2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý"

Transkript

1 "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý, yargý baðýmsýzlýðý ve hukukun üstünlüðünün demokratik hukuk devletinin olmazsa olmaz temel esaslarý arasýnda yer aldýðýný belirterek açýklamasýna baþlayan Ýbrahim Özyýlmaz... 3 TE Zorlu Oto ulusal basýnda Çorum Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren Zorlu Oto Dizayn'ýn, dünyanýn farklý bölgelerinden gelen araçlar için yaptýðý dizayn ile ilgili haberler, dünkü ulusal gazetelerde ve internet sitelerinde geniþ yer buldu. 2 DE 40 KURUÞ 2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý Üniversite 2014'ye yeni temeller atacak Hitit Üniversitesi Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkaný Hasan Baylavlý üniversitesinin 6 adet projesinin olduðunu ifade etti yýlýnýn ilk Ýl Koordinasyon Kurulu toplantýsýnda konuþan Hasan Baylavlý, üniversitenin projeleri hakkýnda bilgi verdi. Kuzey Yerleþkenin master planlarýnýn tamamlandýðýný ifade eden Baylavlý, "Kuzey Yerleþkeye inþaa edilecek binanlarýn proje çalýþmalarý devam ediyor. 3 TE 2014 yýlýnýn ilk Ýl Koordinasyon Kurulu toplantýsý dün yapýldý. Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen toplantýya kurum ve kuruluþlarýn bölge müdürleri, il müdürleri, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye baþkanlarý katýldý. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat, 2013 yýlýnda Çorum'da 275 adet yatýrýmýn bulunduðunu ifade ederek, bu projelerin toplam tutarýnýn 1 milyar 780 milyon 425 bin 113 TL olduðunu söyledi. 3 TE Daþdan "Ýyi Niyet Sözleþmesi"ni imzaladý Ulusal Gençlik Parlamentosu üyesi ve "Genç Dostu Kent, Genç Dostu Aday" kampanyasý gönüllüleri MHP Belediye Baþkan adayý Av.Ercan Daþdan'ý ziyaret ettiler.ulusal Gençlik Parlamentosu delegesi Savaþ Hoþtaþ öncülüðünde yapýlan ziyarete TÜGEC üyeleri de katýldý. Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan, hazýrlanan "Ýyi Niyet Sözleþmesi"ni de imzaladý. 7 DE Agah Kafkas'a "Yýlýn Bakan Yardýmcýsý" ödülü Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas Siyasette ve Ekonomide Vizyon 2023 Dergisi'nin "2013'ün En'leri Ödül Töreni" ne katýldý. Yayýn hayatýnýn ikinci yýlýný geride býrakan Vizyon Dergisi, birçok alanda verdiði ödüllerin sahipleriyle buluþtuðu gecede Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'a "Yýlýn Bakan Yardýmcýsý" ödülünü verdi. 7 DE Baðcýlar'da 15 bin Çorumlu yaþýyor Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi 2013 Nüfus Sayýmý Sonuçlarý'na göre Baðcýlar ilçesinin 752,250 nüfusa sahip olduðu açýkladý. Ýsmet Çýtak, mazbatasýný aldý Çorum Aþçý ve Lokantacýlar Esnaf Odasý Baþkanlýðý'na seçilenýkinci Bahar Lokantasý Sahibi Ýsmet Çýtak, mazbatasýný aldý. Geçtiðimiz günlerde gerçekleþtirilen Olaðan Genel Kurul'da Yusuf Turan ve Burhan Balcý ile yarýþan Ýsmet Çýtak seçimden galip ayrýlarak Çorum Aþçý ve Lokantacýlar Esnaf Odasý Baþkanlýðý'na seçilmiþti. 3 TE 7 DE 'Martý' tiyatroseverlerle buluþacak Bursa Devlet Tiyatrosu'nun 'Martý' isimli oyunu Çorum'da tiyatroseverlerle buluþacak. Anton Çehov'un yazdýðý Ataol Behramoðlu'nun çevirdiði ve Levent Suner'in yönettiði 2 perdelik oyun 31 Ocak Cuma saa 20.00'da 1 Þubat Cumartesi günü ise ila saatlerinde Çorum Devlet Tiyatrosunda sanateseverler ile buluþacak. 2 DE Emitt'te Çorum rüzgarý Emitt Doðu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarý TÜYAP Fuar Merkezinde dün 18. kez kapýlarýný ziyaretçilerine açtý. 5 TE 2014'te Çorum'a 8 yeni ambulans gelecek Saðlýk Bakaný Dr. Mehmet Müezzinoðlu "Engel Tanýmýyoruz" sloganý ile milletvekillerine mektup gönderdi. Bakan Müezzinoðlu Çorum Milletvekillerine gönderdiði mektupta, Çorum'a 2014 yýlýnda 8 adet yeni ambulans tahsisinin yapýldýðýný, 22 acil istasyonunda 34 ambulans ile hizmet verildiðini ve 2013 yýlý içerisinde Çorum'da 26 bin 992 hastaya nakil ve acil yardým hizmeti verildiðini belirtti. 7 DE Arýcýlara finans desteði Finansbank, arýcýlýk yapan üreticilere 120 ay vadeyle cazip koþullarda kredi verecek. Finansbank, tarýmsal iþletmeleri 120 ay vadeyle uluslararasý pazarlara hazýrlýyor. 6 DA

2 TKDK 12. Çaðrý dönemi Tar-Gel personeline anlatýldý Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Ýl Koordinatörlüðü tarafýndan Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü toplantý salonunda Tar-Gel Personeline yönelik 12. Çaðrý dönemini tanýtým ve duyuru toplantýsý düzenlendi. Toplantýda TKDK Çorum Ýl Koordinatörlüðü'nden Ziraat Mühendisi Ahmet Kuyulu, 2013 yýlý deðerlendirilmesine göre 124 projeye 21 milyon 209 bin 980 TL ödeme yapýldýðýný ve 282 projeninde incelemede olduðunu söyledi. Hibe sözleþmesi imzalanan projelerden görüntülerin de yer aldýðý sunumda, projelerle ilgili bilgiler de verildi yýlý 12. Çaðrý döneminin duyurulduðu toplantýda bu döneme ait tedbirler ve içerikleri, deðiþiklikler, uygun ve uygun olmayan harcamalar ve 12.Çaðrý Destek Bütçesi anlatýldý. 12. Çaðrý proje baþvurusunun 10 Þubat'ta baþlayýp 10 Mart 2014'te son bulduðunu ifade eden Ahmet Kuyulu daha sonra konuyla ilgili sorularý yanýtladý. Yasin YÜCEL 2 'Martý' tiyatroseverlerle buluþacak Ýmsâk : 05:16 Güneþ : 06:44 Öðle : 12:01 Ýkindi : 14:38 Akþam : 17:05 Yatsý : 18:26 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 5. Hafta HATIRLATMA: YENÝ AYIN HÝLÂLÝ Rebî'ulevvel aynýn hilali, bugün Türkiye saati ile 10.23'de ilk defa, Asya kýtasýnýn doðusundan itibaren görülmeye baþlayacaktýr. Günün Þiiri ÝSTANBUL ÜÇLEMESÝ DOLMABAHÇE SARAYINDA ELEMAN ARANIYOR Ön Muhasebede Çalýþtýrýlmak üzere Bay eleman aranýyor Ön Muhasebede istihdam edilmek üzere Askerliðini yapmýþ GO-PLUS ve LKS programlarýný bilen eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn CV ile birlikte Akþemsettin Caddesi No:20 adresimize yapýlmasýrica olunur. Tel: Sahibinden 450 M2 Kiralýk Ýþ yeri AK Þemsettin Caddesi üzerinde No: 36 ( Kakaçlar Petrol yaný ) 2 Kat kullaným alanýna sahip ve deðiþik sektörel kullanýma müsait olan Toplam 450 Metrekare kapalý Ýþ yeri Sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz satýþ fiyatý 500 m2 si peþin= TL Kredi kartlarýna taksitli TL Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Bursa Devlet Tiyatrosu'nun 'Martý' isimli oyunu Çorum'da tiyatroseverlerle buluþacak. Anton Çehov'un yazdýðý Ataol Behramoðlu'nun çevirdiði ve Levent Suner'in yönettiði 2 perdelik oyun 31 Ocak Cuma saa 20.00'da 1 Þubat Cumartesi günü ise ila saatlerinde Çorum Devlet Tiyatrosunda sanateseverler ile buluþacak.oyunu konusu ise þöyle: Rus Gerçekçiliði'nin en önemli yazarý Anton Pavloviç Çehov'un klasikleþmiþ baþyapýtlarý arasýnda yer alan "Martý" (1895), Bursa Devlet Tiyatrosu tarafýndan ilk kez sahneleniyor sezonunda Ankara Devlet Tiyatrosu tarafýndan düzenlenecek Çehov buluþmasýnda da sergilenecek olan oyun, 19. yy sonu Rusyasýnda geçer. Oyun, Moskova'dan uzak taþra hayatýnýn sýkýntýlý atmosferinde yüzyýl sonu çöküntüsüne odaklanýr. Bu çöküntü ayný zamanda yaklaþan ekonomik ve sýnýfsal deðiþimin de habercisidir. Artýk Çorum Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren Zorlu Oto Dizayn'ýn, dünyanýn farklý bölgelerinden gelen araçlar için yaptýðý dizayn ile ilgili haberler, dünkü ulusal gazetelerde ve internet sitelerinde geniþ yer buldu. Anadolu Ajansý tarafýndan servis edilen haber, Milliyet, Türkiye, Yeni Akit Gazetelerinin yaný sýra birçok internet sitesinde yayýnlandý. Milliyet Gazetesi haberi, "En kral arabalarý Çorumlu ustalar yapýyor" baþlýðýyla okuyucularýna duyururken, Yeni Akit, "Kraliyet ailelerinin VIP araçlarý Çorum'dan", Türkiye Gazetesi ise "Krallarýn VIP araçlarý Çorum'da üretiliyor" baþlýklarýyla sayfalarýna taþýdý. Haber Servisi Yýl: 9 Sayý: 2694 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : sonu gelen Aristokrat kökenli bir aile ve yakýn çevresinin, bu deðiþime ayak uyduramamasý, oyunun dramatik özünü oluþturur. Böyle bir ortamda hiçbir oyun kiþisinin geleceðe güvenle bakmasý, aþkýna karþýlýk bulmasý ya da hayallerinin peþinden gitmesi mümkün deðildir. Çehov her birinin öyküsünü, çýkýþsýzlýðýný ve çöküntü ortamýndaki ortak yazgýlarýný ustaca gözler önüne ser"oyunun biletleri Çorum Devlet Tiyatrosu giþesinden ve tiyatrosu/corum adresinden satýþa sunuldu. Bahadýr YÜCEL Zorlu Oto ulusal basýnda YÝTÝK Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý bölümünden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Ýsmail Peker YÝTÝK GA GO seri nolu perakende satýþ fiþimi kaybettim. Hükümsüzdür doðumlu Halis Demirel TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Koskaca Ýmparatorluðun beynine Asýlmýþ dört buçuk tomluk avize... Oyuyor beynini oyuyor... Adeta çöküþü gizlemek için Göz boyuyor... Bu süs bu ihtiþam boyuyor mu? Þükran Eh göz boyuyor... Uçkaç Yargý Bu sarayda gönlümü her þey yoruyor... NÜRNBERG Çok yoruyor,yapýlan edilen Gelecek nesle miras borç kalýyor... En çok da þeyi düþünüyorum... Üç beþ yüz þu kadar yýllýk Süslü püslü kabý kacaðý... Kurulmuþ camekanlarýn ardýna duruyor. Bakýyorlar anýlarýn tülleri arasýndan. Ilýk ýlýk, geçmiþ günlere içleri yanýk. Þeyi merak ediyorum... Þimdi bardaklar,tabaklar Çiçekler,bebekler,yapraklar Kuþlar,iþler,kelebekler Hep kullan atmalýk! Yýllarsonra biz ne koyacaðýz Aný hazinelerinin vitrinlerine... Yeni neslin ne kalacak hiçbirine Her yer pilastik yýðýný Elektronik hurdalýk... Her þey kullan atmalýk! Yataklar bile kurulu düzenli deðil Çekip yatmalýk... Eser yok çitten çiçekten Ses yok kuþtan böcekten Kalmadý gönlümün okyanusunda Ne yosun ne de balýk Sevgiler gününe gün katmalýk Dostluklar mý? Birbirini satmalýk, birbirini satmalýk... HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD EUR STERLiN JPY YENi 0,220 0,221 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER KÖÞKER ECZANESÝ TEL: BAHÇELÝEVLER MAH. MELÝKGAZÝ CAD. ÞÝFA ECZANESÝ TEL: ÇÖPLÜ MAH. UÇ 3.SOK. NO:9 -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 Üniversite 2014'ye yeni temeller atacak 2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý 2014 yýlýnýn ilk Ýl Koordinasyon Kurulu toplantýsý dün yapýldý. Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen toplantýya kurum ve kuruluþlarýn bölge müdürleri, il müdürleri, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye baþkanlarý katýldý. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat, 2013 yýlýnda Çorum'da 275 adet yatýrýmýn bulunduðunu ifade ederek, bu projelerin toplam tutarýnýn 1 milyar 780 milyon 425 bin 113 TL olduðunu söyledi. Bolat bu projelerin program yýlý ödeneklerinin 342 milyon 657 bin 139 TL, 2013 yýlý nakdi harcama tutarlarýnýn 207 milyon 574 bin 239 TL, 2013 yýlý nakdi gerçekleþme oranlarýnýn ise yüzde 61 olduðunu kaydetti. Bu 275 adet yatýrým projesinin kurum ve kuruluþlara göre daðýlýmý ise þöyle: "6'sý Hitit Üniversitesi Rektörlüðü, 61'i D.S.Ý. 5. Bölge Müdürlüðü, 11'i Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü, 12'si Ýller Bankasý A.Þ. Ankara Bölge Müdürlüðü, 76'sý Amasya Orman Bölge Müdürlüðü, 4'ü Tapu ve Kadastro 22. Bölge Müdürlüðü, 3'ü MTA Orta Anadolu I. Bölge Müdürlüðü, 29'u Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreterliði, 2'si Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çorum Þb. Müdürlüðü, 7'si Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü, 7'si Ýl Saðlýk Müdürlüðü, 20'si Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, 6'sý Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü, 16'sý Gýda,Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü, 15'i Çalýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü." Bu 275 adet projeden 140'ý tamamlanýrken, 92'si devam ediyor, 17'si ise ihale aþamasýnda olup, 26'sýna ise henüz baþlanmadý. Bolat, açýklamasýnda "2013 yýlý nakdi gerçekleþme oranýnýn yüzde 61 oranýnda kalmasýnýn nedeni, Saðlýk Alanýndaki yatýrýmlar için gönderilen 61 milyon TL' lik ve yine Milli Eðitim alanýndaki yatýrýmlar için gönderilen 30 milyon TL'lik ödeneðin Ýl Özel Ýdaresi bütçesine aktarýlmasýdýr" dedi. KÖYDES projeleri hakkýnda da açýklamalarda bulunan Bolat, KÖYDES projesi kapsamýnda 2013 yýlýnda Çorum'a 11 milyon 653 bin TL ödenek gönderildiðini kaydederek, bu ödeneðin 945 bin 100 TL'sinin içme suyuna, 8 milyon 599 bin 950 TL'sinin yol projelerine, 170 bin TL'sinin yol projelerine 1 milyon 937 bin 950 TL'sinin ise ortak alým ödeneði olarak ayrýldýðýný ifade etti. Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat'ýn açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan kurum ve kuruluþlarýn temsilcileri çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdiler. Fatih AKBAÞ Hitit Üniversitesi Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkaný Hasan Baylavlý üniversitesinin 6 adet projesinin olduðunu ifade etti yýlýnýn ilk Ýl Koordinasyon Kurulu toplantýsýnda konuþan Hasan Baylavlý, üniversitenin projeleri hakkýnda bilgi verdi. Kuzey Yerleþkenin master planlarýnýn tamamlandýðýný ifade eden Baylavlý, "Kuzey Yerleþkeye inþaa edilecek binanlarýn proje çalýþmalarý devam ediyor. Projelerin kýsa süre de tamamlanarak yýl içinde Ýlahiyat ve ÝÝBF gibi fakültelerin ihalelerinin yapýlmasý hedefleniyor. Güney Kampüste ise kamulaþtýrma süreci tamamlandý. Sungurlu'ya yapýlacak olan Meslek Yüksek Okulu kampüsünün projeleri tamamlandý. Þubat'ta ihalesi yapýlacak" dedi. Obruk Dutludere Sulama Projesinde sorun çözüldü DSÝ Bölge Müdürü Murat Acu, Obruk Dutludere Sulama Projesinde yaþanan sorunlarýn çözüldüðünü ve çalýþmalarýn yeninden baþladýðýný açýkladý. Ýl Koordinasyon Kurulunun dün yapýlan yýlýn ilk toplantýsýnda DSÝ Bölge Müdürlüðüne yeni atanan Murat Acu kurumunun Çorum'da ki yatýrýmlarý hakkýnda bilgi verdi. Bazý sorunlar nedeniyle inþaat çalýþmalarýnýn durduðu Obruk Dutludere Sulama Projesinde sorunlarýn çözüldüðünü ve çalýþmalarýn yeniden baþladýðýný kaydeden Murat Acu, Týmarlý Sulama Projesinin ihalesinin ise 2014 yýlýnda yapýlacaðýný kaydetti. Çorum'da çok sayýda gölet projesinin devam ettiðini dile getiren Acu, bu göletlerin inþaatlarýný sezon içinde bitirmeyi planladýklarýný söyledi. Acu Kýzýlýrmak yataðý ýslahý projesinde ise kamulaþtýrmadan kaynaklanan sorunlarýn olduðunu ifade etti. Acu, göreve baþlayalý 15 gün olduðunu ifade ederek, güzel çalýþmalar yapmayý amaçladýðýný sözlerine ekledi. Fatih AKBAÞ "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Ýsmet Çýtak, mazbatasýný aldý Çorum Aþçý ve Lokantacýlar Esnaf Odasý Baþkanlýðý'na seçilenýkinci Bahar Lokantasý Sahibi Ýsmet Çýtak, mazbatasýný aldý. Geçtiðimiz günlerde gerçekleþtirilen Olaðan Genel Kurul'da Yusuf Turan ve Burhan Balcý ile yarýþan Ýsmet Çýtak seçimden galip ayrýlarak Çorum Aþçý ve Lokantacýlar Esnaf Odasý Baþkanlýðý'na seçilmiþti. Seçim Kurulu'na giderek mazbatasýný teslim alan Ýsmet Çýtak'a Yönetim Kurulu üyeleriturgay Karaca, Kemal Sakallý, Ayþe Çilingir, Ýskender Köse, Zafer Kalem ve Ferhat Bülbül eþlik etti. Burada kýsa bir deðerlendirmede bulunan Çorum Aþçý ve Lokantacýlar Esnaf Odasý Baþkaný Ýsmet Çýtak, odanýn hizmet çýtasýný yükselteceklerini belirterek, kendisine oy veren vermeyen tüm oda üyelerine teþekkür etti. Haber Servisi Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý, yargý baðýmsýzlýðý ve hukukun üstünlüðünün demokratik hukuk devletinin olmazsa olmaz temel esaslarý arasýnda yer aldýðýný belirterek açýklamasýna baþlayan Ýbrahim Özyýlmaz, "Kuvvetler ayrýlýðý yasama, yürütme ve yargý erklerinin birbirinden baðýmsýz, birinin diðerine üstün olmadýðý, medeni bir iþbölümü ve iþbirliði içerisinde görev yaptýðý sistemdir. Son günlerde kamuoyuna malolmuþ davalarda yeniden yargýlama yapýlmasýnýn yollarý aranmakta, çözüm üretilmeye çalýþýlmaktadýr. Hemen hemen tüm kamuoyu bu davalarda ceza davalarýnýn evrensel deðerleri olan "masumiyet karinesi, adil yargýlanma hakký, silahlarýn eþitliði, soruþturmanýn gizliliði þüpheden sanýk yararlanýr" ilkelerinin aðýr bir þekilde ihlal edildiðine inanmaktadýr. Yargý organlarýnýn kamu vicdanýna, adalete, hakkaniyete aykýrý kararlarýnýn bulunduðu düþüncesi toplumda yaygýn hale gelmiþtir. Yolsuzluk ve benzeri iddialar nedeni ile yapýlan soruþturmalarý yapanlara karþý yapýlan eleþtiriler, bu eylemlere gösterilen tepkilerden daha abartýlý olmuþtur. Ceza kanunlarýnda suç olarak tarifi yapýlan eylemler ile ilgili soruþturma aþamasýndaki dosyalar, mevzuat deðiþiklikleri ile suçun kanunilik unsurunu bertaraf etmek ve bu eylemleri karþýlýksýz býrakmak, amaç hale gelmiþtir. Þeriatýn(kanununadaletin) kestiði parmak acýmaz sözü geçerliliðini yitirmiþ, kanuna, adalete güvensizlik had safhaya çýkarak, mahkeme kararlarýna saygý duyulmaz, mahkeme kararlarý da tanýnmaz hale gelmiþtir" dedi.tüm yargý camiasýnýn adeta töhmet altýna alýndýðýný ve yargýnýn siyasallaþtýðý iddialarýnýn yanýnda, hakim ve savcýlarý töhmet altýnda býrakacak, hakim ve savcýlarý baðýmsýz olmadýðý görüþünün yanýnda kime baðlý olduklarý ile ilgili isnatlarýn dile getirildiðinin altýný çizen Özyýlmaz, "Hukuk devletinin tarifi, tüm kiþi ve kurum ve kuruluþlarýn, önceden belirlenmiþ hukuk normlarýna göre hareket etmek zorunda olmasý anlamýna gelir. Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmeyeceði açýktýr. Bir tarafta yolsuzluk iddialarý ve iddialar üzerine yapýlan soruþturmalar diðer taraftan devletin temelini oluþturan Adalet mekanizmasýna dýþarýdan müdahale söylentileri. Her zaman söylediðimiz gibi demokratik bir devlet yönetiminin ilk þartýný oluþturan hukukun üstünlüðü ve hukuk devleti ilkelerinin göz ardý edilmesi yargýnýn bu derece itibarsýzlaþtýrýlmasý çabalarýndan endiþe duymaktayýz. Anayasamýzýn 138. Maddesinde vücut bulan Mahkemelerin baðýmsýzlýðýna iliþkin açýk hüküm gereðince "Hakimler görevlerinde baðýmsýzdýrlar, hiçbir organ, makam, mercii veya kiþi, yargý yetkisinin kullanýlmasýnda mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz" Bu hüküm ile mahkemelerin baðýmsýzlýðý teminat altýna alýnmýþtýr.bunun aksine davranan telkin veya talimat giriþiminde bulunan ise Anayasal bir suç iþlemektedir. Yaþanan sorunlarýn hukuk devleti ilkeleri ile baðdaþýr bir þekilde çözülmesi gerekir. Hiçbir kiþi ve kuruluþun yargý denetiminden muafiyeti sözkonusu olamayacaðý gibi, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý içerisinde tek yargý yeri Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleridir" diyerek ifadelerini tamamladý. Haber Servisi

4 Temizlik Ýþleri personeline iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimi 4 Mahir ODABAÞI SÝZ HÝÇ ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULDUNUZ MU? (6) Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Çorum Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü'nde görev yapan personele iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimi verildi. Temiizlik Ýþleri Müdürlüðü'nde iki gün boyunca devam eden semineri A sýnýfý iþ saðlýðý ve güvenliði uzmaný Maden Mühendisi Zerrin Doðan ve iþ güvenliði uzmaný Umut Mert verdi. Çalýþma mevzuatý ile ilgili bilgilerin, çalýþanlarýn yasal hak ve sorumluluklarý, iþyeri temizliði ve düzeni, Ýþ kazasý ve meslek hastalýðýndan doðan hukuki sonuçlar, iþ ekipmanlarýnýn güvenli kullanýmý, güvenlik ve saðlýk iþaretleri ve iþyerindeki tehlikeler baþlýklý konularýn anlatýldýðý seminerde günlük yaþamdan da örneklere yer verildi. Seminere, Temizlik Ýþleri Müdürü Veysel Güney, Temiz Ýþleri Amiri Seydi Mertoðlu ve çok sayýda personel katýldý. Yasin YÜCEL Afat'tan Ýskilip Gündem'e kutlama Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Av. Tugay Afat, Ýskilip Gündem Gazetesi'nin 1. kuruluþ yýldönümünü kutladý. Afat, yayýnladýðý mesajda þu ifadelere yer verdi: "Ýskilip Gündem Gazetesi'nin birinci yýlýný kutluyor, baþta kurucusu sevgili meslektaþýmýz Gani Aksan ve çalýþma arkadaþlarýna böyle bir gazeteyle Ýskilip halkýný buluþturduklarý için teþekkür ediyorum. Gazete çýkarmanýn ne zor olduðunu içinde yaþanlar bilir. Hele de bir ilçede bu iþi yürütmenin zorluklarý daha da artar. Gani Aksan ve arkadaþlarý bütün bu zorluklarý yenmesini bilmiþ, benzerlerinden çok daha kaliteli ve düzeyli bir gazete çýkarmayý baþarmýþlardýr. Arkadaþlarýmýzý kutluyor, nice yýllara girmelerini diliyorum." Bahadýr YÜCEL TKDK'dan Yaþar Þahin'e ziyaret Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Ýl Koordinatör Vekili Ýsmail Daðdelen, Organize Sanayi Bölge Müdürü Yaþar Þahin'i ziyaret etti. 12. Baþvuru Çaðrý Ýlanýnýn yayýnlandýðýný ve 10 Þubat-10 Mart tarihleri arasýnda proje kabullerinin gerçekleþeceðinden bahseden Daðdelen, "12. Çaðrý ilanýnýn bütçesi 488 bin 772 Avrodur. Bu miktar belirli bir Ýlin kullanýmýna tahsis edilmiþ bir miktar deðildir. Hangi ilden daha fazla müracaat gelirse o Ýle o nispette fon akýþý olacaktýr. Çorumlu üreticilerimizin kurumumuza nitelikli projelerle müracaat ederek mümkün olan en yüksek miktarda fonu Ýlimize çekecekleri konusunda inancýmýz tamdýr 2013 yýlýnda yapýlan ödeme miktarýnýn bu yýlda yakalanmasý için tüm kesimlerin desteðini bekliyoruz" dedi. Çorum'a kazandýrýlan yatýrýmlarý da anlatan Daðdelen, Organize Sanayi Bölgesinde süt iþleme ve eriþte-mantý üretimi yapan 2 iþletmeye destek verildiðini özellikle süt iþleme konusunda faaliyet gösteren iþletmenin ülkemizde IPARD programýnýn uygulandýðý tüm illere gelen projeler içerisinde destek alan en büyük çaplý proje olduðunu belirtti. Organize Sanayi Bölge Müdürü Yaþar Þahin ise ziyaretten dolayý tüm TKDK çalýþanlarýna teþekkür ederek, "Çorum'un daha fazla proje üreterek hibelerden daha fazla pay almasý hepimizin ortak temennisi, bu konuda üzerimize düþen görev olursa yapmaktan memnuniyet duyarýz" ifadelerini kullandý. Haber Servisi Pýnar Koleji ve MY Koleji yöneticileri istiþare yaptý Kuruculuðunu AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým'ýn yaptýðý, Pýnar Koleji ve MY Koleji idarecilerinin katýldýðý ortak çalýþma toplantýsý geçtiðimiz günlerde Ankara'da gerçekleþtirildi. Baþkanlýðýný Murat Yýldýrým'ýn yaptýðý toplantýya, Pýnar Kolejinin Genel Koordinatör Kazým Alpoðlu, Lise Müdürü Ahmet Týðlý, Muhasebe Bölüm Yetkilisi Süleyman Songüt ve Ahmet Öztaþ, Ankara Yenimahalle, Ankara Keçiören, Bursa, Eskiþehir, Yalova ve Kocaeli MY Koleji idarecileri katýldý. Özel Pýnar Eðitim Kurumlarý Genel Koordinatörü Kazým Alpoðlu, kurumlararasý irtibatýn saðlanmasý, eðitim sistemindeki geliþmelerin deðerlendirilmesi, gelecek yýllar için yapýlacak çalýþmalarýn önceden belirlenmesi, yeni açýlýmlarýn deðerlendirilmesi amacýyla böyle bir toplantýnýn düzenlendiðini, baþarýlý ve amacýna ulaþan bir toplantý olduðunu kaydetti. Bahadýr YÜCEL 25. Mesaj : Güneþ enerjinizin bakýmýný yaparken dikkat.evinizin çatýsýnda güneþ enerjisi var. Antifriz koymak yerine, depo ve aynalardaki suyu boþaltarak kýþýn suyun donmasýný önlemek istiyorsunuz. Aynanýn alt kýsmýna geçtiniz ve buradaki týpayý sökmeye baþladýnýz. Týpayý söker sökmez sýcak su üzerinize doðru fýþkýrdý. Can havliyle yerinizden hopladýnýz, ayaklarýnýz yandý ama çatýdan aþaðýya düþmekten _kýl payý kurtuldunuz. Öyleyse dikkat ikinci defa þanslý olmayabilirsiniz..! 26. Mesaj :Yaðmurlu havada çatýya çýkmak zorunda kaldýðýnýzda dikkat. Biraz yaðmur çiseledi. Sonra durdu. Siz bir iki kiremit kýrýlmýþ onu düzelteyim diye evinizin çatýsýna çýktýnýz.kiremitler hafif ýslak olduðu için dikkatli basmaya çalýþýyorsunuz. Normal çokta tehlike gözükmüyor. Çünkü eviniz tek katlý ve çatýnýn zemine yüksekliði üç- dört metre.fakat evin avlusunda traktör malzemeleri, fasulye için hazýrladýðýnýz sýrýklar, hurdacýdan aldýðýnýz pencere demirleri var. Siz çatýda kýrýk kiremitleri düzeltirken, çürümüþ olan bir kiremite bastýnýz. Basmanýzla beraber dengenizi kaybettiniz tepe takla pencere demirlerinin üzerine düþtünüz.ve demirlerden bir tanesi karnýnýza saplandý.sizin çýðlýklarýnýzý duyan köy imamý hemen yardýmýnýza koþtu ama çaresiz.durum vahim. Vakit kaybetmeden hemen 112 Acil yardýmý aradý.demirin kalbinize saplanmasýndan, dolaysýyla ölümden _kýl payý kurtuldunuz. Öyleyse dikkat ikinci defa þanslý olmayabilirsiniz..! 27. Mesaj : Rüzgarlý havada asýrlýk aðaçlarýn altýnda otururken dikkat. Yaþlýlýk; ömür olursa amir, memur, zengin, fakir, köylü, þehirli, güçlü, zayýf herkesin uðrayacaðý bir mekan. Öyle bir mekan ki, insana bolca hatýra anlattýrýr bir çýnar aðacý, bir þadýrvan, bir park ve birde dinleyecek birini bulduðu zaman. Caminin avlusunda bulunan asýrlýk çýnar aðacýnýn altýnda oturuyorsunuz. Þiddetli rüzgar baþladý.sizde biraz zula rüzgar dokunmuyor diye ayný yerde oturmaya devam ediyorsunuz. Rüzgarýn þiddetine dayanamayan asýrlýk çýnar aðacý sessizce üzerinize devrildi.kaçma imkaný bulamadýnýz.allah'tan aðacýn dallarýnýn uç tarafý üstünüze geldi.biraz sýyrýklarla ölümden _kýl payý kurtuldunuz. Öyleyse dikkat ikinci defa þanslý olmayabilirsiniz..! 28. Mesaj : LPG tankerlerini ve diðer araçlarý kaynak yaparken aman dikkat.lpg tankeri olan kamyon arýza yaptý.çok önemli bir arýza deðil.hemen ilk gördüðünüz sanayiye arabanýzý çekip o arýzayý yaptýrýp, yolunuza devam edeceksiniz.tanker boþ.dolaysýyla görünüþte bir problem gözükmüyor. Siz usta olarak dikkatli bir þekilde kaynak olmasý gereken yeri kaynak yaparken, telefon geldi. Acil eve gitmeniz gerekiyor. Ama kaynak iþi de bitmek üzere. Yanýnýzda çalýþan çýraða 'benim acil eve gitmem gerekiyor, zaten iþ bitti sayýlýr sen þurayý da, þu þekilde hallet vatandaþ beni bekleyip te, yolundan gecikmesin' dediniz. Ve çekip gittiniz. Ama çýrak; adý üstünde, tecrübesiz olduðu için, birazda gençliðin verdiði vurdum duymazlýkla pek titiz deðil. Ayný zamanda sýðara içiyor.siz müdahale ettiniz ama abi sen merak etme, boþ tanker bir þey olmaz deyip sizi takmadý Kaynaðýn son kýsmýný yaparken oradan çýkan kývýlcým, tankerin dibinde kalan sýkýþmýþ gaz nedeniyle tankeri gümletti. Çýrak ve yanýnda bulunan þoför aðýr yaralandýnýz. Ölümden _kýl payý kurtuldunuz. Öyleyse dikkat ikinci defa þanslý olmayabilirsiniz..! * Sevdiðim söz:'' Her KAZADAN kurtuluþ DERS almak için bir FIRSATTIR'' Hasan Güler, seçim çalýþmalarýna hýz verdi Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odasý Baþkan adayý Hasan Güler, 8 Þubat 2014 tarihinde yapýlacak olan genel kurul için çalýþmalarýný tüm hýzýyla sürdürüyor. Esnaf ziyaretlerinde Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odasý Baþkaný olmasý halinde yapacaðý hizmetlerden bahseden Güler, "Bizler sadece esnaf kardeþlerimizin adayýyýz ve her daim esnafýmýzla birlikte ve beraber yolumuza devam edeceðiz. Zaten sadece seçim zamanlarý deðil daima esnafýmýzýn içinde ve onlarla beraberdik. Esnaf kardeþlerimizin sorunlarýný çok iyi bilen tek adayýz. Bu sorunlarý birlikte beraber çözeceðiz" dedi.tüm esnafa hayýrlý ve bol kazançlar dileyen Hasan Güler, "Sanayide faaliyet gösteren esnafýn sorunlarýný iyi biliyorum. Sanayiden gelen birisi olarak bu sorunlarýn üstesinden geleceðime inanýyorum. Bu seçim oto tamirci esnafý için bir dönüm noktasý olacak. Herkese nasýl hizmet edilir göstermek istiyorum" diye konuþtu.yasin YÜCEL

5 5 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Emitt'te Çorum rüzgarý Emitt Doðu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarý TÜYAP Fuar Merkezinde dün 18. kez kapýlarýný ziyaretçilerine açtý. Türkiye'nin en prestijli tanýtým organizasyonlarý arasýnda sayýlan, Doðu Akdeniz Uluslararasý Turizm ve Seyahat Fuarý Emitt, TÜYAP Ýstanbul Uluslararasý Fuar ve Kongre Merkezi'nde Kültür ve Turizm Bakaný Ömer Çelik, AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Çelik, Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ'ýn yaný sýra yabancý ülke temsilcileri ile Vali Sabri Baþköy ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül'ün de katýldýðý açýlýþ töreni ile 18. kez kapýlarýný açtý. Ayrýca, açýlýþ törenine çeþitli illerden çok sayýda vali ve belediye baþkanlarý ile turizm sektörüne yön veren lider turizm firmalarýnýn yöneticileri katýldý. Kültür ve Turizm Bakanlýðýnýn destek verdiði fuara her yýl olduðu gibi bu yýlda yoðun bir katýlým oldu. 71 farklý ülkeden 4 bin 500 yerli ve yabancý katýlýmcý fuarda yerini aldý. "Medeniyetler Beþiði" sloganý ile fuara katýlan ve Çorum'a ait tarihi ve doðal deðerleri yansýtan fotoðraflarla süslenen Çorum'un standý da açýlýþtan itibaren ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Çorum Valiliði ve Çorum Belediyesi tarafýndan ortaklaþa açýlan stantta, Çorum Valisi Sabri Baþköy, Çorum Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Ýl Kültür Müdürü Ali Özüdoðru ve Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan gelen konuklarý karþýladý. Hitit kýyafetleri giyen görevliler tarafýndan Çorum standýný ziyaret edenlere broþür ve tanýtým filmi gibi tanýtýcý yayýnlar daðýtýldý. Fuarda Çorum Belediyesi her yýl olduðu gibi sýcak leblebi ikramý yaparken "Hattuþa Seni Bekliyor" projesi kapsamýnda ÇEKVA öðrencileri tarafýndan da ziyaretçilere özel hazýrlanan kutularda leblebi hediye daðýtýldý. Çorum standýný ilk gün ziyaret edenler arasýnda Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ, Kültür ve Turizm Bakanlýðý Müsteþarý Özgür Özarslan, THY Selanik Müdürü Utku Yazan, Erzincan Valisi Abdurrahman Akdemir, Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Adana Valisi Hüseyin Avni Coþ, Alaca eski kaymakamý Ýstanbul Vali Yardýmcýsý Harun Kaya, Çorum eski Milletvekili Yasin Hatipoðlu, Çorum Dernekler Federasyonu Baþkaný Süleyman Gökcen, Ýstanbul Çorumlular Deneði Baþkaný Muzaffer Korkmazgöz, Çekva Koordinatörü Erdal Karslý, Çekva Genel Sekreteri Sabit Velidedeoðlu gibi birçok tanýnmýþ bürokrat da yer aldý. Yabancý ziyaretçilerden dikkat çeken isimler ise yine Yunanistan' dan oldu. Yunan Turizmcilerden Stefhannos Hacimanow, Kristos Zigos, Marianna Stengou, Danlis Aslanis, Spiros Kuris, Nikos C. Sopountzis gibi sektör yöneticileri Çorum standýný ziyaret ettiler. Çorum Standýnda, Çorum'da hizmet veren Anitta Otel, Mavi Ocak, Çorum Büyük Otel, Çavuþoðlu Turizm de yer alýyor ve ilimiz tanýtýmýna katký saðlýyorlar. Fuar 2 Þubat 2014 tarihine kadar açýk kalacak fuarý yerli ve yabancý 150 bin kiþinin ziyaret etmesi bekleniyor. ZEKÝ GÜL' DEN SÜLEYMAN GÖKCEN'E ÇORUM BELEDÝYESPOR SÜPRÝZÝ Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Belediyespor Kulüp Baþkaný Zeki Gül, Çorum Dernekler Federasyonu Baþkaný Süleyman Gökcen'e çerçeveli Çorum Belediyespor Profesyonel Futbol Takýmý Fotoðrafýný hediye etti. Bu jestinden dolayý Zeki Gül' e teþekkür eden Süleyman Gökcen böylesine anlamlý bir hediye almaktan çok mutlu olduðunu belirtti. HÝTÝTLER EMÝTT'TE Çorum'u tanýtmak amacýyla fuarda yoðun bir çalýþma yapan Çorum ekibi, giydikleri Hitit kýyafetleri ile de dikkat çekiyor. Çorum Kýz Teknik ve Meslek Lisesi ile Boðazkale Halk Eðitim Müdürlüðü Hitit kýyafetleri kreasyonundan seçilen kýyafetler ile stantta yer alan görevliler ve Çekva gönüllüleri fotoðraf çekinmek isteyen ziyaretçilerin ilgi odaðý olmayý baþardý. KADÝR TOPBAÞ ÇORUM LEBLEBÝSÝ ÝKRAM ETTÝ Emitt kapsamýnda açýlan Çorum standýnda katýlýmcý ve ziyaretçilere sýcak leblebi ikramý da yapýlýyor. Her yýl yaþanan görüntüler bu yýl da yaþanmakta olup, Çorum Leblebisi daðýtýmýnda sýcak leblebi almak isteyen ziyaretçiler tarafýndan adeta izdiham oluþturuluyor. Leblebi daðýtýmýný görevliler ile birlikte Çorum Valisi Sabri Baþköy, Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ve Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan kendi elleri ile bizzat yaptýlar.ayrýca Çorum standýný ziyarete gelen ÝBB Baþkaný Kadir Topbaþ'ýn uzun süre sýcak leblebi daðýtmasý ziyaretçiler tarafýndan ilgi ve beðeniyle karþýlandý. Sýcak Çorum leblebisini tatmak isteyen ziyaretçiler bu hazzý yine Çorum standýnda buldular. Memnuniyetlerini ifade eden ziyaretçiler Çorum leblebisinin gerçek lezzetini ve kendine has kokusunu her yýl olduðu gibi yine fuar da Çorum standýnda bulduklarýný söylediler. Haber Servisi UGP'li gençlerden Baþkan Külcü'ye ziyaret Ulusal Gençlik Parlamentosu üyesi ve "Genç Dostu Kent, Genç Dostu Aday" kampanyasý gönüllüleri Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti. Ulusal Gençlik Parlamentosu delegesi Savaþ Hoþtaþ öncülüðünde yapýlan ziyarete TÜGEC üyeleri de katýldý. Esra Yýlmaz ve Ahmet Aydýn bildirilerini okurken daha sonra Baþkan Külcü, gençler tarafýndan hazýrlanan iyi niyet sözleþmesini imzaladý. 19 Mayýs 2004 tarihinde TBMM'de gerçekleþtirilen bir törenle Ulusal Gençlik Parlamentosu'nun (UGP) kuruluþunu ilan ettiðini söyleyen Esra Yýlmaz, bugün UGP bünyesinde 64 ilden 129 üye kuruluþu bulunduðunu söyledi. Kendilerinin, gençlerin temsilcileri olduðunu belirten Esra Yýlmaz, "Bizler, illerimizdeki demokratik süreçlerde seçilen gençlik parlamenterleriyiz. Bizler farklý görüþ ve yaþam biçimlerini benimsemiþ paylaþýmcý, gönüllülük bilinciyle gençler için ortak hareket eden, ihtiyaç ve sorunlarý ortaya koyarak katýlýmcý ve uzlaþmacý çözüm üreten yenlikçi, dinamik ve geliþimin savunucusu olan gençleriz. Gençlerin demokratikleþme süreçlerine katýlýmýný bir gereklilik olarak gören tüm siyasi partilerin belediye baþkan adaylarýnýn "Genç Dostu bir Kent" oluþturulmasý konusunda sorumluluk almasý gerekmektedir. Homojen bir grup olmayan gençliðin farklý ihtiyaç ve önceliklerine cevap verebilecek, Gençliðin bakýþ açýsýný yansýtacak bütüncül bir gençlik politikasý ile "Genç Dostu Kent"i destekleyen bütün "Genç Dostu Baþkan" adaylarýný iyi niyet sözleþmesini imzalamaya çaðýrýyoruz" dedi. KÜLCÜ: GENÇLERÝMÝZÝ ÖNEMSÝYORUZ Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise gençlerin kendisine yaptýðý ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Belediyenin yaptýðý projelerde zaman zaman gençlerin görüþleri doðrultusunda çalýþmalar yaptýðýný ifade eden Baþkan Külcü, gençlerin varlýðýný her zaman önemsediklerin ve Belediye Meclisinde de gençlerin yer almasýný gerektiðine inandýðýný söyledi. Gençlerin daha çok söz sahibi olmasý, temsil makamlarýnda daha çok yer almalarýný istediklerini ifade eden Külcü, "Bugün bizleri ziyaret eden tüm genç kardeþlerimize teþekkür ediyorum. Genç Dostu Kent-Genç Dostu Baþkan adayý olduðumuzu zaten geçmiþ yýllarda yaptýðýmýz çalýþmalarla bunu göstermiþtik. Bunu bir kez de genç kardeþlerimizin huzurunda açýklamýþ oluyoruz" ifadelerini kullandý. Haber Servisi

6 6 Rektör Alkan'dan Kafkas'a ziyaret Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'ý makamýnda ziyaret etti. Týp Fakültesinde yapýlan çalýþmalar hakkýnda Kafkas'a bilgi veren Rektör Alkan, üniversite hakkýnda bilgi vererek, "Üniversitede, ileride yapýlacak olan projelerle daha da büyüyecektir" dedi. Çorum'da üniversite adýna gecikmiþ olan birtakým iþlerin Alkan'ýn özverili çalýþmalarý sonucu üstesinden gelindiðini dile getiren Kafkas, " Sizin gibi üniversitelerin neferlerini burada görmek bizleri sevindirmektedir. Genç yaþta Çorum'a gelip hizmet verdiðiniz için Allah sizden razý olsun. Þahsým ve Bakanlýðýmýz adýna üniversitemiz için ne yapýlmasý gerekiyorsa yapmaya hazýrým" þeklinde kaydetti. Haber Servisi Arýcýlara finans desteði Finansbank, arýcýlýk yapan üreticilere 120 ay vadeyle cazip koþullarda kredi verecek. Finansbank, tarýmsal iþletmeleri 120 ay vadeyle uluslararasý pazarlara hazýrlýyor. Çorum Arý Üreticileri Birliði Baþkaný Erdal Odabaþ, Çorumlu arýcýlarý Finansbank'ýn imkanlarýndan yararlanmaya, iþlerini büyütmeye davet etti. Finansbank Çorum Þubesi Tarým Bankacýlýðý Portföy Yönetmeni Bektaþ Þahinin de katýlýmý ile Çorum Arý Üreticileri Birliði'nde düzenlenen basýn toplantýsý ile birlikte bankanýn arýcýlara yönelik saðladýðý imkan ve avantajlar hakkýnda bilgi verildi. Toplantýda bir konuþma yapan Birlik Baþkaný Erdal Odabaþ, Çorum'da arýcýlýðýn geliþmesini, arýcýlarýn iþlerini büyüterek bu iþi daha bilimsel ve teknik olarak yapmalarýný, acýlýðýn bir istihdam kapasý, geçim kapýsý olmasýný istediklerini anlatarak, Finansbank ile görüþ birliðine vardýklarýný, bankanýn arýcýlara kaçýrýlmamasý gereken fýrsatlar verdiðini söyledi. Arýcýlarýn bugüne kadar kredi imkanýna kavuþmadýðýný, çok zor þartlarda kredi alabildiklerini sözlerine ekleyen Odabaþ, Finansbank'ýn arýcýlýðý desteklemek açýsýndan bir uygulama baþlattýðýný, cazip koþullarda, uzun vadeli krediler saðlayacaðýný bildirdi. Finansbank Temsilcisi Bektaþ Þahin ise Finansbank olarak 59 ilde 140 þube ile tarým sektörünün ihtiyaçlarý doðrultusunda ürün ve hizmetler sunmaya devam ederek, çiftçileri tohumdan hasada her aþamada desteklediklerini açýkladý. Bektaþ Þahin, ''Çiftçiler için özel olarak hazýrlanan kredi paketleri, düþük faiz oranlarý ve uygun ödeme koþullarý ile 120 ay vadeli geri ödeme imkâný sunuyoruz. Bu aþamada Finansbank olarak destek verdiðimiz faaliyet kollarýndan biri de arýcýlýk" dedi. Bektaþ Þahin, konuyla ilgili açýklamasýný þöyle sürdürdü: "Tarým Bankacýlýðý konusunda yedi bölgede konumlandýrdýðýmýz uzman saha ekibi ile çiftçilere bire bir tarýmsal danýþmanlýk hizmeti veriyor, 59 ilde 140 þubemiz aracýlýðýyla çiftçilerin tohumdan hasada kadar tüm finansman sorunlarýnýn çözümüne destek oluyoruz. Bankamýzýn web sayfasýnda Tarým Bankacýlýðý uygulamalarý için hazýrladýðýmýz özel alandan, üreticilerimiz tarým danýþmanlarýna ulaþýlabiliyor ve özel destek alma olanaðý elde ediyor. Tarým çalýþanlarýna özel kredi paketleri, düþük faiz oranlarý ve 120 ay vadeli ensek ödeme koþullarýyla sunuyoruz. Tarým çalýþanlarýnýn mevsimsel þartlarýný dikkate alarak kredi ödemelerini müþterilerinin gelir elde etme dönemine uygun olarak tarýmsal hizmet aðýmýzý geniþleterek 2014 yýlýnda 65 ilde 150'yi aþkýn þube ile çiftçilere hizmet etmeyi hedefliyoruz. Bu alanda temel stratejimizi tarým sektörünün yapýsal sorunlarýna çözüm getirecek yatýrýmlarý desteklemek olarak belirledik. Finansbank olarak, tarýmsal iþletmelerin, modern tekniklerle üretim yapan, ölçek ekonomisine uygun, yerel ve uluslararasý pazarlara entegre olmasýný saðlayacak yapýya ulaþmalarýna destek vererek sektörle birlikte büyümeyi hedefliyoruz. Arýcýlýk destek verdiðimiz, önemli faaliyet kollarýndan biri. Üreticilerimizin iþletme ve yatýrým ihtiyaçlarýný anýnda karþýlýyor, onlara gelir dönemleri ile uyumlu ödeme planlarýný sunuyoruz. ARICILIK KREDÝSÝ NEDÝR? Arýcýlýk kredisi, arý yetiþtiricilerinin finansman ihtiyaçlarýný karþýlamak için geliþtirilmiþtir. Arýcýlýk kredisi ile sezon içinde kovan, nakliye, ana arý ya da arý kolonisi alýmý, balmumu, þeker gibi tüm üretim giderlerinizi karþýlayabilirsiniz. ARICILIK KREDÝSÝNÝN ÖZELLÝKLERÝ Ýþletme maliyetinin %85'ini karþýlar. 24 aya kadar vadelidir. -1/3/6/12 ayda bir ödemelidir. GEREKLÝ BELGELER Nüfus cüzdaný fotokopisi, Arýcýlýk Kayýt Sistemi Belgesi/Arýcýlar Birliði'nden alýnacak Arýcý Kimlik Belgesi, proforma fatura/satýþ teklif mektubu/alým satým tutanaðý ARICILIK YATIRIM KREDÝSÝ NEDÝR? Arýcýlýk Yatýrým Kredisi, arýcýlýk yapmak isteyenler ve arýcýlýkla uðraþan giriþimciler için geliþtirilmiþtir. Arýcýlýk Yatýrým Kredisi ile tesisinizin kapasitesini artýrabilir, daha modern bir tesise kavuþmak için ihtiyacýnýz olan finans desteðini saðlayabilirsiniz. ARICILIK YATIRIM KREDÝSÝNÝN ÖZELLÝKLERÝ Yatýrým maliyetinin % 85'ini karþýlar. 48 aya kadar vadelidir. 6/12 ayda bir ödemeli kredidir. Bunlarýn yanýnda tarýmsal üretimde kullanýlan girdilerin maliyetlerini karþýlamak üzere üreticilerimize ödeme kolaylýðý saðlayacak, Çiftçi Nakit ile ödeme zamanýný müþterilerimizin belirleyeceði ve ihtiyaç duyduðu taktirde yýlda iki kez ödeme gününü deðiþtirebileceði, kýsacasý kiþiye özel esnek bir ürün sunuyoruz. Tarým sektöründe karþýlaþýlan olasý risklere karþý güvence oluþturan ve primlerinin yüzde 50'si devlet tarafýndan karþýlanan TARSÝM Sigortasý konusunda da çiftçinin yanýnda olan Bankamýzýn Ferdi Kaza Sigortasý, Traktör Kasko Sigortasý gibi çeþitli ürünleri de bulunuyor. Finansbank olarak yedi bölgede konumlandýrdýðý tarým danýþmanlarý ile müþterilerimize birebir hizmet sunuyoruz. Müþterilerimiz, internet sayfasýndaki Tarým Bankacýlýðý uygulamalarý tarým bankacýlýðý alanýndan Tarým Danýþmanlarýna ulaþarak finansman konusunda özel destek alabiliyor. Finansbank, müþterilerine daha nitelikli servis vermek amacýyla 80 adet ziraat mühendisinden oluþan "Tarým Portföy Yöneticisi" ile hizmet veriyor." Kubilay Kaan YÜCEL Sözleþmede yeraltý otopark þartý yok Çorum Ýl Özel Ýdaresinden yapýlan açýklamada daha önce bazý siyasilerin gündeme getirdiði ve dünde gazetemizin manþetinde yer alan "eski Kültür Sitesi yerine otopark" tartýþmalarýna cevap verildi. Açýklamada Belediye ile Özel Ýdare arasýnda imzalanan sözleþme de otopark þartýnýn olmadýðý dile getirilerek þöyle denildi: "Mahalli basýnýmýzda bir süreden beri habere konu olan Çorum Belediyesi ile karþýlýklý trampa edilen Özel Ýdare Kültür Sitesi ile ilgili aþaðýdaki açýklamanýn yapýlmasý gerekli görülmüþtür. Çorum Belediyesi ile Ýl Özel Ýdaresi arasýnda yapýlan tarihli sözleþmede, eski Özel Ýdare Kültür Sitesinin bulunduðu alana yer altý otoparký yapýlmasý ile ilgili herhangi bir þart ve hüküm yer almamaktadýr. Kamuoyuna saygýyla duyurulur." Haber Servisi KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ "Halk kendi kendini yönetmeli" Halklarýn Demokratik Partisi Çorum Belediye Baþkan adayý Erdoðan Bolat gazetemizi ziyaret ederek, belediyecilik anlayýþlarý hakkýnda açýklamalarda bulundu. Hem muhalefetin hemde iktidarýn halkýn gözünde güven kaybettiklerini iddia eden ve halkýn alternatif bir çýkýþ beklediðini dile getiren Erdoðan Bolat, "Bizim çýkýþýmýzda tam böyle bir ortama denk gelen bir çýkýþ oldu" dedi.yerel seçimlerin genel seçim havasýnda geçeceðini kaydeden Bolat, "Þuana kadar ki belediyecilik anlayýþýnda ranta dönük bir aynlayýþ hakim. Halkýn birikimlerinin paylaþýldýðý bir yapý var. Bizim belediyecilik anlayýþýmýz da ise halkýn kendi kendisini yönetmesi var. Kurulacak olan meclislerde halk yine kendisini yönetecek. Bu meclislerde halkýn tüm kesimlerinden temsilciler olacak. Kararlar meclisten halkýn onayý alýnarak geçecek" ifadelerini kullandý. Halkýn temel ihtiyaçlarýnýn belediyeler tarafýndan karþýlanmasý gerektiðini kaydeden Bolat, "Elektrik, su ve doðalgaz gibi ihtiyaçlarý belediyeler karþýlamalýdýr. Bu ihtiyaçlar karþýlanmazsa belediye halkýn belediyesi olmaz. Kârý deðil halký ön planan çýkaran bir anlayýþla hizmet edilmesi lazým" diye konuþtu. Kentsel Dönüþüm Projelerini de eleþtiren Bolat, "Kentsel Dönüþüm'de ranta dönük bir anlayýþla yapýlýyor. Ýnsanlar yerlerinden edilip kentin daha dýþ mahallelerine gitmek zorunda býrakýlýyorlar. Buralarda beton ve ranta dönük bir anlayýþ hakim. Halkýn mutlu olmadýðý yerde beton binalarýn yapýlmasýnýn önemi yoktur" ifadelerini kullandý.ziyarette konuþan EMEK Partisinden Ayhan Oðuz ise HDP'nin 17 partinin birleþimi ile oluþturulan bir üst parti olduðunu kaydederek, EMEK Partinin de bu oluþumun bir parçasý olduðunu kaydetti. Ziyarete HDP eþ Baþkaný Meryem Karataþ, Merkez Ýlçe Baþkaný Ümit Küçükbayatlý ve Ýl Sözcüsü Meliha Üþüdür'de katýldý. Fatih AKBAÞ

7 7 Daþdan "Ýyi Niyet Sözleþmesi"ni imzaladý Ulusal Gençlik Parlamentosu üyesi ve "Genç Dostu Kent, Genç Dostu Aday" kampanyasý gönüllüleri MHP Belediye Baþkan adayý Av.Ercan Daþdan'ý ziyaret ettiler.ulusal Gençlik Parlamentosu delegesi Savaþ Hoþtaþ öncülüðünde yapýlan ziyarete TÜGEC üyeleri de katýldý. Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan, hazýrlanan "Ýyi Niyet Sözleþmesi"ni de imzaladý.belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan ziyarette yaptýðý konuþmada, mevcut Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü her ne kadar kendisini bu konuda manasýz bir þekilde eleþtiriyor olsa da, þu anda Çorum'da Belediye Baþkan adaylarý içerisinde en genç adayýn kendisi olduðunu ifade ederek, bunun da üzülecek ya da utanýlacak bir þey olmadýðýný, gençleri her zaman önemsediðini, özellikle belediye meclisinde yaþ ortalamasýnýn genç olacaðýný, gençlerin belediye meclisinde fazlasýyla temsil edileceðini söyledi.gençlerle her zaman birlikte olacaðýný ve onlarýn görüþleri doðrultusunda projeler üreteceklerini kaydeden Daþdan, ayrýca Gençlik Merkezlerinin daha aktif hale getirileceðini de dile getirdi. Daþdan, "Çorum'da en genç aday olarak gençlerle de en iyi þekilde iliþkiler kuracaðým ve onlarýn da bizleri destekleyeceðini caný gönülden inanýyorum" diyerek sözlerini tamamladý. Haber Servisi Agah Kafkas'a "Yýlýn Bakan Yardýmcýsý" ödülü Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas Siyasette ve Ekonomide Vizyon 2023 Dergisi'nin "2013'ün En'leri Ödül Töreni" ne katýldý. Yayýn hayatýnýn ikinci yýlýný geride býrakan Vizyon Dergisi, birçok alanda verdiði ödüllerin sahipleriyle buluþtuðu gecede Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'a "Yýlýn Bakan Yardýmcýsý" ödülünü verdi. Kafkas ödülünü AK Parti Merkez Kadýn Kollarý Genel Baþkaný Güldal Akþit'in elinden aldý. Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala'nýn yaný sýra çok sayýda siyasetçi ve bürokratýn katýldýðý ödül töreninde, yýlýn siyasetçisi seçilen AK Parti Þanlý Urfa Milletvekili Zeynep Karahan Uslu'ya ödülünü ise Agah Kafkas verdi. Haber Servisi 2014'te Çorum'a 8 yeni ambulans gelecek Baðcýlar'da 15 bin Çorumlu yaþýyor Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi 2013 Nüfus Sayýmý Sonuçlarý'na göre Baðcýlar ilçesinin 752,250 nüfusa sahip olduðu açýkladý. Bu yýl da Ýstanbul'un 1'inci, Türkiye'nin de 6'ýncý kalabalýk ilçesi özelliðini koruyan Baðcýlar, 52 ilden daha fazla nüfusa sahip ilçe oldu. Verilere göre, Baðcýlar ilçesi Ýstanbul'da en genç nüfusun yaþadýðý ilçeler sýralamasýnda da ilk sýrada yer aldý. Baðcýlar'da yaþ arasýnda 67,134, yaþ arasýnda 62,358, yaþ arasýnda 73,925, yaþ arasýnda 77,184 kiþi yaþýyor. Baðcýlar'da 90 yaþýn üzerinde ise 336 kiþi bulunuyor. Yine TÜÝK verilerine göre, ilçede 383,495 erkek, 368,755 kadýn yaþýyor. Baðcýlar ayný zamanda Türkiye'nin 81 vilayetinden insanlarýn yaþadýðý ilçe olma ayrýcalýðýný da taþýyor. Ýlçede Ýstanbul nüfusuna kayýtlý 47,661 kiþi yaþýyor. 41,133'lük nüfusuyla en çok Bitlisli'nin yaþadýðý ilçede 39,860 Sivaslý ve 34,556 Malatya'lý yaþýyor. Diðer en çok nüfusa sahip iller ise þöyle; Ordu 34,130, Samsun 32,299, Kastamonu 31,429, Tokat 28,803, Giresun 28, 201, Sinop 25,248 Adýyaman 23,399, Diyarbakýr 20,647, Batman 20,197, Erzurum 16,832, Kars 16,204, Çorum 15,694, Van 15,118, Amasya 15,76, Trabzon 14,831, Mardin 13,415, Erzincan 12, 637, Ardahan 12,105, Siirt 11, 548, Bayburt 11,467. CHP, Üsküdar'da Ýhsan Özkes'i aday gösterecek CHP'nin Ýstanbul Üsküdar'da Ýstanbul Milletvekili hemþehrimiz Ýhsan Özkes'i aday göstereceði öðrenildi. Edinilen bilgiye göre CHP, Üsküdar'da Ýstanbul Milletvekili Ýhsan Özkes'i aday gösterecek. Özkes, Üsküdar müftüsü olarak da görev yapmýþtý. Tüketici kredileri milyar TL'ye yükseldi Tüketici kredileri Ocak 2014 tarihleri arasýnda 510 milyon TL artýþla 248 milyar 856 milyon TL düzeyine yükseldi. Konut kredilerinin 231 milyon TL artýþla 110 milyar 853 milyon TL'ye ulaþtýðý bu dönemde, taþýt kredileri 36 milyon TL azalýþla 8 milyar 460 milyon TL oldu.merkez Bankasý'nýn Haftalýk Para ve Banka Bülteni'ne göre Ocak 2014 tarihleri arasýnda toplam tüketici kredileri 510 milyon TL artýþla 248 milyar 346 milyon TL'den 248 milyar 855 milyon TL'ye yükseldi. Bu kredilerin 237 milyar 295 milyon TL'si mevduat bankalarý, 1 milyar 527 milyon TL'si kalkýnma ve yatýrým bankalarý, 10 milyar 24 milyon TL'si ise katýlým bankalarý tarafýndan kullandýrýldý. Tüketici kredileri 2013 yýlýnýn sonuna göre yüzde 0.51 oranýnda, 1 milyar 266 milyon TL tutarýnda artýþ gösterdi. -KONUT KREDÝLERÝ MÝLYAR TL'YE YÜKSELDÝ- 24 Ocak itibarýyla mevduat, katýlým, kalkýnma ve yatýrým bankalarýnýn 248 milyar 856 milyon TL düzeyinde gerçekleþen tüketici kredilerinin, 110 milyar 853 milyon TL'sini konut kredileri oluþturdu. Konut kredileri bir önceki haftaya göre 231 milyon TL artýþ gösterdi Ocak haftasýnda taþýt kredileri 36 milyon TL azalýþla 8 milyar 460 milyon TL'ye gerilerken, diðer krediler 315 milyon TL artýþla 129 milyar 542 milyon TL düzeyinde gerçekleþti. Saðlýk Bakaný Dr. Mehmet Müezzinoðlu "Engel Tanýmýyoruz" sloganý ile milletvekillerine mektup gönderdi. Bakan Müezzinoðlu Çorum Milletvekillerine gönderdiði mektupta, Çorum'a 2014 yýlýnda 8 adet yeni ambulans tahsisinin yapýldýðýný, 22 acil istasyonunda 34 ambulans ile hizmet verildiðini ve 2013 yýlý içerisinde Çorum'da 26 bin 992 hastaya nakil ve acil yardým hizmeti verildiðini belirtti. Bakan Müezzinoðlu ayrýca Bakanlýðýn hizmetleri hakkýnda genel bir deðerlendirme yaparak, "Bakanlýðýmýz, acil saðlýk hizmetleri bünyesindeki, kara, hava ve deniz ambulanslarý yanýnda, dünyada örneði bulunmayan Ulusal Medikal Kurtarma ekiplerimizle (UMKE), acil ve afetlerde etkili ve hýzlý medikal müdahale ve hasta naklini saðlayacak kapasiteye ulaþmýþtýr. Bu kapasite gerek yurt içerisinde gerekse yurt dýþýnda meydana gelen acil, olaðan dýþý durumlar ve afetlerde kullanýlmaktadýr. Bu durum ülkemizi saðlýk hizmetlerinde dünya çapýnda yükselen bir deðer haline getirmiþtir. Dünya çapýnda bir kapasite oluþturan ve ihtiyaç sahibi ülkelere de saðlýk yardýmý yapan ülkemiz, özellikle acil saðlýk hizmetlerinde her gün daha ileriye gitmektedir. Türkiye genelinde 2 bin 60 acil 112 istasyonunda 3 bin 358 Kara Ambulansý ile birlikte 8 Helikopter ( 12 Nisan 2014 de 17 olacak) 3 uçak ( 1 tanesi 4 sedyeli) ve 4 Deniz Ambu lansý ile acil saðlýk hizmetini yurt sathýnda yürütülmektedir.2013 yýlýnda ise kara ambulanslarý ile 3 milyon 412 bin 859 hasta taþýnmýþtýr. Bugüne kadar uçak ambulanslar ile 5 bin 91, helikopter ambulanslarla 16 bin 142 ve deniz ambulanslarla 2 bin 738 hasta nakli ve acil yardým hizmeti verilmiþtir" dedi. Saðlýk Bakaný Dr. Mehmet Müezzinoðlu son olarak, Çorum'a tahsis edilen 8 adet yeni ambulansýn hayýrlý olmasýný ve vatandaþlarýn bu hizmete ihtiyaç duymamasýný temenni ederek, "Ýhtiyaç duyulur ise Çorum'da 22 istasyon, 34 ambulans ve 319 personel il 7/24 göreve hazýr olduðumuzu bildirir, saðlýk, mutluluk ve huzur dilerim" ifadeleriyle mektubunu tamamladý. Haber Servisi Aile Eðitim Merkezi'nde Enerji Tasarrufu anlatýldý Çorum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi, haftalýk seminerlerine ara vermeden devam ediyor. Her hafta farklý bir konunun ele alýndýðý seminerlerin bu haftaki konusu konutlarda ýsýnma problemi ve enerji tasarrufu oldu. Velipaþa Konaðý Aile Eðitim Merkezi'nde verilen ve Ekonomist-Aile Eðitmeni Ahu Barlýk'ýn konuþmacý olarak katýldýðý seminerde ýsý yalýtýmýnýn doðru yapýldýðý bir binada ýsýtma ve soðutma harcamalarýnýn büyük ölçüde azalacaðý ifade edildi. Binalarýn doðru yöntemlerle yalýtýlmasýyla yüzde 25'den yüzde 50'ye kadar varan oranlarda enerji tasarrufu saðlanabileceðini belirten Ahu Barlýk, binalarda çatýlardan, dýþ duvarlardan, döþemelerden ve kapýlardan önemli ölçülerde ýsý kayýplarýnýn olduðunu, mantolama yaparken ucuz deðil uygun malzemelerin kullanýlmasý gerektiðini vurguladý. Ahu Barlýk, seminere katýlan kadýnlarýn sorularýný da cevapladý. Kubilay Kaan YÜCEL

8 Hasta Ziyareti Kulaklarý duymayan bir adam hastanede yatan bir arkadaþýný ziyarete gitmek istemiþ. Düþünmüþ ben ne sorarým, o ne cevap verir, diye. Klasik cevaplara göre konuþmayý tasarlamýþ, cümlelerini zihninde hazýrlamýþ. "Nasýlsýnýz" derim, o da "Ýyiyim" der. Bende, "Oooh ne güzel" der, devam ederim. Hastaneye Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý gidip arkadaþýnýn baþucuna varmýþ. -Nasýlsýn, iyi misin? -Ölüyorum. -Oooh, ooh ne iyi. Ne ilaç veriyorlar? -Zehir. -O ilaç çok iyidir. Doktorun kim? -Azrail. -Ondan iyi doktor yoktur. Sudoku bulmacasýnýn çözümü YAÞAM Çocuklarda kulak Hastalýklarýna dikkat! Avusturya Sen Jorj Hastanesi Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý Uzmaný Op. Dr. Gökhan Güvener, çocuklarda sýk karþýlaþýlan hastalýklarýn baþýnda kulak hastalýklarý geldiðini söyledi. Güvener, "Özellikle orta kulak enfeksiyonlarý çocuklarda sýk görülür." dedi. Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý Uzmaný Op. Dr. Gökhan Güvener, çocuklarda kulak hastalýklarý ile ilgili bilgiler verdi. Orta kulak enfeksiyonlarý tehlikeli diyen Güvener, "Kulak zarýnýn arkasýnda yer alan içi hava dolu boþluða orta kulak adý verilir. Buradaki enfeksiyonlar, östaki borusu aracýlýðýyla geniz bölgesinden gelen bakteri ve virüslerden kaynaklanýr. Bir üst solunum yolu enfeksiyonu ardýndan devam eden halsizlik ve rahatsýzlýklarda kulaklar mutlaka kontrol edilmelidir." diye konuþtu.güvener, "Çocuklarda özellikle yatarken þiddetlenen kulak aðrýsý, kulakta basýnç hissi, iþitme güçlüðü, ateþ, baþ aðrýsý, bazý olgularda mide bulantýsý ve iþtah bozukluklarý sýk rastlanan bulgulardýr. Kulak zarý delinmiþse kulaktan dýþarý doðru akan iltihabi akýntý görülebilir. Daha küçük çocuklarda ise nedeni anlaþýlamayan ateþ, beslenme ve uyku düzeninde bozulma, aðlama ataklarý, elini kulaðýna doðru götürme ve çekiþtirme gibi bulgular þüphe uyandýrmalýdýr." ifadelerini kullandý.op. Dr. Gökhan Güvener þöyle konuþtu: "Orta kulak enfeksiyonlarýnýn çocuklarda daha sýk görülmesinin temel sebepleri, bu dönemde daha sýk rastlanan üst solunum yolu enfeksiyonlarý ve östaki borusunun daha kýsa ve dar yapýda olmasýdýr. Her iki orta kulak boþluðunu burnun arka tarafýndaki geniz bölgesine baðlayan bu kanallarýn temel görevleri, orta kulaktaki doðal akýntýlarýn boþalmasýný saðlamak ve hava basýncýný dengelemektir. Bu görev saðlýklý bir iþitme için de çok önemlidir. Üst solunum yolu enfeksiyonlarý, geniz eti problemleri, alerji gibi nedenlerle östaki borusu týkanabilir, iþlevleri bozulabilir. Bu durum burun-geniz bölgesindeki mikroplarýn orta kulaða ilerlemesine, iltihabi sývý birikimine ve enfeksiyonun oluþmasýna neden olur. Tedavide aðrý kesici ve ateþ düþürücüler çocuðu rahatlatmak için kullanýlýr. Çoðu olguda antibiyotik kullanýlmasýna gerek görülür. Antibiyotik kullanýmýndaki temel amaç olasý komplikasyonlarý önlemektir." Güvener, "Bebeklerin yatar pozisyonda ve biberonla beslenmeleri de kolaylaþtýrýcý bir faktördür. Kalabalýk kreþ ve sýnýflarda bulunma, ailenin sigara kullanmasýna baðlý pasif içicilik de orta kulak iltihabý riskini arttýrýr. Sýk tekrarlayan enfeksiyonlarda, altta yatan alerji, bademcik ve geniz etinin kronik enfeksiyonlarý gibi nedenler araþtýrýlmalýdýr. Orta kulaðýn çocukluk çaðýnda sýk görülen bir diðer sorunu da seröz otit adý verilen hastalýktýr. Bunda da orta kulakta normal olmayan bir sývý birikimi söz konusudur. Ancak mikrobik bir iltihap olmadýðýndan aðrý, ateþ gibi enfeksiyon bulgularý görülmez. Çoðu zaman tek bulgu iþitme kaybý olduðu için, özellikle küçük çocuklarda geç taný konulmasý hatta hiç taný konulamamasý nadir deðildir. Alerji, kronik geniz eti ve bademcik enfeksiyonlarý, kulak anatomisindeki yapýsal bozukluklar, pasif sigara içimi, kalabalýk kreþ ve sýnýflarda bulunma gibi durumlar risk faktörleri arasýnda sayýlmaktadýr. Bazý araþtýrmalara göre bu hastalýða ailevi bir eðilim de söz konusudur. Tedavide yakýndan takip ön plandadýr. Çoðu zaman kendiliðinden düzelme görülebileceði gibi altta yatan alerji, kronik enfeksiyon gibi bir sebebe yönelik tedavi ve çevresel önlemler de yararlý olabilir. Sývýnýn düzelmemesi ve ilerleyici bir iþitme kaybýnýn varlýðý durumunda kulak tüpü takýlmasý gibi cerrahi müdahaleler gerekebilir." dedi. Küçük çocuklarýn kulaklarýna soktuklarý yabancý cisimler önemli bir saðlýk problemine dönüþebileceðini belirten Güvener, "Cismi çýkartmaya yönelik bir müdahale, onu daha derine itebilir. Dikkatsizce bir yaklaþým dýþ kulak yolu ve kulak zarýna zarar verme riski taþýr. Böyle bir durum fark edildiðinde en yakýn saðlýk kuruluþuna baþvurmak en doðrusudur. Yabancý cisim hekim tarafýndan bu iþlem için üretilmiþ özel enstrümanlarla çýkartýlýr, bazý durumlarda müdahale yapabilmek için anestezi dahi gerekebilir. Burun ve kulak deliklerine sýðabilecek boyutta küçük cisimleri çocuklarýn ulaþabileceði yerlerden uzak tutmak önemlidir." diye konuþtu.kulak kiri ile ilgili Güvener, "Dýþ kulakta deri artýklarý, ter bezleri ve yað bezlerinin salgýlarýyla meydana gelen karýþýma kulak kiri adý verilir. Aslýnda bir saðlýk sorunu olmayýp, adýnýn çaðrýþtýrdýðý þekliyle temizlik ve hijyenle de bir ilgisi yoktur. Bazý bünyelerde kirin aþýrý üretimi veya dýþarý atýlýmýndaki bozukluklar nedeniyle dýþ kulak yolunda birikim olur hatta kulak kanalý tam olarak týkanabilir. Çocuklarýn yaklaþýk %10'unda görülen bu sorun çok önemli olmamakla birlikte, iletim tipi iþitme kayýplarýnýn en sýk sebebidir. Elini sýk sýk kulaðýna götürme, kulaðý çekiþtirme gibi bulgular ve tam týkanma halinde iþitme kaybý görülür. Temizleme amacýyla kulak kanalýnýn içine doðru pamuklu çubuklar ve benzeri þeyler sokulmasý doðru deðildir. Yumuþatýcý damlalar kullanýlabilir, tam týkanma ve iþitme kaybý durumunda, kir doktor tarafýndan vakum cihazýyla temizlenebilir." ifadelerini kullandý.dýþ kulak enfeksiyonlarýnda deðinen Güvener, "Yüzücü kulaðý da denilen bu durum genellikle temiz olmayan havuz, deniz sularýna baðlý olarak geliþir. Çeþitli cilt hastalýklarý nedeniyle dýþ kulak cildi bütünlüðünün bozulmasý da nedenler arasýndadýr. Doðal koruyucu tabakasý kaybolan dýþ kulak yolu cildinde enfeksiyona baðlý ödem ve þiþlik geliþir. Bazen bu þiþlik kulak kepçesine kadar ilerleyebilir. Tedavide damlalarla þiþliðin giderilmesi, dýþ kulak kanalýnýn iltihabi akýntýdan temizlenmesi ön plandadýr. Aðýr enfeksiyonlarda antibiyotik de kullanýlabilir." dedi. Yerli Dizi 19:55 21:30 20:00 8 Türkiye de son 20 yýlda hýzla artan boþanmalar, bu boþanmalarýn ilginç içerikleri, toplumun bu artýþa direnemeyiþi, ülkenin doðusuyla batýsý arasýnda bu artýþ noktasýndaki farkýn gittikçe kapanýyor olmasý bir þey iþaret ediyordu. Þüphesiz, boþanma denen þey, aile mefhumuyla ilgili en büyük kriz noktasýydý. Ve bir þeyi tanýmlamanýn en temel yollarýndan birisi onun karþýtýyla ayný çerçevenin içine alýnmasýydý.saat : 19:55-22:30 (155 dakika) Tür : Dizi (Dram) Oyuncular : Nergis Öztürk, Cemal Toktaþ, Yeliz Kuvancý, Tomris Ýncer Yönetmen : Emre Kabakuþak Sinema Böyle Bitmesin Çýlgýn Dersane Hadi, Ýstanbul Özlem Dersanesi nin sahibidir. Dersane iflasýn eþiðine gelince, durumu kurtarmak için torunu Özlem le çareler aramaya baþlar ve öðrencilere promosyon olarak tatil hediye etmeye karar verir. Dersanenin eski öðretmenlerinin de tatil köyüne davet edilmeleriyle eðlence baþlar. Daha sonra dersaneler arasýnda para ödüllü bir yarýþma düzenleneceði haberi gelir. Özlem, bir yandan dedesini yarýþmaya katýlmak için ikna etmeye çalýþýrken, bir yandan da Kerem ile aralarýnda baþlayan yakýnlaþmayla ilgilenmektedir... Sinema Ben Efsaneyim Robert Neville, bir salgýn nedeniyle tüm insanlarýn öldüðü, kalanlarýnsa mutasyona uðrayýp canavarlaþtýðý bir ortamda normal kalabilen tek insandýr. Giderek yalnýzlýðýn getirdiði umutsuzlukla mücadele edemez hale gelen Neville, günün birinde genç bir kadýn ve küçük bir çocuða rastladýðýnda hayatýn kendisi için bir anlamý olabileceðini düþünmeye baþlar.saat : 22:30-00:30 (120 dakika) Tür : Sinema (Korku, Bilimkurgu,Dram) Oyuncular : Will Smith, Alice Braga, Charlie Tahan, Salli Richardson-Whitfield Yönetmen : Francis Lawrence II. Mahmud II. Mahmud (Osmanlý Türkçesi:????????? Mahmud-ý sani,????????? Mahmud-ý Âdlî) (20 Temmuz Temmuz 1839), 30. Osmanlý padiþahý ve 109. Ýslam halifesidir. Osman Gazi ve Sultan Ýbrahim'den sonra Osmanlý hanedanýnýn üçüncü ve son soy atasýdýr. Son altý Osmanlý padiþahýndan ikisi onun oðlu dördü ise torunudur. Tahtta kaldýðý 31 yýllýk süreç Osmanlý tarihinin siyasi açýdan en bunalýmlý dönemlerinden biridir. Balkanlarda imparatorluðun daðýlma sürecini baþlatan Sýrp ve Yunan isyanlarý, Rus, Ýngiliz ve Fransýz donanmalarýnýn Navarin'de Osmanlý donanmasýný imha etmesi ve ardýndan Rusya ile savaþa girilmesi, Fransa'nýn Cezayir'i iþgal etmesi, asi ilan ettiði Mýsýr Valisi Kavalalý Mehmet Ali Paþa'nýn ordularýnýn Suriye ve Anadolu'yu geçerek Kütahya'ya kadar gelmeleri gibi hadiseler ile karþý karþýya kalan Sultan II. Mahmud bir diðer taraftan gerçekleþtirdiði reformlarla imparatorluðun çehresini deðiþtirerek Osmanlý modernleþmesinin temellerini atmýþ, ölümünden dört ay sonra ilan edilen Tanzimat Fermaný'na giden yolun hazýrlayýcýsý olmuþtur. Hükümdarlýðý dönemindeki icraatlarý nedeniyle, bazýlarý kendisini devleti tekrar ihya etmek üzere her yüzyýlda bir gelmesi beklenen müceddid olarak kabul edip büyük sýfatýyla yad etmiþ, muhalifleri ise gavur padiþah olarak nitelendirmiþlerdir.sultan II. Mahmud dönemi, Osmanlý tarihinde batýlýlaþma süreci içerisinde büyük öneme sahiptir. Sultan II. Mahmud, Osmanlý Devleti ne yeniden bir düzen verilmesi amacýyla, bütün iþlerinde batý teknik ve kültüründen faydalanma yolunu tuttu. Tarihlere Vaka-i Hayriye olarak geçen Yeniçeri Ocaðý nýn kanlý bir þekilde kaldýrýlmasý hadisesinden sonra kurduðu Avrupai tarzda eðitim gören Asakir-i Mansure-i Muhammediyye (Türkçe: Muhammed'in zafer kazanmýþ ordularý) ordusu ile modern Türk ordusunun temellerini attý. Akdeniz Soslu Makarna Malzemeler 1 Paket Spagetti 4 Domates 5 Sivribiber 200 gr Zeytin 2-3 Diþ Sarýmsak 1 Kaþýk Domates Salçasý 3-4 Dal Maydanoz 1 Kase Rendelenmiþ Kaþar Peyniri 2 Çorba Kaþýðý Zeytinyaðý Tuz, Kekik Bir Tutam Nane Yemeðin Tarifi Spagettiyi paketin üzerindeki tarife göre haþlayýn. Domatesleri rendeleyin, biberlerin çekirdeklerini ayýklayýp ince ince doðrayýn. Zeytinlerin çekirdeklerini çýkarýn, sarýmsaklarý ezin. Yaðsýz tavada biberleri kavurup domatesleri ekleyerek piþirin. Suyunu çekince sarýmsak, salça, tuz ve baharatlarý ekleyip karýþtýrýn. Zeytinleri ilave edip ateþten alýn. Maydanozu yýkayýp ince ince kýyýn ve ayrý bir kapta kaþar peyniri ile karýþtýrýn. Spagettiyi süzüp servis tabaðýna alýn. Üzerine önce domates sosunu ardýndan peynirli karýþýmý dökün ve zeytinyaðýný gezdirin. Sýcak olarak servis yapýn. Baþarýlarým, gençliðimdeki hayallerimin ürünüdür. (Napoleon Bonaparte) 07:00 Haber Saati 08:30Nihat Hatipoðlu Sorularýnýzý Cevaplýyor 10:00 Müge Anlý ile Tatlý Sert 13:00 Kýzlar ve Anneleri 15:00 Alemin Kýralý 16:00 Zahide ile Yetiþ 18:20 Ana Haber 19:00 Ana Haber 20:00 Huzur Sokaðý 22:30 Ben Efsaneyim Sinema Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ Nil in Dünyasý Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 16:50 Gezebilsem 17:45 Ana Haber 18:30 Hayat Dediðin 19:40 Ölümcül Dövüþ 2 22:40 Þaþma Brader 23:50 Ýskele Sancak Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým 15:30 Güldür Güldür 17:15 Beverly Hlls Çuvava 18:30 Ana Haber 19:15 Büyük Risk 20:00 Ayý Yogi 21:30 Çýlgýn Dersane 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar Yerli Dizi 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Yalan Dünya Yerli Dizi 23:15 Beyaz Show 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:40 Hava Durumu 19:55 Böyle Bitmesin 22:30 Gönül Hýrsýzý Yerli Dizi Hayatýn Nabzý Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yerli Dizi Yeþil Elma 16:45 Tv filmi Ana Haber 18:50 Ýki Dünya Arasýnda 19:45 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Yeraltý Canavarý 23:00 Maceracý

9 Andolsun, eðer onlara, "Gökleri ve yeri kim yarattý, güneþi ve ayý hizmetinize kim verdi?" diye soracak olsan mutlaka, "Allah" diyeceklerdir. O halde nasýl(haktan) döndürülüyorlar? Ankebût, 29/61 GÜZEL AHLAK VE KAZANMA YOLLARI ÝSMET 'Ýsmet', kötülük ve günahlardan korunmuþ olma, masum olma demektir. Ýsmet, peygamberlerde bulunmasý vacip olan sýfatlardan biridir. Peygamberler, insan olmalarý nedeniyle günah iþleme özelliðine sahip olduklarý halde, günah iþlememeleri için Allah (c.c.) tarafýndan korunmuþlardýr. Ýþte, onlarýn bu özellik ve sýfatlarýna 'Ýsmet' denir. Çünkü peygamberler, gerek sözlerinde ve gerekse davranýþlarýnda kendilerini lekeleyecek, deðerlerini düþürecek bütün hatalardan uzak olmalýdýr. Örneðin, peygamberler peygamberliklerinden önce ve sonra en büyük günah olan Allah (c.c.)'a þirk (ortak) koþmaktan korunmuþlardýr. Yine ilahi görevlerini yerine getirip, yine Allah (c.c.)'tan aldýklarý vahy'i insanlara bildirirken unutmalarý ve hata etmeleri, onlar hakkýnda geçerli deðildir. Peygamberlikten önce, az görülür küçük hatalar yapmalarý mümkün ise de peygamber olmalarý ile birlikte davranýþlarý Allah (c.c.) tarafýndan düzeltilir. Peygamber olduktan sonra ise kesin olarak büyük günah iþlemezler. Ancak, bir takým hikmetlere uygun olarak kendilerinden sehven 'zelle' denilen küçük hatalar meydana gelebilir, fakat onlarý kendi hallerine býrakmazlar. Peygamberler de bunda ýsrar etmezler. Peygamberlerin amel defterleri tertemizdir. Onlara günah adýna bir þey yazýlmaz. Peygamberlerin ismet sýfatý yani 'masum' olmalarý konusunda bazý farklý görüþler vardýr. Bir kýsým, insanlar içinde masum olanýn, yani peygamberlerin, isyan etme ve günah iþleme gücüne sahip olmadýklarýný iddia ederler. Bir diðer grup ise, isyan ve günahýn onlar için de mümkün olduðunu düþünürler. Bunlar hür iradeyi inkâr etmezler. Masum olmanýn; zorla yaptýrmaya varmamak þartý ile Allah (c.c.)'ýn insanda yarattýðý bir þey olduðu ve insanýn onunla isyana kalkýþmayacaðýný bildiði þekilde ortaya koyarlar. Bu görüþe sahip olanlar, ismet sýfatýnýn, günah iþleme gücüne sahip olmama tarzýndaki birinci anlayýþýn yanlýþlýðýna akýldan þöyle bir delil getirirler. Eðer durum onlarýn dediði gibi olsaydý, masum olan, bu ismetinden dolayý övülmeye hak kazanamazdý ve emir, yasak, sevap, ceza gibi hususlar anlamsýz olurdu. Bu görüþ taraftarlarý nakli delil olarak da Kur'aný Kerim'den, "De ki, ben de sizin gibi bir insaným." [1] "... Ve Allah katýnda baþka ilah tutma" [2] "Eðer biz seni saðlamlaþtýrmamýþ olsaydýk and olsun, onlara neredeyse yaklaþacaktýn" [3] ve "Ben kendimi ibra (temize çýkarma) edemem..." [4] ayetlerini gösterirler. Masum olmanýn yani ismet sýfatýnýn mümkün olduðuna dair de dört sebep gösterilir: 1- Ýsmet sýfatýna sahip olan peygamberlerin bedeninde veya nefsinde, kötülükten alýkoyan bir alýþkanlýðý gerektiren bir özelliðin bulunmasý. 2- Ýsyanlarýn yerilmesi ve itaatin övülmesini bilmeleri. 3- Bu bilgilerin Allah (c.c.)'tan devamlý gelen açýklama ve vahiy ile desteklenmesi. 4- Unutma veya uygun ve doðru olaný terk etme kabilinden bir þey kendisinden meydana gelmiþ olsa, uyarýlýr ve kendisine doðru olaný gösterilir. Ýþte, bu dört özellik bir araya geldiðinde de þüphesiz kiþi günahlardan masum olur. [5] Ýsmet ahlâkýný ve özelliðini bilen ve seven Müslümanlar çocuklarýna Ýsmet adýný da koyarlar. Müslümanlar, Allah (c.c.)'tan gerçek anlamda korkarak, O'nun emirlerine sýmsýký sarýlarak ve yasaklarýndan kaçýnarak, elçisinin ahlâký ile ahlâklanarak ismet ahlâkýný kazanabilirler. [1] Kehf sûresi, 18/110. [2]Ýsra sûresi, 17/39. [3] Ýsra sûresi, 17/74. [4] Yusuf sûresi, 12/53. [5] Þamil Ýslâm Ansiklopedisi. Allah'ýn Emaneti Hz.Ümm-i Süleym, gayet temiz ahlak sahibi bir hatun idi. Çocuðu vefat ettiði zaman, sabýr ve metanetle bizzat kendisi yýkadý ve kendisi kefenledi ve bir tarafa býrakýp, komþularýna dönerek: - Babasýna haber vermeyin. Hz. Ebu Talha orada bulunmamaktaydý. Akþam eve döndüðünde, çocuðu sordu, hanýmý: - Gördüðünden þimdi çok iyidir, der. Sonra yemek yediler, oturdular, birlikte oldular. Bir müddet sonra Hz.Ümm-i Süleym, beyine gayet metanetle þöyle der: - Ebu Talha, ödünç alýnmýþ bir þeyi geri vermek icap eder mi etmez mi? - Söylediðin bu söz nasýl bir söz, elbette ki ödünç alýnan þey geri verilmeli. - O halde, Hak Teala da sana emanetten vermiþ bulunduðu çocuðu aldý. Ebu Talha bu sözü duyunca : - Biz Allah için halk edilmiþ bulunuyoruz ve hep onun tarafýna döneceðiz, der ve þükreder. Sabah olunca gidip Resulullah'a (s.a.v.) anlatýr. Resulullah (s.a.v.): - Ya Rabbi bunun daha iyi bir karþýlýðýný Ebu Talha'ya ver, diye dua eder. Nitekim, dokuz ay dokuz gün sonra Abdullah diye bir çocuklarý olur. Çocuk, Peygamberimizin himayelerinde büyürler, Ýslam Tarihinde önemli bir þahsiyet olur. 9 Cumanýz Mübarek Olsun... "Hamd olsun sana ya Rabb! Sen bütün semâlarý, arzý ve onlardakileri ayakda tutansýn. Hamd sana mahsûsdur ey Rabbim! Sen semâlarda, arzda ve onlarda ne varsa hepsinin nûrusun." Amin "Alçaltan" manasýna gelen "el-hafid" ismi celili Kur'aný Kerim de Vaký'a suresi ayet 3 de Kýyametin alçaltýcý ve yükseltici olduðunu haber verir þeklinde geçer. Kýyameti yapan ve yaratan Allah olduðuna göre, Alçaltan ve yükselten de O' dur. "Yükselten" manasýna gelen "er-rafi'" ismi Cemili ise bir defa Rafi' olarak (Ali Ýmran 55) bir defada Rafi-ud-derecat (Mü'min 15) olarak geçmekte. 13 defada...yükseltti,...yükseltir þeklinde fiil olarak geçer. Nefsinin hevasýný baþ tacý eden, günah sokaklarýnda gezen, isyan edenleri cehennemin en alt derekelerine alçaltan Allah (c.c.), nefsinin hevasýný ayaklar altýna alan, salih insanlarla beraber olan, iyi ve güzel yerlerde dolaþan, Rabbine itaat edenleri Cennetin en üst derecelerine yükseltendir. Kuyunun dibine atýlan Yusuf (s.a.v) Mýsýr'a sultan oldu. Onu atanlar ise bir gün Yusuf'un önünde secdeye kapandýlar. Yýlanlarý yerde süründüren "Hafid,"kuþlarý yükseklerde uçuran "Rafi" olan Allah (c.c.)dýr. Gökyüzünü direksiz yükselten (Ra'd 2), Peygamberlerin derecelerini yükselten (En'am 165), Ýsa aleyhisselamý kendi katýna yükselten (Nisa 185) Hz. Muhammed'in þanýný yücelten (Þerh 4) iman eden, ilim sahibi olanlarýn derecesini yükselten Allah'a iman eden mü'minlerde Peygamberlerin ve iman eden alimlerin önüne kimseyi geçirmezler. DUA HAYIRLI EVLÂT HAYIRLI AÝLEDE YETÝÞÝR ESMAÜL HÜSNA EL-HAFÝD ER-RAFÝ' FETHULLAH GÜLEN Anne ve baba, iyi evlât yetiþtirme konusunda mutlaka mutabakat saðlamalýdýrlar. Çocuk yetiþtirme kabiliyet ve istidadý olmayan, olsa da sorumluluk yüklenmeyen bir anne ve onlarýn hiçbir problemiyle meþgul olmayan bir babanýn vesayetindeki çocuklar, anne ve babalarý olsa da yetimdirler. Allah'ýn, þefkat, merhamet, incelik ve hassasiyetle donattýðý, donatýp çocuklarýný yetiþtirme konusunu tabiatýnýn bir derinliði haline getirdiði anne, ruhundaki bu potansiyeli mutlaka onlarý hakikî insanlýða yükseltme istikametinde kullanmalýdýr. Zaten o, fýtratý itibarýyla bir muallime, bir mürebbiye ve bir mürþidedir. Onun en önemli vazifesi çocuðunu yetiþtirmek olmalýdýr. 'Allah, anne ile çocuðunun arasýný ayýraný kýyamet gününde sevdiklerinden ayýrýr.' (Hâkim, Müstedrek, 2/55) hadisi de annenin çocuk terbiyesindeki müstesna rolünü gayet net bir þekilde ortaya koymaktadýr. Özetle 1-Çocuk yetiþtirme kabiliyeti olmayan, onlarýn hiçbir problemiyle meþgul olmayan bir ana-babanýn vesayetindeki çocuklar öksüz ve yetim sayýlýrlar. 2-Kadýn, yaratýlýþý itibarýyla bir öðretmen ve bir terbiyecidir. Bu açýdan bir annenin en önemli vazifesi çocuðunu hayýrlý bir þekilde yetiþtirme olmalýdýr. 3-Ana-baba yuvayý koruyucu sera gibi kullanmalý, çocuklarýnýn ahlâkî eðitimlerini hedef yapmalý ve onlarýn zayi olmasýna fýrsat vermemelidirler. Anne, donanýmýnýn gereðini yerine getirirken baba da hilkat ve konumunun icabý daima temkinli, dirayetli, kiyasetli ve dikkatli olmasý gerekmektedir. O siyasetle, memuriyetle, ticaretle, ziraatle vb. iþlerle meþgul olur ve biraz da tabiatýnýn gereði ailedeki ayrý bir boþluðu doldurur. Evet, o, gücü, mukavemeti ve farklý yapýsýyla ayrý iþlere namzettir. Zaten kadimden beri o hep hususî bir sorumluluðun insaný olagelmiþtir. Ormandan aðaç kesmeden alýn da, saban sürmeye; arpa, buðday ekip biçmeden inþaatlardaki ya da fabrikalardaki bütün aðýr iþlere kadar her þey ona baðlý devam edegelmiþtir. Böyle aðýr iþlere, bedeniyle, iradesiyle mukavemet edebilecek erkek bence yerini korumalý, kadýn iþleriyle kadýnlaþmamalý ve kadýný da takatini aþkýn aðýr iþlerle uðraþtýr mamalýdýr. Þefkat kahramaný anneler Ayrýca erkek, bir mukavemet abidesidir ama bir þefkat kahramaný deðildir. Þefkat, annenin en önemli derinliðidir; o, dokuz ay karnýnda gezdirir çocuðunu. Dünyaya getirir yüz zahmetiyle, bakar büyütür bin meþakkatiyle. Gece inlediði zaman hemen kalkýp imdadýna koþar.. Aðladýðýnda da baðrýna basar. Tabiatýndan kaynaklanan bir iþtiyak ve insiyakla onu yaþatmak için yaþar. Ýþte bir tarafta kadýn diðer tarafta da erkek, teþkil ettikleri aile vahdetiyle cennet saraylarýný hatýrlatan öyle bir yuva kurarlar ki bu yuvanýn çehresinde öteleri temaþa edebilirler. Günümüzde erkek bir dairede, kadýn da bir dairede çalýþýr. Bu durumda çocuklar ya baþkasýnýn yanýnda ya da çocuk kreþlerindedir.. Evet, erkek ve kadýn da çalýþýnca, çocuklar belli ölçüde de olsa yalnýzlýða, sahipsizliðe terk edilirler. Sonra bu insanlar kendi kendilerine þöyle teselli olurlar: 'Orada çok þefkatli, bilgili kimseler var. Çocuklara bizden daha iyi bakýyorlar.' Oysaki çocuðun, bütün bunlarýn ötesinde istediði daha baþka þeyler vardýr. Kreþte çocuðun elbisesini yýkayabilirler.. Yemeðini vaktinde yedirebilirler, teneffüs etmek istediðinde dýþarýya çýkarýp gezdirebilir ya da lunaparklarda elinden tutup dolaþtýrabilirler; ama bunu yapanlar hiçbir zaman çocuðun annesi, babasý olamaz, onun en çok muhtaç olduðu þefkati ona veremezler. Þefkat, çocuðun, annesinin yüzünde okuduðu, sinesinde bulduðu, babasýnýn kucaðýnda hissettiði cibillî alâkadýr. Bunu vermedikleri takdirde onu baþka hiçbir fanteziyle tatmin edemezler. Böyle eðitim yuvalarý veya kreþlere terk edilen çocuklar bir yana, çýraklýk devresinde bir ustaya veya kalfaya teslim edilen çocuklarý ele alalým; eðer bu usta ve kalfa þefkatten uzak ve biraz da haþin ise, mütemadiyen huþunet gören bu çocuklar, zamanla öylesine duygusuz, öylesine katý ve öylesine merhametsiz yetiþirler ki; yabancýlar þöyle dursun, annelerine babalarýna karþý dahi kaba davranmadan geri durmazlar. Böyle sert insanlarýn, çýraklýk devresinde, o masum çocuklarýn mülayim ruhlarýnda icra ettiði menfi tesir bu ölçüde olumsuz neticeler doðurursa, daha dünyaya gelir gelmez götürüp yabancý kucaklara teslim ettiðimiz çocuklarýn, o yabancý nazarlar altýnda ne hâl alacaklarýný kestirmek zor olmasa gerek. Her zaman kendisini bize Rahmân ve Rahîm olarak tanýtan, Kur'ân-ý Kerim'de tam yüz on dört defa "Bismillahirrahmanirrahim" kelâm-ý mübecceli içinde Rahmâniyet ve Rahîmiyetini anlatan Allah (cc), bu mübarek isim ve sýfatlarýyla annede tecelli etmiþ gibidir. Evet, Allah'ýn (cc) Rahmâniyet ve Rahîmiyetiyle bir haneye tecellisini, annenin binbir ihtimamla çocuklarýnýn üzerine eðilmesi ve onlarý görüp gözetmesi þeklinde mütalâa edebiliriz. Böyle bir mazhariyetin dünyada hiçbir þeyle deðiþtirilemeyecek kadar yüce olduðunda þüphe yoktur. Bir dönemde üniversitede eðitim gören, hatta yüksek lisans ve doktora yapan, ama terör odaklarýnýn eline düþmüþ bazý gençler oldu ve anneyi babayý aðlatan, onlarýn ciðerini daðlayan merhametsiz, duygusuz nesiller yetiþti; ancak bunlar birer istisna idi ve okumanýn, okutmanýn aleyhinde delil teþkil edecek þeyler deðildi. Kimse evlâdýný, bir kurþunla vurulsun ya da toplumun huzurunu kaçýrsýn diye yetiþtirmez; yetiþtirmez ama bazen onlarýn hiç beklenmedik cereyanlara kapýlýp gitmelerini de önleyemez. Ýþte ister böyle sürpriz olumsuzluklar, ister muhtemel tehlikeler karþýsýnda anne-baba her zaman yuvayý bir koruyucu sera gibi kullanmalý, çocuklarýnýn ahlâkî eðitimlerini öncelikli hedef yapmalý ve çocuklarýnýn zayi olmasýna fýrsat vermemelidirler. Sonuç olarak diyebiliriz ki, anne-baba, hisli, þuurlu, vatanýna milletine, dinine sýmsýký baðlý bir neslin yetiþmesi için gerekli olan her þeyi yapmalý ve onun aklî, kalbî, hissî, mantýkî boþluk yaþamasýna fýrsat vermemelidirler. Þayet anne-baba dindar, Kur'ân'a baðlý, Ýslâm'ý bilen kimseler ise çocuklar da þuurlu yetiþecek ve milletlerinin ikbal yýldýzýný parlatacaklardýr. Evliliðin gayesi Aile, bazýlarýnýn anladýðý gibi bir çocuk yapma fabrikasý deðildir; o, toplumun en hayâtî bir parçasý ve milletin de ilk nüvesidir. Dolayýsýyla da o, ne bir kuluçka makinesi, ne de cismânî arzularýn tatmin vasýtasýdýr. O, kutsal bir müessesedir. Kutsiyetin en belirgin çizgisi de nikâhtýr. Belli prensipler çerçevesinde, meþrû bir akitle çiftlerin bir araya gelmesine nikâh denir ki; bu hedefi, gayesi belli bir anlaþmadýr. Allah, nikâh prensipleri için olmayan bir araya gelmelere "sifah" ve "zina" nazarýyla bakar. Din, "nikâh" adý altýnda böyle bir meþrû birleþmeyi iyi bir milletin temeli, rüknü, esasý kabul eder. Ancak, meþrû birleþmeler bile bir gayeye baðlýdýrlar. Maksatsýz, gayesiz, geliþigüzel evlilikler meþrû sýnýrlarý zorlayacaðýndan bir Müslüman bu konuda oldukça hassastýr. Evet, izdivaçtaki hedef, Allah'ý hoþnut ve Resûlullah'ý memnun edecek bir neslin yetiþtirilmesi olmalýdýr. Hedefi ve gayesi olmayan izdivaçlar, niyetsiz ameller gibi bereketsizdirler. Gaye olmayýnca bazen dinine-diyanetine bakýlmadan hiç tanýnmayan birisiyle sýrf boyuna posuna bakýlarak evliliðe benzeyen bir araya gelmeler, uhrevî derinliðinin olmamasý yanýnda çok defa uyumsuzluk ve geçimsizliklerle sonuçlanýr. Hele bir de, Kur'ân'a inanan ve inanmayan, Resûlullah'ý (sallallahu aleyhi ve sellem) tanýyan ve tanýmayan iki kiþi bir araya gelmiþse.. Evet, aileler arasýnda inanma ve inanmama açýsýndan zýt düþünceler söz konusu ise, dinî, fikrî sürtüþmeler kaçýnýlmaz olur ve telâfisi imkânsýz uyuþmazlýklar baþ gösterir. "Gayeli izdivaç", enine-boyuna düþünülerek, hissin yanýnda aklî-mantýkî olan izdivaçtýr. Ve evlenmede "maksat" düþünülerek hareket edildiðinden ailede huzur vardýr. Neticesi düþünülmeden ve bir gaye gözetilmeden yapýlan evliliklerin neticesinde ise, deðiþik sýkýntýlar söz konusudur. Böyle bir yuvada, aile fertleri sürekli huzursuzluk yaþarlar. Din, bir taraftan evlenmeyi meþrû kýlýp onu teþvik ederken diðer taraftan da meseleyi gaye ile sýnýrlandýrmaktadýr. Zaten insanýn her iþinde ve davranýþýnda bir gaye olmalýdýr ki, teþebbüs ve atýlýmlarýnda da kararlý olabilsin ve o hedefe ulaþmaya çalýþsýn. Þayet o bir gaye gözetmiyorsa, mesaisini de tanzim edemez ve hiçbir zaman hedefe ulaþamaz. Buna "metot", "usûl" ya da gayeyi nazara almanýz itibarýyla "finalite" de diyebilirsiniz. Þu bir gerçektir ki, hareket ve davranýþlarýmýzda gaye gözetmiyorsak, baþarý þansýmýzý da büyük ölçüde kaybetmiþ sayýlýrýz. "Müslüman -veya mü'min- bir kul abdest alýr ve yüzünü yýkarsa, gözleri ile bakarak iþlediði her günah abdest suyu -veya suyun son damlasý- ile yüzünden çýkar... Neticede o mü'min kul günahlardan temizlenmiþ olur." (Müslim, "Tahâret", 32; Tirmizî, "Tahâret", 2) SAHABE HAYATI HZ. SELMAN EL-FARÝSÎ (r.anh) Seçkin ve meþhur sahabilerden biri. Ýran asýlý olup, Ýsfahan'ýn Cayy kasabasýnda doðmuþtur. Bir rivayete göre de doðum yeri Râmehürmüz'dür. Doðum tarihi hakkýnda bilgi bulunmamaktadýr. Selman (r.a)'ýn müslüman olmadan önceki ismi, Mabah b. Buzahsan'dýr. Müslüman olduktan sonra Selman ismini almýþtýr. Künyesi Ebu Abdullah'týr. Ona nesebi sorulduðu zaman; "Ben; Selman b. Ýslâm'ým" demiþtir (Ýbn Sa'd Tabakâtül Kübra, Beyrut (t.y.), IV, 75; Ýbnul-Esir, Üsdül- Gabe, II, 417; Ýbn Hacer el-askalani, rel-isâbe, Baðdat (t.y.), ll, 62). Selman (r.a)'ýn babasý Mecusiliðe aþýrý baðlý olan bir köy aðasý (Dikhan) olup büyük bir çiftliðe sahipti. Onun evinde bir ateþgede vardý ve onda ateþin sönmeden sürekli yanmasýný saðlama iþiyle Selman (r.a) ilgileniyordu. Babasýnýn ona karþý olan sevgisi çok aþýrýydý. Bu yüzden onu, kendisine bir zarar gelmesin diye eve kapatmýþtý. Bu arada Selman (ra), Mecusiliðin gerçek bir din olup olamayacaðý hakkýnda düþünmeye baþladý. Ancak o kendi deyimiyle, bir köle gibi eve hapsedildiðinden, dýþarýdaki olaylardan pek haberdar deðildi ve bu yüzden Mecusiliði diðer dinlerle karþýlaþtýrma imkanýndan yoksun bulunmaktaydý. Bir ara babasý, iþleri yoðunlaþýnca onu tarlalardan birisine bakmasý için göndermek zorunda kaldý. Öte taraftan onu, kendisi için her þeyden deðerli olduðunu söyleyerek iþini bitirince gecikmeden eve dönmesi için uyardý. Bölgede az da olsa Hristiyan bulunmaktaydý. Yola çýkan Selman (r.a), bir kilisenin yanýndan geçerken, içerde ibâdet edenlerin durumu dikkatini çekti ve içeri girerek onlarý izlemeye baþladý. O, evde hapsedilmiþ olduðu için bu insanlarýn dini hakkýnda hiç bir bilgiye sahip deðildi. Selman (r.a) tarlaya gitmekten vazgeçerek, büyük bir merak içerisinde, akþama kadar orada kalmýþ ve bu dinin Mecusilikten daha hayýrlý olduðu kanaatine vararak, onlara bu dinin kaynaðýnýn nerede olduðunu sormuþtu. Onunla ilgilenen hristiyanlar, dinleri hakkýnda onu bilgilendirmiþler ve bu dinlerinin kaynaðýnýn Suriye de olduðunu söylemiþlerdi. Selman (r.a), eve dönmekte gecikince babasý endiþelenmiþ ve onu bulmak için adamlar göndermiþti. Eve dönen Selman (r.a), baþýndan geçen olayý babasýna anlattý. Babasý ise ona, gördüðü dinde hiç bir hayrýn bulunmadýðýný ve atalarýnýn dininin, karþýlaþtýðý dinden daha iyi ve üstün olduðunu söyledi. Selman (r.a) babasýna karþý çýkarak, hristiyanlýðýn kendi dinlerinden üstün olduðu konusunda onunla tartýþmaya baþladý. Babasý, onun bu durumundan telaþlandý ve ayaklarýndan baðlayarak onu hapsetti. Selman (r.a), kilisedeki Hristiyanlarla irtibat kurarak, Suriye tarafýna gidecek bir kervan hazýr olduðu zaman, kendisine haber vermelerini istedi. Böyle bir kervan hazýr olduðu zaman, kendisine verilen haber üzerine evden kaçtý ve bu kervana katýlarak Suriyeye gitti. Burada bir rahibin hizmetine girdi ve ondan Hristiyanlýðýn esaslarýný öðrenmeye baþladý. Ancak bu rahib, kötü bir kimseydi. O, insanlarý sadaka vermeye teþvik ediyor, fakat topladýðý bu sadakalarý yerlerine sarfetmeyerek kendisi için biriktiriyordu. Bu rahib ölünce, Selman (r.a), onun yerine geçen rahibe tabi oldu. Bu kimse zühd ve takva sahibi bir zattý. Ona büyük bir sevgiyle baðlanan Selman (r.a), ölümü yaklaþtýðý zaman; kendisine kimi tavsiye edebileceðini sordu. Rahip ona, tabi olunabilecek tek kiþiyi tanýdýðýný, onun da Musul'da bulunduðunu söyledi. Selman (r.a), Musul'a gidip, bu kimseye tabi oldu. Onun ölümü yaklaþtýðý zaman da ondan yine kimin gözetimine girmesi gerektiði hususunda tavsiye istedi. Bu zat ona, üzerinde bulunduklarý itikadta hiç kimseyi tanýmadýðýný, ancak, Nusaybin'de bulunan bir âlime tabi olabileceðini söyledi. Selman (r.a) doðruca Nusaybine gitti. Nusaybin'deki rahibin yanýnda bir müddet kaldýktan sonra, onun da ölüm döþeðine yattýðýný gören Selman (r.a), yine kime uyabileceðini sordu. Bu kimse, ona, uyulabilecek tek bir kimseyi tanýdýðýný ve onun Rum diyarýnda, Ammuriye'de bulunduðunu söyledi. O ölünce Selman (r.a), Ammuriye'ye gitti. Ammuriye'de bir müddet kaldýktan sonra burada yanýnda kaldýðý rahibin ölümü yaklaþtýðý zaman ondan da kime tabi olacaðý konusunda vasiyette bulunmasýný istedi. Bu kimse ona, yeryüzünde tabi olunabilecek bir kimsenin var olduðunu bilmediðini söyledi ve þöyle ekledi: "Ancak bir peygamberin gelmesi yakýndýr. O, Ýbrâhim'in dini üzere gönderilecek ve kavminin arasýndan hicret edip, içinde hurma bahçeleri olan iki harra arasýndaki bir yere gidecektir. Onun peygamber olduðunu belirten alâmetleri vardýr: O, hediye edilen þeyleri yer, sadaka olarak hiçbir þeyi kabul etmez. Ýki omuzu arasýnda da nübüvvet mührü bulunmaktadýr. Görünce onu tanýrsýn. O ülkeye gidip ona katýlmayý baþarabileceðine inanýyorsan bunu yap" (Ahmed b. Hanbel, V, ; Ýbn Sa'd, IV, 77-78; Ýbnul-Esîr, Üsdül-Gâbe, II, ). Selman (r.a), burada bir müddet kaldýktan sonra, Kelb kabilesinden bir tüccarla karþýlaþtý. Ondan, ülkesi hakkýnda bilgi aldý ve bahsedilen nebinin bu bölgedeki bir yerden çýkmasý gerektiðine kanaat getirerek, kendisini bir ücret karþýlýðýnda birlikte götürmesini istedi. Selman (r.a)'ýn teklifini kabul eden Kelbli Arap onu yanýna alarak Hicaz'a doðru yola çýktý. Ancak, Vadil-Kura'ya geldiklerinde bu kimse Selman (r.a)'a ihanet etti ve onu köle olarak bir Yahudiye sattý. Vadil-Kura'da hurmalýklarý gören Selman (r.a), kalbi mutmain olmamakla birlikte, Ammuriye'deki rahibin kendisine tarif ettiði yerin burasý olmasýný arzuluyordu. Vadil-Kura'da bir müddet kaldýktan sonra, efendisinin amcasýnýn oðlu olan Kureyzaoðullarý'ndan bir kimse tarafýndan satýn alýnarak Medine'ye götürülen Selman (r.a), burayý görünce, hocasýnýn kendisine bahsettiði beldeye geldiðini anlamýþtý. Rasûlüllah (s.a.s) Mekke'de peygamberlikle görevlendirilip Medine'ye hicret edene kadar köle olarak hurma bahçelerinde çalýþmýþ ve sürekli meþgul tutulduðu ve serbest olarak kimseyle konuþamadýðý için, onun varlýðýndan haberdar olamamýþtý. Rasûlüllah (s.a.s) Kuba'ya geldiði zaman Yahudiler, Evs ve Hacrec'in ona iman etmesine kýzýyor ve bunu bir türlü hazmedemiyorlardý. Selman (r.a), hurma bahçesinde bir aðacýn tepesinde çalýþtýðý sýrada Yahudilerden birisi gelmiþ ve aðacýn altýnda oturan Selman (r.a)'ýn sahibine (Evs ve Hacrec'i kastederek); "Allah Benu Kayle'ye lânet etsin. Vallahi onlar þu anda, Mekke'den bu gün gelen bir adamýn etrafýnda toplanmýþ bulunuyor ve onun nebi olduðuna inanýyorlar" dedi. Selman (r.a) þöyle demektedir: "Ben kendi kendime; "bu kesinlikle o peygamberdir" dedim. Öyle bir titremeye baþladým ki; aðacýn altýnda duran sahibimin üzerine düþeceðim korkusuna kapýldým.

10 10 Bakan Þimþek'ten "Faiz" yorumu Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, Merkez Bankasý'nýn aldýðý faiz kararýnýn yatýrýmcý kaygýlarýný önemli ölçüde giderdiðini belirtti. Merkez Bankasý'nýn son yýllarda ciddi küresel sorunlarýn olduðu bir ortamda iþi iyi götürdüðünü belirten Þimþek, "Bu kararý vermiþlerse eminim doðru karardýr" dedi. Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, NTV'nin canlý yayýnýnda sorularý yanýtladý. Hafta baþýnda ikiz çocuk babasý olan Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, eþi ve çocuklarýnýn hala hastanede olduðunu, ancak herhangi bir sýkýntý olmadýðýný, her þeyin çok iyi olduðunu belirtti. Çocuklarýnýn isimleri ile ilgili eþiyle müzakere halinde olduklarýný ifade eden Bakan Þimþek, "Kendisi henüz kararýný vermedi ama birkaç isim üzerinde görüyoruz" dedi. -"MERKEZ BANKASI'NIN KREDÝBÝLÝTESÝ ÇOK ÇOK KRÝTÝK"- Bakan Þimþek, Merkez Bankasý'nýn faiz karanýný deðerlendirdi. Prensip olarak Merkez Bankasý'nýn kararlarý üzerine yorum yapmak istemediðini söyleyen Bakan Þimþek, Merkez Bankasý'nýn baðýmsýz olduðunun altýný çizdi. Merkez Bankasý'nýn kredibilitesinin çok önemli olduðunu belirten Þimþek, "Merkez Bankasý'nýn kredibilitesini korumak adýna ben Merkez Bankasý'nýn kararý adýna açýklama yapmýyorum. Kredibilitesi çok çok kritik. Türkiye ekonomisinin geleceði açýsýndan her þeye bedeldir. Merkez Bankasý, son yýllarda hakikaten çok ciddi küresel sorunlarýn olduðu bir ortamda bu iþi iyi götürüyor. Bu kararý vermiþlerse eminim doðru karardýr. Bu anlamda bir deðerlendirmede bulunmasam iyi olacak. Ben inanýyorum ki bu anlamda, ülkemiz için en doðrusunu herkes yapmaya çalýþýyor. Merkez Bankasý da buna dahil." -"YATIRIMCI KAYGILARI ÖNEMLÝ ÖLÇÜDE GÝDERÝLMÝÞTÝR"- Kararýn yansýmalarýnýn yatýrýmcýlar açýsýndan sorulmasý üzerine Bakan Þimþek, dýþarýdan da bakýldýðýnda, içeriden de bakýldýðýnda önemli olanýn kurumlarýn doðru kararlarýn doðru zamanda verebilmesi olduðunu söyledi. Bu kararý verirken kurumun kredibilitesinin ön planda tutulmasýnýn önemli olduðunu vurgulayan Bakan Þimþek þu açýklamalarda bulundu: "Bu çerçevede bakýldýðý zaman, bu anlamda yatýrýmcý kaygýlarý önemli ölçüde giderilmiþtir. Sadece Türkiye ile sýnýrlý deðil, geliþmekte olan ülkelerde de son bir iki haftadýr bir türbülans var. Þöyle bir beklenti var: Geliþmiþ ülkelerde, özellikle ABD'de ekonomi hýzlý bir þekilde toparlanýyor. Bu da para musluklarýnýn daha hýzlý kýsýlmasý sonucunu doðurabilir. Bu da geliþmekte olan ülkeleri fon akýþýný olumsuz etkiler. Aslýnda geçen yýlýn Mayýs ayýndan itibaren iki türlü fon akýþý var. Fon akýþýnýn bir kýsmý perakende diye nitelendirebileceðimiz bir akýþ. Mayýs'tan itibaren azalmaya baþladý. Fakat kurumsal yatýrýmcýlar açýsýndan önemli bir çýkýþ yaþanmadý. Ne zamana kadar? Bu geçtiðimiz senenin sonuna kadar. Fakat bu seneden itibaren, kurumsal fonlarýn da ilgisinin azalmasý ihtimali yüksek. Geliþmekte olan ülkelerin önemli bir kýsmý bir anlamda baský altýnda. Yeni döneme giriyoruz. 10 yýllýk farklý bir dönemi geride býraktýk. Geliþmekte olan ülkelerin performansýný belirleyen önemli faktörler vardý. Önümüzdeki 10 yýl içinde bu geçerli olmayabilir. Emtia fiyatlarýnýn artýþý Türkiye için olumsuz ama geliþmekte olan ülkeler için çok olumlu bir geliþme. Emtia fiyatlarýnýn önümüzdeki 10 yýl içinde geçtiðimiz 10 yýl gibi artmayacaðý kesin. Bu ülkelerin cari dengelerini olumsuz etkileyecek. Türkiye'ye ise olumlu yansýyacak." -"TÜRKÝYE, BÜYÜK ÜLKELERE ORANLA NÝSPETEN KÜÇÜK VE AÇIK BÝR EKONOMÝ"- Bakan Þimþek, diðer önemli bir hususun ise büyüme olduðunu söyledi. Geçtiðimiz 10 yýl içinde geliþmekte olan ülkelerin çok hýzlý büyüme sürecine girdiðini, geliþmiþ ülkelerin ise ciddi sýkýntýlar içine girdiðini vurgulayan Þimþek, "Son olarak bütün bunlar fon akýþýna yansýyacak. Bu çerçevede olaya baktýðýmýzda, varlýk fiyatlarýnýn yeniden belirlenmesi doðaldýr. Bunun tabii ki faize, para birimlerinin deðerine ve diðer birçok göstergeye yansýmasýný doðru bulmak lazým. Türkiye nispeten küçük ve açýk bir ekonomidir büyük ülkelere oranla. Bu hususu bizim her zaman göz önünde bulundurmamýz lazým. Açýk bir ekonomiyiz. Dünya ekonomisine entegreyiz. Bunu dikkate alýrsak, geliþmeleri doðru okuruz. Ben þu anda da o çerçevede bakýldýðý kanýsýndayým." -"KREDÝBÝLÝTEYÝ DEVAM ETTÝRMEZSEK BÜYÜME ÇOK DAHA BÜYÜK ÖLÇEKTE ZEMÝN KAYBEDER"- Bakan Þimþek, Merkez Bankasý'nýn faiz kararýnýn büyümeye etkisinin ne olacaðýnýn sorulmasý üzerine "Eðer biz kredibiliteyi devam ettirmezsek, büyüme çok daha büyük ölçekte zemin kaybeder. Büyüme daha hýzlý zayýflar" ifadelerini kullandý. Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Türkiye'de tarýmsal sulamanýn genellikle vahþi sulama þeklinde yapýlmasýnýn su kayýplarýný artýrdýðýný vurgulayarak, "Sulama masraflarýný azaltan, önemli derecede tasarruf saðlayan modern sulama sistemlerinin hýzlý bir þekilde yaygýnlaþtýrýlmasýna yönelik tedbirler alýnmalýdýr. Böylece kullandýðýmýz toplam suyun yüzde 73'ünün tarýmsal sulamada kullanýldýðý düþünüldüðünde, yapýlacak su tasarrufunun ne denli önemli olduðu görülecektir" dedi. Bayraktar yaptýðý açýklamada, Türkiye'de tarýmsal sulamanýn genellikle vahþi sulama þeklinde yapýlmasýnýn su kayýplarýný artýrdýðýný belirterek, "Sulama masraflarýný azaltan, önemli derecede tasarruf saðlayan modern sulama sistemlerinin hýzlý bir þekilde yaygýnlaþtýrýlmasýna yönelik tedbirler alýnmalýdýr. Böylece kullandýðýmýz toplam suyun yüzde 73'ünün tarýmsal sulamada kullanýldýðý düþünüldüðünde, yapýlacak su tasarrufunun ne denli önemli olduðu görülecektir" dedi. Su azlýðý sýnýfýna giren Türkiye'de yüzey akýþýyla akýp giden ve üstelik erozyona sebep olan suyu, depolayacak gölet ve baraj yatýrýmlarýnýn baþlatýlmasý ve Güneydoðu Anadolu Projesi (GAP), Konya Ovasý Sulama Projesi (KOP) ve Doðu Anadolu Projesi'nin (DAP) bir an önce tamamlanmasý gerektiðini belirten Bayraktar þu ifadeleri kullandý:"devlet Su Ýþleri (DSÝ) verilerine göre; 2012 yýlý sonu itibarýyla 284 baraj, 486 gölet olmak üzere toplam 770 adet tesis inþa edilerek iþletmeye alýndý. Sulama yatýrýmlarý, saðladýðý doðrudan ve dolaylý istihdam, tarýma dayalý sanayinin geliþmesi, enerjide dýþa baðýmlýlýðýmýz ve enerjinin dýþ ticaret açýðýna olan etkisi, yaðlý tohum ithalatý için ödediðimiz döviz miktarý ve diðer pek çok yatýrýma göre kendisini kýsa zamanda amorti ettiði düþünüldüðünde, oldukça karlýdýr. Ýçme-kullanma, tarýmsal faaliyet, sanayi suyu ihtiyacýný karþýlayan, enerji üretilmesini saðlayan su kaynaklarýnda sürdürülebilirliði, su kaynaklarýmýzýn korunmasý ve suyun etkin olarak kullanýlmasýna baðlýdýr. Mevcut kaynaklarýmýzý verimli kullanmamýz zorunludur." -"BASINÇLI SULAMA SÝSTEMLERÝ DEVLET -"BÜYÜMENÝN HIZLI BÝR ÞEKÝLDE ZAYIFLAMASI RÝSKÝ BAYAÐI YÜKSEK"- Son dönemde yaþanan siyasi operasyonun getirdiði belirsizliklere dikkat çeken Bakan Þimþek, büyümenin hýzlý bir þekilde zayýflamasý riskinin bayaðý yüksek olduðunu vurguladý. Küresel ekonomik düzen içinde doðru kararlarýn verilmesiyle büyümeye iliþkin riskin sýnýrlanabileceðini belirten Þimþek, bir önceki güne oranla, bugünün büyümeye yansýmasýný, çok daha net anlamda olumsuz görmediðini kaydetti. Büyümeye iliþkin zaten aþaðý yönlü risklerin oluþtuðunu ifade eden Þimþek. "Çünkü bir seçim süreci var. Son dönemdeki siyasi operasyonun beklentilere ve kararlara yansýmasý var. Bu anlamda büyümeye iliþkin iç talep eksenli riskler arttý. Ýç talep zayýflayacak. Ama iç talebin büyümeyi desteklemesi önemli. En büyük ticaret ortaðýmýz AB toparlanýyor. Bizim birçok ana ticari partnerimizin, Suriye'de kargaþa devam ediyor ama Ortadoðu'nun geneline bakýldýðýnda göreceli bir istikrar var. Türkiye'nin ürünlerine ve hizmetlerine yönelik talebe olumlu yansýyacak. Türkiye belki iç talepte biraz daha yavaþ gidecek, dýþ talebin katkýsý büyüyecek. Bizim temelde arzuladýðýmýz, daha dengeli, daha sürdürülebilir, belki kýsa vadede daha mütevazi bir büyüme." -"CARÝ AÇIKTA ÖNEMLÝ BÝR DARALMA BEKLÝYORUM"- Cari açýkta önemli bir daralma beklediðini söyleyen Þimþek, Türkiye'de iç talebin zayýfladýðýný, TL'deki deðer kaybýnýn kýsa vadede rekabet gücünü artýracaðýný vurguladý. En büyük pazar olan AB'nin resesyondan çýkmasýnýn Türkiye'yi olumlu etkileyeceðini belirten Þimþek, benzer þekilde Ortadoðu'daki, Irak ve Ýran'daki geliþmelerin olumlu yansýmalarý olacaðýný kaydetti. Emtia fiyatlarýn eskisi gibi hýzla artamayacaðýný dile getiren Þimþek, Türkiye'nin cari dengesinde çok önemli bir iyileþme yaþanabileceðinin altýný çizdi. Türkiye'nin son 3-4 yýldýr cari açýðýnýn olmasý gerekenin üzerinde çýktýðýný belirten Þimþek, en önemli faktörün Avrupa Birliði'ndeki kriz, "Arap Baharý" ve enerji fiyatlarýnýn sürekli yukarýya doðru çýkmasý olduðunu kaydetti. Önümüzdeki 3-5 yýlda farklý bir döneme girildiðine iþaret eden Bakan Þimþek, "Cari açýk olmasý gerekenin üzerine çýkmýþtýr. Belki yüzde 5'in altýna düþecek bir cari açýk süreci ile karþý karþýya olunabileceðini kaydetti. Þimþek, enflasyonda Merkez Bankasý'nýn önemli bir deðerlendirme yaptýðýný vurgulayarak, enflasyonda da aðýrlýklý olarak TL'deki deðer kaybýnýn da yansýmasýyla enflasyonun hedeflerin biraz daha üzerinde olduðunu ortaya koyduðunu belirtti. TL'deki deðer kaybýnýn enflasyona 1.5 puanlýk deðiþkenlik yarattýðý yönündeki açýklamasýnýn hatýrlatýlmasý üzerine Bakan Þimþek, o günkü açýklamasýnýn Merkez Bankasý'nýn yaptýðý bir akademik çalýþmaya bianen olduðunu söyledi. Þimþek, "Ben geçmiþte bu çalýþmalarý çok yaptým. 1990'larda. 2000'li yýllarda çok yüksekti. Bu yansýmayý sýnýrlayan bazý faktörler olabilir. Atýl kapasitenin olduðu dönemlerde, firmalarýn fiyatlama gücü zayýftýr. Bazý maliyetleri maalesef kendileri karþýlamak durumunda. Rekabetten dolayý, talebin zayýf olmasýndan dolayý fiyatlara yansýtamýyorlar. Bunlar teknik konular ama iþin özü þu: Kurdaki geliþmelerin yansýmasýnýn belirleyecek faktörlerin baþýnda talebin ne kadar zayýf veya güçlü olduðu, Merkez Bankasý'nýn kredibilitesiyle ilgilidir. Son kararla kurda hýzlý bir geriye dönüþ oldu. Kredibilite kazandýðýnýn göstergesidir. Enflasyonla ilgili konularda Merkez Bankasýnýn söylemi esastýr. En doðrusunu onlar bilirler. Benim o günkü sözlerim, onlarýn yaptýðý bir çalýþmaya yönelikti" diye konuþtu. -"CÝDDÝ BÝR REVÝZYON ÝÇÝN ERKEN"- Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, büyüme hedeflerine yönelik yaptýfý açýklamada aþaðý yönlü risklerin yükseldiðini, ancak ciddi bir revizyon için erken olduðunu söyledi. Mart seçimlerinin siyasi istikrarýn devamýný ortaya koyacaðýný vurgulayan Þimþek, "Kamuoyu yoklamalarý onu gösteriyor. Siyasi istikrar devam edecektir. Türkiye Mart'tan sonra, en azýndan ben iç dinamikler açýsýndan öngörülebilirlik artacaktýr. Bu tabii ki tüketici güvenine ve iþ aleminin yatýrým kararlarýna olumlu yansýyacaktýr. Zaten liradaki bir miktar deðer kaybýnýn, dýþ dengeye ve ihracata yansýmasý olumlu olacaktýr. Belki iç talepteki zayýflamayý, dýþ talepteki toparlanma telafi edebilir. Ama bu analizleri yapmak için çok erken. Mart sonrasýnda bu konu masaya yatýrýlýp gözden geçirilebilir" þeklinde konuþtu. -"OLUP BÝTENLER MALÝ DENGELERE YANSIMAZ DEMEK YANLIÞ OLUR"- "Son yaþanan geliþmeler açýsýndan bütçe açýsýndan bir risk görüyor musunuz?" þeklinde bir soru üzerine Þimþek, Türkiye'de iç talepte zayýflama olursa, bunun vergi gelirlerine olumsuz yansýmasý olacaðýný belirtti. TL'deki deðer kaybýnýn bugünkü haliyle bile kalsa kurumlar vergisine yansýmasýnýn olumsuz olacaðýný vurgulayan Bakan Þimþek þunlarý kaydetti: "Olup bitenler mali dengelere yansýmaz demek yanlýþ olur. Ama þunu hatýrlatmak isterim, 2014 yýlý bütçesini hazýrlarken siyasi operasyonu öngörmedikse de, temkinli bir yaklaþýma girdik. ABD Merkez Bankasý'nýn parasal gidebilir temel yaklaþýmýmýz nedeniyle, temkinli bir varsayýmla yola çýktým. Geçen yýl vergi gelirleri yüzde 17, bütçe gelirleri yüzde 17 arttý yýlýnda yüzde 3.5 bütçe gelirlerinin artacaðýný varsaydýk. Biz nominal büyümeden çok daha düþük oranlý bir gelir artýþý öngördük. Ayný þekilde biz harcamalarý da kontrol altýna alacak þekilde bir yaklaþýma girdik. Ben þuna inanýyorum: Harcamalara iliþkin riskler, sýnýrlýdýr. Vergi gelirlerine iliþkin riskler sýnýrlý olacak. Son geliþmeler, parasal sýkýlaþtýrma dahil, bütçeye yansýmasýnýn sýnýrlý olacaðýný, bütçe hedeflerinin gerçekçi olduðu kanýsýndayým. EÜAÞ'tan TEDAÞ'tan geçmiþte ödemeleri gereken bazý amme alacaklarýný zamanýnda ödememiþlerdi. Geçen sene ödeme imkaný buldular. Aslýnda ben bunu bir kerelik olarak görmek istemiyorum. Biz bütçeyi yaparken, 7.4 milyar TL'yi dýþýnda tuttuk. Þöyle baktýk olaya: Bunlarý bir kenara býrakýp bütçe yapalým dedik. O bir kerelik görülen gelirlerin etkisiyle geçen sene bütçe açýðý yüzde 2.2 iken yüzde 1.2 olarak gerçekleþti. Biz merkezi yönetim bütçe açýðýný 2014 yýlýnda yüzde 1.9 olarak belirledik. Prensip olarak þunu söyleyebilirim. Bizim mali disipline odaklanmamýz, Türkiye'nin kýrýlganlýðýný azaltan faktörler olacak. Kargaþa var, siyasi operasyon var. Kur ve lira ciddi bir baský altýnda. Buna raðmen faizlerdeki artýþ son derece sýnýrlý. Bu Türkiye'ye olan güveni, Türkiye'nin maliye politikasýna olan güvenini ortaya koymasý açýsýndan önemlidir." TZOB Baþkaný: Vahþi sulama su kayýplarýný artýrýyor TARAFINDAN FÝNANSE EDÝLMELÝ"- Hýzlý bir þekilde yaygýnlaþtýrýlmasý için basýnçlý sulama sistemlerinin devlet tarafýndan finanse edilmesi gerektiðini belirten Bayraktar, "Kuraklýða dayanýklý kültür bitkileri tarýmý teþvik edilmeli, üretimini yaptýðý en fazla gelir getiren ürün ile olan fark, ürün bazlý destek olarak üreticiye ödenmelidir. Üreticilerimizin suyu bilinçli kullanmasý için çiftçilerimize gerekli eðitimler verilmeli ve dekarda kullanýlacak su miktarý belirlenerek gereðinden fazla su kullanýmýnýn önüne geçilmelidir" dedi. Söz konusu olan yaðýþ yetersizliðinin tarýmsal üretime etkisinin azaltýlmasýnýn sulamaya açýlmayan alanlarýn sulamaya açýlmasýyla saðlanabileceðini belirten Bayraktar, "Yapýlan etütlere göre; mevcut su potansiyeli ile teknik ve ekonomik olarak sulanabilecek arazi miktarý 8,5 milyon hektar olarak hesaplanmýþtýr. Ülkemizde ekonomik olarak sulanabilecek 8,5 milyon hektar tarým alanýnýn 5,73 milyon hektarý yani yaklaþýk yüzde 67,4'ü sulamaya açýlabilmiþtir. Geri kalan 2,77 milyon hektarýn da bir an önce sulamaya açýlmasý ve bunun için gerekli sulama tesislerinin yapýlmasý, tarýmsal üretimde ihtiyacýn karþýlanmasý ve sanayinin ihtiyacý olan tarýmsal ürünlerin üretiminde sürdürülebilirliðinin saðlanmasý bakýmýndan oldukça önemlidir" ifadelerini kullandý. Oktay Vural: PKK'yý siyasallaþtýrmak için adým adým ilerliyorlar MHP Grup Baþkanvekili Oktay Vural, Baþbakan Erdoðan'ýn Ýran gezisi öncesi "Terörle Mücadele Kanunu kaldýrýyoruz" þeklindeki açýklamasýný, "Öcalan ile Baþbakan el ele vererek, PKK'yý siyasallaþtýrmak için adým adým ilerliyorlar" þeklinde yorumladý. Vural, Meclis'te düzenlediði basýn toplantýsýnda gündeme iliþkin konularý deðerlendirdi. Merkez Bankasý'nýn faiz artýrýmýna yönelik aldýðý karara tepki gösteren Vural, Baþbakan Erdoðan'ýn, faiz artýrýmý ile ilgili, "Sorumluluk Merkez Bankasý'na ait. Orada doðabilecek her þeyin sorumluluðunu, hesabýný tabi ki onlar vereceklerdir" sözlerini de eleþtirdi. Ekonominin bugün düþtüðü durumunun sorumlusu olarak "Baþbakan Erdoðan'ý" gösteren Vural, "Ekonomideki bu sert iniþ ve çýkýþlar gösteriyor ki, ekonomi saðlam temellere dayanmýyor. Baþbakan bütün piyasalarý yabancýlaþtýrdý. Ekonomideki bu kötü gidiþin, dövizlerin yükselmesinin tek sebebi Baþbakan'dýr" dedi. Palandöken: Benzine ve motorine yapýlan zam geri alýnmalý TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, uluslararasý petrol fiyatlarýnda son bir aydýr artýþ olmadýðýný, fiyatýn aksine 112 dolardan 107 dolara gerilediðini belirterek, "Benzine, motorine yapýlan zam geri alýnmalý" dedi. Palandöken yaptýðý açýklamada, Türkiye'nin petrol ihtiyacýný karþýladýðý uluslararasý piyasalarda ham petrolün fiyatýnýn 112 dolardan 107 dolara indiðini belirterek, "Yapýlan hesaplamalara göre 3 gün evvel benzine ve dünde motorine yapýlan 12 kuruþluk zamlar zaman kaybedilmeden geri alýnmalý hatta biraz daha indirim yapýlmalýdýr. Çünkü, lokomotif konumunda olan petrole zam gelmesi ile A'dan Z'ye tüm tüketim mallarýna zam gelir ve enflasyonun yükselmesine sebep olur" ifadelerini kullandý. Akaryakýt fiyatlarýný etkileyen dolar ve petrol fiyatlarýndaki en ufak artýþta zam yaparak tepki veren piyasa yapýcýlarýnýn, tam tersi olduðunda ayný hýzda harekete geçmediðini savunan Palandöken, "Dün akþam Vural, Baþbakan Erdoðan'ýn ve Hükümet üyelerinin, Fethullah Gülen ve cemaate yönelik yaptýklarý eleþtirileri ise "hakaret" olarak yorumladý. Erdoðan'ýn isim vermeden kimseye "hakaret etme" hakkýna sahip olmadýðýný savunan Vural, "Açýklamalarýyla herkesi hedef haline getirmiþtir. Kime ne diyorsa ismini açýklasýn. Hangi camia olursa olsun, toplumda kutuplaþtýrma yaratmak kimsenin hakký deðil" diye konuþtu. -TMK'NIN KALDIRIL- MASIYLA PKK'YA AF GETÝRÝLMEK ÝSTENÝYOR- Oktay Vural, Baþbakan Erdoðan'ýn, Terörle Mücadele Kanunu'nun kaldýrýlacaðýna iliþkin açýklamalarýný, "PKK'ya af" olarak deðerlendirdi. Vural, "Baþbakan Öcalan'a sarýlmýþtýr. Öcalan'ýn ipine sarýlmýþtýr. Ýmralý ile pazarlýklar yapýlýyor. Milletin iradesini PKK'ya peþkeþ çekiyorlar. Milli irade silahlý bir iradeye teslim olmuþtur. Öcalan ile Baþbakan el ele vererek, PKK'yý siyasallaþtýrmak için adým adým ilerliyorlar" dedi. Merkez Bankasý'nýn faiz oranlarýndaki artýþ kararýndan sonra dolar iniþe geçti. Petrol fiyatý belli, dolar düþüyor, zam yapanlar hemen benzin ve motorin fiyatýnda indirim yapmalýlar. Hep söylüyoruz, gene söyleyelim. Akaryakýt fiyatlarýnda rekabet ortamý yaratýr beklentisiyle getirilen fiyat serbestisi esnafýn, vatandaþýn aleyhine iþliyor. Tekrar tavan fiyat uygulamasý geri getirilmelidir" dedi. -"FAÝZ ARTIÞI ESNAFI OLUMSUZ ETKÝLER"- Merkez Bankasý'nýn faiz oranlarýndaki yüksek artýþýn piyasalarda maliyetleri artýracaðýna vurgu yapan Palandöken, "Yakýn zamanda piyasalardaki kredi kullanýmýný azaltmak için bazý önlemler alýnmýþtý. Kredi kartlarýndaki taksit sýnýrlamasý da Þubat ayýnda baþlayacak. Bunun üzerine yüksek faiz artýþý kararý kredi maliyetlerini artýracak, üretime negatif etki yapacaktýr. Esnaf piyasalarda durgunluk olacaðý endiþesi taþýyor" iddiasýnda bulundu.

11 SPOR 11 Ünyespor'dan Orhangazi maçýnda galibiyet sözü Karma maçlarý dün oynandý Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Geliþim Direktörlüðü bünyesinde uygulamaya baþlatýlan "Bölgeler Karmasý ve Yetenek Geliþim Programý" kapsamýnda 1998 ve 1999 doðumlu sporculardan oluþan Samsun karmasý ile Çorum karmasý dün Çorum'da karþýlaþtý. Dün oynanan ilk karþýlaþmada saat 12.00'de 1999 doðumlu sporcular karþý karþýya gelirken günün ikinci karþýlaþmasýnda ise 1998 doðumlu sporculardan oluþan ikinci takýmlar karþý karþýya geldi. Samsun Karmasý Bölge Antrenörü Mehmet Hakan Ersoy yönetiminde 1999 ve 1999 doðumlulardan iki takým halinde oluþturulurken, Çorum Kent Antrenörü Alpay Ardýk yönetiminde ise iki takým halinde maç yaptýlar. Karma maçlarýný Futbol Federasyonu Kaleci antrenörü Necdet Soydaþ ve Kent Antrenörü Ali Bilgici'de izlediler. Ayrýca 2000 doðumlular Bölge Antrenörü Osman Üstünel'de maçlarý izleyerek sporcular hakkýnda bilgiler aldýlar. Ýlk olarak 1998 doðumlu sporculardan oluþan karma maçýndan Samsun Karmasý her iki yarýda bulduðu birer golle 2-0 galip ayrýldý. Bu maçýn ardýndan ise bu kez 1999 doðumlulardan oluþan karmalar karþýlaþtý. Bu maçtan ise Samsun Karmasý ve Çorum Karmasý 1-1 berabere kaldýlar. 27 Ocak'ta ilk maçta Tokat'ta Samsun ile Tokat karmalarý arasýndaki maçla baþlayan turnuva dün Çorum'da yapýlan iki maçla sona erdi. Karmalar arasýndaki bölgedeki son maç 3 Þubat pazartesi günü Samsun'da 2000 doðumlular arasýnda Tokat, Çorum ve Amasya illerinin karmasý ile Samsun karmasý arasýndaki maçla sona erecek. Bu maçlar sonunda Milli Takým Bölge Antrenörleri ve Kent Antrenörleri yapýlacak deðerlendirme sonucunda oluþturulacak Bölge karmalarý diðer bölge karmalarý ile maçlar yapacaklar. Bu maçlarý milli takým antrenörleride izleyerek milli takým alt yapýsýna geniþ bir havuz oluþturulacak Doðumlu SAMSUN KARMASI : Onur (Soner Dursun), Adem, Murathan, Altuðcan, Mert Aydýn, Gürkan, Melih Atakan, Atakan, Alperen, M. Akif, Uðurcan Doðumlu ÇORUM KARMASI: Mücahit Purtul (Çorumspor), Ramazan Can Savaþ (Gençlerbirliði), Batuhan Çimen (Çoruspor), Batuhan Demirel (Gençlerbirliði), Fatih Marým (Çorumspor), Alperen Karakuþ (Çorum Belediye), Y. Burak Aykaç (Çimentospor), Oðuzhan Yanar (Çorumspor), Ömer Faruk Selçok (Çorumspor), Yasin Hurþut (HE Kültürspor), Özkan Em (Çorum Belediyespor). GOLLER: 25. dak. Akif, 58. dak. Buðrahan (Samsun Karmasý) Doðumlu SAMSUN KARMASI : Batýkan, Benez, Enes, Adek, Onur, Furkancan, Kaðan Berk, Hayati, Buðrahan, Gürkan, Mehmet Akif Doðumlu ÇORUM KARMASI: Onur Tekin (Ýl Özel Ýdarespor), Mehmet Ali Arý (1907 Gençlik), Onur Yýldýrým (Çorum Belediye), Oðuzhan Þahin (Çorum Belediye), Dursun Kükner (Çorum Belediyespor), Zafer Kýlýç (Çorumspor), Serkan Kahraman (Çorumspor), Özgür Aksar (Çorum Belediyespor), Fatih Tokgöz (Çorum Belediyespor), Barýþ Üzbey (Çorumspor) SPOR SERVÝSÝ Ünyespor Teknik Direktörü Mehmet Gönülaçan, bu Pazar evinde oynayacaklarý Ünyespor Orhangazispor maçý için galibiyet sözü vererek, "Bu hafta Orhangazi maçýna taraftarýmýzý bekliyorum. Gelsinler, galibiyetimizi hep beraber kutlayalým Çocuklar çok istekli, çok arzulu, zaten bu bana umut veriyor, böyle konuþmaya sevk ediyor. Ýnþallah bu iþi baþaracaðýz" dedi. Spor Toto 3. Lig 2. grupta mücadele eden Ünyespor, teknik direktör Mehmet Gönülaçan gözetiminde Ünye Þehir Stadý'nda çalýþmalarýný sürdürüyor. KÖTÜ OYNADIK Dün güç ve kuvvete dayalý sürat çalýþmasý yapan yeþilbeyazlý ekipte antrenman sonrasý deplasmanda oynanan ve 3-0'lýk yenilgiyle biten Erzurum maçýný deðerlendiren Gönülaçan, "Erzurum maçýnda kötü oynadýk. Yeni bir takýmýz, handikabýmýz var. Ýnþallah iyi bir takým olma yolundayýz" dedi. BU HAFTA BAÞARACAÐIZ Orhangazi maçýna iyi hazýrladýklarýný vurgulayan teknik direktör Gönülaçan, "Bu Pazar evimizde Orhangazi maçýnda kendi taraftarýmýzýn önünde nasýl bir takým olduðumuzu göstereceðiz. Ýyi bir takým yarattýk, kimsenin endiþesi olmasýn bu takým baþaracak. Bu hafta Orhangazi maçýna taraftarýmýzý bekliyorum. Gelsinler galibiyetimizi hep beraber kutlayalým. Çocuklar çok istekli, çok arzulu, zaten bu bana umut veriyor, böyle konuþmaya sevk ediyor. Ýnþallah bu iþi baþaracaðýz" diye konuþtu. SAKATLAR VE CEZALI FUTBOLCU VAR Ünyespor'da Ömer'in sakatlýðýnýn sürdüðünü, Emre'nin üst adalesine darbe aldýðý, Uður'un ameliyat sonrasý hazýr olmadýðý, Hurþit'in de kasýðýný yýrttýðý belirtilirken; kaleci Ömer'in 4 sarý kartý nedeniyle cezalý olduðu öðrenildi. SPOR SERVÝSÝ Petrolspor'dan Mehmet Atik ayrýldý 68 Yeni Aksarayspor'un acý kaybý Spor Toto 3. Lig'de mücadele eden 68 Yeni Aksarayspor'un kaleci antrenörü Abdullah Arslan, geçirdiði kalp krizi sonucu hayatýný kaybetti. Arslan'ýn (45), Atatürk Stadý'ndaki antrenmana gelmemesi üzerine takým arkadaþlarý durumu kulüp yetkililerine bildirdi. Telefona yanýt vermeyen Arslan'ýn Fatih Mahallesindeki evine giden kulüp yetkilileri, burada antrenörün hareketsiz yattýðýný gördü. Olay yerine çaðrýlan saðlýk görevlilerinin ilk müdahalesinin ardýndan ambulansla Aksaray Devlet Hastanesine kaldýrýlan Arslan, yapýlan müdahaleye raðmen kurtarýlamadý. Arslan'ýn hayatýný kaybettiðini öðrenen takým arkadaþlarý hastaneye geldi. 68 Yeni Aksarayspor'da 3 ay önce göreve baþlayan Aslan'ýn cenazesinin, memleketi Samsun'a gönderileceði öðrenildi. SPOR SERVÝSÝ Bir süre önce takýmdan gönderilen ve yönetimden özür dileyerek kulübe dönen Petrolsporlu Mehmet Atik, yeniden takýmdan ayrýldý. Batman Petrolspor'un futbolcularýndan Mehmet Atik, takýmdan yine ayrýldý. Devre arasý kampýndan bu yana orta saha elemaný Mehmet Atik'in iki kez takýmdan ayrýlmak istediðini belirten Kýrmýzý-Beyazlý ekibin Genel Kaptaný Ýlhan Erken: "Mehmet Atik, devre arasý kampýndan bu yana iki kez gelip takýmdan ayrýlmak istediðini belirtti. Yönetim kurulu ve teknik heyetin görüþleri alýnýp karar verildi. Hiçbir futbolcuyu kulübün üzerinde tutmuyoruz. Þartlar içerisinde kulübün menfaatlerini düþünüp hareket ediyoruz" diye konuþtu. PETROLSPOR FUTBOLCU ARIYOR! Devre arasýnda Kýrýkkalespor'dan Aykut Karaman, Karþýyakaspor'dan Cihan ve Tugay, Erzincan Refahiyespor'dan Hüseyin Teker, Çankýrýspor'dan Hüseyin Rüzgar, Kayseri Erciyespor'dan Bilal Kýlýç ve Adana Demirspor'dan Tolga'yý renklerine baðlayan Petrolspor, defans ve forvet olmak üzere 2 futbolcu daha transfer edecek. Yapýlacak transferlerle ilgili bilgi veren Petrolspor Genel Kaptaný Ýlhan Erken, "Devre arasýnda transfer yaparken kulüp olarak çok titiz davranýyoruz. Kaliteli ve kulübe uygun futbolcu arýyoruz. Gelecek sezonun iskeletini de kurma çabamýz var. Bu yönden ince eleyip, sýk dokuyoruz. Þu ana kadar 7 futbolcuyu renklerimize baðladýk. 2 futbolcu daha transfer edip, maçlara konsantre olacaðýz. Biz yönetim olarak takýmýmýza güveniyoruz. Lig uzun bir maraton yedek kulübemizin de güçlü olmasý gerekir. Bu bilinçle çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz." Þeklinde konuþtu. SPOR SERVÝSÝ Evde spor Fitness salonlarýna gitmeden, evinizde de egzersiz yapmanýz mümkün. Ýþte herhangi bir spor aleti olmadan evde uygulayabileceðiniz egzersiz programý: En iyi egzersiz: Streching Polat Renaissance Hotel in Saðlýk Kulübü Müdürü Oðuzhan Dinç, evde yapýlacak en güzel egzersizin stretching olduðunu belirtiyor. Streching ile ýsýnarak, hem tüm vücudunuzu rahatlatabilir, hem de spora hazýr hale getirebilirsiniz. Þimdi bu hareketlere bir göz atalým: Ýlk önce, baþýnýzý öne eðerek yavaþça saða, sonra da sola doðru çevirin. Bu esnada dairesel bir hareket yapmamaya dikkat edin. Çünkü bu þekilde boyun omurlarýnýn zarar görmesine neden olabilirsiniz. Sonra hareketi solda saða doðru tekrar edin. Bu hareketi yaklaþýk 50 kere tekrar edebilirsiniz. Sonra baþýnýzý arkaya doðru eðerek yukarý bakýn ve hareketi saðdan sola doðru tekrar edin. Daha sonra tam tersini yapýn. Bir sonraki adýmda, baþýnýzý önce sað omzunuza, sonra da sol omzunuza doðru eðin. Daha sonra tam tersini yapýn. Þimdi de baþýnýzý sabit bir þekilde dik tutarak önce saða, sonra karþýya ve son olarak da sola bakýn. Bu esnada baþýnýzý direkt olarak, saðdan sola doðru çevirmemeye özen gösterin. Þimdi hareketi tam tersi yönde tekrarlayýn. Bir diðer baþ hareketinde ise ellerinizi alnýnýzda birleþtirerek, bu bölgeye baský uyguluyorsunuz. Bunu yaparken alnýnýzla da ellerinizi itmeye çalýþýn. Yani karþýlýklý güç uygulayýn. Þimdi ellerinizi baþýnýzýn arkasýnda birleþtirin ve bir önceki hareketi bu bölge için de uygulayýn. Sýra þakaklarda Sað avucunuzu, sað þakaðýnýza koyarak bastýrýn. Ayný anda baþýnýzla da avucunuza baský uygulayýn ve ayný hareketi, sol þakaðýnýzda sol avucunuzla tekrarlayýn. Boyun bölgesi bittikten sonra, dimdik ayakta durun ve sað kolunuzu yukarý doðru esneterek sola doðru eðilin. Þimdi esneyin. Ayný hareketi sol kolunuzla tekrar edin. Son olarak da kollarýnýzý yukarýda birleþtirerek bir öne, bir arkaya doðru vücudunuzu esnetin. Vücudunuzu bu þekilde esneterek, kaslarý çalýþmaya hazýrlayabilirsiniz. Çünkü siz vücudunuzu esnettikçe, kaslarýn zarar görme ihtimali çok azalýr. Bu hareketler, her defasýnda 8 er kez tekrarlanýr, siz performansýnýza göre bu sayýyý 8, 16, 32 olarak arttýrabilirsiniz. SPOR SERVÝSÝ Ersin'in müthiþ baþarýsý 129 kaleciyi sollayan Ersin Türkiye'nin en az gol yiyen kalecisi unvanýný ele geçirdi. Darýca Gençlerbirliði'nin 23 yaþýndaki genç kalecisi Ersin Aydýn çýktýðý 19 resmi maçta kalesinde yalnýzca 9 gol görerek Türkiye profesyonel takýmlar arasýnda en az gol yiyen kaleci unvanýna sahip oldu. Altýnorduspor'un kalecisi Ramazan'ýn bu hafta kalesinde 3 gol birden görmesiyle zirveyi ele geçiren baþarýlý eldiven duygularýný þöyle ifade etti. "127 profesyonel takým kalecisi arasýnda benim en az gol yiyen kaleci olmam gurur verici. Umarým bu baþarým sezon sonuna yansýr. Darýca Gençlerbirliði þampiyon olur. O zaman daha anlamlý olur" dedi. SPOR SERVÝSÝ

12 Kros Ligi müsabakalarý düzenlenecek Atletizm Federasyonu Baþkanlýðý'nýn 2014 yýlý faaliyet programý gereðince 2 Þubat 2014 Pazar günü saat da Bozboða Köyü'nde 9 ilden 17 takýmýn katýlýmý ile Ýl Özel Ýdaresi, Belediyemiz, Hitit Üniversitesi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðünün iþbirliði ile Küçük ve Yýldýzlar (K-E) Kros ligi müsabakalarý düzenlenecek. 19 haftalýk ligde ilk kez 3 gol kalesinde gören savunma endiþe yarattý Belediyespor savunmasýnýn büyük sýnavý Yakup Çaðrý Sancaktepe Belediyespor karþýlaþmasýnda 3 gol birden yiyerek spor camiasýný þaþýrtan Çorum Belediyespor savunmasý hafta sonunda Çorum'da oynanacak Hacettepe karþýlaþmasýnda büyük bir sýnav verecek. Kalede Çaðrý, sað bekte Osman Bodur, liberoda Nedim, stoperde Ýmam ve sol bekte Yakup ile ilk kez bir maçta 3 gol yiyen Çorum Belediyespor savunmasý Sancaktepe Belediyespor maçýnda S.O.S verdi. Son deplasman maçýnda sýkýntýlý anlar yaþayan Belediyespor savunmasý hafta sonunda deplasmanda 14 gol kaydeden ve sadece 1 kez yenilen takýmýna karþý oynayacak. Deplasmanda oynadýðý karþýlaþmalarda sadece 0-0 berabere kaldýðý lider Düzyurtspor ve 1-0 yenildiði Bursa Nilüferspor maçlarýnda gol bulamayan Hacettepespor'a karþý zorlu bir maça çýkacak olan Çorum Belediyespor'un savunmasý bu maçta kilit rol oynayacak. Belediyespor'un hafta sonundaki konuðu Hacettepespor forveti deplasmanda attýðý 14 gol ile baþarýlý olurken, savunmasý da deplasmanda sadece 8 gole kalesinde müsaade etti. Deplasmanda tüm hatlarýyla baþarýlý olan bir takým görüntüsü çizen Hacettepespor karþýsýnda Çorum Belediyespor'un alacaðý sonuç kýrmýzý siyahlý takýmýn ligdeki kaderini belirleyecek. ADNAN YALÇIN Nedim-Ýmam-Osman Çorumspor davasýnda Bilirkiþi raporu açýklandý Çorumspor davasýnda 7. Duruþma dün gerçekleþtirildi. Aralarýnda eski kulüp baþkanlarý, yönetici ve iþ adamlarýnýn da bunduðu 39 kiþinin 'Nitelikli dolandýrýcýlýk ve görevi kötüye kullanma' suçlarýndan yargýlanmasýna Aðýr Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Çorum 1. Aðýr Ceza Mahkemesinde saat 14.30'te baþlayan duruþmaya bazý sanýk avukatlarý katýldý. RUMÝ ISPANAK'IN DAVAYA MÜDAHÝL OLMA ÝSTEMÝ KABUL EDÝLMEDÝ Davanýn 6. Duruþmasýnda Çorumspor Kulübü adýna yönetici Güngör Atak davaya müdahil olmak için baþvurularýný yapmýþtý. Davaya müdahil olmak adýna Çorumspor'u temsilen Baþkan Rumi Ispanak ve Güngör Atak salonda bulunurken, mahkeme baþkaný, Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak'ýn hem davacý hem sanýk olmasý nedeniyle Ispanak'ý Çorumspor adýna davaya müdahil kabul etmedi. Mahkeme Baþkaný Yýlmaz Þengül Çorumspor adýna davaya müþteki sýfatýyla Çorumspor yöneticisi Güngör Atak'ý davaya müdahil olarak kabul etti. Bir önceki duruþmada mahkeme baþkaný Hakim Yýlmaz Þengül, bilirkiþi raporunun gelmemesi nedeniyle davanýn 30 Ocak 2014 tarihine ertelenmesine karar vermiþti. Dün yapýlan duruþmada Bilirkiþi Heyetinin raporu açýklandý. Raporda þu ifadeler yer aldý. "Bilirkiþi heyetine verilen görevde þu hususlar incelendi: -Sanýklarýn eylemleri sonucu Çorumspor Futbol Kulübünün veya kamunun zararýnýn bulunup bulunulmadýðý, -Kulübün defterinin usulüne uygun tutulup tutulmadýðý -Sanýklarýn sorumluluðunun bulunup bulunmadýðý hususlarýnda rapor hazýrlanmasý görevi verilmiþtir. Dün yapýlan 7. duruþmada açýklanan bilirkiþi raporunun deðerlendirme ve kanaatine göre; -Tahsil edilen çek ve gelirlerin yasal ve defter ve kayýtlara iþlenmemesi sonucu kamý zararýnýn oluþtuðu ancak zarar miktarýnýn hesaplanmasý hususunda defter ve belge kayýtlarýnýn karýþýk ve incelenmeye elveriþli olmadýðýndan saptanmasýnýn bu haliyle mümkün olamayacaðý Söz konusu zarar miktarýnýn hesaplanabilmesi için yerel mahkemece tayin edilecek mali müþavir veya mali müþavirlerce öncelikle ilgili yýllara iliþkin muhasebe kayýtlarýnýn yeniden farklý ortamda kayýt edilmek suretiyle gerçek muhasebe kaydýnýn oluþturulmasý gerektiði ve bu kayýtlara göre de tarafýmýzca ancak bir deðerlendirme yapýlmasýnýn mümkün olabileceði deðerlendirilmektedir" denildi. BAÞKANLAR DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFETTEN SORUMLU TUTULDULAR Öte yandan raporda suç tarihinde yönetici olan sanýklardan Ýbrahim Eceviþ, Enver Þen, Ahmet Özler, Ýbrahim Necmi Özkaya, Osman Müftüoðlu, ve Tuncay Yýlmaz için Kulüp Derneði'nin zorunlu defterlerini tutmayarak ve tasdiksiz defter tutarak 5253 sayýlý Dernekler Kanunu'nun 32/1-d maddesine muhalefet ettiklerinden sorumlu olduklarý ifade edildi. Ayrýca iddianamede yer alan 39 sanýk arasýnda deðiþik dönemlerde resmiyette kulüp yöneticisi olup da fiil olarak kulübün iþ ve iþlemlerine karýþmayan sanýklarýn bulunduðu tespit edilmiþtir. Denildi. Bilirkiþi Heyeti raporunun açýklanmasýnýn ardýndan mahkeme baþkaný davayý tarihine görüþülmek üzere erteledi. SPOR SERVÝSÝ Hacettepe provasý hýrslý geçti Çorum Belediyespor dün Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda yaptýðý antrenmanda taktik çalýþma ve çift kale ile Hacettepespor maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürdü. Sakatlýklarý süren Oðuzhan Yalçýn, Mehmet Akif ve Buðra takýmdan ayrý çalýþýrken, teknik direktör Sedat Özbað ýsýnma hareketlerinin ardýndan forvet ve savunma adamlarýyla yaklaþýk 30 dakika yan top çalýþmasý gerçekleþtirdi. Taktik çalýþmanýn ardýndan geçilen çift kalede futbolcularýn hýrslý mücadeleleri ve maça motive olduklarý dikkat çekti. Teknik adam, muhtemel onbirde Çaðrý, Eray, Osman, Ýmam, Yakup, Nedim, Ender, Murathan, Furkan, Murat ve Gökhan'dan oluþtururken, Oðuzhan Yalçýn'ýn sarý kart cezasý nedeniyle oynamayacaðý Hacettepespor maçýnda orta sahada Furkan'ý, Mehmet Akif'in yerinde ise Eray'ý, Mehmet Keleþ'in yerine de Ender'i denediði gözlemlendi. Baðlum maçýnýn provasý yapýldý Hafta sonunda Keçiören Baðlumspor ile karþýlaþacak olan Çorumspor, bu maçýn çift kalesini dün Nazmi Avluca Sahasý'nda gerçekleþtirdi.teknik Direktör Hasan Atalay ve Yardýmcý Antrenör Adnan Karaçalý idaresinde yapýlan ýsýnma hareketleri ve kýsa süren topla çalýþmanýn ardýndan yapýlan çift kale karþýlaþmasýnda Keçiören Baðlumspor maçýnýn taktik provasýný gerçekleþtiren kýrmýzý siyahlýlar çift kale çalýþmasýnda oldukça hýrslý görünürken, futbolcularýn hýrsý zorlu maç öncesinde teknik heyeti de memnun etti.dün yapýlan antrenmanda geçtiðimiz günlerde yollarýn ayrýldýðý açýklanan Hüseyin Gültikçi'de yer aldý. Yapýlan çift kalede oldukça hýrslý görünen futbolcular teknik adamýn uygulatmaya çalýþtýðý taktik çalýþmaya harfiyen uymaya çalýþýrken, teknik direktör Sedat Özbað'da futbolculara garanti paslar ve rakibe boþ alan býrakmamalarý konusunda uyarýlarda bulundu. Belediyespor bugün yapacaðý tek antrenmanla Hacettepespor maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürecek. ADNAN YALÇIN Çorumspor bu hafta Nazmi Avluca'da! Bölgesel Amatör Lig(BAL) 6. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Çorumspor hafta sonu oynayacaðý Keçiören Baðlumspor maçýný Nazmi Avluca Sahasý'nda oynamaya karar verdi. Federasyon tarafýndan da Çorumspor-Keçiören Baðlumspor maçýnýn Nazmi Avluca Sahasý'nda oynanacaðý açýklanýrken, Çorumspor yönetimi federasyona ve futbol il temsilciliðine dilekçe ile baþvurarak iç sahadaki tüm maçlarýn 1 nolu sentetik sahada oynamak istediðini bildirdi. ADNAN YALÇIN Maltepe'yi yakarýz! Darýca Gençlerbirliði camiasý hafta sonunda oynayacaklarý kritik Maltepespor maçýný kazanacaklarýný düþünüyor.ýkinci yarýya fýrtýna gibi baþlayan Darýca Gençlerbirliði Pazar günü deplasmanda oynayacaklarý Maltepespor maçýnýn hazýrlýklarýný aralýksýz sürdürüyor.lider Düzyurtspor'un yoluna kayýpsýz devam etmesi Darýca Gençlerbirliði'nin puan kaybetme kredisini oldukça azaltýyor. Devre arasýnda nokta transferler yapan Trabzon temsilcisi formda bir görüntü sergilemesi þampiyonluk yolunda Darýca Gençlerbirliði'nin en az hata yapmasýný gerektiriyor. GÖKHAN MALTEPE MAÇINDA SÝFTAH YAPACAK Darýca Gençlerbirliði'nin Altýnorduspor'dan transfer ettiði yýldýz golcü Gökhan Gümüþsu'nun çýktýðý 2 maçta henüz golü bulunmuyor. Büyük umutlarla transfer edilen süper yýldýz hafta sonunda oynanacak kritik Maltepe maçýnda golle tanýþmak istiyor. SPOR SERVÝSÝ

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

30 Aðustos coþkusu alanlarda

30 Aðustos coþkusu alanlarda Çiftçiler pahalý mazottan dertli Limagrain tohum firmasý ürün tanýtýmý gerçekleþtirdi. Dün ayçiçeði tohumu hakkýnda Köprüalan Köyü'nde bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Toplantýya Vali Yardýmcýsý Hacý

Detaylı

Antibiyotik'te 58. sýradayýz

Antibiyotik'te 58. sýradayýz Madenlerde sorunu ATEX sertifikasý çözer Çelikler Alpagut-Dodurga Kömür Ýþletmesi Genel Müdürü Hüseyin Gürler Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Gürler, Dodurga

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý Yýlda 1.5 Hitit Gýda, Velipaþa milyon ton su tasarrufu Haný na veda ediyor Zelveci: 5 yeni þube açýyoruz Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu þebekesinde oluþan kaçaklara aman vermiyor.

Detaylı