MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ"

Transkript

1 ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek üzere. Be le di ye Baþ ka ný Cen giz Pa la, a çý - lý þýn Ey lül ün ilk haf ta sýnda o la ca ðý ný söy le di. nha BE RÝ 6 DA DAHA TEMÝZ HAVA ÝÇÝN ÝLLERE BÝSÝKLET GENELGESÝ u Çev re ve Þe hir ci lik Ba kan lý ðý, da ha te miz ha va i çin il le - re gön der di ði ge nel ge de u la þým dan kay nak la nan ha va kir li li ði nin a zal týl ma sý i çin bi sik let kul la ný mý nýn teþ vik e - dil me si ge rek ti ðini bildirdi. nhaberý SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr Ýsrail, Gazzelilerin Aksa yý ziyaretine 25 yýldýr izin vermiyor MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ 1987'DEKÝ ÝLK ÝNTÝFADADAN SONRA YASAK GELDÝ u BirinciFilistinintifadasýnýnmeydanageldiði1987'denbuyana GazzelilerinKudüs'egirmesiveMescid-iAksa'yýziyaretedipnamaz kýlmasýyasak.ýsrail,bupolitikasýný2000yýlýndakiikincifilistinintifadasýndansonradahadageniþleterekbütünbatýþeriavegazze halkýnýnkudüs'egiripmescid-iaksa'danamazkýlmasýnýyasakladý ARASINDA ÝTÝKÂF BÝLE YAPILABÝLÝYORDU u GazzeliKenzCamiiimamýÞeyhZýyaies-Susi: Ýsrail yýllarýarasýndaGazzehalkýnýnMescid-iAksa'yagirmesineve'itikâf'yapmasýnaizinveriyordu.1,5saatlikgeceyolculuðusonrasýulaþtýðýmýz Mescid-iAksa'dageceyiibadetlegeçiriyorduk.ÞimdiogünlerihatýrlýyorvetekrarnasipetmesiiçinAllah'aduaediyoruz. nha be ri say fa 7 de Kudüs Müftüsünden Aksa yý ziyaret çaðrýsý Filistin Müftüsü Þeyh Muhammed Hüseyin, Araplar ve Müslümanlar, Filistinlilerin Ýsrail iþgaline karþý verdikleri direniþe destek olmak için Mescid-i Aksa yý ziyaret etmelidir þeklinde bir fetva yayýnladý. nha be ri say fa 7 de Müslüman mezarlarý yýkýlýyor uþeyh Raid Salah ýn lideri olduðu 1948 Filistin Ýslâmî Hareketine baðlý El- Aksa Vakýf ve Kültür Mirasý Kurumu Basýn Koordinatörü Mahmud Ebu Ata, yaptýðý açýklamada, Kefr Kasým ve Ra su l-ayn beldelerinin yakýnýnda yer alan Mecdel Sadýk mezarlýðýnda onlarca dönüm arazinin yol ve yerleþim yeri inþasý için dozerlerle kazýldýðýný söyledi. nha be ri say fa 7 de DÝPLOMATÝK EKÝP, BARIÞI SAÐLAMAK ÝÇÝN YOLA ÇIKIYOR Myan mar a AB e ki bi gi di yor u ABDýþiþleriYüksekTemsilcisiCatherineAshton,Myanmar daþiddetisonaerdirmekiçinbölgeyeekipgöndereceklerinisöyledi.ashton, NisansonundaziyaretettiðiMyanmar dagörüþtüðüdevletbaþkaný TheinSeinvemuhalefetlideriAungSanSuuKyi den,etnikþiddetin önlenmesikonusundataahhütaldýðýnýaçýkladý.nha be ri say fa 7 de TÜRKÝYE NÝN SANAYÝ DEVLERÝ AÇIKLANDI TÜPRAÞ ilk sýrada, OYAK Renault 3 üncü u ÝstanbulSanayiOdasýnýn Türkiye nin500büyüksanayikuruluþu 2011 Araþtýrmasý na göre TÜPRAÞ, üretimden satýþlarda 27 milyar409milyon868bin901liraylayinetürkiye ninenbüyüksanayi kuruluþu olurken, Oyak-Renault Otomobil Fabrikalarý AÞ 7 milyar357milyon961bin625liraylaüçüncüoldu.nha be ri say fa 10 da FSM de bir þe rit da ha ka pa ný yor uýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý, bugünden(25 Temmuz Çarþamba) itibaren FSM de bir þeridin daha trafiðekapatýlacaðýnýaçýkladý.buna göre köprünün güney kýsmýndakapalýþeritsayýsý3 eçýkacak.nha be ri say fa 9 da Geçiþ sürecini Esed rejiminden biri yönetebilir usuriye Ulusal Konseyi Sözcüsü Georges Sabra, Yemen örneðinde olduðu gibi, Devlet Baþkaný Beþþar Esed in çekilmesinin ardýndan ülkedeki geçiþ sürecinin Esed rejimi üyesi bir kiþi tarafýndan yönetilmesinikabuletmeyehazýrolduklarýnýbildirdi.nha be ri say fa 7 de Su ri ye or du su nun Ha lep ci va rýn da ki köy ve ka sa ba la rýn ta ma mýn dan çe kil di ði ha ber le ri ne rað men ha - ya let þe hi re dö nü þen böl ge de ça týþ ma la rýn iz le ri gö rü lü yor. Ya þan maz ha le ge len ev le rin den ka ça rak da ha gü ven li böl ge le re sý ðýn mak is te yen si vil ler yol cu luk la rý na de vam e di yor. FO TOÐ RAF: A A Barzani: Suriye ye asker göndermedik uirak Bölgesel Kürt Yönetimi Peþmerge Bakanlýðý sözcüsü Cebbar Yaver, hiçbir ülkenin iç iþlerine karýþmak istemediklerini ve Suriye ye Peþmerge kuvvetlerinin gönderildiði yönündeki haberlerin doðru olmadýðýnýsöyledi.yaver, ÖzerklikkonusuBatýKürdistan ýilgilendiren bir olay. Çünkü Kürdistan ýn her parçasýnýn kendine göre özellikleri vardýr ifadesinikullandý.nha be ri say fa 7 de PROF. DR. MURAT TUNCER: Çözüm herkesi yaklaþtýran anayasa uhacettepe Üniversitesi RektörüProf.Dr.MuratTuncer,tekçözümünherkesin birbirinebirazdahayaklaþtýðýbiranayasaolduðunu vebundanbaþkabirçözümgöremediklerinisöyledi.aksihaldeherkesin mutsuzolacaðýnadikkatçekentuncer,herkesinbirdiðerineeluzatmasývebirleþmesigerektiðinibelirtti.nha be ri say fa 9 da HELÝKOPTER NASIL DÜÞTÜ? u08 ISSN ÞEHÝTLER DUALARLA UÐURLANDI u08

2 2 25 TEM MUZ 2012 ÇARÞAMBA Y L HÝ KA Sabýrsýzlýðýn bir ilâcý da oruçtur Ra ma za n-ý Þe rif te ki o ruç, on beþ sa at, sa hur suz i se yir mi dört sa at de vam e den bir müd de t-i aç lý ða sa býr ve ta ham mül ve bir ri ya zet tir ve bir id man dýr. De mek, be þe rin mu sî be ti ni i ki leþ ti ren sa býr sýz lý ðýn ve ta ham mül - süz lü ðün bir i lâ cý da o ruç tur. Se ki zin ci Nük te: a ma zan-ý Þe rif, in sa nýn ha - Ryat-ý þah si ye si ne bak tý ðý ci he - tin de ki çok hik met le rin den bir hik me ti þu dur ki: Ýn sa na en mü him bir i lâç nev în den mad dî ve mâ ne vî bir per hiz dir. Ve týb ben bir hým ye dir ki, in sa nýn nef si ye mek, iç mek hu su sun da key fe mâ ye þâ ha re ket et tik çe, hem þah sýn mad dî ha ya tý na týb ben za rar ver di ði gi bi, hem he lâl-ha ram de me yip rast ge len þe ye sal dýr mak, a de ta mâ ne vî ha ya tý ný da ze hir ler. Da ha kal be ve ru ha i ta at et mek, o nef se güç ge lir, ser ke þâ ne diz gi ni ni e li ne a lýr. Da ha in san o na bi ne mez; o in sa na bi ner. Ra ma zan-ý Þe rif te, o ruç va sý ta sýy la bir nev î per hi ze a lý þýr, ri ya ze te ça lý þýr ve e mir din le me yi öð re nir. Bi ça re za yýf mi de ye de, ha zým dan ev vel ye mek ye mek ü ze ri ne dol - dur mak la has ta lýk la rý celb et mez. Ve e mir va sý ta sýy la he lâ li terk et ti ði ci het le, ha ram dan çe kin mek i çin a kýl ve þe ri at tan ge len em ri din le me ye ka bi li yet pey dâ e der. Ha yat-ý mâ ne vi ye yi boz ma ma ya ça lý þýr. Hem in sa nýn ek se ri yet-i mut la ka sý aç lý ða çok de fa müp te lâ o lur. Sa býr ve ta ham mül i çin bir id man ve ren aç lýk, ri ya ze te muh taç týr. Ra ma zan-ý Þe rif te ki o ruç, on beþ sa at, sa hur suz i se yir mi dört sa at de vam e den bir müd det-i aç lý ða sa býr ve ta ham mül ve bir ri ya zet tir ve bir id man dýr. De mek, be þe rin mu sî be ti ni i ki leþ ti ren sa býr sýz lý ðýn ve ta ham mül süz lü ðün bir i lâ cý da o ruç tur. Hem o mi de fab ri ka sý nýn çok ha de me le ri var. Hem o nun la a lâ ka dar çok ci ha zat-ý in sa ni ye var. Ne fis, e ðer mu vak kat bir a yýn gün düz za ma nýn da ta til-i eþ gal et mez se, o fab ri ka nýn ha de me le ri nin ve o ci ha za týn hu su sî i ba det le ri ni on la ra u nut tu rur, ken diy le meþ gul e der, ta hak kü mü al týn da bý ra kýr. O sa ir ci ha zat-ý in sa ni ye yi de, o mâ ne vî fab ri ka çark la rý nýn gü rül tü sü ve du man la rýy la mü þev veþ e der. Na zar-ý dik kat le ri ni da i ma ken di ne celb e der. Ul vî va zi fe le ri ni mu vak ka ten u nut tu rur. On dan dýr ki, es ki den be ri çok ehl-i ve lâ yet, te kem mül i çin ri ya ze te, az ye mek ve iç me ye ken di le ri ni a lýþ týr mýþ lar. Fa kat Ra ma zan-ý Þe rif o ru cuy la o fab ri ka nýn ha de me le ri an lar lar ki, sýrf o fab ri ka i çin ya ra týl ma mýþ lar. Ve sa ir ci ha zat, o fab ri ka nýn süf lî eð len ce le ri ne be del, Ra ma zan-ý Þe rif te me le kî ve ru ha nî eð len ce ler de te lez züz e der ler, na zar la rý ný on la ra di ker ler. O nun i çin dir ki, Ra ma zan-ý Þe rif te mü min ler de re câ tý na gö re ay rý ay rý nur la ra, fe yiz le re, mâ ne vî sü rur la ra maz har o lu yor lar. Kalb ve ruh, a kýl, sýr gi bi le tâ i fin o mü ba rek ay da o ruç va sý ta sýy la çok te rak ki yat ve te fey yüz le ri var dýr. Mi de nin að la ma sý na rað men, on lar mâ su mâ ne gü lü yor lar. Mek tu bat, s. 684 LÛ GAT ÇE: hýmye: Perhiz, yeme-içmeye dikkat etmek. keyfemâyeþâ: Keyfine göre. serkeþâne: Emir dinlemeyerek, isyan ederek. riyazet: Nefsi kýrma, fani þeylerden nefsini çekerek kanaat içinde yaþamak. cihazat-ý insaniye: Ýnsana ait cihazlar, organlar, duygular. tatil-i eþgal: Meþguliyete ara verme.  Y E T Ýman edip iyi iþler yapan, namaz kýlan ve zekât verenler var ya, onlarýn mükâfatlarý Rableri katýndadýr. Onlara korku yoktur, onlar üzüntü de çekmezler. Bakara Sû re si: 277 /  ye t-i Ke ri me Me â li sa mi_ce be ma il.com  hi ret pa za rý Yak la þýk o la rak beþ mil yar ya þýn da ol du ðu he sap la nan ih ti yar dün ya mýz, i le ri de ye ni den di ri li þe me kân o la cak bü yük bir mey da nýn et ra fýn da hiç yan lýþ yap ma dan dön me ye de vam e di yor. O nu dön dü ren Yü ce Kud ret, cin ve in san la rýn a mel le ri ni o mey da nýn giz li lev ha la rý na gön de ri yor. Ý ler de o a mel ler cin ve in san la rýn na zar la rý na gös te ri le cek tir. Mah ke me-i Küb ra o lan mah þer mey da ný nýn a da let te ra zi si, zer re ka dar ha yýr ve þer ri de tar ta cak, in san lar ne ye lâ yýk ve müs te hak i se o ra ya sevk e di le cek ler dir. Bu ke sin ha ki ka te i nan mak ya da i nan ma mak so nu cu de ðiþ tir mi yor. Sa de ce i na nan lar i nanç la rý nýn ge re ði ni yap týk la rý i çin sa a det ta ra fý na, i nan ma yan lar da o ra yý boþ ver dik le ri i çin a zap ve fe lâ ket ta ra fý na gi de cek ler, hep si bu ka dar. Al lah i na na ma yan la ra da ba si ret ve hi da yet na sip et sin. Biz mü min ler top lu lu ðu, dün ya yý â hi re tin bir tar la sý o la rak gö rü yo ruz. Bu ra da ek ti ði miz se vap lý a mel ler, Al lah ýn rý za sý ve Cen net þek lin de bi ze dö ne cek tir in þa al lah. A mel le rin ru hu hük mün de ki ih lâs her þe yin ba þý dýr. O ol maz sa, se vap lý o lan i ba det ler da hi in sa ný sý kýn tý ya so ka bi lir. Ra ma zan a yý, mah þer mey da ný nýn et ra fýn da bin ler hik met le re bi nâ en dön dü rü len dün ya mý zýn yo lu ü ze rin de ku rul muþ bir â hi ret pa za rý ol du ðun dan, vak tin de de ðer len di re bil diy sek ne â lâ. Yok sa ge le cek se ne yi bek le mek ge re ke cek. Ge le cek se ne ye i se kim ö le, kim ka la. Bu ay da H AD Ý S o ku nan her bir Kur ân har fi ne, sa ir za man lar da on se vap ve ri lir ken, bu ay da bin mis li se vap ya zýl mak ta dýr. Di ðer ha yýr ve ha se nat tü rü i ba det ler de bin mis li kar þý lýk gö rür. Bu nu i yi bi len mü min ler, Ra ma zan a yýn da yap tý ðý ha yýr - Ramazan'da Allah'ý anan kimsenin günahlarý baðýþlanýr. Ramazan'da Allah'tan birþey isteyen kimse mahrum kalmaz. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 2214 / Ha di s-i Þe rif Me â li la rý ný art tý rýr lar. Hat ta ver mek le mü kel lef ol duk la rý ze kât i ba det le ri ni da hi bu ay da ver me ye gö re plân la ma ya par lar. Ra ma zan i çin de sak lý o lan ve Al lah Re su lü nün (asm) Son on gün de ve hu su san tek ge ce ler de a ra yýn de di ði Ka dir Ge ce si i se, bam baþ ka bir ge ce dir. Sek sen dört se ne lik bir ha yat ta ka za ný la cak o lan bir ö mür ne ti ce si ni bu ge ce ka zan dý ra bi li yor. Her bir Kur ân har fi ne o tuz bin mis li se vap ya zý lan muh te þem bir ge ce. Bin ay dan da ha ha yýr lý ol du ðu Kur ân-ý Ke rim le sa bit. Ra ma zan a yý Kur ân a yý ol du ðun dan, ül ke miz de ve â lem-i Ýs lâm da Kur ân o ku ma la rý ve ha tim ler do ruk nok ta sý na çý kar. Mer hum ve mu az zez Üs ta dý mýz Be di üz za man Haz ret le ri, Ra ma zan a yý gel di ðin de ta le be le ri ne Kur ân cüz le ri ni da ðý týr ve her gün o ku nan ha tim se va bý nýn, her cüz o ku ya nýn a mel def te ri ne ya zý la ca ðý ný söy ler miþ. Ma ne vî bir þir ket mo de li o lan bu tarz, u zun yýl lar dan be ri Nur da i re sin de ic ra e di li yor. Her il ve il çe de cüz ler ce ma at fert le ri ne da ðý tý lý yor. Bu cüm le den o la rak, An ka ra nýn bü tün hiz met ma hal le rin de ol du ðu gi bi, bu lun du ðu muz il çe de ge çen se ne bir ha tim da ðý ta bil di ði miz hal de, bu Ra ma zan a yýn da dört ha tim o ku ya cak þe kil de cüz le ri da ðýt týk. Ge çen se ne yi dör de kat la yan bir ka tý lým ol du. Böy le bir so nu cu biz le re ih san et ti ði i çin Al lah a ne ka dar þük ret sek yi ne az dýr. He def be lir le ye rek ve e kip ça lýþ ma sýy la ya pý lan gay ret le ri Ce nâb-ý Hak ne ti ce siz bý rak mý yor. Kim ih lâs la Al lah tan ne yi is ti yor sa Al lah o nu ve ri yor. Þer de bi le ol sa ne ti ce siz kal ma yan sa mi mî ça lýþ ma lar, el bet te ha yýr lý a mel ler de de ne ti ce siz kal maz. An cak kul o la rak va zi fe mi zi hak kýy la yap mak ve ne ti ce yi de Al lah a bý rak mak o lan düs tu ru muz i se, hiç bir za man a kýl dan u zak tu tul ma ma lý dýr. Bu ve si ley le, Ra ma zan-ý Þe ri fi ni zi teb rik e der; Ýs lâm ve in san lýk â le mi i çin ha yýr la ra ve si le ol ma sý ný Ce nâb-ý Hak tan ni yaz e de rim.

3 Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 6 Ramazan 1433 Ru mî: 12 Temmuz 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Týbbî raporla kayýt 1 yýl ertelenebilecek MÝLLÎ E ði tim Ba kan lý ðý, e-ka yýt sis te mi i le ka - yýt la rý a lý nan 66 ay ve ü ze ri ço cuk lar i çin ve li - ler den ge len kay dýn bir yýl er te len me si ta le bi ni, týb bî teþhisli ra por i le ka bul e de cek. Mil lî E ði - tim Ba kan lý ðý, e ði tim öð re tim yý lý e- ka yýt uy gu la ma sý i le il gi li sýk ça so ru lan so ru la - ra ce vap ver di. Bu na gö re, 2006 do ðum lu lar i le 2007 O cak-mart do ðum lu ço cuk la rýn ta ma mý ve 2007 Ni san-ey lül do ðum lu lar dan ve li si nin is te ði o lan bütün ço cuk la rýn bi rin ci sý ný fa ka - yýt la rý o to ma tik o la rak ya pýl dý Ni san-ey - lül do ðum lu ço cuk lar, i ka met le ri ne uy gun il - ko kul la ra ge çi ci o la rak yer leþ ti ril di. Bu kap - sam da, ço cu ðu nu bi rin ci sý ný fa gön der mek is - te yen ve li le rin o ku la ya zý lý is tek te bu lun ma sý ye ter li o la cak. Kay dý hiç bir o kul da gö zük me - yen ço cuk la rýn ve li le ri, ön ce lik li il çe nü fus mü - dür lü ðü ne gi de rek ad res kon tro lü yap tý ra cak. Da ha son ra il çe mil lî e ði tim mü dür lü ðü ne gi - de rek yet ki li le ri bil gi len di re cek. Ve li ler den ge - le bi le cek öð ren ci le rin ka yýt la rý nýn bir yýl er te - len me si is tek le ri, týb bî teþhisli ra por la ka bul e - di le cek. Bu na gö re, yaþ ça ka yýt hak ký ný el de e - den an cak be de nen ve ya zih nen ye te rin ce ge - liþ me miþ o lup o ku la u yum sað la ya ma yan 66 ay ve ü ze ri ço cuk lar, Ka sým a yý so nu na ka dar sað lýk ku rum la rýn dan ve ri len be de nen ve ya zih nen ge liþ me miþ týb bî teþhisli ra por ü ze ri ne, o kul ön ce si e ði ti me yön len di ri le bi le cek ve ya ka yýt la rý bir yýl er te le ne bi le cek. An ka ra / ci han U YUM PROG RA MI 10 EY LÜL DE E-KA YIT yer leþ tir me si, ay ný za man da ke sin ka yýt an la mý na da ge le cek. Ve li ler, ke sin ka yýt i çin ek her han gi bir bel ge gö tür me - ye cek. Ey lül a yý ba þýn da o kul i da re si ne baþ vu ra rak ço cu ðu nu bu o ku la gön de re ce ði ni be yan e de cek ve li, ka yýt i çin her han gi bir üc ret ö de me ye cek. O kul lar, 17 Ey lül Pa zar te si gü nü, 1. sý nýf la rýn u yum prog ra mý i se 10 Ey lül de baþ la ya cak. O ku lun fi zi kî þart la - rý na gö re, ay ný yaþ gru bun da ki öð ren ci le rin ay ný sý nýf la ra yer leþ - ti ril me le ri o kul yö ne tim le ri ta ra fýn dan de ðer len di ri le bi le cek. ir ti ni as ya.com.tr Su ri ye ne re ye? Su ri ye de o lay la rýn baþ la ma sýn dan son ra ses len di ri len çok sa yý da ki se nar yo dan bi ri de E sad ýn dar bey le in di ril me siy di. Ge çen haf ta Þam da ter tip le nen ve sa vun ma ba ka ný baþ ta ol mak ü ze re re ji min gü ven lik le il - gi li çok ö nem li i sim le ri nin can ver di ði bom ba lý su i kast, bu nun bir de ne me si o la rak ger çek leþ ti. Ba zý id di a la ra gö re, bom ba la rýn çi çek sak sý sý i - le çi ko la ta ku tu su na giz le ne rek pat la týl dý ðý sa lon - da ki top lan tý ya E sed de ka tý la cak tý, a ma son an - da ki bir prog ram de ði þik li ði so nu cu ka týl ma dý. Bom ba lý su i kas tý ger çek leþ ti ren ki þi nin, E - sed in ya kýn ko ru ma la rýn dan bi ri ol du ðu yö nün - de ki ha ber ler de il ginç. De mek ki, E sed i de vir - me ye ça lý þan lar, ya kýn çev re si ne de nü fuz et ti ler ve kan lý bir sa ray dar be si yap ma ya ça lýþ tý lar. Bu su i kas týn, Su ri ye i çin dö nüm nok ta sý ol du - ðu i fa de e di li yor. Ge liþ me ler de o nu gös te ri yor. Ni te kim pat la ma son ra sýn da ça týþ ma lar Þam ve Ha lep gi bi þe hir le ri i çi ne a la cak þe kil de da ha da yay gýn la þýr ve þid det le nir ken, ül ke sý nýr la rýn - da ki kon tro lün mu ha lif le re geç ti ði ö ne sü rül dü. Bu hen gâ me de, ev vel ce de ses len di ri len bir se - nar yo yi ne gün de me ge ti ril di; E sed in Þam dan çe ki lip Nu say rî le rin a ðýr lýk ta ol du ðu Laz ki ye mer kez li bir mi ni dev let ku ra rak yo la o þe kil de de vam et mek is te di ði id di a sý tek rar or ta ya a týl dý. Bu nun im kân sýz lý ðý ný söy le yen ler de var. A ma öy le de ol sa, böy le de ol sa, i þa ret ler, Su ri - ye nin bir par ça lan ma sü re ci ne gir di ði ni gös te ri - yor. Bar za ni nin Su ri ye Kürt le ri ni E sed e kar þý bir a ra ya ge tir me ham le si nin ar dýn dan, Ku zey - de ki Kürt böl ge si nin bir kýs mýn da PKK ya ya kýn grup la rýn kon tro lü e le ge çir di ði id di a e di li yor. Di ðer mu ha lif grup la rýn ma hi ye ti de þu a þa ma - da tam bir mu am ma. Kim ne yin pe þin de, bi lin - mi yor. Müs lü man Kar deþ ler Kan dök me den he de fe va ra lým di yor, a ma din le yen yok. El Ka i - de nin o ra da da ak tif ol du ðun dan söz e di li yor. Biz de ki sý nýr kamp la rýn da ka rar gâh ku ran Öz - gür Su ri ye Or du su nun kim ler den o luþ tu ðu, ki - me ve ne ye hiz met et ti ði de bi lin mez ler den bi ri. Þu an i çin E sed i de vir me he de fin de bir leþ miþ gö rü nen mu ha lif le rin, he de fe u la þýl dý ðý tak dir de ne ya pa cak la rý meç hul. Ki mi le rin ce te lâf fuz e di - len öz gür ve de mok rat bir Su ri ye söy le mi ku la - ða hoþ ge li yor, a ma bu par ça lý, da ðý nýk ve bi lin - mez ler le do lu mu ha le fet cep he siy le bu he de fe na sýl u la þý la bi le ce ði so ru su nun ce va bý meç hul. Bu na kar þý lýk, ak ba ba lar ve leþ kar ga la rý gi bi bek le yen ler var. E sed dev ri lir se fü ze le ri ve kim - ya sal si lâh la rý Hiz bul lah ýn e li ne geç me sin ge - rek çe siy le mü da ha le ye ha zýr la nan ve bu nu a çýk - ça da i lân e den Ýs ra il bun la rýn ba þýn da ge li yor. Bu hen gâ me de sý nýr da ki Türk TIR la rý nýn mu - ha lif ler ta ra fýn dan yað ma la nýp ya kýl ma sý o la yý ný, Þim di E sed le a ra mýz i yi o lur sa, o dev ril dik ten son ra ye ri ne ge le cek yö ne tim le i yi i liþ ki ler ku ra - ma yýz di yen Da vu toð lu na ve ril miþ bir er ken ce vap o la rak de ðer len dir mek yan lýþ o lur mu? Yok sa bu o lay, PKK nýn Tür ki ye ye kar þý Su ri - ye de de ye ni bir cep he aç tý ðý nýn i þa ret fi þe ði mi? So nuç o la rak, Su ri ye gi de rek de rin le þen bir ka os ve kar ga þa nýn i çi ne sü rük le ni yor. Bu gi di - þa týn so nu bir par ça lan ma ya va rýr mý? Öy le bir sü reç te da ha ne ka dar kan dö kü lür ve da ha kaç ma sum za rar gö rür, kes tir mek müm kün de ðil. A ma gö rü nen o ki, Su ri ye ye ve o nun ü ze rin - den Tür ki ye baþ ta ol mak ü ze re tüm böl ge ye ku - ru lan kan lý fit ne tu za ðý iþ le me ye de vam e di yor. Ki mi le ri bü tün bu o lup bi ten le re E sed gi de - cek, dert ler bi te cek i yim ser li ði i çin de ba ka bi lir. A ma ge liþ me ler i þin bu ka dar ba sit ol ma dý ðý - ný, o yun i çin de giz len miþ bir çok o yun lar bu lun - du ðu nu, E sed in de fi gü ran lar dan bi ri ol du ðu nu, Su ri ye nin sü rük len di ði ka os ve kar ga þa nýn tüm böl ge ye si ra yet e de cek va him so nuç lar do ðu ra - bi le ce ði ni þim di den göz ler ö nü ne se ri yor gi bi. Su ri ye yi bu ha le dü þür mek i çin iz le nen yön - tem ler Lib ya ve I rak tan fark lý gi bi gö rü nü yor. A ma so nuç þa þýr tý cý de re ce de ben zi yor: Ka os, kar ga þa, ça týþ ma, iç sa vaþ, bö lü nüp par ça lan ma. Al lah yar dým cý mýz ol sun.

4 4 25 KÜLTÜR SANAT TEMMUZ 2012 ÇARÞAMBA Y E fen di mi zi (asm) þi ir i le se lâm la mak sa a det bay ma il.com Yal nýz lýk, sab rýn düþ ma ný dýr Her in san i çin bel li dö nem le rin bel li bir mi lât an la mý var dýr. Ben de üç yýl dýr ha ya tý mý an - ne ol duk tan son ra ve an ne ol ma dan ön ce di ye i ki ye a yý rý yo rum. Zi ra ha ya ta ba ký þým, o lay la rý yo rum la yý þým, gör dük le rim ve ya þa dýk la rý ma yük - le di ðim an lam lar bir hay li de ðiþ ti. U mar sýz ca ya - nýn dan ge çip git ti ðim bir çok þe yi ö nem ser ken, an - la dý ðý mý sa nýp ký sa bir te sel li sö zün den son ra u - nut tu ðum ha yat lar i çin i se, on lar dan ha ber siz du â e de bi li yo rum ses siz ve iç ten. Ar týk, Ha ya týn ba zý ka re le ri ya þan ma dan, tam an la mýy la his se dil mi yor gi bi ka lýp i fa de ler le ge len cüm le le re te bes süm e di yo rum. Bü yük söz ler et - me me yi, þa hit ol du ðum her þe yi â nýn da fev ri bir þe kil de yo rum la ma ma yý ve en ö nem li si yar gý la ma - ma yý öð re ni yo rum ye ni den. Ýn þal lah sö zü bü tün cüm le le ri min bes me le si ol mak i çin uð ra þýr ken, ký - zý mýn di li ne de ðin ce an lý yo rum: Ýn þal lah der se ya - ka ran, in þa e der ya ra dan Hak kâ ri de as ker lik ya pan oð lu na göz yaþ la rý dö kü - yor Fa di me tey zem. Ha ber le ri iz le ye mi yo rum. Ken - di ço cu ðu ma þük re der ken, baþ ka a na la rýn sý zý sý na da - ya na mý yo rum. Tan si yo num yük se li yor, fe na la þý yo - rum de di ðin de, a cý sý na do ku nu yo rum. Bir ev lâ dýn as ke re git me si nin, he le de Hak kâ ri gi bi zor bir þe hir - de as ker lik yap ma sý nýn na sýl bir sý zý ol du ðu nu bil me - sem de, an ne ol ma nýn ne de mek ol du ðu nu bi li yo - rum. An ne ol ma nýn, ev lâ dý ný gö zün den bi le sa kýn - mak ol du ðu nu ve ge ce de fa lar ca kal kýp i yi mi? di ye yok lar ken, te bes süm et mek de mek ol du ðu nu, has ta - lan dý ðýn da, Al lah ým has ta lý ðý ný ba na ver di ye du â et mek ol du ðu nu bi li yo rum. Bun dan ol sa ge rek, Fa di - me Tey ze min her oð lum de di ðin de des tur suz a kan göz yaþ la rý nýn an la mý ný bil di ðim i çin tek bir ke li me e - de mi yor, sa de ce göz yaþ la rý na eþ lik e di yo rum. *** Bi ri ni an la mak, a cý sý na or tak ol mak de ðil; bi ri ni an - la mak o a cý yý ya þa mak týr ben ce. Bel ki Em pa ti-duy - gu daþ lýk de ni len þe yin a çý lý mý, tam o la rak buy du. Ba zen sa at ler ce ko nuþ sa nýz da te sir et mez. An cak mu ha ta bý ný zýn e li ni tu tup, se ni an lý yo rum di yen li - san-ý hâ li niz çok der de de va o lur. Zi ra her bi ri mi zin ya þa dý ðý ken di ne ö zel ve her bi ri mi zin der di ken di ne bü yük Ben ce Bu o la yý ben ya þa say dým ne ya par - dým? so ru su na tam o la rak ce vap ve re mi yor sa nýz, his set me ye baþ la mýþ sý nýz de mek tir. Zi ra, ko nuþ mak ya þa mak tan da ha ko lay ge li yor ço ðu za man. A ma ya - þar ken ver di ði miz tep ki ler, an la týr ken ki ka dar so ðuk - kan lý ol mu yor ne ya zýk ki. Oy sa þim di ler de bi ze, baþ ka sý ný din le me mek ve baþ ka sý nýn der diy le dert len me mek ge rek ti ði öð re til - me ye ça lý þý lý yor. Bun dan ol sa ge rek, kar þý kom þu su nu ta ný ma yan a i le le rin ve ay rý o da lar da o tu ran eþ le rin sa yý sý ar tý yor. Me se lâ ký zý mý zýn sa çý ný çek ti di ye, se si - mi zin to nu nu yük sel tip, Bir da ha o ço cuk la ko nuþ - ma ya cak sýn! der ken, yal nýz lý ðýn ha yat la rý mý za na sýl mi sa fir e di le ce ði ni öð re ti yo ruz ço cuk la rý mý za. Son ra - sýn da i se ha yat bo yu yal nýz lýk tan þi kâ yet e di yo ruz. Yal nýz lý ðýn düþ ma ný nýn sa býr ol du ðu nu bil me den, ya - þa ma ya ça lý þý yo ruz tek ve bir ba þý na. Öy le an lar var dýr ki, söz le rin bit ti ði tek bir ke li me - nin da hi hük mü nü kay bet ti ði an lar dýr o an lar. Bu an - la rý i se kar þý da ki nin a cý sý na ya da mut lu lu ðu na ya kýn o lan lar de ðil, do ku na bi len ler his se der ve ne yap ma sý ge rek ti ði ni bi lir. U nut ma ya lým ki; in san, hüz nü ne ve mut lu lu ðu na ba ka ný de ðil, do ku na ný se vi yor. E sen ler de ma ne vi yat bü yük le ri a ný la cak ESENLER Be le di ye si nin, yüz yýl lar bo yun ca top lum ü ze - rin de et ki li ol muþ gö nül er le ri ni halk la bu luþ tu ran A na - do lu yu Ma ya la yan lar fa a li ye tin de Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri an la týl dý. E sen ler Dört yol Mey da ný nda Ra ma zan bo yun ca te ra vih na ma zýn dan son ra baþ la ya cak prog ram lar da; Ab dul ha kim Ar va si, Ah met Ham di Ak - se ki, A li Hay dar E fen di, Gö nen li Meh med E fen di, Hz. Mev lâ nâ, Mah mud Sa mi Ra ma za noð lu, Meh met  kif Er soy, Meh met Za hit Kot ku, Mu ham med Ra þid E rol, Mu zaf fer Ö zak, Sa id Nur sî, Sü ley man Hil mi Tu na han, Yah ya lý lý Ha cý Ha san E fen di ve Yu nus Em re gi bi gö nül er le ri nin reh ber ki þi lik le ri bel ge sel ve kon fe rans lar la va - tan daþ la ra su nu la cak. A la nýn da söz sa hi bi uz man lar ta - ra fýn dan ve ri le cek kon fe rans lar da ta sav vuf ha ya tý nýn in - ce lik le ri ne dik kat çe ki le rek, ir fan sa hip le riy le il gi li kýs sa lar, hi kâ ye ler ve a nek dot la ra yer ve ri le cek. Ýs tan bul / ci han Ye ni ka pý nýn Es ki Ge mi le ri ser gi si YENÝKAPI NIN Es ki Ge mi le ri ser gi si, 16 Ey lül e ka dar Rah mi M. Koç Mü ze si nde zi ya ret e di le bi le cek. Yak la - þýk yýl ön ce si ne a it ka lýn tý la rýn gün yü zü - ne çý ka rýl dý ðý ilk an lar da çe ki len fo toð raf la rýn dan o - lu þan ser gi de, Ýs tan bul Ü ni ver si te si ve Ýs tan bul Ar - ke o lo ji Mü ze le ri ar þi vin den se çi len top lam 31 a det fo toð raf, 12 ba tý ðýn bi re bir öl çek li fo to-mo za ik çýk tý - sý ve bi ri 3 bo yut lu ol mak ü ze re top lam 4 a det li man ve ba týk il lüs tras yo nu i le ka zý böl ge sin de ki a raþ týr - ma nýn uz man lar ta ra fýn dan ak ta rýl dý ðý bir vi de o bel - ge sel yer a lý yor. Ýs tan bul / a a ÝBB KÜL TÜR A.Þ. NÝN KAT KI LA RIY LA DÜ ZEN LE NEN 31. TÜR KÝ YE KÝ TAP VE KÜL TÜR FU A RI NA KO NUÞ - MA CI O LA RAK KA TI LAN ÞA ÝR-YA ZAR BES TA MÝ YAZ GAN, E FEN DÝ MÝ ZÝ (ASM) ÞÝ ÝR LER LE SE LÂM LA DI. SESLENDÝRDÝÐÝ þi ir ler le din le yi ci le re gü zel bir Ra ma - zan ak þa mý ya þa tan þa ir ve ya zar Bes ta mi Yaz gan, Bir þa ir ve ya ya za rýn, Pey gam ber E fen di miz den (asm) bah - set ti ði e ser gü zel le þir. Þa ir de gü zel le þir de di. Tür ki ye Di ya net Vak fý ta ra fýn dan or ga ni ze e di len ve ÝBB Kül tür A.Þ. nin kat ký la rýy la dü zen le nen 31. Tür ki ye Ki tap ve Kül tür Fu a rý nýn E de bi yat Sa nat ve Kül tür A raþ týr ma la - rý Der ne ði (ES KA DER) nin kat ký la rýy la ger çek leþ tir di ði Be ya zýt Ra ma zan Soh bet le ri, il gi gör me ye de vam e di - yor. Be ya zýt Ca mii ya nýn da ku ru lan ça dýr, Ra ma zan ýn 3. gü nün de þa ir ve ya zar Bes ta mi Yaz gan ý a ðýr la dý. BÝR SÖ ZÜ ÝN SAN LI ÐA BE DEL Ha dis ler ý þý ðýn da yaz dý ðý þi ir le ri o ku ya rak din le yi ci le - ri mest e den Yaz gan, ko nuþ ma sý na bir Bes ta mi Yaz - gan ge le ne ði o lan Gü ze le Se lâm ad lý þi i ri i le baþ la - dý. Son ra sýn da Pey gam ber E fen di mi zin (asm) Be - nim as ha bým gök yü zün de ki yýl dýz lar gi bi dir. Han gi - si ne uy sa nýz yo lu nu zu bu lur, kur tu lu þa e rer si niz ha di si ni ha týr la ta rak E fen di mi zin (asm) her sö zü nün SOL DAN SA ÐA 1. Þe hir li lik, þeh re has ha yat tar zý. - Bo ru se si. 2. Baþ ka la rý nýn hâ ki - mi yeti al týn da bu lun ma. - Ý ki sert cis mi bir bi ri ne bað la ma ya ya ra yan, i ki u cu siv ri ve kýv rýk me tal par ça. 3. Ke sil miþ hay va nýn yü rek, ka ra ci ðer, böb rek, iþ kem be, be yin, vb. iç or gan la rýy la baþ ve a yak la rý. - I sýr gan gil ler den, Çin, Vi et nam ve Ma lez ya'da ye ti þen de ðer li bir bit ki. 4. (Ter si) A yak lý tab la. - Ýs tek, a maç, ga ye, 5. Ol gun laþ mak ü ze re o - lan ta hýl. - As ke rî renk. 6. Ya nar dað la rýn püs kür me sý ra sýn da yer yü zü ne çý kar dýk la rý, dün ya nýn de rin lik le rin den ge len kýz gýn, e ri miþ mad de ler, püs kür tü. - Ýs ti rid ye vb. i ki çe ne li yu mu þak ça lar da, kol su a yak lý lar da kav ký nýn i ki par ça sýn dan her bi ri. 7. A no - nim Þir ke tin ký sa sý. - Hac i ba de ti sý ra sýn da Sa fa Ý le Mer ve a ra sýn da ya pý lan ko þu. 8. Mah ke me ler de ke sin ka rar dan ön ce ve ri len ka rar. - Dün ya mý zýn uy du su. 9. Bah çe - ler de ya zýn o tu rul mak i çin ya pý lan, ka fes bi çi min de, kub be li, üs tü ye þil lik ler le sa rý lan süs lü çar dak. - Ý ki nes ne a ra sýn da ki me sa fe. 10. Za ma nýn en ký sa di li mi. - Sün gü gi bi tü fe ðin nam lu su u cu na ta ký lan ve ya bel ka yý þý na a sý lý o la rak ta þý nan bir çe þit bý çak. YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Ý liþ ki ler de çok iç ten ol ma ma du ru mu, res mi yet. - Halk að - zýn da a ða bey. 2. Os man lý Türk çe sin de a sal. - Tü tün diz me ye, ku rut ma ya, iþ le me ye ya - rý yan üs tü ka pa lý yer, ser gi. 3. Se ne gal Cum hu ri ye ti nin baþ þehri. - Su ri ye'nin baþþehri. 4. Muh taç ve dul ka dýn lar. - Tat lý çö rek. 5. Bü tün çiz gi le ri be lir gin o lan, gö zün bü tün ay rýn tý la rýy la al gý la nan, i yi gö rü nen. - Ge mi nin baþ ve kýç ta ra fýn da, a sýl gü ver te den yük sek o lan ký sa gü ver te. 6. Pay la ma, a zar la ma. - Kýv rýn tý lar gös te ren ge niþ le miþ top B U L M A C A 1 DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI F E N O M E N T Ý P Ý Ý M A M I G A Z A L Ý T Ý K S E N E G A L O L A S I E R U H F T E R R A E T Ý A E Z A N Þ A N Y A K R O T A T Ý F T A S A A L Z A Y Ý O T P A R A R A F K M A Ý A N N E V A Z Ý L bir kuy ruk lu yýl dýz gi bi ol du ðu nu, o nun han gi sö zü - nü a lýr sak a la lým bi ze doð ru yu ve gü ze li gös te re ce ði - ni, bir sö zü ne uy ma nýn ve ya bir sün ne ti ye ri ne ge tir - me nin da hi in san lýk i çin ye ter li ol du ðu nu kay det ti. AN NE LE RÝN VE ÇO CUK LA RIN GÜ ZEL LEÞ TÝR DÝ ÐÝ HA YAT Bü tün in san la rý ve ço cuk la rý Ya ra tan dan ö tü rü sev mek ge rek ti ði ni di le ge ti ren Yaz gan, E fen di mi zin (asm) Cen net an ne le rin a yak la rý al týn da dýr ha di si i le ka dýn la rý mý zýn da ha da gü zel leþ ti ði ni di le ge ti re - rek ka dýn lar ve ço cuk lar hak kýn da þun la rý söy le di: Ço cuk la rý mý sev mek ko nu sun da e þim le ya rý þa gir - me dim. Bi le bi le kay be de ce ðim bir ya rý þa ne den gi - re yim? Ha ya tý mýz da ki gü zel lik le ri an ne le ri mi ze ve ço cuk la rý mý za borç lu yuz. Yaz gan, E fen di mi zin (asm) Ý yi le re yar dým e din. Kö tü le re de yar dým e - din ha di sin den yo la çý ka rak Ra ma zan da sa de ce ye mek sof ra la rý mý zýn de ðil gö nül sof ra la rý mý zýn da a çýk ol ma sý ge rek ti ði ni di le ge tir di. Kül tür Sa nat Ser vi si Ir gan Kö prü sü nde hat ve ah þap ser gi si Avni Ýnci nin hat ve ahþap ser gisi nin a çý lý þý ný Bur sa Bü yük Þe hir Be le di ye si Kül tür A.Þ Ge nel Mü dü rü Rý fat Ba kan yap tý. Sergi iki hafta boyunca gezilebilecek. Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da lar da mar. 7. Yü rü ye rek gi den kim se. 8. Bir þe yin ek si ði ni ta - mam la mak i çin o na ka tý lan par - ça. - Spor da kar þý laþ ma. - Ka bul et me me, ge ri çe vir me. 9. Es ki ev ler de o ca ðýn i ki ya nýn da ki ka - lýn du var lar o yu la rak ya pý lan ve u fak te fek þey ler koy ma ya ya ra - yan göz. 10. Ýn ce ya pý lý, ye pe lek, na ze nin m² de ðe rin de yü - zey öl çü bi ri mi. 11. A sýl ko nu, te mel mo tif. - Jü pi te rin bir uy - du su. 12. Gü ven, gü venç, em ni - yet. - Bir ses len me ni da sý. BURSA Ir gan Köp rü sü ü ze - rin de bu lu nan Kül tür ve Sa nat Ga le ri si ye ni bir ser - gi ye da ha ev sa hip li ði yap tý. Av ni Ýn ci nin ti tiz lik le ha - zýr la dý ðý e ser le ri ser gi le ni yor. Ser gi nin a çý lý þý ný Bur sa Bü yük Þe hir Be le di ye si Kül tür A.Þ Ge nel Mü dü rü Rý fat Ba kan yap tý. A çý lýþ ta bir ko nuþ ma ya pan Av ni Ýn ci þun la rý söy le - di: Kök lü ta ri hin de rin lik le ri - ne u za nan bir kül tür me de ni - ye ti ne sa hi biz. Yüz yýl la rýn bi - ri ki mi i le or ta ya çý kan sa nat ve mes lek ler sa na yi leþ me, tek no lo jik ge liþ me ler i le u nu - tul du ve u nu tul mak ü ze re. hat, eb ru, tez hib, min ya tür, naht, kak ma cý lýk, oy ma cý lýk gi bi sa nat dal la rý nýn baþ ta be - Be ya zýt Ra ma zan Soh bet le ri, il gi gör me ye de vam e di yor. Be ya zýt Ca mii ya nýn da ku ru lan ça dýr, Ra ma zan ýn 3. gü nün de þa ir ve ya zar Bes ta mi Yaz gan ý a ðýr la dý. le di ye ler ol mak ü ze re ba zý ku rum ve ku ru luþ la rýn sa nat a yö ne lik kurs aç ma la rý, bu iþ ler i le uð ra þan la rý se vin di ren ve gay re te ge ti ren ge liþ me ler dir. 35 yýl ön ce sin de gez di ðim bir ser gi den ha re ket i le baþ la dý ðý Naht ça lýþ ma la rý ni ha yet ser gi aç ma ya ka dar u laþ tý. Yap týk - la rý mýn çok mü kem mel e ser - ler ol ma dý ðý ný bi li yo rum. Ken di mi sa nat çý o la rak gör - mü yo rum. Geç miþ te o luþ tu - ru lan, gü nü müz de de ye - þer me ðe baþ la yan muh te - þem e ser le re ka rýn ca ka ra - rýn ca ah þap la dik kat çek - mek is te yen bir öl çü de sa - býr iþ çi si yim. Ser gi i ki haf ta müd de tin ce a çýk ka la cak. Bursa / Ra þit Yü cel FOTOÐRAF.AA Be re ket Kon vo yu Bos na-her sek te ÝSTANBUL Bay ram pa þa Be le di ye si nin Kar deþ lik Sý nýr Ta ný maz slo ga nýy la 8. kez yo la çý kan Be re ket Kon vo - yu, ta ri hî Kon yits þehrin de yak la þýk 3 bin ki þi ye if tar ver di. Kar deþ lik Sý nýr Ta ný maz slo ga nýy la bu yýl 8. kez Ýs tan bul dan yo la çý kan Be re ket Kon vo yu, Ra ma - zan ýn Bos na da ki ilk if ta rý ný Ze nit sa þehrin de ver dik ten son ra, Türk Ýþ Bir li ði ve Ko or di nas yon A jan sý (TÝ KA) Baþ kan lý ðý nca res to re et ti ri len Kon yits Köp rü sü nün ke na rýn da tra fi ðe ka pa tý lan a na cad de de if tar dü zen le di. Bin ler ce Kon yits li cad de ye di zi len ma sa lar da o tu ra rak o ku nan i lâ hi ler eþ li ðin de if ta rý bek le di. Kon yits / a a

5 Y MAKALE 5 fer sa dog ni as ya.com.tr H a ya týn da se lâ ma yer ver me yen ler, se lâ - mýn ne si ni, ni ye tar tý þýr a ca ba? Se lâm, di ya lo ðun, ta nýþ ma nýn, te a rü fün, em ni ye tin, hu zu run si hir li söz cü ðü dür. Yüz ler ce o lum lu ve o lum suz duy gu lar la be zen miþ, sos yal, me de nî var lýk la rýz. Hem hem cins le ri miz, hem de di ðer var lýk lar la en çok ve en ko lay i le ti þim ku ra bi lir bir ö zel lik te ya ra týl mý þýz. Se lâm laþ ma, i le ti þim kur ma nýn a nah ta rý, düð me si ve ilk a dý mý dýr. Se lâm, ay ný za man - Hoþgeldin sultaným! Der ken Ra ma zan gel di. Hoþ gel di, sa fa gel di. Ehl-i i man i çin sü rur ve mut lu luk kay na ðý Ay la rýn sul ta ný de dik o na. Fak rý mý zý an la dýk, ac zi mi zi id rak et tik. Mev sim yaz, gün ler u zun... Ne ya pa ca ðýz, ne e de ce ðiz, na sýl tu ta ca ðýz o ruç la rý mý zý... der ken baþ la dýk o ru ca. Ce nâb-ý Hak ke rim. O bi zi biz den da ha i yi bi li yor. Sab rý ný ve ri yor. O ruç, a na um de le ri miz den dir. Þe â i rin a zam la rýn dan dýr. O ru cun çok hik met le ri var: Ce nâb-ý Hakk ýn ru bu bi ye ti ne, in sa nýn sos yal ha ya tý na, þah sî ha ya tý na, nef sin ter bi ye si ne, is ti fa de et ti ði miz ni met le rin þük rü ne ba kan, sa yý la ma ya cak ka dar hik met le ri var dýr. Bü tün dün ya Müs lü man la rý a de ta bü yük bir or du hük mü ne ge çi yor. Ne ka nun mad de si, ne de res mî bir mec bu ri yet O ruç bir i nanç i þi dir, i man i þi dir. Ha týr la ya ma dý ðý mýz ve id rak e de me di ði miz ni met le rin de ðe ri ni an lý yo ruz. O ruç bu an lam da þük rün a nah ta rý hük mü ne ge çi yor. Za yi et ti ði miz, hor la dý ðý mýz ve is raf et ti ði miz ni met le rin ne ka dar de ðer li ol du ðu nu o za man an lý yo ruz. Ku ru bir par ça ek mek bi le gö zü müz de bü yük bir de ðer ka za ný yor. Sos yal ha ya tý mýz Ra ma zan a o dak la ný yor. O ruç tu ta ma yan lar bi le o ruç tu tan la ra say gý la rý ný gös te ri yor lar. Nef si hi za ya so ku yor. Sa býr ve me ta ne ti ni art tý rý yor. A de ta ehl-i i man, bir a ra cýn ba ký ma a lýn ma sý gi bi, ken di si ni ba ký ma a lý yor bu ay da Rast ge le tü ket ti ði ni met le rin de ðe ri ni an lý yor. Ve Kur ân say fa la rý a çý lý yor. Mu ka be le ler o ku nu yor. Kom þu lar ha týr la ný yor. Meþ rû zi ya fet ler ve he di ye leþ me ler ço ða lý yor. Fa kir ler ak la ge li yor son ra On la ra el u za tý lý yor. Þef kat ve mer ha met i le Ýl ler den il çe le re, il çe ler den köy le re, ma hal le ler den ev le re Ra ma zan bu an lam da ül ke ler den ül ke le re, dün ya dan a hi ret te ki le re ka dar u za nan bir sil si le i le de vam e di yor. Dün ya o za man bir mes cid hâ li ne ge li yor. Mek ke að zý i le, A re fe di li i le, Me di ne se rin li ði i le Te ra vih ler, o ruç lar, mu ka be le ler, if tar lar ve sa hur lar Her bi ri ay rý bir at mos fe rin a dý dýr. En ka tý kalp ler da hi yu mu þa cýk o lur. Ca mi ler do lup ta þar. Mes cid ler þen le nir. A ðýz lar misk gi bi kok ma ya baþ lar. Mey ha ne ler ka pa nýr, lo kan ta lar bo ðaz sa vaþ la rý na a ra ve rir. Böy le ce Ra ma zan, Ra ma zan ol ma ya de vam e der. Her ge le ce ðin ya kýn ol du ðu nu bi len mü min ler, bir de ba kar lar ki bay ram gel miþ Bun lar Al lah ýn em ri. El bet te bir çok hik met i le iç i çe o lur in san lar Bu hal ler den o ruç suz ve i nanç sýz in san lar bi le is ti fa de e der ler. Ki mi in san lar piþ man o lur lar. Keþ ke tut sa i dik der ler. Ehl-i i man bir ti ca ret mev si mi ni an dý ran Ra ma zan da ma ne vî mah su la tý ný a lýr. Sa de ce dil le ri ne ve mi de le ri ne o ruç tut tur maz lar. Ma na sýz zevk le ri ne, göz le ri ne, ku lak la rý na da bir ne v'î o ruç tut tu rur lar. Nâ mah re me bak mak tan, kö tü söz le ri din le mek ten, bý ra ka ma dý ðý a lýþ kan lýk lar dan kur tu lur lar. Ka dir Ge ce si ni de ya þa rýz. Sek sen kü sûr se ne lik bir se vap lý ha ya tý bi ze ka zan dý rýr. Sýh ha ti mi ze fay da sý ný gö rü rüz o ru cun. Ta ham mül süz lü ðün de i lâ cý dýr. Ýn sa nýn fi ra vun luk cep he si ne dar be vu rur. Ha di sin ri va ye tin de var dýr ki: Ce nâb-ý Hak nef se de miþ: Ben ne yim, sen ne sin? Ne fis de miþ: Ben be nim, sen sen sin A zap ver miþ, Ce hen ne me at mýþ, yi ne sor muþ. Yi ne de miþ: E ne e ne, en te en te [Ben be nim, sen sen sin] Han gi ne vî a za bý ver miþ; e na ni yet ten vaz geç me miþ. Son ra aç lýk i le a zap ver miþ, ya ni aç bý rak mýþ. Yi ne sor muþ: Men e ne ve mâ en te? [Ben ki mim, sen kim sin?] Ne fis de miþ: Sen be nim Rabb-i Ra hi mim sin, ben i se Se nin a ciz bir ab di nim. Ýþ te o ruç bu an lam da çok ö nem li. Bü tün Ýs lâm dün ya sý na ha yýr lý ve mü ba rek ol sun. Sa a de ti mi ze ve si le ol sun in þal lah. Selâm tartýþmalarý, selâmýn enerji ve sinerjisi da, o lum lu duy gu a lýþ ve ri þi nin ka na lý dýr. Se lâm, bir dost luk, sev gi ve ha yýr se ver lik i þa re ti dir. Se lâm ve ren, þu me sa jý da ve rir: He pi miz in sa nýz, ay ný Ya ra tý cý nýn kul la rý yýz. Bir bi ri mi ze sev gi ve say gý duy ma lý yýz. Sen ben den e min o la bi lir, gü ven du ya bi lir sin. Al lah ýn rah met ve be re ke ti ü ze ri ne ol sun. Se lâ mý a lan da, bil mu ka be le i le, ay ný his le ri si ner jik o la rak mu ha ta bý na i a de e der. Böy le ce kar þý lýk lý sev gi, say gý ve dost luk köp rü le ri ku ru lur. Bu köp rü den sa yý sýz o lum lu duy gu a lýþ ve riþ le ri ya þa nýr. Çün kü, se lâm ay ný za man da bir e ner ji ak ta rý mý dýr. Çün kü, biz duy gu, dü þün ce ve söz le ri miz le de bir e ner ji ya ya rýz. Se lâ mýn e ner ji si, hiç þüp he siz po zi tif ve ul vî dir. Böy le ce müt hiþ bir si ner ji ve em pa ti; ya ni kar þý lýk lý duy gu a lýþ ve ri þi, dost luk ve gü ven or ta mý hâ sýl o lur. Bir ha dîs-i þe rîf te bu ha ki kat, Siz i man et - Zen gin lik ge nel o la rak mad dî var lýk ya da pa ra sa hi bi ol mak an la mýn da dü þü nü lür. Oy sa ki bir çok çe þi di var dýr: Za man zen gin li ði, fi kir zen gin li ði, i lim zen gin li ði, sað lýk zen gin li ði, i ba det zen gin li ði Her han gi bir a lan da zen gin ol mak, bu zen gin li ði ko ru mak, ge liþ tir mek zor bir iþ. He le de is te me nin so nu yok ken. Ýn sa noð lu bir va di do lu su al tý ný ol sa da Da ha yok mu? de me mey lin de i miþ ya! Pe ki, sa hip ol duk la rý mý zýn kýy me ti ni bi li yor mu yuz? A raþ týr ma la ra gö re in san lar ge nel lik le sa hip ol duk la rý de ðer ler den çok Zen gi nin ma lý zü ðür dün çe ne si ni yo rar mýþ! tü rün den sa hip o la ma dýk la rýn dan bah se di yor lar. Ya ni hýrs yü zün den ka na at, ik ti sat ve þü kür ol ma dý ðýn dan þi kâ yet le rin de ar dý ar ka sý ke sil mi yor! Oy sa ki, sa hip ol du ðu mu zu san dý ðý mýz, as lýn da bi ze su nul muþ o lan ni met le rin lis te si ni yap ma ya kal kýþ sak, Kur ân da i fa de e dil di ði gi bi de niz ler mü rek kep, a ðaç lar ka lem ol sa bi ti re me yiz. Yi ne Kur ân da de fa lar ca mü min le rin þük re dâ vet e dil me si de dü þün me ye de ðer di ðer bir ko nu dur ZE HÝR: KOR KU VE KIS KANÇ LIK Fýt rat müh rü u mu mi dir. Sý nýr, din, dil, ýrk ta ný maz. Zen gin lik ve sa hip ol mak duy gu su da fýt ra tý mý za yer leþ ti ri len sa yý sýz ci ha zat tan bi ri dir. Bu ci ha za tý na sýl kul la na ca ðýz, ter bi ye e de ce ðiz? Ýþ te zen gin lik ve sa hip ol mak kav ram la rý ü ze rin de ka fa yo ran sos yal bi lim ci ler den, ya ni Be di üz za man Haz ret le ri nin ta bi riy le iç ti ma iy yun lar dan bi ri o lan E rich Fromm Sa hip Ol mak ya da Ol mak ki ta býn da þöy le di yor: Ma la, mül ke, þöh re te, in sa na, bil gi ye sa hip ol mak de mek, on la rý e le ge çir mek, ken di ne mal et mek, on la ra e ge men ol mak ve di le di ðin ce kul lan mak an la mý na ge lir. A ma bu mad de sel sa hip o luþ la rýn so nu yok tur. Ýn san hiç bir za man ye te rin ce þe ye sa hip o la ma ya cak týr. Çün kü mad de sel o lan, el le tu tu lan al da tý cý ve ge çi ci dir. Bu ne den le sa hip ol mak tut ku sun da ki in san lar hep ken di le rin den faz la þe ye sa hip o lan la rý kýs ka na cak, az þe ye sa hip o lan lar dan i se, ken di mal la rý na göz di ke cek le ri te lâ þý i le kor ka cak lar dýr. me dik çe Cen ne te gi re mez si niz. Bir bi ri ni zi sev me dik çe de i mân et miþ o la maz sý nýz. Yap tý ðý nýz za man bir bi ri ni zi se ve ce ði niz bir þe ye i þa ret e de yim mi? A ra nýz da se lâ mý ya yý nýz di ye na za ra ve ri lir. Hat ta, Kur ân, o lum suz luk lar kar þý sýn da da se lâm si ner ji si nin kul la nýl ma sý ný tav si ye e der: Rah man ýn has kul la rý on lar dýr ki, yer yü zün de te va zu i le yü rür ler ve ken di ni bil mez kim se ler on la ra lâf at tý ðýn da Se lâm! der ler. 1 Se lâm, Al lah ýn i sim le rin den dir. Mü min le ri kay naþ tý rýr, a ra la rýn da di ya log baþ la týr, kalb le ri ni ý sýn dý rýr, em ni yet his si ni ve rir, say gý ve hür me ti ih ya e der, te va zu ve mah vi ye ti ge liþ ti rir, ba rý þý sað lar. Se lâm ver me nin sün net ol du ðu, Re sû lul lah a (asm) Ýs lâ mýn han gi a me li da ha ha yýr lý dýr? di ye so rul muþ tu. O da, Ye mek ye dir men, ta ný dý ðýn ta ný ma dý ðýn her ke se se lâm Sa hip ol mak tan kay nak la nan kor ku, te lâþ ve kýs kanç lýk his le ri ni na sýl ter bi ye e de ce ðiz? Ýn sa ni yet-i Küb ra o lan Ýs lâ mi ye tin bu ko nu da ki tav si ye le ri ne ler dir? PAN ZE HÝR: ZE KÂT, SA DA KA Di ni mi zin ze kât ve sa da ka ko nu sun da ki tav si ye le ri sos yal ha ya týn ze hi ri hük mün de o lan kor ku, kýs kanç lýk duy gu la rý nýn pan ze hi ri hük mün de dir. Hat ta di ni miz ze kât ve sa da ka va zi fe le ri ni mü es se se leþ ti re rek sos yal ha ya týn ok si jen ça dýr la rý hük mün de o lan va kýf la rýn ku rul ma sý na ze min teþ kil et miþ tir. Ýs lâm Me de ni ye ti, bir va kýf me de ni ye ti dir ay ný za man da. Ýs lâ mýn al tý yüz yýl bay rak tar lý ðý ný ya pan Os man lý da bir va kýf me de ni ye ti kur muþ tur. VA KIF ME DE NÝ YET LE RÝ NÝ, VA KIF ÞU U RU NA VA RAN ÝN SAN LAR KU RAR Kar þý lýk sýz, mad dî-ma ne vî bir üc ret bek le me den yar dým et mek, top lu mun i yi li ði i çin ça lýþ mak, in sa ný in san ya pan ö zel lik le rin ba þýn da ge lir. Ýn sa ni yet-i küb ra o lan di ni miz de, Pey gam be ri miz (asm) ve Sa ha be le ri nin ya þan tý sýn da en gü zel ör nek le ri ni bu la bi le ce ði miz yar dým laþ ma duy gu su, î sâr ver men dir bu yur du. 2 ha di siy le vur gu la nýr. Ve ri len se lâ mý al ma nýn farz ol du ðu nu gös te ren â ye tin me â li þöy le dir: Si ze bir se lâm ve ril di ði va kit on dan da ha i yi siy le se lâm ve rin ve ya ay nýy la mu ka be le e din. 3 Se lâm ve re nin, Müs lü man ol du ðu na dâ ir de lil ler den bi ri si de, Si ze se lâm ve re ne Mü min de ðil sin de me yin... 4 me â lin de ki â yet-i ke ri me gös te ri lir. Se lâm laþ mak, Ýs lâ mýn gü zel â det le rin den dir. Sos yal ha ya tý da en gü zel bir þe kil de tan zim e den yü ce di ni miz, se lâm laþ ma yý da, iç ti mâî kay naþ ma nýn e sas la rýn dan sa ya rak, ü ze rin de has sa si yet le du rul ma sý ný em re der. Hat tâ, se lâm laþ ma nýn, bir mü es se se o la rak ih ya e dil me si ni is ter. Dip not lar: 1- Fur kan Sû re si: E bu Da vud, E deb, Ni sa Sû re si: Ni sa Sû re si: 94. SAHÝP OLMAK YA DA OLMAMAK se ci ye si i le do ruk la rý na u la þýr. Sa ha be ler ken di le ri ih ti yaç i çin de ol sa lar bi le, yar dý ma muh taç kar deþ le ri nin ne fis le ri ni, ken di le ri ne ter cih e der ler. Ýs ter se, ö lüm â nýn da du dak la ra u za tý lan bir kaç dam la su ol sun! Ý sâr se ci ye si, da mar la rý na ka rýþ mýþ týr a de ta. Þa hýs lar da tek tek bu ha ki kat yer leþ ti ði i çin dir ki, Ýs lâm Me de ni ye ti, bir va kýf me de ni ye ti dir. Ýs lâ mýn al tý yüz yýl bay rak tar lý ðý ný ya pan Os man lý da bir va kýf me de ni ye ti kur muþ tur. E vet, va kýf me de ni yet le ri ni kar þý lýk sýz yar dým et me nin do yum suz ta dý na ve þu u ru na var mýþ va kýf in san lar ku rar lar. FA NÝ YÝ BA KÝ LEÞ TÝR MEK Al lah mü min ler den can la rý ný ve mal la rý ný, kar þý lý ðýn da on la ra Cen net ver mek su re tiy le sa týn al mýþ týr. (Tev be Sû re si, 111.) â yet-i ke ri me si nin tef si ri o lan 6. Söz de Be di üz za man Haz ret le ri bu ha ki ka ti ne ka dar gü zel an la týr. Dal ga lý sa vaþ mey da ný o lan bu fýr tý na lý dün ya yü zün de hiçbir þey ka ra rýn da kal maz, dö ner, bo zu lur ve in san dü þü nür: Ma dem her þey e li miz den çý ka cak, fa ni o lup kay bo la cak. A ca ba ba ki ye teb dil e dip, ib ka et mek ça re si yok mu? Kur ân, Beþ mer te be kâr lý bir su ret te, gü zel ve ra hat bir ça re si var der. Ça re, e ma ne ti, Sa hib-i Ha ki ki si ne sat mak týr. Bi rin ci kâr, ay ný za man da va kýf in sa nýn da ta ri fi dir: Fa ni mal, be ka bu lur. Çün kü Kay yum-u Ba ki o lan Zat-ý Zül ce lâ le ve ri len ve O' nun yo lun da sarf e di len þu ömr-ü za il, ba ki ye in ký lâp e der. Ba ki mey ve ler ve rir. O va kit, ö mür da ki ka la rý a de ta to hum lar, çe kir dek ler hük mün de za hi ren fe na bu lur, çü rür. Fa kat, â lem-i be ka da sa a det çi çek le ri a çar lar, süm bül le nir ler. Ve â lem-i ber zah ta zi ya dar, mu nis bi rer man za ra o lur lar. E vet, Kur ân on dört a sýr dýr, bu ha ki ka ti an la týr in san la ra. HÜ LÂ SA E li miz de o lan la rý sa hip ol duk la rým-ol ma dýk la rým tar zýn da grup lan dýr mak ye ri ne Ba na e ma net o la rak ve ri len ler ve va zi fe le rim tar zýn da tas nif e dip gay ret gös ter mek en gü ze li! Ne der si niz? TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) Üç ten do ku za i fa de si nin aç tý ðý ha sar Ýz mir den ba yan o ku yu cu muz: Ka rý sý ný üç ten do ku za bo þa mýþ bir a da mýn ni kâ hý ta ma men bit miþ mi dir? ÜÇ TEN DO KU ZA BO ÞA MAK Bo þa ma da üç ten do ku za i fa de si yan lýþ, ge rek siz, sün ne te ay ký rý ve vah þi bir i fa de dir. Kur ân ýn er ke ðe ver di ði bo þa ma hak ký üç tür. Bu nu ha ya len do ku za çý kar mak zu lüm dür, vah þet tir, gü nah týr. Çün kü bu þu de mek tir: (A dam kýz mýþ ya Gö zü hiç bir þey gör mü yor. Þöy le de mek is ti yor:) Kur ân ýn ver di ði üç bo þa ma hak ký i le bo þa mak sa na az ge lir; do kuz bo þa ma hak kým ol sa bi le hep si ni bir an da kul la na rak se ni bo þu yo rum. Do kuz bo þa ma hak kýn yok ki be kar de þim! Bu nu ne di ye de mok le sin ký lý cý gi bi ka dý nýn üs tün de tu tu yor sun? Ol ma yan bir hak ký kul lan ma ya kalk mak ca hil lik de ðil se þid det tir, ka ba lýk týr, had di ni aþ mak týr. Pey gam ber E fen di miz e (asm) bi ri si ge le rek: Ya Re su lal lah! De dem ka rý sý ný bin ta lak i le bo þa dý! de miþ ti. Pey gam ber E fen di miz (asm) bu yur du ki: O nun hak ký üç tü. De den ka rý sý na do kuz yüz dok san ye di de fa zul met miþ tir! SÜN NET TE BO ÞA MA NA SIL DIR? Sün net te bo þa ma þek li, ak lýn ba þýn da o la rak (öf ke li ve ken di ni kay bet miþ o la rak de ðil) sa de ce bir hak ký kul lan mak týr, ya ni sa de ce Boþ ol ve ya Se ni bo þa dým de mek tir. Ý ki hak ký son ra ya bý rak mak týr. Bu nu da müm kün se mah ke me e liy le kul lan mak týr. Çün kü mah ke me de hak var dýr, hu kuk var dýr, a da let var dýr, in saf var dýr, iz an var dýr, de lil var dýr, þa hit var dýr. Çün kü bo þa dým de mek le iþ bit mi yor ki! Ka dý nýn ki þi sel hak ký ve hu ku ku var dýr; gö zet miþ mi sin? Ka dý nýn ni kâh ta muh te me len ver me di ðin meh ri ni ver miþ mi sin? Bun la rý gö zet me den, bo þa dým ol du der sen iþ mah þe re ka lýr. Mah ke me hiç ol maz sa bu nu ön lü yor. Hiç ol maz sa hak ký ve hu ku ku gö zet me ye ça lý þý yor. Ý þi mah þe re bý rak ma dan bu ra da bi tir me ye ça lý þý yor. Ki sün net o lan bu dur. ÜÇ HAK KI BÝR DEN KUL LAN MAK Üç hak ký bir den kul lan mak ge çer li, a ma mek ruh tur. Üç ten faz la hak var mýþ gi bi dav ran mak i se zu lüm dür, ha ram dýr. Sün net te ol ma yan bu i fa de bi zim mem le ket te na sýl ol du da yer leþ ti bi lin mez. Öy le yer leþ miþ ki, sün net u nu tul muþ, Kur ân u nu tul muþ, bo þa ma u sû lü u nu tul muþ; sa de ce bu zu lüm i fa de si, bu sük se ci ha zý, bu ha va gös ter ge si kal mýþ. Ve bo þa ma böy le ya pý lýr zan ne di lir ol muþ. Ko ca bu þek li kul la nýr ken, üç hak ký bir den bi tir miþ ol du ðu nun, ba rýþ ve dö nüþ yol la rý ný ka pa dý ðý nýn far kýn da de ðil. As lýn da ni kâ hý bi len ve is te yen bir ko ca nýn bo þa ma ve ka dýn hu ku ku nu bil me me si kor kunç bir za af týr, bir ek sik lik tir. Oy sa ne ga rip tir ki, bu za af ve ek sik lik ken di ba þý na iþ a ça cak bir ma hi yet arz et miþ tir. BU KAV RAM DA Ý KÝ DU RUM VAR DIR Üç ten do ku za i fa de sin de i ki du rum var dýr: 1- Ko ca bu nu kul la nýr ken (te lâf fuz e der ken) þer an üç ta la ký bir den ver di ði ni, ya ni ka dý ný üç ta lak la bo þa dý ðý ný bi li yor sa, bu ra da bir i ra de be ya ný var dýr; üç ta lak bir den git miþ tir. Geç miþ ol sun! Ar týk ba rýþ ve dö nüþ im kâ ný kal ma mýþ týr. Ka dýn yo lu na, er kek yo lu na gi der. 2- Yok e ðer ko ca bu nu kul la nýr ken sa de ce Bo þa ma böy le ya pý lýr zan nýy la ve as lýn da bir bo þa ma yý kast e de rek bo þa ma yap mýþ sa, bu du rum da,- Al lah be ni af fet sin üç ta la ký ver me i ra de si ger çek leþ me di ðin den bir bo þa ma ya pýl mýþ de mek tir. (Bu nu söz ko nu su ko ca ya sor mak lâ zým.) Bir bo þa ma o la rak ka bul et ti ði miz de, bu nun ba rý þý ve dö nü þü var dýr. Fa kat bun da da i ki du rum var dýr: 1- Üç te miz lik sü re si dol ma dan (üç ay i çin de) ba rýþ ger çek leþ miþ se, ye ni den ni kâ ha ge rek kal mak sý zýn eþ ler bir bir le ri ne dö ne bi lir ler. Ev li lik le ri ni sür dü re bi lir ler. 2- Üç te miz lik sü re sin den (üç ay dan) da ha u zun bir ay rý lýk ger çek leþ miþ se, (üç ay dan son ra ba rýþ ger çek leþ miþ se) bu du rum da ye ni bir ni kâh i le eþ ler ye ni den bir bir le ri ne dö ne bi lir ler. Fa kat her i ki hal de de ko ca bir bo þa ma hak ký ný kul lan mýþ sa yý lýr. Ý ki bo þa ma hak lý o la rak ev li lik de vam e der.

6 6 YURT HABER Y TÜ BÝ TAK Ö dül le ri sa hip le ri bel li ol du n TÜBÝTAK Bi lim, Ö zel, Hiz met ve Teþ vik Ö dül le ri i le TÜ BÝ TAK-TWAS Teþ vik Ö dül le ri sa hip le ri bel li ol du. TÜ BÝ TAK Bi lim Ku ru lu nca bu yýl 3 bi lim ö - dü lü, 1 ö zel ö dül ve 11 teþ vik ö dü lü ve ril di. TÜ BÝ - TAK tan ya pý lan a çýk la ma ya gö re, bi lim ö dü lü ne mü hen dis lik bi lim le rin de Koç Ü ni ver si te si Kim ya Mü hen dis li ði Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Z. Öz lem Kes kin Öz ka ya, sað lýk bi lim le rin de Bil kent Ü ni ver si te si Mo le kü ler Bi yo lo ji ve Ge ne tik Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Ha san Tay fun Öz çe lik ve sos yal bi lim ler de Koç Ü ni ver si te si U lus la ra ra sý Ý liþ ki - ler Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Þa kir Zi ya Ö niþ, ö zel ö dü le i se Mic hi gan Ü ni ver si te si Ma ki ne Mü - hen dis li ði Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. A. Ga lip Ul soy la yýk gö rül dü. Teþ vik ö dül le ri ni a lan bi lim in - san la rý i se te mel bi lim ler a la nýn da Yrd. Doç. Dr. Men de res Iþ kýn, Prof. Dr. Ah met Sa rý; mü hen dis lik bi lim le ri a la nýn da Yrd. Doç. Dr. Meh met A til la Taþ - de len, Doç. Dr. Ö mer Ci va lek, Doç. Dr. A li Ko þar; sað lýk bi lim le ri a la nýn da Prof. Dr. Muþ tu ray Kar ça al - týn ca ba, Doç. Dr. Fa tih Tan rý ver di, Doç. Dr. Meh - met Bir han Yýl maz; sos yal bi lim ler a la nýn da Prof. Dr. A li Ek ber Ak gün, Prof. Dr. Ü mit Öz la le, Yrd. Doç. Dr. Kat ja Do ersc hner ol du. Tür ki ye de yap týk la rý ça - lýþ ma lar la bi li me u lus la r a ra sý dü zey de kat ký da bu lu - nan ve ha yat ta ki bi lim in san la rý na ve ri len bi lim ö dü - lü i çin bu yý lýn ö dül mik ta rý 50 bin li ra, al týn pla ket ve ö dül be ra týn dan o lu þu yor. Bi lim ö dü lü sa hip le ri ne ay rý ca a raþ týr ma des te ði ve ri li yor. An ka ra / a a Antalya da tak si le re bek le me noktası n ANTALYA'DA ti ca rî tak si ler i çin 800 bek le me nok ta sý be lir len di. An tal ya da u zun sü re dir ü ze rin de ça lý þý lan ti ca rî tak si le rin bek le me nok ta la rýy la il gi li ça lýþ ma ta mam lan dý. U la þým Ko or di nas yon Mer ke - zi (U KO ME) ta ra fýn dan o luþ tu ru lan ko mis yon 800 bek le me nok ta sý be lir le di. An tal ya kent mer ke zin - de ki 200 e ya kýn du rak ta ça lý þan 3 bin 750 tak si ci es - na fý be lir le nen bu nok ta lar da bek le ye cek. Ya pý lan ça lýþ ma nýn ký þýn bir mil yon, ya zýn i se 2 3 mil yon müþ te ri ye hiz met ve ren tak si ci es na fý nýn ya þa dý ðý be lir siz li ði or ta dan kal dý ra ca ðý na i þa ret e den An tal - ya Þo för ler ve O to mo bil ci ler O da sý Baþ ka ný Meh - met A li Al kan, Ya pý lan ça lýþ ma dün ya ken ti An tal - ya ya ya kýþ mýþ týr de di. Ö te yan dan þe hir mer ke zin - de ki 6 cad de nin dü zen le me si ni ta mam la yan An tal - ya Bü yük þe hir Be le di ye si, Ha san Su ba þý ve A li Çe - tin ka ya cad de le ri ni de ye ni le ye cek. Bu gü ne ka dar I - þýk lar, A ta türk, Ka zým Ö zalp, Gül lük, Kon ya al tý ve Meh met A kif cad de le ri ni dü zen le yen be le di ye, bu i - ki cad de yi de baþ tan so na ye ni le ye cek. Pro je kap sa - mýn da, kap la ma mal ze me si ne uy gun o la rak en gel li - le rin u la þý mý ný sað la ma a maç lý gör me en gel li ký la - vuz çiz gi le ri ve te ker lek li san dal ye kul la ný mý ný ko - lay laþ tý rý cý ram pa lar ya pý la cak. An tal ya / ci han Or man, stres ten u zak laþ tý rý yor n ÞEHRÝN gü rül tü sün den ve stre sin den u zak la þýp hu zur lu bir or tam da va kit ge çir mek is te yen va tan - daþ lar, Or man ve Su Ýþ le ri Ba kan lý ðý nýn te sis et ti ði me si re lik a lan la ra a kýn e di yor. Ra ma zan la bir lik te bir çok va tan daþ, if tar la rý ný me si re a lýn la rýn da ya pý - yor. Or man i çi din len me yer le ri nin in san la rýn be - den ve ruh sað lý ðý ü ze rin de o lum lu rol oy na ma sý dolayýsýyla Or man ve Su Ýþ le ri Ba kan lý ðý, Tür ki - ye nin bir çok ye ri ni þe hir or man la rý ve me si re yer - le ri i le do nat tý. Þe hir le re ya kýn a lan lar da 11 bin 180 de kar a lan ü ze rin de te sis e di len, 111 a det þe hir or - ma ný va tan daþ la ra hiz met ve ri yor. Þe hir or man la rý - nýn ya ný sý ra 136 bin 670 de kar a lan ü ze ri ne in þa e - di len bin 413 me si re ye ri de yi ne ay ný þe kil de hal kýn ih ti yaç la rý ný kar þý lý yor. Tür ki ye de her yýl yak la þýk 13 mil yon ki þi nin zi ya ret et ti ði me si re a lan la rý na o - lan ta lep i se sü rek li ar tý yor. Or man ve Su Ýþ le ri Ba - kan lý ðý da ar tan ta le be ce vap ve re bil mek i çin ye ni me si re yer le ri te sis e di yor. Me si re lik a lan lar ay rý ca or man yan gýn la rý çýk ma ris ki ni a zal tý yor. Va tan daþ - la rýn sý cak yaz gün le rin de se rin bir su ke na rýn da ya da bir a ða cýn ko yu göl ge sin de ra hat la yýp ne fes al dý - ðý bu a lan lar, Ra ma zan a yý nýn gel me siy le bir lik te in san la rýn if tar la rý ný da yap týk la rý a lan lar o lu yor. Or man ve Su Ýþ le ri Ba ka ný Prof. Dr. Vey sel E roð lu i se ko nuy la il gi li o la rak yap tý ðý a çýk la ma da, Bü tün Tür ki ye de þe hir or man la rý, ta bi at park la rý ku ru yo - ruz. Es ki den þe hir or man la rý na in san lar gi re mi yor, is ti fa de e de mi yor du. A ðaç sev gi si ni va tan daþ la ra yer leþ tir me nin yo lu, þe hir or man la rý nýn hal ka a çýl - ma sýn dan ge çi yor. Va tan daþ la rý mýz þe hir or man la - rýn da ve me si re a lan la rýn da ye þi le o lan ih ti ya cý ný gi - de ri yor. Ço lu ðu ve ço cu ðuy la hoþ ça va kit ge çi ri - yor. di ye ko nuþ tu. An ka ra / ci han Ça nak ka le de bu yýl or man yan gýn la rý a zal dý n ÇANAKKALE'DE, yý lýn 7 ay lýk dö ne min de çý kan or man yan gý ný sa yý sý ve za rar gö ren a lan mik ta rýn - da ön ce ki yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re a zal ma ol du ðu bil di ril di. Ça nak ka le Or man Ýþ let me Mü dür lü ðü yet ki li le rin den a lý nan bil gi ye gö re, ge çen yýl Tem - muz a yý na de ðin çý kan 8 or man yan gý nýn da yak la - þýk 27 hek tar a lan za rar gör dü. Bu yý lýn ay ný dö ne - min de i se 6 yan gýn da yak la þýk 6 hek tar or man a ra - zi si tah rip ol du. Son 10 yýl lýk ve ri le re gö re i se yýl da or ta la ma 30 yan gý nýn çýk tý ðý yö re de, 357 hek tar lýk a ra zi za rar gör dü. Yan gýn sön dür me e kip le ri, ay rý ca or man sa ha la rýn da çý kan yan gýn la rýn dý þýn da yýl da or ta la ma 300 a det a çýk a lan yan gý ný na da mü da ha - le de bu lun du. Or man e kip le ri, bu yýl da 40 yan gýn ku le si, 40 a ra zöz, 14 su ik mal a ra cý, 15 ilk mü da ha le a ra cý, 7 do zer ve 7 trey ler i le muh te mel yan gýn lar la mü ca de le i çin gö rev a lý yor. Çanakkale / aa Üstad'ýn evi Eylül de hazýr ÜSTAD BEDÝÜZZAMAN HAZRETLERÝ'NÝN EMÝRDAÐ'DA 16 SENE KALDIÐI EVÝN AYNISI YAPILDI. EV EYLÜLDE AÇILACAK. BE DÝ ÜZ ZA MAN Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son - ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý ya pýl dý. Be di üz za - man ýn E mir dað Çar þý Ca mii'si ne bi ti þik so kak ta bu lu nan e vi, geç ti ði miz yýl lar da e vin sa hi bi ta ra fýn dan yý ký la rak ye - ri ne ye ni bi na ya pýl mýþ tý. Be di üz za man ýn e vi, re sim ler de - ki ay ný tip pro je ye uy gun o la rak E mir dað Be le di ye si ta ra - fýn dan, E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rýl dý. A da çal, Be di üz za man ýn E mir dað da i ken en çok ge zin ti yap tý ðý te nez züh me kân la rýn dan bi ri o la rak bi li ni yor. Be di üz za man ýn ha tý ra sý na hür me ten, E mir dað Be le - di ye si ta ra fýn dan i ka met et ti ði e vin pro je si ne uy gun o la - rak ta sa rý mý pro je len di ril miþ ve ya pý mý na geç ti ði miz ay - lar da baþ lan mýþ tý. Be le di ye Baþ ka ný Cen giz Pa la, e vin ka - ÇEVRE ve Þe hir ci lik Ba kan lý ðý ta ra fýn dan ha va kir li li ði ni kon trol al tý na al mak i çin ge nel ge ya yým la dý. Çev re ve Þe hir ci lik Ba kan lý ðý ndan ya pý lan a çýk la ma ya gö - re, in san sað lý ðý ve çev re nin ko run ma sý a çý sýn dan ö nem li o lan ha va ka li te si nin i yi leþ ti ril me si a ma cýy - la Ha va Ka li te si De ðer len dir me ve Yö ne ti mi Ge - nel ge si ha zýr lan dý. U la þým dan kay nak la nan ha va kir li li ði nin a zal týl ma sý i çin bi sik let kul la ný mý nýn teþ vik e dil me si ge rek ti ði be lir ti len ge nel ge de, va tan daþ la rýn top lu ta þý ma a raç la rý ve al ter na - tif le ri ni kul lan ma sý, a raç la rýn ge rek li ba kým ve eg zoz e mis yo nu öl çüm le ri nin za ma nýn da ve dü zen li ya pýl ma sý, tra fik plan la ma ve yö ne ti mi uy gu la ma la rý nýn yay gýn laþ tý - rýl ma sý na ön ce lik ve ril me si is te ni yor. A çýk la ma da gö rüþ le ri ne yer ve ri len Çev re ve Þe hir ci lik Ba ka ný Er do ðan Bay rak tar, ha va ka li te si öl çüm ve iz - le me is tas yo nu sa yý sý nýn i ki ka tý na çý - ka rý la ca ðý ný be lir te rek, 2023 te ha va ka li te si nin Av ru pa Bir li ði (AB) stan - dart la rýn da o la ca ðý ný i fa de et ti. Ba kan lýk o la rak e ko no mik kal kýn - ma ve çev re a ra sýn da en uy gun den ge - yi ku ra rak u lus la r a ra sý stan dart lar da bir çev re yö ne ti mi sis te miy le ka lý cý hayat ka li te si ni en üst se vi ye ye ta þý - ya cak ya pý o luþ tur ma yý a maç la dýk - la rý na i þa ret e den Bay rak tar, þun la rý kay det ti: Ýk lim de ði þik li ði ne u yum ve se ra ga zý sý nýr lan dý rýl ma sý na yö - ne lik sek tö rel po li ti ka la ra a ðýr lýk ve - ri le cek. Ü re tim de ve di ðer be þe ri fa - a li yet ler de te miz tek no lo ji le rin kul la ný mý yay gýn laþ tý rý la rak kir - li li ðin kay na ðýn da a zal týl ma sý sað la na cak. I SIN MA DAN KAY NAK LI KÝR LÝ LÝK A ZAL TIL MA LI GE NEL GE DE, ý sýn ma dan kay nak lý ha va kir li li ði nin a zal týl ma sý i çin kýþ dö ne mi gel me den ba ca te miz le me iþ lem le ri nin ya pýl ma sý, ka li te li ya kýt kul la nýl ma sý, çev re dos tu ye þil bi na la rýn yay gýn laþ tý rýl ma sý, ye ni le ne bi lir e ner ji kay nak la rý i le do ðal ga zýn ý sýn ma a maç lý kul la ný mý nýn teþ vik e dil me si, ý sý ya lý tý mý nýn ya pýl ma sý ve böl ge sel ý sýt ma sis tem le ri nin yay - TEBRÝK Deðerli aðabeyimiz Hüseyin Ulusoy'un kýzý Sümeyra Hanýmefendi ile Mustafa Ak Beyefendinin Nezihe ismini verdikleri bir kýz çocuklarýnýn dünyaya geldiðini öðrendik. Anne ve babayý tebrik eder, küçük yavruya Cenâb-ý Hak'tan hayýrlý uzun ömürler dileriz. Alanya Yeni Asya Okuyucularý TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Recep Ziftçi'nin muhtereme annesi Meþkure Ziftçi'nin vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Kütahya Yeni Asya Okuyucularý ba in þa a tý nýn, tuð la ve al çý iþ le ri nin bit ti ði ni, ka pý ve pen - ce re le ri nin ta kýl ma sý ve in ce iþ le ri nin ya pý mý a þa ma sý na ge lin di. Ko nu ya a çýk lýk ge ti ren Cen giz Pa la þöy le de vam et ti: Üs ta dýn e vi nin a çý lý þý ný 1 A ðus tos o la rak ger çek leþ - tir me yi dü þü nü yor duk. Fa kat 1 A ðus tos ta ri hi nin Ra ma - zan a yý na denk gel me si ü ze ri ne, Tür ki ye nin her ye rin - den ka tý lý mýn da ha ra hat ol ma sý i çin, a çý lý þý Ey lül a yý nýn ilk haf ta sý na er te le dik. E vin a çý lý þý ný ay rý ca du yu ra ca ðýz. A çý lýþ ta bin ki þi yi a ðýr la ma ya ha zýr la ný yo ruz. Ye ni As ya o ku yu cu la rý ný bek li yo ruz. E mir dað, Be di üz za - man ýn be re ket li öm rü nün 16 se ne si ni ge çir di ði müs tes - na bir il çe. Bu il çe de o nun ha tý ra sý ný can lý tut mak bi zim boy nu mu zun bor cu dur. Ye ni As ya / E mir dað Da ha te miz ha va i çin il le re bi sik let ge nel ge si gýn laþ tý rýl ma sý ge rek ti ði vur gu la ný yor. Sa na yi den kay nak la nan ha va kir li li ði nin kon tro lü i çin; kir le ti ci vas fý yük sek te sis le rin, kir li li ðe yol a çan e mis yon la rý nýn yer le þim yer le rin de ki ha va ka li te si ni et ki le me ye cek þe kil de ha kim rüz gâr yö nü dik ka te a lý na rak yer le þim yer le rin den u zak plan lan ma sý, sa na yi te sis le rin de te miz ya kýt la rýn (do ðal gaz gi bi) ter - cih e dil me si, pro ses te ve ba ca da uy gun a rýt ma sis tem le ri nin kul la nýl ma sý nýn teþ vik e dil me si nin ge rek li li ði ne dik kat çe ki len ge nel ge de, ya pý lan ça lýþ ma la rý de ðer len di re rek, i lâ ve a lý na cak ted bir le ri be lir le mek a ma cýy la il ler de Ma hal lî Çev re Ku ru lu Ka ra rý i le il gi li ku rum ku ru luþ tan en az bir tem sil ci i le ko mis yon ku rul ma sý ön gö rü lü yor. An ka ra / a a OLSUN Hülya Kaðan baþarýlý bir ameliyat geçirmiþtir. Kendisine geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Y Emirdað Belediyesi tarafýndan Adaçal mevkiinde yapýtýrýlan ev Eylül ayýnýn ilk haftasý açýlacak. Yaz hýr sýz la rý iþ ba þýn da n MEVSÝM nor mal le ri nin ü ze rin de sey re den ha va sý cak lýk la rý, a çýk bý ra ký lan ka pý ve pen ce re den mey da na ge len hýr sýz lýk la rýn da art ma sý na se bep o lu yor. Bur sa da, se rin le mek a ma cýy la ya tak o da sý nýn pen ce re si ni a çýk bý ra kan va tan daþ, e vi ne hýr sýz gir di ði ni be lir te rek po li se mü ra ca at et ti. Yýl dý rým il çe si 152 Ev ler Ma hal le si nde i ka met e den Y. B., id di a ya gö re; sý cak ha va dolayýsýyla ya tak o da sý nýn pen ce re si ni a çýk bý rak tý. Bir sü re son ra e vi ne gi ril di ði ni fark e den Y. B., du ru mu po li se bil dir di. O lay ye rin de in ce le me ler de bu lu nan Bur sa Em ni yet Mü dür lü ðü e kip le ri, ev den bir a det zin cir li al týn kol ye i le cep te le fo nunun ça lýn dý ðý ný be lir le di. O lay la il gi li so ruþ tur ma baþ la týl dý. Bur sa / a a n KOZLUK il çe sin de iþ çi le ri ta þý yan mi ni bü sün dev ril me si so nu cu mey da na ge len tra fik ka za sýn da 4 ki þi öl dü, 6 ki þi ya ra lan dý. E di ni len bil gi ye gö re, Gar zan Ba ra jý nda ça lý þan iþ çi le ri ta þý yan Ab dul va hap Çe lik in kul lan dý ðý 72 KC 830 plâ ka lý mi ni büs, Be kir han bel de si gi ri þin de las ti ði nin pat la ma sý so nu cu þa ram po le yu var lan dý. Ka za da, sü rü cü Çe lik i le iþ çi ler den Meh met I þýk, Mu rat Ko nak ve Bur han A vim vefat et ti. Ya ra la nan, A li can De mir, Er dal A ta lay, Fay sal E ren, Meh met Be ce rik li, Meh met Sýd dýk Çe tin ve Seg be tul lah Yýl maz Koz luk ve Bat man da ki çe þit li has ta ne ler de te da vi al tý na a lýn dý. Bat man / a a ÇEVRE VE ÞEHÝRCÝLÝK BAKANLIÐI NDAN, DAHA TEMÝZ HAVA ÝÇÝN ÝLLERE GÖN- DERİLEN GENELGEDE ULAÞIMDAN KAYNAKLANAN HAVA KÝRLÝLÝÐÝNÝN AZALTIL- MASI ÝÇÝN BÝSÝKLET KULLANIMININ TEÞVÝK EDÝLMESÝ GEREKTÝÐÝ BELÝRTÝLDÝ. Koz luk ta mi ni büsdev ril di: 4 ö lü, 6 ya ra lý Muþ ta fýr tý naça tý la rý u çur du n MUÞ il mer ke zi, Ký zý la ðaç bel de si, Ka ra ku yu ve E ðir menç köy le rin de fýr tý na so nu cu bir çok e vin ça tý sý uç tu, mý sýr tar la la rýn da ha sar mey da na gel di. E lek trik tra fo la rý nýn da pat la dý ðý fýr tý na da can kay bý ya þan ma dý. Ký zý la ðaç bel de sin de bu lu nan Ya tý lý Ýl köð re tim O ku lu (YÝ BO) nda ha sar o luþ tu. YÝ BO ya bað lý üç loj ma nýn ça tý sý ta ma men sö kül dü. 10 da ki ka sü ren hor tum þek lin de ki fýr tý na da çok sa yý da a ðaç dev ril di. Ký zý la ðaç Be le di ye Baþ ka ný Meh met Þi rin Yýl maz, fýr tý na nýn ar dýn dan ha sar tesbit ça lýþ ma la rý na baþ la dýk la rý ný, mad dî kay býn faz la ol du ðu nu söy le di. Muþ / ci han 20 ay dýr oð lu nu a rý yor EVLENMEK i çin kü çük yaþ ta ki bir ký zý ka çýr dýk tan son ra kay bo lan Yal çýn Sert ten 20 ay dýr ha ber a lý na mý yor. Mut un Kel ce kö yün de ya þa yan Dur du Sert (53), oð lu Yal çýn Sert in (28) Ka ra man dan ev len mek i çin Sev gi is min de bir kýz ka çýr dý ðý ný be lir te rek, Ký zýn ya þý kü çük o lun ca ev den kýz la bir lik te ay rýl dý lar. A ra dan 15 gün geç tik ten son ra kýz ta ra fý oð lum Yal çýn Sert i Mer sin de ya ka la dý ve e lin den ký zý al dý. A ra dan 20 ay geç me si ne rað men oð lum dan hiç bir ha ber a la ma dýk. Ar týk þüp he len me ye baþ la dým de di. Mer sin / a a ACÝL SATILIK Asya Termal Kýzýlcahamam Tatil Köyü, Seyran Konaklarý B2 Blok 15.Dönem (Yaz) 22 Temmuz -05 Aðustos Tel: (0532) GEÇMÝÞ OLSUN GEÇMÝÞ Gazetemiz Yönetim Kurulu Eski Üyesi Dr. Mehmet Kaðan'ýn eþi Gazetemiz Yönetim Kurulu Eski Üyesi Dr. Mehmet Kaðan'ýn eþi Hülya Kaðan baþarýlý bir ameliyat geçirmiþtir. Kendisine geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Üsküdar Yeni Asya Okuyucularý

7 DÜNYA Mescid-i Aksa hasreti BÝRÝNCÝ FÝLÝSTÝN ÝNTÝFADASININ MEYDANA GELDÝÐÝ 1987'DEN BU YANA GAZZELÝLERÝN MESCÝD-Ý AKSA ZÝYARETÝ VE KUDÜS'E GÝRÝÞÝ YASAK. 7 Y GAZ ZE hal ký nýn, Mes cid-i Ak sa has re ti de vam e - di yor. Bi rin ci Fi lis tin in ti fa da sý nýn mey da na gel - di ði 1987 den bu ya na Gaz ze li le rin Mes cid-i Ak sa zi ya re ti ve Ku düs e gi ri þi ya sak. Ýs ra il, bu po li ti ka - sý ný 2000 yý lýn da ki i kin ci Fi lis tin in ti fa da sýn dan son ra da ha da ge niþ le te rek bü tün Ba tý Þe ri a ve Gaz ze hal ký nýn Ku düs e gi ri þi ni ve Mes cid-i Ak - sa da na maz kýl ma sý ný ya sak la dý. Yýl lar dýr Ku düs e gi riþ le ri ne i zin ve ril me yen ve Mes cid-i Ak sa yý zi ya ret et mek ten mah rum bý ra - ký lan Gaz ze li ler den 52 ya þýn da ki Kenz Ca mii i - ma mý Þeyh Zý yai es-su si, ilk de fa Mes cid-i Ak - sa yý 1979 da zi ya ret et ti ði ni söy le di. Su si, söz le ri - ni þöy le sür dür dü: Ýs ra il yýl la rý a ra sýn - da Gaz ze hal ký nýn Mes cid-i Ak sa ya gir me si ne ve i ti kâf (i ba det ni ye tiy le ca mi de kal mak) yap ma sý - na i zin ve ri yor du. 1,5 sa at lik ge ce yol cu lu ðu son - ra sý u laþ tý ðý mýz Mes cid-i Ak sa da ge ce yi i ba det le ge çi ri yor duk. Þim di o gün le ri ha týr lý yor ve Al lah a tek rar na sip et me si i çin du â e di yo ruz. 14 yýl dýr Mes cid-i Ak sa yý gö re me di ði ni i fa de e - den 44 ya þýn da ki Üm mü Mu ham med Hý ca zi de O ra yý her zi ya re tim de ken di mi Ra su lul lah ýn geç - ti ði yer ler den ge çi yor gi bi his se der, fark lý duy gu la ra ka pý lýr dým. Da ha ön ce üç de fa zi ya ret et tim. Mes - cid-i Ak sa da ki Ra ma zan a ný la rýn dan bah se der ken, Mes cid-i Ak sa nýn res mi ni her gör dü ðüm de o ra la rý zi ya ret et me is te ðim da ha da ar tý yor di ye ko nuþ tu. Fi lis tin Va kýf lar ve Di nî Ýþ ler Ba kan lý ðý Ha tip ler - den so rum lu baþ kan Cev det Maz lum (42), Gaz ze sa kin le ri o la rak Mes cid-i Ak sa yý zi ya ret ten mah - rum duk. Ýs ra il yö ne ti mi sa de ce bir gün lük gi riþ bel - ge si ve ri yor du. Biz de Ka dir Ge ce si ni ter cih e di - yor duk i fa de le ri ni kul lan dý. Yak la þýk 15 yýl dýr Fi lis - tin i zi ya ret et me si ne i zin ve ril me yen Maz lum, Gaz ze li le rin Mes cid-i Ak sa da ka lýþ sü re le ri nin 24 sa at o la rak be lir len di ði ni söz le ri ne ek le di. Gazze / a a Ku düs Müf tü sü nden Ak sa yý zi ya ret ça ð rý sý FÝLÝS TÝN Müf tü sü Þeyh Mu ham med Hü se yin, A - rap lar ve Müs lü man lar, Fi lis tin li ler in Ýs ra il iþ ga li ne kar þý ver dik le ri di re ni þe des tek ol mak i çin Mes cid-i Ak sa yý zi ya ret et me li dir þek lin de bir fet va ya yým la - dý. Þeyh Mu ham med Hü se yin, Müs lü man  lim ler Bir li ði Baþ ka ný Yu suf el-ka ra da vi nin, A rap lar ýn, Ýs ra il iþ ga li al týn day ken Ak sa yý zi ya ret et me le ri ni ya sak la yan fet va sý ný, Ka ra da vi nin bu fet va sý i sa - bet li bir fet va de ðil dir þek lin de de ðer len dir di. Þeyh Hü se yin, Biz Fi lis tin li yiz ve Ak sa nýn zi ya ret e dil - me si ge rek ti ði fet va sý ný di nî de lil le re da yan dý ra rak ve ri yo ruz. Bu nu ya par ken de Ýs ra il iþ ga li ni ta ný mý - yo ruz. Ak sa ya gi der se niz o ra da Ür dün, Mý sýr, Ma - lez ya ve Tür ki ye den ge len le ri gö rür sü nüz. Ka ra da vi bu fet vay la sa de ce A rap ül ke le ri nin Ak sa yý zi ya ret et me si ni ya sak lý yor. Bu sebep le bu fet va se çi ci dir. Bir fet va ve ril miþ se bu her ke si kap sa ma lý dýr i fa de - si ni kul lan dý. Fi lis tin Fet va Da i re si nin bu yý lýn ba - þýn da Ak sa nýn zi ya ret e dil me siy le il gi li o la rak ilk de fa ya zý lý fet va ya yým la dý ðý ný ha týr la tan Hü se yin, Fi lis tin e gir mek i çin Ýs ra il vi ze si al ma nýn Ýs ra il in ta - nýn ma sý an la mý na gel me di ði ni be lirt ti. Kudüs / a a Ý ÝT 4. Zir ve top lan tý sý Mek ke de top la na cak n ÝS LÂM Ýþ bir li ði Teþ ki lâ tý (Ý ÝT) Ge nel Sek re te ri Ek me led din Ýh sa noð lu ö nü - müz de ki ay Ra ma zan a yý nýn 26.gü nü dü zen le ne cek o lan Ý ÝT 4. Zir ve top lan - tý sý nýn a na gün dem mad de si nin Su ri ye o la ca ðý ný bil dir di. Ýh sa noð lu Ýs lâm dün - ya sýn da ortaya çýkan so run la rýn her ge - çen gün da ha zor laþ tý ðý ný an la ttý. Ýh sa - noð lu 2008 yý lýn dan bu ya na ilk kez Ý - ÝT nin zir ve top lan tý sý nýn ya pý la ca ðý ný du yur du. Ýh sa noð lu ö zel lik le Su ri ye de gün geç tik çe ar tan ö lüm, ça týþ ma ha - ber le ri nin ül ke yi par ça lan ma nok ta sý na ge tir di ði ni söy le di. "Su ri ye nin en kri tik dö ne mi di yen Ýh sa noð lu ay rý ca Ýs lâm dün ya sýn da ki di ðer so run la rýn da ma - sa ya ya tý rý la ca ðý ný an lat tý. Ýh sa noð lu þöy le de vam et ti: Ay rý ca Fi lis tin de ba tý ya ka sýn da Ýs ra il in yer le þim böl ge - le ri, Ku düs ün du ru mu, ha pis te ki si ya - sî þa hýs la rýn uð ra dýk la rý gay ri in sa nî mu a me le ler gün de mi miz de o la cak. Son ay lar da Myan mar da A ra kan böl - ge sin de ki Ro hing ya Müs lü man la rý nýn ma ruz kal dý ðý in san lýk dý þý mu a me le - ler, sa hip siz ka lan on bin ler ce Müs lü - man kar de þi mi zin du ru mu nu e le a la - ca ðýz. Bu ko nu lar da de tay lý bir dos ya ha zýr lý yo ruz. Ýh sa noð lu, Ýs lâm dün ya - sýn da ki mev cut mez hep ça týþ ma la rý - nýn zir ve de gün de me ge le ce ði ni söz le - ri ne ek le di. Dýþ Haberler Servisi Pu tin: Ta raf lar si lâh bý rak ma lý n RUS YA Dev let Baþ ka ný Vla di mir Pu - tin, Su ri ye kri zi hak kýn da ki çö züm pla - ný ný a çýk la dý. Mos ko va da Ý tal ya Baþ ba - ka ný Ma ri a Mot ti i le bir a ra ya ge len Pu tin, i ki li gö rüþ me son ra sýn da Su ri ye kri zi nin çö zü mü ne yö ne lik Rus ya nýn pla ný ný a çýk la dý. Söz ko nu su pla na gö - re, ilk a þa ma da ül ke de ki þid det dur ma lý ve ta raf lar a ra sýn da gö rüþ me ler baþ la - ma lý. Bu a dým la rýn ar dýn dan, kriz den çý kýþ i çin çö züm yo lu a ran ma lý. Son a - þa ma da i se top lu mun a na ya sal te mel - le ri o luþ tu rul ma lý. Pu tin, bu dört a þa ma ha ya ta geç tik ten son ra te mel de ði þik - lik ler ya þa na bi le ce ði ni be lirt ti. Pu tin, E ðer E sad, a na ya sa ya ay ký rý o la rak gö - rev den u zak laþ tý rý lýr sa, ül ke de ki si vil sa - vaþ bit me ye cek de ðer len dir me sin de bu lun du. Su ri ye nin ge le ce ði ne as ke rî yön tem ler le de ðil, di ya log i le ka rar ve - ril me si ge rek ti ði ni vur gu la yan Pu tin, Su ri ye Hü kü me ti ve mu ha lif güç le rin a teþ kes i lân e de rek gö rüþ me le re baþ la - ma sý ge rek ti ði ni a çýk la dý. Moskova / a a Myan mar a AB den he yet n AB Dý þiþ le ri Yük sek Tem sil ci si Cat he ri ne Ash ton, Myan mar da þid - de ti so na er dir mek i çin böl ge ye e kip gön de re cek le ri ni söy le di. AB dý þiþ le ri ba kan la rý nýn top lan tý sý nýn ar dýn dan ga ze te ci le re a çýk la ma ya pan Ash ton, Ni san so nun da zi ya ret et ti ði Myan - mar da gö rüþ tü ðü Dev let Baþ ka ný The in Se in ve mu ha le fet li de ri A ung San Su u Kyi ye, et nik þid de tin ön len - me si nin bi rin ci gün dem mad de le ri ol ma sý ge rek ti ði ni a çýk lýk la i zah et ti - ði ni ve bu ko nu da ken di le rin den ta - ah hüt al dý ðý ný an lat tý. Ash ton, Nor - veç in ay lar dýr bir çö züm i çin ça lýþ tý - ðý ný ve ken di le ri nin de bu ça ba la ra des tek i çin böl ge ye dip lo ma tik he yet gön de re cek le ri ni bil dir di. Ash ton, AB in sa nî yar dým o fi si EC HO uz - man la rý nýn da bir kaç gün ön ce böl - ge ye u la þa rak ça lýþ ma la rý na baþ la dýk - la rý ný di le ge tir di. Brüksel / a a Mý sýr da ye ni a na ya sa tar týþ ma sý de vam e di yor n MISIR DA cum hur baþ kan lý ðý se çim - le ri nin ar dýn dan ye ni a na ya sa tar týþ - ma la rý de vam e di yor. Es ki A rap Bir li ði Ge nel Sek re te ri ve es ki Dý þiþ le ri Ba ka - ný Amr Mu sa, yap tý ðý a çýk la ma da, ye - ni Mý sýr a na ya sa sý nýn yal nýz ca Ýs lâm hu ku ku nu te mel al ma sý nýn doð ru ol - ma dý ðý ný, a na ya sa da di ðer din le re de yer ve ril me si ge rek ti ði ni sa vun du. Mý sýr ýn du ru mu nun kö tü ye git ti ði ni ö ne sü ren Mu sa, Ye ni cum hur baþ ka - ný nýn gö re vi ül ke yi ye ni den ya pý lan - dýr mak týr de di. U lus la ra ra sý A tom E - ner ji si A jan sý (I A E A) es ki Baþ ka ný ve Düs tur Par ti si nin ku ru cu su Mu ham - med Ba ra dey, Mý sýr hal ký ný tek vü cut ol ma ya ve 25 O cak Dev ri mi nin he - def le ri ni ger çek leþ tir me ye ça ðýr dý. Mu ham med Ba ra dey, ak ti vist Mi na Ýb ra him Dan yal ve Mu ham med Muh - sin in Mý sýr dev ri min de ki o lay la rýn da öl dü rül me si nin a ný sý na sos yal pay la - þým si te si Twit ter da ki he sa býn dan ya - yým la dý ðý me sa jýn da, Mý sýr dev ri mi - nin ba þa rý lý ol ma sý i çin Mý sýr lý lar ýn tek vü cut ol ma sý ge re kir i fa de si ni kul lan - dý. Ba ra dey, hal ký, dev ri min he def le ri ni ger çek leþ tir me ye ça ðýr dý. Kahire / a a HABERLER Kudüs'te Müslümanlarýn ilk kýblesi olan Mescid-i Aksa, ayný zamanda Peygamber Efendimizin (asm) Mi'raca yükseldiði mekân olduðu için ziyaret ediliyor. Peþ mer ge Su ri ye ye as ke rî güç gön der me di n I RAK Böl ge sel Kürt Yö ne ti mi Peþ mer ge Ba kan lý ðý söz cü sü Ceb bar Ya ver, hiçbir ül ke nin iç iþ le ri ne ka rýþ - mak is te me dik le ri ni, Su ri ye ye Peþ mer ge kuv vet le ri - nin gön de ril di ði yö nün de ki ha ber le rin doð ru ol ma dý - ðý ný söy le di. Ceb bar Ya ver, Peþ mer ge i le il gi çý kan ha - ber le rin doð ru yu yan sýt ma dý ðý ný i fa de e de rek þun la rý söy le di: Hiç bir Peþ mer ge Su ri ye ye gön de ril me miþ - tir. Su ri ye nin ken di iç me se le si, biz hiç bir ül ke nin iç me se le le ri ne ka rýþ mak is te mi yo ruz. Ya ver, Bun lar ger çek de ðil dir. Sa de ce Do huk ta Bir leþ miþ Mil let le - rin gö ze ti mi al týn da bir kamp ku rul muþ tur. Bu kamp; ka dýn, ço cuk, yaþ lý, genç Su ri ye li ler i çin. Kamp sa de ce in san lýk yar dý mý a maç lý ku rul muþ tur. Bu nun dý þýn da her han gi bir as ke rî kam pýn ku rul ma sý ve o ra ya as ker gön de ril me si söz ko nu su de ðil dir. Erbil / cihan Ha lep kýr sa lý ha ra be ye dön dü n SURÝYE'NÝN ku ze yin de yer a lan ül ke nin 2. bü yük þeh ri Ha lep in ba zý dýþ ma hal le le ri nin mu ha lif le rin kon tro lü ne gir di ði bil di ril di. Ha lep in Be ya nun, Hay - yan, A na dan, Hre tan, Ke fer Ham ra, Nak ka rin ve Man su ra ma hal le le rin de Öz gür Su ri ye Or du su nun (Ö SO) ha ki mi ye ti e le ge çir di ði göz lem le nir ken, Ha - lep kýr sa lýn dan ve þeh rin dýþ ma hal le le rin den ge ri çe ki len E sad yö ne ti mi ne bað lý or du ya a it as ke rî kontrol nok ta la rý ve üs ler de mu ha lif ler çok sa yý da a ðýr si lâh ve cep ha ne lik e le ge çir di. Ha lep te Su ri ye or du su i le mu ha lif ler a ra sýn da ki ça týþ ma lar da 33 ki þi öl dü. Mu - ha lif ler, or du ya a it 4 tan ký im ha e der ken, Karm Niz - ha ve Þeyh Sa id böl ge le ri ni e le ge çir di. Ha lep Mer - ke zi Ha pis ha ne si nde çý kan is yan da, gü ven lik güç le - ri nin aç tý ðý a teþ so nu cu ö len mah kûm sa yý sý 7 ye yük sel di, 40 mah kûm ya ra lan dý. Halep / a a I rak ve Ce za yir E sad ýn is ti fa sý na kar þý n I RAK Hü kü me ti, A rap Bir li ði nin Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad ý is ti fa ya ça ðý ran ka ra rý na kar þý ol du ðu nu bil dir di. I rak Hü kü met Söz cü sü A li Deb - bað, I rak res mî te le viz yo nu na yap tý ðý a çýk la ma da, I - rak Hü kü me ti o la rak Beþ þar E sad ýn is ti fa sý ný i çe ren ka ra ra i ti raz e di yo ruz. Bu ka ra rý an cak Su ri ye hal ký ve re bi lir de di. Ce za yir in de, A rap Bir li ði nin Beþ þar E sad a is ti fa çað rý sý ný i çe ren ka ra rý kar þý sýn da çe kim - ser kal dý ðý bil di ril di. Ka tar ýn baþ þehri Do ha da Su ri ye gün de miy le o la ða nüs tü top lan tý dü zen le yen A rap Bir li ði dý þiþ le ri ba kan la rý, Su ri ye Dev let Baþ ka ný E sad a is ti fa çað rý sýn da bu lun muþ tu. Baðdat - Cezayir / a a Su ri ye den Ür dün e 3 top mer mi si a týl dý n ÜR DÜN ÜN Ram se þehri ne Su ri ye ta ra fýn dan a tý - lan üç top mer mi si nin i sa bet et ti ði bil di ril di. Gör gü þahitlerinin i fa de si ne gö re, Ür dün ün, Su ri ye sý ný rý ya kýn la rýn da ki Ram se þehri ne Su ri ye ta ra fýn dan a - tý lan 3 top mer mi si düþ tü. O lay da ö len ya da ya ra - la nan ol ma dý ðý, mad di ha sa rýn mey da na gel di ði bil - di ril di. Ür dün Kra lý 2. Ab dul lah, önceki gün hü kü - me te Su ri ye li kar deþ le ri mi ze ka pý la rý mý zý a çýn ta - li ma tý ver miþ ti. Kral Ab dul lah, Ür dün top rak la - rýn da ki bütün va tan daþ la rý mý zý ko ru mak bi zim gö - re vi miz. Ay ný za man da Su ri ye li kar deþ le ri mi ze de ka pý la rý mý zý aç ma mýz ge re ki yor. Ben doð ru yol da ol du ðu muz ka na a tin de yim di ye a çýk la ma yap mýþ - tý. Ül ke le rin de ya þa nan þid det o lay la rýn dan ka çan bin 800 Su ri ye li nin ön ce ki gün sa bah sa at le rin de Ür dün e geç ti ði, 900 Su ri ye li nin i se kö tü þart lar dan do la yý Ür dün-su ri ye sý ný rýn da ki sý ðýn ma cý kam pýn - dan ay rýl dý ðý bil di ril di. Amman / a a Su ri ye-lüb nan sý ný rýn da ça týþ ma n LÜB NAN-Su ri ye sý ný rýn da, E sad a bað lý or du güç - le riy le mu ha lif ler a ra sýn da ki ça týþ ma lar de vam e - der ken, Su ri ye sa vaþ ge mi sin den Lüb nan lý ba lýk çý tek ne le ri ne a teþ a çýl dý ðý id di a e dil di. A lý nan bil gi ye gö re, tek ne le ri ne Su ri ye sa vaþ ge mi sin den a teþ a çý - lan ba lýk çý lar, að la rý ný bý ra ka rak Ak kar ký yý la rý ný terk et ti. Ay rý ca, Öz gür Su ri ye Or du su (Ö SO) i le E sed yö ne ti mi ne bað lý or du a ra sýn da de vam e den ça týþ ma lar sý ra sýn da, Lüb nan ýn ku ze yi ne i ki bom ba düþ tü ðü be lir til di. Gör gü þahitleri, Su ri ye ta ra fýn - dan a tý lan bom ba la rýn Ak kar böl ge si ne düþ tü ðü nü ak tar dý. Lüb nan Cum hur baþ ka ný Mi þel Sü ley - man ýn, Su ri ye or du su ta ra fýn dan ger çek leþ ti ri len sý nýr ih lâ li dolayýsýyla Su ri ye nin Bey rut Bü yü kel çi - si ne o lay dan duy du ðu en di þe yi di le ge ti ren bir me - saj i let ti ði bil di ril di. Beyrut / a a SUK'tan ge çiþ sü re cin de Yemen modeli teklifi n SU RÝYE U lu sal Kon se yi (SUK) Söz cü sü Ge or ges Sab ra, Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sed in çe kil me si nin ar dýn dan ül ke de ki ge çiþ sü re ci nin E sed re ji mi ü ye si bir ki þi ta ra fýn dan yö ne til me si ni ka bul et me ye ha - zýr ol du ðu bil di ril di. Sab ra a çýk la ma sýn da, Ye men ör ne ðin de ol du ðu gi bi, E sad ýn çe kil me si ve ge çiþ sü re ci ni yö net me si i çin yet ki le ri nin re jim ü ye le rin - den bi ri ne dev re dil me si ni ka bul et tik le ri ni be lirt ti. Su ri ye U lu sal Kon se yi Baþ ka ný Ab dül ba sid Sey da da, da ha ön ce yap tý ðý a çýk la ma da, E sad re ji min den bir is min ge çiþ sü re ci ni yö ne te bi le ce ði ni an cak bu ki þi nin yö ne ti min kan lý ey lem le ri ne ka rýþ ma mýþ bir i sim ol ma sý ge rek ti ði ni be lirt miþ ti. Beyrut / a a ÝSRAÝL MÜSLÜMAN MEZARLARINI YIKIYOR ÝS RAÝL ÝN yol ve yer le þim ye ri in þa sý i çin on lar ca dö nüm me zar lýk ar sa sý ü ze rin de ka zý ça lýþ ma sý yap tý ðý bil di ril di. Þeyh Ra id Sa lah ýn li de ri ol du ðu 1948 Fi lis tin Ýs lâ mî Ha re ke ti ne bað lý El-Ak sa Va kýf ve Kül tür Mi ra sý Ku ru mu Ba sýn Ko or di na tö rü Mah mud E bu A ta, yap tý ðý a çýk la ma da, Kefr Ka - sým ve Ra su l-ayn bel de le ri nin ya ký nýn da yer a lan Mec del Sa dýk me zar lý ðýn da on lar ca dö nüm a ra zi nin yol ve yer le þim ye ri in þa sý i çin do zer ler le ka zýl dý ðý ný söy le di. Ya pý lan ka zý lar so nu cun da Mec del Sa dýk me zar lý ðýn da bü yük ha sar mey da na gel di ði ni ve pek çok me za rýn a çýl dý ðý ný bil di ren A - ta, Me zar lý ðýn ku zey do ðu sun da da ðý nýk hal de ke mik ve ka fa tas la rý na rast la dýk. Ýs ra il, me zar lý ðýn ye ri ne bü yük bir cad de yap ma yý plan lý yor di ye ko nuþ tu. Bu ya pý lan la rýn me zar da ki ö lü le re say gý sýz lýk ve bü yük in san lýk su çu ol du ðu nu bil di ren A ta, Bu in san lýk su çu na en gel ol mak i çin Fi lis - tin de ki bütün ha yýr sa hip le ri ve li der ler le da ya nýþ ma i çin de ya sal yol la ra baþ vu ra ca ðýz, e li miz den ge le ni ya pa ca ðýz de di. Kudüs / a a YAHUDÝ YERLEÞÝMCÝLER ARAZÝLERÝ GASP EDÝYOR YA HU DÝ yer le þim ci le rin, Ba tý Þe ri a da on lar ca dö nüm a ra zi ye el koy du ðu ö - ne sü rül dü. Ba tý Þe ri a nýn Ku ze yin de ki Ma lih böl ge sin de ki on lar ca dö nüm a ra zi ye el koy duk la rý id di a e di len Ya hu di yer le þim ci ler, Beyt Lahm ya ký nýn - da ki Hu dar Kö yün de zey tin a ðaç la rý ný da sök tü. Ba tý Þe ri a nýn ku ze yin de ki Ma lih Ye rel Yö ne tim Baþ ka ný A rif De ra gi me, yap tý ðý a çýk la ma da, Ya hu di yer le þim ci ler 50 dö nü mü aþ kýn a ra zi yi ek me ye baþ la dý di ye ko nuþ tu. Gör - gü þahitleri, Ya hu di yer le þim ci le rin da ha ön ce el koy duk la rý 300 dö nüm den faz la a ra zi i le böl ge yi bir bi ri ne bað la mak i çin Hu dar Kö yün de on lar ca zey tin a ða cý ný sök tük le ri ni sa vun du. Ramallah / a a GAZZELÝLERE VÝZE KOLAYLIÐI MI SIR IN, sý ký am bar go al týn da ki Gaz ze ye uy gu la nan se ya hat ký sýt la ma la rý ný yu mu þat tý ðý bil di ril di. Ha mas yö ne ti min de ki Gaz ze Þe ri di nin sý nýr ge çiþ le rin - den so rum lu yet ki li si Ma hir E bu Sab ha, Mý sýr ma kam la rý nýn, 40 ya þýn al týn da - ki Fi lis tin li le re, a i le le riy le se ya hat et me le ri ha lin de vi ze mu a fi ye ti ta ný dý ðý ný a - çýk la dý. Sab ha, Mý sýr ta ra fý nýn, ka rar la il gi li o la rak dün ken di le ri ni bil gi len dir di - ði ni de kay det ti. Da ha ön ce ki uy gu la ma ya gö re bu yaþ ta ki Fi lis tin li le rin, Mý - sýr a gi re bil me le ri i çin vi ze al ma la rý ge re ki yor du. Ye ni a lý nan ka rar la bu ki þi le - rin, a i le le riy le se ya hat et me le ri ha lin de vi ze al ma zo run lu lu ðu kal dý rýl dý. Ha - mas ýn Si ya sî Bü ro Þe fi Ha lid Me þal, ge çen haf ta Mý sýr Cum hur baþ ka ný Mu - ham med Mur sî i le gö rüþ me si nin ar dýn dan yap tý ðý a çýk la ma da, Gaz ze ye uy - gu la nan am bar go nun ya kýn ge le cek te kal dý rý la ca ðýn dan u mut lu ol du ðu nu be - lirt miþ ti. Mý sýr da Ý sam Þe rif hü kü me ti, Ma yýs 2011 de sý nýr ka pý sý ný sü rek li a - çýk tut ma ya ka rar ver miþ, an cak sý nýr dan ge çiþ le re, ka dýn lar ve 40 yaþ üs tün - de ki ler i çin vi ze siz, di ðer ki þi ler i çin i se vi ze þar týy la i zin ver miþ ti. Gazze / a a

8 HABERLER Y ca ni as ya.com.tr 8 HA BER Ye ni ne sil Müs lü man Pey gam be ri miz Hz. Mu ham med in (asm) Mek ke den Me di ye ye hic ret e der ken ka tet - ti ði yo lu 9 gün de ye ni den yü rü ye rek ge çen ve bu ko nu da bir bel ge sel ha zýr la yan ga ze te ci Av - ni Öz gü rel, hic ret le il gi li dik kat çe ki ci de ðer len - dir me ler yap mýþ. Hic ret i Çok dev rim ci bir ha - re ket ve çok ö nem li bir vaz ge çiþ ha re ke ti o la rak yo rum la yan Öz gü rel, Bi zim ye ni ne sil bir Müs - lü ma na ih ti ya cý mýz var. Bu ye ni ne sil Müs lü ma - nýn da ya na ca ðý yer Hz. Pey gam ber ve Kur ân-ý Ke rim de miþ. (Ra di kal, 22 Tem muz 2012) Ta biî ki dev rim ta bi ri fark lý za man lar da, fark - lý ki þi ler ce ve fark lý mak sat lar la kul la nýl dý ðý i çin týr ma la yý cý ol sa da tes bit te mel de doð ru. Ýs lâm dün ya sý nýn ye ni bir nes le, ye ni bir an la yý þa ih ti - ya cý var ve bu nun da ya na ðý, te me li ve kay na ðý da Pey gam be ri mi zin (asm) Ha dis-i Þe rif le ri ve el - bet te Kur ân-ý Ke rim ol ma lý. Bir ba ký ma ye ni de di ði miz ve Ýs lâm dün ya sý nýn ih ti yaç duy du ðu Müs lü man ka rak te ri es ki nin ye - ni len miþ ha li ol ma lý. Þöy le ki, Asr-ý Sa a det de di ði - miz ve Ýs lâ mýn en par lak þe kil de ya þan dý ðý, Müs lü - man la rýn bü tün dün ya ya ör nek ol du ðu de vir bir ba - ký ma es ki dir. An cak a ra dan yýl lar ge çip, çe þit li ih - mal ler ne ti ce sin de ce mi yet Ýs lâm dan u zak dü þün ce ye ni den Asr-ý Sa a det ih ti ya cý du yu lu yor. Do la yý - sýyla bi zim ye ni de di ði miz ve ih ti yaç du yu lan Müs - lü man ca ha yat bu yö nüy le es ki dir ve ger çek te ih ti - yaç duy du ðu muz da on dan baþ ka sý de ðil dir. Bu ve si le i le ha týr la mak ge re kir ki, E ðer biz, doð ru Ýs lâ mi ye ti ve Ýs lâ mi ye te lâ yýk doð ru lu ðu ve is ti ka me ti gös ter sek, bun dan son ra on lar dan [baþ - ka din men sup la rýn dan] fevc fevc [Ýs lâ ma] da hil o - la cak lar dýr (Ta rih çe-i Ha yat, s. 74) di ye müj de ve - ren Ri sa le-i Nur e ser le ri nin he de fi ve mak sa dý da bu dur. Ýs tik lâl Mar þý mý zýn þa i ri mer hum Meh med  kif de, Doð ru dan doð ru ya Kur ân dan a lýp il ha - mý/ As rýn id ra ki ne söy let me li yiz Ýs lâ mý de mek su - re tiy le bu ih ti ya cý di le ge tir miþ de ðil mi? Ye ni ne sil Müs lü man ta bi ri ba zý la rý ný ra hat sýz da e de bi lir. El bet te bu ta bir den, söz de Müs lü man, a ma a mel de ol ma yan ki þi ler an la þý lýr sa her kes ra - hat sýz o lur. Ba zý ay dýn la rýn is te di ði de bu o la bi lir. An cak biz bu ta bi ri, Asr-ý Sa a det i, Hz. Pey gam be - ri mi zi (asm) ve o nun sa ha bi le ri ni ör nek a lan (ye ni) Müs lü man lar o la rak an la ma lý ve o an lam da sa hip - len me li yiz. Çün kü ta ri hî ha di se ler se be biy le ve if - sat ko mi te le ri nin gay ret le riy le doð ru Ýs lâ mi yet in an la þý la ma dý ðý a hir za man da yýz. Be di üz za man Haz ret le ri, Mu ha ke mat ad lý e se - rin de, Ma lû mun ol sun, bu ki tap la is te di ðim hiz - met bu dur di ye rek mak sa dý ný (bil mâ nâ) þöy le an - la týr: Ýs la mi yet te o lan is ti ka met li yo lu gös ter mek le, çiz gi den çý kan din düþ man la rý nýn þüp he le ri ni red ve yüz le ri ne vur mak la be ra ber, (...) doð ru yol da, Ýs lâ mi yet i çin ça lý þan la ra yar dým et mek ve kuv vet ver mek tir. El ha sýl mak sa dým, ol el mas ký lýn ca [Ýs lâ - ma] ci la vu rup par lat mak týr. (Mu ha ke mat, s. 9) Ye ni ne sil Müs lü man dan bu nu an lar ve ye - ni ne sil Müs lü man lar ýn sa yý sý nýn art ma sý i çin gay ret sar fe der sek i na nýn ül ke miz e ko no mik, sos yal ve si ya sî kriz le re de sü rük len mez. Çün kü Hz. Pey gam be re (asm) da yan mýþ ve Kur ân ý ken di si ne yol gös te ri ci o la rak ta yin et miþ bir Müs lü man ka rýn ca yý bi le bi le rek in cit mez, in ci - te mez. Ner de kal dý ki in san la rý in cit sin! Hiç kim se Ýs lâm par ça par ça ol muþ, ye ni bir Müs lü man ne sil mey da na gel mez di ye dü þün - me sin. Þü kür ler ol sun ki a tý lan nur to hum la rý fi liz ve ri yor ve da ha da ve re cek. Ýs lâm dün ya sý - nýn par ça lan mýþ gö rün tü sü de bi zi ü mit siz li ðe dü þü re mez. Yi ne Be di üz za man ýn i fa de siy le Tah si le git miþ ler... Ve in þal lah tah sil müd det - le ri bit miþ ya da bit mek ü ze re. Ýn þal lah Tür ki ye yi i da re e den ler de doð ru Ýs lâ - mi yet ve Ýs lâ mi ye te lâ yýk doð ru luk u tem sil et me nok ta sýn da Ri sa le-i Nur un ö ne mi ni, far ký ný ve fay - da sý ný id rak e der ler. Asr-ý Sa a de ti, Pey gam be ri mi zi (asm) ve sa ha bî le ri ni ör nek a lan Müs lü man la rýn sa yý sý nýn art ma sý i çin duâ cý o la lým... Gü ney do ðu kav ru la cak KUV VET LÝ sý cak ha va dal ga sý nýn et ki li o la ca ðý Gü - ney do ðu A na do lu Böl ge si nde sý cak lý ðýn, mev sim nor mal le ri nin 3 i le 10 de re ce ü ze rin de sey ret me si bek le ni yor. Me te o ro lo ji 15. Böl ge Mü dür Ve ki li A bi - din Ay dýn yap tý ðý a çýk la ma da, ku ru ve sý cak ka rak ter - li Bas ra Al çak Ba sýnç Sis te mi nin böl ge ge ne lin de et ki si ni da ha da ar týr ma sý nýn bek len di ði ni i fa de e de - rek, bu sis tem se be biy le haf ta so nu na ka dar kuv vet li sý cak ha va dal ga sý nýn et ki li o la ca ðý ný söy le di. Yap týk - la rý son de ðer len dir me le re gö re ö nü müz de ki 5 gün bo yun ca böl ge ge ne lin de ha va nýn az bu lut lu ve a çýk ge çe ce ði ni kay de den Ay dýn, þöy le ko nuþ tu: Ku ru ve sý cak ka rak ter li Bas ra Al çak Ba sýnç Sis te mi nin böl ge - miz ge ne lin de et ki si ni da ha da art týr ma sý bek li yo ruz. Böl ge ge ne lin de haf ta so nu na ka dar et ki li o la cak kuv - vet li sý cak ha va dal ga sýy la bir lik te, ha va sý cak lýk la rý nýn mev sim nor mal le ri nin 3 i le 10 de re ce ü ze rin de sey re - de ce ði tah min e di yo ruz. Di yar ba kýr / a a ME MUR-SEN, Hak-Ýþ i le Ýn san Hak la rý ve Maz lum lar Ý çin Da ya nýþ ma Der ne ði (MAZ - LUM DER), Myan mar da ki Müs lü man lar a yö ne lik þid de tin dur du rul ma sý i çin il gi li ku ru - luþ la rý gö re ve, gö nül lü ku ru luþ la rý da yar dým e li u zat ma ya ça ðýr dý. Me mur-sen Ge nel Mer - ke zi nde çe þit li si vil top lum ku ru luþ la rý nýn ka - tý lý mýy la A ra kan da ki kat li â ma son slo ga nýy - la or tak ba sýn top lan tý sý dü zen len di. Me mur-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð - du, Hak-Ýþ Ge nel Baþ ka ný Mah mut Ars lan ve MAZ LUM DER Ge nel Baþ ka ný Ah met Fa ruk Ün sal im za sýy la ha zýr la nan or tak ba sýn a çýk la - ma sý ný o ku yan Gün doð du, Myan mar da 20. yüz yýl dan be ri de vam e den A ra kan so ru nu nun Ro hing ya lý Müs lü man la rýn kat le dil me siy le ye - ni den gün de me gel di ði ni i fa de et ti. Böl ge nin A - ra kan lý Müs lü man lar ýn a na yur du ol du ðu nu, an cak Bu dist yö ne tim ler ta ra fýn dan bas ký al týn - da tu tul du ðu nu be lir ten Gün doð du, Müs lü - man nü fu sa yö ne lik baþ ta hayat hak ký ol mak ü - ze re, i fa de ve i nanç, mül ki yet, ev len me, se ya hat ve bir çok te mel hak kýn sü rek li ih lâl e dil di ði ni vur gu la dý. Gün doð du, Ha zi ran a yý nýn ba þýn dan be ri ya þa nan kat li âm la rýn böl ge nin ta ma mý ný kap sa dý ðý ný an la ta rak, in san hak la rý ku ru luþ la rý - nýn tah min le ri ne gö re bin ler ce Ro hing ya lý Müs lü man ýn vefat et ti ði ni, yüz bin ler ce si nin zor la ye rin den e dil di ði ni kay det ti. TUTUKLAMA, ÝÞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE O lay la rýn baþ la ma sý nýn he men ar dýn dan o la ða nüs tü hal i lân e - dil di ði ni ve gü ven lik güç le ri nin bin ler ce Ro hing ya lý yý tu tuk la - dý ðý ný, iþ ken ce ve kö tü mu a - me le ye ta bi tut tu ðu nu i fa - de e den Gün doð du, A ra - kan da in san lýk can çe kiþ - mek te ve sa de ce Müs lü - man ol duk la rý i çin in san - lar, in san lýk dý þý mu a me - le le re öz ne ya pýl mak ta - dýr de di. ULUSLAR ARASI KURULUÞLARA ÇAÐRI Ah met Gün doð du, Myan mar hü kü me ti nin Müs lü man lar a yö ne lik þid de te son ver me - si, baþ ta BM ol mak ü ze re, Ýs lâm Ýþ bir li ði Teþ ki lâ tý, Gü ney As ya Ýþ bir li ði Teþ ki lâ tý ve AB ye in sa nî ve vic da nî so rum lu luk la rý ný ye ri - ne ge tir me si, ýrk çý te miz li ðe se yir ci ka lýn ma - ma sý ve ko nu nun BM gün de mi ne ge ti ril me si çað rý sýn da bu lun du. Gün doð du, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ý da yar dým ku ru luþ la - rý nýn sý ðýn ma cý kamp la rý na u laþ ma sýn da ki en gel le rin kal dý rýl ma sý i çin ge rek li gi ri þim ler - de bu lun ma ya ça ðýr dý. An ka ra / a a HE LÝ KOP TER ka za sýn da þe hit o lan Jan dar ma Ha va Tek nis yen Ast su bay Ah met Çað lar i çin Ko ca te pe Ca mi - i nde tö ren dü zen len di. Tö re ne, þe hit Çað lar ýn a i le si nin ya ný sý ra Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, Ge nel kur may Baþ ka ný Or ge ne ral Nec det Ö zel, CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, Baþ ba kan Yar dým cý sý A li Ba ba can, Ý - çiþ le ri Ba ka ný Ýd ris Na im Þa hin, Mil lî Sa vun ma Ba ka ný Ýs met Yýl maz, ko - mu tan lar, ba zý mil let ve kil le ri ve ö te ki il gi li ler ka týl dý. Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, öð le na ma zý na geç me den ön ce Çað lar a i le si nin ya ný na gi de rek baþ sað lý ðý di lek le ri ni i let ti. Tö ren bo yun ca þe hi din ba ba sý Ce - mal, an ne si Gü li zar, kýz kar deþ le ri Ýlk - nur ve Hu ri ye Çað lar me ta net le ri ni ko ru ma ya ça lýþ tý. Ah met Çað lar, öð le na ma zý nýn ar dýn dan ký lý nan ce na ze na ma zý na mü te a kip Ce be ci Þe hit li - ði nde top ra ða ve ril di. HAKKÂRÝ NÝN Yük se ko va il çe sin de ki Ye þil taþ Ka ra ko lu nda el bom ba sý nýn pat la ma sý so - nu cu þe hit o lan Pi ya de Er A li Boz kurt i çin Ça nak ka le nin Ye ni ce il çe sin de tö ren dü zen - len di. Çar þý Ca mii nde ký lý nan ce na ze na ma zý nýn ar dýn dan Boz kurt un na a þý, il çe i çin de bir sü re ta þýn dýk tan son ra, doð du ðu köy o lan So ðu cak a gö tü rü lerek top ra ða ve ril di. ÞE HÝT ER BOZ KURT DOÐ DU ÐU KÖY DE DEF NE DÝL DÝ 6 YA ÞIN DA KÝ KA ZIM BA BA SI NA SON KEZ EL SAL LA DI Þe hit pi ya de uz man ça vuþ Mu ham med Þa hin (27) i çin Ma ni sa nýn Sa rý göl il çe si Si te - ler Ma hal le si Ca mi i nde tö ren dü zen len di. Oð lu nun Türk bay ra ðý na sa rý lý ta bu tu na sa rý - lan Hüs ni ye Þa hin, Ben se ni ya þat mak i çin dün ya ya ge tir dim. Sen 27 ya þýn da þe hit ol - dun de di. Þa hin in 6 ya þýn da ki oð lu Ka zým Er dil Þa hin, ba ba sý nýn fo toð ra fý na el sal la dý. Ýl Müf tü sü Si nan Ci han ýn kýl dýr dý ðý ce na ze na ma zý nýn ar dýn dan þe hi din ta bu tu bir sü re as ker ler ta ra fýn dan ta þýn dý. Ce na ze, da ha son ra, Þa hin in Ye þil te pe kö yün de ki ba ba o - ca ðý na ge ti ril di. Bu ra da he lal lik a lýn ma sý nýn ar dýn dan du a lar o kun du. Þa hin in ce na ze si, Ye þil te pe köy me zar lý ðýn da top ra ða ve ril di. AN NE SÝ, KIZ KAR DE ÞÝ VE NÝ ÞAN LI SI GÖZ YA ÞI DÖK TÜ He li kop ter ka za sýn da þe hit o lan pi ya de uz man ça vuþ Re ga ip Þa hin (25) i çin Sa kar - ya Ha cý Bay ram Ca mi si nde dü zen le nen tö - ren de þe hi din an ne si Se vim, kýz kar de þi Fa - zi let Þa hin ve ni þan lý sý Me li ha Yi ðit, bir bir le - ri ne sa rý la rak göz ya þý dök tü. Bu a ra da sý cak se be biy le bay gýn lýk ge çi ren bir as ke re sað lýk e kip le ri mü da ha le et ti. Bi lim, Sa na yi ve Tek no lo ji Ba ka ný Ni hat Er gün, þe hi din ba - ba sý Hay ret tin, kar de þi E sat ve ya kýn la rý na baþ sað lý ðý di le ye rek, bir sü re gö rüþ tü. Sa - kar ya Müf tü sü Ýl yas Se ren li nin kýl dýr dý ðý na ma zýn ar dýn dan, as ke ri kor tej eþ li ðin de ce na ze a ra cý na ta þý nan þe hi din na a þý, Ser di - van Þe hit li ði nde top ra ða ve ril di. DP lideri Uy sal: Ba sýn de mok ra si nin vaz ge çil mez un su ru ndemokrat Par ti (DP) Ge nel Baþ ka ný Gül te kin Uy sal, ba sý nýn si ya sî par ti ler le bir lik te de mok ra si nin vaz ge çil mez bir un - su ru ol du ðu nu söy le di. Uy sal, 24 Tem muz Ba sýn Bay ra mý do la yý sýy la ya yým la dý ðý me - sa jýn da, Tür ki ye de te mel hak ve öz gür lük - le rin her ge çen gün da ral týl dý ðý bir gün de - min ya þan dý ðý ný be lirt ti. Uy sal, ba sý nýn si - ya sî par ti ler le bir lik te de mok ra si nin vaz ge - çil mez bir un su ru ol du ðu nu kay det ti. De - mok ra si mi zin sað lýk lý ya þa ma sý, bü tün dü - þün ce le rin kor ku suz ca i fa de e di le bil me si i - çin ba ðým sýz ve güç lü bir ba sý na her za - man kin den da ha faz la ih ti ya cý mýz var dýr di yen Uy sal, þun la rý kay det ti: Her þartta so rum lu luk duy gu su nu yi tir me den top lu - mun ha ber al ma öz gür lü ðü a dý na gö rev i fa e den ba sýn ça lý þa ný ar ka daþ la rý mý teb rik e - di yo rum. Ýn sa ný mý zýn se si ni, di lek le ri ni, bek len ti le ri ni, a cý la rý ný ka mu o yu nun se si ve de net le yi ci bir un sur o la rak mil let le bu - luþ tu ran ga ze te ci le ri mi ze mü te þek ki riz. a - çýk la ma sýn da, ce za e vin de ki ga ze te ci le rin bir an ön ce öz gür lük le ri ne ka vuþ ma sý ve iþ le ri ne son ve ri len ga ze te ci le rin ye ni den gö rev le ri ne dön me le ri nin en bü yük di lek - le ri ol du ðu nu da bil dir di. An ka ra / a a Ce me vi ta le bi yar gýda nchp Tun ce li Mil let ve ki li Hü se yin Ay gün, Mec lis te ce me vi a çýl ma sý na i liþ kin ta le bi nin red de dil me si dolayýsýyla, red de dil me ge rek çe si - nin A na ya sa ve u lus la r a ra sý söz leþ me le re ay ký rý ol du ðu ge rek çe siy le TBMM Baþ kan lý ðý hak kýn - da dâ vâ aç tý. An ka ra Nö bet çi Ý da re Mah ke me si Baþ kan lý ðý na gön de ril mek ü ze re Tun ce li As li ye Hu kuk Mah ke me si Ha kim li ði ne su nu lan dâ vâ di lek çe sin de, Ay gün ün TBMM Baþ kan lý ðý na, Mec lis te bir ce me vi a çýl ma sý yö nün de ta lep te bu lun du ðu be lir til di. Di lek çe de, TBMM Baþ - kan lý ðý nca, gön de ri len ya zý da, A le vi li ðin ay rý bir din ol ma dý ðý, Ýs lâm ýn, ta ri hi sü re cin de or ta - ya çýk mýþ bir zen gin li ði ol du ðu ve Ýs lâm di ni nin i ba det ye ri nin ca mi ol du ðu ge rek çe gös te ri le rek ta le bin red de dil di ði i fa de e dil di. Di lek çe de, A na - ya sa ve u lus la r a ra sý söz leþ me le re ay ký rý ol du ðu ge rek çe siy le, söz ko nu su ret ce va bý nýn ip tal e - dil me si ta lep e dil di. Hü se yin Ay gün, ko nuy la il - gi li ba sýn a çýk la ma sýn da, TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek in, Di ya net fet va sý na gö re, A le vi li ði ve ce - me vi ni in kâr e den ka ra rý nýn yar gý ta ra fýn dan ip - tal e di le ce ði ni um du ðu nu be lirt ti. An ka ra / a a 2023 te ha va ka li te si AB stan dart la rýn da o la cak nçevre ve Þe hir ci lik Ba kan lý ðý ta ra fýn dan ha - va kir li li ði ni kon trol al tý na al mak i çin ge nel ge ya yým la dý. Çev re ve Þe hir ci lik Ba kan lý ðý ndan ya pý lan a çýk la ma ya gö re, in san sað lý ðý ve çev re - nin ko run ma sý a çý sýn dan ö nem li o lan ha va ka li - te si nin i yi leþ ti ril me si a ma cýy la Ha va Ka li te si De ðer len dir me ve Yö ne ti mi Ge nel ge si ha zýr - lan dý. A çýk la ma da gö rüþ le ri ne yer ve ri len Çev re ve Þe hir ci lik Ba ka ný Er do ðan Bay rak tar, ha va ka li te si öl çüm ve iz le me is tas yo nu sa yý sý nýn i ki ka tý na çý ka rý la ca ðý ný be lir te rek, 2023 te ha va ka - li te si nin Av ru pa Bir li ði (AB) stan dart la rýn da o - la ca ðý ný i fa de et ti. Ba kan lýk o la rak e ko no mik kal kýn ma ve çev re a ra sýn da en uy gun den ge yi ku ra rak u lus la r a ra sý stan dart lar da bir çev re yö - ne ti mi sis te miy le ka lý cý ha yat ka li te si ni en üst se vi ye ye ta þý ya cak ya pý o luþ tur ma yý a maç la dýk - la rý na i þa ret e den Bay rak tar, þun la rý kay det ti: Ýk lim de ði þik li ði ne u yum ve se ra ga zý sý nýr lan - dý rýl ma sý na yö ne lik sek tö rel po li ti ka la ra a ðýr lýk ve ri le cek. Ü re tim de ve di ðer be þe ri fa a li yet ler de te miz tek no lo ji le rin kul la ný mý yay gýn laþ tý rý la rak kir li li ðin kay na ðýn da a zal týl ma sý sað la na cak. Ça - lýþ ma la rý de vam e den çer çe ve ve su ko ru ma, te - miz ha va ka nu nu, tabiat ko ru ma ka nu nu gi bi ta sa rý la rýn ya sa laþ ma sý sað la na cak. Genelgede, u la þým dan kay nak la nan ha va kir li li ði nin a zal týl - ma sý i çin bi sik let kul la ný mý nýn teþ vik e dil me si ge rek ti ði be lir ti ldi. An ka ra / a a Pro fe sör ka za da öl dü nmarmarýs TE men fe ze yu var la nan o to mo - bil de bu lu nan Mar ma ra Ü ni ver si te si Týp Fa kül - te si Týb bî Bi yo kim ya A na bi lim Da lý Öð re tim Ü - ye si Prof. Dr. Ya vuz Ta ða öl dü, Do kuz Ey lül Ü - ni ver si te si Týp Fa kül te si Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Sem ra Koç türk ya ra lan dý. A lý nan bil gi ye gö - re, Do kuz Ey lül Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si Öð re - tim Ü ye si Prof. Dr. Sem ra Koç türk, 35 SK 331 pla ka lý o to mo bi liy le yol sor mak i çin Hi sa rö nü kö yü De ðir men ya ný Ma hal le si Bör dü bet mev ki - in de dur du. Ge ri ma nev ra yap mak is ter ken di - rek si yon ha ki mi ye ti ni kay be den Koç türk ün kul lan dý ðý o to mo bil, yak la þýk 3 met re den men - fe ze yu var lan dý. Ka za da ters dö nen o to mo bil de bu lu nan Mar ma ra Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si Týb bi Bi yo kim ya A na bi lim Da lý Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Ya vuz Ta ða, o lay ye rin de öl dü. Sem ra Koç türk i se ha fif þe kil de ya ra lan dý. Koç türk, ka - za ye ri ne çað rý lan 112 a cil ser vis e ki bi ta ra fýn dan a yak ta te da vi e dil di. Ta ða nýn ce se di, o lay ye rin - de ya pý lan in ce le me nin ar dýn dan Ýz mir Ad lî Týp Ku ru mu na gön de ril di. Muð la / a a A ra kan lý Müs lü man la r için yar dým ça ð rý sý Me mur-sen in, ü ye le ri a ra sýn da Ro - hing ya lý Müs lü man lar i çin yar dým kam - pan ya sý baþ lat tý ðý ný da an la tan Gün doð - du, kon fe de ras yo nu nun 100 bin li ra ba - ðýþ la dý ðý or tak yar dým kam pan ya sý aç - týk la rý ný da du yur du. Top lan tý ya ka tý lan Ký zý lay, ÝHH, De niz Fe ne ri, Kim se Yok Mu, Can Su yu ve Yar dým E li Der ne ði tem - sil ci le ri de böl ge ye yö ne lik yar dým fa a li - yet le ri ve bun dan son ra yap ma yý a maç - la dýk la rý yar dým lar hak kýn da bil gi ver di. YARDIM KAMPANYASI BAÞLATILDI HAKKÂRÝ'NÝN Yük se ko va il çe sin de ki he li kop ter ka za sýn dan ya ra lý kur tu lan Jan dar ma Pi lot Bin - ba þý Kür þat Ce lal Ko nuk çu, Ha va dan in dir me yap mak i çin is ti ka me ti mi zi te pe ye çe vir di ði miz an da sü r'at le güç ve ta kat siz lik ya þa dýk de di. Va li Mü nir Ka ra loð lu i le Jan dar ma A sa yiþ Ko - lor du Ko mu ta ný Kor ge ne ral Yýl dý rým Gü venç, A - lay Ko mu ta ný Al bay Nu ret tin Al kan ve Em ni yet Mü dü rü Mus ta fa Uç kan, Hak kâ ri nin Yük se ko - va il çe sin de ki he li kop ter ka za sýn da ve Ye þil taþ Ka ra ko lu nda el pat la ma sý so nu cu ya ra la nan as ker le ri te da vi gör dük le ri has ta ne ler de zi ya ret et ti. Ka ra loð lu, Yük se ko va il çe sin de ki he li kop - ter ka za sýn da ya ra lan dýk tan son ra Van As ker Has ta ne si nde te da vi si de vam e den he li kop te - rin pi lo tu Jan dar ma Pi lot Bin ba þý Kür þat Ce lal Ko nuk çu ya geç miþ ol sun di le ðin de bu lun du. Zi ya ret çi le ri ne o lay gü nü ya þa nan la rý an la tan Bin ba þý Ko nuk çu, gö rev böl ge si ne git mek ü ze - re Yük se ko va dan üç he li kop ter i le kal kýþ yap - týk la rý ný be lir te rek, kal kýþ ön ce sin de bö lük ko - mu ta ný ta ra fýn dan i niþ ya pý la cak ye rin ko or di - nat la rý ný al dýk la rý ný söy le di. Ý niþ ya pa cak la rý böl - ge ye u laþ týk la rýn da da ha ön ce den ya pýl mýþ, an - cak boþ o lan mev zi ler gör dük le ri ni an la tan Ko - nuk çu, þöy le ko nuþ tu: Mev zi le ri gör dü ðüm de, o ra ya in dir me ye lim, ma yýn yü zün den za yi at ve re bi li riz de dim ve da ha ke nar da bir nok ta seç tim. He li kop ter i le o nok ta ya gel dik ve tu - tun duk. O es na da ha va dan in dir me ye ka ra ver - miþ tik. Ha va dan in dir me yap mak i çin is ti ka - me ti mi zi te pe ye çe vir di ði miz an da sü r'at le güç ve ta kat siz lik ya þa dýk. Ben da ha ön ce böy le yo - ðun bir güç dü þü þü gör me miþ tim. Ça re siz kal - dýk ve yan gýn çýk ma sýn, pat la ma ol ma sýn di ye mo tor güç kol la rý ný ka pat týk ve ya maç tan 200 met re a þa ðý doð ru kay ma ya baþ la dýk. Va li Ka ra loð lu, bu ra da ki zi ya re tin ar dýn - dan þehirde ki çe þit li has ta ne ler de te da vi le ri de vam e den di ðer ya ra lý la rý da zi ya ret e de - rek, sað lýk du rum la rý hak kýn da dok tor lar dan bil gi al dý. Van / a a He li kop ter na sýl düþ tü? Þehitlerimizi uðurladýk HAKKÂRÝ NÝN YÜKSEKOVA ÝLÇESÝNDEKÝ HELÝKOPTER KAZASINDA ÞEHÝT OLAN ASKERLERÝMÝZ DUÂLARLA SON YOLCULUÐUNA UÐURLANDI. Astsubay Ahmet Çaðlar için Kocatepe Camiî nde düzenlenen cenaze merasimine Baþbakan Erdoðan, Orgeneral Özel ile CHP lideri Kýlýçdaroðlu da katýldý. : FO TOÐ RAF: AA

9 Y HA BER 9 Gül: Ta raf sýz ba sýn top lu mun bi linç len me sin de ö ne mli þartlardan ncum HUR BAÞ KA NI Ab dul lah Gül, ba ðým sýz ve ta raf sýz ba sý nýn var lý ðý nýn, top lu mun bi linç len me si nin, de mok ra si nin ge liþ me si nin ve kök leþ me si nin en ö nem li þart la rýn dan ol du ðu nu bil dir di. Cum hur baþ kan lý ðý Ba sýn Mer ke zi nden ya pý lan a çýk la ma ya gö re Gül, ba sýn da san sü rün kal dý rý lý þý nýn yýl dö nü mü do la yý sýy la me saj ya yým la dý. Ka mu ya ra rý ný gö ze ten, ta raf sýz ve doð ru ha ber ci lik an la yý þý ný be nim se yen, ka mu o yu nu bil gi len dir me gö re vi ni e tik il ke ler den ö dün ver me den ye ri ne ge ti ren ba sý nýn, de mok ra si nin vaz ge çil mez ku rum la rýn dan bi ri ol du ðu na i þa ret e den Gül, me sa jýn da þun la rý kay det ti: Üst len di ði bu çok ö nem li gö rev, ba sý nýn san sür ve ben ze ri sý nýr la ma la ra ma ruz kal ma dan so rum lu luk la rý ný ye ri ne ge ti re bil me si ni, ba sýn öz gür lü ðü nün her þart al týn da gö ze til me si ni ge rek tir mek te dir. Fark lý gö rüþ le rin ses len di ri le bil di ði, tar tý þý la bil di ði sað lýk lý top lum la rýn te me li, i fa de hür ri ye ti ve ba sýn öz gür lü ðü dür. Doð ru, ek sik siz ve ta raf sýz ha ber ver me, ob jek tif lik, ö zel ha ya ta ve ki þi lik hak la rý na say gý söz ko nu su öz gür lük le rin ko run ma sý a çý sýn dan ba sý ný mý za dü þen yü küm lü lük ler dir. Gül, þef faf, de mok ra tik ve a çýk top lum he de fi ne u la þýl ma sýn da ba sý nýn ü ze ri ne dü þen gö re vi du yar lý lýk la ye ri ne ge ti re ce ði ne i nan dý ðý ný i fa de e tti. An ka ra / aa Uz man ça vuþ la ra tu zak: 2 ya ra lý nre FA HÝYE il çe sin de, si vil a ra cýn ge çi þi sý ra sýn da mey da na ge len pat la ma da 2 uz man ça vu þun ya ra lan dý ðý bil di ril di. Er zin can Em ni yet Mü dür lü ðü nden ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, sa at sý ra la rýn da Re fa hi ye-si vas ka ra yo lu nun 22. ki lo met re sin de A kar su Kö yü is ti ka me tin de, i çe ri sin de uz man ça vuþ lar Ýb ra him Ý pek ve Ha lit De mir ci nin bu lun du ðu si vil a ra cýn ge çi þi es na sýn da pat la ma mey da na gel di ði be lir til di. Pat la ma da, 2 uz man ça vu þun da ya ra lan dý ðý ve te da vi le ri nin ya pýl ma sý i çin Men gü cek Ga zi E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si ne kal dý rýl dý ðý kay de dil di. Er zin can Va li si Sel man Ye ni gün, has ta ne de te da vi le ri sü ren uz man ça vuþ la rý zi ya ret e dip, geç miþ ol sun di le ðin de bu lun du. Erzincan / a a Er do ðan, O lim pi yat la rýn a çý lý þý na ka tý la cak nbaþ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, ya rýn Ýn gil te re ye gi de cek. 27 Tem muz Cu ma gü nü Ýn gil te re Baþ ba ka ný Da vid Ca me ron i le bi ra ra ya ge le cek o lan Er do ðan, yi ne ay ný gün Ca me ron un ö zel dâ vet li si o la rak 2012 Lon dra O lim pi yat O yun la rý nýn a çý lýþ tö re ni ne ka tý la cak. Baþ ba kan Er do ðan ýn, Ýn gil te re Baþ ba ka ný Ca me ron i le bir lik te Tür ki ye-an go la Ka dýn Bas ket bol ma çý ný iz le me si de bek le ni yor. Baþ ba kan Er do ðan, 28 Tem muz Cu mar te si gü nü yur da dö ne cek. An ka ra / a a Bom ba cý ya ka lan dý nsýýrt TE bom ba lý ey lem le re ka týl dý ðý be lir ti len bir ki þi ya ka lan dý. Em ni yet Mü dür lü ðün den ya pý lan a çýk la ma da, Þe hit Po lis Ke mal Ke fe li Po lis Loj man la rý na yö ne lik 21 Tem muz ta ri hin de ger çek leþ ti ri len el ya pý mý bom ba lý sal dý rý ey le mi nin ar dýn dan 155 po lis im dat hat tý na ge len bir ih bar ü ze ri ne yaþ la rý kü çük o lan M. C. E ve C. Ç nin gö zal tý na a lýn dý ðý be lir til di. A çýk la ma da, ya pý lan a raþ týr ma lar da M. C. E nin son i ki yýl da ka mu ku rum la rý na yö ne lik ya pý lan 6 ay rý bom ba lý ey le me ka týl dý ðý nýn be lir len di ði ve Em ni yet Mü dür lü ðü nde ki sor gu la ma sý nýn ar dýn dan çý ka rýl dý ðý mah ke me ce tu tuk lan dý ðý bil di ril di. Siirt / a a Ha cet te pe Ü ni ver si te si'nin ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rý kap sa mýn da ha zýr la dý ðý a na ya sa tas la ðý, Rek tö r Prof. Dr. Mu rat Tun cer ta ra fýn dan ba sýn men sup la rýy la pay la þýl dý. FO TOÐ RAF: CÝ HAN Çözüm; herkesi yaklaþtýran anayasa HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ REKTÖRÜ PROF. DR. MURAT TUNCER, TEK ÇÖZÜMÜN HERKESÝN BÝRBÝRÝNE BÝRAZ DAHA YAKLAÞTIÐI BÝR ANAYASA OLDUÐUNU VE BUNDAN BAÞKA BÝR ÇÖZÜM GÖREMEDÝKLERÝNÝ SÖYLEDÝ. HA CET TE PE Ü ni ver si te si Rek tö rü Prof. Dr. Mu rat Tun cer, tek çö zü mün her ke sin bir bi ri ne bi raz da ha yak laþ tý ðý bir a na ya sa ol du ðu nu ve bun dan baþ ka bir çö züm gö re me dik le ri ni söy le di. Ak si hal de her ke sin mut suz o la ca ðý na dik kat çe ken Tun cer, her ke sin bir di ðe ri ne el u zat ma sý, bir leþ me si ge rek ti ði ni be lirt ti. Ha cet te pe Ü ni ver si te si nin ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rý kap sa mýn da ha zýr la dý ðý a na ya sa tas la ðý, Rek tör lük Se na to Sa lo nu nda ba sýn men sup la rýy la pay la þýl dý. Rek tör Tun cer, ha zýr la dýk la rý a na ya sa tas la ðý nýn si vil ve çev re ci bir a na ya sa ol du ðu na dik kat çek ti, ýrk ve et nik ya pý yý ta ma men ber ta raf e den bir A na ya sa ol du ðu nu vur gu la dý. Bu nun ü ni ver si te ta ra fýn dan ha zýr lan mýþ bir ilk a na ya sa ol du ðu nu di le ge ti ren Tun cer, bu gü ne ka dar ü ni ver si te le rin a na ya sa ha zýr lan ma sý i çin bir þans ta ný nýp ta nýn ma dý ðýn i se ay rý bir tar týþ ma ko nu su ol du ðu nu i fa de et ti. LA ÝK LÝK VE DÝ YA NET KO NU SU ÇOK GE NÝÞ ÇER ÇE VE DE E LE A LIN DI La ik lik ve Di ya net ko nu su nun çok ge niþ çer çe ve de e le a lýn dý ðý ný an la tan Tun cer, si ya sî par ti le rin ka pan ma sý nýn sis tem den çý ka rýl dý ðý ný di le ge tir di. Tun cer, as ker lik ö de vi ko nu sun da i se vic da nî red ko nu su nun çok a çýk net or ta ya ko nul du ðu nu be lirt ti. Mil let ve kil li ði do ku nul maz lý ðý nýn ye ni den göz den ge çi ril di ði ni, se çil me ya þý nýn 23 o la rak dü þü nül dü ðü nü an la tan Tun cer, tek Tür ki ye Cum hu ri ye ti va tan da þý kal sa da hi ko ru mak la gö rev li ol du ðu nun i fa de e dil di ði ni ak tar dý. Tun cer, tas lak A na ya sa sýn da dar be ler ko nu sun da, Ye ni A na ya sa nýn üs tün lü ðü nü gü ven ce al tý na al mak i çin Tür ki ye hal ký nýn e ge men i ra de si nin üs tün bir e se ri o lan bu a na ya sa, ce bir ve þid det yo luy la il ga sý ha lin de de ge çer li ka lýr, a na ya sal dü ze ni ceb ren kal dý ran la rýn fi i lî kuv ve ti al týn da gö rev a lan ve men fa at sað la yan lar yar gý la nýr ve ce za lan dý rý lýr bi çi min de ki bir hü küm le de mok ra si yi ve a na ya sal dü ze ni gü ven ce al tý na al mak i çin de mok ra si ye hu kuk dev le ti ne ba rý þa ve öz gür lü ðe sa dýk Tür ki ye hal ký, de mok ra tik ve dü zen li se çim ler le gö rev al ma mýþ kuv vet ler yo luy la ku ru lan ve ya a na ya sa nýn de ðiþ ti ri le mez hü küm le ri ni de ðiþ tir me ye kal ký þan hiç bir re ji mi, or ga ný ve ya o to ri te yi ta ný ma ya cak týr. bi çi min de ki hük mü ön gör müþ tür. mad de si nin çok an lam lý ol du ðu nu kay det ti. An ka ra / ci han TAS LAK BÝ NÝN Ü ZE RÝN DE YE RE GÖN DE RÝ LE CEK BÝNÝN ü ze rin de ye re tas la ðýn gön de ri le ce ði ni, in ter net si te si ne ko nul du ðu - nu ve gö rüþ le rin a lý na ca ðý ný di le ge ti ren Tun cer, Ye ni bir Tür ki ye va tan da þý, hal ký ta ný mý ge tir me si, in san hak ve öz gür lük le ri, çev re ye ö nem ver me si, cin si yet far ký gö ze tip ko ru ma al tý na al ma sý, in san o nu ru ve þe re fi ni gü ven - ce al tý na al ma sý ba ký mýn dan ye ni lik ge ti ri yor de di. Tek çý kýþ nok ta sý nýn, or - tak nok ta nýn ay rým cý lýk tan çok bir leþ ti ri ci lik ol du ðu nun al tý ný çi zen Tun cer, ýrk, dil, din, et ni si te bütün bun la rý bý ra kýp hiç bir ay rým yap ma dan ta ným yap dýk la rý ný i fa de et ti. Tun cer, Bir leþ mek zo run da yýz. Bu nun ha ri cin de bir uz laþ ma o la ca ðý na i nan mý yo ruz. Bir ba rýþ or ta mý i çin de o la ca ðý dü þün ce - sin de yiz. Her ke sin bir di ðe ri ne el u zat ma sý ge re ki yor di ye ko nuþ tu. YÖK ÜN ANAYASADA OLMASI SAKINCALI YÖK ÜN a na ya sa da ol ma sý nýn sa kýn ca lý ol du ðu nu di le ge ti ren Tun cer, a na ya sa lar da za ma na gö re de ði þe bi le cek þey le rin ol ma ma sý ge rek ti ði ni vur gu la dý. A na ya sa da de ðiþ ti ri le mez þey le rin ol ma sý ge rek ti ði ne dik kat çe ken Tun cer, a na ya sa da de ðiþ ti ri len mad de le rin bu lun ma sý nýn sü rek li bir a na ya sa de ði þik li ði ni gün de me ta þý dý ðý ný i fa de et ti. Tür ki ye de son 10 yýl da çok bü yük, hýz lý a dým lar a týl dý ðý ný di le ge ti ren Tun cer, a dým a týl - ma yan tek ye rin i se ü ni ver si te sis te mi nin ol du ðu nu kay det ti. Tun cer, YÖK i le il gi li ça lýþ ma yý ö nü müz de ki gün ler de a çýk la ya cak la rý ný söy le di. Rek tör le rin na sýl se çil me si nin ö nem li ol ma dý ðý ný i fa de e den Tun cer, per for man sa yö ne lik bir YÖK sis te mi nin ol ma sý ge rek ti ði ni kay det ti. Tun cer, ü ni ver si te le rin sü rek li ta kip e dil me si ge rek ti ði ni, giz li ka pak lý iþ - le rin ol ma ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Her ke sin ko nu yu bir ta ra fa çe ke bi le - ce ði ni di le ge ti ren Tun cer, tek çö zü mün her ke sin bir bi ri ne bi raz da ha yak laþ tý ðý bir a na ya sa ol du ðu nu ve bun dan baþ ka bir çö züm gö re me - dik le ri ni be lirt ti. Tun cer, ak si hal de her ke sin mut suz o la ca ðý ný i fa de et ti. Ye ni þe ri tin ka pa týl ma sýy la gü ney de ki ka pa lý þe rit sa yý sý 3 o la cak, ka lan 5 þe rit i se tra fi ðin yo ðun ol du ðu is ti ka met te 3 þe rit, di ðer is ti ka met te i se 2 þe rit o la cak þe kil de hiz met ve re cek. FO TOÐ RAF: A A FSM de bir þe rit da ha ka pa týl dý FA TÝH Sul tan Meh met Köp rü sü nde ki bi rin ci faz as falt la ma ça lýþ ma la rý dolayýsýyla sa at dan i ti ba ren gü ney ta þý ma yo lun da ki 1 þe rit da ha tra fi ðe ka pa týl dý. Böy le ce gü ney de ki ka pa lý þe rit sa yý sý 3 o la cak, ka lan 5 þe rit i se tra fi ðin yo ðun ol du ðu is ti ka met te 3 þe rit, di ðer is ti ka met te i se 2 þe rit o la cak þe kil de hiz met ve re cek. Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si nden ya pý lan a çýk la ma da, Ka ra yol la rý Ge nel Mü dür lü ðü nce yü rü tü len FSM Köp rü sü ba kým o na rým ça lýþ ma la rý kap sa mýn da as falt ça lýþ ma la rý dolayýsýyla bir þe ri din da ha tra fi ðe ka pa tý la ca ðý be lir til di. Ka ra yol la rý Böl ge Mü dür lü ðü nden a lý nan bil gi ye gö re, bi rin ci faz as falt la ma ça lýþ ma la rý ya pý la ca ðýn dan zo run lu o la rak þe rit ký sýt la ma sý na gi di le ce ði kay de di len a çýk la ma da, þu bil gi le re yer ve ril di: 25 Tem muz Çar þam ba gü nü sa at dan i ti ba ren gü ney ta þý ma yo lun da ki 1 þe ri din da ha tra fi ðe ka pa tý la cak týr. Gü ney de ki ka pa lý þe rit sa yý sý 3 o la cak, ka lan 5 þe rit i se tra fi ðin yo ðun ol du ðu is ti ka met te 3 þe rit, di ðer is ti ka met te i se 2 þe rit o la cak þe kil de tra fi ðe hiz met ve re cek tir. 27 Ha zi ran da sa at dan i ti ba ren ka pa tý lan 3. þe rit tek rar tra fi ðe a çý la cak týr. Ay ný gün ku zey ta þý ma yo lu nun sol i ki þe ri di tra fi ðe ka pa tý la rak ça lýþ ma lar sür dü rü le cek tir. Bu na gö re, sa bah la rý A na do lu dan Av ru pa ya ge çiþ te 3 þe rit, Av ru pa dan A na do lu ya ge çiþ te 2 þe rit, ak þam la rý i se Av ru pa dan A na do lu ge çiþ te 3 þe rit, A na do lu dan Av ru pa ge çiþ te 2 þe rit hiz met ve re cek tir. Ý ETT Ge nel Mü dür lü ðü nün bu ça lýþ ma lar dan do la yý hem de niz ta þý ma cý lý ðý ný des tek le mek hem de köp rü den ge çen hat lar da do ða cak ta le bi kar þý la mak ü ze re i lâ ve o to büs se fer le ri hiz me te koy du ðu na dik ka ti çe ki len a çýk la ma da, þun lar kay de dil di: O to büs AÞ de de niz u la þý mý ný des tek le ye rek ring se fer le ri ni art tý ra cak. Þe hir Hat la rý AÞ ta ra fýn dan Kü çük su-ýs tin ye a ra sýn da baþ la tý lan yol cu ta þý ma sa at le ri va tan daþ lar dan ge len ta lep ü ze ri ne ye ni den dü zen len di. Ýs tan bul un kent i çi de niz u la þý mý ný sað la yan Þe hir Hat la rý nýn, köp rü ge çi þin de Ýs tan bul lu lar a ne fes al dý ra cak ye ni hat tý, Kü çük su-ýs tin ye, Ýs tin ye- Kü çük su köp rü ler de ki tra fik yo ðun lu ðu nun en üst se vi ye de ya þan dý ðý sa at ler de ya pý lý yor. Kü çük su-ýs tin ye-kü çük su hat týn da dü zen le ne cek se fer ler haf ta i çi her gün sa bah ve ak þam sa at le rin de kar þý lýk lý 40 se fer o la rak dü zen le ne cek. 15 da ki ka a ra lýk lar la ya pý la cak se fer ler, 16 Ey lül e ka dar sü re cek. Ýs tan bul / a a HABERLER Su ri ye de ki Türk öð ren ci le re se vin di ren ha ber nmýl LÎ E ði tim Ba ka ný Ö mer Din çer, Su ri ye de ki gü ven lik du ru mu dolayýsýyla Tür ki ye ye dön mek zo run da ka lan Türk ü ni ver si te öð ren ci le ri nin öð re nim le ri ne Tür ki ye de de vam et me ta lep le ri nin o lum lu gö rüþ le YÖK e i le til di ði ni bil dir di. Din çer, MHP Ha tay Mil let ve ki li Ad nan Þe fik Çir kin in ya zý lý so ru ö ner ge si ni ce vap lan dýr dý. Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý ndan ko nu ya i liþ kin a lý nan ya zý da, o lay la rýn týr man ma sý ü ze ri ne, Su ri ye ü ni ver si te le rin de o ku yan Türk öð ren ci le re ve di ðer Türk va tan daþ la rý na de ði þik ta rih ler de se ya hat u ya rý la rý nýn ya pýl dý ðý ný ha týr la tan Din çer, þöy le de vam et ti: Yük sek öð re nim le ri ni Su ri ye de bu lu nan ü ni ver si te ler de sür dü ren, an cak Su ri ye de ki gü ven lik du ru mu dolayýsýyla ül ke mi ze dön mek zo run da ka lan öð ren ci le ri mi zin, öð re nim le ri ne ül ke miz de ki yük se köð re tim ku rum la rýn dan bi rin de de vam et me ta lep le ri nin Ba kan lýk la rý na u laþ týk ça Yük se köð re tim Ku ru lu Baþ kan lý ðý na (YÖK) o lum lu gö rüþ le i le til di ði ve YÖK ten ko nu ya i liþ kin o la rak a lý nan bil gi le rin ge rek Þam Bü yü kel çi li ði i le Ha lep Baþ kon so los lu ðu na, ge rek se bil gi e din me çer çe ve sin de Ba kan lýk la rý na mü ra ca at e den öð ren ci le re gön de ril di ði be lir til mek te dir. An ka ra / a a MÝT Er me ni ce ve So ra ni ce bi len per so nel a la cak nmýl LÎ Ýs tih ba rat Teþ ki lâ tý (MÝT), sý nav la A rap ça, Fars ça, Er me ni ce, Ýb ra ni ce ve So ra ni ce bi len per so nel a la cak. A lý nan bil gi ye gö re, a day la rýn Tür ki ye Cum hu ri ye ti va tan da þý ol ma sý, en az li se ve den gi o ku lu bi tir me si, yurt dý þýn da ki öð re tim ku rum la rýn dan me zun o lan lar i çin i se YÖK ve ya Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý nca ve ril miþ denk lik bel ge si ne sa hip ol ma sý ge re ki yor. 1 O cak 1977 ve ya son ra sý do ðum lu la rýn baþ vu ra bi le ce ði sý nav i çin er kek a day la rýn as ker lik le ri ni ta mam la mýþ, üç ay i çin de ter his o la bi le cek du rum da ve ya en er ken Tem muz 2013 ta ri hi ne ka dar er te let miþ ol ma sý is te ni yor. Baþ vu ru lar i çin a day la rýn sý nav ka tý lým üc re ti ni 25 Tem muz-03 Ey lül ta rih le rin de Zi ra at Ban ka sý þu be le rin den MÝT Sý nav Ýþ lem le ri i çin a çý lan ku rum sal tah si lat sis te mi ü ze rin den ya týr ma sý ge re ki yor. Ar dýn dan bu gün ad re sin den ya yým la na cak on li ne baþ vu ru for mu nu dol dur ma la rý is te ni yor. Baþ vu ru la rýn 3 Ey lül de so na e re ce ði ve pos ta yo luy la ya pý lan baþ vu ru la rýn i se ge çer siz sa yý la ca ðý bil di ril di. Baþ vu ru la rýn de ðer len di ril me si nin ar dýn dan ge çer li þart la rý sað la yan lar ya zý lý ya ban cý dil sý na vý, söz lü ya ban cý dil sý na vý ve mü lâ ka ta a lý na cak. An ka ra / a a YÖK, ''LYS'de baraj puanýnýn 180'den 165'e düþürüleceði'' yönündeki haberlerin gerçeði yansýtmadýðýný bildirdi. YÖK: Ba raj pu a ný nýn dü þürül me si gün de mi miz de yok nyök, LYS de ba raj pu a ný nýn 180 den 165 e dü þü rü le ce ði yö nün de ki ha ber le rin ger çe ði yan sýt ma dý ðý ný, ba raj pu a ný nýn dü þü rül me si ko nu su nun Yük se köð re tim Ge nel Ku ru lu nun gün de min de yer al ma dý ðý ný bil dir di. Yük se köð re tim Ku ru lu Ba sýn ve Halk la Ý liþ ki ler Mü þa vir li ði nden ya pý lan a çýk la ma da, ba zý ba sýn ya yýn or gan la rýn da LYS de ba raj pu a ný nýn 180 den 165 e dü þü rü le ce ði yö nün de ha ber le rin yer al dý ðý be lir til di. Ü ni ver si te ter cih iþ lem le ri nin a day lar ta ra fýn dan ya pýl ma ya baþ lan dý ðý bir dö nem de çý kan bu ha ber le rin son de re ce ma ni dar ol du ðu nun i fa de e dil di ði a çýk la ma da, a day la rýn yan lýþ bil gi len di ril me me si a dý na a çýk la ma ya pýl ma sý ge re ði nin du yul du ðu kay de dil di. A çýk la ma da, Kay na ðý bel li ol ma yan ve söy len ti þek lin de ya yý lan ha ber le rin ger çe ði yan sýt ma dý ðý ný be lir tir, ba raj pu a ný nýn dü þü rül me si ko nu su nun Yük se köð re tim Ge nel Ku ru lu nun gün de min de yer al ma dý ðý ný a day la ra ve ka mu o yu na say gýy la du yu ru ruz de nil di. An ka ra / a a Sa da ka Ta þý Der ne ði, Mý sýr da yar dým yap tý ntür KÝ YE DE fa a li yet gös te ren Sa da ka Ta þý Der ne ði, Mý sýr ýn As van þehri ne bað lý köy ler de ya þa yan yok sul 350 a i le ye Ra ma zan yar dý mýn da bu lun du. Ra ma zan do la yý sýy la dün ya nýn fark lý ül ke le rin de ki ih ti yaç sa hip le ri i çin çe þit li fa a li yet le ri bu lu nan Sa da ka Ta þý Der ne ði nden bir e kip, As van þeh ri ne ge le rek, böl ge de ya þa yan yok sul a i le le re ku man ya da ðýt tý. A rap Dok tor lar Bir li ði i le iþ bir li ði ha lin de yar dým la rý da ðý tan der nek gö nül lü le rin den Ö mer Ay berg Cen giz, yap tý ðý a çýk la ma da, As van ýn el-ru kay kin kö yün de 150, el-hoþ ta 100, el-ha sa yi de 50 ve Hak zi dan da 50 ol mak ü ze re 350 a i le nin 1 ay lýk Ra ma zan i a þe le ri nin kar þý lan dý ðý ný söy le di. Böl ge de çok sa yý da yok sul a i le bu lun du ðu nu be lir ten Cen giz, Bu ra da ki in san lar ta rým la ge çim le ri ni sað la ma ya ça lý þý yor. Nil Neh ri nin ký yý sýn da ya þa ma la rý na rað men su sý kýn tý sý çe ki yor lar. Ka la cak ev le ri bi le yok. Tür ki ye den yar dým gel di ði ni öð ren dik le rin de, in san lar se vinç göz ya þý dök tü ler di ye ko nuþ tu. Kahire / a a

10 EKONOMÝ 10 Y Cin si DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ 23 TEMMUZ ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ HABERLER Simav'daki TOKÝ konutlarýnýn bodrum katýný su basýyor. TO KÝ, ev de ðil dert sa hi bi yap tý nkütahya'nin Si mav il çe sin de ge çen yýl tes lim e - di len 192 ko nut luk TO KÝ uy gu la ma sý hak sa hip le ri - ni ev sa hi bi de ðil dert sa hi bi yap tý. Si mav da ki ko - nut la rýn i ha le si 2008 yý lý Ni san a yýn da ya pý la rak, te - mel le ri 2008 Tem muz a yýn da a týl dý. Hak sa hip le ri ko nut la rý ný, söz leþ me de be lir ti len sü re den 8 ay son - ra 19 Ma yýs 2011 ta ri hin de Si mav da mey da na ge len 5.9 bü yük lü ðün de ki dep re min ar dýn dan, an cak tes - lim a la bil di. Da i re le ri ni 8 ay geç a lan hak sa hip le ri da ha son ra da i re le rin de ki i ma lat ku sur la rýy la kar þý - laþ tý. Ý ma lat ku sur la rý nýn da i re le rin de ki ya þan tý la rý ný o lum suz et ki le di ði ni be lir ten hak sa hip le rin den Sü - ley man Bay þu, TO KÝ ye yap týk la rý baþ vu ru la ra rað - men ku sur lu i ma lat la rýn gi de ril me di ðin den do la yý dert sa hi bi ol duk la rý ný söy le di. Bay þu, TO KÝ ye bu - gü ne de fa lar ca ka dar ku sur lu i ma lat la rýn dü zel til - me si i çin baþ vur du ðu nu a ma hiç bir so nuç a la ma dý - ðýn dan ya kýn dý. En son mah ke me ye ve re ce ði ni be - lirt ti ði ya zýþ ma dan son ra ko nut la rýn kon tro lör lü ðü - nü ya pan Kol tek Mü þa vir lik A.Þ. den bir tek nik e le - man i le TO KÝ a dý na nok san i ma lat la rý ta mam la yan mü te ah hit fir ma dan bir e le ma nýn ge le rek, ku sur lu i - ma lat la rý bir ay so nu na ka dar dü zel te cek le ri ni i fa de e den Bay þu, o gün den son ra kim se nin uð ra ma dý ðý ný be lirt ti. Bay þu, Si mav da ki ilk e tap TO KÝ ze ler o la rak so run la rý nýn bi r an ön ce çö zü me ka vuþ tu rul ma sý ný is te dik le ri ni söy le di. Si mav / Ye ni As ya TESK: Ye mek kart la rýn da te kel ký rýl ma lý ntürkýye Es naf ve Sa nat kâr la rý Kon fe de ras yo nu (TESK) Ge nel Baþ ka ný Ben de vi Pa lan dö ken, son yýl lar da kul la ný mý hýz la ar tan ye mek kart la rýn da te kel leþ me ol du ðu nu sa vu na rak, bu nun ký rýl ma sý i çin ça lýþ ma la ra baþ la dýk la rý ný bil dir di. Pa lan dö - ken, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, son yýl lar da kul la ný - mý hýz la ar tan ye mek kart la rýn dan a lý nan ko mis - yo nun yüz de 7 i le yüz de 10 a ra sýn da de ðiþ ti ði ni be lir te rek, 1 mil yon kul la ný cý i le 3 mil yar li ra ya yak la þan pa zar da hýz la bü yü yen bir kaç þir ke tin te - kel leþ me ye git ti ði ni i le ri sür dü.ye mek kar tý pi ya sa - sýn da es na fýn hak ký nýn yen di ði ni i fa de e den Pa lan - dö ken, Bu ka dar yük sek ko mis yon lar la e me ði mi - ze or tak o lu nu yor. Es naf yüz de 10 ka za na maz ken, yüz de 10 ko mis yon o la rak ye mek kar tý fir ma la rý na ö dü yor de di. Bü yük ya ban cý fir ma la rýn re ka be te gir me den ko mis yon o ran la rý ný be lir le di ði ni, ö de - me le ri ni i se va de sin de yap ma ya rak es na fa i kin ci bir dar be da ha vur du ðu nu ö ne sü ren Pa lan dö ken, þun la rý kay det ti: Ye mek kart la rý nýn ü ye iþ yer le ri dý þýn da da kul la nýl ma sý na mü sa a de e di yor lar. Gý da dý þý har ca ma ya pýl ma sý sis tem de ka ça ða yol a çý yor, bu na se yir ci ka la ma yýz. Ye mek kart la rýn da ki te ke - lin ký rýl ma sý i çin ça lýþ ma la ra baþ la dýk. Bel li ni Gý da ya Ja pon or tak nyaponya kö ken li Nis sin Fo od Hol dings, Yýl dýz Hol ding in ma kar na ü re ti min den so rum lu þir ke ti Bel li ni Gý da A.Þ. ye 23.5 mil yon ABD Do la rý kar þý lý - ðýn da ve yüz de 50 o ra nýn da or tak ol du. Yak la þýk 21 bin 900 ça lý þa ný bu lu nan ve yýl lýk ge lir le ri 3.2 mil yar do la rý a þan Nis sin Fo od, 11 ül ke de 29 fab ri ka da o - pe ras yon la rý ný sür dü rü yor. Nis sin, ö zel lik le a nýn da ha zýr la na bi len no od le ve ra - men gi bi ma kar na çe þit le ri i le A me ri ka baþ ta ol mak ü ze re bütün dün ya da ge - niþ kit le le re u la þý yor. Ha len Tür ki ye nin ö - nem li ma kar na mar - ka la rý Pi ya le ve Bi zim Mut fak i çin ü re tim ya - pan Bel li ni Gý da A.Þ. nin güç lü da ðý tým a ðý ve ye - rel ü re tim gü cü, or tak lýk son ra sý Nis sin Fo ods un ö zel lik le a nýn da ha zýr la - na bi len no od le ( ins tant no - od le ) ü re tim tek no lo ji le ri i le bir le þe cek. Bu iþ bir - li ði ne ti ce sin de Or ta Do ðu ve Af ri ka pa zar la rý na da a çýl ma yý he def le nir ken, ku ru la cak o lan Nis sin Yýl dýz Gý da Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. þir ke ti ne Re - ka bet Ku ru mu o nay la rý da ha ön ce a lýn mýþ tý. Þir - ke tin 2012 yý lý nýn E kim a yýn da o pe ras yon la rý na baþ la ma sý he def le ni yor. Ýs tan bul / Ye ni As ya S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN ÖN CE KÝ GÜN DÜN 624 ÖN CE KÝ GÜN 620 DO LAR DÜN 1,8280 ÖN CE KÝ GÜN 1,8190 DÜN 2,2110 ÖN CE KÝ GÜN 2,2020 p p p p 2012/2035 TLMT. Örnek No: 64 Taþýnmazýn Bilgileri : Küçükçekmece ilçesi, Halkalý mah. Saray mevkii Tapunun 345 ada 15 parselde kayýtlý 2.925,05 m 2 miktarlý arsa vasýflý taþýnmaz. TAÞINMAZIN ÖZELLÝKLERÝ: Satýþa konu taþýnmaz Küçükçekmece ilçesi, Halkalý merkez mah. Dereboyu cad. ve Çalýþkan sokakta tapunun 345 ada, 15 parsel numarasýnda kayýtlý ve Dereboyu caddesinde 14, çalýþkan sokaktan 1 dýþ kapý numarasý alan 2.925,05 m 2 miktarlý kayden arsa mahallen kargir iþyeri niteliðindedir. Dereboyu caddesine paralel cephesi 107 mt. Yola dik derinliði 39 mt. ve 20 mt. Olan, yamuk trapez kesite sahip, tamamý 2.925,05 mt.alana sahip ve Tapu kaydýnda arsa vasýflý olarak kayýtlý taþýnmaz üzerinde, bina ana giriþi Çalýþkan sokak cephesinden alan 1 dýþ kapý numaralý, 2 bodrum kat+zemin kat+ 3 normal kat ile çekme kat ve çekme kat üzerinde teras kat olmak üzere sekiz kattan müteþekkil, B.A.K. tarzda, hem hudut 345 ada, 9 parsel üzerindeki binaya kýsmen bitiþik olarak 1,. Sýnýf malzeme ve iþçilik kalitesi ile inþa edilmiþ, tamamý iþyeri olarak kullanýlan, bina ana giriþi dereboyu caddesi paralelinde olan sokaktan ve yol kotunda olan 1. Bodrum kattan olan, iki blok halinde iþyeri binasý mevcut olup, söz konusu bina radyejeneral temel ve asmolen sistemli, 1. Blok fabrika satýþ ve idari bölümler, 2. blok ise üretim bölümlerinden ibaret olup, kat zeminleri seramik ve ahþap döþemeli, duvarlarý sývalý ve boyalý, idari bölümlerde ara bölmeler ile ofis mahalleri teþkil edilmiþ durumda, bina inþaat alaný bodrum, zemin ve normal katlarýnda m 2. Çekme katta m 2. Teras katta 800 m 2 olmak üzere m 2. Toplam alana sahip, çekme kata ait teras kýsýmlarýnda kýsmen çelik konstrüksiyon üzeri alüminyum sandwiç panelli, idari bina çatýsý beton teras, üretim ve depolama bloklarýnda beton üzerinde izolasyon ve mýcýr þeklinde bina dýþ cephesi alüminyum doðrama giydirme cepheli ve reflektif camlý, bina dahilinde elektrik, sýhhi tesisat, ýsýtma ve havalandýrma tesisatlarý, yangýn ihbar ve yangýn su tesisatý, buhar ve hava tesisatlarý bloklarýnda yük ve insan asansörü mevcut, iç mekânlarýnda alçýpan asma tavanlý, bina kat sahanlýk ve basamaklarý ile mermer kaplamadýr. Taþýnmaza ait tarih 1/21 sayýlý inþaat ruhsatý ve 97/733 sayýlý projesine göre ana bina, 2 bodrum kat+zemin kat+1 normal katlý olarak projelendirilmiþ ve ruhsatlandýrýlmýþ olup, projesine göre 3.513,25 m 2. Alanlý konfeksiyon imalatý ve teþhir galerisi, 2.717,70 m 2. Ortak alan olmak üzere 6.230,95 m 2.lik kýsým için ruhsat verilmiþ olup, ruhsat ve eklerine aykýrý olarak proje hilafý inþa edilmiþ olan ,05 m 2.lik kýsmý için 3194 sayýlý imar kanununun 32 ve 42. Mad. Gereði yýkým ve para cezasý kararlarý alýndýðý, tarih sayý ile 2 nolu zabýt varakasý tanzim edildiði, yasal iþlemlerin devam ettiði ilgili belediye tarafýndan bildirilmiþtir. Bu itibarla taþýnmaz Yargýtay içtihatlarý da göz önüne alýnarak yasal kýsýmlarý dikkate alýnarak deðerlendirilecektir. Taþýnmaz bulunduðu semt ve mevkii itibarýyla her türlü belediye ve altyapý hizmetlerinden istifade edecek konumda D 80 ve D 100 karayolu, basýn Ekspres caddesi, havalimaný gibi önemli ulaþým akslarýna yakýn mesafede, civarýna talep gören ticaret sahasýnda yer almaktadýr. ÝMAR DURUMU : Küçükçekme ce Be le di ye Baþ kan lý ðý Ý mar ve Þe hir ci lik Mü dür lü ðü nün ta rih sa yý lý i mar du rum bel ge si ne gö re, Kü çük çek me ce il çe si, Hal ka lý Mer kez mah. Ça lýþ kan so kak NO: 1 KA PI, 245 DS IVC paf ta, 345 a da, 15 par sel sa yý lý ta þýn maz tas dik ta rih li 1/1000 öl çek li Hal ka lý re viz yon uy gu la - ma i mar pla nýn da, de re taþ kýn a la nýn da ve NA TO pet rol bo ru hat tý Gü zer gâ hýn da em - sal: 1.75 pres tij+hiz met +i ma lat a la nýn da, a kar ya kýt a la nýn da ve yol da kal mak ta dýr. An - cak ta þýn maz yer al dý ðý a lan da plan de ði þik li ði ya pýl mýþ, tas dik Ta rih li, 1/5000 öl çek li, Ye ni bos na Ba sýn Ak sý Na zým Ý mar Pla nýn da T2 ti ca ret a la nýn da ve yol da kal mak ta o lup 1/1000 öl çek li uy gu la ma i mar plan la rý ol ma dý ðýn dan uy gu la ma ya pý la - ma mak ta dýr. Takdir Olunan Kýymeti : ,61 KDV Oraný : % Satýþ Günü : 27/08/2012 Pazartesi saat: arasý 2. Satýþ Günü : 06/09/2012 Perþembe saat: arasý Yukarýda özellikleri yazýlý taþýnmaz/lar bir borç nedeni ile açýk arttýrma suretiyle satýlacaktýr. Satýþ Þartlarý: 1- Satýþ yukarýda belirtilen gün ve sa at te KÜ ÇÜK ÇEK ME CE 2. ÝC RA MÜD.'de a çýk ar - týr ma su re ti i le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu - nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz i se en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tý i le yu ka rý da be lir ti len gün ve sa at ler de i kin ci art týr ma ya çý ký la cak týr. Bu art týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ i se ta þýn maz en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re art týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka - dar ki, art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is - te ye nin a la ca ðý na rüc ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz i se sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Arttýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen kýymetin % 20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanýn teminat mektubunu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý istediðinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, ½ tapu harcý ve masraflarý, % 18 KDV alýcýya aittir. 3- Ýpotek sahibi alacak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su su i le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si cili i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön celikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak e den le ri þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2012/2035 sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü - ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 13/06/2012 (Ýc. Ýf. K. 126) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. Yö netmelik Örnek No: B: T. C. KÜÇÜKÇEKMECE / ÝSTANBUL 2. ÝCRA DAÝRESÝ (GAYRÝMENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar OFF SHO RE he sap lar uz ma ný, e ko no mist Ja - mes Henry ha zýr la dý ðý ra po run da be þi A me - ri ka lý en bü yük 10 ban ka nýn kat ký la rý i le sü per zen gin le rin yak la þýk 21 tril yon do la rý ver gi siz off sho re he sap la rýn da tut tu ðu nu a çýk la dý de 10 tril yon do lar o lan ra kam, 2007 de 23 tril yon do la ra ka dar çý kar ken, 2008 kri zi son ra sý 2009 da 19 tril yon do la ra ge ri le di. Fark lý a na liz le re gö re bu ra kam 32 tril yo na ka dar çý ka bi li yor. Sa de ce Sov yet ler Bir li ði nin da ðýl ma sýn dan bu ya na Rus - ya dan ka çan pa ra 800 mil yar do la rýn ü ze - rin de. Tür ki ye den off sho re he sap la rý na çý - kan mik tar i se 158 mil yar do lar. Rus si a To - day e a çýk la ma da bu lu nan Henry, Ban ka - lar zen gin le re pa ra la rý ný yurt dý þýn da gü ven - li a da lar da ver gi ver me den tut ma la rý i çin yar dým e di yor. Bu ra da ger çek bir so run var. Bi zim kor san ban ka cý lýk sek tö rü nün üs te sin den gel me miz ge re ki yor çað rý sý yap tý. A zýn lýk bir grup o la rak ta ným la dý ðý off sho re he sap sa hip le ri nin de mok ra tik sis - tem ler de ver gi ya sa la rý na ko lay lýk la et ki e - de bil dik le ri ni i fa de e den Henry, bu nun si - ya sî ve e ko no mik hayat i çin ger çek bir mey dan o ku ma ol du ðu nu söy le di. Off sho re he sap la rý i le il gi li giz li lik kal ka ný nýn þef faf laþ tý rýl ma sý i çin 2009 G-20 zir ve sin de bir ký sým ça lýþ ma la rýn ya pýl dý ðý na dik kat çe ken uz man, son ra sýn da ö nem li bir a dým a tý - la ma dý ðý na dik kat çek ti. Ra po ra gö re 1970 ler den bu ya na ka çý - rý lan pa ra mik ta rý u lu sal borç la - rýn ö den me si ne ye te cek mik tar. Sü per zen gin ler pa ra la rý ný da ha çok Ýs viç re ve Bir le þik Kral lý ða bað lý Cay man A da la rý nda a çý lan off sho re he - sap la rýn da tu tu yor. Mos ko va / ci han OFFSHORE HESAPLAR UZMANI, EKONOMÝST JAMES HENRY HAZIRLADIÐI RAPORA GÖRE, TÜRKÝYE'DEN OFFSHORE HESAPLARINA ÇIKAN MÝKTAR 158 MÝLYAR DOLAR. 158 milyar dolarý kaçýrmýþlar Kriz de ki ül ke le re da ha faz la yar dým e dil me me li ndünyada Em ti a Gu ru su o la rak ta ný nan ya tý rým ve fi nans uz ma ný Jim Ro gers, her þe ye ye ni den baþ la mak i çin Av ru pa da if lâ sýn e þi ðin - de o lan ül ke le re da ha faz la yar dým e dil me me si - ni is te di. Av ru pa da de rin le þen kri zin yan sý ma - la rý ný yo rum la yan Ro gers, Sis te min ça lýþ ma þek li ne gö re, e ðer in san lar kay be di yor sa, bý ra - kýr sý nýz kay be der ler. Da ha son ra ge lir si niz ve her þe yi ye ni den dü zen ler si niz. Ý þin eh li in san lar dev re ye gi rer, ye ni dü zen le me ler ya par lar ve sað lam bir te mel den ye ni den baþ lar sý nýz. Bu bin ler ce yýl dýr bu þe kil de sü re gel miþ bir du - rum de di. Ki þi sel blo gun dan Av ru pa da ki borç kri zi nin, Yu na nis tan dan son ra, Ýs pan ya, Por te - kiz ve Ý tal ya gi bi çev re ül ke le ri de et ki le me ye baþ la ma sý nýn son ra sýn da, kri zin et ki le ri ni a zalt - mak i çin o luþ tu ru lan Av ru pa Bir li ði kur tar ma pa ket le ri ni sýk ça a ðýr bir þe kil de e leþ ti ren Ro - gers, ki þi sel blo gun da, Fi nan sal kriz or man yan gý ný gi bi dir. E ðer or man da yan gýn var sa, bu çok fe na dýr. Ö te yan dan, yan gýn or ma ný kap la - yan ça lý la rý te miz ler. Yan gýn son ra sýn da o lu þa - cak or man da ha güç lü o lur, da ha hýz lý ge li þir de di. Av ru pa da if lâ sýn e þi ðin de o lan ül ke le re da ha faz la yar dým e dil me me si ni is te yen Ro gers, Fý nan sal kriz ler de ve if lâs lar da da du rum böy - le dir. Her þe ye ye ni den baþ lar sý nýz ve her þey da - ha i yi o lur yo ru mun da bu lun du. Ýs tan bul / a a Mo ody s, Al man ya nýn notunu 'ne ga ti f'e düþürdü nuluslar ARASI kre di de re ce len dir me ku - ru lu þu Mo ody s Al man ya, Hol lan da ve Lük - sem burg un kre di no tu gö rü nüm le ri ni, Av ru - pa da ki borç kri zi nin et ki le ri nin bu ül ke le rin e - ko no mi le ri i çin teh dit o luþ tur du ðu ge rek çe siy le du ra ðan dan ne ga tif e dü þür dü. Yu na nis tan ýn E u ro Böl ge si nden ay rýl ma ihtimalinin art tý ðý na da dik kat çe ken Mo ody s, bu nun fi nans sek tö - rün de çok yük sek ma li yet le ö nü ne ge çi le bi le - cek bir þok zin ci ri ni baþ la ta bi le ce ði ni be lirt ti. Mo ody s Al man ya ve A A A kre di no tu na sa hip di ðer ül ke le rin, Ýs pan ya ve Ý tal ya gi bi so run lu ül ke le re des te ði arttýr mak zo run da ka la bi le cek - le ri u ya rý sýn da da bu lun du. Mo ody s in Al man - ya nýn gö rü nü mü nü ne ga ti fe çe vir me si, E u ro Böl ge si nin ký rýl gan lý ðý ný art týr dý. Gö rü nü mün ne ga tif ol ma sý, not in di ri mi nin ya kýn ol du ðu an la mý na gel mi yor. New York / a a A ve a dan ilk 6 ay da 1.6 mil yar li ra ge lir ntürk Te le kom un bað lý or tak lý ðý mo bil ser vis o pe ra tö rü A ve a, bu yý lýn ilk ya rý sýn da ge lir le ri - nin 1.64 mil yar li ra ya çýk tý ðý ný, mo bil in ter net kul la ný cý sa yý sý nýn da i ki kat ar týþ la 4.25 mil yo na u laþ tý ðý ný a çýk la dý. A ve a CE O su Er kan Ak de - mir, top lam mo bil in ter net ge lir le ri ni bir ön ce ki yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 97 art tý ra rak mil yon li ra ya u laþ tý ðý ný söy le di yý lýn - da 11.5 mil yon o lan müþ te ri sa yý sý da 2012 yý lý - nýn ilk ya rý sýn da yüz de 13 lük ar týþ la 13 mil yo na u laþ tý ðý ný be lir ten Ak de mir, E BIT DA (FA - VÖK) 165 mil yon li ra, a bo ne ba þý na ay lýk ge lir ra ka mý mýz (AR PU) i se 20.6 li ra ol du de di. Bil gi Tek no lo ji le ri ve Ý le ti þim Ku ru mu nun (BTK) Mart a yýn da a çýk la dý ðý ve ri le re gö re A ve a, 2011 de 3.08 mil yar li ra ge lir el de et miþ, son çey rek te a bo ne pa zar pa yýn da yüz de 19.54, ay ný dö nem ge lir pa zar pa yýn da i se yüz de i le Turk cell ve Vo da fo ne un ar dýn dan ü çün cü sý ra - da yer al mýþ tý. Ma yýs a yýn da a çýk la nan 2012 ilk çey rek ve ri le ri ne gö re i se A ve a, 787 mil yon li ra ge lir, yüz de a bo ne pa zar pa yý, yüz de ge lir pa zar pa yý el de et ti. Ýs tan bul / Ye ni As ya TÜPRAÞ birinci, Oyak-Renault üçüncü ÝSTANBUL Sa na yi O da sý nýn (Ý SO) Tür ki - ye nin 500 Bü yük Sa na yi Ku ru lu þu lis te si ne gö re, TÜP RAÞ, 27,4 mil yar TL lik ü re tim den sa týþ ra ka mý na gö re en bü yük sa na yi ku ru lu þu ol du. Ý SO nun ger çek leþ tir di ði ça lýþ ma nýn 2011 yý lý so nuç la rý, Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ta nýl Kü çük ta ra fýn dan dü zen le nen ba sýn top lan tý sýy la a çýk lan dý. Ü re tim den sa týþ lar ra - ka mý na gö re TÜP RAÞ, 27 mil yar 409 mil yon 868 bin 901 TL i le sý ra la ma da geç miþ yýl lar da ol du ðu gi bi ilk sý ra da yer a lýr ken, ilk 5 te TÜP - RAÞ ý 8 mil yar 533 mil yon 757 bin 811 li ra i le Ford O to mo tiv, 7 mil yar 357 mil yon 961 bin 625 li ra i le O yak-re na ult, 7 mil yar 27 mil yon 130 bin 941 li ra i le E lek trik Ü re tim AÞ (E Ü - AÞ), 6 mil yar 366 mil yon 477 bin 476 li ra i le TO FAÞ ta kip et ti. Sý ra la ma da ilk 10 da yer a - lan di ðer þir ket ler i le sý ra sýy la 6 mil yar 231 mil yon 566 bin 91 li ra i le Ar çe lik, 5 mil yar 274 mil yon 727 bin 229 li ra i le E reð li De mir ve Çe lik, 5 mil yar 99 mil yon 690 bin 583 li ra i le Ýs ken de run De mir Çe lik, 4 mil yar 882 mil yon 363 bin 871 li ra i le ÝÇ DAÞ ve 4 mil yar 577 mil yon 117 bin 597 li ra i le Ay gaz yer al dý PEK PAR LAK GEÇ ME DÝ Su num da, Ý SO 500 bü yük sa na yi ku ru lu þu a raþ týr ma sý 2011 yý lý so nuç la rý, yük sek ca rî a çýk dý þýn da, e ko no mi nin ge ne lin de ki o lum lu gi di þe rað men, 2011 in sa na yi ku ru luþ la rý a çý sýn dan pek par lak geç me di ði ni or ta ya koy muþ tur yý lýn da sa na yi ku ru luþ la rýn da ü re tim den sa týþ lar ve top tan sa týþ lar bir ön ce ki yý la gö re ar tar ken, dö nem kâr ve za rar top la mý baþ ta ol mak ü ze re kâr lý lý ða i liþ kin gös ter ge ler ve ya ra tý lan kat ma de ðer, bir ön ce ki yý la gö re ge ri le miþ ve ma lî ya - pý bo zul muþ tur de nil di. Ýs tan bul / a a A kar ya kýt tran si ti ya pa cak fir ma lar i zin a la cak KA RA YO LU ve ya de mir yo lu i le Tür ki ye den I - rak a ben zin, mo to rin ve jet ya ký tý, I rak tan Tür - ki ye ye ham pet rol, Gür cis tan dan Nah çý van Ö - zerk Cum hu ri ye ti ne de Tür ki ye ü ze rin den mo - to rin, ben zin ve jet ya ký tý tran sit et mek is te yen fir ma lar Güm rük ve Ti ca ret Ba kan lý ðý na i zin i - çin ön baþ vu ru da bu lu na cak. Ham pet rol ve pet rol ü rün le ri nin ka ra yo lu ve de mir yo lu i le tran si ti ne i liþ kin Güm rük Ge nel Teb li ði, Res mî Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yým la na rak yü - rür lü ðe gir di. Bu na gö re, ham pet rol, ben zin, mo to rin ve jet ya ký tý nýn ka ra yo lu ve de mir yo lu i le tran si ti ni yap mak ü ze re i zin baþ vu ru sun da bu lu na cak fir ma lar i çin, en az bir se ne dir fa a li - yet te bu lun ma sý, Tür ki ye de yer le þik ve Türk Ti ca ret Si ci li ne ka yýt lý ö den miþ ser ma ye si nin en az 4 mil yon li ra ol ma þar tý ge ti ril di. Tür ki ye den I rak a ben zin, mo to rin ve jet ya ký tý, I rak tan Tür ki ye ye ham pet rol, Gür cis tan dan Nah çý van Ö zerk Cum hu ri ye ti ne de Tür ki ye ü ze rin den mo to rin, ben zin ve jet ya ký tý tran sit et mek is te - yen fir ma lar Güm rük ve Ti ca ret Ba kan lý ðý na i - zin i çin ön baþ vu ru da bu lu na cak. An ka ra / a a

11 Cen net gün le ri miz; 21. Bu luþ ma mýz 21 haf ta bo yun ca Per þem be gün le ri i kin di ye doð ru te - le fon la rý mý za böy le bir me saj no tu düþ tü. Kat, fa lan; da i re fa lan; ve fa lan a ða bey ler de yiz. Ni te kim Per þem be gün le ri gel di ðin de bi zim gö zü - müz bu me sa jý a rar ol du. Hat ta bir haf ta geç sa at le re ka dar me saj gel me yin ce, o haf ta soh be te, fark lý bir þe - hir de ol du ðu i çin gel me ye cek ol du ðu hal de, bir be ye - fen di me saj a tý yor ve Ne den me saj gel me di? di ye me - saj gön de ren ar ka da þý mý zý i kaz e di yor. Di ye cek si niz, Ne den bah se di yor sun? Ý fa de e de yim e fen dim. 21 haf ta dýr, Per þem be ak þam la rý kom þu la rý mýz la bir a - ra ya ge li yo ruz. Her haf ta bir ev de yiz. Ar týk bu iþ le re a lýþ týk. Bi ri si bi ri si ni bir yer ler de gör se, he men Bu haf ta kim de - yiz? di yor lar ki þi yi bu lan bir bü yük in san lar top lu lu ðu. Bir Ya sin-i Þe rif, baþ ta Pey gam be ri mi ze (asm) ol mak ü - ze re bü tün pey gam ber le re, ev li yâ ul la ha ve bü tün a hi re - te ir ti hal et miþ o lan din kar deþ le ri mi ze ve ha zýr bu lu - nan ce ma a tin geç miþ le ri ne it haf e di li yor. Ya ni ön ce bir a ra ya gel me miz den geç miþ bü yük le ri miz ve ka bir eh li - miz ra zý o lu yor lar. Ar dýn dan kýrk el li da ki ka yý bu lan bir nur soh be ti miz. El bet te bu mü te va zi prog ram a i le mi zin, kom þu la rý mý - zýn, ma hal le mi zin, son ra sýn da i çin de ya þa dý ðý mýz þeh rin, ül ke nin der ken, bü tün rûy-i ze mi nin ha re ke tiy le a lâ ka dar - dýr. Be lâ la rý def, ha yýr la rý celb e di yor dur. Son ra sýn da da bir köy gi bi dü þün dü ðü müz (köy lü le ri - miz) 60 ha ne lik si te mi ze da ir, ço cuk la rý mý za, çev re ye da ir bi raz ko nuþ ma lar, ya ni dün ye vî iþ le ri miz ko nu þu lu yor. O da ay rý bir ih ti yaç. Be nim a sýl bah set mek is te di ðim i se, se zon fi na li o la rak ge len me saj. Grup i çe ri sin de Ýb ra him kar de þi miz, sos yal ko or di - nas yon iþ le ri ni üst len miþ va zi yet te. Bu bir gö rev len dir - me de ðil, sa de ce ki þi nin ya pa bi le cek le ri ne uy gun bir so - rum lu luk üst len me. Se zon fi na li miz de ki gün dem be ni ol duk ça dü þün dür dü ta ne si te sa ki ni miz, bu soh bet le ri mi zi da ha dü - zen li, da ha çok ka tý lým lý, da ha ka lý cý ha le na sýl ge ti re bi li riz dü þün ce le ri i çe ri sin de i di ler. Þu nu an lý yo rum ki, Kur ân ti lâ vet le ri, Ri sa le-i Nur soh - bet le ri bir yer le re gir miþ se, o ra da ke sin lik le Al lah ýn nu ru, rah me ti ve be re ke ti ken di ni gös te ri yor. Ni te kim bi zim kom þu la rý mýz la o lan i le ti þi mi mi zin te - me lin de de, yi ne Al lah ýn rý za sý i çin bir a ra ya gel mek, me - se le le ri mi zi ko nuþ mak ve son ra sýn da da bu ko nuþ ma la rýn ka lý cý ve ma ne vî bir kim lik ka za na bil me si i çin, Kur ân ve nur la rýn gün de me ha kim ol ma sý ný sað la mak var dý. Se zon fi na li gün dem li soh be ti miz de, Bu soh bet le re di - ðer blok lar dan ka týl mak is te yen kom þu la rý mýz var, on la rý da a ra mýz da gö re bil mek i çin han gi ted bir le ri al mak ge re - ki yor? Ka tý lým la rýn sa yý sý ar tar sa, ev ler bu nu kal dý ra bi lir mi? Yok sa, bir da i re mi ki ra la ya lým? Ze min kat la rý mý tan - zim e de lim? Yok sa bu þe kil de de vam et sin mi? gi bi cid dî cid dî gün dem mad de le ri var dý. Ay rý ca, yi ne Soh bet le ri mi ze ar týk genç le ri miz ka týl sýn mý? Soh bet prog ram la rý mý za dý þa rý dan bi ze ders yap ma ya ge len ler ol sun mu? gi bi de ði þik mad de ler de ko nu þul du. Hat ta ar ka daþ la rý mýz dan bi ri si nin, E ðer bu a maç la bir da i re ki ra lar sa nýz, ben ki ra nýn ya rý sý ný ver me ye ha zý rým i - fa de si, bir di ðer ar ka da þý mý zýn Si te miz de ki ra la ya ca ðý mýz da i re de bir gü nü ka dýn la rý mý za, kýz la rý mý za tah sis e de riz ve on lar da ken di a ra la rýn da soh bet ler e der ler ve Kur ân e - ði ti mi ya par lar tek lif le ri ol duk ça gü zel i di. Hat ta bu i þi bi raz ol sun hýz lan dý ra lým ki, Ra ma zan a yýn - da kul la ný lýr ha le ge ti re lim gi bi ol duk ça ha re ket li gün dem li sa at ler ya þan dý. So nun da al dý ðý mýz ka rar, son ba har, kýþ mev si mi ne ka - dar si te bah çe sin de ki ka mel ya da gi di þa tý bir gör mek ve o - na gö re de a dým la rý ha zýr la mak þek lin de ol du. Gü zel o lan da, yaz mev si mi, sý cak bir þe hir ha va sý i - çe ri sin de ol ma mý za rað men, in san lar soh bet le re a ra ver mek is te mi yor lar dý. Da ha ön ce on beþ gün de bir ya pý lan soh bet ler, e pey ce bir za man dýr, haf ta da bir o - la rak uy gu la ný yor. Bu da soh bet le re o lan ih ti ya cýn de - re ce si ni gös te ri yor du. Se zon fi na li miz de ki gün dem, gi di þa týn çok i yi ol du ðu nu gös te ri yor du. Him met le rin ol duk ça di ri ol du ðu an la þý lý - yor du. Ýn san lar her han gi bir bas ký, re ka bet o luþ tur mak sý - zýn, ken di iç le rin den gel di ði þek liy le, i man, Kur ân dâ vâ sý - na iþ ti rak et mek is ti yor lar dý. Ra ma zan a yý nýn ken di ne mah sus ma ne vî gün de mi i çin a ra ve ri len soh be ti miz, Ra ma zan dan son ra, kal dý ðý yer den de vam e de cek in þal lah. Ta biî yi ne Ra ma zan da i se, gru bu muz bir if tar faaliyeti çer çe ve sin de bir a ra ya ge le cek. Bu ra da da i le ri ye dö nük ya pý la bi le cek ko nu lar ko nu þu la cak. Kur ân ve o nun nur la rý, as ra ha kim o lu yor. O nun o kun du ðu yer ler nu ra nî le þi yor. Kü çü cük a dým lar dan bü yük ne ti ce ler çý ký yor. Ye ter ki, si zin gün de mi niz de ha ki kat ler ye te rin ce yer al sýn. E min o - lun git ti ði niz yer le re on lar da gi de cek tir. Teb rik ler bey ler! Si zi yü rek ten al kýþ lý yo rum. Per þem be ak þam la rý ný Çok ö nem li bir o tu ru mu - muz var di ye rek ka pat tý nýz. Per þem be ge ce le ri ni ba - ki leþ tir di niz. Cen net te de Per þem be gün le ri bir a ra ya ge le lim in - þal lah. Cen net gün le ri mi zi ço ðalt mak du â sýy la. sya ho o.com DOSYA NO: 2006/7333 Es. A- Sa týl ma sý na ka rar ve ri len ta þýn maz la rýn, cin si, ni te li ði, kýy me ti, a de di, ö nem li ö zel lik - le ri: Ý.Ý.K Mad de ye Gö re sa týþ Ý la ný nýn Teb li ði: Ad res le ri ta pu da ka yýt lý ol ma yan a la ka dar la ra gön de ri len teb li gat la rýn teb lið im kân sýz lý ðý ha - lin de iþ bu sa týþ i la ný teb lið ye ri ne ka im ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. TAÞINMAZIN TAPU KAYDI : Mersin ili, To ros lar il çe si, To ros lar Ta pu Si cil Mü dür lü ðün de ka - yýt lý Ars lan kö yü, Ca mýz pý na rý mev ki i, 141 A da, 5 par sel no lu 1.297,06 m 2 yü zöl çüm lü Tar la ni te lik li Ta þýn ma zýn ta ma mý; HALÝ HAZIR DURUMU: Taþýnmaz Mersin'in Kuzey-Batýsýnda, Mersin þehir merkezine yaklaþýk 60 km mesafede bulunan Arslanköy Belediyesi hudutlarý dahilinde, Camýz pýnarý mevkiinde, Arslanköy'ün 4.9 km Güneydoðusunda, Camýzpýnarý yoluna batýsý cepheli, zemini Batýdan Doðuya eðimli ve teraslý, erozyon ve alkalilik problemi olmayan, üzerinde 2,50X2,50 mt. Aralýðýnda dikilmiþ 8-10 yaþlý, þeftali aðaçlarý ve yer yer aralarýnda ceviz, kiraz, elma ve erik aðaçlarý bulunan - mevcutta henüz ürün verimlilik çaðýna gelmemiþ Kapama Þeftali bahçesi olarak kullanýlan taþýnmazdýr. Taþýnmaz elektrik ve yol hizmetlerinden yararlanmakta, camýzpýnarýndan kapalý sistemde plastik borularla gelen su ile sulama þeklinde sulanabilmektedir. Taþýnmazýn çevresi meyve ve sebze bahçeleri olarak kullanýlan taþýnmazlardan müteþekkildir. Ulaþým, Mersin - Arslan köy a ra sýn da ça lý þan A ta türk cad de sin den ge çen top lu ta þým a raç larý i le sað lan mak ta dýr. Ta þýn ma zýn De ðe ri : 1.297,06 m 2 x9,o o TL/ m 2 =11.674,00 TL, Taþýnmaz 5403 sayýlý kanunun 8. Maddesine göre bölünemez büyüklükte tarým arazisidir. TAKDÝR EDÝLEN KIYMETÝ : ,00 TL. Muhammen Bedelle Satýþa çýkarýlacaktýr. ÝMAR DURUMU : Arslanköy Belediye Baþkanlýðýnýn 02/11/2010 Tarih ve 374 sayýlý yazýsýnda taþýnmazýn plansýz bölgede yer aldýðý belirtilmektedir. B- SATIÞ ÞARTLARI: Birinci Satýþ: 04/09/2012 Salý Günü Ýkinci Satýþ: 14/09/2012 Cuma Günü Satýþ Mersin 4. Ýcra Müdürlüðün de a çýk art týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu art týr ma da tah - min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nun ve sa týþ mas - raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la 04/09/2012 Sa lý Gü nü ay ný yer de ay ný sa at ler de i kin ci art týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu art týr ma da da bu mik tar el de e dil me miþ se gay ri men ku lün en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re art týr ma i la nýn - da gös te ri len müd det so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40 + sa týþ mas ra fý ný geç me si ve sa týþ is te ye nin a la ca ðýna rüç ha ný o lan a la cak la rý nýn top la mýn dan faz la ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf larýný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Arttýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen kýymetin % 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanýn teminat mektubunu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý istediðinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, Tapu Harcýnýn ½'si (tapu satým harcý) ve aynýndan kaynaklanan birikmiþ vergiler satýþ bedelinden ödenir. Damga, yasal oranlarda KDV, Tapu harcýnýn ½'si (tapu alým harcý) Tahliye ve Teslim masraflarý alýcýya aittir. 3- Ýpotek sahibi a la cak lý la ra di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý nýn hu su si i le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le - ri la zým dýr. Ak si hal de hak larý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýhaleye katýlýp daha sonra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar - lar dan ve ayrý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ayrý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark var sa ön ce lik le te mi nat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril - di ði tak dir de is te yen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2006/7333 Es. Sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü mü ze baþ - vur ma la rý i lan o lu nur. 17/07/2012 (Ýc. Ýf. K. 126) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de dâ hil dir. Yö net me lik Ör nek No: B: T. C. MERSÝN 4. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar Dosya No: 2011/454 Esas. Örnek No: 27 GAYRÝMENKULÜN TAPU KAYDI: Burdur Ýli, Merkez Ýlçesi, Burç Mah., 6 cilt, 488 sahife, 305 ada, 23 parselde kayýtlý 350,00 m 2 yüzölçümüne sahip taþýnmaz üzerindeki 5/36 arsa paylý, Bodrum kat 1 baðýmsýz bölüm no'lu, tapu kaydýnda mesken vasfýnda kayýtlý taþýnmaz ADRESÝ: Burç Mah. Ýbrahim Bey Sk. No: 19/1, BURDUR GAYRÝMENKULÜN ÝMAR DURUMU: Söz konusu parselin dosyasýnda mevcut imar bilgi formunda Burç Mah. 34 pafta, 305 ada, 23 parsel imar planý no: 19 L-III-c, imar plan o nay ta ri hi , yol ge niþ - li ði 8,00, kat a de di 3, bi na yük sek li ði ve su bas man ko tu Bi na mev cut, Bi ti þik ni zam, ön bah çe me sa fe si, yan bah çe me sa fe si ve ar ka bah çe me sa fe si bi na mev cut o la rak be lir til miþ tir. GAYRÝMENKULÜN HALÝ HAZIR DURUMU VE EVSAFI: Adý geçen daire bodrum kat+2 katlý binanýn bod rum ka týn da gi ri þe gö re sol ta raf ta ki 1 nu ma ra lý da i re dir. Da i re 3 o da, 1 mut fak, ban yo, tu va let ten i ba ret tir. O da ta ban la rý tah ta, du var la rý sý va ü ze ri ba da na dýr. Is lak me kân ta ban la rý ka ro mo za ik tir. Du var la rý sý va ü ze ri ba da na bo ya lý dýr. Sa bit mut fak tez gâ hý mev cut o lup be to nar me dir. Es ki dir. Ka pý ve pen ce re ler ah þap, cam lar 3 mm tek cam dýr. Ba tý ya ba kan dýþ cep he ler PVC cam lar ý sý cam dýr. Bi na do ðu ba tý cep he li dir. Ken tin mer ke zi ye rin de bu lun mak ta dýr. An - cak ya pý o la rak yak la þýk 30 yýl lýk bir ya pý dýr. Her tür lü alt ya pý hiz met le rin den ya rar lan - mak ta dýr. Ta þýn maz yak la þýk 80 m 2 a lan da dýr. Ta þýn maz ka das tro par se li o lup ya pý laþ - ma ya el ve riþ li dir. Ba ðým sýz bö lü mün bu lun du ðu par se lin ba tý sý yol, do ðu su 39 nu ma ra - lý par sel, gü ne yi 22 nu ma ra lý par sel, ku ze yi 24 ve 11 nu ma ra lý par sel ler i le çev ri li dir. GAYRÝMENKULUN KIYMETÝ: TL (Otuz beþ bin lira) SATIÞ ÞARTLARI: 1-) Taþýnmazýn 1.satýþý 28/08/2012 günü saat: 14:00'ten 14:10'a kadar Bur dur Ad li ye Bi na sý ze min kat çay o ca ðý ö nü ad re sin de; a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr - ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la; Ta þýn ma zýn 2. sa tý þý 07/09/2012 gü nü sa at: 14:00'ten 14:10'a ka dar ay ný yer ve ay ný sa at te i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu art - týr ma da tah min e di len kýy me tin % 40'ý ný ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la - cak lar var i se a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ mas raf la rý ný ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si þar tý i le en çok ar tý ra na i ha le o lu na cak týr. Böy le bir be del le a lý cý çýk ma dý ðý tak - dir de sa týþ dü þe cek tir. 2-) Artýrmaya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da nak di "TL" pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri lâ - zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le - bi lir. Ý ha le ka ra rý Dam ga Ver gi si, %18 Kat ma De ðer Ver gi si nin Ta ma mý ve Ta pu Har cý - nýn ½'si i le tah li ye mas raf la rý a lý cý ya a it o lup, tel la li ye, ta pu har cý nýn ½'si ve bi rik miþ ay nýn dan do ðan ver gi ler res mi sa týþ be de lin den ö de nir. 3-) Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gili le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si cili i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4-) Ýhaleye ka tý lýp, da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha - le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5-) Þartna me i lân ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is teyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6-) Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý Ý ÝK mad de si u ya rýn ca ta pu da ka yýt lý ol ma yan il gi li le re bu i la nýn teb li gat ye ri ne ge çe ce ði i lân o lu nur. (ÝÝK m. 126) 22/06/2012 (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: B: T. C. BURDUR ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN (TAÞINMAZ SATIÞ ÝLANI) Resmi Ýlanlar HA BER 11 Y ABD nin ilk ka dýn as tro no tu öl dü ABD NÝN ilk ka dýn as tro - no tu Sally Ri de, 61 ya þýn - da öldü. Ri de, 17 ay dýr pan kre as kan se ri i le mü - ca de le e di yor du. A me ri - kan U lu sal Ha va cý lýk ve U zay Da i re si (NA SA) dan ya pý lan a çýk la ma ya gö re, ABD Baþ ka ný Ba rack O - ba ma, ve fat e den as tro - not Ri de i çin U lu sal Kah ra man i fa de si ni kul - lan dý. NA SA Yö ne ti ci si Char les Bol den, res mî in ter net si te sin de yap tý ðý a çýk la ma da, Sally Ri de, pro fes yo nel li ði ve er - dem li ði i le bir çok en - gel le ri kýr dý. Ke li me nin tam an la mýy la A me ri - ka nýn u zay prog ra mý ný de ðiþ tir di. U lu su muz bü yük bir öð ret men, li - der ve ka þi fi ni kay bet ti de di. Ka dýn as tro not, 1983 yý lýn da 32 ya þýn - da i ken Chal len ger me - ki ði i le u za ya git miþ ti. New York / ci han ÇAN KI RI DA 65 ya þýn da ki Ay þe Ye ni gür büz, bü yü teç le Kur ân o ku ma yý öð ren di. Bu - gü ne ka dar kýl dý ðý her na ma - zýn ar dýn dan Ya Rab bi dün ya gö züy le Kur ân öð ren me yi ba - na na sip ey le di ye rek duâ et ti - ði ni be lir ten 4 ço cuk ve 6 to - run sa hi bi Ay þe Ye ni gür büz, Göz le rim i le ri de re ce bo zuk, gör mek te zor la ný yo rum. Al - lah ým du â la rý mý ka bul et ti ve ba na 65 ya þýn dan son ra Kur ân o ku ma yý bah þet ti de di. Oð lu nun ar ka da þý Ýb ra him Er ka ya can Ho ca nýn bir gün ev le ri ne gel di ði ni ve ken di si - nin is te ði ni du yun ca he men öð ret me ye baþ la dý ðý ný kay de - den Ay þe Ye ni gür büz, Ýb ra - him Ho ca, E lif-ba ki ta bý nýn say fa la rý ný bü yük e bat ta fo to - ko pi çek tir di. Bü yük boy fo - to ko pi ye rað men yi ne o ku - mak ta zor lan dým, an cak yýl - ma dým. Oð lum bü yü teç al dý ve o nun la o ku ma ya baþ la dým. Ya sin li o tur ma la rý mýz da bi - len ler o ku yup ta kip e di yor lar ben de im re ni yor dum. Ar týk ben de on la rý ta kip e de bi li yo - rum. Hat ta þim di oð lum Kur ân cüz le ri ni her say fa yý i - ki say fa o la cak þe kil de bü yük boy fo to ko pi yap týr dý. Þu an ü çün cü cü zü o ku yo rum. Rab bim na sip e der se, ö mür ve rir se ha tim in di re ce ðim. Sý kýn tý la rý ma rað men þu an dün ya nýn en mut lu in sa ný - yým. Ben gör mek te zor la nýr - ken Kur ân-ý öð re ne bi li yor - sam her kes öð re ne bi lir. Ye - ter ki is tek, ar zu ol sun, Rab - bim na sip e di yor di ye ko - nuþ tu. Çan ký rý / ci han 65 yaþýnda büyüteçle Kur ân okumayý öðrendi Ge le nek sel sa nat lar Ra ma zan So ka ðý nda KONYA DA Ra ma zan a yý bo yun ca ge le nek sel el sa - nat la rý nýn uy gu la ma lý o la rak ser gi le ne ce ði Ra ma zan So ka ðý, Kül tür park ta a çýl dý. Sel çuk lu ev le ri ni ya þa - tan Kon ya ev le ri ti pin de di zayn e di len so kak ta 20 fark lý el sa na tý ic ra e di li yor. Kon ya Bü yük þe hir Be le - di ye si ta ra fýn dan Kül tür park ta ya pý lan Ge le nek sel El Sa nat la rý Ser gi si Ra ma zan So ka ðý a çýn da ko nu - þan Kon ya Bü yük þe hir Be le di ye (KBB) Baþ ka ný Ta hir Ak yü rek, Kon ya nýn Ra ma zan ý coþ kuy la ya þa dý ðý ný be lirt ti. Ak yü rek, gay ret le ri nin hal ký da - ha hu zur lu ve iz bý ra kan Ra ma zan ak þam la rýy la bu luþ tur mak ol du ðu nu söy le di. A çý lý þý ya pý lan Ra - ma zan So ka ðý nýn Kon ya ev le ri ti pin de, Sel çuk lu ge le ne ði ni ya þa tan tarz da dü zen len di ði ni vur gu la - yan Ak yü rek, Bu ra da ge le nek sel el sa nat la rý ný ser gi le ye rek va tan daþ la rý mýz la bu luþ tu ra ca ðýz. So - kak ta 20 el sa na tý yer a lý yor. Bu ça lýþ ma lar, ge le ne - ði mi zin ya þa týl ma sý na kat ký ya pa cak týr. Tüm hem - þeh ri le ri mi zi bu gü zel lik le ri, bu coþ ku yu gör me ye dâ vet e di yo rum de di. Kon ya / ci han 4 ÇOCUK VE 6 TORUN SAHÝBÝ 65 YAÞINDAKÝ AYÞE YENÝGÜRBÜZ, GÖZLERÝM ÝLERÝ DERECE BOZUK. ALLAH IM DUÂLARIMI KABUL ETTÝ VE BANA 65 YAÞINDAN SONRA KUR ÂN OKUMAYI BAHÞETTÝ DEDÝ. Ayþe Yenigürbüz, Ben gör mek te zor la nýr ken Kur ân-ý öð re ne bi li yor sam her kes öð re ne - bi lir. Ye ter ki is tek, ar zu ol sun, Rab bim na sip e di yor di ye ko nuþ tu. FOTOÐRAF: CÝHAN DÜZCE Akçakoca yemek yenilmesi gereken yerler deyince akla ilk gelen alternatif balýk ve deniz ürünleridir. Balýk ve deniz ürünlerini ailece tadabileceðiniz yerlerin baþýnda ise Hamsi Restoran gelir. Deniz manzarasý eþliðinde yenilen balýklarýn lezzeti damaðýnýzda kalýyor. Makul fiyatlarýnda söz konusu olduðu Hamsi ye uðrayanlar açýk ve harika bir hava, deniz manzarasý ile birlikte aldýklarý lezzeti unutamýyorlar. Hamsi Balýk restoraný ayrýca fýndýklý tahin helvasýyla da meþhur. Ka hi re de Su fi mü zik fes ti va li TÜRKÝYE NÝN bu yýl o nur ko nu ðu ol du ðu U lus la ra - ra sý Se ma Mü zik Fes ti va li, ke man, def ve ge le nek sel Mý sýr da vu lu nað me le ri nin ha kim ol du ðu ký sa bir ta ný tým fil miy le baþ la dý. Ra ma zan a yý nýn 10 u i le 20 si a ra sýn da fa a li yet le ri ni sür dü re cek Se ma Mü zik Fes ti va li, bu yýl 20 fark lý ül ke den 24 sa nat top lu lu ðu - nu a ðýr lý yor. Fes ti va lin a çý lý þý, Mý sýr ve Türk mü zik - le ri nin a ðýr bas tý ðý ve iz le yi ci ler den bü yük al kýþ top - la yan 17 da ki ka lýk ký sa film le ya pýl dý. Fes ti va lin o nur ko nu ðu o lan Tür ki ye yi ge le nek sel Des tar Türk Mü zi ði gru bu tem sil e di yor. Fes ti val kap sa mýn da ay rý ca eb ru ve hoþ gö rü fer man la rý baþ lý ðýy la ser gi - ler dü zen le ne cek. Des tar Türk Mü zi ði gru bu, 1996 yý lýn da Af yon Ko ca te pe Ü ni ver si te si Kon ser va tu var bö lü mü ho ca la rýn dan U ður Er dem Ü rer ta ra fýn dan ge le nek sel Türk mü zi ði mi ra sý nýn, ö zel lik le de su fi mü zi ði nin ko run ma sý a ma cýy la ku rul du. Ka hi re / a a Sel çuk lu ev le ri ni ya þa tan Kon ya ev le ri ti pin de di zayn e di len so kak ta 20 fark lý el sa na tý ic ra e di li yor. FOTOÐRAF: CÝHAN Mis gibi balýk Hamsi de ZAYÝ nsarý Basýn Kartýmý, günü geçmiþ Silâh Ruhsatýmý, Kredi Kartlarýmý ve ÝETT Ücretsiz Taþýma Kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Adem Ceylan 61 ya þýn daki Sally Ri de, 17 ay - dýr pan kre as kan se ri i le mü ca - de le e di yor du.

12 25ya þýn da yým. Pa ris'te doð dum. Pa ris Dev let Has ta ne si nde sað lýk a sis ta ný o la rak ça lý þý yo rum. Ya hu dî bir a i le - nin ço cu ðu yum. A i lem az da ol sa di ni ne bað lý i di. Ben yo ðun bir bi çim de Ya hu dî ge le nek le ri i çe ri sin de bü yü düm. An nem Ce za yir do ðum lu, Fran sa ya 18 ya - þýn da gel miþ. Sek re ter lik ya pý yor du. Ba bam Fran sa do ðum lu. Ba ba mýn a i le si Po lon ya lýy - dý De dem Ý kin ci Dün ya Sa va þý ný ya þa mýþ bi - ri siy di. Ba bam i se bo ya cýy dý. Çok po pü ler koz mo po lit bir ma hal le de bü - yü düm. De ði þik mil let ler den o lu þan in san lar la ya þa dým, kül tür le ri, ül ke le ri ve sos yal de ðer le ri fark lý o lan ar ka daþ la rým var dý. Fran sýz, Çin li, A rap ve Af ri ka lý lar gi bi... O kul ha ya tým baþ la dý ðýn da, a i le bü yük le ri - miz den ço ðu ö zel Ya hu dî o ku lu na git me mi is - te se de Fran sa da ben dev let o ku lu na git tim. Ba bam ve an nem la ik o ku la git me min da ha doð ru ol du ðu nu dü þü nü yor lar dý. Kü çük ken «ten to ra», ya ni Ya hu dî di ni ni öð - re ten o ku la da git tim. Tev rat ý öð ren mek i çin i ki se ne bo yun ca Pa zar gün le ri mi hep bu ra da ge çir dim. Bu dö nem le rim de da hi i çim ra hat de ðil di. Bu ra sý sý ký cý ge li yor du ba na. Ay ný za - man da il ko ku la baþ la mýþ tým, 5-6 yaþ la rýn day - dým. Çar pýk ve bo zuk fi kir ler ve bil gi ler i çe ri - sin de ye tiþ ti ril di ði mi þim di da ha i yi an lý yo rum. Bir ta raf tan Ya hu dî o ku lun da dün ya nýn 5-6 bin yýl ön ce ya ra týl dý ðý ný, Haz re ti  dem ve Hav va yý, Nuh un ge mi si ni öð re ti yor lar dý. Di - ðer ta raf tan i se, dün ya nýn mil yar lar ca yýl ön ce var ol du ðu nu, di no zor lar dan bah se di li yor du. Çe liþ ki ler var dý e ði tim le rin de. Ger çek ten bu i - ki dü þün ce a ra sýn da kay bol muþ tum yaþ la rým da ba bam has ta lan dý, dep res - yon ge çi ri yor du. O nun ar dýn dan, an nem de ay ný has ta lý ða düþ tü. Ben i se, ye ni or ta o ku la baþ la ya cak tým. Bü tün bu o lan lar dan son ra, Al lah a i nan ma ma ya baþ la dým. Al lah dü þün - ce si ka fam dan si lin me ye baþ la mýþ tý. Ço cuk lu ðum dan be ri sýk sýk has ta ne le re gi di - yor dum. Ka ra ci ðe rim has tay dý. An ne ve ba bam has ta lan dýk la rý za man, bir a me li yat ge çir dim ve 3 ay has ta ne de kal dým. Zan ne di yor dum ki, dün ya nýn bü tün o lum suz luk la rý be nim ve a i le - min ba þý na ge li yor du. Has ta lý ðým 15 ya þý ma ka - dar sür dü. Að rý la rým git tik çe ar tý yor du. 15 ya þýn day ken, dok tor lar ö nem li bir ka rar a lýp ba na ci ðer nak li ya pýl ma sý na ka rar ver di - ler ve na kil ya pýl dý. Ýl ginç tir, bu o pe ras yon ba na ye ni den di ne o - lan ih ti ya cý mý ha týr lat tý. Bu a me - li yat tan son ra u yan dý ðým da, tek - rar Al lah a i nan ma ya baþ la dým. Al lah a i ba det et mek i çin, he men an nem den ba na Ya hu dî o ku lun - da ve ri len ki tap la rý mý ge tir me si ni is te dim. On lar la i ba det et me ye baþ la dým. Ve bu a ra da di ni me yal nýz bir þe kil de de vam et mek is - ti yor dum, hiç kim se nin yar dý mý na ih ti ya cým yok tu. Ha ham la rýn ve di ðer ki þi le rin et ki le ri al týn da kal - ma dan ya þa mak is ti yor dum. 3-4 se ne bo yun ca di nim le da ha da çok il gi len dim, si na go ga a ra sý ra gi der - dim. An nem ve ba bam psi ko lo jik o la rak has tay dý lar. Çok cid dî dep res yon i - çin dey di ler. Ba bam da in ti har fi kir le ri o luþ ma ya baþ la mýþ tý. Ben li se ü çe baþ - la dý ðým za man ha ya tý na son ver di. 18 ya þýn day dým ve ba ba mý kay bet - miþ tim. Bu an dan i ti ba ren, ha ya tým, ka der ve ba ba mýn in ti ha rý hak kýn da ken di ken di me çok so ru lar sor dum. Ba ba mýn in ti ha rý hiç bek le me di ðim bir za man da, ben has tay ken ol du. Ka ra ci ðer nak lin den son ra ba zý za - man lar a te þim bir hay li yük se li yor du. A ðus tos a yý nýn bir ge ce sin de, sa at yak la þýk sa ba hýn bi riy di ve yi ne a te þim 40 de re ce ye ka dar çýk tý. He men an - nem be ni has ta ne ye kal dýr dý. Ba ba mýn in ti ha rý da bu o lay dan he men son ra ol du. Ben bu o lan la rý ka de rin bir a lâ - me ti o la rak gör düm. Has ta ne ye git me - den ön ce, ba ba ma ken di si ni çok sev di - ði mi söy le dim, a ma be nim sev gim ba - ba mý dur dur ma ya yet me di. Ba bam, ben has ta ne dey ken in ti har et ti. Bü tün bu o lan lar be nim i çin el bet te ka der di. Çok zor gün ler di. Sar sýn tý lar i çe ri sin - dey dik. Bu o lay lar ce re yan e der ken, an - nem de dep res yo na gir di, üç ay has ta - ne de yat mak zo run da kal dý. MÜS LÜ MAN AR KA DAÞ LA RIM Bu sý kýn tý lý dö nem de be ni yal nýz bý - rak ma yan ar ka daþ la rým var dý. Has ta ne de ya tar ken be ni et ki le yen çok ö nem li bir o lay da þuy du: yaþ - la rým da ta nýþ tý ðým bi ri Ce za yir li A rap di ðe ri Se ne gal li o lan i ki ar ka da þým be ni her gün zi ya re te ge li yor lar dý. Ý ki si de Müs lü man dý. Has ta ne de i ki haf ta yat tým, gel me dik le ri gün yok tu. Bu be nim i çin çok ö nem liy di, bu bü yük bir ve fa ör ne ðiy di. En sý kýn tý lý za man la rým da bu i ki Müs lü man genç zi ya - re ti me ge le rek ba na mo ral ver miþ ler di. Bu i ki ar ka daþ la rý mýn ad la rý Ke rim ve Son ku ydu. Be ra ber bü yü dük. On lar Müs - lü man, ben i se Ya hu dî i dim. Çok i yi ha týr - lý yo rum, Ke rim ve Son ku nun ev le ri ne git - ti ðim de Ya hu dî ol ma ma rað men prens gi bi a ðýr la ný yor dum. Bu na çok þa þý rý yor dum. Ben bir Ya hu dîy dim ve bu a i le be ni san ki ken di a i le le rin den bi ri siy mi þim gi bi ye di rip i çi ri yor ve hür met gös te ri yor lar dý. Hâl bu ki bu du rum be nim a i lem i çin böy le de ðil di. Çün kü Müs lü man ol duk la rýn dan do la yý on - la rý ke sin lik le bi ze dâ vet e de mez dim. Be nim a i lem de Ya hu dî lik dý þýn da baþ ka bir i nan ca sa hip o lan ki þi le ri bý ra ký nýz e ve dâ vet et me yi, ar ka daþ lýk et mek da hi ya sak tý. A i le min tek ço cu ðuy dum ve bel ki bun dan do la yý çok ben cil dim. Çok de ðer ve ri len bir ço cuk tum, her ar zum ye ri ne ge ti ri li yor du. Ke rim ve Son ku çok cö mert in san lar dý, a i le le ri her za - man ko nuk se ver ler di. Çok ba sit ve tabiîlerdi, bu da be ni çok et ki le miþ ti. Yap týk la rý nýn kar - þý lý ðý ný hiç bek le mez di ler. An ne min has ta ha - ne de ol du ðu üç ay bo yun ca ba na Ke rim in a i - le si bak tý, on lar da kal dým. BÝR ÇOK DÝ NÝ ÝN CE LE DÝM, A RA DI ÐI MI ÝS LÂM DA BUL DUM Bu a cý lar i çe ri sin de öð re ni mi mi sür dür me ye ça lý þý yor dum. Sü rek li ö lüm son ra sý ha yat hak - kýn da dü þü nü yor dum. Ba ba mýn ne re ye git ti ði - ni ve ne yap tý ðý ný me rak e di yor dum. Bu þe kil - de ya þar ken di ðer din ler le il gi len me ye baþ la - dým. On la rý in ce li yor ve an la ma ya ça lý þý yor - dum. Ýl gi mi çe ken din ler a ra sýn da Ýs lâm di ni de var dý. Bu u zun bir za man al dý. Li se sý na vý - na da bu sý ra da gir dim. Sý na vý ba þa rýy la geç - tik ten son ra, yak la þýk bir yýl bo yun ca ken di mi din le re a da dým, bütün din le ri de rin den an la - mak is te dim. Ýlk ön ce, ken di di nim den baþ la - dým. Tev rat ý çöz me ye ça lýþ tým. Tev rat, gü ve - ne bi le ce ðim, ger çek bir ki tap mýy dý? Bu so ru la rýn ce va bý ný ilk o la rak Ya hu dî lik i - çin de öð ren mek is te dim. Di ðer Ya hu dî ar ka - daþ la rý ma so ru la rý mý i le tin ce, ba na ke sin bir ce vap ve re mi yor lar dý. Ya hu dî ha ham la rý mý za sor du ðum da, her de fa sýn da de ði þik ce vap lar a lý yor dum. An la ya ca ðý nýz hiçbir za man ay ný ce va bý a la ma dým. Net ve man týk lý bir ce vap a - la ma dým. Bun la rýn ar dýn dan, so ru ma ce vap bul mak i - çin, bir A rap ar ka da þý ma yö nel dim. Ve Ýs - lâm ýn ö lüm den son ra ki ha ya tý na sýl ta ným la - dý ðý ný sor dum. O da ba na Ýs lâm da ki a hi ret i - nan cýn dan bah set ti. A hi ret te bü tün in san la rýn sor gu ya çe ki lip ba zý la rý nýn Cen ne te, ba zý la rýn Ce hen ne me gi de ce ði ni söy le di. Ba na ol duk ça il ginç gel miþ ti. Ben di ðer din ler le il gi li a raþ týr ma la rý ma de - vam e di yor dum bir ta raf tan. Þa þýr tý cý so nuç lar - la da kar þý laþ tým as lýn da. A raþ týr ma la rým bütün din le ri i çe ri yor du. Ön ce Ya hu dî li ði, ar dýn dan Hý ris ti yan lý ðý, Bu dizm ve Ýs lâm ý a raþ týr dým. Ya hu dî ve Hý ris ti yan di ni ne a it es ki ve ye ni bil gi le ri Pa ris kü tüp ha ne le rin de a raþ týr dým. Yap tý ðým a raþ týr ma lar so nu cun da bu din le rin in san lar ta ra fýn dan de ðiþ ti ril miþ ol duk la rý ný öð ren dim. Bu ger çek ler, be ni bu din le re kar þý so ðut tu. On lar da a ra dý ðý mý bu la ma dým. Sý ra Ýs lâm ý a raþ týr ma ya gel miþ ti. Ar ka da þým Ke rim i le Ýs lâ mî ki tap lar sa tan bir ki tap çý ya git tim. Bu ki tap çý da, ya zar A li Tan ta vî ye a it Ýs lâm ý Ta ný mak ki ta bý ný al dým. Bu ki ta bý o - ku duk tan son ra Ýs lâm a kar þý sem pa tim art tý. Ba na san ki bir il ham gel di. Bu na sýl i zah e di lir bil mi yo rum, a ma bu ki tap sa ye sin de Kur ân ýn ger çek ten i lâ hî bir ki tap ol du ðu nu, 1400 se ne - dir hiç de ðiþ ti ril me di ði ni öð ren dim. A ra dý ðý - mý Ýs lâm da bul muþ tum, çok mut luy dum. ZEN GÝN-FA KÝR, BE YAZ-ZEN CÝ, GÜÇ LÜ-GÜÇ SÜZ HER KES ÝS LÂM DA E ÞÝT Bir Ya hu dî o la rak, Ya hu dî di ni ü ze ri ne ye - tiþ ti ril miþ tim, fa kat Ya hu dî lik te o lan ba zý i - nanç lar ba na saç ma ge li yor du. Þöy le ki, Ya hu - dî lik in san ha ya tý ný hi çe sa ya rak, sa de ce Ya hu - dî le ri in san sý ný fý na so ku yor. Ya ni Ya hu dî lik Ya hu dî le ri te ra zi nin bir ke fe si ne ko yu yor, bütün di ðer in san la rý da di ðer ke fe si ne ko yu - yor ve vah þi bir saç ma lýk la yar gý lý yor. Ben Fran sa gi bi fark lý mil let ler den in san lar la do lu bir ül ke de be ya zýy la, zen ci siy le, A ra býy la bü - yü dü ðüm i çin, bu fi kir ba na an lam sýz ge li yor - du. Ken di ken di me Ben Ya hu dî yim, on lar - dan da ha üs tü nüm! di ye mi yor dum. Tam ter - si ne He pi miz in sa nýz di yor dum. Ýþ te in san lý - ðýn bu ger çek ta ný mý ný tam o la rak Ýs lâm da bul dum. Zen gin-fa kir, be yaz-zen ci, güç lügüç süz her kes Ýs lâm da e þit ti. Ay rý ca, Ýs lâm da, na maz da her ke sin yan ya - na ge lip saf o luþ tur ma sý çok ho þu ma git ti. Her Müs lü man ay ný hi za da, bi ri si ön de, bi ri si ar - ka da de ðil. Zen gi ni-fa ki ri, güç lü sü-güç sü zü, si ya hý-be ya zý her kes ay ný sa fý pay la þý yor lar. Bu nun ak si ne, bir si na gog ve ya ki li se de, ön ta - raf ta da ha çok ö nem ta þý yan, ar ka ta raf ta i se fa kir le ri, þa ta fat sýz in san la rý bu lur su nuz. Oy sa Al lah ka týn da her kes e þit tir. ÝS LÂM DA KÝ GÜ ZEL HAS LET LER BE NÝ ÇOK ET KÝ LE DÝ Ýs lâm ýn ö zün de o lan, a ma ma a le sef Müs lü - man la rýn far kýn da o la ma dý ðý bir baþ ka ha zi ne de Ýs lâm da ki pay laþ ma duy gu su. Ýs lâm da ki cö mert lik, kar deþ lik, pay la þým ve ko nuk se ver - lik gi bi gü zel has let ler be ni çok et ki le di. Be nim Ýs lâm da ki bu an la yýþ la rý öð ren mem - de Ke rim ve Son ku çok gü zel ör nek ol muþ lar - dý. Be nim böy le gü zel ör nek ler le bu luþ mam bü yük bir ni met ti. Çün kü Ýs lâm ýn tam o la rak an la tý la ma ma sý ve ya Müs lü man la rý kas ten kö - tü gös ter me ça ba la rý yü zün den bir çok in san Ýs lâm hak kýn da ön yar gý la ra sa hip ler. Be nim i - se öy le bir ön yar gým yok tu, çün kü bir çok ki - bar ve cö mert Müs lü ma ný za ten ta ný yor dum. AL LAH I ÝS LÂM DA BUL DUM Ca mi ye ilk de fa Ke rim le git tim. O i ba det et - me ye gi di yor du. Ca mi de ki at mos fer den ger - çek ten çok et ki len miþ tim. E zan es na sýn da, ar - ka sý ra la ra yer le þip i ba det le ri ni iz le mek is te - dim. O an da, bi ri si ba na yak la þýp, Gel, sen de i ba det et! de di. Ha yýr, ben Müs lü man de ði - lim! de yip cay ma dým ve on la ra ka týl dým. Yar gý la ma dan dâ vet et me si be ni çok et ki le - di. Bu dâ ve ti iç ten lik le ve bü yük bir hoþ gö rüy - le yap tý. Si na gog da i ba de ti mi gü zel bir þe kil de ya pa ma dý ðým za man, çok sý kýn tý lý o lur dum. Ýs lâm da i se hiç sý kýl ma ya, u tan ma ya ge rek yok. Ýn san la ra bir þey le ri gös ter mek ya da is - pat la mak zo run da de ðil si niz. Ýn san la ra de ðil, sa de ce Al lah a he sap ver mek zo run da sý nýz. Ya hu dîy ken Al lah a i na ný yor dum, an cak o nun var lý ðý ný ki tap lar da gö re mi yor dum. Ýs lâm a yak laþ tý ðým za man ken di mi Al lah a da ha ya - kýn his set tim. Ha ya tým da ký sa bir za man dý - þýn da Al lah a her za man i nan dým. An cak ken - di si ne ya kýn o la mý yor dum. Ýs lâm ý a raþ týr ma ya baþ la yýn ca ve Müs lü man ol duk tan son ra ken - di mi Al lah a çok ya kýn his set me ye baþ la dým. Al lah ý Ýs lâm da bul dum. Si ze, bir ha tý ra mý an lat mak is ti yo rum. Ben, re sim çiz me yi çok se ver dim ve gü zel de çi zer - dim. Or ta o kul son sý nýf ta i ken, re sim der si ho - ca mýz biz den kil i le kü çük bir hey kel yap ma mý - zý is te di. Ve bu nu yap mak i çin de bi ze i ki haf ta sü re ta ný mýþ tý. Ba þa rý lý bir e ser or ta ya koy mam be nim i çin çok ö nem liy di. O sý ra 1998 Dün ya Fut bol Ku pa sý za ma nýy dý. O nun i çin ben de, bir fut bol cu hey ke li yap mak is te dim. Hey ke li - mi Fran sa Nil renk le ri o lan ma vi be yaz kýr mý - zý ya bo ya mýþ tým. Çok gü zel bir hey kel ol muþ - tu. Ho ca mýz en gü zel o la rak be nim ki ni seç - miþ ti. Sý ra not ver me ye ge lin ce, o kul ar ka daþ - la rý mýn bi ri si ma sa yý çe ke rek hey kel le rin düþ - me si ne se bep ol du. Çok en te re san dýr, o ka dar hey ke lin i çin de sa de ce be nim ki ký rýl mýþ tý. Bu - gün bi li yo rum ki, Ýs lâm put ve hey kel gi bi þey le ri ya sak lý yor. Ve bil mi yo rum bir i þa ret miy di? E vet, kü çük bir a ným dý. MÜS LÜ MAN O LU ÞU MA ÇEV RE NÝN TEP KÝ SÝ Müs lü man ol duk tan son ra, an ne me Ke li - me-i Þa ha de ti de fa lar ca söy let tim. An ne - min has ta lý ðý a zal ma ya baþ la dý. O nun tek ev lâ dý yým ve o nun la be ra ber ya þý yo ruz. Ak ra ba la rý ma Müs lü man ol du ðu mu söy le yin ce çok þa þýr dý lar ve tep ki gös ter di - ler. Bir kýs mý i le ko nuþ ma ma ya baþ la dýk. Fran sa nýn gü ne yin de, Mar sil ya ta ra fýn da ku zen le rim var. Te rö rist o la ca ðý ma ve ken di le ri ni öl dü re ce ði me fa lan i na ný yor - lar dý. O yüz den her tür lü i liþ ki yi kes ti ler. Ýn gil te re, A me ri ka ve Ýs ra il de ak ra ba la - rým var. Be ni an la ya ma dý lar. Ne den bu ka - ra ra var dý ðý mý, ne den Müs lü man ol du ðu - mu an la mak ta zor luk çe ki yor lar. Sa de ce, A me ri ka da ya þa yan tey zem le ko nuþ ma ya de vam e di yo rum. Ken di si Ýn gi liz ce öð ret - me ni. O nun la Müs lü man ol duk tan son ra da ha da çok gö rü þü yo ruz. Bu ka ra rý mý zor da ol sa an la yýþ la kar þý la yýp her za man ya ným da ol du, ba na des tek çýk tý. Te le viz - yon da Ýs lâm hak kýn da gör dük le rin den do la yý bi raz kork muþ, be nim i çin kay gý duy muþ. Ve be nim El Ka i de gi bi te rör ör güt le ri ne ka týl mam dan kork muþ. 6 yýl - dýr Müs lü ma ným ve gö rü yor ki de ði þen bir þey yok, yi ne es ki si gi bi yim. Ta biî ki be nim bu hâ lim o nu ra hat lat tý. MÜS LÜ MAN LAR, IRK ÇI LIK TAN U ZAK DUR MA LI, ÝS L MA SA RIL MA LI Son o la rak þu nu söy le mek is ti yo rum: Müs - lü man kar deþ le ri miz Ýs lâm ýn ge tir di ði yü ce de ðer le re sa rýl maz lar sa, 20. Yüz yýl in sa ný nýn put laþ týr dýk la rý ha yat tar zý nýn pis lik le riy le kir - le ne cek ler. Pay laþ ma ve kar deþ lik duy gu la rý Ýs lâm ýn pek çok gü zel de ðe rin den sa de ce i ki si Ma a le sef ba zen Müs lü man lar da da Ýs lâm ah lâ kýn dan u - zak laþ ma o la bi li yor. Hat ta ýrk çý lýk il le ti bi le Müs lü man la rý et ki si al tý na a la bi li yor. Bu bir fe - lâ ket i þa re ti. Ma dem, Kur ân-ý Ke rim de ve ha - dis-i þe rif ler de yü ce Al lah Müs lü ma ný Müs lü - ma na kar deþ yap mýþ, ýrk çý lýk yap ma yý ya sak la - mýþ, ýrk çý lýk duy gu suy la ha re ket e den Müs lü - man lar bu nu yü ce Al lah a na sýl i zah e de cek ler? Ýs lâm mil le ti ne men sup Müs lü man lar, ýrk çý lýk - tan þid det le u zak dur ma lý ki ha yat bul sun lar. Irk çý ha re ket ler Ýs lâm dün ya sý ný ve bütün dün ya yý teh li ke li bir u çu ru ma sü rük le ye cek bir bü yük be lâ. Her za man, renk le ri ne o lur sa ol sun, kar deþ le ri mi zi ha týr la ya lým. Pey gam ber E fen di miz (asm) bir ha dis-i þe rif le rin de þöy le bu yu ru yor: Ken di niz i çin is te di ði niz bir þe yi, baþ ka bir Müs lü man kar de þi niz i çin is te me di - ði niz sü re ce tam i man et miþ o la maz sý nýz. Dün ya yý ye rin den sar sa bi le cek güç te bir an la - yýþ týr bu. Bu ha ki ka tin gö rül me si ve ge re ði nin ya pýl ma sý ge re kir. Son o la rak, çok et ki len di ðim bir â yet-i ke ri - me yi o ku ya rak söz le ri mi bi ti ri yo rum: Göz ler de ðil, a ma gö ðüs ler de ki kalp ler kör. 5 MUSTAFA ABLAK Senarist - Yönetmen H A Z I R L A Y A N Zengin-fakir, beyaz-zenci, güçlü-güçsüz herkes Ýslâmda eþit BÝR YAHUDÎ OLARAK, YAHUDÎ DÝNÝ ÜZERÝNE YETÝÞTÝRÝLMÝÞTÝM, FAKAT YAHUDÎLÝKTE OLAN BAZI ÝNANÇLAR BANA SAÇMA GELÝYORDU. ÞÖYLE KÝ, YAHUDÎLÝK ÝNSAN HAYATINI HÝÇE SAYARAK SADECE YAHUDÎLERÝ ÝNSAN SINIFINA SOKUYOR. YANÝ YAHUDÎLÝK, YAHUDÎLERÝ TERAZÝNÝN BÝR KEFESÝNE KOYUYOR, BÜTÜN DÝÐER ÝNSANLARI DA DÝÐER KEFESÝNE KOYUYOR VE VAHÞÝ BÝR SAÇMALIKLA YARGILIYOR. DA VID (DA VUT) ZE YER Ya hu dî ve Hý ris ti yan di ni ne a it es ki ve ye ni bil gi le ri Pa ris kü tüp ha ne le rin de a raþ týr dým. Yap tý ðým a raþ týr ma lar so nu cun da bu din le rin in san lar ta ra fýn dan de ðiþ ti ril miþ ol duk la rý ný öð ren dim. Bu ger çek, be ni bu din le re kar þý so ðut tu. On lar da a ra dý ðý mý bu la ma dým. DÝZÝ 12

13 Y SPOR 13 HABERLER Aykut hoca bu sonuçlarý bir uyarý olarak görmeli Fe ner bah çe A vus tur ya kam pýn da oy na dý ðý 3 ha zýr lýk ma çýn da da ga lip ge le me di. Bu nor - mal bir du rum de ðil. Çün kü oy na dý ðý ta kým - lar New cast le U ni ted ha riç, sý ra dan Ma car ve Gür - cü ta kým la rý. Tek nik Di rek tör Ay kut Ko ca man bu so nuç la rý bir u ya rý o la rak ka bul e dip, sa ha ya sü re ce - ði i de al kad ro su nu ar týk o turt ma lý dýr. Sü rek li o yun - cu de ne ye rek va kit ge çir mek ye ri ne, bun dan son ra kafasýndaki 11'le mü ca de le et me li dir. Fe ner bah çe oy na dý ðý 3 maç ta sa de ce 2 gol yi yip, 2 gol a ta bil di. Ta kým da gol at ma sý kýn tý sý da var. For vet te Sow, Stoch ve Kuyt he nüz að la rý sar sa ma dý. Ö zel lik le Sow güç lü fi zi ði ne kar þý lýk sa ha da za yýf bir gö rün tü çi zi yor. He men her po zis yon da düþ me si po zis yon - la rýn gol ol ma sý ný en gel li yor. Ay kut ho ca, Sow'da ki bu sý kýn tý yý he men gör dü ve ay ný böl ge ye Kuyt'ý kay dý ra rak for vet hat tý ný ra hat lat tý. E ge men Kork - maz'ýn sa kat lý ðý nýn geç me si Bekir'e yaradý. E ge men- Be kir i ki li si i de al bir i ki li. Mil li Ta kým da da bir lik te oy nu yor lar. Ký sa sü re i çin de u yum sað la yýp, sa vun - ma yý ve ka le ci Vol kan'ý ra hat la ta caklar. Ye ni trans - fer Meh met To pal he nüz is te ni len form da gö rün - mü yor. Bel ki tak tik ge re ði faz la i le ri ye de çýk mý yor. U zak tan sa vur du ðu i sa bet li þut la rý bu ha zýr lýk maç - la rýn da gö re me dik. F.Bah çe'de göz ler bu se zon da Alex'in üzerinde o la cak. Yaþ lý da ol sa, a ðýr da ol sa o - nun sa ha da ki var lý ðý bi le ar ka daþ la rý na güç ve ri yor. A vus tur ya'da a sist le riy le yi ne göz dol dur du. Bir haf - ta son ra Þam pi yon lar Li gi ön e le me ma çý var. Za - man çok az. Ay kut ho ca, Ka dý köy'de ki ilk maç ta i þi bi tir mek is te ye cek. Se yir ci des te ði i le F.Bah çe'nin Vas lu i'yi fark lý ye ne rek, avantaj saðlamalýdýr. BE ÞÝK TAÞ'TA DA SES YOK Fe ner bah çe gi bi Be þik taþ da A vus tur ya kam pýn - da oy na dý ðý maç lar da sa ha dan ga lip ay rý la ma dý. A - ma Be þik taþ'ýn ma ze re ti var. Qu a res ma, Si ma o, Al - me i da, Ernst gi bi ya ban cý fut bol cu la r bu kam pa gö tü rül me di. Da ha çok alt ya pý dan genç ve tec rü - be siz i sim ler den ku ru lu bir kad ro o luþ tu rul du. Ya - ban cý lar dan sa de ce Si vok, Hil bert ve Fer nan des kal dý. Ta ký mýn is ke le ti ta ma men bo zul du. Bu yüz - den ye ni tek nik di rek tör Sa met Ay ba ba'nýn i þi ol - duk ça zor. Rüþ tü Reç ber bu se zon ka le yi ko ru ma - ya cak. O nun ye ri ne i yi bir ya ban cý ka le ci a ra yý þý hâlâ de vam e di yor. Ku lü bün i çin de bu lun du ðu e - ko no mik kriz yü zün den ta lip o lu nan o yun cu lar la an laþ ma yo lu na gi de le mi yor. Be þik taþ ger çek ten ye ni se zo na zor þart lar al týn da gi ri yor. Yö ne tim, ye ni ge lir kay nak la rý i çin ha rýl ha rýl ka fa yo ru yor. Ta raf tar la rýn kom bi ne kart la ra il gi gös ter me si i çin çað rý da bu lun du lar. FE DA ti þört kam pan ya sýn dan ha tý rý sa yý lýr bir pa ra bek le ni yor. Ma li ye ti yük sek o - yun cu la rýn bir kýs mý in di ri me gi de rek, ku lü be kat ký sað la dý lar. Bu se ne U E FA Av ru pa Li gi'nden men e - dil di kleri i çin ö nem li bir e ko no mik ge lir den de ol - du lar. Ku lüp en az bir kaç yýl da ha a ya ðý ný yor ga ný - na gö re u zat man tý ðýy la yö ne til me ye ça lý þý la cak. Flor ya Me tin Ok tay Te sis le ri'nde tek nik di rek tör Fa tih Te rim yö ne ti min de ba sý na ka pa lý ger çek leþ ti ri len id man da fut bol cu la rýn gü çe da ya lý ça lýþ ma lar yap tý ðý gö rül dü. Terim Fiorentina'yý Ýstanbul'a getiriyor Fatih Terim, genç Emre Gümüþ'le antrenmanda biraraya geldi. Saðlýðýna kavuþan genç taraftara Terim'den forma nalti aylýkken zatürre teþhisi konan ve uzun yýllar tedavi gördükten sonra Temmuz ayý baþýnda akciðer operasyonuyla saðlýðýna kavuþan genç Galatasaray taraftarý Emre Gümüþ'ün bir hafta yoðun bakýmda kaldýðý hastaneden taburcu olmasýnýn ardýndan Florya'daki antrenmaný ziyaret ettiði bildirildi. Teknik direktör Fatih Terim'in, kendisiyle tanýþarak hayalini gerçekleþtirdiðini belirten Emre Gümüþ'e imzalý bir forma hediye ettiði belirtildi. Sa rý -kýr mý zý lý lar, Ý tal ya'nýn Fi o ren ti na ta ký mý i le 8 A ðus tos Çar - þam ba gü nü Ýs tan bul'da dost luk ma çýn da kar þý kar þý ya ge le cek. Te rim, Ý tal yan e ki bin de se zo nun da gö rev yap mýþ tý. Ye ni se zon ha zýr lýk la rý ný sür dü ren Ga la ta sa ray Fut bol Ta ký mý, Ý tal ya'nýn Fi o ren ti na ta ký mý i le 8 A ðus tos Çar - þam ba gü nü Ýs tan bul'da dost luk ma çý ya pa cak. Ku lü bün in ter net si te sin den ya pý lan a çýk la ma da, Türk Te le kom A - re na'da ya pý la cak kar þý laþ ma nýn sa at 22.00'de baþ la ya ca ðý bil di ril di. A çýk la - ma da Fi o ren ti na'nýn 2 lig, 6 Ý tal ya Ku - pa sý ve 1 de Ý tal ya Sü per Ku pa þam pi - yon lu ðu bu lun du ðu, sa rý-kýr mý zý lý ta ký - mýn tek nik di rek tö rü Fa tih Te rim'in de se zo nun da Ý tal yan e ki bin de tek nik di rek tör o la rak gö rev yap tý ðý be - lir ti le rek, þöy le de nil di: ''Fi o ren ti na o se - zon Te rim i le Ý tal ya Ku pa sý'nda fi na le ka dar yük sel miþ ti. Se zo nu Ý tal ya Ku pa - sý þam pi yo nu o la rak ta mam la yan Fi o - ren ti na'ya oy nat tý ðý fut bol la ta raf tar la - rýn sev gi si ni e di nen ve on lar la ö zel bir bað ku ran Fa tih Te rim, Flo ran sa hal ký - nýn say gý sý ný ka zan mýþ tý. O yun cu la rý - mýz dan To mas Uj fa lu si de 2004 i le 2008 yýl la rý a ra sýn da Fi o ren ti na for ma sý giy miþ ti. Bu ve si ley le Fi o ren ti na ku lü - bü nü A li Sa mi Yen Spor Komp lek si Türk Te le kom A re na'da a ðýr la ya cak ol mak tan ö tü rü bü yük mut lu luk duy - du ðu mu zu be lirt mek is te riz.'' HAZIRLIKLAR DEVAM EDÝYOR Ö te yan dan Ga la ta sa ray, ye ni se zon ha zýr lýk la rý ný ger çek leþ tir di ði tek an - tren man la sür dür dü. Flor ya Me tin Ok - tay Te sis le ri'nde tek nik di rek tör Fa tih Te rim yö ne ti min de ba sý na ka pa lý ger - çek leþ ti ri len id man da sa rý-kýr mý zý lý fut - bol cu la rýn ilk bö lüm de dar a lan da pas ça lýþ ma sý ger çek leþ tir di ði bil di ril di. Da - ha son ra i ki gru ba ay rý lan o yun cu la rýn bir bö lü mü nün dar a lan da çift ka le maç oy na dý ðý, di ðer gru bun i se hü cum or ga ni zas yon la rý ü ze rin de dur du ðu kay de dil di. Yi ðit Gö koð lan'ýn ta kým dan ay rý sa ha ça lýþ ma la rý yap tý ðý i fa de e dil di. TÜRKÝYE, FIFA'YA GÖRE TRANSFERDE 9. SIRADA FIFA, 2012' nin ilk 6 ayýnýn uluslararasý transfer rakamlarýný açýkladý. 4 bin 973 futbolcu transfer oldu. En çok Brezilyalý futbolcular transfer edilirken, Türkiye 22,4 milyon dolarlýk harcamasýyla dokuzuncu sýrada yer aldý. G.Saray ve F.Bahçe 12 Aðustos'ta karþýlaþýyor ntürkýye Fut bol Fe de ras yo nu, Ga la ta sa ray i le Fe - ner bah çe a ra sýn da oy na na cak o lan Sü per Ku pa Fi - na li'nin ye ri ni ve ta ri hi ni a çýk la dý. Fut bol Fe de ras yo - nu in ter net si te sin den ya pý lan a çýk la ma da, " se zo nu Spor To to Sü per Lig þam pi yo nu Ga la ta sa ray i le Zi ra at Tür ki ye Ku pa sý þam pi yo nu Fe ner bah çe'nin kar þý la þa ca ðý TFF Sü per Ku pa'ya 12 A ðus tos Pa zar gü nü Er zu rum ev sa hip li ði ya pa cak." de nil di. Ye ni Er zu rum Sta dý'nýn ta ri hin de ilk kez dü - zen le ye ce ði Sü per Ku pa Fi na li ma çý nýn baþ la ma sa a - ti ve bi let fi yat la rý nýn i se, ku lüp ler le ya pý la cak top - lan tý nýn ar dýn dan du yu ru la ca ðý a çýk lan dý 2. ve 3. Lig'de yeni sezon fikstürü bugün çekiliyor n FUTBOL Federasyonu'ndan yapýlan açýklamada, "Spor Toto 2. ve 3. Lig'de sezonunun fikstür çekimi 25 Temmuz 2012 Çarþamba günü yapýlacak." denildi. Ýzmir Mövenpick Hotel'de saat 11.00'de baþlayacak fikstür çekimine, kulüp yöneticileri ile TFF temsilcileri katýlacak. Yeni sezonda Spor Toto 2. Lig'de 2 ayrý grupta 17'þer takým yer alýrken, Spor Toto 3. Lig'de ise 3 ayrý grupta 18'er takým bulunuyor. Dany'in çocuðu oldu nga LA TA SA RAY'IN Ga zi an teps por'dan trans fer et ti - ði Ka me run lu sa vun ma o yun cu su Dany No un ke - u'nun ço cu ðu ol du. Sa rý kýr mý zý lý ku lüp ten ya pý lan a - çýk la ma da, pro fes yo nel fut bol A ta ký mý o yun cu la rýn - dan Dany No un ke u'nun e þi nin, dün sa ba ha kar þý bir er kek be bek dün ya ya ge tir di ði ve be be ðe ''Dany Jr.'' a - dý ve ril di ði kay de dil di. Dany i çin teb rik me sa jý da yer a lan a çýk la ma da, ''Dany No un ke u i le e þi ni teb rik e der, ha ya ta göz le ri ni ye ni a çan Dany Jr.'a a i le siy le bir lik te sað lýk ve mut lu luk do lu bir ö mür di le riz'' de nil di. Mustafa Sarp Mersin Ýdmanyurdu'na gitti nsüper Ligi'nde mücadele eden Mersin Ýdmanyurdu, Kardemir Karabükspor'dan Mustafa Sarp'ý renklerine baðladý. Güney temsilcisi iç transferde ise Joseph Boum ile sözleþmesini 2016 yýlýna kadar uzattý. Futbol Þube Sorumlusu Mehmet Iþýk, Dany No un ke u teknik heyetin verdiði rapor doðrultusunda eksik görülen mevkilere takviye yaptýklarýný belirtti. Iþýk bu nedenle defansa önemli bir transfer gerçekleþtirerek Kardemir Karabükspor'dan Mustafa Sarp'ý kadrolarýna dahil ettiklerini kaydetti. Mersin Ýdmanyurdu 15 gün Slovenya'da hazýrlanacak nsü PER Lig'in Çu ku ro va tem sil ci si Mer sin Ýd man yur - du, ye ni se zon ha zýr lýk la rý ný Slo ven ya'da sür dü rü yor. Ku - lüp ten ya pý lan a çýk la ma ya gö re, kýr mý zý la ci vert li lers lo ven - ya'da ki Grand Ho tel Pri mus Ho tel'e yer leþ ti. Ge ce yi o tel - de ge çi ren fut bol cu lar, gü ne id man la baþ la dý. Tek nik di - rek tör Nu rul lah Sað lam ne za re tin de ger çek leþ ti ri len an - tren man, ý sýn ma ko þu suy la baþ la dý. Eg zer siz ha re ket le riy le sü ren ve da ya nýk lý lýk ko þu su nun ya pýl dý ðý an tren man so - ðu ma eg zer siz le riy le so na er di. 15 gün sü re cek kamp sü - re sin ce 15 ha zýr lýk ma çý yap ma sý plan la nan ta kým, 26 Tem muz Per þem be gü nü A zer bay can'ýn Ga ba la F.C, 29 Tem muz Pa zar gü nü Po lon ya'nýn Wis la Kra kow, 1 A - ðus tos Çar þam ba gü nü Sýr bis tan'ýn Rad Bel grad F.C, 3 A - ðus tos Cu ma gü nü Ma ca ris tan'ýn MTK Bu da peþ te, 5 A - ðus tos Pa zar gü nü i se Ro ma F.C ta kým la rýy la ka rýþ la þa cak. CAS hakimi Kýsmet Erkiner, Fenerbahçe camiasýný rahatlattý. UEFA kararý F.Bahçe aleyhine deðiþmez TFF Tah kim Ku ru lu'nun þi ke da va sýn da, ek le riy le bir lik te 10 bin say fa yý bu lan, 'ge rek çe si güç lü bir ka - rar ver di ði ni be lir ten Kýs met Er ki ner, U E FA bu nu ay nen ka bul e der ve bu sa at ten son ra ka rar de ðiþ tir - mez de di.ö zel lik le U E FA Ge nel Sek re te ri In fan ti - no nun, Þam pi yon lar Li gi 3. ön e le me tu ru ku ra çe ki - mi nin ger çek leþ ti ril di ði gün yap tý ðý a çýk la ma lar, Fe - ner bah çe li ler i en di þe ye sev ke der ken, çe þit li yo rum - lar da ya pýl ma ya baþ lan dý. Bu nun ü ze ri ne Fa na tik Ga ze te si, ko nu yu CAS ta ki ilk Türk ha ki mi o lan Kýs - met Er ki ner e sor du. Er ki ner, U E FA nýn bu sa at ten son ra ka rar de ðiþ tir me ye ce ði ni söy lü yor du. Þi ke so - ruþ tur ma sý nýn baþ la dý ðý ilk gün ler de yap tý ðý a çýk la - ma da, Tür ki ye de mah ke me ve ku rum la rýn ge rek çe li ka rar yaz ma yý bil me di ði id di a sýn da bu lu nan Er ki ner, bu kez Tah kim Ku ru lu i çin tam ak si bir gö rüþ sa - vun du. Kýs met Er ki ner, Tah kim Ku ru lu nun ge rek - çe li ka ra rý ný o ku dum. Sa de ce bu gün kü ku ru lun ver - di ði de ðil, Tah kim in geç miþ ten be ri sü re ge len tüm ben zer da va lar da ver di ði ka rar la rý, iç ti hat la rý gö ze tip, ge rek çe li ka ra ra yaz mýþ lar de di. ULUSLARARASI Fut bol Fe de ras - yon la rý Bir li ði (FI FA), 2012 yý lý nýn ilk 6 a yýn da ger çek le þen u lus la ra ra - sý trans fer ra kam la rý ný a çýk la dý. Tür ki ye Fut bol Fe de ras yo nu'nun in ter net si te sin de yer a lan bil gi le re gö re, FI FA'nýn trans fer fa a li yet le ri - nin da ha þef faf ve ya sa la ra uy gun ha le gel me si ni sað la ma yý a maç la - yan tek no lo ji le ri kul la nan Trans fer Eþ leþ tir me Sis te mi'nin (TMS) ve ri - le riy le ha zýr la nan ra por da, 1 O cak- 30 Ha zi ran 2012 ta rih le rin de 4 bin 973 fut bol cu nun bir ül ke den baþ ka bir ül ke nin ta ký mý na trans fer ol du - ðu kay de dil di. FI FA ve ri le ri ne gö - re, 2012 yý lý nýn ilk al tý a yýn da trans fer e di len fut bol cu la rýn trans - fer tu ta rý 576 mil yon do la ra u laþ tý - ðý ak ta rý lýr ken, ''Bu fut bol cu la rýn trans fer be del le ri nin top la mý ge - çen yý lýn ilk 6 a yý na gö re 294 mil - yon do lar ya ni yüz de 34 o ra nýn da ge ri le di. 576 mil yon do la rýn yüz de 86'sý ný o yun cu la ra ö de nen ra kam - lar o luþ tu ru yor. Trans fer le rin yüz - de 72'sin de ser best bir o yun cuy la an la þýl dý'' i fa de le ri kul la nýl dý. Ra por da, yý lýn ilk a yýn da en çok Bre zil ya lý fut bol cu la rýn trans fer e - dil di ði ve top lam 700 Bre zil ya lý fut - bol cu nun ku lüp de ðiþ tir di ði be lir ti - lir ken, ar dýn dan Ýn gi liz fut bol cu la - rýn on la rý ta kip et ti ði vur gu lan dý. Rus ya ku lüp le ri nin ilk 6 ay da 64,4 mil yon do lar lým har ca may la ilk sý - ra da ol duk la rý, Tür ki ye'nin i se 22,4 mil yon do lar lýk u lus la ra ra sý trans - fer har ca ma sý i le do ku zun cu sý ra da yer al dý ðý be lir ti len a çýk la ma da, Bre zil ya ku lüp le ri nin ay ný dö nem - de yurt dý þý na ih raç et tik le ri o yun - cu lar dan 64,9 mil yon do lar ge lir el - de et tik le ri kay de dil di. Top lam 208 fut bol fe de ras yo nu ve 5 bin den faz - la ku lü bün kul lan dý ðý FI FA'nýn TMS sis te mi, u lus la ra ra sý trans fer - le rin ev rak e sa sý na da ya lý bir sis tem ye ri ne di ji tal bir or tam da ka yýt al tý - na a lýn ma sýy la iþ li yor. Bir trans fe rin te yit e di le bil me si i çin an laþ ma nýn ta raf la rý o lan ku lüp le rin ge rek li bil - gi le ri ve ri ta ba ný na gir me le ri ge re - ki yor. Bu ra kam lar, ay ný ül ke de i ki ta kým a ra sýn da ki fut bol cu a lýþ ve riþ - le ri ni kap sa mý yor. Olimpiyat kafilemiz havalanýnda basýn mensuplarýna poz verdikten sonra özel bir uçakla Ýngiltere'nin baþkenti Londra ya gitti. FOTOÐRAF: CÝHAN Olimpiyat kafilemiz Londra'ya uçtu 2012 Lon dra O lim pi yat la rý nda mü ca de le e de cek o lim - pi yat ka fi le si, A ta türk Ha va li ma ný Dev let Ko nu ke vi nden tö ren le u ður lan dý. Sa bah sa at le rin den i ti ba ren A ta türk Ha va li ma ný Ko nu ke vi'ne ge len Lon dra ya gi de cek ka fi le - de yer a lan spor cu lar, a i le le ri i le has ret gi der dik ten son ra ö zel bir u çak la Lon dra ya uç tu. Dev let Ko nu ke vi'nde o - lim pi yat lar da mü ca de le e de cek spor cu lar dan ba zý la rý i le bir lik te ba sýn top lan tý sý dü zen le yen Genç lik ve Spor Ba - ka ný Su at Ký lýç, Ýs tan bul dan Lon dra ya ilk ka fi le yi u ður - la ma nýn mut lu lu ðu nu ya þa dýk la rý ný söy le di. Ka fi le de 114 spor cu bu lun du ðu nu, bun lar dan 66 sý - nýn ba yan spor cu ol du ðu na dik kat çe ken Ba kan Ký lýç, Ta ri hi miz de ilk de fa ba yan spor cu lar er kek spor cu la rý - mý zý geç miþ tir. Ar týk Türk spo ru na ka dý nýn e li deð miþ - tir. Ýn þal lah ay ný ar tý þý ma dal ya per for man sýn dan da bek li yo ruz. O lim pi yat la ra ta kým ha lin de ba yan vo ley bol ve bas ket bol ta kým la rý mýz la ka tý lý yo ruz. 27 Tem muz ta ri hi i le mü sa ba ka lar baþ la ya cak týr. Tüm spor cu la rý - mý za ba þa rý lar di li yo ruz. Türk hal ký nýn da on la ra du a e - de rek des te ði ni bek li yo ruz. de di.

14 14 y KA RÝ LE RÝN [Gü zel Kur ân O ku yan Meþ hur larýn] HA YAT LA RI AH MET ER GE NE KON Ku düs hal ký göz yaþ la rý na bo ðul du Mus ta fa Ýs ma il, 1977 yý lýn da i se Mes cid-i Ak sa ya zi ya ret te bu lun du. Dev rin Mý sýr Cum hur baþ ka ný En ver Se dat i le Ku düs e yap tý ðý zi ya ret te Mes cid-i Ak sa da göz yaþ la rý i çin de Kur ân o ku du. Þeyh, bir a ra að la ma ya baþ la yýn ca ken di si ni din le yen Ku düs hal ký da göz yaþ la rý na bo ðul du. Ý ler le yen yýl lar da yurt dý þýn dan çok sa yý da tek lif ler gel di. A me ri ka, Fran sa, Ka na da, A vus tral ya, Al man ya, Hin dis tan, Pa kis tan, En de noz ya git ti ði baþ lý ca ül ke ler dir. Kur ân göl ge sin de 73 yýl 1978 yý lýn da Mus ta fa Ýs ma il has ta la na rak ya ta ða düþ tü. Yurt i çi ve yurt dý þý her ta ra fýn dan geç miþ ol sun di lek le ri yað dý yý lý nýn A ra lýk a yýn da 73 ya þýn da i ken ar ka sýn da Kur ân a a da nan bir ha yat bý ra ka rak ve fat et ti. Ve fa tý bü tün Ýs lâm â le min de ü zün tüy le kar þý lan dý. Ce na ze si dev let a dam la rý nýn ve as ke rî ko mu ta nýn da bu lun du ðu bü yük bir ka la ba lýk ta ra fýn dan def ne dil di. Ký ra at te bir ku tup nok ta sý o la rak yâd e di len MUS TA FA ÝS MA ÝL - 2- ( ) E kol ol du Mus ta fa Ýs ma il in o ku yuþ tar zý Kur ân ti lâ ve tin de bir e kol ol du. Ýs lâm â le min de en çok be ðe ni len e kol le rin ba þýn da ge len bu tarz pek çok ha fýz ta ra fýn dan tak lit e dil di. O nun o ku yu þun da ki en dik kat çe ki ci ö zel lik ler; â yet le re baþ la ma sý, du ru þu, mâ nâ da ki de rin li ði ver me si, o nu yan sýt ma sý; ký sa ca Kur ân o kur ken o nu ya þa ma sý, ma na ya gö re o ku ma sýy dý. O nu din le yen ler, san ki Kur ân ye ni i ni yor muþ gi bi his se der, ken di le rin den ge çer ler di. Â yet le rin ko nu su na gö re ses to nu nu a yar lý yor du. Ö zel lik le cen net ve ce hen nem â yet le rin de se si ne ver di ði ü zün tü ve se vinç hâ li hal ký cez be ye ge ti ri yor du. Þar ký cý lar da o nu din ler di Mý sýr da ki ün lü þar ký cý lar da Mus ta fa Ýs ma il i dik kat le ta kip e dip o nu hay ran lýk la din li yor du. Mý sýr ýn en ün lü þar ký cý la rýn dan Üm mü Gül süm de o nu din le yen ler a ra sýn day dý. Sa nat çý lar Mus ta fa Ýs ma il i din ler ken A a a... Be ya ti ya pý yor. A a a Ni ha vend e çý ký yor. Þim di Sa ba a ya baþ la dý. Þim di de Rastt a di ye rek a de ta ken di le rin den ge çer ler di. Ya rým sa at te an cak ý sý nýr dý O nu ya kýn dan ta ný yýp din le yen le rin i fa de le ri ne gö re Mus ta fa Ýs ma il, Kur ân o ku ma ya baþ la ma dan ön ce ya rým sa at hiç ses çý kar ma dan sa de ce o ku ma ya o dak la nýr dý. A de ta ru hen ve kal ben de ken di si ni o ku ma ya ha zýr lar dý: O nun hak kýn da Mý sýr lý ya zar Fa iz Ha la va þöy le de miþ tir: Þeyh te Kur ân-ý Ke rim en de rin ok ya nus tan da ha de rin dir 4 sa at ke sin ti siz o kur du O ku ma ya baþ la dýk tan son ra ya rým sa at te an cak ý sý nýr dý. I sýn dýk tan son ra dört sa at ke sin ti siz o kur du. Hat ta bir ge ce ken din den ge çe rek al tý sa at ke sin ti siz o ku du. Bu sü re zar fýn da se si ilk baþ la dý ðý gi bi ber rak ve net ti. Bu o ku ma sý ra sýn da ce ma at te hu þu i çin de al tý sa at ken di si ni din le di. Ký ra at te ku tup nok ta sýy dý Mý sýr ýn ya þa yan bü yük ha fýz la rýn dan Týp Dok to ru Ah met Na i na o nun hak kýn da: As rýn en bü yük ka ri si. O u la þýl ma sý zor bir ka bi li ye te sa hip. Al lah ver gi si bir se si o lan zir ve bir ka ri di ye rek o na o lan hay ran lý ðý ný be lirt miþ tir. Se kiz yýl ta le be li ði ni yap mýþ Fet hi Me li ci i se: Ký ra at te bir ku tup nok ta sýy dý. Gün ler ve þöh ret o nu as lýn dan hiç de ðiþ tir me di de miþ tir. Ye gâ ne bir yýl dýz dý Mý sýr ha fýz la rýn dan Þeyh A li el Dab ba a, Mus ta fa Ýs ma il i þöy le ta ným lar: As rýn ha fýz la rý a ra sýn da Mus ta fa Ýs ma il ye gâ ne bir yýl dýz dý. Ýk li mi, ok ya nu su, de rin lik le ri, se si nin yük sel me si, al çal ma sý, ye di ký ra at le rin en i yi si ni bil me si o nun üs tün lü ðü nü sað la yan ö zel lik ler di. Sa at ler ce Kur ân o ku ma da ki hu zu ru, mu ha fa za e de bi li yor du. Mý sýr da ki ka ri le rin Mus ta fa Ýs ma il e kar þý say gý ve sev gi le ri bam baþ kay dý. Mý sýr ýn ün lü ha fýz la rý Ab dül ba sýt Ab düs sa met, Mu ham med Sýd dýk Min þe vi, Þeyh Kâ mil Yu suf o nun bu lun du ðu mec lis ler de her za man hür met kâr ta výr la rý ný mu ha fa za e der ler di. RA MA ZAN NÂ ME Er kân-ý i ma nî al tý dýr al tý Al tý yý da geç tik at lar ka nat lý Ver me si çok müþ kül ca ný mýz tat lý Ve rir ken yol gös ter Þehr-i Ra ma zan AB DUL LAH ÞA HÝN MÝ NÝ HÝ KÂ YE LER NE VÝN A LAN Gö nül tra fi ði ne ta kýl mak Has ta zi ya re tin de yiz. Biz den son ra zen gin bir a i le de zi ya re te gel di. Has ta ya kýn la rý ik ram la rý ný sun du lar. Bu a ra da u zak tan bir ya ký ný nýn ar ka daþ lý ðýy la ge len be bek li an ne de kalk ma te lâ þý baþ la mýþ tý. Ben de ge len zen gin a i le nin a ra ba la rýn da ye ter li yer ol du ðu nu bil di ðim i çin yan la rý na gi dip be - 6 RAMAZAN Nur lar da var ru ha haz ve ren hi tap. Gü zel o ku e lin den düþ me sin ki tap. Bu ma ne vî mah su lât tan sen de ka zan. Zul me ti Nur a çe vi rir al tý dýr Ra ma zan. HA SAN ÞEN (ÝZ MÝR) bek li ha ný mý gi de ce ði ye rin du ra ðý na bý ra ka bi lir ler mi, di ye sor dum. Kar þý ta raf tan ce vap þu ol du: Bý rak ma mý zý is te di ði niz du ra ða gi der sek tra fi ðe ta ký lý rýz, ku su ra bak ma yýn. Bu ce vap ü ze ri ne be bek li mi sa fi re yar dým cý o la rak du ra ða ka dar git mek i çin yo la çýk týk. Be bek li an ne e ko no mik du ru mu nun i yi ol ma ma sýn dan kay nak la nan bir iç bu ruk lu ðuy la ba na dert len di. Zen gin fa ki rin hâ lin den an la maz ki. Ken di eþ le ri ay ný du rum da ol sa be be ðiy le çan ta sýy la bu þe kil de dav ra nýl ma sýn dan hoþ la nýr mýy dý? Bu a ra da zen gin a i le ba ba sýn dan ba na ve ri len ce va bý tek rar dü þün me ye baþ la dým: Tra fi ðe ta ký lý rýz. Oy sa gö nül tra fi ði ne ta kýl mýþ lar dý da far kýn dan de ðil ler di.

15 15 y 6 RAMAZAN RA MA ZAN ÝL MÝ HA LÝ SÜ LEY MAN KÖS ME NE Farz o ruç la an cak Al lah ýn rý zâ sý ka za ný lýr, Al lah ýn mað fi re ti ne u la þý lýr, Al lah ýn mer ha me ti ne nâ il o lu nur, Al lah ýn mu hab be ti ne ve sev gi si ne maz har o lu nur. Farz O ruç la Al lah ýn ku lu ol ma nýn en e ri þil mez zev ki ta dý lýr. Farz o ruç bi ze ne ler ka zan dý rýr? Farz o ruç bi zi Al lah a dost ya par, gü nah la rý mý zý dö ker, bi zi gü nah kir le rin den a rýn dý rýr, ha tâ la rý mý zýn ba ðýþ lan ma sý na yol a çar, töv be le ri mi zin ka bû lü ne ve sî le o lur, du â la rý mý zýn ha yýr la ce vap bul ma sý ný sað lar, kaç ya þýn da o lur sak o la lým, an ne miz den doð du ðu muz ilk gün gi bi bi zi sâ fî leþ ti rir, a rýn dý rýr, bi zi Al - lah ýn sev gi li bir ku lu ya par. Um du ðu muz ha yýr la rýn ta ma mý na u laþ tý rýr. O ruç lu i ken gü nah la ra kar þý i çi miz de bü yük bir set ve kar þý du ruþ gü cü o lu þu yor. Ru hu muz sü kû ne te e ri yor. Dün ya nýn a lý na, ye þi li ne, ren gi ne, ser ve ti ne, ma lý na, mül kü ne, sev gi si ne kar þý i çi miz de bü yük bir doy gun luk ve is tið nâ mey da na ge li yor. O ruç lu i ken bi zi ya ra tan Rab bi mi zin Ga nî is mi i çi miz de te cel lî e di yor, bi zi bü tün ni met ler den zen gin ký lý yor. Ye mi yo ruz, a ma ye miþ gi bi tok o lu yo ruz. Ýç mi yo ruz, a ma iç miþ gi bi su ya kan mýþ o lu yo ruz, lez zet ler den ken di mi zi a lý ko yu yo ruz, a ma lez zet le re ban mýþ gi bi bir mut lu luk ta dý yo ruz boy lu bo yun ca. Nâ mah re me kar þý gö zü müz tok, il gi miz yok; mah re me kar þý ö zü müz hak ka doð ru, sö zü müz Rabb e doð ru. Ý çi miz de ne þey tan var, ne des sas cin, ne fit ne, ne fe sat! Ý çi miz de ba rýþ, kar deþ lik, sev gi, say gý, hu zur mut lu luk ve u huv vet hâ kim. Biz bü tün mü min le re kar deþ ol du ðu mu zu o ruç la his se di yo ruz. Ne za man ki, Al lah ýn bü yük lü ðü, eþ siz li ði, a za me ti, ben zer siz li ði, u lû hi ye ti, bir li ði, tek li ði, O ndan baþ ka Ý lâh ve Ma bud ol ma yý þý, her þe yin O na bo yun e ði yor o lu þu, bü tün kâ i nâ týn O nun e mir le ri ne â mâ de o lu þu yük sek ses le î lân e di le cek, Al lah ýn Bu yu ru nuz! em ri ge le cek; iþ te o za man Al lah ýn iz niy le, em riy le ve i râ de siy le e li miz nef si mi zin is tek le ri ne u la þa bi li yor, he lâ lin den ol mak kay dýy la di le ði miz ce yi yo ruz, i çi yo ruz, lez ze ti mi zi ta kip e di yo ruz. De mek, o ruç gü nah la ra is tið nâ ba ký mýn dan duy gu la rý mý zý la tîf leþ ti ri yor, bi zi me lek leþ ti ri yor. DU Â Ey Rah man-ý Ra him! Bi zi Sa na ge rek ti ði gi bi i man e den, yal nýz Sa na tes lim o lan, yal nýz Se nin ver dik le ri ne ka na at e den, yal nýz Sa na te vek kül e den ve Se nin a dý ný an mak ta his se si zi ya de o lan kul la rýn dan ey le! Bi zi dün ya da ve â hi ret te i yi lik ler den, ha se nât tan ve sa lih a mel ler den a yýr ma! Â mîn RA MA ZAN KE LÝ ME LE RÝ Sa hur ve if tar Ge ce nin sa ba ha, im sak vak ti ne ya kýn bir kýs mýn da, o tat lý uy ku dan sa hu ra u yan mak ne gü zel bir lez zet tir. Bir ne vî i ba det ve ay ný za man da sün net ol ma sý, bu tat lý lý ðýn a sýl se be bi dir. Bir i ki lok ma da ol sa, bir yu dum su i çe rek de ol sa, en a zýn dan bu gü zel hik met ler le do lu vak te u yan mak ge rek. Ýn san, sa hur vak tin de ki o ses siz li ðin i çin de ken di ni bu lu yor a de ta. He le de bu yaz gün le rin de, a çýk pen ce re den i çe ri ye ka dar ge len cýr cýr bö ce ði nin se si i le e za nýn o tat lý dâ ve ti bam baþ ka bir tat. Sýrf bu nun i çin bi le kalk ma lý de ðil mi? He le bir de gü ne þin do ðu þu nu iz le mek, iz ler ken gü nün a ký þý na da ir gü zel te men - A DEM PA LA ni ler de bu lun mak, son ra da if ta ra ka dar söz ver mek, að zý mý za bir lok ma koy ma mak, ha ra ma o lan þey le re göz te ma sýn dan ka çýn mak i çin ce sa ret gös ter mek... Sa hur dan son ra if tar i se ay rý bir gü zel lik. Ýf tar, sa hur da ve ri len sö zün ye ri ne ge ti ril me siy le Ce nâb-ý Al lah ýn mü min ku lu na bir ö dü lü dür. Üs ta dýn ta bi riy le if tar vak ti, sa hur da ol du ðu gi bi, a de ta bir or du da ko mu ta nýn em riy le ha zýr da bek le yen le rin bir lik te ha re ke te geç me si dir. Ni me ti ve re nin ha týr lan ma sý i se a sýl bek le nen dir bu za man da. Bu a çý dan da fark lý bir hik me ti var dýr. Fa kir le ri ve ken di ac zi ni dü þün mek. Ve ri len ni met ler den ö tü rü Ya ra tý cý ya þü kür de bu lun mak. Ýþ te bu se bep ten, a man ha sa kýn sa hur ve if tar vak ti nin ni met le rin den bî ha ber kal ma ya lým. HÝ KÂ YE LER DEN HA KÝ KA TE DER LE YEN: OR HAN A LA GÖZ Gü ven Þa kik-i Bel hi Haz ret le ri, kýt lý ðýn hü küm sür dü ðü, her ke sin Ya rýn yi ye cek bu la bi le cek mi yiz? di ye ka ra ka ra dü þün dü ðü bir or tam da, zen gin bir a da mýn hiz met çi si nin ne þe i çin de oy na dý ðý ný gör müþ. Çok þa þýr mýþ ve sor muþ: - Her kes kýt lýk, aç lýk kor ku su i çin dey ken sen ne ye gü ve ne rek böy le oy na ya bi li yor sun? Hiz met çi ce vap ver miþ: - Ben çok zen gin bi ri nin hiz met çi si yim. Ne den en di þe e de yim ki! Bu ce vap, Þa kik-i Bel hî Haz ret le ri ni dü þün dür müþ. Öð ren ci le ri ne bu hiz met çi den bah set miþ ve ek le miþ: - Ken di mi ze ge le lim! Bir hiz met çi, ya nýn da ça lýþ tý ðý ki þi nin ma lý na mül kü ne gü ve ni yor da, bi ze ne o lu yor ki dün ya da ki her þe yin sa hi bi o lan ve her can lý nýn rýz ký ný ve ren Rab bi miz var ken rý zýk en di þe si ne dü þü yo ruz? ÇO CUK ÇA MER VE Ý RÝ YA RI Kü çük var lýk lar da ki bü yük sa nat Si nek výz výz u çar ken kol tu ðun yan ta ra fýn dan bir si nek av la yý cý sý çý kar dý ve ü ze ri ne vur du. Oy sa pen ce re yi aç sa u ça cak tý. O i se san ki o si ne ðin ha ya tý ný ken di ve ri yor muþ gi bi o nu ko lay ca öl dü re bil miþ ti. Bir si ne ðin ka na dý ný im kân ver se ler ya pa bi lir miy di? Ve ya bir pi re nin mi de si ni ve rýz ký ný ve re bi lir miy di? Ka ra ge ce de ka ra ta þýn al týn da ki ka ra ka rýn ca nýn du â sý ný han gi miz du ya bi li yo ruz? O za man ken di hâ lin de o lan bir hay va nýn að zý ve di li yok mu zan ne di yo ruz? Vý zýl tý çý ka rý yor ki, Al lah her za man o nun ya nýn da ve em rin de ki bir hay van i le bu nu his set tir me ye ça lý þý yor. Bu nun i çin yol da gi der ken bir çok ka rýn ca ya en gel ol mak de ðil, yol aç ma lý yýz. Çün kü on lar Al lah ý her za man ha týr la ya bil me miz i çin bir ve si le. O za man ted bi ri mi zi al ma lý yýz ki, e vi miz de ki kü çük bö cek ler he men git sin ler. Þim di hi kâ ye me tek rar baþ lý yo rum. Si nek výz výz u çar ken kon du ðu muz ka bu ðu nu ya vaþ ça ye rin den al dý ve bal ko na gö tür dü. O nu sars ma ma ya ö zen ver di, çün kü o za man si nek ür ke rek u ça cak tý. Ve o ku du ðu ki ta ba ge ri dön dü. *** Kü çük o la rak gör dü ðü müz bü tün ya ra tý lan lar as lýn da çok bü yük san at ha ri ka sý dýr ve hep si nin de çok fark lý gö rev le ri var dýr. Bu yüz den ço cuk lar, in san, bir si ne ðin ka na dýn da ki in ti za mý hiç bir za man ve re mez. Bu yüz den on la ra kar þý ið renç ya ra týk lar na za rýy la de ðil, Ma þa al lah gö zü i le bak ma lý yýz.

16 y 6 RAMAZAN ÝFTAR SOF RA SI MEB RU RE ÞEN LER SARAY PÝLAVI MÖ NÜ: Ha mur Çor ba sý Se pet Köf te Ma yo nez li Ka rý þýk Sa la ta Ke re viz Mu sak ka sý Sa ray Pi la vý Ka ra göz Tat lý sý Mal ze me ler: 3 su bar da ðý pi rinç 100 gr ku ru ka yý sý 100 gr iç ce viz 1 çay ka þý ðý tar çýn 1 çay ka þý ðý ba har 1 tat lý ka þý ðý zer de çal 1 çay ka þý ðý toz ka ran fil 1 çay ka þý ðý ka ra bi ber 1 su bar da ðý no hut 50 gr kuþ ü zü mü 1 bü yük so ðan 3 ka þýk te re ya ðý 5 su bar da ðý et su yu ve ya su, tuz HAZIRLANIÞI: n Ak þam dan su da bek le miþ no hu dun su yu süz dü rü lüp, bir ten ce re ye ko nur. Su ve tuz i lâ ve e di lip, haþ la nýp su yu sü zü lür. Pi la vý ka rart ma ma sý i çin kuþ ü zü mü de su da haþ la nýp su yu sü zü lür. Ka yý sý kü çük par ça la ra doð ra nýr. Ce viz dö vü lür. Pi rin cin taþ la rý a yýk la nýp, tuz ve sý cak su dö kü lür. 15 da ki ka son ra su yu sü zü lür. Ten ce re ye te re ya ðý ko nup e ri ti lir. Ren de len miþ so ðan ve tuz ko nup kav ru lur. Pi rinç, no hut ve ka yý sý la rý i lâ ve e di lip ka rýþ tý rý lýr. Su ka tý lýp ev ve lâ har lý a teþ te kay na tý lýp son ra ký sýk a teþ te su yu çe kin ce ye ka dar pi þi ri lir. Pi rinç su yu nu i yi ce çe kin ce a teþ ten a lý nýr. Bir kap ta tar çýn, ba har, ka ran fil ve zer de çal ka rýþ tý rý lýp, pi la va ka tý lýr ve i yi ce ka rýþ tý rý lýr. Haþ lan mýþ kuþ ü zü mü de ka tý lýp i yi ce ka rýþ tý rý lýr. Ser vis ta ba ðý na bo þal tý lýp, ü ze ri dö vül müþ ce viz le süs le nip ser vis ya pý lýr. A fi yet ol sun. RA MA ZAN FIK RA LA RI SE MA CEY HAN Sen kendine aðla Ra ma zan da o ruç luy ken ö len da yý sý na að la yan Te mel e: Ba þýn sa ðol sun, að la ma der ler. Bu nun ü ze ri ne Te mel: Na sýl að la mam, ne e vi var dý ne ba ka ni. Çok çek ti çok der. Ar ka da þý Ýd ris sö zü a lýr: Ha çan Te mel, o ruç lu ö le ne Al lah cen net te köþk ve ri yor, ya nýn da da hu ri ve ri yor. Sen að ley sun, da yun gü le yor. A sýl sen ken di ne að la. Ne köþ kün var, ne de hu rin. Te mel: Vuyy! PEY GAM BE RÝ MÝ ZÝN Ý MAN D V SI M. A LÝ KA YA Pey gam be ri mi zin (asm) ma ne vî yö nü Yü ce Al lah kâ i na tý ya rat ma dan ön ce Ha ki kat-ý Mu ham me di ye yi bir nur o la rak ya rat tý. Son ra o na nü büv ve ti ni bil di rip ri sa let le müj de le di. Kâ i na tý o nur dan halk et ti. Pey gam be ri miz (asm) bu yü ce ha ki ka ti þöy le i fa de et mek te dir: Al lah ilk o la rak be nim nu ru mu ya rat tý. Ben Al lah ka týn da Ha te mü l-en bi ya i ken he nüz da ha  dem in ça mu ru yer yü zün de bý ra kýl mýþ ya tý yor du. Cis mi ne ruh üf len me miþ ti. 1 Yi ne bu yur du lar:  dem ruh ve ce set a ra sýn da i ken ben Ne bi i dim. Al lah yer le ri ve gök le ri ya rat ma dan el li bin se ne ön ce Üm mül-ki tab o lan Levh-i Mah fuz a Mu ham med (asm) pey gam ber le rin so nun cu su dur yaz dý. Yi ne bu yur du lar: Ben ya ra tý lýþ ça ilk in san ve ilk pey gam ber o la rak ya ra týl dým, a ma gön de ril mem en son ol du. Ý mam-ý Ga za lî bu ya ra tý lý þý tak dir o la rak i fa de et miþ tir. Ön ce Pey gam be ri mi zin (asm) ge li þi ni tak dir et miþ, ilk o la rak ya rat mýþ ve en son o la rak da gön der miþ tir. 2 Ni te kim bir a ða cýn çe kir de ði ön ce den ya ra tý lýr. Son ra o a ðaç o lur ve en son mey ve ve rir ve çe kir de ði ni o luþ tu rur. Pey gam be ri mi zin (asm) Nu ru da kâ i nat a ða cý nýn ru hu ve çe kir de ði me sa be sin de dir. En son gön de ril me si de bu nun de li li dir. 3 Ha ki kat-ý Mu ham me di ye (asm) de ni len nü büv vet nu ru nu ve o nun tem sil ci si kâ mil mâ nâ da Hz. Mu ham med in (asm) ru hu ol du ðun dan o nun ru hu ilk ya ra týl mýþ týr. Bu ha ki ka te de Pey gam be ri miz (asm) þu ha di si i le i þa ret e di yor.  dem ruh i le ce set a ra sýn da i ken ben den ahd-ü mi sak a lýn dý ve ben o za man Pey gam ber ol muþ tum. 4 Ni te kim Yü ce Al lah Kur ân-ý Ke rim de pey gam ber le rin den ahd-ü mi sak al dý ðý ný þöy le i fa de et mek te dir: Al lah pey gam ber ler den o za man þöy le söz al mýþ tý. Ba kýn si ze ki tap ve hik met ver dim. Da ha son ra si ze ve ril miþ bu lu nan ki tap ve hik me ti tas dik e di ci pey gam ber ler gel di ðin de o na mut la ka i na na cak ve tas dik e de cek si niz. 5 Bü tün pey gam ber le rin ru hu ya ra tý lýn ca Pey gam be ri mi zi (asm) tas dik et tik le ri ve ki tap la rýn da üm met le ri ni müj de le me le ri bun dan do la yý dýr. Do la yý sýy la Ben bü tün in san lý ða gön de ril dim ha di si bü tün in san lý ðý ve Hz.  dem den (as) ký ya me te ka dar bü tün za man la rý ku þa tan bir ge niþ li ði i fa de e der. Re su lul lah (asm) E fen di miz bun dan do la yý dýr ki, Mi rac Ge ce si Bey tü l-mak dis te bü tün pey gam ber le re i mam o lup i ki re kât na maz kýl dýr dý. Bü tün ne bi ler Pey gam be ri mi zin (asm) ar ka sýn da saf tut tu lar. A hi ret te de Pey gam be ri mi zin (asm) bay ra ðý et ra fýn da top lan sa lar ge rek tir. Hz.  dem (as) ya ra týl dý ðý za man kün ye si E bu Mu ham med o la rak ve ri lin ce, Hz.  dem Ni çin bu þe kil de i sim len di ril dim? di ye sor du. Ken di si ne Ba þý ný kal dýr Arþ a bak de nil di. Ba kýn ca Ri sa let nu ru nu gör dü ve sor du: Bu nur ne dir? Ce vap ve ril di: Bu zür ri ye tin den ge le cek son pey gam be rin nu ru dur. O nun is mi gök te Ah med ve yer de Mu ham med (asm) di ye a ný la cak týr. O ol ma sa i di se ni ve kâ i na tý ya rat maz dým. 6 Ca bir bin Ab dil lah el-en sa ri (ra) Pey gam be ri mi ze (asm) sor du: Yü ce Al lah ön ce ne yi ya rat tý? Pey gam be ri miz (asm) ce vap ver di: Al lah-u Te â lâ ön ce be nim nu ru mu ken di nu run dan ya rat tý. Mah lû ka tý ya rat mak di le di ði za man o nu ru ön ce dört kýs ma a yýr dý. Bi rin ci kýs mýn dan ka le mi, i kin ci sin den Levh i, ü çün cü sün den Arþ ý ya rat tý. Dör dün cü sü nü de dört kýs ma a yýr dý. Bi rin ci sin den gök le ri, i kin ci sin den yer le ri, ü çün cü sün den cen net ve ce hen ne mi ya rat tý. Dör dün cü sü nü yi ne dör de a yýr dý. Bi rin ci sin den mü min le rin göz le ri nin nu ru nu (na ma zý), i kin ci sin den kalp le rin nu ru nu (Ma ri fe tul la hý), ü çün cü sün den dil le rin nu ru nu ya rat tý ki o nur, Lâ Ý lâ he Ýl lal lah Mu ham med Ra su lül lah de mek tir. 7 Yi ne ri va yet ler de var dýr ki, Yü ce Al lah,  dem e (as) eþ o la rak Hav va an ne mi zi yi ne  dem in (as) e ðe ke mi ðin den ya rat tý.  dem (as) u ya nýn ca Hav va an ne mi zi gör dü. E li ni Hav va an ne mi ze u za týn ca yü ce Al lah Yâ  dem, o nun meh ri ni ö de em ret ti.  dem (as) bu yur du: Meh ri ne dir yâ Rab bi? Yü ce Al lah bu yur du: O nun Meh ri Mu ham med e (asm) üç de fa sa lâ vat ge tir mek tir. 8 Yi ne  dem (as) ma lûm gü na hý iþ le ye rek cen net ten çý ka rý la rak dün ya ya gön de ri lin ce Al lah ýn ken di si ni af fet me si i çin 40 yýl að la dý. So nun da Ý lâ hî! Be ni Mu ham med (asm) aþ ký na, hak ký na ve hür me ti ne af fet! di ye du â e din ce yü ce Al lah: Ýþ te þim di sen af fý ma mah zar ol dun. Se ni o nun hür me ti ne af fe di yo rum bu yur du lar. 9 Dip not lar: 1- Ý mam Kas ta la nî, Me va hib-i Le dü niy ye (Terc. Þa ir Ba ki, Di van Ya yýn la rý, Ýst. 1983) c.1 19/ A ge, 1: Be di üz za man, Mes ne vî-i Nu ri ye, Kas ta la ni, M. Le dün ni ye, 1: Âl-i Ým ran, 3: Kas ta la nî, A ge. 1: Kas ta la nî, A ge, 1: Kas ta la nî, A ge, 1: Kas ta la nî, A ge, 1:35.

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 TEMMUZ 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 TEMMUZ 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr SOLRYUM D CÝLDE BÜYÜK ZRR VERÝYOR GÜNEÞLENME CÝLT KNSERÝNÝ TETÝKLÝYOR uuz man lar, gü neþ len me nin me la no mu (cilt kan se ri tü rü) te tik - le ye rek ar ttýr dý ðý ný, ay rý ca so lar yu ma gi den

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BLKNLR IN EN BÜYÜK CMÝSÝNÝN TEMELÝ TILDI Kosova nýn baþkenti Priþtine de yapýmý uzun zamandýr konuþulan ve Balkanlar ýn en büyük camisi olacaðý ifade edilen caminin temeli atýldý. nhberý SYF 7 DE YETERSÝZLÝK

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Darbe planlarý önüme geldi

Darbe planlarý önüme geldi YENÝ ASYA NEÞRÝYAT OLARAK STANDLARIMIZ KÝTAPSEVERLERÝ BEKLÝYOR u4 TE PARA CEZASI VERÝLECEK YAYAYA YOL VERMEYENE CEZA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.251 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE GÜNEY AFRÝKALI HAFIZ SADÝEN: GENÇLERÝN KUR AN I SEVMESÝ ÇOK ÖNEMLÝ nhaberý SAYFA 4 TE KANADA DA ÝFTARLA TANIÞTI TORONTO DA ÝLK DEFA RAMAZAN ÇADIRI KURULDU nhaberý SAYFA 7 DE TANIÞMA VE DÝYALOĞA VESÝLE

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ

DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.979 / 75 Kr u Tabloit boy u 4 0 sayfa u T amamý renkli BUGÜN HERKESE ÜCRETSÝZ BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ...

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN OUUCUIMIZI GÜNÞ SSMZ V OUZ Gazeemizde bayramlaþma Gazeemiz okuyucularý, her bayramda olduðu gibi bu bayramda da sanbul- Güneþli deki merkez esislerimizde bayram namazýný kýlmak ve bayramlaþmak üzere bir

Detaylı

Afrika ya yardým vakti

Afrika ya yardým vakti Saðlýklý bir Ramazan için 10 tavsiye Ramazan'ý saðlýklý geçirmek için mutlaka sahura kalkmak gerektiðini belirten uzmanlar, yeterli ve dengeli bir sahur ile gün boyu enerjik ve tok hissedilebileceðine

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

ÝSLÂM DÜNYASINA BÝRLÝK ÇAÐRISI

ÝSLÂM DÜNYASINA BÝRLÝK ÇAÐRISI SÇI BH : Z BÞC V BUUÞUUCUDU n B U O U U Ö P O J I S F 1 5 BDÜVHD D BD DIÐI H Þ SÂD BUUOU n USF B I ZISI SF 13 U Â-I D D, ISI D OUDU, SBU D ZIDI n H GO U ZISI SF 16 D G Ç H B V i SF BUC 12 D I: 43 S I:

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı