Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7 zm r Büyük eh r Beled yes Varlığından her zaman büyük güç aldığımız, değerli hemşerilerim, İzmir in yerel yönetimi olarak, temel politikamızı Bugün İzmir in ihtiyaçlarını karşılarken, geleceğin modern kentini yaratmak; geleceğin kentini yaratırken de geleceğin kaynaklarını bugünden tüketmemek olarak özetleyebiliriz. Kentimizin ve kentlimizin geleceğinin kurgulanması adına fazlasıyla önemsediğimiz bu anlayışımızı yılında da sürdürmeye gayret edip, İzmir in geleceğine yeni harçlar koymaya devam edeceğiz. 8 yıllık çabanın sonucu olarak 2011 yılında İzmir, dünyadaki 200 metropol içinde en çok büyüyen 4. kent olma başarısını elde etti. Bunlar sansasyonel işler yaparak değil, eksikleri tamamlayarak, doğru projeler üreterek, hayalci olmadan, öncelik sıralamasını doğru koyduğumuz ve adım adım takip ettiğimiz, bilime inanarak ve katılımcı bir anlayışla ürettiğimizde, arkasından başarının geldiğini gördük. Biraz daha gayret ile sürecinde de bu kentin hızlı bir şekilde büyüyeceğini, yaşam standardının, gelir düzeyinin artacağını hep birlikte göreceğiz. Ana hedefimiz olarak bunu belirlemiş durumdayız. İzmir Büyükşehir Belediyesi ni devlet malı kul hakkı bilinciyle yönetiyoruz. Devlet malını koruyacaksın, kul hakkına dokunmayacaksın. Bu çerçevede yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Yasal prosedür çerçevesinde tüm işleri yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi ni Türkiye nin en saygın kurumlarından biri haline getirdik. Hazine ye 1 TL borcumuz kalmadı. İzmir kendi potansiyeli ile kendi zenginlikleri ile insan ve emek potansiyeli ile ayakta durabilecek bir kenttir. İzmir ile kıyaslanan birçok kent merkezi, vermeden alarak büyümeye çalışırken, İzmir her yıl merkezi bütçeye milyar TL civarında katkıda bulunmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesinin mali yapısının ne denli güçlü olduğunu dünyanın önemli kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody s den aldığımız nottaki iki kademelik artış da açıkça ortaya koymaktadır. Dünyaca ünlü kredi derecelendirme kuruluşu Moody s yaptığı açıklamada 2012 ve yıllarında özellikle ulaşım altyapısına yönelik sermaye harcamalarında bir yükseliş işaret edilmesine rağmen, borç yükünde bir artış beklenmediğinden söz edildi ve belediyenin güçlü faaliyet sonuçları sayesinde yatırımların finansmanının öz kaynaklarla da desteklenebileceği belirtildi. Tarihiyle insanıyla, kültür- sanata olan düşkünlüğüyle öne çıkan, yaşam felsefesi insan sevgisi olan, birlikte yaşama geleneği ile Türkiye de ayrı bir yaşam biçimine sahip, ayrı bir kimliği ve kişiliği olan bir kentte yaşıyoruz. Böyle bir kentte yaşamaktan ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Sizden aldığımız güçle, tüm emek ve enerjimizi, bu kenti ayağa kaldırmak için kullandık. İzmir in kaynaklarının her kuruşunu, yine İzmir için, İzmirliler için harcadık. Dürüst ve onurlu siyaset, dürüst ve onurlu yönetim anlayışımızdan hiç taviz vermedik. Gelecek yıl için de bu doğrultuda gerçekleştirmeyi planladığımız çalışmaları, bu çalışmaların en küçük adımlarına kadar yaptığımız planlamayı ve bu çalışmaları finanse edecek mali kaynaklarımızı sistematik şekilde ve kurumsal şeffaflığımızın bir ürünü olarak ortaya koyan performans programı aracılığıyla sizlere sunmaktayız. Bu programın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, programın başarıyla hayata geçirilmesini dilerim. Türkiye nin batıya açılan penceresi konumundaki kentimiz en önemli faaliyet ve performans sahamızdır. Çünkü her zaman söylediğimiz gibi, kentler onlara sahip çıkanlarındır. Sürdürülebilir kalkınmayı yakalamış bir kent için, İzmirli hemşerilerimizin yanındayız. Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

8

9 M SYONUMUZ Halk n verd gücü, e tl k ve güvenle mayalay p beled yec l k h zmet olarak tüm kente ta mak. LKELER M Z V ZYONUMUZ Uygarl klar n m ras n gelece e ta yan, Akden z' n zeng nl kler n kentl s ne ve dünyaya LKELER M Z Dürüst, güven l r, ad l ve tarafs z olmak Kamu ve genel n yarar n gözetmek sunan, h zmet felsefes yle Hesap vereb l rl k ve e a k ak llarda z b rakan gözde Demokrat k ve sosyal beled yec l k beled ye olmak. Kat l mc ve payla mc yönet m Hem er memnun yet Hukuka ve et k de erlere sayg l olmak Tar h dokuya ve do aya sayg l olmak B l msel ve teknoloj k gel melerden yararlanmak KENT V ZYONUMUZ Özgür ve key e ya an lan, demokras de s mge kent olmak. B lg de er leb l rl k De me ve gel me aç k olmak Kaynaklar etk n ve ver ml kullanmak Çözüm odakl l k Güler yüzlü ve yap c çal ma anlay Yerel kalk nmada sürdürüleb l rl k Etk n tan t m

10

11

12

13 zm r Büyük eh r Beled yes

14

15 GENEL B LG LER

16

17 A- Yetk Görev ve Sorumluluklar

18

19 Yetk Görev ve Sorumluluklar A Yetki Görev ve Sorumluluklar Görev alanlarının genişlemesi ve görevlerin çok sayıda yasal düzenlemelerle ilişkili olması, yasal yetki ve sorumlulukların belirlenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, performans programı çalışmaları kapsamında; yürürlükte bulunan mevzuattanhareketedilerek;büyükşehirbelediyesiningörev Yetki ve Sorumlulukları, Büyükşehir Belediye Başkanının Görevleri, Büyükşehir Belediye Meclisinin Görevleri, Büyükşehir Belediye Encümeninin Görevleri kanunlar ve yönetmelikler dikkate alınarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 2004 yılında devreye girmesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ne 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuştur yerel seçimlerinin hemen öncesinde yapılan değişiklik sonrasında isekarşıyakavebornovasınırlarıiçindebayraklıilçesi;konak sınırları içinde Karabağlar ilçesi olmak üzere iki yeni ilçe kurulmuştur. Selçuk ilçesinin İzmir Büyükşehir Belediye sınırlarıiçinedahiledilmesininardındanbelediyemizinhizmet alanına giren ilçe sayısı 21 e çıkmıştır. Büyükşehir Belediye sınırları içindeki ilk kademe belediyeleri 2009 yerel seçimleri öncesindekaldırılmıştır. BüyükşehirBelediyesi Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak İlçebelediyeleriningörüşlerinialarakbüyükşehirbelediyesininstratejikplanını,yıllıkhedeflerini, 5216s.K.m.7/a yatırımprogramlarınıvebunlarauygunolarakbütçesinihazırlamak. Çevredüzeniplanınauygunolmakkaydıyla,büyükşehirbelediyevemücaviralansınırlarıiçinde 1/5.000 ile 1/ arasındaki her ölçekte nazım imar planını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plana uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarını, bu planlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon 5216s.K.m.7/b planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek;nazımimarplanınınyürürlüğegirdiğitarihtenitibarenbiryıliçindeuygulamaimar planlarını ve parselasyon planlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar planlarını ve parselasyonplanlarınıyapmakveyayaptırmak. 5

20 Mal Y l Per formans Program Yetki,GörevveSorumluluklar Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar planlarını, parselasyon planlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunundabelediyelereverilenyetkilerikullanmak. Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek. BelediyeKanununun69ve73üncümaddelerindekiyetkilerikullanmak. Büyükşehir ulaşım ana planını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek;kanunlarınbelediyelereverdiğitrafikdüzenlemesiningerektirdiğibütünişleriyürütmek. Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesibulunanyapılarailişkinyükümlülüklerkoymak;ilanvereklamasılacakyerlerivebunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindekibinalaranumaraverilmesiişlerinigerçekleştirmek. Coğrafivekentbilgisistemlerinikurmak. Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasınısağlamak;ağaçlandırmayapmak;( tarihve25874sayılıresmigazete'de yayımlanan 5393 sayılı Kanunun 85/d maddesiyle eklenen ibare.) gayrisıhhi işyerlerini, eğlence yerlerini,halksağlığınaveçevreyeetkisiolandiğerişyerlerinikentinbelirliyerlerindetoplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasındaçevrekirliliğinemeydanvermeyecektedbirleralmak;büyükşehirkatıatıkyönetim planını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbi atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak,kurdurmak,işletmekveyaişlettirmek;denizaraçlarının atıklarınıtoplamak,toplatmak, arıtmakvebununlailgiligereklidüzenlemeleriyapmak. Gıda ile ilgili olanlar dahil birinci sınıf gayrisıhhi müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecekveiçecekmaddelerinintahlilleriniyapmaküzerelaboratuvarlarkurmakveişletmek. Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek. Yolcuveyükterminalleri,kapalıveaçıkotoparklaryapmak,yaptırmak,işletmek,işlettirmekveya ruhsatvermek. Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak,işletmekveyaişlettirmek;gerektiğindeamatörsporkulüplerinemalzemevermekve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıylaödülvermek. Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gereklimalzemedesteğinisağlamak. YasalDayanak 5216s.K.m.7/c 5216s.K.m.7/d 5216s.K.m.7/e 5216s.K.m.7/f 5216s.K.m.7/g 5216s.K.m.7/h 5216s.K.m.7/i 5216s.K.m.7/j 5216s.K.m.7/k 5216s.K.m.7/l 5216s.K.m.7/m 5216s.K.m.7/n Kültürvetabiatvarlıklarıiletarihidokununvekenttarihibakımındanönemtaşıyanmekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması 5216s.K.m.7/o mümkünolmayanlarıaslınauygunolarakyenideninşaetmek. Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak,işletmekveyaişlettirmek,büyükşehirsınırlarıiçindekikaravedenizdetaksiveservis 5216s.K.m.7/p araçlarıdahiltoplutaşımaaraçlarınaruhsatvermek. Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen 5216s.K.m.7/r sularıpazarlamak. 6

21 Yetk Görev ve Sorumluluklar Yetki,GörevveSorumluluklar Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleriyürütmek. Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar planında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek. İldüzeyindeyapılanplanlarauygunolarak,doğalafetlerleilgiliplanlamalarıvediğerhazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteğivermek;itfaiyeveacilyardımhizmetleriniyürütmek;patlayıcıveyanıcımaddeüretimve depolamayerlerinitespitetmek,konut,işyeri,eğlenceyeri,fabrikavesanayikuruluşlarıilekamu kuruluşlarınıyangınavediğerafetlerekarşıalınacakönlemleryönündendenetlemek,bukonuda mevzuatıngerektirdiğiizinveruhsatlarıvermek. Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençlerveçocuklarayönelikhertürlüsosyalvekültürelhizmetleriyürütmek,geliştirmekvebu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşlarıvesiviltoplumörgütleriileişbirliğiyapmak. Merkeziısıtmasistemlerikurmak,kurdurmak,işletmekveyaişlettirmek. YasalDayanak 5216s.K.m.7/s 5216s.K.m.7/t 5216s.K.m.7/u 5216s.K.m.7/v 5216s.K.m.7/y Afetriskitaşıyanveyacanvemalgüvenliğiaçısındantehlikeoluşturanbinalarıinsandantahliye 5216s.K.m.7/z etmekveyıkmak. Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar planlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. Büyükşehir belediyeleri bu 5216s.K.m.7 görevlerdenuygungördüklerinibelediyemeclisikararıileilçebelediyelerinedevredebilir,birlikte yapabilirler. BüyükşehirBelediyeMeclisi Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak 5216s.K.m.12; Büyükşehirbelediyesininkararorganıolarakgörevyapmak. 5393s.K.m.17 Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin 5393s.K.m.18 a, performansölçütlerinigörüşmekvekabuletmek. 5393s.K.m.41 Belediye başkanı tarafından sunulan faaliyet raporunu görüşmek ve kabul etmek. Faaliyet raporundaki açıklamalar, meclis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğuyla yeterli görülmezse, yetersizlikkararıylagörüşmelerikapsayantutanak,meclisbaşkanvekilitarafındanmahallinmülki 5393s.K.m.56;m.26 idare amirine gönderilir.(valilinin gerekçeli görüşünden sonra Danıştayca da yetersizlik kararı uygungörülürsebelediyebaşkanıbaşkanlıktandüşer.) Bütçe (yılbaşından önce) ve kesin hesabı (mayıs ayı toplantısında) kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında 5393s.K.m.18 b;m.62;m.63 aktarmayapmak. Büyükşehir belediye bütçesi ile ilçe belediyelerinden gelen bütçeler büyükşehir belediye meclisine sunulur ve büyükşehir belediye meclisince yatırım ve hizmetler arasında bütünlük 5216s.K.m.25 sağlayacakbiçimdeaynenveyadeğiştirilerekkabuledilir,tekbütçehalindebastırılır. Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeniplânınıkabuletmek.(ekcümle:12/7/ s.K./29m.)Belediyesınırlarıilsınırıolan 5393s.K.m.18 c Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veyayaptırılırvedoğrudanbelediyemeclisitarafındanonaylanır. Büyükşehirkapsamındakiilçebelediyemeclisleritarafındanalınanimarailişkinkararlar,kararın gelişinden itibaren üç ay içinde büyükşehir belediye meclisi tarafından nazım imar planına 5216s.K.m.14 uygunluğu yönünden incelenerek aynen veya değiştirilerek kabul edildikten sonra büyükşehir belediyebaşkanınagönderilir. Borçlanmayakararvermek. 5393s.K.m.18 d Taşınmazmalalımına,satımına,takasına,tahsisine,tahsisşeklinindeğiştirilmesineveyatahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan 5393s.K.m.18 e fazlakiralanmasınavesüresiotuzyılıgeçmemekkaydıylabunlarüzerindesınırlıaynîhaktesisine kararvermek. Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı 5393s.K.m.18 f hizmetleriçinuygulanacakücrettarifesinibelirlemek. 7

22 Mal Y l Per formans Program Yetki,GörevveSorumluluklar Şartlıbağışlarıkabuletmek. YasalDayanak 5393s.K.m.18 g Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL'den fazla dava konusu olan belediye 5393s.K.m.18 h uyuşmazlıklarınısulhiletasfiyeye,kabulveferagatekararvermek. Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap işlet veya yap işlet devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. Meclisbaşkanlıkdivanınıveencümenüyeleri(beşüye)ileihtisaskomisyonları(İmarvebayındırlık komisyonu;çevrevesağlıkkomisyonu;planvebütçekomisyonu;eğitim,kültür,gençlikvespor komisyonu;ulaşımkomisyonukurulmasızorunluolmaküzere)üyeleriniseçmek. İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra büyükşehirbelediyemeclisindekararabağlanır. 5393s.K.m.18 i 5393s.K.m.18 j 5393s.K.m.18 k; 5216s.K.m.15; 5216s.K.m s.K.m.15; 5393s.K.m.24 İhtisas komisyonlarının raporları alenidir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere 5216s.K.m.15 büyükşehirbelediyemeclisitarafındanbelirlenecekmaliyetbedelikarşılığındaverilir. (İçişleriBakanlığıveDevletPersonelBaşkanlığıtarafındanbelirlenen)Normkadroçerçevesinde 5393s.K.m.18 l belediyeninvebağlıkuruluşlarınınkadrolarınınihdas,iptalvedeğiştirilmesinekararvermek. 5393s.K.m.49 Belediyebirimlerininkurulması,kaldırılmasıveyabirleştirilmesinekararvermek. 5216s.K.m.21 Belediyetarafındançıkarılacakyönetmeliklerikabuletmek. Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek (mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi kararlarından sonra kaymakam görüşü üzerinevalionaylar). Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. YurtiçindekiveİçişleriBakanlığınınizniyleyurtdışındakibelediyelervemahallîidarebirlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmekamacıylakültür,sanatvesporgibialanlardafaaliyetveprojelergerçekleştirilmesine; buçerçevedearsa,binavebenzeritesisleriyapma,yaptırma,kiralamaveyatahsisetmeyekarar vermek. Fahrihemşerilikpayesiveberatıvermek. 5393s.K.m.18 m Belediyebaşkanıylaencümenarasındakianlaşmazlıklarıkararabağlamak. 5393s.K.m.18 s Mücaviralanlarabelediyehizmetiningötürülmesinekararvermek. 5393s.K.m.18 t İmarplanlarınauygunşekildehazırlanmışbelediyeimarprogramlarınıgörüşerekkabuletmek. 5393s.K.m.18 u 5393s.K.m.18 n 5393s.K.m s.K.m.18 o 5393s.K.m.18 p 5393s.K.m.18 r 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun yedinci maddesindeki görevlerden uygun 5216s.K.m.7 görülenlerinilçebelediyelerinedevretmekararıalmak. Her ayın ikinci haftası önceden meclis tarafından belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanmak. Mutat toplantı yeri dışında toplanılmasının zorunlu olduğu durumda meclis 5216s.K.m.13 başkanının belirlediği yerde toplanmak. Acil durumlarda belediye başkanının lüzum görmesi halindetoplanmak. Başkandanışmanlarınınaylıkbrütücretlerini,hertürlüödemedahilgenelsekretereödenenbrüt 5216s.K.m.20 aylıkmiktarının75'iniaşmamaküzerebelirlemek. Büyükşehir belediyesine ait büfe, otopark ve çay bahçelerini belediye ve bağlı kuruluşlarının 50'sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin 50'sinden fazlasına ortak olduğu 5216s.K.m.26 şirketlere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın meclisçe belirlenecek sürevebedelleişletmesinidevretmek. Büyükşehir,ilçebelediyeleriarasındahizmetlerinyürütülmesiileilgiliihtilafçıkmasıdurumunda 5216s.K.m.27 büyükşehirbelediyemeclisiyönlendiricivedüzenleyicikararlaralmak. Yeni kurulan büyükşehir belediyelerinde meydan, cadde, yol, sokak, park, spor ve kültürel tesislerin büyükşehir belediyesi ile büyükşehir kapsamındaki diğer belediyeler arasında 5216s.K.m.27 dağılımınailişkinesaslarıbelirlemek. 8

23 Yetk Görev ve Sorumluluklar Yetki,GörevveSorumluluklar Büyükşehirbelediyesimücaviralanlarınınilçebelediyeleriarasındakibölüşümünüyapmak. Büyükşehirbelediyesisınırlarıiçindekalanilçebelediyelerininsınırdeğişikliklerindevaliyegörüş bildirmek.(sınırdeğişikliğikararınıvaliverir.) Büyükşehir belediyesinin sınırları çevresinde ve aynı il sınırları içinde bulunan belediye ve köylerin,büyükşehirbelediyesinekatılmasıiçin,ilgiliilçebelediyemeclisinintalebiüzerinekarar almak. İlçe belediyelerine ait görevlerden bir veya birkaçı, bedeli kendileri tarafından karşılanmak ve istekte bulunmak kaydıyla, ortaklaşa veya bizzat büyükşehir belediyesi tarafından yapılmasına kararalmak. Büyükşehir belediyesi, kesinleşmiş en son yıl bütçe gelirinin 10'unu aşmamak ve bütçede ödeneği ayrılmış olmak şartıyla, ilgili ilçe belediyenin yatırım programında yer alan projelerin finansmanıiçinbüyükşehirbelediyebaşkanınınteklifiilemaliveayniyardımiçinkararalmak. Yapılacakherhangibiryatırımınbüyükşehirbelediyesiilebağlıkuruluşlarındanbirveyabirkaçını aynı anda ilgilendirdiği ve tek elden yapılmasının maliyetleri düşüreceğinin anlaşıldığı durumlarda, büyükşehir belediye meclisi, yatırımı kuruluşlardan birinin yapmasına karar verebilir.(yatırımcıkuruluş,diğeriniilgilendirenyatırımkısmıiçinalacaklıolur.) Bir belde adı, belediye meclis üye tam sayısının en az dörtte üç çoğunluğunun karar alma ve valinin görüşü üzerine İçişleri Bakanlığının onayı ile değiştirilir(belde adı değişmesiyle belediye adıdadeğişmişolur.) Her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az ve beştençokolmamaküzerebirdenetimkomisyonuoluşturur. Bilgi edinme ve denetim yetkisini faaliyet raporunu değerlendirme, denetim komisyonu, soru, genelgörüşme,gensoruyoluylakullanmak. YasalDayanak 5216s.K.m s.K.m s.K.m s.K.Geçicim s.K.m s.K.m s.K.m s.K.m s.K.m s.K.m s.K.m.26 Meclisüyelerininenazüçtebiri,meclisbaşkanlığınaistektebulunarak,belediyeninişleriileilgili 5393s.K.m.26 birkonudagenelgörüşmeaçılmasınıisteyebilir.buisteğingündemealınmasınakararvermek. Meclisüyetamsayısınınenazüçtebirioranındakiüyeninimzasıylaönergesiverebilir.Gensoru önergesini, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile gündeme almak. (Üç tam gün 5393s.K.m.26 geçmedikçegörüşülemez.) Özürsüzveyaizinsizolarakarkaarkayaüçbirleşimgünüveyabiryıliçindeyapılantoplantıların yarısına katılmayan üyenin üyeliğinin düşmesine, savunması alındıktan sonra üye tam sayısının 5393s.K.m.29 çoğunluğuylakararvermek. Meclis başkan ve üyelerine ödenecek olan huzur hakkının miktarını(meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 5393 s.k.m.39 uyarınca belediye başkanına ödenmekte 5393s.K.m.32 olanaylıkbrütödeneğingünlüktutarınınüçtebirinigeçmemeküzere)belirlemek. Meclis üyelerine mazeretleri durumunda, bir yıl içindeki toplantı süresinin yarısını aşmamak 5393s.K.m.32 şartıylaistekleriüzerineizinvermek. Belediye başkanlığının boşalması veya seçim dönemini aşacak biçimde kamu hizmetinden yasaklanmacezasınınverilmişolmasıdurumundabirbaşkan;başkanıngörevdenuzaklaştırılması, 5393s.K.m.45 tutuklanmasıveyaseçimdöneminiaşacakbiçimdekamuhizmetindenyasaklanmacezasıalması durumundabirbaşkanvekiliseçmek. Beldedeesenlik,huzur,sağlıkvedüzeninsağlanmasıamacıylabelediyezabıtasıtarafındanyerine 5393s.K.m.51 getirilecekolanemirveyasaklarıbelirlemek s.k.m.67' de belirtilen belediye hizmetlerinin, süresi ilk mahalli idareler genel seçimini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürmek.(bağlı 5393s.K.m.67 kuruluşlardakararıyetkiliorganalır.) Belediyeve bağlıkuruluşlarıile bunların sermayesininyüzdeellisindenfazlasınasahipoldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirinin, 213 sayılı vergi usul kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç 5393s.K.m.68 borçlanmayıbelediyemeclisininkararı;yüzdeonunugeçeniçborçlanmaiçinisemeclisüyetam sayısınınsaltçoğunluğununkararıveiçişleribakanlığınınonayıileyapabilir. Arsa ve konut üretimine yönelik İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 5393s.K.m.69 müşterekenhazırlanacakçerçeveyönetmeliğineuygunolarakyönetmelikçıkarmak. Kentsel dönüşüm ve gelişim projelerine konu olacak alanlar, meclis üye tam sayısının salt 5393s.K.m.73 çoğunluğununkararıileilanedilir. 9

24 Mal Y l Per formans Program Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Belediyenin görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslar arası teşekkül ve 5393s.K.m.74 organizasyonlarakurucuüyeveüyeolmasıiçinkararalmak. Mahalliidarelerilediğerkamukurumvekuruluşlarınaaityapım,bakım,onarımvetaşımaişlerini bedelliveyabedelsizüstlenmeveyabukuruluşlarileortakhizmetprojelerigerçekleştirebilmeve buamaçlagereklikaynakaktarımındabulunabilmekonusundakararalmak. Mahalli idareler ile merkezi idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli ayni ihtiyaçları karşılama, geçici olarak araç ve personel temin etme konusunda karar almak. Kamukurumuniteliğindekimeslekkuruluşları,kamuyararınaçalışandernekler,özürlüdernekve vakıfları,bakanlarkuruluncavergimuafiyetitanınmışvakıflarve507sayılıesnafvesanatkarlar Kanunukapsamınagirenmeslekodalarıileortakhizmetprojelerigerçekleştirmeyeyönelikkarar almak. Belediyeye ait taşınmazları, asli görev ve hizmetinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarakmahalliidarelerilediğerkamukurumvekuruluşlarınadevretmeveyasüresiyirmibeşyılı geçmemeküzeretahsisetmeveyakirayavermekararıalmak. Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir. 5393s.K.m s.K.m s.K.m s.K.m s.K.m.76 Cadde,sokak,meydan,park,tesisvebenzerlerineadverilmesivebeldeyitanıtıcıamblem,flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların 5393s.K.m.81 değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır.(bukararlarmülkiidareamirininonayıileyürürlüğegirer.) Meclisbaşkanı,meclisçalışmalarındadüzenisağlamaklayükümlüdür. 5393s.K.m.19 Meclisin mutat toplantı yeri dışında toplanılmasının zorunlu olduğu durumda toplantı yerini meclisbaşkanıbelirler. İhtisas komisyonlarına havale edilen işlerle ilgili raporlar, imar komisyonu en fazla on iş günü, diğer komisyonlar beş iş günü toplanarak meclise sunmadığı takdirde konu meclis başkanlığı tarafındandoğrudanmeclisgündeminealınır. 5216s.K.m s.K.m s.K.m s.K.m.24 Denetim komisyonunun meclis başkanlığına sunduğu rapora göre konusu suç teşkil eden 5393s.K.m.25 hususlarlailgiliolarakmeclisbaşkanlığıtarafındanyetkilimercileresuçduyurusundabulunur. Meclisbaşkanıkatipüyelerlebirliktemeclisgörüşmelerinintutanağınıvekararlarıimzalar. 5393s.K.m.20;m.22 BüyükşehirBelediyeEncümeni Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Stratejikplânveyıllıkçalışmaprogramıilebütçe(eylülayıiçinde)vekesinhesabı(nisanayıiçinde) 5393s.K.m.34/1 a;m.62;m.64 inceleyipbelediyemeclisinegörüşbildirmek. Yıllıkçalışmaprogramınaalınanişlerleilgilikamulaştırmakararlarınıalmakveuygulamak. 5393s.K.m.34/1 b Öngörülmeyengiderlerödeneğininharcamayerlerinibelirlemek. 5393s.K.m.34/1 c Bütçedefonksiyonelsınıflandırmanınikincidüzeyleriarasındaaktarmayapmak. 5393s.K.m.34/1 d Kanunlardaöngörülencezalarıvermek. 5393s.K.m.34/1 e Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile 5393s.K.m.34/1 f tasfiyesinekararvermek. Taşınmazmalsatımına,trampasınavetahsisineilişkinmecliskararlarınıuygulamak;süresiüçyılı 5393s.K.m.34/1 g geçmemeküzerekiralanmasınakararvermek. Umumaaçıkyerlerinaçılışvekapanışsaatlerinibelirlemek. 5393s.K.m.34/1 h Diğerkanunlardabelediyeencümenineverilengörevleriyerinegetirmek. 5393s.K.m.34/1 i Toptancıhal indeişyeritahsisininiptalinekararvermek. 552s.KHKm.8/2 Toptancıhalhakemheyetineüyeseçmek. 552s.KHKm.20 Toptancıhaldahilindefaaliyettenmenkararıveparacezasıvermek. 552s.KHK.m.26/a Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların yıkılmasına ve yapı sahibinin para cezası ile 3194s.K.m.32,42 cezalandırılmasınakararvermek. 5216s.K.m.11 Nazım imar planının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde parselasyon planlarını 3194s.K.m.19 yapmayanilçebelediyelerininparselasyonplanlarınıonaylamak. 5216s.K.m.7/b 10

25 Yetk Görev ve Sorumluluklar Yetki,GörevveSorumluluklar YüksekDisiplinKurulusıfatıylakararvermek. YasalDayanak 657s.K.m.126 Kanunun ilgili maddesinde belirtilen durumlarda boşalan belediye meclisinin görevinin yerine getirilmesi için, meclis çalışabilir duruma gelinceye veya yeni meclis seçimi yapılıncaya kadar 5393s.K.m.31 meclisgörevi,belediyemeclisininmemurüyeleritarafındanyürütülür. Haftadabirdenazolmamaküzereöncedenbelirlenengünvesaattetoplanmak.Acildurumlarda 5393s.K.m.35 belediyebaşkanınınçağrısıüzerinetoplanmak. 2886sayılıDevletİhaleKanunuuyarıncaihalekomisyonluğuyapmak. 5393s.K.m.35 Havaleedilenkonularıbirhaftaiçindegörüşerekkararabağlamak. 5393s.K.m.35 BüyükşehirBelediyeBaşkanı Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, beldenin ve 5216s.K.m.18 a;m.17 belediyeninhakvemenfaatlerinikorumak. Mahalliidarelergenelseçimlerindenitibarenaltıayiçinde;kalkınmaplanıveprogramıilevarsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans 5393s.K.m.41 programıhazırlayıpbelediyemeclisinesunmak. Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye 5216s.K.m.18 b faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, 5018s.K.m.11 bunlarlailgiliraporlarımeclisesunmak sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, 5393s.K.m.56 belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen 5018s.K.m.11;m.41 sapmalarınnedenlerinivebelediyeborçlarınındurumunuaçıklayanfaaliyetraporunuhazırlamak venisanayıtoplantısındameclisesunmak. Büyükşehir belediye meclisi(faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısına meclis başkan 5216s.K.m.18 c;m.12;m.16 vekilibaşkanlıkeder.)veencümeninebaşkanlıketmek,buorganlarınkararlarınıuygulamak. 5393s.K.m.19;m sayılıBüyükşehirBelediyesiKanunuilebüyükşehirbelediyesineverilengörevvehizmetlerin 5216s.K.m.18 d etkinveverimlibirşekildeuygulanabilmesiiçingerekliönlemlerialmak. Büyükşehir belediyesinin ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini 5216s.K.m.18 e sağlamak, büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin bütçe tasarılarını, bütçe 5393s.K.m.62 üzerindekideğişiklikönerilerinivebütçekesinhesapcetvellerinihazırlamak. Bütçeödeneklerininverimli,tutumluveyerindeharcanmasından(harcamayetkisiverilendiğer 5393s.K.m.61 görevlilerdahil)sorumludur. Her yıl bütçenin kesin hesabını, hesap döneminin bitiminden sonra nisan ayı içinde encümene 5393s.K.m.64 sunmak. Büyükşehirbelediyesininhakvemenfaatleriniizlemek,alacakvegelirlerinintahsilinisağlamak. 5216s.K.m.18 f Yetkili organların kararını almak şartıyla, büyükşehir belediyesi adına sözleşme yapmak, 5216s.K.m.18 g karşılıksızbağışlarıkabuletmekvegereklitasarruflardabulunmak. Mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla ve resmi mercilerde büyükşehir belediyesini temsil 5216s.K.m.18 h etmek,belediyevebağlıkuruluşavukatlarınaveyaözelavukatlaratemsilettirmek. Belediyepersoneliniatamak,belediyevebağlıkuruluşlarınıdenetlemek. 5216s.K.m.18 i;m s.K.m.49 Gerektiğindebizzatnikahkıymak. 5216s.K.m.18 j Diğer kanunların belediye başkanlarına verdiği görev ve yetkilerden büyükşehir belediyesi 5216s.K.m.18 k görevlerineilişkinolanhizmetleriyerinegetirmekveyetkilerikullanmak. Bütçedeyoksulvemuhtaçlariçinayrılanödeneğikullanmak,özürlülerleilgilifaaliyetleredestek 5216s.K.m.18 m olmaküzereözürlümerkezlerioluşturmak. KalkınmaAjansıYönetimKuruluüyesiolarakgörevyapmak. 5449s.K.m.10 Altyapı Koordinasyon Merkezi'nin, kendisi veya görevlendirdiği kişi başkanlığında kurulmasını 5216s.K.m.8 sağlamak. 11

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

5393 SAYILI BELEDĐYE KANUNUNDA

5393 SAYILI BELEDĐYE KANUNUNDA 5393 SAYILI BELEDĐYE KANUNUNDA BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN ÇALIŞMA GÖREV VE YETKĐLERĐ Belediye Meclisi Madde 17- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre

Detaylı

idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu

idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu mamak belediyesi 2 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 3 mamak belediyesi 4 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 5 mamak belediyesi 6 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 7 mamak

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı olması idealinin belkemiğidir. İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER I.A. MİSYON VE VİZYON... 5 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI http:// T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2016 İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 İÇİNDEKİLER I. KURUMSAL BİLGİLER... 9 I.A.TARİHSEL GELİŞİMİ... 9 I.B.Yetki, Görev Ve Sorumluluklar...

Detaylı

http://www.kars.bel.tr

http://www.kars.bel.tr KARS BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI http://www.kars.bel.tr SUNUŞ Kars Belediyesi bugüne kadar yönetim felsefesine paralel olarak faaliyetlerini kayıt altına alma, planlama, ölçme-değerlendirme

Detaylı

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2014 ...bu ulusa ve ülkeye hizmet bitmeyecektir. EKREM İMAMOĞLU Beylikdüzü Belediye Başkanı Beylikdüzü Belediyesi Faaliyet Raporu 2014 İçindekiler I- Genel Bilgiler

Detaylı

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim,

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, 2 Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, Bergama Belediyesi olarak amacımız daima halkımızın huzur ve mutluluğunu gözeterek önceliği insana ve çevreye veren yönetim anlayışımızla,

Detaylı

Faa liyet R 2a0por11u

Faa liyet R 2a0por11u 2011 Faaliyet Raporu Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! Mustafa Kemal ATATÜRK 8 FAALİYET RAPORU /2011 FAALİYET RAPORU 2011 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Beşiktaş Kentlileri,

Detaylı

FAALİYET ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI RAPORU MALİ YILI

FAALİYET ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI RAPORU MALİ YILI 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Hiç durmamak üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar. 3 BAŞKANIN SUNUŞU Merhaba, Ataşehir Belediyesi 5.yılını tamamlarken, Ataşehir Belediyesi nin kendisine ait akıllı çağdaş

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi 2013 KASIM 4. BASKI 2014 Performans Programı Sayfa 1 AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ

Detaylı

Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı

Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı 2011 yılını Belediyemiz ve Kentimiz için büyük bir heyecan ve çalışma temposu ile tamamladık. 2009 dan beri, Bugünün sorunlarını çözüp, yarınları tasarlayarak hizmet üretiyoruz. Ancak, daha çok işimiz

Detaylı

D Ü Z C E B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I 213 Y I L I F A A L İ Y E T R A P O R U BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ S. Buğra TOKER Bayram BAYRAKTAR Özcan DEMİRBAŞ Ergin ÇELİKAĞ M.Sadi İŞBİLEN Orhan UÇAR

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU DüZCE BELEDiYESi Konuralp 1 2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C DÜZCE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi / DÜZCE Tel: 0380 524 58 21. Fax: 0380 524 5825 Web:

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR. : Konya Büyükşehir Belediyesini,

22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR. : Konya Büyükşehir Belediyesini, 22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR Konya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal

Detaylı

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI PROGRAM PLAN BÜTÇE RAPOR GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI GEBZE BELEDİYESİ Güzeller Mah. Bahar Cd. No:1-41400 GEBZE Tel: 0262 642 04 30 (13 41-11 22-11 38) Fax: 0262 643 45 51 Web:www.gebze.bel.tr

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

Belediyesi,Gürçayır Belediyesi,Cemel Belediyesi,Deliilyas Belediyesi,dir. Birliğin Üyeleri;

Belediyesi,Gürçayır Belediyesi,Cemel Belediyesi,Deliilyas Belediyesi,dir. Birliğin Üyeleri; ŞARKIŞLA-GEMEREK- ALTINYAYLA KATI ATIK BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı : Madde-1 : Birliğin adı: ŞARKIŞLA, GEMEREK, ALTINYAYLA KATI ATIK BİRLİĞİ dir. Ve birliğin kısa adı GAŞ tır Birliğin Merkezi : Madde-2

Detaylı

2012 Faaliyet RAPORU

2012 Faaliyet RAPORU 2012 Faaliyet RAPORU 2012 T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır: çalışkan olmak! Mustafa Kemal ATATÜRK FAALİYET RAPORU 2012

Detaylı

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLAN. ANTALYA / Ekim 2014

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLAN. ANTALYA / Ekim 2014 2015 2019 KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ANTALYA / Ekim 2014 Kepez Belediye Başkanlığı Stratejik Planlama Yayınları Yayın No: 16 Kepez Belediye Başkanlığı 2015-2019 Yılları Stratejik Planı Mali Hizmetler Müdürlüğü

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME Yrd. Doç. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN Türkiye nin yönetim yapısı idari (genel), askeri, adli ve akademik 1 olmak üzere dört alan üzerinde yükselmektedir. Bunlardan idari

Detaylı