ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) GAZĠANTEP ADIYAMAN - KĠLĠS (TRC1)

2 2011 YILI ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI YÖNETĠM KURULU BAġKANI NIN SUNUġU 2008 yılında kurulmuģ olmasına rağmen ilk personel alımını Mayıs 2010 da gerçekleģtiren ve Haziran 2010 itibarıyla çalıģmalarına baģlayan Ġpekyolu Kalkınma Ajansı, kuruluģ aģamasını 2010 yılı ile birlikte geride bırakmıģtır. TRC1 Bölgesi sınırları içerisinde yer alan Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinde, genel merkezi ve 3 ilde yer alan yatırım destek ofisleri ile faaliyetlerini yürüten Ġpekyolu Kalkınma Ajansı, bölgenin ihtiyaçları ile birlikte kaynak ve olanaklarını tespit etmeye ve bu tespitler ıģığında kalkınmaya yönelik somut adımlar atmaya devam etmektedir yılının ilk altı ayında artan personel sayısı ve geniģleyen çalıģma alanı ile Ajans büyümeye ve faaliyetlerini daha geniģ bir çerçeveye yaymaya baģlamıģtır. Bununla birlikte, Ajans personeline yönelik çeģitli alanlarda organize edilen eğitimler ile personelin bilgilerinin güncel tutulması ve öğrenme süreçlerinin devamı sağlanmıģtır. Planlama çalıģmaları kapsamında kurulan bölgesel kalkınma komisyonları farklı kesimlerden faydalanıcı ve aktörleri bir araya getirerek katılımcılığın sağlandığı bir sinerji ortamının oluģmasında önemli bir adım olmuģtur. Mali destek programları kapsamında 2011 yılının ilk yarısında bölgenin öncelikleri doğrultusunda Turizm ve Üniversite-Sanayi-Toplum ĠĢbirliği baģlıklarında çağrıya çıkılmıģtır. 1

3 Aynı zamanda, bu programlar ile ilgili bölge halkını bilgilendirmek ve geniģ kitlelere ulaģabilmek adına Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinin bütün ilçeleri dolaģılarak eğitim ve bilgilendirme toplantıları yapılmıģ, bu sayede Ajans ın tanınırlığı ve ulaģılabilirliği de arttırılmaya çalıģılmıģtır yılında çağrıya çıkılan iktisadi geliģme mali destek programı ve küçük ölçekli altyapı programlarında baģarılı bulunan projeler ile sözleģmeler imzalanmıģ ve bu projelerin uygulama ile birlikte izleme süreçlerine baģlanmıģtır. Ajans aynı zamanda, 2011 yılı itibarıyla yürütücülüğünü üstlendiği Türkiye-Suriye Bölgelerarası ĠĢbirliği Programı dahilinde kabul edilen projelerin izleme faaliyetlerini gerçekleģtirmektedir. Ajansın ve TRC1 Bölgesi nin tanıtımı adına stratejik iletiģim ve tanıtım belgesi oluģturulmuģ, düzenlenen ve katılım sağlanan fuar ve seminerlerle ise yatırımcılara ve diğer faydalanıcılara yönelik görünürlüğün artırılması sağlanmıģtır. Ġpekyolu Kalkınma Ajansı faaliyetlerine baģlamasının üzerinden geçen bir yıl içerisinde kurumsallaģma ve bölgesel kalkınmanın öncüsü olma adına, hızlı ve kendinden emin bir Ģekilde ilerlemektedir. Bu ilerleyiģinin her geçen dönem bir öncekine göre daha büyük baģarılarla sonuçlanacağına dair inancımız tamdır. Bu baģarılara imza atmak ve bölgesel kalkınmayı sağlamak adına çalıģan baģta Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu üyeleri olmak üzere tüm Genel Sekreterlik çalıģanlarını, bu faaliyet raporunun dönemi içerisinde yaptıkları çalıģmalardan ötürü tebrik ederim. Ramazan SODAN Adıyaman Valisi Yönetim Kurulu BaĢkanı,

4 ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A) Misyon... 4 B) Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C) Ajansa ĠliĢkin Bilgiler ) Fiziksel Yapı ) TeĢkilat Yapısı ) Bilgi ve Teknoloji Kaynakları ) Ġnsan Kaynakları ) Sunulan Hizmetler ) Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi II- AMAÇ VE HEDEFLER A) Ġpekyolu Kalkınma Ajansı nın Amaç ve Hedefleri B) Temel Politikalar ve Öncelikler C) Diğer Hususlar ) Ġpekyolu Kalkınma Ajansı Faaliyet Konuları ) Ġpekyolu Kalkınma Ajansı Ana Faaliyetleri III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A) Mali Bilgiler ) Bütçe Uygulama Sonuçları ) Temel Mali Değerlere ĠliĢkin Açıklamalar ) Mali Denetim Sonuçları B) Performans Bilgileri ) Proje ve Faaliyet Bilgileri ) KurumsallaĢma ve ĠletiĢim Faaliyetleri ) Performans Sonuçları, Değerlendirilmesi ve Performans Bilgi Sistemi IV- KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A) Üstünlükler B) Zayıflıklar C) Değerlendirme V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER

5 I- GENEL BĠLGĠLER T.C. Ġpekyolu Kalkınma Ajansı (ĠKA), 25 Ocak 2006 tarihinde kabul edilen 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının KuruluĢu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un Bakanlar Kurulu na verdiği yetkiye dayanarak 22 Kasım 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan kararname ile kurulmuģtur. Ajansımız, 5449 sayılı kanunun genel gerekçesinde de belirtildiği gibi; Yerel bölgesel potansiyeli, dinamikleri ve özgünlükleri ortaya çıkararak bunları en iyi Ģekilde değerlendirip planlayabilecek, Potansiyeli ve dinamikleri rekabetçi, katılımcı, esnek bir yaklaģımla harekete geçirebilecek ve ulusal, uluslararası pazarlarda ekonomik, sosyal, kültürel birer değer haline dönüģtürebilecek, Bütün kurum, kuruluģ ve Ģahıslara sağladığı idari, mali, teknik desteklerle baģta giriģimciler olmak üzere bütün kesimlerde bir kalkınma bilinci ve ivmesi oluģturabilecek, Yenilikçi, rekabete dayalı kaynak tahsisi mekanizması, etkin izleme ve değerlendirme iģlevleri ile kalkınma planları, bölgesel geliģme planları ve programların uygulama kapasitesini geliģtirecek, Hem ulusal hem de bölgesel/yerel düzeyde, baģta istihdam ve gelir olmak üzere ekonomik ve sosyal göstergelerin iyileģtirilmesine, bölgeler arası ve bölge içi geliģmiģlik farklarının azaltılmasına ve dolayısıyla ülkenin genel refah ve istikrarına olumlu katkılar sağlayacak Ģekilde tasarlanmıģ ve kamu özel sektör anlayıģına uygun bir yapıda kurulmuģtur. A) Misyon Ġpekyolu Kalkınma Ajansı nın misyonu Bölge dinamiklerini ve insan kaynaklarını harekete geçirmek, birimler arası koordinasyonu en etkin Ģekilde sağlayarak bölgenin ekonomik potansiyelini artırmak, kalkınma yolunda öncelikle gelir ve istihdam olmak üzere ajans kaynaklarının azami Ģekilde kullanılmasını sağlamak, bölgesel kalkınmayı amaçlayan proje ve faaliyetlere öncülük etmek ve sürdürülebilir kalkınmanın lokomotifi olmak tır. B) Yetki, Görev ve Sorumluluklar Ġpekyolu Kalkınma Ajansı, karma nitelikli ve tüzel kiģiliği haiz bir kuruluģ olarak 5449 sayılı Kanun un birinci maddesi uyarınca görev, yetki ve sorumluluklarını TRC1 Bölgesi nde yerine getirmektedir sayılı Kanun un beģinci maddesinde tanımlanan görev ve yetkileri Ģunlardır: a) Yerel yönetimlerin plânlama çalıģmalarına teknik destek sağlamak, 4

6 b) Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı na bildirmek, c) Bölge plan ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliģtirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak, d) Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluģları tarafından yürütülen ve bölge plan ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek, e) Bölgesel geliģme hedeflerini gerçekleģtirmeye yönelik olarak, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluģları arasındaki iģbirliğini geliģtirmek, f) 5449 sayılı Kanun un 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde Ajansa tahsis edilen kaynakları, bölge plan ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak, g) Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal geliģmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araģtırmalar yapmak, yaptırmak, baģka kiģi, kurum ve kuruluģların yaptığı araģtırmaları desteklemek, h) Bölgenin iģ ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluģlarla iģbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak, i) Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluģlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat iģlemleri ile diğer idari iģ ve iģlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek, j) Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve iģgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluģlarla iģbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli iģletmelerle yeni giriģimcileri desteklemek, k) Türkiye nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara iliģkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliģtirilmesine katkı sağlamak, l) Ajansın faaliyetleri, mali yapısı ve Ajansla ilgili diğer hususların güncel olarak yayınlanacağı bir internet sitesi oluģturmaktır. Ayrıca, 5449 sayılı Kanun; Ajans, görevleri kapsamında gerekli gördüğü bilgileri kurum ve kuruluģlardan istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenilenler bu bilgileri zamanında vermekle yükümlüdür. Ģeklindeki bilgi toplama baģlıklı altıncı maddesi ile Ajanslara, faaliyetlerini sürdürmek için gerekli gördüğü bilgileri toplama konusunda yetki vermektedir. 5

7 C) Ajansa ĠliĢkin Bilgiler 1) Fiziksel Yapı Ġpekyolu Kalkınma Ajansı, Gaziantep ġehitkâmil ilçesi, Ġncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar Güven ĠĢ Merkezi nde 2011 yılının Nisan ayında kiralamıģ olduğu 1. katla birlikte 2. ve 3. katlarda faaliyetlerini sürdürmektedir. Toplam m 2 alana sahip olan hizmet binasında 1 Ġç Denetçi, 28 uzman ve 4 destek personelinin çalıģabilmesine imkân tanıyan ofisleri, 25 kiģilik toplantı salonu, 40 KiĢilik Eğitim Salonu, bekleme salonu ve Yönetim Kurulu üyelerine tahsis edilmiģ bir adet çalıģma odası ile hizmet vermektedir. Ayrıca 1 Kasım 2010 tarihinden itibaren Adıyaman Yatırım Destek Ofisi Adıyaman Ġl Özel Ġdare binası 3. katında, Kilis Yatırım Destek Ofisi Kilis Sanayi ve Ticaret Odası binası 2. katında hizmet vermektedir. Gaziantep Yatırım Destek Ofisi ise Ajans hizmet binası 2. katta faaliyetlerini sürdürmektedir. Ajans bünyesinde Gaziantep ve Kilis te kullanılmakta olan 4 kiralık araca ek olarak Mart ayında Adıyaman Yatırım Destek Ofisi için 1 araç kiralanmıģtır. 2) TeĢkilat Yapısı da 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının KuruluĢu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun kabul edilmiģtir tarihinde sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıģtır. Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulmasını öngören Bakanlar Kurulu 2008/14306 sayılı kararnamesi tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıģ, Gaziantep ili merkez olmak üzere TRC1 Düzey 2 Bölgesi nde Ġpekyolu Kalkınma Ajansı kurulmuģtur. Ajanslar, tüzel kiģiliği haiz ve bu Kanunla düzenlenmemiģ bütün iģlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabidir sayılı Kanun un Ajansın TeĢkilatı baģlıklı üçüncü bölümünde Ajansların teģkilat yapısı, Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik ve Yatırım Destek Ofisi Ģeklinde düzenlenmiģtir. Aynı kanunun ilgili maddelerine göre Yönetim Kurulu karar organı, Kalkınma Kurulu danıģma organı, Genel Sekreterlik icra organıdır. 6

8 Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu, Ġpekyolu Kalkınma Ajansı nın karar organıdır. Yönetim Kurulu nun Yapısı 5449 sayılı Kanun un onuncu maddesinde belirtildiği üzere Yönetim Kurulu; birden fazla ilden oluģan bölgelerde il valileri, büyükģehir belediye baģkanları veya büyükģehir olmayan illerde il merkez belediye baģkanları, il genel meclisi baģkanları ve her ilden birer kiģi olmak kaydıyla ticaret ve sanayi odası baģkanlarından oluģur. Ancak, birden fazla ilden oluģan bölgelerdeki illerde; ticaret ve sanayi odalarının ayrı ayrı kurulmuģ bulunması halinde, yönetim kurulunda yer alacak temsilci Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Ajansı, Yönetim Kurulu BaĢkanı temsil etmektedir. Yönetim Kurulu nun baģkanı validir. Yönetim Kurulu, baģkanın daveti üzerine üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile her ay en az bir kere toplanmaktadır. Yönetim Kurulu toplantılarına baģkanın yokluğunda baģkan vekili baģkanlık eder. Yönetim Kurulu, toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. EĢitlik durumunda, baģkanın oyu yönünde karar alınır. Ajans genel sekreteri, oy hakkı olmamak kaydı ile yönetim kurulu toplantılarına katılır. Bu bağlamda, Ġpekyolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis Valileri, Belediye BaĢkanları, Ġl Genel Meclis BaĢkanları, Gaziantep Sanayi Odası BaĢkanı ile Adıyaman ve Kilis Sanayi ve Ticaret Odası BaĢkanlarından oluģmaktadır yılının ilk 6 aylık döneminde bazı üyelerin değiģmesiyle Yönetim Kurulu listesinin son hali aģağıdaki gibi oluģmuģtur. Tablo 1: Yönetim Kurulu Listesi KURUMU Gaziantep Valiliği Adıyaman Valiliği Kilis Valiliği Kilis Ġl Genel Meclisi BaĢkanlığı Kilis Ticaret Odası BaĢkanlığı Gaziantep BüyükĢehir Beld. BaĢk. Kilis Belediye BaĢkanlığı Adıyaman Belediye BaĢkanlığı Adıyaman Ġl Genel Meclisi BaĢk. Adıyaman Tic.ve San. Odası BaĢk. Gaziantep Sanayi Odası BaĢk. Gaziantep Ġl Genl. Meclis BaĢk. ADI SOYADI Süleyman KAMÇI Ramazan SODAN Yusuf ODABAġ Mehmet Metin KARAKUġ Mehmet ÖZÇĠLOĞLU Asım GÜZELBEY M.Abdi BULUT M.Necip BÜYÜKASLAN Necmi BAYKAN Mustafa USLU Adil Sani KONUKOĞLU Menderes KARADUMAN 7

9 5449 Sayılı Kanun un 10. maddesi 4. fıkrası uyarınca birden fazla ilden oluģan bölgelerde yönetim kurulu baģkanlığı; ilk yıl ajans merkezi olarak tespit edilen ilin valisi tarafından, müteakip yıllarda illerin alfabetik sırasına göre bölgedeki valiler tarafından birer yıl süreyle dönüģümlü olarak yürütülür. Ajansımızın Yönetim Kurulu BaĢkanlığı görevini Kilis Valisi Sayın Turhan AYVAZ Kasım 2010 sonundan itibaren Adıyaman Valisi Sayın Ramazan SODAN a devretmiģtir. Kalkınma Ajansı ÇalıĢma Yönetmeliği ne göre, Yönetim Kurulunun ajans merkezinin bulunduğu il dıģındaki bölge illerinin her birinde; üç ilden oluģan bölgeler için yılda en az üç defa toplanması gerekmektedir. Yönetim Kurulu, 2011 yılının Ocak ve ġubat aylarında Gaziantep, Mart ayında Kilis, Nisan ayında Adıyaman, Mayıs ve Haziran aylarında Gaziantep te toplanmıģtır. Yönetim Kurulu toplantılarının organizasyonu ve sekretarya iģleri Genel Sekreterlik tarafından yürütülmektedir. Yönetim Kurulu nun Görev ve Yetkileri Yönetim Kurulu nun görev ve yetkileri 5449 sayılı Kanun un on birinci maddesinde açıkça belirtilmiģtir. Bu madde hükümlerine göre Yönetim Kurulu nun görev ve yetkileri Ģu Ģekildedir: a) Yıllık çalıģma programını kabul etmek ve Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı nın onayına sunmak, b) Yıl içinde ihtiyaçlara göre bütçeyi revize etmek, c) Yıllık mali raporu ve kesinleģen bütçe sonuçlarını onaylamak, d) TaĢınır ve taģınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek, e) Altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı na göndermek, f) Ajans bütçesini onaylamak ve Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı na göndermek, g) Genel Sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine iliģkin teklifler ile kiģi ve kuruluģlara yapılacak yardımları onaylamak, h) Ajansa yapılacak bağıģ ve hibeleri kabul etmek, i) Personelin iģe alınması ve iģine son verilmesine karar vermek, j) Genel sekreterce belirlenen çalıģma birimlerini ve bunlar arasındaki iģbölümünü onaylamak, k) Genel sekreteri belirlemek ve Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığının onayına sunmak, l) TaĢıt dıģındaki taģınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında genel sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit etmek, ayrıca, gerekli gördüğü hallerde yukarıda sayılan yetkilerinden bir kısmını, sınırlarını açıkça belirlemek Ģartıyla genel sekretere devretmektir. 8

10 Kalkınma Kurulu Kalkınma Kurulu, Ġpekyolu Kalkınma Ajansı nın danıģma organıdır. Ġpekyolu Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu, bölgesel geliģme hedefine yönelik olarak, bölgedeki kamu kurum ve kuruluģları, özel kesim, sivil toplum kuruluģları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında iģbirliğini geliģtirmek ve Ajansı yönlendirmek üzere oluģturulmuģtur. Kalkınma Kurulu 22 Kasım 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuģ olup üyeleri aynı kararın eki olan liste ile belirlenmiģtir. TRC1 Düzey 2 Bölgesi Ġpekyolu Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu 2011 yılı 1.Olağan Toplantısı, 5449 Sayılı Kalkınma Ajansları KuruluĢu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 8. Maddesi ve Kalkınma Ajansları ÇalıĢma Usul ve Esasları Yönetmeliği nin 4. ve 5. maddesi uyarınca Kalkınma Kurulu BaĢkanı Prof. Dr. M. Yavuz COġKUN baģkanlığında 52 kurul üyesinin katılımıyla 29 Mart 2011 Salı günü Kilis te toplanmıģtır. Toplantıya T.C. Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı Bölgesel GeliĢme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Bölgesel Rekabet Edebilirlik Dairesi BaĢkanı Sayın Serkan VALANDOVA ve Türkiye Ekonomi Politikaları AraĢtırma Vakfı (TEPAV) Ekonomi Politikaları Analisti Sayın Esen ÇAĞLAR katılmıģtır. Kalkınma Kurulu nun Yapısı Ġpekyolu Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu 100 üyeden oluģmaktadır. Kalkınma Kurulu nun %60 ını Kamu Kurum ve KuruluĢları, %40 ını Özel Kesim ve Sivil Toplum KuruluĢları oluģturmaktadır. Ayrıca Kalkınma Kurulu nda Gaziantep Ġli nin temsil oranı %48, Adıyaman Ġli nin temsil oranı %30, Kilis Ġli nin temsil oranı %22 dir. Kalkınma Kurulu nun Görev ve Yetkileri Kalkınma Kurulu nun görev ve yetkileri 5449 sayılı Kanun un 9 uncu maddesinde açıkça belirtilmiģtir. Bu madde hükümlerine göre Kalkınma Kurulu nun görev ve yetkileri Ģunlardır: a) Tek ilden oluģan bölgelerde yönetim kurulunda yer alacak özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluģları temsilcilerini ve iki katı yedeklerini sırasıyla seçmek. b) Ajansın yıllık faaliyet ve iç denetim raporlarını görüģmek, değerlendirmek ve yönetim kuruluna önerilerde bulunmak. c) Bölgenin sorunlarına ve çözüm önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine yönelik olarak yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak. d) Toplantı sonuçlarını Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı na raporlamak ve toplantıya iliģkin bir sonuç bildirisi yayımlamak. 9

11 Genel Sekreterlik Genel Sekreterlik, Ġpekyolu Kalkınma Ajansı nın icra organıdır. Genel Sekreterlik ve yatırım destek ofislerinin en üst amiri genel sekreterdir. Genel sekreter yönetim kuruluna karģı sorumludur. Genel Sekreterliğin Görev ve Yetkileri Genel Sekreterliğin görev ve yetkileri 5449 sayılı Kanun un on dördüncü maddesinde açıkça belirtilmiģtir. Bu madde hükümlerine göre Genel Sekreterliğin görev ve yetkileri Ģu Ģekildedir: a) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, b) Yıllık çalıģma programı ile bütçeyi hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak, c) Ajans gelirlerini toplamak, 4 üncü maddeye göre belirlenecek usul ve esaslar ile bütçe ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak harcamaları yapmak, d) Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taģıt dıģındaki taģınır malların alımına, satımına, kiralanmasına ve hizmet alımına karar vermek, e) Bölgedeki kiģi, kurum ve kuruluģların proje üretme ve uygulama kapasitesini geliģtirici faaliyetlerde bulunmak, f) Özel kesim, sivil toplum kuruluģları ve yerel yönetimlerin proje ve faaliyet tekliflerini değerlendirerek mali destek sağlamak üzere Yönetim Kuruluna öneri götürmek, g) Desteklenen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak, h) Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dıģındaki ajans ve kuruluģlarla iģbirliği yapma ve ortak projeler geliģtirmek, i) Yerel yönetimlerin planlama çalıģmalarına teknik destek sağlamak, j) Personelin performans ölçütlerini belirlemek ve performansını değerlendirmek, k) Personelin iģe alınması ve iģine son verilmesini yönetim kuruluna teklif etmek, l) Ajans genel sekreterliğini temsilen, bölgesel geliģme ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak ve yurt dıģı temaslarda bulunmak, m) Ajansın sekretarya iģlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri yürütmek, n) Yönetim Kurulu nun devrettiği yetkileri kullanmaktır. Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri, bölge illerinde, Yönetim Kurulu kararı ile biri koordinatör olmak üzere, en çok beģ uzman ile oluģturulur. ÇalıĢan uzman personel sayısı, bölgeye, ilin ihtiyaçlarına cevap veremez hale geldiği takdirde bu sayı, Yönetim Kurulu kararı ve Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı nın onayı ile artırılabilmektedir. Yatırım Destek Ofisleri görevleri ile ilgili olarak Genel Sekreterliğe karģı sorumludur. 10

12 Gaziantep, Adıyaman ve Kilis Yatırım Destek Ofisleri 1 Kasım 2010 tarihinde faaliyetlerine baģlamıģtır tarihi itibariyle Gaziantep ve Adıyaman da biri koordinatör olmak üzere üç, Kilis te ise biri koordinatör olmak üzere iki uzman görev yapmaktadır. ġekil 1. Ġpekyolu Kalkınma Ajansı TeĢkilat ġeması 3) Bilgi ve Teknoloji Kaynakları Ġpekyolu Kalkınma Ajansı, hizmete iliģkin iģ ve iģlemleri yerine getirirken yönetim ve üretim hayatında birçok kolaylıklar sunan bilgi ve teknoloji kaynaklarından mümkün olduğunca etkin faydalanmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla sunucu ile Ajansın internet sitesi, e-posta, virüs, spam, güvenlik duvarı, ağ yazıcıları, ağ yönetimi ve yedekleme gibi hizmetler sağlanmıģtır. Bilgi teknolojilerinin kullanımında donanım ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Ajansın bilgi ve iletiģim teknolojileri altyapısının geliģtirilmesinde gerekli olan donanım ürünlerinin temin edilmesi için gerekli ihaleler gerçekleģtirilmiģ ve aģağıdaki ürünler satın alınarak kurulum ve konfigürasyonları yapılmıģ, Ajansın Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerindeki hizmet binalarında kullanılmaya baģlanmıģtır. 11

13 Tablo 2: Temin Edilen Donanım Ürünleri S.N. ĠĢ Kaleminin Adı Adet 1 Laptop alımı 7 2 Antivirüs Lisans Artırımı 1 3 Scanner ( Hp ScanJet 5590) 2 4 Siyah Beyaz Yazıcı ( Brother ) 1 5 Siyah Beyaz Yazıcı ( HP LaserJet 2035n ) 1 6 Modem ( Airties ) 2 7 Switch (Zyxel) 1 8 Fax Cihazı ( Canon Jx210P ) 1 9 Yedek Toner Alımı Toner Dolumu 5 11 Fotokopi Makinesi Toner ve Drum Alımı 3 4) Ġnsan Kaynakları TRC1 Düzey 2 Bölgesi Ġpekyolu Kalkınma Ajansı, tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının KuruluĢu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3 üncü maddesine dayanılarak 10 Kasım 2008 tarih ve 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuģ olup, Ajans genel sekreteri 15 ġubat 2010 tarihinde Yönetim Kurulunun teklifi ve Devlet Planlama TeĢkilatı (DPT) nın onayı ile atanmıģtır. Bu tarihten itibaren Ajans ın hizmet binasının ve diğer ihtiyaçlarının tespiti ve teminine yönelik çalıģmalara paralel olarak orta ve uzun dönemde ihtiyaç duyulacak personelin istihdamına yönelik olarak çalıģmalara baģlanmıģtır. Ġpekyolu Kalkınma Ajansı 2010 yılı Ġnsan Kaynakları Politikası 5449 Sayılı kanunun Personel Rejimi, Bütçe ve Denetim BaĢlıklı 4 üncü Bölümünün Ajans Personelinin Nitelik, Statü ve Hakları baģlıklı 18 inci maddesi ile 25 Temmuz 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği esas alınarak belirlenmiģtir. Ajansın hizmet kalitesini yükseltecek ve yapılan iģin niteliğine uygun rahat ve güvenli bir iģ ortamı ve çalıģma Ģartları sağlamak amacıyla hizmet binası hazırlanmıģ ve personelin kullanımına yönelik bilgisayar, donanım ve gerekli tedbirler alınmıģtır. Ġpekyolu Kalkınma Ajansı nın insan kaynakları rejimi ve politikasının temel amacı; Ajansın görevlerini etkin ve verimli bir Ģekilde yerine getirebilmesi için, alanında uzmanlaģmıģ, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan niteliklere sahip personelin istihdamını, bu personelin niteliklerinin geliģtirilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Personelin yaratıcılığını, giriģimciliğini, baģarı ve çabasını maddi ve manevi olarak desteklemek, buna iliģkin sistemler 12

14 geliģtirmek, personelin Ajans ın amaçları doğrultusunda etkin ve verimli çalıģmasını sağlamak insan kaynakları politikamızın temel ilkelerindendir Ocak 2011 tarihlerinde yapılan mülakatlar sonucu baģarılı bulunan 1 Ġç Denetçi, 6 Uzman ve 1 Destek personel 2 ġubat 2011 tarihinde göreve baģlamıģtır. Bu alımla birlikte toplam 28 Uzman, 4 Destek Personel, 1 Ġç Denetçi ve 1 Genel Sekreterle ajans çalıģmalarına devam etmektedir. Yeni alınan personel gerekli yerlerde görevlendirerek ajans faaliyetlerine uzmanlık alanlarında katkı sağlamaktadırlar. Personel alımını müteakip, çalıģma birimleri ve Yatırım Destek Ofislerinde görevlendirilmelerine kadar geçen süre içerisinde, uzman ve destek personeli, ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitimlere tabi tutulmuģtur. Ayrıca personel, eğitim ve ihtisas alanları ile uyumlu olarak ajansın kısa dönemli iģlerinde görevlendirilmiģtir. Düzenlenen aylık toplantılar ile uzman ve destek personelin ajansın hedeflerini benimsemesi ve bu hedeflerin gerçekleģtirilmesine yönelik davranıģ ve ortak hareket etme kültürünün geliģtirilmesi amaçlanmıģtır. Etkinlik ve verimlilik ilkelerine bağlı olarak, maliyet ve tasarruf bilinci içinde çalıģılmasını sağlamak üzere personelin kendilerini ilgilendiren konularda zamanında bilgilendirilmesi sağlanmıģtır. Ajansın gelen giden evrakına dair yazıģma ve doküman kayıtları düzenli Ģekilde takip edilmiģtir yılında ilk 6 aylık dönemde toplam 1262 adet giden evrak, 746 adet gelen evrak kaydı yapılmıģtır. Ajansın posta ve kargo gönderileri için PTT Kargo ile sözleģme imzalanmıģtır. Ġpekyolu Kalkınma Ajansı personel ihtiyacına binaen 2011 yılının ikinci yarısında 2 destek personel alımı yapılması öngörülmektedir. ġekil 2. Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı 13

15 Ajans personelimizin 10 tanesi yüksek lisans mezunu olup 11 tanesi yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Ajans Genel Sekreteri doktora mezunudur, Ajans uzmanlarından ikisi de doktora eğitimine devam etmektedir. ġekil.3. Personelin Eğitim Durumu Ajans bünyesinde 3 elektrik-elektronik, 2 bilgisayar, 2 ziraat, 1 endüstri, 1 inģaat, 1 gıda, 1 jeofizik mühendisliği ve 7 iģletme, 5 iktisat, 2 uluslararası iliģkiler, 1 maliye, 1 istatistik, 1 kamu yönetimi, 1 matematik, 1 matematik-bilgisayar, 1 Ģehir ve bölge planlama, 1 mimar, 1 sosyoloji bölümü ile 1 lise mezunu personel görev yapmaktadır yılının ikinci yarısında 2 destek personel alımı yapılması öngörülmektedir. Destek Hizmetleri Birimi Ġpekyolu Kalkınma Ajansı destek hizmetleri; Muhasebe ve Destek Birimi koordinatörlüğünde finansman-bütçe ve muhasebe, bilgi iģlem, personel ve idari iģler görevlileri tarafından gerçekleģtirilmektedir. Halkla iliģkiler ve yönetici asistanlığı görevlerine personel istihdamı 2011 yılının ikinci yarısında gerçekleģeceği için bu görevlere iliģkin yetki ve sorumluluklar mevcut destek personeli tarafından yürütülmektedir. Destek Hizmetleri Birimi nin faaliyet alanları, görev ve sorumlulukların paylaģımına göre aģağıda sıralanmaktadır: 14

16 Finansman Bütçe ve Muhasebe a) Mali ĠĢler Personelinin hazırladığı ödeme evraklarını kontrol ederek iģleme almak, b) Ödeme evraklarını saklamak ve düzgün bir Ģekilde muhafaza etmek, c) Mali ĠĢler Personelinin hazırladığı personel puantaj iģlemlerini ve ücret bordrolarını kontrol etmek, d) Mali ĠĢler Personelinin hazırladığı SGK prim bildirimlerini, aylık damga vergisi ve muhtasar beyannamelerini kontrol ederek onaylamak, e) Bütçe çalıģmalarına katılmak, f) Bütçe kalemlerinin dağılım tablolarını hazırlamak, g) Yevmiye ve Kebir Defterlerinin kayıtlarına yönelik taslakları hazırlamak, h) Ajansın vadeli hesaplarına iliģkin iģlemleri gerçekleģtirmek ve muhasebe kayıtlarını Muhasebe Yetkilisi gözetiminde tutmak, i) Avans iģlemlerini Muhasebe Yetkilisi gözetiminde kayıt altına almak, j) Harcama programını aylık ve üçer aylık olarak hazırlayarak Muhasebe Yetkilisinin kontrolüne sunmak, k) Bütçe uygulama sonuçlarını aylık, üçer aylık, altıģar aylık ve yıllık olarak hazırlayarak Muhasebe Yetkilisinin kontrolüne sunmak, l) Tahakkuk ve Gelir kayıtlarını hazırlayarak Muhasebe Yetkilisinin kontrolüne sunmak, m) Yönetim Kuruluna sunulmak üzere harcama dökümünü hazırlamak, n) Ajans personelinin ihtiyacı olan bilgileri personelle paylaģmak ve personele yardımcı olmak. Bilgi ĠĢlem Sorumlusu a) Ajansta bulunan bilgisayar, yazıcı, diğer donanım birimleri ve yazılımların sorunsuz çalıģmasını sağlamak için gerekli önlemleri almak, sorunlarını gidermek ve bakımlarını yapmak, b) Ajans personelinin yazılım ve donanım ihtiyaçlarını tespit etmek, satın alma durumu söz konusu olduğunda araģtırmayı yapmak, firmalarla bağlantı kurmak, teklifleri toplamak ve bunların değerlendirilmesine yardımcı olmak, c) Teknolojiyi takip ederek, Ajansta bulunan bilgisayar ve yazıcıları imkanlar dahilinde güncellemek ve kullanılmakta olan lisanslı yazılımların yeni sürümleriyle değiģtirilmesini sağlamak, d) Mevcut yazılımların ve donanımların kullanıcılar tarafından doğru bir Ģekilde kullanılabilmesine yardımcı olmak ve bu konuda Ajans personeline gerekli eğitimleri vermek, e) Virüslerden korunabilmek için koruyucu programların takip edilerek yeni çıkan sürümleri tüm kullanıcılara iletmek ve yeni çıkan virüsler hakkında personelin bilgilendirilmesini sağlamak, f) Tüm bilgisayarların internet bağlantılarını kurmak ve bilgisayar sistemleriyle ilgili altyapı sorunu çıktığında ilk müdahaleyi yapmak. 15

17 Personel ve Ġdari ĠĢler Görevlisi a) Ajansın bina, araç ve gereçleriyle ilgili ihtiyaç tespiti ve temini sağlamak, bakım ve onarımlarını düzenli olarak yaptırmak, b) Ajansın resmi ve özel kurumlarla, gelen giden evrakına iliģkin her türlü yazıģma ve dokümanlarının güvenlik esasları çerçevesinde kayıtlarının tutulmasını, numaralandırılmasını, tasnif edilmesini, arģivlenmesini ve ayrıca gizlilik ve aciliyetini dikkate alarak ilgililere zamanında ulaģtırılmasını sağlamak, c) Hizmet alımı yolu ile çalıģan personelin sevk ve idaresini sağlamak, d) ArĢiv hizmetleri ile arģiv iģletim/yönetimine iliģkin verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek, e) Ajansın insan kaynakları politikası amaç ve temel ilkelerinin gerçekleģmesini sağlamak, f) Ġnsan kaynakları politikasının uygulanması, izlenmesi ve geliģtirilmesine iliģkin raporlar hazırlamak, g) Bir sonraki yıla iliģkin insan kaynakları ihtiyacını birimlerle irtibatlı bir Ģekilde belirlemek ve çalıģma programına dahil etmek, h) Personel alımı ile ilgili iģlemleri yürütmek, i) Hizmet içi eğitim programlarını belirlemek, j) Personel performans yönetim sistemini kurmak ve yönetmek, k) ĠġKUR aylık iģgücü bildirgelerini hazırlamak, l) Personel özlük dosyalarını hazırlamak ve muhafaza etmek, m) Personelin Sosyal Güvenlik Kurumları ile ilgili iģlemlerini yürütmek, personele verilmesi gereken hasta sevk/vizite kağıdı düzenleme iģlemlerini yapmak, n) Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu toplantı tutanaklarını hazırlamak, tutanakları karar defterine kaydetmek, belgeleri muhafaza etmek, o) Sorumluluk alanına giren bu görevleri ilgili uzman ve destek elemanlarıyla iģbirliği ve koordinasyon içinde gerçekleģtirmek, p) Ajansın çay ocağının genel yönetimini sağlamak, q) Genel sekreter tarafından verilecek görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek. 5) Sunulan Hizmetler Kalkınma Ajansları nın ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in 29. maddesi uyarınca, Ajansın ihtiyaç durumuna göre Genel Sekreterin teklifi ve Yönetim Kurulu nun onayı ile Genel Sekreterlik bünyesinde çalıģma birimleri kurulur ve MüsteĢarlığa bildirilir. Bu kapsamda Ġpekyolu Kalkınma Ajansı 2010 yılı içerisinde Planlama, Programlama ve Koordinasyon, Proje Yönetim, Ġzleme ve Değerlendirme, AraĢtırma GeliĢtirme ve Tanıtım, Muhasebe ve Destek çalıģma birimleri, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis te Yatırım Destek Ofislerini kurmuģtur. 16

18 Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi (PPKB) Bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel geliģmesini hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araģtırmalar yapılması, yerel aktörlerin katılımı ile bölgesel ve sektörel bazda plan ve programlar hazırlanması, yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla iģbirliği ve kapasite geliģtirmeye yönelik çalıģmalar yapılmasından sorumludur. Tablo 3: PPKB Personeli İsim Ünvan Lisans Bölümü Sezen GENÇ Birim Başkanı Şehir ve Bölge Planlama Cansu ALBAYRAK Uzman İşletme Utku Ali Rıza ALPAYDIN Uzman Uluslararası İlişkiler Serap ÖZEN Uzman İşletme Onur YILDIZ Uzman Mimarlık PPKB nin görev ve yetkileri Ģunlardır: a) Bölge planı ve programları ile uyumlu olarak sağlanacak mali desteklerin çerçevesini oluģturmak, zamanlamasını ve bütçe dağılımını planlamak, b) Yıllık çalıģma programı ve bütçe içinde verilmesi planlanan destekler için ayrılacak tutarların belirlenmesine iliģkin araģtırmalar yapmak, c) Yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla iģbirliği ve kapasite geliģtirmeye yönelik çalıģmalar yapmak, yerel aktörlerin katılımı ve YDO ların desteğiyle sektörel analizler yapmak, Ulusal Kalkınma Planı na uyumlu olarak Bölgesel GeliĢme Planı nı paydaģların katılımı ile hazırlamak, gerekli revizeleri gerçekleģtirmek d) Ajansın yıllık çalıģma programı ile bütçesini diğer birimlerle koordineli bir Ģekilde hazırlmak, konsolide etmek ve onaylanmak üzere Yönetim Kurulu ve DPT ye göndermek, e) TRC1 Bölgesi ile ilgili verileri il-ilçe düzeyinde toplamak, güncellemek, veri tabanları oluģturmak ve diğer çalıģma birimlerinin kullanımına sunmak, f) Haftalık, altı aylık ve yıllık Ajans faaliyet raporlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulu ve DPT ye göndermek, g) Kalkınma Kurulu toplantılarının gündemi ile ilgili hazırlıkları yapmak, YDO lar ile birlikte organizasyonu sağlamak, h) TRC1 Bölge vizyonunun ve kalkınma stratejisinin paydaģlar tarafından benimsenmesi için gerekli çalıģmaları yapmak, i) Yerel yönetimlerin plânlama çalıģmalarına teknik destek sağlamak; kamu kesimi, özel 17

19 kesim, sivil toplum kuruluģları ve yerel yönetimler tarafından yürütülen, bölge plan ve programları açısından önemli görülen diğer projelere katkı sağlamak, j) Yerel kapasitenin artırılmasına yönelik eğitim ihtiyaçlarının tespitini, planlanmasını ve koordinasyonunu yapmak, k) Ajansın yerel, ulusal ve uluslararası kuruluģlarla iliģkilerinin geliģtirilmesinde koordinasyonu sağlamak ve ARGE Birimi ile birlikte faaliyetleri yürütmek. AraĢtırma-GeliĢtirme ve Tanıtım Birimi (ARGE) TRC1 Bölgesi nin ekonomik, sosyal ve kültürel geliģmesini hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araģtırmalar yapılmasından, TRC1 Bölgesi illerinin ve sektörlerin rekabet analizlerinin yapılmasından ve rekabetçiliği artırmaya yönelik faaliyetlerin yürütülmesinden, TRC1 Bölgesi nin küme ve kümelenme politikalarının geliģtirilmesinden ve yürütülmesinden, TRC1 Bölgesi nin sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasını ve rekabet gücünü artırmaya yönelik projeler geliģtirerek ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından Ajansa mali kaynak sağlanmasından ve Ajansın hizmet içi eğitim ihtiyaçları tespitinin koordinasyonundan ve bu eğitimlerin yürütülmesinden sorumludur. Tablo 4: AR-GE Personeli İsim Ünvan Lisans Bölümü Abdulmenap ERTAŞ Birim Başkanı Matematik Merve ÇALHAN Uzman Sosyoloji Osman SERT Uzman Kamu Yönetimi AR-GE Birimi nin görev ve yetkileri Ģunlardır: a) TRC1 Bölgesinde ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasını ve rekabet gücünü artırmaya yönelik projeler geliģtirerek ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından Ajansa mali kaynak sağlamak. Bu kapsamda diğer kurum ve kuruluģlarla (Valilik, Belediye, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ajanslar, Üniversiteler, Teknopark vs.) iģbirliği yapmak, b) TRC1 Bölgesi nin, bölgedeki illerin ve sektörlerin rekabet analizlerini yapmak ve rekabetçiliği artırmaya yönelik faaliyetleri koordine etmek ve yürütmek. Bu kapsamda diğer kurum ve kuruluģlarla ( GAP BKĠ, UNDP, Ajanslar ve Sanayi ve Ticaret Odaları vs.) iģbirliği yapmak, c) TRC1 Bölgesi nin küme ve kümelenme politikalarını geliģtirmek ve küme ve kümelenme faaliyetlerini koordine etmek ve yürütmek, 18

20 d) Ajansın hizmet içi eğitim ihtiyaçları tespitinin koordinasyonunu ve bu eğitimlerin yürütülmesini sağlamak, e) Ajansın yerel, ulusal ve uluslararası kuruluģlarla iliģkilerinin geliģtirilmesini sağlamak ve faaliyetleri PPKB ile birlikte yürütmek, f) Ajansın iletiģim stratejisini hazırlamak, kurumsal tanıtım politikasını belirlemek ve gerekli koordinasyonu sağlamak, Muhasebe ve Destek Birimi (MDB) Muhasebe ve Destek Birimi; Ajans tarafından verilen desteklerin mali yönetiminden sorumludur. Destek ve hizmet personeli Muhasebe ve Destek Birimine bağlıdır. Tablo 5: MDB personeli İsim Ünvan Lisans Bölümü M. Zeki RASTGELDİ Birim Başkanı İktisat Fatma AVLUKLU Destek Personeli Muhasebe Halime AKGÜN Destek Personeli Bilgisayar Mühendisliği Aysun BAYRAMİÇ Destek Personeli İşletme Müjde ÖZAY Destek Personeli - MDB nin görev ve yetkileri Ģunlardır: a) ĠDB tarafından uygunluğu bildirilen projelerin yararlanıcılarına ön ödemenin yapılması, b) Ajans tarafından desteklenen projelerin mali yönetimini kontrol etmek, c) Yararlanıcıların ĠDB nin teknik açıdan uygun bulduğu ödeme taleplerini mali açıdan değerlendirmek ve uygun bulunması durumunda gerekli ödemeleri zamanında yapmak, d) SözleĢme feshi, usulsüzlük vb. sebeplerden kaynaklanan geri ödemelerin takibini yapmak, e) Ajansın sağladığı desteklerle ilgili mali açıdan yasal takip gerektiren iģlemleri Ajans adına yürütmek, f) Ajansın sağladığı desteklerin proje/faaliyet düzeyinde mali denetimini yapmak, g) Ajansın idari iç kontrol sisteminin oluģturulmasında ve yürütülmesinde koordinasyonu sağlamak, h) Yönetim Kurulu toplantılarının sekreteryasını yürütmek, i) Gelen-Giden evrakın kaydını, gönderilmesini, takibini yapmak, j) Ajans taģıtlarının kullanılması ile ilgili koordinasyonu sağlamak, k) Destek personeli ile diğer yardımcı personelin iģ ve görev tanımlarını belirlemek, koordine etmek. 19

21 Proje Yönetim Birimi (PYB) PPKB tarafından hazırlanan bölge planı ve programlarına göre oluģturulacak destek programlarının yönetiminden sorumlu birimdir. PYB, tüm destekler kapsamında, baģvuruların alınmasından, destek almaya hak kazanan projelerin/faaliyetlerin belirlenmesi ve baģvuru sahipleri ile sözleģmelerin imzalanmasına kadar olan sürecin uygulanmasından sorumludur. Tablo 6: PYB Personeli İsim Ünvan Lisans Bölümü M.Akif EKER Birim Başkanı Elektrik Elektronik Mühendisliği Duygu BEYOĞLU Uzman İktisat Osman ŞAHİN Uzman Jeofizik Mühendisliği Şule UTKU Uzman Uluslararası İlişkiler PYB nin görev ve yetkileri Ģunlardır: a) Sağlanacak desteklerin uygulama mekanizmasının genel çerçevesini oluģturmak ve güncellemek, b) Destek programları kapsamında, Destek Yönetim Kılavuzunda belirlenen çerçeve içerisinde baģvuru koģullarını ve değerlendirme kriterlerini belirlemek, c) Potansiyel yararlanıcılara yönelik baģvuru rehberlerini hazırlamak ve dağıtmak, doğrudan faaliyet desteği uygulamalarına yönelik baģvuru rehberini Ajans internet sitesinde devamlı surette bulundurmak, d) Destek programlarının bölgede tanıtımı için gerekli tedbirleri almak, e) Potansiyel baģvuru sahiplerine yönelik proje hazırlama eğitimleri düzenlemek ve gerçekleģtirmek, f) Potansiyel baģvuru sahipleri tarafından yöneltilen soruları cevaplarıyla birlikte; Ajans internet sayfasında Sıkça Sorulan Sorular (SSS) bölümünde yayınlayarak herkesin aynı anda ve eģit düzeyde bilgi edinebilmesini sağlamak, g) Proje ve faaliyet desteği baģvurularını kabul etmek ve kayıtlarını yapmak, h) Gerekli durumlarda, teklif çağrısına iliģkin düzeltmeler yapmak ve bunları yayımlamak, i) BaĢvuruların değerlendirilmesinde görevlendirilecek bağımsız değerlendiricilerin seçim kriterlerini belirlemek; seçim sürecini organize etmek, j) Bağımsız değerlendiricilerin performanslarını değerlendirmek, k) Proje seçim ve değerlendirme süreçlerini planlamak ve yönetmek, 20

22 l) Genel Sekreterin talebiyle, destek almaya hak kazanan projelerin bütçelerini yapılan değerlendirmeler ıģığında ĠDB ile birlikte revize etmek; proje sahiplerini sözleģme sürecinden önce konu ile ilgili olarak bilgilendirmek, m) Değerlendirme komitesince yapılan nihai değerlendirmeler sonucu belirlenen ve Yönetim Kurulunca onaylanan destek almaya hak kazananların listesini kamuoyuna ilan etmek, n) Proje teklifinde bulunan baģvuru sahiplerine, yapılan değerlendirme sonucunda verilen kararları gerekçeleriyle birlikte bildirmek, o) ĠDB ile birlikte destek almaya hak kazanan projelerin sahipleri ile imzalanacak sözleģmeleri hazırlamak ve sözleģme imzalamaya davet etmek, p) Proje baģvuruları, değerlendirme süreci ve seçilen projelerle ilgili temel verilerin bilgi sisteminde tutulmasını temin etmek, q) Destek almaya hak kazanan projelere iliģkin gerekli bilgi ve belgeleri Muhasebe ve Destek Biriminin bilgisi dahilinde Ġzleme ve Değerlendirme Birimine devretmek, Ġzleme ve Değerlendirme Birimi (ĠDB) Ajans tarafından hazırlanan plan ve programların ve desteklenen projelerin izleme ve değerlendirilmesi amacıyla gerekli bilgilerin toplanması, analizi, bildirimi ve kullanılması hususunda çalıģmalar yapar. Destekleme faaliyetlerinin verimlilik, etkinlik, yaratılan etki ve sürdürülebilirliğinin düzenli aralıklarla takip edilmesini sağlar. Bu nedenle destek programları çerçevesinde baģarılı olup, sözleģmesi imzalanan projelerin uygulanması, izlenmesi, yasa ve usullere uygunluğunun kontrolü, yararlanıcının sorunları ve ihtiyaçları ile yakından ilgilenir. Tablo 7: ĠDB Personeli İsim Ünvan Lisans Bölümü Osman TOKSİN Birim Başkanı İşletme Osman Önder ALTUNBAŞ Uzman İktisat Celal BAYRAK Uzman Ziraat Mühendisliği Özgür GÜRGAH Uzman İnşaat Mühendisliği Ahmet PAKSU Uzman Elektrik Elektronik Mühendisliği Hasan Emre ŞENTÜRK Uzman Uluslararası İlişkiler ĠDB nin görev ve yetkileri Ģunlardır: a) Diğer birimlerle iģbirliği içinde, bölge planı ve programları ile destek programlarının değerlendirilmesine yönelik uygulanan destek programı düzeyinde performans göstergelerini belirlemek, 21

23 b) Proje düzeyinde yararlanıcılar tarafından kullanılacak, sektörel bazda hazırlanmıģ geniģ göstergeler setini belirlemek, c) Genel Sekreterin talep ettiği projelere, sözleģme öncesi ön izleme ziyaretlerini ve bu ziyaretlerde yapılacak projenin risk ve ihtiyaç analizlerini yapmak, d) PYB ile birlikte destek almaya hak kazanan projelerin sahipleri ile imzalanacak sözleģmeleri hazırlamak ve sözleģme imzalamaya davet etmek, e) SözleĢmelerin imzalanmasını müteakip, sözleģme bilgilerinin doğruluğunu teyit etmek, yararlanıcının uygulama kapasitesini değerlendirmek ve yararlanıcı ile birlikte proje uygulamasına iliģkin bir yol haritası hazırlamak; ve bunların sonuçlarını ön ödemenin yapılabilmesi için Muhasebe ve Destek Birimine bildirmek, f) Projelerin uygulama ve izleme sürecine iliģkin olarak yararlanıcılara eğitimler vermek, g) Bilgi sisteminin genel koordinasyonunu sağlamak, h) Yararlanıcıları projenin uygulanması ve bilgi sisteminin etkin kullanımına yönelik bilgilendirmek, i) Proje uygulama ve izleme faaliyetleri kapsamında elde edilen verilerin bilgi sistemine aktarılmasını sağlamak, j) Yararlanıcıların projelerin uygulama aģamasındaki sorularını yanıtlamak, sıkça sorulan sorulardan oluģan bir listeyi cevapları ile birlikte Ajansın internet sitesinde yayınlamak, k) SözleĢme yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak ve projelerin sözleģmelerde belirtilen kural ve usullere göre uygulanmasını temin etmek, l) SözleĢme değiģikliği, feshi, erken uyarı raporları ile düzeltici tedbirler ve usulsüzlük hakkında iģlemleri gerçekleģtirmek ve geri ödemelerin temini için gerekli durumlarda Muhasebe ve Destek Birimini bilgilendirmek, m) Yararlanıcıların ödeme taleplerini teknik ve/veya mali açıdan değerlendirmek ve uygun bulunması durumunda ödemelerin zamanında yapılabilmesi için Muhasebe ve Destek Birimine görüģünü iletmek, n) Projelere izleme ziyaretleri gerçekleģtirmek o) Yararlanıcılara, uygulamada karģılaģtıkları problemlerin çözümüne yönelik destek vermek, p) Program ve projelere iliģkin düzenli risk analizleri yapmak ve riskleri önceden tespit ederek, düzeltici ve önleyici tedbirleri almak, q) PPKB/PYB ile birlikte, destek programları ile ilgili değerlendirme raporları (altı aylık ve yıllık) hazırlamak, r) Proje ve faaliyet uygulamalarının yoğun olduğu dönemlerde, Ajans uzmanlarının yeterli 22

24 olmadığı durumlarda, Yönetim Kurulu BaĢkanının talebi ve ilgili kurumların uygun görmesiyle, yararlanıcı konumunda olmayan kamu kurum ve kuruluģlarından izleme faaliyetlerinde görev yapmak üzere ilave personel görevlendirilmesini temin etmek, s) Tamamlanan projelerin sonuçlarını ve etkilerini değerlendirmek, t) Destek programlarının ve projelerin değerlendirilmesine yönelik performans/baģarı gösterge setinin belirlenmesine katkı sağlamak ile program ve projelerin performansını ölçmek, u) Önceki destek programları uygulamalarından elde edilen deneyimler ıģığında baģvuru rehberlerinin hazırlığına destek vermek, v) ÇeĢitli kaynaklardan elde edilecek verileri ve değerlendirme anketleri sonuçlarını kullanarak, programların ara dönem, nihai ve etki değerlendirmelerini yapmak, bu değerlendirme sonuçlarını Yönetim Kuruluna ve DPT ye sunulmak üzere Genel Sekretere raporlamak, Yatırım Destek Ofisi (YDO) Kalkınma Ajanslarının ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğinin dördüncü bölümünde yer alan maddelere uygun olarak kurulduğu ildeki iģ ve yatırım ortamının yerli ve yabancı yatırımcılara tanıtımı ve teģviki ile ilgilenen birimdir. Tablo 8: YDO Personeli İsim Ünvan Lisans Bölümü Gaziantep YDO Fatih BARUTÇU Koordinatör Ziraat Mühendisliği Recep AKPAK Uzman Elektrik Mühendisliği Hamit DOĞAN Uzman İşletme Vakkas KOCA Uzman Gıda Mühendisliği Adıyaman YDO Merve TANRIVERDİ Koordinatör İktisat Ali Fuat CEBECİ Uzman İstatistik H.Deniz YAPICI Uzman Bilgisayar Mühendisliği Kilis YDO Y.Özlem MAİLOĞLU Koordinatör Endüstri Mühendisliği Orhan TAYŞİ Uzman Matematik YDO nun görev ve yetkileri Ģunlardır: a) Ġlgili mevzuattaki baģvuru koģulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi vermek ve yol göstermek, 23

25 b) Yatırımcıların baģvurularını kabul ve takip etmek, yatırımcıların baģvuruları üzerinde ön inceleme yapmak, c) Yatırımcıların izin ve/veya ruhsat iģlemlerini yahut diğer idari iģ ve iģlemleri, ilgili makam veya makamlara intikal ettirmek ve gerekli takip iģlemlerini tek elden yapmak, d) Ġldeki yatırımcıların karģılaģabilecekleri engel ve sorunları tespit ederek sorunların çözümü konusunda ilgili merciler nezdinde giriģimde bulunmak, e) TRC1 Bölgesi nin ve illerinin, iģ ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluģlarla iģbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak, f) BaĢbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ve ilgili diğer kuruluģlarla iģbirliği halinde ilin yatırım destek ve tanıtım stratejisini belirlemek ve uygulamak, g) Ajansın tanıtım faaliyetlerini yürütmek, toplantı, seminer, fuar, konferans, sempozyum vb. Organizasyonları planlamak ve koordine etmek, h) Ġldeki kamu kurum ve kuruluģları ve özel sektör kuruluģlarınca uluslararası düzeyde yürütülen yatırım destek ve tanıtım faaliyetlerini koordine etmek ve desteklemek, i) Görev alanına giren konularda basılı ve elektronik yayınlar çıkarmak ve bu tür yayınları desteklemek, j) YDO ile ilgili görev ve faaliyetler kapsamında ilgili yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla iģbirliği ve kapasite geliģtirmeye yönelik çalıģmalar yapmak, k) Ġllerdeki sektörel analizler konusunda PPKB ye destek sağlamak, l) Kalkınma Kurulu toplantılarının organizasyonlarını PPKB ile birlikte gerçekleģtirmek, m) Ajans birimlerinin planlama ya da proje ve faaliyet desteklerine yönelik illerde gerçekleģtireceği çalıģmalara destek olmak. 6) Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 11 inci maddesine göre iç denetçinin görüģü alınmak suretiyle, Genel Sekreterin teklifi ve Yönetim Kurulu nun kararı ile Ajanslarda bir iç kontrol sisteminin kurulması gerekmektedir. Ġpekyolu Kalkınma Ajansı nda bir iç kontrol sisteminin kurulması için 2011 yarı yılında bir iç denetçi istihdam edilmiģ ve kendisi Mart ayı itibarıyla çalıģmalarına baģlamıģtır. Tablo 9: Ġç Denetçi İsim Ünvan Lisans Bölümü Onur AYTAR İç Denetçi Maliye 24

26 II- AMAÇ VE HEDEFLER A) Ġpekyolu Kalkınma Ajansı nın Amaç ve Hedefleri Ġpekyolu Kalkınma Ajansı nın temel amacı, faaliyet alanı olan TRC1 Bölgesi nin tüm yönleriyle kalkınmasını sağlamaktır. ĠKA, bu temel amacı gerçekleģtirmek üzere bölgenin mevcut potansiyelini harekete geçirmeyi ve bu potansiyeli artırmayı hedeflemektedir. Ekonomik, sosyal ve kültürel geliģmeyi hızlandırmak ve rekabet gücünü arttırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölge içi geliģmiģlik farklarını azaltmak Ajans ın ana hedefleri içerisinde yer almaktadır. B) Temel Politikalar ve Öncelikler Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını, istihdamı ve ihracatı artıran, yüksek katma değerli ürün üretme kapasitesini geliģtiren giriģimlere destek olunarak bölge ekonomisini dıģ dünya ile rekabet edebilir bir yapıya kavuģturmak Ġpekyolu Kalkınma Ajansı nın politika önceliklerindendir. Bu doğrultuda; Bölgede faaliyet gösteren firmaların etkinliklerinin ve rekabet güçlerinin artırılmasına destek olacak faaliyetlerde bulunmak, Bölgenin potansiyel yatırım alanlarını belirleyerek ulusal ve uluslararası yatırımcılara tanıtmak, ĠĢgücü kalitesinin artırılmasına yönelik giriģimlere destek olmak, Ajans kullanımına tahsis edilen kamu kaynaklarını amaç ve hedefler doğrultusunda etkin ve verimli bir Ģekilde kullanmak, Kalkınmaya iliģkin olarak paydaģlar arasında iģbirliği ve bilgi paylaģımı ortamı oluģturularak sahiplenmenin ve farkındalığın artırılmasını sağlamak, Göreceli olarak daha az geliģme potansiyeli olan alt bölgelerden baģlamak üzere sivil toplum kuruluģlarının yerel ve bölgesel kalkınma çabalarına katkı sağlamalarını özendirmek, Alt bölgelere yönelik olarak kırsal ekonomilerin çeģitlendirilmesini sağlayıcı giriģimlerin özendirilmesi, bu bölgelerde ekonomik olanakların geliģtirilmesi, yaģam standartlarının artırılması ve refah düzeylerinin yükseltilmesine yönelik faaliyetlere destek olmak, Toplumsal mutabakat sağlamaya yönelik olarak katılımcılık, paylaģım, hesap verebilirlik, Ģeffaflık ve en yüksek kamu faydası sağlamaya yönelik uygulamalar, kalkınma ile ilgili konularda bütüncül bir yaklaģım, doğal ve kültürel varlıkların korunması ve sürdürülebilirliğini sağlamak esastır. 25

27 C) Diğer Hususlar 1) Ġpekyolu Kalkınma Ajansı Faaliyet Konuları Planlamaya Yönelik Faaliyetler (Yerel Aktörlerin ortak hedefler çerçevesinde ortak akıl ve katılımcılıkla hazırlayacağı stratejik belgelerin oluģturulmasında koordinasyon) Mali ve Teknik Destek Verilmesine Yönelik Faaliyetler Yatırım Destek ve Tanıtıma Yönelik Faaliyetler Yerel, Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Kurumsal Kapasite GeliĢtirme ve Ağ OluĢturmaya Yönelik Faaliyetler (ĠĢbirlikleri, Koordinasyon ve ĠletiĢim Faaliyetleri) AraĢtırma, Eğitim ve Beceri GeliĢtirmeye Yönelik Faaliyetler 2) Ġpekyolu Kalkınma Ajansı Ana Faaliyetleri TRC1 Bölgesi nde kamu kesimi, özel kesim, sivil toplum kuruluģları ve yerel yönetimlerin kurumsal kapasitesini artırma, bu kesimler arasında ortak iģ yapma kültürünü geliģtirme ve verimli iģbirliklerin oluģmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak, TRC1 Bölgesi nin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal geliģmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araģtırmalar yapmak, TRC Bölge Planı nda belirlenen temel amaç ve önceliklere yönelik mali ve teknik destekte bulunmak, TRC1 Bölgesi nin iģ ve yatırım imkanlarının, ilgili kuruluģlarla iģbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak. 26

28 III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A) Mali Bilgiler Ajans personelinin mali ve sosyal hakları ile ilgili çalıģmalar, Mali ĠĢler ve Muhasebe Görevlisi tarafından düzenli olarak yürütülmektedir. Bu kapsamda, rutin olarak yapılması gereken ödeme emri tanzimi, muhasebe kayıtlarının tutulması, fatura ödemeler vb. iģlemler gerçekleģtirilmiģtir. Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 14/3 üncü maddesinde ifade edilen mali karar ve iģlemlere iliģkin süreç akım Ģeması çıkarılır ve harcama yetkilisinin onayı ile yürürlüğe girer hükmü kapsamında Mali Karar ve ĠĢlemlere ĠliĢkin Süreç Akım ġeması hazırlanarak Genel Sekreter in onayına sunulmuģtur. TRC1 Bölgesi nde bulunan Ġl, Ġlçe ve Belde Belediyeleri, Ġl Özel Ġdareleri, Sanayi Ticaret Odalarının Ġpekyolu Kalkınma Ajansı na ödemeleri gereken katkı payları için gerekli yazıģmalar yapılarak, geri bildirimler kayıt altına alınmıģtır. Devlet Planlama TeĢkilatı na ve Ġller Bankası na belediye payları ile ilgili yazı yazılmıģtır yılına ait Ajans bütçesi uygulama sonuçları, mali tablolara iliģkin açıklamalar ve sonuçlar aģağıda anlatıldığı Ģekilde gerçekleģmiģtir. 1) Bütçe Uygulama Sonuçları 2010 yılı baģında Ajans a tahsis edilmesi öngörülmüģ ,13 TL bütçe bulunmaktadır yılından devreden herhangi bir gelir bulunmamaktadır. Merkezi Yönetim bütçesinden Ajans a ,00 TL aktarılmıģtır. Ajans a Ġl Özel Ġdareleri, Belediyeler ve Sanayi ve Ticaret Odaları tarafından tahsis edilmesi öngörülmüģ toplam tutarın ,41 TL lik kısmı tahsil edilebilmiģ, kalan ödemelerin borç yapılandırması iģlemleri için ilgili kurum ve kuruluģlara resmi yazı iletilmiģ, telefon ile Ģifahi bilgi verilmiģtir. Yapılan görüģmeler sonucu borcu olan 38 ilçe ve belde belediyesinden 7 belediye ile yapılandırma sözleģmesi imzalanmıģ, 3 belediye borcuna ait ilk taksidi ödemiģtir. 2) Temel Mali Değerlere ĠliĢkin Açıklamalar 2011 yarı yılı sonu itibariyle personel giderleri ,66 TL, mal ve hizmet alım giderleri ,38 TL, toplam ,04 TL olarak gider tahakkuk etmiģtir. Aynı dönemde il özel idarelerinden ,28 TL, belediyelerden ,39 TL, sanayi ve ticaret odalarından ,89 TL tahsil edilmiģ ve Ajans gelirleri toplamı ,80 TL olarak kaydedilmiģtir yarı yılı bütçe gelir gider farkı ,24 TL olarak gerçekleģmiģtir. 27

29 Tablo 10: Bütçe Giderleri B CETVELİ - GİDER BÜTÇESİ KURUMSAL FONKSYONEL EKONOMĠK B CETVELĠ - GĠDER BÜTÇESĠ TL Yüzde Pay 50 KALKINMA AJANSLARI TRC1 DÜZEY 2 BÖLGESĠ TRC1 DÜZEY 2 BÖLGESĠ KALKINMA AJANSI ,04 100, GENEL HĠZMETLERĠ ,04 100, GENEL YÖNETĠM HĠZMETLERĠ ,04 100, PERSONEL GĠDERLERĠ ,66 66, Personel Ücretleri ,11 55, Sosyal Güvenlik Prim Giderleri ,55 11, MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ ,38 33, Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ,18 1, Yolluklar ,09 3, Hizmet Alımları ,28 20, Temsil ve Tanıtma Giderleri ,49 4, Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri 722,35 0, Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri ,99 3,97 28

30 Tablo 11: A CETVELİ - GELİR BÜTÇESİ KODLAR GELĠR KALEMLERĠ TL Yüzde Pay 50 KALKINMA AJANSLARI 12 GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ DÜZEY 1 BÖLGESĠ TRC1 DÜZEY 2 BÖLGESĠ ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI MERKEZĠ YÖNETĠM BÜTÇESĠNDEN AKTARILACAK PAYLAR Merkezi Yönetim Bütçesinden Ajans Bütçesine Aktarılan Pay Merkezi Yönetim Bütçesinden TS-BĠP Programına Aktarılan Pay ,66 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% ĠL ÖZEL ĠDARELERĠNDEN AKTARILACAK PAYLAR ,28 52,27% 27 Gaziantep Ġl Özel Ġdaresi ,72 30,11% 02 Adıyaman Ġl Özel Ġdaresi ,60 18,06% 79 Kilis Ġl Özel Ġdaresi ,96 4,10% BELEDĠYELERDEN AKTARILACAK PAYLAR ,39 1,40% 27 Gaziantep Belediyelerinden Aktarılacak Paylar ,08 0,68% Gaziantep Ġlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılacak Paylar ,08 0,68% 01 Araban 9.640,37 0,61% 16 Sakçagözü 654,43 0,04% 19 ġatırhöyük 443,28 0,03% Adıyaman Belediyelerinden Aktarılacak Paylar Adıyaman Ġlçe ve Belde Belediyelerinden Aktarılacak Paylar ,31 0,71% ,31 0,71% 07 Sincik 1.007,04 0,06% 08 Tut ,27 0,65% SANAYĠ VE TĠCARET ODALARINDAN AKTARILACAK ,89 7,47% PAYLAR Gaziantep Ticaret ve Meslek Odaları Toplamı ,01 6,66% 01 Gaziantep Sanayi Odası ,69 1,59% 02 Gaziantep Ticaret Odası ,89 4,66% 03 Nizip Ticaret Odası 2.936,97 0,19% 04 Ġslahiye Ticaret Odası 3.489,46 0,22% 02 Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ,10 0,67% 79 Kilis Ticaret ve Sanayi Odası 2.234,78 0,14% 06 FAALĠYET GELĠRLERĠ ,10 38,86% 02 Faiz Gelirleri ,59 38,36% 09 Diğer Faaliyet Gelirleri 7.742,51 0,49% TOPLAM ,66 100,00% 29

31 3) Mali Denetim Sonuçları 5449 sayılı Kanun un Denetim baģlıklı 25. maddesi uyarınca ajanslar iç ve dıģ denetime tabidirler. Ġç denetimde; ajansın faaliyetleri, hesapları, iģlemleri, performansı Yönetim Kurulu baģkanı veya Genel Sekreter ile bir iç denetçi tarafından denetlenir. Ġç denetim raporları Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu na sunulur yılına iliģkin dıģ denetim tarihinde Köker Yeminli Mali MüĢavirlik ve Bağımsız Denetim A.ġ. ile imzalanan sözleģme uyarınca 2011 yılı baģında gerçekleģtirilecektir. Ġç denetim gerçekleģtirmek için 2011 yılı itibariyle iç denetçi istihdam edilmiģtir. B) Performans Bilgileri 1) Proje ve Faaliyet Bilgileri a) Bölgeye ĠliĢkin Planlama, Programlama ve Koordinasyon Faaliyetleri TRC1 Bölgesi nin (Gaziantep-Adıyaman-Kilis) kalkınmasının gerçekleģtirilmesine katkıda bulunmayı temel görev edinen Ġpekyolu Kalkınma Ajansı, faaliyete baģladığı ilk günden itibaren yerel düzeyde ortak yaģam bilincinin geliģtirilmesini ve çok aktörlü yönetiģim anlayıģının benimsenmesini sağlamaya çalıģmaktadır. Bu bağlamda, TRC1 Bölgesi nin kalkınma önceliklerinin katılımcı planlama anlayıģı çerçevesinde ele alınacağı ve çözümlerin geliģtirileceği komisyonlar kurulmasına Genel Sekreterliğimizce karar verilmiģtir. Ġpekyolu Kalkınma Ajansı ile yakın temasta bulunarak birlikte iģ yapması beklenen ve yönetiģim mekanizmasının temel alındığı bu komisyonlar, bölgeyi doğrudan ya da dolaylı etkileyen ya da bölgedeki uygulamalardan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenecek paydaģlardan oluģturulmaya çalıģılmaktadır. Bu kapsamda, baģta Kalkınma Kurulu Üyeleri olmak üzere, bölgede yer alan kamu kurum ve kuruluģları ile sivil toplum ve özel sektör temsilcilerinden oluģturulan bu komisyonlar, kurumların kendi çalıģma alanlarına ve katkıda bulunacakları düģünülen baģlıklara göre tespit edilmiģlerdir. Komisyonlardan beklenenler temel olarak; bölgenin sorunlarını, ihtiyaçlarını, potansiyelini, mevcut durumunu ve beklentilerini ortaya koyarak bölgesel geliģmenin gerçekleģtirilmesi sağlamak ve bölgedeki yaģam kalitesinin artırılması amacıyla fikirlerin üretildiği ve ortak aklın geliģtirildiği oturumlarda birlikte çalıģmaktır. 30

32 TRC1 Bölgesi ni doğrudan ya da dolaylı etkileyecek veya bölgede yapılacak uygulamalardan etkilenecek paydaģların ayrıntılarıyla belirlendiği bir PaydaĢ Analizi yapılarak 16 adet Bölgesel Kalkınma Komisyonu kurulmuģtur. Bu komisyon baģlıkları aģağıda sıralandığı Ģekildedir: 1. Kültür, Turizm ve Tanıtım Komisyonu 2. Bölgesel Kalkınma Politikaları Kurulu Komisyonu 3. Rekabetçilik, Kümelenme ve Ġnovasyon Komisyonu 4. YönetiĢim ve Kent Konseyleri Komisyonu 5. Ġstihdam ve Mesleki Eğitim Komisyonu 6. Ticaret ve Lojistik Komisyonu 7. Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri Komisyonu 8. Üniversite ve Sanayi ĠĢbirliği Komisyonu 9. Sanayi ve Enerji Komisyonu 10. Tarım ve Hayvancılık Komisyonu 11. KentleĢme, Çevre ve Altyapı Komisyonu 12. Yenilenebilir Enerji Komisyonu 13. Sağlık Komisyonu 14. Eğitim Komisyonu 15. Göç, ĠĢsizlik, Yoksulluk ve Sosyal Uyum Komisyonu 16. Kadın ve Sosyal Yapı Komisyonu Bölgesel Kalkınma Komisyonu toplantılarından 10 tanesi Mayıs ve Haziran ayları içerisinde gerçekleģtirilmiģ olup kalan 6 komisyon toplantısının da Temmuz ayı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. Ajans Gaziantep Hizmet Binası 1. Kat Eğtiim Salonu nda gerçekleģtirilen komisyonların ilk toplantıları tanıģmak ve yol haritası çizmek üzerine odaklanmıģtır. Bu ilk toplantıları tamamlanan komisyonlar ve toplantılara dair genel bilgiler Ģu Ģekildedir: 25 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleģtirilen Yenilenebilir Enerji Komisyonu nun ilk toplantısına Gaziantep Üniversitesi Enerji Ana Bilim Dalı BaĢkanı Prof. Dr. Sait Söylemez konuģmacı olarak katılmıģtır. Kamu çalıģanlarının daha yoğunlukla ilgi gösterdiği toplantı 16 farklı kurum ve kuruluģu temsil eden 17 katılımcı ile gerçekleģtirilmiģtir. Daha geniģ katılımla gerçekleģmesi öngörülen bir sonraki toplantının Ağustos ayı içerisinde yapılması kararlaģtırılmıģtır. 26 Mayıs 2011 tarihinde yapılan Üniversite ve Sanayi ĠĢbirliği Komisyonu nun ilk toplantısına kamu kurum ve kuruluģları, üniversite, sivil toplum örgütleri ile özel sektör 31

33 temsilcilerinden 16 kiģilik katılım sağlanmıģtır. Çukurova Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Adana Üniversite Sanayi Ortak AraĢtırma Merkezi Genel Koordinatörü Prof.Dr.A.Hamit SERBEST konuģmacı olarak bulunmuģ, açık oturum bölümünde çeģitli hususlar müzakere edilmiģtir. Komisyon çalıģmalarına ait sonraki toplantının Gaziantep Sanayi Odası ile organize edilerek BiliĢim Sermayesi konusu gündem olarak belirlenmesi kararlaģtırılmıģtır. 27 Mayıs 2011 tarihinde yapılan Sağlık Komisyonu nun ilk toplantısına kamu kurum ve kuruluģlarından 5, üniversitelerden 3, özel sektörden 2, sivil toplum kuruluģlarından 5 kiģilik katılım sağlanmıģtır. Dünya Sağlık Örgütü çalıģmaları ile TÜĠK verilerindan faydalanılarak hazırlanan sunum sonrası açık oturum bölümüne geçilmiģ, karģılıklı bilgi ve tecrübe paylaģımı sağlanmıģtır. Sonraki toplantı gündemi olarak sağlıkta bilinçlenmenin önemi tespit edilmiģ, Adıyaman ve Kilis Ġl Sağlık Müdürlüklerinden katılımın artırılması hedeflenmiģtir. YönetiĢim ve Kent Konseyleri Komisyonu ilk olarak 1 Haziran 2011 tarihinde toplanmıģtır. Toplantıya TEPAV dan konuģmacı olarak araģtırmacı Selçuk Sertesen katılmıģ ve Kalkınma Ajansları ve YönetiĢim konulu bir sunum gerçekleģtirmiģtir. Komisyonun açık oturum Ģeklinde geçen ikinci kısmında kent konseylerinin daha aktif çalıģabilmesi adına öneriler iletilmiģ ve sonraki toplantılarda Kent Konseyleri ve YönetiĢim konularının ayrı ayrı ele alınması kararlaģtırılmıģtır. Gaziantep Ġl Tarım Müdürü Ġbrahim Yılmaz ın Gaziantep te Tarım ve Hayvancılık baģlıklı açılıģ konuģmasını yaptığı Tarım ve Hayvancılık Komisyonu 02 Haziran 2011 tarihinde toplanmıģtır. Komisyon çalıģmalarına, tarım ve hayvancılık baģlıklarında ayrı ayrı ve belirli alt baģlıklar üzerinden çalıģtaylar yaparak devam etme kararı almıģtır. 09 Haziran 2011 tarihinde yapılan Ġstihdam ve Mesleki Eğitim Komisyonu nun ilk toplantısına kamu kurum ve kuruluģları, üniversite, sivil toplum örgütleri ile özel sektör temsilcilerinden 12 kiģilik katılım sağlanmıģtır. Türkiye ĠĢ Kurumu Gaziantep Ġl Müdürlüğü nden Ġl Müdürü Ġlyas BULDUK konuģmacı olarak bulunmuģ, konuyla ilgili genel bilgileri verdikten sonra kurum çalıģmalarından bahsetmiģtir. Açık oturum bölümünde öne çıkan konulardan Niteliksiz ĠĢgücünün Nitelikli Hale Getirilmesi gelecek toplantının gündem maddesi olarak tespit edilmiģ, sivil toplum kuruluģlarından katılımın artırılması hedeflenmiģtir. 10 Haziran 2011 tarihinde yapılan Göç ve Sosyal Uyum Komisyonu nun ilk toplantısına kamu kurum ve kuruluģlarından 9, üniversitelerden 4, özel sektörden 2, sivil toplum kuruluģlarından 2 kiģilik katılım sağlanmıģtır. Uzman konuģmacı olarak Gaziantep Üniversitesi Öğretim Görevlisi 32

34 Yrd.Doç.Dr.Sinan ZEYNELOĞLU bulunmuģ, Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon Projesi (EKOSEP) kapsamında yaptığı çalıģmaları paylaģmıģtır. Açık oturum bölümünde göç, istihdam, eğitim ve istihdam iliģkileri öne çıkmıģ, sonraki toplantıda bu konular üzerine yapılan çalıģmaların aktarılması hedeflenmiģtir. 14 Haziran 2011 tarihinde yapılan Kültür, Turizm ve Tanıtım Komisyonu nun ilk toplantısı kamu kurum ve kuruluģları, üniversite, sivil toplum örgütleri ile özel sektör temsilcilerinden 19 kiģilik katılım sağlanmıģtır. AKORT Fuarcılık Genel Müdürü Hülya AKKAYA konuģmacı olarak bulunmuģ, kültür, gastronomi ve kongre-fuar turizm konularının altını çizmiģtir. Açık oturum bölümünde bir sonraki toplantının çalıģtay olarak düzenlenmesi, bölgede yapılan çalıģmalar hakkında bir sunum yapılması kararlaģtırılmıģtır. 26 katılımcı ile 28 Haziran 2011 tarihinde gerçekleģtirilen KentleĢme, Çevre ve Altyapı Komisyon toplantısı, Ajans çalıģmalarına dair genel bir bilgilendirmenin ardından Türkiye ve TRC1 Bölgesi nde kentleģme, çevre ve altyapı konusundaki mevcut durum, sorunlar ve hedefler üzerine yapılan sunumlar ile baģlamıģtır. Bütün katılımcıların aktif olarak katılım sağladığı açık oturum bölümünde, öne çıkması gereken konu baģlıkları belirlenmiģtir. Kentsel tasarım rehberi hazırlanması, plan hiyerarģisi sağlanması, arsa üretim sorunu çözümlenmesi, plan denetleme sorunu ve STÖ lere düģen görevler, toplu taģıma sistemleri geliģtirilmesi, kamusal mekanların kent kimliği ile tanımlanması, iklim değiģikliği ve planlama eģiklerinin korunması gibi konuların öncelikli olarak belirlendiği toplantıda, bir sonraki toplantı gündemi olarak kentsel tasarım rehberi hazırlanmasının ele alınması kararlaģtırılmıģtır. Rekabetçilik, Kümelenme ve Ġnovasyon Komisyonu nun ilk toplantısı, 30 Haziran 2011 tarihinde özel sektörden gelen 10 komisyon üyesinin katılımıyla gerçekleģtirilmiģtir. Yapılan baģlangıç sunumunda dünya nezdinde kabul edilen büyümenin en önemli araçlarının, Rekabet Kapasitesi, Kümelenme ve Bölgesel Ġnovasyon Sistemleri olduğu belirtilirken, Rekabetçiliğin Anahtar Kavramları nın ise; bilgi, öğrenme kapasitesi ve inovasyon olduğu ifade edilmiģtir. Toplantının son oturumunda katılımcılar, bölgede yer alan firmaların rekabetçilik kapasitelerinin artırılması adına AR-GE ve inovasyon faaliyetlerine önem vermesi ve bu kapsamda ajans ile diğer kurumların ortak çalıģmalar yapması gerektiğini ifade etmiģlerdir. Son olarak, komisyonun bundan sonraki süreçte Ajans bünyesinde kurulmuģ diğer komisyonlardan olan Üniversite-Sanayi ĠĢbirliği Komisyonu ile birleģtirilmesine ve ikinci toplantının daha kapsamlı bir Ģekilde Eylül ayında düzenlenmesine karar verilmiģtir. 33

35 Bölgede yapılması beklenen TRC1 Bölgesi Turizm Eylem Planı çalıģmaları kapsamındaki çalıģmalara baģlanmıģtır. Bu kapsamda, plan müellifi GAP Bölgesel Kalkınma Ġdaresi, olan ve içinde TRC1 Bölgesi nin de yer aldığı GAP Master Turizm Planı hakkında planlama çalıģmalarını yürüten BARLAS Ġmar Planlama MüĢavirlik Ltd. ġti. Ġle irtibata geçilmiģtir. ÇalıĢmanın ayrıntılı bir Ģekilde ele alınması amacıyla GAP BKĠ ziyaret edilmiģtir. Yapılan ziyaret sonucunda 2012 yılında tamamlanmasının ardından GAP Turizm Master Planı çerçevesinde TRC1 Bölgesi ne yönelik Turizm Eylem Planı çalıģmalarının GAP Bölge Kalkınma Ġdaresi ve Ġpekyolu Kalkınma Ajansı nın ortak çalıģması ile yapılmasına karar verilmiģtir. ODTÜ kentsel ve Bölgesel AraĢtırmalar Merkezi (ODTÜ KBAM) ile birlikte tüm ajansların Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimleri ni kapsayacak deneyim paylaģımı ve Bölgesel Kalkınmada Planlamanın Araçları nın tartıģıldığı 2 günlük bir toplantı organize edilmiģtir. Kümelenme konusunda iyi dünya örneklerinin incelenmesi ve Uluslararası Kümelenme Stratejisinin Değerlendirilmesi çalıģmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda Ġtalya da Emilia Romagna Bölgesi ; Almanya daki Baden Württemberg Bölgesi ve Amerika daki Silikon Vadisi örnekleri ajans içerisinde uzmanlarca yapılan sunumlar kapsamında incelenmiģtir. Ajans tarafından SODES Programının etki analizinin yapılmasına yönelik çalıģmalar baģlamıģtır. Bu kapsamda analizin ilk aģaması olarak yararlanıcı ve yürütücülere yönelik bir anket Gaziantep Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Bölüm BaĢkanı ile birlikte hazırlanmaya baģlanmıģtır. Ġpekyolu Kalkınma Ajansı nın bölgesel kalkınma çalıģmaları kapsamında geliģtirilen stratejilerin en önemlilerinden biri, TRC1 Bölgesi nin Orta Doğu da lojistik merkezi haline getirilmesidir. Bu bağlamda, Orta Doğu yu hem ülkeler bazında tanıyabilmek hem de karģılıklı yatırım fırsatlarının değerlendirilmesini sağlayabilmek amacıyla bölgenin genel olarak incelenmesine ihtiyaç duyulmuģtur. Ülkemiz ve TRC1 Bölgesi ndeki giriģimcilere Orta Doğu da yapacakları yatırımlar ve gerçekleģtirecekleri ticari faaliyetlere yön verecek genel nitelikte bilgiler vermek amacıyla bir Orta Doğu Durum Raporu oluģturulmuģtur. Ġpekyolu Kalkınma Ajansı uzmanları tarafından hazırlanan Orta Doğu Durum Raporu, TRC1 Bölgesi sanayici, giriģimcileri ve yatırımcıları için büyük bir pazar niteliğinde olan Orta Doğu ya açılma ve var olan pazar paylarını artırma çabalarına destek olabilecek nitelikte bilgiler içermektedir. Bu anlamda rapor, yerli yatırımcıların hem Orta Doğu yu hem de Orta Doğu daki yatırım olanaklarını daha yakından tanıyabilme imkânını ortaya koymaktadır. 34

36 b) Proje Destek Faaliyetleri 2010 Yılı Mali Destek Programı ile Ġlgili Faaliyetler Proje Yönetim Birimi (PYB) 2010 Yılı Mali Destek Programı kapsamında idari incelemeleri tamamlanan projelerin bağımsız değerlendirme sürecini yürütmüģtür. Ayrıca değerlendirme kurulu ve yönetim kurulu süreci neticesinde desteklenecek projeler belirlenmiģtir. Bu kapsamda baģarısız bulunan 24 Küçük Ölçekli Altyapı (KOA) projesi ile Ġktisadi GeliĢme Mali Destek (IGMD) programı altındaki 63 kar amacı gütmeyen (IGMD2) ve 185 KOBĠ (IGMD1) proje baģvuru sahibine bildirim yazıları gönderilmiģ, projeleri baģarılı bulunan 20 KOA, 16 IGMD2 ve 55 IGMD1 baģvuru sahibine bildirim yazıları, revize bütçeleri ve sözleģme için hazırlanması gerekli belgeleri göndermiģ, evrakların tamamlanması için 10 gün süre verilmiģtir. Ġzleme Değerlendirme Birimi (ĠDB) ile birlikte baģarılı bulunan projelerin bütçe revizyonları ile söz konusu projeler için genel ve özel koģullar tespit edilerek sözleģmeler hazırlanmıģtır. Genel Sekreterliğe ve Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimine (PPKB) sunulmak üzere baģarılı bulunan projelerin sektörel dağılım analizi hazırlanmıģtır. Gıda, makine-sanayi, mobilya ve tekstil öne çıkan sektörler olmuģ, TRC1 Bölge Planı önceliklerine bağlı kalındığı gözlenmiģtir Yılı Mali Destek Programı kapsamında baģarılı bulunan 87 proje sahibi ile sözleģme imzalanmıģtır. Ayrıca 2010 Yılı Mali Destek Programı tecrübelerinden faydalanmak üzere Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı PYB, Ġpekyolu Kalkınma Ajansı na bir çalıģma ziyareti düzenlemiģ, değerlendirme ve eğitim süreclerine dair tecrübeler paylaģılmıģtır Yılı Teknik Destek ve Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programları ile Ġlgili Faaliyetler 2010 Yılı Mali Destek Programına ait çalıģmalar tamamlandıktan sonra Teknik Destek (TD) ve Doğrudan Faaliyet Mali Destek (DFD) Programları için kriter belirleme ve rehber hazırlama çalıģmalarına baģlanmıģ, bu kapsamında Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı na tecrübe paylaģım ziyareti yapılarak sürece dair önerileri alınmıģtır. TD ve DFD için rehber, broģür ve afiģ çalıģmaları tamamlandıktan sonra de çağrıya çıkılmıģtır. Program için 40 adet billboard, 2000 adet baģvuru rehberi, 2000 adet broģür ile tanıtım sağlanmıģtır. Her iki program için de son baģvuru tarihi olarak belirlenmiģtir. 35

37 TD ve DFD kapsamında Yatırım Destek Ofisleri ile koordineli il ve ilçe merkezlerinde eğitim ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmiģtir. Eğitim ve bilgilendirme toplantılarına toplam 441 kiģi katılmıģtır. TD ve DFD kapsamında sorulan sorulara cevap verilmiģtir. 30 Haziran itibarıyla kapanan programlara toplam 102 adet baģvuru alınmıģtır. Tablo 12: Eğitim ve Bilgilendirme Toplantıları Katılım Sayıları ĠL-ĠLÇE KATILIM Adıyaman-Merkez 34 Adıyaman-Besni 49 Adıyaman-Çelikhan 20 Adıyaman-GölbaĢı 13 Adıyaman-Kahta 23 Adıyaman-Samsat 17 Adıyaman-Sincik 11 Adıyaman- Tut 17 Gaziantep-Merkez 59 Gaziantep-Araban 22 Gaziantep-Ġslahiye 39 Gaziantep-KarkamıĢ 6 Gaziantep-Nizip 22 Gaziantep-Nurdağı 16 Gaziantep-Oğuzeli 9 Gaziantep-Yavuzeli 13 Kilis-Merkez 16 Kilis-Elbeyli 19 Kilis-Musabeyli 20 Kilis-Polateli 16 TOPLAM Yılı Mali Destek Programları Ġle Ġlgili Faaliyetler 2011 Yılı Turizm ve Üniversite-Sanayi-Toplum ĠĢbirliği Mali Destek Programları için çalıģmalara mayıs ayı içerisinde baģlanmıģtır. PPKB ile toplantılar düzenlenerek program amaçları, öncelikleri ve örnek proje konuları için fikir alınmıģ, çalıģmalar sonucu baģvuru rehberleri tamamlanmıģtır. 36

38 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı nda onaylanan rehberler DPT MüsteĢarlığı na gönderilmiģ, de onaylanmıģtır. Ayrıca de bağımsız değerlendirici ilanı verilmiģ, değerlendirme süreci için de hazırlıklara baģlanmıģtır Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Ġle Ġlgili Faaliyetler 2011 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı için baģvuru rehberleri hazırlanmıģ ve de DPT onayına sunulmuģtur. Türkiye Suriye Bölgelerarası ĠĢbirliği Programı tarihli ve 5451 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama TeĢkilatı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devlet Planlama Komisyonu Arasında AnlayıĢ Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ile Gaziantep ve Kilis illerinde uygulanmaya baģlayan Türkiye Suriye Bölgelerarası ĠĢbirliği Programı dahilinde 1., 2. ve 3. Proje Teklif Çağrıları kapsamında finansman desteği verilmek üzere kabul edilmiģ veya 4. Proje Teklif Çağrısı kapsamında finansman desteği talebiyle sunulmuģ olan projelerin; yürütülmesine, izlenmesine, değerlendirilmesine, sonuçlandırılmasına, projelere tahsis edilmiģ ödeneklerin kullanılmasına ve proje banka hesaplarına aktarılmıģ finansman desteklerinin kullanımına iliģkin olarak Gaziantep Valiliği tarafından ĠĢbirliği Programı kapsamında yürütülmekte olan tüm iģ ve iģlemler 31/12/2010 tarihinden itibaren Ġpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmesine sayılı Yönetmelik ile karar verilmiģtir. c) Ġzleme Değerlendirme Faaliyetleri Ġzleme ve Değerlendirme Birimi (ĠDB), Bölge Planı ve programlarının gerçekleģmesi amacıyla desteklenen faaliyetleri ve projeleri izlemek, denetlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Yönetim Kurulu ve Kalkınma Bakanlığı na bildirmekten sorumlu olan birimdir. ĠDB, uygulama aģamasına geçmiģ projelerde destek programları çerçevesinde baģarılı olup, sözleģmesi imzalanan projelerin uygulanması, izlenmesi, yasa ve usullere uygunluğunun kontrolü, yararlanıcının sorunları ve ihtiyaçları ile ilgilenmekte ve ödeme taleplerini değerlendirerek, ödemelerin zamanında yapılmasını sağlamaktadır. ĠDB ayrıca, Ajans ın yürüttüğü programların, desteklediği proje ve faaliyetlerin ilerlemelerine yönelik değerlendirmeler yapmakta, program ilerleme raporları hazırlamakta ve bölgenin kalkınması bakımından etki ve sonuçların baģarı düzeylerini tespit etmek amacıyla etki değerlendirmeleri hazırlamaktadır. 37

39 2010 YILI MALĠ DESTEK PROGRAMI Ġktisadi GeliĢme Mali Destek Programı (IGMD1 - IGMD2) Küçük Ölçekli Altyapı (KOA) Mali Destek Programı 2010 yılı Türkiye-Suriye Bölgelerarası ĠĢbirliği Programı (TS-BIP 4.Çağrı) BaĢlangıç Tarihi Rapor Dönemi Yararlanıcılarla SözleĢmelerinin Ġmzalanması 2010 yılında Ġktisadi GeliĢme Mali Destek Programı (Kar Amacı Güden-IGMD1 ve Kar Amacı Gütmeyen-IGMD2 Kurum ve KuruluĢlara Yönelik) ile Küçük Ölçekli Altyapı (KOA) Mali Destek Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan baģvuru sahipleriyle sözleģmeler düzenlenmiģtir. Bu çerçevede, Tarihi itibariyle Proje Yönetim Birimi (PYB) tarafından yararlanıcılar ile sözleģme imzalanmaya baģlanmıģ ve bu aģamada ĠDB tarafından da gerekli destek sağlanmıģtır. Son sözleģme PYB tarafından tarihinde imzalanmıģ ve ĠDB tarafından Proje uygulamalarının sözleģmelerindeki esaslar çerçevesinde yürütülmesinin sağlanması ve izlenmesi sürecinde geçilmiģtir tarihi itibariyle Ġpekyolu Kalkınma Ajansı na devredilen Türkiye-Suriye Bölgelerarası ĠĢbirliği Programı nın (TS-BIP) 2010 yılı 4.Çağrısı kapsamında ise tarihinde sözleģmeler imzalanmıģtır. Rehberlerin Tasarımı ve Basımı BaĢlangıç Toplantısı ve Proje Uygulama Eğitimleri öncesinde Proje Uygulama-Satın Alma- Görünürlük Rehberlerinin tasarımı ve basımı DPT MüsteĢarlığı nın tarih ve 15 sayılı kararı ile yapılan son değiģiklikleri de içerecek Ģekilde tamamlanmıģtır. Rehberler 2011 yılı içinde mevzuatta yapılması muhtemel değiģiklikler düģünülerek, 2010 yılı Mali Destek sürecinde ve eğitimlerde ihtiyaç duyulan sayıda çoğaltılmıģtır. BaĢlangıç Toplantısı ve Proje Uygulama Eğitimleri Destek almaya hak kazanan asil ve sözleģme imzalaması muhtemel yedek listede yer alan yararlanıcılar, e-posta ve telefon ile 1 hafta öncesinde toplantı yeri-zamanı ve gündemi hakkında bilgilendirilmiģtir. Proje koordinatörlerinin bu süreçte kullanacağı Proje Uygulama Rehberi, 38

40 Satın Alma Rehberi, Görünürlük Rehberi ve diğer dokümanlar eğitim sonrasında katılımcılara teslim edilmiģtir. Eğitim sunumlarının tamamlanmasının ardından eğitimin genel sürecini aksatmayacak Ģekilde soru-cevap bölümü yer almıģtır. Harcama usul ve esasları ilgili kanunlarca belirlenen yararlanıcılar (IGDM2 ve KOA yararlanıcıları) satın alma ve ihale konulu eğitimlere katılmaları hususunda serbest bırakılmıģtır. Eğitim sunumlarının tamamlanmasını müteakip projelerden sorumlu izleme uzmanları tanıtılmıģ ve proje uygulama sürecinde izleme uzmanları ile iletiģimin önemi vurgulanmıģtır. Sunumu yapılan dokümanlar ile satın alma ve proje uygulama sürecinde kullanılması muhtemel formlar doldurulabilir formatta Ajans web sitesinde Proje Uygulama- Ġzleme bölümüne eklenmiģtir. Destek yararlanıcılarının toplantı ve eğitim sunumlarına iliģkin memnuniyetlerini ölçmek amacıyla da memnuniyet anketi yararlanıcılara e-posta ile gönderilmiģtir. Tablo 13: BaĢlangıç Toplantısı ve Proje Uygulama Eğitimi Toplantı BaĢkanı: Osman TOKSĠN (ĠDB Birim BaĢkanı) SIRA Eğitim Konuları Eğitimci 1 BaĢlangıç Toplantısı Osman TOKSĠN 2 SözleĢme Yönetimi O. Önder ALTUNBAġ 3 Ġzleme ve Destek Faaliyetleri Ahmet PAKSU 4 Görünürlük Rehberi Ahmet PAKSU 5 Satın Alma Rehberi Özgür GÜRGAH 6 Ġhale Dosyası Hazırlama Özgür GÜRGAH Tablo 14: BaĢlangıç Toplantısı ve Proje Uygulama Eğitimi YER Kilis Ticaret Odası Toplantı Salonu Tarih / Saat :00-18:00 PROJE KĠġĠ BAZINDA KATILIM SAYISI BAZINDA KATILIM SAYISI IGMD1 IGMD2 KOA TOPLAM

41 Gaziantep Vakıflar Toplantı Salonu Adıyaman Ġl özel idaresi Toplantı Salonu :00-18: :00-18: TOPLAM Ġlk Ġzleme Faaliyetleri BaĢlangıç toplantısı ve proje uygulama eğitimlerinin ardından yararlanıcılar ile iletiģime geçilerek ilk izleme ziyaret planı hazırlanmıģtır. Her bir projeden sorumlu bir izleme uzmanı görevlendirilmiģ ve tüm ziyaretlerde en az iki izleme uzmanı görev almıģtır. Ġlk izleme ziyaretleri çerçevesinde Gaziantep ve ilçelerinde 64, Adıyaman ve ilçelerinde 16, Kilis ve ilçelerinde ise 13 projenin ilk izlemeleri gerçekleģtirilmiģtir. Bu ziyaretlerin 81 tanesi 2010 yılı Mali Destek Programı kapsamında 12 si ise TS-BIP programı kapsamında gerçekleģtirilmiģtir. Ziyaretler kapsamında projelerin uygulama ve izlenme süreçleri (görünürlük, ihale süreci, ara-nihai raporlar, ödemeler vb.) destek yararlanıcıları ile birlikte takvim üzerinde planlanmıģtır. Yararlanıcılara teknik konularda ve ihale prosedürleri ile ilgili olarak detaylı bilgilendirme yapılmıģ ve izleme uzmanları ile sürekli irtibat haline olmaları sağlanmıģtır. Tablo 15: Ġl ve Program Bazında Ġzleme Ziyaret Sayıları 40

42 Faaliyet Ġl IGMD1 IGMD2 KOA TS-BĠP Toplam Ġlk Ġzleme Ziyareti Ġhale Gözlem Faaliyetleri Makine/Ekipman Kontrolü Gaziantep Adıyaman Kilis Gaziantep Adıyaman Kilis 1 1 Gaziantep 4 4 Adıyaman 2 2 Kilis 1 1 TOPLAM Ġhale Gözlem Faaliyetleri Ġlk izleme ziyareti tamamlanan yararlanıcılar, ihale dosyalarının mevzuata uygun biçimde hazırlanması sürecinde detaylı olarak bilgilendirilmiģ ve izleme uzmanları tarafından gerekli teknik yardım sağlanmıģtır. Ġhale dosyası hazırlık ve süreç akıģ Ģeması hazırlanmıģ ve tüm yararlanıcılara ulaģtırılmıģtır. Ayrıca ihale esnasında herhangi bir aksaklıkla karģılaģmamak amacıyla, ihale dosyası kontrol listesi hazırlanmıģ ve bu dosyaların ihale dosyası satın alan kiģilere ulaģtırılması sağlanmıģtır. Ġhale ilanlarının; Ajans ve yararlanıcının web sitesinde, ulusal/yerel gazetelerde, bölgedeki sanayi ve ticaret odalarının web sitelerinde yayınlanması sağlanmıģtır. Böylece ihalelerin katılımcı, objektif ve Ģeffaf bir ortamda yapılması hedeflenmiģtir. Özellikle harcama usul ve esasları ilgili kanunlarca belirlenen yararlanıcılar dıģında kalan ve kendi satın alma mevzuatı bulunmayan yararlanıcıların (KOBĠ ler, Sanayi ve Ticaret Odaları, kooperatifler vb.) Ajans satın alma mevzuatına göre gerçekleģtirmiģ oldukları ihalelere, izleme uzmanları tarafından tam katılım sağlanmıģtır. Toplamda 41 ihale olmak üzere, her ihaleye en az iki izleme uzmanı gözlemci olarak katılmıģ ve ihale sürecinin mevzuata uygun biçimde gerçekleģmesini sağlamıģtır. 41

43 BaĢlangıç Risk Puanlarının Belirlenmesi ve Ön ödemelerin yapılması Projelerin ilk izleme ziyaretleri esnasında ön ödemelerde referans olarak alınacak baģlangıç risk puanları belirlenmiģtir. Buna göre sözleģmedeki yükümlülüklerinden bazılarını yerine getirmeyen, mali açıdan risk taģıdığı tespit edilen 6 yararlanıcıya ön ödeme yapılmamıģtır. Risk eģik puanının üzerindeki 77 yararlanıcıya, hak kazandığı mali desteğin yüzde 40 ı oranında toplamda TL ön ödeme gerçekleģtirilmiģtir yılı Mali destek programı kapsamında TS-BIP programı ile birlikte toplam 93 projeye mali destek sağlanmaktadır. Projeler kapsamında sözleģmelerde öngörülen Ajans destek miktarı TL dir TL lik eģ finansman ile birlikte TRC1 Bölgesi ne yapılacak olan toplam yatırım tutarının TL olması hedeflenmektedir. 42

44 TL T. C. Tablo 16: Ġpekyolu Kalkınma Ajansı Mali Destekleri Ajans Toplam Destek Miktarı (Duyurulan) TL TL Destekl Proje enen Teklif Çağrısı BileĢenleri BaĢvuru Proje Sayısı Sayısı Ġktisadi GeliĢme Mali Destek Programı - Ajans Ajans Destek Miktarı Destek Miktarı (Ön ÖDEME- (SÖZLEġME) GerçekleĢen) EĢ-Finansman EĢ-Finansman Dahil Toplam Miktarı Proje Bütçeleri IGMD1 (Kar Amacı Güden TL TL TL TL Kurum ve KuruluĢlara Yönelik) Ġktisadi GeliĢme Mali Destek Programı - IGMD2 (Kar Amacı Gütmeyen TL TL TL TL Kurum ve KuruluĢlara Yönelik) Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı KOA TL TL TL TL 2010 yılı Türkiye-Suriye Bölgelerarası ĠĢbirliği Programı - TS TL TL TL TL BIP_4.Çağrı TOPLAM TL TL TL TL Makine/Ekipman Kontrolü Ġhale süreci sağlıklı biçimde tamamlanmıģ olan ve alt yükleniciler ile sözleģmelerini imzalayan yararlanıcılardan bir kısmının projeleri kapsamında alım yaptıkları makine ve ekipmanların tarihi itibariyle teslimatı baģlamıģtır. Toplamda 9 projeye ait makine ve ekipmanların kabulü sırasındaki kontrolü, biri sorumlu izleme uzmanı olmak üzere iki uzman tarafından yapılmıģtır. 43

45 Mail Desteği Ġptal Edilen Yararlanıcılar 2010 yılı Ġktisadi GeliĢme Mali Destek Programı kapsamında 2 adet yararlanıcıdan gelen talep doğrultusunda karģılıklı olarak sözleģmeler feshedilmiģtir. Projeler henüz baģlangıç aģamasında olduğundan sürece dair herhangi bir faaliyet gerçekleģmemiģ ve maliyet oluģmamıģ, ayrıca yararlanıcıya ön ödeme de yapılmamıģtır. Bu yararlanıcılar, sektördeki arz-talep koģullarının değiģkenliği, firmanın kar marjındaki düģüģ ve vasıflı iģçi bulunmasındaki sıkıntılar gibi birçok nedenin yanı sıra imzaladıkları sözleģme kapsamında eģ finansman koģulunu yerine getiremeyeceğini ve sözleģmesinin feshedilmesini talep etmiģtir. Bu durum ĠDB tarafından mevzuata uygunluk açısından gerekli kontroller yapıldıktan sonra uygun görüģ ile Genel Sekreterlik onayına sunulmuģ ve Yönetim Kurulu Kararı ile sözleģmeler feshedilmiģtir. SözleĢme DeğiĢiklikleri 2010 yılı Mali Destek Programı kapsamında 13 yararlanıcı gerekçelerini ve kapsamını zeyilname talep formu ile belirtmek suretiyle sözleģmelerinde değiģiklik yapmayı talep etmiģtir. Zeyilname talep formları; talep edilen değiģikliğin proje amaçlarını değiģtirmemesi, mali desteğin verilmesine iliģkin kararın sorgulanmasına neden olmaması, baģvuru sahiplerine eģit muamele ilkesine aykırı olmaması gibi koģullar ile mevzuata uygunluk bakımından Ġzleme Değerlendirme Birimi tarafından incelenmiģtir. Zeyilname ile talep edilen değiģiklikler Genel Sekreterlik oluru ile yürürlüğe girmiģtir. 44

46 Raporlama Yararlanıcıların iki ayda bir Ajans a ibraz etmeleri gereken ve projenin ilerlemesine bağlı olarak gerçekleģen harcamalar, satın almalar, faaliyetler, elde edilen çıktılar ve ortaya çıkan sorunların bildirildiği Yararlanıcı Beyan Raporları, tarihi itibariyle sorumlu izleme uzmanının bilgisi dahilinde teslim edilmeye baģlanmıģtır. Ayrıca yararlanıcılara ara rapor ve nihai rapor dönemlerine iliģkin bilgilendirme yapılmıģtır. Ajans tarafından sağlanan desteklerin mevcut durumunu, ortaya çıkan sorunları ve çözüm önerileri ile planlanan faaliyetlerin ayrıntılı biçimde ele alındığı ve ĠDB olarak hazırlanan Program Ġlerleme Raporu çalıģmalarına baģlanmıģtır. Yararlanıcılara Yapılan Bilgilendirmeler (Teknik Yardım, Ġhale Dosyası Hazırlama, Piyasa AraĢtırmaları vb. Konularda) - Satın alma usulleri ilgili kanunlarca (KĠK vb.) belirlenmeyen yararlanıcılara ihale öncesi, oturumlarda ve ihale sonrasında hazırlayacakları tutanaklar ve ihale prosedürü konularında bilgilendirme yapılmıģtır. Mal alımı, yapım iģi ve hizmet alımı ihale dosya taslakları hazırlanarak web sitesine eklenmiģtir. - Ġdari maliyetlerin kapsamı ve doğrudan temin usulüne hangi durumlarda ne Ģekilde baģvurabileceklerine dair bilgilendirme yapılmıģ ve piyasa araģtırmasına yönelik doğrudan temin teklif taslağı hazırlanmıģtır. - Ġhalelere teklif verecek isteklilerin teklif dosyalarını kontrol edebilecekleri bir kontrol listesi ve taslak bir tasarım formatı hazırlanarak web sitesine eklenmiģtir. - Aynı yatırım harcamaları için diğer kamu kurum ve kuruluģları tarafından destek verilemeyeceği hususunu içeren; Hazine MüsteĢarlığı nın 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar da değiģiklik yapılmasına dair kararının yürürlük tarihi ( ) ve içeriği konularında yararlanıcılara bilgilendirme yapılmıģtır. d) Yatırım Tanıtımı ve Destekleme Faaliyetleri Yatırım Destek Ofislerinin KuruluĢu Ġpekyolu Kalkınma Ajansı TRC1 istatistikî bölgesinde kurulmuģ olup Ajans kapsamında Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illeri bulunmaktadır. Kalkınma Ajanslarının KuruluĢu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkındaki Kanun un 15. Maddesine göre; bölge illerinde, yönetim kurulu kararı ile biri koordinatör olmak üzere en fazla beģ uzmandan oluģan yatırım destek ofisleri teģkil edilir. Ayrıca yatırım destek ofislerinde çalıģan personel sayısı, bölge ve ilin 45

47 ihtiyaçlarına cevap veremez hale geldiği takdirde bu sayı, Yönetim Kurulu kararı ve Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı nın onayı ile arttırılabilmektedir. Bu amaçla Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinde yatırım destek ofisleri kurulmuģ olup Gaziantep te 4, Adıyaman da 3, Kilis te ise 2 uzman görevlendirilmiģtir. Yatırım destek ofisleri; bölge illerinde özel kesimdeki yatırımcıların kamu kurum ve kuruluģlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat iģlemleri ile diğer idari iģ ve iģlemlerin, ilgili mevzuatta belirtilen süre içerisinde, ilgili mevzuatta bir süre belirtilmemiģse öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırmak üzere Yönetim Kurulu adına tek elden takip ve koordine etmek, yatırımları izlemek, ilgili mevzuattaki baģvuru koģulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi vermek ve yol göstermek, baģvurular hakkında ön inceleme yapmak, iģ ve iģlemler konusunda valiliğe ve genel sekreterliğe bilgi vermek görev ve yetkilerine sahiptir. Bu amaç doğrultusunda Ajansı Genel Sekreterinin görevlendirmesiyle; Gaziantep Yatırım Destek Ofisi Ajans binasındaki ofisinde, Adıyaman Yatırım Destek Ofisi Adıyaman Ġl Özel Ġdaresi ndeki ofisinde ve Kilis Yatırım Destek Ofisi Kilis Ticaret ve Sanayi Odası ndaki ofisinde, 01 Kasım 2010 tarihinden itibaren faaliyete baģlamıģtır. Ofisin temel amaçları; ildeki kurum ve kuruluģlar arasındaki koordinasyonun sağlanması ile birlikte ilin mevcut potansiyelinin analiz edilerek yatırımcıları teģvik etmek ve kalkınmıģlık düzeyini arttırmaktır. Yatırım Destek Ofisleri Tarafından Verilen Hizmetler Yatırım Destek Ofisleri (YDO), görev itibarı ile bulundukları ilde Ajans ın görünen yüzü ve destek organı olarak görev yapmaktadırlar. Bu amaç doğrultusunda 2011 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği ve Teknik Destek Programları süresince tüm yatırım destek ofisleri Proje Yönetim Birimi ile koordineli olarak çalıģmalar yapmıģlardır. Teklif çağrısı boyunca yatırımcıların bilgilendirilmesi, eğitim seminerlerinin düzenlenmesi, proje süreç yönetimi ve idari kontrol aģamalarında Proje Yönetim Birimi ile birlikte hareket edilmiģtir. Aynı zamanda bilgi almak amacıyla baģvuran yatırımcılara bölge ve yatırım fırsatları ile ilgili ayrıntılı bilgiler verilmiģ ve sunumlar yapılmıģtır. Verilen hizmetlerde kullanılmak üzere Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasına üye olan ilçelerdeki iģletmelerin iletiģim veri tabanı oluģturulmuģtur. Ayrıca Kilis Yatırım Destek Ofisi tarafından Sivil Toplum Örgütleri ile iģbirliği ve iletiģimi sürekli kılmak amacıyla 15 günde bir düzenli toplantılar organize edilmiģtir. 46

48 Düzenlenen Organizasyonlar 1. Enerji Piyasasındaki GeliĢmeler ve Fırsatlar Paneli Gaziantep Yatırım Destek Ofisi tarafından 5 Mayıs 2011 PerĢembe günü Gaziantep Ticaret Odası nın da destekleriyle Gaziantep Ticaret Odası nda, Enerji Piyasasındaki GeliĢmeler ve Fırsatlar Paneli düzenlenmiģtir. Panelde enerji sektöründe bilgi paylaģımı sağlanmıģ, yenilenebilir enerji ve enerji yatırımlarının finansmanı konularında önceki yılların analizi yapılarak geleceğin politikaları üzerinde tartıģılmıģtır. Gaziantep ilindeki yatırımcıların bu konuda bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen organizasyon; enerji sektörü üst düzey Ģirket yöneticileri, karar alıcıları, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluģları, akademisyenleri ve düzenleyici kuruluģları bir araya getirmiģtir. Yerel ve ulusal medya kuruluģları tarafından yakından takip edilen panelin, dünya enerji koridorları üzerinde yer alan Türkiye nin geliģme sürecine önemli katkılar sağlayacağı düģünülmektedir. 2. KomĢu Ülkeler Arasında Ekonomik ĠĢbirliğinin GeliĢtirilmesi Paneli Bu yıl 6. sı düzenlenen Uluslararası KomĢu Ülkeler Fuarı etkinlikleri kapsamında bölgesel ticaretin hızla geliģmesini sağlamak ve bölgesel iģbirliğini artırmak amacıyla, Ġpekyolu Kalkınma Ajansı Gaziantep Yatırım Destek Ofisi tarafından Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Ticaret Odası nın destekleriyle 2 Haziran 2011 PerĢembe günü KomĢu Ülkeler Arasında Ekonomik ĠĢbirliğinin GeliĢtirilmesi konulu panel düzenlenmiģtir. Panele Türkiyeli giriģimcilerin yanı sıra Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün ve Kuveyt ten de giriģimciler ve yetkililer katılmıģtır. Bölgemizdeki yatırımcıların bu konuda bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen organizasyon; çeģitli sektörlerin üst düzey Ģirket yöneticileri, karar alıcıları, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluģları, akademisyenleri ve düzenleyici kuruluģları bir araya getirmiģtir. 47

49 Ekonomik iģbirliği konusunda önemli faydalar sağlayan, aynı zamanda bölgesel yatırım imkânlarının tartıģıldığı panelde, bundan önceki yılların analizi de yapılmıģtır. Panelde, bölge refahına katkı yapması amacıyla ekonomik iģbirliğinin geliģtirilmesi ve daha iyi bir gelecek perspektifi için çok sayıda öneri sunulmuģtur. Tanıtım Faaliyetleri 2011 yılı Ġpekyolu Kalkınma Ajansı tanıtım faaliyetleri kapsamında, bölgemizdeki ve bölge dıģındaki kiģi ve kurumların Ajans ın bölgedeki misyonu ve faaliyetleri hususunda bilgilendirilmeleri sağlanmıģtır. A. Halkla ĠliĢkiler Faaliyetleri: Bölgemiz hakkında basın mensuplarının bilgilendirilmesine yönelik olarak hazırlanan basın bildirileri ilgili ajans ve basın yayın kuruluģlarına gönderilerek bilgilendirme faaliyetleri yürütülmüģtür. B. Fuar Faaliyetleri: Kalkınmada önemli rol oynayan iktisadi, ticari ve hizmet sektörlerine yön veren önemli ulusal ve uluslararası fuar, konferans ve seminerlere katılım gerçekleģtirilmiģtir. Ajans ın tanıtımı açısından bir fırsat ve bölgesel kalkınmada bir araç olarak görüldüğü için, 2011 yılı içinde bölgemizde gerçekleģtirilecek olan ekonomik, kültürel ve bilimsel faaliyetler (sergi, fuar, festival, yarıģma, gösteri, kongre, sempozyum, konferans, tanıtım faaliyetleri vb.) yakından takip edilerek gerekli görülen bu etkinliklere katılım gerçekleģtirilmiģtir. Özellikle fuarların bölge ekonomisine ve ihracatına büyük katkı sağladığı bilinmektedir. Bu kapsamda Gaziantep te bulunan Ortadoğu Fuar Merkezi nde yapılan fuarlarda Ġpekyolu Kalkınma Ajansı adına stant alanı kiralanmıģtır. 48

50 Tablo 17: Tanıtım Faaliyetleri kapsamında ĠĢtirak Edilen Fuarlar Faaliyetler GAPSHOES Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Yaz Fuarı GAPFOOD 7. Gıda, Gıda Teknolojileri ve Ambalaj Fuarı Süresi 20/01/ /01/ /02/ /02/2011 YÖREX 2. Yöresel Ürünler Fuarı / Antalya 28/04/ /05/ KomĢu Ülkeler Uluslararası Ticaret ve Sanayi Ürünleri Fuarı/Gaziantep 02/06/ /06/2011 ICCI Conference and Exhibition, Ġstanbul Expo Center, Ġstanbul/Türkiye 15/06/ /06/2011 GAPSHOES Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi KıĢ Fuarı 23/06/ /06/2011 Ġpekyolu Kalkınma Ajansı YÖREX Fuarında Antalya da düzenlenen Yörex 2. Yöresel Ürünler fuarında Ajansı temsilen Gaziantep, Adıyaman ve Kilis Yatırım Destek Ofisleri yer almıģ olup Gaziantep Ticaret Borsası, Baklavacı Çelebioğulları, Ra-Ma Bayraktar Meyan Kökü San.Ltd.ġti., Denimeks Gıda San. ve Tic.Ltd.ġti., Derkan Gıda, Güneydoğu Tarım SatıĢ koop. Birliği, Kanaat Gıda ve Ġth. Mad. ve Tic. Ltd. ġti., Altın Fıstık Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. ġti., Altunkaya ĠnĢaat Nak. Gıda. Tic.A.ġ., Göral DıĢ Tic. Ltd. ġti., Ulu KardeĢler Fıstıkçılık, As Besin Gıda San. ve Tic. Ltd. ġti., Kral Baharat, SimaĢ Bulgur, Tiryaki Agro Gıda San. ve Tic. A.ġ., Mutlu Makarna San. ve Tic. A.ġ., Gazi Fıstıkçılık, Kök Fıstıkları, ġirvan Baklava, Celal BakıĢgan Gıda Sanayi, Askar Fıstıkçılık, Fıstık Evi, KureyĢ Çiftçi Ve Oğulları Fıstıkçılık, Balkarlı Gıda, ġekeroğlu Gıda, Antik Life Sabunculuk, Nizip Ticaret Odası, Akiksir Sabunculuk, El-Kim Gıda, Tut kaymakamlığı, Besi Bebek, Nizip Halk Eğitim Merkezi ve Adıyaman Ġl Kültür Turizm Müdürlüğü nden katılım sağlanmıģtır. Sizin Oraların Nesi MeĢhur? sloganıyla bu yıl görücüye çıkan fuarda katma değeri yüksek yöresel ürünler ile bölgesel kalkınmaya dönük fikirler üretilmiģtir. 49

51 C. Tanıtıcı yayın faaliyetleri: TRC1 Bölgesi ve Ajans faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme yapmak amacıyla çeģitli tanıtıcı yayınlar hazırlanmıģ ve bunların basımı gerçekleģtirilmiģtir. Bunun yanında internet aracılığı ile tanıtım faaliyetleri yürütülmüģtür. Tanıtım faaliyetleri kapsamında dağıtımı yapılmak üzere, broģürler hazırlanmıģtır. Bu broģürlerin örnekleri aģağıdaki gibidir: 50

52 e) Bölgeyi Ġlgilendiren Konularda Düzenlenen ve/veya Katılım Sağlanan Toplantı, Seminer, Konferanslar Ġpekyolu Kalkınma Ajansı birimleri TRC1 Bölgesi ni ve kendi çalıģma alanlarını ilgilendiren konularda yenilikleri takip etmek, Türkiye de ve Dünya da yürütülen benzer çalıģmalardan haberdar olmak ve bilgilerini güncel tutup farklı kurum ve kuruluģlarla ortak çalıģabilmek adına bir çok toplantı, konferans, seminer ve benzeri etkinliğe katılmakta ve bir çoklarını da düzenlemektedirler. Bu düzenlenen veya katılım sağlanan etkinlikler genel bir çerçeve halinde aģağıda sunulmaktadır: Haziran 2011 tarihleri arasında Erzurum Palandöken de düzenlenen I. Kalkınma Ajansları Konferansı, ülke genelinde faaliyette bulunan 26 Kalkınma Ajansı ve Kalkınma Bakanlığı ndan yaklaģık 500 yetkili ve personelin katılımı ile gerçekleģtirilmiģtir. Genel itibariyle Ajansların kurumsal yapıları ve faaliyetlerinin tartıģıldığı toplantıda, DPT ile Ajansların bilgi ve tecrübe paylaģımı gerçekleģtirilmiģ, geçmiģ dönemlerin muhasebesi yapılmıģ ve gelecek için ortak bir vizyon belirlenerek oldukça verimli çıktılar elde edilmiģtir. KUDAKA nın ev sahipliğinde Palan, Polat ve Dedeman Otellerinde toplam dört gün süren konferansta; Ajansların hazırladığı sunuģlar, paneller, seminerler ve atölye çalıģmaları yer almıģtır. Ayrıca sosyal aktiviteler kapsamında, KUDAKA tarafından konuklara Erzurum un tarihi ve turistik güzellikleri tanıtılmıģtır. Konferansta 5 ana tema çerçevesinde oturumlar gerçekleģtirilmiģtir: - Kurumsal Mükemmeliyete Doğru, - "Ajanslar Sadece Mali Destek Veren Kurumlar Değildir!" - Destek Uygulamaları: BaĢarılar, Sorunlar ve Gelecek - Bölgesel Kalkınmada Neler Oluyor? - Ortak Geleceğimiz: ĠĢbirliği, ĠletiĢim ve Ötesi 2012 yılı Mayıs ayında gerçekleģmesi öngörülen II. Kalkınma Ajansları Konferansı na Ġpekyolu Kalkınma Ajansı nın ev sahipliği yapmasına karar verilmiģtir. 51

53 yılları arasında Avrupa Birliği finansmanı ile GAP Bölge Kalkınma Ġdaresi (GAP BKĠ) tarafından BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile iģbirliği halinde uygulanan GAP GiriĢimciliği Destekleme Merkezleri (GAP-GĠDEM) Projesi nin çıktılarından olan ve GAP Bölgesi nin kaynaklarını ve potansiyellerini değerlendirerek bölgede uygulanabilecek programlar ve projeler için rekabeti esas alan kapsamlı bir çerçeve oluģturmayı amaçlayan GAP Bölgesi Ġçin Rekabet Gündemi projesinin kapsamında GAP bölgesinde ve Ankara da gerçekleģen bir dizi toplantıya katılım sağlanmıģtır. BirleĢmiĢ Milletler Sanayi Kalkınma TeĢkilatı Bin Yıl Kalkınma Hedefleri çerçevesinde Türkiye'nin Tekstil Sektöründe KOBĠ'ler için Sürdürülebilir Ağlar ve ĠliĢkiler Zinciri OluĢturulması Ortak Programı (MDG-F 2067) kapsamında Gaziantep te düzenlenen toplantı, çalıģtay ve eğitim programlarına katılım sağlanmıģtır. Ankara Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen ve DPT nin koordinasyonunda gerçekleģen Kümelenme konusunda yerel ve merkezi düzeyde politika çerçevesini çizecek bir strateji belgesinin hazırlanması ve bu stratejinin uygulanmasına yönelik yönetiģim modelinin oluģturulması amaçlayan istiģare toplantısına katılım sağlanmıģtır. Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) tarafından Ankara da düzenlenen ve TYDTA ile Kalkınma Ajansları arasındaki iģbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi, yurt dıģı örneklerinin incelenmesi suretiyle yatırım destek ve tanıtım faaliyetleri konusunda ulusal bütünlüğün sağlanmasını amaçlayan Ulusal Yatırım ve Tanıtım Stratejileri çalıģtayına katılım sağlanmıģtır. T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (STB) tarafından UNDP ile ortak yürütülen Rekabetçilik ve Ġnovasyon Alanlarında Küme Destek Programını GeliĢtirme Projesi kapsamında Mart 2011 tarihlerinde Ankara da düzenlenen Küme Destek Programının GeliĢtirilmesi çalıģtayına katılım sağlanmıģtır. T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Araçlarından (IPA) Bölgesel Kalkınma ana bileģeninin Bölgesel Rekabet Edebilirlik alt bileģenin operasyonel programı olan Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) kapsamında Antalya da düzenlenen Proje GeliĢtirme ÇalıĢtayına katılım sağlanmıģtır. 52

54 GAP BKĠ tarafından yürütülen GAP Organik Tarım Küme GeliĢtirme Projesi Kurumsal Kapasite GeliĢtirme ÇalıĢmaları kapsamında Ġzmir çalıģma gezisine katılım sağlanmıģtır. Avrupa Birliği Avrupa Kültür Programı (CCP) kapsamında Ġstanbul düzenlenen bilgilendirme toplantısına katılım sağlanmıģtır. Bu kapsamda bölgemizdeki kamu kurum ve kuruluģlarının Avrupa Kültür Programın daha fazla istifade edebilmeleri için bir bilgilendirme toplantısı düzenlenmiģtir. DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı DTM tarafından yürütülen ve Trabzon, Samsun, Çorum, KahramanmaraĢ ve Gaziantep illerinde firmalar arası iģbirliğinin artırılması, yerel aktörler tarafından sunulan destek hizmetlerinin geliģtirilmesi, firmaların uluslararası pazarlara giriģlerinin kolaylaģtırılması ve rekabet edebilirliklerinin sağlanmasını amaçlayan KOBĠ lerin Ağ Yapılanmaları ve Bölgelerarası ĠĢbirliğinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Gaziantep düzenlenen toplantılara katılım sağlanmıģtır. T.C. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Araçlarından (IPA) Ġnsan kaynaklarının GeliĢtirilmesi ana bileģenin Operasyonel Programın Ankara da düzenlenen tanıtım toplantısına katılım sağlanmıģtır. T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından koordine edilen Avrupa Birliği GiriĢimcilik ve Yenilik Programı kapsamındaki Eko-Ġnovasyon Programı 2011 yılı proje teklif çağrısı bilgilendirme toplantısına katılım sağlanmıģtır. Tablo 18: Katılım Sağlanan Etkinlikler Engellileri Anlama Paneli Etkinliğin Adı Ġlgili Kurum Tarih Kalkınma ve Rekabet Gücünün Arttırılması Arasındaki ĠliĢki ve Bölgesel Rekabet Avantajı konulu bilgilendirme toplantısı Kilis 7 Aralık Üniversitesi GAP BKĠ Bölgesel Kalkınma ve YönetiĢim Sempozyumu TEPAV, ODTÜ- KBAM Belediyeler Avrupa Birliği ne Hazırlanıyor Toplantısı ABGS, TBB Sürdürülebilir Marka ġehirler Geleceğe Hazırlanıyor Toplantısı Ekonomist ve Capital Dergileri

55 Etkinliğin Adı Ġlgili Kurum Tarih KurumsallaĢma Sürecinin Neresindesiniz? Semineri GTO, ABĠGEM- Gaziantep KayıtdıĢı Ġstihdam ve Sosyal Diyalog Semineri GTO GAP Organik Tarım Küme GeliĢtirme Projesi kapsamında Organik Tekstil Değer Zincirleri ve Küme GeliĢtirme Teknik Gezisi GAP BKĠ, UNDP Suriye ve Irak Ülke Masaları Tanıtım Toplantısı ĠGEME Rekabetçilik ve Ġnovasyon Alanında Küme Destek Programını GeliĢtirme Projesi Değerlendirme Toplantısı KOBĠ lerin Ağ Yapılanmaları ve Bölgelerarası ĠĢbirliğinin Güçlendirilmesi Projesi T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı GAĠB Tarih ve Kültür Kenti Gaziantep GBB Renk Renk Türkiye Fuar Toplantısı Gaziantep Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ġahinbey Ġlçesi Saha Gezisi Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi Operasyonel Programı Bölgesel Ġhtiyaç Analizi Toplantısı GAP Bölgesi ndeki Yatırım TeĢviklerinin Etki Analizi Toplantısı Büyüyen Anadolu ya Kredi Kolaylıkları (BAKK) Projesi toplantısı ġahinbey Belediyesi ÇSGB GAP BKĠ GTO Sınır Ticareti ve DıĢ Ticaret Semineri KĠTSO, DTM Bölgesel GeliĢmenin Finansmanında GiriĢim Sermayesinin Rolü Sempozyumu Bölgesel Dengesizlik ve Bölgelerarası GeliĢmiĢlik Farkları KurumsallaĢma Adımları ve Yönetim Becerileri Semineri DPT- Ankaraka ĠKA GTO KOBĠ lerde Bilgi Teknolojileri: Ġhtiyaçların Belirlenmesi, Teknolojinin Kullanılması, Sorunların Çözümü konulu seminer Planlama Portalı ve Plan Tadilat Otomasyonu Projesi ÇalıĢtayı 21. Yüzyılda Planlamayı DüĢünmek Kurultayı Ankara Üniversitesi GSO, MPM ÇOB

56 Etkinliğin Adı Ġlgili Kurum Tarih KOBĠ Stratejisi Eylem Planı Ġstanbul Dolmabahçe Sarayı BaĢbakanlık ÇalıĢma Ofisi Toplantısı Gaziantep Üniversitesi Kariyer Günleri KOSGEB Gaziantep Üniversitesi Kurumsal KOBĠ Yönetimi Eğitim Programı GTO, Boğaziçi Üniversitesi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kayıtlı Ġstihdam ÇalıĢtayı Alternatif Bank UNDP, ILO ĠTKĠB, Ortadoğu da GeliĢmeler Paneli GAĠB Creativity and Entrepreneurship in the Third Sector Programı KomĢu Ülkeler Arasında Ekonomik ĠĢbirliğinin GeliĢtirilmesi Paneli Üniversite-Sanayi ĠĢbirliği 4. Ulusal Kongresi Kalkınma Ajanslarının Bölge Planlama Deneyiminin Eğitim Bağlamında TartıĢılması Toplantısı Formaziontecnica Enstitüsü GYDO, GSO GTO, Ege Üniversitesi, Ege Bölgesi Sanayi Odası ODTÜ-KBAM, TEPAV Ġklim Eylem Planı ÇalıĢtayı GBB Çevre ve Mevzuatı, Sanayicinin Sorumlulukları, Üniversite- Sanayi ĠĢbirliği Paneli Gaziantep Üniversitesi Yeni Türk Ticaret Kanunu ve ĠĢletmelere Getirilen Yükümlülükler Bilgilendirme Semineri GTO Uluslararası Enerji ve Çevre Fuar ve Konferansı ICCI Kalkınma Ajansları Konferansı KUDAKA ĠĢ GeliĢtirme Merkezleri / Ġnkübatörler konulu seminer Technopolis Group

57 f) Ulusal ve Uluslararası Kurumlarla ĠĢbirliği Faaliyetleri Fransa nın Alsace bölgesinin ekonomik kalkınmasından sorumlu olan Alsace Ekonomik Kalkınma Ajansı ile yapılan görüģmeler neticesinde bir çalıģma ziyareti planlanmıģtır. BirleĢmiĢ Milletler Vakıf Fonu, Kadına KarĢı ġiddeti Sonlandırmak konulu kadına karģı Ģiddeti sona erdirmek için ulusal ve yerel politikalar, kanunlar ve eylem planlarının uygulanmasının desteklendiği 2011 yılı proje teklif çağrısı kapsamında Kapılar ġiddetsiz Bir YaĢam için Açılıyor: Kadın DayanıĢma Merkezleri projesiyle baģvuruda bulunulmuģtur. Proje Kamer ortaklığıyla hazırlanmıģtır. Projenin toplam bütçesi $ ,00 dır. Ancak projemiz kısa listeye kalamayarak elenmiģtir. Leonardo da Vinci Hareketlilik 2011 yılı proje teklif çağrısı kapsamında Fırat Kalkınma Ajansının proje baģvuru sahibi olduğu Avrupa da Bölgesel Kalkınma ve Fon Yönetimi projesinde proje ortağı olunmuģtur. Ajansımız bu kapsamda projenin tanıtılması ve duyurulması, Katılımcıların seçilmesi, Proje ortakları ile iletiģim ve sonuçlarının yaygınlaģtırılması konularında ortak çalıģmalarda bulunulacaktır. Proje Ulusal Ajans tarafından baģarılı proje olarak duyurulmuģtur. Proje katılımcı sayısı 40 kiģi olup toplam bütçesi ,00 dur. Japon Devleti tarafından 1989 yılından beri Japonya Resmi Kalkınma Yardımı (Japan ODA) kapsamında geliģmemiģ ve geliģmekte olan ülkelerde uygulanan ve temel insani ihtiyaçları karģılamak üzere hazırlanmıģ kalkınma projelerine yönelik geri ödemesiz mali yardım desteklenmesi amacıyla yürütülen Yerel Projelere Hibe Programı (GGP) kapsamında ajansımız iki ayrı proje ile ortak olarak baģvurmuģtur. 1. ÇağdaĢ Okul ÇağdaĢ Eğitim: Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı kapsamında Gaziantep ili ġahinbey Ġlçesinde bulunan Latife Özmimar Ġlköğretim Okulunun derslik ve laboratuarlarının onarılması amaçlayan $78.611,00 bütçeli projemiz kısa listeye kalamayarak elenmiģtir. 2. Bir Yudum Temiz Su: Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı kapsamında Adıyaman ili Sincik ilçesinin Ġçme Suyunun yenilenmesini amaçlayan $ ,29 bütçeli projemiz ön değerlendirmeyi geçerek kısa listeye kalmıģtır. 56

58 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından Avrupa Birliği müktesebatına uyum konusunda bilgi sahibi olmalarını ve kurumsal kapasitelerini geliģtirmelerini, AB fon ve mali kaynaklarından azami ölçüde yararlanılması amacıyla ildeki proje kapasitesini artırmayı, valiliklerdeki AB birimlerinin kapasitesini artırma, yerel düzeyde kamuoyunun AB sürecini doğru algılamasını sağlamayı ve Avrupa Birliğine Uyum DanıĢma ve Yönlendirme Kurullarının etkin bir Ģekilde çalıģmasını sağlamayı amaçlayan Ġllerimiz AB ye Hazırlanıyor proje teklif çağrısı kapsamında Gaziantep Valiliği AB DıĢ ĠliĢkiler Birimi öncülüğünde hazırlanan projeye ortak olmuģtur. Ancak proje baģarılı olamamıģtır. Gaziantep Temiz Enerji Hareketi: TUBĠTAK tarafından ĠġBAP programı kapsamında desteklenen Ġl yenilik Platformları Projeleri illerin sahip olduğu ve onlara dünya çapında rekabet gücü sağlayabilecek değer ve birikimleri, araģtırma ve geliģtirme (Ar-Ge) ve/veya yenilik (inovasyon) ekseninde ekonomik ve sosyal faydaya dönüģtürmek üzere yerel paydaģların bir araya gelerek ortak çalıģmalar yürütmelerini sağlayan sürekli ve dinamik bir iģbirliği zemini oluģturmayı amaçlamaktadır. Ġl yenilik Platformları Projeleri proje teklif çağrısı kapsamında Gaziantep Üniversitesi yürütücülüğünde ve Gaziantep BüyükĢehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası ve diğer bazı kamu kurum ve kuruluģların ortaklığıyla Gaziantep Temiz Enerji Hareketi projesiyle baģvuru yapılmıģtır. Projenin toplam bütçesi ,00 TL dır. Proje kapsamında Gaziantep te bir Temiz Enerji Platformu nun kurulması öngörülmektedir. "Eğitim ve Öğretimde Avrupa'da ĠĢbirliği Stratejik Çerçevesi" ("ET2020") kapsamında ele alınan ve temel hedefi Avrupa 2020 stratejisinin uygulanmasına (akıllı, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyümenin sağlanması için) katkı sağlamak olan, Avrupa Birliği Eğitim, Görsel-ĠĢitsel ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından duyurulan Eğitim ve Öğretimde Avrupa ĠĢbirliğinin Desteklenmesi konulu proje teklif çağrısı kapsamında Ajansımız koordinatörlüğünde Innovative-Sustainable Life Long Learning Strategies for Gaziantep, (INNOSUS) projesi hazırlanarak baģvuru yapılmıģtır. Projenin toplam bütçesi ,00 olup beģ ortaklıdır. Proje Ortakları: 1. Ġpekyolu Kalkınma Ajansı, Koordinatör 2. Gaziantep Eğitim ve Gençlik Derneği, 3. Gaziantep Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü, 4. Centro Servizi P.M.I Soc. Cons. a r.l., Ġtalya 5. Infocenter Eood, Bulgaristan 57

59 Projede temel amaç Hayat Boyu Öğrenme stratejilerinin geliģtirilmesi, yaygınlaģtırılması ve transferinin sağlanması ve uygulanmasıdır. Proje kapsamında Gaziantep te bir hayat boyu öğrenme merkezi kurulması planlanmaktadır. 2) KurumsallaĢma ve ĠletiĢim Faaliyetleri a) Basın ve Halkla ĠliĢkiler Yeni bir yapılanmanın parçası Ġpekyolu Kalkınma Ajansı TRC1 Bölgesi nde tanınırlığını arttırmak ve faaliyetlerini aktarabilmek için basınla kuvvetli iliģkiler kurmuģtur. Yazılı ve görsel basında Ajansımız ve faaliyetlerimize dair haberler yer almıģtır. Bu haberler bir kısmı Ģöyle sıralanmaktadır. Tablo 19: Yazılı Basında Ġpekyolu Kalkınma Ajansı Haber Yayıncı kuruluģ Tarih Ajanslar, 600 milyon lirayla destek verecek Dünya Ġpekyolu Kalkınma Ajansı na yapılan 91 proje kabul Sabah Edildi. BüyükĢehir Belediyesi ve Ġpekyolu Kalkınma Ajansı Denge El ele verdi Ġlerlemede Kalkınma Ajansının Rolü Pusula Ġpekyolu Kalkınma Ajansı Toplantısı Yapıldı DoğuĢ ġehitkamil den Örnek Proje GüneĢ Doğal Hayat Doğal Enerji proje sözleģmesi Sabah Ġmzalandı Fadıloğlu imzayı çevre için attı OluĢum ġehitkamil Belediyesi nden örnek proje Zafer Proje baģarılı bulundu Hakimiyet Ġpekyolu Kalkınma Ajansı nda 91 Proje Ayıntab BaĢarılı Bulundu 91 Projeye Onay Pusula Gazinatep de çevre kirliliği azalacak Gazikent Ajans ın yürüttüğü faaliyetlerden TRC1 Bölgesi halkının ve kamuoyunun haberdar olması amacıyla Ajans faaliyetleri, yönetim kurulu ve kalkınma kurulu toplantıları fotoğraf ve görseller eklenerek haber haline getirilmiģ ve internet sitesinde (www.ika.org.tr) adresinde düzenli olarak yayınlanmıģtır. 58

60 Tablo 20: Elektronik Basında Ġpekyolu Kalkınma Ajansı Haber baģlığı Internet sitesi Tarih Gazikent Üniversitesi ve Ġpekyolu Kalkınma Ajansı'ndan iģbirliği Ġskoçya'dan gelen heyet, Kilis Yatırım Destek Ofisi'ni ziyaret etti Ġpekyolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu toplandı Ġpekyolu Kalkınma Ajansı Bilgilendirme Toplantısı Ġpekyolu Kalkınma Ajansı na destek baģvuruları baģladı Türk Telekom'un çocuklar için özel çalıģması nihayet sahne aldı Enerji Piyasası GTO da masaya yatırıldı Anadolu Yörex'te Cam iģlemeciliği projesi kabul edildi Gaziantep in verimlilik Ģampiyonları Kadın STK'lara proje eğitimi verildi Beklenen Zeugma projesi imzalandı Kalkınma Kurulu Toplantısı Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde gerçekleģtirildi Fuara Gaziantep damgası GTO, yöresel el sanatlarını canlandıracak Yörex 2.Yöresel Ürünler Fuarı koordinasyon toplantısı yapıldı Ġpekyolu Kalkınma Ajansı'nda 91 proje baģarılı bulundu Mesire alanı için güneģten enerji üretilecek Kilis te DıĢ Ticaret Eğitimi Adıyaman da Ġhracat konulu seminer Ġpekyolu Kalkınma Ajansı Toplantısı yapıldı ĠKA ve MPM ortak çalıģmalar yapacak Yeni bir açılıma ihtiyaç var Ġpekyolu Kalkınma Ajansı, 2. STK ile toplantısını düzenledi b) Tanıtım ve KurumsallaĢma Faaliyetleri TRC1 Bölgesi ve Ġpekyolu Kalkınma Ajansı nın tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere bölgemizin kültürel, endüstriyel, eğitimsel, tarımsal yönlerinin vurgulandığı 7-9 dakika süreli ve aynı prodüksiyonun 3-4 dakikalık kısa versiyonu içeren toplan 2 adet tanıtım filmi çekilmiģtir. 59

61 TRC1 Bölgesinin tanıtımı için Türk Telekom ile iģbirliği yapmak üzere görüģmeler yapılmıģtır. Yapılan görüģmeler sonunda ulusal (Süpercan) ve uluslar arası karakterlerin (Marvel, Spiderman, Hulk, Ironman vs.) Türkiye lansmanlarının Gaziantep te yapılması Ģifahen kararlaģtırılmıģtır. Ayrıca bu karakterlerin yer aldığı bazı oyun ve filmlerin çekimlerin de bölgemizde çekilerek bölgemizin tanıtımı uluslararası düzeyde yapılacaktır. Stratejik ĠletiĢim ve Tanıtım Belgesi: Ġpekyolu Kalkınma Ajansı nın görev alanının geniģliği ve görevlerinin çok sayıda paydaģla iliģkili olması, yasal yetki ve sorumlulukların belirlenmesini ve bu geniģ alanda faaliyette bulunan tüm kesimlerle etkili ve sürdürülebilir bir iletiģim sürecini zorunlu kılmıģtır. DeğiĢen ve geliģen yönetim anlayıģının en önemli unsurlarından biri olan katılımcılık, faaliyet ve hizmetlerin ilgili tüm kesimlerle koordineli olarak geliģtirilmesini ve sürdürülebilir kılınmasını öngörmektedir. Ġpekyolu Kalkınma Ajansı yürüttüğü faaliyetlerden doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya kurumu etkileyen kiģi, grup veya kurumları paydaģ olarak tanımlamaktadır. Bu kapsamda, Stratejik ĠletiĢim ve Tanıtım Belgesi, bölgesel kalkınma amaçları doğrultusunda katılımcı bir yaklaģım esas alınarak paydaģlar tarafından tanımlanan ve ihtiyaç olarak belirtilen problemlerin çözümüne yönelik olarak kalkınma kurulu ve ilgili paydaģların önerileri doğrultusunda Gaziantep Yatırım Destek Ofisi tarafından hazırlanmıģtır. Tanıtım faaliyetleri kapsamında Ajans ismi ve logosunu içeren görseller hazırlanmıģtır. Kalem, evrak dosyası, tanıtım broģürü, yaka kartı, not defteri hazırlanan görseller arasında yer almaktadır. Tanıtım materyalleri kalkınma kurulu, tanıtım toplantıları, proje eğitimleri ve komisyonlar sırasında kurum, kuruluģ temsilcilerine dağıtılmıģtır. c) Raporlama Faaliyetleri ÇalıĢma programı, bütçe, harcama programı hazırlama faaliyetleri gerçekleģtirilmektedir yılı çalıģma programı ile Ocak-Mart ve Nisan-Haziran dönemlerine ait 3 er aylık 2 harcama programı hazırlanmıģtır. Ajansımız 2010 yılı faaliyet raporu hazırlanmıģtır. Gerekli düzenleme 60

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Kalkınma Ajansılarının teşkilat yapısı, görevleri ve işleyişi ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda sunulmuş olup, İZKA ile ilgili detaylı bilgilere

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Trakya 2009 SUNUŞ Ekonomik büyüme ve kalkınma, tüm ülkelerin en temel amacıdır. Bu amaca ulaşmadaki temel ilke ise, ülkenin mevcut kaynak ve imkânlarını

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI ORGANİZASYON YAPISI VE BİRİMLERİN GÖREVLERİ Versiyon :5

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI ORGANİZASYON YAPISI VE BİRİMLERİN GÖREVLERİ Versiyon :5 Versiyon :5 Tarih :26.11.2013 A. ORGANİZASYON YAPISI Güney Marmara Kalkınma Ajansının Organizasyon yapısı aşağıdaki şemaya uygun şekilde yeniden düzenlenmiştir. 1 Birimler ve yatırım destek ofisleri aşağıda

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI FAALİYET RAPORU (01 Ocak 31 Aralık 2011)

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI FAALİYET RAPORU (01 Ocak 31 Aralık 2011) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI FAALİYET RAPORU (01 Ocak 31 Aralık 2011) TRC1 BÖLGESİ (GAZİANTEP ADIYAMAN - KİLİS) 1 T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2 20. yüzyılın ortalarından itibaren birçok gelişmiş

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2010 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2010 YILI ARA FAALİYET RAPORU (İKA) GAZİANTEP ADIYAMAN - KİLİS (TRC1) İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 2 A) Misyon ve Vizyon... 2 B) Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C) Ajansa İlişkin Bilgiler... 4 1) Fiziksel Yapı... 4 2) Teşkilat

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI ORGANİZASYON YAPISI VE BİRİMLERİN GÖREVLERİ

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI ORGANİZASYON YAPISI VE BİRİMLERİN GÖREVLERİ Versiyon :2 Tarih :31.08.2012 A. ORGANİZASYON YAPISI Güney Marmara Kalkınma Ajansının Organizasyon yapısı aşağıdaki şemaya uygun şekilde yeniden düzenlenmiştir. (31.08.2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Kalite

Detaylı

2012 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Ara Raporu

2012 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Ara Raporu İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 GİRİŞ... 3 1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 7 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 8 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 9 1.3.1.Fiziksel Yapı... 9 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU

YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU T.C. Güney Marmara Kalkınma Ajansı, 25 Ocak 2006 tarihinde kabul edilen 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un Bakanlar Kurulu

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 24 YILI BÜTÇESİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. Gelir Bütçesi... 2 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 2 2.1.2. İl Özel İdarelerinden

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

KALKINMA AJANSLARINA VE 5449 NO LU KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

KALKINMA AJANSLARINA VE 5449 NO LU KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU KALKINMA AJANSLARINA VE 5449 NO LU KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU Hazırlayan: Esin ÖZDEMİR Uzman Yardımcısı YÖNETİCİ ÖZETİ Kalkınma Ajansları

Detaylı

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER 1. AJANSIN KURULUġU TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ

İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Temmuz 2011 Diyarbakır İÇİNDEKİLER 1 GENEL BĠLGĠ... 2 2 GERÇEKLEġTĠRĠLEN ĠZLEME FAALĠYETLERĠ... 4 2.1 2010 Yılı Ekonomik GeliĢme

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI ORGANİZASYON YAPISI VE BİRİMLERİN GÖREVLERİ

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI ORGANİZASYON YAPISI VE BİRİMLERİN GÖREVLERİ Versiyon :2 Tarih :31.08.2012 A. ORGANİZASYON YAPISI Güney Marmara Kalkınma Ajansının Organizasyon yapısı aşağıdaki şemaya uygun şekilde yeniden düzenlenmiştir. (31.08.2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

DOĞAKA GENEL SEKRETERLĠĞĠ ORGANĠZASYON YAPISI

DOĞAKA GENEL SEKRETERLĠĞĠ ORGANĠZASYON YAPISI DOĞAKA GENEL SEKRETERLĠĞĠ ORGANĠZASYON YAPISI Merkezi Hatay da bulunan, KahramanmaraĢ ve Osmaniye illerinde de faaliyetlerini yürütmekte lan Dğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği; 5 Birim BaĢkanlığı,

Detaylı

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011 h İçindekiler ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1.GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ BİRİM BAŞKANI GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ BİRİM BAŞKANI GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ BİRİM BAŞKANI GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNERGE Sıra No :GMKA/ Birim Yönerge/12 Revizyon No : 1 Tarih : 26 /09//2011 Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239)

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239) KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ 2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ FAALİYET ADI 5.1. KURUMSALLAŞMA VE ORGANİZASYON FAALİYETLERİ 5.1.1. İnsan Kaynakları (Personel Alımı, Çalışma Birimlerinin Oluşturulması, İşbölümü ve Personel Dağılımı)

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 YÖNETMELİK Ekli Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

YÖNETĠM KURULU BAġKANININ SUNUġU

YÖNETĠM KURULU BAġKANININ SUNUġU 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU i 1 1 YÖNETĠM KURULU BAġKANININ SUNUġU Günümüzde bölgeler arası geliģmiģlik farklılıklarının dengeli bir yapıya kavuģturulması, bölgesel ve yerel kalkınma ile sürdürülebilir

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Sunum Planı Bütçe Hazırlık Mevzuatı ve Dokümanları 2018-2020 Düzce Üniversitesi Bütçe Hazırlık Çalışmaları ve Hazırlanacak Formlar Bütçe Hazırlık

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

SUNUŞ. Ahmet TURHAN Balıkesir Valisi GMKA Yönetim Kurulu Başkanı. Sayfa 2 / 82

SUNUŞ. Ahmet TURHAN Balıkesir Valisi GMKA Yönetim Kurulu Başkanı. Sayfa 2 / 82 Sayfa 1 / 82 SUNUŞ Güney Marmara Kalkınma Ajansı, geçmiş yıllarda edindiği tecrübeler doğrultusunda Sürdürülebilir kalkınmasını sağlamış Güney Marmara nın bilgi, düşünce, koordinasyon ve destek noktası

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU (25 Temmuz-31 Aralık 2009)

2009 YILI FAALİYET RAPORU (25 Temmuz-31 Aralık 2009) 2009 YILI FAALİYET RAPORU (25 Temmuz-31 Aralık 2009) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Temmuz 2010 İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 3 1. GENEL BİLGİLER... 4 1.1 MİSYON

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 1 Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, KALKINMA AJANSLARI Düzey 2 bölgeleri esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan, Uygulamacı değil destekleyici, koordinatör

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU Haziran - 2014 1. GĠRĠġ 2013 YILI TEKNĠK DESTEK PROGRAMI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet

Detaylı

SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Sivil Savunma

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

T.C. KUZEY EGE KALKINMA AJANSI 2009 FAALİYET RAPORU

T.C. KUZEY EGE KALKINMA AJANSI 2009 FAALİYET RAPORU T.C. KUZEY EGE KALKINMA AJANSI 2009 FAALİYET RAPORU (TEMMUZ - AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 2009 ) TR33 Bölgesi (AFYONKARAHİSAR KÜTAHYA MANİSA UŞAK) KAPSAM I. GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon ve Vizyon...

Detaylı

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Eylül 2010 SUNUŞ Fırat Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı