SABİT TELEFON HİZMETLERİNDE ARAYAN HAT BİLGİSİ, İLETİŞİMİN TESPİTİ VE TRAFİK DEĞİŞİM NOKTALARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SABİT TELEFON HİZMETLERİNDE ARAYAN HAT BİLGİSİ, İLETİŞİMİN TESPİTİ VE TRAFİK DEĞİŞİM NOKTALARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA"

Transkript

1 SABİT TELEFON HİZMETLERİNDE ARAYAN HAT BİLGİSİ, İLETİŞİMİN TESPİTİ VE TRAFİK DEĞİŞİM NOKTALARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA CALLER LINE INFORMATION, CONTACT DETECTION AND TRAFFIC CHANGING POINTS ON THE FIXED TELEPHONE SERVICES Savaş ÇITLAK Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu (BTK) Alper ÖZBİLEN Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu (BTK) ÖZET: Bu çalıģmada, ülkemizdeki Sabit Telefon Hizmeti (STH) iģletmeciliği ve bu iģletmelerin vermiģ oldukları telekomünikasyon servislerine iliģkin olarak, acil çağrıyı yapan abonenin konum bilgisinin tespiti ve iletiģimin tespiti konuları incelenmiģtir. STH iģletmecileri için mobil ve yerleģik sabit iģletmeciler gibi hiyerarģik bir numara planının bulunmayıģından kaynaklanan problemlerin neler olduğu tartıģılmıģtır. Batı Avrupa ülkelerinde sıkça görülen telekom otellerinin ülkemizdeki STH iģletmeciliği ve hizmetleri açısından tartıģılmıģtır. Anahtar Kelimeler: VoIP, Güvenlik, Ses, Düzenleme, ĠletiĢim Tespiti, Telekom Oteli ABSTRACT: In this study, Fixed Telephone Service management (STH) and the businesses in our country are given in relation to telecommunications services, emergency identification and communication with the calling subscribers location information detection issues were examined. STH for operators of mobile and fixed operators, such as built in hierarchical plan for a number of problems arising from a lack of what was discussed. STH telecom hotels of which are commonly seen in Western European countries in our country are discussed in terms of operations and services. Keywords: VoIP, Security, Sound, Editing, Communications Detection, Telecom Hotel 1. GİRİŞ Günümüzde sabit hatlardan ses iletimi daha çok PSTN (Genel Aktarmalı Telefon ġebekesi, Public Switched Telephone Network) üzerinden verilen bir hizmet olmasına rağmen, yakın bir gelecekte durumun VoIP (Ġnternet Protokolü Üzerinden Ses Ġletimi, Voice over Internet Protocol) teknolojisi lehine hızlı bir biçimde değiģmesi beklenmektedir. Günümüzde tüm telekomünikasyon Ģebekesi iģletmecilerinin yeni nesil Ģebeke yatırımlarını VoIP teknolojisi temelli yapmaları bunun bir göstergesidir. VoIP, internet altyapısı üzerinden ses verisi gönderilmesi anlamına gelmekte olup, telefon görüģmesi yapmaya ve ilgili katma değerli hizmetleri vermeye imkân sağlamaktadır. VoIP ile birlikte devre tabanlı analog ve sayısal santrallerin yerini IP tabanlı santrallerin alması, bakım ve iģletme maliyetlerini ciddi anlamda düģürmektedir. Ülkemizdeki STH iģletmecilerinin tamamının numara planına sahip olmamasının ve acil çağrılarda konum hizmetini verememesi sonucunda oluģan olumsuzluklar ile ortak altyapı kullanımının gerekliliği ve getirileri tartıģılmıģtır. 2. ÜLKEMİZDEKİ STH HİZMETLERİNE GENEL BAKIŞ Ülkemizde sadece Türk Telekom A.ġ de bulunan telefon hizmeti verme hakkı 1 Ocak 2004 tarihi itibariyle kaldırılarak, yeni iģletmelerin bu hizmetleri verebilmelerinin yolu açılmıģtır. Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu (BTK), 17 Mayıs 2004 tarihinde sabit telefon üzerinden Ģehirlerarası ve uluslararası görüģmelerin maliyetini düģürecek Uzak Mesafe Telefon Hizmeti lisansını vermeye baģlamıģtır. 10 Mayıs 2009 yılında Uzak Mesafe Telefon Hizmetleri (UMTH) lisansları STH lisanslarına çevrilmiģtir. Ülkemizde 2004 yılından beri geliģimini sürdüren UMTH servisleri, STH lisans kapsamında Ģehiriçi arama hizmetinin de serbest olması ile birlikte geliģimini daha da hızlandırmıģtır yılı Ağustos ayı

2 itibariyle bildirim kapsamında 117, sınırlı olmayan kullanım hakkı kapsamında 30 lisanslı iģletmeci bulunmaktadır (BTK, 2011). 3. STH HİZMETLERİNDE ARAYAN HAT BİLGİSİ DÜZENLEMELERİ, İLETİŞİM TESPİTİNİN İNCELENMESİ Sadece bir kısım iģletmecilerce ve herhangi bir zorunluluğa bağlanmaksızın göçebe (nomadic) numara kullanımı dıģında STH iģletmecilerinin, mobil ve yerleģik (Incumbet) iģletmecilerin sahip olduğu gibi hiyerarģik bir numara planına sahip olmaması nedeniyle yapılan bir çağrıya iliģkin iletiģimin yasal tespitinde gecikmeler ve problemler yaģanabilmektedir. STH iģletmecileri üzerinden yapılan bazı VoIP çağrılarında, iģletmecinin kendi abonesi mi olduğu yoksa yurt dıģından trafik mi taģıdığı bilgisi, doğru numaralandırmama problemi nedeniyle doğrudan anlaģılamamaktadır. Bir VoIP çağrısında, baģlamasından sonlanmasına kadar oluģan trafiğin birden fazla iģletmeci tarafından taģındığı da düģünülürse, arayan ve aranan kiģinin kimlik bilgilerine eriģim birkaç aģamalı ve zorlu bir iģlem gerektirmektedir. Bu problemin asıl kaynağı ise STH iģletmecilerinin birbirinden ve yurt dıģında faaliyet gösteren STH benzeri iģletmecilerden aldıkları trafikte arayan numara kısmında bulunan bilgi, süreç içinde trafiği teslim eden herhangi bir iģletmecinin vermiģ olduğu keyfi bir numara olabilmesidir. Arayan numara bilgisinin boģ olduğu, bazılarında E numaralandırma standardına uygun olmayan numaraların kullanıldığı, bazılarında ise kullanıcıların VoIP istemcilerinde yapacakları ayarlamalarla gerçekte var olan sabit ve GSM (Mobil ĠletiĢim için Küresel Sistem - Global System for Mobile Communications) numaralarını kendi telefon numarasıymıģ gibi ayarlayabildiği veya gerçeği yansıtmayan acil yardım çağrı hizmet telefon numaralarını kullanabildikleri görülmektedir. Bu durum sonucunda görüģmeyi yapan kiģinin kimlik ve yer bilgisine tespitinin yapılabilmesinde çeģitli teknik zorluklar yaģanabilmektedir. Bazı ülkelerin düzenleyici ve denetleyici kuruluģları, STH benzeri VoIP iģletmecilerinin kendilerine ait olmayan acil yardım hizmetleri, güvenlik güçlerine veya baģka bir aboneye tahsisli telefon numaralarını CLI ( Arayan Numara Bilgisi, Caller Line Identification) bilgisi olarak basmalarının görüģmeyi yapan kiģinin kimlik bilgilerine ve yer bilgisine eriģimi zorlaģtırdığı, diğer iģletmecilere ait numaraların CLI bilgisi olarak basılmasının uygun olmadığı görüģündedirler. Avrupa ülkelerinin pek çoğunda ise STH benzeri iģletmecilerin baģlattıkları çağrılarda CLI bilgisi olarak kendilerine tahsisli anlamlı tam bir ulusal numaranın veya E.164 numaralarının kullanılmasının zorunlu olduğu ve çağrıların CLI bilgisi olmadan baģlatılmadığı görülmektedir (ECC, 2009). Arayan hat bilgisi ve Sabit Telefon Hizmetinin sunumuna iliģkin olarak 24/05/2011 tarihli ve 2011/DK-08/257 sayılı Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurulu kararı ile onaylanan Elektronik HaberleĢme Sektörüne ĠliĢkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde (EHSĠYY) DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 9/6/2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak, Elektronik HaberleĢme Hizmet, ġebeke ve Altyapıların Tanım, Kapsam ve Süreleri düzenlemesinin Sabit Telefon Hizmetleri baģlıklı ve bölümlerinde bu kapsamda yapılan değiģikliklerde aynı Kurul Kararı ile onaylanarak 09/06/2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiģtir. Bu değiģikliklerle birlikte, numara kullanılması gereken telefon hizmeti veya baģka bir ifadeyle abonelerine çağrı baģlatma ve sonlandırma hizmeti verecek iģletmelerinin kendilerine tahsisli numaralarının olması, Ģayet kendilerine tahsisli numaraları yoksa böyle bir hizmeti vermemeleri gerektiğine hükmedilmiģtir. Ayrıca adı geçen aynı yetkilendirme yönetmeliğinin 19. maddesinin birinci fıkrasına, CLI, boş, eksik ve başta acil yardım hizmetlerine ve/veya güvenlik güçlerine tahsisli kısa numaralar ile bir başka aboneye tahsisli numaraların kullanılmamasında olduğu üzere yanlış ve yanıltıcı bir biçimde oluşturulamaz. Yurtdışından gelen çağrılarda CLI bilgisi olarak acil yardım çağrı hizmetlerine ait numara kullanılamaz. İşletmeciler bu konuda her türlü tedbiri almakla yükümlüdür bendi eklenmiģtir. Anılan 24/05/2011 tarihli sayılı Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurulu kararı ve devamında yetkilendirme yönetmeliğindeki değiģikliğin yürürlüğe girmesi ile arayan numara bilgisinin yanlıģ, yanıltıcı ve eksik kullanımının önüne önüne geçilecek hukuki zemin oluģmuģ olup, bu düzenleme hem vatandaģların doğru bilgilenmesi hem de ülkemizdeki 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun ve 5397 sayılı kanun kapsamında yürütülen iletiģimin tespiti iģleminde arayan numara bilgisinin doğru tespiti hususunda önemli bir düzenleme gerçekleģtirilmiģtir. Bu düzenleme ile, özellikle yurtdıģı transit trafik taģıyan STH iģletmecileri yurtiçinde ve yurtdıģındaki telekom operatörleriyle olan anlaģmalarını tekrar gözden geçirmeli, teslim aldığı trafikte CLI bilgisinin boģ, eksik ve yanlıģ olmasının mutlaka önüne geçmesi zorunlu hal almıģtır. Ayrıca, STH 1 E.164 ITU tarafından tanımlanmış, telefon şebekelerinde telefon numaralandırma esaslarını belirleyen bir standarttır.

3 iģletmecileri, teknik olarak arayan numara belirleme yetkisini müģterilerine bırakmamaları sonucunu da doğurmaktadır. Bu düzenleme neticesinde, kötü niyetli kullanıcıların teknolojinin kendisine sağladığı imkanlarla arayan numara bilgisine 155 Polis imdat gibi acil yardım çağrı hizmetleri numarasını basarak, sanki polis arıyormuģ gibi herhangi bir numarayı aramak suretiyle masum kullanıcıdan verilen bir numaraya kontör yüklemesi gibi ve benzeri dolandırıcılık faaliyetleri ciddi oranda ortadan kalkacak; arayan numaranın eksik ve yanlıģ olmasıyla yavaģlayan adli iģlemler sağlıklı ve hızlı bir Ģekilde iģlemeye baģlayıp kötü niyetli kullanıcıların önü büyük ölçüde kesilecektir. Bu düzenlemenin getirdiği diğer bir imkân ise, eksiksiz ve doğru numara ile acil çağrıda bulunan kullanıcılara, acil yardım birimleri (polis, itfaiye, ambulans, vb.) daha rahat ulaģabilmesine sağlayacağı katkıdır. 4. ACİL ÇAĞRI VE KONUM TESPİTİ Dünyada ve ülkemizdeki internet protokolü (IP) planlaması coğrafi temelli olmadığından, VoIP hizmetlerinde acil çağrıyı yapan kiģinin konum bilgisinin elde edilmesi teknik birçok kısıda tabidir (Esaki, 2006). STH iģletmeleri çoğunlukla müģterilerine, konumdan bağımsız hizmet vermektedir. Çoğu STH iģletmecisi telekom hizmetini sadece telefonla değil; internet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayarda kurulacak bir yazılım üzerinden de vermektedir. Bu esneklikle birlikte müģteri evinde, iģyerinde, özel aracında, alıģveriģ merkezinde veya baģka Ģehirde, kısacası internet bağlantısı olan her yerde bu hizmeti kullanabilmektedir. Bu hizmet çeģitliliğinden dolayı müģterinin fiziksel konumu sabit olmadığından, acil yardım birimlerinin acil yardıma muhtaç olan kiģiye ulaģması imkânsız olacaktır. Örneğin ikametgâh adresi Ankara da olan bir müģterinin, kendi bilgisayarından Ġstanbul dan yaptığı bir acil yardım çağrısında, acil yardım birimleri (polis, ambulans, vb.) müģterinin Ankara daki adresine yönlendirilecektir. STH iģletmecilerinin sağlayacağı bir web arayüzüyle veya sms yoluyla müģterilerin kendi adreslerini sürekli güncellemesi fayda sağlayacaktır. Bununla birlikte hâlihazırda Ġnternet Protokolü Sürüm 4 (IPv4- Internet Protocol Version 4) için coğrafi temelli bir planlama yapılmamıģ olup, bu süreçten sonra da yapılması pek mümkün görülmemektedir. Ancak henüz Ġnternet Protokolü Sürüm 6 ya (IPv6-Internet Protocol Version 6) geçiģ sürecindeyken, VoIP servisleri de dikkate alınarak acil çağrılar ve konum tespiti için coğrafi temelli planlama yapılması ileride oluģacak birçok problemi ortadan kaldıracaktır (Tech Mahindira, 2010). 5. GÜÇLÜ ALTYAPI, DÜŞÜK MALİYET VE KALİTELİ HİZMET İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİSİ: TELEKOM OTELLERİ Ülkemizdeki STH iģletmecileri ve dünyadaki muadil yetkilendirmeye sahip iģletmeciler, düģük maliyet, altyapının kolay kurulumu, iģletmedeki esneklik ve teknolojinin IP temelli sistemlere yönelmesinden dolayı VoIP teknolojisini tercih etmiģlerdir. Bu teknolojiyi tercih eden STH iģletmecilerinin, merkezi ses ve sinyalleģme sunucularının çokluğu ve dağılımı da güvenlik riski ortaya çıkarabilmektedir. Ses ve sinyalleģme bilgilerinin alındığı STH iģletmecilerinin sayılarının fazlalığı, her iģletmecinin birden fazla yerde ara bağlantı noktası bulundurması ve her bir iģletmecinin farklı teknik altyapıya sahip olması, Elektronik HaberleĢme Güvenliği Yönetmeliği nde öngörülen ve giderilmesi için iģletmelere yükümlülük getiren güvenlik riskine sebep olabilmektedir (Resmi Gazete, 2008). Her bir STH iģletmecisinin kendine ait olan ses ve sinyalleģme sunucularının bulunduğu sistem odalarına ayrı bir ağ kurulması, kurulan bu ağın güvenliğinin sağlanması ve kontrol edilmesi birçok zorluğu beraberinde getirebilmektedir. Amerika BirleĢik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkelerinde ortak altyapı kullanımını esas alan ve kolay ara bağlantı imkânı veren birçok telekom oteli (telecom hotel) bulunmaktadır. Örneğin Almanya daki Interxion, Ancotel gibi telekom oteli tipindeki veri ve iletiģim merkezleri ülkemizde faaliyet gösteren birçok telekomünikasyon iģletmecisinde hizmet aldığı ve bina içi ara bağlantı yapabildiği yerlere örnek verilebilir. Ülkemizdeki STH iģletmecilerinin birçoğunun kısıtlı mali ve teknik kaynaklara sahip olduğu düģünülürse, telekom oteli modelinin donanım, yazılım, ağ kurulum ve bağlantı maliyetlerini ciddi ölçüde düģüreceği ve küçük iģletmecilerin kendilerinden büyük iģletmecilerle rekabet edebilmesine imkân sağlayacaktır. Bu maliyetlere bakıldığı zaman, doğal afetlerden (sel, deprem, vb.) etkilenmeyecek arazide inģa edilen cihazların bulunduğu binanın maliyeti, inģa edilen binada sistem odasının kurulması maliyeti, kablolama ve yönetim maliyeti, sistem odası için soğutma ve enerji maliyetleri, güvenlik kamerası ve güvenlik cihazları maliyeti, binanın fiziksel korunması için güvenlik personeli maliyetleridir. Telekom otelleri ile ortak altyapı kullanımı birçok maliyeti düģürecektir.

4 Telekom oteli gibi yapılar sayesinde ülkemizde, sadece milli değil, transit dâhil milletlerarası telefon trafiğinin kaliteli ve yüksek hacimli aktarımına teknik imkân sağlanacaktır. Telekom otelleri sayesinde, düģük ara bağlantı, güçlü altyapı ve tek merkezden onlarca iģletmeciye bağlantı gibi seçenekler baģta komģu ülkeler olmak üzere bölge ülkelerinin Türkiye yi değiģim noktası olarak kullanmaları yönünde cazibe merkezi haline getirecektir. Dolayısıyla, bu durum Türkiye nin jeopolitik konumu da getirdiği imkân sayesinde telekomünikasyon değiģim merkezleri ve otelleri ile ilave ve sektör açısından ciddi ihracat gelirleri elde etmesinin yolunu açacaktır. 6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME ÇalıĢmada elde edilen sonuçlardan bazıları ve bunlara iliģkin değerlendirmeler aģağıda sunulmuģtur: Arayan numaranın boģ, eksik ve acil yardım hizmetlerine tahsisli kısa numaralar veya baģka bir aboneye ait olan bir numara ile oluģturulmasının önüne geçilmesiyle, görüģmeyi yapan kiģinin kimlik bilgisinin tespitindeki teknik zorluklar ortadan kalkacaktır. Bununla birlikte arayan numaranın eksiksiz veya doğru gelmesiyle adli iģlemler hızlanacak, dolandırıcılık faaliyetlerinin önü kesilecektir. Bununla birlikte eksiksiz ve doğru arayan numara ile acil çağrıda bulunan kullanıcılara, acil yardım birimleri daha rahat ulaģabilecektir. IPv6 ya geçiģ aģamasında coğrafi temelli IP planlaması yapılması acil çağrılar ve konum tespiti için kolaylıklar getirecektir. STH iģletmecilerine ait merkezi ses ve sinyalleģme sunucularının hepsinin ülke genelinde belirli noktalarda oluģturulacak telekom otellerinde bulundurulması, altyapı ve cihazların ortak kullanımı, hem sistemlerin ve verilerin güvenliği açısından hem de STH iģletmecilere yatırım ve iģletim maliyetleri açısından birçok avantaj sağlayacaktır. Güçlü tesis edilen telekom otelleri ve Türkiye nin jeopolitik konumu sayesinde komģu ülkeler telekomünikasyon değiģim noktası tercihini ülkemizde yana kullanacak, böylelikle ülkemiz bölgede telekomünikasyon sektöründe lider ülke konumuna gelecektir. VoIP hizmetinin geliģmesi ve daha geniģ kitlelere ulaģması için numaralandırma planı çok önemlidir. E.164 numaraları ile internet servis sağlayıcıları arasında bir iliģki kurulmalı ve IP kullanıcılara E.164 numaraları verilmelidir. VoIP hizmeti veren iģletmelerin pazarlama açısından abonelerinin dünya genelinde farklı noktalarla konuģmalarını sağlamaları için de uluslararası bir standart oluģturulmalıdır. STH iģletmecilerinin hem maliyetlerini düģürmeleri açısından ve hem de iģletmecilerin kendi bünyelerinde barındırdıkları merkezi ses ve sinyalleģme sunucularının, güvenlik ve iģletim maliyetleri gibi unsurlardan dolayı daha verimli yönetilebilmesi için, iģletmecilerin birleģme ve devralma yoluna gitmeleri fayda getirecektir. Yapılacak olan düzenlemelerle STH iģletmecileri desteklenmeli ve görüģme ücretlerinin düģürülmesi sağlanmalıdır. Aksi halde, internet üzerinden VoIP hizmeti sunan yabancı iģletmecilere yarar sağlayıp, bu hizmeti almak isteyen kullanıcılar yurt dıģı aboneliği yaparak, milyonlarca doları yurt dıģına aktaracağı için ülkemiz vergi kaybına uğrayacak, aynı zamanda ülke içi içerik ve arama detay kayıtlarının diğer ülkelerin istifadesine sunulması güvenlik zaafiyetine sebep olacaktır. Yeni lisans alacak STH iģletmecilerinin; telefon hizmetini aktif olarak verip vermeyeceği bilgisi, iģletme sermaye sahiplerinin, yöneticilerinin ve personelinin güvenlik soruģturması bilgisi, BTK tarafından dikkate alınması faydalı olacaktır. IP üzerinden yapılan iletiģimde güvenlik açıkları daha fazla olduğu için, veri bozulması, veri kayıpları ve güvenliğine iliģkin birçok problem bulunmaktadır. Bundan dolayı, VoIP hizmeti veren STH iģletmecileri, verilerin güvenliğini ve gizliliğini sağlamalıdırlar. BTK bu konuda STH iģletmecilerini belirli dönemlerde denetlemelidir.

5 KAYNAKLAR Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu, (2011), Lisanslı ĠĢletmeciler, adresinden 15 Temmuz 2011 tarihinde alınmıģtır. Esaki, H. (2006). IPv6 Deployment Status in Japan Exploring New Business Area _UTokyo.pdf adresinden 17 Temmuz 2011 tarihinde alınmıģtır. Resmi Gazete, (2008), Elektronik HaberleĢme Güvenliği Yönetmeliği, htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/07/ htm adresinden 11 Temmuz 2011 tarihinde alınmıģtır. Tech Mahindira (2010), IPv6 based Emergency Rural Healthcare, 12/images/stories/presentations/d1_IPv6_based_Rural.pdf adresinden 17 Temmuz 2011 tarihinde alınmıģtır.

HABERLEŞME KARAYOLU SEKTÖRÜ

HABERLEŞME KARAYOLU SEKTÖRÜ HABERLEŞME KARAYOLU SEKTÖRÜ SEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER POLİTİKA VE DÜZENLEMELER PROJE VE FAALİYETLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER İŞLETME FAALİYETLERİ Bilgi, tarihin her döneminde toplumsal gelişim ve refahın sağlanmasındaki

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU PİYASA ANALİZİ ÇALIŞMALARI - VII VERİ AKIŞ ERİŞİMİNİ İÇEREN TOPTAN GENİŞBANT ERİŞİM PİYASASI Kamuoyu Görüşlerini İçeren Doküman BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU Ocak 2010, ANKARA Ref: 2010.T.12.2

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE EVRENSEL HİZMET KAVRAMI

TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE EVRENSEL HİZMET KAVRAMI TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE EVRENSEL HİZMET KAVRAMI Bülent KENT ÖZET Bilgi ve iletişim teknolojileri olarak ifade edilen geniş bir sektörün bir bölümünü oluşturan telekomünikasyon sektörü bütün sektörler

Detaylı

Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzük Taslağı ile İlgili Tüm Görüşler

Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzük Taslağı ile İlgili Tüm Görüşler BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzük Taslağı ile İlgili Tüm Görüşler BTHK 2013 Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektum Tüzüğü 17/12/2012-18/01/2013

Detaylı

YEDİNCİ BÖLÜM YENİ TREND VE TEKNOLOJİLER

YEDİNCİ BÖLÜM YENİ TREND VE TEKNOLOJİLER 259 YEDİNCİ BÖLÜM YENİ TREND VE TEKNOLOJİLER 7.1. AKILLI VE MOBİL CİHAZLARIN GELİŞİMİ Yakınsama ile birlikte, akıllı ve mobil cihazlarda önemli gelişmeler yaşanmakta; akıllı cihazlar, 3G, Wi-Fi, GPS gibi

Detaylı

TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI

TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU DÜNYA VE TÜRKİYE'DE TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNÜN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ Rapor No. 16 // 07 Mart 2015 Raportör: Ejder ORUÇ TASAV Ekonomik

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Kasım 2005,

Detaylı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ REFERANS ERİŞİM TEKLİFİ

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ REFERANS ERİŞİM TEKLİFİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ REFERANS ERİŞİM TEKLİFİ İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 1 1.1. GİRİŞ... 1 1.2. AMAÇ VE KAPSAM... 1 1.3. DAYANAK... 2 1.4. TANIMLAR... 2 1.5. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ...

Detaylı

YENİ NESİL ŞEBEKELERİN TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE DÜZENLEMELERE ETKİLERİ

YENİ NESİL ŞEBEKELERİN TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE DÜZENLEMELERE ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ YENİ NESİL ŞEBEKELERİN TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE DÜZENLEMELERE ETKİLERİ Planlama Uzmanlığı Tezi Furkan CİVELEK Ağustos 2010 Ankara 1 TEŞEKKÜR

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE AÇIK HATLAR SORUNU VE DÜZENLEYİCİ KARARLARIN ETKİLERİ. Bilge UZ *

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE AÇIK HATLAR SORUNU VE DÜZENLEYİCİ KARARLARIN ETKİLERİ. Bilge UZ * ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE AÇIK HATLAR SORUNU VE DÜZENLEYİCİ KARARLARIN ETKİLERİ Bilge UZ * ÖZET Yetkilendirilmiş işletmeciler eliyle, tüketiciler ile imzalanan tip abonelik sözleşmeleri üzerinden

Detaylı

E-DEVLET UYGULAMALARINDA BİLGİ VE PAYLAŞIM GÜVENLİĞİ

E-DEVLET UYGULAMALARINDA BİLGİ VE PAYLAŞIM GÜVENLİĞİ E-DEVLET UYGULAMALARINDA BİLGİ VE PAYLAŞIM GÜVENLİĞİ Öğr. Gör. Akın EFENDİOĞLU Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü e-posta: eakin@cu.edu.tr Öğr. Gör. Emre SEZGİN Çukurova Üniversitesi

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi AYġE MELEK TOPALAK ĠSTANBUL, 2014 T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER

Detaylı

TÜRKİYE DE DEVLET MUHASEBESİ STANDARTLARI İLE TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NIN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

TÜRKİYE DE DEVLET MUHASEBESİ STANDARTLARI İLE TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NIN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE FİNANSMAN YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE DE DEVLET MUHASEBESİ STANDARTLARI İLE TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU

TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU Hesap No:............... YURTDIġI TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU Önemli Açıklama Yurt dıģı vadeli iģlem ve opsiyon borsaları ya da teģkilatlanmıģ diğer piyasalar nezdinde yapacağınız alım satım iģlemleri

Detaylı

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmıģ sermayesinin 176.100.000.-TL den 224.000.000- TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 47.900.000.-TL ve mevcut ortakların

Detaylı

KAMU ÇALIġANLARI EMEKLĠLĠK SĠSTEMLERĠ SIGMA BELGE NO. 10 1997

KAMU ÇALIġANLARI EMEKLĠLĠK SĠSTEMLERĠ SIGMA BELGE NO. 10 1997 SIGMA YönetiĢim ve Yönetimde GeliĢim için Destek Finansmanı esas olarak AB tarafından sağlanan bir OECD ve Avrupa Birliği ortak bir giriģimi KAMU ÇALIġANLARI EMEKLĠLĠK SĠSTEMLERĠ SIGMA BELGE NO. 10 1997

Detaylı

T.C KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BĠLĠM DALI. SERMAYE ġġrketlerġ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI

T.C KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BĠLĠM DALI. SERMAYE ġġrketlerġ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI T.C KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BĠLĠM DALI SERMAYE ġġrketlerġ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI 6102 SAYILI TÜRK TĠCARET KANUNU UYARINCA BORSAYA KOTE ORTAKLIKLARIN GENEL KURUL

Detaylı

KATMA DEĞERLĠ SERVĠSLER. ÇALIġMA GRUBU RAPORU

KATMA DEĞERLĠ SERVĠSLER. ÇALIġMA GRUBU RAPORU KATMA DEĞERLĠ SERVĠSLER ÇALIġMA GRUBU RAPORU 24/11/2011 Ġçindekiler 1. Abonelik ve Satın Alma Süreçleri... 2 a. Mevcut Durum... 2 b. Abonelik Sözleşmesi ve Satın Alma Süreçlerinin Hukuki Yönden İncelenmesi...

Detaylı

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARI ĠÇĠN YENĠ BĠR UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE MODELLENMESĠ

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARI ĠÇĠN YENĠ BĠR UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE MODELLENMESĠ T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARI ĠÇĠN YENĠ BĠR UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE MODELLENMESĠ Yusuf YALÇIN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ELEKTRONĠK VE BĠLGĠSAYAR

Detaylı

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Aralık 2014 Ankara İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1

Detaylı

A) 5651 Yoluyla. Öngörülen. Hakkında. Edilmesi. erişimin erişimin. tarafından içeriğin. engellenmesini,

A) 5651 Yoluyla. Öngörülen. Hakkında. Edilmesi. erişimin erişimin. tarafından içeriğin. engellenmesini, Rev.1-5 Şubat 2014 TS/BTK/14-01 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKL İK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ŞEKİLLER LİSTESİ...2 TABLOLAR LİSTESİ...2 KUTULAR LİSTESİ...3 KISALTMALAR...4 I. GİRİŞ...9 II. BİLGİ TOPLUMU

Detaylı

TÜRKİYE DE KAMU BANKALARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ

TÜRKİYE DE KAMU BANKALARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ KMU ĠĠBF Dergisi Yıl:10 Sayı:14 Haziran/2008 TÜRKİYE DE KAMU BANKALARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ Cansel OSKAY * Yeşim KUBAR ** Özet Ülkemizde bankacılık sistemi içinde önemli bir yeri olan kamu bankalarının

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Elektronik Haberleşme Yasası nın 33, 34, 36,

Detaylı

HİZMETE ÖZEL ETDÇG RAPORU

HİZMETE ÖZEL ETDÇG RAPORU Grup Adı: Elektronik Ticaret Direktifi Çalışma Grubu (ETDÇG) Koordinatör Kurum: Dış Ticaret Müsteşarlığı Katkı veren Kurumlar: Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Devlet

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALĠ YÖNETĠM VE KONTROL KANUNU NUN

5018 SAYILI KAMU MALĠ YÖNETĠM VE KONTROL KANUNU NUN i ÖZET 5018 SAYILI KAMU MALĠ YÖNETĠM VE KONTROL KANUNU NUN ġeffaflik VE HESAP VERĠLEBĠLĠRLĠK ANLAYIġI: ANTALYA SU ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEK UYGULAMASI Gürkan KOÇ Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

OTEL ĠġLETMELERĠNDE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI VE ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNE YÖNELĠK ARAġTIRMA

OTEL ĠġLETMELERĠNDE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI VE ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNE YÖNELĠK ARAġTIRMA T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI ĠġLETME BĠLĠM DALI OTEL ĠġLETMELERĠNDE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI VE ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNE YÖNELĠK

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca /.../.. tarihinde onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası

Detaylı

CONSOLIDATION PRINCIPLES AND CONTROL MODEL IN TERMS OF INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS 10)

CONSOLIDATION PRINCIPLES AND CONTROL MODEL IN TERMS OF INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS 10) ULUSLARARASI FĠNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS 10) AÇISINDAN KONSOLĠDASYON ĠLKELERĠ VE KONTROL MODELĠ Yrd. Doç. Dr. Serkan TERZĠ * ÖZET Son yıllarda finansal ve faaliyetsel nedenlerden dolayı iģletme

Detaylı

ŞANLIURFA LOJİSTİK STRATEJİ PLANI VE LOJİSTİK MERKEZ (KARALİMANI) FİZİBİLİTE RAPORU

ŞANLIURFA LOJİSTİK STRATEJİ PLANI VE LOJİSTİK MERKEZ (KARALİMANI) FİZİBİLİTE RAPORU ŞANLIURFA LOJİSTİK STRATEJİ PLANI VE LOJİSTİK MERKEZ (KARALİMANI) FİZİBİLİTE RAPORU OTOYO L BAĞ LANTI KAVŞ AĞI GAP HAVALİMANI 1. OSB ŞA NL IU RF A GA Zİ AN TE P ŞA NL IU RF AL OJ İS Tİ K ME RK EZ İ TC

Detaylı