NEM ALMA C HAZI. Kullan m K lavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NEM ALMA C HAZI. Kullan m K lavuzu"

Transkript

1 NEM ALMA C HAZI Kullan m K lavuzu

2 Afla daki durumlarda nem alma cihaz nda her hangi bir sorun yoktur Ç NDEK LER Durum Nedeni Çal flma arada bir duruyor Cihaz defrost ifllemi yapmaktad r (bkz. sayfa 5). Önlemler 2 Çal flma ve performans 5 Parçalar n Adlar ve fllevleri 6 Fonksiyonlar n düzgün seçilmesi 8 Çal flma öncesi haz rl k ve kontrol 10 Cihaz n çal flt r lmas 11 Bak m 14 Kesintisiz tahliye 16 Teknik özellikler 17 Ar za giderme 17 Nem alma kapasitesi düflük. Odadaki nem oran hala yüksek Çal flma s ras nda kötü koku Cihazdan ses geliyor Su deposunda su var Uyar sesi duyuluyor. Oda s cakl düflük iken nem alma cihaz n n çal flma kapasitesi düflük olacakt r (bkz. sayfa 6). Oda s cakl yaklafl k (*) C'nin alt na düfltü ü zaman cihaz çal flmay durdurur. Otomatik konumunda odadaki nem oran %60 n alt na veya daha düflük bir seviyeye düfltü ünden dolay cihaz nem alma ifllemini durdurur. (Bkz. sayfa 5). Oda çok büyük olabilir (bkz. sayfa 5). Odan n kap veya pencereleri s k s k aç l p kapat l yor olabilir. (Bkz. sayfa 5) Nem alma cihaz, buhar ç karan gazl s t c yla birlikte kullan l yor. Koku duvarlardan, mobilyadan veya di er cisimlerden geliyor. Dengeleninceye kadar so utucu ak flkan dolafl m bu sese neden olabilir. Cihaz, fabrikada nem alma testine tabii tutuldu undan dolay depoda su kalm flt r. Su deposu doldu unda uyar sesi duyulur. (Bkz. sayfa 11). Müflteri çin: Lütfen afla daki bilgileri doldurun. Bu Nem Al c m z sat n ald n z için teflekkür ederiz. Cihaz kullanmadan önce bu kullan m k lavuzunu dikkatlice okuyun. Bu k lavuz, uygun çal flma için önemli bilgiler içerir. K lavuzu ileride yararlanmak üzere saklay n. Model Sat n Al m Tarihi Bayii Ad : TEL: 1 18

3 Teknik özellikler Model No. DH-400/A Elektrik beslemesi 220V~240V(50Hz) Nem Alma Kapasitesi 790g/h(30 C /%80) Güç Tüketimi 320W Su deposu kapasitesi Yaklafl k 4.5 L su doldu unda çal flma durur Net a rl k 12 kg Ebatlar Yükseklik 582mm, Uzunluk 378mm, Genifllik 185mm Oda S cakl 5 C -35 C Gelifltirme amaçlar ndan dolay teknik özellikler haber verilmeden de ifltirilebilir. å Uyar Yanl fl kullan m n ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilece ini belirtir. å Dikkat Yanl fl kullan m n yaralanmalara veya maddi hasara neden olabilece ini belirtir ø. Önlemler Cihaz kullanmadan önce Önlemler k sm n dikkatlice okuyun. Güvenli çal flma için Önlemler k sm nda belirtilen noktalara uyulmal d r. Ar za giderme Servis ça rmadan önce, afla daki kontrolleri yap n: æ Zorunlu. Dikkat Uyar lar Ar za Kontrol edilecek noktalar Al nmas gereken önlemler Bak lacak Sayfa Cihaz çal flm yor Nem alma kapasitesi düflük Çal flma s ras nda fliddetli ses Nokta nem alma ifllemi s ras nda cihaz duruyor. Fiflini tak l olup olmad n kontrol edin. Su deposunun dolu olup olmad n kontrol edin. Su deposunun düzgün tak l p tak lmad n kontrol edin. Bütün flaplar n kapal olup olmad n kontrol edin. Filtrelerin kirli olup olmad na bak n. Hava deliklerinin t kal olup olmad n kontrol edin. Nem alma cihaz n temiz hava modunda olup olmad n kontrol edin. Cihaz n belirtildi i gibi yerlefltirilip yerlefltirilmedi ini kontrol edin. Oda s cakl n n kullan labilir çal flma ortam ndan yüksek olup olmad n kontrol edin. Fifli iyice prize tak n. Su deposundaki suyu boflalt n. Su deposunu cihaza uygun bir flekilde yerlefltirin. Flaplardan birisini aç n. Filtreleri belirtildi i gibi temizleyin. Hava deliklerindeki engelleri ç kar n. Çal flma konumunu nem alma konumuna de ifltirin. Cihaz sert ve düz bir zemine yerlefltirin. S cakl k düfltü ünde nem alma ifllemi otomatik olarak bafllayacakt r. Her hangi bir anormallik meydana geldi inde, cihaz kapat n, fifli prizden çekin ve cihaz sat n ald n z yere baflvurun. (Anormal çal flma cihaz ar zas na, elektrik çarpmas na, yang na vs. neden olabilir). Kesinlikle fifli prizden çekerek cihaz kapatmaya çal flmay n. Kesinlikle cihaz de ifltirmeye çal flmay n. Sökme veya bak m ifllemlerini kendi bafl n za yapmaya kalk flmay n. Elektrik çarpmas tehlikesini önlemek için, kesinlikle fifli slak elle takmay n veya ç kartmay n. Bu cihaz 220 volt alternatif ak ml bir güç kayna ile çal flacak flekilde tasarlanm flt r. Fiflin uçlar ndaki tozu temizledikten sonra prize iyice tak n. Fifli çekin Sökme yasak Islak elle dokunmak yasak 220V alternatif ak m kullan n Tozu silin Y kanan çamafl rlar kurutulmuyor Y kanan çamafl rlar n cihaz n üfledi i havaya maruz kal p kalmad n kontrol edin. Oda s cakl n n çok düflük olup olmad n kontrol edin. Havan n y kanan çamafl rlar üflenmesini sa lay n. Düflük s cakl klarda y kanan çamafl rlar n kurumas zordur. 18 Yang n veya patlama tehlikesini önlemek için, nem alma cihaz - na sprey püskürmeyin. Cihaz n yak n na yan c veya kimyasal maddeler koymay n. Reçineli parçalar n erimesini veya alev almas n önlemek için, nem alma cihaz n s tma cihazlar n n yak n na yerlefltirmeyin. 2

4 Fifli, cihaz n de erinden daha düflük de erli bir prize takmay n. Elektrik kablosu hasar görmemeli veya de ifltirilmemelidir. Kablonun üstüne s cak veya a r cisimler koymay n. Çal flma s ras nda elektrik fiflini çekmeyin veya bükmeyin. Elektrik kablosunun hasar görmesini önlemek için, kabloyu kap - ya s k flt rmay n. Kesinlikle cihaz n deliklerine çubuk veya baflka cisimler sokmay n. Bu cihaz n yüksek h zda çal flan bir fan oldu undan, hareketli fana temas etme ciddi yaralanmaya neden olabilir. Depoda toplanan suyu boflalt n. (Bu suyun kazayla içilmesi veya baflka amaçla için kullan lmas hastalanmaya ve/veya baflka problemlere neden olabilir). Uyar lar Dökün Uyar lar Sürekli tahliye için, drenaj hortumunun yukar do ru k vr lmadan düzgün bir flekilde uzat ld ndan emin olun. Sürekli Tahliye Drenaj hortumuna dikkat edin Suyun donmas n önlemek için, nem alma cihaz n ve drenaj hortumunu 0 C nin alt ndaki ortam s cakl klar nda kullanmay n. Yak nda tahliye için uygun bir yer varsa, sürekli tahliye ifllemini yapabilirsiniz. Sürekli tahliye, nem alma iflleminin saatlerce yap lmas n sa lar ve bu durumda, su deposunu boflaltmaya gerek yoktur. Sürekli tahliye ifllemini bafllatmadan önce, cihaz kapat n ve fifli prizden çekin. Sürekli tahliye haz rl klar : Drenaj hortumu (piyasada bulunan vinil hortum) Uzunluk: Drenaj n yap laca yere olan mesafe + yaklafl k 30 cm. ç çap : 15mm D fl çap : 20mm veya daha az Hortum deli ini açma Delik açmak için, bir tornavida ile drenaj hortumu kapa n aç n. Cihaz düzgün ve dengeli bir zeminde kullan lmal d r. Suyun donmas n önlemek için, nem alma cihaz n ve drenaj hortumunu 0 C nin alt ndaki ortam s cakl klar nda kullanmay n. Nem alma cihaz n d flar da kullanmay n. Cihaz n do rudan günefl fl na veya ya mura maruz kalmas afl r s nmaya, elektrik çarpmas na ve yang na neden olabilir. Nem alma cihaz n d flar da kullanmay n. Cihaz n do rudan günefl fl na veya ya mura maruz kalmas afl r s nmaya, elektrik çarpmas na ve yang na neden olabilir. çinde su olan kaplar cihaz n üstüne koymay n. (Dökülme durumunda su cihaz n içine girecek ve yal t m n bozulmas na neden olacakt r). Kesinlikle cihaz, yiyecek veya sanat eserlerinin korunmas gibi özel amaçlar için kullanmay n. Kalitede bozulmalar meydana gelecektir. Nem alma cihaz n ya veya yan c gaz kaça n n oldu u yerlerde kullanmay n. Düz bir zeminde kullan n. Drenaj hortumunu tak n. Drenaj hortumunu hortum deli ine yerlefltirin ve hortumu drenaj deli ine iyice ve güvenli bir flekilde sokun. Su deposunu yerine tak n Depo olmadan cihaz çal flmayacakt r. Drenaj hortumunun tak lmas Do ru Drenaj hortumu afla do ru meyilli olmas. Drenaj kontrol etmek için deneme ifllemi yap lmal d r. Yanl fl Hortumun ortas nda k vr m olmas. Hortum ucunun suyun içinde olmas. Hortumun yukar do ru meyilli olmas. Drenaj hortumu 3 16

5 Arka & Yan Hava Giriflleri (her 2 haftada bir bak m n yap n) Hava temizleme filtresi t kand nda, nem alma kapasitesi düflecektir. Cihaz n arka kapa n aç n ve filtre yuvas n ç kart n. Daha sonra, hava temizleme filtresini ve arka filtreyi ç kart n. Aktif karbon filtre Aktif karbon filtre yuvas Cihaz, kimyasal maddelere maruz kalaca alanlarda kullanmay n. Kesintisiz tahliye için, drenaj hortumunun yukar do ru k vr lmadan düzgün bir flekilde uzat ld ndan emin olun. Is tma cihazlar n n nem alma cihaz n n havas na maruz kalmamas na dikkat edin. Cihaz bir sandalye veya tabure olarak kullanmay n. Drenaj hortumuna dikkat edin Yan kapa kendinize do ru çekip ç kart n. yan filtreyi cihazdan ç kart n. Bir elektrikli süpürge ile veya hafif vurarak bu filtrelerin tozunu temizleyin. Filtreler çok kirli ise, do al deterjanl suyla y kad ktan sonra iyice durulay n ve kurumaya b rak n. Hava temizleme filtresine hafif vurarak tozunu temizleyin. Yan filtre Yan kapak Güvenlik nedenlerinden dolay, cihaz uzun süre kullan lmad - nda fifli prizden çekin. Prize takma ve ç kartma s ras nda, fiflten tutun. Cihaz bir dolap içinde kulland n zda, çocuklar n dolab n içine girmelerine izin vermeyin. Su deposundaki flamand ra kolunu ç kartmay n. Hava Temizleme Filtresi (her 6 ayda bir bak m n yap n) Hava temizleme filtresini de ifltirme zaman Hava temizleme filtresinin ömrü yaklafl k 6 ayd r. Filtreyi de ifltirece iniz zaman, afla da belirtilen filtreyi ald n zdan emin olun: Model No.: DH-400/A Model No: Anti-bakteriyal hava temizleme filtresi DhMOO-14 Not: Hava temizleme filtresinin fleklini de ifltirmeyin veya hasar görmesine izin vermeyin. Torbas ndan ç kar ld ktan sonra filtreyi cihaza tak n. 15 Elektrik kablosunun hasar görmesini önlemek için, cihaz hareket ettirirken kabloyu çekmeyin. Cihaz n hava girifl ve ç k fllar n engellemeyin. Cihaz y kanm fl çamafl rlarla örtmeyin. Uzun süreli kesintisiz çal flmadan önce, özellikle hava temizleme filtresinde, drenaj hortumunda vs. periyodik kontrol gereklidir. Temizlik veya di er düzenli bak m ifllemlerine bafllamadan önce cihaz kapat n ve fiflini prizden çekin. Elektrik çarpmas tehlikesini önlemek için, kesinlikle temizleme s ras nda cihaz n üstüne su dökmeyin veya s çratmay n. Cihaz tafl yaca n z zaman kapat n ve su deposundaki suyu boflalt n. Tafl ma s ras nda koldan tuttu unuzdan emin olun. 4 Periyodik kontrol Tafl ma s ras nda cihaz kapat n ve suyu boflalt n

6 Çal flma ve Performans Bak m Defrost ifllemi Yaklafl k 15 C veya daha düflük ortam s cakl nda nem alma ifllemi s ras nda, nem al c daki evaporatör donar. Buzun çözülmesi için, defrost cihaz yaklafl k 30 dakika veya daha uzun aral klarla otomatik olarak çal fl r (yaklafl k 5 dakika kadar). Defrost ifllemi s ras nda hem nem alma ifllemi hem de hava temizleme ifllemi durur. Uyar Elektrik çarpmas tehlikesini önlemek için, kesinlikle fifli slak elle takmay n ve ç kartmay n. Uyar lar Temizlik veya di er düzenli bak m ifllemlerine bafllamadan önce cihaz kapat n ve fiflini prizden çekin. Su deposundaki flamand ra kolunu ç kartmay n. Islak elle dokunmak yasak Fifli çekin Defrost ifllemi s ras nda fifli prizden çekmeyin veya cihaz kapatmay n. Nem alma cihaz nem oran n çok düflük seviyede tutmak için uygun de ildir (yaklafl k %50 veya daha düflük). Nem alma cihaz, günlük hayattaki uygun olmayan nem oranlar n gidermek ve y kanan çamafl rlar n evin içinde kurutulmas na yard mc olmak için tasarlanm flt r. Nem alma cihaz nem oran n çok düflük seviyede tutmak için uygun de ildir. Çal flma s ras nda oda s cakl artar. Bu nem alma cihaz n n so utma ifllevi yoktur. Çal flma s ras nda s üretir ve oda s cakl 1 C ile 4 C aras nda artar. Dolap içinde vs. kullan ld nda s cakl k daha da artar. Bunun yan nda, kap ve pencerelerin kapat lmas, odada kullan lan di er cihazlar n yayd s ve günefl fl nlar da odan n s cakl n artt - r r. Cihaz uzun süre kullan lmad nda. 1. Fifli prizden çekin, elektrik kablosunu sar n ve sar lm fl kabloyu flekilde gösterildi i gibi cihaz n arkas na as n. 2. Su deposunu boflalt n, depoyu bir bezle silin ve tekrar yerine tak n. 3. Hava temizleme filtresini temizleyin. 4. Saklamak için, cihaz dik yerlefltirin ve do rudan günefl fl na maruz kalmamas na dikkat edin. Not Ar zalar veya normal sesleri önlemek için, cihaz dik koyun. Nem Alma Cihaz n n Gövdesi Cihaz yumuflak ve kuru bir bezle silin. Cihaz çok kirliyse, iyice s k lm fl nemli bir bezle silin. (Kesinlikle dü meleri temizlemek için slak bir bez kullanmay n). Deformasyonu veya çatlamalar önlemek için benzin, tiner veya s v temizlik maddelerini kullanmay n. Kimyasal bezler cihaz n renginin de iflmesine neden olabilir. Su deposu Su deposunu çekerek ç kart n. Deponun kapa n aç n ve deponun içini suyla y kay n. F rça ile güçlü bir flekilde ovarsan z, depo çizilebilir. Depodaki flamand ra kolunu ç kartmay n. Deponun d fl yüzeyindeki suyu bir bezle silin. Deponun kapa n tak n ve depoyu yerine yerlefltirin. fiekilde gösterildi i gibi kolu, depo kapa n n deli inden geçirin. Depo Kapa Delik Depo Kolu fiamand ra Kolu 5 14

7 Uyar sesi Her hangi bir dü meye her bas fl n zda, uyar sesi duyulacakt r. Ön taraf Parçalar n Adlar ve fllevleri Arka taraf Not Flaplardan birisini açt n zdan emin olun. Çal flma s ras nda flap tamamen aç lmazsa, afl r s nmay koruma devresi çal flacak ve cihaz çal flmay durduracakt r. Cihaz n koruyucu fonksiyonundan dolay, fifl tak ld nda veya cihaz durdurulduktan hemen sonra yeniden çal flt r ld nda, nem alma ifllemi yaklafl k 3 dakika sonra bafllayacakt r. Kesintiden sonra elektrik yeniden geldi inde, Otomatik konum lambas yan p sönecektir; çal flmay bafllatmak için açma/kapatma dü mesine tekrar bas n. Kol Dü meler Üst Hava Ç k fl Flap Alt Hava Ç k fl Flap Hava girifli Arka Hava Girifli Nokta Hava Ç k fl Flap Güç De erleri Su Deposu Elektrik kablosu Zamanlay c ayar n de ifltirmek için Aksesuarlar stedi iniz zaman ayarlamak için "Timer Select" dü mesine bas n. Notlar Anti-Bakteriyal Hava Temizleme Filtresi... 1 adet Zamanlay c ifllemini iptal etmek için "Timer Select" dü mesine bas n. Zamanlay c lambas kaybolacakt r. Zamanlay c ifllemini durdurmak için Sürekli çal flma konumu d fl nda, Mode" dü mesine her bas ld nda zamanlay c ayarlamas iptal olacakt r. Gerekirse, "Mode" dü mesine bast ktan sonra zamanlay c y tekrar ayarlay n. Su deposu doldu unda zamanlay c duracakt r. Depo boflalt ld ktan sonra zamanlay c tekrar bafllayacakt r. Montaj Cihaz n etkili çal flmas için, yanda belirtilen boflluklar n b rak lmas gerekir. Hava Ç k fllar Üst taraf: 30cm veya daha fazla Üst Hava Ç k fl Hava Giriflleri "Açma/Kapatma" dü mesine tekrar bas n. Arka taraf: 20cm veya daha fazla Sa taraf: 20cm veya daha fazla Not TV, radyoda vs. parazit meydana geldi inde, bu cihazlar nem al c dan 70cm veya daha fazla uzaklaflt r n. Sol taraf: 20cm veya daha fazla Ön: 10cm veya daha fazla 13 6

8 Dü meler M/I lambas n n yanma flekli HAVA TEM ZLEME ÇAMAfiIR KURUTMA SÜREKL OTOMAT K Lamba kapal Lamba yan k Lamba yan p sönüyor Nem lambalar odadaki nem durumunu belirtir. Odadaki nem oran normal ise (yaklafl k %60 veya daha düflük) "LO' lambas yanar. Zamanlay c Çal flmas için Odadaki nem oran yüksek ise (yaklafl k %60 70 ) "MED' lambas yanar. Odadaki nem oran çok yüksek ise (yaklafl k %70 veya daha yüksek) "HI lambas yanar. Zamanlay c y ayarlamak için "Timer Select" dü mesine bas n. Bu dü meye her bas fl n zda, zamanlay c seçme lambalar gösterilen s rayla yanar. Su deposu su ile doldu- unda (yaklafl k 4.0 L) Dolu lambas yanar ve çal flma otomatik olarak durur. Hava temizleme Çamafl r kurutma Sürekli Otomatik Zaman geçtikçe, zamanlay c lambas yanarak kalan süreyi belirtecektir. Nem alma cihaz, ayarlanan sürenin sonunda çal flmay durduracakt r. Uyar Elektrik kablosunun hasar görmesini önlemek için, kabloyu kap ya s k flt rmay n. Otomatik durma için zamanlay c y ayarlamak üzere "Timer Select" dü mesine bas n. Çal flma konumlar n seçmek için "Mode" dü mesine bas n. Dikkat Cihaz bir dolapta kulland n zda, çocuklar n dolab n içine girmelerine izin vermeyin. Zamanlay c lambalar, çal flman n kalan süresini gösterirler. Çal flmay bafllatmak için "ON/OFF dü mesine bas n ve çal flmay durdurmak için bu dü meye tekrar bas n. Çal flmay durdurma "Açma/Kapatma" dü mesine tekrar bas n. Konum seçme lambas sönecek ve cihaz çal flmay durduracakt r. Flap kapat n. 7 12

9 Fonksiyonlar n Düzgün Seçilmesi Su deposundaki suyu boflaltt n zda 1. Su deposunu cihazdan ç kart n. 2. Depoyu kolundan tutun ve yavaflça tafl y n. 3. Depoyu flekilde gösterilen yönde yat r n ve içindeki suyu yavaflça boflalt n. 4. Su deposunu cihaza yerlefltirin. Kol Odadaki nemi uygun flekilde almak için KONUM Not Nem alma iflleminden sonra, su deposunda su birikir. Su deposu doldu unda, cihaz çal flmay otomatik olarak durdurur ve bir uyar sesi duyulur. Çal flma s ras nda depo ç kar ld nda, uyar sesi 10 saniye kadar duyulur. Kesintisiz tahliye için, sayfa 16 ya bak n. Dolaptaki nemi almak için Odadaki nemi almak veya tavan ve/veya duvarlarda su damlalar n n ve küflenmenin oluflmas n önlemek için OTOMAT K SÜREKL Cihaz n Çal flmas Zamanlay c ile ayarlanan zaman n sonunda (2 saat, 4 saat veya 8 saat) nem alma cihaz otomatik olarak çal flmay durdurur. Y kanan çamafl rlar daha h zl kurutmak için ÇAMAfiIR KURUTMA Cihaz Sürekli konumuna ayarlan rsa, zamanlay c ayarlamas 2H (2 saat) olur. Bu ayarlamay "4H (4 saat) veya "8H (8 saat) olarak de ifltirebilirsiniz. Cihaz n fiflini prize tak n. "Otomatik konum lambas yan p sönecektir. Su deposunun düzgün yerlefltirildi inden emin olun. Sürekli Otomatik Hal veya kilimleri kurutmak için ÇAMAfiIR KURUTMA stenilen çal flma konumuna uygun hava ç k fl flaplar ndan birisini aç n. Dar alanlardaki nemi almak veya ayakkab lar kurutmak için ÇAMAfiIR KURUTMA "Açma/Kapatma" dü mesine bas n. "Otomatik konum lambas yanacakt r. Odadaki havay temizlemek için Mode dü mesine basarak cihaz istedi iniz çal flma konumuna ayarlay n. Bu dü meye her bas fl n zda, konum seçme lambalar gösterilen s rayla yanar ve çal flma konumu de iflir. 11 Dahili mikro-ifllemci, ayarland ktan sonra, nem alma cihaz n n çal flma konumunu haf zaya al r. Açma/Kapatma dü mesine bas ld nda cihaz ayn ifllemi tekrarlar. (Fifl prizden çekildi inde veya elektrik kesintisi meydana geldi inde, ayarlamay yeniden yap n. 8 HAVA TEM ZLEME

10 Otomatik çal flma konumu Yukar veya afla flap aç n. Nem oran yaklafl k %60 n alt na düfltü ünde, nem alma ifllemi otomatik olarak durur. Nem alma cihaz sadece havay temizlemeye devam eder ( Otomatik çal flma lambas yanmaya devam eder). Sürekli çal flma konumu Yukar veya afla flap aç n. Zamanlay c n n varsay lan ayarlamas "2H" dir (2 saat). Bu ayarlamay "4H (4 saat) veya "8H (8 saat) olarak de ifltirebilirsiniz. Nem alma cihaz n, depo taraf dolab n kap s na do ru bakacak flekilde dolab n içine yerlefltirin. Elektrik kablosu s k flmayacak flekilde, dolab n kap lar n kapatmaya çal fl n. lave hava ak fl ile sürekli çal flma Y kanm fl çamafl rlar n eflit flekilde kurumas için yukar veya afla flap aç n. Afla flap aç k olarak sürekli çal flma Sadece hava ç k fl n n afla flap n aç n. Nokta flap aç k olarak sürekli çal flma Sadece hava ç k fl n n nokta flap n aç n. Hava Temizleme Bu cihaz, özel bir hava temizleyicisi olarak kullan lacak flekilde tasarlanmam flt r. Yukar veya afla flap aç n. Hava temizleme filtresi olmadan hava temizleme fonksiyonu çal flmaz. Yukar hava ç k fl flap n açmak için BASIN Afla hava ç k fl flap n açmak için Nokta hava ç k fl flap n açmak için Çal flma Öncesi Haz rl k ve Kontrol Nem alma cihaz na bir hava temizleme filtresi tak n. 1. Arka kapa aç n. 2. Arka kapaktaki filtre yuvas n ç kart n. 3. Hava temizleme filtresini arka kapa a takmak için Hava temizleme filtresini polietilen torbadan ç kart n ve arka filtrenin üstüne yerlefltirin. Filtre kapaktaki dört t rna a oturtulmufl olarak, hava temizleme filtresini arka kapa a yerlefltirin. Yuvan n düz yüzeyi yukar bakacak flekilde filtre yuvas n arka kapa n üstüne koyun ve yuvay, kapaktaki dört t rna a oturtun (yuvan n d flbükey k s mlar yukar bakacak flekilde). Yuvay güvenli bir flekilde oturtmak için, çevresini parmaklar - n zla bast r n. Ard ndan durumunu kontrol edin. Çevresini parmaklar n zla bast r n. D flbükey Düzgün yerlefltirilmedi inde, arka kapa takamazs n z. Kapa yerine tak n. Aktif karbon filtre yuvas 3 noktada Aktif karbon filtre 9 Su deposunun düzgün yerlefltirildi inden emin olun. Su deposu dolu oldu undan veya düzgün yerlefltirilmedi inde nem alma cihaz çal flmayacakt r. Ç kar lmas Deponun oyuk k sm ndan tutarak su deposunu kendinize do ru çekin. Yerlefltirilmesi Depoyu yavaflça düz bir flekilde itin. Kol kendili inden afla düfler. 10 Kolay tak lmas için, ilk önce bir taraf n, ard ndan di- er taraf n tak n.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 8. Güvenlik Uyar lar. Dikkat!

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 8. Güvenlik Uyar lar. Dikkat! Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6.

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6. Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu BKS 2520 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE for Turkey KULLANIM KILAVUZU KÜÇÜKLER BÜYÜK filer BAfiARIR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

Servis ve Montaj K lavuzu

Servis ve Montaj K lavuzu Servis ve Montaj K lavuzu Split Klima Model numaralar : GE AIR 116 GE AIR 121 Sistem fiemas So utma & s tma sisteminin devre flemas Evaporatör Çapraz ak fll fan Çek valf Ana k lcal boru Filtre Eksenel

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri 8 > Güvenlik Uyar lar >4-6

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri 8 > Güvenlik Uyar lar >4-6 Ekova Filtration Su Filtrasyonlu Süpürge Kullanma K lavuzu BKS 9218 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

CC 3300 - CC 3400 HALI YIKAMA MAKİNESİ

CC 3300 - CC 3400 HALI YIKAMA MAKİNESİ CC 3300 - CC 3400 HALI YIKAMA MAKİNESİ TİP S 14 KULLANMA KILAVUZU MAK NANIN BÖLÜMLER 1 4 3 2 12 5 7 6 8 10 9 11 13 1- Açma-kapama anahtar 2- Pompay devreye sokan anahtar 3- Tafl ma sap 4- Elektrik kablosu

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

robotto filtration su filtrasyonlu süpürge S-7500

robotto filtration su filtrasyonlu süpürge S-7500 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNEMLER. Tu-1 TEHL KE! D KKAT!

Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNEMLER. Tu-1 TEHL KE! D KKAT! Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNEMLER...Tu- ÖZELL KLER VE filevler...tu-2 PARÇA ADLARI...Tu-3 HAZIRLIK...Tu-4 ÇALIfiTIRMA...Tu-5 ZAMANLAYICI filem...tu-7 UYKU ZAMANLAYICISI filem...tu-8 HAVA DOLAfiIMI YÖNÜNÜN AYARLANMASI...

Detaylı

Ç NDEK LER. ÇEVRE UYARISI Çevre uyar s...2. GÜVENL K ÖNLEMLER Uyar...3 Dikkat...4 Klimay çal flt rmadan önce...5

Ç NDEK LER. ÇEVRE UYARISI Çevre uyar s...2. GÜVENL K ÖNLEMLER Uyar...3 Dikkat...4 Klimay çal flt rmadan önce...5 Ç NDEK LER ÇEVRE UYARISI Çevre uyar s...2 GÜVENL K ÖNLEMLER Uyar...3 Dikkat...4 Klimay çal flt rmadan önce...5 KULLANIM TAL MATLARI Ürüne genel bak fl...6 Cihaz n kontrol paneli...7 Hava üfleme yönü kontrolü...10

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU SES AYAR TUfiU ARAMA TUfiU MP3 YUVASI ODAK DÜ MES PROJEKTÖR Ön taraf Sa taraf AYARLAMA TUfiU FREKANS AYAR TUfiU

Detaylı

AYKUT. UZAKTAN KUMANDALI SO UTUCU/ISITICI/NEM ALMA C HAZI/ YONLAfiTIRICI. Kullan m K lavuzu. Aykut D fl Tic. Ltd. fiti.

AYKUT. UZAKTAN KUMANDALI SO UTUCU/ISITICI/NEM ALMA C HAZI/ YONLAfiTIRICI. Kullan m K lavuzu. Aykut D fl Tic. Ltd. fiti. UZAKTAN KUMANDALI SO UTUCU/ISITICI/NEM ALMA C HAZI/ YONLAfiTIRICI Kullan m K lavuzu thalatç Firma Aykut D fl Tic. Ltd. fiti. Adres: Levent Cad. No:46/2 1.Levent/istanbul Tel: (+90212) 324 05 55 Fax: (+90212)

Detaylı

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6 Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu BKS 2522 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

Split Klima. Kullan m K lavuzu. Modeller: » GXS09HT2WI» GXS12HT2WI» GXS18HT2WI» GXS24HT2WI

Split Klima. Kullan m K lavuzu. Modeller: » GXS09HT2WI» GXS12HT2WI» GXS18HT2WI» GXS24HT2WI Split Klima Kullan m K lavuzu Modeller:» GXS09HT2WI» GXS12HT2WI» GXS18HT2WI» GXS24HT2WI AEG-Electrolux içindekiler çindekiler 1. Güvenlik Önlemleri...2 2. Uzaktan kumandan n kullan m...5 3. Parçalar n

Detaylı

GE Buzdolab. Kullan m ve Bak m K lavuzu

GE Buzdolab. Kullan m ve Bak m K lavuzu Kullan m ve Bak m K lavuzu GE Buzdolab Bilginiz için : Cihaz n arka taraf ndaki seri numaras n garanti kart nda belirlenmifl yerlere ve afla da verilen yerlere kaydedin. Bilgi veya servis için sat c n

Detaylı

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No.

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No. 2 BÖLMEL OCAK Kullan m ve montaj k lavuzu DNG 322 X Model No. DNG 322 X Ürün No. 9496 00234 Seri No. VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Ambarl Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avc lar 34840

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

CLEANO. Toz Torbasız Kuru Elektrikli Süpürge - Kullanma K lavuzu Bagless Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual

CLEANO. Toz Torbasız Kuru Elektrikli Süpürge - Kullanma K lavuzu Bagless Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual CLEANO Toz Torbasız Kuru Elektrikli Süpürge - Kullanma K lavuzu Bagless Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Cleano kuru elektrik

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

Alarm Saatli Radyo nuzu darbelerden. Üzerine s v içeren cisimler ve dekor. gelirse hemen flebeke kablosunu prizden

Alarm Saatli Radyo nuzu darbelerden. Üzerine s v içeren cisimler ve dekor. gelirse hemen flebeke kablosunu prizden Alarm Saatli Radyo nuzu kullanmadan önce yapman z gereken ifllemler ve güvenlik uyar lar 220 V AC 50 HZ Alarm Saatli Radyo nuz 220 V AC 50 Hz flehir flebekesi ile çal flabilecek flekilde tasarlanm flt

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER. Tu-1 TEHL KE! D KKAT!

Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER. Tu-1 TEHL KE! D KKAT! Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER... ÖZELL KLER VE filevler... PARÇA S MLER... 3 HAZIRLIK... 5 ÇALIfiTIRMA... 6 ZAMANLAYICININ KULLANILMASI... 8 UYKU ZAMANLAYICISININ KULLANILMASI... 9 HAVA AKIfi YÖNÜNÜN AYARLANMASI...

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri 8 > Güvenlik Uyar lar >2-3 >5-6

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri 8 > Güvenlik Uyar lar >2-3 >5-6 Otomatik Do ray c Kullanma K lavuzu BKK 9 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm LARA KOMPAKT S STEM 155x120 cm Ebat (cm) Yükseklik (cm) A rl k (kg) : 155x120 cm : 220 : 150 kg Dikkat Edilecek Noktalar: Kompakt Sistemler in garanti kapsam nda olabilmesi için montajlar n n VitrA-Artema

Detaylı

LBX-0601. www.loobex.com

LBX-0601. www.loobex.com LBX-0601 www.loobex.com İÇERİK Giriş.2 Kullanma Talimatları 2 Temizleme Talimatları 4 Kireç Temizleme Talimatları..4 Cihaz Parçaları.5 Sorun Giderme 6 BUHARLI STERİLİZATÖR KURUTUCU - BEBEK MAMASI ISITICISI

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için Türkçe ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca iç

Detaylı

Üretici A.Ş. 177. Sok. No: 2

Üretici A.Ş. 177. Sok. No: 2 Üretici GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd. Midea Industrial City, Beijiao, 528311 Shunde, Foshan, Guangdong, P.R.C 177. Sok. No: 2 A.Ş PARÇALARIN TANIMLANMASI Güvenliğiniz için UYARI Bu cihazın

Detaylı

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DE EN TR ES FR HR PL A B E D C 3 DEUTSCH 05-11 ENGLISH 12-17 TÜRKÇE 18-23 ESPAÑOL 24-29 FRANÇAIS 30-35 HRVATSKI 36-41 POLSKI 42-47 4 GÜVENLİK VE KURULUM Lütfen cihazı

Detaylı

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3001/0604 çindekiler

Detaylı

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI CE 822 9311 000 Edisyon 9905 NA1 İÇİNDEKİLER İngilizce 6-7 Elektrik bağlantıları, sadece İngiltere için 8-9 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Bu elektrikli süpürge ticari amaçlı

Detaylı

Bulafl k Makinesi Kullan m K lavuzu

Bulafl k Makinesi Kullan m K lavuzu Bulafl k Makinesi Kullan m K lavuzu THALATÇI F RMA VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Ambarl Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avc lar 34840 stanbul - TÜRK YE Tel : (212) 422 00 00 (30 Hat)

Detaylı

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU ENKAY ELEKTRON K MERKEZ SERV S Alemda Cad. Site yolu No: 10 Ümraniye / STANBUL Tel: +90-216-523 64 11 Fax: +90-216-523 64 06 e-mail: info@enkaygroup.com Bilginiz için : Cihaz n arka taraf ndaki seri numaras

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL. i SLIMBOY 2.1 KANALLI İPOD HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL. i SLIMBOY 2.1 KANALLI İPOD HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL i SLIMBOY 2.1 KANALLI İPOD HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER çindekiler...1 Önemli güvenlik talimatlar...1 Verilen aksesuarlar...2 Çal flt rma...3 Sistemin ba lanmas...3

Detaylı

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 TR Kullanma

Detaylı

AMF L SUBWOOFER KULLANIM KILAVUZU

AMF L SUBWOOFER KULLANIM KILAVUZU MSR800W AMF L SUBWOOFER KULLANIM KILAVUZU Grafik Sembollerin Aç klamalar D KKAT ELEKTR K ÇARPMASI TEHL KES! AÇMAYINIZ D KKAT: ELEKTR K ÇARPMASI TEHL KES N AZALTMAK Ç N, KAPA I (VEYA ARKA PANEL ) AÇMAYINIZ.

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI 1. Cihazı kullanmadan önce lütfen talimatları okuyunuz. 2. Cihazı kullanmaya başlamadan önce evinizdeki voltaj değeri ile cihazda belirtilen voltaj değerini kontrol ediniz.

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

DUVAR TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU. Üretici, ürünün herhangi bir teknik özelliğini önceden bildirim yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.

DUVAR TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU. Üretici, ürünün herhangi bir teknik özelliğini önceden bildirim yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. DUVAR TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU Üretici, ürünün herhangi bir teknik özelliğini önceden bildirim yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE OKUYUN İÇİNDEKİLER Bu klimayı Avrupa ülkelerinde

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha/Steinberg cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

TAL MATLAR SALON T P SPL T KL MA. Afla daki hususlara dikkat edin: h Montaj ifllemi Vestel Yetkili Servisi taraf ndan yap lmal d r.

TAL MATLAR SALON T P SPL T KL MA. Afla daki hususlara dikkat edin: h Montaj ifllemi Vestel Yetkili Servisi taraf ndan yap lmal d r. GARANT 2 YIL SALON T P SPL T KL MA TAL MATLAR Afla daki hususlara dikkat edin: h Montaj ifllemi Vestel Yetkili Servisi taraf ndan yap lmal d r. h Kliman n güvenli, düzgün ve etkili kullan lmas için, bu

Detaylı

SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 24 FS BAYMAK - 48 FS DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için teflekkür ederiz. Cihaz n z n uzun y llar verimli çal flmas

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir falcon a type Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 14.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği El Aletleri KAYNAKÇA El Aletleri İle Çalışmada İş Sağlığı

Detaylı

SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 24 CHF BAYMAK - 41 CHF DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için teflekkür ederiz. Cihaz n z n uzun y llar verimli çal flmas

Detaylı

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! VarioTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 çindekiler

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 9. Güvenlik Uyar lar >4-7

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 9. Güvenlik Uyar lar >4-7 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU K 9190

KULLANMA KILAVUZU K 9190 KULLANMA KILAVUZU K 9190 M sekil 1 20 B A 235 A sekil 2 sekil 3 C G B C D E A A B sekil 4 sekil 5 TW314-3 - sekil 6 sekil 7-4 - TW314 GENEL Kurulum güvenli i ve bak m ile ilgili afla daki önemli bilgileri

Detaylı

Hava Nemlendirici Kullanma Kılavuzu BKK 1185

Hava Nemlendirici Kullanma Kılavuzu BKK 1185 Hava Nemlendirici Kullanma Kılavuzu BKK 1185 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec-868 elero elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! 309063 Nr. 18 100.4401/0604 çindekiler

Detaylı

Cihaz n z n parçalar. Bu talimatlarda kullan lan semboller

Cihaz n z n parçalar. Bu talimatlarda kullan lan semboller 2 Cihaz n z n parçalar a. Konsentratör b. Mavi gösterge ledi (SOĞUK ÜFLEME) c. Yeşil gösterge ledi (İYON FONKSİYONU) d. Çıkarılabilir Hava Giriş Izgarası e. Çıkartma düğmesi f. Kilit fonksiyonlu Soğuk

Detaylı

AL 760. Pratik El Süpürgesi Kullanma K lavuzu

AL 760. Pratik El Süpürgesi Kullanma K lavuzu Pratik El Süpürgesi Kullanma K lavuzu AL 760 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilmifl ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

Güvenlik uyar lar Güvenlik uyar lar Kullanma k lavuzunda verilen bilgilerin dikkate al nmamas halinde, üretici firman n sorumluluk kabul etmeyece ini unutmay n. En son ürün gam içerisinde yer alan bu ürün

Detaylı

FALKE HAVLU RADYATÖR

FALKE HAVLU RADYATÖR ISITMA & SO UTMA FALKE HAVLU RADYATÖR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Lütfen cihaz n z kullanmaya bafllamadan önce bu k lavuzu okuyunuz. Size bu kitapç kla beraber servis hizmeti alaca n z, servis istasyonlar

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu İçindekiler 1. Giriş 2. Kurulum 2.1. Bağlantı Şeması 2.2. Gidon Elemanlarının Montajı 2.3. Magicpie4 Arka Teker Montajı 2.4. Smartpie4 Ön Teker Montajı 2.5.

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE1530 TR Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Cep Radyonuz 4 2 Önemli 5 Güvenlik 5 Bildirim 7 3 Ana menü hakkında genel bilgiler 9 4 Başlarken

Detaylı

İçindekiler. Güvenlik bilgileri 4. Çamaşır makinenizin montajı 11. Çamaşır makinenizin kullanımı 19. Türkçe - 2

İçindekiler. Güvenlik bilgileri 4. Çamaşır makinenizin montajı 11. Çamaşır makinenizin kullanımı 19. Türkçe - 2 İçindekiler Güvenlik bilgileri 4 Güvenlik talimatlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler.................................................. 4 Önemli güvenlik sembolleri......................................................................

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU. Admiral KAD 8090

KULLANMA KILAVUZU. Admiral KAD 8090 KULLANMA KILAVUZU Admiral KAD 8090 A B C M sekil 1 20 B A 235 A sekil 2 sekil 3 C A B C D E A B sekil 4 sekil 5 TW313-3 - sekil 6 sekil 7-4 - TW313 GENEL Kurulum güvenli i ve bak m ile ilgili afla daki

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

Nano-TiO2 Hava Temizleyici YH31XPTAA

Nano-TiO2 Hava Temizleyici YH31XPTAA Nano-TiO2 Hava Temizleyici YH31XPTAA KULLANMA KILAVUZU Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyunuz ve daha sonra başvurmak üzere saklayınız. Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

VESTEL YER VANTiLATÖRÜ

VESTEL YER VANTiLATÖRÜ VESTEL YER VANTiLATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU AIRMASTER 16 GARANTİ 2 YIL UYARI: Yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanma risklerini azaltmak için: a) Bu vantilatörü herhangi bir hız kontrol cihazı ile

Detaylı

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42 F Z BASINÇ ÖRNE : ÇÖZÜ : Özdefl iki tu lan n I, II, III konumlar ndayken yere uygulad klar toplam bas nç kuvvetleri, iki tu lan n a rl klar toplamlar na eflittir. Bu nedenle F = F = F olur. yer I II III

Detaylı

Magician saç şekillendirme seti Kullanma kılavuzu

Magician saç şekillendirme seti Kullanma kılavuzu Magician saç şekillendirme seti Kullanma kılavuzu K 5119 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

AAC Design 11000 A - PTC

AAC Design 11000 A - PTC AAC Design 11000 A - PTC > u 1 : = ISUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING KULLANIM KILAVUZU 2 22 42 62 82 102 Ç NDEK LER A. GÜVENL K TAL MATLARI B. PARÇA TAN MLAR

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Bu ürün çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur.

Bu ürün çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilmifl ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP TR İÇİNDEKİLER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 KURULUM VE GÜVENLİK

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Kupalı Anemometre PCE-A 420

Kullanım Kılavuzu Kupalı Anemometre PCE-A 420 Kupalı Anemometre PCE-A 420 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish

Detaylı