T.C. ADANA VALiLiGi Halk SaShlr Miidiirlii$ii. mal veya hizmet ;ilil ile yaprm igi ile d-soyad' unvan ve imralanmn'bulundugu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ADANA VALiLiGi Halk SaShlr Miidiirlii$ii. mal veya hizmet ;ilil ile yaprm igi ile d-soyad' unvan ve imralanmn'bulundugu"

Transkript

1 T.C. ADANA VALiLiGi Halk SaShlr Miidiirlii$ii SAYI : r3-934-ssl a7g KONU: 2014 Yrh Malzeme ihtiyacr z l(asm 2013 Halk Sa[1!r Miidiirlti[timtizce 2014 yrhnda balh birimlerimizin ihtiyaq duydu[u malzemelerin afimimn yaprlmasr planlanm adrr. Bu amagla ahma esas olacak malzeme listelerinin zatnanrtdabildirilmesi gerekmektedir. Bu baglamda Halk Salhlr Miidihltigiimiize baljr birimlerin ahm igeren taleplerini bildirirken ul,rnasr gereken t*itt* bulunmaktadr, Ozellikle 4734 sayrh Kamu Ihale Kanunu'nun $uttn*t.t. mal veya hizmet ;ilil ile yaprm igi ile d-soyad' unvan ve imralanmn'bulundugu Bu gartnamelerde verimlilipi ve engelleyici hus marka, model, verilmemesine dikkat edilecektir. Bununla bir a iqlemleri belli bir siireyi kapsadrprndan ilgili stok durumunu ve altm konusu ihtiyacm ak ihtiyacr zamamnda talep etmelidir. Talebin artnamesinin olmamasr nedeniyle ihtiyacrn geg kargrlanmasrnda yaganacak muhtemel sorunlar ilgili birimin sorumlulu[unda olacaktf. Konu ile ilgili olarak verem Savag Dispanserleri, yukarrda bahsi gegen mevzuat htiktimleri gekilde malzeme taleplerinin toplanarak b 6rnek tabloya g<ire doldurulmast ve tablo eklenerek 2014 yth ihtiyaglarrrun 25 Kastm MiidiirltiEtine gcinderilmesi hususunda; balh kuruluglann (Toplum Salh[r Merkezleri, Srtrna Bdlge Bagkanhlr v.s.) bilgilendirilerek EK: Malzeme Talebine iligkin Ornek Tablolar DAGITIM: l-tiim Birimler Adana Halk Sa$hPr MiidtirlUgii Regatbey Mahailesi 5 Ocak Stadr KargsrNo:53 Seyhan/ADANA Tei: ; Faks : l9ll (Satm Alma)

2 S.N. TrBBi sarf ve TIBBI obvrinee$ MAI ZEME ADI iruep eoileh mirrln einirrr 1 Airway (kilciik) 2 Airway (orta) 3 Airway(bi.tyUk) 4 Alkol 5 Banyo Temizleme Sollisyonu 6 Batikon Litre Litre 7 Ceset Torbasr (battal) Paket 8 Ceset Torbasr (biiytik) Paket 9 Ceset Torbasr (kii90k) Paket 10 Dental enjektiir TL Devaloper Taktm (35x35) L2 13 Disposable Vaginal Speculum (medyum) Elastik bandaj (ktigiik+bilyi.ik) T4 Eldiven (Large) 15 Eldiven (Medium) 16 Eldiven (Small) L7 Eniektiir (10 cc) 18 injektdr (5 cc) (SiYah) 19 njektor (s cc) (YeSil) injektor (50 cc) (Cam 20 2T,Jclu) ixer Takrm 22 Flaster 23 Galog 24 Gazlr Bez Top 25 intraket (Mavi) 26 intraket (Pembe) 27 intraket (Sart) 28 Kondom 29 Maske Paket 30 Mikrofilm(70x30.5 mm) 31 Mikrofilm(100x45 mm) 32 Mikrofilm(35x35mm) 33 Naza I Kantil (bijyiik) 34 Nazal Kan[]l (kiieiik) 35 Nazogastik sonda (8) no 36 Nazogastik sonda (10) no 37 Nazogastik sonda (12) no 38 Nazogastik sonda (14) no

3 TrBBi sarf ve TIBBI onvrinneg 9 Nazogastik sonda (16) no f0 Nazogastik sonda (L8) no l1 Pamuk t2 RIA t3 Srvr Gliserin t4 c+^+^.ln n Il.ncr rkl t5 l,^n lrratiqkinl 46 Iansiyon Aleti Top Litre

4 iree ve serum s.n. MALZEME ADI TALEP eoilen uixrrn einirrlr L %20 dexlroz 500cc 2 %o5 dextroz 100Occ 3 %5 dextroz 100cc 4 YoS dextroz 250cc 5 %os dextroz 500cc 6 Adepiron amp 7 Adrenalin amp 8 Aktif KdmUr (likit) 9 Aminocar amp. 10 Anestol Pomad LL Antiseptik Soli.isYon L2 Atropin amp 13 Avilamp L4 Beloks amp. 15 Bemiks amp. L6 BiteralamP L7 Buscopan amp 18 Cerana amp 19 Crtanest Flakon 20 Combivent nebul

5 iraq ve serum 2T Coraspin tb. 22 Dekort amp 23 Deksamet amp 24 DesalAmp 25 Diazem amp 26 Dicloron amp 27 DideralTablet 28 Digoksin amp. 29 Dolven $urup 30 Dramamin amp. 31 Emadur amp. 32 Enjektabl anestezik amp 33 Epidosin amp. 34 lhametan Pomad 35 Hap (D.KONTROL) 36 lisolayte M 500cc 37 isolayte p 500 cc 38 isordil 39 izotonik 1000cc 40 izotonik 100cc

6 irae ve serum 4t izotonik 250cc 42 izotonik 500cc 43 Jetokain amp 44 K vit. AmPtil 45 Kapril 25 mg 46 Lactath ringer 500cc 47 Lasix amp. 48 Libavit K amp 49 Mannitol 50 Mesygina 51 Metiler amp 52 Metpamid amp 53 Miyadren amp 54 MuscorilamP, 55 Nidilat 56 NootropilamP. 57 Novalgin amp. 58 Prednol 20 mg amp 59 Prednol 250 mg amp 60 Prednol40 mg amp

7 irnq ve serum 61 Pulmicort Nebul 62 Raniver amp 63 Rif amp 64 Rivanol Po5et 65 Serum Seti 66 Sprey lokalanestezik 67 Synpitan amp. 68 Teobag 69 Ulcuran amp. 70 Ventolin Nebul 71. Volteren amp. Paket

8 KIRTASiYE S.N. IMAIZEME ADI TALEP EDiLEN MIKTAR BiRiM t A4 $izgisiz Kalrt (Fotokopi Ka[tdt) Paket 2 A5 FotokopiKafltdt 3 Asetat Kalemi 4 Atag (biiyilk no 5) 5 Atac (kiietik no 3) 6 Daksil 7 DelikliZtmba 8 Dosya GOmle[i Paket 9 Fax Kaltdt Rulo L0 Fosforlu Kalem TL Hesap Makinesi 12 imza Kalemi(0.7) 13 imza Stimeni T4 Kalemttrag 15 Klasor (Biiyilk) 15 Klasor (KtiCiik) L7 Kurgun Kalem Ktrmtzt 18 Kurgun Kalem Siyah 19 Makas 20 Pilot Kalem 2t Pirit 22 Plastik Telli Dosya 23 RenkliSticker 24 Silgi 25 Toplu i$ne 26 Tiikenmez Kalem Silgisi 27 Tii kenmez Krrmrzt Kalem 28 Tiikenmez Mavi Kalem 29 Tiikenmez Siyah Kalem 30 Yapr5ttrtct 31 Zarf (biiyijk) Paket 32 Zarf (krieiik -mektup zarfr) Paket 33 Zarf (orta) 34 Zrmba 35 Zrmba Qtkartct (Ttrnak) 36 Zrmba Teli (biiytik) 37 Zrmba Teli(ktictik)

9 MATBU EVRAK- MATBAA s.n. MALZEME ADI TALEP EDILEN MIKTAR elnlit 1 Gelen Evrak Defteri 2 Giden Evrak Defteri 3 Zimmet Defteri

10 BILGISAYAR MALZEMELEN S.N. I,IALZEME ADI TALEP EDiLEN MiIfiAR BIRIM t Bilgisayar (laptop) 2 Bilgisayar takrmr (masa iistu) 3 Fax Cihazr 4 Flash Bellek Usb (15 gb) 5 Fotokopi Cihazr 6 Klavye 7 Mouse 8 Scaner (tarayrcr) 9 faztcl

11 TONER-KARTU$ S.N. MALZEME ADI TALEP ED LEN MiKTAR einiill I Yaztct - XEROX Yaztct - XEROX Yazrct - XEROX Yaztct - CANON Yazrcr - CANON LBP Yazrcr - CANON Yazrct - CANON LBP Yaztct - CANON i- SeTSYS LBP Yazrcr - CANON LBP 6300 DN Yazrct - CANON LBP 6300 LBP 11 Yazrcr - CANON LBP Yaztct - canon l- SerusYS MF 6680 DN Yazrct - CANON MF 8080 I.F.Y. Yazrcr- SAMSUNG 2251 Yazrct - SAMSUNG 5835 Q.F.Y Yaztct- SAMSUNG QOK FONK. 4623

12 TONER-KARTU$ 17 Yaztct- SAMSUNG SCX Yaztct- SAMSUNG SCX- 416F Yaztct- SAMSUNG SCX Qok Fronk. Yazrcr - SAMSUNG ML Yaztct - SAMSUNG CLP Yazrcr - BROTHER QOK FONK. MFC 8510 DN 23 Yaztct - HP Yazrcr- HP LASER JET 1020 Yaztct- HP LASER JET 1300 Yazrcr- HP LASER JET 1320 Yazrcr- HP LASER JET Yazrcr- HP 2014 Lazer Yazrcr- HP COLOR LASER JETCP 2025 Yazrcr- HP LASER JET P Yazrcr- HP LASER JET P Yaztct- HP LASER JET M1132 MFP 33 Yaztct - LEXMORKEl20

13 TONER-KARTU$ 34 ForoKoPl- pnnnsonic FOTOKOP - DEVELOP ineo FOTOKOPi- OLIVETT got Z FOTOKOP - pnrunsonic 8035 FOTOKOPi - TYCERA MITA FOTOKOPI- OrVelOP NEO FOTOKOP - CNruOru IMAGE 6255 i 41 FOTOKOP - COruiCn MINOLTA BiZHUB FOTOKOPI - OL VETT COPiA 120 D FOTOKOPI - CRruOru iuncr COLOR C2220L FOTOKOP - rursnuatec MP C2550 FOTOKOP - TnSHUATEC DS FOTOKOPI - NTX-NOTARY 1508

14 TEMIZLIK MALZEMELERI S,N. MALZEME ADI TALEP EDILEN nttixrln einiill 1 Bulagrk Deterjanr Litre 2 Bulagrk Eldiveni (NO 8.5-9) 3 Bulagrk SUngeri 4 Camsil Litre 5 Cif Srvr 6 Qamagrr Suyu Litre 7 Qek Pas 8 QOp Kovasr-bUyUk 9 Qop Kovasr-kUgUk 10 Qop Kovasr-orta 11 Qdp Pogeti (buyuk) 12 Qop Pogeti (kuguk) 13 Qop Pogeti (orta) 14 El Sabunu -Srvr Litre 15 Frrga 16 Frrga Sapr 17 Ka$rt El Havlusu 18 Ka$rt Havlu Aparatr 19 Koku Giderici 20 Lavabo Frrgasr 21 Pas SokUcU

15 rpvtizrir N nzgivgtpn 22 Paspas (MOB) 23 Paspas Arabasr 24 Pegete 25 Porgdz 26 Temizlik Seti (farag takrmr) 27 Trbbi Atrk su 28 TrbbiAtrk Pogeti 29 Toz Bezi 30 Tuvalet Frrgasr 31 Tuvalet Ka!rdr 32 Tuvalet Ka$rdr Aparatr 33 YUzey Temizleyici Litre

16 oicnn MALZEMELER (opvrlnea$lar) s.n. MALZEME ADI TALEP eoilen mirrrn einiul T Bayrak (Ttirk Bayra[t) ( 120x70 cm) 2 Bayrak (Krzrlay Bayra[r) (120x70 cm) 3 Evrak Dolabt 4 Klima (12000 Btil) 5 Memur Qahgma Masasr (biiro tipi) 6 Memur KoltuEu (b0ro tipi) 7 Misafir KoltuEu (biiro tipi) 8 Misafir Sandalyesi 9 Portmanto 10 Projeksiyon Aleti LI Sabit telefon makinesi t2 Ya ngr n Siind ii rme Ttipii

AMAÇ:Ambulansta; acil müdahale için gerekli tüm ekipmanın ve ilaçların tam ve her an kullanıma hazır olmasının sağlanması, ambulansın ve tıbbi

AMAÇ:Ambulansta; acil müdahale için gerekli tüm ekipmanın ve ilaçların tam ve her an kullanıma hazır olmasının sağlanması, ambulansın ve tıbbi 5.2 AMBULANS VE AMBULANS HİZMETLERİ Hamza DİNÇ Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı 07 Ağustos 2009/İstanbul 1 5.2.1 Ambulans hizmetleri gerekli şartları karşılamalıdır.

Detaylı

YOĞUN BAKIM AMBULANSI TIBBİ ARAÇ GEREÇ VE MALZEME LİSTESİ

YOĞUN BAKIM AMBULANSI TIBBİ ARAÇ GEREÇ VE MALZEME LİSTESİ YOĞUN BAKIM AMBULANSI TIBBİ ARAÇ GEREÇ VE MALZEME LİSTESİ A)AMBULANSIN TEKNİK VERİLERİ 1. Plaka Numarası 2. Modeli 3. Markası 4. Tipi 5. Motor Numarası 6. Şasi Numarası 7. Rengi 8. İstiap Haddi 9. Ağırlığı

Detaylı

T.C İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI. Sayı : 26/05/2012 Konu : İhale Ön Teklif Alma

T.C İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI. Sayı : 26/05/2012 Konu : İhale Ön Teklif Alma T.C İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Sayı : 26/05/2012 Konu : İhale Ön Teklif Alma Üniversitemizin, 2012 yılı ihtiyaçlarından olan 26 Kalem GENEL TEMİZLİK MALZEMELERİ alımı ihale

Detaylı

AMBULANS OLARAK KULLANILACAK ARAÇLARIN TAŞIT OLARAK ÖZELLİKLERİ

AMBULANS OLARAK KULLANILACAK ARAÇLARIN TAŞIT OLARAK ÖZELLİKLERİ EK 1 AMBULANS OLARAK KULLANILACAK ARAÇLARIN TAŞIT OLARAK ÖZELLİKLERİ a) Araçlar, Karayolu Trafik Kanunu'na uygun olmalı ve ilk kez ambulans ruhsatı alacak araçlar 5 (beş) yaşından fazla olmamalıdır. Daha

Detaylı

AMBULANS OLARAK KULLANILACAK ARAÇLARIN TAŞIT OLARAK ÖZELLİKLERİ

AMBULANS OLARAK KULLANILACAK ARAÇLARIN TAŞIT OLARAK ÖZELLİKLERİ EK-1 AMBULANS OLARAK KULLANILACAK ARAÇLARIN TAŞIT OLARAK ÖZELLİKLERİ a) (Değişik:RG-20/9/2013-28771) Ambulans olarak kullanılacak araçlar, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanununa uygun

Detaylı

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ AMBULANSLAR 725TTT034 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

HAP TEKNİK HİZMETLER VE DESTEK HİZMETLER DİREKTÖRÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

HAP TEKNİK HİZMETLER VE DESTEK HİZMETLER DİREKTÖRÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI SAYFA NO 1/5 1.POZİSYON ADI: Teknik Hizmetler ve Destek Hizmetleri Direktörü (Başhekim Yrd.) 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: HAP Başkanı-HAP Kordinatörü 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Teknik Bakım ve

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü AMBULANS HAVA ARACI İŞLETİLMESİNE DAİR ESASLAR

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü AMBULANS HAVA ARACI İŞLETİLMESİNE DAİR ESASLAR AMBULANS HAVA ARACI İŞLETİLMESİNE DAİR ESASLAR 1- Kapsam Türkiye genelinde ve gerektiğinde yurt dışında kullanılmak üzere, kiralanan ambulans hava araçlarının işletimi hususlarını kapsar. 2- Tanımlar:

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. AMBULANS HAVA ARACI ĠġLETĠLMESĠNE DAĠR ESASLAR

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. AMBULANS HAVA ARACI ĠġLETĠLMESĠNE DAĠR ESASLAR AMBULANS HAVA ARACI ĠġLETĠLMESĠNE DAĠR ESASLAR 1- Kapsam Türkiye genelinde ve gerektiğinde yurt dıģında karģılaģılabilecek olan acil durumlarda kullanılmak üzere, Bakanlıkça belirlenmiģ olan illerde konuģlandırılmıģ

Detaylı

Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sa lık Bakanlı ı ndan Resmi Gazete Tarih : 08.07.2001 Sayı : 24454 Amaç Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeli i B R NC BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği TEŞEKKÜRLER Çalışmalarımız sırasında katkılarını esirgemeyen Türkiye Kamu Hastaneleri

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SİYAH BEYAZ VE RENKLİ FOTOKOPİLERİN ÖĞRENCİ - PERSONEL GİRİŞ KARTLARI İLE KULLANILMASI ÖĞRENCİ KREDİ YÜKLEME KİOSKLARI VE TAKİP, RAPORLAMA YAZILIMI İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

Detaylı

MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU 1 - GENEL BİLGİLER A - Misyonumuz ve Vizyonumuz Misyonumuz: Mustafakemalpaşa Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR 1. Teknik şartnamede yer alacak hükümler ve talep edilecek her husus; tereddüde, yanlış anlamaya ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine

Detaylı

17. Noniyonik yüzey aktif maddeler, çözücüler, konservan maddeler, boya ve parfüm içermeli.

17. Noniyonik yüzey aktif maddeler, çözücüler, konservan maddeler, boya ve parfüm içermeli. 1.GENEL TEMİZLİK MADDESİ ( YÜZEY VE WC ) DEZENFEKTANLI 1. Genel amaçlı yüzeylerde güvenli temizlik sağlamalıdır. 2. Ferah kokulu ve dezenfektanlı olmalıdır. 3. Zor kirlerin ve yağların sökülmesini sağlamalıdır.

Detaylı

AİLE AKADEMİSİ Değişen Türkiye ve Yeni Kariyer Fırsatları 2013

AİLE AKADEMİSİ Değişen Türkiye ve Yeni Kariyer Fırsatları 2013 AİLE AKADEMİSİ Değişen Türkiye ve Yeni Kariyer Fırsatları 2013 1 İÇİNDEKİLER Kitabı Kullanma Yöntemi Arşivci Aşçı Aşçı Yardımcısı Ayakkabı İmalat Elemanı Beyaz Eşya Ürünleri Satış Elemanı Bilgisayar İşletmeni

Detaylı

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir.

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir. T,C VALiLidi sayr Konu : Tektif e Halk Sa$rlr MUdurluEii 014 TEKLIF FORMU Mudurlugumuzun ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktarr ve ozellikleri belirtilen ( 2 iqi ; 4?34 sayrlr Kamu ihale Kanunun 22 rnaddesi

Detaylı

TÜBİTAK PROJE BÜTÇESİ HAZIRLANIRKEN KULLANILACAK EKONOMİK KODLARININ AÇIKLAMALARI

TÜBİTAK PROJE BÜTÇESİ HAZIRLANIRKEN KULLANILACAK EKONOMİK KODLARININ AÇIKLAMALARI TÜBİTAK PROJE BÜTÇESİ HAZIRLANIRKEN KULLANILACAK EKONOMİK KODLARININ AÇIKLAMALARI 01- PERSONEL GİDERLERİ Bu bölüm, kamu personeli ile kamu personeli olmasa bile bunlar gibi çalıştırılan veya hizmetinden

Detaylı

Görsel Sanatlar Öğretmeni. (NOT: Alınan malzemelerin üzerlerine ad soyad ve sınıflarının etiketlendirilmesini rica ederiz.)

Görsel Sanatlar Öğretmeni. (NOT: Alınan malzemelerin üzerlerine ad soyad ve sınıflarının etiketlendirilmesini rica ederiz.) 1.SINIFLAR İHTİYAÇ LİSTESİ NO MALZEME ADI MİKTAR AÇIKLAMA 1 Kılavuz çizgili defter 2 Okuma yazma 2 Çizgili defter-40 sayfa (küçük boy) 1 Hayat Bilgisi-Türkçe 3 Kareli defter-40 sayfa(küçük boy) 1 Matematik

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZ AMBULANS BOT KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZ AMBULANS BOT KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZ AMBULANS BOT KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2014) MADDE 1-GENEL 1.1- Kapsam Bu Teknik Şartname, 5 (beş) yıl, 10950 saat

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU b ir im f iy a t t e k l if c e t v e l i Toplantı Adı TRSM Çalışma Rehberi Eğitimi Organizasyon Hizmet Alımı Toplantı Tarihleri 25-27 Mart 2015 Toplantı

Detaylı

Tahıl Gevregi Alışverişine 2

Tahıl Gevregi Alışverişine 2 11-24 Eylül 2014 SAYI 606 www.migros.com.tr www.migrostv.com iletisim@migros.com.tr Money Club Kart ile Tek Seferde 10 Tahıl Gevregi Alışverişine 2 6, 50 2, 25 5, 75 2, 00 Albeni Atıştırmalık 144 g 9,

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 2 T.C. KADİRLİ BELEDİYESİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. G R A F İ K TA S A R I M İÇİNDEKİLER Temel Unsurlar Amblem Amblem Oranları Amblem Renk Değerleri (Pantone ve Trikromi baskı

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN. Sürüm 0 TUR

KULLANIM KILAVUZU MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN. Sürüm 0 TUR KULLANIM KILAVUZU MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN Sürüm 0 TUR Müşteri Hizmetlerini aramak istediğinizde Lütfen aşağıda istenen bilgileri yazarak, ileride başvurmak üzere saklayınız: Model Numarası:

Detaylı

BAŞVURU MEKTUBU.. ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA

BAŞVURU MEKTUBU.. ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA BAŞVURU MEKTUBU.. ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 2011/31961 İhalenin adı Başvuru sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR 1. Teknik şartnamede yer alacak hükümler ve talep edilecek her husus; tereddüde, yanlış anlamaya ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ (R.G. 11.1.1974 - No:14765) İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Madde 1 1475 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde, işçilere ait yatıp kalkma yerlerinde ve diğer müştemilatında

Detaylı

ORGANİZASYON EL KİTABI İÇİNDEKİLER

ORGANİZASYON EL KİTABI İÇİNDEKİLER Sayfa 1/498 İÇİNDEKİLER 1. REKTÖRLÜK... 7 1.1 ORGANİZASYON ŞEMASI... 7 1.2 GÖREV TANIMLARI... 8 2. GENEL SEKRETERLİK... 19 2.1 ORGANİZASYON ŞEMASI... 19 2.2 GÖREV TANIMLARI... 20 2.2.1 Yazı İşleri Müdürlüğü...

Detaylı

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Sayt Konu :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Miidtirltigiimtiztin ihtiyacrna binaen ahnmasr planlanan tek ti.ip tek masa r

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. 2004 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (Sıra No: 9 )

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. 2004 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (Sıra No: 9 ) SAYI : B.07.0.BMK.0.027.310 KONU: Harcamaların Ekonomik Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 2004 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (Sıra

Detaylı