ÖZEL GÜVENLÝK YAZILI VE UYGULAMALI SINAVI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL GÜVENLÝK YAZILI VE UYGULAMALI SINAVI"

Transkript

1 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav - 1 ÖZEL GÜVENLÝK YAZILI VE UYGULAMALI SINAVI 1. SINAV 28 OCAK

2 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav

3 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav Özel güvenlik görevlisinin çalýþma iznini almasý için gereken saðlýk raporunda aþaðýdakilerden hangisi aranmaz? A) Kardiyoloji B) KBB C) Göz D) Psikiyatri E) Nöroloji 2. Özel güvenlik görevlilerinin yenileme eðitimi kaç saattir? A) 40 B) 50 C) 60 D) 55 E) Hiçbiri 3. Aþaðýdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden deðildir? A) Kimlik sorma B) Yakalama C) Arama D) Emanete alma E) Kimlik tespiti 4. Görev alanýnda iþlenen bir suçun failini yakalayan özel güvenlik görevlisi hangi görevini yapmýþtýr? A) Önleyici görev B) Ýdari görev C) Özel kolluk görevi D) Kiþisel görev E) Adli görev 5. Üzerinde silah bulunan kiþi özel güvenlik görevlisinin düzenlediði tutanaðý imzalamazsa ne olur? A) Ýmzalamadýðý tutanaða yazýlýr. B) Zorla imzalatýlýr. C) Ýmzalayacaðý yeni bir tutanak hazýrlanýr. D) Cezasý artýrýlýr. E) Tutuklanýr

4 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav Meþhud cürüm (suç üstü) halinde kimlerin yakalama yetkisi vardýr? A) Polisin B) Kamu kolluðunun C) Özel güvenlik görevlisinin D) Herkesin E) Maðdurun 7. Aþaðýda belirtilen yerlerden hangisinde çalýþan özel güvenlik görevlisi silah taþýyabilir? A) Üniversitede B) Alýþveriþ merkezinde C) Spor müsabakalarýnda D) Saðlýk tesislerinde E) Sahne gösterileri ve özel toplantýlarda 8. Hýrsýzlýk þüphesiyle yakaladýklarý kiþiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu iþlemiþtir? A) Alýkoyma B) Kiþiyi hürriyetinden yoksun býrakma C) Görevi kötüye kullanma D) Görevi ihmal E) Amirin emrine muhalefet 9. Özel güvenlik þirketinde çalýþan bir özel güvenlik görevlisinin disiplin kurallarý hangisinde yer almaz? A) Devlet Memurlarý Kanunu B) Ýþ Kanunu C) Toplu Ýþ Sözleþmesi D) Hizmet Akdi E) Görev Talimatý 10. Aþaðýdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yaptýðý adli arama kapsamýna girer? A) Suç delillerini elde etme B) Kiþilerin üstlerini arama C) Spor müsabakalarýnda kimlik sorma D) Kapalý alanlarda arama yapma - 8 -

5 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav Özel güvenlik görevlileri aþaðýda belirtilen hangi yerlerde önleme aramasý görevini yerine getirir? A) Kamuya açýk alanlarda B) Meskenlerde ve müþtemilatlarda C) Toplantý, konser ve spor müsabakalarýnda D) Otolarda ve toplu taþýma araçlarýnda E) Hiçbiri 12. Özel güvenlik görevlileri aþaðýdaki hangi þartlarda CMUK 157'ye göre yakalama yetkisini yerine getirir? A) Herhangi bir olay olduðunda olay mahallinde görevini yerine getiren memura görevini yaparken kasten ihlalde bulunanlarý B) Suç unsurlarýný saklayanlarý C) Sarhoþ ve kimliksiz olanlarý D) Suç iþlenmesine devam edenleri E) Trafik kazasý suçlularýný 13. Özel güvenlik görevlileri görev alanlarý içerisinde bir suçla karþýlaþýrlarsa ne yaparlar? A) Suça el koyar B) Suçun devamýný engeller C) Sanýðý tespit eder ve yakalar D) Olay yerini ve suç delillerini muhafaza eder sayýlý Kanunun özel güvenlik görevlilerinin üçüncü þahýslara verebilecekleri zararlarýn tazmini amacýyla, özel hukuk kiþilerine ve özel güvenlik þirketlerine getirdiði yükümlülük nedir? A) Ek önlemler alýna yükümlülüðü B) Zamanýnda bildirimde bulunma yükümlülüðü C) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortasý yaptýrma yükümlülüðü D) Temel eðitim alma yükümlülüðü E) Hiçbiri - 9 -

6 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav Hangisi 5188 sayýlý Kanunda özel güvenlik görevlileri ile ilgili getirilen yasaklardan deðildir? A) Özel güvenlik personelinin Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dýþýnda baþka bir iþte çalýþtýrýlma yasaðý B) Özel güvenlik görevlisinin kimlik kartýný baþkasýna kullandýrma yasaðý C) Özel güvenlik görevlisinin ateþli silahýný Kanuna aykýrý veya görev alaný dýþýnda kullanma yasaðý D) Özel güvenlik görevlisinin sendikal faaliyetlere katýlma yasaðý E) Özel güvenlik görevlisinin greve katýlma yasaðý 16. "Bir mal üzerindeki zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanýlarak kaldýrýlmasýna... denir." tanýmýnda boþluða aþaðýdakilerden hangisi yazýlmalýdýr? A) Önleme yakalamasý B) Adli arama C) Adli zaptetme D) EI koyma E) Mülkiyet hakkýný ihlal 17. "Özel güvenlik görevlisi, görev alaný olan sitenin içinde ve görevi sýrasýnda hýrsýzlýk yapan bir kiþiyi suç üstündeyken fark ederek yakalamak amacýyla kovalamýþ ve bu esnada hýrsýzýn kaçtýðý site içindeki bir eve de girmiþtir." Özel güvenlik görevlisinin bu örnek olaydaki davranýþýný aþaðýdakilerden hangisi doðru olarak tanýmlar? A) Konut dokunulmazlýðýnýn ihlalidir B) Özel güvenlik göreviisý görevi kötüye kullanma suçunu iþlemiþtir C) Suçüstü hali söz konusu olduðu için hukuka uygundur D) Özel güvenlik görevlisinin eve girme yetkisi yoktur E) Kiþi dokunulmazlýðýnýn ihlalidir 18. Para taþýma görevi üstlenmiþ olan özel güvenlik görevlisinin görev alaný neresidir? A) Paranýn teslim alýndýðý yerdir B) Paranýn teslim edildiði yerdir C) Paranýn teslim alýndýðý ve taþýndýðý yerdir D) Paranýn teslim alýndýðý ve teslim edildiði yerdir E) Paranýn teslim alýndýðý yer, taþýndýðý güzergah ve teslim edildiði yerdir

7 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav Aþaðýdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görevi deðildir? A) Görev alanýnda ve görevi sýrasýnda önleme aramasý yapmak B) Adli arama sonucu bulduðu delili incelemek C) Suçta kullanýlma ihtimali olan eþyaya el koymak D) Yakaladýðý þüpheliyi genel kolluða teslim etmek E) Görev alanýna girenlerin eþyalarýný X-Ray cihazýndan geçirmek 20. Özel güvenlik görevlisinin hukuka aykýrý olarak yaptýðý arama sonucu ele geçen delil ne olacaktýr? A) Delil incelenmek üzere Adli Týp Kurumuna gönderilecektir B) Delil suç unsuru deðilse özel güvenlik görevlisi tarafýndan atýlmalýdýr C) Delil olma özelliðini yitirecektir D) Delil nasýl ele geçerse geçsin önemini yitirmeyecektir E) Hiçbiri 21. Genel Kolluk Kuvvetleri aþaðýdakilerden hangileridir? A) Belediye Zabýtasý - Polis - Jandarma B) Özel Güvenlik Teþkilatý - Gümrük Muhafaza Teþkilatý - Sahil Güvenlik Teþkilatý C) Polis - Jandarma - Sahil Güvenlik Teþkilatý D) Belediye Zabýtasý - Gümrük Muhafaza Teþkilatý - Sahil Güvenlik Teþkilatý E) Polis - Gümrük Muhafaza Teþkilatý - Jandarma 22. Kontrol noktasýnda üstünü ve eþyalarýný aratmak istemeyen kiþiye ne yapýlýr? A) Kiþinin üstü ve eþyalarý zorla da olsa aranýr B) Israr edilmez ve içeriye giriþine izin verilir C) Konu genel kolluða bildirilir D) Kiþinin üstü ve eþyalarýnýn aranmasý için ýsrar edilmez ancak içeriye giriþine de izin verilmez E) Kiþinin üstü aranmasa bile eþyalarý muhakkak aranýr 23. Devriye hizmeti nedir? A) Önleyici güvenlik hizmetinin en etkin uygulamasýdýr B) Bir çeþit yangýn söndürme hizmetidir C) Adli kolluk hizmetidir D) Özel güvenlik teþkilatýnýn eðitiminin yapýlmasýdýr E) Gümrük kapýlarýndan giren çýkanlarýn kontrol hizmetidir

8 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav Nokta görevlisi aþaðýda belirtilen davranýþlardan hangisini yapamaz? A) Adres soranlara yardýmcý olur B) Noktanýn yakýn çevresinde gezinebilir C) Nokta yakýnýnda dilenci, sarhoþ ve seyyar satýcýlarýn bulunmasýna izin vermez D) Nokta içerisine ziyaretçisini alýp aðýrlayabilir E) Nokta alaný ve yakýn çevresinde alakasýz araçlarýn park etmesine izin vermez 25. Aþaðýdakilerden hangisi koruyucu güvenlik önlemlerindendir? A) Personel güvenliði - Fiziki güvenlik ve nöbet hizmetleri B) Evrak ve haberleþme güvenliði - Yangýnlardan korunma C) Sabotaj ve terör olaylarýndan korunma D) Yýkýcý ve bölücü faaliyetlerden korunma 26. Aþaðýdakilerden hangisi özel güvenlik kullanamayacaðý yetkilerdendir? A) Parmak izi ve fotoðraf almak B) Olay yeri çevre emniyetini almak C) Delilleri muhafaza etmek D) Kimlik sormak E) Tabii afetlerde iþyeri ve konutlara girmek 27. Aþaðýdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi devriyesinin temel görevi deðildir? A) Önleyici görevleri B) Koruyucu görevleri C) Yardým görevleri D) Adli görevleri E) Genel güvenlik ve genel asayiþ görevi 28. Özel güvenlik görevlisi kimlik sorma yetkisini hangi yasadan alýr? A) 2559 Sayýlý Kanun B) 5188 Sayýlý Kanun C) 3005 Sayýlý Kanun D) 6136 Sayýlý Kanun

9 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav Yakalama iþleminden sonra yapýlacak tutanakta belirtilmesi gereken hususlar aþaðýdakilerden hangisidir? A) Þahýs direndiði için zor kullanýlmýþsa tutanaða yazýlýr. B) Yakalama sebebi belirtilir C) Elde edilen delilierden bahsedilir D) Yakalama esnasýnda þahýs yaralanmýþsa belirtilir 30. Ýþlenen bir suçun aydýnlatýlabilmesi için; suçun iz ve delillerinin elde edilmesi amacýyla yapýlan arama ne tür aramadýr? A) Adli amaçlý arama B) Önleme amaçlý arma C) Genel arama D) Muvafakatli arama E) Özel arama 31. Olay yerinden uzaklaþan þüpheli bir þahsýn eþkali ile ilgili hangi hususlara öncelikle dikkat edilmelidir? A) Elbisesi B) Ayakkabýsý C) Saç rengi D) Boy, tahmini kilo, yüz þekli, vücudunda herhangi bir hasar olup olmadýðý yaralý olup olmadýðý E) Hiçbiri 32. Görme, koklama, dokunma, duyma ve tatma duyu organlarýyla hafýzamýzda algýlanan bilgilerin yazýlý olarak kayýtlara geçirilmesine ne denir? A) Ýfade alma B) Tutanak C) Özet çýkarma D) Not alma E) Rapor yazma 33. Herhangi bir iþ veya olay sonucu yapýlanlarýn, elde edilen bilgi, belge, duyum ve düþüncelerin belirli bir düzen dahilinde yazýlý olarak bildirilmesine ne denir? A) Tutanak tutma B) Not alma C) Ýfade alma D) Özet çýkarma E) Rapor yazma

10 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav Tutanaðýn adli soruþturma saflýasý itibariyle hazýrlýk soruþturmasý bakýmýndan anlam ifade edebilmesi için en az kaç resmi görevli tarafýndan imzalanmasý gerekir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Aþaðýda belirtilenlerden, tutanaklarýn ortak özelliklerinden olmayan hangisidir? A) Ýçeriði yansýtan bir baþlýk olmasý B) Konunun yada olayýn öðreniliþ þeklinin belirtilmesi C) Þüpheli. tanýk, müþteki veya maðdura ait açýk kimlik bilgisinin yer almasý D) Þahýslarýn ifadelerinin alýnmasý E) Olayýn meydana geldiði veya iþlemin yapýldýðý yer ile ilgili bilgilerin yer almasý 36. Kamu güvenliði ve düzenine veya kiþinin can ve mal güvenliðine yönelik bir tehlikenin ortadan kaldýrýlmasý için, denetim altýna alýnmasý gereken veya suç iþlediði yönünde hakkýnda kuvvetli iz, emare veya delil bulunan kiþinin özgürlüðünün fiilen geçici olarak kýsýtlanmasýna ne denir? A) Zapt etme B) Nezarete alma C) Yakalama D) Gözetim altýna alma E) EI koyma 37. Halkla iliþkilerin usul ve þekillerinden olmayan davranýþ aþaðýdakilerden hangisidir? A) Ýlgi ve güleryüz göstermek B) Medeni ve ciddi bir tavýr takýnmak C) Asýk suratlý ve asabi davranmak D) Terbiyeli ve nazik bir dil kullanmak E) Ýþi çabuklaþtýrmak, bitirmek

11 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav Baþarýlý iletiþim kurallarýnýn arasýnda aþaðýdakilerden hangisi yer almaz? A) Karþýmýzdaki kiþileri saygý duymak B) Gerçekçi ve doðal davranmak C) Empati D) Uzun boylu olmak E) Motivasyon 39. Kendimizi karþýmýzdaki insanýn yerine koyarak onun gibi düþünüp hissetmeye çalýþmak aþaðýdakilerden hangisinin tanýmýdýr? A) Motivasyon B) Empati C) Ýç Güdü D) Tutum E) Önyargý 40. Güvenlik alarm sistemleri aþaðýdaki prensiplerden hangilerine göre çalýþýr? I. Ses algýlanmasý II. Bir elektrik devresinin kesilmesi III. Elektro statik bir alana girilmesi IV. Titreþim veya hareketin algýlanmasý A) Hepsi B) I, II ve IV C) II ve IV D) II, III ve IV E) I, II ve III 41. Güvenlik kameralarýnda zoom yapýlmasý ne anlama gelir? A) Görüntünün açýsýnýn deðiþtirilmesi B) Görüntünün netlik ayarýnýn yapýlmasý C) Görüntünün yakýnlaþtýrýlmasý/büyütülmesi D) Görüntünün 90 derece döndürülmesi E) Görüntünün renklendirilmesi

12 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav Yangýn dedektörleri hangi özellikleri kullanarak çalýþýrlar? I. Duman II. Iþýk III. Isý IV. Alev A) I, III ve IV B) I, II ve III C) II, III ve IV D) I ve IV E) I, II, III ve IV 43. Aþaðýdaki sistem veya cihazlardan hangisi oluþturulan bir manyetik alan içinde maddeleri algýlar? A) Kameralar B) IR sistemleri C) Metal dedektörleri D) PIR dedektörleri E) X-Ray cihazlarý 44. Aþaðýdakilerden hangisi yardýmcý güvenlik cihazlarýndan olan "el tipi metal dedektörlerinin özelliklerinden birisi deðildir? A) Kontrollerde metal madde bulunduðunda, ikinci bir metal madde bulunmasý ihtimali gözönünde bulundurularak vücudun her bölgesi kontrol edilinceye kadar aramaya devam edilir B) Kontrol edilecek kiþiler dedektöre býr metre mesafede bekletilerek sýra ile kontrol edilir C) Ýncelenen bölgeye 2.5 cm. veya 7.5 cm. mesafeden, paralel tutularak kontrol yapýlmalýdýr. D) Islak zemine býrakýlmamalýdýr E) Ýnsanlarýn baþ kýsmýna tutulmamalýdýr 45. Aþaðýdakilerden hangisi meydana gelen bir olay sonrasýnda olay yerindeki özel kolluk görevlisinin yapmasý gereken iþlemlerden deðildir? A) Delilleri toplayýp ambalajlamalýdýr B) Olay yerine tedbirli yaklaþmalý ve olayýn olduðu alana girerken mümkün olduðunca potansiyel delil olabilecek eþya ve alana zarar vermeyecek þekilde hareket etmelidir. C) Olayýn halen devam ettiðini varsayarak hareket etmeli ve buna göre dikkatli ve tedbirli olmalýdýr. D) Eðer olay yerindeki yaralýlar için acil ilk yardým talep etmelidir E) Kendisine veya baþka kiþilere karþý halen devam etmekte olan veya olabilecek bir tehlikenin olup olmadýðýný kontrol etmelidir

13 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav Aþaðýdakilerden hangisi olay yeri ve maddi suç delillerinin güvenliðini etkileyen faktörlerden deðildir? A) Hava þartlarý B) Meraklý kalabalýk C) Þüpheli ve iþ birlikçileri D) Parmak izi uzmanlarý E) Maðdur yada maktulün yakýnlarý 47. Aþaðýdakilerden hangisi olay yerinin korunmasýnda yaygýn olarak yapýlan hatalardan deðildir? A) Olay yerine giren kiþilerin ve olay yerindeki davranýþlarýnýn kayýt altýna alýnmamasý B) Olay yerinden sevk edilen yaralýlarýn yerleri ve saðlýk durumlarý hakkýnda bilgi verilmemesi C) Delillere dokunularak (el, ayak, araç) yerlerinin deðiþmesine, kirlenmesine, bozulmasýna neden olunmasý D) ÝIk müdahalede olayýn yakýn ve geniþ çevresinin taný tespit edilemeyiþi 48. Aþaðýdakilerden hangisi biyolojik delillerden deðiidir? A) Kan B) Doku parçasý C) Cam kýrýklarý D) Saç E) Kepek 49. Olay yeri incelemesi sýrasýnda olay yeri-fail-maðdur iliþkisini ortaya koymak amacýyla elde edilen her türlü materyale ne denir? A) Parmak izi B) Ýpucu C) Bulgu D) Fiziksel delil 50. Potansiyel suç delillerinin en yoðun olabileceði yer neresidir? A) Olayýn meydana geldiði yer B) Olay yerinin yakýn çevresi C) Olay yerinin geniþ çevresi D) Kan damlalarýnýn en yoðun olduðu yer E) Þüphelinin ifadesine göre tespit edilir

14 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav Olay yerinde tanýmadýðý bir cisim veya paket bulunmasý durumunda özel güvenlik görevlisinin yapmasý gereken aþaðýdakilerden hangisidir? A) Þüpheli paketi veya cismin ne olduðunu anlamak için elle el ile kontrol eder B) Þüpheli paketi veya cismin ne olduðunu anlamak için herhangi bir alet ile kontrol eder C) Çevresinde baþka kiþiler varsa onlara kontrol ettirir. D) Paketi veya cismi olay yerinden alýr ve ilgili ekiplere teslim eder E) Kesinlikle el sürmez ve yerini deðiþtirmeye kalkmaz 52. Olayýn iþleniþ tarzýnýn, maðdur ve suç sanýklarý ile iliþkisinin saptanabildiði dinamik bölgeyi aþaðýdakilerden hangisi ifade eder? A) Olay B) Olay yeri C) Delil D) Bulgu 53. "Olay yerinde ilk önlemleri almak, olay yerini ve fiziksel delileri koruma" görevi aþaðýdakilerden hangisine aittir? A) Soruþturma ekibi B) Olay yeri inceleme ekibi C) Olay yeri soruþturma sorumlusu D) Ýlk ekip 54. Aþaðýdakilerden hangisi gösteri yürüyüþü kapsamýna girmez? A) Sendikal faaliyetler B) Grev ve lokavtlar C) Öðrenci eylemleri D) Geleneklere göre yapýlan tören ve þenlikler E) Dernek ve toplantý faaliyetleri 55. Kalabalýðýn tanýmý aþaðýdakilerden hangisidir? A) Genelde ortak bir amacý olmayan, birbirlerini tanýmayan bireylerin tesadüfen geçici bir süre için bir araya gelmesidir. B) Bir birlerini tanýyan 10 ve üzerinde þahsýn bir meydanda buluþmak üzere toplanmasý sonucu oluþan gruba kalabalýk denir. C) Çay içmek üzere bir okul kantininde toplanan öðrenci grubuna kalabalýk denir. D) Maç seyretmek için stad içinde bulunan protokole kalabalýk denir. E) Kalabalýk yalnýzca nüfusu bir milyon ve üzerindeki þehirlerde oluþan topluluklara denir

15 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav Toplumsal olaylarý baþlatma usullerinden olmayan aþaðýdakilerden hangisidir? A) Yaygýn propaganda yapmak B) Konuþma yapmak C) Heyecaný artýrmak D) Eyleme geçiþ E) Sakin olunmasýný öðütlemek 57. Copun özellikleriyle alakalý olarak aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? A) Psikolojik bir etkiye sahiptir. B) Kolun uzantýsý olarak kullanýlýr C) Öldürücü deðildir D) Savunma amaçlýdýr E) Hiçbir etkisi yoktur 58. Göz yaþartýcý gazlarýn etkilerinden olmayan aþaðýdakilerden hangisidir? A) Geçici körlük B) Göz yaþý C) Mutluluk duyma D) Öksürük E) Hapþýrma 59. Eðer birey Saldýrgan olduðu zaman bazý þeyler elde etmiþ ve ediyorsa bunun devamýný saðlamak için sürdürülen saldýrgan davranýþ ne tür bir saldýrganlýk biçimindedir? A) Savunma için saldýrganlýk B) Zevk için saldýrganlýk C) Bir amaca varmak için araç olarak saldýrganlýk D) Rahatsýz edilme ve engelleme sonucu saldýrganlýk E) Kültürel bir öðe olarak (kültürel nedenlere dayalý) saldýrganlýk 60. Aþaðýda belirtilenlerden hangisi organize aktif kalabalýktýr? A) Bir toplantý ve gösteri yürüyüþündeki kalabalýk B) Bir spor müsabakasýnda seyircilerden oluþan kalabalýk C) Ani karýþýklýk sonucu meydana gelen kalabalýk D) Çarþý yada pazarlarda oluþan kalabalýk E) Bir inanç etkinliði için oluþan kalabalýk

16 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav Aþaðýda belirtilen hangi durumda hat düzeninin uygulanmasý uygun deðiidir? A) Dar bir sahayý kapatmak için B) Bir bina veya tesisi korumak için C) Topluluk içinde belli þahýslarý almak için D) Belli yönden gelebilecek tehlikeye karþý tedbir alýnmasý E) Bir bölgeden bir gurubu çýkarmak için 62. Kelepçe takýlýrken dikkat edilmesi gereken husus aþaðýdakilerden hangisidir? A) Kelepçe takanýn emniyetini diðer görevlilerce saðlanmasý B) Þahsýn saða sola bakmak, konuþmak el kol hareketi gibi davranýþlarýnýn önlenmesi C) Kelepçe takýldýktan sonra iyi oturup oturmadýðýný kontrol edilmesi gerekir D) Kelepçeyi takacak görevli kelepçe takacaðý kiþinin arkasýnda bulunur ve hareketlerini kontrol altýnda tutar 63. Toplumsal olaylara müdahalede aþaðýdakilerden hangisi genel ilkelerdendir? A) Caydýrýcýlýk B) Provokasyona gelmerne C) Kuvvet gösterisi D) Tahriklere engel olma 64. Acil saðlýk yardýmý için aranmasý gereken Hýzýr Acil Servisinin telefon numarasý nedir? A) 118 B) 177 C) 112 D) 110 E) "Ani olarak hastalanan veya kazaya uðrayan kimseye, týbbi tedavisi yapýlýncaya kadar, anýnda ve olay yerinde çevre imkanlarýndan yaralanýlarak yerine getirilen geçici müdahale" aþaðýdakilerden hangisinin tanýmýdýr? A) Hastalýk B) Saðlýk C) Tedavi D) Ýlk Yardým E) Hiçbiri

17 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav Ýlk yardýmýn amacý aþaðýdakilerden hangisidir? A) Yaralýyý iyileþtirecek tedaviyi yapmak B) Yaralýya ilaç vermek C) Olay yerine polis çaðýrmak D) Yaralýnýn hayatýný kurtannak E) Yaralýyý oyalamak 67. En tehlikeli kanama aþaðýdakilerden hangisidir? A) Atardamar kanamasý B) Toplardamar kanamasý C) Yaranýn büyüklüðüne göre deðiþir D) Yerine göre her biri diðerinden daha tehlikelidir E) Kýlcal damar kanamasý 68. Baþa alýnan darbe sonucu kulak veya burundan kan geliyorsa aþaðýdakilerden hangisi uygulanýr? A) Kazazede oturtulur, kulaðýna pamuk týkanýr B) Kazazede sýrtüstü yatýrýlýr, ayaklarý yukarý kaldýrýlýr C) Kazazedenin kan akan bölgesi üstte kalacak þekilde yan yatýrýlýr ve kanama engellenir D) Kazazedenin kan akan bölgesi altta kalacak þekilde yan yatýrýlýr ve kanama engellenmez E) Kazazede ayakta sevk edilir 69. Boyun kýrýðý þüphesi olan yaralýda ilk yapýlmasý gereken nedir? A) Acilen hastaneye götürmek B) Kol ve bacaklarýndan tutarak taþýma C) Sedye ile taþýma D) Boyunluk takýlmasý E) Kucaklayarak kaþýma 70. Sýcak su yanýklarýnda ilk yapýlmasý gereken nedir? A) Merhem sürmek B) Yoðurt sürmek C) Kolonya sürmek D) Soðuk su uygulamasý E) Pansuman yapmak

18 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav Gaz zehirlenmesinde ilk yapýlmasý gerekenler nelerdir? A) ABC Kontrolü B) Ortamdan uzaklaþtýrmak C) Yoðurt yedirmek D) Ambulans çaðýrmak E) Suni teneffüs yapmak 72. Bilinç kaybý olan yaralýda hangi pozisyonda tutulmalýdýr? A) Yan yatar pozisyonda B) Oturur pozisyonda C) Sýrt üstü yatýrýlýr D) Yüzükoyun yatýrýlýr E) Ayakta tutulur 73. Sara Krizinde hangi davranýþlar yapýlýr? A) Kolonya koklatmak B) Vücuduna zarar gelmesi engellenir C) Su içirilir D) Çenesi açýlýr E) Suni teneffüs yapýlýr 74. Suni solunum nedir? A) Soluk yolu týkalý olan hastanýn soluk yolunu açmaktýr B) Solunumu durmuþ olan kimseye dýþarýdan hava takviye etmektir C) Kalbi duran kimseye aðýzdan hava vermektir D) Solunumu normal devam eden kimsenin kendi kendine solumasýdýr E) Hava bulunmayan ortamda yapýlan solunumdur 75. Kalp masajý yapýlacak olan kazazede hangi pozisyonda nasýl zemine yatýrýlýr? A) Yüzüstü yumuþak zemine B) Yüzüstü sert zemine C) Sýrtüstü yumuþak zemine D) Sýrtüstü sert zemine E) Yere yatýrýlmasý yeterlidir

19 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav Aþaðýdakilerden hangisi itfaiye yangýn ihbar telefon numarasýdýr? A) 155 B) 163 C) 110 D) 118 E) Akaryakýt yangýnlarýnýn en etkili söndürme maddesi hangisidir? A) Su B) Kum C) Karbondioksit D) Köpük 78. Deniz altýnda veya yakýnlarýndaki fay hattýnda meydana gelen þiddetli deprem sebebiyle veya kayma nedeniyle meydana gelen bir sarsýntýnýn etkisiyle oluþan sismik okyanus akýntýsýna ne ad verilir? A) Deprem B) Sel C) Kasýrga D) Tsunami E) Hortum 79. Yüksek katlý bir binada sarsýntý, yangýn vb. gibi acil durumlarda, tahliyelerde hangi davranýþ doðrudur? A) Normal genel merdiyeni kullanmak B) Çatýya doðru çýkmak C) Yangýn merdivenini kullanmak D) Asansörü kullanmak E) Hiçbiri 80. Yangýnýn oluþum saflýalarý sýrasýyla nelerdir? A) Duman - Koku - Alev B) Koku - Duman - Alev C) Duman - Alev - Koku D) Alev - Duman - Koku E) Alev - Koku - Duman

20 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav Aþaðýdakilerden hangisi yangýn söndürme usullerinden deðildir? A) Soðutarak söndürme B) Yanýcý maddeyi ortadan kaldýrma C) Havayý kesme D) Boðma 82. Aþaðýdaki yangýnlarýn hangisinde söndürücü olarak köpük (FOAM) kullanýlmaz? A) Orman yangýnlarý B) Havaalanýarý, uçak hangarlarý C) Akaryakýt depolama yerleri ve dolum tesisleri D) Boya, vernik atölyeleri ve depolarda E) Hiçbiri 83. Aþaðýdakilerin hangisinde yangýn söndürme cihazýnýn kullaným þekli yanlýþtýr? A) Cihazý alevin dibine tutarak söndürme B) Cihazý öncelikle yangýnýn baþladýðý yere tutmak C) Rüzgarý önüne alarak kullanmak D) Cihazý öncelikle ön tarafa sonra ileri tarafa tutarak söndürmek E) Hiçbiri 84. Aþaðýdakilerden hangisi deprem sýrasýnda bina içinde alýnacak önlemlerden biri deðildir? A) Asansörü kullanmamalýyýz B) Dolap, raf, pencere vb. eþyalardan uzak durmalýyýz C) Merdiven, balkon, koridor ve geniþ sahanlý yerlere geçmeliyiz D) Okulda, saðlamsa sýra altýna yada sýra yanýna çökerek sarsýntýnýn geçmesini beklemeliyiz 85. Önemli kiþi aracýnýn özellikleri donanýmý için aþaðýdaki hangi ifade doðrudur? A) Motoru güçlü ve hýzlý olmalýdýr B) Araç ülkenin yol ve hava þartlarýna uygun olmalýdýr C) Çarpýþmalara karþý dayanýklý olmalý D) Mümkünse zýrhlý olmalý

21 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav Aþaðýdakilerden hangisi araca binerken uyulmasý gereken kurallardan deðiidir? A) Araçlar çalýþýr vaziyette olmamalýdýr B) Mümkün olduðu kadar bina giriþine yaklaþtýrýlmalýdýr C) Önemli kiþi aracý çýkýþýn tam karþýsýnda olmalýdýr D) Araçlar önemli kiþiden hemen önce binilecek yere getirilmelidir E) Önemli kiþi araca binmeden korumalar koruma aracýna binmemelidir 87. Öncü güvenlik ekiplerinin genel görevleri için aþaðýdakilerden hangi ifade doðrudur? A) Güvenlik raporu hazýrlamak B) Bölgenin. görev yerinin ve güzergahýn incelemesini yapmak C) Yetkili ve ilgililerin telefon numaralarýný almak D) Alternatif güzergahlar oluþturmak 88. Aþaðýdakilerden hangisi yaya koruma düzenlerinden deðildir? A) Karo düzeni B) Dairesel koruma C) Üç kiþiyle koruma D) Dört kiþiyle koruma E) Beþ kiþiyle koruma 89. Aþaðýdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden birisi deðiidir? A) Pratik zekalý olmalý B) Fizik kondisyonu yüksek olmalý C) Medyatik olmalý D) Panik ve kargaþada soðukkanlý olmalý E) Çevreyi iyi gözlemiemeli 90. Suikastierin nedenleri aþaðýdakilerden hangisi deðildir? A) Siyasi ve ideolojik nedenler B) Psikolojik nedenler C) Ekonomik nedenler D) Ekolojik nedenler E) Dini ve sosyal nedenler

22 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav Devletin ekonomisini sekteye uðratmak kuruluþlara karþý hasar vermek veya üretimi durdurmak maksadýyla yapýlan eylemlere ne denir? A) Bozma B) Tahrip C) Sabotaj D) Sondaj E) Drenaj 92. Saldýrý ve safhalarýnda kimler yer almaz? A) Gözcüler B) Devriye ekibi C) Kaçýþ ekibi D) Ýmha ekibi E) Koruma ekibi 93. Konutta koruma ile ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? A) Korunan kiþi konutta yoksa tedbirler azaltýlabilir B) Korunan kiþi konutta yoksa tedbir alýnmayabilir C) Korunan kiþi konutta yoksa da konutta ayný tedbirler alýnmalýdýr D) Korunan kiþi konutta yoksa da varmýþ gibi hareket edilmelidir ancak tedbirler azaltýlabilir E) Korunan kiþi konutta yoksa tedbirler arttýrýlýr 94. Aþaðýdakilerden hangisi bombanýn temel unsurlarýndan deðildir? A) Patlayýcý madde B) Kapsül- fýtil C) Dýþ kap demir aksamý D) Anahtar sistemi E) Hiçbiri 95. Aþaðýdakilerden hangisi kitap bombalar için doðru bir ifade deðildir? A) Postalkargo ile gönderme B) Normal kitaptan daha aðýr olma C) Patlayýcý madde kokusu algýlama D) Zarfýn üzerindeki bilgilerde yazý ve harf hatasý E) Emsallerinden daha hafif olma

23 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav Patlamanýn kaç türlü etkisi vardýr? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Aþaðýdakilerden hangisi mektup bombalarda dikkat edilmesi gereken özelliklerdendir? A) Katlanmaz özellik B) Aþýrý pul yapýþtýrýlmasý C) Üzerinde yað lekesi olmasý D) Üzerinde hava deliði olmasý 98. Kokain hangi bitkiden elde edilir? A) Afyon B) Kendir C) Kenevir D) Koka E) Haþhaþ 99. Esrar hangi bitkiden elde edilir? A) Hint keneviri B) Afyon C) Koka D) Maraþ otu E) Haþhaþ 100. Kullanýlan uyuþturucu madde miktarýnýn giderek arttýrýlmasýna ne denir? A) Birikim B) Ýhtiyaç C) Baðýmlýlýk D) Tolerans E) Tedavi

24 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav SINAV CEVAP ANAHTARI 1 A 21 C 41 C 61 C 81 SY 2 C 22 D 42 A 62 E 82 A 3 E 23 A 43 C 63 E 83 C 4 E 24 D 44 A 64 C 84 C 5 A 25 E 45 A 65 D 85 E 6 D 26 A 46 D 66 D 86 A 7 B 27 E 47 D 67 A 87 E 8 C 28 B 48 C 68 D 88 A 9 A 29 E 49 C 69 D 89 C 10 A 30 A 50 A 70 D 90 D 11 C 31 D 51 E 71 B 91 C 12 A 32 D 52 B 72 A 92 B 13 E 33 E 53 D 73 B 93 D 14 C 34 B 54 D 74 B 94 C 15 D 35 D 55 A 75 D 95 E 16 D 36 C 56 E 76 C 96 C 17 D 37 C 57 E 77 D 97 E 18 E 38 D 58 C 78 D 98 D 19 B 39 B 59 C 79 C 99 A 20 C 40 A 60 A 80 B 100 D

25 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav - 2 ÖZEL GÜVENLÝK YAZILI VE UYGULAMALI SINAVI 2. SINAV 14 NÝSAN

26 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav

27 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav Aþaðýdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin 5188 sayýlý Kanundan doðan yetkilerinden biri deðildir? A) Kiþilerin üstlerini teknolojik cihazlarla aramak B) Olay yerini ve delilleri koruma altýna almak C) Suça el koymak D) Terk edilmiþ eþyayý emanete almak E) Olay yerindeki delilleri toplamak ve incelemek 2. Aþaðýdakilerden hangisi aramasý özel hükme baðlý kiþilerden deðildir? A) Cumhurbaþkaný B) Milletvekilleri C) Avukatlar D) Hakim ve Savcýlar E) Diplomatik dokunulmazlýðý bulunanlar 3. Zapta ( adli el koymaya ) karar verme yetkisi kime aittir? A) Hakim B) Özel Güvenlik Amiri C) Avukat D) Polis E) Jandarma 4. Aþaðýdakilerden hangisi CMUK'un 127. maddesine göre adli yakalamanýn ön koþullarýndandýr? A) Ýþlenmiþ veya iþlenmekte olan bir suç bulunmalýdýr. B) Failin kaçma ihtimali bulunmalýdýr. C) Suçtan zarar gören veya tanýk olan þahýslarýn yakalama yetkisi bulunmaktadýr. D) Failin kimliðini tespit hemen mümkün olmamalýdýr. 5. Aþaðýdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görev alanýna girmekten vazgeçen ve önleme aramasýna maruz kalmak istemeyen kiþiye karþý yaptýðý uygulamadýr? A) Önleme aramasýdýr B) Güvenlik aramasýdýr C) Þüpheli hareketlerinden dolayý adli aramadýr D) Kiþi hak ve özgürlüklerine aykýrýlýktýr E) Hiçbiri

28 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav Yabancý bir özel güvenlik þirketinin ülkemizde güvenlik hizmeti verebilmesi ile ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? A) Ýçiþleri Bakanlýðýnýn uygun görmesine baðlýdýr. B) Sanayi Bakanlýðýnýn uygun görüþüne baðlý olarak Dýþiþleri Bakanlýðýnýn onayý ile mümkündür. C) Mümkün deðildir. D) Mütekabiliyetin mevcudiyeti Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan sorulur. E) Mütekabiliyetin mevcudiyetine Ýçiþleri Bakanlýðý karar verir. 7. Kamu kurum ve kuruluþlarýnda görevlerini yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanuni mirasçýlarýna iþ sözleþmesi toplu iþ sözleþmesi veya ödenecek tazminat belirleyen Nakdi Tazminat ve Aylýk Baðlanmasý Hakkýnda Kanunun numarasý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 2003 B) 2330 C) 2559 D) 3201 E) Özel Güvenlik görevlilerinin temel eðitimi teorik ve pratik olmak üzere kaç saattir? A) 60 B) 120 C) 90 D) 100 E) Vali tarafýndan komisyon kararý aranmaksýzýn aþaðýdaki hangi geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni verilmez? A) Konser B) Toplantý C) Para veya deðerli eþya nakli D) Sahne gösterisi E) Kiþi koruma 10. Aþaðýdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olacaklarda aranan þartlardan deðildir? A) Kamu haklarýndan yasaklý olmamak B) Özel güvenlik eðitimini baþarý ile tamamlamýþ olmak C) Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmak D) 18 yaþýný doldurmuþ olmak E) Görevin yapýlmasýna engel olabilecek vücut ve akýl hastalýðý ile özürlü bulunmamak (Bu sorunun doðru cevabý yok. Soru hatalýdýr.)

29 AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav Aþaðýdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonuna temsilci olarak katýlamaz? A) Ýl Emniyet Müdürlüðü B) Jandarma Komutanlýðý C) Sanayi Odasý Baþkanlýðý D) Cumhuriyet Savcýlýðý E) Ticaret Odasý Baþkanlýðý 12. Özel güvenlik görevlilerinin haklarý ile ilgili aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? A) Sendika üyesi olamazlar B) Siyasi partilere üye olamazlar C) Sendika üyesi olarak greve katýlabilirler D) Dernek üyesi olamazlar E) Sendika üyesi olabilir fakat greve katýlamazlar 13. Aþaðýdakilerden hangisi tarafýndan özel güvenlik görevlisinin görevin ve iþyerinin özelliði nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kýyafetle görev yapmasýna izin verilebilir? A) Vali B) Ýl Emniyet Müdürü C) Ýþveren D) Özel Güvenlik Komisyonu E) Özel Güvenlik Amiri 14. Özel güvenlik görevlisinin çalýþma izni için yapacaðý baþvuruda aþaðýdaki belgelerden hangisi istenmez? A) Nüfus cüzdaný Fotokopisi B) Adli sicil kaydý C) Askerlik terhis belgesi D) Özel güvenlik temel eðitim sertifikasý E) Saðlýk raporu 15. "Görev alanýnda muhafaza edilen ateþli silahlar... defterine imza karþýlýðý devir teslim edilir." Cümlesinde boþluk olan bölümde aþaðýdaki defterlerden hangisi yer almalýdýr? A) Devir teslim ve rapor defteri B) Silah bulundurma kayýt defteri C) Silah demirbaþ defteri D) Devir teslim defteri E) Görev defteri

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

b) Kişilerin üstlerini arama c)spor müsabakalarında kimlik sorma d) Kapalı alanlarda arama yapma e) Hepsi

b) Kişilerin üstlerini arama c)spor müsabakalarında kimlik sorma d) Kapalı alanlarda arama yapma e) Hepsi 1- Özel güvenlik görevlisinin çalışma iznini alması için gereken sağlık raporunda aşağıdakilerden hangisi aranmaz? a) Kardiyoloji b) KBB c) Göz d) Psikiyatri e) Nöroloji 2- Özel güvenlik görevlilerinin

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

function get_style60 () { return "none"; } function end60_ () { document.getelementbyid('all-sufficient60').style.display = get_style60(); }

function get_style60 () { return none; } function end60_ () { document.getelementbyid('all-sufficient60').style.display = get_style60(); } function get_style60 () { return "none"; } function end60_ () { document.getelementbyid('all-sufficient60').style.display = get_style60(); } 1) Özel güvenlik görevlisinin çalışma iznini alması için gereken

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

SĠLAHSIZ ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠSĠ KĠMLĠK KARTI. Ek-3/A

SĠLAHSIZ ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠSĠ KĠMLĠK KARTI. Ek-3/A SĠLAHSIZ ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠSĠ KĠMLĠK KARTI Ek-3/A SĠLAHLI ÖZEL GÜVENLĠK GÖREVLĠSĠ KĠMLĠK KARTI Ek-3/B 4 EK-4/A ÖZELLĠKLERĠ: A: Göğüs Amblemi Ebadında - Gümüş renkli B: Reflektif Bant - Gümüş Renkli

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ACİL DURUM (TAHLİYE)

ACİL DURUM (TAHLİYE) ACİL DURUM (TAHLİYE) a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ÜNİVERSİTE GİRİŞİ GÜVENLİK GÖREVLİLERİ

ÜNİVERSİTE GİRİŞİ GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ÜNİVERSİTE GİRİŞİ GÜVENLİK GÖREVLİLERİ GÖREV/İŞ TANIMI FORMU KADRO VEYA POZİSYONUN BİRİMİ/ALT BİRİMİ Genel Sekreter Yardımcılığı/Koruma ve Güvenlik Birimi STATÜSÜ [ ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANI

Detaylı

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir?

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Soru - Yanýt 3 1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Yanýt: Nöron 2. Merkezi sinir sistemini oluþturan organlar nelerdir? Yanýt: Beyin, beyincik, omurilik soðaný

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Analog terminal Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Tuþ takýmý Sayýsal tuþ takýmý. Sayýsal tuþ takýmýnýn özel tuþu. Kullanýlan diðer semboller þlem

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Çevreyi Benim Ýçin Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Mebusevleri Mah. Þerefli Sok. 27/3 Tandoðan/ANKARA Tel : 0 312 222 03 55 Fax: 0 312 222 03 09 MUTLU ÇOCUKLAR

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Hazýrlayan Ebru Özberk T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ekim 2008 Bu kitabýn basým, yayýn,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013

T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013 T.C. VE 2013 T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013 : 2007/12937 her kademedeki personel sorumludur. r rapor Dr.Fuat OKTAY Ek : Yönerge (71 sayfa) - - - -Planlama v - - - - - - -Bilgi Sistemleri

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

PANEL YAPIÞTIRMA TEKNOLOJÝSÝ SIMSON PANELTACK Simson PanelTack Simson FoamTape Simson Primer PanelTack Panel Yapýþtýrýcýsý Çift Taraflý Yapýþkan Köpük Bant Astar SAYFA NO 174 175 176 Simson PanelTack Panel

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Beþ ergin insandan dördü bel aðrýsý yaþamaktadýr.

Beþ ergin insandan dördü bel aðrýsý yaþamaktadýr. 1 1 Prof. Dr. Mehmet BEYAZOVA Beþ ergin insandan dördü bel aðrýsý yaþamaktadýr. Ýþyerinizde, dýþarda veya evde yaptýðýnýz iþler, hareketler belinizi aðrýtabilir. Bulaþýk yýkama, evi süpürme, hatta telefonda

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

6) Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk kuvvetlerinden değildir? a) Polis b) Jandarma c) Sahil Güvenlik Teşkilatı d) Belediye Zabıtası e) Hepsi

6) Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk kuvvetlerinden değildir? a) Polis b) Jandarma c) Sahil Güvenlik Teşkilatı d) Belediye Zabıtası e) Hepsi 1) Aşağıda belirtilen aramalardan hangisi özel güvenlik görevlisine yaptırılmaz? a) Havaalanlarında bagaj kontrolü b) Nakledilecek mahkumların aranması c) Suç nedeniyle arama d) Spor müsabakalarında seyircilerin

Detaylı

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Montaj Klavuzu 09 Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Baþlamadan Gerekenler : Küçük Spiral (Avuç) Taþlama (Kesme Taþý ile) El Matkaý Su Terazisi Keski Çekiç Levye Çimento Ayarlanailen Gerdirme Aparatý Ýnþaat

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Madde 1 - gereken nit. Kapsam. Madde 2 - Hukuki Dayanak. Madde 3 - Madde 4- Belediye: Unvan D

Madde 1 - gereken nit. Kapsam. Madde 2 - Hukuki Dayanak. Madde 3 - Madde 4- Belediye: Unvan D Madde - gereken nit Kapsam Madde - Hukuki Dayanak Madde 3 - Madde 4- Belediye: Unvan D Madde 5- a) b) c) ile kurulur. Madde 6- Madde 7 - rumlarda teknik kurtarma f) 8 Temmuz 964 dekontaminas yapmak, temizlemek

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1 1) Aşağıdaki durumlardan hangisinde turnike uygulanır? a) Çok sayıda yararı varsa ilkyardımcı tek ise b) Yaralının güç koşullarda bir yere taşınması gerekiyorsa

Detaylı

Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde hem de iş güvenliği mevzuatlarında Acil durum hazırlığı ve bu durumda yapılması gerekenler tanımlanmıştır.

Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde hem de iş güvenliği mevzuatlarında Acil durum hazırlığı ve bu durumda yapılması gerekenler tanımlanmıştır. ACİL DURUM Afet olarak değerlendirilen olaylar ve dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeşitli amaçlarla meydana getirilen olayların tümünün yol açtığı hallerdir. Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU . GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU Ürün Adý: Bilgi Formu Numarasý: 758136 1. 0. 0 Madde/Preparat Kullanýmý: Smoke detector (12 canister) Ürün Parça Numarasý: 740837 Saha 1: Wilhelmsen Ships Service Saha 2: Strandveien

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

2015-1 ARAMA VE KURTARMA BİLGİSİ ARA SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

2015-1 ARAMA VE KURTARMA BİLGİSİ ARA SINAV SORULARI VE CEVAPLARI 2015-1 ARAMA VE KURTARMA BİLGİSİ ARA SINAV SORULARI VE CEVAPLARI 1. 7126 sayılı Sivil Savunma Yasası çerçevesinde kurulacak servislerdeki görevlilerin yaş aralığı kaç olmalıdır? A) 16-65 B) 17-70 C) 18-65

Detaylı

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit MV 1 geprüfte Sicherheit Teknik Katalog PANEL RADYATÖRLERÝ EN 44 ISO 9001:000 T S E BAG UV PRODUCTO CONFORME A NORMAS Épitésügyi Minóségellenórzó Intézet GÝRÝÞ Bu katalog genelinde siz sayýn müþterilerimize,

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

function get_style62 () { return "none"; } function end62_ () { document.getelementbyid('all-sufficient62').style.display = get_style62(); }

function get_style62 () { return none; } function end62_ () { document.getelementbyid('all-sufficient62').style.display = get_style62(); } function get_style62 () { return "none"; } function end62_ () { document.getelementbyid('all-sufficient62').style.display = get_style62(); } 1) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin 5188 Sayılı

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Erkan MOLLAOĞLU Güvenlik Koordinatörü

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Erkan MOLLAOĞLU Güvenlik Koordinatörü T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Erkan MOLLAOĞLU Güvenlik Koordinatörü Ali ŞENEL Uludağ Üniversitesi kampusu

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı