ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI"

Transkript

1 ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETĠMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hava Yönetimi Dairesi BaĢkanlığı Gürültü ve TitreĢim Kontrolü ġube Müdürlüğü Denetim-Yetki Devri ve Uygulamaları 7-12 Mart Mart 2011 ANTALYA Safiye BĠLGĠLĠ (Kimya Mühendisi) ġube Müdürü

2 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 1 End. Kaynaklı Hava Kirliliği Kont. ġb. Md.lüğü Hava Yönetimi Dairesi BaĢkanlığı Isınma Ve Motorlu TaĢıtlar Kay Hava Kir. ġb.md.lüğü Gürültü ve Titreşim Kontrolü Şube Müdürlüğü Kontrole Tabi Yakıt Ve Maddeleri Ġzl. ġb.md.lüğü

3 Gürültü ve TitreĢim Kontrolü ġube Müdürlüğü Personel Yapısı Safiye BİLGİLİ Şube Müdürü ( ) H.ERTORUN Y.Şh.Pl. (6549) Esin TÜRKEL Zir.Yük.Müh. (6553) Nuray HÜSMEN Fiz. Müh. (6551) Ersin GÜRTEPE Uzman (Çev.Müh.) (6500) Ayşin BÜTÜN Fiz.Müh. (6457) H.Muharrem ALTINOLUK Çev.Müh. (6655)

4 DENETĠM-YETKĠ DEVRĠ DENETĠM 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkarılan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde yapılır. Çevre Kanunu nun hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi Çevre ve Orman Bakanlığına (Merkez ve taşra teşkilatı) aittir. Gerektiğinde bu yetki, Bakanlıkça; il özel idarelerine, çevre denetim birimlerini kuran belediye başkanlıklarına, Denizcilik Müsteşarlığına, Sahil Güvenlik Komutanlığına, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belirlenen denetleme görevlilerine devredilebilir.

5 DENETĠM-YETKĠ DEVRĠ YETKĠ DEVRĠ 29 Haziran 2006 tarih ve 2006/16 sayılı Yetki Devri Genelgesi kapsamında; 11 büyükşehir belediye başkanlığı olmak üzere toplam 85 Belediye başkanlığına yetki devri yapılmıştır. Yetki devri yapılan belediyelerde; Çevre Denetim Birimi olması, Yeterli personelin (Çevre ve Orman Bakanlığı nca belirlenmiş Temel Akustik konularını içeren eğitim programını tamamlamış, en az dört yıllık üniversite mezunu bir personeli ve gözetiminde iki yıllık yüksek okul veya lise ve dengi okullardan mezun olmuş bir personel olmak üzere en az iki personel) bulunması, Yönetmelik ile getirilen esas ve standartlara uygun ölçüm ekipmanının bulunması, şartları aranmaktadır. Motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan gürültünün denetimi ve kontrolü için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu na göre belediye sınırları içinde trafik polisine, trafik polisinin bulunmadığı yerler için jandarmaya yetki devri yapılmıştır.

6 DENETĠM-YETKĠ DEVRĠ 23 Temmuz 2010 tarihli yazı ile gemi ve deniz araçlarından kaynaklanan gürültünün kontrolü için Sahil Güvenlik Komutanlığına yetki devri yapılmıştır. Personel ve cihaz kapasitesinin güçlendirilmesi için 1 yıl süre verilmiştir.

7 DENETĠM-YETKĠ DEVRĠ 6/12/2006 tarihli ve 5560 sayılı ÇeĢitli Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Kanun Madde 32.. mahalli idareler tarafından verilen idarî para cezaları kendi bütçelerine gelir kaydedilir.. hükmü getirilmiştir. 3 Nisan 2007 tarihli Çevre Kanununa Göre Verilecek Ġdarî Para Cezalarında Ġhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yönetmelik Ġdarî para cezalarının gelir kaydı MADDE 28 (1) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri tarafından verilen idarî para cezaları genel bütçeye gelir kaydedilir. (2) 5018 sayılı Kanuna ekli (II) ve (III) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerince verilen idarî para cezalarının yüzde ellisi genel bütçeye, yüzde ellisi de cezayı veren kamu idaresinin bütçesine gelir kaydedilir. (3) Sosyal güvenlik kurumları ile mahalli idareler tarafından verilen idarî para cezaları kendi bütçelerine gelir kaydedilir. (4) Diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen idarî para cezaları ise, ilgili kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, genel bütçeye gelir kaydedilir. belirtilmiştir.

8 DENETĠM-YETKĠ DEVRĠ YETKĠ ALANLARI Yetki devri yapılan belediyeler (Büyükşehir, il ve ilçe) yalnız sınırları dahilindeki (Belediye sınırları ve mücavir alan içinde) yerlerde tüm gürültü kaynaklarına ilişkin şikâyetlerin değerlendirilmesi, denetimlerin yapılması ve Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin ihlalinin tespiti halinde idari yaptırım uygulama konusunda yetkilidir. Yetki devri yapılan Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan, ilçe belediyelerine yetki devri yapılması halinde ise; ilçe belediyesi kendi sınırları içindeki tüm gürültü kaynaklarına ilişkin şikâyetlerin değerlendirilmesi, denetimlerin yapılması ve Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin ihlalinin tespiti durumunda idari yaptırımın uygulanmasından yetkili olacağından, Büyükşehir Belediye Başkanlığının sorumluluk alanları, yetkili kılınan ilçe belediyelerinin sorumluluk alanları dışındaki alanları kapsayacaktır. Motorlu kara taģıtlarından kaynaklanan gürültünün kontrolü için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu na göre belediye sınırları içinde trafik polisine, trafik polisinin bulunmadığı yerler için jandarmaya yetkilidir. Gemi ve deniz araçlarından kaynaklanan gürültünün kontrolü için Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilidir.

9 DENETĠM-ĠDARĠ YAPTIRIM-YETKĠ DEVRĠ Yetki devri yapılması halinde; Denetimler Bakanlığımızın belirlediği denetim usul ve esasları çerçevesinde yapılacaktır. Kendisine yetki devri yapılan belediyelerin, Çevre Kanunu kapsamındaki fiiler açısından idari para cezası verirken ilgili yönetmelik veya genelgelerle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde iģlem tesis etmesi zorunludur. Çevre Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde gerçek kiģilere neden olduğu gürültüye yönelik ayrıca ceza düzenlenmediğinden, kiģilerin Çevre Kanunu kapsamına girmeyen fiilleri açısından, ilgili belediyesi tarafından belirlenecek esas ve kriterler çerçevesinde Kabahatler Kanunu uyarınca idari para cezası verilmesi gerekmektedir Konutlar Ulaşım araçları İşyeri,atölye Fabrika,şantiye,eğlence yeri Çevre Kanunu Tüzel kişilere Gerçek kişilere Kabahatler Kanunu

10 DENETĠM-YETKĠ DEVRĠ Ġdare Mahkemesinin 2009/659 sayılı kararı; Yetki devrinin usulüne uygun olarak gerçekleģtiği durumlarda, aynı usul kullanılarak yetki devri geri alınmadığı sürece söz konusu yetkinin, yetkiyi devreden makam tarafından doğrudan kullanılmasının mümkün olmadığı hüküm altına alınmıģtır. Bakanlığımızca yetki devri ile amaçlanan sonuca ulaģılamadığının tespiti durumunda, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde aksamaya neden olmamak bakımından devredilen yetki geri alınması gerekmektedir. Yetki devri yapılan belediyelerin verilen yetkiyi etkin bir Ģekilde kullanıp kullanmadıklarının Ġl Çevre ve Orman Müdürlüklerince denetlenmesi ve izlenmesi, olumsuzlukların görülmesi halinde görüģler ile birlikte ilgili bilgi ve belgelerin Bakanlığımıza gönderilmesi halinde yetki devri yeniden gözden geçirilecektir.

11 DENETĠM-YETKĠ DEVRĠ Denetlenen yerin özelliğine bağlı olarak, kolluk kuvvetlerinin güvenlik açısından desteği alınmalıdır. Yetki devri yapılan kurumlar, yetkileri dahilinde yaptıkları denetimler ve uyguladıkları cezai işlemlerle ilgili hazırlayacakları raporları 3 aylık periyotlarla İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine bildireceklerdir. İl genelinde, İl Çevre Orman Müdürlükleri ve yetki devri yapılan belediyeler tarafından yapılan denetimler ve uygulanan cezai işlemlerle ilgili hazırlanan tüm raporlar İl Çevre ve Orman Müdürlükleri tarafından yine 3 aylık periyotlarla Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. Yetki devri yapılmış belediyelerin faaliyetleri nedeniyle oluşan çevresel gürültünün denetimi Bakanlık veya İl Çevre ve Orman Müdürlükleri tarafından yapılacaktır.

12 ĠDARĠ YAPTIRIM Ġhlal tespit edilmesi halinde; 2872 sayılı Çevre Kanununun idari para cezalarına ilişkin 20, 24 ve 25. Maddelerinde idari para cezalarının uygulanmasından önce süre verilmesine ilişkin herhangi bir düzenleme olmadığı, Çevre Kanunu nun 15. Maddesinde düzenlenen süre verilmesi keyfiyetinin faaliyetin durdurulması ile ilgili olduğu için; ÇGDY Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerlerin aşıldığının tespiti durumunda, öncelikle Çevre Kanunu nda öngörülen idari para cezasının uygulanması, aynı zamanda işletmeye süre verilip verilmemesi hususunun değerlendirilerek, uygun görülmesi durumunda süre verilmesi, süre verilmesi durumunda bu süre sonunda aykırılık düzeltilmez ise, süre verilmemesi durumunda ise derhal faaliyetin durdurulması gerekmektedir Sadece ihlale neden olan gürültü kaynağının faaliyetinin durdurulması daha uygun olacaktır.

13 ĠDARĠ YAPTIRIM Faaliyetin durdurulmasına rağmen iģletmenin çalıģtığının tespit edilmesi; Çevre Kanunun 15. Maddesi hükmü uygulanarak gürültü kaynağının faaliyetinin durdurulması sonrasında, söz konusu işletmenin faaliyetine devam etmesi durumunun tespit edilmesi halinde, faaliyetin durdurulması yaptırımına rağmen (faaliyeti durdurmak için bir şekilde kaynağın çalışmaması için mühürlenmesi gerekmektedir) faaliyetine devam eden işletmeler hakkında, mühür fekki (bozma) nedeniyle Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulması, sınır değerlerin aşıldığının tespiti durumunda da tekerrür hükmü işletilmek suretiyle yeniden idari para cezası uygulanması gerekmektedir. Ġsim değiģikliği; Tekerrür hükümlerinin uygulanmasını engellemek üzere, bir diğer ifade ile kanuna karşı hile yapmak suretiyle isim değişikliğine gidilmesi durumunda, ticari sicil müdürlükleri nezdinde yapılacak araģtırma ile ortakları, iģletme konusu ve yeri aynı olduğu halde sadece isim değiģikliği yapan iģletmelere tekerrür hükümleri doğrultusunda ceza verilmesi gerekmektedir.

14 DENETĠM Yetki devri yapılmadığı durumlarda; Yetki devri yapılan kurum ve kuruluşlar dışında, denetim ve ceza verme yetkisi İl Çevre Orman Müdürlükleri ve Bakanlığımıza aittir. Uygulamada gürültü ile ilgili şikayetlerin yetkili olmayan belediyelere yapılmasından kaynaklanan bir problem var ise, uygulamada karışıklığa sebebiyet verilmemesi açısından ilgili belediyelerle irtibat kurularak, şikayetlerin ilgili İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne yönlendirilmesinin sağlanması gerekmektedir. Belediye mevzuatı çerçevesinde yapılacak denetimlerde, Çevre Kanunu na aykırılık durumunun tespit edilmesi ve düzenlenen tutanağın ceza verilmek üzere Bakanlığımıza intikal ettirilmesi durumunda, ihlalin Bakanlığımızca yeniden yapılacak denetim sonucunda tespit edilmesi mümkün ise, Bakanlığımızca yeniden denetim yapılarak ihlalin tespit edilmesinin ve ceza verilmesinin ihtiyata daha uygun olacağı, ihlalin sonradan yapılacak denetimle tespiti mümkün değilse, belediyelerce usulüne uygun olarak düzenlenen denetim tutanaklarına bağlı olarak Bakanlığımızca idari yaptırım kararı verilebilecektir.

15 Dini tesislerde hoparlörlerin ses düzeninden dolayı gelen Ģikayetler Dini tesislerde ses yükseltici kullanımından çevreye yayılan sesin kontrolüne ilişkin esasların belirlenmesi görevi Diyanet İşleri Başkanlığına verilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı 2007 tarihli Dış Genelgesi ile Hoparlörlerin ses düzeninin, ezanın çevrede duyulmasını sağlayacak fakat yakın komşuları da rahatsız etmeyecek şekilde ayarlanması temin edilecektir. talimatını illere göndermiştir.

16 Acil durum sinyalleri Ģikayetleri Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin 26 ncı maddesinin (h) bendinde; Siren, düdük veya benzeri acil ve olağanüstü durum sinyal aletlerinin acil ve olağanüstü durum dıģında kasten çalıģtırılmaları veya çalıģtırılmasına izin verilmesi yasaktır. Olağanüstü durum sinyallerinin denenmesi saat dan önce ve den sonra olmamak Ģartıyla uygulanır. hükmü yer almaktadır. Uygulamada siren çalma yetkisini haiz bir araç kullanıcılarının kasten ve gereksiz yere siren çalıp çalmadıklarının tespitinin zor olması ve bu nedenle idari yaptırım uygulamasının çeşitli sıkıntılara, hukuki ihtilaflara neden olabileceği düşünülmektedir. Örneğin; ambulans araçları yalnızca hasta götürürken değil, hasta almaya giderken de acil durum sirenlerini kullanma yetkisine haiz olduklarından, tespitin nasıl yapılacağı ve kabahate konu fiilin sübutu (kanıtlanması) doğrultusunda ambulans sürücüsünün beyanı dışında bir başka emareye ulaşılmasının mümkün olmadığı veya çok zor olduğu durumlarla karşılaşılmasının muhtemel olmasına binaen, sağlıklı ve hukuka uygun bir tespitin gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı değerlendirilmektedir. Bu durumun da, yukarıda bahsedildiği üzere, şu an öngörülmeyen sıkıntılara ve hukuki ihtilaflara (örneğin hastanın sağlık kuruluşuna zamanında yetiştirilememesinden kaynaklanabilecek hukuki, cezai sorumluluklara) neden olması pek muhtemeldir. Mevcut koşullar altında, ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşülerek ilgili kurum ve kuruluşlarca gereken tedbirin alınmasının temin edilmesi suretiyle çözüme kavuşturulmasının daha uygun olacağı mütalaa edilmektedir. (Okul zilleri, tren sirenleri Ģikayetleri)

17 Açık Alan faaliyetleri Konser, gösteri, miting Tören, festival düğün Bu faaliyetler çok hassas kullanımların bulunduğu alanlarda ancak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile belirlenen alanlarda yapılabilir. Orta dereceli hassas alanlarda çevreye yayılan gürültü seviyesi; mevcut arka plan seviyesi+5

18 Açık Alan faaliyetleri Eğlence amacıyla patlayıcı, maytap, havai fişek ve benzeri şeyleri kullanmak, ateşlemek gibi benzeri faaliyetlerin, çok hassas kullanımların bulunduğu alanlarda yapılması yasaktır. İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile belirlenecek alanlarda ve saatlerde, mülki amirden izin alınarak yapılabilir.

19 Sokak düğünlerine idari yaptırım Konut alanı içerisinde veya konutla bağlantılı olarak açık alanda (bahçe vb.) veya İl Mahalli Çevre Kurullarınca belirlenen alanların dışında konut sahiplerince gerçekleştirilmesi halinde 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında konut olarak, İl Mahalli Çevre Kurullarınca belirlenen alanların dışında şirket veya organizasyon tarafından gerçekleştirilmesi halinde 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında eğlence gürültüsü olarak değerlendirilmesi uygun görülmektedir.

20 Okul bahçelerindeki sokak düğünleri Ģikayetleri Okul bahçesi veya kamu kuruluşlarının açık alanlarında yapılan düğün veya eğlencelerin, söz konusu alanların bu faaliyetlere mahsus olmaması sebebiyle, okul yada kamu binalarının bahçelerinde bu tür faaliyetlere izin verilmemesi gerekmektedir. Bu tür faaliyetlerin, okul bahçesi veya kamu kuruluşlarının açık alanlarında yapılmaması için ilgili kurumlar nezdinde (Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili diğer kamu kuruluşları) girişimde bulunulması gerektiği düşünülmektedir. Sokak düğünleri ve havaifişek taslak genelge

21 Askeri gazino, orduevi, düğün salonu gürültüsü Ģikayetleri Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği; Kapsam MADDE 2 (2) Bu Yönetmelik kişinin kendisinden dolayı maruz kaldığı gürültüyü, 26 ncı maddede belirtilen ev faaliyetleri dışındaki gürültüler ile komşuların oluşturduğu gürültüyü, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamındaki işyerlerinde çalışan işçilerin maruz kaldığı gürültüyü, ulaşım araçlarının iç gürültüsünü ve askeri alanlardaki askeri faaliyetlere bağlı gürültüyü kapsamaz. Askeri gazino, orduevi, düğün salonunda yapılan eğlenceler askeri faaliyet kapsamına girmediğinden Çevre Kanunu nun 20 (h) maddesi kapsamında eğlence gürültüsü olarak değerlendirilmesi uygun görülmektedir.

22 Sertifika/Eğitim Programları Sertifika/Eğitim Programları Ç A L I Ş M A L A R Ülke genelinde hem yetkili idarenin hem de çevresel gürültü konularında çalışacak kamu/özel sektör çalışanlarını uzmanlaştırıcı eğitim programları hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. ODTÜ - Sürekli Eğitim Merkezi ĠTÜ - Sürekli Eğitim Merkezi BahçeĢehir Üni. - Teknoloji GeliĢtirme Birimi Fizik Mühendisleri Odası

23 Sertifika/Eğitim Programları (Mart 2010 itibarı ile eğitim alanların sayısı)

24 Gürültü ve TitreĢim Kontrolü ġube Müdürlüğü Safiye BĠLGĠLĠ Tel: Faks:

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DAĞITIMLI GENELGE (2011/ 11 )

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DAĞITIMLI GENELGE (2011/ 11 ) Sayı : B.18.0.ÇYG.0.02.03-010.06-54119 13/06/2011 Konu : Eğlence Yerlerinden Kaynaklanan Çevresel Gürültünün Kontrolü DAĞITIMLI GENELGE (2011/ 11 ) Sanayi tesisleri, eğlence yerleri, ulaşım, şantiye faaliyetleri,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI SAYI: B.18.0.ÇYG.0.02.00.03-019.06.02/ 7512-31819 29 HAZİRAN 2006 KONU:Yetki Devri GENELGE (2006/16) Türkiye Cumhuriyeti Anayasas ı nın 56 nc ı maddesinde; Herkes, sağlıkl ı ve dengeli bir çevrede yaşama

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNA GÖRE VERİLECEK İDARÎ PARA CEZALARINDA İHLALİN TESPİTİ VE CEZA VERİLMESİ İLE TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNA GÖRE VERİLECEK İDARÎ PARA CEZALARINDA İHLALİN TESPİTİ VE CEZA VERİLMESİ İLE TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNA GÖRE VERİLECEK İDARÎ PARA CEZALARINDA İHLALİN TESPİTİ VE CEZA VERİLMESİ İLE TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

MADDE 2- (Değişik: 5491-26.4.2006 / m.2) Bu Kanunda geçen terimlerden;

MADDE 2- (Değişik: 5491-26.4.2006 / m.2) Bu Kanunda geçen terimlerden; KANUN NO: 2872 ÇEVRE KANUNU Kabul Tarihi: 9 Ağustos 1983 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 11 Ağustos 1983 - Sayı: 18132 5.t. Düstur, c.22 - s.499 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER AMAÇ MADDE 1- (Değişik:

Detaylı

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele,

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSGGM) SIK SORULAN ALO 170 SORULARI 1. SORU İşyerlerinde destek elemanı görevlendirilmesi nasıl gerçekleştirilir? 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 18.06.2013

Detaylı

Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi,

Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi, ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası: 2872 Kabul Tarihi: 09/08/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/08/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18132 BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER AMAÇ: Madde 1 -

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler (1) (2) ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK Kaza olmaktan çoktan çıkıp, cinayet haline dönüşen iş kazalarının çaresi/çözümü gibi takdim edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30 Haziran 2012

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI 5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI Fehmi BAŞARAN Sayıştay Üyesi I-GİRİŞ Bilindiği üzere, son yıllarda Dünyadaki gelişmelere paralel olarak

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1153 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 644 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1153 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 644 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

SEBZE VE MEYVE TĠCARETĠNĠN DÜZENLENMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI

SEBZE VE MEYVE TĠCARETĠNĠN DÜZENLENMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI SEBZE VE MEYVE TĠCARETĠNĠN DÜZENLENMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sebze ve meyve ticaretinin kaliteli, standartlara

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ UYGULAMALAR

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ UYGULAMALAR 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ UYGULAMALAR 1. KANUN KAPSAMINA GİRENLER (İŞVEREN, ÇALIŞAN) (İSGK md.2) Kanun kapsamına, kamu ve özel sektör dahil tüm işyerleri girmektedir.

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2015 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, şiddete

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME I. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASINDAKİ HÜKÜMLER İŞ YASASINDA YER ALAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERDEN FARKLI MI? Evet, birçok

Detaylı

İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak

Detaylı