ÖZEL GÜVENLÝK YAZILI VE UYGULAMALI SINAVI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL GÜVENLÝK YAZILI VE UYGULAMALI SINAVI"

Transkript

1 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav - 1 ÖZEL GÜVENLÝK YAZILI VE UYGULAMALI SINAVI 1. SINAV 28 OCAK

2 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav

3 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav Özel güvenlik görevlisinin çalýþma iznini almasý için gereken saðlýk raporunda aþaðýdakilerden hangisi aranmaz? A) Kardiyoloji B) KBB C) Göz D) Psikiyatri E) Nöroloji 2. Özel güvenlik görevlilerinin yenileme eðitimi kaç saattir? A) 40 B) 50 C) 60 D) 55 E) Hiçbiri 3. Aþaðýdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden deðildir? A) Kimlik sorma B) Yakalama C) Arama D) Emanete alma E) Kimlik tespiti 4. Görev alanýnda iþlenen bir suçun failini yakalayan özel güvenlik görevlisi hangi görevini yapmýþtýr? A) Önleyici görev B) Ýdari görev C) Özel kolluk görevi D) Kiþisel görev E) Adli görev 5. Üzerinde silah bulunan kiþi özel güvenlik görevlisinin düzenlediði tutanaðý imzalamazsa ne olur? A) Ýmzalamadýðý tutanaða yazýlýr. B) Zorla imzalatýlýr. C) Ýmzalayacaðý yeni bir tutanak hazýrlanýr. D) Cezasý artýrýlýr. E) Tutuklanýr

4 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav Meþhud cürüm (suç üstü) halinde kimlerin yakalama yetkisi vardýr? A) Polisin B) Kamu kolluðunun C) Özel güvenlik görevlisinin D) Herkesin E) Maðdurun 7. Aþaðýda belirtilen yerlerden hangisinde çalýþan özel güvenlik görevlisi silah taþýyabilir? A) Üniversitede B) Alýþveriþ merkezinde C) Spor müsabakalarýnda D) Saðlýk tesislerinde E) Sahne gösterileri ve özel toplantýlarda 8. Hýrsýzlýk þüphesiyle yakaladýklarý kiþiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu iþlemiþtir? A) Alýkoyma B) Kiþiyi hürriyetinden yoksun býrakma C) Görevi kötüye kullanma D) Görevi ihmal E) Amirin emrine muhalefet 9. Özel güvenlik þirketinde çalýþan bir özel güvenlik görevlisinin disiplin kurallarý hangisinde yer almaz? A) Devlet Memurlarý Kanunu B) Ýþ Kanunu C) Toplu Ýþ Sözleþmesi D) Hizmet Akdi E) Görev Talimatý 10. Aþaðýdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yaptýðý adli arama kapsamýna girer? A) Suç delillerini elde etme B) Kiþilerin üstlerini arama C) Spor müsabakalarýnda kimlik sorma D) Kapalý alanlarda arama yapma - 8 -

5 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav Özel güvenlik görevlileri aþaðýda belirtilen hangi yerlerde önleme aramasý görevini yerine getirir? A) Kamuya açýk alanlarda B) Meskenlerde ve müþtemilatlarda C) Toplantý, konser ve spor müsabakalarýnda D) Otolarda ve toplu taþýma araçlarýnda E) Hiçbiri 12. Özel güvenlik görevlileri aþaðýdaki hangi þartlarda CMUK 157'ye göre yakalama yetkisini yerine getirir? A) Herhangi bir olay olduðunda olay mahallinde görevini yerine getiren memura görevini yaparken kasten ihlalde bulunanlarý B) Suç unsurlarýný saklayanlarý C) Sarhoþ ve kimliksiz olanlarý D) Suç iþlenmesine devam edenleri E) Trafik kazasý suçlularýný 13. Özel güvenlik görevlileri görev alanlarý içerisinde bir suçla karþýlaþýrlarsa ne yaparlar? A) Suça el koyar B) Suçun devamýný engeller C) Sanýðý tespit eder ve yakalar D) Olay yerini ve suç delillerini muhafaza eder sayýlý Kanunun özel güvenlik görevlilerinin üçüncü þahýslara verebilecekleri zararlarýn tazmini amacýyla, özel hukuk kiþilerine ve özel güvenlik þirketlerine getirdiði yükümlülük nedir? A) Ek önlemler alýna yükümlülüðü B) Zamanýnda bildirimde bulunma yükümlülüðü C) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortasý yaptýrma yükümlülüðü D) Temel eðitim alma yükümlülüðü E) Hiçbiri - 9 -

6 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav Hangisi 5188 sayýlý Kanunda özel güvenlik görevlileri ile ilgili getirilen yasaklardan deðildir? A) Özel güvenlik personelinin Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dýþýnda baþka bir iþte çalýþtýrýlma yasaðý B) Özel güvenlik görevlisinin kimlik kartýný baþkasýna kullandýrma yasaðý C) Özel güvenlik görevlisinin ateþli silahýný Kanuna aykýrý veya görev alaný dýþýnda kullanma yasaðý D) Özel güvenlik görevlisinin sendikal faaliyetlere katýlma yasaðý E) Özel güvenlik görevlisinin greve katýlma yasaðý 16. "Bir mal üzerindeki zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanýlarak kaldýrýlmasýna... denir." tanýmýnda boþluða aþaðýdakilerden hangisi yazýlmalýdýr? A) Önleme yakalamasý B) Adli arama C) Adli zaptetme D) EI koyma E) Mülkiyet hakkýný ihlal 17. "Özel güvenlik görevlisi, görev alaný olan sitenin içinde ve görevi sýrasýnda hýrsýzlýk yapan bir kiþiyi suç üstündeyken fark ederek yakalamak amacýyla kovalamýþ ve bu esnada hýrsýzýn kaçtýðý site içindeki bir eve de girmiþtir." Özel güvenlik görevlisinin bu örnek olaydaki davranýþýný aþaðýdakilerden hangisi doðru olarak tanýmlar? A) Konut dokunulmazlýðýnýn ihlalidir B) Özel güvenlik göreviisý görevi kötüye kullanma suçunu iþlemiþtir C) Suçüstü hali söz konusu olduðu için hukuka uygundur D) Özel güvenlik görevlisinin eve girme yetkisi yoktur E) Kiþi dokunulmazlýðýnýn ihlalidir 18. Para taþýma görevi üstlenmiþ olan özel güvenlik görevlisinin görev alaný neresidir? A) Paranýn teslim alýndýðý yerdir B) Paranýn teslim edildiði yerdir C) Paranýn teslim alýndýðý ve taþýndýðý yerdir D) Paranýn teslim alýndýðý ve teslim edildiði yerdir E) Paranýn teslim alýndýðý yer, taþýndýðý güzergah ve teslim edildiði yerdir

7 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav Aþaðýdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görevi deðildir? A) Görev alanýnda ve görevi sýrasýnda önleme aramasý yapmak B) Adli arama sonucu bulduðu delili incelemek C) Suçta kullanýlma ihtimali olan eþyaya el koymak D) Yakaladýðý þüpheliyi genel kolluða teslim etmek E) Görev alanýna girenlerin eþyalarýný X-Ray cihazýndan geçirmek 20. Özel güvenlik görevlisinin hukuka aykýrý olarak yaptýðý arama sonucu ele geçen delil ne olacaktýr? A) Delil incelenmek üzere Adli Týp Kurumuna gönderilecektir B) Delil suç unsuru deðilse özel güvenlik görevlisi tarafýndan atýlmalýdýr C) Delil olma özelliðini yitirecektir D) Delil nasýl ele geçerse geçsin önemini yitirmeyecektir E) Hiçbiri 21. Genel Kolluk Kuvvetleri aþaðýdakilerden hangileridir? A) Belediye Zabýtasý - Polis - Jandarma B) Özel Güvenlik Teþkilatý - Gümrük Muhafaza Teþkilatý - Sahil Güvenlik Teþkilatý C) Polis - Jandarma - Sahil Güvenlik Teþkilatý D) Belediye Zabýtasý - Gümrük Muhafaza Teþkilatý - Sahil Güvenlik Teþkilatý E) Polis - Gümrük Muhafaza Teþkilatý - Jandarma 22. Kontrol noktasýnda üstünü ve eþyalarýný aratmak istemeyen kiþiye ne yapýlýr? A) Kiþinin üstü ve eþyalarý zorla da olsa aranýr B) Israr edilmez ve içeriye giriþine izin verilir C) Konu genel kolluða bildirilir D) Kiþinin üstü ve eþyalarýnýn aranmasý için ýsrar edilmez ancak içeriye giriþine de izin verilmez E) Kiþinin üstü aranmasa bile eþyalarý muhakkak aranýr 23. Devriye hizmeti nedir? A) Önleyici güvenlik hizmetinin en etkin uygulamasýdýr B) Bir çeþit yangýn söndürme hizmetidir C) Adli kolluk hizmetidir D) Özel güvenlik teþkilatýnýn eðitiminin yapýlmasýdýr E) Gümrük kapýlarýndan giren çýkanlarýn kontrol hizmetidir

8 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav Nokta görevlisi aþaðýda belirtilen davranýþlardan hangisini yapamaz? A) Adres soranlara yardýmcý olur B) Noktanýn yakýn çevresinde gezinebilir C) Nokta yakýnýnda dilenci, sarhoþ ve seyyar satýcýlarýn bulunmasýna izin vermez D) Nokta içerisine ziyaretçisini alýp aðýrlayabilir E) Nokta alaný ve yakýn çevresinde alakasýz araçlarýn park etmesine izin vermez 25. Aþaðýdakilerden hangisi koruyucu güvenlik önlemlerindendir? A) Personel güvenliði - Fiziki güvenlik ve nöbet hizmetleri B) Evrak ve haberleþme güvenliði - Yangýnlardan korunma C) Sabotaj ve terör olaylarýndan korunma D) Yýkýcý ve bölücü faaliyetlerden korunma 26. Aþaðýdakilerden hangisi özel güvenlik kullanamayacaðý yetkilerdendir? A) Parmak izi ve fotoðraf almak B) Olay yeri çevre emniyetini almak C) Delilleri muhafaza etmek D) Kimlik sormak E) Tabii afetlerde iþyeri ve konutlara girmek 27. Aþaðýdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi devriyesinin temel görevi deðildir? A) Önleyici görevleri B) Koruyucu görevleri C) Yardým görevleri D) Adli görevleri E) Genel güvenlik ve genel asayiþ görevi 28. Özel güvenlik görevlisi kimlik sorma yetkisini hangi yasadan alýr? A) 2559 Sayýlý Kanun B) 5188 Sayýlý Kanun C) 3005 Sayýlý Kanun D) 6136 Sayýlý Kanun

9 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav Yakalama iþleminden sonra yapýlacak tutanakta belirtilmesi gereken hususlar aþaðýdakilerden hangisidir? A) Þahýs direndiði için zor kullanýlmýþsa tutanaða yazýlýr. B) Yakalama sebebi belirtilir C) Elde edilen delilierden bahsedilir D) Yakalama esnasýnda þahýs yaralanmýþsa belirtilir 30. Ýþlenen bir suçun aydýnlatýlabilmesi için; suçun iz ve delillerinin elde edilmesi amacýyla yapýlan arama ne tür aramadýr? A) Adli amaçlý arama B) Önleme amaçlý arma C) Genel arama D) Muvafakatli arama E) Özel arama 31. Olay yerinden uzaklaþan þüpheli bir þahsýn eþkali ile ilgili hangi hususlara öncelikle dikkat edilmelidir? A) Elbisesi B) Ayakkabýsý C) Saç rengi D) Boy, tahmini kilo, yüz þekli, vücudunda herhangi bir hasar olup olmadýðý yaralý olup olmadýðý E) Hiçbiri 32. Görme, koklama, dokunma, duyma ve tatma duyu organlarýyla hafýzamýzda algýlanan bilgilerin yazýlý olarak kayýtlara geçirilmesine ne denir? A) Ýfade alma B) Tutanak C) Özet çýkarma D) Not alma E) Rapor yazma 33. Herhangi bir iþ veya olay sonucu yapýlanlarýn, elde edilen bilgi, belge, duyum ve düþüncelerin belirli bir düzen dahilinde yazýlý olarak bildirilmesine ne denir? A) Tutanak tutma B) Not alma C) Ýfade alma D) Özet çýkarma E) Rapor yazma

10 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav Tutanaðýn adli soruþturma saflýasý itibariyle hazýrlýk soruþturmasý bakýmýndan anlam ifade edebilmesi için en az kaç resmi görevli tarafýndan imzalanmasý gerekir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Aþaðýda belirtilenlerden, tutanaklarýn ortak özelliklerinden olmayan hangisidir? A) Ýçeriði yansýtan bir baþlýk olmasý B) Konunun yada olayýn öðreniliþ þeklinin belirtilmesi C) Þüpheli. tanýk, müþteki veya maðdura ait açýk kimlik bilgisinin yer almasý D) Þahýslarýn ifadelerinin alýnmasý E) Olayýn meydana geldiði veya iþlemin yapýldýðý yer ile ilgili bilgilerin yer almasý 36. Kamu güvenliði ve düzenine veya kiþinin can ve mal güvenliðine yönelik bir tehlikenin ortadan kaldýrýlmasý için, denetim altýna alýnmasý gereken veya suç iþlediði yönünde hakkýnda kuvvetli iz, emare veya delil bulunan kiþinin özgürlüðünün fiilen geçici olarak kýsýtlanmasýna ne denir? A) Zapt etme B) Nezarete alma C) Yakalama D) Gözetim altýna alma E) EI koyma 37. Halkla iliþkilerin usul ve þekillerinden olmayan davranýþ aþaðýdakilerden hangisidir? A) Ýlgi ve güleryüz göstermek B) Medeni ve ciddi bir tavýr takýnmak C) Asýk suratlý ve asabi davranmak D) Terbiyeli ve nazik bir dil kullanmak E) Ýþi çabuklaþtýrmak, bitirmek

11 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav Baþarýlý iletiþim kurallarýnýn arasýnda aþaðýdakilerden hangisi yer almaz? A) Karþýmýzdaki kiþileri saygý duymak B) Gerçekçi ve doðal davranmak C) Empati D) Uzun boylu olmak E) Motivasyon 39. Kendimizi karþýmýzdaki insanýn yerine koyarak onun gibi düþünüp hissetmeye çalýþmak aþaðýdakilerden hangisinin tanýmýdýr? A) Motivasyon B) Empati C) Ýç Güdü D) Tutum E) Önyargý 40. Güvenlik alarm sistemleri aþaðýdaki prensiplerden hangilerine göre çalýþýr? I. Ses algýlanmasý II. Bir elektrik devresinin kesilmesi III. Elektro statik bir alana girilmesi IV. Titreþim veya hareketin algýlanmasý A) Hepsi B) I, II ve IV C) II ve IV D) II, III ve IV E) I, II ve III 41. Güvenlik kameralarýnda zoom yapýlmasý ne anlama gelir? A) Görüntünün açýsýnýn deðiþtirilmesi B) Görüntünün netlik ayarýnýn yapýlmasý C) Görüntünün yakýnlaþtýrýlmasý/büyütülmesi D) Görüntünün 90 derece döndürülmesi E) Görüntünün renklendirilmesi

12 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav Yangýn dedektörleri hangi özellikleri kullanarak çalýþýrlar? I. Duman II. Iþýk III. Isý IV. Alev A) I, III ve IV B) I, II ve III C) II, III ve IV D) I ve IV E) I, II, III ve IV 43. Aþaðýdaki sistem veya cihazlardan hangisi oluþturulan bir manyetik alan içinde maddeleri algýlar? A) Kameralar B) IR sistemleri C) Metal dedektörleri D) PIR dedektörleri E) X-Ray cihazlarý 44. Aþaðýdakilerden hangisi yardýmcý güvenlik cihazlarýndan olan "el tipi metal dedektörlerinin özelliklerinden birisi deðildir? A) Kontrollerde metal madde bulunduðunda, ikinci bir metal madde bulunmasý ihtimali gözönünde bulundurularak vücudun her bölgesi kontrol edilinceye kadar aramaya devam edilir B) Kontrol edilecek kiþiler dedektöre býr metre mesafede bekletilerek sýra ile kontrol edilir C) Ýncelenen bölgeye 2.5 cm. veya 7.5 cm. mesafeden, paralel tutularak kontrol yapýlmalýdýr. D) Islak zemine býrakýlmamalýdýr E) Ýnsanlarýn baþ kýsmýna tutulmamalýdýr 45. Aþaðýdakilerden hangisi meydana gelen bir olay sonrasýnda olay yerindeki özel kolluk görevlisinin yapmasý gereken iþlemlerden deðildir? A) Delilleri toplayýp ambalajlamalýdýr B) Olay yerine tedbirli yaklaþmalý ve olayýn olduðu alana girerken mümkün olduðunca potansiyel delil olabilecek eþya ve alana zarar vermeyecek þekilde hareket etmelidir. C) Olayýn halen devam ettiðini varsayarak hareket etmeli ve buna göre dikkatli ve tedbirli olmalýdýr. D) Eðer olay yerindeki yaralýlar için acil ilk yardým talep etmelidir E) Kendisine veya baþka kiþilere karþý halen devam etmekte olan veya olabilecek bir tehlikenin olup olmadýðýný kontrol etmelidir

13 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav Aþaðýdakilerden hangisi olay yeri ve maddi suç delillerinin güvenliðini etkileyen faktörlerden deðildir? A) Hava þartlarý B) Meraklý kalabalýk C) Þüpheli ve iþ birlikçileri D) Parmak izi uzmanlarý E) Maðdur yada maktulün yakýnlarý 47. Aþaðýdakilerden hangisi olay yerinin korunmasýnda yaygýn olarak yapýlan hatalardan deðildir? A) Olay yerine giren kiþilerin ve olay yerindeki davranýþlarýnýn kayýt altýna alýnmamasý B) Olay yerinden sevk edilen yaralýlarýn yerleri ve saðlýk durumlarý hakkýnda bilgi verilmemesi C) Delillere dokunularak (el, ayak, araç) yerlerinin deðiþmesine, kirlenmesine, bozulmasýna neden olunmasý D) ÝIk müdahalede olayýn yakýn ve geniþ çevresinin taný tespit edilemeyiþi 48. Aþaðýdakilerden hangisi biyolojik delillerden deðiidir? A) Kan B) Doku parçasý C) Cam kýrýklarý D) Saç E) Kepek 49. Olay yeri incelemesi sýrasýnda olay yeri-fail-maðdur iliþkisini ortaya koymak amacýyla elde edilen her türlü materyale ne denir? A) Parmak izi B) Ýpucu C) Bulgu D) Fiziksel delil 50. Potansiyel suç delillerinin en yoðun olabileceði yer neresidir? A) Olayýn meydana geldiði yer B) Olay yerinin yakýn çevresi C) Olay yerinin geniþ çevresi D) Kan damlalarýnýn en yoðun olduðu yer E) Þüphelinin ifadesine göre tespit edilir

14 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav Olay yerinde tanýmadýðý bir cisim veya paket bulunmasý durumunda özel güvenlik görevlisinin yapmasý gereken aþaðýdakilerden hangisidir? A) Þüpheli paketi veya cismin ne olduðunu anlamak için elle el ile kontrol eder B) Þüpheli paketi veya cismin ne olduðunu anlamak için herhangi bir alet ile kontrol eder C) Çevresinde baþka kiþiler varsa onlara kontrol ettirir. D) Paketi veya cismi olay yerinden alýr ve ilgili ekiplere teslim eder E) Kesinlikle el sürmez ve yerini deðiþtirmeye kalkmaz 52. Olayýn iþleniþ tarzýnýn, maðdur ve suç sanýklarý ile iliþkisinin saptanabildiði dinamik bölgeyi aþaðýdakilerden hangisi ifade eder? A) Olay B) Olay yeri C) Delil D) Bulgu 53. "Olay yerinde ilk önlemleri almak, olay yerini ve fiziksel delileri koruma" görevi aþaðýdakilerden hangisine aittir? A) Soruþturma ekibi B) Olay yeri inceleme ekibi C) Olay yeri soruþturma sorumlusu D) Ýlk ekip 54. Aþaðýdakilerden hangisi gösteri yürüyüþü kapsamýna girmez? A) Sendikal faaliyetler B) Grev ve lokavtlar C) Öðrenci eylemleri D) Geleneklere göre yapýlan tören ve þenlikler E) Dernek ve toplantý faaliyetleri 55. Kalabalýðýn tanýmý aþaðýdakilerden hangisidir? A) Genelde ortak bir amacý olmayan, birbirlerini tanýmayan bireylerin tesadüfen geçici bir süre için bir araya gelmesidir. B) Bir birlerini tanýyan 10 ve üzerinde þahsýn bir meydanda buluþmak üzere toplanmasý sonucu oluþan gruba kalabalýk denir. C) Çay içmek üzere bir okul kantininde toplanan öðrenci grubuna kalabalýk denir. D) Maç seyretmek için stad içinde bulunan protokole kalabalýk denir. E) Kalabalýk yalnýzca nüfusu bir milyon ve üzerindeki þehirlerde oluþan topluluklara denir

15 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav Toplumsal olaylarý baþlatma usullerinden olmayan aþaðýdakilerden hangisidir? A) Yaygýn propaganda yapmak B) Konuþma yapmak C) Heyecaný artýrmak D) Eyleme geçiþ E) Sakin olunmasýný öðütlemek 57. Copun özellikleriyle alakalý olarak aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? A) Psikolojik bir etkiye sahiptir. B) Kolun uzantýsý olarak kullanýlýr C) Öldürücü deðildir D) Savunma amaçlýdýr E) Hiçbir etkisi yoktur 58. Göz yaþartýcý gazlarýn etkilerinden olmayan aþaðýdakilerden hangisidir? A) Geçici körlük B) Göz yaþý C) Mutluluk duyma D) Öksürük E) Hapþýrma 59. Eðer birey Saldýrgan olduðu zaman bazý þeyler elde etmiþ ve ediyorsa bunun devamýný saðlamak için sürdürülen saldýrgan davranýþ ne tür bir saldýrganlýk biçimindedir? A) Savunma için saldýrganlýk B) Zevk için saldýrganlýk C) Bir amaca varmak için araç olarak saldýrganlýk D) Rahatsýz edilme ve engelleme sonucu saldýrganlýk E) Kültürel bir öðe olarak (kültürel nedenlere dayalý) saldýrganlýk 60. Aþaðýda belirtilenlerden hangisi organize aktif kalabalýktýr? A) Bir toplantý ve gösteri yürüyüþündeki kalabalýk B) Bir spor müsabakasýnda seyircilerden oluþan kalabalýk C) Ani karýþýklýk sonucu meydana gelen kalabalýk D) Çarþý yada pazarlarda oluþan kalabalýk E) Bir inanç etkinliði için oluþan kalabalýk

16 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav Aþaðýda belirtilen hangi durumda hat düzeninin uygulanmasý uygun deðiidir? A) Dar bir sahayý kapatmak için B) Bir bina veya tesisi korumak için C) Topluluk içinde belli þahýslarý almak için D) Belli yönden gelebilecek tehlikeye karþý tedbir alýnmasý E) Bir bölgeden bir gurubu çýkarmak için 62. Kelepçe takýlýrken dikkat edilmesi gereken husus aþaðýdakilerden hangisidir? A) Kelepçe takanýn emniyetini diðer görevlilerce saðlanmasý B) Þahsýn saða sola bakmak, konuþmak el kol hareketi gibi davranýþlarýnýn önlenmesi C) Kelepçe takýldýktan sonra iyi oturup oturmadýðýný kontrol edilmesi gerekir D) Kelepçeyi takacak görevli kelepçe takacaðý kiþinin arkasýnda bulunur ve hareketlerini kontrol altýnda tutar 63. Toplumsal olaylara müdahalede aþaðýdakilerden hangisi genel ilkelerdendir? A) Caydýrýcýlýk B) Provokasyona gelmerne C) Kuvvet gösterisi D) Tahriklere engel olma 64. Acil saðlýk yardýmý için aranmasý gereken Hýzýr Acil Servisinin telefon numarasý nedir? A) 118 B) 177 C) 112 D) 110 E) "Ani olarak hastalanan veya kazaya uðrayan kimseye, týbbi tedavisi yapýlýncaya kadar, anýnda ve olay yerinde çevre imkanlarýndan yaralanýlarak yerine getirilen geçici müdahale" aþaðýdakilerden hangisinin tanýmýdýr? A) Hastalýk B) Saðlýk C) Tedavi D) Ýlk Yardým E) Hiçbiri

17 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav Ýlk yardýmýn amacý aþaðýdakilerden hangisidir? A) Yaralýyý iyileþtirecek tedaviyi yapmak B) Yaralýya ilaç vermek C) Olay yerine polis çaðýrmak D) Yaralýnýn hayatýný kurtannak E) Yaralýyý oyalamak 67. En tehlikeli kanama aþaðýdakilerden hangisidir? A) Atardamar kanamasý B) Toplardamar kanamasý C) Yaranýn büyüklüðüne göre deðiþir D) Yerine göre her biri diðerinden daha tehlikelidir E) Kýlcal damar kanamasý 68. Baþa alýnan darbe sonucu kulak veya burundan kan geliyorsa aþaðýdakilerden hangisi uygulanýr? A) Kazazede oturtulur, kulaðýna pamuk týkanýr B) Kazazede sýrtüstü yatýrýlýr, ayaklarý yukarý kaldýrýlýr C) Kazazedenin kan akan bölgesi üstte kalacak þekilde yan yatýrýlýr ve kanama engellenir D) Kazazedenin kan akan bölgesi altta kalacak þekilde yan yatýrýlýr ve kanama engellenmez E) Kazazede ayakta sevk edilir 69. Boyun kýrýðý þüphesi olan yaralýda ilk yapýlmasý gereken nedir? A) Acilen hastaneye götürmek B) Kol ve bacaklarýndan tutarak taþýma C) Sedye ile taþýma D) Boyunluk takýlmasý E) Kucaklayarak kaþýma 70. Sýcak su yanýklarýnda ilk yapýlmasý gereken nedir? A) Merhem sürmek B) Yoðurt sürmek C) Kolonya sürmek D) Soðuk su uygulamasý E) Pansuman yapmak

18 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav Gaz zehirlenmesinde ilk yapýlmasý gerekenler nelerdir? A) ABC Kontrolü B) Ortamdan uzaklaþtýrmak C) Yoðurt yedirmek D) Ambulans çaðýrmak E) Suni teneffüs yapmak 72. Bilinç kaybý olan yaralýda hangi pozisyonda tutulmalýdýr? A) Yan yatar pozisyonda B) Oturur pozisyonda C) Sýrt üstü yatýrýlýr D) Yüzükoyun yatýrýlýr E) Ayakta tutulur 73. Sara Krizinde hangi davranýþlar yapýlýr? A) Kolonya koklatmak B) Vücuduna zarar gelmesi engellenir C) Su içirilir D) Çenesi açýlýr E) Suni teneffüs yapýlýr 74. Suni solunum nedir? A) Soluk yolu týkalý olan hastanýn soluk yolunu açmaktýr B) Solunumu durmuþ olan kimseye dýþarýdan hava takviye etmektir C) Kalbi duran kimseye aðýzdan hava vermektir D) Solunumu normal devam eden kimsenin kendi kendine solumasýdýr E) Hava bulunmayan ortamda yapýlan solunumdur 75. Kalp masajý yapýlacak olan kazazede hangi pozisyonda nasýl zemine yatýrýlýr? A) Yüzüstü yumuþak zemine B) Yüzüstü sert zemine C) Sýrtüstü yumuþak zemine D) Sýrtüstü sert zemine E) Yere yatýrýlmasý yeterlidir

19 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav Aþaðýdakilerden hangisi itfaiye yangýn ihbar telefon numarasýdýr? A) 155 B) 163 C) 110 D) 118 E) Akaryakýt yangýnlarýnýn en etkili söndürme maddesi hangisidir? A) Su B) Kum C) Karbondioksit D) Köpük 78. Deniz altýnda veya yakýnlarýndaki fay hattýnda meydana gelen þiddetli deprem sebebiyle veya kayma nedeniyle meydana gelen bir sarsýntýnýn etkisiyle oluþan sismik okyanus akýntýsýna ne ad verilir? A) Deprem B) Sel C) Kasýrga D) Tsunami E) Hortum 79. Yüksek katlý bir binada sarsýntý, yangýn vb. gibi acil durumlarda, tahliyelerde hangi davranýþ doðrudur? A) Normal genel merdiyeni kullanmak B) Çatýya doðru çýkmak C) Yangýn merdivenini kullanmak D) Asansörü kullanmak E) Hiçbiri 80. Yangýnýn oluþum saflýalarý sýrasýyla nelerdir? A) Duman - Koku - Alev B) Koku - Duman - Alev C) Duman - Alev - Koku D) Alev - Duman - Koku E) Alev - Koku - Duman

20 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav Aþaðýdakilerden hangisi yangýn söndürme usullerinden deðildir? A) Soðutarak söndürme B) Yanýcý maddeyi ortadan kaldýrma C) Havayý kesme D) Boðma 82. Aþaðýdaki yangýnlarýn hangisinde söndürücü olarak köpük (FOAM) kullanýlmaz? A) Orman yangýnlarý B) Havaalanýarý, uçak hangarlarý C) Akaryakýt depolama yerleri ve dolum tesisleri D) Boya, vernik atölyeleri ve depolarda E) Hiçbiri 83. Aþaðýdakilerin hangisinde yangýn söndürme cihazýnýn kullaným þekli yanlýþtýr? A) Cihazý alevin dibine tutarak söndürme B) Cihazý öncelikle yangýnýn baþladýðý yere tutmak C) Rüzgarý önüne alarak kullanmak D) Cihazý öncelikle ön tarafa sonra ileri tarafa tutarak söndürmek E) Hiçbiri 84. Aþaðýdakilerden hangisi deprem sýrasýnda bina içinde alýnacak önlemlerden biri deðildir? A) Asansörü kullanmamalýyýz B) Dolap, raf, pencere vb. eþyalardan uzak durmalýyýz C) Merdiven, balkon, koridor ve geniþ sahanlý yerlere geçmeliyiz D) Okulda, saðlamsa sýra altýna yada sýra yanýna çökerek sarsýntýnýn geçmesini beklemeliyiz 85. Önemli kiþi aracýnýn özellikleri donanýmý için aþaðýdaki hangi ifade doðrudur? A) Motoru güçlü ve hýzlý olmalýdýr B) Araç ülkenin yol ve hava þartlarýna uygun olmalýdýr C) Çarpýþmalara karþý dayanýklý olmalý D) Mümkünse zýrhlý olmalý

21 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav Aþaðýdakilerden hangisi araca binerken uyulmasý gereken kurallardan deðiidir? A) Araçlar çalýþýr vaziyette olmamalýdýr B) Mümkün olduðu kadar bina giriþine yaklaþtýrýlmalýdýr C) Önemli kiþi aracý çýkýþýn tam karþýsýnda olmalýdýr D) Araçlar önemli kiþiden hemen önce binilecek yere getirilmelidir E) Önemli kiþi araca binmeden korumalar koruma aracýna binmemelidir 87. Öncü güvenlik ekiplerinin genel görevleri için aþaðýdakilerden hangi ifade doðrudur? A) Güvenlik raporu hazýrlamak B) Bölgenin. görev yerinin ve güzergahýn incelemesini yapmak C) Yetkili ve ilgililerin telefon numaralarýný almak D) Alternatif güzergahlar oluþturmak 88. Aþaðýdakilerden hangisi yaya koruma düzenlerinden deðildir? A) Karo düzeni B) Dairesel koruma C) Üç kiþiyle koruma D) Dört kiþiyle koruma E) Beþ kiþiyle koruma 89. Aþaðýdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden birisi deðiidir? A) Pratik zekalý olmalý B) Fizik kondisyonu yüksek olmalý C) Medyatik olmalý D) Panik ve kargaþada soðukkanlý olmalý E) Çevreyi iyi gözlemiemeli 90. Suikastierin nedenleri aþaðýdakilerden hangisi deðildir? A) Siyasi ve ideolojik nedenler B) Psikolojik nedenler C) Ekonomik nedenler D) Ekolojik nedenler E) Dini ve sosyal nedenler

22 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav Devletin ekonomisini sekteye uðratmak kuruluþlara karþý hasar vermek veya üretimi durdurmak maksadýyla yapýlan eylemlere ne denir? A) Bozma B) Tahrip C) Sabotaj D) Sondaj E) Drenaj 92. Saldýrý ve safhalarýnda kimler yer almaz? A) Gözcüler B) Devriye ekibi C) Kaçýþ ekibi D) Ýmha ekibi E) Koruma ekibi 93. Konutta koruma ile ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? A) Korunan kiþi konutta yoksa tedbirler azaltýlabilir B) Korunan kiþi konutta yoksa tedbir alýnmayabilir C) Korunan kiþi konutta yoksa da konutta ayný tedbirler alýnmalýdýr D) Korunan kiþi konutta yoksa da varmýþ gibi hareket edilmelidir ancak tedbirler azaltýlabilir E) Korunan kiþi konutta yoksa tedbirler arttýrýlýr 94. Aþaðýdakilerden hangisi bombanýn temel unsurlarýndan deðildir? A) Patlayýcý madde B) Kapsül- fýtil C) Dýþ kap demir aksamý D) Anahtar sistemi E) Hiçbiri 95. Aþaðýdakilerden hangisi kitap bombalar için doðru bir ifade deðildir? A) Postalkargo ile gönderme B) Normal kitaptan daha aðýr olma C) Patlayýcý madde kokusu algýlama D) Zarfýn üzerindeki bilgilerde yazý ve harf hatasý E) Emsallerinden daha hafif olma

23 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav Patlamanýn kaç türlü etkisi vardýr? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Aþaðýdakilerden hangisi mektup bombalarda dikkat edilmesi gereken özelliklerdendir? A) Katlanmaz özellik B) Aþýrý pul yapýþtýrýlmasý C) Üzerinde yað lekesi olmasý D) Üzerinde hava deliði olmasý 98. Kokain hangi bitkiden elde edilir? A) Afyon B) Kendir C) Kenevir D) Koka E) Haþhaþ 99. Esrar hangi bitkiden elde edilir? A) Hint keneviri B) Afyon C) Koka D) Maraþ otu E) Haþhaþ 100. Kullanýlan uyuþturucu madde miktarýnýn giderek arttýrýlmasýna ne denir? A) Birikim B) Ýhtiyaç C) Baðýmlýlýk D) Tolerans E) Tedavi

24 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav SINAV CEVAP ANAHTARI 1 A 21 C 41 C 61 C 81 SY 2 C 22 D 42 A 62 E 82 A 3 E 23 A 43 C 63 E 83 C 4 E 24 D 44 A 64 C 84 C 5 A 25 E 45 A 65 D 85 E 6 D 26 A 46 D 66 D 86 A 7 B 27 E 47 D 67 A 87 E 8 C 28 B 48 C 68 D 88 A 9 A 29 E 49 C 69 D 89 C 10 A 30 A 50 A 70 D 90 D 11 C 31 D 51 E 71 B 91 C 12 A 32 D 52 B 72 A 92 B 13 E 33 E 53 D 73 B 93 D 14 C 34 B 54 D 74 B 94 C 15 D 35 D 55 A 75 D 95 E 16 D 36 C 56 E 76 C 96 C 17 D 37 C 57 E 77 D 97 E 18 E 38 D 58 C 78 D 98 D 19 B 39 B 59 C 79 C 99 A 20 C 40 A 60 A 80 B 100 D

25 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav - 2 ÖZEL GÜVENLÝK YAZILI VE UYGULAMALI SINAVI 2. SINAV 14 NÝSAN

26 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav

27 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav Aþaðýdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin 5188 sayýlý Kanundan doðan yetkilerinden biri deðildir? A) Kiþilerin üstlerini teknolojik cihazlarla aramak B) Olay yerini ve delilleri koruma altýna almak C) Suça el koymak D) Terk edilmiþ eþyayý emanete almak E) Olay yerindeki delilleri toplamak ve incelemek 2. Aþaðýdakilerden hangisi aramasý özel hükme baðlý kiþilerden deðildir? A) Cumhurbaþkaný B) Milletvekilleri C) Avukatlar D) Hakim ve Savcýlar E) Diplomatik dokunulmazlýðý bulunanlar 3. Zapta ( adli el koymaya ) karar verme yetkisi kime aittir? A) Hakim B) Özel Güvenlik Amiri C) Avukat D) Polis E) Jandarma 4. Aþaðýdakilerden hangisi CMUK'un 127. maddesine göre adli yakalamanýn ön koþullarýndandýr? A) Ýþlenmiþ veya iþlenmekte olan bir suç bulunmalýdýr. B) Failin kaçma ihtimali bulunmalýdýr. C) Suçtan zarar gören veya tanýk olan þahýslarýn yakalama yetkisi bulunmaktadýr. D) Failin kimliðini tespit hemen mümkün olmamalýdýr. 5. Aþaðýdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görev alanýna girmekten vazgeçen ve önleme aramasýna maruz kalmak istemeyen kiþiye karþý yaptýðý uygulamadýr? A) Önleme aramasýdýr B) Güvenlik aramasýdýr C) Þüpheli hareketlerinden dolayý adli aramadýr D) Kiþi hak ve özgürlüklerine aykýrýlýktýr E) Hiçbiri

28 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav Yabancý bir özel güvenlik þirketinin ülkemizde güvenlik hizmeti verebilmesi ile ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? A) Ýçiþleri Bakanlýðýnýn uygun görmesine baðlýdýr. B) Sanayi Bakanlýðýnýn uygun görüþüne baðlý olarak Dýþiþleri Bakanlýðýnýn onayý ile mümkündür. C) Mümkün deðildir. D) Mütekabiliyetin mevcudiyeti Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan sorulur. E) Mütekabiliyetin mevcudiyetine Ýçiþleri Bakanlýðý karar verir. 7. Kamu kurum ve kuruluþlarýnda görevlerini yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanuni mirasçýlarýna iþ sözleþmesi toplu iþ sözleþmesi veya ödenecek tazminat belirleyen Nakdi Tazminat ve Aylýk Baðlanmasý Hakkýnda Kanunun numarasý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 2003 B) 2330 C) 2559 D) 3201 E) Özel Güvenlik görevlilerinin temel eðitimi teorik ve pratik olmak üzere kaç saattir? A) 60 B) 120 C) 90 D) 100 E) Vali tarafýndan komisyon kararý aranmaksýzýn aþaðýdaki hangi geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni verilmez? A) Konser B) Toplantý C) Para veya deðerli eþya nakli D) Sahne gösterisi E) Kiþi koruma 10. Aþaðýdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olacaklarda aranan þartlardan deðildir? A) Kamu haklarýndan yasaklý olmamak B) Özel güvenlik eðitimini baþarý ile tamamlamýþ olmak C) Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmak D) 18 yaþýný doldurmuþ olmak E) Görevin yapýlmasýna engel olabilecek vücut ve akýl hastalýðý ile özürlü bulunmamak (Bu sorunun doðru cevabý yok. Soru hatalýdýr.)

29 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav Aþaðýdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonuna temsilci olarak katýlamaz? A) Ýl Emniyet Müdürlüðü B) Jandarma Komutanlýðý C) Sanayi Odasý Baþkanlýðý D) Cumhuriyet Savcýlýðý E) Ticaret Odasý Baþkanlýðý 12. Özel güvenlik görevlilerinin haklarý ile ilgili aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? A) Sendika üyesi olamazlar B) Siyasi partilere üye olamazlar C) Sendika üyesi olarak greve katýlabilirler D) Dernek üyesi olamazlar E) Sendika üyesi olabilir fakat greve katýlamazlar 13. Aþaðýdakilerden hangisi tarafýndan özel güvenlik görevlisinin görevin ve iþyerinin özelliði nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kýyafetle görev yapmasýna izin verilebilir? A) Vali B) Ýl Emniyet Müdürü C) Ýþveren D) Özel Güvenlik Komisyonu E) Özel Güvenlik Amiri 14. Özel güvenlik görevlisinin çalýþma izni için yapacaðý baþvuruda aþaðýdaki belgelerden hangisi istenmez? A) Nüfus cüzdaný Fotokopisi B) Adli sicil kaydý C) Askerlik terhis belgesi D) Özel güvenlik temel eðitim sertifikasý E) Saðlýk raporu 15. "Görev alanýnda muhafaza edilen ateþli silahlar... defterine imza karþýlýðý devir teslim edilir." Cümlesinde boþluk olan bölümde aþaðýdaki defterlerden hangisi yer almalýdýr? A) Devir teslim ve rapor defteri B) Silah bulundurma kayýt defteri C) Silah demirbaþ defteri D) Devir teslim defteri E) Görev defteri

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

TARIM ÝÞ ARACISI REHBERÝ. Daha çok kazanmak için çalýþanlarýn saðlýðýný koruyalým

TARIM ÝÞ ARACISI REHBERÝ. Daha çok kazanmak için çalýþanlarýn saðlýðýný koruyalým TARIM ÝÞ ARACISI REHBERÝ Daha çok kazanmak için çalýþanlarýn saðlýðýný koruyalým HASTALIKLARI VE KAZALARI ÖNLEME YASAL SORUMLULUK VE GÖREVDÝR Tarlada çalýþanlar tedbirler alýnmazsa sýk hastalanýr. Tarlada

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ DOKUZUNCU YAZILI SINAVI SORULARI (A GRUBU )

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ DOKUZUNCU YAZILI SINAVI SORULARI (A GRUBU ) 1-) Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme usullerindendir? a) Soğutarak söndürme b) Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma c) Havayı kesme d) Boğma 2-) Aşağıdaki şahıslardan hangisine el ve kapı tipi metal

Detaylı

8- Aşağıdakilerden hangisi copun özellikleri olarak adlandırılamaz?

8- Aşağıdakilerden hangisi copun özellikleri olarak adlandırılamaz? 1- Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim için gerekli olanlardan biri değildir? a) Kendini tanımak b) Alıcıyı tanımak c) Konuyu çekici kılmak d) Sosyal kültürel alt yapıya dikkat etmek e) Geri bildirim

Detaylı

1-) Görev alanında işlenen bir suçun failini yakalayan özel güvenlik görevlisi hangi görevini yapmıştır? a) Önleyici görev Xb) Adli görev c) İdari görev b) Özel kolluk görevi e) Kişisel görev 2-) Patlayıcı

Detaylı

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı 25 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı 25 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları 1-) Özel güvenlik komisyonunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? a) Belediye temsilcisi b) Vali yardımcısı c) Emniyet Müdürlüğü temsilcisi d) Jandarma Komutanlığı temsilcisi e)ticaret ve sanayi odası başkanlığı

Detaylı

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Eray Karýnca Ankara 8. Aile Mahkemesi Hakimi T.C.

Detaylı

8-) Bilgi işlem merkezleri, laboratuar gibi hassas yangınlarda hangi söndürücü kullanılır? a) Köpük b) Su c) Halo karbon d) Kum e) Hiçbiri

8-) Bilgi işlem merkezleri, laboratuar gibi hassas yangınlarda hangi söndürücü kullanılır? a) Köpük b) Su c) Halo karbon d) Kum e) Hiçbiri 1-) Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımı tanımlayan ifadedir? a) Olay yerinde yapılan müdahaledir. b) Sağlık personeli gelinceye kadar yapılan müdahaledir. c) İlaçsız olarak yapılan müdahaledir. d) Öncelikle

Detaylı

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı 25 Nolu Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı Soruları

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı 25 Nolu Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı Soruları 1-) Özel güvenlik görevlisi yakalamadan sonra hangi eylemi yapamaz? a) Yakalanan kişiyi koruma altına alır b) Elde edilen suç delillerini muhafaza eder c) Yakalamanın akabinde en yakın genel kolluğa haber

Detaylı

Gömülmüþ Cesetlerin Ýncelenmesi

Gömülmüþ Cesetlerin Ýncelenmesi Gömülmüþ Cesetlerin Ýncelenmesi Dr. Fatih Yaðmur*, Dr. Mustafa Körükçü**, Dr. Ý. Hamit Hancý*** Ýnsanoðlu varolduðu tarihten bugüne kadar ölmüþ insanlarýn farklý yöntemlerle, dengesini bozmayacak biçimde

Detaylı

Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi

Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi 11. Protokol ile deðiþtirilen metin Avrupa Antlaþmalarý Serisi, No. 5 Bu metinler, Avrupa Komisyonu/Avrupa Konseyi nin Türkiye ile Ortak

Detaylı

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı Özel Güvenlik Kurumları Şube Müdürlüğü 20 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı Özel Güvenlik Kurumları Şube Müdürlüğü 20 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları 1-) Kişiler arası iletişimde aşağıdakilerden hangisi en etkilidir? a) Kelimeler b) Sözcüklerin nasıl söylendiği c) Ses tonu d) Duyguların ifadesi e) Yüz ve beden hareketleri 2-) Tek Tek personel giriş

Detaylı

2-) Özel Güvenliğin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? a) Koruma b) Devriye c) Danışmanlık d) Araştırma e) Ulaşım

2-) Özel Güvenliğin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? a) Koruma b) Devriye c) Danışmanlık d) Araştırma e) Ulaşım 1-) Bir kişi ile yapılan koruma düzeninde hangisi yapılmaz? a) Koruma görevlisi silahını kullandığı eline göre önemli kişinin sağ ya da solunda bir adım arkasında yürür b) Bu bir refakat korumasıdır c)

Detaylı

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Ýmtiyaz Sahibi Dr. Selçuk Koçlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Nimet Altýn Yayýn Kurulu Dr. Sadýk Özen Dr. Þükrü Bayraktar Dr. Hakan Erengin Dr. Cabir Ertuð Dr. Adnan Ýþ Dr. Feza Köylüoðlu Dr. Yener Oruç Dr.

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI GENEL AÇIKLAMALAR

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI GENEL AÇIKLAMALAR T.C Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı Adı :. Soyadı... TC Kimlik No.. YENİLEME EĞİTİM A ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI GENEL AÇIKLAMALAR SORULARI CEVAPLAMAYA

Detaylı

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU NİSAN 2011 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU

Detaylı

MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN ARALIK 2003 SAYI: 1 TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TARAFINDAN 3 AYDA BÝR YAYINLANIR

Detaylı

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 ÞEHÝDE AÐIT O, Korkunçtu, dayanýlmazdý Hiç yýlmadý Boðucuydu görüntüler Hiç usanmadý, çabaladý 17 Aðustos ta Týrnaklarýný gömdü bir avuç topraða Atlýlar

Detaylı

e) Hiçbiri 1-) Metal dedektörlerin ayarlanmasına ne ad verilir? a) Mativasyon b) Stebilizasyon c) Elibrasyon d) Gramaj ayarı e) Kalibrasyon

e) Hiçbiri 1-) Metal dedektörlerin ayarlanmasına ne ad verilir? a) Mativasyon b) Stebilizasyon c) Elibrasyon d) Gramaj ayarı e) Kalibrasyon 1-) Metal dedektörlerin ayarlanmasına ne ad verilir? a) Mativasyon b) Stebilizasyon c) Elibrasyon d) Gramaj ayarı e) Kalibrasyon 2-) Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlisinin özelliklerinden değildir?

Detaylı

Acil Servislerde Hekimin Adli Sorumluluðu

Acil Servislerde Hekimin Adli Sorumluluðu Acil Servislerde Hekimin Adli Sorumluluðu Dr. M. Süalp Bengidal*, Dr. Bekir Keskinkýlýç**, Dr. Lokman Kuvan**, Dr. Orhan Odabaþý**, Av. Sevtap Bengidal**** Hayati tehlike olasý bir tehlikeye iþaret etmez.

Detaylı

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT*

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* 1. GÝRÝÞ Ýþ kazalarýnýn nedenlerini ortaya koymaya yönelik olarak birçok araþtýrma yapýlmýþtýr.

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

1 Diğer sayfaya geçiniz.

1 Diğer sayfaya geçiniz. 1. ÖGG İbrahim in kurumun kontrol noktasından geçen ziyaretçiler için yaptığı hangi uygulama doğru A) Ziyaretçinin kimlik bilgilerini alıp kayda geçirmelidir B) Ziyaretçinin eşyalarını kontrol etmemelidir

Detaylı

21-) Yan yana çalıştırılan kapı tipi detektörler arasında en az ne kadar mesafe olmalıdır? a) 10cm b) 50cm c) 30cm d) 80cm e) 100cm 1

21-) Yan yana çalıştırılan kapı tipi detektörler arasında en az ne kadar mesafe olmalıdır? a) 10cm b) 50cm c) 30cm d) 80cm e) 100cm 1 14. ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARI 1-) Her derste sorun yaratmasan olmaz sanki cümlesinde aşağıdakilerden hangi bastırıcı iletiyi görmek mümkündür? a) Yargılamak, eleştirmek, suçlamak b) Ad takmak, alay

Detaylı

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü ANADOLU AJANSI G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü MUHABÝRÝN E L K Ý T A B I Muhabirin El Kitabý Anadolu Ajansý Yayýný - 7 Nisan - 2008 AA Muhabirin El Kitabý Yayýn Sahibi Anadolu Ajansý adýna Dr. Hilmi Bengi

Detaylı

KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ. YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya

KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ. YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya Kadýnýn El Kitabý - Yasalardaki Haklarýmýz, Avrupa Birliði Demokrasi ve Ýnsan Haklarý Giriþimi Küçük Ölçekli Proje

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz.

Diğer sayfaya geçiniz. 1. Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz hükmü hangi temel ceza hukuku ilkesini ifade eder? A) Suçta ve cezada kanunilik ilkesi B) Adalet ve

Detaylı

KUSADASl - AMERÝKAN ASKERÝ GEMÝSÝ KUÞADASI'NDA

KUSADASl - AMERÝKAN ASKERÝ GEMÝSÝ KUÞADASI'NDA www.bayiskender.com Yýl: 3 Sayý:971 Fiyatý: 10 KR (KDV Dahil) CUMHURBAÞKANI GÜL, 14 MAYIS'TA AYDIN'DA - ADÜ Týp Fakültesi hastanesi, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül tarafýndan açýlacak. Cumhurbaþkaný Abdullah

Detaylı

2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKÝ AYLIKLARA ÝLÝÞKÝN UYGULAMA KILAVUZU Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü Defterdarlýk, mal müdürlükleri ve saðlýk kuruluþlarý için... www.sgk.gov.tr BOÞ 2022 AYLIKLARI UYGULAMA

Detaylı