabý Hak kul la rý na bir çok ik ram ve ih san da bu lu nur. Ben siz le ri ba ðýþ la dým. hi a bý ný mü min kul la rý na bay ram gü nü ya par. Bay ram lar Müs lü man la rýn bir bi ri i le kay naþ ý ðý, küs kün le rin ba rýþ ý ðý, fa kir fu ka ra nýn se vin di ril di ði ne þe gün le ri dir. Bay ram, o ru cun her gün if ar da ki se vin ci gi bi bir a yýn a de a if ar se vin ci gi bi ya þan dý ðý gü nün a dý dýr. Bay ram ge ce le ri ni ih ya e mek çok ö nem li dir. Zi ra bu va ki di lim le ri in san ha ya ý na ve ril miþ çok ö zel gün ler dir. Bir ha dis-i þe rif e þöy le buy ru lur: Her kim a ma zan-ý Þe rif ve ur ban bay ra mý ge ce le ri ni sa de ce l lah-ü e â lâ dan se vap al ma yý u ma rak ih ya e der se, kalp le rin öl dü ðü bir gün de o nun kal bi öl mez. Bay ram gün le ri Ce nab-ý Hakk ýn ih sa ný o lan mü ba rek gün ler ol du ðu i çin ih san e de nin rý za sý doð rul u sun da ih ya e mek þar ýr. i lin kö ü söz söy le me me si, göz ve ku la ðýn ha ram lar dan u zak dur ma sý, eð len ce ve is yan yer le rin de bu lun ma mak, küs ve dar gýn ol ma mak gi bi hal ler bay ra mýn e dep ve a da býn dan dýr. o la yý sýy la l lah ýn mü min kul la rý na ih san e i ði bu mü ba rek gün le ri sa de ce bir a il gi bi de ðer len di rip, e de be ay ký rý ha re ke e mek ay rý ca bir so rum lu luk ve mes u li ye ge i re cek ir. Bay ram a il le ri ni, a il mem le ke le rin de ve se fa ha in i çin de ge çir mek am bir gaf le ha li dir. Bay ram gün le ri nin bir ký sým im i yaz la rý ve hu su si ye le ri se be biy le bu gün le ri di ðer gün ler de ol ma yan o gü ne has ba zý u mu mî me ra sim ler le ku la mak ge re kir. i ne bir ha dis-i þe rif e, ah me ka pý la rý dör ge ce a çý lýr. O ge ce ler de ya pý lan du â, öv be red dol maz. a ma zan bay ra mý nýn ve ur ban bay ra mý nýn bi rin ci ge ce le ri, Be ra ge ce si ve re fe ge ce si dir. buy rul muþ ur. Bay ram, a ma zan gi i ði i çin de ðil, gü nah lar af fol du ðu, bü yük se vap ve ni me le re ka vu þul du ðu i çin ku la nýr. Bir ha dis-i þe rif e bay ram sa ba hý Müs lü man lar na maz i çin ca mi ler de op la nýn ca, l lah-ü e â lâ me lek le re, þi ni ya pýp ik mal e den le rin kar þý lý ðý ne dir? di ye so rar. Me lek ler de, Üc re i ni al mak ýr. der ler. l lah-ü e â lâ da, Siz þa hi o lun ki, a ma zan da o ruç la rýn ve na maz la rýn kar þý lý ðý o la rak kul la rý ma, ken di rý za mý ve mað fi re i mi ver dim. y kul la rým! Bu gün ben den is e yin, iz ze ve ce lâ lim hak ký i çin, is e dik le ri ni zi ve ri rim buy rul - muþ ur. Bay ram, mâ nâ sý ný bi len ler i çin bay ram dýr. Haz re-i li (ra), Bu gün o ru cu ka bul e di len le rin ve gü nah la rý af fe di len le rin bay ra mý dýr bu yur muþ ur. Her bay ram mil le in gön lün de bir hu zur ve va an i çin i se bir sü rur gü nü ol ma sý ge re kir. Fa ka ge rek ken di ül ke miz de ge rek â lem-i s - lâm ýn þu an da i çin de bu lun du ðu du rum bay ra mýn ma na sý na uy gun de ðil dir. þ e bu yüz den bay ram la rý bay ram gi bi ya þa mak i çin þah sî bay ra mý mýz dan zi ya de ül ke nin ve bü ün mü min le rin bay ra mý i çin du a e mek bir mü min vas fý dýr. Bay ram, a ma zan a yý ný o ruç lu ge çi ren mü min le re lâ hî bir ik ram ve ih san dýr. Zi ra a kýl lý in san gü nü nü dü þün dü ðü gi bi ge le ce ði ni de dü þü nen dir. o la yý sýy la her a kýl lý in san farz gö re vi ni ye ri ne ge ir di ði bir yýl a i le ce â fi ye ü ze re bu lun mak an la mý na ge len fý ýr sa da ka sý ný ver di ði i çin se vi nir. uh lar bir ay lýk ra ma zan o ru cuy la ol gun la þýr. n san, fer dî fa zi le le riy le bel li þey le ri Ce nab-ý Hakk an is er ve l lah da o fer de ih san e der. Fa ka ce ma a e, op lu lu ða ve re ce ði þey ler ve ih san lar i çin de ce ma a o la rak is en di ðin de ve re cek ir. þ e zor sü reç ler den ge çen ül ke mi zin ve â lem-i s lâm ýn, in san lý ðýn ge nel du ru mu i çin op lu bir þe kil de Ce nab-ý Hakk an is e ye ce ði miz ye gâ ne gün ler den bi ri si de bay ram na maz la rý, bay ram gü nü ve re fe gü nü dür. Bu yüz den bu fýr sa la rý ka çýr ma mak, þah si, iç i mâî ha ya ý mýz ve in san lý ðýn ge le ce ði a çý sýn dan çok ö nem li dir. Ce nab-ý Hakk ýn rah me i nin sa ða nak sa ða nak ak ý ðý bu gün ler de çok ça du â e mek, öv be e mek ak lý ba þýn da o lan la rýn ka çýr ma ya ca ðý bir fýr sa ýr.

3 HB 18 ÐUSOS 2012 CUMS 3 e ni s ya Ga ze e ci lik Ma ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve i ca re.þ. a dý na im i yaz sa hi bi Meh me U U Ge nel a yýn Mü dü rü â zým GÜ Ç ÜZ Ge nel Mü dür e cep Þ CI a yýn o or di na ö rü b dul lah ÇI BÞ a zý þ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus a fa Ö Ü s ih ba ra Þe fi Musafa GÖMN Spor di ö rü rol O UN Ha ber Mü dü rü ecep BOZÐ n ka ra em sil ci si Meh me ek lam oordinaörü Mesu ÇOBN Görsel önemen: brahim ÖZB bone ve aðýým o or di na ö rü: dem Z Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li s an bul el: (0212) a zý iþ le ri fax: (0212) i ap sa ýþ fax: (0212) Ga ze e da ðý ým: e le fax (0212) lân ek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur þ ha ný, No: 1/2, s an bul. el: (0212) N M S C Ð: Meþ ru i ye Cad. li bey p. No: 29/24, Ba kan lýk lar/n el: (312) , , Fax: MN M S C Ð: Zep pe lin Sr. 25, h len, el: , Fax: C M S C Ð: v ni fen di Sok., No: 13, ef ko þa. el: Bas ký: eni sya Mabaacýlýk a ðý ým: o ðan a ðý ým Sa. ve Paz..Þ. e ni s ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ ir. a yýn ü rü: ay gýn sü re li ISSN N MZ V Hic rî: 30 amazan 1433 u mî: 5 ðusos 1428 l ler da na n ka ra n al ya Ba lý ke sir Bur sa i yar ba kýr la zýð r zu rum s ki þe hir Ga zi an ep Is par a m sak Gü neþ Öð le kin di k þam a sý l ler s an bul z mir as a mo nu ay se ri on ya Sam sun Þan lý ur fa rab zon Van Zon gul dak ef ko þa m sak Gü neþ Öð le kin di k þam a sý SBS sonuçlarý açýklandý OÖÐM ku rum la rý na yer leþ ir me so - nuç la rý na gö re, 467 bin 697 kon en jan i çin 777 bin 96 a day baþ vu ru ya par ken 461 bin 326 a day sis e me da hil or a öð re im ku rum la rý na a sil ka yý hak ký ka zan dý. Or a öð re i me er leþ ir me Pu a ný na (OP) gö re ger çek leþ i ri len yer leþ ir me so nuç la rý, ve hps://e-o kul.meb.gov.r in er ne ad re sin den ya yým lan ma ya baþ lan dý. Öð ren ci ler C kim lik nu ma ra sý ve do ðum a - ri hiy le so nuç bil gi le ri ni bu ad res ler den öð re - ne bi li yor. er leþ ir me so nuç la rý na gö re, 467 bin 697 kon en jan i çin 777 bin 96 a da yýn er cih baþ vu - ru su yap ý ðý iþ lem ler de 461 bin 326 a day sis e me da hil or a öð re im ku rum la rý na a sil ka yý hak ký ka zan dý. er leþ ir me iþ le mi a mam lan dý ðýn da ba zý öð ren ci ler hem a sil hem ye dek o la rak, ba zý öð ren ci ler sa de ce a sil o la rak ba zý öð ren ci ler i se sa de ce ye dek o la rak er cih le ri ne yer leþ i ri le bi le - cek. e dek yer leþ ir me so nu cun da öð ren ci ler en faz la 3 er ci hi ne ye dek o la bi le cek. Sý nav So nuç Bel ge si nde, öð ren ci nin a sil ka - zan dý ðý o kul i le ye dek ka zan dý ðý o kul/o kul lar ve ye dek sý ra sý yer a la cak. Ve li ler hps://e-o - kul.meb.gov.r ad re sin de ki Ve li Bil gi len dir me Sis e mi nden sü rek li o la rak bil gi len di ri le cek. y rý ca bu yýl ye ni bir uy gu la ma ya ge çi le rek SMS i le bil gi len di ril mek is e yen ve li le re de sü rek li bil - gi ve ri le cek. sil ka yý lar 27 ðus os a baþ la ya cak er cih le rin den bi ri ni a sil o la rak ka za nan öð - ren ci ðus os 2012 a rih le ri a ra sýn da sa a ye ka dar a sil o la rak yer leþ i ði o ku la gi de rek kay dý ný yap ý ra bi le cek. sil lis e den ka yý hak ký u düs i çin Fa ih e me þa le li ey lem Öz gür u düs Pla for mu ü ye si bir grup, u düs ün öz gür lü ðe ka - vuþ ma sý is e miy le Fa ih e me þa le li ey lem yap ý. Fa ih Ca mi si nin av lu sun da e ra vih na ma zý nýn ar dýn dan op la nan grup a ki ler, u - düs ün öz gür lü ðü üm me in öz gür lü ðü dür pan kar ý a çýp, s ra il ve me ri ka a ley hi ne slo gan lar a a rak, Sa raç ha ne de ki i fa i ye par ký na yü rü dü. Bu ra da ko nu þan Öz gür u düs Pla for mu Baþ ka ný Meh - me þin, 40 yý lý aþ kýn sü re dir iþ gal al ýn da ki u düs i le bir lik e Fi lis - in, ra kan, Çe çe nis an ve Su ri ye de her gün Müs lü man ka ný a ký - ýl dý ðý ný, Müs lü man la rýn bu coð raf ya lar da e zi ye al ýn da ol du ðu nu söy le di. þin, u düs ün, s lam üm me i nin güç ve kuv ve i nin gös - er ge si ol du ðu nu be lir e rek, u düs da va sý, sa de ce rap la rýn, Fi - lis in li le rin, ürk le rin de ðil, bü ün üm me in or ak da va sý dýr. Bu zu - lüm ve iþ gal de vam e me ye cek de di. sanbul/aa FO OÐ F: ka za nan öð ren ci ler bu a rih ler de ka yý yap ýr ma - ma la rý ha lin de bu hak la rý ný kay be de cek. er leþ ir me so nuç la rý na gö re er cih le rin den bi ri ni a sil o la rak ka za nan öð ren ci le rin ka yý dö - ne mi so na er dik en son ra 03 y lül 2012 sa a den i i ba ren boþ ka lan kon en jan lar i lan e - di le cek. Her o ku lun boþ kon en jan sa yý sý ka dar öð ren ci ye, da ha ön ce a çýk la nan ye dek sý ra sý dik - ka e a lý na rak ka yý hak ký ve ri le cek. Her öð ren ci ka yý hak ký ka zan dý ðý o ku la, ka yý hak ký ka zan dý ðý gün ha riç 3 iþ gü nü i çe ri sin de sa a ye ka dar ka yý yap ýr mak zo run da o la - cak. a yý yap ýr ma yan lar, boþ ka lan kon en jan - la ra sis em a ra fýn dan ye dek lis e de yer a lan sý ra - da ki öð ren ci ye ka yý hak ký ve ri le ce ðin den bu hak la rý ný kay be de cek. e dek ka yý e dek ka yý dö ne min de, bo þa lan kon en jan lar i çin ye dek lis e de yer a lan sý ra da ki öð ren ci ye ka - yý hak ký ve ril me si iþ le mi 12 y lül 2012 sa a ye ka dar sis em a ra fýn dan o o ma ik ya pý - la cak. 12 y lül 2012 sa a i i ba riy le ka yý hak ký ka za nan a day la rýn ka yý la rý i se 14 y lül 2012 sa a ye ka dar sü re cek. nkara/aa Bu ruk ge çir di ði miz son bay ram ol sun Ü-Þ N ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, ürk-þ ö ne im u ru lu nun a ma zan Bay - ra mý do la yý sýy la bir me saj ya yým la dý ðý be lir il - di. a ma zan a yý nýn yü rek ya kan þe hi ha ber - le ri ve si ya si le rin bir bir le ri ne yö nel ik le ri do - za jý hiç a zal ma yan çe kiþ me li söy lem ler le geç - i ði ö ne sü rü len me saj da, Su ri ye de ki iç sa va - þýn ür ki ye ye e ki le ri ve ür ki ye nin Su ri ye po li i ka sý da de ðer len di ril di. Si ya si par i li der - le ri nin ge rek Su ri ye ko nu sun da ge rek se e rör - le mü ca de le ko nu sun da bir bir le ri ne kar þý ser - gi le dik le ri ça ýþ ma cý üs lu bun ür ki ye ye cid di bir e ner ji kay bý na ne den ol du ðu sa vu nu lan me saj da, ya þa nan si ya si ar ýþ ma la rýn so run la - rýn çö zü mü ne ka ký sað la ma dý ðý gi bi hal kýn da mo ra li ni boz du ðu i le ri sü rül dü. Me saj da, þun lar kay de dil di: ürk-þ, baþ a e rör ol mak ü ze re ül ke mi zin ya þa dý ðý üm so run la rýn ge ri - de bý ra kýl ma sý ný is e mek e, bu bay ra mýn þe - hi le ri miz ne de niy le bu ruk ge çir di ði miz son bay ram ol ma sý ný di le mek e dir. ürk-þ, ül ke - miz de, böl ge miz de ve üm dün ya da ba rý þýn e - ge men ol ma sý ný is e mek e, hu zur, mu lu luk ve re fah di lek le riy le baþ a ürk-þ op lu lu ðu ol mak ü ze re üm hal ký mý zýn a ma zan Bay ra - mý ný ku la mak a dýr. nkara/aa ir i ni as ya.com.r öp rü nün hiz me le ri öp rü e ko lüy le il gi li ya zý la rý mý zýn yan ký la rý de vam e der ken, genç ku þak an Zü be yir r - ge ne kon, öp rü der gi si ü ze rin de ki fi kir le re ka ký o la rak þun la rý yaz mýþ: i se li yýl la rým da öp rü nün es ki sa yý la rý ný in ce le - di ðim de hay ran kal mýþ ve bu nu nur yol cu su ma il gru bu na þu me saj la i fa de e miþ im: Þu an ders ha ne miz de bu lu nan mi ni kü üp ha ne - de ki öp rü der gi le ri ni in ce li yo rum (1980 li yýl la r da çý kan sa yý la rý). Bir lik ve be ra ber lik le neþ ri ya na sýl i man hiz me i ne na sýl me dar o lur, a çýk ça gö rü yo - rum. man sýz lýk çir ke fi ne kar þý do lu do lu bir mü ca - de le ve kur u lan i man lar... Ve o za man ki öp rü de ya zan, çi zen, yo rum ya pan he men her ke sin bu gün de i man hiz me i nin ön saf la rýn da hiz me e ik le ri ni gör mek ne bü yük bah i yar lýk... Bun lar a hir za man da cid den dü þü nü le cek ve ib re a lý na cak þey ler dir. h lâs la hiz me e den bir e ki bin ça lýþ ma la rý, se ne ler son ra he ye can la nýp bu me sa jý yaz ma ma ve si le ol - muþ u. Biz neþ ri ya a i man ek se nin de yön ve ren bir ca mi a de ðil mi yiz? öp rü ru hu þim di de ye ni den ni ye doð ma sýn? n þa al lah... *** öp rü der gi si o za man çok hiz me ey le miþ. m - kâ ný o lan la rýn in ce le me le ri ni is e rim. Ha ri ka ya zý ve ko nu lar la gün dem o lu yor muþ öp rü. Ben ör nek ol ma sý ba býn dan ö lüm sa yý sýn da (Ha zi ran 1985) ay - dýn(cýk)lar la ya pý lan mü lâ ka lar dan bir ka çý ný ak ar - a ca ðým. y dýn ge çi nen ve gü ya in san la ra yön ver - me si ge re ken ler ne hal de ler gö re lim ve Nur la rýn kýy me i ni an la ya lým... Prof. r. y e kin a lay: Ha yýr e fen dim, ben S N BU Ü ni ver si e si ýp Fa kül e - si ç Has a lýk la rý na bi lim a lý n - dok ri no lo ji ve Me a bo liz ma Has a - lýk la rý Bi lim a lý Öð re im Ü ye si Prof. r. Ne vin inç - çað, ra ma zan son ra sý bes len me nin bü yük ö - nem a þý dý ðý ný be lir i. inç çað, a ma zan - da fark lý bir ye me dü - ze ni ne a lý þan in san me a bo liz ma sý nýn nor - mal ye me dü ze ni ne ge - çer ken zor la na bil di ði ne, ký sa sü re de a þý rý uz lu, þe ker li ve a ðýr gý da ü ke - i mi nin þe ker, an si yon ve kalp kri zi ris ki ni e ik - le di ði ne dik ka i çek i. Bu ge çiþ dö ne mi nin so run suz a - la ýl ma sý i çin ya pýl ma sý ge re ken ler hak kýn da bil gi ve ren inç çað, a - ma zan da ye me dü ze ni de ði þi yor. Bu sü reç e me a bo liz ma ya vaþ lý yor, sin - di rim sis e mi bu du ru ma a yak uy - du ru yor. a ma zan son ra sý bir den faz la ye mek, sin di rim sis - e mi prob lem le ri (þiþ kin lik, ha zým - sýz lýk) o la rak kar þý mý za çý ký yor. Bu ne den le çok ye mek ye ri ne, ha fif yi - ye cek ler le ya vaþ ya vaþ nor mal dü ze - ne geç mek ge re ki yor di ye ko nuþ u. ko nuþ mam. Uz man lý ðý mýn dý þýn da. Böy le a sýz bir ko nu da de meç ve re mem. Müþ fik en er: Val la, ne söy le ye yim. o ða nýn ge re ði bir þey de ðil mi? Çok a sýz bir þey.. i la l han: Ben ge çen ler de has a lan dým. Has a ne - ye kal dýr dý lar. Has a ne ye gi der ken ö lü me ha zýr ol du - ðu mu an la dým. ork ma dým ö lüm den Ö lüm mu lak yok luk ur. Ben o nu bir þi i rim de di le ge ir miþ im. Ben ö lün ce bü ün dün ya yý ký lýr. Ö lüm den son ra sý be ni il gi - len dir mi yor. n san ö lü me ha zýr ol ma lý de di ðim de öl - dük en son ra a dýn dan i yi bah se ir me li de mek is i yo - rum. Ö lüm son ra sý ný bi le mi yo rum. Ö mer a vur: Ö lüm, ha ya a ki en so mu ger çek. Ö lüm den son ra sý i çin hiç bir dü þün cem yok. a ha he nüz o ya þa gel me dim. e mir aþ Cey hun: Ö lüm ya þa mýn bir par ça sý dýr ben ce. Ö lüm den ço cuk lar kor kar, bü yük ler kork - maz ö lüm den. dip Can se ver: Val la þe ke rim, ben bu gün ler de öy le þey ler le meþ gu lüm ki, ö lü mü de, ha ya ý da dü þü ne cek hal de de ði lim. de bi ya öy le bir þey ki in san o nun dý þý - na çý ka mý yor. Son ra pek çok meþ gu li ye le re dal mý þýz. Þim di a ma men bu ko nu la rýn dý þýn da yým. le ri de bu gi bi so ru la rý nýz o lur sa mem nu ni ye le ce vap la rým. Be kir Coþ kun: Ö lü mü hiç ak lý ma ge ir me dim. Son ra sý da yok ur. ur gu Ö zak man: Hah, hah, hah, val la ne di ye - yim. Þim di o ur dum, ne gü zel, ak þam ra ký mý i çi - yo rum. Ö lü mü a rif e de cek, ö lü mü dü þü ne cek du rum da de ði lim. Çe in ýl maz (U laþ ýr ma s ki Ba ka ný): Ö lüm den son ra sý nýn ol ma dý ðý i nan cýn da yým. Bu gü ne ka dar ki bi lim sel ve ri le rin ý þý ðýn da son ra sý nýn ol du ðu sap a - na ma mýþ ýr(!) So mu gös er ge ler de yok. O nun i çin ya þa mýn her sa ni ye si kýy me li. s ma il Cem: oð ru su bu ko nu da çok ký sa bir þey söy le mek zo run da yým. Bu hay li zor bir so ru. Son ra - sý ný ga li ba ö lüm den son ra gö re ce ðiz. *** öp rü de 1976 ru hu öp rü ya zý la rý mýz, s an bul Genç lik eþ ki lâ ý o la - rak der gi yi 1976 ba ha rýn da ilk çý ka ran kad ro dan - ziz Öz bey i de he ye can lan dýr mýþ. n la ý ðý mýz hiz - me le rin e me li nin 1976 ru hu yla a ýl dý ðý ný i fa de e - den Öz bey, o e ki bin de u nu ul ma ma sý ge rek i ði ni söy le di. Biz de bun la rý der li op lu þe kil de ya zý lý o la - rak i le me si ni ri ca e ik. UZMN UIO: ÞII MN Bayramda beslenmeye dikka Sað lýk lý bes len me nin e me li az ve sýk ye mek Prof. r. Ne vin inç çað, bay - ram lar da zi ya re e di len ev ler de ik ram e di le ni ü ke me nin sað lý ðý eh di e i ði ne de dik ka i çe ke - rek, þun la rý kay de i: Bay ram lar da bir bi ri mi zi zi - ya re e me miz gü zel. ma bu - nun ge ir di ði risk ler de var. Bay ram da ký sa za man da faz la ö ðün ye ne bi li yor. o nuk ol - du ðu muz yer ler de ik ram la rý ge ri çe vir mek ko lay de ðil, bu ne den le en i yi si ik ra mýn ü - mü nü bi ir me mek. s lýn da sa de ce bay ram da de ðil, ya þam bo yu sað lýk lý bes len me nin e me li az ve sýk ye mek. o la yý sýy la bu na dik ka e dil di ði ak dir de, bay ram sü re sin ce bir prob lem ol ma ya - cak ýr. Bay ram da her ik ram e di le - ni ye me yin. s an bul/a a

4 4 18 ÜÜ SN ÐUSOS 2012 CUMS ürk di lin de mo if ad la rý Bayrampaþa buluþmalarý Bayrampaþa; sanbul da bir garip varoþ, Burada hizme eden, Nur kardeþler pek de hoþ. Çalýþan dersanesi, koskoca sanbul un, Burada kalabilmek, arzusuydu her kulun. Çünkü bura, isihkâm, hizmein iþçileri, Nerede angarya var; bunlar fedaileri. Sakiniyle kaynaþmýþ, dershanede kalanlar, Her biri birbirinde, kendisini bulanlar. ershanede kaynar çorba, yoðrulur çiðköfeler, cýyý ayran söndürür, sonra çaylý sohbeler. Fazla kaar Urfalýlar, isoun alâsýný, Neyi yesin insanlar, þaþýrýr sýrasýný. Þimdi birçok aðabey, uçular aramýzdan, ksik emeyin ne olur; onlarý duânýzdan. O yemiþli yýllarýn sýkýcý cenderesi, Hiç de eksik olmadý, burada ur ân dersi. Uzun yollar ka edilir, ayrý seme gidilir, erslerden döner iken, ekmek aksim edilir. O sýcacýk ekmekler, yavan yavan yenilir, Muhabbein, uhuvvein, kýymei am bilinir. Bayrampaþa: Bir baþka ayrýcalýk var orda; Herkesi birden saran, bir sýcaklýk var orda. Bir kýsmý yakýnlaþý, akraba bile oldu, Ziyade muhabbeler, çocuklara da doldu. Bir araya geliyorlar, senede bir vesile, nþaallah devam eder, bu mübarek silsile. þe geldi amazan, ifarlarda buluþuk, ucaklaþýk muhabbele, hep maziden konuþuk. uâdalar birbirine, günahsýz dilleriyle, oþuyorlar yardýma, uzanan elleriyle. Hasalarýna þifa, veriversin llah ým, Borçlulara da eda, kýlýversin Sulan ým. evam esin buluþmalar, Cenne iskemlesinde, Hiam bulsun muhabbeler, ur ân ýn sinesinde. ÜP OMN No: 28 emmuz 2012 Cumaresi - okuz amazan 1433 Bursa buluþmalarý anýsýna yazýlmýþýr. ün ya nýn ilk sa ra yý gün yü zü ne çý ka rý lý yor Bal kan gö çü nün 100 yý lý BUS, bu yýl i kin ci si dü zen le ne cek u lus lar a ra - sý fo oð raf fes i va li Bur sa Fo o Fes 2012 kap sa - mýn da, Se la nik Bal kan Sa vaþ la rý Mü ze si nin ar þi - vin den se çi len 75 fo oð raf ser gi le ne cek. Bü yük þe hir Be le di ye si nden ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, be le di - ye, Bur sa en on se yi ve Bur sa Fo oð raf Sa na ý er ne ði (BUF S) iþ bir - li ðiy le dü zen le nen fes i va - lin, dün ya nýn fark lý böl ge - le rin de ya þa yan in san la - rýn, sa vaþ la ra, e ko no mik prob lem le re ve a biî kay - nak la rýn ü ken me eh li - ke si ne rað men ya þa mýn her a la nýn da ver di ði mü - ca de le yi an la an fo oð raf - la rý zen gin bir prog ram la Bur sa da fo oð raf me rak - lý la rýy la bu luþ u ra ca ðý bil - di ril di. Or a do ðu ve o ðu v ru pa nýn en bü yük fo - oð raf fes i va li ol ma ya a - day Bur sa Fo o Fes 2012 nin bu yýl n san lý ðýn z le ri ko nu baþ lý ðýy la dü - zen len di ði fa a li ye kap sa - mýn da Cen en ni al of Bal kan Im mig ra i on / 100. ý lýn da Bal kan Gö - çü ser gi siy le ür ki ye de da ha ön ce gö rül me miþ bir pro je ye im za a ý la ca ðý be lir il di. Bur sa / a a B U M C 1 MUÐ Sý ký oç man Ü ni ver si e si de bi - ya Fa kül e si ürk i li ve de bi ya ý Bö lü - mü Öð re im Ü ye si Prof. r. li kar ýn yü rü ü cü lü ðü nü yap ý ðý ürk i lin de a - nýþ (Mo if) d la rý na do lu Sa ha sý baþ lýk lý a raþ ýr ma pro je si de vam e di yor. Prof. r. kar, pro jey le il gi li a çýk la ma sýn da, ürk le - rin a na yur la rý o lan Or a s ya nýn en ö - nem li ö zel li ði, a rý ma el ve riþ li ol ma yan ge - niþ boz kýr ku þa ðýn dan o luþ ma sý dýr. Bu ku þak a ya þa - HCI Bek aþ-ý Ve li yi n ma ül ür ve Sa na kin lik le ri kap sa mýn da Ce mal e þi ey (C) on ser Sa lo nu nda Hün kar Ha cý Bek aþ-ý Ve li yi n ma Prog ra mý dü zen len - di. s an bul Bü yük þe hir Be le di ye si (BB) ül - ür ve Sos yal þ ler a i re Baþ kan lý ðý nca dü - zen le nen ve if ar ye me ðiy le baþ la yan prog - ram da ko nu þan a i re Baþ ka ný b dur rah - man Þen, Ha cý Bek aþ-ý Ve li nin, ürk kül ü - NOU ilk þe hir dev le i nin ku rul du ðu yer o la rak bi li - nen Ma la ya da ki s lan e pe Hö yü ðü nde bu yýl ki ka zý ça lýþ - ma la rý na baþ la ný yor. a ri hi mi la an ön ce 6000 li yýl la ra ka dar gi den hö yü ðün gü ne yin de ki ka zý lar da sa ray ka lýn ý la rý na u la - þýl mýþ ý. al yan a Spi en za Ü ni ver si e si Öð re im Ü ye si ve s lan e pe a zý Baþ ka ný Prof. r. Mar cel la Fran gi pa ne, Or - du zu Be le di ye si ni zi ya re in de yap ý ðý a çýk la ma da, dün ya nýn ilk ker piç sa ra yý nýn bu lun du ðu ö ren ye rin de ka zý ça lýþ ma la rý SO N S Ð 1. hl-i sün ne i i ka dý na mu ha lif gö rüþ le ri, e ser le ri i le red de de - rek ýs lâh e den a mel de ha ne fi mez he bin den o lan la rýn i i kad da a kip e ik le ri i mam. (S)- s ki ürk ler de he kim. 2. i ra ya ve ri le rek ge lir ge i ren ev, dük kân gi bi mülk. - l al a ya zýl mýþ þey le rin bü ü nü. 3. þa re ver mek, u yar mak, ça ðýr mak i çin kul la - ný lan ve bir çan i le bu ça na vu ran bir ok mak an o lu þan, el le ve ya baþ ka dü zen ler le iþ le i le bi len a raç. - Sa vun mak ve ya sal dýr mak i çin kul la ný lan nes ne, e ken a raç.. - Hi cab his si. 4. ev le ri ca li. rü be ce bü yük o lan lar.- e ne cek ka dar ol gun ol ma - yan (mey ve), ol ma mýþ. 5. ay gýn o la ma yan bir re sim dos ya sý u zan ý sý. - Her han gi bir e ner ji ü rü nü baþ ka bir e ner ji ye dö nüþ ür mek, bel li bir güç en ya rar la na rak bir i þi yap mak ve ya e ki o luþ ur mak i çin çark lar, diþ li ler ve çe þi li par ça lar dan o lu þan dü ze nek ler bü ü nü. 6. Bir ga ze e ve ya der gi nin gün lük ya yý mýn dan ay rý ve üc re siz o la rak ver di ði par ça.- uþ ve ba lýk u mak i çin u za ða bý ra ký lan, ol - a ya a ký lan yi ye cek ve ya yi ye cek gö rün ü sün de ki nes ne. 7. Her han gi bir sa na e ser le rin de iþ le nen ko nu. - Ja pon þi i rin de ki üm na zým ür le ri ne ve ri len ge nel i sim. 8. Bir dü þün ce nin, bir gö rü þün ba þa rý ka zan ma sý i çin sa va þan, mü ca de le e den. - e er jan ham mad de si. 9. a ri hi bel li ol ma yan es ki za ma ný i fa de e - mek i çin kul la ný lan bir i fa de.- sim ler. - Gam di zi sin de la i le do a ra sýn da ki ses. 10. Bir þe yin e re bi le ce ði u zak lýk, men zil. - Sö zü ge çer lik, is e di ði ni yap ý ra bil - me gü cü, nü fuz.- Ma den kö mü rü nün da mý ýl ma sýy la el de e di len, bir le þi min de kö mür den çok da ha az o ran da u çu cu mad de bu lu nan ka ý ya ký. H I V ÜZ O U M GI S N IN ÇO Ö NM B S HP O N MO F I NIN, Ü Ç N I M G N Ð SO MU B N IM O U ÐU GÖS C. yan gö çe rev li ürk le rin ya þa dý ðý coð ra fî or - am, bü ün ha ya ýn hay van cý lý ða bað lý ol - ma sý so nu cu nu do ður muþ ur. Bu böl ge de ürk le rin ev cil leþ ir di ði ve e ko no mik de ðe - ri o lan en ö nem li hay van lar a, ko yun ve ke çi dir. Bun lar dan ö zel lik le ko yun ve ke çi - nin yü nün den el de e di len ip lik ler, ça dýr ve çe þi li gi ye cek le rin, en ö nem li si de ha lý ve düz do ku ma yay gý ya pý - mýn da kul la nýl mýþ ýr. e - mel ge çim kay na ðý hay - van cý lýk o lan boz kýr lý gö çe - rev li ürk ler de do ku ma cý - lý ðýn çok ge liþ miþ ol du ðu bi lin mek e dir. Or a s ya kö ken li ol ma sý - na rað men ürk ha lý ve düz do ku - ma yay gý sa na ý, - na do lu nun ürk - leþ me sin den son - ra da ürk do ku - ma cý lý ðý nýn s lâm es e i ðiy le bir leþ - me siy le muh e - þem ör nek le ri ni ver me ye de vam e miþ ir de di. Hazýrlayan: rdal Odabaþ (er da lo da U I N Þ ÐI 1. en di ni ve ya baþ ka bi ri ni ö zür lü gös er mek i çin i le ri sü - rü len se bep, ö zür, ba ha ne.- e mi ri sim ge - le yen harf ler. 2. e ni do ðan ço cuk i çin þü - kür ni ye iy le ke si len kur ban. - omuanýn askere verdiði. 3. k de niz a ne mi si. 4. Hüc - re le rin a þý rý ço ðal ma sýy la in san, hay van ve - ya bi ki do ku la rýn da o lu þan ve bü yü me e ði - li mi gös e ren yum ru, ü mör, ne op laz ma.- on ma iþ le rin de kul la ný lan u cu siv ri ve ya kes kin a raç. 5. Var lýk la rýn, abiaaki gö rü - nüþ le ri nin ka lem, fýr ça gi bi a raç lar la kâ ðý, bez vb. ü ze rin de ya pý lan bi çim le ri. - a ký - ýn am yan ma ma sýn dan o lu þan, du man la yük se len kö mür leþ miþ a ne cik ler. 6. Baþ ka - la rý a ra fýn dan bi lin me si ken di i çin sa kýn ca - lý gö rü len bir ger çe ði sak la mak an vaz ge çip a çýk la mak, söy le mek, bil dir me. 7. s viç re'de bir a kar su. 8. Müs lü man fel se fe ci si. 9. Hý - ya ne, ha in lik. 10. ud du se sir ru hi i fa de si - nin ký sa sý. - Mem le ke ler, kö le ler. 11. e - de ler den ve bü yük ba ba lar dan her bi ri. 12. a vuz Sul an Se lim'in Mem luk lu lar la Ha - lep'in ku ze yin de yap ý ðý mey dan sa va þý FO OÐ F: CHN Ha cý Bek aþ-ý Ve li sanbul da a nýl dý rü a ri hi nin 4 ö nem li is min den bi ri ol du ðu - nu söy le di. Þen, sa lon da ki le re ka ý lým la rý i çin e þek kür e i. Ha cý Bek aþ-ý Ve li yi an ma ko - nu sun da ge le cek yýl da ha bü yük or ga ni zas - yon dü zen le ye cek le ri ni be lir en Þen, na - do lu coð raf ya sý ný ha mur gi bi yo ðu rup, gö nül eh li in san lar ha li ne ge i rip, im pa ra or luk lar ku rup ya þa ma sý ný sað la yan Ha cý Bek aþ-ý Ve li, Mev la na, Ha cý Bay ram ve bu üç ku up na baþ la dýk la rý ný be lir i. a zý a la nýn da da ha ön ce bir bö lü mü çý ka rý lan sa ra yýn ka lan kýs mý ný or a ya çý kar ma ya ça lý þa cak la - rý ný an la an Mar cel la Fran gi pa ne, s lan e pe, dün ya a ri hi i - çin çok ö nem li bir yer. de di. a zý lar i çin 37 yýl dan be ri Ma - la ya ya ge len Prof. r. Fran gi pa ne, Geç i ði miz yýl çok gü zel bir se zon ol muþ u. s ki unç dö ne mi ne a i a ba ka lar bul duk. er piç sa ra yýn ku ze yin de ki su run ve ma hal le le rin bu lun du ðu ah min e di len böl ge de yü rü ü len ça lýþ ma lar kap sa mýn da er - ÜNÜ BUMCNIN CVBI P O N V M B H V M H H Þ N M M O M H B O S Ü S O N M B F Prof. r. li kar N IÞ S P C BU sa na ýn en ö nem li gös er ge le - rin den bi ri nin de ha lý ve düz do ku - ma yay gý lar da ki mo if ler ol du ðu nu be lir en kar, Bu ya nýþ lar, ha ya ar zý nýn bir so nu cu o la rak ge nel lik le bi ki, hay van ve ge o me rik þe kil ler - den e sin le ne rek o luþ u rul muþ ur. Bu a sa rým lar, ürk çe nin sun du ðu im kân lar çer çe ve sin de ad lan dý rýl - mýþ ýr. ürk di li nin çe þi li ya pý ö zel - lik le ri kul la ný la rak ya pýl mýþ o lan bu ad lan dýr ma lar, hem kay nak la rý hem de bu ad lan dýr ma la rýn ya pýl - ma sý sý ra sýn da ger çek le þen an lam o lay la rý a çý sýn dan çe þi li lik ler gös - er mek e dir di ye ko nuþ u. Pro je - nin a ma cý na da de ði nen li kar, na do lu sa ha sýn da ki ya nýþ ad la rý es pi, as nif ve ah lil e di le rek ürk ha lý ve düz do ku ma yay gý sa na ýn - da çok ö nem li bir ye re sa hip o lan ya nýþ (mo if) ad la rý nýn, ürk çe de ki ad lan dýr ma ge le ne ðiy le bir so mu an la ým di li ol du ðu nun de li li o la rak gös e ril me ye ça lý þý la ca ðý ný söz le ri - ne ek le di. Muð la / ci han a ra sýn da do la þan bir ürk men der vi þi u nus m re ye her za man kin den da ha faz la muh - a cýz. ra da ki ler le uð raþ mak ye ri ne bel ki de bu 3 kay na ða yö nel me miz, gö nül ah ý mý zýn da ha da yük sel me si ni sað la ya cak ýr. Bu na bir kü çük ka ký sað lar sak e me ði ge çen ar ka daþ - lar o la rak biz çok mu lu o la ca ðýz. Se ne ye hün ka rý an la ma ya yö ne lik prog ram lar i çin gay re e de ce ðiz di ye ko nuþ u. s an bul / a a ken unç ve kal ko li ik dö nem le re a i a ba ka lar da ka zý ya pýl dý. Bu a ba ka lar dan se ra mik va zo lar, ka se ler ve küp le rin de a ra - la rýn da bu lun du ðu 17 e ser or a ya çýk ý. di ye ko nuþ u. a zý - lar da or a ya çý ka rý lan sa ra yýn ge ri ka lan kýs mý na u laþ mak i çin ku zey de ka zý la ra baþ la na ca ðý ný i fa de e den Fran gi pa ne sa ra yýn du var la rý nýn 2.5 me re yük sek li ðin de ol du ðu nu, sa ra yýn ko ri - do ru nun or a sýn da dün ya nýn ilk ka na li zas yo nu di ye a bir e - di le cek o lan bir ka na lýn geç i ði ni di le ge ir di. Ma la ya / ci han Bir lokmayý sen ye... Bir hýrkayý da sen giy hele! S on za man lar da; Þu ko nu da yo rum yap ma der di her ke si mi sar dý? ok sa ben ken di ken di me iþ mi ü re i yo rum? am an la ya bil miþ de de ði lim O ur o ur du ðun yer de. en di ne va zi fe ol ma yan iþ le re de ka rýþ ma di - yo rum Ve de; el kin de de bu lu nu yo rum iç dün ya ma! m ma; yaz ma dan da e de me ye ce ðim *** Me se le þu: ðýz bir li ði e miþ çe si ne, müs lim-gay ri müs lim her kes þu nu di yor: ma nýn dos la a.r ko þun Müs lü man lar se kü ler leþ i. a ni; dün ye vi leþ me ye baþ la dý ve dün ya eh li ol du! Zen gin lik, san ki: Çok eh li ke li! San ki: Çok nâ hoþ bir þey miþ gi bi! *** yi de: zî zim Gay ri müs lim ler mi zen gin o - lur hep? On lar yu ka rý ar la nýn o hu mu mu? Oh Ne â lâ! ün ya nýn cüm le Müs lü man ý fa kir i ðe ri hep zen gin mi ol sun?! Ne re de o yo ður dun bol lu ðu? Ha di i þi ni ze Hay di.. hay di *** ðer: O de ðil kar de þim; Müs lü man lar bir lok ma, bir hýr ka kül ü rün den gel mek e ler. Bu ve si ley le çok dün ya ya dal ma ma lý lar de mek e i se niz o baþ ka. m ma: i ne de si zin ü ze ri ni ze va zi fe de ðil! Siz ken di i þi ni ze ba kýn. ü þün ya ka mýz dan. Mü sa a de e din de na sýl ya þa ya ca ðý mý za biz ka rar ve re lim. Os man lý yý gö zü nü ze sok ur ma yýn! Müs lü - man la rý dü þü nü yor sa nýz þâ ye, þu ra kan ýn zul me uð ra ý ðý nýz Müs lü man la rý na yar dý ma ko þun da gö re lim si zi! e ðil se; Çý fý lý ðýn lü zû mu yok! O yun cak Mü ze si n ka ra da N mall lýþ ve riþ Mer ke zi, ge zil di ðin de bü yük kü - çük her ke sin ken din de bir þey ler bul du ðu s an bul O - yun cak Mü ze si ni a ma zan Bay ra mý nda n ka ra ya ge - i ri yor. Su nay kýn ýn 2005 yý lýn da s an bul un a dý köy il çe si Göz e pe sem in de kur du ðu O yun cak Mü ze si, N mall lýþ ve riþ Mer ke zinde zi ya re çi le riy le bu lu - þu yor. Ge zen le ri cez be den, es ki ler de sak lý kal mýþ bir çok a ný yý can lan dý ran bir bi rin den de ðer li o yun ca ðýn ser gi le - ne ce ði fa a li ye e ay ný za man da ço cuk lar i çin ha zýr la nan h þap Zü ra fa öl ye si ak i vi e si ger çek le þe cek. 18 ve 20 ðus os a rih le rin de sa a i le a ra sýn da ger - çek le þe cek h þap Zü ra fa öl ye si nde ço cuk lar bir mek up la süs le dik le ri ah þap zü ra fa la rý baþ ka ço cuk la ra ar ma ðan e mek ü ze re ha zýr la ya cak. n ka ra / ci han

5 18 ÐUSOS 2012 CUMS M 5 HN ÇNN lur han Cel kan ah me a yý ný u ður lar ken BU GÜN V GÜ NÜ þ siz bir i ba de a yý na el ve da di yo ruz bu gün. çi miz de bir yan dan rah me a yýn dan ay rýl ma nýn hüz nü ve bu ruk lu ðu, di ðer yan dan ya rý nýn bay ram o lu þu nun se - vin ci ve mu lu lu ðu. Bu gün Þehr-i a ma zan a ve da gü nü! Biz on dan mem nun kal dýk; in þa al lah gü nah la rý mýz la o - nu in ci me mi þiz dir! l lah bu ay da bi zi de, ku sur la rý mýz la ol mak la be ra ber, mak bu lü say dý ðý kul la rý züm re si ne il hak e sin! Â min. BU GÜN U G ÇV M O ah me en bay ra ma bir a re fe mer di ve nin de yiz bu - gün. u a la rýn ge ri çev ril me di ði en der za man lar dan bi ri ni da ha id rak e di yo ruz þu da ki ka lar da, bay ram sa ba hý na ka - dar. li miz du a dan in me me li, kal bi miz a zar ru dan dön - me me li bu gün! On dan dýr ki a re fe gün le ri çok ça ka bir zi ya re le ri ne ah - sis e dil miþ ör fü müz de. Bay ra mý ve bay ram ön ce si se vinç ve sa a de i mi zi ö len le ri miz le pay laþ mak i çin. On lar yok ol ma dý lar çün kü. On lar baþ ka bir â lem de, e - be di ye e yol cu lu ðun i kin ci a dý mýn da, dün ya son ra sý ilk is - as yon da lar. Bi zi de bek li yor lar. Biz den du a is i yor lar. il le ri ol sa, i le i þi mi miz ol sa on lar la, bi ze ne ler söy le ye - cek ler kim bi lir? Ne bü yük ec rü be le ri ni ak a ra cak lar bi ze? Bi zim i çin ha ya î ö nem a þý yan ec rü be le ri ni. ma ne gam? Bir ec rü be ya þa ma ya ne ge rek var? Bu e be dî yol cu - luk an ve bu yol cu luk a ki se rü ven ler den e li miz al ýn da ki vahy-i lâ hî bah se di yor bi ze za en. e lâm-ý ze lî ve hâ - dis- Ne be vî sa de ce ka bir ha ya ý na ka dar da de ðil, e be di ye - e ka dar ö nü mü ze dev bir pro jek ör yak mýþ lar, yo lu mu zu ay dýn la mýþ lar. Bil me di ði miz, a ma nam ze ol du ðu muz, hýz la yol cu lu ðun da bu lun du ðu muz dün ya la rý ha ber ver - miþ ler bi ze. þ e o â lem le rin bir bö lü mün de ö len le ri miz var sa, di ðer bö lü mün de biz ler! Biz ler de o ra ya doð ru yö - nel mi þiz. ol cu lu ðu muz sü rü yor. O hal de biz ka bir le ri mi - zin ba þý na va ra lým, on lar la bi raz bir lik e o la lým, on la ra bi - rer Fa i ha o ku ya lým ve e fek kür e de lim; ye er. ðer ka bir le rin den u zak ay sak, ü zül me ye lim; o ku ya ca - ðý mýz fa i ha lar on la ra gi der, on la ra arz o lu nur. On lar bu rah me fe yiz le rin den ha ber dar e di lir, is i fa de e i ri lir. SU N H B V Ð GÜ N OÐ U Bir ah me a yý ný u ður lu yo ruz bu gün. Ne bah i yar bir u ður la ma! Biz den mem nun ay rý lý yor dur in þa al lah! Bi zim ha a ve ku sur la rý mýz la bir lik e ak dim e i ði miz i ba de le ri a lýp gi de cek. n fi ar Su re si nin ha ber ver di ði, ka bir le rin i çi dý þý na çýk ý ðý za man ne fis le ri mi ze ak dim e dil mek ü ze re. 1 n þi kak Su re si nin ha ber ver di ði, yer dü zel i lip i çin de o lan - la rý dý þa rý a a rak bo þal ýl dý ðý ve ye rin, ab bi ne bo yun eð di - ði za man a mel def e ri mi zin sa ðý mýz dan ve ril me si ne 2 ve si le ol mak ü ze re l lah ýn iz niy le. Gâ þi ye Su re si nin ha ber ver di - ði, i nan mýþ o lan la rýn yüz le ri nin pý rýl pý rýl ol du ðu ve yap ýk - la rýn dan hoþ nu ol du ðu gün 3 biz le re bi rer ha yýr ve si ka sý o - la rak dön mek ü ze re. Fecr Su re si nin ha ber ver di ði, ö ðü al - ma yan la rýn ö ðü al mak is e dik le ri ve eþ ke bu ha ya ým i - çin ön ce den bir þey yap say mý þým! de dik le ri gün 4, hiç ol - maz sa bir þey ler yap ý ðý mý zýn bi rer bel ge si ni eþ kil e mek ü ze re. Fur kan Su re si nin ha ber ver di ði, gök yü zü nün be yaz bu lu lar ha lin de par ça la na ca ðý, me lek le rin bö lük bö lük in - di ri le ce ði ve za lim le rin el le ri ni ý sý ra rak eþ ke Pey gam ber - le bir lik e bir yol da bu lun say dým! Vay ba þý ma ge le ne! eþ - ke fa lan ca yý dos e din me sey dim! di ye rek 5 piþ man ol duk - la rý ve yüz le ri nin ka rar dý ðý gün, en a zýn dan hi ca bý mý za bir per de, l lah ýn mer ha me i ne sý ðýn ma mýz ve gü nah la rý mý - za kar þý l lah ýn af fý ný in i zar e me miz i çin bir da ya nak eþ kil e mek ü ze re. a sin Su re si nin ih bar e i ði, a ðýz la rý mý - zýn mü hür le nip el le ri mi zin ve a yak la rý mý zýn ko nuþ u ru la - ca ðý gün 6 hiç ol maz sa e li mi zin, a ya ðý mý zýn ve vü cu du mu - zun yüz a ký o la bi le cek bir ve si le ol mak ü ze re. Zü mer Su re - si nin ha ber ver di ði, Sur a bir da ha üf len di ðin de in san la rýn a ya ða kal kýp ba kýþ ýk la rý ve yer yü zü nün l lah ýn nu ruy la ay dýn lan dý ðý, ki a býn a çýl dý ðý, pey gam ber ler le þa hi le rin ge - i ril di ði ve in san la ra hak sýz lýk ya pýl ma dan a ra la rýn da a da - le le hü küm ve ril di ði gün 7, bir hu kuk bel ge si eþ kil e mek ü ze re. be se Su re si nin ha ber ver di ði, gü len, se vi nen ve ay - dýn lýk yüz ler le, oz lan mýþ ve ka ran lýk bü rü müþ yüz le rin op lan dý ðý gün, 8 yü zü mü zü ak e den bir ve si le ol mak ü ze - re- en a zýn dan bu u mu lar la ek sik le ri miz le-doð ru la rý - mýz la bir i ba de mev si mi ni da ha ge ri de bý ra ký yo ruz. SS O N H M Hiç þüp he siz o ru cu muz çok þey de ðil di. l lah ýn ni me - le ri, bi zim O na e ma yü lü müz den çok da ha faz la bi zi i ha a e miþ, ku þa mýþ hal de dir. ma O, rah me iy le a zý çok sa ya - ca ðý ný, bi ri bin o la rak de ðer len di re ce ði ni, yü rü ye rek ge len ku lu nu ko þa rak kar þý la ya ca ðý ný va ad e den r ha mü r-â hi - mîn ol du ðun dan, böy le bir i ba de mev si mi ni hüsn-ü ha i - me i le ka pa ýk an son ra O ndan ü mi e me miz de, bi zim kul lu ðu mu zun en se vim li ya ný dýr. O ndan ü mi vâ rýz. B BM B H I MI ZI Ü F SN n þa al lah bu a ma za ný mý zý dün ya-â hi re ha yýr la ra ve ha yýr lý in ki þaf la ra ve si le kýl mýþ ýr di ye i çi miz u mu do lu. Bay ra mý bu duy gu lar la id rak e de ce ðiz. Ni ya zý mýz; bu i ba - de a yýn da ka zan dý ðý mýz ah lâ kî gü zel lik le ri, in ce li ði, ne za - ke i ve i ba de has sa si ye i ni öm rü müz bo yun ca de vam e - i re bil me miz dir. l lah, ehl-i i ma nýn i ba de le ri ni ka bul bu yur sun, ev fik ve hi da ye le ri ni ar ýr sýn; bu a re fe yi, cen ne-a sa bir ba ha - rýn a re fe si o la rak ka bul e di yo ruz; ab bi miz, ba ha rý mý zý da lü fe sin; â min. ip no lar: 1. n fi ar Su re si, Â ye:4-5, 2. n þi kak Su re si,â ye:3-7, 3. Gâ þi ye Su - re si, Â ye:8-9, 4. Fecr Su re si,â ye:23-24, 5. Fur kân Sû re si,â - ye:25,29 6. â sîn Sû re si, Â ye:65, 7. Zü mer Sû re si,â ye: be se Sû re si,â ye: (0 505) Biz u uk ne kay be ik, siz u ma dý nýz ne ka zan dý nýz? ab bi mi ze þü kür ler ol sun ki, bir mü ba rek a ma zan-ý Þe rif i da ha ih ya e dip, yol cu e di yo ruz. Bu gün a ma za nýn son gü nü, ya rýn bay ram in þâ - al lah. a ma za nýn ilk ge len i ba de i yi ne ilk de fa ay rý lý yor a ra mýz dan. ün ak þam, ilk de fa kýl dý ðý mýz e ra vih gi i, ge ce sa - hu ru bi ir dik, bu ak þam da in þa al lah son if a ra ve da e de ce ðiz. ab bi miz, ge le cek a ma za na, ek rar he pi mi zi sað-sa lim ka - vuþ ur sun in þa al lah! n sa nýn ne fis ve þey an i le mü ca he de ve mü ca de le si nin en bü yük e za hü rü nün gö - rül dü ðü bu mü ba rek ay da, a ma za na hür me e den le re ne mu lu! Hür me e ku - sur e den le re i se ne ya zýk! er bi ye sý ný rý ný a þa rak, ehl-i sý yâ ma mu ha le fe e den le re i - se ya zýk lar ol sun, veyl on la ra! ik ka e der - se niz O ruç u ma yan la ra veyl ol sun de - mi yo ruz, o ruç lu ya say gý gös er me yen le re di yo ruz. Her za man de di ði miz gi bi, öy le ve ya böy le o ruç u ma ya bi lir sin. ma bu va zi ye i ni â le me i lân e dip, ni ye o ruç u an ço ðun lu ðu ren ci de e dip ü zü yor sun? lin gâ vu ru de di ði miz in san lar da hi say gý gös e rip a çýk an yi yip iç mez ken, siz ni ye böy le ya pý yor su nuz, a de a mil le i ah kir e - dip ah rik e mek is i yor su nuz? a hu, in san ya þa dý ðý ce mi ye le u yum lu hal de ol maz sa, o ce mi ye e ra ha ve hu - zur o lur mu? ü þü nün bir ke re, bir yer de ma em var, siz o ra da ça lýp, oy na ya bi lir mi si niz? þ e bu mi sâl gi bi, mil le in ço - ðun lu ðu bir hal dey se, bir þe ye o dak lan dýy - sa, o ra da mu ha lif hal le re e ves sül e me nin mâ nâ sý yok! Bu mev zu u da bir çif söz de, i nanç sýz lý ðýn dan de ðil de, ha ni Uy dum ka la ba lý ða! mi sâ li, o ruç suz la ra u yup, a - ya na mý yo rum, si ga ra sýz lýk ba þý ma vu ru - yor gi bi ba ha ne ler le, o ruç u ma yýp a çýk - an yi yip i çen ba zý la rý na dýr. Ba ký nýz kar - de þim, bu de dik le ri niz her se ne ek rar e - di lir, ne o lu yor? Sa yý lý gün ler ça buk ge çi - yor. Bað da, bah çe de, ma den de, gü neþ e ça lý þan lar u u yor da, siz ni ye nef si ni ze ba ha ne bu lup, ö zür ü re i yor su nuz? Son ra l lah mu ha fa za, ha ni Üs ad Be di üz za man Haz re le ri nin, Bi rin ci ün ya Har bin den ön ce o ruç ve di ðer i ba de ler de gös e ri len en bel lik den do la yý, Hâ lýk e â lâ Hem, se ne de yal nýz bir ay o ruç i çin nef si - miz den is e di; nef si mi ze a cý dýk. ef fa re - en, beþ se ne o ruç u ur du de di ði gi bi, öy le bir hâ le muz da rip o lu ruz ki, o ruç u - mak an da ha zor hal le re dü þe bi li riz. l lah mu ha fa za e sin, öy le zor hal ler den. Son ra Üs a dýn, Cen ne u cuz de ðil, Ce hen nem da hi lü zum suz de ðil de di ði gi bi, cen ne öy le ko lay mý ka za ný lýr? Hü lâ sa þu nu söy le ye bi li riz: Ba ký nýz, biz o ruç u uk ne kay be ik, siz u ma dý nýz ne ka zan dý nýz? s lýn da bu nun e ra fýn da i yi bir dü þü nül se, ne kay be dip, ne ka zan - dý ðý mýz da ha i yi an la þý la cak ýr. ab bi miz, nef si nin ba si ve süf lî e mel le ri ne al da - nan lar dan ey le me sin in þâ al lah! Ge çen haf a sý cak a e ri me yen e ne ler den bah se miþ ik. Bu haf a da sý cak a e ri - yen e ne ler den bah se de ce ðiz, na sib o - lur sa. ri mek en mak sa fa ni ol mak ýr. h las i - sa le si nde bu ö zel li ðin e fa ni (bir bi rin de fa ni ol ma) þek lin de i sim len di ril di ði ni o ku yo ruz. ar deþ le rin de fa ni ol mak ya ni kar deþ le rin de bü ün leþ mek. Bü ün leþ mek, par ça la rýn bir a - ra ya ge le rek mü na sip bir þe kil de va zi ye al - ma sý dýr. Bir bi ri i le bir le þen su dam la la rý gi bi be ra ber ce o bü yük ha vu za ak mak ýr. ve, bah i yar (o dur ki), kev ser-i ur â nî den sü zü len a lý, bü yük bir ha - vu zu ka zan mak i çin, bir buz par ça sý ne - vin de ki þah si ye i ni ve e nâ ni ye i ni o ha - vuz i çi ne a ýp e ri en dir. 1 Ha vuz, bü ü nüy le ce ma a i em sil e der. Bir ma na da ce ma a in þahs-ý ma ne vîsi dir. Bu ha - vu za es lim o lun du ðu za man þah sî fa zi le le ri - miz kül lî leþ i ði gi bi, fer dî ha a la rý mý zýn i se cüz i leþ i ði ni, ha a he sa ba ka ýl maz de re ce ye düþ ü ðü nü gö rü rüz. Men su bu bu lun du ðu muz þahs-ý ma ne vî de u mu mî meþ ve re he ye i miz var. Bu ra dan en kü çük ma hal le ka dar meþ ve re he ye le - ri eþ kil e dil miþ ir. He ye le ri miz a ra sýn da ki e sa nüd i se son de re ce e hem mi ye li dir. þ - e su sa ýr la ra sýð ma ya cak hu su si ye le re sa - hip o bü yük meþ ve re ha vu zu her der di - mi zin çö zü mü, her ne vî me se le le rin mü a - lâ a e dil di ði e sas lý bir uz vu muz dur. Meþ ve - re i yap mak ve â bi ol mak i se â ye ve sün - ne le em re di len hu sus ur. Ne re de bir sý kýn ý var sa he men meþ ve - re le hal li ne gi de riz. Meþ ve re es na sýn da her ke sin ni ye i rý za-ý lâ hî i le i man hiz me - i ol du ðu i çin fi kir ler i zah ve is ba e di lir, ar ý þý lýr, mü za ke re ya pý lýr. Ne i ce de çý kan ka rar ken di fik ri nin er si ne de ol sa ar ýk ki þi ye dü þen meþ ve re e â bi ol mak ýr. O hal de her þe yin ba þýn da ve ilk e sas o la - rak l lâh ýn rý za sý ve ar dýn dan ab bi mi zin em ri o lan kar deþ li ðin ya yýl ma sý ve uy gu lan - ma sý na e hem mi ye ver mek ge re kir. ar deþ - le ri ni en ki e me mek ve fa zi le fü rüþ luk ne - vin den gýb a da ma rý ný ah rik e me mek ar - zýn da ki ha re ke i le be ra ber bü ün kuv ve in hak a ve ih las da ol du ðu bi lin me li dir. ar - deþ le rin me zi ye le ri ni ken di me zi ye i bi le rek ha re ke e mek i se kar deþ li ðin e sa sý dýr. Mez kur ö zel lik le re sa hip ol mak an cak bir buz par ça sý o lan e ne nin sa de ce o ha vuz da e - ri il me si, bu zun su ya dö nü þüp o bü yük su ya ka vuþ ma sý i le müm kün dür. Üs ad bu zun e ri me si ni ne den ha vuz da is - e mek e a ca ba? Buz, ha vuz ol ma yan yer de de e ri mez mi? Ni çin ha vuz? Buz el be e bir bar - dak ve a bak a da e rir, a ma bu du rum da bar - dak ve a bak ka dar ge niþ lik ve ya ma na ka za - na bi lir. Bir kab da e ri me yen buz dan ha sýl o lan su i se, bo þa a kar gi der. Ha vuz da e ri mek, ha vuz ka dar bü yü mek, ön ce ki cir min den da ha bü yük ol mak, ek sik - lik ve ku sur lar dan a za de o la rak bü ün leþ mek gi bi sý ra la na bi le cek ma na lar ak la ge lir. Ha vuz ne ka dar bü yük i se muh e va nýz da o ka dar bü yü ye cek, güç ve kuv ve i niz de bü - yü ye cek, ya pý lan du â la rýn e si ri ço ða la cak, e - di len hiz me le rin mey ve si zi ya de o la cak, rah - me-i lâ hi ye nin in zâ li faz la o la cak, in þa al lah. Bu ka dar sý cak ve er ü a - ze gü zel lik ler kar þý sýn da e ri - me yen e ne kal ma ma lý. yi - lik ler a nýl ma ya, kö ü lük ler u nu ul ma ya mah kûm dur. Mü þer ref o lu nan ih lâs lý in san la rýn hal le ri dil le re des an o lur. Bun lar e ne - nin e ri il me si i le müm - kün o lan gü zel lik ler dir. Bü ün bu sý fa lar mev - cu o lan e ne nin ha vuz da e ri il me si i le hâ sýl ol mak - a dýr. O ha vu za da hil o - lan e ne le rin e ri me si i le ka za ný la cak kuv ve bir - lik ve be ra ber li ðin de - va mý na, u huv ve in i - da me si ne, ih lâ sýn ih - ya sý na ve si le o la cak ýr, in þa al lah. Bi zi e na ni ye en vur ma ya ça lý þan ehl-i dün ya ya mu - ka bil buz gi bi e ne - miz i le or a da du rur sak he def ol mak du ru - mun da ka lý rýz. ma e ne mi zi o bü yük ha vuz - da e ri ir sek kim se nin he de fi ol ma yýz. Ge çen haf a ki du â mý zý sý cak e men ni ler le e ri e rek ye ni le ye lim: Sý ca cýk du âlar la, sý cak a e ri yen e ne le rin bü yük ha vuz la ra sýð ma ya cak ka dar bü yü yen kalb le riy le be ra ber kar de þa ne se ma ya kal kan el le re du â la rý mý zý ka a rak ab bi mi ze ak dim e di yo ruz. a ab! Ne fis ve e ne mi zi ur ân pý na rýn - dan sü zü len a lý, bü yük ha vuz da e ri en ler - den ey le, â min. Gö zü mü zü a çýp ka pa a cak ka dar da hi ol sa bi zi, ne fis ve e na ni ye i mi ze bý rak ma, bi hür me-i Sey yi de l-mür se lîn. No: a ma zan Bay ra mý ný zýn ha yýr la ra ve si - le ol ma sý ný ab bim den di le rim. ip no: 1- Be di üz za man Sa id Nur sî, em a lar, sh. 401 u mü ba rek gün ler de dü þün dük le ri mi - ze, ko nuþ uk la rý mý za, yaz dýk la rý mý za, ar ýþ ýk la rý mý za ba kar mý sý nýz? Su ri ye yö ne i ci le ri ni eh di, e rör, P, ka li âm Han gi iç ve dýþ fe sa þe be ke le ri dir ki, I - rak an son ra þim di de Su ri ye me se le si ni ve do la yý sýy la P be lâ sý ný baþ la ý? I rak a/u - zey I rak a oy na nan ay ný o yun Su ri ye/u zey Su ri ye de oy nan mý yor mu? Bu yý lan la rýn bu de lik en bi zi kaç se fer ý sýr ma sý na mü sa a de e - de ce ðiz? Su ri ye me se le sin de de geç miþ en ders çý - kar mak, ib re al mak ve dü þün mek za ma ný: 20 Mar 2003 e B Öz gür leþ ir me O pe - ras yo nu a dý al ýn da I rak ý iþ gal e miþ i. n cir - lik en I rak ve f ga nis an a 5400 sor i (u çak - lar la bom ba yað dýr ma ha re ke i) yap ý. I rak ý iþ gal e der ken, 11 y lül sal dý rý la rý ný ba ha ne o - la rak kul lan dý ve I rak a de mok ra si ge ir me va - a din de bu lun muþ u. Ne ki, bu fe ci iþ gal sý ra sýn da ne Sad dam Hü se yin in l a i de i le i liþ ki si ol du ðu na da ir bir de li le, ne de ki le im ha si lâh la rý na ras lan - dý. So nuç ne ol du? I rak a Sad dam dö ne mi nin ef sa ne vî dý þiþ le ri ba ka ný o lan a rýk ziz, 11 y lül sal dý rý la rý nýn ken di le ri ni de þo ke e i ði ni, Her i ki si de Si yo nis i de di ði Bush ve Bla - ir in ki le im ha si lâh la rý ko nu sun da bi le rek ya - lan söy le di ði ni, bu nu da s ra il in i yi li ði i çin yap ýk la rý ný be lir i yor du. Sad dam ýn I rak ý 30 yýl da in þa e i ði ni, a ma þim di aþ üs ün de aþ kal ma dý ðý ný söy le di. (Gu ar di an 5 ðus os 2010.) þ e iþ ga lin fa u - ra sý: * I rak sa va þý, ül ke ye de mok ra si de ðil, kan ve e nik bö lün me ge ir di, I rak fi i len ü çe bö lün dü. * lk gün ler kur a rý cý o la rak kar þý la nan - me ri kan as ker le ri nin iþ ken ce, e ca vüz ve ka - li âm la rý, I rak lý la rýn ve iþ ga li des ek le yen üm in san la rýn yü zü ne o ka gi bi in di. * þ gal de ül ke kan gö lü ne dön dü. Þid de do - ru ða çýk ý... * Bir bu çuk mil yon I rak lý ha ya ý ný kay be i. Bir bu çuk mil yon ka dýn dul kal dý. * 5 mil yon ço cuk ök süz ve ya ye im kal dý. * 2 mil yon ki þi ül ke si ni er ke i. * 2 bu çuk mil yon ki þi de ken di ül ke sin de mül e ci ko nu mu na düþ ü. * Her 2 ki þi den bi ri iþ siz kal dý. * üz bin ler ce I rak lý kýz ve ka dýn (e ca vüz e di len ler da hil) ge çin mek i çin Mý sýr, Su ri ye ve di ðer ül ke le re fuh þa sü rük len di. * Sa vaþ, al ya pý yý bü yük öl çü de çö ker i. * I rak ýn pek çok böl ge si, gün de en faz la 6 sa a e lek rik a la bi li yor. * Su da ço ðun luk la ke sik o lu yor. * I rak ýn en bü yük ge lir kay na ðý pe rol ü re i - mi de iþ gal ön ce si se vi ye nin çok al ýn da. Pe - rol, ço ðun luk la me ri kan þir ke le rin ce iþ le i li - yor. * Sa vaþ an son ra a ri hî ve kül ü rel de ðer ler de yer le bir ol du, yað ma lan dý. * I rak ýn 125 mil yar do lar dýþ bor cu ol du ðu ah min e di li yor. Þim di dü þü ne lim: Bu iþ ga lin ma ne vî fa u ra - sý ný kim ö de ye cek? Ce nab-ý Hak an ni ya zý mýz o dur ki, bi ze a - ðýr bir mu si be ve â fâ o la rak ö de me sin! Þim di de Su ri ye ye da dan dý ay ný zih ni ye ve güç! Su ri ye yi de I rak a çe vir mek i çin mi ür ki - ye den bom ba la ný yor? Ve bi ze na sýl mad dî-ma ne vî fa u ra ke si le - cek? Ö de me ye, he sap ver me ye ha zýr mý yýz? fer sa dog ni as ya.com.r Irak a oynanan oyun þimdi Suriye de mi? Þ os man zen ni as ya.com.r Sýcaka eriyen eneler

6 6 18 ÐUSOS 2012 CUMS U HB OS NO: 2008/2326 sas. ÖrnekNo: 27 Saýlmasýna karar verilen gayrimenkulun cinsi, kýymei, evsafý, Saýþ Þarlarý: 1- nka ra i li, Ma mak l çe si, a zým Or bay Ma hal le si, 342. Cad de, 69 ka pý no lu Sel çuk par ma ný nýn bu lun du ðu ye re ras la yan i ma rýn 8560 a da, 45 par se lini eþ kil e den 922m 2 ar sa ü ze ri ne in þa e di len 100/922 ar sa pay lý ze min ka, 13 no lu (fi i len B no lu dük - kân) de po lu dükkân, ek hacimli, ne 89m 2 kullaným alanlý, dükkân vasýflý aþýnmaz 2- nkara ili, Mamak l çe si, a zým Or bay Ma hal le si, 450. So kak, 11 ka pý no lu bi na nýn bu lun du ðu ye re ras la yan i ma rýn a da, 11 par se lini eþ kil e den 877m 2 ar sa ü ze ri ne in þa e di len 64/877 ar sa pay lý 1. ka, 4 no lu, 3 o da, sa lon, an re, mu fak, ban yo, wc ve 2 a de bal kon ve ek len i si 4 no lu kö mür lük le bir lik e 90m 2 kul la ným a lan lý, mes ken va sýf lý a þýn maz lar bir borç ne de niy le ay rý ay rý a çýk ar ýr ma su re iy le sa ý la cak ýr. Gay ri men ku lün ge niþ ev sa fý dos ya da mevcu bilirkiþi raporunda açýklanmýþýr. da Parsel Baðýmsýz Bölüm akdi Olunan ýymei V Saýþ Saai Zemin a 13 Nolu ükkân % 18 11:00-11: a 4 Nolu Mesken ,00. % 1 11:15-11:55 V lýcýya aiir. 1- Saýþ 08/10/2012 günü yukarýda yazýlý saaler de n ka ra d li ye si Me za Sa lo nun - da 2 no lu sa lon da a çýk ar ýr ma su re i i le ya pý la cak ýr. Bu ar ýr ma da ah min e di len kýy - me in % 60'ý ve rüç han lý a la cak lý lar var sa mec mu nu nu ve sa ýþ ve pay laþ ýr ma mas raf - la rým geç mek þar ý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz i se en çok ar ý ra nýn a - ah hü dü ba ki kal mak þar ýy la, gay ri men kul 18/10/2012 gü nü yu ka rý da ya zý lý sa a ler de n ka ra d li ye si Me za Sa lo nun da 2 no lu sa lon da i kin ci ar ýr ma ya çý ka rý la cak ýr. Bu ar - ýr ma da da bu mik ar el de e dil me miþ i se gay ri men kul en çok ar ý ra nýn a ah hü dü ba ki kal mak ü ze re ar ýr ma i la nýn da gös e ri len müd de so nun da en çok ar ý ra na i ha le e di le - cek ir. Þu ka dar ki,ar ýr ma be de li nin ma lýn ah min e di len kýy me i nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa ýþ is e ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn op la mýn dan faz la ol ma sý ve bun - dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ ýr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz i se sa ýþ alebi düþecekir. 2- çýk arýrma ya ka ýl mak is e yen le rin ak dir e di len kýy me in % 20'si nis pe in de na ki pey ak çe si () ya da bu mik ar ka dar mil li bir ban ka nýn ke sin ve sü re siz (os ya nu ma ra sý be lir i le rek) e mi na mek u bu nu ver me le ri ge rek mek e dir. Sa ýþ pe þin pa ra i le dir. lý cý is e di ði ak dir de ken di si ne 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. a - ma de ðer ver gi si, i ha le dam ga ver gi si, a lý cý a dý na a hak kuk e de cek ½ a pu har cý sa ýn a la na a i o la cak ýr. Bi rik miþ em lak ver gi borç lan, el la li ye res mi i le sa ý cý ad ma a hak kuk e - de cek a pu harç la rý sa ýþ be de lin den ö de nir. ah li ye ve es lim gi der le ri i ha le a lý cý sý na a i ir. 3- poek sahibi alacaklýlar la, di ðer il gi li le rin, var sa ir i fak hak ký sa hip le ri de da hil ol - mak ü ze re bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný, fa iz ve mas ra fa da hil o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le 15 gün i çin de mü dür lü ðü mü ze bil dir me le ri ge re kir. k si ak dir de, hak lan a pu si ci li i le sa bi ol ma dýk ça, pay laþ madan hariç býrakýlacakýr. 4- aþýnmazý saýn alan lar, i ha le ye a la ca ðý na mah su ben iþ i rak e me miþ ol mak kay - dýy la, i ha le nin fes hi a lep e dil miþ ol sa bi le, sa ýþ be de li ni der hal ve ya 130. mad de ye gö re ve ri len sü re i çin de nak den ö de mek zo run da dýr. 5- Gayrimenkul ken di si ne i ha le o lu nan kim se müd de in de pa ra yý ver mez se i ha le ka - rarý fesh o lu na rak, ken di sin den ev vel en yük sek ek lif e bu lu nan kim i se arz e miþ ol - du ðu be del le al ma ya ra zý o lur sa o na, ra zý ol maz ve ya bu lun maz sa he men ar ýr ma ya çý - ka rý lýr. Bu ar ýr ma il gi li le re eb lið e dil me yip, yal nýz ca sa ýþ an az ye di gün ön ce ya pý la - cak i lan la ye i ni lir. Bu ar ýr ma da ek li fin 129. mad de de ki hü küm le re uy ma sý þar ýy la a þýn maz en çok ar ý ra na i ha le e di lir. ha le nin fes hi ne se bep o lan üm a lý cý lar ve ke fil le - ri ek lif e ik le ri be del le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark an ve di ðer za rar lar dan ve ayrý - ca e mer rü fa i zin den mü e sel si len so rum lu dur. ha le far ký ve e mer rü fa i zi ayrýca hük me ge rek kal mak sý zýn c ra Mü dür lü ðün ce ah sil o lu nur. 6- Þarname ilan arihinden i i ba ren Mü dür lü ðü müz de her ke sin gö re bil me si i çin a çýk o lup, mas ra fý ve ril di ði ak dir de is e yen a lý cýya bir örnek gönderilebilir. 7- Saýþa iþirak e mek is e yen le rin þar na me yi gör müþ ve mün de reca ýný ka bul e - miþ sa yý la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is e yen le rin 2008/2326 sas sa yý lý dos ya nu ma - ra sý i le Mü dür lü ðü mü ze baþ vu run dan ri ca o lu nur. 09/08/2012 (c. f.. 126) ( * ) il gi li ler a bi ri ne ir i fak hakký sahipleri de dahildir. önemelik Örnek No: 27 B: C. N 22. C MÜÜÜÐÜ (ÞINMZIN ÇI IM NI ) esmi lanlar osya No: 2010/1 zale-i Þuyuu Örnek No: 27 Müdürlüðümüzce saýþýna ka rar ve ri len a þa ðý da ya zý lý a þýn ma za a i 06/08/2012 a - rih li e ni s ya ga ze e sin de ya yýn la nan i lan me ni a þa ðý da ki þe kil de dü zel il miþ ir. a þýn ma zýn a pu kay dý, ha li ha zýr du ru mu, i mar du ru mu: n al ya li, aþ l çe si, Çay köy ö yü, Çeþ me ö nü Mev ki i, 376 par se li eþ kil e den 9700 m 2 mik ar lý a þýn maz. a þýn maz, i çe ri sin de çok yýl lýk a ðaç lar dan o lan zey in a ðaç la rý ih - i va e den di ki li yer ler den dir. a þýn maz ay rý ca a rý mý ya pý lan bi ki le rin bü yü me dev re - sin de ih i yaç duy du ðu su kay na ðýn dan kar þý la na ma dý ðý i çin ký raç a rým a ra zi si dir. a - þýn maz i çe ri sin de ya ba ni le rin a þý lan ma sý so nu cu kül ür for mu na dö nüþ ü rü len yak la þýk 35 a þý yaþ la rýn da 160 a de a þý lý zey in a ða cý ve yak la þýk 60 a de e ko no mik de ðe ri ol ma - yan a þý sýz zey in a ða cý mev cu ur. a þýn maz op rak ya pý sý ba ký mýn dan in ce len di ðin de aþ lý, kum lu, yer yer bü yük ka ya kü le le ri mev cu o lup, a rým sal zi ra a i çin az ve rim li bir op rak ya pý sý na sa hip ir. aþýnmaz yaklaþýk %10-15 eðime sa hip ir. a þýn maz köy mer - ke zi ne u zak o lup yer le þim sa ha sý dý þýn da dýr. a þýn ma za a i paf a da u la þým yo lu bu lun - ma mak la bir lik e pa i ka yol dan a þýn ma za u la þýl mak a dýr. a þýn maz e lek rik, su, e le - fon gi bi al ya pý hiz me le ri u la þa cak ko num da de ðil dir. a þýn maz i çe ri sin de de ðe ri ni e ki le ye cek baþ ka her han gi bir a rým sal ü re im ya pýl ma mak a ve a þýn maz ü ze rin de her han gi bir a rým sal ya pý bu lun ma mak a dýr. Mu lak ve ö zel ü rün a ra zi le ri dý þýn da ka - lan ve ü ze rin de yö re e ko lo ji si ne uy gun çok yýl lýk a ðaç, a ðaç çýk ve ça lý for mun da ki bi ki - le rin a rý mý ya pý lan dik li a rým a ra zi si dir. a þýn maz i çe ri sin de her han gi bir ya pý bu lun - ma mak a dýr.a þýn maz; 3573 sa yý lý ya sa kap sa mýn da zey in ci li ðin ýs la hý ve ya ba ni le ri - nin a þý la ý rýl ma sý hak kýn da ki ka nun çer çe ve sin de da ðý ý mý ya pý lan zey in ci lik par se li - dir. a þýn maz 3573 sa yý lý ya sa i le da ðý ý lan yer ler den ol du ðun dan ya sa da be lir il di ði ü - ze re a þýn maz hiç bir þe kil de a ma cý dý þýn da kul la ný la maz, bu a þýn maz i çe ri sin de ve bu sa ha la ra en az 3 ki lo me re me sa fe de zey in ya ðý fab ri ka sý ha riç zey in lik le rin ve ga a if ve ge ne ra if ge liþ me si ne ma ni o la cak kim ye vi a ýk bý ra kan, oz ve du man çý ka ran e sis ya pý la maz ve iþ le i le mez a þýn ma zýn a ma cý hiç bir þe kil de da ral ý la maz.i ki li a rým a ra - zi le ri i çin be lir le nen 5579 sa yý lý op rak o ru ma ve ra zi ul la ný mý a nu nun da be lir le nen mi nu mum par sel bü yük lü ðü 5 de kar dýr an cak 5579 sa yý lý ya sa 3573 sa yý lý ya sa i le da ðý ý - lan a lan la rý a lan la rý kap sa ma dý ðýn dan a þýn ma zýn his se li sa ý þý ve if ra zý müm kün de ðil dir. Muhammen bedeli : ,00 Saýþ Saai :09:15-09:25 arasý B: C. Þ C MÜÜÜÐÜ (ÞINMZIN ÇI IM ÜZM NI) esmi lanlar osya No: a. Bir borçan dola yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik ar ve kýy me le ri ya zý lý mal lar a çýk ar ýr - ma su re iy le sa ý þa çý ka rýl mýþ ýr. Saýþ Hürriye Mah. kdeniz Bulv. No: 66 öþemealý - nalya adresinde yapýlacakýr. Birinci arýrma günü saa 11:30-11:35 ara sýn da yu ka rý da ya zý lý ad res e ya - pý la ca ðý ve o gü nü kýy me i nin % 60'ýný ve ön ce lik le a la cak la rý, sa ýþ mas ra fý i le pay laþ - ýr ma mas raf la rý ný geç mek kay dý i le sa ý la ca ðý, böy le bir be del i le a lý cý çýk ma dý ðý ak dir - de gü nü saa 11:30-11:35 ara sýn da yu kar da ya zý lý ad res e i kin ci ar ýr ma ya pý - la rak ah min e di len de ðe ri nin % 40'ýný ve ön ce lik li a la cak lý la rý, sa ýþ mas raf i le pay laþ - ýr ma mas raf la rý ný geç mek ko þu lu i le sa ý la ca ðý, a lý cý çýk ma dý ðý ak dir de sa ýþ a le bi nin dü þü rü le ce ði, i ha le ye ka ýl mak is e yen ler den ah min e di len kýy me i nin % 20 o ra nýn da na ki ve ya e mi na mek u bu nun is e ne ce ði, ak si hal de i ha le ye da hil e dil me ye cek le ri ve sa ýþ þar na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði ak dir de þar na - me nin bir ör ne ði nin is e ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is e yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý, es lim mas raf la rý, i ha le dam - ga res mi ve % 18 V a lý cý ya a i ol du ðu ilan olunur ira de Cinsi (Mahiyei ve önemli nielikleri) , BOP 30 plakalý, ýrsan oogar marka üç dingilli, 2009 model, beyaz renk Þase No: NNF , brandanýn yýrýk, lasiklerin hasarlý IÖMO ,00 oplam B: N 6 C V FS MÜÜÜÐÜNN (ÞINIIN ÇI IM NI) esmi lanlar Ü Si ga ray la Sa vaþ er ne ði nin (SS), a ma zan mü na se be i i le dü zen - le di ði ge le nek sel if ar ye me ði bu yýl Bal a li - ma ný Por a xe de ger çek leþ i. SS Ge nel Baþ ka ný r. Mus a fa y dýn, ö ne im u - ru lu ü ye le ri ve gö nül lü le rin ya ný sý ra ge ce - ye si ya se, iþ dün ya sý, ba sýn ve sa na dün - ya sýn dan i sim ler de ka ýl dý. s an bul Va li ar dým cý sý h me e niz, ü ün ve Ba - ðým lý a pý cý Mad de ler Þu be Mü dü rü Mus a fa a ra ka dý oð lu, s an bul Halk Sað - lý ðý Mü dür ar dým cý sý Me ci lem dar, s - an bul y dýn Ü ni ver si e si ek ö rü Prof. r. a di gâr z mir li, Si mi Sa ray la rý ö ne - im u ru lu Baþ ka ný Ha luk O ku ur, Man - ken i dem as lan, O yun cu Cem ur doð - lu, Sa na çý U mu k yü rek, Sa na çý ay - fun, Þa ir h me Sel çuk l kan, o yun cu ve su nu cu el da o pa ran gi bi i sim ler bu ö zel da ve e yer al dý lar. f ar ye me ði nin ar dýn - dan kür sü ye çý kan SS Ge nel Baþ ka ný r. Mus a fa y dýn, 1999 yý lýn dan be ri bu ö zel in san lar la u zun bir yol al dýk la rý ný an - la ý. y dýn, ül ke miz de, der nek a ra fýn dan ha zýr la nan ve des ek le nen ya sa la rýn ö - nem li so nuç la rý nýn ol du ðu nu, si ga ray la mü ca de le ko nu sun da çok þe yin de ðiþ i ði ni ve de ði þe ce ði ni di le ge ir di. s an bul Va li ar dým cý sý h me e niz de ya pý lan bu mü ca de le nin çok o lum lu so nuç la rý ol du ðu nu, ür ki ye Si ga ray la Sa - vaþ er ne ði ni gö nül den des ek le di ði ni söy le di. Ge ce ye h me Sel çuk l kan, þi ir - le riy le, sa na çý U mu k yü rek i se o ku du - ðu ürk Sa na Mü zi ði e ser le ri i le ka ký da bu lun du. f ar son ra sýn da ko nuk la rýn soh be i a sav vuf mü zi ði ve se ma gös e ri - siy le de vam e i. s an bul/ Se da Ser dar SS den sigarasýz ifar yemeði M M dep re mi nin 13. yý lýn da ö len ler i çin dep re min mer kez üs sü o lan Göl - cük ün a vak lý sa hi li baþ a ol mak ü ze re o ca e li, Sa kar ya ve a lo va da da an ma prog ra mý dü zen len di. Bu se ne ki an ma prog ram la rý na bek le nen il gi yok u. 17 ðus os 1999 Mar ma ra dep re min de ö len ler, dep re min sa a i de, o ca e - li nin Göl cük il çe sin de ki a vak lý ep rem ný ý nda göz yaþ la rý i le a nýl dý. Mar ma ra ep re mi nin 13. yýl dö nü mü an ma e kin - lik le ri kap sa mýn da, dep re min mer kez üs - sü o lan Göl cük ün a vak lý sa hi lin de yap - ý rý lan dep rem a ný ý ö nün de prog ram dü - zen len di. Sa a de ger çek le þen prog - ra ma, Göl cük Be le di ye Baþ ka ný Meh me l li beþ ve va an daþ lar ka ýl dý. Baþ kan l li - beþ, cý lar ilk gün kü a ze le ðin de. ep re - me ha zýr lýk sýz ya ka lan dýk. Fa u ra sý ný ca ný - mýz la ö de dik. cý la rýn ü ze rin de ay ný a cý - la rý ya þa ma mak a dý na bi linç le ha re ke e - di yo ruz de di. Sa a ler yi gös er di - ðin de dep rem a ný ý ö nü ne çe lenk ler ko - nul du. r dýn dan da dep rem de ö len ler a - ný sý na de ni ze ka ran fil ler bý ra kýl dý. ep - rem de ya kýn la rý ný kay be den va an daþ lar, Çok duy gu sal an lar ya þý yo ruz. 13 se ne ön ce ye dön dük. Ü zü cü. l lah hiç kim se - ye ya þa ma sýn. n sa noð lu çok þey le re ka - la ný yor a ma u nu ul mu yor. ep rem a da - ma bir þey yap maz bi na lar yý kar. ma bun dan son ra ya pý lan bi na lar, ku ral la ra uy gun ya pýl ma lý. s ki bi na la rýn du ru mu da çö zül me si ge re ki yor. Ö bür dep rem de ne o la ca ðý bel li de ðil. y rý ca an ma e kin - lik le ri ne ka ý lým da az. Gi de rek u nu u yo - ruz de di. ep re min 13. yýl dö nü mün de an ma e kin lik le ri ne pro o ko lün ve va an - daþ la rýn il gi si nin az ol du ðu gö rül dü. GÖCÜ B BÞNI MHM BÞ, "CI GÜNÜ ZÐN. PM HZIISIZ NI. FUSINI CNIMIZ Ö. CIIN ÜZN NI CII ÞMM IN BNÇ H OUZ". cý lar ilk gün kü gi bi a ze GÖCÜ' a vak lý sa hi lin de dü zen le - nen ö ren de ko nu þan Bo ða zi çi Ü ni ver si - e si ek ö rü Prof. r. Gü lay Bar ba ro soð - lu, a ra dan ge çen 13 yýl da ö nem li ge liþ - me ler ya þan dý ðý ný be lir e rek, 13 yýl ön ce 7 ya þýn da o lan bir ev la dý mýz bu gün 20 ya þýn da bir genç ir. Göl cük ve ül ke mi zin is ik ba li nin bu genç ler de ol du ðu nu dü - þü nü yo rum de di. Genç le rin çok da ha bi linç li þe kil de ül ke yi a fe bi lin ci i çin de ge le cek ne sil le re a þý ya ca ðý na i nan dý ðý ný i fa de e den Bar ba ra soð lu, 13 yýl i çin de a - fe in, dep re min ne ol du ðu nun öð re nil di - ði ni, dep re min, a fe in far ký na va rýl dý ðý ný kay de i. Bar ba ro soð lu, op lum o la rak ö - nem li bir yol ka e ik le ri ni, bi lim sel o la - rak ö nem li ge liþ me ler sað la dýk la rý ný an - la a rak, ür ki ye de bu gün 500 dep rem is as yo nu nun bu lun du ðu nu ve ül ke sin - de ki sis mik ha re ke i en i yi iz le yen ül ke - ler den bi ri ol duk la rý ný i fa de e i. ep - rem le ri ar ýk çok hýz lý bir þe kil de ve doð - ru o la rak be lir le dik le ri ni di le ge i ren Bar - ba ro soð lu, ek no lo jik o la rak dün ya da ki en ge liþ miþ ül ke ler le bir lik e ö nem li yol ka e ik le ri ni söy le di. o ca e li/a a 13 yýl da ö nem li ge liþ me ler ya þan dý M M dep re min de ö - len ler, 13. yýl dö nü mün de Sa kar ya da az sa yý da ki þi nin ka ýl dý ðý e - kin lik e a nýl dý. Ö - len ler, i çin sa a de say gý du - ru þun da bu lu nul - du. Mey dan da op - la nan az sa yý da ki þi, dep re min mey da na gel di ði de say gý du ru þun da bu lun du. ep - rem de ký zý ný kay be den Fir devs k gül, say gý du ru þu sý ra sýn da göz yaþ la - rý ný u a ma dý. Say gý du ru þu - nun ar dýn dan ga ze e ci le - re ko nu þan k gül; Biz ký zý mý zý kay be ik. - ma ger çek en þu ab - lo çok ü zü cü. Bu ka - dar in sa nýn ya ký ný de - ðil ö len. Ne den bu ka - dar du yar sýz ol du ðu - mu zu bil mi yo rum. Biz halk o la rak mý öl dük a ca ba. a þa yan ö lü ler mi yiz a ca ba di - ye sor du. Sa kar ya/ci han a þa yan ö lüler mi yiz? Gölcük avaklý sahilinde oplanan vaandaþlar, depremde ölen yakýnlarýný hüzünle andý. FO OÐ F: alova'daki deprem anýýnda bir araya gelen vaandaþlar, depremde ölenleri için dua ederken alova Müfülüðü görevlileri de dua ve ilahiler okudu. FO OÐ F: Mü hen dis ler, me þa le ler le yü rü dü Ü Mü hen dis ve Mi mar O da la rý Bir li ði (MMOB) z mir l o or di nas yon u ru lu na bað lý o da ü ye le ri, 17 ðus os 1999 da ya þa nan Mar ma ra dep re mi nin u nu ul ma ma sý ve ö len le ri an mak a ma cýy la ep re me u yar lý - lýk yü rü yü þü dü zen le di. Gün do ðu Mey da ný nda op la nan grup ü ye le ri, el le rin de ki me þa le ler ve dö viz ler le Cum hu ri ye Mey da ný na ka dar yü rü dü. Bu ra da say gý du ru þun da bu lu nan grup a dý na ko nu þan n þa a Mü hen - dis le ri O da sý z mir Þu be Baþ ka ný y han mek li, an a da ya lý, bi li mi red de den sað lýk sýz ya pý lar ve ya pý laþ may - la dep rem ler a fe e dö nüþ me sin u ya rý sýn da bu lun du. MMOB z mir Sek re e ri Fer dan Çif çi de, yü rü yü - þün n þa a Mü hen dis le ri O da la rý ön cü lü ðün de 26 il de ay ný an da ya pýl dý ðý ný i fa de e i. z mir/ci han epremde ölenler dualarla haýrlandý 17 ðus os 1999 Mar ma ra ep re mi nin 13. yýldö nü mü sebebiy le a lo va da dü zen le nen ö ren de, dep rem de ö len ler a nýl dý. a lo va da dep re min yýldö nü mü ne de niy le, va an daþ - lar ak þam sa a le rin den i i ba ren dep rem de yý ký lan bi na la rýn en ka zý ü ze ri ne ku ru lan ep rem ný ý ný zi ya re e i. a lo va da ki an ma e kin lik le rin de yüz ler ce ki þi me þa le ler le dep rem a ný ý na doð ru i ler ler - ken dep rem a ný ý çev re sin de yer a lan çay bah - çe le ri ve ka fe er ya la rýn da bu sý ra da mü zik ya - yý ný yap ma sý ep ki op la dý. Ge len ep ki ler ü ze - ri ne mü zik ya yý ný na son ve ril di. ep rem de ö len le rin ki þi le rin i sim le ri nin ya zý lý ol du ðu be on blok la ra çi çek bý ra kan va - an daþ lar, a ný i çin de bu lu nan fo oð raf ser gi si - ni de gez di. Ge ce geç sa a ler den i i ba ren a ný çev re sin de ki ka la ba lýk ar ar ken ba zý va an daþ - la rýn göz yaþ la rý na ha kim o la ma dý ðý göz len di. kin lik ler kap sa mýn da Ma hal le fe Gö nül - le ri er ne ði a lo va Þu be si ü ye le ri, Cum hu ri - ye Mey da ný ndan baþ la yan me þa le li yü rü yüþ - le ep rem ný ý na yü rü dü. Sa a ler ge ce u gös er di ðin de a lo va Be le di ye si nin dü zen le di ði mev lü prog ra mý baþ la dý. a lo va Be le di ye Baþ ka ný a kup Bil gin o çal ken di el - le ri i le va an daþ la ra hel va da ðý ý. ö ren de ay rý ca a lo va l Müf ü lü ðü gö - rev li le ri a ra fýn dan du a lar o kun du, i la hi ler söy len di. ö re ne CHP Grup Baþ kan ve ki li, a lo va Mil le ve ki li Mu har rem n ce, P a lo va Mil le ve ki li e mel Coþ kun ve Be le - di ye Baþ ka ný a kup o çal da ka ýl dý ðus os dep re min de a lo va da 10 bin 201 ev ve iþ ye ri ha sar gör müþ, yak la þýk i ki bin 500 ki þi ha ya ý ný kay be miþ i. a lo va/a a ZON GU þe hir mer ke zin de ki bir in þa a ýn e mel ka zý sýn da kö mür çýk ý. n - þa a a ça lý þan iþ çi ler ve çev re de ki va an - daþ lar, kö mü rü çu val lar la a þý dý. a ra el mas Ma hal le si nde li Pa pi la ya a i in þa a a la ný nýn ka zý ça lýþ ma la rýn dan kö mür çýk ý. n þa a ýn e me li i çin iþ ma ki - ne siy le ka zý ya pan iþ çi ler, op rak an u za - nan sim si yah kö mür da ma rý ný gö rün ce þa þýr dý. n þa a ýn e me li ni ka zar ken kö - mü rü gö rün ce göz le ri ne i na na ma dýk la rý - ný i fa de e den in þa a iþ çi le ri, Bu ra sý kö - mür mem le ke i a ma yer yü zü ne bu ka - dar ya kýn me sa fe den kö mür çýk ma sý ný bek le mi yor duk. n þa a la il gi li ka zý ça lýþ - ma sý sý ra sýn da a ni den kar þý mýz da be li - ren sim si yah kö mür da ma rý ný gö rün ce ne ye uð ra dý ðý mý zý þa þýr dýk. es men kö - mür çýk ý. ma biz ler in þa a ý yap ma ya de vam e de ce ðiz de di. O la ya þa hi o lan çev re sa kin le rin den li n ce i se þun la rý söy le di: O ur du ðu muz e vin he men ya - ný na bir sü re ön ce in þa a ça lýþ ma sý baþ - la dý. þ ma ki ne le ri sü rek li ça lý þý yor du. Sa - bah bir bak ýk, ka zý nýn am or a sýn da u - za nan kö mür da ma rý ný gö rün ce göz le ri - mi ze i na na ma dýk. Sor du ðu muz da, bi ze kö mür ma de ni çýk ý ðý ný söy le di ler. l - lah ýn ni me i ne hay ran ol ma mak el de de ðil. Zon gul dak/ci han n þa a ýn e me lin den kö mür ma de ni çýk ý

7 18 ÐUSOS 2012 CUMS ÜN 7 Mýsýr ý imanla inþa edeceðiz Ü MN, MOS NÞ CN BN MISI CUMHUBÞNI MUHMM MUS, SMNIN M NÐININ SÂM HUUU OCÐINI. MISI Cumhurbaþkaný Muhammed Mursi Mýsýr ý imanla, demokrasiyle inþa edeceðiz. Mýsýr bir hukuk devlei olacakýr. asamanýn emel kaynaðý ise slam hukukudur dedi. eravih namazýný cumhurbaþkanlýðý sarayýnýn yakýnýndaki Ömer Bin bdulaziz Camisinde kýlan Mursi, namazýn ardýndan yapýðý konuþmada ülkeyi imanla ve demokrasiyle inþa edeceklerini ve yasamanýn emel kaynaðýnýn slam hukuku olacaðýný beliri. uran-ý erim in yalnýzca okunmak ve dinlemek için inmediðini ifade eden Mursi, uran-ý erim in hayaa akarýlmasý halinde yalnýzca Müslümanlarýn deðil, Müslüman olmayanlarýn da sorunlarýna çözüm olacaðýný kaydei. Mursi üþman uyumaz diyerek halkýndan ek yürek olmalarýný, birbirlerine desek olmalarýný, isedi. ran da udüs Günü yürüyüþü n N genelinde ünya udüs Günü dolayýsýyla srail karþýý proeso göserileri düzenlendi. Ülke genelinde Cuma namazý öncesi ve sonrasý eyale merkezleriyle birlike 550 kadar ilçe ve kasabada düzenlenen yürüyüþlere milyonlarca kiþinin kaýldýðý bildirildi. Baþþehir ahran da da yüzbinlerce kiþinin kaýlýmýyla yapýlan ünya udüs Günü yürüyüþünde srail, B ve ngilere aleyhinde çeþili sloganlar aýldý. aklaþýk 40 derece sýcaklýða raðmen kadýn, çocuk, genç ve yaþlý gösericiler, Filisin halkýna ve davasýna olan deseklerini bu yýl da yürüyüþe kaýlarak göserdiler. srail ve B bayraklarýnýn yakýldýðý göserilerde, srail e ölüm, B ye ölüm, Filisin e selam, Bekle Filisin geliyoruz yazýlý pankar ve dövizler aþýndý. ahran / aa Mýsýr Cumhurbaþkaný Muhammed Mursi CMN B ÇÐISI MISI' slami eðilimli cemaaler, bayram namazýný birlike kýlarak beraberlik mesajý vermeye hazýrlanýyor. Müslüman ardeþler eþkilaý, Selefi Nur Parisi mensuplarý ve diðer slami cemaaler, bayram namazýný birlike kýlacak, bayram hubesinde Müslümanlarýn birliðine vurgu yapýlacak. Müslüman ardeþler anýþma urulu Üyesi erim ýdan, Mýsýr daki slami cemaalerin bayram namazý için orak çalýþýklarýný ve birlike namaz kýlabilecekleri binden fazla alan belirlediklerini ifade ei. ýdvan, bayram günü verilecek birlik mesajýnýn, ülkenin karþý karþýya olduðu ehdiler karþýsýnda Mýsýr halkýnýn ayný safa oplanabileceðini gösermesi bakýmýndan önemli olduðunu vurguladý. Selefi eðilimli Nur Parisi Sözcüsü Muhammed Nur da Mýsýr da slami cemaaler arasýnda büyük anlaþmazlýklar olmadýðýný, gruplar arasýndaki buzlarýn zaman içinde eriyeceðini umduklarýný belirerek, bayram gibi oplumsal kaynaþma fýrsalarýnýn bu süreçe önemli rol oynayacaðýný dile geirdi. Gize deki Müslüman ardeþler eþkilaý yekilisi Muhammed Zuhr ise Müslüman ardeþler mensuplarý ile Selefilerin bayram namazýný ayný mahalde eda emesinin bir ilk olduðuna dikkai çeki. Zuhr, bayram günü 10 bin merekarelik alanda 25 bin kiþiyi oplamayý planladýklarýný söyledi. Mýsýr da daha önce Müslüman ardeþler, Selefi akýmlar ve diðer slami cemaaler bayram namazlarýný kendilerine ai mekanlarda kýlýp cemaain görüþü doðrulusunda hube veriyorlardý. ahire / aa i li se den a hu di ü rün le ri ne boy ko n N' en bü yük Pro es an ki li se si a na da Bir le þik i li se si, s ra il yer le þim le rin de ü re i len a hu di ü rün le - ri ni boy ko e me ka ra rý al dý. a ra rýn, s - ra il-fi lis in a ra sýn da ki so ru nun a sýl se - be bi ve böl ge de ki ça ýþ ma la rýn so rum lu - su s ra il a ra fýn dan red de dil di ði bil di ril di. i li se nin söz cü sü Bru ce Gre ger sen, a - na da ba sý ný na, ka ra rýn u zun ve ha ra re li ar ýþ ma lar dan son ra a lýn dý ðý ný i fa de e - i. Gre ger sen, ki li se nin ka ra rý ný ol duk ça ö nem li bir a dým o la rak de ðer len dir di. Söz ko nu su boy ko un, yak la þýk 3 mil yon ce ma a i bu lu nan ki li se nin da i mi ka ra rý o lup ol ma ya ca ðý ya pý la cak oy la ma so - nu cun da be lir le ne cek. Mon re al /a a s lâm dün ya sý ay ný gün bay ram ya pa cak n MISI s ro no mi raþ ýr ma ns i ü - sü s ki Baþ ka ný nes Os man, rap ve s lam dün ya sý nýn ço ðun lu ðun da 19 - ðus os Pa zar gü nü nün a ma zan bay ra - mý nýn bi rin ci gü nü ol du ðu nu söy le di. s ro no mik he sap la ra gö re, Mý sýr, Ce - za yir, Fas, u nus ve Su u di ra bis an ýn da i çin de bu lun du ðu bir çok ül ke de bay - ram Pa zar gü nü o la cak. ür ki ye i ya ne þ le ri Ba kan lý ðý da a ma zan bay ra mý nýn 19 ðus os Pa zar gü nü baþ la ya ca ðý ný a - çýk la mýþ ý. a hi re / a a ürk re hi ne nin sað lýk du ru mu i yi n ÜBNN' Mik da a þi re i a ra fýn dan ka çý rý lan y dýn u fan e kin, ken di si ne u - la þan mu ha bi rin den sað lýk du ru mu - nun ye rin de ol du ðu nu a i le si ne i le me si - ni is e di. e kin, ka çý ran la rýn ken di si ne i yi dav ran dý ðý ný, ür ki ye de ki ye ki li ma - kam la rýn ha re ke e geç me si ni bek le di ði ni söy le di. Bey ru a öð le sa a le rin de u laþ ý - ðý ný an la an u fan e kin, ha va li ma nýn - dan çý kar çýk maz ka çý rýl dý ðý ný be lir i. Su - ri ye de ka çý rý lan Has san Mik da ýn ser - bes bý ra kýl ma sý kar þý lý ðýn da ka çý rýl dý ðý ný be lir en e kin, Mik da a i le si ü ye si nin ser - bes bý ra kýl ma sý du ru mun da, ken di si nin de ser bes bý ra ký la ca ðý na i nan dý ðý ný söy - le di. e kin, ürk Hü kü me i nin Öz gür Su - ri ye Or du su na (Ö SO) gi ri þim de bu lu na - rak Mik da a i le si ü ye si Has san Mik da ýn ser bes bý ra kýl ma sý ný sað la ma sý ný um du - ðu nu, böy le lik le a sýz du rum ya þan ma - dan, me se le nin ba rýþ çýl þe kil de çö zü le bi - le ce ði ni be lir i. Bey ru / a a B or du sunda in i har re ko ru n M N Or du su i çin en bü yük so run o la rak gös e ri len in i har o lay la rýn da ge çen ay re kor ký rýl dý. me ri kan or du sunda ge çen ay 26 as ker in i har e i. Ha zi ran da bu sa yý 12 o la rak a çýk lan mýþ ý. Pen a gon, en bü yük so run o la rak ni e le di ði, mu vaz zaf as ker ler a ra sýn da ki in i har va ka la rý ný a zal mak i çin ça ba sarf e der ken em muz a yý is a is ik le ri ya pý lan gi ri þim le rin ba þa rý sýz ol du ðu nu gös er di. i me der gi si Ma yýs a yýn da ki ka pak ha be rin de me ri kan or du su i çin de ki in i har va ka la rý ný n bü yük düþ man baþ lý ðý i le ver miþ i. Son ye di a yýn is a is ik le ri, me ri kan or du sunun en bü yük düþ ma ný nýn gi de rek da ha bü yük so run ha li ne dö nüþ ü ðü nü gös e ri yor. me ri kan or du sunda in i har e den le rin sa yý sý nýn a çýk lan ma sý na 2009 yý lýn da baþ lan dý. Bu yý lýn 7 ay lýk bö lü mün de me ri kan or du sun da in i har e den mu vaz zaf as ker sa yý sý 116 yý bul du. ýl so nu na ka dar in i har so nu cu ka yýp sa yý sý nýn 200 ü bu la ca ðý ah min e di li yor de in i har e den mu vaz zaf as ker sa yý sý i se 167 o la rak ra por e dil di. New ork / ci han GÇMÞ OSUN lim Bilici'nin baþarýlý bir ameliya geçirdiðini öðrendik, geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'an acil þifalar dileriz. Mevlüde - ýlmaz rgün sümeyra, Haice, efika Çelik B eðerli aðabeyimiz Behza ilber 'in kýzý evser lkan ve damadý yüp lkan'ýn akup erem smini verdikleri bir erkek çocuklarý dünyaya gelmiþir. nne ve Babayý ebrik eder, masum yavruya hayýrlý uzun ömürler dileriz. Haznedar eni sya Okuyucularý Su ri ye de 2,5 mil yon in san yar dý ma muh aç n BM n san Hak la rý Þe fi Va le ri e mos, Su ri ye de yar dý ma muh aç in san la rýn sa yý sý nýn son 5 ay da 1 mil yon dan 2,5 mil yo na yük sel di ði ni söy le di. Baþ þe hir Þam da ba sýn op lan ý sý dü zen le yen Va le ri e mos, Su ri ye hü kü me i nin yar dým la rýn hal ka u laþ ý rýl ma sý ko nu sun da da - ha es nek dav ran ma sý i çin lo bi fa a li ye le rin de bu lu na ca ðý ný i fa de e - i. mos, ha len 8 yar dým ku ru lu þu nun Su ri ye de fa a li ye gös er di ði - ni fa ka Þam yö ne i mi nin bü yük u lus lar a ra sý ku ru luþ la ra i zin ver - me di ði ni di le ge ir di. mos, hü kü me in en di þe si nin yar dým la rýn e - rö ris le rin e li ne geç me si ol du ðu nu ak ar dý. Þam / ci han Filisinli uuklu, 3. kez baba oldu 15 yýldýr srail hapishanelerinde mahpus olan 27 yýla mahkum Filisinli mmar el- Zeyn, demir parmaklýklar arasýndan kaçýrýðý spermleriyle eþinden bir erkek çocuðu sahibi oldu. Önceden Beþair ve Bisan adlý iki kýz çocuðu bulunan mmar el- Zeyn, arýk gelinlik çaðýna gelen kýzlarý evlenince eþinin yalnýz kalmasýndan endiþeleniyormuþ. endisi hapise olduðu için gýyabýnda eþine sahip çýkacak, onun hizmelerini görecek bir erkek çocuðu olmasýný çok arzulamýþ. ma srail zulmü bu arzusunun önüne geçmiþ. O da gizlice sperm kaçýrma yoluna baþvurmuþ. Önceki iki denemesi baþarýsýzlýkla sonuçlanmýþ. Son deneme ise llah ýn inayei ve ikramý ile baþarýlý olmuþ ve üp bebek yönemiyle bir erkek çocuk dünyaya gelmiþ. Mühenned adý verilen bebek, srail hapishanelerinde yaan ancak aile hayalarýnýn devamýný arzulayan diðer mahpuslara bir umu kapýsý aralamýþ oluyor. uvey / Suna urmaz I rak a ge çen Su ri ye li sa yý sý 40 bi ni aþ ý n I ý þiþ le ri Ba ka ný Hoþ yer Ze ba ri, Su ri ye den I rak a ge len le rin sa yý sý nýn 40 bi ni aþ ý ðý ný be lir i. Bir leþ miþ Mil le ler I rak em sil ci si Mar in ob ler ve I rak ý þiþ le ri Ba ka ný Hoþ yar Ze ba ri Su ri ye den ge len sý ðýn ma cý la ra in sa ni yar dým sað lan ma sý ko nu su nu gö rüþ mek ü ze re bi ra ra ya gel di. Ze ba ri gö rüþ me nin ar dýn dan yap ý ðý ya zý lý a çýk la ma da, Su ri ye de o lay la rýn baþ la ma sýn dan i i ba ren 14 bin Su ri ye li sý ðýn ma cý - nýn ve Su ri ye de ya þa yan 26 bin I rak lý nýn ül ke ye gi riþ yap ý ðý ný be lir i. I rak lý ye ki li ler, 4600 sý ðýn ma cý nýn n bar vi la ye in de, ge ri ka lan kýs - mý nýn i se I rak ýn ku ze yin de bu lun du ðu nu nu kay de i. r bil / a a Müs lü man li der ler ser bes bý ra kýl sýn N SN Hak la rý z le me Ör gü ü, i yop ya hü kü me i ne baþ þe hir d dis ba ba da ki gös e ri ler sý ra sýn da u uk la nan 17 Müs lü man li de ri bir an ön ce ser bes bý rak ma sý çað rý sýn da bu lun du. Mer ke zi New ork a bu lu nan n san hak la rý z le me Ör gü ü, yak la þýk 3 haf a dýr ce za e vin de bu lu nan ve a vu ka la rý i le gö rüþ me le ri ne i zin ve ril me yen Müs lü man li der le rin ne za man mah ke me kar þý sý na çý ka ca ðý nýn da bi lin me di ði ni be lir i. i yop ya da 13 em muz dan bu ya na va li a ve n var ca mi le rin de hü kü me in di ni iþ le re mü da ha le e me si ni pro es o i çin gös e ri dü zen le yen yüz ler ce Müs lü man gö zal ý na a lýn dý. u uk lu la rýn bü yük bir kýs mý nýn da ha son ra ser bes bý ra kýl ma sý na kar þýn em muz da u uk la nan Müs lü man ce ma a in ön de ge len 17 is mi, ha la ce za e vin de u u lu yor. Ser bes bý ra ký lan Müs lü man lar, n san Hak la rý z le me Ör gü ü ne gö zal ýn da u ul duk la rý sý ra sýn da kö ü mü da ha le ye ma ruz kal dýk la rý ný söy le di. n ka ra / aa emen de general öldürüldü n MN düzenlenen bombalý saldýrýda bir general hayaýný kaybei. emen ordusundan bir yekili, baþþehir Sana daki Hava uvveleri ne baðlý 1. Zýrhlý ugayý nda görevli General Mansur Haem in aracýna kimliði belirsiz kiþiler arafýndan bombalý saldýrý düzenlediðini, saldýrýda Haem in hayaýný kaybeiðini beliri. Saldýrganlarýn yakalanamadýðý, olayla ilgili soruþurmanýn sürdüðü bildirildi. Sana / aa Ür dün de i mam lar sen di ka sý ku ru la cak n Ü ÜN hü kü me i, sos yal re form lar çer çe ve sin de bir kaç ay ön ce ku ru lu þu na o nay ve ri len öð re men ler sen di ka sýn dan son ra þim di de va kýf ça lý þan la rý ve i mam - lar i çin sen di ka ku rul ma sý na o nay ver di. Hü kü me da ha ön ce res mi ku rum lar da ça lý þan lar i çin sen di ka ku rul ma sý ný ka bul e mez ken, na ya sa Mah ke me si nin sen - di ka ku rul ma sý na en gel eþ kil e den bir du rum ol ma dý ðý na ka rar ver me sin den son ra bu ko nu da ki av rý ný de ðiþ ir di. - mam lar Sen di ka sý Ha zýr lýk o mi e si ü ye - si Fi ras l u za, hü kü me in a ý ðý a dý - mýn o lum lu bir a dým ol du ðu nu be lir ir - ken, ka ra rýn Ür dün mec li sin den geç me si - ni ve Ür dün ra lý b dul lah ýn o na yý ný bek - le dik le ri ni i fa de e i. m man / a a Po lis, grev ya pan ma den ci le ri vur du n GÜ N f ri ka da po li sin bir pla in ma - de nin de grev ya pan ma den ci le re a eþ aç - ma sý so nu cu 34 ki þi nin öl dü, 78 kiþi yaralandý. Po lis Ba kan lý ðý Söz cü sü Zwe li Mni - si, baþþehir Jo han nes burg un ku zey ba ý - sýn da ki Ma ri ka na þeh ri ya kýn la rýn da bu lu - nan on min PC ma de nin de ki o lay lar la il gi li so ruþ ur ma baþ la ýl dý ðý ný be lir i. 10 ðus os a yak la þýk 3 bin iþ çi nin da ha faz la üc re i çin iþ bý rak ý ðý on min Ma de - ni nde gü ven lik güç le ri i le ma den ci ler a - ra sýn da ça ýþ ma çýk mýþ ve 2 si po lis 10 ki - þi öl müþ ü. Po lis, ma den ya kýn la rýn da op la nan iþ çi ler den si lah la rý ný bý ra ka rak ba ra ka la rý na dön me le ri ni is e miþ, iþ çi le - rin çað rý ya uy ma ma sý nýn ar dýn dan a eþ aç mýþ ý. Jo han nes burg / aa

8 ca ni as ya.com.r 8 H B 18 ÐUSOS 2012 CUMS ür ki ye i çin fu bol vak i mi? On bir a yýn sul a ný mü ba rek a ma zan a yý - ný ge ri de bý rak mak ü ze re yiz. Na sip o - lur sa bu gün son o ruç la rý mý zý u muþ o - lup, ya rýn da bay ra mý id rak e de ce ðiz. d rak e - de ce ði miz a ma zan Bay ra mý nýn ül ke mi ze ve bü ün in san lý ða ha yýr lar ge ir me si ni â i na ýn Ha lý kýn dan ni yaz e di yo ruz. U zun gi bi gö rü nen bir ay lýk sü re da ha öm rü - müz den a kýp gi i. Bir da ha ki a ma zan a yý na ka vuþ mak ba ka lým kim le re kýs me o la cak? Her yýl ol du ðu gi bi bu se ne ki a ma zan a yýn da o ruç - la il gi li fark lý ar ýþ ma lar ya þan dý. Ba zý ho ca lar in san la rýn ak lý ný ka rýþ ý ra bi le cek, yan lýþ an la ma - la ra se pep o la cak be yan lar da bu lun du. l be e doð ru s lâ mi ye i ve s lâ mi ye e la yýk doð ru lu ðu an la an lar da ol du, a ma ar ýþ ma lý be yan lar da ha faz la iz len me pa yý al dý. Ge çen yýl lar da ol du ðu gi - bi kan lý e rör ha di se le ri de a ma zan se vin ci ne göl ge dü þür me ye ça lýþ ý. a ha ön ce de i fa de e dil di ði ü ze re a ma zan a - yý ve do la yý sý i le bay ra mý; eð len ce ve is raf a yý ol - ma dý ðý gi bi, fu bol vak i de de ðil dir. Ne var ki bu se ne ki fu bol se zo nu am da a ma zan Bay ra - mý nýn ön ce sin de baþ la ý lý yor. ün ak þam (17 - ðus os 2012, Cu ma) baþ la yan fu bol kar þý laþ ma - la rý bu gün ve ya rýn (bay ra mýn 1. gü nü de) de - vam e de cek miþ. Bil mi yo rum, ür ki ye yi i de re e den ler ne dü - þü nür; a ma fu bol se zo nu nun böy le bir gün de, am da bay ram a re fe sin de baþ la ýl ma sý hiç uy - gun ol ma mýþ ýr. Çün kü bay ram, fu bol vak i de ðil dir! e ni le bi lir ki, Fu bol se no zu nun baþ - la ma sý çok er ken a rih ler de bel liy di. Bu ra da bir ka sý yok. a mam, ka sý ol ma ya bi lir; a ma se zo - nun baþ la ma sý hiç de ðil se bir haf a e re e le ne mez miy di? Ha ýr la mak ge re kir se, ge çen yýl þi ke ar - ýþ ma la rý se be biy le se zon ne re dey se bir ay geç baþ la dý ve bir þe kil de so na er di. e mek ki er e le - me ve ö e le me müm kün. y ný þey bu se ne ni çin ya pýl ma sýn, ni çin ya pýl ma dý? Ma lum, ih mall ler ve bo zul ma lar baþ la mýþ ol sa da; mil le i mi zin am o la rak ri â ye e i ði, se vin di - ði, e þi dos u, a i le bü yük le ri ni ha ýr la dý ðý, ma ne vî bað la rý sað lam laþ ýr dý ðý i ki bay ra mý mýz var. Bu bay ram lar da ki se vin ce müm kün ol du ðu ka dar göl ge dü þür me mek lâ zým. Fu bol a raf ar lý ðý çok yay gýn. o la yý sý i le bin ler ce, bel ki de mil yon lar - ca ki þi maç uð ru na bel ki de an ne si ni, ba ba sý ný, ha la sý ný, ey ze si ni zi ya re e mek en vaz ge çe cek. Böy le bir ne i ce ye se bep ol mak al kýþ la na bi lir mi? Bay ram lar ve he le a ma zan Bay ra mý hiç bir þe - kil de fu bol vak i o la rak gö rü le mez, gö rül me me - li. Bay ram lar ay ný za man da i ba de vak i dir. Böy le va ki ler le on bin ler ce ki þi nin sa la ra op la nýp að za a lýn ma ya cak kü für ler sa vur du ðu nu, kav ga e i ði - ni, ar ýþ ý ðý ný dü þü nün! Bu man za ra bay ram se - vin ci ni göl ge le yen bir a dým ol ma ya cak mý? e ri gel miþ ken þu nu da ha ýr la mak a fay a var: ür ki ye yi i da re e den ler en bü yük ya ý rý mý fu bol baþ a ol mak ü ze re spo ra ve spor cu la ra yap mak la ö vü nü yor. u su ra ba kýl ma sýn a ma bu da çok yan lýþ bir er cih. Her þe ye ka me in ce de - ðer ver mek lâ zým. Ba ký nýz, on dra O lim pi ya la rý ol du ve bu ra ya a ri hi nin en ka la ba lýk e ki biy le ka ýl mak la ö vün dük. Ne ol du? Bir i ki ma dal ya al mak la bir lik e, he def le nen mak sa da u la þý la ma - dý. a ni, mak sa dýn ak siy le o ka yen miþ ol du. O hal de ü yü bi me dik ye im le rin hak ký ný sa ða so la har car ken bin ke re da ha dü þün mek e fay da var. Þu ka dar sa, bu ka dar fu bol ya ý rý mý yap ýk di ye ö vün mek ür ki ye ger çek le riy le ör üþ mez. eþ ke Þu ka dar kü üp ha ne, bu ka dar e ði im ya - ý rý mý yap ýk di ye ö vü ne bil sek... Biz hem sa, hem de kü üp ha ne yap ýk de - mek le de bir ye re va ra ma yýz. Mü him o lan han gi i þin eþ vik e dil di ði dir. ýl lar dan be ri ki ap ve o - ku ma e mel li fa a li ye le rin ö vül dü ðü nü, genç le re ve mil le e ör nek gös e ril di ði ni gör me dik. Me se - lâ, en çok ki ap o ku yan ya da çok genç yaþ a ki - ap ya zan kaç ki þi ür ki ye yi i da re e den ler a ra - fýn dan ka bul e dil di, ö dül len di ril di, mil le e ör nek gös e ril di? Bir i ki ör nek o la bi lir, a ma ye mez. op pe þin de ko þan lar ye ri ne, ki ap, e ði im ve o - kul pe þin de ko þan la rý da ha faz la al kýþ la ya lým, ör - nek gös e re lim ve ö dül len di re lim. Ge nel le me yap ma dan þu nu söy le ye bi li riz ki, me þin yu var lak pe þin de ko þan lar pa ra ka zan sa da baþ ka þey ler kay be me ih i mal le ri var dýr. ür ki ye i çin fu bol vak i an la yý þýn dan vaz ge - çe lim de rim... Ü a ma zan Bay ra mý ný kar þý la ma ya ha zýr la nýr ken, li der le rin bay ram prog ram la rý da bel li ol du. Su u di ra bis an da ya pý lan s lam þ bir li ði eþ ki la ý nýn zir ve op lan ý sý na ka ýl dýk an son ra ö ce ki ge ce ür ki ye ye dö nen Cum hur - baþ ka ný b dul lah Gül ün bay ram sü re sin ce s an bul da ol ma sý bek le ni yor. Gül, bay ra mýn he men ar dýn dan ürk i li o nu þan Ül ke ler þ bir li ði on se yi nin baþ ken Biþ kek e ger çek leþ i ri le cek zir ve op lan ý sý na ka ýl - mak ü ze re ýr gý zis an a ha re ke e de cek. Baþ - ba kan e cep ay yip r do ðan ýn bay ra mý s - an bul da ge çir me si bek le ni yor. CHP Ge nel Baþ ka ný e mal ý lýç da roð lu i se a ma zan Bay ra mý nda a ra de niz Böl ge si nde va an daþ - lar la bu lu þa cak. ri fe gü nü s an bul a gi de cek o lan ý lýç da roð lu, bay ra mýn bi rin ci gü nü i se rab zon a ha re ke e de cek. Bay ram bo yun ca a ra de niz Böl ge si nde bu lu na cak ý lýç da - roð lu, rab zon un ya ný sý ra i ze ve r vin de va an daþ lar la bu lu þa cak. Ü' GM BM N' OC Bay ram da er kük e ürk men ler le bir a - ra ya gel me yi plan la yan an cak vi ze so ru nu se be biy le zi ya re i ger çek leþ i re me yen MHP Ge nel Baþ ka ný ev le Bah çe li, bay ram na - ma zý ný n ka ra da ký la cak. l pars lan ür - keþ in me za rý ný zi ya re e de cek o lan Bah çe li, i kin ci gün par i ge nel mer ke zin de ki bay - ram laþ ma ö re ni ne ka ý la cak. BP Ge nel Baþ ka ný Se la ha in e mir aþ, bay ram da Gü ney do ðu na do lu da çe þi li zi - ya re ler ger çek leþ i re cek. BP de bu bay ram, si ya si par i ler le bay ram laþ ma ya pýl ma ya cak. e mok ra Par i Ge nel Baþ ka ný Gül e kin Uy sal, bay ram da y fon da a i le siy le o la cak. Uy sal, bay ra mýn i kin ci f yon il baþ kan lý ðýn da par i li ler i le bay ram la þa cak.hs Par i Ge nel Baþ ka ný Nu man ur ul muþ un da bay ram sü - re sin ce s an bul da ol ma sý bek le ni yor. Sa a de Par i si Ge nel Baþ ka ný Mus a fa a - ma lak, bay ram bo yun ca um re de o la cak. a - ma lak, 27 ðus os Pa zar e si gü nü n ka ra ya dö ne cek. US FON' S OC e mok ra Par i Ge nel Baþ ka ný Gül e kin Uy sal, bay ram da y fon da a i le siy le o la cak. Uy sal, bay ra mýn i kin ci f yon il baþ kan lý ðýn da par i li ler i le bay ram la þa cak. SP Ge nel Baþ ka ný Ma sum ür ker de bay - ra mý s an bul da kar þý la ya cak. Bay ra mýn bi - rin ci gü nü nü s an bul da ge çi re cek o lan ür - ker, par i ge nel mer ke zin de dü zen le ne cek bay ram laþ ma ö re ni ne ka ýl mak i çin i kin ci gün n ka ra ya dö ne cek. ür ker, bay ra mýn ü çün cü gü nü de s - an bul da o la cak. BBP Ge nel Baþ ka ný Mus - a fa es i ci, bay ram na ma zý ný i yar ba - kýr da ký la cak. Bay ra mýn ilk gü nü Mar din i zi ya re e de cek o lan es i ci, i kin ci gün ge - nel mer kez de dü zen le ne cek bay ram laþ ma ö re ni ne ka ý la cak. es i ci da ha son ra a i le - siy le bir a ra ya gel mek ü ze re s ki þe hir e gi - de cek. n ka ra / a a N þ le ri Baþ ka ný Meh me Gör mez, fark lý coð raf ya lar dan, dil ler den, ýrk lar dan, yaþ lar dan ve kül ür ler den mil yon lar ca Müs lü ma nýn bu bay ram da ay ný se vinç e - ra fýn da hal ka lan ma sý nýn, in san lý ðýn ku rak - lý ðý ný çek i ði mer ha me i ye ni den ku þan - ma sý i çin u uþ u rul muþ bir rah me me þa - le si ol du ðu nu bil dir di. Gör mez, a ma zan Bay ra mý do la yý sýy la ya yým la dý ðý me saj da, a ma zan-ý þe ri fin, her yýl ruh la ra gü zel lik, gö nül le re zen gin - lik ver mek, i ra de le ri e ði mek ve op lum sal ha ya a hu zur ik li mi ge ir mek ü ze re yü ce - ler den ge len ku lu bir mi sa fir ol du ðu nu be lir i. Bu ku lu mi sa fi ri ya rýn (bu gün), bir yýl son ra a ra mý za ek rar kar þý la mak ü - ze re gel di ði yü ce ler ka ý na el ve da ya þehri a ma zan di ye rek hü zün le u ður lu yo ruz. n cak pa zar gü nü bu ü zün ü müz ye ri ni bir se vin ce bý ra ký yor. Mü ba rek a ma zan Bay ra mý na ka vu þu yo ruz i fa de le ri ni kul - la nan Gör mez, bay ram la rýn ay ný di nin, ay ný i nan cýn ne þe sin de in san la rý bir leþ i - ren, yü rek le ri bü ün leþ i ren, kar deþ li ði pe - kiþ i ren, kýr gýn lýk la rý o na ran i la hi ar ma - ðan lar ol du ðu nu vur gu la dý. Bay ram la rýn, mil le çe i man kar deþ li ði nin ger çek e za - hür sah ne le ri ol du ðu na dik ka i çe ken Meh me Gör mez, þöy le de vam e i: Bay - ram lar, i nan cý, i ba de i, a ri hi ve kül ü rü bir se vinç a mos fe rin de bu luþ u ra rak bi zi is ik ba le a þý yan ve a rih sah ne sin de biz Müs lü man la ra sü rek li lik ka zan dý ran müs - es na za man di lim le ri dir. Her ak þam if a rý hak e i ði miz gi bi bay ra mý hak e ik. l - lah a son suz hamd-ü se na lar ol sun. Bay ra - mý mýz mü ba rek ol sun. CI V Ç I Ü N N NIN O M N IN B MI Müs lü man lar ýn id rak e i ði bu bay ra - mýn, as lýn da üm in san lýk a dý na ü mi a e þi ol du ðu na i þa re e den Gör mez, fark lý coð - raf ya lar dan, dil ler den, ýrk lar dan, yaþ lar dan ve kül ür ler den mil yon lar ca Müs lü ma nýn bu bay ram da ay ný se vinç e ra fýn da hal ka - lan ma sý, mer ha me ku rak lý ðý çe ken in san - lý ðýn mer ha me i ye ni den ku þan ma sý i çin u uþ u rul muþ bir rah me me þa le si ol du - ðu nu be lir i. Gör mez, bay ra mýn bu rah - me me þa le si nin, dün ya yý ka na bu la yan ve a e þe a an ýrk çý lý ðýn ve ay rým cý lý ðýn, in san - lý ðý aç ve yok sul bý ra kan sö mür ge ci li ðin, az gýn la þan ve þý ma ran i ra de le rin hak hu - kuk a ný ma yan zu lüm ve hak sýz lýk la rý nýn pe ka la ye ni le bi le ce ði nin en gü zel gös er ge - si ol du ðu nu bil dir di. B M COÞ U SU NU Þ IM Bu bay ram her ke sin bay ram se vin ci ni ve coþ ku su nu i çin de his se me si ni is e yen Gör mez, þun la rý kay de i: Bay ram da, a i le bü yük le ri ne, ak ra ba la ra, kom þu la ra, ar ka - daþ ve dos la ra hür me ve mu hab be i mi zi gös e re lim. a ra lý gö nül le ri, bi ap düþ müþ yü rek le ri o na ra lým. e im le rin, ga rip le rin, yaþ lý la rýn, mah kum la rýn ve kim se siz le rin e bes sü müy le bay ram la rý mý zý ay dýn la a - lým. Has a ne kö þe le rin de þi fa bek le yen le - rin gö nül le ri ni a la lým. Bay ram ya pa ma - yan la ra bay ram yap ý ra lým. ü rek le rin en a ðýr yü kü o lan küs kün lük le re son ve re lim. Baþ a Su ri ye ve Myan mar, ra kan ol mak ü ze re dün ya nýn muh e lif yer le rin de zor da, dar da ve sý kýn ý da o lan bü ün kar deþ le ri - mi ze du a e de lim. n ka ra / a a Bay ram da sý cak lýk mev sim nor mal le rin de o la cak nomn ve Su þ le ri Ba ka ný Vey sel roð lu, a - ma zan Bay ra mý bo yun ca ür ki ye nin ku zey ke sim - le rin de ya ðýþ lý, di ðer yer le rin de i se az bu lu lu ve a - çýk ha va nýn ha kim o la ca ðý ný, sý cak lýk la rýn i se mev - sim nor mal le rin de sey re de ce ði ni bil dir di. Ba kan - roð lu, a ma zan Bay ra mý do la yý sýy la yap ý ðý ya zý lý a - çýk la ma da, em ni ye li se ya ha i çin va an daþ lar dan yo la çýk ma dan ha va du ru mu nu öð ren me le ri ni is e - di. a ma zan Bay ra mý nýn hu zur lu geç me si ve mil - le in bir lik ve be ra ber li ði nin pe kiþ me si ne ve si le ol - ma sý ný di le yen roð lu, a ma zan Bay ra mý bo yun ca ür ki ye nin ku zey ke sim le rin de ya ðýþ lý, di ðer yer le - rin de i se az bu lu lu ve a çýk ha va nýn ha kim o la ca ðý - ný, sý cak lýk la rýn i se mev sim nor mal le rin de sey re de - ce ði ni bil dir di. Ha va sý cak lý ðýn da ö nem li bir de ði - þik lik ol ma ya ca ðý ný kay de den roð lu, sý cak lýk la rýn n ka ra ve s an bul da 28-31, z mir de 32-34, da - na ve n al ya da 34-38, Muð la da 34-36, s ki þe hir, ay se ri ve on ya da 26-29, i ze ve rab zon da 23-26, Sam sun da 25-27, f yon ka ra hi sar ve r zu - rum da 27-30, i yar ba kýr da 38-41, Ha ay ve i - lis e ve Van da de re ce ci va rýn da sey - re me si nin bek len di ði ni bil dir di. Vey sel roð lu, a ma zan Bay ra mý sü re sin ce ka ra ve de niz yo luy la se ya ha e de cek va an daþ la rý mý zýn, em ni ye li se ya - ha e de bil me le ri i çin, yo la çýk ma dan ön ce bil gi al - ma la rý ný av si ye e di yo ruz. Va an daþ la rý mýz Me e o - ro lo ji Ge nel Mü dür lü ðü mü zün res mi web si e si o - lan ad re sin den, se ya ha e de cek - le ri gü zer ga hýn ha va ve de niz ah min le ri ni öð re ne - bi lir ler a çýk la ma sýn da bu lun du. n ka ra / a a Bal yoz da de vam sýzlýða mahkemeden suç du yu ru su nboz dâvâ sý nýn u uk lu sa nýk la rýn dan du ruþ - ma ya ka ýl ma yan sa nýk sa yý sýn da ar ýþ ol du ðu nu be lir en Mah ke me Baþ ka ný Ö mer i ken, Bir çok ki þi i çin re vir ya zý lý yor. k lým al mý yor. Suç du yu - ru sun da bu lun mak zo run da ka la ca ðýz u ya rý sýn da bu lun du. s an bul 10. ðýr Ce za Mah ke me si nde gö rü len Bal yoz da va sý nýn 99. du ruþ ma sýn da MHP Mil le ve ki li n gin lan, es ki 1. Or du o mu a ný - mek li Or ge ne ral Çe in o ðan ve es ki Ha va uv - ve le ri o mu a ný mek li Or ge ne ral Ha lil b ra him Fýr ý na nýn da a ra la rýn da bu lun du ðu 163 u uk lu sa nýk ha zýr bu lun du. s ki e niz uv ve le ri o mu - a ný mek li O ra mi ral Öz den Ör nek, r gin Say gun ve ur sun Çi çek in de a ra la rýn da bu lun du ðu 87 u uk lu sa nýk i se du ruþ ma ya ka ýl ma dý. u uk suz 5 sa ný ðýn da ha zýr bu lun du ðu du ruþ ma ya sa nýk a vu - ka la rýn dan ka ý lan ol ma dý. u ruþ ma ya ka ý lan sa - nýk la rýn kim lik es pi i nin ya pýl dý ðý sý ra da Mah ke - me Baþ ka ný Ö mer i ken bir a çýk la ma yap ý. u - uk lu sa nýk la rýn de vam sýz lý ðýn da ar ýþ ol du ðu nu be lir en i ken, Bir çok ki þi i çin re vir ya zý lý yor. k - lým al mý yor, a bi ben bi le mem. Cum hu ri ye Baþ - sav cý lý ðý na bu ko nu da suç du yu ru sun da bu lun - mak zo run da ka la ca ðýz. On lar da bu re vir ya zý la rý - ný al dýk an son ra in ce len me si i çin d li ýp u ru - mu na gön de re cek ler. d li ýp a ya pý la cak in ce le - me so nun da da gö re vi kö ü ye kul lan ma o lup ol - ma dý ðý or a ya çý ka cak de di. s an bul / ci han Çað la yan: Be le di ye le re e þi des ek su nu yo ruz nonom Ba ka ný Za fer Çað la yan, Hiç bir be le - di ye baþ ka ný çý kýp, ben ge rek li des e ði al mý yo rum di ye mez. Her ke se e þi des e ði su nu yo ruz de di. Çað la yan, Si lif ke il çe si ne bað lý a þu cu bel de si sa hi - lin de va an daþ lar la bir a ra ya gel di. Çað la yan, yap ý - ðý ko nuþ ma da, P nin be le di ye ci lik hiz me le ri ni çok i yi bi len bir ya pý ya sa hip ol du ðu nu söy le di. Par i ay rý mý yap mak sý zýn her be le di ye ye e þi yak - laþ ýk la rý ný i fa de e den Çað la yan, Biz bu yüz den, biz den ön ce ki si ya si le rin yap ma dýk la rý ný yap ý ðý - mýz i çin bu gün le re gel dik. Hiç bir be le di ye baþ ka ný çý kýp, ben ge rek li des e ði al mý yo rum di ye mez. Her ke se e þi des e ði su nu yo ruz. ma va an da þý mýz ka li e li be le di ye ci lik hiz me i is i yor sa, Par i li yö ne i ci le re be le di ye le ri e ma ne e der de di. Ba kan Çað la yan, ür ki ye nin her ge çen gün bü yü dü ðü nü a ma ba zý ke sim le rin bun dan ra ha sýz ol du ðu nu di - le ge i re rek, ür ki ye nin i ki ya ka sý nýn bir a ra ya gel me sin den ra ha sýz o lan lar var. Bun lar her gün ye ni ye ni ey lem ler yap ma ya ça lý þý yor lar. ma on la - rýn he ve si kur sa ðýn da ka la cak ýr de di. Mer sin / a a GÖ MZ, M ZN B MI M S JIN B M IN M H M U I ÐI Ç N N SN I ÐIN, M H M N N U ÞN M SI ÇN U UÞ U U MUÞ B H M M Þ S O U ÐU NU SÖ. Görmez: Bay ram lar rah me me þa le si Z Muherem aðabeyimiz, gazeemiz yöneim kurulu eski üyesi r. Mehme aðan'ýn eyzesi Zeynep Özekin'in vefaýný eessürle öðrendik. Merhumeye Cenab-ý Hakan rahme ve maðfire, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, aziyelerimizi sunarýz. Ümraniye eni sya Okuyucularý i der le rin bay ram prog ra mý ÖNC gün ve fa e den, Be di üz za man ýn sa dýk a le - be si Zü be yir Gün dü zalp in ab la sý Sý dý ka U mu lu, dün r me nek Si pas Ca mi i nde cu ma na ma zý ný mü e a kip ký lý nan ce na ze na ma zý nýn ar dýn dan r me nek as sý - ka ya me zar lý ðý na def ne dil di. a ra man, on ya, Mer - sin ve na mur dan da çok sa yý da ki þi nin ka ýl dý ðý ce - na ze me ra si min de, U mu lu nun me za rý ba þýn da ur ân dan aþr-i þe rif ler o kun du. Sý dý ka U mu lu, dör ço cuk lu Gün dü zalp a i le si nin yaþ sý ra sý na gö re ü çün - cü ço cu ðuy du. i ðer ço cuk la rýn i sim le ri: Zi ver (Zü - be yir), mi ne ve Hay dar Gün dü zalp. Be di üz za man Haz re le ri nin â i na a de ðiþ mem de di ði a le be si Zü be yir Gün dü zalp e ne se bî kar deþ ol ma bah i yar lý - ðý na er miþ o lan Sý dý ka U mu lu, bu bah i yar lý ðý ný ha ý - ra la rýn da þöy le di le ge ir miþ ir: n nem, Zey ver [Zü - be yir] ða be yim i çin hep has re le ya nar dý. Ve fa e - de ne ka dar hep böy le ol du. Zey ver ða be yi me hiç - bir za man du â sý ný ek sik e me di. na mýn bu du a sýn - dan do la yý dýr ki, þu an da ür ki ye de ve dün ya da mil - yon lar ca in sa nýn du â sý ný a lý yo ruz. Bu nun i çin çok þük re di yo ruz. (Zü be yir Gün dü zalp,. ay gu suz, e ni s ya Neþ., s. 49) r me nek / Hay dar çýk baþ Zü be yir Gün dü zalp in ab la sý Sý dý ka U mu lu du â lar la Zübeyir Gündüzalp in ablasý Sýdýka Umulu, dün rmenek Sipas Camii nde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan rmenek assýkaya mezarlýðýna defnedildi. iyane þ le ri Baþ ka ný Meh me Gör mez

9 s ga ri üc re ve iþ çi le rin gi di þa ý n i yi dev le i pi sos yal dev le ir de nir. ve ka na a i miz ce de, hür ri ye e ve mül ki ye e mü da ha le de öl çü lü ol mak kay dýy la, sos yal dev le i yi dir. ve, dev le ge rek i ðin de zen gin den a lýp fa - ki re ver me li, o bin Ho od un yap ý ðý ný yap - ma lý. ma bu mü da ha le zen gi ni kýs kanç, fa - ki ri em bel e de cek se vi ye de ol ma ma lý. Mo dern çað da dev le le rin ver gi uy gu la ma - la rý bu an la yý þýn so nu cu. ve, dev le, pi ya sa ya mü da ha le e me li, fa - kir ve za yý fý ko ru mak a ma cýy la güç lü a ra fýn söz leþ me öz gür lü ðü nü sý nýr lan dýr ma lý. ma bu nu ya par ken e þeb büs ve söz leþ me hür ri - ye i nin a sýl ol du ðu nu u nu ma ma lý. Mo dern çað da dev le le rin em re di ci ka nun - lar la söz leþ me hu ku ku na sý nýr lar ge ir me le ri de bun dan. Bu uy gu la ma lar ken di si ni bil has sa üç a lan - da gös e ri yor. ev le ki ra cý la rý ev sa hip le ri ne kar þý ko ru yor. ev le ü ke i ci le ri, ü re i ci le rin ve pa zar la - ma cý gü ru hu nun pa zar la ma hi le le ri ne kar þý ko ru ma ya ça lý þý yor. ev le ça lýþ ma ha ya ýn da iþ çi le ri iþ ve ren le - rin zul mü ne kar þý ko ru yan ka nun lar yap ma - ya ça lý þý yor. s ga ri üc re, me sai sý nýr la rý ve sen di kal hak lar bun la rýn ba þýn da ge li yor. i ra cý lar ve ü ke i ci ler a la nýn da ö zel bir ih - i yaç ol du ðu söy le ne mez. Zi ra ka nun lar ye - er li. Gi ik çe de ge li þi yor. Uy gu la ma lar da ka nu na pa ra lel gi di yor. n cak iþ çi hak la rý ko nu sun da ma a le sef cid di bir ek sik var. Ön ce lik le as ga ri üc re ra ka mý çok dü þük. þ çi ça lýþ ý rý yor san as ga ri þu ka dar üc re le ça lýþ ýr mak zo run da sýn ku ra lý iþ çi i çin ne re - dey se hiç bir mâ nâ i fa de e mi yor. a ni bu sý - nýr ol ma sa da her iþ çi za en en a zýn dan bu ra ka mý a la cak gi bi. s ga ri üc re ar ý rýl ma lý. ev le, as ga ri üc re i ken di ke se sin den ver - mi yor di ye el be e ge re ðin den faz la ar ý ra - maz. Zi ra iþ ve ren i çin ma li ye ö nem li. s ga ri üc re in çok yük sel il me si ha lin de mü e þeb - bis le ri cay dý rý cý bir e ki yap ma sý ris ki var. s - ga ri üc re in e þeb büs gü cü nü ve is e ði ni dü - þü re cek ve do la yý sýy la iþ siz li ði ar ý ra cak bi - çim de yük sel il me si el be e doð ru de ðil. ma as ga ri üc re in bu gün kü gi bi dü þük u - ul ma sý da in san hak ký ih la li, e me ðe say gý sýz lýk. Hü kü me in bu a lan da yýl lar dýr i yi leþ i ri ci bir ça - lýþ ma yap ma mýþ ol ma sý ka na a i miz ce e leþ i ril me li. kin ci hu sus i se iþ çi le rin hak la rý nýn ko run ma - sý ný sað la ya cak sen di ka laþ ma ve sen di kal hak lar ka li e sin de göz le gö rü lür bir i yi leþ me ol ma ma sý. Bu a lan da, bil has sa sen di ka maf ya cý lý ðý ný ön - le ye cek ka nu ni ve zec ri ed bir le re ih i yaç var. He nüz a dým a ýl ma mýþ ol ma sý da e leþ i ril me li. Ü çün cü sü ça lýþ ma ha ya ýn da ka nun la ra u - yu lup u yul ma dý ðý nýn de ne len me si ko nu su. Bu ko nu da ma a le sef i yi leþ me de ðil kö ü leþ - me var. Ha a din dar ya da ik i dar yan da þý de ni le bi le cek iþ yer le rin de ve bil has sa a þe ron uy gu la ma la rýn da cid di hak ih lal le ri var ve ye ki li ler a de a sey re di yor lar. aç iþ ye rin de iþ çi le rin bor dro sun da faz la me sai var? aç iþ ye rin de me sai sa a le ri ka - nun da kiy le sý nýr lý? s an bul un sa na yi sem le - rin de ak þa mü ze ri do laþ mak ve on iþ çiy le soh - be e mek her þe yi gös er me ye ye i yor. þ çi nin a hý ný a lan iþ ve ren de o nun des ek çi si o - lan bü rok ra ve si ya se çi de if lah ol maz. Zi ra zulm i le â bâd o lan kahr i le ber ba o lur de nil miþ ir. Ça lýþ ma ve Sos yal Gü ven lik Ba kan lý ðý þ ef iþ u ru lu Baþ kan lý ðý na bað lý þ Mü fe iþ le - ri ne bu ra dan ses le ni yo ruz. Gö re vi ni zi yap mak i çin sa yý nýz ye mi yor sa a mir le ri ni ze bas ý rý nýz. ma vic da ný ný zýn se si ni lü fen bas ýr ma yý nýz. Bu gün ler de a lý na cak i la ve yüz el li mü fe iþ, biz ce bu de ne im i çin ye er li de ðil de drba ho o.com H B 9 18 ÐUSOS 2012 CUMS e rör ör gü ü P nýn 15 ðus os 1984 e ki ilk ruh bas ký ný yýl dö nü mün - de ýr man dý rý lan e rör ey lem le ri ne, ka - ra kol sal dý rý la rý na, mil le ve ki li nin ka çý rýl ma sý - nýn ek len me si, e rör le mü ca de le yi ye ni den gün de me ge ir di. Ga rip bir bi çim de sa de ce i ki e rö ris çe a ra - ba sý dur du ru la rak gö ü rü len ve i ki gün mi sa fir e dil dik en son ra ser bes bý ra ký lan mil le ve ki li - nin, Gö rüþ ü rül mem ge re ken ki þi ler le u laþ - ma dan ser bes bý ra kýl dým. Be nim le mu ha ap o lan ar ka daþ lar son de re ce dü zey li ve say gý lýy - dý lar. O ra da ki ço cuk lar ör gü e ye ni ka ýl mýþ er e miz in san lar dý. Sa vaþ deðil, e rör di yor lar. O ço cuk lar dan þi kâ ye çi de ði lim. ki gün lük dað da ka lý þý mý da he lâl e di yo rum cüm le le ri, is if ham lý da ný þýk lý dö vüþ spe kü las yon la rý or - a sýn da ar ýþ ma lar de vam e di yor. Ne var ki e rör ör gü ü en son mil le ve ki li ka çýr mak la, is e di ði za man is e di ði ki þi ve ki - þi le ri ka çý ra ca ðý ný gös er mek le za en i yi pro - pa gan da yap ý, ya pý yor. oð ru su, e rör ör gü ü nün, Þem din li çev re - sin de bin ler ce as ker le 21 gün sü ren o pe ras yon - da u zun men zil li ü fek ler le, ro ke a ar ve ha van op la rýy la di re ip bir ne vi cep he sa va þý yla kal - kýþ ma pro va sý yap ma sý, en son dör ka ra ko la eþ za man lý o la rak sal dý rýp 250 den faz la ka la ba lýk bir grup la Çu kur ca Ge çim li a ra ko lu na bas - kýn la se kiz þe hid ver dir dik en son ra mil le ve ki - li ni ka çýr ma sý ben ze ri bü ün dün ya da ses ge i - ren ey lem le ri ne kar þý, Baþ ba kan ýn hâ lâ Ül ke - nin her me re ka re si ne sa hi biz sö zü nün, ik i - dar par i si söz cü le ri nin e rör le mü ca de le de ba þa rý id di a la rý nýn al ý boþ ka lý yor. e za Cum hur baþ ka ný nýn ve Mec lis Baþ ka - ný nýn, çok ö nem li bir o lay o la rak ak bih e - i ði ka çý rýl ma nýn ar dýn dan P Ge nel Baþ - kan ar dým cý sý Ö mer Çe lik le ba zý ba kan la - rýn, mil le ve ki li nin ka çý rýl ma sý ný Bu bir e rör ey le mi dir, P bu dur di ye þi kâ ye le ri, hal - kýn in fi â li ni din dir me nin ö e sin de bir i þe ya - ra mý yor. n cak bu du rum, biz za Baþ ba - kan ýn BMM yi op lan ý ya ça ðýr mak fu zu li bir iþ ir ve e rör ör gü ü pro pa gan da sý o lur ep ki siy le na mu ha le fe in e rör gün de mi i le Mec lis i op la ma e þeb bü sü nün a kim bý ra kýl - ma sý, n ka ra nýn is ih ba ra skan da lý ve gü - ven lik zâ fi ye iy le hâ lâ cid dî bir e rör le mü ca - de le pers pek i fi ne ve çö züm sra e ji si ne sa hip ol ma dý ðý ný e le ve ri yor. SON B I 146 Þ ÇI I MIÞ Þe hid sa yý sý nýn 10 a in di ði ve e rö rün â de a sý fýr lan ma sýy la e rör le mü ca de le de bü yük ba - þa rý sað la nan 2002 den bu ya na her yýl 100 ü a þa rak 1160 a u la þan þe hid sa yý sýy la, sa de ce 2012 nin ilk ye di a yýn da 117 þe hid ve ril me si, e rör be lâ sý nýn kan lý bi lan ço su nu gös e ri yor. a çý rýl ma sýy la or a lý ðýn a ya ða kal dý rýl dý ðý mil le ve ki li ký sa sü re de ser bes bý ra kýl dý; an cak e rör bü ün þid de iy le de vam e di yor ve þim di - ye ka dar e rör ör gü ü nün yol kes me ey lem le - riy le, a ra la rýn da as ker le rin, ko ru cu la rýn, po lis - le rin, kay ma kam la rýn, be le di ye baþ kan la rý nýn, ka mu gö rev li le ri nin, öð re men le rin, muh ar la - rýn, mü hen dis le rin, a vu ka la rýn, sað lýk ek nis - yen le ri nin, iþ çi le rin, köy lü le rin, ço cuk la rýn, ka - dýn la rýn, u ris le rin, ye rel si ya se çi le rin ol du ðu yüz ler ce ki þi yi ka çý rýp da ða kal dýr dý. Sa de ce son beþ yýl da; kim 2007 de ki i - yar ba kýr i ce de ki að lý ca a bu ru dü zen le di - ði bas kýn da 8 as ke ri ka çý rýl dý. em muz 2011 de yi ne i ce de Me kâ ni ze u gay o mu - an lý ðý ndan as su bay ve uz man ça vuþ ka çý - ran P, bir ay son ra Bin göl Genç en sað lýk me mu ru, bir ay son ra bir i þa da mý nýn ar dýn - dan i yar ba kýr Muþ ka ra yo lun da o o mo - bil le ri dur du rup ulp kay ma ka mý e nan - re noð lu nu da ða kal dýr dý. ðus os 2012 de yi - ne i ce de 3 as ker ka çý rýl dý. Son bir yýl i çin de e rör ör gü ün ce de niz o - o bü sü nün 24 yol cu ve mü re e ba ý nýn ka çý - rýl ma sý nýn ya ný sý ra, o ðu ve Gü ney do ðu da yol kes me ey lem le riy le ka çý rý lan 121 ki þi a ra - sýn da 2 ka dýn, 45 ka mu gö rev li si, 14 öð re - men, 13 ko ru cu, 9 as ker, 5 muh ar ve 2 ik i - dar par i si il çe baþ ka ný nýn bu lun ma sý, e rö rün ýr man dý ðý bo yu un gös er ge si. CHP mil le ve - ki li Bü len u þoð lu nun ka çý rý lan va an daþ - lar la il gi li ra por da yýl la rý a ra sýn da 20 yýl da 154 ki þi ka çý rý lýr ken, sa de ce son bir yýl da (2012 de) P a ra fýn dan ka çý rý lan la rýn sa yý sý nýn 146 ye var ma sý; ve hâ len baþ a ulp kay ma ka mý ol mak ü ze re P nýn e lin de 8 i as ker ve di ðer le ri ka mu gö rev li si 26 va an da - þýn re hin kal ma sý, va ha me li va zi ye in i fa de si. H Þ ON O IN S Ö ze le e rör ör gü ü yal nýz e rör ey lem le - riy le de ðil, baþ a as ker ler ol mak ü ze re, ka mu gö rev li le ri ni, kay ma mak la rý ka çýr mak la â de a dev le e mey dan o ku yor. a mu o yu nun e rör ör gü ü nün si lâh bý rak ma sý yla o ya la nýp P nýn Su ri ye ko lu P nin u zey Su ri - ye de e rö ris ba þý nýn pos er le ri ni ve P bay - ra ðý ný as ma sý na o dak lan dý ðý sü reç e, e rör ey - lem le ri ni ar ma sýy la sa de ce son üç ay da þe hid sa yý sý 70 a u laþ mýþ. i ne son üç ay da ka çý rý lan la rýn sa yý sý 60 ý bul muþ. ol lar da o o büs dur du rup iz ne gi - den as ker le ri e sir a lý yor. Bir ek i yar ba - kýr da son bir yýl i çin de a ra la rýn da as ker le rin de bu lun du ðu 30 ki þi ka çý rýl mýþ. Baþ ba kan, Her þey kon ro lü müz de di ye ko nu þu yor; an cak ik i dar par i si mil le ve ki li - nin i fâ de siy le, al ý yýl dýr gi ri le me yen kur a rýl - mýþ böl ge ler o luþ u rul muþ, böl ge de a lan hâ ki mi ye i ni i lân e di yor. e rö ris ler böl ge de sa a ler ce yol ke se rek va an daþ la rý ve ha a gü ven lik güç le ri ni ka çý rý yor; fa ka kur ar ma o pe ras yon la rý yla de ðil, e rör ör gü ü is e di ði - ni ser bes bý ra ký yor, is e di ði ni a lý ko yu yor. Bu a çý dan, a zan e rör ör gü ü nün mil le ve - kil le ri ni ka çý ra rak, mil le e ge men li ði ni, de - mok ra si yi re hin a la cak cür e le pro pa gan da - sý ný ya pýp çok cid dî me sâ fe ka e me si ne kar þý, si ya sî ik i da rýn Mec lis in o na yý ný al mýþ e kin, sür dü rü le bi lir, op lum sal mu a ba ka la, op - ye kûn un sur la rý ih i va e den, de mok ra ik leþ - me yi, e mel hak ve hür ri ye le ri de i çi ne a lan e rör le mü ca de le sra e ji si o luþ ur ma sý la - zým. O uz bin in sa nýn ö lü mü ne yol a çan e - rö rün bes len di ði kay nak la rýn ku ru ul ma sý, si - lâh ve her ü rlü lo jis ik des ek sað la yan iç ve dýþ des ek le rin ke sil me si ge re ki yor. k si hal de gü nü bir lik po li ik ep ki ler le, si - ya sî söy lem ler le, suç la ma lar la ve a ýþ ma lar la e rör le mü ca de le e dil mez. Ül ke kan kay be - me ye de vam e der. B M V ZN: Mü bâ rek a ma zan Bay ra mý ný zý eb rik e - der, ül ke miz, s lâm â le mi ve bü ün in san lýk i - çin ba rýþ, hu zur ve in i ba ha ve si le ol ma sýy la ha ki kî bay ram la ra a ri fe ol ma sý ný di le rim. Bay ram sü re si ve son ra sýn da ký sa bir i zin i - çin iz ni niz le C.. e rö rün re hi ne ra po ru 15 su fir ma sý na ek rar ü re im iz ni ve ril di nsð I Ba kan lý ðý, ya pý lan in ce le me ler ne i ce sin de, da ha ön ce uy gun suz luk es pi e i ði fir ma lar dan 15 i ne ek rar ü - re im iz ni ver di. Sað lýk Ba kan lý ðý ndan ya pý lan a çýk la ma da, em muz a yýn da ya - pý lan de ne im ler so nu cu do lum e si sin - de uy gun suz luk be lir le nen ve ge çi ci o la - rak ü re im le ri dur du ru lan su fir ma la - rýn dan ba zý la rý na ye ni den ü re im iz ni ver di ði be lir il di. e ne im ler de uy gun - suz luk be lir le nen fir ma lar dan, ek sik le ri - ni gi der di ði ve mev zu a a uy gun ha le ge - ir di ði ni bil di ren ler den ek rar nu mu ne a lý na rak ye ni bir in ce le me ya pýl dý ðý ve ba zý fir ma la ra ek rar ü re im iz ni ve ril di - ði i fa de e dil di. çýk la ma ya gö re, do lum e si sin de ki ek sik lik le ri ni a mam la yan r pý nar Su, lps Su, er van sa ray, a lý Su, ar lýk Mad ran, l ka Mad ran, v riz - su, Bey su, a ra, Hün kar, Buz da ðý, ar de len, de al, Bah çe ay ran ve e van mar ka la rý na ek rar da ma ca na su ü re i - mi iz ni ve ril di. o nuy la il gi li ça lýþ ma la - rýn de vam e i ði be lir i len a çýk la ma da, do lum e sis le rin de ki ek sik lik le ri ni a - mam la ya ma yan fir ma la rýn Genç su, Ha - zar Vox Ni da, sen su Ö zay ran ve Bu za - dað ol du ðu i fa de e dil di. a ba lak fir ma - sýy la il gi li a na liz le rin i se de vam e i ði kay de dil di. n ka ra / a a Po lis nok a sý na a ciz a e þi nh -VN ka ra yo lu nun 7. ki lo - me re sin de ki e pin po lis nok a sý na e - rö ris ler ce a ciz a e þi a çýl dý. lý nan bil - gi ye gö re, þe hir mer ke zi ne 7 ki lo me re u zak lýk a ki e pin po lis kon rol nok a - sý na ön ce ki gün ak þam sa a le rin de e - rör ör gü ü men sup la rýn ca sal dý rý dü - zen len di. Nok a da gö rev li po lis le rin a - nýn da kar þý lýk ver me si ü ze ri ne çý kan ça ýþ ma da, e rö ris ler ka ran lýk an ya - rar la na rak kaç ý. e rö ris le rin ya ka lan - ma sý i çin böl ge de ha va des ek li o pe ras - yon baþ la ýl dý. Her han gi bir can kay bý ve ya ra lan ma nýn ya þan ma dý ðý ça ýþ ma - nýn ar dýn dan yak la þýk bir sa a u la þý ma ka pa ý lan ka ra yo lu ye ni den ra fi ðe a çýl - dý. Bu a ra da, Þem din li il çe sin de hü kü - me ko na ðý ö nün de bek le yen po li se ses bom ba sý a ýl dý. Ses bom ba sý nýn e ki siy - le ha fif ya ra la nan po lis me mu ru Þem - din li ev le Has a ne si ne kal dý rý la rak e da vi al ý na a lýn dý. Hak ka ri / a a P ka mu gö rev li si ni ka çýr dý nup ay ma kam lý ðý öy le re Hiz - me Gö ür me Bir li ði Mü dür Ve ki li U - bey dul lah San car e rö ris ler ce ka çý rýl - dý. Va li lik en a lý nan bil gi ye gö re, U - bey dul lah San car ýn a i li ni ge çir di ði ulp a bað lý Uy gur kö yün de ki e vi ni ba san e rör ör gü ü P ü ye si 3 ki þi, e - vin ö nün de ki bir a raç la San car ý ka çýr - dý. raç la a mýþ lý kö yü ne ka dar gi den e rö ris ler, da ha son ra erk e ik le ri a - ra cý a e þe ve rip San car ý or man lýk a la - na doð ru gö ür dü. i le si nin gü ven lik bi rim le ri ne du ru mu bil dir me si ü ze ri - ne San car ýn kur a rýl ma sý i çin o pe ras - yon baþ la ýl dý. i yar ba kýr / a a MN ý þiþ le ri Ba ka ný Gu i do Wes er - wel le, Müs lü man la rýn a ma zan Bay ra mý ný ku la dý; ha yýr lý bay ram lar di le di. Me sa jýn da, a ma zan, mu ra ka be ye ve ay ný za man da bir - lik e ya þa dý ðý mýz in san lar la o lan i liþ ki le ri miz hak kýn da dü þün me ye ve di ðer halk lar ve kül - ür ler le de il gi len me ye da ve e di yor i fa de le ri - ne yer ve ren Wes er wel le, çok sa yý da Müs lü - man ýn si ya si gü ven siz li ðin ve ha a þid de in göl ge le di ði bir a ma zan geç di ði ne dik ka çek - i. Wes er wel le, On la rýn a cý la rý ný pay la þý yo - ruz. Bu ra da ö zel lik le a ma zan Bay ra mý ný e - vin de a i le le riy le ba rýþ i çin de ge çi re me ye cek o - lan çok sa yý da ki mül e ci yi dü þü nü yo rum de - di. Bü ün in san lar ve ö zel lik le a ma zan Bay - ra mý ný ba rýþ or a mýn da ku la ya ma yan lar i çin þid de in so na er me si ni, si ya si is ik ra rýn ve re - fa hýn, hu kuk dev le i nin, da i mi gü ven li ðin ve i - yi kom þu luk i liþ ki le ri nin ha kim o la ca ðý bir ge - le cek di le yen l man ba kan, me sa jý na þu i fa de - ler le son ver di: y ný za man da Bay ram ve si le - siy le, ba rýþ, kar þý lýk lý say gý ve in san lar a ra sý da - ha i yi bir an la yýþ i çin ça ba gös e ren le re de e - þek kür le ri mi i fa de e mek is e rim. Bu de ðer le ri bun dan böy le de bir lik e üm gü cü müz le ko - ru ya lým ve ge liþ i re lim. Ha yýr lý ve gü zel bir Bay ram di le ðiy le... Ber lin / ci han Bay ram ba rýþ ve hu zur ge ir sin MÜSÜMNIN BMINI UN MN IÞÞ BNI, ÞN SON Ð, HUU VNN HM OUÐU B ÜN. BÞ B N I fe ve cil u rum ö ne i - mi ( F) Baþ ka ný r. Fu a Ok ay, dün i i - ba ri i le 66 bin Su ri ye li nin ür ki ye ye gel di ði - ni, 10 gün i çe ri sin de 4 ye ni kam pýn da ha ku - ru la ca ðý ný söy le di. 17 ðus os dep re mi nin 13. yýl dö nü mü do la yý sýy la F mer kez bi na sýn da ba sýn op lan ý sý dü zen le yen Baþ kan Ok ay, Su ri ye- ür ki ye sý ný rýn da ya þa nan lar ve ge li nen son nok a hak kýn da bil gi ver di. Ok ay, dün i i ba - ri i le 66 bin Su ri ye li nin ür ki ye ye gel di ði ni, 8 ça dýr ken ve bir kon ey ner ken in hiz me ver di ði ni be lir i. Sý nýr da su nu lan hiz me le - rin dün ya or a la ma sý nýn çok üs ün de o lun - du ðu nu vur gu la yan Ok ay, ül ke bü yü kel çi le - ri nin bu ko nu da ki ak dir le ri ni pay laþ ý. Su ri - ye den a ký mýn de vam e i ði ni an la an r. Fu a Ok ay, 10 gün i çe ri sin de 4 ye ni kam pýn da ha fa a li ye e gi re ce ði ni bil dir di. Su ri ye den ge le cek nü fus i çin her han gi bir li mi le ri nin ol ma dý ðý ný vur gu la yan Ok ay, Baþ ba kan e - cep ay yip r do ðan ýn bu ko nu da ki av rý ný ha ýr la ý, Su ri ye ye yö ne lik in sa ni yar dý mýn de vam e de ce ði ni söy le di. ür ki ye sý ný rý na ya - kýn zez þeh rin den ya þa nan son bom bar dý - ma ný ha ýr la an Baþ kan Ok ay, bir ge ce de ge - len nü fu sun 4 bin 500 ol du ðu na dik ka çek i. a pý la cak son kamp lar la ma li ye in 300 mil yo - nu bu la ca ðý ný ak a ran Ok ay, bu o la yýn u lus lar a ra sý bo yu u nun ol du ðu nu, bü ün ül ke le rin bu a þýn al ý na el koy ma sý ge rek i ði ni söy le di. Bu gü ne ka dar ür ki ye ye des ek i çin söz ve ril - me si ne rað men böy le bir yar dý mýn söz ko nu - su ol ma dý ðý nýn al ý ný çiz di. r. Fu a Ok ay, has a ne ler de ya an ya ra lý Su ri ye li sa yý sý nýn 439 ol du ðu nu kay de i. n ka ra / ci han cev ni as ya.com.r Bin 908 Su ri ye li da ha ür ki ye ye sý ðýn dý - Ül ke le rin de ki o lay lar dan ka çan a ra la rýn da bir ge ne ra lin de bu lun du ðu bin 908 Su ri ye li Ha ay ýn ey han lý ve ay la da ðý il çe le rin den ür ki ye ye gi riþ yap ý. ey han lý il - çe si ne bað lý Bü kül mez, a val cýk ve u þak lý sý ný rý na ge len 1 ge ne ral, 4 al bay, 1 yar bay, 4 yüz ba þý, 1 üs eð men, 2 baþ ça vu þun da a ra la rýn - da bu lun du ðu bin 638 ki þi ür ki ye ye sý ðýn ma a le bin de bu lun du. Su ri ye li ler, gü ven lik ön lem le ri al ýn da sý nýr dan mi ni büs ler le a lý na - rak, ey han lý Hac o nak la ma e sis le ri ne gö ü rül dü. Ço ðun lu ðu ka dýn ve ço cuk lar dan o lu þan Su ri ye li ler, iþ lem le ri nin ya pýl ma sý ve ih - i yaç la rý nýn kar þý lan ma sý nýn ar dýn dan gün i çe ri sin de Ga zi an ep e, as ker ler ve a i le le ri nin i se pay dýn am pý na gön de ri le ce ði be lir il di. Su ri ye nin az ki ye ken i ne bað lý ürk men köy le rin den gel dik le ri öð re ni len 270 Su ri ye li de ay la da ðý il çe si ne bað lý op rak u an kö yü sý ný rýn dan ür ki ye ye sý ðýn ma a le bin de bu lun du. ra la rýn da ka dýn ve ço cuk la rýn da bu lun du ðu Su ri ye li ler iþ lem le rin ar dýn dan o o büs - ler le Þan lý ur fa ve di ðer il ler de ki kamp la ra gön de ril di. Su ri ye nin Ha lep, d lib ken i ne bað lý köy ve bel de ler de çý kan ça ýþ ma lar da ya ra - lan dý ðý öð re ni len 7 ya ra lý Su ri ye li de sý nýr dan am bu lans lar la a lý na rak Ha ay da ki has a ne le ri ne kal dý rýl dý. Ha ay / a a Be le di ye ler burs ver sin ek li fi nchp s an bul Mil le ve ki li Mah mu a nal, be le di ye le rin mad di du ru mu i yi ol ma yan öð - ren ci le re burs ve re bil me le ri nin ö nü nün a çýl - ma sý i çin ka nun ek li fi ver di. a nal ýn BMM Baþ kan lý ðý na sun du ðu ek lif, Be le di ye a nu - nu nun 14. mad de sin de de ði þik lik ya pýl ma sý ný ön gö rü yor. ek li fin ge rek çe sin de, be le di ye le - rin bel de de ya þa yan ve mad dî du ru mu uy gun ol ma yan muh aç öð ren ci le re burs ve re bil me - le ri ni sað la mak i çin a çýk bir hü küm kur ma - nýn he def len di ði be lir i le rek, Be le di ye i ra de - le ri nin düþ kün ve dar ge lir li kim se ler i çin hiz me ü re me gö re vi bu lun mak a dýr de nil - di. CHP nin baþ vu ru su ü ze ri ne na ya sa Mah ke me si be le di ye le rin burs ver me si ne im - kan sað la yan ya sal dü zen le me yi 2009 yý lýn da ip al e miþ i. n ka ra / a a Sý ný ra 4 ye ni kamp da ha ku ru la cak

10 ONOM ÐUSOS 2012 CUMS HB Ö zel sek ör borç la bü yü yor nö Z sek ö rün yur dý þýn dan sað la dý ðý u zun va de li kre di bor cu, ha zi ran so nun da bir ön ce ki ay so nu na gö re 391,7 mil yon do lar ar ýþ la 127,2 mil yar do lar ol du. Mer kez Ban ka sý, ha zi ran so nu i i ba rýy la, ö zel sek ö rün yur dý þýn dan sað la dý ðý u zun va de li kre di bor cu nun, 2011 yýl so nu na gö re 76,9 mil yon do lar, bir ön ce ki ay so nu na gö re i se 391,7 mil yon do lar ar ýþ la 127,2 mil yar do lar dü ze yin de ger çek leþ i ði ni bil dir di. Mer kez Ban ka sý a çýk la ma sýn da, borç lu ya gö re da ðý lým in ce len di ðin de, bir ön ce ki yýl so nu na gö re ban ka la rýn kre di bi çi min de ki borç lan ma la rý nýn 1,4 mil yar do lar a zal dý ðý kay de dil di. ah vil bi çi min de ki borç lan ma la rýn 993,3 mil yon do lar, ban ka cý lýk dý þý fi nan sal ku ru luþ la rýn kre di bi çi min de ki borç lan ma la rý nýn da 1 mil yar do lar ar ý ðý, söz ko nu su dö nem de fi nan sal ol ma yan ku ru luþ la rýn kre di bi çi min de ki borç lan ma la rýn da i se 940,9 mil yon do lar a za lýþ mey da na gel di ði bil di ril di. Ö zel sek ö rün yur dý þýn dan sað la dý ðý op lam kre di bor cu, ha zi ran so nu i i ba rýy la ka lan va de ye gö re in ce len di ðin de, 1 yýl i çin de ger çek leþ i ri le cek o lan a na pa ra ge ri ö de me le ri nin op lam 67 mil yar do lar u a rýn da ol du ðu nun göz len di ði kay de dil di. n ka ra / a a Bo ya ü re i ci le ri, ye ni pa zar la ra a çý la cak nbo Sa na yi ci le ri er ne ði (BO S) ve CN ks po Fu ar cý lýk iþ bir li ðin de ko no mi Ba kan lý ðý ve OS GB des e ðin de dü zen le nen Pa in is an bul fu a rý, y lül a rih le ri a ra sýn da CN X PO s an bul da ger çek leþ i ri le cek. o nuy la il gi li ya pý lan a çýk la ma ya gö re, son 10 yýl da yap ý ðý a ý lým lar la ü re im ek no lo ji si, i ca ri ya pý sý ve ar an ih ra ca gü cü i le böl ge sel bir ü re im mer ke zi ol ma he de fi ne o dak la nan ürk bo ya sa na yi si, Pa in is an bul 2012 Bo ya Sa na yi, Ham mad de ve ar dým cý Mad de ler Fu ar ve on ge si nde ye ni pa zar la ra a çý la cak. op lam 2,5 mil yar do lar lýk bü yük lü ðe sa hip ür ki ye bo ya sek ö rü, 2011 yý lýn da 600 mil yon do la ra ya kýn ih ra ca ger çek leþ ir di yý lý i çin 1 mil yar do lar lýk ih ra ca he de fi ko yan bo ya ü re i ci le ri bu he de fe u laþ mak i çin yö nü nü Or a do ðu, a kýn o ðu, u zey f ri ka, o ðu v ru pa ve af kas lar gi bi yük se len pa zar la ra çe vir di. Bu yýl 20 bin me re ka re a lan da dü zen le ne cek fu a ra, a ra la rýn da O, Mars hall, ü fa, Po li san, Fa wo ri, Ba yer, Genç, a le kim, k ça lý, ow, Basf gi bi bo ya ve ham mad de ku ru luþ la rý nýn a ra la rýn da yer al dý ðý 400 fir ma ka ý lý yor. Pa in is an bul a yur dý þýn dan da l man ya, Çin, s viç re, Hin dis an, Bel çi ka, Uk ray na, s pan ya, al ya ve ran dan fir ma lar ka ý la cak. s an bul / a a Ö VZ F F M Z BN SI Ö VZ U I Cin si Cin si 1 B O I 1 VUS O I 1 N M O NU 1 U O 1 N G Z S N Ö VZ 16 ÐUSOS 2012 F F IÞ S IÞ IÞ S IÞ S VÇ FN GI 1 S VÇ O NU 1 N O I 1 U V N I 1 NO VÇ O NU 1 SU U BS N 100 J PON N IÞ S IÞ IÞ S IÞ O ÜN 1,7970 ÖN C GÜN 1,7960 u S B S P S U O IN C. I NI ÜN 2,2200 ÖN C GÜN 2,2190 u ÜN ÖN C GÜN u ÜN 647 ÖN C GÜN 628 He lâl gý da ya rað be bü yük GMS GN BÞNI HÜSN ÂM BÜÜÖZ, HÂ SFSI M SN FMIN SISININ H GÇN GÜN IÐINI B. S' BU SN MÜC 2,6 I. F M he lal ser i fi ka sý i çin kuy ru ða gir di, baþ vu ru lar i ki ye ka lan dý ün ya da ve ür ki ye de he lal ü rün le re il gi ar ý yor. Bu e ði li mi gö ren du yar lý mar ka lar, ü rün le ri nin di nen uy gun lu ðu nu bel ge le me yo lu na gi di yor. Gý da ve gý da dý þý ma mul le rin he lal o lup ol ma dý ðý ný be lir le yen ku rum la ra da baþ vu ru lar ka la ný yor de 500 e ya kýn baþ vu ru al dýk la rý ný be lir en Gý da ve h i yaç Mal ze me le ri e ne le me ve Ser i fi ka lan dýr ma er ne ði (GM S) Ge nel Baþ ka ný Hü se yin a mi Bü yü kö zer, bu ra ka mýn þu an ü aþ ý ðý ný, a ra lýk a yý nýn bi i min de i bu la ca ðý ný i fa de e i. a mu a dý na gý da ve gý da dý þý ü rün le rin he lal o lup ol ma dý ðý ný in ce le yen ürk San dar la rý ns i ü sünün (S) Ge nel Sek re er ar dým cý sý Coþ kun Þen ürk i se bu se ne mü ra ca a la rýn 2,6 ka ar ýþ la 216 ol du ðu nu a çýk la dý. ür ki ye ve böl ge ül ke ler de he lal ü rün ler er cih e di li yor. Bu na bað lý o la rak pek çok mar ka, gý da ya da gý da dý þý mal la rý nýn di ne uy gun ve gü ven li ol du ðu nu ka ný la ma yo lu na gi di yor. He lal lik de ne i mi ya pan ku rum la ra rað be ar ar ken, baþ vu ru la rýn bü yük bö lü mü gý da fir ma la rýn dan ge li yor. Fir ma la rýn a lep du ru mu nu GM S Ge nel Baþ ka ný Hü se yin a mi Bü yü kö zer, mar ka la rýn ü rün le ri nin he lal ol du ðu nu bel ge le me ye ö nem le e ðil di ði ni vur gu la dý. Fa a li ye le ri nin ilk dö ne min de fir ma dan mü ra ca a al dýk la rý ný ha ýr la an Hü se yin a mi Bü yü kö zer, Þu an ay da bu ka dar mü ra ca a ge li yor de di. Ge çen se ne ken di le ri ne þir ke en mü ra ca a gel di ði ne i þa re e den Bü yü kö zer, bu ra ka mýn þu an ü aþ ý ðý ný, a ra lýk a yý nýn bi i mi i le i gö re ce ði ni bil dir di. Bun la rýn yüz de 90 ý nýn ür ki ye den gel di ði ni ak a ran Bü yü kö zer, þöy le de - vam e i: a bii bu, he lal ser i fi ka sý an la mý na gel mi yor. Fir ma, þar la rý kar þý la ya ma dý ðý ak dir de ser i fi ka a la mý yor. ma þu mu hak kak he lal ü rün i çin bel ge le me ye il gi ar ý yor, u lus la ra ra sý a re na da da ar ý yor. GM S e Mal la vi ve Gü ney o re den a lep ler ol du. i ðer yan dan l man ya, us ya, Slo ven ya, zer bay can ve Bul ga ris an dan ka pý mý za ge len ler var. He lal e ne im ve Ser i fi ka lan dýr ma Mer ke zi ö ne im u ru lu Baþ ka ný Se la ha in lýç i se, he lal bel ge si i çin baþ vu ru la rýn 2012 ye o ran la yüz de 50 den faz la ar ý ðý na dik ka çek i. ür ki ye de ü rün le rin he lal o lup ol ma dý ðý na þir ke ve der nek ler ka dar dev le de du yar lý. S BÞ VU U I a mu ku ru mu o la rak gý da ve gý da dý þý ü rün le rin di nen uy gun lu ðu nu de ne le yen S ye yö ne lim gi de rek ar ý yor. He lal Gý da Uy gun luk Bel ge si i çin pek çok þir ke en ku ru ma a lep gel di ði ni i fa de e den S Ge nel Sek re er ar dým cý sý Coþ kun Þen ürk, 2011 em muz a yýn da mü ra ca a a de di 60 i di, bu se ne 216 ol du. a ni 2012 ilk ya rý da 2011 i kin ci ya rý ya go re 2,6 ka ar ýþ var de di. Coþ kun Þen ürk, þu an 54 ku ru lu þa 99 ay rý ü rün ka e go ri sin de bel ge dü zen len di ði ni de du yur du. He lal ser i fi ka sý, bel li þar lar ge rek i ri yor. Ge rek li bel ge le rin su nul ma sý, la bo ra u var de ne im le ri nin ya pýl ma sý ný mec bu ri ký lý yor. GM S e baþ - u vu ran fir ma lar, 1 haf a i çin de he lal bel ge si a la bi li yor. er nek, de ne im gi der le ri i çin i la li ra a ra sýn da ma li ye çý ka rý yor. He lal e ne im ve Ser i fi ki lan dýr ma Mer ke zi nin fi ya la rý da 2 bin i la 3 bin 500 li ra ban dýn da. S, he lal bel ge si i çin li ra ma li ye çý ka rý yor. y rý ca se ne de li ra ci va rýn da bel ge kul la ným üc re i a lep e di yor. He lal ser i fi ka sý a lep e den fir ma la rýn bü yük bö lü mü e ve e ü rün le ri sek ö rün den o lu þu yor. O nu a hýl ve e ü rün le ri i le bi ki sel ve hay van sal yað lar iz li yor. BÜ Ü PO N S V He lal ü rün sek ö rü, ü ke i ci e ði li mi ne bað lý o la rak bü yü yor. GM S Ge nel Baþ ka ný Bü yü kö zer, dün ya nýn a ma mý e mel a lýn dý ðýn da gý da ve gý da dý þý he lal sek ö rü nün 2 ril yon do la ra da yan dý ðý ný di le ge ir di.bü yü kö zer, þun la rý kay de i: v ru pa Bir li ði i çin de 30 mil yon müs lü man var, bu 70 mil yar do lar ra ka mý ga ye do ðal. i ne se ne lik o la rak Fran sa i çin 7 mil yar do lar, n gil e re i çin 8 mil yar do lar gi bi be lir le me ler ya pýl mýþ. Bu na mu ka bil ür ki ye nin he lal gý da a dý na 70 mil yar do lar gi bi bir po an si ye li var. Çün kü ül ke, s lam â le mi nin göz be be ði ko nu mun da. ür ki ye, ko num o la rak ö nem li bir yer de, dün ya ya hi ap e di yor. i ðer ül ke le re gö re da ha a lih li. Çün kü s lam â le mi bu ül ke den a lýþ ve riþ ya pa cak. Bü yü kö zer, ür ki ye de gý da ih ra ca ý nýn 14 mil yar do lar ol du ðu nu, bu nun 4 mil yar do la rý ný GM S in he lal bel ge si ver di ði þir ke ler den o luþ u ðu nu ak ar dý. He lal e ne im ve Ser i fi ka lan dýr ma Mer ke zi ö ne im u ru lu Baþ ka ný lýç, ür ki ye de he lal gý da da 70 mil yar do la rý a þan bir po an si yel ol du ðu nu sa vu na rak; rap ül ke le ri nin ya nýn da Or a s ya dan he lal bel ge li ü rün a lep le ri var. a ni ha ki ka en kar þý mýz da çok bü yük bir sek ör var. Bu i i ka ve sýh ha gi bi ko nu la rý aþ ý, gü ven li gý da ya da yan dý yo ru mu nu yap ý. s an bul /ci han UZ C MÜÜÜÐÜ (ÞINMZ ÇI IM NI) osya No: 2012/1727 al. Bir borçan dolayý ipoekli olan ve a þa ðý da a pu kay dý, cin si, i mar du ru mu, ö nem li ö - zel lik le ri ve mu ham men be del li be lir i len a þýn ma zýn a çýk ar ýr ma su re iy le sa ý la rak pa ra ya çev ril me si ne ka rar ve ril miþ ir. Sa ýþ i la ný il gi li le re eb li ðe gön de ril miþ o lup, ad - res e eb lið ya pý la ma yan lar i le ad res le ri ye er siz o lan la ra iþ bu sa ýþ i la ný nýn i la nen eb - li ga ye ri ne ka im o la ca ðý i lan o lu nur. PU I: san bul li, uz la il çe si, Or han lý kö yü 7005 a da 3 par sel sa yý lý, 154,88 m 2 yüz öl çüm lü, na a þýn maz Ni e lik: r sa o lan, 16/100 ar sa pay lý, ze min ka 2 no lu ba ðým sýz bö lüm mes ken va sýf lý a þýn maz. ÞINMZIN NÐ V H HZI UUMU: Saýþa konu aþýnmaz, uzla ilçesi, Orhanlý kö yü, Spor Cad de si no: 17 ad re sin de o lup, Or han lý çý ký þýn dan M o o yo lu köp rü sü ge çil di ðin de de vam e den ve e mok ra si cad - de si o la rak bi li nen gü zer gâh an u la þýl mak a dýr, M o o yo lun dan yak la þýk 1 km e pe - ö ren is i ka me i ne doð ru gi dil di ðin de Spor Cad de si nin ü ze rin de no: 17 de ka lan bi na nýn ze min ka ýn da yer al mak a dýr. Bi na be o nar me kar kas ya pý ar zýn da in þa e dil miþ o lup bü ün ka la rý mes ken o la rak kul la nýl mak a dýr. Bod rum ka + ze min ka+ 3 nor mal ka - an mü e þek kil dir. Sý va lý, bo ya lý ve ça ý lý bir bi na dýr. Bi na nýn her ka ýn da bir da i re bu - lun mak a o lup brü yak la þýk 75 m 2 a lan lý dýr. 2 o da sa lon mu fak, wc ve ban yo dan o luþ - mak a dýr. Is lak a lan la rý ve an re si se ra mik, o da lar ve sa lon la mi nan dö þe li dir. u var la - rý sý va lý, bo ya lý, a van lar ba da na lý dýr. Mu fa ðýn da ez gâh al ý ve ez gâh üs ü do lap la rý sun a göv de li dir. a i re gi riþ ka pý sý va sa ýn al ýn da çe lik iç ka pý la rý ba si me ri kan i pi pa nel dir. Pen ce re le ri PVC e sas lý o lup ý sý cam lý dýr. Bi miþ va zi ye e o lup i çe ri sin de o u - rul mak a dýr. Mes ken do ðal gaz lý olup olup henüz doðalgazý baðlý deðildir. ÞINMZIN M UUMU: uzla Belediyesi mar ve Þe hir ci lik Mü dür lü ðü nün a rih sa yý lý ya zý - sýn da, a þýn ma zýn as di ki a rih li 1/1000 öl çek li Or han lý Sa na yi la ný Uy gu - la ma mar Plan e ði þik li ðin de Hmax: 12,50 m (4 ka) ya pý laþ ma þar ýn da ko nu a la nýn - da kal dý ðý an la þýl mak a dýr. MUHMMN Ð : ,00 (emiþ beþbin ürk irasý) SIÞ ÞI: 1- Saýþ 25/09/2012 Salý günü, saa:14:00'den 14:15'e kadar uzla cra Müdürlüðünde açýk arýrma sureiyle yapýlacakýr. Bu arýrmada ahmin edilen kýymeinin %60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý mecmuunu ve saýþ masraflarýný geçmek þarý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok arýranýn aahhüdü baki kalmak þarý ile 05/10/2012 Cuma arihinde ayný yer ve saalerde 2. arýrmaya çýkarýlacakýr. Bu arýrmada da bu mikar elde edilmemiþ ise gayrimenkul en çok arýrana ihale edilecekir. Þu kadar ki arýrma bedelinin malýn ahmin edilen kýymeinin % 40'ýný bulmasý ve saýþ iseyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarý oplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþýrma masraflarýný geçmesi lazýmdýr. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa saýþ alebi düþecekir. 2- rýrma ya iþ i rak e de cek le rin, ah min e di len kýy me in %20'si nis pe in de pey ak - çe si () ve ya mil li bir ban ka nýn bu mik a rý ha vi (ke sin ve sü re siz dos ya nu ma ra sý ya zý - la rak) e mi na mek u bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa ýþ pe þin pa ra i le dir. lý cý is e di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. % 1 V, dam ga ver gi si, a pu a lým har cý ve mas raf la rý a lý cý ya a i ir. Bi rik miþ ver gi ler, a pu sa ým har cý ve el la li ye üc re i sa ýþ be - de lin den ö de nir. 3- poek sahi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin * bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su si, i le fa iz ve mas raf da hil o lan id di a la rý nýn da ya na ðý bel ge le ri i le 15 gün i çin de da - i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si ak dir de hak la rý a pu si ci li i le, sa bi ol ma dýk ça pay - laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- haleye kaýlýp da daha son ra i ha le be de li ni ya ýr ma mak su re iy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan üm a lý cý lar ve ke fil le ri, ek lif e ik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark an,di ðer za rar lar dan ve e mer rü fa i zin den mü e sel si len me sul dür ler. ha le far ký ve e mer rü fa i zi ay rý ca hük me ha ce kal mak sý zýn da i re miz ce ah sil o lu na cak ve var sa ön ce lik le e mi na be de lin den a lý na cak ýr. 5- Þarname, ilan arihinden iibaren herkesin görmesi için dairede açýk olup, masrafý verildiðinde iseyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Saýþý iþirak e den le rin þar na me yi gör müþ ve mün de ra ca ý ný ka bul e miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is e yen le rin yu ka rý da nu ma ra sý ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lân o lu nur. 08/08/2012 (c.f..126) (*)l gi li ler a bi ri ne ir i fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. (*)eb lið ya pý la ma yan il gi li le re.nun 126 ve 127.mad.göre ilanen eblið olunur. B: esmi lanlar a ma za n a yýn da gý da fi ya la rý ma kul sey re i Ü Zi ra a O da la rý Bir li ði (ZOB) Ge nel Baþ ka ný Þem si Bay rak ar, a ma zan da, ba zý ü rün ler de fi ya ar ýþ la rý ol sa da, ar ýþ o ran la rý çok yük sek dü ze ye çýk ma dý ðý gi bi pek çok ü rün de de fi ya dü þüþ le ri gö rül dü ðü nü bil di re rek, Fi ya lar da ki su ni ar ýþ ön len di. a ma zan da 15 ü rün de fi ya lar de ðiþ mez ken, 7 ü rün de a zal ma, 13 ü rün de fi ya ar ý þý ol du. a ma zan da mar ke fi ya la rýn da 7 ü rün de fi ya de ði þi mi ol maz ken, 17 ü rün de a zal ma, 15 ü rün de i se fi ya ar ý þý gö rül dü de di. Bay rak ar, ür ki ye Zi ra a O da la rý Bir li ði o la rak, ü re i ci den ü ke i ci ye, hal ký mý zýn a ma mý ný ya kýn dan il gi len di ren gý da fi ya la rýn da ki de ði þim le ri, a ma zan a yýn da da a kip e me ye ve ka mu o yu nu doð ru bil gi - C SII sya ermal ýzýlcahamam ail öyü, Seyran onaklarý B2 Blok 15.önem (az) 22 emmuz -05 ðusos el: (0532) len dir me ye de vam e ik le ri ni bil dir di. Ü re i ci fi ya la rýn da ye þil so ðan, ha vuç, ku ru so ðan, kar puz, ka vun, ku ru fa sul ye, kýr mý zý mer ci mek, pi rinç, ku ru ka yý sý, ku ru ü züm, ku ru in cir, yu mur a, sü, zey in ve zey in ya ðý fi ya la rý nýn de ðiþ me di ði ni bil di ren Bay rak ar, ü re i ci de en faz la fi ya ar ý þý nýn yüz de 28,51 i le sa la a lýk a gö rül dü ðü nü, fi ya ar ý þýn da sa la a lý ðý yüz de 27,12 i le ye þil mer ci mek, yüz de 18,64 i le do ma es e, yüz de 18,42 i le may da noz, yüz de 14,95 i le siv ri bi be rin, yüz de 11,39 i le e rik, yüz de 10 i le li mon, yüz de 9 i le ye þil fa sul ye, yüz de 8,37 i le þef a li, yüz de 5,26 i le ka bak, yüz de 2,27 i le ma rul, yüz de 1,22 i le da na e i, yüz de 0,62 i le ku zu e i nin iz le di ði ni be lir i. n ka ra / h me Z Z n34 B 02 Plakalý racýmýn No Seri Nolu Fiþ apraðým aybolmuþur. Hükümsüzdür. rdinç Gürbüz S den bay ram a lýþ ve ri þi u ya rý sý Ü San dar la rý ns i ü sü (S) Baþ ka ný Hu lu si Þen ürk, ür ki ye de bin ler ce gý da ü rü nü nün S mar ka sý a þý dý ðý ný be lir e rek, S mar ka sý, bu mar ka yý a þý yan gý da la rýn il gi li san dar la ra uy gun lu ðu nun ve hij ye nik þar lar da ü re il di ði nin, ya ni sað lý ðý ný zýn e mi na ý dýr de di. S Baþ ka ný Þen ürk, yap ý ðý ya zý lý a çýk la ma da, yak la þan a ma zan Bay ra mý do la yý sýy la þe ker li ve çi ko la a lý ma mul le re yö ne lik a le bin ar ý ðý ný, bu na pa ra lel o la rak da pi - ya sa da çok sa yý da mar ka ve þe kil de ü rü nün sa ý þa su nul du ðu nu i fa de e i. Þen ürk, ü ke i ci le re, bay ram a lýþ ve riþ le rin de dik ka e me le ri ge re ken ko nu la ra i liþ kin u ya rý lar da bu lu na rak, þun la rý kay de i: a ma zan Bay ra mýn da ü ke i mi ar an þe ker, çi ko la a, lo kum, kah ve ve ko lon ya nýn a þý ma sý ge re ken ö zel lik ler il gi li san dar lar la be lir len miþ ir. l dý ðý nýz ü rün ler de mu la ka S mar ka sý a ra yýn, son kul lan ma a rih le ri ni kon rol e din. ü þük ka li e li, çok u cu za sa ý lan mer di ven al ý ü rün le ri al mak an ka çý nýn. U nu ma yýn ki ka li e nin bir ma li ye i var dýr an cak ka li e siz li ðin ma li ye i da ha yük sek ir. n ka ra / a a B ýymeli aðabeyimiz Hüseyin Bayýndýr'ýn oðlu li Bayýndýr ile Huriye Hanýmefendinin Hayrunnisa ismini verdikleri bir kýz çocuðu dünyaya eþrif emiþir. edeyi, anne ve babayý ebrik eder, yavruya hayýrlý uzun ömürler dileriz. eðerli arkadaþýmýz enan Ören'in damadý Sabri Özaydýn ile lif Hanýmefendinin hme usuf ismini verdikleri bir çocuklarý dünyaya gelmiþir. edeyi, anne ve babayý ebrik eder, yavruya uzun ömürler dileriz. eðerli arkadaþýmýz Faih Çanak ile Münire Hanýmefendinin Zeynep Sare ismini verdikleri bir kýz çocuklarý dünyaya geldiðini öðrendik. nne ve babayý ebrik eder, yavruya uzun ömürler dileriz. Ispara eni sya Okuyucularý Z rkadaþýmýz rd. oç. r. M. Cüney Gökçe'nin kayýnvalidesi, Nebaha Haným'ýn annesi, Hicre, Said, Nurþin ve usuf Seyda'nýn anneannesi Hanse r'in vefaýný eessürle öðrenmiþ bulunmakayýz. Merhumeye Cenâb-ý llah'an ahme ve maðfire diler, ailesine sabrý cemil niyaz ederiz. Þanlýurfa eni sya Okuyucularý

11 Z HM S NS VON BGN: 18 ÐUSOS 2012 CUMS 11 BI NIN SÂM HCI V BZM NMZ ÇO MZ V MÜMM B N. GÖNÜ S, SÂM'IN HÂÎ Ð OPUM H ÇO ISIN V SN GÖSSN. MSF, ÞU N BUNU FZ GÖMOUZ. ÞU N OPUMUN ÖNM B SM M HÂÎ ÐN OSUN ÞIO. NSN NNN UZÞIO. UMIM BU GÞ B GÜN B. NSZ B OPUM ÜÞÜNMOUM. S GN HISNIN BZI NO NIÞI OS B NNÇI, BZI HÂÎ Ð V. BU, ONI B C OUB. M NNCINI V HÂÎ ÐN BN B OPUM H ÜÜ SPINIÐ V ÇÖÜNÜ MÜS HÂ G. BI'NIN SÂM' HCI V M? smim Nils Von Bergner, Müslüman oldukan sonra hme sa ismini aldým Pinneberg doðumluyum. Burasý Hamburg'a yakýn yaklaþýk nüfuslu küçük bir þehir. Çocukluðum burada geçi. nnem kinci ünya Savaþý'nda büyük badireler alamýþ. nnesi ve kardeþleriyle birlike lmanya'nýn doðusundan baýsýna kaçmak zorunda kalmýþlar ve Bielefel'e yakýnlarýna yerleþmiþler. Babam aslen Werendhafen'lý, ama o da savaþ zamanýnda bir kaç sefer kaçmak durumunda kalmýþ, son olarak Pinneberg'e yakýn olan Prisdorfen'e yerleþmiþ. nnemle 1963'de evlenmiþler. Babam Hamburg'da finans uzmaný olarak çalýþý. Hamburg'da resmî dairede, finans bölümünde çalýþýyordu. nnem uzun seneler boyunca hemþire olarak çalýþý. Çok zor bir iþi, çünkü gececi olarak çalýþýyordu. Þimdi arýk ikisi de emekli oldular. endilerine ve hobilerine ayýrabilecekleri çok zamanlarý var. Ben ailemin ikinci çocuðuyum. Benden 3 yaþ büyük olan bir aðabeyim var. O da benim gibi avukalýk bölümünü biirdi. ma uzun süredir sigoracýlýk yapýyor. Þu anda dünyanýn en büyük sigora þirkelerinden birinin Paris þubesinde çalýþýyor. Pinneberg'de ilkokula giim. Öðremenlerimin avsiyesiyle liseyi ealschule'de okudum. ealschule'yi 1978'de biirdim. Okulu biirdiken sonra bir karar vermem gerekiyordu. a bir meslek seçip çalýþacakým ya da devam edip okuyacakým. Ben "abiur" yapmayý seçim. Bu, meslek seçimi öncesi bir çeþi ön lisans eðiimi oluyor. Hamburg'da bir okulda 4 sene "abiur" yapým ve 1991 yýlýnda amamladým. Üniversieye baþlamadan önce ya askerliðimi yapacakým ya da askerlik yerine geçen kamu yararýna sosyal bir hizmee çalýþacakým. Ben sosyal hizmeleri ercih eim. Pinneberg'de 18 ay boyunca lmanya'nýn "ýzýlay"ý diyebileceðimiz bir þirkee çalýþým. endi ihiyaçlarýný gideremeyen, alýþ veriþe çýkamayan yaþlý insanlara arabayla yemek servisi yapýyordum. Sosyal hizmelerde askerliðimi biirdiken sonra, 1993 yýlýnda üniversiesinin hukuk bölümüne baþladým. Orada oplam 4 sene okudum. 1997'de hukuk bölümünden mezun oldum. Okuldan sonra müsai iþyeri bulamadýðým için saja hemen baþlayamadým. Bir sene beklemem gerekiyordu. Bu arada bir elekrik dükkânýnda çalýþmaya baþladým. Orada elefon saýyordum. Bir sene sonra "iel ve Neumünser"de saj yapma imkâný buldum. eðiþik yerlerde çalýþým. Mahkemelerde, savcýlýka, resmî dairelerde ve avukalarýn yanýnda çalýþým. Hukuk alanýnda bir dal seçmek gerekiyordu ve ben avukalýðý seçim. 2002'de sajýmý biirerek am bir hukukçu oldum. Schienefel'de 2001 yýlýnda avuka olarak kendi iþimi kurdum. Schienefeld, Schleswigholschein'in küçük bir þehri. lk sene yalnýz çalýþým. 2003'de okul arkadaþým avuka li Özkan ile birlike çalýþmaya baþladým. Okuldan mezun oldukan sonra birlike çalýþma kararý almýþýk. Ben çoðunlukla rafik sorunlarýyla ilgileniyorum. li Özkan da aile sorunlarýyla ilgileniyor. 2008'de de ikinci büromuzu Hamburg'da açýk. Hamburg'daki müvekkillerimizle de daha iyi ilgilenebiliyoruz arýk. Spor yapmayý çok seviyorum. leizm, fubol, dövüþ sporlarý ile uðraþým. Sporun çok faydasýný gördüm. Faka þimdi spor yapmaya hiç zamaným yok. Zaman bulunca da koþu yapýyorum. þim çok, vakimi alýyor ve ailemle ilgilenmem gerekiyor. kim 2007'de nise ile evlendim. þim Ürgüp'lü. rciyes Üniversiesinde þleme ve konomi bölümünden mezun oldu. Þimdi lmanya'da yaþýyoruz. vlendiken sonra yeni bir çevre kazandým. ürkiye'de çok akraba ve anýdýðým var arýk. ürkiye'ye en az senede iki defa gidiyoruz, akrabalarý ve anýdýklarý ziyare ediyoruz. S ÂM O U N O NI I I O Müs lü man ol ma dan ön ce ben de di ðer le ri gi bi s lâm hak kýn da çok i yi dü þün ce le re sa hip de ðil dim. Bu nun se be bi, v ru pa'da s lâm hak kýn da o lum suz ya yýn lar ya pýl ma sý dýr. s lâm in san la ra bir kor ku di ni o la rak a ný ý lý yor. 11 y lül o la yýn dan son ra bu dü þün ce ler da ha da güç len di. Ben de bu yan lýþ bil gi le rin e ki sin de ka lý yor dum. ma be nim þan sým u zun za man dan be ri Müs lü man ar ka daþ la rý mýn ol ma sýy dý. r ka daþ la rým ço ðun luk la ürk ü. On la rýn ö zel gün le rin de, me se lâ a ma zan'da on la ra ne yap ýk la rý ný so ru yor, bil gi al ma ya ça lý þý yor dum. Bu sü reç e e din di ðim bil gi ler le s lâm'a da ir fi kir le ri min ço ðu nun yan lýþ ol du ðu nu far k e im. oð ru la rý öð ren dik çe bun la rý er k e im ve s lâm'a yö nel dim. H' N C B M Ð M Ü ÞÜ NÜ O UM s lâ mi ye i seç me den ön ce bir Hýris i yan dým. i lem be ni be bek ken vaf iz e ir miþ. 12 yaþ la rýn da ders le re de ka ý lý yor dum. Bu ders ler ço cuk luk an genç li ðe ge çiþ dö ne min de o lu yor du. ma ge nel o la rak a i lem be ni çok din dar bir þe kil de ye iþ ir me di. Be ni, ki li se ye gi mem i çin ve ya n cil'i o ku mam i çin zor la ma dý lar. Öz gür bir þe kil de bü yü ü ler. l lah'a i na ný yor dum, duâa e di yor dum, a ma Hýris i yan la rýn yap ý ðý di ðer þey le ri yap mý yor dum. i li se ye gi mi yor dum, n ci li o ku mu yor dum. e ni bir þey a ra yý þý na gir me me se bep o lan bel ki de bu dur. i nî ya þan ým dan mem nun de ðil dim. i þi sel o la rak ken di mi i yi bi ri si o la rak a ným lý yor dum. Zor lan dý ðým za man lar da l lah'ýn ba na yar dým e i ði ni bi li yor dum. ma bu na kar þý lýk o na az i ba de e i ði mi dü þü nü yor dum. Sa de ce ge ce le ri ya ma dan ön ce duâ e di yor dum. s lâm'la il gi len me se bep le rim den bir a ne si bu ol du bel ki de. HIS N I ÐIN BO ZU M MIÞ HÂ N N S ÂM F O Müs lü man o lu þum bi raz u zun bir hi kâ ye. e di ðim gi bi i na nan bir in san dým. i lem be ni Hýris i yan o la rak vaf iz e miþ i ve ken di mi Hýris i yan o la rak his se di yor dum. ma i ba de þek lim den mem nun de ðil dim. Be nim her za man Müs lü man ar ka daþ la rým ol muþ u. On la rýn di ni ya þan ý la rý ný me rak e di yor dum ve so ru lar so ru yor dum. Me se lâ, a ma zan lar da ne den o ruç u uk la rý ný, bu nun ne ye ya ra dý ðý ný so ru yor dum. a ni s lâm'a kar þý hep bir il gim var dý. Ve bu il gim za man la ço ðal dý. 3 kim 2005 a ri hi be nim i çin bir dö nüm nok a sý ol du. 3 kim l man ya'nýn bir bay ra mý dýr ve o gün ler de ca mi ler de a çýk ka pý gü nü o lur. O gün Ham burg'da ki ca mi ye gi im. O ra da genç bir a dam la a nýþ ým. s lâm'la il gi li ba na bil gi ver di, farz la rý an la ý. s er sem ba na s lâm'ý an la an ki ap lar ve re bi le ce ði ni söy le di. Ben, Mar in ings'in "Hz Mu ham med'in Ha ya ý" ad lý ki a bý ný al dým. Pey gam be ri mi zin (asm) ha ya ý ný an la an bu ki a bý o ku ma ya baþ la dým. O gün i çim de s lâm a e þi nin yan ma ya baþ la dý ðý ný his se im. Pey gam be ri mi zin (asm) bu di ni yay mak i çin yap ý ðý ic ra a lar, çek i ði sý kýn ý lar be ni çok e ki le miþ i. O nun (asm) muh e þem ha ya ý i çim de s lâm'a kar þý bir sev gi mey da na ge ir miþ i. Son ra ur'ân'ý o ku ma ya baþ la dým ve bir se ne bo yun ca s lâm'la il gi len dim. a fam da ce va bý ný bul mak is e di ðim bin ler ce so ru var dý. Be nim þan sým, bir çok i yi ve bil gi li Müs lü man ar ka da þý mýn ol ma sýy dý. a fam da ki büün so ru la rý ce vap la dý lar. Hýris i yan lýk i le s lâ mi ye'i ký yas la ma ya, a ra la rýn da ki farký an la ma ça lýþ ým. Hýris i yan lýk an s lâm di ni ne ge çer sem ne le rin de ði þe ce ði ni a raþ ýr dým. Hýris i yan o la rak i nan dý ðým bir çok þe ye de vam e de bi le ce ði mi, s lâm di ni ne ge çiþ ya pa rak di nî ha ya ý mý mü kem mel leþ i re bi le ce ði mi gör düm. a biî ki, s lâm'la Hýris i yan lýk a ra sýn da çok bü yük fark lar da var. Me se lâ, Hz sa'yý l lah'ýn oð lu o la rak gör me le ri ma ben za en Hýris i yan ken de Hz. sa'yý hep in san o la rak gör müþ üm. Hz. sa'nýn, "l lah'ýn oð lu" ol du ðu nu söy le dik le ri za man bu nu sa de ce sem bo lik bir þey o la rak gö rü yor dum. Çün kü sa (as) bir in san dý ve böy le bir þey ol ma sý bi yo lo jik o la rak ke sin lik le müm kün de ðil di. Ben o za man lar da Hz. sa'yý, s lâm'da da ol du ðu gi bi, sa de ce bir pey gam ber o la rak gö rü yor dum. Hýris i yan lý ðýn bo zul ma mýþ hâ li ni en i yi s lâm a rif e di yor as lýn da. Hýris i yan lýk a ki e mel ah la kî de ðer le rin ço ðu s lâm'da ki ah la kî de ðer ler le ay ný. O nun i çin, Müs lü man o lun ca bir çok þey den vaz geç me me ge rek kal ma dý. Ha a s lâm'da da ha faz la sý ve da ha mü kem me li var. Müs lü man ol ma dan ön ce ki bir se ne be nim i çin çok en e lek ü el bir sü reç i. Müs lü man o lup ol ma ma i le il gi li çok dü þün düm ve a raþ ýr dým. i ðer yan dan da ken di mi hep s lâm'a doð ru çe ki li yor muþ his se di yor dum. al bi min se si be nim bu nu yap mam ge rek i ði ni söy lü yor du. 1 se ne nin so nun da bü ün so ru la rýmýn ce va bý ný bul muþ um ve ar ýk Müs lü man ol mak is i yor dum. s lâm be nim i çin bü yük bir zen gin lik o la cak ý. Þa ha de ge ir dim ve Müs lü man ol dum. Ham dol sun, Müs lü man ol du ðum i çin bu gü ne ka dar hiç piþ man ol ma dým. Çok mu lu ve hu zur lu yum. Hz. Peygamberin icraalarýndan ve slâm uðrunda verdiði mücadeleden çok ekilendiðini söyleyen hmed sa. H Z I N MUSF B Senaris - önemen 13 ÇM HP MÜS Ü MN O M G Ð N HS S O UM Bir denbi re, Hýris i yan o la rak mu lu ol ma dý ðý mý ve ken di me ye ni bir din a ra mam ge rek i ði ni an la mak gi bi bir þey yok a bi. Bu za man i çin de or a ya çý kan bir ha di sey di. Bu sü reç e s lâm'ýn be ni sü rek li ken di ne çek i ði ni his se im. Ben ce bu l lah'ýn is e ðiy di. l lah be ni s lâm'a yön len di ri yor du. a biî ki, bu be nim ken di i ra de mi kul la na rak ver di ðim bir ka rar dý. ma i çim de hep Müs lü man ol ma ge rek li li ði ni his se di yor dum. O nun i çin di ðer din ler be nim i çin hiç söz ko nu su bi le ol ma dý. Müs lü man ol duk an he men son ra bü yük bir ra ha lýk his se im, çün kü bir se ne bo yun ca sü rek li bu ko nuy la il gi le ni yor dum ve çok dü þü nü yor dum. Bun dan son ra e ra fým da ki in san la rý, ö zel lik le a i lem de ki le ri dü þün mem ge re ki yor du. a ra rý ver dik en son ra kar þý ma ne ler çý ka ca ðý ný sa býr sýz lýk la bek li yor dum. N MZ S C H'IN HU ZU UN O U ÐU MU Ü ÞÜ NÜ O UM Müs lü man ol duk an son ra ha ya ým da ki en bü yük de ði þik lik, gün de 5 va ki na maz kýl ma ya baþ la mam ol du. Na maz ký lar ken sa de ce l lah'ý dü þün me ye ça lý þý yo rum. Be nim gi bi çok sý ký ça lý þan lar ve sres al ýn da o lan lar gün i çe ri sin de her þe yi dü þü nü yor, a ma l lah'ý de ðil. O nun i çin na maz ký lar ken sa de ce l lah'ý dü þün me ye ça lý þý yo rum. Ha ya ým da de ði þen en bü yük þey bu ol du. Hýris i yan ken de i ba de e di yor dum, a ma na maz gi bi dü zen li ve sü rek li bir i ba de yok u. Þim di i se gün de 5 kez na maz ký lý yo rum. Na maz ký lar ken sa de ce l lah'ýn hu zu run da ol du ðu mu dü þü nü yo rum. Bu be nim i çin çok gü zel bir de ne yim. U'ÂN, N MN V NN CI MIN M ur'ân'ý ilk o ku du ðum za man bam baþ ka bir þey ol du ðu nu he men his se im. ur'ân gi bi bir ki a býn in san lar a ra fýn dan ya zýl ma sý müm kün de ðil dir. O, l lah'ýn Pey gam be ri mi ze (asm) ver di ði se ma vî bir ki ap ýr. O, bir mu' ci ze dir. ur'ân'ý, di ni min ve i nan cý mýn e me li o la rak gö rü yo rum. ur'ân her þe yi a min e di ci þe kil de an la ý yor, her so ru yu cu ce vap lý yor. Ne yi, na sýl ya pa ca ðý mý zý öð re i yor. ur'ân'ý o ku ma ya çok ö nem ve ri yo rum. a biî ba zý yer le ri an la mak çok zor o lu yor. a ha i yi an la ya bil mek i çin ef sir de o ku yo rum. Mes le ðim den do la yý bir çok þe yi an la mak a faz la zor lan mý yo rum. ur'ân'da bah se dil di ði gi bi, in san la rýn a raþ ý ra rak ve ya â lim le re so ra rak an la ya cak la rý ba zý â ye le rin var ol du ðu nu ka bul e me li yiz. Her þe yi sa de ce ken di ak lý mýz la an la ma ya ça lýþ mak çok doð ru bir yak la þým ol ma sa ge rek. ÇV NN MÜS Ü MN O U ÞU M P Çev rem de ki ep ki ler fark lýy dý. Ne ga if ep ki ler le faz la kar þý laþ ma dým. Ço ðu ar ka da þým a e is i di, l lah'la ve ya din le hiçbir a lâ ka la rý yok u. a ra rý ma say gý duy du lar, hiç bir þey de me den ka bul e i ler. i lem i se, ka ra rý mý ilk baþ a an la ya ma dý. "Oð lu muz ne den böy le ya pý yor" de di ler. n nem le rin gel di ði je ne ras yon da s lâm po zi if bir þe kil de an la ýl mý yor du. Be nim i çin en di þe len di ler. Ne ga if yön de de ðiþ mem den kork u lar. On lar la u zun sü re ko nuþ um ve s lâm'la il gi li bil di ðim her þe yi an la ým. r ýk ka ra rý ma say gý du yu yor lar. Müs lü man lar be ni po zi if bir þe kil de kar þý la dý lar. l man o la rak ca mi ye gi i ðim za man he men fark e di li yor dum, çün kü o ra da ki le rin ço ðu Müs lü man ül ke ler den ge len in san lar dý. Ca mi de, Müs lü man ol du ðu mu ki me an la ýy sam, he men be ni eb rik e di yor du. On la rýn ger çeken se vin di ði ni his se de bi li yor dum. Bir ký sým ne ga if ep ki ler de al dým. Müs lü man ol duk an son ra med ya da bir a kým þey ler yap ým. az dý ðým ya zý lar in er ne e ba zý si e ler de ya yýn lan mýþ. Bun la rýn a ra sýn da s lâm'a kar þý o lan si e ler de var dý. Or da ba na kü für e den ler de ol du. ma bun la rýn o la ca ðý ný za en bi li yor dum. Böy le hoþ gö rü süz in san lar la hiç il gi len me dim. Çün kü on lar la ar ýþ ma nýn hiçbir an la mý yok. Ben bu ra da faz la bir so run la kar þý laþ mý yo rum. l man ya'da e mel ka nun lar dan bi ri de din ya ni i nanç öz gür lü ðü dür. Bu ra da dev le in san la rýn di ni ne ka rýþ maz. Ca mi ye gi de bi lir, na maz ký la bi lir si niz. Fa ka ye mek ko nu sun da dik ka li ol ma mýz, ba zý ký sý la ma lar yap ma mýz lâ zým. o muz ve al kol i çe ren gý da lar bu ra lar da yay gýn ol du ðu i çin her yer de ye mek yi ye mi yo ruz. Gý da se çer ken "he lâl" o lan la rý er cih e me miz ge re ki yor. Bun lar üs e sin den ge li ne bi li nen þey ler. Ba þör ü sü a kan e þim le so kak da yü rü dü ðü müz za man in san lar bir l man'ýn bir Müs lü man'la ev li ol du ðu nu he men fark e di yor. l man ya'da bi zim gi bi faz la kim se yok. Bu nun, l man lar i çin a lý þýl mýþ bir du rum ol ma dý ðý ný ba kýþ la rýn dan an la ya bi li yor su nuz. On la ra gö re bir l ma n'ýn ba þör ü sü a kan bir Müs lü man'la ev li ol ma sý nor mal bir þey de ðil. Za man la on la rýn ba kýþ la rý na ve lâf la rý na a lýþ ýk. Bu, op lum da ya þa dý ðý mýz zor luk lar dan bir a ne si i di. H IM ÇO Þ ÐÞ Müs lü man ol duk an son ra ha ya ým da çok þey de ðiþ i. Gün de 5 va ki na maz kýl ma ya baþ la dým. - ba de e mek i çin ken di me za man a yýr mak is i yo rum. Sres li bir iþ e ve çok yo ðun ça lý þý yor sa nýz bu çok zor o lu yor. Ö zel lik le na maz la rý va ki le rin de kýl mak i çin gay re e mek ge re ki yor. ma ben na maz kýl ma yý ger çek en çok is i yo rum, el ham dü lil lah bu nu ba þa rý yo rum da e mek ko nu sun da da bir çok de ði þik lik ol du. r ýk do muz e i ye mi yo rum. Sa de ce he lâl e ye me ðe ça lý þý yo rum. ma bu du rum l man ya'da ya þa yan lar i çin ger çek en ko lay de ðil. l man ya'da he lâl ke sim ya pýl ma dý ðý i çin he lâl ol du ðu na e min ol du ðu muz, he lâl ser i fi ka lý ka sap lar dan a lý yo ruz. s ki den is e di ðim her res o ra na gi di yor dum, a ma þim di sa de ce he lâl li ðin den e min ol duk la rý ma gi di yo rum. ma bun la rýn sa yý sý çok az. Ha ya ým da de ði þen þey le rin en ö nem li le ri bun lar dýr. Bun la rýn ya nýn da da ha ön ce mah rum ol du ðum, s lâ mi ye en son ra ka zan dý ðým pek çok gü zel þey var. Gün i çe ri sin de l lah'ý da ha çok ha ýr lý yo rum. l lah'la o lan ki þi sel ba ðým ve i nan cý mýn da ha da i yi ol du ðu nu dü þü nü yo rum. C HC C G M S O UM Þu a na ka dar Mek ke'ye gi dip um re ve ya hac yap ma im kâ ný ol ma dý. ma ke sin ya pa ca ðým, çün kü s lâm'ýn farz la rýn dan bi ri de Hac ca gi mek. Za man ve mad dî im kân bu lun ca in þal lah e þim le bir lik e, a i le cek gi mek is i yo rum. O ra ya gi den ler den bi li yo rum ki, Mek ke, Me di ne, Hac ve um re Müs lü man lar i çin çok ö nem li. Müs lü man lar en ö nem li ve en an lam lý de ne yim le ri ni o ra lar da ya þý yor lar. u sal bel de le re gi den in san la rýn o lum lu yön de de ðiþ i ði ni din le ri ni ya þa ma hu su sun da ö nem li ge liþ me ler kay de ik le ri ni gö rü yo rum. B I' H Â Î Ð Z IF I Ben l man ya'da doð dum ve bü yü düm. Bu ra da sos yal leþ im. Ba ý dün ya sý nýn en bü yük prob le mi, ah lâ kî de ðer le rin za yýf la ma sý dýr. Þu an ya þa nan e ko no mik kriz de bu nu ko lay lýk gö re bi li riz. l man ya'da din si zim" di yen le rin sa yý sý her ge çen gün ar ý yor. i li se ü ye li ðin den çý kan bir sü rü in san gö rü yo ruz. Bu du rum da in san la rýn, "a ca ba ne re de yan lýþ yap ýk?" di ye dü þün me le ri ge re kir. Ben ce so run þu ki, ki li se le rin yap ýk la rý ný ar ýk in san lar an la mý yor, in san lar din den çok u zak ya þý yor lar. ra la rýn da ki bað son de re ce za yýf. i li se ken di ba þý na du ru yor ve in san lar ar ýk Hýris i yan lý ðýn ne i çin ol du ðu nu bi le bil mi yor. s lâm i se bam baþ ka. Bi zim di ni miz de ki li se ben ze ri bir dü zen yok. B I NIN S ÂM' H CI V Bi zim di ni miz çok e miz ve mü kem mel bir din. Gö nül is er di ki, s lâm'ýn ah lâ kî de ðer le ri op lum da da ha çok ya yýl sýn ve e ki si ni gös er sin. Ma a le sef, þu an da bu nu faz la gö re mi yo ruz. Þu an da op lu mun ö nem li bir ke si mi e mel ah lâ kî de ðer ler den yok sun ya þý yor. n san lar din le rin den u zak la þý yor. U ma rým bu gi di þa bir gün bi er. in siz bir op lum dü þü ne mi yo rum. i li se ye gi den Hýris i yan la rýn ba zý nok a lar da yan lýþ la rý ol sa da bir i nanç la rý, ba zý ah lâ kî de ðer le ri var. Bu, on la rý bir de re ce ko ru ya bi lir. ma i nan cý ný ve ah lâ kî de ðer le ri ni kay be den bir op lum her ür lü sap kýn lý ða ve çö kün ü ye mü sa i hâ le ge lir. Ba ý'nýn s lâm'a ih i ya cý var Ön ce lik le l manya'da ya þa yan Müs lü man la ra bir þey ler söy le mek is i yo rum. Bu ra ya göç e den Müs lü man la rýn din le ri nin bi lin cin de ol ma la rý ge re ki yor. l man ya'da ya þa yan bir çok Müs lü man, l man lar gi bi din le rin den u zak la þý yor lar. Ço cuk la rý ný ar ýk din dar ye iþ ir mi yor lar. Bu du rum l man la rýn s lâm di ni ne da ir ka na a le ri ni ne ga if yön de e ki li yor. ür ki ye'ye gi i ðim za man o ra da ki s lâ mî ya þan ý nýn l man ya'da kin den çok fark lý ol du ðu nu his se de bi li yo rum. Ca mi le ri, ö zel lik le Cu ma na maz la rýn da do lu gö rü yo rum. Böy le bir þe yi l man ya'da gör me niz müm kün de ðil. n san lar ar ýk ki li se ye gi mi yor lar. Müs lü man ül ke ler de s lâm di ni nin de ðe ri ve ö ne mi Ba ý dün ya sýn da ki ki li se ler den da ha faz la. Ü Ü V S ÂM'IN Ö NÜ N GÇ M M Müs lü man ül ke ler de ki re jim ler fark lý fark lý. Bun lar ço ðun luk la s lâ mî ku ral la rý uy gu la mý yor lar. n san la rý bas ký al ýn da u u yor lar. a dýn la rý bas ký al ýn da u u yor lar. Ba zý ül ke ler de s lâm di ni si ya se e a le e di lin ce bü yük prob lem ler çý ký yor. Ba zý ül ke ler de ki kül ür ve a de s lâm'ýn ö nü ne ge çe bi li yor. Bun lar da ki s lâm'a uy ma yan hu sus la rýn s lâm'dan kay nak lan dý ðý fik ri u ya na bi li yor. Bu prob lem ler a bi bu gün den ya rý na de ði þe bi le cek þey ler de ðil. s lâm ül ke le ri bir e miz lik pro je si baþ la ma lý; s lâm'a uy ma yan, o nun ma lý ol ma yan þey ler e miz len me li. Bun la rýn s lâm'dan kay nak lan ma dý ðý or a ya ko nul ma lý, in san la ra an la ýl ma lý. Müs lü man lar sa de ce s lâ mî bi lim ler a lâ nýn da de ðil, bi lim ve ek no lo ji de de ken di le ri ni ge liþ ir me li. s lâm'ýn ge liþ me ye a çýk, i ler le me yi em re den bir din ol du ðu nu or a ya koy ma lý. Ve bü ün din kar deþ le ri me se lâm la rý mý i le i yo rum. Her ke se gü zel bir ha ya ya þa ma la rý ný di li yo rum.

12 12 18 ÐUSOS 2012 CUMS HZIN: Hayreddin kmen BUMC ÇNG BUMC spanya fâihi 'daki padiþah Birleþik - rap mirlikleri'nden biri ðýrbaþlýlýk Beyaz Saðýr inçlik Bir oyuncu Hangi þahýs? Makara F S ördüncü olarak Suyla emizlenmek B V S Serasker, kumandan Brom'un sembolü anal'ýn sembolü Bir eserde esas ema emek emri hl-i bey iþlerine bakan kiþi âhza Usuruplu bir þekilde, iyice B ksiksiz öpek Bilginler, âlimler Sývý yakacak Namazda bölüm B M B S N Ç Gece ve gündüz eþikliði M: Harf ku u la rýn - da bazý güzel kelimeler ka rý þýk ya zýl mýþ. oðrusunu allarýna yazar mý sý nýz? Ufuklar vin bölümü olaylý anlama B baþkaný (Barack...) Boða burcunda akýmyýldýz, süreyya dalele iþ gören Bir noa Ses, avaz Faydalý, menfaali ýymeli bir aþ ukalýk hâkimi Gemi kumandasý Balkanlar' da bir mille uzu sesi Öücü bir kuþ asavvuf büyükleri Bir uzvumuz Cambazhâne Parýlý Mezopoamya'da eski bir devle rka plan, arka zemin Bir hanýmefendi yazar (Münevver...) B'deki devle üy dökücü Pek hýzlý Cihan, kâina Parýlý Osmanlý- ran anlaþmasý(1639) aze, körpe, nev 9 F uru soðuk Üs deðil Bir noa ürkü, ezgi Sarança yenme ýn yavrusu Hafanýn bir günü oplama aifeler abancý Bir ur'ân harfi Bir baðlama edaý lay'ýn sessizleri alya'nýn Sicilya adasýnda yanardað Öðüülmüþ ahýl çine manar konmuþ Papaðangillerden bir kuþ, dudu M HZNS 3 Harfli: F, MUM, PU, CM,, ÇO, H, VC, F. 4 Harfli:, OU, NOV, V, FOÇ, Z, M, ÞU, B, UÞ, SH, Z,,, PS, FÞ, M HZNS an da ki ka re ler de bazý kelimeler giz li dir. Bun la rý yan - dan, üs en, çap raz ve ya er - sin den a ra ya bi lir si niz. e si - þen harf ler de o la bi lir. M: Þ, Þ MIS, ÖÜ, I, B, N, OZN, MN, MNZUM, NZIM, VZN, ÖÇÜ, UZ, UB, S, MÞ, GZ, ÞI, MS, IÞM, F, N, CNS, N, MCZ, VN, ÞU. Ð Þ MOZ BUMC þaðýdaki bulmaca parçalarýný verdiðimiz ipuçlarýndan faydalanarak yandaki karelere doðru olarak yerleþirebilir misiniz? MZ lk ke li me den baþ la yýp her ba sa mak a bir harf de ðiþ i re - rek mâ nâ lý ke li me ler ya zýn ve en son ke li me ye u la þýn. Ð V U V MÞ, C, BOM,. 5 Harfli: FS, V, UMUZ, VF, NC, SM, B, UB, CV, SU, NC,, VM, OSMN, ÞV, ÞMU, F, ON, FU, VC, ZH, S, SS, ÞHB. F Þ Ü Þ Þ H U F Ç M H I V Ö Þ U Ü Þ Ö B Z V M M I N G N S I M N U Z I N Ü M Z N Z O N Ü N Z V N C M S N Z F N H M U S N C C B Þ S P M Z UU BUMC Z M O O S V andaki harf ku u la rý ný üs e ki boþ ka re le re doð ru yer leþ i rir se niz yan dan ve üs en mâ nâ lý ke li me - ler bu la cak sý nýz. pu cu o la rak ku - u lar dan bi ri ni biz yer leþ ir dik. U F O N U F O N O O S Ð U V G Z M M: Üse kaç kalem var? BN: Mu ra kar de þi miz bay ram þe keri ne u laþ mak is i yor. o lu bul ma sý na yar dým e der mi si niz? M I O P N M F C H B M N M O M N S U S U M M Z B Z Z Þ V S F B S B N O N Z N V CVP: M: BM, B, SVNÇ. M: 13 kalem vardýr. CVP: ÇNG: Soldan Saða: 1-k 2- avuz Selim 3- abian- Me 4- ýkanmak 5- aid- Nafi 6- Br- kinoks 7- - liman- lem 8- nafikir- ema 9- karyaký 10- Sirk- zay- l 11- e- Oda- sfiya 12- Nakibül eþraf 13- dam akýllý- l 14- am- Iþýlý 15- adð- ran 16- Ülker- Ma 17- Muksi 18- e- rnavu 19- Nida- eni. ukarýdan þaðýya: 1- a- n 2- arýk bin Ziyad 3- Vakar- eka 4- ubai- fak- ma 5- Zindelik- Obama 6- sam- kik- ük- ümen 7- enan mirzalýoðlu 8- anarya- l- kkad 9- im- Fon- yaþlý- sra 10- Mekik- asrý Þirin 11- Salý- Fa- Ir- ay 12- eaif- am- Ve 13- Cem- y- na- Un 14- Manarlý- ui. UU BUMC: Soldan: PMZ, ZM. ukarýdan: PVZ, Z. ÐÞ: MZ, MN, MN, MN, M,,.

13 SPO 18 ÐUSOS 2012 CUMS 13 Ç I S HP ÇI I CÜN Ça kýr ýn FF Sü per u pa ma çýn - da ki yö ne i mi ve ce za a lýp al ma ya ca ðý yö - nün de ki so ru ü ze ri ne de MH Baþ ka ný lp, þu i fa de le ri kul lan dý: Cü ney Ça kýr ýn ba þa rý gra fi ði or a da. Sa de ce i ki o lay var. Bi rin ci si, se yir ci le rin me þa le le ri sa ha ya a ma sý. Bu ko nu a ma mýy la o ra da ki em - ni ye güç le ri nin i þi. al nýz Cü ney Ça kýr de ðil, yar dým cý ha kem le ri miz de bu ko nu - da ma a le sef bir yap ý rým da bu lu na ma dý - lar. i ðer ko nu lar da Cü ney Ça kýr ýn ver - miþ ol du ðu ha a lý ka rar lar söz ko nu su de ðil. O nun ver miþ ol du ðu her ka ra rýn ye - rin de bir ka rar ol du ðu be lir len di. Sa de ce uy ýn bir po zis yon da i ki ki þi nin a ra sý na gir me siy le il gi li mu al lak a ka lan ve bir çok ki þi nin yo rum yap ý ðý po zis yon var. O nun dý þýn da ha a lý her han gi bir po zis yon ol du - ðu nu dü þün mü yo rum. Za en göz lem ci - ler den al dý ðý pu an da ye rin de bir pu an dýr. Bu ba kým dan Cü ney Ça kýr a ce za ver me - miz söz ko nu su de ðil dir. N GN B ÇN O UM O Z lp, Ga la a sa ray lý fu bol cu n gin Bay ar ýn ha kem Cü ney Ça kýr a yap ý ðý fi zi ki mü da ha le nin ar dýn dan al dý ðý 11 maç lýk ce za i le il gi li yo rum yap ma sý nýn doð ru ol ma ya ca ðý ný söy le di. lp, Ga la a - sa ray i le Fe ner bah çe a ra sýn da oy na nan FF Sü per u pa ma çýn da ha kem Cü ney Ça kýr a fi zi ki mü da ha le de bu lu nan n gin Bay ar ýn al dý ðý 11 maç lýk ce za hak kýn da ge len bir so ru ya, ha kem le re kar þý ya pý lan bü ün ha re ke le ri ay ný þe kil de de ðer len - dir dik le ri ni be lir e rek, 11 maç lýk ce za ko - nu su a ma mýy la FF i sip lin u ru lu nun hu kuk çer çe ve si i çe ri sin de al mýþ ol du ðu bir ka rar dýr. Bu ko nu da bi zim yo rum yap - ma mýz doð ru ol maz. a ha faz la bir þey söy le ye me ye ce ðim de di. rab zon, se zo nu a ra bük e a çý yor B ZONS PO, se zo nu Spor o o Sü per i gin 1. haf a mü sa ba ka sýn da. a ra büks por a ko nuk o lu yor. r.nec me in Þey hoð lu Sa dý nda sa a 17:00 de baþ la ya cak 90 da ki ka da ha kem Hü se yin Gö çek dü dük ça la cak. Mü ca - de le yi G V nak len ek ran la ra ge i re cek. Ge çen se zon dan ka lan kýr mý zý kar ce za sý se be biy le Gus a vo Col man kar þý - laþ ma da for ma gi ye me ye cek. 3 res mi mü sa ba ka da so yun ma o da sý na ve ye dek kü lü be si ne gi riþ ya sa ðý ce za sý o lan ek nik di rek ör Þe nol Gü neþ de a ký mý ný sa ha ke na rýn dan yö ne e - me ye cek. Ö e yan dan rab zons por da ha fif sa ka lýk la rý ol - du ðu be lir i len Cech, m re Gü ral, Bam ba, Ha lil l ýn op ve Ze ki y vaz da 19 ki þi lik kad ro ya a lýn ma dý. Sü per ig de bu gün bir maç da ha var: i gin ilk haf a sýn da bu gün, Ga zi an eps por i le Si vass por a mil O cak Sa dýn da kar þý la þa cak. l ker Me ral in yö ne e ce - ði 90 da ki ka sa a 21:45 e baþ la ya cak. Cenk in söz leþ me si ye ni len di B ÞI Þ, ka le ci si Cenk Gö nen in söz leþ me sin de ki ö de me þar la rý ný ye ni le di. Be þik aþ Fu bol a ý rým la rý Sa na yi ve i ca re.þ. den s an bul Men kul ýy me ler Bor sa sý na gön de ri len ve a mu yu y dýn la ma Pla for mu nda da yer a lan a çýk la ma da, Cenk Gö nen i le se zo nu so nu na ka dar sü ren söz leþ - me nin þar la rý nýn ye ni den dü zen len di ði be lir il di. e ni le nen söz leþ mey le, fu bol cu nun ken di si ne her se zon i çin 1.5 mil yon li ra ga ran i üc re ve maç ba þý 10 bin li ra ö de ne ce ði du yu rul du. ürkiye Fubol Federasyonu Merkez Hakem urulu Baþkaný Zekeriya lp, basýn oplanýsý düzenleyerek gündemdeki sorularý cevaplandýrdý. FO OÐ F: MH: VZ VMCÐZ M Z H M U U U BÞ NI Z P, FU BO CU IN H M - ÞI U U MU ÞI SIN S VZ V M C N SÖ. Ü Fu bol Fe de ras yo nu (FF) Mer kez Ha kem u ru lu (MH) Baþ ka ný Ze ke ri ya lp, FF Sü per u pa ma çýn da ha kem Cü - ney Ça kýr a yö ne lik ya pý lan fi zi ki mü da ha le den yo la çý ka rak, ye ni se - zon da fu bol cu ve ke nar yö ne im - le ri ni da ha sað du yu lu ol ma ya ça - ðýr dý. FF Sü per u pa ma çýn da Ga la a sa ray lý fu bol cu n gin Bay - ar ýn ha kem Cü ney Ça kýr a yö ne - lik fi zi ki mü da ha le siy le gün de me o u ran ko nu ya de ði nen lp, Fu - bol cu lar i le ke nar yö ne im le ri, v - ru pa maç la rýn da gös er dik le ri a výr ve u um la rý ür ki ye de ki maç lar - da ser gi le mi yor lar. ik ka e der se - niz yur dý þýn da, v ru pa ku pa la - rýn da maç oy na yan a kým la rýn o - yun cu la rý, o kar þý laþ ma la rýn ha - kem le ri ne kar þý en u fak bir ha re - ke e bu lun mu yor lar. ür ki ye de ürk ha kem le ri nin yö ne i ði maç - lar da i se fark lý dav ra nýþ ser gi li yor - F. Bah çe, z mir de SB la zýð ö nün de SPO o o Sü per ig in ye ni e ki bi Sa ni ca Bo ru la zýðs por, se zo nun ilk haf a sýn da Fe ner bah çe yi ko nuk e di - yor. ar þý laþ ma, SB la zýðs por un sa dýn da de vam e den ba kým ça lýþ - ma la rý se be biy le kar þý laþ ma z mir - a ürk Sad yu mu nda oy na na cak. Sa a 21:45 e baþ la ya cak ve G V den nak len ek ran la ra ge le cek mü ca de le yi ol ga Öz kal fa yö ne e - cek. ki a kým 5. kez kar þý la þa cak. Ge ri de ka lan 4 maç an 3 ü nü Fe ner - bah çe ka za nýr ken, 1 i be ra be re bi i. Fe ner bah çe nin 15 go lü ne, la zýðs - por 6 gol le ce vap ver di. a raf lar a ra - sýn da ki 4 maç a spor se ver ler op lam 21 gol sey re der ken, Fe ner bah çe, lig a ri hin de ki en fark lý skor lu ga li bi ye - le rin den bi ri si ni 7-1 lik so nuç la la - zýðs por dan al dý. Bu so nuç la zýðs - por un da Sü per ig de ki en fark lý skor lu ye nil gi si o la rak ka yý la ra geç i. l kan a ra man FB Ül ker de BS BO ye ni se zon i çin rans fer ça lýþ ma la rý ný sür dü ren Fe ner bah çe Ül ker, mil li o yun cu l - kan a ra man i le 3 yýl lýk söz leþ me im za la dý. me ri kan U lu sal Bas ke - bol i gi nin (NB) 2012 draf ýn da, Bro oklyn Nes a ra fýn dan 57. sý ra - da se çi len l kan, ür ki ye de 1-2 se - zon da ha ec rü be ka zan dýk an son ra NB e gi mek is e di ði ni a - çýk la mýþ ý. Ga la a sa ray Me di cal Park ýn i ki se zon ön ce O FÞ an rans fer e de rek 5 yýl lýk söz leþ me im za la dý ðý for ve o yun cu su, se zo nu nu O FÞ a ge çi rip, se zo nun da da Pý nar ar þý ya ka da for ma giy miþ i. lar. Med ya nýn bu nu iþ le me si ni, bu ko nu da yar dým cý ol ma sý ný is i yo - ruz. ðer fu bol cu la rý bu þe kil de yön len di re bi lir sek, ha kem le re kar - þý a la cak la rý a výr la rýn de ði þe ce ði yö nün de ü mi le ne ce ðiz. y ný so - rum lu lu ðu ke nar yö ne im le rin den de bek li yo ruz þek lin de ko nuþ u. Ze ke ri ya lp, maç lar da fu bol cu - la rýn ha kem ka rar la rý na op lu hal - de i i raz e ik le ri ni ha ýr la ýr ken, söz le ri ni þöy le sür dür dü: Ba ký yo - G S baþ ka ný Ü nal y sal, Sü per u pa Fi na li nde kýr mý zý kar gör dük en son ra ha kem Cü ney Ça - kýr a fi zi ki mü da ha le de bu lu nan n gin Bay ar a 11 maç ce za ve ril me si ne ep - ki gös er di. Fa na ik ga ze e si ne a çýk la - ma da bu lu nan y sar, ka ra rýn çok a ðýr ol du ðu nu be lir e rek, ba zý yön len dir - me ler se be biy le bu çap a bir ce za ke - sil di ði ni sa vun du. y sal, n gin in ha - re ke i ni as vip e mek el be e müm - kün de ðil. n cak ra por lar da o yun cu - mu zun kü für e i ðiy le il gi li bir de ay yok. n gin in ha ke me yö ne lik bir ha - re ke i var. n cak bu ce za çok a ðýr de di. ö ne im o la rak ge re ke ni yap ýk - la rý nýn al ý ný çi zen Ü nal y sal, Biz ruz her maç a a lý nan ba zý ka rar - lar dan son ra bir fu bol cu nun i i ra - zý ye mi yor, þim di 5-6 fu bol cu ha ke min e ra fý ný sa ra rak i i raz la rý - ný de vam e i ri yor. maç, ha ke mi e ki le mek. r ýk a viz ver me ye ce - ði mi zi bu ra dan i fa de e mek is i yo - ruz. üm ku lüp ler den ri ca mýz, fu bol o yun ku ral la rý ný, ki ap çýk la - rý in ce le sin ler ve bil gi sa hi bi ol - sun lar. Biz de e ði im ver mek i çin ha zý rýz i fa de le ri ni kul lan dý. ysal, ngin'in harekeini asvip emediðini, ancak cezanýn aðýr olduðunu söyledi. FO OÐ F: G. Sa ray, n gin in ce za sý na i i raz e de cek söz leþ me si ge re ði za en n gin e çok a - ðýr bir ce za ver dik. n cak 11 maç lýk ce za ka bul e di lir de ðil. i raz hak ký mý - zý kul la na ca ðýz þek lin de ko nuþ u. B G N S IÞ Spor o o Sü per ig in ilk haf a sýn - da Ga la a sa ray i le a sým pa þa a ra sýn da oy na na cak kar þý laþ ma nýn bi le le ri ge - nel sa ý þa su nul du. ürk e le kom - re na da 20 ðus os Pa zar e si gü nü sa - a de baþ la ya cak kar þý laþ ma nýn bi le le ri GS Bo nus ar sa hip le ri nin ar dýn dan, dün den i i ba ren ge nel sa ý þa çý ka rýl dý. Bi le ix en sa ý þa su nu lan kar þý laþ ma nýn bi le fi ya la rý 40 i le 300 li ra a ra sýn da de ði þi yor. Ba al la ve Pin o yi ne form da lar nbusspo'un ge çen se zon en faz la ko - nu þu lan i ki is mi Pab lo Mar in Ba al la i le Se - bas i an Pin o, ge çen se zon ki per for mans la rý ný kal dýk la rý yer den de vam e i ri yor. Bur sas por lu a raf ar la rýn en sev di ði i sim ler a ra sýn da ilk sý - ra lar da yer a lan Ba al la i le ge çen se zon dev re a ra sýn da rans fer ol ma sý na kar þýn ser gi le di ði fu bol ve a ý ðý gol ler le ký sa sü re de gö nül ler de ah ku ran Pin o, bu se zo na da fýr ý na gi bi baþ la dý. Ge çen se zon ö zel lik le li gin i kin ci ya rý - sýn da çok i yi bir çý kýþ ya ka la yan, 17 maç a 8, Sü per Fi nal de ki 6 maç a da 4 gol a an Ba al la, U F v ru pa i gi ma çýn da yi ne sah ne ye çýk - ý. e þil-be yaz lý a ký mýn 6-0 ka zan dý ðý ups u o pi o ma çýn da çok i yi bir o yun ser gi le yen r jan in li fu bol cu, ser vis e i ði pas la rýn ya ný sý ra a ý ðý gol le de ga li bi ye in baþ mi mar la rý a - ra sý na gir di. Bur sas por a ge çen se zon a ra rans fer de da hil o lan Þi li li gol cü Se bas i an Pin o da gel di ði gün den i i ba ren kla sý ný gös - er me ye baþ la dý. Fu bo lu ve a ý ðý gol ler le Bur sas por lu a raf ar lar i le ca mi a nýn ký sa sü re - de sev gi si ni ka za nan Pin o, ge çen se zon i kin ci ya rý da ra kip fi le le ri, 9 kez ha va lan dý ra rak Ba - al la dan son ra a ký mýn en faz la gol a an i kin ci fu bol cu su ol du. Ge çen se zon, per for man sýy la ur gay Ba ha dýr ve Ban gu ra gi bi a ký mýn gol yol la rýn da ki ö nem li o yun cu la rý ný ge çe rek ilk 11 in de ðiþ mez is mi o lan Pin o, bu dö nem de 7 si nor mal se zon da ol mak ü ze re 9 go le im za a ý. Þi li li gol cü, ups u o pi o ma çýn da da i ki gol a a rak, ge çen se zon ki per for man sý ný kal - dý ðý yer den sür dür müþ ol du. Mer sin in yeni 10 nu ma ra sý Cu li o nmsn d man yur du ek nik i rek ö rü Nu rul lah Sað lam, ken di o yun sis e min de play ma ker ýn çok ö nem li ol du ðu nu be lir e rek Bu gü ne ka dar 10 nu ma ra yý sak la dý i sek o da Cu li o i di de di. Sað lam, Ga la a sa ray dan ki ra - la nan Ju an m ma nu el Cu li o nun a ký ma ve - re ce ði ka ký i le il gi li Fa ih e rim e e þek kür e - de rek Ö zel lik le ken di o yun sis e mim de ger - çek en bir play ma ker in ol ma sý çok ö nem li. Ö zel lik le a bi bu za ma na ka dar 10 nu ma ra yý sak la dý i sek o da Cu li o i di. Çün kü se zon ba - þýn dan be ri ö zel lik le sa yýn Fa ih e rim e çok e þek kür e mek is i yo rum. en di si i le se zon ba þýn da gö rüþ ü ðü müz de Cu li o i le il gi li bir fi - kir le ri o lur sa bi ze i le e cek le ri ni söy le di ler. ek nik a çý dan ay rýl ma sü re ci baþ la yýn ca bi zi a ra dý lar. rans fer de böy le ce ger çek leþ i i fa - de le ri ni kul lan dý. ay se ri nin rans fer ro a sý Por e kiz nsspo ek nik i rek ö rü Þo a r - va led ze, Por e kiz Pre mi er ig a kým la rýn dan Por o ve Ben fi ca dan ba zý fu bol cu lar la il gi - len dik le ri ni söy le di. Þo a r ve lad ze, a ký mý güç len dir me a dý na bu se zon ö nem li rans fer - ler ger çek leþ ir dik le ri ni kay de i. Bu se zon v ru pa ku pa la rý na ka ýl mak i çin mü ca de le e - de cek le ri ni i fa de e den r ve lad ze, rans fer ça lýþ ma la rý mýz sü rü yor. u rum la rý he nüz ne leþ me yen o yun cu lar var. Por o, Ben fi ca gi - bi a kým lar dan bir kaç o yun cu i le il gi le ni yo - ruz. a rýn Sü per u pa oy nu yo ruz, ö bür gün bu nu oy nu yo ruz gi bi ce vap lar a lý yo ruz. On - dan son ra ki ra lýk ve re bi li riz di yor lar. a kip e di yo ruz di ye ko nuþ u. O I SI GÖN Ö e yan dan or a sa ha o yun cu su Ja mes ro - i si nin söz leþ me si kar þý lýk lý fes he dil di. u lüp ba sýn söz cü sü O ðuz Or a köy lü oð lu ro i si i le kar þý lýk lý o la rak an laþ ýk la rý ný be lir e rek, Pro - fes yo nel fu bol cu la rý mýz dan Ja mes ro i si i le o lan söz leþ me mi zi fes he ik. en di si ne ku lü - bü mü ze yap ý ðý hiz me ler den do la yý e þek kür e der, bun dan son ra ki fu bol ha ya ýn da ba þa rý - lar di le riz di ye ko nuþ u. a iga'da heyecan baþlýyor nspn' Birinci Fubol igi (a iga) heyecaný hafasonu baþlayacak. Geçen yýlýn þampiyonu eal Madrid, ligi 3. sýrada biirme baþarýsýný göseren Valencia yý evinde aðýrlarken, Barcelona ise yeni eknik direkörü io Vilanova ile Nou Camp a eal Socieded ý konuk edecek. eal Madrid geçen yýl Saniago Bernabeu sadyumunda Valencia ile yapýðý son karþýlaþmada golsüz berabere kalmýþý. eal Madrid eknik irekörü Jose Mourinho, Barcelona ile her sene verdikleri büyük þampiyonluk mücadelesinin bu yýl da sürüp sürmeyeceði hakkýndaki sorularý yorumsuz býrakýrken, ora saha oyuncusu Xabi lonso, ligdeki her karþýlaþmanýn önemli ancak ilk maçlarýn öneminin daha da fazla olduðunusöyledi. spanya ligi bugün Cela Vigo-Malaga mücadelesiyle baþlayacak.

14 14 y a ma zan'da kendimizi azeleyebildik mi? M ZN... Söz cük an la mý yan - mak de mek... Bi rin ci si: i ðer üm ay lar gez - din, ye din, iç in a ma bu ay da ken - di ni din le me nin za ma ný gel di... çin de ki o se se yö ne lip dü þün - me nin za ma ný gel di... Far ke me nin za ma ný gel di... ç lý ðý mý zý, su suz lu ðu mu zu a ný - yýp bi ze ne le ri ha ýr la ý ðý bel ki de... Me se lâ; a ma zan söz cü ðü nü duy du ðu muz da ak lý mý za ilk ge len cen ne ve mað fi re ke li me le ri mi? ok sa if ar gi bi þey ler mi? n sa nýn ken di ne so ru sor ma sýy la baþ lý yor her þey ve kaç ma ma sýy la ken din den... O aç lýk dö ne min de en çok yü ze - ye çý kan þey ler ne ler dir? ok sa, he pi mi zin düþ ü ðü u - zak lar dan bi ri de bu ga li ba.. Hem sos yal med ya da kul la ný lan dil den hem de gün de lik ha ya a sý ra dan la þan cüm le le ri miz den far - ke di yo rum ki; her yýl ay ný cüm le - ler le kar þý lý yo ruz a ma za ný. Ve her yýl ay ný cüm le ler le ken di ken - di mi zi bi raz cýk ra ha la ma ya ça lý - þý yo ruz. Oy sa bi ze a i cüm le le re ih i ya cý var a ma za nýn. Ve bi ze a i dö nü þüm le re.. n þâ al lah ken di miz le il gi li ger - çek le ri far ke de bil di ði miz ve a ze - ÜB B I SO le ne bil di ði miz bir ay ol muþ ur bu ay. Sý ra dan ko nu þu lan þey ler den çok bi raz da ha iç mu ha se be ye bi zi sev ke den ve a ma za ný da ha an - lam lý ký la bi le cek gü zel lik le re de ði - nil miþ ir. Hem di li miz le, hem gö zü müz le, hem gön lü müz le... Böy le za man lar da Üs ad Be di üz - za man Haz re le ri nin þu gü zel sö - zü ge lir ak lý ma: lim-i mür þid ko yun gi bi ol - ma lý, kuþ gi bi de ðil. a ni; bir bil gi yi öð ren di ðin de o - nu i çi ne a lýp ken di ne a i bir þey çý kar ma lý. Sü gi bi me se lâ... ma kuþ lar ye dik le ri her þe yi yi - ne ye dik le ri gi bi çý kar ýr, yav ru la - rý na ve rir ler. Bir an lam da fý ra a dö nüþ ik li - mi dir. O bil gi i çi mi ze geç i ðin de bi ze a i cüm le ler mu la ka ge le cek ir. kin ci si de; hi re i ha ýr la ma sý biz le re. Cen ne ka dar ce hen ne mi de. u â e! öv be e! Gü nah la rýn yan sýn, kül ol sun! bel ki de... Ha ni der ler ya; h ne re de o es - ki ra ma zan lar di ye. s lýn da es ki ra ma zan lar hâ lâ bu ra da... Me se le sa de ce his se ik le ri miz ve his se ir dik le ri miz de... M ZN M H SÜ MN ÖS M N Fý ýr sa da ka sý ne ka dar ve ri lir? Fý ýr sa da ka sýn da e sas o lan, bir fa kî rin bir gün lük (i ki ö ðün) yi ye ce ði ni e min e mek ir Fi re mik a rý ki þi ba þý na buð - day dan yak la þýk bir bu çuk ki log ram; ar pa, ku ru ü züm ve hur ma dan üç ki log ram ü ze - rin den he sap e di lir. Gü nü mü zün e ko no mik de ðer le ri i le söy le ye cek o lur sak, bir ki þi i çin 8, 5 den baþ la yýp ye ka dar ve ri - le bi lir. Müm kün mer e be cö mer dav - ran mak a fay da var dýr. Fý ýr Sa da ka sý bay ram dan son ra ya ka - dar ve ril mez i se zim me en düþ mez; zim me i de vam e der ve ilk fýr sa a ka zâ - en ve ril me si ge re kir. n cak fi re yi bay - ram dan son ra ya bý rak mak gü nah ýr. Böy le se vinç ve rah me gün le rin de fa - kir le ri ve ih i yaç sa hip le ri ni el a vuç aç - mak an kur ar mak, on la rýn gün lük yi ye - cek le ri ni, ve ri le cek fi re ler le kâ mi len e - min e mek hiç þüp he siz bü yük bir him - me, gay re ve bü yük se vap ýr. U Â y Berr-u a hîm! Biz on dan ra zý i dik; o nu biz den ra zý kýl! On da yap ýk la rý mý zý ku su ra ý mýz la bir lik e biz den ka bul bu - yur! ak si ra ý mý zý af fe! a kîn ge lin ce ye ka dar bi zi i ba de e da im kýl! Bu a yýn sa - im le ri ni ka ýn da ki bay ram la ra ve cen ne - le re u laþ ýr! re fe mi zi cen ne-a sa ba har - la rýn a re fe si ey le! Â lem-i s lâm a ba har-ý mev u du nu lü fey le! Â min! ÇO CU Ç M V I O U Ç bir ni me ir. Na sýl mý? ýp ký ek mek gi bi, su gi bi Za ma nýn bi rin de bir yol cu bü yük bir ha na uð ra mýþ. O han yo lun ü ze - rin de ol du ðu i çin her din den her ke - sim den in san ge lip gi der miþ. Müs lü - man bi ri si nin de yo lu düþ müþ ve din len mek i çin o ra ya gi miþ. O nun ar ka sýn dan i ri cüs se li ve kor kunç bi - ü ce l lah bu sû re de me â len: s ra ve â hir za man dev ri ne ye - min ol sun ki in san za rar da ve hüs ran i çin de dir. n cak i man e den ler ve sa lih a mel iþ le yen ler ve bir bir le ri ne hak ký ve sab rý av si ye e den ler bun dan müs es na dýr lar 1 bu yu ru yor du. Çok ký sa bir su re i di; a ma çok an - lam lý ve de rin ma na la ra nü fu zu var dý. n sa nýn ya ra ý lýþ a ma cý na uy gun dav - ran ma dý ðý za man da i ma za rar da ol - du ðu nu, ya ra ý lýþ a ma cý nýn i se i man ve sa lih a mel iþ le mek ol du ðu nu an la - ý yor du. ma ný ko ru mak ve sa lih a mel iþ le mek i se an cak i na nan la rýn bir bir - le ri ne da i ma Hak ký av si ye e me le ri, bir bir le ri ne sa býr av si ye e de rek bü - yük bir sa býr la ha re ke e me le ri i le müm kün ol du ðu nu ders ve ri yor du. Sa ha be ler Pey gam be ri mi zin (asm) e - vin de op lan dý lar. Pey gam be ri mi zin li - sa nýn dan sû re yi öð ren di ler. â ip ler de su re yi ya za rak i man e den le rin öð ren - me le ri i çin ev le re gön der di ler. Son ra öð ren mek is e dik le ri hu sus la rý Pey - gam be ri mi ze (asm) sor ma ya baþ la dý lar. Bi ri sor du: a e su lal lah! Sa lih a - mel ne dir? Pey gam be ri miz (asm) ce vap ver di - ler: l lah an kork man ve her a ðaç ve a þýn ya nýn da l lah ý zik re men dir 2 30 MZN 18 ÐUSOS 2012 CUMS F SOF SI MB U ÞN BV ri si da ha gel miþ. O ra da ki her ke se þer be ik ram e miþ. Her kes bü yük bir ke yif i le iç miþ a ma þer be e ze hir var mýþ. Her kes u yu muþ ve o a dam her þe yi ça lýp gi miþ. Müs lü man a - dam bu nu iç me di ðin den o ra dan ko - vul muþ, as lýn da o o ruç luy muþ ve i - çe mez miþ a ma bu ve si ley le bü yük bir der en de kur ul muþ. * O ruç ru hun ni me i dir. O bi zim l lah ýn iz niy le üm kö ü lük ler den ko run ma mý za ve si le dir ve kö ü lük - le ri biz den u zak laþ ý rýr. Bu nu hiç - bir za man u nu ma yý nýz ço cuk lar. P GM B M ZN MN Â VÂ SI M. sr Su re si nin na zil ol ma sý bu yur du. Bir baþ ka sa ha be sor du: l lah ý na - sýl zik re me li yiz ya e su lal lah! Pey gam be ri miz (asm) ce vap ver di: Bâ ký yâ-ý Sâ li hâ de ni len es bih, ah - mid, ek bir ve eh lil i le.. a ni Süb ha - nal la hi ve l ham dü lil la hi, ve â i lâ he il lal la hu val la hu ek ber. Ve la hav le ve - la kuv ve e il la bil la hi l-a liy yi l a zîm di ye rek bu yur du. 3 Su re nin fey zin den ve Pey gam be ri - mi zin (asm) a çýk la ma la rýn dan sa ha - be le rin kal bi ve gön lü o de re ce i man ve fe yiz le dol du ve öy le mes rur ol du - lar ki bu su re nin na zil ol ma sýn dan son ra bir bir le riy le kar þý laþ ýk la rý za - man bi ri di ðe ri ne mu la ka sr Su re - si ni o kur, bir bir le ri ne hak ký ve sab rý av si ye e der, öy le ay rý lýr lar dý. 4 ip no lar: 1- sr Su re si, 103:1 3. mam-ý Þa fi ü ce l lah sa de ce sr su re si ni in zal bu yur muþ ol say dý bir baþ ka su re in zal e me sey di in san lýn kur u lu þu i çin ki fa - ye e der di de miþ ir. 2- Ce la led din Su yu i, Ca mi u s-sa ðir, (N, s 1996) 2: Müs ned-i h med, 3:75 4- Bey ha ki, Þu a bu l- man, Ha dis No: 4676; l ma lý lý, 9: 435 Mal ze me ler: 1 çay bar da ðý sý vý yað, 1 su bar da ðý sü, 1 pa ke ka bar ma o - zu, 1 çay ka þý ðý sir ke, 250gr ce viz, 2 yu mur a, 5 su bar da ðý un. Þu ru bu i çin: 5 þu bar da ðý þe ker, 3,5 su bar da ðý su. ç mak i çin: 300 gr ni þas a, 200 gr un. Ü ze ri ne: 500 gr e re ya ðý. HZINIÞI: n Bir kap a yað, sü, sir ke, yu mur a, ka bar ma o zu ko na rak ka þýk la çýr pý lýr. Un i la ve e dip i yi ce öz len di re rek yoð ru lur. Ha mur i ki ye bö lü nür. Ha mu run bir par ça sý ce viz den bü yük par ça - la ra ke si lir. Bir a bak a ni þas a i le un ka rýþ ý rý lýr. Ha mur be ze le ri bir ka ba sý ra la nýp ü ze ri bol ni þas a lý un i le kap la nýr da ki ka bek le - i lip kü çük be ze ler ni þas a lý un i le ye mek a ba ðý bü yük lü ðün de a çý lýr. ep si ye yer leþ i ri lir. Ü ze ri ne dö vül müþ ce viz ser pi lir. i ðer par ça da ay ný þe kil de ha zýr la nýp mer da ne i le a ça rak ce viz le rin ü ze ri ne yer leþ i - rir. Bak la va di li mi gi bi ke si lip ü ze ri ne 500 gr kýz gýn e re ya ðý dö kü lür. I sý ýl mýþ fý rýn da pi þi ri lir. Fý rýn dan çý ka rý lýr, bak la va ý lý nýn ca ý lýk þer be dö kü lür.

15 15 y M ZN NÂ M i ne so na gel dik do ya ma dýk biz O ruç an haz al dýk a ma mý o uz a ma zan da a ýk ma ne vî fe yiz Âb-ý ha ya ým sýn Þehr-i a ma zan Se ne ye bek le riz Þehr-i a ma zan B U H Þ HN Ha fi fe al ma yýn ge çen rah me a yý dýr. Se vap ha ne le rin de bin ler ce sa yý dýr. Nur bah çe le rin de sen de ye i þir, fi dan. Se ne ye yi ne ge lir, bu gün bi i a ma zan. H SN ÞN (z mir) 30 MZN 18 ÐUSOS 2012 CUMS M ZN M M P a ma zan bay ra mý N H I [Gü zel ur ân O ku yan Meþ hur lar] H M G N ON va zayn Mað ri bî ( ) 1 ÐUS OS 1921 de Mý sýr ýn ek ha liy ye þeh ri nin Man su re ye bað lý köy le rin den bi rin de doð du. r ken yaþ lar da ha fýz lý ðý ný a mam la dý. ler le yen yýl lar da an a da b ra him Se la me den i ca ze al dý. vaz Mað ri bî, Hu sa ri ve Mah mud li Ben na nýn ar ka da þý dýr de rad yo ya gi re rek o ku ma lar da bu lun du. 11 y lül 1992 yý lýn da ve fa e i. Mahmud Hasaneyn elhi (1921?) 1921 s van ýn elh kö yün de doð du. r ken yaþ a ha fýz ol du de z her in ý ra a bö lü mü nü bi ir di yý lýn da þöh re ol du. Mý sýr ýn dör bir ya nýn da ur ân zi ya fe le ri ver di yý lýn da Su ud rad yo sun da o ku ma lar da bu lun du. Min þe vi ve Mah mud b dül ha kem i le ya kýn i liþ ki ler i çin dey di. y ný za man da b düs sa med ve u zey gý nýn ho ca sý o lan Mu ham med Se lim Min þa vi i le be ra ber di ler. þ e mü ba rek a yýn so nu gel di. i ne hü zün var göz ler de, göz ler nem li bu gün. l ler de ve dil ler de ü zün ü den bir i re me var. Gi me si ni is e me di ði miz bir dos u muz bi ze ve da e di yor. Gi me di ye mi yo ruz, e li miz de de ðil kal ma sý ný sað la mak, o nu ya þa a bi lir sek biz den kop maz o za man an cak. Ne gü zel za man lar, gün ler ge çir miþ ik oy sa ki. U nu u lur mu, if a ra ya kýn pi de kuy ru ðun da ge çir di ði miz o va ki ler; e ra vih e bir lik e ge ir di ði miz o sa lâ va-ý þe ri fe ler. Ce nab-ý l lah ne e rem sa hi bi ve ah me i bol ki ü zül me ye lim di ye Bay ra mý gön der miþ bi ze, san ki hüz nü mü zü gi der mek i çin. üz ler de ay rý bir nur var, par lý yor bu son gün de. Her - kes a ma zan laþ mýþ a de a, fark lý ba ký yor göz ler. ðýz lar dan mis ki am ber a dýn da gü zel ke lâm lar çý ký yor. Fes i va le ha zýr lýk var bu gün. e miz el bi se ler a lý ný yor, a re fe dir di ye bu gü ne has iþ ler ya pý lý yor. Hem de ya rý na ha zýr la ný yor lar. Çün kü ya rýn fes i val a dýn da bir bay ram var. Sab rý ný ko ru yan la ra l lah ýn bir he di ye si. y ný za - man da o uz gün bo yun ca ya þa ý lan o mu hab be duy gu su nun en yo ðun ya þan dý ðý za man dýr Bay ram. ab bi mi ze, bi zi Bay ra ma u laþ ýr dý ðý i çin ve böy le ik ram la bi ze e rem Sa hi bi ol du ðu nu gös er di ði i çin son suz ham dü se na lar ol sun. Bi zi bir son ra ki a ma zan yý na, o na lâ yýk bir arz da ek ra ren u laþ ýr sýn.

16

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Y Y I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â I 2 V LI, POGI CLI YYILYC ÞLIUF BÜZZ PL BUGÜ YPILIYO n Ha be ri say fa 6 da "YÜZYILI BY CHI" H- ÞF HILI Z Y, ÇO YÞ u me ri kan Be yin Cer rah la rý Bir li ðince Yüz yý lýn

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Baþka din mensuplarýyla dosluk K Â Z I G Ü Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S SYF 12 D lkolsüz bira eikeiyle kandýrýyorlar u l man ya nýn ön de ge len ü ke i ci yi ko ru ma ku ru luþ la rýn dan Fo od wach pi ya sa

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR G ÇK H B V i SF HF SOU BULCSI SF 13 IL: 43 S I: 15.315 S I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â I 6 K 2012 CUS/ 1 L www.ye ni as ya.com.r Suriye geleceke de FOOÐF: komþumuz olacak Þ I BULK KOUKOÐLU: SU GLCK KOÞUUZ,

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 HAZÝRAN 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 HAZÝRAN 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. i rac: Za man ve me kân üs ü bir o lay /nsü KÖS SF 5 i rac, ikinci bir Kadir Gecesi hükmündedir /ns SF 2 D i rac Gecesi/ n SIK SF 2 D uhun huzuru, kalbin süruru olan manevî yükselme sembolü: i rac /nj

Detaylı

ÝSLÂM BARIÞ DÝNÝ TEÞRÝK TEKBÝRLERÝ BUGÜN BAÞLADI

ÝSLÂM BARIÞ DÝNÝ TEÞRÝK TEKBÝRLERÝ BUGÜN BAÞLADI l il bayram namazý vakileri Diyane þleri Baþkanlýðý urban Bayramý namazý saalerini açýkladý. Namaz, yarýn sabah nkara da 7.04, sanbul da 7.23, zmir de 7.24 de kýlýnacak. uh B 3 Gazeemizde bayramlaþma Her

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR 64 I O CU ZI n16 da B 500 Þ BD DBC Fransa nýn en büyük camisi ibadee açýldý nhb F 16 D IP BDÜZZ VD HZI n9 da vlilikler arý, boþanmalar azaldý efre filminin yapýmcýsý uuklandý eni öðremen aamasý olmayacak

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR OZ Her köülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve oplumu nasýl ahrip eiðini bru Olur sordu, uzmanlar cevapladý. PZTS S PSOOG V UI ÇOCUÐUUZ OU IÞTI I? OUI ÇISII ÜZ 1 HFT GÇT V ÇOCUÐUUZ H OU UU SÐIOS

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

ATEÝZME ÝSYAN DÝNE DÖNÜÞ

ATEÝZME ÝSYAN DÝNE DÖNÜÞ SiyahMaviKýrmýzýSarý Ankara da coþkulu karþýlama Ha be ri say fa 6 da 64 yýl sonra Kasamonu da Ha be ri say fa 15 e GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 41 SA YI: 14.576 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

PKK YI ABD ÞÝRKETÝ SÝLAHLANDIRDI

PKK YI ABD ÞÝRKETÝ SÝLAHLANDIRDI DERGAH CAMÝÝNDE OKUNACAK ÞANLIURFA MEVLÝDÝ BUGÜN HABER SAY FA u3 TE SON ÞAHÝTLERDEN AHMET GÜMÜÞ VEFAT ETTÝ OSMAN ZENGÝN'ÝN YAZISI SAY FA u8 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.261 AS YA NIN

Detaylı

ÝÞÇÝ TAKSÝM SINAVINDA

ÝÞÇÝ TAKSÝM SINAVINDA SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝGARADA RESÝMLÝ UYARI GÜNLERÝ BAÞLIYOR Ha be ri say fa 16 da TÜRKÝYE DE DÝYABET RÝSKÝ ARTIYOR Ha be ri say fa 15 e KÜTÜPHANEYE GÝDENLERÝN SAYISI DÜÞTÜ TEKNOLOJÝ, KÝTABA OLAN ÝLGÝYÝ

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI?

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI? SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝZMÝRLÝNÝN BEDÝÜZZAMAN HASRETÝ SONA ERDÝ Ha be ri say fa 13 ve 15 te www. be di üz za man hiz met tir.org ÖDEMÝÞ ÝN KALBÝ FETHEDÝLDÝ YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.593

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hacý adaylarýna kesinisiz saðlýk hizmei Diyane þleri Baþkanlýðýnýn mukaddes opraklarda 7 gün 24 saa ücresiz olarak sunduðu saðlýk hizmeleri, hacý adaylarýnýn yüzünü güldürüyor. n HB F 16 D obel Barýþ Ödülü,

Detaylı

ÝSLÂM DÜNYASINA BÝRLÝK ÇAÐRISI

ÝSLÂM DÜNYASINA BÝRLÝK ÇAÐRISI SÇI BH : Z BÞC V BUUÞUUCUDU n B U O U U Ö P O J I S F 1 5 BDÜVHD D BD DIÐI H Þ SÂD BUUOU n USF B I ZISI SF 13 U Â-I D D, ISI D OUDU, SBU D ZIDI n H GO U ZISI SF 16 D G Ç H B V i SF BUC 12 D I: 43 S I:

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı

Suriye deki iç savaþ ihracatýmýzý vurdu

Suriye deki iç savaþ ihracatýmýzý vurdu DZD Y Ye ni ba lýk av se zo nu a çý lýr ken, Zon gul dak a ba lýk çý lar, gýr gýr av de rin li ði nin 18 me re den 24 me re ye çý kar ýl ma sý ný pro es o e mek a ma cýy la de ni ze a çýl - ma dý. Zon

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı