ARİFİYE BELEDİYESİ 2013 Yılı Faaliyet Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARİFİYE BELEDİYESİ 2013 Yılı Faaliyet Raporu"

Transkript

1 Sayfa Yılı Faaliyet Raporu Arifiye Belediyesi Tanıtım Medya

2 Sayfa2

3 Sayfa3 ÖNSÖZ Arifiye Belediyesi 1956 yılında kurulmuş olup, bu tarihten itibaren göreve gelen bütün arkadaşlarımız gibi bizlerde halkımızın güven ve teveccühüne layık olmak adına hazırlamış olduğumuz projelerimizi hayata geçirmek için hizmetlerimizi şevk ve azimle yapmaya devam edeceğiz tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5747 sayılı kanun gereğince belediyemize katılan iki belediye ile birlikte belediyemiz ilçe statüsü kazanmış, daha güçlü ve büyük bir belediye haline gelmiştir. Belediyemizin vizyon ilkelerini açıklarken, hizmet sunumunda KALİTEYİ ESAS ALACAĞIMIZI belirtmiş, insan odaklı yönetim anlayışı içinde olacağımızı ifade etmiştik. Hedefimiz, çağdaş belediyecilik ile planlı kentleşmeyi sağlamak, Arifiye'mizi MARKA haline getirmektir. Bunu yaparken de, Arifiye geleneğine sahip çıkan, idealist, değişime açık bir model belediye olmayı amaçladık. Belediye olarak ASLİ GÖREVLERİMİZİ çok iyi biliyoruz ve bunları gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra da, saydamlık ve etkinlik çerçevesi içinde, kaynakları toplumun tüm kesimine sosyal adalet içinde rasyonel bir şekilde dağıtıyoruz. Kaynakları kullanırken, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın ve ilçemizin ihtiyaçları dikkate alınarak, doğru alanlarda yatırım ve harcamalar yapılmaktadır. Temelinde, Belediye hizmet etmek amacıyla kurulmuş bir kurumdur. Arifiye, ciddi bir atılım ve gelişim içindedir. Coğrafi yapısı, sanayisi, tarımı, doğası ile Arifiye büyük bir potansiyele sahiptir. Bizlere düşen bu gücü harekete geçirmek ve doğru politikalarla birleştirerek projeler oluşturmaktır. Bu yoldaki amacımız, Arifiye'yi daha ileri götürürken, kaliteyi esas alarak yaptığımız işlerin gelecek nesillere sermaye sağlayacak bir miras olarak kalmasını temin etmektir. Bunun için de tüm projelerimizi kalıcı, sürdürülebilir, halkın refahı, huzuru ve mutluluğu üzerine oluşturuyoruz. Daha huzurlu bir şehir ve çocuklarımıza daha yaşanabilir bir Arifiye bırakmak zorunda olduğumuzu hiç kimsenin unutmaması lazım. Birlik olur, birbirimizi sever ve güç birliği yaparsak kuşkusuz çok daha başarılı sonuçlar alacağız. Huzur ve mutluluk içinde hep birlikte yaşadığımız bu güzel ilçeyi birlikte yönetir, sorunlara birlikte çözüm arar, birlikte çalışır ve yapılanlara sahip çıkarsak, kuşkusuz ilimizin ve bölgemizin yıldızı olmamız kaçınılmazdır. Bunu başarmak, huzur ve refahın hâkim olduğu Arifiye'yi inşa etmek sadece kendimiz için değil daha da önemlisi geleceğimiz, evlatlarımız için kuşanmamız gereken bir sorumluluktur yılı faaliyetlerimizi içeren bu raporu bilgilerinize sunarken, hepinizi en içten sevgilerimle selamlıyorum. İsmail KARAKULLUKÇU Arifiye Belediye Başkanı

4 Sayfa4

5 Sayfa5 İÇİNDEKİLER Önsöz 03 Arifiye Belediyesi Meclis Üyeleri GENEL BİLGİLER. 07 A) Misyon,vizyon ve ilkeler. 07 B) Yetki görev ve sorumluluklar. 07 C) İdareye İlişkin bilgiler Fiziki Yapı Organizasyon Şeması Araç ve Makine Parkı Yönetim ve İç Kontrol Sistemi AMAÇ VE HEDEFLER FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 15 A) Mali Bilgiler Mali Denetim B) 2013 Yılı Faaliyet Raporu Özel Kalem Yazı İşleri Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Evlendirme Memurluğu Bilgi İşlem Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın Alma Birimi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü. 83

6 Sayfa6 4 ÖNERİ VE TEDBİRLER Ek- 1: Üst Yönetici İç Kontrol Güvence Beyanı Ek- 2: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı Ek- 3: Yazı İşleri Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin Beyanı Ek- 4: Özel Kalem Harcama Yetkilisinin Beyanı Ek- 5: Fen İşleri Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin Beyanı Ek- 5: İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin Beyanı Ek- 6: Park Ve Bahçeler Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin Beyanı Ek-7: Zabıta Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin Beyanı Ek-8: Temizlik İşleri Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin Beyanı Ek- 9: İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin Beyanı Ek- 10: Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin Beyanı Ek- 11: Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin Beyanı

7 Sayfa7 1. GENEL BİLGİLER MİSYON VİZYON VE İLKELER MİSYON Sürekli gelişen bir anlayışla, Arifiye halkına çağdaş belediyecilik hizmetleri sunmak VİZYON Şehircilikte ve belediyecilikte örnek ve modern bir Arifiye Türkiye de ve dünyada başarılarıyla tanınan bir yerel yönetim TEMEL DEĞERLER Önce Arifiyeli'nin memnuniyeti Kaliteli belediyecilikte sürekli gelişme Belediye çalışanlarının da mutluluğu Kolaylaştıran yerel yönetim hizmeti mazeret yok anlayışıyla çalışmak Ortak akılla, demokratik, şeffaf hizmet üretmek KALİTE POLİTİKAMIZ Dünya standartlarında bir kent hayatını sürdürülebilir kılmak Sürekli gelişen Her gün öğrenen Bilgiyi, gelişmeyi ve hizmeti paylaşan kaliteli yönetim anlayışı belirlenmiştir. BELEDİYENİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI 5393 Sayılı Belediye Kanununda Belediyenin görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 14: Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir

8 Sayfa8 belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları MADDE 15: Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

9 Sayfa9 d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

10 Sayfa10 p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67'nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

11 Sayfa11

12 Sayfa12 ARAÇ VE MAKİNA PARKI Sıra No Kullanım Amacı Markası Modeli Plakası 1. Makam Aracı Peugeot DE Makam Aracı Corolla Verso ZC Binek Aracı Tofaş Kartal DE Binek Aracı Toyoto Corolla DS Binek Aracı Toyoto Corolla FF Binek Aracı Renault Symbol ZS Binek Aracı Renault Symbol FY Binek Aracı Renault Symbol ZE Minibüs Otoyol İveco TF Minibüs Otoyol İveco TR Minibüs Magirus AU Cenaze Aracı Toyota YA Cenaze Aracı Kamyonet Mitsubishi SA Vidanjör BMC DZ Kapalı kasa Kamyonet Peugeot J TF İtfaiye Aracı İveco TF Ambulans İveco Daily YL Kamyonet 4x4 Landrover AD Kamyonet 4x2 Nissan Country SE Kamyonet Ford Connect D Çöp Kamyonu İveco DZ Çöp Kamyonu Ford Kargo EP Çöp Kamyonu Ford Kargo EF Çöp Kamyonu Ford Kargo B Çöp Kamyonu Ford Kargo TS Çöp Kamyonu BMC ZU Çöp Kamyonu İveco AH Çöp Kamyonu Mitsubishi DN Kamyon BMC ZK Kamyon BMC ZN Damperli Kamyon Desoto TR Damperli Kamyon Dodge Desoto FV Damperli Kamyon Mercedes B Damperli Kamyon Mercedes B Kamyon Dodge DH.974

13 Sayfa Traktör Steyr DU Traktör Steyr AH Traktör Stery DE Traktör Tümasan FP Traktör Tümasan FE Traktör Başak DU Kaldırım Süpürge Aracı Gluton 2008 İş Makinası 43. Greyder Dresser 1987 İş Makinası 44. Yükleyici Hidromek 2006 İş Makinası 45. Vakumlu Süpürme Ravo İş Makinası 46. Kanal Kazıcı Yükleyici Hidromek 1999 İş Makinası 47. Kanal Kaz.HMK 101S İş Makinası 48. İş Makinası Hidromek 2011 İş Makinası 49. Ekskavatör Hyundai 2012 İş Makinası 50. Kepçe Loder Hidromek 2000 İş Makinası 51. Çekici Tır Mercedes D Damper Dorse Tırsan D Lowbed Özgüller D YILINDA ALINAN ARAÇLAR Fen İşleri Müdürlüğüne 1 adet Mercedes Çekici Tır alındı

14 Sayfa14 Fen İşleri Müdürlüğüne 1 adet Damper Dorse alındı Fen İşleri Müdürlüğüne 1 adet Lowbed alındı

15 Sayfa15 Yönetim Ve İç Denetim Sistemi Belediyemiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun hükümlerine göre yönetilmektedir. Belediyemiz 3 başkan yardımcısı ve 12 daire müdürü olarak örgütlenmiştir. Kanunlarla verilen yetki ve sorumluluklar sonucu hizmetler hiyerarşik örgütlenme ile alt birimler tarafından yürütülmektedir. Hizmetlerin daha verimli ve etkin olması için Belediye Başkanı İsmail KARAKULLUKÇU nun başkanlığında, 3 Başkan Yardımcısının katılımı ile her hafta Pazartesi günleri saat da ve 12 daire müdürünün katılımı ile ayda bir koordinasyon toplantıları yapılmaktadır sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanunu doğrultusunda mali yapılanma tamamlanmış, bütçe ile ödenek tahsis edilen harcama birimlerin en üst yöneticileri harcama yetkilisi olarak, alt birimdekilerde gerçekleştirme görevlisi olarak belirtilmiştir. Muhasebe yetkilisi olarak mali hizmetler görev ve sorumlulukları yerine getirmektedir. 2. AMAÇ VE HEDEFLER Kurumumuzun amaç ve hedeflerini sıralayacak olursak; İlçemizi modern ve yaşanabilir hale getirmek, imar faaliyetlerinin ve alt yapının Planlanması ve koordinasyonu, etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretimi sağlamak, insan kaynaklarının geliştirilmesi, mali yapının güçlendirilmesi, sosyal refahın artırılması, eğitim çalışmalarına önem verilmesi, tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarının etkin bir şekilde sürdürülmesi, çağdaş bir yönetim anlayışının ve bilincinin geliştirilmesi, zabıta hizmetlerini en iyi şekilde yerine getirmek, yeni yeşil alanlar oluşturmak, tam teşekküllü bir sağlık sistemi sunmak, çarpık kentleşme yerine konut dışı kentsel çalışma alanları oluşturmak ve yapılaşmayı sağlamak, alternatif belediyecilik hizmetlerini yaygınlaştırmak, personel politikasını geliştirmek, gelir ve giderlerde etkinlik ve hız kazandırmak, belediyemizi cazibe merkezi haline getirmek, oluşabilecek afetlere en hızlı şekilde müdahale edip zararları azaltmak için gerekli önlemleri almak, eğitim, kültür, spor ve sağlık gibi alanlarda etkinlikleri arttırmak amaç ve hedeflerimizin bir kaçını teşkil etmektedir. 1- Mali Denetim 5393 sayılı belediye kanununun 25. Maddesi gereği denetim komisyonu 2013 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerin denetimini yapmış ve rapor hazırlamıştır. Belediyemiz gelir ve gider hesapları ve belgeleri her yıl Sayıştay başkanlığınca denetlenmektedir.

16 Sayfa YILI FAALİYET RAPORU BAŞKANLIK ÖZEL KALEM Başkanlık Özel Kaleminde 1 personel çalışmaktadır. Sakarya Büyük Şehir Belediye Meclisi aylık toplantısına katılım Valilik İl Koordinasyon olağan toplantısına katılım Arifiye İlçe sınırları içerisinde bulunan muhtarlar ile istişare toplantıları SASKİ olağan toplantısına katılım Belediyemize çeşitli nedenler ile gelen ziyaretçiler ile görüşme, güler yüz ve ikramda bulunarak belediyeden memnun ayrılması sağlandı. Kamu kurumlarında göreve yeni gelen veya görev değişikliği dolayısı ile makam değiştiren müdür, müdür yardımcısı ve çeşitli yerlerde göreve gelen personeller ziyaret edildi. Şehrimizde ve ilçemizde yeni açılan iş yerlerinin açılış törenlerine katılım Şehrimizde ve ilçemizde davetiye göndererek düğün, sünnet vb. cemiyetlere davette bulunanların cemiyetlerine gidilerek hayırlı olsun temennisinde bulunuldu. Şehrimizde ve ilçemizde hasta ziyaretlerine gidilerek geçmiş olsun temennisinde bulunuldu. Şehrimizde ve ilçemizde cenazelere gidilerek taziyede bulunuldu. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan okullar ziyaret edilerek çeşitli ihtiyaçları karşılandı. Ayrıca çocukların gelişimi açısından önemli faaliyetler hayata geçirildi. Bayramlarda ve özel günlerde birlik ve beraberlik adına kaynaşma ortamları sağlandı. İlçemize gelen misafirler ağırlandı. İlçemizin tanıtımı yapıldı. İlçemizde faaliyet gösteren sanayi kuruluşları ziyaret edilerek birlikte çalışma olanağı sağlandı.

17 Sayfa17 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Yazı İşleri Müdürlüğünde 1 müdür ve 1 personel çalışmaktadır. 29 Mart 2009 mahalli idareler seçimleri sonunda 5747 sayılı kanun gereği Hanlı ve Nehirkent belediyelerinin Arifiye Belediyesine bağlanması ile ilçe statüsüne kavuşan Belediyemizde Meclis Üyesi sayısı 15 olmuştur. Belediye Meclisimiz Faaliyet dönemi içerisinde 5393 sayılı kanunun 20. Maddesine uygun olarak 11 kez toplanmıştır. Bu toplantılarda gündemde bulunan konular görüşülerek 48 adet karar alınmıştır. Yapılan toplantılara ait meclis tutanakları bir sonraki meclis toplantısında okunup onaylanmak üzere meclise sunulmuştur. Belediye Encümenimiz haftada bir kez Çarşamba günleri olmak üzere toplanmış olup, 166 adet encümen kararı alınmıştır. Alınan kararlar yazılıp imzalandıktan sonra ilgili servislere havale edilmiştir. Meclis Denetim Komisyonu, ihtisas ve imar komisyonu seçimleri, Encümen Üye seçimleri ve diğer seçimler yapılmış olup üyelik seçimleri şöyle sonuçlanmıştır; Meclis Başkan Vekilleri Meclis Katipleri Encümen Üyeleri İmar Komisyonu Plan Bütçe Komisyonu : Muharrem YAVUZ ve Hulusi KARA : Asil Mehmet GÖZYUMAN ve Deniz TAŞ Yedek Adem TURAN ve Kerim YÜKSEL : Kerim YÜKSEL - Adem TURAN : Serkan ÇARKTAN, Adem TURAN, Deniz TAŞ, Alaeddin ŞOLPAN : Cahit ÇATAKLAR, Adnan AKBAŞ, Muharrem YAVUZ, Hıfzı OLGUN Çiftçi Mallarını Koruma ve Muhabere Heyeti : Hikmet ÜNLÜ, Muharrem YAVUZ, Vedat VATANSEVER, Yakup GENCER, Alaettin ŞOLPAN

18 Sayfa18 Meclis ve Encümen Oturum Tablosu Oturum Sayısı Karar Sayısı Meclis Toplantıları Encümen Toplantıları Evrak Sayısı evrak sayısı 0 Gelen Evrak Giden Evrak Dilekçe

19 Sayfa19 BAŞBAKANLIK İLETİŞİM MERKEZİ (BİMER) GÖREV TANIMI Belediyemiz 2006/03 sayılı genelge uyarınca uygulamaya başlanan alo 150- BİMER başvuruları ile ilgili işlemler belediyemiz yazı işleri müdürlüğünce yerine getirilmektedir. Birimimiz yazı işleri müdürlüğü bünyesinde bir bilgi edinme birim yetkilisi sorumluluğunda 1 personel ile hizmet vermektedir. Başbakanlık iletişim merkezi (BİMER) doğrudan başbakanlık uygulaması olup, vatandaşlar tarafından iletilen müracaatların elektronik postanın süresi içerisinde koordinasyonun sağlanması, ilgili birimlere gönderilmesi, 10 gün içerisinde cevaplandırılması ve tekrar ilgilisine bilgi verilmesi şeklinde gerçekleşmektedir yılı içerisinde 149 adet başvurunun 132 adedi, ilgililerin istekleri doğrultusunda gerekli çalışmalar yapılmış, bilgisayar teknolojisi ve yazılımı, posta telefon alt yapısının imkanları birleştirilmiş, başvurular etkin, süratli ve doğru sonuçlandırılmış, vatandaşların istekleri ile kısa zamanda çözümüne ulaştırılmıştır. Birimi Dilekçe Başvuru Sayısı Fen İşleri Müdürlüğü 40 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 18 Emlak ve Ruhsat Müdürlüğü 6 Park ve Bahçeler Müdürlüğü 5 Zabıta Müdürlüğü 56 Temizlik İşleri Müdürlüğü 3 Ulaşım 21

20 Sayfa20 60 Müracat Sayısı Müracat Sayısı Fen İşleri Müdürlüğü İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak ve Ruhsat Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Ulaşım İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüz Belediyemiz personelinin özlük hakları ve çalışma sistemlerini takip etmek amacı ile 1 müdür personelle hizmet vermektedir STATÜSÜNE GÖRE PERSONEL SAYISI Bay Bayan Bayan Bay

21 Sayfa21 PERSONEL EĞİTİM DURUMU TAHSİLİ MEMUR İŞÇİ Sözl/Seçilmiş TOPLAM Personel İlkokul Ortaokul Lise Yüksek Okul Toplam Personel Grafiği Memur İşçi Sözl/Seçilmiş Memur İşçi

22 Sayfa22 EVLENDİRME MEMURLUĞU Evlendirme memurluğu Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak 1 personel ile hizmet vermektedir. 1 Ocak Aralık 2013 tarihleri arasında evlendirme memurluğumuza 339 çift evlenmek üzere başvuruda bulunmuştur. Yapılan evlendirme işlemlerinden; 6 adedi yasal temsilci rızası ile, 2 adedi yabancı uyruklu kişi ile ve 331 adedi de normal evlilik olarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan tüm evlilik işlemlerinin tamamı, İlçe Nüfus Müdürlüğüne bildirilerek Nüfus kütüklerine tescili sağlanmıştır. Evlenme Müracaatı İçin Gerekli Evraklar: Evlenecek çiftlerin Nüfus cüzdan fotokopileri 5 er adet vesikalık fotoğraf Nüfus kayıt örnekleri Yetkili Sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu.

23 Sayfa23 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi işlem müdürlüğü belediyemizin elektronik donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve onarımlarını yapmak, yazılımları güncellemek ve verilerin yedeklemesini yapmak amacı ile 1 müdür ve 1 personelle hizmet vermektedir. BİLGİSAYAR DONANIMI YENİLENDİ Fen İşleri Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü başta olmak üzere personelimizin ihtiyaç duyduğu donanımlar, ilgili müdürlük bütçelerinden karşılanmak suretiyle temin edilmiş, sistemimize dahil edilmiştir. Ana hizmet binamızda, terminal sayımız bugün itibarı ile 40 olmuştur. DİJİTAL ARŞİV ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI Başbakanlıkça yayınlanan Elektronik Belge Yönetim Sistemi kurulması ile ilgili Genelge gereğince altyapı oluşturulması için piyasa araştırması yapılmış, en son teknolojiler incelenmiş ve çalışmalar tamamlanarak yaklaşık adet evrakın dijital hale getirilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. MAKS VERİ TABANI İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi ) incelenerek, GIS verilerinin bu sistem için hazırlanması amacıyla İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personeli ile işbirliği yapılmıştır. Firma ile de görüşülmüş, Coğrafi verilerin bu sisteme uyarlanması amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir. ANTİ VİRÜS PROGRAMI YENİLENDİ Belediyemizde bulunan bilgisayar sistemi için Nod32 Antivirüs programı alınarak bilgisayar sisteminin her türlü virüs ve zararlı yazılımlardan korunması sağlanmıştır. BELOS BELEDİYE OTOMASYON SİSTEMİ HAYATA GEÇİRİLDİ Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile işbirliği yapılarak BELOS (Belediye Otomasyon Sistemi) hayata geçirilmiş, bu sayede ilçemizdeki nüfus ve Coğrafi Bilgi Sistemi verilerinin anlık edinilmesi sağlanmış, Gelir Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak Mükellef bilgilerinin güncellenmesi sağlanmıştır. İNTERNET SİTESİ YENİLENDİ Belediyemizce yapılan çalışmaların, vatandaşlarımıza anlatılabilmesi için, internet sitemizin yanı sıra, LCD TV sistemi kurulmuştur. Bu konudaki çalışmalar ile İnternet sitemizin güncelleme ve dizayn değişikliği çalışmaları devam etmektedir. K.P.S. FAALİYETE GEÇİRİLDİ. Belediyemizde Kimlik Paylaşım Sistemi devreye sokularak ilgili müdürlükler tarafından kullanılması sağlanmıştır.

24 Sayfa24 NEDCAD PROGRAMINDA VERİ TABANI ÇALIŞMALARI Fen İşleri Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne NETCAD (GIS) sistemi ortak bir veri tabanı ile kurularak tüm verilerin bir havuzda toplanması ve tüm kullanıcıları hızlı bir şekilde ve doğru verilere ulaşması sağlanmıştır. BÜLTEN HAZIRLANARAK VATANDAŞLARIMIZA DAĞITILDI. Belediyemizin çalışmalarının vatandaşımıza duyurulması amacıyla bir bülten hazırlanarak vatandaşımıza dağıtılmıştır. Ayrıca bu çalışmalar kapsamında iki adet tanıtım filmi ve takvim çalışması yapılarak vatandaşımıza dağıtılmıştır. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41'nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği biçimde hazırlanan Belediyemizin 2013 yılı Faaliyet Raporu aşağıya çıkartılmıştır. GİDER BÜTÇESİ Belediyemizin 2013 Mali Yılı Gider Bütçesi TL olarak tahmin edilmiş olup, yıl sonunda toplam ,17 TL. olarak gerçekleşmiştir. Gider Bütçesinin gerçekleşme oranı %79,68 dir tarihleri arasında Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gider Dökümü aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. HARCAMA KALEMİ HARCAMA TOPLAMI TOPLAM GİDER ORANI Personel Giderleri ,67 % 22,51 S.G.K Devlet Primi Gid ,16 % 03,88 Mal ve Hizmet Alım Gid ,57 % 55,77 Faiz Giderleri ,78 % Cari Transferler ,93 % 02,87 Sermaye Giderleri ,61 % 12,70 Sermaye transferler ,45 % 00,36 Yedek Ödenekler 00,00 % GENEL TOPLAM ,17 %100,00

25 Sayfa25 0,36% 12,70% GİDER BÜTÇE GRAFİĞİ Personel Giderleri 2,87% 1,91% 55,77% 0 22,51% 3,88% SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri 2013 yılında Gider Bütçesinden yapılan harcamaların birimlere dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. HESAP KODU HESAP ADI HARCAMA GİDERE ORANI TOPLAMI Özel Kalem ,48 %04, Yazı İşleri Müdürlüğü ,80 %01, Fen İşleri Müdürlüğü ,86 %55, Mali Hizmetler Müdürlüğü ,92 %04, Personel Müdürlüğü ,36 %01, Kültür ve Sosyal İşl.Md ,85 %04, İmar ve Şehircilik Md ,42 %07, Zabıta Müdürlüğü ,56 %02, Park ve Bahçeler Md ,40 %04, Temizlik İşleri Md ,02 %13,49 TOPLAM ,67 %100,00

26 Sayfa26 4,53% 2,97% 7,05% GİDER BÜTÇE GRAFİĞİ 13,49% 4,36% 1,14% ÖZEL KALEM YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 4,83% 1,01% 4,99% 55,63% PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOS. İŞL. MÜD. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜD. TEMİZLİK İŞLERİ MÜD yılında Gider Bütçesinde; tahmin edilen ödeneklerin yapılan harcamalara göre gerçekleşme oranları ; MÜDÜRLÜK ÖDENEK HARCAMA ORANI TOPLAMI Özel Kalem , ,48 %80,38 Yazı İşleri Müdürlüğü , ,80 %62,18 Fen İşleri Müdürlüğü , ,86 %82,58 Mali Hizmetler Müdürlüğü , ,92 %86,56 Personel Müdürlüğü , ,36 %49,64 Kültür ve Sosyal İşl.Md , ,85 %83,76 İmar ve Şehircilik Md , ,42 %59,38 Zabıta Müdürlüğü , ,56 %67,32 Park ve Bahçeler Md , ,40 %66,72 Temizlik İşleri Md , ,02 %94,67 TOPLAM , ,67 %79,67

27 Sayfa27 BİRİMLERİN BÜTÇE GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ 62,18% ÖZEL KALEM 66,72% 94,67% 67,32% 80,38% 82,58% YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ 59,38% 83,76% 49,64% 86,56% KÜLTÜR VE SOS. İŞL. MÜD. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜD. TEMİZLİK İŞLERİ MÜD. GELİR BÜTÇESİ Belediyemizin 2013 yılı Gelir Bütçesi ,000 TL. Olup, yıl sonunda ,52 TL. olarak gerçekleşmiştir yılı Gelir Bütçesinin gerçekleşme oranı %68,74 olmuştur. Vergi Gelirlerinde öngörülen ,42 TL. iken gerçekleşen ,83 TL. olup gerçekleşme oranı %64,76 olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde öngörülen ,63 TL. iken gerçekleşen ,38 TL olup gerçekleşme oranı %76,48 olmuştur. Alınan Bağış ve Yardımlar için öngörülen ,00 TL. iken gerçekleşen 0 TL olup gerçekleşme oranı %0 olmuştur. Diğer Gelirler için öngörülen ,63 iken gerçekleşen ,86 TL. olup, gerçekleşme oranı %95,10 olmuştur. Sermaye Gelirleri için öngörülen ,00 TL. iken gerçekleşen ,50 TL. olup gerçekleşme oranı %94,98 olmuştur yılı Bütçe Gelirleri aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. HESAP NO GELİRİN CİNSİ M İ K T A R I Bina Vergisi , Arsa Vergisi , Arazi Vergisi , Çevre Temizlik Vergisi , Haberleşme Vergisi , Elektrik Tüketim Vergisi , Yangın Sigorta Vergisi 8.262, İlan ve Reklam Vergisi ,60

28 Sayfa Bina İnşaat Harcı , İşgal Harcı , İşyeri Açma İzin Harcı , Kaynak suları harcı , Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı , Yapı Kullanma İzni Harcı , Diğer Harçlar Kaldırılan Vergi Artıkları Başka yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 354, Şartname, Basılı Evrak, Form Satışı , İhale İlan Yayın Gelirleri Diğer Hizmet Gelirleri , Yeniden Değerlendirme Farkları , Ekonomik Hizmetler Diğer Kurumlar Hasılatı 45, Ekonomik Hizmetler Sosyal Tesis Kira Gelirleri 510, Spor Tesisi Kira Gelirleri , Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri , Hazine Yardımı Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar-Sermaye Diğer Faizler (Banka) 1.322, Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Pay , Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Pay , Yol Harcamalarına Katılım Payı , Diğer Harcamalara Katılma Payları 994, Diğer Paylar 5.294, Diğer İdari Para Cezaları , Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zam , Vergi Barışı TEFE Tutarı , Diğer Vergi Cezaları , İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 880, Kişilerden Alacaklar , Arazi Satışları Arsa Satışı , Taşınır Satış Gelirleri Taşıt Satış Gelirleri 0 TOPLAM ,57

29 Sayfa yılı gelirlerinin 2013 yılı ödeneklerine göre gerçekleşme oranları aşağıdaki gibidir. HES NO: GELİR TÜRÜ 2013 GELİR TAH 2013 GELİR TAHSİLATI ORANI % 01 Vergi Gelirleri , ,83 63, Mülk. Üzer.Alın.Ver , ,44 56, Dah.alın.mal ve hiz.ver , ,91 82, Harçlar , ,15 99, Başka yerde sınıflandırılmış vergiler 2.951,34 354,33 00,12 03 Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri , ,38 76, Mal ve hizmet satış gelirleri , ,18 100, Kurumlar hasılatı 1.816, ,90 68, Kira gelirleri , ,20 62,41 05 Diğer gelirler , ,86 95, Faiz gelirleri 1.322, ,87 100, Kişi ve kurumlardan alınan paylar , ,73 98, Para cezaları , ,42 68, Diğer çeşitli gelirler , ,84 100,00 06 Sermaye gelirleri , ,00 100, Taşınmaz satış gelirleri , ,50 94, Taşınır satış gelirleri TOPLAM , ,57 75, ve 2013 YILLARI KARŞILAŞTIRMASI GİDER BÜTÇESİ KARŞILAŞTIRMASI GİDER KALEMİ 2012 GİDERİ 2013 GİDERİ FARK (%) Personel Giderleri , , ,61 Sosyal Güvenlik Kur.Primi , , ,20 Mal ve Hizmet Alımı , , ,81 Faiz Giderleri , , ,07 Cari Transferler , , ,44 Sermaye Giderleri , ,61-67,52 Sermaye transferleri , ,45-07,31 Yedek Ödenekler TOPLAM , ,17-13,35

30 Sayfa , , , , , , , , ,00 0,00 personel giderleri S.G.K pirimi Mal ve hizmet alımı faiz giderleri cari transferler sermaye giderleri sermaye transferleri 2012 gideri 2013 gideri GELİR BÜTÇESİ KARŞILAŞTIRMASI GELİR TÜRÜ 2012 YILI GELİRİ 2013 YILI GELİRİ FARK (%) Vergi Gelirleri , , ,71 Teşebbüs ve , , ,18 Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler , , ,76 Sermaye Gelirleri , ,50-16,72 Alacaklardan Tahsilât Red ve İadeler TOPLAM , , ,64

31 Sayfa , , , , , , , , , ,00 vergi gelirleri teşebbüs ve mülkiyet gelirleri diğer gelirler sermaye gelirleri ,00 0, , , , , geliri 2013 geliri Yukarıdaki tablodan da anlaşıldığı gibi, 2013 yılı gelirimiz 2012 yılına göre % 15,64 artmıştır. Buna karşılık giderlerimiz ise 2013 yılında % 13,35 azalmıştır. 2. BORÇ YÖNETİM RAPORU tarihi itibarıyla; İller Bankası Kredi Borcumuzun dökümü aşağıya çıkarılmıştır: ALACAKLI KURUM BORÇ TOPLAMI İller Bankası Kredi Borcu + Faiz ,87 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ,60 Vergi Dairesi ,09 Emekli Sandığı (SGK) ,62 Emekli Tazminatı (SGK) ,48 Firmalara Olan Borçlar ,28 Büyükşehir Bel (ÇTV %20 Pay) ,00 İl Özel İdare (K.V.K.Payı) ,06 TOPLAM , tarihi itibarıyla banka mevcudumuz : ,31.-TL'dir.

32 Sayfa32 SATIN ALMA BİRİMİ I. GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4734 Kamu İhale Kanunu kapsamında ihalelerin hazırlanması, takip ve kontrolü ve Doğrudan Temin 22-D, 22-C dosyalarının hazırlanması, takip ve kontrol işinin yapılması işidir. Birimlerden gelen talep yazılarında belirtilen kalemlerin, yaklaşık maliyetinin hesaplanması, şartname ve sözleşmelerin hazırlanması, tekliflerin toplanması ve değerlendirilmesinin ardından, Piyasa Komisyon raporlarının hazırlanması ve Muayene kabul komisyonuna havale edilmesi ile devam eder. Muayene Kabul raporundan sonra mal veya hizmetinin alınması, yapım işinin tamamlanması ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne dosyanın havale edilmesiyle iş son bulur. Birim bünyesinde bir adet büro elemanı ve bir adet Jeofizik Mühendisi çalışmaktadır. II. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI İHALELERİ : S.N YAPILAN TARİH Çarşamba 13/11/2012 Salı 07/02/2013 Perşembe Salı YÜKLENİCİ YAPILAN İŞ MİKTARI-ÜCRETİ İŞ DURUMU YILDIRIM KARDEŞLER AKARYAKIT NAKLİYAT VE TURZ.İŞL.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. GÜVEN TEMİZLİK GIDA MAD.PAZ.TİC.LTD.ŞTİ HAN YAPI MİMARLIK MÜHENDİSLİK-HÜSEYİN BOŞVER İNCİLER İNŞAAT KUM OCAĞI İŞL. TİC.SAN.A.Ş. 2012/ Akaryakıt Alım İşi (12 ay) ,00 TL 2012/ İşçilik Hizmeti Alım İşi 12 ay, 40 adet ,00 TL. 2013/7574 Hanlı Merkez Mah. Düğün Salonu Anahtar Teslimi Götürü Bedel Yapım İşi ,00 TL. 2013/22858 Parke Taşı, Bordür ve Yağmur Oluğu Alım İşi TL tarihinde tamamlandı İtibariyle Tamamlanmıştır. Tamamlanmıştır. Tamamlanmıştır Pazartesi SAKARYA ÖZTAŞ İNŞAAT HAFR.NAKL.MAD.PETR.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ 2013/ Numaralı Mıcır Malzemesi Alım İşi ,00 TL. Tamamlanmıştır.

33 Sayfa /05/2013 Pazartesi 24/07/2013 Çarşamba Perşembe Salı HAN YAPI MİMARLIK MÜHENDİSLİK-HÜSEYİN BOŞVER. MUSTAFA YILDIRIM ALKANLILAR İNŞAAT YAPI TAAHHÜT MAD.TUR.REK. SAN VE TİC.LTD.ŞTİ 3KA İNŞAAT TAAH. VE TUR.TİC.LTD.ŞTİ. 2013/57511 A.Kirazca Mah. Sosyal Tesis Binası Anahtar Teslim Götürü Bedel Yapım İşi TL 2013/77971 Karaaptiler Mah. Bina Tadilatı Anahtar Teslim Götürü Bedel Yapım İşi ,00 TL 2013/ Park Alanları Düzenleme Anahtar Teslimi Götürü Bedel Yapım İşi ,00 TL 2013/ Parke Taşı ve Bordür Alım İşi ,00 TL Tamamlanmıştır. Tamamlanmıştır. Tamamlanmıştır. İşin alımı devam etmekte, 2014 Mayıs ayında bitecektir Salı SAKARYA ÖZTAŞ İNŞAAT HAFRİYAT NAKL.MAD.PET. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ 2013/ Mıcır Malzemesi Alım İşi ,00 TL İşin alımı devam etmekte, 2014 Eylül ayında bitecektir /11/2013 Pazartesi AYDIN PETROLCÜLÜK TİC.A.Ş. 2013/ Akaryakıt Alım İşi (12 ay) ,00 TL İş 2014 Ocak'ta başlayacak, 'te bitecektir Salı OKYANUS KURUMSAL ORMAN ÜR.ARAÇ KİR.TEM.HİZM.YEMEK BİLG.OT.TİC.LTD.ŞTİ 2013/ İşçilik Hizmeti Alım İşi 12 ay, 48 Kişi ,94 TL. İş 2014 Ocak'ta başlayacak, 'te bitecektir. DOĞRUDAN TEMİN (22-d Dosyaları) : 18 adet yapım işi dosyası ,42 TL. 60 adet araç bakım, malzeme ve işçilik alım dosyası ,80 TL. 28 adet araç bakımla ilgili 22-c dosyası ,30 TL. 18 adet sigorta poliçe ödemesi dosyası ,79 TL. 1 adet 22-A dosyası ,00 TL. 6 adet hizmet alım işi ,00 TL. Dini Tesislere Yardım 7 Adet Yapım İşi Dosyası ,98 TL. 19 Adet Malzeme Alım Dosyası ,97 TL. 15 adet Okul-Diğer Yardım Dosyası ,50 TL. 1 adet Spor Kulübü Yardım Dosyası ,00 TL.

34 Sayfa34 Mal Alım İşi; 60 adet yol bakım, inşaat ve büro malzemesi alım dosyası ,34 TL. 10 adet elektrik malzemesi alım işi ,70 TL. 5 adet nalburiye malzemesi alım işi ,50 TL. GENEL TOPLAM: Dosya: 182 adet ,20 TL. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 22-d Dosyaları : 7 adet büro malzemesi alım işi ,50 TL. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 22-d Dosyaları : 11 Adet Haritalandırma, 18 uygulama, İfraz-tevhid Hizmet Alım Dosyası ,00 TL. 5 Adet Büro Malzemesi Alım Dosyası 6.862,00 TL. GENEL TOPLAM: ,00 TL. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 22-d Dosyaları : 17 adet araç bakım, malzeme ve işçilik alım dosyası ,32 TL. 7 adet araç bakımla ilgili 22-c dosyası 8.187,93 TL. 5 adet bakım malzemesi Alım Dosyası ,00 TL. GENEL TOPLAM: ,25 TL. PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 22-d Dosyaları : 16 adet peyzaj, bitki ve bahçe dekorasyon malzemesi alım dosyası ,30 TL. 8 adet araç bakımla ilgili 22-c dosyası ,51 TL. GENEL TOPLAM: ,81 TL.

35 Sayfa35 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ İhale Dosyası: S.N. YAPILAN TARİH Çarşamba YÜKLENİCİ YAPILAN İŞ MİKTARI-ÜCRETİ İŞ DURUMU KIRKALTIOĞLU ENERJİ LTD.ŞTİ. 2013/ Yılı İhtiyaç Sahibi Ailelere Yakacak Kömür Alım İşi ,00 TL Tamamlanmıştır. 22-d Dosyaları : 11 adet belediyemiz futbol kulüplerine malzeme alım dosyası ,36 TL 10 adet encümen kararı ile belediyemiz sınırlarındaki ihtiyaç sahibi ailelere yardım malzemesi alım dosyası ,53 TL. 27 adet basım, organizasyon ve etkinlik hizmet alım dosyası ,92 TL. 3 adet hizmet alım dosyası 24 adet yarışma, tanıtım, duyuru Belediye için büro malzemesi alımı ,86 TL. GENEL TOPLAM: ,67 TL. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 22-d Dosyaları : 1 adet 657 kanun gereği kıyafet alım işi 3.832,25 TL. GENEL TOPLAM: 3.832,25 TL. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 22-d Dosyaları : 3 adet tanıtım ve duyurularda kullanılmak üzere malzeme alım dosyası ,94 TL. 9 Adet etkinlik, tanıtım ve ağırlama hizmet alım dosyası ,99 TL. 2 adet araç bakım 22-c dosyası 1.232,10 TL. 1 adet basın 22-b dosyası ,00 TL. GENEL TOPLAM: ,03 TL.

36 Sayfa36 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 22-d Dosyaları : 3 adet büro malzemesi alım dosyası ,03 TL. 4 adet hukuk, arşivleme hizmet alım işi ,25 TL. GENEL TOPLAM: ,28 TL. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2 adet malzeme alım işi 3.147,50 TL. III. YAPILAN ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Yapılan hizmet alım, mal alım ve yapım işi dosyaları 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında birim müdürlüklerinde yetkili amirin talebi doğrultusunda, piyasa araştırılması yapılarak alım işleri gerçekleştirilmiş, faturalandırma yapıldıktan ilgili dosyaların ödemeleri Mali Hizmetler Müdürlüğünce ilgili bütçe dorudan temin evraklarına işlenerek birime havale yapılmıştır. İlgili dosyaların birer nüshası Mali Hizmetler Müdürlüğünde ve ilgili birimde bulunmaktadır. RUHSAT DENETLEME MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüz 1 müdür 3 personel ile hizmet vermektedir. EMLAK SERVİSİ: 2013 Yılı içinde 737 Adet Bina Beyannamesi, 213 Adet İşyeri Beyannamesi, 1335 Adet Arsa Beyannamesi, 1018 Adet Arazi Beyannamesi üzerinde işlem yapılmış olup bunlardan bazıları alım satım üzerinden, bazıları Verasetten intikal olarak işlem görmüştür. Yılı içinde Emlak Vergisi Tahsilatı ; ,28 TL. olarak gerçekleşmiştir.

37 Sayfa37 Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Kültür Merkezinde faaliyete geçen Mor Menekşe Çeyiz Evinin açılışını yaparken RUHSAT SERVİSİ: Yılı içinde 133 Adet İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı verilmiş olup yılı içinde 5 işyeri kapanmıştır. Açılan işyerlerinden ,00 TL. İşyeri Açma İzin Harcı tahsil edilmiştir. Bu bağlamda 188 işyeri türü vardır. Ve bunların açılımı aşağıdaki tabloda açıklanmıştır. İLÇEMİZDE BULUNAN İŞLERLERİNİN İSTATİSTİK BİLGİLERİ SIRA NO: İŞYERİ TÜRÜ TOPLAM İŞYERİ SAYISI 1 1 -A GRUBU MADEN OCAĞI 1 2 AHŞAP MOBİLYA TEŞHİR ATOLYESİ 1 3 ANTREPO (DEPO) 3 4 APARATİF DÖNER 3 5 ARAÇLARIN BAKIM ONARIM 14 6 ARAÇLARIN BAKIM ONARIMI 3 7 ATIK TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME 3 8 AYAKKABI VE TERLİK SATIŞI 2 9 AYRAN DOLUM MAKİNASI VE BAKIM 1

38 Sayfa38 10 BAKKAL BALIK AKVARYUM KUŞ GALERİSİ 1 12 BALIK SATIŞI 1 13 BANKACILIK 5 14 BERBER BETON YAPI ELAMANLARI TESİSİ 1 16 BEYAZ EŞYA SATIŞ YERİ 2 17 BİLGİSAYAR YEDEK PARÇA SATIŞ Y 1 18 BİSİKLET TAMİRCİSİ 4 19 BORU VE ALT YAPI HİZMETLERİ 1 20 BRİKET VE BETON PARMAKLIK 1 21 BÜFE BÜFE-ŞARKÜTERİ 1 23 BÜRO 3 24 CAFEİN İNTERNET SALONU 1 25 CAMCI 1 26 CONTA ÜRETİMİ 1 27 ÇAY OCAĞI ÇELİK EŞYA İMALATI 1 29 ÇELİK KONSTRÜKSİYON İMALATI 2 30 ÇELİK KONTRAKSON (KAYNAKLAMA) 1 31 ÇİÇEK SATIŞI 8 32 ÇİĞ KÖFTE SATIŞI 1 33 ÇOCUK KREŞ EVİ 1 34 DAMPER KAYNAK İŞLERİ 3 35 DAMPER VE RÖMORK İMALATI 2 36 DEMİRCİ 4 37 DEPOLAMA-LOJİSTİK 2 38 DETERJAN SATIŞ YERİ 2 39 DIŞ MEKAN SÜS BİTKİLERİ VE PAZ 1 40 DİNGİL TAMİRİ 1 41 DÜĞÜN SALONU 2 42 DYO SAN. BOYALARI DEPOSU 1 43 ECZANE 1 44 EGSOZ BAKIM ONARIMI 1 45 EKMEK FIRINI ELEKTRİK MALZ. ÜRETİM 1 47 ELEKTRİK TAMİRİ 7 48 ELEKTRİK TESİSAT VE BOBİNAJ 1 49 ELEKTRO KALVANİZ 1 50 EMİCİ PED İMALATI 1 51 EMLAK KOMİSYONCULUĞU 4 52 EV ALETLERİ SATIŞI (TÜP MALZML 1

39 Sayfa39 53 FATURA ÖDEME MERKEZİ 1 54 FİDANCILIK 9 55 FORDLİF DEPO 1 56 FOTOĞRAFÇI 2 57 GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMELERİ FALET 2 58 GIDA TOPTAN SATIŞ YERİ 5 59 GİYİM AKSESUARLARI 1 60 HALI SAHA İŞLETMECİLİĞİ 1 61 HARFİYAT DEPOLAMA 1 62 HAŞERE İLAÇLAMA 1 63 HAVA ALANLARI YER EKİPMANLARI 1 64 HER TÜRLÜ İNŞ.TAAH.İŞL.ÇELİK K 1 65 HER TÜRLÜ MAKİNA İMALATI 1 66 HUBUBAT SİLOLARI AMBARI 1 67 HURDACI INTERNET KAFE PLAY STATİON 1 69 ISI SES VEYA TİTREŞİM YALITIMI 1 70 İÇECEK MEŞRUBAT GIDA VE MADENC 1 71 İÇKİLİ LOKANTA 1 72 İÇME AMAÇLI DOĞAL BİTKİLERİN İ 1 73 İDARİ BÜRO 2 74 İNŞAAT MALZ. SATIŞI 4 75 İNTERNET KAFE 4 76 İNTERNET+PLAY STATİON+BİLARDO 1 77 DİĞER İŞYERLERİ 1 78 İŞ MAKİNALARI TAMİR BAKIM 2 79 KAHVEHANE KAHVEHANE-İNTERNET KAFE 1 82 KANTİN KANTİN VE KAFETERYA 1 84 KARGO LOJİSTİK VE DAĞITIM HİZM 2 85 KASAP 6 86 KAUÇUK ÜRÜNLERİ SATIŞI 1 87 KAYIŞ VE RULMAN TİCARETİ 1 88 KAYNAK MAKİNALIRI İMALATI VE B 1 89 KERESTE İMALATI 1 90 KESİCİ ALETLER 1 91 KIRTASİYE 1 92 KOLİ ETİKET AMBALAJ 1 93 KOLTUK KANEPE TAMİRCİSİ 8 94 KÖFTECİ 1 95 KÖMÜR SATIŞ DEPOSU 6 96 KUAFÖR 1

40 Sayfa40 97 KUM- ÇAKIL OCAĞI 2 98 KUNDURA TAMİRİ 2 99 KURTARICI VİNÇ TİC KUYUMCU LASTİK SATIŞI VE SERVİSİ LAZER KESİM LOKANTA MADENİ YAĞ TİCARETİ MAKİNA İMALATI MANAV MARANGOZ MEDİKAL ÜRÜNLERİ SATIŞI MERMERCİ METALLERİN IŞIL İŞLEMLE ANODLA METALLERİN MAKİNADA İŞLENMESİ MOBİLYA İMALATI MOBİLYA SATIŞI MOTOR BLOK DİKİŞİ MOTOR YENİLEME İŞLERİ MOTORLU KARATAŞITLARIN KAYNAK NALBURİYE ODUN KÖMÜR SAT.İRTB.BÜROSU OKSİJEN GAZI, MAKİNA,PETROL ÜR OTEL OTO BAKIM ONARIM SERVİSİ OTO BOYA KAPORTA OTO BOYA VE MALZEME SATIŞI OTO ELEKTRİK OTO FİLİTRE PAZARLAMA OTO FREN BALATA TEST VE YEDEK OTO HURDACILIK OTO LASTİK TAMİRİ OTO MAKAS OTO YIKAMA OTOCAM VE CAM AKSESUARLARI OTOMOBİL DEPOLAMA OTOMOBİL TİCARET SERVİSİ OTOMOTİV VE MAKİNA YEDEK PARÇA PASTANE PİDE LAHMACUN SALONU PİKNİK ALANI PİŞMANİYECİ PLASTİK BORU ÜRETİMİ 1

41 Sayfa PLASTİK SU DEPOSU İMALATI PLAYSTATİON SALONU PLAYSTATİON-KAFETERYA-BİLARDO POMPA İMALATI TORNA İŞLERİ PROFİL-SAC-PANEL-TİCARETİ PVC. DOĞRAMA RAYLI TAŞITLAR BAKIM VE ONARIM REKLAM ÜRÜNLERİ RULMAN YEDEK PARÇA ALIM SATIM SAATÇI SAÇ PROFİL DEMİR TİC SCANIA ARAÇLARIN BAKIM ONARIM SERVİS TAŞIMACILIĞI SIHHI TESİSATCI SİGORTA ARACILIK SİMİT POĞAÇA SU VE ATIKSU ARITMA TESİSLERİ SÜLFONLAMA YAPILMAYAN 1 DETERJAN 158 ŞARKÜTERİ TARIM ALETLERİ TAŞIMACILIK TAVUK SATIŞI TAVUK YETİŞTİRİCİLİĞİ TEKNİK SERVİS TEKSTİL FAB TEKSTİL ÜRÜNLERİ TELEFON SATIŞ NOKTASI TERZİ TESFİYECİLİK TIR GARAJI TOPTAN MADENİ YAĞ SATIŞI TORF ÇIKARMA TORNA VE PRES İŞLERİ TORNACI TRAKTÖR PARÇALARI SATIŞI TUHAFİYE TÜL-PERDE VE MEFRUŞATCI TÜP BAYİİ UN KEPEK SATIŞI UNLU MAMULLERİ VAGON TAMİRİ YAŞ SEBZE PAKETLEME 1

42 Sayfa YEDEK PARÇA YEDEK PARÇA SATIŞI VE BAKIM ON YEMEK ÜRETİM YOLCU VAGONLARI ELEKTRİK BAKIM YUMURTA YETİŞTİRİCİLİĞİ YÜK TAŞIMACILIK ZÜCCACİYE 2 GELİR SERVİSİ Hafta Tatili: 2013 Yılı içinde 70 Adet Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı düzenlenmiş olup Karşılığında ,00 TL. Harç olarak tahsil edilmiştir. İlan Reklam Vergisi: 2013 Yılı içinde 774 Adet Beyanı Tahakkuk edilerek Tahsilatı gerçekleşmiştir ,60 TL. Çevre Temizlik Vergisi: 2013 Yılı içinde 5862 Adet Beyan Tahakkuk edilerek 252,645,169 TL. Tahsilatı gerçekleşmiştir. İşgaliye Harcı: 2013 Yılı içinde Pazaryerlerinden ,32 TL. işgaliye harcı tahsil edilmiştir. Taşınmaz Kira Gelirleri : 2013 Yılı kira gelirleri olarak ,26 TL. Tahsilatı gerçekleşmiştir. Yılı içinde Borçlu olan mükelleflerimize İhbarname gönderilerek borcunu ödemeyenler hakkında Avukat aracılığı ile icra ve tahliye işlemleri başlatılmıştır. Yılı içinde diğer Belediye Gelirleri Tahakkuk ve tahsilatı aşağıdaki tablodaki gibidir ; 2013 YILI İÇİNDE TAHSİLATI YAPILAN GELİRLER TABLOSU: HESAP NO GELİRİN CİNSİ M İ K T A R I Bina Vergisi , Arsa Vergisi , Arazi Vergisi , Çevre Temizlik Vergisi , Haberleşme Vergisi , Elektrik Tüketim Vergisi , Yangın Sigorta Vergisi 8.262, İlan ve Reklam Vergisi , Bina İnşaat Harcı , İşgal Harcı , İşyeri Açma İzin Harcı , Kaynak suları harcı , Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı ,00

43 Sayfa Yapı Kullanma İzni Harcı , Diğer Harçlar Kaldırılan Vergi Artıkları 266, Başka yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 87, Şartname, Basılı Evrak, Form Satışı , İhale İlan Yayın Gelirleri Diğer Hizmet Gelirleri , Kişi Borcu , Diğer Kurumlar Hasılatı 45, Ekonomik Hizmetler Sosyal Tesis Kira Gelirleri 510, Spor Tesisi Kira Gelirleri , Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri , Hazine Yardımı Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar-Sermaye Diğer Faizler (Banka) 1.322, Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Pay , Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Pay , Yol Harcamalarına Katılım Payı , Diğer Harcamalara Katılma Payları 994, Diğer Paylar 5.294, Diğer İdari Para Cezaları , Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zam , Vergi Barışı TEFE Tutarı , Diğer Vergi Cezaları , İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar Kişilerden Alacaklar , Sosyal Tesis Satış Gelirleri 30, Arazi Satışları Arsa Satışı , Taşınır Satış Gelirleri Taşıt Satış Gelirleri 100,00 Stok Satış Gelirleri 66,00 İhale Teminatları/Geçici Teminatlar ,00 İhale Teminatları/Kesin Teminatlar ,00 İhale Teminatları/Ek Kesin Teminatlar 1.075,35 Depozit 1.500,00 Çeşitli Emanetler 2.297,00 Damga Vergisi 527,20 Kültür Varl.Kor.Katkı Payı (Bina) ,50 Kültür Varl.Kor.Katkı Payı (Arsa) ,78 Kültür Varl.Kor.Katkı Payı (Arazi) ,80 Eğitime Katkı Payı 0,50 TOPLAM ,03

44 Sayfa44 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Fen İşleri Müdürlüğü; 1 Müdür Vekili, 1 Mimar, 2 Mühendis, 1 Büro Elemanı, 1 Garaj Amiri ve Yardımcısı, ayrıca 24 kadrolu işçi, 20 Taşeron işçi personel ile hizmet vermektedir. Müdürlüğümüz bünyesinde; 6 adet kamyon, 5 adet kepçe, 3 adet minibüs, 5 adet kamyonet, 6 adet traktör, 1 adet binek araç, 1 adet ambulans, 1 adet itfaiye aracı, 1 adet greyder, 1 adet Eskavatör, 1 adet Lowbed, 1 adet Damper Dorse ve Çekici mevcuttur. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde 5 adet bilgisayar ve 3 adet yazıcı mevcuttur. Fen İşleri Müdürlüğü ; Teknik Büro Yol Yapım ve Bakım Birimi Garaj Amirliği olmak üzere 3 birimden oluşmaktadır YILINDA YAPILAN İŞLER 2013 YILINDA YAPILAN PARKE VE BORDÜR TOPLAM MİKTARI m² Yakut Sokak parke tamiri Hanlı Doğalgaz tamirleri Sema Sokak parke Hakan Caddesi Dörtyol Sanayi içi Kültür Merkezi çevresi Gediz Sokak Aşağı Kirazca Mah Toyota Hastanesi önü Fatih Mahallesi Sağlık Ocağı bahçesi Kumbaşı Mahallesi Semerciler Mahallesi Menekşe Sokak Manolya Sokak Esen Sokak Osmangazi Caddesi Atatürk Caddesi Arifbey Mah Anaokulu bahçesi Cumhuriyet Caddesi Hacıköy Mahallesi Mollaköy Mahallesi Kışlaçay Köyü Ahmediye Köyü Güven Sokak Kanarya Sokak Yavuz Selim Caddesi Selimiye Caddesi Hasan Özcan Sokak Şehit Barış Kaplan Caddesi Hanlı Düğün Salonu Bahçesi Eşref Sokak 145 Nolu Sokak Martı Sokak Burcu Sokak Bağ Sokak

45 Sayfa45 PTT, AGDAŞ VE ADASU NUN KAZDIĞI YERLERE TON ASFALT ATILDI. Atatürk Caddesi Zümrüt Sokak Yadigar Sokak Sultan Sokak Kısmet Sokak Hanlı doğalgaz kesikleri Özgür Sokak Başak Fabrikası içi Abdibey Mahallesi Tırsan Fabrikası önü Erdem Sokak Yol Setleri yapımı Kumru Sokak Orta Kirazca Mah. Yukarı Kirazca Mah. Kudüs Caddesi Petrol önü

46 Sayfa46 TÜVENEN VE MICIR MALZEME İŞİ TOPLAM: TON Irmak Sokak Hacıköy Mahallesi Abdibey Mah. Döküm Sahası Ahmediye Köyü Başak Traktör Fabrikası Elmas Sokak Kemaliye Köyü Hasan Özcan Sokak Yavuz Selim Caddesi Selimiye Caddesi Arı Sokak Sehit Barış Kaplan Caddesi Kışlaçay Köyü Milli Piyango Lisesi Önü Esen Sokak Ak Sokak Zafer Caddesi Kader Sokak Hanlı Merkez Mahallesi 19 Nolu Sokak Seher Sokak ve devamı Ertekin Koop Yolları Yukarı Kirazca Mah. Mızrak Sokak Aşağı Kirazca Mah. Türkçaybaşı Mah. Megalit Konutları önü Kültür Merkezi önü 113 Nolu Sokak Boğaz Sokak Yay Sokak Demet Sokak Ok Sokak Çarkçı Parselleri Uzun Sokak Özlem Sokak Mevlana Caddesi

47 Sayfa47 DOĞRUDAN TEMİN DIŞINDA YAPILAN İHALELER İLE İLGİLİ TABLO S.N YAPILAN TARİH Çarşamba 13/11/2012 Salı 07/02/2013 Perşembe YÜKLENİCİ YILDIRIM KARDEŞLER AKARYAKIT NAKLİYAT VE TURZ.İŞL.TİC.SAN.LT D.ŞTİ. GÜVEN TEMİZLİK GIDA MAD.PAZ.TİC.LTD.ŞTİ HAN YAPI MİMARLIK MÜHENDİSLİK- HÜSEYİN BOŞVER 2012/ Akaryakıt Alım İşi (12 ay) ,00 TL YAPILAN İŞ MİKTARI-ÜCRETİ 2012/ İşçilik Hizmeti Alım İşi 12 ay, 40 adet ,00 TL. 2013/7574 Hanlı Merkez Mah. Düğün Salonu Anahtar Teslimi Götürü Bedel Yapım İşi ,00 TL Salı İNCİLER İNŞAAT KUM OCAĞI İŞL. TİC.SAN.A.Ş. 2013/22858 Parke Taşı, Bordür ve Yağmur Oluğu Alım İşi TL Pazartesi 27/05/2013 Pazartesi SAKARYA ÖZTAŞ İNŞAAT HAFR.NAKL.MAD.PET R.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ HAN YAPI MİMARLIK MÜHENDİSLİK- HÜSEYİN BOŞVER. 2013/ Numaralı Mıcır Malzemesi Alım İşi ,00 TL. 2013/57511 A.Kirazca Mah. Sosyal Tesis Binası Anahtar Teslim Götürü Bedel Yapım İşi TL 7 24/07/2013 Çarşamba MUSTAFA YILDIRIM 2013/77971 Karaaptiler Mah. Bina Tadilatı Anahtar Teslim Götürü Bedel Yapım İşi ,00 TL Perşembe ALKANLILAR İNŞAAT YAPI TAAHHÜT MAD.TUR.REK. SAN VE TİC.LTD.ŞTİ 2013/ Park Alanları Düzenleme Anahtar Teslimi Götürü Bedel Yapım İşi ,00 TL Salı 3KA İNŞAAT TAAH. VE TUR.TİC.LTD.ŞTİ. 2013/ Parke Taşı ve Bordür Alım İşi ,00 TL

48 Sayfa Salı SAKARYA ÖZTAŞ İNŞAAT HAFRİYAT NAKL.MAD.PET. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ 2013/ Mıcır Malzemesi Alım İşi ,00 TL 11 18/11/2013 Pazartesi AYDIN PETROLCÜLÜK TİC.A.Ş. 2013/ Akaryakıt Alım İşi (12 ay) ,00 TL Arifiye Belediyesi Kültür Merkezi Çok Amaçlı Konferans Salonu Gölbaşı Park Gölbaşı Parktan Bir Görüntü Gölbaşı Parktan Bir Görüntü

49 Sayfa49 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE YAPILAN ELEKTRİK İŞLERİ Gölbaşı tesislerine 1 adet Trafo ve 1 adet Elektrik Panosu takılması Kirazca mahallesi ve Neviye Mahallelerini birbirine bağlayan TCDD Alt Geçidine su pompası bağlanması Hanlı Düğün Salonu arka bahçesinin aydınlatılması Kışlaçay Köyü Futbol Sahasının aydınlatılması Karaaptiler futbol sahası aydınlatmalarının yenilenmesi Kirazca Futbol Sahasının aydınlatılması Yukarı Kirazca mezarlığına elektrik hattı çekilmesi Neviye İlköğretim Okuluna Projeksiyon Cihazı bağlanması Neviye İmam Hatip Okuluna Projeksiyon Cihazı bağlanması İlçemiz sınırlarında bulunan 115 adet anons cihazının tamir ve bakımlarının yapılması 30 adet yeni anons cihazı bağlandı Hanlı Halis Toprak Caddesine aydınlatma direkleri takıldı Gölbaşı Tesislerinde sulama tesisatı için su pompası takıldı ve enerji hattı çekildi. İlçemizde bulunan çocuk parklarına aydınlatma tesisatı yapıldı. Arifiye Sentetik Çim Saha Tesisleri Kışlaçay Sahası Aydınlatma Direkleri Aydınlatma Direkleri

50 Sayfa50 KÜLTÜR MERKEZİ TAMAMLANDI VE HİZMETE GİRDİ ARİFİYE KENT MEYDANI YAPIMI TAMAMLANDI Çalışmaların tamamlanması ile; Arifiye Sakarya'nın en güzel meydanlarından birine sahip oldu.

51 Sayfa51 HANLI DÜĞÜN SALONU İNŞAATI TAMAMLANDI İlçemiz Hanlı Mahallesi sakinlerinin talebi üzerine, Arifiye Belediyesine ait Hanlı Merkez Mahallesi 26 L III pafta 4057 nolu parselde bulunan yaklaşık 3500 m² alan üzerine 500 kişilik kapalı 500 kişilik açık alanda olmak üzerine toplam 1000 kişi kapasiteli sosyal tesis projelendirilerek 7 Şubat 2013 Perşembe ihalesi yapıldı. Vatandaşımızın düğün, nişan sünnet gibi cemiyetlerinin yanı sıra, sosyal ve kültürel içerikli toplantılarını yapabilecekleri bir tesis yapmak için çalışmalarımıza başladık. Bu bölgede bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait olan 3500 m²'lik alanda 500 kişilik kapalı, 500 kişilik açık alanda olmak üzere toplam 1000 kişi kapasiteli Hanlı Düğün Salonu ve Sosyal Tesislerinin ihalesini 7 Şubat 2013 tarihinde gerçekleştirdik. Betonarme ve Çelik Konstrüksiyon yapı tazında yapılan tesis başta Hanlı Mahallesi sakinleri olmak üzere, tüm Arifiye'mize hizmet verecek şekilde planlandı. Düğün Salonu için şu ana kadar toplam ,00.-TL harcama yapıldı. Düğün Salonumuz şu anda vatandaşlarımızın her türlü cemiyet ve toplantılarına ev sahipliği yapabilecek durumda. Otopark sorunu olmayan salonumuz vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun.

52 Sayfa52 AŞAĞI KİRAZCA SOSYAL TESİS BİNASI İNŞAATI TAMAMLANDI Arifiye Belediyesi tarafından Kirazca Mahallesi sakinlerinin talebi üzerinde yaptırılan Aşağı Kirazca Sosyal Tesisi hizmete girdi. Aşağı Kirazca Sosyal Tesisi yaklaşık 210 bin TL'ye mal oldu. 250 m² alana sahip tesisin, alt katında kıraathane, postane ve muhtarlık, ikinci katında ise çeşitli faaliyet ve kursların yapılabileceği 2 adet derslik bulunmaktadır. KARAAPTİLER MAHALLESİ SOSYAL TESİS BİNASI TAMAMLANDI

53 Sayfa53 Belediyemiz, belde ve köylerde bulunan atıl binalara hayat vermeye devam ediyor. Nehirkent sosyal tesislerinin hemen bitişiğinde bulunan metruk bina, Belediyemizce yeniden düzenlenerek sosyal tesis binası olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuluyor. Belediye olarak, vatandaşlarımızın toplantı, seminer ve çeşitli etkinliklerinin yanı sıra küçük ölçekli kına, nişan ve sünnet cemiyeti gibi cemiyetlerini yapabilecekleri sosyal tesisleri oluşturuyoruz. İnanın bu tesisler de insanımızın temel ihtiyaçlarından. Park gibi oyun alanı gibi, basket sahası gibi temel ihtiyaçlarından biri. Bunu, tesislerimizi tek tek hizmete sunduktan sonra daha da iyi anlıyoruz. Vatandaşımız bu konuda oldukça memnun. Sıfırdan inşaatını yaptığımız tesislerimizin yanında, daha önceleri çeşitli amaçlarla kullanılan, ancak zaman içerisinde çeşitli nedenlerle kullanım dışı kalmış kamu binalarını da değerlendiriyoruz. Bu sayede hem milli servet heba olmuyor, hem de minimum maliyetle iş yapmış oluyoruz. Karaaptiler sosyal tesisimiz de bu yapılardan biri. 24.Temmuz.2013 tarihinde tadilat ihalesini yapmıştık. Yaklaşık maliyetin ,00.-TL olduğu ihaleyi, ,00.-TL'lik teklifle en uygun teklifi veren Yıltaş İnşaat Taahhüt Ltd.Şti kazandı. Sosyal Tesisimiz, 528 m² kapalı alana sahip, alt katında Sağlık Ocağı, Kreş ve Muhtar Odası, üst katında ise 264 m²'lik çok amaçlı salona sahip. Ayrıca sosyal tesis binamızda, Büyük şehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile işbirliği yaparak, kadınlarımızı ve genç kızlarımızı sosyal ve ekonomik hayata kazandıracak eğitim ve beceri kurslarını da hayata geçireceğiz. ARİFİYE SPOR KOMPLEKSİ ZEMİNİ YENİLENDİ

54 Sayfa54 SPOR KOMPLEKSİ ÜST KATINA BAYANLARA ÖZEL SALON YAPILDI FATİH MAHALLESİNDEKİ UMUMİ TUVALET HİZMETE GİRDİ MEYDANA SAAT KULESİ YAPILDI

55 Sayfa55 KÜLTÜR MERKEZİNDE SAMEK KURSLARI AÇILDI KÜLTÜR MERKEZİNDE NOTER AÇILDI

56 Sayfa56 KÜLTÜR MERKEZİNDEKİ İŞYERLERİ KİRAYA VERİLDİ KÜLTÜR MERKEZİNDE SAĞLIK OCAĞI AÇILDI KÜLTÜR MERKEZİ BODRUM KATINA SPOR SALONU YAPILDI

57 Sayfa57 MOLLAKÖY MAHALLESİNE YENİ MUHTARLIK BİNASI YAPILDI SEMERCİLER MAHALLESİNDE KURAN KURSU BİNASI YAPILDI KUMBAŞI MAHALLESİNDE KURAN KURSU BİNASI YAPILDI

58 Sayfa58 TÜRKÇAYBAŞI CAMİİNE TUVALET VE ŞADIRVAN YAPILDI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Park ve Bahçeler Müdürlüğü; 1 Müdür Vekili, 1 Peyzaj Mimarı, 1 Peyzaj Teknikeri ayrıca 5 işçi personel ile hizmet vermektedir. Müdürlük bünyesinde; 1 adet kamyonet, 1 adet traktör,1 adet Ford-Connect Hizmet Aracı, 1 adet Peugeot Minibüs bulunmaktadır YILINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR : ARİFBEY MAHALLESİ YILDIZ PARK Çocuk Oyun Grubu değiştirildi Spor aletlerinin bakım ve onarımları yapıldı Bitkilerin bakımı ve genel temizlik yapıldı ARİFBEY MAHALLESİ EVKUR SİTESİ PARKI Çocuk Oyun Grubu değiştirildi Kum ilavesi yapıldı Yeni oyun grubu kuruldu Bitkilerin bakımı yapıldı ARİFBEY MAHALLESİ SEZER PARKI Çocuk oyun grubu değiştirildi Bitkilerin bakımı yapıldı Sert zemin Parke Taşı döşemesi yapıldı Oyun grupları altına kauçuk zemin döşendi

59 Sayfa59 ARİFBEY MAHALLESİ GARNİZON PARKI Çapalama yapıldı Bitkilerin bakımı yapıldı Bitkilendirme çalışması yapıldı Çocuk oyun gruplarının tadilatı yapıldı SAKARYA MAHALLESİ ÇOCUK PARKI Yeni yapılan muhtarlık binasına çevre düzenlemesi yapıldı Yeni Çocuk oyun grubu monte edildi NEVİYE MAH. SEVGİ EVLERİ ÇOCUK PARKI Yeni Çocuk oyun grubu monte edildi KİRAZCA MAH. DEMİRYOLU SOKAK ÇOCUK PARKI Mevcut oyun grupları onarıldı Yeni Çocuk oyun grubu monte edildi Spor aletleri monte edildi. Sert zemin sökülerek yeni düzenleme yapıldı SAKARYA MAH. MUHTARLIK YANI PARKI Muhtarlık binası çevresi beton avlu ile kapatıldı Alan içine çocuk oyun grubu monte edildi Bitkilendirme çalışması yapıldı MOLLAKÖY MAH. MUHTARLIK BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ Yeni yapılan muhtarlık binasının bağlantı yolları ve çevresine Parke taşı döşendi Arkasında kalan mezarlığa bağlantı yolu açıldı Toprak dolgusu ve tesviyesi yapıldı KARAAPTİLER SOSYAL TESİSİ BAHÇE DÜZENLEMESİ Sosyal tesis binasına bahçe düzenlemesi yapıldı Mevcut ağaçların budanması ve bakımları yapıldı Park montajı yapıldı Kum serme çalışması yapıldı

60 Sayfa60 KADER SOKAK ÇOCUK PARKI Yeni park alanı oluşturuldu Park çevresine düzenleme yapılarak alanla bütünleştirildi ARİFİYE MEYDANI Meydandaki ağaçların ve yeşil alanların bakımı yapıldı Meydan saati çevresine düzenleme yapıldı GÖLBAŞI PİKNİK ALANI Piknik alanında bulunan ağaç ve bitkilerin bakımı ve budaması yapıldı Çim alanların bakımları yapıldı Sosyal donatıların bakımları yapıldı BAŞAK SOKAK PARK ALANI İmar Planında park olarak belirlenen alanın altyapı hazırlığı yapıldı Park alanı projelendirildi Yürüyüş yolları ve spor alanları oluşturuldu Çocuk oyun parkı ve spor alanları oluşturuldu Bitkilendirme çalışması yapıldı MERİÇ SOKAK PARK ALANI İmar Planında park olarak belirlenen alanın altyapı hazırlığı yapıldı Park alanı projelendirildi Yürüyüş yolları ve yeşil alanlar oluşturuldu Çocuk oyun parkı ve spor alanları oluşturuldu Futbol sahası yapıldı TEKİN EVLER PARK ALANI İmar Planında park olarak belirlenen alanın altyapı hazırlığı yapıldı Park alanı projelendirildi Çocuk oyun parkı ve spor alanları oluşturuldu Bitkilendirme yapıldı

61 Sayfa61 HANLI DÜĞÜN SALONU BAHÇESİ Yeni yapılan düğün salonunun bahçe peyzaj projesi çizilerek uygulaması yapıldı Çocuk oyun alanı oluşturuldu Bitkilendirme yapıldı

62 Sayfa62

63 Sayfa63 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1 Müdür, 1 Jeofizik Mühendisi, 3 Tekniker, 1 Topoğraf ve 1 memur ile hizmet vermektedir. İnşaat Ruhsatı almak isteyen vatandaşların parseline gidilerek İmar Durumuna uygunluğuna, Yapının projelerinin İmar Kanununa, Yapı Denetim Kanununa ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğine uygunluğuna bakılmaktadır yılında NETCAD GIS Sistemine geçilerek ortak veri havuzu oluşturulmuş, vatandaşımıza etkin, hızlı ve güvenilir hizmet verilmesi sağlanmıştır. Ulusal olarak oluşturulan Mekansal Adres Veri Tabanı (MAKS) için çalışmalar sürdürülmektedir. Müdürlüğümüzce 2013 Yılında; Adet yazıya cevap verilmiş, 135 Adet İnşaat Ruhsatı, 73 Adet Yapı Kullanma İzin Belgesi, 69 Adet tevhid-ifraz-terk-ihdas işlemi kararı alınmıştır. 671 Adet İmar Durumu verilmiştir. 7 Adet İmar Planı Tadilatı yapılmıştır PLAN TADİLATLARI Sıra No 1. Uygulama 1/25000 Ölçekli Planda Tarım Alanı olduğundan Sera Alanı olarak 1/1000 ölçekli planı yapıldı Belediye Meclis Kararı Tarih ve Sayısı / Terminal Alanındaki LPG ve Akaryakıt Alanının kaldırılması Neviye Mahallesinde bulunan nolu parsellerin Milli Eğitim Kampüs Alanı olarak planlanması ile ilgili 1/1000 ölçekli Plan Tadilatı Hanlı'da bulunan Dolgu Alanının SASKİ için Belediye Hizmet Alanı olarak planlanması Mollaköy Mahallesinde Olimpik Kürek ve Kano Alanı yapımı için 1/1000 ölçekli Plan Tadilatı Adliye Köyünde bulunan Tırsan Fabrikasına ait 141 nolu parselde Emsal Arttırımı ile ilgili 1/1000 ölçekli Plan tadilatı Hanlıköy Mahallesinde bulunan 144 ada 4 Nolu parselde HMAX:8 m.'den 15 m.'ye yükseltilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Plan tadilatı / / / / / / 45

64 Sayfa YILINDA YAPILAN TEVHİD VE İFRAZLAR

65 Sayfa65

66 Sayfa66

67 Sayfa67

68 Sayfa YILINDA VERİLEN İNŞAAT RUHSAT LİSTESİ

69 Sayfa69

70 Sayfa70

71 Sayfa71

72 Sayfa72

73 Sayfa73

74 Sayfa YILINDA VERİLEN YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ LİSTESİ

75 Sayfa75

76 Sayfa76

ARİFİYE BELEDİYESİ 2012 Yılı Faaliyet Raporu

ARİFİYE BELEDİYESİ 2012 Yılı Faaliyet Raporu Sayfa1 2012 2012 Yılı Faaliyet Raporu Arifiye Belediyesi Tanıtım Medya 01.01.2012 Sayfa2 Sayfa3 ÖNSÖZ Arifiye Belediyesi 1956 yılında kurulmuş olup, bu tarihten itibaren göreve gelen bütün arkadaşlarımız

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı

Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı 2011 yılını Belediyemiz ve Kentimiz için büyük bir heyecan ve çalışma temposu ile tamamladık. 2009 dan beri, Bugünün sorunlarını çözüp, yarınları tasarlayarak hizmet üretiyoruz. Ancak, daha çok işimiz

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ TANIMLAR 1. İÇİNDEKİLER 2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 1.BÖLÜM:KANUNİ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 2.BÖLÜM:BELEDİYEYE İLİŞKİN BİLGİLER 2.1.Misyon, Vizyon, İlke ve Değerler,

Detaylı

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı olması idealinin belkemiğidir. İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER I.A. MİSYON VE VİZYON... 5 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu

idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu mamak belediyesi 2 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 3 mamak belediyesi 4 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 5 mamak belediyesi 6 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 7 mamak

Detaylı

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim,

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, 2 Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, Bergama Belediyesi olarak amacımız daima halkımızın huzur ve mutluluğunu gözeterek önceliği insana ve çevreye veren yönetim anlayışımızla,

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi 2013 KASIM 4. BASKI 2014 Performans Programı Sayfa 1 AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ

Detaylı

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2014 ...bu ulusa ve ülkeye hizmet bitmeyecektir. EKREM İMAMOĞLU Beylikdüzü Belediye Başkanı Beylikdüzü Belediyesi Faaliyet Raporu 2014 İçindekiler I- Genel Bilgiler

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. M. Kemal ATATÜRK Siyaset ve hizmetin temel noktaları yerelden başlar. Abdullah

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi 2013 MART AYDIN BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2012 Sayfa 1 AYDIN BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu BURSA KESTEL BELEDİYESİ Kestel İlçesi Bursa merkezinde Osmangazi,Yıldırım,Nilüfer,Gemlik Gürsu,Mudanya ile birlikte 7 merkez ilçe olarak Bursa Büyükşehir

Detaylı

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI http:// T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve

Detaylı

FAALİYET ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI RAPORU MALİ YILI

FAALİYET ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI RAPORU MALİ YILI 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Hiç durmamak üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar. 3 BAŞKANIN SUNUŞU Merhaba, Ataşehir Belediyesi 5.yılını tamamlarken, Ataşehir Belediyesi nin kendisine ait akıllı çağdaş

Detaylı

Faa liyet R 2a0por11u

Faa liyet R 2a0por11u 2011 Faaliyet Raporu Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! Mustafa Kemal ATATÜRK 8 FAALİYET RAPORU /2011 FAALİYET RAPORU 2011 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Beşiktaş Kentlileri,

Detaylı

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. SİVAS BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi KASIM 2012 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BİLGİLER... 3 A. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 B. ÖRGÜT

Detaylı

I- Genel Bilgiler 6 III- A- Faaliyetlere Misyon Ve İlişkin Vizyon Bilgi Ve Değerlendirmeler A- B- Mali Yetki, Bilgiler Görev Ve Sorumluluklar 7

I- Genel Bilgiler 6 III- A- Faaliyetlere Misyon Ve İlişkin Vizyon Bilgi Ve Değerlendirmeler A- B- Mali Yetki, Bilgiler Görev Ve Sorumluluklar 7 İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu I- Genel Bilgiler A- Misyon Ve Vizyon B- Yetki, Görev Ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

http://www.kars.bel.tr

http://www.kars.bel.tr KARS BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI http://www.kars.bel.tr SUNUŞ Kars Belediyesi bugüne kadar yönetim felsefesine paralel olarak faaliyetlerini kayıt altına alma, planlama, ölçme-değerlendirme

Detaylı

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU DüZCE BELEDiYESi Konuralp 1 2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C DÜZCE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi / DÜZCE Tel: 0380 524 58 21. Fax: 0380 524 5825 Web:

Detaylı

Sevgili Konaklılar, Sema PEKDAŞ Konak Belediye Başkanı - 1 -

Sevgili Konaklılar, Sema PEKDAŞ Konak Belediye Başkanı - 1 - Sevgili Konaklılar, 147 yıllık belediyecilik tarihine sahip, İzmir in kalbi konumundaki ilçemizi büyük ve mutlu bir aile yapma hedefiyle yola çıktık. Hemşehrilerimizin mutluluğunu sağlamak, onlara daha

Detaylı

T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Hemşerilerim, Avrupa Birliği'ne adaylık sürecinde bulunan Türkiye'nin yerel yönetimlerde daha planlı ve performansa dayalı hizmet

Detaylı

T.C YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU 2 Yenimahalle Belediye Başkanlığı YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Ankara Nisan 2010 3 YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Detaylı

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2016 İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 İÇİNDEKİLER I. KURUMSAL BİLGİLER... 9 I.A.TARİHSEL GELİŞİMİ... 9 I.B.Yetki, Görev Ve Sorumluluklar...

Detaylı

ĐZMĐR KONAK BELEDĐYESĐ 2009 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ĐZMĐR KONAK BELEDĐYESĐ 2009 YILI PERFORMANS PROGRAMI ĐZMĐR KONAK BELEDĐYESĐ 2009 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 Üst Yönetici Sunuşu DEĞERLĐ HEMŞEHRĐLERĐMĐZ! Belediyeler, hazırladıkları 5 yıllık stratejik planlarını yıllık performans programlarına dönüştürmek

Detaylı

BAĞCILAR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN

BAĞCILAR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 1 T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2 BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 3 RECEP TAYYİP ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

Detaylı

2015-2019 TEKKEKÖY BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

2015-2019 TEKKEKÖY BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015-2019 TEKKEKÖY BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI www.tekkekoy.bel.tr 1 Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. 2 www.tekkekoy.bel.tr Mustafa Kemal ATATÜRK www.tekkekoy.bel.tr 3 İSTİKLAL MARŞI Korkma,

Detaylı

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. SİVAS BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi Kasım 2014 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BİLGİLER... 3 A. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 B. ÖRGÜT

Detaylı

STRATEJIK PLAN 2015-2019

STRATEJIK PLAN 2015-2019 STRATEJIK PLAN 2015-2019 STRATEJIK PLAN 2015-2019 T.C. ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Merkez Mahallesi Piri Reis Caddesi No:5 Çekmeköy / İSTANBUL Tel : (0216) 600 0 600 Fax : (0216) 600

Detaylı