Saðlýða 471 milyon yatýrým

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Saðlýða 471 milyon yatýrým"

Transkript

1 Adalet için varýz Yalnýzca Adliye de deðil, her yerde Adalet ÇORUM 16 MART 2015 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Av. Ahmet ÜNAL Fiyatý : 40 Kuruþ Milletvekili Adayý ÝSKENDER LAHMACUN n Gazi Cad. No: 13/B (Ç.HAK:514) Alo Paket ÇORUM Saðlýða 471 milyon yatýrým AK Parti Milletvekili Salim Uslu, Çorum'un toplam 471 milyon TL'lik saðlýk yatýrýmý aldýðýný söyledi. Sungurlu, Alaca ve Osmancýk hastanelerinin bittiðini, 800 yataklý hastane inþaatý ev Kargý, Ýskilip ve Bayat'ýn hastane inþaatlarýnýn devam ettiðini söyledi. Kayýp þahýs baþarýlý bir çalýþmayla bulunarak ailesine teslim edildi. Arama kurtarmada baþarýlý iþbirliði HABERÝ 8 DE Türkiye nin dinamizmini engellemek istiyorlar AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen Mahalle-Köy Baþkanlarý toplantýsýna katýlan AK Parti Ankara Milletvekili TBMM Adalet Komisyonu Baþkaný Ahmet Ýyimaya, Ahmet Ýyimaya Türkiye'nin dinamizmini engellemek için senaryolar yazýldýðýný söyledi. HABERÝ 6 DA YGS ye 14 bin aday katýldý 2015-Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (2015-YGS) yapýldý. Sýnava 14 bin aday katýldý. HABERÝ 4 DE SAYFA 9 DA HABERÝ 11 DE Alaca, Bayat, Dodurga, Kargý, Ýskilip Mecitözü, Uðurludað ve Ortaköy'e verilen ambulanslarla birlikte Çorum'un ambulans sayýsý 51'den 59'a 8 ilçeye tam donanýmlý ambulans Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan 8 ilçeye tam donanýmlý ambulans ambulans gönderildi. Göðüs Hastalýklarý Hastanesi'nde düzenlenen törenle, ambulanslar ilçelere teslim edildi. HABERÝ 8 DE Basýn açýklamasýný Özgür Der Þube Baþkaný Bülent Gökgöz yaptý. Suriye direniþine tam destek HABERÝ 2 DE Mahmut Alparslan Ali Akcan Erdal Kýnýklý Abdullah Karaman MHP den 4 aday adayý daha açýkladý 7 Haziran seçimleri yaklaþýrken MHP de hareket devam ediyor. Hafta sonu Haber-Ýþ Sendikasý eski Genel Baþkaný Ali Akcan, Kamu Sen eski Baþkaný Mahmut Alparslan, Erdal Kýnýklý ve Abdullah Karaman, milletvekili aday adaylýklarýný açýkladý. Ercan Daþdan adaylýktan vazgeçerken, bugün Av. Muhsin Kocasaraç, yarýn da Dr. Fatih Sarýoðlu milletvekili adaylýklarýný kamuoyuna duyuracak. HABERÝ 12 DE Halkbank a yeni müdür Halkbank Çorum Þube Müdürlüðü görevine atanan Ýsmail Karabay, Çorum un giriþimcilikte marka olmuþ bir kent olduðunu söyledi. HABERÝ 11 DE Ýsmail Karabay

2 2 PAZARTESÝ 16 MART 2015 Suriye direniþine tam destek Basýn açýklamasýný Özgür Der Þube Baþkaný Bülent Gökgöz yaptý. Eylem Hürriyet Meydaný nda gerçekleþtirildi. sýný Özgür-Der Çorum Þube Baþkaný Bülent Gökgöz okudu. Gökgöz, þöyle dedi: "Ortadoðu'da despotik rejimlerin tahakkümüne karþý kabaran öfke denizi bundan tam 4 yýl önce Suriye'de de karþýlýk buldu. Önceleri silahsýz-barýþçýl eylemlerle Esed rejiminden en doðal haklarýna iliþkin taleplerde bulunan Suriye halký ve gençliðinin talepleri zalimce bastýrýlmaya çalýþýldý. Ve Suriye halký geçtiðimiz dört yýl boyunca da tarihin gördüðü en vahþi kýyýmlardan birine maruz kaldý. Kimyasal silahlar, füzeler, varil bombalarýyla katledildi. Sistematik iþkencelerin kurbaný oldu. Hastalýk, açlýk ve tehcire maruz kaldý. Dünya ise bütün bu olan biteni boþ Basýn açýklamasý ve duaya çok sayýda sivil toplum kuruluþu üyesi katýldý. gözlerle seyretti. Sadece seymeþrulaþtýrmýþ oldular. En yüksek rütbeli komutanlarýný, en teknolojik siretmekle kalmayýp, muhaliflerin Ýslami kimliðinden ötürü, Esed lahlarýný, tanklarýný, uçaklarýný alçak bir rejimi ayakta tutmak, mazlumlarejimine dolaylý destek de sundu. Bu desteði ne kimyasal silahrýn kanýna girmek için kullandýlar. Vahþilikte öyle ileri gittiler ki, artýk larýn kullanýmýnýn açýk tespiti ne de sistematik iþkence fotoðrafmazlum Suriye halkýnýn üzerine bombalar yaðdýran uçaklarýn koalisyolarý engelleyebildi. na mý, yoksa iþbirlikçi vampirlere mi ait olduðunun ayýrdýna varabilmek Suriye vakasý dünya sisteminin adaletsizliðine ýþýk tutmakbile mümkün olmadý. la birlikte, bizlere bir kere daha Müslümanlarýn yaþadýklarý acýtüm bu katliam ve ihanet þebekelerinin zulümlerine raðmen Suriye lar karþýsýnda dünyanýn umursamazlýðýný da göstermiþ oldu. direniþi 5. yýlýna girmiþ bulunmakta. Bu, Batý'ya, Rusya, Çin, Ýran ve IÞÝD'e karþý koalisyon adýyla sergilenenler ise bu olguyu çok daabd'nin danýþýklý döðüþ politikalarýna raðmen tam 4 yýldýr kesintisiz diha aþikar hale getirdi. Emperyalizm, tuðyan içerisindeki kimliðireniþ anlamýna gelmekte. Onurlu, haysiyetli, uzlaþmaz ve baþýndan bu ni, kirli yüzünü, doðasýndaki küfrü bir kez daha ortaya koymakyana 'sadece ve sadece yardýmý Allah'tan bekleme' þiarýyla. taydý. Direniþin uzun sürmesi ve kan kaybý yaþadýðý süreçlere bakarak "Bu Suriye halký ise bütün bu umarsýzlýklar, katliam, tecavüz, daha ne kadar devam edecek?" diye soranlara ise asýl sorunun bu olmazorluk, imkansýzlýk ve yalnýzlýklara raðmen direniþten vazgeçdýðýný hatýrlatmak isteriz. Asýl soru Suriye halkýnýn direniþi ne kadar sürmedi, zalim rejime asla taviz vermedi. Þartlarýn olumsuzluðunu düreceði deðil, insaným diyen herkesin ve bilhassa da Müslümanlarýn bu öne sürenlere inat, onursuz bir uzlaþmaya asla yanaþmadý. zulme karþý ne kadar dayanýþma içinde olabildiði, görevimizi ne kadar ifa Öte yandan sürecin baþýndan itibaren Suriye devrimini edebildiðimiz sorusudur. Asýl mesele Suriye halký ve direniþiyle imtihan komplo teorileriyle karalamaya çalýþýp, emperyal hesaplarýn edildiðimiz bilincinin kuþanýp kuþanýlmadýðýdýr. devrede olduðu iddiasýyla Suriye rejimine dolaylý ya da direkt Bu çerçevede bizler de, Suriye Ýslami Direniþiyle dayanýþmamýzý bir destek sunanlar, ortaya dökülen tüm çýplak gerçekliklere raðmen kez daha ifade ediyoruz. Suriye direniþini selamlamak ve Suriye halkýytavýrlarýnda hiçbir deðiþiklik göstermediler. 300 bine yakýn insala dayanýþma amacýyla tüm sorumluluk sahibi kesimleri, Suriye halkýnýn nýn katli, binlerce masum çocuðun beton rengine bürünmüþ fotoðraflarý, Ebu Gureyblere rahmet okuturcasýna binlerce Müslüyalnýz olmadýðýný ve kardeþlerimizin Ýslami kýyamýný desteklediðimizi man kadýna yönelik sistematik iþkence ve tecavüz onlarý ikna etortaya koymak için çabalarýmýzý artýrmaya davet ediyoruz. meye yetmedi. Ýddialarýndan bir adým geri atmadýlar, sarf ettikgökgöz'ün açýklamasýndan sonra ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý Suriye leri sözlerden bugüne dek hiçbir utanç belirtisi göstermediler. Koordinatörü Muhammed Yorgancýoðlu' da kýsa bir açýklama yaptý. SuBýrakýn utanç ya da piþmanlýðý, sýrf tarafgir duygular ve riye'deki direniþin hak bir direniþ olduðunu belirten Yorgancýoðlu, '' mezhebi taassuplarýndan ötürü insanlarý aldatýlmýþlýk, teröristlik, Uluslararasý güçler Suriye halkýnýn Ýslamî uyanýþýný ortadan kaldýrmak yabancý savaþçýlýk ve mezhep düþmanlýðý yapmakla itham ettiiçin planlar yapýyorlar. Suriye'deki direniþ hak bir direniþtir. Uluslararasý ler. Böylelikle kendilerine yakýþan sýfatlarý mazlumlarý ve diregüçlerin temsilcileri Esed'i çözümün bir parçasý olarak sunuyorlar. Suriniþçileri karalamada piþkince kullandýklarý gibi; katliamlarýný da ye'deki süreç baþta Türkiye'yi ilgilendiriyor. Türkiye olarak, Türk insaný Güveç, büryan tandýr, tepsi kebabý, ciðer þiþ, sipariþ üzerine hazýrlanýr. A Kalite, Uygun Fiyat Et, ETCÝ den alýnýr TOPTAN FÝYATINA PERAKENDE SATIÞ ÖZKAYA ETCÝ 2 Albayrak Caddesi No:13/A Çorum Tel: (Ç.HAK:2502) MUSTAFA BURAK YALÇIN Büro Memur Sen, ÝHH, Eðitim Bir Sen, Ýlke-Der ve Özgür Der, 5. yýlýna giren Suriye direniþini yeniden gündeme taþýmak tepki eylemi düzenledi. Hürriyet Meydaný'nda gerçekleþtirilen basýn açýklamasý ve duaya çok sayýda sivil toplum kuruluþu üyesi katýldý. Suriye'de Baas vahþetine ve tüm dünyanýn umursamaz tavýrlarýna raðmen onurlu direniþ gösteren Suriye halkýnýn mücadelesinin 5.yýlýna girildiði belirten eylemde, kimyasal katliamlara, iþkencelere, sistematik tecavüz, varil bombalarýna, ambargolara ve en kötüsü dünya kamuoyunun duyarsýzlýklarýna ve imkânsýzlýklara raðmen onurlu bir direniþle 4 yýlý geride býrakan bir halktan bahsedildiði hatýrlatýldý. Böyle destansý bir direniþi desteklemek, selamlamak, katil Baas rejimi ve onun iþbirlikçisi konumundaki destekçilerini lanetlemek için; devrimin yýl dönümünde meydana eylemciler, Eylemde basýn açýklama-

3 PAZARTESÝ 16 MART Beyaz Ay Derneði Bölge Toplantýsý Çorum da yapýldý Lokman Ayva dan belediyeye övgü EROL TAÞKAN rur duyduk." dedi. Engelli Eðitim Merkezi'nde Kent Konseyi Baþkaný Turhan Candan'ýn ev sahipliðinde gerçekleþtirilen toplantýya, Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Çorum Beyaz Ay Derneði Baþkaný Mustafa Hekim, Dünya Çocuk Derneði Baþkaný Osman Yüzgenç'in yanýsýra Sivas, Tokat, Amasya ve Düzce þube baþkan ve yönetim kurulu üyeleri katýldý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, kýsa bir selamlama konuþmasý yaparak, Çorum Belediyesi'nin engellilikle ilgili hizmetlerini ve Kent Konseyi'nin çalýþmalarýný anlattý. Kent Konseyi Baþkaný Turhan Candan'ýn ev sahipliðinde "Türkiye herkesin düzenlenen toplantýya çevre illerden katýlým oldu. Türkiye'si olmalý. Bir taraf aðlayýp bir taraf gülmemeli, gülsek de aðlasak da hep birlikte gülüp aðlamalýyýz." Sözleriyle engellilerin de toplumun bir bireyi olduðunun kabul edilmesine gerekliliðine vurgu yapan Lokman Ayva, Çorum'da insan merkezli bir hizmet anlayýþý ile karþýlaþtýklarýný ve bundan da büyük bir mutluluk duyduðunu ifade etti. Türkiye'nin engellilerini sokaða çýkarmayý Lokman Ayva, Baþkan Külcü ye teþekkür etti. baþardýðýný, artýk üretimin bir parçasý olarak hizmet verme konumuna yaklaþtýklarýný aktaran Ayva, en aðýr zihinsel engelli insanlarýn bile çalýþabileceðini, eðitim ev üretim þartlarýnýn uygun hale getirilmesiyle herþeyin mümkün olduðunu sözlerine ekledi. Kahvaltý sonrasýnda yapýlan basýn açýklamasýnýn ardýndan, Beyaz Ay Derneði Bölge Toplantýsý devam etti. Toplantý Engelli Eðitim Merkezi'nde düzenlendi. Beyaz Ay Derneði'nin Bölge Toplantýsý'na katýlmak üzere Çorum'a gelen Beyaz Ay Derneði Genel Baþkaný eski Milletvekili Lokman Ayva, Çorum'un engellilik konusunda çok ileri bir þehir olduðuna iþaret ederek, "Çorum Belediyesi'nin engellilikle ilgili bakýþ açýsý ve hizmetleriyle gu- Enerji kesintisi Çorum merkez ve köylerinde devam eden bakým onarým çalýþmalarý nedeniyle yapýlan enerji kesintileri devam ediyor. Çalýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü nden verilen bilgiye göre, bu- gün saatleri arasýnda Çorum a baðlý Bayat baðlarý, Ömerbey ve Deliler köylerine ve Kýsmet Tavukçuluk, Bayraktar Tavukçuluk'a; 18 Mart Çarþamba günü Alman Duvar Kaðýdý rulosu mm Laminat Parke iþçilik dahil m2 26 TOPLU ÝÞLERDE DUVAR KAÐIDI M2 FÝYATI - 3 LÝRA 5 LÝRA 4+1 Ev silinebilir boya ve iþçilik Ev silinebilir boya ve iþçilik Ev silinebilir boya ve iþçilik 650 (Belirlenen fiyatlar tavan ve duvar boyama iþleri için geçerlidir.) NELER YAPIYORUZ? Alçý - Alçýpan - Boya Asma Tavan Çeþitleri (Malzeme ve iþçilik) Bölme Duvar Kýrým/Yýkým - Tamirat Tadilat Patlatma Doðal Taþ Dekoratif Ýç Cephe TV Üniteleri Gergi Tavan Sistemleri - Barissol Mobilya Ýç Dizayn Duvar Kaðýdý Cam Mozaik ve Çeþitleri OÐUZ saatleri arasýnda Jandarma Ýl Komutanlýðý, Fuar alaný, Gençlik Hizmetleri Spor Ýl Müdürlüðü Yüzme Havuzu ve Ýtfaiye civarýna programlý olarak elektrik verilemeyecek. Ýç Dekorasyon Uygulamamýz Referanslarýmýz: Þenöz Demir Çelik, Ýmza Conset, Mekan Cafe Bar, Adalet Haným Sitesi B.5, O Ses Çið Köfte, Cinonlar, Toyota Þamlýoðlu Plaza, Karamel Pastanesi, Ýlke Gýda, Doðu Mobilya, Uðural Pompa Bosch Servisi, Songül Taban, Efe Elektrik, Baðcývan Rot Balans. Ahmet Haner John Deere Traktör Çorum Özel Hastanesi Bilim Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðü Mantolamada dev kampanya her bütçeye uygun malzeme çeþitleri bulunur. Ücretsiz keþif ve bilgi. FÝRMAMIZI TERCÝH EDEN BÝNALARA DIÞ CEPHE AYDINLATMASI VEYA GÜVENLÝK KAMERA SÝSTEMÝ KAMPANYAMIZ SUNULMAKTADIR. DÝZAYN ÝÇ MÝMARLIK Karakeçili Mah. Alaybey Sok. 85/A Gençlere önemli tavsiyeler Türkiye Beyaz Ay Derneði Genel Baþkaný ve eski AK Parti Milletvekili Lokman Ayva, NFK da gençlerle buluþtu. Türkiye Beyaz Ay Derneði Genel Baþkaný ve eski AK Parti Milletvekili Lokman Ayva, Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi'nde 'Ezbere Yaþamak' konulu konferans verdi. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, konferansa, Çorum Kent Konseyi Baþkaný ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ve yönetim kurulu üyeleri Çorum Kent Konseyi Engelli Meclisi Baþkaný Mustafa Hekim, Sivas, Tokat, Amasya ve Düzce Beyaz Ay Derneði yetkilileri ve davetliler katýldý. Türkiye Beyaz Ay Derneði Genel Baþkaný ve eski AK Parti Milletvekili Lokman Ayva, "Ezbere Yaþamak" konulu konferansta yaptýðý konuþmada, kendinden örnekler vererek, okula gittiðini, öðretmenlik yaptýðýný, evlendiðini, milletvekilliði yaptýðýný belirterek engelli insanda, engelsiz insanda zorluklarla karþýlaþmaktadýr ifade etti. Zoru baþarýrým, imkansýz zaman alýr. Mantýklýlar çevresindekilere uyar, mantýksýzlar çevresindekileri kendisine uydurur. Hayýr iþin engeli çok olur. Ýmkansýzlýklarýn imkanlarý vardýr gibi konularda bilgiler veren Ayva, "Azim ettiniz olmadý diyorsanýz o zaman geriye dönüp nerede eksik yaptým diye kendinize soracaksýnýz. Siz engelle karþýlaþtýkça üstüne gitmeniz lazým. Engellerin üstüne gittikçe o iþler hayata geçecektir. Ezbere yaþamak kolaydýr ama çok kötüdür. Ezbere yaþarsanýz birilerinin size ezberlettiði gibi yaþar gidersiniz. Duygularýnýzý, þiire, tiyatroya, fýkraya, sanata aktara bilirsiniz. Burada arkadaþlarýmýn ezberlerini bozarak güzel iþler yapacaðýna inanýyorum." diye konuþtu. Ayva, "Çorum Belediyesi Baþkaný Muzaffer Külcü'ye ve ekibine engel- liler yönelik hizmetlerinden dolayý çok teþekkür ederek, "Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi'ndeki öðrenciler çok güzel iþler yapmýþlar. Bu tesis örnek çalýþmalar yapýyor" dedi. Beyaz Ay Derneði toplantýsýna katýlan Sivas, Amasya, Tokat ve Düzce baþkanlarý kendi þehirlerinde böyle güzel bir merkezin kurulmasý için giriþimlerde bulunacaklarýný söylediler. Çorum Kent Konseyi Baþkaný Turhan Candan konferans sonunda yaptýðý konuþmada, Türkiye Beyaz Ay Derneði Genel Baþkaný ve eski AK Parti Milletvekili Lokman Ayva ile Çorum'da müstesna bir günü yaþadýklarýný belirterek, kendisinin ne kadar 'Ezbere Yaþamak' konulu konferans düzenlendi. nitelikli bir insan olduðuna þahit olduk. Kendisi baþlý baþýna bir model ve baþarý hikayesidir. Ezberimizi bozan Ayva'ya çok teþekkür ediyorum" dedi. Bekir Madan'dan Çanakkale þiiri Çorum Kent Konseyi Baþkaný Turhan Candan daha sonra Engelli Eðitim Merkezi öðrencisi Bekir Madan tarafýndan Çanakkale ve Þehitleri haftasý için yazmýþ olduðu þiiri seslendirdi. Candan, Bekir Madan hem birikimli hem de sanatsal anlamda yeteneði olan bir kardeþimiz. Görüyoruz ki engelli olmak hiç bir þeye engel deðil. Bekir Madan'a yazmýþ olduðu Çanakkale þiiri için teþekkür ediyorum dedi.

4 4 PAZARTESÝ 16 MART 2015 YGS sorunsuz tamamlandý Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, yabancý uyruklu öðrencilerle bir araya geldi. Dünyanýn farklý ülkelerinden gelerek üniversitede eðitime baþlayan yabancý uyruklu öðrenciler, Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan la bir araya geldi. Rektörlük Konferans Salonu nda gerçekleþtirilen görüþmede; Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Mustafa Býyýk, Uluslararasý Ýliþkiler Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Gökçe Merey, Öðrenci Ýþleri Daire Baþkaný Ömer Çýrak ve ilgili birimlerin personelleri hazýr bulundu. Üniversitenin yaptýðý Mevlana ve Erasmus Deðiþim Programlarý ile ikili iþ birliði anlaþmalarý kapsamýnda öðrenim gören yabancý uyruklu öðrencilerin eðitimlerine iliþkin genel bir deðerlendirmede bulunarak Üsunulan imkanlar hakkýnda bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Alkan, bilimin evrenselliðine ve uluslararasý etkileþimin önemine inanan üniversitenin eðitim-öðretim faaliyetlerinin sadece yerel düzeyde deðil, uluslararasý arenada da ele alýnmasýnýn gerekliliðine inandýðýný ve bu yolda somut geliþmeleri görmenin gurur verici olduðunu ifade etti. Üniversitede öðrenim gören öðrencilerin imkanlar dahilinde tüm ihtiyaçlarýnýn karþýlandýðýný belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, Pek çok farklý ülkeden Üniversitemize gelen siz deðerli öðrencilerimizi yabancý olarak deðil evlatlarýmýz olarak görüyoruz. Sizlerle ortak kültüre, ortak tarihe, benzer coðrafyalara ve ayný dertlere sahibiz diyerek sözlerine Bu bize diðer ülkelere göre bu coðrafyadaki ülkelerle daha farklý seviyelerde daha çok çalýþmaya, daha çok proje üretmeye ve daha çok iþ birliði kurmaya zorluyor dedi. Ýyi bir alt yapýya ve diyaloða sahip bir üniversite olduðumuza dikkat çekerek Çorum insanýnýn öðrenciyi evladý gibi benimsediðini belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, yabancý uyruklu öðrencilerin öðrenimleri beraberinde sosyal faaliyetlere de katýlarak ülkemizi/ilimizi daha da yakýndan tanýma fýrsatý bulabileceklerini ve ayný zamanda talepleri doðrultusunda Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Çorum da 2015-Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý na 14 bin 85 aday katýldý Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (2015-YGS) yapýldý Hitit Üniversitesi nden yapýlan açýklamaya göre, Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Baþkanlýðýnca (ÖSYM) yapýlan 2015-Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý, Çorum7da günü tek oturum halinde gerçekleþtirildi. 48 binada ve tamamý ÖSYM Baþkanlýðý nca görevlendirilen yaklaþýk 2 bin personelin görev aldýðý sýnava 14 bin aday katýldý. Ýl Sýnav Koordinatörlüðü, Çorum da bu sýnavýn kurallara uygun olarak huzur ve güvenlik içerisinde uygulanmasýna katký saðlayan Çorum Valiliði, Ýl Jandarma Komutanlýðý, Çorum Belediyesi, Ýl Emniyet Müdürlüðü, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Ýl Nüfus ve Vatandaþlýk Müdürlüðü ile tüm kamu kurum ve kuruluþlarýna, sýnavýn her aþamasýnda görev alan tüm personele, adaylara ve katký saðlayan herkese teþekkür etti. YGS SONUÇLARI... Merkezi nde (HÝTÝT- SEM) farklý alanlarda kurslar alabileceklerini belirtti. Üniversitenin uluslararasý alanda yapmýþ olduðu iþ birlikleri beraberinde yabancý uyruklu öðrenci sayýsýnýnher geçen daha da artýðýna dikkat çekerek bu öðrencilerin üniversitenin uluslararasýlaþmasý sürecine büyük katkýlar saðladýðýný belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, öðrencilerin ülkeler arasýndaki iþbirliðine katký saðlamalarýnýn önemine dikkat çekti, iþadamlarý ile iletiþim kurarak ortak projeler yapmalarýný istedi. Dünyanýn pek çok ülkesinden, özellikle de Türk Dünyasýndan gelecek bilim insanlarýnýn katýlýmlarýyla üniversitenin ev sahipliðinde 7-9 Mayýs 2015 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek olan IV. Uluslararasý Türk Dünyasý Ekonomi Forumu na iliþkinde bilgi paylaþýmýnda bulunarak öðrencilerden etkinlikte yer almalarýný isteyen Rektör Prof. Dr. Alkan, öðrencilerimize baþarý dileklerini iletti. Kendilerine saðlanan imkanlar ve gösterilen yakýnlýktan duyduklarý memnuniyeti dile getiren yabancý uyruklu öðrenciler, üniversitede bulunmaktan mutlu olduklarýný belirterek, vermiþ olduðu desteklerden dolayý Rektör Prof. Dr. Alkan a teþekkür ettiler. (Ç.HAK:630) Yapýlan açýklamada, sonuçlarla ilgili adaylara þu bilgiler verildi: Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar YGS sonuçlarýný, T.C. Kimlik Numaralarý ve þifreleri ile ÖSYM nin https://sonuc.osym.gov.tr Ýnternet adresinden öðrenebilecekler. Ýnternet sayfasýndaki duyurular adaylara teblið hükmünde. YGS sonuçlarý, LYS sonrasýnda Ýnternet ten duyurulacak olan sýnav sonuç bilgilerinde de yer alacak. ÖSYM, adaylara yönelik sýnav sonuç belgelerinin doðrulanmasýný saðlamak üzere Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi iþlemini hizmete sunuldu. Bu amaçla kullanýlmak üzere Sýnav Sonuç Belgelerinin en alt kýsmýna, sistem tarafýndan rastgele üretilmiþ bir Sonuç Belgesi Kontrol Kodu basýlmaktadýr. Söz konusu iþleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasýndan ulaþýlmaktadýr. Konu hakkýnda detaylý bilgi ÖSYM Baþkanlýðýnýn resmi internet sayfasýnda yer almaktadýr. YGS emanetçilere yaradý YGS ye giren adaylar üzerlerindeki malzemeleri emanetçiye teslim etti. Rektör yabancý öðrencilerle buluþtu Çorum'da, üniversiteye giriþte birinci aþama olan Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý'na (YGS) giren öðrenciler, cep telefonu, anahtar, para, çakmak ve otobüslere binmede kullanýlan akýllý jetonlarýný okul bahçesinde tezgah açan kafeterya sahiplerine 1,5 lira karþýlýðýnda emanet etti. ÖSYM tarafýndan yapýlan sýnavlara giriþlerde salonlara kalem ve kalem açacaðý da dahil olmak üzere hiçbir þeyin alýnmamasý, "Sýnav emanetçileri"ne yaradý. YGS'ye giren öðrencilere, kimlik kontrolü sýrasýnda cep telefonu ve benzer eþyalarýnýn sýnav salonuna alýnmayacaðý belirtildi. Yanýnda yakýný bulunmayan öðrenciler de okul bahçesinde çay, simit satýþý yapan kantin iþletmecilerine cep telefonu, araba anahtarý, metal para, halk otobüslerine biniþte kullanýlan akýllý jetonlarý da dahil olmak üzere diðer eþyalarýný 1,5 lira karþýlýðýnda emanet etti. Çorum Anadolu Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi'nin bahçesinde simit ve çay satýþý yapan kantin iþletmecisi Raþit Özen, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, sýnav günleri okul bahçesinde emanetçilik yaptýðýný söyledi. Tezgahýna, "Emanet alýnýr" yazýsýný asan Özen, uygulamadan öðrencilerin memnun olduðunu belirtti. Özen, sýnav süresince çok sayýda öðrencinin cep telefonu baþta olmak üzere çok sayýda eþyasýný emanet ettiðini, sýnav çýkýþýnda kimlik belgesi karþýlýðýnda söz konusu eþyalarýný sahiplerine iade ettiðini aktardý. Yanlarýnda yakýnlarý bulunmayan adaylarýn salona sokamadýklarý eþyalarý kendilerine emanet ettiðine deðinen Özen, "Açýköðretim sýnavlarý, YGS, LYS ve KPSS sýnavlarýnda bu uygulamayý gerçekleþtiriyoruz. Kimi öðrenciler yanlarýnda getirmek zorunda kaldýklarý cep telefonlarýný emanet ederken, kimi öðrenciler de sýnav salonuna giriþteki aramada üzerilerinde unuttuklarý toka ve anahtar gibi eþyalarýný emanet ediyor" dedi.(a.a.) Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, yabancý uyruklu öðrencilerle bir araya geldi. Hayrettin Karaman Ateist ve eþcinsele kötü bakýþ Din ve ifade özgürlüðü üzerine konuþan ve yazanlardan bazýlarý laik devletin dinler ve düþünceler karþýsýndaki tavrý ile toplumun tavrýný birbirine karýþtýrýyorlar. Evet laik devlet bütün inançlara eþit mesafede durur, (hemen iþaret edelim ki, bu da sözdedir, dünyada böyle bir duruþ kamil manada yoktur). Devletin bu eþit mesafede duruþu da teorik olarak doðru olmakla beraber pratikte problemleri vardýr. Mesela toplumunun kahir ekseriyeti Müslüman olan, Allah ý inkar etmeyi kötü, eþcinselliði sapýklýk ve ahlaksýzlýk olarak kabul eden bir toplumun devleti, ateist ve eþcinsel ile böyle olmayanlara eþit mesafede nasýl duracak, böyle yaparsa toplumla devlet nasýl barýþacak, huzur, sükûn ve asayiþ nasýl saðlanacak? Asýl konumuza gelelim: Bu eþitliði savunanlar Ne yazýk ki, toplumda ateistlere kötü bakýþ yaygýn diyerek þikayette bulunuyorlar. Þimdi bu cümleyi tahlil edelim: Türkiye toplumunda evet ate ve ateistler ile eþcinsellere kötü bakýþ yaygýndýr; ancak bu hem bir vakýadýr, hem de bir haktýr. Ýnsan haklarýna dayalý demokrasilerde bir kimsenin ate ve eþcinsel olma ve bu oluþlarý savunma haklarý varsa, böyle olmayanlarýn da kendi deðerlerine dayalý olarak ateistlere ve eþcinsellere kötü bakma haklarý, hatta Müslüman iseler vazifeleri vardýr. Bunlara kötü bakanlar davranýþlarýný hukuk çerçevesi içinde tuttuklarý sürece kýnanamazlar ve kimsenin bu kötü bakmayý yok etmek için baský yapma hakký yoktur. Baský yapmak þöyle dursun sosyo-kültürel tedbirler alarak insanlarýn -inanca ve ahlaka dayalý- bakýþlarýný deðiþtirmeye çalýþmak bile inanç ve düþünce özgürlüðüne aykýrýdýr. Evet, bir Müslüman ateiste ve eþcinsele kötü bakar, Allah ý inkar etmenin ve cinsel sapýklýðýn kötü olduðuna inanýr, böyle düþünür, bu inanç ve düþüncesini savunur, çocuklarýný da bu anlayýþ içinde eðitir. Bütün bunlar da demokrasinin ve laikliðin korumasý altýnda olmalýdýr. Dini doðru anlayan ve uygulayan Müslümanlar, Allah ý inkar etmeye kötü bakmakla beraber hakim olduklarý siyasi yapýlarda kâfirlere, temel insan haklarýný tanýr, onlara dokunmaz, Müslüman olmalarý için baský ve zorlama yapmazlar. Ýslam ýn kötü, çirkin, ahlaka aykýrý bulduðu oluþ ve davranýþlara karþý tavýr almak da Müslümanlarýn vazifesidir. Bu tavýr alýþ, imkana, güce ve daha önemlisi hikmete dayalý olarak deðiþir. Laik devlet Müslümanýn elini ve dilini baðlayabilir, ama kalbini (bakýþýný, kanaatini) baðlayamaz, Müslüman en azýndan düþünce, kanaat ve deðerlendirme olarak kötüye kötü bakmaya devam eder.

5 Sektör deðiþtirdi, uçaðý satýyor PAZARTESÝ 16 MART 2015 konuþmasýnýn sonunda þu Airbus 300 tipi hurda ifadelere yer verdi: uçaðý 190 bin Euro dan satýþa çýkaran Cemil Çýtak, Ýsviçre de iki tane satýþ sebebinin yurt dýþýnda ihaleyi almamýzla beraber baþka bir sektöre yatýrým farklý bir sektörde farklý bir yapmasý olduðunu söyledi. yatýrým imkanlarý oluþtu. Ondan dolayý biz uçaðý saýstanbul Atatürk Hatýlýða çýkardýk. Uçakla alavalimaný nda apronda hurkalý çok güzel bir projelenda halde duran uçaklardan dirme var. Bu konuda mibiri, bir ilan sitesi aracýlýmarlarýmýz çalýþtý. ðýyla satýþa sunuldu. Airbus 300 tipi hurda uçak, CÝDDÝ TALEP 190 bin Euro dan satýþa çývar karýldý. Ýsviçre de yaþayan Uçaðýn satýþ süreci ve Cemil Çýtak, kardeþi Cesur restorana çevrilme projesi Çýtak ile beraber 1 yýl önce hakkýndaki bilgiyi proje uçan dev olarak tanýmlanin ortaðý olan Þeref Aynan ve servis dýþý olmuþ Cemil Çýtak, satýþ sebebinin yurt dýþýnda baþka bir gün anlattý. Aygün, ilan siairbus 300 tipi uçaklardan sektöre yatýrým yapmasý olduðunu söyledi. tesinde satýþa sunulan uçaða birini satýn aldý. Uçaðý satýn iki hafta içinde ciddi bir talep oluþtuðunu söyledi. Ýlanýn detaylarý alma amaçlarýný Çorum a götürerek restoran yapma olduðunu açýklahakkýnda bilgi veren Aygün, þu ifadeleri kullandý: yan kardeþler aradan geçen süre boyunca nakliye sorunuyla karþýlaþ Telefonlarýmýz kilitlendi. Aðýrlýklý bakýldýðýnda Ýzmir, Didim, tý. Manisa, Mersin, Antalya, Denizli, Trabzon, Ýstanbul dan ciddi talep SATIN ALMA AMACI EKONOMÝYE KATKI var. Biz bu projeyi ciddi manada Türk insanýnýn ve Türkiye ye gelen Uçaðýn bir ilan sitesi aracýlýðýyla satýþa sunulmasýnýn ardýndan turistlerin güzel bir ortamda yiyip içebileceði bir ortam olsun istedik. Atatürk Havalimaný nda ÝHA'ya açýklama yapan Cemil Çýtak, uçaðý Herkes bir restoran açabilir ama bir uçaðý da restorana dönüþtürebisatýn alarak Türkiye ekonomisine katký saðlama amaçlarýnýn olduðulirsiniz. Uçakta oturma koltuklarý ve kargonun toplam alaný 600 metnu söyledi. Bu hedeflerinin halen devam ettiðini dile getiren Çýtak, rekare. (ÝHA) 21 polis serbest býrakýldý Sivas merkezli 18 ilde gerçekleþtirilen emniyetteki yasa dýþý dinleme operasyonunda tebligatla ifadeye çaðrýlan 21 polis serbest býrakýldý. Gözaltýnda bulunan 10 polisin ise emniyetteki iþlemleri devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Sivas Cumhuriyet Baþsavcýlýðý nýn baþlattýðý Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü nün yürüttüðü Sivas merkezli olan aralarýnda Eskiþehir, Ordu, Çorum, Niðde, Kýrýkkale gibi bazý illerinde bulunduðu 18 ilde yýllarý arasýnda emniyetteki yasa dýþý dinleme faaliyetleri nedeniyle gerçekleþtirilen operasyon kapsamýnda tebligatla Sivas a ifadeye çaðrýlan polislerden 21 i alýnan ifadesinin ardýndan serbest býrakýldý. Operasyon kapsamýnda Niðde Polis Meslek Yüksekokulu nda görev yapan 2.sýnýf emniyet müdürü Ö.S. ve bir süre önce açýða alýnan U.D. nin yakalanmasý için ise çalýþmalar sürüyor. Ayrýca,Sivas ta görev yapan ve daha önce Sivas ta görev yaptýktan sonra baþka illere tayin olan operasyon kapsamýnda gözaltýna alýnan 10 polis memurun emniyetteki sorgularý sürüyor. 10 polis memuru Cuma gününden itibaren gözaltýnda bulunurken, her sabah Numune Hastanesi ne getirilerek saðlýk kontrolünden geçiriliyor. Polislerin emniyetteki iþlemlerinin ardýndan adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.(ýha) "Dünyanýn Sonu.net" adlý tiyatro oyunu bugün akþam sahne alýyor. Dünyanýn Sonu.net "Dünyanýn Sonu.net" adlý tiyatro oyunu, bu akþam Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek. Yapýlan açýklamaya göre, Çorumlu yazar Mustafa Arýkoðlu'nun yazdýðý, Uður Babürhan'ýn yönettiði 2 bölümden oluþan müzikliþarkýlý-danslý komedi oyunu, saat 20.00?de izleyici karþýsýna çýkacak. Süt Üreticileri Birliði'nde yeni yönetim Süt Üreticileri Birliði 2014 Yýlý Mali Genel Kurulu yapýldý. Genel Kurula yaklaþýk 300 birlik üyesi katýldý. Süt Üreticiler Birliði'nden yapýlan açýklamaya göre, Birlik Baþkaný Hayati Selbeþ, yaptýðý açýþ konuþmasýnda, birliðinyýllýk hesaplarýný yasa gereði her yýl genel kurullarda ibra ettirmek durumunda olduklarýný söyledi. Birliðin sürekli geliþen ve büyüyen bir yolda olduðunun altýný çizen Selbeþ, sektöre hizmet etmenin zor olduðunu belirterek, herkese ve her þeye raðmen kayýtlý süt üretimin artmasý, süt kalitesinin iyileþmesi, teknoloji kullanýmýnýn artmasý gibi olumlu geliþmeleri hep birlikte yaþadýklarýný ifade etti. Günlük bin ton kapasiteli süt fabrikasýnýn Çorum veya bölgede kurulduðunu gördüklerinde baþarýya sevineceklerini belirten Selbeþ, "Bu baþarý sizler ve 5 sizlerle el ele vererek çalýþan gerek Damýzlýk Birliði ve gerekse Süt Üreticileri Birliði'nin gelecek neslimize bir mirasý olacaktýr." Dedi. Kongrede birlik yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile üst birlik temsilcisi yeniden seçildi. Tek listeli seçimde Tanrývermiþ Köyü Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi Baþkaný olan Sabri Boyraz baþkanlýðýnda dört yýllýðýna oy birliði ile seçilen yönetim, denetim ve üst birlik temsilcileri þu isimlerden oluþtu. Genel Kurulun dilek ve temenniler bölümünde üyelerden Mehmet Gayretli bir teþekkür konuþmasý yaptý. Birlik Müdürü Duran Topuz ise, üyelere birlikler üzerinden tarýmsal kredi kullandýrýlmasý ile küçük iþletmelerde çið süt kalitesini artýrma projesi hakkýnda bilgi verdi. Süheyl & Behzat Uygur kardeþler, Mustafa Önder Keskin, Kahraman Sivri ve Baþak Ýlhan'ýn rol aldýðý oyunun müziklerini Afife Jale ödüllü besteci Serpil Günseli, kostümlerini Türkan Kafadar, koreografisini ise Ömer Yýlmaz hazýrladý. Usta tiyatrocu ve sunucu Kenan Iþýk da oyuna seslendirmesiyle eþlik etti. Atamir Ajans Sahibi Özgür Pehlivan'ýn organizatörlüðünde Çorum'da seyirci karþýsýna çýkacak olan Dünyanýn Sonu.net isimli oyunun konusu ise þu þekilde; "Oyunda, eski parlak günlerine tekrar dönmeye çalýþan, bunalýmdaki bir yazar (Ziya) ve ona yardýmcý olmaya çalýþan beceriksiz ilham perisinin (Tarhun) hikayesi absürt bir dille anlatýlýyor. Ziya, "Dünyanýn Sonu" adlý, Türkiye'de kýyameti konu alan bir kitap yazmaktadýr. Ama aþk acýsý ve yaþadýðý týkanma yüzünden kitabýný bir türlü bitiremez. Tam umutsuzluða düþ- tüðü bir anda çýkagelen Tarhun, sanýlandan çok farklý, kaba saba "erkek" bir ilham perisidir. Ýlginç ve aykýrý yöntemlerle Ziya'ya kitabý yazmasýnda yardýmcý olmaya çalýþýr. Konudan konuya atlayan ikili, Ay'ýn dünyaya çarpmasý, Haliç'te mutasyona uðrayýp Ýstanbul'a saldýran dev midyeler, insanlýðýn sonunu getiren bir zombi salgýný, dünyayý yok eden makinelerin istilasý gibi senaryolar arasýnda cebelleþip durular fakat Ziya aradýðýný bir türlü bulamaz. Dünyanýn sonunu nasýl getirmelidir? Tüm varlýðýyla bu sona odaklanmýþken, farklý bir sonla hayatý deðiþir. Dünyanýn Sonu'nun sonuyla " Devlet Tiyatro Salonu Giþesi'nde 30, 35 ve 40 TL olarak satýþa sunulan biletler, ayrýca Komagene Çið Köfte Fatih Caddesi ve Gazi Caddesi þubelerinde ve Yiðitoðlu Ticaret'ten de temin edilebilir. Oyunun ile ilgili bilgi almak için iletiþim numarasý:

6 6 PAZARTESÝ 16 MART 2015 Türkiye nin dinamizmini engellemek istiyorlar AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen Mahalle-Köy Baþkanlarý toplantýsýna katýlan AK Parti Ankara Milletvekili TBMM Adalet Komisyonu Baþkaný Ahmet Ýyimaya, Türkiye'nin dinamizmini engellemek için senaryolar yazýldýðýný söyledi. AK Parti'nin kuruluþunun yakýn bir tarih olmasýna karþýn, çok büyük saldýrý ve oyunlarý bertaraf ettiðine iþaret eden Ahmet Ýyimaya, tüm tuzaklarýn boþa çýkarýldýðýný ifade etti. AK Parti'nin seçimleri kazandýðý sistemin reddettiði bir parti olduðunu anlatan Ýyimaya, "Sistemin 'A' kesimiyle 'B' kesimiyle siz onun tuzaklarýný boþa çýkaracaksýnýz, onu ortadan kaldýracaksýnýz, düzeni tehlikeye sokmayacak bir sistem ortaya koyacaksýnýz. O kolay bir þey deðil. Cumhurbaþkanýmýz mutlaka hatýralarýný yazacaklar. Kendilerine karþý düzenlenen suikast giriþimleri, partimize karþý Anayasa Mahkemesi'ne kadar süreci. O dönem bir parmak daha kabul deseydi milletin iradesi tarumar olacaktý. O tuzaklarý ilim ile, sabýr ile ve sebat boþar çýkarmýþtýr. Ancak AK Parti'nin dindirilemeyen yükseliþini fark eden kendilerine göre akýllý seyirciler metot deðiþtirdiler. Farklý yollarý denediler. Gezi Parký odur iþte. Sokaðý seçilmiþ iktidara karþý kullanarak yaratýlacak kaos ile milletin iktidarýna son verme hareketidir. Ama buradan Adalet Kalkýnma Partisi, milletimiz ve genel baþkanýmýzýn dirayeti boþa çýkarmýþtýr" dedi. 'En tehlikeli tuzak paralel yapý tuzaðý' Kurulan tuzaklardan en tehlikesinin paralel tuzak olduðunu dile getiren Ýyimaya, "Zamaným olsa saatlerce size bunu anlatabilirim. Bir defa yapý olarak bir kiþinin deðil devlet üstü güçlerinde içinde bulunduðu bir koalisyon tuzaðý. Hukuk kullanýlmýþ, teknoloji kullanýlmýþ ve bürokratik mekanizmalar eliyle geçirilmiþ. devlet ve milletin iradesi deðersizleþtirilmek istenmiþ. Burada milletimize büyük iþler düþmektedir. Bu yapýnýn üst kademesi dýþýndaki tabandaki arkadaþlarýn tehlikeyi göreceklerini düþünüyorum" ifadelerini kullandý. Konuþmasýnda muhalefet partilerini de eleþtiren Ýyimaya, konuþmasýnda þunlarý söyledi; "Demokrasiler millet ile yaþar. Millet iradesi ile yaþar. Ýktidar partisi ile yaþar. Ama yetmez demokrasiler muhalefet ile yaþar. Muhalefetin kuvvetli olmasý demokrasi için þanstýr. Siyasi partilerde muhalefet partilerinin notunun kýrýk olmasý sitemi etkiler. Muhalefet partileri proje, iktidar arayýþlarý yerine nefreti, kutuplaþmayý körüklediler. Bugün Türkiye projeden, vaatten yoksun bir siyasal muhalefet ile karþý karþýya. Devletin derinliklerinde Halk Partisini kapatmak için planlar var. Bir siyasal partiyi herhangi bir siyasi parti kapatamaz. Anayasa'ya göre cumhuriyet savcýsý vardýr o kapatýr. Bu bir algý üretmektir. Oda dün akþam Anayasa Komisyonu'nda kabul edilen teklifle o iddia çürüdü. Çözüm süreci, bu problem ne dönenimizde ne 20 yýl önce doðdu. Bu asýrlýk problem. Bunu çözmek için elimizi taþýn altýna koyduk. Toplumsal, barýþý, kardeþliði bütünleþtirecek bir sonuç elde ederiz. Türkiye'nin yaþadýðý en büyük problem 5'lerin korkusu. Altýný çizerek söylüyorum 5'lerin korkusu. Türkiye'nin ekonomide büyümesi, istikrarýný korumasý, geliþmiþlik sýnýrlarýný zorlamasý, dinamizmi birilerini ürkütüyor. Amerika'yý ürkütüyor. Fransa'yý korkutuyor. Ýngiltere'yi korkutuyor. Türkiye'nin bu dinamizmini önlemek için 5'lerin büyük bir küresel mühendisliði var. Bunu ihmal etmeyelim. Korkunun ecele faydasý yok. Burada önemli olan bizim birliðimizi, gücümüzü korumak, geliþme hýzýmýzý, medeniyet ufkumuzu ilerilere taþýmaktýr. Çorum un ve partimizin çýtasýný daha da yükseltmek için çalýþacaðýz AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran a her yönüyle hazýr ve enerji dolu bir teþkilatla hazýr olduklarýný belirterek, Çorum un ve AK Parti nin çýtasýný daha da yükseklere taþýmak için çalýþmalara devam edeceklerini ifade etti. Seçiliriz ya da seçilmeyiz, bunlar nasip kýsmet iþidir. Biz her þartta partimiz, ilimiz ve memleketimiz için çalýþmaya devam edeceðiz. sözleriyle herkesin titizlikle çalýþmasý gerektiðine iþaret eden Cahit Baðcý, AK Parti nin tüm Ahmet Ýyimaya Toplantýda milletvekilleri teþkilatlara hitaben konuþma yaptý. hizmetlerinin teþkilat üyeleri ve partililer tarafýndan çok iyi anlatýlmasý gerektiðini bildirdi. El birliði ile çalýþmanýn önemine de deðinen Baðcý, 7 Haziran seçimlerinin önemine dikkat çekti. Partim için gecemi gündüzüme katmaya devam edeceðim Milletvekillik süresi üçüncü dönem kuralý gereði seçimlerle birlikte sona erecek olan AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, yeni arkadaþlarýný meclise göndereceklerini ve kendisinin de gecesini gündüzüne katarak partisi ve Çorum için hizmet etmeye devam edeceðini dile getirdi. Partililerinden helallik isteyen Yýldýrým, AK Parti hizmetlerini özetlediði konuþmasýnda, sadece eðitim sisteminin bile tüm yýllara bedel bir adým olduðuna iþaret etti. "Sonuna kadar yanýnýzdayým ve gecemi gündüzüme katarak çalýþmaya devam edeceðim." diyen Yýldýrým, teþkilat çalýþmalarýnýn önemini ve prensiplerini aktardý. AK Parti, Büyük Otel'de düzenlediði toplantýyla 120 mahalle ve 760 köy temsilcisine eðitim verdi. AK Parti, köy ve mahalle temsilcilerini eðitime aldý EROL TAÞKAN AK Parti seçim hazýrlýklarýný devam ettiriyor. Sandýk kurullarýný oluþturmanýn ardýndan mahalle ve köy temsilcileri için eðitim çalýþmasý baþlatan AK Parti, Büyük Otel'de düzenlediði toplantýyla 120 mahalle ve 760 köy temsilcisine eðitim verdi. AK Parti Ankara Milletvekili TBMM Adalet Komisyon Baþkaný Ahmet Ýyimaya, AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý, Murat Yýldýrým, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, ilçe teþkilat ve belediye baþkanlarý ile mahalle ve köy temsilcileri katýldýðý toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, her sandýk baþýnda 9 kiþilik sandýk kurulu üyesi bulunacaðýný, sandýklara sahip çýkmanýn yanýsýra, köylere ve mahallelere de sahip çýkma seferberliði baþlattýklarýný söyledi. Bekiroðlu, teþkilat otomasyon sistemi hakkýnda bilgi verdiði parti yöneticilerinden tüm faaliyetlerini sisteme kaydetmelerini tenbihledi. AK Parti Milletvekilleri Murat Yýldýrým, Cahit Baðcý ve Salim Uslu da sýrasýyla birer konuþma yaparak partililere seçimlerin önemi ve teþkilat çalýþmalarý hakkýnda bilgi verirken, son olarak kürsüye davet edilen AK Parti Ankara Milletvekili TBMM Adalet Komisyon Baþkaný Ahmet Ýyimaya, kendine has konuþma üslubu ile Çorum hakkýndaki görüþlerini paylaþarak, gündeme iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. Uslu dan aday adaylarýna açýklama uyarýsý; Muhalif partilerin eleþtirilerine benzer açýklamalar yapmayýn AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Büyük Otel'de düzenlenen toplantýda yaptýðý konuþmasýnda, AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý'na tenbihte bulunarak, muhalif partilerin eleþtirilerine benzer açýklamalar yapýldýðýna dikkat çekerek, "Çorum'u bütünleþtireceðiz açýklamasý yapan arkadaþlar ya ne söylediðini bilmiyor ya da CHP'nin iki uçlu siyasetine hizmet ediyor." dedi. AK Parti'nin bir takým olarak çalýþmalarýný sürdürdüðünü söyleyen Salim Uslu, kendisinin milletvekili adayý olduðunda yaptýðý açýklamalarý hatýrlatarak, "Biz o gün yola çýkarken, bu güne kadar hizmet eden arkadaþlarýmýzýn hizmetlerini býraktýklarý yerden devralarak hizmetlere devam edeceðiz dedik. Bugün ne yazýk ki kimi arka- Rumi Bekiroðlu daþlarýmýzýn sözleri muhalif partilerin eleþtirilerine benziyor. Lütfen kimse ayrýlýk gayrýlýk varmýþ gibi bunun imasýnda bile bulunmasýn." diye konuþtu. 7 Haziran'da AK Parti'nin yedi düvele karþý mücadele vereceðine iþaret ederek seçimlerin önemine vurgu yapan Salim Uslu, tüm partilerin AK Parti karþýsýnda nefret ve kin söylemleriyle birleþerek aþaðýlama siyaseti güttüklerini, bu durumlarýn göz önünde bulundurularak 7 Haziran seçimlerinin öneminin çok iyi algýlanmasý gerektiðini belirtti. Milletvekili Salim Uslu, aday adaylarýna bazý uyarýlarda bulundu. Hac 2015 kuralarý çekilmiþ olup, kurada hak kazanmýþ kardeþlerimizi Mart tarihlerinde hac kesin kayýtlarýný yaptýrmalarý için büromuza bekleriz. Özel Turizmin hac için yapmýþ olduðu avantajlardan siz ve sevdiklerinizin yararlanmasýný temenni ederim. Bahri Öztuna Özel Turizm Bölge Temsilcisi Murat Yýldýrým (Ç.HAK:2381) KARAKAÞLAR OTOMOTÝV Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364)

7 Saðlýk çalýþanlarý maðdur edilmesin Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Baþkan V. Dr. Ayhaným Tümtürk, 14 Mart Týp Bayramý nedeniyle yaptýðý açýklamada, Saðlýk Sen olarak, fedakârlýk timsali saðlýk çalýþanlarýmýzýn bayramýný kutluyoruz. dedi. Saðlýk çalýþanlarýnýn 14 Mart'ý bayram olarak kutlamaktan ziyade gördüðü ya da her an görebileceði þiddet kaygýsý, istihdam açýðýndan kaynaklanan aðýr iþ yükü ve hakký ödenmeyen fazla mesainin stresi, ek ödemede yapýlan adaletsizlikler sonucu güvenini ve ümidini kaybetmiþ, býkkýn, yorgun, mutsuz, tükenmiþ durumda, kendisini aldatýlmýþ hissettiðini belirten Dr. Tümtürk, açýklamasýnýn devamýnda þunlarý kaydetti; Saðlýk çalýþanlarý olarak 14 Mart Týp Bayramý'nda, hizmet etmekten onur duyduðumuz milletimizle öncelikli bazý sorunlarýmýzý paylaþmak istiyoruz: Gelin, baþka ülkelerdeki meslektaþlarýndan 3 kat fazla çalýþtýðý halde hak ettiði verilmeyen saðlýk çalýþanlarýnýn emeðine birlikte sahip çýkalým. Gelin, saðlýk hizmetinin önündeki en büyük tehdit haline gelen þiddeti birlikte önleyelim. Saðlýk çalýþanlarýnýn meslek onurunu koruyalým. Acil Servislere baþvuran hastalarýn yüzde 70'inin acil olmadýðýný, 112'ye gelen ihbarlarýn yüzde 80'nin sahte olduðunu biliyor musunuz? Gelin, daha nitelikli saðlýk hizmetinin önündeki bütün engellerle birlikte mücadele edelim. 14 Mart vesilesiyle halkýmýzdan destek isteyen saðlýk çalýþanlarý adýna, meslek gruplarýmýzýn en temel sorunlarý ve beklentilerini, onlarýn adýna kamuoyu ile paylaþmak istiyoruz: Doktorlarýmýz diyor ki; mesleki saygýnlýðýmýz korunmalý, þiddet son bulmalýdýr. Aile hekimlerimiz diyor ki; ortalama 4000 kiþinin saðlýðýndan sorumlu iken aile hekimi angarya nöbetlerle yýpratýlmasýn. Diþ hekimlerimiz diyor ki; hastanede çalýþan diþ hekimlerinin ek ödeme puanlarý artýrýlsýn. Asistanlarýmýz diyor ki; yoðun iþ yükü altýnda ezilme, 24 saatten fazla çalýþma ve günaþýrý nöbetler son bulsun. Hemþirelerimiz diyor ki; döner sermaye ek ödemelerimiz emekliliðe yansýtýlsýn. Ebelerimiz diyor ki; Ebelik Yasasý çýkarýlsýn. Görev ve yetkilerimiz netleþtirilerek mesleki kimliðimiz güçlendirilsin. Saðlýk memurlarýmýz diyor ki; döner sermayelerimiz gelir vergisinden muaf olsun. Radyoloji çalýþanlarýmýz diyor ki; yoðun radyasyon maruz kalmamak için, çalýþma süresi 7 saatten 5 saate düþürülsün. Laborantlarýmýz diyor ki; risk altýnda çalýþan laborantlar da, riskli birim katsayýsýndan faydalansýn. Anestezi çalýþanlarýmýz diyor ki; lisans tamamlama hakký tanýnsýn. ATT lerimiz diyor ki; yýpranma payý verilsin. Genel Ýdari Hizmetler çalýþanlarýmýz diyor ki; çalýþýrken aldýðýmýz eðitime göre intibakýmýz yapýlsýn ve ücretimize yansýsýn. Yardýmcý Hizmetler Sýnýfý çalýþanlarýmýz diyor ki; þartlarýný taþýdýðýmýz ve kazandýðýmýz halde verilmeyen memur kadrolarýmýz verilsin. Teknik Hizmetler Sýnýfý çalýþanlarýmýz diyor ki; döner sermaye ek ödeme katsayýlarý adil þekilde yeniden düzenlensin. Saðlýk-Sen olarak saðlýk çalýþanlarý adýna diyoruz ki; en kutsal varlýðýmýz olan hayata hizmet eden saðlýk çalýþanlarý maðdur edilmesin, haklarý verilsin. Hastanelerin güvenli, saðlýk çalýþanýnýn mutlu, halkýmýzýn daha da memnun olduðu günlerde buluþmak dileðiyle bütün saðlýk çalýþanlarýmýzýn 14 Mart Týp Bayramý ný kutluyoruz. Platin'den 112 ziyareti Platin Saðlýk Koleji Acil Týp Teknisyenliði sýnýfý öðrencileri, Meslek Dersi Öðretmeni Arif Karakaþ ve Sýnýf Rehber Öðretmenleri Seydi Demirci ile birlikte Çorum 1 Nolu Acil Saðlýk Hizmetleri Ýstasyonunu ve Komuta Kontrol Merkezi'ni ziyaret etti. Öðretmenler ve öðrenciler Çorum 112 Acil Servis personeli tarafýndan karþýlandý. Okul Müdürlüðü nden Platin Saðlýk Koleji Acil Týp Teknisyenliði sýnýfý öðrencileri, 112 Acil Servis i ziyaret etti. Dr. Ayhaným Tümtürk Platin Saðlýk Koleji Meslek Dersi Öðretmeni Arif Karakaþ, "Okulumuzda Acil Týp Teknisyenliði bölümünden mezun olacak öðrencilerimizin çalýþma alanlarýný þimdiden görmeleri onlarda üst düzey motivasyon oluþturmaktadýr. Okulumuzda; öðrencilerimize, toplumun her kesimindeki kiþilerin bedenen, ruhen kazaya uðramasý halinde týbbýn gerektirdiði bilgi ve becerilerle onlara ilk yardým bakýmý, planlamasý, uygulamasý konularýnda teorik ve pratik eðitim verilmektedir. Öðrencilerimiz mezun olduklarýnda sahanýn her yerinde çalýþacak donanýma sahip olacaklar. Çalýþma alanlarýný yakýndan tanýmalarýný saðlamak amacýyla komuta kontrol merkezine ve acil saðlýk istasyonuna ziyarete geldik." dedi. Platin Saðlýk Kolejinde öðrenim gören ATT adaylarýna UMKE çalýþma programý, yapýlan kurtarma çalýþmalarý, kullanýlan malzeme ve ekipmanlar ile çalýþma esaslarý hakkýnda detaylý bilgiler verildi. Merkezde görev yapan doktor ve görevliler, gereksiz çaðrýlarýn meþguliyetinden dolayý çoðu zaman gerçek hastalarýn kendilerine ulaþýlamadýðýný belirterek, öðrencilerden bu konuda çevrelerindeki insanlarý bilgilendirmelerini istedi. Ýstasyondan ayrýlýrken öðrencilerin keyif ve heyecanlarý gözlerinden okunuyordu. Okullarýný baþarýyla bitirmek ve en kýsa zamanda mesleðe atýlmak istediklerini belirten öðrenciler, görevlilere teþekkür ederek komuta merkezinden ayrýldýlar. PAZARTESÝ 16 MART Çorum Özel Hastanesi Týp Bayramý nedeniyle Büyük Vadi Restoran'da moral yemeð idüzenledi. Özel Hastane Týp Bayramý'ný kutladý MUSTAFA BURAK YALÇIN Çorum Özel Hastanesi Týp Bayramý nedeniyle Büyük Vadi Restoran'da personele yönelik moral yemeði düzenledi. Etkinliðe Çorum Özel Hastanesi Yönetim Kurulu Onursal Baþkaný Mehmet Abraþoðlu, hastane yöneticileri personelleri aileleri ile birlikte katýldý. Program öncesi ''Rakamlarla Özel Hastane'' baþlýklý kýsa bir sunum yapýldý. Þölen havasýnda geçen etkinlikte düzenlenen ödüllü animasyon ve yarýþmalar geceye renk kattý. Gecenin sonunda mahalli þarkýcýlardan Nergis Ay sahne aldý. Çorum Özel Hastanesi 14 Mart Týp Bayramý nedeniyle bir de mesaj yayýnladý. Ýþte o mesaj: "Saðlýk hizmetleri doðuþtan kazanýlan insani bir haktýr. Ýnsan saðlýðýnýn korunmasý, mevcut saðlýk sorunlarýnýn giderilmesi tüm insanlýðýn ve toplumun önemli hedeflerinden biri olmuþtur. Bu nedenledir ki hekimlik mesleði her zaman kutsal, saygýn ve onurlu bir meslek olarak varlýðýný sürdürmüþtür. Hizmette ki kalitenin artýþý, halkýn kaliteli saðlýk hizmetine olan talebini de artýrýr. Çorum'da saðlýk hizmeti sunumunda marka olmak hedefimize; bilgi ve tecrübelerimizin ýþýðýnda, azim, çalýþkanlýk, fedakârlýk gibi güzide özelliklere sahip, baþta hekimlerimizle olmak üzere, tüm saðlýk personelimiz ile birlikte yürüyoruz. Saðlýklý toplum olabilme ve vatandaþlarýmýzýn saðlýk hizmetlerinden tam manasýyla yararlanabilmeleri adýna var gücüyle çalýþan, hekimlerimiz baþta olmak üzere tüm personelimizin 14 Mart Týp Bayram'ýný kutluyoruz. Etkenliðe hastane personeli aileleri ile birlikte katýldý. TEÞEKKÜR Geçtiðimiz Cuma akþamý kaybolan ve kendisinden bir süre haber alýnamayan amcam Yusuf Mebet in bulunduðu yeri haber veren Abdullah Kepçe baþta olmak üzere, Arama ve kurtarma çalýþmalarýnda gösterdikleri üstün gayret ve baþarýdan dolayý Afet ve Acil Durum Müdürü Elvan Kaya ve AFAD çalýþanlarýna, Emniyet Müdürlüðü Çarþý Polis Merkezi Amirliði ile Asayiþ Þube Müdürlüðü Kayýp Þahýslar Büro Amirliði idareci ve personeline, Çorum Jandarma Komutanlýðý birliklerine, Çorum Belediyesi Zabýta Amirliði çalýþanlarý ile ilgi ve desteklerini esirgemeyen herkese en kalbi þükranlarýmýzý sunarýz. RECEP MEBET (Ç.HAK:629) HONDA PLAZA MEROTO ANKARA YOLU 3.KM.ÇORUM

8 8 PAZARTESÝ 16 MART ilçeye tam donanýmlý ambulans EROL TAÞKAN Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan 8 ilçeye tam donanýmlý ambulans ambulans gönderildi. Göðüs Hastalýklarý Hastanesi'nde düzenlenen törenle, ambulanslar ilçelere teslim edildi. Vali Ahmet Kara, AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu,Cahit Baðcý, Murat Yýldýrým, TBMM Adalet komisyonu Baþkaný Ankara Milletvekili Ahmet Ýyimaya, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Opr. Dr. Ömer Sobacý, Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel ve çok sayýda davetli katýldý. Alaca, Bayat, Dodurga, Kargý, Ýskilip Mecitözü, Uðurludað ve Ortaköy'e verilen ambulanslarla birlikte Çorum'un ambulans sayýsý 51'den 59'a çýktý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý ile baþlayan törenin açýlýþ konuþmasýný Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel yaparken, AK Parti Milletvekilleri Salim Uslu, Murat Yýldýrým ve Vali Ahmet Kara da birer konuþma yaparak, saðlýk sektöründe yaþanan geliþmeleri aktardý. Saðlýk çalýþanlarýnýn 14 Mart Týp Bayramý'ný da kutlayan protokol üyeleri, Çorum'a gönderilen ambulanslarýn, Týp Bayramý'na denk gelmesinin ise farklý bir anlam taþýdýðýna iþaret etti. Protokol konuþmalarýnýn ardýndan ambulanslar, ilçelerden gelen saðlýk görevlilerine protokol tarafýndan hayýrlý olmasý temennileriyle teslim edildi. Anahtar teslim töreninden sonra, 8 ambulans þehir turu atarak, ilçelere doðru yola çýktý. Çorum a 471 milyonluk saðlýk yatýrýmý yapýldý AK Parti Milletvekili Salim Uslu, Çorum'un toplam 471 milyon TL'lik saðlýk yatýrýmý aldýðýný söyledi. Sungurlu, Alaca ve Osmancýk hastanelerinin bittiðini, 800 yataklý hastane inþaatý ev Kargý, Ýskilip ve Bayat'ýn hastane inþaatlarýnýn devam ettiðini söyledi. Çorum'u merkez ve ilçeler olarak ayýrt etmeksizin bir bütün halinde ihtiyaçlarý göz önünde bulundurarak hizmet ettiklerini belirten Uslu, ayný zamanda saðlýk çalýþanlarýnýn þartlarýný da iyileþtirdiklerini, saðlýkta þiddetin önüne geçmek için önemli adýmlar atýldýðýný vurguladý. Eski baþkanlarýn Uslu ziyareti Çorum eski Belde Belediye Baþkanlarý; Baþpýnar - Cevdet Dað, Kunduzlu - Ýzzet Ünsal, Çopraþýk - Seyfettin Arslan, Eskialibey - Ertürk Daþdemir ve Çamlýca Belde Belediye Baþkaný Adem Yýlmaz, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu TBMM'de ziyaret ettiler. AK Parti Yerel Yönetimler Baþkan Yardýmcýsý ve Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupýnar ve Ýstanbul Milletvekili Oktay Saral'ýnda bulunduðu ziyarette; Belde Belediye Baþkanlarý ile bir süre deðerlendirmelerde bulunan Ulupýnar, Saral ve Uslu, "Yaptýðýnýz hizmetler için teþekkür ederiz. Þehirleþme ve Kentleþme adýna hükümetimiz bir takým kararlar aldý. Çorum olarak biz de bu kararlar çerçevesinde gerekli önlemleri alarak düzenlemeleri yaptýk. Ülkenin ve vatandaþlarýmýzýn menfaat ve çýkarlarý doðrultusunda çalýþmalarýmýza devam ediyoruz. Ak Parti ailesinin bir üyesi olarak sizlerle çalýþmalarýmýza devam ediyoruz. Yaptýðýnýz çalýþmalardan dolayý teþekkür ederiz. Hem eski beldemize hizmetlerimiz hem de sizlere ilgimiz devam edecektir. diye konuþtular. Çakýr köyünün sorunlarýna çözüm 8 adet tam donanýmlý ambulans ilçelere gönderildi. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, AK Parti Mecitözü Ýlçe Baþkaný Aliþan Yaþar a tam donanýmlý ambulansýn anahtarýný teslim etti. Çorum eski Belde Belediye Baþkanlarý Salim Uslu yu ziyaret etti. AK Parti Milletvekili Salim Uslu AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ile teþkilat yöneticileri merkeze baðlmý Çakýr köyünü ziyaret etti. M. ALÝ CEYLAN AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, merkeze baðlý Çakýr köyünü ziyaret ederek sorunlarýný dinledi. Milletvekili Uslu ya AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý Av. Ýsmail Yaðbat, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri Þeyda Önen, Mesut Ceylan, Mehmet Akif Berk ile Ýl Genel Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya eþlik etti. Çakýr Köyü Muhtarý Hacý Cihan, köyde boþa akan su kaynaðýnýn gölete taþýnmasý, asfalt ve kilit taþý taleplerini dile getirdi. Milletvekili Salim Uslu ve beraberindeki parti yöneticileri, Çakýr köyünün asfalt sorunu ile boþa akan suyunun gölete baðlantýsýnýn yapýlmasý için gerekenin yapýlacaðý sözünü verdi. Köyün kilit taþý talebi için de gerekli yardýmýn saðlanacaðý ifade edildi. Acil çaðrý merkezi tek çatý altýnda yapýlanacak Vali Ahmet Kara acil hizmetlerinin tek merkezden yönetildiði Acil Çaðrý Merkezi kurulacaðýný açýkladý. Saðlýk, itfaiye, orman, polis ve jandarma olmak üzere tüm acil çaðrýlarýn tek merkezden yönetileceði yeni bir merkez yapýlacaðýný, arsa tahsisinin ve ödeneðinin tamamlandýðýný duyuran Vali Ahmet Kara, belediye tarafýndan Murat Yýldýrým veda etti AK Parti Milletvekili Murat Yýldýrým, 3 dönemdir milletvekili olarak Çorum'a hizmet etmenin onurunu yaþadýðýný ifade ettiði konuþmasýnda, 3 dönem kuralý gereði bu dönem milletvekili aday adayý olmadýðýný söyledi. Hemþehrilerinden helallik istediðine belirten Yýldýrým, seçilecek olan adaylara baþarýlar dilediðini, kendisinin de Çorum'a ve AK Parti'ye hizmet etmeye devam edeceðini belirtti. Yýldýrým, "Artýk aday deðilim, yerimize gelecek arkadaþlarýmýz kadar davama ve Çorum'a elimden geleni yapacaðým. Bütün gücümle partim ve davam için çalýþacaðým. Herkesten helallik diliyorum." diye konuþtu. 6 istasyondan 25 istasyona ulaþtýk Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, 2003'te 6 acil istasyonu bulunduðunu, bu sayýnýn 2014 itibari ile 25 acil istasyonuna ulaþtýðýný söyledi yýlýnda toplamda 3 bin 100 acil hastaya müdahale edildiðini hatýrlatan Dr. Yücel, 2014 yýlýnda bu sayýnýn 31 bin 500'e ulaþtýðýný ifade etti. Alaca, Bayat, Dodurga, Kargý, Ýskilip Mecitözü, Uðurludað ve Ortaköy'e verilen ambulanslarla birlikte Çorum'un ambulans sayýsý 51'den 59'a çýktý. Vali Ahmet Kara Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel yapýlacak imar düzenlemelerinin ardýndan inþaat çalýþmasýnýn baþlayacaðýný söyledi. Ambulans teslim törenindeki konuþmasýnda ilk yardým hizmetlerinin hayatýn vazgeçilmezi olduðuna iþaret eden Vali Kara, acil saðlýk ve genel saðlýk hizmetlerinde 2003 yýlýndan bu yana çok önemli geliþmeler yaþandýðýný söyledi. AK Parti Milletvekili Murat Yýldýrým Saðlýk Müdürü Yücel, sürücülerden ambulanslara trafikte yol vermelerini isterken, tüm vatandaþlardan da 112 servisini gereksiz yere aramamalarýný ve meþgul etmemelerini rica ettiklerini belirterek, "Acil müdahalelerde saniyelerin bile önemi büyüktür. 25 istasyonla 396 çalýþanýmýz, 55 tam donanýmlý, 1 yoðun bakým, 1 adet 4 yataklý ve 2 adet kar paletli olmak üzere toplam 59 ambulansla insanlarýmýzýn acil müdahaleleri için hizmet ediyoruz." dedi.

9 PAZARTESÝ 16 MART Yaðýþlý havalarda ýslak zemine dikkat! Yaðmur sonrasý ýslanan yol zemini, dikkat edilmezse kazalara davetiye çýkarýyor. Islak zeminde güvenli bir sürüþ için hýzý düþürün diyen uzmanlar, yaðmurlu havalarda oluþabilecek risklere karþý sürücüleri uyardýlar. Araçlar arasý takip mesafesinden fren ve gaz pedallarýnýn kullanýmýna kadar bazý noktalara dikkat çeken uzmanlar, yaðýþlý havalarda ani manevralardan kaçýnýlmasý gerektiðini kaydettiler. Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. GÜVENLÝ SÜRÜÞ ÖNERÝLERÝ Sabah Gazetesi nin haberine göre, yaðýþlý havalar ve ýslak zeminler yollarý sürücüler için zorlu hale getiriyor. Zorlu yol koþullarýnda güvenli sürüþü için þunlara dikkat edin: - Islak zeminde daha güvenli bir sürüþ için hýzý düþürün. Yolda çýkabilecek tehlikelere karþý riski azaltýn. - Öndeki araçla takip mesafesini artýrýn. - Yaðýþlý havalarda fren ve gaz pedalýna nazik davranýn. Ani fren ve ani hýzlanmadan kaçýnýn. - Sisli havalarda öncelikle kýsa farlarýnýzý, sis farlarýnýzý açýn. Önünüzdeki araçlarla güvenli bir fren mesafesi býrakýn. Sollama yapmaktan kaçýnýn. -Yolun daha rahat görülebilmesi için sileceklerin, aydýnlatma cihazlarý ve diuzmanlar, yaðmurlu havalarda oluþabilecek risklere karþý sürücüleri uyardýlar. ðer temizleyici sistemlerini kontrol edin, gerekirse onarýn. - Lastik hava basýncýný kontrol edin. Yaðýþlý havalarda ýslanan zemin lastik hava basýncýný çok daha önemli hale getiriyor. - Þiddetli yaðmur, sileceklerin yeterince iþ görememesine ve ön camda bir su tabakasýnýn oluþmasýný saðlayabilir. Bu yüzden görüþ mesafesi, yolun kenarýný ya da diðer araçlarý görmeyi engelleyecek kadar azaldýðýnda araç kenara çekilip, yaðmurun hafiflemesini bekleyin. -Fren balatalarýný ýslatacak kadar derin su birikintisinden geçilirse, hafifçe frene basarak kurumasýný saðlayýn. Islanan yol zemini, dikkat edilmezse kazalara davetiye çýkarýyor. Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil, ticari araç ve motosikletlerin fiyatlarý þu þekilde: Markasý OTOMOBÝL Modeli BMW 5.20 ÝA 1991 Citroen Berlingo 1.6 HDi 2011 Fiat Albea 1.4 FireDynamic 2007 Fiat Doblo 1.4 Dynamic 2011 Fiat Doblo 1.3 Multijet Saf 2013 Fiat Fiorino 1.3 MultijetEm 2010 Fiat Fiorino 1.3 Multijet C 2013 Ford C-Max Titanium Ford Focus 1.6 Titanium 2010 Ford Tourneo Connect Ford Tourneo Connect Honda Accord 2.0 Sport 2003 Hyundai Accent 1.3i MPI 2002 Hyundai Elantra 1.6 D-CV 2011 Opel Astra 1.6 CD 1999 Opel Vectra 2.0 GLS 1996 Opel Vectra 2.0 CD 1997 Opel Vectra Peugeot Partner Tepee 2010 Renault 12 STW 1990 Renault 19 Europa1.6 RNE 1998 Renault Broadway GTE 1993 Renault Clio 1.2 Extreme 2012 Renault Kangoo 1.5 DCI E 2006 Renault Kangoo 1.5 DCI M2008 Renault Megane 1.5 DCiEx 2006 Fiyatý (TL) 11 bin 30 bin 17 bin 26 bin 33 bin 28 bin 30 bin 63 bin 41 bin 18 bin 28 bin 32 bin 18 bin 46 bin 17 bin 15 bin 17 bin bin 30 bin 7 bin 12 bin 7 bin 34 bin 16 bin 30 bin 25 bin Renault Toros STW Seat Cordoba 1.6 Signo 2000 Tofaþ Doðan 1.6 SLX 1994 Tofaþ Þahin S Toyota Avensis 2.0 Sol 1998 Toyota Avensis 1.6 Elegant 2011 Toyota Corolla 1.3 XL 1998 Toyota Corolla 1.6 XEÝ 1997 Toyota Corolla 1.6 Sol 2003 Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2007 Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2010 Volkswagen Jetta 1.6 FSI 2006 Volkswagen Golf 1.6 TDi C2012 Volkswagen Passat 1.6 FSI bin 15 bin 9 bin bin bin 53 bin 16 bin 17 bin 26 bin 33 bin 37 bin 28 bin 60 bin 34 bin Markasý Fiyatý (TL) TÝCARÝ ARAÇ Modeli Fiat Ducato bin Fiat Ducato bin Ford Transit 120 V bin Ford Transit bin Ford Transit 190 V bin Ford Transit bin Ford Transit CustomKombi bin Hyundai H bin 500 Hyundai Starex bin Kia Hi Besta bin 500 Kia Pregio bin VW Transporter Cityvan bin VW Transporter Cityvan bin NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir.

10 10 PAZARTESÝ 16 MART 2015 Saðlýk için tek yüreðiz RECEP MEBET minden vazgeçilmesi ve ailelerin tek bir hekim taratabip Odasý Baþkaný fýndan takip edilmesi birdr. Mustafa Azak, Çorum çok faydayý beraberinde halkýnýn sýhhati için saðlýk getirdi. Ancak son zamançalýþanlarýnýn tek yürek halarda uygulamaya konulan linde hizmet verdiðini söyaile Saðlýðý Merkezleledi. ri nde haftasonu mesaileri Saðlýk personelinin eski sisteme dönüþ anlamýkutsal bir görevi yerine gena geliyor. Acil polikliniktirdiðini vurgulayan Mustalerinde yükü azaltmak için fa Azak, Osmancýk ta vaziyapýldýðý söylenen bu uyfe sýrasýnda þiddete maruz gulamalarýn hiç bir faydasý kalan meslektaþlarýna yapýolmadýðý görüldü ve bu dülan saldýrýyý kýnadý. zenlemeden biran önce Problemin çözümü vazgeçilmeli. konusunda milletvekille BU SÝSTEM GÖZrinden destek isteyen Azak, DEN GEÇÝRÝLMELÝ Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak þiddet olaylarýný önlemede Gece gündüz demecaydýrýcýlýðý yüksek yasal den ve çoðu zaman da kendi sorunlarýný düþünmeden, düzenlemelerin yapýlmasý gerektiðini vurguladý. baþvuran hastalarýn derdine derman olmaya çalýþan Týp Bayramý balosunda yaptýðý konuþmada aile saðlýk çalýþanlarý ve özellikle bu iþin merkezinde olan hekimlerine getirilen nöbet zorunluluðu, permans krihekimler gerçekten zor bir görevi icra ediyorlar. Yoterleri, zam oraný ve yýpranma hakkýna da deðinen Dr. ðun çalýþma gerektiren bir fakülte eðitiminden sonra Azak, saðlýk alanýndaki politikalarý eleþtirdi. mecburi hizmet, sonra uzmanlýk eðitimi, sonra yine Gerçekleþtirdikleri faaliyetlerle Çorum Tabip mecburi hizmet, sonra belki yan dal eðitimi ve uzun Odasý ný aktif bir konuma taþýdýklarýný da dile getiren bir süreç tamamlanýyor. Ama meslekte çalýþýrken de Azak, þöyle konuþtu: eðitim ve kendini yenileme hiç bitmiyor, sürekli devam ediyor. Bu eðitimleri almýþ arkadaþýmýz geliyor KUTSAL BÝR GÖREV ÝCRA EDÝYORUZ bir hastaneye ve 100'lü rakamlarda hasta bakmaya Ýnsana verilen en kutsal, en önemli þey elbette ki baþlýyor. Nöbetiydi, döner sermaye baskýsýydý, perforcanýdýr. En temel hak 'yaþama hakkýdýr' ve hiç bir hak manstaki adaletsizliklerdi derken çok sýkýntýlý bir çabunun önünü geçemez. Yaþama hakký olmadýktan sonlýþma temposu içinde kendisini buluyor. Sadece hasta ra hiçbir þeyin önemi kalmaz. Ýnsanoðlunun varolumemnuniyetini düþünen ve hizmet veren memnuniyeþundan itibaren bedensel ve ruhsal açýdan canýnýn saðtini gözardý eden bu sistemin yeniden gözden geçirillýðýný temin için görevli, baþta hekimler olmak üzere mesi, çalýþma þartlarýnýn düzeltilmesi ve çalýþanlarýn biz saðlýk çalýþanlarý, çok kutsal bir görevi icra ediyoda memnun edilmesini istiyoruz. ruz. Yüce dinimiz Ýslam'da da týp mesleðinin kutsallý BEKLENTÝLERÝMÝZ KARÞILANMADI ðý çok defa vurgulanmýþtýr. Tabiki her meslek kendi açýsýndan önemlidir. Ama bire bir insan canýyla ilgilebaþbakanýmýz ýn son yaptýðý açýklama beklentinen biz saðlýk çalýþanlarýnýn görevlerinin ne kadar lerin çok gerisinde kaldý ve bizleri üzdü. Nöbet ücretönemli olduðu herkes tarafýndan idrak edilmeli. Bu lerine yapýlan yüzde 50'lik zam bizim isteklerimizi nedenle her an herkesin ihtiyaç duyabileceði saðlýk karþýlamýyor. Bizler geçen yýl Cumhurbaþkanýmýz Reçalýþanlarýna toplumun her kesiminin sahip çýkmasý cep Tayyip Erdoðan'ýn verdiði sözün tutulmasýný istigerekiyor. yoruz. Cumhurbaþkanýmýz tüm saðlýk çalýþanlarý için 5 yýla 1 yýl yýpranma payý müjdesini vermiþti. YýpranBurada hekime ve diðer saðlýk çalýþanlarýna þidma payý hakkýmýzýn geçmiþi de kapsayacak bir þekildet konusuna deðinmek istiyorum. Sýk sýk þiddet hade çýkarýlmasýný istiyoruz. berlerini üzülerek þahit oluyoruz. Daha 3 gün önce Osmancýk ta acil nöbetini tuttuðu sýrada Dâhiliye UzAyrýca emekli hekimlerimizin çok maðdur dumaný arkadaþýmýz darp edildi. Olay sonrasý Odamýzýn rumda olduðu herkes tarafýndan bilinmekte. Ek ödebütün imkânlarý ile meslektaþýmýza destek verdik ve melerin emekliliðimize yansýtýlmasý için gerekli düyanýnda olduk. Bu üzücü olayý gerçekleþtireni kýnýyor zenlemelerin bir an önce yapýlmasý hususunda yarve olayýn takipçisi olacaðýmýzý belirtiyorum. Burada dýmlarýnýzý bekliyoruz. 70 yaþýna kadar çalýþma izni hepinizin huzurunda, konuðumuz olan deðerli milletverilmesinin sorunu çözmeyeceði aþikârken bunun ne vekillerimizden de þiddet olaylarýný önleyecek, caydýanlama geldiðini de anlamakta zorluk çekiyoruz. Yokrýcýlýðý yüksek yasal düzenlemelerin biran önce çýkasa bu düzenlemeleri beklemeyin, siz 70'inize kadar rýlmasý yönünde destekleri istiyorum. çalýþýn mý denmek isteniyor. SAÐLIKTA ESKÝ SÝSTEME MÝ DÖNÜLÜYOR? SAÐLIK ÝÇÝN TEK YÜREK OLDUK Bayramlarýmýzý gerçek manada bayram gibi kutlamak istiyoruz ve bu konuda desteklerinizi esirgemeyeceðinizi ümit ediyoruz. Çorum Tabip Odasý yönetimine geldiðimizden beri bir ekip olarak, var gücümüzle çalýþýyoruz. Daha aktif, daha sosyal ve güçlü bir tabip odasý için, birçok faaliyet gerçekleþtirdik. Bunlarýn bir kýsmý halka yönelik bir kýsmý da deðerli meslektaþlarýmýza yönelik oldu. Halka yönelik sorumluluklarýmýzdan ötürü düzenlediðimiz seminerler ve konferanslar ile Tabip Odasý nýn bilinirliði üst seviyelere çýktý. Hekimlerimizi halkla buluþturacak projeleri de önümüzdeki dönemde gerçekleþtirmeyi ümit ediyoruz. Diðer taraftan, hekimlerimizi ve saðlýk çalýþanlarýný bir araya getirtýp Bayramý balosunda yapýlan konuþmalarda saðlýkla ilgili mesajlar verildi. mek, onlarýn bir ekip ruhuyla hareket edebilmesini saðlayabilmek için sosyal faaliyetler gerçekleþtirdik. Hekimler birbiriyle tanýþtý ve kaynaþtý. Önümüzdeki dönemde bu faaliyetleri tekrarlayacaðýz inþallah. Sosyal medya üzerinde de etkiniz. Aktif ve güncel internet sitemizle ülkenin dört bir yanýndan insanlar Çorum Tabip Odasý ný takip eder hale geldiler. Çorum'da görev yapmýþ ama þimdi uzaklarda olan meslektaþlarýmýzýn bu anlamda geri dönüþleri bizleri sevindirdi ve güç Düzenlenen programa hekimler aileleriyle birlikte katýldý. kattý. Geri dönüþler oldukça daha fazla çalýþtýk ve bugün istediðimiz noktaya geldik. Bugün artýk Tabip Odasý nýn Çorum'da etkin bir meslek örgütü haline geldiðini söyleyebiliriz. Faaliyetlerimizde bize katký veren deðerli sponsorlarýmýza da ayrýca teþekkür ediyorum. Saðlýk çalýþanlarýmýzýn, hekimlerimizin 14 Mart Týp Bayramý ný en içten duygularýmla tebrik ediyorum yýlýnda baþlayan Saðlýkta Dönüþüm Projesi yle týp alanýnda çok güzel ilerlemeler kaydedildi. Ülkenin geliþmiþlik düzeyini belirleyen saðlýk göstergelerinde önemli düzelmeler oldu. Bu durumun oluþmasýnda Aile Hekimliði uygulamasýnýn baþlatýlmasýnýn çok büyük katkýsý oldu. Eski Saðlýk Ocaðý siste- Týp Bayramý Balosu nda günün anlam ve önemiyle ilgili sunumlar yapýldý. Programa katkýda bulunan kurum ve kuruluþlarýn yöneticilerine teþekkür belgesi ve hediyeler verildi. Tabipler baloda buluþtu RECEP MEBET Çorum Tabip Odasý tarafýndan düzenlenen 14 Mart Týp Bayramý Balosu önceki akþam Anitta Otel de gerçekleþti. Programa Vali Ahmet Kara, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Mustafa Býyýk, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Uzm. Dr. Ömer Sobacý, Vali Ahmet Kara Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak ve yönetim kurulu üyeleri, bazý daire amirleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile hekimler ve saðlýk çalýþanlarý katýldý. Sunuculuðunu Psikolog Elif Demir'in üstlendiði programýn açýþ konuþmasýný Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak yaptý. Programda kürsüye davet edilen Vali Ahmet Kara da günün anlam ve Týp Bayramý Balosu na protokol mensuplarý da büyük ilgi gösterdi. önemine dair bir selamlama konuþmasý yaptý. Slayt ve sinevizyon gösterisi eþliðinde gerçekleþen programa katkýlarýndan dolayý Mone Medical firmasýndan Ayhan Þamlý, Supra Saðlýk firmasýndan Hüseyin Ahlatcý, Pýnar Koleji Genel Koordinatörü Kazým Alpoðlu ve Halý Saha Futbol Turnuvasý sponsorlarýndan Çorum Özel Diyaliz Merkezi kuruculaçorum Tabip Odasý yönetimi, davetlileri kapýda karþýladý. rýndan Dr. Türker Ejder e teþekkür belgeleri verildi. Emektar hekimlerden Genel Cerrahi Uzmaný Dr. Tahir Mantý, Nöroloji Uzmaný Dr. Ahmet Özsakarya, Kulak Burun Boðaz Uzmaný Dr. Celal Arslan, Göz Hastalýklarý Uzmaný Dr. Seyfettin Mert, Dermatoloji Uzmaný Dr. Ziya Özbilen ve Üroloji Uzmaný Dr. Ýsmail Þirin e Çorum Tabip Odasý tarafýndan þükran belgesi verildi. Programda ayrýca Tabip Odasý nca düzenlenen Halý Saha Futbol TurnuvaEmektar hekimlere Tabip Odasý tarafýndan þükran belgesi verildi. sý nda þampiyon olan Atletico Ýskilip, ikinci Saðlýk Diyaliz Takýmý ile En Centilmen Takým olan Saðlýk Manager ve gol kralý Onur Büyükcindil e kupa, madalya ve hediyeleri verildi. Renkli görüntülere sahne olan törende ödül, belge ve hediyeleri programa katýlan protokol mensuplarý verdi. Yemek ikramýyla devam eden program, canlý müzik dinletisi, hediye çekiliþi ve eðlencelerin ardýnanitta Otel de düzenlenen programa Çorum da görev yapan hekimler büyük ilgi gösterdi. dan sona erdi. Tabip Odasý tarafýndan düzenlenen halý saha futbol turnuvasýnda dereceye giren takým ve sporcular ödüllerini aldý.

11 PAZARTESÝ 16 MART 2015 Halkbank a yeni müdür 11 Çorum, giriþimcilikte marka olmuþ bir kent RECEP MEBET bankacýlýk alanýndaki çalýþmalarýmýzla Halkbank Çorum Þube giriþimcilerin destekçisi Müdürlüðü ne, Samsun olmaya devam edeceðiz. Bulvar Þubesi Müdürü Böylece el birliðiyle Ýsmail Karabay atandý. Çorum un ekonomik Bankacýlýk sektöründe kalkýnmasýný saðlayacaðýz. 15 yýlý aþan tecrübeye sahip ÝSMAÝL KARABAY olan Ýsmail Karabay, 10 KÝMDÝR? Mart 2015 tarihi itibariyle yeni görevine baþladý. Halkbank Çorum Þube Müdürü Ýsmail Karabay, Cemal Kaçay dan 1977 yýlýnda Samsun un boþalan görevi devralan Bafra ilçesinde doðdu. Karabay, Çorum un giriþimcilikte marka olmuþ Ýlk ve orta öðrenimini bir kent olduðunu söyledi. Bafra da tamamlayan Ýsmail Karabay, 1998 yýlýnda Ýnönü Bankacýlýk alanýnda Üniversitesi Kamu Yönetimi devraldýðý bayraðý daha Bölümü nden mezun oldu. ileriye taþýmayý amaçladýðýný vurgulayan Karabay, Meslek hayatýna 1999 Halkbankasý olarak bugüne yýlýnda Halkbank ta adým Ýsmail Karabay görevine baþladý. kadar olduðu gibi bundan atan Karabay, Mali Tahlil böyle de Çorum halkýna en Birimi nde görev yaptý. iyi hizmeti sunma gayretiyle çalýþacaðýz dedi. Teþvik Mevzuatý ve Yatýrým Kredileri alanýnda da çalýþan Karabay, yýllarý arasýnda Samsun Hizmetlerimizle daima Çorumlu yatýrýmcýlarýn Bölge Müdürlüðü nde Kredi Tahsis Yöneticiliði, yanýnda olacaðýz diyen Karabay, yýllarý arasýnda Niksar Þube Müdürlüðü, Gerçekleþtireceðimiz çalýþmalarla inþaallah baþarýlý yýllarý arasýnda ise Bulvar Þube oluruz. Zira bizim baþarýmýz Çorumlu giriþimcilerin Müdürlüðü görevlerinde bulundu. baþarýsý olacaktýr diye konuþtu. Halbank Genel Müdürlüðü tarafýndan Çorum Halkbank ta daha önce üstlendiði görevler Þube Müdürlüðü görevine atanan Karabay, evli ve 4 itibariyle Çorum u ve Çorumlu yatýrýmcýlarý tanýma çocuk babasý. imkaný bulduðunu hatýrlatan Karabay, açýklamalarýný þöyle tamamladý: HAKÝMÝYET, Halkbank Çorum Þube Müdürü Ýsmail Karabay ý kutlar, yeni görevinde baþarýlarýnýn Giriþimci karakteri ve ortaklýk kültürüyle devamýný diler. Çorum önemli bir dinamik güce sahip. Biz de Karabay a hayýrlý olsun ziyaretleri Halkbank Çorum Þubesi Müdürlüðü görevine atanan Ýsmail Karabay kutlamalarý kabul etmeye baþladý. Ýlk kutlama ziyareti Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'den geldi. Yönetim Kurulu Üyeleri Recep Gökgüney ve Metin Hodul ile birlikte Ýsmail Karabay'ý makamýnda ziyaret eden Þahin, yeni müdüre "Çorum'a hoþ geldiniz" dedi. Karabay'a görevinde baþarýlar dileyen Tahsin Þahin, Çorum için her zaman birlikte çalýþmaya hazýr olduklarýný söyledi. ÇORUM BÖLGENÝN ÖRNEK KENTÝ Çorum Time ýn haberine göre; Halkbank Çorum Þubesi Müdürü Ýsmail Karabay, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin ve beraberindekilerin ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getirerek nazik ziyarettahsin Þahin ve Ömer Arslan yeni müdürü kutladý. lerinden dolayý kendilerine teþekkür etti. Çorum Þubesi Müdürlüðü görevine atanmasý ile ilgili de kýsa bir açýklama yapan Ýsmail Karabay, yeni görevin kendisi için bir terfi olduðunu söyledi. "Hayalini kurduðum þehire geldim" diyen Karabay, Çorum'un gerek Organize Sanayi Bölgesi, gerekse esnaf ve sanatkârlarýyla bölgenin örnek kentlerinden biri olduðunu vurguladý. Karabay, "Ben Çorum'u yatýrýmcý þehri olarak görüyorum" dedi. Bu arada, Ýsmail Karabay'a bir ziyarette Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan'dan geldi. Arslan, yeni müdüre kutlama ziyaretinde bulundu. Þoförler ve Nakliyeciler Odasý yönetimi Ýsmail Karabay ý kutladý. TSO TSM Korosu konserleri baþlýyor Bahar Konseri Nisan da RECEP MEBET Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Türk Sanat Müziði (TSM) Korosu geleneksel Bahar Konseri programý Nisan 2015 tarihlerinde gerçekleþecek. Ecz. Enver Leblebicioðlu yönetiminde sahne alacak olan TSO TSM Korosu nun konserleri, saat da Devlet Tiyatro Salonu nda düzenlenecek. Ýki bölümden oluþacak konser programý hakkýnda bilgi veren Þef Enver Leblebicioðlu, Ýlk bölümde nihavend, ikinci bölümde ise hicaz ve muhayyer kürdî eserler icra edeceðiz dedi. Leblebicioðlu, Çorum Vakfý nýn davetlisi olarak Ankara daki hemþehrilerimiz için de bir konser vereceðiz. Baþkent teki konserimiz 2 Mayýs 2015 Cumartesi günü saat de Yenimahalle Nazým Hikmet Kültür Salonu nda gerçekleþecek diye konuþtu. Geleneksel TSO TSM Bahar Konseri programý Nisan 2015 tarihlerinde gerçekleþecek. Baþarýlý bir çalýþma sonucu bulunan kayýp þahýs, sevinç gözyaþlarý içinde yakýnlarýna teslim edildi. Arama kurtarmada baþarýlý iþbirliði RECEP MEBET Akli dengesi yerinde olmayan Yusuf Mebet (54) adlý þahýs geçtiðimiz Cuma akþamý kayboldu. Ya k ý n l a r ý n ý n bir süre haber alamadýðý kayýp þahýs, arama-kurtarma çalýþmalarýnda ortaya konan baþarýlý iþbirliði sayesinde bulundu. Çorum Jandarma Komutanlýðý, Emniyet Müdürlüðü, Nazým Onur Mert, Efkan Erkurt, Kenan Coþkuner ve Duran Kaya dan oluþan AFAD AramaAfet ve Acil Durum Kurtarma Ekibi, kayýp Yusuf Mebet i ailesine teslim etti. (AFAD) Müdürlügelli vatandaþý bulunduðu yerden alarak ailesine teslim ðü nce yürütülen arama çalýþmalarý kýsa sürede netice etti. verdi. Ailesinin sevinç gözyaþlarý içinde karþýladýðý Kayýp yakýnlarýnýn baþvurusu üzerine harekete Mebet, yapýlan saðlýk kontrollerinin ardýndan evinde geçen ekipler, Çomar Baðlarý mevkiinde keçi yetiþtiriistirahate çekildi. ciliði yapan Abdullah Kepçe isimli duyarlý vatandaþýn ihbarý sonucunda Yusuf Mebet e ulaþmayý baþardý. Endiþeli bekleyiþin ardýndan yaþanan geliþmelerle büyük mutluluk yaþayan aile, arama-kurtarma çalýþafad Müdürü Elvan Kaya nýn koordinesinde malarýnda emeði geçen herkesi tebrik ederek þükranlaçalýþmalarýný yürüten arama-kurtarma ekibi, yolunu rýný ifade ettiler. kaybettiði için geceyi açýk arazide geçiren zihinsel en- Mustafa Dalkýran hayatýný kaybetti RECEP MEBET Kadiri Rufai Tarikatý mensuplarýndan Hacý Mustafa Dalkýran (101) dün vefat etti. Atatürk Ortaokulu emekli Müdürü Elvan Dalkýran, pazarcý esnafýndan Mevlüt Dalkýran ve Çimento Fabrikasý ndan emekli Hüseyin Dalkýran ýn babasý, Ece Banyo çalýþanlarýndan Bünyamin Dalkýran ile Çorum Belediyesi Yapý Kontrol Müdürü Rýdvan Dalkýran ýn büyükbabasý Mustafa Dalkýran geçirdiði rahatsýzlýk sonucu yaþamýný yitirdi. Merhumun cenazesi bugün öðle namazýný müteakiben Ulucamii de kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýk ta topraða verilecek. HAKÝMÝYET, Hacý Mustafa Dalkýran a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Mustafa Dalkýran 19 Mayýs ta Ýstiklâl Marþý ný güzel okuma yarýþmasý RECEP MEBET Ýstiklâl Marþý nýn Türkiye Büyük Millet Meclisi nde kabulünün 94. yýl dönümü nedeniyle 19 Mayýs Ýlkokulu nda kutlama programý düzenlendi. Okul salonunda gerçekleþen programa 19 Mayýs Ýlkokulu Müdürü Yunus Gayretli, müdür yardýmcýlarý, öðretmenler ve çok sayýda öðrenci katýldý. Bazý öðrenci velilerinin de izlediði programda Ýstiklâl Marþý ný güzel okuma yarýþmasý yapýldý. Yarýþmada dereceye giren öðrenciler tablet bilgisayar ve kol saati gibi hediyelerle ödüllendirildi. Yarýþmaya katýlan öðrencileri tebrik eden Okul Müdürü Yunus Gayretli, programda emeði geçen öðretmenleri de kutladý. Dereceye giren öðrencilere okul idaresi tarafýndan hediyeler verildi. Okul salonunda gerçekleþen programa ilgi büyüktü.

12 12 PAZARTESÝ 16 MART 2015 Mahmut Alparslan MHP den Milletvekili Aday Adayý oldu Çorum üç hilalin iktidarýna hasret EROL TAÞKAN Kamu Sen eski Baþkaný Mahmut Alparslan, MHP Çorum Milletvekili Aday adayý oldu. Parti binasý önünde yaptýðý açýklamanýn ardýndan parti binasýna çýkan Alparslan, müracaat dosyasýný Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ýhsan Çýplak'a teslim etti. Alparslan açýklamasýnda Çorum'un üç hilalin iktidarýna hasret olduðunu, 7 Haziran'la birlikte bu hasretin sona ereceðini söyledi. Ülkücü davanýn hiç kimseye minneti ve borcu olmadýðýný ifade eden Mahmut Alparslan, sadece Allah'a ve millete borçlu olduðunu belirterek, MHP'nin makam ve ihale vaadi bulunmadýðýný, buna raðmen büyük bir ilgi ve teveccüh gördüðünü dile getirdi. Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ýhsan Çýplak ve Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan'ýn da hazýr bulunduðu basýn toplantýsýnda konuþan Mahmut Alparslan þunlarý ifade etti, "Herkes bilmelidir ki ülkücülerin ve bu davanýn kimseye diyeti yoktur ancak bu gün burada olan ki varsa yönetici olan aday olan mazi sinde taþýdýðý 5 bin þehidin omuzlarýnda manevi ruhaniyeti vardýr. Eðer bu gün burada sizlerin huzuruna çýkýp adaylýðýmý ilan ediyorsam bu bana bu davanýn kazandýrdýðý makam mevkiden öte þahsiyetin ve inancýn sonucudur. Biz bu yola çýkarken hiç kimsenin lütfunu takdirini kazanmak kariyer yapýp isim duyurmak için ya da malum partilerde olduðu gibi makam ve mevki kapmak için yola çýkmadýk Biz Allah'ýn bize bahþettiði muhannete muhtaç olmayacak kadar maddi ayakta durabilecek kadar saðlýðýmýzýn aklýmýzýn ve imanýmýzýn zekatýný vermek bu davaya olan borcumuzu ödemek için bu yola çýktýk. Sizlerin günün her saatinde zaman ve mekan mefhumu olmadan ulaþabileceði tutan eliniz gören gözünüz olmak için bu yola çýktýk. Amacýmýz ne millet vekili olup bu imkanlarý kendimiz ve çevremiz adýna kullanmak nede seçilmek için geldiðimiz gezdiðimiz insanlarý bizim amacýmýz çýktýðýmýz bu yolda sizin ve Allah'ýn rýzasýný kazanmaktýr. Çorum'un maalesef ne ekonomik olarak ne de siyasal manada hakkettiði yerde deðildir. Çorum 3 dönemdir büyük bir oranda AKP iktidarýna verdiði desteðin karþýlýðýný ne siyasi nede ekonomik anlamda alamamýþtýr. Çorum siyasal manada en son bakanýný yine MHP iktidarýnda çýkarmýþ, inþallah yine MHP iktidarýnda Çorumlu bir bakan olacaktýr. Kamu Sen eski Baþkaný Mahmut Alparslan, aday adaylýðýný açýkladý. Türkiye'de nüfus artarken çorumun nüfusu düþmekte göç veren ilk 5 il içine girmektedir. Velhasýl bölge müdürlükleri ofisleri imkanlarý elinden alýnan çorum dün bölgenin yýldýzý geliþen ve parlayan þehri iken bu gün kaderine terk edilmiþ hýzlý tiren hikayesi kaplumbaðalara taþ çýkartmaktadýr. Gençlerimiz çaðrý merkezlerinin resmi dairelerin taþeron iþçisi olabilmek neredeyse karýn tokluðuna asgari ücretle iþ bulabilmek için siyasetçilerin insaf ve lütfuna terk edilmiþtir. Maalesef AKP hükümetinin yanlýþ politikalarý milletimizi bölünme noktasýna getirmiþtir. Askerimize ergenokuncu, polisimize paralelci yaftasý vurarak meydaný teröristlere býrakmýþ neredeyse hükümet bebek katili eli kanlý terörist baþýnýn talimatýyla hareket eder duruma gelmiþtir. Sözde çözüm süreci milletimizin çözülme ve bölünme sürecinin sebebi haline gelmiþtir. Güneydoðu Anadolu'da fiili olarak PKK denilen terör örgütü hükümranlýðýný ilan eder hale gelmiþtir. Dün Türk ordusunun gücü karþýsýnda devletin askerlerine teslim olan uçakta Türk Devletine övgüler düzen Apo denilen hain milletimize yeni süreçler dayatmaktadýr. Dün Güneydoðuda polise askere kurþun sýkanlar bugün ülkemizin büyük þehirlerinde üniversitelerimizi iþgal etmekte evlatlarýmýzý katletmektedir. Maalesef büyük bir özveriyle yetiþtirdiðimiz evlatlarýmýz gönderdiðimiz üniversitelerde baþýna ne geleceði belirsiz çapulcularýn insafýna teslim edilir haline gelmiþtir. Ülkemiz hergün yeni kadýn cinayetlerine abuk sabuk haberlere konu olmakta uyuþturucu ve bonzai denilen illet neredeyse il ve ilçelerimize kasabalarýmýza girerek çocuklarýmýzý zehirlemektedir. Çorum on beþ yýldýr üç hilale hasrettir. Bizim mücadelemiz hak ve hukuk mücadelesidir. Bizim mücadelemiz Türk milletinin varlýk mücadelesidir. Ýnþallah bu hasret 7 Haziran seçimlerinde son bulacak milletimiz MHP iktidarýnda mutlu yarýnlara huzurlu geleceðe kavuþacaktýr. Adaylýðýmýzýn Çorum'a ve milletimize hayýrlý olmasýný diliyor hepinize saygýlar sunuyorum. 7 Haziran seçimleri milletimiz için dönüm noktasý, Atatürk'ün deðimiyle ya istiklal ya ölüm noktasýdýr." Erdal Kýnýklý MHP Milletvekili Aday Adaylðýný açýkladý Þimdi gönül gönüle yola düþme zamaný EROL TAÞKAN Erdal Kýnýklý MHP Milletvekili Aday Adaylýðý için müracaat etti. Parti merkezinde düzenlediði basýn toplantýsý ile aday adaylýðý ile ilgili açýklamalarda bulunan Kýnýklý, ülkücülerin kaderini belirlemek için el ele olma ve çalýþma zamanýný yaþadýklarýný bildirdi. MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ýhsan Çýplak, MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan ve partililerin katýldýðý basýn toplantýsý ile kendisini tanýtan ve bu zamana kadar üstlendiði görevlerini anlatan Kýnýklý, toplumun tüm katmanlarýnýn sorunlarýný iyi bildiðini ve çözümü için hizmet edeceðini dile getirdi. Erdal Kýnýklý, müracaat dosyasýný Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ýhsan Çýplak'a teslim ettiði toplantýda þu açýklamalarý yaptý, "Ben burada sefalar sürmek için aday adayý olmadým. Þu anda karþýnýza 12 Eylül sonrasý, partimizin ilimizde teþkilatlanmasýnda tepeden týrnaða MÇP'den bu güne tüm dönemlerinde gerek yönetim gerekse bir nefer olarak bulunmuþ bir kardeþiniz, bir ülküdaþýnýz olarak bulunmaktayým. Partimizin en ücra köþesinde bulunan bir köyümüzde ki gönüldaþýmýzý da, Ankara'da genel merkezde bizi temsil eden yöneticilerimizi de çok iyi tanýdýðýmý düþünüyorum. Bu toplumun içinde yaþýyorum ve yaþarken de toplumun deðiþik katmanlarýnda birtakým görevlerde bulunuyorum. Kýsaca bahsetmek gerekirse Pankobirlik'te denetçilik yaptým. Ziraat Odasý baþkanlýðý yaptým ve yaparken çiftçinin sorunlarýný öðrendim. Sanayicilik yaptým üretmenin zorluklarýný biliyorum, nakliyat yaptým þoför ve nakliyatçý esnafýnýn sorunlarýný öðrendim. Yani temsilde hata olmasýn biz sadece teoride deðil pratiðini de yaparak öðrendik. Sorunlarý sonuç olarak toplum meselelerini en iyi bilen ve bu meseleleri ilgili ve yetkili kurum ve kuruluþlara aracýsýz direk olarak bildirmek adýna böyle bir yola çýktým. Ocaklarýmýz ki bu hareketin lokomotifidir, onu anlayamayandan bu hareketi ve davayý anlamasýný beklemek doðru bir davranýþ deðildir. Ýtiraf etmek gerekirse burada bu kimlikle karþý- Erdal Kýnýklý MHP Milletvekili Aday Adaylýðý için müracaat etti. nýza çýkma kararý kolay olmadý ve hala benim için çok zor olmasýna raðmen, bugünden sonra yeni dönemin milletvekili aday adayý olarak ve inþallah sizlerin desteði ile seçilirsem Milletvekili adayý Erdal Kýnýklý olacaðým. Bu yarýþ artýk tek baþýna koþulabilecek bir yarýþ deðil. Engelli bir parkurda, inanýlmaz sürprizlere hazýr olarak birlikte koþacaðýmýz bir yarýþ. Bu yarýþta dün olduðu gibi yarýn da bana ve partimize çelme takmaya kalkýþanlar, bizi yarýþ dýþýna atmaya çalýþanlar olacaktýr. Dün olduðu gibi yarýn da bize, ortak kaygýlarýmýza, ortak sevdamýza, ülkümüze davamýza, ortak geleceðimize sahip çýkmanýzý istiyorum. Sizlerin Çorum'a sahip çýkacaðýnýzý biliyorum ve gücünüzü, desteðinizi bekliyorum. Bunu baþarabilecek gücümüzün, yüreðimizin var olduðunu biliyorum. Ülküdaþlarýmýzýn kader çizgisini deðiþtirmek için þimdi el ele, gönül gönüle zorlu yollara düþme zamaný. Bu güzel, bu dürüst, bu tertemiz insanlarýn aþýna, iþine, geleceðine sahip çýkma zamaný. Kaderimize sahip çýkma zamaný, Bu yarýþa, bu sevdaya emeðini, yüreðini, gücünü, desteðini, hangi boyutta olursa olsun katkýsýný koyacak gönül erleri olacaðýz. Çorumlu hemþehrilerimize hizmet etmek bir þereftir." Vataný parçalanmanýn eþiðine getirdiler Abdullah Karaman, iktidarýn ülkeyi parçalanma noktasýna taþýdýðýný söyledi. MUSTAFA BURAK YALÇIN MHP Çorum Milletvekili Aday Adaylýðý için müracaat eden Abdullah Karaman, iktidarýn ülkeyi parçalanma noktasýna taþýdýðýný söyledi. MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ýhsan Çýplak'a müracaat dosyasýný teslim eden Karaman'ýn basýn toplantýsýna partililer de katýldý. 7 Haziran seçimlerinin pek çok sebepten dolayý, çok önemli bir hal aldýðýna deðinen Karaman, "Türk ve Ýslam davasý için sözde deðil özde bedel ödemiþ tek parti olan Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekilliði görevine talip olduk." dedi. Abdullah Karaman, basýn açýklamasýný þu sözleriyle devam ettirdi, "Hepinizin bildiði üzere 7 Haziran 2015 tarihinde ülkemizde genel seçimler yapýlacaktýr. Bu seçimlerin hem bizler için hem de dünya için ne kadar önemli olduðu ortadadýr. Türkiye zor ve sýkýntýlý bir süreçten geçmektedir. Gerek iç siyasetteki týkanmýþlýk, gerek olumsuz sinyal veren ekonomik durum, gerekse bölgemizdeki istikrarsýz yapýlanmalar ve Ýslam coðrafyasýndaki akan kan ve gözyaþý, 7 Haziran seçimlerini daha da önemli bir hale getirmiþtir. Ülkemiz zor günlerden geçmektedir. Ýktidarýn baskýn politikalarý sebebiyle toplumsal huzur tamamen bozulmuþ, benden olan ve benden olmayanlar diye insanlar ayrýþtýrýlmýþtýr. Hele adýna "açýlým süreci" diyerek perdelenen ihanet oyunuyla bu güzel vatan bölünmenin ve parçalanmanýn eþiðine gelmiþtir Ýþte bu ve daha sayabileceðimiz pek çok sebepten dolayý 7 haziran seçimleri fazlasýyla önemlidir. Biz bu seçimlerden sonra oluþacak meclisin, binbir zorluk ve mücadeleden sonra Cumhuriyetimizi kuran kurucu meclisle ayný vazifeyi taþýyacaðýna inanmaktayýz. Bu inanç ve þuurla ülkesine ve milletine baðlýlýktan ödün vermemiþ, gerektiðinde canýný ortaya koymaktan kaçýnmamýþ, Türk ve Ýslam davasý için sözde deðil özde bedel ödemiþ tek parti olan Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekilliði görevine talip olduk. Ülkemizde genel vaziyet bu iken, yerelde de durum pekte farklý deðildir. Çorum'da da gözle görünen sýkýntýlar mevcuttur. Seçilmiþlerin iþ takibinden ve siyasi çekiþmelerden fýrsat bulup Çorum ve ilçelerine gerekli ilgi ve alakayý gösteremedikleri aþikardýr. Ýktidar partisine birkaç dönemdir çorum halkýnýn gösterdiði teveccüh maalesef hoyratça harcanmýþ. Belli ki bu teveccühün oluþturduðu þýmarýklýk kendini her alanda hissettirmiþtir. Nasýl olsa rahatça seçiliyoruz düþüncesine kapýlan zevat bu gücün halkýn deðil kendi gücü olduðu zannýyla boðazlarýna kadar rehavete batmýþtýr. Bu durumda da maalesef kaybeden Güzel Çorum'umuz olmuþtur.7 Haziran seçimlerinde Halkýmýzýn bu anlayýþa gereken dersi vereceðinden eminiz. Aranýzdan yetiþmiþ bir kardeþiniz olarak bende bu göreve talip oldum.1974 yýlýnda Sungurlu-Kertme köyünde doðdum. Ýlk, orta ve lise tahsilimi Sungurlu'da tamamladým. Karadeniz Teknik Üniversitesi Eðitim Fakültesi'nde üniversite eðitimimi tamamladýktan sonra Milli Eðitim Bakanlýðý bünyesinde bir süre öðretmenlik görevi yaptým. Daha sonra istifa ederek ticaret hayatýna atandým. Þuan halen Uluslar arasý ticaretle uðraþmaktayým. Saðlýklý beslenme ve kiþisel geliþim konusunda yurt içi ve yurt dýþýnda seminerler vermekteyim. Haber-Ýþ Sendikasý eski Genel Baþkaný Ali Akcan, ÝKTÝDARI SERT BÝR DÝLLE ELEÞTÝRDÝ. 12 Eylül den daha beter durumdayýz MUSTAFA BURAK YALÇIN Haber-Ýþ Sendikasý eski Genel Baþkaný Ali Akcan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Milletvekili aday adaylýðýný açýkladý. Parti binasýnda basýn toplantýsý düzenleyerek aday adaylýðýný açýklayan Akcan, ''Allah nasip etti yýllardýr hizmet ettiðim, inandýðým ve mensubu olduðum Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday adayý oldum. Allah nasip ederse milletvekili olarak Çorum'a, ülkeme katký vereceðime inanýyorum" dedi. Genel gündemle ilgili deðerlendirmelerde bulunan Akcan, "Apo ve PKK ile yapýlan müzakereler sonucu ülkemiz büyük sýkýntýlarla karþý karþýya býrakýldý. Maalesef ülkemiz 12 Eylül öncesinden Oðuzlar MHP kutladý YÜKSEL BASAR Ercan Daþdan MHP Milletvekili Aday Adaylýðý baþvurusundan vazgeçtiðini açýkladý. Ýþ ve ailevi sebeplerden ötürü müracaattan vazgeçtiðini söyleyen Daþdan, "Yine partimin emrinde ve hizmetinde olmaya devam edeceðim." dedi. Geçtiðimiz günlerde, ÖZGÜR ARZOÐLU Demokrat Parti'den MHP'ye geçen Av. Muhsin Kocasaraç, milletvekili aday adaylýðýný bugün açýklýyor 25. Dönem MHP Çorum Milletvekili Aday Adaylýðýný saat 15.00'de parti binasýnda düzenleyeceði toplantý ile açýklayacaðýný duyuran Kocasaraç, "Bismillah deyip çýktýðýmýz bu yolda milletvekili aday adaylýðýmýzý açýklayacaðýz. Bugüne kadar destek ve ilgilerini esirgemeyen tüm dost, arkadaþ ve ülküdaþlarýmý yanýmda görmek bize güç ve onur verecektir." Dedi. daha beter halde. Açlýk diz boyuna ulaþmýþ, esnafýmýz siftah yapmadan iþyeri kapatýyor." Diye konuþtu, Süleyman Þah Türbesi operasyonuna deðinen Akcan, "Süleyman Þah Türbesi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin vatan topraðý olduðunu belirtmelerine raðmen TBMM'den gizlediler ve topraðýmýzdan çekildiler. Bizleri sadece Anadolu coðrafyasýna sýkýþtýrmak istiyorlar. Bu seçim ülkemiz geleceði açýsýndan çok önemli. Ülkemizin parçalanmasýna dur diyebilmemiz için her vatandaþýmýz bilinçli bir þekilde oyunu kullanmalýdýr. Hepimiz büyük sorumluluk altýndayýz. Bizlere destek verirseniz sizi daha güzel þekilde temsil edeceðiz. Milletimiz bu sefer mutlaka Milliyetçi Hareket Partisi'ni tercih etmelidir." þeklinde konuþtu. HURÞÝT BOZKURT Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Oðuzlar Ýlçe Baþkaný Mustafa Afþar ve yönetim kurulu, MHP Ýl Baþkaný Avukat Bekir Çetin'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Parti merkezinde gerçekleþen ziyarette MHP Ýl Baþkaný Avukat Bekir Çetin ve Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan hazýr bulundu. MHP Ýl Baþkaný Avukat Bekir Çetin, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Oðuzlar ilçe baþkaný ve yönetimine teþekkür etti. Daþdan aday adaylýðýndan vazgeçti Kocasaraç bugün açýklýyor Dr. Fatih Sarýoðlu MHP'den aday Ercan Daþdan Dr. Fatih Sarýoðlu cumartesi günü aday adaylýðý müracaatýný yaparak, parti merkezinde düzeyleceði basýn toplantýsýyla aday adaylýðýný duyuracaðý beklenen Daþdan, müracaatta bulunmaktan özel sebepler nedeniyle vazgeçtiðini, tüm aday adaylarýnýn yanýnda yer alarak hizmet etmeye devam edeceðini söyledi. Av. Muhsin Kocasaraç MURAT ÇETÝN Saðlýk camiasýnýn tanýnan ismi Mecitözü Devlet Hastanesi Baþhekimliði görevini uzun yýllar sürdüren iþadamý Dr. Fatih Sarýoðlu, Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) milletvekilliði aday adaylýðýný açýklayacak. 'Birliðe, bütünlüðe, sevgi ve kardeþliðe bizimle yürü Çorum' sloganýyla yola çýktýðýný belirten Dr. Sarýoðlu, 17 Mart Salý günü saat 12.30'da aday adaylýðýný açýklayarak seçim çalýþmalarýnýn startýný vereceðini bildirdi. Sarýoðlu, kendisini desteklemeye gelenlerle birlikte MHP Ýl Baþkanlýðý binasýnda düzenleyeceði basýn toplantýsýyla kamuoyuna aday adaylýðýný duyuracaðýný bildirdi. Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi'ni bitiren Sarýoðlu, Çorum'da 25 yýl saðlýk camiasýnda hizmet verdi. Saðlýk kurumlarý iþletmeciliði üzerine yüksek lisans, halk saðlýðý alanýnda doktora yaparken, þu anda da Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Din Sosyolojisi üzerine doktora yapýyor. Ayný zamanda turizm alanýnda da iþletmecilik, araþtýrma ve proje çalýþmalarý bulunuyor.

13 CUMARTESÝ 14 MART :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý 26 CEMÂZÝL - EVVEL: 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:04 Mart 1431 Kasým: MART Melekler, Allah için bir araya gelen bir-iki kiþinin bulunduðu yere imrenirler.ýmâm-ý Rabbânî Rahmetullahi Aleyh ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Dünya Denizcilik Günü - Erdel'in Fethi (1442) - Berd-ül-acûz Soðuklarýnýn sonu ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri Alo Fetva (Müftülük) HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT BAHABEY ATA GÜLABÝBEY HAYAT BAHABEY KALE MÝMARSÝNAN BAÐCILAR YAVRUTURNA BAHAR NÖBETÇÝ ECZANELER GÜNEÞ ECZANESÝ DENÝZ ARSLAN (TEL: ) GAZÝ CAD. 77/D - PÝRÝ BABA ÇAMLIÐI KARÞISI METEOROLOJÝ DAMLA GÜMÜÞAÐA ECZANESÝ AHMET ÇORUMLU (TEL: ) BAHÇELÝEVLER MAH. DUMLUPINAR 5.SOK. NO:2/B - ÖZEL ELÝT PARK HAST. KARÞISI Yeni Yýlla Gelen Yeni Kitaplar (6) Mazlum Kenan Köstekçi Doç. Dr. Meral Demiryürek Sayýn Meral Demiryürek yukarýdaki eseriyle birlikte önsözüne Fuad Köprülü'nün Türk edebiyatçýlarýna bir tavsiye ve ayný zamanda da bir hedef gösteren þu cümlesini iki yeni eserini de imzalý olarak lütfettiler. Bu iki eserden de kýsaca bahsetmek mecburiyetindeyim. Çünkü bu eserlerden biri doðrudan Çorum'u ilgilendiriyor. Birincisi 20 " Edebiyat tarihine hevesli bir Türk genci, henüz in- almýþ: sayfalýk bir makale. Konusu Mazlum Kenan Köstekçi. þa malzemesinden hiçbiri hazýr bulunmayan bu büyük Kýymetli hocamýzýn bu eseri Yeni Türk Edebiyatý Dergisi millî abide için, izah edilen usuller dairesinde hiç olmazsa birer taþ getirmeye çalýþmalýdýr; çünkü vücuda gelecek Ekim 2014 sayýsýnda yayýnlanmýþ. "Vakitsiz solan Bir Çiçek: Mazlum Kenan Köstekçi" baþlýðýný taþýyan bu makale dergiden ayrýbasým olarak ayrýca da yayýnlanmýþ. Bana lar boyunca muhtelif muhitlerde geçirmiþ olduðu fikrî ve bu muhteþem abide, büyük ve þerefli Türk milletinin asýr- ulaþan bu (ayrýbasým) olan kitapçýk. hissî safhalarý ve o muhtelif safhalarda kendini gösteren Rahmetli þairimiz Mazlum Kenan Köstekçi hakkýnda Türk millî dehasýnýn vahdeti göstererek, istikbaldeki nesilleri ayný vahdet gayesine sevk edecektir. (Fuad Köprü- þimdiye kadar yerel basýnda bizler üç beþ satýr bir þeyler GÜNLÜK yazdýk ama bir akademisyen, konunun uzmaný tarafýndan lü) böyle bir makale yapabilme gücümüz pek tabiî ki olamamýþtýr. Bizim amatör kalemler olarak Çorum'da yazdýðýmýz olarak her zaman yaþayacak Türk Edebiyatý tarihimize Abdulkadir OZULU Seviniyoruz ve coþkuyla takip ediyoruz ki, bir abide yazýlar ne Sýklýk boðazýný geçebiliyor, ne de Hatap boðazýndan ötelere ulaþabiliyor. Çorum'da iþlenmiþ bir kýymetli taþ daha konulmuþtur. Doç. Dr. M. Demiryürek, sahip olduðu yüksek edebiyat bilgi ve Meral Demiryürek'in bu makalesi Çorum'u, Çorumluyu hem bütün ülkeye hem de dünya edebiyat âlemine taþýyor. Ýþte bir þehirde konular ve verdiði yeni eserlerle F. Köprülü'nün tavsiye ve telkin etti- kültürüyle, çaðdaþ edebiyat usullerine olan derin vukufuyla ele aldýðý Üniversite varlýðýnýn özgül aðýrlýðý böyle ortaya çýkýyor. ði millî ve ilmî sorumluluk vazifesini layýkýyla Demiryürek'in ikinci bir kitabý da "Yýldýz- Hitit Üniversitemi- yerine getiriyor. dan Kopmuþ Bir Þule" zin Edebiyat Fakültesi Bu eser de Çorum için giderek olgunlaþýyor ve çok önemli. Zira yazarýn bu olgunlaþma da ortaya önsözü altýnda (Çorum- konan yeni eserlerle mükemmelleþtiriliyor. Aðustos 2012) kaydý var. Çorum'da edebi Sadece bu geliþmeler Edebiyat Fakültemiz- eserler yazýlýyor. Hitit Üniversitesi için iftihar le kalmýyor, diðer fakültelerimizden de yeni vesilesi ve bütün Çorumlularýn da onur duyanuluyor. Çorum Hitit eserler ilim âlemine sucaðý bir geliþmedir. Üniversitesi ile bir ilim þehri oluyor. "Yýldýzdan Kopmuþ Baþta Hitit Üniversitesi Rektörümüz Prof. Bir Þule" kitabýnýn içeriði; Namýk Kemal'in Dr. Sayýn Reha Alkan olmak üzere Üniversitemi- oðlu Ali Ekrem Bolayýr ve Tiyatro Eserleri üzerine bir inceleme. Meral zin bütün öðretim üyeleri ve elemanlarýna bir Çorumlu olarak teþekkürler Demiryürek bu eserinin ediyorum. Hayati Beyin hayat hikayesi 2 Daha sonraki yýllarda idarecilik yýllarý baþladý. Tefekkür böyle yaþanýyor. Ondada baþarýlý oldu Hayati bey. Nur hizmeti Dünyamýz Demirperde ülkelerinde yaþanan bu hareketlerin bu çaðda ülkemizde yaþanmasý tam bir cina- ufkunda yeni hizmet hamleleri yaþattý. Zira biliyordu ki ;bu meslek sadece maaþ için yapýlýrsa, bir yettir. maaþ dilenciliðinden farký yoktu. Baþörtüsünü öcü gibi gören bir idare ve iradenin mantýðýný anlamak mümkün deðildir. Öðretmenin makamý: "Ya minare baþý, Veya kuyu dibi" idi. Eðitim ve öðretimin ana kaidesi buydu. Bir Peygamber, bir müceddid, Bir alim makamý idi. Körpe yavrular saf ve temiz bir kaðýt parçasý gibidir. Ona nasýl çizgi çekerseniz Raþit Yücel Giyim kuþamý serbest býrakmýþsýn Fikir ve düþünceleri kelepçeledikten sonra bunun ne hükmü olabilir ki? "Bir Millet cehalet ile hukukunu bilmese ehli hamiyeti bile müstebit eder" tesbitin de Bediüzzaman ne kadar haklýdýr. öyle netice alýrsýnýz. Kur'aný Kerimin ilk corumhakimiyet. net sayfasýna, Matematik kitabýnýn ilk sahifesine ve ne Velilerin "uysal koyun" olduðu sürece bu hallerin yaþanabileceði bir vakýadýr. kadar kitap varsa onlarýn baþýna bir partinin geçmiþte genel baþkanlýðýný yapmýþ bir zatýn resminin konul- Arada kalan masum yavrulardýr. masý hangi gayeye hizmet ettiðini biliyoruz. Her þeyi yetkili ve etkililer bilir. Ýþte bu hayati hayat þartlarý içinde geçiyor hayati beyin hayat halleri. Bu eðitim insanlarý mecburen iki yüzlü yapýyor, Öðrencileri iki yüzlü yapýyor. Okuldan ziyade bir kýþla nizamý altýnda eðitim yapýlýyor. "Hazýr ol!" "Rahat" Komutlarý altýnda çocuklar çileden çýkýyor. Üstelik geçmiþte her sabah söylenen: "Türküm, doðruyum" " Teraneleri iþin cabasý. Böylece bir çok Hayati beylerin bu cenderede diþleri gýcýrdayarak hizmet veriyorlar. Sadece Hayati bey mi? Öðrencilere bir köle nazarý bakan bir yönetimden ne fayda görebiliriz? Ýþte hayati beylerin hayat hikayeleri böyle devam eder. Arslanlarý kediye boðdurmak buna derler. Ama nereye kadar? Buna bir çare bulacak bir hamiyetli güçlü sese ihtiyaç vardýr. Bir gün muhakkak bu idare iþ baþýna gelecektir. Bediüzazaman bunun mücadelesini verdi. "Ýnþallah Demokratlar istibdadý mutlaký kaldýrýp tam bir hürriyet-i þeriyeye vesile olacak " müjdesine inanýyoruz. Yoksa, günü kurtarmaða çalýþanlar ile bu meselenin hal olacaðý yoktur. Üstadýmýz ne söyledi de zaman onu neshetti? (Son) Hayýr bir baþtan bir baþa ülke genelinde hayat halleri Kadir Yüktaþýr com Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: MART 2015 CUMARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Erol TAÞKAN Recep MEBET Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) 96, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 96,39 Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. KOÇTÜRK MATBAACILIK 50, 00 15, 00 50, , , 00 Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks: Ücretsiz Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 PAZARTESÝ 16 MART 2015 Saðlýkta çað atladýk AK Parti Milletvekili Aday Adayý Berat Uzun, AK Parti iktidarý ile artan 'sosyal devlet' anlayýþýnýn saðlýk alanýnda kendini en üst düzeyde gösterdiðini bildirdi. AK Parti Antalya Milletvekili Aday Adayý Prof. Dr. Orhan Özçatalbaþ, 14 Mart Týp Bayramý'ný kutladý. Mart ayýnýn 14'ünde kutlanan Týp Bayramý'nýn saðlýk alanýnda çalýþanlara yönelik hizmet sorunlarýnýn tartýþýldýðý, týbbi bilimlere katkýda bulunan meslek insanlarýna ödüllendirmelerin yapýldýðý anlamlý bir gün olduðunu belirten hemþehrimiz Özçatalbaþ, þöyle dedi: "14 Mart, Týphane-i Amire'in 1827'deki açýlýþ günü olup, bu nedenle olan her 14 Mart Týp Bayramý olarak kutlanmaktadýr. Özellikle içinde bulunduðumuz 2015 yýlýnýn Çanakkale Zaferinin 100.YILI Çiftçilere örnek oldu Kargý Ziraat Odasý Baþkaný Ali Ercan Tokmak, Kargý'da bugüne kadar meyve ve sebzede yeterli verim alýnamamasýný bilgi paylaþýmýnýn eksikliðine baðladý. Çiftçilerle yeterli düzeyde bilgi paylaþýmý yapýlmadýðý için hem verim alýnmadýðýný, hem de ürün çeþidinin sýnýrlý kaldýðýný belirten Tokmak, ürün çeþidin çoðaltýlmasý verimin arttýrýlmasý için, Kargý Ziraat Odasý Baþkaný Ali Ercan Tokmak, tarýmsal alanda uygulama yaptý. ilaçlama, budama, gübreleme iþinin zamanýnda sýnýn þart olduðunu belirterek, örnek ilaçlama yaptý. ÝBRAHÝM EFE ve bilinçli yapýlma- ve budama çalýþmalarý KARGI Muhtar dan Su açýklamasý Kargý Yeþilköy Muhtarý Eyüp Aksoy, geçtiðimiz hafta yerel ve yaygýn basýnda yer alan 'Bir "Garip Su Meselesi' baþlýklý habere cevap verdi. Göreve geldiði günden itibaren su probleminin çözülmesi yönünde uðraþ verdiðini belirten Aksoy, açýklamasýnda þöyle dedi: "Vatandaþlarýmýzdan Salih Kapu ve Hasan Çeþme'nin baþka köylü diye bize su vermiyorlar iddiasý tamamen asýlsýzdýr. Konu þöyledir; Salih Kapu 10 yýlý aþkýn süredir Yeþilköy köyümüzde ikamet etmektedir. Köyümüzün tüm haklarýndan ve hizmetlerinden yararlanmýþtýr. Ben 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde göreve geldim. Geldiðim günden itibaren bu vatandaþlarýn su problemlerinin çözülmesi yönünde uðraþ veriyorum. Bu kiþilerin þu anki oturduðu evler köyümüzün yaklaþýk metre dýþýnda köyümüzle arasýnda Kargý-Tosya yolu bulunmaktadýr. Þu anki ikamet ettikleri evleri yýllarýnda yaptýlar. 'AYRIMCILIK SÖZ KOSUNU DE- Berat Uzun 14 Mart Týp Bayramý nedeniyle açýklama yapan Uzun, AK Parti iktidarý ile ülkenin saðlýk hizmetlerinde çað atladýðýný, insanlarýn kaliteli saðlýk hizmeti almalarýnýn saðlandýðýný belirterek, þöyle dedi: "Ýnsanlarýmýzýn aldýklarý kaliteli saðlýk hizmetlerinde, AK Parti iktidarýnýn katkýsý olduðu gibi, saðlýk çalýþanlarýmýzýn emeði de oldukça fazladýr. Özveri ile çalýþan doktorlarýmýz, hemþirelerimiz, yöneticilerimiz, çalýþanlarýmýzýn geliþen Türkiye'de, Yeni Türkiye'de rolü önem arz etmektedir. Gecesini gündüzüne katarak özveri ile çalýþan, her zaman fedakarlýkta bulunan, hastalarýna þifa daðýtan, saðlýklý nesiller yetiþtiren saðlýk çalýþanlarýmýz gurur kaynaðýmýzdýr. Bu duygu ve düþüncelerle tüm saðlýk çalýþanlarýmýzýn 14 Mart Týp Bayramý'ný yürekten kutluyorum." Hemþehrimiz Týp Bayramý ný kutladý olmasý nedeniyle TIP BAYRAMI çok daha anlamlýdýr. Öyleki 1915 yýlýnda Çanakkale Cephesine gönüllü olarak giden týp öðrencileri,19 Mayýs taarruzunda tamamen þehit düþmüþ ve Ýstanbul Darülfünun Týp Fakültesi 1921 yýlýnda hiçbir mezun verememiþtir. Bu olay; bir ülkenin beþeri kaynaðýnýn ülkesine duyduðu aþkýn ve hizmetinin bedelsiz olduðunu, vatana hizmetin ibadet olduðunu gösteren somut ve çok önemli bir örnektir. Ne mutlu ki; tarihimizin her döneminde pek çok kahramanlýk örneði görülmüþtür." AK Parti Antalya Milletvekili Aday Adayý Prof. Dr. Orhan Özçatalbaþ, 14 Mart Týp Bayramý'ný kutladý. Kargý Yeþilköy Muhtarý Eyüp Aksoy ÐÝL' Bizim bu vatandaþlarýmýza baþka köylü diye su vermemezlik gibi düþüncemiz asla olmamýþtýr.söz konusu yerleþim yerinde 70 adet arsa bulunmaktadýr. Bu kiþilerin dýþýndaki arsa sahipleri Yeþilköy köylüdür.ben ve idare heyetim bu arsalarýn tamamen su problemini çözmek için 15 gün önce ilçemiz Kaymakamý Ali Erdoðan beyinde katýldýðý umumi köy toplantýmýzda aldýðýmýz karar neticesinde suyun getirilmesi için gerekli malzemelerin teminini yaptýk 14 Mart tarihinden itibaren çalýþmalara baþlayýp birkaç gün içinde gerekli içme suyunu saðlayacaðýz. Salih Kapu ve Hasan Çeþme'nin bu aþamada yapmýþ olduklarý gereksiz açýklamalar 510nüfuslu köyümüzde vatandaþlarýmýzý infiale yol açacak duruma getirmiþlerdir. Ben ve idare heyetimiz hiçbir ayrýlýk gözetmeksizin, imkanlar ölçüsünde eþit bir þekilde vatandaþlarýmýza hizmet etmekteyiz. Hakkýmýzda çýkan haberlerin kesinlikle aslý yoktur." ÝBRAHÝM EFE KARGI AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Dr. Yaþar Uðurlu, Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði ni ziyaret etti. Þehit yakýnlarý ve gazilerle sohbet AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Dr. Yaþar Uðurlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi nin yýldönümü öncesinde Çorum Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði ne anlamlý bir ziyaret gerçekleþtirdi. Uðurlu ziyaretinde, þehit yakýnlarý ve gazilerle sohbet ederek onlarýn sorunlarýný dinledi. Þehitlik makamýnýn kutsal bir mertebe olduðunu bu nedenle þehit yakýný olmanýn onurunu taþýmanýn herkese nasip olmayacaðýný ifade eden Uðurlu, Dernek Baþkaný Cafer Eker'e tüm þehitler ve gaziler anýsýna Kuran'ý Kerim ve Mehmet Akif Ersoy'un Safahat'ýný hediye etti. Baþkan Eker, ziyaretten duyduklarý memnuniyeti belirterek Uðurlu'ya Çorum Þehitler ve Þehitlik Albümü hediye etti. Hacý Bektaþ Veli ziyareti Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Derneði ve Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneði ni de ziyaret eden AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Dr. Yaþar Uðurlu, Bu toplumun en büyük zenginliði, farklý renklerden meydana gelmesi. dedi. Uðurlu, Alevi kültürü de bu topraðýn en kalýcý renklerindendir. Öyle ki; Alevi toplumu ve inancý Anadolu'yu mayalamýþtýr, bu maya günümüzde de birliðimizin, dirliðimizin, özgürlüðümüzün teminatý olmaya devam etmektedir. Hiç kimse aramýza kin ve nefret tohumlarý ekemeyecek. Yeter ki biz aklýmýzý, vicdanýmýzý ve ahlakýmýzý kaybetmeyelim." diye konuþtu. Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kargý Anadolu Lisesi nde yarýþma Kargý Anadolu Lisesi, Mehmet Akif Ersoy'u anma ve Ýstiklal Marþý'nýn Kabulü konulu yarýþma düzenledi. 12 öðrencinin katýldýðý Ýstiklal Marþý'ný okuma yarýþmasý, katýlanlardan büyük ilgi gördü. Kargý Anadolu Lisesi Müdürü Halil Dað, yaptýðý konuymada, "Etkinliðimize caný gönülden katýlan öðrencilerimize tek tek teþekkür ederiz. Ýstiklal Marþýmýzý hiç bir zaman sonuna kadar okuyamadým. Çünkü her okuduðumda hislerim kabarýyor ve gözlerim doluyor."dedi. Yarýþmada birinci Ahmet Aktaþ, ikinci Aysun Þahin, üçüncü Sema Kaya oldu. Öðrencilere ödüllerini Okul Müdürü Halil Dað, Müdür Yardýmcýsý Yakup Duran, Okul Aile Birliði Üyeleri Fahri Özdemir ve Ahmet Yýlmaz verdi. Kültür Derneði bünyesinde faaliyet gösteren kurslarý da ziyaret eden Uðurlu, kursiyerlerle sohbet edip, baþarýlar diledi. Ehlibeyt Vakfý'na ziyaret AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Dr. Yaþar Uðurlu, Ehlibeyt Vakfý'ný ziyaret etti. Çok sayýda vakýf üyesinin katýldýðý görüþmede sanat ve edebiyat, hayatýn akýþýnda toplumsal deðerlerin yeri, çocuk ve gençlerin eðitimi, okullarýn ve öðretmenlerin deðiþen rolü konularýnda görüþ ve deðerlendirmeler yapýldý Uðurlu, Çorum'un bir medeniyetin parçasý olduðunu belirterek, "Farklý ve zengin bir kültüre ve geçmiþe sahip kentlerin yeni dünyanýn kurulmasýnda öncü rolleri vardýr, bu nedenle Çorum'da yaþayan herkesin bu bilinçle davranma sorumluluðunda olmasý gerekir." dedi. Yaþar Uðurlu, Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Derneði ve Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneði ni ziyaret etti. Yaþar Uðurlu, Ehlibeyt Vakfý'ný ziyaret etti. 12 öðrencinin katýldýðý Ýstiklal Marþý'ný okuma yarýþmasý, katýlanlardan büyük ilgi gördü. Programa öðrencilerin ilgisi yoðun oldu. Gecede 9 yaþýndaki Ezdi Duran'ýn okuduðu Ýstiklal Marþý ilgi odaðý oldu. Yarýþmanýn ardýndan katýlanlara ikramlar yapýldý. ÝBRAHÝM EFE KARGI

15 Memur Sen yalanlarla yýpratýlamaz Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, Bugün Gazetesi nde çýkan haberle ilgili yaptýðý açýklamada, Bugün Gazetesi'nde tarihli internet ve basýlý yayýnlarýnda yer alan "VIPtorpilde Memur-Sen Þoku", "AKPiþe alýmda MEMUR-SEN üyeliðini þart koþuyor" baþlýklý haber hem içeriði hem de baþlýðý itibariyle gerçeði yansýtmamaktadýr. dedi. Saatcý, konu hakkýnda Memur-Sen Konfederasyonu tarafýndan yapýlan tekzip metnini paylaþtý: Koza Ýpek Basýn ve Basým San. Tic. A.Þ.(Bugün Gazetesi Adýna) Gazetenizin tarihli internet ve basýlý yayýnlarýnda, "VIP torpilde Memur-Sen Þoku", "AKP iþe alýmda MEMUR-SEN üyeliðini þart koþuyor" baþlýklý hem içeriði hem de baþlýðý itibariyle gerçeði yansýtmayan haberinizde müvekkilim Memur-Sen Konfederasyonu hakkýnda haksýz, gerçek dýþý bir takým iddialarda bulunulmuþtur. Þöyle ki; Söz konusu haberinizde yer verdiðiniz; "Memur-Sen'in üye sayýsýnýn 12 yýlda yüzde 1717 arttýðý, dünyanýn hiçbir yerinde hiçbir sendikada böyle olaðanüstü artýþ olmayacaðýný; Bakanlýklarýn insan kaynaklarý birimlerindeki tüm iþlemler Memur-Sen tarafýndan koordine ediliyor; AKP iþe alma, terfi, tayin ve nakilde Memur-Sen üyeliðini þart koþmaktadýr; Ýktidar partisi AKP'nin memur kollarýný oluþturan Memur- Sen Konfederasyonu'nun üye sayýsýnýn 2002'de toplam memur sayýsýnýn sadece yüzde 3'ünü oluþturduðunu; Memur-Sen üyesi olmayan memurlar her türlü ayrýmcýlýða tabi tutulmakta, sürgün edilmekte, tayin ve terfilerden yoksun býrakýlmaktadýr; 2013 yýlýnda yapýlan yýllarýný kapsayan toplu sözleþmede tek yetkili olan Memur-Sen memurlarýn ekonomik ve sosyal haklarýný gerileten bir sözleþmeyi toplu sözleþme süreci baþlar baþlamaz hemen imzalayarak iktidara baðlýlýðýný göstermiþtir" ifadelerinin yer aldýðý gerçeklerle baðdaþmayan, kamu personel sisteminin bilinmediðini ve incelenmediðini apaçýk ortaya koyan, mesnetsiz iddia ve hakaret içeren yazýnýz suç teþkil etmekle birlikte, Memur-Sen'in uyguladýðý ilkeli sendikacýlýk anlayýþýyla uyuþmayan, nitelikli yetki kazanma süreçlerinin Anayasa'ya, uluslararasý sözleþmelere Basýn Kanununa ve etik kurallara riayet etmeden karalama kampanyasý olarak kamuoyuna sunulan haber müvekkilimin saygýnlýðýný, itibarýný zedelemiþtir. Basýn Ýþ Kanunu ve Türk Ceza Kanunu baþta olmak üzere habercilik ilkelerinin hiçe sayýldýðý yazýnýz ve devamý; 657 sayýlý DMK'nýn, kamu görevlilerinin istihdamýnda uygulanan baþta KPSS sýnav sistemi olmak üzere, görevde yükselme ve unvan deðiþikliði sýnavlarýnýn, kurumlararasý geçiþ sistemlerinin, oryantasyon eðitimlerinin, atama ve yer deðiþtirme usullerinin, kurum içi eðitimlerinin ve Toplu Sözleþme'nin periyodik süreçlerinin takibinin ve bilgisizliðinin kötü bir örneðini de maalesef gözler önüne sermiþtir. Müvekkil Konfederasyonun, Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun, baðlý sendikalarýnýn, 81 ilimizdeki cefakar teþkilatýnýn ve 800 bini aþan üyesinin; ilkeli, evrensel insan haklarýna ve çaðdaþ çalýþma hayatýna uygun sendikacýlýk faaliyetleriyle, baþta kamu görevlilerinin mali, sosyal ve özlük haklarýnýn çok daha iyi duruma gelmesi, gösterdikleri dik duruþ ile demokrasi, özgürlükler ve mazlumlarýn ezilmemesi adýna gecesini gündüzüne katarak yaptýklarý çalýþmalarýnýn neticesinde 2009 tarihinden bugüne sahip olduklarý ve hak ettikleri yetkinin kaynaðýnýn nicelikten öte nitelikleriyle öne çýkan kamu görevlisi üyelerimiz yerine baþka bir kaynak olarak gösterilmesi haksýz, kötü niyetli ve habercilik üslubuyla baðdaþmayan ithamlar olup bu gerçek dýþý iddialarýn sahipleri açýsýndan suç teþkil edeceði de ortadadýr. Haberde hedef alýnan Bakanlýklardaki temsilcilerimizin gerçek dýþý iddialarla töhmet altýnda býrakýlmasý baþlý baþýna insan hakký ihlalini doðurmaktadýr. Memur-Sen evrensel hukuku, insan hak ve onurunu önemseyen ve bu deðerlerin Türkiye'de yerleþmesini isteyen emek ve sivil toplum örgütüdür. Bu yönüyle inancý, siyasi görüþü, ýrký ne olursa olsun herhangi bir kiþinin erk kullanarak makam, mevki sahibi olmasýna ve birilerinin de erk kullanýlarak görevden alýnmasýna karþý durmuþtur. Nitekim baþta Devlet Personel Baþkanlýðý olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluþlarýnda istihdam edilecek kamu görevlileri için öngörülen sýnav sistemlerinin daha objektif hale getirilmesi çalýþmalarýna en büyük desteði Memur-Sen'in deðerli yöneticilerinin ve teknik danýþmanlarýnýn verdiði unutulmamalýdýr. 10 binlerce sözleþmeli kamu görevlisinin kadroya geçirilmesini saðlayan, daha fazla kamu görevlisi istihdamý için karalý mücadelesini her platformda ve en üst devlet kademelerinde sürdüren Memur-Sen'i gerçek dýþý ithamlarla karalamaya çalýþmak hukuken ve ahlaken makul olmadýðý gibi buna yönelik çaba gösteren kiþi, kurum, gazete ve yayýn organlarýnýn toplum nazarýnda itibar görmeyeceði de kuþkusuzdur. Bu itibarla, gazetenizin bu gerçek dýþý iddialarla dolu haberinin evrensel insan haklarý deðerleri ve gazetecilik ilkeleri adýna kaygý verici olduðunu belirtmek isteriz. Gazetenizin ilgili haberi ile müvekkillerim hakkýnda ortaya koyduðu gerçek dýþý iddialarý düzelteceðini ümit ve arzu etmekteyiz. Bu haberle ilgili her türlü hukuki, cezai ve tazminat talepli dava haklarýmýz saklý kalmak kaydýyla, tekzip metnimizin ayný sayfalarda, ayný puntolarla ve diðer yasal koþullara uygun olarak düzeltilerek yayýn ve yayýmlanmasýný, söz konusu bu haberlerin gazeteniz sitesinde ve haberin paylaþýldýðý diðer sitelerde de düzeltilerek yayýmlanmasýný, vekâleten rica eder, iþ bu haklý talebimizin kanuni süre içerisinde ifasýný ihtar ederim. BÝK Genel Kurulu bugün toplanacak Ahmet Saatcý Toplantý, Zeytinburnu Ýstanbul da yerleþik Kurum Genel Müdürlük Merkez binasýnda yapýlacak. Basýn Ýlan Kurumu 28. Dönem Genel Kurulunun birinci toplantýsý bugün saat de baþlayacak. Toplantý, Zeytinburnu Ýstanbul da yerleþik Kurum Genel Müdürlük Merkez binasýnda yapýlacak. Basýn Ýlan Kurumu Genel Kurulun Þubat 2015 tarihli toplantýsýnda 27 Þubat 2015 Cuma günü yapýlmasý planlanan 28. Dönem Genel Kurulunun birinci toplantýsýnýn, Hükümet Grubu temsilcileriyle ilgili Bakanlar Kurulu Kararýnýn henüz Resmi Gazetede yayýnlanmamasý sebebiyle Yönetim Kurulu ve Denetçilerin seçilemeyeceði keyfiyeti dikkate alýnarak bahse konu Genel Kurul toplantýsý ertelendi. Genel Kurulun Hükümet Grubu temsilcilerinin görevlendirildiðine dair Bakanlar Kurulu Kararýnýn Resmi Gazetenin 8 Mart 2015 tarihli ve sayýlý nüshasýnda yayýnlanmasý üzerine de Basýn Ýlan Kurumu 28. Dönem Genel Kurul birinci toplantýsýnýn 16 Mart 2015 Pazartesi günü saat de Kurum Genel Müdürlük Merkez binasýnda yapýlmasý kararlaþtýrýldý. Mahmut Atalay da Akif i andýlar Mahmut Atalay Gençlik Merkezi'nde Ýstiklal Marþý Kabulü'nün 94.Yýldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programý düzenlendi. Araþtýrmacý-Yazar Kerim Çýrakoðlu'nun konuþmacý olarak katýldýðý programa Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Týðlý'nýn yaný sýra üye gençler katýldý. Araþtýrmacý-Yazar Kerim Çýrakoðlu hazýrladýðý sunumda, Araþtýrmacý-Yazar Kerim Çýrakoðlu, Akif i anlattý. Genler programa yoðun ilgi gösterdi. Mehmet Akif Ersoy'un hayatý, kiþiliði, vatana, bayraða ve gençliðe bakýþ açýsýna deðinerek, Akif'in, 'Allah bir daha bu millete Ýstiklal Marþý yazdýrtmasýn' sözünü hatýrlattý. Akif'in güçlü bir þahsiyete sahip olduðunu vurgulayan Çýrakoðlu, þöyle dedi: "Doðruluk, ahde vefa, haksýzlýk karþýsýnda susmamak, merhametli olmak, cehaletten uzak olmak özellikleri ile önemli bir þahsiyet olan Mehmet Akif Ersoy milli ve manevi deðerlerin müdafaasýnda sert ve tavizsiz tutumu ile tanýnýrdý. Kurtuluþ Savaþý'nýn baþlarýnda, Ýstiklâl Harbi'nin milli bir ruh içerisinde kazanýlmasý imkânýný saðlamak amacýyla Maarif Vekaleti, 1921'de bir güfte yarýþmasý düzenlemiþ, söz konusu yarýþmaya toplam 724 þiir katýlmýþtýr. Bir kurulca bunlar titizlikle incelenip 6 tanesi ayrýldý. Ama hiçbiri beðenilmemiþ; marþ olacak deðerde bulunmamýþ. O zaman Burdur Milletvekili olan Mehmet Akif'in para ödülünden rahatsýzlýk duyduðu için yarýþmaya katýlmadýðý öðrenilmiþ. Dönemin Milli Eðitim Bakaný Hamdullah Suphi þairin Meclis'te sýra arkadaþý Balýkesir Milletvekili Hasan Basri Bey'in yardýmýný istemiþ. Hamdullah Suphi böyle bir marþýn ancak, Safahat nâzýmý þâir Mehmed Akif tarafýndan yazýlabileceðine inanmýþ ve 5 Þubat 1337, Milâdî 1921 tarihinde kendisine "Pek aziz ve muhterem efendim'' diye baþlayan mektubu yazmýþtýr. Bu mektubun yazýlmasýndan bir ay bile geçmeden milletin istediði Ýstiklâl Marþý yazýlmýþ ve kahraman orduya ithaf olunmuþtur. Ýstiklal marþýmýz her þeyden önce ölüm kalým mücadelesinin þiiridir. O yýllarda yaþanan kaygýlar, düþmana karþý hissedilen cesaret, ordumuza duyulan ümit, baþarýlarýn getirdiði gurur bütün bir milletin duygularý Ýstiklal Marþý'nda tezahür etmiþtir." Programda katýlýmcý gençler Ýstiklal Savaþý mücadelesini veren þehitlere Fatiha okudular. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý bünyesinde faaliyet gösteren TOBB Ýl Genç Giriþimciler Kurulu nun Ben Genç Giriþimciyim adlý projesi kapsamýnda Sungurlu da bir bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Çeþitli kurumlarýn iþ dünyasýna yönelik destekleri aktarmak amacýyla düzenlenen toplantý, yoðun ilgi gördü. SUNGURLU DA NEZAKET ZÝ- YARETLERÝ TSO dan yapýlan açýklamaya göre; toplantý öncesi TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, TOBB Ýl Genç Giriþimciler Kurulu tarafýndan organize edilen bilgilendirme toplantýsý öncesinde Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Sungurlu TSO Baþkaný Alaattin Akel ve Sungurlu Ticaret Borsasý Baþkaný Halim Karaçil i ziyaret etti. Ziyaretlerde, Sungurlu ya yapýlmasý planlanan yeni yatýrýmlar hakkýnda bilgi alýþveriþi yapýldý. Ziyaretlerde ayrýca, Sungurlu nun Çorum dan ayrý olmadýðý ve her kurumun Çorum un geliþmesi, kalkýnmasý için çabaladýðý vurgulanarak, ortak çalýþmalarýn bundan sonraki süreçte de devam edeceði bildirildý. TEÞVÝK VE HÝBE DESTEKLE- RÝ ANLATILDI Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý ile Ticaret Borsasý nýn desteðiyle gerçekleþtirilen toplantýda Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüðü, Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA), KOSGEB, ÝÞ- KUR, TKDK ve Kredi Garanti Fonu yetkilileri, Sungurlulu müteþebbislere destekleri hakkýnda bilgiler verdi. Ýl merkezinde düzenlenen bu tür toplantýlara ilçelerden katýlýmýn zor olmasý nedeniyle organize edilen ve ilki Sungurlu ilçesinde gerçekleþtirilen toplantýnýn açýþ konuþmasýný yapan Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Alaattin Akel, Ticaret Borsasý Baþkaný PAZARTESÝ 16 MART Sungurlu da Ben Genç Giriþimciyim adlý proje tanýtýldý. Ben Genç Giriþimciyim MUSTAFA BURAK YALÇIN Öncü Gençlik 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 100. Yýldönümü nedeniyle açýklama yaptý. Vatan Partisi'nde düzenlenen toplantýya Ýl Baþkaný Mehmet Patlar'ýn yaný sýra bazý parti yöneticileri katýldý. Öncü Gençlik Þube Baþkaný Culuk, yaptýðý açýklamada, þöyle dedi: "100 yýl önce 15'lilerle çýktýðýmýz bu yolda kazanýlan büyük zaferlerde gençlerimiz tarihin yazýlmasýna büyük katkýda bulunmuþlardýr. 18 Mart Çanakkale Zaferinin 100. Yýlýna gireceðimiz bu günlerde deðerli mücadele arkadaþýmýz, Mustafa Kemal'in askeri, devrimin sýra neferi Kayseri Öncü Halim Karaçil, toplantýnýn Sungurlu ilçesi için faydalý olacaðýný belirterek, emeði geçenlere teþekkür etti. TOBB Ýl Genç Giriþimciler Ýcra Komitesi Baþkaný Elvan Can Çabuk da konuþmasýnda, bu tür bilgilendirme toplantýlarýný il merkezinde belirli aralýklarla düzenlediklerini, ancak ilçelerden katýlýmýn yeterli düzeyde olmadýðýný tespit ettiklerini söyledi. Bu nedenle, Ben Genç Giriþimciyim Projesi kapsamýnda ilçelerdeki müteþebbisleri devlet destekleri ve hibeleri hakkýnda bilgilendirmeye karar verdiklerini ifade eden Çabuk, Biz Genç Giriþimciler Kurulu olarak bir sivil toplum kuruluþu mahiyetindeyiz. Üyelerimize maddi anlamda destek olmak gibi bir imkanýmýz yok. Dolayýsýyla bu tür bilgilendirme toplantýlarý düzenleyerek, müteþebbislerimizin, genç giriþimcilerimizin yeni ufuklar kazanmalarýna yardýmcý olmaya çalýþýyoruz. Çeþitli kurumlardan uzmanlarýmýzýn vereceði bilgiler ýþýðýnda hibe desteklerinden en iyi þekilde yararlanmanýzý temenni ediyorum dedi. Elvan Can Çabuk ayrýca, bilgilendirme toplantýsýna katýlan kurum temsilcilerine de katýlýmlarýndan dolayý teþekkür etti. Toplantýda açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan hibe destekleri hakkýnda sunumlara geçildi. Toplantýda sýrasýyla Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüðü nden Hakan Kümbül ve Selahattin Altunsoy, Kredi Garanti Fonu ndan Ýlhan Çamlýbel, OKA dan Mesut Hayýrlý, TKDK dan Hakan Körpýnar ve Ahmet Kuyulu, KOSGEB den Gökhan Yürürer ve ÝÞKUR Genel Müdürlüðü nden Yasemin Özüm Bozkurt katýlýmcýlara, kendi kurumlarýnýn hibe ve teþvik destekleri hakkýnda bilgiler verdiler. Toplantý, soru-cevap bölümünün ardýndan sona erdi. Öncü Gençlik 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 100. Yýldönümü nedeniyle açýklama yaptý. Öncü Gençlik'ten tepki var Gençlik Baþkaný Aykut Alp Avþar, gezi eylemleri sýrasýnda öncülük ettiði ve Kayseri halkýna seslenirken dönemin Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'a 'Diktatör' dediði gerekçesiyle l yýl 2 ay hapis cezasýna çarptýrýlmýþtýr. Bizler devrimin yýlmaz neferleriyiz. Bizim düþüncelerimizi, duvarlara, zindanlara hapsedemezler. Bunun örneðini yakýn tarihte Silivri'de tüm Dünya ve Türkiye'ye gösterdik. Bilincimiz, önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve devrimlerini, Cumhuriyetimizi sonuna kadar savunacaðýz. Görevimizi, izinlerimizi Bursa Nutku'ndan alýyoruz. Aykut Alp Avþar yoldaþýmýz sýra neferimiz yalnýz deðildir. Mücadelesi mücadelemiz, kavgasý kavgamýzdýr." Toplantýya Ýl Baþkaný Mehmet Patlar'ýn yaný sýra bazý parti yöneticileri katýldý.

16 16 PAZARTESÝ 16 MART 2015 Çorumlu öðrencilere kültür semineri Çorum Eðitim ve Kültür Vakfý'nýn Ýstanbul'da okuyan öðrencilerin kiþisel geliþimlerine katký saðlamak amacýyla yaptýðý toplantýlar; 7 Mart 2015 tarihinde gerçekleþtirildi. ÇEKVA dan yapýlan açýklamaya göre, Ýstanbul'da okuyan ve özellikle üniversitede ilk yýlý olan öðrencilerin okuduklarý þehrin kültürünü ve tarihini tanýmalarý açýsýndan fayda saðlayacaðý planlanan 'Þehir ve Kültür: Ýstanbul' konulu seminer düzenlendi. Toplantýya konuþmacý olarak; Ýstanbul Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Prof.Dr. Ahmet Emre Bilgili'nin yaný sýra; ÇEKVA Yönetim Kurulu Üyeleri, öðrenciler ve Çorumlular katýldý. Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, 'Kültür ve Þehir:Ýstanbul' konulu konuþmasýnda, "Tarih dündür, tarih bugündür, tarih gelecektir' dedi. Kendisi tarafýndan derlenen Ýstanbul'a ait eski resimleri sunarak, tarihin nasýl yok edildiðini gözler önüne serdi. Ýstanbul'da yok edilen bir tarih ve Çorum Eðitim ve Kültür Vakfý'nýn kültürel toplantýlarý sürüyor. ERK Boya ve Oto Bakým Çorum da Otomotiv sektöründeki 21 yýllýk tecrübesini ERK Boya ve Oto Bakým Koruma Sistemleri bünyesinde toplayan Fatih Kankurdan, Çorum Yetkili Uygulama ve Satýþ Merkezi ile faaliyete baþladý. Tecrübelerini kendi firmasý ERK Boya ve Oto Bakým Koruma Sistemleri bünyesinde toplayarak otomotiv sektöründe tamamlayýcý hizmetlerle bütünleþtirdikleri uygulamalarý, Amerikan menþeili dünya çapýnda markalarýn yetkili satýþ ve profesyonel uygulama merkezi olarak önce Tokat ta, 1 Mart 2015 itibariyle de Çorum Uygulama & Satýþ Merkezi nde Çorum halkýnýn ve sektörün hizmetine sunduklarýný belirten Fatih Kankurdan, Küçük Sanayi Sitesi Sanayi Caddesi Aras Kargo yanýnda 21 yýllýk otomotiv sektör tecrübemizin ýþýðýnda 200 m2 lik alanda kurulu uygulama merkezimiz, kurumsal kimliðimiz, profesyonel kadromuz ve koþulsuz müþteri memnuniyeti ilkemiz gereði ürün ve hizmet aðýnda daima müþteri memnuniyetini baz alarak hareket etmekteyiz. Pazarlama ihtiþamýndaki göz boyamadan uzak, knowhow ve eðitime dayalý ince titiz iþçiliklerimizle bölgemizin ender kuruluþlarýndan biri durumundayýz. Araçlarýnýzdaki boya ve boya koruma sistemleri ile araç yenileme hizmetlerindeki güçlü distribitör yapýlanmasý ile % 100 müþteri taleplerine odaklanmýþ, dürüst, ilkeli ve çalýþma ahlaký plansýz yapýlaþma çarpýcý þekilde gözlemlendi. Ýstanbul'un tarihi ve kültürel deðerlerini anlatýrken özellikle; Dolmabahçe Sarayý'na ait görselde yapýnýn en üst kýsmýnýn Adalet Kulesi olmasýna dikkat çekti. Adaletin her þeyin üzerinde ve adil olmasý gerektiðini, bu yapý ile gelecek nesillere mesaj iletildiðini vurguladý. Ýstanbul'daki bazý üniversitelerde 'Þehir ve Kültür: Ýstanbul' dersinin üniversiteye yeni baþlayan öðrenciler için ders olarak okutulduðunu belirtti. Gelecekte de Kültür ve Þehir: Ankara, Kültür ve Þehir: Çorum' v.b. gibi þehir derslerinin diðer illerde üniversite müfredatýnda ders olarak okutulmasýnýn planlandýðýný ifade etti. Bilgili, konuþmasýnda, "Ýstanbul'un önemi dünyada giderek artýyor. Giderek aðýrlýðý artan küresel bir merkeze dönüþüyor. Kültür ve maneviyat bu þehrin özüdür, ana felsefesidir. Þehir ve kültür kavramlarýnýn dünyada birbirlerine bu kadar yakýþtýðý ve anlam kazandýðý þehrin Ýstanbul olduðundan hiç kuþkumuz yok. Hiç abartýsýz ve gururla söylemek gerekirse; Ýstanbul'la kýyaslanabilecek ve bir bütün olarak ondan daha üstün özellikleri haiz bir baþka dünya þehri yok." Dedi. Prof. Dr. Bilgili programýn sonunda seminere katýlan öðrencilere okuduklarý þehrin kültürünü tanýmalarý amacýyla Þehir ve Kültür: Ýstanbul kitabýný hediye etti. Fatih Kankurdan, Çorum Yetkili Uygulama ve Satýþ Merkezi ile faaliyete baþladý. ile sektördeki yerini sürdürme amacýndadýr. dedi. Car Care ürünlerinin tamamýnýn % 100 ekolojik - biyolojik yeþil ürünler olduðunu belirten Kankurdan, Oto boya ve oto bakým koruma sistemleri üzerine genellikle ABD ve Almanya dan alýnan know-how ile saðlanan lojistik ürünlerle ülkemizde ticari anlamda güçlü, lider distribitörlerin bayilik aðýnda yer alan firmamýz, ERK Boya ve Oto Bakým Koruma Sistemleri, faaliyet alaný olan boya ve boya koruma sistemlerinde, PLASTÝ-ART markasýnýn Çorum ve bölge havalesinde uygulama ve noktasý durumundadýr. Ayrýca ABD de üretilerek, ülkemizde satýþ ve pazarlama aðý bulunan yönetim kademesi, deðerli Türk iþ adamlarýmýzdan oluþan, 3D Detailing Products ve HD High Definition Car Care markalarý ile MMC Matrix Mikro Coatings Oto Bakým Koruma sistemleri alanýnda, Professional Car Care System hizmeti ve ürün satýþý sunmaktadýr. diye konuþtu. Etkinlik boyunca öðrencilerdeki milli heyecanýn doruk noktaya ulaþmasý dikkat çekti. Ýskilip te duygu yüklü anma Ýskilip Anadolu Lisesi'nde Ýstiklal Marþý'nýn kabulünün 94. yýldönümünü kutlama ve Milli Þairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anma programý düzenledi. Okul Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Okul Müdürü Tuðcan Demirel, Müdür Yardýmcýsý Adil Aðzýkara, öðretmenler ve öðrenciler katýldý. Okul Müdürlüðü nden yapýlan açýklamaya göre, program Edebiyat Öðretmeni H.Hüseyin Hastaoðlu, Din Kültürü Öðretmeni Özgür Þimþek ve Coðrafya Öðretmeni Ömer Pehlivan tarafýndan hazýrlandý. BETON PARKE, BORDÜR DÖÞEME ÝÞÝ YAPTIRILACAKTIR ÇORUM ÖZEL ÝDARESÝ YOL VE ULAÞIM HÝZMETLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ Çorum Merkez ve Ýlçelerine baðlý 13 Köyde 2 Grup Beton Parke Taþý Döþeme yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : ,00 m2 Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Çorum Merkez ve Ýlçelerine baðlý 13 Köy c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 140 (Yüz Kýrk) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No:179 Çorum b) Tarihi ve saati : :30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler Makine, teçhizat ve diðer ekipmana iliþkin belgeler 1-Kamyon (4 Adet) 2-Vibrasyonlu Kompaktör ( 1 Adet ) 3-Kepçe (1 Adet ) 4-Forklift ( 1 Bir ) 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: A Grubu V.Grup Karayolu iþleri (Altyapý+Üstyapý) Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði - Mimarlýk 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýl Özel Ýdaresi / Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýl Özel Ýdaresi /Yol ve Ulaþým Hizmetler Müdürlüðü adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,20 Teklifi sýnýr deðerin altýnda kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açýklama istenecektir. Resmi Ýlanlar: de Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan bayrak, baðýmsýzlýk, Ýstiklal Marþý'nýn yazýlmasý, Ýstiklal Marþý Þairimiz Mehmet Akif Ersoy'un edebi kiþiliði üzerinde duruldu. Programa öðrenciler tarafýndan okunan þiirlerle devam edildi. Mehmet Akif Ersoy'un hayatýndan kesitleri sunan görüntüler kutlama ve anma programýna ayrý bir renk kattý. Etkinlik boyunca öðrencilerdeki milli heyecanýn doruk noktaya ulaþmasý dikkat çekti. (Basýn: 42184)

17 CUMARTESÝ 14 MART 2015 File de gençlerin büyükleri Osmancýk ÝBD ve PTT Gençlik Kulüplü Gençler voleybol il birinciliðinde kýzlarda Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor erkeklerde ise Mimar Sinan Gençlikspor takýmlarý þampiyonluðu kazandýlar. SALON : Atatürk Spor Salonu. HAKEMLER : Ahmet Þahin, Hasan Olgun. OSMANCIK ÝSMAÝL BURAK DERÝNDERESPOR : Gizem, Melek, Beyza Nur, E. Merve, Sevgi, Sevdanur, Nurseda, Gizem. SUNGURLUSPOR : Melike, Nihan, Döne, Merve, Sena, Damlanur, Zeynep, Ebru Özge, Leyla. SETLER : 1. Set: 25-12, 2. Set: 25-15, 3. Set: 2514 (Sungurluspor). Genç erkekler þampiyonu PTT Gençlikspor un kupasýný da voleybol il temsilcisi Mahmut Uysal verdi Kulüplü Gençler Voleybol il birinciliðinde mücadele cumartesi günü oynanan maçla sona erdi. Erkek ve kýzlarda beþer takýmýn tek devreli lig statüsünde oynadýðý maçlar cumartesi günü tamamlandý. Bu kategoride son yýllardaki üstünlüðünü sürdüren Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor son maçýnda Sungurluspor ile karþýlaþtý. Tüm maçlarýný 30 lýk skorlarla set vermeden kazanan Osmancýk Ýsmail Burak Derinderes- por üçüncü sýrada bulunan rakibi önünde de fazla zorlanmadý. Maçý 2512, ve lük setlerle 3-0 kazanan Osmancýk ÝBD takýmý bu yýlda þampiyonluðu kazandý. Genç kýzlarda Çorum Beden Eðitimi Öðretmenlerispor A takýmý ikinciliði Sungurluspor üçüncülüðü Sungurlu Eðitim Gençlikspor ise dördüncülüðü kazandý. Genç erkeklerde de beþ takýmýn mücadelesinde PTT Gençlikspor tüm 17 Genç kýzlarda þampiyon olan Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor un kupasýný Voleybol Ýl Temsilcisi Mahmut Uysal verdi Takým sporcularý madalya istiyor Takým sporlarýnda mücadele eden sporcular ödül törenlerinde madalya istiyorlar. Geçtiðimiz hafta sonu oynanan kulüplü genç ve yýldýzlar voleybol il birinciliðinin ardýndan düzenlenen törenle dereceye giren takýmlara kupalarý verildi. Kupa töreninde takým kaptanlarý kupalarýný aldýlar ve törenin ardýndan ise kupalarý kulüp temsilcilerine verdiler. Bu baþarýyla ilgili olarak takýmda forma giyen ter akýtan sporcularýn elendi sadece fotolar kaldý. Okul sporlarýnda olduðu gibi kulüplerde de takýmlara verilen kupanýn yanýnda sporcularada madalya verilmesi. maçlarýný kazanarak þampiyonluðu kazandý. Cumartesi günü oynanan son maçlarda Sungurluspor, Oðuzlar Belediyespor u 3-0 yenerken Beden Eðitimi Öðretmenleri ise Gençlikspor önünde 3-0 galip geldi. Bu sonuçlarla PTT Gençlikspor un þampiyonluðunun ardýndan Sungurluspor ikinci. Beden Eðitimi Öðretmenleri Genç kýzlarda ikinci olan Beden Eðitimi Öðretmenleri A takýmýnýn kupasýný kulüp Baþkaný Baki Aygün verdi üçüncü, Gençlikspor dördüncü olurken Oðuzlar Belediyespor ise beþinci oldu. Ligde oynanan son maçlarý ardýndan düzenlenen törenle dereceye giren takýmlara kupalarý verildi. Genç kýzlarda þampiyon olan Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor ile erkeklerde þampiyon olan PTT Gençlikspor takýmlarý Çorum u Genç kýzlarda üçüncü olan Sungurluspor un kupasýný Osmancýk ÝBD voleybol antrenörü Ümit Gökgöz verdi Genç erkeklerde ikinci olan Sungurluspor un kupasýný Gençlikspor antrenörü Ali Bal verdi Oðuzlar ý 3-0 yenen Sungurluspor ikinci SALON : Atatürk Spor Salonu. HAKEMLER : Mehmet Cerman, Hasan Öztürk. OÐUZLAR BELEDÝYESPOR: Mustafa, M. Yu- suf, Y. Ýslam, A. Samet, Enes, Furkan, Doðukan, Caner, Ensar, Erkan. SUNGURLUSPOR : Yasin, Ýlyas, Hakan, Emre, Emrah, Eren, Oðuzhan, Enes, Hasan. SETLER : 1. Set: 25-17, 2. Set: 25-21, 3. Set: 2521 (Sungurluspor). Þampiyon olan Miimar Sinan Gençlik in kupasýný Voleybol hakemi Metin Küçükakman verdi Genç erkeklerde üçüncü olan Beden Eðitimi Öðretmenlerinin kupasýný Necati Çamiçi verdi Beden Eðitimi Öðretmenleri ve Mimar Sinan þampiyon Kulüplü yýldýz kýz ve erkekler voleybolda dörder takýmýn mücadelesi sonunda kýzlarda Beden Eðitimi Öðretmenleri erkeklerde ise Mimar Sinan Gençlikspor takýmlarý þampiyonluðu kazandýlar. Yýldýz erkeklerde ikinci olan Beden Eðitimi Öðretmenlerinin kupasýný Beden Eðitimi Öðretmeni Þenay Çakýr Üzüm verdi Genç erkeklerde dördüncü olan Oðuzlar Belediyespor un kupasýný Okul Sporlarý Ýl Temsilcisi Baki Aygün verdi Kulüplü Yýldýzlar voleybolda kýzlarda Beden Eðitimi Öðretmenleri erkeklerde ise Mimar Sinan Gençlikspor takýmla- Yýldýz erkeklerde üçüncü olan Oðuzlar Belediyespor un kupasýný Beden Eðitimi Öðretmeni Altan Çoban verdi rý þampiyonluðu kazandý. Kýz ve erkeklerde dörder takýmýn mücadele ettiði il birinciliðinde maçlar cumartesi günü oynanan maçlarla sona erdi. Yýldýz kýzlarda Karþýyaka Ortaokulu kýz takýmý il karmalarý ve okul- Yýldýz erkeklerde dördüncü olan Gençlikspor un kupasýný Beden Eðitimi Öðretmeni Turgut Yýldýrým verdi Genç kýzlarda dördüncü olan Beden Eðitimi Öðretmenleri B takýmýnýn kupasý Mimar Sinan Gençlikspor antrenörü Yusuf Biçer verdi Yýldýz kýzlarda þampiyon olan Beden Eðitimi Öðretmenlerinin kupasýný Voleybol Ýl Temsilcisi Mahmut Uysal verdi. Karþýyaka Ortaokulu kýz takýmý il karmasý ve okul takýmý ile elde ettiði baþarýlara bir yenisini kulüplerde ekledi ve set vermeden þampiyonluðu kazandý. larda gösterdiði performansý kulüpler bazýnda da sürdürdü. Beden Eðitimi Öðretmenleri kulübü oynadýðý dört maçtan da set vermeden 3-0 lýk skorlarla galip ayrýlarak þampiyonluðu kazandý. Son maçýnda ikinci Sungurluspor önünde 2512, ve lük setlerle 3-0 galip gelen Beden Eðitimi Öðretmenleri takýmý þampiyonluðu kazandý. Sungurluspor un ikinci olduðu müsabakalar sonunda PTT Gençlikspor üçüncü Mecitözüspor ise dördüncülük kupasýnýn sahibi oldu. Erkekler de þampi- yon Mimar Sinan Kulüplü Yýldýz erkeklerde de dört takým mücadele etti. Mimar Sinan Gençlikspor rakiplerini yenerek bu kategoride mutlu sona ulaþtý. Beden Eðitimi Öðretmenleri takýmý ikinci olurken Oðuzlar Belediyespor ise üçüncü oldu. Gençlikspor bu kategoride dördüncülük kupasýnýn sahibi oldu. Yýldýz kýz ve erkeklerde þampiyon olan Beden Eðitimi Öðretmenleri kýz takýmý ve Mimar Sinan Gençlikspor erkek takýmlarý gruplarda ilimizi temsil etmeye hak kazandýlar.

18 18 CUMARTESÝ 14 MART 2015 Ýþitme Engelliler de gruplar belli oldu Ýþitme Engelliler futbolda liglerde gruplar belirlendi. Buna göre Çorum Ýþitme Engelliler 1. Lig 5. grupta Çorum Hitit Ýþitme Engelliler ise 2. lig 7. grupta mücadele edecek. Hafta içinde Anka- 1. Lig 5. grupta Çorum ile birlikte Kýrþehir, Kayseri ve Sivas takýmlarý mücadele edecek. 2. Lig 7. grupta ise Çorum Hitit Ýþitme Engelliler in rakipleri ise Samsun, Çankaya ve Yeni Mahalle takýmlarý yer aldý. Liglerin baþlama tarihi önümüzdeki günlerde açýklanacak. ra da yapýlan toplantýda gruplar belirlendi ve fiks- tür çekimi yapýldý. Toplantýya Çorum Ýþitme En- Bölgesel Yardýmcýlar a Rize de görev gelliler Kulübü Baþkaný Mürsel Barýldar ve Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Göksel Feruz katýldýlar. Ýþitme Engelliler Deplasmanlý 1. Lig 5. grupta Çorum ile birlikte Kýrþehir, Kayseri ve Sivas takýmlarý bulunuyor. Çorum ilk maçýnda Kýrþehir deplasmanýnda mücadele edecek. Ýkinci haftada evinde Kayseri yi konuk edecek olan Çorum Ýþitme Engelliler ilk yarýnýn son maçýnda ise Sivas a konuk olacak. 2. Lig 7. grupta mücadele edecek olan Çorum Hitit Ýþitme Engelliler in rakipleri ise Samsun, Çankaya ve Yeni Mahalle takýmlarý. Bu ligde de Çorum Hitit ilk maçýnda Samsun da sahaya çýkacak ikinci hafta Çankaya ile evinde oynayacak ilk yarýnýn son maçýnda ise Yeni Mahalleye ye konuk edecek. Ligde maçlarýn baþlama tarihleri ise Federasyon tarafýndan önümüzdeki günlerde açýklanacak. U 16 da ikinci maçlar oynandý Yüksel Basar, Ahmet Ecevit ve Yalçýn Kara Çayelispor - Görelespor maçýnda görevli Çorum Bölgesel Yardýmcý hakemlerine Rize de görev. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapýlan açýklamaya göre; Bölgesel Yardýmcý Hakemlerimiz Yüksel Basar, Ahmet Ecevit ve Yalçýn Kara Üniversite sýnavlarý sebebiyle Salý gününe ertelenen Bölgesel Amatör Lig 2.Grup 22.hafta müsabakasý Rize Çayelispor Görelespor müsabakasýnda görev yapacaklar. Salý günü Çayeli Ýlçe stadýnda saat 12:30'da oynanacak müsabakayý; Samsun Ulusal Hakemi Gökhan Özbulut yönetecek yardýmcýlýklarýný Ýlimizden Yüksel Basar ve Ahmet Ecevit yaparken Dördüncü Hakem Yalçýn Kara olacak. Gözlemci ise Malatya'dan Ramazan Kabak. Ýþitme Engelliler toplantýsýna katýlan Çorum kulübü temsilcileri Yýldýzlar futbolda grup maçlarýnda son gün Okullu Yýldýzlar futbol il birinciliðinde yýldýzlarda grup maçlarý bugün sona eriyor. Merkez gruplarýnda oynanacak altý maçla birlikte Özel Ýdare, Kadýköy ü geçemedi U 15 grup birinciliðinde Ýl Özel Ýdarespor ikinci maçýnda Samsun Kadýköyspor a 5-1 maðlup olarak elendi. Perþembe günü oynanan maçlarla Merzifon da baþlayan grup birinciliðinde Ýl Merzifon da yapýlan U 15 grup birinciliðinde Ýl Özel Ýdarespor ikinci maçýnda Samsun Kadýköy e 5-1 yenilerek elendi. Özel Ýdarespor ilk maçýnda Bartýn Polisgücüspor u 2-0 yenmiþti. Ýkinci günü bay geçen Ýl Özel Ýdarespor cumartesi günü Samsun Kadýköyspor ile karþý- laþtý. Geçtiðimiz yýl u 14 kategorisinde Türkiye ikinci olan Samsun Kadýköyspor takýmý karþýsýnda ilk yarýyý 4-0 geride tamamlayan Ýl Özel Ýdarespor ikinci Gençlerbirliði Çepni ye gol yaðdýrdý: 9-0 yarýda rakibini durdurdu ve maçý 5-1 kaybederek elendi. Merzifon da dün oynanan final maçýnda Samsun Kadýköyspor, Güzel Orduspor u yenerek Osmancýk ta bir Sungurlu da ise iki maç oynanacak. Günün programý þöyle: 1 Nolu 1. Saha: Saat Bahçelievler Salim Akaydýn - 23 Nisan Ortaokulu. Saat Mimar Sinan - TOKÝ Þehit Þükrü Özyol. Saat Toprak Sanayi Alaca Denizhan Ortaokulu, 1 Nolu 2. Saha: Saat Yavuz Sultan Selim- Bayat Mehmet Akif Ersoy. Saat Alaca Ýmam HatipCumhuriyet Ortaokulu. Saat Ýskilip Atatürk - Yýldýrým Beyazýt Ortaokulu,. Sungurlu Sahasý: Saat Dr. S. M. Baran Ortaokulu-Sungurlu Hürriyet, Saat Sungurlu Ýsmetpaþa Özel Sunguralp Ortaokulu. Osmancýk Sahasý: Saat Osmancýk Daniþmentgazi - Osmancýk Ýmam Hatip Ortaokulu. Bu grup maçlarý sonunda gruplarýnda birinci ve ikinci olan okullar ikinci tur grup maçlarýnda mücadele edecekler. U 16 liginde ikinci haftada üç maç oynandý. Gençlerbirliði, Gençlik Çepni yi 9-0 yenerken Çimentospor Ýskilipgücü nü 1-0 la geçti. Osmancýkspor ile Kültürspor ise 2-2 berabere kaldý. SAHA : 1 No lu Dýþ Saha HAKEMLER : Mehmet Tuðluk, M.Onur Kindar, Müjde Arça. GENÇLERBÝRLÝÐÝ : Mustafa, Vedat, Abdullah, Hamit, Doðan, Yavuz, Emre, Yunus, Alper, Fatih, Mücahit, Yasin, Muhammed, Samet, zeynel, Doðukan, Süleyman, Batuhan. Önce Osmancýk sonra Kültür:2-2 SAHA: 1 No lu Dýþ Saha HAKEMLER: Ahmet Ecevit, Harun Tecimer, Vuslat Ay. H.E KÜLTÜRSPOR: Ýsmail, Ömer, Burak Küçük, Samet Yalçýndað, Burak Karagöz, Samet Akbaþ, Mehmet, Batuhan Akyýldýz, Selim, Kürþat, Batuhan Ekmekci, Berat, Emre, Melih, Ýskender. Saha SAHA: 1 No lu Dýþ Ýl birinciliðinde cuma akþamý oynanan maçlarda Bayat Belediyespor, Gençlikspor B takýmýný 41-6 yenerken ikinci maçta ise Gençlikspor A takýmý Beden Eðitimi Öðretmenleri takýmýný yendi. Basketbol Ýhtisas: 34-Beden Eðitimi Öðretmenleri:22 SALON : Atatürk Spor Salonu. HAKEMLER : Hakan Kaya, Ser- BASKETBOL ÝHTÝSAS : Damla, Ýlayda, Zeynep, Sümeyye, Yaðmur, Gamze, Serra, Berfin, Öznur, Eda, Melike, Elif.BEDEN EÐÝTÝMÝ ÖÐRET- OSMANCIKSPOR: Alperen, Cengiz, Ahmet, Enes, Emrah, Gürkan, Mehmetcan, Kürþat, Emre, Mücahit, Hasan, Murat, Emrecan, Hakan, Ufuk, Mehmet Güccük, Aziz, Recep. GOLLER: 5. dak. Hasan, 14. dak. Cengiz (Osmancýkspor). 28. dak. Kürþat, 79. dak. Samet Yalçýndað (H.E.Kültürspor). Çimentospor tek attý üçü kaptý Kulüplü Küçük Kýzlar Basketbol kan Demirdöken. GENÇLÝK ÇEPNÝSPOR : Doðukan, Rýdvan, Þahin, Tolga, Hasan, Berat, Halil, Ahmet, Mehmet, Cahit, Ýsmail, Yasin, GOLLER: 18. ve 23. dakikalarda Mücahit, 20. dak. Yavuz, 24. ve 53. dakikalarda Fatih, 33. dak. Emre, 50. dak. Samet, 70 Alper, Dk. 75 Muhammed (Gençlerbirliði). HAKEMLER: Emre Alagöz, Abdulselam Koçak, Erkan Akyol ÇÝMENTOSPOR: Ebubekir, Enes, Alperen, Hasan, Metehan, Abdullah, Mert, Halil, Arda, Mehmet, Batuhan, Ahmet Hakan, Melih, Talip, Taner, Ahmet Yýldýrým, Deniz, Muhammet. MENLERÝ : Ceren, Esra, Nilsu, Feyzanur, Aysima, Yaren, Nisanur, Nazlýcan, Bahar, Suzan. PERÝYOTLAR : 1. Periyot: 16-0, 2. Periyot: Periyot: 6-4, 4. Periyot: 6-8 Gençlikspor A takýmý grubunda ikinci maçýndan da galibiyetle ayrýlarak iddiasýný sürdürdü Bayat Belediyespor : 5 - Gençlikspor A: 31 SALON : Atatürk Spor Salonu. HAKEMLER : Ýbrahim Coþkun, Serkan Demirdöken. BAYAT BELEDÝYESPOR: Rahi- Basketbol Ýhtisas Beden Eðitimi Öðretmenleri önünde sonuca ilk yarýdaki oyunu ile gitti me, Eda, Buse, Sema, Funda, Sevgi, Ýlayda, Sena, Leyla, Sümeyye, Sema. GENÇLÝKSPOR A : Tuðba, Sümeyra, Özlem, Hatice, Duygu, Tuba, Merve, Elmas, Aycan, Begüm, Rabia. PERÝYOTLAR : 1. Periyot: 3-6, 2. Periyot: Periyot: 0-10, 4. Periyot: ÝSKÝLÝPGÜCÜSPOR: Oðuzhan, Emirhan, Alpay, Önder, Fatih, Hasan, Batuhan, Tamer, Mehmet Eren, Hamza, Serdar, Mehmet Serenet, Hüseyin, Erdem, Samet, Kadir. GOL: 38. dak. Halil (Çimentospor).

19 (Ç.HAK:525) (Ç.HAK:175) 17 MART Çorum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Çorum merkez ve ilçelerine baðlý köylerde beton parke taþý (7 köy) yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mahallesi Ýnönü Caddesi No: 167 Çorum merkez Saat: ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 27 MART Çorum Belediye Baþkanlýðý Motorlu Pergola yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Ýhale Odasý Saat: MART Laminat Parke Toptan Perakende Satýþ ve Montajý LAMÝNAT PARKE DUVAR KAÐIDI CAM TUÐLA ATEÞ TUÐLA TARIM PERLÝTÝ Vakýfbank Arkasý No: 25 ÇORUM Tel: (Ç.HAK:603) Yorgan, Stor Perde Temizliði KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝNDE SATILIK DÜKKANLAR K.Sanayi Sitesinde 101. Sokakta No: 3 (AKBANK ve GARANTÝ Bankasýnýn olduðu sokak) 3 adet yan yana içi yapýlý SATILIK KIYMETLÝ Dükkanlar (140 m2-145 m2-175 m2) (Ç.HAK:579) (Ç.HAK:592) (Ç.HAK:599) SAHÝBÝNDEN SATILIK S PLAKA Volkswagen Crafter 22+1 servis aracý S plakasý ile birlikte satýlýktýr SAHÝBÝNDEN SATILIK ÇORUM BELEDÝYESÝ KARÞISINDA LEBLEBÝCÝOÐLU ÝÞ MERKEZÝNDE (Ç.HAK:633) ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere KAYNAK ve METAL BOYACISI USTA- KALFA ve ÇIRAKLAR alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Ölçerler Tarým Makinalarý (Ç.HAK:624) Ayrý ayrý veya bütün halinde satýlabilir Devren Satýlýk Halý Yýkama Küçük Sanayi Sitesinde halen faal durumda bulunan halý yýkama tesisi satýlýktýr. Mür. Tel: SATILIK ERKEK KUAFÖRÜ Karakeçili Mah. Lise Sokakta bulunan faal durumda olan erkek kuaförü devren satýlýktýr. Tel: Adres: Karakeçili Mah. Lise Sokak No: 7/A AKKENT TOKÝ de KÝRALIK DAÝRE (Ç.HAK:380) SAHÝBÝNDEN SATILIK BÜROLAR K.S.S. 69. Sk. No: 6/A m2 Mür. Tel: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Müsteþarlýk Çorum Sevgi Evler Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü yýllarý 32 aylýk 5 kiþilik silahsýz özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Sevgi Evler Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü / Akkent Mah. Akkent Cad. No: 110 Merkez / Çorum Saat: NÝSAN T.C. Kargý (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu 1. Taþýnmaz: Çorum il, Kargý (Ç.HAK:584) ilçe, 146 Ada no, 2 Parsel no, Köyiçi Mahalle/Mevkii, Baðözü köyünde bir katlý ahþap samanlýk olan 31,96 m2 yüzölçümlü taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 1.214,48 Yer: Kargý Adliyesi önü Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, Kargý ilçesi Baðözü köyü, köyiçi mevkiinde bulunan 146 Ada, 3 Parsel sayýlý taþýnmaz üzerinde bulunan ahþap ev ve bahçesinin satýþý iþi. Muhammen bedel: 8.419,36 Yer: Kargý Adliyesi önü Saat: YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Enver ÞAHÝN Ahmet oðlu 5/7/1977 Trabzon Doðumlu (Ç.HAK:627) (Ç.HAK:628) ELEMANLAR ARANIYOR Depoda görevlendirilmek üzere ehliyeti olan sevkiyat yapabilecek bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Karakuþ Kuruyemiþ Hüseyin Karakuþ Adres: Çöplü Mah. Kunduzhan Cad. No: 78 (Beyaz Zambak Anadolu Yaný) Mür. Tel: (Ç.HAK:572) SATILIK OTOMOBÝL 1991 model Þahin (metalik (Ç.HAK:380) PERSONEL ALINACAKTIR Servis bölümünde görevlendirilmek üzere; Tercihen meslek lisesi mezunu, Askerlik hizmetini tamamlamýþ, tecrübeli, B sýnýfý sürücü ehliyetine sahip, diksiyonu düzgün BAY personel alýnacaktýr. Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM ELEMAN ARANIYOR Hukuk bürosunda sekreter olarak çalýþacak en az lise mezunu, diksiyonu düzgün, ofis programlarýna hakim, bekar bayan eleman alýnacaktýr. Adres: Karakeçili Mah. Albayrak Caddesi Yaþar Çenesiz Apt. 1. kat No: 2 Tel: Gsm: (Ç.HAK:582) (Ç.HAK:588) KURYE ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere motor kullanabilen askerliðini yapmýþ tercihen evli bay kurye alýnacaktýr. Aktif Ýleti Kurye KÝRALIK HUSUSÝ ARAÇ 2014 model Fiat Fiorino hususi araç sahibinden KÝRAYA verilecektir. (Ç.HAK:625) DEVREN SATILIK LOKANTA Halen faal durumda, müþteri potansiyeli olan, cadde üzeri, bahçeli, geniþ lokantamýz iþ deðiþikliði nedeniyle devren satýlýktýr. Mür. Tel: kýrmýzý) sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:1740) (Ç.HAK:613) (Ç.HAK:605) (Ç.HAK:569) Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: PAZARTESÝ 16 MART Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR Firmamýzýn ön muhasebe bölümünde çalýþtýrýlmak üzere yaþlarý arasýnda bayan eleman alýnacaktýr. Koparan Aydýnlatma Elektrik Ltd. Þti. TEK KULLANIMLIK TEKSTÝL ÝMLAT SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ. FÝRMAMIZDA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE BAY-BAYAN SANAYÝ TÝPÝ DÝKÝÞ MAKÝNASI KULLANABÝLEN VE VASIFSIZ ELEMANLAR ALINACAKTIR YAÞ ARALIGINDA BAYAN SEKRETER VE ÖN MUHASEBE ELEMAN ALINACAKTIR. MÜRACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. ADRES: ÇEPNÝ MAH. ÝSKÝLÝP 12. SOK. NO: 12 ÇORUM TEL: (Ç.HAK:608) Eleman Aranýyor Nevresim dikim atölyesinde çalýþtýrýlmak üzere kesim iþinden anlayan askerliðini yapmýþ bay eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere yaþlarý arasýnda vasýfsýz eleman alýnacaktýr. Çorum Teknik Ateþ Ltd. Þti. (Ç.HAK:597) Adres: Çöplü Mah. Akpýnar Cad. No:35/a Çorum Cep: ELEMANLAR ALINACAKTIR Hizmet sektöründe çalýþabilecek esnek çalýþma saatlerine uygun genç, dinamik BAY AÞCI, IZGARACI ve KOMÝ alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Hasan Zahir Et Lokantasý Samsun Yolu 5. Km. ÇORUM Organize San. Bölgesi TEKNÝK ATEÞ Þirketimizde KALÝTE KONTROL departmanýnda görev alabilecek fizik, kimya laboratuvarlarý ve ÝSO standartlarýnda eðitimli, KÝMYAGER ve MÜHENDÝS e ihtiyacýmýz vardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý ve randevu alýnmasý gerekmektedir. Tel (Ç.HAK:632) ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARIYORUZ Bayiliðini yapmakta olduðumuz ürünlerin satýþýnda görevlendirilmek üzere satýþ ve pazarlama deneyimi olan Diksiyonu düzgün,b sýnýfý ehliyetli bay-bayan satýþ elemaný ve Þirketimizin muhasebe bölümünde görevlendirilmek üzere muhasebe bilgisi olan yardýmcý bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ÞAMLIOÐLU GRUP SAYGIN GIDA PAZ.DAÐ.KOLL.ÞTÝ. Ankara Yolu 5.km.Toyota Plaza Arkasý ÇORUM (Ç.HAK:626) (Ç.HAK:571) SAHÝBÝNDEN SATILIK Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:602) Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine müsait tarla sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:558) (Ç.HAK:2702) TEL: Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: DENEYÝMLÝ TORNACILAR ALINACAKTIR MÜRACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. TAÇMAK MAKÝNA SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 8. CAD. (Ç.HAK:622) ELEMAN ARANIYOR Karpuz ve sebze reyonumuzda çalýþtýrýlmak üzere deneyimli bay tezgahtarlar alýnacaktýr. Ýrtibat No: Baþvurular bu telefon numarasýna yapýlacaktýr. NO:7 ÇORUM Deðeri: TL SATILIK LÜKS DAÝRE 3. Stad Sokak ta 120 m2, 3. kat yeni daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel:

20 Cumartesi çalýþtýlar pazar dinlendiler Yarýn sahasýnda Niðde Belediyespor u konuk edecek Çorum Belediyespor bu maçýn hazýrlýklarýný hafta sonu yaptýðý tek antrenmanla sürdürdü. Kýrmýzý Siyahlý takým cumartesi günü Nazmi Avluca sahasýnda çalýþýrken dünü ise dinlenerek geçirdi. Cumartesi günü yapýlan antrenmana tüm futbolcular katýlýrken antrenmaný Mali As Baþkan Fatih Özcan, Ýdari As Baþkan Mustafa Özbayram ve Genel Kaptan Hamit Iþýk da izlediler. Çalýþma öncesinde Niðde Belediyespor maçýnýn taktiði üzerinde futbolculara uyarýlarda bulunan Ýncedal hücumda çoðalmak ve rakibe boþ alan býrakmama konularýnda uyarýlarda bulundu. Isýnma hareketleri ile baþlayan antrenman daha sonra dar alanda pas çalýþmasý ile devam etti. Ardýndan takýmý üçe ayýran Ýncedal iki takým yarý sahada maç yaparken diðer takým ise sahanýn kenarýnda yer alarak topa sahip olan takýma Yavuz Ýncedal taktik çalýþmada sýk sýk uyarýlarda bulundu duvar pasý yaptýlar. Üç devreli olarak dönüþümlü devam eden bu çalýþma sýrasýnda futbolculardan kesinlikle hücuma çýkýþta topa yakýn noktada olmalarýný ve ceza sahasý içine girmelerini isteyen Ýncedal, kesinlikle görmeden pas atýlmamasýný ve rakibe boþ alan býrakýlmamasý uyarýlarýnda bulundu. Çalýþmanýn son bölümünde ise yarý sahada çift kale maç yapan Çorum Belediyespor maçýnýn taktik provasýný yaptý. Bu çalýþmanýn ardýndan kýrmýzý siyahlý takým dünü dinlenerek geçirdi. Bugün öðlen saatlerinde yapacaðý ter idmaný ile Niðde Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýný tamamlayacak Çorum Belediyespor da maç kadrosu lojmanda kampa girecek. Ortaköy sahasýna kavuþuyor Ortaköy e futbol sahasý için destek isteyen Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret etti. Belediye Baþkaný Ýsbir, "Ýlçemizin tanýtýmý için Baþbakanýmýz Sayýn Ahmet Davutoðlu yla görüþmeniz ve Hattuþa ile birlikte Þapinuva'yý gündeme getirmenizden dolayý teþekkür ederiz. Sentetik Çim Futbol Sahamýzý bir an önce yapmak istiyoruz. Destek ve katkýlarýnýzý bekliyoruz" dedi. Ýlçelerimizin ihtiyaçlarýný öncelik ve ihtiyaçlarýna göre takip ettiklerini ifade eden Uslu, "Ýlçenin kültürel tanýmý açýsýndan adýnýn uluslararasý bilinen literatürde geçen haliyle bilinmesinin önemsiyoruz. Önerimize Baþbakanýmýz Sayýn Ahmet Davutoðlu da Ortaköy e futbol sahasý yapýmý için Salim Uslu, Spor Bakaný Akif Çaðatay Kýlýç ile görüþürken Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir de konu hakkýnda bilgi verdi sýcak baktý. Kamuoyunun beklentisine göre gerekli çalýþmalarý birlikte yapacaðýz. Sentetik yüzeyli futbol sahasý ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanýmýz Sayýn Akif Çaðatay Kýlýç ve Müsteþarýmýz ile görüþtük gereken desteði saðlayacaklar. Barbekü de stres attýlar Ligin ikinci yarýsýnda henüz galibiyet sevinci yaþayamayan ve yedi haftadýr gol atamayan Çorum Belediyespor cumartesi akþamý lojman bahçesinde barbekü partisinde stres attý. Yarýn oynanacak Niðde Belediyespor maçý için çalýþmalarýný sürdüren Çorum Belediyespor da Yönetim takýmýn moralini yükseltmek takým içi kaynaþmasýný saðlamak için cumartesi akþamý lojman bahçesinde düzenlediði barbüke partisine yönetim kurulu üyelerinin bazýlarý ile teknik heyet ve futbolcular tam kadro olarak katýldýlar. Önümüzdeki günlerde talep edilen 600 bin ödenek için onay bekliyoruz. Ýlçemize hayýrlý olmasýný diliyorum dedi. Uslu ve Ýsbir daha sonra TBMM'de Gençlik ve Spor Bakaný Akif Çaðatay Kýlýç ile görüþerek Sungurlu Sahasý için süreç hýzlandý destekleri için teþekkür ettiler. Öte yandan Uslu, Alaca Gençlik Merkezi nin Kalkýnma Bakanlýðý ndan onay beklediðini, Ortaköy Sentetik Çim Sahasýna ilave olarak, Mecitözü ilçesi için de Sentetik Çim Saha teklifinin yapýldýðýný belirtti. U 13 de ikinci hafta maçlarý oynandý U 13 Liginde ikinci hafta maçlarý dün tamamlandý. Tek grupta on takýmýn mücadele ettiði U 13 liginde ikinci haftanýn zorlu maçýnda ilk haftayý kazanan Alaca Belediyespor ile Mimar Sinan Gençlikspor arasýndaki maç karþýlýklý gollerle 2-2 beraberlikle sona erdi. Ýlk haftayý farklý kazanan Çorum Belediyespor ikinci maçýnda 1907 Gençlikspor u zorlanmadan 5-0 yenerek ikinci maçýnýda kazandý ve liderliðe yükseldi. Ýl Özel Ýdarespor da ikinci maçýnda Gençlerbirliði önünde 5-0 galip gelerek 6 puanla ikinci sýrayý yükseldi. Ýlk haftanýn kaybedeni Ulukavakspor, Osmancýkspor u 3-2 yendi ve üç puanla tanýþtý. Günün son maçýnda ise Çimentospor ile HE Kültürspor arasýndaki maçtan yeþil beyazlýlar 2-1 galip ayrýlarak üç puanýn sahibi oldu., Þehrin en büyük markasý futbol takýmýdýr Ankara da oturan Çorumlular GençHititler grubunu kurdu. Çorum u temsil eden tüm takýmlara destek vermeyi görev kabul eden GençHititler in lideri Halim Hasan ilk görevlerini 5 Nisan da Tutap Þekerspor- Çorum Belediyespor maçýnda görev yapacaklarýný söyledi. Hasan, bir þehrin en büyük markasýnýn o ilin futbol takýmý olduðunu bu bilinç içinde takýmlarýna sahip çýkmalarý gerektiðini söyledi. Ankara da yaþayan Çorumsporlular GençHititler i kurdu. Genç Hititler Taraftar grubu lideri Halis Hasan kurduklarý Genç Hititler in skor ne olursa olsun takýmlarýna doksan dakika destek vereceklerini maçta çekirdek çitleyen taraftar grubuna benzemeyeceklerini söyledi. Memleket takýmlarýna en ateþli þekilde desteklemeyi kendilerine ilke edineceklerini belirten Halim Hasan 5 Nisan pazar Nizami ölçülerde bulunmamasý nedeniyle halen toprak saha olarak hizmet veren Sungurlu Þehir Stadyumu için süreç hýzla devam ediyor. Konuyu yakýndan takip eden Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu yaptýðý açýklamada, "En büyük ilçemizin futbol sahasý günümüz þartlarýna uymayan saha bize yakýþmýyordu. Sungurlu Belediye Baþkanýnýn Aralýk ayýnda bizi ziyarete gelerek taleplerini iletmesi ile futbol sahasý için gereken çalýþmayý hýzlý bir þekilde baþlatmýþtýk. Ayný ziyarette dile getirilen ve hayati önem arz eden içme suyu ve þehir merkezinin derelerinin ýslahý ile ilgili takibimiz ve çalýþmalarýmýz sürüyor. Sungurlu Barajýndaki höyük sorunu çözülüyor. Derelerin ýslahý için de proje çalýþmalarýmýz CUMARTESÝ 14 MART 2015 devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanýmýz Akif Çaðatay Kýlýç, görüþmemiz sonrasý ilçeye futbol sahasý için arsa takas sürecini baþlattý ve Spor Toto Teþkilat Baþkanlýðýndan 1 Milyon 300 Bin TL ödenek onayý alýndý. Takas iþlemi deðer tespiti için Ýl Müdürlüðümüz yetkilendirildi. Geçtiðimiz Pazartesi günü ilçeye komisyon gönderildi. Baðýmsýz bir þirket tarafýndan yapýlacak deðerlemeyi müteakip takas iþleminin sonuçlanmasýyla Kamu Ýhale Kurumunda ihale tarihi alýnarak iþe baþlanýlmýþ olacaktýr. Önceliðimiz memleketimiz ve insanýmýzdýr düsturu ile çalýþmalarýmýza devam ediyoruz" dedi. Salim Uslu Sungurlu ilçe sahasýnýn yapýmý konusunda ilgiliden bilgi alýrken Ýþitme Engelliler den Federasyon a ziyaret Çorum Ýþitme Engelliler Kulübü, Federasyon Baþkanlýðýna seçilen Ümit Kihtir ve Federasyon da görev yapmaya baþlayan Çorumlu Bilal Topkara ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Çorum Ýþitme Engelliler Kulübü Ýþitme Engelliler Federasyonu nda baþkanlýða seçilen Ümit Kihtir e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ýþitme Engelliler Federasyonu nun 14 Þubat ta yapýlan Olaðanüstü Genel Kurulu sonunda Baþkanlýða seçilen Ümit Kihtir göreve baþladýktan sonra uzun yýllar Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü nde görev yapan ve geçtiðimiz yýllarda Ankara ya tayin olan ve son olarakta Olimpiyat Hazýrlýk Merkezinde görev yapan Bilal Topkara da Federasyon da görev yapmaya baþladý. Ýþitme Engelliler Baþkaný Mürsel Barýldar ve Yönetim Kurulu üyeleri hem Baþkan Ümit Kihtir hemde Federasyon da göreve baþlayan Bilal Topkara yý ziyaret ederek yeni görevlerinde baþarýlar dilediler. Federasyon günü Ankara da oynanacak olan Tutap Þekerspor - Çorum Belediyespor maçýnda ilk kez tribündeki yerimizi alacaðýz. Tüm Çorumlulardan bu maçta bizleri yalnýz býrakmamasýný istiyoruz. Çorumlu iþadamlarýný ve Çorum Derneklerini kalbinde Çorum sevgisi yaþatan herkesi maddi ve manevi desteklerini bekliyoruz. Unutmayalým ki bir þehrin en büyük markasý o þehrin futbol takýmýdýr dedi. Baþkaný Kihtir ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi ve Çorum Ýþitme Engelliler Kulübü nün tüm üyelerine teþekkür etti. Çorum Ýþitme Engelliler Baþkaný Mürsel Barýldar da Federasyon Baþkanlýðýna seçilen Ümit Kihtir in bu göreve gelmesinden tüm camianýn mutlu olduðunu belirterek yaþanan olumsuz dönemin biran önce sona ererek yeniden eski günlerine döneceðine inandýðýný söyledi Barýldar, ayrýca yakýn dostlarý uzun yýllar Çorum da birlikte çalýþtýklarý Bilal Topkara nýn da Federasyon da göreve baþlamasýnýn kendilerini ayrýca mutlu ettiðini belirterek kendisinede baþarýlar dilediler. Ziyaret sýrasýnda Çorum Ýþitme Engelliler kulübü Baþkan ve diðer çalýþanlarýna Çorum leblebisi ikram ederek baþarýlar dileklerinde bulundular. Çorum Ýþitme Engelliler Kulübü Baþkan ve Yönetimi Federasyon u ziyaretlerinde toplu halde görülüyor

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Salim Uslu, Ensar Vakfý nýn Ankara þubesindeki Ensar Buluþmalarý söyleþisine katýldý.

Salim Uslu, Ensar Vakfý nýn Ankara þubesindeki Ensar Buluþmalarý söyleþisine katýldý. Çorum basýný yerel standartlarýn üzerinde AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý KYK eski Genel Müdürü Prof. Dr. Recep Kaymakcan, Gazeteciler Cemiyet Baþkaný Recep Kaymakcan Þevket Erzen'i ziyaret etti.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas Hep Birlikte Mutlu Yarýnlara Emniyet Müdürlüðü, Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinden gelerek ildeki fabrikalarda çalýþan iþçilerin çocuklarýnýn terör örgütleri tarafýndan istismar edilmelerini önlemek

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

112 filosuna taze kan

112 filosuna taze kan Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 Milletvekili adaylarý 10 gün sonra belli oluyor 16 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ 7 Haziran

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý Cumhuriyet 92 yaþýnda ÇORUM 29 EKÝM 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti ye STK desteði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Ýrade Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Platform

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı